Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.48 MB
2010-03-08 15:37:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1355
8243
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1937. 049-071. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ma „Keresd a sortI"
77. Évfolyam 49. síim
Nagykanlua, 1937. március 2 kedd
Ara 12 «»-
ZALAI KÖZLÖNY
> llillll II IW k ■
FtMÍ« smtetz*. Barbarlts Lajos
: »T bém IMIM méu WHillll iliíjfc.. m».
A pécsi uszítók
A magyar közvélemény mélységes megdöbbenéssel figyelte a pécsi eseményeket. Minden eml>eri részvét a Thomen akna mélyén sztrájkoló munkások felé szállt, ott állt a mecsekalji sortűz áldozatainak koporsója mellett, de a részvétet, a bányászcsaládok szomorú sorsát kkéró együttérzést felülmúlja az a szigorú é« határozott álláspont, a mely elitéli magát a sztrájkot, el-itel\' azt az erőszakos fellépést, a mellyel a bányászok bérköveteléseik teljesítését ki akarták erőszakolni-
A magyar társadalom tökéletesen tisztán látja a helyzetet. Tudja, hogy a bányászok meglehetősen gyenge kereseti viszonyok közt élnek és tudja, hogy különösen a DGT pécsvidéki bányáiban a bérviszonyok az országos átlag alatt vannak. A magyar bányavidékeken másfélévtlzed óta teljes nyugalom és viszonylagos egyetértés uralkodott a munkaadók és munkavállalok között, kivételt egyedül a DG1 bányavállalata képezett, amely a nruit években már hasonló bányász éhségsztrájkot robbantott ki. Akkor a közvélemény a bányászok mellett állotlt s a közvélemény egy. séges állásfoglalása is segítette a hatóságokat abban, hogy a válla-latot méltányos bérrendezésre szo rltsa
Md egészen más a helyzet. A bérrendezés szükségességét ma is elismeri a közvélemény, de elismerik a hatóságok is. A vállalat vezetősége és a munkásság (képviselői l>ékés tárgyalásokat kezdtek s i* tárgyalások, ha momentán eredménnyel nem is jártak, mindenesetre olyan mederben folytak az ÜJetékes hatóságok megértő támogatásával, hojjy remény volt egy-lészi az általános munkabeszüntetés elkerülésére, másrészt arra, hogy a pécsvidéki bányászok szociális helyzete némlképi>en javitlassék. El kell Ismerni, ebben a pár nap előtt megindult bérmozgalomtan nemcsak a keresztényszocialista szakszervezetek, de a szociáldemokrata szakszervezetek vezetői is korrekt álláspontot foglaltak el.
Egészen váratlanul és érthetetlenül következett l>e aztán a Thomen akna kétszázhetven bányászának kétségbeesett és felelőtlen elhatározása, amellyel megkezdték az éhségsztrájkot és amellyel előidézték a balálos sortüzet-
A Thomen akna éhségsztrájkba kezdett bányászainak elkeseredéséi bizonyos mértékig ha meg is lehet éiteni,\' de menteni nem szalad az erfszaknak azt a terrorlsztlkus mértékét, amellyel szembehelyez-kedtek nemcsak munkavállalói kötelességükkel, de bányászf.\'gyel-mükkei is. Akkor, amikor a halóságok részéről csak megértést ós jóakaratot tapasztalhattak, akkor, amikor vezetőik is minden tekintetben csillapítani igyekeztek őket s
Érvényesülnek-e nyilas befolyások a városházán a kiskanizsai inség-munkások javára ?
Az ínség-bizottság ülésén kiderült, hogy a városházi alkalmazottak bünperében elitélt vádlott tulajdon-képpen nem is károsította meg a várost
Szomorú kötelességévé vált az utolsó évtizedben a városoknak hogy a közület szervezettségével kell gondoskodniuk a társasomnak azokról a szerencsétlenéiről, a kiknek darab kenyér sem jut, mert vagy munkaképtelenek, va^y nem tud nekik a társadalom falat kenyérre elegendő munkát adni. A városi Inségakció a képviselőtestület állandó ellenőrzése a\'utt mük<V dik Nagykanizsán is s hogy ez uz ellenőrzés még szélesebb körű, a segélyezés még többfelé tekintő legyen, klegészi lelték ezt a bizottságot\' a társadalomnak olyan tagjaival is, Bkik bár nem tagjai a városi képvi* solőtestülelnek, de hivatásuknál fogva tapasztalataik és agilitásuk hasznos lehet az inségakció lebonyolításában- Ez a kiegészítés megtörtént, a polg...