Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.34 MB
2010-03-08 14:49:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
693
4961
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1934. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/

74. évfolyam 48 szám
Nagykanizsa, 1934. március 1, csütörtök
Ara 12 HHéí
ZALAI KÖZLÖNY
|Mik«iUa<t ét UliMfclviul: Pőnl b. uím Meftelenlk mlni.il rejjtl, MH6 kivételével
\'•Utllll H4P1LAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts L»!os
IMIIietéll In: tfj M:e I pengi 49 lllli SuikcutMtf ée kl.Ublv.lell telelőn: 78. I
A kisiparosok
csak ugy megérzik a gazdasági válság pusztitását, mint a kisgazdák. Az ország fogyasztó ós vásárló képességének megcsappanása a kisiparnál a munkák és megrendelések csökkentésében nyilvánul meg. A kisipart is sújtja a munkaalkalmak hiánya. A kis- és kézműiparos is érti a közterhek súlyát és őket is fojtogatja a hitelhiány. Amikor az államhatalom a gazdákon iparkodik segiteni, ugyanakkor kötelessége a kisiparosságnak, en-rajk az értékes nemaetfentartó réteg nék is támogatást juttatni. Mert Magyarországon 310.000 család él a kisiparból és nem lehet közömbös, hogy a régi tradicióju és világszerte kiválónak ismert magyar kéz műves ós iparos önálló gazdasági egzisztenciáját fentartani sikerül-e ?
Gömbös Gyula miniszterelnök többizben tett olyértelmü kijelentéseket, hogy a kormány egyik legfőbb feladatául ismeri a kisiparos súlyos helyzetének enyhítését. A szót hamarosan telt követte és Fa-binyi kereskedelemügyi miniszter a Nemzeti Egység Pártjának kézműipari bizottsága előtt máris részletcsen ismertethette a kisipar érdo-kében megtett kormányintézkedéseket. Ez a program három irányban hoz segítséget a kisiparnak. Előszór munkaalkalmakat teremt, másodszor a kisiparosok adózásában lényeges könnyítéseket vezet be és harmadszor gondoskodik a kisiparosok olcsó hitelellátásáról.
A kisiparosság munkaalkalmainak fokozását célozza a közüzemei* erélyes leépítése, amelyek tudvalevőleg nagy versenyt támasztottak a kisiparnak. Továbbá a közszálli-tási szabályzat módosításával biztosítani fogja a kisiparnak az eddiginél jóval nagyobb részesedését a kózszállihtajkban. így a honvédség, a posta, a rendőrség, a csendőrség, a vasút lábbeli szükségletét, egyen-ruháját nagyrészt a kisiparral fog. Ják elkészíttetni és pedig megfelelő riMt kap ezekből a szállításokból » Wdéki helyi ipar is, amelynek J»eJ régóta hangoztatott jogos »#nye teljesül. Ewnkivül a kormány gondoskodni fog olyan ipar-cikkeknek a kisipar réstérői való előállításáról, amelyeket eddig csak külföldről hoztunk be. A kisipar \'crnvelési költségeinek csökkentése erdekében a kereskedelmi kormány megá lapodást kötött kőszénbányák *ai, hogy ezek a kovácsszenet lé-yegesen olcsóbb árban szállítsák, "o Pedte valamely kisiparosnak a pcit elárverezték, ugy a keres ke-•emugyi miniszter az arra érdemei ^iparosnak hajlandó ezeket a #W Pjket gép«egéiy formájában vissza,
JSM le/heinek könnjebb
iSrS*!. ®fl0«4k a«* az enyhlté-k * kedvezmények, amehekel a
Az egész ország területére kiterjedő kémhálózatot lepleztek le
Fegyveres erőink belső életét kémlelték egy szomszédos állam részére
Budapest, február 28 A karácsonyi megelőző és azt követő hetekben hatóságaink n Csonkaország egész területére kiterjedő kémhálózatnak jöttek a nyomára. A kitartó megfigyelés és nyomozás csakhamar eredményre rezetett és sikerült a szervezet összes tagjait ártalmatlanná tenni.
A letartóztatottak, akik közt a tár sadalom minden rétege képvi.elve van, az egyik szomszédos állam kémhálózatának voltak tevéken;/ tagjai. I\'"eladatuk az volt, hogy a trianoni fegyveres erőink belső életét és belső kiképzésének módszerét kikémleljék és az adatokat megbízóiknak átadják.
Németország elfogadta az angol emlékiratot a leszerelési tárgyalások alapjául
Amerika megbízottja ma érkezik Londonba
módot
ÍS \' vTÍ1^ Már i*
...