Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.56 MB
2010-03-05 17:20:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1786
6730
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1932. 222-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 222 »ii»m
N«gykaitiM« :982. október 1, szombat
Ara 14 Hlltr
ZALAI KÖZLÖNY
«* O I. I T I * * I » .». P I L A
Hst/kentósís kliílóhlvttíl: Pőut 5. uim. Keuthelyl KókkUdóblvitil: Kouuthutu 3].
Felelős szerkesztő; Barbartts Lajos
Elótlitlí.l ím : egy hóm S pengó 80 Iliiéi I (• kiadóhivatalt teleion: 78. u
Szerkeutói4g( i
Jó hirek a nagyvilágból
IX.
A Magyar Általános Hitelbank augusztus—szeptemberről szóló jelenlése ulal arra, hogy a világgazdasági helyzet /avulása Iránt újraéledt bizalom gyorsan megszilárdull és széles körökben az uj fellendülés időszakát remélik. Kétségbevonhatat-lan, hogy az esztendő közepe táján bizonyos jelek jogos reményt adtak arra, hogy a válság legyőzésére fontos adottságok sokkal inkább megvannak, mint a krízis kiéleződése óla bármikor, bár a rendelkezésre álló adatok a magyar gazdaságban még mindig a súlyos válság fennállását mulatják. ...Mig a mértékadó nyugati pénzpiacokon a pénzbőség szinte példátlan módon növekedik és már lassanként annak jelei mutatkoznak, hogy a rövld-lejáiatu hitelek elhelyezhetetlen volta azokat a tőkepiac felé terelik, & hazai pénzpiacon csak lassan enged a zsibbadt helyzet. ...A Newyorkból kiindult és általában majdnem minden európai tőzsdére átterjedt felfelé irányuló mozgalom nálunk is érvényesült, de nem az árfolyam általános megszilárdulásában, inkább csak a részvénypiacnak vált a forgalom mérsékelt élénkülése mellett előnyére.
A ,Magyar Pénzügy" newyorki tudósítója írja : „Amerikában általában azt várják, hogy az Üzleti tevékenység terén az őszi szezon beálltával jelentékeny élénkülés áll be. Mindenekelőtt áll ez azokra az iparágakra, amelyek fogyasztási cikkeket készítenek és azokra az iparvállalatokra, amelyek leginkább delall kereskedőkkel dolgoznak... Egy mindenesetre bizonyos: a pénzügyi helyzet észrevehetően javult és vele maidnem minden vagyonérték emelkedett. Néhány héttel ezelőtt még kétséges volt, hogy az értékelés uj báziia tarlós lesz-e, ma már ezt mindenki beigazoltnak tekinti. Általiban azt hiszik, hogy az uj nívó, amelyet már nem tartanak mesterségesen előidézettnek, hanem az alá-értékelés egészséges korrektnrájának, egyhamar semmi által sem lesz lejjebb szorítható... Az általános felfogás az, hogy még ha nem is áll <x erősen kidomborodó fellendülés, arra mindenesetre lehet számítani, wgy a normális idényszerű élénkülés valamivel nagyobb arányú lesz, mint
Uyenkor lenni szokott."

A Pesti Napló írja: „A külföldi Pénzpiacokon mindenült lényeges avulás lapasztalhaló és lassanként talán az uj hitelek számára Is kedvezőbb lesz az atmoszféra, mely a nagy pénzcenltumokbsn egyelőre csak az állami járadékkonver-zWkat lette lehetővé. A nemzetközi Pénzvilág a helyzet további Javulásául számol és ez az optimista tel-.ÍK" ^yengeli mindenfelé a bankok leszállításának útját."
A Népszövetség a magyar inflációs veszedelemről
Budapest, szeptember 80 (Éjszakai telefonjelenlés) A Nép-szövelség pénzügyi bizottsága közzé telte a Magyarország pénzügyi helyzetéről szóló jelentését. Az állami kiadások vizsgálata alapján a bizottság azon aggályának ad kifejezési, hogy ha a kormány nem tesz további
intézkedéseket a költségvetés terén, akkor a folyó évben további deficit jelentkezhet, ami inflációs veszedelemmel |árna. A bizottság ugy véli, azonnal Intézkedéseket lehet lenni, hogy az üzemek által az állam és az adófizetők jövedelmeire gyakorolt nyomás némileg enyhitlessék és a
helyi hatóságok kiadásai is csökkentessenek.
Örömmel állapit|a meg a bizottság, hogy a kedvezőtlen búzatermést ellensúlyozza a más mezőgazdasági termények bőséges hozama. Általában Magyarország helyzele junius i óla nem mutat lényeges változást.
.............ni.............................,----1 • nmmvmsin rt wu u u ulm.
Gömbös megalakította a kormányt, holnap megtörténnek a kinevezések
Puky, Keresztes Fischer, Imrédy, Hómann, Lázár, Fablnyl és Kállay Miklós az u) kabinet tagjai
Budapest, szeptember 30 üömbös Gyula dezignált n.inisiter-elaök ma delben Darányi Kálmánnal és Marschall Ferenccel tárgyalt hosszasabban gazdasági természetű kérdésekről.
Qömbös Gyula az egységespSrtban meghallgatta a különböző véleményeket, de hir szerint csak a külügy-miniszterség kérdésében hajlandó engedményre. A honvédelmi lárcái egyelőre maga kívánja megtartani. Kormányának megalakulását legkésőbb vasárnapra várják.
V/alkó Lajos külügymlniszler nyl lalkoza Iából kétségtelen, hogy külpolitikai téren az eddigi Irány nem fog változni.
Peslhy Pál n Gömbös Oyulával
Islkozott, hogy az eddig forgalomba került listával szemben vannak változások, de hogy ezek milyenek, arról nem nyilatkozhal. Azt hiszi, hogy a dezignált miniszterelnök még ma jelentést tesz az államfőnek a kormánylista összeállításáról és valószínűleg holnap megtörténik az uj kormány kinevezése. A tanácskozáson behatóan megvilatiák az uj kormány program/ál is.
Gömbös Gyula dezlgrált miniszterelnöknél ma délben meg|elent az egységespárt vezetősége és vele hosszabb tanácskozást folytatott. A megbeszélésen Bethlen István gróf, Pesthy Pál és Mayer János veitek részi. Később bekapcsolódod a tárgyalásokba Darányi Kálmán miniszter elnökségi államtitkár Is.
A kormánylista a következőkép alakul: miniszterelnök és honvédelmi miniszter: Gömbös Gyula, külügyminiszter: Puky Endre, belügyminiszter : Keresztes-Fischer Ferenc, pénzügyminiszter: Imrédy Béla, vallás- és közoktatásügyi miniszter. Hómann Bálint, kereskedelemügyi miniszter: Lázár Andor, kereskedelemügyi miniszter: FtblnylTihamér, földművelésügyi miniszter: Kállay Miklós.
Budapest, szeptember 80 Éjsuikui telefonjelenlés) A kormányzó délután fi órakor hagyta lóvá a kormánylistát. Este M órakor érkezett meg OíbíMi nyula OödöllSról te az egy-aégespártba ment, ahol bejelentette az uj kormány nóvaorát. Közölte, hogy a honvédelmi tárcát azért tartotta tneg, mert még elintéznivaló dolga van ott. Az öaazes kombinációk közlll egyedül a Kozma Miklós féle volt helyes, akt azouban nem vállaltn a kereskedelmi tárcát, mert betegen tekazlk ZUrlchben.
A miniszterek kinevezése a Budu/xilt KOiWny vasárnapi számában lelenik mog. A kormány taglalnak eskütétele kedden lesz. A lIAzat caak azután hívjak össze, hogy Oömböa bemutatta programját az egyaógeApártban.
A Kalkldlke-félszlget elválik a szárazföldtől és a tengerbe süllyed
Egyre nagyobb területen reng a (Öld Görögországban
a
folytatoíl tanácskozás úlán ugy nyi-
„A kormányt megalakítottam ..."
Gömbös Gyula a délelőtti és délutáni tárgyalásai ulán a kővetkezőket mondotta:
— A kormányt megalakítottam és ma délután az államfőnél jelentési és javaslatot teszek, ugy, hogy a
holnapi nap folyamán a kinevezések megtörténhetnek. A kormány meg alakításánál szakemberek étvényesü-lésél lat toltam szem előtt, természetesen a politikai szempontok figyelembevételével is.
Alhen, szeptember 30 A Kalkidike félszigeten történt földrengés tegnap délután megismétlődött, az éjszaka folyamán kiterjedt Közép és Keletmacedoniára, valamint Nyugatlráciára is és ma reggel 8 órakor érezhető lökésekkel Alfietiig
balolt. Ujabb megállapítások szerint a károk a következők : Krya városában 50 ház összeomlott, 100 lakhatatlanná váll. Sazldarlonban valamennyi ház összeomlott, Komnlkon-ban 50 ház összeomlott, 40 lakhatatlanná váll. Szalonlkiben az éj
folyamán megrongálódott a városháza és a rendőrségi épület, továbbá az amerikai földmüvesiskola, a francia konzulátus és az örménytemlom. Ennek udvarán 20 méter hosszú szakadék támsdt. Az éjszaka folyamán megindult a lakosság menekü-
Korányl pénzügyminiszter augusz-iusi állampénzügyi beszámolója aránylag nem volt rossz. A közigazgatás deficitje mindössze I millió pengő. Más hónapokhoz viszonyítva ez io eredmény.
Egy amerikai újságban Henry Ford nagy cikket írt és atiban kifejli véleményét a iövendő kilátásokról. Szerinte a gazdasági depresszió rövidesen végelér és ezután a világ a jóiéi egy uj periódusába jut, amelyben több munkalehelőség adódik majd, mint valaha. Az úgynevezett gazdagok eltűntek a föld tzinéiől, irja Ford. Amerika gazdasági éleiében még nein fordult elő, hogy minden annyira a standardra szorult volna
le, mint a jelenlegi depresszióban. Egyébként ennek is megvan a jó oldala. Ez a kialakulás kiméit meg bennünket egy még nagyobb későbbi katasztrófától.

A magyar gépiparban a foglal-kozlatoli munkáslétszám pár száz fővel emelkedett, ami az ulóbbi években még nem fordult elő.
*
Salzburgban az ünnepi játékok anyagi eredménye minden várakozást felülmúl, 4 százalékkal lőbb a tavalyinál is.
A jegybank utolsó kimutatásában az állami számlákon 58 millió pengő szerepel, ami feltűnően kedvező,
mert hiszen a költségvetési év első negyedében az állami bevételek alakulasa rendszerint nem szokott jó lenni. Mindenesetre ötvenueles, hogy a rossz gazdasági viszonyok dacára a kincstár helyzete szeptember végén sokkal Jobb, mini ahogy iullus és augusztusban gondolni lehetett volna. Miután oklober és november hónapok az állami bevételek szempontjából rendszerint kedvezők, remélhető, hogy december végéig a költségvetéssel nem lesz komolyabb gondja az uj pénzügyminiszternek. *
A magyar vaj-export hivatalos statisztika szerint 1932. első hét hónap|ában 7249 q voll Némelország felé, 2000 q val több, mint tavaly.
ZALAi KÖZLÖNY
á zalai molnárok bétfőtól kezdve egy heti próbára leállítják malmalkat
A Truisdanubla nem csatlakozott t molnírok határozatához A zalamegyei molnárok nagygyűlése Nagykanizsán
Pinteken délelőtt őiszejötlek a megye minden réméből a zalai molnárok, hogy megyei értekezlet keretében határozzanak a további teendők (elől, nevezetesen, hogy leállilsák-e malmaikat vagy sem, miután eddig, habár Ilyen értelmű határozatot már hoztak, csak néhányan tettek elegei az elhatározásnak.
Az Ipartestületi székház tanácsterme ez alkalombői megtelt zalai molnárokkal, akik Izgatottan tárgyalták sérelmeiket.
Samu Lajos ipartestületi elnök, mint házigazda Üdvözölte a Nagykanizsán egybegyűlt zalai molnárokat és utalt arra, hogy mindaddig, amíg a molnárok nein foglalkoznak a maguk (Ígyével, a koinptenes tényezők sem fognak azzal komolyan foglalkozni. A gyűlés korelnökéül Hirschler Ssmu füzvölgyl malom-tulajdonost választották meg, aki Olasgál Vilmost kérle fel a molnárok sérelmeinek i<mertetésére. Olas-gál mindenek előtt ismertelte a megyei molnárértekezlel voitaképjni célját, hogy állási foglaljon 1. a szedendő vámszázalék megállapításában ; 2. a vámgabona eladhalásának kérdésében, 3. a könyvvezetés megkönnyítésében ; 4. hogy a boletia ellenértéke teljes egészében ne for-ditiasfék az adózásra ; 5. hogy vámmalmok leálljanak-e vagy sem.
A mostani elbánást a magyar malmosok nem bírják ki, mert el kell pusztulniuk. A leállításnál számolni kell azzil is, hogy itt nemcsak napok-
ról, hanem hosszabb Időn át való passzivitásról Is lehel szó. Bejeien-telte Olasgál, hogy dr. Boros, a vasmegyei molnár szövetség elnöke telefonon várja már a zalai molnárok határozatát a leállás tekintetében. Az összes zalai malmosok egyénileg állítsák le hétfőtől kezdve malmaWat, indítványozta Olasgál.
Lorsi, Fltsch (Rédlcs) a malmok egyöntetű leállítását kérték kimondani.
Samu Lajos utal! arra, hogy a malomleállitás csak akkor járhat eredménnyel, ha azl egyöntetűen határozzák el és viszik keresztül.
Kohn (Zalaszabar) a békés megoldás hive. Nála sosem lesz baj a malomellenőrrel, meri 6 mindig betartja a rendeletekel, mondja, ö is hajlandó leállani, de ö az uiolsó lesz e tekintetben. Azt vigyék keresztül, hogy 12—15 százalék vámot szedhessenek.
Lorsi: A jegyző azt mondotta, hogy ha 12%-ot szedünk, akkor csendőrrel jőn oda és lezárja a malmot.
Flesch nehezményezle, hogy a zalai malmosok közöli nincs meg az egyöntetűiig, a szolidaritás.
Balázs (Nagyrécse) a malomellen-őri intézmény eltörléséi sürgette.
Samu Lajos ajánlotta, hogy legjobb lenne, ha a gyűlés csatlakoznék az Orszáígos Molnárszövetség határozataihoz.
Osterer (Nagykanizsa) szóvátette, hogy a molnárok le vannak kötelezve a Transdanublának.
Törnéczky (Váliczka) rámutatott
M\'
\'int mduiok, önnek la szlue- f sen ftxeiem Icl nyereményei/*
Ezért o most kezdődő 29. sors/dtékra vegyen szerencse számit
osscíálysorsfegyet a Hirsc&ler trafikban
(Korona szálló épület), ahol eddig számtalan nagy nyereményt /Izeitek ki. Kisorsolásra kerül közel H mttttó aranypsngil
HÍVA TA LOS ARAK.
lése Szalonikiből. A földrengés központjától 60 kilométernyire levő tó vize több méterre visszament és többé nem tért vissza. Stratonlklben és vidékén a tatajntvó 7 métert süly-lyedl. A katasztrófa színhelyén órtisi a hőség és kénes gázok ,\'erjengnek. A Kilkidlke-félszigelen a tenger-parton 6 kibméternyl hosszú szakadék támadt, ami azt a benyomást kelti, hogy a félsziget a szárazföldből el-válóban és tengerbe süllyedőben van. Ai athéni obszervatórium jelenlése szerint az eddigieknél nagyobb földrengésekkel kell számolni.
la is jogos az optimizmus
— mondta a Wtotó jpéisirralalnter
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter minisztersége idején többször lett olyan kijelentést, hogy oplimista. A gazdasági és pénzügyi helyzet jövő alakulaaát Illetőleg a Magyar Távirati Iroda munkatársa megkérdezte a lávozó pénzügyminisztert, hogy még mindig vall|a-e azt az optimista lelfogáot, amelynek többször kifejezési adott. Korányi Frigyes báró a kővetkezőket mondotta:
— A pénzügyminisztériumtól való megválásom egyáltalán nem romja le azi a felfogásomat, amelyet akkor vallottam, amikor a pénzügyi lárcát átvettem, egyesek optimistának mondották és szinte csodálkoztak rajia. Ha ez optimizmus volt akkor, ma is optimista vagyok, dacára az Időközben munkám elé tornyosult sok nehézségnek és bizonyos oldalakról való nem teljes megértésnek. Ezekre el voltam készülve, ilyen keserves időkben természetes, hiszen a gazdasági é« pénzügyi kérdések ma annyira komplikáltak, hogy még komoly szakemberek is nem egyszer eltévednek ebben a labirintusban. Meggyőződésem azonban ma is az, hogy ha qz ország lakossága állatában nehéz helyzetben van is, sőt egyesek anyag! tönkremenetele nehezen kerülhető el, a nemzet egyetemében megvan az erkölcsi és anyagi erő, amely addig fenntartható, mlg a világhelyzet múlhatatlanul bekövetkezendő Javulása lehetővé nem teszt, hogy ml is újból megvessük a rendes gazdálkodás alapjait, ha csak alulról Jövő nyomások folytán a kormány és törvényhozás sutyos következményekkel járó hibákat nem követ el. Eteklntetben a kormányváltozás nem csökkentette optimizmusomat.
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia tdejéb/Sl) 34 Irta: Bitázi JAuef
Cím, rang és donáció a kurucok elkobzott birtokaiból. Ezek a*koncok, amelyeket egy szál karddal a vályogvető cigány is megszerezhet Sok elszánt, reménytelen ember vau a katonák között s amikor az első írástudatlan közemberből báró lesz, hőssé válik a sereg minden tagja.
— Ismerem magam is ezt az elméletet. — Vetette oda a herceg szárazon és arra gondolt, hogy ő tulajdonképen hazátlan és száműzött. >i magyarokat fegyverrel és vesztegetéssel Igázták le. Öl csak vesztegetéssel rabolják meg. És most megy, hogy mlg a franciák az ő népének elnyomói lesznek, addig egy másik szerencsétlen nemzel elnyomóinak eszköze legyen. Elhatározta, hogy nem lesz vak eszköz az osztrákok kezében és ha már saját népének szeretetét el kell vesztenie, megpróbálja ennek az erényekben gazdag, szerencséilen nemzetnek szeretelét megnyerni. Ha a birodalom megmentésére is képeseknek tartják őket, akkor feltétlenül
érdemesek a becsülésre is.
A herceg sem lélekben, sem gondolkozásban nem tudott osztrákká lenni s a lelke mélyén mindég élt valami ellentmondás. Még nem határozta el magát arra, hogy mit legyen s ezért nehezen várta a Teréziával való heimburgl találkozót, amelyet három nappal későbbre beszéltek meg.
— Most már mindent tudok. — Mondta Bartensteln Bécsújhely alá érve. — Azt Is tudom, hogy jelentését nehezen várják Bécsben. Forduljon vissza. Isten önnel I — És sarkantyút adva lovának, a menet után vágtatott, amelytől kissé elmaradtak. Elérve a kocsit, leüli Cob-lenz gróf mellé, hogy zavartalanul gondolkodnassék az újonnan (elmerült problémán.
Bartenstein hosszan nézett utána, azután elégedetten mosolygott és megfordította lovát. Meg volt róla győződve, hogy a herceg semmi körülmények közölt nem fogja átengedni kardcsapás nélkül ősei hercegi székéi. Akkor pedig semmi sem lesz a küszöbön álló házasságból. Arra is számítolt, hogy a hercegnek ebben a lelki állapotban nem
nagy türelme lesz a magyarokkal bíbelődni, ami szintén beleillett terveibe. Legszívesebben vérbe borította volna a világol, hogy Teréziát lovára kapva ragadja kl a vészből 8 valahol egy rengeteg mélyén, fe-nyőtörzsekből rótt illatos kunyhóba rejtse üldözői elöl s megtartsa maga mellett mindörökre. A birodalom semmit sem jelentett számára, hiszen nem le voll osztrák. Azokra a szelíden sugárzó, nagy, kék szemekre s a hajnal pírjához hasonló hamvas, fehér arcra gondolt... Megsarkantyúzta lovát abban a reményben, hogy talán megpillanthatja még ma.
Késő délután ért Bécsbe. Röglön íróasztalhoz ült s megszövegezte a Fleury bíboroshoz Intézendő válasz-jegyzéket, azután Dulnenfelsért küldte paranc8őrtlszl|ét, aki viaszatérve jelentene, hogy a császárral sakkozik.
Bartensteln magához vette az Iratokat, átment a dolgozószobába, megállt az asztal előtt és vári, mig az újdonsült ezredes bemondta a császárnak a mattot, azután megszólalt :
— Felséges uram I Őfenségével folytatott megbeszélésem eredménye-
1932. október 1
arra, hogy a Zalaegerszeg-vicíéki malmok nem akartak leállani. Az egész környéken csak ketten álltak le xj Hosszú (Kerkaszentkirály) a Kei ka-vidék helyzetét ismertette. Ellene van a vám % leiemelésének, mert a nép nagyon szegény, nem bírja ki Ortlnbaum (Oelse) a Trantdanubla meukéidezését javasolta, hogy leáll-e?
Rosenberg (Ktsrécse) kérte, bogy egyénileg mindenki kötelezte magát hogy aki itt van, leállitja a malmit Végül is az elnök feltette a kérdést, hogy kik kívánják hét/őlől kezdve klsérietkép egy hétre a malmok leállítását?
A gyűlés résztvevői egyhangúlag emellett szavaztak és kérik a Trans-danubiál, bogy ez alatt szűntesse bc az úgynevezett csereőrlést. Erre küldöttséget is küld ki a gyűlés
Elhatározta a gyűlés, hogy ha & Trasdanubia nem áll le, kereskedelmi malom lévén, ugy akkor 3 napon belül a 15 kilométeres körzetben levő malmosok behozzák lisztjüket s nagykanizsai piacra.
Flesch ^jelentette, hogy Vasmegyében hétfőtől kezdve minden malom leáll
Bejelentette, hogy a legközelebbi napokban megkezdődnek a tárgyalások a kompetens tényezők és a magyar molnárok között.
Később érkezeit értesítés a Tram-danubiától, mely szerint Fischer igazgató kijelentette, hogy kereskedelmi malom lévén, nem áll módjában csatlakozni a hozott határozathoz.
Erre a molnárok kijelentették, hogy ha a Trantdanubla a csereőrlést egy héten belül nem szünteti be, akkor az összes kis környékbeli vámmalmok kereskedelmi őrlést fognak végezni és produktumalkat behozzák a nagykanizsai piacra.
Az eleiétől végig Igen érdekes és hellyel-közzel elég Izgalmas gyűlés két óra előtt ért véget. (S.R.)
8nn»oif> löknél a természetes
.Ferenc József kes\'rüviz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beleg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom löbb megalkotója irja, hogy a Farenc IósmI vlz kitűnő hatásáról saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szereznie. A Fermo listwl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
ként elkészítenem a Fleury bíboroshoz intézendő válasziratot, őfensége ama óhajának adolt kifejezést, hogy Lolharingláról való lemondásával egyidejűleg történjék a Toscanai hercegségbe való beiktatása.
— Ebben ml is egyetértünk Ferenccel, azonban alig hisszük, hogy Fleury ezt a kívánságot honorálni fogja. — Vélte a császár.
— Megemlítettem őfenségének, aki még egyáltalán nem nyugodott bek a lemondásba és talán nem is lesz arra ha|landó ebben a tormában, bár én olyan világításba helyeztem a dolgot, hogy rövid idő multán fegyverrel szerezzük vissza a hercegségei
— Sokra becsüljük az ön képességeit. — Mondta elismeréssel a császár. — Van még egy módunk, amellyel a herceget engedékenységre birjuk, de ez i itil magánügyünk. Mindenesetre nem árt, ha Fleury-nek egy kis borsot törünk az orra alá, de sokkal ravaszabb, semhogy túljárhatnánk az eszén. Köszönöm Duinenfels, önt már talán epedve várják valahol. — Jegyezte meg « császár, azután bucsut intett é» visszavonult belső lermeibe.
(Folyt köv.)
1932 október 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Kunó Náct Qeiyrelaaxlt
Letenye, szeptember hó
Nézd, Náclkám, bes7éiJUk meg ezt az ügyeli Elvégre kit kifogástalan gentleman nem fog Ilyen csekélység miatt hajbakapni, pláne Ilyen kis városban, ahol minden kulturembernek össze kell tartani. Mert kérlek alássan, nézzük csak, hogy mi Is történt voltaképpen ? A „Zalai Közlöny" e hó T-M számában .Letenyei Sport Hir adó" címmel egy krokit bátorkodtam elkövetni Annak egyes kitételelért, te Ndclkám, felhúztad az orrodat. Elhatároztad, hogy az állítólagos sértést egy nyilatkozatban visszautasltod. Kérted ezt, kérted azt, hogy segítsen neked ennek a nyilatkozatnak a megszerkesztésében De nem segített neked, Náci, senki. Erre kaptad magad és minden segítség nélkül nagyszerű slágwortokban megszerkesztetted azt a bizonyos teklntélyfoliozó nyilatkozatot. Azt mondja a kontrás, hogy lobban megizzadtál a nap mú szerkesztésiben, mintha egesz ijjel jazzt kellett volna hallgatnod. Ekkor ujabb akadályok gördültek utadba. Már éppen postára akartad adni nyilatkozatodat, mikor eszedbe jutott, hogy a levélre bélyeg Is kel lene. Megmozgattál mindent, hogy 20 fillérhez jussál, de nem sikerült. Neked, Náci, neked, nem sikerült egész Letenyén 20 fillér kölcsönhöz jutnod. Rémes! Dehát, miért nem jöttél hozzám ? Látod a végén, mégis csak én segítek rajtad. Mert tudod, u nyilatkozatod kézirata valahogyan hozzám került és én most azt közreadatom ugy, ahogyan te azt elgon doltad. Ilyenformán jó lesz-e, kérlek-alássan ?
.Zalai Közlöny tek. szerkesztő ségtnek liagykanizsa
Az 1014. évi XIV. L-c. 2U. HzukttH/ji érteimében a következő helyreigazító nyilatkozat közlését kérem i H. lapjuk szeptember 7-lkl számában Letenyei Sport Híradó elromol valami zugirnok tollából egy törraedvény látott napvilágot. melyben az a bizonyos Irnoktéle ugy engemet saját személyemben, mint a letenyei első olgáuyzenekarnak mind az összes három tagját súlyosan megsértette, mikor azt merte Írni, hogy én nyolc éves slágert, a ..Pardon szonyórát" muzsikáltam, meg hogy u cimbalmos turt lányérozott és hogy éu bandavezér vagyok.
Vegye tudomásul az írnok ur, hogy én nem Játszottam a .Pardon szonyórát", mert én azt sose ls tudtam Játszani, vagy ha tudtam Is, de már elfelejtettom. Az sem Igaz, hogy a cimbalmos lurt lányérozott. EgyeUenogyszer tányéro-zott De hogy olyan lassú mozgású, épen U0 perc lelt bele, mlg kéezen lett velo. Ebből Is látható, hogy nem Igaz az, mintha csatárnak képzelte volna magát. Bandavezér volt Sobrt Jóska meg Itózsa Sándor. Aztán az se Igaz, hogy ml csak e«y pengd 06 Iliiért tAnyéroztunk össze. Ez kérem Uzletrontás! Ml nem íélUnk a látazatadótól, ml be merjük vallani, hogy nem egy peng« 08 Iliiért, hanem egy pengő 48 tűiért tAnyéroztunk öeazo. — Egyébként, Tekintetes Szerkesztőség, ha már kl tetszik az uJsAgba ezen pár ser helyreigazító irAsomat tenni, tessék azt Is megírni, hogy nagyon sanyarú helyzetben van a banda. Tessék lalhlvnl a nagyérdemű letenyei url közönséget, hogy vegyen minket pártfogásába, mert bizonyisten nagyon rosszul megy Ha a nagyságos végrehajtó ur nem volna, éhen halnAnk. Már lnstállom alássan, Igaián bocsánat, de olyan rosszul megy, n»gy már a dohányt is újságpapírba csavarjuk, mert cigarettapapírra som telik. Tisztelettel: Kunó Náci a k., a letenyei elsó clgányzenokar prímása."
*
Hál jó lesz tgy, Náci?... Kérlek-olássan, nagyon szívesen/... Apropó Náci, miért bánt az téged, hogy újságpapírba csavarjátok a dohányt? l-egalább mindjárt mellre szívjátok a kultúrát. Csak vigyázz, nehogy valami destruktív újságot használj, mert a füstje megzavarná az agvadat. Na, szervusz! Zimbory Lajos
Semmi hír nincs Gyeríyánffy Aladár további sorsáról
Eredménytelen maradt a külügyminisztérium Intervenciója
Nagykanizsa, szeptember
Mlulán a Zalai Közlöny jelentette, Gyeríyánffy Aladárt, a nagykanizsai állami méntelephez beosztott lótenyésztési felügyelői, a szerb határ-Örök a gyékényes! haláron, mlalall a Kaposvár leié Induló vonat Indulását várla, elfogták. Azóta, habár a magyar külügyminisztérium azonnal erélyesen Interveniált Belgrádban és Qyertyánffy azonnali szabadlábrahelyezésit kérte, mindössze egy cenzúrázott nyltt levelezőlap érkezett feleségéhez, amelyben OyertyánHy Aladár két mondatban közli, hogy semmi baja nincsen és rövidesen ha • zakerüi.
Azóta egy hónap mull el, de se
levél, se semmiféle értesítés nem érkezett Cyertyánffy további sorsáról. Felesége kis gyermekével és a férfi édesanyjával Budapestre utaztak, ahol Oyertyánlly édesany|a és feleségének szülei laknak. Az aggódó család szorongva várja az u|abb értesítési, de mindeddig hiába.
Ma isméi érdeklődtünk a méntelepén, ahal á telep <;<uetójél9l azt az ériesltést kaplak, hogv semmi hir sincsen Oyertyánffy felől. Itt ugy-lálszlk a magyar külügyminisztériumnak most már a legenergikusabb kö\'.belépésére van szükség.
Nagykanizsa társadalma legnagyobb aggodalommal lesl a fejleményeket.
Hogyan került a vad-mérgezésből maradt foszfor egy kisfia zsebébe, a pogácsa mellé ?
A bíróság 50 pengőre ítélte a gondatlan erdőmérnököt
Nagykanizsa, szeptember 30 Lendvau|falun egyszer két fiu a szemétdombon több apró üveget talált, amiket zsebrevágtak. Történe-lesen az üvegekben foszfor-maradvány vt>lt. Az egyik fiu abba a zsebébe dugta az üvegeket, amelyben a pogíciája is voll. Az üvegek ösz-szetOrlek a zsebében, a foszfor kifolyt és súlyosan összeégette az egyik fiu altestét, ugy, hogy még ina sem gyógyult meg teljesen. Megindult a nyomozás, amely kiderítette, hogy a foszfor ugy került a szemétdombra, hogy duvadak pusztítására foszfort használlak és ami megmaradt, meggondolatlanul kidobtak a szemétdombra. A fiuk nem Is tudták, mit raknak zíebre. A nyomozásból ki-
folyólag perbefogták gondatlanság miatt Szarkásl László erdöroérnököt, akit gondatlanság miatt bíróság elé állítottak.
Ma volt ebben az ügyben a büntető főtárgyalás, amelyen a bizonyítási eljárás befejezése után Szarkásl mérnököt gondatlanság rniatt 50 pengő pénzbüntetésre ítéllek.
Szilágyi Klárit 4 hónapi fogházra Ítélték
Budapest, szeptember 30
A budapesü bllntetó törvényszék ma vonta lelelósségro Szilányi Klára szl nésznőt és Déry Endre magántisztviselői, mert halálra gázoltak egy embert. A törvényszék Déryt 8 hónapi, Szllvgyt Klárii 4 hónapi jogházra itiite.
N
nOlcsók vagyunk, meri /ótc vagyunk l«
E FÁJJON AZ ÖN FEJE a szén vasa Iától!
VEGYEN villamos vasalót!
Havi részlat: P 1-IO-től felfelé
TRANSDANUBIA R.-T.
CSENG ERY-SJT 6.
NAPI HÍREK
NAPIREND
OkMIwr I, tumbat
Rrtnui katolikus: Rémigpk. Protes\'t.: Malvin, izr.: Hl. hó 1.
Városi Muzeum és Könyvtir nyitva
Cilitörtökön él visárasp délelölt lO-t&i 11 ériig.
lyégyszertárl éjjeli notgilnt: ■ „Mirla" gyógyszertár Király-utca 40. u. «• a klakanliwl gy<Sgya«nir.
Oöilürdö nvltva reggel 8 éritél este tt ériig (hétté, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tat. 3—13
Meghalt Hlrschler Sándor vezérigazgató
Nagykanizsa, szeptember 30
Mini lapzártakor értesülünk,Hlrschler Sándor kormánytanácsos, a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénzlár vezérigazgatója, számos kanizsai vállalat igazgatósági lag|a pénteken esle szívszélhűdés következtében váratlanul elhunyt. Temetéséről még nem történt Intézkedés.
— A vármegyei alkalmazottak családi pótléka. A belügyminiszter körrendeletet adott írt, amelyben megengedi, hogy a vármegyei és községi alkalmazottak gyermekei ulán, ha azok egyetemet, vagy főiskolát végeznek és jó elómenetelt tanúsítanak, akkor Is folyósítsák a családi pótlékot, ha már a 24. életévüket betöltötték.
— Az OTI az egerszegi mnn-kásszanatóriumért. Az OTI zalaegerszegi kerületi választmánya táviratilag kérte az OTI elnökségét, hogy a zalaegerszegi munkásszanatóriumot továbbra Is hagyják meg.
= A Nagykanizsai Közraktárak r. t e hó 26-án tartotta ujnépl Elek Ernő elnöklete mellett rendes évi közgyűlését, melynek natározala értelmében mutatkozott 7684 pengő veszteség a folyó év terhére elővile-leztetett. A választás alá került igazgatósági, valamint felügyelöblzotlsági tagok újból megválasztanak.
— A Pécs—kanizsai színtársulat névsora. A Fodor-társatat október közepén kezdi meg pécsi szezonját. A társulat végleges névsora a kővetkező: Viola Margit énekes primadonna, Harczot Irén szubrett-prlmadonna, Bánky Baba éoek«% primadonna, Szenczy Márta énekes primadonna, Somorjay Erzsi szubrett, Medgyessy Juci hősnő át viglátékl, Vass Irma Iragika, anya, Vdrnav Judit nalva és szende. Ács Rózsi komika, Fenyő Tusi kotulka, Székely aizl nalva, Kemény Aranka, Tortnay Lussy, Magyar lln, hnrtha Marika, Róna Erzsi, Oál Juci, Kósa Marics, Debreczeni Erzsi, Székely Aranka színésznők. Unger Islvin énekes bonvlvanl, Selmeczy Mihály buffó-komlkus, Danis Jenő jellem. Sugár Mihály táncos-komlkuK, Fodor Oszkár jellem, KeletI Árpád énekes bonvivanl, Benae László hős-szerelmes, KoHay Gyula jellem, AJtay K. György íincos-siheder, Szigethy Pál jellem, Haks Havas László jellem, Késmárky Kálmán komikus, Németh Jenő, Major Lajos, Ozoray István, Patay József, Mérey Ede, Berki Károly, Csáky Ferenc, Sárváry Aladár színészek. Karnagy Bethlen László, kartanltó Dán Tibor. — Itt említjük meg, hogy Qaletta Ferenc a most szervezett ujpesii társulatnál (Miklósi direktor) helyezkedett el. Jgyanide szerződött a kanizsaiak két ismerőse: Zöldhelyi Anna és Mdgorl Mária.
ZALAI KOZI.ONY
Í9J2. október 1.
A „Sáskák" vasárnap Egerszegen szerepelnek
A klskanizsai .Sáskák" pompán tornászcsapata, ámelv már Keszthelyen és legutóbb Hévízen is nagy sikert araiolt, a Move meghívására most vasárnap, októbjr 2 an Zalaegerszegen log szerepelni az oltani Move-palyán.
Kóstolta-e már a KOÖ csopjki borát? Fő-ut 17.
— Áz üvegházi virágokon állt bosszút egy Jugoszláv katonaszökevény. Nemrégiben lOrténl, hogy a Murán át magyar területre szOkötl Kladnlk Milán jugoszláv katonaszökevény. Ilt könyörgöll, hogy ne adják ki hazájának, mert olt a szlgoiu torvények alapján föbelövik. Kladnikol megsajnálták és csakhamar egy környékbeli uradalomban kapott, mint kertész alkalmazást, ahol eiísmerésremélló szorgalommal dolgozott és soha nem volt ellene semmi kifogás. Mintegy lélév múlva Kladnlk Innét is me<szOkOll. Dc ugyanakkor a kerléifek é6zrevctlék, hogy valaki nagy pusztítást vitl véghez a virágok kOzOtt az üvegházban, a legszebb példányok Össze voltak tOrve-tépve. A gyanú a szökevény ellen irányult, akli el Is lógtak és azt állította, hogy azért telte, mert hat hónap óta nrni kapott fizetést. Kladnikot behozták a nagykanizsai fogházba. Most ítélkezett felette a törvényszék Hal heti Jogházzal sújtották. Büntetésének kitöltése után visszatoloncolják a batáron át Jugoszláviába.
Tisztelettel értesítem az igen tisztelt hölgy és uri közönséget, hogy tanul-mányutamról visszatérve elónyomda és fehérnemű varrodámban mérték után
kézzel varrott
délutáni-, estélyi-, sport- és divalkezlvü-kel készítek tervezés és eredeti modellek után, mérsékeli áron.
Modelljeim megtekinthetők. Régi kez-tylljét ujji alakítom. Kérem szíves pártfogásukat továbbra is kiváló tisztelettel Szegő Olga
= Ha két órán át kacagni akar, menjen el ma a moziba II —• Bútort a leghosszabb részletre éB a legolcsóbban csakl? Kopsteln bútoráruházban vásárolhat! Horthy Miklós-ut 4.
— Kanizsai fiatalember kerékpár-balesete. Grósz Béla 24 éves kereskedósegéd, nagykanizsai, Királyutca 49. szám alaltl lakos rokon-látogatáson volt VOrcsOkpusztán. Csütörtökön este kerékpáron igyekezett haza a rokonaihoz és amint lefelé jOlt egy dombról, elromlott a fékje, ugy hogy nekirohant egy kirakásnak. A szerencsétlen fiatalembert súlyos külső és belső zuzódá-sokkal pénteken reggel hozták be a mentők a kanizsai kOzkórházba.
= Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi. és téli divatujdonsá-gok. Schütz Áruház.
Szombaton és vasárnap
ÉinÉsnua
olfiAnyKanAuail
«Markó-féle vendéglőben
ftbonnensek felvétetnek.
Disznótoros vacsora ara 80 fillér. I liter elafirateilü vSpflabop Bű flll.
Hangzatos reklám nélkül!
jöjjön el hozzánk a magy. kir. Dohánynagy-áruúába és vásároljon egy szerencseszántot a ■29. m. kir. osztálysorsjáték szamai közül. Egyszer mégis csak sikerül.
Horthy Mik!ó«-ut 2. Horthy Miklós-ut 2. «« Ügyeijen a cimre I
Nagykanizsát két járással a szombathelyi NMV-kerület-hez csatolták
Nagykanizsa, szeptember 30
Mióla Nagykanizsáról elvitték a Nemzeti Munkavédelmi Hivatalt, azóta a város és a járás a letenyei járással egytllt a ksposvári NMV hivatal alá tartozott. Ennek a kerületnek vezetője Mlkovlch László ny. ezredes, aki hivatala Ügyében sokszor megfordult Nagykanizsán és általában nagy Ügyszeretettel és fá-radatlan törődéssel Irányította kerülete eme részének NMV-ügyeit. Most Nagykanizsát, a nagykanizsai és a lelenyel járást átcsstolták a szombathelyi NMV-hlvatal hatáskörébe, melynek Szy Oéza ny. csendőrezre des a vezetője. Zalamegye többi részei eddig is a szombathelyi kerülethez tartoztak.
= Standard-Rex és Su-pa.r-Rex készüléket nagyon kedvező áron szerezhet be: csereakciót Transdanubía.
— Lezuhant a pincébe, özv. Bedenek Jánosné 69 éves asszony pénteken este fél 7 óra tájban Honvéd-utca 32. számú lakásán a konyhában levő pince nyitvahagyolt csapóajtaján lezuhant és bal boka-törést szenvedelt. A mentők beszállították a kOzkórházba.
— Ma a moziban a „Tábornok ur Insplclál" cimO nagy vígjátéki!
— Férfiak és nők, akik keresni
akarnak nagyon kedvező feltételek mellett azonnal felvétetnek napilap előfizetés gyűjtésére. Pannonia-szál-loda, portár, délelölt 9-től 11-iv.
— A ,,S*ent Antal" llllbUZglllml é» társadalmi képes folyóirat októbert száma a szokott gazdngHAxAban megjelent. Bonne sok érdekes Irás közöli P. Molnár Arkangyal plébános és P. Hurka Kelemen cikkeivel ls találkozunk. Eló-llzetésl ára egész óvre H pengő. KlHdó-htvatul: Pápa, terenees zárda.
— Gyümölcs-csomagolási tan-lolyam. A keszthelyi gazdasági akadémia a földművelésügyi miniszter rendeletére, a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet támogatásával október 19-én, az akadémia tornatermében a környékbeli gazdák és érdeklődők részére egy napos gyü-mölcs-c8oniagolási tanfolyamot rendez, gyUmölcskivitelUnk előmozdítása érdekében a leghelyesebb csomagolási módoknak minél szélesebb körben való ismerletése és ellerjesztése céljából. A tanfolyam reggel 9 órakor kezdődik, azon való részvétel díjtalan. Érdeklődőket szívesen lál az akadémia igazgatósága.
— Sötétkék intézeti matróz ruhák és kabátok, valamint gyermek boy kabátok és büby bundák, minden nagyságban és árban Schiltznél.
— A Boruxem Jankó legújabb száma végtelenül mulntMgON, színes én vállo-zhIos. A kíirmány változás, a Csók-Kara-tlálh nllér és h színházt bemutatók ulmís uorszlflázsát adja Írásban és képben. SzoozáelóH h „Jóházból való úrilány" és u legújabb dalslágerek parodls/.tlküs feldolgozása.
BhMM tártat
Pirii 20-321,4, London 17 90V|, Newyork 518-ff/, Brtlssel 71-97, Milano 26-80\'/>, Madrid 42-42, Amsterdam 208-37\'<í, Berlin
123-10, Wien ----, Szólla 3-74, Prága
15-3\'j, Varsó 38 121/1, Budapest — Belgrád ——, Bukarest 3-06.
TaratertAurf*
Buza tv., dt. valamint rozs 10—10 flll. emelkedett. Bum Hszav. 78-os l3-45-l3«, 77-es
13-65—13 90, 78-as 13 80 14 0), 79-e«
14-00—1420, 80-as I4-05-I4-35, dunán-lull 76-os 12-50-12-70, 77-eí 12-70-12-85, 78-aa 12-75-1300. 7B-*i 1265-1310, 80-as 13-10—13-30, rozs 7 30-7 45, lak. árpa 9-50- 9-70, zab 10-10—1040, tengeri tt. 13*50—13*80, korpa 740-7-50.
i Hsmxetl Buk i«Tlu-árfolyaiial
[Olt. 19*70-20*10 Belga fr. 79*19-79*74
VALUTÁK Angol f. Belga tr. Csetl k. 16*92-17 02 Dánt 101*60-10290 Dinár 9*80-900
Dollár —*---•-
Francia t. 22-40-22*50 Moll. 229*15-230 55 Zloty 6395-64-45 Lel 346-3*56 Le»a 4*06-4*19 Ura 2990-30*20 Márka 135-70-138*60 Norvég 9890-99.90
Peseta —•--•—
Schlll. -•-•—
Svájci f. 110*70-111*40 Svéd k. 10080-10180
DEVIZÁK Amst. 229*35-23055 Belgrád 988-998 Berlin 135*80-136*60 Brűssel 79-26-79-74 Bukarest 3*43-3*51 Kopenh.101*80-102*80 London 19*69-1983
Madrid —•-•—
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574 00 Oszló 99*10-9990 Párls 22*33-22-47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*08-419 Stockh. 101 00-10180 Varsó 64-05-64-45 Wien —•—•-Zü\'idi 110-80-111-40
Wien deartng árfol/ama : 80.454.
Felhajtás 634, eladatlan 36C. — Elsó-rendü 113-114, szedett WO—116, szedett közép 0*92—1*00, kOnnytl 0*80-0*96.
1-só rendű Oreg 0*95-100, ll-od rendtl Oreg 0-76—086, angol sOldó I. -*80 0*90, szalonna nagyban 1*64—0*00, zsír 2*00—
2-05, hlis -96-1-16. félsertés 1*26-1*52.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Feleifis kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Gabona
csávázószerek
Porjácok: fledm pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
rillantln Tillantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Szőlőcsomagoláshoz M a n i 1 í a
(gyökérspárga) Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nSvény-védÓBzerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
K4Dk«rat«xést Jutányos áron villa-lünk. Aplfiuth Baxái-udvar. 3933
HáremanUa lakát havi 65 pen-góéit kiadó Erzsébet-tér 0. Ugyanott szépen bútorozott k Illón bejáratú szoba ja kiadó. 4136
Nem llzatAa miatt vlisravett ráctii. készülékek olcsón kaphalók: Szabó Antal rádlóüzletében. 4 167
pogányvAri
uradalmi fajboraim kaphalók llterenklnt már fO Iliiéiért Legkisebb tétel V> liter. BROSS aáROLT földbirtokos 3«u Balthyány-utca 26. alám.
Pékaég házzal egytllt haláleset miatt azonnal eladó Bóvebbet Roaenthil Szí-chenyl-tér 4 4376
Bliórendu 5, fokot uradalmi, lólöietlen «.j havi bér lene, házhoz szállítva literen k(nl 2U Iliiéiért kapható. Bfivebb felvllá [otiláisal szolgál Herceg Esterházy hus-eiakat. 4422
Qlmoitluml npkt, (dvennytl . ... P
Potgáil flulikolal wptti. Idvíitnytl . P PolKld líinyiikotll npk, (Miéi k4k)
Iflvéunytl..........P
PolKiil l«inylik. Mpka tetaéf. |tlv.-ny«l V l.clnyllc«uml lapka, Iclvlnnytl . . . P Lalny locoaruhák. mladan nafyaág P -—K.phalü-
NacykaaluAn
Eru«t»t-tar 1
■ •jéróntt, ki tfizéai éa kisebb biitai-lót vezetését vállalja ét egy k.futóleány (elvétetik Horthy Miklós-ut 6 kaUpüzIeu -4425
Kaiönb«J*ratu csinosan bútorozott utcai szoba azoanalia kiadó Magyar-utea 21. u. 4441
^ Száraz, aprított
bükkfát fűtőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiipep Adolf
tOalla- ta •aánksmkadi
Királyutoa 82. az. alatt.
25-10 3913
Halló I Figyalem I
Hua-áplaaxAllitéa I
marhahús
Aki megbízható valódi jó fiatal marhahúst akar, olcsó árért venni, az a piacra jöjjön bevásárolni. 1 kgr. elsó rendü jó fiatal
csak ................... ...... 60 fillér
hátulja, bármely része csak . 80 fillér
Sertéshús átlagosan .........120 fillér
5 kgr. vételnél 10 százalék árengedményt Nem reklám, de valóság éven át csak kifogástalan elsórendü Jó árut tartok.
Tisztelettel Simon latvAn hentes és mészáros, a piacon, közel a halas mellett
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalniaknál kitűnő hatású.
Kapható mindéi ttmrfalrtW.
Fáraktár: WEISZ MÓR, Kaaykaalzaa Király-*tea 34. Talafsa 310.
Nyomatott a lapiula|dunos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és üélzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (t-elelfts Uzlelvezelö: Zalai Károly.)
72. évfolyam 223 Mám
án 16 HIMr
ZALAI KÖZLÖNY
__iMate í» kUcWilv.UI; Pdol i. ui>.
Kcxttadyl ÍSkUjdcüi\'YiUJ: Kowitonta 33.
Felelős szerkeszd: Barbarlta Lajos
BólLictai in. Sicjkejulfliégi i»
egy Mii > pengó »0 Hlléi i ttiilóhlv.ull ttleton: 78. u
Hol a pénz?
Irta: KEÍ.BMEN KKRENC
Egyre sűrűbben velödik fel a kérdés: Hol a pénz? Az emberek tanácstalanul állnak a nagy rébusz előtt. A Nemze\'i Bank szokásos heti kimutatásaiból megnyugodva látjuk, hogy a bankjegy-forgalom, minden deflációs politika ellenére még mindig 330 millió körül morog s igy a fejkvóta közel 40 pengflt lesz ki ebben az országban, ahol pedig nemcsak minden „léleknek", de tpinden kereső polgárnak, családapának sincs ina 40 pengő készpénze. A pénz valóban rejtélyes módon kivonult a forgalomból s legtöbb helyen csak mint előkelő Idegen kopogtat be néha-néha. Régi, megszokott körforgalmát már csak az u. n. fix fizetéses társadalomban végzi, itt is csak redukált mértékben, a szabad pályákon működök azonban csakugyan nagyon ritkán találkoznak vele. Minden társadalmi osztály, minden termelő réteg érzi a pénz hiányát s valóban nem llres lamentálás, de megdöbbentő sivár igazság, hogy egyre kevesebb és kevesebb piénz jut a forgalomba. Már pedig a pénz a gazdasági élet éltető eleme önmagában nem érték, „hitvány papirrongy* vagy üres csillogó fém, de a benne rejlő misztikus vásárló érték, az ehhez tapadó évezredes babonás vonzalom, atavisztikus sóvárgás a „mindenható" pénz ulán, a cifra bankjegyet, a tündöklő érméi a világ minden jószága fölé helyezi. Matematikai képlete: P-**M, vagyis a Pénz egyenlő a Mindennel Lehel arról vitatkozni s az un. ideálisták ezt elég gyakran meg is teszik, tiogy a pénz valóban szimbóluma e minden földi értéknek, hofjy különösen elikai és eszményi birtokállcmányunk beletartozik-e a pénz bűvkörébe, hogy vannak éitékek, különösen a lAkiélet és főleg a mfivészi alkotások terén, amelyek pénzben fel nem becsülhetők, amelyek Iranscendentálls vonatkozásaiknál fogva kívül esnek a pénz mindenhatóságán, a gyakorlati élet, évezredes tapasztalat sajnos, megdönthetetlen dogmává avatta, keserű igazsággá iktatta az Élet Törvénykönyvébe: A Pénz Minden. S ha ez igy van, akkor a gazdasági élei fejlődése, az egyes emberek boldogulása, a világ kulturális előrehaladása érdekében mindenkor elegendő pénzmennyiségnek kellene a forgalom rendelkezésére állania. Ma pedig megdöbbentő pénzhiánnyal állunk szemben. Ismételjük, nem üres frázis, de valóban mindannyiunk állal nap-nap után tapasztalt keserű valóság, hogy egyre kevesebb és kevesebb pénz kerül a kezeinkbe. Deltát ha a Nemzeti Bank heti kimutatásai szerint még mindig közel 330 millió bankó van forgalomban, hol van hát akkor ez a pénz, hiszen abban a forgalomban, melyet röviden Életnek nevezünk, naprólnapra ritkábban találkozunk vele.
A pénz valóban megvan. Magyarország bankjegyforgalma csakugyan
Hatálra ítélték asajóbábonyi csendőrgyilkost
A statáriálls bíróság kegyelemre ajánlotta az ellféltot
Miskolc, október 1 ítéletet u miskolci slatárlális biróság. (Éjszakaitelefonjelentés) A csendőr- Váradi Imrét szándékos emberölés gyilkos Váradi Imre snjóbábonyl és hatósági közeg elleni erőszak
bUnlette miatt halálra ilélték.
legény ügyében szombaton hirdetett
A kegyelmi tanáccsá alakult biróság elhatározta, hogy az eliléitet kegyelemre lerjesztl fel a kormányzóhoz.

JEgy magyar ember belőtt Genfben a népszövetségi tárgyaló terembe
(iont, október, 1 (Éjszakai telefonjelenlés) Stomba-ton eale fél 8 órakor az egyik bizottság üléstermébe, melyben mintegy ■zázan tartózkodtak, az utcáról belőlt
egy ember, de a golyója senkit sem talált. A merénylőt elfogták Buday nevű 42 éves magyar származású jogi doktor személyében, aki elmondotta, hogy a halóságok elleni
haragból meg akait ölni egy minisztert, mert okmányainak vissza tartásával megnehezítették a megélhetését.
Gömbös első nyilatkozata programjáról
Nemzeti öncélúság, békés harmónia, harc a szélsőségek és az uzsora ellen, a gazdasági
vérkeringés megindítása
üudapiMt, októbur 1
(MTI) Gömbös Gyula miniszterelnök ma délután 2 órakor fogadta a lapok képviselői! és elöltök vázolta azokat az irányelveket, amelyek kormányának működéséi megszabják.
— Kifelé és befelé egyaránt a békés munkára és az ehhez szükséges fellételek megleremlésére van szükség — mondla egyebek közt. Hirdetem a nemzell öncélúság gondolalát. Ezt állítom minden elé. Hirdetem a realitásúk politikáját, mert ina a realilésok korát éljük, mindenkit egyfo: mán magyarnak tartok, aki a nemzetet velem egylltl és a hivatottakkal egylltt kiformálja. A szélsőségek ellen harcot hirdetek és mlnd-n körülmények között fenntartom azt a jogrendet, amely nélkül nem tudok elképzelni békés munkát és a nemzet megerősödésének programját.
— A gazdasági éleiben az utóbbi időben olyan jelszavak kezdtek érvényesülni. amelyek lehetőségét nem tudom elismerni. E jelszavak alatt értcin az adőmegtagadás jelszavát, valamint szélsőséges gazdasági Intézkedések követeléséi.
— Előmozdítani kívánom a termelő munka lehetőségéi. Ha lassan is, de folyamatba kell lenni a magyar vérkeringést, amely nézelem szerint bizonyos mértékben elakadt. Le akarok sújtani azokra, akik a mai nehéz gazdasági helyzetben az uzsorás szerepét Játszák.
— Olyan minisztériumot akartam összeállítani, amelyben uralkodik a szakismeret és ez sikerüli is. Ma délelótlre összehívtam kollégáimat, hogy megismertessem velük nemzeti munkatervemet, amelynek nem az a célja, hogy máról holnapra úgynevezett időszerű politikai kérdése-
ket öleljen lel, hanem az, hogy < kormánynak is, a nemzetnek is vonalvezelője legyen. Nem lehet programról, csak tervről beszélni a mai nehéz helyzetben. Ki tudná meg mondani, ml történik 10 év múlva. De tudni kell, hogy merre visz az u! és a nemzetnek Is tudnia kell, hogy inll akar a vezér.
— Kritikára szükség van, de csak jó kritikára, mert a mindenáron való kritika veszedelmet jelent. Olyan veszedelmet Idéz lel, amely rombol és nem épit.
— Testvérként hívok mindenkit munkába és meg vagyok győződve, hogy minden magyar egyetért velem.
Oömbös Gyula ma délben érintkezést keresett a rádió vezetőségével, mert az eddigi tervek szerint rádión kíván szózatot Intézni a nemzethez és ebben a beszédébjn fogja Ismertetni a kormány programját.
330 milliót tesz ki, de amíg ez a pénz normális gazdasági viszonyok között, mint egy eleven, egészséges organizmus milliós sejt-rendszere lüktető virulenciával szétárad a szervezeten s annak zavartalan működését elősegíti, ina a rendkívül érzékeny, minden változásra reagáló, a közelmúlt lapaszlalaiai után határozottan bizalmatlan és ideges pénz visszavonul a maga fellegváraiba: bankok trezorjaiba, ládák fiókjaiba, fehérnemüs szekrények habos holmijai közé s olt várja a „viszonyok változásátA pénz tehát megvan, dc nem olt, ahol rendelletésénél, mondjuk hivatásánál fogva lennie kellene, hanem rejtekhelyeiben, misztikus zugokban, ahová a prosperity napfényéé derűjéhez szakotl lelke a világkiizis dermesztő hidege elöl menekült, liz a pénz btologlal törvénye.
A krízis leiéi félálomban átalussza s majd csak a fellendülés tavaszi ébredésének hivó szavára fog öreg medve módjára előbújni odújából...
Valóban ugy látszik, hogy a pénz természetében rejlő szinte psziholo-giai okoknak nevezhető körülmények idézték elő a „nagy pénzhiányt", dc ezenkívül igen nagy része van ebben annak a pengő értékállóságát szolgáló pénzügyi és valutapolitikai intézkedésnek, melyet röviden „defláció" néven ismer a közvélemény. A defláció olyan pénzügyi elméleten alapuló valutapolitika, mely a forgalomba kerülő bankjegyek mennyiségének korlátozásával támasztja alá a pénz vásárlóerejét. Bár az illelé-kes tényezők minden alkalmat megragadnak ahhoz, hogy a hivatalos deflációs politika ellen tiltakozzanak, a számok rnegdönlhclellen igazsága szerint Magyarországon a forgalom-
ban levő bankjegyek mennyisége következetesen csökken. 1928 iulius 31-én 496, 1929-ben 490, 1930-ban 466, 1931-ben pláne 500 millió volt a tényleges bankjegyállomány, mig most a legutolsó kimutatás szerint csak 331 millió, vagyis Itt a tavalyi állapothoz képesl egy 34%-os visz-szaesés mutatkozik, de ha a megelőző három év bankjegyállományának átlagával, vagyis a 484 millióval teszünk összehasonlítást, akkor is több mint 30 százalékos csökkenéssel állunk szemben. Ez tehát a kimutatott bankjegyek tényleges csökkentése s igy megdönthetetlen bizonyíték, ha nem is a hivatalos, de anná inkább a valóságos defláció mellett Igaz, hogy a forgalom összezsugorodása, az ingatlanok értékcsökkenése mellett ma nincs is szükség ugyanannyi bankjegymennyiségre, mint az elmúlt evekben, de
ZALAI KÖZLÖNY
másrészt éppen a deflációs pollllka következményekénl jelentkező pénzhiány okozza nagyrészben a forga-lem aggasztó csökkenéséi De eltekintve a bankjegyállomány százalék szerű sUlyedésétől a kinos pénzhiány napjainkban más okokra is vezethető vIbsíű, Az elmúlt években a kimutatott bankjegy-mennyiség többé-kevésbbé még a gazdasági életben cirkulált. A bankok hiteleket folyósítottak, a betevők tőkéket gya-rapitoltak, a tőzsde működöt, A gaz dasági élet ha vonta\'ottan is, t de funkcionált. Az 1931. évi ominózus bankzárlat óta azonbar, minden megdermedt, .befagyott".
A hitelélet teljesen slagnál, a tőzsde a legutóbbi napokig szünetelt t a forgalom ma is csak mintegy 20 papírra szorítkozik, a betétek 20 -40®/o-a kivonult a pénzintézetekből s ha másuton a kivett Összegek nagy része visszatért is a bankok reservoirjaiba, még mindig igen komoly Összegek hevernek a megriadt betevők ládafiókjaiban. Ezek a teraurdll pénzek nagy részben okai a pénzhiánynak. A tisztviselői illetmények leszállítása további jelentékeny százalékkal szálli^ tolla le a tényleges készpénzforgalmat Ezekhez járul a transfermora-torium utján kivont s a Nemzeti Banknál deponált kamatannuitások sok milliója. A terményárak, az ál latállomány értékének katasztrófáiig csökkenése s a közismert értékesítési nehézségek a falusi nép s a birtokos ositály pénztelenségéhez s ezzel a többi termelési és közvetítési réteg pénzhiányához s a lateiner társadalom bevételeinek elmaradásához vezettek s minthogy a pénz-belileg lesoványodott gazdasási élet a kormány deflációs politikája folytán Jelűiről sem kap semmi ösztönzést, a hitelélet szünetelése pedig a pénzáramlás másik csatornáját dugaszolta el, matematikai pontossággal be kellelt következnie napjaink egyik legnagyobb gazdasági bajának: a krónikus pénzhiánynak.
Tisztán áll tehát előttünk a válasz, a türelmetlen, ideges, agyonhajszolt közvélemény stereo ip kérdésére : Hol a pénz ? És világosan látja mindenki a megoldást. Több pénzt, több levegői a gazdasági életnek, mert a pénz talán nem minden, de a megdermedt gazdasági életet elsősorban a pénz varázsereje volna képes u) életre kelteni.
A ferde íovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 36 Irta: Bilázs Józ»ef
— No, ezredes ur, te egyelőre megszabadultál Magyarországtól, de hozzájulotlál egy |ól fizetett címhez és korodhoz képest ragyogó pályái futottál be.
— Te sem panaszkodhatsz épen, bár én mindent neked köszönhetek, tudom.
— Ma|d meglátom, mit teszel értem le, ha arra kerül a sor ? Ebben a pillanatban nehéz eldönteni, melyikünket kedveli jobban a császár, de ^ngem sokan gyűlölnek, mlg veled alig törődnek. Fogalmuk sincs a befolyásodról. Már megszokták, hogy a császár szárnysegédei aránylag nagyon rövid Idő alall érik el a tábornoki ragot, ez tehát egyáltalán nem fellünő. Arra azonban vigyázz, hogy a színésznődnek ne emlils semmit az udvail eseményekből.
— Ezt nem is kell mondanod. Nem találkozlam még soha ilyep kedves, szerény, finom nővel Nyoma sincs benne a kíváncsiságnak.
— No és mii gondolsz, hogy tetszik ez a dolog Neipperg grófnak?
Nagykanizsa város üdvözlő sürgönyt küldött az uj kormányelnőknek j
A nagykanizsai Katolikus Legényegylet az Ifjúság elhelyezkedésének lehetővé tételét kéri OömbOs Oyulától
Nagykanizsa, október 1 Ai uj kormányelnök, Gömbös Oyula sokszor fordult meg annak Idején Nagykanizsán, ahol a Koronában szokott megszállni. Tőbb ízben együti volt itt Lendval István íróval, volt országgyűlési képviselővel Is. Mini a Bethlen-kabinet minisztere, több Ízben Nagykanizsán keresztül ulazolt Inkére,
Nagykanizsa város ma délelőlt üdvözlő-sürgönyben köszöntötte az uj kormányelnököt Dr. Krátky István polgármesler meleghangú sürgönyt küldött Oömbös miniszterelnöknek, amelyben szerencsekívána-
lait tolmácsolja és hangsúlyozza, hogy Nagykanizsa halárváros polgársága nagyon sokat vár és remél működésétől.
Üdvözlő-sürgönyt kUldOtt a nagykanizsai Katholikus Legényegylet is Gömbös Oyula miniszterelnöknek, Gazdag Ferenc aláírásával, köszöntvén öt az uj kabinet élén, arra kérve, hogy programjának egyik sarkalatos ponlja legyen a magyar Ifjúság elhelyezkedésének lehetővététele.
Értesülésünk szerint a Katolikus Legényegylet az uj kormányelnököt fővédnökévé kívánja rnegvá-JasztanL
Csak a téli megyegyülés elé kerülhet Nagy\' kanizsa villany-ügye
Nagykanizsa, október 1 Mint ismeretes, ez elektrlftkálási koncesszió tárgyalása során a Dráva-völgyi is, a Transdanubla Is több-izben módosították eredeti ajánlatukat. A város most mindkét pályázó végleges ajánlatát megszövegezte és a végleges ajánlatok alapján ma, vagy holnap fog|ák a végleges szerződés-tervezeteket aláírni, a város részéről dr. Krátky István polgármesler és dr, Prack István köz-
igazgatási tanácsnok végzi, ia két pályázó részéről két-két igazgatósági tag.
A képviselőtestület határozata elleni fellebbezések, értesülésünk szerint, nem kertltnek az októberi, hanem csak a téli megyegytllés elé. A Transdanubía egy fellebbezést beadott már, de még csak a képviselőtestületi határozat kézbesítése után fogja benyújtani érdemi, minden pontra kiterjedő fellebbezéséi.
Mindenki a saját szerencséjének
kovácsa! ! ! ^zért ne mulassza el, hogy
Miltyoffer Kálmán
szerencseszámaibil válassza meg sorsjegyeit, ahol tények bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70000. 50000, 15 000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény lett itt sok embert boldoggá.
Sors/egylroáa : CSENCEUV-l/T 7. (űr. KapocO-Oáx) Egész P X4-— Fél P 12-— Ni gyed P 6-— Nyolcad P 3-—
<1,0 Huxás: otet. 20—22-én
1932. október s.
| Hlrsohler Sándor |
.. .A nagykanizsai Bankegyesalet elegáns igazgatói szobájában szombat délelőlt óti Welss Tivadar kereskedelmi tanácsos, az Intézet elnöke ül a székben, amelyből pénteken még Hlrschler Sándor vezérigazgató, kincstári tanácsos Intézkedett. A kondoleáiók egész nap szinte percenként keresték fel az igazgatói szobát, ahol még minden ugy van, mint tegnap. Mintha minden várná „a vezér" visszajöttél. Pedig a Halál fekete szárnya lebeg a tapélás Iroda fölölí, ahol minden könyv, minden lajstrom, minden sarok Hlrschler vezérigazgató fáradhatatlan munkásságáról, törhetetlen munkakedvéről, gondos és szerencséi kezéről és nagyvonalúságáról beszél. A tisztviselők mind talpig feketében, arcukon gyász és szomorúság. — Mintha a családfőt vitték volna ki közülük. Meri ennek a kis családnak valóban melegszívű feje volt az elköltözött. Fenkölt lelkületű ember voll, akit mindenkit szereteti, tisztelt és nagyrabecsUII.
Hlrschler Sándor Nagykanizsa egyik első pénzintézetének élén, mindig vett magának annyi idői, hogy a város közéletében is tevékeny részt vegyen. Kincstári tanácsos volt, városi képviselőtestületi tag, a pénzügyi bizottság tagja, az izr. hitközség helyettes elnöke, a Kaszinónak hosszú éveken át elnöke, számos intézménynek vezetőségi é« igazgatósági tagja és mindenütt becsülettel, nemes lelkének minden Idealizmusával küzdött városáért, felekezetéért, a közérdekért, amelynek tintori\'hatatlan elvű, tiszta kezű és puritán harcosa volt. Emellett emberi tulajdonságai, egyenes, becsületes, tluta jelleme, minden jóért és nemesért bevfllő magyar szive, közismert demokratikus gondolkodása, rendkivUl előzékeny, uri modora, mélységes szivjósága, amellyel
— Ugy veszem észre, haragszik.
— Nem egészen megvetendő ellenséget jelent. Jóban van Fuchs grófnővel, aki nagyon közel all jő-vendöbeli uralkodónőnkhöz.
— Majd segítesz rajiam, ha bajba-julok, bár nem hiszem, hogy okol szoip,állatnék arra.
0, le csecsemői Van neked arról fogalmad, milyen hazugságokat találnak ki, ha valakitel akarnak buktatni ? De egyelőre nincs milől tartanod. — Nyugtatta meg Barlenstein. •
Mialatt a kél barát beszélgeti, Magyarország uj helytartója végig vonult fényrs kíséretével Pozsony népleien utcáin, ahol csak a császári szolgálatban álló magyar uraknak egy kis csoportja s a ditzbeöllözölt helyőrség fogadiák. A kalonák kezében láklyák lobogtak s ajkukon harsogoll a „Hochl" De az ablakok sötétek és néptelenek voltak, csak a négylornyu vár ragyogolt kivilágítva a varos felelt, amelyhez mind kö-l zelebb éri a kocsi, hogy hamarosan berobogjon a fényárban uszó, örökzölddel díszített boltíves várkapu alá.
Ferencnek megborzongott a gerince, 0 ludla, milyen egy fogadta-
tás, amelyei a nép szeretete sugal, hiszen nemrégen voll otthon Lolha-ringiában. De nem haragudott, inkább sajnálta a magyarokat és megértette ökel. Felsóhajtott s arra gondolt, talán l.uenwilleben is igy fo-gsd|ák majd a francia helytartót.
Kissé meglepődött, amikor a vár cinlermében meglátta a díszes vendégsereget. Ha valaki eláru\'ja neki, hogy ezeket egy nappal előbb szállították Ide Bécsből, az ut fáradal maira való hivatkozással visszavonult volna. Igy azonban kedélyesen töltötte az estét, még táncolt Is. Csak azon csodálkozott, hogy minden vendége jól beszél némelül. Ha ludla volna, hogy a magyarhoz ép ugy nem konyítanak, mint ő — még jobban csodálkozolt volna.
A herceg meg voll győződve arról, hogy magyarokkal érintkezel! és nem is találta ökel sem vadaknak, sem barbároknak, mini ahogyan arra Bécsben előkészítették. Csak éppen Pállfy gróf, meg Károlyi generális nem tetszettek neki, pedig legjobban igyekeztek kegye t elnyerni.
A heimburgi találkozón Ferenc ugy nyilatkozott, hogy a magyarok
|Aneve!ésü, előkelő modorú és gondolkodású emberek, amin Barlenstein jólzüt mosolygott.
Mialatt a heimburgi parancsnok a vár nevezetességei! mutogatta meg Bartensteinnek, Terézia és a herceg a loronyszzbából szemlélték a távoli vidék látképéi, majd szembefordultak egymással. A herceg komolyan, szomorúan nézett a boldogan mosolygó Teréziára és karjai nem lendültek ölelésre, mint eddig mindig, ha egyedül marad\'ak.
— Ml baja ? — Kérdezte a főhercegnő ijedten.
— Odaígértétek őseim hercegi székét és meg sem kérdeztelek I Azt hitlétek, hogy gyáva és megalkuvó leszek I Hát sohasem vettétek észre, hogy férfi vagyok?! — Tört ki * hercegből a méltatlankodás.
— Igazságtalan vagy I Odaadluk miattad Lombardiái, Szardiniát, Pia-cenzál, a nápolyi királyságot és éti odaadnám érted az egész birodalmai ! A hercegséged helyett másikai kapsz és egy nagy birodalomnak is ura leszel s akkor veszed vissza fegyverrel tenyérnyi hercegséged, amikor akarod I — Válaszolt hevesen a főhercegnő. (Folyt- köv.)
1632. október 1
mindenkin igyekezett segíteni, minden Biépért való rajongása: valóban megérdemeltéit, hogy közbecsülés kozllszlelet Övezze.
Hlrschler Sándor 77 éves volt. A közeli Somogy8zentmikló8on születeti, Iskoláit, tanulmányait jobbára Nagykanizsán végezte. Fiatal korában kerüli a Nagykanizsai Bankegyesülethez, ahol mintegy 54 évig szolgálta a magyar pénzUgyet. A munka fáradhatatlan embere volt, aki coak akkor érezte magát jól, ha dolgozott.
Évek hosszú során ál szívbaja volt, amely sok nehéz órát szerzett számára. De azért mindig ott volt íróasztala mellett. Szinte az utolsó pillanatáig. Még pénteken is egész nap dolgozott, megtette a rendelkezéseit és rendes időben hazament. Esle tél 8 lehetett, amikor isméi rájött egy szívroham. Qyorsan hivatták háziorvosát dr. Kreiner Zsigmondot, azonban a roham olyan erős volt, hogy sz orvosi tudomány ezúttal nem tudott már segíteni. Percek alatt jobblétre szendertllt. Jóságos mindig derfls tekintete megtört.
A szomorú hlr még késó este pillanatok alatt befutotta a várost és mindenütt mély megdöbbenést, igaz, őszinte és mély részvétet vállolt kl.
A Bankegyesület igazgatói irodáiéban egy szék megüresedett, az Íróasztalon a napi friss virágcsokor ma hiányzik ...
Ma, vasárnap déluíán fél 5 órakor temetik az izr. temető halottasházából.
(B. R.)
= Angol nyelvtanfolyamot kezdők és haladók számára október hó elsején ismét megnyitom. Érdeklődni lehet a Magy. Kir. Dohánynagyáru-dában. Berke. József.
MiikaoluarlMkl mim Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1932. május 22-181
Fnaék.t-Ur Va.utállemfts
Vasútállomásra
3 68 •*S8 8« 7-15 a oo 11-18 14-00 18 oo
1716 ♦18-10 2026 2210 22<0 23 60
Erzsébet-térre
4-io 448 7-08 7Ü5 966 1130 14-10 1618 1730 1816 2046 22 26 22 65 24 06
A csillagos Járatok feltételesek.
ZÁLAf KÖZLŐN*
Öt kanizsai vendéglős áldozata van egy szélhámos must ügynöknek
Nagykanizsa, október 1 Minlcgy másfél héltel ezelőtt egy 35-40 év körüli férfi sorra Járta a kanizsai vendéglősöket, akiknek feltűnően kedvező feltételek mellett jánoshalmi muslot kínált eladásra. A 21 fokos muslot 22 fillérért ajánlotta lilerenkint ab Nagykanizsa. Kijelentette, hogy ebben az összegben már a fogyasztásiadó is benne van.
Az ügynöktől öl kanizsai vendéglős rendelt muslot, amelyet négy nap alatt kellel! volna leszállítani. A vendéglősök adlak is neki 200 pengő
előleget. Teltek azonban a napok és a must még mindig nem érkezett meg, mire a vendéglősök Írlak az ügynök által megadott jánoshalmi címre. Most érkezeti meg a válasz Kanizsára, melyben egy ottani szőlőbirtokos arról érleeiti a vendéglősöket, hogy azf\'hihnosságnak lettek az áldozatai.
A vendéglősök feljelentésére körözést adott ki a kanizsai rendőrség ar. ügynök ellen, aki Zalában már tftbb helyen követeti el hasonló szélhámosságot.
KÉSZ KABÁTOK
nöi- és férfi-szövetek, szőrmék
NAGY VÁLASZTÉKBAN
SINGER
DIVATÁRUHÁZ
1,700.000 pengőre redukálták a város 1933. évi költségvetését
A tavalyi zárszámadás 70.000 pengő deficitet mutat fel
Nngykonlzaa, október 1
Nagykanizsa város jövő évi Költségvetése a jövő héten kerül a pénzügyi bizottság elé. Értesülésünk szerint a költségvetés kb. 1,700.000 pengőre rug, szemben a folyó évi közel 2 milliói költségvetéssel. A költségelőirányzat Összeállításánál tekintetbe vették ,i város jövedelmeinek nagymérvű megcsappanását és az adózó polgárságnak minimálisra csökkeni teherblróképességéi,
A város vezetősége tehát ezultal is ragaszkodott ahhoz a programhoz, amil a polgármester székfoglalójában igért. A legnagyobbfoku takarékosság a város háztartásában.
A városi háztartás költségvetésében előirányzott szükségletek 1927. óta igy alakullak:
1927-ben 1,803.000 P
1928-ban 1,886 000 P
1929-ben 2,088.000 P
1930-bari 2,237 000 P
1931-ben 2,094.000 P
1932-ben 1,929.000 P
1933-ban 1,700.000 P
A nem sokkal nagyobb lélekszámú Sopron város 1933. évi költségvetésében 3,720000 pengő a háztartás szükséglete. (Igaz, hogy Sopronnak adóssága nincs.)
A város 1931. évi zárszámadás tárgyalására a pénzügyi bizottság Babochay Oyörgy elnöklete alatl ült össze, amelyen részt veit dr. Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos főjegyző is. Előadó Hemmert Károly főszámvevő. Az általunk már ismertelett adatokon kívül megtudjuk, hogy az 1931. évi zárszámadás 70.000 pengő deficittel zárult, ami voltaképen csak papíron való deficit, mert az előző évi feleilegekből nyer fedezetet. A pénzügyi bizottság legnap folytatta Üléséi.
ÉDC//ZENC
dtattdard
3+1 csöves dynamikus hangszóróval egybeépített tökéletes rádió
£x se rosast —
Egytce-aúó
Olvastnm a minap valahol, hogy Romániában meg adóztatják a kozmetikát, a manikűrt, az ondoU-lísl, slb. mint par excellence fényűzést. Skóciában, ivagy hol (ezazon-
ban nem akar egy elkéseti skót vicc lenni) valamilyen szekta gylllésén foglalkoztak a Javaslattal, hogy meg kell adóztatni a borotválkozást, mert az isten bizonyára nem azért adta a svakállt az embernek, hogy azt eltüntessék.
Ezek az adóztatási csodabogarak nem ritkaság mai napság. Javukra csak annyit lejiet felhozni, hogy ezek rendszerint meg Is maradnak a fantasztikus tervek birodalmában.
Nálunk, Magyarországon azonban, ahol már a látszat megadóztatása Is Igen komoly valósággá nőtte magái, reszketve olvai az ember minden olyan hlrl, amely ujabb adóztatási találmányokkal lepi meg a világot.
Most Is Itt von egy legújabb ÓVat, amil a Magyar Városok Kongresszusa szült. Azl mondja ugyanis a kongresszus memoranduma, amit a belügyminiszter elé terjesztetek, hop az inségakcló céljára meg kell adóztatni az agglegényeket, a gyermektelen házaspárokat, sőt — az egy gyermekes családokat Is. Nehéz ezt a kérdést tréfásan felfogni. Sokkal könnyebb lenne róla keservesen komoly nemzetgazdasági értekezést írni. De hát az ember egyelőre azzal próbálja vigasztalni magát, hogy tréfára veszi a dolgot. Ámbár ez sem ér sokai, mint ahogyan Zala-megye közgyűlésen Is zajos derültséget kelteti az agglegényadó-tervezet Ugye. — mégis elfogadták.
Az adóköztgazgatástlcg szabályozható gólya mindenesetre érdekes ötlet. De ml lesz, ha a gólya nem fogja respektálni sem a paragrafusodat, sem a végrehajlót és egyszerűen
Fájoslábuak!
Mlltényi Sándor és Fia cipftáruháza.
Bokasülyedés és lúdtalp hajlani megelőzésérc és gyógyítására hordjanak jól szerkesztett lúdtalp-betétet. Raktáron tartjuk és a láb anatómiájának meg-
;-- in felelően mérték után készítünk. —■«=» ■ ——
Készítünk mindenfajta orthopiid-, luxus- és vízhatlan vadászcipőkeí. Nagy raktár mindenfajta luxus-, utcai-, gyermek- és iskoiacipőkben.
Ffi-ut 2. szám (Városháacpatota)
ZALAI KŐZLONV
1932 október 2.
fillyül a reá kiszabot! kontingensre\'/ Avagy milyen kulcs alapjár, vetik majd ki a pólyára a késedelmi kamatokat. ha nem tartja be a pénzügyminisztérium állal klszaboti terminusokai? Mert, ugyebár, az is meg esik, hogy az a szegény adóalany vár... var... vár és az anyakönyvi adóellenőrző szelvényére mégis csak azt jegyezhetik be évvégl zárlatkor: „Mutatkozik hátralék...\'
J[pn tehát az ujabb gond. A házbér hátralék, az adóhátralék után — az anyakönyvi hátralék. Amire még csak részlettörlesztési kedvezményi sem lehel kérni.
Most jut eszembeI Az adóívnek van egy vastagbeiüs rubrikája : „SzaporodásVájjon nem azért találták ki ezt a nappal gólya éjjel adókulcs megoldást, hogy ennek a rovatnak is legyen valami rendeltetése? Ide fogják beírni ezután ,sommásan és nemenként\' az adóalanynak az egykeadó-rendelet megjelenésétől a rokkantellátási alapra való Igény-jogosultságáig születendő gyermekeit.
Morális szempontból Igen üdvös lesz ez a rendelet. A gyermek ezután va\'ósdgos .becsérték\' lesz. Adóköteles ingó, ami után csak akkor kell fizetni, ha nincs. (Vagy ha a pénzügy igazgató urnák nem elég, amennyi vanj
Én mégis azt hiszem, hogy ez a dolog igy sok bonyodalmat fog okozni az adóügyi hatóságoknak Sokkal egyszerűbb lenne, ha minden meglévő gyermekután — fényűzés! adói
vetnének ki. És talán Indokoltabb Is. «
Egyebekben nagyon csodálom a magyar lapokat. Tudják, hogy milyen pénzügyminisztereink vannak. Hát minek Írják meg mindig, hogy ml fajta uj adókat vetnek ki púderre, frizurára, borotválkozásra ? Fogadok, hogy ha egy újság megírná, hogy Szlámban megadóztatták a pizsamát, két héten belül megjelenne a Budapesti Közlönyben a pizsamaadórendelet.
*
Kérem, Lulukq, a mai postából dobassa ki a pénzügyminiszter ur cimszalagját I
De el ne felejtse, kérem I
Nehogy ez a cikkem legyen az oka, ha rövidesen luxusadót rónak kl a pólyásbabákra I (b!)
18 fillér dekája eredeti trióda
DORSAT
kölnivizeknek
VÁGÓ ENDRE
i illatszertárában.
Bádfékészttlóbóbez használjon
és^szaJini/kmentes ^^VRTA
sav-ákmentes anód-telepet
és
y á r 1 m á n y u ItÖ-accumulatort
"K-nTUDOR MCCUIULftTOROVÁB RT, ^P"\': «*"
«!• losiljAk a UszU vételt, hangtlsztMágol, nagy teljesítményt és gazdaságos üzemel PERTHIX uinilIM gyártmányok 6a VARTA flllő-accuiwulatorok mindenütt kaphatók
Filmező fiatalemberek szélhámoskodtak Keszthelyen és Balatongyörökön
Keszthely, október 1
Az elmúlt hélen kél elegánsan felöltözött fiatalember látogatta sorra az előkelőbb keszthelyi családokat. Csak azokba a házakba mentek, ahol gyermekek is vollak. Mindenhol egy nagy budapesti vállalat megbízottjaiként mutatkoztak !>e és előadták, hogy előfizetőket gyűjtenek egy most kiadandó ifjúsági dlszalbumra, azonkívül filmfelvételeket Is készítenek a valóban szép gyermekekről.
Ezzel a mesével sikerüli it több C83ládlól pénzt szerezniük. Az egyik családnak azonban gyanúsnak tűnt fel ez a vállalkozás és titokban érdeklődői! a budapesti vállalat után.
Rövidesen kiderüli, hogy az elegáns fiatalemberek semmiféle Ilynemű vállalat kötelékébe nem tartoznak. Erre a károsult szülök feljelentést tettek a kél fiatalember ellen. Mire megindult a nyomozás, a fiatalemberek eltűntek a városból.
A későbbi nyomozás megállapította, hogy a szélhámosok Balatongyörökre lelték át a székhelyűket, ahol hasonló trükkel csallak- ki pénzt néhány családtól. Mire a feljelentést itt is megtették ellenük, addigra már innen Is eltűntek.
Most országos körözést adtak ki a szélhámosok ellen, akik minden jel szerint Zalában bujkálnak.
Nősülni akart és stafirungot akart összelopkodni a Balaton-parti hálószobák tolvaja
Egy évi és hét hőnapl börtönre Ítélték a fürdőhelyek nyltottablaku villáinak éjszakai látogatóját
kiment
Nagykanizsa, október 1
Czágány József 35 éves várpalotai köfaragóseuéd ■ munkanélkdl lévén, munkát kereső körútra indult az országban. Sehol sem tudott elhelyezkedni. Útjában végigjárta a balatoni fürdőhelyeket is. Itt azután megfigyelte az egyes villákat és épületeket és ahol nyitva volt az ablak, beosont az éjszaka leple alatt a hálószobába és elvitte az alvók ruháit és értéktárgyalt. A vakmerő lolvaj-lásokról a fürdőhelyek egymás után lettek jelentést a csendörőrsöknek. A Jelenlésekből arra lehetett következtetni, hogy a tolvajlásokat ugyanaz a személy követte el, amit az ujjlenyomatok is tanúsítottak.
Az első eset Keszthelyen történt. Az ott nyaraló Kalmár Béla budapesti operaénekes lakásából éjszaka, az ágy melletti székről elvitték a ruháját, fehérneműjét, pénztárcáját ás aranyóráját. Az éjszakai látogató
Ij^Aftni másnak, önnek la axlve- I J A sen flxetem Hl nyereményeit Z
üzérl a mos! kezdődő 29. sors/álékra vegyen szerencse szJmu
osstálysorsf egyet a tiirscQler trafikban
oszMIysorsjtlM főehtrusilóndi (Korona szálló éplllei), ahol eddig számtalan nagy nyeremény! jlzeliek ki. Kisorsolásra kerül közel H millió aranypengő.
hivatalos Arak.
«7I
Huxás már október fió 20-án és 2Z-én
I
zsákmányával kiment ű karmelita templom melletti temetőbe és olt a holmikat elrejtette.
Az első slk/r után csakhamar Orosz Sándorhoz mászott be hasonló körülmények között és onnét zsebórát és pénzt lopott. Ugyanakkor Vasáry Lászlónál hasonló látogatást tett. delién József ablakán is bemászott, a nadrágzsebből kivette a pénztárcát, amelyben napszámosok hetifizetésére elkészített pénz volt. Ebből 40 pengői lopolt. Czlboly Imre pincértől 10 pengőt emeli el. Aztán elment Balatonfüredre. Az Eszterházy-szállodában levő udvaron elemelte egy Radtment József nevű nyaralóvendég kerékpárját. Balatonkenesén bemászott Fej János fürdővendég hálószobájába és kifosztotta azt Egy öltöny ruha, óra, pénztárca meg miegymás volt a zsákmány. Killemberger Józseftől is egy öllöny ruhával távozolt. Zalaegerszeget sem kímélte meg a besurranó tolva). A nyílott ablakon át bemászolt Szommer Lajos lakásába és az előszobából egy öltöny ruhát vili el. Majd visszatért első sikerei helyére, Keszthelyre, ahol Mádat Ferenc udvarán a szárításra kilett fehérneműt dézsmálta meg, Sós Józseftől és Makarász Józseftől trikókat lopolt, Tunkdsz Lajostól fehérneműi. Hévizén Kúti József szekrényéből sapkát emeli el, Balatonkenesén pedig Lentsch Oszkártól egy feketére lakkozott Unom kerékpárt lopott.
Végtll is a csendőrség rátette kezét a mind vakmerőbbé váló éjjeli látogatóra, akit Czdgdny József személyében fogtak el.
Ma volt ebben az érdekes ügyben a büntető főtárgyalás dr Mutschen-bacher Edvln tanácselnök előtt. A lopott tárgyak tömege, ami a bíróság előtt a földön ki voit teregetve, olyan nagy volt, hogy egy zsibárus akár egy engross üzletet nyílhatott volna belőle.
Czdgdny nyomorával és munkanélküliségével védekezett. Mikor rámulatott az elnök arra, hogy mindig csak ruhaneműt lopott össze, Czágán\\r kijelentette, hogy meg akart nősülni és stafirungot akart magának Ilyen módon összeszerezni...
Dr. Aczél ügyvéd védelme után a bíróság Ciágány Józsefei összbünte-lésül egyévi és héthónapi börtönnel sújtotta. Figyelembe vette a bíróság a fennforgó nyomatékos enyhllő körülményeket. Az ítélet jogerőn.
Könyv alakban la megjelenik Balázs József „A ferde lovag" clmO regénye
A Zalai Közlöny olvasói köréből olyan meleg érdeklődés nyilvánul meg minden oldalról Balázs József .A ferde lovag" c., folytatásokban megjelenő regénye iránt, hogy rövidesen megjelenik annak könyvalaku kiadása.
A Mária Terézia korának udvari életét, az akkori diplomácia boszorkánykonyháját bevilágító regényt Balázs József eredeti bécsi levéltári kutatások, eddig fel nem dolgozott titkos dossziék alapján Irta. őszinte, clkornyátlan, erőteljes írás, érdekes, fordulatos, könnyed meseszövés, korhű miliő, a Mária Terézia korabeli udvar fojtott, fülledt levegője jellemzik Balázs József Írását. Könyvsikere bizonyára nem lesz kisebb, mint amilyen Izgalommal most várják naponta olvasóink .A ferde lovag" mindennapi folytatásait.
A tlzives könyv ára 3 pengő leni. Címlapját li maga az iró rajzolja meg, aki különben tehetségesen kezeli az ecsetet és palettát is.
A könyvre, aminek megjelenéséi 1—2 hónapon belülre tervezik, elő lehet jegyeztetni a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Fővárosi választékú női kabát és bundaosztályunkat vételkényszer nélkül szívesen bemutatjuk. SchOtz Áruház.
UHHirii
A nagykaniual meteorológiai megfigyelő telentéseki Szombaton a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +17-2, dílután 1 órakor +23\'8, eate D órakor +20.
PMózel: Reggel éa délben felhős, este tiszta égboltozat.
Stéludny: Reggel északkelet, délben és eate délnyugati szét.
(Éjuaka! rádiöltlenlis) A palaaralé-Blal latáiat lalantl aata 10 óra-kar ■ Oy.ngln falhSa, malag W« vArhaM.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást
is elmulasztja
1932. oklófaer 2
napi hírek
NAPIREND OklMwr 2, •■•árnap
Római katolikus: Őrzőangyal. Protenl.
Petra. Ii/.: Th. hí 2.

V*re«l Mu«ii< 4" Könvvlár nyitva d(lt(trlök<w v«»Ain»j> dilelóll 10-161 1] óráig.
0«ÓKy«zortiiíl íJ|oW MolnAI,.\' t
Mátia* (tyígyáieítái Ktiély-utca 40. H. t, » ktikanlaiul gyAgysierlár.
Oófttlrdó nyílva reggel 6 órától este 6 óriig (hítfö. szerda, pintek délután, kedden egén n«p nőknek). Tel 2—13
Október 3, hétfő
Rém. katolikus: L. sí Teréz. Hroteil.: Helga. Izraelita: Th. hó 3.
— A postáról. Dr. Tholway Zsigmond postalónók szabadságáról risszaérkezett és átvette hivatala vezetéséi.
— Egyházi zene. A mai katonp miién l.emberkov!cs Alajosáé, Kiss Rózsi, Flitlner Rózsi és Mllnkó Magda P. Szabó Polykarp: Boldog-uszony édes és Buchner: JöJ| el Uram Jézus e. <*»rietl|elt éneklik.
— ZarándoWrt Homokkomá-romba. Október 9 én a nagykanizsai plébániából zarándoklat Indul az ósi homokkomáromi kegyhelyre. Ebből az alkalomból reggel 6 órakor szentmise a plébénia-lemplom-ban, ulána szentbeszéd, majd zárt sorokban indulás Kiskanizsán keresztül Homokkomáromba. A zarándoklatot P. Kocsis Ödön és P. Mlhol-esek Miklós ferenceaatyák vezetik.
— Október 6. megünneplése ezidén Is a szokott keretek kOzt zajlik le Nagykanizsán, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. CsűtOrlökOn délelőtt 10 órakor gyászistentisztelet lesz, délután 6 órakor pedig mdBOros hazafias ünnepély a városháza dísztermében. Szónok P. Molnár Arkangyal plébános, saját költeményét szavalja Dávid Magyar József birlaplrő, énekel a Kör Vtgyesksra.
— Mint velünk közlik az Ung-várv László faiskola r, t. Cegléd szállításait rövidesen megkezdi. Budapesti iroda IV., Veres Pálné u. 8. Árjegyzék ingyen. Nagyobb vétel esetén felhívásra külön árajánlattal szolgál.
— Áthelyezés. Székely Emil szolgabíró, akit Zalavármegye főispánja nemrégiben Zalaszenlgrótról 3 nagykanizsai lőszolgablrósághoz helyezeit át, elfoglalta hivatalát.
= Halálozás. Ooldberger Józsel (Rozgonyl-u. 9) 75 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése ma délután 5 órakor lesz az Izr. temető halottasházából.
= Márkás női és férfi ruha- és köpenyszövetek Singeméi kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY
Gyermekparallzis Balatonkenesén
Tapolca, október 1
Az elmúlt hél folyamán Balalon kenésén három esetben fordult elő gyermekparalizis. A gyilkos kór leküzdésére a hatóság minden óv-irttézkedést meglelt. A gyermekeket kórházba szállították, a szülőket pedig elkülönltetlék. Mindhárom balatonkenesei eset könnyebb lefolyásúnak Ígérkezik.
Kóstolta-e már a KÖÖ csopaki borát? Fő-ut 17.
— A Kath. Legényegylet ma,
vasárnap esle fél 9 órai kezdette! tarifa a Polgári Egylet összes termeiben hagyományos szüreti ünnepélyét, melyen a hegybirónői tisztet gróf Hatlhyány Pálné őméltósága, a hegybíróit pedig dr. Krátky István polgármester töltik be. Az ünnepély sikere előreláthatólag a Kath. Legényegylet eddigi mulatságainak sikerét is messze felülmúlja. Erre vall az elővételben eladott jegyek sokasága. Tánc reggelig.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc József" kes:rűviz gyorsan, bizlosan és kellemesen hat A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc lósusf viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul A Fereac léssel keserűvíz gyógyszertárakba, drogériákban és ftlszerüzletekben kapható.
— A nagykanizsai pénzintézetek Hirschler Sándor vezérigazgató elhunyta alkalmával koszorú megváltás elmén 120pengőt adományozlak a városi inségskció javára.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger DMdruház dus szőnyegraktárát.
MÉG CSUK RÖVID IDEIG tfAtfJOW 1 tó* AZ Ml
PHILIPS
3+1 CSÖVES, OINAMimM UOMWZASÓVAL MVMFéFVTKTT
SUPER-SELECTODYH
A iEGTŐKÉLEYESEBB RÁDIÓKÉSZÜLÉK
ÁLíLOIMÁSRÉV-PROJECTORRAL
Karóba zuhaat a sxMvafáról
Nagykanizsa, októbur 1 Súlyos szereacsátt&nság töitént szombaton délután 3 árakor a Szentgyörgyvári hegyen, Cslkádl Sándor 58 éves somogyszentmlklóii gazdálkodó harmadik hegyháton levő szőlőjében.
Csikádl Sándor szilvát szedet! a fáról. Szedés kOsben egy ág letört alatta és a szerencsétlen ember mintegy két méter magasból egy hegyes szőlőkaróra zuhant, mely felhasította sz alteslét. A szomszédok siettek a segítségére, ma|d a mentők beszállították a közkórházba.
Home, Marianna, Oh Mo\'nah stb. Uj tdncle-mezek : Transdanubia, Csengery-ut 6.
Egy hudapcati kla eUriuitöUoy ragyogó karrierje bontakozik ki VttrntiL Zseni KunArl elint! kU regényéből, mely h „Nyíl" legulnbb n/ftniAtmii lótott napvilágot. A tolielsógüM Irónó kis groteszk kunúriknak nevezi Hzokat a szögletes-mozdulatu, tólónkszenitl, szegényes ru-lióju boltllányokat. akik százezerszóin futkároznak Hudupest, Berllu. Párls, Unition, Nowyork üzletelnek pultja! köztit!. Egy Ilyen kin budapesti kanári szerencÁóJóC meséli e! az írónő A Nyíl óra 10 Itllór.
— GyümőlCsU, rőzsa, diszla, díszcserje, siólóvesatő, diszfenyő, élővírőg slb. árjegyzéket Ingyen küld Unghváry József faiskolája Cegléd. Állami ellenóraás alatt lévő faiskola, pajzsteiU, várlelü, gyökérgolyva-menles.
RflDIOT?!
OLCSÓK VAGYUNK, MERT JÓK VAGYUNK I
Csak a
Trznisdanubiátal
Csengery-ut 6.
Díjtalan bemutatás I • RÉSZLET I • Cserei
= Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli dlvatujdonsá-gok. Schfltz Áruh*z.
— Hét utassal a KerWba zuhant egy anló. Schenk József bécsi lu varozó autója szőlőt szállított Uobrl községből. Amint az autó áthaladt a Kerka folyó egyik bMJált, vélsttanUl megfaroll és négy méter magasból a folyóba zuhant. At utasok kisebb zúzódás és egy hideg lUrdő Arán meneküllek meg a vtszeoalaat helyzetből.
Mi ex?
\\\\\\

TARTÓS
A megfejté* határidejét okt hó 9-Tí meihottzabbHofính.
A helyes megfe|tők között a következő nyereményeket osztjuk ki: 12 méter vásion 10 , 8 . 6 , 2X5 . 2X3 . 2X2 . Jellemző, tréfás, esetleg vertet mtg-fejtéseket közölni fogjuk.
— Pihenni akar? Fogynia kell, avagy hlzókurát kíván í As útja
nem vihet máshova, csak a Bécs melletti Badenbe, a Qutenbrunn szanatóriumba, amely évtizedek óta találkozóhelye sz őszi hónapokban a magyar url társaságoknak- Szórakozva gyógyul, kipiheni a nagyváros ezernyi táradalmát.
— Állandó srfrmevásári Dus választék az összes divatos szőrmékből Singeméi.
—- Eltűnt egy soraogyszent-mlklósl asszony. Kötetes Mihályné 43 éves somogyszenlm^lósl asszony szeptember 11-éh azt mondott kisfiának, hogy Budapestre utazik és eltávozott hátulról. Azóta neet adott magáról életjelt. A somogyszeut-mlklósl csendőrség elrendelte * körözését.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
fe^ttt^ Senntf ÜSS SS^S^T K^ S^SA »
u» nyegek et eddIg nem létező olcsó áron árusltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fiicher
divatáruház
a Gólyáhojf
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október s.
Ittlér
da»ü)í. vagy 4 drb 1-- pengő
Speik 6e Vera-Violetta
csappanok nuk
VÁGÓ ENDRE
illatszertárában
Megoldódott a révfülöpi .gyilkosság" rejtélye
Tapolca, október I Néhány nappal ezelőtt szüreti mulalság volt Révlűlöpön. A mulatságon boxerrel felfegyverkezve jeleni meg Sdrfy István révfülöpi gazdalegény, aki ott verekedést provokált. A verekedőket rövidesen szétválasztották és Sárfyt klutasilolták a mulatságról.
Másnap reggel a fiatalembert holtan találták a balatoni rakodó-parton. Az első pillanatban azl bltle mindenki, hogy a verekedés közben szerzett sérflléselbe hall bele. A csendőrség le is larlózlalolt kél fiatalembert, akiket tegnap szabadon engedtek. Az orvosrendőrl boncolás ■ugyanií megállapította, hogy szervi szívbaja végzett Sirfy Istvánnal.
s
Sirkeretezést
emlékkövek készítését és mindennemű temetői munkát legmegbízhatóbban és olcsón vállal
Mankovlts István
mflkő,beton, cementipari vállalata JtiuHIharoig ul 98. ■<.
— Hogyan dlhttlliik nlr évig? Aki
dolgozik, aki napjait kemény munkában tölti, annak hamarabb kopik ol a szervezete. Qyakran érez szédülést, kimerültséget, mert a vérkeringése nem klelégttd. A gyomra Ideges, nem emészt Jól, egész nap nyugtalan és még az éj-azAknl Alom sem nozza meg a vArva-várt felfrissülést. A Jobbmódunk nnnden évben néhány hetet szoktak eltölteni a világhírt! karlibndl torrésok melleit, hogy gyomrukat.szivüket. beleiket rond-benozzák. Ilyenniödon évenként nok-zatllló pengő vándorolt kl az országból Rnnok & lohotellon helyzetnek vetett most véget az a magyar érdekcsoport, amely átvette a „Mlra" gyógv- és ke sorüvizforrás kezolésél. A magyar részvénytársaság elfozör Is leszállította b „Mlra" vizek Arát. A „Mlra" forrásvíz literjében ötven gramm szilárd AavAnvl >6 van, amelynek legnagyobb réme glaubersó. A glaubersóról pedig tudni kell, hogy elősegíti az emésztést, szabályozza a vérkeringést, kellemessé teszi a közérzetet máltai, hogy megszünteti a feJfAJAst, szorongást, étvAgytalan-ságot.
«= Akar öri gazdag ember tenni ?
Rendeljen oszlálysorsjegyet. A húzást már október 20. 22-én megtartják s szerencsés esetben 500.000 aranypengő boldog tulajdonosa lehel.
Tisztelettel értesíteni nz Igen tisztelt hölgy és url közönségei, hogy tanul-inányutamról viaszaiérve elónyomda és fehérnemű varrodámban mérték ulán
kézzel varrott
délutáni-, estélyi-, sport- és divatkeztvQ-ket készítek tervezés és eredeti modellek ulán, mérsékelt áron. •
Modelljeim megtekinthetők Régi kez-ty Újét ujjá alakítom. Kérem szives pártfogásukat továbbra is kiváló tisztelettel Szegő Olga
ktztyQ itinieoiii\'. Nigyktuiua *390 EWv&iUí 2. Telefon 134.
Cl
0» Vegyi
tennél
xeticí
Zongoráját
láfN snmk SnlnílilRf t KirMnUIJa
100 4aubb6l iiij k lém mii,,,,
l<«ta>. linót* mtíJ.E,
Slrlmlny.lm JJS
»yl WKIItn lfcE!í
Kedvező llzntéal feltételek
BmMi hajjal
-• # w 45 éves cég
mm j^Esaga
= Bokasülyedés megelőzésére tartunk raktáron gvermekek részire orlhopüd gyógycipőket. Atilla cipógyár szabadalma Mlilényl Sándorés fia cipőáruháza, Főút, Városháza.
— SOtétkék intézeti matróz ruhák és kabátok, valamint gyermek boy kabátok és baby bundák, minden nagyságban és árban ScJiUtznél.
— Kitűnő a tatai brikett. Kitartó a lörténele is, melyet a legmuiauá-
gosabb hangos filmen mosl mulat e a Városi mozgófénykép színház. Mindenki nézze meg a kacagtató filmet és mindenki vegyen tatai brikettet Strém Károly cégnél.
fillér 1 tubus
Mentamin íojMoidó fogkrém
garantált, ]ómlnőeégll
VÁGÓ ENDRE
illatszertárában.
SPORTÉLET
M* kegyeleti staféta
Nagykanizsa, október I A nagykanizsai Levente Egyesület rendezésében a névtelen hősök emlékére kegyeleli staféta lesz. A stafétára az Iskolák, helyőrségek, leventék és helyi sportegyletek csapatai neveztek be. A staféta a hősök szobrától indul 11 órakor és ugyanoda tér vissza.
Az MTF, ma nemzetközi mérkőzést JáUslk Jugoszláviában
Nagykaiitzett. október 1 Az NTE a varazsdi szép szereplése ulán Marburgba kapott meghívást egy nemzetközt mérkőzés lejátszására. A csapat ma hajnalban Indul és már esle vissza is érkezik. Ai NTE legjobb csapatával áll ki a nagyszerű játékerőt képviselő jugoszláviai csapat ellen.
Reméljük, hogy derék amalőr-csapatunk győztesen tér vissza Jugoszláviából.
ÉRTESÍTÉS.
■Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallérttsztltás árit 8 és 10 filterre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
rulialesló, gózmosó és vegyll"!\'16
Horthy Mlklós-nt 8.
1932. október 5
Közgazdaság
Leszállították a megye svájci kölcsönének kamatlábát
Zaiaogemzeg, október 1 Egy svájci pénzcsoport 1930-ban 18 millió svájci frank utépitésl kölcsönt folyósított a magyar vármegyék részére. Zala Is felvett 330 000 pengői 3 éves lejáratra 6 egész ötnyolcad százalékos kamatláb melleit. A vármegyék most közölték a svájciakkal, hogy a mai viszonyok és a lulmagas kamatláb, melleit nem tudják fizetni a kölcsönrészletet.
A tárgyalások eredményeként most értesítették a vármegyéket, igy Zala-megyét is, hogy az esedékes részlelek teljesítési határidejét tneghosz-szabbilofták. Egyúttal pedig a kölcsönök kamatát haf és ölnyolcad százalékról 5 és fél százalékra szálll-tolták le.
Csendőrökkel őriztetik a „sztrájktörő" somogyi malmokat
Kaposvár, október 1 Mint Ismeretes, a Soinogymegyei Molnárszövetség elhatározta, hogy a boletia-rendszer elleni ttlnletésUI az összes vám-malmokat leállll|a október l én. Ezzel szemben Somogy-megye alispánja ugy döntölt, hogy mindenké/i megakadályozza a malmok leállását és ha máskép nem lehet, akkor kisegítő molnárokat ültet be a malmokba.
Mivel tudomást szerzett az alispán arról Is, hogy azokat a molnárokai, akik nem csatlakoznak a sztrájkhoz, ugy teszik lehetetlenné, hogy felgyújtják a malmukat, intézkedett, hogy a dolgozni akaró malmokat október 1-től kezdve csendőrség Őrizze.
Pirii 20*321/4, London I7*93V«, Newyork 5I8W/1, Brllssel 71-97, Milano 26*61, Madrid 42 42\'/!, Amsterdam 208 40, Berlin
123 40, Wien ----, SzOtla 3 74, Prága
15*30, Varsó 58121/z, Budapest -•-Mgrád —•-, Bukarest 306.
te Izraelita ünnep miat a terménytőzsdén üzlet nem fejlődött kl, igy az árjegyző bizottság hivatalos árfolyamokat nem áltapitotl meg.
A Jeawti Baak dnrtza-érlolyamal
valuták
SÍI. 197V20-15 ilr. 79-16-78-74 k. 1691-1701 Dánk. 10160-I0230 Dinár 9-80-9 00
Dollár ___•_
Franciái. 22-40-22 50 Hol. 22915-23055 Zloty 6395-64-45 Le1 346-3-56 [■J™ 4-06-419 Ur« 2990-30-20 M*rka 135-70-136 60 Norvég 9890-99.90
Peseta _____
Schlll. _____
S\'áicit. 110" 70-111-40 ivéd k. 100 80-10180
devizAk
Amat. 229-35-230 55 Belgrád 988-998 Berlin 135*80-136*60 BrUsscl 7926-79-74 Bukarest 3-43-3-31 Kopenh.l0210-l03\'lU London 19-69-1983
Madrid —•--*—
Milano 30-00-30*18 Newy. 571 00-571 00 Oszló 99 10-99 90 Párls 22*33-22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*08-4*19 Stockh. 1GI 00-101 80 Varsó 64*05-64*45
Wien —*-■-
Zürich 11080-111-40
JVIen clearlng árfolyama : 80.454.
S"d\'a » l«plul«jdonos Közgazdasági Rt. uutenberg Nyomd, é. Délzalal Lapktudó vállalata könyvuyomdá], Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
"itc\'urban teleton: Nagyksmlzw 7a szám.
* ZALAI KÖZLÖNY
iPEÓHIRDETÉSEK
U t) ilhh litli ifc mt IU M PIMJ. Wilii irrttW M I *IZ«r. VM4c- * M
**ilq «« nli I MM m* *l]i a 0U.
k pMikM 10 *u!t *0 /UlAr, rU« torlbW * «U1CLm„t : nUa tm-
:»£«» ^tikWl ÜU MÓ \'C uJrtHt**.
tui.l 80* MgftiA^ay.
■ Aiu« otMjára keres a Sugárúton kél nagy, esetleg három kisebb szobás utcai lakául fürdőszobával is mellékhelylsé«ekkel kit Mdósebb fix llzelései egyén. Clm a kiadóban.
Kész konyhabútor állandóan kapható Dukása Ferenc ssztalosáruilzemében. 392 •
Rla golyói csapágyak autóhoz, spéciéit ían olcsón Ford- es Foidsonhoz Ungei Ullmann a Tóth vaakereskedisében 3622
ItakUron levő UHratorai belóltes Üvegeket beszerzési áron atul kiárusítom. Ármuttl Baiár-udvar. 3565
Kétszobás utcai lakta melléklielylié-gekkel novembei l re kiadó Széchenyi-tér 4. 3930
poqAnyvAri
uradalmi tájboraim kaphatók lllerenklnt már 80 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KáROLT földbirtokos 3S44_Balthyány-utca 26 uám.
Prlvátpémc diszkréten kiadó, csak biztos helyre. Clm a kiadóban. 4093
Háromaaalsáa lakás havi 65 pen góéil kiadó Przsébe -tér 0. Ugyanod azé [>cn bútorozott külön bejáratú azoba la kiadó. 4186
Vlaatti-uh*! veszek is eladok, kívánatra házhoz megyek. Deutsch, Királyutca 21. Ugyanott Bledcimayer sisiongsr nllura eladó. 4221
Divat uyarmahkooalk hslnlmaa vá lasztikban Kautmann Károlynál. 4409
Pékára házzal együtt haláleset mlait azonnal eladó. Bővebbel Roienthál Szé-chenyl-tér 4. 4376
■am Hntás miatt visszavett rádiókészülékek olcsón kaphalók: Szabó Antal rádióüzletében. 4167
KüldnbajAralu csinosan bútorozott utcai azoba azonnalra kiadó Magyar-utea. 21. ss. 4441
Klrály-u. 49. alatt egy k4ta>ob*a lakás november l-le kiadó. Bővebbet Zwele-nél Erzsébet tér. 4424
Sikátor-utca 6. számú háar eladó.
O\'oaó faiaráaialéa. Magánjáró sza-laglüréSKoippel lalurisselist ia sprltáat vállalok.Tiarón, Erzsébet-tér lí. sí 4454
laaat karaaak |ó bizonyítványokkal la-boránsnakj Ur. Merkly gyógyszerész. 4454
Hamaasaaalanyafát, Irtsa döntésül, « miteiea hasábokban >aaa Vargha éa Társa, Kóizeg.__-4450
Batthyéay-uooa 18. sz. négyszobás masAaháa november 1 re kiadó. Bővebbet Szemere-u. 3. sz 4470
Kétaarabta utcai lakta nictliklielylsigek-kei azonnal vagy november hlatfó. Bővebbet Erzaibit tér 16 lüszerüzlet. 4468
■OISabaJArala elószuba éa egy sso-bából álló csendes lakás magános hölgynek vagy urnák butorosallanul kiadó. Clm a kiadóhivatalban. 4453
Hölgyek ügyeimébe sjánlom angol éa Iranda nAI dlvataaalonomat. Ruhát, kabátot, kosztllmöt lulányos árban készítek. Csltke divatszalon, Deak-tér 6. -4459
Bu\'orozott szoba kiadó 15-íre, ut 41.
Sugár-44(0
Kei esek megvélelre összecsukható aax-tallgjiaí, esetleg ; lire^meutes vaságyai. Clm; Magyar Hltdeló Iroda, Fő-ul 24 4484
a kifotdtaány azonnal (elvétetik. Holfmann Anny kat>pizston|ába. 4476
Ktltönbejáralu siipen bútorozott utcai aaaba azonnal kiadó, Klslsludy-u 1. 4474
Egy szép nagy balkonon bataraxatt szoba kiadó Horthy Miklós ul 15. 4479
ügy kdayvaxahréay könyvekkel |u-tőnyoaan eladó, am a kladíban. 4482
Egy ■ adóban.
Iléraallé lelvétellk.
Clm a kl 4483
Héxak, 5, 4 é< 3 szobás »i .
háatak, több nagyobb éa ktaebb Jövedelmező bJrháaak, amatataa- éa Sala*. )s*xak, uandégISk. Kataaar4laa és Klahasalzaáa több kisebb báa.
■Irtok Zalában 310, 146. 130 hold ép(|. letekkel, Saaiagybaa 1000, 7C0, 500, 300 éa 200 hold épületekkel. Saabad-hagyan 10, 8. 5 éa 2 hold, Kaaixaa határéban 25 hold rét éa szántó. R4-oaal ulsnaatl dOlSb.n 450 [ )-öl, Kataaatansatá dűlőben 600 | ] öl, alaé-váaárl dOlában 450 Q-öl föld. Báa-pérhagjraa 4 hold uéatá épülettel, axaatgyárgyvárl és bagolai hegyen 6, 5, 4. 2 és 1 hold szőlőbirtok pincék kel. Náatalkak a belvárosban, olcsó árban eladók. Bővebbet Dakiax Mlkaa ing közvetítő, Nagykanizsán, Szemere-utca 3 szám 4029
11727/B. 1931. stbTszáriL
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások fejében Modern Kötfi-Szövőgyár (Kasztl Adolf) nagykanizsai cégnél lefoglalt 134 drb különféle kötöttkabát, 1 drb RaschI kötőgép, 1 drb Jaquard kötőgép, 1 drb felvevőgép, 2 drb gombolyitó gép, 3 drb sima kötőgép és I drb pontg\'ép 1932. évi október hó 10-én d. e. 9 órakor Erzsébettér 4. szám alatt elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1932. évi szeptember hó 21-én.
Lelloczky Lajos s. k.
«77 v. végrehajtó.
Értesíteni a nagyérgemU közönségei, hogy Kossulh-téri lakásomat
Eötvös-tér 2. szám
alá helyeztem át.
Tisztelettel Aos Fareno
cipész éa csizmadia
16561/1932.
Árverési hirdetmény.
A járványkórház mellett levő 1499 négyszögöl nagyságú szántóföldet folyó évi október hó 5-én d. e. 10 órakor a helyszínen 6 évre bérbeadom.
Nagykanizsa, 1932. szeptember hó 23-án.
4M4 Polgármester.
PALCSICS
első nagylcanixsai selyem-, Kelme-, fonalíesiö és vegy-tlsxiító Uxem. "
3051. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkár tlgyvéd álul képviselt Nagykanizsai Takarékpénztár rt Javára 2297 P tóki és többkövetelés és Járulékai erejéig 1 nagykanizsai klr. Járásbíróság 1932. évi 1496/932. sz. végzésével elrendeli kMé-glléil végrehajtás folytán végrehajtást safc-vedőlói 1932. évi aug. hó 29 én lefoglalt 1303 pengő - mi becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. (árásblróüg lenti ssámu végzésével aa árverés elrendeltetvén. annak az 1908. évi XU. t-c. 20 alapján a lent megnevezett a » IcgUláaJ Jegyzőkönyvből kl nem tllnó mát foglaltatok javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak am aa esetit, ha kielégítési loguk ma la lesaáll és ha ellenük balasitó hatályú igénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, Ssepetne ken, Magyar u 177 hsa. s netán fizetett ówcg levonásával teendő megtartására határidőül 1932, október hó 20. napiának délután l/<2 órája uután lolytaiva l\'llyeházán 13. sz. siatl d. u. 4 órakor éa viglll Klskanlzsán i\'lórtán-lér 2. laám alatt d n. 6 órakor tüzeUk kl, amlkci j bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, 6 mm. buza éa ross, cséplőgép tartozékaival atb s egyéb Ingóságokat a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, eaetke becsálon alul li — de a kikiáltási át kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóeágokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn alul van. az 5.610/931. M. E számú rendelet *ztet-mében csak axok árvereabelnek, akik i kl.(állási ár egyllzedriszét bánstpéaztl! leteszik.
Nagykanizsa, 1932. nzept. bő 23-án.
Hain Oyula >. k. klr. Jblr. vé«reha|U. 448S mint bíróság: kiküldött.
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
Pk. 327/1932. íz. 1932. vghtól 327 ss.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rspocb Aladár nagykanizsai tlgyvéd által képviaeli Duna Általános Biztosító Társaság budspeall bejelen leleég Javára 116 f 91 I tőke éa több követelés te Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. Járla-biróság 1932 év! 193. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehsjtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 áprlls 30-án lefoglalt 1195 P becsült Ingóságokra s nagykanizsai kir. Járásbíróságlentíazámu végzésével ax árverés elrendeltetvén, annak az 1908. ért XLI. t c. 20. § a alapján az alább megnevezett s a loglsiásl Jegyzőkönyvből kl nem lUnó máa toglallatók Javára la as árverés megtartását elrendelem, de csak arra is esetre, Ea kielégítési loguk ma Is fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Üzletében Nagykanizsán, Horthy Miklós ul 2. szám alatt, a fizetett összeg levonásával teendő megtartására határidőül 1J32. október hó I napjának d. e. II i/i órája tűzetik kJ, amikor a bíróilag lefoglalt nyomdagépek s egyéb\' lugóságoksl a legtöbbet ígérőnek kész-penztlzetés melleit, esetleg becsáron slul l» - de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el logom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn lelUI van, az 5810— 931. M. K. azámu rendelet éltelmében caak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ál egyUzedréaaét bánatpénzül leleazlk.
Nagykanizsa, 1932. szept. bő 7-én.
Elek László s. k. klr. btr. végrehsjtó, un mint bírósági kiküldött
Betonvas
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október s.
A Nagykanizsai Bankegyesület és Qélzalat Takarékpénztár r„-t. igazgatósága, feíügyelőbizottsága és tisztviselői fájdalmas megilletődéssel tudatják, hogy az intézet vezérigazgatója és igazgatósági tagja
HIRSCHLER SÁNDOR úr
m. klr. kincstári tanácsos, a Nagykanizsai Caslno elnöke, a Magyar Nemzeti Bank cenzora stb.
szeptember 30.-án 77 éves korában elhunyt.
A megboldogult 53 éven át, élete utolsó napjáig, páratlan buzgósággal és lelkesedéssel végzett munkájának eredményeivel hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Emlékét kegyelettel és szeretettel fogjuk megőrizni. Halottunkat vasárnap délután \'A5 órakor temetjük az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1932. október 1.
A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T. Igazgatósága ás Feíügyelőbizottsága
mély megilletődéssel tudatja, hogy igazgatósági tagja
Hirschler Sándor
m. kir. kincstári tanácsos ur,
szeptember hó 30-án váratlanul elhunyt.
f\\ megboldogult évek hosszú során át volt hűséges munkatársunk és bő tapasztalataival és tudásával szivvel-lélekkel szolgálta vállalatunk érdekeit. Elmúlása fájdalmas űrt hagy vállalatunk vezetőségében.
Emlékét soha el nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni!
Nagykanizsa, 1932. okt. hó 1-én.
Ózv. Neumann Albertné szül. Hirschler Anna
ugy a maga mint az egész család nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy szereteti (estvére, illetve rokon
Hirschler Sándor ur
■n. klr. kinoatlrl balom, a ■aajkaaUaal BaakagyaaOlat éa Délxalal Takar*kpéaatAr vaxérfgaxga«*ja, a Nagykaalaaai kaaalaé alaSka, a Nagykaalzaal lar. Sxaatagylat al<IJAré*4gl tagja, azAmaa vAllalat IgaagatéaAgt tagja atk.
1932. szeptember 30-án visszaadta nemes lelkét az Urnák.
Temetése október hó 2-án délután fél 5 órakor Ie6z a helybeli Izraelita temető halottasházából.
Soha meg nem szOnA szeretettel és kegyelettel zárjuk szivdnbe szeretettünk emlékét.
A Nagykanizsai Kaszinó mély és őszinte fájdalommal tudatja, hogy szeretve tisztelt elnöke
Hirschler Sándor űr
m. klr. kincstári tanácsos, vezérigazgató
f. évi szeptember hó 30-án elhunyt.
A megboldogult egyesületünk érdekeinek lelkes és fáradhatatlan bajnoka volt mindenkor, ahhoz szeretettel ragaszkodott élete utolsó pillanatáig, azért nagy és pótolhatatlan a veszteség, amely elhunytával bennünket éri. Emlékét hálás kegyelettel megőrizzük. Nagykanizsa, 1932. október 1.
Áldás poraira !
1932. október 5
* ZALAI KÖZLÖNY
A Transdanubia Egyesűit Gőzmalmok R.-T. tisztviselőkara és munkássága fájdalommal jelenti, hogy a vállalat igazgatóságának érdemes tagja
HIRSCHLER SÁNDOR ur
m. kir. kincstári tanácsos
1932. szeptember hó 30-án elköltözött az élők sprából.
Mi, a vállalat alkalmazottai, nemesen érző pártfogónkat, atyai barátunkat gyászoljuk a megboldogultban és áldott emlékét szivünkben fogjuk megőrizni mindvégig.
BÉKE HAMVAIRA I
Nagykanizsa. 1932. október hó 1-én.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától
19.241/1932.
Árverési hirdetmény.
Az úgynevezett Békástói erdő megosztás folytán keletkezett parcelláit folyó évi október hó 6-án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. szeptember 26 án.
,(14 Polgármester.
Hirdetmény.
Cserfö hegyközség elö\'járósága ezennel pályázatot hirdet egy uj kut készítésére. Bővebb felvilágosítás nyerhető
ma, október hó 2-án délután 2 órakor a hegyközség házánál. tva Elöljáróság.
Családi ház építésre Építkezés bafojezéaére,
Kamatos kölcsönök kicserélésére Házhely vételére
10—15 eves törlesztéssel kamatniMl.. I. I. B. kOIoaOnt «Juní.
Dljulsn lelvlliflosltást .4 :
HaJSii DaxaA fSkéa.laaKInt
Nagjkanlaaa, Klalaal-atca II.
vagy kAiponlunk
Budapesti Ingatlubuk 1. T.
Modern fehér
cement
lag^k
„Üstökös" fehér cementből, mindennemű cementáru, portlandcement és épitési anyag jutányosán nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDA
cégnél Király-utca 39.
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
Saját érdekélten tekintse meg telepemen.
A Nagykanizsai Közraktárak R.-T. Igazgatósága,feidgyelőblzottsága ós tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti, hogy | igazgatóságának hosszú éveken át volt tagja
Hirschler Sándor ur
magy. klr. kincstári tanácsos
f. évi szeptember hó 30-án elhunyt.
A megboldogult intézetünk iránti szeretetével és fáradhatatlan munkásságával maradandó érdemeket szerzett annak fejlődése és felvirágoztatása körül. Nagykanizsa, 1932. október hó 1-én.
Emlékét hálás kegyelettel megőrizzük I
Csepp vájja a követi
A vcae, huny is cpehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidőn a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kőképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha naponta «fy-két pohár regeitől vizet lazik. tg
H Hangzatos reklám nélkül!
Jöjjön el hozzánk a magy. kir. Dohánynagy-árudába és vásároljon egy szerencseszámot a 29. itt. kir. osztálysorsjáték számai közül. Egyszer mégis csak sikerűi.
Horthy Miklós-ut 2. Horthy Miklós-ut 2. IUS Ügyeljen a címre I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.562/1932.
Árverési hirdetmény.
A Károly laktanya mellett levő kb. 720 ^öl szántóföldet f. évi október hó 5-én d. e. 11 órakor a. helyszínen 6 évre bérbeadóm.
Nagykanizsán, 1932. szept. hó 23-án. polgármester.
16.564/1932.
Árverési hirdetmény.
A háromkereszti dűlőben levő szántóföldet folyó évi október hó 5-én d. e. 9 órakor a helyszínén 6 évre bérbeadom.
Nagykanizsa, 1932. szeptember hó 23-án.
Polgármester.
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Nedves pácok
Arzópác Blgrloí
Porzol Hlgosan
Tillantln Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
SzőlőcsomagoláshoK M a n i 11 a
(győkérspárga) >
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Telefon 13a
!\'k. 12186/1932. sz.
Vh. 630/162. u.
:naeuetven, annax az taoo. evt Al.i. . 20. §-a alapján a fent megnevezett loglaliat Jegyzőkönyviül ki nem ttlnó s toglattatók Javáia la az árverés megtai
Árverési hirdetmény.
Dr\' Tmnás Jánoa nagykanizsai ügyvéd által képviselt Herceg Batthyány Strattmann László körmendi takoa Javára 6826 pengő 64 f lóké és Jár. többkövetelés i Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. Jiráablróaág 1932. ívfPllTO számú végaéaével elrendelt kielégítési végreha|lás folytán végrelwl tist szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 5-én lefoglalt 8832 1> 60 fltl. becsüli Ingóságokra a nagykanizaal klr. Járlabtróság Pk. 12186/1932/3. sz végzésével az árveréa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-f. 20. a a I mia 1
táaát elrendelem, di csak arra aa eseti,-, ba kielégítési |oguk na Is lennált és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereaet lolya-maiba nincs végrr.hl. szenvedő lakásán, Üzletében, Nagykaiilaaáu Hóul 7. házai, alatt leendő megtartáaára határidőst 1933, évi október hó 18-lk rúpiának déle őtt 9 órája é* esetleg folytatóiagoaan a következő napok i t. 9 óráin Maciik kl amikor a bíróilag lefoglalt Ingóságokat éa pedig a szállodai, kávéházi és vendéglői helyiségekben lévőket egyes hclylségenktr.l külön együttesen, a többieket pedig a foglalást Jegyzőkönyv tételszámai aierlnt egyenkint a legtöbbet Igédnek készpénzfizetés mellett, taetlcg becsáron alul ta - de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el togom adni. Azon lugóaigokin, amelyeknek a kikiáltási ára egyeze/ P ón jelül van, az 5.610/931. M. E. azJuiu rendelet értelmében caak azok árverezhetnek, akik a kikiáltás! fc egytized-réaaét bánatpénzül itlemlk.
Nagysanlzaa, 1932. azept. hó 22-én.
Elek László s. k.
klr blr. végrehajtó. m;i mint bírósági kiküldőt!.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20238/1932.
Versenytárgyalási hirdetés.,
A városi közkórház tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdelek.
Az ajánlatokat 1932. évi október hó 13-án déli 12 óráig a polgármestert hivatal iktatójába keli benyújtani.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon október 5-től d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1932. október hó ).
„„ Polgármester.
ne
ZALAI KÖZLÖNY
1932. okióbei
„Ztolnay"
faysnoe lapok
minden minőségben és szinben igen jutányosán
Sarlory Oszkár Utóda cégnél Király uic« 39.
Boráraim:
■MnmiiIO kerecsenyi
fehér asztali bor literenkint P -40 fehér asztali bor literenkinl P —\'50 siller (vörös) asztali bor It. P —-50
im M SattöjáDí-ulü 10.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19.242/932.
Versenytárgyalási hirdetés.
A népkonyhák, napközi otthonok és a szegények kenyérszükségletének felsülésére ezennel versenytárgyalást hirdetek. Szükséglet hetenként kb. 300 kgr. kenyér.
A kenyeret burgonya nélkül kell elkészíteni. Én csak a lisztet adom (6-os kenyérliszt). — A kiosztás a sütők kötelessége. Felmondás kölcsönösen két hét.
Két ajánlatot kérek: 1. pénzben, 2. természetben. Ez utóbbi akként értendő, hogy 100 kgr. lisztért hány kiló kenyeret kapok anélkül, hogy bármit Is kellene fizetnem.
A kellően felbélyegzett zárt Írásbeli ajánlatok október 3-án déli 12 óráig a v. iktató hivatalba nyújtandók be. Az ajánlatok felbontása ugyanaz nap fél 1 órakor lesz dr. Pottyondy József aljegyző hivatali helyiségében (Városház I. eni 20 ajtó). Az ajánlattevőknek az ajánlatok felbontásánál személyesen meg kell jelenniök; aki nem jelenik meg, annak ajánlatát tárgytalannak fogom tekinteni.
Nagykanizsa, 1932. szeptem ber 29-én.
«m Polgármester.
Szigetelők\\iMmmi
Bitumen
Gyári árak l
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca .19.
Halló I
Figyelem I
Hua-árleazálllt** I
Aki meghízható valódi jó fiatal marhahúst akar, olcsó árért venni, az a piacra jöjjön, bevásárolni.
JeXió\'ta, marhahús
csak ........................ 60 fillér
hátulja, bármely része csak ... 80 lillér
Sertéshús átlagosan .........120 fiitér
5 kgr. vételnél 10 százalék árengedmény I Nem reklám, de valóság éven ál csak kifogástalan etsórendll jó árut tartok.
«n Tisztelettel
Simon latvAn hentes és mészáros, a piacon, közel a halas mellett.
Kót •Kobás udvari laké* november l-re, négy szobás szép utcai lakás, továbbá utcai műhely lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re olcsóért kiadók. Bővebbel: Batlhyány-utca 10. sz.
__3Ö34
„Sl KŰRIT"
és egyéb szigetelő anyagok. Samott téglák és samott liszt
gyári áron
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
Margit-fürdő
i42i Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este7-ig •
Márvány kádlflrdő 1 szem. P 1\'20
Kiszolgálás....... . P -20
Tyukszemvágás, masszás P 40 10 márvány kádfUrdö l szem. P 8\'—-Igénybevehetlk családok, egyesületek is vállalatok la.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfestögyár
Kaposvár.
Bársonyok
vegyi tisztítását, festését és felgőzölését gondosan és szakszerűen végzi a „Rózsa-Oyár"
GyUJtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta-épület.
XXIX. R. EIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetlten
500.000
nypengft
Jutalom ós nyeremények:
800.000 200 000 1WO.SOO SO.OOU lO.tHtO
soooo 35000 ao.ooo ísooo
stb. pengő, összesen közel
8 millió
arany-pengő
készpénzben
84.000 sorsjegy közül 48.000 kihuzatlk, tehát Al slsé osztály minden második sortjearv nyeri huzái* 1932. J
oki. 20. 68 22. A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként:
Egész 24 P Fél 12 P Negyed e 1\' Nyolcad a P
Vixvexetéket. csatornázást, központi ffltést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MDIOVITS JÓZSEF ÉJ MÁRTON
rézmO és vízvezeték szerelési vá.lalaU Telefon 2-71. NAflYKAHIZSi, KIHÁLY-DTCA 45. SZ. Telefon 2-71. MT Kml.ezö fizetési feltételek I jj
Állandó raktár fürdóazoba berendezésekben és mosóüslökben. „KIIhne" m«i&gaida(ági gépek gyárt lerakata.
Nagykanizsaiak találkozóhely* az .
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEUST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fUlés, folyó Hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és arnerlcan bar
A nagykanizsai klr. járásbíróság mini telekkönyvi hatóságtól.
8500/tkv. 1933. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Öiv. Györe Jánosné Rátfl Márl avéprt hajtatónak Qyőre Mihály gelsei gelsei lakó végrehajtást sienvedó ellen indított véott-hajtási ügyében a telekkönyvi hálósát végrehajtató kérelme következtében ■ 1081 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. 8, értelmében elrendelt a végrehajtási\' ár. verést 186 P tőkekövetelés, ennek 1932 évi Január hó 5. napjától Járó 80/0 kamats 97 P 88 Hll. eddig megállapított pei (, végrehajtási és az árverést kérvényért ez ntlal megállapított 21 pengő 60 flll. kön •ég tőkekövetelés és járulékai behajliu végett, a nagykanizsai klr. jirásblrósii területén levi, Getie községben lekvó ■ gelsei 1330 szl|kvben A I. 1-5 él -f sorsz. a 225,\'d. hraz. a. Inglalt szántó t nyugati kertaljai dűlőben Ingatlanra 23.1 F 441/a. hrsz a. foglalt szántó ugyanolt In-gallanra 235 P, 570/a. hrsz. a. fogúi: szántó s Vecse dombi dlllöben Ingatlanri 235 P, 6\'1/d. hrsz. a. foglalt szántó a keleti kertaljai dülóben ingatlanra 187 P 5(11 63l/a. hrsz. a. foglalt ugyanolt Ingattam) 641 pengó, 3l7/d. hrsz. a. szántó a nytiiitt kert aljai dülóben 158 pengó, 966/d hrsz. a. foglalt szóló és siánló az Újhegyi lg. gatlanra 233 pengó, 1051/d. hrsz. a. log-lalt szöltó és szántó az Újhegyi Ingallinn 187 P 50 f. H6.\'/a hnz. a foglal? srtllí az öreghegyen Ingatlanra 359 P <0 I 1263/a. hrsz. a. foglalt izólló as Öreg-hegyen Ingatlanra 122 P 50 I., 1264,1 4 hrsz. a. foglalt szöllő az öreghegyen 122 P 50 I., mib. 9. d. hrsz. a. foglalt szántó és rét Szarkotst dülóben ingatlanul 519 P 50 I. a gelsei 1059 sz.tjkvben A. 1 sor 13/d. hrsz. s foglalt beltelek Ingatlanra 405 pengó 50 lillér kikiáltási árban, mégis a gelsei 1330 sz. IJkvben foglalt ingatlanok külön.külön végrehajtató érút-kében 5200 pengó megállapllott; vételiről alul el nem adhatók.
A gelsei 1714. sz. tjkvbe vonatkozó kérelmet elutasítja, mert n végreha|táal jel zálogjog e IJkvben nincs bejegyezve.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Oelse községházánál megtartására 1932 évi október hó 19. napjának d. e. 10 óráját tlizi kl és az árverési leltételekel az 1881 : LX. t.-c. 150. § a alapján < kővetkezőkben állapítja meg:
Az árverés alá esó Ingatlanokat a kikül iási ár kétharmadánál illetAe a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb ároa eladni nem lehet. (IS08 r XIJ. t.-c. 26. §1 Az átveretni szándékozok kötelesek b\'. nalpénzut a kikiáltási ár I0°fo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában m<jj-határozott árfolyammal számitolt óvadék-képes érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birúi letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az it vetési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.< 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltás! Írni magasabb ígéretet telt, ha többet Igém: senki sem akat, kölclea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállápitoli bánatpénzt a* általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni! (1908 : XLI. 25.§.i
Nagykanizsa, is«2. évi tzept. hó 15. Dr. Őéntzlk s. k. klr. Ibltó.
A kiadmány hllelélll Mlkó s. k.
t 72 lioditOIUit.
EO^len-t\'
HÉZMOZDULottbl
díjtalan límekrerti
fflelczer BvBfl éj porceiian pyári ler
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-irt
Nyomaton a laptula|dunos Közgazdasági K.-T. Oitlcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly)
72. évf olyant" 224 siAm
N«gykc«i*M IWZ október 4, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
bakeuttel és kiadóhivatal; Píui 5. uim. Ktsstbelyi ffókkladóhlvabil: Kossnthatca 3).
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflictéii ára : egy hón. t pengő 00 fillér Sierkesjtóségi és kiadóhivatal! telelőn: 78. u
A pacsai véres vásár a törvényszék előtt
A vádlottak közül egy meghalt, őt nem Jelent meg a tárgyaláson — Minden vádlott tagad — A 60 tanú közül a csendőröket, az adó-tisztet és a hajcsárokat hallgatták kl a tárgyalás első napján
Pacaa, október mében reggel 9 órakor kezdődőit. munkatársunktól) A Tárgyalásvezető dr. Muischenbacher
(Kiküldött nagykanizsai törvényszék Mutschen-bacher-tanács* ma délelőtt kezdte meg PacMn a február 18-ikl véres adóvégrehajtás ügyének tárgyalását. A vásárnap mini ismeretes, kit halottja volt, a vádlottak: 11 zala-szentmlhályi, pacsai gazda, névleg : Henczl József <0 éves pacsai. Hagymást Viktor 22 éves zalaszenlmlhályl, Breglovics Béla 53 éves zalaszentmihályi (időközben meghall). Lukács Ferenc 56 éves zalnszenlmlhályl, Dancsák József 49 éves pacsai, Tóth Jenő 24 éves pölöskel, Horváth Béla 23 éves és Horváth István 46 éves lalaszenlmlhályl, Gáspár Péter 23 éves pölrélel, Mdndlcs István 30 éves, Ács Jenő 26 éves és Poczak István 36 éves pacsai földműves.
A tárgyalás a pacsai Iskolának törvényieremmé átalakítóit dlszler-
Edvln törvényszéki tanácselnök, sza-vazóblrák dr. Imre)I László és Ma-káry Vilmos, jegyzőkönyvvezető dr. Lukács Béla, a vádat vitéz Cslllaghy Oyörgy vezető ügyész, a védelmet dr. Melzter Károly budapesti ügyvéd
A reggeli órákban alig mutatkozik valami érdeklődés az egész országban nagy port felveti ügy tárgyalása iránt.
Pacsa utcáinak képe teljesen nyugodt, mindenki végzi a rendes napi munká|át. A 12 vádlott közül 5 nem Jelent meg, akiknek ai ügyész elő vezetését indítványozta. A vádlottakon kívül 60 tanút Idézlek meg. A gyér számú hallgatóság soraiban a tárgyalás alatt meg|elenl Farkas Tibor dr. a kerület országgyűlési képviselője is.
„Hurrá, agyon kell őket ütni!1\'
A tárgyalás a vádirat Ismertetésével kezdődőit. A vád: hatósági közegek ellent erőszak büntette, ami a vádirat szerinta következőkép történt:
Az emlékezetes országosvásár alkalmával délelőtt 10 órakor a pacsai vásáriéren a botokkal felszerelt vád-lottsk, több mint száz, ki nem derített társukkal együtt a Márton József és Tóth Károly csendőrlörzs-őrmeslerekből és Kustos Ferenc csendórőr mesterből álló Járöii, akik Flala Jenő zalaegerszegi adóhivatali tiszt mellé karhatalmi segédeiül voltak kivezényelve, hivatásuk jogszerű gyakorlásában meg akarták akadályozni. Közben ilyen kiáltások hangzoltsk el:
— Hurrá, agyon Kéli őket ütni I
— Agyon kell verni a végrehal-tót és a csendőröket a hajcsárokkal egyUtt I
— A csendőrök Is az állam kutyái I
A hivatalos közegeket körülvevő
tömeg Ilyen és hasonló fenyegetések öiönével árcszlolla el a csendőröket. A vásáriéren ugyanis az Umsunst János és Breglovics Béla zalaszent-mihályl gazdáktól régi adótartozás fejében lefoglalt és felfogadott hajcsárok állal a pacsai vásárra felhajtott hét darab szarvasmarhát akarták elárverezni. A tömeg arra akarta kényszeríteni az adóllszlel, hogy a marhákat adja vissza a tulajdono saiknak. Eközben Lukács Ferenc 56 eves löldmüves az adótisztet bottal megütötte. Hagymás!, Breglovics, Uáspár és Horváth Béla részt veitek abban a csoportosulásban, amely a
csendőrök fedezetévet az iskolába menekülő adótisztet és hajcsárokat kövekkel megdobálta. Az Iskolánál 1000—1500 főnyi lömeg gyüll össze, amely a közben megerősített csend-őrjdrórre botokkal támadt, azt téglákkal, hívekkel és üvegdarabokkal megdobálta, ugy hogy egy dobás Márton törzsőrmester I a baltérdén érte, egy kő pedig egy másik csendőrnek a kardját találta cl.
Kihallgatátoh a vásártéren
A vádirat felolvasása ulán az elnök bejelentene, hogy a bíróság kiszáll a helyszínre, a vásártérre és ezért a tárgyalási felfüggesztették. A vásártéren Márton törzsőrmester elmondta a véres események lefolyását.
— Oszolni, mert lövetek I — kiáltott rá a tömegre, azonban nem használt. Mikor látta a fenyegető helyzetei, ulasllásl adolt az adóllszl-nek, hogy adja vissza a marhákat, mert Itt ugy sem tudnak már semmire sem menni. A marhák visszaadása után a völgyön ál a végrehajtóval és a hajcsárokkal egyült elindultak » község felé. Mintegy 100 —150 főnyi lömeg azonban még f.kkor is a nyomukban maradt és kiabálva, állandóan követte őkel.
Flala Jenő állampénztárt liszt el-mondolta részielcsen, hogysn velle őket körül a lömeg és hogyan üldözte őkel az iskoláig.
Nagy János kovács előadta, hogy ő már korábban figyelmeztette a csendőröket, hogy meneküljenek, mert Itt Igen nagy baj lehet.
Senki nem vett részt semmiben
Rövid szünet után fél 11 órakor nyitotta meg az elnök a tárgyalást.
Köveikezelt a vádlottak kihallgatása. Allatában az összes vádlottak tagadnak. Egy sem akarja elismerni,
hogy részi vett a véres eseményeket előidéző csoportosulásban.
Henczl József elismeri ugyan, hogy oll voll a vásári tömegben, de tagadta azt, hogy bujtogatott volna,
éppen ellenkezőleg, csitítani igyekezett a tömeget.
Hagymást Viktor nem érzi magát bűnösnek, nem veit részt a csoportosulásban, ől már csak akkor fogták el, amikor ott feküdtek a halottak és a kíváncsiság odavitte. Tagadja, hogy Ö ütötte volna meg botjával a végrehajtói, tagad|a azt is, hogy Fülek! István hajcsárt kő vei hátba dobta volna.
Elnök: De hiszen öt tanú van maga ellen.
Vádlott: Én Is ludok ugyanannyit állllani, hogy nem vollam olt.
Lukács F\'renc sem érzi magát bűnösnek. Ö csak a lefoglalt tehenei után Jött a vásárra, de mikor a csoportosulást látta, nem ment oda. Tagadja, mintha ő a kezében levő
vesszővel az adótiszten végigvágott
volni.
Dancsák Józsel azt állítja, hogy épen ö csllllgalta a tömeget és kérte a csendőröket, hogy ne lő/Jenek, mert abból nagy baj lesz.
Horváth litván azl állítja, hogy ő csak kíváncsiságból voll ott és egy szóval sem követelte a marhák visszaadását.
Ugyanígy védekezik Mdndlcs István és Ács jen\'ö is.
Poczak hlván sít hitit, hogy r.t egész csoportosulás vásárt zsebmetszők miatt van. ("> nsm vett részt semmiben
Következel! a tanuk kihallgatása.
Vörös Albert 33 éves zalaapáti löldmüves látta, hogy nagy tömeg gyülekezik a vásáriéren. Kiáltásokat hallott:
— jöjjetek, segítsetek elvtn.nl a marhakai I
— Ossük agyon a végrehajtót1
Amikor Henczivel szembesítették,
nem ismerte fel benne azt, aki bottal a kezében hadonászott és izgatta s közönséget.
A végrehajtó adó tisztviselő tanúvallomása
Flala Jenő 30 éves zalaegerszegi adóállampénztári tisztviselő elmondta,
hogy mikor három csendőr fedezete mellett Pacsára érkeztek, azonnal észre lehetett venni, hogy a lömeg valamire készül. Százan és százan tódullak az u! mellé és kiabállak :
— Ossük agyon a végrehajtót I
A tömeg a vásártér bejáratánál szembe fordult velük. Breglovics Ha kövelelte a marhákat.
— Emberek, nem engedjük tovább hajtani a marháinkat!
Mikor az adóliszl látta, hogy a helyzet veszélyes fordulalot veit, visszaadta a marhákat tulajdonosainak. Azonban még ekkor sem tudlak az ulon tovább menni. Mintegy 150 fönyl lömeg utánuk nyomult egészen a templomig, sőt egy részük a templom alatti kerteken át szaladt fel, ugy hogy amikor ők a kerítésen ál be akarlak menni az udvarbr, akkor már ezekkel Is szemben tá-lálták magukat. Tehát be voltak kerítve. Közben a lömeg állandóan kövekel dobált és kiabált, fenyegetőzött.
A zöidhabátoa fiatalember
A vádlottak padján ülő llagy-
mássyban határozottan felismeri azt a zöld kabátos fiatalembert, aki a
tömege! vezette.
Imrrfl birő: Nyugodtan meri ezt állilani ?
Fialu: Közvetlen közelről láttam.
Cslllaghy ügyész: Láthatta a lömeg, hogy a marhákat visszaadták ?
Flala: Igen.
Csiltaghy: Mivel magyarázza ait, hogy a lömeg mégis üldözőbe vette magukat ?
Flala: Magam sem gondoltam volna, hogy az ok megszűnik és mégis megvan az okozat. Volt egy pár Izgató, mint Hagymás! és ezek bujtották tel a tömeget
Hagymás! a szembesítéskor is legkonokabbul tagad.
Dr. Melzter Károly védő: Volt-e szó arról, hogy a zalaszentmlhályl bíró kérte az árverés elhalasztását és a főispántól azt a választ kapta, hogy az árverést elhatasztatja, a pénzügyminisztérium ez ügyben intézkedni log?
Elnök: Ez mm lényálladékl elem, a lantinak erre a kérdésre nem engedem meg a feleletet.
A védő emiatt semmtségi panaszt jelenlelt be.
A „kenyértelen kutyák" és a sárba tiport birói tábla
Rövid szünet ulán a hajcsárok
ulán a
kihallgatása következett:
Fülekl Sándor zalaegerszegi ács-segéd, hajcsár elmondla, hogy amikor Zalaszenlmihályra mentek marhákéri, már oll történi meg az első incidens. A községi bíró fia kiabálni kezdell: — Itt vannak a kenyéiteien kutyák, de nem mennek el Innét élve!
Ezután a fiu létrái kerített és kiment az utcára, levette a ház faláról a birói táblát és azt a földre dobta. Az utcán is, amerre mentek, az asszonyok mindenült kiabállak reájuk. Lukácsban felismeri azl, aki
őket ütlegelni kezdte. Mikor a pacsai vásártérre értek, minden oldalról karókkal, botokkal támadtak reájuk.
Fülekl István hajcsár hasonló vallomást lesz. Majd végignézett a bíróság előtt ülő vádlottakon, de azok közül egyet sem Ismert fel.
A háborút járt rokkant katona is fobbnak látta elezaladnt
Babtcs Lajos 40 éves hajcsár vallomása ulán déli 1 órakor az elnök ebédszünetre félbeszakította a tárgyalási, amit fél 3 órakor nyitott tneg újra. Közben elővezették Gáspár Péler
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október s.
23 éves pötrétei vádlottat, aki délelőtt nem jeleni meg, Mindent tagadott.
A következő tanu Tóth Imre 34 éven zalaegerszegi hajcsír Hagymást! felismeri, de szembesítéskor tagad. Ugyanez Ismétlődik Horváth
A csendőr vallomása a sortüzről
János 36 éves zalaegerszegi hajcsár vallomásakor.
Varga Sándor 37 éves ba|c«ár a pacssi eseményekből nem tud sem-rall A helyzetei ő is olyan fenyegetőnek lálta, hogy habár háborút Járt rokkant katona, mégis jobbnak látta a mezőkln át elszaladni.
Márton József cseudőrörmester a következő lanu. Elmondja, hogy amikor megjeleni Zalaszentmlhályon Horváth Béláiknál, a Horváth-liu ezzel fogadta:
— Az Atyaistennek sincsen olyan csendőre, aki elvigye azt a tehenet.
Egyébként az egész kft/ség lakossága már az utcán végig lármázott, Pacsán pedig odatódult ai egész tömeg é» ordítozott:
— Hurrái Kajtat Agyon kell vtrni őket I
Erre 0 oszlásra szólította a tömeget, de azok nem engedelmeskedtek.
Az átlróháznál ezután elhatározták, hogy mégis leg|obb lesz, ha visszaadják a marhákat. A tömeg ennek ellenire rohant utánuk, mire a csendőrök lassan visszavonultak a mezőre, a tömeg pedig állandó kiabálás és dobálás közben nyomult utánuk. Hagymásit felismeri. Mikor a templomhoz értek, a kődobálás zápor-szerüen folytatódott és 0 a térdén egy követ kapott. Erre abba az Irányba lőtt, ahonnan a dobást kapta. Hogy lalált-e, nem tudja. A sortüz-vezlnyszó már előbb elhangzott, 6 volt az első lövő. A tömegből Ilyen kiáltások hallatszottak;
— Ide lőj letek I
— Ugy sem mertek lőni I
— Vaktöltés van a puskában I
Ismét egy vádlottat vezetlek elő a
csendőrök, aki ax idézésre nem jelent meg a tárgyaláson : Tóth Jenő 28 éves pötöskefői lakos. Mindent tagad.
Oergsteln Vilmos 32 éves nagykanizsai vásáros nagyon veszélyesnek látta a helyzetet. Takács László 22 éves keszthelyi kalapos hasonló vallomást tett.
Kustos Ferenc őrmester elmondta a tehenek elhajlásának a lefolyását.
Mindenáron el akarták kerülni a fegyverhasználatot, mondta, de lehetetlen volt. Hagymásit határozottan felismeri, az azonban a szembesítéskor változatlanul tagad.
Tóth Károly törzsőrmester is felismeri Hagymásiban a hurrázó fiatalembert.
Horváth János keszthelyi soffőr és Farkas János gelsei fuvaros is elmondták a zendülés részlete* lefolyását.
Kiss Ben|amln keszthelyi árus Nyul Lőrinc pesll rőfös hasonló tanúvallomásai után a bíróság a 17 kihallgatott tanul vallomásaikra meg eskette és ezzel a tárgyalást fél 6 órakor, kedden reggel fél 9-lg elnapolta.
ítélet kedden délután várhaló.
Vay Kázmért egyévi börtönre Ítélte a tábla
Hivatalszegés nem történt, csak .anyagi Juttatást" fogadott el Vay ""
Budapest, október 3 (Éjszakai telefonjelentés) A tábla Oadó tanácsa hétfőn este hirdetett ittlétét Vay Kázmér és társai bűnügyében. Vay Kázmért, mint lettest, társalt, mint felbujtókat mondta kl bűnösnek megvesztegettetés bűntettében. A tábla Vayl egyévi, Halassy
Kázmér
Oézát és Uttke Kázmért 10-10 hónapi, Klauschek Oézát pedig 8 hónapi börtönre Ítélte. Csillárt felmentették.
Az ilélet indokolása szerint Vay nem követelt el hlvalalszegést, csupán anyagi juttatást fogadott el.
Vadorzók rálőttek Batthyány hercegre
Szombathely, október 3 Vasárnap délelőtt Horvátnádalja község határában rálőttek Batthyány László herceg vadásztársaságára. Az egyik golyó a fiatal herceg mellett süvített el és a ruháját is súrolta.
A csendőrök négy vadorzót őrizetbe vettek, hármat azonban hétfőn szabadon engedtek, csupán a negyedik maradt őrizetben, akii a merénylettel gyanusitanak.

Elnapolták a kanizsai lfjn kommunisták tárgyalását
Az Ö»sze3 vádlottak közül egy sem tudja, hogy miben vett részt
Budapest, október 8 A budapesti bílntető törvényszék ma kezdte meg a Nagykanizsán leleplezett kommunista Ugy tárgyalását. Három fiatal tanár, több egyetemi hallgató és magántisztviselő állanak a bíróság előtt, akiket a társadalmi rend erőszakos (elforgatására irányuló bűncselekményekkel vádol az ügyészség. Fischl Ferenc tanár az egyik budapesti gimnáziumban, Slolzer Emil magántisztviselő pedig Nagykanizsán igyekezett kommunista szervezkedést csinálni. Ka-
nizsai vádlottak még : Stolzer Emi! magántisztviselő, Polltzer Imre tanuló, Ádám Qyörgy magántisztviselő, Brand Sándor banktisztviselő, Stern István tanuló. A kihallgatások alkalmával minden vádlott tagadott. Egyöntetűen hangoztatták, hogy csak a szocializmussal foglalkoztak és a lefoglalt röpiratokról nem tudták, hogy azok izgató kommunista eszméket tartalmazlak volna. A vádlottakon kivUl több tanút hallgatott ki a bíróság, majd az elnök péntekre halasztotta a tárgyalás folytatását.
Vasárnap halálra skalpolt a személyvonat egy fiatalembert, aki elalndt a sínek mellett
Az áldozat: Kósa Gyula borbélysegéd, akinek arcát a felismerhetetlenségig összeroncsolták a kerekek — jobbkeze a nadrágzsebében volt, balkezével pedig a levetett mellényét szorongatta Egyszer már felvágta ereit, ezért most la Bngjrllkosságra gondoltak
Haláloavigll kirándulási a oxentaySrgyvári pincék kttzé
Nagykanizsa, október 3
Uoualmas szerencsétlenség történt vasárnap este 8 óra 8 perckor az Éden-kloszk közelében, mintegy 200 méternyire a vasúti őrháztól, ahol az 1214. sz. személyvonal halálra gázolta Kósa Gyula 25 éves állásnélküli borbélysegédet. Az első pillanatokban az volt a látszat, hogy öngyilkosság történi, az orvosrendőri vizsgálat azonban megállapította, hogy véletlen szerencsétlenség idézte elő a fiatalember halálát. A szerencsétlenségről a következőkei jelenti a Zalai Közlöny munkatársa:
Kósa Gyula borbélysegéd, aki már hosszabb Idö óta állás nélkül vsn és akit egy fiatal kanizsai orvos vett páltfogása alá, vasárnap délben kiment a Szentgyörgyvárihegyre, ahonnan este 8 óra tájban erősen ittas állapotban, egyedül tért vissza a városba. Az első hegyhátról le|övet, felment a vasúti töltésre, amely a hegyről jövők megszokott, bár meg nem engedeti utvonala.
Este 9 óra tájban Csanádi Józsel kiskanizsal vendéglős és Bencze István cipészsegéd ugyancsak a vasúti töltésen igyekeztek haza a hegyről, amikor a 112-208. számú kilométerkőnél egy fekvő alakot pillantottak meg a sínek mellett. Abban a díszemben, hogy ittas ember alszik a vágányokon, lel akarták kelteni, de ez ineg sem mozdult. Csanádi gyufát gyűjtött és megdöbbenve látta, hogy egy felismerhetetlenségig összeroncsolt arcú, leskalpott fejű férfi holttestét tartja a kezel között.
Segélykiáltásaikra a közelben haladó Tóth Ernő és Krénusz Ferenc hivatásos tUzolfók odasiettek s amikor látták, hogy itt már nem lehel segíteni, besietlek a rendőrkapitányságra.
Az állomáson megvizsgálták az összes mozdonyok kerekeit és alig 10 perc után jelentették, hogy a Budapestről este 8 óra 11 perckor érkezett személyvonal mozdonyának baloldali kerekein vérfoltokat és hajcsomókat találtak.
Lakatos Ferenc dr. rendőrfogalmazó vezetésével nyomban kézlhaj-lányon szállt kl a helyszínre a rend-
őri bizottság. Eredeti helyzetében találták a holttestet, amely a baloldali sin mellett derékszög alakban feküdi a töltésen. A holtlest feje nem a sínen feküdt, mert akkor levágta volna s vonat, hanem csak szorosan a sin mellett. Ez a magyará zata annak, hogy a mozdony kerekeI formálisan megskalpolták a szerencsétlen ember fejéi. 4 holttest jobbkeze a nadrágzsebében volt, balkezével pedig a levetett mellényét szorította magához. Már ez a helyzet is kizárja azt, hogy öngyilkosság történt volna. Kósa egyszer már felvágta az ereti és barátai előtt li többször hangoztatta régibben, hogy öngyilkos lesz előbb-utóbb. Ezért most is ax a feltevés merült ftl, hogy öngyl kosság történi. Minden |el azonban arra mutat, hogy a szerencsétlen ember Ittasan lefeküdt a sínek mellé, ott elnyomta az álom, amelyből nem volt többé felébredése.
Az áldozat személyazonosságát a nála talált Iratokból állapították meg. A rendőrség még az est folyamán kihallgatott több olyan tanul, akik vasárnap délután beszéltek Kósa Gyulával. Ezek egybehangzóan azt vallották, hogy a szerencsétlen fiatalember erősen ittas volt. Vidámul üdvözölte áz ismerőseit, akik okvetlen észrevették volna, ha öngyilkossági terveket focgalotl volna az agyában.
Kihallgatta a rendőrség Papp István mozdonyvezetőt és Dode János fülöt is, aldk kijelentették, hogy nem vették észre a sínek mellett fekvő fiatalembert. Úk is csak utólagosan értesültek a szerencsétlenségről.
A rendőrség Intézkedésére a temető halottasházába szállították Kósa Gyula holttestét.
— Regény folytatásunk anyagtorlódás miatt holnapra maradt.
IMI árts
(ÉJuakal rámjtltrüds) a alal lnMn* M«slt wta 10 ér*-kari [>Si IM nértaM l*«r*S«« hCváttuáa nélkül.
M
rtni másnak, önnek Ma amlve- f sen fiscetem 1cl nyeremény fiU »
Ezért a most kezdődd 29. sorslátékra vegyen szerencse szintű
ossstálysorsfegyet a HirscJ&ler trafikban
osztálysorsjáték Jóelárusttinál (Korona szálló épület), ahol eddig számtalan nagy nyereményt fizettek ki. Kisorsolásra kertll közét 8 millió aranypengi. Sorsjegyek árat: Egész P 24-—, fél P 12-—, negyed P «"—, nyolcad P 3—
Huxás mar október 66 20-0n és 22-én
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október 4___
A niáik>\'Onpat" be-mutatkozáM ■ megyeszékhelyen
Kldy •li^Nte: „Nom M-M, lu»m 100 Uy«a íyor«kct kell Hvl.nl Rimák."
Zalaegerszeg, október 3
(Kiküldött munkatársunktól) Ahhoi a dicsőséges babérághoz, amit a kltkanizsa! .sáska-csapat" szerzett Nagykanizsának, egyik legszebb levelet fűzte hozzá a vasárnapi . zalaegerszegi szereplésük.
A MOVE Zalaegerszegi Sport Bgyiti hivia meg az immár messze-fOldón híres, a kultuszminiszter által is az országban egyedülállónak elismert kiskaniztai elemi iskola minis-tornászcsapatot. Dr. Mtkula Sziglrid, Zalaegerszeg város tó|egyzö|e, a megyeszékhely sportjának lelkes és tevékeny vezetője, szerelő gondossággal lelte emlékezetessé a kis >:sip*l számára az egerszegi kirándulás minden pillanatát.
A 40 lagu sereg Szipudvary Usiló és Bóczy Antal tanítók vezetésével virágos, .\'Aszlódlsiei autóbuszon, vidám mMaszóval érkezett meg a zalaegerszegi sportpályára, ahol a MOVE Sport Egylet vezetősége nevében dr. vitéz Horváth járásbiró és Pásztor József tanár fogsdta őket. Utána a kis csapat dresszbe öltözve, az egerszegi leventék zenekarának kíséretében, részt vett a megyeszékhely október 6 ikl ünnepélyén és a diszmenetben. Már a megjelenésük is kedves feltűnést kelleti végig a népes egerszegi utcákon, hiszen hírből Itt is mindenki Ismerte már a nagyszerű klskanlzsai sáska-csapatot.
Délután 3 órakor hatalmas közönség, tele tribün elölt kezdődött a bemutató. Olt volt Bődy Zoltán alispán, vitéz Barnabás tanfelügyelő, Csorba István megyei testnevelési vezető, a város és megye polgári, katonai és egyházi vezetői, az önzés iskolák tantestületei, a flu és ieány középiskolák diáksága testületileg, sőt három falu szekereken küldte be a diákjait, hogy láthassák a híres kiskanizsai csapatot.
A torna-bemutató a szokott rendben, a szokott bámulatos precizitással, a közönség szakadatlan lelkesedése és telszészaja mellett zajlott le. Mindenki rajongással és csodálattal nézte az apróságok szlvet-szetnel gyönyörködtető mutatványait és mindenki ugyanígy dicsérte annak >z egy szál tanítónak a munkáját, aki évek hosszú sora óta minden •zabád Idejét, minden gondolatál, minden energiáját Önzetlen és teljes odaadással állította ennek az ügynek szolgálalába. Az alispán magához hivatta Szépudvary lanllót és a többi nolabililásokkal együtt meleg elismert lejezte ki munkásságáért. Klje-Icnlette, hogy maga Is segítségükre \'<sz, hogy i római meghívásnak a nyárra eleget tud|anak tenni.
- Nem 20—30, hanem 100 tagu sáska-csapatot kell kiküldeni Rómába, ~ mondta az alispín.
Különösen kitűnt a csapatból a U* Oerócs, a .klskanlzsai Pelle",
akitől, hi megnő, még sok szép eredményt várhat a zalai sport.
A t emulaló ulánaz alispán ozson-nával vendégelte meg a kiskanizsai csapatot.
Mult hó 18-ira Szombathely hivia meg a sáska-tornászokat, sajnos, azonban ez a bemutaló a Kanizsán támasztott nehézségek miatt elmaradt. Már pedig ennek az Immár országos nevtt és munká|« jelentőségében országos fontosságú minta csapat-
nak a legszélesebb vidék elölt való bemutalása egyenesen közérdek, nemzeit szempontból Is, iesinevelö-pedagógial szempontból is. igy fogják fel a vezető tanügyi körök és és igy fogja fel a kanizsai közvélemény, amikor minden szereletével, egész szivvel csüng ezen a kis csapaton, amely annyi dicsősége! szerzett a klskanlzsai iskolának és Nagykanizsa városnak.
_______
érkezik Nagykanizsára, nem iehet határozni. Ha a jetenlés olyan bizonyítékokat sorol lel, ami t rögtön-biráskodás elé vsló állítást kívánja, akkor ezt nyomban Indítványozni fogják, ha azonban pozitív adatok nincsenek, akkor a két gyanúsítottat még ma átadják a vizsgálóbírónak.
Ma dől el tehát a két gyanúsított gazda sorsa. — Elörelálhatólag a tettesek nem kerülnek a statáriálls bíróság elé.
Október 5-én érkezik a harmadik olasz cserevouat-pár Nagykanizsára
Nagykanizsa, október 3
A harmadik olasz cserevonal-pár október 5-én este 19.56 órakor érkezik a nagykanizsai állomásra, amelynek perron|a Ismét lászlódisz-ben várjí őket. Az olasz vendégeket ezúttal is dr. Krátky István polgármester köszönti olasz nyelven és ugyanolyan keretben fogadja őket a város közönsége, mini az azelőtti két vonalpárt.
Fillérekért uósárolha!
nálunk
tartós minőségű
tennisxflanellt, pargetioi, fe/kendőt xeffirt, Kartont,
teanavás&nat-
Vásznat nálunk vegyen, mert a ScffiiÍT-VÚSXOn minősége kiváló,
állandó nagy kabát, bunda és •zórmevásir.
Scfpuis Áru&ást.
A zalai határon tartják a szerb hadsereg őszi hadgyakorlatát
Zalalövő, október 3 Zalamegyének a Vendvidékkel haláros részéről jelentik, hogy a jugoszláv hadsereg most tartja őszi hadgyakorlatait a Zalamegyével hatáios részeken. Erre az alkalomra nagyszámú gyalogságot, tüzérséget és egyéb fegyvernemet összpontosítottak. Szerdán és csütörtökön szaka-
datlanul dörögtek a szerb ágyuk és a; ágyúzás az egész határvidéken messze elhallatszott. Hallható voll az ágyúzás Zalalövö határában Is.
Ezen a vidéken a szerb katonaság eddig csak kisebb gyakoríaio-kat tartott, ez az első eset, hogy a Vendvidéken nagygyakorlatra került a sor.
Átadták az ügyészségnek a csapt-i sortűzzel gyanúsított gazdákat
Nagykanizsa, október 3 | lékes helyen kérdési intéztünk. Azt
Egy héllg tartó nyomozás után végre sikerült kézrekerltenl a csapi szőlőhegyen történi véres dráma gyanúsítottjait. Németh János gazda kihallgatása kapcsán a kórházban a vizsgálóbírónak bizonyos dolgokat adott elő, amely nyomon elindulva, a klskomáromi csendőrség Takács János és Pető Lajos gazdákat, mint gyanúsítottakat behozta Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek.
A rögtönbiráskodás ügyében llle-
a választ kaptuk, hogy mindaddig amig a csendőrség jelentése nem
Verebedé* é« rombolta a kakonyai buocuban
pár kötekedő szerb magyarjjyaléxása miatt
Légrád, október 9 (A Zalai Közltny tudósítójától) Vasárnap bucsu volt a muramenti kis K&konya faluban. Nagy mulatozás voll, mint az ilyenkor szokás, a község korc jmájában. A búcsúra átjött néhány szerb is a Murán tulróL Egy darabig nem okozott ez sem baji. Később azonban, a bor hatása alatt, a szerbek gyalázkodó kifejezéseket tettek a magyarokra. Ebből rövidesen parázs verekedés fejlődött ki, magyarok és szerbek ölre mentek, a békésebb természetűek pedig menekültek. Nagy volt a riadalom a bucsut ünneplő falusiak között. Mikor h helyzet egyre fenyegetőbb lett, a korcsmáros, nehogy vérengzésig fajuljon a dolog, felszólította a társaságot, hofjy menjen mindenki haza, mert ö egy pohár bort sem ad ki többet. Az erélyes felszólítás hatolt a verekedőkre, követelték azonban, hogy a korcsmáros továbbra is szolgálja ki őket, men ők inni akarnak. Minthogy a korcsmáros erre nem volt hajlandó, nekiestek r. korcsma berendezésének, ösx-szetörlek mindent, még a kerítést, az összes abiakokal is. Mire aztán a leghangosabbak megszökdöstek és a korcsma kiürült, ugy festeti a színhely, mint egy csatatér. A nyomozás megindult. Emberéleiben szerencsére komoly kár nem eset.
\' gattdoKujoi f^nyídliaM/náX\'Liílirt
ietyei 4e&£cf»íg«t váAivJi
(9/%lotv yyú/u
«
ZALAI KÖZLÖNY
1932 oklóher 4.
NAPIHÍREK
NAPIREND Október 4, kedd
Római katolikus: A. n. Ferenc. Proleal.: Ferenc Izr: Th. hó 4.
<fll Muzeum éa Könyvtár nyílva ikon és vasárnap délelőtt 10-tól
Vi csflk II óráig.
Oyóryaiarlárl ájjell azolgsioi: a „Mária4 gyógyszertár Kliály-utca 40. az. ét a ktakanliaai gyógysaerlár.
Gótfüxdő nyílva reggel 6 órától esle 8 óráig (hétló, aserda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
A megyéspüspök kitüntetése
Nagykanizsa, október S
Magas kltontciés Örömében osztozik a megyéspttspokkel egész egyházmegyéiének minden híve.
A kormányzó dr. Roll Nándor veszprémi püspöknek, egyházkormányzati, hitéleti és kulturális érdemeiért az I. oszl. magyar érdemkeresztet adományozla.
Amikor a magyar kalholikus főpapi kar legkitűnőbbjét ez a kitüntetés érle, zalai hívei őszinte hódolattal köszöntik a Jóságos szivü főpásztor).
— Szent Ferenc napja. Ma, október 4-én, Szent Ferenc napján\' délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise és délulán 6 órakor szentbeszéd lesz a plébánia templomban. A szentbeszédet P. Molnár Arkangyal házfőnök fog|a tartani.
— Hlrschler Sándor utolsó utja. Feketéllett az utca, a tömeg végig a Horthy Mlklós-uton egészen az Izr. temetőig. Százan és százan vonultak ki, hogy utolsó isienhozzádot mondjanak Hlrschler Sándornak. A halottasház termében ember emberhálán szorongott. A temető környéke, maga a temető: zsúfolva emberlömeggel. Vallásfelekezetre, rsngktllönbségre való tekintet nélkül. Olt láttuk a polgármestert és a város vezelősé-gél, az összes Intézmények és közhivatalok vezetőit, s papi talárust, a Kaszinót majdnem teljes számban, az östies pénzintézetek tisztikarát, az ügyvédi, orvosi kar tagjait, a kereskedőket, iparosokat, a Trans-danubia tisztikarát és munkásságál, stb. stb. Mikor megkezdődöli a megrázó gyászszertartás.. Abramovlcs Máik főkántor gyász-zsolozsmái könnyeket csaltak a szemekből. A jó Hlrschler Sándor — hallalszolt mindenüti. Mert Hlrschler Sándort nemcsak mint vezérigazgatói, nemcsak mint nemesveretfl férfiút, közéleti tényezőt és mint embert, a jó embert, a szív emberét gyászolják Nagykanizsán. Dr. Wlnkler Ernő főrabbi szívhez szólóan méltatta az elhunytban az emberi, a férfiúi, a polgári, a közéleti munkáBl. A gyászbeszéd maradandó emléket állitolt a szivekben. Majd kivitték a koporsót a sírhoz, amelynek emlékkövét a megboldogult még éleiében állíttatta fel. A Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár tisztviselői nevében Miklós Qyula igazgató bucsuztalta meghaló szavakkal a melegszívű főnökölt A Kaszinó nevében dr. Rapoch Aladár
mondott emelkedett hangú bticsuz iatót. Majd tisztelői és barátai utolsó üdvözletül a kanizsai földnek egy-egy kis rögéi dobiák í< koporsóra, hogy legyen neki könnyű is nyugodt a pihenés és álmodja az igazak, a megbékéltek álmát...
— Október 6. Az aradi vértanuk napján, oklóber 6-án délelőtt 10 órakor hivatalos Istentisztelet lesz a plébánia-templomban, amelyre ezulon hívja meg a helybeli hatóságokat a plébános.
— A Városi Férfikar e héten, közbejött akadály miatt pénltktn este fél 9 órakor tart próbát és nem ma esle.
— Október 6. ünnepe alkalmából a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepséget rendez. Csütörtökön délelőtt 10 órakor gyászistentisztelet lesz a plébánia-templomban és protestánsok részére az ev. templomban. Délután 6 órakor a már közöli műsorral hazafias ünnepély a városháza dísztermében.
— Fővárosi választékú női kabát és bundaosztályunkal vételkényszer nélkül szivesen bemutatjuk. SchOtz Áruház.
— Október 6. a gimnáziumban. A nagykanizsai kegyesrendi r. k. reálgimnázium október 6-án, az aradi vértanuk emléknaplán, kegyeletes ünnepélyt rendez. Délelölt fél 9 órakor ünnepi szentmise lesz a felső-templomban, utána a reálgimnázium tornacsarnokában az ifjúság mélló kerelek közölt áldoz az aradi hősök emlékének. Az ünnepély kezdete fél 10 órakor. Az ünnepély nyilvános s azon szlvecen látja a szülőket s az ifjúság barálalt az Intézet Igazgatója.
— A Kathollkus Legényegylet szüreti mulatsága. A nagykanizsai Kalholikus Legényegylet tradicionális szüreti mulatsíga gondosan, összeválogatott és megrendezett műsorával, a belőle áradó magyaros szellemmel a legteljesebb siker jegyében zallolf le a Polgári Egylet termeiben. Már maga a nsgyon ízlésesen feldíszített terem megkapta a belépőt. A hegy-blróné gróf Batthyány Pálné, hegybíró dr. Krátky István polgármester voll, akiket nagy ovád\' val fogadtak a bevonuláskor. A kedves, szép műioron Tóth Ferenc kisbíró jóizü mókáival fokozta a derűs hangulatot, Orabant István bakterral egyetemben. Oazdag Ferenc püspöki tanácsos, a Kath. Legényegylet egyházi elnöke a bevonulás után tömör szavakban köszöntötte a hegyblrónét, a hegybírót és az összes vendégeket. A program az egyesület indulójával vette kezdetét, amit az egylet szim-fónl>us zenekara kitűnő belanullság-gal játszott. Vitéz Nádassy Józsefné szebbnél-szebb magyar dalokat adott elő, melyekben kellemes csengésű, meleg hangja pompAsan érvényesült. A közönség tapsorkánnal jutalmazta számalt, amit több ráadással hono-
N
^Olcsók vagyunk, mert /ók vagyunk 1«
E FÁJJON AZ ÖN FEJE a szén vasalótól!
VEGYEN villamos vasalót!
Havi rószjet; P 1 -lO-től felfelé
TRANSDANUBIA R.-T.
CSENG ERY-UT 6.
Mari i n MIRfl keierüvii leijelen gfttntöt nientewn hat. Ii« kellemet, nlna lehef, *m
fc,tegok»óbb. » ptrt alatt hajt.
n Ml HA glaubersAf gyógyvl. Stsz&rttaen nagyobb ayáiyuralU, min! a karlabadl vla, nem kall külön lót huii6adnl. Kaphatók: Uyógy.zettaiakban, drogériákban cl futjei-Di leiekben.
rált. Matlyaslts Mariska a hegyblrónét köszöntölte fel, a hegybírót Grabant István. Majd láncok bemutatása köveikezelt, amiket Szabó István művészi érzékkel és finomsággal tanított be. A mazurka revü-nek Is beillett volna. Sikere frappáns volt. Ugyanez áll a Magyar Palotásra. A közönség nem győzött betelni a mesterkéletlen és épen azérl eredetiségében bájos és űde táncelőadás szépségével. Műsor ulán megkezdődött a vigasság, a szőlölopás, ahol a polgármester nagyszerű hegybírónak Is bizonyult. A büntetéseknél ugyanis „tekintettel volt a mai gazdasági helyzetre", csakúgy, mint a mikor a város költségvetését szabla meg... Következett a tánc, ami mindaddig fesztelen hangulatban, igazi magyaros szüreti hangulatban tarlóit, mlg csak a messzi égbolton pitymallani kezdett .. A rendezőséget, főként Horváth Oéza rendezőbizotl-sígl elnököt minden elismerés és dicséret megilleti a pompás rendezésért.
— Rádió-tnlajdonojuik alanyban. Az u] rádiókészülékek kiváló teljesítménye sok uj hívet szerez a rádiózásnak. Szívesen vásárolna minden régi készülék tulajdonosa modern gépel, de mivel a meglevőt értékesíteni nem tudja, fájó szívvel rrio.ul le a modern készülék vásárlásáról Kzt a régen vajúdó kérdést oldotta meg most az Orion gyár készülék csereakciójával. Mindenki becserélheti régi készülékét, bármely szaküzletben modern, 5 +1 lámpás, 7U50-ee Orion rádióra. A csoreakelóról részletes felvilágosítást nyújt bármely rádlókereekedő.
— A Szent Ilona Leányhlub vasárnap, 9-én délulán fél 7 órai kezdettel tánccal egybekötött műsoros teadélutánt rendez. Teajegy I pengő, családi jegy 4 személyre 3 pengő Az őszi társaséleli szezon e kedves első fecskéje iránt a fiatalság körében élénk az érdeklődés.
Anyakönyvi kirak. Nagykanizsán
. 25 lől oki Mg 12 eytrmtk íztllr-telti 6 leány és 6 tlu : Tüttő Jenő téoy-
szopt. 20 lől oki 1-Ig 12 gyermek tzülr-lelt, 6 leány és 6 tlu : Tüttő Jenő fényképész ós lwanus Annának rk. leánya, Bagonyal Ferenc és Ttslerlcs Máriának rk. loánya, Kunica Károly napszámos és Bognár Annának rk. Uh. Horváth László napszámos ée Balog Rozáliának rk. fl«. Pergel István napszámos és Bol-ner Teréziának rk. leánya. Varga Jo-zsot löldmüves és Mátés Máriának rk. leánya, Sebestyén József mészárossegéd és Horváth Annának rk. leánya, dr. HUbner Béla houv. főorvos és Könlg Valériának rk. leánya, Holleder Péter napszámos és Büki Katalinnak rk. tta, Horváth István napszámos és Szeles Rozáliának ág. h. ev. fia. Házasságon kívül született 2 Itu. - Halálozás 13 történt: Wehofsehltz Nándornó Hauer Zsuzsánna ág. h. ev. M éves, Stelner Henrik magántisztviselő Izr. 60évc8, Pozsgai Erzsébet rk. 7 hónapos. Pintér Gyula rk. 16 napos, Tollár János földm. rk. 67 éves, Szabó Mlhályné Francsles Viktória rk. ÜU éves, Krémor József földm rk. 07 óves Vellák Lajos asztalos rk. r>4 óves, Sl-moncaica Károly rk. 20 napos, Muth Adámné FUrst Fanni Izr. 09 éves, Sneff Forencné Jámbor Katalin rk. 01 éves. Hirschlor Sándor bankigazgató Izr. 77 éves, Goldborger József magánzó Izr-76 éves. - Hazdssiigot kötött 1 pár: Dobó György kereskedő (Pécs) éü Kluger Magdolna Izr., Tatai György magántisztviselő (Budapest) ős I\'auk Magdolna Izr., Koiin Miklós koreskedösegéd Izr. és ftder Katalin rk., Fekete János földm.
I és Tóth Juliánná rk.
1932. október 5
«yengélk»íés Idején, különösen,
ha a rosszullétei szorulás (okozza, a természetes „Ferenc Jónief" keserűvíz fájdalommentes székllrülésl és kielégítő emésztést hoz létre. Hires nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi Ferenc József vizről, mert ez a kritikus korban is hosszabb loön át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. — A Fereno lóisel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerUzletekbcn kapható.
— Juci TuU (DIewock Juci) egé«-aégt állupota a legteljesebb gyógyulás stádiumában van, ugy, hogy német óvodai oktatását november első napjaiban Ismét megkezdi. Kéri a mélyen lisztéit szUtők szíves pártfogását
— Szerkesztői üzenet. Hű olvasó. A kívánt névsort közölni nem áll módunkban, meri a nyomozó halóság azt ezldőszerint nem hozza nyilvánosságra. Ez különben érthető is, hiszen sok esetben működik közre az ön által is említett boiszu, így egyes szereplő neveknek az ügy-höz való kapcsolódása még bizonytalan. A fényképekről szóló megállapítás a nyomozás megállapítása szerint valótlan, arcképek az ügyben nem szerepellek.
— Találtak a színházt kertben egy ezüst dohányazelencét Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrkapitányságon.
= Home, Marianna, Oh Mo\'nah stb. ÜJ tánc lemezek : Transdanubia, Oeengery-ut 6.
— Hogyan élh«tfl»k niz érig? Ak
dolgozik, aki napjait kemény munkában tölti, annak hamarabb kopik el a szervezete. Gyakran érez sxádllléat, kimerültséget, mert a vérkeringése nom kielégítő. A gyomra Ideges, nem emészt jól, egén nap nyugtalan és még az éjszakai Alom sem hozza meg a várva-várt felfrissülést. A jobbmóduak minden évben néhány hetet szoktak eltölteni a vllághlrtl karlsbadl torrások mellett, hogy gyomrukatszlvüket beleiket rendbehozzák. Ilyenmódon évenként aok-mtllló pengő vándorolt kl az országból. Ennek a lehetetlen helyzetnek vetett nioat véget sz a magyar érdekcsoport, amely átvette a „Mffa" gyógy- é« keserűvízforrás kezelését A magyar részvénytársaság előszűr la lesoállltotta a ,,Mlrs" vizek árát. A „Mlra" forrásvíz literjében ötven gramm szilárd ásványi aó van, amelynek legnagyobb réaize glaubersó. A glauberooról pedig tudni kall, hogy elősegíti az ernésztéaat, szabályozza a vérkeringést, kellemessé teszt a közérzetet azáltal, hogy megszünteti • lejfájáat, szorongást, étvágytalanságot.
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli dtvatujdoneá-gok. SchQtz Áruház.
Maisa embereknek és i<lkH>ela«akaak
az enyhe természetes „Feraao lézaef" keserűvíz rendes bélmüködést, jó emésztést és elegendő étvágyérzetet teremt.
nr
BIZTOS
eceaünéziyt csak ugy ér et,
ha hirdetéseit a naponta Mbbcztr példányban megjelenő, meaaze v; íék ta la elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal Féut 5. (az udvarban.) Tel. W
* ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Dicsőséggel tért taaza az HTE külföldi aljáról
Nagykanizsai Torna Egylet-SC Maribor 3»1 (1:0) Szenzációs játékkal az NTE felülmúlta önmagát
A Nagykanizsai Torna Egylet futballcsapata vasárnap Mirlborban szerepelt az oltani Sporl Club Maribor ellen, mely egyesület a szlovén alosztály bajnoka. Továbbá nemzetközi relációban is szép eredményeket ért el.
Az utazás fáradalmai, a nagy hőség és a szokatlanul kisméretű pálya miatt nagyon kellelt a kanizsai fiukat félttnünk
Mintegy 700 főnyi közönség előtt futoltak ki az NTE futballistái a nézők élénk tetszésnyilvánítása melleit. A mérkőzés megkezdése elölt Maribor elnöke szép szavak kíséretében selyemzászlót nyújt át az NTE-nek, kik viszonzásul ugyancsak díszzászlót ajándékoznak.
Nemecz maribori bíró sípjelére az NTE a következő felállításban vesd fel a küzdelmet: Csondor — Czlgler, Engelleiler — Radlcs. Rttter, Kudlch, (Csáki) - Csász, Kelemen, (Szollár), jakubecz, Benkő, Farkas.
Az NTE mái a* első percekben szebbnél-szebb támadásokat vezet az ellenfél kapujára, ugy hogy nem csak az ottani közönség volt meglepve, hanem a Kanizsáról átrándult kisszámú rajongókai is frappirozta a nagyszerű kezdett. Lassan feljön Maribor Is, tetszetős támadásokat vezet, de védelmünk sziklaszilárdan állt ellen. A mérkőzés első félideje felejthetetlen szép látványt nyújtott, két jó csatársor sorozatosan felváltva támadott, közvetlen védelmünk azonban lelelte állt ellentelének és az a körülmény döntötte el a mérkőzés sorsát javunkra.
A 18 percben Ríttcr jő! irányit egy szabadrúgást, Jákubecz ügyes testcsellel a védők elé kerül és az eléje szálló labdát lejjel ■ kapuba továbbította. Ezután Maribor erélyes támadással válaszol, de Csondor helyén var,. A 31. percben Kelemen szabadrúgásból szenzációs gólt rug, de & biró ofszejd elmén nem adja meg. A 34. percben Ciondor robln-zonáddal fog egy ellentél által 16-ról küldöli Irtózatos lövési. A 43. percben Farkas éles szögből közelről mellé lőtt.
Kanizsai támadással végződött i félidő. A nézőközönség el volt ra gadlalva az első félidőtől. A kanizsai drukkerek Is egyöntetűen megállapították, hogy az NT2 jelenlegi csapata felülmúlta önmagái első félidóbell játékával.
A második télidőben a helyzet megváltozott, Maribor van Inkább frontban, a kanizsai fiukon a fáradtság jelel mulalkoznak. Kelemen helyére Szollár, Kudlch helyére pedig Csáki áll be. Az ellentél csatárai leszorították az NTE-I, védelmünk azonban az ellenfél legszebb támadásait Is szétrombolja. A 11. percben Csáki elengedte az elleniéi bal szélsőjét, aki élesen beadott, A lab
dát a center lőtte, Csondorról a labda a balösajekölö éjé pattant, aki azt a kapus feje feleli beemelte. A kiegyenlítő gól után még mindig »z uentéi van fölényben, ml csak szórványosan vezetünk támadásokat. A 25 ik percben Csász lerohan, szép beadása Farkas elé került, aki azt kényelmeién gólba helyezte. Ej-nlán Maribor lendülete megtört, újból a piros-fehér szin uralja a mezőnyt. A 4<). percben Császt |ó helyzetben a 16-oton\'belül felvágják, a megítélt U-est Jakubecz a kapusba rúgja, róla a labda Ismét Jakubecz elé pattant, de mosl már lövése nem téveszt célt éa beállítja a végeredményt.
A mezőny kimagaslóan legjobb emberei Csondor és Ctigler voltak, őket még nem láttuk ilyen szenzációsan játszani. EngeUelter sem sokkal maradt el ezutlal tőlük. A hali-sorban Rliter a szokott észazerüség-gel, Radlcs fciorgalommai és ravaszsággal, Kudlch és Csdkl pedig erejükkel sikeresen tartották fel az ellenfél csatársorát és iömték szép labdákkal a csatársort A csatársorból külön kiemelni senkit sem lehet, mert egyformán szépen, lelkesen, technikájukat csillogtatva látszónak.
Az elleniéi játékosai is kivétel nélkül nagyszerű erők, közvetlen védelmük azonban nem közelítette meg a mienket és ezért átkerüli az NTE-nek a dicséretes győzelmet kiharcolni. A közönség a mérkőzés végén lelkesen ünnepelte a magyar fiukat szenzációs játékukért.
A biró hibákkal tarkítva, de feltétlen elfogulatlanul vezette a tnér kőzést. _ (Splró)
Kegyeleti staféta
Vasárnap délelőtt tartották meg a hősök emlékére minden évben megrendezésre kerülő kegyeleti stafétát. A hazafias és lélekemelő versenyen részivellek a helyőrség, középiskolák, levente-alakulatok és a társadalmi sporlegyesUletek. Oyőztesek a következők : A) kalegórla : Zrínyi TE, Idő 1307 p. B) kalegórla : Felsőkereskedelmi Iskola 13 40 p. C) kategória; Leventecsapat (15—19 évesek) 15-19 perc. Start és cél a hősi szobor előtt volt. A verseny befejeztével dr, Krútky István polgármester lelkesét buzdító beszéd kíséretében kiosztotta
Awufcmutti mtei mitut
MENETRENDJE
érvényes IBH. október 2-tól
EfaaálwMér -Vaariállaazáa
Vasútállomásra
4*
rm
r«>
un
It-M II" 14« 18"
ím
18M 22* n» 2JW
Emfaft-tfre


a győzteseket megillető éra Utána a csapatok diaungnetben vonultak el a hősi azobot előtt
A vasárnapi leventebajnoki mérkfaéaek eredményei
I. osztály:
Ékszerész—Zrtnyl 1:0 (0:0). Szép és nívós mérkőzés, az Cksiat-szek megérdemelten győztek. Bitó Plumbort.
13 FC-Barakk FC 1:1 (1:1). Egyenrangú ellenfelek küzdelme, néhol durvaságokba ment át. Biró Kiugei.
1L osztály: Teleki II.—Egyetértés 4:0 Az Egyetértés csak egy félidőn 4t bírta az Iransot. Biró Kohn P.
KlskaaUml Lant* — TitekvH 11:0(4:0). A sáskák gólzáporra! győztek. Biró Cserján.
Közgazdaság
Hirek a malom-frontról
Nagykanizsa, október 3 A zalai molnárok minapi határozatához hasonlót a somogyi malmok is hoztak. Vaj&napig azonban asak egy kaposi malom állította le üzemét, í többi, U aliapán intervenciója folytán, még üzemben van.
A baranyaioegyel molnárok Vargha államtitkárral folytatott tárgyalások után, melyek során biztató kijelentéseket kaptak, hogy a sérelmes rendeleteket enyhíteni fogják, szombaton elhatározták, bogy hétfőn újra munkába állnak.
A tolnamegyei malmok ugyanilyen határozatot hoztak.
100% PALCSICS
elsO nagykanizsai selyem-, kelme-, tonalttisÉÖ éta vcay-íissiUÓ Uxcm. "
ZA1.A1 KÖZLÖNY
Pirit 2032, London 17-92, No»vort 3I81Í, BrBaset 71 W/t, Mll.no 2ftfll, Madrid 42*42Vs, Anuterdam 20637, Berll-i 123 38, Wien —•-, Szófia S-\'M, Prigi IS-l\'i, Vtnó 5810, Budapest -■-, Belgrád —•-, Bakaraat 308.
A buta-árak változatlanok, a rots 05 flU. emelkedett.
fluia UttaT. 76-o« 13-45 13-65, TI-a 11-65—18-90, 78-aa 1380-14-05, 79-ts 34-00—14-20, 80-as 14-05--1495. dunin-tuli 76-os 12-50-12-7H V-m 12-70 12-85, 78-as 12-78-1300. 79-e» 13-10,
80-as 13-10-13-30, rozs 7-30-7\'50, tat. árpa 9-50-0-70, zab 10-10-1040, tengni tl IMO-13-80, korpa 740-7-50.
vaLutAk
Angolt, 1915-2015 Balga tr. 79-16-79-74 Ctíhk 18-91-17-01 Din k. 101-80-102-90 Oinir WD-OOO
Dollár -•---•-
Prandi t. 23-40-22-50 Holl. 22915-23055 Zloty 63-95-64-« U) 3-46-3-56 Ltva 4-06-4-10 Ura 2990-302U Márka l»70-13fr60 Norvég 9M&4IM0 VaaeU -•--
Svájcit. IKMtWlt-40 frtd k. WMO-101-80 Wlsa durinf
DEVIZÁK Arait 229-35-23055 Marád 988-9-96 Ben In 135*80-136-60 BrfUsd 79-26-79-74 Bukaraat 3-43-3-51 Kopárt J02T 0-103 10 London 1»6<J-I983 Madrid —■—.•— Milano 3000-3018 Newy. 571-00-574 00 Oszló Ű010-9990 22-33-22-47 16-93-17-01 4-08-4-19 W10010I-80 Varsó 64-05-64-45
Wlec —\'-\'—
ZAricb 11080-111-40 80.464.
Párti
Fdwjta. 4803, etaditlan 964. - El tó rartdi flO-1\'14, tzadott t-06-1\'10, szedett közép 092-1-00, kósnyd 077 -084, 1-afl rendű óreg 095-1-00. ll-od rcnda öreg 080-086, awol tdldó I. 080-088, iulcima nagyban l« Ml, ztlr 1-65— 000, bM 09&-I-I4, féltért*. 1-20-1-50
ÍÖadJa a laptataJdönöTKSzgazdj^iLgl Rt! Outenberg Nyomda ét Délzalat Lapkiadó ViJtalata kónyvayoaidéja Nagykanizsán.
Peleié, kiadó: Zalai Károly, tattfttifcan telefon: Nagykanizsa 78. szám.
FRANCK-kávét végy...
»
a magyar gazdát,
a magyar munkást, a magyar ipart segíted!

2L
APBOHIRDETÉSEI
Am -i«l I II I «|» M M ISHr. Mili\'
MM PSM>. <• ■ I "Ili
mü, — mür. mt *M • **>■
t,.ÉI a. Ilit » m* — 0tlér, mémtm
MaM t»4 ta. # tnar. Ohw4 • miéii a 11 *m-[^•m moumi flta mí
ilUri kmmikmk I
LaaaJaM gyermekkocsik nilyts
laaaAlllteH írbmm ra.......
Amiatti batár áruhi.ibt
árkaa raktárra érkettek 2759
Használt, de |ó iUapotbtn levó o.— r4pUlyUt vennék. Ftlrlötné, Balthyiny utca 20. 4498
Innk fosztott tollat éa tollpehely!. Clm a kiadóban. 4499
T6hh udvari lakit azonnal ktadó — Klalzal-Utca 37. 4500
Sugár-ut 19 síim egy lekele lódele, Máté eladó. 4505
Kiadó t||taabit udvari lakát október 15., vagy november l-re Vörösmarty-utca 15. 4501
OlBoáiiuMl upk.. |«tvínnr.l . . . . P iSO Poiiitrt NuLkolil upk.. |*lvíony*l . P 7-80 Polgirl Itinylikolil iipk. (iöMI kik)
l.lvlnnytl.........I\' S-M
Polgári ItinyUk. wpk. í.htr, jílv.-ny.l P t-40 t.tánylktuml upk*, l.lvfntlytl . . . P 3 — L.lny toroiruhálr, mlndan atgy.it . . P 4-Kipbklú
KaNfa.HR Király álvatirMhiziban NsgykaalasAa Eraibtt-lir I,
Pi|tlszti kölyök ••Ifaaaplao alk eladók, Bóvebbet Szabó latvin fodritznál.
4501
Telfesen lóktrban levó izép ntgv tehér koajhautkriai eladó Horthy Mikiét-ut 3. uim. 4504
1932. október 7.
Gabona
csávázószerek
?«ryitook: leim pacok:
Arzópác Slgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Szőlőcsomagoláshoü M a n i 11 a
(gyökérspárga) Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrtgya, termény ét növény-védőszerek koietkedéaébeu
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett Teleion 130,
Hófehér fayencelapokat
tüihely él falburkolásra a gyári árból legnagyobb árengedménnyel árusítom. Márvány mozaik lapokat konyhák, elóazobák éa fflrdó-szobák padozat burkolására, valamint díszes cementlapokat él karmantyút betoncsöveket IcgoUrtbb áron megszámitja
Mm a Zalai Rfiiiyto.
KBzgazdaságl Részvénytársaság
J
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KószitHnke
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket* névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Inptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaaizsiu. (l**clelös üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 225 Hám
Nagykaalua IWZ október 5, szerda
Ara 14 Bliér
ZALAI KÖZLÖNY
SsnkeutCaif él kUdóhlviUI: Póul 5. Mim. KiBtbdjl S6kkl*tóhÍYlUI: Konatta oto 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
miisctéii in: így hói. a píiiKa •• lUlb Sierkeutóaigl h klul6hl«it.ll Idtlon:
: 78. i
Hot maradt Kanizsa?
(bl) Koszorús mester- verseny volt s minap lezajlott IV. országos kéz-milveslpsrl kiállítással kapcsolatban Egy stirün szedett oldalt tOllOll rneg egyik tóvárosi lapban azoknak a mestereknek a névsora, akik arany vagy ezüst koszorút, miniszteri oklevelet, aranyérmei vagy elismerő oklevelet kaplak és egy másik tűrd oldaisl azoké, akik csak a kiállításon vetlek részt és azon ezOttérmel vagy kiállítási innét kaptak.
Végig bOngészlűk mlndakét névsor-rengetegei. Volt azokban Iparos az ország minden tá|áról. Zalából is, EgertxegrAI, Keszthelyről, Csak Kanizsáról nem. Egyetlen egy sem.
Miért?
A kanizsai iparosban talán nincs elég ambtdó? A kanizsai Ipar termékei talán nem merik felvenni a versenyt más városok iparával ?
Korántsem,
Sem ambícióban, sem versenyképességben nincs hiba. Hiszen pár év előtt még éppen a kanizsai iparosság kóréból Indult ki a sokszor visszatérő, kedvenc terv: egy nagy zalai ipari kiállttá* tetve, amit azonban lesodort a naptrendről a válságok szakadékos\' utján rohand idő. Csak ugy feszült a lettvágylól, az ambíciótól, a nemes verseny lendületétől, a mindlg-jobb hajtóerejétől a kanizsai Iparosság. Ahol hoztá jutott, részt is vett mindenben és min denünnét hazahozott annyi elismerést a kanizsai Iparnak, amennyi méltó voll é nagymullu Ipari és kereskedő városhoz.
Messze földön hlre-neve volt a kanizsai Iparnak és messze földön voltak összeköttetései. Minap Is beszélt e sorok Írója odaátról, a Murán lulról való magyarokkal, horvátokkal, akiknek egyik legnagyobb lá|dalmuk, hogy hiába van nekik közelebb Csáktornya\', mint Nagykanizsa, azért ők sohasem tud|ák elfetejleni, mennyivel kedvükrevalóbb volt az a csizma, az a kOdmen, az az üst, az a korsó és minden egyéb, amit a kanizsai vásáron, kanizsai műhelyben vetlek valamikor. Pedig szóla a technikai haladás és s megélhetés egyre öldöklőbb versenye még Inkább tökéletesítette a kanizsai Iparosmühelyek produktumait. Hiszen a kanizsai Iparos, bár bűBz-kén őrzi évszázados Iradiclóll, nem állt meg soha a múltnál, hanem ía-nult, előre Igyekezett, vele tartott a fejlődés iramával.
És mégis...
A mester-versenyen jóformán ez »z egyetlen, hlres-neves Iparosváros nem volt képviselve. Pedig amil a vérbeli kanizsai Iparos csinál, ma is »zzal a becsülettel csinálja, ma is ««t a tudást, Iparkodásl önti bele, mini azelőtt. Csakhogy... Csakhogy "•nnek a városnak az Ipara azóta belekerült a válság szörnyű mor-zsoló-gépébe, kezét-lábát összetörte, legjobb szándékalt gúzsba kötölte, blzlos létalapjainak minden szálát keserves csomóba kuszálta a tö-
Gömbös miniszterelnök rádión Keresztiül ismertette programfát
,iWem vagyok diktátor, mert alkotmányos eszközökkel meg tudom valósítani tervelmet"
Budapest, október <
Oömbös Oyula mlnlszteieinöF kedden eoie 7 órakor beszédet mondott a rádióban.
— Magyar testvéreim I —• mondotta. Egyik legfontosabb irányelvem hogy állandó kapcsolatban legyek az ország legszélesebb rétegeivel. Olyan munkaiervet állítottam össze, amely a legközelebbi hónapokban gyökeresen megoldja a legfontosabb gazdasági kérdéseket, (gazdaadósságok rendezése, slb) Célom a békeszerződések revíziója. — Nem zárkózhatunk el a dunai államok együttműködése elöi sem. Expo rlszerzödéselnket teltll vizsgáljuk. Jó, pontos és gyors közigazgatást akarunk. Szükséges n választójog reformja a litkosság alapján, hogy az országgyűlés minden dolgozó magyarnak a képviselője legyen. Le-
hetelienné lesszük az álláshalmozást. Jogvédelemben részesítjük a hazai termelést. Munkatervem gazdaságpolitikai része a magántulajdon elvén épül fei, azonban megszüntetjük a kapitalizmus káros kinövéseit. Az aranyfedezell rendszert fenntartjuk és minden eszközzel elkerüljük az inflációt. Az adóterheket igazságosan felülvizsgáljuk, de szigorú adómorált kövelelek mindenkitől. Ugy a mezőgazdaságban, mint a kisiparban minden kisegzlszlencia fennmaradását biztosítani akarjuk. Súlyt helyezünk a helyes politika végrehallására. Az ipái pártolás csak addig terjedhet, míg az nem megy a termelés rovására. Erős befolyási kívánunk gyakorolni az iparcikkek árának alakulására. Megtaláljuk az eszközöket a munkanélküliség leküzdésére. Munkanélküli segély nincs, csak
munka. Istápoljuk a hadiözvegyeket és árvákat, mert ők ma a háború legjobban sújtott áldozatai. A nekik nyújtandó kedvezményeket kiterjesztjük a hadviseltekre is.
OömbOs végül kijelentette, hogy 0 nem diktátor, meri alkotmányos eszközökkel is meg tudja valósítani terveit.
A kofmdny letette ax eahüt Budapcat, október i
A királyi várpalota szertaitásl termében a Oömbös-kormány tagjai kedden délelőtt 11 órakor tették le esküjüket a kormányzó kezébe.
Ruííel 8-hor mlnUzUrtanáca
Az u| kormány ma, szerdán reggel Sárakor tarlja első minisztertanácsát. Az időpontnak ezzel a megállapításával teljesen uj rendszert vezet be a miniszterelnök. •
Egy kivételével elítélték a pacsai vásár összes vádlottéit
Az ügyész tiltakozott a beállítás ellen, mintha a bíróság egy osztályt, a magyar adófizetőt Hitette volna a vádlottak padjára
Hagymás! 1 évet, Lukács 6 hónapot, a többi 1—2 hónapot kapott
l\'aesa, október 4 (Kiküldött munkatársunktól) Különösebb érdeklődés a második napon sem kísérte a pacsai véres vásár helyszíni törvényszéki tárgyalását, A Nagykanizsáról kiszállt Mulschen-bacher-lanács délelőtt 9 órakor nyitotta meg a foiylalólagos tárgyalást. Kihallgatták a vád hátralévő tanúit, akik nagyjában ugyanolyan mederben adlák elő, amil az ügyről tudtak, mint a tegnapi tanuk. Majd a védelem
tanul következtek, akik főként a vádlottak alibijét igyekeztek bizonyítani.
Marion Oyula csendőröimesier elmondta a történtékel, a vádlottak azonban a szembesítéskor egyönte-lüen csak ennyit mondtak :
— Nem Igaz I
Horváth Oyörgy csendőrlörzsőr-mester vallomása közben Mándlcs kihívóan közbevágott:
— Nem igaz I
Cslllaghy ügyész: Legalább megismerjük a vásári bsngc-t I
Eszter Oyula tanú elmondja, hogy mikor csitította a tömeget, rászóltak :
— Oyere, le marha, mert légni Is agyonverünk I
Az egyik zajongónak már a mellén volt a csendőr szuronya, de az akkoi is kiabált:
— Szúrj ide, ha mersz I Cip&próba, szakadt nadrág,
%6iorok mint alibi-tanuk Papp Károly, Doktor Károly pa-
viskoszorus msgyar határvidék sorsa. Más városok ipara csak az általános pangás százfeJU hidrájával harcol, Nagykanizsa iparának ezen kívül, sói ennél sokkal fájdalmasabban, a fogyasztó területei elvesztésével kell kétségbeejtő küzdelmet folytatnia. Lerongyolódtak, a lönk szélére jutottak a valamikor virágzó kanizsai ipar legjobbjai Is. Soraikat nem megtizedelte a válság, har.em végigszántott rajluk, mini punzHIó ciklon, aminek rémüleles forgószelében csak ilí-olt táljuk, amint exlslenciák a tiz körmükkel, a fegyelmezeit lélek minden erejével kapaszkodnak a körülöltük torlódó romhalmazba és állnak... állnak a keményen megvelell
sarkukon még akkor Is, ha a véres fergeteg már a ruhát Is rongyokba léple a testükön, a fedelet is a fejük felett, a darab kenyeret is o markukban.
Ezérl nem jutott mulató sem a kanizsai Iparból az sranykoszorus mester-versenyre. Meri a kanizsai iparos nem ludolt résitvcnni azon a versenyen. Nem tudott. Mert nem tudta nélkülözni, vagy nem tudta előteremteni azt a pénzt sem, amibe került volna, hogy résztve-gyen azon a kiállításon. Mert a kanizsai Iparos ma már a kenyérre valói Is alig keresi meg. Meri száz és száz kanizsai Ipiroí munkás kezéből kiesett a szerszám és a csa-
ládja szájából kiesett a falat. Meri sehol nem olyan küzdelmes a vidéki iparos élete, sehol nem olyan bizonytalan a holnapja, sehol nem olyari álmatlanok az éjszakái, mini éppen Nagykanizsán és még egy-két halárszélre Jutott városban, amelyek gazdasági .elhelyezkedésüket nem tudták az egyetemes válság esztendei alatt hozzáldomitani a Irlanonl amputádóhoz.
Hát ezért nem ment el Kanizsa az aranykoszorus versenyre.
Minek Is aranykoszorti ínnak az iparosnak, ekl homlokán évtizede viseli már a trianoni sors véres lö-viskoszoruját ?
ZALAI KÖZLÓNV
1932. október 5.
csal tanuk után a védeiem tanul következtek. Vlda János clpészsegéd. Göcsei Béta is a vádlott Hagymási anyja azt igyekeztek bizonyítani, hogy IHagymási a kritikus időben cipőt próbált a vásárban.
Szép Józset is a vádlotl Horváth István any|a azt akarták bizonyítani, hogy Horváthnak egy tehén letépte a ^nadrágját, tehát nem lehetett ott a tömegben.
Englert Józset és Farkas István, az egyik vádlott sógorai, /ta Lajos, a másik vádlott sógora, /les Farkas Lajos és Vas Farkas Imre allbl-vallomásokat leltek, majd az összes tanukat megeskették.
Bizonytiáa kiegészítés: a nép Jelleme, szociális háttér, későn tett feljelentés, meg nem érkezett miniszteri rendelet
Dr. Meizler Károly védő a bizonyítás kiegészítésit kérte. Többek közt az Igazgató-tanitó, a plébános,
a főjegyző, a bíró kihallgatását a nép lelteméről és az ügy szociális hátteréről. A csendörök kihallgatását kérte, hogy miért csak 4 hét múlva teltek feljelentést? Kérte a pénzügyminisztert határozat beszerzését, ami-vei az árverést felfüggesztették. A főispán a küldöttségnek ígéretet telt megfelelő Intézkedésre, tehát a nép azt hihette, hogy a végrehajtő törvénytelenül Jár ei
A bíróság az ügyész hozzászólása után a védő indítványait elvetette, amiért az semmiségi panaszt jelenteit be. Csak Éder József és Molnár György pötrétei tanukat hallgatták ki az egyik vádlott alibijére vonatkozólag és Lugosl Sándort, meg a vádlott Dancsák fiát.
A meg nem jelent tanuk elővezetését a bíróság nem rendelle el, amiért a védő ujabb semmiségi panaszt jelentett be.
Védői „a magyar adózó", — ügyész: „tizenegy vádlott\'• 01 a vádlottak padján
A tanúkihallgatások befejeztével az elnök ebédszünetre felfüggesztene a tárgyalást és azt délután 3 órakor nyitotta meg újra. A perbeszédek következtek. Vitéz CsIUaghy György vádbeszédében, ami 70 percig tartott, az összes vádlottakra példát statuáló büntetési kért.
— Szomorú, — mondta az ügyész — hogy magyar emberek a végrehajtóban, aki állampolgári kötelességét teljesíti, még ma Is az osztrák sógort látják és nem érzik, hogy akár földműves, akár ur, akár adófizető, akár adívégrehajtó: — magyar áll szemben a magyarral.
Csoportosítva sorra boncolta ezután a bizonyítási anyagot.
— Nem bosszú vezette a csendőröket —jmondta — hiszen a dühe nép nem ellenük, hanenl 1 végrehajtó ellen irányult. Ellenben a lömeg bosszuszomja olyan féktelen volt,
hogy még tele borosüveget Is hajítottak a hivatalos közegekre. Voltak a vásárosok közt olasz marhakeres-kedők, Az egyik a történtek láttán Igy szólt:
— Nem tudom, Imponáljon-e a csendörök nyugodlsága, vagy gyávaságnak teklntsem-e? Ha ez az én hazámban történt volna, már 200 halott feküdne a földön.
Dr. Meizler Károly budapesti ügyvéd, mind a II vádlott védője, 90 percig beszélt. Utalt az elemi csapásokra, amik azt a vidéket sújtották. A csendőrök vallomásán nyugszik a vád, holott azok érdekeltek, magukat ts védik. Igaz, hogy a vádlottak nem saját marháik védelmében háborodtak fel, de mindegyik a saját Jövő sorsát látta maga előtt, mikor az állatokat elhajtották. Nem volt Itt Izgatás, hanem csak nyomorúság Maga a
csendőrt jelentés Is azi mondja, hogy a gazdasági helyzet és a végreha|ló elleni gyűlölet váltotta kl a támadást.
— A vádlottak padján — fejezte be beszédét — a magyar adózó ül. Felmentést kér számukra.
CsIUaghy ügyész tiltakozik az olyan beállítás ellen, mintha a bíróság egy osztályt ülletett volna a vádlottak padjára.
— Nem a magyar adózó, hanem 11 vádlott egyén ül a vádlottak padján.
Este 7 óra Ítélet
A perbeszédek után a bíróság Ítélethozatalra vonult vissza. A tanácskozás 40 percig tarlóit. Este 7 órakor ítélet-hirdetés. Az Ítélet Breg-lovtcs Béla ellen, aki időközben meghall, elejti a vádat, Dancsák Józsefet felmentelte, Hagymási Viktort 1 évi börtönre, Lukács Ferencet 6 havi
börlönre, Tóth Jenőt 2 havi, Horváth Istvánt 2 havi, Henczl Józsefet, Horváth Bélát, Ciáspár Pétert, Mandlcs Istvánt, Ács Jenőt, Poczak Istvánt 1—1 havi fogházra és a költségek viselésére ítélte. Az elitéltek továbbra lf szabidlábon maradnak. Az ügyész i és a védő fellebbezett.
A tavasszal lesz a kanizsai országzászló
ünnepélyes
Nagykanizsa, október 4 A nagykanizsai országzászló mozgalom az egész országban vissz hangra talált. Egymás után jelentettük, hol mindenütt indultak hasonló akciók a kanizsai mintájára. Leg-
leleplezése
ujabban Magyaróvár emelt egy .trianoni hármashalom" n\'evü irredenta emlákmttvet, amire örök lámpát helyeznek el.
A kanizsai országzászló a határ város trianoni fájdalmához is haza-
Zenés divatbemutatót
rendezünk áruházunk nagytermében
folyó hó 8-án, szombaton délután fél 5 és 6 órai kezdettel,
Bemutatásra kerülnek a legújabb női
modellkabátok, bundák és ruhák.
SctfUtx JÍrufiász.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia idejéból) 86 Irta: Baláza józset
— Hazám a tenyérnyi hercegség, ahol őseim bölcsője ringott s nain-valk nyugosznak. — Válaszolt Ferenc keserűen.
— Hazai — És Terézia gúnyosan, megvetően kacagott. — Mind hazád az, amely felett uralkodsz s igyekezz uralkodni a föld felett. Csak a jobbágyot köti a fold, a köznépé a haza, a mienk a hatalom, amely minden felett úrrá tesz. Ma többet ad am érted, pedig hatalmas, győzelmes, félelmes hadvezéreket választhattam volna, akiknek birtoka majdnem egyenlő az. enyémmel. Én nem gondolkoztam, én szereltem 1 — S kOnyberi uszó, csodálatosan szép szemelt Ferencre emelte.
A herceg nem bírta magát kivonni Terézia bűvös szépségének varázsa alól, magához ölelte és ajkuk hosz-szu csókban forrt össze. Terézia a herceg mellére hajtotta fejét s onnan nézve fel rá, kislányosan duzzogva, panaszosan szólt:
— Ugy-e nem fogsz elhagyni? .. Nem mégy el?... Nem kezdesz harcol, hogy megöljenek?... Vagy azt akarod, hogy én is meghaljak?...
— - Meg kell Ígérned, lia császárnő
leszel, megindulhatok a hadak élén\' hogy visszaszerezzem hazámat I
— ígérem, ha eljegyzésünk i lótt aláirod a lemondó okiratot. — Felelt Terézia.
A herceg hátralépett és keményen, határozottan mondta:
— Sohal
— Ferenc ?l — kiáltott fel kétségbeesetten Terézia.
— Soha nem irom alá! Csináljatok, amit tudtok, beleegyezem mindenbe, de alá nem irok semmit. Ha ez nem elég, akkor megyek haza és esküszöm, méltó leszek őseimhez!
A főhercegnő hozzálépett. Újra szorosan magához ölelte, vállára hajtotta fejét és minden képességét összeszedve, gondolkozott. Ismerte már annyira a diplomácia cselszC-vényeit, hogy sejtette, ugy is megtudják majd a dolgoi oldani, ha a herceg ellenszegülés nélkül tűri a dolgot. Remélte, hogy Bartenslein megtalálja a megfelelő megoldást. Azután felemelte fejét és bágyadtan kérdezte:
— Nem beszélsz e kérdésről senkivel és nem Írsz róla anyádnak sem?... ígérd megl... Ha szeretsz, megígéred I
— Ha megígéred, hogy uralkodásod első ténye lesz vezérletem alatt hadat indítani Lotliaringiáért l
— ígérem I . . . Esküszőni a . .. a szerelmünkre I
— Akkor ugy lesz, amint kívánod. — ígérte a herceg.
Terézia elárasztotta a herceget kedveskedéseivel, de az csak szomorúan tűrte, Gondolatai messze szárnyallak gyermekkori emlékeinél otthon, ahova ki tudja, elmehet-e még valaha?
-— Nagyon szomorú vagyok. — Mondta végtll. — És most szeretnék egyedül lenni. Itt az Ideje, hogy elváljunk s a sötétség beállta előtt érd el Bécséi.
— ó Istenem, máris? Mikor találkozunk ismét?
— Tizenegy nap múlva újra Bécsben leszek. — Felelt a herceg kitérően.
— Nem bírom olyan sokáig, hogy ne lássalak I Tizenegynek a fele öt és fél, léhát a hatodik nap delén, itt a Duna mellet!. Kocsival jövök egyedül és reggelit is hozok magammal. Együti leggelizünk a kocsiban. Jó ?
— Legyen ugy, amint te akarod. — Egyezett bele a herceg szomorú mosollyal. — Bartensteinre nincs szükségem, mert én más módszereket Ítélek helyeseknek Magyarországon, mint amelyeket Ó tanácsoit.
— Mindenbe belenyugszom, amit te akarsz. Gondolj rám és arrs, hogy én minden áldozatra kész vagyok érted.
— Teréziái Hagyd itt ezt a szomorú császárságot s gyere velem haza Luenwlllebel Én megküzdök érted mindennel. Szabadok, boldo-
gok, gondtalanok leszünk s egy Uszke nép imádata fog bennünket körülvenni.
— Tévedsz drágám, a franciák elűznének s földönfutók lennénk, akiket a világ gunykacaja kísér. Mig igy?l Keserűen fognak bűnhődni azért, amit elkövettek ellened.
A herceg szomorúan hajtotta le fejét. Még egyszer összeölelkeztek, azután kimentek a folyosóre, melynek végén a várnagy társalgott Bar-tensteínnel.
— A reggeli... — kezdte a várnagy.
— Köszönjük, már nincs ;á időnk — vetette oda Terézia s bucsut intve, lesiettek lovaikhoz, azulán gyors iramban indultak meg ellenkező irányban.
A várnagy nekikeseredve vágta földhöz strucclollas kalábriai kalapját, azulán elbusultan Izent le a plébánosnak, hogy jöjjön fel ebédre, tudva, hogy a pap három helyett is eszik ha kell. (Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október 5____
fiu érzéseihez méltó, impozáns kül alsku, szép mtl lesz. Össz-köllsége mintegy 2600 pengőre rug, amihez 1700 pengő már együtt van.
Dr. Králky Istvin polgármester a mull héten ezügyben Is eljárt Budapesten az országzászló-nagybizollság vetelőségénél. Ennek alapján a nagykanizsai végrehajló bizottság minapi fllésén elhatározta, hogy a leleplezési a tavasszal larlják meg. Addig 0$sze lehel hozni a hiányzó Összeget és a városhoz méltó kivitelt il igy blzlosilanl lehel. A leleplezés napjára a polgármester filléres gyorsot szerez Kanizsára és megfelelő ünnepélyes keretről történik gondoskodás.
*
Ujabb adományok: Dr. Huszár Pál (Kesxlhely) 5, Keresztény Tiszt-viselőnők Egyesülete 3, Golf László 2, Mück Oszkár 2, dr. Mjazovszky Béla 1. Váry Józsefné 1, fapp
Oszkár I, Uhrmann Perenc I pengő. •
A legcsekélyebb filléres adományt Is kéi|0k és hálásan fogadjuk. A trianoni haláron szerb határőrök martalóc keze alatt elvérzett Jaku-panecz Jóska halála, az elhurcolt Qyertyánffy Aladár szenvedései és mindezek eget ontromló igazságtalansága Jusson eszébe minden zalai magyarnak, mikor tiltakozásunk leiének felállításához áldozatot filléreiket kérjük.
Egy pár kis mezítláb
Vasárnap Zalaegerszegen bemulatta tudományát 41 apró, mokány kiskanlzsal „sáska", — Szépudvary László híres tornászcsapata, hogy tjíj^klcsli ml, egerszeglek Is büszkék tehessünk rájuk.
Mindenki tud/a, hogy ezek a kis elemisták Jártak már Keszthelyen, Leltén, Hévízen, meghívta őket Szombathely Is. Azt Is tudjuk róluk, hogy Ártotta olasz kOvel meghívására Olaszországba mennek a nyáron, hogy ott ts egy kis dicsőséget szerezzenek nekünk, felnőtt magyaroknak. Már szabatják Is a 41 ftlUt hosszú nadrágot, meggypiros blúzt, a büszke tollas zöld sapkái — kii olimpiai bajnokok ,en miniatűré".
Egyelőre fehér vászonnadrágban, lobogó blúzban is szürke tornacipőben — csak ugy hamupipikésen ~ szerepelnek. Negyven apró láb tornacipős, de a negyvenegyedik barnárasült kis .sáska" mezttlübosan 411 kemény haptdkban a tribün előtt.
A tornászcsapatban minden flu >gytői-egyig klskanizsat parasztgye-r\'k. A szüleik dolgos, szegény, becsületes parasztemberek. És egytől-\'gylg ők maguk vették gyermekeiknek a ruhát, sapkát, a sapkába 90 "lléres tollat, a 2 pengő 80-as tornacipőt. Ezek az emberek nem tudják ™ "2la modern pedagógia, modern lestnevelés;, áldozatot nem Ismerő, telkes magyar propaganda, ugy al>°gy azt az .urak\' sokszor nagy-"pllen emlegetik. De hogy száz-sfo\'osan érzik, annyi bizonyos I mindannyiszor, amikor a szárazságtól repedezett földbe bele-Wgjók a kapát, mikor verejtékezve foldják a vizet paprikára, paradl-"omra, amikor hajnalban nagy fej-
kosarakban b-hordfák a kanizsai piacra a 4 filléres paradicsomot, amlkoi mosolygós arccal kitartóan kínálgatják, mert jaj, a PIsiikének nincs még meg a tornacipője és olyan nehezen gyűlnek össze a fillérek a paradicsom, meg a paprika árából. És az az egypár kis mezit láb nem azt jeleni!, hogy a Pistikének nem veitek tornacipőt, hanem azt, hogy már megvették neki a nadrágot, blúzt, sapkái, tollat, csak a tornacipőt nem sikerüli még megvenni. * * De sikerülni fog, kelt Is, hogy sikerüljön I Amig ennyi szerény büszkeség, áldozatos kitartás, a magyar kötelesség megérzése van ebben a földhözragadt szegény népben, addig
Nagykanizsa, október 4
Érthetetlen hátterű öngyilkossági kísérlet részleteit igyekszik kibogozni a nagykanizsai leuuörseg. A szomou eset hőse brand Izidor 34 éves magántisztviselő, aki kedden reggel öngyilkossági szándékból szublimáltai megmérgezte magát.
Brand Izidort, ezt a csendes, meg.tyerő modorú fiatalembert nagyon sokan isinerlék Nagykanizsán. Néhány nappal ezelőtt még örömmel beszélt Ismerősei előtt készülő házasságáról. November 20 án lett volna az esküvője egy kanizsai leánnyal, akinek jólmenő női divatszalonja van. Épp ezért ugy barátall, mint Ismerőseit nagyon megdöbbentette, amikor a tegnap délelőtti órákban öngyilkosságának a Ilire elterjedt a városban.
Brand Izidor, akinek édesapja Brand Samu ismert budapesti esernyő-gyáros, hét évvel ezelőtt jött Nagykanizsára és egy lltenl cégnél volt alkalmazásban. Mióta Kanizsán tartózkodóit,, azóta állandóan a Zrínyi Miklós-utca 47 szám alatt lakolt egy albérleti szobában. Nagy szenvedélye volt a fotografálás. Lakásán nagyszerűen berendezett amatőr-laborato-riuma volt.
nern kell félleni a jövő generációt.
És amikor elcsodálkozva gyönyörködünk ezeknek a kicsi gyerekeknek a mutatványaiban, mikor legteljesebb elismeréssel adózunk a magyar tanító nevét Igazán megérdemlő Szépudvary Lászlónak, — ugyanakkor Juttassunk ebből az elismerésből a kiskanlzsal szülőknek Is. Az apának, aki talán lemond a vasárnapi \' HétdeclJéről a fia tornacipője Javára és a „nyanyá-nak," aki már gyűjti filléreit zsebkendősarkába bogozva a Plstt cipőjére.
Nincs semmi baj I A kis mezítlábas magyar reménység ragyogó arccal, kemény haptákban áll a tribün előli az októberi napsütésben.
(Zalaegerszeg) Margó
Kedden reggel egynegyed 8 óra tájban a háziasszonya, Kálovlls Já-nosné arra lett figyelmet, hogy albérlőjének hatalmas farkaskutyája fájdalmasan szűköl benn a szobában. Ugyanekkor hallotta azt ls, hogy Brand egészen különös módon köhög. Kálovltsné besietett, hogy megnézze ml a baja van lakójának és akkor látta, hogy a szerencsétlen fiatalember feltűnően sáppadt és nagyon rosszul van. Vallatni kezdte, hogy ml a baja, de Brand megnyugtatta, hogy semmi különös, csak nagyon Ideges. A háziasszony nem elégedelt meg a válasszal, hanem orvosért küldött, akinek azután bevallotta a fiatalember, hogy szublimáltai megmérgezte magát.
Az orvos intézkedésére a mentők beszállították Brandot a városi köz-kórházba, háziasszonya pedig értesítette telefonon az édesapját, aki még kedden este Nagykanizsára étkezett.
A szerencsétlen fiatalember semmiféle Írást nem hagyott hátra és Így minden jel arra mutat, hogy ideges állapotában követte el tettét. Nemrégiben ugyanis erős Influenzán esett keresztül és a betegség nagyon aláásta az idegzetéi. Brand éjfélkor a kórházban meghalt.
*
Csak a „pénzváltóknak\', v:sebinetazőkn«k,tároa-dobóknak volt Jó vAeár-juk tegnap Kanizaán
Nagyknalzaa, október 4
Rendőri szempontból az esó dacára is feltűnően élénk volt a keddi országosvásár Nagykanizsán, amelyen pénzváltó hllózás, zsebmetsiés, tárcalopát és vásári tolvajlás történi
Az első áldozat Szokoly QyOrgy 53 éves kiskanlzsal gazdálkodó, aki egy tehenet hozott be eladni a vásáriérre. A tehénért 120 pengőt kapott, amit a vevő egy drb 100 és egy drb 20 pengősben fizetett ki. Alighogy kézhezkapla a pénzt, odalépett hozzá egy 30 év körüli ala csony, beretvált arcú fiatalember és megkérte, hogy váltson be neki 10 drb llzpengősl egy százasba.
— Szükségem van a nagy pénzre, mert fel akarom adni a postán él a nagy pénz után kevesebb postai illetéket kell fizetnem, (?) mintha 10 penNösökböl állna az összeg.
Szokoly odaadta a százpengösét és az Ismeretlen férfitől átveti 10 drb tizpengőst, amit az kélizer is leolvasott a kezeibe. Az Ismeretlen ezulán 20 fillér szívességi dilat adoti a gazdálkodónak és tielve eltávozott a Király-ulca felé. Szokoly Oyörgy gyanúsnak találta a gyors távozást ét elővéve mégegysier a zsebéböi a pénzt, isméi megolvasta. Majd hanyattvágódott az ijedtségtől, amikor látta, hogy csak 50 pengője van. Pedig meg mert volna esküdni, hogy százai kapóit kézhez.
Azonnal az ismeretlen után rohant, akit a vasúti sorompónál sikerült It ulól émle. A gazdálkodó nagy lármát csapott, belekapaszkodott az Ismeretlenbe ét megvetéssel fenyegette meg, ha nem adja vltsza az észrevétlenül ellopott 50 pengőjét.
— Na, Itt a pénze, fogja, ne kiabáljon, — mondta az Ismeretlen, azzal Szokoly Oyörgy markába nyomott 50 pengőt és elmenekült.
A gazdálkodó később bejelentette esetét a rendőrségen. Az ismeretlen szélhámosnak egyébként ez már a második hasonló esete. A multhsvi ortzágosvásáron ugyanis hasonló módon károsított meg 4Ü pengő ere-féle egy gazdálkodót.
Ugyancsak a tegnapi vásáron történt, hogy letten értek egy fiatal cigányt, aki egy úriember zsebéből kl akarta lopni a pénztárcáját.
Hasonló tárcatoiVaj|al volt dolga B. A. kanizsai urlasszonynak ls, akinek a piacon vásárlás közben Ismeretlen tettes a rellküljéből kilopta a 4 pengői tartalmazó pénztárcáját.
A piacon szolgálatot tel|eiitő rendőrörtzemnek is sikerült elfognia egy vásári tolvajbanda egyik tag|át. A rendőrnek ugyanis feltűnt, hogy több eszteregnyei asszony gyanúsan körülfog egy zsebkendős sátrai. Az asszonyok között volt egy olyan Is, akit már hasonló lopásokból kifolyólag Ismert a rendőr. A rövid megfigyelésnek megvolt a várt eredménye. Kiderült ugyanis, hogy az asszonyok, akik egy 10—12 éves kisfiúval dolgozlak, titokban zsebkendőket és más vászondolgokat lopnak a sátorból, amit észrevétlenül hátraadtak a kisfiúnak. A rendőr előállította az egyik asszonyt, mert egyedül lévén, a többleknek sikerült megszőknlök.
KÉSZ KABÁTOK
női- és férfi-szövetek, szőrmék
NAGY VÁLASZTÉKBAN
SINGER
DIVATÁRUHÁZ
Szublimáttal megmérgezte magát egy fiatal magántisztviselő
Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja*
ZALAI KÖZLÖNY
M
"int másnak, önnek la axlve- f ami flxetem tel nyereményeit»
Ezért a mosi kezdődő 29. sorsjátékra vegyen szerencse szdmu
os&tdlysorsfegyet a Hir&c&ler trafikban
osztálysorajáték j\'őelárusltónál (Korona szálló éplllet), ahol eddig számtalan nagy
nyereményt fizettek ki Kisorsolásra keiül közel 8 millió arany pengő.
Sorsjegyek árai: Egész P 24\'—, fél P 12\'—, negyed P 6--, nyolcad P J--4771
Huxdts már oKíóber 20-án és 22-én
4
NAPI HtREK
NAPIREND
•któkw B, nsnli
Római katolikus: PUcId ti. Prolesl.:
Aurél lír.; Th. hó 6.

Vároet Niunm és K8nv»tár nyitva caOUcMMn vaaárnap délelőtt tO-tól II órálf.
OyójjMWtárl éjjelt nolfál«t: a .AUria\'tjófjeierüCr Knály-ulcs 40. u. is a ktakantxaal gyógysaeitár.
OósWtdO nyitva itjgel 6 órától este 6 óráig (héttő, sanda, pintek délután, ksdden egáax nap nőknek).
— A polgármester üdvözölte a jubiláló mejyéspflspflköl Megírtuk, hogy dr. Roll Nándor most ülte meg püspökké szenlelletésériek 15-lk évfordulóját. A jubileum alkalmából ái egész országból rengeteg üdvözlő távirat és köuönlés érkezeit a megyéspüspőkhöz. Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krátky István polgár mester meleghangú fldvöxlO sürgönyben köszöntötte a főpásztor!
— Leteny* képviselője betépett aa egységes pártba Dr. Somogyi Béla, a leienyd kerület országgyűlési képviselője, levelet Intézett az egységespárt vezetőségéhez, melyben be-lelenli, hogy mlulán Oömbös Oyulál minden téren követni kívánja, belép a pártba.
— Áthelyezés. A vallás- és köz-oktstásOgyl miniszter Vaszary Gabriella nagyvázsonyi állami tanítónőt a nagykanizsai állami elemi iskolához helyezle ál.
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskolái, mini minden évben, aa idén is október 6-án délelőlt 9 órakor az Intézet nagytermében megtartja szokásos gyászünnepélyét.
— A vasárnapi zenei matinéra, mely a zeneiskola kamaratermében lesz és amely Hl 12 órakot kezdődik, a bérleti Jegyek mellett külön is kapható Jegy, még pedig ülőhely 80, állóhely 50 HUér árban ugy a Krátky tőzsdében, mint a zeneiskolai szolgánál. Vannay János Igazgató szabadelőadása melleit Hontl Ilona zongora és P. Oaral Margit gordonka száma szerepel még műsoron.
= Fffgze reggelijét, OMaonndJdt villamos fd-*01apon (havi 1 pengő). Transdanubia.
— Az Urleányok Mária Kongregációjának tagjait kéri a prézes, hogy ma, 5-én délután léi 6 órakor a plébánia fehértermében jelenjenek meg.
— Amerikai diákok Magyarországon. A MEFHOSz meghívásra tegnap a délutáni gyorssal egy tanár vezetése alatt 16 amerikai egyetemi hallgaló érkezett a nagykanizsai halárállomáson keresztül Magyarországra. Az egyetemisták több napot töllenek Budapesten ét Magyarországon.
— BermafelUe atast vliala, máafél-évee, házőrzéere la alkalmas, ápolási dl) megtérítése ellenében tulajdonjogi-lei átvehető Városi Jolánnál, az Állatvédő Egyesület ápolónőjénél, lUkóczy-utca 61. sz.
— Márkás női és férfi ruha- és köpenyszövelek Singeméi kaphatók.
Ujabb gyermekparallzls-eset Balatonkenesén
Balatonkenese, október 4
Az elmúlt évben Balatonkenesén három esetben állapl\'ottak meg gyer-mekparallzist. Tegnap egy ujabb megbetegedés fordult elő és a gyermeket azonnal kót házba szállították.
— Az inaégakcló gyűjtő hölgyeinek értekezlete. Dr. Krátky István polgármester a jótékonysági akciók és egyesületek hölgyell csoportonként msgához kérette, minden nap más éi más csoportot, hogy a meginduló gyü|lést egységesen megszervezze. A legtöbb hölgy az idén is készséggel vállalta a reá nézve áldozatot jelentő megbízást, de mivel a város az Idén nem lud anyaglakban hozzájárulni a nagy inségaketóhoz, a helyi társadalomra hárul a nagy feladat, a súlyos helyzet melleit is, hogy ellátatlan embertestvéreink nyomorán segítsenek, kiki a maga szerény, áldozatkész filléreivel. A hölgyek legközelebb megkezdik már gyűjtési akciójukat. Fogadjuk őket szeretetlel és megértéssel.
Kóstolta-e már a KÖÖ csopaki borát? Fő ut 17.
— Hlrschler Sándor emlékének. A nagykanizsai Kaszinó választmánya elhunyt elnöke Iránti kegyeiele kifejezéséül a városi Iniégakcló javára 90, az izr. Nőegylet Népkonyhájára 50 pengőt adományozott.
— A nagykanizsai frontharcosok 60 főnyi egyenruhás csoportja Németh Zollán vezetötiszt vezetésével vett részt a frontharcosok budapesti országos ünnepségén. A kanizsaiakat vasárnap reggel a kelenföldi állomáson hatalmas autó táborral várta a rendezőség.
— Az uj, változott menetrendet mai számunkban közöljük először teljes kanizsai relációban. Olvasóink |ól teszik, ha kivág|ák és megőrzik maguknak.
— Állandó szőrmevásári Dus válaszlék az összes dlvatoi szőrmékből Singeméi.
— A becsületen munka Jutalma.
A hűséges szolgálat és becsületes munka meghaló ünnepe voll vasárnap Rubint Kíroly palin! kastélyában. Korpics János 67 éves gazdasági cselédet a földművelésügyi miniszter több mint 40 éves hűséges szolgálatának elismerésen 100 pengő jutalommal és elismerő díszoklevéllel tűntette ki. Részt vettek az ünnepen dr. Piihdl Viktor felsőházi tag, dr. Fábián Zsigmond klr. kormányfőla-nácsos, özv. Somogyi Oyuláné, dr. öriey György kir. kormánylölanácsos, Somogyi Oyula földbirtokos (Palin), dr. Laubhalmer Alán járáal főszolgabíró és mások, A meleg, meghitt ünnepélyt Istentisztelet előzte meg, amit Eberhardt Béla c. tank. főigazgató végzett, aki a 49 év elölt ugyanebben a kápolnában házasságot kötött Korpics Jánost az elismerés és szeretet szavaival méltatta. Majd a kastélyban lezajlóit ünnepélyen dr. Laubhalmer főszolgabíró a kitüntetés erkölcsi értékét méltató beszéde ulán átnyújtotta a miniszter megbízásából az ünnepelt gazdasági cselédnek a 100 pengő jutalmat és díszoklevelet. A község képviselőtestületének nevében vitéz Horváth Sándor körjegyző méltatla az öreg gazdasági cseléd érdemeit éa utánzásra mélló példának állította öt az egész cselédség és alkalmazottak elé. Korpics János, a hűséges munka embere, aki feleségével és családjával részi veit az ünnepségen, könnyek között köszönte meg az elismerési. Rubint Károly földbirtokos ezután az összes alkalmazottal részére ebédel adolt, amelyen az öreg gazdasági cselédei ünnepelték. A becsületes munka és hűség ünnepe a kélő órákig tartott.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja, mini értesülünk, elsőnek működik erösebben közre az idei városi inségakclóban. Hatékony utánjárásokkal már e hó elejétől kezdve 32 szegény tanuló mindennapi ebédjét biztosította. Ugyanezek léll föl-
___________1932. oklóber 5.
ruházása cél|ából pedig dr. Krátky István iiolgármesler és Magyar János igazgató támogatásával a városi mozgóképszínházban hétfőn, októbei 10-én egész nap rendez vallásos tárgyú előadásokat. Színre kerül az „ÁrpádházI Szenl Erzsébet" elmü grandiózus filmalkotás. Ezzel kap-csolalban az esti 8 órai előadáson P. Butlykay Antal, a ferencrendlek v. tartományfőnöke — országszerte elismert jelei hitszónok — tart előadást és egy gyönyörű családi filmet is vetítenek. Az esti 8 órai előadás jegyeit a Kongregáció hölgyei már nagyban árusítják, a többi előadásokat pedig a kalonalegénység, a tanintézetek Iflusága és különféle egyesülelek és testületek tekinthetik meg mérsékelt belépti dlj mellett.
Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Divatáruiul! dus szönyegtaktárál.
ÉRTESITÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlszlllás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
fuhalestő, góamosó és vegyttsitlló Horthy Miklós-ut 8.
Filléres gyors, cserevonatok
Ma Mtat kót eUsi vonat S.m.llya fogadtatása a kantaael jtályauhrarea
Nagykanizsa, október 4 A Menet/egy Iroda közleménye: Filléres gyorsvonal közlekedik okt. 9-én Sopronból Pécsre Nagykanizsán át. Nagykanizsáról reggel 8 óra 35 perckor Indul, Pécsre 11 óra 45-kor érkezik. Pécsről viltzaindul 19 óra 22 perckor és Nagykanizsára érkezik 0 óra 42 perckor. Menetdíj 6 pengő. Jegyek a Meneljegyirodában
már mosl kaphatók.
*
Október 15 én egy külön gyorsvonat (cserevonat) Indul Budapestről Münchenbe. Háromnapi ott-tartózkodás után, október 18-án este 10 óra körül érkezik vissza Budapestre. — Részvételi dlj, amelyben bent foglaltatik az oda és visszaútban a vasúti költség, szállás és ellátás 3 napi tsrtózkodás alatt elsőrangú szállókban, kiszolgálás és összes adók, Münchenben a beszállítás és kiszállítás költségei, összes belépődíjak és borravalók, atb. a II. osztályban 81, a Ili. osztályban 64 pengő. A vidékről a vonalhoz csatlakozni kívánó résztvevők Budapestig és onnan vissza lakóhelyükig 50%-os menel-dijkedvezményben tészesülnek.Jeleni-kezni legkésőbb október 10-ig kell a Meneljegyirodában, ahol bővebb
felvilágosítás is beszerezhető. •
A harmadik olasz cserevonal-pái ma, szerdán este 7 óra 56 petekor érkezik a kanizsai állomásra. Felkérjük Nagykanizsa lakosságát, hogy az ünnepélyes fogadtatáson minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
100% PÁLCSICS
első nagykanizsai selyem-, Kelme-, tonaltesiö és vegy-ilsstilíó Uxem. j-j-
1932. oklóberS
Egy havi fogházra ítéltek egy kerékpárost
Nagykanizsa, október t Borbás Mihály 32 éves nagykanizsai fegyvermüves motorkerékpárján a Deák-térről az Eölvős-tér felé hallott. Eközben szembekerüli Kulcsár Pállal, aki kerékpár|án szabályosan haladt dolga után. Borbás sebes hallás közben sárhányójával elütötte Kulcsárt, aki megsérült. A törvényszék most tárgyalla ezt az ügyet és Borbás Mihályt gondatlansága miatt egy havi fogházra Ítélte, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette.
Sirkeretezést
emlékkövek készítését és mindennemű temetői munkát legmegbízhatóbban és olcsón vállal
Mankovits István
milkö, beton, cementipari vállalata J*atMtf«h»ro»a ut «•, mm.
SPORTÉLET
A jugoszláv Mjtó az NTE marlborl szerepléséről „Mariborer Zeilung* október 3-lkl számából :
Főcímek: ,A magyar futballisták sikeres bemutatkozása.\' — .NTE 3:1 (1:0)-ra legyőzte Maribort." — ,A vendégek nagyon telszeltek." — .A hazai legénység lustán (átszőtt."
IMarlbor, október 3 „Ma délután nemzetközi futball-raérkőzés zajlott le. Először tartózkodtak e Dráva melletti városban magyar futballista vendégek, mely körülmény a mai mérkőzést fontos helyi eseménnyé svatts. Mindenki nagy küzdelmet vári, de ez alkalommal a hazai csapatban csalódtunk.
Az a legénység, amely rgymás-ulán a „Oradljanszki", .Ilorlál", »i\'rimor|él" és a .Oráci AK"-I megverte, ma ezeknél nem erősebb ellen-Kitől vereséget szenvedett. Nem csak a kínos 3: l-es vereség, hanem a hazai 1 l-nek gyenge játéka hatott lehangolólag a nézőkre, kik igen szép számmal jöttek ki, hogy szemtanul legyenek egy lendületes és írdekfeszllő játéknak.
Nos, ez alkalommal csak a ven dégek játszottak |ól. Legénységük néhány egészen elsőrangú Játékossal rendelkezik, kiknek játéka az átlagon messze felül emelkedik. Valamennyi közül kimagaslóit Rltter, mint közép-\'edezet, aki pompás teljesítményt nyújtott, vele egyenrangú Kelemen, ki mint középciatár nagyon jó for-
ZALA1 KÖZLÖNY
Mindenki a saját szerencséjének
kovácsa!!! Azért ne mulassza el, hogy
MMGoffer Kálmán
szerencseszámaibii válassza meg sorsjegyeit, ahol tényen bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70000, 50000, 15.000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény telt Itt sok embert boldoggá.
Sora/egytroela - OSfc.,VG~EK>-VT 7. far. RapocO-Oáse) Egész P 24\'— Fél P 12-— Negyed P 6"— Nyolcad P 3 —
«io Huxás; oki, 20—22-én
mában voll. Bravúr teljesítményt mulatott be Balog ? (elírás, Csondor), aki egy sereg nehezebbnél-nehezebb labdát telt ártalmatlanná. Kitüntették magukat még Farkas és Csdsz szélsők, de a többiek Is a legnagyobb önfeláldozással és lendülettel küzdőitek.
A játék Igen élénk és gyorstramu volt, amelyben az irányító szerepet a vendégek vitték.
Félidő ulán Maribor hevesen támadói! és szépen kiegyenlített, mégis mindjárt ismét a játék liányítását a vendégek vetlék át és sikerült nekik a két hátvéd zavarodottsága folytán a második gólt elérnlök, amit nemsokára Kokot hullja miatt megítélt 11-ből h harmadik követett Kéren, bár az első lövést kivédte, de a róla visszapattanó labdát a hálóba helyezték.
Az NTE pompás külföldi szereplése után fokozott érdeklődés mutatkozik r Nagykanizsán vasárnsp lejátszásra kerülő NTE—Dombovárl Voge bajnoki mérkőzés Iránt. Ismerve a Dombovárl Voge játékerejét, bizonyosra vesszük, hogy újból alkalma lesz az NTE csapatának bemutatni technikai felkészültségét és lelkesedését. Az izr. ünnepek miatt a mérkőzés a kora délutáni órákban kezdődik.
(A Zrínyi TE hlref) Ma délután fél 4 órakor a ZTE I. és ZTE komb. tréningmérkőzést játszik. Felkérem a következő játékosokat, pontosan jelenjenek meg a pályán : Szakacslcs, Légrádl, Kárpát, Qozdán, Vllcsek, Kenyeres, Németh, Poór 1., Vellák, Kuzoslcs, Antal, Helyei, Pőcxe, Flumbort, Tollár, Munkácsi, Babos, Beke, Czlmmermann, Radlcs, Bárány, Poór II., Lelkes, Patvar, Luslecz, Dini. — Vasárnap, azaz f. hó 9-én Kaposvárra rándul a csapa\', i KRSC elleni bajnoki mérkőzésre. Drukkerek Jelentkezzenek 2 pengővel Haran-gozónál.
(A Letenyel Polgári LOvéSí-egyesület) október 2-án mérkőzött a CBörnyeföldl Polgári LOvészegyo-sület futballcsapatával A mérkőzést Letenye nyerte 7:8 aránybsn.
Közgazdaság
Elmosta az esfi a nagykanizsai országos vásárt
Nagykanizsa, októbar 4 A keddi nagykanizsai országos vásár Iránt nagy volt az érdeklődés. Már napokkal azelőtt bejelentették magukat Idegen, főleg olasz és burgenlandi exportőrök. Miután a mull bavi országos vásárt a hatóság betiltotta, feltehető volt, hogy ma az
RADIOT?!
OLCSÓK VAGYUNK, MBR\'f JÓK VAGYUNK!
Csak a n
Transdanubiátal
Csengery-ut 6.
Díjtalan bemutatási • RÉSZLET I • Cserei
egész vidék gazdái felhajtják állatalkai, amelyeknek árai egyébként Is az utóbbi napokban örvendetesen emelkedő tendenciát mutattak.
Miután tegnap a baranyamegyei Mágocs-on elmoata az eső az országos vásárt, » legtöbb exportőr ét kereskedő onnét Is Nagykanizsára jött. Sajnos, Nagykanizsán ugyancsak erősen esett az eső, már tegnaptól kezdődőleg ugy, hogy a gazdák legnagyobb része nem Is hajtotta (el állatait és a vásár, dacára az erós keresletnek, nagyon Sssze-zsugorodolt. Az eső valósággal elmosta a nagyreményekkel várt mai országos vásár.
Igy Is mintegy 400 volt a felhajlott szarvasmarhák ét 330 a lovak száma, amiből elég szép számban cseréltek gazdát.
Olaszországba 4 vagon szarvasmarhát szállítottak kl, belföldi sxflk-ségletre sz egyes uradilmak ugyanannyit vásároltak. Lovat, főleg tovább-tartásra valót, szintén 2—3 vagonnal vittek el belföldi rendeltetéssel.
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
. Király-utca 39.
Saját érdekében tekintse meg telepemen.
«__________sa
Lejirt a bérfőzési szerződés a Várost Szeszfőzdével
Nagykanin*, nkWlwr 4 Mint Ismeretes, a vére* a- Várod Szeszfőzdét bérfőzésre kiadta a Flelschhacker és Neufeld cégnek. A két tárttal kötött szerződés szeptember 31-én lejárt. A Város s további hasznosítás kérdésében legközelebb foglal állást. A jelek szerint a vávcs maga rendezkedik bc főzésre, annál Is inkább, meri elé* elfogadható üzletnek bizonyul.
A kérdés ismét a pénzügyi bizottság elé kerül.
láő\\trU
A oaiykaalisal ■ataorolófU.: an figyelő MmMSski Kedden a Mm*tikiéi! Regsel T órakor +11-2, <télut4a > órakor+11-4, cita 8 órakor +97.
Hrtniui: Egéaz nap borult égboltozat.
(Éltzakaí rtldlúJeUntét) A BeWaret*-
Rlal IbMmI la-lwatl Ml* 10 érm-tri HGvfO; SMloa M« .áAat*.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb íaconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban. Tekintettél a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kósz nő! ruhákat és szö-<m nyegeket eddig nem íátező olcsó áron árusltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fischer
divatáruház
a Gólyóhos
ZA1.A1 KÖZLÖNY
1932. október 7.
P4rts 50-32, London 17-83, Nmrrork 518*75, örötsel 7l"97\'/«. <Wea® 28-60, Madrid 4240»Am»!erü«ici 207*37\'/i, Berlin 123 32, Wien —Szófia i*73, Prága 15*35, Varsó 5810, BmUpw! Belgrád —Bukarest 3-07.
A buza-drak változatlanok, a rozs 10 ftU. emelkedett.
Busa tíasav. 76-oa 13*45 13«S, 77-ea 11*65-18*90, 78-aa 1380 -14*05, 79-es 14 00—14-20, 80-as 14*<16-14*35. danán-tull 76-os 12-56- 12-70, 77-M 12 75-12-85, 78-as 1290-13*00. 79-* 1300-1310, 80-as 13-15—13-30, rota 7*40-7S0, tak. árpa 9*40-9*50, xab 10-10—10-40, tengert tt. 13*50-13*80, korpa 7-40-7-50.
A inil lat derina-ártolyaaul
valutAk
Angol f. 19-75-20-15 Balga lr. 7916-79-74 Csök. 1691-1701 Hnk. 101-90-10310 Dtnár 880-900
Dollár —•---•-
Frandat 22^0-22-50 Holl. 228-15-23055 Zloty 6395-6445 Lé 3-46-3-56 Ura 4-06-4-19 Ura 2M0-3O2U Márka 138-70-136 60 Norvég 9900-10000
Peseta —•--•-
Schlll. -•-•—
Svájcll. 110-70-11140 Srád k. KB-9Ö-W1-U0
DEVIZÁK AmsL 229*35-230\'55 Belgrád 9-88-9\'9« Berilrf 135-80-136*60 BTUsmI 79*26-79-74 Bukarest 3*43-3*51 Kopcnb.102" 10-103* 10 London 19-70-1984
Madrid —•--•-
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Osilo 99*20-10000 Párls 22-33-22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*08-4*19 Stockll. 101 10-101 90 Varsó 64*05-64*45
Wien -*-•-
ZOrich 11080-111-40
Wien deartng árfolyama i 80.454.
Felhajtás 10*28, eladatlan 242. - Elsőrendű 1-10-1-14, szidott 1*06-1*10, aze dett közép 092-1*00, könnyű 077-084, I-só rendű Oreg 095 -1*00. Il-od rendű öreg 080—086, angol sOldi I. 080-088, szalonna nagyban 1*65 OOÜ, zalr 1*96— 000, hus 096-1 14, félsertés 1*20—1*50.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
iP&ÓHIBDETÍSEK
M*kc mi «k • mn tm*- * la m*t M srrlfc*, MM mi *U
ifcllilil i M mm uí aa. • pn*r. a
>nM MM rnt mi M ÍU >.™4»—* S0»
90* laailalar
tUv golyós csapágyak autóhoz, ipedáll un olcsón Ford- és Furdtonhoz Unger U1 Imáira és Tóth vaak«reakedés4beu 3622
■ájas alaajéra kerea a Sugár-uton két nagy, esetleg hirom klrehh szobát utcai lakást ftlidóazobáral ét roellékhelylaéaekkel
két Idősebb fix fizetéses egyén. Clm a kiadóban.
Y»-Y« Játék lagwloaúbfcarc ArwiNth
\' \' kapható. 4433
P\'WAtpéiax diszkréten kiadó, csak blz-loe helyre. Clm a kiadóban. 4093
Bloai «aMr4axal4a.1Magin|áró aza-lagtttrésagéppel laflirésaeléat & «prlUat vállalok. Báron, Erasébel-lár 18. az 4454
poqányvAhi
uradalmi lajboralm kaphatók llterenklnt már 80 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. OKOS* KÁROLT földbirtokos hm__Ballhyány-nIca 26. siátn. _
Divat gyaraaaakkaoaik hatalmas választékban Kaufmann Károlynál. 4409
Keresek a váio> belterületén nagy ssáru
■raa azobil. Clm ■ kiadóban. 4508
l\'avaaz-utca r/.v uámu háa atadú. — Bóvrtjbet ugyanod. 4510
K*lyt>i< xaaxak, |ó Állapotban levS cserép-, vagy Zefír kilyhlt. - Ungámé, Szemete utca 2. 1511
CaysiaUa lakás nlellékbelytiégekkel november l-re kiadó. Bóvebbet Jml Kálmán Telekt-ut \'10. 4512
Használt kAlfhát vennék. Clm a kl-
aéóban. 4513
Adás-vétel.
Tiszteletid érteiltem mindazokat, kik Ingatlant eladni, vagy venni szándékoznak, földúljanak bizalommal hozaátt, annak közveti-iéiét, mélléuyoí dljaiis melleit eazkózlnm ««
■AI.OGH JC«0, tlaaaf«l-H, ül.
„Zsolnay"
fayence lapok
mlnclen minőségben és színben igen jutányosán
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király utca 39.
Még e hónapban
ne mulasszuk el gyümölcsfáinkra
hernyóenyves-gyUrUket
felrakni, mert így megakadályozhaljuk, hogy az Idén mar Jelentkezelt, s a Jóvó tavasszal még nagyobb tömegben várható arAsxolóhernyók pusztítása.
A hernyóenyv-gyflrU Összefogja a Iára igyekvő araazolók nöcélt (amelyek repülni nem tudnak) s ezáltal megakadályozzuk, hogy petéiket a gyümölcsfákra lerakják. A hernyóenyv ára:
I kis dobozzal ............ P --40
V< kg.-os dubozzal ......... P I 40
\'/« . ..........P 2-70
1 ...........P 6-20
GabonaosAvézó szerek. Műtrágyák. FUTOR és PEKK.
■uraonyasxaillUhahoz használ! zsákok darabonként 60 fillérért kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A btióságt palota mellett).
vigyázzon egészségére át igyék
Resedel giiet,
mely hólyag, ve»e é» gyomorbántal máknál kitflnö hatású.
játot gjjg tinartiteftw.
Firaktár: WEISZ MÓR, NaiyksalzM Király-ato* M. Talafaa SIO

HIRDESSEN
a „Zalai KBxMay"-bM.
Menetrendjegyzék,
Érwányaa I93S. évi oktöber hó 2-t6l.
Budapest déli pu.—Nagykanlísa voaalréaz
Vonalnak a
száma neme
I22Ó személy
1232 ntotor
1202 gyors
1212 személy
1214 B
1208 gyors
Honnan
Budapest déli Keszthely Budapest déli
Az 1202M201. sz. vonalokkal egy kocsi és étkezókocsi Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonalokkal egy I., egy II., III. oszt. kocsi Trieste.
érk. Indul
4*40 0*30
7*27 t 5 6*10
1125 3 j 8*45
1300 ft 6 14*30
2007 j 3 18*00
23*31 18*30
Hova Budapest déli
Keszthely Budapest dáll
Vonatnak a" számaj neme személy gyors személy
1219 1207 1213 1211 1231 1201
motor gyors
I, II. oszt. kocái Ventimiglia, egy III. oszt.
II. oszt. kecai Róma, egy hálókocsi Velence,
Nagykanizsa—Sopron—Wien S. B. vonalrész
1416 személy Sopron Z.-Egerszeg "6(8 a \' 3 Sopron U\\1 személy
1432a motor 7*23 1 » 13*15 Szombathely 1433
1412 gy. szem. Wien S. B. 13*39 4 3 16*14 Wien S. B 1411 gy.azem.
1414 személy Sopron 17 *37 «* « 1835 Szombalhely 1431 molor
Az 1417/1418. sz. vonalokkal egy III. oszt és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli pu.—Zalaegerszegre} II., III. oszl. kocsik Wien S. B.-re és vissza.
Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II., III. oszl. kocsi Péca-WIen, egy I., II., III. oszt. kocal Sopron—Susák között.
Nagykanizsa—Pécs vonalrész
-&Ü5-7
7*40 \\ 16*04 3 22.46 -i
U49 személy Uudapetlk.pu.
1447 Barcs
1411 gy. szem. Pécs
1441 vegyes

w
13*49 17 50 i 21*05
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy !., II., III

Barca
Budapeal k.pu. kocsi Budapest déli pu —Pécsre.
ím | izemilf 1412 gy. szem. 1446a vegyes 1448 | személy
Nagykanizsa—Maribor (Marburg) gl. k.
I«w gyors Trieste N9 , !| 3 6-OÍ Trlesie |2Ó8 gyots
1247 személy Maribor 9*36 | I 4« 3 11*47 Miílboi. Pi*|ui.| 124U személy
1201 gyors Trieste 18 08 4 Trieste 1202 győri
1241 személy Mari bor 21*10 i * 14*00 Majlb*,, Piaacn.| 1244 személy
AZ 1207/1208. éa 1201/1202. sz. vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Száraz, aprított ^ bükkfát, fűtőszenet
házhoz szállit, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
lOallat. 6> •>4nka»ak«4S
Királyutoa 32. ax. alatt.
zs-ll__3013
Srak\' MMMM
Asfa tmastíx
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÍRTON
rézmit és vízvezeték szerelési vállalata
Telefon 2-71. HA6TKAHIZ8Í, KIEÁLY-DTCA 45. SZ. Tal.foa 2-71. HT KedoexS flzatéai feltételekI |
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosódatSkben. „Kflhna" mexftgaxdaaAgl gépek gyári Berakata.
Hirdetmény.
Oelseszigeti Legelő Társu-
korcsma
ir.em lesz kiadva.
lati
B&kl István
elnök.
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
fef HEÍMOZDULívühl
LQMPPRfl
OOTMAM ifHemerh"
Melczer Qyefl él portellán oyárl lerafcal
Nagykanizsa, Horthy Miklós ut I-
Nyomatott a Inptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaaizsiu. (l**clelös üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 226 ixám
ÍM»j{y*ui»lM» 1JJÍ2. október 6, csütörtök
Ar» 14 Iliiéi-
ZALAI KÖZLÖNY
ttMikcutfeég é» kiadóhivatal: Póut 6. aiám. Kuitbelyl Hókkiadóhtvatal: Koajuthutea 31
politika; n a pil a r
Felelós szerkesztő: Barbarlts Lajos
Blófliílétl ára : egy hóra > pangó SO Iliiéi Sierkeailóiégl él kfadóbivalall telelőn: 78. u
Október 6.
EBŐterhea felhőket hajszol a borongós égen a bús oklóben szél. A ták lefakult leveleiről mosogatja szemerkélő gonddal a nyár porfoltjait.
Ilyenkor tenyerébe hajlik az ember feje é« szivében minden megkoppanó e8Őcseppel az emlékezés halk fájása kél éleire.
A láthatár sivár, a pászmás eső függönyén nem lehet kérésziül lálnl. Minden lehullik a bús őszi esőbe. A holnapunk is, a holttspulánunKTs...
Október 6... Hullik az eső. A hegyoldalakon tegnap még olt aranylott az öröm, az Igazság sok sárga fürtje is. Mára leszedték, kádakba tiporták és a klcturranó piros szőlő-vér, dacos akarattal feszegeti a hordók oldalát és aki akkor közelébe merészkedik, halálba szédili. De azután elcsöndesül, csillanó síinekben ragyog a pohárban, hogy béklyói rakjon a hazugok nyelvére és megszülessen belőle az igazság.
Nyolcvanhárom évvel ezelőtt is ilyen borongós volt az idő. Az aradi Kálvárián hullott, szemerkélt az őszi eső. Aradon akkor orgiát tilt az osztrák bosszú.
Azóta vájja szivünkbe karmait az emlékezés kétfejű sasa. Én Uram, hova julott azóta a Te néped?
A vérzivatar fergetege után az ármány, a gonoszság falánk szörnyei állották körül a sirt, amelybe bele-hulloliunk. Azóta olt strázsálnak a hullarablók és lesik az élőhalottakat, várják, a keselyük gonosz türelmével lesik, mikor moidul utolsót, hogy azlán ők következzenek.
Már kirugdosfák az aradi temetőből Is Hóra és Closka megvadult ulódai azokat a fehér márllrcsonlo-kal is, melyek ott a magyar vitézségnek, magyar legendának voltak beszédes |elel. Nem bírta a lelkiismeretük hallani, amit ezek a csőn-lok a reájuk boruló alkonyall csöndnek regéltek. Hallgató éjszakákon suttogó szóval bekocogtatiak a sötétre csöndesült kis székely ablakokon. A Nyárád, a Küküllö, a Körös, a szamosi partokon, a Maros mentén bánatos szemekben fellobogott az alvó reménység üszke. Szétrug-doslák őket, ebek harmincadjára... Hogy ezek se biztassák azokat a szegény rabmagyarokat reménységre.
Október 6... A magyar szenvedés nagy péntekje... Én Uram, mikor lesz a feltámadása?
De hiába gondolok büszke örömmel erre a napra, hiába lálom, hogy nincs a népek történetében könyv, melyben több fényes lap volna, mint a magyar históriában. Hiába érzem, hogy a magyar szenvedés ragyogó meteorként világit bele a szenvedés éjszakájába és hiába érzem, hogy egy nap, egy csillaghlmes éjszaka észreveszik ezt a meteort a népek milliói Is. Hiába... NincB már bennem parányi türelem. A hiába rohanó évek nyomorúságának falánk szuja rágja lelkem. Ha csak gyöt-\'Ödö sóhsjlással gondolok reád, Uram, hogy itt vagyon már a 12-ik óra. Engedj bennünket megindulni
és |fl|| velünk, hogy azokat a szét-rugdosoll sirhalmokat, meiyek alól népeid söpredéke a/okat a szent csonlokal, bocskorának szennyével meggyalázta, féllö, simogató gonddal, újra visszaállíthassuk és hoey ezekel a szent relikviákat, melyekel
a hsloiiMbló gonoszságával veitek el tőlünk, újra a Te kegyelmedbe ajánlhassuk.
Ha rongyosan is, ha liprotlan is, ha a kéiségbeesés fakó könlöseben is, de engedj Uram bennünket addig ju^ni 1 Tégy újra próbát velünk,
lékozló, ronsi gyermekeiddel: engedj újra apáink örökébe I Azlán adj újra szivünkbe ignz magyar áhítatot, hogy Máriás lobogónk megszenteli selyme egymás mellett haladva boruljon a hozzád vezető ulakon sokat szenvedett lelkünkre... Brauinyl Gyula
Gömbös: Fáklya akarok lenni, melynek fénye el fog aludni a felkelő nap fényében
A Gömbös-kormány bemutatkozása az egységespártban — A kormányelnök az egységes pártra kíván támaszkodni, de nem tűri a pártdlktaturát
Budapest, október 5
(Éjszakai telefonjelentés) Gömbös Oyula mlnlszteielnök és kormánya szeidán eele mutalkozolt he az egységespártban.
A miniszterelnök Ismertette a program|ál és hangozlatla, hogy bár működésében a pártra kíván támaszkodni, mégsem kíván párldiklalurál. Vezére akar lenni az országnak, aki egyformán kívánja szolgálni a különféle vallások és nemzetiségek érdekeit.
A részletes program ismertetésénél először a külügyekkel foglalkozót!. A revíziót békés eszközökkel kívánja szorgalmazni Nagy gondot fordít a külkereskedelmi viszonyok rendezésére. A jelenlegi gazdasági élei nem lud provizóriumokra berendezkedni. Sulyl helyez az olasz, a szomszédállamok és a nagyhatal-
mak barátságára.
Belügyi léren segíteni kiván a munkanélkülieken. Senkinek sem szabad éheznie I Mérlegelni fogja a módokat, melyek révén a lársadalom-blztosiió lerheil a gazdasági élet teherbíró képességével helyes összhangba hozhatja.
Pénzügyi téren legfontosabb feladat az állKtnházhnas egyensúlyának és a pengő értékállandóságának biztosítása. Adókedvezményi nem a nemlizető, hanem csak az kap, aki behizonyil|s tizelökészségél. A do hányjövedékei kereskedelmi jellegll állami vállalattá fogiák átszervezni. Az uj költségvetés kereteit szűkebbre kívánja szorítani a réginél. A jóvá tételi tárgyalások előkészítése folyamatban vari. Még e hó folyaman ujabb átmeneti megoldásról gondoskodik, mely a gazdatársadalom min-
den jogos igényéi kielégitl Szó sem lehet általános moratóriumról, mert ez leronthatná a pengő értékél.
A kereskedelmi ügyeket illetően szigorúan végrehajtja a karteltör-vényt. U||á8zervezi az árelemző bizottságul ia. A kiscgzisztenciákra káros közüzemeket megszűntei!. Revízió alá veszi a vasúti díjtételeket is A földművelés terén nacionalizálni kivánja a mezőgazdasági termelési. Olyan termelési ágat fog felkarolni, meiyek a leglöbb munkaalkalmat le-lenlik. A borgazdaság tekintetében olyan intézkedések történnek, melyektől kedvező eredményi vár.
— Fáklya akarok lenni, mondotta befejező szavaiban, mert ludom, hogy a fáklya fénye el fog aludni a felkelő nap fényében.
A párt tagjai felállással és tapssal fogadták a miniszterelnök szavait.
Asz uf kormány első minisztertanácsa
A Károlyi-kabinet tagja! bucsukihallgatáson a kormányzónál
Budapest, október 5 A kormányzó ma délelőtt hucsu-kihallgatásoii fogadta a voll kormány tagjail.
íiudapest, október 5 A kormány lagjai Gömbös Oyula miniszterelnök elnökletével ma reg-gti 8 órakor minisztertanácsra ültek össze, amely délulán 2 óráig tartott.
A minisztertanácson Oömbös Oyula miniszterelnök üdvözölle minisztertársait és őket harmonikus együttműködésre kérlc fel. A kormány lagjai nevében viléz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszler üdvözölte a miniszterelnököt és bizlosilotla őt arról, hogy a haza érdekeinek szolgálatában a kabinet valamennyi tagja a legmesszebbmenöen lámogatja őt
Köszönet a Károlyi-kormánynak
A minisztertanács ezután Oömbös Oyula miniszterelnök indilvanyára jegyzőkönyvileg köszönetet inondoll az előző kormány miniszlerelnökének, gróf Károlyi Oyulának és kormánya minden tagjának az ország érdekében kifejlett eredményes és önlel-áldozó tevékenységükért.
A kormány munkaprogramja A minisztertanács állért ezulán annak a már kidolgozott munkaprogramnak megbeszélésére, amely a legközelebbi hónapokra vonatkozó intézkedéseke! és irányelveket tar-
talmazza. Ezt a munkaterve! a miniszterelnök n ma esti plrlértekezle-ten Ismerleli. Utána a mlnlizierlanács megkezdle a ne.nzeli munkaterv megvitatását Ez a munkaterv a miniszterelnöknek a képviselőházban elhangzó beszéde ulán kerül ma|d tel|es terjedelemben nyilvánosságra.
Személyi kérdések nem kerültek
szóba a minisztertanácson
A minisztertanács ulán Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kijelentette, hogy a minisztertanács főleg azokkal a feladatokkal foglalkozol), amelyeket sürgősen kiván megoldani. Politikai és személyi kérdések nem kerüllek szóba. Imrédl Béla pénzügymlniszler a minisztertanács után a pénzügyminisztériumba meni és átvetle hivatala vezelésél. Felkereste az egyes osztályok főnö-keil, akikel lájékozlalotl a miniszié-rium jövő irányítására vonatkozó felfogásáról.
Pártközi konferencia
A képviselőház keddi ülését pártközi konferencia előzi meg, amelyen megállapodnak orról, hogy a pártok részéről kik szólnak hozzá a kormány programjához. A kormányprogram felelt meginduló vita előreláthatólag másnapra is álhuzódik. Igy a felsőházal valószínűleg csak csütörtökre hívják össze.
Gömbös és Apponyl távirat-váltása
Gömbös Oyula miniszterelnök október 4-én a következő táviratot in-lérle Apponyl Albert grólhoz:
— Mosi, midőn a kormányzó ur őfőméltósága miniszterelnökké kinevezni méllózlatott, az elsők között kereslek fel, hogy hathatós támogatásban, mint el\'dömet, ugy engem is részesíteni kegyeskedjél. Hálás lennék, ha külföldön és belföldön annyira elismeri és súlyos befolyásodat a nemzet boldogulása érdeké ben továbbra is gyümölcsöztetnéd.
A miniszlerelnök táviratára Apponyl Albert a következőkben válaszol! :
— Köszönöm meglisztelő felszólításodat és el lévén tökélve, hogy ameddig az Isten erői ad, tőlem telhetőleg szolgálom hazámat mindenben, amiben meggyőződésünk egyezik és amire képességet érzek magamban, mint elődödnek, ugy neked is> szívesen rendelkezésre állok, aminek kijelentésére báloril a közel-niiiiiban folytatott harmonikus együttműködés is.
Petry Pál tovább marad államtitkár
Illetékes helyen közölték a Magyar Távirali Irodával, hogy Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter
__YADU KOZI.ONV__
Tita Anny az édesanyja sírjánál mellbelétte magát, bog? kövesse vőlegényét, Brand Izidort a halálba
A temető mellett haladó teje&asszonyok támogatták be az élet-uni menyasszonyt » Kórházba — Tragikus események dátum-szeríi találkozása: az anya 1930 október 5-én halt meg, két év után, ezen a napon akart meghalni a leánya Is
M___________
a mai nap folyamán felkérte Petty Pál államtitkárt arra, hogy a vallás-és közoktatásügyi miniszlérium politikai Államtitkári állását továbbra Is vállalja el. Pelry Pál a megbízatást elfogadta.
Október 10-én lesz a keresztény párt értekezlete
A keresztény gazdasági párt oki. 6-ára tervezett értekezletét e hónap 10-ére halasztotta.
Gömböst elhalmozzák üdvözlő sürgönyökkel
Gömbös Oyula miniszterelnököt a mai nap folyamán is az üdvözlő sürgönyök százaival árasztották el, amelyekben leslülelek, egyesületek, vezető pénzintézetek, községek és egyházak biralm* nyilvánul meg.
A kalapácsos gyilkost
hat évi legyházra Ítélte a tábla
Budapest. október 6 A budapesli Ítélőtábla Flschl Frigyes kalapácsos gyilkost szándékos emberölés büntette cimén hal evi fegyházra itélle. Az ügyész és a védő semmiségl panis/t jelenteitek be.
á gazdaadósságok fizetésének határidejét kitolták
Budapest, október & A gazdsadósságok fizetésére engedélyezett halasztás október 31-ével tudvalevőleg lejár. Hír szerint a pénzügyminisztérium ezzel kapcsolatban megkezdte a tárgyalásokat az érdekelt pénzintézetekkel és a tár-gyalánok keretében az a helyzet alakult kl, hogy a gazdaadósságok fizetésének határidejét ezúttal hosz-szabb időre, egy félévvel kitolják. A pénzügyminisztérium már készül is az uj rendeletet, amely ujabb határidőt állapit meg természetesen a kamatok fizetésére Is.
A kofteres gyilkos
13 évi fegyházbüntetését a tábla Is jóváhagyta
Budapest, október 5 A Kúria ma hirdetett Ítéletet Schrelber Tamás kolferes gvllkos ügyében és helybenhagyla a Tábla 13 évi fegyházbüntetését.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Torézla Időjéből) 37 Irta: Balázs J«uef
A főhercegnő és Bartenstein jó ideig lovagollak szótlanul egymáB mellett, végre angyali mosoly derült Terézia arcára és Bartenstein leié fordult:
— Ferenc beleegyezett mindenbe, de nem hajlandó ezzel kapcsolatban semmiféle okmányt aláimi. — És kíváncsian várta Bartenstein válaszát.
— Rosszabb is lehetett volna az eredmény. — Mondta Bartenstein keserűen, azután kíméletlenül folytatta. — Most már CBak az aláírásra kell öt rávennie fenségednek. El kell ismernem, hogy a herceg férfias egyéniség és nem lehet vele ilyen nagy dolgot egy rövid óra alatt elintézni. Az Is csoda, hogy ennyi sikerült.
— Nekem is tetszik Ferenc lérflas önérzete. Elég volt a kínzásból I Én is szenvedek alatta és nem tűröm, nem hagyom magam arra kényszerileni, hogy ezt megismételjem I Nem ellenzi, hogy Lolharlngiál birtokukba vegyék, de sohasem fog arról a jogáról lemondani, hogy vissmze-
Naffykanlsaa, október 6
Az újságíró szeme előtt táncolnak a belük, kezében reszket a toll, amikor annak a tragédiának fináléjáról kell beszámolnia, melynek első felvonása kedden reggel pergelt le egy kis Zrínyi Miklós-ulcai legénylakáson. Brand Izidor magánlisztvlselö, aki kedden reggel öngyilkossági szándékból szublimáltai megmérgezte magát, éj/el pontban 12 órakor meghalt a közkórházban. Az erÖB méregoldal felszívódott a szervezetébe, uey hogy nem lehetett már megmenteni. Édesapja, Brand Samu budapesti eserrtyögyáros az éjszaka folyamán érkezeti Kanizsára és még éleiben találta a fiát. Tita Anny, a fiatalember 25 éves menyasszonya Brand édesap|ával együtt egészen az utolsó pillanatig olt reszketeti, aggódott a halállal vívódó ágya mellett. Szeretelük nem tudta visszatartani az életből távozni készülői és éjfélkor bekövetkezett a tragédia.
Az elhunyt édesapja és a fiatal menyasszony a halai beállta után eltávoztak a kóiházból és hazamenlek a fiatalember Zrinyi Miklós-ulcai lakására, ahol reggel 6 óráig voltak együtt a tájdalmukkal.
Készülődés a halálra
Tita Anny reggel 6 órakor azzal búcsúzott el halott vőlegénye édes apjától, hogy hazamegy átöltözni.
Tita Anny árva leány. Az édes-
rezhesse. Ezt azonban nem fogja hangoztatni. Segítségünkre van a lehetőség haláráig, mindenéi odaadja, de önbecsüléséhez ragaszkodik. Egész férfi I Igy van jól, igy illik férjül egy császárnőhöz I A többi a hivatásos hazugok dolga, akiknek ön a vezére. Találjanak ki, amit akarnak, de nem engedem, hogy Ferenccel erről a kérdésről bárki is tárgyaljon még egyszer s ezt az akaratomat még a császárral szemben is érvényesíteni fogom, vagy lemondok a trónról és elmegyek Lotharlngiába uralkodó hercegnőnek s magam is kardhoz nyúlok, ha a férjem ereje kevés lennel
Bartensleln sápadtan hallgatta ezt a kitöi ést, de annál makacsabbul ismételte:
— A herceg aláírása nélkül Fleury "issza fogja utasítani a megegyezést. 0 épen azt akarja elhitetni a Lot-baríngíakkal, hogy a herceg önként engedte át hazáját, hogy meggyűlöljék az egész családot és ne várják vissza szabaditóként.
— Akkor meg épen Ferencnek van igaza s én is helyeslem, hogy nem írja alá. Akik rabolnak, viseljék annak következményeit s ne igye-
apjál még 6 hónapos korában elvesztette, édesanyja, özv. Tita Jánosné pedig pontosan kél évvel ezelőtt, 1930 október Wn követle lérjét a halálba. Az elárvult leányt nagybátyja, Tarsoly Lajos, a Kaszinó ruhatárosa vette pártfogásába, aki a Kaszinó épületének egyik kis földszinti lakásában lakik. Ide állított be szerdán reggel reggel Tita Anny. Sáppadi, fáradt arccal, kisírt szemeiben valami kemény elhatározással lépte át a küszöböl. Hozzátartozói, amint ránéztek, azonnal tudták, hogy ml történt.
— Nyugodj meg az Isten akaratában — igyekezett vigasztalni a nagybátyja. — Most már úgysem segíthetsz rajta. Igyekezz erős lenni.
— Erős leszek I — válaszolta a leány, aki ettől a pillanattól kezdve egy szót sem szólt többé.
Sietve rendbehozta magái, kisütötte a haját és negyedóra múlva észrevétlenül eltávozott hazulról. Szivében a halálos elhatározással, kiment a katolikus temetőben nyugvó édesanyja sírjához.
Revolvere* bucsu a halott édesanyától
Özv. Tita Jánosné sírja a temető legu|abb részében van, közel ahhoz az ulhoz, amely a Szentgyörgyvárl-hegy felé vezet.
A temető mellett elhaladó teles-asszonyok pontban fél 7 órakor
I
kezzenek az ódiumot másra áthárítani.
Bartenstein nem folytatta a vitát. Ö nem mondott le cél|áról soha. Ha egy lerve csülör ököt mondott, azonnal másikon kezdte törni a fejéi. Fájdalmasan érintette, hogy a herceg ebből a nehéz helyzetből is megaláztatás nélkül kerüli ki, de
azért nem adta fel a küzdelmei. •
Miután a császárnak referált, a felséges ur elgondolkodva hajtotta fejét tenyerébe. Bartenstein egy Ideig engedi: gyötrődni, azután megszólalt:
— Felség, én azt hiszem, Fleury beérné azzal is, ha ml a szerződés egy külön pontjába foglalnék, hogy sem felséged, sem utódai nem ad|ák ahhoz soha beleegyezésüket és nein nyújtanak fegyveres segítséget olyan törekvésekhez, amelyek Lolharingia visszafoglalását célozzák.
A császár hosszan gondolkodott, majd bólintolt.
— Amennyiben ö császári fensége, a Irónörökösnő is ellenjegyezné a szerződést, azt hiszem azt Fleury elfogadhalónak ítélné. — Telte hozzá Bartenstein.
— Csinálja meg. Békél kell kötnünk a franciákkal minden körül-
1932. október 6
revolverlevésre lettek figyelmesek. A hang irányába tekintve, megdöbbenve látták, hogy a temető drótkerítése közelében, az egyik sírnál egy fiatal leány áll, akinek jobbkezében még mindig füstölög a revolver.
Mire az asszonyok odaérlek hozzá, már alig állt « lábán. Karonfogták kél oldalról és betámogatták a köz-kórházba, ahol nyomban kezelés alá vették az orvosok. Megállapították, hogy a golyó alig néhány mlllt-méternyire a szív felelt hatolt be a mellébe. Bár az eszméletét tiem veszítette el, az állapota rendkívül súlyos. Az orvosok mindent elkövetnek, hogy sikerüljön megmenteni iz életnek.
A fiatal leány öngyilkossági kísérletének híre általános megdöbbenést keltett a városban. Azokat azonban, akik közelebbről Ismerték a tragikus szereplők körülményeit, nem érte váratlanul. Azok előtt ismeretes voll az a mélységes vonzalom, mely a két fiatal életet egymáshoz tűzte. Ezzel magyarázható meg az Is, hogy a menyasszony vőlegénye kedvééti elhagyta a vallását Is.
A vallása után most az éleiét is el akarta dobni, hogy követhesse azt, akit olyan nagyon szeretett.
o. n j.
Ismét gyújtogató garázdálkodott Somogy-szentmiklóson
Néhány nappal ezelőtt az éjféli órákban ismét tüzilárma verte lel álmukból a somogyszentmiklósí polgárokat. A község keleti részén Ismeretlen módon kigyulladt özv. Vlgh Mihályné nádfedeles lakóháza.
Bár a szomszédok és a helybeli lüzoltóság nyomban a tüz oltására siettek, mégis lehetetlenek voltak az egyre jobban elharapódzó lángokkal szemben. A házal, melynek padlásán ott volt az özvegyasszony egész idei gabonatermése, nem lehetett megmenteni. A kár biztosítás révén részben megtérül
A lefolytatott tüzvizsgátat arra a megállapításra jutott, hogy mint már a múltban több alkalomkor, ugy ezesetben Is bűnös kezek Idézték elő a tüzet. A csendőrség hiába nyomoz a lettes után, még ezídeig nem sikerült elcsípnie. F.z nagy nyugtalansággal tölK el a lakosságot, amely teljesen ki van szolgáltalva egy pirómánlás beteges Önkényének.
mények közOlt, tehát formaságokon nem mulh it. — Határozott a császár.
— Igenis felség.
— Hogy érzi magát Ferenc a magyarok közölt? — Érdeklődött a császár.
— Nem kérte tanácsomat. — Felelt Bartenstein röviden, rejtett ne-hézteléssel.
— Qondollam, hogy önálló lesz. Szerelem ezl nála, bár nem sok eredményt várok töie. Ebben a pillanatban nem is nagyon fontos, mert ha béke lesz, könnven elbánunk a magyarokkal, ha épen arra kerül a sor. önnek talán má-i a véleménye?
— Helyesebbnek tartanám, ha felséged Íratná alá az okmányt őfenségével, még pedig olyan módon, hogy lehetőleg el se olvassa. Felséged kegyeskedjék annyit megemlíteni, hogy a franciák az ő aláírását is kívánják s csak igy állnak el a herceg aláírásától. Az az érzésem, ha őfensége a záradékot ismerné, a hercegre való tekintettel nem lenne azt hajlandó aláírni 8 így a béke minden lehetősége meghiúsulna. — És jelentősen nézett Duinentelsre.
(Folyt köv.)
jL#ínf másnak, önnek Is sxlve- § J M. sen fiscetem Kl nyereményeit m
Kztrt a most kezdődő 29. sorsjátékra vegyen szerencse szdmu
ossztálysorsfegyet a Hirsc&ler trafikban
osztálysorsjáték fóetárusllónál (Korona szálló épület), ahol eddig számtalan nagy nyereményt fizettek kl. Kisorsolásra kutil közel N millió aranypengő. Sorsjegyek árai: Egész P 2*-—, jél P 12-—, negyed P 6--, nyolcad P 3-—
417)
Huscás már október ö<i 20-án és 22-én
i <jm2. oktiibcr 6
Igaxságot Mtagyarorsxágnalc!
íildlío/ZiSh a aercvonaiok oiusx vendégel
Nagykanizsa, október íi
Szerdán este 19 56 órakor futott bt az olasz cserevonat-akció ujabb vonata a nagykanizsai állomásra, amelyen a hűvös Idö dacára nagyszámú közönség Jelent meg. Az olasz vendégek láthatóan az olasz középosztály: és előkelőségeket képviselték. A leventezenekar (Jiovinez-zéja után dr. Králky István polgármester olasz nyelven köszöntötte a vendégekel a trianoni ntagvar határon, rámutatva, mivé tette Trianon ezl az országot, ezl a virágzó várost. Kérte, hogy legyenek ők is mindenben szószólói a magyar Igazságnak, hirdetői Trianon tarthatatlanságának Az olaszok nevében Gilardl őrnagy, a ClT igazgatója köszönle meg a nagykanizsaiak meleg fogadtatását. A második vonat félórával későbben futott be. Itt a polgármester üdvözlését Comm. Bo-dlni Ccsare köszönte meg. A lelkesedés óriási volt Igazságot Magyarországnak I — kiáltották dörgő hangon o\'aai barátaink. Majd pezsgőt bonloltak és Magyarországra, Nagykanizsa kötönségére és a polgármesterre ürítették poharukat.
= Homooord táska-gramofon, uj típus, kitűnő,havi részlet P 12.-Transdanubi a.
A kiikomiromi mezőn agyonlőtt marcali! kereskedő özvegye kár-tóritéai pert indított as uradalom ellen
Nagykanizsa, október 5
Nagybakónak és Kiskomárom közölt, mint akkor jelentettük, szeptember 12-én egy kereskedőkből álló társaságra rálőtt Kálóul Boldizsár
60 éves mezőőr és FUrst József 22 éves marcalil kereskedő a kapott sérülésekbe rövidesen belehalt. A mezőőr azzal védekezell, hogy jogos önvédelem esete forgott fenn, mert a kereskedők, akiket ő kukorica-tolvajoknak vélt, megfenyegelték és azért használta fegyverét. Kálóczil a csendőrök behozták Nagykanizsára, de a vizsgálóbíró szabadlábrahelyezte. Ügyében azonban tovább folyik az eljárás.
A fiatal kereskedő özvegye, aki néhány hónapja ment nőül FUrst Józselhez, ilyenmódon keuyérkereső-jét és születendő gyermekének apjáf veszítette. Fürstné Varga Katalin, a fiatal özvegy most ügyvédje utján keresettel fordult a nagykanizsai törvényszékhez, amelyben kárösszegnek megítélését, Illetve életjáradék megállapítását kéri a mezőőr, illetve az
61 alkalmazó uradalommal szemben.
A polgári per rendkívül érdekes
lefolyásúnak ígérkezik.
Ha fáj » feje és ssédül, ha teliséget. bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, igyék [Ilinél eiöbb valódi „Ferenc József" kescrűvizet. — Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc léssel viz remek természetalkotta hashajló. A Ferenc lólídf keserűvíz gyógyszertárakban, drogéfiákban és füszerüzletekben kapható.
Időjárás
(Élaakal ráitlójelcnt/i) « «a«aar.t*> ? >■»»*«« lalantl aa<a 10 *«■».
/alhSa MA várható —M-\'•hülSaaal.
ZALAI KÖZLÖNY
Lyukas „angol" szövetet sóztak rá egy kanizsai hölgyre autós ügynökök
Nagykanizsa, október 5 Szerdán délelőtt nagy koflerekkel és kél elegáns úrral megrakott autó állt meg több kiskanlzsal ház elölt. Az egyik ur angolul, a másik németül beszéli és .angol" szöveteket kínáltak. Többek közölt egy kiskanlzsal úriasszony egy 120 pengőre tarlóit 3 méteres szövetet meg Is vett tőlük — 50 pengőért. Mikor a házalók elmentek és a szövetet tüze-
tesen megvizsgálták kiderült, hogy a .valódi angol\' hibás, selejtes áru. A hibája ezesetben az volt, hogy a szövet lyukas. Az asszonyka szégyelt a rendőrségre menni, — bár nem jól telte I tehát ezúton ajánljuk a svindlereket a rendőrség figyelmébe. Nem ártana, ha itt is a „sopion! norma" szerint bánnának velük, ha in ég ina Is itt autóznának valahol a városban.
Zenés dlvalbcmmntől
rendezünk áruházunk nagytermében
folyó hó 8-án, szombaton délután fél 5 és 6 órai kezdettel.
Bemutatásra kerülnek a legújabb női
modellkabátok, bundák és ruhák.
Scfpüts Áru&ász.
A szibériai ólombányákból most jött baza két magyar hadifogoly
TIz
éve nem ettek hust, csak káposztán éltek és elfelejtették a magyar szót
Zalaegermeg, október 5 Csikar József 58 éves zalacsányi cipész és Pap István 42 éves llsza-adonyl földműves tlzennyolcévi orosz hadifogság ulán vasárnap érkezeit vissza Magyarországba. A két hadl-logoly már csak törve beszél magyarul. A szibériai ólombányákban dolgozlak sok szenvedés közepelle OmBzkból egy hónappal ezelölt indullak el és a hatalmas utal részint
toloncuton, kisebb részben pedig gyalog letlék meg. A szovjet a moszkvai lengyel követség közbenjárásával engedte őket haza. Mint mond|ák, tiz éve nem eltek hust, káposztán éllek és mindketten tüdő-vészt kaptak az ólombányákban. A két hadifogoly Bécs felöl érkezett Győrbe, ahol a rendőrség megvendégelte, majd útnak indította őket szülőfalujukba.
Sertésólban lakott egy betörő „házaspár"
Nagykanlzaa, október fi A somogyszentmiklósl csendőrség ellenőrzése alá tartozó Szentgyörgy-várl-hegyen több kisebb betörés tör-
téni az utóbbi időben. Igy nemrégiben az egyik újonnan felszentelt pincébe törtek be, még pedig olyan rafflnált módon, hogy a tettesek
Cserélje ki régi izzólámpáit
ujakra I
A régi Izzólámpa rosszul világit és sokat fogyaszt.
TRANSDANUBIA R.-T., Csengery-ut 6.
többször is visszatérlek annélkül, hogy a tulajdonos észrevette volna. A betörők ugyanis kibontották a pince zsupptetejét és állandóan dézs ■ málgatták a bori.
Még kellemetlenebb meglepetésben volt rHze egy másik gazdálkodónak, aki néhány nappal ezelőtt, amint kiment a pincéjébe, észrevelle, hogy ott betörők ütöttek tanyát, akik az egyik ablakot használták ajtónak. Határozottan meg lehelett állapítani, hogy ketten tartózkodtak a présházban. A csendőrség megfigyelés alá vette a betörök szállását és kedden délután sikerült telten érnlök Fintor Nagy Rozál cselédleányt, akii alig másfél héttel ezelölt tolon-collatolt ki a városból a kanizsai rendőrség. A leányt épp akkor fogták meg, amikor az ablakon át be akart mászni n pincébe.
Fintor Nagy Rozál bevallotta, hogy Purger Oyörgy nevű 24 éves napszámosfluval állott össze, akivel, mlg az éjszakák melegebbek voltak, a szóbanforgó gazdálkodó sertés-óljában húzódott meg. A hideg Idő azonban éjjelre a présházba kényszerítene őket. A leány bevallott néhány kisebb betörést, amll Purger Györggyel együtt követett el a szőlőhegyen. A kanizsai rendőrség Purger Györgvöt az (Vház-utca egyik házá ból állította elő.
A csendőrség Fintor Nagy Rózáit és Purger Györgyöt szerdán helyszíni szemlére vitte ki a szőlőhegyre, majd a délulánl vonallal mindkettőjüket beszállította a kaposvári ügyészség fogházába.
Mozgószlnház
Én oaalok, te caakaz, 6 oaal
Kél nagyon vidám estét hozott ez a felnőtteknek való bonyodalmak! al tele film a mozi várznon keresztül a kanizsaiaknak. Végig lehet kacagni az "egész filmet, ahogyan franciás bohózati elevenséggel, ölletes helyzet-kavarodások könnyű humorát sziporkázza egy arliszllkinan szép és gondos német rendezésbe. Egy bárgyú .mlnla-férl" és kikapós sógor* (mindkettő: Paul Hörbiger és Fritz Schullz, ragyogó ligura I) burleszk-szerű név és szerepcserével, egy szőke bár-dérnonon teresilűl sikeresen kuszálják össze egy fullasíló kacagásig fe|löd0tt csaiádi bonyodalom szálait és a végén végtelenül mulatságos megoldás szolgáltat igaisá-got az aranyoz Z.iirir Engllsch könnyelért és fOldhözvagdatt porcelánjaiért.
Sok Ilyen jó, ötletes, fordulatokkal tele, finom zenével aláfestett, elsőrangú színészekre bízott, pompásan rendezett, derűs film kellene ebben az elsavanyodott, mai világban.
A kisérö-müsor gazdag és változatos: hiradó, MIcHmaus, Weygand Tibor, Fekete Pál és a szegény, szép Idbass Juci magyar-nóta jelenetel.
(bt)
=■ Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli divatujdonsá-gok. SchOtz Áruház.
— Cuthi Kílmáo mlndeo uj r.,íuy« e*em4aye * »*jy«r irodalomnak, legújabb regényét, nmolyook elme: Kluger óh Tárna, most tejezte be. A regény uj mlllóhen Jétazódlk, u] problémákkal foglalkozik. Hóee egy hlvalalnokle*ny. — tlgyszólváu valamennyi alakja romeke az emberalkotó Iról művészetnek. Fordulatai meglepik. A Kluger é« Társa közlését az III Idők ebctl azima kezdi meg. Színházi képek, mtivéw.l képek reprodukciói, humoros fejlécek, Időszerű képek ík a kedvelt népezeill rovatok, Keresztrejtvény, Kézimunka, a Szer-keeztó Uícoetel, fiaaztrouomia, Kertészet, Szépségápolás teszik változatosaA Her-ezog Ferenc szépirodalmi hetilapját.
ZAl.AJ KÖZLÖNY
1932. ok\'óber 6.
NAPI MIREK
4 NAPIRKND 1
Október 8, c«ütör*3lk
Római katolikus: Brúnó hv, Proteal.
Brúnó. Izr. : Th. hó 6.

Vároal Muzeum óa Könyvtár nvllva catl lót tökön éa vaaárnap délelőtt 10-161 13 óráig.
rirógyaxOTlárl éjjeli azolgólal : a .„Mária" gyógyaaertár Király-utca 40. az. 6a a klakanlatal gyógyaaertár.
Oöildrdó nyílva leggel 6 úritól este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéiz nap nóknek).
A polgármester felhívása
a jyüjté.ro felkért Mlgyakhu
A jótékonysági és vallásos egyesületek hölgytagjait felkértem, hogy az inségakcló javára eszköziendő gyűjtés munkájában szíveskedjenek részt venni s utcánként beosztva, a meghívókat a hölgyeknek elküldtem. Sajnos, a napokon át szakadó esó a legtöbb hölgyet megakadályozta abban, hogy a kitűzőit időben megjelenhessél, ezérl tisztelettel felkérem mindazokat, akiknek meghívót küldtem, de bármi okból nem jelenbeliek meg, szíveskedjenek október 7-én, pénteken délután 5 órakor a varos-házán tartandó értekezleten meg-lelenni. Nagyon kérek mlndenkii, hogy a mullban oly eredményes közreműködését az idén se tagadja meg tőlem. Az a törekvésem, hogy minél kevesebb munka, lehelóleg csak 8—10 hiz legyűjtése essék egy-egy hölgyre, természetes azonban, hogy ez a szándékom cs8k akkor valósítható meg. ha minél több hölgy vállal|a a |ólékony munkát.
Dr. Krátky István, polgármester
— Az Irodalmi Kör október 6-1 ki ünnepélye ma délelölt 10 órakor a plébánia-templomban és az evangélikus templomban istentisztelettel kezdődik. Délulán 6 órakor a városháza dísztermében mŰBoros ünnepély, melynek szónoka Molnár P. Arkangyal plébános, szaval Dávid Magyar József hírlapíró, énekel a Kör Vegyeskara. (A nyomatott műsor-szövegből a 3. szám, a Vegyeskar gyászdnla kimaradt.)
— Vasárnap szentelik tel a badacsonytomaji templomot. A badacsonytomaji rk. egyházközség halalmas, kéttornyú templomát vasárnap szenteli fel dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök. A templomszentelés alkalmánól több plébániából körmenet érkezik Badacsony tomajra.
— A nagykanizsai gimnáziumban érettségizettek havi összejövetelüket október hó 12-én este 9 órakor a Beer-étteremben (Sándor utca 42.) Budapeslen tartják.
— Fővárosi választékú női kabát és bundaosztályunkat vételkényszer nélkül szívesen bemutaljuk. Schütz Áruház.
— A zeneiskolai tanárok vasárnapi matinéján, mely a zeneiskolában pontosan fél 12 órakor kezdődik, Mozart, Sgambatl, Brahms, Dohndnyl slb. müvei kerülnek előadásra. A matiné gerincét „Hogyan hallgassunk zenél" c. előadás fogia képe/ni. A malinéra jegyek 80 és 50 filléres árban a Králky lőzidében válthalók, hol a szezon valamennyi matinéjára bérletjegy is kapható.
— A Város! Nőikar ma esle próbál tart.
— Találtak egy női gyürüt a Nemzeti Bank elölt. Átvehető a kiadóhivatalban.
VÁROSI MOZGÓ
Ma, október 8-án, csütörtökön este 7 és 9 órakor H ixárólao feinőiíelcnelc !
I, IV VUHIHH)
A férjem barátnője
Kacagtató vígjáték 10 felvonásban Fritx Sohulxe, Luolc Engll.oh éa Paiul Hfirbtger főszereplésével
Ezenkívül: -
Fokát. Pál 6a Wojgood Tibor énekel.
Magyar Hangos Hiradó Cinci legjobb trükkfilmje
Ismétel/Uk: Csak felnőtteknek!!
— Október 6. A nagykanizsai Keresztyén Ifjúsági Egyesület az aradi gyásznap emlékére folyó hó 6-án, csütörtökön esle 8 órakor saját helyiségében, az Evangélikus Gyülekezeti Otthonban műsoros estélyi rendez. Belépődíj nincsen. — A kél protestáns egyház alkalmi istenlisztelete október 6-án délelőtt 10 órakor az evangélikus templomban lesz.
— Frontharcos bajtársak f Csoportunk az október hó 6 ál megünnepelni óhajtván, felkérjük az összes bajtársakat, hogy ma esle léi kilenc órakor helyiségünkben (Polgári Egylet, földszint jobbia) megtartandó nemzeti gyászünnepen minél számosabban meg jelenjenek. Az ünnepély sorrend|e: Magyar Hiszek egy, ünnepi felolvasás, Himnusz. A megjelenés nerr.Ciak hazafiúi, de bajtársi kötelesség is. A vezetőség.
— A Nyugat okt l-l száma egy uj Írónő: Gollub Mária „Budapest, Sziivot-ttég-u. 17/b" c. regényének közlését kezd! meg. Novellát Móricz Zsigmond. Görög Ilona, Nagy Ijijoa éa Zerdahelyl .lózaet írtak, veraeket Erdélyi .IózbcI, Deliért Oszkár és Illyéa Gyula. A kritikai rovat a mogHzokotlun bőségei1. Negvedévl előfizetés 10, Ppp Károly kétkötetes regényével 12 pengő. Kiadóhivatal: Vilmos caászár-ut 34.
— Balatoni motorvonatok. A
MÁV Igazgatóságának értesiléne szerint október 2-IŐI kezdve kísérletképpen, vasárnap és ünnepnapokon Székesfehérvárról 13 óra 08 perc Indulással Balatonszentgyörgyig a 2244. Bzámu motorvonat és az 1201. számú gyorsvonal előtt Balatonszentgyörgyről 18 óra 14 perc indulással Székesfehérvárig a 2241. számú mo torvonat közlekedik. Mindkét motorvonat valamennyi közbenső állomáson és megállóhelyen megáll és 1—II. kocsiosztállyal közlekedik. A motorvonatokon az összes kedvezmények érvényesek.
— A axovlet tttkoa axorrezetéoek, a
rejtélyes Csekán&k módszereit é« aknamunkáját tárja föl ez n páratlanul tor dulatoa regény, amelynek szereptől Béea-ben vívják meg harcukat. Az .Európa Cseka árnyékában" azorzője hosszaDb idót töltött Oroszországban s biztos kézzel bogozta azét a Caeka szervezetének HZálalt. Finom szerelmi történet tompítja a rohanó események komoraágíU Megjelent a Milliók Könyve legiijahli nzímá-bau, óra 211 tillér, kapható mindenütt.
— A sármelléki gyújtogatás bünügye. Ktsvarga Sándor és felesége ügyében, akiket ludvalevően a nyomozás a borzalmas sármelléki tűzvész okozásával gyanusit, a nagykanizsai törvényszék elrendelte a bizonyítás kiegészítését, amit a keszthelyi kir. járásbíróság fog eszközölni.
— A tífusz Zalában. Néhány héttel ezelőtt hastífusz lépelt fel Oyürüs községben. Hal beteget kórházba szállítottak, mlg a többieket a lakásukon ápolják. Az egerszegi kórházba beszállított betegek közül 7\'ű István 21 éves földmüveslegény meghall. — Tapolcán színién dul a tífuszjárvány. Eddig nyolc betegei szállítottak kórházba. A hatóságok minden intézkedési megtellek a járvány megakadályozására.
Közgazdaság
77.000 hl-fok a zalai borpárlat-kontingens
Zalaegerszeg, október 5 A pénzügyminiszter most adta meg az engedélyi a borpárlat készítésére és meghatározta a kereteket, hogy az egyes sreszfözök hány hektoliterfok alkoholt termelhetnek. Zala vármegye 14 szeszfőzdéjében és egyik veszprémi szeszfőzőben (mert ez utóbbi a balatonfüredi járásból vá sárolhat bori e célra) a keret 77.000 hektoliterfok alkohollermeiés.
Pária 20*321/1, London 17*91\'/!, Newyork 518-75, Brtlaael 7200, Milano 26 W\'/i. Madrid 42\'37Vs, Amsterdam 208-38\',\'i, Berlin
123 25, Wien---, Szófia 3 73, Prága
15-3\'j, Varsó 5810, Budapest —•■-, Belgrád —•—, Bukarest 3-07.
VALUTÁK Angolt. 19-75-20-15 Belgáit. 79-16-79-74 Caehk. 1691-17 01 Dánk. 101-90-103 10 Dinár 8-SO-9DO Dollár 57050 573 50 t\'randaf. 22-40-22 50 Holt. 229*15-230-55 Zloty 03*95-64*45 Lel 344-3*54
Léva 406-4-19 Ura 2M0-30-2U Márka I35-70-138-60 Norvég 99-00-100\'00
Peseta —-*---—
Schlll. —-*---*—
Svájcit. 110-70-111*40 Svéd k. 100 90-101*90
DEVIZÁK Amat. 229*35-23055 Belgrád 988-998 Berlin 135-80-136-60 Brüsael 79-26-79-74 Bukarest 3-42-3*50 Kopenh.102 tO-KB-IO London 19*70-19 84 Madrid —•_•— Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-57-1 00 Oazlo 9920-100-00 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 101-10-101 90 Varaó 64 00-64-45
Wien —*-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien cicaring árfolyama : 80.454.
Felhajtás 977, eladatlan 63. - Elsőrendű 1-12—1-16, szedeti 108-1-12, szedett közép 0-96-104. könnytl 0*80 -090, 1-ső rendű öreg 1*02-1*06, ll-od rendtl öreg 0*88 - 0*94, angol stlldó I. 0*85-0*90, szalonna nagyban 1*65—0*00, zalr 1*95— 0*00, hua 096-1*14, félsertés 1*20-1*52.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalat Lapkiadó Vállalata Könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
A buza-árak változatlanok, a rozs 10 fiit emelkedett.
Buza ttazav. 76-os 13*50-13*70, 77-es 11*70—18*95, 78-aa 1385-14*10, 79-es 14*05—14*25, 80-aa 14*10-14*40. dunán-tull 76-03 12*60-12*75, 77-ea 12*80-1290 78-as 12*95-13-05. 79-e« 13 05—13*15\' 80-aa 13-15—13-30, rozs 7*50—7 60, lak árpa 9*40-950. zab 9*75-990, len. gerl tt. 13*50-13*80. korpa 7*50 -7 60
AJ ^liÉfcantiia dg* 10 H«a awr. in
.sww -a m- m srrar. <• .........
u4% M ftMr, mktí— II rt»l -4 <H\' \' KL SMU, *. M Irff mo auiér, uta
úrim ..i <*• • fillér. Cl—.,0 . ul%»4m i.fibb MdkMI IU u« Ul Htea vimmtm, Jtlliil >*wUn.> KaiS wdmtmj.
Kéjpk.r.t.xá.t jutányos áron vállalunk. Armiatti Bazár-udvar. 3923
Mázat vessek minta azerint. — Vlda IPszerkereskedő.__4521
Fajtiszta kölyök ■•Ipamplnosik eladók. Bővebbet Szabó István fodrásznál. ___4Í0S
Oltanáilumt sajika, jelvénnyel ... , P 2-ft) Polgáil flultkolal sipka, jelvénnyel . . p 2-so Polgári leányiskolái sapka (sötét kék)
(tlvénnyel..........P 3 S0
Polgári Itiayiik. upka fehér, jelv.-ny«l P no Leáayllctutnl upka, Jelvénnyel . . . P 3 — Leány lornaruhák, minden nagyság , . P ■ Kapható
Kaufmann Károly dlvatámházábaR Nagykanizsán Eru4b«t-tér 1.
Használt, de Jó Állapotban levő omm~ répkályhát vennék. Ftlrtöané, Baithyány-utca 2u.
Eladó keveset haunált zománcozott Minőit kályha Csányl Lásxl-vu 16. 4520
Horthy Miklósul SS. az. házban egy 2 szobás éa melltkhelyiaégekból áiló lakás november l-re kiadó. 4o22
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese ét gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
falható minden tüszertsletbea.
riraktár: WEISZ MÓR, Kagylualzaa Király-aiű« 34. Talafaa 310.
Gabona
csávázószerek
Porpácok: Arzópác Porzol Tillantln
Redves pácok
Blgrlol
Hlgosan
Tillantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Szőlőcsomagoláshoz Manilla
(gyökérspárga) Kaphatók:
ORSZÁG J6ZSEF
mag, műtrágya, termény és növény védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 130.
Nyomatott a laptula|donos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délialai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős Uilelvczelő: Zalai Károly.)
72. évfolyam 227 ixim
wmm^m^a ...........mi.....bum .........................
^•gykjwtewi SW2. október 7, péntek
Ara 14 Hitet
ZALAI KÖZLÖNY
gieikcjstóség U kiadóhivatal: Fóol 5. uim. Keszthelyi Hókkladóhlvalal: Konntb atca 31.
POL1TIIIA1 II A »M L A (■
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
uófUetést ára: egy hóra 2 pengó «0 Mlér Sierkeaitóaégi éa EladóblvataU telelőn: 78. u
Jó blrek 8 nagyvilágból
X.
A Pesti Napló ir|a oki. 4-én: „ A jegybank szeptemberi ultimójáról szóló |elenlés aránylag kedvező... A jegylorgalom normális... A 9 hónap óla érvényben levő transzfermoratórium egyáltalán nem okozott semmi zavart vagy fennakadást. A deflációs hatás teljesen elmaradt... Igen kedvezőnek látszik a kincstár helyzete t> |egybank kimutatásának
tükrében..." .
• "
Franciaország részére 100 vagon magyar dohányt rakódnak be a szol nokl Tisza-rikpirton. Ezt még 2—
300 vagon követi.

Svájc magyar árpát keres. *
A római nemzetközt mezőgazdasági Intézet jelentése szerint a világ búzatermése a háború óta még nem
voll olyan Jó, mint az idén. »
A Newyork Ewenlng Post világhírű cikk írója, Knlckerbocker, európai utján Magyarországon ls járl és lap-Iában egész oldalas cikket ir hazánktól. Ebből vesszük a kővetkezőket:
„Magyarországot csonlig lenyúzták, de a csontok még egészségesek. Magyarország állapota nem kényelmes, nem is kellemes, de még nem katasztrofális... Magyarország, mini egy bizlató jel áll Európa térképén és ha egész KOzép- Európa olyan állapotba kerülne, mint Magyaior-szág, akkor a többi középeurópai országok megtanulnák, hogy még a legrosszabb sem jelent összeomlást, ha a nép erős és kitartó... Minden alapleltélel megvan ahhoz, hogy Ma •
gyatország ismét talpra tudjon állni". *
A iMagyar üazdaságkutató Intézet most közzélelt jelentése nagyon óvatos az optimizmus terén. .Mindamellett — Írja — számolni lehel azzal, hogy a világgazdaság túlhaladta a válság legmélyebb ponljál és visszaeséstől csak akkor kellene tartani, ha az események nem iga zolnák a nemzetközi politikai helyzet meg|avulása Iráni támasztott reményekel."
*
A washingtoni kormány szeptember-végi gazdasági jelenléséből: 1930 óla mosi mulatkozik először a munkanélküliek számárak kisebb csökkenése... A pénzinlézelek forgalma szeptemberben megnövekedőt, mert a bankok újra folyósítotok olyan kölcsönöké!, amelyek a gyári termelés és keieskedelem céljait szolgálják... A vasúti teherforgalomban |avulás állott be... A villamos-áram fogyasztása meglepetésszerűen nagyobb lelt. Főleg az ipari hajtóerő részére veitek igénybe a fogyasztók lúbb villamosáramol... A kormány azl a véleményéi fejezte ki, jwgy a válság lul van a csúcspontján... A kereskedelmi bukások száma állandóan csökken. Az Egyesüli Ál-
Az n) kormány kedden mutatkozik be a Háznak
A Keresztény Gazdasági Párt támogatja a Gömbös-kabinetet
Budapest, október 6 A képviselőház kedden Illést tart. Gömbös Gyula miniszterelnök ebben a tárgyban tanácskozol! Almássy Lászlóval. Hir szerint a Ház csak egy napig ülésezik Gömbös Gyula másfélórás beszédben Ismerteti a
kormány programját, mely után az egyes pártok szónokai kifejtik álláspontjukat. A felsőház csütörtökön tart ülést.
Politikai körökben elterjedt hirek szerint Gömbös Oyula miniszterei nök behaló tanácskozásokat folyta-
tott Wol/f Károllyal és Ernszl Sándorral, a Keresztény Gazdasági Párt vezéreivel. A megbeszélések eredménnyel járlak, amennyiben kiszivárgott hirek szerint a Kereszténypárt régi helyzetén nem változtat és lámogaija a kormányt.

Nagy horderejű tervezet a kötelező nemzeti munkaszolgálatról
A lakosság legszélesebb rétege tudna kenyérhez jutni
Budapest, október 0 Merész és szinte felbecsülhetetlen érlékü tervezetet dolgozott ki Marton Béla országgyűlési képviselő.
A tervezet lényege az, hogy az ország minden lérfl lakosa bizonyos koihatárok közt \'larlozik az állam |avára 240 napig larló egyszersmin-denkori munkaszolgáltalást díjtalanul teljesíteni.
Ez a mnnkaszolgállatás a Nemzett Munkásosztag szervezetében törlénik, amely kizárólag csak az állam részére leljesilhel olyan díjmentes
munkákat, amelyek a rendes munkaalkalmakat nem korlátozzák.
A munkaszolgálatra behivollak teljes ellátási, ruhát, cipót és munkaeszközöket díjtalanul kapnak és természetesen az állam köllségén utaznak a behívás helyére és elbo-csáltatásukkor haza.
A munkaszolgáltalát alól váitjág-dij lellzetésével mindenki mentesítheti magái. Mentesek azok, akik katonai szolgálatot már teljesítetlek, továbbá akiknek nélkülözhetetlen családfenlaitól minősége kétségtele-
nül megállapítható.
A Nemzeti Munkásosztag tr.g|al szolgálati idejük alall balesel és belegség esetén az állami alkalmazottakat megllleló elbánásban részesülnek, testi és kulturális kiaépzé-sükre pedig lesz módjuk gondot fordtianl.
Ez a terv megoldaná a közmunka nehéz problémáját és kenyerei adna a lakosság széles a ilial kritikus Időkben legkevésbbé foglalkoztatható részének kezébe.
..................................\'",ri"i\'i"i^\'i*in^-injy\\r>riiirt*uvuvo\'LVlj\'injXJVxruxn.iXóji
Genfben a magyar megbízott nyilvánosságot kért a kisebbségi ügyek tárgyalásainál
A kisebbségtik általános helyzete a Népszövetség politikai bizottsága előtt
uent. október 8 A népszövetségi közgyűlés politikai bizottsága ma Németország Javaslatára a kisebbségek általános helyzeléről tanácskozott.
Roseriberg német követ azt fejtegette, hogy azoknál a panaszoknál, amelyeket a kisebbségek a Népszövetség szerveihez intéznek, a panasztevőket nem tekintik tárgyaló félnek. Ugyancsak sérelem a kisebbségi panaszok elintézésének a lassúsága. Andvor norvég delegálus azl javasolta a hármas bizoltságnak, hogy a tanács elé terjesztendő jelentésűkben ntcsak a tényekel, hancin
a motívumokat is vázolják.
Baranyai Zoltán Magyarország képviselője kl|elentelle, hogy egyetért Németország képviselőjének fejtegetéseivel és nyilvánosságot kért a kisebbségi ügyek tárgyalásainál.
Zalesky lengyel külügyminiszter azt fejtegelte, hogy a kisebbségi védelmi rendszer megalkotásánál az volt a cél, hogy a lanácslagok jogainak fenntartása mellett az egyes államok, minden direkt intervencióját kiküszöböljék. Ausztria képviselője is a kisebbségi védelem kiépítése mcllell foglalt állást. A bolgár delegálus hangsúlyozta, hogy a meg-
oldatlan kisebbségi probléma egyik főoka a népek közli elkedvetlene-désnek és összeütközéseknek.
Leleplezték a Magyar Fáfdalom szobrát
(Éjszakai tele/onje\'entés) A Magyar Fájdalom szobrát, amelyei Rother-mere lord ajándékozott a magyar ló-városnak, csütörtökön délután leplezték le a Szabadság-tér déli részén. Herczeg Ferenc ünnepi beszéd keretében hangozlalla, hogy nincs messze az az idő, amikor ennek a szobornak arca lesz az egyedüli
lamok négv legnagyobb Ipari vállalata végleg megszüntette a leépítéseket és bércsökkenlésekei, de behozta az ölnapos munkahetet."
Herriot francia miniszterelnök hétfői nyilatkozatából: „Halározotlan optimista vagyok és az is maradok... Mélységes hittel vallom, hogy megteremthetjük ezeknek a komoly nélkülözéseken átesett népeknek az életében egy rózsásabb reményekre feljogosító helyzet felléleleil. Azl
gondolom, Magyarország közvéle-
ménye az Európa-bizottság mostani ülésszakának mozzanataiból u| bátorítást nyer a jövőhöz... Franciaország minden közvetlen érdek nélkül jóindulatot biztosit Migyarország pénzügyi és gazdasági újjáépítésének.
Még néliánv sor a Magyar Gazdaságkutató Intézet szeptember végi jelentéséből: „A világgazdaságban szünőben van az Ipari termelés és az áruforgalom további összezsugorodása. Megkezdődött a pénz- és hitelviszonyok Javulása, enyhüli a
tőkepiac helyzete, javult az áruforgalom, egyéb konjunklura javító tényezők mutatkoznak, — a nemzetközi politikai és gazdaságpolitikai helyzet lényegesen enyhült és biztató jelek mutatnak arra, hogy a legsúlyosabb problémák rendezésére
most már fokozatosan sor kerülhet." •
Berlini hir: Németország takarékpénztáraiban a belélek összege a jullusi 83 millió márkás vijszaesés-sel szemben szeptember elejéig 18 millió márkával emelkedett.
_ ZALAI KÖZLÖNY_
A nagykanizsai iparosság memoranduma Gömbös minszterelnöhhöz
*
Magyarországon, amely míg Trianonért gyászol.
Ezután a nemes lord képviselője tolmácsolta Rolhermere üzenetét.
Agyonlőtte a barátját és a vonat elé vetette magát egy asszony
Budapest, október ti (Éjszakai telefonjelenlés) A Haj-isár-utca 161 sz. ház első emeletén csütörtökön délután 5 órakor holtan találták lakásán az ágyban Szltdr Árpád 42 éves ingallanUgynököl, akii 2 lövéssel öltek meg. Magoslcs Teréz elvált asszony, kivel az ügynök együtt éli, eltűnt.
Szerdán egy Ismeretlen nö a lajosmlzsei vonal elé vetette magái, amely halálra gázolta. A rendőrség feltevése szerint Magoslcs Terézzel azonos az öngyilkos nő, aki előzőleg valószínűleg féltékenységből megölte a barátjár.
Halálra Ítélték a német antéa banditákat
A rhedal gyilkossági perben ma mondott Ítéletet a bteleleldi külön bíróság két autós bandita felelt. A biróság a két vádlottat, Wabbell és Hutlnszkyt halálra ítélte. A két vád loit szeptember 10-én lopolt autóval menekült. Kél rendőr uljukat állta és ueoláinpával megaliAsra szólitotix fel őket. Az autós banditák 80 kilométeres sebességgel nekirohantak kocsijukkal a kél rendőrnek, akik közül az egyik meghall, a másik pedig súlyosan megsebesüli.
Felrobbant a Winkler-rakéta
Strauohbnoht, október 6 A Wlnkler-rakéta ma 14 óra 30 perckor startolt. A készülék mintegy 15 méter magasságra emelkedett, majd hirtelen igen erős detonáció következett be, amely a rakéta első tészét teljesen szétrombolta. A vizsgálat még folyik annak felderítésére, hogy mi okozta a robbanási.
A Magyar Nemzeti Bank leszállítja a kamatlábat
Elterjedt, de meg cem erősített hírek szerint a Magyar Nemzeti Bank a váltóleszámítolást kamatlábat 4.5 százalékra szállítja le.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 38 Irta: Balázs Józaet
— Nem egészen egyenes dolog, de mit lehelünk ? — Sóhajtott fel a császár és felállt.
Mikor magukra maradtak, Barten-steln Duinenfelshez fordull:
— Soha arról nem szabad senkinek említést tenned, hogy ma Itt mi történi. — Mondta komoran Barién-stein.
— Ennek a megítélését nyugodtan rámbizhalod. — Felelt Duinen-fels bátran és komoran nézett Bar-tenr-\'eln szeme közé.
— Szembeszállsz velem ? — Kérdene halkan Bartensteln.
— Nem. De ha a körülmények arra kényszerilenének, semmi esetre sem követnék el becstelenséget, ha a hallgatást annak kellene tartanom.
— Nem tartozol nekem hálával ?
— Az élelemmel rendelkezhetsz, a becsületem halhatatlan és örök. — Felelt a vérles tánlorllhatallanul.
— Miért e nagy szavak ? Mindössze arról van szó, hogy ne beszél| olyant, amil nem kérdeztek és valószínűleg sohasem fognak kérdezni tőled.
Nagykanizsa, október U
Gömbös Üyula miniszter korában is mindig it kisiparosság támogatója volt. Intézkedéseivel lehetővé telte, hogy a kisiparosság is munkához jusson nagyobb közszállllásoknál, nevezetesen a ruha és bakkancs-szállllasoknál. Ugyanígy az építkezéseknél Is.
A nagykanizsai ipartestület elnöksége most hosszabb memorandumban fordul (tömbös Qyulához, amelyben utal « nagykanizsai iparosság szomorú helyzetére és munkanélküliségére. Egész nyáron nemcsak egyetlen középiikezés nem volt Nagykanizsán, de még egy kisebbszerü ma-gánépllkezés sem. Kérik lehái az uj kormányelnököt, legye lehetővé, hogy a Nagykanizsán félbenmaradt építkezések megfelelő kormánysegllséggel isméi megindulhassanak és Így az építőipar szakmái legalább minimális munkához és kenyérhez jussanak. Tegye lehelövé, hogy a halárszéli
— Fejezzük be ezt a vitát. Szervusz I — És Duinenfeis kemény léplekkel távozott.
Btrlenslein nem felelt. Sötét tekintettel nézett utána, kezei ökölbe szorullak. Kezdett terhére lenni a vérles, a becsületérzésével és rövid-lálásával, azonkívül Terézia is túlságosan kitüntette. Kijánul mosolygott. Nem azok közé az emberek közé tartozott, akikel meg lehet valamiben akadályozni, amit el akartak érni.
Másnap a császár dolgozó szobájába kérelte Teréziát, aki komolyan, szinte harcrakészen lépelt be, abban a hitben, hogy a császár
u|ra valami olyant kiván tőle, ami Ferencnek kínos lesz.
— Kedves gyermekem. — Szólt hozzá a császár. — A francia békeszerződés kész. Fleury bíboros megbízottja hajlandó Ferenc helyeit a le aláírásodat Is elfogadni. Amit én aláírok, le is aláírhatod s íme én már megteltem. Írd neved az enyém alá.
— Bizonyán Bartcnslein oldotta meg ezl is. — Mondotta hálásan a főhercegnő és gondolkodás nélkül, szinte örömmel irla alá a szerződést, majd felállt, csókra nyújtotta hom-
Nagykanlzsa iparossága az állami köz8zállitásokbó! ruha, cipő, stb., megfelelő mennyiséget kaphasson.
Megindító képét festi a memorandum al általános nagykanizsai iparos viszonyoknak és kéri az uj miniszterelnököt, hogy legyen segítségére a város iparos és kereskedő társadalmának.
Nagykanizsa ipartestülete az első ipartestület az országban, amely az uj kormányelnökhöz fordul
Nyugatmagyarorsxág éazi vásidorutja a Mecsek aljára.
Sopron, Szombathaly, Nayykaalzaa kiria-Jflláaa a Duuáotul agyetamt viroaába
Nagykanlzaa, október 0 Mint már jelentettük, a MÁV vasárnap filléres gyorsvonalot indít Sopronból, Szombathelyről és Nagykanizsáról Pécsre.
A három város együttes Mecsek-aljl utja különös jelentőséggel blr
lokál és derülten, megkönnyebbülten ment el. Boldog volt, hogy a herceget iiKnlesllliette. Olyan nagynak, hatalmasnak látla mosl Barlenslclnl, hogy elhalározla, amint uralkodó lesz, azonnal báróvá teszi. Duinen-felset is ő hozla az udvarba, azt a kedves, ötletes, finom modorú katonát, akihez fogható csak Ferenc voll. S elhatározta, hogy Duinenfeis minden időkre a császár szárnysegéde marad. Jó érzés lesz ilyen hatalmas, llsztalelkü, Irüséges katonát a közelében tudnia. ..
Elkövetkezett a második találka ideje. A kocBlra vaslag cserépedényeket raktak gyapotba csomagolva, a tetejére összehajtható asztalt csatoltak. Amikor a herceget elérték, megálltak, az asztali betették a kocsiba, a herceg szembeüli Teréziával s a lakáj felszolgálta n még párolgó reggelit.
— A franciákkal megkötöttük a szerződést, sikerült elintézni a te aláírásod nélkül is. — Újságolta örömmel Terézia. — Ml újság a magyaroknál ?
— Nem mondhalok róluk mást, mini jót. Előzékenyek, mint a francia, lovagiasak, mint a spanyol, ünérze-
1832. október 7.
mosl, amikor a Dunánlui egyetlen egyetemén, a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen már megkezdődtek az előadások, a filléres gyors alkalmai ad a szülőknek, hogy Pécseit tanuló gyermekeiket meglátogassák. Városunkban mozgalom Indult azok körében Is, kiknek gyermekei most végzik a középiskola VIII. osztályát, hogy használják kl a kedvező alkalmat, nézzenek körül Pécsett, hogy jövőre amikor aktuálissá válik gyermekeik egyetemre való belratáia, már meglegyen a szükséges kapcsolatuk az. Alma Materhez. Pft-t szab. klr. város idegenforgalmi hivatalától lapunk szerkesztőségéhez érkezett értesítés szerint az idegenforgalmi hivatal e tekintetben Ti e legnagyobb készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére.
Pécs kereskedelmi és ipari élele jelentős eredményeket vár a vasárnapi találkozótól. Pécs ugyanis ép ugy határvárossá vált a trianoni békeszerződés következtében, mint Nagykanizsa, mindkél város ipari és kereskedelmi élete súlyosan érzi a megváltozol! viszonyokat, ezért együttes lépésekei tartanak Pécsett szükségesnek a bajok orvoslására. Nagykanizsa és Pécs iparosainak és kereskedőinek vasárnapi találkozója révén remélhetőleg felvetődnek olysn megoldások, amelyek a két egymásra utalt város gazdasági helyzetének jobbrafordulásához szükségesek.
— A Rádió í» Fotoamatőr októberi, rnoai megjelent száma a legújabb |éa legmodernebb rádiókészülékek szerkezetét és készítési módját ismerteti A 8 + 1 lámpás Európavevő, mely a rádiótechnika osazea uj vívmányaival tel van szerelve, leírása oly részletet, hogy bárki elkészítheti annak, nyomán magának. A „UIndenttudó" 2 lámpás telepes készülék a vidéknek fog örömöt okozni, ahol nincs villany világítás; 20 métertói 2000 méter hullamhosailg minden adó veheW vele. A „Fotoamatőr" a nagy nyári pályázat képelt hozza é» a rengeteg kép között olyan nagyszertlek akadnak, melyek a legnagyobb külföldi kiállításnak Is díszére válnak A sok kiváló szakcikk közül a nagyltógép házi kéjtzitéaévei a fotografálás hasznos alkalmazásáról, a cyauotlp átjárásáról Írtakat emeljük kl. A rovatok minden amatőrnek hasznos tanácsokkal szolgálnak. Minden ujságáruBnál kapható.
lesek, mint a német és vakmeröek, mint a mór. Jobban szeretem a szó-kimondásukat a legragyogóbb diplomáciai fondorlatnál, mert ez ii diplomácia, bár emelkedettebb. Kiciit hiuk és nagyon naivak. Az az érzésem, hogy kölcsönösen nagy szolgálatokat fogunk tenni egymásnak. Én már szorgalmasan tanulok magyarul. Már tudok köszönni. Hi látnád, milyen űdvözülten néznek rám, mikor egy magyar szót kimondok? Már csak ezért is érdemei tanulnom.
— Milyen Jó vagy le. — Mondla Terézia elérzékenyülten.
— Boszorkányság ez, hogy » ételek még melegek. — Csodálkozott a herceg.
— 0, én jó gazdaasszony leszek ám I — Dicsekedett Terézia boldogan.
— Az bizonyos, hogy az odakoz-másodolt osztrák politikát jól kevered ármányos kuktáddal, Barlens-telnnel. Most újra özönlenek a bok Magyarországba. Egész népvándorlás van. A magyar urak nem nagyon örülnek neki.
— Baj van ? - Ülődött meg Terézia. (Folyt, köv.)
Zenés divatbemutatót
rendezünk áruházunk nagytermében
folyó hé 8-án, szombaton délután fél 5 és 6 órai kezdettel.
Bemutatásra kerülnek a legújabb női
modellkabátok, bundák és ruhák.
Sc&iite JÍru&ász.
193i. október 7_
Október IS-in nyílik fnMa * mnkcnimi kereskedők klubja
SAador P*lt iMalahrték ■ klub-iviuara
Nagykanizsa. október (5 A nagykanizsai OMKE kerület rendkívül agilia és fáradhatatlan ve-zelősége már megkezdte a Welser-házban bérelt helyiségeknek berendezéséi a kereskedő klub céljaira. A vezetőség teljes erejéből azon van, hogy az uj helyiség Igazi otthona legyen a napi munka ulán a fáradt kereskedőnek, ahol nemcsak izelfeml és testi felüdülési, szórakozási találjon, hanem ahol minden ügyes-bajos dolgában Is állandóan rendelkezésére álljanak. Az uj kereskedő otthon rendezésében a karácsony előtti időben nagykanizsai drumlniavásár lesz.
Az OMKE klub-megnyitó ünnepélyére meghívták a magyar kereskedelem tiszteletreméltó véréréi, Sándor Pált is.
Az ünnepély október 15-én este 9 órakot lesz. A háziasszonyi tisztet az elnökség és a választmányi lagok hölgyei fogják betölteni.
A klub-megnyitási ünnepély Iránt Nagykanizsa város minden rétegéből óriási érdeklődés nyilvánul.
A nagykanizsai kereskedők uj otthona nemcsak a kereskedővilág uj védvára, hanem a város kulturális, közgazdasági és kereskedelmi életének uj tanyája lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
A polgármester felhívása
• jfyUlti.ro (óikért hSIgyekhtu
A jótékonysági és vallásos egye sülelek hölgytagjait felkértem, hogy az inségakció |avára eszközlendó gyűjtés munkájában szíveskedjenek részt venni s utcánként beosztva, a meghívókat a hölgyeknek elküldlem. Síjnos, a napokon ál szakadó eső a legtöbb hölgyei megakadályozta abban, hogy a kitűzött Időben megjelenhessék, ezért tisztelettel felkérem mindazokat, akiknek meghívót küldtem, de bármi okból nem Jelenhetlek meg, szíveskedjenek október 7-én, pénleken délután 5 órakor a városházén tartandó értekezleten megjelenni. Nagyon kérek mlndenkil, hogy a múltban oly e(edményes közreműködéséi az Idén se tagadja meg tőlem. Az a törekvésem, hogy minél kevesebb munka, lehetőleg csak 8—10 ház legyűjtése essék egy-egy hölgyre, természetes azonban, hogy ez a szándékom csak akkor valósítható meg. ha minél több hölgy vállalja a jólékony munkát.
Dr. Kritky István, polgármester
ldfilárás
A nagytant,,.t tnetaorolöglal m«-Xy Wentéseki Csütörtökön a himér-7*F ■\' Örskor +7-8, délután 1
Órakor +9-6, eate 9 Örskor +9 2.
lou\\Mul: R8él11 "\'P°n 41 boru" \'8001\'
SUUröny: Egész nap keleti izél.
(É/mikal rádlöJtítnUtí « BaSaara!*-»\'•\' lnHx.1 i.i.nti „i, |0 óra-■•»■ E»Sk asHnéaa, laaaan ja-*»\'*. HBvBa 14* .írható.
Elkerülték a rögtönbiráskodást a csapi-i soriüx gyanúsítottjai
Nagykanizsa, október 8 Jelentettük, hogy vitéz Szily Dezső kir. ügyész a csendőrségi jelentés beérkezte ulán log csak halároznl a két gyanúsított csapll gazda sorsa felől. Tegnap délulán megérkezel! a klskomáromi csendőrség jclenlése, amely azonban nem tartalmaz olyan konkrét adatot, »mi indokolná lenné a statáriumot. Az ügyész ennek folytán Takács Jánosi és Pető Lajosi áladta a töivényszék vizsgálóbíró-
jának.
Almássy Oyula dr. vizsgálóbíró mindkél gyanusitotl gazdát klhall-gatla. Mindketten határozottan tagadják, hogy ők orvvadászaion lettek volna. A csendőrségi nyomozás adatai aiap|án azonban a vizsgálóbíró mindkettőt előzetes letartóztatásba helyezle. Ügyükben a nyomozás tovább folyik. A két gazda fel-folyamodást |elentett be a letartóztatás ellen.
NAP) KIREK
Állandó nagy
kabát* szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIVATÁRUHÁZ.
Fintor Nagy Rozál egyedül követte el a szentgyörgyvári-hegyi betöréseket
Nagykanizsa, október 6 Amilyen jól hangzik ennek a lánynak a neve, olyan ismerős is a rend őrség előtt. A. práterl elfogatása és kitoloncolása, majd tiltott visszatérése ulán most egy szenigyörgyvári-hegyi betörés kapcsán került megint OsBzeülközésbe a hatóságokkal.
Fintor Nagy Rozál elfogatásakor, mint megírtuk, azzal igyekezett védeni magát, hogy a betörési nem egyedül, hanem Purger György nevű ismerősével kövelte el. A szembeni-léikor azonban kiderült, hogy Purger Qyörgynek semmi köze nem volt a betörésekhez, nem is ludotl azoktól. A leány ugyan szemébe mondta Purgernek a vádjait, de ezzel Bzeinben a fiatalember, aki önkén! jelcnlkezett a maga tisztázása végell, világosan és szavahihetően igazolta, hogy sein a leánnyal együtt nem élt, sem vele senkinek a pincéjébe be nem lört, rendes lakása van Kanizsán. Fintor Nagy Rozál állításainak valótlansága főként akkor derüli ki, mikor kivitték ő! egyedül a helyszíni szemlére és megmutatta. hogyan nyitotta ki ő egyedül a pince ablakát, hogyan horgászol! x ki önnél pokrócot magának síb. Valószínűnek látszik, hogy ű leány a fiatalembert bosszúból akarta
belekeverni llgyébe, ami azonban nem sikerült neki, mert Purgerl nem vették őrizetbe, sőt szükségtelenné vált a helyszíni szemlére való klkisérése Is. A leányt Kaposvá((a szállították, a fiatalembert kihallgatása ulán nyomban elbocsátották.
Megszüntetik a csonkavármegyéket
Budapest, október 0 Megbízható forrásból vett értesülésünk szerint az uj kormány a közigazgatás olcsóbbá tétele érdekében a CBonkavármegyéket megszünteti, azokat a szomszédos megyékhez csatolja és ujabb vizsgálat alá veszi a vármegyék területi arányosításának tervezetéi. Ezt egyaránt parancsolja az államháztartás egyensulyának rendbehozatala, valamint a takarékosság elve is.
NAPIREND
Október t, péntek
Rómsl katolikun; Olv. B.-A. Prolesl.-. Antilla. Izr.: Th. hó 7.
Viroal Múzeum és Könyvtár n/ltva calltörlököii éa vaaárnap délelőtt ID-töl 12 óráig.
OyófyaurMrl áljai! molgilat i a „Mária* gyósysaerlár Klrály-ulea 40. u. éa a klakanlaaal gyógysierlir.
Qöattirdó nyitva reggel 8 órától esle 6 óráig (hélló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
A halál törvénye
Halálon ósz volt, szomorú nagyon, nem láttak még Ily könnyeset, busát, a magyar tölgyről levelek hulltak... könyörtelen szél szaggatta őket.
Egy nép könnyezett őzen a gyászon, lelkük állt őrt a ravatal körül. — Ja], mlg az önkény mámorban örül, addig a lombok mindig csak hullunk___
Eájó volt ez a véres lombhullás, egy nép táldalmát alrták n szelek, mikor Aradon fojtó kölelet hurkolt n bakó ólmaink kóró.
Sok őaze volt már szent Hunniának, uj zászló leng az. aradi váron, de él a Mult és u Tizenhárom örök emléke uj Tavaszt lgór.
Kelt, hogy óra legyen, mert ez a törvény, de az ősz után tavasz Jön mindig, n tölgyet Ismét lombok díszítik, mert hal«t követ a Teltámadás.
Dávid Magyar Jóiul
— A pécsi tábla elnOke Nagykanizsán. Dr. Félix Anlal, a pécsi kir. tábla elnöke, titkára vitéz dr. Ooboss László törvényszéki biró kíséretében ma Nagykanizsára érkezik, hogy a szokásos hivatalvlzsgá-latot és Ogymenetvizsgáialol a kir. törvényszékei megtartsa. A táblai elnök több napot tölt Nagykanizsán.
— Az olaszok köszönő távirata a polgármesterhez. Az olasz cserevonalok utasainak nevében most dr. Brugnana elnök meleg hangú sürgönyt küldött dr. Krátky István polgármeslernek, amelyben az olaaz csereutalok nevében megköszöni a meleg fogadtatást, amiben Nagykanizsa város közönsége a -trianoni haláron (észesitelle őket.
— Hétfőn ül Össze a ftéiizdgyl bizottság. A városi képviselöteslü-let pénzügyi bizottsága hétlön délután 6 órakor kezdi meg a város jövő évi költségvetésének tárgyalását.
— Kinevezés. A kormányzó dr. Sroll Lajos volt kaposvári törvényszéki jegyzőt a lelenyel kir. járásbírósághoz járásblróvá kinevezte.
— Tanévnyitó a keszthelyi akadémián. A kozihelyi gazdasági akadémia Ünnepélyes tariévmegnyitója október 10-én délelölt 10 órakor lesz. A megnyitót Pesthy Pál igazgató mondja. Koibai Károly tanár előadást tart.
P földmű vesém ber*
ritkán jut [színházba, /szórakozóhelyre, mert a nagyvárostól távol él és vlrradattól alkonyatig leköti fit a föld. De egy jó rádiókészülék mindent pótol. Szórakoztatja az egész családot és azonfelül hasznos gazdasági tanácsokat nyújt. Próbálja meg a 211 lámpás, 7016-os Orion rádiót.
Qyártja: Orion Izzólámpagyár
ZALAI KÖZLÖNY
ÉRTESÍTÉS.
Tlsitelettel értesítem Nagyka nizsa és vltíéke közönségéi, no«y ■ gallértlszlllás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
V luhaleató, gősmosó és vegy tisztító
* Horthy Mlklós-ut 8.
Október 6. Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 6
Nagykanizsa város lakossága ebben az esztendőben is a hagyományos kegyeletlel áldozott az aradi vértanuk emlékének. Délelőlt 10 órakor P. Molnár Arkangyal plébános fényes papi segédlettel ünnepi gyászmisét mondott a plébániatemplomban, amelyen a polgári és katonai hatóságok, hivatalok és egyesületek vezetői vettek részt. Ifj. Rácz János kánlor vezetésével az Egyházi Vegyeskar adott elő gyász-énekeket. Ugyancsak délelőtt 10 órakor az evangélikus templomban tartották a protestánsok istentiszteletét.
Délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében zajlott le a műsoros ünnepség, melyet a rendező Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara a Hiszekegy elének-létével nyílott meg, Dávid Magyar József hirlaplró alkalmi költeménnyel áldozott a Tizenhárom emlékének, majd a Kör vegyesksra Ketilng Ferenc karnagy vezetésével egy szép gyászdalt adott elő ügyes betanulásban. Az ünnep Jelentőségéi P. Molnár Arkangyal plébános méltatta, aki Izzó beszédben vonla le a tanulságot az aradi mártírok példájából éi rámutatott ennek kapcsán a mai kötelességekre.
Az ünnepséget a Szózat eléneklé-sével zárta be a Kör vegyeskara.
A frontharcosok és az összes kanizsai-iskolák ugyancsak csütörtökön áldozlak kegyeletes ünnepség keretében a vértanuk emlékének.
— Sassék képkláliitása vasár nap délelőtt nyílik meg a Polgári Egyletben. A tárlaton a művész-család mindhárom tagjának képel szerepelnek. Nagy meglepetést lógnak kelleni Sassné ét leányának gazdag é^ színes Indiai vásznai.
— A nagykanizsai Ipartestület Dalárdája ma, azaz pénteken este 8 órakor a polgári fiúiskola rajztermében taggyűlést tart.
Meghűlésnél, nálhalázttál, mandulalob-nál, torokgyulladásnál, valamint IdegfáJ-dalmaknál és szaggatásnál naponta (él pohár természetes j\'erono lórssr kesertlviz rendes gyomor- és bélmtlkődést biztosit.
- Az „Árpádház! Szent Erzsébet" hé!fői film-előadása Iránt szokatlanul nagy az érdeklődés. A hirtelen hidegre lo dúlt időjárás melleit t jószívű nagykanizsai közönséget megindította K tok mezt\'lábas és lerongyolt lakolásgyerek látványa. Ezért és nem csak a ked\'/es hétfői szórakozásért veszik különösen az esti 8 órai előadás jegyeit. Magyar moziigazgaló tegnap telefonált Budapestről, hogy a kíséri műsor egy olyan végtelenül bd/os és hangulatos ,csalddl film" lesz, amilyen már régen volt Nagykanizsán. Igen sokan óhajtják a jeles hitszónok, P. Buttykay Antal előadását is meghallgatni, aki szivhezszóló szenlbeszédelvel mindig zsúfolásig megtölti a budapesti fe-rencrendlek nagy templomát. Szombat estig a Teutsch drogériában, hétfőn este 8 óráig a városi színház pénztáránál a netán el nem kelt, Illetőleg visszaadod jegyekel még meg lehet szerezni.
— A Városi Férfikar kivételesen e heti próbáját ma, pénteken este
1932. oklóber 7.
órakor tart = .Jő
rddtó: Trana-danubía
— A Szent Ilona Leányklub vasárnapi teája Iránt (érthetően, hiszen olyan régen volt már az Ilyesmi szezonja I) mindenfelől élén-
ken érdeklődik a fiatalság, kezdődik fél 7 órakor a Missziósház nagytermében. Vidám, kedves műsoron a Leányklub zenekara, Thury Erzsi énekszáma, Magyar Margit szavalala szerepel. Teajegy 1 pengő, családjegy 4 személyre 3 pengő.
Márkás női és férfi ruha- és köpenyszövetek Singeméi kaphatók.
— Kérelem. Ezúton fordulok Jótevőinkhez, hogy használt, gyermekeiktől kinőtt cipőket, meleg ruhá-ksl, kabátokat szíveskedjenek eljuttatni a Napközi Otthon szegény gyermekei számára, mert bizony a hideg esős Idő beálltával Is még nagyon sok a mezítlábas, ruhátlan gyermek, kiknek semmi meleg holmijuk nincs a télre. A Missziósház fóniknóje.
— A ZTE táncesttel. A Zrínyi Tórna Egylet folball szakosztályának vigalmi gárdája az idei télen szórakoztató táncestélyek sorozatára készül. Az első oklóber 16 án lesz a Polgári Egylet földszinti termeiben, filléres belépődíjjal (60 f.).
— Bocskán már bányásznak szeneL Beszámolt már a Zalai Közlöny arról, hogy Börzöncén szénbányát akarnak nyitni. Mlg itt még mindig csak az előkészületeknél tartanak, addig Bocska községben már meg is nyílt a szénbánya.
M
int másnak, önnek la axlve- 9 aen flxetem kl nyereményeit £
Ezért o most kezdődd 29. sorsjátékra vegyen szerencse számú
oszzlálysorsfegyei a Hirsc&ler trafikban
osztálysorsjáték Jdeldrusllónúl (Korona szálló épület), ahol eddig szdmtalan nagy nyereményt fizettek kl. Kisorsolásra keiül közel 8 millió aranypengd. Sorsjegyek árat: Egész P 24-—. fél P 12-—, negyed P «•-, nyolcad P 3-—
4171
Huxáa már október &ó 20-án és 22-én
RADIOT?!
OLCSÓK VAGYUNK, ■1MT JÍÓK VAGYUNK I
Csak a
Transdanubiátal
Csengery-ut 6.
Díjtalan bemutatási • RÉSZLET I . Cserei
S MM és WiiKit EitiM Itt*
Karbonul KÉM
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓ DÁNÁ1
\\
Király-utca 39.
•m Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Dlvaláruház dus szőnyegraktárát.
— Meghívó. A volt Társaskör könyvtára Szabady Lőrinc Őméltósága őrizetében van. Minthogy a kőr már a világháború első évében megszűnt, a könyvtárnak a városi könyvtár és muzeura tulajdonába való átadása tárgyában folyó hó 8-án délután 6 órakor a városház tanácstermében értekezletet tartok, melyre a kör összes, még éleiben levő volt tag|ait tisztelettel meghívom. Dr. Krátky István polgármester.
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őbzI és téli divatujdonsá-gok. Schfltz Áruház.
—- Autóluvarozók figyelmébe. Bódy Zoltán alispán megküldte i polgármesteri hivatalhoz a kereskedelmi miniszter rendeletéi, mely szerint a közhasználatú gépjárómü-váilalatok vállalatukat 1932. évi október hó 15 ike után csakis abban az esetben folytathatják, ha e határidőn belül az atra illetékes halóságokhoz kérelmet terjesztetlek elö az iráni, hogy részükre régi Iparjogo-sitványuk bevonásával az 1930. évi XVI. L-C. rendelkezéseinek megfelelő engedély adassék. Amennyiben u említett határidőn belül ily irányu kérelmet nem terjesztenek elő, az Iparjogosttvány 1932. évi október 16-ával hatályát veszti.
— Hit eaatk Gandhi ? Vannak Ilyen kérdések, melyek talán azért bírnak kUlönös érdekességgel, mert ezekről a rádióban, élöezóvaí elmondott hírek utján hallunk előezör. Kétségtelen, Iiop a modern hírszolgáltatás legtökéletesebb eszköze a rádió, mely egyébkén\' la aDDylra sokoldalú, hogy rna már senki sem nélkülözheU. Természeti*, hogy a rádiózás csak 16 készülékkel élvezhető. Oly nagy a választék modern készülékekben, hogy az a vásárló, aki a különböző tlpuaokat nem Ismeri, nem tudja milyen kéezüléket válasszon. Érdeklődjék tehát váaárláa előtt <* hallgaaea meg okvetlenül az 6+1 wm-pán 7050-««, va#y a 8-f 1 lámpás 7037-ea Orion rádiót. Meg togja látni, ho0 nem lcez nehéz a válaaztáa.
— Állandó szőrmevásári Dus választék az összes divatos szőrmékből Singeméi.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó Srban. Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat és sző-u* nyegaket eddig nem létező olcsó áron árusítjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fischer - divatáruház- a Gólyához
1932. október 7
ZALAI KÖZLÖNY
/ /MWv v
i/A\'
Felboncolják egy 4 éves kisleány holttestét
Nagykanizsa, október 6
Csütörtökre virradóra Flumbort József klskanlzsai lakos, pogány-szentpéteri kertész 4 éves Erzsébet nevd kisleányát haldokolva száill\'ot-ták be a menlök a kanizsai köz-kórbázba, ahol a gyermek néhány óra múlva, anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, meghalt.
A rendőrség nyomozási indítóit ezttgyben és indítványozta a holttest felboncolását.
Flumbort elmondta, hogy a kisgyermek már három hét óta betegen feküdt Pogányszentpéjeren. Szerdán délelőtt valami port adtak be a kisleánynak, amitől az olyan rosszul lett, hogy kénytelen voll beszálllltalnl a közkórházba.
A rendőrség most már a boncolás eredményétől teszi függővé, hogy milyen Irányban lolytalja tovább a nyomozást.
- Fővárosi választékú női kábái és bundaosztáiyunkal vételkényszer nélkül szívesen bemutatjuk. SchOtz Áruház.
SPORTÉLET
Vasárnap itthon játszik az NTE a Dombovárl Voge ellen bajnoki mérkőzést
Naxyk&nlzsa, október u Az NTE dicsőséges jugoszláv szereplése ulán óriási érdeklődéssel várja Nagykanizsa város sportközönsége az NTE vasárnapi játékát. Már a KPAC ellen magára talált az NTE, melyei 4:1 arányban megvert, utána Nagyatádon 5:0 arányban fölényes győzelmet aratolt, majd a nagyszerű játékerőt képviselő jugoszláviai Marburg csapat ellen 3: 1 arányban diadalmaskodott. A három egymásuláni nagyszerű győzelem az NTE fokozódó javulásáról lesz tanúságot, Igy érthető az a nagy érdeklődés, amely a vasárnapi mérkőzés Iránt megnyilvánul.
Nem kis mértékben fokozza az érdeklődést a jóképességü dombo-v^ii csapat nagykanizsai jáléka, annál is inkább, mert 1926 óla csupán egy Ízben sikerüli az NTE-nek a jeles csapatol legyőzni, mig a többi találkozás a VOOE győzelmével, illetve döntet lenül végződön. Az elmúlt bajnoki évben ősszel 4: 1 arányban győzőit a VOQE Dombo-váron, tnlg tavasszal Nagykanizsán döntetlenül végződöll a mérkőzés.
A két egyforma képességű csapat találkozása Izgalmas, szép sportot igér. Nem hisszük, hogy a jelenleg nagyszerű tormában levő NTE-I megtudja állítani a VOOE győzelmi sorozatában.
A mérkőzés az Izraelita ünnepek miatt délután 2 órakor kezdődik a Zrinyi spoitpályán mérsékelt helyárakkal.
Kanizsai tennlszező sikerei Baranyában
Nagykanizsa, október 6 Bltltra Béla, jelenleg a PEAC színeiben játszó kanizsai lennlszcző a .Baranyamegye le|jjobbjáéri" rendezett tenníszversenye\'i megnyerte a
Mindenki a saját szerencséjének
kOVáCSa! ! ! azm ne mulassza el, hogy
MiWoffer Kálmán
szerencseszdmalbúl vdlasszu meg sorsjegyeit, ahol tények bizonyítják, hogy a 400 000, 80.000, 70.000, 50000, 15.000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény telt ill sok embert boldoggá.
Sors/egytroda : CSESGER V-UJ 7. (dr. Rapocö-öáx) Egész P 24\'— Fél P 12\'— Negyed P 6-— Nyolcad P 3\'— „,„ Huscás: otci. 20—22-én
PALCSICS
első nagyKanlxsai selyem-, kelme-, tonaltestö és vegy-ilssztltó Uxem. "
lérfí egyes és vegyes píros bajnokságot, mig a férfi piroBban a második heiyen végzetl.
(A Zrínyi TE) futballsxakostlályá-nak választmánya I hó 8-án, pénteken este 8 órakor ülést larl a Polgári Egyletben.
(SporthorgászegyesMet alakítására Indul mozgalom Keszthelyen) Keszthelyről kaptuk a kivetkező sorokat: Igen lisztéit Szerkesztő Ur I Lapunk, a „Keszthelyi Hírek\' két hétlel ezelőtt foglalkozott a keszthelyi horgászélettel és azon óhajának adolt kifejezést, hogy fel kellene éleszteni a sporlhorgászegyesülete!. A keszthelyi sporthorgászok őrömmel fogadták a gondolatot. Nekem ugyan nincs tudomásom arról, hogy a horgászok közül valakinek a helyét mások elfoglalták volna (van még horgász-hecsUlel), mégis közérdekből kívánatosnak tarlóm a sporlhorgászegyesüiet feltámasztását, mert az egylet működésével, olyan panaszok Is kiküszöbölhetők lesznek, hogy pl. valaki a nevére szóló engedélye alapján hosszabb Időn keresztül tpássai fogatja a halat. Az egyesület leitámasztására a mozgalom teljes erővel megindult. Aláírás.
Nyit Mér.*)
Nyilatkozat
Mint a városnak egyik szerény és ciaknem kizárólag a munkájának élő tisztviselője, a legnagyobb felháborodással ulasitom vissza Urbán Qyu-íának a Zalai Újság- ban meg|elent és ellenem irányuló hírlapi támadását, amely szerint én egy alkalommal az erdészeti kocsit nem kimondottan hivalalos célra használva, azon családomat a vasúiról hazahoztam. Tény, hogy egy alkalommal, midőn hivatalos utamat végezve, a „Prátef-ből hazafelé jöttem, az állomáson megálíottam és családomnak a vasúton érkező kél tagját msgam mellé vettem. Igaz, hogy így a vas uti állomástól laká omlg a nem parádéba, hanem egyszerű ruhába öltözött kocsis (én paradis kocsissal soha nem járok) 70 vagy 80 kg.-mtl nagyobb súllyal hajtott haza és rendkívüli éleslátásról és a város érdekeinek a legmesszebbmenő módon való önzetlen megvédéséről tanúskodik, hogy ezt észreveszi, szóváteszi és célszerűnek tartja biriapllag Is sióvátenni.
Azonban követelem az illetőtől, hogy lássa meg és tegye szóvá azt Is, hogy én a kőtelező napi 6 órai munkaidőn tul. további 6, sőt 7 órái töltök a város szolgálatában anélkül, hogy a* kötelességem volna és csakis a munkabírásomnak ilyen maximuntával tudtam ugy az erdészet, mint a kertészet terén Bzemmelláthatólag elért eredmények alapján a város igen tisztelt közönségének osztatlan elismerését megszerezni.
Ennyit jogos felháborodásomban meg kellett mondanom, de valóban nem volna hozzám méltó, ha erre a fenii támadásra még több szól pazarolnék.
Nagykanizsán, 1932. okióbet 6.
Erős Rezső
oki crtUmirnOk, vdrotl trdőmesler
•) E rovat alatt közlőitekért Km s ater-kcsztöség, >em a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Pária Xtsnt. London J79G»í* Nnyork 518-30, Brötael 7200,, Milano Ífc-60, Madrid Amsterdam 20B-4O, Berlin
UWIt, Wl«fl Siófil>73, Prága 1531, Varsó 56 (», Budapesi a* Belgrád , Bukarest S-SfT
Buza tv. — flU, dt. 5—10 fül., a rozs 10 flll. emelkedett.
Huxa Htzav. 76-os 13-50- 13 70, 77-es 11-70—18-95, 78-as 13 85-1410, 79-ea 140Ö—14-25, 80-as 14-10—14-40. dífián-tull 79-08 IM5-I2-85, 71-M 12-85 -ttOO, 78-aa 1300-1315, 79-ea 13-10—l»2S, 80-aa 1320—13"40, roia 7 60 -7 70, lak. árpa 9*40 —9"50, zab 980-1096, lángért It. 13-50-13*), korpa 7-60-7-70.
á Issuetl Juk hrtii-ártol
VALUTÁK
Angolt. 19-75-3015 Balga fr. 79-16-79-74 Cseh k. 1691-17-01 Dán k. 101-80,103-00 Dtnár _fffiíHI00 Dollár 57&SM573-50 Francia C 22-40-22-50 HolL 229-25-23065
Soty 6395-64-45 i 344-3-54
ira 4-06-4-19 Líra 2990-30-20 Márka I35-70-I3«60 9890-9990
lUl. -•-•—
Svájci I. 110-70-111-40 Svádk-100 90-W 1-90
DEVIZÁK Amat. 229-45-21065 Belgrád 98á-998 Berlin I35-80-IS6-60 Brfiasel 79-28.79-74 Bukarest 34,\'
Pária
•18
1-00
9910
22 33-22-47 16-83-17-01 499419 1.10110-101 90 64-0044-45
Wien _- _
ZOiteh U080-II1-40
Wien clearlng árfolyamai 80.454.
Felhajtás Ü8U8, eladatlan 122. - Elaó-rendtt 114-118, esedett I98-P12, szedett közép 096-194, kon nyű 084-990, l-aó rendű öreg 1-04-198. Il-od rendű Orca 090—094, angol aüld« I. 0-82-090, szalonna nagyban 195-090, ttlr 195— 000, hus 098-1-24. félsertés 1-20-1-52.
Kiadja • laptulajdonos KOzgaidaaágt Rt. Oulenberg Nyomda és pélzalal Lapkiadó Vállalata Könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagylumliaa 78. aaim.
APBÓHIHDETÉSEI
tlUM >\'
Legolcsóbban dlvaloa aaykákst bor-gook Ooórné, Rílócil nlca ül. Ugyanott egy mlndcnealeány helyei keres vld4kie.
hosszú bizonyítvánnyal blr.
4537
Rl» golyói csapágyak autóhoz, speciálisan olcsón Ford- éa Pordaonboz Uager Ultmann éa Tóth vaskereskedétábea 3622
M*xa« veszek minta szerint. — Vlda faazerkereakedg._4521
Legújabb gyermekkocsik laaalllltott érbe. rak Armath bazár áruházába
Oloaá ».IOr*.«.l*e- Magánjáró sza-laglttrésigéppel talttrénselést és aprítást vállalok. Báron, Erisé bel-tér 18. sj. 4454
poqányvAri
uradalmi tájboraim kaphatók U teien kint mái M fWétért. Legkisebb tétel 25 liter. tkOII KáMOLT földbirtokos IS44 Batthyány-utca 26. aaim.
Divat uyerxekkaoalk hatalmas vá-
laaztékban Kautmann Károlynál. 4409
Mageétalra keresek használt, kJ állapotban levó varrógépei, vagy bérelnék. Wlndlschné nöt kalapüilet, Fönt 6. 4526
■okeskéljha, amerikai rendaaeill, alig haiinlll, Jutinyos áron eladó. — Llchtenaleln, Horlhy Mlklóa-nl 6. 4535
Libamájat vesaek napi; árban, ugy-silntén naponta frissen vágott libahús, llbabór is háj legolcsóbb napi árban kap ható Fáhnné, Zárda-utca 2. 4538
Traaaoaat kéikcreküt, Jókaiban levól
vennénk. Tt|kflzponl. 17
ZA1.A1 KÖZLÖNY
1932. október 7.
• EB"1
FRANCK-kávét végy.
• •
u
a magyar gazdát,
a magyar munkást, a magyar ipart segited I
Vízvezetéket, csatornázást, központi
lütést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDIOVITS JÓZSEF ÉJ M/ÍRTON
rézfflB is vízvezeték szerelést vállalata
TilrfM MI. IU8TIASIZ8A, UBÁIT-DTCA 45. 8Z. Tsiafo. 2-71 yr Katdvszft fizatéal faltétalak I g
Állandó raktár (SrdAszoba berendezésekben és moaóűstökben. „KQiiita" awzágnáaaágl gá|Mk ggárl larakata.
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Reávei pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Tlllantln
Hlgosan Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 130. w>
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
4912/932.
Hirdetmény.
Közzétesszük, hogy a nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminiszter Ur folyó évi október hó 1-én kelt 138.043/1932. VII. számú rendeletével az együttesen kezelt közadók kamatmentes részletfizetésének enge-
délyezésére vonatkozó Jkérvé-nyek beadási határidejét folyó évi október hó 15-ig meghosszabbította, ennek folytán felhívjuk mindazon adózókat, akik ezen kedvezményt igénybe óhajtják venni, hogy a folyó évre kivetett adójuknak V* részét a szükségadókkal és rendkívüli pótlékokkal együtt október hó 15-ig fizessék be és ugyanezen határnapig a kamatmentes részletfizetés engedélyezése iránti kérvényüket alulirt hivatalnál adják be.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1932. évi október hó 5. napján. (H6 Városi Adóhivatal.
Menetrendiegyzék.
Érvényem 1832. éwi. oktAber HA 8-tftl.
Budapest déli pu.- Nagykanizsa vonalrész
gyors személy
gyors
Honnan i érk.
Indul
Budapest déli Keszthely Budapest déli
440
727 11-25 1300 2007 23-31
Hova
Vonalr,.ik~T"

0 3U Budapest déli
I
o-10
8-45 1430 1800 1830
Az 1202 1201. sz. vonalokkal egy 1 kocsi és élkezökocsi l\'ragerako.
Az 1707/1208. sz, vonatokkal egy t., II. egy II., III oszt. kocsi Trieate.
Keszthely Budapest déli
\'száma 1219 1207 1213 1211 1231 1201
neme szcniSy" gyors szeméi,
motor gyon
oszt kocsi Ventimiglla, egy III. osn. oszt. kecsi Róma, egy hálókocsi Vcleoct
Nagykanizsa—Sopron—Wien S. B. vonalrész
1416 személy Sopron Z.-Egerszeg ÓÍÓ s 5 tv 13 Sopron HIT személy
1432a motor 7-23 í 13 13 15 Szombathely 1433
1412 gy. szem. személy Wien S. B. 13-39 3 1614 Wien S. B 1411 gy s«m
141-1 Sopron 17-37 1 * 1835 Szombathely 1431 motor
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egv III. oszl és egy II. oszt. kocsi van Budapest déli pu.-Zalaegerszegre, II , III. oszl. kocsik Wien S. B.-re éa vissza.
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II., III. oszl. kocsi Péca—Wien, egy I., II., u oszt. kocsi Sopron—Susak közölt.
Nagykanizsa -Pécs vonalrész
7~Tsr
f 13\'40 1750 * 2105
TOtT
1447 1411 1441
azemély Budapest k.pu.
Barcs gy. szem. Péca vegyes
(MK 7-40 lfi-04 22.46
Pécs
"rari
személy | \'412 ! gy. szem. Barca , H4í>a vegyes
Budapest k.pu.| 1448 | személy
Az 14401441. sz. vonatokkal egy I., II., III., o. kocsi Budapest déli pu.-1\'écsu
I
Nagykanizsa—Maribor (Marburg) gl. k.
I1Ó7 gyors Triesle i-4ft 3 » 0-05 Triesle |4M gyors
1247 személy Maribor 9\'3fi 1 l.l f 4-45 MirlSvi. \'\',ik«II.| 1240 személy
1201 gyors Tricste 1808 4 II -47 I ríeste | 1202 gyors
1241 személy Maribor 2110 * X 14-00 Mirlboi, P,«gcr» | 1244 személy
Az 1207/1200. és 1201/1202. sz. vonatokkal futó közvcUen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alatUaU.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak clö. Vinyázxonaz eméniláBérel
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngili a többi szerveket : tökélfctss emésztési biztosíthat, ha reqsdsl vlrtt Iszik.
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
Saját érdekében tekintse meg telepemen.
KSigaidatégj Részvénytársaság
Cntenbers Nyomda és Dtlzalal Lapkiadó Oűllalnta
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Bzletl könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai Közlöny" politikai napilap azerkaaztftaége éa kiadóhivatala
Készítünk:
[TELEFON: 78.1\'
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Z ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk«
. üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a Inptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaaizsiu. (l**clelös üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 228 szára
Nagykaaixav 1882. október 8, szombat
Ara 14 flUér
ZALAI KÖZLÖNY
ganlntlKMg éa kiadóhivatal; Főút 5. ilim. Kawtbtlyi flókkiadóblvalitl: Ko»»uth-nfc« 37.
Felelős szerkesztő: Barbarlts L&jsü
Etóllieléíl ira : egy hóra « pengő aO IlUér SierkcMtóaégl é> kiadóhivatalt teleion: 78. aa
A honmenté mnnka
Irta\' Molnár V. Arluagyat, plébános\')
A hazaszeretet nem merülhet ki csak szavakban, Ünneplésekben, él-jenekben, a nemzeti Imádság elének-lésében, vagy a haza jólétére lOrténö italozásban, mert |ól mondla már Pázmány Péter, ha az elég volna, akkor már régen nyert tlgie lenne a magyarnak. Annyi bori fogyasztottak el már a magyarok a haza egészségire, hogy ha azt egy völgybe eresztenénk, a török szultán ármá-dtdstól elmerülhetne benne.
Ma n a legszentebb, legsürgősebb is szükségesebb honmentő munka: btznt, htnnl a magyar nemzet jövőjében. Ebból, a már-már csüggedő és bízni nem ludó magyar lestvérekbe lelkei Ontó Igazi hon-mentó munkából vegye ki részét mindenki és pedig rang, kor, állás, vallás, felekezeti különbség nélkül. Ha valahol és valamiben, ugy a haza szeretetében, a hon szolgálatában egyeknek kel! lennünk. Nem szabad, hogy Itt széthúzás, egyenetlenség, viszály legyen közöltünk, hogy egyesek, vagy csoportok külön utakon haladjanak. Ha magyar és magyar közölt a haza szolgálalát illetőleg egyáltalán különbség- lehet, ez csak abban állhal, hogy vannak egyesek, akik társadalmi, állami hivatásuk miatt fokozottabb mértékben, több áldozattal, nagyobb lelkiismeretességgel kell, hogy szolgálják a hazát. Ilyenek mindenekelőtt a közhivatalnokok, az állam megszemélyesítői, reprezentánsai, kezdve a kormányzótól a falusi segéd|cgyzőig.
Urak, hivatalnokok, köztisztviselők I Nagyon, de nagyon sok függ attól, hogy hogyan érlnlkeznek önök a néppel, hogyan szolgálják önök a közönség érdekeli.
Ha segíteni nem Is tudnak, mulassanak legalább szeretelet, megértést, szenvedő magyar lestvéreik iránt; csepegtessék lelki sebeikre a résztvevő szeretetnek olaját. Meg kell értetni polgártársaikkal azt, hogy akármilyen koldus, rongyos, leheletlen ez a magyar haza, azt mégis minden magyarnak, mint édesanyái, szeretnie kell. Ne lázadozzunk az ellen az édesanya ellen, aki bennünket a jó napokban bőségesen ellátott, nekünk gondnélküll élelet biztosított.
Ebben a munkában kell, hogy önök mellé álljon, önökkel vállvetve küzdjön : a papság, a tanítóság, a lapok szerkesztői, a könyvek Írói, szóval az a gárda, amelynek az isteni gondviselés azt a szép, ideális szerepel szánla, hogy emberi lelkeket nevel|«n, alakítson.
Legyen szabad tehát papteslvére-Imhez és a lélek alakítás, nevelés többi tiszteletreméltó képviselőihez fordulnom s felhívni figyelmüket arra., amit nagyon jól tud a hazátlan Irányzat, hogy minden áltól függ, hogy milyen szellem élteti, vezeti a léleknevelőkel ? Azért láthatjuk a nemzetek éleiében, hogy ahol ez az
\') Készletek az október 0-ikl iinnopi
beszédből.
Ma délelőtt lesst ítélet a Kanixsai Kommunista sxervexUeálés Ügyében
Az ügyész Fischit és Stolczert a rendtörvénybe ütköző büntette!, a többieket vétséggel vádolja
Budapest, október 7 A kommunista bünper pénteki tárgyalásán még egy lanut hallgatlak ki, Lábodl üyula detektívet, aki arról tett vallomást, hogy a telhetlek közül senkii sem bántalmaztak 8 rendőrségen.
Ezután az ügyész, ma|d a védők teltek Indítványt a bizonyítás kiegészítésére. A törvényszék a védők bizonyítás kiegészítési Indítványait eiutasilolla és. az ügyész állal becsatolt jelentésnek csak egy részét olvasták fel. Ezzel a bizonyítási el-
járás befejeződött és dr. Traeger László ügyész megkezdte vádbeszédéi Vádbeszédíben utalt arra, hogy akiktől a nemzeti és egyetemes kuliura ápolásái várluk, azok ennek elpuszlilására szövetkeztek. Az egyelemI ifjúság bolsevlzálásál tllzték ki célul. A vádlottak ezenkívül a kommunista szervezkedési Nagykanizsán keresztül kiterjesztették a vidékre is. A magyar il|uság nem akjrhatja az ázsiai despolizmus uralmát, hanem hü marad a nemzeti ideálokhoz. Az ügyész végül Stolczer Emil és
Flsclil Ferenc ellen a rendiörvénybe ütköző bűntett, a többi vádlottakkal szemben pedig vétség cimén emel vádat. Vajda Lászlóval szemben a vádat elejti.
Ezután a védők kezdték meg beszédelkel. Hangoztatták, hogy a vád gerincét képező röpcérlulákon kívül nincs egyetlen mondat sem az ó dolgaikban, amely beleütköznék a rendiörvénybe, ezérl felmentést kérnek.
A védöbeszédekel szombaton délelőtt folytalják, amikor már valószínűleg Ítélethozatalra Is sor kerül.
Két napig marad együtt a Ház a kormány-program
megvitatása végett
Ezentúl hetenként kétszer lesz minisztertanács — Nem állítják vissza a politikai államtitkárságokat — Hétlón délben pártközi értekezlet lesz
Budapest, október 7 A kormány ezenlui hetenkint kétszer lart minisztertanácsot. A legközelebbi minisztertanács szombaton reggel 8 órakor kezdődik.
Hir szerint Gömbös Gyula miniszterelnök megígérte megjelenését a keresztény gazdasági párt héttői értekezletén, A politikai államtitkárságok visszaállításáról jól informált
helyen azt mondták, hogy erről egyelőre nincs szó.
A politikai páriok vezetőit Almdssy László képviselőházi elnök hélfön déli 12 órára pörtközt értekezletre hivta meg. Ezen az értekezleten döntik el, hogy az egyeB pártok részéről ki fog felszólalni a miniszterelnök kormányprogramját ismertető keddi képviselőházi ülésen.
Hir szerint sem a miniszterelnök,
sem a képviselőház elnöke nem zárkózik el attól, hogy a Ház, amennyi-bon a pártközl konferencia ennek megfelelően h)lároz, két napon át, kedden és szerdán maradjon együtt. Minden jel arra mulat, hogy a kon-lerei:cíán megjelenő pártvezérek ilyen értelemben fognak majd állást foglalni.
ijuvifij\'Ljxftjvu-ij"iA"in~j\'ii\'i\'^ ...........u»ii»i
A Népszövetség fizetésre szólítja fel Magyarországot
„Nem szabad reménytelen pesszimizmusba süllyedni"
Qent, október 7 A Népszövetség gazdasági bizottsága ülésszakának kél uloleó nap|át a gazdasági világértekezlet vilája
töltötte be. Valamennyi szónok hangsúlyozta az értekezlet rendkívüli fontosságát. Bonnet Irancia delegálus rámulaloll arra, hogy az esetben,
irányzat kerekedik felül, Oll elsősorban a papságol, a sajtó munkásalt altaiják átalakítani, vagy ha ez nem sikerül, akkor elhallgattatni, félreállítani.
Igy volt ez nálunk a kommün alatt. Igy van ez ma is Oroszor szágban. Jó lesz ezt tudnunk, főtisztelendő uraim és kedves, jó szellemi munkatársaim. Kell, hogy c fontos, a közszellem mikénli kialakítására oly nagy befolyássil biró tevékenykedésllnk ludata, annál lobban lelkei ílsen, még nagyobb tevékenységre sarkaljon bennünket. Nézzék : ez a ml terhes és áldozatos honmentő munkánk.
A katonákhoz, a rend és csend embereihez is volna szavam, mint akik képviselik a nemzet fizikai erejét. A kardra, a fegyverre, mint ul-lima ráclóra, mindig szükség volt és szükség is lesz. Nem nélkülöz-heli egyetlenegy nemzet, lársadaiom sem mindaddig, amíg nem angya-
lok, hanem emberek lesznek azok összetevői, alkotó elemei. Épp azért nem lehel közömbös egy nemzetre nézve se az, hogy milyen szellem élteii azokat, akiknek kezében a fegyver van. Ha a hadsereget, a reudőrségel és csendörségel hazafias szellem, nemzeti érzés halja ál; ha tudatában élnek ők is annak a fonlos szerepnek, amely miatt fegyvert adott kezükbe a nemzet, akkor a békés polgári éleinek ők lesznek egyik legerősebb támaszai.
Végül legyen szabad a magyar munkássághoz azzal a kérő és inlő Bzóval fordulnom, hogy ne legyenek rosszabb hazafiak : a francia, német és egyéb szociáldemokrata munkásoknál, akik mint lál|uk, elsősorban mindig francia, német vagy cseh munkások s csak azlán demokralák. Szerelik, védik, támogatják hazákkal, a francia, a német vagy cseh érdekeket s azokérl mindig készek sikraszállni.
ha gyakoriali eredményeket akar elérni az értekezlet, valamilyen módon közös alap létesítését kell elhatározni. Nem szabad a reménytelen
Tanul|anak tőlük a magyar munkások 8 ne legyenek a haza, a nemzet ügyeinek soha árulói, esetleges gyengeségeinknek a külföldön kile-regelői. Visszatérek újra a már mondott szavaimra: a haza a mi édes anyánk, akit soha megvetnünk, megtagadnunk nem szabad; akit rongyos, leheletlen állapotában is sze relni —- Bzent kötelességünk.
Nehéz, kemény napokat élünk ma. Nem körülöttünk, a haza halárain dörögnek ma a vészlhozó ágyuk, de alattunk morajlik és reng a ma gyar föld. Aki nem süke!, az hallhatja : az éhség a nincstelenség miatt zúgolódnak, vagy a nemzetellenes, inlerusciouális eszmékkel szaturált elégedetlenkedőknek, mlnd-hangosabb moraját.
Nyugalmat, békét biztosítani az elégedetlenkedőknek, hitet, reményt önteni a csüggedőkbe — ez ma a leg/ontosabb, legszükségesebb hon-mentő munka.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október s.
pesszimizmusba süllyedni a inai időkben — mondotta a francia dele-1 gátus. A nipek, amelyek az utóbbi Időben oly sokat szenvedlek tudatára ébredtek annak, hogy hlbds volt az az ut, amelyen jártak
Genf, október 7 (Éjszakai telefonjelenlés) A Népszövetség tanácsa pénteken a népszövetségi kölcsönnel foglalkozott. A hitelezők érdekelnek megóvására alakult bizottság felkérte a tanácsol, nyilatkozzék arra, hogy több adós állam teljesen, vagy részben beszüntette a kölcsönökből származó kötelezettségek teljesítését. Igy utalás
történi Magyarországra, Ausztriára és Bulgáriára.
A tanács elhalározia, hogy a megnevezett hd/om országot újból /elszólítja, tegyék meg a kellő erőfeszítést e jizetési kötelességeknek újbóli /elvételére.
Románia visszautasítja a pénzügyi ellenőrzést
Bukarest, október 7 (Éjszakai telefonjelentés) A reggeli lapok szerint a kormány visszautasította a Népszövetség pénzügyi bizottságának azt a javaslalát, hogy Romániába pénzügyi ellenőröket küldjenek kl.
Amerika soha nem egyezik bele a fegyvergyártás ellenőrzésébe
Normann Dawes viszont Pár/sban tanulmányozza a leszerelés eszközeit
(leüt, október 7 A leszerelési értekezlet elnöksége állal a fegyvergyártás és fegyverkezési lilalom rendezésére kiküldőit bizottság megkezdte munká|át. A francia delegátus rámutatott arra, hogy a kérdés tulajdonképpeni megoldása valamennyi fegyver és hadi-szer eltiltása lenne, de ugyanakkor rámutatott azokra a nehézségekre, amelyek a teljes tilalom állal keletkeznének.
A spanyol delegátus véleménye szerint a fegyvergyártás teljes tilalmának Időpontja még nem érkezett el.
Lengyelország kiküldötte csatlakozóit a francia állásponthoz és indítványozta a fegyvergyártás ellen-
őrzéséi, ezzel szemben az észak-amerikai egyesüli államok delegátusa kijelentette, hogy Amerika soha nem egyezhetik bele Ilyen ellenőrzésbe.
Párts, október 7 Normann Daves, a leszerelési konferencia amerikai delegálusa az amerikai ügyvivő kíséretében ma délelőtt egyórás megbeszélést folytatott Herrlot miniszterelnökkel. A tanácskozásról a következő jelentést adták kl: .Daves londoni látogatása után Párisba érkezett, hogy teljes barátsággal tanulmányozza s francia miniszterelnökkel a leszerelés előmozdításának legcélravezetőbb eszközeit."
M
Int másnak, önnek is sxive- I sen fíxetem kl nyereményeit Z
Ezért a most kezdődő 29. sors/\'dlékra vegyen szerencse számú
ossztálysorsfe&yet a Hirscffler trafikban
oszídlysorsjdtik jőeliirustlőndl (Korona szdlló épület), ahol eddig számtalan nagy
nyereményt jIzeitek ki. Kisorsolásra kerül közel S millió aranypengő.
Sorsjegyek árai : Égisz P 24-—, jtt P 12--, negyed P 6-~, nyolcad P 3-— 4271
Húzás már október (yó 20-án és 22-én
A nagykanizsai izr. bitközség a Jövő évre is kéri a városi szubvenciót
a felsőkereskedelmi Iskola fenntartásához
kosBág elve kerül mindenben érvényre
A város minden bizonnyal ezullal is mindent elkövet, hogy ez a kiváló Intézet továbbra is fenntartassék.
Ebben az ügyben ma délelőtt dr. Halphen Jenő az lzr. hitközség elnöke és Lőwenstetn Emil a gazdasági szakosztály elnöke felkeresték a város vezetőségét és szóbelileg is előterjesztették az lzr. hitközség kérelmét a felsőkereskedelmi iskola jövő évi szubvencionálására vonatkozólag. Az ügy — értesülésünk szerint — a jövő hell pénzügyi bizottság elé kerdl.
Meg vagyunk róla győződve, hogy a bizottság méltányolni fogja azokat a magasabb szempontokat, amelyek ezt a kérést indokolttá teszik és megszavazza a jövő évben ls a szubvenciói. Mert városi érdek is a felsőkereskedelmi iskola fenntartása.
(B. R.j
Nagykanizsa, október 7 A Zalai Közlöny annak Idején a felsőkereskedelmi Iskola ügyében a legmesszebbmenőig támogalfa az iskolát fenntartó izr. hitközség ama kérelmét, hogy a város szavazzon meg részére 10.000 pengő szubvenciót, ami meg is történt.
Sajnos, az Idén nemhogy javult volna a helyzet, ellenkezőleg súlyosabbá váll. A tanulók száma megcsappant, a deficit nagy. A tarlulók vallásfelekezeti megoszlása: 21 százalék Izraelita, 79 százalék keresztény. Az lzr. hitközség nem tudja fenntartani a tiszteletreméltó múltra visszatekintő iskolát, ha csak a város nem szubvencionálja isinél tetemes összeggel.
A hivatalos város eddig is betekintést nyert az intézet ügyeibe, belső éleiébe, számadásaiba és megállapíthatta, hogy a legnagyobb takaré-
Barátja kilőtt szeméért 60 pengőre Ítéltek egy kishanizsai vendéglőst
Kapoavár, október 7 A Zslal Közlöny beszámolt annakidején arról a szerencsétlenségről, mely julius 24-én este történt a Szentgyörgyvári hegyen. IfJ. Csanády József klskanizsal vendéglős több barátjával együtt hazafelé tartolt. Köz-
hogy megmulassa a többieknek. A revolver véletlenül elsüli és s golyó Kovács István jobbszemét kilőtte.
A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Csanádyt, akit gondatlanságból okozott súlyos tesli-sértés miatt 60 P pénzbüntetésre Ítélt.
ber Csanády elővette a revolverét, As ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Egy pesti kávéflgynOk elvitte a tapolcai kunosait pénzét, leányát és feleségét ?
ugyanekkor eltűnt az Illetőnek felesége és 18 éves leánya It. Az a gysnu, hogy az eltűnteket is a kávé-ügynök szöktette meg. A fantasztikusnak látszó hírre a nyomozás van hivatva világosságot deríteni
Zalaegemeg, október 7 A tapolcai csendőrség körözést adott kl Farkas Miklós 34 éves budapesti kávéügynök ellen, aki egy tapolcai lakos kárára 60 pengő ér-lékben csalási követelt el, ezenkívül
A ferde lovag
(Korrajz Mária Torézla Idejéből) 30 Irta: Btiázs József
— Baj van ? — Ülődött meg Terézia.
— Baj nincs. Tegnap is magyar urakkal vadásziam. Nincs más vágyunk, mint hogy a saját vezéreik és lisztjeik parancsnoksága alatt harcolhassanak. Még az ezredeket is ha|landók a saját költségükön felszerelni. Mit szólsz hozzá?
— Slnzendoiff ebbe sohasem egyezne bele és a császár sem akarja. Nem adhatunk vezérletet a magyarok kezébe, mert képesek nyilt Ulközetben ellenünk forduInL — Mondla ijedten Terézia.
— Te Is csak Osztrák szemüvegen át tudod látni a dolgokat. A kuruc-verő Pálffy és ürassalkovich nem megbízhatók? Én másként látom. De hát járjatok csak a Sinzendorll csavarodott ulain I Majd ha kátyúba jut a szekeretek, elövehetilek az én methóduaomat. A magyar olyan, hogy egy |ó szóért az egei is megvívja. Alig pár napja vagyon közölttik, de nagyon sajnálom, hogy nem isinertem őket előbb.
— Várj még. Uj ember vagy ili,
mindenki az ünnepi ábrázatát viseli. Majd ha lekopik róluk az ünnepi máz, akkor nézz a szemük közé. — Hitellenkedett Terézia. — De hagyjuk ezt I — S a tiorszcszláng fölé tartva a nyeles serpenyőt, megmelegítette a kávét. - Így. Csak mosl veszem észre, milyen hideg van, de azért ugy-e, Kedves volt igy kettesben reggelizni ?
— O, nagyon. — Ismerte el a herceg.
Egy óra múlva elváillak s negyednap nagy pompával tllték meg Bécsben az eljegyzési, majd februárban a fényes esküvői. Ferenc anyja, a pfalzl hercegnő, betegségével mentve ki magái, távol maradt. Qyülölte a Habsburgokai o » fiának sem tudta megbocsátani Lotharingia elvesztését.
Az ilju pár együtt tért vissza Pozsonyba, ahol nagy ünnepségekkel logadlák őket, meri a hercegei akkor már őszintén szerették a magyarok és sokat várlak tőle.
Terézia csak a nyár vége felé tért vissza Bícsbe s kora ősszel fia született. Mámoros öröm lelt úrrá a császári családban. Ebben az időben a császár már nem is igen hallgatta meg, hogy mit ír alá. Bartenstein
hatalma korlátlan lelt volna, ha nem ütközik minduntalan Duinenfeis jellemébe, aki lelkiismeretesen ellenőrizte a császár elé terjesztett iratokat és időnként megfellebbezhetetlenül jelentette ki:
— Ezt nem Írhatja alá a császár I
Bartenstein sohasem vitázott vele s & kérdéses dolgokat mindég elejtette, de ez nagyon akadályozta abban, hogy hívei táborát növelje és ezért halálos gyűlölet lángolt fel mellében Duinenfeis Iránt. De ezt gondosan titkolta és türelmesen várt az alkalomra, hogy félretolhassa útjából.
József születése ulán egy esztendővel a császár megbelegedelt és váratlanul meghalt. Temetésén már előrevetették árnyékukat a bekövet-kezendök. A bajor választófejedelem, a spanyol udvar, az olasz heicegek, a francia udvar egyáltalán nem ; a német hercegségek, a szász választófeledelem kivételével, nagyon gyéren képviseltették magukat.
Még az udvari gyász sem teli le, amikor II. Frigyes, azon a címen, hogy anyai ágon Habsburg, bejelenti igényéi az egész birodalomra és készül bevonulni Szilézlába. Hiób hírek érkeznek minden oldalról.
A császárnő Batlensleinlől vár tanácsol, de ax tehetetlennek bizonyul. A császár a magyarokra gondol, de Ígéretet kér, hogy amint lehet, Lotharingia felszabadítására Indulhat. Meghívja a magyar urakat Bécsbe. A császári sereg magyar ezredekkel megerősítve Indul el és Malwíiznál súlyos vereséget szenved, de később kiderül, hogy ezt az osztrák tábornokok féltékenysége idézte elő, akik inkább vállalták a vereség szégyenét, mlnlhogy a magyaroké legyen a győzelem dicsősége.
A vereség után összeült a titkos tanács, amelyen a császári pár is résztvett. A tanácskozás folyamán mindenki a barbár magyarokat okolta a vesztett ütközetért, mlg végül a császár türelmét vesztve ugrott fel:
— Önök tévednek t Véleményüket » gyűlölet és az irigység sugaljs Önök valamennyien Kolonics elméletének hívei, hololt az régen elavult, ö koldusokká akarta tenni a magyarokat és ml leltünk koldusok. Katolikusokká a akarta lenni őket s ime a katolikus világ tétlenül nézi, mint akarnak bennünket a protestáns németek egymás között felosztani I
(Folyt köv.)
ital- október 6._____________
A 14.000 dolláros hévízi villa-pör
flgyében nyilatkozik Erdős József ügyvédje
A nagykanizsai törvényszék a mull hélen tárgyalta Erdős József és neje perét Ozv. Nagy Jenőné liévlzszent-andrásl villa-vásárlása ügyében.
A tárgyalásról „Érdekes pereskedés az egykori kis libapásztor leány 14 ezer dolláros villája körül" cim alalt számoltunk be. Az üggyel kapcsolatban dr. Hochstadter Sándor, Erdösék ügyvédje a kővetkezők közlését kéri:
özv, Nagy Jenőné a szállodái Erdőiéktől 1926. március 1-én megvásárolta. Sem vételár, sem kamat, sem bér elmén Erdőséknek egy fillért sem fizetett, hanem az IngatlanI Erdősék jószívűségéből 90 millió koronával, az ő zálog/ogukat megelőző rangsorban megterhelte Sem 1926., sem 1927. évben nem fizet semmiféle köztartozást, setfi egyéb Üzleti tartozást senkinek, ugy hogy az 1927. év végén a hévízi szálloda leiekkönyvének C. lapja megtelt végrehajtási zálogjogokkal s az Erdösék állal eladott szállodai felszerelések le- és felül lettek foglalva. Nagy Jenőné egyszerűen otlhagyla Hívlzt és nagyszámú hllelezólt és Budapestre költözött. Erdősék elveszhették szállodájukat, mert hiszen egy fillért sem kaplak a 14.000 dollár vételárból és nem kaplak 2 év óta sem bért, sem kamatot. A 14.000 dollár be volt ugyan kebelezve a szállodára, de mini emlltém, Erdösék annyira biztak Nagy Jenönében, hogy zálogjogukat megelőzően 90,000.000 koronát engedtek kebelezni egyik keszthelyi pénzintézet javára.
Ez volt a helyzet az 1927. évi fürdőidény után. Ugyanezen időben a vármegyei takarékpénztár elárvereztette Nagy Jenőné zalaegerszegi házát korábbi adósságaiért. Erdősék, hogy szállodájukhoz jussanak, kénytelenek voltak a vételárat peresíteni és a szállodára árverést kérni. Az árverésen visszavették a szállodái 10.000 pengőért. Ebbe a 30.000 pengőbe fordították azt a 10.000 pengőt, amit a zalaegerszegi ház vételárából kaptak, mert ki kellett fizetnlök a Keszthelyvidéki Takarékpénztár 90,000.000 korona követelését kamataival, perköltségeivel együtt. KI kellett fizetniök Nagy Jenőné rengeteg adó- és illetéktartozásait, ugy hogy mire újból tulajdonosai lehettek a szállodának, szép pár ezer pengőt ráfizettek az ügyletre. Mindezek a tények közokiratokkal varutak bizonyítva.
Nagy Jenőné az 1927. évben Budapestre költözött s csak 3 év múlva jutott eszébe, hogy ő gyenge-elméjű volt s hogy őt Erdösék megkárosították. Pert indított. A perben az Igazságügyi orvosi tanács véleménye az, hogy Nagy Jenőné nem szenvedett elmegyengeségben, — az építési szakértő pedig azt a véleményt adta a bíróságnak, hogy a szálloda a vétel Idejében ért annyit, mint a megállapított vételár volt.
ZALAI KOZI.ONY
Halálos áldozata van az erjedő mustnak
luk-.\', október 7 Halálos áldozatot kövelelt az erjedő must a Bandi szőlőhegyen. Berkes György és felesége egy 6 heklós hordót vittek ki a présházukba, hogy abba helyezzék cl az ujborl.
Amikor leérlek a pincébe, az er-
jedő must széndioxid gáza elkábította a házaspárt. Az asszonynak még volt annyi ereje, hogy vissza-vánszorgoti a lejáraihoz, ahol később a szomszédok laláltak rá eszméletlen állapotban Az aBszonyt sikerült is magához téríteni, Berkes Oyörgyöt azonban megölték a gázok.
Könyv alakban te megjelenik Balázs József „A ferde lovag" cimü regénye
A Zalai Közlöny olvasói kőiétől
olyan meleg érdeklődés nyilvánul meg minden oldalról Balázs Józ«el „A lerde lovag" c., folytatásokban megjelenő regénye Iránt, hogy rö videsep megjelenik annak könyvalaku kiadási
A Mária Terézia korának udvari életét, az akkoii diplomácia boszor-kánykonyhájál bevilágító regényt Balázs József eredell bécsi levéltári kutatások, eddig fel nem dolgozolt titkos dossziék alapján irta. őszinte, clkornyállan, erűteljes írás, érdekes, fordulatos, könnyed meseszövés,
korhű miliő, a Mária Terézia korabeli udvar fojtott, fülledi levegője jellemzik Balázs József írását. Könyvsikere bizonyára nem lesz kisebb, mint amilyen Izgalommal most várják naponta olvasóink „A ferde lovag" mindennapi folytatásait.
A llzlves könyv ára 3 pengő lesz. Címlapját Is maga az iró rajzolja meg, aki különben tehetBégesen kezeli az ecselet és palettát Is.
A könyvre, aminek megjelenését 1—2 hónapon belülre lervezlk, elő lehet |egyeztetni a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Zenés divatbemutatót
rendezünk áruházunk nagytermében
Ma, szombaton délután
fél 5 és 6 órai kezdettel.
Bemutatásra kerülnek & legújabb női
modellkabátok, bundák és ruhák.
Sc&ützz Árufycízz-
Felmentettek
Nagykanizsa, október 7 Hóbor Vince vincellért a gazdái feljelentetlék, hogy meglopla ökel, a munkásoknak kevesebb bért fizetett ki, mint amennyit feltüntetett a listákon, a munkásokat a szomszéd szőlőjében foglalkoztatta stb. A vád lopás, sikkasztás ás csalásra szólt. A kir. ügyészség perbe is fogta ezen a cimen Hóbor Vincéi, aki védőlével, dr. Malek László ügyvéddel jelent meg a tárgyaláson, mig a sértetteket, Strém Oltói és Tibort dr. Fodor Antal ügyvéd képviselte.
Hóbor tagadta a terhére rótt bűncselekményeket. A tanuk az első tárgyaláson különféleképen vallottak, ugy, hogy a biróság ujabb tanuk kihallgatását rendelte el.
Most volt ebben az ügyben a második tárgyalás, a tanuk azonban ezúttal ic különbözőképen adlák elő a dolgokat.
lan és azért felmenlését kérte
A törvényszék megnyugtató bizonyítékokat nem talált Hóbor ellen és igy őt felmentette.
egy vincellért
Dr. Fodor Antal a sértettek nevében bejelentelle, hogy a panaszt visszavonják.
Viléz Szlly Dezső kir. ügyész azonban, de csak a csalást illetőleg, fenntartotta a vádat.
A biróság ezulán arra hallgatóit kl tanukat: igaz-e, hogy Hóbor a szomszéd szőlőlében dolgoztatta a munkásokat és gazdái pénzéből fizette kl őket. A kihallgatott tanuk vallomása ingadozó volt.
Dr. Malek László védőbeszédében ulalt arra, hogy Hóbor a vádbeli bűncselekményekben teljesen árlat-
Az egész ország katolikus lakossága megmozdult,
hogy r«.*tvcjyeu a XXIII. Oraaigta Katollkua NaryiyllMaaa
Budapest, október 7
Lázas munka folyik az Országos Katolikus Nagygyűlések előkészítő irodájában az Országos Katolikus Szövetségben, hiszen már csak 2 hét választja el a magyar katolikussáKot attól, hogy összeüljön a XXIII nagy gyűlésre. Az Országos Katolikus Szövetség felhivó és részletes mn-gyarázó plakáljnl már régen olt vannak a templomok a|ts|aln, a plébánia hivatalokban és az egyesületi helyiségekben. A felhívás részleteién tájékoztatja a katolikus hívek millióit a nagygyűlés főbb ünnepségei nck rendjéről és a szükséget tudnivalókról. Az idei nagygyűlést Apponyl Albert gróf nyitja meg, mig a záróbeszédéi Scrédl Jusztlnlán, Migyarország bíboros hercegprímása mondja. A nagygyűlés három nyilvános ülésén lelszólalnak és a főbb ünnepségek szónokai a következők: Angelo Rótta c. érsek, pápai nunclus, Olalllelder Oyula csanádi püspök, gróf Mikes János szombathelyi püspök, Mészáros János érseki helytartó, Huszár Mihály apát, Wolff Károly, Krflgel Aladár és Tóbler János országgyűlési képviselők, P. Bangha Béla jézustársasági házlönők, Horváth Konstantin zirci per|el, Madarász István és Szemann István prelálusok és dr. Szentpéteri Oyula. A nagygyűlés szónokai a mai élet problémáiról és a jövő célkitűzéseiről beszélnek Az idei nagygyűlésnek lehál kétszeresen nagy fontossága van és éppen ezért minden katolikusnak, aki teheti részt kell azon venni, kivált a katolikus vezetőknek, hogy munkaprogramot kap lanak a mostani nehéz Időkben. Az Országos Katolikus Szövetség (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.) kéri mindazokat, akik részt akaruak venni az ide\' nagygyűlésen, ebbeli óhajukat minél előbb közöljék a központi Irodával, hogy a részvételre |ogositó tagságjegyet, melynek ára 2 pengő, valamint a kedvezményes 33"/o-os utazásra jogosító vasúti-, vagy hajóigazolványt, melynek ára 50 fillér, még idejében megküldhesse. A nagygyűlés három nyilvános ülésére szék-jegyek is vannak, amelyek ülésenként 1—6 pengőig kaphatók.
- Állandó szőrmevásári Dus választék az összes divatos szőrmékből Singeméi.
Ipa noxnalc
fizikai munkásnak is joga van szórakozni Manapság legolcsóbban a rádió szórakoztat. Jó rádióra ma már mindönkinek szüksége van. Próbálja meg a 2 | I lámpás, 7016-os Orion rádiót.
Oyárlja: Orion Izzólámpagyár
«
ZALAI KOZLONV
1632. oklóber 8.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Októlr-í- 8, szombat
Római katolikus: Magy. N.-A. Proteat..
etalka. In.: Tti. hó 8.
*
Városi Muxeum és KSnyvtár nyílva ejti tör tökön ét vasáiaap délelőtt tö-tól 13 óráig.
Oyógyuertárl <J|ell szolgalat: a „Márla\'ayóg vaier lát Király-utca 40. M. éa a kiakanlaaal gyógyszertár.
Oflatflidó nyitva icggel 9 órától ula G óráig (hélfö, azerda, péntek délután, \' " éaz nap nőknek).
Az országzászlóra
érkezett ujabb adományok; Malck növírek (Magyarbánhegyes) 2, Kovács Sándor körjegyző (Letenye) 2, Kenyerű János 1, Zala Dezső (Miskolc) 1 pengő.
Minden legkisebb adományt hálás köszönettel fogad és nyugtáz az akció vezetősége.
— Hotazunap. Izraelita polgártársaink engesztelés ünnepe, az úgynevezett hosszunap, vasárnap este lép be. Ebből az alkalomból az Istentisztelet a nagytemplomban egynegyed 6 órakor kezdődik.
— Felkérem a Szent Ilona Leányklub tagjait, hogy ktk az lnaégakcióban való gyfljlésre jelentkeztek, ma, szombaton délulán pontosan léi S óráta a Missziósházban teljes számban megjelenni szíveskedjenek. A Mlsszlóshdz főnöknő/e.
— Elfogtak egy betörőt. Horváth István 28 éves csavargót, aki a Dunántulon száznál több betörést kövelett el, Dombováron elfogták.
— A Nagykanizsai Iskola Egyesület szombaton délután 5 órakor választmányi Illési tart a leányllceum tandíjmentességei ügyében, a városháza tanácstermében.
— A Kathollkus Legényegylet folyó hó 8-án, szombaton este pontban 8 órakor sa|át helyiségében az aradi hősök emlékére műsoros estélyi fart. Belépődíj nincs.
— A vasárnapi zenei matiné, mely a zeneiskola kamaratermében iesz, pontosan léi 12 órakor kezdődik és kb. fél 1 kor végződik. Közreműködik: Vannay János igazgató, kl .Hogyan hallgassunk zenél?" címmel előadási tart, továbbá zongoraszámokkal Hanti Ilona és gordonka számokkal F. Oaral Margit zeneiskolai tanárnők. Jegyek 50 és 80 filléres árban a Krátky tőzsdében és sz előadás előtt a pénztárnál válthatók. A rendezőség ezúton Is közli, hogy ktllőn meghivót nem bocsátott ki.
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli dlvatujdonsá-gok. Schfltz Áruház.
— 3 pengó lesz a „Ferde lovag\' tizlves könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kladlhlvata\'ban.
— A kanizsai tlldóbetaggon-dozó Intézet szeptemberi kimulstá-sából: a hó folyamán jelentkezeti 45 uj beteggel egytllt 147, az év eleje óla 1241 beteget kezeltek. Szeptemberben Röntgenvizsgálat 14 volt, laboratóriumi vizsgálat 26. Segélyben részesült e hóban 38 beteg, akik 1082 liter tejet és gyümölcsöt kaptak. A gondozónő 20 látogatást lett.
"Olcsók vagyunJk. meri fóíc vagyunk lu
NE FÁJJON
AZ ÖN FEJE a szén vasalótól!
VEGYEN villamos vasalát!
Havi részlet; P 1-IO-től falfelé
TRANSDANUBIA R.-T.
CSENGERY-UT 6.
VÁROSI MOZGÓ
Október S-dn, azomtia/ua eaíe 7 éa 9 ólakor OMíóbnr 9-én. vaaitraap 3, J, 7 é» II órakor
Zoro és Huru
barátaink látoga\'nak el hozzánk és bemutatják egyetlen idei
hangos filmjüket,
melynek cime:
Weekend-hösök
Remegő, fecsegő, belörő vigjálék 8 felvonásban.
Remek kiegészítő műsor
— EltOnL Ódor László nagykanizsai napszámos 19 éves László nevű fia még az elmúlt vasárnap eltűnt Pelőfl-ul 53. szám alatti lakásáról. A rendőrség kulatja.
Állott állapotban leró nók él llja anyák a természetes „Terese liuel"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmUködés! érnek el. A modern nőgyógyllás főképviselői a Tereád lócsel vizet ijen sok esetben kip.óbllták és kivélel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találták. A Ferenc lóliel keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzle-tekben kapható.
— Szerencsétlenség a barcsi állomáson. Kumpf Simon Máv. kocsirendező a barcsi állomáson össze akart kapcsolni kél szerelvényt, amikor az egyik kocsi átjáróhidjának vaslemeze lecsapódott és összezúzta a szerencsétlen ember arcát.
— A Napkelet októbert száma Arany Jánosról közöl értekezést Fábián látván tollából. Kédey Tivadar Igen órdekeaen Ismerteti a napisajtó azerepét az. t\'ods-lomhau. ,)ust Bélt, n mai francia regény-
írókat Ismerteti Németh Antal a tragikumról Ir értékes tanulmányt. A szóp-Irodalmi rész gazdag és abszolút értékű
kuniról Ir értékes tanulmányt. A
A megszokottnál Is tartalmasabb a kritikai rovat éa a közkedvelt azentle-ro-vat Előfizetés 8.50 pengő negyedévre. Tisztviselőknek tetemes ongedroéoy — Kiadóhivatal: Bpeat, VII Kózsa-u. 23.
— Asszonyaink, leányaink számára minden alkalommal várva várt esemény a Tdndérujjak számainak megjelenése. Az októberi szám erre a várakozására különösképpen rászolgált gszdag tartalmával, szezonkézimunkáknak Írásban, képben és leolvasható mintákban való bőséges ismertetésével. Minden könyvkereskedésben kapható.
— Betörők jártak Oalambokon. Néhány nappal ezelőtt, ismeretlen tettesek betörlek Oalambokon Palkó János gazdálkodó lakásába, ahonnan különféle ruhákat, fehérnemüeket és ágyneműt vittek el. A nyomozás folyik.
— A modem Mseaságról, a szovjet-életről óa szovjet-Irodalomról, a gép-rombolásról, a kulturbolsevlzmusról, a béko nevében faló Izgatásról, n gazdátlan Bzegónytlgyről, az uj leányról hoz cikkokot a Magyar Kultura uj száma. A szépirodalmi és kritika rovat
Iáitok szellemi, kullurálls életébijí nem hlányozhatlk n Magyar Kultura. Negyedévre 3.00 pengő. Kiadóhivatal: Bpcst, V. Honvéd-u. 10.
Csortoi Oyula nevében
M**H fel egy nilUaMa jaaat^kudu
Szentgotthárd, október 7
Vakmerő szélhámosság történt s minap Szentgotthárdon. Megjeleni a községben egy szélhámos, aki Csortos Oyula színművésznek adta kl magát és olpanaszolta, hogy mivel jelenleg szerződés nélkül van, önálló dalestékből tartja fenn magát. A szélhámos valóban rendezett egy estei az ottani nagyvendéglőben, de olyan tiágár kupiékai adott elő, hogy felháborította a hallgatóságát. Csak másnap reggel, a szélhámos eltűnése után derűit kl, hogy valaki visszaéli Csortos Oyula nevével.
A csendőrség körözi a szélhámost.
= Ffissze reggelijét, ,osaonndjdt vi Ilamos fO-zölapon (havi 1 pengO). Tranadanubla.
— Meghívó. A volt Társaskör könyvtára Szabady Lőrinc őméltósága örizetében van. Minthogy a kör már a világháború első évében megszűnt, a könyvtárnak a városi könyvtár és muzeum tulajdonába való átadása tárgyában lolyó hó 8-án délután 6 órakor a városház tanácstermében értekezletet tartok, melyre a kör összes, még életben levő volt tagjait tisztelettel meghívom. Dr. Krátky István polgármester.
— Fővárosi válaaztéku női kabát és bundaosztályunkat vételkényszer nélkül szívesen bemutatjuk. Schűtz Áruház.
— Egy pengó Jutalmat kap a becstl-
lotee megtaláló, aki a Fő-úton néhány nappal ezelőtt elveaztett, karlkára fűzött kulcs-csomót, rajta egy síppal, beszolgáltatja a „Zalai KözJttny" kiadóhivatalába.
A kamathátralék eltüntetésével sikerül megoldani a gazda-moratórium meghoszabbltását
A pénzügyminiszter tegnap a bankokkal folytatott tárgyalást, a gazdatartozásokra megállapllott okf. 31-iki határidő tervbe vett kitolásával kapcsolatban. — A kamathátralékok rendezésérc állítólag megfelelő módozatokat találtak és lehetővé fogják tenni, hogy ezek a hátralékok eltűnjenek. A tárgyaláson kiiértek a gazdaadósságok kamatterheinek mérséklésé-
1932. október 8.
Össztánc!

Szombatüii este 8 órai kezdettel hangulatos
Sssztinc
a Kaszinóban.
SPORTÉLET • —
Bajnoki mérkőzést játszik vasárnap az NTE Nagykanizsán Dombovári VOOE-NTE A kaposvári aiosilály kétségtelenül legizgalmasabb mérkőzése Nagykanizsán kerül lebonyolításra. A kerület két legjobb formában lévő együttesének találkoxása Iránt sportkörükben óriási érdeklődés nyilvánul meg. Ci annál is Inkább érthető, mert az NTE ax utolsó három mérkőzésén nagynevű ellenlelek ellen győzelmet aratott és jelenlegi formája után a mérkőzés biztos győztesének látszik.
A jugoszláv sajtó nagyon melegen emlékszik meg az NTE maribor! sserepléséről és az NTE-I túrájára elkísért drukkergárda egyhangú megállapítása szerint is csak a régi nagy NTE-től láttak oly szép, nívós játékot, mint amilyent a csapat Mari-borban mutatott.
Ai NTE erősen készül a dombovári VOGE elleni mérkőzésére és reméljük, hogy a VOOE elleni bal-szetencse egyszer már elhagyja az NTE-t és sikerül a sok vereségért és döntetlenért alaposan revansot venni.
Az NTE jelenleg csak rosszabb gólaránnyal áll a bajnoki tabella 3. helyén, mlg a VOOE még rosszabb gólaránnyal, ugyanannyi ponttal a 4. helyen ált. Az NTE győzelme esetén a legjogosabb bajnokaspiránsa a kaposvári alosztálynak és egyúttal egy titkos favoritot hagy maga mögött.
A mérkőzés délután 2 órakor kezdődik a Zrínyi pályán Kléman bíráskodása mellett.
Vasárnap alakul meg Pécsett a MOTESz nyugati kerülete
Aa oil.,1.1 tmfeuupat P.Ue »LUf-\'
Mj«kk.l torubonut.tót tart — A unkulual BportMyufiletekat Thotw.y ár. >«rtaHa«k UpviMlt
Nagykanizsa, október 7 A Magyar Országos Tornász Szövetség a pécsi Nemzeti Színházban délelőtt fél 11 órakor az olltnplászon dicsőségesen szerepeli tornászokkal bemulató dlsztornát rendez. A disz-\'ornát megelőzően a MOTESz nyugati kerülete d. e. 9 órakor a Corso Kérem külön helyiségében alakuló közgyűlését tartja, amelyen a budapesti központ Teleki Sándor gróf országos elnök vezetésével megfenik. jelen lesz a vidéki tornászáét megszervezésének leglelkesebb Arcosa, a kiváló sportférfiu, dr. «m József postalgazgató, a MOTESz
ZALAI KÖZLÖNY
tlrselnökc is. A iielybell egyesületek teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy a torna igen fontos nemzelnevelö eszköz és most, hogy a Dunánlult magában foglaló kerülel hivatalosan megalakul, elhatározták, hogy az országos tornászélel vérkeringésébe ők is szervesen bekapcsolódnak. A Nagykanizsai TE, a Zrínyi TE és a helybeli Postás SF. felkérték a sportszereidéről és agilitásáról ismert dr. íholway Zsigmond postafőnököl, hogy a keiület megalakulásán őket képviselte. Tho\'.way dr. a megbízási készséggel vállalta és igy az alakuló ülésen személyesen meg fog jelenni a nagykanizsai sportegyesületek nevében.
A pécsi tomászbemulaló és a kerületi közgyűlés előkészítéséi dr. Barabás pécsi poslalőnök végenle nagy buzgalommal, fáradtságot nem kímélve.
itt emlHjflk meg, hogy a pécsi kerület összes postafőnökel ezt a ritka szép alkalmat használják fel, hogy Pécseit személyesen bucsut •vegyenek a volt kerületi főigazgatótól, Staar Ferenc poslafőlgazgalótól és üdvözöljék Rutényl Árpád posta-Igazgatót, a kerület ttj vezetőjét.
Időlárls
A nagvkaiflzaai meteorológiai mav-figyelő lelentéseki Pénteken a Mmtr-Mlel: Reggel 7 ólakor +8 6. délután 1 ólakor +IÍ4, eiie v órakor +II J.
PtlMtH: Egész napon át borult égboltozat
Szélirány: Egéaz nap éazakkeletl aaéi.
(Éluakat rddláltltnltil a ■ataaralá-
Elal laMaal Jalaatt aata 10 ária-
an HO.a. Ida várhaté Hjabk aaékkal.
PALCSICS
első nagykanizsai selyem-, kelme-, tonaltesití éa vegy-ttaxtlió (teem. -»•>
Jövőhéten kezdődnek a nagykanizsai vadászlovaglások
Nagykanizsa, október 7 A Jurisich Miklós- Falkavadász Társaság Nagykanizsa környékén minden kedden és pénteken vadászlovaglást rendez.
Első vadászlovaglás f. hó 11-én, Meet 9 órakor a vágóhldnál, balali Klskanlzsa sormásl kijáratától 300 méterre északkeletre. A későbbi vadászlovaglások 2 nappal a megtartás előli a .Zalai Közlöny-ben a I irsaság tagjslval közöltetni fognak.
Halló I
Flgyatam I
Hua-ár!uzálllUa I
Aki megbízható valódi jó fiatal marhahúst akar, olcsó árért venni, az a piacra jöjjön bevásárolni.
Jent- fiL marhahús
csak ........................ ttO fillér
hátulja, bármely réate csak ... 80 fillér
Sertéahus átlagosan .........120 fillér
5kgr vételnél 10 százalék árengedményt Nem reklám, de valóság éven át csak kifogástalan elsőrendű jó árut tartok.
<s«o Tisztelettel
almon látván hentes és mészáros, a piacon, közel a halas mellett.
rr
Oszi hangulat.
Hiába lopta be magát a pajkos nyár az ősz birodalmába, a természet rendje győzedelmeskedett. A kánikulai tikkaszlóan forró napokat minden átmenet nélkül a nedves őszi hangulat váltotta fel.
Az északról jövő hűvös szél, mint a télapó előhirnöke, megrázza a lombjukat vesztő fákat és a lassan ereszkedő ködfátyo-lon keresztül mint óriási szenl-|ános bogarak villannak elő a korán meggyújtott villanylámpák.
Elegáns őszi ruhába öltözötl hölgyek vidáman sietnek az esli korzóra és gyönyörködve állnak meg egy-egy fényesebb kirakat elölt, honnan a reflektorok által megvilágított tükrök kacéran verik vissza divatos ruhákba öltöztetett kecses alakjukat. — Kíváncsi szemek fordulnak egy-egy elegáns kosztüm, vagy télikabát viselője felé, kik boldogok, hogy ők az első hirdetői az uj téli divatnak.
Észrevétlenül, mint egy nagy harmonika megnyúlik a korzó és mindenki siet városunk legfényesebb áruháza felé, honnan ezek a dlvatmodellek származtak.
Az áruház gyönyörűen dekorált kirakatai megállásra kényszerítik\' a járókelőt és taszkén hirdetik, hogy elmulollaíc azok az idők, rtiikor a fővárosba kelleti menni annak, aki olcsó, divatos és elegáns ruhát, vagy télikabátot akart vásárolni,
Az áruház figyelmes vezetősége nem elégszik meg azzal, hogy csak a kirakatok gyönyör-ködlessék a járókelőt, s eltekintve attól, hogy a Schütz-áruház bármikor bárkinek minden vételkényszer nélkül bemutatja újdonságait az általános érdeklődésre való tekintettel, ma délalán megrendezi szokásos zenés divatbemutatóját. Ez alkalommal sikkes mannequlnek felléptével bemutalásra kerülnek a legújabb ászt és téli dlvatujdonsdgok és meggyőződésünk, hogy a Jól sikerült revüről mindenki azzal a tudattal fog lávozni, hogy megtalálta az igényének és erszényének legmegfelelőbb elegáns ruhát, vagy kabátot, mert Igaz az a sokszor hirdetett Jelszó: Schülz áruház olcsón, elegánsan lelruház I
Közgazdaság
Megkezdik a munkát a zalai malmok
Nagykanizsa, október 7 Mint jelentettük, a zalai molnár szövetség határozata folytán a megye területén lévő malmok hétfőn leálltak. Most Htrschkr Samu fűzvölgy! malomlulajdonos, az üzemszüneteltetést kimondott gyűlés korelnökének aláírásával a kővetkező körlevelet intézte ai összes zalai molnárokhoz:
.Tekintettel nagym. Gömbös Gyula miniszterelnök urnák, f. hó 5-én as Országos Molnár Szövetséghez Intézeti táviratára, mely szerint a molnárok kívánságait sürgős Intézkedésre a szakminisztereknek kiadta, tiszteletteljes bizalommal és felemelő reménnyel eltelve ai uj Kormányelnők ígéretével szemben, felkérem az Igen I. zalai molnárokat és ma!omluia|-donosokat, hogy a leállót1 malmaikban a munkát minél előbb újból vegyék fel.\' _
Pária 20*32"rt, London 17-90, ____
118*25, BrOaael 71-97V1, Milano 28ÍÜA, Madrid 42-43, Arcstwdam 20tf50, Uoflin 12315, Wien —•-, Szófia 3*74, Prága 15-34, Varsó 0800, BudapMt —•-, Belgrád — —, Bukarest 3-07.
Buza tv. 10 flU., dl. 10 flU.,• a rozs — flll. emelkedett,
Ruut tisaav. 7toa 13-90—13-80, 77-es 13-70—141)5, 78-as IMI 14-20, 7t)-«a 1406-14-85, 80-aa 14\'10-14-50, dunántúli 76-oa 12-75-12-95, 77-es 13-86—13-10, 78-aa 1310-1325. 79-oa 13*20-13*34, 80-aa 13*30— 13-fjC, roza 7-60~7*70l tik. árpa 9-60—9*70, *ab 0-90- I.TOÖ. tengeri tt. 13*50—|3*8Ű, korpa 7-10-7-80.
á leautt Bank dwtiia-ártelTMsal
VALUTÁK f OBVIZAK
■_„t. 19-76-20-15 BeTgafr. 79*16-79*74 Caüik. 1691-1701 Dánk. 101-80-103-00 Dinár 8S0-9\'J0 Dollár 570*50-33*50 1\'randa 1.22-40-22*30 HotL 22940-23080 Zloty 63\'95-64-45 Ld 336-3-46
Léva 4-00-4 25 Líra 2990-30-20 Málta 135*7013frts0 Norvég 9690-9990
P»Mta —•--•-
Sebül. —•-\'—
Svájdf. 110-70-111*40 Sv«k. 10090-101 90
Ama*. 229-60-230-80 Mgrid 908-9*96 BÍrtin 138*60-136*60 BrüsseJ 7926-7974 Bukarest 3*38 3-48 Kopenh.102 00-I03*00 London 19*70-1984
Madrid -----
Milano 3000-30*18 N«wy. 5/1-00-574*00 0«lo 99*10-9990 Párta 22-33-22*47 Prága 1^93-17-01 Stóna 4*004-27 StoekSi. 10110-101-90 Versé 64-00-64-45
Wtao -■-■-
Zttrldl 110-80-111-40
Wien clnarlng árfolyama i 80.454.
Hel hajtás 390, eladatlan 54 - Elsőrendű 114-1-18, szedeti 1-08-1*12, «z®-dett közép 096—1*04, könnyít 0*84-0911 l-aő rendtl öieg 1*04-108, tl-od rendi
3- r •
inna i
090,
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám
ZA1.A1 KÖZLÖNY
nlfcertfM»« \' .sy^i ---—
Kla gyermekek netté Meretette! ajánljuk évek aorán át hOséges aatap4asf l«4eayfe
btrodalmtnémet kisasszonyunkat Wlnhkr főrabbi ík- 4555
Egy Metdlnger vaikilyhn olcsón el-adó Eötvöa-tér 6. u slatt. 4551
Olptt

laaaillltaH árban Bazár-udvar. 3565
O\'M* iaMriaaalét. Magánjáró
lagttliésigéppel falllrésselést ft aprítást vállalok. Báron. Erzsébet-tél 18. It. 4454
■által veszek minta szerint. — Vlda faszerkereskedő. 4521
Oaatádthéi, két szoba óaues mellékhelységekkel és nagy kerttel, november t-re kiadó Klnlaal-utca 34.1i. 4852
POQÁNYVARI
uradalmi tajboralm kaphatók Itterenkint mái M Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. BHOa« KAROLY löldblttokoe
I Batthyány-utca 28. aaám.
ítiaaiatt kedden este egy karikagyűrű, Wlaaalcs-utcálól az alaólemplomlf. Becsületes megtaláló magas Jutalom ellenében sdta le a kiadó hintáiban. 4564
Jobb urlnó mellé aatráll) Izr. nót keresek. Clm a kiadóban. 4558
KiiM«at«r, gyermektelen, középkorú kerestetik Sugír-ut 8. szám alatt 4556
KUdó azonnal Káraasaaakéa kom-lortos lakás Ensébel-tér 2. Egy Ores szoba Kólrsey-utca 19. 4Í57
a szobás lakAa, Itlrdószobával, jutá-nyosau, esetleg azonnalra U kiadó Horlhy MIklóa-ut 51. 4280
LlkaBáiat legmagasabb árban veazek. Ugyanott libazsír olcsón eladó. Wetazné. Magyar-ulca 25. 4661
I Önvád végrehaj. . Troxonyl latvánué
A uxykuiual klr. Járásbíróság, mint lelekkönjrvl hatóságtól.
84HŐ/tkv. 1(13?. szám.
Árverés) hirdelmény és árverés! leltételek.
Dr. Balázs Zsigmond tstőuák Papp MárU tj. végrclutjlást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1B8I : LX. L-c. 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 80 P hátralékos tőkekövetelés, ennek 1830. évi Jullus hó 1. napjától Járó 8% ka-mais, 15 P 80 IUI. eddig megállapított per é* végrehajtást és az árverési kérvényért megállapított 13 P költség, valamint a caatlaiozoltalmak kimondott JRelch Oéza 270 P 59 llll. él Magyar Mezigazdák Szövetkezete budapesti cég 200 P tőkekövetelése éa Járulékai behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levó, Pac»á községben lekvó s a pacaal 867. utjkvben 1175/b. I. brsa. a foglalt szántó a Klsmezól dalóben egész Ingatlanra 1000 P klklálláál árban, az u. o. 2058. •itlkvbe átjegyzett s Jelenleg Szabó Itma !J. Papp Zslgmondné nevén álló 2047/b. hisz. szántó a Kápolnai hegyen egésa Ingatlanra SCO pengő kikláltásTárban.
Az Ingatlannak dr. Balázs Zsigmond llgyvéd érdekében a kikiáltási ár \'It ánál, Rclch Oéza követelését Illetően az 11/Vb 1. braa. tngallsn a kikiáltást ár \'/> ánál, a 2047/b. hrsz. Ingsllan 580 pengőn alul, a Magyar Mezógaadák érdekében az 1175/0. I. hrsz Ingatlan 900 pengőn alnl, a 2047/b. hiaz. Ingatlan 580 P alul, mint megállapított legk sebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pacsa községházánál megtartására 1932 évi október hó 23. napjának d. e. 10 óráját tllzi kl éa az árverési feltételeket az 1881 : LX t.-c. 190. §-a alapján a következőkben állapltja meg:
Az Árverés alá eső Ingatlanokat a tent megjelölt ösazegeknél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1S08 : XLf. L-c. 26. § ) Az árvcrelnl szándékozók kötelesek ba natpénzUl a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammái számított óvadék-képes értékpaolrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek áUdnl és az árverési feltételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 190B : XL. t. c. 21.5)
1932. október 7.
H Hangzatos reklám nélkül!
Jöjjön el hozzánk a niagy. kir. Dohánynagy-árudóba és vásároljon egy szerencseszámot a 29. m. kir. osztálysorsjáték számai közül. Egyszer mégis csak sikerül.
Horthy Mlklós-ut 2. Horthy Miklós-ut 2, ^ Ügyeljen a címre I
Az, aki az IngaUanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár, százaléka szerint megállapított bánatpénzt íz általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. §.)
Nagykanizsa, 1932. évi szept. hó 13. Dr. Bentzlk s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. 4SS3 (OlUiL
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei uizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.\'
hytstó aliáns Hnertaleftet.
F árak tár : WEISZ MÓR, Nagykanizsa Klrály-atea 34 Talafaa SIO.
is _
Dió* Burgonya Csöves tengeri
szállításához használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
6abona csávázószerek:
Porpácok: leávsi pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlfísntln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya termény és növéoy-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság melktt. Telefon 130.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" polliikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghivókat, él-jegyzési és esketési értesítéseket* gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Inptulajdonos Közgazdasági R.-T. Outcnbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaaizsiu. (l**clelös üzletvezető: Zalai Károly.)
72, étrMyam 229 uám
Nagykaaiua 1982. október 9, vasárnap
Art 1Q Rllét
ZALAI KÖZLÖNY
lietkeaatóeég éi kiadóhivatal: Póni 5. ai KeMtbdyl Hókkladóhlvatal: Konnth-utca
Pöul 5. aaim.
32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klólllcléal éta : egy hóta > pengó 10 Iliiéi Sicrkeutóaégl éa kladóhlvatall Itlelon. 71. u
Tengerre magyar!
Irta : Kalaoun Foroac
Kossuth lánglelkéböl szakadt fel nyolc éviizeddel ezelőtt a történelmi felhivas: Tengerre magyar I Az ö izzó ha aszeretete, prófétai megérzése, közgazdaségi érzéke, koncepciója harsogta bele ezt a szózatot az ötvenes évek ébredő magyarjainak fölébe I Szélea hotizonra és messze jövőbe néző tekintete már akkor észrevetle, hogy a magyar búzának, a magyar exportnak szakcége van a fiumei kikötőre, szüksége van a ten-
S;«rre, hogy azon keresztül a világ-orgalom nagy útjaira bocsáthassa fejlődő gazdasági élete produktumait. Hél évtizeden keresztül élt, rezonált ez a felhívás a magyar lelkekben. A nemzet áldozatkészsége modern kikötőt varázsolt a kék Adria, a fiumei magyar tenger sziklás partjaira s büszke magyar nevekkel ékesilett nagy óceánjáiok vitték magyar lobogók alatt ennek a földnek gazdag terményeit a földgömb lulsó felére. Hét éviizeden át s akkor világtörténelmi erők tektonikus robaja maga alá temette a szép koBsuthi álmot: a magyar Adriát. Trianon óta nincs közvetlen kapcsolatunk a tengerrel, a magyar pénzen nagy áldozatokkal megépített fiumei mólókon idegen nép lábanyomát seprl a sirocco, a kormányzóság büszke palotáját olasz halóságok hivatali lármája veri föl.
Kossuth magyar tengere, ez a szép színes álom, mely közgazdasági jelentőségén kívül a nagyhalalom szines illúzióiba ringatta a magyar szivekel, iminár a mulltél Annál plastlikusab-ban domborod\'k azonban kl valamennyiünk elölt azóta az igazi .magyar tenger", a Balaton nagy |elen-Wsége életünkben. S Itt ennek a csodálatos lónak, melynek szépségéi annyi író, annyi köllő megitta, megénekelte, nemcsak közgazdasági fontosságáról, hanem egyre nagyobb népegészségügyi szerepéről van szó. Az .Isten könnycseppéből" lett magyar tenger tiszta vize, bársonyos humokja egyre nagyobb szerepel játszik a napi gondokban, az agyonhajszol! életben kifáradt, meggyölört emberiség éleiében. Évről-évre löbb és többezer ember keies pihenési, megnyugvást ennek a gyönyörű tónak partjain. A nehéz munkában, Idegölő állandó izgalomban ellankadt szervezel a magyar tenger lágy vizében, a balatoni nap éltető sugaraiban szemlátomást regenerálódik. UJ, életerős, munkára, tettre, alkotásra kész emberek hagyják el partjait pár heti .nyaralás" után. És a gyermekek I Ezek aztspró embercsemeték a Balaton hullámaiban .fickándozva" a a somogyi part bársonyos fövényében sütkérezve, a nagy magyar ígéret deill8 optimizmusát sugározzák ki magukból. A Balaton az Élei, az Eró, az Egészség, a bizakodó Optimizmus lava. Több, mint nyaraló, üdülő hely, a magyar tenger a testi ™ lelki etök regenerálódásának csodalatos hatású tava. Gondot, but \'lejteni, elfáradt szervezetet, meggyö-1(1,1 lelkei uj erőhöz segíteni, gyer-
Gömbös: Ne kritizáljatok, hanem engedelmeskedjetek!
.Nem engedhetjük meg magunknak a kiskirályok és rabszolgák bűnös rendszerét"
Budapeet, október 8 (Éjszakai telefonjelentés) A Társadalmi Egyesületek Szövetsége szombaton déltilán monstre felvonulást rendezett GBmbOs Oyula miniszterelnök, társelnök tiszteletére. A [elvonuláson 285 budapesti egyesület, mintegy 60 - 80.000 emberrel veit részt. A TESz egyesületi helyiségében
ünnepélyesen fogadiák a miniszterelnököt, aki rövid beszéd keretében kifejtette, hogy nemzeti állam nem engedheti meg magának a kiskirályok és rabszolgák luxus-rendszeréi. Nem szabad szétlagoltan élni a nemzet életéi.
Qömbös Oyula ezulán kiment az erkélyre, ahol a hatalmas tömeghez beszédet intézett. Hangoztatta, hogy
programja magában foglalja a vallás-erkölcs, családi élet szentsége és a nemzeti öncélúság politikáját.
— Kérlek benneleket — mondotta — ne kritizáljatok, hanem engedelmeskedjetek, mert tövises utunk csak Igy vezethet a leitámadáshoz
Orkánszerű taps és éljenzés fogadta a tieszédet, majd a felvonulás a Szózat eléneklésével éri véget.
A magyar városok közül eddig Nagykanizsának legkisebb a pótadója 1933-ra
A város költségvetésének 35 százalékát emésztik fel a kölcsöu-terhek — A polgárság terhelnek csökkentéséről szó sem lehet a kölcsön-Ogyek országos rendezéséig —
Krátky polgármester nyilatkozata a város jövő esztendejéről
Nagykanizsa, október B
A város jövő évi költségelőirányzata elkészülvén, kérdést intéztünk dr. Krátky islván polgármesterhez, aki többek közöli a következőkben nyilatkozott a nyilvánosság számára :
— A héttől pénzügyi bizottsági ülésen — a zsidó ünnepek miatt — a (onlosabb kurrens ügyek kerülnek lelárgyalásra, \'a költségelőirányzatra kedden kerül sor.
— Ami az 1933. évi költségvetést illeti — mondta a polgármester — nagy gondol okozott az összeállítás, mert a bevételeknél állandó visszaesések mutatkoznak, viszont a kiadásoknak jelentékeny hányada vagy egyáltalán nem, vagy csak igen csekély mértékben csökkenthető. Ezeknek a szempoitloknsk a figyelembevételével sikerült a folyó évi 1,820.000 pengős keielet 1,685.000 pengére leszorítani, ami az 1930 évre megállapilolt 2,230 000 pengőt meghaladó költségvetési kerettel szemben 25 százalékos csökkenési mutol.
— Ha tekintetbe vesszük, hogy a költségvetés bruttó összegének Igen jelentős tételél leszi a város kölcsö-nének tőke és kamatszolgálata, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az 1933. év folyamán még kevesebb Jut beruházásokra, sőt fenntartási kiadásokra Is, mint u folyó esztendőben.
— A hitelügyi kiadás 550000 pengő 1933 ra, amely összeg a költségveié\': bruttó összegének 35— 36 százalékát Jelenít. Knn-k csökkentése természetesen csak országos rendezés keretében törlénhellk és mindaddig, amíg ez be nem következik, különösen pedig ameddig a kir. kormánynak a külföldi kölcsönök tekintetében, egyrészt a lejárati"
idő meghosszabbilása, másrészt a kamattételek leszállítása utján nem sikerül valamelyest kedvező eredményi elérni: mindaddig a polgárság terhelnek nagyon Is kívánatos csökkentéséről varosunkban nem lehet beszélni.
— Valósággal heroikus erőleszi-léseket kell tennünk a költségvetési egyensúly fenntartására és sajnos le kell mondai unk olyan beruházásokról Is, amelyek egyfelől szociális szempontból, másfelől városfejlődési szempontból rendkívül sürgősek és szükségesek volnának.
— Igyekeztem reális költségvetési összeállítani. Ami annyit jeleni, hogy a bevételi oldalon az ezldöszerlntl eredmények alapján várhaló összegekel Irányoztam elő és nem a háromévi átlagokkal dolgoztam, amelyek reális számítás szerint nem lllesz\'helök be.
— Végtelen örömömre szolgált volna, ha sikerül a polgárság terhelnek könnyítése érdekében a póladó kulcsát leszállítani, ez azonban a hevéleleknek színié lavinaszerű csökkenése melleit annak ellenére sem sikerült, hogy a vlllamoskoncesszió értékesítése kapcsán nyert kölcsön-ajánlal révén a város függőkölcsönei-nek lerhel a most következő két esztendőre az eddigieknél lényegesen elónyösebben alakulnak.
— Flgytlemmel kisértem a .Városok Lapjá\'-ban azokat a közléseket, melyek a magyar városok |övö évi költségvetésének adatairól szólnak és ezekből azl állapllollam meg, hogy úgyszólván minden magyar város kénytelen felemelni pótadójának kulcsát, amelynek egyetlen oka az : hogy a kiadások nem csökkenthetők, különösen az adósságok kérdése
miatt, a bevételek csökkentésének arányában. Ezekhez a városokhoz hasonlítva, nálunk még egy. aránylag kedvező póladó kulcs Jön kl az 1933. költségvetési évben, mert a legkisebb kulcs, amelytől edtilg tudomásom van, UJpesl városé 44 százalékkal. Ezzel szemben a most Osz-szeállltolt 1933. évi költségvetésünk adatai szeriül a ml pötadónk kulcsa 1933-ra 42 százalék lesz.
— Ha csak a póladó kulcsát nézzük, a város helyzete rendkívül elő nyösnek látszik, nem subád azonban figyelmen kívül hagynunk azt a kedvezőtlen körülményi, hogy a város Ingatlan-tulajdonosai, víz- és csatorna dijakra klllön Igen Jelentős összegeket kénytelenek fizetni köztartozások fejében és ha ezeket az összegeket is hozzávesszük a póladó kulcsához és igy hasonlítjuk össze a város polgárságának lerbell a többi vidéki városok helyzetével: akkor már egy sokkal kedvezőtlenebb arány alakul ki.
— Minden erőfeszítésünket az adósságok rendezésére kell koncentrálnunk, mert enélkül a háztartási egyensúly fenntartása a polgárság terheinek u|abb emelése nélkül aligha lesz teljesíthető Ez pedig — a mai sivár gazdasági viszonyok közölt — feltétlenül elkerülendő.
Eddig a polgármester.
Ml, akiknek alkalmunk volt betekintést nyerni a város költségelőirányzatába és meglátni mindazokat a redukciókai, amll a polgármester véghezvitt, meg vagyunk róla győződve, hogy a pénzügyi bizottságnak már aligha lesz nagyobb munkája az egyes tételeknél, meri a polgármester felülvizsgáló ceruzála már elvégezte azt. (B. R.)
mekek légióit varázslatos életerővel megtölteni s az egész magyar glóbusz föle a Balaton melleit regenerálódó társadalom uj tesli és lelki megerősödésén keresztül az uj hit, az uj reménykedés sugarait elhinteni; ez a magyar tenger hivatása, jelentősége az uj magyar Sorsban.
A balatoni nyaralás Igy lesz a
Trianon óla újonnan formálódó magyar glóbusz és magyar lelkiség egyik fontos lényezöje, a nagv magyar újjászületés elősegilője. Ösztönösen érzi ezl minden magyar lélek s évről-évre nagyobb és nagyobb számban tódul a Balalon partjai filé. De ma már nemcsak párhetes pihenést, hanem egyre több és több ér-
deklődő állandó .második" vagy mini ezl sok villa homlokzalán olvashatjuk: .kis otthoni" keres. A magyar tenger partjain folyton épülnek ezek a kis otthonok, hogy különösen a magyar középosztály számára .bu-felejtö", .gondűző" fészkekké váljanak. Különösen nagy számmal telepednek le mint villa vagy Iclektulaj-
ZALAI KÖZLÖNY
donosok a tanárok, tanítók, bírák, akik hosszabb szabadságukat előszeretettel töltik a Balaton mellett. De minden társadalmi réteg köréből nagy az érdeklődés a világ e legszebb tavainak egyike iráni. Minden családos ember Iparkodik magának előbb-utóbb egy kis telket szerezni, hogy idővel állandó kis otthont létesíthessen hozzátartozóinak. A telek szerzéseket elősegítik a különböző parcellázási akciók, amelyek egyre több értékes balatonmenll partot tárnak lel az érdeklődők előtt. Kényelmes, több évre terjedő fizetési fellételek mellett még a szerényebb anyagi viszonyok közölt lévők számára is lehetővé válik, hogy a Balaton mellett kis házhelyet szerezhessenek maguknak. A Balaton partjának sok rejlett szépsége fárul lel igy a magyar Balatonimádó közönség előtt, mely ma már valósággal elárasztja a parcellázó irodákat érdeklődéseivel. Az üzleti élelmesség a közönség valódi érdekelnek és tényleges vagyoni helyzetének felisme-résc melleit sok olyan ötletes tervvel áll elő, mely mlg egyrészt nem téveszti el szem elöl a parcellázó rideg Őrleti érdekelt, másrészt lehetővé teszi, hogy mindazok, akik a Balaton felé gravitálnak, ott megfelelő lelkeket kényelmes fizetési feltélelekkel szerezhessenek s esetleg más előnyöket Is élvezhessenek. — Ezek közölt egyenesen szenzációs az a parcellázást terv, melyet egy üzleti ötletességéről országosan ismert fővárosi bank és biztosító Intézet publikált pár héttel ezelőtt. Nem kisebb dologról van itt szó, mint arról, bogy a telekvásárló az ötéves részletfizetés befejezéséig szóló életbiztosítási kötvényt kap s ezzel a hosszú Időre szóló részletfizetési kötelezettségek legnagyobb terhét, a váratlan halálesettel kapcsolatban felmerülő súlyos aggodalmakat teljesen eloszlatja. Azesetben ugyanis, ha valaki legalább egy évig már pontosan fizette a részleteket, a |egyzelt parcella minden további fizetési kötelezettség nélkül tehermentesen a kedvezményezett telekkönyvi tulajdonába kerül. Sőt a bank további kedvezményeket is biztosit. Így többek között, ha az elhalálozás a törlesztések ötödik, tehát utolsó évében következik b», akkor nemcsak tehermentes leiekkönyvi átírást ad,
-r
hanem kitllnö életbiztosítási Üzletről is van szó és őszinte örömmel hívjuk fel minden Balatonimádó figyelmét erre a rendkívül előnyös parcellázási lerve, mely a maga ötletességével, újszerűségével és a közönség valódi érdekeinek szolgálatával még a legszerényebb anyagi viszonyok közölt lévők számára Is megnyitja a telekszerzés lehetőségét. A Balatonnak egy eddig is szívesen látogatóit csodás fekvésű partvidéke hívja ezen az uton magához mindazokat, akik a magyar tenger utolérhetetlen természeti szépségeinek, a balatoni viz, levegő és homok csodálatos gyógyhatásának Igaz barátai. A parcellázó bank bizonyára nem minden üzleti számítás nélkül bo csálotla uljára egészen „modern" ötletes telekértékesitésre vonatkozó prospektusail, de hogy ezzel a kitűnően megalapozott pénzügyi és bizlosilási tervvel nagy mértékben elöbbieviszi a Balaton meghódl\'ásá-
nak oly nagy |eientöségl) ügyét Is, az tagadhatatlan. Az első napok fényes sikerei is ezt bizonyi jtk. A legjobb helyen fekvO parc llákat valósággal szétkapkodták Egy nagy magyar művésznő egy egész telek-tömböt foglaltatott le, kizárólag a magyar művészvilág kitűnőségei számára.
A telekvásárlók figyelme egyre nagyobb mértékben fordul a szenzációs parcellázási terv felé. A magyar középosztály nagy tömegei sietnek maguknak egy-egy paiceilál ie-jegyezletni. A Balaton bűvös ereje hívja, csalogatja magához a társadalom ezreit, hogy bufelejtő partjain a napi gondokban elfáradt lelkek u| erőre kap|anak. A magyar tenger csodatevő vizéből egy uJ, életerős generáció indul el az uj honfoglalás felé. Nyolc évtizeddel Kossuth |elszava ulán megint csak ajkára veheti minden magyar ember az igét: Tengerre magyar I
1932 október 3
ítélet a kanizsai kommunista szervezkedés ügyében
A kommunista bünper mai tárgyalásán a perbeszédek elhangzása ulán a bíróság kihirdette a törvényszék Ítéletét, amely szerint Stolczer Emilt és Flschl Ferencet egyenkint 1—I évi fogházra, Stolte Istvánt 6 hónapi, ifjabb Szabó Istvánl 4 hónapi, Olt Károlyi 5 hónapi Mór Pétert, Bartók Jánosi, Polltzer Imrét és Brand Sándori egyenkint 3 hónapi fogházra, Stern Istvánt 5 hónapi, Hllmayer Rózát 3 hónapi fogházra Ítélte, amelyet kitöltöttnek
vett Osztkó Gyulát 3 hónapi log-házra ilélle a bíróság, az Ítélet végrehajtását azonban felfüggesztette. Fröhllch Lidla, Ifj Jákő Oéza, Ádám Oyörgv, Rajk László egyenkint 3 hónapi fogházat kapott. Schöpftln O/ulát 4 hónapi fogházra ítélték. — Stolczer Emil és Flschl Ferenc kivételével a bíróság az elitéltek sza badldbrahetyezését rendelte el. — Bartók Jánost, aki Idegen állampolgár, kiutasították az ország területéről. — Az ítélet nem jogerős.
Mindenki a saját szerencséjének
kOVáCSa! ! ! ^zért ne mulassza el, hogy
Milfioffer Kálmán
szerencseszámaiból válassza meg sorsjegyeit, ahol tények bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70000, 50000. 15000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény tett Itt sok embert boldoggá.
Sors/cgylrodaCSENGERY-VT 7. (űr. HapocO-Oáx)
Egész P 24-— Fél P 12\'— Negyed P 6-— Nyolcad P 3"— 4no Huxús: oHt. 20—22-én
A politika hírei
Budapest, október 8 Sztranyavszky Sándor országgyc. lési képviselő, nyugalmazott államtitkár levelel küldött az egységespárt elnökének, akinek be|elenlette a pártba való visszalépését.
Keresztes-Ftscher Ferenc belügy, miniszter Marton Béla ismeretes 240 napos kötelező nemzeti munka tervére vonatkozólag közölte, hogy még nem érett meg a tárgyalásra.
A kereskedelemügyi minisztériumban szolgálati Idejüket kitöltött tim. viselők közül báró Szterényl Sándor miniszteri tanácsost, Morvay Jenő ét Jezsovlcs Oéza helyettes államtitkárt nyugdíjazták. Munkakörüket eddigi helyetteseik fogják ellátni.
Nom Jó, ha az asszony Szent Istvánkor elv*, szlti a házasságlevelét
Nagykanizsa, október 3 Vámosi Lajos zaiaszabarí születésű, állásnélküli nős pincér néhin hét óta letartóztatásban van. Síjtl apja is feljelentette, mert egy napon hazament a leiárt lakatta, azt felfeszítette és oda egy növel betért. Az apja azl állította, hogy „egy növel," a fia azt mondla, hogy • törvényes felesége volL Amit viszont az apa tagadott.
A bűnügyi nyilvántartó Jelentése szerint Vámosi már katonakorában ült 3 hónapot és azután is egy hónapi fogházat.
Ma arról volt szó, hogy Vámosi Nagybakónakon Kustos János gazdi lakásából pénzt lopott, egy másik lakás szekrényéből kabátot, stb.
Vámosi tagad mindent és azt mondja, hogy öccse kérelmére vállalt mindent magára. A lanuk azonban terhelően vallanak ellene. Az apa is, Az öreg Vámosi egyszer csendőröket küldőit a fiához, hogy szabaduljon tőle és akkor kérdezték • nőt, hogy törvényes felesége-e Vámosinak. A nő azt felelte, hogy igen. De mikor a csendőrök követelték tőle házasságlevelet, azt felelte, hogy elvesztette Szent István napján. ■■
— III ugy látszik kél nőről van szó — mondja vlléz Csillaghy ügyész. Nagyon ylgyázzon a vádlott, mert hivatalból kell akkor ellene eljárnom. Vámosi azonban az ügyész ismé-
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejébél) 40 Irta: Balázs József
— Az önök poliiikája, elmélete, diplomáciai képessége végleg elavult és megbukott. Más utakon kell járnunk, hogy megmenthessük a monarchiát. Megadjuk a magyaroknak a vezérletei, meri ez az utolsó lehelőség! — Dflrögle Ferenc császár.
— Felség, ez a birodalom összeomlását fogja maga ulán vonni I — Szólt elkeseredellen Sinzendorff.
— igy határoztunk s az önök véleménye, akik rövidlátásukkal és ál-bölcseségükkel ide jultatlák a birodalmat, nem érdekel bennünket I
— Felséged elveszíti a birodalmat I — Siránkozolt Königsegg gróf.
— Önök már elveszítenék, most már csak én menthetem meg a magyarokkal! — Vágott vissza a császár.
— Felséges asszonyunké az utolsó szó, dOnlsOn sorsunk felelt. — Kisér-ie\'ezelt Neipperg tábornok.
— Holnap indulok Magyarországba s a hél végén megkoronáz-
tatom magam Szent István koroná jávai! — Szólt Mária Terézia és el-hagyta a tanácstermet.
— A tanácskozást berekesztem. — Hangzott keményen Ferenc császár hangja és követte a császárnői.
— Bartenstein I Bartenstein I — kiáltották kórusban.
— Uraim, én lehele len vagyok I Minden halalom Duinenfels tábornok kezeiben van.
— önnek barátja I
— Sajnos, nem tudom befolyásolni. — Feleli Bartenstein keserűen.
Az urak egymásra meredlek, azután tudomást sem véve a titkárról, aki bevallotta, hogy elvesztette befolyását, komoran lávozlak.
A császári pár ériekezletet rögtönzött a magyar urakkal, Barteusleinl és Duinenfelsel is bevonták, mint bizalmasaikat.
— Urak, a kocka el van vetve, mosl a magyarokon a sor I — Kezdte a császár.
— Felséges uram, össze kell hivni a ko onázó országgyűlés\'. —■ mondotla Batthyány gróf.
— Baj lesz I Eddig még minden
magyar országgyűlésből baj lelt. — Jegyezte meg Bartenstein.
— Bízza csak rám. — Szólt közbe a császárnő. — Engem fjgnak megkoronázni, mert a magyar törvények értelmében én leszek a király, én majd megnyitom az országgűlést ugy, hogy ot baj nem lehet.
— Kötelességemnek tartom felségleket figyelmeztetni, ha a magyarokat megverik, a birodalom elveszelt, ha pedig a magyarok győznek, ők szedik szét a birodalmai, meri ugy fognak hazaiérni, mint a Pretóriánusok. — Jegyezte meg Bartensiein és komoran nézett a magyar urakra.
— Hogy a magyarok mit kívánnak azt én jobban tudom. Általában arra kell Önt kérnem, hogy a magyar kérdést bizza rám, mivel nálam jobban azt senki sem ismeri! — Szóli rá szigorúan a császár. — önt csak arra kérem, hogy megfelelő formában továbbítsa rendeleteinket és parancsainkat.
Barlenstein sápadtan hallgatolt és kérdően nézett Teréziára.
— Felséges uram, Bartenstein a dynastia érdekében szólott. — Je-
gyezte meg Duinenfels.
— Tudom. De Barlenstein báró ezúttal a dolgok ismerete nélkül szólott a tárgylioz. Mi elismerjük a báró érdemeit.
— Ugy van báró ur, ml elismerjük érdemeit. — Ismételte a császárnő.
— Köszönöm felség! — Mondotta Bartenstein meglepeiten s előbb Terézia s csak azután hajolt meg a császár felé.
— Ferenc elmosolyodolt és köny-nyedén szólt:
— Nehéz lesz rrtegszoknia önállóságunkat, bár emlékszünk rá, hogy előrelátása és óvatossága már sok jó szolgálatot lett nekünk. — S itt az éjszakai .csetepatéra gondolt, amelyet Bartenstein tőre döntölt el. — Folytassuk uralmi — Szólt a magyarokhoz.
— Kegyes engedelmével elhoztam felségeknek a koronázási országgyü ■ lés tárgysorozatát, amelyet az alkotmány szab meg.
— Báró ur, vegye át az iratot. — Szólt Terézia kegyesen Barten-steinhez. (Folyt, köv.t
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást ís elmulasztja.
1932. október 9.
ZALAI KÖZLÖNY
telt kérdésire újból hangsúlyozza :
— Igen, a törvényes felebégem.
Vlléz Cslllaghy: Vigyázzon, mit mond. Inkább mond|a meg, ha a szeretője, mert ha magának két felesége van, akkor megbüntetik.
Vámosi azonban megmarad amellett, hogy neki csak egy és pedig törvényes felesége és egy gyermeke is van.
A bizonyítási eljárás befe|ezésc után Vámosi Lajost lopásért, tekintettet, hogy már btlntetve voll, kilenc hónapi börtönnel sújtotta a bíróság. Vámosi megnyugodott
Megnyílt
Saasék Kiállítása
Minden évben különös örömmel és figyelemmel várja Nagykanhsa ntübarál közönsége Sassék tárlatall. Nem csak azért, mert mindhárman kanizsai gyökér hajtásai s mini Ilyenek, a kanizsai kultur-talajbó! kitermelt büszkeségei e város éleiének, hanem azért is, — és eredményeik folytán főként azért -- mert termésük minden évben uj és u| igazolása a hivatott művész megállási nem Ismerő előrehaladásának és uj meg u| seregszemléje minden tárlatuk Igaz f« komol; értékeknek
A ma megnyílt kiállítás 160 képe közölt járva, legelőször Sassné indiai képel állll|ák meg az érdeklődést. Benne van ezekben a képekben minden jzln, misztikum, forma és élet, ami távolkelet csodálatos világát jellemzi. A pár pálma-korona felett szikrázó ég leheletfinom szín zuhataga, a tigrisvadászatról hazatérő elefánt-monslrumok csendes monumentalitása, indiai kunyhókalja Izzó árnyékai, a titokzatos világ zajos kikötő-élete, a Hymalája fenséges nyugalma, az Indiai lélek végtelennel rokon magábamélyedése, minden feltárul ezekről s képekről. Nekünk szinte elképzelhetetlen finomságok elevenednek meg Saisné bravúrosan könnyed és biztos ecsetje és India lelkét magából sugárzó poézlse nyomán. A szépet kereső ember megrészegülhet ezek előtt a képek előtt.
Sass Baba Indiai képei figurális ktaészitöűl kapcsolódnak édesanyja mély lelkiségű meglátásaihoz. Egyik poriré|a a nála régebben megcsodál! fölényes biztonság, bátor ecset-kezdés ét pompás szín és tónusérzék jeleit viseli magán, néhány uj Indiai viselet témájával szemben, amelyeknek némi Indokolatlan ,neo-prlmltlv" mellékzöngélük van, bizonyára az ottani modell-nehézségek is a szln-áradalok smugy Is kemény próbát jelentő feladata miatt.
Érdekes ér szívesen látott öllel Sass Ferenc gyűjteménye, melyben 18 éves kori legelső olajfestményétől (klasszikusokra emlékeztetően finom patlnáju önarckép) eddig a műteremben hevert, játékos vázlatokig és uj termése legszebb darabjaiig minden . együtt található. A legszerényebb vázlat Is magán viseli az abszolút művész ludásál, szivét, szeméi *s gondolatát. Ujabb képel közül csodálatosan poétikus a sárga szin-Pompábó! álomszerű finomsággal megfestett vízparti alkonyai, a téli táj ködében ballagó ember, a megrázóan szép, zöld tónusokból álló golgolha, (a hűvös Illákból összerakott kikerics-csendélet, az erdő-•zéll havas alkonyat ólmos csendjének mélységes hangulata.
Régen voll Kanizsán tárlat, áml ennyi gyönyörködésre és Ilyen mü-vtszi benyomátokra adoll volna lkaimat a művészet rajongóinak.
M
Emberéletbe került a kontárral végeztetett falbontás
Nagykanizsa, október 8 ^ Becsehely községben özvegy Varga Sándorné gazdag korcsmárosné renoválási munkálatokat végezteletl az udvarában levő épületen és a fal lebontásával megbizla két napszámosát, nem gondolván arra. iiogy ilyen munkát szakemberrel kell végeztetni A magas fal bontás közben ráborult a munkásokra, maga alá leinelle Harangozó Lajos napszámost. aki halálát lelte a helyszínen.
A klr. ügyészség gondatlanságból okozol! emberölés mlalt emeli ellene vádat. Ma tárgyalták ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszéken.
Vitéz Cslllaghy Oyöígy klr. ve-zelöügyész utalt arra, hogy ha a
munkaadó szakemberrel végeztette volna a falbontást, egy ember halála nem következett volna be. De a büntetés kiszabásánál legyen tekintettel a bíróság arra is, hogy a vádloll nemes szivéről és jótékonyságáról Ismeretei az egész községben.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki özvegy Varga Sindornét gondatlanságból okozott emberölés vétségében és öl ezérl, a nyomatékos enyhítő körülmények figyelembevétele mellell 40 pengő pénzbüntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztene. A törvényszék abban a körülményben, hogy nem alkalmazott szakembert: látta a gondatlanságot. Az Ítélet jogerős.
Állandó nagy
kabátszőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIVATÁRUHÁZ.
Rendőrt hívott a fia ellen, aztán a rendőr ellen vallott a biróság előtt
Hatósági közeg elleni erőszak miatt egy hónapi fogház
gával védekezett és azt mondotta, hogy nem emlékszik semmire.
Az apa, aki snnakldején a rendőr seglliégét kérte, most a rendőr ellen, a fia mellett vallolt, ugy, hogy az elnök It kénytelen volt őt erre figyelmeztetni.
A bíróság hatósági közeg elleni erőszak vétségében bűnösnek mondta ki Véber Lajost és öt az enyhítő szakasz alkalmazásával kélhónnpl fogházra Ítélte.
\' Az Árpád utcában történt, hogy Véber Lajos keretkedősegéd nekitámadt édesapjának ét meg akarta verni, ugy, hogy az rendőri segítséget kért. A kalapáccsal hadonászó Utas és garázda einber a rendőrrel Is szembeszállt, dorongot emelt rá, majd a kardját akarta letépni róla.
Halósági közeg elleni erőszak vétségével került ma a vádlottak pad-Iára Véber Lajos, akit dr. Sabjdn Gyula ügyvéd védett. Véber ittassá-
A nagykanizsai ipartestület nem képviselteti magát az országos demonstrációs nagygyűlésen
Derűs vita az IPOSz temetkezési biztosítása körül
Nagykanizsa, október 8 A nagykanizsai ipartestület megtartotta október havi elöljárósági ülését, amelyen jelen voll dr. Hegyi Lajos városi fő|egyző it.
Ezen az elöljárósági ülésen ismét nem volt felszabadítandó tanonc. Az Iparosság ma már alig larl tanoncot, részint a velejáró terhek miatt, részint mert foglalkoztatni sem tudná. Samu Lajos elnöki jelentésében
rámutatott arra, hogy még mindig nincs elintézve az Erzsébet-tér! telek szerződés-tervezete. Nyugtalanító ér-
zés fogja el, mondotta, amikor lál|a, hogy a szerződés-tervezet még mindig a bürokratizmus útvesztőjét Járja. Amikor az *gész vonalon a középlt-kezéseket hangoztatják, éppen a bürokratizmus késlelteti azt, hogy az ipartestületi székház felépülhessen. Pedig a miniszter annakidején kijelentette, hogy az elintézés .napok kérdése". Megnyugvással vette tudomásul, hogy az utcanyltás tárgyában a polgármesler nyomban Intézkedett, felhívással fordult a Zalai Közlöny utján az épilenl szándékozó közönséghez és sz eredmény a polgármester véleményét igazolta.
Az elnöki jelenléshez többen hozzászóltak.
Az elöljáróság elhatározfa. hogy a székházépítésre kiírja a terv pályá zatot, amiértls rendkívüli elöljárósági ülést fognak összehívni.
Felolvasták az IPOSz átiratát, amelyben felhívja a testület figyelmét a „Provldentla" nevű temetkezést biztosításra.
Közbekiáltások: Mái temetkezéssel is foglalkozik az IPOSz?
Az elöljáróság több hozzászólás után akként határozott, hogy felír az IPOSz-hoz ée íelizólitja öt, hogy lépjen be a Nagykanizsai Temetke-zéti ügylett*, mert az sokkal olcsóbb, mint e arovidentla. Egyebekben pedig ai IPOSz Igyekezzék Inkább a nagylparossdg egyetemes érdeket! előmozdítani és érte küzdeni, ne temetkezés1 ügyletekkel foglalkozzék.
Komárvárot vásártartás jogának klterjesziétével foglalkozott ezután az elöljáróság. Komárvárot ugyanit 3 uj vátáriartásra kért engedélyi. Az Ipartestület elöljárósága nem véleményezi Komárváros kérelmét.
Az október 12-re halasztott országos Iparos nagygyűlés ügyében az elöljáróság hosszas vita után kimondotta, hogy nem képviselteti magát az országos nagygyűlésen, mert nem látja ennek gyakorlati hasznát és mert a kőszegi határozatokat sem ha|lolták végre 100 százalék erejéig.
Végül belső ügyek kerüllek letárgyalása. Köze! éjfélre járt az Idő, inikor az elöljáróság! ülés, az iparosok eme kisgyűlés* véget ért.
■te r«kslc t» i»«*lt
izükségük von jó rádióra, mely napi gondjaikat ;iegalább néhány órára feledteti. A rádió ma már teholsem nélkülözhető. Próbáija meg az 6+1 lámpás, 7060-es Orion rádiót. Egyenáramra is kapható bármely szaküzletben.
Gyártja: Orion Izzólámpagyár
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október s.
Ez se rossz...
A filmn»xter\'d<vni
• Sok csudabo-
Jj a garat összeolvas
\\j, . _ az ember az orosz
j/Ut y^g^orszdgldllapolok-ról, ae azl még mindezidelg nem ^K tudtam, hogy az
W V egyenlőséget a
\\ ruházkodás terén i." annyira sző -szerint vették a szovjet kótyagos fejű nagyurai, hogy egészen a legutóbbi napokig tilos volt mérték ulán, rendelésre készült ruhát viselni.
Tessék csak elképzelni, hogy ml lenne teszem fel, ill Kanizsán, ha behoznák a ruházkodás terén a szovjet-divatot? Amilyen bolond a világ, mihelyt az öltözködés ragályos szeszélyeiről van szó, — nem Is olyan lehelellen. A zsák nadrág, ami a ml flcsuralnkon sokáig lötyögött (tőlem ugyan meglehet, hogy még ma is lötyög) mindenesetre olyasfajta benyomást kellelt, mlnlha mértékvétel nélkül rakták volna a viselőjére. A harmonlka-szerUen megrokkanó nad rágszárak eleganciája is bizonyára ugyanilyen szovjet-hálás alatt váll divattá még az egyebekben kínosan feszesre vasalt frakkhoz és golyóálló ingmellhez Is. Mert egyéb logikái nem találok abban, hogy miért akkor fess a nadrág, ha si élesebb, hosszabb és bővebb a kelleiénél.
Ilyen jelenségek persze — sől talán főként — a női divatban Is napirenden vannak. Meri a női ruhával sem jövünk, ugy látszik, rendbe soha többé. Egyik esztendőben olyan rövid volt, hogy ha Karaffláth akkor leli volna kultuszminiszter, egész biztosan elrendelte volna, hogy a nők szoknya felett Is fügefalevelet viseljenek. Aztán meg átmenet nélkül olyan hosszú leli a szoknya, hogy agglegény adó bevezetéséről kellett gondolkodni a nemek vonzásában előállott nemzetgazdaságtan! hiányok ellensúlyozására.
De azért amit a szovjet csinál, az mégis csak túlzás. Ott egyáltalán nincs mérték utáni szabás, nincs egyéni ruházkodás. Oll mindenki egyforma, tehát mindenki egyforma ruhát Is kap a szovjet-raklárakból.
Egészen érdekes volna, ha nálunk Is tilos volna mérték ulán varratni a ruhát és egy napon egész Kanizsát egyforma .szabvány-ru/iábu" bujtatnák. Elképzelem például a polgármester urat és mondjuka kis Hoizert a vasárnapi korzón egységes állami mértékre szabott za kóban. Vagy talán nem lenne praktikus, hu Hoch Oszkár nyugodtan mellényt cserélhetne Báron Palival, Wajdlts Árpád cipője meg jó lenne Tholway Zsiga bátyánknak? Mindjárt nekem is kevesebb bajom volna a kedződő pocakommal, amivel Illetékesek (és illetéktelenek) kiszekálják az életemet, holott a falanszternadrág jótékony egyformaságában tarthatnám magamat akár olyan fess fiúnak is, mint Oandhl, akiről közludomásu, hogy a mai nők férfi-ideálját, a ,jius alakot" a legpocak-meniesebben reprezentálja,
A hölgyekkel már nehezebben menne a dolog. Szerelnék én olyan Slalin elvtársat vagy akármiféle Lenin-főhercegei látni, akinek minálunk sikerülne égy asszonyi ugyanolyan toalellbe öltöztetni, mini amilyent a barálnője visel.
Amíg a szovjet az asszonyokat egyforma ruhába akarja bujtatni, uadig Magyarországot nem féltem a vörös veszedelemtől... (bt)
Zongoráját
Jáfta annak inlnAtágít garantálja.
Mik Oll Vfgy, ahol a r«g
fen •
zsdeo
fcnnii
300 darabból álló iaku ram mélyen IwiilH^ áialtn, legjobb tnlnótlfi gyártmányaim mlndn Igényt /alUlUn klekp teuek. p
Kedvező fizetési feltételek.
Piáin* hmkmá
49 éves cég
aranykoaiorui intatto MagyáfWMl, i.t.,..írVobb xongora(U«m«, ÜuiIiomi ífc*T«l-trt IC (Mltmtlei) íw
Törpe színészek
Még ilyen se volt Nagykanizsán. Kis emberek, akik alig látszanak ki a tőidből, táncokat lejtenek, muzsikálnak, akrobaláskodnak és különféle művészi mutatványokat produkálnak, főleg pedig szinházat játszanak. S mindezt olyan művészettel, hogy a kritikusok a legnagyobb elragadtatással Írnak róluk. Bejáriák az egész világol s mindenütt a legnagyobb sikereket aratták. Fejedelmi udvarok vendégei voltak, fejedelmi honoráriumot kaplak, hirl, dicsőséget szereztek s bebizonyították, hogy ők csak testben kicsinyek, de miivé-sznlben nagyok.
Világturnéjukon utbaejtették Nagykanizsát, hogy id is bemulassák ki-vételes lehelségükel és művészetüket. A 17 tagból álló liliputi társulat folyó hó 11., 12. és 13-án, kedden, szerdán és csütörtökön a nagykanizsai Városi Színházban tart előadási s mindeneseire elismerés illeli Magyar mozldirektort, hogy módját ejtette ezl a truppot idehozni, ami bizonyára széles köröknek fogja az érdeklődését felkelleni,
A kistermetű nagy művészek műsorán olyan mutatványok szerepének, amik a nagy arénáknak is díszükre válnék. Muzsika, lánc, akrobatika, box-paródia, fregoliádák stb. valamennyi a maga nemében kiemelkedő művészi produkció. Mindenekfelett áll azonban az ő szín-játszási képességük. Csodaszép sajál stílszerű díszleteikkel adják elő azokat a gyermek-darabokat, amik eddig a kisgyermekek fantáziájában élhetlek. A .Hófehérke és a hét törpe" cimü gyermekdarabot most a mi színpadunkon valóságos, élő él beszélő törpék fogják előadni s Igv a gyermek-fantázia által elképzeli alakok és cselekmények a gyermekek elölt megelevenednek.
Előreláthatólag elragadóan bájos előadásokban lesz részünk.
A liliputi társulat minden délulán a kisgyermekek részére külön előadásokat lart, mig az esti előadásukon a felnőtteknek fogják bemuialni az 6 kifogyhatatlan műsorukat.
Látványosságszámba mennek az 6 fantasztikus — saját külön iparművészük által tervezeit — kosztümjeik. Saját karmesterük van, aki ugyancsak az előadás nivójál van hivatva emelni. =
— Dlewock Julla, a közkedvelt Jucl-tante a gyógyulás ulján van. Német ovodájában október végén lesznek a beiralások, november l en pedig kezdődik az oklatás. Kéri a t. szülök támogatását. ___
Időiárts
A nagykanliaal malaorológlal ""•«• ügyelő leientétek i Szombaton a Mm" Mtel: Reggel 7 órakor +112, délutin 3 órakor +13-4, eale V órakor +1M.
Pllhózct: Egéaz napon ál borult ájw" tozal. .
(É/uakal ridUJttaitM * alaal Wá»l |.l.»tl ««V\'V££ kar i F.lm«l.s»<HÓ« »*■*""
■ ebb uaSkkal.
1932 október 9
NAPI HIRiK
NAPIREND Október* 9, vasárnap
Hómul katolikus: Dénes pk. Protesl.:
Dénes. lzr.: Th. hó 9.

Városi Muieum és KAnyvtár nyitva CitlIStlókSn és vasárnap dálelóll 10-tól 12 óiéig.
ilyóg»ai«rtárl éj|fll .íolgálet: ■ „Mária" gyógyeaerlár Klrály-ulca <0. sí. és a klskantasal gyógyssertár.
Oőilllrdó nyílva reggel 8 ólától csle 6 óráig (hétfő, szerda, pCuIck délután, kedden egéaz nap nóknek).
Október 10, hétf A
Róm. katolikus: B Ferenc Protesl : Oedeon. Izraelita: Th. hó 10.
Az országzászlóra érkezel! ujabb adományok : dr. Antal (léza ref. püspök 10, Ultzelberger Oyörgy 3, Engelleller Tfezső 1, Vlczenty Árpád 1 pengő.
A legcsekélyebb adomány Is, ami a határszél sorsára jutott Nagykanizsa trianoni tiltakozásának szimbolikus jelére érkezik, előbbre viszi az Ugy sikerét és erőslll a jobb magyar jövendőbe vetett hitet.
— (Egyházi zene) A mai katona misén Lemberkovlls Alalosné, Flittner Rózsi és Kiss Rózsi XVI. századbeli Ismeretlen szerző O salutarls hoslla c. moteltáját és KOnlg Péler Oh édes jézus c. kompozicló|át éneklik.
— (Szentséglmádás) Hétfőn egész nap szentséglmádás lesz a plébánia templomban. El alkalommal a szentmisék köznapi sorrendléhez még a 10 órai ünnepi szentmise lesz, délután 6 órakor szentbeszéd, utána litánia.
— (Kohl-nldré-est) A mai engesztelési ünnep egynegyed 6 órai istenliszteletének keretében az izr. templomban Abramovtcs Márk főkántor a Kobl-nidrét énekli.
— Ataltrott pénzintézetek ezúton értesítik tisztelt Üzletfeleiket, hogy f. évi október hó 17 tói kezdő -dőleg további Intézkedésig d. e 8 tói d. u. l-lg tartanak üzleti órákat. Angol Magyar Bank r. I. nagykanizsai fiókja, Nagykanizsai Bankegye■ süléi és bélzalai Takarékpénztár r. I., Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. Néptakarékpénztár r.-t., Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r.-t.
— (Népművelési tanfolyamok a honvédség részére) Flló Ferenc nagykanizsai Iskolaigazgató és Lllllk Béla megyei iskolánklvüli népművelési titkár tegnap vlléz Barlay János ezredesnél tisztelegtek egy anallabéta tanfolyam és elemi Ismereteket tanító tanfolyam megszervezése tárgyában. A tanfolyamok a lövő hónapban nyílnak meg Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
A rongyosok és mezítlábasok nevében
Ugy is, mint Nagykanizsa város plébánosa, de egyben, mint az Úrasszonyok és Urleányok Kongregációja prézesének, legyen szabad kérő szavamat felemelnem és azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulnom városunk minden jószivü polgárához, hogy legyenek segítségünkre és tegyék lenetövé azl, hogy a két kongregáció állal lervbevelt .emes, ka-ritaliv munkánkai siker koronázza
Meg akarva némiképp könnyíteni városunk polgármesterének a szegények é« nlnc telenek érdekében meg-indilotl akcióját, a két kongregáció 32 elemi iskolás gyermeknek biztost-totta mindennapi ebédjét. Azonban mi ezzel nem akarjuk beérni, ezeknek a gyermekeknek, akiket a kongregáció minlegy magáénak tart, nem ciak éhségén, hanem ruhátlanságdn és mezítelenségén Is akarunk segíteni.
Azért elhatáiozluk, hogy erre a célra egy kulturnapot rendezünk, amelynek lövedelmél fordítjuk gyermekeink föl-ruházására. F.ktillurn»poiW<i6fr 10-én azaz hétfőn lesz. Ennek fénypontját lógja képezni a Városi Színházban esti 8 órai kezdeitel megtartandó ünnepély, amelynek műsorát P. Butty-kay Antalnak az országos hirü ferences szónoknak a Keresztény Karltász öröm és áldásteljes voltáról megtartandó beszédje és árpádházi Szenl Erzsébetnek a jótékonyság és szerelet angyalinak életéi, nemkülönben egy másik családi filmnek bemuialása fogj i vonzóvá é» érdekessé lenni.
Kérek léhát mindenkit, hogy vegyen részt ez ünnepélyünkön; Jegyen a hétfői nap Iskolája a szegénygondozásnak, szenvedő embertársainkon segiieni óhajtó törekvésünknek.
P. Molnár Arkangyal, plébános
— Ma : Zoro-Huru Idei hangos-flmje.
•■= Vigyázzunk a calllornlal pajzgfetűre és csakis államilag ellenőrzőit, pajistelű, vértelű és gyökérgolyvamentes faiskolából vásároljunk. Unghváry József faiskolája Cegléd. Oktató főárjegyzék Ingyen.
Schütz vászonból van kelengyém, nincs te annak párja, még anyósom Is megszeret, hog)ha azt meglátja.
Szép, tartós és nem is drága, mindenki azt vegye, arany keretben, ,Nyll tartós\' a védjegye.
MAG**
TÖL A
MÉLY F-
Atvlt&t ad •
SL
Philip
selekfoda
— (A szezon első zenei llceálls matinéja) ma lesz a zeneiskola kamaratermében. Az előadás pontosan fél 12 órakor kezdődik. Közreműködnek : Vannay János, ki szabadelőadást tart, továbbá Honti Ilona (zongora) és F. Oural Mirglt (gordonka), kísér Kerekes Irén. Műsoron Mozart, Popper, Brahms, Djhnányi stb. művel. Jegyek 50 és 80 filléres árban már csak a pénztárnál válthatók, hol még néhány, a szezon 5 liceális matinéjára szóló bérletjegy is kapható kedvezményes áron.
— Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Singer dlvatárunázban.
— 3 pengő lesz a ,Ferde lovag" llilves könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehel a kiadóhivatalban.
— A világhírű hazai Parádi víz mérsékeli árban máslélllteres palackokban is forgalomba kerül. Oyo-inorbetegeknek gyógyital. Epebaloknál és a lüdő bizonyos megbetegedéseinél nélkülözhetetlen gyógyszer. Megszünteti a székrekedést és a gyomorégést.
— Fővárosi választékú női kabát és bundaosztáiyunkal vételkényszer nélkül szívesen bemutatjuk. SchOtz Áruház.
— (Autóbusz hlr) A letenyel autóbusz a posla kiváltságára okló ber 10-től 2 óra 30 perckor indul Lelenye felé a Teutsch-üzlet elöl.
= Tánciskola! hlr. Blagusz Elek f. hó 13-án kezdi meg őszi tánctanfolyamát a Polgári Egyletben. Biguin, a legújabb tánc Is tanításra kerül.
— Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók SlngernéL
— A badenl Outenbrunn szanatórium vendégel számlájukat a fennálló törvényes rendelkezések tiszteletben tartásával Budapesten pengőben egyenlíthetik kl. Az Igazgatóság szívesen szolgál bővebb felvllá-gosliással. Az intézet teljes üzemben van, árai összhangban vannak a mai viszonyokkal.
M
\'int másnak, önnek ls szive- I sen flxelem kl nyereményeit m
Ezért a mos1 ktzdódó 29. sors/rllékra vegyin szerencse száma
osxtálysorsfegyei a Hirschler trafikban
osztálysorsjáték JáeldruslUnál (Korona szdlló i\'pillét), ahol eddig számtalan nagy nyereményt fizettek kl. Kisorsolásra keiül közel 8 millió aranypengó. Sorsjegyek ár.-t: Egész P fél P 12--, negyed P 6--, nyolcad P 3-—
Huxás már oklóher t>ó 20-án és 22-én
Sirkeretezést
emlékkövek készítését és mindennemű temetői munkát legmegbízhatóbban és olcsón vállal
Mankovits István
raúkó, beton, cementipari vállalata Jáassflátiaraef at SS. aa.
á gyoaorfájás, gyomomyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, lülzugás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes .FsráM MM\' keserűvíz használata állal sok esetben elmúlik*Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Fersac Italai vízről, mert hatasa megbízható és rendkívül enyhe. A Ferfiío léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
■= Zoro-Huru egyetlen Idei hangosfilmje. Mai
=• Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Singer Dlvatáruház dus szőnyegraktáráL
— (A Leányklub mai műsoros teája) léi ?-kor kezdődik a Missziósházban. A pár kellemes órái ígérő tea-est ezldén első társaséleti találkozása lesz a családias szórakozást kedvelő fiatalságnak.
— Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli divatujdonsá-gok. Schütz Áruház.
A régi világhírt! magyar gyártmány, a
Tiszanjlaki bajuszpedrő
nlaáaalll kaphat*. ne
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek naev választékban legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben Igen olcsó árban. Tek ntettel amwbasáéi viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kósz női ruhákat és «ZŐ-tekintettel ^^^f^^\'^\'íétező olcsó áron áru.ltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fiicher -■ divatéruháx-a Gólyához
ZALA! KÖZLONV
1932. október 9
ülvatrevü Kanizsán
Szombaton délután nagy érdeklődés mellett zajlott le a SchBtz áruház dlvatrevüje. A bemutatóit téli felöltök, bundák és ruhák szabásban és kiállításban a legkényesebb Ízlést Is kielégítik. Az árak még a mai viszonyokhoz arányítva is meglepően alacsonyak. Remek kabátok 36 és felianöen szép bundák már 90 pengőért megszerezhetők. E csodának az i titka, hogy minden, amit bemutattak, az utolsó öltésig helyben, az áruház műhelyeiben készült.
SPORTÉLET
Dombovárl VOOE—NTE bajnoki futballmérkőzés ma a Zrínyi pályán
Nagykanizsa, október 8
Izgalmas mérkőzésben lesz ma része a nagykanizsai sportközönség-nek. Az NTE utóbbi nagyszerű szereplése után Ítélve, nem lehel kétséges a győzelem. Mull vasárnap, szinte önmagát lelaimulva, szenzációs játékkal lepte meg a marburgl közönséget éa 3: 1 arányban fényes győzelmei aratott nagynevű ellenfele felett. A játékról, valamint a csapat szerepléséről lapunk mai számában közöljük a marburgl sajló kritikáját.
A dombovárl csapat a kerület egyik legjobb csapata, amit bizonyít az ls, hogy 1926 óta nem sikerüli az NTE-nak legyőzni. Jelenleg egyenlő ponttal a tabella 3. helyén áll az NTE, mlg a VOOE rosszabb gólaránnyal a 4. helyezett.
A mérkőzés az Izraelita ünnepek miatt 2 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Bíró Kleman.
Még egy jugoszláv sajtó-vélemény az NTE maribori szerepléséről
A „Maribomkl Vecemlk" napilap a következőket Írja:
.Nagykanizsai Torna Egylet— ISSK Maribor 3:1 (1:0). A magyar vidéki amalör-futballsport egyik reprezentánsa a Oudskl pályán mutatkozott be az ISSK Maribor ellen. Csak helyesel|flk a helyi vezető egyesület azon törekvését, hogy Igyekszik nemzetközi mérkőzéseket rendezni, mert ez igen hatásos eszköz a tanulásra « a futbailsporl további népszerűsítésére. — Mintegy 1000 néző volt kíváncsi az erősen bereklamlrozolt NTE-re. A vendégcsapat minden tekintetben Igazolta a róla terjesztett kitűnő híreket. A magyar csapat előnye az összjáték, a szorgalom, az odaadó lelkes Játék, ezek a körülmények okozták, hogy a játékidő nagy részéi ők tartották uezükben. Technikájuk már nem olyan egységes. Van köztük néhány technikailag Is kitűnő játékos, különösen a csatársorban. Halfsoruk és közvetlen védelmük nagy elánnal küzdött éa verte vissza csatársorunk támadásalt. A kapus kitűnő. Támadásban a csapat közepe jobbnak bizonyult, mint a szélek, csak lövő-képességüknek kellene nagyobbnak lenni. Előnye a csapatnak, hogy lapos labdákkal jálszik. Stílusban is felette állnak mieinknek.
Maribortól többet vártunk. Kényelmesek vollak. Szorgalmat most tanulhattak az ellenféltől. Pőhiba a lolytonos visszafelé való kombinálás,
GYOMOR^.- PARADi VÍZ
a IMJl bizonyos megbetegedéseinél nélkülözhetetlen gyógyszer. bPSDBIOKlMU, B lUflO Elsőrangú asztál! víz. Megszünteti a székrekedés! éa a gyomorégést Mérsékeli álban, a**af«tlttai-a>* palackokban Is forgalomba kerlll.
Vezérképviselet: ÉDEMUTV L,, Ásványvíz Kereskedelmi R.-T. Mindenütt kaphatói Budapesl, V., Erzsébet-tér 8. Telefon:8l4-28, 817-20.
a sok driblizés, különösen a 16 son belül. A szélsők Is gyengék vollak. (A kritikus most a maribori csapat egyes tagjairól mond véleményt). A vendégek a győzelmei kétségtelenül megérdemelték. Örömmel konstatáltuk, hogy a Játék Igen fair volt, a közönség ls csendben és pártatlanul élvezte a lendületes, szép mérkőzést."
(A Nagykanizsai Move Lövész-egyesület) f. évi október hó 16-án d. e. 11 órakor a polgári fiúiskolában tartja évi közgyűléséi, amelyre I. tagjait tisztelettel meghívja az Elnökség. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tilkárl jelenlés. 3. Költségvetés é* zárszámadás előterjesztése és a felmenlvénv megadása. 4. Indítványok. 5. Tisztikar és választmány választása 3 évre, számvizsgáló bizottsági tagok választása 1 évre.
Közgazdaság
Kedden u|ra árverezik a békástói parcellákat
Nagykanizsa, október e Mint Ismeretes, a békástól erdőt kiirtották és felparcellázták, miután dr. Krátky István polgármesternek az voll a szándéka, hogy földhöz juttassa a földszegény kisgazdákat és földnélkülleket. A parcellázást F.riss Rezső vátosl erdömesler vezetése alatt végezték. Tegnap reggel kerültek árverés utján klsdásra a 71 holdat kitevő békástól psrcellák. Nagyszámban löllek össze az érdeklődök, azonban amikor 50 fillér klklállásl árral megkerdlék az árverést, a gazdák magasnak tar.va az árat, nem reflektáltak a földekre. A Város kedden reggel újból árverés alá bocsájtja a parcellákat.
M*H ■ a MIRrt keicnvli taljaaan gOrcitSI ■nenUien Ital. Iie kallamev nme lehér. ara a lagolcaóbb. >5 parc alatt haji.
(A Klskanlzsal Polgári Lövész-egyesület) rendkívüli közgyűlésén a tisztikar lemondott, ezután a következőképen alakull ki az uj liszlikar: elnök Hegedűs Károly, tlgyv. elnök vlléz Mdtray József (uj), alelnökök dr. Herjavecz Sándor (uj) és Kiss Tóth Imre, lőUlkár Szmodtts László, titkár vitéz Vlgh Dávid, h. ttlkár Horváth József (uj), háznagy Nováth Oyörgy, pénztáros Kiss László, ellenőr Tarabó Oyula, orvos dr Szabi István, ügyész dr. Fülöp Oyörgy. Számvlzsgálóblzoltság taglal: Oozdán József, Hsba József, Szmodits Józset cs még 15 választmányi tag lett választva. Ezen a rendkívüli közgyűlésen egyhangú lelkesedéssel, érdemeik elismeréséül örökös tiszteletbeli tagokká válasz tolták: vlléz nemes Somogyi Pál ny.
kir. honvéd tábornokot és néhai marosjárat Rozsnyay Béla ny. m. kir. csendőr ezredest.
= Téli dlvatujdonságok Singer kirakataiban I
Párts 2032*1, London 1784, Newyork 517\'IOiA, Brüsael 71-92\'it, Milano 2645, Madrid 42 30, Amsterdam 208 38, Berlin 12275, Wien—"-, Szófia 3 74, Prága 15-33, Varsó 5800, Budapest -■-, Belgrád —•-, Bukaresl 306.
n Ml NA fllaubcfiói aydsyvli Slaxörőaan nagyobb sy4sy«r«|U, mint * k«rtabadl
vla, nem kall holön tót huní.dnl KaphotAk. Ityösyiia,tárakban, ilrofjeiiakbin *, tOwtr Qilaaekban.
Buza tv. 10 flll., dt. 15 flll., a rozs 10 flll emelkedett.
Puza Ilim. 76-os I3-ÖÖ—1390, 77-ea 13-70-14-15, 78-as 13 8V 14-30, 79-ea 1406-14-45. 80-as 1410—14-60, dunán-tull 76-os 12-90-1310 77«a 18 10-13 25. 78-as 13-25-1340, 79-es 13 35 I3\'50 80-aa 1345-13-6\'j, roza 7-70—7-80, lak. árpa 9-70 -9-80, zab 1000-1010, tengeri tt. 13-50-1380, korpa 7-70-7-80.
á gemietl Baik ásrlzg-árlolyaaul
VALUTÁK f. 19*7.5-2015 Belga fr. 79-16-79-74 Csehk. 16 91-17 01 Dánk. 101-80-10300 Dinár 8-80-9 CO Dollár 57050 573-50 Prandaf. 22*40-22 50 Holl. 229 40-23080 Zloty 6395-64-45 Let 336-3-46 Léva 4 CO-4 25 Líra 29-90-30 2U Márka 135*70-136 60 Norvég 98 90-9090
Peseta —•---•-
Schlll. -•-•—
Svájcit. 11070-111-40 Svédk. 100 90-101 90
DEVIZÁK Amst. 22960-23080 Belgrád 986-998 Berlin 135 80-136-60 Brosséi 79-28-79-74 Bukarest 338-3-46 Kopenh.102 00-1031)0 London 19*70-1984
Madrid —•-•—
Milano 3000-30\'18 Newy. 571-00-574 00 Oszló 99 10-99*90 Párls 22-33-22-47 Prága 16*03-17-01 Szófia 4-00-4-27 Stockh. 101-10-101 90 Varsó 6400-64-45 Wien _•—__•_ Zürich 11080-111-40
Wien clearing árfolyama t 80.454.
Kiadja a laphilajdonoi Közgazdasági Rt, Outenberg Nyomda éa Uélzalal Lapkiadó Vállalata Könyvnyomdája Nagykanizsán,
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 7a szám.
100°/. PALCSICS
clstí nagyUanlxsal selyem-, JceJme-, fonalfestö és vegy-ílsxtltó Usccm.
k, ...........a aa* io m aaaar. nu.
ua a*. « Vaaír- a. ....... H
— Pl*\'.
baOa U 10 wM| M «OMr. ■ !■<»
tnrlkM la4 S^a • |
aáa • 0llér. OaaaS t a
iMl aaa mí aat i \' \'
.Ili* awaalhaak BtWi a
wvaxwii aaa
u ralaalaitaa klajvataa, alkartftsaa o4a«Zr alKra
Méjaa alaajár* kírza a Sugár-ulon két nagy, esetleg három klaenb szobás utcai lakást fürdőszobával éa mellékhelylaégekkel kél Idősebb fbt ttzeléses egyén. Clm a kiadóban. \' |6
Kla*ó 1 csukott 1411. egy ledeles nvátl kocsi és egy pit ló. Sngár-ut 29. 4S68
Rtar golyóa csapágyak antóho^ spedill-san olcsón Ford- es Pordaonhoz Unger Ullmaun éa Tóth vaskereskedésáben 3622
Egy Meldlnger •askélfha olcsón eladó EölvOS-tér 6. sí alatt 4551
Tefa |álék laaolo«4kbaaa Araaaiatfc
kapható. 4433
RSéxttt vessek minta szerint. — Vlda Itlszerkereakedö. 4521
Idősebb arial mellé Izr. nőt keresek. Clm a kiadóban. 45&S
Traiaoaot kétkerekűt, Jókarban levól vennénk. TeJkOzponl 17
Pa-I»*l»*ax diszkréten kiadó, csak biztos helyre. Clm a kiadóban. <093
Dtvat gyarmakksoslk hatalmas választékban Kaulntann Károlynál. 440<J
0 o.ó taMr4ax«Ua. Magin|ifó aza-
laglütésag\'ppel lafUiészcMil éa aprítást vállalok Báron. Erzsébet-tér 18. st 4454
3 szobáa lakés, lUrdóazobával. jutányosán, esetleg azonnalra la kiadó Horthy Mtklós-ut 51. 4560
POOÁNYVARI
uradalmi tájboraim kaphatók lltezeaklnt már *0 IlUéiéit Legkisebb tétel 25 liter.
tllOII (álSLT földbirtokos
iéi4 Batlhyány-utca 28. agám.
Kiadó azonnal háraaNaaafcáa kom-lortoa la kis Erzsébet-tér 2. Egy üres szoba Kólcscy-utca 19. 4457
Használt lékfcallt veszek és eladok Kívánatra háxhoa megyek. Fiacher, Klrály-ntca 47. ^^ 4537
OuMtaika», két szoba összes mellékhelyiségekkel és nagy kerttel, november l-re kiadó Klnlasl-ulca 34/b. 4552
Kétszobás utcai lakaa mellékbelylat-
?lekkel november l-re kiadó Széchenyi-ér 4. 4437
PéaaxkSIoBfiái adok btzloa helyre. Clm a kiadóban.
•Ijre. 4575
■oroaherdék eladók. Maraaalaoa
:ry-ui 2Í.
holdókkal kiadó. Labor, Csengery-ui
4573
Elad* uj egyszárnyú és hármas Iker. ablak, kereaztajló. üvegajtó, három kirakat, uj Kalaer baikaroa, egy stoppoló cl-péasgép, clpíazazsraiimof és kellékek, róut 10, háztulajdonosnál. MAatmaaUr ugyanott kla azoba ellenében felvételik, licitén/, előnyben. 4570
A város beleiületén népen berendezett 0>lataalyla4g I évi november hó l-re kiadó. Bővebbet Merkúr pplrkereskedés-
ben, Nagykanizsán, Horthy Miklós ut I
45/6
Náramaaakáa utcai kettőnobás udvart lakáaok november l-re kiadók. Deák-tér 6 4572
Antik szekietSr szekrény és egy 4 tlókos Khublade mindkettő dlófiból, azonkívül 4 darab 2 a|tóa diófából lumérozott azektény, egy mángorló-gép a hozzávaló kövekkel é» egy 1:0 ilterea üst, hizxal laladók. Bó-veblel Vórösmarly-utca 63. azám. 4S80
IdÖMbb úriasszony, lehelőleg a Csen-
gery-ulctban, qrlcsalidnál teljes ellálisl keres. Clm a kiadóban. 4579
Kiadó kétszobás utcai lakis mellékhelyiségekkel azonnal vagy november l-re. Bővebbel Erzsébtl tér 16. füizerüzlel. 45S!
Több lakaa kiadó november l-re é«
azonnalra Klnlisl-utca 37. 45W
1932 október 9
ZALA! KÖZLÖNY
T
értesítés.
Tisitelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy „ gallértlsztltás Arit 8 és 10 (Illírre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhalestó, gősmosó ea vegytlsztltó Horthy Miklósul 8.
..... Ilii
14211 B. IS30. 14138\'B. 1930, 1095/B. 193\'.\'. 530 1932- 1980 B. 1931. 1981/1931. 1(191/1). 931 ;1178/B. I93Í. 9324/B. 1931. I680,B. ISŰl 14903/B. 1930. 515/B. 1910 4280 B. 1932 14/10/B. 1930. 1368B. 1930. 553-1 B. l»f 5535/B. 1931. 1 536/B. 1931. 5537/B. 1931 5538/B 19»1. 5539 B. I9JI. 55t0 B. 1931 65 5B. 1931. M93/B. 1931. 5541/B. ■ 931 2307/B. 1930 I5I34/B. 1930. 5306,B, 1930 15133 B. 1930 1531 B. 1932. 4639 B. 1930. 4295 B. 1931. 9530 B. 1931. szám.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Strém és Klein cég, továbbá ennek tagjai Strém Tivadar és Strém Oltó nagykanizsai (Király-utca 30. sz.) lakosoknál különféle köztartozások és pedig illetékek, OTI járulékok, vizdij, bekapcsolási költség, OFB eljárási költség, gyógydíj, közterületbér fejében lefoglalt kővetkező ingóságok és pedig:
I. Ebédlöszekrény, 1 drb pohárszék, 1 drb ebédlőasztal 8 székkel, I drb plüss dívány, 1 drb álló óra, 1 drb zongora, 2 drb faragott karosszék, 1 drb 4 karos lüszler, 1 drb gobelinkép,) 1 drb fali diszszekrény, 1 drb kis falitukör, 9 darabból álló szalongarnilura, I drb szalonlükör, 1 drb vitrin, 1 drb nagy olajfestmény, 2 drb kisebb olajfestmény, 1 drb diszasztalka, 1 drb mosdó, 1 drb loilelte tükör, 1 drb réz szamovár, I drb majolika váza, 1 drb faragott állvány, 1 drb dívány, 1 drb gramofon, I drb szőnyeg, 1 drb elő-szobaszekrény, 1 drb perzsaszönyeg, I drb ebédlöszekrény, 1 drb Irimó tükörrel, I drb dívány, 1 drb könyv-szekiény, 1 drb olajfestmény
1932. október 24-én d. c. 9 órától kezdódőleg Erzsébet-tér 10. sz. alalt,
II. 1 darab pénzszekrény, 1 drb kétajtós szekrény, 1 drb rollós iratszekrény, 1 drb empire írógép asztalkával, 2 drb Íróasztal, 13 darab demi|on, I darab 100 literes boroshordó, 1 drb 587 literes boroshordó, 500 liter fehérbor, 1 drb rosta, 2 drb ló, I drb löcsö8kocsi, 1 drb plátó kocsi, 1 drb fekete hintó, 1 darab fekete futókocsi
1932. október 26-án d. e. 9 órától
kezdödőleg Erzsébet-tér 22 sz. alalt elárvereztetni fognak.
Amennyiben a felsorolt ingóságokért a fenti határnapokon a becsér lék >/. ré ize be nem igértetnék, második árverési határnapul az I. alatti ingóságokra
1932. nov. 2 napjának d. e. 9 órája
Erzsébet-tér 10. szám alá,
a II. alalt felsorolt ingóságokra nézve
■\'932. nov. 4. napjának d. e. 9 órája
tüzelik ki azzal, hogy ezen halárnapokon az ingóságok a becsérték ".részén alul is elárvereztetni fognak. A vételár készpénzben fizetendő, Benktvül a vevő által fizetendő a ,. Vos forgalmiadó és az esetleges fényűzési adó is.
Nagykanizsa, 1932. évi október hó 4- napján.
„SIKURIT"
és egyéb szigetelő anyagok. Samott téglák és samott liszt
gyári áron
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39
Ne
Lehoczky Lajos s. k.
v. végrehajtó.
A nagykanizsai klr Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
8292/1932. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kiskorú Fábián Márton végrehs|tatónak Oiv. Fábián Mlhátyné az. Beke Katalin dlói-kál lakes végrehajtást asenvedő ellen Indított végreha|táll ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme kövelkezlében »i 18* : LX. Le. 144., 146. és 147. § al értelmében elrendeli a végreha|tial ár-veiéit 113 P 48 Ilit tőkekövetelés, ennek 19)0. évi január hó 3 naplátril |éró 8oa> ka. mala, 56 P 30 tilt. eddU megáll .oltott pei éa végiehajtáil éa aiáiveréil kérvényért megállapított 12 P kmtiég behajláia végeit, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Oióskál községben lekvó a a dlóskill 982. szljkvben (elvett 312. hr»z. bál, 71. ss. a. udvsr és kert Ingatlannak végrehajtást aienvedó nevén álló Merészére bOÍ) p, 770. hrai. siántó a Szrglalvl dBIA-btn Ingallon lelerésiére 63 P, 3903 hriz. asóló a Killh\'gyen Ingatlan leleréiiére 6S P,r»C6 hrss. berek a Kállhegyen iele-részére\' 26 P, a dióikéit 1636. aitjkvben 71P/c 1. hrsz a. loglall szóló s Siegtslvl dülóben egész Ingatlanra 167 P, az 1044/b. hrsi szánló a Klmádl dü\'óbrn egén In gallanra VI l>, a palkonyal 489. ssl|kvben loglall 2(733. 3. hrsa. e. foglalt sllntó és vizmoiéis gödör egész Ingatlanra 364 P kikiáltási árban, a 3 2 770. 3603. éa 36 8. hm. IngatKnok ktllön-klllön 720 pengón alul, a 718/c. I. éa 1044/b hriz. Ingat\'anok külön-klllön 370 pengón alul, a palkonyal 2C/J3. 3. és 20/33. 7. hrsz. l»«stl«nok lön-külön l\'OO pengón alul. mint megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhalók
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dlóakál község hálánál megtartására 1932. évi október hó 29. napjának d e. 10 órájét ttlzi kl éa az árverési feltételeket az 1881 :LX t.-c. 190. §a alapján a következőkben állapltja meg:
I. Az árverés alá; esó Ingatlanokat a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 i XII. t-r. 26. §)
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOTo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél lelenni. vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési leltételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XÜ. 25. §.)
Nagykanizsa, 1932. évi szept. hó 14. Dr. Bentzlk a. k. klr. |biró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. U7< IfltUit.
Modern fehér
cemenflagok
„Üstökös" fehér cementből, mindennemű cementáru, portlandcement és épitési anyag jutányosán nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDA
cégnél Király-utca 39.
Keresünk hölgyet
jó és szimpatikus megjelenésűt, kellemes rábeszélö-képességgel, aki szorgalmas és vállalja, hogy ott helyben egy nagy gyár, egyébként közismert háztartási gyártmányát az ottani háziasszonyok körében ajánlani, illetve propagálni fogja.
Aki szorgalmas 6s ügyes, elég tisztességes keresetretud ilyenformán szert tenni. A foglalkozás hosszabb ideig tart.
Ajánlatokat, mégpedig lehetőleg fényképeseket (utóbbit visszaküldjük) szíveskedjenek reflekíánsok «„
Blockner J. hirdetője (Budapest, IV., Város-ház-utca 10.) cimre „Kitartás" jeligére beküldeni.
1913. B/1930.1147. B.13595. B/1929.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-ai értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Weiser J. C.
Lakása : Nagykanizsa, Sugár-ut 16. Az első árverés helye: Nagykanizsa, Sugár-ut 16. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1932. oklóber hó 12. d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Sugár-ut 16. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1932 okt. 21-én d.,e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Oazdasági gépek, Irodai berendezés 5450 P összes becsértékben.
Árverési teltételek.
I A7. első árverésen az egyes Ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is. a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmiadó és az esetleges lényüzési adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1932. oklóber hó 1. napján.
Kengyel Oyula s. k. 4571 városi végrehajló
Olcsó lakások
azoual vagy november l-re kiadók
1 drb. egyszobás, 2 drb. kétszobás udvari és 1 drb. négyszobás lakás
összes mellékhelyiségekkel, továbbá egv műhely utcai lakással, Uzlelhelyltégnek vagy vendéglőnek Is alkalmas, azonkívül egy Istálló
két lóra ugyancsak kiadó. Érdeklődni lehet: Batthyány-utca 10. sz. alatt. »»
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
20.281/932.
Hirdetmény.
Azokat a munkásokat, kiknek még fájuk van a rendkívüli vágásban, — felhívom, hogy október í5-ig azt szállítsák el. További határidőt a több mint egy év óta ott fekvő fa elszállítására a f. hó 15-én megkezdődő fadöntés miatt semmiesetre sem adhatok.
Akik erdei munkát vállalnak fáért, — jelentkezzenek f. hó 15-én a sánci erdő felső lesházánál reggel 9 órakor.
Nagykanizsa, 1932. október hó 8-án.
„„ . Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.434/1932.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsa m. város Gyümöics-éftékesitő és Központi Szeszfőzde Vállalata és a Dunántuli Gazdasági Szeszgyár RT. seprőről lefejtett bort a telepre szállítva maligand fokonként H fillérért vásárol.
Azok a bortermelők, akik bort eladni akarnak, készleteiket 8 napon belül jelentsék be a városi szeszfőzdénél vagy a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárnál.
Nagykanizsa, 1932. október hó 7-én.
aií Polgármester.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
llltést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS itáRTON
rézmii és vízvezeték szerelési vállalata Telefon 2-71. fUBYKAHIZSA, KIBÁLT-DTGA 45. SZ. Talsfaa 2-71. MT KadnuS fizetési teltételek! ~M gj
Állandó raktár fOrdőazoba berendezésekben és motóüllAkoen. „Kühne" mutgazdaságl gépek gyári lerakata.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október 9.
xax. M. KIB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 500.000 aranypengA
jutalom ós nyeremények:
.kOO.OOO aOO.OOQ IOO.OOO RO.OOO <0.04)0 KOOOO 25 000 30.000 15.000
stb. pengd, összesen közel
8 millió késxpénxben
84.000 sorsjegy köztll 42.000 klhuzalik, tcliát Azetséosztály minden második sorsjtxy nyer! okt 20 és 22 A sorsjegyek hivatalos ára osztályonként:
Egész 24 P Fél ia P Negyed 6 P Nyolcad S P un _
Betonvas
Sartory Oszkár Utódánál
Király-utca 39.
__
Csepp vájja a követi iFejeskáposztát
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetlegea lerakódásokat senkisem veszi észre; amidón a tájdalniak már mutatkoznak, akkor már a köképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha naponta egy-két pohár ragodéi vizát taxik. ig
vagontételben bármely állomásra legolcsóbban szállít
Elland Lipót, Szombathely.
Gyári Uralt!
Asfaltmaslix
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
HaliA I
Figyelem I\'
Hias-árlaaxálllftáa 1
Aki megbízható valódi jó fiatal marhahúst akar, olcsó árért venni, az a piacra jöjjön bevásárolni.
rencfu jó\'fíatal ÍTiarhahUS
csak ....................... 60 fillér
hátulja, bármely része csak ... 80 lillér
Sertéshús átlagosan .........120 lillér
5 kgr. vételnél !0 százalék Árengedmény! Nem reklám, ele valóság éven át csak kifogástalan elsőrendű jó árul tartok.
Tisztelettel Simon István hentes és mészáros, a piacon, közel a halas mellett.
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király utca 39.
>
Saját érdekében tekintse meg telepemen.

Száraz, apritott

fűtőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
tOotta- 4a oiOnkor.okodé Király-utca 38. az. alatt.
25-12___ 3913
„Zsolnay" fayence lapok
minden minőségben és színben igen jutányosán
Saríory Oszkár Utóda cégnél Király utca 39.
CaaMdi ház ápitáare
É^ltkaxás befejeiésár*
Kamatos kölcsönök kicserélésére Házhely vételére
10—15 Évoi tórlewttiMl kanatmontoa S, I. B. kSIoaftnt ódánk.
DI|taUn telvllifloilliit id ; ,
Hajdú Doaoi f«k«j>«l*al0nk Nstgykanlzaa, Kiul*al-utoa 81.
vogy kOipontunk
Budapesti Ingatlaobank B. T.
Hangzatos reklám nélkül!
■■■■■■■■■■^MaHHniHn
Jöjjön el, hozzánk a niagy. kir. Dohánynagy-árudába és vásároljon egy szerencseszámot a 29. m. kir. osztálysorsjálék számai közül. Egyszer mégis csak sikerül.
Horthy Miklós-ut 2. Horthy Mlklós-ut 2. Ügyeljen a címre I
■agykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Fodmaniozky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202 -43, 294—34. - SUrgOnycint: H0TEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 2Wo engedményt kapnak. Központi ftllés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterein, kávéház és amerlcan bar
Dió Burgonya Csöves tengeri!
szállításához használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Hedm pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény, védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és möfestógyár
Kaposvár.
Kevés pónzért
ujjá varázsolhatja otthonát, ha butorkelinéjét, fUggónyell, teritóit vegyileg tisztitiatja, vagy más színre átlesteti a „Róisa-Gjárbaia"
Gyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta épület.
Adás-vétel.
Tisztelettel értesítem inlndrzoki:, kik Ingatlant eladni, vagy venni szándékoznak, fordultának bizalommal hozzám, ar,r.sk Vözvetl lését, mélláriyos díjasát mellett tszkOzlöni «»
BALOGH JfiBÖ, Hunyaftl-u. 21.
"fclPETRn.cT^i^J K
EgSSRá™
HÉiMOZDUimrnL
lampprí
nanüürínÍEKrETBST\'
fflelczer üveg él panelláü gyárt lera
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut
l Nyomatot! a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Villalala könyvnyomdájában Nagykauizsán. (felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 230 uan
Nagykanizsa liH52, október 11, kedd
Ara 14 "IMr
ZALAI KÖZLÖNY
(Kiteastfeég éi kiadóhivatal: Fótit 5. szára. Keuttaclyl flókkUdóhtvatal: KoMnth-utca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
FJÓlUetéjl ára: egy hóra I pengó SO lillér Sierkeutóaégt é« kfadóhlvatall telelőn: 78 n
Megszűnt a statárium
Gömbös i „Lépésről lépésre megszűnnek a szabadságjogok korlátozásai*
Budapest, október 10 (Éjszakai telefonjelentés) A kormány tagjai hétfőn délután 0 órakor Gömbös Gyula miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsot tartottak, hogy döntsenek Ldrtr Andor IgazságügyinInlsz-ternek a statárium megszüntetésére Irányuló Javaslata felett. A minisztertanács elhatározta, hogy az összes statárlálls intézkedéseket hatályon kl-vlll helyezi. A minisztertanács este 7-kor órt véget.
Budapest, októtfér 10 (MTI) A képvlsolőház elnöki fogadó-termében ma délelőtt pórtközi értekezlet volt, amelyen egyértelmű megállapodásra Jutottuk abban, hogy a képviselőház kedden és szerdán Illést Uirt. A keddi ülésen Indítványt nyújtanak be, amely szerint a surdai ülés két órával tovább tartson. Kgyértelmüleg megállapították a felszólalók sorrendjét, amely szerint ü pártok l-l szónokkal vesznek riszt a miniszterelnök által előterjesztendő program felett meginduló vitában. Beszédidő egynegyed óra, amely házbatá-rozaital félórára meghosszabbítható. ~Friedrich Istvánnak a gyülekezési és személyi szabadságjogokra vonatkozó kér (lésére Gömbös miniszterelnök azzal lelelt, hogy a korlátozások lépésről-lépésre meg fognak szűnni.
A lüggetlen kisgazdapárt ma délután értekezletei tartott Ezt megelőzően a párt nevében Hegymeghy Kiss Pál, Klein Autal, Turchányl Egon műdéiben 2 órakor felkeresték a miniszterelnököt és
megkérdezték véleményét a gyülekezési szabadság kérdósében és feltárták a párt eddigi sérelmeit ezzel kapcsolatban. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy holnap beszédében erre Ih kitér. Addig megtárgyalja a dolgot a belügyminiszterrel, de in ár most hangoztatja, hogy a gyülekezési szabadság kérdésében a türelmesség álláspontjára kiván helyezkedni.
A heremziénypárt az ellenőrző szerepet totíja bettiileni
Budapest, október 10 (Éjszakai telefonjelentés) A keresztény gazdasági és szociális párt hétfő délutáni ülésén Zichy János gróf leszögezte megnyitó beszédében, hogy a párt állásfoglalása az uj kormánnyal szemben nem változott. A párt bizonyos érdektelen magatartást fog tanúsítani és fenutartjo a teljes akciószabadságát.
A párt elhatározta, hogy bár szoros kapcsolat nem Jött létre közte és a kormány között, azért nem akadályozza a kormányt munkájában, de a parlamentben az ellenőrző szerepét fogja be-tölteni.
ílőmbiis miniszterelnök, aki a kormány tagjaival cgylM 7 órakor érkezett a pártórtekezletre, hangoztatta, hogy barátjának tekinti a pártot, meri ó Is azért a világnézetért harcol. A párt támogatását csak a meggyőződé* haláráig kéri.
Wolff cáfol, Brand Méputt
Brand Vllmoa képviselő Pesthy Pálhoz Intézett töveiében bejelentette az egységespártba való visszalépését.
Woljj Károly határozottan megcáfolta az. ogylk reggeli lapnak azt a hírét, hogy visszavonul a politikai élettől.
Zalamegye klsgyűlése táviratban üdvözli Gömbös miniszterelnököt
Zalaegerszeg, október 10 (A Zalai Közlöny tudósítójának telefonjelentése) Zalavármegye kis-gylllésén hétfőn délelőtt olvasták fel Gömbös Qyula miniszterelnöknek kormányralépése alkalmából a tör vényhatósághoz intézett leiratát. A kisgyűlés Somogy/ Oyula indítványára egyhangú lelkesedéssel táviratban
üdvözölte a miniszterelnököt, biztosítván őt a löp/ényhatóság támogatásáról vezéri munká|ában.
Az egyórás tárgysoron |óváhagyták Nagykanizsa határozatát a villany-ügyi szakérió u|abb 2000 pengős szakértői dijára és a színtársulatnak adott 1000 pengő segélyre vonatkozóiig.
Háxasságsxéáelgések, sikkasztás és egyéb szélhámosságok miatt Bécsben letartóztatták a kanizsai származású kanadai ál-tiszteletest
Csonták Ferenc karrierje a zárdai házmesterségtöl a nemzetközi körözésig
Nagykanizsa, október 10
A budapesti főkapitányság rádió körözése alapján a bécsi rendőr-igazgalóság szombaton őrizetbe vette Bécsben Csonták Ferenc állítólagos evangélikus lelkészt, akinek letartóztatáséi magán és közoklralhamlsltds elmén kérték a magyar halóságok. Csonták Ferenc ezenkivül Bécsben és Amerikában még házasságszédel-gést, sót sikkasztást és egyéb szélhámosságot is elkövetett.
Ennek n világ szélhámos, |ó meg-jeleuésü, megnyerőmodoru fiatalembernek, aki nem Izhet több 32— 33 évesnél, karrierje Nagykanizsáról Indult kl. Mlg Itt élt, addig nagyon Jítyelt arra, bogy okot ne adjon a bűnügyi halóságok érdeklődésére. Néhány évvel ezelőtt felkerüli Budait":, ahol sikerüli felvétetnie magát a ferencesrendbez, ahol, mint *>z szolgát alkalmazták. Ettől el-™™tve természetesen nem volt különösebb köze a rendhez. Kifogástalan viselkedése következtében r^íjmar az egyik budapesti érseki «Wba került szolgának. Megbecsülte "•gát és később már írnokká lép-ftts elő. Ily módon teljeseiv sikerüli ™\'|nyernic „ mk4r pálmái, aki
rtiblwll mát kttl0nféle Pénzeket is
* P<nz megszédítette a fiatal-
OTOert és egy napon rt)ö(tek kiMhb ^láclólra, melyekkel érzékenyen KgMrosltotta az érsekségei. Bűn-
vádi feljelentést lettek ellene és csakhamar becsukódott mögötte a börtön ajtaja, hogy csak 10 hónap múlva nyíljon meg ismét.
A bortölből kikerülve, Csonták Ferenc ugy látta, hogy Budapest nem megfelelő talaj a képességei számára. Elhatározta, hogy felcsap evangélikus lelkésznek. Ebben Igen rügy segítségére volt az az idő, amit a ferencesek szolgálatában töltött, ahol sikerült elsajátítania a különféle szertartásokat. Útlevelet váltóit Kanadába. Csonták ekkor már nős volt, feleségétől azonban különvállan, de nem törvényesen elválva élt. Ö viszont karriert akart odakinn csinálni és így az útlevelébe belehamlsltolla, hogy nőtlen evangélikus lelkész. Ezután Raffay püspök nevében ajánlólevelet hamisított, amelyet a Windsorban lakó Papp János evengéllkus lelkésznek adotl át. Papp János szerzett is neki egy evangélikus lelkészi állást. Az u| evangélikus lelkész, aki rendszeresen tartón istentisslelelet az oltani magyar evangélikusok részére és aki Urvacsorát is szolgáltatolt kl híveinek, nagyszabású gyűjtést Indított egy evangélikus templom felépítésére Több kanadai magyartól kicsalta azok meglakaritott pénzecskéjét azzal a mesével, hogy mini u| lelkész, egyelőre még nem kapla meg a fizetését, amely havi 1500 dollár lesz. Egy monlreáli magyar keres-
kedő minden forgótőkéjét odaadla kölcsönképen azálpapnak, azonkívül még számosan voltak, akik a papjuk segítségére sietlek kisebb-nagyobb kölcsönökkel.
Csoniák látta, hogy a templom-építésre gyűjtőit összeggel és a kölcsönökkel rövidesen el kell számolnia, nem látott más kiutal, elhatározta, hoey egy jó házassággal segit magán. Udvarolni kezdett egy odavaló magyar leánynak, akinek rövidesen meg is kérte a kézéi. A menyasszony szülei óvatos emberek lévén, Illókban érdeklődlek Magyarországon Csoniák múltja Iránt és igy ludlák meg néhány hónappal ezelőtt, hogy a fiatalembernek törvényes felesége van, akilöl még nem vált el.
Az ál evangélikus lelkész fele felelt ekkor minden összeomlott és a biztos börtön elől felmenekült az első Európa felé tarló óceánjáróra. Csonták azonban nem az az ember, aki egykönnyen le hagyja magát gyütni az élet apróbb akadályaitól. Amint Európába érkezett, Bécsben ütötte fel a főhadiszállását. Sikerüli belurakodnia egy gazdag bécsi vendéglőshöz, ahol a Kanadából szabadságra jött evangélikus lelkész ur csakhamar megkérte a vendéglős leányának a kezét. Csodálaloskíp a szülök Itt Is óvatosak vollak és előbb Kanadában, majd Magyarországon érdeklődlek a lelkész ur
mull|a Iránt. A kapott információktól természetesen nem nagyon voltak elragadtatva, annál Is inkább, mert ekkor már a montreáli magyar fő-konzulátuson tömegesen tettek feljelentést azok a kisemberek, akiket Csonták megkárosított A fiatalember valahogy értesült erről a kedvezőtlen fordulatról és Bécsből is sürgősen eltávozol!. Most, szeptember 24-én jött ál Sopronnál Magyarországra. Nagykanizsára jölt a családjához, hogy itt pihenje ki a .fársdalmalt."
A bécsi vendéglős ügyvédjének feljelentésére a budapesti főkapitányság már szeptcmber27 én távíraillsg utasította a nagykanizsai rendőrkapitányságot, hogy különféle dolgokra vonatkozólag hallgassa ki CsonlAk Ferencet Igy elsősorban arra, hegy valóban evangélikus lelkész-e, hogy nős e vagy nőtlen, hogy milyen útlevéllel Jölt haza ?
A nagykanizsai rendőrség még aznap kihallgatta Csonták Ferencet, aki bevallotta, hogy még nem váll el törvényesen a feleségétől és bogy sohsem volt evangélikus pap. Miulin a főkapitányság szűkszavú távirata többet nem tüntetett fel, a kanizsai rendőrség nem Is vallatta tovább ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ellenben a rcndőrnégen alaposan megvizsgálták Csonták útlevelét és akkor kiderült, hogy ott meghamisított bejegyzések vannak. Amint erre rájött a rendőrség, elkobozta Csonták-lól az útlevelet és azl a kihallgatási jegyzőkönyvvel együtt felküldte Bu-dape*lre.
Csoniák. aki nem tudta még biztosan, hogy miért érdeklődnek ulána a halóságok, azt azonban érezte, hogy ba| van, október 2-án elutazott Bécsbe. Hogy mikép tudott kl|ulnl, az egyelőre rejlély, meri hiszen at útlevelét elkobozta a kanizsai rendörsé?. Amikor október 3 án megjött a főkapitányság értesítése, hogy a kanizsai rendőrség vegye őrizetbe Csonták Ferencet, akkor már csak hűit helye volt. A kanizsai rendőrség közölte a főkapitánysággal, hogy Csonták a bécsi vonattal elutazott Kanizsáról, bá. itthon a hozzátartozóinak ugy mondotta, hogy Budapestre megy. A főkapitányság ezután nemzetközi körözőlevelet bocsáltolt kl Csoniák ellen, akit szombaton őrizetbe Is vett a bécsi rendőrség.
A magyar halóságok most diplomáciai uion fogják kérni a Bécsben letartóztatott világszélhámos kiadatását.
A fiatalember édesapja aki hosszú idő óla szolgál becsülettel a vasútnál, fia elfogatása után értesüli csak nagy megdöbbenéssel a fentebb felsorolt büniajsiromról, melyről eddig természetesen nem voll ludomáaa.
Megújították Magyarország kölcsönét
Iludapost, október W> A Nemzetkőzi Fizetések Bankja mai igazgatótanácsi tllésón további húrom hónapra megújította Magyarország, Ausztria is Jugoszlávia kMcsüntt.
/alai KOÍLOnv
1932. október 11.
Az első zenei iiceális matiné
Nagykmtlzaa, október 10 Részletesen ismertetluk azt a tagjr szabású programot, a:..lvel a nagykanizsai zeneiskola leple meg igen kellemcsen a város közönségét. A zenei ismetelek népszerűsítése ugyanis mindeddig nem szerepeli a város téli kullurelöadásalnak sorozatábin. A zeneiskola egy időben megpróbálkozott már ilyen matinékkal, de akkor megfelelő helyiség hiányában áthidalhatatlan anyagi nehézségek merüllek fel. Most, rendelkeiésre állván a zeneiskola intim hangulatu, kedves kamarazeneterme, Vannay igazgató agilitása u| lendülettel látott hozzá a zeneiskola létesllésekoi is programul adót\', külső zenei kultúra megalapozásához. Aki olvasta a hatalmas tervezetet, a liceális matinék és esti hangversenyek bérlet-szisztémán felépített sorozatát, aki látta abban a kanizsai zenei élet legjobb-jaiból rekmtálódó előadói és muzsikus névsori, az csak örvendeni lud a kezdeményezés feleli. A közönség megfelelő támogatásával uj, tartalmas, virágzó zenei élei lüktetését lesznek hlvalva megindítani ezek az elöadá sok és koncertek. U| szellem, u| értékek kibontakozása, az együttműködés uj iehelöiégei vannak adva, — Nagykanizsa közönségén él sokat emlegeietl, régi, hires-neves zenei ku!lurá|ának átütő erején múlik, hogy ezekből az adottságokból a mai Kanizsa kultúréletének uj zenei fejezetei nyíljanak meg.
Sajnos, az első matiné közönségének száma nem Igazolta azt a büszkeséget, amivel Kanizsa zenei mult|ára szoktunk hivatkozni, sem azt a panaszt, amivel a népszerű zenei ismeretterjesztés hiányát szoktuk hangoztstnl. A zeneiskola .hozzátartozóival" együtt alig 30 kanizssi zene-barát voft kíváncsi a hatalmas program debul-|ére. Pedig ha volt valaha ériékes közművelődési eseménye ennek a városnak, ugy a vasárnapi első zenei liceális matiné maradéktalanul az volt.
A műsort Hontl Ilona zeneiskolai tanárnő zongora-számai nyitották meg. A kezdeti elfogultság zökkenői után a Debussy szamban már önmagára talált és a Dohnányi: Capriccio nehéz technikájában már bravúrosan ura volt a zongorának. — Utána Vannay János igazgató tartott előadást arról, hogy hogyan hallgassunk zenél. Ismertette komoly alapossággal, mégis könnyen és tisztán ért hetöen, a beszéd, ének és zene összefüggéseit, a zene cél és tartalom szerinti különbségeit, a művek hangulati és tartalmi értékeli, konklúzióién! vonva le: — mindenből való kikapcsolódás és bizonyos felkészültség szükséges a zenei müvek élvezetéhez. Iskolapéldáját adta Vannay annak, hogyan keli nívón tartani, mégis népszerűen oktató értékűvé lenni a zene elvont, tudományos kérdéseinek taglalását. — Befejezésül Garal Margit tanárnő gordonkaszámai kövelkezlek. A férfias erölöl a leheletfinomságokig, sok regiszteren csodálta meg hallgatósága ezúttal is kifejezésteljes, könnyed, elegáns slllusu, biztos játékát és kísérőjének, Kerekes Irén tanárnőnek a zongora és a mü lelkével való tokételes összeforrását. (bi>
— (Áram-szünetelés) lesz okt 12-én és 15-én reggel 8-tól délulán 4-ig az Eötvös-tér keleti oldalán, a Teleki -uton, a sánci országúton és Szabadhegyen, a fővezetéken végzendő munkák miatt.
15 évi fegyházra Ítélték a sormási bognárt, aki felboncolta fiatal feleségét
Nagykaulzsa, november 1U 1927. december 28-án Sormás községben Mester (Rudán) József, akkor 23 éves bognár nőül vette a szép Bőröndl Erzsébetet, egy köz-ségbell kovácumester leányát. A legényről nem sok jól leheled hallani a faluban, durva, Izgága, vad természetűnek tartották, akik ól ismerték ét azért figyelmeztették is a leányi, kinek szülei azonban ugy gondolták, hogy majd az asszony megszelídíti szerelmével a duha| fiatal férjet.
Az esküvő után Mesler József pár hétig jól viselte magát. A faluban mindenki boldognak hitte a flaial párt. A menyecske pedig sohasem
Eanaszko\'doll, rnég akkor sem, ml-or megkezdődölt a pokol számára. Pedig lassanként mind többször látták a faluban kisirt szemmel, szomorúan és a falu szája sok mindent tudott. A szomszédok hallották, tudták, hogyan bánik otthon a feleségével a durva, Indulatos ember. Ma|d megjött a nagy öröm is, egy kis fiúcska alakjában, azonban ez sem változtatott semmin Mester Rudán József maradi, aki legénykorában voll: ülötle-verte fiatal feleségét. Az asszony több ízben otthagyta férjét és szüleihez költözött, de Mester mindig visszakönyörögte, hogy pár nap múlva kezdődjék minden elölről.
Egyszer hírül hozták az asszonynak, hogy férje több helyen is kijelentette, hogy azon van, hogy végezzen a feleségével. A fiatal menyecske erre végleg haza költözött A férfi ezulán egyedül folytatta megszokott életét. A faluban suttogták, hogy a község legcsunydbb asz-szonydval barátkozott, akit elég gyakran meglátogat. Bizonyosai azonban senki nem tudott.
A fiatalasszony nagyon féli volt férjétől, nem Is mert este egyedül kimenni. Volt is rá oka, mert sokan látták, amint Mester a felesége la kása előtt ólálkodik.
Ilyen körülmények közöli jött el 1932. junlus 27-e.
Egy Oálné nevű asszony kaszálni hívta Mestert, aki azonban annyira részeg volt, hogy nem akart menni. Későbben mégis fogta a kaszát és elindult. Nem messze a trafiktól egy Ismerőssel megállt beszélgetni. Éppen akkor jött kl a trafikból felesége; akit cigarettáért küldtek oda.
Az asszony egy tekintet, egy szó nélkül elment az ura mellett. Mikor azonban Mesler meglátta feleségél, a kaszához kapott és azt teljes erejével az asszony után vágta.
A kasza a riö bal vállán át végig a testébe fúródott, mélyen a medencecsontba. Mire orvoséri szaladlak, a fiatalasszony a helyszínen elvérzett.
A vérszom|as férj pedig a községházára ment, ott Jelentést tett, majd nazatért. Rövidesen csendőr-kézre került.
Ma volt ebben a bűnügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacker Ed-vln törvényszéki tanácselnök vezetésével. A vádat vitéz Szlly Dezső kir. ügyész képviselte, a védelmet dr. Vkt Ferenc (Kuausz-lroda) látta el.
Mester Rudán József típusa a falu vlrluskodó legényeinek. Válaszai megfontolt, ravasz válaszok, tisztában van azzal, hogy minden mondat, amit kiejl, esetleg életet vagy halált jeleni számára.
Azzal védekezik, hogy nem volt szándéka megölni a feleségét. A felesége reá köpött — mondja. Ezt viszont senki se látta, kívüle. Azt mondja, hogy a felesége szülei csinálták mindig a zavart közöttük.
Elnök: Mi történt 1930-ban, aratáskor ?
Vádlott : A feleségem megvágta a lábát a kaszával.
Elnök: Ezzel szemben vallomás van arról, hogy maga akkor Is agyon akarta vágni a feleségét.
Mester József tagadja ezt.
Elnök: Maga üzente a feleségének, hogy lia nem jön vissza, csúffá teszi. Azt Is kijelentette, hogy ha megöli Is a feleségét, akkor Is csak 2 esztendőt kap, mert vésett koponyájú ?
A vádlott ezt Is lagad|a.
Elnök: Abból, hogy maga bort Ivott a cselekménye előtt, az látszik, hoizy kurázsit akart inni a teltéhez.
A vádlott következetesen tagadja, hogy szándékosan ölte volna meg feleségél.
Keppel Ferenc tanú elmondta, hogy Tólhéknál ültek este, amikor arra jöll Mester Rudán. Azt mondta, kaszálni megy.
— Ilyen későn ? kérdezték lő\'e. Rövidesen rá velölrázó sikoltást hallottak. Odasietlek és látták, amint a szerencsétlen asszony kit kezével
M
\'int mdsnah. önnek Is szive- t »en flze/em Jti nycrcményeti Z
Ezirl a most kezdődő 29. sors/dtékra vegyen szerencse számú
osxtálysorsje gyet a Hirsc&ler íraflKban
osztdlysorsjáték jőetdrusltóndl tKorona szálló épüld), ahol eddig számtalan nagy nyereményt jtzeltek ki. Kisorsolásra kerül közel 8 millió aranypengő. Sorsjegyek árai: Egész P 24--. fél P 12--. negyed P 6--, nyolcad P 3-— Huxús már olcíóber Qó 20-dn és 22-én
I
100% PALCSICS
elstt naoylcanlxsai selyem-, Kelme-, tonaltestö és veay-ilsxilió Uxem.
akarta kihúzni a kaszát a testéből.
Gerencsér Jánoi hasonló vallomása ulán Tóth lstvánné elmondta, hogy semmi szóváltás sem volt előzőleg kettőjük között.
Horváth Ferenc elmondta, hogy ő és Qerencsér nagy erőfesziléssel tudták kihúzni a kaszát a nő tettéből. Nem igaz, —■ hangoztatja — hogy a menyecske kiköpött volna az ura felé.
Kecskés László mészáros elmondta, hogy Mesterné\'nála dolgozott. Kérte öl, hogy kisérje htza, meri retteg a férjétől, aki folyton üldözi. Az asz-szony páratlanul dolgos, szorgalmas, jó asszony volt. Kecskés szemébe mondta a vádlottnak, hogyan leselkedett többször a házuk elölt a feleségére,
Ifjú Peti Oyörgy vallomása is nagyon terhelő Mester ellen. Mester kijelentette, hogy ha feleségévei találkozik, végez vele.
Gál lstvánné szül. Kele Éva enyhíteni igyekezett vallomásával a vádlott cselekményéi.
Bőröndl József, az áldozat édesapja elmondta, hogy dologlalan, részeges veje egylzben már kést és kaszál fogott a feleségére és fenyegette, hogy kiszúrja a szemét, ha meg nem mondja, hogy kl a szeretője. Ekkor a leánya végleg ott hagyta.
Wünsch Ferenc szerint Mesler azt a kijelentést tette, hogy csúffá teszi egyszer a feleségét.
Horváth Józsefné arról tud, hogy Mesler egyszer a feleségével kapcsolatban kijelentette: ,Jó, hogy nappal találkoztam vele, mert este megfojtottam volna".
Csordás Oyörgyné azt mondla, hogy a menyecske egyszer térden állva kérte az urát, hogy ne bántsa.
Az u\'olsó tanú varga András, Mester 73 éves iakásadóla, akivel együtt szoktak állitóiag inni.
A lanuk megesketése ulán az ügyész gyilkosságban kérte a vádlottat kimondani,
A perbeszédek és negyedórai tanácskozás után a bíróság kihirdette Ítéletéi: Bűnösnek mondotta ki Mester Rudán Józsefei házastárson elkövetett szándékos emberölés bűntettében és azérl őt 15 évi fegyházbüntetésre Ítélte.
Ügyész és védő fellebbezett. *
Csörren a bilincs. A fiatal gonosztevő engedélyt kap, hogy szüleivel még egyszer beszélhessen. Él miközben a szuronyos fogházőr visz-szavlszi cellájába, a törvényszék folyosóján egy Idős asszony ölében gondtalanul játszik egy kis pöttöm emberke, a vádlott és a legyilkolt áldozat apró fiacskája. Mosolyog. 0 nem tudja, hogy Ida éleiében a második tragédia most játszódott le.O nem tudja még, hogy 15 évi fegyházra Ítélték az édesapját...
Az utcán verőfényes nap köszöntött a megbilincselt gyilkosra...
(B. R.)
valutAk
S)lt. 19-75-20-15 atr. 79-15-79-74 Ik. 16-91-17 01 Dánk. 101-80-103-00 Dinár 8-80-900 Dollár 57050-573-50 Frands 1.22-40-22-50 Holl. 229-40-230 80 Zloty 6395-C4-45 Let 335-3-46
Lova 4-00-425 Ura 29*90-3020 Márta 135-70-136 60 Norvég 38-30-99-M Peseta —•—--•_ Schlll. _•__•_ Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 10040-101-90
DEVIZÁK Amat. 22960-23080 Belgrád 988-9W B«mn 135-80-136-60 BrQsacl 79-26-79-74 Bukarest 3 38-3-« Kopenh.102 00-103-00 London I970-198* Madrid
Milano 3000-30-18 Newy. 57100-57400 Oszló 99*10-9990 Pária 22-33-22-17 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-004-27
Stockh. 101 10-101*80 Varsó 6400-6445
ZBridi 11080*1 H40
Wien clearing árfolyama : 80.454.
1932. október 11.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
OkUibor ti, kedd
Római katolikus: Placldla ai. Proteat.: Brigllla Th. hó 11.
t
vtrost Múlania éa Könyvtár nyitva csgióflókon éa vaaárnap délelőtt 10-töl 12 friílK
OvoKyaxeriArl éjjeli naotgAIn*; a Míria" gyógyszertár Király-utca 40. ai. ű a klakanltaal gyógyaaetUt.
Oóittlfdő nyitva reggít 8 órától eate 6 óráig (héttő, aaerda, péntek délulán, kedden egéaa nap nőknek).
Rott püspök felszentelte a Balaton-vidék egyik legszebb templomát •
Keszthely, október 10
Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök vasárnap szentelte fel a Badacsonytomaji u| tóm. katolikus lemplomot, amely a balatonvidék egyik legszebb temploma.
Az ünnepségen megjelent és beszédet mondott Madarász István dr., miniszteri tanácsos pápai prelátus, továbbá Esiterhdzi Móric gróf, a kerület képviselője Is. Délnen közöt cbíd voll, ameiy alatt Rott Nándori 15 éves püspöki Jubileuma és a kormányzói kitüntetése alkalmából lelkes ünneplésben részesítenék.
— (Regényfolytatásu nk) helyszűke miatt holnapra maradi.
— (Bocskay Béla előadásai az Iskolákban) Bocskay Béla erdélyi színész szombaton a kanizsai polgári iskolákban tarlóit humoros és faazalias előadási, a kővetkező napokban a többi Iskolák tanuló-iljuságának szerez egy-egy kellemes ét hasznos órái. Minden várOBban, sbol eddig megfordult, a legjobb ajánlásokat kapta, igy Kanizsán is melegen ajánlhatjuk öt Illetéketek ügyeimébe.
— (Holczer Rózsi kép és gra-ilkai kiállítása) október 16-án délután 5 órakor nyílik meg a Casir.o alsó helyiségében.
i kanizsai kongregációk tas-estélye
a teljes siker jegyében zajiolt le. Meglelt a színház a katolikus közönség szine-javával és az emberi jóság parancsával.
A műsor Németh Teréz IV. elemista kedves szavalalával kezdődött, majd fíuttykay P. Antal, a nagynevű franciskánus hitszónok, mondott valóban a lelkek mélyén szánló és a keresztény lélek legmélyéről fakadt beszédet a Jótékonyság erényért!, a földi Javak evangéliumi elosztásáról, a testvériség érzéséből táplálkozó jóságról, nem az elismertért, hanem az önmagáért való jótékonyiágról. .Egy örökké mozgó P«ter-noiter (elevátor) legyen az onberl lélek jótékonysága... A szettéinek nem szabad elfáradnia, a "eretelnek minden terhet el kell wmia 1" Az illusztris egyházi szónokol beszéde végén a közönség lelkesen ünnepelte. Majd két vallásos e« családi tárgyú film szebbnél «Mbb képsorozatai rögzítették még lobban a lelkekbe, különösen a aient Erzsébet film, a lélek áldozatos lowgának parancsszavát. A filmeket "JPközben az összes iskolák is "Pgnézlék. Az anyagi siker a kon-Pegíclók 32 mezítlábas gyermekének ™ ellátását szolgálja. A rendezés \'Wdságos és sikeres munkájának JWeme dr. Tamás Jánosné prefektáé « Molnár P. Arkangyal prézesé
— (A Szent ilona Leányklub szezonnyitó műsoros teája) va-sárnaa esle zajlott le meleg érdeklődés melleit. A műsort a Leányklub ügyes vonószenekara nyitotta meg és Arnberger: Iloné Induló, valamint Verdi: Rigolettó ábránd cimfl kompozícióját intonálta nagy tetszés kíséretében. Magyar Margit közvetlen átérzéssel interpretálta Sajti Sándor : Magyarnak lenni c. költeményét. Művészi élményt nyujtollak Thury Babszy énekszámai, aki Lavotta müveiből adolt elő szűnni nem akaró taps kíséretiben. Műsor ulán még sokáig együtt maradt a fiatalság. Értesülésünk szerint a Leányklub novemberben Is rendez hasonló műsoros ieaestét.
— (Frontharcos hir) Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja értesit! a választmány taglalt, hogy ma, azaz 11-én esle fél kilenc órakor az egyesület helyiségében jelen|enek meg. Németh Zoltán vezető tiszt, Htld József titkár.
— (A hősi sírok kivilágítására) mindenszenteki gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa hazafias és kegyeletes érzésű lakosságától a MOVÉ elnöksége. Gyűjtőhely a Stampf-tlzlelben.
— (Balatonhajózási hir) A Balatonfüredről szerdán, vasár- és Ünnepnapokon reggel 8-kor és Siófokról ugyanezen napokon 12 órakor induló ha|ó|áratokat október 9-től beszüntették.
— (Leesett a diófáról) Súlyos baleset történt hétfőn délután a pelri-ventfí í*nr<s- hegyen. Radek József 29 éves petriveniei földműves diót szedett az Imre-begyen levő szőlőjében. Amint szedés közben az egyik sikus ágra lépett, megcsúszott és oly szerencsétlenül zuhant le, hogy hátgerinc törést szenvedeti. A mentők beszállították a közkórházba.
•--= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szőnyegraktárái.
Állandó nagy
kabát-és szőrmevásár!
Legkényesebb izlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIVATARUHÁZ.
A Ma legérdekesebb könyve
megmondja, ml történik 1934. év végéig. Asár előre berendezkedhetünk az elkövetkező évekre, ha elolvassuk Uranos Saglttarlus: .Európa és Németország sorsa a közeljövőben" clmü könyvéi. A bekövetkező események prognózisa ez a könyv 1931-töl 1934-lg a német köztársaság, az orosz szovjetközlársaság és Hitler Adolf horoszkópja alapján. A prognózis 1930-ban Jelent meg és bárki megállapíthatja, mennyiben fedik a már ismer! tények a jóslatokat. Meglepő egyezéseket találunk. Mindenesetre érdekes kísértet és tanulságos szórakozás, ha a még hátralévő évek eseményeit egybevetjük és pontról-pontra megfigyeljük, hogyan válnak be a jóslatok. Rózsavölgyi és Társa kiadása Budapest IV., Szervita-tér 5. Ára 1 pengő 20 fillér.
— A Reklámélet legújabb számában Németh Andor a reklám szoropéröl a kereskedelemben, dr. Barlnkay Ferenc az őszt bécsi vásárról, Kosner Károly Bortnylk Sándor plakátmüvészetéről Ír. A lap klrakalrovata őszt programot ad és nóhány kiváló textllklrakat-torvet mutat be. Néhány őszinte reklámkrltlka, szánj oh érdeuoa cikk. bel- é« külföldi hírrovat, könyv- és lapszemle van még az uj számban, melyet Balogh Sándor szerkeszt. Előfizetési ára egy évre 12 pengő ligész óvos előfizetők értékes köoyvajándékot kapnak. A kiadóhivatal Budapest, V. Bálvány-utca 12., érdeklődőknek díjtalan mutatványszámot küld.
■=> Tánciskolái blr. Blagusz Elek
f. hó 13-án kezdi meg őszi tánctanfolyamát a Polgári Egyletben. Blguin, a legújabb lánc is tanításra kerül.
— Kát onkarról szól oz a regény, akik nem hisznek egymásbau éa ezer tüskével tépik szét egymás szivét Fred üap. a hlrea Író éa Lore-Marle szerelmének története az emberi léteknek olyan csodálatos mélységeit tárja fel, hogy az olvaaó velük sir, velük nevet. Megjelent a .Milliók Könyve" legújabb számában, árn 20 fillér.
— (Autóbusz hir) A lelenyel autóbusz a posta kívánságára október 10-töl 2 óra 30 perckor indul Lelenye felé a Teutsch-üziet elöl.
=* Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger dlvatáruliázban.
— Már október 20-án kezdődik a XXIX. osztálysorsjáték húzása, mindenki siessen, hogy még a húzás előtt kifizesse sorsjegyéi, mert csak igy biztosithatja a nyereményre való jogát. Ne feledje, minden második sorsjegy nyer.
Ma délelőtt jönnek a törpék.
Látni fogjuk őket a korzón is, meg a vendéglőkben Is. Szinte biztosra vesszük, hogy egy-kél vendéglőst a rendőrség felelősségre von, mert „fiatalkorút" kiszolgált. Egy kissé furcsa, hogy egy 78 centiméteres emberke ugy viselkedjék, mint egy felnölt. Fzek a liliputi emberek a színpadon kivül .civilben" is olyan népszerűek, hogy állandóan nagy kíséretük van. Ma, kedden délután 4 órakor már a Városi Színházban fogják bemulatni bámulatos képességeiket
Az igazgatóság közli, hogy a délutáni helyárak 20 - 80 fillér között mozognak, az esti előadások pedig a rendes mozihelyirak mellett tartatnak. __ (—)
Epe- és aájbetegségekiél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc lúuef" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenU. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni Ivókúrára különösen hatásos, ha a Ferenc lóxsef vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerllz-letekben kapható.
— SurAnyl Mibló.: Osston éa én clmü kis rugényét közit a „Nyíl" legújabb száma. A regény főhőse egy Idősebb orvos, akit a balsorsa hoz össze egy könnyelmű fiatalemberrel. Atyáskodó pártfogásába veszi a bukdácsoló
lelket, akiért egyre nagyobb pénzáldo-zatoknt hoz, végül pedig j feleségül veszt ilatal barátja fele
lg Jószívűségből arátja feleségét.
A Nyíl ára 10 fillér.
= Téli divalujdonságok Slnger kirakataiban I
Változás az Ipartestületi Dalárda elnökségében A Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda taggyűlést tarlóit. Samu Lajos ipartestületi elnök, mint a dalárda elnöke lendületes szavakkal ecsetelte a magyar dal kultuszának jelentőségét, a daloslestvéri összetartás fontosságát, köszönetét fejezte ki a da lárda„ buzgó, önzetlen és fáradhatatlan karnagyának, Parti Lajos polg. isk. tanárnak, aki mindent elkövet, hogy a dalátda, mely már eddig is oly sok és szép sikereket aratott, továbbra is s fejlődés utján haladjon A taggyűlés egyik fonlos pontját Iványl Józsefnek, az eddigi ügyvezető eloöknek lemondásé képezte. Iványl József éveken keresztül volt a dalárda ügyvezető elnöke, de mint dalos már harminc éve mü&ödik. Ivány! betegségére való hivatkozással mondott le, amit a taggyűlés sajnálattal bár, de kénytelen volt tudomásul venni azzal, hrigy érdemei! Jegyzőkönyvben örökilik meg.
A taggyűlés egyhangú lelkesedéssel Márkus Károly sűlömestert választolta meg a dalárda uj ügyvezető elnökének, akiben továbbra It biztosítva látja a dalárda ügyvezetését Márkus Károly különben maga is zenész ember, aki tehát szlwel lélekkel fogja a dalárdát vezetni.
A taggyűlés foglalkozott a jövő évi országos dalosversenyen való részvétel kéidésével Is. A taggyűlés már most megteszi Sz előkészületeket ét szorgalmasan készül a versenyre, hogy most is éppen ugy, mintáz 1931. évi budapesti versenyről, egy ujabb előkelő és értékes dijjal térjen vissza.
fárasztó ás nagy türelmet igénylő napi munkáj ik után szívásén pihennek meg, tökéletesen reprodukált rádió-zene mellett. Rádióra ma már mindenkinek szüksége van. Próbálja meg a 3-f! lámpás, 7037-es Orion rádiót.
Gyártja: Orion IcxólAmpagyir
zalai közlöny
1932. oklóber II.
SPORTÉLET
Fölényes győzelmei aratott az NTE a Dombovárl VOGE ellen
NTE-VOGE í.l (4:1)
A három évi vereségekért alapos
revánsol vett az NTE vasárnapi _
ellenfelén. A legjobb formában lévő ü\'iT"~ NTE Is kikapoll a VOOE-lól, az utolsó 3 évben, vagy legjobb esetben döntetlent tudott kicsikarni. Az NTE ezen a mérkőzésen nem annyira szép játékra, mint inkább eredményességre törekedett. Az NTE elsőperctől kezdve magánál tartotta a játék irányítását és már az első negyedórában 3 góllal bebiztosította győzelmét. A II. félidőben szinte egy kapura jálszik az NTE, de a tömörüli védelem és a nagyszerűen védő dombovárl kapus mellett a góllövés nem ment.
Mély lalajon szél ellen a következő felállításban játszik az NTE. Csondor — Czlgler, Engelleiter — Radlcs, Kltter, Csáki — Farkas, Benkő, Szollár, Jakubecz, Csász. Néhány percig vállakozó játék folyik, majd az NTE fölénye kezd kidomborodni. A 8. percben Farkas beadása Szollártól Jakubecz\' elé kerül, aki helyezett gólt lő, majd 2, perc mulya Jakubecz szép átadásai Szollár a rendeltetési helyére juttatja. (2 : 0) Az NTE szebbnél szebb támadásokat vezet a dombovárl kapura, melynek eredménye Csász beadásából Benkő nagyszerű gólja. (3:0). Az NTE mintha megelégelle volna az eredményt, befékez és sikerűi a dombóváriaknak Berta révén szépíteni az eredményen. Az NTE 3 eredménytelen korner után Benkő átadásától Jakubecz négyre szaporítja a gólok szamát.
A II. félidő sorozatos NTE láma-dásokkal kezdődik. Az 5. percben CsáBz kornerét Farkas bomba fejessel küldi kapura, de a kapus robln-zonáddal védi. A 16. percben Csondor labda kirúgásnál az öt támadni akiró csatárt megrúgja, melyért a bíró 1 l-est Ítél, de Csondor fegyelmezetlenségét a I l-es gyönyörű védésével korrigálja. Ezután a biró szólója következik. Ugy látszik be-akarja bizonyítani, hogy korlátlan ur a pályán, mert 2 dombovárl Jálékost Indokolatlanul klállit, mellyel teljesen tönkretette a mérkőzés hátralévő részét, mert a 9 emberrel játszó VOOE védekezésre rendezkedik be és a tömörült védelem mellett gólt nem lud elérni az NTE. A 21. percben Csász korner sorozata következik. Egymásután balról 3, jobbról pedig 2 gyönyört! komért lug, de a védelem helyén van és Igy gól nem esik. A 27. percben Csáki lövését a beck kézzel üti le, a biró 1 l-est Ítél, melyei Farkas a hálóba bombáz és ezzel beállítja a végeredményt.
Az NTE csapatában Cso/ictorfegyet-mezettlenségéröl leszokhatna, Czlgler — Engelleiter bekkpármegfelell, a halfsorból Rltter nagy Játéka érdemel dicsérelet. A csatársor, valamint a mezőny kimagaslóan legjobb embere Csász volt, rajta Miü\\Jakubea látéka érdemel dicsérelel. Farkas és Szollár gyenge napot foglak kl.
Kleman bitóról mást nem mondhatunk, minthogy — .mondjon le" a bíráskodásról. (O/l)
Terménytőzsdén az.Izraelita ünnep miatt forgalom nem fejlődött kl. /tz árjegyző bizottság uj árfolyamokat riem állapított meg.
(Btnakal rddtó/thntli) a ■•t.arou. al*l l»«4*at Jalnntl nla 10 *ra-»eóa Ide várható.
Közgazdaság
Kedvezményes gyümölcsfa-
beszerzés A iöidmüvelésügyi minisztérium 7000 alma és 1000 szilva gyümölcífa-oltványt inalt ki az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarának 50 százalékos árkedvezmény mellett a termelőkhöz való eljultalás céljából. A gyümölcsfák ára 50 fillér, fizetendő aszállitás utáit — Olyan gyümölcsfa fajták oltványai kerülnek kiosztásra, amelyek az országos pomologlal bizottság megítélése szerint a kamara területére termelésre a legalkalmasabbak. Ajánlatos, hogy a termelök minél hamarabb összeírják és bejelentsék igénylésüket a kamarának.
(—) Ingyenes rét és legelőgazdasági tanfolyamok. A tél folyamán tiz-napos ingyenes rét és legelögazdasági tanfolyam lesz a somogyszenlimret (u. p. Kadarkút) és kehldal m. kir. gazdasági szakiskolákban. A részlvennl kívánók kérvényüket a földművelésügyi minisztérium rét és legelőgazdasági ügyosztályához címezve (V. KoBsuth Lajos-iér 11. 111. 2.) október 31-lg küldjék be. — A kérvényen a községi elöljáróságnak igazolnia kell, hogy a folyamodó a legeltetési társulatánál, a községnél, vagy a közös legelőben érdekelt blrtokosságánát milyen tisztséget visel.
(—) Torino polgármestere Somogyban vásárolt marhákat cimen kéthasábos cikkben számolt be a kaposvári UJ Somogy arról, hogy Eterno Gluseppe, Torino polgármestere ás legnagyobb földbirtokosa látogatást tett Terepezden, gróf Festetics Sándornál. A dologról annak idején laptársunk közleménye nyomán pár sorban mi is beszámoltunk. Mosl a következő érdekes helyes-bilés jelent meg ezzel kapcsolatban az UJ Somogy vasárnapi számában:
„Eterno Gluseppe és a bohonyel uradalom. Jóhiszemű Információ alapián megírtuk, hofty a torinói polgármester 270 hízott gőbolyt vásárolt gróf Festetics\' Sándor otihönyel uradalmából. Eterno Qiusoppe torinói lakos most annak közlésére kérte tel lapunkat, hogy ó mint állat-kereskedő áll a kegyelmes ur uradalmával kellemes üzleti összeköttetésben".
Mint velünk közlik, Eterno Oiu-seppe nem is polgármestere Torlno-nak és nem is fnldblrlokOB, gróf Festeticset személyesen nem Is Ismeri, csak mint allalkereskedö áll üzleti összeköttelésben az uradalmával.
Párti 2031, London 17-831A, Newyork 51612, BrDtsel 7185, Milano 28-44, Madrid 42-30, Amsterdam 20015, Berlin 12255, Wien —•--, Szólta 3 74, Prága 15-30, Varsó 5800, Budapest JZ Belgrád —•—, Bukarest 3-06
Felhajtás 2338, eladatlan 59a — Elsó-rendll 1-16—1-19, szedeti 110-1-12, szedett közép 0-98-1-04. könnyít 0-86-0-92, I-só rendű öreg 1-06—1-10, ll-od rendi) öreg 0*90—094, angol süldő I. 0*2-090, szalonna nagyban 1-60-000, zsír 1-98— 0-00, hu» 1-00—1-24. lélsertés 128 154
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zaíal Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám.
Nagy jövedelemre
lehetnek szert bárhol lakó
szorgalmas, ügyes urak,
felek fogadására alkalmaa helyiséggel. A|ánlalok caakli levélllrg Schulze Ottó, Budapest, VIII., Némel-u. 51. II 10.
dmre küldendők. 4596
VÁROSI MOZGÓ
Folyó hó 11., 12. és 13-án, kedden, szerdán és csütörtökön, naponta délután 4 órakor és este 8 órákor
a liliputi
intároulat tagjai
szereplésével:
MeMjéUk valódi, élA tftrpékkal.
Csodálatraméltó mutatványok, amiket saját i|
látványos kosztümök és díszletek, iparművészük tervezett.
Am eati alSasUaok kOISn attrakolók.
Belépődíjak: Délitái 20-80 fillér, esle rendet moxlkelyárak.
IPBÓHTKP*TÉSEK
Mp« hall falyilrataak megadott elmek után való terjesztésére jutalékos hölgyeket éa urakal keresünk. Magyar Hlr-.......klrenóeltaége, Főút 24.
detó Iroda R T. I. emelet.
4S«7
"lárksHluásI jutányos áron vállalunk. Aratath Bazár-udvar 3973
szobás lak*., fürdőszobával, juló esetleg azonnalra Is kiadó Horthy 4S60
nyosan, eseti Mlklóa-ut 51.
Háromaaakáa ulcal kettőazobás udvari lakások november 1 re kiadók. Deáktér 6. 4572
Fejeskáposztát
vagontételben bármely állomásra legolcsóbban szállít
Flhmd Lipót, Szombathely.
Telefon 171 «sa
Hófehér fayencelapokat
tUxhely éi falburkolásra a gyári ár-b^l legnagyobb árengedménnyel árusitom. Márvány mozaik-lapokat konyhák, előszobák és fürdőszobák padosat burkolására, valamint diszes cementlapokat éa karmautyuB betoncsöveket a legolcsóbb áion megszámitja
Weitz Soma
eamentáragyára Király-utca IS.
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Redves pácok:
Arzópác Bigrloi
Hlgosan
Porzol Tillantln
Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁGJÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10, A bíróság mellett - Telefon 13a
MX _
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó férjem
MandlovHs JAzaaf
rSxraQvea naataf
temetésén megjelentek és fájdalmamat bármily módon enyhileni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetemet.
özv. Mendlovlts Józiefné.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
8411/tkv. 1932. alám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Németh István végrehajtónak Harmadát István végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében! a telekkönyvi halóiig a végrehajtató kérelme következtében n 1881 : LX. Le 176. $-a értelmében elrendeli aa ujabb Árverést 6 P 80 IMI. tőkekövetelés, ennek 193 . évi december hó 1. napjától járó 8ZVo kamata, éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított 3 P 30 llll. költség tőkekövetelése és járulékai behaj. tása végeit, a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Galambok községben lekvó a a galimbokl 1956. szt|kvben 40°/i. I. hrsz. a. foglalt axánló a Vötöakut dulótmi Ingatlanra 3M> P, u. o. 631. siljkvben 1007. hrsa. a. foglalt szántó az I. Aszói dUlóben Ingatlanra 700 P, u. o. 981. sal|kvbtn 2300/b. hraa. a. loglalt szántó a Szurka dalt-ben Ingatlanra 230 P kikiáltási árbsn, a galamboki 631. izljkvben 14984/tkv 1905. sí végzéssel Nagy Ferenc (nóa volt Simon Julival) |aváia bekebelezett saolgalmilog lenn tartásával, mégis a 409/a I. hraz. ing" Un végrehajtató követelését Illetően 800 P,
: v t-Ki ctwijiaiu hihumi w> • ,
2300/b. hraz. Ingatlan pedig 7Í0 pengó
megállapított leg: " " ■ \' -\' nem adbaló.
ingatlan [kisebb
vételáron alul tl
A telekkönyvi hatóság az átverésnek Galambok községhátánál megtartására 1932. évi október hó 22. napjának d. e. 10 óráját tűzi Id és a> árverési leltételeket az 1881: LX. t.-«. 150. §-a alapján » következőkben állapítja meg:
1. Az árvetés alá csó 1607. hrsi. Ingatlant a kikiáltást áz kétharmadánál, a többit
> megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (ISO81XLL L-c. 26. §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-natpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénr-ben, vagy az 1881: LX. t-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított leléll elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverést feltételekel aláírni. (1881; LX. t.H=-147., 150, 170. §§.; 1908 : XL. L-c. 21-§-} Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árná magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító! bánatpénzt az általa ígért ár ugyinanny százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §•>
Nagykanizsa, 1932. évi szept. hó 14. Dr. Bentzlk s. k. kir. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
«ts róiiiii.___
Nyomaton a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Oulenbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly-)
72. évfolyam 231. szám
IMagykaaliM 1V82. október 12, szerda
Ara 14 Bliér
ZALAI KÖZLÖNY
Kakeulőtia ás kiadóhivatal; Fóut 5. uim. Keuthelyl (Tókkladóhlvatal: Kosaulh-ulca 37.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bóltietéal ira Siezkeailóalgl
egy hóra 2 pengó SQ flil éa kiadóhivatal! telefon: 78. i
Megf>ali gróf Klebelsberg Kuno
Paraiifusx után beállóit sxlvhénulás oKoxta a (talált
Budapest, október U (Éjszakai lelefnnjelentés) Klebelsberg Kunó gróf v. b. L I. ny. kultusz-miniszter kedden délután 5 órakor
Krallfusz után beállott szlvbinulás velkezlében hirtelen meghall a Korányi-klinikán. A kormány a nemül halottjának tekinti Klebelsberg grófot, akit ezért az állam költségén temetnek el.
Klebelsberg Kunó gróf 1877-ben született Msgyarpécskán. Budapesten, Berlinben és a párisi Sorbonne-on hallgatott jogot, mely után a miniszterelnökségen, mint fogalmazó, majd
rövidesen, mint osztálylanácsos működött. 1914 ben a kultuszminisztérium adminisztratív államtitkárává nevezték kl. Tel|esen uj|ászervezte a középiskolai oktatási, ezéri a király valóságos belső titkos tanácsosnak nevezte ki. 1917 ben politikai államtitkár lett. Az összeomlás után menekülni volt kénytelen a kommunisták elöl. Az első nemzetgyűlésen Sopront képviselte kereszlénypárll programmal. A második nemzetgyűlésen már a kultuszminisztert tárcát vette át. Nevéhez fűződik az uj 5000 tanyai elemi iskola fel-
építése, a menekült egyetemek elhelyezése, az elemi és középiskolák reform|a, a testnevelésnek modern alapokra való fektetése, stb. 1926-ban és a legutóbbi választások alkalmával Szeged mandátumát (arlolta meg. Mint publicista, cikkeivel világviszonylatban Is nagy lellűnést kellett. 1930-ban a kormányzó a Corvinlánccal tüntette kl. A Bethlen kormány lemondása után tudományos munkálkodással foglalkozott. Néhány nappal ezelőtt paratltuszban megbetegedeti és beszállították a Korányi-klinikára, ahol kedden délután meghalt.

Gömbös: „Lerombolom a társadalmi osztályok fennálló válaszfalakat"
Viharcsengővel kellett rendet teremteni a Bethlen és Qaál Gaszton heves összetűzése körül kerekedett viharban a képviselőház Illésén
közt
A kormány-program vitájának
-Budapest, október 11 A képviselőház mai ülése Iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. A kormányzói kézirat felolvasása után Oömbös Oyula mlnlszlerelnök emel-kedelt szólásra.
— A nemzet akkor lesz erös és boldog — mondotta többek között — ha minden társadalmi rétege összefog. A szociáldemokrata és munkás képviselőknek revízió alá kell vennlök felfogásukat Ebben a revízióban csatlakozik hozzájuk ő is és minden polgári társadalomhoz tartozó férfi. A munka és tőke közti viszonyban kiegyensúlyozottságra kell a hangsúlyt fektetni. A nemzet vágyódik az titán, hogy a munkástársadalmat a nemzeti Ideálok szolgálatában lássa és ő módot kiván adni arra, hogy
a magyar munkás és magyar polgár testvérként álljon egymás mellett a nemzet nagy küzdelmében. (Viharos laps).
— Komoly elhatározásom, — mondotta a miniszterelnök — hogy lerombolom a társadalmi osztályok közt fennálló válaszfalakat. Nem engedhető meg, hogy a munkásságot a szociáldemokrata párt klsajá-
alsfi
. N
tilsa a maga számára.
A miniszterelnök ezután a világ-krlzis okaival foglalkozol!.
— Brland gondolata — folytatla — bizonyára abból az elgondolásból taksd, hogy a népekel közelebb kell hozni gazdasági téren.
A felvetett páneurópai gondolat megvalósítható, ,
keresni kell azonban, hoxy mit lehet belőle megvalósítani a reálpollllka terén.
— A békék olyan atmoszférában keletkeztek, amely nem felel már meg a mai helyzetnek. Helyes tehát a békereviilóra való törekvés. Nem lehetnek kitagadott népek. Ha van nép, amely joggal követeli az egyenjogúságot, ugy Magyarország az, amely egy évezreden keresztül védle a nyugati civilizációt. Mindenki kívánja, hogy az egész vonalon a lausannel szellem érvényesüljön. Nem lehetnek azonbsn egyenlőtlenségek a leszerelés terén sem. Mi nem felszerelést kívánunk, nem háborús politikát akarunk folytatni, hanem azt kívántuk, hogy a nemzeti szuve-rénllás szempontjából önállóan dolgozhassunk.
napja a képviselőházban
Hadüzenet a pártpolitikának
— A krízis további okai űz aranyláz. a vallás és erkölcsi élet háttérbe szorulása. Sok tekintetben az is hibája a világnak, hogy nincsenek meghatározott politikai Irányelvek. Első és legfőbb törekvésem az lesz, hogy egységes politikai közvéleményt vakítsak és pedig nem pártpolitikai, hanem egyetemes szempontok alapján tiulán a kritika jogosultságáról OMitlt. Elismeri ennek szükségéi, ae a miiiden áron való sárbarántás szolgálja a nemzet ügyeit. ™en a tekintetben is revízióra van
szükség. (.Szájkosár! Szájkosár/* — kiállják a szociáldemokraták).
A miniszterelnök ezuián külpolitikai kérdésekkel foglalkozott.
A Dunamedencében Magyarország nélkül semmiféle tekintetben politikát Jolylalni nen-ishel. Ezt fel kell lsnier-niök azoknak, akik keleleurópai politikával foglalkoznak. Olaszország állandóan támogatja ezt a politikát. Angliában és Amerikában is súlyos vélemények hangzottak el emellett. Meg kell állapítania azt Is, hogy az utóbbi idöl\'cn
Franciaország Is felismerte, hogy Itt francia érdekek is forognak kockán. Nagyra értékelle mindig a magyarlengyel évszázados barálságol. Németországgal és Ausztriával Jó viszonyban éltünk mindig és reméljük, hogy gazdasági léren olyan kapcsolatokat teremthetünk, amelyek Ma gyarországra nézve csak előnnyel járhatnak. A szomszédok felé nem harcot, hanem békél hirdet és azl, hogy felismerjék Magyarország létéi a Duna medencéjében.
Felekezeti béke, zsidóság is titkos választójog
Belpolitikai kérdésekről szólva ki-jelenlelte a miniszterelnök, hogy
békét kíván a keresztény felekezetek közt és a zsidó sággal szemben is revideálta álláspontját.
Azokat, akik osztoznak a nemzeti sorsközösségben, minden magyarral egyforma testvérnek tekinti
A szabadságjogok tekintetében tág korlátokat kíván szabni. A választójog tekintetében a titkosság elvi alapján áll. Adórendszerünket egyszerűbbé és igazságosabbá kívánja lenni. A kamatleszállítás kérdésében rövidesen konkrét Intézkedések történnek. Termelési politikánkat \'Egységesen kívánja irányítani, úgyhogy harmónia legyen a földművelés, kereskedelem és ipar között.
A mlnlszlerelnök beszédét a Házban mindenül! kedvezően fogadták Ezután az elnök szünetet rendelt el.
Östör József az egy*4getpárt nevében
fejtette ki azokat az Inditó okokat, amelyek arra blrlák a pártot, hogy a kormányt teljes odaadással támogassa
Thuri Béla, a kereszténypárt szónoka
örül annak, hogy olyan ember űi a miniszterelnöki székben, akinek vannak ideái és akinek az energiája Is megvan a kérdések megoldásához. A miniszterelnök munkatervéről az a véleménye, hogy valamivel kevesebb, több lelt volna. Nein látja a a programban az agrár érdekek kijelezett hangsúlyozását és semmit sem hallóit a devizapolitikáról. Örül annak, hogy Franciaország leié Is megértéssel nyilatkozol!, mer! azl mindenki érzi, hogy Franciaország nélkül nincs megoldás a Duna-medencében. Ezulán felolvasta pártja tegnap esti Ismeretes határozatát.
Gaál Gaszton a független kisgazdapárt álláspont/át
fejtette ki a miniszterelnök beszédével kapcsolatban. Hangoztatta, hogy ellentétek mutatkoznak Oömbös Gyula és Bethlen István gróf programja között és attól tart, hogy emiatt az ellenlét miatt nem fog sikerülni Gömbösnek egyébként több részében nagyon szimpatikus programját megvalósítania Nélkülöztük beszédében — mondotta — a konkrétumokat. A miniszterelnök általánosságban gyönyörű képet festett a célkitűzésekről, de eszközöket még csak megközelítőleg sem jelolt meg.
Gömbös: Még a hé\' folyamán meg fogja hallani!
Összetűzés Bethlen és Oál Gaszton között
Gaál Oaszlon kifogásolta ezulán, hogy pénzügyi léren a miniszlerel-nök a jelenlegi deflációs politikát fenn akarja tartani. Ennek következményeit a mezőgazdaságnak kell viselnie, pedig az már löbb szenvedést nem blr el. Az általános, legalább egyéves moratórium elrendelése nélkül az országol a mai helyzetéből megmenteni nem lehet. Részben ml vagyunk a hibásak, hogy Idáig Jutottunk. Mi kezdlük a gazdasági háborút szomszédainkkal vám-védelmi (örvényeink ulján.
Bethlen István gróf hevesen gesztikulálva fordult a szónok (elé:
— Nem Igazi Ez nem áll! — kiáltotta erélyesen
A teremben nagy lárma keletkezeti, a szocialisták kórusban kiáltották :
— A Belhlen uralom volt az oka I
Gaál (Jászlon megismételte kijelentéseit, mire újból felharsant gróf Belhlen István hangja:
— Maga Is tudja, hogy nem Igaz, amil mond!
A zaj még sokáig tartolt és az elnök csak viharcsengő löbbszörös megszólaltatásával tudóit rendet teremleni.
Ezulán az elnök napirendi indítványt lelt, amivel az ülés végétért.
ZALAI KOZLONV
Rövidesen Intézkedik a miniszter a kanizsai adókivetési panaszok ügyében
A megye! adminisztráció súlyos helyzete és a szerb határszéli embertelenségeit a közigazgatási bizottság előtt
Zaluegerezgg, október II lépések érdekében.
(Tudósítónk telefonjelentése) Zala-megye közigazgatási bizottságának keddi ülésén az alispáni jelentés sajnálattal emlékezik meg arról, hogy a megye és a községek adminisztrációja a legneheiebb helyzetbe kerüli, mert az adók nem folynak be, Igy a fizetések kiutalása kűrül súlyos zavarok álltak be. Az alispán jobbnak látná, ha az alkalmazottak a központi illetményhivatal utján kapnák járandóságaikat. — A bizottság ilyenérlelmU feliratot határozotl el.
Csóthl Oéza pápai prelátus szóvátelte a szerb határőrök sorozatos embertelenségeit, Oyertydnffy Aladár elhurcolását. Javaslatára a bizottság felír a kormányhoz erélyes diplomáciai
Az adóhátralék Zalamegyébei\\ 5 920,374 pengő. Keszthelyen 92%, Lelenyén 119%, Kanizsán 82%, Egerszegen 103% a hátralék. A pénztlgylgazgató 75%-nál nagyobb hátralékban levó 373 községre kéri az anyagi felelősség kimondását.
Csóthl Oézs felszólalása után az erről való határozathozatalt a következő ülésre halasztották.
A pénzügylgazgaló bejelentette, hogy Nagykanizsa kereskedői és Iparosai az adókivetések miatt memorandummal fordultak a miniszterhez, aki arról küldött értesítést, hogy az ügyet most tárgyalja és rövidesen intézkedik benne.
A kiskanlzsal aotós szövetflgynökök Lelenyén mint skót szövetet áruló török kereskedők csaptak be egy ottani nrlcsaládot
...»__
Szambatan nyílik meg ■ nagykanizsai kereskedők otthon*
Nagykanizsa, október 11 Jelentettük, hogy október !5-én nyílik meg a Welser-ház első emeletén a nagykanizsai kereskedők ollhona. Ms alkalmunk volt megtekinteni a bebútorozás alatt álló kereskedői klubhelyiséget, amelynél célszerűbbet, alkalmasabbat és jobbat nem is kívánhatlak volna.
A tágas szobákból kikerül 2 játék -szobs, társalgó terem, olvasóterem, billtárdterem, tanácsterem, elnökségi szoba és Iroda, ahol a nap tiizonyos óráiban a kereskedők ügyes bajos dolgaikban utmulatást és felvilágosításokat lógnak kapni.
A szobákat most rendezik be. Jobbára a kereskedők állal összeadott bútor és berendezési tárgyakkal, amelyekből már most megállapítható, hogy az otthon a maga meleg, meghitt tónusával a legteljesebb mértékben fog|a szolgálni a célt, amiért életrehivták.
Szombaton este 9 órakor nyílik meg ünnepi keretben a nagykanizsai kereskedők otthona, a város vezetőségének, az OMKE budapesti központjának, az Ipartestület, a helyi kereskedők és azok családtagjainak részvételével.
A kereskedők otthonának szombati ünnepi keretben való avatása uj fejezetet, uj életet jelent a nagykani-ssal kereskedők annaleseiben.
1461 áfás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentétek i Kedden a hóméi -tékiet: Reggel 7 ónkor +136, délután 3 órakor +11", este V órakor +11 S.
PtlMud: Reggel és délben telllös, este tiszta égboltozat
sléttrtny: Reggel éa délben délnyugat, este éaxaknyugau szél
(Étunknl •adlóleltnUt) A ■ilnralt-atal laUataft lalantl aata 10 éra-E.n Klaaé kSilaabk Ida várhat*.
Nagykanizsa, október 11 Megírta a Zalai Közlöny, hogy október 5-én, szerdán délelőtt aulós BzövetügynökOk jártak Klskanlzsán, ahol két öltözet ruhára való silány
szövetet rásóztsk egy ottani urlasz-szonyra 120 pengőért. A szövetek értéké még az 50 pengőt sem haladta meg, mire azonban erre rájött a károsult, addigra már a szövel-
1932. október 12.
ügynököknek nyomuk veszeti.
Mint most utólag sikerült megállapítani, az autós ügynökök Kis-kanizsáról egyenesen Letenyére mentek, ahol szintén sikerült becsapniok egy urlcsaládot. Az ügynökök elegáns, csukott autója a kora délutáni órákban érkezett Letenyére. Az ügynökök, egyik 30, a másik 40 év kö-rfllif\' lehet, elegáns drapp felöltőben állítottak be az mlcsaládhoz, ahol hibás némel nyelven előadták, hogy mindketten török ruhakereskedők, akik használt ruhákat skót szövetre cserélnek be. Amikor megtudták, hogy nincs becserélnlvaló használt ruha, addig beszéllek, mlg végre sikerült rávennlök a családot, hogy vásároljanak tőlük két öltözet ruhára való Unom skót anyagot 110 pengőért.
Amikor látták, hogy a vevők szeretnének ugyan venni, de még mindig bizalmatlanok, az egyik elővette a ceruzáját és keresztülszúrta a szövetet, hogy ezzel is bizonyítsa az anyag kiváló minőségél. Addig beszéltek, amíg végül is sikerült megkötni az üzletet, ma|d zsebrevágva a pénzt, sietve továbbálltak a községből.
Távozásuk után a család megmutatta a szövetet egy szabónak, akitől megdöbbenve értesültek, hogy a 110 pengőéri vett anyag métere 8 pengőt sem ér. A károsult család feljelenlésére a letenyei csendőrség megindította a nyomozást az aulós szövelOgynökök után.
- Már október 20-án kezdődik a XXIX. osztálysorsjáték húzása; mindenki siessen, hogy még a húzás előtt kifizesse sorsjegyét, mert csak igy biztosíthatja a nyereményre való Jogát. Ne feledje, minden második sorsjegy nyer.
= Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Singer Divatáru ház dus szónyegraktárát
Mindenki a saját szerencséjének
kovácsa!! ! Azért ne mulassza el, hogy
Mil&offer Kálmán
szerencseszámaiból válassza meg sorsjegyeit, ahol tények bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70000, 50000, 15000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény tett Itt sok embert boldoggá.
Sornfegy Iroda : CSENG EKY-VT 7. (úr. UapocO-Oáx) Egész P 24-— Fél P 12•— Negyed P 6*— Nyolcad P 3"— ,,,„ Huxás: oUí. 20—22-én
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 41 Irta: Baláza Józael
— Én pedig a magyar hadak vezéreinek és tisztjeinek névsorát nyújtom át felségteknek megerősítés céljából. A koronázási ünnepély után a csapatok felvonulnak őfelsége, a királyasszony előtt, azután elindulnak az ellenség elé. Meg kell jegyeznem, hogy vannak a névsorban vitéz katonák, akik hajdan a felkelőkkel harcollak, de ezen ne ütődjenek meg felséglek, mert ugyanugy fognak harcolni koronás királyuk seregében is. — És Gras-salkovich átnyújtotta Terézia intésére Bartensteinnak az iratot.
— Mi a véleménye a kutucokról Tábornok ? — Kérdezte Terézia Duinenfelset.
— Vitéz katonák voltak felség és csodálatos hűséggel szolgálták vezérüket jóban, rosszban.
— Nem fél, hogy árulókká válnak? — Kérdezte Ferenc.
— Feleskllszrick királyuknak. Hi-vek fognak maradni. Természetesen Rákóczi hadai ellen nem vezelném
őkel. De a németet, franciát, spanyolt vágják majd, mint a répát I — Felelte Duinenfels meggyőződéssel.
— Ugy van, amint mondja. Köszönjük uraim, minden a tervezett sorrendben fog történni. — Szólt a császár és bólinlo\'.t.
Terézia csókra nyújtotta kezét és az utoljára maradt Duinenfelset visszatartotta.
— ön még itt marad, tábornok.
A másik teremben Bartenstein
megállította Pálffy grófot:
— Legyen kegyes nekem gróf ur megmondani, az Önök királynőjének a férje milyen rangot visel és mi a hatásköre?
— Címzetes király és valóságos férje Európa legszebb asszonyának, amelynél kellemesebb és előkelőbb hatásköre nincs a kerek világon senkinek. — Felelt Qrassalkovich s halvány sejlelme sem volt arról, hogy a császári pár egy szőnyeggel fedelt nyílott ajtón minden szót hall.
— Szépen mondta. — Suttogta Terézia.
Ferenc nyelt egyet és nem feleli.
— Azt hiszem, a császár nem
fog résztvenni a pozsonyi ünnepségeken. — Jegyezte meg Bartenstein.
— A koronázási ünnepségeken nincs is semmi szerepe. A királynő férje Magyarországon nem visel közjogilag semmiféle állást, vagy hivatalt. Ezt különben őfelsége már megtanulta Pozsonyban való idó-zése alatt és épp ugy tudja, mint mi. Higyje el báró ur, soha senki fejére nem tettük olyan szívesen Szent István király koronáját, mint a császáréra tettük volna, de az alkotmány igy rendeli. — Magyarázta Batthyány gróf. — De tudom, hogy a császár azért jóakarónk marad mindég.
Ferenc császár megindult. Nem akart többet hallani. Tudta előre, hogy igy lesz, mégis fájdalmasan érintette, hogy ezentúl már mindig
csak második személy lehet. *
A jxizsonyi koronázó országgyűlés lezajlott, Mária Terézia magyar apostoli király lett és a magyar hadak megindultak a hét oldalról megtámadott Ausztria, jobban mondva a Habsburg-Lotharingiai család uralmának védelmére. Hősök
nőtek a jobbágyok soraiból, elmek, rangok, dominumok kerültek az uj, császárhű urak kezére, Ausztria félelmesen erős lett és az uj urak behódolva, meghagyták Ausztria hűbéresének hazájukat, mert ez egyénileg hasznos volt számunkra.
Mária Terézia pedig ugy viselkedett, amint egy igazi Habsburgtól várni lehetett. Tizenhárom évig nem hívta össze az országgyűlést s akkor Is csak azért, hogy ujabb áldozatra kérje a nemes, lovagias, hiszékeny magyar nemzetet, amelyet akkor már Ferenc császár is megvetett fő urai
A^koronázfsi ünnepség alatt, amig a császár egyedül volt Bécsben, egy este levelet talált az asztalán. Egy névtelen honfitársa telt abban szemrehányást, hogy elárulta a hazáját, mert a császárnő az ö tudta és beleegyezésével irla alá a szerződést, melyben a trónörökösnő arra kötelezte magát, hogy soha fegyveres erőt nem ad Lotharingia visszafoglalásához.
Ferenc a titkos tanács levéltárába sietett és kikereste a szerződést.
(FelyL küv.)
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
I<m október 12
ZALAI KÖZLÖNY
A törpe-társukat
Hatalma* otterre/ mu/aiho-ioit tM> <= totnőttelcaKlc és a gy erek-fiadnak
Nagykanizsa, október 11 Egész nap lázban voll a kanlzBal gyerek-sereg és les te ulcán, a színház táján, a Pannónia elölt a lill-puii-lársulalot. A délutáni gyerek-előadás zsúfolt ház elölt zajlott le. Hangos volt a nézőtér az apróságok örömétől és kacagásától.
Este pedig a felnőttek töltötték me(! a széksorokat és — szégyen ide, szégyen oda I — kacagásban, Oromtól csillogó szemekben tultettek a gyermekelken.
A törpe-láraulat több mint kétórás műsora — lőkéot a nsgyoknak szánt :nflsor — Igen kedves, vidám élmény. A színes, csintalan, eredeti varleté-íiámok, az arllsta-produk-dók, a zenei, tánc, ének kópéságok sorozatában rengeteg humor, meglepő ügyesség, Ízlés, öllel, hangulat váltja egymást.
A közönség kifogyhatatlan volt a tapsban, ráadást ráadás után követeli. Sok nagy színházi premier megirigyelhetné azt a forró siker-han-guiatol, amivel a tegnap esli nézőtér ünnepelte a hüvelyknyi emberkék valóban pompás, élvezetes, ele]élöl, végig nagyon mulatságos műsorát.
(-»
Lngkövel ivott egy fiatal
Nagykanizsa, október 11 A Kinizsi-utca 35 számú házban keddre virradóra Tavasz/ Teréz 26 éves mindenes cseléd öngyilkossági nándékból lugkővel megmérgezte migát. Az életunt leány éjjel 1 és 2 óra között követte el lettéi, a ház-bellek azonban csak reggel 6 óra tájban fedeztek fel. Nyomban értesítették a mentőket, akik beszállították i közkórházba, ahol anélkül, hogy eszméidét visszanyerte volna, meghalt.
A szerencsétlen leány semmiféle írást nem hagyott hátra, melyben megindokolta volna végzetes elhatározását A rendőrség nyomozást Indított az öngyilkosság bálierének megvilágítására.
Gombamérgezéssel Hoztak kórházba agy •szteregnyel asszonyt
Nagykanizsa, október 11 Benke István eszteregnyei kocsis 24 éves felesége kedden gombát Itaött ebédre. Férje távollétében az "Mony egyedül ebédelt, de alig Wt tel az asztaltól, erős görcsök Wek rajta erői.
A szerencsétlen asszonynak egyre •"•""kló fájdalmai ellenére Is voit annyi ereje, hogy átvánworgolt \' tzomszédba, ahonnan nyomban a P°»tára futottak, hogy értesítsék a ™>Mai mentőket. A\' mentőkkel WH dr. Schmledt Imre mentőorvos » \'\'ment Eszleregnyére, ahol fájda-""MHtaplió injekciót adott Benke "Wnnénak, akit ezután beszállítottak \' "Hwal közkórházba.
<t"h,fö.v4rosl v41«8ztéku női kabát Dundaosztályunkat vételkényszer "\'vesén bemulatjuk. Schűtz
Gyertyánffy Aladárt a jugoszlávok szabadlábra helyezték
Vasárnap óta várják hazaérkezéséi
Nagykanizsa, október 11 Jelentettük, hogy Oyertyánffy Aladárt, a nagykanizsai lótenyésztési felügyelői a jugoszlávok a gyékényes! haláron elhurcolták. Azóta hat hét telt el. Családja erre az Időre Budapeslre költözködött. Szombaton Qyertyánffyné távirati értesítést kapott a nagykanizsai méntelep veze-Iőségétől, hogy férjét a jugoszlávok ozabadlábrahelyezlék és vasárnap délután átadják a határon.
Oyerlyánllyné azonnal vonalra UH, hazajött és vasárnap kiment a pályaudvarra a (érje elé, aki azonban — nem érkezeit meg. Ma felkerestük Oycrtyánflynél, aki
kijelentelte, hogy értesülése szerint a jugoszlávok elejtették a zágrábi fogházba szállított férje ellen a kémkedés vádját és mert bebizonyosodott ártatlansága, szabadlábrahelye-•_ésil rendelték el.
— Mindennap várom az uramat, meg kell jönnie most már, mondja Qyertyánffyné. Ma is vártam az esti vonattal... De lehet, hogy csak most érkezik meg Oyékényes felől...
Közben minden ajtónyílásra felfigyel. Hálha éppen belép a hat hét előtt elhurcolt (érje, aki, kl tudja, ml mindenen ment át azóta a jugoszlávok kezén.
Állandó nagy
kabát és szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIVATÁRUHÁZ.
Addig verte a falhoz az apja fejét, míg meghalt
Három gyilkosság egy napon Zalamegyében
Zalaegerszeg, október 11 A királyi ügyészségei egyldőben három emberölés foglalkoztatja, a malyet Zalamegye területén követtek el.
A sümegi járásban fekvő Nagy-gOrbö községhez iarlozó Vértespusztán Kovács Bálint földműves összeszólalkozott 26 éve3 fiával. A szóváltásból verekedés lett, amelynek
során a flu földreleperte apját, majd a fejét addig verte a ház falához, mig meg nem hall. A fiút letartóztatták és beszállították a zalaegerszegi ügyészség fogházába.
Ugyancsak a sümegi járásban levő Sümegcsehi községben történt a másik gyilkosság. A korcsmában legények mulatlak, többek közt Czombó József 18 és Gyalog Ferenc 26 éves
M\'
Tlnt másnak, önnek Is sxlve- § sen flxetem kl nyereményeit»
Ezért a most kezdődő 29. sors/átékra vegyen szerencse számú
osxtálysorsfegyet a Hirsc£>ler trafikban
oszldlysorsjdlék /őeldntsiUndl tKorona szálld épület), ahol eddig számtalan nagy nyereményt fizettek ki Kisorsolásra keiül közel S millió aranypengd. Sorsjegyek árai: Egész P 2.4--. fél F 12 -, negyed P 6 -. nyolcad P 3 — "" Huxás már október Qó 20-án és 22-én
gazdalegény. A kél legény összeveszeti és ennek hevében Czombó hasbuszurta Gyalogot, aki a kórházba szállítás után meghalt. Czom-ból letartóztatták.
Az alsólendvai járásban levő Má-hornfa községben Molnár Kálmán községi csordás és Jobbágy István földműves között támadt verekedés, inert Molnár a községi csordát Jobbágy területére hajtotta. A veszekedés során Molnár hasbaszurla Jobbágyot, akit súlyos sérüléssel szállítottak az egerszegi kórházba, ahol rövidesen megbalt. Molnár Kálmán! letartóztatták.
A nagyrécsei korcsmárosnét ujabb négy évi fegyházra Ítélték
Nagykanizsa, október U Nemrégen foglalkoztunk Kovács József né szül. Kalser Irma nagyrécsei kotcsinárosné btlnUgyével, aki az ablakon bemászva lopkodta meg a szomszédait. Két és félévi fegyházra Ítélték. Alig kezdette meg büntetését ma már ujabb lopáséri kellelt felelnie. Ugyanis a notórius női tolvaj Lech Mária nagykanizsai takarítónőtől, annak távoliéle alatt, a lakásából sokféle ruhaneműi ellopott. Mikor Lech Mária este a munkából hazajött, meglepetve látta, hogy a lakása ki van (osztva. Visszaemlékezett, hogy a Zalai Közlöny-ben nemrégen olvasta: ml minden^ követett el Kovács Józeefné és eszébe Jutott, hogy az asszony egy alkalommal, amikor a férje elkergette, nála keresett menedékei Több napig nála is lakolt. Ennek alapján megtelte feljelentéséi. A nyomok beváltak. A házkutatásnál megtalálták Kovácsnénál Lech Mária lopott ruhaneműjét. Kovácsáé, szokásszeröRn tagadla, hogy lopott volna, söl még neki állt feljebb, de a tárgy! bizonyítékok és a tanuk ellene szóltak. Ma vonta felelőstégre a nagykanizsai törvényszék és a visszaeső tolvaj asszonyt négyévi fegyházzal sújtotta. Az Ítélet jogerős.
— (A XXUJ Országos Katolikus Nagygyűlés) Budapesten október 15-én kezdődik és 18-án ér végei. 15-én délután ünnepélyes Veni Sancte van. Este a Népszövetség tart diaz-gytllést. 16-án 8 órakor körmenet és mise az Országház-téren. Délután 4 órakor I. nyilvános ülés. 17-én van a 11. nyilvános ülés, 18-án pedig a záró ülés. A nagygyűlésen való részvételre a Szövetség állal kiadott tagsági jegy jogosít, melynek ára 2 jiengő. Az összes vasutakon és hajó-vonalakon 33% os kedvezményt élveznek a nagygyűlés résztvevői. A vasúti é6 hajólgazolvány ára 50 fillér. A vasul és hsjóigazolvány csak a tagsági Jeggyel együtt érvényes. A három nyilvános gyűlésen Ülőhelyek 1—6 pengőig kaphatók. Az összes igazolványok az Országos Katolikus Szövetség irodájában kaphatók (Budapest, Ferenciek-tere 7.), amely Párki kívánságára a pénz előzetes beküldése ellenében azokat postafordultával röglön megküldi,
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Októbar 18, utrda
Római katolikus: Mlkaa pk. Proliit. Miksa. Ixr.: Th. hó II
Városi Mni.nm ét Künyvtár nyitva csütörtökön ia vaaárnap délelölt
11 óráig.
10-töl
szolgálat i a " utca 40. u.
Oyégyazertárl áljait alól „Mária" gyógyaaertár Klrálv-ul éa a klakenUaal gyógyszertár.
Oöafflrdó nyitva reggel 9 órától eate 6 óráig (hétili, aierda, péntek délután, kedden egéaz aap nóknek).
Képes csaiádi és műsoros hetilapnak megadott címeit látogatása utján való terjesztésére
hölgyeket és urakat
keresünk. Magyar Hirdető Iroda R. T. kirendeltsége, Fő ut 24. szám, I emelet
Agyonlőtték egy orvvadászt a herceg Batthyány-uradalom erdejében
A vadorzók sortüzet adtak le az erdőörökre
Körmend, október 11 Vasárnap estefelé véres vadorzó-csala színhelye volt herceg Batthyány László hitbizományi erdeje Nádasd és Szóce községek halárában.
Czukler Dezső, Oyenese József és Mállnt Jtnos budafai lakosok, Ismeri orvvadászok 7 drb őzet lőttek s azokat még a helyszínen felfejtve, a husi zsákokba rakva, éppen ulon voltak hazafelé. Mielőtt az erdőből kiértek volna, Összetalálkoztak a hercegség 2 vadőrével, névleg Németh József és Földes Kálmánnal,
akik a vadorzókat megállásra szólították.
A vadorzók öt lövéssel válaszoltak, amit a vadőrök viszonoztak. A vadorzók egyike, Czukler Dezső budafal orvvadász ha.lövést kapott és tegnap a körmendi kórházban meghalt Az erdőőrök egyike, Földes Kálmán ugyancsak könnyebb sérülést szenvedeti.
A csendőrség a másik két vadorzót elfogta, a bün|eleket lefoglalta. A vadorzók beismerésben Vfnnak. A nyomozás tovább folyik.
— (Nagykanizsai piarista a firenzei teológián) Vasárnap este utazott el a piarista rendi generális rendelkezése folytán Végh Árpád nagykanizsai piarista reálglmnázluml tanár Flrenzíbe, ahol az ottani piarista hittudományi főiskola tanára lesz.
— (A csendőrség köréből) Jelentetlük, hogy Fehér Károly századosnak Szombathelyre való áthelye-zéséveia nagykanizsai csendőrszárny-parancsnoktág vezetőjévé Zavllla hatvani csendőrtzázadotl nevezték kl. Most arról értesülünk, bogy Zavllla tovább maradt helyén, mlg a nagykanizsai szárnyparancsnok Szabó Imre budapesti csendőrszázados lett. Az uj parancsnok ebben a hónapban foglalja el hivatalát.
— (Doktorrá avatás) Amlmann Sándor nyug. sormás! kőr|egyző fiát, Amtmann Sándort tegnap a buda- í pest! Pázmány Péter tudományegyetemen a jog és államtudományok doktorává avatták.
— (Nyugdíjazás a megyénél) A kereskedelmi miniszter Sándor Zsigmond műszaki főtanácsost, az államépilészetl hivatal vezetőjét nyugalomba helyezte. A hivatal vezetésével Szabó Jenő főmérnököt bízta meg.
— (A Városi Férttkv) ma eate fél 9 órakor próbál tart.
— (Elmarad a ZTE teája) A Zrinyi Torna Egylet folball szakosztályának folyó hó 16-ára tervezett táncteája elmarad november 6-ra.
— 3 pengő lesz a „Ferde iovag" tizives könyvalak u kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban
= Téti divatujdonságok Slnger kirakataiban I
— (Épül az Ipartestületi székház — Szigetváron) Mlg a kanizsai ipartestület székházépítési Ugye még mindig nem jutott tovább a terveknél, addig Szigetváron rövidesen megkezdik az u| ipartestületi székház építését A kölcsöut a Pécsi Takarékpénztár folyósítja, az építkezési anyag nagyrésze is együtt van, ugy hogy a munka megkezdése most már csak az időjárástól függ.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregációja) nevében 111 nyilvánosan mondok hálás köszönetet a Polgármester Urnák és Magyar Igazgató urnák a városi színház, Szabó Anlal urnák pedig a zenelemezek díjtalan szives átengedéséért, ugy az iskolák igazgatóinak, tantestüleleinek, a Zalai Közlöny szerkesztőségének és mindazoknak, akik a hélföi mozlelőadá-sok Bzép sikere érdekében önzetlen buzgósággal fáradozván Kongregációnknak 32 szegény tanuló felruházását lehetővé telték. Hálát adunk egyben azon jólelkű adakozóinknak is, — különösen pedig a havi 240 ebédet juttaló vitéz Barlay János ezredes urnák, — akiknek köszönhető, hogy védenceink vérszegény, legyengült teslszervezete ősrlöl tavaszig legalább mindennap egyszer jó meleg táplálékhoz jut. Praefecta.
— „Jó rádió: Trana-danubta."
— (Leleplezték Csesztregen a hősök emlékművét) A világháborúban Cseszlreg községnek 56 derék fia halt hősi halált, kiknek emlékére a község áldozatkész lakossága hősi emlékmüvet állított. A hél méter magas obeliszHet vasárnap leplezték le. A megfutó ünnepség után az emlékmű talapzatára 56 koszorút helyeztek el.
— Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók Singeméi.
— (Lezuhant a dióiéról, szörnyethalt) Csurgal Lajos 16 éves nBgykapornaki legény a misefai határban lévő szőlőhegyen diói szedett. Dióverés közben egy száraz ág letört alatta és a szerencsétlen legény 7 méter magasból a fejére zuhant. Azonnal szörnyethall.
= Kirakatainkban láthatók a legszebb őszi és téli divalujdonsá-I gok. SchOtz Áruház.
1932. októ\'ier 12,
Pacsán megalakult a független kisgazdapárt
Pacsa, október 11 A pacsal kaszinóban vasárnap értekezlet volt a független kisgazdapárt helyi szervezetének megalakítása céljából. Szentmihdtyi Dezső és Bosnyák Andor ismertették a párt törekvéseit és céljait, majd az értekezlet kimondotta a szervezet megalakulását. Elnökké Szentmihdtyi Dezsőt választották, alelnökök lettek: Táncos Lajos, Nagy Oyula, Hertelendy József, Berzsenyi Ignác, Überpacker József, Tüke Károly, Durgó Oábor. Ogyvtfcetö Igazgató Bosnyák Andor> Jegyző Koronya László ipartestületi elnök.
= Tánciskolái hir. Blagusz Elek f. hó 13-án kezdi inejj őszi tánctanfolyamát a Polgári Egyletben. Biguin, a legújabb tánc Is tanításra kerül.
— A kát legnagyobb aalnháal uuii-
KérSI, Molnár Ferenc uj darabjáról, a irmónla premierjéről hoz részletes beszámolót képben és Írásban a Színházi Élet uj száma Hatvány Lili számol be az uj darabról, Outhy Böske pedig a nézőtér káprázatos pompájáról. Az uj szám érdekességei: tiaál Franciska berlini filmkarrierje, TUzgratológla, Karinthy FrlgyeH a yoyo mintájára uj játékot talált tel Nagy Kató regényes élettörténete. Yoyo verseny Budapeaten. Pompás Társaság. Sport, Divat és Itejt-vóny-rovatok. 82 oldalas gyermeklap, kotta, kézimunkamelléklet. Az uj IW oldalas Színházi Élet ára Ml fillér.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel érlesitem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhafestő, gőz mosó és vegytlaxtító
Horthy Mlklós-ut 8.
— (A hősi sírok kivilágítására)
mindenszenlekl gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa házafiat és kegyeletes érzésű lakosságától a MOVE elnöksége. Gyűjtőhely a Stampf-Uzletben.
— Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger dlvatáruházban.
— (Vadászfegyver, kötél, méreg) Nemrégiben meghalt Mórocz János köveskáli gazda felesége. A szerencséilen emberen búskomorság vett erőt és tegnap vadászfegyverével föbelötte magát. Azonnal meghalt. — Kis Jánosné 4 gyermekes kővágóőrsi asszony nyomora miatt felakasztotta magát és meghall. — Halászi Mária, egy lalatóvárosi ácsmester (elesége, nyomora mlalt Sümegen megmérgezte magái. Kórházba szállították.
100% PÁLCSICS
elstí nagykanizsai selyem-, kelme-, tonaltestö és vegy-tlsxíUó lixem. yj.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban. Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat és sző-u» nyegeket eddig nem létező olcsó áron árusltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszffeld és Fiicher - divatáruház- a Gólyáhof
1932, október 12.
SPORTÉLET
Megalakult Pécseit a MOTESi; délnyugati kerülete
* LanlM«i »fK.r,effye«illetőket dr. fholw/iy ;i0>|„lle — Dr. Kritky UnulaJSk, Tímár,
* Zrínyi elnükc, »lolnSk — Néhány helyi
■portembor tanácstag leit
Pécs, okióbor 11 (A .Zalai Közlöny" tudósítójától.) A magyar országos tornász szövetség délnyugati kerülete f. hó 9 én alakuló közgyűlésre gyűlt örsze. Qról Teleky Sándor országos elnök az alakuló közgyűlésen nem jelenhetell meg, nanem Velencéből meleghangú láv-rallal lldvözölle az alakuló közgyűlési. A közgyűlésen az összes izomszéd vármegyék sportegyesületei negjeleulek. A nagykanizsai sport igyesülelekel dr. Tho way Zsigmond lépvlsclle. A közgyűlésen Pécs nagy-izámu sportbaráialn kívül az elöke-óségek is valamennyien megjelentek.
A megnyíló beszédet dr. Barabás tnő, Pécs 2. sz. postahivatal lőnöke, Pécsi Atlétikai Club lornas\'sk-iszlályának elnöke moudolta Üd özló beszédet mondott a Magyar szágos l\'orna Szövetség nevében . Kiss József poslalgazgató, a áOTESt társelnöke, kl a vidéki ornászélel megszervezésének leg-sikesebb harcosa. Felszólalt még ■oós Oéza, a MOTESz főtitkára is. >i elhangzóit üdvözlő beszédek után r. Barabás a közgyűlés elé terjesz-■tle a megválasztandó tisztikar név-orát, amelyet a közgyűlés tel|es jészében egyhangúlag ellogadoll, szerint a délnyugati kerület elnökévé agy lelkesedéssel megválasztották r. Zádor Imre Pécs város főjegy-5jét. Társelnökök: dr. Szewald Inkár Tolnavármegye alispánja, dr. rátky István nagykaniisa polgár-leslere. Alelnökök : Kristóf Károly, PAC Ugyvezelő elnöke, dr. Barabás :nő postafönOk, Tímár Zsigmond, Zrínyi TE elnöke, Petermann ikab, Muztkár Ferenc postahivalall Wgató, Besenyóy Miklós, a Bajai urul elnöke, Kossdr Kálmán, a apoBVári Rákóczi eiuöke, Trlnn gmond, a Pécsi Egyetemi Atlétikai lub üv. elnöke, Tílkár: dr. Tóth éza egyetemi tanársegéd. Pénztá-Higer Károly. Ellenőr: Simon yörgy. Jegyző: Plkzer Sándor <TE). Kerületi művezető: vitéz sokonyay Sándor. Kerületi orvos : Cstkey László. Kerülell tanácstagok: dr. Tholway "igmond, dr. Vil Ferenc, Hulter «a, dr. Potlyondy József, Spllzer ntsl, Suhovszky Bertalan, Ujj Gyula, Halda Antal, Szatmári Ödön, . Várnay Elemér, Kiss Halas Kálin, Tellmann Gyula, Vermes Péter, foinár Lajos, Szendrei Ferenc és Klemm Gyula.
Dr. Zádor Imre, akli a közgyűlés wi lelkesedéssel elnöknek megütött, hálás köszönetet mondott bizaloméri és Ígéretet tett, hogy ™"> igyekezetével arra fog töre-Wémeij8y 8 t*\'é hel\'eie" bizalmat
Dr. Kiss József, MOTESz társnőkének zárószavaival a közgyűlés «« ért. Ezt követte a Pécsi Nem-színházban az olimpiai be-™ló, melyen Pécs összes polgárai ■ Mlonai előkelőségei megjelenlek, [• oenraiedt főjegyző álnyujtolta ^ város közönségének Igen érté-I;í ?lnes ajándékait az olimpiai "okoknak. Ulána Pelle Islván \'Merea Olimpiai világbajnok, He-ikió Jr8el\' Boross péter, Péter Sárkány Istvánból álló m . ní,Mi \'omászgárda, azon-\'® Atlétikai Club tornászba tarlolla a bomulatót. A fent
ZALAI KÖZLÖNY
a
megjelölt tornászok nyújtón, korláton, gyűrűhintán és lovon mulatták be gyakorlataikat. Az olimpiai bajnokok pedig azokat a mutatványokat, amelyekkel a losangeiesl világversenyen dicsőséget szereztek a magyar nemzetnek. Óriási taps és elismerés kisérte mutatványaikat. Pelle István a gyűrűhintán bemulatott produkcióját, amellyel dicsőséget szerzett, megismételte. Délben 1 órakor díszebéd voll a „Korzó" éttermében, amelyen Pécs előkelősége is részt vett. Dlszebéden részt vettek Slaár Ferenc távozó poslafőigazgató, Rutényl Árpád kerületi uj posta-Igazgató, a pécsi postaigazgatóság llizlikara, úgyszintén a kerület postahivatalainak vezetői is, akik ez alkalomból a távozó főigazgató és a kerület uj vezetőjének üdvözlésére gyűltek össze.
Zrínyi TE-Nagyatádi TSE
Nagykanizsa, október 11 Vasárnap délután 3 órai kezdetlel játsza első bemutatkozó bajnoki futballmérközését a ZTE csapata a nagyatádiakkal. A mérkőzést sportkörökben nagy érdeklődés előzi meg. A vezetőségnek módjában lesz a legjobb tizenegyei kiállítani
Előzőleg 1 órakor ZTE II.— Barakk FC leventebajnoki mérkőzés.
Helyárak: tribünpáholy 80 flll., Iribünülés 60, állóhely 30, katona és diákjegy 20 lillér. Tízes csoporljegy 1 pengő.
Szőlőbirtokosok figyelmébe I
Mustot legmagasabb napi árban veszek
BRANDL IZIDOR
Horthy MlkUa-ut ál.
volt Zerkowltz-téle hál.
I
NyllMér.*)
Nyilatkozat.
A tulajdonomat képező .Margit fürdö"-vel kapcsolatban a valóságot távolról sem fedő és kiszínezett mende-mondák keltek szárnyra a közelmúltban, melyeknek megindítója egy bosszúból történt rendőrségi feljelenlés voll. A lendőreégi eljárás eredményeként szükségesnek tartom közzétenni, hogy a rendőrségi megállapítás szerint is nekem a do\'ogrol tudomásom nem volt és hogy a fürdőmben csak olyan kisebb jelentőségű dolgok történtek, melyek minden, a nagyközönség részére nyitva álló hasonló helyen a legkönnyebben előfordulhatnak és melyeknek az ellenőrzése kényes és rendkivül nehézséges még a legnagyobb elővigyázat mellett Í8.
A tudomásomon kívül történt eme teljesen jelentéktelen és csak rossz \'akaratból felfújt dolgok arra késztettek, hogy fürdőmben személyes közreműködésem melleit a legteljesebb ellenőrzést léptettem életbe és igy fürdőm, mini teljesen kifogástalan, fog állni a n. é. közönség rendelkezésére.
Személyemmel kapcsolatban Intézett rágalmazás! támadások megtorlása végeit a szükséges bünváal eljárást folyamatba teszem.
„Margit fürdS" 4400 tulajdonosa.
•) E rovat slaU kazIMlekért »ein » »««•
kesztóség, sem a kiadóhivatal nem vállal
felelősseget.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október 12
Matt eárto
PÉrla 20S2, London 17*87, Nevmxli
3I7-37WJ, Brtted TI-87IA, Milano »SI,
Madrid 42-40. Amatftrdam 208*30. Berlin
12290. Wien -■- . Szófia 3*73, Prága
15 30, Vazaó 37 90, Budapest —-, Belgrád —■—, Bukarest 307.
Búza tv. — flll., dt. 05 flll., a rozs — flll. emelkedett. Rom Ham. 76-oa 13-50-13 90, 77-e»
13-70—14*15, 78-as 13 85-1430, 79-es
14-05—14-45, 80-as 1410—1460. danán-hill 76-os I2-95-13IH 77-es 1315-13-25. 78-M 13-30-1340. 78-M 13-40-1350. 8Ű-4S 13-50-13t», rozs 7 70—7-80. tak. ám* 9-70-9-80, láb ÍOOO—IOIO, len-gól tt 13-50-13-80, korpa 7-75-7-85.
i IwmU Bazk ierlu-árlolymnl
VALUTÁK .t. 19-75-2015 itt. 79-16-79-74
_k. 16-91-17-01
Dánk. 101-80-10300 Dinár 8-30-860 Dollár 57050-573 50 Francia 1.22-40-22-50 Holt. 229-70-23110 Zloty 63-95-64-45 Lel 3-40-3-44
Léva 3*95-4*25 Ura 2&90-3020 Márka 135-70-13660 Norvég DdfltHlíW
Peseta —*--■—
Schlll. —\'-"—
Svájci I. II070IIF40 Srádk. 10090-101-90
DEVIZÁK Amat. 22900-23110 Belgrád 987-9-97 Berlin 135*80-136*60 Brtlssel 79-26-79-74 Bukarest 3-41-3*43 Kopenh.102 00-103*00 London 19*70-19-84 Madrid _•——■— Milano 3000-3018 Newy. 571*00-57400 Oszló 99*10-99-90 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 4*00-4-27 Stockh. 101*10-10190 Varsó 64-00-64*45 Wien _•——•— Zürich 11080-111*40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Fdhajtás 1967, eladatlan 442. - Etaő-rendü 1-17—1-20, azede« 106—1-10, az»-dett közép 094-100, könnyű 086-092, l-aó rendű öreg 1*06-112. 11-od rendű öreg 090-0-94, angol süldő I. 082-095, szalonna nagyban 1*60-000, zsír 2-00-000, hus HW—1-20, félsertés 1-28-1-54.
Kla4Ja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Fdelfie kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. izám.

IFBÓHTfDfTÉSEI
a /elaalafaa
alkartna«fl pa«afl aldra
Hta golyós csapágyak autóhoz, apedáll-aan olcsón Ford- és Fotdeonhoz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedésáben 3622
4 sarbéz lakáa Szent Imre herceg-utca 7. szám a Isit, 9 azobáa lakáa Horthy Miklós-ut 11. szám alatt f. évi navaaabar hó l-ra klaáá. Bóvebbel a nagykanizsai Izr hltkö\'iég >ltkárl hivatalában (Zrínyi Miklós-utca 33) <611
Lagtajabb gyermekkocsik mélyen •aaaillHatt árban raklátra érkeztek ártaiaatti bazár áruházába 2759

Tiragaoaet jtétkeStflt, iókarban levőt vennénk. Te|k«zponl.____>\'
Divat ayaraaakkoaalk hatalmas vi
lasztékban Kiutmann Károlynál. 4409
»»OaAN¥VARI
uradalmi la|botalm ksphalók llletenklnl már &8 llllérérl. Legkisebb télel 25 liter. IHQII KAROLY töldblttokoa «« Batthyány-utca 26. szám.
Oloa* f.füré.»»l*». Magánjáró sza-Isglür észgéppel fatürésselést és aprítást vállalok. Báron, Erzsébel-lér 18. az. 4454
Kiadó azonnal háramaatobáa kom-lortos lakás Erzsébet-tér 2. Egy üres szoba Kólcaey-utca 19. 4Í57
Háranaaaobáa utcai keltöszobás udvart lakások november 1 re kiadók. Deák-tér 6.__4572
Klári* 1 csukott téli. egy ledeles nyári kocsi és egy pár ló. Sugár-ut 29. 4568
Klári* bútor, kemény la ebédló és háló Királyi Pál-utca 2. 4607
Babai aképak és szónyegek eladók. Megtekinthetők Sugár-ut 17. szám alatt, d. e. 11-12, d. u. 4-6-lg. 4610
Találtatott Peterminn virágüzlet előli egy |obb lábra való gyarmaaolpá. — Átvehető kiadóhivatalunkban.
^ Száraz, aprilotl bükkfát., fűtőszenet
házhoz száliit, legolcsóbb napi áron
Sieiner Adolf
tüalfa- U ssénkantakadS
Klpálf-istoa 32. az. alatt.
25-13__3913
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel oizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitünö hatású.
«s>hst6 nlatoa ítoertzlsftea.
Fáraklir : WEI8Z MÓR, Hagykulzas SUrály-ataa 34. Ttltfsa 310. a__
FRANCK-kávét vegy
• a •
a magyar gazdát,
a magyar munkást, r^Th a magyar ipart segíted!
RADIOTÜ
OLCSÓK VAGYUNK, MERT JÓK VAGYUNK I
Csak a
Transdanubiátal
Csengery-ut 6.
Díjtalan bemutatási « RÉSZLET I
Csere I
Az utóbbi évek legnagyobb könyvsikere
G
ALSWQRTHY: A FORSYTE SAGA
propagandakiadásban jelenik meg.
EL8Ó KÖTET:
A VAGYON URA
MEGJELENT Ara 2 pengtt 50 fiiláp
Kapható minden könyvkereskedésben.
Pk. 405/1932. sz. 1932. vghtól 405. sz.
Árverési hirdetmény.
Deutsch Ede nagykanizsai lakói Javára 506 P — Ilii. löke éa löbb követelés éa Járulékai etejélg a nagykanizsai kir. járásbíróság 1932. évi 2394. az végzésével elrendelt klelégltéal végreha|tás folytán végrehajtási azenvedőtöl 1932. Junlus 17-én lefoglalt 2278 P becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. járáabiróság lenti számú végzésével as átverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. §-a alapján u alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tunó más loglallatók Javára Is az árvezéa megtartáaál elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési joguk ma la fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú tgánykereael folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakáaán Nagykanizsán, Szent-györgyvári ul l. az. alalt, a flzetelt összeg levonásával leendő megtartására határidőm 1932. október hó 21. napjának d. e. 12 órája tűzetik ki, amikot a bíróilag lefoglalt bútorok a egyéb Ingóságokai a legtöbbel ígérőnek kesz-penallzetéa mellett, esetleg becsáron alul Is - de a klklálláal ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer |tengön leiül van, az 5610— 931. M. E. azámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a klklálláal ár egythedrészét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. október hó 4-én.
Elek László s. k. kir. bír. végreha|tó, <ao< mini bírósági kiküldött.
Misei a lülii Hinta.
Miiéi
átmente
A „Saját Otthon" Épltö-Takarék Szövetkezet, Budapest, VI., Vilmos eiáazár-ut 45.
Ismertető olőndást tart NagykanizMn folyó hó 16-án délután * ómkor * Városház* kBtgyIllési termében arról, hogy íenet kamatmentes kölcsönnel saját otthont ópttonl, vásárolni, vagy drága kamatozásit kölcsönt beváltani. Kdillg több már, mini l/l millió pengő lett folyósítva.
Belépődíj nincs.
Felvilágosítást
SZÁNTÓ VILMOS
körzeti megbízottunk ad Nagykanizsán, Batthyány-u. 21. az. alatt tsot__
Adás-vétel.
Tisztelettel értestUm mindazokat, kik Ingatlant eladni, vagy venni szándékoznak, íordullanak bizalommal hozzám, annak közvell-télét, méltányos dljazáa melleit eszközlöm BALOGH JKüA, Haaayaril-ai. «\'■
———
D í 6 Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek
Porpácok: Heivei pácok
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tillantln Tlliantln
Műtrágyák
eredeli gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10
A birójág melleit. Telefon 130.
___
Nyomaton a laptulajdonos Közgazdasági K.-T. Clulcnberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 232 Háta
Nagykaalun 1W2. október 13, csütörtök
Are 14 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
laeikesatóeég és kiadóhivatal: Pőut 5. uim. Keazlbelyl Sókkladótilvitul: Kouitb-nla 33.
■ i
\'uiirmi NAriLu
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzetéal áta: egy bóra fi pengd SO Iliiéi Sierkeaalóaégl éa kiadóhivatal! teleion: 78. u
Jugoszlávia Királya külföldre meniette vagyonát és maga is késxen áll a menekülésre
Londoni hlr szerint a jugoszláv királyság a széthullás stádiumában van
London, október 12 A Dolly Express külpolitikai szerkesztője hosszú cikkben foglalkozik Jugoszlávia válságos helyzetivel. Szerinte Horvátország is Szlovénia már a forradalom kezdeti állapotában ir-zlk magukat. A belgrádi királyi pa-lotát erős fegyveres csapatok őrzik és a király 4 millió fontnyi magán-vagyonát külföldre mentette, szá-
molva azzal a lehetőséggel, hogy a forradalom menekülésre kényszeríti. A hadseregben lázas fegyvergyakor-lalokaf tartanak, meri a kormány fegyveres felkeléstől tart. A Jugoszláv királyság a széthullás stádiumában van,
Az elégedetlenség sokkal nagyobb a kisebbség körében, mini bár mely más országban. E toldozott-
foltozott állam a régi Szerbiából és a régi Ausztria-Magyarország testéből kiszakított területekből áll, mely utóbbiak lakossága engesztelhetetlen ellenségei az u| alakulatnak. A horvátok és szlovének, akik egykor a Habsburgok elnyomása ellen küzdőitek, most azt mondják, hogy a szerb zsarnokság még sokkal rosszabb.

A Nemzeti Muzeum előcsarnokában búcsúztatják pénteken, a szegedi fogadalmi templom kriptájába temetik szombaton gróf Klebelsberg Kunót
Budapest, október 12 Qróf Klebelsberg Kunót Szegeden helyezik őrök nyugalomra szombaton délelőtt a Fogadalmi-templom kriptájában. Az cnhez szükséges pápai engedély már megérkezett. Az elhunyt volt miniszter holttestét ma bebalzsamozták. A gvász-szertartás pénteken délelőtt 10 órakor a Nemzeti Mu-zeum kupolacsarnokában lesz, azt
dr. Olattfelder Oyula Csanádi püspök végzi. Felsőbb Intézkedésre a beszen-teléskor csak három gyászbeszéd hangzik el: Hóman Bálint kultuszminiszter a kormány és az összes tudományos és művészeti intézmények és egyesületek nevében, gróf Bethlen István voll minisztertársai nevében, dr. Váry Albert az egységespárt nevében mond búcsúztatót.
Ezután megindul a gyászmenet a Nyugati pályaudvarra, ahonnan különvonat fogja az elhunytat Szegedre vinni.
Pénteken az ország valamennyi Iskolájában és tanintézetében a tanítás szünetel, szombaton pedig az első tanítási órában a tanulóifjúság elölt a tanerők fogják méltatni Klebelsberg érdemeli.
Gömbös: „A királykérdés nem aktuális, moratórlnm nem lesz"
A miniszterelnök nem zárkózik el bizonyos külpolitikai változtatások elől -elérni a lelkek koncentrációját" — A Ház legközelebbi ülése október
Egy hónap alatt Jelentős Intézkedések történnek
- „Sikerült 26-án iesZ
Budapest, október 12
A Ház mai ülésén a képviselők fekete ruhában jelenlek meg a gyász [eléül Klebelsberg Kunó gróf voll kultuszminiszter elhunyta alkalmából, Almássy László elnök az ülés megnyílása után meleg szavakkal méltatta az elhunyt érdemeli. A megemlékezést a jelenvoltak állva hallgatták végig.
Ezután elhatározta a Ház, hogy hétórás ülésben folytatja a vitát Gömbös Gyula miniszterelnök expozéja felelt.
Következett
a képviselőház uj alelnökének megválasztása. 107 szavazattal Bessenyey Zénói választották meg alelnökké. Hegymegl Kiss Pál ellenzéki jelöli 42 szavazatot kapóit.
Peyer Károly a miniszterelnöknek » szociáldemokratákra vonatkozó wegNyzéseire tette meg eilcnveté-"»• Apponyi Albert gróf kijelentette, hogy csak akkor fog dönteni, hogy támogatja-e a kormányi, ha a részletes program is nyilvánosságra kerül. Rassay Károly bizalmatlanságát fejezte kl a kormánnyal szemben azéri mert egy pártra akar támaszkodni. Friedrlch István a régi rezsim hibáira mutatott rá. Vázsonyl János után Meskó Zoltán a nemzeti Szocialrslapárt programiéról beszéli. Orleger Miklós sajnálja, hogy a miniszterelnök nem nyilatkozott a kl-
rálykérdésben elfoglalt álláspontjáról. Pallavlclnl Oyörgy őrgróf elismeri, hogy Mussollnluek nagy érdeme van abban, bogy elsőnek vetette fel hivatalos helyről a revíziót, Gömbös Gyulának azonban mégsem kellett volna táviratban üdvözölnie őt. Vitéz bajcsl Zsilinszky Endre a nemzeti radikális pán nyilatkozatát olvasta fel. Szilágy! Lajos megállapítja, hogy nincs bizonyíték arra, mintha az egysigespárt bankárérdekeket szolgált volna. Gőtnböb (lyula miniszterelnök válaszolt a pártok szónokainak. Bejelentette, hogy a külpolitikában Bethlen politikáját folytatja. Ez azonban nem zátja kl azl, hogy bizonyos változásokat legyen ezen a külpolitikai rendszeren, ha azl az ország érdeke megkívánja. Megállapítja, hogy valamennyi szónok arra az azonos következtetésre jutott, hogy jóakaratú támogatásra számithat n kormány, ha munkatervének végrehajtásában ragaszkodik a hangoztatott elvekhez. Sikerült léhát elérni a lelkek koncentrációját. A királykérdésről azért nem emlékezeit meg, meit nem keresi az ellenléteket és mert nem tartja ezt a kérdést aktuálisnak. Állérve a gazdasági kérdésekre, többek közölt kijelentette, hogy nem járulhat hozzá az általános moratóriumhoz, amelyei a független kisgazda párt kiván, mert ez a gazdasági élet azonnali össze-
Bejelentelte még hogy egy hónap
omlására vezetne. a miniszterelnök, leforgása alatt jelentós Intézkedések látnak napvilágot. Egyébként szemé tyesen járja be majd az országot, mert ezt kötelességének !art|a. A Ház legközelebbi ülése október26-án lesz
Az iparos nttgygrtllés
A kézműves iparosok out délelölt Budapesten nagygyűlést tartottak, melyen megjelent Oömbös Oyula miniszterelnök és Fablnyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter is. A miniszterelnök bestédében kijelentette, bogy barátságot és szeretetet akar mutálni a kisiparossággal szemben. A kisiparosoknak egységes vezetésre, helyes munkamegosztásra kell lörekednlők és bele kell kapcso-lódniok a modern gazdasági életbe.
Fablnyl Tihamér kereskedelemügyi miniszter is kijelentette, hogy ami lehetséges, azt a kormány bürokráciától mentesen meg fogja csinálni.
A nagygyűlés több javaslatot fogadott el adó él OTI ügyekben, a konlárkérdés megoldására, a hatósági üzemek megszüntetésére és a kisipari hitelellátás tárgyában._
Meghalt Sovánka Nándor
Ma hajnalban a budapesti klinikán meghalt Sovánka Nándor cigányprímás, akinek muzsikáját a rádió is több Ízben közvelitette.
A tisztviselők prémiamos szabadság-rendszere
Az elmúlt nyár tanulságaként különböző uj megoldási módszerek kerülnek szóba a magyar fürdők üdülési szezonjának meghosszabbítása végett. Kétségtelen, hogy ez az Idő nagyon rövid, Európa csaknem valamennyi országában lovább tart a nyári szezon, mint nálunk, ahol luiajdonképen 50 napra zsugorodik össze, sőt 42—43 napra Is left ha az Időjárás nem végig ked Ilyen körülmények között a beruházások amortizálását és általában az üdülési és gyógytényezők kihasználását nem remélhetjük. A helyzet szlgnaturáját jellemzi az a külföldiek szemében humoros jelszó, amely „Jön a gyümölcsbefőzés t" kiáltással egész rajokban szólítja haza a háziasszonyokat. Nem Is szólva részletesen arról, hogy az Iskolai kapunyitás előtt már 1—2 héttel hazasietnek a nagytakarítás fenyegető réme miatt
Néhány év óta löbbiránvu változás mutatkozik ezen a léren. Praktikusan számiló háziasszonyok egy-egy vállalat utján esnek tul a nagytakarításon, egy vagy legföl|ebb két nap alatt, amivel sokszor 7—8 napi hercehurcát is .megspórolnak*.
Kezdi már a közönség megszokni azl az u| rendszert is, amely kultuszminiszter! rendelettel junius végén a forró napokban fölöslegessé \' teszi a bizonyitvány-várást és az iskolaév kezdetén is juttat néhány napot.
Persze idő kell arrs, hogy ai iskolai nagyszünet kibővítési rendszerét megszokják.. De ez még nem Is elegendő. A szakértők föllét lenül szükségesnek látják más metódusok alkalmazását. Hivatkoznak lobbi kft-zött a német példára. Az igen nagyszámú tisztviselők Németországban gondosan felosztva kapják meg szabadságukat. ugy, hogy májusban kezdllt és még novemberben Is Indulnak szabadságra. Ezáltal tehermentesítik vasutaikat a nyári tul-forgalomtól, Illetve a nek, külföldieknek
nyelmesebb módot engednek az utazgatásra.
Magyarországon most egy jónak látszó ötlet egészíti kl a külföldi studlumokat. Sánó Dezső, az Idegenforgalmi Szövetség alelnöke, Balatonfüred r. t. vezérigazgatója indítványozta, hogy alkalmazzák a prémlumos szabadság rendszert. — Aki nem a nyár közepén, hanem például szeptemberben veszi kl szabadságát, az kap|on kárpótlásul 1—2 napot. Akinek 3 hét jár, az 3—4 napot s akinek 4—5 hét |ár, az akár egy hetet is ráadásul. Ezen a réven Inkább várhatják a fürdők azt, hogy a gyönyörű magyar őszben nem néplelenednek el és a nagyon egészséges Jóízű szőlőkurál Is komolyabb arányokban valósíthatják meg. Illetékes szervek most foglalkoznak az eszme realizálásával.
(Idegenforg. Cudósltó>
a nagyközönség-olcsóbb és ké-
/Ai*^ KOaxQNv
„Borzasztót Ezért kell nekünk dolgozni..."
A péiuSgyl bizottság acgfcasdte Nagykanizsa költségvetésének
Nagykanizsa, október 12
Nagykanizsa varos képvtsdfltettu kién ti pénzügyi bizottsága meg kezdte a város kOllségáőirányzatá-nsk tárgyalását. Az első ülésen dr. Rotschlld Béla elnököli. ÜHemmert Károly főszámvevő beterjesztene Jelentését, hangsúlyozva, hogy kissé elkésett a költségvetés beterjesztésével, de meg kellett várnia a viltanykoncesszló ügyének letárgyalását, mert ez kihatással volt a pótadóra és a közvetlen szükség, letek mértékére. A város szakított azzal a metódussal, amely a költségvetést a szükségletek arányában állapította meg, ma az a Jelszó: addig takarózni, ameddig a takaró ér. A bevételek óriási apadása folytán bármennyire reális Is ma a költségvetés : a budgel körüli gondok nincsenek elűzve — mondla.
Számot levő megtakarítás Jelentkaik s személyi kiadásoknál Jelentős a megtakarítás a hllelek kamat-redukciója folytai Is. Kb. 60.000 pengi könnyebbig Jelentkezik a villanyszer ződésból az 1933-ra már kiható kamatmentes kölcsOn-konverzió, a területhasználati dij előre való lefizetése és a vállalkozó áltsl nyújtott kölcsönök folytán. A dologi kiadásoknál kb. 40.000 pengővel csökkentették a kiadásokat. A bevételeknél nem vették figyelembe a borfogyasztási adó leszállítását, mert erről biztos információ még nincs. A kiadásoknál nincs tekintetbe véve az Inségakcló, mert ebben a kérdésben nincs még kormánydöntés.
A pótadókulcs mértékél változatlanul kelleti hagyni.
Dr. Rotschlld Béla a megcsappant városi Jövedelmekre és a város általános helyzetére utalva, szomorúnak mondja a főszámvevő expozé-Ját. Az utóbbi időben — mondja — más nem történt a kormányzat résziről minthogy óriási pénzeken kiküldik delegáltjaikat a külföldre, — a városok pedig nem tudják, honnan fedezzék szükségleteiket.
Rövid hozzászólások ulán s bizottság megkezdte általánosságban « költségelőirányzat tárgyalását. Első s közigazgatási csoport. Személyi járandóságok összege 562,000 pengi (s kówáz és a közmüvek alkalma-
méinak Járandósága nélWI.)
Dr. Rotschlld Itt előhozta a belügyminiszter állal elrendelt fizetéses gyakornokok ügyét.
Dr. Krátky polgármester bejelentette, hogy a város két ilyen fizetéses gyakornoki állást kíván rendszeresíteni 600—600 pengő évi fizetéssel. Többet nem 411 módjában a városnak felvennie. A város eddig is 15-20 fiatalembert alkalmazott, akiknek megmondták, hogy a helyzet évekig teljesen kilátástalan rendszeresítésüket illetőleg, ók emellett is belemenlek. A két fizetéses gyakornok évi 1200 pengőjét valahonnan elő kell teremtenie a városnak.
A pénzügyi bizottság ehhez hozzájárult
Dr. Rotschlld Béla szóvátelte a városházi telefonbeszélgetésekel, me-
lyekre 2900 pengő van ekHránjrosva.
A városháza fűtésére 2300 pengő van beállítva. Az utazási, napidijak, stb., 2700 pengős télekhiél 300 pengőt lefaragott a bizottság.
Nagy zaj támadt • rendőrségi hozzájárulás 50.000 pengős műnél. A léteihez többen a legnagyobb elkeseredés hangján szíttak hozzá
Vármegyei hozzájárulás: 107.000 pengő.
— Borzasztói — kláltjs Armuth Náthán. — Ezért kell nekünk dolgozni 1
Itt ls elkeseredett felszólalások hangzanak el.
A fogyasztási adóhivatal tételénél kisebb vita támadt. Sokalják a fogyasztási adóellenőrüket. A polgármester itt arra utal, hogy az ellenőrök számának leépítése a Jövedelem leépítését jelentené. A bizottság a közigazgatás lételeivel este 8 órakor végzett.
Ezután minden délután 5 órakor kezdődik az ülés és tart esle 8-ig.
Egy család gombamérgezése, gyermekbalesetek és motorkerékpár-karambol
Kedd estétől szerda etHg szünet nélkül dolgoztak a mentéik
Nagykanizsa, október 12 Ritka mozgalmas napjuk volt a kanizsai mentőknek. Elkezdték a segély-kivonulásokat kedden esle és szerdán a késő esti órákig jóformáu megállás nélkül robogott a mentők vöröszászlós autója. Hét emberélet forgott kockán a legkülönfélébb, egy 24 órába torlódott balesetekben. — Derék mentőink fáradatlanságának és pihenő nélküli kitartásának kö-
szönhető (ráadásul ma éjszaka még a tüzörségi szolgálatot is ók látják
el), hogy a segítség egy esetben sem érkezeti későn.
Három ember ftomlmmérgezéet kapott a szüreten
Leteuye, október 12 (A .Zalai Közlöny" tudósítójának telefonjelentése) Pola község halárában a hegyen szüretelt az Iván-család.
M
int mdsnak, önnek la axlve- f sen fizetem Kl nyereményei/ •
Ezért almost kezdődő 29. sors/dtékra vegyen szerencse száma
osxtálysorsfegyet a Hirsc&ler trafikban
osztálysorsjáték jőeldrusttőndl (Korona szálú) épület), ahol eddig számtalan nagy nyereményt jtzettek ki. Kisorsolásra keriU közel 8 millió aranyfengő.
, jél P 12--, negyed P 6--. nyolcad P 3 — Huzds már október t>ó 20-án és 22-én
Sorsjegyek árat: Egész P 24
4171
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia Idejéből) 42 Irta: Balázs József
Amikor a záradékot elolvasta, a dátumot nézte meg, azután megsemmisülten rogyott a karosszékbe. Egy egész világ omioll össze benne. A lángoló nagy érzés, amelyért hazáját is feláldozta ; fájdalommá, kétségbeeséssé változott. Megcsalták rutul. Ot is kifacsarták a Habsburgok, mint mindenkit. Eszköz volt nekik a harag, a szeretet, szerelem, népek egymás iránti gyűlölete, vagy rokonszenve. Politikai boszorkánykonyhájukon vért forraltak és emberi szivekkel fülötlek a katlan alá. Klfosztottnak, megalázottnak és meg-csufoltnak érezte magát. És anyja mindezt megmondotta neki előre. Újra megnézte a dátumot, nem té-vedett-e?... Nemi Terézia az után irta alá a szerződést, hogy neki szerelmükre fogadia esküvéssel a fegyveres segítséget Lotharlngla felszabadításához. Tehát tudva, akarva, szándékosan megcsalta. Tenyerébe hajtotta Izzó homlokát és hosszan gondolkozott. Ha szóvá teszi a dolgot, ugy érezte, egy percig sem
maradhat III, mert ha maradna, azt Jelentené, hogy ezl eltűri. Tehát srra határozta magát, hogy hallgat, kivárja az első alkalmat és belekényszerül Teréziái, hogy hadakat Indilson Lotharlngla felszabadítására. Ezután ? Keserűen mosolygott Jöj|ön az alkohol, a kedves vlg cimborák és a többi, ami egy összeomlott nagy érzéa romjai közölt elviselhetővé leszi a reményleien napokat s siralomház! vidámságot hoz az álmatlan éjszakákba. Elővette a névtelen levelet és figyelmesen megvizsgálta, de nem tudott rajta semmi különöset felfedezni, amiről sz írójára következtethetett volna. A szöveg francia voll és nyomtatáshoz hasonló, csupa nagy betűvel volt írva Ebből arra következletell, hogy valaki olyan Irta, akinek az Írását felismerhetné. Ha csak azokra gondol, akik a szerződési Ismerik, akkor Slnzendorff, Stahrenberg, Harrach, Königsegg, Neipperg és Bartenslein jöhetnek számba. Tekintettel arra, hogy a magyar kérdésben valamennyien ellenlábasai, mindegyik megtehette, azonban kinek érdeke az, hogy közte és neje közölt szakadás álljon be? És ebben a pillanatban felmerült
elölte Bartenslein ferde figurája, amint a cserjék mögül lesl a nyeregbeszálló Teréziát. És a szerződés Is csak az ö müve lehel. Mikor gondolataiban idáig ért, felugróit s már meg volt róla győződve, hogy a levelet Is csak Barfenstein Írhatta. Visszatette helyére a szerződést és iassu léptekkel índnlt lakosztálya leié. Bartenslein egyszer az életét meniette meg é« nem tudta megérteni, hogy miért tette azt, bár hasonló esetben ugy vélte, nem leheteti egyebet. Vagy visszatérhetett volna azzal a Jelentéssel, hogy ől megölték, amikor ő maga sértetlenül meneküli? Rijölt, hogy annak az epizódnak nincsen döntő jelentősége és elhatározta, hogy nagyon fogja figyelni Bartenaleinl. Hogy nyugalmát valamiképen visszaszerezze, vállára vetette fegyverét s nekivágott egyedül az erdőnek.
Terézia egy csoport magyar föur kíséretében érkezeit vissza Pozsonyból a koronázás után és állandóan folytak nála a tanácskozások. Miután Ferenc a magyar ügyekbe nem tartolta ildomosnak a beavatkozást, lévén ö csak a királynő férje; a gyermekszobában és az erböben töl-
1*32. október Íj.
UtkOzben gombílt ssedtek é* « hegyen, szflreli ebédet főztek belőle Mire estefelé hazaértek Ppiárs, a 42 éves Iván Qyflfgy föktmttra, 82 éves felaaége ás 65 éves édssanyjs mérgezés tünetei közt roSszul lettek. A Kanizsáról telefonon UWvott mentőautóval aMgér kaséit dr. Schmkdt Imre mentőorvos eW segélyben részesítette a borzasztó kínok közi fetrengő három embert, msjd beszállították őket a kanizsai kórházba. Mlndhármsn egyedül s gyors segélynek köszönhetik életűket.
Hátából ezekérbe szaladt «*
a motorkerékpár Kedden a késő esti órákban motorkerékpáron Jött hsiaMé Rigyácról Iván Lajos nagyksnizssi, 2fi éves kereskedősegéd, aki (teleti utón voll. Az esle sötétjében a molor beleszaladt egy előtte szabálytalanul hajló szekérbe. A motor összetörött, ulass pedig súlyos fejsérüléssel és egyéb sebesülésekkel terűit el az országúton. A Kanizsáról teleionon értesttett mentők szállították be a kórházba.
CsectemS a megbokrosodott 16 palái alatt
A szerdai kanizsai hetivásár forgalmában, délidőben egy vidéki gazda lovai megbokrosodlak és belerohanlak s piacon a lümegbe. Sötét Ervin Báthory-utcai napazámos 15 hónapos kisfia a nagyanyja melleit álldogált egy paprikás sátornál. A fejvesztett pánikban az egyik elszabadult ló eltiporta az apróságot, ugy hogy a mentőknek összezúzott lábbal kellelt a kórházba szállítaniuk. A lovakat ezután sikerűn megfékezni, anélkül, hogy további kárt okozlak volna.
Rázuhant az atti egy Iskolás kisleányra
Letenye, október 12 (Tudósítónk Jelenti) Letenye községben Szabó Anna 8 éves Iskolásleány egy rosszul megrögzített kertajtót akart kinyitni. A nehéz a|tó rázuhant a gyerekre és eltörte a combcsontját. Dr. Sarlay helybeli orvos elsősegélynyújtás után, mivel a kisleány állapota súlyos, kihívta a kanizsai mentőket, akik kórházba szállították.
Baleeet a fűtőházban
Nagykanizsa, október 12 Szerdán estefelé Kalmár István
(ölte Ideje legnagyobb részét. Bartenslein báró még az étkezések ide|e alalt is jelentéseket olvasott fel a királynőnek és előterjesztéseket tett. A magyar hadak megindullak és a győzelmi hírek szinte mámorossá tették a császárnői. Hullottak a kitüntetések, mint a zápor és megszaporodott a magyar nemesség.
Terézia császárnő tanácskozásai többnyire a késő éjszakai órában értek véget, amikor szomszédos hálószobájában Ferenc már az igazak álmát aludta, vagy valamely csapszékben ropla a láncol s öntötte magába a vlnkót.
Terézia megszokta, hogy a ciá-szár mindenben alkalmazkodjék hozzá. Bartenslein egészen háttérbe szorult, ö csak a különféle Iratok szerkesztését Intézte, mig; Duinenfeis nélkül egy pillanatig sem tudott meglenni. Nélküle a császárnő semmiben sem határozott. Amikor a birodalom és a dynaBzIia sorsa már biztosítva voll, Dulnenfelsel grófi ranggal alándé-kozla meg a császárnő a hozzá Illő birtokkal, ami Bartenslein gyűlöletét a végsőkig fokozta.
(Folyt kör.)
1032. október 13
48 黫• katooaréti Máv géplakatos
a tfltőMiba" eSf mozdonyon foglalatoskodott. Közben « mozdony-üveg aebéz lámájával együtt olyan szerencsétlenül eaett a kezére, hogy a felkarján súlyos sebet ejtett ét az Oltott is átvágta. A mentők a kórházba szállították.
mjü KÖZLÖK*
Meginterjúvoltam a liliputi primadonnát
Egy nap mentő-krónikájának elegendő ennyi. Ezenkívül ierroászete-Mn a rendet mindennapi betegszállításokat Is el kellett végezniük, ilyenkor látszik, milyen szükséges voll és milyen áldásos a második mentőautó.

A keszthelyi Qaidaaági Akadémiai tanévnyitó Ünnepélye
Keszthely, október 12 (A „Zalai Közlöny\' tudósítójától) Az akadémia tanévmegnyltását Ünnepélyes Venl Sancte előzte meg. Az akadémia dísztermében megjelentek az összes hatóságok, iskolák, a katonaság. egyházak, (wtületek, egyesületek, imézetek és Intézmények ki küldöttei, képviselői, a város és környék intelligenciája, akik zsúfolásig megtöltötték a termei.
A Hymnus hangjai után Ptsthy Béla, az qj akadémiai igazgató szék foglaló benídéoen üdvözölte a 136 íves gazdasási akadémia tanávttieg-nyúló Ünnepélyén megjelent vendé-
Sket. Majd fejlegelte, hogy a föld-rtok nemzetünk kincse, hitelének fokmérő|e Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy szaktudás nélkül is lehel eredményesen gazdálkodni. Ugy n növénytermelés, mint az állattenyésztés terén a nagy üzemek vezeinek, mert az üzemvezetés az okleveles gazdák kezében van, a kis- és közép birtokokon alig akad oki. gazda, azétl gyengébb a terméseredmény. Egyes Ipari államok termelése felülmúlja a mienket. Ennek okát a gazdasági tudás megbecsülésében, a sok és látogatott gazdasági iskolában látja. Képzett gazda a változó viszonyokhoz Is jobban tud alkalmazkodó.
Kolbal Károly akadémiai rk. tanár megnyíló előadásában áttekintette a növénytermesztéstan tárgykörének aktuális kérdéseit. Bevezetésképpen hangsúlyozta az óvatos, szakszerű krűlka fontosságát, amelyekkel az újításokat a gyakorlatban fogadni célszerű. Kiemelte, hogy tanácsos, ha a gazda minden ujabb kérdésben illetékes szakemberek véleményét kéri ki, nthogy csalódás, anyagi veszteség ér|e. Méltatta a talajtan vívmányainak fontosságál, a talajvizsgálatok jelentőségét, majd a hazai öntözésről beszélt.
Foglalkozott a magyar növényter-■Mlés racionalizálásának és a köt-ttti termesztésnek problémájával WKeükus és praktikus alapon bon-í0«atva azt.
Szután a tanári kar, a tanársegé-Ow, hivatalnoki kar és az akadémia "emélyzete az igazgató szobájába vonult, ahol dr. Palotay Dénes r. ™áf a ksr nevében üdvözölte az uj igazgatót hivatalba lépése c\'ialmából.
4 és tél sxáxalék lesx a kamat
Budapest, október 12
á hivatalos bankkamatlábat 5-ről 1 t» fél százalékra szállítják le. En-keresztülvitelére már intézkedés Sri srr6l> h°sy a Nemzeti Bank \'Wsnácaa összeüljön.
fnfi? \'MMJtltnUV A Iiűh^^ W. rV !•\'•■« ••«• IO éra-\'*ét« M \' ■»*""4n <*lh6a idfi
Boldog asszony szeretne lenni a 37 éves kis művésznő — R szerelem a iillputiak életében - ftz Igazgató egy bika-erős mészáros gyermeke, 7 testvére közül 3 liliputi
Nagyluuílzu, októbe* 12
Amilyen kicsik ezek a liliputi művészek, épp oly nagy forradalmai Idéznek elő mindenhol a megjelenésűkkel. Nem mehet egyikük sem végig a kanizsai utcákon anélkül, hogy nyomon ne követné őket 20-30 gyermek.
Hansl Herntann a 16 tagu társulat primadonnája. Ó alakítja a Hófehérke és a hét törpe címszerepéi. A varieté műsorban szintén ő kapja a iegfreneiikusabb tapsokat spanyol, angol é» német számaival. Otl ül ő is az ipartestületi vendéglőben. ami kor beállítunk, hogy a tevés és stílt között meginterjúvoljuk. Az arci komoly, de a szemeiben állandóan valami gyermekes mosoly bu|kál. Épp ugv, mint a társai szemében il Mintha egy előkelő nevelőintézet növendékei fllnének az asztalnál, olyan komolyak, szerények vsla-
szerelme* ?
Zavartan tiltakozik a fellevés ellen, de Helnrkh Olauer, a társulat liliputi igazgatója megutgi* bizalmasan, hogy Olaszországban bizony voll egy kis szerelmi bonyodalom Hófehérke miatt.
Már hozzák a sültet, amikor feltesszük még az utolsó kérdést a művésznőnek:
— Mik a jövő tervei?
— Addig játszom a színpadon, mig kapok egy rendes férjet. Én is szerelnék boldog asszony lenni.
Meginterjúvoljuk a társulat direktorát Is. Helnrlch Olauert. ö a legidősebb a művészek közölt: 47éves. Bresiauban született, 32 éve artista és 15 éve van már önálló társulata. Az édesapja mészáromesler voll. Egy Ökölcsapással kt tudta végezni a legerősebb fejű bikái is. A 7 tettvér közül hárman Uliputiak, a többiek
Állandó nagy
kabát-és szőrmevásár!
Legkényesebb izlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
SINGER
DIVATARUHÁZ.
mennyien.
Liliputi Hófehérke már nagyon összebarátkozott a sajtó embereivel. Legulóbb egy török kollégánk csinál1 vele Interfut, alig egy hónappal ezelőtt Konstantinápolyban.
Megtudjuk tőle, hogy 37 évvel ezelőtt szüléiéit Berlinben. (Melyik .felnőtt" primadonna merné ezt ilyen őszintén bevallani?) Az édesápja nyugalmazott állami tisztviselő. Normális nagyságúak a szülei, de 6 és két lestvére kicsinyek. Mird a három gyermek artista. HóWtérke már 23 éve dolgozik a kttlönláJe világrészek színpadjain. Az elöiö társulatánál 10 évig dolgozott, ennél a társulatnál pedig már a 13-lk éve.
Megkérdezzük, hogy volt-e szerelmes? Elneveti magát:
— Minden ember életében megtalálható a szerelem. Mi is épp ugy szeretünk, mint a „felnőttek." Én is vollam szerelmes két évvel ezelőtt Amerikában nagyon megszerettük egymást egy liliputi kollégámmal, de a rossz gazdasági viszonyok miatt jobbnak láttuk, ha mégsem esküszünk meg. Ne gondolja, hogy a mi életünk olcsóbb, mint a nagyoké, sőt minden ruhadarabunk drágább, mert különleges kéfzitésl módot igényel.
— Fclnőtl" férfibe nem voll még
már
normális növésüek.
Elmondja, hogy Jelenleg 3 jegyespár van a társulatánál. Néhány évvel ezelőtt neki Is volt egy IlUputl menyasszonya, de kénytelenek voltak Bzakiiani, mert az állandóan féltékenykedett a társulat egy másik nő-tagjára. Egyébként Olauer igazgató nagy elismeréssel beszél a társulatában uralkodó fegyelemről. Szomorúan emlékszik meg társulatának egv hölgy-tagjáról, aki most áprilisban Zürichben spanyolnáthái kapott és öl professzor sem tudta megmenteni az életnek. A mult hónapban Konstantinápolyban szerepelt a társulat, ahonnan szeptember 21-én érkeztek Magyarországra. Baja, Pécs, Kaposvár ulán Nagykanizsa a negyedik állomásuk. Novemberi szerződésük a budapesti Royal Orfeumba szólítja őket.
Megkérdczlük az egyik liliputi
művésznőt, hogy adj* omzágban érezte eddig alegJoUÍan magát?
— Mindenhol Jfi -- válaszolta komolyan — de a legjobb mégis csak otthon... a mama mellett.
Berty Corazolla, n kis társulat easenl születésű, „felnőtt," 27 éves zenetanára (egy berlini operaénekes menyasszonya), a maga szenzitív asszonyos ösztönével és megértő Intelligenciájával, valóságos anyát szerelettel igyekszik némileg kárpótolni a kis mü véts nőket az elhagyóit otthonért Pedig minden kis pártfogolja idősebb nála. ő viszont az erős, a védelmetadó a kicsinyek szemében, akihez minden bánattal, minden bajjal bizalommal lehet közeledni. Dima
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október* NI, oslUrtU
Római katolikus: Ede kit. hv. Protest.:
Kálmán. In.: Th. hó 13.

Városi Mnan és Könyvtár nyílva catttóflökbn éa vasárnap délelóll 10-181 13 óráig.
Oyó*yaim1*rl általi nolrálat. a .Mária" gyófyssertár Király-utca <0. «. la a ktakaniaaa! gyógysteriár.
OAaWrdó nyílva reggel 8 órától eale fl óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nóknek).
— (A megyéspüspök Köszönete Nagykanizsának) Megirluk, hogy dr. Krátky István polgármester meleghangú sürgönyben köszöntötte a megyéspüspököt püspökségének IS éves évfordulója és kormányzói kitüntetése alkalmából. Dr. Roll Nándor püspök most hosszabb levélben megköszönte a megemlékezést A hívek ragaszkodása és bizalma, Nagykanizsa város egész közönségének megértése és rokonszenve — írja a főpásztor — az a kellemes feltétel, ami mellett a mai nehéz idők dacára Is tudok eredményesen működni. Adja Isten, hogy a 16 éves évforduló, mint a kitüntetés is további lendületet ad|on munkámnak, amit Anyaszentegyházunk dicsőségére és ennek a sokat sanyargatott szegény hazánk |avára továbbra Is folytatni óhajtok.
— (Az izr. Iskolaszék ülése) A nagykanizsai izr. hitközség iskolaszéke ma este ülést tart, amelyen az iskolák költségelőirányzatát is
tárpval|ák.
UJ gramofon tincleme-sek f Transdanubta.
— (Köszönet az olaszok fogadtatásáért) Dr. Olósz Ödön, az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács titkára hosszabb levelet Intézett dr. Krátky István polgármesterhez, amelyben az olaszoknak a magyar határon történi fogadtatása alkalmával kifejtett fáradságot tevékenységéért, mellyel mindenkor felejthetetlen impressziókat szerzett az először magyar földre lépő olaszoknak, az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács nevében őszinte köszönetét nyilvánítja, kérve, hogy ugyanazt mindazoknak tolmácsolja, akik a polgármester segilségére voltak a fogadtatás sikere érdekében.
és tanítók, felelősségteljes, idogölő munkájuk fáradalmait, jó rádiózene mellett himarabb klplhenhs-tlk. Rádióra ma már mindenkinek szüksége van. Próbálja meg a 3+1 lámpás, 7037-es Orion rádiót.
,53, Qyártja: Orion Izzólámpagyár
ZALAI KÖZLÖNY
Í93J. október 1.1
Vadászlovaglások
Nagykanizsa, október 12
A „Jurisich Miklós" falkavadász társaiig folyó hó 14-én vadászlovsg-!ást rendez. Meet 8 óra 30 nerckor a tűzérlaktanyában. Haíall Mskani-zsa sormásl kijáratától 600 méterre délkeletre. _
— (A szezon első esti hangversenye) folyó hó 24-én, hétfőn este lesz a zeneiskola kantaraleriné-ben. Közreműködnek: F Pásztor Irma, L. Weber Margit, Kerekes Irén, Fllttner Rózsi és a Nogykontzsat Trlo. Mü«oron: Mozart. Beethoven, Liszt és Ooldmark stb. művei. Jegyek 60 filléi ét 1 pengős árban a Krátky tőzsdében ét a zeneiskolai tzolgánál kaphatók, ho! 4 esti hangversenyre szóló bérletek is kaphatók 3 pengős és 1.80 pengős árban.
iraayéraél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Fftreac lóxiei" keserű* viz használata kellemes megköny-nyebbülés! eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású fareae lixsel vizet sokszet mindennapi használatra reggel és este 1—1 féipohárnyi mennyiségben rendelik. A rereac lássaf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-I etekben kapható.
— 3 pengő lesz a .Ferde lovag" llzlves könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
A csendőriskolát végleg elvitték Nagykanizsáról
Nagykanizsa, október 12
A nagykanizsai csendörlskolát Pesterzsébetre vitlék, ahol lovább folytatja működését. Az iskola 60 főnyi létszámával, oktató tisztjeivel, a város közgazdasági éleiében a mai viszonyok közölt jelentékeny létei, ami ezután hiányozni fog. A csendőr-iskola a mull napokban már végleg elköltözőit Nagy százados parancsnoksága alatt és elfoglalta uj helyét Pesterzsébeten.
— Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szőnyegraktárát
— (BetOrők jártak egy országgyűlési képviselő kastélyában) Vakmerő betörők garázdálkodtak ttrand Vilmos országgyűlési képviselő ciurgópuiztal kastélyában. Éjszaka, álkulcs segítségével hatollak be a kastélyba, ahonnan 6 ériékes vadászfegyvert, télikabátot, női és férfi ruhaneműeket, valamint nagyobb mennyiségű lőszert és élelmei vittek magukkal 5000 pengi értékben.
— A neeakval Umj a olme annak a regénynek, amelyot a Világvárosi Regények e heU száma közöl. Egy cári
flánttsta éa egy elesett lány a regény őhőeet, akiket a forradalom éa az ellenforradalom viharai dobálnak a vértenger szörnyűségein át. Tamás István e nagysikerű regény kiváló írója.
— (Meghalt a diófáról lezuhant petriventei gazdálkodó) Megirla a Zalai Közlöny, hogy Rodek József 29 éves petriventei gazdálkodó néhány nappal ezelőtt diót szedett az Imre-hegyen levő szőlőjében. Az egyik síkos ágon megcsúszol! és oly szerencséllenűl esett le, hogy hál-gerinclöréstel szállították be a kanizsai közkórházbs. A szerencsétlen emberen nem tudtak már segíteni íz orvosok és szerdán délelőtt meghalt.
Legújabb gyapjú és selyem ruhakelniék nagy választékban — Slnger divatáruházban.
— (Tlta Anny életben marad)
Tita Anny, a fiatal menyasszony, aki öngyilkos vőlegényét a halálba akarta követni, még mindig súlyos állapotban fekszik a kanizsai kórház sebészeli osztályán. Az orvosok most már feltétlenül biznak megmentésében.
— Aa OJaág ni asima közli az Uj Ko-tort-programot és n Tagesordnung-ot, (lömbös el akar törölni egy zsidó ünnepel. Fábián Itlltlgymtnlszter leaz. rcowk színházt kritikák, Indlg tesznek Júliák, VnhitagHURaterek gyáa)!*li>l»rté?fl még rengeteg tréfa és aktualitás. Mutatványszámot tngyon küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O-utoa 12.
— (Vasvillával agyonverte a HÓgornöjét) Borzalmas gyilkosság történt a Karád melletti Ráknyi-putzlán. Takács István földműves, aki a nős bátyjánál lakolt, összeveszett a sógornőjével, akinek lejéi teljesen szétroncsolta egy vasvillával. Mire egy csendőrjárőr megjelent a bűntény színhelyén, Takács Istvánnak nyoma veszett.
— Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók Singeméi.
Párta —•—, London 1783, Newyork 518-12, Bröasel 71 UO, Milano 26-91 to, Madrkl 42-45, Amsterdam 208*30, Berlin 123 10, Wien —•-, Szófia 3-7S, Prága 15-33, Vareó 57*90, Sudapeat -•-, Belgrád —•—, Bukarest 3-07.
fíuza tv. — fill, át. 10 fiit., a rozs 10 fill. emelkedett.
Búza tlsxav. 7fros 13-50-13 90, 77-es 13-70-14 15, 78-aa I3*8V 14 30, 79-es 1405—14-45. 80-aa 1410—1460, dunán-tull 78-os 13-00-13-20, 77-es 18*20-13*35. 78-aa 13 35-1350. 79-ea 13*50-1365, 80-aa 13*60-13*80, roxs T90-T90, tilt. árpa 9-70- 9-80, zab 1000-1010, tengeri tl. 13*50—13*80, korpe 780-800.
á leaietl Buk deviza-árfolyamai
VALUTÁK Angolt. 1900-2000 Belga fr. 79*10-79*74 Csen k. 16-91-17 01 Dánk. 101-50-102-70 Dinár 7 90-820 Dollár 57050-573-50 Francia 1.22-40-22-50 Holt. 229"45-230-86 Zloty 4395-54 45 Lel 3-40-3-44 Léva 3*9(V-4*25 Ura 29*90-30*20 Márka 135-70-136 60 Norvég 98-90-99Í0
Peseta —•-•—
Schiil. —•-•—
Sváidt. 110-70-111-40 Svéd k. WO 00-101*60
DEVIZÁK Amat. 22061-23085 Belgrád 8 67-8*77 Bpnin 135-80-136-60 Bríasel 79*26-79*74 Bukarest 3*41-3*43 Kopenh.101\'70-10270 London 19*54-1978 Madrid -•——•— Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oazlo 9(180-9960 Pária 22*33-22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*004-27 Stockh. 100*80-101 60 Varsó 64*00-64*45
Wien -*-•—
Zürich 110*80-111*40
Wien clearing árfolyama : 80.454.
Felhajtsa 2879, aladaüan 1009. — Elsőrendű 1-18-1*22, szedeti 1*02—1*06, szedett közép 090- 094, könnyű 0*78-0*86, t-sí rendi öreg 1*06-1*10. ll-od rendd öreg 090- 094, angol attldő I. 0*80-090, szalonna nagyban 1*60—0*00, zalr 2"Ö0— 000, hus 100—1*20, télaertéa 1*26-1*5*A
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám.
4 sz béi lakás Szent Imre herceg-utca 7. szám alalt, 3 szobái lakás Horthy Miklósul II. a/ím alatt I. november hó t-rm tlaté. Bővebbet a nagykanizsai
Izr. hitközség illkárl hivatalában (Zrlnvl Miklós-utca 33) <611
ClpSk oaéljea kaphatók Armulh Bazár-udvar.
eea^llltatt árban
3665
Perfekt, kimondottan |Ó1 lóző exakáce-n6, aki teljesen önállóan tud lóznl 15—20 személyre, lelvátetik Csengery ut 29 I 4671
H KitBnő aaaUoaal ajánlkozik vidékre Is, \\í bizonyítvánnyal - Horthy Miklósul 37.__. 4622
Háraaiaaakéa utcel kettőazobáa udvari lakások november 1 ic kiadók. Deáktér 6 4572
ŰBjfuri nrrétaásaak tetvélelnek Báron Mid asaloajában, Horlliy Miklós-ut 11. azám. • 4616
1 azobás, előszobás lakás, november t-re kimé* Roagouyt-u. 21. 4620
Erzsébet tért tsaaoaarnokomban
borjúhús 80 —1*20 P, sertéshús 1—. Deutsch Dániel. 4624
Elvessett egy kis fokesl kutya, nyakán szl| volt, .Pagát- névre hallgat. Kérem a becatlletea megtalálóiét gimnáziumi konyhán leadni. 4625
Síremlékek
műkőből
minden nagyságban tiszta fehér színben gyönyörű kivitelben meglepő olcsón
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
Saját érdekében tekintse meg telepemen.
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek
Por»áeok: »eéret »ácok
Arzópác Bigrlol
Porzol Tillantln
Hlgosart Tillantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF^
mag, mátrágye, termény éa növény védöazerek kereakedéaébun
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 1301
4i3»
M mmm Facenut
Gydrt Oralc!
AsfHlíraastix
nagyban és kicsinyben
SARTORY OSZKÁR UTÓDÁNÁL
Király-utca 39.
tafts pilisi
íagytermelésre és názlkertekhe 50 ezer darab homok és kötött talajból fajtisztán biztos sikerrel ajánl:
líovothny központi faiskola
RAkóealfalva. Szolnok mellett.
Kérem a elmet feljegyezni és <417 árjegyzéket kérni I (E hirdetés egyszer, jelenik meg.)
Kályhák samottozása, helyreállítása
olcsón és szakszerűen
Sartory Oszkár Utódánál Király-utca 39.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. Vltyéxzorv azt •mészitáaánl Köztudomású, nogy az emésztő azervek megbetegedése legyöngiü a többi azerve-ket: tlkélataa aasiaztáal biztosíttat, ka ratedi I vlzat iázik.
„Zeolnay"
fayenoa lapok
minden minőségben és színben igen jutányosán
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39.
3 <in
Pk. 1*06/3. 155/2/7 10S&TI. azJm 1931.
1931 vghlol 536—37—38 alám
Árverési hirdetmény
közbenjöttei
Dr, Fozsogár Reasú lelenyel ügyvéd által hépvlaelt Utenyel Járási Hitdssöv. mint az OKH tagja Javára 1500 P. 700 P. 1630 P tőke és több követ*lés Jáiulékal erejéig a letenyel klr. Járásbíróság Í83I. évi 1666 195/7-1656. aa. végzíaéwl elrendelt kielégítési végrehajtás tolytái, végreha|Usl szenvedőtől 1931. évf azept. 18-án Idogiati 1490 pengőre becsült Ingóságokra a Fele-nyei klr. járáablróság renU száma vág-zeeévd u érvéréit e.lrenSel telvén, annak aa 1908. évi XL1. l.-c. 30. J-a alapján az alább megnevezett s b togtalial jegyé könyvből ki nem tllnó mis foglalletók tavára la az árverés megtartását elrendelem, de caak arra az eoeire, ha kielégítési |oguk ma ta fennáll éa ha ellenük halasaié hatályú Igénykereaet folyamaiba nlnca, végr. azenvedó lakásán Valkmiyán leendő megtartására határidőül 1932. évi október hí 15-lk napjának i. u. 3 órája tttietlk kJ, araikor a bíróilag leloglalt bútorok, lovak, ssekér, széna, la, gasds-sági lelsxeidés, lenyeli kas stb. s egyíb ..........ígérőnek kési-
Ingóságokat a teglSboet pénzfizetés mellett, esetleg becaaru" alul Is — de a kikiáltási ár kétóarmadáníl alacsonyabban nem — e! fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltást ára egyezer pengőn felül van, al 5610— 1931. M. E. aiimu rendelet illőimében csak azok árveieihelnek, akik a klkliltitJ ár egyiiicdréazét oánatpénzfll lelesslk. Letenye, 1932. évi azept. hó 28-án.
Radlch-Ollé István sk.
klr. blr. végrchalló,
isis mint bírósági klköldöü
Nyomatolt a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Qulenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdádban Nagykanizsa. (Felelős Üzletvezető: Zalai KárolyT
72. évfolyam 233 sutám
N»gyk*aU»« 1982. október 14, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
ÍKrkesilóaég él kiadóhivatal. Főül S. iiim. Keszthelyi (lókkladóhtvatal: Kossuthutca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra < pengd 10 Iliiéi Sierkeaitóségt éa kiadóhivatal! teleion.\' 78. aa
Védelem a hitelezőnek
Irta: dr. DÉ81 OÉZA orra. gyűl. képv.
A termelés és a fogyasztás kríziséhez hozzájárul a hitel és a bizalom válsága. Ezt a mai gazdisági viszonyok közö.t az elszegényedés, a munkanélküliség, a nyomorúságnak ezer gondja gyakran olyan hátrányosan befolyásolja, hogy bizony az erkölcsi lecsúszás le|tö|ét Is sokszor lálhaljuk. Azt mondják némelyek, hogy gaidasági vonatkozású relor-mokra nincs szükség, mert ezek utratólai halnak ; állítólag az orvosiig rosszabb volna a betegségnél; egyes kötök, orgánumok, érdekképviseletek támadják a törvényhozási azért, meri Időnkint belemerészkedik nyúlni a gazdasági vonatkozásokba. Szerény nézetem, de teljes meggyőződésem szerint az igazság épp.n az ellenkező oldalon van. Nyugodt, csendes Időkben, amikor minden szinte magálól megy, felesleges volna a törvényhozás éber őrködése és gyámkodása, de a mai Időkben könnyelműség, sót megbocsáthatatlan bün volna, ha nem gondolkoznánk a gazdasági élet helyes kormányzásáról és irányításáról.
A hitelsértésről alkotott törvényünk Is számol ezekkel a viszonyokkal, lOrödlk ezeknek a sebeknek orvoslásával. Tudjuk Jól, hogy a bajokat meg nem szüntethetjük, de legalább arra kell törekednünk, hogy enyhítsük a helyzetet és lehetőleg távolítsuk el azokat a káros elemeket, amelyek Mm pusztán a viszonyokból fakadtuk, hanem az emberi gyarlóságokból, tévedésekből, bűnökből, vagy hibákból. Az ország hitelének megítélése szempontjából is végtelenül fontos, hogy tiszta légköri teremt-stlnk. meri a küllőid aszerint Ítéli meg az ország erkölcsi állományát hllelképe8ségét, hogy va||on polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi tekintetben milyen ériéket képviselnek, va||on az Igazság mérlegén a bizalom és hitel serpenyőjét egyen-lulyban tarlja-e a teljesítés serpenyő, vájjon az állam polgárai a jogok érvényesítése mellett teljesilik e kötelességeiket és különösen, hogy •z adott szónak és az Írott kötelező ttönek szentsége uralkodik-e a gaz-duági éleiben.
A Razdasági életei gyakorta befolyásolják o\'yan tünetek, amelyek M8y számuknál fogva alkalmasak {"«. hogy mlallok helytelenül és kedvezőtlenül Ítéljék meg az ország JttOlcsI és gazdasági helyzetét. Az a «yes leifogás kerekedhetik szárnyra, ™nlha nálunk nem tisztelnék általáén « mások jogát, mintha a (Örvénynek nem volna elegendő ere|e fra, hogy megvédje a jogot és «Mságol és megtorol|a a jog és íszság ellen elköveteti coelekedete-*• Az uzsoratörvény megalkotásá-!« « adóst védjük meg az őt, a JWező részéről érhető visszaélések amikor szorult helyzetét ki-\'"kmányollák és megrendült anyagi \'«»«léi még végzetesebben érintik n alkottunk egy másik törvény-
cikket, ez védelem a hitelezőnek az adósok részéről érhető támadások és visszaélések ellen. Ugy az uzsora-lörvény, mint a hltelsérlésl törvény nem egyoldalú érdeklörvény, ezek a törvények mindenkinek az Igazát védik, védik az egyetemesség jogát. Az a törekvés, hogy Usztultabb, higlenlkusabb gazdasági levegő legyen, hogy minél kevesebb rossz töltse be az élet kereteit.
Ez a törvény, meggyőződésem szerint, erősíteni fogja az ország gazdasági erkölcsét. Fellétlenül dísze törvénytárunknak. Ugy elmélell, mint
gyakorlati szempohtból hézagot pótol és meg vagyok győződve arról, hogy a gyakorlatban az az elmélet, amelyet ez a törvény megvalósít, üdiösnek bizonyul, hogy az elmélet és a gyakorlat harmóniában egészül ki egymást és Javára válik a nemzetnek. a gazdasági éleinek és ami! sohase hagyhatunk figyelmen kívül: a gazdasági erkölcsnek ls. Ne higy-jük azt, hogy a gazdasági élet merőben anyagi szempontokból merili erejét, meri Igenis, az erkölcsi erő a gazdasági éleiben Is kell, hogy vezető, irányító szerepet jálszék I
A Gömbös-kormány bemutatkozása a felsőházban
Általános elismeréssel fogadták Gömbös miniszterelnök programját
támogalására, mert ugy érzi, hogy a felsőházban a 48 as Idők szelleme uralkodik.
A miniszterelnök beszédét a felsőház minden oldalán általános ells
Budapeet, október 18 A felsőház ma délelőtt ülést tartott, amelyen Oömbös Oyula miniszterelnök Ismertette programját. A felsőház ülése Igen látogatott volt, a karzatok teljesen meglellek, részt veti az ülésen Albrecht, József és József Ferenc királyi hercegek és sokan voltak jelen az egyházi méltóságok közül Is
A kormány kinevezéséről szóló kormányzói kéziratok ismertetése ulán OOmbös Oyula miniszterelnök egyórás beszéd keretében fejtette kl programját. Részlelesen fejfegetle a kormány célkitűzéseit és ugy belpolitikai, mint külpolitikai és gazdasági vonatkozásban kitért mindazokra a kérdésekre, amelyekkel a képviselőházban mondoll programbeszédek során is foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy számit a felsőház
mérés és tüntető taps fogadta.
Oróf Somsslch László, gróf Hadik Jínos, Jankovlch Béla, Bernát Isl-\'ván, báró Szterinyt József, gróf Széchenyi Aladár, Slmonslch Elemér vettek részt a kormányprogram fe lett megindult vitában.
Oömbös Oyula miniszterelnök részletesen válaszolt az elhangzott észrevételekre és örömmel állapította mrg beszéde végén, hogy érzése szerint helyreállott közte és a felsőház tagjai közt az a kontaklus, amely nélkül vállvetett, áldást hozó munkát végezni nem tudna.
A felsőház legközelebbi üléséi jövő hét szerdáján tartja.
Éff&alál íenyegeíi asc ameriKai farmereJcet
Washingtonbei vonulnak, ahol moratóriumot és segélyt követelnek
London, október 13
December 7-én Indul meg ölezer farmer éhségfelvonulása Washinglot, ellen, hogy az Egyesült Államok löbbmillió farmerjének nevében védelmei kér|enek az éhhalál ellen. Nehogy a rendőrség csavargóknak minősilse a felvonulókat, a farmereket a nemzeti segélybizottság szállásolja és látja el Washingtonban. A küldöttségeket az ország minden részéből teherautókon hozzák és ulközben a farmokon fognak megszállni.
A küldöttség hivatkozni log arra, hogy a termékek árzuhanása következtében áruikat a termelési költségeknél jóval olcsóbban kénytelenek
eladni és ezért moratóriumot követelnek az összes adósságokra, adókra, jelzálogkölcsön szolgáltatásokra, slb. stb.
Hivatkozni lógnak arra, hogy a városokban közel 15 millió munkanélküli él és ezért a farmerek nem helyezkedhetnek el az Ipari üzemekben. Ennélfogva utolsó menedékük a farm s ezért kövelelik, hogy szüntessék be az árverésekel. Ezenkívül készpénzsegélyt Is követelnek, hivatkozással arra, hogy löbbmillió farmert és azoknak családlagjail az éhhalál fenyegeti. Végül sürgetni fogják az agrárcikkek árának felemelését az élelmiszcrlrö8zlök megadóztatása utján.
Klebelsberg ravatalon
a Nemzeti Muzeumban
Budapest, október 13 Klebelsberg Kunó gróf holtteatét ma délelölt a Nemzeti Muzeum úgynevezett Mozaik-termében felravatalozták. A holttestet előzőleg Kenyeres Balázs egyetemi tanár bebalzsamozta.
Szeged város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a Nemzed Emlékcsarnokban (elállítja a város nagy halottjának, Klebelsberg Kunó grófnak szobrát. Hétlön, október 17-én minden Iskola megemlékezik az első tanórán Klebelsberg Kunó gról kulturmunkásságáról.
A hercegprímás Budapesten
Réaxivcax a ho/ollkua nagy-gyUléaen
Budapest, október 13 Seridl Jusztinián bíboros hercegprímás ma délelőtt u fővárosba érkezed. A bíboros egyházfejedelem Itt hosszabb ideig fog tartózkodni és résztvesz a katolikus nagygyűlés tanácskozásain. Hétfőn rekviemet mond az elhunyt Klebelsberg Kunó gróf lelkiüdvéért, a jövő hét szerdáján pedig a püspöki kar őszi konferenciáján elnököl.
Kegyelmet kapott
a sajóbábonyl gyilkos
Budapest, október 13 A kormányzó oklóber 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával a miskolci klr. törvényszék röglöriitélő birósága állal halálbüntetésre ítélt Váradi Imre sajóbíbonyí lakos büntetését élet-logyliglani fegyházbüntetésre változtatta ál.
A valuia-csempésxésl Ugy tovább bonyolódik
Budapest, október 13 A 35.000 dolláros valuta-csempészési Ugy tovább bonyolódik. Egy levéllel kapcsolalban ismét kihallgatták Bauer Máriát, hogy felvilágosításokat kérjenek tőle. A bünletö törvényszék vlzsgálóbirája mc elfogaló parancsol adott kl Rockenstein Lajos és felesége ellen, kik Zürichben tartózkodnak. Ugyancsak elfogaló parancsot adott ki a vizsgálóbíró Szőke Oyuláné, szüleied Anisifeld Hermina ellen, aki Bécsben szüleiéit és Szekulecz anyósa.
ZALAI KÖZLÖNY
178 tantermet és 92 tanítói lakást építtetett gróf Klebelsberg Knnó 104 zalai községben
Nagykunig, október 13 Zalavármegye valamennyi elemi iskolájához a tanfelügyelő a következő rendeletet intézte:
„Dr. Hóman Bálint m. kir. vallásét közoktatásügyi miniszter ur önagy-méllósága táviratilag elrendelte, hogy gróf Klebelsberg Kunó temetése napján, folyó hó 14-én pénteken minden iskolában síünel tartassák, folyó hó 17-én hétfőn pedig az első tanítási órában méltató megemlékezés történjék gróf Klebelsberg Kunó kulturális munkájáról s annak nemzell jelentőségéről.
Minket, zalaiakat a hála és szeretet szálai fűznek a nemzet nagy halottjához. Közel álloltunk atyai szivéhez, meri midőn vármegyénk elhanyagolt népoktatáiügyét többiz-ben személyesen tanulmányozta, azon kijelentést telte, hogy az Alfökügető
problémája után Zalavármegye nagy bajain való segitésl tartja legszentebb feladatának. És kijelentését teli követte; 1,615.606 pengő államsegéllyel és 215.824 pengő áilamköl-csönnei 104 községben épült 92 egészséges, modern tanítói lakás és 178 napsugaras, gyönyörű tanterem. S ha nem állította volna meg a világháborút követő nyomorúság alkotó munkájában, ma nem volna vármegyénkben lerongyolódott ta-nitói lakás ét egétztéglelen, omladozó tanterem.
Szálljon tehát az Egek Ura elé temetése napján gyermekeink ártatlan ajkáról a hála és szeretet imája s kísérje ulolsó útjára a ml el nem muló kegyeletünk.
Zalaegerszeg, 1932. oki. 13.
Dr. vitéz Barnabás litván Zalavármegye kir. tanjelügyeláje\'.
Az Éden-kerti véres vasárnapeste a kanizsai törvényszék előtt
Három vádioltat 2—4 hónapi fogházra ítéltek, kettőt felmentettek, egyet elővezetnek
Nagykanizsa, október 18 Nagy feltűnési kellelt városszerte az a véres közelharc, ami az év ju-nius 5-én történi egy vasárnap délután az Éden-klotzk környékén.
Az Éden-kloszk egyik asztalánál ült többek kőzött Papszt Béla könyv-kötö a feleségével, Pahocsa József
és Horváth József cipészmesterek ét Wohlráb József bádogosmester. Egy szomszéd asztalnál Bagonyat Sándor 23 éves ét Bagonyat Lajos 20 éves hentessegédek, Krímmel János 22 éves Iparossegéd, Tlslér Károly 20 évet cipétztegéd, Németh József 20 éves áctsegéd és Czlpdn
IMA, PÉNTEKEN ESTE
Centrál éttermében ^
t
kitűnő szegedi halászlé
„, 96 fillér
•IsArangu cigányzene mellett
*
„Az államtitkár ur flal"-nak
balsikert! kanizsai vendégssMeplése
Nagykanizsa, cklóbor í:i Nemrégen történt, hogy Relnltz Béláné kézimunka U r.iet tulajdonos Deák-téri lakásán kél diák balorozott szobát vett kl. Elmondoiták, hogy Sághy honvédelmi államtitkár Hal, akik Kanizsán folytujtk tanulmányai kai. A bejelentőlapba mint „Sághy László és Sághy Oyula" irlák be nevűket. A két diák példásan viselkedett, a legszolidabb szobabérlőknek mutatkoztak. Reinitzné, mint bárki az ő helyében, nagyon örüli az „államtitkár ur kél diák fiának." Islenem, államtitkár...
Tegnap azulán történt, hogy a két diák hirtelen elment hazulról és ma délig sem érkeztek haza. Reinitzné aggódni kezdett kél előkelő diákjának eltűnése miatt. Nem kelleti sokáig várakoznia, meri a nagykanizsai rendőrséghez láviral érkezett, hogy... és itt benne voll mindkél fiatalkorú diák igazi neve. A kaposvári rendőrség ugyanis mind-keltőt letartóztatta és kérte Reinitzné!. közölje, hogy mit loplak el tőle.
Reinitzné körűi forgolt a világ. Nem ludta mit csináljon. Elment a kapitányságra, ahol elmondották neki, hogy budapesti diákok, akikel a budapesti rendőrség Is rádión köröz, voltak a „honvédelmi államtitkár Hal.* Pestről is a rendőrség elöl szöktek Kanizsára, mert ott is elkövettek egyet és máit. Reinitzné vliszasieleit a lakására, hogy megállapítsa, mit vittek el a lakásból.
A kél nagyreményű ifjút Kaposvárról Budapestre viszik, ahol „az államtitkár ur fiai" összes bűneikért lakolni fognak.
IdAlárás
Szélirány: Keggel délkelet, délben éi este déli uél.
(.Éjszakai riálóJtknUt) a ■•turalé-«l«l tatén) iaUistl ••«. 10 óra-keri Cafka, l.thó. IdS •irható.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia idejéből) 43 Irta: Balázs Józse!
— Nos, ki Ítélte meg helyesen a magyarokat? — Kérdezte a császár gúnyosan egyszer Barlensteintól.
— Elismerem, hogy Felséged, de lele is van velük az udvar. — Telte hozzá kedvetlenül.
— És egymásután házasítom őket össze a Iegmegbi7hstóbb császárhű családok leányaival. — Dicsekedell a császárnő.
— Bocsásson meg Felség, de Rákóczinak is Auersperg hercegnő volt a felesége. — Jegyezte meg kajánul Bartenstein.
— Vészmadári — Vetelle oda a császárnő nevelve. — Van valami dolgom holnap?
— Nincs, lelség.
— Akkor holnap elmegyünk kel-lesben vadászni Őfelségével. Jó lesz?
— Aminl parancsolja. — Feleli a császár egykedvűen. Mióta a francia szerződést olvasta, csak az osztrák politikusi és a Habsburgot látta nejében, aki öl is csak eszközül használta fel, amin! azt anyja előre megjósolta.
Amikor Bartenstein távozol!, Te-
rézia Ferenc keze után nyúlt:
— Miért oly izomoru? Minden a legnagyszerűbben megy és nemsokára Sziléziát Is visszavesszük Fiidiikiöl.
— Érdekes. Maga igazán nagy császárnő. Mindenre gondol, csak Lotharingla nem Jut eszébe. — Mondta Ferenc halkan.
— Még nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy belekössünk Franciaországba. Nem kockáztathatunk meg egy esetleges vereségei, mert akkor u|ra ellenünk lámadnak mindazok, akiket levertünk.
— Pedig, ha Jól emlékszem, maga azl Ígérte, hogy a legelső fegyveres támadás Lplharingia felszabadítása érdekében fog történni. Védekezni kellelt, ezt elismerem, azonban moit már elvárom, hogy az első offenzív háború az én érdekemben történjék.
— Modta a császár ha\'ározollan.
— Rajta leszek, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. — Felelt Terézia elkomorodva.
— Ha ugyan Bartenstein báró ur is egy véleményen lesz ebben velünk.
— Gúnyolódott a császár.
— Aki tagadhatatlanul nagy szolgálatokat tett nekünk. — Védelmezte Terézia.
— Különösen nekem.
— Van valami kiiogáss ellene? — Csattant fel Terézia hangja.
— Nincs. Ne is beszéljünk róla. Holnap vadászni megyünk s már késő van.
—• Késő van. — Isméielte Terézia lértődötten s felállt.
— Jó éjt I — Vetette oda Ferenc és hálószobája felé indult.
A császárnő utána nézett, aiután besietett hálószobájába és felzokogott ... Csak hosszú idő múlva tudott magán annyira erötvenni, hogy becsengesse udvarhölgyét.
Fuchs gtólnő a komorna segítségével teladla éjjeli köntöséi, azután vári. Ilyenkor hosszan, meghitten szoktak beszélgetni.
— Pihenni akarok. — Mondta a császárnő kurtán.
A grófnő kiment.
Ferenc a szomszédban feküdt hanyatt, izzó szemekkel meredve a sötétbe s az Irdatlan csendben szinte harsogott mellében Terézia esküje, amelyet eljegyzésük előli fogadott: „Esküszöm a szerelmünkre 1" És most azt mondotta: „amennyiben a körülmények lehetővé teszik" ... És kiábrándító, mindinkább felizzó gyűlölet ejtette halalmába. Fájdalmas
______1932 október 14.
l ajos 20 évet métzárostegéd üllek.
Papszlék társasága az aznapi pesti filléres vonat Indulásához igyekeztek, azért fizettek és felkeltek, hogy kimenjenek az állomásra. Amikor felkellek, Papszl észrevette, hogy a szomszéd asztal felöl egy pohár repül feléjük, amitől a maga és iele-sége ruhája csupa bor lett. Ebből ■Szóváltás támadl, mire Bagonyaiék felugrállak és nekimentek a békés társaságnak. Szerencsére az ott cirkáló csendőrök pillanat alatt olt termettek és megakadályozták az indulatok kirobbanását,
Papszték társasága ezulán elindult a város leié. A Teleky-utl hídnál segitségkláltásokat hallottak. Kiderült, hogy Bagonyaiék megtámadták Pahociát, akit vérstre vertek, majd Papszlra és Woh\'rábra került sor, akiket ugyancsak alaposan helyben hagytak. Pahocsát dorongokkai ét boxerrel lámadiák rneg, Paptztnak a karját ficamilották ki és ütlegelték, Wohlrábot pedig le akarták dobni a a hidról a sínekre. Trájer egy pofon árán szabadult meg a< ütlegeklől. A sebesültek ezután nagy nehezen bevánszoroglak a kórházba, ahol bekötözték őket. Ugyanezen az estén, későbben egy Uerócs nevű gazdát Is megtámadlak ugyanolt, majd h\'rlea Jenő szerelőmestert li le akarták dobni a hídról.
Az eset akkor az egész városban óriási felháborodást váltott ki.
Megindult a nyomozás, amelynek eredményeként Bagonyai Sándor, Bagonyai Lajoi, Krímmel Jánot, Tislér Károly, Németh József ét Czi-pán Lajost mint terhelteket hallgatták ki, majd a klr. ügyészség súlyos tetliiértéi miatt perbefogta őket.
Ma voll ebben az ügyben a ló-tárgyalás a nagykanizsai törvényszéken, nagyszámú közönség érdeklődése mellett.
A vádirat felolvasása ulán a vádlottak mind bűnteleneknek mondták magukat. — A rendőrség előtt leli
vágyódással gondoll anyjára. íme ■ császárnő férje és se országa, se hazája; az asszonya csak a balalomra gondol s a fia Is Habsburg lesz ... Nehezen aludt el s hajnalban már felkelt, vállára akasztotta puskáját s elindult cserkészni, teljesen megfeledkezve arról, hogy Terézia is vele akart menni.
Reggel, amikor a csátzárnönek jelentették, hogy a császár hajnalban egyedül Indult vadászni, nem tudott szólni, csak bólintott, azután a ^ermekszobába menekült.
Béke volt a birodalomban s a császárnő örömmel készült a nehéz hónapok alatt erre az Időre, amikor majd férjével s gzermekével töltheti napjait. Ime minden östzeomloll. Az emlékezetes reggel óla, amikor Ferenc nélküle indult el vadászni, csak akkor találkoztak, ha az elkerülhetetlen volt. Terézia nem tudta sehogy sem megfejteni a császár rejtélyes viselkedését. Nagyon meg tudta érteni, hogy Ferenc nem tud lemondani Lotharingláról, de hogy miért haragszik rá, az érthetetlen volt elölte. Kerülte őt, nem akarl vele egyedül maradni Vele I ?. • • (Folyt köv.)
; <132. október 14
ZALAI KÖZLÖNY
vallomásuk nem egyezik mostani állításaikkal.
A tanúkihallgatások és perbeszédek ulán i- bíróság súlyos lestlaér-lés miatt bűnösöknek mondotta ki a vádlottak közül a következőket: Bagonyal Sándort, akit 4 hónapi, Bogonyai Lajost, akit 3 hónapra, Tisiér Károlyt, akit 2 hónapi fogházra Ítélt. Németh Józsefet és Ciipán Lajost a birróMg felmentette, mlg a meg nem |elenl Krímmel János elővezetését rendelte el a bíróság.
400 zalai község kőiül 320-ban nincs szakképzett vezetője a tűzoltóságnak
Zalaegerszeg, október 13 A Zalavármegye! Tűzoltószövetség most tartotta választmányi Illését Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző elnöklet: alalt.
Mózes László titkár! jelentése tzeiinl a 11 járás közUI ntiudössie két járásban működik kifogástalanul
i járási IBzrendészetl felügyelő. A vármegye 400 községe közül mind issze 80 községben van megfelelő szakképzettséggel bíró tüzoltóvezeti, 320-ban viszont egyáltalán nincs. Épp ezért 1 megye tűzrendészet! állapota napról napra rosszabbodik.
A titkári Jelentés elismeréssel emlékezik meg Szalal Ignác járási tűzrendészet! felügyelőről, aki a zala-izentgróti |árásban és Varga Jenő járási tűzrendészet! felügyelőről, aki i karlzsal járásban rendezel! 5—5 körzet! lűzoltóverseny! a tűzoltói inlézmény fejlesztésére és népszerű-illésére. A titkári Jelenlés leszögezi, hogy az elnökség elismerése szetltil a zalaszentgrótl és a kanizsai járás tűzoltósága a legjobban megszel vezeti és klképzítt tűzoltóság az egész megyében.
A Zalavármegyei Tűzoltószövetség -nek mintegy 10.000 pengi megtakarítóit vagyona van.
A választmány állást foglalt a biztosítótársaságoknak a tűzrendészen kiadásokhoz való hozzájárulása kérdésében. A szövetség kérni fogja az alispánt, hogy a társaságok kötelező hozzájárulásáért tegyen Illetékes helyen lépéseket.
A szövetség megbízta a járási felügyelőket, hogy az utviazonyok figyelembevételével körzetekbe osszák <* a falvakat. Igy minden falu ludnl lógja, hogy tűz esetén melyik közibe kell külön hívás nélkül kivonulnia. Minden körjegyzőséget fokozatosan felszerelnek egy motor-ftcskendővel; viszont a városoknak te Járási székhelyeknek, amelyek roir motorfecskendővel rendelkeznek, minden évben 1500 pengő segélyt ul«l ki a szövetség, hogy a járásba "tó gyors kijutáshoz megfelelő Jár-®Ovel szerezhessenek. . A választmány javasolni- fogja a ^gyűlésnek, hogy alelnökükül dr.
2 "iáfllÓ za\'ae8er,reK\' dr. r™« István nagykanizsai városi "wsosokal válasszák meg.
B\'ancI elnök végül köszönetet JJjj™jt ü sajtónak a hathatós támo-
36 48 százalékra adott pénzt megszorult embereknek
Az ügyészség 13 rendbeli uzsorával vádol egy zalai lOldblrtokosnőt
de szedeti néha 48 százalékot Is.
Ezév tavaszán, két adósa, Egyed István csáfordi é6 Kiss József zalaszentgrótl gazdálkodók megsokalták az öregasszony üzelmeit és feljelen lelték. Márkusné, akit 13 rendbeli
Zalaogerezeg. októbor 13 Orv. Márkus Lsjosné Frankovics Paula 62 éves zalaszentgróti szőlőbirtokos és többszörös háztulajdonos uzsoravétség vádjával kerüli az egerszegi bűntelőlörvényszék bűnletö-tanácsa elé.
A vádirat szerint Márkusné éveken kérésziül adolt kisebb-nagyobb váltókölcsönöket a zalaszentgróti és környékbeli kisgazdáknak és kisiparosoknak igen magnB kamatra. Az átlagos kamat nála 36 százalék volt,
uzsorával vádol az ügyészség, tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, a károsultak azonban szemébe mondták üzelmeit.
A bíróság eltendelle a bizonyítás kiegészítését és ezért elnapolta a tárgyalást.
Állandó nagy
kabát * szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIVATÁRUHÁZ.
A városházi flzletbérek, a kereskedelmi Iskola, a Polgári Egylet problémái a költségvetés bizottsági tárgyalásán
Nagykanlzaa, október 13 A költségvetés jjénzügyi bizottsági tárgyalásának második napján Ba-bochay Qyörgy elnökölt. Krátky polgármester bejelenlelte, hogy elkövetkezett az Idő, amikor a városi Ozletbérek rendezésének kérdését tárgyalni kellene, mielőtt a mostani üzletbérek ulán vetnék ki a város adóját. Elmondja, hogy Flschl Ernő Budapesten kapott alkalmazási, 1000 pengő űzlelbértsrlozása fejében itt hagyta egész berendezését a városnak, ha a bérletből november elsejével kiengedik. A bizottság ehhez hozzájárult. November 1-vel Hlrschler Ferenc
; is kiköllözkOdik üzletéből, mert nem ludott megegyezni a bér kérdésében. A polgármester szerint legjobb lenne ezt az üzletet ketté osztani és az egyikei 200, a máslkat 100 pengő havi bérért kiadni. A többi bérlik Is leszállítást kérnek.
A bizottság végűi is ebben a kérdésben érdemi határozatot ezúttal még nem hozott.
A közegészségügy csoportjánál Dómján Lajos dr. kérte, hogy a Szanatórium Egyesület 20 ürméter lüzifasegélyét 24 méterre emeljék fel. Egyébként Is kívánatosnak tartja a a tüdőbe teggondozó segélyének Jelemelését. Ez az Intézet gyönyörűen
M\'
rlnt másnak, önnek Is sxlve- I sert fizetem kl nyereményeit m
Ezért a most kezdődi 29. sors/dtékra vegyen szerencse számú
os&tálysorsfegyet a Hirsc&ler trafikban
osztdlysorsjdUk jóeldrusildndl (Korona szztlld épület), ahol eddig szdmtalan nagy nyereményt tizeitek ki. Kisorsolásra kerül kőzet X millld aranypengd. Sorsjegyek árai: F.gtsz V 24 . Jé! P 12 -. negyed P nyolcad P 3-
"" Huxás már október Qó 20-án és 22-
dolgozik —■ hangsúlyozta. A bizottság a tasegély felemeléséi.elfogadta.
Az állategészségügynél Szmodia (Kiskanlzsa) javaslatára a vásártéren egy kat felállítását mondta kl a bizottság. Erre a célra 500 pengőt állítanak be.
A tanügyi csoportnál Iskolafenntartási hozzájárulás és segélyezés az állami iskoláknál 39.445 P, felekezeti Iskoláknál 6.600 P, (5.080 pengővel kevesebb mint tavaly).
Ennél a tételnél dr. Rotschtld Béla szóvátelte, hogy a felsőkereskedelmi Iskola ügyéi már egyszer véglegesen rendezni kell. ö csak egy módot lát erre: a város vegye át az Inthetett Illetékes helyen kijelentették, hogy minden pillanatban hajlandók az Iskolát a városnak átadni.
Dr. Krátky kijelentelte, hogy Ilyen nyilatkozatot még nem kapott.
Rotschlld : Az egész Izr. hitközség létéi veszélyeztette a felsőkereskedelmi Iskola. Amennyiben 10.000 P szubvenciót kapna ismét a várostól, az egyensúlyban maradna.
Hemmeti Károly főszámvevő felveti a kérdési: Talán a kincstár venné át?
Rotschlld: A kincstár orra az álláspontra fog helyezkedni, hogy Zalaegerszegen van egy kereskedelmi Iskola, aki tehát felsőkereskedelmibe akar járni, az menjen el Zalaegerszegre.
A bizottság hajlandó az Iskola 5000 pengő segélylételét 10.000 pengőre felemelni.
Babochay Oyörgy: MII szólnak majd ehhez őszkor a választók ?
Samu Lajos: Ez nem fog menni.
Krátky polgármester utalt arra, hogy itt magasabb szempontokat keli tekintetbe venni, nem azt, hogy mii diktál a politikai szimpátia kérdése. Ezt az áldozatot meg kell hoznia a városnak - az Iskola fenntartása érdekében.
Hegyi Lajos dr. főjegyző szerint ezt a kérdést mindaddig függőben kell tartani, amig a hitközség kérvénye megérkezik a városhoz.
A bizottság több hozzászólás ulán egyelőre függőben tartja a kérdés elintézéséi.
A teányUceúmnál a polgármester kijelentette, hogy nagyon bevált az Iskola, csak konviktus kellene hozzá.
Dr. Krátky: Sok-sok probléma vár megoldásra. Itt van a Polgári Egylet ügye Is. Ezt Is meg kellene oldani. Rövidesen a közgyűlés elé kívánom terjeszteni ezt az ügyet is kész tervvel. Mert különben összeomlik a Polgári Egylet. 32.000 pengő adósságainak a kamatait nem bírja fizetni.
A kérdés körül hosszabb eszmecsere Indult meg. Dr. Rotschlld Béla korainak lartja, hogy a város döntő lépést legyen a Polgári Egylet sorsát illetőleg.
Az iskolák költségvetési lételelnek további tárgyalása során élénk vita voll a zeneiskola költségei körűi. A bizottsági tagok a kiadások apasztá-sál sürgették. A polgármester, főjegyző és főszámvevő kimulatták,
ZALAI KOZLONV
Mindenki a saját szerencséjének
kovácsa!!! Azért ne mulassza el, hogy
Milfioffer Kálmán
szerencseszámaiból vált)sszn meg sorsjegyeit, aliol lények bizonyítják, hogy u 400000, SO.OOO, 70 000, 50 000. 15 000 és még siámlalan kisebb-nagyobb nyeremény tett III sok emberi boldoggá.
Sorsjegy iroda : CSENGE RV-VT 7. (dr, Rapoc&-0dx) Egész P 24-— Fél P 12 — Negyed P 6~— Nyolcad P 3"—
..,„ Húzás: oMí. 20—22-én
* ___
hogy a többi iskolák Is ugyanannyiba kerülnek a városnak, mini a zeneiskola, amely 200 növendékei oklat. SOI a kereskedelmi iskola még jelentékenyebb áldozatot Is Igényel a várostól. Végül is a tételről tételre való tanácskozás során a bizottság a zeneiskola költségvetését sz eredeti Összeállításban elfogadta.
Dr. Rotschlld Béla a kullur-kiadások kapcsán sürgette a városi múzeum és könyvtár hozzáférhetőbb helyen való elhelyezéséi. Az Ülés esle 8 órakor ért véget.
Szőlőbirtokosok
Í figyelmébe!
Mustot legmagasabb napi árban veszek
BRARDL IZIDOR
Hartfcy ISIklda-Mt S5.
u j volt Zerkowltz-féle ház.
Újságírók Üdülőháza a Balatonon
Balatonszárszó a Balaton gyöngye
Az ország vidéki sajtójának első nagyszert! karitatív intézménye a Balatonon, a gyönyörű Balatonszárszón létesül. — A Magyarországi Vidéki Lspok Országos Egyesülele alkotja azt meg az ország 50 vidéki napilapjának és 287 hetilapjának.
A balatoni fürdőhelyek között, amelyek évről-évre nagyobb közkedveltségnek örvendenek, az idén különösen kimagaslott Balatonszárszó, mely bárom in félezret jóval meghaladó fürdövendéggel a látogatottságnak belföldi viszonylatban kiváló fokát érte el. Balatonszárszó ezt az egyre fokozódó népszerűséget elö-nyöB fekvésén kívül annak köszönheti, hogy a vidám fürdőzöl élet kedvelői meglalál|ák ott a nagy fürdőket jellemző mozgalmáé világi életet és szórakozásokat, de leijes kielégülést nyernek a csöndet és nyugalmat keresők is, akik a Balaton-táj természeti szépségeiben ki vánnak gyönyörködni. — Balatonszárszó közkedvellségét előmozdítja még, hogy enyhén mélyülő paitrésze lehetővé teszi a gyermeksereg veszélytelen fürdőzéséi.
A vidám slrandélelet, a lürdőzés és csónakázás örömeit különböző sportversenyek, uszó- és lenni sz-versenyek egészítették kl s ez nagyvilági képet varázsolt a Balaton e csodaszép pontjára. Az összes szabadtéri sportok kultiválása egyébként egy percig sem szünetelt: tennlsz, atlélika, mozgásos gimnasztika, futball, játékos lorns, kard-tőrvivás,
box, asztali tennlsz folyt állandóan a modernül felszerelt szárszói sporttelepen. Most már a téli Idényre Is nagy készülődések lörtínnek, hogy a vitorlás szán, korcsolyázás és fakutya-sport hivei kellő részüket vehessék kt a téli sport örömeiből.
A fővárosból és vidékről való kitűnő vasulösszekotletések, a közlekedés egyre fejlődő kullurája Balatonszárszói mái a legközelebbi lövőben Magyarország és a Balatonvidék egyik legsűrűbben látogatott fürdőhelyévé fogja avatni.
1932. október 14.
HftPI MIREK
NAPIREND
Október 14, pánink
Római kalollkun: Kalitul. Protest
Halén. Izr.: Th. hó 14.
»
Vároai Muunm éa Könyvtár nvMva Cilitől lökön éa vaaárnap délelőtt 10 .(öl 13 óráig
Oyótzyezej (Ari í|jHI szolgálati a „Mária* iryógyazeilár Király-utca 40. sz. 4* a klakanlaaal gyógyszertár.
Oóalürdó nyílva reggel ti órától esle 8 óráig (hétté, szerda, pintek délután, kedden cgéaz nap nőknek).
„Halló,
Itt Rúaió Budáimat I
Hölgyeim és uraim pontos időjelzést adunk. A fionlos Idő 10 óra 2 perc" I
Az egyik Fó-ull rádió üzlet mikrofonja ordll/a a legfrissebb híreket Hallgatója akad bóven. Főképen a munkanélküliek törzscsoportja az u. n. „hivatásosak" vannak szép számban képviselve. Igaz. hogy az időjárás is kedvezői Szép napsütéses délelőtt van, akár tavasszal.
— Pszt! Csend, fogd be a szádatI — kiáll a .törzsfőnök" az egyik hangosan beszélgetőre. — Nem hallom, mit mond Gömbös legújabb terveiről I
Mintha Gömbös szelleme járna a „bör elagok" között, hirtelen csend támad A szpíker harsány hangon mondja: „Gömbös mlnlszlerelnök elhatározta, hogy a munkanélküliség kérdéséi a legsürgősebb feladatának tart/a".
Slrl csendben folytatja o bemondó: „minden magyar ember, aki dolgozni akar, munkát kell, kogy kapjon, a végzett munkájáért pedig megfelelő ellenszolgáltatási" \',
Embereink összenéznek, boldogan bólogatnak a hallottak felett. Már-már petyhüdt izmaik feszüléséi, kérges tenyerükben a pengők varázsos tapintását érzik
A párisi „Midi" Jelentése szerint... folytatja híreit a rádió, de ez már a munkanélkülieket szemmelláthaló-lag r.em érdekli, mert hangosan gesztikulálva lassan megindulnak az elárvult törzshelyükre, hogy az aktuális politikai helyzetet megvitassák.
Középie áll a .törzsfőnök\', aki nagy ,szakértelemmel" latolgatja a munkanélküliek esélyeit az uj politika tükrében. Végül ktj.\'lentl, hogy abban a pl tanaiban nem fog politizálni, amint munkája lesz. Mert, — mini mondja:
— A politika csak uraknak és munkanélkülieknek való mesterség ■■
__tt.J.
— (Kongreganlsták figyelmébe)
Az Úrasszonyok Kongregációjának azon tagjait, akik a karitatív szakosztály munkájában részt akarnak venni, hétfőre, azaz október I7-re a plébánia fehérlermében félőt órakor megtartandó gyűlésre hivja meg a prézes.
15.000 holdon vetettek Bánkati 1201 est Baranyában
Nagykanizsa, október 18
A búzatermelés átszervezése, Illetve az egészséges tipuau, jó minőségű buzatevaielés megvalósítása érdekében — mint Baranyavármegye gazdasági felügyelőjének jelentésében olvassuk — szeptemberfolyamán 2800 métermázsa Bánkuii 1201-cs buza-vetömagol oszlottak ki Baranyamegye gazdáinak. Ezenkívül 3600 métermázsa ugyancsak 1201 est oszlottak ki a rozsdakárl szenveded gazdák közöli a hitelakció során. Ilyenformán az idei ősszel már 10 400 kai. hold lesz Baranyában Bánkuii 1201-essel bevetve.
Figyelembe véve, — mondja a jelenlés — hogy 1300 holdon, mely terfllel a szaporítást szolgálja, ugyancsak Bánkuti bura termeltetik s ettől függetlenül Is nagyobb terület bevetése a kiválő buzafajtával tör-
ténik, az ősz folyamán a vármegyének 15.000 kat. hold Bánkuii 1201 es vetése lesz, ami lehetőséget fog nyu|-lanl arra, hogy vármegyénk gazdaközönsége 1—2 éven belül teljesen egységes és kiváló minőségű lisztet adó búzát termelhessen.
— (A falu kevesebbet mulasson I)
Budapestről jelentik: Legközelebb rendeletet kapnak a vármegyei hatóságok, elsősorban a járási főszolgabírók. A rendele\'ben íeliuvják a vidéki halóságokai, hogy akadályoz zák meg azt a mulatozás! járványt, amely mostanában terjedt el a vármegyék községeiben. A mulatságok nagyrészét ezentúl nem fogják, engedélyezni, meri az utóbbi időben nagyon elszapwodlak .az erkölcsi szempontból is kifogásolható fslusi mulatságok, mely.:* sokszor csúnya módon végződnek."
5 órai teán
..OLCSÓK VAGYUNK, MEBT JÓK VAGYUNK l
TRANSDANUB8A R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
Részlet.
KHIcsBnzés.
Bérlet.
MM
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban. Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat éá sző-w» nyegeket eddig nem létező olcsó áron árusítjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fischer - divatáruház -— a Gólyához
1932, október Í4
ZALAI KOZLONV
(Nagyaiabiati vármegyei re (ormon dolgoznak a belügyin!-, nisztérlumban) Értesülésünk szerint ta belügyminisztériumban olyan előmunkálatok folynak, amelyek aj! célozzák, hogy a takarékosság, a közigazgatási, pénzügyi, honvédelmi és Igazságszolgáltatási szempontok ligyelembevélele melleit uj és helyesebb vármegyei beosztás készüljön. Sí u) közigazgatási egységeket ugy akarják megteremteni, hogy nagyjában hason/t) népességit és tertlleta járások legyenek a leszállítandó számú vármegyékben.
— Téli divatujdonságok Slnger kirakataiban I
— (Pályázat segédjegyzői állá sokra) Szepelnek községben lemondás folytán segédjegyzöi állás üre-sedelt meg; az állásra a nagykanizsai főszolgabíró oklóber 31-én déli 12 órai határidőre pályázatot hirdet. A választás november 3-án lesz. — Csabrendek községben segédjegyzöi állásra hirdet pályázatot a sümegi főszolgabíró. Határidő: október 28. Választás: november 3.
UJ gramofon táncleme-xek 1 Tranadanubla.
— 3 pengő lesz a ,Ferde lovag" llzlves konyvalaku kiadása. Előlegyezni lehet a kiadóhivatalban.
— (A nagykanizsai bérautósok) két delegált tagjukkal vettek részt legnap abban a 250 tagu depulácló-ban, amely a kereskedelemügyi minisztertől kérle, hogy — tekintettel a msl súlyos helyzetükre — a szavatossági biztositásnak a taxikra való kiterjesztését halassza el. Ez a kötelezettség 250 pengő terhet |elentene évenként minden kocsira, amit a bérautó-Ipar ma nem blr meg.
— (A Leventezenekar) mai, pénteki Osszpróbája elmarad.
— (A hősi sirok kivilágítására) mindenszentek! gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa hazafias és kegyeletes érzésű lakosságától a MOVE elnöksége. Oyü|töhely a Stampf-Uzletben.
-• Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szőnyegraktárát.
— (Rendőri felszólításra meg kell állítani a jármüveket) Imrei László klskanlzsal gazdálkodó egy alkalommal vágtában hajtott az Or-szág-uton. Amikor egy rendőr intett neki, hogy álljon meg, Imrei oda se ügyelt, hanem tovább hajtolt. A rendőri kihágáBl bíróság most vonta felelősségre az engedetlen gazdálkodót, akit 3 napi elzárásra Ítélt.
— (Kegyszer-megrendeléseket gyöjt egy szélhámos Dgynök) Vaimegyében löbb községben feljelentést tettek a csendőrségen egy Molnár nevtl ügynök ellen, aki sorra |át|a a községeket és a Szent Antal >kció lávára kegyszerek vásárlására Ve« lel megrendeléseket. Egy-egy vasmegyei községben 50-60 pengőt 18 "\'"eszedéit a szélhámos. A zalai hatóságok is felkészültek már Molnár \'ogadtatására.
tluiíiilíí t, aranyerei bántalmak, gyomor-üprii iuaruk\' mái\' 6> lé(Hluzzadás"hál- és Í3Í" "le\'\' •> természetadta „Fer.no 7"\' msciuvIz napunkéul többször be-hathatos segítségei nyújt.
VÁROSI MOZGÓ
Ma, pénteken, október !4-én este 9 órai kezdettel
díszbemutató
Jklpár Qifta és Gusztáv FrOhlich szerelmi története
Hesszűlolt o szivein
Nem mese, hanem valóság 10 felvonásban.
A főszereplő Alpár Qltta és Ousztav FröhllchJiázaspár első közös nagy filmjük bemutatása alkalmából — a mozi igazgatóságán keresztül — minden látogatónak egy szép ajándékkal kedveskedik.
Szombaton aata 7 éa 9 órakor, vasárnap 3, S, 7 éa 9 Arakor.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhafestő, gőzmoső és vegytlaztllő
Horthy Miklós- ut 8.
= Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger dlvatáruházban.
— (Háromnapi elzárás egy uszony bántalmazásáért) Még a mult hónapban visszataszító jelenei játszódott le a Rozmaring-utcában, ahol Vlncze Imre gépszerelő valami mlall Összeszólalkozott ózv. Major Jánosnéval és letlleg bántalmazta az asszonyt. A rendőri bünletőblró a vádlott távollétében csütörtökön délelőtt tárgyalta ezt az ügyet és Vlncze Imrét 3 ttapl elzárásra, valamint 5 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók Singeméi.
A felrobbant gránát egy munkás mindkét kezét leszakította
Hrobák Károly pályamunkás tegnap délelőtt a kőbányai alsópályaudvaron egy régi gránátot talált, amelyet szél akart szedni. A gránát felrobbant és a szerencséilen embernek mindkét kezét leszakította.
SPORTÉLET
Nagyatád-Zrínyi TE
Folyó hó 16-án játszs első hazai bajnoki mérkőzését a Zrínyi football csapata. Nagykanizsa egész sport-társadalma kíváncsi a Zrínyi bemutatkozására. Zrínyi szorgalmas tréninggel készül a mérkőzésre és minién remény megvan, hogy a közönségnek egy élvezetes mérkőzésben lesz része.
(Kaposvári vadászlovaglások.)
A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egylet tágjait a kaposvári állomáspsrancsnokság a helyőrségi tiszti vadászlovaglásokra meghívta. A vadászalok két csoportra oszlanak: a rendes, a lovak erő-állapotának megfelelők: október hó 15, 22, 29 és november 3-án. Erösebb követelményekkel vannak vadászatok: okt. 13, 20 és 27-én. Részleiekről a lovaglás előtt két nappal (délelölt) az állomásparancsnokság ad felvilágosítási. Telefon 422. Ogyv. Igazgató.
Felhajtás 3539, elailaUan 930. — Elsőrendű 1-18-1-22, szedett 1-02-106, szedett közép 090-094, könnyű OY8 -0*86, t-aő rendű öreg 104 -1 08, ll-od rendi! öreg 090-004, angol süldő I. 080 090, szalonna nagyban 1Í0-I-65, zalr 200-202, hus 096-116, félsertés 1-26151
Közgazdaság
A gyümölcstermelők a földművelésügyi miniszternél
Budapest, október 18 A Gyümölcstermelők Országos Egyesülete elnöksége tisztelgett dr. Kállay Miklós földművelésügyi miniszternél, hogy üdvözölje uj pozíciójának elfoglalása alkalmával.
A küldöttségben a fontosabb gyO-mölcsvldékek képviselőin kívül e vidékek főispánjai vetlek részt.
Oyömörey Oyörgy zalavármegyei főispán meleg szavakkal UdvOzólte a földművelésügyi minisztert, ugy ls mint a QyOE alapitó elnökét és kérte, hogy ezt az országos fontosságú mozgalmat tartsa meg továbbra Is eddigi jóindulatában.
Dr. Kállay Miklós földművelésügyi miniszter válaszában azt fejezte ki, hogy a gyümölcstermelés fejlesztése Is egyik pontja a kormány mezőgazdasági pollilkájtnak. A mezőgazdaság átszervezésének, jobban mondva rentabilitásának kérdései közö l az ls oli szerepel, hogy tudunk-e egészséges, piacképes gyümölcsöt nagy mennyiségben produkálni. Ezzel párhuzamosan meg kell oldani az értékesítés kérdését Is, mert a termelés csak Így növelhető zavartalanul. A maga részéről sorrendben, mindenekelőtt a meglevő gyümölcsfák termésének féregmentesllését és a hazai, valamint kűllöldl védekezés tanulmányozását tartja a legsürgősebb leiadatnak.
Másodsorban a telepítés kérdési került sorra és épen ebből a szempontból fogja a földművelésügyi miniszter munkájában a termelés és értékesítési feladalokal egymással közvetlen kapcsolatba hozni.
A küldöltség köszönettel velte tudomásul a miniszter válaszát, melynek elhangzása ulán eszmecsere keretében tájékozódott a miniszter az egyes gyümölcstermelő vidékek különböző kívánságairól
Pária 2032, London 17-83, Nawyork 51800, Br üssél 71-90, Milano *5I, Madrid 42*42Amsterdam 20827, Berlin
12305, Wien ------, Szófis 3 73, Prága
15*33, Varsó 5KOO, Budapest -•-, Belgrád —•-, Bukarenl 307.
Buza tv. 10 flll., dl. - flIL, a rozs 10 flll. esett.
Buza tlscav. 76-os 13-40-13 80, T7-e« 13-60—14 05, 78-as 18 75-1420, 79-ea 13 95—14*35, 80-as 1400-14-50, dunán-tull 76-oa 13-00—13-2Q, 77-es 13*20—13-35, 78-as 13-35-1350, 79-es 13-50-13*65, 80-as 1360-1380, rozs 7-70-7*801 tak. árpát 9-70-9*80, zab 1000-1010, tengert tt. 13-50-13-80, korpa 7*80-600.
100% PALCSICS
elaö nagylcanixsal selyem-, kelme-, tonaltesíö éa vegy-íisxtlió tízem. "
ZALA! KÖZLÖNY
1932 október 14
I RmmU Buk tovta-árMraiui
VALUTÁK II. ISíJO-2000 ifr. 79-1M9 74 ik. (691-17 01 Dánt 10t\'30-102-70 Dinár 7-9M-20 Dollár 570-50-573 50 F randi f. 22-40-22-50 HoU. 229-45-23085 83 95-84 45 3-40-3-44 3-95-4 25 2»90-302U Márka I3S-70-I36 60 Norvég 9890-991(0
Peseta —•--•—
Seb 111. -•--•—
Svá|cll. 110-70-111\'40 Svédk. 10060-10160
Zloty
Lét
Lova
Ura
DEVIZÁK Amst. 229 81-230 85 Belgrád 8 67-8 77 Bellin 135-80-13660 Brüssel 79-26-7974 Bukarest 3 41-343 Kopeilb.KH-70-102-70 London 1964-1978
Madrid -■----•--
Milano 30*00-30-18 Newy. 571-00-574 00 Oszló 98 80-99 60 Pária 22-33-22-47 Prága 16-M-17-01 Szófia 4-004-27 St( .kh.100-80-101-60 Varsó 6400-64-45 Wien —•_■_ Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama: 80 454.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal l apkiadó Vállalata Nagykanizsán. Petel&s kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 azáni.
APBÓHIBDETÉSEE
1 10 M <SI UMr. V-fc- t.
MM mi
uM, »« mür.
• JUlAr. dmtmi t iilills <
1 mí • sím Matkk sw
tuu >«,in.ii 30* ,
M« golyós csapágyak autóhoz, sptdáll-aan olcsón Ford- éa Fotdaonboz Unger üllmann éa Tóth vaskereskedésében 3652
Szent Imre herceg-utca ■lorthy Mlklói-vsMsr hó
4 sicbás lakás
7. szim alatt, 3 szobás lakáa Horthy ut 11 szám alatt I. *>l ■ l-i-« kladé. Bóvebbel a nagykanizsai Ur. bltkö\'ség titkári hivatalában (Zrínyi Miklós-utca 33) 4611
Pe lekl *sohalaáay |ó blzonyltvánnval ál Uat keres. Clm a kiadóban. 4619
pogAnyvAri
uradalmi ty|boralm kaphatók literen kint már 10 Iliiéiért Lefklaebb tétel 25 liter. ■ HOlllAlISLT fótdblrtokos Batthyány-utoa 26. szám
Ts-Ta játék b)«luákku Anuuth
\' " iis kapható. 4433
Tnianat kétkerekűt, Jókarbau levót vennénk. Tejközpont. 17
Dlval íjiaraiakhMalk hatalmas vá-lasztékban Ksufmann Károlynál. 4409
Oh»* lanréaaaláa. Magán|áró szalagfűrészgéppel faftlréaaelést és aprítást vállalok Báron, ErwéUl-tér 18. az 4454
Wéraiaaakéa utcai kettöszobás udvari lakások november l-re kiadók. Deák-tér >i 4572
■éayualsAs, komfortos, hallos lakás Horthy MIklós-ui 15. aaonml kiadó.
D i 6 Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: H«4ve» pácok;
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllantln
Műtrágyák
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrágyi termény és növény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a
Árverési hirdetmény.
Sand község (Somogyvármegye) köiblrtokossága ezennel nyilvános árverést hirdet fás legelőjére engedélyezel! és a csurgói m. kir. erdőhivatal által 3300 ms-re becsült tölgy-, cser- és gyerlyánfa tömeg tövön való eladására.
A becsült falömegböl 5C0 m» a 25 cm.-en felüli tölgy anyag 1200m» a bányafára alkalmas falömeg, 1600 m8 a tűzifára alkalmas fatömeg.
Eladásra kerül az összes faanyag tövön álló fatömege becsértéke, mint kikiáltási ár 14.000 pengő, az átverés napja 1932. évi október bó 23 Ik napjának d. u. 1 órája, helye a közbirtokosság tanácsterme.
Az árverésen résztvenni óhajtók 1400 P bánatpénzt tartoznak letenni legkésőbb az árverés megkezdése előtt Krégár Ferenc kb. elnök kezeihez, kinél a részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők.
A közbirtokosság megbízásából: Krégár Ferenc sk.
elnök.
flitai a Zalai mmi
Menetrendjegyzék.
Érwényoa 1832. 黫 oMób«r„ hó 2-tftl.
Budapest déli pu.—Nagykanizsa vonalrész
Vonalnak a száma 1 neme Honnan érk. indul Hova Von. száma atnak a neme szeméig gyors személy motor gyora
1220 1232 1202 1212 1214 1208 személy motor gyors személy gyors Budapest déli Keszthely Budapest déli 4-40 0-30 7-27 g J 6-10 II25 s | i 8-45 13 00 í, 5 £ 14-30 2007 1 i 18-00 23-31 \' 18-30 Budapest déli Keszthely Budapest déli I2l9 1207 1213 1211 1231 1201
kocsi és étkezőkocsi Pragersko.
Az 1207/1208. sz. vonalokkal egy I., II. oszt. kecsl Róma, egy hálókocsi Velence egy II., III. oszt. kocsi Triesle.
Nagykanizsa- Sopron—Wien S. B. vonalrész
1419 ízemély Sopron 1 OM a 1 ti-15 Sopron U17 személy
1432a motor Z -Egerszeg 7-23 .tt 13 15 Szombathely 1433
1412 gy. szem. Wien S. B, 13-39 f 1614 Wien S. B 1411 gy. szem.
1414 személy Sopron 1 17-37 m 18 35 Szombathely 1431 motor
Az 1417/1418. sz. vonalokkal délt pu.—Zalaegerszegre, II., III. oszt.
egy III
regerszegre, II., III. oszt. Iiocsi Az 1411/1412. sz. vonalokkal egy II., III. oszt. kocsi Pécs—Wien, egy I., II., I||
osrt és egy II. oszt. kocsi van Budapest iiocstk Wien S. B.-re és vissza.
oszt. kocsi Sopron—Susak között.
Nagykanizsa—Pécs vonalrész
U40 személy Budspestk.pu. Pécs rfflsi
1447 Barcs 7-40 S S 13-49 1412
1411 gy szem. Pécs 16 04 3 : j 1750 Barcs I-I46a
1441 vegyes 22.46 A i 21-05 Budapest k.pu. 1448 1
személy\' 1 gy. szem.
Az 1440,1441. sz. vormtokkal egy I., II., III., 0.
személy
kocsi Budapest déli pu.—Pécsre.
ím
1247 1201 1241
Nagykanizsa—Maribor (Marburg) gl. k.
gyors Trieste r5\'49 3
személy j Maribor 9 36 J
gyors Triesle 1808 *
személy | Maribor 2110 *
Az 1207/1208. és mint a Budapest déli pu.
O-t* í Yrlestc-|"T5BfT
I Mirlbor, rngtrt 1240 Triesle | 1202 I40Ü I Ma\'lboi, Pr<r.i| 1244 1201 \'1202. sí. vonatokkal lutó közvetlen kocsik -Nagykanizsa viszonylat alattiak.
JU-05 i 4-45 í
!!\'<? I
gyors személy gyors személy ugyanazok,
r
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese ét gyomorbántalmaknál kitünö hatású.
Inhn rnjrt* Itmrtiláftn
Finktái". WEtSZ MÓR, Nifykaalrsa IUrály-«Ua 94. TtléfM 310.
Uz|azdlwá|l Réazvénfttraaság
Qnteflberfi nyomde és Délzalai LnpKiodú Vűllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötésiét, veaalezó hrtézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KftzMay" politikai mpHap uerk«*zt6sége és kiadóhivatala
KásziUnhi _
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses Uáüitásu nyomtatványokat.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, faünaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Hardy Gyula ugy a saját, mint
gyermekei éa az Összes rokonság nevében fájdalommal, de a Minden ható Isten szent akaratában megnyugodva Jelenti, hogy forron szeretett nitveie, illetve édesanya és rokon,
Hardy Gyuláné
aa. Tálaa latt á
életének 65-lk, boldog házasságának 38 ik évében lolyó hó 13-áu reggel 4 órakor vlsszasdta nemes lelkét Te remtójének.
Szrretett haloltunk holt tetemét f. hó 14-én d. u. l/tf órakor fogjuk a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint be azentelletnl és a róm. kalh. temetőben örök nyugalomra helyezni.
A« engeaiteló szentmise-áldozat a megboldogult lelkliidvéé\'t f. bó 15-én (szombston) reggel 9 órakor fog az alsóvárosi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattalnl. Nagykanizsa, 1937. október 13.
Emléked valiak marad I Nyugodjál békében I
A „Saját Otthon" Építő-Takarék Szövetkezet, Bud^est, VI., Vilmos csáazár-ut 43.
Ismertető előadást tart Nagykanizsán folyó hó 16 án délután 4 ónkor a Városháza közgyűlési tar-miben arról, hogy lehet kamatmentes kölcsönnel saját otthont ópltonl, vásárolni, vagy drága kamatozású kölcsönt beváltani. Eddig több már, mint l/« millió pengó lett folyósítva.
11 c I ó p 6 il 1 J n 1 u c s.
Felvilágosítást SZÁNTÓ VILMOS
körzeti megbízottunk ad Nagykanizsán, Batthyány-u. 21. sz. alatt.
Nyomatolt a taplulajdonos Közgazdasági R.-T. Oulenberg Nyomda is Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyonidájában Nagykanizsán, (l-\'elclós üzletvezető: Zalai Károly.)
72, évtfoiyatn 234 aróaa
Nagykjuüzm IVH október 15. szombat
Ara 14 HUé;
ZALAI KÖZLÖNY
InrkculM* * kiadóhivatal JuurtKifl 46Ukl«<VSUv«Ul:
Póat 5. Mám. Koaaatb-alca 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
CJWlwiai áia: igy hó.« t peagó M Hllif SauluwUMgl él Uadóbtvatall telelőn: 78. aa
A kereskedő-otthon
Régi vágya teljesül ma a nagy kanizsai kereskedőknek.
Otthont avatnak I
Ez a kereskedő-otthon talán u| tejezetet, uj életet jelent majd e város kereskedő társadalmának.
Nagykanizsát a boldog békeévekben lüktető kereskedelme és lejlett ipata tette naggyá. Azután (Otl a világháború és Trianon átkos, rövidlátó [Klinikája haláivá rost csinált ebből a városból. Egy oktalan tollvonással elcsatolta fogyasztó piacunkat Azóla Nagykanizsa gazdasági életének grafikonja erős Ívben lefelé menő vonalat mutst.
Szomorú valósági
De van egy maroknyi csapat, mely a szebb és Jobb magyar lövőbe veteti rendithetetlen bizalomtól sarkalva nem adta még lel a küzdelmei.
Ez a maroknyi csapal fáradhatni lenül és önzetlenül dolgozott, hogy a kereskedőket egy táborba egyesítse, sbba a táborba, melynek vezére a keregkedőtáreadalom puritán egyénisége, Sándor Pál, az OMKE országos elnöke.
Büszkén és megelégedetten állapítjuk meg, hogy Nagykanizsa kereskedői vol\'ak az elsők az országban, akik példái mutatlak, hogy a mai válságos gazdasági helyzet kö-zepetle a kereskedelem jogos kívánságainak csak ugy lud érvényt szerezni, ha egy táborba, egy zászló alá lömörül.
E munkában nagy segítséget Jelenteit városunk polgármesterének, dr. Krátky Istvánnak támogatása, aki mindenkor megértő szeretettel karolta fel a kereskedők ügyét. És ime, a tömörülésnek már megvan az eredménye, mert az erők egyesítése megvalósította a kereskedők régi álmát: a kereskedö-ollhonl.
A ma megnyíló helyiség találkozó helye lesz annak a kereskedőtársa dalomnak, melv mindenkor tanújelét adla hazafias érzésének. A ma megnyíló otthon a szakmai összetarto-zandóság érzését lesz hivatva ápolni és a kereskedők egymás tiszteletére és megbecsülésére tanít majd. Ebben > helyiségben nem lesz különbség kereskedő és kereskedő közölt. Mindenkinek egyenlő jogai lesznek, de elvárja a kereskedők össiesége »zt is, hogy mindenki egyformán tel|esilse kötelességét.
Bizalmat, kitartást önt majd ez az otthon a nehéz küzdelmekben kifáradt mai kor kereskedőjébe és a tanlei kapu bejáratának : „Lasciate <*nl speranza, vol ch\'enlraft" jelszó nelyell, a bejáraira ha láthatatlanul £ de ez lesz Írva : .Bizalmat öntünk Te, aki Ide belépsz I"
I ud|uk, nehéz, göröngyös az ut, •mit még meg kell lenni. A kereskedelem horlzont|ál még sölét felhők De azért már néha-néha előbukkan a reményt adó nap arany kelőre még halványan, észrevehetően. De a kereskedők
ounai, egy jobb joyöben és nem
nof!gídnek.
Az OMKE végső célkitűzése: talpraállltani, megerősíteni a ma még létéért heroikus küzdelmet folytató magyar kereskedelmei. Adja Isten,
•mmkmmmwmmmmmvmmi
hogy a ma avatott otthon kapui arra az ulra nyíljanak, amely legrövidebben vezet el » célhoz.
Rljk! István
Az egész nemzet útjára gróf
Budapeat, október 14
Impozáns gyászpompával ment végbe ma délelőtt gróf Klebelsberg Kunó temetése. A Nemzeti Muzeum kupolacsarnokában felravalaloiotl nagy halotthoz el|öll a társadalom minden rétege A koszorúk százai borították el a ravatalt, sőt a muzeum lépcsősorának felső részét is A bronzkoporsói a Munkácsi lepellel borították le é* a koporsó körűi az olimpiai gyözles vízipóló csapat lagjai álllak dlszőrségel. A gyászszertartáson meg jelenlek a kormányzó, a királyi hercegek, a kormány lagjai, a diplomáciai testület, a felsőház és képviselőház számos tag|a Az egyházak főpapjai, a magyar élei vezető egyéniségeinek teljes gárdája. A beszentelésl Glatlfelder Qyula Csanádi püspök végezte, aki megható Imái mondott.
Ezután Hómon Bállnl vallás- és közoktatásügyi miniszter lépeti a ravatal elé, hogy elbúcsúztassa nagy elődjét. Méltatásában kiemelte, hogy gróf Klebelsberg Kunó a magyar művelődés eszméli és értékeit igyekezett a nép széles rétegeibe átültetni. Oróf Bethlen István volt kor-
kísérte utolsó Kunét
mányának tagjai nevében mondott búcsúbeszédet. Hangoztatta, hogy az elhunyt, nemzetének építő munkása volt. A háború utáni magyar kuliura minden kövét ö rakta le. Dr. Váry Albert az egységespárt nevében búcsúzott a halóitól.
A beszédek elhangzása után megindult a menet a Nyugati-pályaudvar leié. Körülbelül tizenötezer ember vett részt a menetben. Köztük Steged város 600 tagu küldöttsége. A haloltaskocsl oldalán a kultuszminisztérium lötlszlvlselői haladtak. A koporió után ment a gyászoló csa Iád, majd utána a kormányzó és felesége A pályaudvaron Olatt/elder Qyula püspök Imát mondott, majd megáldotla a koporsót, amelyet ezután elhelyeztek a vasul! kocsiban. A gyászvonat délután 2 óra 20 perckor Indult Szegedre.
Szeged, október M
Szeged város társadalma a legmélyebb fá|dalom érzésével fogadta pénteken este nagy halottját. — Klebelsberg Kunó gróf koporsóját tízezrek kisérték be az állomásról a székegyházba, ahol egy katafalkon helyezték el.
A hatalmak hozzájárultak a négyhatalmi értekezlet megtartásához
Németországnak nem szabad újra fegyverkeznie! — hangoztatják MacDonaid és Herriot
London, októl>or 14 A ,Daily Telegraph" szerint MacDonaid és Herriot tegnapi megbeszélése két alapelv leszegezésehez vezetett, még pedig ahhoz, hogy Németországnak nem szabad újra fegyverkeznie és nemzetkizl szerződéseket nem lehet egyoldalulag revideálni. ■
Pária, október 14 A francia külügyminisztérium a kövelkezö közleményt teszi közzé: MacDonaid, John Simon és Herriot között tegnap és ma megbeszélés volt Angliának ama javaslaláról, hogy hívjanak össze értekezletet, amelyen Franciaország, Nagybrltánnia, Németország és Olaszország vennének részt ama nehézség kiküszöbölésére, amely jelenleg Genfben felmerült. A francia és angol miniszterek megegyezlek abban, hogy az értekezleten részt kell vennie a 4 hatalomnak és hogy az értekezlet megtartására Oenf a legalkalmasabb hely. Az angol kormány tehát kérte a javaslathoz a másik két kormány hozzájárulását. Az értekezletnek félhivatalos és előkészítő jellege lenne. Célja olyan megfelelő eszközök keresése és in-
dítványozása, amelyekkel folytathatnák azt a közös munkál, amelyet a Népszövetség kerelében a leszerelési értekezleten megkezdlek.
Berlin, október 14 A Londonban kiadott közlemény alapján most már biztosra vehető, hogy megtartják a négyhatalmi értekezletet. Ha Németországtól azt várják, hogy az értekezleten való részvétel végett Genfbe menjen, akkor mindenekelőtt tisztázni kell az Ismeri német feltételek kérdését és még megelőzőleg rendezni kell az egyenjogúság kérdését.
London, október 14 Az angol-francia megbeszélések nem vezettek a mindkét ország által várt eredményre. A kommünikéből és az ehhez fűzött megjegyzésekből kitűnik, hogy az angol, francia és olasz kormány hozzájárult a négy halalom\' Qenfben való megtartásához, Németország azonban nem tartja megfelelőnek Genfet a tanácskozás helyéül. Az angol kormány szempontjából az összejövetel helye nem lényeges, mert a kormány minden helyhez hozzájárul.
■Ma aata indul a TESx kOI dSttsége Mussoliniim
Budapeat, október 14 Szombaton esle Indul a TESz küldöttsége Mussolinihoz s délivasuti pályaudvarról. A TESz küldöttségének programja Mussolini intézkedésére ujabb eseménnyel bövflJ. — Október 26 árt ugyanis a littorioi repülőtéren leleplezik azt az emlékmüvet, amely a Justice for Hungary katasztrófájának helyére került. — Undresz és Bltlay emlékét örökítik meg az emlékművel.
A munkanélküliség enyhítése érdekében
Budapeat, október 14 Az összes gazdasági é« ipari érdekeltségekhez a kormány körrendeletet intézett, amelyben felhívja őket arra, hogy a legsürgősebben tegyék meg Javaslataikat a munkanélküliség lehető enyhítése érdekében. A QyOSz már meg is kezdte a konkrét javaslatok kidolgozását. A nemzeti munkaterv legfontosabb pontjai kőié tartozik az export és Import egységes megszervezése.
JIsl ut sa/íótönök elfoglalía btvataldt
Budapeat, október 14 Dr. Hlatky Endre miniszteri osztálytanácsos, a miniszterelnökség sajtóosztályának volt főnöke ma délben veit bucsut az osztálytól. Dr. Antal István miniszteri tanácsos, a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője ma vette át hivatalát. A sajtóosztály tisztviselői kara nevében dr. Rákóczi Imre osztálytanácsos üdvözölte a uj sajtófőnököt.
Bécsben letartóztatták
Szekulesz anyósát
Bécs, október 14 A bécsi rendőrség ma délben letartóztatta a fogságban levő Szekulesz anyósál, Szőke Herminái és beszállította a törvényszékre. A letartóztatás a budapesti vizsgálóbíró állal rádió utján kibocsátott elfogató parancs alapján történt. A vád btyn-részesség vejének zsarolás! bűntettében. A letartóztatod Szökéné Szegeden Irafiktulajdonos.
A magyar-cseh szerződés ügye
Budapest, október 14 Három héllel ezelőtt a magyar kormány kérdési intézett a c«eb-szlovák illetékes kormánykörökhöz állandó Jellegű kereskedelmi szerződés megkötésére vonatkozólag és miulán cseh részről ez ideig nem érkezeti válasz, a magyar kormány most megismételte kérdését, hogy a csehszlovák illetékes körök hajlandók volnának-e állandó jellegű kereskedelmi szerződés megkötésére. A cseh kormány a közeli napokra helyezte kilátásba válaszát.
ZALAI KÖZLÖNY
% 1932. október 21.
A megyének 287 pengője van a nyugdijasok 45,000 pengő illetményeire
Zalaegerszegen 65 százalék a pótadó, Kanizsán egyelőre 42 százalék
vetéséi, amit csak 65 százalékos pól-adóval és- 6 százalékos keresel! adókulccsal tudnak egyensúlyban tartani. A város szükségletei 722.200 pengőre rúgnak.
Nagykanizsán 1,685.000 P a szükséglet a költségvetésben, 42 százalék a pótadó, Ü szszalék a keresel! adókulcs. Ebből azonban csak a szükségletek összegére lehet mérget venni, mert abból valóban kihagytak min dent, ami lefaragható, — de az adókulcs, amint a jelek mutálják, aligha maradhat ezen az országos viszonylatban alacsony nívón. Hála a türelmetlen hitelezőknek..
Az a sötét pesszimizmus, ami Bődy alispán minapi évnegyedes jelentésében uralkodik, elsősorban a lisztviselőkkel éreztell gyakorlati valóságát Most olvassuk egerszegi laptársunk, a .Zalavármegye" híradásában, a következőket:
.Zalavármegyének az október havi nyugdil-ilietményekre 45 000 pengőre volna szüksége és erre 287 pengő készpénz áll rendelkezésére. A kél szám önmagában beszél a helyzetről, melyben a megye sínylődik."
Zalaegerszeg város helyzete sem lehet nagyon rózsás. Most tárgyalták le ott Is a város 1933 évi költség-
A város 100.000 pengőt vett be egy év alatt az erdeiből
az
Nagykaolzaa, október 14 Az őszi Idény beálltával Nagykanizsa város erdöhlvalala Is megkezdi őszi munkarendjét: az Alsóerdőben a mult esztendőben elkezdett erdő-kitermelés második fázisát. Az előmunkálatok folyamatban vannak, ugy, hogy szombaton teljes erővel megkezdődik a kitermelő munka, amit nagyobbrészt Ínségesek végeznek
A folyó évben minlegy 5000 ür-méter fát termelt ki a város, smll a budapesti Mahrer-cég vásárolt meg 40.000 pengőért. A vételár felét előre lefizette, a másik felét az ulolsó szállításkor fizetik.
A Békástónii, ahol 150 holdat legelő céljiirs alkalmassá tettek, to-
vábbi ritkítás folyik, hogy a legelő már a tavasszal gazdáink rendelkezésére állhasson.
A Felső erdőn további 120 holdon áterdőlés folyik, erdöápolás szempontjából. Ugyancsak a Plck-erdőnek még nem gyérlletl részén most történik az első gyérítés. A Práter-domb 150 holdja már be van erdösltve.
A kertészet nagyban készül a Jövő évi parkosításra, ainl ismét uj tervek és uj elgondolások szerint történik.
Az erdőkilstmelésből eddig 70 000 pengőt vett be a város, összesen pedig egy év alatt több mint 100 ezer pengőre tehető a jövedelem, amihez a város az erdöbirtoka révén jutott
Nagykanizsának be kell szüntetnie a Speyer-kölcsön törlesztését
A jótékonyság titelel, az „irredenta város" 4* a htíetütyek a pénzügyi bizottság előtt
Nagykanizsa, október lé
A pénzügyi bizottság harmadik ölése nagyon mónoton lefolyású volt A költségvetés összeállításánál a takarékosság olyan nagymérvű voll, hogy a bizottság alig egy-két téléinél tudott még valamit lefaragni az előirányzatból.
A szegénysegélyezés 26.260 pengőt tesz kl. (Persze ez nem azonos az inségakcióval I) 220 szegény állandó navi segélyt kap a várostól, azonkívül 35 szegényt tartásra, magánosakhoz adolt kl a város, rendkívüli segélyek, stb. A szegényház bentlakó ápoltjainak élelmezése, 5 ápolónő Illetmény és élelmezése egy egy évre összesen 11.996 pengő. A Stefánia anya és csecsemövédő Intézet fenntartásához való hozzájárulás 11.678 pengő. A Szociális Missziótársulatnak évi 3400 P a segélye. A helyi egyesületek állal fenntartott |ó!éti Intézmények fenntartásához való hozzájárulás 3400 P, gyermeknyaraltatási 500 pengő.
Közvágóhíd, piactér, helypénz, városépltkezés, utcák, Járdák, terek. Simán keresztül megy minden. — Schleifer Imre dr. a legteljesebb elismeréssel adózik Klskantzsa polgárságának, amely nagyszerűen látja el a város élelmezését Ulal a volt köztisztviselői bódéra az Erzsébet téren, amely még mindig nincs lebontva és olt éktelenkedik a város szivében. A polgármester azonnali intézkedési helyez kilátásba. A sétányok és tereknél a bizottság elismeréssel nyilatkozik az .Irredenta diszltéstl városról", amellyel a ,Pesti Hírlap" is részletesebben foglalkozott és amit a polgármester elgon-
dolása alapján Erőss Rezső erdő-mérnök tervel Bzerint Dene Béla városi fökertész\' kivitelezett. A polgármester külön Is elismeréssel adózik Erdss Rezső erdömérnöknek.
A vagyonigazgatásnál megtudjuk, hogy a város összesen 56.000 pengő adót fizet Ingatlanai után.
Szmodlcs (Klskanizsa) indítványára a legelőre kihajtott szarvasmarhák után az 1. és 2. kerületben a marhánként 32 pengő dijat 24 pengőre szállítják le, a sertés után járó fi pengőt pedig 5 pengőre, mlg a 3. kerületben a szarvasmarhák és lovak után megállapított 15 pengőt 10 pengőre és a sertés utáni 4 pengőt 3 pengőre, ami az eredeti 21.820 geogös tétéit 16.250 pengőre redu-
ijiitelügynél kissé nagyobb élénkség uralkodik. Itt a polgármester rámutat a Speyer-kölcsön súlyos terhére, amin addig nem lehet változtatni, mlg ebben a kérdésben általános rendelkezések nem lépnek majd éleibe
Vasárnap délután 5 órától
TÁNC
a Centrál éttermében.
Dr. Rotschlld Béla abbeli óhajának ad kifejezést, hogy itt valamit tenni kellene, a város adósságai rendkívül nyomják a város háztartását.
Számosan szóltak hozzá a kérdéshez. Végül Is a bizottság kimondta, hogy a polgármester lépjen érintkezésbe az összes pénzintézetekkel a tőketörlesztés beszüntetése tárgyában, mert a város anyagi helyzete nem engedi meg a lőketörleszlést. A polgármester kljelenlelle, hogy inár a legközelebbi napokban személyesen el fog járni a budapesti pénzintézeteknél ilyen értelemben Azonkívül kilátás van a bankkamatláb leszállítására is, ami egy jelentékeny összeg megtakarítását jelenti a városnak.
7 óra ulán a költségvetés tárgyalása véget éri. Sor került a közmüvek költségvetésének letárgyaiAsára
aini hasonló egyhangúsággal löiténí. A polgármester és a főszámvevő olyan példás precíz munkál végzett a budget összeállításánál, hogy nagyon kevés tnunka maradt a bizoll-ságnak.
Tekintettel arra, hogy a polgármester pénteken és valószínűleg szombaton Is Budapesten tartózkodik, a pénzügyi bizottság utolsó ülése hétfőn vagy kedden lesz, anl-kor a polgármester az általános felszólalásokra fog reflektálni.
A közgyűlés az eddigiek szerint valószínűleg a jövő héten lesz.
„Az államtitkár or két fiának" kalandor-regénybe Illő napjai Nagykanizsán és Kaposvárott
Nagykanizsa, október 14
A Nagykanizsáról Kaposvárra szökött és olt elfogott kél fiatalember ügyében, akik mindenhol, mint „Sághy államtitkár fiai" Bzerep 1 ek, igen érdekes dolgokat állapított meg a nyomozás.
A tlalalembeiek október 1-én tűntek f:l Nagykanizsán. Ahogy megérkeztek. azonnal albérleti szobát verek ki Relnltz Bélánénál a Djak-téren. Feltűnően költekező életmódot folytattak, de ez nem volt gyanús házi asszonyuknak, mert egészen természetesnek tartotta, hogy egy államtitkár fiai nem élhetnek zárkózott életet.
A detektívek Ismétellen kihallgatták a szállásadónő), aki most, a fiatalemberek letartóztatása után igen érdekes dolgokra emlékezett vissza. Előadta, hogy feltevése szerint az .államtitkár úr fiai" valami nagyobb-szabásu bűntény! tervezhetlek, mert többször megfigyelte Ökel, hogy a Magyar Nemzett Bank flók/a körül ólálkodnak A:: elutazásuk előtll napon már komolyabb gyanuokok merültek fel. Amint reggel váratlanul benyitott a szobájukba, a két fiafalember igen zavartan igyekezett valamit elrejteni a szeme elöi. A kapkodásra figyelmes lett és meglepetten látta, hogy átkulcsoltál és revolvereket Igyekeznek eltüntetni.
Talán a fiatalemberek is megérethették, hogy gyanúsakká váltak s háziasszonyuk előtt, mert másnap megszöktek Kanizsáról.
A detektívek megállapították, hogy
Utolsó f>ét!
Siessen és vegyen magának egy szerencseszámu osztálysorajegyet a
a Hirsc&ler trafikban
oaxiálysora/egy Jiielárualiónál,
eudig is már számtalan nagy nyereményt fizettek ki.
Huxás
ahol
Hivatalos Arak :
mtír csütörtökön.
Égisz P Z4 -. f(l p 12--
, negyed /> -5--, nyolcad P 3-—
Utolsó t)ét!
Reinitzné távollétében albérlői felnyitották a szekrényét, ahonnan több ezüst evőeszközt és fehérneműt, valamint Rtlniiz Tibor érettségi bizonyítványát és ujraoltási bizonyítványát vették magukhoz. Ezulán felkeresték Szegő Jenő kanizsai bérauiósl, akivel Oelsére vitették magukal. A rendőrség feltevése szerint nem lehetetlen, hogy útközben le akarták űtnl Szegőt, hogy Igy megszerezzék az autót. Kiderült ugyanis, hogy uiköi ben a két fiatalember megkérte Szegői, hogy avassa be őket az autóvezetés titkaiba. Szegő magyarázott is egyet-mást, azonban ügylálszik, mégsem voll bátorságuk végezni vele, mer! visszahozattak magukat Kanizsára. A 15 pengős útiköltséggel adóssk maradlak. Azt mondták Szegőnek, hogy jöjjön fel 13-án a lakásukra, mert akkor kapnak pénzt az apjuktól.
Amint a fiatalemberek visszaérlek Geleérói Kanizsára, nyomban felkeresték a Zrínyi Miilős-utcai garázsban Ágoston Ferenc soffőrt, akivel megegyeztek abban, hogy 50 pengőért átviszi őkei Kaposvárra, az oltani Turul-szállóba, ahol az édesapjukkal kell találkozniok. A sofförnek mint Reinitzné fiai mutatkoztak be.
Útközben a aoffőt előtt már hsu-Koztatnl kezdték azt a lehetősége;, hogy mit cslnáinsk akkor, ha az édes-apjukal nem talá!|ák ir.eg Kaposvárott? Amint megérkeztei: a Turul elé, mind a ketten bementek a szállodába, ahonnan néhány perc múlva azzal jöttek vissza, hogy az édesap|uk még nem érkezett meg. A szálloda főpln-cérétől kölcsön akartak kérni 50 pengőt, de az megtagad\'a a kérést, mire odaadták a sofförnek Renitz Tibor érettségi bizonyítványát és ujraoltási bizonyítványát azzal, hogy ezek ellenében majd az „édesanyjuk", Reinitz Béldné Nagykanizsán kl fogja fizetni az 50 pengőt. A toffőr amin! haza jött, v.iióban jelentke :eit is Reini\'z-nénal, akilöl azután megludla, hogy szélhámosoknak lelt áldozata.
A kanizsai rendőrség a nyomozali iratokat pénteken már el is küldte Kaposvárra, ahonnan a két szépreményű csemetéi Budapestre fogják szállítani, mert a fővárosi rendőrség is körözi őket valami bűncselekmény
miatt.
1932. októbe_16__________
Mozgószinház
«
Megszólalt a szivem
Évekkel ezelőtt, míg a hites-nevet kanizsai Kaszinó-koncert sorozatok Idején, egész Kanizsa lázban voli napokon át, mikor egy esle a tüneményes hangú Alpár Oilta énekelt egy feled hetetlenül forró hangverseny-tatén, (Még ma is emlegetik, hogyan alkuwlt a boldogult Radnai Jenövei, a Kaszinó alelnökével, a művésznő édesapja és egyben gazdasági főnöke, az öreg Klopfer bácsi, aki direkt ezért leutazott Kanizsára.)
A tegnapi fllm-bemulató ugyanezzel a forró, feltörő hangulattal ajándékozta meg a kanizsai mozl-közönséfel. Alpár Oitta három estére mágirtt itt van Kanizsán és az azóta világhírűvé terebélyesedett, csodálatos éneklalenfumát a hangosfilmről u|ra beleragyogtatja a kanizsaiak szürke, lehangolt estéibe.
Mint film, érdekes, színesen változatos, |ől rendezett darab. A magyar pusita egyszerű parasztlányából merészen és hézagosan felivel egy nagy művész-karrier és ugyanolyan merészen egy nagyvilági, sokszor a naivságig bohém szerelem. A szerelem : az Ideális Gusztáv Fröhllch, bolondosán idealista zeneszerző, aki aióia már a való éleiben is egy legendás szerelem után férje Alpár Olllá-nak. Kedves, finom mese, sok vidám és hangulatos miliő (legszebb, legmozgalmasabb és káprázatosan gazdag a színházi rész), az eleinte erősen rendezeti izű képek után sok őszinte, elevenen pergő kép Mindebben a vezérszerepet Alpár Oitta bflh.iioB hangja, bámulatos szépségű éneke viszi és átlengi az egészei egy poétikus, finom melódia, az egéBi filmnek kedves deut ex machina-ja.
A berlini márka ellenére is magyar ez a film. Nem csak azéri, meri Itt-ott józamatos magyar szó is hangzik benne, hanem azérl is, mert Alpár Oitta mellett, a magyar puszta vissza-visszatérő motívuma mellett, a magyar-revü berlini sikere mellett magyar a rendező (a nagyszerű Bolváry,), magyar a szereplők nagy része (csak Halmayt és Szóreglt emllljűk lit). Ennyi magyarság mellett nem sokat számit, hogy egy-két jelenet kissé cigányosra cifrázott mellékzöngéi ad a magyar pusztának. (bt)
á bíróságtól kér! védelmet a felesége ellen,
akit csendörökkel kell behozatni a tárgyalásra
Nagykanizsa, október 14 Egy 60 éves, |ómódu falusi gazdaember, mikor az első felesége meghall, másodszor is megnősült. Ugy-látszik azonban, hogy ekkor sem huzla kl a főnyeremény!, mert nemrégen feljelentette a második asszonyt és védelmet kért a bíróságtól a fe-««ége ellen. Azt mondotta többek közöli, hogy nincs biztonságban az élete az asszony mellett, aki meg akarja ölni, le akarja forrázni és igy tovább, miért is kénytelen a biró-"Rlól a maga számára védelmet «tni. Mára lüzle ki ebben az űgy-j*n a nagykanizsai törvényszék a ölárgyalási, de az asszony (ugy-
. l.k: csakugyan kardos menyecske!) " \'dézésre sem jelent meg a bíróság Könnyek kötött, egyedül passzolta el sorsát a biró elölt a jó .5*- A biróság pedig az asszony eiovczellelésél rendelte el, aki! igy hoznak be a legközelebbi
ZALAI KÖZLÖNY
A Magyar-utcai bor-csata a bíróság előtt
A Kovács-házaspár 15-15 napi,
Nagykanizsa, október
Ezév június 5-én s város fogyasztási adóhivatalához feljelenté* érkezett, hogy a Magyar-ulca 124. szám alalt lakó Kovács István és felesége fogyasztásiadó nélkül behozolt bor! mérnek ki a lakásukon Miután a fogyasztási adóhivatalban ugy lud-ták, hogy Kovács már ilyen ügyben gyanúsítva voll, azonnal iatézkedés történt, hogy házkutatást tartsanak nála.
Tekintettel, hogy az utóbbi Időben mind több az eléggé el nem itélhelö agresszív fellépés a kötelességét teljesítő hatósági közegekkel szemben, a városi jövedéki ellenőrök Is két rendőrt kérlek maguk mellé és Igy indultak a hirkulatásra.
Történetesen csak az asszony volt otthon, férje a mezőn dolgozott. Mi-
segitőjűk 4 napi fogházat kapott
talmas szölövesszö-halmot találtak és alatta — három egyheklós hordót tele borral. Erre megismétlődlek az előbbi dühös jelenetei. Kovács kalapácsol fogott és az egyik hordóból kiütötte a dugót, a bor kifolyt. Minthogy az egyik ellenőr már előzőleg kijelentette; hogy „a törvény nevében lefoglalom a bort, az adó biztosítására!* Kovács súlyos törvényszegést köveiéit el. Da odaugrott az asszony is és segített nekik még egy harmadik, Erdélyt Ferenc nevű napszámos is és be akarták űtnl a löbai hordói Is, azonban a rendőrök ebben megakadályozták őket. A kiabálás odacsöditette a fele Magyar-ulca népéi, amely fenyegető magatartást mulatott a kötelességüket végző hatósági közegekkel szemben.
Állandó nagy
kabát* szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkfil készséggel bemutatja
5INGER
DIVATÁRU HÁZ.
meglí
bizoltságot, éktelen dühre faksdt. Az ellenörök azonban nem hagyták magukat zavarni Parancs, parancs, amit nekik teljesíteni kell. Különben is hozzá vannak szokva az „udvarias" fogadtatáshoz.
Az egyik ellenőr több üveget talált tele borral. Majd az egyik szekrényhez lépett. Több sem kellett Kovácsnénak. Mint a fúria támadt az ellenőrökre:
— Te kutya, ha hozzá mersz nyúlni valamihez a lakásomon, leváglak!
Pergett a nyelve a menyecskének, hogy az öt embernek elállt a szemeszája. De ez nem akadályozta meg őket abban, hogy be ne vasalják Kovácsnén az üvegekben talált bor ulán a fogyasztási adót. Az asszony le is fizette Izgatott szóáradat közepette. Eközben ugylátszlk valaki elszalad! Kovácsért, aki rohamlépés ben jölt haza és mikor meglátta a hálósául közegeket, odaugroll az asztalhoz és egyetlen lendülettel lesöpörte az üvegeket az asztalról, hogy csak ugy röpüli a cserép és folyt a bor a földön, majck. durván, felesége mintájára, rátámadt az ellenőrökre. Mikor uagynehezen mégis elvégeztek, az ellenőrök a rendőrökkel lovább folytatták uljukat a Ms-gyar-ulcd 134 számú házba, ahol Kovicséknak valami Török nevű Ismerősük lakolt. Az udvaron egy ha-
Kovácsékal az eset ulán feljelentették és ma vonla őket felelősségre a nagykanizsai törvényszék, amely a Kovács-házaspárt fejenként 15 napi fogházra, Erdélyit pedig 4 napi fogházra ítélte. Miután a Kovács-házaspár megfellebbezte az Ítéletet, a kir. ügyész Is a büntetés súlyosbítása végett fellebbezett.
«
A bortermelő gazdák elkeseredése teljesen érthető, amikor a pár filléres áron ls alig értékesíthető boruk eladását <t literenkénti 19 filléres fogyasztási adóval lehetetlenné teszik. Ezt azonban nem a jövedéki ellenőr csinálta, hanem a felső pénzügyi hatóságok. Sohasem szabad ezt szem előt téveszteni. A felsőbb pénzügyi vezetés hibáiért nem szabad az abban ártatlan, csupán kenyérkereső, kötelességéi teljesítő, utasításra dolgozó hatósági közegen bosszul keresni.
fÉlttitkai rüdió/utnnt) a laiHnM-ylai InMxat lalanll aata 10 arakor ■ Saalaa, klaaé hnvBa, aaSe Ida .irható.
NAPI HÍREK
NAPIREND Október !B, exembsrt
Romai katolikus: Terii az. Proleal.:
Teréz. Iir.: Th. hó 15.

Városi Muzeam és Könyvtár nyílva Lili tör tökön éa vaaámap délelölt 16-tól ÍJ óráig
tyORyazertArl éjjeli rtolsralnt i a .Mária" gyógyszertár Király-utca 40. az. cs a klskanlatal gyógyszertár.
Gőittlidő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délntán, kedden egész nap nóknek).
— (Bankett a táblai elnök tiszteletére) A pécsi tábla elnökének, dr. Félix Antalnak hivatalos nagykanizsai tartózkodása alkalmából a nagykanizsai bíróságok taglal bankettet rendezlek tiszteletére csütörtökön esle a Centrál éttermében. Részt vettek azon a nagykanizsai törvényszék és járásbíróság birái, a kanizsai törvényszék területéhez larlozó vidéki járásbíróságok birál és a királyi ügyészség tagjai.
— (Pénztárvizsgálat a kanizsai rendőrségen) Vitéz Jónás István, az országos vidéki főkapitányság mellé rendelt számvevőség főnöke és Németh István számvizsgáló csütörtökön délben Budapestről Nagykanizsára érkeztek, hogy az itteni rendőrkapitányságon mege|isék a szokásos évi pénztár-vizsgálatot. A bizottság tag|al 2—3 napig tartózkodnak Kanizsán.
— (UJ beosztások a vármegyénél) OyOmBrey Oyörgy főispán mos! kiadott rendeletével vitéz Her-tekntty Ferenc dr. szolgabírót a zalaegerszegi főszolgabírói hivataltól az árvaszékhez, dr. Nagy Béla al~ jegyzőt az árvaszéktöl az alispáni hivatalhoz, dj. UJfalussy István aljegyzői szolgabírói minőségben az alispáni hivataltól a zalaegerszegi főszolgabírói hivatalhoz helyezte át.
— (Az Egyházi Vegyeskar) ma esle 7 órakor próbát tart.
Sxáaoi ail kajaál a természetes „Fereac I&tsef" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Fereao Iáuef vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák — A Fereac lóuei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— (Frontharcos hlr) Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség helyi főcsoportja 16-án, azaz vasárnap délután 3 órakor az egyesüld helyiségében (Polgári Egylet) összejövetelt tart, melyre a bajtársak ttivea megjelenését kéli a vezetőség. Németh Zoltán vezelötiszt, Hild József titkár.
— (Nem azonos) Trájer János nagykanizsai építési vállalkozó annak közlését kéri, hogy nem azonos azzal a Trá|errel, aki az Éden-kerli verekedés ügyében mint egyik sértett szerepelt.
... Alpár Oitta, a világhíres magyar sztár ma és holnap a Városi Mozgóban — a férjével, Fröhllch Ousztávval I
most már szobába kényszeríti az időjárás változása A rádió nekik Is jó szolgálatot tesz: Tanítja, szórakoztatja őket. Rádióra mindenkinek szüksége vsn. Próbálja mog a 5-fl lámpás, 7050-es Orion rádiót. j.,31 Qyártja: Orion Izzólánipagyér
ZALAI KÖZLÖNY
1932. október 15.
Susék képklálllláM
iránt Ulán még sohasem voll ilyen élénk és Őszinte az érdeklődés, mint most. Aki csak fenn járt a Polgári Egyletben, mindenki elragadtatással beszél az ott szerzed művészi benyomásokról. Oroszlánrésze van ebben természetesen Sassné és Sass Baba remek indiai kollekciójának. A tárlat még pár napig nyitva áll. A vásárlás Fs élénk, egyik-másik képért valóságos versengés (olyik.
— (Elek Ica meggyógyult) Elek Ica, a Pécs—kanizsai színház voll népszerű primadonnája, a mull év őszén vesegyulladásban megbetegedett. Orvosa tilalma ellenére elment egy bálba, ahonnan már lázasan vitték haza. Megfázott és a vese-
Eulladás mellé Izűlell gyulladást
polt. Hetekig nem tudott lábra állani s amikor jobban lett, csak két mankó segítségével tudott felkelni. Hónapokig tarló gyógykezelés után (hőst, amint értesülünk, jobbra fordult Elek Ica állapota és remélhetőleg még az Idei szezonban visszatérhet a színpadra.
— Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Slnger Divatárunál dus szőnyegraktárát.
— (Gyújtogatás Szemenyén) Egy szemenyel gazda szalmakazla kigyulladt és elhamvadt. Oyujlogatás gyanújával őrizetbe vették Herrmann jános gazdálkodót, akit bekísértek a lelenyel járásbíróiságra. Herrmann tagadott, de a csendőri nyomozás adalai alapján előzetes letartóztatásba helyezték. A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája dönt további fogvalartása lelett.
UJ gramofon tdnoleme-sek l Tranadanubia. ,
— (Megölte az erjedő must) Streltenberger Ferenc almáskereszturi gazdálkodó napokon keresztül kinn tartózkodott a szőlőjében, hogy ellenőrizze a must erjedését. Tegnsp reggel, amikor a felesége kivitte a reggelijét, seholsem találta a férjét. Hosszas keresés után a borospince bejáratánál, n lépcsőkön találta holtan Streilenberger Ferencet, aldl az erjedő must gáza ölt meg
— (Eltűnt egy balatonedericsi cselédleány) Rezl Teréz 22 éves cselédleány néhány nappal ezelőtt eltűnt balatonederlcsi szolgálali helyéről. A csendőrség nyomoz.
— Frőhllch Gusztáv, a legdaliásabb filmszínész ma és holnap a Városi Mozgóban — a feleségével, Alpár Gittával!
= í-egujabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger divatáruházban.
Titkos bűnök milliói.
A statisztika szerint Németországban évente 1,300.000 gyermek születik, ezzel szemben 800.000 szülést akadályoznak meg a német anyák. Megdöbbentő arány ! Éa ha hozzávesszük, hogy Németországban évente 200.000 nő pusztul el tiltott műtétek következtében, érthető, hogv a hatóságok és ^ társadalom illetékesei kétségbeesetten keresik az eszközöket, amelyekkel a szörnyű emberpusztltáHnak gátat vethetnek. — l/Cgulabban a filmet is esataRorba állították e métely ellen és a zürichi klinika szülészeti osztályán az orvosi kar és az ápoltak részvételével elkészítet ték az . Asszonyok veszedelme — u.sszonyok öröme" elmü képet, mely a tiltott műtéteket és bűnös üzelmeket mutatja be. Izgalmas, megrázó képek változnak, egyik-másik rész felejthetetlen. Sok • asszony a szüléstől való félelem miatt vállalja a tiltott műtéttel Járó gyakran halálos veszedelmet, de ez a film mindenkit meggyőzhet arról, hogy a modem orvoel tudomány a legkomplikáltabb esetekben ls teljes biztonsággal hozzásegítheti a nőt ahhoz, hogy a legfentebb hivatásának, az anyaság örömeinek élhessen.
.OLCSÓK VAGYUNK, MERT JÓK VAGYUNK-

Adja be hozzánk!
lukuerflen, olosón megjavítjuk I
TRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 8. Telefon 4-13.
Ingyen előadás azoknak, akik építkezni szeretnének
Nagykanizsa, október 14 A .Saját Otthon" Építő és Takarék Szövetkezet, amely 1 és féléves fennállása óla 2000 lagot számlál és több mint egynegyed millió kölcsönt folyósított, — be akar kapcsolódni a Nagykanizsán mos érlelődő városfejlesztési programba s evégből kanizsai építtetni szándékozók részére Anka Oyörgy főfelügyelő vasárnap délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében belépődíj nélküli előadási tart. Itt megtudja mindenki, akit érdekel, hogyan kaphat kamatmentes kölcsönt építkezés céljaira, ha minimálisan 15 százalék fedezettel rendelkezik.
= Téli divatujdonságok Slnger kirakataiban I
— (Jobb upuk.l látott kuliul család)
leánya, oklevele* tanítónő, aki özvegy édesanyjával és két kin testvérével minden koreset éa anyagi támasz nélkül áll, Igen olcsón elvállalja megfelelő gyakorlattal a gimnázium vagy leány-llceum alsóbb osztályaiba éa a polgári Iskola akármelyik osztályába járó leány éa flu tanulók (magántanulók) lostruáláaát, vizsgákra való előkészítését. Címe: B. M. Hunyadi- u. 39.
— Az Idény slágere ma és holnap: .Megszólalt a szivem". Alpár Oltta - Frőhllch Gusztáv.
— (Meg akart halni, mert lérje elitta a munkások pénzét) A keszthelyi temetőben egyik reggel eszméletlen állapotban találták Boldizsár Ferenc tatatóvárosi ácspallér (eleségét, aki öngyilkossági szándékból 3 gramm luminált veti be. Tettét azért követte el, mert férje a vezetése alalt dolgozó munkások bérét elitta s ulána utazó feleségét a vasútállomáson tettleg bántalmazta. A szerencsétlen asszony életbenmaradásához kevés a remény.
=» Saját ki készítésit, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók SlngernéL
Páris 20-32, London 17-83, Newyork 5l8-37\';t. Brüsael 7190, Mllsno 26-51, Madrid 42*42\'/,, Amsterdam 208*27\'/>, Berlin 12305, Wien --•-, Szófia 373, Prága 15-35, Varsó —•—, Budapest -•-, Belgrád —•—, Bukarest 3-07
Buta tv. — flll., dl. 05 flll., a rozs 10 flll esett.
Buza ttazsv. 75-os 13 40-13 80, 77-es 13t50—1405, 78-li. 13*75-14*20, 79-es 13-95-14-35. 80-as 1-(00-1450, dunántúli 76-os 13-00—1315,, 77-es 13-20—13 30, 78-as 13.15—1345, 79-es 13*50-13*60, 80-as 1360 1375, rozs 760-7*701 tak. árpa 9-70- 9W, zab 1000—10*10, tengeri tt. 13-50—13-80, korpa 780-8 00.
VALUTÁK Angol I. 19*60-2000 Belga Ir. 79-16-79-74 Cseh k. 16-91-17 01 Dánk. 101-50-102*70 Dinár 7-90-8-20 Dollár 570-50 573 50 Pranda 1.22*40-22*50 Holl. 229"\'25-23065 Zloty 6395-64*45 Lel 3-40-344
Léva 3-95-4-25 Ura 29*90-3020 Márka I35*70-I3frfl0 Norvég 98Í0-9W0
Peseta —•--•—
Schlll. -•--•—
Svájcit. 1(0*70-111-40 Svéd k. 10060-101*60
DEVIZÁK
Amst. 229*45-23065 Belgrád 867-8*77 Beriln 135*80-136*60 Brllsael 79*26 79*74 Bukarest 3-41-3*43 KopenhJOl *70-l02*70 London 19^4-1978
Madrid —•-•—
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-974*00 Oatlo 98*80-9960 Páris 22*33-22*47 Prága 16-93-17*01 Szófia 4*00-4*27 Stockh 100*80-101 60 Varsó 64*00-64*45
Wien -•—
ZOrich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama t 80.454.
Sertésvásár
Pelhajtás 1104, eladatlan 861. - Kísérendő 1*18-1*22, szertett 1*02—1*00, szedett közép 0*90—094, kOnnytl 0*78-0*86, l-só rendű öreg 1*04 1 08. Il-od rendű öreg 0*90-0-94, angol süldő I. 0*80-090, szalonna nagyban 1*65 000, zsír 2*02— (MW, bus 096—1*16, félsertés 1*24-1 58.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Uélzalal Lapkiadó vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
——----—- * *i*,-i*i-rii-irr.-,v. vmi,
APBÓHTUDETÉSEI
4 azebás lakás Szent lmte herceg ulca 7. szám alalt, 3 szobás lakás Horthy Mikiéiül II. szim alatt f. évi nnnihír hé
l-r« kiadó. Bővebbel a nagykanizsai
Izr. hltkö/sig titkári hivataliban (Zrinyl Miklós-utca 33) 4611
«*»*•»■•«•»*•! Jutányos áron vállalunk. ármath Baaár-udvar. 3923
Oloaé tatlrésaalá*. Magánjáró szalagfűrészgéppel UtUrésseléal és áprilist vállalok. Báron, Erzsébet-tér 18. sz. 4454
Hániaankás utcai kettőezobás udvart lakások november l-re kiadók. Deák-lét 6. r —___4572
e*l«ár kertész keres 10 hold földel feles megmunkálásra. Clm: Horthy Miklósul 13.. vendéglő. 4645
Egiacobáa, előszobás lakás Bátbory-utcs 20. sz. alalt kiadó. 4654
Ltpoaéhézl kaiSnbsJératu elegáns bútorozott utcai azoba kiadó. Ollop, Caengery-ut 27/a. 4665
|Clpéa« Iparosok flajalméba 1
Hasznait kaptatik S0 llllértöl I pengőig kapható Hotthy Mlklós-ut 4. I. cm. 4658
Bsgolal-sor 35. alalt tgyaiakia utcai Lakis november l-re kiadó.; 4660
Baléréaé, tiszta, megbízható felvéle-lik Póut 10. I. em., udvarban. Jelentkezés csak d u. 2 óra ulán. 4t>61
fiyopxaokvaaáay hozzávaló matraccal, kifogástalan, eladó Királyi Pál-u. 19 4664
Flgyatam I Borjúhús - 80. 1 P. 1 20, sertéshús 1 P Erzsébet-tért huipavlllon-satok. Deutsch Dintel. 4665
D i ö Burgonya Csöves tengeri
szállításához használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázóezerek:
Porpácok: WeávM pácok;
Arzópác Blgrtol
Porzol Tlllantln
Higosan Tlllantln
Dughagyma
a kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növény védósssrek kereskedésében
Nagykanizsa, firzsébeÉ-tér 10. A bíróság mellen. Telelőn 13a
II Mksrsssl figaasigokst látogató «ltisl ügynökök (vagy mások) azá-i faiskolai képvinUt Kolaucb
iá M|i
blzlc-eltáal mára faiskola, Szagad.
4647
I
vigyázzon egészségére és igyék
Reíedel Bizet,
mely hólyag, vese ét gyomorbán talmaknál kitűnő hatású.
Iipkátt etiáaa Hmrtilaftwu
|r árak tár: WEISZ MÓD, Nafykaaízta Királyai* M. Tslsfca 310.
•zombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
Horvéthnél, Tatakl.ut 43. I
Jaaa-kaad. «"•»« u|bor. |
2992. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kovács László ügyvéd által képviselt Hertelendy Andorné Somogyi PlroBka |ayáia 462 P 08 Ilii. tőke és több követeiéi és |iro lékal ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1932. évi 2992. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végreba|ti>l szenvedőtől 1B32. évi aug. hó l én leloglslt 8677 pengő - flll becsült lngósigokrs a nagykanizsai kir. Jlrisblróság lenti számú végzésével aa árveréa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c. 20. §-s alapján a lent megnevezett a a loglslásl jegyzőkönyvből kl nem tűnő mis foglaltatok Javára la az árverés meglartisit elrendelem, de caak arra aa eaefre, ha kielégítési
^juk ma la ItnaáH éa ha ellenük halaazló tályu Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást azenvedett talián, Palin mel-leltl Ungor pusztán, a netinüzelelt összeg levonislvsl leendő megUrtására hslárldóm 1932. október hó 22. napjának délután
2 órája tűzetik kl, amikor a blróllsg lefoglalt 725 kereszt buzs, 480 kereizl roza, stp. s egyéb Ingóságokat a legtöbbel törőnek készpénzfizetés mellett, e«etl<* becsáron alul Is - de a kikiáltási « kétharmadánál alacsonysbbán nem — el lógom adni. Azon ingóságokra, amelyekneK a kikiáltási ára egyezer pengőn alul v>n. az 5.610/931. M. E. srimu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik « kikiáltási ir egylliedr észét bánatpénz leteszik.
Nagykaniiaa, 1932. azepl. bó 19 én.
Haán Oyula s. k.
klr. Jblr. végrehajt^ mini blróaágl kiküldW.
Nyomatolt a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Dálzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdáiban Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Kiroly.)
72. évfolyam 235 autes
NitXykaslsiia í«2, október 16, vasárnap
Ara 16 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY
—±---
Saarkeutóaég é» kiadóhivatal; Fóol 5. ti Kwítbelyi SókkUdótalvatal: Ko«»tfa-ot«
uám. SZ
feilMíll HiPILi?
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klótluttei ált: egy hón t pengi ao Iliiéi Sicdtcastócégl és íbdóhlvaUII Itklon: 7S. u
A divatos város
(bl) Ha érvényes az a Zalavármegye egyik nemrégi klsgyUléséii elhangzott jólanács, hogy ma rongyosan járni legyen a divat, akkor Nagykanizsa a legdivatosabb város Magyarországon. Pár évvel ezelőtt nyakló nélkül kezdett kiöltözködni ez a város — mentségére legyen, hogy a felsőbbség nem is túlságosan gyengéd alyai kényszere hajszolta bele a hozomra való cifráí-kodásba — és ma Itt áll a leje felett tornyosuló adósságok idegesítő árnyékával és nem tudja, melyik pillanatban csapnak le rá a könyörtelen attakra készülődő hitelezői. Az a tőke, amelyik a jobb években miniszteri segédlettel szinte ráerőszakolta magát a városokra, most já-nus-arca másik felével mered zord kérdőjelként az adósaira és elnyeléssel fenyegeti őket. A háború utáni magyar eleseltségnek ezek a shylock-jaivai szemben a kormány tétovázása folytán egyelőre tehetetlenek a városok, melyek sorában legguzsba-kötöttebb Nagykanizsa.
Igsz ugyan, hogy e hasábokon mindig szívesebben esik optimizmust, hitet, bátorítást hirdetnünk és lehasogatni a ielkekről az energiákat bomlasztó kishitűség feketéjét, — de most, amikor a város költségvetése a bizottságok retortáin szűrődik, mégis megállítanak bennünket Ijesztő utmenti jelek, amik láttán jól ki kell nyílni a szemet, nehogy veszedelmes kanyarodók felkészülellenül találják az irányító kezet és agyat.
Nagykanizsa köilségvetése 1700000 pengő: 230.000 pengővel kevesebb, mint tavaly és 25%-kai kisebb, mint a „kiöllözködés" éveinek kulminá-ciós pontján, amikor 1930-ban közel 2,300.000 pengővel doigozolt a városi háztartás. Pénzügyi bizottságunkat igazán nem lehet megvádolni azzal, hogy nem áll az abszolút takarékosság nézőpontján és azzal sem, hogy átabotában szalad át a költségvetés lervezelén. Nincs az a kis tétel, ami mérlegelés alá ne esnék a bizottsági üléseken. Mégis emlitésre sem érdemes párszáz pengő csupán, amit itt-ott le tudnak faragni. Vagyis a költségvetés összeállítása eleve a leggondosabb, leg-lakarékosabh, leglelkiismeretesebb munka eredményeként kerflit már a bizottság elé. Azon vitatkozni tehát, tiofiy az 1,700.000 pengős költségvetés sok-e vagy kevés, merőben meddő volna. Pontosan annyi ez, amennyire múlhatatlan szükség van, vagy talán inkább kevesebb ennél: - annyi, amennyit a lehetőleg reá-"s számítás enged. A baj csak ott h»gy a kiadások tétele fix 1,700.000 pengő, inig a bevételek oldalán ugyanez az összeg igen sok •ha" kérdőjele. Meit igaz ugyan,
- —. Mv/ji.iv„ ini.il 1 u67 \'
™{ty a polgármester legutóbbi nyi-latkozatából örömmel olvastuk, hogy Nagykanizsán irányozták elő eddig Jlegalacsonyabb pótadókulcsot 42%-J3", de azt is kiolvastuk a nyilatkozatból, hogy ez csak relatív szám,
„Nagykanizsa Kereskedői példái adtak ax egéss orsszúgnitk"
Nagykanizsán lesz a legközelebbi országos kereskedő-kongresszus Felavatták a kanizsai kereskedők otthonát
Nagykanizsa, október 15
Uj fejezetet nyitott meg a rtagy-multu kanizsai kereskedő-társadalom éleiében a szombatestl ollhon-avató üunepség. A kereskedő-egység, a vállvetett munka, uj életerő, uj hit korszakának fejezetét.
Az avató ünnepre zsúfolásig megleltek a Welser-ház emeletén, ragyogó fénybe öltözött klubhelyiségek. Megérkezett Vértes Emil, dr. Balkányl Kálmán és dr. Horváth István az OMKE-központból. Olt volt a polgármester, a főjegyző, az Ipartestület küldöttsége, a Casíno, a Polgári Egylet elnökségei és a nagy kereskedő-család és bekoszoruzta a díszes együttest a hölgyek nagyszámú megjelenése, kiknek mindegyikét virágcsokorral várta a figyelmes rendezőség.
Nehezen feledhető ünnepi pillanat
abszolút értelemben ennél sokkal több a városi adóflzelö terhe, hiszen ha nem is pótadó a neve, akkor is azon az adózón hajtják be az előző évek közmíl-berutiázásai-nak igen jelentős közterhelt. Másrészt nem látszik valószínűnek, hogy az előirányzott 42% ennyi la marad. A város pén ügyi viszonyainak momentán alakulása, a villanykori -cesszíó értékesítéséből előállott csalódás, a hitelezők rigorozitása, az adófizetési képesség folytonos csökkenése mellett 42%-os kulccsal a város pénzügyi egyensúlyát aligha lehet biztosítani. Lefaraeni nincs mit. A pontosan 1,685.000 pengőből 562.000 pengő személyi járandóság. 550.000 pengő a kölcsönök terhe, 107.000 pengő a megyei, 50.000 pengő az államrendőrségi, 50.000 az iskolafenntartási hozzájárulás, marad tehát a város egész esztendei minden egyéb kiadására: — 366.000 pengő. Ijesztően alacsony szám. Itt a magyarázata annak, hogy miért tud Kaposvár alacsonyabb (1,588.000 pengős) költségvetéssel is fejlődésképesebben állni a lábán, mint Nagykanizsa és ebből érthető az is, hogy miért tudott Kaposvár az utolsó 6 év alatt 616 ezer |iengőt lefaragni a háztartása terheiből és mégis gondlalanabbul élni, sőt fejlődni is. Mert igaz, hogy a pótadó-kulcs 56%-os Kaposvárott, de az is biztos, hogy a város ott nem 366.000 pengő felett rendelkezhetik egy esztendőben. Hogy a kölcsönterhek mit jelentenek ma egy város nyakán, legeklatánsabb példa rá a halárszéli Sopron, amely még ma is 3,720.000 pengő költségvetést bir el, mert — nincs adóssága.
voll, mikor a hangszórón felhangzóit a megnyitás aktusának első ténye: — s Himnusz. A .valami nagy" kezdetének fenséges hangulata letl úrrá arcokon és a szivekben.
Rajkl István, sz eggyéforrt OMKE ü. v. alelnöke és az u| egyesülés lendületének egyik fáradhatatlan képviselője, megnyitó beszédében ismertette az egybeolvadás célkitűzéseit és az ollhon rendeltetését.
— A kartársI érzésnek, az egymás megbecsülésének, a kereskedői tudás gyarapításának, az egymáson való segítésnek hajléka lesz ez az ollhon — mondotta. Méltatta Krátky polgármester érdemelt az egyesülés létrejötte körül, üdvözölte a vendégeket és a helyiséget átadta rendeltelésének.
Szántó Vilmos háznagy átvette a helyiségeket. Beszédében a legtelje-
Nagykanlzsa budgetáris bajai tehát a városon kívül fekvő okokban gyökereznek.
Első: a kölcsönök terhel. A kölcsönöket ugyan a város maga vette fel, de akkoriban részben jól jött, azonkívül féligmeddíg az volt a helyzet, hogy olyan befolyások dolgoztak az idegen tőke érdekében, hogy próbálta volna meg nem felvenni I Rekrimlnáció különben sem segil. Egy dolog segítene: — a hitelezők józan belátása, türelme, addig Is, mig etéren rendezés történik, amil azonban nem a városoknak egyenként, hanem a kormánynak kell egyetemleges megoldással biztosítania. Ennek, akármi módon Is, meg kell történnie, még pedig haladéktalanul, mert különben maguk a városok lesznek kénytelenek a .non possumus" álláspontjára helyezkedni. A jobb idők kölcsönter-hei igy, ahogyan vannak, a változott viszonyok közepette nem maradhatnak, mert akkor a városok leglöbbje számára nem marad más, csak a teljes összeroskadár. Ennek felelősségét érezniük kell azoknak, akik, ma már részben mint utódok, annak Idején támogatták a kormányzatot a városok eladósltásában.
A bajok másik oka: a felsőbb autonomiák helyzetének könnyítése végett a városokra hárilott állami és megyei terhek. Speciálisan áll ez Nagykanizsára, amely a megyéhez larlozandőságának mindeddig igazán csak a terhes oldalait ismerhette meg, de a megyében elfoglalt helyzetéhez mért megyei jókban sohasem részesült. Az egész város jajdult fel abban a spontán felkiáltásban, ami a pénzügyi bizottságban a 107
sebb demokrácia elvei mellett minden tagnak a kellemes otthon érzését ígérte, mint a vezetőség célját az otthon létrehozásában.
Frledenthal László alelnök, (a kanizsai kereskedő-érdekek és az otthon-ügy egyik vezérharcosa) Melczer Jenő alelnök és Szánló Vilmos háznagy önzetlen odaadását, aminek oroszlánrésze volt az otthon megszületésében, példaként állította a kereskedőtársadalom elé.
Dr. Krátky István polgármesler a kanizsai kereskedőt, mint a polgári Öntudatot, hazafias érzést, msgyar testvériséget magában egyesítő magyar polgár markáns típusát aposztrofálta.
— Ennek a városnak fokozott kötelessége megbecsülni és támogatni azt a kereskedő és iparos társadalmat, amelynek múltbeli nagy-
ezer pengős megyei és 50.000 pengős államrendőrségi hozzájárulás hallatán elhangzott:
— Borzasztói Hát ezért dolgozunk mi ?
Ezért veritésezik, vérzik, szenved, tűr, dolgozik, megy tönkre és pusztul el Nagykanizsa ezer és ezer adófizetője? Azért, hogy a jó üzlet reményében csalódott hitelezők most kiszívják a maradék vérét ? Azért, hogy a más városokra, Szegedre, Lillafüredre, egyebekre számolatlanul szórt milliók miatt az államnak nincs pénze rendőrségre, a megyei közigazgatás alimentálására, — azért a városok fulladjanak meg a rájuk zúdított lerhek alatt?
Nem mondhatja senki, hogy Kanizsa nem feszíti végsőkig az erejé1, csak hogy lázadozás nélkül, becsülettel meg lud|on felelni minden kötelezettségének. Egerszeg 103%-os adóhátraléka mellett ma is a piacát, életét vesz\'ett Kanizsa a legjobb adófizetője a megyének, ma is legkisebb (82%) az adóhátraléka. Van ebben a városban még élelerö, van akarat, van kötelességérzet, van igyekezet és van megértés, de — van igazságérzet is. Ez az igazságérzel ma mar a fuldokló életösztönével követeli, hogy az olyan terheket, amelyek nem a városi illetik, vegyék le a város amúgy is keserves keresztjéről
Szegény, rongyos város Nagykanizsa. Divatos város... De élni akar és viseli a keresztjét a haza jobb sorsáért köteles türelemmel és a holnapba vetelt erős hittel. Legalább annyit hagyjanak meg neki, hogy addig is betakarózhassék a rongyaival.
ZALAI KOZLONV
(ágál, fejlődését köszönheti.
— Le kell omolniuk a válaszfalaknak. Ne legyen más különbség azok közt, akik egyek a haza Iránit szeretetben, csak a becsület, a tehetség és a munkateljesítmény értékében.
Vértes Emil hosszabb beszédében elismeréssel szóll a kanizsai közhatóságoknak a kereskedő-érdekekért folytafott munkájáról.
— Mióta eltéveszted kormányzati intézkedések és a világválság a mai kedvezőtlen helyzetbe hozták az országol, folyton hirdetem, hogy a szétforgácsolt erőket egyesíteni kell, ez az egyellen mentsvár. Pesten még sem tudtuk koncentrálni az erőket az OMKE kebelében. És tme: - Kanizsán pár lelkes ember pár héf alatt le tudta bontani a válaszfalakat ét hatalmas, egységes szervezetié Wmörllenl a kereskedő-tábort.
Meleg ováció közben emlékezeit meg a központ nevében a jelenlevő Blankenberg Imre volt tlók-elnök hervadatlan érdemeiről, majd Sándor Pil üdvözletét tolmácsolta az otthon-avatás alkalmából.
— Kanizsa kereskedőit az egész ország elé állítom példának, hogy szűnjék meg végre a gáncsoskodás, a turáni átok.
Samu Lijos Ipartestületi elnök tz Iparoslársadalom szívből jövő és testvéri jókívánságait tolmácsolta.
— Sokan kérdik, — mondta — miért éppen ma kell székházakat alapítani? Igenis: ma kell. Mert a szörnyű gazdasági viszonyok tesjlk éppen szükségessé, hogy ai élethalál-harcban kifáradt ember valahol menedékei talái|on. Ha valamikor, ugy ma szükséglet ez a recreallo animarum. Kell az otthon, hogy összekötő kapocs legyen a Isgok közt, legyen azok társaséletének az alapja ét a közös érdekekért való harc egységes frontja.
Balkinyi Kálmán beszédében be-
lelentetre, hogy Nagykanizsa olyan tündöklő példáját adla a kereskedő-összetartásnak, hogy a következő országos kereskedő-kongresszust Nagykanizsán fogják megtartani, a központ Kanizsánál méltóbb helyet ecélra ma nem is találhatna.
Az avató ünnepség a Szózal hangjaival éri véget. Utána a gazdag és ízlésesen szervírozol! büffében és a iflbbi kellemes, otthonos, meleg hangulalu helyiségekben oszlott szét az együtt örvendezők impozáns tábora, majd a fiatalság láncra perdüli
és bevonult a jókedv is fi kereskedők uj otthonába.

.Isten áldjon minden munkál, ami magyar kezet magyar kézbe tesz" — irta e sorok rovója az otthon emlékkönyvébe. EhÜez a munkához érezze maga mögöll az otthon és az abban csírázó célok, az egész kanizsai társadalom meleg rokonszenvéi es e hasábok beto-seregének szerény, de mindig becsületes kötelességtudással harcbaszálló hadrendjeit.
EHtéltók a brüsszeli magyar követség ellen tűntető magyar kommonlstákat
Brüsszel, október 18 (Éjszakaitelefonjelentés) A brüsszeli törvényszék szombaton tárgyalta azoknak a magyar kommunistáknak az ügyéi, akik augusztusban tüntetlek a brüsszeli magyar követség elleu. A kommunisták akkor ősszerombol-
ták a követség belső berendezését és súlyosan bántalmazták az alkalmazottakat is.
A törvényszék Ooldsteint és SpUzert nyolc és tél, Fehér! és Kalapácsot pedig nyo\'c havi börtönre ilélle.
á népszövetségi közgyűlés szombati záréfllésót meglepetésszerűen hétfőre halasztották el
Oent, október 16 A népszövetségi közgyűlés mai ülését — amely a mostani ülésszak záróülése lett volna — általános meglepetésre hétfőre haiasztották el. Az elhalasztás a népszövetségi titkárság legfőbb vezetésének reformjáról folyó, még be nem fejezeit tanács-
kozásokkal függ össze. Az elterjedi hírek szerint a francia delegáció kompromisszum létrehozásán fáradozik, ami annál érthetőbb, meri a relorm meghiúsulása természetesen rendkívül megnehezítené a francia Avenol főtitkárrá való megválasztását Is.
Vasárnap délután 5 órától
TÁ N C
a Centrál éttermében.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Idejéből) 14 Irta: Baláza József
A tükre elftt állt. Oly bűbájosán szép volt. A férfiak tekintetéből bódult hódolat sugárzott feléje és Ferenc elkerüli I Asszony voll, elkényeztetett, megimádolt, körülrajongott, kivételes lemperamentumu asszony, akinek egy mosolyáért hőstetteket halmoztak és egész nemzetek vetették lutbs évszázadok gyűlöletét, hogy trónját megmentsék. Egész Európa szeme rajta függött s nagy nemzetek követel leslék, váljon derűs, vagy borus-e a homloka? Egy önleledt mosolya nemzetközi eseménnyé vált és a férje n\'ellőzte. Rántott egyet a vállán, inasára adatta amazon-ruháját és üzent Dulnenfels-nek, hogy öltözzön vadászaihoz. Azután vállára vetette puskáját, felhajtott egy csésze tejet és ruganyos léptekkel sietett le kocsilához, amely előtt Duinenfels várta. Terézia tulajdonképpen azzal a szándékkal ment az erdőbe, hogy összeakadjon Ferenccel. A szive lele volt alázatossággal. Meg akarta kérdezni, mi bánija s elhatározta, hogy megbékíti, birmil kíván is tőle.
Az erdószélen megállt a kocsi és elindullak a pagonyba. Duinenfels erősen ügyelt, nem ball-e távoli puskalövést.
A császárnő néhány foglyot, két fácánt és egy nyulat lölt, sót egy magasan szárnyaló vadgalambot Is leszedett, aminek nagyon megörült.
— Most legszívesebben nyárson süli foglyot reggeliznék I — mondotta tréfásan.
— Misem könnyebb annál I — kiáltott fel Duinenfels készségesen. — A tarisznyában van szalonnB, só, bors. De én jobbat Is tudnék. 111 a forrás mellett van nedves agyag. Csinálok én olyan pecsenyét, amilyent felséged még soha nem evett I — Ígérte Dulnenlels.
— Csináljon, nem bánom I — hagyta rá a császárnő vidám nevetéssel. — Én addig körülnézek, talán puBkavégre akad valami nagyobb vad.
— Szarvascsapást láttam, talán megkapja felséged pár száz lépésre balra, — figyelmeztette Duinenfels, miközben a forrás felé sietett. Ott egy pillanatra meghökkenve nézett néhány lábnyomra. Keskeny talpú, magassarkn csizmáktól szármszlak. Vállal vont. Lehetett az tegnapi nyom
is. Elővette vadászkését, felhasilUla a madarakat, kidobta a belsőrészüket, kitisztította a gyomrukat, azután a szivei és má|at visszarakta, összeillesztette és tüskékkel megerősítette, hogy szél ne nyíljanak. Előbb azonban szalonnát, sót és borsot tett a hasüregbe, majd addig hengergette őket a földön, mlg három ujjnyi agyagréteg vette körül mindegyikei. Akkor kiment a tisztásra, máglyát rakott és belehajította a tollastól agyagba burkolt madarjkat s rágyújtva várta a császárnő visszatérését.
Közben nem messze eldördüli egy lövés. Vetett még egy nyaláb száraz rőzsét a tűzre és a lövés Irányába sietett.
A császárnő hatalmas, kilencag-gancsos szarvasbikái lőtt. Duinenfels övéhez kapott, hogy elővegye vadászkését s C6ak mott vette észre, hogy olthagvta a forrásnál.
— Felség, van vadászkése? — kérdezte közvetlenül.
Terézia átnyújtotta hosszupengé|ü, csonlfoganlyus vadászlőrét, amely a csontokon is áthatolt. Duinenfels egy pillantást velelt az arany kétfejű sas felelt ragyogó „M" betűre, mely a markolatot diszitet\'e, azután meg-
_______1932, október 16.
A gép felfalja az embert
A gtp mmsemód és a gip-siukics
Tudjuk jól, hogy az embrr csodálatos gépekel szerkesztett össze, de valahogy minden uj gép útra bármi lattal tölti el az embert. Valahogy a mindannyiunk többé-kevésbbé tudatos primitívségével, mégis csak kerekre nyitjuk a szemünket, ha látunk egy halom fát és fémet, amely emberi mozdulatokat csinál és csodálatot pontossággal, majdnem Intelligenciával és szerénységgel Jtbzl el több ember körülményes munkaját.
A betüszedőgépet, amely talán a világ legcsodálatosabb és legötletesebb gépe, már megszoktam, de még mindig tisztelettel « elragadtatással bámulom, ha mellé kerülök. Az uj gépek azonban, még ha egyszerűbbek Is, mindig megállítanak És Ilyenkor a fejemet csóválom: ez az Ember, ez az Ember, mit ki nem talál I...
*
Egy vendéglő kirakatában tállarr az uj gépcsodál Ha a vendégnek a gtiddlt cake nek nevezett amerikai lepényre támad gusztusa, akkor nz asztalnál egyszerűen megnyom egy gombot. Hz a gomb megindítja a vendéglő kirakatában levő gépet, amely aztán megcsinálja a grlddle cake-1
Elkezd forogni egy korong, amelyie szabályos formában rácsurgatja egy tölcsér a tésztát Ez a korong forró és amíg egy félkört megtesz, a lepény egyik oldala meg is van sülve Ekkor kinyúlik egy kis lapát, felemeli a lepényt és a másik oldalára fordítja. Mire a korong egészen körülfordui, a lepény mindkét oldala szép pirosra van sülve. A korong végén egy drót hálóból leereszkedik egy tányér, egy lapát három lepényt rátesz a tányérra és a tányért aztán kiteszi egy asztalra Közben persze, sülnek a további lepények. A gép a tetején levó kis automata segítségével még azl Is megmutatja, hogy melyik asztalnál rendelték o lepényt, ugy, hogy a pincérlány azonnal a várakozó vendég elé viheti a lepényt, anélkül,
hogy a rendelést felvette volna.
*
Egy department storc kirakatában működik egy másik gép. Két sor
markolta a tört s odaszólt a császár-nőnek :
— Felség, dobjon még egy nyaláb rőzsét a lüzre, mert nem sül meg a pecsenyénk.
— Sietek I — S a császárnő észre sem vette, hogy ebben a pillanatban Duinenfels csak az asszonyt látta benne a a konyhára küldte. — Amikor odaért, kissé csodálkozva nézte a parázsban izzó agyagtömböket, de azután kacagva vont vállat és szorgalmasan táplálta a tüzet, mlg Duinenfels meg nem érkezett » lefejteti agganccsal s a császárnő felé nyújtotta a vadászkést.
— Tartsa meg emlékbe, — mondls a császárnő kedvesen mosolyog*"-
— Kést ? I — hökket^meg Duinenfels.
— Adja Ide I — szóll a császárnő kislányos kedvességgel. Azután elvéve a kést, kis karcolást ejtett Duinenfels csuklóján, ma|d visszaadta. — Még vérzik is. Most már nyugodtan elleheti
— Köszönöm, felség I — mondá Duinenfels mélyen mcghi|olva s a tőrt övébe dugta, teljesen megfeledkezve a sajátjáról, melyet a forrásnál felejtett.
IFolyt, köv.)
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1832. október 16,
2ALA1 KÖZLÖNY
n6i ruha lóg a kirakatban A polc tetejéről egy kar nyúlik előre, amely odahúzódik és az egyik sor ruháról leakaszt egyet, aztán előre nyúlik vele, közel az üveghez, olt szép lassan háromszor megforgatja a ruhát, hogy a kirakat előtt ácsorgó embe-Hk Jól láthassák minién oldalról s aztán ráakasztja a ruhát a másik sorra. És a kar megy egy ujabb ruháért, s aztán azt forgatja meg a nézők élőit. És így tovább. Azon a helyen, ahol eddig két ruhát lehetett kiállítani a közönségnek, tucatszámra
mutogatja a gép a ruhát.

A mostani gépeket harminc-negyven esztendő előtt még a legvakmerőbb fantáziájú emberek se tudták elképzelni. Bizonyos, hogy ml stm tudjuk elképzelni azokat a gépeket, amelyek további harminc negyven esztendő múlva fogják helyettesíteni az ember munkáját. Pedig ml már Igazán hozzá vagyunk szokva a gép csodákhoz, mert hiszen a mi életünk alatt született meg a mozgást lerög-zMgép, a beszélőgép és a repülőgép. Hogy csak egy pár csodát említsünk.
De a gépek tel/esltő képességének határához még mindig nem érkeztünk él. Még mindig ujabb és ujabb gépek kerühc k forgalomba, amelyek Itt is, ott Is elveszik az ember munkáját. Némelyik gép csak lepénysütő és egy pincérlány munkáját veszt el, a másik egyszerre százakat dob kl a munkából.
És az ember büszke találmányaira. És az ember III a parki padon, mert
nem kell már az ereje munkára. *
A gépet az ember csinálta. Nagyszerűségét, találékonyságát és vakmerőségét akut la Igazolni az ember fátylon bonyolultabb és nagyobb teljesítményekre képes gépezetek kitalálásával.
Ha végignézünk azon a felmérhetetlen időn, ami alatt az ember lakja a földel, megállapíthatjuk, hogy az ember a gépek feltalálása terén érte el a legnagyobb, legcsodálatosabb eredményt. Amióla csak ember van a földön, folytonosan dolgozik száz Irányban. A betegségeket ts le akarja küzdeni, az ember tntellektualltdsdt ls fokozni óhajtja, de az ezeken a vonalakon elért haladás össze sem hasonlítható azzal a csodával, amelyei az ember a gépekkel éri el. *
Az ember feltalálta a gépet. És végeredményben az embercsfnálla gép fogja felfalni az emberi.
Hacsak ez ellen Is fel nem találnak valami okosat. Fülöp ltom
A nemzeti munkaterv tárgyalásait csütörtökön fejezi be a kormány
Budapest, október 16
Értestt lés link szerint a kormány l«81"t legközelebbi minisztertanácsukat a jövő hét csütörtökién reggel 8 Makor tartják, amikor folytatják és öuttal be Is Í.Jczik a nemzell munkája tárgyaiénál, amelyei Gömbös Oyula miniszterelnök hozzászólás ««ett átadott az egyes szakmlnlsz-tereknek, akik csUlörtökón teszik »*« előterjesztéseiket a munkaévvel kapcsolatban.
Fejedelmi gyászpompával temették el Szegeden Klebelsberg Kunót
Szeged október 16
Szegeden a Fogadalmi templomban ravataloztak lel Klebelsberg Kuno gról holttestéi. Fél lo órakor kezdelt gyülekezni a közönség, a város és torvényhalóság előkelőségei a szentélyben, velük szemben a gyászoló család helyezkedett el. 10 órakor |ött át a püspöki palotából Glatt-felder Oyula csanádl püspök. Ekkor a templom előtt már mintegy 40.000 fónyf tömeg állL A rekviem után a püspök gyászbeszédet moodolt, ma|d beszentelle a holttestei, l.ázár Andor igazságügymlnlsztei a magyar kormány nevében búcsúzott, Somogyi Szilveszter dr. polgármester Szeged város közönsége és hatósága nevében inondoll utolsó Islenhozzádol.
Schmldt Henrik, a m. kir. Fereucz József Tudományegyetem rektora az egyelem tanári kara és ifjúsága ne
vében mondott beszédet. Csengeiy Aulai nyugalmazott egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia. Széchenyi Károly gróf az Alföldku-taló Bizottság, Domanovszky Sándor egyetemi lanár a Magyar Történelmi Társulat, Wlnkler Elemér ügyvéd a Nagyszeged Párt nevében búcsúzott a halottól.
A beszédek elhangzása után ha-rangzíjgás közben levették a koporsót a ravatalról és a * zö\'dágakkal díszített lépcsőn levitték a kriptába. Ilt Olattfelder Oyula püspök még egyszer beszentelte a koporsót és imát mondott, ms|d a Szegedi Polgári Dalárda gyászdaia ulán befalazták és a befalazott kripta ajtaja elé helyezték a közel 200 koszorút. Délben a megboldogult családját és a temetésen meg|elent előkelőségeket Olattfelder Oyula Csanádi püspök látta vendégül ebédre.
Állandó nagy
kabát * szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
divatáruház.
pákai templomrablóknál összetörve találták meg az oltár kegyszerelt
Megírta a Zalai Közlöny, hogy néhány héttel ezelőtt Ismeretlen tettesek betörtek a pákai templomba, ahonnan elvitték az összes kegyszereket, még az Oltárlszentséget is. A két betörót, akiket Németh Oábor és Pálft József személyében szerdán
elfogtak Budapesten, pénteken Pákára szállították helyszíni szemlére, ahonnan az egerszegi ügyészség fogházába kísérik ókét. Az elrabolt egyházi tárgyak ,egy része — összetörve, használhatatlan állapotban — megkerült
Szentadorjánról hattagú családot szállítottak be gombamérgezéssel
Takács István sientadorjánl gazdálkodó felesége pénteken este gom-
Nagykanlzaa, október 16 Alig néhány nappal emlékeztünk csak meg arról, hogy egy háromtagú polal családot súlyos gombamérgezéssel szállítottak be a kanizsai közkórházba és most ujabb hasonló .esetről kell beszámolnunk.
Mifctuk/faitinuhtiu
jó szolgálatot tesz a rádió A háztartásban foglalkozókat munkájuk közben kellemesen szórakoztatja egy jó készülék. Rádióra mindenkinek szüksége van Próbálja meg a 5+1 lámpás, 7050-es Orion rádiót Qyártjai Orion laaólámpajy^r
bát főzött vacsorára a hattagú családnak. Alig feküdtek le, a család tagjain egymásután rosszullét vett erői. Hajnali 2 órakor már olyan erős görcsökben szenvedtek • családtagok, hogy a szomszédok értesítették dr. Marion lelenyel orvost, aki autón ment ál Szentador|ánra és olt a három legsúlyosabb állapotban levő mérgezetten gyomormosást végzett. Közben értesítették a kanizsai mentőket, akik a Takács családnak mind a hal tagját, a legfiatalabb 5 éves,. beszállították- • közkórházba.
dbarsdard
RADIO
LORDÉ
DINAMIKUS HANGSZÓRÓVAL
egybeépített 3+1 oalvea hálózati rádió
Asármelléklkorosmáros! letartóztatták
Keezthely, november 16
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Rendkívül érdekes bünügyben nyo- t moznak a keszthelyi bflnUgyl halóságok.
Tegnap az Itteni csendórőrsre beállított egy kb. 25 éves leány és feljelentést tett Pethő József sármelléki vendéglős, nós ember és Kol-ler Károly fogtalkozáanélkali ellen. A leány elpanaszolta, hogy nemrégen kertit ki a keszthelyi kórházból, abol lábsérüléssel kezelték. Nagy gondot okozott az elhelyezkedése; azért kapóra Jött, hogy Pethó József korcsmáros egy kiszolgáló leányt keresett. Elfogadta az a|ántatof és gyalog elindult Keszthelyről Sármellékre, azzal, hogy a városon kivül a korcsmáros felveszt őt a kerékpárjára.
Mikor a leány a megbeszélt helyre ért, a korcsmáros már várta. Mikor a sármelléki erdóirtáshoz értek, egy idősebb fétfl várt rájuk — mondotta a leány az őrsön, — aki hozzájuk csatlakozott. Rövid Idfi múlva Pethő kezdett a lánnyal szemben különösen viselkedni, végül pedig merényletet követett el ellene. A leány — állítása szerint — hiába védekezett körömszakadtáig, a másik férfi ls követte Pethő példáját. A szerencsétlen teremtés ezután, mint mondja, eszméletét vesztette, miközben a két merénylő elmenekült az éj sötétségében.
A keszthelyi Örs egy Járőre még az éjszaka folyamán elfogla a merénylettel gyanúsított két embert.
Pethó és Koller határozottan tagadták, hogy a leányt bántották volna, azonban a tépett ruhák és egyéb bizonyítékok, valamint az orvosi vizsgálat megerősítették a gyanút.
A csendőrség mindkettőt beszállította Nagykanizsára, ahol • vii*~» gálóbirá:Pethő Józsefet leiattfttalta; , Koller Károly itten pedig atatadlá-bon folyik sz eljárás.
ZALAI KÖZLÖNY
% 1932. október 21.
Holczer Rózsj tárlata
Mindig öröm bonlakozó tehetséget látni. Különösen Öröm p:dlg akkor, ha az ember a kibontakozás egyes fázisalt nyomon követheti.
Holczer Rózsinak a Kaszinó alsó-termében megnyílt tárlata ezt a Jóleső örömet Jelenti a kanizsaiaknak.
Egy frissen, (Idén, felfogásában és technikájában moderntll és sok Ígérettel teljesen bonlakozó tehetség a: övé, a kilárulásnak abban a stádiumában, ahol az ériékes eredmények a szép rajongóit mát komoly megállásra késztetik.
Holczer Rózsi elsősorban grafikus. Ötletes, bátor, blzioskezd, nagyszerű ízlésű és fantáziájú a ma ritmusában gondolkodó, amellett poétikus hangulatokra élénken reagáló, meleg lélek. A grafikája nem csak dekoratív sajátságaiban meglepő, hanem mondanivalója is van minden vonalának. Mint grafikus is — piktor. Még sokksl inkább sz, mint ami kor a piktor nagyobb lélegzetével nyul témáihoz, amelyekből mégis, Ilyenkor is kicsiilsnlk s grafika formanyelvéhez szokott, ösztönös gondolkodása és rutlnossbb, nsgyobb grafikai felkészültsége, a folthatásra való beldegiettsége.
Kiállított anyaga gazdag és sokoldalú. A gyors akivázlatoktól a rézkarcig, a játékos temperától a komoly olajfestményig, a folomontázslól az erőteljesen karakterizáló portréig minden együtt van. Nsgyszerű reklámgrafikáját nem egy Pesten kiadóit ötlete márkázza. Szlnpsdl díszlet- és jelmez-tervei, mazzkjal az Emszt-muzeum kiállításán is feltűntek. Szürke alapra vázolt pasztelljei, temperál a Bethlen-téri iskols kiállításán kaplak Igen kedvező sajtó-kritikát. A .két srác"-ot az OMIKE kiállításán említették s lapok dicsérettel. Akvarellben friss, könnyed, olajban még bizonytalan.
A tehetséges művésznövendék nem csak azért érdemli a legteljesebb érdeklődési, mert továbbtanulása függ tárlata sikerétől, hanem azért is, meri amif eddigi tanulása eredményekén! bemutat, az művészi értékénél fogva is megérdemli a szépet szeretők legmelegebb szimpátiáját. (bi)
Össztánc!
Ma este 8 órai kezdettel a Kaszinóban hangulatos
össztánc
lesz.
Utolsó &étl
Siessen és vegyen magának egy szerencseszámu osztály sors Jegy el a
a Hirsc&ler trafikban
oaxtölysorafegy íöeldi-usWdndl, ahol eddig Is már számlálón nagy nyereményt fizettek kl.
Huxás már csUtUríöUön.
Hivatalos drak : Egi«. P fél P «\'-, negyed P «-. nyakad P 3—
Utolsó i>ét!
Aki megnöveszti a törpéket
Egy magyar származású világhírű tadóe felfedezése — A koponya mirigyeinek titkai — Az ember mindennemű fogyatkozását pótolni lehet
Prága, 1932 október tCopyright•)
Tudományos körökben a szenzáció ere|ével hatolt az Sz előadás, ame lyel Németország egyetemein tartott a prágai egyelem magyar származású világhírű tanára: Bledl Artúr doktor. A nagy tudós arról számolt be előadóiban, hogy évekig tartó kísérletezések során sikerült megfejtenie az ember belsó mirigyeinek titkait és ezzel egyídöben sikerüli megoldania olyan problémákat, amelyeket eddig megoldhatatlannak tartott az orvosi tudomány.
Alkalmam volt Bledl professzor úrral, a róla elnevezel! Propedeulische Kllnlk előadó termében beszélgetést folytatni és az alábbiakban közlöm a világhírű tanár nyilatkozatát.
— Az emberi testnek — mondotta a tudós — mintegy fiz, Igen fontos szerepel belöllő mirigye van. Minden mirigynek megvan a maga rendeltetése. Hosszú esztendők óla foglalkozom ezeknek a mirigyeknek s tanulmányozásával. Ezek a mirigyek hivatásukat anyaguknak, az úgynevezett hormonoknak a segítségével teljesilik. Minden mirigy maga termeli hormonját. Olt, ahol akármilyen ok folytán a hormonok hiányzanak, a mirigyek nem tudnak dolgozni. Ha ez az eset bekövetkezik, beáll a reakció. Én ezen segíteni tudok. Elveszem az állatok mirigyeibii a hormont és akár medicina, akár pedig injekció alak-Iában juttatom el ahhoz az emberhez, akinél a hormon \'hldnyzik Ezzel az eljárással tökéletessé ludom tenni
azt a funkciót, amelyet a hormon hiánya megzavart.
— Az emberi lestben levő mirigyek legfontosabbika a koponya mirigye, a tudományos nevén Hypop-/i/se-nak, németül Hlrnanhangnak nevezeti mirigy. Ez a nflrlgy majdnem pontosan a koponyacsont alatt, az agy mögött van, akkora, mint a hüvelykujjunk egyharmadrésze. Röntgennel pontosan megállapítható Ennek a mirigynek s rendeltetésével •*em voll eddig tisztában az orvosi tudomány.
— Én állapilollam meg azt, hogy a hypuphisenek két, Igen fontos lendeltelése van. Az egyik rendeltetése : ez a mirigy szabályozza az emberi test nivekedését, vagyis eltöl a mirigytől függ, hogy az ember normálisan fejlődik-e, !örpe marad-e, avagy óriás lesz. A másik rendeltelése a mirigynek a szexuális élet szabályozása, etlöl a mirigytől függ a termékenység, ettől a mirigytől függ, hogy áz egyed jjiekszuális élete normális-e, avsgy természetellenes.
Injekciók hatása alatt húsz centiméterrel nS meg egy törpe
— Ha hiányzik az a hormon, amely a lesl növekedését szabályozza, akkor az egyén leslének növekedése abnormális lesz. Az Illető vagy törpe lesz, vagy pedig óriás. És minthogy évtizedes kísérleteim során sikerült Állati hormonnak Injekció alakjában való beadásával pótolni a hiányt olt, ahol ez a hormon hiányzik, meg ludlam oldani a problémát, amelyei előttem nem tudott megoldani senki:
tm
Mart, a MIRa keaviOvI, !el|e«n gOrolöl nienle,tn hal, ite kollam«*. iilne lehéi, *ia ■ IcgokuJbb. » perc alatt »,ajt.
ft Ml na glaiibenöi gy ógyvn QtsxörSaan naavobb ayóty«r*JU, mini « karlvbadl Via, nem kell külön aól houiadnt. Kaphatók; gydgyucitáiakban, drug«,Ukban é» tOwar* Oiletekbcn.
nbvekedésre bírtam a törpe ember testéi és módomban állott a ludo-mányoB világ előtt is beszámolnom ezekről a kísérleteimről, l\'öbb esetem volt, mini eklatáns eseiel említem csak azt, ahol egy fejlődésben visszamaradt tizenhat éves törpe fiút áliali hormon hozzáadásával fél év alatt kereken htm centiméterrel növesztettem meg.
— Valamennyi kísérletem kivétel nélkül sikerűit. Ugyancsak BÍkerüllek azok a kísérleteim is, ahol az ab-riormisan megnövekedett testű embereket a hormonkezelés révén megállítottam a további növekedésben.
A hormonnal szabályozott gólyamadár...
— Ha a koponyamlrlgy szekszuálís hormonja hiányzik, akkor a szek-szuál élet nem fejlődhetik a normális mederben. Ennek egyik kövelk.ez-ménye, hogy a nőknél elmarad ai anyaság. Eljuttatom a beteg asszonyok szervezetébe « hiítnyzó hormont : máris megszüntettem az okol, amely akadálya a gyermekáldásnak. A gyermekleien asszony anya lehel. Valamennyi kísérletem, amelyei ezen a téren végeztem, kivétel nélkül sikerrel járt. Hat klsérlelem voll eddig, valamennyinél megállapította az orvosi tudomány, hogy a páciens nem julhat terhességi állapotba és én mind a hat esetben segítettem.
— Nemrég volt egy érdekes esetem, erről németországi felolvasásaim során be is számoltam. Egy szép fiatalasszony keresett fel, anya szeretett volna lenni. Nem ludlak segíteni rajta. Uéi hónapig kezeltem hormon-lnjtkdókkal a hölgyet, aki hazautazott Magyarországra és most kapom az értesítési, hogy páciensem egészséges fiúgyermeknek adott életet. A flu normális, fejlett és szép, mint az any|>...
Eddig szól Bledl professzor hihetetlenül érdekes nyilstkozata. A felfedezés, amely most már kincsévé vál\'k * világ orvosainak, forradalmai jelent sz orvosi tudomány terén. Nagy lehetőségeket nyit meg és előre viszi a tudományt. Ez megint világhírt szerez Magyarországnak, amely annyi kiváló tudóssal ajándékozta meg a világot... PsU Jót
A FISCHEL
MnlijvíárÉ
a legjobb könyveket olvashatja.
Könyvek egész napon ál válthatók a Hortkfllklói-atl. üslethelylségbM
(ÉJssakal rádlőjtlenllil ti SSalaorolS-gla! latáaat jalaatl »tc 10 érakar ■ Sxalra, kláné I.B.fle, MA várható.
Fájoslábuak!
Bokasülyedés és lúdtalp hajlam megelőzésére és gyógyítására hordjanak jól szerkesztett ludtaip-betétet. Raktáron tartjük és a láb anatómiájának meg-■ felelően mérték után készítünk. ======
Készítünk mindenfajta orthopad-, luxus- és vízhatlan vadászcipöket.
w Nagy raktár mindenfajta luxus-, utcai-, gyermek- és iskolacipőkben.
Míltényi Sándor és Fia oipftáruháza, F6-ut 2. sxám {tfárosházpalota)
1932. októbe_16
ROVAL
ZALAI KÖZLÖNY
BlUfllhÖT Serf ínjcin t „HOVALOHl-
OIcsó ősii ég téli cllitás.
r
Uá^\'Mlif Mjtiini «I1M
ulonmn renovált szobával napi 3 étkezéssel, legalább 3 napi irt,,,
igénybevétel esetén ■■ni P *V I41
esetén T mmprm P 65-tól
Borrsvalé IO°/o-sl nagválthaté.
Rövidebb tartózkodásra i legnagyobb kézséggel szolgálunk Igen olcsó szobt-irakka™vsgy leTjes penslóra vonatkozó
NAPI HIREK
NAPIREND
Oklibtr 16, »Urup
Kémsl katolikus: Oál apát. Protest.:
OáL Izi.: Th. bó 16.
«
Városi Múzeum és KónyvUr nyltvs
csütörtökön és vasárnap délelólt 10-141 IJ óráig.
tlyógy szertári éJJ»H siolgálat: a .Máris\' gyógyszertár Klrály-utoi éO. u bt a klakanlisal gyógyssertár.
Oóilürdó nyílva reggel 8 órától eale 6 óráig (hétfő, sxtrds, péntek délután, kedden egész nap nókaek).
Október- 17, hétfő
Róm. katolikus: Hedvig a. Protest.: Hedvig. Izraelita: Tb. hó 17.
Az országzászlóra
értezeit ujabb idománjrok: Sartory Zsigmond dr. 5, Armulh Nithán 2, dr. Józsa Fábián 2, Beznlcza Péter (Pálu) 1, özv. Kelltr Józsefné 1, Reznicsek József 1 pengő.
- (ötszázan fellebbezték meg az adójukat Nagykanizsán) A nagykanizsai városházán dr. örky UyOigy kormánytötanácsos elnöklete slitt hetek óu folyó idófelszólam-u«l tárgyalások pénteken délben befejeződlek. A bizottság tagjai mintegy 500 fellebbezést táigyaltsk le. A pénteki befejező ülésen örley elnök hálás köszönetet mondott a bizottság tagjainak és dr. Molnár Szilárd pénzügyi lltkámak, aki az egerszegi pénzügylgizgalóiág részérói veit részt a tárgyalásokon.
- (Nőegylet! tea) A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos tea-dél-«l*n|ilt eildén is megkezdi. Az eliö te« okióber 19 én, szerdán délután 5 érakor lesz dr. Pilhál Vlklornénál. * lagokal és azok vendégelt nagyon évesen látják. Elnökség.
,iw7 ,N"Ky árz"hanás a faiskolai rtiiÜ " A gyOmölcstelepilők ér-Unghváry Józsel faiskolája 4r,íi » multévlhez képest ^nlékenyen ciökkenlelte. A izálli-
ingyell me8keidödö,t- Árjegyzék
~ <A Keresztény Jótékony N6-
fgylet) október 18-án, kedden dél-léi fi órakor választmányi ülést a Polgári Iskola tantestületi \'"■ében.
Éhen hagyta pusztulni a gyermekét
Egy hathónapos gyermek a kútba fulladt
Xalaegerawg, október 16 Gombos Veron pákai leány, akinek nemrég gyermeke született, ugy akarl megszabadulni a szégyenétől, hogy kitelte az ártatlan apróságot, aki éhenbalt. A csendőrség letar ót-tatla a lelketlen leány-anyát, akit beszállított az egerizegi ügyészség fogházába.
Marcaliból Jelentik: Halálos kimenetelű gyermekszerenciéflenség történt Marcaliban. Magyar Anna 6 hónapos kliieány az udvaron |átiza -dozolt A kisleány felkapaszkodott a kut kávájára és belezuhant a kútba, ahonnan már csak holtan húzták ki. A csendőrség nyomoz,
\' * *i\'iNVS\'sVVVtfVV^VVt/l.VVLiX\'lA
-=■ Mielőtt szőnyeget vásárol,
tekintse meg Slnger Dlvatáruház dus szönyegraktárál
Agy- éi iilTérelMiMMtéikei ueinodö agyéaekitk a természetet .FereiC lOzsel" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálalot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné lelték, hogy a valódi Fereio lóuef vlz számos féloldali hüdésben fekvő belegnél Is meglette a kellő hatást s Így nagy megköny-nyebbülést okozott A fersao lúzsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fúszerüzletekben kapható.
= össztánc Ma este a Polgári Egyletben össztáncot tart Blagusz
— Az ön ízlése egyezik a ml ízlésünkkel I Ezt fogja tapasztalni, ha női télikabátját a SchBtz Áruházban vásárolja.
— (Volt kanizsai színészek Újpesten) Az ujpesll színtársulat javarésze volt kanizsai színészekből áll. Zöldhelyi Anna, Oaletla Ferenc, vitéz Bánky Róbert, Orbán Viola, Jávor Antal és Rónai Béla szerepelnek a volt kanizsaiak közül egyetlen operett-premier szlnlapjtn. Különösképpen a Bánky-házaspárnak vannak hatalmas sikerei, mindketten vezető szerepekben kedvencei az újpesti közönségnek.
Szfilftbirtokosok figyelmébe I
I
Mustol legmagasabb napi árban veszek
URAMUL IZIDOR
Hsrtky Wkléa-at II.
volt Zerkowltz-féle ház.
Ml EZ?
\\v\\.
sss

TARTÓS
A biráló bizottság — élén Barbarits Lajos főszerkesztő úrral — a jutalmakat a legügyesebb tréfás megfejtésekért a következőknek. ítélte oda:
12 méter Schütz-Creton nyertese 10 méter Schütz-Creton 8 méter Schütz-Creton 6 méter Schütz-Creton 5 méter Schlltz-Creton 5 méter Schütz-Creton 3 méter Schütz-Creton 3 méter Schütz-Creton 2 méter Schütz-Creton 2 méter Schütz-Creton
Rátkay Edit Dr. B. A-né Helyben ifj. Pertermann Józsefné Balázs Éviké Holecz Jánosné Mázol Lulu Buzássy Lászlóné Totola Kálmánné Brónyal Anna Deutsch Mariska
IGY gombsai hangol ás
SZELEKTÁL MINDfN ÁLLOMÁST
AZUJ PHILIPS
SUPIR SILICTODYN
M olvas rflnasUkua kss|iiál«l ••répavevá ili«áaslvpis)«aloiial
Áruházban
A verses megfejtéseket folytatólagosan fogjuk közölni.
— 3 pengő lesz a .Ferde lovag" lizives könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
«= itandard-Rex, tuper-Rex csereakció 1 Waguon keduauO feltételek! -Transdanubla.
— (Egerszegen Is kötött üzletet a .tOrök" szövetügynök) Megírta a Zalai Közlöny, hogy Kiskanizsán silány uOvetet sózott rá egy url-asszonyra egy autón járó szövet-ügynök, aki töröknek adta kl magát. Az ál-török Letenyén is becsapott egy ottani urlcsaládot, majd Zalaegerszegig több községet végig házalt. Értesülésünk szerint a megyeszékhelyen ls |ó üzletel csinált az autós ügynök, aki, mire a kereskedők és halóiágok felfigyellek rá, eltűnt a városból.
— AfattroW pénzintézetek ezúton érteiülk tisztelt üzletfeleiket, hogy f. évi október hi 17-tŐI kezdö-dóieg további Intézkedésig d. e. 8 tói tf. u. l-ig tartanak ttiletl órákat. Angol Magyar Bank r t. nagykanizsai fiókja, Nagykanizsai Banktgye-sHlet és Délzalal Takarékpénztár r. t., Nagykanizsai Takarékpénztár r. t., Néptakarékpénz tár r. L, Zalomegytl Gazdasági Takarékpénztár r. L
— (A hősi sírok kivilágítására) mindenszentek! gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa hazafias és kegyeletet érzésű lakottá-gától a MOVE elnökség*. OyUjlfihsty a Stampf-Uzlelben.
■= Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger divatáruházban.
— VMám fetaktlvkisasuMy. sierel-mea újságíró éa egy torosa siódon btlnbe szédült földbirtokot leány a hOael ennek a vidám és feszült fordulatokkal t®U regénynek, amely az Abroszok titok-zatos hegyi világába rlszl az olvaaót Megjeleni a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 tlllér.
— Bokasülyedés megelőzésére tartunk raktáron gyermeken részére orthopdd gyógycipíket. Atilla cipőgyár szabadalma Mlltényi Sándorét fia cipőáruháza, Főút, Várotháza.
Zongoráját
láM annak minőségét garantálja.
300 dirabbdl illó raktá ram mályan leszállított a^g^BB Araim, lagjobb ralwWgfl JHVT gyártmányaim nlodtn irányt felláUw Ualáff-
flfr
nrnull i/tnykOMOiu, rtMt<f, Mitfr<rof«íá|
II r H H H I l«fnarrobb lo^tdttiiiH, BUlprtl ULUHHL vlu. Ráütil-M II-(HI<S<<II<) Uir
Kedvező fizetési teltételek.
IHmm Uuiísiratí
45 éves cég
ZALAI KÖZLÖNY
Asszonyok veszedelme — Asszonyok öröme
a címe annak a merészlárgyu filmnek, mely világszerte óriási érdeklődési kellelt a társadalom minden rétegében. A film az anjjyalcsinálók titkos Üzelmeit leplezi le megrázó képekben, majd bemulatja a világhírű zürichi nói klinika szülészeti osztályát, ahol az orvosi tudomány legmodernebb eszközeivel dolgozó professzorokat táljuk munka közben és szeműnk előtt peregnek «c az ember születésének legrejtettebb titkai. Soha izgalmasabb jelentteket még nem láttunk a vásznon, de azonkívül a film rendkivül tanulságos w és minden nőnek megtxtcsülheletlen tanácsokkal szolgál. Városunkban hétfőn—kedden kerül bemutatásra külön nőknek és külön férfiaknak.
_ (-)
— AnyalUeyvl kirak. Nagykanizsán
ottóber 2-tól 8-lg terjedd héten 9 gyermek született, 2 flu ée 7 leány: Uozdán Ferenc vasúti munkás ée KAIovlcs Ka-Uillntmk rk. fia. Szmodloa Ferenc földm. éa Benézek Máriának rk. leánya, Oo-lenszkl Ferenc kereakodőeegéd éa Orbán Juliannának rk. leánya, Horváth Simon nazanámoe éa Smolcz Juliannának rk. leánya, Kálmán József oapezátnoe éa Kovács Máriának rk. leánya, Pápai Lajos kovácsmester éa Németh Ilonának rk. íla, Vlnoze Porenc vasat! lakatos és Oolub Annának rk. 2 leánya, dr. Szől-lösl Pál ügyvédjelölt éa Welaz Magdolnának Isr. leánya. — Halálozás 7 történt: Qeróca Imre rk. 4 hónapon, Kauf-mann Margit rk. 6 hónapost Brand Izidor magánűsztvlselő Izr. 34 éves, Szíva Ferenc molnár rk. 31 évea (Zalaszent-b&láza), Humbort Erzsébet rk 4 éves (Pogányazentpétei), Mngyar Fereno földműves rk 3(1 évea ((lalambok), Horváth Lajoa gépész, rk. 23 éves. — Házasságkötés nem volt.
Filléres gyors
nélkül Is használhat fillére*
BADEPIN
szénsavas fenyőfűrdő tablettái,
I darab 20 fillér, I tucat vételénél 2\'- pengő
VÁGÓ ENDRE
Matszertárában.
— Badenl levél. Egy olvasónk írja a Bécs melletti Badenből : Három hete vagyok a liires badenl Oulenbrunn izmatóriumban és ujjá-születtem. Boldog vagyok, hogy újra Ide Jöttem. Nagyszerű társaság van együtt, a kitűnő orvosok elfeledtetik az emberrel, hogy kúrát tart, ugy érzem magarn, mint a régi békeévekben és csak a számlaklízctéanél \\ eszem észre, hogy a Oulenbrunn is olcsóbb lett.
— Supsr-SsWdtMljm a neve a legújabb Phlllpe készüléknek. Ezen készülékkel a Philips önmagát multa fölül, mert sokkal többet nyújt, mint amit az elő-zetee értesítések éa hirdetések alapjáu várni lehetett. Kgygotnb hangolás, hang-azlnsznbályozáa, leltótlen szelektivitás, tetazéa szerint beállítható hangerő, nem a posezlonátus amatőr drága ós bizonytalan azórnkozása, hanem az ul Philips kéaztllék garantált tulaldonságoL Az állomáanév-projektor teljesen uj megoldása a könnyű hangoláaoak, mort a behangolt állomáa neve megnagyítva és megvilágítva jelentkezik. A készülék nagyon előnyös teltételek mellett a közeli napokban a rádlóezakllilelek-, ben kapható.
A régi világhírű magyar gyártmány, a
Tiszaujlaki bajuszpedrő
mloaenOtt kaphat*. ««
gok Schü
— Szép csíkos kötött Irico anya-;ok minden szinben kaphatók a
iUtx Áruházban.
— (EltOnt, kl tud róla ?) Mulhtr Henrik nagykanizsai feslőmealer Erzsébet nevű 17 éves leánya pénteken délután minden ok és bejelenles nélkül eltűnt Petőfi-ut 36. szám alatti lakásáról. A rendőrség nyomozást Indítóit felkutatására.
Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékelt árban kaphatók Singeméi.
— A Borssseiu Jankó Irtsa száma a Itignagyobbszerűbb szórakozás a mai bits világban. Molnár Jenő remek lap-Iában felsorakoznak a Jobbnál-lobb közlemények. amelyek a politika!-, társadalmi- és színházi aktualitásokkal foglalkoznak.
ÖRÖM
A2 EM8ÉR EietE, KA RENDES AZ EMÍSZTÍSE
Eirnr
- (Jobb jupelut látott kaalssal család)
leánya, okleveloa tanítónő, aki özvegy édesanyjával 6s két kis lostvérével minden kereset ós anyaal lámaaz nélkül áll. Igen olcsón elvállalja megfelelő gyakorlattal a gimnázium vagy leAny-iiceum alsóbb osztályaiba és a polgári iskola akármelyik osztályába járó leány éa flu tanulók (magántanulók) lustruálásál, vizsgákra való előkészítését. Címe: B. M Hunyadi- u. 39.
=■ Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkivül előnyös részletfizetésre, sőt kamattnen tesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértisztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
tuhalesló, gózmosó és vegytlszllló
Horthy Miklós ut 8.
SPORTÉLET
Nagyatád -Zrínyi TE
Nagykanizsa, október 15
Nagy érdek:ódés eiözl meg a Zrinyi ma délutáni fulballmérkőzését. Váratlanul erős legénységgel jön Nagyatád. Értesülésünk szerint csapatukat több uj Igazol! |álékossal erősítették meg. A Zrínyinek nagyon jól kell Jálszanl, ha győzni akar.
Vadászlovaglás
A „Jurlslch Miklós* falkavadász társaság f. bó 18-án, kedden vadászlovaglást rendez.
Meet 9 órakor Klskanlzsa déli kijáratánál levő elemi Iskolánál, halali Klskanlzsa déli kijáratától 300 m. délre.
Megalakult az NTE tornászszakosztálya
Ssaksa>MI**«ut6 ir. Vlt Cmui
Nagykanizsa, október 10
Mosl, hogy a MOTESz délnyugati kerülete megalakult, a Nagykanizsa! Torna Egylet elnöksége elhatározta, hogy a hosszú Idő óla nem működő tornászszakosztályát Ismét élelte hívja. A szakosztály megszervezésével dr. Vlt Ferencet, az Ismert, egykoron országos viszonylatban Is kiváló tornászt és sportembert bizla meg. Dr. Vil már meg is kezdte a szervezés munkálatalt és igy minden kliálás megvan arra, hogy a téli szezonban élénk tornásr.éiel indul meg városunkban A tornaterein kérdés és az előkészítő munkák befejezése ulári az NTE felblvása mindazokhoz, akik a nemes tornasportot űzni óhajtják, megjelenik.
(BlrókQldés) Zrínyi pálys 1 órakor ZTE II.—Barakk FC, biró Szirtes. Magyar-utcai pálya I órakor Transdanubla FC—Törekvés FC, biró Jeszek; 3 órakor 13 FC-Ékszerész FC, biró Fenyvesi. Kiskanizsal pálya fél 3 órakor Teleki FC II.—Klskanlzsa! Lev. Egyesület, biró Kluger.
% 1932. október 21.
X
Hasáb és aprított
házhoz szállítva, állandóan kapható
DukSsz Ferenc
fakercskedésébfn
Nagykanizsa
Magyar-utca 108. Telefon i 2 90.
tg 7
Közgazdaság
(-) GyUmölcskiáíllíás, Az Országos Pomologlal Bizottság I. évi Jalius 9-11. és augusztus 19—22-én rendezeti gyümölcskiállltásaliiak folytatásaként október 30 tói november 2 ig tervezett gyűmölcskiállltás az i eredcli tervektől eltérőleg nem október 30-16! november 2-lg és nem a m. kir. Kertészeti Tanintézet helyisééiben, hanem november 5-tói 7- tg az Iparművészeti Múzeum (Budapest IX. ker. Ollói ut 33-35. sz. helyiségeiben lesz, az Országos Magyat Kertészttl Egyesület állal rendizendő virág és gyümölcsklállitás keretéhen.
— Téli divalujdonságok Slnger kirakataiban!
Mindenki a saját szerencséjének kovácsa!!! Mrl ne muto,,SM f/i hogy
MMöoffer Kálmán
szerencseszdmalból vátnssza meg sorsjenyett, ahol tények bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70 000, 50000. 15.000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény telt Itt sok embert boldoggá.
Sora/egylroela iuCSENGEUV-VT 7. (aír. Rapoc6-Oáx)
Egész P 24-— Fél P 12-— Negyed P 6"— Nyolcad P 3"~
.jio Huxás: oM. 20—22-én
Párls 203?a\'a, London 17 83, Newyort 518-00, BrOuel 71*96, Milano 26-51, Madrid 42\'42\'rt, Amsterdam 208 25, Berlin 123 12, Wien , Szólta 3 74, Prága 1538, Varsó --•-, Budapest — Belgrád —•—, Bukarest 307.
Az árak változatlanok.
Buza Haza*. 76-oa 13-40 13 80, 77-es 1360—14 05, 78-a* 18 75- 14 20, T9-«s 13 95-14-35, 80-as 1400-14 50, dunántúli 76 os 13-00—13-lüi 77-es IS\'zO-13*30, 78-as 13 35- 13 45, 79-es 13*50-I3«0, 80-as 13 60-13-75, rozs 763-7 70, lak. árpa 9-70-080, zab 9*90-10 00, tengeri tt 13-80-18801 korpa 780-800.
á IsMMtl B«ik ásriia-árfalTfal
valutAk
Angol I. 1960-2000 Belga fr. 79-16-79 74 Csen k. 16 91-17 01 Oánk. 101*50-102*70 Dinár 7-90-8-20 Dollár 570 50 973 80 PrancUf. 22-40-2250 Holl. 229 25-23065 Zloty 63*96-64-45 Lel 3-40-3-44
Léva 3-95-429 Ura 29 90-30 2U Márka 135-70-13680 Norvég 9890-9990
Peseta —•--•—
Scblll. —•——■•— Svájcit. 110-70-111-40 Svéd le 10060-10160
DEVIZÁK Amat 229 45-230 66 Belgrád 8 67-8 77 Beflfn 135*80-136"60 Brűssel 79-26-7914 Bukarest 341-343 Kopenh.lOI 70102*70 London 1964-1978
Madrid ----■-
Milano 3000-3018 Newy. 57100-57400 Oszló 96 80-99 60 Pária 22-33-22-47 Prága I6-93-170I Szófia 4-00-4*27 Stockti. 100 80401 «> Varsó 6400-6445
Zürich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt-Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalttá Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra éikeztek nagy választékban, legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban 35 P-től feljebb..Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat és szőnyegeket eddig nem létező olcsétáron árusltjuk, mivel ezen cikkeke! tovább nem tartjuk.
Weíszfeld és Fischer —
divatáruház
a Gólyához
1932. október 18
ZALAI KÖZLÖNY
AfMHIBPETSSBI
H í I ■■ ■ mt* U> S» fIMr. HUv
\'\'"TTínV -\' T * »«•*• «• \'...... w
jUTaa «« • jut"
,,4 * Ck.uí i aateau >»
les o4 k* Ml.Éoa*.
ni* golyós csapágyak sutóhoz, speciál). ssn olción Ford- és Fordsonhoz Unger üédlmsnn és Tóth vaskereskedésáhen 367!
. WálM-a alaajéra keres a Sugár-uton két , uagy esetleg hírom kisebb szobás utcai lakást fürdőszobával és menékhetyfaérekkel
kél Idóscbb llx fizetéses egyén. Clrn * kiadóban. 16
4 sz bás lakás Szent Imre herceg utca 7 szám alatt, 3 szobás lakás HoftkyMIklM ui II. szám alatt #• asMMar hA .. «.r« klatf*. Bóvebbel a nagykanizsai . ur. hltkó-sác titkári hivatalában (Zrínyi Miklós-utca W) 4611
lUgalabk gyermekkocsik mélyan to«»JllHat» árban raktárra étkeitek , . Arsnuth baiár áruhátába 2759
\'V Háranaxokáa teljes komforloa utcai ,\\ lakás nép udvarral november l ére kiadó ewigery ut 43. 4663
Kétszobás ulcal kel november 1 re
xk;
mettékhelylaé-kladó Széchenyi-4437
Tragaoevt kétkerekűt, jókarben levót vennénk. Tejközpout. 17
>rl.*tpéaa diákléten eladó, caak biztos helyre. Cím < kiadóban. 4093
Divat uaMMkkMsIk hatalmas vá
laszlékban Kautmann Károlynál. 4409
0 oaé lalOráualáa. Magánjáró sza-Iwftlréssgéppel lalüréaaeléal és sprlláal . vállalok. Báron. Ensébet-tér 18 az 4494
utcai keltószobás udvari lakások november l-re kiadók. Deált-lár 6. <172
pooANVVARI
uradalmi tájboraira kaphatók Ulerenktat már N •áfilérfct. Legkisebb tétel 25 liter. UROll kAHOLT földbirtokos Balthyány-alca 3a. alám.
Használt lábbelit veazek éc eladok. Kívánatra házhoa megyek. Fischer, Király-utca 47. 4537
lányalak*a, komfortos, hallos lakás
HorthyMiklósul IS. azonnal Idadó. 4641
Perlek! aaabalaAay Jó bizonyítvánnyal állási keres. Clrn a kiadóban. 4619
Bagolal-tor 35. alatt aayaaafcAe ulcal lakás novembet 1-rt kiadó. 4660
Olpéaa Iparosok figyelmébe I
Használt kaptaiák 50 fillért® I pengőig kapható Horthy Mtklóa-ut 4. I. em. 4858
Láaoaaisaat kOlSaboJératu ele-(táns buloioaoll utcai szoba kiadó. Ollop, Csengery ut 27/a. 4665
Egrszakáa, elósiobás lakás Bátbory-Utca 20. n. alatt kiadó. 4654
aiaaó kétszobás utcai lakás mellékbe-hfitégektiel azonnal vagv november l-re. Bővebbet Erzsébrt-tér 16. fűszerüzlet. 46«3
Zrínyi 4673
Háttuattail állási keiea középkorú •« vidékre plébániára, vagy url családhoz. U® a kiadóban. 4605
Hannáit Ik.rabiak eladó. Miklós-utca 52/a.
"laaH dpókét veazek. Klvánataa ház-loz megyek. Hlrschné, Magyai-u. 10. 4674
Keidé Irodl.tanót keres helybeli ke-[ttltdó. írásbeli ajánlatokat a kiadóba kérek. «75
lói Mae mindenes Clm a kiadóban.
leányt
kereaek. 4676
Eólvös-tér 6. sz. alatt el ,4S- 4677
Vennék Jókarban levft használt Irásá-Mt. Koaitellti borkereakedó. 4678
nAi5", "port «l«8»», csíkos nadrág, ^ndiák eladók Erzzzébet-tér 20. 1. I. 46ÍI
"\'hatolt éikeiéal Ella b.r«on>a upltaló Magyar-u. 26. 50 kg-on leiül ház-m\' szállítom. 4682
TRAMSDANÜBTA R.-T.
■€sengery-ut 6. Telefon 4-13.
Részlet.
K8lcaBnzéa.
Bérlet.
Elillró
!!
A \'.Sajti Otthon" Építő-Takarék Szövetkezet,
Budapest, VI., Vilmoa császár-ut 45.
Ismertető Móadánt tart Nagykanizsán folyó hó 16-án délután 4 órakor a Váró,háta. köipyűH,! termiben arról, hogy lehat kamat-mented kölcsönnel saját otthont építeni, vásárolni, vagy drága kamatozású kölcsönt beváltani. Gddlg több már, mint t/< millió pengő lett folyósítva. Belépődíj nincs. Felvilágosítást
SZÁNTÓ VILMOS
körzeti megbízottunk ad Nagykanizsán, Batthyány ű. 21. sz. alatt
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Mvm pácok
Arzópác Blgriol Porzol TUlantln
Hlgosan TUlantln
Dughagyma
m kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a
A nagykanizsai Ur. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól
6929/1932. tkv ezárü7
Árverési hirdetmény és árverési feltétetek.
Dr. Knauss LáslM végrehajtatónak Tórák János és nete Bor Ágnes végrehajtási szenvedő ellen Indított végrehaltál! Ügyében -a MekkOnyvi hatóaág a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c. 144, 140. és 147. M értelmében elren-deHna végrehajtást émréat 300 P tőkekövetelés, ennek IMI. évi július hó 20. \'Sapfátol Járó 1W» kamata, M P 30 Hit. eddig megállapított per én végrehallást és si árverési kérvényért ezullal megállapított 17 P költség behaftésa végett, a nagyka-nlzsal kir. járáiblróság területén levő, Zalasaent|akab, Csapi kózaéatkben lekvó s a zalaszenljakabl 303. sztjlnbea A f 1. sor, 54/1. 24. 14. hrsz a. toglalt aaánló éa kassá ló a Mlházl dűlőben Tórök Jáaoa nevén álló Ingatlanra <92 P, a caapll 570. szllkvbea A f 1 sor, 390/t> hraz. a. toglalt ftóló; ■ MÉiáló éa ptnM Istállóval <• aStS az I. öteghegyen Bor Ágnes Tőrök Jánoaaé nevén álló fngallannr 1805 P 50 tilt klkUl-tást árban éa padig az SWb. hraz. tagat-lan lelerésze 2196/lk 907. sz végzéssel Hcnciel Erzae Ozv. Bor Jánosáé javára bekebelezett haszonélvezeti azétgálml tógának fenntartásával, de az 54/1. 24. 14. hraz. IngzIUn régrehallató érdekében 750 P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Zalaazentjakab községháznál megtartására 1932. évi november hé 5. napiénak d. e. 10 óráját és Csapi községhiaánál .1. u. 3 óráját tUii kl én aa árverési leltételeket az 1881 : LX t.-c 150. §-a alapján a következőkben állapit|a meg:
I. Az árverés alá eső*.ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál, Hletve a mtg-áliapltott legkisebb vételárnál alacaonyabb áron eladni nem lehet. (16081XU. t.-c. 26. §) Az árverelnl szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár 10ty»4t készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c. 42. g-ában meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapfrosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150. 170. §§.; 1908 :XL. L-c. 21. §.)
Az, aki az ingaüanért a kikiáltási áriái magasabb Ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles\' nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészítem (1908: XLI. 25. $.)
Nagykanizsa, 1932. évi jullnc hó 16. Dr. Bentzlk a. k. kir. fblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss a. k.
troditlszt
claö nagykanizsai selyem-,; lcelme-, íonalíeaiö és vegy-" tlsxilió Uscem.
A aankanázaal kir. Járáabliéaáa, tOH éaáekkóayvl hatéság.
vmtk. 1912. az.
Árverési hirdetmény él árverési feltételek.
Néptakalékuénzlár R. T. Naslfl i> i nagykanizsai bej. cég végrehs|tatóná» özv. oStmaaa Sándor né Bettlehelm Kon ugy kanizsai Ukóa végreha|Uat tienvedö slfen indított végrehajtási ügyében a tétekkényvl hatóeág a végntallzió kérelme köveikéi lében az lOttíf .X.-1-c. 144., )46., 147. g-al értékében elrendeli a végreha|tá« érvéréét 11.150 sr, P tőkekövetelés énatk-1931. éri-aug. hé 4. napiétól járó bkéMB«trvé-nAithetó legmagasabb kamalzl, Üt váltáéi), 306 P 90 Ilii. eddig megállapított per ék végrehajtás! éz az árverM MreényM ezúttal megállapított 242 P költséa, valamint a csatlakozottaknak kimondott Nagy kanizsai BankegyeaUlet és Dttaalst-IVui rékpénztár R. T 3250 P, Uogef UHtnann Elek és Tóth cég 600 P, dr M«St Ignác III P 57 tilt, Szepeai Imre 14 P 8B IÜI., Haselbacher Alols K6I 60 srhüliní, NOrn-berger József 1158 osztrák «MtHn(.\', hattylna Dénes 853 P, PeteanÜ-Mvln 643:4-4004-300 P tfktköveteléae és |áru-lékal behajtása végeit, a nagykeakéSl kir. Járásblróaág terélctén levő, Nagyiáalm váraiban fekvő, s a nagykanizsai 6572. utjkvben A f 2. aoraz. ftill. hrss. alatt toelall ház, 601. sz. a. udvar és- kérttel Ingatlanra 16.000 P kikiáltási árban, de aa Ingatlan Nagykanizsai BankegyesIM és Dél-azial Takarékpénztár Rt. kóveádM^-llic-lően 1 <.928 P, Ungei Ulltnann -«ek és Tóth cég követelését Illetően 18.72* P Dr. MezS Ignác követ. Illetően 32.528 . Sir pad Imre . . 1 2Z678 .
Hsaclbacber Alols , , IMIO . NSrnberger József „ 1&460 ,
HaMaa Dénes . T7.864 .
és Petacmák Iván . lkS64 .
megállapított legkisebb vételára* áhü el nem adható.
A telekkönyvi hatóeág az áriáénak a kir. járásbíróság hivatalos Inii isist ben (Igazaágfigyl palota tóldszlnt, II. sz. allól megtartáiSra ISSt. októk.r M 1B. aapjának a. a. 10 éráJAt tUl kl éa ai árverési feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. iá alapján a követkeaékbea-álla-
PT "z^árveréa aU eső Ingatlant a ki--IMttési ár MWI, lltetva n \'megállaplioii . legkisebb véWáraál alacaooyabb áron el-
aanl nem jetiét (1908; XŰj _t-.c. 26 §.)
Az áivereliri nándékoxök WHeleMk bá-natpénzttl • kikiáltási ár iOs/o-át készpénzben, van az 1881; LX. tc. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpepiroeban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított ellsnervényl a klkoldötfnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t-t 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. L c. 21. §.)
Az, aki aa ingaüanért a kikiáltási árnál maeaaabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, kötelez nyomban a kikiáltási ár százaléka Szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár trgyznannyl százalékáig UegéazllenT (1908: XU 28 §.)
Nagykanizaa, 1932. évi junlus 14. napján. Dr. Bentzlk a. k. kir. Jblró.
A kiadmány Mteléfll: P. H. Mlkó a. k.
Margitfürdő
sua Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-ig •
Márvány kádfürdő I szem. P 1 20
Kiszolgálás........P —20
Tyukszemvágás, masszás P - 40 10 márvány kádfürdő i szem. P 8 — Igénybevehetlk családok, egyeaaletek és vállalatok la. __W3
Családi hAz építésir« Épltkazés befajuéséra Kaaatfü kölcsönök kicserélésére Házhely vételére
10-15 4V*I tSrlMitiuel
kamntnuntaa S. I. B. kdoaSnl aáunk.
OtjUUn IcMUfloiIIÍ.t ad:
Hajdss Bezai fakáj»ia*ia«ik ■agikanlzaa, KlalasUntoa Bl.
y.fly ksipontunk
Budapesti Ingatlanbank B. T.
ZALAI KOZlOKV
1982, október Iti.
PÉLDÁTLAN OLCSÓ! *
Modern berendezések egy- m
Modern szerO és művészi kivitelben, ériási választékban. Kedvező fizetési feltételek.
Dijmenftes szállítás.
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
Boráraim:
•IsőrmidO karaoaenyí
fehér asztali bor llterenkint P - -40 fehér asztali bor llterenkint P —-S0 siller (vörös) asztali bor lt. P —■30
. imi jm mmu 10.
^ Száraz, aprított ^ bükkfát.. fAtószenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Sfeiner Adolf
Klrrtly-utoa 38. az. alatt.
«-\'<___»u
3262., 4236., 3042, 5974., 5975, 4617/B. 1932. szám.
Árverési hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy köztartozások felében Tóth Andrásné, Dézsányi János, Furmen József, Lebár Mária, Kozmor Pálné és Csács Mihálynál lefoglalt különféle borok, boroshordók, üvegek, kannák és ruhák 1932. évi október hó 21-én d. e. 9 órakor Erzsébet-tér 10. sz. alatt \'elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932 évi október hó 8. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
_v. végrehajtó.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító éa műfestögyár
Ksposvár.
Lefakult
bőrköpenyeket, bőrárukat kifogástalanul fest, férfiöltönyöket, női ruhákat, kézimunkákat vegyileg tisztit és szintarlóan fest olcsó árak mellett a „R6asa.Q|ép"
Qyüjtőtelep:
Nigfk&nim, Erzsébet-tér
Régi\' posta-épület.
1* nmIlékk.VMAt gaxdaiigokat látogató blztoaltáal Ügynökök (vagy máaok) mániára faiskolai képviselet. Kolauch faiskola, Szeged. 464\'/
Oaap|t vájja » kfiwst 1
A vese, t.ugy éa epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senklaeni veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképződéa nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ka napanta agy-két ptkár ragad*! vizel lizlk is
Adás-vétel.
Tisztelettel értejllem mlndzxokat, kik Ingatlant eladni vagy venni szándékoznak, forduljanak bizalommal hozzám, annak közvetl-téaét, méltányol dljaaái mellett eazköalöm
BALOGH JcaA, Hunfadl-u. fii.
■agykaaizaalak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Posfmanlozky-utoa 6.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20»/o engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Olcsó lakások
uoual nn MTeafctr l-re kiadók
1 egyszobás, 1 kétszobás udvari és 1 négyszobás lakás összes mellékhelyiségekkel, továbbá egy olpéazmOhely Csengery-ut 19. sz. alatt, azonkívül egy istálló
két lóra ugyancsak kiadó. Érdeklődni lehet: Batthyány-utca 10. sz. alatt »»
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.353/932.
Árverés! hirdetmény.
Folyó évi október hó 20-án d. e. i\'j órakor a véderdőtől északra fekvő „Nyiralját" 6 gazdasági évre a helyszilien bérbeadóm. Nagykanizsa, 1932. október
^ 6\'án- Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.963/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 17-én d. c. 10 órakor s gördövényi erdőőri lak udvarán egy szőlőprést és zuzól eladok.
Nagykanizsa, 1932. október hó 15-én.
„„ Polgármester.
Nyomatott a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Dólzalíl LapttSáó Vállalala könyvnyomdájában Nagykanizsán, (l\'clelős üzletvezető: Zalai Káról)\' )
72. évfolyam 236 axaiu
Nagykanizsa IW2. október 18. kedd
*ra 14 íUlér
ZALAI KÖZLÖNY
■ntlvlMt él kiadóhivatal; Fóut 6. uin. Keaatbdyl BókkUdóhlvaUI: Koaaathntcj 3Í
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajos
ÍSófUetéal ára: Sacrkeaatőaégl éa
egy hóra t pengő 80 t kiadóhivatalt telelőn: 1
tUlér 78. as
A katolikus nagygyűlés második napja
Bidapeet, október 17 A katolikus nagygyűlés mai második napja Ifipapi szentmisével kezdődött, amelyet az Öröklmádás templomban Angelo Rótta pápai nuHClus celebrált. Délután egyesületi gyűléseket tartottak.
A nagygyűlés második nyilvános üléséi hétfőn délután 4 órakor tartotta a Vigadó nagytermében.
Az első szónok Szentpéiery Oyula, az Emericana subprlorja volt, aki sürgette a katolikus Ifjúság testvéri issie fogását, mert ez az egyetlen erő, amely széteső társadalmunkba egységet hozhat.
Horváth Konstantin zirci perjel a cisztercita rend magyar évszázadai-ról szólott a zirci apátság alspitásá-nak 750 éves évfordulója alkalmából.
Tobter János országgyűlési képviselő azokról a feladatokról beszélt, melyek a munkásság és a munkás ifjúság érdekében várnak a katolicizmusra. A keresztény munkásmozgalom kiegészíti az egyház működését, ezért álljon mellé a katolikus társadalom és támogassa.
Madarász István pápai prelátus, miniszteri tanácsos a katolikus ni feladatat a társadalomban cim alatt tartott előadási. A katolikus nő iparkodjék természetfeletti isteni szeretetet és Izzó felebaráti szeretetet gyakorolni abban a körben, amelybe az Isteni gondviselés beállította. A katolikus magyar nö kezébe van letéve a sokat szenvedett magyar nép sorsa Is.
Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök zárta be a hétlől dlszgyülés szónokainak sorát. Beszédének tárgya Magyarország és a külföldi katolikus mozgalmak volt. Szükségesnek tartaná, hogy a külföld katolikus lapjai többet foglalkoznának a magyar katolicizmussal, amely századokon át volt a nyugati kereszténység védője. Magyarország • katolikus egyháznak telt nagy szolgálatok révén elvárhatja, hogy awk, akiket megrédtűnk, amikor erősek vollunk, ne hagyjanak magunkra elesettségünkben sem.
A hétfői nyilvános gyűlés a Himnusz eléneklésével zárult.
A •tlllhalte-tárgyalások
Budapest, október 17 Az angol slillbalte bizottság két tagja, akik néhány nappal ezelőtt érkeztek Budapestre az angol-magyar •tlllhalte egyezmény meghosszabbítására, különböző magyar pénzügyi wnyezőkkel, Igy többek közölt Teleszky János volt pénzügyminiszterrel targyaltak az Angliában felvett ""agyar kölcsönök visszatlzelésének módozatairól. A tárgyalások értesülésünk szerint elsősorban a már jenndlló silllhalte megállapodás meg-Hosszabbítására vonatkoznak. A két •ngol megbízott Imrédy Béla pénz-"fflminlszterrel Is tárgyalt ebben 41 ügyben.
A Magyar Nemzeti Bank f6«anáoaa fél o/o-kal mérsékelte a kamatlábat
Budapest, október 17. (Éjszakai telefonjetentés) A Magyar Nemzeti Bank fölanácsa hétfőn delulán elhatározta, hogy október 18-tól kezdödóleg a bank állal válló, közraktári zálogjegyek és értékpapírok leszámítolási kamatlábát 5 százalékról 4 és fél százalékra, a népszövetségi kölcsönök kötvényeire és az 1982-ben kibccsátoll msgysr állami pénztárjegyekre adott kölcsönöknél alkalmazandó kamailábat pedig 5 és fél százalékról 5 százalékra mérsékeli. A leszállításnál a tanács figyelembe vette a kamattéleleknek Európában észlelhető alakulását.
EeíartóxiaílaK Két fiorvát parasxipúrtl vexért,
mer/ /orradalomról és Jugosxlávla kSzeli paláidról nyllailcostialc a „MancQcaíer Quardlaa"-naK
Zágrábból jelentik, hogy Macsek és Trumblcs parasztpárti vezéreket letartóztatták, őket gyanúsítják azzal, hogy a Manchester Quardlán-nak olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek szerint a horvát nép láiong a szerbek ellen és a hatóságok macedóniai csendörséget és komitácslkat küldenek ellenük.
Mornlng Post azt is Írja, hogy a jugoszláv hadihajók szigorú zár alatt tartják a horvát és dalmát partot,
A letartóztatott Macsek horvát parasztpárti vezér a Manchester Quardlán tudósítójának arra a kérdésére, miért nem lázadnak fel a horvátok fegyverrel a szerb uralom el-
len 7 igy válaszolt:
— Nincs értelme annak, hogy valaki meggyilkolja gazdag nagybácsiját, akitől ölökséget remél, amikor tudja, hogy súlyos beteg és természetes halállal foi? meghalni. Jugoszlávia ma gyógyíthatatlan beteg és közel van a halálhoz. Az ö halála gyógyulás lesz a horvátoknak.
A szintén letartóztatott Trumblcs ugyancsak ennek a lapnak ugy nyilatkozott, hogy a horvát kérdés Ideális megoldása az volna, ha a horvátok elszakadnának a délszláv uniótól és szövetségre lépnének Ausztriával. Ma a hoivátok a szerbeket tartják legnagyobb ellenségüknek.
Vér (olyik a bécsi egyetemeken
Huszonöt sebesült, két főiskolái bezárták
Bécs, október 17 (MTI) A simmeringi események ma délelőtt visszhangot keltettek a bécsi főiskolákon Is. Először a technikán támadlak összeütközések egyrészt a nemzeti szociáilsta, másrészt a szociáldemokrata és zsidó hallgatók közölt. A rendőrségi jelentés szerint e közben 15 diák megsebesült, az egyikük súlyosan. A zavargások hamarosan átterjedtek a többi egyetemre is. Az épület előtti verekedéseknek az őrség hamarosan
véget vetett, benl azonban tovább folyt a küzdelem, de nem öltött komolyabb méreteket, mivel as előadások még alig kezdődlek meg. Mindazonáltal a rendőri |elentés itt Is 10 sebesültről tud. A rektorátus mindkét főiskolát azonnal bezárta.
A főiskolák rektorai kijelentették, hogy addig nem nyílják meg az egyetemeket, mlg a szövetségi kormány nem ad kellő biztosítékot arra, hogy a nlromerütgi eseményekhez hasonló összetűzések nem ismétlődnek meg.

Lemondott a román kormány
Slnaja, október 17 Vajda Vojvoda miniszterelnök ma délután 4 órakor kihallgatáson jelent meg a királynál. Jelentést telt arról • helyzetről, amely a Tltulescu-ügyet előidézte, valamint azokról az egye-nellenkedésekről, amelyek a miniszterelnök és néhány minisztertársa között támadtak. Ezután begyújtotta lemondását a királynak, aki azt elfogadta.
Kihallgatása után Vajda Vojvoda
fogadta az újságírókat, akik elótt megerősítene, hogy beadta lemondását és azt is közölte, Hogy a király a kormányválság elintézéséig
megbízta a lemondott kormányt az ügyek továbbvezetésével. Holnap kezdődnek meg Sinajában a tárgyalások a válság elintézése érdekében.
Beavatott politikai körök szerint a király esetleg Manlut bizza mtg a kormányalakítással.
A népszövetségi közgyűlés záróülése
.Röviden érintették" a leszerelést ás a keleti problémát is
Qenl, október 17 A népszövetségi közgyűlés ma déltlőtt tartotta moslanl közgyűlésének záróülését. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a népsiöveteígl
titkárság reformjáról szóló javaslatol, majd Polttlsz, az ülésszak elnöke, záróbeszédében köszönelet mondott Sir Eric Drammond ntk, a népszövetség hivatalából távozó főtitkárának.
Polltisz beszédének végén röviden érintette a távolkeleti konfliktust és a leszerelési értekezlet mOkOdésél.
A záróülésén Avenol helyettes főtitkárt Sir Eric Drummond ulódául egyhangúlag megválasztották a Népszövetség főtitkárává. A választás megerősítése a novembert népszövetségi közgyűlésen történik.
24 halottjai van a temesvári vonatkisiklásnak
Temervár, október 17 (Lapzártakor érkezeti) Hétfőn este 8 Örskor a karánsebest vegyesvonat egyik kocsija Temesvártól másfél km-re hibás váltóállítás következtében kisiklott. Az utána jövő kocsi darabokra szaggatta. A 35 utas közül 24 meghalt.
Meghalt Varsányi Irén
Budapeat, október 17 Varsányi Irén, a kiváló magyar drámai színművésznő ms délelőtt az egyik budapesti szanatóriumban meghalt. Súlyos májbaja volt, amelyen operáció sem segíthetett.
Dunavscsén kényszerleszállást végzett egy szerb pilóta
(Éjszakai telefonjelentés) Hélfön délután Dunavecse közelében ismét kényszerleszállást végzett gépével egy szerb pilóta. A csendőrség ugy a gépet, mint a pilótái őrizetbe vette és megindította a nyomozást.
Eddig még .nem sikerűit megállapítani, hogy\' szökésről, vagy pedig kémkedésről van-e szó.
Két halottja van a féltékenységnek
Péca, október 17 Vasárnap esle a baranyamegyei Liget községben a községi korcsmában táncmulatság volt, amelyen résztvett Sllt Anna falubeli leány Krlnt András nevű udvarlójával. A táncmulatságon a leányt más legények Is szórakoztatták. Az udvarló ezt észrevette és már a mulatság alalt veszekedni kezdett a leánnyal. A mulatság után, amikor a legény hazakísérte a leányt, a házuk dött eü-rdntotta zsebkését és agyonszúrta a leányi, A gyilkosság után hazarohant, felment a padlásra és ott felakasztotta magát. Mivel mindketten meghallak, az ügyészség a további eljárást megszűntette.
Magyar-cseh árucsereegyezmény
Budapest, október 17 (MTI) A magyar és cseh kormány közölt folyó hó 13-án jegyzékvállás utján árucsere forgalmi megállapodás jött léire, amelynek értelmében koksz ellenében loval, halat, bútort, disznózsírt és szalonnát szállítunk Csehszlovákiába kedvezményes vám melleit. A megállapodás 1932. december 31-lg érvénye*.
ZALAI KÖZLÖNY
A gazdamoratórínm flgye
Budapest, október 17 A pénzügyminisztériumban, mini értesülünk, teljes eiövel folynak 8 gazdamoratórium meghosszabbitá sárit vonatkozó tárgyalások A kimé-let! Idö, mint ismeretes, október 31-én jár le és ezt az időpontot a kormány ki akarja totni. Mivel sok vonatkozási! pénzügyi és hitelügyl kérdési kell ezzeí az intézkedéssel kapcsolatban megtárgyalni, különösen sok részletkérdés vár megoldásra, 10-12 nap előtt nem lehet várni a tárgyalások befejezését. Mihelyt azonban a megállapodás megtörténik, a kormány idevonatkozó rendelkezését közzéteszik.

Véres vasárnapi családi Idill Klskanlzsán
Nagykanizsa, október 17 Vasárnap délután 3 óra tájban véres kimenetelű családi perpatvar játszódolt le Klskanlzsán. Varga József gazdálkodó Felsölemelő uica 12. szám alatti házának udvarári kissé ittas állapotban lükül aprított a loval részére. Közben kiment hozzá a felesége és valami miatt kérdőre von Ifi A veszekedést csakhamar tettlegesség Is kOvette, melynek hevében a gazdálkodó a kezében levő késsel mintegy 15 cm. bosszú, csontig hatoló vágást ejtett s felesége feltökarján. A szomszédok rendőrért, msjd orvosért szaladtak. Előszőr a rendőr érkezett meg, aki látva, hogy a kés Varga Józsefnénak az ütőéréi is megsértette; olyan hozzáértéssel szorította el az asszony ütőerét, akli ezáltal az elvérzéstói menteit meg, hogy a belyszire érkező Deli Károly dr. is elismerését fejezte ki.
Vargáné, aki tartott a férje további bosszújától is, félt otthon tölteni az éjszakái, Igy a mentőkkel bevitette magát a küzkórházba.
A veszedelmet férjet őrizetbe vette a rendőrség, önvédelemmel indokolta lettét Azzal védekezett, hogy az asszony kapával támadt rá.
Kihallgatása után elbocsájtofták Varga Józsefei a rendőrségről, az eljárás megindult ellene.
Kanizsáról la eltűnt a„leányazöktető" kávé Qgynttk
Nagykanizsa, október 17
Néhány nappal ezelőtt beszátno! tunk arról a „szőktetésről," melynek központjában a tapolcai Zsohár János vasutas családja áll
A rendőri nyomozás megállapította, hogy Farkas Miklós budapesti kávéügynök és fiatal felesége augusztusban bútorozott szobát vettek ki Zsoháréknál, ahonnan most, néhány héttel ezelőtt költöztek el. Az albérlők, akik 60 pengővel adósak maradlak, rábeszélték Zsobár Jánosi, hogy engedje el velük 18 éves Erzsi nevű leányát Kanizsára, akinek Itt majd átadják a pénzt. Az apa el ls engedte a leányát, akiről azóla nem hallott többé.
A megrémült apa szeptember 25-én Kanizsára Jöll és Itt megtudta, hogy a Farkas házaspár, bár itt lakolt néhány napig, Ismeretlen helyre költözött.
Ztohár Erzsébet a napokban Kaposvárról Irt egy levelező-lapol szüleinek, akikel arról értesít, hogy Jól érzi magát 4s rövidesen hazaérkezik.
A szerencsétlen szülök mosl abban reménykednek, hogy leányuk csak a pénz biztosítása végett maradt ilyen sokáig a házaspírral.
Tizenkét családi ház a város Babochay-tolkén
Komoly és kedvező építkezési tervek Nagykanizsán
% 1932. október 21.
Nagykanizsa, október 1?
Vasárnap déluián a Saját Otthon Épilő Takarék Szövetkezel részéről Szántó Vilmos zalamegyei vezér-képvlselö rendezésében Anka Oyörgy főfelügyelő nagy érdeklődéstől kísért előadást tartott a városháza közgyűlési termében. Az előadáson, amelyen mintegy 120-140 hallgaló vett részt, jelen volt dr. Krátky István polgármester is.
Anka Oyörgy ismertette a hasonló német mozgalom megindulását és példákkal Illusztrálta, hogy a tömegeknek fillérek utján történő takarékoskodásával rövid néhány éven belül tliezerszámra épültek Németországban a családi házak.
Anka Oyörgy végül kifejtette, hogy egy 10.000 pengős három szobás családi háznál az épilkezés megindulásakor 1500 pengőt kell lefizetnie az építtetőnek, azon lui pedig évente 650 pengőt, mely ősz-szegben benn van a ház amortizációja is. A ház 14 és fél év alatt kerül végleg az építtető birtokába.
Anka Oyörgy és Szántó Vilmos hétfőn délelőtt felkeresték hlvalalá-bau dr. Krátky Isiván polgármestert, hogy megbeszéljék vele, mi módon
kapcsolódhatna be n Szövetkezet a város állal mosl kezdeményezett városfejlesztési és épilési programba. A megbeszélésen komoly formában merült tel az a lehetőség, hogv a város tulajdonát képező u. n. Ba-bochay-telken még a tél beállta elóti tetS alá hozzanak 12 családi házat. Ugyanekkor kezdenék meg ott a közmüvek, Igy a vízvezeték, csatornázás, utburkOlás és vUlanyvilágilás munkálatait Is, melyek szintén még a tél beállta elölt befejeződnének.
A munkálatokat a Szövetkezet finanszírozná részben vállalkozói hitellel, részben a munkadíjak készpénzben tőrlénö kifizetésével a munkanélküliek és ínségesek munkaerejének felhasználása mellett. Az összes munkálatok a város ellenőrzése mellett készülnének és llymódon már májusra mindazok, akik a Saját Oltbon Szövetkezetnek tagjai lesznek, beköltözhető, olcsó és modern ingatlanhoz julhalnak.
Az errevonalkozó lovábbi tárgyalások a legrövidebb időn belül, valószínűleg még e hét folyamán befejezési nyernek és ezzel megindulna végre Kanizsán is egy jelentős építkezési akció.
Szétrobbantják a személyi és vállalati támadásokból élő zuglapok alvilágát
Eddig busz újság ellen indult vizsgálat
.Kiirtják a saftó-parazltákaf címmel a következőket Írja a Hétfői Napló:
A .rendőrség mlniszlerközl konferencia határozata alapján olyan akciót folytat, amely méltán találkozik őszinte tetszéssel az egész közvélemény, de különösen a tisztességes, becsületes sajtó részéről.
Az utóbbi Időben tapasztalható
volt, hogy feltűnően elszaporodtak az Időszaki nyomtatványok, amelyek
rzólván kizárólag személyi éta dósokkal és vállalatok elleni clkkhadjárattal foglalkoztak, illetékes helyen figyelemmel kisérték azt a tendenciát, amely néhány zuglap részéről megnyilvánult és ez a megfigyelés arra késztette a hatóságokat, hogy rendet teremtsenek ezen
Víolsó őétt
Siessen és vegyen magának egy szerencseszámu atzlálysorsjegytf a
a Hirsc&ler trafikban
oAXtályaora/egy ftíeldruaUónát, ahol eddig Is már számtalan nagy nyereményt fizettek ki
Huxás már csUiöriöKön.
Hivatalos árak: Egész P fél P IX-—. negyed P 6--, nyolcad P 3--
Utolsó f)ét!
OLCSÓK VAGYUKÉ, JÓK VAGYUHK-
• • •
Adja be hozzánk!
IzKkuerflen, oioeón megjavítjuk I
TRANSDANUBIA R..T.
Caengarj\'ut 6.
Telefon 4-13.
a téren. Nemrégiben a miniszterelnökségen ankétet tartoltak. Az ankéten pésztvett az Igaztáfügymlnítz-térlum kiküldöttje, valamiül a belügy minisztérium rendőri osztályának egyik tisztviselője és megtsnácskoz-ták, hogyan kellene megrendszabályozni a zuglspok túlkapásait.
A konferencia eredménye az lett hogy az ügy kivizsgálását s főkapitányság Illetékes hivatalára bízták és a rendőrség most szigorú nyomozással igyekszik tiszta képet nyerni a zuglapok és álhlrlaplrók működéséről és a nyomozás adatai alapján intézkednek majd azután a végleges megrendszabályozás módjáról"
,A Reggel" ls ugyanilyen értelmű cikkben közli, hogy gg miniszterelnökség sajtóosztályának, azujságlró-egyesüietnek és a lapkiadók meg-bizollalnak értekezlete folytán megindult a nyomozás a zuglapok ellen. A nyomozás feladata kideríteni, — Írja A Reggel — hogy .mibőlélnek, milyen közérdeket szolgáinak ezek a sajtitermékek és mlbőí élnek a szerkesztői? A főkapitányság bizalmi deteklivcsoporlja nagy apparatussal kezdett hozzá a nyomozáshoz, amelynek során ki fogják hallgatni a nagybankok és nagy iparvállalatok sajtólntézőli Is, akiknek bő tapasztalatuk van bizonyos fajta .sur-kesztők\'-kel való érintkezésben. A rendőrség akciója remélhetően rendel csinál az álhirlapirófronton ét az elszaporodott vakmerő zsarolók alvilágát végre szétrobbantja".
A Reggel szerint máris 20 lap ellen indult meg a nyomozó eljárás. Legfőbb ideje...
Pályázat
a Sc&Utx AruUxix
rejtvényére:
Fújdogál az őszt szellő, Hall a fáról a levél. Vége már az édes nyárnak, Rohanva közéig a léi. De a UHU én nem félek, Mert a ruhám Jó meleg, Anyukám a SchUtznél vette, Könnyen birom a telet.
A Schütz cégnél ruha, vászon, Kelme, szövet kitűnő, Tartós, amit el nem pusztít Egyhamar a zord ido. Schütz ruhában Iskolába Járni öröm, élvezet, Nem csoda, ha minden szülő Ulja SchUtzékhez vezet.
Ritktí Edit.
Atlétáink kikaptak Olaszországban
A magyar válogatott atlétacupat 72 :69 pontarányban kikapott Olaszország atlélacsapatátóL A vereség oka: Raggambl kiállítása és gerely-vetőink csődje.
ttffárás
A tugykulxaal meteorológiai ■«• tigyalő lelentéseki Hétfőn a Mmir■ Uklct: Reggel 7 órakor +84, délután 1 órakor J-líl, eate « órakor +98.
ftlMztl: Reggel tiazta, délbea éa eate borult égboltozat.
SfÉJttakal rddlójtkrtíés) A___
lat laMiat lalaatl •■<• 10 énf or i Sxalaa, klaaá harSa, ••»• IM várható.
I
JTJ
Alőbirtokoaok figyelmébe I
Mustot legmagasabb napi árban veszek
BRAHOL IZIDOR
Hartky Mlklóa-at S».
volt Zerkowltz-téle ház.
1932. október 18
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
NAPIREND Októbet- IS, Uraid
Hónul katolikus: Lukácsé?. Proteat.:
Lukács. Izr: Tb. hó 18, •
Városi Muzeom ét K6nyvUr nyitva cafltörtökOu ás vasárnsp délelőtt 10-tól 11 Mg.
Oyóffyszertárl éjjelt szolgáiul: a Mária" gyógyszertár Klrály-ulca 40. sz. 2s s klaksnlassl gyógyazeitár.
Gózlűrdö nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek).
_ (A táblai eitiOk elutazót: Kanizsáról) Dr. Félix Antal, a pécsi tábla elnöke befejezte hivatal és ügymenet vizsgálatát a nagykanizsai törvényszéken és leglellesebb elismerését fejezte kl dr. Hennlg Alfréd klr. törvényszéki elnök előtt a példás Ügymenet felett. A táblai elnök vasárnap délután visszautazott titkárával székhelyére.
— (Hlvatalvlzsgálat az ügyész ségen) Dr. Szapár józset pécsi kir. főügyész hétfőn délulán Nagykanizsára érkezeti, hogy megejtse a siolráso8 hivatal és ügymenet vizs-gálatot a nagykanizsai kir. ügyészségen.
— (A polgármester az ínség-
ankéten) Dr. Krátky István polgármester pénteki hivatalos budapesti ulja alkalmával részt vett a po\'gár-meslereknek a belügyminisztériumba összehívott lnség-ankét|én, amelyen beszámolt a nagykanizsai Inségakcló-rói, kérve a kormány anyagi támogatását.
— (A szezon első esti hangversenye) hétfőn, folyó hó 24-éu, tsie lesz a zeneiskola kamaratermében. Közreműködnek: F. Pásztor Irina, L. Weber Margit, Kerekes Irén, F. Oaral Margit és Ftittner Rórsi A hangverseny kezdetén Vannay János az egyes műsorszámokat Ismertein! logjs. A koncert pontosan 9 órakor kezdődik. Jegyek 1 pengős és 60 filléres árban a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók. Ugyanott 4 esti hangversenyre 3 és 1.80 pengős áru bérletek Is válthatók,
- (Regényfolytatásunk) helyszűke miatt holnapra maradi.
- (Az Egyházi Énekkar) férfitagjainak ma este 7 órakor énekpróbájuk van. Csütörtökön 7 órakor nő-tagoknak.
- (A hősi sírok kivilágítására) mindenszentek! gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa ha-ullas és kegyeletes érzésű lakosságitői a MOVE elnöksége. Qyüjtöhely a Stampf-Uzletben.
— (Kanizsai leányok az orszá-fos szaval ó-versenyen) A nagy-kanizsai Szent Ilona Leányklubnak Mrom tagja utazott szombaton Buda-Pestre, hogy ott részt vegyenek a katolikus nagygyűlés ifjúsági kongresszusával kapcsolatban a Szociális Missziótársulat által rendezett orszá «os ll|usági szavaló- és előadóver-•oiyen.
- Aa Uj I45k „luft számában Herczeg rerenc I.yka Károly. Csathó Káltnáo. «Wnyl Miklós, Harsányt Zsolt, Pékár XtA Kos«yné Réz Lola regényelt, JWöSléseit és cikkeit olvaaharjuk. Váltós tartalmából klemellük dr. MUller r, ..A kuruzaló" elmü közleményét, "a ianu|m4ny egyik fejezető annak a fvallanut érdekes könyvnek, nmoly dr. "™>er Vllmoatollából „Csodatevők" clm-uL ""Pókban hagyja ol a sajtót és Üt m 15J,orv<"l lángelme regényes ólo-VI A°"dia «\'■ A kiadóhivatal Budapest
<*«\'tSSStg*?** km d,J"
A gyönyörül Ihanlcúrleány és a sofftír feltűnési Ue.ltö sscerelmt visxonya
Alig üllek el annak a nem mindennapi szenzációnak a hullámai, amit rranck Loewls követségi attasé czépseges Alice leánya és Qeorges Ludwig sollörjéiiek » szerelme kellett, máris egy u|abb feltűnő szenzáció foglalkoztat^ a Dolomitok kies fekvésű, vadregényes hegyvidékét. n„ . .Pultal a,ró! van 4ZÓ\' hogy Lerchenau dúsgazdag bankár és kávé-uZ u5!** CíodBR2él1 Alice le*nya halálosan szerelmes lett a saját soffőr-jt.be. Hlvalalossn n>enyasszonya volt már Brazília egyik leggazdagabb bannárjjnak, de eljegyzését felbontva, szerelmes soffőr|ét követte.
Amikor az egyszerű soltőr ail mondta szerelmesének, hogy „azt sem ludja, kl vagyok," a szerelmes Alice csak ennyi! mondott: .imádlak, szeretlek, nem kérdeni, ki vagy 1* (=■)
Állandó nagy
kabát é, szőrmevásár!
Legkényesebb ízlést is kielégítő, dus választékát vételkényszer nélkül készséggel bemutatja
5INGER
DIUATÁRUHÁZ.
Műsoros előadó-est
Holczwr Rózsi ktálUtáaa kar.táb*.
Holczer Rózsi kép és grafikai kiállítása nyitva áll a Kaszinó alsótermében. Holnap, szerdán este fél 7 órakor műsoros előadó-est lesz a tárlat keretében, amely egyúttal a vasárnapi rossz Idő miatt elmaradt hivatalos megnyitó is lesz. A megnyitót drv Krátky István polgármester mondja, előadási tart Surányt Oyula felsöke-cesk. Iskolai tanár, verseiből ad elő dr. Wlnkler Ernőné sz. Munkácsi Noémi és Barbarlts Lajoi szerkesztő. Belépődíj nincs.
= Standard-Rex, Super-Rex csereakció 1 Magyon kedvezd feltételek I -Trartsdanub í a.
Okún
Al EMBER ELETE.
HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE
— A Nyíl Wfajekfc aiáma Korcsmáros Nándor: Oróf Devecaery Kautmann olmtl szatirikus kis regényét közli. Korcsmáros fiataloe, könnyed atlluaa éa maró azatlrája ad érdekességet a helyzetkomikumokban gazdag regénynek. A Nyíl ára 10 fillér.
— (Oombamérgezés Bécen) Letenyéröl jelenti tudósítónk: Marton Józsefné béci földművesasszony gombát főzött vacsorára. Alig kelt fel az asztaltól olyan heves görcsök fogiák el, hogy orvost kellelt hivatni, aki gyomormosással mentette meg Mártonnál a gombamérgezés súlyosabb következményeitől.
Saját kikészítésű, elsőrendű vásznak mérsékeli árban kaphatók Singeméi.
— (Ellogtak egy balatoni betörőt) A balatoni fürdőhelyeken számos betörés történt a nyár folyamán. A nyomozás most derítette kl, hogy ezek legnagyobbrészét Lucz Lajos budapesti állásnélküli fűszeres-segéd követte el, aki jelenleg Kajx>sváran lakik. A körözés alapján a kaposvári rendőrség elfogta a betörőt
KyekA, vesekő él kólyuMMspk,
vjlamlnt azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a természetes JtrtM lóiul" |keserűviz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján meg-állapttolta, hogy a Fereio IAimI víz biztos és rendkívül kellemesen haló hashajtó s ezért prostatabetegségek-nél is ajánlják A Ferwc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
— Legújabb gyapjú és selyem ruhakelmék nagy választékban — Slnger divatáruházban.
— (Szurkálás a zajki szőlőhegyen) Letenyéröl jelenti tudósítónk : Skoda János egyedulai gazdálkodó a zajki hegyen fiával és több ismerősével szüretelt. Közben az apa és fiu valami miatt összeszólalkoztak, melynek hevében a flu előkapta zsebkését és ugy az apját, mini az egyik napszámosaaszohyt összeszurkálta. Megindult a nyomozás.
= Téli divatujdonságok Slnger kirakataiban I;
Csak pár napi ellátást akart kapni a keszthelyi temető ál-fitigyllkosa
Megírta a Zalai KOziöny, hogy a keszthelyi temetőből eszméletlen állapotban szállították a kórházba Boldizsár Ferencnél, egy ácsmester feleségél, akinek férje állítólag elitta a munkások rábízott fizetését. Kiderült, hogy az „öngyilkos" nő neve Sándor Ilona, aki Taiatóvároson, Sárvárott és Sümegen is öngyilkosság meséjével vezette félre a hatóságokat, hogy pár napig nyugodtan élhessen a kórházban. A keszthelyi főszolgablrőság 3 napi elzárásra Ítélte Sándor Ilonát, akit örökre kitiltottak Keszthely teitl-letéről.
«=. Mielőtt szőnyeget vásárol, tekintse meg Singet Dlvatáraház
dus szönycgtakláráL
— Nvvotó síben. Hacsek ée Bajó a Színházi filot uj számában megkezdik beszélgetésüket az akiuálla színházi dolgokról. Ennél kedvesebb és mulatságosabb olvasmányt keveset olvastak még színházi körökben, tneze Sándor hetilapjának uj azáma különben la oaupa derU éa mulatság. Bemutatja a legdivatosabb színésznőinket a tlz éa húsz esztendő előtti divatos ruhákban. A Harmóniának legjobb viccelt fotográfiákban mutatja be. tulvonulnak a azlnházl világ yoyo bajnokai és klllön mulatság az a riport, amely arról számol be, hogyan talál modellt egy modern festő?
— 3 pengő lesz a „Fente lovag\' tizlves könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
Pária 20-321/í "London 17 83>/i, Newrort 517-68, BrOssel 71"tC, Milano 2MO, Madrid 42*4«t Amsterdam 208 25, Berlin l2307Va, IWIeo - , Szófia 3 74, Prága 15-34, Varsó 581)5, Budapeat -••-, Belgrád —•—, Bukarsst 3-07.
Baza tv. — flll., dt. 05 flll., a rozs — flll esett.
Baza tlscav. 76-os I340 -I3 80, 77-e» 13-60--I4 05, 78-as IS7l- 14 20, 7»-«a 139Ö—14-35, 90-as I4-00-U50. dunántúli 76-os 1W5-13-IQ 77-aa 1815-13-29, 78-as 13-30-13 40. 78-es 13 45 I3 M, 80-as 1J55-13-70. roa 7-63-7-7(1; lak. árpa 9-70-9BU, zab MO-IOOO, tengeri tt IÍ50-I380, korpa 7 80-800.
A B—mU laik ásTlza-ártoiraMl
valutAk
Angolt. 19110-20 00 Belga Ir. 79-16-79^4 Csen k. 1691-17 01 Dánk 101-50-102-70 Dinár 790-820 Dollár 57050 573 50 Pranda t. 22-40-22-50 Holt. 229*50-23090 Zloty 63-95-64-45 Lel 3-40-3 44
Lova 3-95-4 25 Ura 29-90-30-20 Márka 135-70-13B60 Norvég 88-40-99 40
Peseta —•--—
Schlll. -■-■—
Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 70-101-70
DEVIZÁK Amst. 22970-23090 Belgrád 867-877 Bénin 13180-t 36 "00 BrUsad 79"28-7fr74 Bukarest 3-41-3-43 Kopanh.10! 20-10270 London 1966-1940
Madrid -•-■—
Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oszló 9660-99 40 Páris 22 33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-00-4-27 Stockh.l00«l-t01-70 Varsó 64-00-64-45
Wien —•_\'_
Zürich 11080-111-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Sertéiváiár
Pdhajtás 4721, dadaUan 655. — Elsőrendű 1-20 — 1 -22, szertett IDŐ-HŰ, szedett közép 0*90—0*90, könnyű 0-78 086. l-ső rendű öreg 1*00-1-08, ll-od rendű öreg 0-84 -0-90, sngot süldő I. 0*85-090, szalonna nagyban 1*65 -1-70, zsír 202— 000, hus 0«>—1-10, félserlés 1-24—1-98
sájr
sem nélkülözhetik a rádiót. Fárasztó szellemi munka után a jó rádiózene mindenkit felüdít. Jó zenében válogathat, aki dinamikus hangszóróval egybeépített 6-f-l lámpás, 7060-es Orion rádiót vásárol. Bármely szaküzletben egyenáramra is kapható.
Qyártja: Orion Izzólámpagyár
zalai közlöny
1932. október 18.
SPORTÉLET
A Zrínyi TE Nagykanizsán gólzáporral, az NTE csak nebóz küzdelem ntán győzött Kaposvárott
Az NTE a bajnokság első helyén — Meglepetés a leventebajnokságban
A Zrlnyf TE llslsl csapata vasárnap játszolt első Ízben hazai közönség előtt és sikerttit Is szép és eredményes játékukkal minden igényt
kielégíteni. Az NTE viszont Kaposvárott aratott értékes győzelmével a bajnoki tabella első helyére küzdötte fel magát.
Zrínyi TE—Nagyatádi Turul Sportegylet 11 0 (5: 0)
eredményesek. Közben Antal gólját állítólagos lesállás mtatl nem adja meg a bíró, dacára annak, hogy
Nagykanizsa, október 17
Kellemes meglepetésben részesítette az először Idehaza játszó Zrínyi Torns Egylet szurkoló táborát, ugy látszott kisludásu ellenleiével, mint apa a fiával. Győzelme még nagyobb-arányú lehetett volna, ba kapu előtt nagyobb szerencse kíséri a szépen gördülő csatárakciókat.
A csúszós, mély talajon a következőkép áll lel a ZTE csapata: — Szakácsira — Légrádl Kárpál — Oozdán, Windlsch, Nyer kési — Németh, Poór, Vellák, Sflsxlcc, Antal.
Alig kezdik meg a játékot, már is Poór révén 1:0-ra vezet a Zrínyi. A 10. percben Poór átadását Vellák érvényesíti, 2: a A 3a percben Poór egyedül kitör és a 3. gólt rúgja.
Zápor mód|ára zubognak a lövések a Nagyatád kapujára, de csak a 40. perchen van eredmény. Vellák kavarodásból gólt rug, 4:0. A következő percben Németh lövésébe rosszul lép be Beleznal nagyatádi játékos és védhetetlenül száll róla gólba a labda, 5:0.
A második félidőben Vellák, Németh, Németh, Poór, Antal, Poór
tiszta gól volt. Igy 12:0 helyett csak 11:0-ra tudott győzni a Zrínyi.
Szakácsics néhány szép védésével tűnt kl. A hátvédek közül Kárpát lul kemény, de szivvel küzd, Légrádl csak °a statiszta szerepét játaza. Qozdán fejlődőképes, szorgalmas játékos, Windlsch nyugodt Jatékával és észszerű labdaadogatásával a csapat hasznos tagjának bizonyult. Nyerkesl volt a halfsor legértékesebb tagja. — Némelh ügyes és gyors szélső, Poómak kedvezett a mély talaj, nagy fizikumával okosan és eredményesen használta ki helyzeteit. Vellák, ha leszokik a báirafelé-lorgolódásról és gyorsabb lesz, agy nagy csatár lebet belőle Süszlec értékes fiatal erő. Antal messze van régi formájától. Általában a csapaton meglátszik s rendszeres edzés.
Nagyatád csapatában csak Vidáí. i. kOzépfedezet és Horváth játéka érdemel említési. Mint együttes, nem flti meg az alosztály csapatainak színvonalát. (Holjt)
NTE—Kaposvári Turul 3i2 (2:0)
KaposvAr, október 17 védésének köszönheti a Turul, hogy cssk s 29. percben tudja elérni az
(Kiküldött tudósítónktól) Szépszámú közönség elölt játszotta le az NTE legnehezebb őszi bajnoki mérkőzését a llsztavezető Turul ellen és megérdemeli győzelmet aratott.
A nagyszerű formában levő NTE-nek a Turul komoly ellenfele voll. Ritter és Csász sérülése után slke-rült a 3 :0-ás eredményen a kaposváriaknak szépilenL Az NTE szebbnél-szebb támadásai nem egyszer ragadlatiák tapsra a közönségei.
Ai NTE a következő felállításban játszott: Csondor — Czlgler, Engel-lelter — Radlcs, Ritter, Kudlch — Farkas, Jakubecz, Kelemen, Szollár, Csász.
Az i. félidő gyönyörű NTe támadásokkal kexdődlk. Ritter irányítása melleit szinte lelépi az NTE ellenfelét. A sorozatos támadásoknak már az 5. percben megvan az eredménye. Csász ideális kornerét Jakubecz a felsősarokba fejeli. A közönség buzdítja csapatát, de ez mit sem segít csapatuk játékán, tovább is az NTE marsd lámsdásban.
A 10. percben a nagyszerűen játszó Rlttert lerúgják, aki egész mérkőzés alatt a jobbszélen statisztálni kénytelen. Az NTE kénytelen felforgatni csapatáL Jakubecz cenferhalfba, Farkas pedig jobbösozekötöbe megy. Jakubecz a centerhalf-poszton jól állja helyét és dobja frontba a Kelemen nagyszerű irányítása mellett jálszó csatársort.
A 29. percben Kelemen szökteti Császf, aki 2 emberen átjátsza magát és helyezett gólt lő. Ezután a Turulnak vcüna alkalma gólszerzésre, de egy kapufáról visszapattanó labdát Adorján az üres kapu mellé lő.
A II. félidőben ismét az NTE van támadásban. Az 5. percben Császt is lerágják, igy a két szélső csak statisztál egész mérkőzés alatt. Még Igy is jobb az NTE ellenfeleinél és csak a kaposvári kapus szerencsés
a
NTE. Kudich szöktél! a sántikáló Császt, akinek szép beadását Farkas sloppol|a és a sarokba vágja (3: 01. A 33. percben sikerül a Turulnak Mnsát révén gólt rúgni, mely után a közönség által megtélemli-tett Fenyő bíró is akcióba keid és lehetetlen Ítéleteivel nyomja az NTE-t. A 40. percben Adorján beállítja a végeredményt. A Turul most mindent elsöprő lendülettel küld a kiegyenlítő gólért, de a védelem En-gelleiterrel az élén, minden veszélyt elhárít.
Ai NTE csapatának minden tagja dicséretet érdemel szép és lelkes játékáéit. A közvetlen védelemből En-geBeiler, a halfsorból (Ritter a sérülésig) Jakubecz játéka érdemel dicséretet A nagyszerűen játszó csatársor, valamint a mezőny legjobb embere Kelemen volt. Rajta kivfll még Farkas játéka dicséretre méltó.
Fenyő Wró gyengén vezette a mérkőzésL____(Oft)
Leventebajnoki mérkőzések
/. osztály
Barakk—Zrínyi TE 1:0 (0:0). Egyenrangú ellenfelek nívós küzdelme. Biró: Szirtes.
13 FC—Ékszerész 4:2 (2:1). A 10 emberrel (elálló Ékszerész ellen biztos győzelem. Biró : Fenyvesi II. osztály Transdanubla—Törekvés 10:0 (6:0). Biró: leszek.
Klskanlzsai Levente—Teleki 11. 6:3 (3:1). Biró: Kluger.
Alosztály-eredmények
BTK—DVOQE 1:0 (0:0),KPAC— SBTC 3:3 (3:0)
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Onteoberg Nyomda és Délialal Lapkiadó Villalata Nagykanlzaán. Feleifia kiadó: Zalai Károly.
r ÉRTEBlTÉa.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa igen tisztelt közönségéi, liogy Isllll János úrtól az Kötvös-tír 24. szám alatti
lorllly- ét lilriu-lzlittt
átvettem. Amikor ezl tudomásul adom, kérem Nagykanizsa m. t. közönségét, hogy támogatásukkal megtiazlelnl kegyeskedjen. Legfőbb vágyam, hogy m. 1. vendégeimet pontos munkával, szoiiü áraimmal kiclégllacm. Tisztelettel
Praokar Jáaoa botMIy t> lodtáu _ IIW ■ »»„»• Ur 24. •».
dkw__
BUOSUZÓ. ^
Nagykanizsáról való iávozásoin al-kalmábó! ez utón mondok .Isten ho/.-zád\'-ot rnlntlen ismerőseimnek, kclves vendégeimnek, jóbarátalmnak és dalos testvéreimnek a kérem óUel, tartsanak meg továbbra Is jó emlékükben.
Ksllli lános és ctaliija
borNIy <• lodtiir
Nagykanizsa mm Edtvfle-tár 24.
APBflw^rrtsEi
Uaáá 1 caokotl téli. egy isdelea nyári kocal és egy pár lé. Sngár-ut 29. 4568
OIMfc r*é\'r»* <aaa*ll»«aM árban kaphatók ámatk Bazár-udvar. 3565
kertész keres tfl hold tőidet feka megmunkáláara. Ctm: Horthy Miklós at IS. vendéglő. _ 4644
Óraiakat I lllereaeket minden mcnavl-aégben veazllnk Musxel és Frledenthal. 4692
Bagolat-soc 35. alatt aayaxabéa utcai lakta november l-re Idadó. 4660
Keadő Iraálalaall keres helybeli kereskedő. írásbeli ajánlatokat a kiadóba kérek. 4675
Vennék jókarban levő használt l>4aá-Kotalellla borkereskedő. 4678
DvaaaaM egy piros köves gyUrU. Becsületes megtaláló Illő jutalomban ré-areafll. adft ál a kiadóhivatalban. 4891 Jó állapotban leró Ma tastOkaljhé* vennék. Magyar utca 21. StOnnel 4696
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó hitvesem, illetve édesanyánk
Hardy Sysslánó temetésén megjelentek és fájdalmunkat bármiR\'módon enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket
A gyászold család.
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt
gabonászsákok
darabonként 60 filléréri
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Mm pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Higosan
Tlllantlri TUlaíitln
Dughagyma
cs kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa aövény-védőszarek kereakcdéaébon
Nagykanizsa, Erzsébet-tér la A bíróság mellett. Telefon 130.
J
Üzletemet
a mai naptól Horthy Miklós, ut II. alá áthelyeztem.
Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását
özv. Habn Barnabásáé
kozmetikai és női fodrász-szalon.
Jé aeal>*fcfcar<NM* gazdaságokat látogiliS blitoaJtáai Bgynökdt (vagy máaok) szá-
mára faiskolai Mpvtaafa. faiskola, Sieg«<L
Koiandi <647
Ha nincs még házópltóere, vételre stb. kamatmentese BIB ktlestiM,
most kössön szerződést, hogy mielőbb hozzájusson I
Díjtalan te!,IlágoiUSil -
Haji<i" Daasi *M4pvlsal*&fc Naflfxaaliasa, KtaUal-utoa XI.
Budapesti lugatlaibaak 1. T.
Pk. 14977/1931. sz. 1931. vghlól 829. ss.
Árverési hirdetmény.
Or. Hocbrelter Kornél csurgói Ügyvéd által képviselt Pelrztlks Károly surdl lakót
Svára 120 P lőke éa löbb követelés és ruléksl erejéig i ró vág 1931. évi 3®7.
a nagykanizsai klr. járás-vl 3o87. 11 végzésével elrendelt kielégítési végrebajtáa folytán végrehajtást szenvedőtől 1932 aug. 29-én lefoglalt 3750 P tKCStlIt Ingóságukra a nagykanizsai kii. járásbíróság renllaiiniu végzésével ai Árvetés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 2ó 6-a alapján ax alább megnevezeti « a foglausl jegyzőkönyvből kl nem\' Itinó más foglaltatik javára is sz árverés megtartását elrendelem, de t»ak arra as eveire, ha kielégítési joguk ms 1> fennáll éa ha allénak baltutó hatályú Igénykereaet folyamstba nincs, vágrehslust loenvedö lakásán Morgánypóaalán, a illeteti ösazeg levonásával, csak a kl nem egyenlített költségek erejéig leendő megtartására batáridőéi 1932. október hó Ifc i lapjának d. u. 3 órája tüzelik kl, amikw a bíróilag lefoglalt buloiok i e«« Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész-p&atlxetés mellett, esetleg bacsárou alul
Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alactonyabban nem — tl fogom adni. Axon Ingóságokra, amelyeknek u klklálttsi ám egyezer pengőn leiül van, M W10--931. ft B. saámH rendelet értelmében csak azok arretíibítnek, aidk » kiklillísi >\' egytized reazét bánalpénalll letanlk.
Nagykanliaa, 1U3Í szepicrab* tó 17-án
Elek László s. k.
klr. bír. rtgreiislló <igH mint bírósági hlkllMM.
100% PALCSICS
elstí nagykanizsai selyem-, kelme-, íonalfesíö és vegy-tlsxtlió Üzem.
Nyomatott a laptulajdonoa Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délialal Lapkiadó VálUlata könyvnyomdájában Nagykanlzaán. (íeleiős ütletvezdó -. Zalai Károly.)
72. évfolyam 237 szán
Nxgykaalna ÍW2. október 19, szerda
Ara 14 HlMr
ZALAI KÖZLÖNY
UaktuUiUt ti kiadóhivatal; Fiat 5. «4m. Keszthelyt ffókkladóhlv.tal: Kouulli plca 32
f OLITHAI N APILAt-
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Bófluittl ára: egy bóra S pengó SO UlMi Sxerkcaztóaégt é> kiadóhivatal! telelőn: 78. u
Az ördög a falon
(bl) Addig festegetik az ördögöt a falra, mlg egyszer csakugyan elvisz bennünket. Addig cáfolgatok a megyék teiületl átszervezésére és ezzel kapcsolatban Zalamegye ujabb amputálására vonatkozó terveket, mlg egy szép napon arra ébredünk, hogy megint egy darabot lenyeslek Zala testéből. Hígyjük hál el szépen a sok cáfolatot, de — ne térjünk eny-nylvel mégse napirendre a dolog felett. Meri a harasztról és a szélről szóló példázatban sok a bölcseség és — a cáfolatok lerén sok a keserű tapasztalai
Minap lelejárla a fővárosi sajtói egy uj megyebeosztás térképes elgondolása, amely Zalától el akarja venni a balatonfüredi járási és „kárpótlásul" 3 somogyi községei (So-mogyszenlmiklós, BagolaBánc, Llszó) akar Zalához csatolni. Azóta aztán cáfol az Illetékes hely, clfol a félhivatalos, cáfol a megye, — mindenki cáfol, ellenben a m. klr. statisztikai hivatal térképészeti osztálya már dolgozik a szóbanforgó beosztás részletes térképtervezetén. Ezt is bizonyára meg fogják cáfolni, de hogy a haraszt zörög és hogy a szél megint a Trianon állal egyszer már megcsonkított Zalamegye köntöséi cibálja, azt tagadhatatlanul érezzük.
Tulajdonképpen kár Is az elpa-láslolásra kitejteti nagy vehemencia. Úgyis régóta tudjuk, hogy a megyéket átszervezik. Azt is tudjuk, hogy a közigazgatásnak ez a racionalizálása nem lest olyan bőkezű, mini a .Zalai Újság", amely „Ut-éptlés Zalamegyében" cimü cikkében Zalának adományozta a Fájsz— Dombori és Tolna—Bogylszló útszakaszokat, amely községek tudvalévően részben a Duna lulsó part-Ián, Pestvármegye kalocsai |árásá-bm, részben Tolnavármegyében fe-kúsznek. Nem, — ilyen |ól aligha log menni Zalamegyének. Söl sok-tisl valószínűbb, hogy Zalából elvesznek valamit. Az is valószínű, h°gy az átszervezés mihamarabb megtörlénlk. Ezt követeli legalább is a Gömbös-programhoz kapcsolódó logikai szükségszerűség.
Nem is az fáj iulajdonképpen Zalának, hogy a füredi járást el akarok csatolni. Úgyis elkívánkozik az már régóla Zalálól. És ha ránézünk iala térképére, — igaza is van. Füredről s megyeszékhely egy napi hunilizásl Jelent, mlg Veszprém oll van pár órai könnyű ugrásra löle. « I4| ellenben Zalának, hogy 26 füredi járásbeli községéri 3 somogyi ">luval akarják kidugni a szeméi, \'mikor pedig ezen az oldalon pontosan Ugyanez a helyzele Kapós felé eüy lókora területnek, mini Fürednek Egerszeg felé. Hál ami igazság ?» célszerűség Fürednek, az legyen Hazság és célszerűség akkor is, ha \'a járhatna |ól az átszervezéssel. A csurgói és nwcalll járások jó "Mt minden érdeke ide hajtja Za-snoz. |de gravi|é| ez a v|dék Ka_
leié gazdaságilag, ide hajtják
az állataikat, Ide hozzák a terményeiket, mert Kanizsa tőszomszédságában vannak, Kaposvári meg csak ugy ludják elérni, mini a fürediek Egerszegei. A piac- gazdasági törvényei józanok és nem paragrafusok, hanem észszerüség igazgatják. Eszemponlból a csurgói, a roarcalll vidék már meglalálta, hogy hova tartozik. Megtalálta egészségügyi szempontból Is, hiszen a kanizsai kórház, a kanizsai mentők, a kanizsai orvosok pácienseinek jelen-, lős százaléka természetszeiüleg ebből a kél somogyi járásból kerül kl.
Ml volna lehál természetesebb, hogy az a somogyi polgár, akinek belenként van dolga Kanizsán, a hl valalos ügyét-bsját Is 111 intézhesse el és ne kelljen egy-egy közigazgatási vagy bírósági ügyben külön a
távoli Kaposvárra utaznia, idejét, pénzéi vesztegelnie.
Igen I Vegyék el az észszerüség jegyében Zalálól a füredi járást és csatolják Veszprémhez, de ugyanannak az észszerüségnek a jegyében adják oda. Zalának Is azt a területei, amelyiknek viszont ide fűzőidnek az érdekel. A csurgói és marcalil Járások egy részének törvénykezésiig és részben közigazgatásilag való átcsatolása mellett szól minden érv, ellene csak egy: — Somogymegyé-nek a maga szempontjából érlhető tiltakozása. Ez azonban semmivel sem dönlöbb erejű érv, mint az volna, ha Zalamegye ragaszkodnék a füredi járáshoz, amll bizonyára akkor Is csak elcsatolnának oda, ahol annak geograflailag, gazdaságilag és ebből eredő minden egyéb
szempontból logikusan és okosan jobb helye van.
Az ördögöt már olyan régóla festik a falra, hogy azl cáfolatok tömjénjével elhessegetni ma már bajos volna. Különben lg megszoktuk már Itt Zalában, hogy ha arról van szó, hogy valami nem a ml kedvünkre történik, valamit nem adnak vagy elvesznek, akkor a .felelőlien kitalálásából Is hamarabb és könnyebben lesz valóság, mini olyankor, ha nagynéha egy-egy jó hlr csillanlk felénk.
Félre kell lenni most a .hej, ráérünk arra még" kényelmét és szembe kell nézni végre az ördöggel. A töm|ént ezúttal valószínűleg úgysem az ördög ellen eregetik, hanem hogy a ml szeműnkbe szálljon a fÜstje.
Serédi: Értsük meg azz Istent, axtún ma/d egymást is megértjük
A hercegprímás a szomszédainkkal való jóviszony ápolását ajánlotta politikusaink figyelmébe a katolikus nagygyűlés záróülésén
Budapeat, október 18 (Éjszakai telefonjelentés) A katolikus nagygyűlés Vigadóban tartott záróülését a Himnusz vezetle be. Az első szónok Szémann István pápai prelátus voll, aki a katolikus hilegységről beszélve kifejlelle, hogy népszerűsíteni kellene az egyházak egyesítésének kérdését.
Huszár Mihály a hitélelnek a falun való feladatairól beszéli. Dr. Wolff Károly a nemzetközi szabadkőművesség elleni védekezésről beszéli, rámutatva ennek következményeire a nemzetközi politikában.
Dr. Serédl Juszlinlán bíboros hercegprímás záróbeszédében a krisztusi karilászról szólott és elismeréssel adózóit azoknak a névtelen ezreknek, akik ezt a karitászt olyan szépen n.égszervezlék az egész országban. Kéri ezeket az áldozatos lelkekel, hogy küzdjenek továbbra is az Ínség frontján és a magánosok is Igyekezzenek munkaalkalmak teremtésével enyhíteni a nyomort és munkanélküliségei. Hasonló kéréssel fordult Magyarország főpásztora a politikusokhoz Is, kifejtve, hogy a pártpolitika nem lehet akadálya annak
az együttműködésnek, mely a polgárok létfenntartását van hivatva biztosítani. Ezl ugy a közéletben, mint a sajtóban hirdetni és kövelelni kell. Intette a politikusokat, hogy gazdasági egységünk visszaállítása érdekében Igyekezzenek a szomszé dalnkkal ápolni a Jóvtszonyl, nehogy ebben mások megelőzzenek bennünket.
— Testvéreim, értsük meg az Istent, aztán majd egymást is megértjük.
A hercegprímás ezután áldását adta a résztvevőkre és a nagygyűlés a pápai Himnusz eléneklésével éri végei.
Mussolini különös melegséggel üdvözölte m TEli küldöttségét Rómában
„Mi mindnyájan szeretettel és szimpátiával viseltetünk Magyarország iránt" — mondotta
Starate, a fasdstapárt főtitkára
llórna, október 18 Kedden folytatódott a TESz küldöttségének ünnepélyes fogadtatása Rómában. A program azonban rneg-vállozotl, mert Mussolini Iniézkedé-sére meghlvlák a magyar küldöttség tag|ait a ma délelőtti monslre-ünnepségre és felvonulásra amelyei Róma rendőrei rendezlek a Villa Oloriban. Fél 11 órakor kezdődöli az ünnepség. Mussolini söld fascista egyenruhában, sárga -lovon érkezeti, mintegy 30 főnyi kiséreítcf. Mussolini pontosan a magyarok számára kü ön felállított páhollyal szembén állott lel és mosolyogva, karját magasba lendítve üdvözölte a küldöttség tagjait, akik háromszoros .Éljen I" kiállással válaszollak a Duce üdvöz-
a
lésére. Ezulán ünnepélyes formák közöli átadta Mussolini a rendöröknek a kitüntetéseket. Az ünnepség a királyi és fascisla induló hangjaival éri véget.
Délben fél 1 órakor a magyar küldöttség lagjai a Palazzo Llltorló-bart a fascista nagytanács elölt tiszteleglek. Starate, a fasdstapárt főtitkára tábornoki egyenruhában fogadia a küldöttséget, amelynek nevében Pékár Qyula mondott üdvözlő beszédet. Slarale azonnal válaszol! az üdvözlésre. Köszönöm mindnyájuknak — mondolta — hogy eljöttek a lascizmus! és a lascisla nagytanácsot üdvözölni a vezér nevében és Olaszország összes fekele-ingeseinek üdvözletéi tolmácsolom.
Mi mindnyájan szereleltei és szimpátiával viseltetünk Magyarország iránt. Itália már elérte a maga kitűzött célját a Duce vezérlete alatt és reméljük, hogy Magyarország Is eléri mindazt, amit maga elé tűzött. A fekete Ingesek nevében még egyszer köszöntöm, a magyar küldöttség tagjait és a magyar nemzet millióit.
Beszídének befejezése után Sla-ratel a küldöttség lagjai háromszoros él|enzéssel üdvözölték. A fasdstapárt főiilkára, aki Mussolini ulán a legnagyobb hatalom Olaszországban, ezulán hosszasan elbeszélgetett a depulácló tagjaival, ma|d bevezette őket a fascista nagytanács termébe és oll bucsut veti tőlük.
ZALAI KÖZLÖNY
% 1932. október 21.
& kereszténypárt országos értekezlete
Budapest, októbsr 18 (Éjszakai telefonjelentés) A kereszténypárt kedden este országos pártértekezletei tartott, amelyen tájékoztatták a vidéki biveket a párt magatartásáról.
Zichy János gróf pártelnök kifejtene, hogy a kereszténypártnak a magyar politikai élet minden hullámzása ellenére Is fenn\' kell maradnia, mert a keresztény világnézetet van hivatva szolgálni.
Kimondotta végtli az országos értekezlet, hogy a párt gyökeres megszervezését és programjának népszerűsítését kívánja.
Érdekes bonyodalmak után elárverezték a Korona berendezését
A Llngl bútorgyár elszállított bútorait nem oldották fel a végrehajtás alól
A aseersettdéanéllcUU axlnéasc íragédlú/a
Budapest, október 18 Kompóthy színésznek a törvényszéken tárgyalása volt ma, válóperéből kifolyólag. Amikor az elnök közölte, hogy a tárgyalást elnapolták, a színész idegrohamot kapott, Előrántotta zsebkését és felvágta bal csuklóját Azonnal odasiettek, hogy lefogják, de akkor már jobbcsuklóját ls felvágta. Közben éstelenűl kiáltozott, hogy öngyilkos lesz, hagyják békében, nincs szerződése, teljesen le van rongyolódva. A jelenlevők esután nagy nehezen megfékez lék a sziliészt, aki ájultan esett össze. A mentők kórházba szállították.
Agyvérzés érte Oandhit
Budapest, október 18 Londoni hir szerint Oandhit az éhségsztrájk után agyvérzés érte. Orvosai a legkomolyabban aggódnak, hogy a Mahatmát ujabb roham éri. Egészségi állapotát Indiában a leggondosabban eltitkolják.
Nagykanizsa, október 18 ismeretes, hogy a hercegi-uradalom, mint háztulajdonos Kiss Ernőnek a Korona-szálloda voll bérlőjének üzlet bértartozására árverési kéri, amit a bíróság el Is rendeli a kávéház és a szálloda egész berendezésére.
Kedden délelölt történt meg az árverés Hahn járásbíróság! végrehajtó közbenjöltével.
Ismeretes, hogy amikor a Llngl budapesti bútorgyár bírósági határozat alap|án elszállította a ki nem fizetett bútorzatot a Pannonla-szál-lodából, azt a hercegi uradalom engedélyével a Korona lefoglalt bútorzatából rendezték be.
AHg hogy a Korona házbérre lefoglalt bútorzata átkerült kölcsönkép a Pannoniába, Lehoczky városi végrehajtó Kiss Ernő köztartozásai fejében foglalta le azokat.
Mikor a házbértartozásra elrendelt mai árverés terminusa ki lelt tűzve, dr. Novai Imre városi tanácsnok Horváth János adóhivatali tisztviselői rendelte kl zárgondnokul, bogy a bútoroknak a Koronába való visszaviteléi megakadályozza. Erre
dr. Tamás János hercegi jogtanácsos felkereste dr. Novai Imre városi tanácsnokot, akit kért, hogy engedje vissza a Koronába az eredetileg ott lefoglalt bútorokat, hogy az árverés megtartható legyen. Dr. Novai ezl nem tehette, hiszen a város és a kincstár érdekelt védte. Dr. Tamás János felmutatta a bíróság határozatát, mely szerint a lefoglalt Ingóságok nem külön-külön, hanem helyiségenként egy-egy tételben ár-verezendök el.
Dr. Novai Imre tanácsnok erre felkérte a kiküldötteket, hogy a bútoroknak, pontos, bíróság szerlnli jegyzékét szolgáltassák be neki, ami meg is történt. Erre a tanácsnok utasitolta a zárgondnokol, hogy adja ki a bútorokat, mig a végrehajtónak utasítást adott, hogy jelentse be a kincstár elsőbbségi Igényéi. Ez azt jelend hogy a bírósága befolyt ösz-szeget sorrendi tárgyaláson fogja felosztani a hitelezik közölt. A kincstár követelését azonban nem előzi meg a házbérkövetelés, mert a bérlemény területéről kl engedte vinni a bútorokat.
A kedd délelőtti árverésen nagyon
Mindenki a saját szerencséjének
kovácsa! ! ! /^zért ne mulassza el, hogy
Mll&offer Kálmán
szerencseszámalból válassza meg sorsjegyeit, ahol tények bizonyítják, hogy a 400000, 80.000, 70.000, 50000, 15.000 és még számtalan kisebb-nagyobb nyeremény tett ilt sok embert boldoggá.
SorafegylroOa: CSfiVGEfif-UT 7. (dr. RupocO ödx) Egész P 24-— Fél P 12Negyed P 6\'— Nyolcad P 3-~
.110 Huia; oKt. 20—22-én
kevés érdeklődés mutatkozott. Az ingóságokat a hercegi uradalom vette meg a becsériéknek mintegy kétharmadáért.
Ezzel kapcsolatban érdekes információt kaptunk a Lingi-bulorgyár által elszállított bútorokra vonatkozólag. Ugyanis Llngl tgénykeresetet adott be, hogy az elszállított bútort a kincstár javára történt foglalás alól mtnieslisék. Ezt \\ kérelmet a a bíróság elutasította. Igy a kincstár m8St követelését a Ungi-cégen fogja behajtani. A kincstár és a város összesen mintegy 21.000 pengő követeléseit telfes egészében meg fogja kapni.
Idegenjárás Magyarországon
Kűun voltam az olaszok legutóbbi kanizsai fogadtatásán. Igazán szép volt. A tömegérzés megnyilvánulása mindig impozáns, s a szerelel impozáns megnyilvánulása sziveket Indít meg. Megindítja azok szivét Is, kik nehezen felejtik a multat, s akik talán szkeptikusak az uj barátsággal szemben.
Ahogy az ember nézte a sok, Örömtől ragyogó, megelégedett arcot, a figyelemért hálássn csillogó szemekel, önkéntelenül is arra kelleti gondolnia, miért nem szeretjük egymást mi, emberek, valamennyien Igy ? Miért nem szerethetjük egymást ugy, hogy bármely náció Is jönne hozzánk, vagy mi mennénk hozzájuk, a szeretet megnyilvánulása mindenütt ilyen lehetne ? Miért nem ? Mert ott áll az emberek közt egy láthatatlan, de szörnyű rém, — a Politika. Elválasztja az embert az embertől, nem engedi, hogy együtt gyönyörködjék a szépben, jóban, Isten adta és áldotta minden természeti szépségben és mesterséges alkotásokban, amik az ember emberi mivoltához hozzátartoznak.
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia Idejéből) 45 Irta: Halán Józael
— 4»««ot reggelizünk? — kérdezte Terézia tréfálva. — Olyan éhes vagyok, hogy már azt sem bánom.
— Az csak a sütőtepsl. — Nyugtatta meg Dulnenfels és figyelmesen nézte a repedező agyagkupacokat. — Még egy nyaláb rőzse és mire az leég, kész a reggeli.
— igen ám, de hol az evőeszköz ?
— Parancsoljon felség I — És Dulnenfels egy lapos tokot huzoll ki csizmaszárából, amelyben ezüst evőeszköz volt s átnvujlolla a csá-8zárnönek. Mijd kicsavart néhány hajlékony facsemetét és támlás karosszéket rögtönzött belőlük, amelyei odaállított egy fatönk elé, ami az Hsztalt helyettesítette. Ezután két vastag galy segítségével kiemelte az egyik agyagkupicol a tűzből, rátette a fatönkre és kissé megütötte a puskatussal. A kupac szélhult és csodálatos pecsenyelllal áradt el a légben. Akkor cipót vett elő a ta-
risznyából s kenyeret szeli a csá-szárnönek.
— Szúrjon bele felséged. — Biztatta a csodálkozó császárnői.
— Ejnye, msga Így lud szárnyas! kopasztani? — Nézegette csodálkozva a villára szúrt fácáncombot.
— Az agyag kopaszlotta azt, én hozzá se nyúltam.
— Micsoda ize van! ? igaza van, soha még Ilyen jól nem ellem I Lásson hozzá maga ls!
— Köszönöm felség! — És Dulnenfels indult, hogy magának is hozzon.
— Ebből egyék, azután majd a többit is közösen fogyasztjuk el! Nagyon finom!... Mondja, ha magának olyan felesége lenne, mini én, tudna rá haragudni ?
— El sem tudom képzelni.
— Mondjuk, hogy valami nagy bűnt követne el. Mondjuk, hogy... Mit Is mondjak?... Elprédálta volna az ősei birtokát ?
— Bánnám is én, csak az asszony maradna meg I Karddal lehet birtokot szerezni 1
— Ugy-e, akit az ember szeret, annak mindent megbocsát? — Kér-
dezte a császárnő.
— Én ugy hiszem, felség.
A császárnő folytatta az evési. Amikor letette az evőeszközt, felsóhajtott. Stomjas volt, de nem szólt, nem akarta ezl a kedves jó embert zavarbahozni.
Duinenfels a mosolygó szemekbe nézett, felugrott, a köpenyéhez sietelt és elővett a zsebéből egy mohos oldalú, karcsú üveget, kihúzta belőle a dugót és a császárnőnek nyujiotla :
— Rajnai ó bor.
— A gondolatomat Is eltalálta?... Különös, eddig még senki... Elhallgatott, magasra emelte az üveget. Prosit! — S mosolygó szeméi le nem véve Dulnenfelsröl, ivott. Azután visszanyújtotta az üveget. — Igyék maga Is I
— Felség... megengedi?!
— Ha nem mérgezle meg? — Tréflit Terézia.
Dulnenfels áhitaliai emelte ajkához az üveget. Lehunyta szemeit és ugy érezte, mintha a császárnői csó-kolla volna meg. Azulán bedugaszolja és el akarta tenni, de a császárnő az üveg után nyúlt és kihúzta a dugót. A szeme pajkosan villant.
a|kához emelte az üveget, azulán visszanyújtotta:
— Igya ki a többit és dobja el az üveget!
— Ezl? — Soha!... Elteszem örök emlékűi!
— Ctecill — Vetette oda a ctá-szárnö édesen kacagva s jókedvűen Mötte hátba a liatal tábornokot. — Szedelőzködjünk, azulán lőjön maga la valamit, hiszen még a puskáját se sülölte ell
— Felség, én ma olyan boldog vagyok, hogy nem tudok ölni.
Terézia meghatottan nézte a szép, férfias arcot, mellében zengett a vértes csengő hangja s arra gondolt, hogy Ferenc sohasem tudott neki Ilyeneke l^pondanl.
— Nyújtsa a karját, fáradt vagyok. És egymáshoz simulva indultak el a szűk, kanyargós ösvényen a távoli kocsi leié.
Duinenfels túlvilági boldogságot érzett s arra gondolt, hogy ez sohasem fog többé megtörténni. A Császárnő pedig ugy érezte, mlnlha felhőkön lépegetne és halkan szólt: (Folyt köv.)
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást ís elmulasztja.
október 19
De telin már ke»d derengeni. Szegény ctonka hazánkat kezdik mír megérteni, értékelni. Mindig lObbeii éa többen Jönnek hozzánk. Nemcsak csoportosan, dci egyenként ii, névtelen ldesenek, akiket nem fogad senki, akik csak a maguk szemére, talán egy-két ulmutató könyvre, baráti tanácsra vannak utalva, s azok segítségével Járnak-Itelnek hazánkban.
Hévízen találkoztam egy ilyen utassal. Apa volt a cserkész-fiával, ügy órás üzletben schillinget váltottak. (Igy ott nyaraló ur megkérdezle, hogy tetszik nekik minálunk.
— Oh, es Ist sehr schön I Ober-liaupt der Balaton... Aber mii der Sprache Ist es ein bischen schwer, _ igy az osztrák ur.
Az egyik ur meglegyezte, hogy hiszen majdnem minden üzletben, de a szállodákban egész biztosan beszélnek némettti nálunk is.
Eszembe jutott Márlazell, ahol majdnem minden szálloda és Jobb üzlet ablakában kl van téve a tábla: ,Itt magyarul beszélnek r S ez csakugyan ugy is van. Sokan megtanulták nyelvünket, mások pedig magyar alkalmazottit tartanak. A dolog ugy látszik kifizetődik. Persze vannak francit, angol nyelvtudást sejtető táblácskák it.
Talán nem ártana nálunk Is a nyári idényben ilyen kartonokat kl-lettni a fürdő- és kirándulóhelyeken.
Láttam még egy érdekes idegent Nem Is volt tulajdonképpen Idegen. Megszállott területről jött.
Aulón jöttem Keszthelyről. A hátsó ülésen egy öregebb ur és egy fiatal Mlgy. Elől én magam, ök hátul beszélgetni kezdtek. Én pedig füleltem elöL
A hölgy: Honnan tetszik Jönni?
Az ur: T-ből.
A hölgy: Hiszen az is van olyan hires fürdő, mini Hévíz?
Az ur: Igen, de én nem Is fürödni jöttem Ide.
A hölgy (álmélkodva): Neem?
Az ur: Nem bizonyI Fürödni otthon is fürödhetem. Én csak ellőttem Magyarországba, hogy láisam a régi helyeket, ahol valamikor boldog voltam. Most Jövök Pécsről. Aztán megyek tovább. Ha sorsom oda Is köl, a szivem ide huz. És én minden évben eljövök, hogy újra otthon érezzem magamat
Nekem kibuggyant a könny a "tememből...
Voll még egy találkozásom idegenekkel a nyáron. Kedves, helyes német fiuk voltak. Cserkészek. Badacsonyból |öttek. Berlini glmna-zista gyerekek egy paptanár vezetékei. Nagyon tetszett nekik a Balaton.
ZALAI KOZLONV
— Wundertchön I — mondogatták és lelkesedve mutogatlak képeslapokat Szigligetről, Badacsonyról
A lapok darabja 10 fillér. Arra gondoltam, hogy a: idegenforgalmi ügyek intéző szervei, melyek nagy fogadtatásokat rendeznek a tömegekben érkezőknek, nem szentelhelné-nek-e egy kis figyelmei a kisebb csoportokban, vagy egyedül érkezőknek Is? Nem kaphatnának-e az Ilyen diákok, sőt felnőttek is egykét fillérért egy-egy képeslapot? Vagy nem kaphatnának-e egyet Ingyen emlékül, mint Firenzében, ahol minden idegen a város előzékenységéből egy világszálat kap.
A kis cserkészek elmondták még, hogy a gulyás jó, de sokat kell inul utána. De egyáltalán miért kell még
mindig gulyást főzni az Idegeneknek ? S ha már azt főznek, miért fűszerezik agyon? Aztán a vonatablakon át tájékoztattak a Balaton-parton végig látható cserkésztábor helyektől. Kitörő örömmel üdvözölték itt ls, ott is Ismeretlen cserkészlársalkat a robogó vonat ablakán áL
Ez pedig éppen azokban a napokban volt, amikor Németországban lavában dult a testvérharc és a politika ádáz gyűlöletétől eltelve álllak szemközt talán éppen ezeknek a cserkéizfiuknak a hozzátartozói is, akik Itt teitvéri szeretetet hirdetve, az Idegen testvért is ugy üdvözlik: Jobb jövőt!\'
Jobb |övő... Mikor jön el a te országod ? Mikor lesz a világ egy nagy cserkésztábor? huh cecília

Jogerős dr. Láng Sándor felmentése
A tábla megváltoztatta az
l\'éos, október 18 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Dr. Láng Sándor kiskomároml kör-orvos nagy feltűnést keltő Ugye, mint Ismeretes, a nagykanizsai tör-vényizéken felmentéssel végzödött. Láng akkor az Ítélet indokolása mlatl, az ügyész súlyosbítás végett felleb-
elsőfoku ítélet Indokolását
bezett.
Ma tárgyalta ezt az ügyel a pécsi tábla, amely dr. Darázs László védelme után a felmentő Ítéletei Jóváhagyta, a megfellebbezett Indokolási azonban megváltoztatta, Igy az Ítélet, amely jogerőre emelkedett, dr. Láng Sándort teljes mértékben rehabilitálta.
Utolsó t)ét!
Siessen és vegyen magának egy szerencseszdmu osztály bot 8 fagyni
a HirscQler trafikban
osxtálysorstegy töelárualtónöl, ahol
eadig is már számtalan nagy nyeieményt fizettek kl.
Huscás már csütörtökön.
Hivatalos árak. Égisz P 24-—. jtl P 12-—. negyed P 6-—, nyolcad P 3-—
Utolsó t}ét!
A kanizsai vendéglősök mustos szélhámosa több vidéki városban csalásokat követett el a Dnnán-toll SzeszQnomitó terhére
A szélhámosnak sikerűit kicsalnia két megrendelőkönyvet a Szesz-flnomitótól és ezek alapján előlegeket vett fel több kereskedőtől
Nagykanizsa, október 18
Beszámolt a Zalai Közlöny arról a szélhámos ügynökről, aki egy Jánosszállási szőlőbirtokos megbízottjának adla kl magát, ezen a cimen több kanizsai vendéglőinek musloí klnáll megvételre és a megrendelőktől mintegy ?00 pengő előleget vett fel. Amikor a vendéglősök hiába várták a must megérkezését, írtak Jánosszállásra, ahonnan azt a választ kapták, hogy a szóbanforgó ügynök, aki mindenhol, rnlnt Klein Arnold budapesti lakos mutatkozott be, közönséges szélhámos, aki egyet-
len oltani szőlőbirtokostól Bem kapott megbízatást.
Mint most kiderült, a szélhámos ügynök nemcsak a vendéglősöket károsította meg, hanem megjelent a Dunánluli Szeszffnomlló RT-nál ll, ahol Vermes Oéza cégvezetővel megállapodási kötött arra vonatkozólag, hogy megrendeléseket fog gyűjteni a Szeszflnomiló részére. Okmányokkal Igazolta magát, hogy Klein Arnold, Budapest, Csáky-ulca 16 szám alatti lakos él mivel sikerűit megnyernie a cégvezető bizalmát, az átadott neki két megrendelő
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most
könyvet.
Rövidesen különféle városok kereskedőitől tömegesen kapott leveleket a Dunánluli Szeszflnomiló, hogy miérl nem szállítja már le a Klein Arnold nevű ügynöküknél megrendelt szeszesitalokat, amikor azokra az ügynök már előlegeket Is vett fel. Kiderült, hogy az ügynök Bálán, Bácsalmáson, Hidasbonvhd-don, Bácsbokoaon, Pécsett, Nagy-baracskán, Mohácson és Szekszárdon több kereskedőt becsapott.
A Szeszgyárban érthető megdöbbenéssel értesüllek erről a fordulatról és nyomban Ittak Klein Arnold állítólagos budapesti elmére. A levél azonban felbontatlanul, azzal a megjelöléssel érkezett vluza Kanizsára, hogy: a címzett Ismeretlen. Vermes Géza cégvezető erre feljelentést tett a szélhámos ügynök ellen, aki 170 —175 cm. magas, sovány, szikár termetű, szőke, kopaszodó hajú, nyiroltba|uizu ember, utoljára tzflrke ruhát és fekete felöltőt viselt.
A nagykanizsai rendőrkapitányság rádiókörözést adott ki a szélhámos ellen.
(Éitxakai rádtójtkniit) * lilssnW.
Sut IsMist latsatl mte 10 éráin Si.l.., fcavto, ssls M*
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy a gallértlsztltás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Feitést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
ruhsfcstó, gól mosó és vegytlsztüó
Horthy Mlklós-ut 8.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb faconu angol és francia szabásu kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban 35 P-től feljebb. Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat és szőnyegeket eddig nem létező olcsó áron árusltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
Weiszfeld és Fiicher
divatáruház
a Gólyához
ZALAI KOZLONV
1932, október 19.
Üzletemet
a mai naplói Horthy Miklósul II. alá áthelyeztem.
Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását
özv. Hahn Barnabásné
kozmetikoi és női fodrászszalon.
Maghalt dr. F.ckhssrdt Antal MiitUnár
Keszthely, október 18 (A .Zalai Közlöny* tudósítójától) Eckhardt Antal zenetanár 76 éves korában, kedden reggel, a keszthelyi kórházban, szívszélhűdés következtében meghall. Temetése szerdán délután fél 5 órakor lesz.
Eckhardt Antal, a joviális, kedves öregúr, az utolsó pár esztendőben, mlulán feleségél és leányát gyors egymásutánban eltemette, mindjobban összeesett, mlg most a jóságos és derűs behém BZive őt ls elvllte szerettei után.
A muzsika szerelmese volt. Nem volt Zalának zenei mozgalma, amiből a széltében szeretett .Tóni bácsi" hiányzott volna. Zenetanár volt és termékeny, jónevü zeneszerző. Tanára volt a pécsi tanítóképzőnek, a keszthelyi polgárínak. Végleg Keszthelyen telepedett le, de hatalmas fizikai munkabírással fél Zalára kiterjedt egyidöben a működése. Keszthelyről járt át Kanizsára, ahol három éven át óraadó tanára volt a zenelskolá-nek, karnagya az itteni gimnáziumi cserkész fúvószenekarnak, Keszthelyről volt karnagya a vezetése alatt nagy nevet szerzett filharmonikus zenekarnak, az oltani levente-zene-karnak, a badacsonytomaji zenekart is ő vezette, a keszthelyi praxl-ban-dának is karnagya volt, állandó zsűri-tagja a daloskerületnek.
Temetésére a zalai daloskerület képviseletében dr. Tholway Zsigmond ű. v. elnök utazik át Keszthelyre, aki a kerület babérkoszorúját fogja a zalai muzsika nagy halottjának ravatalára elhelyezni. A nagykanizsai zeneiskola tantestülete nevében Van-nay János igazgató helyez koszorút Eckhardt Antal koporsójára.
Az orosztonyi tanttó esete a nádpálcával
Érdekes törvényszéki tárgyalás a tanító fegyelmezési Joga kőről
válasza. Szennytől, piszoktól eredt\\ .Nem attól, hogy vesszővel megverték ?" kérdezte ismét az orvost.
Nagykanizsa, október 18
Érdekes tárgyalás folyt fe a nagykanizsai törvényszéken.
Horváth Sándor orosztonyi földműves Kálmán nevű fia egy alkalommal azzal jött haza az Iskolából, hogy n feje fáj. A flu mindjobban erősbödő fájdalmakról panaszkodott, végül is kórházba vitték Nagykanizsára. A gyermek azt mondta, hogy egy telefonpóznának esett és óbba verte be a fejét. Később egyik Iskola-pa|lásától tudla meg az apa, hogy Kálmánt a tanító ur verte meg pálcával, hogy ezzel többször a fejére ts ütött. Mikor az aps ezt megtudta, bement a kórházba és megkérdezte fiái, igaz-e ez? A fiúcska bevallotta, hogy Igaz, csak azért nem vallotta be mindjárt, mert félt, hogy u/ra kikap a tanítójától.
Igy mondja el ezt Horváth Kálmán édesapja, aki feljelentette Vlgh Sándor tanítót.
A mostani tárgyaláson a dolog magánvádasnak indult, de olyan körülmények mutatkoztak, hogy vlléz Sztly Dezső kir. ügyész átvette a vád képviseletét és a Btk. 473. §-a szerint minősülő hivatali hatalommal való visszaéléssel vádolla Vlgh lanttól
A főtárgyaláson a vádlott tanító elmondta, hogy a kérdéses alkalommal nem is verhette meg a növendéket, mert akkor nem volt földrajz óra, mint ahogyan a feljelentés mondja. Aki nem tudta a leckét, azt klszokta térdepeltein! Horváth Kálmánt egyáltalán nem bántotta-. Természetes, — mondta a lanltó — hogy fegyelem nélkül nem lehet tanitani. Pálcát Is szokott használni, de csak az alfelére szokott verni a gyerekeknek. Volt például egy eset, amikor az egyik tanórán egy gyerek rajzolt. Meguézle: disznóságok voltak a papíron. Persze az illető gyermek kikapott. Amikor Horváth Kálmán édesapja elmondla neki, hogy a fiái bevitték a kórházba és követelte, hogy fizesse meg a költségekel, bejött a tanító a kanizsai kórházba és érdeklődött, igaz-e, hogy vesszőcsapástól ered a flu baja? .DehogyI — volt az orvos
ő órai teán
.OLCSÓK VAGYUNK, KERT JÓK VAGYUNK I
TRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
Részlet.
Kölcsönzés.
Bérlet.
NAPI HÍREK
„Sző sincs róla" — erősítette meg az orvos.
— Igy áll ez a dolog, fejezte be védekezését a tanító.
Ezután a bíróság a megvert flut hallgatta kl, aki elmondta, hogy nem tudta a földrajzt, a lanltó ezért kilérdepellette. Mikor kiment letérdepelni, a tanító a mogyorópálcával többször fejbe verte.
A gyerek arra a kérdésre, hogy a vizsgálóbíró elölt miért máskép mondta el az esetet, ezt felelte.
— Csak most emlékszem rá.
Elgner Erzsébet 13 éves leányka,
aki 4 évig volt Vlgh tanitó növendéke, elmondta, hogy a tanító a fiúnak a fejére vert a pálcával.
— Te Is szoktál verést kapni a lanltó urtói ?
— Igen, én ls kaptam. A lábamra.
Kérdések következnek:
— Másnak Is szokta a lanltó ur a fejét verni ?
— Igen, másnak is.
— A te fejedet Is megütötte?
— Igen, az én fejemet Is.
Dell Ilona 13 éves Iskolásleányka elmondta, hogy egy alkalommal a tanitó ur egy fiat, aki óra alatt evett, a többi fiukkal megtömetlt.
— Te Is kikaptál ?
— Én is. Hol a talpamra, hol a hátamra vert a tanitó ur.
Kurucz Erzsi 13 éves iskolásleány azt mondja, hogy a fiúnak a verés után sebes lelt a feje. Ő ls kikapott.
Szabó Oyörgy tanuló elmondja, hogy Horváthnak már előbb sebes voil a feje.
Végelemzéshen a gyerekek nem egybehangzóan mondták el az esetet.
A lanuki hallgatások befejezése után vlléz Sztly Dezsfi kir. ügyász fenntartotta a vádat.
Dr. Balázs Zsigmond védő kifejtette, hogy egy falusi Iskolában, ahol 70 tanuló van, nagyon bajos volna tanitani, ha a pálca tabu volna. Nincs bizonyítva, hogy a tanitó túllépte volna azt a hatáskört, xml ót a fegyelmezés terén megilleti.
A törvényszék végül is felmentette a tanítót ez ellene emelt vád aiól, mert a vádlott tagadásával szemben a tanuk ellentétes vallomása nem megnyugtató bizonyíték.
A sértett édesapja és ügyvédje, dr. Malek László átvették a magánvádat és így az ügy még más fórumot is fog foglalkoztatni. (b. r.)
—- 3 pengő Sesz a „Ferde lovag" tizlves konyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
Szőlőbirtokosok figyelmébe £
Mustot legmagasabb riapl árban veszek
BRARDL IZIDOR
Horthy Mlkl4s-iat SS.
volt Zcrkowltt-féle ház.
[
NAPIREND
Október Itt, szsráa
Kóma! katolikus: Alk. Péter. Protesl.
Ludas. Izr.: Th. hó 19.
»
Városi Muzeum éa Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 1D-WI 13 óráig
Oyógyaiertárl éjjeli szolgála. , .Mária* gyógyszertár Király-utca 40. sz. ós a klakanlaaal gyógyszertár.
ÜöaMltdó nyílva reggel 8 órától isit 6 óráig (hítló, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Ma: műsoros elóadó-est
Dolour Róxaí MátUUss kantában
Holczer Rózsi kép és grafikai kiállítása nyitva áll a Kaszinó alsótermé-ben Ma, szerdán este fél 7 órakor műsoros előadó-est lesz a tárlat hereiében, amely egyúttal a vasárnapi rossz idő miatt elmaradt hivatalos megnyitó ls lesz. A megnyílót dr. Krátky István polgármester mondja, előadási tart Surdnyl Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, verseiből ad elő dr. Winkler Ernőné szül. Munkácsi Noémi és Barbarlts Lajos szerkesztő. B&épődlj nincs.
— (A főispán Itthon) Oyömörey (lyörgy főispán budapesti utjáró\' hazaérkezett.
— (Nőegylet! tea) A Keresztény jótékony Nőegylel szokásos tea-détulánjalt ezldén Is megkezdi. Az első tea ma, szerdán délután 5 órakor lesz dr. PIIM1 Viktornénál. A tagokat és azok vendégelt nagyon szívesen lát|ák. Elnökség.
— (A Városi Férllksr) :n« esti próbája közbejött akadály miatt elmarad.
— (Vízvezeték Sümegen) Sümegen végre megoldást nyer ez a kérdés. A munkálatok annyira előrehaladtak, hogy nemsokára üzembe lehet helyezni a vízvezetéket.
BLOKMALT
köhögés és rekedtség ellen I osomag VÁGÓ ENDRE
Mtrj illatszcrtárában.
— (Három gyermek-halál » törvény eMStt) Poszovect Láezlóné kiskanizsai vasutas asszony, aki 6 gyermek anyja, főzés közben egy fonó vízzel telt íazekat lestett a padlóra. Harangozó Ilonka 2 éves leányka, mlg Poszoveczné pár percre kiment az udvarra, beleesett a forró vízbe és erősen összeégett. Poszo-veeznét a törvényszék, figyelembe-véve az enyhilő körülményekéi, mindössze 10 pengő pénzbüntetésie Ítélte. — Iván Ferenc becsehelyi gazda a mezőre ment dolgozni Ezalatt 5 éves Teréz nevű leányká|a a pajtában a szecskavágó géppel összezúzta a kezét. A bíróság az enyhítő körülmények figyelembevételével öt is 1.0 pengő pénzbüntetésre Ítélte. — Varga Imréné 65 éves kerkatótfalui asszony unokájával, a 2 éves Csondor Annussal otthon volt, mig a szülök a mezőn dolgoztak. Közben a kisleány kiosont és a falu közepén levő lókába belefulladt. A bíróság 30 pengőre Ítélte gondatlanság mlatf a nagyanyó!.
1932. október 18
_ (A szigorú éjjeliőr) Ku-kuruzsnyák József molnáril éjjeliőr ■gy é|szaka csákányával ugy megnőtte Horváth Mátyás gazdát, hogy ,„vk kar|a eltörölt. A bíróság Cukuruisnyákot hat heti fogházra ,téllé, de a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
— (Jobb napokat látott kanlaaal eaalád)
leánya, oklevoles tanítónő aki özvegy édesanyjával éa két kla testvérével minden kt
Hlinoen . ............ .....
ktlt áll, Igen oleaón elvállalja megtelelő gyakorlattal a gimnázium vagy leány-Dceutn alsóbb oaztályalba és « polgári
iskola akármelyik osztályába Járó leány és flu tanulók (magántanulók) Instruáláaát, vizsgákra való előkéaslté-sét. Clnae: B. M. Hunyadi- u. 39.
— (Megölte a noha) Födi Jenő sümegi béres, borkedvelő ember livén, gyakran megfordult a korcsmákban. Legutóbb különféle okok miatt több napon át nem áldozhatott szenvedélyének és amikor most eljutott végre a korcsmába, olt annyi bort ivott, hogy hazafelé útjában összeeselI és meghall. Az orvos-rendörl vizsgálat szerint alkoholmérgezés ölle meg a szerencsétlen embert. _
Pályázat a ScQllíx Aru&áx
rejtvényére:
Egyszerű a talány Egész könnyen megfejtheti Asszony és leány. Meri van-e, aki nem Ismeri, Hogy ez minek a védjegye ? Hisz ebből készült sok kelengye És ebből van a legtöbb ruha. legyen végül hát kimondva, Hogy mindenki tisztán lásson .Legjobb vászon a Schütz vászon".
Dr. B. A.-ni.
— T, olvasóink I Az biztos, hogy mindenki szeretne gazdag lenni. Ez könnyen lehetséges, ha az október 9-iki lapunkhoz csatolt karton melléklet levelezőlapján sorsjegyei rendel Tömöty és Társa szerencsebankházában, Budapest, V., Erzsé-bct-tér 7. sz. Köztudomásu, hogy a m. kir. osztálysorsjáték nyerési esélyei páratlanok, amellett feltétlenül megbízható, mert a pénzügyminlsz-■:rium gyakorolja a felügyeletet és ellenőrzést. Húzás már október 20. és 22-ikén lesz. 42.000 nyereményt sorsolnak kl, közel 8 millió arany pengő készpénzben. A fele a kibocsátott sorsjegyeknek okvetlen nyer, tehát priba — szerencse, de ajánlatos rendelését még ma elküldeni.
— A Nyigat Arany-uáma. Arany Já-
noa halálának ötvenéves fordulója alkalmából a Nyugat október 16-t számának uagyréazét a költő emlékének Bzen-teU. A vezetőcikket Sohöptlin Aladár IrüL KárpáU Aurél arról ír, mivé lett M Arany-kulluss a tanárok kezén, a aatal költőnemzedék Arany-kultuszát U\'yée Gyula szólaltatta meg, Babits M. Vojnovtch Arany életrajzával foglalkozik, Farkas Zoltán pedig Arany Uluaz-iratoraival. Érdekea közleménye még a fámnak Tóth Aladár cikke Wataíos »nel életünk vlaazáaságatról.
ZALAI KÖZLÖNY
Jegyüzérek garázdálkodása Nagykanizsán.
am .Pana" h°gy a legújabb Bolváry-fljm - Nem kérdem, ki
vagyi — előadásaira, amely holnap, csütörtökön kerül bemutatásra, a "■jm\'üles jegyüzérek a n»8y érdeklődési megneszelték s most tömegesen elővásárolt jegyeiket magas ázsióval adják tovább.
Való igaz, hogy az elővétel erősen folyik, mer! a Bolváry-filin két erőssége, l.iane Hald és Ouitave Fröhllch a fokozott érdeklődést igazolja ls A visszaélések meggátlásának egyetlen módja, hogy a közönség jóelöre váltsa meg jegyét a mozi pénztáránál. A mozi ma, szerdán nem tart előadást de a pénztár éppen a holnap kezdődő .Nem kérdem, ki vagy" előadásra való tekintettel, már ma is hivatalt tart, hogy a jegyeket kiszolgálja és az előjegyzéseket nyilvántartásba vegye. (—)
Újból szabályozik a hivatalos órákat
Az összea állami hivatalokhoz megérkezett a kormány rendelete, amely újra szabályozza a hivatalos Időt. A rendelet különbséget tesz a téli éa nyári munkaidő között. Télen a hivatalokban reggel fél 9-kor kell megjelenni a tisztviselőknek és a hivatalos Idő délután 3 lg tarí egyfolytában Nyáron vlazont fél 8-kor kezdődik a munka éa délután 2 lg tart. Nyáron azonban szombaton 12 órakor ér véget a hivatalos idő. hogy a tisztviselőknek meg legyen a hétvégi pihenőjük.
= Standard-Rex, Super-Rex csereakció ! Waguon kedvezd feltótelek t -Tran8danub i a.
— (A hósl sirok kivilágítására) mindenszentek! gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa hazafias és kegyeletet érzésű lakosságától a MOVE elnöksége. Oyüjtöhely a Stampf-tlzletben.
Adás-vétel.
Tisztelettel értesítem mindazokat, kik Ingatlant eladat, vagy venni szándékoznak, fordal|anak bizalommal hozzám, annak közvetítését, méltányos dljaaáa melleit easkSalöm BALOQH ml, Hanya4t-«. II.
— (Elitélték a falusi biró rágalmazóját) Papp Oyörgy fiatal becsehelyl földműves a községi bíróra tett drasztikus kifejezések miatt rágalmazásért s bíróság elé került. A főtárgyaláson Papp bocsánatot kért a bírótól. Azt mondta, hogy a csendőrök nsgyon megverték és ez annyira elkeserítette, bogy ebben a hangulatában használta a sértő kifejezést. A bíróság 50 pengőre ítélte Papp Oyörgyöt.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
— A „MnskatU" «»I,.r XtalaaaU-Ujaág 11. évfolyamának f. - októberi — száma a megszokott mUvéazl köntösben éa igen értékes tartatommal jelent meg. Zuluwsky Elemérné az Ali. Nőlpartskola Igazgatójának, a „Muakáut" azerkesztő-jének beköszöntője után dr. Qyőrfty István tartalmas cikke következik a mezőkövesdi matyóhlmzéeről. IfJ. Qonüa Béla a főkötő történetéről közöl érdé-kes dolgokat. Egész sereg praktikus le tráat, tanítást közöl a lap, amit sok gyönyörű minta, színes műmelléklet feer. tanulságossá. 8zerkeaztő«ég és kiadóhivatal: M. klr. áll. Nőlpariakola Budapest VIII. RAkóozl tér 4.
100°/. PALCSICS
első nagykanizsai selyem-, kelme-, tontílfesiö és vegy-tl&xűtó Uzera. "
Közgazdaság
Olcsóbb lett az élet
(a atatlaztilui UvatalUa)
Budapest, október 18 A m. klr. központi statisztikai hivatal a következő szeptember havi gazdaságstatisztikai adatokat közli: A nagykereskedelmi árak indexszáma szeptemberben 89 ről 90-re emelkedett. A létfenntartási költségek Indexszáma szeptemberben lakbérrel együtt számítva 991-ről 98-7-re, lakbér nélkül pedig 1031-ről 102 6 ra csökkent. A budapesti legnagyobb pénzintézet és postatakarékpénztárban elhelyezett takarékbetétek álladéka 503\'9-ről 4994 millióra, a folyószámlabetétek összege 672 4-ről 671-2 millió pengőre csökkeni. A fizetésképtelenségek ttáma szeptemberben kereken 50 volt, vagyis ugyanannyi, mint az előző hónapban,
Piria 20331/1, Loodon 17*83\'/!, Newyork 51715, BrOssel 71-U7\'/a, Milano 26-81, Madrid 42-4Q Amsterdam 20839, Boriin 12307V1, Wl«n — -, Szófia 3 74, Prága 15*34, Varsó 58 «í, Bmlaptet --T Belgrád -•-, Bukarest 307.
Buta tv. 15 fill., dt. 20 fill, a rozs 15 fill. esett.
Buza tlazav. 76-os 13-25-13-65, 77-es 13-45-1390, 78-aa 18 60-14-05, 19-* 1380 -14-20, 80-aa 1345-14-35, dunán-lull 76-ot 12-73—12-9Q V-m 12-95-13-06, 78-at 13-10—13-20. 79-m .13-26-1335, 80-as 13-85-13-50, roza 7*45—758, tak. árpa 9-70-9-80, zab 9-75-990, tan-gsrl tt 1350—13*80, korpa 7 70-790
á Betett Bili dertxa-áriolyuul
VALUTÁK
Angolt. 1960-2000 BeTgatr. 79*16-7974 Csen k. 16 91-17 01 Dánk. 101*50-102*70 Dinár 7*90-8*20 Dollár 670*50-573*50 PrancU 1.22*40-22*80 Holt. 22855-23095 Zloty 63*96-£4 48 U1 340-3*44 t.eva 3*95-4*25 Ura 2MÜ-3020 Márka 135*70-13860 Norvég 96 40-99*40
Peseta —■--*—
Schlll. -*-•—
Svájci I. 110*70-111*40 Svádk. 100 70-101-70
DEVIZÁK Amit. 229-75-230 95 Belgrád 867-8 77 Bsnln 135 80-136*60 Brüaael 79*26-79*74 Bukarsat 341-3*43 Kopenh.101 20-10270 London 19*66-l»80
Madrid —•--•—
Milano 3000-3018 Newy. 571 "00-674*00 Oszló 96 60-9940 Pária 22*33-22-47 Prága 16*93-1701 Szófia 4*00-427 Stockh. 100 60-101 *70 Varsó 64*00-64*45
Wt*n —*-•—
Zflrich 11080-111*40
APBÖHTHDETÉSEI
Vtiaizaia tftlh|«aiaf a
< cm) e wwwa
Mv golyót csapágyak aatóhoz, . aan oteaón Ford- ea Fotdaonhoz Ungtt Ullmann ét Tóth vaakereskedéaében 3CB
0>a|akat 1 litereteket minden menayt-aégben veazSnk Muaaet éa Frledenthil. 4692
táakai ■taatal Jutányos írón vitta-tunk. Annit Botár-udvar.
3923
Traaaaaat kétkerekűt, Jókartoan levőt venntnl. TejkGzpoat. IT
Oloaé lafSréaaaláa. Magánjáró «za-
lagtüréaxgéppel taflréaoeléat éa aprítást válUMLBami, Eraaébet-tér IS. aa. 4454
Wl«n cleartng árfolyama i 80.484.
Sertéifálár
Pethajtáa 728, eladatlan 312. — Elsőrendű 1*20-1*22, azalatt 1*00—1*04, az»-dett közép 0*86-092. könnytt 0-78-086, I-t« rendű öreg 1*00-1*08, ll-od rendű öreg 0*84-090, angol tttldő I. 0*85-090, szalonna nagyban 000—1*70, z»lr 204-000, bnt 092-106, lélaertét 1-24-1-56.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outerberg Nyomda éa Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 7a azám.
poqanYVARI
uradalmi lajtxxalm kaphatók \\ ltterenklnl már *« Iliiéiért.
Legktaebb tétel 28 liter, moll ■ AB OLT löldMrtokoa ttu Batthyáay-afca 26. «ai*.
Divat ||ti ntkk»«tlk hatalmas vá-
laaztékban Kanfmann Károlynál. 4409
Vennék JókarUn levő haiznált Irteá-pat, KouleUtz borkereskedő. 4678
Dadák agy kályha bt egy télikabát
Sugár-ut 2Vb, akti 4703
Laanlakk ragaccsal kittelem abUkii, 5 évi jótiüáaaal. Stern avagea. 4701
2 trobia tak^a mlodea mellékheljrt-
4708
séggel november 1-éra 30 peogő béntl átadó. Ctm a kiadóban --
mtmkabiró,
aaaS ajállkoalk urihésim, vidékre ts. TeWrl-ot 54. 470/
5962/932. a
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Kisfaludl és Krausz cég. továbbá ennek tagjai Kisfaludl Oyula és neje Kisfaludl Oyuláné nagykanizsai lakótoknál különféle köztartozások fejében lefoglalt következő ingóságok és pedig:
I. Ebédlőszekrények, ebédlőaszial, ebédlöszékek, képek, vlllanyluszler, dísztárgyak, zongora, rádió, szalon-gimilura, szőnyegek, szekrények, előszobafal, ágyak, asztalok
19U oktéker ki U-éa t«. S árakor Királyi Pál-utca 9. szám alatt
II. Különféle férfi és női szövetek, asztal- és ágyterilök, pokrócok, szőnyegek, takarók, paplanok, kötött és szövött nagykendök, bársonyok, bútorszövetek, különféle selymek, függönyök, vásznak, abroszok, üzleti berendezések, Írógép, pénzszekrény, ellenőrző pénztár ét lizedesmérieg 1932. aonakar hó 3-áa á. e 9 óráiéi kezdődőleg Erzsébet-tér 21. sz. alalí.
Ili. 1 darab Nash gyártmányú személyautó
1932. aoTaaker hó 4-áa l e. » inkor
Zrínyi Miklós-utca 13. szám alatt elárvereztetni fog.
Amennyiben a felsorolt Ingóságokért a becsérték \'/. része be nem ^értetnék, ugy második árverési határnapul
az I. alatti Ingóságokra ujabb határnapul 1932. évi november hó 10. napjának d. e. 9 órája Királyi Pál-utca 9. szám alá,
a II. alatti ingóságokra IB32. évi november bó 14. napjának d. e. 9 órája Erzsébet-tér 21. szám alá, a IlTT alatti személyautóra 1032. évi november hó 15. napjának d. e. 9 órája Zrinyl Mlklós-u. 13. szám alá kltüzetik azzal, hogy ezen határnapokon a lefoglalt ingóságok a becsérték •/• részén alul ls, elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1932. évi október hó 13. napján.
Lehoczky Lajos s. k. 47Ct v. végrehajtó.
ZALA! KÖZLÖNY
1932. október 19.
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
Bur o*
Modern berendezések egyszeri! és művészi kivitelben, óriási választékban. Kedvezft fizetési feltételek.
I

Díjmentes szállitás.
I KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
?
!

Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Árverési hirdetmény.
A városház épületében levő Hirschler-féle üzlethelyiséget t. évi november hó 1-től kezdő-döleg a városi gazdasági híva falban f. hó 24-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen esetleg két részre osztva is, valamint a Fischel Teréz „Mercur"-féle üzlethelyiségét bérbeadom
Bővebb (elvilágositást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. október hó 18-án.
„o, Polgármester.
I
vigyázzon egészségére és igyék
RMi vizet,
mely hólyag, vese te gyouiorbántalmaknál kitűnő hatású.
fapksló ■!»<«■ ItaerfalettwL
Ftraktir: WE13Z BÓR, XlgytuIlM Klrily-ataa 34. Tilerw 310.
Menetrendjegyzék.
Érvény*a 1932. évi október hó 8-tftl.
Budapest déli pu.—Nagykanizsa vonalrész
Vonatnak I számai neme személy motor gyors szeniély
iW
1232 1202 1212 1214 1208
Honnan érk. indul II o v a Vonatnak a számai neme
Budapest déli Keszthely Budapest déli 4\'4fl 7 27 | II 25 1 13-00 -5, 2007 í 23-31 0-30 ? 610 5 845 í, 1430 í 1800 18-30 Budapeat déli Keszthely Budapest déli 1219 1207 1213 1211 1231 1201 személy gyors személy motor gyors
gyors
Az 1202 1201. »*. vonatokkal egy I, kocsi és étkezökocsi Pragersko.
Az 1207\'1208. sz. vonatokkal egy I., II. egy 11., III. oszt. kocsi Trieste.
II. oszt. kocsi Ventlmiglta, egy III. oszt. oszt, kacsí Kóma, egy hálókocsi Velence,
Nagykanizsa -Sopron—Wien S. B. vonalrész
1418 személy Sopron 003 j
1432a motor Z.-Egcrszcg 7 23 2 1412 gy. szem. Wien S. B. 13-39 $ 1414 szeniély Sopron 17\'37 *\'
Az 1417/1418. sz. vonatokkal egy III. oszt és egy déli pu.-Zalaegerszegre, II., III oszt. kocsik Wien S. K-
- 615 3 1315 £ 1614 » 18 35
Az 1411/1412. sz. vonatokkal egy II., oszt. kocsi Sopron—Susak között
Sopron 1417 I
Szombathely 1433 | Wien S. B 1411 Sxombathcly 1431 j II. oszt kocsi van Budapest re és vissza.
szeniély
gy.szem. motor
III. oszt. kocsi Pécs—Wien, egy I., II., III.
Nagykanizsa—Pécs vonalrész
144(1 személy Bndapestk.pu. 6-ŐS 1 5 1 4-tó Pics 144u 1
1447 Barcs 7-40 ■3 1349 Barcs 1412
1411 gy. szem. Péca 1B-04 i 17 50 1 140a
1441 vegyes 22.46 X « 2105 Budapest k.pu. 1448
szentély
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy 1., II., III., o. kocsi Budapest dél! pu.—Pécsre. Nagykanizsa—Maribor (Marburg) gl. k.
1»7 gyors Trieste 5-49 - 3 0-05 Trieste 1208
1247 személy Maribor 9 36 | 1 4-45 Mirlbot, Pt*)ttti 1240
1201 gyors Trieste 1808 £ 3 11-47 Trieste 1202
1241 személy Maribor 2110 * * 1403 Muibor, Pfigen. 1244
gyors személy gyors személy
Az 1207/1208. és 1201/1202. sz. vonalokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Budapest déli pu.—Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Hirdessena Zalai Közlönyben
Száraz, aprított
bükkfát-
fűtőszenet
házhoz szállít, legolcsóbb napi áron
Steiner Adolf
til-IU- 4a asfeikaraakadd
Klrély-utoa 32. ». alatt.
at-n _3»i3
D i ó Burgonya Csöves tengeri
szállításához használt gabonászsákok
darabonként 60 filléréri
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Hedres pácok:
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllanlln Tlllanttn
Dughagyma
tszl vetésre
«2a kaphaló:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éí nóvény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion 130 _
Nyomatoit » laptulajdonos Köjgazdaaági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 238 ajumi
NagykaaUe* V8S2. október 20, csütörtök
Ara 14 (IIMt
ZALAI KÖZLÖNY
\'OVITIUI lUPKtP
latrkcaatóség é« kiadóhivatal j Fóut 5. ulm. Ksutbelyt HókklsdótilvaUI: Kowutb-ntca 37.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bóttxettal ára : egy hóra a pengő SO Iflltr S.erkeaatóaí(i ét kiadóhivatalt telelőn: 78. n
Apponyl: „A leszerelést
konferencia kudarca rettenetes lenne"
PAris. október 1U Róbert Lange, a „Republique" azerkesztője tanulmányutat lett Középeurópában ahol alkalma volt több kiváló poliükusssl beszélgetni. Többek kOzölt felkereste Szombathelyen Apponyl Albert grófot, aki kijelentette, hogy teljes odaadással akarja előmozdítani a leszerelési értekezlet sikerét. Az értekezlet kudarca —• mondotla — rettenetes lenne Nincs békeszeretőbb nép a magyarnál, de nem lehet elvitatni a biztonsághoz való jogunkat. A fegyverkezési egyenjogúság megvalósítása első feltétele az euiopai béke megszilárdulásának. Soha nem járulhatok hozzá olyan leszerelési egyezményhez, amely szentesítené a Jelenlegi állapotok kiáltó Igazságtalanságai!.
Apponyl a kővetkezőkkel fejezte be nyilatkozatát:
— Számitok önökre, számitok Franciaországra, bizom Heriiot miniszterelnökben.
Novemberben összeül a le szere-lé,! értekezlet M6izofliága
(tant, október 19 (Éjszakot telefonjelentés) Hcnder-son, a leszerelési értekezlei elnöke hivatalosan értesítette az értekezleten résztvevő kormányokat, hogy a leszerelési értekezlet főbizottsága a november hó 21-én kezdődő bélen összeül.
Kisorsolták a felsőház választott tagjait
lM«]rák U látattunk; la , klaonoiuk k&at vuuutk
Budapest, október 18 A felsőház mai Olésén törvény szerint kisorsolták a választott felsőházi lagok felét. A 10 évre választottak közül ugyanis az első 5 év letelte után kell a sorsolást megejteni.
Az örökös tagságra |ogosu!t családok választottai közöl báró Inkey Józselet, gróf Andrássy Oézál Is kisorsolták. A vármegyék kflldöttel közül kisorsollak közt van Zalából Malallnszky Ferenc és Bosnyák Qéza, Somogy ból W uszár A ladár és Somssich Miklós. A kisorsoltak közt van vitéz ™gly Emil volt földművelésügyi miniszter is.
A választásokat december végéig «11 megtartani. Addig a mandátumok érvényben vannak. Az u|onnan megválasztottak már 10 évig lesznek <a8|al a felsőháznak.
Trebitsch Lincolnt kitoloncolták Belgiumból
. Brüsszel, október 19
(Éjszakai telefonjelentés) Trebllsch uncoln, a világhírű kalandor tegnap knu 1 BerlinW51 Brüsszelbe szö-J™, ahol azonban felismerték a WRa rendörök. Trebitsch Lincolnl Wzelbe vették és még az éjszaka " n a német határra loloncollák.
Eskütt Lajost őrizetben tartják Bethlen ellen tervezett merénylet gyanúja miatt
Elítélték a Népszava szerkesztőjét Bethlen gróf m cg r ága ImazAsá ért
Budapest, október 19
A budapesti büntető törvényszék Bethlen István gróf sérelmére elkövetett sajtórágalmazás vétsége elmén 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte Farkas látván országgyűlési képviselői, a Népszava felelős szerkesztőjét egy két év előtti cikk miatt. (A cikk Oaraml Ernő aláírásával Jelent meg, aki azonban külföldön tartózkodik.) Az Ítélet végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztették.
A büntető törvényszék folyosóján a Belhlen-sa|tóper tárgyalása alatt meg|elent Esküi! Lajos, aki éveken át sokat foglalkoztatta a bíróságot emlékezetes bünperével. Eskütt Izga toll viselkedése feltant az egyik detektlvnek, aki észrevette, hogy a
kabát baloldalán tőrnek a markolata látszik. Igazolásra szólították fel a szolgálatot teljesítő detektívek, majd zsebelt átkutatták. Esküdnél egy tört talállak. Eskütlet előállították a főkapitányságra, ahol kikérdezése során elmondotta, hogy a tört védekezés céljára tartja magánál és senki ellen nem volt szándékában semmil elkö-velnl. Ezen állítással szemben a rendőrség sem tudott mást megállapítani.
Eskűttet őrizetben tartják
Budapest, október 19 (Éjszakai telefonjelentés) A főkapitányságon oly gyanúsan viselkedett Eskütt Lajos, hogy elhatározták további örizelbenlartását.
A pápa áldását küldi Magyarországnak
A TESz küldöttsége a Vatikánban
Kóma, október 19 (MTI) XI. Pius pápa ma délben fél 1 órakor fogadia a TESZ küldöttségével rómában időző magyarokat. A pápa először körüljárta a termet, a megjelentek közül néhányat megszólításával tüntetett ki. majd ftancla nyelven a kővetkező beszédet mondta:
— Az Önök képviselője, a magyar követ Informált arról, hogy mik a céljai és mi a |elcnlösége annak a nagy szövetségnek, amelynek nevé-
ben Önök Idejöttek Kómába, ószinle szívből üdvözöljük Önökéi é» ad|Uk különleges áldásunkat a szövetségre, annak minden egyes tagjára, annak célkitűzéseire, mindazokra, akik ott vannak, mindazokra, akiket szivükben magukkal hoztak, akikre gondolnak és az egész Magyarországra.
A TESZ küldöttsége megilletődéssel hallgatta a pápa atyai melegséggel elmondott szavait éa fogadta áldását.
Pacsai képviselőjelöltek rágalmazás! pere
Mlkolics Ferencet elítélték, mert kommunistának nevezte Zslrkayt
Buüupeat, október 9 (MOT) A büntető törvényszék ma tárgyalta azt a rágalmazást peri, amelyei Zslrkay János volt képviselő indított Mlkolics Ferenc nyugalmazott jó8zágfelügyelö ellen. A pacsai kerületben ugyanis mindketten JelOUként léptek fel ■ és Mlkolics
egyik röpiratában Zslrkayt kommunistának nevezte.
A törvényszék a vádlottat bűnösnek mondotta kl rágalmazás vétségében és ezért 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte, azzal az Indokolással, bogy a valódiság bizonyítása nem sikerült.
„Nem fogom megengedni, bogy élet-halál harc dnllon a foglalkozási ágak között"
A kereskedelemügyi miniszter a kartell-kérdésröl és a csodavárásról
Budapest, október 19 CBongrádvármegye 120 lagu küldöttsége kereste fel Lázár Andor igazságügyminisztert és Fablnyt Tihamér kereskedelemügyi minisztert, hogy üdvözölje őket, mint a vármegye képviselőit miniszterré történt kinevezésük alkalmából. A miniszterek ebédre látták vendégül a küldöttség tagjait. Fabinyi kereskedelemügyi miniszter egy pohárköszöntőre igy válaszoll:
— Aki ma a mezőgazdaság sorsának jobbrafordulásáért küzd, az az ipari és kereskedelme! támogatja.
Nem fogom megengedni, hogy élethalál harc és Irigység Induljon meg a különböző foglalkozási ágak közi. Öasze kell fognunk és igazságot kell szolgáltalnunk minden termelési ágnak. A karlellkérdés mögé nyugvópontot kell tennünk. Megvan a bátorságom ahhoz, hogy belenyúllak ebbe a kérdésbe olt, ahol az közérdekbe ülközik és lenyesem kinövéseit.
— Ne legyünk csodavárók, ne gondoljuk, hogy egy leiicröx kormány puszta megjelenése megfékezle a világválságot, de higyjllnk abban,
hogy meg lehet menteni a nemzetet jobb Idők számára és amit meg lehel tenni, az meg U fog történni!
11 sím ulitik. ax ellentétele TI/Iliescu és a paraascípeírt között
Slimju, október 19 Manlu 4 óra 15 perckor hagyla el a sinajal királyi kastélyt. A reá várakozó újságírók elölt kijelentette, hogy végleges formában elfogadta a kormányalakítási TUulescu külűgy-mlniszterségévrl együtt. Igy tehát az ellentélek TUulescu és a nemzet! paraszlpár! közöli elsimultak. Manlu a kormánylistát holnap délelőtt terjeszti a király elé jóváhagyás végett. Arra a kérdésre, hogy Vajda Sándor belép-e a kormányba, Maniu nem adott határozott választ. Az ul kormány csütörtökön délben teszi le az esküi.
Magfojtotta a anraMját. aztán felakasztotta ma|át •gy buáapMtl tlaztwlaalft
Budapest, október 19 A-Nádor-utca 23. számú házban Markovlcs Elemér magántisztviselőt az egyik lakásban kilincsre felakasztva találták. Az agyban holtan feküdt egy nő, akiiől megállapították, hogy Böhm Endréné, egy manikürszalon tulajdonosnője. Mnrkovics még tegnap este megfojtotta az asszonyt és azután felakasztotta magái.
A szereimi tragédia ügyében a rendőrség megállapította, hogy — amint ez Markovlcs búcsúleveléből Is kitűnik — nem kettős öngyilkosság történt, hanem Markovlcs bosz-szuből fojtotta meg a nőt. Leveleiben azt írja, hogy az asszony megérdemelte a sorsát, meit tönkre tette életét, elszakította öl családjától és menyasszonyától.
ismét megnyílnak a bécsi egyetemek
Bócs, október 19 (Éjszakai telefonjelentés) A bécsi főiskolák rektorai elhatározták, hogy ma, csütörtökön délelőtt isméi megkezdődnek az előadások az egyetemeken.
Egy 15 éves Irias leugrott a Stepbansklrche tornyáról
Bécs. október 19 (Éjszakai telefonjelentés) Ruppold Hugó 15 éves fodrász-tanonc szerdán délután a Szent István torony tetejéről öngyilkossági szándékból levetette magát és szörnyethalt. Az öngyilkosságnak ez a módja már 15 év óta nem fordult elő.
Idölárás
A nagykanlXMl nctsorológtal mae-lljrysló lelentésski Sierdln a hőmét-Mlet: Heggel 7 ó.akor +9 8 dílután 2 órakor +10 3, eate S órakor +7 8.
(Éltxakat rddlójtltntéií K ■•««»r®l*-
Ílaal Intéxst IvUntl IO *rm-
or ■ Uaiagtataa hSváltaiáa, kissé dsrOltabb Id8 sárhaitö.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai strandfürdő megvalósulása, a Babochay-telek beépítése
"ét a végleges költségelőirányzat a pénzügyi bizottság ülésén
T
________október 2Q.
Nagykanizsa, október 19
Élénkebb részvél mellett tartotta utolsó ülését a költségvetés kérdésében a képviselőtestület pénzügyi bizottsága dr. Hajdú Oyula elnöklete alatt.
Mielőtt a költségvetés végleges összeállításának tárgyalására sor került, Samu La|os Ipartestületi elnök a várost üzletbérek leszállításának ügyét tette szóvá. A városi bérh izak Ozlelbériól ugyanis közös kérvényben fordultak a városhoz a bérek leszállítása végett.
A bizottság (miután Hemmerl főszámvevő jelentette, hogy a belügyminiszter leiratot intézett a vármegyéhez, melyben közli, hogy a polgármester és a főiegyző képviseleti általánya cssk 25 százalékban csökkenthető) áttért az üzletbérek és lakbérek leszállításának kérdésére. A bizottság minden egyes üzletbérlö kérelmet külön bírálta el. Természetesen as uj bérlőkre abéraránvo-sltás nem vonatkozik, mert azokkal már a mostani viszonyok figyelembevételével történt a megállapodás. A régleknek azonban a bizottság megfelelően arányosította az Ozletbéreit. A kereskedők után nébány lakónak hasonló kérelmét intézték el. A bizottság minden egyes kérelmezőnél mérlegelni fogja a körülményeit, jövedelmét és csak azután hozza meg döntését.
Hemmerl Károly főszámvevő hosz-szabban foglalkozott a bizottságban felvetett ama kérdéssel, hogy nem lehetne-e a függőkölcsönők törlesztését elhalasztani. A kérdéshez számos hozzászólás történt A polgármester megnyugtató kijelentést tett. Ugy kelt Összeállítani a költségvetést, hangsúlyozta, hogy ne haladják tul a 42 százalékos pótadit.
A főszámvevő bejelentette, hogy a polgármester a strandfürdő kérdését Ismét napirendre kívánja tüznl. A mostani insegakció tavalyi mintára fog végbemenni: senki sem kap segélyt munka nélkül. Azért a város munkaalkalmat kíván teremteni. Elsősorban ut, föld, erdei munkát, amit mindenki e! tud végezni. Ilyen munka a strandfürdő felállítása és építése. A város 25.000 pengővel a strand-
fürdő alapvető munkált el ludja végezni. A fürdő a Merkúr-épület mellett lenne épitendö. A munkálatok tavasszal kezdődnének meg A polgármester javaslata, hogy erre a célra 15.000 pengő hitelt állítsanak be. 25.000 pengővel meg lehet oldani a sportszerű bazén kérdéséi Is.
Anmttj Náfhán * Herkules-fürdő bekapcsolását kérte a tardö-akcióba.
A polgármester kijelentette, hogy az megmaradhat továbbra Is olcsó népfürdinek. Annak ez az uj Intézmény nem fog konkurrenciát csinálni. Egyelőre a kerítést, a homok-fürdőt, a 33 méteres bazénf csinálják meg, kabinokat és öltözőt építenek.
A bizottság hozzájárult a polgármester javaslalához.
Hemmerl Károly főszámvevő ezután bejelentette, hogy a város 1933 évi költségvetése véglegesen a következőkép alakul:
szükséglet 1,707.218 P fedezet 1,480 418 P hiány 226 800 P
ami 42 százalékos pó\'odóból nyer fedezetet.
Ezzel a költségelőirányzatot a bizottság végleg letárgyalta.
Dr. Krátky Islván polgármester ezután bejelentette a Saját Otthon építési akciót, anilWI a Zalai Közlöny keddi, október 18 iki számában részletesen megemlékezett. Arról van szó, hogy a Babochay telken 12 családi ház épülne a [»ár Ismertetett módozatok mellett még a tél beállta előtt. A közmüvek, vízvezeték, csatornázás és útburkolás a Saját Olthon Építő Takarék Szövetkezet réazéről történne. A város a szükséges telket kedvezményes áron adná. A polgármester kifejtette az akció leientőségét munkaalkalom szempontjából és javasolta, hogy a telek négyszögölét 6 pengőért adják a Szivetkezetnek, azzal a feltétellel, hogy a közmüveket ők kötelesek ott létesíteni. A város elkészítteti a terveket, versenytárgyalást ir ki, a várost semmiféle rizikó nem terheli.
A bizottság több hozzászólás ulán elfogadta a polgármester javaslatát.
Husiis ma és sxombaton!
Sorsfeyy mént Icap0a/ó
a HirscQler trafikban
usxtálysors/egy töelárualióndl. ahol eddig Is már számtalan nagy nyereményt fizettek kl.
Hivatalos árak: Égisz P 24-—, fél P 12-—. negyed P e-—, nyolcad P 3-—
Csendőrkézre került a rabkertészeiből megszökött fogoly
Néhány lépésnyire gyenesdlásl lakásától fogták el szökevényt
Keszthely, október 19 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Szombaton történt, hogy miközben a nagykanizsai kir. ügyészség rabkertészetében, a város külső perifériáján, a rabok dolgozták, Sényt István gyenesdlásl lakos, akit a för-vényazék lopásért egy év, kél hónap és 15 napra elitéit, egy óvatlan pillanatban, gyalogszerrel megszökött A szökést azonnal Jelentették a rendőrségnek és rádión körözték az ösz-szes csendőrőrsökkel
Sényi útja egyenesen hazafelé vezetett, mindenütt a falvakban bujkált és csak este mert tovább gyalogolni. Keszthely elölt az egyik pincében aludt, ahol másnap csak a déli harangszóra ébredt. Ekkor folytatta útját a falujába, Oyenesdiásra. A csendörök ekkor már szemmel tartották az országutat és Sényl házát. Mikor községébe érkezett, első utja az iskolába vezeteti, ahol két gyermeke tanul. A tanítót megkérte, hogy küldje ki két gyermekét egy percre hozzá, sürgősen beszélni akar velük. A tanitó, aki nem tudott Sényi szökéséről, elegei tett Séuy! kérésének. Sényi megcsókolta őket, érdeklődött nogylétük felöl, majd tovább ment, az iskolától nem mesz-szlre fekvő lakása felé, ahol felesége éppen a konyhában főzött
Alig tette azonban Sényl a háza kapujára kezét, két szuronyos csendőrrel találta magát szemközt. Pár pillanat alatt a keze bilincsbe került és a szökevény- ismét útban volt
Nagykanizsa felé, ahonnan másfél nappal előbb megszökött.
Mikor kihallgatták, őszintén bevallott mindent. A vágy, hogy megláthassa övéit, késztette arra, hogy megszökjön.
\'\'\' A\'\' Holczer -k í á "l II t ám.....
előadó-estje
zsúfolásig megtöltötte a kiállítási termet a Kaszinóban. A kanlzssl kulfurétetnek bensőséges, tartalmas, nagysikerű kis ünnepe volt ez az este. Dr. Krátky István polgármester megnyitó-beszédében a művészet, elsősorban a magyar művészei, abban ls a helyi művészet támogatását hangsúlyozta, majd elismerő szavakkal boncolta és méltatta Holczer Rózsi tehetségének fejlődését és eredményeit utolsó, három év előltl kiállítása óta. Burbartts Lajos, a Zului Közlöny f. szerkesztője pár költeményét olvasta fel. Surányl Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanár .Valami a művészetről" elmen tartott Igen élvezetes, mélyenjáró, nagy áttekm-fésü szabadelőadást, kifejtve az utánzó ösztönből a művészei kifejlődését, az iskolás művészet m«t«-utánzásáf, ezzel szemben a művészet Igatl értéket: az élet utánzását, az élet szépségeinek meglátását és gyarapítását. Dr. Wlnkler Ernöné Munkácsi Noémi csupa Urai lágyságot, melegséget, egy mély asszonyi lélek finomságait sugtttű verseiből adott elő néhányat. — A tárlat még ezen a héten nyitva áll.
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia Idejéből) 46 Irta: Raliz* józset
— Még ne menjünk a kocsihoz, sétálni akarok...
Ugyanekkor a forrásnál egy ferde alak hajolt le, vadászkést veit fel az agyagos földiöl és csizmaszárába rejtette.
Alkonyodott, amikor a császárnő fáradtan, egy szép nap emlékével eltelve üli kocsl|ába s msga mellé ültette Dulnenfelset. Amikor a kocsi elrobogott, a ferde alak, aki az Imént a vadászkést felemelte, izzó szemekkel nézett az utolsó fák mély árnyékából a kocsi ulán hosszan, azulán fáradtan, bizonytalan léptekkel Indult a város felé, de ulközben betért az erdészhez, mert reggel óla csak pecsenyelllalot szagolt, de nem evett semmit. Az erdésznél mindég került egy ital bor, egy falás szalonna, 0 maga pedig okos ember volt, meri soha nem ismert meg senkii, akt nem mondotta meg neki, hogy kicsoda. Mikor belépett, a császári pillantotta meg, aki a szép erdészlánnyal beszélgetett. Az asztalon a vacsora maradványai szerénykedtek.
— Szervusz kollégái — Szóll a császár kesernyés mosolyai. — Hazaröpültek a madarak?
— Igen. — Felelt komoran Bar-tenstein.
— Látod, ezt érted el a francia szerződéssel I — Vetette oda a császár kaján nevetéssel és magához ölelte a gyengén védekező eredész lányL
— Igen? — Dadogta Birtens-teln és meg volt róla győződve, hogy Duinenlels elárulta. — A franciák csinálták, nem én.
A császár legyintett, azulán köny-nyedén móndla:
— Fütyülök az egészre mindenestől I Egy pohár jó bor, meg a Liza fekete szeme többet ér, mint az egész komédia. Ha megunom, egy ezred magyar huszárral belekergelem a tengerbe Lajost, akármit Iratoll veletek alá Flenry. Nc Ijedj meg, téged küldlek hozzá követségbe. Ott érvelj az ellen, amit magad szerkesztettél I
— De! — És Bartensteln jelentősen nézett az. erdészlány telé.
— Ez?... Ez nagyon jól ludja, hogy én ki vagyok, hiszen az aranyon, amit kap tőlem, rajta van az arcképem. Ne félj, ez se nem herceg-
kisasszony, »e báró, se grói, ez nem átul el. Az a ti mcsterségtek!
Az erdész lépeti be, aki arról volt nevezetes, hogy mindég nyert kártyán, de sohasem íudlák megcsipoi, hogyan csinálja. Arra persze senki sem gondolt, hogy a vendég mellett .kibicelő* Liza minden mosolya, ajakmozdulafs, szemöldökének egy-egy rángása a vendég kezében levő kártyát árulja el. Kincs volf Liza, aki mindenkivel mókázott s eddig egyetlen szerelme a pénz volt. De most olyan különösen érezte magát. Ez a szép szomorú ember, aki nagyon nagy ur lehetett s annyira hasonlított a császárhoz, nagyon megfogta a sztvél.
— No, szedd eló a kártyát szomszéd I — Szólt rá a császár Te meg Lizr, ülj oda az apád mellé és szorítsd a hüvelyku|jad, hogy nyerjen I
— Inkább rniga mellé ülnék. — Mondta a lány piiulva, lesütött szemekkel.
— Nem látlam én még azt nyerni, aki mellett le ültél. Csak ülj az apád mellé. De el ne mozdulj onnan 1
Az erdész kedvetlenül ült le és hol nyert, hol veszteti, de végeredményben a császár nyert négy aranyat.
Már késő éjszaka volt Hozzátett még llz aranyat.
— No Liza, ez a Ued, amiért olyaa Jó vacsorát pöndöiitetiél. Ezután minden nap várj és amikor Jövök, ait is megfizetem, smlt hiába főztél. — Megcsípte a lány hamvas, piros arcát — lóéjszakát szomszéd I ~ Vetette oda az erdésznek s elindult
Bartensteln konwran követte, A császár is végignézte Duinenfels és Terézia reggelijét é« nem haragudott a vértesre, sőt sajnálta őt, amiért a kacér asszony bolondol csinál belőle. Vele Is azt telte. De az bántotta, hogy Bartenslein, ez a nyomorék féltékeny mert lenni. Ugy b06zulta meg magát, hogy megforgatta a tőrt sebében és megkérdezte:
—■ Bizonyára édeaen andaloglak keilen az erdőben ml ?
— Nem történi semmi emlllésre-méltó. — Felelt fojlolt hangon Bartensteln.
— Képzelem, miket fog maga mondani a szerencséden Dulnen-felsnek ?
— Én nem beszélek, hanem cselekszem ! — Buggyant kl Bartensleln-ből. — Abban a pillanatban megbánta ezt, de már késő volt. (Folyt kör-)
1932. október 18
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI MMEK
NAPIREND OhtAbav 10, MtttürUk
Római katolikus: Vendel. Proteal. Iréné. Izr.: Th. hó 30.
Városi Muzeum es Könyvtár nyitva calllörlökön és vasárnap délelölt tO-től 13 óláig.
Gyógyszertári éjjelt sxolgálat : s „Máris" gyógyszertár Király- utcs <0. sx. es a klskanlssal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel H órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, feedden egész nap nőknek).
A polgármester felhívása a gyűjtő hölgyekhez
Tisztelettel telkérem mindazon hölgyeket, akik a* luségakclóra való gyűjtés fárasztó munkáját vállalni szívesek voltak, ho«y a gyűjtési még e hét folyamán méltóztassanak elvégezni h a még lo nem adott Íveket s/.lveekedjcnek szombaton délelőlt 12 óráig dr. l\'otyondy ...... (Városház, 1. em. 20. ajtó)
eljuttatni. Dr. Krátky látván polgár-méater
— (Hétfőn este pontosan 9 órakor) hangverseny a zeneiskola kamaratermében. Fellépnek az Iskola tanárai. Jegyek a Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál kaphatók.
— (Egy 15 gyermekes anya ünneplése) Széchenyi Aladár gróf ávenkinl 1000 pengő jutalmat adományoz egv-egy somogyi sokgyermekes anya jutalmazására. Étidén Dómján Vendeloé Ihároiberényl 15 gyermekes anya kapla a dijat, akinek vasárnap nyújtották át ünnepélyes keretek közt.
— (A Városi Nőikar) ma este rendes időben próbát tart.
— (Filléres csomagként) gesztenye és dió is feladható, a friss gyümölcs-tartalmú csomagokra érvényben >lévő díjkedvezmény melleit.
— (Versenytárgyalást hirdet) a honvédelmi minisztérium a nagykanizsai ledett lovarda vízvezetéki és csatornázási munkálataira. Határidő oklóber 24. déli 11 óra.
— (Elektromos szerelőipari tanlolyam) A nagykanizsai m. kir. áll. fémipari szakiskolán az elektromos szerelőipari tanfolyam első része folyó évi november hó 2-án nyílik meg. A tanfolyam 50 elméleti és 30 gyakorlati órából áll, amelyek általában az esti órákban tartatnak. A tanfolyamra felvehetők mindazok, akik a; elektromos Ipari előkészítő tanlolyam bizonyítványát felmutatják, vagy akik a -régi dlnamógépkezelöi tanfolyam bizonyítványával rendelkeznek éi hatóságilag láttamozott okmányokkal Igazolják, hogy leg-•lább egy éven át elektromos szerelői Vágy fémipari szakbavágó gyakorlatot folytattak. A tanlolyam az elektromos jelzőberendezések, telefonok, itb. elméletével és gyakorlati \'zerelésükkel foglalkozik. Beiratkozás » fémipari szakiskola (Sugár-ul 9.) raOhelyfónökségénél szombat és va-Mmap kivételével délután 2—5 óra között. Tandíj és anyaghasználat!
ÜL.peng6 30 nilér-
. %\'értódulás, szivszorongás, ne-r tL,/gzés\' Welemérzés, idegesség, i f6\' lehangoltság, álmatlanság a természetes „Fíreno JÓEMf" keserűvíz nasználata által igen sokszor nieg-^ii i Tudományos megállások megerősitik, hogy a valódi >«MC lózsel viz a makacs székszo-„úf nil,ndenféle jelenségeinél a leg-gfe izolgálatot leszi.A ÍW Iónéi HáVk, \'í Ryögyszertárakban, drogé-n é8 füszerUzletekben kapható.
A kanizsai kereskedelmisták az ozsonna-pénzűket adták az országzászlóra
Nagykanizsa, október 19 Mcghatóbb, kedvesebb aktusa nem volt rnég a kanizsai országzászló-rnozgalomtiak, mint *>. az adomány, ami ma érkezett a felsőkereskedelmi Iskolából.
Surányl Oyula tanár minap a remzeti zászlóról tartott előadási az intézel növendékeinek. Amikor a piros-fehér-zöld színekkel kifejezett magasztos eszméket a Ifjúság szeme elé állította, megemlékezett a Zalai Ktziöny-ben hónapok óla folyó
ország zászló-gyűjtésről és kérte tanítványait, hogy az ozsonna-pénzUkből hozzanak ók Is áldozatot a szép cél érdekében. Az előadásnak olyan halása voll a diákság körében, hogy a vékonyka tízórai-fillérekből 13 pengő 60 fillért gyűjtőitek össsze maguk között s azt ma beküldték az országzászló céljaira szerkesztőségünkbe. ,
A csekk-számlán ma érkezett adományok : fémipari szakiskola 3 pengő, Frk Ferenc 2 pengő.
„Bolondok lesztek, ha elmentek leventébe..."
Tizenőtnapl fogházat kapott a hlrtelenszáju menyecske
\\
Nagykanizsa, október 19
Nemrégen történi, hogy Kacorlak községben a leventék ünnepélyre készültek. Parancsnokuk vezetésével már sorba is álltak, hogy istentiszteletre menjenek, amikor permetezni kezdett az eső. A leventéknek természetesen esőben Is menniük kell, lévén a levenleinlézmény nem öregasszony szervezet. Mikor Hompó Józsefné ezt látta, odament és odakiáltott a leventéknek: — Bolondok lesztek, ha elmentek I A parancsnok ezért feljelentette az asszonyt, akit Izgatás miatt ma vont
felelősségre a nagykanizsai törvényszék.
— A törvény rendeli el a testnevelést, azon mindenkinek részt keil vennie, ez ellen nem szabad izgatni — világosítja fel az asszonyt
a bíró.
Az asizony azzal védekezik, hogy csak azért szólt, meri félt, hogy a leventék megáznak.
A törvény azonban törvény és ez ellen nem szabad senkinek izgatni, még az eső kedvéért és szlllói aggodalom szempontjából sem. A hirtelen szájú Hompónét 15 napi fogházra Ítélték.
Rádiót? 1...
Tö^sóTTáGYTmTT™
■EBT JÓK VAGYUNK I"
Csak a
Transdanubiától
Csengery-ut 6.
Díjtalan bemutatási
Rásxlst 1
Caere I
Ezer pengőre Ítélték Pehra apát rágalmazóját
Zalaegerszeg, október 19
A zalaegerszegi járásbíróság ez év tavaszán rágalmazás vétségeért G --6 napi fogházra ítélte Szép Ferenc zalaegerszegi lakost és Andrást János bocfóldel malombériflt, meri Pehm József zalaegerszegi apálplé-bánosról továbbadták azt a valótlan híresztelést, hogy többekkel együtt nagyösszegű péűzt csempészett ki külföldre és emiatt meg is gyűlt a baja a szerb hatóságokkal.
Fellebbezés folytán most kerüli az ügy a törvényszék elé, amely az alsófoku bíróság ítéletét megváltoztatva Szép Ferencet 20 napi fogházzal helyettesíthető 1000 pengő, Andrási Jánost pedig 10 napi fogházzal helyettesíthető _500 pengő pfnibüntelésre ítélte. Az ítélet jogerős.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Pályázat
a ScQUtx Aru&úx
rejtvényére: Fiatal fér! és feleség vagyunk, Tartós boldogságot fogadtunk, Mert ,Tartós" védjegyű kelengyét lkaptunk. tfj. Péttrmann Józtefni.
— 3 pengő lesz a „Ferde lovag" tizlves könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
— Államférfiak a alkroton elílL Nemrég hangzott el Gömbös Gyula miniszterelnök rádlószézata a nemzethez. Papén német kancellár már többlzben beatéit mikrofonba, most pedig Mussolini olasz, miniszterelnöknek a magyar küldöttséghez Intézett beszédét közvetítette a rádió. Kl gondolta még pár évvel ezelőtt l», hogy otthonában hallgathatja az államtértlak beszédeit? A mikrofon előli elhangzott beszéd mindenkihez szól ós aki hallgatni akarja, nem nélktllözhot egy Jó rádiókészüléket. mert ezenkívül annyi kellemea órát nyújt zenével, szórakozásaal, amit semmi más nem pótolhat. Bármely ázaküzlel díjtalan bemutatja az Ismert hároratej védjegyű Orion rádiókészülékeket és ezok közül mindenki talál Igényelnek é« anyagi körülményeinek mogíolelő Jóinlnőségll rádiókészüléket.
Megvolt asc elstf nttegyletl tea
Nagykanizsa, október 19
A Keresztény Jótékony Nőegylet első tea-délutánja dr. Pllhát Vlktorné vendéglátó házában volt szerdán délután. A háziak szeretetreméltósága, a jótékonyság munkafrontján csendes, mégis közismert fáradhatatlan-sága, a tél közeledtével egyre sürgetőbb feladatok átérzése első hivő szóra megmozdították a caritis táborát és diszes közönséggel töltötték meg a Plihál-curla szobáit. A meg-nyiló-lea előjeleiből Ítélve jó szezonja lesz az Idén a Nőegyletnek: — a ráváró munka soha még ennyi, de az érdeklődés is meleg és lelkes. A tea a nőegyleli társas-élet megindításának Is igen hasznos szolgálatot telt a házlak gondos figyelme, kedves közvetlensége folytán él azzal a kellemes kangulattal, ami az egész esfét jellemezte. Hozzájárult ehhez a műsor is, amelyen Horváth László zeneakadémiai növendék meleg, tömör, nagyskálálu, fegyelmezeit technikájú baritonjával, dr. Dómján litván kísérete mellett, énekszámokat adott elő nagy tetszés közben.
Barbarlls Lajos költeményeiből adott elő néhányat. Radványl Imre nagy sikerrel zongorázott.
— A Magyar Kultura uj száma meg-
Ielent. Ebből Idézzük a kővetkező soro-at: „Erő csak ott lehet, ahol öntudat van s öntudat csak ott van. ahol Ismertük saját értékeinket, ahol tollea szellemi felkészültségben állunk szemben a támadásokkal... Ezt a szellemi felkészültséget . elsősorban folyóirataink közvetítik éa szorgalmazzák Saját érdeke tehát a magyar katolicizmusnak, hogy kulturális folyóiratait szeresse, olvassa. Járassa és ter|essze .. A „Magyar Kultura" azért létenült. hogy a müveit katollkua közönséget a nap-nap mellett felvetődő közkéraéaekre figyelmessé tegye 8 azokat magasabb nézőpontok szerint esetről esetre megbeszélje." BlőflzetéH negyedévre S.eo P. Kiadóhivatal: Bpeet V. Honvéd-u. 10.
— (Gazdasági cselédek és munkások jutalmazása) A földművelésügyi miniszter elrendelte, hogy az 1933. évben megjutalmazandó mezőgazdasági cselédeket és munkásokat 1932. november 30-1 összeírják az egész országban, jutalmazás feltélelei a cselédeknél: egy helyben eltöltött 25 év, a tisztesség, becsületesség és a kenyéradó gazdahoz való ragaszkodás jegyében. A mezőgazdasági munkásoknál nem kívántatik meg a 25 év. Itl « magatartás és jóravalóság az irányadó. A megbízhatóság, szorgalom és jó-zanság melleit igazolni kell helyhatósági bizonyítvánnyal az életkort, a ctálídl állapotot, a munkaadóhoz való viizonyt, a forradalmi időkben tanuiilolt magatartált és azt, hogy hasonló kitüntetésben még nem részesült az Illető. Belső házicselédek, mini parádés kocsis, libériás inai itb. nem jutalmaztatnak. A munkaadók a polgármesterhez, Illetve jegyzőik utján a főszolgabírói hivatalhoz nyújthatják be kitüntetésre ajánlott alkalmazottaik névsorát és a szükséges adatokat
1
I IdmpcUMfl_
dtnoMnUuu fÚMi^nuíufvo^l
7050
ZALA* KÖZLÖNY
1932 október 20.
Betörő járt a Rozgonyl-utcai iskola szolgalakásában
Nagykaulz/m. október 1U
Kedden este fel 8 óra tájban betörő járt a Rozgonyi-ulcai iskolában, ahol Ácsmann János Iskolaszolga lakását fosztotta ki.
Ácsmannék kedden este fái 8 órakor eltávoztak otthonról és fél 9 órakor térlek haza. Távollétük alatt valaki lefeszitelte ajtójukról a lakatot, az ajtót álkulccsal kinyitotta és behatolt a szobába, amelyet fenekestül felforgatott. A ^Ites felfeszítette a házaspár szekrényét, ahonnan 24 pengőt vitt el. A pénz utáni kutatásban még az ágyat is átkutatta, ahol azonban semmit sem talált.
A betörő semmi olyan nyomot nem hagyott maga után, ami árulója lehetne. A rendőrség megindította a nyomozást.
=> Olcsó és Jó : Standard Lord rddtó t Trans-danubta.
SPORTÉLET
Zrínyi TE—BIOK
Vasárnap, f. hó 23-án játsza a ZTE második bajnoki mérkőzését a kanizsai pályán. Ellenfele az eddig oly szépen szereplő barcsi csapat lesz. Barcs csapata komoly ellenfél. A bajnokságban a negyedik helyet foglalja el. Ezldelg mérkőzést nem veszített, sőt lónevfl csapatokat gyűrt maga alá. Többek között Simontornyál 2:1, Dombovárl 1:0-ra verte mn, a KPAC-cai eldöntetlent ért el.
Előreláthatólag szép, nívós mérkőzést fog vivni a két csapat. A Zrínyi legénysége komplettan áll fel és be akarja igazolni Nagyatád elleni nagy formáját. A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik. Egy órakor érdekes előmérkőzés.\'
A mérkőzés félidejében a ZTE értékes dijakkal yo-yo versenyt rendez hölgyek, férfiak és gyerekek részére. Benevezési dij 10 flíér. Benevezni lehet a pénztárnál. A legjobb versenyzők Kanizsa yo-yo bajnoka elmet nyerik.
Jakubecz az alosztály válogatott csapatában
A délnyugati alosztály válogatott labdarúgócsapata vasárnap Eszéken, az ottani kerület válogatott csapatával játszik nemzetközi mérkőzést. A csapatba Nagykanizsáról Jakubecz, az NTE jóképességü csatára kerüli.
lljra Játszák a vármegyei levente-kupadöntőt
A leventelabdarugó szakosztály fellebbezési bizottsága megsemmisítette a már lejátszott és Nagykanizsa leventéi által megnyert vármegyei kupadöntő mérkőzések eredményeit. Igy a döntőbe jutott csapatok, Nagykanizsa és Zalaegerszeg újból tartoznak mérkőzni. Az első mérkőzés Nagykanizsán, november 6 án lesz a két város válogatott leventelabdarugó csapatai között.
(A MOVE llntujltó USigySIÍM) A nagykanizsai MOVE Xövéozegyesűlet most tartotta meg rendes közgyűlését, amelyen a központ képviselőiében dr. Kru-ser István országos lötltkár volt Jelen. A lemondott tisztikar helyett it követ kezóket választották meg: Elnök Dénes Jenő, titkár Wallgurszky Béla, pénztáros Sermán Antal, pénztári ellenőr Betlehem György, Jogtanácsos dr. Sztlts Uszló. Választmány: Németh Mihály, lAnyl I-áazló, vitéz Tóth Béla, Szabó .Józset, Thury Endre, Golenszky Ferenc. Póttagok: Boncze István, Váradl István, Szántó Lajos. Fólövészmester: Fekete l\'ál, Lövésimestor: vitéz Nádasy Józset.
10 szó ma az egész hirdetésünk!
1. Városi
2. Moxgó
3. Nem
4. Kérdem
5. Kl
6. Vagy
7. Ciane
8. Hald
9. FröJ}Ucf>
10. Holvdry
Közgazdaság
EzOstrókát tenyészt egy somogyi földbérlő
Kaposvár, október 19
A rossz terményárak hozták magukkal, hogy a földjükből megélni nem tudó gazdálkodók egyre vakmerőbb ötleteket valósítanak meg végső kétségbeesésükben.
Ezeknek a vakmerő vállalkozóknak egyik Igen intelligens és ügyesen számító típusa Darvas Ferenc homokszentgyörgyi földbérlő, aki a gazdaságához tartozó hatalmas parkban ezflstróka-tenyészetet rendezeti be. Az ezűstróka hazá|a Kanada és Alaska, prémje rendkívül értékes és csak a leggazdagabb osztály hölgyei engedhetik meg maguknak azt a fényűzési, hogy e díszes prémet viseljék. Egy-egy ezűslróka ára a példányok szerint külföldön 5—600 dollárt Is elér, sőt még többet Is.
Darvas Ferenc évekkel ezelőtt hozatott egy tenyészpárt. Tavaly 16 darabol idolt el, Idén pedig már 28 darabol foglallak le a szűcsök dars-bonklnt 600 pengőért.
A földbérlö szerint jelenleg a rókatenyésztés a legkillzelöbb ága a gazdaságnak, mert etetésük alig kerül valamibe, érlékesilésük viszont minden mennyiségben lehetséges.
(—) Ládagyár Barcson. A Naslci tannlngyár barcsi fűrésztelepén, hol a legmodernebb gépekkel felszerelt parketgyára is van, ládák tömeges gyártására is berendezkedik. A vállalat vezetősége tárgyalásokat folytai dunántuli erdőbirtokosokkal ujabb, nagykiterjedésű erdők megszerzése ügyében, hogy barcsi gőzfürészét, melynek évi kapacitása 15—16.000 kbm. fa, hosszabb Időre ellássa nyersanyaggal.
— A tyllmtllwi.Sk t.IepttásázSl Ir a
„Növényvédelem" és „Kertészet" legújabb száma. Cikkeket közöl még a régi gyümölcsösök felújításáról, a rózsa helyea Ültetéséről, a szólólugasról, a ribizli nyeséséről,a térge* almáról, a rózsa llsztharmatbetegségéról, a zöldségfélék teleltetéséről stb. A dúsan Illusztrált két lapból kívánatra egy alkalommal a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földművelésügyi Minisztérium) díjtalanul küld mutatványszámot.
Párls 20-33\',\'4, London 17-57, Newyork 318-25, BrUsscl 71W/«, Mllsno 26-50\' i, Msdrld 42 40, Amsterdam 208-32\'/,, Berlin 12307\'/!, Wien . Szófia 374, Prága 15-35, Varsó 58 05, Budapest -■-, Belgrád —•—, Bukarest 307.
Bum tv. 05 flU, 05 ftIL, a rozs — flll. esett.
Boxa Uszav. 76-os 13-20 -13-85, T7-«s 13*40—1390, 78-as 13 55- 1405, 79-w 13-75-14-20, 80-as 1380- 14-35, dunántuli 76-os 12-70--12-90, 77-«s I290-1Í05, 7&*s 1305-13-20, 79-es 13-20-13-35, 80-as 13-80-13-50, roxs 7-45-7-M, lak. árpa 9*70-980, zab 9-70- 9*5, tengeri tt 13-50-13-80, korpa 770 -790
á Itaieti Baak derlu-árfolrtuul
VALUTÁK
t. 19-10-19-50 fr. 79-16-79-74 k. 1691-1701 Dánk. 9960-100 80 Dinár 730-7-60 Dollár 57050-573 50 Frandst. 22-40-22-50 Holl. 229 30-23070 Zloty 63 95-64 45 Lel 3-40-3-44 Léva 3-96-4-25 Ura 29*90-30-2U Márka 135*70-13fr60 Norvég 96 60-97*60
Peseta —•--•—
Schlll. -■-*—
Svájci I. 110*70-111*40 Svéd k. 9910-100*10
DEVIZÁK Árast. 229-50-23070 Belgrád 867-877 Berlin 135-80-136-60 BrUsscl 79-26-7»-74 Bukarest 3"41-3-43 Kopenfa. 9980-100-80 London 19-21-1935
Madrid —*-■—
Milano 3000-30-18 Newy. 571 00-574-00 Oszló 9680-9/60 Párls 22-33-22-47 Práal 16*93-17*01 Szófia 4*00-4*27 Stockh. 96*30-100)0 Varsó 6400-64-45 Wien —--_-•_ Zürich 110-80 111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Sertéüvásár
Felhajtás 1712, eladatlan 466. — Elsőrendű 1-16-118, szedett 1*00—1-04, szedett közép 0-86- 092, könnytl 0*78-0-84, l-sö rendű öreg 1*00-1*04. ll-od reodU öreg 0-84—0-90, angol süldő I. 085-090, szalonna nagyban 1*70—000, zalr 200-
000,
10-000, zalr 200-1 08. félsertés 1-24-1*56
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám.
A legsúlyosabb- megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. VipyAzzon az amémzttécérel
Köztudomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a löbbi szerveket: tökélstss emésztést biztosíthat, kl rsgsdsl vizet Iszik.
IPtdfT\'wtSEK
orarprmywm -vpiso-CwjM «íflu[m,.-J 0 ím. (m> c sM«.nnn
Hln4sn««l.ás|1 keresek azounalri,
vagy november l-re Fóut 24. I. cm. 4709
■ifa««la*ay (elvétetik Hortby Miklós-ut 6. Kslnpüzlet.
Holgéf kertész keres 10 hold lóidét felei megmunkálásra. Cin: Hortliy Miklósát 13, vendéglő. 4645
gyermekkocsik mélyaa
_________árksa rak......
Arissath baiár árubálába
InSnitaH Árhmm raktárra érkeztek
2759
Earaxokéa, etöiiobás lakás Báthorv-utcs 20. sz. alatt kiadó. 4ftít
Vennék Jóksrbsn levó használt Ir*a4-p*t. Kositollli borkereskedő. 4678
2 szobás lakáa minden mellékhelyiséggel november 1-ére 30 pengő bénél átadó. Clm l kiadóban. 4705
laUiiallstks*
t.ai
esetleg Üzletre\' kiadók.
stfesa Uuabáa, U. kél- éa aayaaakáa lati Irodahelyiségek novem-
4710
EafwsakAa Ukás s/tonna\' kiadó. Bővebbet\' Relchenfíld, Erssébet-téi a 4716
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávázószerek:
Porpácok: Ieáves pácok:
Arzópác Bigrlol
PorzoI Hlgosan
Tlllantln Tlfiantln
Dughagyma
5ul satisrs
«t2s kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növéuy-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér la
A bíróság mellett. Telefon I30C
2911. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Tamás János ügyvéd által képviselt Bogár Németh Oéza Javára 180 P - HU. töke él több követelés és Járulékai erejéig a ugy kanizsai klr. Járásbíróság 1932. évf 2911. uámu végzésével elrendelt kl-elégitéal végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi Jnnfua 16 án lefoglalt 2945 pengó - ült becsüli Ingóságokra a nigyksnlzssi klr. Járásbíróság lenti számú végzésével ai árverés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XU. t-c. 30. §-a alapján a lent megnevezett s a foglilási Jegyzőkönyvből kl nem tUnö más fogUI Istók {svára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és bs ellenük halasztó hatályú Igénykereiet folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedett Iskásán, Nagykanizsán, Főnt 8. szám alatt, a llzelett összeg levonásával leendő meg tartásira határldáül 1932. évi október hó 31. napjának délelőtt 10 órája tűzetik kl amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetiig becsáron alul la — de a kikiáltást ír kétharmadánál slscsonyabbán nem — el fogom sdnl. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási áis egyezer pengőn slnl vas. iz 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak szok árverezhetnek, sklk s kikiáltási ár egytlzedrészét bánatpénzt" leteszik.
Nsgykanliss, 1932. sxept. bó 24-éo.
Haán Gyula s. k.
klr. Jbir. végrehslló ,718 mint bírósági kiküldött.
Nyomaton a liplula|dono> Köitazdssági R.-T. Outenbcrs Nyomda és Délzulai Upkiadó VállalaU könyvnyomdájában Nagykauúsáii. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 239 *tis»
NagykaHluHi ittKL október 21, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gserktsstóseg éi kiadóhivatal: Póut 9. mám. Keastbeljrl íókkladóhlvatal: Kowutti «t» 31
Felelős szerkesztő Barbarlts Lajost
Clófluléal ára : egy liúra t pengd BO 1111 Saerkcaatóatgl éa kiadóhivatal! Uleton\' 78. i
Mégegyszer
a megye-kérdés
(bl) Szerdal »zámunkb.in „Az ör-döfí a talon* c. cikkünkben foglalkoztunk a vármegyék területi átszervezésének ujabban megint mindjobban kísértő kérdésével. Cikkünkkel kapcsolatban Gyömörey György fölspin a kővetkezőkben nyilatkozott:
— Semmiféle hivatalos tudomásom nincs arról, hogy a racionalizálás során a vármegyéket tisztán geográfiai szempontokból kikerekítenék, mert hiszen akkor a legideálisabb volna köröket húzni, melyek közép pontja lenne a székhely; igy egyetlen szélső helység sem panaszkod-hatna, hogy a másik megye székhelye őhozzá közelebb van.
— Megütközéssel olvastam a Zalai Közlöny cikkéi, — folytaita a főispán — de Ismerem annak rugóit Ez az elgondolás, félretéve minden hagyományt, történelmi fejlődést, tisztán a lokális érdeket szem ilitt tartva szerelné a megoldást látni, megfeledkezve arröl, hogy a balatonfüredi Járás elcsatolásihoz Zalavármegye közönsége Jószántából sohasem Járulna hozzá. Él még ugyanis a megye közönségében a történelmi hagyományokhoz való olyan ragaszkodás, mely minden erővel igyekszik megvédeni a megye ezeréves birtokáHomáoyát és azt lát-izólag előnyös lokális érdekekéri megcsonkítani nem engedi. Ezt az országol Trianonban megcsonkították és ha most a racionalizálás helytelenül felfogott követelményeként magunk megyünk tovább a csonkítás utján s ha alku tárgyává tesszük az öli vármegye megszentelt területéi, hogy talán egy-két község érdeke kielégülést nyerjen, — ez elismerése volna a trianoni halárok változtathalatianságának.
— dondol|on csak vissza a cikkíró a lörök hódoltságra, amidőn a megszállás alatt lévő összes vármegyék megtartották kereteiket, ezzel is dokumenlálva, hogy a balszerencse nem örök és emiatt nem szabad ötl Jogokat feladni. A történelem Iga-\'olla e megyék hagyományhüségél.
— De a legteljesebb tárgyilagossal Ítélve meg a balatonfüredi lírásnak a megyéhez való viszonyál, semmi hátránnyal sem jar Füred népének 17. a körülmény, hogy a megyeszékhelytől messzebb fekszik, [binl Veszprémtől. Ugyanezt elmond-haluá Vasmegye |ó része is Zalaegerszegre nézve. Bírósági szempontból, gazdasági szempontból Veszprémé Füred és etéren a köz-\'eszgatásl hovatartozás nem adhal változást. Fürednek járásbírósága, adóhivatala, főszolgabírói hivatala van A megyeszékhellyel a törvényhatósági bizottság tagjainak nobile ? he uma, a néha előforduló alispáni nivalall, árvaszéki ügyek kívánják « érintkezési. Ehhez elég az állan-aoan javuló közlekedési állapot és
» a körülmény nem ok n megcson-
llasra- A már cmlllellem körhuzá-
területl változások lévén, nem pedig maga a lerülell változtatás elve, — okfejtésünk is természetszerűleg csak ama indokok körül lorgoll, amelyek alapján a szóbanforgó racionalizálási térkép készült
Főispánunk nyilatkozatával tehát nem kell vitába szállnunk, hiszen a hagyományok llszteletbentartása te-
son kivül semmiféle megoldás nincs arra, hogy a vármegye egy-egy része a székhelytől lávol ne érezze msgál. Ujabb kedvezőtlen lerüleii megoldásokért tehál nem adható Zalavér-
megye ősi lesléből egy darab sem oda I •
Előző cikkünk premlssája a megyebeosztás térképes tervel szét int!
A pénzügyminiszter legújabb rendelete azok ellen irányul, akikből hiányzik az adófizetési készség
Méltányos esetekben ezután Is engedélyezik a. részletfizetési kedvezményt
Rmlnpeiit, október 20 (Éjszakai telefonjelentés) A pénzügyminiszter az együttesen kezeli közadők hátralékainak behajtása céljából minden pénzügyi hatósághoz rendeletet intézeti, melyben rámutat arra, hogy az utóbbi évek során a fizetési képesség csökkenését még tokozotlabb mértékben előmozdította a fizetési készség loromlása. Ez ax állapot tovább nem tartható fenn,
meri adót fizetni a legelső állampolgári kötelesség.
A kívánt cél elérésére a rendelet különböző Intézkedéseket tartalmaz, melyek elsősorban Is a nagy adóhátralékok behajlását vannak hivatva biztosítani. Kivételes esetekben ezután Is kapható részletfizetést kedvezmény. A rendelet különösen azok ellen irányul, akikből hiányzik az adófizetési készség.
Nagy ünnepségek között leplezték le Bómában Endresz és Blttay emlékoszlopát
„Endresz és Bi\'.tay mártírhalála legyen örök záloga a magyar-olasz barátságnak"
Hónra, október 20
A llllorlol repülőtéren ünnepélyes külsőségek közölt leleplezték azt az emlékoszlopot, amely Endresz Qyörgy és Blttay Oyula emiékél örökíti meg. Az oszlopot Mussolini elhatározásából Róma város kormányzója emeltette. Az ünnepségre kivonult a légügyi minisztérium dlszszázsda, a légügyi hadtest zenekara és azok az olasz repülők, akik Balbo vezetésével át-repüllék az Óceánt. A laaclsla milicia díszszázada az oszlop mögött sorakozott lel. Vele szemben gyülekeztek az olasz és magyar előkelőségek.
Az ünnepség D\'Ancora, Rőma alkormányzójának beszédével kezdődöli, aki kegyeletes szavakkal emlékezeit meg a magyar repülés tragikus hőseiről. Utána kürtszó közben leplezték le az olasz nemzeti zászlókkal boritott oszlopot.
Ezután Valle tábornok tómal üdvözlésre emelte karját és háromszor egymás után mondotta Endresz Oyörgy és Blllay Oyula nevét, mire a repülőtisztek Presenlel kiállással válaszollak. D\'Ancora gróf ezután az emlékűit) talapzatára helyezte Mussolini babérkoszorúul, ma|d Róma víiosánsk bíbor és aranyszínű
szalaggal díszített koszoru|át tette le. Hóry András quiilnáll magyar követ meghatva mondott köszönetet a magyar nemzet nevében és a magyar kormány koszorúját lette le.
Majd vitéz Szabó László őrnagy, a qulrináli követség katonai attaséja a magyar honvédség nevében koszorúzta meg az emlékmüvet. Ulána Pékár Oyula, a TESz küldöttségének vezetője mondolt szívhez szóló beszédet. Hangoztatta, hogy Endresz és Bitlay mártírhalála legyen őrök záloga a magyar-olasz barátságnsk. Beszéde végén Pékár Oyula színién koszorút helyezett az emlékműre. Ezulán Bendlk József ny. alezredes a magyar légügyi hivatal nevében helyezeit koszorút az emlékműre. Utolsónak Terranova, a magyarbarát olaszok egyesülete Ifjúsági csoportjának elnöke koszorúzta meg az emlékművet, ma|d felhangzott a magyar Himnusz és a katonai zenekar az olasz királyi Himnuszt és a Olo-vinezzál játszotta el. A felvonulás előli az olasz repülőtisztek külön tisztelegtek az emlékoszlop előtt.
Délben az olasz miniszterelnökség a Villa de Esteben látta vendégül a TESz delegációját.
kinlctében — bár erre előző cikkünkben az emiitelt okból csakugyan nem (értünk kl — voltaképpen nincs különbség felfogásunk és a fenti nyilatkozat közöli — egészen addig, mig Zalából el nem vesznek valamit. Mlnthog/ azonban tény, hogy Zalából el akarnak venni (egyelőre mindegy, hogy felelős vagy Telelöl-len-e az elgondolás) és minthogy a füredi járásban lényként ismerünk régóta olyan mozgalmakat, melyek a Veszpiémhez való teljes kapcsolódást célozzák, a hagyományok min den tisztelete, mellett Is jóelőrit kell hangol adnunk annak is, hogy Zalt ujabb és esetleg mégis csak bekövetkező megcsonkítása esetén nem vagyunk hajlandók cserébe három faluval megelégedni. Ellenben — ha már a hagyományokat a közigazgatás racionalizálásának tervei bármi okból nem tisztelik — érvényesüljenek Zala Javára Is a gyakorlati éleinek, a ma megváltozott tempójának követelményei, annál inkább, mert ez Zala egyik halódó városának, Kanizsának életmentő vérátömlesztést Jelentene
Az csak természetes, hogy minden megye ragaszkodik ezeréves kereteihez és különösképpen ragaszkodik hozzá az egysrer már keservesen megcsonkított Zila. De ha a .falrafestett ördögből* egyszer mégis valóság lenne, ha a mai éleinek gazdasági szempontokra való u| és kényszerű beállítottsága a kormányzat elhatározásában erösebb determináns lenne, a vidék lelkében ösztönös, ősi hittel élő tradíció-tiszteletnél, — akkor már késő lenne a veszett fejsze nyeléért (a megbontott letülell egység nelyelt legalább illó kárpótlásért) való igénybejelentés.
Igaza van főispánunknak: — ne bántsák Zalamegyél I S ha nem bántják, mi sohsem adunk belőle önként egy talpalatnyit se másnak és nem kivánunk Zalának sem a máséból. A lokális (értsd : kanizsai) szempontok pedig ezesetben megelégesznek azzal, amiért már régóta és sokszor sikra szántunk: — ahogyan Füred célszerűségi szempontokból Veszprémhez tartozik bírósági és gazdasági vonatkozásban, éppen ugy a a gazdaságilag máris Kanizsára gravitáló szomszéd területeket csatolják — az ezeréves megyei területek csorbítatlanul hagyásával — a nagykanizsai bíróság területéhez.
Ezt kívánják a lokális érdekek, a megyei érdekek pedig azt, hogy a megyét senki ne bántsa, de aki az uj Idők parancsára mégis le akar törni belőle egy darabot, az legalább igazságos és a mai élethez szabott elgondolásokkal kísérletezzék. A megye maradhat és maradjon az ezeréves megye, de a hagyományos határok közölt való élet hadd Igazodjék a ma ritmusához.
laaiárás
(Éltzakal rddló/tknlétl * Wataaraló-glal Intéiaá Jaleatl aate 10 órakor ■ Daráit, kiaaó hDaSa ld« várható.
ZALAI KÖZLÖNY
Rothermere: tartós európai békét nem lehet tartós Igazságtalanságra alapítani
London, október 20 A TESi küldöttségének római tartózkodása alkalmából lord Rothermere a következő tartalmú táviratot küldte Mussollnlnek:
Tartós európai békét nem lehet tartós Igazságtalanságra alapítani.
Az az önuralom, amellyel a magyar nemzet a trianoni szenvedéseket tűri, bizonyltja, hogy |oga van különleges elbánást követelni a maga számára. Ehhez a törekvéshez Olaszország miniszterelnökének további jóindulatú segítségét kérem.
jm.xruuT.-u-u j -mviTiTiTtíivri" *......
A minisztertanács letárgyalta a nemzeti munkatervet
A tervezet a Ház összehívása előtt kerül nyilvánosságra — A kormány a tej- is szénkérdéssel is foglalkozott
% ___
A KUlUgy mlnisxter nagyjelentőségű HOxép-lsltolal retorm/a
l/l rmiul am agyeíoMnl folvé/olekner Budapest, október 2<l Hóman Bálint kultuszminiszter nagyjelentőségű középiskolai relorm-jánsk lényege az, kogy a középiskolák alsó osztályaiban egyforma tsn-tervet állapit meg és s felsőbb osztályokban kezdődik a megkülönböztetés a humanisztikus és reálgimnázium között. A miniszter a polgári Iskolát nyolcosztályuvá akarja fejleszteni. Hir szerint az egyetemi felvételek dolgában Is uj rendelkezést kíván életbeléptetni, nehogy a diákság kénytelen legyen külföldi egyetemekre beiratkozni.
Slztüs berceg lesz Lengyelország királya?
Budapeat, október 20 A párisi Volonlé azt s szenzációs hirt közli, hogy Lengyelország hamarosan királyság lesz és Slxtus pármai herceg, Zlla királyné fivére s Irón várományosa.
Eskfltt Lajos szabadlábra került
Budapest, október 20 Miután semmiféle adat sem merült fel arra nézve, hogy Eskütt Lajosnak a törvényszéken bárki ellen lámadó szándéka lelt volna, ma délután szabadlábra helyezik.
A polgármester felhívása a gyűjtő hölgyekhez
Tisztelettel felkérem mindazon hölgyeket, akik az inaégaketóra való gyüj-tóe fárasztó munkáját vállalni xzlvoeek voltak, hogy a gyűjtést még e hét folya-máu méltóztassanak elvégezni s a mis le nem adott Iveket szíveskedjenek szombaton délelőtt 12 óráig dr. Potyondy aljegyzőhöz (Városház, 1. em. 20. ajtó) eljuttatni. Dt. Krátky István polgár meater.
A ferde lovag
(Korrajs Márts Torózln Idejéből) 47
Irta: Balázs Józaat A császár nem szólt többé. Elgondolkozva ment Bartenslein mellett. Duinenfelset egyenes, uri gondolkodású férfiak ismerte, de bevallotta magának, hogy olyan asszony, mint a császárnő, őt is megtántorithatná, ha nem — lenne a felesége. Sok nő volt már az éleiében és senki ugy nem ludta mint ő, hogy a férfi nem tud ellentállni a szép nőnek, tehát sohasem a férfit tariotta hibásnak. Ebben az esetben pedig teljesen ártatlannak tudla, mert a rangkülönbség teljesen kizárta azt, hogy a férfi lehessen a kezdeményező. S itt mellette haladt a ferde ördög, aki sálánl rafinériával vetette el közlük a viszály magvát. Elhatározta, hogy eltávolilja haladéktalanul.
Mikor a császárnő kocsi|a a feljáró elé gördült, Fuchs grólnő futott eléje aggodalmas arccal. Látva Terézia derűsen sugárzó szemelt, megkönnyebbülten mosolyodolt el s elismeréssel szólt Duinenlel8bez:
— Gróf ur mindég fel tudja deríteni Őfelségét — Azután az övéből csillogó tör markolatára esett teaintete és halkan súgta: — Ofalu-
Budapeat, október 20
A kormány lagjai ma délelölt Gömbös Oyula miniszterelnök elnökletével minisztertanácsol tartottak. A minisztertanács, amely fél 3 óra után ért véget, a nemzeti munkatervvel foglalkozott és folyó ügyeket tárgyalt.
A miniszterelnök a csütörtöki minisztertanácsról
Budapeat, október 20
QOmbOs Oyula miniszterelnökhöz a ma megtaitotl minisztertanács után azt a kérdést intézték a hírlapírók, hogy mit tárgyalt a minisztertanács ?
— A nemzeti munkatervet tárgyaltuk le a minisztertanácson — válaszolta a miniszterelnök. Végigmentünk a terv összes pontjain, mosl már csak az utolsó simítás is át-stilizálás van folyamatban.
Arra a kérdésre, hogy mikor rioz-zák nyilvánosságra a tervet? a miniszterelnök a következőket mondta:
— Mindenesetre a Ház összehívása előli.
Ezután megkérdezték a miniszterelnököt, vsjjon várhatók-e a minisztertanács után sürgős intézkedések ?
— Igen, felelta a miniszterelnök. Holnap reggel már bizonyos intéz-
lálok. — És elsietett a császárnő ulán. Amikor Teréziát levetkőztették s a komorna távozott, megjegyezte. — Felség, a tőre elveszeit
— Egy derék lovagnak ajándékoztuk. — Felelt Terézia derülten.
— Nem léi, felséged, hogy harag lesz belőle?
— Előbb megszurtuk. De ne ijedjen meg, ez a seb nem halálos. — Évődött a császárnő.
— Ez nem halálos? Talán kapóit a lovag súlyosabbal Is?
— Reméljük, hogy igen 1 — Dévajkodott a császárnő és hosszan kacagolt, majd dúdolva lépett a fürdőmedencébe, melynek tükrében egy ideig kedvtelve nézte habfehéren ragyogó bőrét, azután nagy locsolással fürdőit, hogy a grófnő
ne kérdezzen lője semmit... •
Másnap korán reggel Duinenfeis grófot hivatta parancsőrtlszljével a császár és msgánlakoszlályában fogadta, ami nagy ritkaság volt olyanokkal szemben, akik udvari szolgálatban vollak.
— Foglaljon helyet kedves gróf, beszélni szeretnék önnel, hisz On sem osztrák, mint ahogy én sem vagyok az. Nem a diplomatához fogok kérdési intézni, hanem a kalo-
kedések megjelennek, még pedig pénzügyi vonatkozásban.
A lakosság megélhetési problémája a minisztertanács előtt
Budapeat, október 20 A mai minisztertanácson fontos kérdések kerültek megvitatásra. Hir szerint Imrédy Béla pénzügyminiszter gazdasági védelmi rendelkezések ügyében teli előterjesztést (a kormánynak. Szóba kerüli h tejkérdés, a szénkérdés és általában mindazok a gazdasági természetű teendők, amelyek a lakosság megélhetését vannak hivatva sürgősen könnyíteni.
Az angol egyházak
Is határozott leszerelést követel* nek az egyenlőséf jegyében
LondOL, október 20 (Éjszakai telefonjelentés) MacDonaid miniszterelnök csütörtökön fogadta az Összes angol egyházi hatóságok .leszerelési küldöttségét". A küldöttség sürgette, hogy \'Anglia határozott leszerelési politikát folytasson. mégpedig a teljes egyenlőség alapján.
nához, akitől egyenes feleletel várok. Ha nem mondhatja meg az igazat, arrs kell kérnem, hogy hallgasson. Azt szeretném tudni, milyen körülmények között jött létre a francia szerződés ? ...
— Bartenslein báró ui kér kihall-gatisL — Jelentette a parancsörtlfizt.
— Ma nincs időnk a báró ur számára. — Felelt szárazon a császár. — Addig mlg a gról ur itt tartózkodik, senki* sem fugadunk. — Tette hozzá s a parancsöriszt távozása ulán várakozón fordult Dulnenlelshez.
Duinenfeis nyugodtan elmondta, amit a szerződés keletkezéséről tudott.
— Ón tehát meg van győződve arról, hogy a felséges asszony nein tudta mit ir alá ? — Kérdezte végül a császár.
— Ugy van felség, ez szentjmeg-gyözödésem. — Felelt Duinenfeis határozottan.
— Ezt nagyon köszönöm, mert éppien öntől nem vártam annyi őszinteséget a tegnapi nap után. -■ És a császár jelentősen mosolygott.
Duinenfeis elkomolyodott és nyugodtan állta a császár mosolygó tekintetét, azután halkan mondta:
— Felséged már halion bohó éc
_____1932. október 21.
Egy- és mds a „ft&etö vendégről"
Kedves lldml
Hallom, hogy Te is a rossz gazdasági viszonyokra való tekintettel, mini okos, élelmes falusi asszony arra gondolsz, hogy az Idei nyár tanulságai alapján fövőre Jlzeiő vendé get" hívj házadhoz. Én mint pesti asszony sok mindent hallok mosl a nyáron lezajlóit „fizeti vendég"-esetekről; a zirt sietek Neted egyet s mást megírni részben tanulság, részben tanács alakjában — mielőtt ebbe az uj üzletágba belekóstolnál.
Régi dolog, hogy nemcsak egyes növények nem bírják el más országok klímáját, hanem éppen ugy van ez az élet bevett szokásainál Is. Amli egyik ország társadalmi temperamentuma és évtizedeken ál beidegződött szokásai lehetővé tesznek,> ugyanaz n másikban életképtelen korccsá, sőt ártalmas keievénnyé fajulhat.
A .Paying guesl" angol intézmény és az ungol mentalitásnak megfelelő lehel, de nem a miénknek. Az angol évtizedek óta ugy van nevelve, hogy mm törődik a saját szomszédjával, élt a saját határozott életét, városban, vagy falun egyaránt. És eszébe sem Jut ebben magát bárhol Is megzavartatnak érezni. És a ,D\'ont as question" (ne kérdezzI) alapelvéből kiindulva, ami az angol jó modor egyik sarkalatos ponlju, — nem Is érzi sehol ennek u veszedelmét. Mlg minálunk a legkesavesebb gazdasági válság idején is, mikor ég a saját háztájunk teteje, annál Is Jobban érdekel az, hogy Pityl Palkónénak hány pár selyem komblnéja van ? maga stoppolja-e Pltyl Palkó harisnyalt, vagy sem? továbbá, hogy hánykor kelnek, kikkel leveleznek, mit és mennyit esznek ? és sangvl-nlkusok-e vagy pesszimisták ? Természetesen a ritka kivételektől kalapot emelve bocsánatot kérek. Amis azonban a vendéglátók és a fizeti-wdégek mindezt kl nem kapcsolják magukból és teljes szabadságot nem adnak egymásnak, teljes érdektelenséget nem tanúsítanak egymás ügyel Iránt, hanem a nap nagy részét Idegölő beszélgetésbe kényszerítve tötllk, addig ez az Intézmény mlnd-
rajongó aprodokról, akik élő istennőt imádtak. Közéjük tartozom, mintha rokonaim lettek volna, Tudom, hogy Felséged vissza akarja szeretni Lotha-ringlát. Vigyen magával arra az útra, legjobb katonája leszek I
A császár kezét nyújtotta Dulnen-felsnek, aki felállt, aswtin vállár? tette a másik ktzél;
— Nagyon, nagyon Orülók, hogy nem csalódtam önben, mert már kezdtem elveszíteni a bitemet leljesen. Ígérem, ha elindulhatok a felszabadító ntra, ön lesz a főhadsegédem. Ez a beszélgetésünk pedig maradjon mindenki számára ismeretlen.
Duinenfeis meghajoll és kiment. A folyosón Barlensteln parancsőr-tlszlje várta:
— A mélóságos ur kéreti excel-lencládat, szíveskedjen hozzáfáradni.
— Mondja meg a báró urnák, hogy a felséges asszonynál kell jelentkeznem, ahol ő Is szíveskedjen haladéktalanul megjelenni. — Feleli és sietve folytatta útját, mert hivatalos elfoglaltsága már negyed óra előtt elkezdődölt. A császárnő ugyan ritkán látott ily korán hivatalos dolgaihoz, de néha megtörtént. Alig lépett be a császárnőével szomszédos dolgozószobájába, Bartenslein nyitott be hozzá. iFolyt köv.)
i93i; október 21.
ZALAI KOZLOHY
két félre nézve a pdr pengi esetleges haszonnál Is nagyobb kárt fog tenni barátságban és idegekben, rrfínt amil t az egész üzlet megér I
Hallottam olyan berendezésről is, ahol a háziasszony elment, Idegenek egymásra utalva, tarkítva néhány külföldivel, a fii beállított személyzettel, nagyszerűen megvoltak. Olt azonban, ahol rokonok Ismerősük, félig baráti, félig üzleti alapon vállalkoztak erre, legtöbb esetben fiaskóval WgződOil. — Tudok olyanról, ahol egy pár nap múlva dühös cso magolások után vállak szét és tudok olyanról, ahol hetek múlva csöndes vagy hangot undorral szivükben, vagy legjobb esetben lidérc-nyomástól szabadulva vállak szél — Később hallottam, ulónyaralásra kellett mennlök. És ezután jöttek a kölcsönös kritikák és pletykák és apró kis lódltások és elferdltések, melyek nagyra növelék a felebarátok érdek lődését és fantáziáját. — És lőn a nyaralásnak pihenés helyeit ezer fárasztó, kimagyarázó, helyreigazító ténykedése. — Igy hát édes lltm, ha már dicséretedre legyen mondva, bele akarsz fogni ebbe az uj üzletágba, lehetőleg ne kezdj ismerőssel és Isten ments rokonnal, ha pedig mégsem Ismeretlen jönne Hozzátok, hagyjátok egymást egész nap békében. Brldge-t ajánlok I És harmonikus neutrális hangulatot az étkezéseknél. Kapcsoljatok kl ez alatt Is olyan személyi és társadalmi vonatkozású lémákal, melyeknek éle lehelne, mert ha rnár átvettük az angol payngest-el, ■vegyük át az ő náluk dívó személytelen társalgási Is. Ez alapon kívánok sikert, elhatározásodhoz és szeretettel ölel: Rózsid.
A másolat hiteléül:
vitéz Békey Bélán*
önként jelentkezett •gy sikkasztó kanizsai szabósegéd
Nagykanizsa, október 20 Takács József kanizsai cipészsegéd néhány héllel ezelótt felkereste Lldltt Miksa Király-utcai szabó-mesteri, akihez ruhacglnáltatás végett elvitt bárom méter szövetet. Amikor., be. akartmenni a szabór mester lakására, abban a pillanatban lépett ki a kspun Papp Antal 25 éves szabósegéd, aki néhány nappal azelőtt még a szabómester szolgálatában állott.
Pspp megállította Takácsot és amikor megtudta, hogy anyagot visz ruhacsInáNltás végeit, elkérte töle a szóvetet azzal, bogy a mester nincs oiihen, adja oda neki, és jöjjönvele a lakására, ahol mértékel vesz róla.
Takács, aki ugy tudta, hogy Papp még mindig a szabómesternél dolgozik, minden gyanakvás nélkUI követte a szabósegédet, aki elvezette a lakására és ott mértékel vett róla. A szövetet természetesen otthagyta.
Néhány nap múlva Takács József el ment a szabómesterhez, hogy felpróbálja a ruhát. Ekkor értesült arról, hogy Papp már nem áll Lldltt Miksa szolgálatában. Nyomban a szabósegéd lakására sietett, ahol azt a választ kapta, hogy Papp Antal már napokkal azelöll eltávozod Kanizsáról. Takács ezulán a lendörségen feljelentési lett Papp ellen.
Mint most utólag kiderült, Papp
a szövetei még Nagykanizsán eladla, aztán Kaposvárra szökött. A lelkiismerete azonban nem hagyta nyugton, mert mintegy kéthell csavargás után, hélfón 3ste odament a kaposvári Kossuth téren szolgálatot teljesítő rendörhöz, akinek elmondotla, hogy Nagykanizsáról jött, ahol sikkasztott és ezért kéri, hogy állítsa
Nagykanizsa, október 20 Városszerte kommentálják már illetékes tényezőknek azt a tervét, hogy a nagykanizsai m. kir. vámhivatalt sokkal kisebb apparátussal Murakereszturra viszik és az ezzel együttműködő útlevélvizsgálatot Is Murakereszturra helyezik át.
Mint értesülünk, kompetens tényezők felülről kérdést intéztek illeni MÁV vezelőembeiekhez aziránt, hogy a vdros mennyiben lenne hajlandó hozzájárulni a vámhivatal további fenntartásához. (Hogy a 107.000 pengős megyei, 50.000 pengős rend-
Nagykanizsa, október 20 A pénzügyi bizottság tegnapi flléséről szóló beszámolónkban megírtuk, hogy a várostól üzletet bérlő kereskedők együttes kérvényben fordultak a polgármesterhez, az üzletbérek leszállításáért. A pénzügyi bizottság méltányolta Is a kereskedők kérelmét és esetenként elbírálta és leszállította a béreket.
Most a város többi keteskedől is komoly tervvel foglalkoznak. Az a
Nagykanizsa, október 20 Az Amerikában, Bécsben, de már korábban idehaza is széihámoskodó Csonták Ferenc ügyében érdekes fordulat lörlénl. A kanadai Wlndsor város postabélyegzőlével ellátott hivatalos levelet hozott ma a posta Nagykanizsára, a bűnügyi halóságok elmére, amelyben Papp János ottani evangélikus lelkész elmondja Csonták amerikaiszélhámosságalnak sorozatát. Felsorolja a lelkész, hogy Csonlák hogyan férkőzött a bizalmába, hogyan csalt kl tőle és híveitől pénzt. „Az egész amerikai evangellkus egyházra szégyent hozott ez az ember" — Írja a lelkész, aki levelében fel-
elő a kapitányságra, mert úgyis tudja, hogy előbb, vagy utóbb, de elfogja a rendőrség.
A ki posvárl rendőrség őrizetbe vette Papp Antalt, akinek elfogatá-sáról értesítette a nagykanizsai rendőrkapitányságot Az önként jelentkező fiatal sikkasztó! csütörtökön Kanizsára szálliiották.
őrségi, 50.000 pengős iskolai hozzájárulás ulán még a vámhivatalt is a város segítse eltartani az államnak, legalább Is bizarr ötlet a város faal terhel melleit. A szerk)
A nagykanizsai vámhivatal leépítésének tervével foglalkoztak már a helybeli kereskedelmi és Ipari érdekeltségek Is, melyek most elhatároztak, hogy küldöttséget fognak meneszteni a kereskedelmi és pénzügyminiszterekhez és kérni fogják, hogy hagyják meg továbbra is a vámhivatalt Nagykanizsának.
kívánságuk, hogy azietbérelket november 1-től a háztulajdonosok szállítsák le a mostani nehéz üzletmenetnek megfelelően. Az OMKE nagykanizsai kefllelének legutóbbi összejövetelén elhatározta, hogy az üzletbér leszállítása ügyében egységes és nagyarányú mozgalmat indít a noiemberl negyedre, mert a JelenJegi ■ízletbéreket a mostani forgalom mellett nem tudják megfizetni.
jelenti Csontákoi. Megírja, hogyan férkőzött be Csonták egy gazdag amerikás magyar házába és megkérte a leánya kezét, de egy szóval
sem említette, hogy nős. Valóságos vádirat, amit Papp lelkész Irt Cson-ttkról
Mlulán a levél formális feljelentés Csonták Ferenc ellen, a szélhámossággal gyanúsított emberi nem Budapestre, hanem Nagykanizsára fog-Iák hozni a diplomáciai kiadatás után, hacsak nem a bécsi biróság vonja előbb felelősségre az állítólag ott is elkövetett házasságszédelgési kísérlet miatt.
munkához jutni, még kétszer megismételte. Mikor negyedszer próbálta, megzavarták munkájában. Mindig akkor ment ki a temetőbe, amikor a temető őre szombat délestén a templomba ment Istentiszteletre.
Egyszer azlán rajta vesztett éa « csendőrkézre került. A törvényszéki főtárgyaláson töredelmesen mindent beismert.
.A nyomorúság vilt rá*, mondta bűnbánóan. A törvényszék az enyhítő szakasz alkalmazása mellett Laklcsot hátom havi fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős.
Szentivinyi Avantgerde társulata pengős élé-adásokkal, uj stílussal indul uj widébl kürutjéra
Nagykanizsa, október 20
Akiben a színjátszás múzsája felgyújtotta egyszer a szépért való rsjongás csodálatos örökmécsesét, azon hiába vág végig az élet ezerágú kancsukája, hiába markol az Idegeibe a gazdasági krízis jegyében pusztuló világ ezerfejö hidrája, — valami szent megszálltságot dpel az a lelkében és viszi, viszi, mint viharban a mécses! és oltárt emel neki a romokon Is.
Igy szüleiett meg Szenllványt Béla színigazgatónak Kanizsán Is jólismert és az Idők mostoha sodrában széthullott staggionejábói, mint a magyar színművészet phönix-madara, az Országos Művész Szin-ház Avantgarde-előadásalnak terve. Ezzel az avantgárdé-társulattal indul negyedik évi vándorutjára Szent-iványi Béla. Mindenütt csak 3 előadást tar!, Összesen S pengőért. A repertoárja 27 darab. Mind a 27 irodalom. Mind a 27 olyan, ami még sehol nem voll műsoron. Minden újszerű rendezésben, stilizált, modern kiállításban. Náger, Indián, arab stb. exotlkus költők magyarra fordltot! művel mellett esperanio Madách és Shakespeare esték. (Utóbbiakat Bécsbe is viszi és a kokil világkongresszusra!) Adytól Heyer-mansig, Móricz Zsigmondtól jack Londonig,Herceg Ferenctől Voltaire-lg széles ivet ölel át a repertoár.
A társulat fő erőssége maga a direktor és Salgó Ilona, a felesége. Oabányi BOske, Bihart Irma, Rad-ványl Allce, Kovács Árpád, Halász Kálmán, Füredi Józsel, — csupa jól Ismert nevek a színház-rovatok olvasói előtt. A rendező-gárda élén Pünköstl Andor, a neves esztétikus áll, követik : dr. Németh Antal, a müncheni színház rendezője, Rékai András az Operaház, Rádal Dénes a Nemzeti Színház, Baróti József a Belvárosi Szinház rendezője stb.
A Szenllványl társulat 1928-tól*. máig 171 állomáson 1481 előadást tartott, ebből 786 magyar, 695 külföldi mű. A társulat eddig 20.500 kilométeren hordozta meg a pusztító viharba sodródott magyar színjátszás kultúrájának hittel lobogó lángját.
Az Avantgarde-előadások egyik állomása Nagykanim lesz.
Három havi fogházra Ítélték a keszthelyi zsidótemető perselyfosztogatófát
Nagykanizsa, októbor 20 | napon kiment az Izraelita temetőbe, Lakics István keszthelyi beton- ahol a temetőperselyekből kiszede-munkás hosszabb Idő óta munka- gelte az adományfillérekel és enni-nélkül volt és nemcsak magát, de valót vell érte. Ezt, minthogy mln-édesanyját is el kellett tartania. Egy den igyekezet mellel! sem tudott
Küldöttség megy a miniszterhez a nagykanizsai vámhivatal érdekében
A nagykanizsai OflKE akciója az flzletbéreknek november elsejétől való leszállítása érdekében
Nagykanizsára hozzák a Michiganban „leikészkedő" Csonták Ferencet
A wlndsori evang. lelkész leljelentést tett a nagykanizsai bűnügyi hatóságoknál
ZALAI KOZLONV
1932, október 100.
Ozlete met
a mai naplói Horthy Wiklóe-ut II. alá áthelyeztem.
Kérem a n. é. közönség további szíves pártfogását
Ozv. Hahó Barnabásné
kozmetikai és nöi fodrász-s.alon.
Mozgószinház
Nem kérdem, ki vagy?
Kellemesen fűlött mozi, újonnan átszerelt leadókészülék, mely a legfinomabb árnyalatokat sem engedi . elveszni, telt páholyok és egy ragyogó kiállítású, egészséges meséből felépített film, amely teljes két órán keresztfii tartolta állandó derültségben a közönséget: ezeket az impressziókat vittük magunkkal a Nem kérdem, kl vagy legnapesti bemutatójáról.
Ezt a ragyogó vígjátékot nem előzte meg nagyszabású reklámhadjárat. Ezúttal maga a film csinált reklámot önmagának. És ez várakozáson felül sikerült is. Ilyen épkézláb vígjáték talán még nem pergett a kanizsai mozi vásznán. A kitűnően felépített, fordulatokban gazdag és minduntaiari kacagtató jelenetekben bővelkedő vigjálék-mese felhőkarcoló magasságba ugrik az eddig lálott, sokszor bosszantó naivitásokkal spékell vígjátékok fölé. Ebben a darabban épp annyi a művészi szépség, mint a derűs elem. Botvdry Qéza mesteri rendezése ebben a filmben Is érvényre juttatja azt a művészi nivót, amit a magyar rögtől elszakadt, Idegenben dolgozó művészeink reprezentálnak szerte a világon.
Bolváry Qézán kivül nekünk, magyaroknak még egy okunk van Büszkélkedni ezzel a filmmel, amelynek misik magyar művésze a kitűnő SzÓke Szakáll: Az ö sajátságos humora adja meg biztos vonalvezetését a vígjátéknak. Szaval, mozdulatai ellenállhatatlan derül árasztanak abban a^ előkelő művészi háromszögben, amelyet a pikáns szépségű, kellemes hangú és Irigylésreméltóan elegáns l.lane Hald és a nagysikerű bonviván, Gusztáv Fröhtlch egészítenek kl.
Mindvégig lebilincselő az a néma szerelmi párbaj, amit az elkényeztetett nagyvilági dáma és a sofförré szegényedett gróf vívnak egymással. Llane Hald titokzatos, gőgös asszonyisága megadó alázatba olvad elegáns partnere férfias akaratában és amíg eljut idáig, addig felvonultatja előttünk művészi késségeinek diszkrécióba csomagolt színeit.
A Nem kérdem, kl vagy film első állomása a mozidirekció legújabb jelszavának: Kiveset, de jót I
D. M. J.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 81, péntek
Római katolikus. Oraolya sz. Proliat:
Orsolya. Izr.: Th. hó 21.
*
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
OyógyaxerUrl IHoll szolgálat < a „Mária* gyógyszertár Király-utca 40. sz. 4a < klaksnlssal gyógyssertál.
Oőzltlrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétté, szerda, péntek délután, áedden egész nap nőknek).
— (Oyőmörey főispán niegblza
fása) Kállay Miklós földművelésügyi miniszter miniszterré történi kinevezése ellenére Is megtartotta a Gyümölcstermelők Országos Egyesületének elnöki tisztségéi és meghlita az egyesület alelnökét, Gyömirey Oyörgy főispánt az elnöki teendők ellátásával.
— (Hétfőn délután városi közgyűlés) A város jövő évi költségvetését tárgyaló közgyűlés hélfön délután lesz. Szombaton délután a pénzügyi bizottság még egy ülést larf, amelyen a közgyűlés elé kerülő folyó ügyeket tárgyalja.
— (A nagykanizsai folyammérnöki hivatal uj vezetője) A földművelésügyi miniszter november 1-től Kofranek Vendel kir. műszaki tanácsost, a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal föntycl teendőinek ellátása alól — eddigi kiváló és buzgó szolgálatainak elismerése melleit — felmenletle. Egyidejűleg a fenti hivatal további vezetésével Galambos Jenő kir. főmérnököt ideiglenesen jnegblzla.
— (Az OMKE estélye) Az OMKE nagykanizsai kerülete szombaton este 9 órai kezdettel saját helyiségében kizárólag tagjai részére — hölgyek részvételével — fesztelen estét ren dez. Belépés díjtalan.
— (3 pengő lesz) a .Ferde lovag" tlzives könyvalaku kiadása. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
— (Jogerős a rablógyilkos lengyeltóti szabómester életfogytiglani fegyházbüntetése) Mint ismeretes, Nagykanizsán fogták el annak Idején Szabó Kálmán lengyeltóti szabómestert, a „sánta gyllkosl", aki a mult év őszén fejszével agyonverte és kirabolta özv. Simák Mártonná lengyeltóti iratikosnöt. A kaposvári törvényszék ez év tavaszán tárgyalta ezt az ügyet és Szabó Kálmánt rablógyllkosság büntette miatt életfogytiglani fegyházra Ítélte. Az iiéletet most a Kúria is jóváhagyta.
Tárlat -hírek
Sassék képkiáltttdsa a Polgáii Egyletben még vasárnap estig áll nyitva. A minden várakozási felűlmu 6 érdeklődés az örvendetes erkölcsi siker mellett anyaglakban is megnyilvánul. Máris, több kiiünö vászon talált gazdát, sőt, ami ma a legérdekesebb, egyik-másik képért több reflektáns Is jelentkezeti.
Holczer Elli tárlatát ugyancsak meleg érdeklődés kíséri a Kaszinó ban, ahol még pár napig nyitva áll. A mai kor színeinek, vonalainak és felfogásának kedvelői számára ériékes élmény, grafikai részében pedig (Igy üzleti reklám-tervekben) országos színvonalon álló ez a klállllás.
Pályázat a Sc§Utx AruQdx
rejlvényérc : Fess leányka a Kató, Szól Is hozzá a Palkó: Ejnye, de szép a ruhád Talán a Schűlztót való ? Ugy bizony, felel Kató, Ruhám mindig SchOtztőt van, Vászon, creton vagy maki, Mindig tartós és olcsó.
Belém Évtke.
— (Qyengeelrnéjü leány hozzátartozóit keresik) Tótszentmárlon községben október 12-én Vlaslcs Istvánné ottani lakoshoz egy 13—15 év körüli gyengeelméjű leány ment be. Személylelrása: 145 cm. magas, hajlott, arca hosszas, szeme kék, szemöldöke és haja szőke. Ruházata : fehér bluz, piros kötény. Síülel nevét nem ludja megmondani. Síját nevét ls csak Annának mondja. Érdemleges sdit a letenyei Örssel közlendő.
Eréa, vérbő, ktvér eaibarsk számára a természetes .Fereao Józset" keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlkódés nélkül kOnnyU és rendes bélntllködéal biztosit.
ÉRTESÍTÉS.
Tiszteletlel i\'rtesitem Nagykanizsa és vidéke közönségét, hogy « sallértlsztitás árát 8 és 10 fillérre leszállítottam.
Festést, tisztítást legszebben, legolcsóbban vállalom.
Tisztelettel
Varga Nándor
tiüjjfeslő, gőstnosó és vegytlaztltó Horthy Mtklóa uí 8.
— (Ai NTE táncestélyel) Ismét megkezdődnek a Polgári Egylet földszinti termiben. Az első ilyen lánc-estély november 5-én este fél 9 órai kezdelle! lesz. (Az NTE vigalmi gárdája ma este 7 órakor megbeszélést tart a Polgári Egyletben.)
— (Eltűntek) Schtalnger Ibolya 24 éves kanizsai leány már régebben ellünl szüleinek Magyar-utca 84. szám alatti lakásáról és azóta nem adolt magáról életjelt. — Özvegy Zsltvai József né 74 éves öregasszony, aki szombaton reggel azzal távozott el a Barakk 60. szám alatti Ismerőseitől, hogy lakást megy magának keresni, még a mai napig sem lért vissza. A rendőrség mind a kél eltűntet keresi.
— HMit k.U hátanként Wa«14W> >n ■KI nlsdaakhask sluoaaa LlttaatiU.U Ul.lt? Már a reodes táplálkozás mellett ls annyi fölösleges salak, eméasíhetet tea rostanyag, bomlási termék, halmozódik föl az emésztőosetoriiáb&n, hogy azoknak la, akiknek rendaa az emén-tésük, Időnként nlapoenn kl kell ttaz-tulnlok. Nem hiába tnrtották a ráglak jó orvosnak azt, aki ló hashajtőt tudott aduL A sok hashajtó trözött aa orvoeok előnyben részesítik az Artln-drazsékat Az orvoa tanácsára két-három pici Arttn-ezemecakét este bevéve, reggelre normállá, bőséges űrüléaünk lesz, anélkül, hogy gondolnánk arra, hogy hashajtót vettünk be.
— Szép csíkos kötött trico anyagok minden színben kaphatók a Schatz Áruházban.
Adja be hozzánk!
BzakuarOan, oloaón megjavítjuk I
TRANSDANIIBIA R.-T.
Csengery-ul 0.
Telefon 4-13.
Szenzációs olcsó női- és leányka kabátvásár!
Raktárra érkeztek nagy választékban legújabb faconu angol és francia szabású kabátok a legszebb kivitelben igen olcsó árban 35 P-íől feljebb. Tekintettel a rossz gazdasági viszonyokra 35 éve fennálló üzletünket teljesen átszervezzük, a kész női ruhákat ós szőnyegeket eddig nem létező olcsó áron árusltjuk, mivel ezen cikkeket tovább nem tartjuk.
We,s*f®id és Fiicher - divatáruház -- a Gólyához
1932. október 2L_____
— íAmyaköuyví hlrsk) Nagykanizsán sz okt. B-től 15-lg terjedő héten » gyermek szüleien, 6 Hu én 3 leány: Frank tlézii kereskedő és Perkó Annának rk. leánya. Sigl Oyula törvéuyszékt altiszt ca Kovács Annának rk. Ma, Szalut József napszámos ós Kummer Máriának rk ieánya, Varga István vasúti nui.kás é» Kotnyek Rozáliának -is. Ha, Simon Jánoa bolttszolga és Molnár Teréziának rk. Ha. Mozsnójf Józaet kovácsoegéd éa Kra-nauef Annának rk. 11a. Házasságon kívül született I tlu és I leány. — Halálozás 9 tőrtént: Szmodlcs Antal töldin rk- 84 éves, Sári János napszámos ág. Ii. ev. 02 éves (Iharos), Bereoz Juliánná házvezetónö rk. 80 éves. Farkas Eva rk. 25 napoa. Rodek József távtrdamunkás rk. 20 éves (PetrlveDte). Tavaszt Terézia mindenes rk. 28 éves, Vágl Erzsébet óvodai dada rk. 43 éves, Hardl üyuláné Tilos Matild rk. 86 évw, Horváth f,áa»|ó rk. 1(1 hónapos. Házasságot kötött 3 pár: Horváth György kőmüvessegéd és Szekeres Ksrollua rk.. Rózsás István vasúti munkás és Haha Anna rk., 3zabó (lábor raobstesMsegéd ós Horváth Mária rk.
— (A liösl sírok kivilágítására) mindenszentek! gyertya vagy pénzadományokat kér Nagykanizsa hazafias és kegyeletes érzésű lakosságától a MOVE elnöksége. Gyűjtőhely o Stampfüzletben.
— Forró Pál r.«ánya: Sllvia két táncosa Jelent meg e héten a Világvárosi Regények népszerű sorozatában, A kiváló Íré ebben a regényében egy Ipari kémkedés Izgalmas&u felépített eseményeit lrla la. A szerelem, amely átszövi a történetet, nem enyhíti, hanem fokozza » leszültséget Kétségtelen, hogy mindenki egy Uttőhelyélion fogja végigolvasol Forró regényét, amelynek Ars 10 fillér.
— (Amikor a szegény lopja meg a szegénységet) Kovács István nagykapornak! 26 éves kertész-segéd munkál jött keresni Nsgyka-nlzsára. Egy vasárnap esle egy ház
i elölt rádiót hallott szólni. Eközben k észrevette azt Is, hogy egy Unom, >j kerékpár van az udvaron megtámasztva. Korács ugy tett, mintha a rádiót hallgatná, közben körültekintett, hogy nem látja-e valaki, azután egy óvatlan pillanatban leikapott a biciklire és elszáguldott. A kerékpár Koízeándk József nagykanizsai posta ál tiszté volt. Nemso-,\' kára Kovács István Lakatos József kiskanlzsal OslfoHozó cigánynak a putrijából kiemelte az ablakot és azon a vasvlllát bedugva kihorgászott egy csomó ruhát. Prémes kabátot és egyebet. Persze a dolog kiderült és Kovács István rendőrkézre került. A nagykanizsai törvényszék kilenc hó napi börtönnel sújtotta.
I
I
r= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Kiadja a laptulajdonol Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Détzslsl Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a aziro.
S
RairkulunUfU Uttta Vílliiit
MENETRENDJE
érvényes 1932. október 2-tól
APRÓHIRDETÉSEI
ki nilM IHIiia m »«Ks Se psssr. MM alkl ma—L^rnáb ál M
M mMr, Jatm MW mt S|* IPL
i*mSAu <• alüiani M mSg — (Ur, sriaSn Mtw >iSil STMr. n»,i ■ li I w-Makk* Ha ni Ml >w mimmrn.
Sl» golyói csapágyak mtóboz, ipectáti isn olción Ford- es Foidaonboz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedésében 3822
SsaáripSMkss ItassliSs, k4> r*w, esetleg kát- és awsaskss Is-
kásák, Uzlel- ás Irodahelyiségek november 1-te kiadók. 4710
Oiptt jm*trmm tsssátlltstt árban kaphatók krmmtk Bazár-udvar. W65
2 szobás lak*a minden mellékhelyl-aéggcl november l-éfe 30 pengő bérrel átadó. Clm a kiadóban. 470t
Ölesén kMák üzlet- éa raktárhelyiségek, kuiöabsjárau bútorozott szoba — Deák-tér 2. 4711
8—4 szobái teljesen elkülönített lakáat udvar és keit használattal keresek. —
Pollik M. EmIL 4MT
(ssslpsqrvát, Jó karban lerfit, 5 méter nagyságban vennénk. Tejkózpont IS
^—
•• b.
OHi_
is sok pénzt takarít mag, ha
nyomtatványa szükségletét és kBnyvstt lapunk
nyomdájában, Ffi-ut B. alatt rendeli meg.
ZALAI KÖZLÖNY
N6YEN
kapja a
Zalai Közlönyt
, iövő bó elsejéig,
ha ITIOSt eKHbet
100% PALCSICS
clsö nagykanizsai selyem-, kelme-, tonalfesiö és veoy-itsxiltó üzem. ^^
SPORTÉLET
Zrínyi TE-BIOK
Nagykanizsa, október 20
Vasárnap délután 3 órakor kezdődik a ZTE—-BiOK ba|nokl mérkőzés. A barcslak a legerősebb csapatukkal jönnek Kanizsára. Előreláthatólag erős, nívós mérkőzést fog vlvnl a kél csapat. A győztest meg-, jósolni nem lehet.
Elömérközés 1 órakor a ZTE 11. —13 FC csapatai között Ezen a mérkőzésen mutatkozik be a ZTE színeiben Pestről Kanizsára került két KISOK válogatott Is.
Helyárak: páholy 80 Hll., tribün 60. állóhely 30 fillér.
Az NTE vasárnap Szigetváron játszik
Nagykanizsa, október 20
Az NTE Ismét vidéken játszik vasárnap a bajnoki pontokért Az őazi szezon utolsó vidéki mérkőzése ez az NTE-nek és ha itt is sikerül győzni, ugy valószínűleg megtarthatja az őszi szezonban az előkelő első helyéi. A szigetvári csapat saját otthonában nem lebecsülendő ellenfél, különösen az NTE ellen szokta a meglepetéseket szolgáltain!.
A vasárnapra tervezett Eszék-Délnyugat válogatott eszéki mérkőzés elmarad, Igy Jakubecz ls játszhat sz NTE-ben. Nélkülözni kénytelen azonban Dlngll és Császt, akik a Turul mérkőzésen komoly sértllé-sekel szenvedtek és igy vasárnap nem játszhatnak.
Vadászlovaglás
A „Jurislch Miklós* falkavadász társaság f. hó 21-én vadászlovaglást rendez. Meet 9 órakor a vágóhidnál, halál! Kiskanlzsa sormás! kijáratától 400 méterre északnyugatra levő homokbuckáknál.
(Yo-yo verseny) A ZTE vasárnapi mérkőzése előtt yo-yo versenyt rendez .Kanizsa yo-yo bajnoka" elmért. Az érmeken kívül értékes dijakai Is kapnak a versenyzők, ha megtelelő számú versenyző nevez be. Nevezési di| felnőtteknek 20, gyermekeknek 10 fillér. Benevezni a főpénztárnál lehet.
Közgazdaság
Párta 20-34, London 17-53, Newyort 517*H, Brüssel 71-tf7\'/i, Milano 26-47, Madrid 42 40, Amatsrdsm 208-30, Berlin
123 05, Wien---. Szófia 373, Prága
15-34, Varsó 5800, Budapest -T Belgrád —•-, Bukarest 3-07.
Buza tv. 05 flli, dt. 05 filL, a rozs 10 fül. esett.
Buis Uazav. 79-oa 1315-1300, 77-es 13-35 -1385, 78-sa 18-50 - I4tt>, 79-es 13 70 -14 15, 80-os 1376—14-30, dunántúli 78-os 12-65—12-85, 17-ss 12-65-13-00, 78-os 1300-1315. 79-ss 1315-13-30, 80-ss 13-25-13-45, rozs 7-35-7-45, tok. árpa 9-70-MO, zab 9-70-885, tso-|trl (uj) 7*40—700; korpa 7-80 -7-60.
A lMMtt luk tertxa-áríelyuMl
S>ll. : • tr.\'
lk. I
VALUTÁK >11. 1»25-1W» 79*16-79-74 1681-17 01 Dáak. 1001)0-101-20 Dinár 7-10-7 40 Dollár 57080-573 50 Francia t. 22-40-22-50 Holt 229*5-230 95 Zloty 6395-64 45 Lsl 3 40-3 44
Lm 3 95-4 25 Uro 2990-3020 Márka 135\'7(>-136 60 Norvég 97-30-68 30 Psseu -•—-•-
Schlll. ---\'—
Svájci I. 110-70-111-40 Sv4dk. 9940-100-40
DEVIZÁK Amst 22Ö-75-23095 Belgrád 840-8 50 Berlin 135 80-136-60 Brüssel 79-26-79-74 Bukorsst 3-41-3-43 KopohJOO 20401-20 London 19-34-1948 Madrid -•——■-Milano 3000-30-18 N«wy. 57100-67400 Oszló 97-50-96-30 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-00-4-27 Stockh 9880-100 40 Vsrió 64 00-64 45
Wien -•-■-
Ztlrtch 11ÖS0-1I1\'40
Wien cteorlng árfolyama i 80.454.
SertésváiSr
Fdha|tás 2541, dsdsUon 280. - Elsőrendű 116-118, jzedstt 1-00-1-06, szedett közép 080-0-94, könnyű 0-78-0-84, l-jő rendű öreg 1-00-UH, ll-od rendi öreg 0*84—090, angol süldő I. 065-OSO, szalonna nsgyban WO-OOO, zsír 200-000, huaö90-106. félsertés 1-24-1-56.
■aflykanlaaalah találkuólwly* ai
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
trasákal-Mr-VasoUllsa^s
Vsiutillomálra Erzaébet-téne
4-a
548
7-10 1
820 S C
1118 * fl
12-M a a
! 13 2S « $
MOS s 4
16 50 1 5
17*» ■ Ja 1 4
18 06 N
19S0 a
22 a >
i 23*
2JM
Divat aysnaskkaaalk hatalmas választékban Kiafmann Károlynál. 4409
POOANYVARI
uradalmi tájboraim kaphatók liter esklnt már M tUMtért. Legkisebb tétet 26 liter.
aaoaa láisti MMiiu
mu BotUlyásy-^co 26. aáa.
etaaé MWwsMa. Magán|áró ua-lagttréssgéppel tatsrésastést éi aprítást
vállaiok. Baroa, Erisébtl-lér 11. sz. 44M
ZALAI KÖZLÖNY
1932. Október 21.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel gizct,
mely hólyag, vese é» gyomorbántalmaknál kitűnő hatása
InkiM alaáw ItnertiWtW.
Firafcttr: WitSZ üéfi, Wrtty-^n M. Talerw SIS
Nagy
széna-termése
lesz jövő évbeiv, ha rétjeit most ősszel
ínűtrátj^á
zza!
Díjtalan ismertetőt és felvilágosítást ad:
ORSZÁG JÓZSEF
m*g, műtrágya, tormán? éa növény-védöazerek kereskedéae
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A báróaigl palola mdktt.)
Menetrendjegyzék.
Érvényest 1931. *«i október hó 2-tfil.
Budapest déli pu.—Nagykanizsa vonalrész
Von száma ütnak a neme Honnan érk. II indul Hova Von száma atnak a neme a/cmély gyors személy motor gyors
1220 1232 1202 .1212 12 U 1208 személy motor gyors s/ernéJy ■ gyors tludapest déli Keszthely Budapest déli 4-40 II 0-30 7-27 3 \' 3 610 1125 i |[ S 8-45 1300 í, í, 14-30 2007 J P i 18-00 23-31 | 18-30 Budapest déli Keszthely Budapest déli 1219 1207 1213 1211 1231 1201
kocsi és étkezökocsl Prageisko.
Az 1207/1208. az. vonatokkal egy I, sgy II., III. oazt. kocsi Trleate.
II. oszt. kecsl Róma, egy hálókocsi Velence,
Nagykanizsa
1418 személy Sopron Óltó 3
1432a motor 7. -F.gerszcg 7-23 1 13-39 J 17-37 «
1412 gy. szem. Wien S. B.
1414 személy Sopron
Sopron—Wien S. B. vonalrész
"TTTs
1315 1614 18 35
személy
Az 1417/1418. sz. vonalokkal egv III. oszt és e déli pu.—Zalaegerszegre, II., 1ÍI. oszt. Kocsik Wien S.
Az 1411/1412. »/ vonalokkal egy II , III. oszl. kocsi Pécs oszl. kocsi Sopron—Susak közüli «
Sopron Szombathely Wien S. B Szombathely y II. oszt. kocsi van l.-re és vissza.
Wien, egy I., II., III
T?TT 1433 1411 I gy. szem. 1431 | motor Budapest
"THo 1447 1411 1441
Nagykanizsa Pécs vonalrész.
személy | Budapest k.pu.
Barcs gy. szem.l Pécs vegyes
m -
7-40 § 16 04 í 2246 d
Az 1440/1441. sz. vonatokkal egy 1.,
5 4-Sé
1 13-49
* 17 50
* 2105
Wca I 1441) 1
Barcs 1412
M46a
Budapest n pii. 1448 |
gy. szem.
vegyes
személy
I., III., o. kocsi Budapest déli pu—Pécsre.
"W
1247 1201 1241
Nagykanizsa
Trleste
gyors
személy { Maribor gyors , Trleste személy j Mdríbor Az 1207/1208. és mint a Budapest déli pu.-
Maribor (Marburg) gl. k.
vw
J j a 0-05 Trleste [ 120S gyors 9\'36 e i j! 4-45 Mirlbot, Vngtit , 1240 személy 1808 4 \' * 11"47 Trleste 1202 gyorí
2110 * d 14 00 Mulbot, Pr.ici. | 1244 | személy 1201/1202, sz vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, -Nagykanizsa viszonylat alattiak.
Hirdessena Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.032/1932. ~~ Tárgy: Gazdasági cselédek és munkások kitüntetése.
Hirdetmény.
A M. Kir. Földmivelésilgyi Miniszter abból a célból, hogy a gazdasági cselédeknek, gazdasági munkásoknak és földmunkásoknak serkentő példát nyújtson és hogy a becsületes munka s hűséges szolgálat a gazdasági munkavállalók kőiében erkölcsi elismerést is nyerjen, az olyan gazdasági cselédek és munkások, illetőleg földmunkások részére, akik az egy helyben töltött hosszú szolgálat, illetve munkásságuk által, magatartásuk és jóravaló-ságuk által társaik közül kitűntek, hűséges szolgálatuk elismeréseképp — az eliiiull évekhez hasonlóan - - az 1933. évben is pénzbeli jutalmat és elismerő oklevelet kiván adományozni.
E célból a jutalmazásra javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyéi, személyi adatait szolgálati viszonyuk körülírása mellett velem kell az érdekelteknek legkésőbb 1932. évi november hó 20-ig közölni.
Nagykanizsa, 1932. október
hó 15-én. Polgármester
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnks
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi ós iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, \'gyászjelentéseket, néyjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Eas^flOftfaaiB
TELEFON:
78.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebköny veket, bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket, niintaziicskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
SE
tt a laplulajdonos Közgazdasági R.-T. Outenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nafykaoizsán. (l-\'elclfts Uzletvszetö: Zalai Károlt.)
TI. írvioljma? 240 uim
NttgylUMUM 1932. október 22, szombat
Ara 14 HUtr
ZALAI KÖZLÖNY
Saarkcsatőaég é» kiadóhivatal Keaatbelyl nókkladóhlvatal
főút 5. szám. Koaautb-atca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra B pengő M UUár Sserkesalóségl (t kiadóhivatalt teleion: TS. a>
A vásott bérletek Ugye
Irta: dr. Hoch OaakAr A DSzA vasúttársaságnál bérletjegyei váltókat és Igy a nagykanizsaiakat közelröl érdeklő, jelenleg aki uálls kérdést, a MÁV Igazgatósé ga a hozzá intézett beadványra egyelőre a kővetkezőkép intézte ei: .Magyar Királyi Államvasutak. Igazgatóság. Oy. C. 31001/82—1932. szám. C. r
Folyó évi szeplember hó 20-án kelt — sa|át és érdektársal nevében hozzánk intézett — beadványára kö-zOljak, hogy a volt DSzA vasúinál érvényben volt vonalbérletjegyeket nem szolgáltathatjuk ki.
ilyen béiletjegytypus az államvasutak vonalain eddig rendszeresítve nem volt, mert a közel 4000 km-en érvényes csoportos (rayon) bérletjegyek rendkívül alacsony áraik miatt a MÁV vonalakon teljesen beváltak.
Annak Illusztrálására, hogy a csoportos bérletjegyek használata a csak egy vonalon utazók részére Is menynyire kifizetődik, álljon ilt az alábbi példa:
Egy Ili. osztályú nyugati csoportos mérsékeltáru éves bérletjegy ára 590 pengő, ebből egy hónapra 49 pengő esik. Ezért az ősszegért egy hónapon át gyorsvonattal telszéssze-rtntl számú utazáseszközölhetőNagy-kánlzsa—Budapest s azonkívül a Dunántúl nyugatra lekvó összes államvasút! vonalon.)
Ha Hgyelembe vesszük, hogy Nagykanizsa—Budapest Keleti p. u. vl; szonylatban egy Ili. osztályú gyorsvonat! menettértljegy 34 pengőbe kerül (Budapest Déli p. u.-ról 31.60 pengőbe), könnyen megállapíthatjuk, hogy a csoportos éves bérletjegynek egy hóra eső ára kevesebb, mint másfél ily utazás menetdíjainak Osx-szege. Kétszerannyi, vagyis 3 utazás esetén a bérletjegy már 50 százalékot meghaladó kedvezményt képvisel. Heti egy utazásnál (amivel a
Sskorlalban számolni kell) a mér-tlés, Illetőleg a megtakarítás mintegy 66 százalékot tesz kl
Ha még tekintetbe vesszük, hogy a csoportos bérletjegy-tulajdonos bérletjegyének érvénytartama alatt — akár üzleti, akár családi ügyben\' rendszerint más vonalakat Is számos alkalommal vesz Igénybe, még magasabbra értékelhetjük a csoportos bérletjegyek előnyeit.
Felhozott példa világosan bizo-nylt|a, hogy csoportos bérletjegyeink a csak egy vonalat használók részére is kiválóan megfelelnek, mert csak ily korlátozott felhasználás melleit is mintegy 50—80 százalékos mérséklési biztosítanak.
Mfg|egyezzük, hogy az elöadoltak ellenére is foglalkozunk a vonalbérletjegyrendszer bevezetésének kérdésével s amennyiben Idevonatkozó lO\'Mbl számításaink azt Indokolttá teszik, nem zárkózunk el vonalbér-WJ\'gyek életbeléptetésétől. Budapest, 1932. október 14.
A kereskedelmi löosztály : Olvashatatlan alilráa s. k. kormány tőtanácsoH, ignxgatóhelyetlM".
Az elzárkózás Indoka nem állja meg a helyét, mert a jegybérlök legnagyobb része jegyét azért váltotta, hogy Budapestre, Illetve a Balatonra olcsón jusson el, már pedig lehetetlen más irányba utaztatni azokat, akiknek akár Budapesten, akár a Balatonon vart dolguk.
Ha a nyugati csoport bérlete 590 pengőbe kerül, akkor a legegyszerűbb és kézenfekvő megoldás az, hogy kisebb vonal bérlete a kilométerek számával arányosan kevesebbe ktraíjSn. A filléres gyors bevezetése megmutatta, hogy olcsó ár mellett a közönség utazik, Igy az olcsó vonalbérlet az ily bérlök számát növelné és igy jul a vasul nagyobb bevételhez.
Minthogy a fenti értesítés a kérdést nem döntötte el, III az Ideje, hogy annak kedvező megoldását a hivatalos város, annak agilis polgár-
mestere vegye kezébe, járjon el a MÁV illetékes ügyosztályánál, kapcsolódjanak a kérdés helyes megoldásába az Illetékes érdekképviseletek és akkor lesz mód és alkalom ahhoz, hogy a rég! állapot még olcsóbb bérösszeggel maradandó legyen.
Etvárbatluk volna, hogy a MÁV a DSzA vonalak átvétele alkalmából a kellemes bérlet megszüntetése helyett olyan, a közönségre előnyös és kellemes újításokkal áll elő, amelyek megerősítik azon álláspontot, hogy a vasuli magánvállalatok Ideje lejárt és az egységes, állami kezelés a közönség érdekelt minden irányban kielégilL
Mosl, amikor a vasúti díjszabás 50 százalékos mérséklése kísért a forgalom emelése és a nagy pénzszűke miatt, akkor a vasul érdeke, hogy vonalbérlet olcsó kiadásával a bevételt növelje.
Megjelent az insógjárnlék-rendelet
Budapest, október 21 (Éjszakai telefonjelentés) A belügyminiszter rendeletet adolt ki az inségjárulék kivetéséről, meiy szerint az inségköltségek ledezésére a városokban egyszeri Inség/árulékot kell kivetni a jövedelemadó, társulati aáó és az általános kereseti adó fizetésére kötelezetlek terhére. Az egyszeri járulékfizetésének alapja az 1932. évre kivetett állami Jövedelemadónál alapul veit és a város területéről származó 1931. évi adóköleles tiszta jövedelem és az 1932. évre kivetett társulati és áltaiánoa kereseti adónál alapul vett 1931. évi adóköteles nyereség, illetve jövedelem. Az egyszeri járulék kulcsa a jövedelmi adó fizetésére kötelezetteknél az előbbi pontban meghatározott adóalap ulán Járó jöve-
delmiadónak 20 százaléka, a társulati adót fizető kötelezetteknél pedig a társulati adónak 20 százaléka Az általános kereseiiadót fizető kötelezetteknél az általános keresetiadó fizetéséné) alapúi vett adókulcsnak Nagykanizsán és Zalaegerszegen 2—2 százalékát kell fizetni,
Az inségjárulékot a városi adóhivatal veti kl, mely összeg bárom egyenlő részletben, december 15-ig, január 15-ig és február 15-ig kamatmentesen fizethető be. A más adókra kapott kedvezmények nem terjednek ki az Inségjárulékra. Az a város, amely az Ínségeseiről máskép ls lud gondoskodni, az Inségjárulék kivetése alól felmentést kérhet a belügyminisztertől.
Nyolc napra betiltották a Népszavát
„Figyelmeztetés azok számára, akik harmónia helyett diszharmóniát szítanak"
Budapest, október 21 A belügyminiszter a Népszavát a társadalmi rend elleni ellenséges indulatu és a munkanélküliek elkeseredését szító cikkel, valamint Olaszország ellenes durva támadásai miatt 8 napra betiltotta. Ezzel kapcsolatban Gömbös Oyula miniszterelnök kijelentelte, hogy a kormányt intézkedésében általános nemzeti szempontok és magasabb államérdekek vezették. A szabadságjogok
bárki álla! csak addig a határig gyakorolhatók, ameddtg nem sértik a nemzeti érdekeket. A lapbetlltás figyelmeztetés azok számára, akik harmónia helyett diszharmóniát és az ország magasabb érdekelnek semmibevevését Írják muló pártérdekből zászlójukra.
Az összes pesti lap-nyomdákban ma délben 5 perces tüntető sztrájk voll a betiltás elleni tiltakozás jeléül.
Tintatartókat hajigáltak az osztrák parlamentben
Zajos botrány a kancellár és egy szocialista képviselő összetűzése körül
Bécs, október 21 (MTI) A nemzeti tanács mai ülésén megint viharos jelenetekre kerüli sor, amelyek végül is a tettlegességig fajullak. Az ülésen éles ÖSBielUzés
támadt dr. Bauer szociáldemokrata képviselő és dr. Dollfuss szövetségi kancellár közölt. A szövetségi kancellár odakiáltotta Bauer dr.-nak: — Maga bolsevista, maga nem a
demokráciáért küzd, hanem a proletár iátus diktatúrájáért!
Bauer magából kikelve kiáltotta vissza :
— Egy bolsevista is kedvesebb előttem, mint az, aki meggyőződését áruba bocsátotta, mint ön I
Bauernek ez a közbeszólása óriási felháborodást keltett a többségi pártok soraiban. A mindinkább növekedő zajban az egyik jobboldali képviselő — állítólag Helmwehr lag — felkapott egy tintatartót és Bauer felé dobta. Az egyik szociáldemokrata képviselő vissza akarta dobni a tintatartót, de ebben lészben ellenfelei, részben saját párthívei megakadályozták. Nagy zaj és kavarodás közepette eluök az ülést felfüggesztette.
Bécs, október 21 (Éjszakai telefonjelentés) A nemzetgyűlés újbóli megnyílása után sí elnök megrovásban részesítette Llch-tenegger (Heimwehr párli) képviselőt, aki a tintatartót dobta, majd szavazást rendelt el a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány és szociáldemokratáknak azon indítványa felett, amelyben november 27-re uj választás kitűzéséi kérik. A nemzetgyűlés mind a két Indítványt nagy szótöbbséggel elvetette.
A birodalmi kormány visszautasítja Hitlernek a leszerelési ügyében tett éllitésait
Berlin, október 21 Hitler Adolf s birodslml ksncel-I ár hoz Irt levélben olyan állításokat telt a német kormánynak a leszerelés kérdésében elfoglalt álláspontjáról, amelyeket a némef külpolitika érdekében a legerélyesr-bbcn vissza kell utasítani. A birodalmi koimány a nagy nyilvánosság előtt megállapítja, hogy Hitler októbei 20-tki nyílt levelében valótlanságokat állított, amelyek alkalmasak arra, hogy a német külpolitika színezetét meghamisítsák és ezzel a legnagyobb mértékben megkárosít ja a német birodalom, valamint a nép érdekelt.
A Jövő héten több gazdasási á> pénzügyi rendelet jelenik meg
, Budapeat, október 21 A kormány legközelebbi terveit Illetőleg ugy személyi, mint tárgyi vonatkozásban a legkülönbözőbb kombinációk vannak forgalomban. Mindezekből csak egy bizonyos, hogy a nemzeti munkaterv a jövő hél elején nyilvánosságra kerül. Hir szerint ki is nyomatják.
A kormány gazdasági és pénzügyi vonatkozásban a |övö héten több rendelkozést bocsát kl.
Az USA deficitje
Newyork, október 21 Az Egyesült Államok folyó pénzügyi évének deficitje eddig 552 millió dollár.
ZAIAI KÖZLÖNY
A város hajlandó átvenni a felsökeres\' kedelmi iskolát
Nagykanizsa, október 21 Jelenlelte a Zalai Közlöny, hogy az Izr. hitközség azzal a kérelemmel fordult a város vezetőségéhez, hogy a felsőkereskedelmi Iskola fenntartásának biztosítására ad|a meg az idén Is a mult évi 10.000 pengős szubvenciót, esetleg a hilközség hajlandó lenne az intézetei teljesen a városnak átengedni.
Most alkalmunk volt ebben a kérdésben beszélgetést folytatni a polgármesterrel, ald kijelentette, hogy
a szükséges összeget a költségvetésben mindeneseire biztosítani igyekszik, azonban a legközelebbi hónapokban a kultuszminiszterrel és a hitközséggel az Iskola átvétele tárgyában kiván tárgyalásokat folytatni. Ameny-nyiben az átvétel esetén 10.000 pengőnél nagyobb terhek nem hátúinak a váróira, ezesetben semmi akadálya annak, hogy a város átvegye ezt a régi, tiszteletreméltó multu iskolát
flz „Isteni nép" helyzete, a falanszter rendszer csődje, a kivert gyermekcsordák sorsa, mézeshetek szovjetmódra a „szovjetparadicsomban"
Egy klevl vegyészmérnök öccsének megdöbbentő beszámolója a mai Oroszországról — ftklnek számára már csak a másvilágon van hely
Nagykanizsa, október 21
Érdekes krisztusszakálla, Jellegzetes oroszos arcvonásai az első pillanatban elárulták, hogy Semenjuk Trofim Oroszországbsn látta meg a napvilágot Még a cári Oroszországban. Talán épp azétt hagyta olt tavaly szeptemberében a mai Oroszországot, melynek szelleme, lelki berendezése és ezer ul, furcsa, a szabadnak születeti emberi természeten brutális eröszakot tevő szokása merőben ellenkezik az ö cári atmoszférában nevelkedett lelkétől.
— Az orosz nép sohsem volt szabad, — mondta ez az alig 26 éves értelmesen csillogó szemd fiatalember, — de a mai rendszer alatt szenvedő oroszok sorsi százszorosan feketébb a legsötétebb egyplomi rabszolgaságnál is.
Fellázad a modern rabszolga
Ez ellen a modern rabszolga sors ellen lázadt fel Semenjuk Trofim is, ald pontosan egy érvel ezelőtt szökött meg a .szovjetparadicsomból", ahol azonban csak a vezetőknek paradicsomi az élete, mig az .isteni nép" minden képzeletet felülmúló nyomorban és járomban szenved, bár annak idején a mai vezetők épp a népszabadság csábító jelszavával ragadták magukhoz a hatalmat. Semenjuk Trofim egy év alatt bebarangolta a fél Európát. — Először Törökországba
ment, de onnan hamarosan kitoloncolták, mert barátsági szerződéses viszonyban áll a szovjettel. Inner. hajón elfutott Olaszországba, majd gyalog bebarangolta Svájcot, Tirolt, Ausztriát, legulőbb pedig Csehországot, ahonnan augusztus 14-én Pozsonynál jött át Migyarországba. Bejárta a Dunánlult, közben hol Itt, hol olt ült Is néhány napot a külön féle községi fogdákban. Pár nappal ezelőtt Murakereszturnái át akart szökni Jugoszláviába, de a csendőrség elfogta és beszállította a nagykanizsai főszolgablróságra, amely három nap1 elzárásra Ítélte csavargás miatt.
Kollektív Ükeién rendszer érdemek szerint
A Zalai Közlöny munkatársának alkalma volt beszélni ezzel a szerencsétlen hazátlannal, akt Igen figyelemreméltó képet festeti a mai Oroszországról. A beszélgetés orosz tolmács segítségével folyt, mert Semenjuk Trofim az oroszon Itivfll semmi más Idegen nyelven nem beszél. ElőszOr a saját kis családi tragédiáját teregeti elénk.
Az édesapja kereskedő volt Kiev-ben. A bátyja, mint mérnők, egy szódagyárban dolgozott. Ö és a huga már nem tanulhattak tovább A magu részéről kitanulta a mészáros mesterséget. Amikor mindent kisajátított a
_»______
Qaál Gasziont súlyos beteg
Ralatonboglár, október 21 Gaál Oaszlon, a független kisgazdapárt vezére tüdőgyulladásban megbetegedeti. Balatonboglárra két orvostanár érkezett hozzá és megállapították, bogy állapota súlyos, de nem aggasztó.
Harmadszor Is elítélték Szakaslcs Ár~ádot a papok elleni Izgatásért
Győr, október 21 (MTI) A győri bOnlelőtőrvényszék ma izgatásért elitélte Szakaslcs Árpád hírlapiról, a szociáldemokrata építőmunkások országos siövetségének elnökét. Siakasics 1930 juniusában Zircen az ottani építőmunkások 25 éves jubiláris ünnepségén beszédet mondott, amelyben az ügyészség vádirata szerint a papi osztály ellen Izgatott. A törvényszék Ítéletében bűnösnek mondotta kl Szakssics Arpádoi izgatás bűntettében és ezért 6 hónapi börtönre ítélte. Sulyosbitó körű\'ménynek vette a bíróság, hogy hasonló bűncselekmény miatt már két ízben kapott börtönbüntetést.
KSzal 7 millió psMS«6vel aktív e szeptemberi ma-gyar kfllkereekeélelesn art -eee •isszaesstt mérlege
Budapest, október 21
Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1932. szeptember havában a következőkép alakult: A behozatal értéke 262 millió pengői tett kl, a mult évi 41-2 millió pengővel szemben. A kivitel értéke 32 9 mUUÓ pengő volt, szemben az előző évi 55 2 millió jpengővel. Baromflexpor-tunk értéke 2 4 millió pengővel ment vissza. Ennek nagyobb része leölt baromfiakra esik, szarvasmarhaexportunk csökkenése szintén megközelíti ezt az összegei.
Ugyancsak két millió pengőnél nagyobb Összeggel ment vissza friss gyümölcs kivitelünk. A kikészített prém, vasfélgyártmányok exportjának hanyatlása ÍJ millió pengőt tett ki. Sertésktvltelűnk egy millió pengőnél nagyobb Összeggel esett vissza. Jelentős, mintegy 800.000 pengő értékben emelkedett a disznózsír exportja.
A ferde lovag
(Korrajz Mária Terézia Ideiéből) 48 Irta: Balázz Jézaet
— Előkelőek lettünk gróf ur. Nekem kell hozzád jönnöm. Mondta Bartensteln szemrehányón.
— A felséges asszony óhajt veled tárgyalni és minden pillanatban jelt adfiat.
— Bocsáss meg, hogy gyanúsítottalak. Nem lennél szíves közölni velem, hogy őfelségével miről tárgyaltatok ?
— Szívesen. A császár közölte velem, ha Lotharingla felmentésére indulhatna, engem visz magával főhad segédeként.
— AI — nevelett Bsrtenslcin. — Ugy látszik, nem mei itthon hagyni I A tegnapi séla nagyon a májára ment. H|s, ó is sokat sétált kettesben Teréziával annaklde|én.
— Uram, ön ugy beszél...
Ebben a pillanatban adolt jelt a
császárnő, Dulnenfels még egy utolsó megvetéssel teli pillantást veteti a báróra, azután benyitott a ctászár-nőböz s néhány másodperc múlva beszólította Bartenslelnl.
— Kedves báró I — kezdte hűvösen a császárnő, — elhatároztuk,
hogy megegyezést létesítünk a német államokkal Lolharingla visszaszerzése iráni. Véleményünk szerint minden német államnak érdeke, hogy német terület ne legyen a franciák birtokában.
—- Felséged talán nem Ismeri a franciákkal kötött békeszerződés záradékát, amely szerint felséged aláírté, hogy soha nem tesz kísérletet Lotharingla fegyveres visszahódítására.
— Én? Mikor? — csodálkozott Terézia.
— Amikor Istenben boldogult felséges atyja kívánságára aláirta a szerződési, hogy őfelségét, akkor még Lolharingisl Ferenc herceget menlesttse a lemondás aláírásától.
— Ferenc ezt tudja ? I — kiállóit fel rémülten a császárnő.
— Őfelsége az ulóbbl Időbon annyit tartózkodott a levéltárban, bogy valószínűleg ezt az okmányl Is áttanulmányozta, — lelett Bar-lenBteln egykedvűen.
— Bizonyos, hogy senki sem hivla fel erre a figyelmét? — kérdezte Terézia gyanakodva és hidegen, kutatón nézett Barlenstelnre. — Majd ennek Is a végére járok I ön követségbe megy a német uralkodókhoz. Alkalmasabb és megblzhatóbb-köve-
tünk nincs erre a nehéz feladalra. Lehet, hogy ez az uiji egy nagy megbízatásnak a próbája. Természetesen, az ön helyét ideiglenesen be kell töltenünk. Kit tart erre alkalmasnak ?
— Azt hiszem, ha őfelsége venné ál az elnöki tisztet a tanácsban...
— ön téved I — szakította félbe a császárnő. — A császár felette áll az Ilyeneknek. Azonkívül személye kizárná az ellenimondás és megvitatás lehetőségét. Ajánljon valaki mást. Akit tökéletesen ismer, akinek megbízhatóságáért vállalja a felelősséget, aki ismeri az On és a ml intencióinkat s aki nem ellenszenves nekünk.
— Felség, Ilyen csak egy van, a gróf. — és Dulnentelsre nézett.
— Nem csalódtunk önben, eltalálta a gondolatunkat is. Miután Duinenfels nem szorul magyarázatokra a folyó ügyeket illetőleg, ön ma átveszi tőle Írott utasításainkat összeválogatja kíséretét és holnap reggel ulnak indul.
— Parancsára felsé?.
— Az ég vezérelje önti
Bartensteln mélyen meghajolt és
kiment Duinenfels dolgozószobájában megállt és gúnyosan mondta :
— Fejezd be a mondatot.
1932. október 22.
szovjet, az apja átvette egy állami üzlet vezetését, ő azonban nem lépett az állami üzemek szolgálalába, hanem u, n. titkos vágásoknál segédkezett. Kijárt a közeli falvakba és segített levágni, feldolgozni azokat az állatokat, amelyeket a parasztok el tudtak még rejteni a hatóságok elől. A munkájáért hust kapót! és ezt hazavitte, hogy segítsen a családja élelmezésén. A ko3zl ugyanis kuiyánakvaló A lakosságot az állam élelmezL Háromfajta koszt van. Az elst> osztályú csak azoknak jár, akik az állami üzemekben Igen fontos munkakört töltenek be, vagy akik ezt külön megfizetik. A másodosztályú koszion a munkásság él, mig a harmadosztályún azok tengetik tleiükel, akik valami oknál fogva nem tudnak dolgozni. Mindenki az állami étkezdékben élkezlk. A legjobb munkások 1 Idló kenyeret Is kapnak naponta és néha néhány rubelt is, de ezi inkább levonják és eisöosztályu kosztot kapnak helyelte. Az étkezdék és egyéb szovjet üzletek előtt hosszú sorokban állanak az emberek. Az étkezés 1930-ig elég tűrhető volt. A megbukott első 5 éves terv és a dömpinghadiárat következtében azonban ugy leromlott az élelmezés, hogy az emberek valósággal éheznek. Aki csak leheti, természetesen hátai fordít ezeknek a paradicsomi állapotoknak és idegen országokban inkább koldulással tengeti az életét, ami még mindig megváltást Jelent a hazai állapotokhoz viszonyítva.
Hat-hét ember szaggat el
egy öltöny rnhát A munkabeosztás ugy történik, hogy összeírják a munkásokai és azután mindenkit beosztanak valamilyen gyárba. Az Ipari munkások épp ugy, mint a kistisztviselők lakást, élelmezést és ruhát kapnak a munkájukért. A Szibériába való száműzés az egyetlen szokás, ami megmaradt a cári Oroszországból. Eleg egy félremagyarázható, elégedetlen szó, hogy valakit száműzzenek i szibériai só-, vagy ólombányákba. A száműzött csak a legrosszabb ruháját viheti magával, a többit elveszik és beszolgáltatják az állami raktárakba, ahonnan később más, érdemesebb falanszterembernek utalják ki. Előfordul, hogy egy ruha 5—6 emberi is kitart, mire a hetedik
Duinenfels végignézett rajta, szótlanul hátat fordított neki és amíg el nem távozott, kinézett az ablakon.
Reggel Bartensiein az orvosi hivatta. Különféle dolgokat panaszolt és gyógyszert kért. Az orvos azt ajánlotta, hogy halassza el az utazását, de ö erről hallani sem akart s miután a gyógyszert megkapta, .elindult.
Duinenfels délután lakosztályába ment, ahol reggel óta nem járt. Az Íróasztalán levélkét talált.
.Lovagoljon ki tízre a Práter csárdájába s várjon. Fuchs grófnő".
Duinenfels elgondolkozva forgatta a lemlet. MII akarhat tőke Fuchs grófnó ? Mindegy. El kelleti menni.. Nem nagy kedve volt a dologhoz. Elhatározta, ha szerét ejtheti, megkérdezi a grófnőt, mit kíván töle a késő esti órákban. Annyira nyugtalanította a dolog, hogy zsebrevágva a levelet, bejelentette magát a grófnőnél, aki örömmel fogadia. Szerelte Dulnenfelset, aki mindég figyelmes volt vele szemben.
— Méltóságos asszonyom, legyen kegyes megmagyarázni nekem, miért rendel kl este tlz órára a Práter-csárdába ?
(Vége köv.)
i93i; október 21.
végre elrongyolja. Azóta az első vlsetó|e talán már Stibéria jóvollábói t: is költözött egy boldogabb világba, A ruhákat termeszelesen nem mérték szerint osztogatják. Előfordul, hogy egy cingár emberen egy robosztus leslre szabói\' ruha lölyög és viszont, Ruhát csak kétévenként lehet Igényelni. Az orvosok és ügyvédek szintén állami alkalmazottak. A pacienst utalvány ellenében vizsgálják, gyógyítják, operálják. Ezért orvosi berendezést, gyógyszerekel, lakást, ruházatot, élelmezést kapnak honoráriumként az államtól. Még a katonáknak van a legkevesebb okuk a panaszra. Érthető is, hogy dédelgetik őket a vezetők, hisz a milliók gyűlöletének csak a katonaság az egyetlen fékentartója és Stallnék nagyon jól tudjik, hogy talmi halalmuk csak addig tart, amig erős ez a fék. (Csodálatos, hogy az Emberi Jogok Ugá|a, amely Sallaiék kivégzésével kapcsolalbari olyan vehemens erővel tiltakozott, egyetlen szól sem emel a pária sorban élő orosz milliók és a naponta puskacső elé állilolt halálraítéltek érdekében.) A templomokat mozivá, színházzá és tánctermekké alakította ál a szovjet. Az apácákat Mibe öltöztették a papokkal együtt ti ma már mindnyájan egy-egy kerekek valamelyik állami gyárban.
A családi •(Itt ét a mézeshetek novjtiéknál
A családi életről is épületes dolgokat mond Semenjuk Trolim. A jegyespár két tanúval megjelenik valamelyik anyakönyvi hivatalban, ahol kölcsönösen kijelentik hogy együtt akarnak élni. A tanuk igazolták a felek személyazonosságát, mindnyájan hazamennek, megisznak egy félliter vodkái és kész. Másnap reggel azonban tekintet nélkül a mézeihetekre, mindketten elindulnak a munkahelyeikre, mert máskép nem kapnak enni. Szerelemből pedig még u igazán igénytelen oroszok sem tudnak megelnl. A válás ugyanilyen gyorsan megy. Az anyakönyvi hivatalban kölcsönösen kijelentik a házas-
ZALAI KOZLOHY
társak, hogy megunták egymást, nem akarnak együtt élni, mire a tisztviselő szétválasztja őket. Egy
félóra múlva akár mind a kelten u|ból megesküdhetnek a legújabb választottjukkal.
A gyerekkérdés szintén nem okoz nagy gondot Oroszországban
Ha a szülök nem tudják, vagy nem akarják tartant tovább a gyermekeiket, egyszerűen kiteszik őkel az utcára. Ezek a kivert kis szerencsétlenek mini az éhes farkascsorda lepik el az ulcákat. összeállnak ban-
dába és ha kell, hát gyilkolnak ii a megélhetésükért. Ez természetesen csuk addig lehetséges, mlg vala-mrlyik örjáiat el nem fogj\'i őket. Ekkor bekerülnek az állami gyermekmenhelyre, ahol felnevelödnek a szovjet szellemben és amint ura alkalmasakká válnak, nyomban bekerülnek valamelyik állami gyárba dolgozni.
Semenjuk Troflm családjának tragédiája pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött. Az apját valami miatt száműzték Szibériába, öl erre be akarták sorozni katonának. Vallásos lelkülete Irtózott az oltani katonák Istentelen, durva életétől, mire megszökött. Annak a Járőrnek a vezetője, amely az ő előállítására volt kirendelve, amikor nem találta otthon a katonajelöllet, bosszúból elhurcolta magával a 16 éves gyönyörű húgát, akinek további sorsáról talán felesleges is beszélnünk. A női becsület egyébként nagyon olcsó. Át& : egy karéj kenyér.
Szovjetoroszországban most Sta-Itn és Kallntn a két legnagyobb hatalom Stalln szerepe talán Htn-denburghoz, Kaiinln szerepe. Illetve hatásköre pedig Papén kancellárhoz hasonlítható.
— Mint szov|et alattvalót, mondja szomorúan Semen|uk Troflm, egyet len európai állam sem akar befogadni. Mindenhonnan kiutasítanak, igyekeznek lerázni magukról. Nem is tudom már, hogy mi célja van az élelemnek: haza nem mehetek, a világ pedig nem akar elfogadni Hazátlan, földönfutó csavargó vagyok, akit talán megszán az Isten es valamelyik téli éjszakán ma|d az országút szélén örök álomba fog rlngainl. Divld htgytr József
1 <1árán
A najvkaolcs»l meteorológiai mi
figyelő lelentéaaki Pénteken a \\ikiei: Reggel 7 órakor -fáé, délután 9 ónkor +10 6, este u órakor -J-ó 8.
Ftlhtert: Reggel lelbőa, délben borult, este tiszta égboltozat.
SUilrdny: Reggel délkelet, délbea éa este délnyugati szél.
(Éítzaknl rádUfrlenUt I A ■lat latéssl lalaaatl m ksr ■ byMII, ifss|ás IdS (árkaié,
falkéa
— (3 pengő lesz) a .Ferde lovag" llzives konyvaiasu kiadisa. Előjegyezni lehet a kiadóhivatalban.
» Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáram hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
5 órai teán
.OLCSÓK VAGYTOK, KÉST JÓK VAGYUNK!
TRANSDANUBIA R.-T.
Csengery-ut 6. Telefon 4-13.
Réailot.
Uloslniés.
Bériét.
Hétfőn sorsolják kl a városi képviselőtestület választott tagjainak felét
Nagykaalzaa. október 21 A poigármebter a városi képviselö-leslületet hétfőn délután 3 óiárc összebivta. A tárgysorozat 33 pontból áll. Köztük: A központi és az igazoló választmány újjáalakítása. A községi választól névjegyzék kiigazító küldöttségeinek választása. A képviselőtestület választott tagjai felének klsorsolása. Az 1931. évi zárszámadás. A város jövő évi költségvetése. A belügyminiszter rendelete a kiadások apasztása tárgyában. A gyakornoki állások rendszeresítése. A Babochay-telek további beépítése. A strandfürdő kérdése. A 643 000 pengős függökölcsön meghosszabbítása. A városi üzletbérek és lakbérek leszállítása. A Mercur-gyár
3y részének átengedése a Weiser-gnek.
KifosztottákBarossGábor maQzolenmát
Nagykanizsa, október 21 (Mugánérttsttlés) A cseh lapok már megírták; de a magyar újságokban nem találkoztunk ai alábbi hírrel.
Baross Oábort tudvalévőleg Klo-busici községben, Trencsénmegyében helyezték örök pihenőre. Később a magyar állam diszes mauzóleumot emeltetett a nagynevű és ered nények-ben gatdag pályafutásu kereskedelemügyi miniszterének hamvai fölé
Mosl Pozsonyból azt a megdöbbentő hírt kapjuk, hogy egyik éjszaka Ismeretlen cieh martalócok feltörték Baross Qábor mauzóleumát és a dlszmagyarban eltemetett nagy magyar államférfiú porladó csontjai mellől minden ékszert elraboltak.
Syoaor- és kélsanrokaál, étvágytalanságnál, szorulásnál, folfuvódas-nál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy-két pohár természetes .renao Jóxset" keserűvíz alaposan kitisztítja az emészlöutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Porouo Iónét vjzet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Fersae léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
Ipartestületi hírek Sok utánjárás után ma érkezeit
meg a Zöldfa-telekre vonatkozó kincstári szerződés a zalaegerszegi pénz-ilgyigazga lóságtól a nagykanizsai ipartestület elnökségéhez, amit mosl már csak alá kell Írni.
Most már napok múlva megtörténik a tervpályázat klirása az ipartestületi s lékház építésére.
Az Ipartestület elnöksége értekezletet hiv össze az üzletbér leszállítást akció tárgyában és szorosan együttműködik a kereskedőknek ily Irányú akciójával.
Résrt vesz az Ipartestület a vámhivatal ittmaradása érdekében a kormányhoz menesztendő küldöttségben is.
Pályázat a ScfiUise Aruöáx
rejtvényére: Nincs drágaság, ezt most tudja, minden ember, kinek uija Schütz Áruház felé vezet, ahol olcsó vásznat vehet.
tiszot Lutu.
MAPI HIREK
NAPIREND Oktihar SIS, szombat
Római katolikus: Kordul.. Protest.-. Klód. Izr.: Th. hó 22.
.
Városi Mozaun éa Könyvtár nyitva
csütörtököd éa vasárnap délelőtt lO-töt 12 óráig.
Oyógysxet-tárl éHalt szolgálni: s „Márts* gyógyszertár Király-utca 40. sz és a kisksnissai gyógyszertár.
Oöslflidö nyitva reggel « órától este ö óráig (bétto, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek).
gal bol
— (Rendkívüli megyegyülés)
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága október 29-én délelőtt 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: a központi választmány megalakítása az 1933—35. évekre. Előzőleg fél 10 órai kezdettel a kisgyűlés ugyancsak rendkívüli fllésl tart.
— (A zeneiskola tanárainak) első hangversenye hétfőn este pontosan 9 órakor kezdődik a zeneiskola kamaratermében. Jegyek 60 filléres és 1 pengőn átbsn t Krátky tőzsdében és a zeneiskolai szolgánál válthatók, hol a szezon 4 esll hangversenyére kedvezményes áru bérletek is kaphatók.
— (Halálozás) özv. nagymányal Koller lstvánné szül. vindornyalaH és herielendl Hertelendy Rózsa, életének 78. évében, Zalaegerszegen, csütörtökön elhunyt. Ma, szombaton délután 3 órakor helyezik örök nyu-
alomra Alsórajkon a családi sir-iltba. Az elhunyt nagyasszonyt családján kivűl nagykilerjedésű rokonság, igy a Bogyay és Oózony családok Is gyászolják.
— (Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának) tagjait kérem, hogy 35 mezitlábos Iskolás gyermek ünnepélyes keretek közt leendő felruházása végett hétfőn, folyó hó 24-én délután fél 4 órakor a plébánia fehértermében teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Praefecta.
— (Az Egyházi Vegyeskar) ma este fél 7-tot léi 9 lg ötszpróbái tart, melyre kérem a tagok pontos megjelenéséi Rdcz.
— (Proli ászka sorsjegytulajdonosok) a kihúzott számok jegyzékét naponkint délelőtt 9-től 12 óráig megtekinthetik a Missziós-házban.
— (Az Esterházy uradalom átvette a Qlaser-bérlet összes cselédeit) Az OHE kimondta a lentil Otaser cég IlkvidáclójáL Az égési bérletet az Esterházy hercegi hit-bizomány vette át, amely nem bocsátja el a bérleten levő 150 főnyi cselédséget november 1-én, hanem továbbra is foglalkoztatja valamennyit a birtokon.
— (Találtak kiró- kéiiaaaketarit*)
A rendóraégnek beszolgáltattak három kézlmunkaterltöt, melyet egy csomagban a Klsfaludl-utoában találtak. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen.
RADIO
i 7050
fooyc^fco/\'
(ltombemutatás, csertakció: mindén szakUzletben. gyártja: Orion lttóUmp*gyir.
kMldtjutcuMfl
WfairirfiTIfiif fi li i
ZALAI KÖZLÖNY
% 1932. október 21.
— (Vadorzó-kaland a kanlcal erdőben) Egy délelőtt a kanicai erdő kél őre, akik a kanizsai tiszti vadásztársaság vadászterületét őrizték, letten érték KOncz Vendel 32 évei klskomáromi földművest, amint löltölt vadászfegyverrel jön kl az etdőből. Amikor KOncz megpillantotta az erdóőrflket, elre|!özőtl. Mikor az egyik őr megtalálta, KOncz rá-logta a vadászfegyverét, majd meggondolta magái és Így tzóll: .Szerencséd, hogy te vagy, különben odaeresztenék. Székely Emil kihá-gásl bűnielöblró most vonta felelősségre Kőncz Vendelt, akit tiltott fegyvertartás miatt ötnapi elzárásra, orvvadászai elmén pedig 30 pengö pénzbüntetésre Ítélt KOncz fellebbezett.
■=> Olcsó és Jó : Standard Lord rádió / Trans-danubla.
„Orvos" a hetivásárban
Érdekes végigmenni
néha a kanizsai heti-vásárokon és megfigyelni az Idegen árusokat Az uhus-asszony, a pa-pagdjos planétás, a fehér egeres Jövendőmondó, a mindent Idtó csodapók és a többiek, mind láthatók ma már nemcsak az országos vásáron, hanem a hetivásárokon Is. Istenem élni kell... Most u/abb attrakciója van a vásároknak. , Orvosi" laboratóriumra emlékeztető, tudományos komolysággal sorakozó fiolák és csövek között trónol a legújabb ,csodaorvos és experimentőr", aki megvizsgálja a Jó tüdőt, a rossz tüdőt, aki megállapítja, hogy ebben a rossz gazdasági helyzetben még elég jó e a tüdőnk, vagy rászorulunk-e már holmi javításra, repará-clóra. Emellett a kitűnő ur a maga piaci .tudományosságával\' hajlandó megmondani, milyen a vérnyomásunk, milyen a szivünk. Csak 10 fillért kell leszurnunk a .tudományos" asztalkára, ami ládalécekből készült és piros ronggyal van letakarva. Szegény experimentőr azonban hídba kiáltja kl a tüdejét, hiába tart szakszerű előadást az experlmentdlás kívánatos voltáról — a 10 fillérek csak nem akarnak befolyni. Egy 10 filléres se. Az emberek fejcsóválva nézik a piaci „,kísérleti állomást" és szánakozó kíváncsisággal hallgatják a .vásári tudósi", aki 10 fillérért megvizsgálja a tüdőt, a .vérnyomást és a szivet és akinek az a 10 fillér kenyeret,
meleg levest és hajlékot jelentene. *
(Minden szánalmunk a vásározó attrakcióé nyomorúságos sorsáé, de az orvosi tudománynak, az emberi egészség mindennél komolyabb ügyének Ilyen bohóckodó pisera-vivése mégis csak sérti a jóérzésünket. Van abban, hogy a hatóságok ilyesmire engedélyt adtak, valami lebecsülése nem csak az orvosi munkának, hanem a saját emberi testünk leg-téllettebb kincsének: az egészségünknek is. A szerk.)
— (Az OMKE estélye) Az OMKE nagykanizsai kerülete szombaton esle 9 órai kezdettel saját helyiségében kizárólag tagjai részére — hölgyek részvételével — fesztelen estét rendez. Belépés díjtalan.
— Gyllkotaiggal fyanualtanak é.Y futat paati trtt, akinek eltűnik a legjobb barátja. M&kal látván vizsgálati fogságba kerül, ahol megír egy bárom-telvonáaos színdarabot, mely után két kézzel kapnak a színigazgatók. A bemutató napján végre Jelentkezik a vlz«-gálóblró elótt az áliitólagoa meggyilkolt Leatyán Sándor az írója innék »z erdeke* kis regénynek, amelyet A gyilkos komédiája elmen közöl a Nyíl legújabb száma.
Szombaton és vasárnap
i Markó-féle vendégifiben
Hbonnensek felvétetnek.
Dtnnótom ntsora Ara SO fillér.
sportélet
A gimnázium asztalitenisz-versenye
Nagykanizsa, október 21
Vasárnap délután 5 őrakor rendezi a reálgimnázium rporlköre Idei első asztalitenisz-versenyét az intézel tornatermében. A gimnázium válogatottja a zalaegerszegi gimnázium legjobbjaival veszi fel a küzdelmei. A versenynek az ad nagy jelentőséget, hogy az egrrszegl csapatban szerepel Dus László, aki Qyör város kétszeres ba|noka. A vendégcsapat felállítása egyébként Darás-Dus— Cirkovits, mig a kanizsaiak Flesch— Hoffmann—Magyír együttessel veszik fel a küzdelmet A verseny szép sportot Ígér. Belépés díjtalan.
(Leventék figyelmébe) .Sportszakasz" UKlai folyó hó 23-án vasárnap délelőtt 11 órakor a Zrínyi sportpályán fellétlen jelenjenek meg. Oktató.
Pária 20J4\' t, Lordon 17&7, Netryork 517-37, BrOsael 7IV7\'/>, Milano 26-45, Madrid 42\'42i/>, Amsterdam 20632W, Berlin
12306, Wien---, Szólta 374, Prága
15-33, Varsó 58-00, Budapest ----, Belgrád —•—, Bukarest 3fl7.
Buza tv. 10 fill., dl. 10 filL, a rozs 10 fill. eseti.
Buza tiizav. 76-os 13-05-1350, V-tt 13-25-1375, 78-aa 1340 139(1, 79-ea 13-60—14-05, 80-as IW—14-20, dunán-tull 76-os 1255—12*7^ 71-t 12^75-lMO, 78-aa 1290-13-05. 79-ea 13-05-13-20, 80-as 13-15-13-35, roia 7 25-7 35, tak. árpa 9-70- 9-80. zab 9-70-9Í 5, tengeri (uj) 7-25- 7-45, korpa 760-7-70.
í HsbxsU luk ásrlis-áríolTSJul
valutAk
Angolt. 19 30-1970 Bebatr. 79-16-79-74 Csehk. 16-91-17 01 Dánk. 100-30-101-50 Dinár 7-10-740 Dollár 57050-57350 Praada 122-40-22-50 Holt. 229-75-231 15 Zloty 6395-64-45 Lel 3-40-3-44 Léva 3-95-4-25 Ura 2MO-302U Márta 135-70-136-60 Norvég 97 40-98 40
Peseta —■--•—
Schlll. —•-•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svédk. 99 60-HX>60
dbvizAk Amst. 229-95-231*15 Belgrád 7-91-8-01 Berlin 13580-136-60 Brűaael 79-26-79-74 Bukarest 3-41-3-43 KopenhJ00*50-t01 -50 London I9-3S-1953
Madrid —•-■_
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-574-00 Oszló 97W-96 40 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-00-4-27 Stockh. 9&-8O-IOO0O Varsó 64-00-6450
Wien —•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien cleartng ártolyama i 80.454.
Sertésvásár
Felhajtás 398, eladatlan 30. - Klaő-rendü 116—1-18, azedelt 100—KB, szedett közép 0-88-094, kónnyü (K/8 084, I-ső rendii öreg 1-00-1-04, ll-od rendll öreg 0-84—090, angol süldő I. 085- 090, szalonna nagvban 1-70 -000, zsír 200-000, hus 088-118. lélsertéa 1-24-1-58
Közgazdasági Rt Détzalal Lapkiadó
Kiadja a laptulajdonos Outenbcrg Nyomda és
Vállalata Nagykanizsán. Pelelós kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
, MtarMlU, majml*

Kápkarataaéet Jutányos áron vállalunk. Artaath Bazár-udvar. 1993
Olooi l»far*»«»U«. Magánjáró ua-lagtüréaigéppet lafürésaetést és aprítást vállalok. Báron, Enaébel-té, IS. sz. 4454
Friss habtejszln
megrendelhető
Sípos Andor
esemege-flzlotében.
ninrie*uea«ekre Jómlnóaégű, tlkkts nói kalapok már 5 p-ért kaphatók. Atala-kltáaok olcsón, Ülésesen kétzBlnek: Perlsz Rózsa kalaptalonjában, Zrínyi Mlklóa-u. 56., i, Betegsegélyző mellett. 4730
8—4 szobás tettesen elkülönített lakAot udvar és kert használattal keresek. — Pollák M. Emil 4717
■ét- éi háraasioUs
nal kiadó Szemete-utca 4/h.
lakás aion-4726
pooAnyvAhi
uradalmi fa|bonüm kaphatók KkieaUnt már tC llllérért L?gfcteebb tétel 25 Uter. adósa KANOLV löldbütolwa sut Batthjány-alca 26. aiám.
LáaoaCháal kaiSa>h«)áratu elegáns bútoroson utol szoba kiadó. Óikra, Csengery-ut 27/a. 47Í7
Jókaiban leró térti éa nói raM eladók Erzsébet.tér 20. I. em. 1.
: olcwin 4728
Megvételre keresek ló állapotban levó Meícztr Ovegkeretkr-4731
Iréaaatalt
déa.
Dió Burgonya Csöves tengeri
szállításához
használt
gabonászsákok
darabonként 60 fillérért
Gabona csávizószerek:
Pártátok: Reives pácok:
Arzópáe Bfgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllaiitln
Dughaiyma
Sail »«tém\'»
«a> kapható:
orszAg József
mag, mdtrá^ym, termény éa növény-
vádőazerefc kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bliéeág Mtiett. Teleion 13a
vigyázzon egészségére és igyék
Rejeíel vizet,
mely hólyag, vese é» gyomorbántaJ máknál kitűnő hatású.
Eaakató i * i
flssertzlstW.
Flraktár: WBSZ SÓK, király-sása 84.
IMfykaatoa, ralatka SIO.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó feleségem, illetve édesanyám elhunyta és teme/ése alkalmával Jóleső részvétüknek kifejezést adtak és temetésén megjelenni szívesek vollak, ezúton is hálás köszönetei mondunk.
SsaW láaoi ás leánya.
A nagykanizsai Ur. Járáablróav >, mint telekkönyvi hatóságtól.
8894/tkv. 1932. arám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Náral Jánoaoé szül. Kápolna Katalin végrehajtatnak Kapolna Ferenc vétrchtl-tást szenvedő ellen Indított végrehajtás! ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme, követkeitében sz 1881-IJi. t-c 176. §-a értelmében elrendeli u ujabb árverést 109 P S5 fill. tókckóvelc-léa, eanek 1930. évi lebniár hó 8. napjától JáMl 5Wo kamat*, 68 P 68 fill. eddL megállapított per éa végreha|tásl