Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
53.72 MB
2010-03-08 15:17:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
884
4245
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1934. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
74. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

74. évfolyam 197. szám
Nagykanizsa, 1834. szeptember 1, szombat
Ara 12 mK*
ZALAI KÖZLÖNY
bdknilMf Uídíbiv»t«l: r«»t 5 uja Megfenik minden reguel, héUÖ Uv4le]«vel
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
EMHictM áta: egy hón « pengő 40 IfUfa SwjkmtSiísl ét kudóhlvaUll taMoo: 71. M
Ipari kivitelűnk
az utóbbi Időben örvendetesen emelkedik. Ezt igazolja az a most megjelent statisztika, amely kivitelünk árcsoportok szerinti megoszlását mutatja. E kimutatás adatataj-ból a magyar ipar kivitel állandó és gyors emelkedéséről győződhetünk meg. Az ipari cikkek exportja egész kivitelünkben egyre növekvő helyet foglal el és ez az ipari kivitel aránylag nagyobb mértékben emelkedik, mint a mezőgazdasági e/port. Az adatok szerint a mult év első hét hónapjában összes kivitelünkből még csak 19.8 százalék, a folyó év első hét hónapjában már 22.8 százalék esett az ipari cikkek kivitelére. Az östermelési ipar kiviteli arányszáma pedig 43-ról 5.6 százalékra emelkedett, amiben a legnagyobb rész a liszt és a cukor kivitel emelkedésére esik, tehát közvetve a mezőgazdaság has/.nára válik. A folyó év első hét hónapjában összes kivitelünk értéke 25.1 millió pengővel volt nagyobb, mint az előző évben és ebből az emelkedésből 11.4 millió pengő jut az iparcikkek kivitelének növekedésére. Az ipari kivitel tehát külkereskedelmi eredményünket már ugyanannyival növelte, mint a mezőgazdasági termények kivitele, amelynek értéke ebben az évben ugyancsak 114 millió pengővel volt nagyobb, mint a mult esztendő hét hónapjában. Allatkivitelünk értéke a csökkenő árak folytán sajnos — a mult évhez gépest csökkent, mert mig az elöéö esztendő első hét hónapjában összklvitelünk értékének 37 százalékát szolgáltatta az állattenyésztés, addig a folyó évben az állattenyésztés az első helyről 27 4 százalékos arányszámával a második helyre szorult. Az állattenyésztési kivitel csökkenéséért azonban az ipari kivitel emelkedése kárpótlást nyújtott.
Ha mérlegre tesszük a magyar ipari kivitel jelentőségének ezt a megnövekedését, ugy a magyar gazdaságpolit/ka irányvonalát abban kell megtalálnunk, hogy a mezőgazdasági export támogatásán és fejlesztésén kivül figyelmet keü fordítanunk az ipari kivitel fejlesztésére is. Már a mezőgazdaságnak is nagy érdeke az, hogy termékei lehetőleg feldolgozott állapotban jussanak kl külföldre, mert ezzel olyan piacokat is hódithatunk termékeinknek, amelyek nyers állapottan ezeket nem hajlandók felvenni. Tehát á mezőgazdaságnak is haszna szár\' marik abból, ha buza helyett magyar liszt, nyers gyümölcs helyfett gyümölcsbefőtt és konzerv, élőállat helyett feldolgozott húsáru, nyers főzelék helyett főzelékkonzerv megy ki nagy mennyiségben a külföldi piacokra. A gazdasági élet szempontjából ez azért is nagyon fontos, mert a feldolgozott termékek értékében munkabér is foglaltatik, sokkal nagyobb arányban, mint a nyersállapotban exportált termékek értékében Még fokozottabb mérték-
ben érvényesül ez a nagy szociális érdek az ipari fél- és készgyártmányok mentől nagyobb kivitelében. A kereskedelmi mérleg megjavításában tehát egyre nagyobb és súlyosabb szerep vár ipari kivitelünkre, amelynek révén az ipari lakosság fogyasztó- és váráslóképessége megnövekszik és ezzel a mezőgazdasági termelés belső piaca és értékesítési feltételei is bővülnek és megerősödnek.
Ipari kivitelünk jelentőségének ez
a fokozása teljesen Igazolja Fabi-nyi kereskedelemügyi miniszter legutóbb hangoztatott azt a felfogását, amely különben az egész kormány gazdaságpolitikájának a tengelye hogy a különböző termelési ágak békés együttmüködteo a gazdasági erők összefogása révén valóban egyetemes nemzeti közérdek. A magyar ipar megerősödésének hasznát látja a ...