Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.07 MB
2010-03-08 14:47:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1033
7287
Rövid leírás | Teljes leírás (1.25 MB)

Zalai Közlöny 1934. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 25. szám
Nagykanizsa, 1934 február t. csütörtök
Ara 12 fUM*
ZALAI KÖZLÖNY
H ktsdAbtvitst; P6«l » ■•!«
rtUTIIil KAPILAr
Felelős szerkesztő: Barbarlts La|os
fUötlztlM irt: tej hór» ■ i*n«« *« ttUéz IitrkaiiUsict t> fkaóhlv.t.ll tektoa: 71 m
ffinmány é» a pengői
A közvéleményt napok óta foglalkoztatja Bethlen István debre-oml fejszédé és az ahhoz azóta is naponta megjelenő ujabb nyilatkoztok és kommentárok. Lássuk le-hát röviden és világosan : - hogyan áll ez a kérdés 1
Bethlen István beszédében igen alaposan foglalkozott az aktuális gazdasági kérdésekkel és mcfiUla-pltotta a kormányra! gazdaságpolitikájának eredményeit. A legtöbb kérdésben ugyan az a gazdaságpolitikai felfogása, mint a kormányé. A mezőgazdasági válság okait és gyógyításinak módjait fejtegetve,, felvetette azt az eszmét, vájjon nem volna* lielvénvaló, ha a pengíl belföldi és külföldi értékelése kö-zöttl különbözetet a Jegybank hivatalosan is elismerné. Ettől ugyanis ait várja Bethlen, hogy a gazdakö-zönség az exportált agrárcikkekírt nagyobb árhoz jut.
Bethlen István e javaslalának kó-wlebbi magyarázatát adta másnap közzétett nyilatkozatában. libben ki jelenti, hogy a pengőre vonatkozó javaslatát csak kellő előkészítés után lehet megvalftittant, tle »«ó sincs arról, hogy tnáról-hohiapra életté lehet léptetni a i«ngö átértékelésit. Pontosan megállapítja ugyanis, hogy ehhez előbb nérfy előfeltételt kell megvalósítani, amelyek nélkül a pengő átértékelése be nem kóvetkezhetik, mert ez igen Hfizedelmes bonyodalmakkal volna kapcsolatos. Ez a Bethlen által felsorolt négv előfeltétel a kővetkező: Klöszór az államháztartás egyensúlyának teljes biztosítása Másod sior a külkereskedelmi aklivuin ál landósitása. Harmadsiwr a Nemzeti Bank deviza- és aranykészleléitók megfcleől alátámasztása ésnqped-sjer a külföldi hitekaőkkel való végleges me^állaiKKiás. Bethlen ezt a négy előfeltételt már debreceni beszédében is felsorolta, utóbb közzétett nyilatkozatában jiedig újból kihangsúlyozta. Ezzal maga is leszögezte, hogy a pengőé rtek megváltoztatása nem tartozik az aktuális politikai feladatok sorába, mert hiszen a négy előfeltétel teljesülése még hosszabb időt fog ígénybo wnnl.
Mindamellett, hogy Bethlen István maga is előfeltételekhez kapcsolta a pengő átértékelését és hogy az ö felfogása szerint sem kerülhet , léhát most még sor erre az Intéz-kedésne, a kormány mégis szükségesnek látta, hogy ebben a kérdésben határozottan és minden kétségei kizáró módon leszögezze ga álláspontját. Ez pedig-az, hoif szilárdan kitart a pengő értékének változatlan fenntartása mellett, mert e« a pénzpolitika bitanyuit eddig a leghelyesebbnek és ennek kő-"Muhctő, hogy gazdaság életünk-ben a nagy nehézségek ellenére is megvan a stabilitás és a szilárd kal-«u áeiós alap. A kormány nem teleli ki az ország (k az egyes egyé-
Dollfuss kancellár a jövő héten érkezik Budapestre, Gömbös miniszterelnök látogatására
A magyar kormány míg ebben az esztendőben valósítja meg nagy telepítési programját
Bécs, január 31 noll/uu kancellár a magyar kormánynak tudomására hozta, hogy Gömbüa Gyula miniszterelnök Júliusi látogatásának viszonzására • legközelebbi napokban Buda|»e6lre érkezik. A két napos buda|iesti látogatásának időpontját február 7. (s K-ra tűzték ki.
A htlblzomány reformja
Budapest, .január 31 A. földmüvelésügyi mlntszlerium-ban serénven folynak a településsel kapcsolatos munkák é-s a kormányhoz közelálló körökben remélik, hogy még ebben az évben metfá d ás hoz Jut. A telepítés körül fontos szerejH-t szánnak a Mezőgazdasági
szeiejm i rtziiiiuuiv n .... ... ^..-...- ■ Kamaráknak. Az lgazságü|<ymi- 1 ről
niszterlumban a hit...