Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.97 MB
2010-03-08 15:39:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
687
5643
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1937. 072-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam
Nagykanizsa, 1837. Április 1 csQlSrlfik
Ara 12 fllL
ZALAI KÖZLÖNY
%tm%t*M*t% és kiadóliivaljü: P6ot 5. i,ím.
I hítWJzmp délutáu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lilöflzctéai ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! telefon; 7a sz.
Magyarország és Olaszország
A húsvéti ünnepek alkalmából Darányi Kálmán miniszterelnök az-egyik fővárosi délutáni lap munkn> társa előtt nyilatkozatot telt, amelyben a magyar közvéleményt tájékoztatta az összes fontosabb kül- és belpolitikai kérdésekről.
Ma a külpolitika minden ország számára a legfontosabb. tevékenységi területek egyike. Az események rohanva követik egymást « az az állam, amely nem á\'l résen ebben a rohanásban, hogy érdekei! megvédje és biztosítsa, rövidesen hátrányba kerüí. Különösen Magyar országnak keh vigyáznia, hogy váratlanul olyan helyzet ne alakuljon ki ; őrUlőtte, amely országunk külpolitikai fejlődéséne előnytelen lenne. A magyar külpolitika nagy irányvonalai "nem mai keletűek- Változatlanul az olasz barátság dominálni összes külpolitikai elgondolásunkat és lépésünket. A Bethlen István által lefektetett irányvonal ma is érvényes, sőt elevenebb és hatékonyabb, mint eddig bármikor. A római jegyzőkönyv az az okirat,, amely szoros gazdasági együltmü. ködés alapelveit fektette le Magyar ország, Olaszország és Ausztria között. Bár ebben a szerződésben őleg gazdasági szempontok érvénye ■ülnek, természetszerűleg a külpolitika egész területére vonatkozólag olyan irányelveket tartalmaz* amelyekhez a három szerződő állam minden nagy kérdés esetében ragaszkodik.
Darányi miniszterelnök Schu-Sch-nigg osztrák kancellár legutóbbi budapesti látogatását is a római jegyzőkönyv szemszögéből világította meg, amikor kijelentette, hogy Schuschnigg budapeti tartózkodása annak a bizonyítéka, hogy a három szerződő állam ma is a római jegyzőkönyv szellemében cselekszik. Olaszország az utóbbi két esztendő alatt rendkívüli módon megerősítette külpolitikai tekintélyét. Miután a fascizmus elvégezte és szinte tökéletesen megoldotta az olasz állam belső újjáépítését s köziben a külpolitika területén is egyre nagyobb sikereket ért el, megkoronázta nagy müvét Abesszínia meghódításával. Ez a tény egyrészt rendkívüli módon megerősitet\'e Olaszország helyzetét a Földközi-tengeren, másrészt a bizonyos fokú nyersanyaghiánnyal küzdő anyaállam részére gazdag erőforrásokat nyiottt meg és lehetővé teszi, hogy az olasz nép egyre szaporodó feleslegét az eddiginél sokkal jobban kihasználható éss gazdagabb gyar-matterüteten érvényesítse.
Ezeknek a tényeknek köszönhető, hogy Olaszország szava Európában ma igen nagy súllyal esik a latba. Az olasz tekintélyt még csak növeli a Németországgal való barátságos együttműködés, amely minden cél zat<« külföldi híresztelés ellenére tó erős és akUv- Magyarország OUvs*
Rómába utazik a jugoszláv miniszterelnök
Az olaszok vállalatokat alapítanak Délszlávlában
1 Róma, március 31
Az olasz sajtó szerint tény, hogy Sziojadinovlcs jugoszláv miniszterelnök rövidesen Rómába utazik, hogy gróf Clano külügyminiszter látogatását viszonozza-
Megerősítést nyert az ís, ho<jy Schuschnigg osztrák kanoeiiár Mussolini látogatására Rómába utazik. Az utazás pontos Idejét azonban még nem állapították meg, valószínűleg Schuschnigg kancellárnak belgrádi uija miatt, aki április 9-e előtt nem tud Belgrádba utuzni-
Belgrád, március 31 Belgrádi távirat szerint az olasz - szerb szerződés regionális egyezménnyé növi ki magát ós - igy
mondják Belgrádban - ugyanolyan szóio.s gazdasági kapcso\'alot létesjl Olaszország és Délszlávia között, mini amijyeut a római egyezmények jelentenek Magyarország, Olaszország és Ausztria között. A belgrádi lapok szerint Olaszország ugyanolyan Hdvezményben része-siti majd Délszlávlát, mint Magyarországot és Ausztriát. A szerb sajtó ugy tudja, hogy az olaszok autógyárat és bankot alapítanak Délszlávlában. A JJanca Commerciale Hallana állítólag már meg Is kezdte belgrádi tárgyalásait.
Bécs, március 31 Legutolsó jelentések cáfolják Schuschnigg kancellár belgrádi útját. \\
A módosított olasz álláspont megoldja a spanyol helyzettel kapcsolatos nemzetközi aggodalmat
Madrjjl körül egész nap és egész éjszaka folyt a légi harc
| Madrid, március 31
A madridi frontszakaszon a vörösök tovább folytatták támadásalkat, de súlyos veszteségeket szen. vedtek a nemzetiektől. Az éjszaka visszhangzott a sebesültek jajveszékeléseitől. A nemzetlek repülőgépi nagy támadást intézek a vörösök ellen. Sikerült a nagy légiimre kapcsán 12 vörös repülőgépet leszedniük. Madrid körül egész nap folyl a harc, döröglek az ágyuk- A bombázás nagy kárt okozott épületekben, mint emberéletben.
London, március 31 A sjjanyol kérdésben, amely a nemzetkőzi helyzetet megint túlságosan feszültté tette, londoni távirat
szerlnl fordulat állott be. Az angol lapok római tudósítói szerint ugyan is Mussolini hosszasan tanácskozott Drummond római nagykövettel. A Duce kijelentette, hogy az olasz kormány hajlandó módosítani a spanyolországi önkéntesek dolgában elfoglalt áláspontját- Olaszország a múltban többször közCÍ te, hogy hajlandó visszarendelni az olasz önkénteseket Spanyolországból, ha a többi hatalom is hasonlóképpen jár el. Ez a fordulat olyan válságnak vet véget — ha a római angol újságírók jól vannak tájékozva — amely az elmúlt héten már a legmesszebbmenő aggodalmakat okozta.
ország szövetségese lévén, természetesen jó szemmel nézi a német -olasz együttműködést, annál is inkább, mert hazánkat a német bi. rodalomhoz az őszinte megbecsülés és igazi Jóviszony szálai fűzik.
Darányi Kálmán miniszterelnök osztrák kancellár budapesti látogatásán kivül még egy konkrét tényt említ ebben a nyilatkozatban : az olasz -jugoszláv barátsági és megnemtámadási szerződés megkötését. Milyen érzéssel fogadta az. olasz diplomáciának ezt az ujabb sikerét a magyar közvélemény ? Azzal az érzéssel, amelynek a mi» nisztereinökis ki\'ejezést adottnyi\'at kozatában : a megnyugvás érzésével. Igaz, hogy Mugyatország és Jugoszlávia a háború idején ellen-
felek voltak- Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy bizonyos előfeltételek teljesítése esetén MagyaP ország és Jugoszlávia viszonya a mainál ne legyen sokkal kedvezőbb-Az yolasz-Jugoszláv közeledés -lehel a magyar-jugoszláv megértés útját egyengeti. Előttünk nem lehel ellenszenves, sőt veszedelmei\' sem az a politika, amely a któ-antant egyre lazuló egységének további gyengítéséhez vezet. Már pedig igen könnyen lehetséges, hogy Olaszország belgrádi Sikere a kisantant felbomlásának előszele- Ne feledjük el azt sem, hogy Németország tó jóviszonyt tart fenn Jugoszláviával. A magyar külpolitika természetes törekvése tehát az kell legyen, hogy jogainkból egy joltá-
Tegnaptól máig
(Hirvh etfy mondatban) Ország:
A hajdúnánási kerületben BenkŐ Géza tiszUfőügyészt, a Nemzeti Egység jelöltjét választották meg képviselőnek. Szakáts Andor, a kisgazdapárt jelöltje ft6\\18 szavazattal kisebbségien .maradt a NEP-jelöít 7552 szavazatával szemben.
Mackensen György budapesti német követ párhetcs szabadsága leteltével Görögországból visszaérkezett és átvette hivatala vezetését. Április közepén foglalja el állását a berlini külügyminisztériumban.
Serédi hercegprímás húsvéti beszédéből : »Sajnos, nincs, de nem is lehel igazi béke, mert az emberiség elfordult az igazságtól, amelynek mértéke a felebaráti saenciet. A szerencsés nemzetek ugy gondol-ják, hogy az Idő majd elintézi az Igazságtalanságokat, amelyek a nemzetek belső békéjét tó megbont-ják. A nagy társadalmi feszültségeket a szociális igazságta\'anságok okozzák.
Gról Telekiné (Szikra), a,nemrég elhunyt magyar írónő tefjes könyvtárát az egyetemi "könyvtárra hagyta-
Báró Wlassics Gyulát pénteken délelőtt fél 11-kor a par\'ament kupolacsarnokából temetik, mint a nemzet halottját.
Agyonlőtte a sógornőjét Antal Lajos 24 éves rákospalotai lakatos, aztán főbelőtte mugát. HoltUstükre a férj, dr. Fodor Gyula kultuszminisztérium! .számelieuőr ta\'á\'t rá a lakásukon, amikor hivatalából hazaérkezett.
Az életbiztosítások uto\'só valorizált részletének kiilzctéve május elsején kezdődik.
A keresztet a polgármester rendeletére kifüggesztették a kecskeméti iskolákban. A református egyház, amelynek a polgármester pres-bilere, jogorvoslatot keres a polgármester intézkedése ellen.
A Tisza Kecskemét határában veszedelmesen árad, több l>vlyon át
nyit fel nem adva, viszonyunkat\' Jugoszláviával ugy rendezzük, hogy legalább erről az oldalról enyhüj-JÖn az a nyomás, amelyet a kisantant körülöttünk terpeszkedő gyűrűje, sajnos, még mtt\\i$ jelent-
Messzemenő következ.te:és>ket veszedelmes volna levonni- Annyi azonban bizonyos, hogy Magyarországnak a mai súlyos európíd helyzetben az ész politikáját kell követni. Ez persze nem \'annyit jelenti, hogy eladjuk egy tál lencséért elsőszülöttségi jogunkat a Duna-medencébcn, hanem csak annyit, hogy ne utasítsunk visza oljan közeledési lehetőséget, ame\'y nekünk nyújt valamit, anélkül, hogy ezért különös á do\'atokat követelne tőlünk- , t j
CALAI KÖÜLONY
kellett vágni a gátakat. Székeefe-hérvár határóban egy kis pátok áradása folytán 4000 hold áll viz ulatt.
VUgt
XI. Plus pápa a mexlkői püspöki karhoz intézett apostoli levelében állási íoglai az erőszakos tájrsada-loiu-óUtlakiló Lővekvé^k ellen, Ji,-gelmeztet a munkás szeretetére, anyagi és yallási gondozására, az iskolai nevelés vallásos szellemének szükségességére-
Daladier francia hadügyminiszter pór napra Londonba utazik az angol-francia vezérkari lanáoskozá sok előkészítésére.
Hitler kancellár te Ludcnckáff hadvezér közt a félreértéseket sikerült kiküszöbölni, kettejük megbeszélése a kibékülés szempontjából eredményes volt.
A belga állami hivatalnokok fi. zetését április 1-től & százalékkal felemelik. , t , •
A szlovén Alpokban, Terjics Jkő-zelébeu a lavina 28 siversenyzöt utolért, kilenoet a hógörgeteg elragadott, két holttestet már megta-l ál lak. , ;\' , , {
Popescu, a romáu közoktatásügyi miniszter képviseletében ogy jper tárgyalásán kijeientette : >Országos érdek, hogy a hutárezélen ne legyenek magyar tömegek.* i
A Brassó melletti Viktória Vulkau bányában gázrobbanás öl bfónyászt megölt. i.ii:
FóiAJás, Idegestég, hlpochon-dris állapotok gyakran a Icgiövi-deoo idő alatt megs/Unnck, ha béi-mUködesünket reggelenként éhgyomorra egy kis pohár természeies „Ferenc József- keserttvízzei el-
rcnaezziu. Az orvosok ajánljak. *__
Három munkást maga alá tsmetett ogy összedőli budai építkezés
Budapest, március 31 Nagy épitési szerencsétlenség tör-töat Budapesten a Lovas ut 2. sz. alatt épülő háznál. Az épitkezés fala leszakadt és maga alá temetett három munkást, névszerint Hornik Antalt, Putyi Dezsőt és Müll Józsefet. A szerencsétlenség nagy pánikpt, keltett és csakhamar óriási tömeg termeti a helyszínen és az épület többi munitásaival együtt hfwA-láttak az eltemetett munkások kiemeléséhez. Sikerült is mindhárom, munkósl kiásni a UJrmelék alól.\' Hornik és Pulyi súlyos töréseket és belső sérüléseket szenvedett. Kettejüket a mentők az Uj Szent János kórházba szállították, a harmadik, Müli József könnyebb sérülést szenvedett. A rendőrség kiszállt a szerencsétlenség színhelyére, annak megállapítására, hogy mi okozta a fal összeomlását-
— ToWlnUo meg a Köpetein Bútoráruház állandó butorktállitását. ízléses és oloió bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vAsárolha\'.
- (»^T««T»Ít«k Ulállwrtj.) Hétfőn délután 6-tól Mg a Pannónia kátsó kistermében.
A karoai betyár halála és a „kanizsai kis akácás temető" a zalai népköltészet rímeinek világában
Ujabb adatok a délzalai népköltészet megiamerétéh0M
l Irta: hagy Lajos piarista tanár
Juhász András históriája után térjünk át más jelentéktelenebb nótákra.
A nép szereti nita.formába önteni u helybeli szenzációs gyilkosságokat, melyek azután faluról-fftlura vándorolnak tovább. Eredetiség azonban alig van ezekb n. Ha egy-két érdekesebb sor akad is itt-ott az is balladai közhely, mely más balladákban is igen sokszor előfordul. Az. itt bemutatásra kerülő három nóta közül mindenik majdn.\'in szórói-szóra ugyanúgy .kezdődik avval a kérdéssel, hogy valamely faluban (pl. Sándorházán) nü történt — vagy igy: n-\'m tudják, hogy (pl. Nagykanizsán; mi történt? Ez a kezdő sor megvan a saját gyűjteményemben levő <Farkas Julcsa* cimü ballada több változatáén is (a .Kovács Julcsáfbnn ls , u Kőváry-félo • Göcseji népdalok.-han ói e Somogy -inegye népköltésé"-b n többszőr Ls. Sőt Vikár B. szerint: .Ujabb népbuUndáiuk kevés kivétellel mind ilyen\'ormán kezdődnek. Az elsfi sor fölveti a kérdést s arra felel meg a költemény többi része.> (Somogyin, népk. 380. 1.) i
Ilyen rövid tízsoros balladafélc nMa a .pancvia Rozl» (saját gyűjt. KisWV-nizsa). melylxn ulig akad eredeti sor. A költemény igy hangzik:
Hétfőn reggel Nagykanizsán mi történt? Pancsa Rozi agyonszúrta a férjét Pancsa Nani Ais székkel ütötte, Pancsa Rozi a bicskával böködte. Végigmentem a kanizsai temetőn, Mozsl J ancsi sirja volt a legelső. Az volt annak keresztjére ráirva: Pancsa Rozi volt annak a gyilkosa. Kanizsai börtönajtó, repedj meg I Pancsa Rozi, többet ne szabadulj meg I
Ebben a n Mában csak a második, harmadik és negyedik, ez a három teljesen prózai sor nem1 balladai közhely, •— hiszen a megtörtént esemény maga nem is lehet mindenikben ugyanaz — egyébként ezekben a sorokban te a megszokott felelet van a felvetett kérdésre, tehát ez sem újszerű.
Az ötödik sorlól a nyolcadikig ugyanaz, >nim a .Juhász András, harmadik versszuka. Az utolsó két sor pedig szintén gyakori közhely, mely saját gyűjteményemben és más gyűjteményben is többszőr előfordul, pL
a Szép Sommerné éi \'« Szabó Vilma kiskomáromi változatának (saját gyűjt.) ugyancsak utolsó verssznkáb«n, még .{tódig szórói-szóra.
A fentebb bemutatott balladafélfl költeményhez n igyon hasonló u következő (saj. gyűjt. Kiskanizsa):
Nem tudják, hogy Sándorbálán mi történt? Kis Bállndot a csárdában megölték Piros vére hullik a kötényébe, Tallér J nit kisérik a börtönbe. Illovai börtönajtó, repedj megl Tallér Jani, sohase szabadulj megl
E nóta negyedik sorához hasonló a Szép Sommerné o. balladában (kis-komáromi változat, saját gyűjt.) fordul elő. Az ötödik és hutodik sor ugyanaz, mint az előző nóta két utolsó sora. Tehát majdnem minden sora a megszokott balladai közhelyei4 összerakása.
A következő költemény már elűt az elózö kettőtől, de azért sokban hasonlít más balladákhoz. A tárgya, mint az előző ketfón.k szintén gyilkosság:
Azt sem tudjáki Letenyében mi történt? Talán tizony Primec Jánost megölték. Prlmec János piros vére elfolyik, Bicsák Marcsa gyöngy élete elmúlik. Bicsákéknál meggyújtották a lámpát,, Talán bizony Prlmec Jánost virrasztják, y Oyertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe, Primec Jánost virrasztani menjünk el. Oyertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe, Bicsák Marcsit vigasztalni njenjünk el.
("Saját gyűjt., Letenye.)
A szokásos első, második sor után juár u harmadik és negyedik is ismert párhuzam: piros vér elhullása, — vele párhuzamban: boldogtalanság, börtön vagy halál mint következmény pL uz előző nótánál s a Kovács Julcsáról szóló balladában (saj. gyűjt. Kiskaju-, zsá):
Piros vére ugy hullik mint a patak,
Édesanyja gyönge szive meghasad.
Az ötödik, hatodik sorhoz hasonlót is találunk (Farkas Julesaj barcsi változat, saját gyűjt.):
Divatos Imprimék és lenvásznok Érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztűmkeimék dús választékban!
Gyermek-, női- ós leány, kabátok divatos faconokban í
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
ünser Divatáruhoz.
1037, április 1,
Farkaséknái égetik a szlngyertyát, Talán bizony a Juliskát virrasztják.
A négy utolsó sor sem Ismeretlen, Így pl. a • Farkas Julcsi, wmjénházai változatában is (saj. gyűjt.) megtalái-hatjuk;
Gyertek, lányok, öltözzünk mink fehérbe, Ugy megyünk a Julcsa temetésére.
igv öltöztetik a nép költői lélekkel megáldott gyermekei balladai mezbe a legprózaibb gyilkosságokat is, ui. kalmuzvu ezekre a megfelelő köz. helyeket különösebb eredetiség nílkűl. Bemutattam néhány példáját anuuk a folyamatnak, ahogyan a gyilkosságokról szóló nóták baUadafélékké fejlőd, nek, bár fgazi balladákká ritkán lesznek. Kzekben csak az esemény sgy. kél soros megemlítése uj, de maga uz elmondás módja megszokott. IlytnTé. léket Köváry ós Vikár is közöltek gyűjteményeikben. Az értékesek ter. mészetcsen a régebbi balladák közül kerülnek ki. Azonban leghelyesebb az a felfogás, hogy lm már nem találunk Ujabb, nagyértékű népballadákat, be. csaljűk meg a kevésbbé élékeseket is. Igy jutunk el u zalai népköltészet toljes megismeréséhez.
(Vége)
Szigeti József hangversenye április 11-én
Folyó hó 11-én turtja a Kaszinó a Jubiláris esztendőben második hangversenyét, amely zenei égtünk kiemelkedő eaeméuye.
A világhírű hegedűművész hangversenyét n igy érdeklődéssel várja a város és kórnyék zeneértő közönsége.
A torlódások elkerülése végett a Ka-szinó kéri az előjegyzett jegyeket április tt-ig lehetőleg átvenni.
Jegyek még korlátolt számban kap. hatók a Vágó féle illatszertárban. Hely-árak: ülőhelyek 150, 4, 3.50, és 3 P erkélyülés 2.50 P, állóhely 1.50 P. (:)
EMLÉKEZTETŐ
Api tUa i.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (dr. Praok István). Április 7.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Balázs Vilmos). Api illa I.
Légvédehid előadás 6-kor a ,Nép-moziban (Balázs Vilmos). Április 9.
Légvédelmi előadás fi.kor a Nép-mozi-
ban (Vécsey Baina). Április 10.
Légvédelmi előadás &.kor a Nép-moziban (dr. Praok István).
Április II.
Szigeti József hegedű-hangversenye a Kasainóban.
Április 12.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai estje t-kor a Váreal Bel b házban.
Légvédelmi előadás (5.kor a Nép-moziban (Czégényi Károly.) Apttii. is.
Légvédelmi előadás &Jtor a Nép-moziban (dr. Deseő Mihály). Április 14.
légvédelmi, előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv).
Április 19.
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a
Naptár I Aprilla K ostttörtftk. Boa, Ut. Hugó pk Protestáns Hugó. Isr. Nizan
hó 20.
Qyógyssertárt éjjeli szolgálat r hó 15-!g a Merkly-Belua gyégysxertár é« • ■klakanlzaai gyógyszertár.
Góttürdő nyitva reggel B.érátéJ este 6 éráig (hétfő, szerda, péntek déhtán kedden egész nap nőknek).
1937. áprilli 1.
ZALAI KÖZLÖNY
fó hírek a nagyvilágból
A Magyar Közgazdaság. Írja :
- A gazdasági válság kezdető óla a tavaszi reménység bizakodásában évről-évre fokozatosan os7<-lik a komor felhőzet a magyar égboltról. Most már remélni kell, hogy végre kisüt a nap, amelynek éltető ereje megoldásra ér\'eU azokat! a problémákat, amelyek a végleges gazdasági kibontakozást megnehezítik.
*
A középlparl termelési hitelakció rövidesen megindul. A kormány és a főváros együttesen 100.000 pengőt ad a hitelakció céljaira, de a finanszírozó intézmény ezt az ősz-szeget már az első évben mintegy 900 000 pengőre fogja kibővíteni. f\\ | f \' * n
ScltovSzky Tibor, a Hitelbank vezérigazgatója mondja :
- Az általános gazdasági és pénzügyi helyzet mindinkább biztató képet mutat.

A beruházási törvényjavaslat, a melyet Fabinyi pénzügyminiszter a költségvetéssel együtt nyújt be, a tavalyinál sokkal szélesebb keretű, 40 millió pengőről intézkedik. Ebből 26. milliót a MAV használ fel.
a többiből főként utakat építenek.

Japán 19381-ban rekordszámba menő külkereskedelmi forgalmat bonyolított le. Kivitele 2798 millió, bevitele pedig 2928 millió yen értéke* képviselt. így beviteli többlete 180 millió yen értékű volt, mig 1935-ben a beviteli többlet csak 16 millió yenre rúgott.
A magyar házlipaíri export irta már 80 000 embernek ad kenyeret. 1983-ban még 650 000 pengő, 1966\'-ban közel ennek tízszerese volt a
magyar háziipari exj>ort bevétele. •
A Hangya értékesítési osztályának forgalma 1936|ban 73 százalékos emelkedést ért el az előző évihez képest. ( ;
o ■ i •
A budapesti kádfürdők forgalmi 19?>5-ban az előző évhez képest 4 2, a gőzfürdőké 1.6. az uszócsar-i nokoké 9-7, a népfürdőké 28, a gyógyfürdőké 8-4 százalékkal emelkedett. » •
Kecskémét város számvevősége most készült el az 1936- évi zárószámadással. 1928 óta ez első eset, hogy Kecskemét zárószámadása kedvező eredményt mutat. A felesleg mindössze 1431 pengő, de 8 éven át deficites volt a zárószámadás. «V \' 1
a
Anglia nemzeti jövedelme 6/) évvel ezelőtt 1200 millió font volt, ma
4600 millió. t.

Az Országos Hitelvédő Egylet jelentéséből :
- Mint Immár évek óta állandóan, a hltelbizítonsági adaíok továbbra is a konjunkturális helyzet kedvező alakulásáról adnak számot-Ez év első negyedében a felmerüli uj fizetésképtelenségi esetek száma körülbelül 20 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző év hasonló Időszakában, ami annál kedvezőbbnek tekinthető, mert a hitelkeretek az utóbbi időben is csak bővültek s a hitelkondíciók is kedvezőbbekké váltak. ; - i . I .

A légi háborn és a városok
A városok az országok szellemi, művészeti, vállá? 1, közigazgatási, ipari, kereskedelmi. közlekedési, pénzügyi, stb, vagyis mindezeket a tényezőket egy fogalomba tömörítve : kulturális gócpontjai. Ezek a kulturális gócpontok az országok, államok, nemzetek organizmusában a vitális értékű és jelentőségű szervek szerepéi töltik be. Kulturájuk szerkezete és összelé\'ele, minőségű értéke és emellett a terjedelme határozza meg ezeknek a szerveknek azt az életerősségét és életképe\'5s(é-gét, amelyen - a kellő összmükö-désl feltételezve - az egész szervezet kult-jrenejc és kulturális képességei a gyakorlatban kifejezésre jutnak.
Valamely nép vagy nemzet civilizációjának a foka mindig attól függ, hogy milyen terjedelemben éa minőségi értékben tudja a kultúráját kl- ós továbbfejleszteni, to vábbá áltól, hogy a polgárai melyen számban képesek arra, hogy ezeket a folytonosan fejlődésben Iév6 javakat a lelki, szellemi erkölcsi\' és testi (anyagi) javaiknak a gyarapítására fordítsák.
A kultura a civilizáció természetes velejárója. Ugyanez áll fordítóit értelemben Is. Egyik se tud létezni, fejlődni és virulni a másik nélkül. Tehát a kultura maga az élet, — a civilizáció pedig a kultúrának a megtestesítője. Innen van az, hogy a kulijrál és a civilizációt - különösen szociális és politikai vonatkozásokban - mindig együtt emiitjük.
A mai művelődéstörténeti viszonyok között egy kulturnemzet sem él elszigetelt életot. A kultura és civilizáció szövevényes idegszálai átnőnek a határokon és messze szétágaznak a Szomszéd, sőt távol lévő népek és nemzetek organizmusában, azokat újszerűbb,, erőteljesebb és fejlettebb é\'etmcgnyilvánu-lásokra ösztönözve- így tehát minden kultur nemzet kulturája és civilizációja nemcsak a nemzeté, hai nem az egész emberiségé és a gondolatot tovább fűzve minden város, - mint civilizációs ós kult-jrgócpont nemcsak a nemzet javára jelent pótolhatatlan értéket, hanem egyben
az egész emberiség számára Is. Te-hát az egész emberiség egyetemes érdekei szempontjából sem loheft közömbös egy város lerombolása még akkor sem, ha az a hadiállapot és a hadviselés szempontjából indokoltnak látszanék.
A városoknak mentesítése a légi ostromok alól az egész emberiség kultúrájának és civilizációjának a vitális érdeke. Ebből kifolyóan a városoknak semleges területekké nyilvánítása az egész emberiségnek vitális horderejű kötelessége, annál is inkább, mert hál>orus tapasztalatból tudjuk, hogy minden ilyen precedens pro és kontra elfajulásokhoz veret s Így a városok légi oslromlása komoly esetben aggasztóan széles és kiterjedt területekro elharapódzna.
Ilyen értelmű megállapodásokat szomszédos államok bajosan kezdeményezhetnek, mert hisz már1 magának a kérdésnek a felvetése is barátságtalan érzületekre enged következtetni A kérdést tehát csakis valamely arra hivatott nemzetközi szerv viheti dűlőre, mint például a Népszövetség, örülnénk, ha akez-keményező lépéseket mi magyarok tennők meg. A múltban kelet felől védtük a nyugati kulturát és civilizációt, miért ne kezdeményezhctnők most is a tnegvédést az égbolt felől, amikor az egész emberiség érdekéről van szó ? A*#>nban ennek a kérdésnek az Intézményes nemzetközi megoldása sem fog olyan könnyen ós gyorsan menni, amint azt az emberiségért aggódó és érző első felhevülésünkből gondolnók. Eltekintve a technikai kivitel ne. hézségeltől, még számos más nehézség is fog jelentkezni, amelyek hátráltatni fogják, késleltetni fogják n megolrfást. Ennek dacára azonban minél hamarabb hozzá kell látni ós azon kell lennünk, hogy a kérdés a megoldásig állandóan napirenden maradjon.
A legnagyobb nehézséget a hadműveleti szempontok fogják támasztani, vagyis a hadmüveletek vezérlő szervei: a vezérkarok- Hadműveleti szempontból a vezérkaroknak vezérlő elve a győzelem. jEzt a győzni akarást ellenállhatatlanul fütl az a
minden más szempontot félretevő gi«ászl felelősség, amelyet a legfelsőbb vezetés a nemzet, állam irányában érez a belé helyezett bizalomból kifolyóan Is. Az ily némü felelősségérzet pedig az emberi természetből folyó logikus megnyilatkozás. Veszélyes, vagyis ellenéé-ges körülmények között ugyanis a t egyén bőrét, a nemzet (állajjlf) a haláralt védi, mert minden, ami ezeken a kontúrokon belül sérül,\' már a vltálitást vtwvzélyezteti. Aí veszélyeztetett vltálltás pedig nem-Ismeri a tréfát ós klirtéletct sem aa egyén, sem pedig nemzetek viszonylatában. Itt már a jelszó: »KI bírja, marja !« és mindig az bírja, aki valóban marja, vagyis kezdettől fogva támadóim lép fel- Tapasztalat szerint Is a legjobb védelemi a támadás, a kezdeményező vállalkozó kedv Ebből a nézőpontból kifolyóan nz ellenséges városok nem klmélhetők akko^, amikor azok részben, vagy egészben hátráltatják, vagy akadályozzák a saját hadmüveleieket. A Saját hadműveleteket ucryanls akadályozzák és hát ráhatják mindazon tényezők, amelyek viszont az ellenség győ-* zolmél érlelhetik, ha at ellensúlyozásra nem fordltunk gondot így a városokban elhelyezett magasabb parancsnokságok, katonai és ipart inlézményeK\'Ifhadlipar), közlekedési müvek, Átb? már a háború első óráiban légn támadások célpontjai lesznek, mefet az első hadmüveWf cél mindig az, hogy aZ ellenség mozgósítását annyira \'zavarjuk, hogy később fejezizc be a felvonulását, mint a saját haderőnk. A formális ha\'düzenet már a miitté- Az eljövendő háborúk korszerű hadüzenete a repülő bomba lesz és pedig az ellenségnek\' vitális jelentőségű objektumaira ejtve, azonban Igen gyakran célt is tévesztve- Ezek a gyakori céltévesztések pedig már a városok civilizációs és kuÚuráHs Intézményeit veszélyeztetik. Ezeket a valóban komoly és aggasztó lehetőségeket fontolóra véve, szinte kézenfekvően kínálkoznak azok az elhelyezési ós városfejlesztési feladatok\', amelyeknek\' legfőbb rendeltetésük az, hogy a hadműveleti szempontból vitális hatóságokat. Intézményeket és közmüveket oly területen helyezzük el, amelyek légi bombázása esetén ne legyenek veszélyeztetve\' a város kulturális és civilizációs jelentőségű területei éa ugy, hogy bombázásukkor a vltáll-tásuk ne\\s»envedjen. Mindez természetesen Jdő és pénz kérdése, azonban az állóképességünknek egyik sarkalatos előfeltétele, mert kezdettől fogva befolyásolja a hadmüvelésünk eredményességét amellett, hogy tpentesiti városainkat a légi bombázásoktól Hadműveleti szempontból ugyanis anyagpocsékol ás minden olyan objektum! bombázása, amelynek a hadműveletek és a harc szempontjából semmi jelentősége nincs. Ha tehát a városok már békében erre a jelentéktelenségiie alapozzák a városfejlesztési és elhelyezési viszonyaikat, akkor a légi bombázásuk lehetőségeit erősen le Is csökkentették és automatikusan
ragoldották • kulhipilla M tlvUká-cl* légvédelmükül Finwk a »í-ntffejleRSt&l \'« elhfljrtóW pott-
likénak ri iHaliiirt clterfedfr*! az «fHi földön pedig IrhetíltiS lenné Mt, hogy u viirosoknok semfegca KtraleUikké nylKráuilihdt a vettr-karok sem elleneznék, lertntfsnfe-aen • további klköt&sekcl Is hoz/il-fűlve (visszaélitek 11 wmlcgtw tc-rtlleiekkel, stb).
A vánook menlfoíléae u légi bomWelsoktál » l»ghnlán< snl*> lé«-védetem, mert ma még n léffelhí\' rltó eítkiWlk gyermeki IpoktX\'n, n légi lilnwdA es<k«7ök pedlK mérfftl d<« estimákban (Ariink. Al tudják lépni, de te Is tudják piznlnl a vá-rifloknl Mindez attAt ftlgK, hofry már békében mii tettünk a vArozok mefmentéae ánlekébcn.
I Pwcl János
iAUÁI KÖZLÖNY
Roma locuta...
IDŐ
tini!
P r o g n frt»•: Mérsékelt északkeleti szél, változó MhőZet, nfu-CTtton és délén rtiég kisebb esö, a hö emelkedik.
A Motoorologlal Intézet nagykanlzaai fti<sRtlfryolődllomá8a jelenti i
ffőméreéklet tegnap osto fi-kor: +34, maretffreti +40 délben : + 05 Csapadék: 4fJ ~u
Vtafcttthn fttfl- é. rél Mék8p«>r(k
minden naffyuéiftmn nagyon olcsón kaphatók Sokütnél.
Elrontótt gyomor él az ezre WsfefögKÖ bélzavarok, felfúvódás, JjMIcmeilen slájli. émelygés, homlok-Mjís, II*. fii nyál, hasmenés vagy mtitorulás eseteiben már egy pohár természetes „Ferenc József\'
i.-^tiPfl^"\' biztosan a mindig kellemesen hal. Ai orvotok ajánlják.
4 költó Zrínyi llklós és Bt olaszok
ér Láywy H*K.r j.M
Túlzás nálkilt mondhntjuk hngy !<e vés nemzetség családfáját rázla, ló. \' pázta annyi szilaj fergeteg, mint n Zrínyiekét és mnrtc elleném nftgls ke. vés családfa termett olyan életrevaló gyümölcsöt, mint az óvék.
Igen! A Zrinyi-csemeték bölcsője majdnem állandóan vulkánok felett ringott és nem a gondtalauság pely-helvel, hanem gyötrelmek, aggodalmuk. bogáncsával volt kibélelve. Ébresztőjük nem a rigók füttye, hanem trombiták harsogása. Altatódaluk sem az anyák dudolára. hanw vészharangok kongáaa, vagy ágyufarkasok hálltorzongató üvöltése.
Mikor VII. Miklós, a későbbi hadvezér és poéta született, anyjának; Széchy Magdolnának a betegágyánál megint Orcns. a hálák istene vicsorgatta fogait. Nem elég bajt és nyomort zúdított Európára és hazánkra a lórók telhetetlensége és ac*arkodása, hanem megtelézte a tömérdek szenvedőit és luséget nz ltitS-ban kirobbant vallási és később politikai Jellegű háború is, amely 30 esztendeig tartott s amelybe Euró|>a nagy része belebonyolódott.
Zrínyi György bán, az újszülött atyja eleinte nem Tett részt ebben a ho\'sz-szuranyutt hadjáratban, de 1026-ban TI. Ferdinánd WáranéSa őt is a had-síin térre szólította. Eter főből átló ee«|tat&v«l amlán Walt- nitefir-Albrecht oriseárl íövetér oldalán küzdött, egy-ídeitf Sziléziában, majd iKdig magyar
Nem mintha egy pillanatra is kétséges lehetőit volna, ami Barna-országban történt, mégis voltak sokan, okik a nacionalista köntösbe bujtatott propagandában nen* vették észre, hogy azzal a legva. dnbb és legfanatikusabb újkori pogányságot árasztják az emberiségre. Tudtuk, hogy a zsidók után következőnk mi, — katolikusok. Utána pedig az .államegyház.. Mert bennünket nem tévesz. tett meg a .hazafiság* különös hangsúlyozása. Hiszi n hazafiság nem erény, hanem becsület dolga. Bennünket nen* lehetett megté. veszteni a kérészinek jelvény céljaira való klficumitásával sem. Legkevésbé pedig a mód fotfatt rajtunk, ahogyan portékájukat kínálták. Elég volt látnunk szer. fctes aggastyánok bebőrtőnzését egy valuta-paragrafus kaptafájával. Elég volt látnunk, ahogyan josefinista én kénnyel belegázollak az egyház jogaiba és az ifjak lelkét bolsevizálták, kitépvén belőlük Krisztus képét.
A Szentalva végül tiszti helyzetet teremtelt és megerősítene azt, amit ml kezdet óta hirdettünk: a kificamított keresztnek semmi köze a kereszténységhez, a katolicizmushoz. Bennünket nem tévesztettek meg azok a hazánkfiai sem, akik kezdetben bedőltek a barna lépesvesszőnek.
Legyünk végre .tisztább-.!n az. zal, hogy katollkusüldözés, ami ma Németországban folyik. Krisztust guny és nevetség tárgyává ^teszik, hogy az ifjak lelkében Wo-tán fáklyáját gyújtsák fel. A barna gőg detronizálni akarja Krisz-
tust, hogy a pogányság templomát épitsc fel a lelkek romjain. A Szentatya az egész világ figyelme közepette vétót mondott ez ellen. Leleplezte és szétboncolla a barna portékát, amit egyesek Szent István országába Is szeretnének becsempészni. A Szentatya szóiolt és ahol a világon van katolikus, alázattal és megnyugvással kell fogadnia Krisztus helytartójának szózatát.
A Szentatya végleg tisztázta ere. ket a kérdéseket, a különböző importált és itthon piros-fehér-zöldre mázolt barna eszméket. Minden katolikus ember legyen végié tisztában azzal, hogy a nyilas, vagy kaszás, vagy bármiféle de. formác-Ján átment kereszt katoli-kusellénesj KatollKtM ember, Krisztus helytartóját respektáló hívőnek távol kell tartania magát az újkori pogányságtól. Nálunk embrionális állapotban vannak ugyan még (ízek u mozgalmak, «\'e jaj lenne y magyar kalolikusság. nak is, ^ha ezeket uralomra engedné. A Szentatya LUnoki szeme a helyzet hamisítatlan képét tária a világ elé. Szószék, iskola, ka. tedra, társadalom kell, hogy együttes frontot alkosson ennek alapján a barna pogányság ellen.
Nagykanizsán a Katolikus Front volt az első, amely felvette a kesztyűt Ugy a baloldali vörös in-ternacioinalizmus, mint a légfék, telenebb barna lélek-Wvolucdó ellen. A Szentatya most végíeg el. döntötte a nyilas-pert. A nagykanizsai katol kusság tudni fogja kő. telességét. Korao locutaI... (B. R.)
Speciális Férfiöltöny KosztOm Köpeny tisztítás
T^on PALCSICS-nál
terűiden.
György gróf a pökhendi osztrák tábornagy hadi taktikájával sehogyan se volt megelégedve, mert Wallenstein az akkor divatos u. u. módszeres hadakozáshoz igazodott. E felfogás szerint szükségtelen az ellenségei meg-lepő támadások kai, csellel vagy nyílt csatában sarokba szorítani, hanem elég. ha folyton nyugtalanítják és kifárasztják. Vele elleniéiben a bán villáingyors rajtaütéssel ós a személyes bátorság és ügyesség érvényesítésével igyekezet a diadalt kicsikarni. (A tapasztalat azt bizonyította, hogy slker: rcl fcsak a magvar hadviselési mód kecsegtet.) A Zrínyiek minden győzelmüket saját jól bevált módszerükbe^ köszönhették. Ezt azonban a hlu császári fővezér sehogyse volt hajlandó belátni. A szókimondó Zrinyl György senki előtt se titkolta, hogy a wallen-steinl taktikát elítéli. Emiatt gyakran támadt összekoccanás kettőjük között. Az összetűzések mind;nkább elmérgesedlek ugy, hogy civódásuk végre már gyűlöletté fajult.
A bán 1626 december végén hirte-len meghalt. Egyesek szerint a pestis ragadta el, mások szerint mérog ölte meg. Mielőtt Zrínyi hadba vonult, levelet irt Pázmány Péternek, családjuk bizalmas barátjának. Mogkérlc, vegye pártfogásába feleségét éí fialt, ha esetleg nem térne többé haza. A hercegprímás megnyugtató válasza után bizakodó hangulatban pattant nyeregbe és vidám kürtszó mellett intett bucsut szeretteinek, sajnos, utoljára...
A megrendítő gyászhír annyira le-1 sújtotta özvegyét, hogy nemsokára őt
Wt,ttm
is leteperte a halál. Pázmöny — ígéretének megfelelően — egy percre sem hagyta magárti a két árvát. Nemcsak biliokainak kezelésére rendelt kl négytagú bizottságot, hanem a fiuk mellé is nevelőket, ö maga is éber figytJeuntH-\'l kísérte sorsuk alakulását.
Miklóst és Tétért 1630-ban a Jezsuiták gráci kollégiumába íratta be. Bi. zonyára azért, ratrt ismerte ennek az iskolának jó lürét. hiszen 1597-ben ö volt a tanulmányi felügyelője, később i>edig a gráci egyetemen ő adta elő a bölcsészetet.
Az intézet ólén akkoriban az ertjlyes és képzett PellizeroUi Vitálisz atya állott. Neki kellett 1600 elkényeztetett és csintalan fickót kordában tartania. A két ntógyar vasgyúró 4 esztendőt töltött itt. Tanulta az ékesszólást, a helyes fogalmazást és persze a latin, görög, német, francia, olasz nyelvet Is. A grammatikai és humanitási osztályok elvégzése után retorikai ós poétikai tanulmányait Nagyszombatban folytaffc; az egyetemet pedig Bécsben hallgatta. Nagyszombatban az árvák mind<n nap vendégei vollak az érseknek, aki azért turtózkodott itt, mi-rt akkoriban Esztergomot a török fartő tU a markában.
Pázmány ugy érezte, hogy gyám-ftalnak tudása még most is hiányos, vezért Itáliába Is elküldte őket Senk-Viczy Mátyás kanonok kíséretében. A bíboros ezúttal is tervszerűen cselekedett. Bölcsen tudta, hogy ismereteikre a bokrétát az olasz humanistát-j műveltség teszi rá. Mert ő Is négy ! évig tanult Rómában s akkor tapasz!-• talta, hogy igazán gazdag szellemi kin-
bOTM kapja a Zalai
Közlönyt, aki egy eló-ftaettit szerez
A Zalai Közlöny »Kereed a versenye nem vári nagy tslkert^l zárult- A verasnyben rCsrtvevők a sorok összeállításánál nem kis örömimel vehették tudomásai, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben ia részesítette őket. Az plrej-tett sorokban közöltük, hogy min-dcnklivek, aki egy uj előfizetőt szere* lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig Ingyen küldi a Zalai Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megorőslt-jük és a jövőre nézve is érvényesít-Jük. Mától kezdve tehát mlndeukl, aki egy tigész éves uj előfizetőt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig Ingyen kapja a lapunkat. Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után jpedlg egy hónapig ingyen kapják előfiaetö-szer/őink n Zalai Kös\'önyt.
Az eiőftwtést nem kell egyszerre előre klflsetnl. Az uj előfiretö hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a lajiol annak, aki az előfizetőt .itr< «zte.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelentkerö uj elő fizetők is. Ha m<*t fizetnek elő, május elsejéig ók is Ingyen kapják lápunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedvezményben részesülnek, amelyeket a Zalnl Közlöny elő-fia-etőlnek nyújt. így Igényt tarthatnak havonta két tlzszavas ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodás esetén szállodautnlványra, fél-tandíjas angol és német nyelvtanfolyamokra, 8lb.
cseket gyűjteni csakis Itt lehet, hiszen a renaissanee és a humanizmus egészen uj alapokra építette az európai kultúrát. 4
Ámbár a renaissanee mozgalom a \' XVII. században éppen olasz földön kezdett megbénulni (hogy más országokban viszont erős virágzásnak induljon), ennek dacára akadt még Itáliában is éppt a elég látni- és meglsmer-nivaló. A magyar ifjak megtekintenék az örök városban Michcl Angclo híres szobrát: Jeremiás prófétát; Flwnzé-ben Medici Lőrinc sir mlékét; láthatták a Sixtus-kápolna\' gyönyörű falfestményeit, Raffaelkr Madonnáit és ■ Krisztus airbatétele* c. képét; a Vatikán remek freskóit; továbbá Lio1-nardo da Vinci «Utolsó vacsora» és «Mona Lisa» a festményeit; megnézhették a Colossemiibt, a Pantheoht, a katakombákat. PlsáWm a Camno Sanfó (temető) freskóját: «A halál diadalát.; Velencében a Dgge-palotát, Szent Márk templomát, Szent Borbála képét. Colleöni XV. századbeli zsoldosvezér feledhetetlen szobrát. Tlntorettó .Csataképeit* ós sok egje-bet.
Itáliai tanulmányújukat betetőzte Vin. Orbán pápánál tett látogatásuk, aki feltűnő szívesen fogadia őket őseik nemes érdemeiért. A költő-főpap tetszését különösen Miklós gróf biztos fellépése ói öntudatos beszéde nyerte meg. Ezért emlékül saját verseivel ajándékozta meg. Könyvének címlapjára Uoratiushól ezt a találó Idézetet Irta rá: -Erős utódokat csak a jók és erősek nemzenek. Szilaj sas nem kélt-bet gyáva galambot.» (Folyttttjtik)
Iftl?, április 1
ZALAI KÖZLÖNY
— (A Klsbalaton ma \'árvllága)
elevenedett meg képben és szóban a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör tegnapi vclitvtlképes ll<\\\'álls előudásán, amelyet a Kör meghívására a buda. pesti állatkert európai hlrü ny. Igaz-gatója, a tudós zoologús, dr. Lendl Adolf tartott a nagykanizsai Városi SzlnházbA nagyszámú közönség soraiban ott voltak a város kulturális életének vezetői, éiökön a polgármesterrel. Az előadót a Kör nevében Barbarits Lnjos főtitkár üdvözölte, a nézőtér hosszan és szeretettel Qttnc-|K\'lte az ősz tudóst, aki 75 éves korában teljes testi és szellemi frisse-séggel és teljes önzetlenséggel dolgozik, ir, agitál, fárud ma is a Balatonért, a tudományáért, Keszthelyéit, ahol nyugalomban ót éve él. Dr. Lendl Adolf előadása egy 50 év előtti egésznapos kisbalatoni kirándulását, annak élményeit ós fényképfelvételeit mutatta be érdekesen, zamatos, tiszta ma-gyarsággal. Szabudelőadásának minién mondatából sugárzott a lelkes tárgyszeretet. Bűbájos mesélője Lendl Adolf a kisbalatoni lápnik, az egy. ko\'.i madártelcpck életének. Mintha lelke volna minden madárnak, ugy tud beszélni róluk és ugy tudja cl-slr\'atnba tudomány és idegenforgalom nagy veszteségét, ami u KLsbalfltop szabályozásával, a madár-telepek elnéptelenedésével bekövetkezett. Lelkes taps jelezte a meleg visszhangot és nagy-sikert, and az előadást köveit®. Előadás után a piarista rendház látta vendégül vacsorán a tudós professzort.
— (Pedagógus összejövetel)
A nagykanizsai pedagógusoknak olyannyira bevált havi összejöveteleit ina már sürgető várakozás előzi meg, jeléül annak, hogy a város tanánál és tanítóinak társadalmi és szakmai érintkezés szempontjából egyaránt kellemesek ós hasznosak a rendszeresített összejövetelek. Az ehavl összejövetel április 3-án, szombaton este lesz a Pannóniában.
— (Erdölgazgatóságl hlr)
A földművelésügyi minisztérium Szombathely székhellyel uj erdő igazgatóságot sz/rvezett, amelynek hulá|s-körébe utalla Zalavánnegyét Is.
— K15p«t ágyteritők, töggőoyök, ráisok gyönyörű mintákban öotjtlUni
— (Feketekávé estét)
rendez a Kaszinóban -Áprilisi 3.áp, szombaton este 0 órai kezdettel fz Izraelita Jótékony Nőegylet, melyre ezúton hívja meg tagjait és az egyqc-sülct Ijó barátait a vezetőség. (:)
— Butorokbun a Kopateln-cég vezejt I Modern mlntatermelben a legjobbat ja legolcsóbban mutatja be, kedvező tód teltételek mellett
5
> Ilije-
17 év multán perújrafelvételt kapott a nagykanizsai törvényszéken egy budapesti magántisztviselő
A világháború utáni összeomlás egy áldozata keresi az igazságát
Akkor volt, amikor a fi^ntxiól huzaözö,illőitek az emberek ós elhelyezkedést kerekek idehaza Nagy, szomorú kao.>z volt az ország ós döbbenetes idők járlak. B. J. fiatal frontharcost loszerelésa után Nagykanizsára vetette a sors. Itt különböző kölcspnOíet vett fel abban a tudatban, hogy hazulról megkapja a várt anyagi segítséget. Az azonban nem érkezett nwg ós B. J.-t feljelentették, mert a kölcsönvett pénzl nem tudta visszafizetni. Az ügy akkori állása szerint őrizetbe vélték B. J.-t é6 szép fiatal feleséf-gél. Mindketten a kunjUsui fogházba kerültek. A fiatal asszonyt bűncselekmény hiányában szabiidon engedték, de B- J.-t elítélték. Ki is töltötte büntetését. Később azután az időközben megszállott területről InegjöU a várt anyagi segítség, csakhogy B- J. akkor már kitöltötte büntetését. Minthogy a háboiu alatt Igen értékes, szolgálatokat tett, mint volt frontharcosnak sikerült több ízben megfelelő állást kapnia magántisztviselő minőség-
ben, amikor azonban véglegcsilósre kerüli volna a sor, bekérték eiliöl-csi bizonyítványát é> kitudódott, hogy a nagykanizsai fogházban büntetést töltött. Bármilyen elsőrendű munkaerő volt, bá^nilyun példás magaviseletet tanúsított: -elbocsájlották. Állástalanná vált és újból kellelt állást keresnie. Megint csak erkölcsi bizonyilvnyt vagy információt kértek. Idegölő kálváriát járt a harcterek egykori katonája, multak az évek, közben izgalmas küzdelmet vívott családjáért, de a refrén mindig az volt: a kanizsai büntetés... Végül 17 év multák sikerüli uj tanukat, bizonyítékokat szereznie a maga igíiza mellett £s ennek alapján most pcrujrafelvétell kérelmet adott be a nagykanizsai törvényszékhez egy budapesti ügyvéd utján. A nagykanizsai törvényszók helyt adott a perújrafelvétel! kérelemnek ós uz ügyben az uj fő-tárgyalást április jközepéne tűzte ki.
Az uj főtárgyalás iránt jogászi körökben is nagy az érdeklődés-
— (Vasutasok figyelmébe I)
Értesíteni az összes tényleges és nyugdíjas Máv. alkalmazottakat, hogy nz 1937—38. évre járó tüzelőanyag járandóságukat részletlcvonisra folyó évi április hó 20-ig az állomásfőnöki segédhivatalban Jelentsék be, A nyugdíjasoknak az utolsó havi nyugdíj csekk szelvényüket be kell mulatni. Április hó 20. után tüzelőanyag előjegyzést nem lehet bejelenteni. Az állomásfőnök.
-AjhÁ/J Un aO)tU>,
I DARMQL
ditlcyvXifi
M&<*» On /uuAajCcjal^
— (A keresztény iljuság)
ma, szerdán este 6 órakor az
Iparoskör alsó helyiségében a fehne-rült film-ügyben tiltakozó gyűlést tart.
- 0* iokkmyftk,
férfiak és nők meg akarják akadályozni a fogak csúnya színesedését, ápolják fogaikat naponként rendszeresen Odol fogpéppcl. Az Odol fogpép eltávolít a fogakról minden tisztátalan-sájjot Ós tisztává teszi a leheletet.
— (Mindenki szabadon halászhat)
a (Balatonban a saját nyaralója előtt, mondothi ki a kir. Kúria minapi elvi döntésében. A parti telekhez, mondotla ki továbbá, hozzátartozik halászati szempontból a Balaton közepéig a n»c-\' der is. Sok vitát döntött cl ilyenformán a legfelsőbb bü-óság ezzel az Ítéletével.
— Férfi sport-növelők legszebb mintákban Schülznöl
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár!
Orömnwl regisztráljuk, bo(g> fcg-utóbbl bejelentésünk, hogy a Nugy-kanizsui Címtár már sajtó alutt van é6 a Zalai\'Közlöny elaö rendű nyomdájában késiül: a legszélesebb érdeklődül váltutla kl mindazok köréből, akik Nagykanizsa í» Déi-zalu gazdasági, kereskedelmi, Igazgatás. vagy táraadalml életébe bár-milyen lurmában is belekapcsolódnak. El érthető is. Benedek Reiső szerkesztő kiadásúban most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Cimtár olyan poutos útmutató, magbizluitó iUIuuz á» .tökéletes tanácsadó a vá-,ros számos közhivatalai, hatóságai, t«plUletei, gazdasági kereskedelmi, Ipari óv társadalmi életében, hogy azt senki nem nélkülözheti. A Nagykanizsai Cimtár ott van minden hatóságnál, hivatalban, orvefi, ügy-
Srunlihahn \'i /yw«\'
siöveüü
KOIVCmu A (.VAURÓL /r POOHAHKA 0 U fí
vi non kot s
OVÁKrELKt\': BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
véd, gyógyszorósz, mérnök, vállalkozó, mini az uradalom intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az ipari műhelyekben, az egyesületek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy. mint az q>ész vidéken, an>ely Nagykanizsával összeforr. A Nagy* kanizsai Cimtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alutt van. Hoay az elkészítendő példányszámokat pontosan pieglchcssen t &llaj>ilan(, másrószl, hogy a nagy kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb elöjegyeztetnip Illetve elő fizetni a Nagykanizsai Ciintár-ra, mely eíjéiban egy példány ára mindössze 3 pengő- Előjegyezni lehel a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagi\' közvetlen a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél) Nagykani-tsa, Sugár-ut 88- a.
ÉRTESÍTÉSI
Tisztelettel érteallem a n é. kö-zönségot, hogy a Kérlowlte-féle
tejaiiiMtÉi
Ukkzi-i. 6. a. (rilta Tkth ulliU)
átvettem és azt épp. l-ón megnyitom.
Kérem a n. é. közönséff SZiveS pártfogását. Tluteleltel « \'
REIN ZOLTÁN
fii hentci «> méiiifóí.
UllUiluuUttl WttUI Ullillt MENETRENDJE
, •»•*■ ouéi>«.j.t«i.
ErJ.«éb«t-tér W>>Mt«l|pt*iá«
Vnutállomíira
441
s«0 0 26 IIII 13 08
13 M 13H II» I7«
l|Dt
iau Itn
23 01
niziíbít-téirc
laUnyai munttrsnil
aWl»lniítl M. 14 00 L.lHjk. U. ti ta
Sxspdán tata 9 vaaárnap 3« 5, 7
érakor, osdtfirtök, péntek, uembat B, 7,,„9,érakor, éa 9 érakor kerül bemutatéra a Vém«ei)|N!PKg4J»»n
Főszereplők : Kabos Oynla, Percei Cila, Gombaszögi Ella, Bádal Imre, slb slb.
lovagias ügy
ZALAI KÖZLÖNY
1987. áprlllt 1
Szerda
BUDAPEST ?.
17 Erdős Jenő csevegése. — 17.30 Cigányzene. — 18.25 Adélmann János előadása. — 18.55 Hochstrnsscr Ferenc fuvolázik. — 19.30 Ar Operaház előadása. .János vitéz.» Dalmű három felvonásban- — Az I. felv. után kb. 20.20 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 21.40 HirelC. — Az elő. adás után kb. 22.35 Időjárásjelentés.
— 22.40 Kertész Miklós jazz-zenekara.
— 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hírek! BUDAPEST n.
18.55 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Herskó Imre előadása. — 20 Ilirek.
— 20.45 Az Egyetemi Kőr alapításának 05. évfordulója alkalmából rendezett díszhangverseny közvetítése.
■ ÖCS.
17 Hlnaldíni: Cis-moll ábránd vo nósnégyesre; Két dal; E-moll hegedű és zongoraszonáta. — 19.25 Milőcftcr: A koldusdiák liároin felvonásos operett az állami operaházból.
APRÓHIRDETÉSEK
Mprdhl..«M. 41). v.tirn.p .1 Qnn.pn.p 10 .lAlg M flllér, mlnd.n lo.ébbl tiú 0 llllir. httkom.p 10 udtf 10 IIIMr, mlnd.n lovtbbl 1IÓ 4 niitr.
Ml Imhirmmmiik
olc«Sbb áilun >tllalom. Horthy Miklöt-al 5.
kéuitéaél kí-
— 01 ea M<lon,
311
fth\'r ablakragaoa (kltl) fimét kap-hald Stern IWtgtanél, f\'S-ut 2. Viroahái-palota. 682
Síép, komáiéit «fa4dl6bHt»r ólain eladó. Bővebbet: Ceengeiy.ul 28. alatll
FIknI tiadó mlqdeneat telveaz Stampf llaieilalet. 918
OrtUDtu-ilUnylelepI 14 aaakáa •Millmlm ám •••««■■< IŰÍ7 mílus l-tdl U.ki.at, Érdeklődni lehet
Ntptakaiékpémtlr Rl.-ná1, Nagykaoliaár, 919
Gjeine.leien héraspár felvitetik héja-\' >- nik. Pctdll-at 4. *
Pö\'íihir él 11 k»|éréa*< aionnal lel veszek Kramz Sagár-nt 18. 925
Hinr.. é.naatehíi aiekriny, ebídld kredenc, (ríasrtal és három íérllflllöny eladd k. Hnriny M -ul s. i
Kladla a l.iplulajdonos Köígardaaégi Rt. Outenbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Véllulata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zala! Károly. Interurbin telt-Ion: Nagykanizsa 78. szim
Kerti fAzalékmagvab, virágmagvak, Pázait-fü magvak, P«t!->ó műtrágya,
FIITOR—PEKK
Huttar-féle olajpogá-
oaa keverik, QyDmttlcaff a-védelmi-szerek
Beuereshetfik:
ORSZÁG JÓZSEF
naf, műtrágya, nSvértyvédalmlaae-r«k, gép, isllr, atb, kerukedtaében N«gykinlzs», Friíébet-lér 10. (A bíróság mallett.)
ÜEBU3HBB
Az olasz királyi pár Kanizsán át utazik Budapestre
Róma, március 81 A Corrlera della Sci^n hosszúbban foglalkozik az oliasz királyi pár magyarországi utazásával és bejelcntj, hogy számos előkelőség kiséri ut-jukban az olasz királyi párt, többek közölt Cinno gróf is. Az olasz uralkodópárt először az országhatárén,
Nagykanizsán fogadják és üdvözlik hivatalosan, -- Írja a lap. A_király a magyar honvédezredénck ezredesi-, egyenruháját fogja viselni, a mikbr magyar földre lép A lap ezután részletesen foglalkozik az ünnepséggel, annak programjával és jelentőségével.
á „vének tanácsa" megnézte a fiatalok által kifogásolt Lovagias flgy c. filmet
Az Ifjúság tüntetések helyett gyOlést tart és memorandumban kéri a belfl^ymlnisztert a keresztény filmszínészek megfelelő arányú foglalkoztatására
A Lovagias ügy c. film körül az ország több városában ifjusági tflntcté. sek kcrokedU\'k. A l>onyodalniak hul-mni eljutottak Nagykanizsára is. I)r. Kr.itky István polgármester és Magyar János moziigazgató Írógéppel irt névtelen leveleket kaptak, amelyekben az ifjnság nevében követelték a filmnek a nagykanizsai műsorról való levételét és bejelentették, hogy az ifjúság ellenkező esetben tüntetéssel fogja megakadályozni az előadásokat.
Amikor az ifjúság terveiről egyrer szélesebb körökl>en kezdtek beszélni, felmerült a gondolat, hogy a város •czetö tényezőiből álló bizottság nézzo meg a filmet, mielőtt az bemutatóra kerül. A mozi-igazgatóság ma délelőtt 10 órára meg is hívta a hatóságok fejeit, a papság és uz iskolák, vala. mint a sajtó képviselőit és lepergette előtlük az egész filmet. Jelen volt dr. Krátky István polgármester, dr. Iliin-
f nig Alfréd törvényszéki elnök, P. Czir-íusz VIktorin, P. Seböstyín és P. Gollért ferences atyák, Krasznay Pál rendőrtrjnácsos, dr. vitéz Szily Dezső kir. ügyész, dr, Imre fi László tőrvényszéki biró, Szabó Győző ny. járás-bírósági elnök, Balogh Dezső felsőkereskedelmi iskolai igazgató, vitéz Tóth Béla kereskedő, Barbarits I^ajos felelős szerkesztő. A bizottság a fi hu megtekintése után egyhangúlag nte«-állapította, hogy abban sent vallás^, sem erkölcsi szemi>ontból kifogásolni való n\'nwi, a Lovagias ügy szereplői ugyanazok, akik az eddig látott n.agyar filmeké voltak. A bizottság véleményének teljesen egyhangú megbeszélése után megjelent dr. Lindbauer Gyula ügyvédjelölt, akivel vitéz Tóth Béla közölte a bizottság álláspontját és annak uz áthidaló megoldásnak leljelő-ségét, hogy az ifjúság, amely szeretné látni a magyar filmeken a keresztény
Nem puszta álom a reménység,
tehát a most meginduló 38-lk osztály sorsjátékban nálam vásárolja meg szerencséthozó sorsjegyeit
H. kir. dohdnynagyáruda Horthy UUAs-nt 2.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
t 15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tart!
í^áS*\' Fő-ut 5.
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportQzlete
Nagykanizsa.
színészek nagyobb számban való szc-repeltctését, ebéll kifogásalt és kívánságait külön gyűlés, keretében tárgyalja meg, erről mcmoiiandu-mot készítsen a belügyminiszterhez, de ne tüntessen és ne okozzon ezzel kárt a mozinak és a város nyugalmának- »
Mint lapzártakor értesülQnk, az Ifjúság vezetői ezt a megoldást éí-, fogadták ós ma este 6 órakor tartják meg ebben az ügyijén gyűlésüket. így tehát a tervezett tűnte-tések az ifjúság vezetőinek kijelentései szerint elmaradnak.
A rendőrség ettől függetlenül minden intézkedést meglett az előadások rendjének bizlo ilására.
OfcsénÁsjjcf oafiamczÚfM szótakozTialik
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
ii
M
VII Bákócsl at 58. TeL 1-389-50.
150 kényolrocs szoba, folyó hldog-raelegvlz, telefon, közp. fűtés és csöngőt pótló elektromos fónyjol zésokkel. I,emórsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A sSrözóbeiti
Farka* Béla rádióhlres olgányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno. Virány újszerű jazz-zenekara. A télikertben ós a sörözőben SEBŐ Miklós rádlóónekes ónekel. Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismo-rőselnek a HETPOPOLB-ban I
Ifl^U^I Bt ftOtatMv Nxo«* Aa Mm*M I^HUé .Véllata kflain^ndijAtt^^
. lárolj.j
77. Évfolyam 73. szín, Nigykan|l„ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ZALAI KÖZLÖNY
__r OUITIKAI NAPILAP
Biod-.n hínomip jíiuuli relelos szerkesztő: Barbarits Lajos lte\'liMtwí ^uHim" UiftTi 407&"4\'\'
A „Lovagias ügy" kanizsai bemutatójára szervezett tüntetés története
tQntetéire készült é. a moTé\'^yéíí"\'".
etfl előadásra — Nem volt tüntetés és nem volt semmiféle rendzavarás
Győzött a szervezett keresztény fl»tá1«<t* fegyélmezettaége
Nagy port kavart fel Nagykanizsán is a Lovagias ügy c. film műsorra tűzése- Az első állomás az volt, hogy dr. Krátk\'y István polgármester és Magyar János mozi Igazgató Ugyanazon kéztől származó ugyanazon az Írógépén készült
keretében foglalja határozatba és azt juttassák memorandum fortná-Jában a belügymluiszler elé. Az ifjúság különféle frakcióinak veze-lői ezt a megoldást elfogadták ós
ígéretet tettek, hogy bizva az idő-sebbekből álló bizottság vé\'emé-nyében ós a belügyminiszterhez intézendő kérelem sikerében, a tüntetéstől elállnak.
Intézkedései eleve elejét vették a tüntető láz kirobbanásának. A széksorok között detektívek foglaltak helyet. Az előadás becsengbtése után az előcsarnokból a jegy nélküli tömeget eltávo\'ilották, mujd
a azinhár kertet Is kiürítették. / A fiatalok és kíváncsiak tömege igy a környező utcákat szállta meg, de Jelentéktelen .Bátorság, kiabálásokon kivül semmi nem történt.
Amig az utcára szorult tömeg türelmetlenül várta, hogy mikor tör ki a botrány a moziban, addig a moziban zavartalanul pergett a program és - olt sem történt semmi. Mindössze egyetlen tenyér verődött össze tapsra, amikor a hlradór-ban megjelent egy berlini képen a horogkeresztes zászló. Visszhangja aZonban ennek a magányos tapsnak sem támadt. Ettől kezdve iaz-utón a műsor legvégéig a világon semmi -nem történt. Azaz hogy megtörtént az a csoda, ho^y a tüntető hangulalu elemek ugy be!efc1edkez-tek a Lovagias ügy dörüsriél derűsebb jeleneteibe, hogy éppen ők tapsolták végigr^hatásosabb jeleneteket, [ 6yS \' megtapsolták/ sorra a „osupa zsidó" 4xerepl6k«t és vége-hossza nem vblt a fiatalsággal tele széksorokban a kacagásnak. Ennél jobb kritikát a Lovagias ügy nem kaphatott. Előadás után a tömeg a legkisebb Incidens
nélkül szétoszlott.

Nagykanizsához és ü nagykanizsai szervezett fiatalság komolyságához méltó volt a Lovagias ügy tegnap esti fogadtatása. Az ifjúság vezetői állták a megállapodást, amely a véleményező bizottság közben jöttével született és az ifjúsági gyűlésen részt vevő szervezetek, tfe azok ím, amelyek távol maradtak onnét,! fegyelmezetten és méltóságteljesén követték vezetőik irányítását. Az ifjúság ezzel n -m csak szervezeteinek öntudatos fegyelméről tett tinuságot, hanem példájával a soraiba nem tartozó és mégis tüntetésre gyülekező elemeket is lefegyverezte. \\
Az ifjúsági eddigi magatartása tehát \'elismerési érdemel és elismertet-lését fogja kivívni annak az álláspontnak is, amelyet gyűlésük határozatából n fentiekben megismertünk. így * minden esetre többet fog elérni az ifjúság helyesnek megismert kóvetéléseiből, knint* ha erőszakos cselekményekre ragadtatta vo\'na magát s ezzel lehetetlenné tet\'.e volna, hogy klván-salghoz elnyerje az illetékes tényezők
és a közvélemény támogatását. •
A rendőrségi óvintézkedéseket ter. mészetesen a Lovagias ögy további clAfidásáfta is fenütáVtfák.
CM)
névtelen levelst
kaplak >Hangversenyrendező ifjúság* aláírással, melyben követelték a filmnek bfclillását, Illetveitiü^or-)<, ról való levélelét, ellenkező csatban tüntetésekkel fenycgjetőztjk. A polgármester - nagyon helyesen -az ügyben somhiiféle intézkedés* nem tett, mert az az álláspontja, hogy amikor ő mindig Mindenkit meghallgat ós minden ügyben készséggel interveniál, ebben az esetben is szívesen járt volna közre békés megoldás érdekében, ha nz iffuság neVében jelentkező névtelenek őt nyílt sisakrostéllyal felkeresték volna és kívánságaikat vele szemtől szemben közölték volna. A moziigazgató viszont a filmet
még szövegkönyv-korában kötött* Is,
amikor tehát nem tudhatta, hogy majd Pécsett ós annak nyomán egyebütt is tüntetni fognak a film ellen. A kölóst storníroznia a film-üzlell szokások alapján nem lehet, Nagykanizsa városa viszont ugyancsak helyesen - nem hajlandó arra, hogy Kaposvár mintájára városi közpénzből megfizesse a mozi helyett az 1000 pengő poena-lél a pesti filmesnek. Hajlandó volt azonban a mozi-igazgatóság a város hatóságainak, egyházainak és iskoláinak ve2ietői számára egy
külön előzetes bemutatót tartani ós ennek a bizottságnak véleményétől függővé tenni további el határozását. A bizottság - mint tegnap jelentettük megnézte a filmet és abban kifogásolni va\'ót netal talált. így tehát misem állt útjában
az esti első bemutató-előadásnak,-
az ifjúság pedig engedélyt kápotfc arra, hogy kívánságait egy gyűlés
Délután 6 órakor gyülekezett az Ifjúság az iparos székház földszinti helyiségében. Ott voltak a legtöbb keresztény ifjúsági egyesület \'hangadó \' tasial. minteiiv száza*.
Ifjúsági gyűlés a bemutató elölt
tagjai, mintegy százon,
A gyűlésen vitéz Tóth Béla városi képviselőtestületi tag, a délelőtti véleményező bizottság egyik tagja elnökólt. Kifejtette, hogy \' a film-ügyből két szempont késztetheti állásfoglalásra nz ifjúságot. Az egyik, hogy az «j magyar filmek szereplői majdnonvmind zsidó vallásnak, a nnlsUc, hogy a filmnek beállítása a keresztény magyar szellemnek nem megfelelő. Indítványozta, hogy az ifjúság e két szehípontra memorandumban hívja fel u belügyminiszter figyelmét és kérje, hogy a jövőben a magyar filmgyártás keresztény művészekéi is megfelelő számban foglalkoztasson, egyben hasson oda a belügyminiszter, hogy a magyar szellemnek meg n mii felelő filmek ne kerüljenek a magyar közönség elé.
Lengyel Jáaos a film-bojkott lehetővé tételét sürgette, ami szerinte csak akkor volna lehetséges, ha még egy mozi volna Kagyknhizsán.
Dr. iJmlbtttH\'r GyttUi ügyvédjelölt ismertette a memorandum! tervezetet.
Nagy Ifjúsági tömeg, bűzbomba helyett taps és hangos kacagás az esti bemutatón
Szabó Gyula nyűas vezér lian^oz-tatta, hogy " magyar filmgyártás 90 százalékban zsidó kézb<n van.
Marái Géza volt ipari kontár-ellenőr élesen kifogásolta, hogy a filmet az ismeretes bizottságnak mutatták |>e és annak véleménye alapján cselekszik az ifjúság.
Vitéz Tóth leintette Murait, hangsúlyozva, hogy a bizottságban ő maga is benne volt, különben sem tehet kétségbevonni a bizottság egyct\'en tagjának magyarságát és hazafias meggyőződését sem.
A gyűlés résztvevői végűi Ls elfogadták az elnöki javaslatot és a memorandum-tervezetet és megállapodtak ablwn, hogy a tüntetéstől elállnak abban a reményben, hogy a memorandum meg fogja hozni a kívánt eredményt és az abban foglalt szempontok a jövőlxn a magyar filmgyártásban érvényesülni fognak. Kimondták uzl is, hogy ha a fiatalságnak bármelyik ooportja nem tartja magát a \'határozathoz, ugy az esetleges rendbontókkal nem azonosítják magukat.
A gyűlés ezután teljes renlbcn szét. oszlott.
A fiatalság gyűlésének határozata ellenére olyan hírek terjedlek el, hogy egye6 csoportok, amelyek vagy nem vettek résít a gyűlésen, vagy elégedetlenek vollak annak haláro zalával,
mégis tüntetni fognak. A jelek valóban erre is vallottak. A készülődés lázas volt- A kanizsai szaküzletekben rengeteg ammoniá-kot, tiis.szentöport és hasonlókat! vásárollak részint ismertt, ruszint) ismeretlen fiatalok. Voltak sokan, akik paprikával szereilék fel magukat. A mozi környékét, a Sugár ulat valósággal megszállva tartotta gyerekemberek tömege, akik nyilván nem tartoztak az előző gyűlés résztvevőihez, hanem nagyrészben a .minden zavarost felhasználó elemekből rekrutálódtak. A-mozi-pénztár körül nagy volt n tolongás. Az olcsó jegyeket már napokkal felöbb vásárolták és fosz-
togatták a tüntetésre készülők és az esti pénztárnál ls valóságos ostrom folyt az olcsó jegyekért. A felnőtt közönség a készülődések hírére egymás ulán mondta le telefonon a megrendeli jegyeit. A mbziépülct előcsarnoka és nézőtere
tele volt izgatottan nyüzsgő tömeggel.
Nők nem vollak, mintha az előadás »csak férfiaknak* jelzésű lett volna. Kilenc órára a páholyok is be-népesadtek, úgyszintén a zsöllye hátsó sorai is azokkal a\'rentfcs mo-zllálogatókkal, akik ?iom ijod:ck meg a tüntetés hirétől.
Az előadás teljes rendben kezdődött meg. A rendőrség megerősített számban teljesített szolgálatot a mb« ziban és a mozi környékén. Ott volt Krásznay Pál rendőrlanácsos, a (kapitányság vezetője és Czégényi Károly őtíszemélyzeti parancsnok, a "kiknek- bréiyes és mégis tapintatos
ÍALAI IMfi.ONY
1937. éprllli 1
Kisdedek makacs uékizorulá iánál és nagyobb gyermekek gyomorbélburntjánál reggel lel keléikor már egy negyedpour lermfr-szelei .Ferenc Jórael" keterovliel li IcIIInA cfcdménnyel adhilunk. — Az oivowk ajánlják.
ló blrek a nagyvilágból
A Magyar Nemzeti Bank kimutatásából :
- A bank legyek ércfcdeactc újévtől húsvétig 10 mjillló pengővel emelkedett. \'Az érckószletjbe számítható devizák és valuták ezalatt 6 millió pengővel gyarapodtak- A váltótárca 106s millióval apadt, a kézizálogra adott kölcsön Is kevesebb 2 millióval. Az érc fedezetbe be nem számitható valuta és deviza készlet 26 6 millióval emelkedett. A Magyar Nemz»tl Bank státusa újévtől húsvétig igén lényegesen javult-

A Népszövetség gazdasági hjMv szolgálata az általános világgazdasági helyzet rendkívüli javulásáról számol be, amely lassanként pótolja iizt a páratlan veszteséget, a melyet a világválság négy éve alatt az emberiség szenvedett. A javulás különösen 1934 vége óta vett erős lendületet, ugy hogy az ipari termelés 1936 végén közel 30 százalékkal haladta meg a válság előtti legjobb esztendőnek, 1929-nek a termelését. A munkanélküliek száma a nemzetközi munkaügyi hivatal kimutatása szerint 1932-ben a nonnál is 10 millióról 80 millió főre ugrott, 1936 végén újból 16 millióra csökkent. A nemzetköz kimutatásokban Magyarország igen dicséretesen szerepel, amennyiben ipari termelésünk \'£} százalékkal magasabb, mint 1929-ben volt és a Népszövetség kimutatásában magasabb indexszámmal előtte csak Nagy-Britannia, Dánia, Japán, Svédf ország és Finnország szerepel. ,
Angliában - Írja a Pesti Napló londoni tudósítója - mindenkinek Jól megy. A West-End. szabói májusig nem tudnak uj megrendeléseket szállítani A férfidivat cikkek előállításával foglalkozó gyárak 1037- végéig nem fogadnak el megrendeléseket. A; hatalmas Sfcruson-áruház tulajdonosa szerint 100 év© nem volt ilyen konjunWura, az áruházak forgalma 800 azAzalékkal emelkedett A* utolsó öt év alatt összesen nem készítettek annyi frak
kot, mint most decembertől húsvétig-\' } •
A Pénzintézeti Központ kimutatása szerint az épitési hitelakció 1701 adósa közül csak 169 van hátralékban, árver)és csak 3 esetben volt szükséges. \\ i
* i I i
A Nemzeti Figyelő Írja :
- Ha az államháztartási helyzetet tekintjük, akkor megállapítjuk, hogy a költségvetési év második felében az államháztartási felesleg, az előző évekhez viszonyítva, jelentékenyen emelkedett. A kényszer-takarékosság ideje szünő-ben van... | \\ j
A pénzügyminiszter Jelentéséből:
- A magyar állami közigazgatás kiadása 68, bevétele 76.4 millió P volt februárban. A vasút forgalma a tavaly februárihoz képest emelkedett. t ; ... i
A kisantant félelmetes válságáról Ír a párisi sajtó
Jugoszlávia cserben hagyja Csehországot és Románlát
Páris, április 1 A francia sajtó aggodalommal foglalkozik a kisantant tanácsülésével. Nagyon valószínű, mondják a lapjelentések, hogy Jugoszlávia az értekezleten el fogja utasítani a francia részről felajánlott kölcsönös segélynyújtásra irányuló tervezetet-
Az Echo de Paris a kivantant válságáról Ír. A kisantant, mondja a lap, félelmetes válság óráit éli és ha Stojadlnovlcs tovább halad a megkezdett utón, akkor a kisantant hamarosan ködképpé váiik-
| Jugoszlávia, iija egy másik lap, cserben hagyja Csehoiszáyot és Román lát, amikor hajlandónak mutatkozik csatlakozni a kétoldalú szerző dések rendszeréhez. > ,
Róma, áprüls 1 Drunímond római angol nagykövet üdvözölte Clano gróf külügyminisztert az olasz-jugoszláv egyezmény megkötése alkalmából. A Daily Midi szerint ezalka\'ommul az angol-olasz viszony megjavításának lehetőségeiről Is szó voltai külügyminiszter és a nagykövet k<j|z#it.
Ellentétes blrek a spanyol frontokon visszavert támadásokról
A nemzetiek tábornoka cáfolja a marokkói lázadás híreit
Madrid, április 1 A nemzetiek hivatalos harctéri jelentései a front több szakaszáról azt jelentik, hogy sikerült visszaverniük a vörösök támadásait. A bisoayai szakaszon elfoglalták a vörösök megerődített állásait, Villa Real környéket és a város körüli magaslatokat megszállták. A harcok során a vöröe^k nagy veszteségeket szén-* védtek. A nemzetlek 2 ágyút, 10 gép fegyvert, 200 puskát és 60 j foglyot zsákmányollak. A vörö$k 60 hatot-, tat hagytak maguk után.
Pária, április 1 Frahcla tudósilók jelentése szerint a bilbaói harcok során a nemzetiek nagy támadásba mentek át-A Journal ugy tudja, hogy a nemzeti csapatoknak a frontszakasz egyik helyén sikerült áttörniük a vörösök vonalait-
Madrid, április 1 ,Quelpo de Llano tábornok rádiónyilatkozatban cáfolja azokat a híreket, amelyeket a Spanyol-Marokkóban leleplezett összeesküvésről
terjesztenek. Kikelt nyilatkozatában az örökös \\$rös hazudozások ellen* amelyek sok letartóztatásról és egyéb zavartkeltő eseményékről szóló hírekkel igyekeznek megtölteni a világot.
Madrid, április 1 A vörösek hivatalos harctéri jelenlétei a nemzetieknek több vbsza vert támadásáról számolnak be.
Leszavazták Rooseweltet
Washington, április 1 Roosevse,»i legutóbbi elnöksége óta most előízör fordult elő, hogy egy bizottsági ülésen leszavazták. Az egyik földművelésügyi bizottság ülésén 18 szavazattal 11 ellenében elvetették az elnöknek azt a javaslatát, hogy a törvényhozás hatalmazza fel a kormányt birtokvásárlásiia, amelyeket azután telepesek rendelkezésére bocsátottak volna.
Divatos Impilmék és lenuásznak érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztümkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- ós leány-kabátok divatos faconokban I
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
l\\mi DMruhoz.
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban)
A kereszt kifüggesztését elrendelő Intézkedését Kecskemét református polgármestere az iskolákra nézvt> változatlanul fenntartotta, a formátus főgondnoknak a klsgyüló-seu elhangzott tiltakozása ellenére is. t i t
A székesfehérvári árviz öl házat ösizedönt^itt a Szárazrét nevü kül-» városban- V\'asmcgyében a Marcal ós a Rába 6000 holdat döntött- Győr megyében is nagy károkat okoznak az áradások.
Nagy botrány volt Budapesten uz Állomás utcai OTI-rendelőben. Szűcs István 81 éves szövősegéd egy tégelyt dr. Zsédei főorvos fejéhez vágott) nwrt az munkaképesnek miiiősitette. Az orvo.s megsebesült, Szűcs őrizetbe került-
Egri Anna budapesti. színésznőt az éjszaka a Desewlfy utcában egy Ismeretlen fiatalember megtámadta, elvelte a retiküljét és elmenekült. .
Fényes Lászlót egy pozsonyi tót lapban Irt cikke miatt a (mdapestl törvényszék távollétében elítélte nemzetgyalázás miatt-
Almásy László magyar ulazó éa repülő vllorlásgéi>ével átrepülte az egyiptomi gúlákat.
A korai barackfák kivirágoztad a kecskeméti határban.
Világ:
Anglia csak három év múlva lesz abban a helyzetijei), hogy elérje a teljes háborús felszerelést. Akkor 860-000 főnyi gépesilett haderőt és 2000 repülőgépet tud átküldeni\' a kontinensre. ^ . i, , | ; [ A japán képviselőházat feloszlatták, mert ellene szegült a kormány tervezett intézkedéseinek.
Görögország 16 millió töltényt rendelt Norvégiából, de a norgév kormány letiltotta a szállítást, mig Görögország nem igazolja, hogy a töltényeket nem viszik kl göriög földről. [ i ,
Az uj Indiai alkotmány ellen Gf.ndhl és a hindu nemzeti párt sztrájkkal tiltakozik és követelik az Angliától való teljes különválást.
Frano|aországban bevezették a kiskereskedelemben, bankokban is kötelező 40 órás munkahetet-
Németországban megtiltották, hogy a templomi szószékekről felolvasnák a hitehagyottak névsorát.
New Jersey állam kormányzója kijelentette, hogy rövidesen lelepr lezl a Lindbergh-baba igazi gyilkosait. i
Hogyan fest a vidékre helyezett 200 OTI-iitztvlselő ügye
Budapest, április 1 Egyes lapokban hir volt arróí> hogy 200 OTI tisztviselőt Budapestről a vidékre helyeznek. (Ezzel kap* osolatban kommentárokat is füztekí hozzá. Most illetékes helyen kijelentették, hogy a 200 budapesti OTI-tisztviselő vidékre helyezéséről szóló hírből annyi a valóság, hogy. összesen 6 tisztviselőt helyeztek áfc vidékre, ezfck közül 4 maga kérte vidékre helyezését- Ez a való tény-
1937. április 3-
zalai közlöny
■argó-jegyzetek egy kanizsai bangver-seay-músoron
Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara Ónálló hangverseny keretében dobogóra lép
Mintegy fél évvel ezelőtt a Városi Zeneiskolában folyó munkák órarendjébe Uj — legalább is 6 éve nem szereplő — bejegyzés került: hetenként egyszer testi 2 órában szlmfónikus zc. nekari próba. Az Irodabni és Művészeti Körnek újjá és Nagykanizsa |>ol-gánnest^Snek zeneszeretőiéből ós agilitásából kifolyólag immár művészi feladatokra is alkalmassá szervezett zenekora megkezdte működését.
A fél éve folyó 6? megalkuviíst nem ismerő munkából a zenekar két Ízben adott Ízelítőt: januárban a katolikus és a proVífitáns bálok alkalmával rendezett műsorokban egy-egy számot Játszott. Az akkor megnyilatkozott közönségsiker tata de ii kételkedőt megnyugtathatott afelől, hogy a próbaterem szelleme ós a zenekar eló tűzött célok a város egyetemének tetszőiével találkozik és hogy a zenekar jó utón halad,. A megkezdett ut első állomása a zenokar április 19-i hangversenye lesz a Városi Színházban. E hangverseny célja nemcsak az, hogy beszámolót adjon az eddigi munkáról, hanem az is, liogy komoly felkészültséggel ós a kellő lelkesültséggel műélvezetet is nyújtson c város közönségének. A célok körött lebeg azonban az a remény is, hogy a hangverseny tovább fejlő-désébin elősegíti a zenekart: lehetőséget «d a hangjegy tár fejlesztésére, b hangszerek fokozatos tökéletesbbité-sére ós kiegőszitésérec és hogy növelj az /ambíciót, serkenti a lelkesedést.
A Qwngversenv műsorát Is c szempontok irányítják.
A megismételt opera-nyitány
A koncert maradéktalanabb élvcze-léhez mintegy utmutatásul szolgáljanak az alábni sorok:
1821 junius l«-án a berlini «Kft-rályl Színház»-bnn uj operát mutattak be .Freischötz. (Bűvös vadász) címmel. Az előadást a már akkor is igen előnyösen ismert szerző: Weber Károly Mária báró vezette, aki uj utakon haladva a «zcne nagy romantikusa. Jelzőt kapta. Uj nfűve is rtriásj sikert aratott és a közönség oly lelkesedéssel ünnepelte, hogy ta opera sok úámát, közöttük . a nyitányt is meg kellett ismételni, ami operaházakban alig-alig fordul elő. A mü rendkívüli Bikcrei több nagy értékre vezethetők vissza. Ezek kőzött az egyik oZ; hogy a (htü a népi mese romantikájának első, de örökéletű gyöngye, a másik u német faji szellem első Ízben tőrtént maradéktalan érvényesülése, a harmadig: a hangszerek színének és jellegének első tudatos ós mesteri kiaknázása. Eme értékek évtizedekig táplálták a 19. század legna-gyobb mestereinek, közöttük Wagner fantáziáját is és a zenekar kezelésének, n hangszerelés művészetének ui, napjainkba is elnyúló korszakát indították eL A hangversenyen az operu nyitánya kerül előadásra, melynek tar. tahid vonatkozásait még Ismerteiéi fogjuk.
lt kürt és harsona
A Bűvös vadász stílusának mintegy felfokozásaként hat Wagner .Richárdnak 1840-ben .Rlenzl, az utolsó tribun. címmel Irt operájának előadásra kerülő nyitánya. Fokozásképpen^ mert Wagner zsenije már Weber művészetére támaszkodhat már eme ifjúkori müvében is, hangszerelési ós zenekar-kezelési lángelméje pedig ujabb frappáns effektusok elővarázsolására képes. Ennek érdekébon a hangszerek számát is felfokozza és pl. 4 vadászkürt, 4 trombita és 3 harsona képviseli a tölcséres fúvókája (réz) hangszerek számát. Dinamikus erő, a romantikus lélek wagneri csapongása tobzódik a műben, mely technikai kő-
Városi Mozgó. CsütörtOktől-vasArnaplg.
KI volt eddig minden magyar Ilimnek a legnagyobb nevet-tetöje? Kinek a humora vitt sikerre minden eddigi magyar filmet? - KI? ki a
Lovagias ügy
főszereplője ? Kaboa Gyula, Percei Zita, Qambaaaflfll Ella, Wádai Imre, stb. stb.
Előadások: hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Rendea helyárak I
vetelménybt n is nagy feladatot ró a zenekar minden egyes tagjára, akik győzelmesen állják a wagnori erő és lendület mázsányi súlyát. Eredmény: káprázatos orchcsterszinek, melyek újra meg ujro rabul ejtik a hallgatót és játékost egyaránt. A mü később közlendő tartalmi ismerete lényegesen elősegíti a szépségek teljes felszívását.
Zongora zenekar-kísérettel
A Iwngverseny műsorának változatossága érdekében, de meg azért is, hogy a zenekar solo-luingswr kényes feladatot jek-ntö kíséretét is uralja, Schumann a-mollbun irt zongoraversenye is előadásra kerül, melynek kíséretét a zenekar, a solo-hangszer súlyos művészi feladatát pedig Fábiánná Pásztor Irma, a Városi Zeneiskola kitűnő Imára Írtíja cl. Schumann flK-W-I>aii fejezte l>e beethoveni mélységű, tartalma révén különösen nevezclos versenyművét, melyet a Beethoven utáni kor legszebb zongoraversenyének tartanak. \'A zenekar Itt a koncertáló zongorának mindig alárendeltje. A 3 tételf bői álló mü az előadásban ugy hat, mintha 2 tételből állana, mert a 2. tételt szerzője egybeforrasztotta a 3-kal, amely igy minden megállás nélkül következik. E mü ls a 19. század zenei romantikájának jellegzetes kép. viselője ós nemcsak a játékosokra, különösen a zongoristára ró kényes feladatot, hanem Schumann költői lelkének éx romantikus egyéniségének minden kincsével is megajándékozza n hallgatót.
A gyermekjátékok
A német romanticizmus eme mű-Vei mellett francia zonít ad a zenekar Bizet <Kis suite. (gyermekjátékok) c. müvében, mely a Carmen világhírű komponistájának ragyogó ós színes tollát minden ütemében elárulja. A verisztikus operasUlus kezdeményezőjének tek\'ntlk ma a nagy francia ze-
neköltőt, aki előadásra kerülő müvét, mely ugy a hangversenytermek, mint a rádió stúdiók állandó műsorszáma, 22. müveként jelzi- Nagyon kényes, de épj>en ezért igen luUás hangszere, lésben .Trombitás ós dobos, eimmcl \'indulót, -A halw. cini alatt bölcsődalt, -Bugótvsiga. ciine-n hnpromptul és «A ból* elnevezéssel galoppot játszik a zenekar az egyes tételekben. , Az első hangverseny műsorát tehálx a 19. század első felének jellegzetes kompozíciói és remekei alkotják, a mely időszak ma már minden vonatkozásban lezártnik és a hallgatóság legszélesebb rétegei számára is problémamentesnek minősíthető. A zenekar e hangversenyével azt is szeretné megmutatni, hogy c város megbecsülésnek örvendő kulturtényczőjc kíván lenni, melynek munkáját az egész város érdeklődése kíséri és jutalmazza. A zenekar mindent megtett ennok érdekében.
Von/wy János
Letartóztatták Rakovszky szovjet-nagykövetet
London, április 1 A Matln-nek jelentik Rigából: Kakovszki volt londoni s/ovjet-nagyköveiet Mcszkvában letartóztat Iák. Az a vád ellene, hogy részt vett a Sztálin meggyilkolására szövetkezett trockijista ö^szeesküvés-beu. ______
A pápa újra fogad
A Szentatya ma reggel elhagyta magánlakoszlályát és betegsége óta először megkezdle hivatalos munkáját- Egyelőre csak hlvatalexs személyekel fogad, de a jövő héten megkezdi a zarándokok fogadását isi
\'-AVASZI KABÁTJA.
48.285 pangö évi •llá-tást fizet az állam 388 nagykanizsai hadigondozottnak
Érdekes számadatokat tüntett fel a nagykanizsai hadigondozó híva\' tal, melynek vezetője drl- .Szücsj László fogalmazó, polgármesteri titkár- A kimutatás szerint Nagykanizsa megyei város területén van
1. ár. oszt. hadirokkant
2. ár. oszt. hadirokkant 8. ár. oszt. hadirokkant 4. ár. oszt. hadirokkant Pénzellátásnélküli gonuozott Altiszti hadiözvegy
Tiszti hadiözvegy Legénységi hadlözvcKy Hadigondozott családtag Hadiárva
Egyéb hadiözvegy Egyéb hadirokkant
17 116
18 6 59 16 7
összesen 388
Tiszti hadirokkant van a 4- osztályban 4, a 8-btyi 1, a 21 Altiszti hadirokkant van a 4- osztályban 4, a 3-ban 38, a 2-ban 6-
Legénységi hadirokkantak a 4-ben 45, a 8-ban 82, a 2-ban 10 éS az l-ben 3- v
Gyermekük van az 1- jár. oszt. hadirokkantaknak 8, a 2- osztő-lyuaknnk 28, a 3. osztálybeiteknek 136> a 4- e>sztályban 60. a tiszti hadi özvegyeknek 1, a legénységi állományunknak 12, az altiszti hadiözvegyeknek 5, összesen 240 gyermek, akik után nevelési pótlékot kapnak. ,
Fenti hadigondozottak összesen évi 48-283 pengő pénzellátást kapnak az államtól. I
EMLÉKEZTETŐ
Április 3.
Rlffkabll asztaltársaság összejövetele 7-kor (Wollákvendéglő).
Április 6.
Légvédelnd előadás ö.kor a Nép-mozfc
ban (dr. Prack István). Aprllli 7.
Légvédelmi előadás B.fcor a Nép-moziban (Balázs Vilmos). Április S.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-mozi*
ban (Balázs Vilmos). Április 9.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Véosey Barna). Április 10.
Lógvédehnl előadás 5-kor a Nép-moziban (dr. Praok István). Vili* 11.
Szigeti József hegedü-hangveraenye a Kaszinóban. Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-mozI-
ban (Czégényt Károly.) Április 13.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (dr. I)oseő Mihály). Április 14
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv). Április 19. Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban.
Naptár i ÁprIHs 2. péntek. Rom. kat. Paulai Fer. Protestáns Áron. Izr. Nlzan hó 21.
Gyógyszortárl éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Merkly-Belus gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
GSsffirdO nyitva reggel 6 órától- este 6 óráig (héttő, szerda, péntok délé tán kedden egész nap nőknek).
— Saját érdekében ós örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha • Kopstelu Bútor Aroliáx ősxi mfibatwr-kUl-UUUát megtekinti, vételkényner nélkül.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1037. áprIHi
Benedek Péter földműves, festőművész alkotása: Szoptató anya
nz öreg pásztorember a birkák mellett megtanult Írni, ol-
Oravecz Imre nagyidat földmunkás képe: Tavasz
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hazai és külföldi gyártmányok, csodás választókban raktárra ós vételkényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházá
Amig a gyári munkás és a falusi postás munkája eljut a képkiállítás falára
Riport egy öreg fohászról, aki megtanult latinul és a középkori primitívek remekelt faragja — Földművesek, kubikusok és napszámosok műremekei — Hogyan lett Benedek Péterből világhírű festő ?
vásni és ma tökéletesen beszél latinul.
Gyerekkorában kezdett faragni mái*-és a történelem népszerű alakjait mintázza nagy művészettel. Primitív báj aranyozzía be filigrán szobrait és minden szobra konstruktív szobrászati műremek. Oravecz Imre nagyidal földműves megnemc-sedett festői palettájával olyan művészettel dolgo^k\', amelyet eddig a magyar festészetben egyedül Mednyánszkyban tudtunk megbe-* csülni. Miklós István békésmegyei ürasági cseléd képeinek tónusa Rippl-Rónai legszebb alkotásaival vetekedhet, Varga János boltiszolga tüze-löfából alakltja ki szobrászati elgondolásalt és a 17 éves szeghalmi béresgyerek máris kész művészié a csontfaragás^ nak. Esténként mindig m\'agam előtt lálom Markovics Horváth Antalt, a hódmezővásárhelyi barkácsolót, akinek szoborcsoportjait* ha eg{y, olasz tárlaton kiállilanók, nyugod- i tan alája tehetnők valamelyik középkori mester nevét.
— A brooklyni muzeum igazgatója vásárolta m£g ná\'airt Futó Ferencnek napraforgóbélböl készült állatfiguráit,
Kóró Hudák István debreceni napszámos állatai kivétel nélkül ragyogó műremekek. Van egy szobra, a mely szopósborjut ábrázol az1 anyjával : Ilyen jó szobrot művész még nem faragott ki. Áldozó József elismerten legnagyobb impivsz szionlslánk. Hamvas szinei mj-iUha egymást shrr>ra,lnák és mintha bújócskát játfzaná\'iak a kJöptnyü pasztellpaplron. Kovács Pál kőműves Hódmezővásárhelyen, ecset-kezelése szinte clképzelhetet\'enül erőteljes.
...Délután 3 órakor mentem el a magyar őslebetségek kiállítására ós este 6 óra után, amikor már rtó-
Markovlcs Horváth Antal szoborcsoportja: 1
Mária a kis Jézussal és a szentekkel I
gen lehúzták kivül a redőnyt, még | mindig ott bolyongtam a szobrok, I képek, rajzok és bútordarabok kő- I zölt- Nincsen itt egyetlen gyári munka és egy világ választja el a ) kiállított holmikat a bazár-művészet \' silány darabjaitól. Budapesten ma egész üzemek rendezkedtek be arra, hogy ugy készítsék a \'népművészeti remekeket,* mint a pékmü-helyekben a kiflit. Túlórázásokkal...
Benedek Péternek egy-egy képe, Markovics-Horválh Antal egykígy |. szobra előli gyökeret ver a lábam a földbe. És megbámulom a kulacsokat, amelyeken régi versek primitív rímel csilingelnek össze, hallgatom a zenélő órát és lágyan | slmogalom meg szemefymnel a I mázasedényeket, amelyek nem gyárban \'készültek, hanem vala- j melyik tanya istállója mellett. Ml. i lyen jó lenne ezeket az embereket f felhozni Pestre, vagy elvinni Pá- V risba.. | ; I
...Vagy ki tudja t
- Én meghívtam Benedek Pétert egy délután a lakásomra és az uszodi földmunkásból lett gyári napszámos tiz évig ott martidt nálam. Rajzolt és festett. Ataikor^ tán sok más próbálgatás után 1923-ban megcsináltam az Alkotás müvészhá/at és itt kiállítottam Be nedek Péter festményeit, olyan Jokerről számoltak be a lapok, amilyenre Magyarországon sfiha móg példa nem .volt. Klebe\'sberg Kunó nyitotta meg Benedok Péter tárlatát és a rendőrök állították fprbu a közönséget. Az első kiállítás eredményéből házat vettem Benedek\' Pélemek Úszódon & gondoskodni tudtam róla, hogy ez az ember oda-hazr. gondok nélkül és nyugodtan dolgozhasson-
A siker indította aztán útnak Budapest felé a vidék tehetségeit*. Rengeteg dilettáns jelentkezett: közöttük sok-sok csillogó igazgyöngy. Volt egy ember, Győri Elek. aki
gyalog (ött fel Tokajból, a nagyidal Oravecz Imre pedig ke. reken tiz esztendei<? spópolla össze az útiköltséget. Mindkettőnek kiállítása művészi esanjény Volt és lassanként felszinre kerültek a nagy tehetségek": Sülly András, az algyői paraszt, aki képeiben — angyali tisztaságúak ezek - a közép, kori primitívek szellemét Idézte fel és minden darabjára nyomban találok vevőt. Van egy művészeti):
83 esztendős és barkáosoló-mester
Hódmezővásárhelyen. A tanyai házak zsindelyeit készili, egy fészer, ben akadtam rá, ahol biblikus szobrokat faragott. Futó Fert-nb, falusi -postás képekkel jelentkezett nálam ós amikor őszintén megmondtam neki, hogy a képei kezdetlegesek, szinte sajnáltam, hogy ros--z napot szereztem neki. Futó Ferenc nézegetni kezdte a kiálli\'á-son a szobrokat és csodálkozva kérdezte :
- Nem is tudtam., fából is lehet szobrokat faragni Majd megpróbálom...
Hónapokkal később beállít aztán a lakásomra és öl centiméteres szob rocskál tesz aZ aszia\'omra. A meg1-lepetéstől szóhoz sem tudtam jutni Apró, éleitől friss, az alkotás gyönyörűségétől lázas faalakzjatok domborodtak elém a ragyogó véső tökéletességével. A kis p?arz lka valóságos bravurju fénylett élettel teli figurái fölött.
- Talán egyik legérdekesebb esetem volt Mogyoiossy György felfedezése. Békésmegye lankáin akadtam rá egy Írónő jóvoltából. Ez
Budapest, március (Copyright)
Műremekek lógnak i\\ falon, állnak a vitrinekben és széles polcok tarka hímzésű kendőkkel letakart állványain. Minden kóp, mindéin Bzobor, minden kulaos, minden szűr apró nádfedeles ház&kban született meg ós onnan került fel ide Pestre. Ha az ember látja cze-ket az alkotásokat, egyszerre három gondolata is támad. Az egyik: mennyivel különbek a béresek, juhászok és napszámban görnyedő falusi tehetségek alkotásai annál a sok Hm-lomnál, amelyekel mint "népművészeti remekekel« kés/fenek órabéi- mellolt a pesti műhelyekben és hoznak kl ráragasztott árvalányhajakkal és otromba gémes kutakkal a hotelhalíok kirakataiba-A másik kéf gondolat : édes Istenem, milyen gazdagok vagyunk mi tehetségekben és mennyire szagó-nyek ahhoz, hogy ezeket a tehetségeket szóhoz is juttassuk...
A kiálliláson csillogószemü ember fogad : újságíró, rajongója a szépnek, barátja a falvak tehetségeinek. Bálint Jenő, ő teremtette meg Magyarországon az őstehetsé-gek kultuszát, ő ásta kl az Ismeretlenségből a tehetségeket.
— A háború előtt — kezdte a meséjét a Ganz-gyárban voltam tisztviselő és itt hallottam, hogy valamelyik esztergapad mellett dolgozik egy napszámos, akire mindenki panaszkodik, mert munka közben ceruzát vesz elő éti rajzol. Benedek Péternek hívták ezt a napszámost, én megnéztem a rajzait és szóltam a gyár főnökének, aki letorkolt és arra a megjegyzésemre, hogy ez.zcl az emberrel mégis kellene valamit csinálni, azt felelte :
„Legyen olmfestő..."
1081 április 1
Talán Inkább hagyjuk meg őket oll, ahol élnek, meri hiszen az aszfalt kiirtaná belőlük azt, amit a Mátra bérceitől, a Bakony rengetegétől és az Alföld Jankáitól kapUik. Mogyorossy György, az autódidakta békésmegyei pásztor, aki i
apró gyöngybotüs írásával eszperantó nyelven Ir leveleket,
mondla Bálint Jenöneki amikor nvg látogatta öt: \'
- Nem tudok egy mula\'ságba elmenni. annyira gyülö\'öiml a mai fia-, talság mulatságát... Három1 lányomat adtam férjhez, de a lukodalmát egyiknek se élveztem... Ya\'cort táncollak ott... Attól én már szököm.*. Pedig azt mondják, hogy ez szép, de nekem nem az...
Beneck\'k Péterről könyvek jelentek mog és elöltem van a Svenska Dagbladednak lepedönagyságu két oldala, amely az ő \'művészetét méltatja. A külföldiek, ha bekerülnek ebbo a boltba, taxin viszik el a holmikat innen.
•..fcs Magyarországon még sehol nincsen valamelyik kastélyban vagy palotában egy olyan szoba, amely nz ős[ ehetőségek álom-roirde keivel kérkedbetik.
Padi Jób
zalai közlöny

ID<3
Eső!
Prognózis:, Mérsékelt szé\', főleg nyugaton és nz ország középső részén esö, a hft nem változik.
A Meteorologiai Intézet nagykanizsai megligyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este ,9-kor: +70, ma reggel: -H>\'4, délben: +1 "0 Csapadék: 4-8 %.
- Vixhatlan férfi- im rSi Mlklyny.k
minden nagyságban nagyon o!o»én kaphatók Schütznél.
— (A főispán adja át dr. Hajdú Oyula kinevezését)
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy a kormányzó dr. bogáU Hajdú Gyula nagykanizsai ügyvédet kir. kormány-főtanácsossá nevezte ki kózéleü munkásságának elismeréséül. A város tár-sndalma ezt megfelelő keretben meg-ünn.\'pU. Április 3-án este a Polgári Egylet barikelt keretében ünnepli dr. Hajdú Gyulát, az egylet elnökét. Holnap, pénteken érkezik Nagykanizsáru vitéz gróf Teleki Béla főispán, hogy a kormányzói kinevezési okiratot ünnepélyes keretben adja át dr. Hajdú Gyulának. Az ünnepség délután fél 6 órakor lesz a városháza tanácstermében, amelyen részt vesznek a társadalmi egyesületek is küldöttségeik utján. A szombati bankettre megérkezik Drózdy Győző országgyűlési .képviselő is, aki az ünnepi bankett egyik szónoka lesz.
— (A magyar pálosok főnöke Nagykanizsán)
A jövő héten Nagykanizsára érkezik I>. Zembrzuszky Mihály, a pécsi pálos-rendház perjele, hogy u gimnázium tornatermében előadást tartson. Előadásában a baráti Lengyelországon vezeti végig hallgatóságát. Vetített képekkel bemutatja a világhírű fekete Madonna, a censztochow-ei Szűz kegy-helyét, bemutatja Krakkó, Lemberg és a monarchia idejéből még annyira hozzánk n3t városok életét, Varsót mai állapotában, stb. Nemcsak a rendezőség, hanem1 a város is megfelelő formában Iclvábja fogadni a régi, tiszteletreméltó multu magyar pálosrend fiát. A pécsi pálosok a gellérthegyi zárdával egyetemben ma csak kél rendliázban képviselik a nagy magyar multu rendet, amit 1203-ban alapított
& költő Zrínyi Uklós 6s az olaszok
dr. LApoay H.lUr ]•»* 2
A magyar árgon&uták Olaszországból valóban aranygyapjút vittek haza (1637-ben). Mert ugyan mi egyéb volt az a tengernyi értékes benyomás, emlék, (élmény, amely lelküket megtermékenyítette, szivüket megbabonázta és holtukig fogva tartotta.
A 17 éves Miklós és a 10 esztendős Péter idehaza n&gosztozik az örökségen. Miklós Muraközt, Péter a drá-vántuü birtokokat választja. Ezzel szél is válnak.
Jóval később a 25 esztendős Miklós agyában — az olasz bt nyomások utórezgéseként — furcsa ötlet ver fészket. Minthogy a király békét köt I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel — akt ellen Zrínyi Is harcolt, — 4000 főből álló dandára egyszerre feleslegessé válik ugy, hogy vitézeit szélnek ereszthetné. Igen ám1, csakhoíty a bán nem uz a katona, aki szereti, ha kardja hüvelyében megrozsdásodik. Gondolja, ha itthon a rotliadt béke miatt nem kaszabolhatja n törököt, Velencében tovább apríthatná, Mert a szultán liadtt most ott garázdálkodik. Talán eszébe Jut Colleoni velencei szobra is, ennél-fogva fiatalos fcllobbanásában eltökéli, "hogy felajánlja .magát és csapatait a szorongatott köztársaságnak, ö maga féklap — koudottlerinek. Miért ne? Hiszen az volt Carmagnonl, Fran-(pcscó Sforza és Wolfart Ulrjflh is.
Nem bolond, hogy 3000 gyalogost, meg ezer huszárt haza eresszen? Tüstént levelet ir és elküldi egy csáktornyai fer<nocs-baráttal a lagúnák városába. A szerzetes azonban hosszú orral tér mog. A Tanács azt üzeni, hogy csak a talpasokra Is Zrínyire van szüksége, ellenben a huszárokat nem haszníUiatja. A gróf foga erre az üzenetre megcsikordul. Mit? Hogy ő cserben hagyja lovasait? Mikor ő is izig-vérig\'huszár? Mégpedig a keménykötésű Simonyi óbesterek fajtájából? Azt nemi Ilyen megalázó feltételt r.e.n fogúd el. Inkább idehaza marad. Így Ls történik. Aztán csakhamar elfelejti ezt az eg£sz kalandos tervet.
Ha není a szavahihető Rabattá Antal báró jegyezte volna fel ezt az érdekes epizódot, meg kellene csóválnunk a fejünket. De igy el kell \'hinnünk. Elhamarkodott szándékát annál különösebbnek tartjuk, mert Machiavelli «ll Prlndpe» c. müvében, — melyet ö is olvasott, — kikel a zsoldosok ellen, azt mondván, hogy Rómát a nemzeti hadsereg lette naggyá és a zsoldosok tették tönkre.
Bezzeg később, érett férfikorában ő is másként vélekedett erről a jött-ment brndáról.
*
Miklós grófot — miként minden vele egyívású ifjút — szintén megsebezte Atnor nyila, öt 22 éves korában A reménytelen sóvárgás aztán poétává tette. Jóllehet gyakran lapozgatta Ba. lássa Bálint epedő virágénekeit, — amelyekben a hős Losonczy Anna szi-
öxséb esztergomi kanonok Remete szt. Pál tiszteletére és a n(agyar történelem folyamán sokszor láttuk őket bele-kapcsolódni flz eseményekbe, míg II. József császár eltörölte a rendet, amely ezután Lragyeelországban maradt .fenn és áldásos tevékenységet fejt ki. A magyar katollku8ság megmozdulására l\'J23-ban Pécsre, 1934-ben Budapestre visszatelepítették őket. A pécsi rendház a voltaképpeni ujabb magyar anyaház, ahonnan kiindul lassanként ujabb hódító útjára a magyar pálos, rend szelleme.
— (Az egyházközségi választás)
Április 4-én, vasárnap egész nap leáz a nagykanizsai róm. kath egyházközségi képviselőtestületi tagok választása. A választás helyisége a plébánia fehérterme. A választás 0—i2-ig és délután 3—5-ig tart. A szavazatszedő küldöttség tagjai: Babócltfy György, Polay József, Metzger István, Németh Jenő, dr. Petrics József, Thwry Endre. A választás elnöke P. CrírfüsS^Vkto-rln, JUletve dr. Hegyi Lajos Sza^jjMti jogukat csak azok gyakorolhatják, akik 11)35. évi egyMzl adójukat befizették.
— Klöpel ágyteritök, függönyök, vit-rázsok gyönyörű mintákban Schütznél.
— (UJ zene a Centrálban)
A nagykanizsai Centrál ezúttal minden eddigit felülmúló áldozattal, minden eddigit teljesítményben is felülmúló zenét szerződtetett, külföldi körútjáról most érkezett meg Budapest egyik legnevesebb és legkedveltebb úri-zenekara, Mészáros Gyula karmester vezetésével Csupa érettségizett, jóvágású íiu, a bohóság és hangulat ezermesterei. Kiss Klári előadómüvésznő, egyik legügyesebb, egészen fiatal budapesti dizőz egészili ki a nagyszerű együttest, amely ma mutatkozik be a Centrál közönségének. (:)
— (BUycgfyflJtSk Utálko«4J«) Hétfőn délután 6-tél 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
— Férfi sport-sxSvatek legszebb mintákban Schütznél.
vét ostromolta — mégse magyar, hanem olasz minták ihlették meg lantját. Az itáliai emlékképek ugyanis olyan erővel muzsikáltak a lelkében, hogy sohase tudott hatásuktól megszabadulni. Az olaszok u XVI. században nz idill tették divatos lírai műfajjá. Ez volt a szerelmi játék és in-cselkedés felkapott megnyilatkozási formája és eszköze. Ezt a műfajt pedig GiambatUsta Marinl művelte n legnagyobb sikerrel, akinek Theokritos és .Vergilius volt a mestere. Csakhogy Marinl versein-\'k hangulata émelygős, stílusa cikornvás. Jellemző vonásuk az affektált érzés, a mesterkélt beállítás. Mondstauók se kell, hogy ezek a sajátságok szöges ellentétben állottak Zrínyi egyenes, darabos és férfias természetével. Az első nő, aki szivét lángra lobbantotta; Esterházy Júlia volt. -A vadász és echó. c. idilljében őtjbecézi • Hajnali névvel. Mikor a szép Júlia Nádasdy Ferenccel köt házasságot, Miklós szive Draskovich Euszébia felé fordul. Uj szerelmét Violának kereszteli el.
Tagadhatatlan, hogy hősünk Tassótól és Martaitól kölcsönöz tulajdonneveket, helyzetképeket, gondolatokat, de nem veszi át tőlük sem a versformát, sem a iimonádés nyelvet, sem a stilus sajátosságait. Sőt amit kölcsön vesz, azt is átgyúrja a saját\' képéro és hasonlatosságára. Zrínyi idillijeiben u saját érzései lángolnak. Mondaisző-vése a saját énjét viseli magán.
Gyötrelmei a maga módján jutnak kifejezésre, ö nem tud érzelegni
Húzás hétlón, 5-én!
I pengőért nyerheti
kerékpárt, varrógépet, autót, Írógépet W stb., slb.
Kaposvári Egyházközség sorsjegye
még kapható 1 ptugöé.t SZABÓ ANTAL *»!•><>■■.
- (Péntek: Iskolai szOnet)
/.ataegenx gröl jelentik: A kultuszminiszter elhndelte, hogy április hó 2-án, a temetés napján az állami és községi elemi iskolákban, valamint a közép- és középfokú iskolákban a tanítás szüneteljen s a következő nap egyik óráján a tanárok és tanítók méltassák Wlasslcs Gyula báró működését az Ifjúság előtt. A zalaegerszegi kir. tanfelügyelőség ^értesülése szerint a rendelkezés akkor is foganatosítható, ha az Írásbeli rendelet idejében nem érkeznék mog.
Gyengélkedés Idején,tlfllflnösen ha a rosszullétet még szorulás vagy kereizifilás Is fokozza, az enyhe és igen kellemes haláuu, természetes .Ferenc József" keserűvíz — teg-gel éhgyomorra egy kis pohárral véve — mindig puha, könnyű szék-Qrűlést és kielégítő emésztést biztosit. Az orvosok ajánlják.
— A ni|y«r ttrlc«aUdok ponttyyAra
óaaek is rendelkezésre áll. Közvetlenül a gyárból szállítja as utolsó késnek, a foáyaaztón&k sslngyaplu szövetett angolos gyártáal módon slkéssltve. Nem fog csalódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérte megtekintésre a szövetminták költség- és kö-telezettaégmentea beküldését. — Trunk-hahn Posztógyár és Ruhagyár Rt Budapest, XI., LenWut 117.
C&
i*t
cwf a moziban szctakczTialik
affektálni ő csak érezni és szenvedni tud. Méltóságát, férfias önfegyelmét még lázas kitörései közben is megőrzi.
Zrlnymcfc határozott érdeme, hogy irodalmunkat, idilljei révén, uj műfajjal gyarapította, melyben őszinte magyar érzése és finom Ízlése szerencsésen egyesűit művészi tapintatá-val és öntudatos szcrkesztöjcészsétf-
gcl.
Köztudomásu, hogy Miklós grófot — xliadahnUs haditettei mellett — «S«L geti vcszedelem\'i c. hőskölteménye is halhatatlanná tenné. Pedig ennek h remekműnek is az a szépséghibája, hogy idegen minták után Íródott. Mintái Voltak: az Aeneis, — Karnaruti.au nak .Vazetje Sigela. c. krónikás verse és faképpen Tassónak .A felszabadított Jeruzsálem» cimü éposza. — Ez utóbbitól tanulni csakugyan érdemes, mert Torquato Tassó a XVI. század legkiválóbb olasz költője. Tassónak ehhez a munkájához az ihletet az a körülmény adta, hogy a török most is ugy mészárolja a keresztényekéi, mint ahogy hajdan « szeldzsuktörö-kök mészárolták Palesztina keresztény hitű |>olgárait. Az ifjú Tassó, ald (gyerekkorában Salernóban tóbbázben lel-kercstc azt a kolostort, melyben II. Orbán pápa, az első keres zteshadjárat megteremtője alussza örök álmát, elhatározta, hogy c hadjárat fővezérének, Bouíllon Gottfrid hercegnek hőstetteit megénekli, mert benne látta a középkori lovagok ideálját. ,
CFolyt
u
A kisantant értekezlete
Belgrád, márclúi Belgrádban megkezdődött a kLs-v antant minisztereinek értekezlete.
Ingyen kapja a Zala! Közlönyt, aki egy eló-flzeWt szerez
A Zalai Közlöny .Keresd a sort* versenye nem várt nagy sikerrel rárult- A versenyben résztvevők a •orok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben is részesítette őket Az elrejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt szeren lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen küldi a Zalai Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megerősítjük és a Jövőre nézve Is érvényesítjük. Mától kezdve tehát mindenki, aki egy egész éves uj előfizetőt szere* a Zalai Közlönynek, negyedévig ingyen kapja a lapunkat- Félévi előfizetés után kettő, negyedévi olő-fizetés után pedig egy hónapig ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt-
Aa előfizetést nem kell egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a laj>o\', kiadóhivatalunk ezt külön kezeli ós 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig Ingyen küldjük a lapol annak, aki az előfizetőt szerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelecitkezö uj előfizetők fc. Ha most fizetnek elő, májul elsejéig ők is Ingyen kapják lapunkat Az uj előfizetők mindabban a kedvejíményben részesültek, amelyeket a Zalai Közlöny előfizetőinek nyújt. így igényt tarthatnak havonta két lizszpvas ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodó esetén ssállodautalványra, fél tandíjas angol és német nyelvtanfolyamokra, stb-
ZALAI MttLdNV
Havi 30 fillérért
150 pengő temetkezési és 250 pengő balesetbiztosítást ad mluden előfizetőjének
RUM! ugy irtáüiy,
ha votéeelt és veteményeit
r..__, r
PETI-SO-val
műtrágyázza. Rzükséilet 100 ué<7*etméterenk«nt:
F leMMMéknél...... "/»—3 k,
Virágoknál ......... 1(1-2 _
RAinUtnil......... 2 9 ,
OjtlDOIcstilrail...... 3-5 .
Foldlepernál... ... ... 12.
lŰUiaál ......... 1-2 .
Pázsitnál ......... 1—2l/i.
Kat holdanként: Burgonya I00-12P kg.
Répánál S)-1(jO .
Tráezlnél 100-120 .
Rát«k 6« kitalálóknál S0-120 .
SM» ............ 100-300 .
WUHIWOlt.......... 30- 60 .
(Részletes használati uU.il,i az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kjoaloyben te nagyban kapható:
orszAg júzsef
ftaaf, ■"•tlífT*. iták, nAvénvvédelmt
srtrak, |«p kereskedését™ Nagykanizsa, Kroséliet-tér 10. H MrtUg -«U.1I ) Teleion: 130.
TObb elMIzeWnk sürgetéséi* euy nagyszabású esoporloei blzlosit&\'l akció előnyeiben óhajtjuk részesl feni a Zului Közlöny minden elüti-
a Zalai KSzISny
zelöjét- Minden eg>«s el5íiz>et<Snkat, aki jelentkezik « kedvezmény Igény, bevételére,
biztosítjuk 150 pengő temetkezési segélyre, egyben 250 pengőre baleset ellen.
Aa előfizető ezt a biztosítást vagy saját személyére vagy pedl# caolád Iának valamelyik tagjára veheti Igénybe. A blztosi\'ott szentély el. halálozása vngy balesete eselón a blztosl\'olt összegeket a Zalai Kőz. löny minden howszadalnm* eljárás
nélkül, azonnal é* közvetlenül kifizeti. /
Az clóflwtő, aki akár a ktnriőhtva tallmn, akár a /a\'fii Közlönynek e célból megbízott jelentkezés-gyűjtőinél l>ejelenll a biztosítási akcióban való részvételi szándékát,
havi 30 fillérért biztosítja magának, Illetve törvényes örökösének a 150 pengő temetkezési és 250 pengő baleseti segélyösszegei. J
zóhöz van kötve
A jelen biztosítást akciónk telté, telel minden eddigi hasonlónál elő-nyfaebbek és biztonságukért az egyik legkitűnőbb nevű Intését: a Magyar ftlet- «s Járadékbiztosító Intézel garantál.
Esetleg kívánt toválibi felvilágosítással a kiftdóhiv\'átal szolgál.
Kérjük tehát elöflietankel, hogy önmaguk és családjuk érdekél«l jelentsék be a kiadóhivatalban vagy lakásukon Jclentkeaö megbízót-Iáinknál a Zalai Közlöny csoporté* Mztosllá-sábanvaló réarvételUket, nn nál Is inkább, mert - caóportc^ híz-toslt&sról tévén szó - a bUtorftás látrejötk) bizonyos Számú jetontke-
■X-
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngraas-fceverék • Pázsltkevcrék árnyékol helyre Pánltkeverék napoi helyre legmegbízhatóbban éa legolcsóbban
HÍR a OH ÉS SZEGŐ cégnél kapható.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tart I
Körzet- egyedárusltó;
SZABÓ ANTAL
sportDzIete Fő-ut 5. I (y Nagykanizsa.
Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanloikf-utea 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem kontortla! (hideg-meleg folyóvíz, központi lutéa, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százatékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, Jtj^2»l«ljKIMBny Mtdóhtojtoto állit ki a Jelerttkező olvasók részére.
1937. április 2
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a kedves jébarátok-nsk és Ismertadknek. akik drigs jó feleségem, leányunk és testvérünk
Szabó Jázaefná
.,ai ssákfljrl Ním.lh F.nUlxl
áll. tanítónő
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel ............
sek vo tel mond a
fáidalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton li hálás kflszöne-
Oyászotó csatád.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik elhalt Bzw. Kováoa Jánosai
n«l Vláevlts ».u
temetésén részlvettek, vagy táldal inunkat résrvetükkel enyhíteni Igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet
Kovács Károly tiszthelyettes U • nUxM család.
APRÓHIRDETÉSEK
Apröhlrdeléi dija vaUrnap éi Qnne»nap 10 wólfl K llllér, minden tovább! »zó 0 fillér, hétköznap 10 Uölfl *> llllér, minden további Uó 4 llllér.
AtftétexH, bérautót, modern, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kauf mann Manónál rendeljen. — Telelonállo-
máa 2 22.
Jókarban levő ágy és 2 szekrény «larfé.
Rozgonytu. 19.
rékiére üve«- és porcellán áruk legolcsóbb árban kaphatók Síftrn Uvegkereskedésben, Fű-ut 2. ÖÖ2
Amikor a rossz gazdasági viszonyok kéuywere alatt b«caukom dlvatazaló-□ómat, hálAaan gondolok huszonkét éven át szeretetté kiszelgált minden vevőmre ós kérem, hogy tartsanak meg fik is JóenilókezotUkben.
Szabados RózsJ dt. Harcxagné Nagykanizsa.
létaiobás Iskás és bútorozott szoba a város stlvébcn kiadó. Zárda-ucca 5. (Alsótemplomnál). 943
Szép, komplett •bédlSImlop olcsón eladó. Bővebbet: Cscngtry.ut 28. alatll sOtfidében. 786
Piaci •ataméafémsitdt keies pék-Bég. Cim a kiadóban. 785
Vlllatalak Balatonmárlafürdö leguebb helyén, a központban, i Balatontol 100 lépésnyire, 200 D-öl, olcsón eladó. Bróny«l Dlválhíi, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő díjazva.
IQumI-bAly«(|x6k. réz- és zománc-táblák, v\'snókl munkák legolcsóbban ké-siQlnek Vékáuy Teatvéreknél. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbin telefon: Nagykanizsa 78. szám
The Beat
kerékpárok
és alkatrészek legoldsóbb árban, részletfizetésre Is kaphatók Schléalnger GyoU vaskQreskedónól. Ugyanott eladó egy l-cs és egy 2-es Werthetn-aukfiay. _
» I^flayid,^ at iiué»t*cg Nyomé* lMUaM La^káaM VéUafta kAnimsoMdiJáteB Ni^ki
I-
■ mindenki a tuOyl karMtadWlnál
f« Iparoaokaál nnulnl
1.................
UWaUa üsMr. Zaáal líruly j
77. Évfolyam 74. szám
Magykanlzia, 1937. április 3. izombal
Art 12 Hit
ZALAI KÖZLÖNY
fa UaMrótal: Főút 5. Mcgjelnuk niUdcn httkOrrup dékiUu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllictésl áia: egy hóra 2 pengd 40 fillér. Srcrkeirlőtégl fa kiadóhivatal! telefon: 78. u.
Nagy események után
A politikai élet az utóbbi pár nap alatt \'gy belső politikánkban, mint külpolitikailag igen figyelemreméltó dolgokat produkált. Azok a nyilat-kozalOk és cikkek, amelyek a hírlapokban megjelentek, bár különböző pártállásu férfiak felfogását tüntették fel, mégis örvendetesen ki fcjezéarc juttatták azt a tényt, hogy nagy kérdésekben nincs különbség a pártok vezető férfiúi közölt. Szinte egybehangzó volt az a megállapítás, hogy a belső béke fenntartása, a/ ország nyugalmi helyzetének biztosítása, gazdasági és szociáiiq téren a (további előrehaladás kimunkálása, elengedhetetlenül szükséges-
Nem akarunk ebből semmiféle pártj)oliiytai tőkét kovácsolni, még Is h atigsylyozinmk kell rreegnyug-lalo önigazolásul is azt az észleltünket, hogy a jelenlegi kormányzat legfőbb célkitűzését fejezik kl mind azok az óha/tások, amelyek a különböző párl< a kjöréből hangsulyoiz-zák az ország rendjének, nyugalmának és belső békéjének biztosi-tásál.
Darányi Kálmán kormányralépésekor az állnia inaugurált kormányzati Irányelvek legfőbb sarokpontjaként az
alkotmányos szellemet
hangsúlyozta- A>-óta is változatlanul ebben a mcderlen folyik az or-. szág ügyelitek intése s a jövöb;n sem kerülhet a>r a kipróbált útról való letérésre, örvendetes <ehát észlelnünk, hogy a különböző pártok részéről nyilvánosság elé kertiU húsvéti nyi\'alkozatok és cik|«ik ugy szólván mind áz nlkotmtfnyoTK^g fenntartásának szükségéit hantfíu-tyozták. Úgyszólván minden po\'i\'l ka faktor hozzászólt a aktuá\'is kérdésekhez s a kormány programjában szerepelő alkotmányjogi javaslatok témául szolgá\'tnk sok vezér-politikus szómára- Kitűnt, hogy a trtkos választójog közóhajtásfjzerű programként jelentkezik a magyar politikában s ma már nemcsak egyes pártok programjában foglalja ei a maga hel/ét, hantin* megoldását sürgeti minden közéleti tényező- Szerencsés köü\'métiyrukkolt tekintenünk-e\'sőíorban az erre Irányuló törekvések alapjait, mert ma már nyilvánvaló, tiogy úgyszólván minden komoly politikai párt gon dos előkészítés után kívánja a titkos választójog megoldásit. Igy történt meg, hogy nincs ellenzéke a konrtány ama felfogásának, hogy előbb a kormányzói jogkör kiterjesztésének kell mcgva\'ócíulnlj, majd ezt követően a felsőház ha\'ás-körének klier/esztése után kerül sor a tikos választójog megalkotásán*.
Darányi Kálmán
husvéli nyi\'alkozata már körvona\\ lazla e nagyfontosságú alkotmányjogi reform megvalósításának Időpontját is- E nyl\'atkozatból köztudomásúvá lelt, hogy még a nyári szünet elölt tető alá kerül it kor-
Jugoszlávia semmiképpen sem csatlakozik a francaa-kiaantant kölcsönös segélynyújtási egyezményhez
Prága és Páris minden erőfeszítés ellenére is megkezdődött a kisantant széthullása
London, április 2 Az angol sajtó hosszasan foglalkozik azzal a francia-cseh javaslattal, amelyet a most folyó kisantant értekezlet elé terjesztetlek. A lapok szerint bizonyosra vehető, hogy a javaslat kudarcot vall. A ki-záiólag Magyarország ellen Iiá-nyuló javaslatot nembŐvIUk kl kölcsönös katonai segélynyújtásra vonatkozó egyezménnyé-
A Javaslat ugyanis bármely államot érő támadás esetén azonnali kalonal segélynyújtást biztosit az egyezményt aláiró többi államok részéről-
Az angol lapok szerint a javaslat elsősorban Cseho:azág értdekeil szol gátja és Boriin elten irányul.
Jugoszlávia ezt különböző elvi okok miatt aemml körülmények között nem fogad ha«ja el,
mert Jugoszláviának akkor csatlakoznia kellene az Európa uralmáért küzdő egyik hatalmi csoporthoz (Moszkva I)
Páris, április * A francia sajtó a kisantant értekezlettel foglalkozva, maga ls elismeri, hogy a kölcsönjös segélynyújtási javaslat nem kerül kivitelre, bár biztos forgásból tudják, hogy Benes címek érdekében utazik Belgrádba-
A párisi sajtó magatartása biztosra veszi, hogy Jugoszlávia végleg elvágja a javaslat kiviteléhez vezető utat és ez a kisantant széthullására vezet.
Orosz hadianyag-gyárak Romániában, cseh hadfelvonulá» Románián át
Páris, április 2 Párisi lapok — mint egy ujabb jelenlés mondja — ugyancsak a kis« anlanl értekezletével kapcsolatban közlik aaokat a megállapodásokat, a melyeket Románia Csehországgal és a szovjettel kö\'ött. Igy többek közölt Románia egyezményben kikötötte. hogy a szovjet hadianyaggyárakat építhessen Románia területén. Megengedi, hogy Csehország román területik: visszavonhassa hadait, hasonlóképpen a szovjettel
való egyezmény értelmében, teljes szabadságot ad, hogy a szovjethad-sereg átvonulhasson. Fnwclaorf szág olyan értelmű egyezményt ir alá, hogy a fennt említett cssh-román és szovjet- román egyezmény betartását szavatolja.
Mint varsói jelentés mondja, bármennyire is tagadja a román hivatalos közlemény Besszarabia c\'istme-résének megtörténtét, biztos forrásból vett hír szerint
a szovjet a fenntl engedmé-
nyek fejében lemondott Bsssz-arábliról
és elismerte Romániának Besazará-bla felett való uralmát.
Fe!o»slat«ék
s politizáló Isngyel főiskolai egyesületeket
Varsó, április 2 Lengyelországban a főiskolai politikai egyesületeket feloszlatták, hogy az\\egyctemekcn hónapok óta tartó zavargásokat megszüntessék.
Az utóbbi időben az egyes főiskolai egyesöletek annyira magukhoz ragadták a hatalmat, hogy még az előadásokat sem lehelelt megtartani. Re-mélik, liofty "z egyesületek feloszlatásával ismét helyreáll a rend.
5 halott... 3 halott... 7 halolt...
Ix>ndon, április 2 A Victoria pályaudvartól mintegy 55 niéternyiro két vonat egymásnak sza-ladt. Az utasok közöl 5-en életüket vesztették, u többiek súlyosan megsebesültek. r
Szászrégen, április 2 A lejtős uton fék törés következté-flen megszáladt egy 28 utas\'t magában foglaló autóbusz és miután a kormánykerék ls felmondta a szolgálatot, tel-Jrs sebességgel lefelérohant és felborult. Az autóbusz pozdorjává törött A romok alól 3 halottat húztak ki, ar. utasok valamennyien súlyosan megsebesültek. Az áldozatok között van Kaba I.ajos, az autó tulajdonosa és soffőrje is. \' \'
Páris, április 2 Salonzábira hatalmas robbanás történt, amelynek 7 halottja és 28 súlyos sebesültje van. Közelebbi hirck hiányoznak.
mányzól jogjtör kiterjesztése s ha lehetséges, már akkor megoldásai következnének a többi ve!e összefüggő refomok ls, de ha a parla-* ment kifogyna az Időből, legkésőbb az ősz folyamán sor kerül közéletünk e sokat foglalkoztató problémáira
Természetesen Ily nagyjelentőségű kérdések csak békés és nyugodt atmoszférában nyerhetnek olyan megoldási, amitől nem kell féltenünk nemzetünk jövőjét. Eziért fontos, hogy mentesítjük a magyar kÖ3 életet azoktól a szélsőséges Irányzatoktól, amelyek még boldogaty) Időkben is ártalmára lennének a nyugodt előrehaladásnak- A kormány elnöke több alkalommal nyilatkozott mór e kérdésekben shang sulyozoltan körvonalazta ál\'áspont-ját, amely ugy a baloldali, mint a jobboldali szélsőségek ellen szólt. Megnyugvásul szolgál az ország fejlődni akaró közvéleményére m egyik legnagyobb ellenzéki pártvezérnek az a fennen hangoztatott el-
ve, amellye. elitéibe a szélsőségé irányzatokat, hangsúlyozva, hogy párt/a »mbidtg kérlelhetetlenül szembe fog fordulni a"okkal.«
íme, belpolitikai téren a nemzet erőil összefogó elvek jutottak a közvélemény elé a hvsvétl ünnepek alatt. De külpoli lkai téren is történtek nagyjelentőségű események-
Az olasz-Jugoszláv
jószomszédi és baráti kapcsolatok megteremtése örömmel IjBlt el bennünket. A belgrádi megegyezés ugyanis azt mulatja, hogy hatalmas barátunk, Olaszország a béke po\'i-llkájának útját eredményesen építeni tudja olyan időkben, amikor csak zűrzavart, békétlenséget, súlyos problémák felvetéséi s bonyodalmak támaszálnát tapasztaljuk világszerte. Az olasz külpolitikai sikerek számunkra mindig örvendetesek s ezért fogadtuk megértéssel és nyugalommal a belgrádi megegyezést.
Dv külpolitikai vonatkozásban
történt még egy fontos és nagyjelentőségre! bíró esemény a husvéU ünnepek alatt.
Qróf Bethlen István
visszatérve karácsonyi cikkére, egy nagy államférfiú éles külpoli! lkai látásőval boncolgatta a Romániába szakadt magyar kisebbség problémáját s kinyitotta a közvetlen tárgyalások lehetőségiének kapuit és tette ezt oly mély bölcsességgel, hogyha Románia valóban jószomf-szédi viszonyt akar létrehozni Magyarországgal, meg kell hogy találja kisebbségi Igényeink kielégítésére azokat a módozatokat, uiwelyc-ket a békeszerződések Is blztoflűla-nak A magyar közvélemény megnyugvással olvasta gróf Bethíei* István fejtegetéseit s arra a megállapít ásra jutott, hogy még ily nehéz és kényes problémát\' is dűlőre le-, het vinni, ha a tárgyaló felek mind egyike valóban a megegyezést óhajtja. |

SALAI KÖZLÖNY
1937. április 3
HasmOtétek utáni időszakokban egy pohár természetes „Ferenc József* keserűvíz reggelenként be-véve, kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmit biztosan felhígítja és azt rővld időn belül fájdalommentesen levezeti. Ai or«osok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hirek egy mondatban)
Eckhardt Tibor hárpm heti ab-baziai üdülés után hazaérkezett.
A miniszterelnökségen jpénteken tanácskozások kezdődnek a titkos választójog ügyében. Darányi Kálmán az ellenzék vezetőit, elsősorban-gróf Bethlen István, Eckhardt Tibor és mások véleményét hallgatja meg. ( i 1 i i
A\'meteorológiai intézet jelentése szerint 70 éve nem volt olyan esős március, mint az idén.
Februárban mindössze 6)017 házasságot kötöttek Magyarországon a tavaly februári 9200-zai szemben. A születések száma 1+.427 volt (tavaly 1*11-4), halálozás 10.832 (tavaly 11071). I
A Magyar utcát Mussolini utcának nevezték el Szolnokon.
A vitézek kaposvári székháza felépüli, április 11-én somogyi vitézi nap keretében avatják fel.
Nyilasok és szocialista munkápok közt véres verekedés zajlott le a nemzetiszocialisták szentesi ottiio. nában. föbb\'seibesültje van az ösz-azietUzésnek, pár üzlet ablakait beverték. ,
Gróf Bethlen Mária bőröndjét is. meretlen tettes lopott ruliatári jegy-gyei elvitte a keleti pályaudvarról.
Kiáradt a Sió az uzdi határban, a Rába Körmendnél, a Tisza Szolnoknál. (
A budapesti törvényszék megállapította, hogy a földről felvett villamos-jeggyel utazni nem csalás.
Világ:
Az amerikai gépkocsi! parbau, Clevelandban ujabb 18 000 munkás hagyta abba a munkát, a tárgyalások megkezdődtek;
Jugoszlávia ós Bulgária közt részleges vámunió készül.
A románok ujabb ingatlanokat koboznak el a nagyváradi premontreiektől.
A Nobel-bvk-dijra Gandhit jelölik.
Az uj párisi angol nagykővet, Sir George Clerk nyugalombavonulásával Sir íiric I\'hipps lett.
Achmct Izzct pasa, tábornagy, a tőrök császári hadsereg egykori vezére 73 éves korában Istambulbon elhunyt
A moszkvai nagyvezérkari tanács, kozáson a szovjet vezetők megállapították; 1. a szovjetüsztikar körében veszedelmesen terjed a trockijlsta eszme. 2. A szovjet tüzérség lőszereinek "20 százaléka hasznavehetetlen, amiért Vorozijov, Kagánovícs nehézipari népbiztos hadbíróság elé állítását követelje.
A cseh tanítókat és tanárokai Moszkvába viszik .tanulmányútra,, hogy a vörös propagandát még jobban elmélyítsék Csehországbau.
A pápa arany rózsáját hétfőn adják át a Szent Fái bazilikában az olasz császár királynénak.
Niclot olasz mérnök egy olasz hadirepülőgéppel Atyoux francia repülő 476 km-es gyorsasági világrekordját 617 km-es órasebességne Javította. |
KlOntOtt a Zala, a Kerka, a Cserta, árad a Mara és a Principális
Kisebb árvizek a zalai vízpartokon — Komolyabb veszedelem nem fenyeget
A zalai vidékről egymás után kapjuk <i-Jelentéseket a tavaszi ára-, dásókról, amelyek több helyen már árvizet is okoztak. így van ez most különben az ország minden részében, sok helyütt egészen kicsi palakok öntenek el többezer. holdas területeket. Zalából ma a következő jelentéseket kaptuk :
Zalaegerszeg, április 2 A Zala folyó a sok esőzés mlal*
ismét kiöntött. A rétek nagy területeken vannak viz alatt mint a Zala, mint a Kerka és Cserta mentén- I I . ■
Letenye* április 2 Letenye alatt a Mura igen erősen árad. Vízállása olyan mágus, hogy a fintiaf^és a zsirosréli levezető csatorna vizét nem veszi flel. Az egész Zsiros-rét vizalat t van.
Csak kisebb árvizet várnak a letenyel Mura-parton
Felhívtuk telefonon a letenyei fő-szolgabiróságot, ahol a következő felvilágosítást adták :
- A Mura vízállása az elmúlt napokban állandóan emelkedett és még emelkedik ma is- A csütörtöki emelkedés fél méter volt, a mai vizállás 288, ami azt jelenti, hogy
már osak 30 oentimóter hiányzik attól, hogy a Mura «l-öntse az árterületeket.
Az emelkedés most is tart, egyelőre azonban a felső folyás vidékeiről nem kaptunk Jelentést. Ha ugyanis a Mura olt árad, távirtot! jelentést kapunk és már előre ké-
szülhetünk a nagyobb víztömeg érkezésére- Ez ma déli 11 óráig még nem érkezett meg. í
- Kisebb áradás valószínű, mi-ulán a viz még mindig emelkedik*
nagyobb veszedelemtől azonban a Jelek szerint nem kell tartani.
A Mura mellékfolyói a nagy esö-» zésektől .mind megdagadtyk^azpkj vizét is már csak juigy nehezen tudja felvenni.
— A további emelkedés maga után vonja a Kerka és a Yállcska kiöntését is. A Mura Letenyénél 310 és 320 centis vizállás között önti el az árterületeket.
Murakereszturnái a folyó helyenként már elhagyja a medret
M5uraké?lesztui\\ápríljp 2
Murakeneszluifl tudósítónk akö« vetkezőket jelenti az ottani Mura-állásrói :
- A hetek óta tartó esőzés ugy megdagasztotla a Murát, hogy az Mura keresztútnál helyenként márts iíilépett a medréből. Az áradás még kisebb Jelentőségű, de egyes mezősi részek a kisebb kiöntés következtében máris viz alatt vannak. A viz tovább emelkedik és Így a teljes kilépést minden órában Lehet várni.
- Megduzzadt és ugyancsak
hdyenkint kilépett medréből a Prinolpális is
és a környékbeli csatornák és erecskék sem tudják a felgyülemlett talajvizet levezetni, miután a Mura ezek vizét sem tudja felvenni.
Kereskedelmi tárgyalások
Budapest, április 2 A magyar- román kereskedelmi tárgyalások március 31-én, a ma(-gyar-svájci tárgyalások április 2-án kezdődlek meg és a legjobb mederben folynak NickI Alfréd meg hatalmazott követ vezetése alatt.
Divatos imprlmék és lenvásznak érkeztek!
NŐI és férfiszövetek, kosztűmkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- ós leány-kabátok divatos fazonokban I
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Lovagias Qgy
Az omin<ózuS Lovagias ügynek megvolt a bemutatója. A bizottság, amely a sajtó-temUtutót végignéz.e, egyhangú véleményt alkotott a fltav-ről: - jó fűm, érdekes ós mulatságos, nem bánt s<őnklt, de jó szórakozást nyújt mindenkinek.
A kritika ugyanezen a véleményen van. A magyar filmgyártás és liimrendezés fejlődésének egyik siker-állomása a Lovagias, ügy- Tempó van a cselekmény pergósében, könnyedség és biztonság a Joleivetje-zésben, ötlet és-mérsékiet a rendezésben és nem csak fotografikus^ hanem szini értelemben vett levegő a képekben- A szereplök egyUllese a művészi teljesítmény szempontjából kifogástalan. i
A szereplők vallási viszonyainak taglalása kiviii esik a kritika hatáskörén, mégis meg kell ezúttal említenünk, hogy csakugyan néhány-, nyal több a Lovagias ügyben a zsidó vallású szereplő, mint a többi magyar filmben. Nagyjában azonban ugyanaz az\' együttes, amelyet gyakran láttunk már s amely kül-< töldön is elismerést szerzett már a fiatal magyar fi Imígy ártásöak. Leszögezzük mindjárt azt hogy-senkinek a? érzékenységéi nem sérfc hetné, ha a magyar film-gyártás nagyobb arányszámban foglalkoz-talnu arru alkalmas keresztény ^színészeket is. Sőt: ez a kívánság, ha törvényes formák közt kerjcsi elismertetést, joggal számithat az egész ország közvéleményének rokonszenvére. De - ^z etéren fclmeriült panaszokért nem lehel felelőssé lenni se a filmeket bemutató mozikat, se pedig azokat, akik a törvényes rend védelmére emelik fel szavú-. . ... I I l t, t (
A filmnek lovagias ügyekkel soem ben való magatartása egyáltalán nem felei meg ugyan a társadalmi szabályoknak és a párbaj-kódex előírásainak, de ugyanakkor megfelel a katolikus ét a törvényes álláspontnak, melyek mindegyike közismerten párbaj-ellenes. Ezen a ponton valóban sokat lehetne (vitatkozni a film-iró|val, de a vita valószínűleg éppen olyan céltalan és meddó ienne> mint ha Kabos én Rádai megverekedtek volna és «r párbajt tiltó felfogás képviselői tillakoztak volna a film szelleme ellen. És ámbár a lovagias gondolkodást távolról sem elégig Jd a Lovagias ügy drámai gordiusi csomójának megoldása, a bibliai tanítás szemszögéből erőteljes erkö^csj. tarr la I mai kap a történet az önmegtagadó megbocsátásnak döntő szerephez juttatásával. |
Nem egészen Ízléses a filmnek; az az egy Jelenete, ahol a »huj-baj^ hajrá,« ez a régi magyar csatakiáltás kap könnyen gúnyosnak értelmezhető poenlirozást. Ez azonban-csak jelentéktelen epizód a filmben. ( .
Erkölcsi szempontból a sajtó-be,-mutatón tett kijelentéseik szerint a* bizottságnak papi tagjai sem talállak kifogásolni valót a Lovagias ügyben. Erolikum nincs benne, házasságon kívüli 8zeneiem is psak éppen hogy előfordul, az is csak derűs és bölcs morális tanulság kedvéért. Ami szerelem pedig a fiatal főszereplőket kapcsplja ösa(ze, az
ZALAI KÖZLÖNY
Klskanlzsa házfalait telepingálták abtlszemlta jelmondatokkal
Feljelentést tett^f a\' klr. ügyészségen az Izgató feliratok miatt
1937 április 3. __
házássággnf\' vég»($Sfk ■ée addig csók is csak^egyetlemegy esik benne.
Hallottunk^ olyan kifogást, hogy a Lovagias ügy a vidéki magyar életet állítja be kedvezőtlen \'szjnbcn. Hogy ez a kifogás honnét származik, nem tudjuk. A-film az. első métertől az utolsóig Budnpésten játszódik le, minden szereplője egy-egy péstr tíjms, vidéki szereplő vagy vidéki vonatkozás egyáltalán elő sem fofdul beiiíie. ; | • :1\' • • • • * < ■ (W)
Eütartsl Tágy -
A XX. sz«»ad\'«*k)&UtalegeJV:qé|>. tömegeket mozgató eszméje az utazási vágy és a sportszellem1. Az utazási vágy, az ősi vándorszellem1 nem uj dolog. Ez űzte, hajtotta a népeket és köztŰK VnttűnKtít, magyarokat Is, egyik helyről a másikra.
Csak/MIg .«* dkorban egEaz népek, vagy törzsek fwlyváltortntásában jutott kifejezésre, a középkorban az újkorban pedig csak égy s kiváltságos, Igen g&íáig emberek tehettek nckt eleget, addig nVn a legtól)b ember, akár egykenként, akár csoportosari, áldozhat már own őst ösztönnek.
Az utazást vágyat—a XX. század közlekedési eszközeinek óriási fejlődése és aránylágos olcsósága tette a század népfömegekel mozgató, egyik vezető eszméjévé.
Ezen század-«szfrte hatása alatt most, hogy laasnn már az utolsó hófoltok Is eltűntek -a mezőkről, igen sok családban szóba kerül az a .kérdés, hogy elmen jűnk-« pünkösdre valahová és hol ^őltsflk « nyári szabadságot?
Hogy \'hogyan döntenek — jelen esetlvcn pT. ax egyW ftagykahizsat cwn. ládolf — ebben a kérdésben, az sem az ország, sem1 \\xftfttf a» egyes csalá. dok szempontjából nem mindegy.
Az onízágnák érdtTce az, hogy minél több csalid\' bWÓÖÍ "kirándulás, vagy
Xalás toteHett döntsön, hogy minél család-itthon maradjon.
De az egyes embernek sem érdeke, hogy \'Valah&t^tk\' csdrevöKat tömeg-utasalnák zsúfolt progr«m]a által diktált vad hajszában töltse az üdülésre szánt ttarncpckW, vagy pedig egy vad idegért frirdfltotfyeé, Idegen nyelvű és nemzetiségű\'vííiberek között," korlátolt mennyiségű \'valutájából szűkölködve, Spóroljon végig, egy hosszú év YárndaTmtalnafe \' kipihenésérc szánt na^y-váVácIót.
Á legtöbb átlagos polgári ember csak divatból "megy külföldre és utána sokszór \'megbánja.
Utáfaájunk Htthon "Magyarországon, nyárai|\\tntf?itthbn kényelmesen! — ez legyen a jelszavunk.
Hogy\' hol nyaraljunk, liova ránduljunk kt-a "MaVaszl szép na|>ok alatt, azt fógbVri\'a Zalai Közlöny következő számában elmondani-
i I BajzMh
— A magyal urlewilídok poixtógyárn
Ónnek la rendolkezésre áll. Közvet-leflttt ti gy*n»6t\'«ámtja-a*.utoUÓ kéznek, a !Wgy*«rtónak BUo&yapJu telt ángolóé gyártási módon elkészítve. Nem fög &álódfrt. Évekre aióló me*-tnkaritistéf el.1 Még ma kérje me«te-kIntésre a szövetminták költség- éa kö-tetez*ttaégnaent*i beküldését - Trunk-liflhn\'Poaitójcyáf éa Ruhagyár Rt Buda-
.ti <» vtm«i»r-\'»< .>• » r.-1 \' ,• -
Néhány nap óta Kiskanizsán házukon, vlllanyoszJopokon. kerítéseken és egyéb helyeken berlini mintára felirások díszelegnek : »üsd a zsidót !t - »A zsjdó vérszivólól ne vásárolj 1« és hasonló isimért Bzóla-mok. Klskanlzsa tele van ilyen és ehhez hasonló jelmondatos nyomf-Hatványokkal. A polgárság szieme előtt történik sokszor a mázolás és
f ttml ii \'CÍvvvn J
ott murád napokon keresztül a falakon. Dr. Fülöp György ügyvéd házán Is olt díszelgett az antisemita plngálmány, aki azután felment a kir ügyészségre és feljelentési tett Ismeretlen tettesek ellen. A klr. ügyészség megtet\'.e a kellő Intézkedéseket.
Ugy tudjuk, hogy az Illetékes tényezők már nyomon vannak.
J
t
— Most vásárolta ezt o rádiót?
— Igon, a rövidhullám miatt. Ugygnis evvel az Orion rádiá-val nyáron is kitűnően lehet venni a külföldi állomásokat
----/
Fenti készüléket díjtalanul bemutatja Szabó Antal rádió- és sportOzlete ürünhut Elemér elektro mérnök rádlő flzlete, Deák tér 2.
oszlngok vlgyázz-áUáfibfcmi a seprők kel tisztelegve üdvözölték.
5. Film\' és légvédelem
Németországban egy filmet állítottak a légvédelem szolgálatába, a melynek elme : »Emberek veszélyben.* A polgári lakosságot veszé-lyeziető ellenséges légitámadás kjével kezményeii megrendítő jelenelekben mutatja be a film- A légitámadás minden elképzelhető sfcörnyü ségejl szemlélteti az illetékes hatóság, hogy e2izel is felrázza a lakosság ama rétegeit, amelyek" még esetleg kishitűek volnának. Áronban Németországban ettől tartani nemi kel, mert ott a/rtajgárság egységesen áll n légvéaelerí* szolgálatában. ■A film nagy hoipertejét a szakértők Is elismerik. A flljnet minden német városban bemutatták és múlt évi szeptember hó 18-tól október hói, 4-ig Gelsenklrehenben megtaititt légvédelmi kiállításon a látogatók számárV ls hozzátférhetővé tették.
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár I
Örömmel regisztráljűk,\' hogy leg-ulóbbl bejelentésünk, hogy Nagykanizsai Címtár már sajtó alatt van és a Zalai*Közlöny elsőrendű nyomdájában készül: a legszélesebb érdeklődést váltotta kl mindazok kö-rdből, akik Nagykanizsa éa Délzala gazdasági, kereskedelmi, Igazgatás, vagy társadalmi életébe bár-milyen formában is belekapcsolódnak! Ez érthető is. Benedek Rezső 6zerkcszlő\\ kiadásában most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Címtár olyan pontos útmutató, megbízható kalauz és tökéletes tanácsadó a város kzámos közhivatalai, hatóságai, testületei, gazdasági kereskedelmi, Ipari és társadalmi életében, hogy azl senki -nem nélkülözheti- A Nagykanizsai Címtár ott van minden hatóságnál, hivatalban, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó. mint az uradalom intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultjánvaz
Légvédelmi problémák
> yvii * a -mozitól az esküvőig
1. Vöröt és kék villanyok az utcán
A berlini {énylanl Intézetben ki. sérletekÖt\'folytatnak olyan irányban, hogy légoltalmi szükségvilágítás sínének vájjon a piros, vagy a kék fény feleli;ee meg jobban- Egyes irányadó tényezők állítása szerint a píros fény roaz-szobb ugyan a szemnek, de sokkal kevésbé vehető és^re, mint esetleg, a vilá^fcVék. Á kérdés eldöntésére most a berlini utcákat a legközelebbi elsötétítés! gyakorlat alkalmával részben vö"<&:, részben kék lámpákkal fogják felszerelni és Így majd a megfigyelő repülők jelentései alapján látják .el a kev&bé láthaló szinü lámpákkal a berlini szü.kségvi-lágításl-
2. Légvédelem Egyptomban
Egyip.lomban az Alexandriában állomásozó angol lógi haderővel •karöltve, ez év őszén tartják mog az első légvédelmi igyukorlalot-Kairóban. Ugyanis tavaszkor jelent meg az egyiptomi légvédelmi tör. vény, melynek végrehajtási határideje hat hónap vo\'.t A végrehajtás most a befejezés felé kö\'eledlk, a polgári alakula\'.okat az angol tisztek már nagyjában kiképezték és Igy az első gyakorlatot őszkor meg ls tartják, melynek feltétele egy
abesszíniai\' olasz légitámadást Kairó
és a Szuezi csatorna ellen- A polgári alakulatokon kivül a csatorna védelmére kirendelt angol tengeri haderő is résztvesz, továbbá az egyiptomi nemfceti légihaderő sok egysége. Az angol körök nagy reménységgel néznek a gyakorlat eredménye elé, mert ettől teszik függővé a csatorna további megerősítését.
3. Megnyugtató-kiképzés
Az olasz hadsereg gázvéddmJt kiképzésére nagy flondot fordítanak A katonákat elsősorban a gáztámadás veszélyességét Illetően igyekeznek megnyugtatni. Gondos kir képzéssel arra törekednek, hogy mlnéi nagyobb számiján álljon rendelkezésre. gázkuattó és gázfertőt-lenltő munkára Idképzett egyén. A csapatok alapos oktatást kapnak a vegyi harc minden ágában.
4. Gázálarcos esküvő
Noli Hugó, a Légvédelmi Szövetség egyik vezetője, a gcrmsHnifR plébániatemplomban tarlotta esküvőjét- A templom bejárata előtt a Légvédelmi Szövetség tagjai gázálarcban, acélsisakkal és hatalm&fc fertőtlenítő seprőkkel a kezükben álltak sorfalat. AJintal párt a templom elhagyásakor a gázálarcos
ZALAI KÖZLÖNY
Hnzás hétfőn, 5-én!
I pengőért nyerhat i
kerékpárt, varrógépei, autót, Írógépet sTb., stb.
Kaposvári Egyházközség sorsjegye még kapható 1 pengőéit
Három heti fogházba és a jegy árának többszörösébe kerül egy „szabadjegy" a gyorsvonat étkezőkocsijának tetejére
HWMpriH. 3
Ipari műhelyekben, az egyesületek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy. mint az egész vidéken, amelj Nagykanizsával összeforr. A Nagykanizsai Cimtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Hogy az elkészítendő példányszámokat pontosan meglehessen állapítani, másrészt, hogy a nagy kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb előjegyeztetni, il\'otveelő fizetni a Nagykanizsai Cimtár-ra, mely esetben egy példány ára mindössze 3 pengő. Előjegyezni lehel a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagy közvetlen a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél, Nagykanizsa, Sugár-ut 88- a.
A Zrinyl vasárnap Itlhon játszik, az NTE Pécsett
Hétfőn NTE—Zrlnvl Spltzer-kupa mérkőzés
A kaposvári Turul jálszik vasár-1 nap Nagykanizsán a Zrínyivel, az NTE pedig Pécsett Zsolnay ellen jálsza le bajnoki mérkőzését.
Hétfőn délután Zrinyi-NTE a Spltzer-kupáért já\'srik.
Egy fiatalkorúnak eszébe jutott, hogy Budapestről az ország határáig ingyen fog utazni. Ugy látszik ki akart menni nz országból és más tájakon érvényesülni. A gondolatot tett követte. Fiatal barátunknak siJ került Budapesten észrevétlenül a trieszti gyorsvonat értkezőkocsijá-nak tetejére mászni, ahol lelapult ós ugy meghúzta magát, hogy csak\' Nagykanizsán vélték é«szre, hp^/ magasiall utasa ls van az étkező-
.kocsinak. A vállalkozó szellemű fiatalembert k-azáUtotlták és álad-Iák a fiatalkorúak birájának- Mivel ellene a MAV jegycsalás miatt feljelentési fett, átadták a törvényszék nek. A MAV képviselője beje\'en-Ictte a vasút kárát, amit a potyautason követelt. A biróság az összeget meg is Ítélte, majd csalás miatt \'még három heti fogházra Ítélte a fiatalkorút. I
Foghází barátnője és Darás iigyvéd nevében csalt egy gyerekasszony
„Ez volt az utolsó T - fogadta sírva, arhikor hat hónapi börtönre ítélték
Holland meslerek vásznaira emlékeztet az a fiatal, gyerekasszony, aki Makáry tanácselnök elölt a vádlottak padján ül és nyugodtan lehetne aláírni »In!nooent«niok> ha nem olvasnák fel bünlnjslromát, amely szarlnt már két Ízben büntetve volt. Most Ls, a fogházból kiszabadulván, ahol kisebb büntetését töltötte, az egyik florfolytórsáruik férjéhez állított be és annak nevében pénzl és ennivalót kért. A férj, abban a hlszeml>en. hogy csakugyan a felesége küldte, gyanútlanul adott neki kesnyeiet, szalonnát, befőttet és 2 pengőt, hlogy azt vigye bé a fogházba a feleségének. A kapoll dolgokat Grás Gyulánó született Kőn lg Mária a saját céljaira fordította. Nemsokára íjá be-állilott az Excelsior divatáruüzlet, be és olt mlut dr. Darás ügyvéd küldönce két kö|ött kabátot kért Darésék számára- Az Excelsior tu-
lajdonosa, nem hiába fiatalember még, minden további nélkül odaadta, amit az áriatlan arcú, fiatalasszony kért. Pedig hát dr. Darás már régóla nincs is Kanizsán, mert Budapestre költözk£fc^<tt. Később kitudódott a dolog és Grás Gyu\'á-nét feljelentették. A törvényszék elölt Grásné elmondta, hogy távol él férjétől, aki jelenleg Pécsett van állásban. Azzal védekezelt, hogy aznap, amikor a fogházból szabadult, nem volt egy fillérje sem, ncmvo\'t mit ennie, ezért ment el a fogoly-társa férjéhez élelmlszei^érlt. A két kötött kabát esetét ls beismeri. Régen nem volt olthon szüleinél -mondla - és ajándékot akart nekik vinni, ezért »vásáíplt« számukba két kA\'íölt kabátot. Nem akart ünes kézzel hazamenni.
.i voll fogolylársnö nem kívánja íí\'gykorl osztályosa megbüntetését.
Az Excelslortól nem volt senki a tárgyaláson. Rövid Ideig is tartott a tárgyalás- A fiatal teremés min-
dent beismert. »Ez volt az ytolsó« - fogadta a biró előtt. A\' törvényszék tekintettel a tftnedclemne, mfc részt flgyelemmfcl büntetett voltára, mégis az enyhjlő szakaszt alkalmazta és össrt>ünteté$ll hat hónapi börtönre jltélte.
Grás Gyuláné összecsapja a kezét az ítélet hallatára, feltör belőle a sirás. Végül megnyugszik és egy hónapi halasztást kér a büntetés kl\'ö\'téséne.
- Tessék megengedni, hogy Pécsett tölthessen*; le a bünteté«fc*rtet. Ott nem Ismernek... Itt Ismerflek engem, itt vanauík\'a "szülelití...
Megkapta az egy hónapi halasztást, de Pécsett nem töltheti büntetését. I I\'-
iDé
* Eső!
A költő Zrinyl llklős és az olaszok
Irta: dr UpMy H-llcr Jen« 3
Mielőtt Zrinyl munkához lálotl, bele •mélyedt az olasz költő époszának ta. uulmányozásába. CondolaltársuMs ró-vén őbenne is kibimbózott a szándék, hogy idegen példák nyomán szintén egy vallásos és nemzeti irányú hőskölteményt ir. Zrinyl művének főszereplőjéül megdicsőült dédapját, a szigetvári Lconidászt szemelte kl. Ténv, irogy költőnk munkájának leleménye nem teljesen eredeti, ellenben az anyag felépítése inár az. Mivel |>edig egy költői mű értékén k érorctfeasto: a tudatos szerkoszlés és a teremtő erő, ezért a Zrinyiászt is eredeti műnek keli tartanunk. Költőnk itt som puszta mérőié. Az átültetett anyagtőredéket ugyanis átszűri lelkének prizmáján és céljának megfelelő alakba önti. Ámbár — Tassét utánozva — u csodát, mint mesemozgató motort ő is igénybe veszi, de cl kell ismerni, hogy nála a csodás motívumnak mélyebb értelme és bensőbb ereje van, mint • Tassónál, és ezenkívül nála az nem csupán disz és sallang, hanem ennél sokkal tt.-b: — hit.
Hn át ls vesz az olaszból jelenete-Kit, képekot, ezeket kitűzött feladatához alkalmazza, /.rtnyi érdeme hogy alapesrméjo egyéni izü ós a magyar közcélokból )tasadó. Emellett megfelel az általános keresztíny felfogásnak is mert é|x>szu abból indul ki, hogy isten Magyarországot bűnei mlalt ostoroz-za. Ostora: a (örök. llu uzonban Szi-
getvár kapitánya és őrsóge feláldozza magát vállságkép|H\'ii az egész vétkes nemzetért, — Isltn lovcs^i rólunk büntető rtezét ós lehetővé leszi számunkra a török lidércek kiűzését.
Hí most azt is mérlegre dobjuk, hogy Zrinyl mesteri módon esztergályozta ki embereinek JelLomét; to-Yv_,bá, hogy a száraz liarci eseményeket tarka epizódokkal fűszerezi; hogy Zrínyiben, a főszeneplőCxin a iiip.-gyarság ós a keresztény világnézet képviselőiéi testcsiti meg, viszont vele szembe Srolimánt, mini az izlára kép-vUelőjét állítja, _ akkor Usztán áll Fiüttünrf. hogy Muraköz főkapitánya valóban öntudatos szerkesztő-művész, akinek nincs szüksége mankóra, mert megáll a maga lábán Ls. Csfftl a divatnak hódol, mikor mást utánoz. (\'
Poétánk \'leleiíiényesséije ós önállósága még abbéil is kiütközik, hogy ebbe a halhatatlan munkájába még egy érdekes célzatot csempész, (amely különben badtudomáhyl müveiből is töblwször kicsendül) nevc7ctesen azt, hogy országunkból " törököt a saját erőnkből kell kivernünk, mert idegenben nem bizhatnak. Szerinte ui nem is lenne kivilx-tctlen, mivel a török ereje kezd gvors Iramban sorvadni. J)e vállalkozásunk csak akkor járhat sikerrel, ha rossz szokásainkat levetkőzzük; ha vétkeinkért bűnbánatot tartunk és ha követendő példaképül a szigetvári kapitányt választjuk.
íme, époszában a somogyi vitézek nemcsak megdicsőült félistenek, lui-nem egy b-n a krisztusi eszme vértanul ls.
Miklós bán kobzát persze csak üres óráiban és csak a maga mulattatására, vagy a maga bánatának enyhítésre szólaltatta meg. Férfikorában inkább csuk a hadiludomónyokba temetkezett. Ez természetes Is, mert mint vérbeli katona élt-halt hivatásáért ós tisztában akart l<nnl kötelességével.
Jóllehet saját taj>a.sztalalní löbb okulást adtak neki, mint mások Írott dolgozatai, — mégis mint a korral lépést,- tartó müveit elme — szerette gyakorlati ismereteit másokéval kiegészíteni és alátámasztani. Ez az oka, hogy a Kr. e. IV. században élt Fla-vius Vegetinotól kezdve MachlavelU-ig majdnem minden valamirevaló katonai szakiró könyvét végigtanulta. Mikor pedig a király tábonnesterré nevezle
ki, ö m\'ngn Ls elkezdett hadtudopiány-lm vágó dolgozatokat Írni. Szinte természetes, hogy ezúttal is jobbára olasz forrásokból merített. Könyvespolcán a következő olnsznyelvű munkák hevertek: Brancaccló-taak .Carlehl mlll-tari. c. müve, Ccrvellinó-nak «Mili-taris dlscipliná»-ja, Melzó nak .Regole militarl>, Háslá-nak .11 mastro di campo generáló., Machiavellinek .11 principe>, továbbá -Disoorsiv és«Arto della guerra» c. müvei és még sok egyéb. Mindezeket azért forgatta, hogy gondolatébresztő és öszténzö hatással legyenek tevékenységére.
A hallgató bizonyára a fejét csóválja, mikor Macliiavelli neve megüti a fülét. Mert eun;k a névnek \'még ma is , olyan rossz csengése van, mint egy hamisított pengőnek. Ennek pedig az az oka, hogy az olasz tudós .Fejedelem. c. könyvében Ilyen furcsa ta-uácsot ad II. Medici Löriucnek;
Prognózis: Mérsékelt szél, sok helyen, főleg ma délután és este, eső. A hö emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanlzaai megflgyelőállomáaa jelenti t
Hőmérséklet tegnap este -9-kor: +88, ma reggeli -fÖO, délben: +66.
Csapadók: 2-2 ~U
«- Vízhatlan firfl- U i 01 u»fik8pcnyek
minden najryaágban nagyon olcsón kaphatók SohUtznól.
Szorulásnál, felfúvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogásnál, szédülésnél és ffllzu|ásnál a belek működésit egy-két pohir termé-sze\'ei „Ferenc József keserűvíz csakhamar elrendezi, az emésztést clömozdit|a, a vérkeringést felfrissili 8 tiszta fejet és nyugodt alvást teremt. Az orvosok ajinlJ4k.
♦ Egyesítse magában az ügyes fejedelem az oroszlán, mog a rókavtulAj<k>n-ságait. Legyen erőszakos, mint , az oroszlán és olyan ravasz, mint\'a róka, mert hatalmát csak ilyenképpen tudja megtartani.. Ez a különös felfogó* lelkében katolikus Ferdinánd udvarában érlelődött meg, mert Ferdinánd ilyen zsarnok volt. Benne Machiavelli nem egy aragónial uralkodót, hanem általában öz urulkodók tipusát jellemezte. Mint olasz polgár ő ilyen Fer-dinánd-féle fejedelmet kívánt Itáliának is, csak azért, hogy egyesítse a széthullott államot. Persze, ez a gondolat ilyen homályos fogalmazásban félreértésre szolgált okul. A legtöbb olvasó joggal hitte, hogy Machiavelli önző hizelgésből adott ilyw erkölcstelen oktnUbit II. I.oreneőnnk, holott
Macliiavelli szándéka egészen m\'ás volt, csakhogy azt nem merté \'nyiltán és érthetőbben kifejezni. -A fifcnzel! \'államférfi és tudós nem a fejedelmet, hanem a nemzetet akkarja felvilágosítani ilyen allegóriáid formában. Előtto három cél lebeg. Az egyik a*, vajha születne végre egy erőskezű uralkodó és vajha soírj*. Wpu«tU!U!$ Olaszországból az olyan apró tiranu-sokat, amilyenek pl. MIMtfSMn\' a Arls< contlak, Firenzében a Medleiok;^ gondolván, hogy az olasz; nemzet- kőny-nyebben tudna elbánni•.■wplra*, egy*, gyei, mini több kisebb, ólőfcftvel, • Nfa sik célja; a monarchia megutaltatja a Ferdinánd-féle fsarnokókon He^1\' tül ós egjuttal a köztársaság^iriégked-veltetése. Harmadik céij^ jieitTg: ország területének egyesi***.\'>Rr6rt lelkesedett Dante ls, Savó|ú«roia éá! ő-ia.\'
(Folyt kő*,) . ^
1997. április 3
zalai közlöny
— (Györaörey Oyörgy Nagykanizsán)
Gyflinörcy György, Xulavármegyo volt főispánja pénteken Nagykanizsán tartózkodóit ós többek között íelke-korcstc dr. Krátky Islvrtn polgánnos tért. |
— (Magdolna főhercegnő átutazott Nagykanizsán)
Magdolna főhercegnő ós kísérete olaszországi átjárói Nagykanizsán keresztül utazott Budapestre, — Özvegy (iönibös Gyulánó ós leánya mn Nagy. kanizsán át több heti pihenésre Olaszországba utaztak.
— (A törvényszékről)
Dr. Ilcnn\'g Alfréd kir. törvényszéki elnök Rábai Gyulát n kir. Járásbíróságtól kezelö-gyakornokl minőségben Autalies Imre helyére alkalmazta.
— (Az áthelyezett Gyümölcsoltó)
Ez évben Gyümölcsoltó\' Boldcyjasz-szony ünnepe március 25-íke helyett április 5-én, hétfőn lesz. Az ünnepel azért helyezték át, mórt március 25-ike nagycsütőrtökre esett. A magyar püs|>öki kur egyik régebbi liatározata értelmében az áthelyezett ünnc|)cket a Iiivek nem kötelesek mcglarlatai. Most illetékes egyházi körök lüvatalo. san közlik, hogy cz évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét csak cgy-háíil^g ünneplik meg, munkaszünet nflos lés u szerftmisók rendje a szokásos hétköznapi miserend lesz,
—- (Hodzsa a Balatonon)
Az osztrák fővárosban olyan hírek terjedtek el, liogy Hodzsa cseh minisz-tereluök a húsvéti fmnepek alatt Ausztriából BalutonaLmádibu utazott és ott találkozott Kánya magyar külügyminiszterrel. Mind bécsi, mind budapesti illetékes helyen határozott hangon cáfolják ezt a hirt. \' t
- Klö|»í Agyteritők, függönyök, vit-rázsok gyönyörű mintákban Schütznél.
— (Sakk vacsora)
A nagykanizsai Mnróczy Sakk Kőt eleven éLelet folytat Kelemen Ferenc bankigazgató elnöksége alatt. A város sakk-kulluráját évről-évre inélyiti a Kör mozgalmas és állandó munkája s ebben a munkában egy kis pihenő volt a városi bajnokság és évi közgyűlés után következelt tegnipl baráti vacsora, amelyet a Sakk Kör rendezett a Pannóniában. Természetesen itl is mihamar előkerültek az osláblák és barátságos mérkőzések melleit sokáig maradtak együtt a sakk nemes szellemi sportjának hivel.
—- (Zenekari próba)
Az Iroc^lmi Kör zenekara a hangversenyre való tekintettel április 3-án, szombaton soronkivüli próbát tart a rendes időlsn. Az összes tagok meg. jelenését kéri — a karnagy. (:)
— Bátorokban a Kopstetn-cég vezeti Modora mlntatormolbon o legjobbat a
legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési, feltételek mellett
— (A Segédhivatali Tlsztvlfelők közgyűlése)
A Segédhivatali Tisztviselők Orszá-gos Szövetsége Budupcstcn április 4-én tartja évi közgyűlését Czettler Jenő, a képviselőliáz volt alelnöke, fővédnök és dr. Meizler Károly országgyűlési képviselő, egyesületi ügyész részvételével. A vasárnapi közgyűlést szombaton délután elnöki értekezlet előzi meg, melyen részt vesznek nz összes vidéki csoj>ort vezetőségek. A nagykanizsai csoport választmánya Ozorai Ferenc társelnököt és Nyerky László titkárt küldte ki a közgyűlésre.
— (Egy tízsoros kanizsai ballada)
jelent meg a Zalai Közlöny egyik cikkében, amely a délzalai népköltészet nagykanizsai és környéki termeléséből gyűjtött össze néliányat tudományos feldolgozásban. A .Hétfőn reggel Nagykanizsán mi történt, kezdetű és a kiskanizsai nép körében 8—10 évvel ezelőtt íclfedezett népi ballada egy közei 3 évtizedes megtörtént tragikus esettet foglalkozik s a nép Is-meretlen fia, aki valamikor ezt az esetet rigiiuisokba íaragta, belefoglalta a versezetbe a szereplők neveit is, igy is maradt az fenn és igy került bele a tudományos gyűjteménybe. Kiska-nizsán azonban ma is élnek még « bal. ladábnn \'megnevezetlek, akik most nem szívesen olvasták nevüket a népköltészet eme kis dokumentumában. Bár a cikk tudományos értekezés és a valósághoz híven vette fel népköltészeti anyagába a szóban forgó balladát, mégis a cikk írója ás a szerkesztőség az érdekellek kívánságára készséggel állapítja meg, hogy annak ideién a nagykanizsai törvényszék a balladában szereplő min-lkét vádlottat felmentette önvédelem elmén. Ugy látszik, hogy a régi népi nótaköltő ennek a balladájának második felét még az Ítélet előtt a saját fantáziájából termelte ki. A ballada egykori irója helyett tehát félreértések elkerülése végett ml áltapitjuk meg, hogy a vers. ben szereplők az utolsó sorokat érdemetlenül kapták az ismeretlen népköltőtől.
Férfi sport-axSvoiolt legszebb mintákban SohUtznól.
— (OTI-házak Kaposvárott ?)
. Kai>osvár polgármestere Budapestre utazott az OTI-igazgatósághos a város beadványával, amelyben városi telek és közmüvek felajánlásával kérik, hogy az OTI építsen uj székházat vagy bérházat "Kaposvárott.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán uz elmúlt héten 0
gyermek született, 2 íiu és 4 leány: Iker Ferenc mozdonyvezető tanonc és Ilonát!) Margitnak rk. leánya, Végh Ferenc számvlvő törzsőrmester és Brückler Máriának ref. fia, Schn.\'ider József szabó mester és Feszti Ilonának rk. leánva, Kálovics József földműves és Milei Máriának rk. fia, Soly-mos Károly cipész segéd és Szakács Rozáliának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 leány. — Halálozás 13 esetben fordult elő: Dani Mária rk. I hónapos, Kovács Antal rk. ö hónapos, Antalics Imre törvsz. iroda gya-kornok rk. 28 éves, özv. Polecz Jó-zsofné Ililcz Karolina rk, 70 éves, Kiss Mária rk. 2 éves, özv. Kele Györgynó Kclc Katalin rk. 79 éves, özv. Segovics Bálintné Kolmurics Katalin rk. 88 éves, Androvics Terézia
líárosi Mozgó.
Csütörtöktől—vasárnapig.
KI volt eddig minden magyar filmnek a legnagyobb nevet-tetöje? Kinek a humora vitt sikerre minden eddigi magyar Ilimet? - Kl? ki a
Lovagias ügy
főszereplője ? Kabos Gyula, Paroal Zita, Qombaaztflfll Ella, Rádal Imre, stb. stb.
Előadások: hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Randaa halyárak I
A cordovai kórházat bombázták a spanyol vörösök
Mexikó anyagilag és erkölcsileg támogatja a vörösöket
Salamanca, április 2 A spanyol vörös csapatok repülőgépei az elmúlt nap többizljen is bombázlák a cordovai kórházat és nagy pusztításokat vittek végbe az épületben és berendezésében. A nemzeti csapatok megtorló Intézkedéseket lettek é« ennekj során Jaen városát bombázlák repülőik. A
bombázás eredményeiről eddig t^oz letes jelentés még nem érkezrtt
Madrid, április 2 Mexikó jegyzéket intézett a madridi vörös kormányhoz, ametybfeir leszögezte, hogy a Jövőben iS anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatni fogja a spanyolországi VöflJe elvtársakat. \\ , , ,
varrónő rk. 47 éves, Bicsák Fercncné Kozics Mária rk. 23 éves (Pogányszent-péter), Bódi János földműves rk. 54 éves (Belezna), Hali György földműves rk. 70 éves, özv. Polal Józscfné Fülöp Borbála rk. 60 »S »es, Krofsler Albert kereskedő izr. 74 éves. ~ Házasságot kötött 0 pár: Dávid István kéményseprő segéd rk. és Sabján Anna rk., Benkő Józsof pályamester gyakornok rk. és Klein Julianna rk., Salamon György (özv.) földműves rk. és Arok Ilona rk., Dézsenyi Ferenc géplakatos segéd rk. (Hudupest) és Halász Irma rk., Horváth Károly városi tisztviselő rk. és Frnncsits Hermina rk., Horváth József pénzügyőri fövígyázó rk. (Sümeg) és Farkas Erzsébet rk
— (Feketekávé estét)
rendez a Kaszinóban április 3.án, szombaton este 0 órai kezdettel az Izraeüta Jótékony Nőegylet, melyre ezúton hivjn meg tagjait és az egyeo-sület jó barátait a vezetőség. (;)
— (Eltörött a hegedd...)
Szőke István (csigaszeg) közismert zalaegerszegi cigány az egyik cserszegi vendéglőben muzsikált. Közben kiesett kezéből a vonó és összeesett. Hazavitték és pár perc múlva meghalt. Pár nappal ezelőtt haragosai megverték, de a boncolás megállapította, hogy nem cz, hanem régi asztmája okozta hirtelen halálát. \' (
— (8 hónap helyett 1 hónap)
Borsfai József nagybakónaki gazdái nemrégen a nagykanizsai törvényszék erőszak miatt 8 hónapi börtönre ítélto. Most foglalkozott a fellebbezéssel o pécsi tábla, amely mt^gváltozlatia az elsőfokú ítéletet és Borsfait dr. MczÖ Ignác védebne után csak magánlaksértésben mondotta ki bűnösnek és őt ezért 1 hónapi fogházra Ítélte, Borsfai és védője sommiségi panaszt Je-lentettek be a tábla ítélete ellen Is.
— A Kntolikua Szemle
áprilisi száma első helyen közli Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás fejtegetéseit a szentistváni ke-resztény állameszméről. Csizmadia Andor érdekesen ismerteti és bírálja a városrendezési törvényt. Több más tanulmány, nagy kritikai rovat, Változatos szemlék és guzdag külföldi beszámolók olvashatók még a kitűnő folyóiratban, amelyet a Szent István Társulat megbízásából Mihcítcs Vid szerkeszt. Előfizetési ára egy évre 10 P.
— (Bélyeggyűjtők találkozna) Hétfőn délután 0-tól 8-Ig a Pannónia hátsó kistermében.
Wlasslcs Gyula temetése
Budapest, áprtlin" 2 Ma temették el óriási részvét Mellett Wlasslcs Gyula báró volt közoktatásügyi minisztert. A temetésen résift Vélt a kormányzó és a magyar közélet élenjárói. . _ ^
Két részre osztják Palesztinét ?
Ixjndöű, április 2 Az Arábiába kiküldött bizottság most érkezett vissza ős a bizottság Jelentésében javaslatot terjesztett elő Palesztinának két részre való felosztására vonatkozólag. Az egyik volna a zsidó domínium, amely britt fen-hatóság alatt állana, a másik pedig » független arab állam.
Nyelv-vizsga nyugdlj-megvonással
Temesvár, április 2 Egy ujabb rendelet szerint Romániában a kisebbségi tisztelőnek ujabb nyelv-vizsgát kell t*«nl. Az elbuktatott tisztviselőktől még a nyugdijat is megvonják és állásától megfosztják. i \'
Tormay Cecil meghalt
Budapest, április 2 Tormay Cecil, a kiváló nemzeti ér. zelmü írónő ma hajnalban Mátraházán meghalt. Holttestét Budapestre szállítják. Temetése iránt még nem történt intézkedés.
Kémfcry Nafty Imre bflnte* tését a főkapitányság leszállította •
f Budapest, április 2
Kémery Nagy. Imre tanáif, a tüntetésekben résztvevő ifjúsági vezetőt a IV. kerületi olőljáróság 600 pengő pénzbirságra, vagy nem fizetés eset^á Qp napi elzárásra i élte. Most\' a főkapitáhy hozfa meg másodfokú Ítéletét. 500 pengő pénzbírságra, illetve nem fjaetés esetén 26 napi elzárásra Ítélte ".\'vémcry Nagy Imrét.
Nép Mozgó- 8«fllnb<lto" é> w*rwp
Alpár Gitta első vilAglIlnje. Izfalfttas kémdráma.
mm | (A 413-as leitiftx) Fétfr fősze-
III V A repben: Jemn Galland,
az .örvény" tőizereplflje. — A ttltn\'egylk megkapó Jelenetében Alpár Gitta Üounod Ave Mártáját\' Is énekli:
Előadások szomhaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, BO fillé«WHt»»yár«MraH
ZALAI KGZLOKV
EMLÉKEZTETŐ
AprlUa 3.
Rlffkabll asztaltársaság öaszejövetele 7-kor (Wollák-vendéglől. Ap.lll. L
Légvédelmi előadói ö.kor a Nép-moziban (dr. Praok István}. AprlUa 5.
Itftro* Szövetség taggyüléso 11-kor (Oaengery-ut f) Ap.lll. 7.
Légvédelmi előadás ö.kor a Nép-mozl-
ban (Balázs VUmo«). Api Illa «.\'
légvédelmi előadás 5-kor a Nép-mozi
ban (Balázs VilmOB). Április 9.
Légvédelmi előadás ö.kor a Nép-moziban (Vécsey Barna). Apritla 11 Légvédelmi előadás 6.kor a Níp-mozi-
ban (dr. Praok látván). Aprllla 11. 8zlgeti Józaef hegedfl-hangvorsfinye a Kaszinóban. Légvédcbid előadás ö.kor a Nép-moziban (Czégényl Károly.) Aprllla 11 Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai estje 8-kor a Városi Színházban ApilUa 15.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (dr. Deeeő Mihály). Aprilla II.
Légvédebnl előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Ouszláv). Aprllla 19. Irodalmi Kór zenekarának hangversenye a színházban.
Naptárt Április 8. szombat Rom. kat Kikérd pk. Protestáns KereBztély. Izr Nlzan hé 23.
Gyógyszertári é]|ell szolgála! e hé 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár ét a klakanlzaal gyógyszertár.
Gfcflrdő nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (hétló, szerda, péntok déli tán kedden egész nap nóknekl.
Szombat
■ UDAPEST 1.
6.45 Torna. — Utána\' hanglemezek.
— 10.20 Felolvasás — 10.4> Mit nézzünk megí — 12.05 Sudre Béla énekegyüttese. — 1230 Hirek. — 1320 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13 30 Ilang. lemezek. — 11.10 Hirek, árak. — 1G.15 Székelv Tibor elbeszélése. — 18,45 Idő-Jelzés, hírek.
17 Szügyi Kálmán énekel. — 17 30 Mit üzen a rádió? — 18 Asbóth Gyula tárogatózlk. — 18.20 Pcrlaky Lajos előadása. — 1850 A rádió szalonzene-kara. — 20.10 Kózvetilés a szegedi Városi Színházból. .Nines szebb, mint a szerelem.. Operetl 3 felvonásban, öt képben. — Az I felv. után kl» 21 15 Hirek. — A II. felvonás után lib. 22.30 Idöjárásjclentés. — At előadás ulán kb. 23.15 Cigányzene. - 0.05 Hirek.
BUBAPEST n.
17 A Szociális Missziótársulat előadása. (Farkas Edit) — 17.35 Angol tánclemezek. _ 18.30 Mezőgazdasági lélóru. —1 9.20 Dr. Scltoen Arnold előadása. - 20 Szécsi Magda hcg.düL
- 20.4", Hirek. BfSCS.
12 Állástalanok zenekara. _ 14 púja Icmsaei. — 15.35 Mandolin-zenc-kak. — t (1.20 Híres szonettek. — 1615 Cspvegés lemezekkel.
17.10 Klvánságlemezck _ i(V20 Itan-zato esellóraüvész. — 2010 Vidám ze-nés rádiójáték. — 21.55 Tánczene
Kioai • laa«Mfe*as
Franciaországbari kelnek egybe Wlndior és Slmpsonné
London, április 2 A lapok egybehangzóan hirül hozzák, hogy windsor herceg és Slmp-sonné asszony Franciaországban kel-nek egybe.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságiéi.
16342/1936. Ik. az.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Néptakaiékpénalái RL végieha|tatónak Tollir József (nés Dancsák Stefániával) éa özv. Tollár Feiencné 8*. Calrmadla Teréz végrehajtást szenvedők ellen indítóit végiebajtásl ügfében a Ikvi halóiig a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :1X l.-c. 144., 146. ís 147. §§-si értelmében elrendeli s végrehejtiil árverést 1450 és 581 P lókekövelelés, ennek Járulékai ét az árverési kérvényéit ezúttal megállapított 60 P költség, valamint a cssllskozottnsk kimondott Barbaltca Antal 30 P, Karlovlcs Ferenc 49 P, dr. Schleiller Imre éa Tárul 29 P 20 llll, Welaz Her-mann 35 P tékeköveleléae és tálukkal beha)uss végett s nagykanizsai klr. járái-bifóság leiülelén levő s s pactal 1423. sztjkvbeni 1379/a. hisz. szántóra 177 P, 2014 hl az. szólóié 76. azaz hetvenhat P, 226 hisz. házta 2483 P. 2018. hnz. sző-lőre 28 P, 1572/., hrsz szántórs 727 P, 1595/a. hnz. szánlóra 128 P, 291/a. hiaz. siá.iióis 69 P, 304—305/c. hisz. rélie 10 P, 770/a. hiaz. szántón 112 P, 1609 a hrsz. szántóra 90 P, 2451 /a hiaa. létre 14 P, 2008/a. hraz azólőre 146 P, 201!^. hrsz. izölóie 88 50 P, a 458. szllkvbell 2017. hnz. azólóie 88 P, a 2019. hiaz. szólóié 2019 P, a 600. lallkvbeli 389 hisz. lét Vi illetőségére 141 P, sz 1501. sstjkvbel! 2560ía. hiaz. rét >/i lilelóségéie 8 P 50 llll. éa s 142 aat|kvbell 450 hraz. rét l/l Illetőségére 280 P kikiáltási álban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnea Pscss községházánál meglaitiaára 1937 évi áprllla hó 26. napjának délelőtt 10 óráját lűzi ki és az iivetésl lehelekkel az 1881 :LX. l.-c. 150. §a alapján a következőkben állapltja meg:
I. Aa árverés alá eső házat a kikltltáal ár leiénél, a többit kéthsimidánál alacsonyabb áron elsdnl nem lehel. (1908 ; LX1. t.-c. 26. §,)
Az áiverelni szándékozók kökiesek bá-nalpénzül s kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vsgy az 1881: LX. t.c. 42. § ában meghatározott árlolyammal számított óvs-dékképes értékpsplrosbsn a kiküldöttnél letenni, vagy s bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit leléll ells-mervénvt a kiküldöttnek áUdnl és az árverési fellélekkel aláírni. (1881 : LX. l.-c 147., 150., 170. §§.. 1908: LX. t.-c. 21. §.)
Az, aki aa ingatlanért a kikiáltási álnál magasabb Ígéretet teli, ha lőbbet ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a kJ-kiállási ár százaléka szerint megállspltolt bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL tc. 25.8).
Nagykanizsa, 1936. évi dec. hó 21-én. Dr. Wéber a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k. I _ lill.lt
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
1830/1937. Ik. sz.
Kérvénye s Néptakaiékpénztái Rt Nagy-kanlssán végiehajtatónak — Tollár j\'net (nős Dsncaák Stefániával) éa Táisa végrehajtást szenvedők ellen a 16342/lk. 936. sz. árverési hirdetmény kllgszlláss liánt.
Végzés.
A telekkönyvi hstóság a 18342/lk. 936. az. árverési hirdetményt akként igazítja kl, hogy a pacaal 458. szllkvben 2017. hraz. alatt felvett szóló "A llletöiégéie és a 2019 hrsz. alatt felveti siólö \'/■ illetőségére együttesen 88 P 50 llll, az n. o. 1501. szllkvben 25«0/a. hnz. rét s/, lilelóségéie " P 50 llll. és sz u. 0. 142. sst|kvben 450 hisz. alatt felvett tét ■/• Illetőségeié 280 P kikiáltási álban lendelletik ef sz árvetés. Az árverési hirdetmény egyébként változatlsn msisd. Mindenéi az érdekeltek ezen végzéssel nyernek értesítést. Nsgykaalzsa, 1S37. évi febr. h4 3-án. Dr. Wéber sk. Idr. |árásblró.
A kiadmány blleléül: Kiss ■. k.
APRÓHIRDETÉSEK
rtpróhlrdetév dija vasém.p ét Onn.pn.p lO uAlfl 80 fillér. minden tovibbl s.ó 6 fillér, hílköjnjp 10 sióig W (lllér, minden tovibbl siő 4 Hlltr.
KépkarataaJaakat mlndcnléle kivitelben, kedveiő réaxletflzetéare. Kapható Steronél, Pő-ut"2. _682
Vllf«taH*k Balatonmáriafürdö leguebb helyén, a központban, a Balatontól 109 lépésnyire, 200 D-öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Mlklóa-ut 1. KöiveUtő díjazva.
Szép, komflett abédlSbulor olcsón eladó. Bővebbet: Cscngery.ut 28. alatti •Ötödében. 786
Oyermekfelen házaspár felvétetik hás-MMtoraak. Petófl-ut 4. •
DéllfekvéaC ucojl kétssoba, előszoba, csukot versndia nrllaháa május 1 re kiadó. Tárbia-ucca 9. •
Háramréaiaa fehér szekrény, ebédlö-kredenc, Iróasital és bárom férfiöltöny eladók. Horthy M.-ut 3. •
Qyékényeazékánytelepl t4 a.obé. mmáUaám ám ««n4é|ilft 1937. május l-tól bérbsadó. Érdeklődni lehet a NépUkarékpénztár Rt.-ná\', Nagykanizsán.
Jó állapotban levő (jyarmabaporl-
kooal eladó. özv. Zwílllngerné, Magyarutca 26. *
FöaSmlndanaat felveuek Batthyány-ucca 22. •
Kétuokás udvari lakás május l-re kiadó. Pő ut 19. *
Egycsobás konyhás lakás áthelyezés miatt májusra kiadó. Zrfnyl-u. 16. 949
Egy bajárdnS azonnalra felvétetik Szemere-ucca 9. szám alatt. •
Jókarban levó kottnlartá-úllwáiiyt,
lehetőleg barnát, vennék. Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
1987. áp IHs 3.
Kiadó egy pince, raktárnak, bornak alkalmas. Bővebbet a kiadóban. 948
Főinl tudó bsjárénfit keresek Jó bizonyítvánnyal. Qörögné, Csengery ut 87. •
Oalathalylaég azonnal, olcsón kiadó. Deik-fér 2 950
FSznl ludó belárónót azonnalra felveszek. Havas, Deák-tér 15. *
MarhatrAgya eladó Király-utca
szám alatt.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulcrberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Károly. Intcrurbm telefon: Nagykanizsa 78. szám
r— mimrn •>—j
I aűndenkl a helyi kereskedőknél |
I k". iparoaoknil szerezaa b© t I
Ofc&énhjjot mfiamczibm SiórakozTíaiik
Kerti főiolókmagvah, wirágmagvak, Pázsit-fű magvak, Péti-aó mGIrágja,
FBTOR — PERU
Hutter-féle olajpogácsa keverék, GyUinBIoafa-védelmU szerek
Beazorezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvéde\'mlsze-rek. gép zsák, stb. kereskcdéaíben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A b róság mellott.)
ia sok pénst takarít meg, ha
nyomtatvénf-szflkségletét és kBnyveit lapunk
nyomdéjában, Fó-ut S. alatt rendeli meg.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tart I
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportOiIete Ffi-ut 5. Nagykanizsa.
BL autoberg Km* éa QéUaM UgkMi MM* ICkinwwMHaa lOfikMtM (SM*a HM., ZaM lároHJ
77a Évfolyam 75. szám
Nagykanlua, 1937. április 4 vasárnap
Arm 12 mL
ZALAI KÖZLÖNY
thwlwaitéafr é» kiadóUviUl: Pö«t 5. szán. Mtririui mimát* hrtwvuwp délutAu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árt: agy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kladóhlvatall telefoni 7& sz.
Az ifjúság és a „vének tanácsa"
(b!) Lecsendesedlek. Nagykanizsán a Lovagias ügy c- film körül kierekcdett viharok. A komoly Ifjúság az idősebbek tanácsának engedve, tör vény szabin keretek közt tár4-gyalta meg és rögzítette le kiváiu-4-gait és eZzel súlyt adott mozgalmának, megszerezte számára a szélt-e rétegek Jóindulatát, egyben megakadályozta a szélsőséges és fegyelmezetlen elemek rendbontó szándékait.
A Zainl Közlöny nem ijedfr meg semmi Ifjúsági fenyegetéstői, ame\'y-böl pedig szóban és Írásban is (természetesen : névtelenül) bőven kijutott e napokban a szerkesztősé? tagjainak. A Zalai Közlöny ennek ellenére már húsvéti számában leszögezte álláspontját a fllmknel kapcsolatos tüntetések dolgában. Nem helyeslünk és nem támogatunk semmiféle erőszakos megmozdulást, a mely létező törvényes utak megkerülésével szeretné riákényszerlteni akaratét a társadalomiba- Nem tár tologatunk setmmlféle békcUunWfci, amely felekezeti vagy egyéb tüz-csóvákkal akar zavart ktJtenl Nagy kanlzsán. Ezt az ifjúság egyik-máf-sik vezérének élőszóban Is kijelentettük. Támogatunk \'azonban mindenkor minden közérdekű és igazságos ügyet, igy az ifjúság ügyeit is ha azok kellő formában Jelentkeznek és a kult-aremberl együttélés szabályainak megfelelő módon keresnek megoldásokat egyes problémákra. I !
Az ifjúságnak joga van részt vennie a nemzeti közösség életében és Joga van ahhoz Is, hogy etéren tárgyilagos kritikája és igazságos kívánságai legyenek. Nincs Joga azonban ahhoz, hogy önmagát csalhar latlannak tartsa, minden eddigi tekintélyt elvessen és a maga természetszerűleg hevülékenyebb temperamentumával válassza kl a módszereket, amelyekkel céljaJt el akarja érni. A nemzőt nem csak fiatalságból áll, a nemzet életében tehát nem csak azJok a szempontok lehelnek perdöntőek, amelyeket az ifjúság felállít. Szükség van a fiatalság lendületJére, friss enőlite, töretlen idealizmusára, sokszor kezdeményezés bátorságára is, de ugyan akkor nem nélkülözheti a nemzet a meglett korban levő tagjainak lehiggadt mérsékletét, tapasztaltsá-gát, az élet iskolájában szerzett szélesebb látókörét, megfontoltabb ítéletét sem. Az Ifjúságnak nem szabad ellenségesen szemben állnia az Idősebbekkel, hanem a keltőnek ki kelt egészítenie egymást, hiszen mindkét tábor egyazon nemzet-testnek tagja, egyazon nemzeti é!et részese, Jó sorában ép noefezban egyazon anyának egykenyéneto \' élő gyermekei-
Egy kenyéren...
Ez az u pont, ahol legelsősorba u kell felfigyelni a fiatalság mai lelkiállapotára. | | \\ .-,.{ ,1 l , |
Drámai fisszetdzós Stojadlnovics és Krofia köz6tty melynek során Jugoszlávia végleg megtagadta a közösséget a klsantanttal
A Morning Post szerint a kisantant-állaraok hajlandók javítani viszonyukon Olasz- és Magyarország és Ausztria felé
Párig, április 3 A »Jour« értesülése szerbit a belgrádi kisantant értekezletein Stojadlnovics jugoszláv és Knofta cseh miniszterek közölt komoly nézeteltérés történt. A nézeteitór^te okn az volt, hogy Krofta miniszter nyíltan felvetette a kérdést, hogy hajlandó-e Jugozlávia elismerni a három kisantant állam közös po\'itl-knl Irányelvének szükségességét, vagy bizonyos kérdésekben kiván-ja-e a teljes cselekvési Szabadsági*.
A válasz az olasz-jugoszláv egyez mény következtében nyilvánvaló volt- k
Páris, április 8 A francia napisajtó a belgrádi kisantant értekezletei foglalkozva Delgraui jeientcs?K aiapjan nuiig< z-tafja, hogy hiába mondja a klsan-tantot az értekezletről kiadott hivatalos Jelentés élő valóságnak, a tény és a lényeg az, hogy a kisantant értekezlet ivem fogadta el a francia javaslatot, amely kölcsönös segélynyújtási egyezménixytel ogé-szietlte volna ki az eddigi egyezményeket.
Hiába hangoztatja a hivatalos jelenlés a kisantant egységét, - Írják
a lapok - Belgrádban az ellentétei leket nem sikerült .\'•küzdeni- Jugoszlávia megpróbálta az évekig kö-zőj politikai irányelvei mellett kitartani, az eredmény azonban megmutatta, hogy az egyedüli oélkitüzés a Magyarország elleni védekezés. Jugoszlávia az utóbbi eseményekkel megmutatta, hogy tovább ezen az uton nem halad.
London, .április 8 Az angol sajtó kételkedő szellemben foglalkozik a belgrádi kisantant értekezlettel és az arrtől kiadott hivatalos Jelentéssel. A Morning Post szerint a hivatalos jelentés elhallgatja azokat a nehézséfleket, amelyek az értekezlet során
kisantant államok tulajdonképpen készek Javítani viszonyukon Olaszor szággal, Magyarországgal és Atafc-trlával szemben.
A belgrádi értekezleten megeriö-sltették azt a hírt, hogy Hodzsa Milán bécsi látogatása során ugyancsak utalt arra, hogy hajlandó az Olaszországhoz való közeledésre.
» London, április 3
A Daily Telegrah szeilnt BelgHád

Ha a mai magyar fiatalság valóban azt érezhetné, hogy egy kenyéren van az idősebbekkel, akkor a fiatal- öreg szembenállás nerc* fajult volna el immár sokfelé a szélsőségekig és nem kelleie minduntalan olyan kanyarodókban látnunk fiatalságunk egy-egy részét, ahfcmi-nét - félő aligha tudnak tiszta aggyal és tiszta lélekkel visszatérni a nemzeti élet közös asztalához. Szedi fiataljainkat a vörös méreg és szedi őket a ?ö\'d és barna mákony. Akárhol akártnl történik, e kél tábor eltévelygett fiataljai mindenütt a tömeg látszatát adják a szélsőséges » megmozdulájaoknak. (Látszatát, mondjuk, mtert, hiszen éppen a kanizsai készülő tüntetésnél Is az utcán és a moziban össfcé-sereglettek túlnyomó része nem Is fiatalember, hanem a szó szoros értelmében gyerek volt, akik nem jelentenek komoly tömege\', de fanatizálhat óságuknál és felelőtlenségüknél fogva a legjobb anyagot szolgál<at/ák minden zavart keltő cselekményhez. A komoly ifjúság ott volt a megelőző gyűlésen és tartotta a saját szavát, amikor ab-lakbeverések ós fllmégetés helyett a miniszterhez fordult kérelemmel kívánságainak teljesítéséért.)
Az egykenyér körül van a baj. A mai fiatalságnak nem Jut, vagy csftk aránytalanul kis rész Jut ab-
ból az egykenyérből. Ezt a problémát kell minél több fronton, minél erőteljesebb igyekezettel, őszinte akarásokkal, kevesc\'bb szóval éri több tettel, minden lehetőség kihasználásával megoldani. Akkor majd könnyebben és szívesebben áll az if/uság egy sorompóba az öregekkel és csendesebben, fegyelmezettebben vkeli a közös netazetl sorsol akkor ls, ha az a sors nem ígér mazsolás kalácsot, hanem csak hosszú, keserves, de öiegifc és fiatalra Igazságos arányban kötelező trianoni böjtöt. I
A kormány közbenjárásával a mult esztendőben párezer állástalan diplomást helyeztek el. Éppen ezekben a napokban megint félezer kapott kenyeret hasonló módon. De hol van még 20 - 25.000 végzett-fiatalnak a kenyere ? A; kormány számolatlanul nem adhat állásokiit az állami gépezetben, mert minden uj állami Íróasztal a közterhei* emelkedését je\'entl, amit tehát az egyik kézzel ad, azt a másikkal elveszi. Meg keh aZonban telnie szociális érzéssel és a sZociálití gondoskodás kötelesstógérzetével a hatalmas nyereségekkel dolgozó vállalatoknak, Intézeteknek üzleteknek is és saját érdekükben kell valamennyinek közremunkálnia abban, hogy a nemzeti munka asztalához, a nemzeti ék* egykenyofé-
ban nem volt meg az a teljes egyetértés, amit a hivatalos Jelentés hangoztat. A lap. biztos értesülésből vett hlr szeilnt azt Itfla, hogy
Sztojadlnovlos miniszterelnököt valósággal a vádlottak padjára ültették, mart nem közölte előre az olaaz-jugoszláv szerződés tartalmát, holott ez a kisantant-saerződésfoly4-táu kötelessége lett volna-
London, április 3 Az angol sajtó hangoztatja, hogy el keh Ismerni, hogy Franciaország középeuró|>ai és balkáni befolyási kockán forog- Ennek oka - a lapok szerint - az, hogy Franciaori-zaííntífe^t\'folytatott\'a klsantanttal szemben. A zűrzavar egyre nagyobb lesz, mert
a klaantanf] Immár teljesen széthullott éa minden egyei tagja a saját utjain akar halMbi, az egyik Rómával, a másik Berlinnel, mig a harmadik Franciaországgal akar barátságot kötni- !
hez minél több állástalan fiatal hozzáférhessen és magának a becsületes munkáért járó r£szt a magyar aors közösségből mtjjszerezhef f« Érdeke ez az egész magyar közgazdasági életnek, amelynek eredményei csak ugy biztosit hatók, ha minden erővel elcsltitjuk a nemzet életét, a termelés, munka és üzleti élet rendjét nyugtalanító szociális ellentéteket, legelsősorban a vigasztalan holnap előtt álló fiatalság kenyértele nségének az egész ország lelkiismeretéhez kiáltó kérdését
Mennyivel kevesebb lázadás maradna rögtön a fiatalság lelkében, hi a sorsuk sivárságának gyajtó-anyagát megértő gondosk<>dással el lehetne az életükből távolítani I Mennyivel, közelebb kerülne egymáshoz a nemzetért folytatott munkában és harcban öreg és fiatal, ha a fiatalságérezhetné, hogy hplye van a nemzeti mfunka-padnál és kenyérkereső keze, agya szükségszerű résae a magyar1, élet gépezetének.
Ameddig ez nem Igy van, addig nincs Igazuk azoknak, akik kézlegyintéssel vagy felháborodással akarnák elintézni az Ifjúság megmozdulásalt. A .törvényes rend1 minden erejével ée eszközével meg kell akadályozni az ifjúság szerte-leőségéit, de a szeretet, kötelese^ éa felelősség minden melegé^
ZALAI KÖZLÖNY
foglal komi is kell problémáikkal
Igenis jóltette a kanizsai->véask tanácsa,< hogy a fiatalság megnyugtatására nem sajnálta a fáradságot és megnézte és mogtárgyalta előre a lovagias ügyet- És Jól tették hogy Ajánlották a fiatalság panaszainak a miniszter elé terjesztést és nagyon helyesen és ok<sin tették, hogy ecélból az ifjúsági gyűlést engedélyezték. Akik a »vének tanácsának* ezt a magatartását kifogásolják, (vannak ilyenek !) gondolják meg, hogy könnyű ilélkezni n magunk ellátottságának biztos ta Iájáról, de éppen olyan könnyű eltévelyednie Is annak, akinek lába alá nem tudott a nemzeti közösség egy blttos pontot adni s akinek a kjezél okos törődéssel kell megfogni, ha azt akarjuk, hogy az a kéz hasznos erőként maradjon meg a társadalom számára, ne pedig ellene.
Mérsékletet, megfontoltság szeretnénk többet az ifjúságban. Nem szégyen, ha az erre való példát tőlünk vehetik a fiatalok. iHonnan Is vehetnék máshonnét ? <
A fiatalság pedig megmutatta a teljesen előkészített és sp-é\'cfi körben megszervezett tüntetés teljes elmaradásával, hogy méltó az Idősebbek törődésére és bizalmáról-Megmulaltn,, hogy <?sak parányi érdeklődési, megértést kell kapnia az öregektől, mindjárt h-.flés tud lenni azért és tudja fegyelmezetten tarjtanl a szavát és követni a jóindulata tanácsot.
A Lovagias ügy elmaradt kanizsai tüntetése legszebb bizonysága an-pak, hogy , ez a mai fiajo\'ság nem ronjlott meg. csak szerencsétlen ál-d£g$ta trjanonl soreunknak és cshk glleni, hogy lelkes örömmel vállalják az öregekkel ej^yütt a harcot a magyarság jobb holnapjaiért.
Kisdedek makacs székszorulá sánál és nagyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál reggel felkelé\'kor már egy h\'pyedpohár természetes „Ferenc József" keserflvhtet Is kitűnő eredménnyel adhatunk. — Az orvosok ajánljik.
Jeant bombázták
a nemzetlek
80 halott éa többszáz asbsaült
London, április 3 Madridi jelentések szerint a nem--zell c$qpatyk repülőgépeinek egyike felderítő járata sorján Jean vórtwá-\' ra bomhákat dobott és súlyos károkat okozott. A bombázásnak 80\' halottja és többszáz súlyos sebesültje, is. van. ; j
Útóntól fél a szovjet
UJra bezárják a néhány megnyitott f\' templomot
Páris, április 3 A Malin jelentési! szerint a moszkvai istentagadók nagygyűlésén kétségbeesve állapi tolták meg, hogy Szovjet-oroszországban a vallásosság egyre jobban tért hódit. Kihatározták, hogy ujabb vallásellenes támadást Intéznek Oroszofszágbun és az itt-oit megnyílt tomplomokat újból bezáratják.^
mára njra 30 centimétert emelkedett a Móra vízállása
Egyre nagyobb terflletek kerülnek víz alá a zalai vízpartokon
M.irakcreazlJr, áplríis 3 "(Tudósítónk (eléronjc\'éntísc) Az elir.ull hetek nagy csőzfcci és havazásai mlalt megduzzadt és kiöntött zalai folyók helyzetéről a ZuM Közlöny legnapl számítón részletesen beszámolt A helyzet \'» nap foljamán mindenütt sutjt) bodo t.
A Mura M-jrakeijuzluimál péntek déllöi szombat regeiig körülbelül 30 centimétert emelkedett. Pontosan megállapítani az emelkedőit ludósllónk nem tudta, mert a (él folyamán a Mura hldjánnk (pillérjére szerelt mértét a jeges ár és a jéglorlaszok leszakították és el-yllték. I
A 80 centiméteres emelkedés természetesen sok helyen súlyosbította a helyietet. A ylz - mint megírtuk\' Murakeneszlurinál máiis több he-
lyen kilépett medréW\' és n földeket elöntötte. A kár Így Is Jelentékeny, meri az elöntött területek e«y ítésze műveli, bevetett szántóföld. A murakencsz\'.uiti gazdák földjei ugyanis a Mura parijáig nyúlnak.
A Mura jelenleg Is emckcdlk és é6 a jelek szerint további emtíkcdía várhaló, ami könnyen nagyobb árvízre vezethet. Az. áradás (\'ka a; hogy az összes folyók megduzzadlak. a Dráva sem veszi fel megfelelő mérlókben n Mura vlzél, anwly viszont a beléje ömlő patakok Mj duzz4iszlja meg.
A Principális ős a Zala vize Is emelkedett, ugy hotfy óráról órána nagyobb területek kerülnek vlz alá.
Komolyabb veszedelemről egyelőre sehonnét som érkezett hir. i
Minden eddiginél nagyobb és kfllflnb lesz az idei Budapesti Nemzetközi Vásár
A Városligetien épül már n nemzetközi vásár. Lázas ütemben, mert\' — bár csak április 30-án kezdődik — annyi házat, pavillont, csarnokot kell az idén felépíteni, mint még eddig sohasem. És minden egyes épület ls Jóval nagyobb, mint az előző években, mert Jóval több a kiállítani v«ló anyag Ls. Kis, nagy, m-pi és háziipar a létért való gigászi harcában már mind ott tart, hogy szédületes csucsleljesit-ország-világ szeme eíé áÜitanl: — nézzétek nem marad cl a magypr p, külföldtől, sőt a legtöbb téren már a vezető szerepet is magához rrgadla!
Elbűvölően tökéletesek éz*;tc a gyártmányok, ahogy a kiválóságukat megillető csodakeretben kerülhessenek kiállításra azon a m&gyar tervező és építőművészet serege dolgozik, összefogva a diszitö és világítási technika legkiválóbb szakértőivel. Inar és művészet azzal a kemény elszántsággal dolgozik, hogy ennek az idei vásárnak feltétlenül meg keli hódítania mindenkit a magyar gyártmányok számára.
A vas- és gépipar újdonságai uj
világhírnevet fognak szerezni, a textilipar káprázatos kreációi,-, kőztük « világszerte egyre kapósabb magyaros ruliák, soha nem látott nagyszabású divatrevükön csodáihatók meg, az élelmiszeripar uj gyártmányokkal, uj izekkel és persze olcsó kostolókkal is ámulatba fog ejteni mindenkit," az építőipar uj anyagokkal és híres árutőzsdéjével vonzza majd « szakembereket, kisiparosaink valóságos modern
l.bAUI 1..1.U..,.!. .a <.«., liofjy t>(.
sajátíthassák a világviszonylatban is versenyképes árucikkek olcsó elkészítésének tudományát. Itt oktatják majd ki először a nagyközönséget a legmodernebb légvédelemre; itt kerülnek a közönség szeme eló az uj találmányok, lesz nagyarányú repülőgép kiállítás és még 50—60 csoportban sorakozik majd fel ipar, tudomány és művészet mindfii szenzációja. Itt lesz a külföld: Olaszország, Ausztria, Svájc és — czldén először — még, távol kincses India is, hogy a maguk különlegességeit teregessék ki a nézősereg áníuló szemel elé.
A látogatottság is páratlanul nagynak ígérkezik: az ország minden r\'é-
- (MyegfrSJWk UlAlkoxája) Héttőn
délután (Ktél Síig a Pannónia hátsó kis- | ,farméban.
Divatos imprimék és lenvfisznok érkeztek l
NŐI és férfiszövetek, kosztömkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- és leány-kabátok divatos faconokbanl
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Slnser DiuotMz.
1937. áprlfr ■
síéből és a . külföldről érke*ő .napi.
jelentések mind arról szólnak, hogy a közönség kapkodja a vásárigazolvá-nyokat, amelyekkel tudvalévően már április 24 tőt lehet féláron Budapeslra btaznl s amelyek Budapesten -rengeteg kedvezmény igénybevételére.jogosítják tulajdonosaikat. (:)
A főispán adta át tfr. Hafdu OyttMhtak a kormány főtanácsosi kinevezést
Társadalmi ünneppé avatta dr". Hajchi ^iyuln vármegyei tti főügyész kormányfőlanácsosl kinevezését az a körülmény, bogy a kinevezésről szóló okmányt vitéz gróf Teleki Béla főispán adta át a kitüntetettnek. A fölapán pénteken délután háromnegyed $ órakor érkezett meg autón titkára, dr.-Nagy Béla szolgabíró kisénetében a nagykanizsai városháza tanácstermébe, ahol addigra összegyűltek a város hivatalos ural, a társadalom jelesei. az egyesületek, testületek küldöttségei- Minthogy >dr. Hajdú Gyula közéleti szereplése számára majdnem minden ^.egyesületben tisztség .viselését Is Jelenti, a legtöbb kan Inal egyesület elkflldtokép viselőit erre az ttnnepségrfc.
A főispán beszédében önömének adott kifejezést a közéleti munkásság elismerése fe\'ett. Büszke önöm ez — mondta - nem! caok Nagykanizsa városunk\', hanem Zalamegy-, számára Is. Eb\'won a kitüntetésben a kötelességen felül végaett munka elismerését kell látni, egy «Jyan férfiú munkásságának jutalmazását, aki hazájához, vallásához mindenkor híven és áldozatosan munkálkodott a társadalom és a haza Jobb Jövője érdekében.
Dr. Hajdú Gyula lelkes tapsováció közben vette át az okiratot, majd köszönetet mondott a kormányzónak, a főispánnak, a társadalomnak és az egyesületeknek-Hangsúlyozta, hogy a kinevezésben nem csak személyének kitüntetését lát/a> hanem a közért végzett munka megbacsülését. A munka gazdagítja az egyént és az államot A közért való minden munka, legyen az fizikai vagy szellemi, közklncso a nemzetnek, ha . a munkás egész, szivét, lelkét, a nemzeti .géniuszt viszi i bele a munkába. Az iilyen munka fetemoll a lelket és megnyeri a legmagasabb céloknak, az állami rend szolgálatának, amelyért mindenkinek kötelessége dolgoznia. Ehhez a letflsrfább idealizmus, emelkedett erkölcsi felfogás és a Jó ügy önzetlen szeretefe szükséges. Az élethivatások társadalmi értéke és az érte járő közbecsülés,. mint a közéleti munka .\'egyenértéke, attól függ, hogy az egyén.mi\'yeiv mértékben töltötte meg munkásságát erkölcsi tartalommal. I
Dr. --Hajdú Gyulát beszéde után újból hosszan ünnepelték a jelenlévők, majd elhalmozták szerencsekívánatokkal-
Vitéz gróf Teleki Béla főispán az éjréll vonattal utaeott el Nagykanizsáról Budapestre, ahol ma főisi>á-nok értokezlete van. Vacsorán a városi közélet több Jelesével együtt dr. Králky István polgármester látta vendégül-
— BftUrakW a Kppataln-clg vaietl Modern mintatwiuolböu a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, ksdvwtfi fix©-téai feltételek mellett
- ágyterltók, függönyök. vlt-rázaok gy&oyörll mintákban Hehütanél
1937 éprtHa ■>•
ZALAI KÖZLÖNY
t
N.gy „agyon ^ a szépség,
melynek előnyeit ön Is ilvtinlfogj*. mert feltűnően meguApQI, ha rcndsiereien hasi-nálja a híres
nagyanyaiU Kowéos krimtl,
.nelynek elismeri ló halésirijl aokeier köwönö lavéllanuikodlk ROvId Idö aUllellDnlel minden sitps<flhlb41(r4nc,pallan4s, s««ulő,mltessxai) ét 4 leg«lhany«gollabb arcot l> tökil«te>«n rendbe-hoixa, ai arc bársonyslma. Qde, róitAs lett. Tegyen egy<5>röbAt míg ma I Kapható mindenütt.
feíM^U".!,,}
v___/
ló hírek a nagyvilágból
Budapest székesfőváros költségvetése deflcttmentes, sőt 200-000 P
felesleget mutat fel.

Szendy polgármester ivyi\'atkoza-tából: III
- A gazdasági helyzet kétségtelenül javult- A kereseti viszonyok jobb alakulása kővel beatében az-adójövedelmek feltétlenül emelkednek. r ; ( M I . |
Schober Béla, az Angol Magyar Bank elnöke egyik bécsi napilapban cikket irt & abhan reményének ad kifejezési, hogy a magyar bud-get helyzet javulásával a bankok is nagyobb likviditásra számithatnak.
{ i i i ! • I i «
Április 1-től sikerült javítani a
németországi magyar állalexporjt feltételeit. , | (
A magyar vaj kivitel erős lendületet vett, ugy hogy a márciusi export meghaladja a tavalyit".
# i
A német gépkocsi-kivitel az év első kél hónapjában 72W darab volt (tavaly 4287 drb-).
Ausztria idegenforgalma Wa® ban az előző évihez viszonyítva 29-0#zá-zalékkat emelkedett.
• \' •! 1 ■ 1 Romániában az iparban és kereskedelemben olyan alapítási láz uralkodik, hogy a kormány szabályozni készig .az efajta üzleti tevékenységet- 5 ; i 1 •
A magyar ásványolajiparban Hogy konjunktúra van. A termelés 1936 utolsó negyedében 26 százalékkal vult nagyobb, mint az ,eíözŐ év hasonló időszakában.
i • , i Székesfehérvár 1986 évi zárszámadása llfOOO pengő felesleg mutat lel\', a város tiszta vagyona az előző évivel szemben 786 000 P-vei emelkedett.
A magyar állami költségvetés 30 -40 rallUóval magasabb lesz a tavalyinál, a deficit mégis néhány millióval kisebb ksz, mint tuvaly-
A magyar bauxit-tertmelés 193Q első ka hónapjában 60.000 méter-mázsán alul vult, 1937 első két hónapjában 122400 métermázsa.
Lupas volt nomáu miniszter Juy lozpvári beszédéből:
- Remében* és meggyőződésem, hogy a jövő meghozza a megértési
a szomszédok között.

A Temps, cikkéből :
- Ha a húsvéti ünnepek J«án szemlét tartunk ti nemwtközl Bzem-halár felett, megállapíthatjuk, hogy
a légkör megenyhült- A nyugtalanság, amelyet a londoni semlegességi bizottságban a minapi tseményi-k előidéztek, szól foszlott- A bctiem-avatkozás politikája továbbra is érvényben marad. Határozol an meg-
Büszkélkedni szokás u több-százéves templomokkal A büszkéi, kedés több vonatkozásban íogos is, jelesül: milyen áldozatkészek voltuk az elődök, milyen pompá-san tudtuk építeni, stb. Do kérdem: ha egy község, vagy város csupa 100, 200 éves házakat mü-togatna és bár 100, 20Ö év aiatt a lakósok száma megtlzszerező-dik, nem vo\'n t sötét kulturátlan-ságnnk a jele, hogy 100 év óta nenr épült tij ház? De ez nem történik meg sehol, mert, lui szaporodnak az emberek, szai>oritják a fekvő, evő-férő helyeket is. Hát az imádkozó helyeket miért nem fél, negyed akkora arányban? Vagy csak az alvás, evés a fontos,, de a nyilvános hódolás az Istennek nem?t

Persze, persze: n\'ncs rá pénz! Elhinném, ha nem fogyna ma már pezsgő, nem táncolnának végig ezren és ezren drága bálira-hákbun sok-sok éjszakát, általában: ha nem látnánk annyi luxust, Amig azonb:.n luxus van, felesleg Ss vau s abból igazán juthatna templom-építésre!
Igaz, hogy a tcmplomba-kivún-kozók és luxust-élvezőik nem mindig azonosak. Do kérdem: nem
Budapest, április 3 Az OTI elnökség meghozta döntését a nagykanizsai OTI-székház építkezési munkálatai ügyében. A föld, kőműves, elhelyező, tetőn és vasbeton munkákat Kertész Béla építészmérnök kapta, az ácsmunká-
állapltható, hogy a megenyhülés és az összebékülés irányzata kezd érvényesülni. Csupán az angol-olasz viszony kérdése jelent még sötét ponioi a látóhatáron, de már Itt is a megenyhülés jelei ész\'elhctők.
lehelne valamelyest csökkenteni a luxjist és a különbözetet templomra adni azért, hogy minden odavúgyó ember beférjen VI Biztosithatom a jómódunkat, hogy luxusuk érdekében sem es\'nálhat-nuk jobb befektetési, m\'ntlia templomot segítenek építeni. Mert addig, amig nagy templomaink vanjnik s azok tele lesznek ájtntos-ko dókkal, rend és béke is lesz és nyugodt n lehet a föld javait n tehetősöknek élvoiui. Különben uligll
I)c nem, tegyük félre ezt a csufj önző motívumot s inkább emlegessük fel nzt, hogy a hét kemény robotjában kifáradt, szomorú, vergődő ember testvét ek ezreinek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy személyes nudkneii\'.n jelenjeink meg az Urnái az ö házában, ott jól kiimádkozzák, kiénekeljék szi-vükből mind n "keserűségüket és megkönnyebbülten vegyék fel nz uj hét nehéz keresztjét! A kenyéren kívül nincs még egy ennyite szükséges Uolog s ezért reméllwtő, hogy a tehetőseknek nem csak vagyonuk, de együtlérző emberi szivük js van és rövidest n megépítik Kanizsa külső nagyságához és lel-kiemelkedettségélvez méltó uj, nagy templomát.
kat Gazdán József, a lakatosmunkákat Hanh Károly, a bádogosmunkákat Czobánczi Károly, a festőmunkákat Magasházi, az asztalosmunkákat Büki és Budai. A vízvezetéki, fűtési és egyéb munkákra még nem történt döntés-
azbesztcementpala
javításra nem szűrül, vihar-és fagyálló.
ETERNIT MÜVEK
Budapest. VI. Andrássy-út 35
EMLÉKEZTETŐ
Apiili. J.
ltltfkabll asztaltársaság összejövetele 7 kor (Wol lék-vendéglői. Aprili. 1
Légvédelmi 1-Wodás s.kor a Kép-mozl-
ban {dr. Prtok István). Ap.IL. S.
Baross Szövetség taggyűlése ll-kor (Csengery-ul 1.) Aprill. 7.
Légvédelmi clöíidás B.kor a Kép-moziban (Balázs Vilmos). Ap.llU «.
Légvédelmi alöndás 5-kor a Nép-mozi-
bso (llslázs Vilmos). Aprill. 9.
* Nén-uror*-
Ap.lll. II.
Légvédelmi ilöudás H-kor a Nép-urozi-
ban (dr. Praok István). AprUI. II. Szigeti József hegedU-bBEgvorsenye a Kaszinóban. Légvédelmi eldadís (.kor a M4p.ioost-
bnn (Czégényl Károly ) Április I,. Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai estje S-kor a Viroal SslnEazban.
Április ÍJ.
Légvédelmi előadás ».kor a Nip-mozi-
ban (dr. Iioseő Mihály). Aprill, II
Légvédebni előadás 5-kor a Nép-mozi-
ban (iretnser Ousztiv). AprUI. ». Irodalmi Kör zenekarénak hang-veraeayo a .ilntiiiÍMíi.
iDdi
■elegebb!
Prognőilat Élénk, a hagyé-kan erfla déli, majd délnyugati azél, változó talhflzat, tfibb ho-lyen, főképp nyugaton klaabb aa6, a hSméraéklat amalkadik.
A Meteorologlál Intézet nagykanizsai megflgyeléállomása Jelenti,
Höinéiséklet tegnap <pV> Hun: +5 0, ma reggel i +4*. délbw: +9-J.
Csapadék: 14 %>
Építsünk templomot
Irtü: ér. Vértsal P,l,y..
Az OTI döntött a nagykanizsai székház munkálatai ügyében
Nagykanizsai Iparosok kapták meg a munkákat
ZALAI KOZLÖNV
1937. áprllli 4.
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hazai ós külföldi gyártmányok, csodás választókban raktárra érkeztek és vótelkónyszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházá-ban.
Szombat
BUDAPEST 1.
17 Szügyi Kálmán fjrkel. - 1730 Mit üzen a rádiót — 18 Asbóth Gyula tárogatózik. — 18.20 Perlaky Lajos előadása. — 1850 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Közvetítés a szegedi Városi Színházból. «Nin~s szebb, mint a szerelem.. Operett 3 felvonásban, öt képben. Az 1. felv. után kb. 21.15 Hírek. — A II felvonás után kb. 22.30 Időjárás jelentés. — Az előadás után kb. 2315 Cigányzene. — 0.05 lllrck.
bubapest n.
17 A Szociális Missziótársulat előadása. (Farkai Edit ) - 17.35 Angol tánclemezek. - 18 30 Mezőgazdasági félóra. —1 0.20 Dr. Schoen Arnold előadása. — 20 Szécsi Magda hegedül — 20.45 Ilirek Becs.
17.10 Klvánságleinezek. — 19.20 Rn«-zato cseltómüvész, — 2010 Vidám zenés rádiójáték. - 21.55 Tá«rzeno.
Naptári Április4. vasárnap. Rom ykat Fehérvasárnap. Proteatáhn Izidor. Izr. Nlzan hó 23. Április 5. héttő. Rom. kaL Oy. o. B. A Protestáns VInoe. Isr.
Ul». KA 04 — AnrilU A IraHrt Pnm
kat. Cölesztln p. Protestáns Cölesztlo. Isr. Nlzan hó 25.
Qyógyszertárl ójjoll szolgálat a hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár és a ktakanlzsat gyógyszertár.
GfcfSnU nyitva reggel 6 órától aste 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáo kedden egén nap nőknek).
A költő Zrínyi liklóg és az olaszok
irta: dr. Lipo.y Haller Jenő 4
Machiavelli. burkolt célzatát csak akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy ő és Savónarola szerzetes köztársaságot terveztek a monarchikus államforma helyett, de tervük meghiusult mert mindkettőjüket Jelcptezt\'-k és elfogták. A domolisoendi barátot kivégezték. Machiavellit _ a firenzei köztársaság egykori államtitkárát — pedig az Ismét hatalomra jutott Mediciek bebörtönöz, ték, később meg száműzték. A kiváló férfin a tömlöcben kezdett irogatni.
Zrínyi több prózai mun\'eával gazdagította irodalmunkat. Ilym művei: «A tábori kis trakta,, melyhez Glorgio Bastának .Tábormester, c. ton ilntá-nyát hasjníltp fel; továbbá .Az török áfium ellen való orvosság,, amelynek nemzetünk egyesítéséje, valamint önálló magyar hadsereg felállítására vonatkozó adatait Machiavelli műveiből kölcsönözte onHkül, hogy az u. n. .machiavellizmus, túlzásába esett volna. Ugyan\'gy tö)o vett át egyes eszméket a Centuriákról, az Aforizmákról és a Discursusokról szóló fejtegetéseihez Is.
A .Vitéz hadnagy>-ban a harcászat szabályait csojíortosilja.
A .Mátyás királyról szóló elmélkedéséiben egy magyar nemzeti király érdemeit sűríti össze, meri szent meggyőződése, hogy hazánkat naggyá és erőssé csakis nemzeti király teheti.
felsóhajt, vajha lsmiét a mi husunk-
Drágasági pótlókot bór a kanizsai KANSz a köztisztviselőknek
A lakbérositály-akcló küldöttsége e hó közepén Indul Budapestre
Lezáródolt nz adalgyiljtés Nagykanizsának a magasabb lakbérosz-lályba való sorozásához és elkészült a gondosan megszerkesztett meme>randum Is, amit a kanizsaiak küldöttsége nyújt át a kormány tagjainak. tRendkivüI érdekes az adatgyűjtésnek ama megállapításai h«gy a IV- lukbéroszlályba tartozó Nagykanizsán a lakások drágábbak, mint a II. lakbérosztályu Kaposvá-rótt vagy Sz»mbathelyen.
Ugy tudjuk, hogy vasárnap Nagykanizsára érkezik gnóf Bethlen István, Nagykanizsa országgyűlési kép viselője és egy estét tölt párthívei körében- Ezt az alkalmat akarja felhasználni dr. Tholway Zsigtnond píxstahlvatall IgazjJaót, a KANSz, törvényhatósági főcsoportjának elnöke, hogy felkérje dr. Krtftky
István polgármesternél egyc\'embsn Bethlen volt miniszterelnököt a küldöttség vezítéséwk elválla\'ására. A küldöltség budaposii felütizása valószínűleg április közepén lesz esedékes.
Egy másik mozgatom is Indul ugyancsak Nagykanizsáról, a KANSz kebeléből A jclen\'egi államgazdasági helyzet még nem olyan^kedvező, hogy a kö/alkulma-zot/ak fizetésemelését lehetne kérni, mégis az a klvánsáág merült fel. hogy a nagykanizsai KANSz in-dilson oi-szágos mozgalmat, hogy a kormány rendkívüli dilágaságl segélyt adjon a közalkalmazottaknak, tekintve a megélhetési index folytonos emelkedését. Ugy tudjuk, hogy n nagykanizsai KANSz legközelebbi ülésén már foglalkoznak is
A Centrálban ma este
hangulatos nagy iáncestély
Mészáros Gyula
nagyszerű jazz- és szalon-zenekarával és a bájos
Kiss Klári
Budapest közkedvelt dizőzének szenzációs énekszámaival
ból való uralkodó vcljetné kezébe sorsunk irányítását. Az Ihletet ehhez a munkájához részint Flórenz történetéből, részint meg Castrucciénik .cas-tracanl. c. értekezéséből meriteLe.
Zrinyi gróf hadtudományi dolgozatai — a kölcsönzések elknére is — tok önállóságot, tudást és eredeti véleményt tűkrözn k. Ezek alapja jobbára a Uiagaszerezte gyakorlat és terméíjze. tes észjárása. Ismereteit a törők hadviselés megfigyelése és az ősi hagyományok felkarolása csak szilárdabb nlapokta fektette.
Hónai Horváth Jen 5 altábornagy mondja, hogy ha Miklós bán egy nagy állam fia lett volna, akkor eredeti
felfogásával halomra döntötte volna az akkor dívó onctodizmus. elavult rendszerét s akkor n ve, nrlnt hadtudományi remek íróé ma világszerte ismert volna.
Amint az eddig felsorolt adatok igazolják, Zrinyi szivvei-WekKil rajongott nz olasz kuliuráéit és nigyra. becsült níindm igazi érdemet és tudást. De egy olaszt sehogyse emésztett meg a gyomra. Ebben ax egyben sem Itália fiát, hanem vetélytársát és ellenségét gyűlölte. Ez nz ember Mon teeuccoll Haimund volt. De kezdetijén öt is nagyra értékelte. Neitf rajta múlt, hogy útjaik szétágaztak és hogy csak-hamar szembe kerültek egymással. Ax elhidegülés első oka egy le,él volt. Történt ugyi^n\'s, hogy Zrinyi egyszer levelet irt az akkor már tekintélyes és tudós hírében álló Montccuccolinnk. Ebben gavallér módon felajánlotta neki bizalmát és url barátságát. Leve-lére azonban sohase kapott választ.
Ellenben megtudta, hogy az olasz kon-dotliérc fünek.fán»k kérkedve mutogatja Írását és gúnyos megjegyzéssel kíséri sorait. Zrínyit ezért a bé sl fő. t-sztek kinevelték As megüzen"é\'< Csáktornyára, máskor n> küldjön levelet mágnás létére egy közlegényből lett zsoldos tábornokmk. A bán nyelt egyet és tudomásul vetfj a durva frics. kát. Ettől kezdve tisztelete a fagy-pontra szállott és haragja epés eV<n szenwé keseredett. [
Lássuk csak, ki volt ez a tapintatlan lovag? Nos, Montecuccoll löOö-ben Montecuccolób; n született. Már gyerekkorában égett a vágytól, hogy ka-tonatiszt lehess n Kívánsága teljesült Is. Mivel otthon n.<m/ boldogult, kivándorolt Itáliából és besoroztatta ma-gát egy osztrák ezredbe természet.sen közlegén)n :k. RésztVett ő 19 a 30léves háborúban és az ütközetben mindvégig derekasan megállta a helyét. Vitéz magatartásáéit tiszti rangot "ka-pott. Ifi39-ben a svédek fogságába esett. 1008-ban a bécsi udvari lanícs elnöke Utt. 1079-ben hercegi cimet kapott. Zrínyit túlélte 10 évvel. Meg halt 1080-ban. Kétségeitn, hogy Montecuccoll Rahmind sokoldalú .férfiú volt. Foglalkozott versfaragással, or. vosl, jogi, bölcseleti, matematikai, műszaki és legfőképpen haditudományokkal. (A hadviselést először ő helyezte tudományos alapra. Sokat és sokfélét Irt. Több életrevaló gondolatát csak a mai kor valósította meg. Csak az volt a bökkenő, hogy kar- és kortársai inkább elméleti, min\', gyakorlati hadvezérnek tartolták. A fran -ia szánna, zásu Louls Souches császári tábornok
ezzel a kérdéssel, amikor is rrtegke-reslk az ország valanwnnyl KANSz főcsoportját ós a többi érdekképviseleteket hasonló állásfoglalás végett-
Madame X
A Keresztény Tisztviselőnek április 12-én a Városi Szin\'iáAan előadják Aletfindcr Bisson, Névtelen asszony cimfl drámáját. A darab maga komoly irodalmi érték é; nagy emberi érzések, Indulatok drámája, an.iak a szerelemnek drámája, amely az asz-szoiiyt • névtelenné, teszi. A darab néhány részlete (például a 4. felvonásnak a bírósági tárgyaláson Játszódó Jelenete) külön élmény lesz mindnzok számára, akik örök emberi problémák mellett gondolatban szívcsen Időznek.
Nagy feladat megoldására vállalkoztak a Keresztény Tlsztviselőn-Tk, amikor enn -k a darabnak előadását elhatározták, de a feladat nagyságához mért körültekintéssel már a kitűnő műkedvelők összeválogatásában és a gondos r< n lezésben megalapozták « sikert.
Az előadásra szóló jegyek Bárány István ékszerésznél még előjegyez hetők. (:)
Gyengéikedét Idejéo, különösen ha a ro.szulléut még sicruUh vagy keresztfáját Is fokoiza, az envbt és igen kellemes hatású, természetes .Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral véve — mindig puhi, könnyű szék-űrülést és kielégítő emésztést biztosit. Az orvosok ajánlják.
— tehát egy pártatlan Idegen Ls — ugy nyilatkozott róla, hogy a harcászatot nem a csatókban, hanem — könyvből tan illa. Miként Wallenstein, \\igy ő ls a fiutodlzmús konok híve volt Miatta ugyan elveszhetett az ütközet; isak az volt a fontos, hogy papiros-forma szerint n*kl legyen igaza. A szakértők elismerték ugyan, hogy a nyugati népekkel való háborúban az ő elvei is helytállók lehelnek, do viszont azt ls lianjsulyoztók, hogy a különleges keleti harcimód szerint hadakozó tőrökkel szemben az ő módszere csődöt mond. De Mow\'.ecuccollt csak legyőzni lehetett. MeggyŐ?n\' nent Ha Zrinyi szivében nen» is genye.se-dett volna már az a seb, amelyet a gőgös fővezér tüskéje ütött rajta, — előbb vagy utóbb mégis csak össze kellett volna zőrdüln\'ök; ha másért nem is, de hadtudomán. l felfogásuk különbözése miatt. Mert magától ér-tetőelik, hogy amiként Memtecuccoli le-fitymálta Zrinyi taktikáját, azonkép-pen ő is ledorongolta az övét. íme, ez a kiegyenllUwtetieh elleptél volt a másik ok, amiért szembe kerültek egymással. Amdc volt több is. Ilyen volt az is, hogy sohasem értették meg egymást. Az udvar kegyeltje ugyanis a magyargyűlölő labancok, Zrinyi vl. szont a hazáját féltő magyarság ér-dekeit képviselte. (A ke\'.tő együttesen pedig a magyar uemzet és a bécsi szélsőséges politika közt fcnn.Uló éles ellentétet reprezentálja.) A legtragiko-mikusabb kettejük folytonos párbajában az volt, hogy katonai tudásuk közös forrásból, az olaszból szívta Óittnedveit. (Váp kör.)
1937. április 4
ZALAI KÖZLÖNY
Egy szatír megtámadta és agyonlőtte a puszta legszebb asszonyát
SzörnyQ élet-halál harc a nagybajomi erdőszélen
Megdöbbentő gyilk<*<ág tőként minap reggol Nagybajom község halárában. Baria Gyöitgyné 25 éves söiétkerékpuszíal, feltűnő széi>ftéigü fiatalasszonyt egy ismeretlen tetted két revolver lövéssel agyonlőtte. A fiatalasszony a környék egyik legszebb menyecskéje volt, két é\\evo\'.t férjnél és egyéves kisfiace^ájuvan.
Barla Györgyné rteggel a nagybajom! piacon volt, fél 8 tájban ment haza. Amint a nagybajom! erdő szélére éift, egy ismeretlen J 26 -30 éVe,s férfi megtámadta és erőszakosl«odni kezdett vele. A fiatalasszony erélyesen viaszai.ta^ ot. la a férfi támadását, de az rátámadt és a földre teperte. Banáné minden erejével védte magát és annak ellenére, hogy a férfi,dulakodás köz-
ben kétszer fejbe is ütölte, az asz-szonynak sikerült kiszabadulnia az erőszakoskodó férfi karjaiból és futásnak eredt.
A támadó utána irairir>do;t és közvetlen közelből két lövést adott le rá. Az egyik golyói a tüdőt, a Imásik pedig a hasirészt érte. A s/en3nc$it-ien fiatalasszony két súlyos lövésé-vei 8-tól 11 óráig feküdt az uton, ekkor talált csak rá a tejeskocsls, aki azonnal visszavitte Nagybajomba. Bartáné itt elmondta a főjegyzőnek a támadás lörlénetét,. közben az orvos első segélyben részesilolk\'. Beszállították a kaposvári kórházba Is, de segileni nem Lehetett rajta, estére meghall. *
A nagybajomi csendőrség megkezdte a nyomozási.
Nagy lumpolás után barátnője lakásán elfogták az aszódi rablógyilkost
Budapest, április 3 Ismereles, \\hogy Aszódon megv-gyilkollék és kifosztották Tóth András oltani gazdát. A gyanúsított Mo-jiyik János ellen rádiókö^özést adlak ki. Most Budapesten sikerült a Jobbágy utcálmn az egyik rendőrileg nyilvántartott nőismerősénél rá-találni és elfogni. Kihallgatása során elmondotta, hogy jót akia^f mulatni és azért ilabolta ki a gazdát. Valóban a rabolt pénz legnagyobb részét elmulatta és barátnőjének ruhákat vásárolt.
Kötelező munkatáborok Romániában
Bukarest, április 3 A köz munkaügyi minisztériumban meghozták a döntést a 18—21 éves ifjak kötelező mynkas.zolgáiaia ügyében. E szerint minden 18—21 év közötti ifjúnak legalább egy hónapot a munkatáborokban kell töltenie, ahol kutohal fegyelemben és kiképzésben lesz része. Ilyen formán Tö0.000 román fiatalember lesz évente ú román munk.itáborokbnn. 1 f.
WOLFN ER
KEREKPARGUMI
VEZET
FöelirnsHÓ : Brandl Sándor és Fia Deák-tér 2. szám.
Négy malac elpusztult a bablevestől, amit az őrtilosi asszony tálalt az ura elé
A bablevesben nem volt méreg, de a férj pórul járt a második házasságával
Burkovlcs Márlon őrv I tiloSji halászmester 1919 jun. 23-án Létrádon, az oltani plébános elölt törvényes házasságot kö»ölt Ltif-ler Máriával. Bui<koví\'.sék ör<-tilosba mentek laknj. Egy év mül-vh a házastársak között megszar kudt a jóvlszony és egy izbsn, a mi.k«r BurlüOvicsnnk a felesége bablevesl adott ebédre, a férj a bablevest a malacoknak adta- A négy malac, amfclyek megették a levest, pár óra mulvft elpusztult.
Burkovlcs akkor gyl.kosság kísérlete miatt feljelentette a feWgJét, akit a csendőrség őrizetbe vett. A főlárgyaláspn az asszonyt felmen-tjették, mert a vegyvizsgáló állomás az elhullóit állatok belsőrészplben nem talált mérget. Burkövlesné ar fogház elhagyásai után vissziynent Jugoszláviába. A halászmester -p^.uláu a fdörige elhagyta - flem-
állolt Bobics Katallnna\', akivel 1931- februárban, anélkül, hogy első feleségétől elvált volna, Zá-
kányban házasságot köbölt.
A halászmester kettős házassága niosl kitudódott és igy megindult ellene az eljárás. Az ügyet szerdán lárgyalta a törvényszék, mely Bur-kovlcsol bűnösnek mondta kl kettős házasság vétségében ós elilé\'tc ezért 14 napi fogházra. (
Az Ítélet jogerős.
TÖKÉLETES fiLflKOT
BIZTOSIT a
A legfinomabb ,,BUTf X" gumltonal-ból minden színben és minőségben készült gumltüzők meleg vízben moshatók
Lapzárta:
Darányi Kálmán minlsztorelnök délben kihallgatáson fogadta Nlemeyer Ottót, a nemzetközi fizetések bankjának elnökét, majd Fabinyi pénzügyminisztert és velük hosszabb megbeszélést folytatott.
A jövő heti minisztertanács letárgyalja az Ifjúság elhelyezésének kértlését, amely után Hóman nyilatkozatot öd.
\'A budapesti tőzsde és az összes tőzsdei írdekeltséjjck hétfőn üzemszünetet tartanak.
A földművelésügyi miniszter jelentése szerint DunántuI egyes rfr^ szeln az átlagos csőmennyiség 4-5-szöröse esett, ami miatt a termények fejlődése elkésett.
Tormay Cecilt, a magyar irpda-lom nagy halottját szombaton este Málraházáról Budapestig szállítják) a Kerepesi uti temetőben ravatalozzák fel és ott temetik el hétfőn délután fél 4 órakor. (
Fej-
ét denSMáiJs 4m«lygé<, id»-gasség. Illitital.n lelni gyakran cuk iz eméwliil zavarok kövatkezmeoya. Ily«n)t0f
" """ \' jjjKHJ
— T.klntM ■>.( a Kopstcln Bútor-árul]Az Állandó butorklAIIIMaAI. Isléaea éa olo 6 bútorokat kedvold llietM tul-tételekkal vAnirollmt
]Sbb ^tovább atudfií
a ködös léll reggelen! De hlv • kötelesség, kl kell ugrani a jó meleg ágyból I A szürke reggelnek egyetlen öröme a jó forró kávé. Éi ei ai öröm ctak 3 fillér! jelent, mert ennyibe kerül egy csésze egészséges, valódi francit kávépótlékkal ízesített Hneippmaláta-kávé, lejjel és cukorral.
Ennyit HíiHcCenkC megengedhet mgcutak! .
zalai közlöny
1931 áprtllt Á
IV.PROHASZKA 6TT0KA^LlQ. •VI TERÍZ-KÖRÚT ö.
mim MÉ6 HA Kffi/Í UÖVi1MINTÁINKAT
OYÁRTELEP:
BUDAPEST, XLLENKE-UT 117.
A ZALAI KÖZLÖNY
legkózoelbbi száma kedden délután jelenik meg. Az áthelyezett Gyümölcsoltó hétfői ünnepe ugyan nem jelent munkaszünetet, de a nyomdai munkásság minden naptári ünnepen ár-szabályszerü munkaszünetet tart s emiatt a Zalai Közlöny hétfőn nem jelenbetik meg.
— (KI lesz a veszprémi helyettes-püspök?)
Ez a kérdés foglalkozlalj4 a papi, köröket azóta, mióta Rótt Nándor dr. veszprémi püspök Rómából hazajövet megbetegedett. A kérdést — mint n kaposvári lapok Írják — Hoss János pápai. prelátus, kanonok személyének előtérbe kerülésé vei mindenki megoldottnak látta, amikor a jelölés Luttor I\'eranc swntszéki tanácsos nevét hozta kombinációba; A hirek szerint a döntést ezekben a napokban várták, amikor egy uj név került előtérbe a döntés helyett: dr. Pehin József zalaegerszegi prépost neve. A hirek szerint ezért történt nemrég az egerszegi apát-pienanosaoK préposttá való kinevezés©, hogy no mint egyszerű apátplébános kerüljön a magas méltóságba. Bonyolítja a kérdést az, hogy Pchm József a szombathelyi egyházmegyéhez tartozik, Így papi körök még nagyobb érdeklődéssel várják a kórdós megoldását
— (Mai pedagógusok I)
A nagykanizsai pedagógusok ma, szombaton este tartják családias ösz-szejövctelűket a Pannóniában. (:)
— (Eljegyzés)
Bora fivn Verát cljegycile Bícskoy Andor, a Nöntaltarík|^nzli\\r íőtisit-vljclójc. (Mindio külön érlcsltfc In lyetl.) (:J
DEBUDHBB
Minden pillanatban várható a Mura taljaa kifintéae
Murakeresztui} április 3.
(Lapzártakor jelenti tudósítónk) A Mura vize ma reggel óta 20oenU-métert emelkedett, Ismét több hc-lyon kiöntött. E4zel Mjunakereszt-urnál elérte a viz a maximális magasságot és bármilyen kis további
áradás a Mura teljes kiöntését jelenti. A további áradás valószínű, igy nincs kilátás arra, hogy a muc|íi-menti községek elkerülik a vizalá kerülést. Ha az áradás nem áll meg, estére nem csak. az ártenülelek, de a községek Is viz alá kerülnek.
— („Keresd a tort"!)
versenyünk résztvevői!,\' Illetve « szerencsés nyerőket ezutou értesítjük, hogy azok, akik .iyég nem vették át nyereményeiket, kedden, április 6-án délután 4 és 5 óra közölt átvehetik azt u Zalai Közlöny szerkesztőségében.
- (A keszthelyi vízvezeték)
A keszthelyi vízvezeték megépítésére komöly remény vun, miután most már a keszthelyi vízvezeték országos idegenforgalmi érdek. Az elmúlt napokban egy műszaki bizottság tárgyalt a városi elöljárósággal. A kereskedelmi miniszter ujabb adatokat kór és azután dönt, miképpen lehelne a keszthelyi vízvezetékei mielőbb megvalósítani. (
Eszt> rgom-Vlxliiroil Irgalmas lóvó-rek Leánjneteló Inlé;ete
Az intézetben — internirtussal egybekötött — kővetkező iskolák vannak i Tanítónőképző, leánygimnázium (szeptemberben nyílik meg a VIH. osztály) polgári leányiskola, elemi iskola. Az érdeklődőknek készséged küld tájékoztatót az Intézet hónöknóje, Esztergom. on
— (Balatoni forgalom)
Az idén élénk idegenforgalmi idóuy Nrfarhnió u Balaton < UTCildt. I\'Jluek Jele már megmutatkozott a húsvéti ünnepek ntalt is, amikor a hetes eső és a rossz idő ellenére is sokan kei esték fel.a Balatont Magyarországról és külföldről is. Néhány hét múlva 40 ka-toUkus külföldi író és hirlaplró érkezik a Balaton mellé, majd 3000 augoi jón, a továbbiakban pedig többszázas csoportok érkeznek Olaszországból, Németországból, Ausztriából, Lengyel-országból, Svájcból és Hollandiából. .
— (A posta hétlöl szolgálata)
A nagykanizsai m. kir. postahivatal közli, hogy hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepi szolgálati tart, egyszeri kézbesítéssel, pénzt és csomagot csak 11 óráig lehet feladni.
Vároai Mozgó, c.nionokiői-vaüárnapig.
KI volt eddig minden magyar Ilimnek a legnagyobb nevettetne? Kfnak a humora vitt sikerre minden eddigi magyar Ilimet? - KI? kl a
löszereplője ? Kaboa Gyula, Farod Zita, Bombaaiggl Ella, Wádal Imre, «tb. stb.
Elfladások: hétköznap 5, J és 9 órakor, vasárnap 3, S, 7 ét 9 árakor. Randas helyárak I
HétfSn, kedden és eaerdén
Emlékszik még Tarzanrt? vadállatokra, lélekzetfoltd Izgalmakra? bestiák és emberek hircára? össze-gyOjtve nem nyújt annyit, mint az 1937. év na&y
Tarzan fogsága
FOszereplOk: Johny Wai.mOllor és Sulii™-.
Előadások hétlön 3, 5, 7, 9, kedden-szerdán 5 7, 9 órakor.
rdmi a órai Mméémoh fillér.—k.
— (Közkívánatra I)
A klskanizsal Kath. Ifjúsági Egyesület megismétli a Cigány c. színdarabot folyó Ivó- 4 én, vasárnap este 7 órai kezdettel a Polgári Olvasókőrben. Mindenkit sziveseu Játunk Kitűnő ztne és tánc. \'(:)
Hasis hétfőn, 5-én!
I pvngftépt nyarhati
kerékpárt, varrógépet, autót, Írógépet ni stb., slb.
Kaposvári Egyházközség sorsjegye
még kapható 1 pengőért azaaó a html aaiatékaa.
— Figyelmeztetni
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy csak a húzás előtt kifizetett sorsjegyeknek vi. n nyeremény jogosultságuk. Az uj sorsjáték húzása már április 10-én\' kezdődik.
— (Nyolc hónapra Ítélték
a zugpincért)
Csepregi János nagykanizsai lakos nemrégen szabadult u vád fegyházból, ahonnan Nagykanizsára vette útját. Itt csakhamar "z egyik zugborkimérésben pincéri állást vállalt, mert hát ma már u zugbortómérések ls tartanak pincéreket vendégeik kiszolgálására. Csépre-giből azonban kitört a régi .nehéz gyerek.» Mikor a rendőrség u Schiller János zeneiskolai tanár kárára történt betörés "tetteseit kereste, a razzia során egy* eldugott helyen rátalált Csepie« gire, aki nem ludta megmagyarázni, lwgy (hűt keres a késő időién a furcsu rejtekhelyen. Bekísérték a központi ügyeletre* ahol kiderítették, hogy sza-badulása> óta ismételten követett el lopásokat Nenr is lagadta ezeket, ellenben tagadta, liogy Scháilcrnél éjszakai látogatást tett volna. Ezt nem is sikerült reábizonyitani. Ilyen előzmények után került Csepregi\'ismét régi helyére — a vádlottak padjára, M»-káry tanácselnök eló. Nem is tartott
Ma már majdiranv mindenki>
vewetgr
osztálysorsjegyei,
miáltal meRBWrt] a reméayséatt, •mely buidll. aericent. Wry JM>fa< kill.i.lt. (.1*
BiniMriiíIiUiíi!
Mlhdenklnekéa minden egyesbomp jegynek egyenlő,a nyeréal eeólye.
He legyen tehát lötétenlátó, Ingadoió, hanem bizakodó ét reményteljes! (
Btzzók* Jövőben, a sxerenose foroaa-dóságában és vegyaa egy oaztály-aortjegyet.
MiHdBokit értei mm!
Miért »• Iliit lat
A «on|e«yt* blTataloa ára:
sgí.z •• P. t»l l« p. negyed » p. oyolead »»/• p aa ömtm töáru-nllókuAI.
IMMIillltitaHMI
sokáig a tárgyalás. A rendőrség jó nyomozó munkát végzett. Az ügyész szigorú büntetést kéri A törvényszók a bizonyítási eljárás befejezése után Csepregi Jánost nyolc hónapi börtönre Ítélte. Az Ítélet Jogerős. Csepregi ismét visszakerül a nemrég elhagyott Ismerős négy fal közé.
— A General Moteru Opel
kocsik ezévi typusait a veaérkápvi-selő Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. az egész országban működó képviseletei utján szép számmal hozza forgalomba. Az 1.1 literes Kadelt, valamint az 1.3 literes Olympla ugy « kocsi szép formája, mint a kitűnő rugózás, hydraulikua fékek acéllemez karosszéria és elismerten kiváló motor révén a közúosóg körében nagyon kedveltek. A legújabb 6 hengeres typus a 2.5 literes Super G. pedig 55 l6erejü motorjával a* 1937. óvi autóépítés mesterműve. A Nemzetközi Gégkercskcdel-mi Rt. jó vidéki service-szolgálattal igyekszik a vidéki autós közönség Igényeit kielégíteni.
— A v«L tior. védj. Eter«lt „
axbesztoementpala gyártmányok kimagasló Jó minősége közismert. Figyel-Jo meg az Eternit Művek * külóöbőtÖ cikkeire vonatkozó, lapunkban megjelenő hirdetéseit.
Nép Mozgóa 8»«lwb<>ton é» wárnap
Alpár Gitt. első vllAglUmje.
(A 413-1
TITOK
Izgalmas kémMma.
lemar) Férfi fősze-
repben : Jean Qallaad,
az .örvény- ItisarepMje. — A Ilim ettylk megkapd leienelében Alpár .OMeOounod Avc Miriáját Is énekli. Előadások aneMMee S. 7, 9, vasárnap 3, S, 7, S órakor.
HéH8n,\\asak egy napig I 8 walóben Izaalmaa.kalaadorfilm I mlwkaal
A gyöméntkirály SSS3! M.
Motorkerékpár és az acél vasull ltoctl versenyluláaa a halállal Ezenkívül vérlagyaszt&rémfllettk, Igailbgalitias lllmcaemege
Szökés a haláfgyilrübAt
Az Unlversal lllmgyár legnagyokMMWaiKtaJfS fejezétbeti\' _Előadások 3. 8, 7 és B órakor.
Oeek 20, 40, 80 filléréé halyArakkMl
1937. áprillt
ÁLLANDÓ
HORTHY MIKLÓS-IJT
— Többet ésszel, mint erővel
mondja a legigazibb közmondást Hány embernek lenno könnyebb a robot, ha táplálékának iqegválaaitására több gondot fordítana. Akkor tudná, hogy reggel olyan Italra van szüksége, mely nemcsak táplálja, .hanem kellemes illatával és zamatával fel Is üdíti. Mindéit szolgáltatja a Fnmck kávé-pötlékkai Ízesített Knoipp malátakávé, melyből egy csészével, tejjeí ós cukorral együtt, csak 3 fillér.
Hotel
•«*»P««V VIII., Barpaa-tér t.
A keleti pályaudvarnál. Tel.: 130-137. Polgári szálloda a város közpon jában. Hideg—meleg víz. - E hirdetést vágja ki éc 25*/o engedményt kap I m
A járási mezőgazdasági bizottság tllése
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság rendes tavaszi közgyűlését április 14 én délelőtt 10 órakor tartja a nagykanizsai városháza tanácstermében. Ezen a gyűlésien a kamara tisztviselőjének jelentésén és a járás,mezőgazdasági helyzetének ismertetésén kívül a műnkabér-megállapitó bizottság :tnegválasztása is seerepeL
APRÓHIRÖETÉSEK
ad fSMr,.in0n4«iikMáh«l h. • l*i>MtkSsM. 10 ^Ma\'iű HlUr, iovSbfct.uS 4 iflMf.
AHldUxit, bérautót, modern, u| áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kauf-mann MaaAnál rendeljen. — Teklonállo-
más 2 21.
NŐI liUraimlrt készítésit legolcsóbb árban vállalom. — Olga aaakm, lHorthy Mlklós-ut 5. 318
Vlaaentalaiák részére üveg. és per-cellán bazár-áruk legolcsóbb árak melleit .Slern DvegkereskedásMn
Szép, komplett. akáállkaUr oksón el.dó. Bővebbel: Eaeag.ry-ut 28. alatti isülődében. T88
Oyékényei-zákánytelepl 14 aaakába ..áll.i. á. „.ndé.lS 19)7. május 1-tól \'MrteMá. I íríeklődnl lehel a Néplak.rékpéiulár Rt.-ná\', Nagykanizsán.
Salát termésű elsőrendű kerecsenyl asz-tall lehér éa slUrr (vőrós) kar literenként P-.»3-ért Bőhm Jóasel bortsrmelónél, Csengery-ut 19. 2473
IpaalMa kooyháa lakás átbelyazéa miatt májusrs kiadó. Zilnyl-u. 16. 949
Klaáá egy pince, raktárnak, bornak alkalmas. Bővebbet a kiadóban. 948
\'ÜHIalsIsli\'BakitoiifnlrlflfOtdA\'lfgfMbb helyén, a központban, a Balatoni I 100 lépésnyire, 200 □•öl, ölesén eladó. Bróny.l Divatház, Horthy Mtklós-ut I. Közvetítő dijszvs. _:
A főjegyzői hlvltalban.lv aaara|ll valaki41 védésből elcaeréll. Az Illető azt-veakedjék azt dr. Pelianak visszaszolgáltatni a főjegyzői Irodába.
fiad (üeichenberg ■SS
ff «UII múlhatatlan katarrhusok-, iiikma\',
tBstatáguláa- 4* 1 axIvbajoknAL ( >»
KzrrtONna un... bt.áit p^roi^o./ i-imi...i..
itta*.... fardók. [ niiiitfi.t 1 \' ii I iti
FOrdaidén, aéjaa- aa^laakar.
Teljes penaló Schilling IV-tól. Prospektus az Osztrák favalwi Iroda .(Budapest, Andrásayut ÜS.>Htján.
Háamaalarnak gyliaafclelaiS házas-pár #aty magányos asszony (Megyven éven ,
leltlt) felvétetik, RákócsMi. 15. 968
Jóksrban levő kottatarté ,t»>áa|l,
lehetőleg barnái, vennák. ChneHI a kl adóhivatalba kérek.
Ügyei kaaalta felvétetik. Bhmtnscheln Józaef, Koesulh-tér 5. 047
Sujár-ut 45. számú háraaaaakáa lakás májas I-re kiadó. Bővebbel a kiadóban. SfiQ
óvj* szeaiÉTi 7
éi vélirolIon bizalommal egy 141 1IIÓ •aamUvagat lála>«r-BsahUal*{amban.
Olcsón, kltOnö 8y*rtminyu sxemQveflet irusl. tok is készítek. — Legmodernebb optikai flipekkel felszerelt üzememben bármilyen izem-orvosi receptet Is siaksierOen elkészítek.
Eredeti Zslas pa.kUI-leaoaók.
Lizmirók. hőmérők, bor- ésVmustmérAk.
ZSOLDOS OfULA
órisraester, ékszerész és lálszprési, Fö-nta. (a Korona-atéifc>4éval szamban). \\ óra és ékster nagy vilasitikben. Elismert precli óra- é» ékszerjavltómflhely. {
GEKEBAL S0T0BS
KADETT
OLYMPIfl . SUPER 6
Vezérképviselet: Heouetköxl SfiktrukNlelal rt
•aáapaal»., V»r«.m.r1, tár 4.
Rtyonképvlielő:
Ftlgtr Eitre, Mmmm.
Elwaaaatl egv bőrkesztyű a* Erzaébet-tértöl a postáig éa onnan a Zalai Közlöny Nyomdájáig ■ vesető útvonalon. Kérem a becsületes megtalá\'ót, e lap nyomdájába leadni szíveskedjen.
Főzni tudó Mladaaaet felvess Korács pék, PWófi-ot 6. 909
Idóaebb ur kerea tlazta szobát üresen vagy bútorom, laljaa atlétáaaal,
lehetőleg Ceeogecy.ut környékén. Ajánlatokat .Állandó lakó" jeligére a kiadóba kér. 971
KerílqM,
1937. évi typusok olcsón, nagy választékban
RódiókÉszDlÉkek,
ujak és hiszniltak. Philips, TeMunken.
Csun, Jnllii, ItilUIUsI —
8
ZALAI KÖZLÖNY
1937. ápillla 4.
MARÓIT FÜRDŐ
Cae*eeiy-et 1A. Ur.ái.) k».l«rd«k T|ak»»M«ág4a V Nyitva aataáea aap. *
■ irtaMtli eladd. Btvtbbcl S><-lladlgl], Efltwi-téf O. _l™
RoMOayŰBTTs. >\'«" k«g»"
baliratu bartar.a.M anti áprllla 15 la kiadó, 913
4 polgárit véíielt fia t«»«>4»»\', valamint egy kll.UII« aioaaall belé péare telvé\'atlk KalaaMa Raiaí cifaál 974
Háltsrtiol alkalaiaaattal kereiek azoanall belépéare. Kakh kantinos, Kirrtv-tattaaya. ___975
Iraaiil, aalallt ni|ll trón ve-aaek. Bárány ékazeréaz, Hcxlhy MlkkSi-.11.. ___97Ü
KlfMtétl.t fclvtaz Pálcaica.
Eladd Holheir—Schrantz gyáitmínyu 800 "t ea, lel|«ieo üzemképes éll.polban levd o.4|elS elevitorral vagy elevátor nélkül. Clm : Flacher Hearlk, C!ur|épuu\'a, a. p. Bak, Zalameeye.
— Pi.fl qpart-aaivelak legszebb mln-tákbau Schllttnél.
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár I
Örömmel regisztráljuk, hogy legutóbbi bejelentésünk, hogy a Nagykanizsai Címtár már sajtó alatt van és a Zalát\'Közlöny elsőrendű nyomdájában készül: a legszélesebb érdeklődést váltotta kl mindazok köréből, akik Nagykanizsa i» \\pél-inla gazdasági, kereskedelmi, Igazgatási vagy társadalmi életébe bármilyen formában is belekapcsolódnak. Ez érthető Is. Benedek Re ső azerkeszlő kiadásában most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Címtár olyan pontos útmutató, megbízható kalauz és tökéletes tanácsadó a város számos közhivatalai, hatóságai, testületei, gazdasági kereskedelmi, ipar", és társadalmi életében, hogy azt senki nem nélkülözheti- A Nagykanizsai Cimtár ott van mtnden hatóságnál, hivatalban, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó, mint az uradalom intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az ipari műhelyekben, az egyesü\'etek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy. mint az egész vidéken, arnelj Nagykanizsával összeforr. A Nagykanizsai Cimtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Ho^y az elkészítendő példányszámokat pontosan meglehessen állapl\'anl, másrészt, hogy a nagy kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb elő jegyeztetni, il\'etveelő fizetni a Nagykani/sai Cimtár-ra, mely esetben egy példány ára mindössze 8 pengő. Előjegyezni lehel a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagy közvetlen a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél, Nagykanizsa, Sugár-ut 38 a.
Kiadja a laptula|donos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda is Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: I.UI Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szim
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
MEGHÍVÓ.
A Néhai Hlld Istvin Emlékére Alapított Temetkezési Egylet 1937. április hó ll-én délután 3 órakor tartja
XI. évi rendes közgyűlését
a Rozgonyl-utcal iskola tornatermében, melyre tagjait tisztelettel meghívja N
■ Vaxstftság.
Nem puszta 4lom a reménység,
tehát a most meginduló 38-lk osztálysorsjátékban nálam vásárolja maiszerancséthozó sorsjegyalt
I. kir dohánpagyároda Horthy Hklós-nt 2.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szérjavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen maginak üveget biztosítani, amíg a készlet tarll
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
iportlhlete RS-ut 5. Nagykanizsa.-\'
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
-r
Páratlan kedvezmény a Zalai KflzlBny olyaséinak
A (Óváros egyik els«rangu szállodáival, a csendes éa központi fekvéitt
István király Szálloda
(VI., PodmnilDzk|.ntoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttll (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, jljj|yet^alaU<0il0n^^
ál Ön szállódéi* lari.,..t.a, a
fflvlroa iii.ílxn újonnan megnyílt
Corvin Szállodai
Cas\'ádl szállá minden káayelemmel be rendelve. Központi fatáa. hideg éa ne lej lolyóvle a szobákban. — Arak: 1 ifya. Haha S, két inu aaaW 1 pengélAI. TaUaa aamU (uoba, napi háromszori éékazé.) aapi é p..rf M IlUéiMl. KOtVSIIenlt a Nemrell Szín háméi, a Népezlnhtz utca Milán, — VIII, Ceokonay ulca M.
Tka Baat
kerékpárok
és alkatrészek legolcsóbb árban, részletfizetésre is kaphatók Schlealnger Gyula vaskcreskcdőnél. Ugyanott eladó egy l-es éa egy 2-es Worlholtn-axekrény.
Prlina, üzemképes csukott
4 üléses Ford antó
eladó
Sommea* Sándornál Zalaegersiegen.
1851/1937. szám.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a haszonállaloknak a közlegclőre leendő kihajlását folyó hó 12-tCI 30-U kell a városi adóhivatalban be|elentcni.
Aki tehát szarvasmarhát, lovat, borjut, csikót vagy sertést akar a legelőre kihajlani. az Köteles a fenti határidő alatt a városi adóhivatalban személyesen bejelenteni, r,hol a bejelenlett állatról igazolván) í kap. Ezen igazolványt állattulajdonos köteles az első kihajlás alkalmával a pásztornak átadni.
Igazolvány nélkül állatot a városi közlegelfre nem lehet kihajtani.
Aki később, vagyis évközben akar legeiőre szárvasmarhát, borjut, lovat, csikót vagy sertést kihajtan1, az a kihajlás elölt legalább 2 nappal szintén kö\'eles az adóhivatalban kihajtandó állatait bejelenteni és . az azokról kapóit igazolványt a pásztornak átadni.
Nagykanizsa, 1937. ápr.lii 1. iNr Városi Adóhivatal.
Kis MM hü GreÉény,
ha votéaeit és voteményeit
PÉTI-SÓ-val
mfltrágyázza. Szükséglet 100 nónyfcetmótorenkánt:
F< zoleVtóléknól...... Vi-a kg.
Virágoknál ......... i/a-2 „
Róaaaláknál......... 2 8 .
Gyümölcsléknél...... 3-5 „
P&ldlepérnél... ... ... 12 . Málnánál ......... 1-2 ,
Pássltnál ......... 1-21. _
Kat. holdaukónt: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tengerinél 100-120 „
Rétek éa kaszáinknál 80-120 .
Széld ............100-300 „
Kalászosok......... 30— 60 „
(Részletes hasinálatt ntssiléá az érdek-lödflknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben éa nagyban kapható:
orszAg júzsef
mag. mfitiágya, zsák, növényvédelmi
azersk, gép k«r.akedéaéb«n Nagykanizsa, Brzsébet-tér 10.
(A klrésáf aellett.) Telelőn: 130.
Nimo. • Ugtutalfcuoe ESa^zd^l BL Oulntxrg Nyom* éa Délaalal lasUaéé Vállat. könrnKwdáJlbu K^UMk (Mik tulatv. lárolyT
77. Évfolyam 76. szint
Nagykanizsa, 1937. április 7. izerda
Ara 12 W
ZALAI KÖZLÖNY
SietfcMzUate te kiadóhivatalt I\'ftut 5. azim. Mtg|etaúh alutoa MUuup déltiUu.
• O L I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: eRy hóra • pencO 40 llllér. Szurköztöaítf ét kiadóhivatal] telelőm 78. az.
Megkésett kikelet
Ilyen csapadékos időjárás, mint a mostani, hosszú évtizedek óta nem volt hazánkban- Ennek következményeit súlyosan m/egérzi a mezőgazdaság s amióta Magyarország export állammá lett, nemcsak a közvetlenül\' mezőgazdasággal foglalkozó népességet érdeklik igen közelről azok a viszonyok, amelyek a termelési befolyásolják, hanem úgyszólván mindannyiunkat. Régi igaz* ság az, hogy a gazdaember tekintetét vagy a földre szegezi, vagy uz égre emeli. A megmunkált földből várja munkája gyümölcsönek kivl-rágzását, féjlődósét és ;ermés3>c szökkenését, közben mindig az eg.t nézi, nem tornyosulnjak) o viharfelhők, hogy a jég vagy más elemi csapások elpusztítsák mindazt, amit hosszú időn át gonddal ápolgatott-Mostanában igen hosszura nyúlik az az idő, hogy a gazda a felhők elvonulását várja, hogy kimehessen földjére, a szükséges munkák pllá-tására. Úgyszólván az ősz óta szakadatlanul egy aránytalanul csapadékos Időjárási ciklus hatása a\'att állunk, aminek következményeként sok tekintetben elmaradtak máj* az ősszel azok a mezőgazdasági munkálatok, amelyeknek meghatározóit Idejük van- Az ősz folyamán elmaradt munkják pótlását a kori* tavaszi hónapokban vélte elvégezhetni a mezőgazdaság, de ez. a túlságosan osapadékos időjárás miatt csak a lazább talajokon történhetett meg. A kötöttebb összetételű földek igen nagy része kellő munkálatok híjával van s immár odaérkeztünk, hogy a mezőgazdaság számára szinte körömig égett a dolog. Mindén egyes ktofálkozó napot fel kell tehát használni arra,, hogy a hiányokat pótoljuk, éppen ezért nagy mértékben helyeseljük, hogy a kormány ren\'dte felei adott ki a vasárnapi munkaszünet felfüggesztése érdekében. Ugy az állami, mint a valláserkölcsi törvények kötelező-vé teszik a vasárnapi, munkaszünetet, de a szükség törvényt bon.H s a » belügyminiszter az onszág egzisztenciájának érdekében, de egyben széles néprétegek sorsa érdekében Is cselekedett akkor, amikor! a vallás- és közoktatásügyi miniszteriéi egybehangzóan kladtp a« ti , rendeletet, amelyben fclhatalhtyízta a törvényhatósági városok polgárf-meslevét .és a vái\'mfcigyék alispáni-ját, hogy szükséges esptekten^ a vetési és az azzal kapcsolatos egyéb munkákra április hó héróm! első vasárnapjára a munkaszünetet felfüggeszthessék. Ennek a rendeletnek megjelenése szükséges, volt, mert egyrészt kompi y gazdasági okok késztették annak kiadására a kormányt, de ezízel összJeftiggőe/n szociális követelmények ,.is felm|e-rültek, meí* az a néprfétegünk, a melyik napszámos munkából, általában mezőgazdasági bérmunkából él, tavalyi készletének hjjával áll már, de ugyanakkor az Időjárás mlfilt a ^unkában sincs kellően
Gróf Bethlen István egy estét tfiltött Kanizsán
Rövidesen meglesz gróf Bethlen nagykanizsai beszámolója
Vasárnap esie fél 8-kor aulójáit Inkéről Nagykanizsára érkezett gróf Bethlen István nyug. miniszterelnök, Nagykanizsa országgyüj lésl képviselője, hogy nagy elfoglaltsága után rövid időt nagykanizsai párthívei körében töltőn-Belli len gróf egyenesen a Centrál-ba hajtatolt, amelynek étferméWin addigra máf összegyűlt a nagykanizsai Bethlen-párt vezetőség és a nagy kanizsai közélel meghívott tényezői, akik meleg lelkesedéssel fogadták gróf Bethlent. Vacsora előtt, amely 9 órakor kezdődött, az egyik szállószobában szükeWji körben értekezett pátijának vezető tagjaival. Ulána a vacsorán mint-egy 40-en vetlek részt. Gróf Betfr len a vacsora uláin vezérkarival és
bizalmas híveivel hosszabban el|«-szé Ige tett bel- és külpollitkai kérdésekről, majd fontos vámpolitikai kérdések kerültek szőnyegre* amelyek a váHos további fejlődését vannak hivatva biztosítani. Szóba került Bethlen nagykanizsai beszámolója is, ami valószínűleg e hónap végén vagy május elején lesz- A beszámolóra Országos nevű polilffc-, kusok kisértik le gróf Bethlent nagy kanlzsára- Bethlen István gróf hosszabb ideig maradt együtt párt* iiivelvel, majd autón visszatért In-kére, ahol hosszabb pihenőt tart. Gróf Bethlen István az olasz király nagykanizsai fogadtatásán is jelen lesz, amint ezt már a Corrjterta della Sera is bejelentette-
Teljesen visszavonult medrébe a Mura vize
Nagykanizsán az Ördögárok vize behatolt pár Magyarutcai pincébe
Az utóbbi napokban az állandó esőzésektől megduzzadt folyók csaknem az egész országban apadni kezdtek. A Duna vízállása a ma-g) arországl szakaszon alacsonyabb lett és ennek következtében a többi folyók vize is apad. Nagyol>|) áradások inkább a jugoszláv részen vannak, igy a Duna elérte a 6D2 centiméter tnagasságot. Belgrádnál a Száva 4s kilépett medréből és elöntött két utcát, a dunai részen a kl-kötöforgalom megszűnt, miután a vlz a raktárhelyiségekig haladt.
Mini Murakereszturnól jelentik, a Mura áradása vasárnap este éite el a legmagasabb szint, elöntötte az árterületeket, azóta lassan, de állandóan apad- Kedden délelőtt már visszahúzódott a medrébe, te rímé-szelesen az árterületeken mariadtak
kisebb-nagyol^) vizek, de az árvízveszély teljesen megszűnt.
A Mura apadásával visszahúzódott a Principális Ls, amely szintén kilépeti medréből az elmúlt napokban. A Principális megduzzasztot-lu az ördögárkot is, igy a Magyar-utca, Kinizsi és Rákóczi utoa mé-1} ebben fekvő terüle\'elt Veszélyeztette. Néhány ház pincéjében igy is behatolt a vlz, de komolyabb bajt az áradás sehol nem okozott, miután a viz hétfőn már apaclnl kezdett. | 1
Apadást jelentenek a Marcal völgyéből ls, valamint Szolnokról. Egyedül a Rába vize emelkedett, Rábakecskéden elérte a partnenti házakat, de Itt ls minden pillanatban várják az apadást-
Gazdag Ferenc kormány-zól elismerést kapott
Magyarország kormányzója megengedte, hogy Gazdag. Feneke püspöki tanácsosnak, a nagykanizsai püspöki bizottság vezetőjének,« a honvédel*nl miniszter előterjesztésére, a .Nagykanizsán állomásozó honvéd-csapatok tagjainak lelki gondozásával szerzett érdemelj elismerése tudlul adassék.
A kormányzói kitüntetésié Gazdag Ferenc több mint másfél évtizedes nagykanizsai lelkipásztori munkásságával valóban rászolgált-Ezért osztozik vele a legnagyobb elismerés felelt érzett öíVJínbbn egész Nagykanizsa társadalma. GüZ-dag Ferencnek nem csak # paszto-rációs munkája, hanem a széles kör ben kifejlett szociális és ifjúság-szervező munkássága ls Snindlg csendben történik, kétszeres érltékjc van tehát az elismerésnek, amely legfelsőbb tfielyről adta tanújelét az odaadó, önzetlen. fáracfatlan munkálkodás megbecsülésének!.
Gazdag \\Ferenc olyan Szolgája Krisztusnak, aki belső indításra, lelkiségéből fakadó szüksé«s}aer,ü-8égként fejt ki áldásos tevókenys<á-|gct a templomon és iskolán kivül is, de ezeken kivül ls csak olyan Irányokban, amelyek a katolikus egyház papjának állnak nyitva első sorban. Mint a Katolikus Legényegylet egyházi elnöke, mint a keresztény sportélet buzgó támogatója, mint a "keresztény karitász apostolkodó munkása, mint a város képviselőtestületének tagja, egyaránt hasznos és nagyértékü az a munkásság, amit kifejt s amelyek meg-halványozzák a honvédség lelki gondozásáért kapott kitüntetésének a nagykanizsai társadalom megbecsüléséin értékelt Jogcímeit.
Lepra-talep
ellen Intéztek ostr mot a kínai yörOaÖK
Sanghaj, április 6 Yunkong közelében a kínai kommunistád egyik csapata megtámadta az amerikai lepra-teledet. 60 leprás betegei agyonlőttek, majd elmenekültek. A támadó csapatnak nyoma veszett.
foglalkoztatva.
Nagyon helyeseljük, hogy a kormány csak a legszükségesebb clc-tekre adott fclh\'atalmazásti az alispánoknak és a i>olgármestoreknulk a vasárnapi munkaszünet felfüggesztése érdekében, de a tömény halóságok első tisztviselői a hely-szini tapasztalatok és igények közvetlen szemléletében bizonyára a legjobb megértéssel fognak élni a kormány által reájuk ruházott jogokkal.
Nagyon helytelen dolog volna, ha a túlságosan csapadékos időjárás miatt bítrM to félre veiyié a hwlüMr
| gokat és valamely vészes veszedelem érzetét keltpné a közvélcmjény-ben, mert aki Magyaronszág éghajlati viszonyait ismeri, az tudatában van annak, hogy nálunk soha nem járt oly súlyos katasztrófával az a körülmény, hogy sok csapadékot kaptunk, ellenben sokszor nagy veszély járt együtt szárazságra hajlamos klirriánk miatt.
Egyéblyént is, aki a magyar mezőgazdaság- helyzetét ismeri, tudja, hogy a természet pompás regenerálódó képességgel bír. Ami ma veszélyes helyeinek tűnik, holnjapegy ke£ves$>b fordulat álM Jófta ípf-
| dlt/a a kérdéseket. Bizonyos, hogy az idén lassan nyílik .a kikelet, a szükséges mezőgazdasági munkák megkéstek, de ez nem jelent ka-taszlrófális lemaradást vagy elkéí-sést. Reméljük1, hogy a kormiány által kiadott rendelet által bő alkalom uyllik a hiányok pótlására- A gazdaember, de minden hivő lélek .éleiében a mindennapi kenyérhez egyformán kell a bizakodás, a hit és a reménykedés- Bízzunk abban tehát, hogy a munka szolgálatába állított három áp^li&i vaSráfíVíP. pó-lolui fogja a ojezjő^azdaság eddigi kényszermutaszlásaÚ, . I 1
EALAI KOtLOKV
1 Üt. éprllit 7.
Agy- és »zl vérei meszesedésb«n szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár Iérmésxeles .Ferenc József" keserűvíz — a legkisebb crölködés nélkül — igen könnyű ürülésl biztosit, azonkívül a gyomor ét a belek működését elő-egitl és kielégítő emésztést hoz létre. — Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban)
Orazág:
Pecséri Odry Árpád, a Nemzeti Színház örökös tagja hétfőn reggel szívbaj következtében 61 éves korában Budapesten elhunyt.
Székesfehérváron elkészült Prohász-ka szarkofágja és a szobra, hamvait jövőre helyezik cl nagy ünnepély keretében a róla elnevezett emléki®mn tómban.
A vasárnapi és hétfői kisgazdapárti gyűlések szónokai a szélsőséges izgatás ellen beszéllek.
Tormay Cecilt a kormányzó jelenlétéljen nagy részvél mellett temették M. ^ _
Németh Mária, a világhírű magyar énekesnő már jobban van, szombaton már fellép.
Minisztertanáccsal pártérlekezlelek-kcl, költségvetési expozévá indul e héten a politikai élet.
A zugligeti Tündérszikláról a mélybe zuhant és szörnyethalt Erdős Kató 17 éves diákleány.
Világ:
Bcncs Budapesten átutazva Belgrád ba utazott, hogy a kölcsönös segélynyújtási javaslatot a kisantant körében keresztülvigye, ters-e azonban nem járt •ikerrel.
A nemzeti csapatok offenzívája Bilbao ellen győzedelmesen haladt előre.
Jagodát a GPU hírhedt főnökét váratlanul felmentették állásától és letartóztatták: vádlotak" padjára kerül\' mert közel 4 pülió pengőt csempészett külföldre és elősegítette a súlyos konfliktust, ami a szovjet-kormány és a vörös hadsereg között kitört.
A pápa Aranyrózsáját fényes ünnepség keretében nyújtották át az olasz császárné és királynénak.
Genfben egy fodrász lakásán hatalmas robbanás történt: az 5 emeletes ház összeomlott, 4 en megtudtak, számosan súlyosan megsebesültek.
Az erdélyi Szentháromság községben 1HU javarészt katolikus mugyurt hivatalos nyomással «áltéritettek» a görögkeleti vallásra, hogy az elrománo-sitást Jljren téren is előmozdítsák.
Bécsben Woií paula 30 éves cselé leány meggyilkolta munkaadóját, a 7U éves JlampI Vendel szűcsmester! és 73 éves feleségét, majd világitógázzal megmérgezte magát.
A párisi újságok 30 százalékkal drágábbak lettek, május elsején pedig a nyomdászok ünnepe miatt nem jelennek meg. ^
Földrengés Baranyában
Budupest, április 0 A budapesti földrengésjelző intézet készülékei kedden reggel 8 óm Bü perckor 260 kilométert távolságból földlökéseket jeleztek- A földlökést Budapesten 2 percen át érezték, a legnagyobb kilengés 4 milliméter volt. A -260 kilométeres távolság arra enged következtetni, bogy az Magyarországon ésvaló-szinüleg Pécs környékén volt, áhol in minap földlökéseket éreztek. A helyszínről Jelentés még nem ér-Budapestre.
A nagykanizsai katolikus egyházközség megválasztotta uj képviselőtestületét
A nagykanizsai római katolikus egyházközség képviselőtestületének felét, a mandátumok alapszabály-szerű lejártával újra kellett válasz-, tani. A vákasztás vasárnap délelőtt 9-tól délután 5 óráig tartott a plébánia fehértermében P. Cirfusz Yiklorin plébános, az egyházközség egyházi és dr. Hegyi Lajos főjegyző világi elnök vezetése alatt- A három szavazat szedő küldöttség elnökei voltak : Bubochay György, Metzger István és dr. Pctrics zse, a helyettes elnökök : Polai József, Thuri Endre, Németh Jenő és Yiczenly Árpád- Leadtak összesen 201 szavazatot, melyekkel részben újra megválasztották a sorrend szeriül kilépett tagokat, de uj nevekkel is felfrivsült az egyházközség képviselőtestülete. 41 rendep és 27 póttagot kellett választani. A rendes tagok közié 7 uj került be, a többi eddig is tagja volt a képviselőtestületnek. A .szavazás titkos volt. Más, mint a hivatalos lista* nem volt a választáson. A megválasztott rendes tagok a következők :
Aigner Géza nyug. MÁV főintéző, dr. Almássy Gyula tvszki biró, Arató Boldizsár áll. tanitó, Arok István földműves Szhegy, Balogh József MAV intéző (uj), Barbarits Lajos főszerkesztő, Benedek Rez^ű szerkesztő (uj), Berntin Agos:oxv nyug, tanácselnök, Biltera Béla, polg. isk. igazgató (uj), Czulek József magántisztviselő, Filó Ferenc el. isk. igazgató, Hajnal Károly ügyészs. ir. tiszt, dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, Horváth Imre pos* laalliszt, Iván János nyug- nyllv. őrmester, Kalamáf .Mátyás adóhíw-tisztv., Kelemen Ferenc bankigazgató, Kiss János kérnényseprőntfs-ler, Kovács Zsigmond sóhiv- altiszt, Láng Ferenc m- kir. postafelügyelő (uj), Marton János hentes és mészáros, Melz György földműves (uj), Miklós János postafónök, Németh Mihály nyug. igazgató, Polónyi György polg. irányiak. igazg., Pu\' sofszky Béla posta főellenőr, dr. Révffy Andor tvszki biró, Riedl-mayer Károly bankigazgató, Samu Lajos ipartestületi elnök, Somogyi
Imre. nyug. igazgató, Sipo6 Károly nyug .altiszt, Stampf Zsigmond kereskedő,. Szabó Antal kereskedő, Szabó Győző nyug jb. elnök, Szen-defi József MAV s. tiszt, Unger-Uümann Elek vaskereskedő, Varga István postafőellenőr, dr. Wébcr Eiek kir. járásbiró (uj), Viczunty Árpád nyug. MAV főmozdv., Vőröel Gábor városi alszámvevő, Zrtm Jánoo nyug- tisztb.
Póttagok : Acs József számvevőségi tisztv., Bányai János nyug. tiszth., Bedenck Ferenc nyug. irodaigazgató, dr. Borsányi József városi tisztv., Csaba Lajos nyug. MAV előljárő, Golenszki Ferenc divatáru kereskedő..Grábár Lajos áliamr. s. főnők, Gráf János M- N. B. pénzbeszedő, Horváth István nyug. adóhiv. főnök, Horváth József áll. tanitó. Junker Rezsó nyug- MAV főmozdv., Kenyeres János nyug. főpalkoló m., Llcsár Islván pagonyerdész, Lőrtn-czy Pál nyug- MAV főraktáámok, Orbán János banktisztviselő, Pe-cslcs György földműves, Sáfrán Fe-re\'ic kereskedő, v. Szabady Károly-nyug. alhadnagy, dr. Székács Sándor orvos, Tanczenbengcr, J- nyug. MAV főlámp- m., Tasnádl István nyug. MAV s. tiszt, Táll Lőrinc nyug. postatiszt, Tomasits Gyula ccmenlárukészitő, Váradi István nyug- rendőrtiszth., Várfalvi Mátyás dohányr. altiszt, Vida János borbélymester, Zákonyi Nándor asztalos. tf. \'
Prognózis: Gyenge légáramlás, több napsütés, délután több helyenzipor, a hő kissé emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap eete 9-kor: -fO6, ma reggel: +Q0, délben: +135.
Csapadék: C-0 %.
Divatos Imprimék és lenvfisznok érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztömkelmék dús választékban!
Gyermek-, n6i- ós leány-kabátok divatos faconokbanl
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Sin$er Dluotárutióz.
Társadalmi ünnep volt
a Polgári Egyletnek dr. Hajdú Gyula tiszteletére rendezett vacsorája
A pénteki okmány-átadás után szombaton este 105 teritékes társasvacsorát rendezett a Polgári Egylet elnökének, a kormányfőtanácsossá kinevezett dr. Hajdú Gyulának tiszteletére. A bankett a Korona éttermében volt és megjelentek azon a város katonai, egyházi és polgári társadalom vezelőférfiai olyan együltes»>oti, ami legszebb bizonysága volt a kitüntetett személye köré fonódó általános tiszteletnek és sokoldalú közéleti munkássága megbecsülésének. -Megérkezett erre az alkatomra Drózdy Győző országgyűlési képviselő is, aki mint a szomszéd Kiskomárom képviselője, először mutatkozott be közvetlen bekapcsolódásban Nagykanizsa társas-életi nyilvánossága előtt. Megérkezett dr. vitéz Biró Ignác is, a Nemzeti Egység zalai szervezetének vánnogyei alelnöke.
Az első felköszöntőt dr. Krátky István polgármester\' mondta a kormányzóra. Dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos a Polgári Egylet és a város társadalma nevében üdvözölte az ünn-\'peltet. I-elolvasta és átadla beszéde közben dr. Hajdúnak
Kossuth Fereno egy aaját-kezü levelét,
amelyet dr. Kreisler József ügyvédhez irt. Igy szól a levél:
• 1901. szeptember 24. Igen tisztelt dr. Kreisler József url Értesültem arról, liogy On milyen lelkesen támogatja dr. Hajdú Gyula jelöltünket és ezért pártunk nevében Önnek meleg köszönetet mondok. Igen fognék örülni, ha dr. Hajdú, ki akaraterős, tevékeny és önérzetes fiatalember, megnyerlielaé a kerület képviseletét a mi programunk alapján, amely a haza függetlenségét összeköti a valódi demokratikus sza-badelvüséggel. Bizom az On hazafi-ságában, hogy jelöltünket mind végig támogatni fogja és kérem, fogadja nagyrabecsütésem nyilvánítását. Tisztelője: Kossuth Ferenc.. Dr. Szabó Zsigmond beszédében Na-polcon, Mussoliöi, Hitler alakjairól vett történelmi analógiákkal a férfiul előretörés és ambíciók kózhasznossá-gát. Kell, mondotta, hogy minden férfiben legytn a józan önbecsülést tul nem haladó hiúság, amely arra készteti, hogy többet tegyen, mint a kispolgár, aki megfizeti az adóját, do ennél többet a köz érdekében nem lesz. Vannak, s»klk a közéleti tevékenységet az anyagi hasznossággal is összekötik, de Hajdú Gyula mindig csak adolt és sohasem kapott semmit, lift-nem igazi idealizmussal mindig csak dolgozott és áldozott sokszor erején felül is a keresztény nemzeti jövőért, a magyar nemzeti géniuszért, mindig másokért.
A beszéd végén felviharzó ünneplésből egyaránt jutott az ünnepeltnek és a szónoktaak. , ,
Drózdy Győző
a Nemzeti Egység országos központjának, Darányi miniszterelnöknek és Ivády pártelnöknek üdvőzetét tolmácsolta dr. Hajdú GyulA részére, egyben /Hadta a kiskomáromi kerület 60.000 (magyarjának jókívánságot a kerületi NEP-szervezet elnöképek. Megemlékezett Proliászka Ottokárnak egy leveléről, amelyben dr. Hajdú Gyulát igen kiváló és jó embernek jelölte meg, elismerve működésének értékességét. Olyan erkölcsi fókuszokra, olyan ethikai központokra van szükség, mondta a továbbiakban Drózdy, mint amilyeneket Hajdú Gyula teremtett nUiga körül munkásságával. Hajdú nzok közül a férfiak közül való, (akiknek ftieleg a szivük. Ma mfcit a vadak, falják egymást az emberek különféle ideológiákra esküdve, ma tehát inkább, mint bármikor le k«U szállni »z et,
1937 áprilll 7.
ÓVJA SZEMÉT I ,
é> vásárol]on bizalommal agv léi Ilid ■■•mU»(*l lAtaxar-aaakUalaiamban.
Olcsón, kltOnö gyártmányú uemQveget árutltok ái késillak. — Lagmodcrnebb optikai gé-pakkel (elnerall üzememben bármilyen utm-orvosl receptet li szakszerQen elkészítek. Javításokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zelis punktál-lenosók.
Lázmárflk, hőmérők. bor- és muslmérúk.
ZSOLDOS GYULA
örásmatter, ékszerész és létszaréti, rO-nt 8, (a Korona-szállodával szemben), óra ái Akatar nagy választékban. Elismert precíz óra- és ékszerJavItómOhaly.
ZALAI KÖZLÖNY
csettekbtó és ozok mellé állni, akiket n sors üldöz. A falu eltaposott, szegény népének, az ország fundamentumának erősítésében példát mutatott dr. Hajdú Gyula, akiről meg lehet állapítani, hogy a közélet minden frontját megtette kötelességét és hazafias lelke, mint égő fáklya világított mindig Nagykanizsán.
Dr. iRapoch Aladár a Kaszinó, Samu Lajos az Ipartestület üdvözletét tolmácsolta felköszöntőjében.
Dr. Hajdú Gyula válaszolt
végül az elhangzottakra.
— A közélet sok megnyilvánulásában száz és száz esetben álltam, mondta, a nyilvánosság előtt, dc soha olyan (l)Ch&) helyzetben, mint amikor rólam történik hiost megemlékezés. Három évtizeden át sikerült elhárítanom magamtól minden ünneplést, de ezuttai azt nomf tehettem. Mélyen meghat az érdemeimet túlhaladó ünneplés. Ugy érzem, jezt mégsem érdemelt*™. A közügyek szolgálata hem érdem, hanem kötelesség. (.
Köszönetet mondott ezután a kormányzónak, a miniszterelnöknek, mindazoknak, akik ünneplésében részt-v«ttck. Meghatottan emlékezeti meg szüleiről, jelenlévő testvéréről, egykori piarista tanárairól.
— Küzdelcmteljos három évllzcd volt, míondla, sok nehézség, gáncs, támadás állt utamba, dc a küzdelem vége mindig eredmény volt.
Hálát adott a Gondviselésnek a csorbítatlan testi és lelki erőért, töretlen életkedvért, amellyel nem csak a múltba tekint vissza, hanem reményteljesen néz a jövőbe is. Felolvasta egy maluraudus-korában irt és a Zala hasábjain megjelent versét, amelyben ifjúi lélekkel leszögezte ma is érvényes életeiveit. Eme emelkedett elvek jegyében — mondta tovább — zsolgálta a vallást, kereste a politika mezején az időszaki igazságokat és a kültura örök Igazságait a tudomány, költészet, művészet terén. Tette mindezt a hazaszeretet T>lyan fokán, amely nfem "kér semmit, hanem mindent odaadni kész és összeköt bennünket osztály, rang és felekezeti különbség nélkül. A vallás mellett, folytatta, niind<n politikai elv eltörpül, egyedül ez hozza harmóniába az élet ellentételt. Utalt végül «rr« hogy a közélet és hivatása elzárta előle a családi élet melegéhez vezető utat, de pólolla azt számára jóbarátok-kal és egyesületekkel, amelyek számára otthont és szeretetet adtak.
Hosszú, zajos meleg ünneplés volt a visszhangja dr. Hajdú Gyula toagy önvallomásának, amely után a fehérasztal kedélyesebb hangulata vetle át a főszerepet az ünneplő társaságban.
A Polgári Egylet méltóképpen ünnepelje nveg elnökét és büszke lehet arra, (hogy vele ünnepelt a városiegész t&sadalma. A rendezés fáradságos munkájának sok körültekintéssel végzett munkájáért Krátky Györgyé, a Polgári Egylet uj gondnokáé az érdem\'.
Néhány nyilas-legény megzavarta a Lovagias flgy egyik vasárnapi előadását
Záptojásokat és bűzbombákat dobáltak el a moziban — Egy idős hölgy elájult — A nyilasok előre bejelentették, hogy vasárnap megzavarják az előadást
Amíg a nagykanizsai ifjúság komoly elemei az egészí ország ifjúságának példát adlak, hogy hogyan kell kívánságokat fegyelmezetten, a szolgálni kjvánt ideálokhoz n^fc lóan a közvélemény éa ^illetékes fórumok elé vinni, addig voltak olyan elemek is a fiatalság soraiban, a kik sehogyan sem tudtak belenyugodni abba, hogy rendzavarás nélkül múljon el ez a megmozdulás-Egy 8-4 tagu suhanc-ktilönitmény fel ls készült arra ós széltében beszéllek is róla. hogy a vasárnap délutáni előadást mógis mieg fogják zavarni- így is történt. Vasárnap délután hét óráig a Lovagias ügynek 16 előadása ment le mindem zavar nélkül. A vasárnapi hét órbj előadás közben azonban, amikor a vásznon peregni kezdett a Lovagias ügy, egyszerre csak ékte\'e.i büz töltötte meg a mbzthelyiséfjet.. Fiatal gyerkőcök záptojásokat • hajítottak el a szikek alatt, majd kis üvegekben ammbniákot öntöztek szét észrevétlenül. Nagy lett az ijedelem és Izga\'om a moziban és ki. birhalatlan a bitó. E&y idős hölgy, Siposné zongoratanárnő, aki az ammoniákos legények közelében ült, elájult, kivitték a büffébe, ahol , csak nagysokára tért magához. A \' mozi személyzete axonnal kinyitotta az oldalajtókat, hogy frips levegői engedjen bt; a mloziba, a filmet pár percre mieg kellett szakítani. Abban a pillanatban, amint az oldalajtókai kinyi Otttfk, 2 S fiatalemb3r felhasználva a pi\'anat-nyi zavart, sietve kisurrant a moziból- Ezt annyival ls Inkább szükségesnek vélték a nagy »bálorság-« ról tanúságot tett tüntetők, mert
— Férfi iport-sxfivetek legszebb mintákban Sehütxnót.
habár az\' elülső széksorok meglehetősen tele vollak, mégis a tüntetéshez senki nem csatlakozott, Bőt a közönség felháborodásából esetleg a pár tüntető került volna kl csúfosan, ha seltve kei-eket nem oldanak. A rendőrség két ammoniákos üveget, mini\' bűnjelet lefoglalt és azonnal megtették az intézkedést a meglépett tüntetők előállítására vonatkozólag
Hem engedték át seregeihez a „magyar királyt" a gyékényééi határhidon
A gyékényes! állorrtá>x>n történt A jugoszláv vonatba már beszálltak az utasok, a perionról j>edlg a szerelvény felé tartott Kiss Tóth János jádi gazdaember, aki 82 éves, nős, családja ls vau- Kiss Tóth elfoglalta helyét a vonalon. Közben a határközegek az útlevél felülvizsgálására vé$gjárták a luxaikat. Kiss Tóth Jánoshoz is beértek és az útlevelét kérték-1
- Az én útlevelemet ? - kérdezte indignálódva a jóképű somiogyi gazda. - Hát nem tudják mlaguk, hogy én a magyar király vagyok ? Hát a királynak ls kell útlevél ? Csak a seregemet várom, hogy \\o-lük menjek, minek nekem uüevél ?
A vámosok egymásra nézlek és mivel külseje után Ítélve jófajta somogyi komának lehetelt nézni, azt hitték, hogy Kiss Tóth Jánoa bá\' valahol a hegy levével kacérkodóit, azért ráhagyták, hogy rtend-ben van minden, csak hát azért ut-
Zalavármegye és a vele határos somogyi területre
FORD
körzetképviselfit keresőnk.
Feltétel: Service-műhely és bemutató-kocsi tartása.
Érdeklődők: m 7-én, szerdán délelőtt a Oentrál-sxájléban.
levéi kell a királynak is, menjen szépen a legközelebbi szállodába* kérjen szobát és várja mieg, míg az útlevele megjön. I
A jádi\'gazda fogta kabátját, botját, csakugyan leszállt a vonatról éa bement a községbe szállodát keresni. Kivett egy szobát és magára zárta az ajtót. A szobaasszony egyszer csak hallotta a folyosón, amint az uj vendég hosszú ideig járkál és hangosan morfondíroz: • \' , \'
- Majd jönnek az én seregeim, akkor nem kell nekem útlevél, akkor álmegyek Jugozlávlábia- I
A szobaasszony is abban a hi-í szemben lévén, hogy ittas lehet a szálló vendége, mosolygott a dolgon. Másiuap meg ls reggollaelt a somogyi embjer, azután elindult a hidon, melynek túlsó fele már jugoszláv terrilóitium. Azont^an a mla-gyar őrség vlsszatessékelto a jádi gazt®,-(aki hiábta erősítette váltig, hogy /őt) várják odaát a magyar csapatok, visszahozták éa bevitték az Ő££zobára, hogy Igazoltassák.
- Itt van, nl. a községi előljáró-ságl igazolványom\', hogy én a m!a-gyar király vagyok, — mondottá nagy büszkén a jádi gazda és előkotorászott egy hivatalos irásfélót. A határközegek elolvasták a községi iratot, amelyben aa áll, hogy a kérelmezőnek fegyvertartási en-dély kérelmét vissza kellett utasítani, mert az illető - beszámíthatatlan- \' i
összenéztek a kis őrszobán. Most már megértettek mindent. Most már valóban igíufioHa magát a szegény : »magyar király,* akit most már hozzásegítettek, hogy minél előbb \'visszajuthasson kis falujába-
Akik IdQlt székrekedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetes „Ftrenc Józsel" kescrflvlzet egy pohArnyl napi adagokban, kissé felmelegítve, mindig reggel éhgyomorra. Az orvosok ajánlják.
- Saját érdekébea és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopttoln ButoráruhAx őo.I mUbutor-klál-
Utisát megtekinti, vételkényszer nélkül.
ffllltiPAlr asztali ,áraPák\' kirakatvilágitók, UIIIUnM, világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujak és használtak.
, triulUin lakéh.-t l,í« f.lk..««»ak.
Elektron.
4
ZALAI KÖZLÖNY
JÖLMSLI
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hazai és külföldi gyártmányok, csodás választékban raktárra érkeztek ós vótelkényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában,
h
Zrinyi—Kaposvári Turul SE 4:2 (3:0)
Csúszós, méíy talajon ütközött meg a két kiesésre álló csapat. A küzdelemből megérdemelten a Zrínyi csapata került ki győztesként. Jogosan rászolgált a győzelemre, mert miucteii részéboa jobb volt, mini a szétesően játszó nagynevű ellenfele. Haracsl helyén Flumbort-tal, egyébként szokott felállításban szerepelt a Zrinyi. A győ»eiem kivívásában oroszlánrésze vanyPum nagyvonalú játékának, x mellette szinte szárnyakat kapott Boda és C&öngey, ugy hogy megérdemelten kerüli a hél legjobb ama .ér vidéki 11 közé.
Mindjárt kezdés után a Zrinyi ragadja magához a játék irányítását.-A 2- percben sarokrúgás a Tunul ellen, .JFlumfcfxrt íftigja, Jti luc-hktai labda kicsúszik a kapus kezéből,\' Csöngey résan van és habozás nélkül kapubu rúgja, 1:0. A dugó
ulán is a Zrinyi van támadásban. Ujabb gól a 15- percben esik. Pum ideálisan ad Bodának labdát, aki Csóngey elé jálszlk és .máris 2 :0-ra .vezxit a Zrinyi. A 41. percben Flum-Üort okosan ad Csöngeyhez, akinek gyilkos erejű lövését a kapus hálóJ ba ejti, 3 :0-
A II. félidőben a Zrinyi csökkenti az iramot és a 2G- percbon Molnár révén 3:1, majd a 27f- percben Pomacsek góljával 3 : 2-re (avit a Turul- Ezután a Zrinyi és b k p és Pum szép kapásgóljával 4 :2-re ba-állítja a végeredményt.
A Zrínyi minden tugja dicséretet érdemel a nehéz talajon .való lelkes játékáért. Az ellenfél csapatában csak a csatársor ós( a két hátvéd üti meg az első osztályú szinvonalat.
Kasl játékvezető kifogástalanul Iái la el tisztét. , ///.
Az NTE vereséget szenvedett Pécsett
Zsolnai Oyár Péca-NTE 2:1 (2:0)
Tarzáu fogságban
John Weiasmüller Tarzán filmjelnek sorozatában a Tarzán fogsága nem olyau íélegaetfolytóan izfjil-miu talán, mint az első Tarzán filmek, de több lélek van bennük. A gonosilelküj Fiók kapitány el akarja fogni a vadon királyát, Tarzánt, hogy Európába vigye - mutogatni. Partnerét és pajtását is el akarják vluul, de győz ax Igazság, a megértés, a szeletet, Tarzáu megmenti a fehéreket és a vadonban marad partnerével együtt- A mese közten néhány nagyon szép felvételt s pár kllüuó jelenetet ls látunk, bár a vadon életéből és az uszójelenelek-bőh ezúttal kevesebb van- Megindítóan kedvesek ós szépek ,azok a jelenetek, amelyek Tarzán emberi érzéseit iputatjék. Izgalmiakban sem szegény a film- John WuissmŰHer Tarzánbati a megtestesült férfüdcál, partnere, Margüiet O Suliivan a kedvesség és a szépség. Emlitépfro érdemes Jelenelfoküt ad a filmben Tfcrxán kis majn^i és a Tarzán filmekben állandóul szeieplő >hösc vadész (kiUltté szinész !>.
A kisérő Walt Disney színes trükkfilm azinben, ötleitxm, ziené-bon és kivitelbon egyaránt élvezetes. Aíí egész műsort élveztük.
M>y»ttnn I Íífi- ÍM röi M0k8p«ay«k
minden nagyságban nagyon olcsón kaf hatók Sohütznél.
& tfllfó Zrinyi Siklós és az olaszok
Irta: dr. Lápo.y Malter Jeuő 5
A XVII. századnak cz a két kiválósága már csuk azért sem érthette meg egymást, mert amilyen öntudatos, gerinces és szabadságszerető volt a bán, épp oly megalkuvó természetű volt az osztrák: hadvezér fölfelé. Zrínyi imádta faját és inaszakadtáig védte nemzetének jogalt; viszont Montccuceoliban nem élt semmiféle mtnzcli öncélúság. Nem tudta, mü a sérelme, vágya, szenvedése a magjainak, mert benno nem lobogott nemzeti érzés. Az akkori udvari politika vezetői pedig annyiM gyűlölték basánkat, hogy ebben a mérgezett légkörben Montccuccoli lelkének is meg kellett métclyeződnie. A rövidlátó és a magyar sóvárgásokat nem ismerő osztrák felfogás ugyanis abban a téves liiedelemben csúcsosodott ki, hogy a magyar rebellisek veszedel-mesebl>ek az udvarra, mint bármely más ellenség. A csáBzári luidrezérck nem is gondoltak komolyan Magyarország felszabadítására. Beérték azzal, ha a törököt távoltartják «z osztrák birodalomtól.
■ Hogy ez a szándékuk nem kósza mendfmoti(Iából, hanem ténvokből táplálkozott, beigazolták a későbbi események <é< a felháborító vasvári béke. így pl. löfil-ben, mikor Lipót császár Montccuccolit azért küldte le Érdél vbe, bogy a török állal szorongatott Kemény János fejedelmet kiszabadítsa a balkáni sárkány karmai közül, az olasz,
A Pécsujhogyen lejálsz-.tt mérkőzésen, melyet yiléz Adorján kaposvári biró vezetett, kikapott az .NTE- A 16. perban Hodusz eredményes, majd a 80- pr reben Varga ló a hálóba- Fordulás után a ven-
hadvezér szántszándékkal cammogva indult a keleti végekre ugy, hogy mire odaért, a török feldúlt ós felperzselt mindent, sőt Kemény Jánost is kiszorította Erdélyből. Mindez anélkül történt, bogy Montccuccoli csak egyetlenegy török janicsárt ls Látott volna. Pedig ez lett Yolna az első ragyogó alkalom ari«, hogy csalhatatlan hadi módszerét megcsillogtassa. Ha Bécs ezt a csúfos kudarcot mulasztásnak arinődtette vo!na, akkor a kondottie-rét okvetlenül elcsapta volna. De nem esapta el, sőt bokros érdemeiért 1663-bnu az összes hadak fővezérévé tetto meg.
Montccuccollt erdélyi sétalovaglása mintt i>crszc sok gáncs érte. A magyarság uton-utfélcn szidabnazta és gúnyolta. A fővezér — ugylátszlk _ maga is rcstcltc gyászos szereplését, mert szégyenének szépítésére röpiratot irt és ebben az alája rendelt magyar csapatok gyávaságával és meg-bktotatlanságával próbált takarózni. No hiszen a ■ puska|>o/os természetű Zrinyin-k több se kellett! Erre, az egész nemzetet gyalázó szennylratra ő adott méltó választ Röpiratában keményen visszautasította a császári tábornok vádjait és az ö homlokára sütötte frá a gyávaság bélyegzőjét. Szemére vetette, hogy noha erős hadsereget adtak a kezére, mégse tudott veje semmit se kezdeni. Hadjáratában elpusztult Kemény János fejedelem\', elveszett Erdély, tönkrement minden^ csupán a vezérnek nem esett semmi b»ja. Kérdőre vonta, miért nem adott ;móddt\'ia .gyávának, n^vezelt hadnak, Iwgy^negmutassa mit tud? Miért uetn
dégek nagy erővel rohamoznak, de eredményt <£sak a percben érnek el Csáki ll-esből lőtt dugójából- Jók voltak : Antal és Sértő, illetve Csász. . t ,
bocsátkozott harcba a törőkkelí Miért nem követte Regulus tmácsál? Azt, hogy: «Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel.?
Montccuccoli csak ürügyre várt* hogy Zrínyinek a kölcsönt visszaadja. Erre 1664 ben nyilt kedvező alkalom, mikor a kanizsai basa tiltakozott a Mura partján — a fegyverszünet tartama alait — épült Zrínyi uj vár építése ellen. Bécs urai, hogy a törököt fel ne ingereljék, no és hogy Zrinyin is bosszút álljanak, ráparancsoltak, hogy ísdvéh\'cz niőtt, lcgdédelgetcttebb erődjét, kntelyet a kanizsai basa támadásai ellen a saját t rülctén emelt, sajátkezüleg rombolja le. Szörnyű követelési A gróf éktelenül felháborodott. Talán a féllábát hamarább tudla volna feláldozni, mint ezt a becézett művét, melyhez a szükséges köveket ő maga is segített talicskázni.
Ámde hiába tiltakozott a kegyetlen parancs Jelien, a hadvezetőség nem Iá-gito\'t. Miklós ennek dacára sem engedelmeskedett. Nem volt hajlandó magán harakirit elkövetni. A vár sorsát végre Ss a török pecsételte meg. (1664 julius 7-én ugyanis a légrádi Pázsiton 30.000 főnyi hadával henyélő Montccuccoli Jelenlétében é< szemeláttára felrobbantotta az erőd falait Zrínyi rettenetes fájdalmára. így vett magának elégtételt a császári hadvezér a magyar főúr röpiratában ellen - cincit tárgyilagos és jogos támadás miatt.)
A befejezett tények után persze hasztalan törte össze kardját és hasztalan dult-fult a bán ZrinylujVrtr tör-I melékeiből többé sohase támadt fel
Kikapott a Nagykanizsai Vasutas Csurgón
Csurgói TK-NVTE 2:1 (2:1) VF 11 zctto Fűrst Durva mérkőzés, szerencsés győzelem. Góllövö: Rysavy h Ladányi (ll-esből), illetve Mihalecj Rysavyt CsTK a játékvezető kiálli-tolta. j
Kerölet! eredmények
KRAC-Barcsi IOK 5:0 (2:0).
DAVC-PEAC 5:2 (3:1).
PBTc—fiBTC 5:2 (1:2). Nagy infj. icpetés. I
Nemzeti Hga eredmények
Phöbus—Szeged FC 2:0 (1:0).
Hungária—Ferencváros 3:3 (2:2).
Budai .11.-Elektromos\'5 :1 (4:0).
iy. kcr. FC-Hnladás 1\' :0 (0:0).
Nemzeti-Budafok 4:0 (1:0).
NZTE—NTE 4:4(1:1)
Helyszűke minit az NTE—Zrinyi Spitzer-kupa mérkőzés beszámolója a következő számra marad.
- KUpal ágyterltők, függönyök, vit-rázsok gyönyörű mintákban 8ehützaól.
OYAmnBLBP:
BUDAPEST, XI. LBNKE-UT 117.
a gyönyörű solyouifészek. Sőt maga alá temette ábrándiait, terveit, szerencséjét é* életét IS. Montccuccoli durva magyarellenes cselekedeteire « borzalmas vasvári\' béke tette rá a dia-démet. Ifczzel vetct\'.e el a k\'éfrÖ»»M Wesselényi-féle összeesküvés sárkányfogait. Gs ez vonta maga után az égési Zrínyi-család szörnyű tragédiáját is.
Tmc, ilyen ellentét tátongott Monie-cuccoli és a magyal AchlUes között! Ezért nem érthette meg egymást solu korának ez a két vitéz ós nagytudásu flii. Pedig ha összefogtak volna, csodákat művelhettek volna.
Elmélkedésünket nem is fejezhetjük bo \'méltóbban, mint ha a kursáneci crdőrcngetcgben málladpzó emlékoszlop tulálö sorait Idézzük: .Itt ludt meg/ Zrinyi Miklós, ki bátorságot, keblében, a győzelmet nevében, a villámot kezében, a derűt orcáján, az okosságot a tanácsba magával vitte. Fabius bölcsességét egyesltet\'.e — habozás nélkül, Nagy Sándor szerencséjét — vakmerőség nélkül. Veszedelem idején clőve ment, hogy kövessék. Vitézség\' vei megállitá az ellenséget, """hogy győzzön. Az Egyház Makkábeusát, a török Szkánder béget látta bonue.»
íme! így siratja meg egy német vers. Hát akkor hogy ne siralnók mi magyarok, akiknek büszkesége, fáklyája, védőpaizsa és reménysége voltl
Tanuljunk tőle önbecsülést, kitartást, hazaszeretetet, önbizalmat és higy-jük cl neki, hogy: «Még sok aranyért sinoa jól eladva egy nemzet szabad-
1981 április 7
zalai közlöny
ON IS NEZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
(P. Clrfusz Vlktorln)
plébános Zalaapáliba utazott, ahol égynapos lelkigyakorlatokat tart ben--plébánosok részére.
- (A pálosperjel előadása agykanlzsán)
Szombaton délután n kegycurend> Imnázium tornatermében tartja e)ő-dását vetített képekkel P. Zembr-uszky Mihály, a öécsl pálos-rendház iirjclc n oensztocnowal kegyhclyről, engyclország nevezetes városairól, ué-►éről és mindarról, ami bennünket ma-yarokat érdekel a lengyel-magyar ba-átsággal kapcsolatban. Az előadásra lhlvjuk a város közönségének figyelnél. (:)
(Dr. Szűcs Imre piarista tanár,)
aki a nagykanizsai rendházból ke-&lt Veszprémbe s az oltani piarista mnáziuiuban is élénk tevékenységet jt (ki a cserkész-élet szervezése terén, itmentésért kitüntetést kapóit. Hősi botorsággal megfékezett megbokrosodott lovakat és ezzel több emberéletet mentett mco. A IV. cserkészkcrülct feszpréml vándorgyűlésén gróf Teleki Pál főcserkészla város és vármegye Előkelőségeinek ^et^n^l^ben nyújtotta át tlr. Szűcs Imrének u kitüntetést
i- Kath. Népszövetség Nagy-íjécsén)
1 Vasárnap Nttgyrécsén gyüléi kere-ftben inrgulakult a Katolikus Nép-Követség, amely n az országos köz-flont kiküldött^ beszédet mondott, lígy-lázi elnök lett Kozma György j)lébá-ios, világi elnök Seheller főjegyző. I — (BélyeggjrfljtSk Ulálkoxéja) Hétfőn •élután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kla-
|WUiól>ÜU.
- (Eljegyzés)
Aigner Mnrgit és Jóny Imre m. kir. tüzérfőhadnagy április 4 én lartollák eljegyzésüket. (Mindin külön értesítés helyett.) (tf
- (Szigeti József kitüntetése)
Szigeti József, a világhírű magyar hegedűművész, aki az angol királyné felkérésére zsüritagságot vállalt a brüsszeli Ysaye-hangversenyen, nagv kitüntetésben részesült. A belga király ünnei>élyes kihallgatáson fogadta és átadta neki a belga Lipót-nnd lovagkeresztjét.
— (Vasárnap filléres |ön)
Vasárnap 10.37 órakor filléres gyors érkezik Budapestről Nagykanizsára, a vonat Balatonszentgyörgyön is vesz fel utasokat és este tt 0.05 órakor indul vissza Nagykanizsáról.
— (A pedagógus-összejövetel)
sikere minden eddigit felülmúlt. Nagykanizsa összes iskolái képviselv0 voltak a népes családi összejövetelen, amelyen u kezdeményezők, özv. dr. Horváth Tivadarné polgári iskolai ta nár és Szakáll Gyula piarista tanár is jelen voltak. A tanárok és tanitók nagy családjának idősebbje, fiatalja kivétel nélkül kitűnően érezte magát ezen a nagyszerűen sikerült pedagógus-estén.
— (Az Izraelita Nőegylet)
jótékony céljainak szolgálatában állt a feketekávé est, amely az áldásosán működő egyesület sok tagját és azok baráti körét hozta össze egy kellemes, jó szórakozást nyújtó estére a Kaszinó ollhonlas termeiben.
— (Zenekari próba)
A szimfonikus zmekar ma, kedden este 9 órakor a zeneiskolában pfÖbát tart. (:)
— (Eltűnt leányt keresnek)
I?ódi Róza fiatal nagykanizsai csc-lédleány azzal níonl el hazulrólv hogy az orvoshoz vagy az OTI ba mcgv. Azóta nem érkezett vissza szolgálati helyére. Gazdája a lüfcny eltűnését "jelentette a kapitányságon. Megállapítást íiyert, hogy a leány som az orvosnál, sem az oTl-nál nem volt. A rendőrség keresi.
r — TtuaUhahu Po«xt6»yár a magya*
urlcsaládok bevásárlóhelyo. Közvetlenül a gyárból szállítja szlngyapjuszü-vetelt, angolos gyártási módon elkészítve. Évekro szóló megtakarítást ér el. Kérje a szövegminták költség- és
kötelezottségmentes beküldését. Trunk-hahn Posztógyár Budapest, XI., Lenke-ut 117.
— A tavaszi vértiszlitás
régi fiatalító módszer. Szabadltsu meg pzervezetét a mérgező téli salak-
Városi Mozgó. Még kedden és szerdán I
Emlékszik még Tarzanra ? vadállatokra, lélekzetfojtó Izgalmakra? bestiák és emberek harcára? össze-gy0|tve nem nyújt annyit, mint az 1937. év nagy
Tarzan fogsága
Főszereplök: Johny Weiimflller és Siilliwan.
Előadások kezdete kedden és szerdán 5, 7, 9 órakor. A k«dd-ez«rdal 5 órai előadások filléresek.
tói Darlnollal, mely szükség szerint adagolható és emésztését enyhén szabályozza. A Darmol Jó közérzést ős fiatalos karcsú testformát ad.
EMLÉKEZTETŐ
Április i
Légvédelmi előadás 5.kor s Nép-tnoié-
ban (dr. Prack István). AprUl. 7.
Légvédelmi előadás D.kor • Nép-moM-ban (Daléri Vilmos)
A,.111. «.
Légvédelmi előadás O.kor a Nép-mozi-
bsn (Bslázs Vilmos). Ap.lll. 9.
Légvédelmi előadás ö.kor a Néi»-mori-
baa (Véosoy Barna}. Aprill. 10.
Légvédelmi clOodás 6-kor a Nép-mozl-baa (dr. Prsck lelvén).
A,.111. II.
Szigeti Józse! hegedd hangversenye a Kaszinóban. Légvédelmi előadás 6.kor a Nép-mozi-
ban (Czégényl Károly.) Aprill, II. Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai eatjo 8-kor a Városi Sslnbuban. Aprill. 11.
Légvédelmi előadás fl.kor a Nép-moziban (dr. Deseő Mihály). Aprill. M.
Iyégvédebul előadás B-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv). Április II. Irodalmi Kőr zenekarénak hangversenye a színházban.
Április 7. szerda. Rom. kaL Hermán, Józeel. Protestáns Hermán. Izr. Nlzan hó 28.
Gyógyszertári «)|ell szolgála! e hé 15 lg a Merkly-Belus gyógyszertár f * klskanlzsal gyógyszertár.
ZALAI KÖZLÖNY
Srfrijk sötétbe borította ai e-jésr Rhöne-vldéket
l Páris, április 6 A llonl gázmüvek, valamint a Rbone-vidéki vlUamoemtlvek mun kásái sztrájkbu léptek. Ennek következtében az egész. Rho e-völgyc villany és gáz nélkül maradt. A tárgyalások még nem Indultuk meg, de valószínűleg még a mai nap foljUrnán megkezdődnek. A Rhone-völgyl nagy városokban teljesen megbéultja az életet a nagyszabású sztr^jkmozgalom.
APRÓHIRDETÉSEK
n.rtWlM.1 .11. lllllM. .1 Onn.p... 10 U4I. H niUr, mlnd.n to.ábbl u« S H\'lír. Uik/.np 10 MÁlfl «0 DIMr, mlná.n l.v.bbl uű 4 llll.r.
__,____iH, bér.utól, modern, uj áramvonalasat, azolld árWn, bárhova, Keni HMM Manónál rendeljen. — Teletonállo-ndl 2 22,
Sarasad Iftflta-MHakálalakat
legolcsóbb árak melleit Slern llvegea vitéz, Kérjen ajánlatot. —
Araaial, aaialSI magaa ára. ve
aaak. Bárány ékszerésa, Horthy Mtklóa-
■tiu. m
Sagár-ut 43. asámn_________
lakás raájna 1 re kiadó. Bóvebb.1 a kl
m
Májas elsejére kiadó káranu.ká. lakás mellékhelyiségekkel, vlzvezettkkel llálboáv-ulca 3. .iám alatti, emelelea Jiáz-ban Knaébst-lér la szám kapubejárallal. .....I Vöróearailhy-utca 0 977
alt ngi.t 7-9 óráig fog-latvl keresek. Benkö, Caang.ry-ut H. 985
Petótl ulca 8. azárn alatt 2 asobáa ud ml Mtá. mellékhelyleégekkel májue I le
mere utca 9. SS.
bejárónál letveezek Sre-
Szép 2. asobáa laké a mellikhelylaégek-kel májas 1 re kiadó BaJzan. 9/a. 990
Jó állapotban lavó molorfcarákptr
megvételre kereatettk. Bóvebbet Kelemen Reasó céinfl, Deák-tér 9. 991
OalaUMhlaá* Hadé, két kM.I> láap. okain eladó Deák tár 2 9%
Bly ezoba. konyháé, vliveielékca lakéi .májul I re kt«4á Eraaébel-ér 2.
I nyitva réggel 6 órától este • óaálf (héttő, azerdn, péntek délután kaddao agéas nap nőknek).
Kiadja a laplula|donoa Kóigaidaságl Rt. Uulenberg Nyomda éa Délratal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Peleiéi kiadó 1 Zalai Károly. Interurbán lelefon: Nagykanizsa 78. szám
The Beat
kerékpárok
és slkstrészek legolcsóbb érbsn, réazletflzeléire is kaphatók SeUeelaga. Gyula vaikereskedónét. Ugyanott sladé egy l-es és egy 2-es Veetkeá....krá.y
5054/1937.
Árverési hirdetmény.
A Vörösmaily-utca 34. sz. házhoz tartozó kertben egy darab kidőlt meggyfát a helyszínen tartandó nyilvános árverésen I. évi április hó 8. napjáji d. e. 10 órakor a legtöbbet Ígérőnek eladom.
Nagykanizsa, 1937. évi már-cius 17-én.
\'__Polgármester.
Uj világgazdasági értekezletet kezdeményez Belgium
AviUa, Amerika it Franchortlág ill a Itrvek mSíőll
London, április 0 A Daily Mail fcllünésl kelti keddi cikkében uzl li-Jn, hogy kísérletek kezdődlek a világgazdasági értekez-let felújítása érdekében- A ^kezdeményező szerepel Belgium vállal):!, dj mögötte Anglia, Amerika ós
Finnclaország áll. A négy oi-szég ar elmúlt napokban eíre vonatkozólag fi ntos tanácskozásokat tarlóit, és azon megvitatták, hogyan fogadni .1 világ a gazdasági értekezletet. A lap értesülése szerint Belgium vállalta a kezdeményezést.
Közelharc két rendőr és egy pesti műhely szerelői kőzött
Kit rendőr súlyosan megsebesült
Budapest, április 8 Budapesten az egyik autószerelő műhelyben egy Ismeretlen soffőr ri^gvert egy kisfiút, nílne a házban lakó asszony rendőri hivoít. A sof-főr azonban a rendőri is megtámadt:!. Az asszony erre másik rend-
őrért szaladt. A helyszínen dolgozó 10 12 fiatalember aaonban urend. őiőkkel szemben a soffőr segilséKó-re sietett. A súlyosan sérült két rendőr lámadól közül eddig csity egyel sikerült elfogni, Szollár Islválí személyében. A többiek kézi-pkerl-lésére a nyomozás megindult.
Z IO P-ért vettem a félliteres höpalaokot
SZABÓ ANTAL spor tiizletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
Nem puszta álom a reménység,
tehát a most meginduló 38-lk osztálysorsjáték. ban nálam vásárolja meg szerenc%áthozó ■orsjegyelí
I. kir dohánynagyárnda Horthy liklós-nt 2.
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngrass-keverék • Pizsltkeverék árnyékos helyre Pázsltkeverék napos helyre legmegbízhatóbban és legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZEGŐ oéan«l kapható.
JSl
Hirdessen aZalai Közlönyben
1987. áprllll 7.
Sav. VaetatVtanéaé szül. Pál VlklérU, Gyula, T.ru. térj. Ho.vátk láz»f.é és Sándor lájdalommal, de latén akaratában megnyugodva jelenltuk, hogy felejthetetlen drága jó édesanyánk, anyós éa rokon
özv. Pál Gynláné
atfil. Czángl Toréxla
április hó 5-én este i/t8 órakor, életének 79-Ik évében, a haldoklók szentségeivel megerösitve, jóságos, nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait április hó 7-én délután 5 órakor fogjuk a temető halollasházában a róm. kat. egyház szertartásai szerint beszenteltetnl és a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat az elhunyt lelkiüdvéért a szenlferenc-rendick plébánia-templomában f. hó 7 é(i délelőtt "»9 órakor lesz az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1937. ápr. hó 6-án.
laton velőd drága jó anyánk, mlg újra találkozunk ! Nyugodj békában 1 Horváth Józaef, veje; Pál 8ándornó szül. Horváth Aaálla, menye.
özv. Sommer Edéné szül. Kiuger Herraln, valamint ösz-szes testvérei és az egész rokonság nevében a su\'yos csapástól megtört szivvel tudatja, hogy a legjobb férj, testvér és rokon
Sommer Ede
eeálllté
60 éves korában, legboldogabb házasságának 28. évében folyó hó 6-án hosszas szenvedés ulán elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 8-án délután 4 órakor fogjuk az Izr. temető halottasházából örök nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 1937. ápr. 6.
Nyugodjon békében I
Ksrti fózelékmagvak, virágmagvak, Pázsit-fú magvak, Péti-só műtrágya,
FüTOR—PEKK
Hutter-féle olajpogácsa keverék, Oy a mBlosf a>védelmi-szerek
Beszorezhetók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédaltnlaxe-rek, gép. zsák, atb. karaukedáetbon Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. tA bíróság meltott)
Eiimm *—j
inkt a halyl kereakodékMl I puraokaál aaazasaa bal
U*tutol*>~" M. m*art«»» Nyo«* éa IUImM l^féi Váltat. UajnxwdáláUáá. KaoMMl UWU. IUÍW. Zakd Iáról,.)
77a Évfolyam 77. szám
Nagykanizsa, 1937. április 8 csütörtök
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Uadótil.slst: PM 5. szim. Wtaup détuUn.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Előfizetési áis: egy hóra > pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kladóliIvalall telefon: 78. sz.
ló hírek a nagyvilágból
A keszthelyi statisztika szerint a városkában kiadott építkezési engedélyek száma 1937 eLsö három hónapjában 30 száz&lékkal nagyoblb, mini az előző év első negyedében volt. í

Í8Ö végén 99-j6(S7 a magyar telefon-állomások száma, most pedig 103 685. (Londonban 19S6lban 1007 millió telefonbeszélgetés volt, 78 millióval több, mint az előző évben.)

A kormány terve elkészült az állástalan diplomás tömégek problémájának gyökeres megoldására.
Budapest székesfőváros közélelmezési ügyosztályának jelentése általános olcsóbbodást jósol az elkövetkező hetekre.

A magyar rádió-előfizetők száma az UtöTfcö egy év alatt 8 százalékkal emelkedett.
Hegedik; Lóránt mondta a TÉBE közgyűlésén :
— Remélhető, hogy a mezőgazdasági helyzet javulásával a hilel-
kőtöttség korlátai javubd fognak-•
A Nemzeti Újság Írja :
— Kedvező jel, hogy az építési auyag-piaoon az üzleti forgalom élénk, a téglagyáraknak már alig van készletük... A szakma felkészült, hogy az építkezések fellendülésével előállt nagyobb keresleteket
mindenhol kielégíthesse.
*
Hatalmas rádiumérc-telepeket fedezlek fel Kanadában, ügy hogy a rádium ára hartriadái^a csökkent.
A Pénzintézeti Központ a köztisztviselői kölcsönök B millió pengős hitelkeretét 7 millióra omo\'to fel. J
Az angol költségvetés í\\5 millió font sterling felesleget ért el, amely nek felhasználásával rendkívüli adósságtörlesztő alapot létesítettek.
A világ széntermelése 1937 februárban 7.8 millió métermázsa vo\'.t, 146 százalékkal több, mint az előző februárban. A szénszállítás
közel 20 százalékkal emelkedett •
A Magyar Munkaadók Központja nyilvántartása szerint a foglalkoztatott gyáripari munkások száma az elmúlt év utolsó napján 1610.900 volt, oly magas, amilyen az utóbbi 10 évben egyszer sem, 1928 december 81-ón Is csak 161.800 volt. Különösen örvendetes jelenség, hogy a kézműiparban foglalkoztatottak száma is 4 -5 százalékkal emelkedett az 1935- év utolsó negyedéhez képest, ami arra
II miniszterelnök minól előbb meg akarja kezdeni az állástalan Ifjúság elhelyezését
A pénzügyminiszter kétórás expozéjában Ismerteti a tervezett beruházásokat
Budapest, április 7 A húsvéti szünet után ma indult meg a politikai élet. Ma, szerdán esle negyed 7 órakór tartja a Nemzeti Egység Pártja értekezletét, amely ünnepélyes jellegű lesz és ennek keretében leplezik, le néhai Gömbös Gyula arcképét- Az ünnepi beszédet Hóman Bálint kultuszminiszter mondja. Az értekezlet második részében térnek át a belső ügyekre és az időszerű po-lilikai kérdésekre. ! \'
Fablnyi Tihamér pénzügyminiszter a költségvetésről és egyéb kér-> désc-kről tájékoztatja a pártot. Fablnyi beszédét, különösen a beruházásra vonatkozó terVeket, nagy érdeklődéssel várják.
Ugyancsak ma este tart értekezletei a Független Kisgazdapárt és a Kereszténypárt is.
A megindult poUUkal élettel kapcsolatban a politikusok figyelme Fabinyi pénzügyminiszternek a Ház ülésén elmondandó expozéja felé irányul- Fablnyi a Ház holnapi ülésén két órás expozéjában ismerlek a költségvetést és a tervezett beruházásokat. A második igen nag> érdeklődésre számot tartó
kérdés : a diplomás ifjak elhelyezésének ügye- Hóman Bálint közokta-lásOgyi miniszter tervezetét már a tegnapi minisztertanácson behatóan megvitatták, azonban csak az elvi keretet határozták meg, részletekbe még nem bocsátkozlak-
Darányi Kálmán miniszterelnök-nefc az az álláspontja, hogy ezt az akciói minél előbb le kell folytatni, mlérl is pénteken ujabb minisztertanácsot tartanak a diplomás ifjúság elhelyezkedésérek kérdésében-
Az értelmiségi munkanélküliek el helyezéséről szóló tervezet egy több évre szóló programot ölei" fel.
Egyes lapok máris közöltek híradásokat, hogy a kormány hány diplomás ifjút akar elhelyezni és hol akar ezeknek munkát biztosítani- Hóman tervezetét azonban a kormány tagjain kívül senki sem isméd és igy - mint illetékes körökben kijelentették —. a lapokban megjelent hírek ném egyebek, mint kombinációk.
A tervezetet a Ház holnapi ülésén általánosságban Ismertetik, majd a minisztertanács után hozzák azt részleteiben is nyilvánosságra.
A baszk kormány kiüríti Eybar városát
összeomlott a vörösök aranjuezl ellentámadása
Salamanca, ápri\'is 7 A biscayal fronton történő nemzeti előrenyomulás miatt a baszk kormány máris intézkedett, hogy Eybar városát kiürítsék.
A nemzetiek a tüzérségi tüz segítségével egyébként tovább folytatják az előrenyomulást-
Aranjuez közelében a vöitös kistársasági csapiltok az éjszaka ellentámadást Intéztek a nemzettek ellen, kik a támadást Idejében észrevették és a támadást visszaverték, suk hadianyagot és lőszert zsákmányollak.
A harcokban tevékenyen részt vetlek a vnemzetlek hadihajói is, a
melyek a .partmenti előrenyomulásokat ágyútűzzel támogatták. 1
A nemzetiek hudihajól az elmúlt napokban ismét elfogtak több vö* rös hajót, amelyek a vöitöíflk részére hadianyagot akartak szálli\'ani Ceulába és Malagába.
A nemzetiek rádiója felhívást intézeti a vörös csapatokban küzdő spanyolokhoz, hogy adják meg magukat, mlg nem késő és pártoljanak el a vörösektől.
Madrid, április 7 Az északi egyetemi városrészben
heves harcok kezdődtek. A. harcok eredményeiről eddig je\'entés nem érkezett. (
mulat, hogy a javulás már a kézműipart is eléri.
Dr. vitéz Gyulay Tibor, a budapesti kereskedelmi és Iparkamarán főtitkára Írja : — Az álta^nosan javuló gazda-
sági helyzet az államháztartás adataiban ls visszatükröződik- A folyó költségvetési év első felében az állami közigazgatás feleslege 17 millió pengővel emelkedett, mig az állami Üzemek hiánya 7 millió pengővel csökkent-
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban) Ország:
Juhász Gyula, az Ismert költő, aki idegbaja miutt hosszabb idő óta visszavonultan él Szegeden, veronállal megmérgezte magát és meghalt
Budán a Színkör lebontása után « Horváth-kertben egy 1200 személy l>c-fogadására alkalmas uj szinházat építenek.
Odry Árpád holttestét az éjszaka fclrnvatalozták a Nemzeti Színház előcsarnokában és 4 órakor kisérték ki a Kerepesi temetőbe. A gyászbeszédet Kiss Ferenc mondta az elhunyt művész felett.
Miskolcon a HONSz 100 hadigondozottja között 30.000 négyszögöl földet oszt ki.
Budapesten lettcnérték Banyó Margitot tiltott kolduláson, ok:n"k lakásán 80.000 pengős takarékkény vet talállak.
Szabady István 27 éves felesége Kmmy nevű 3 év«s kislányával és 9 hónapos István fiacskájával a Dunába ugrott. i
Anselmi Anselmo, az olasz korjKi-rációs minisztérium munkaügyi főigazgatója Budapesten nagyszabású előadási tartott a korjKjrációk szeredről a Tascista gazdasági rendszeréi* n.
Bácsmegyében a Tiszán felborult egy komp, aracjynek^jo utasa volt, egy asszony és "egy gyermek a vizbo fulladt, a többit kimentették.
A baranyamegyei Mágocson az esőzés következtében összeomlott Hint-ner Jakab háza és maga alá temette az egész családot, egy 6 éves leányka és másfél éves fiúcska meghult
Vltég:
Anglia és Franciaország hajlam-dó egyoldalúan is garantálni Belgium sértetlenségét. *
Slauning vdán mfnisZterelnöü Londonban az é§?;aki államok katonai védelméről tárgyalt az angol külügyminiszterrel.
Matyii szélső jobboldali képviselő vezetésével egy nagyobb csoport francia képviselő érkezett Bécsbe, akik valószínűleg Budapestre ls ellátottainak.
Az uj budapesti német követ-jelölt mint Berlinbői jekaitik Erdmannsdorf Oltó követségi tanácsos.
Keresztély dán királyt könnyebb lovas baleset érte
A nemzetközi frontharcos bizottság, amelyben Magyarországot gróf Tflkác8-Thbl,w»y képviselj .Rómáiban megkezdte tanácskozásait.
Az olaszországi körúton levő Pa-leszlrina kóruS az udinei Theatro Odeonban, különösen a Kodály müvekkel, rendkívüli sikert aratott.
Lapzárta :
Hevesmegyében Bükkszék község határában hatalmas olajmezőkre bukkantak, amely az előzetes jelek szerint napi négy vagon nyersolajat ad-
A letartóztatott GPU vezéréi, Jagodánál házkutatást tartottakt:
HALAI KÖtLÖHY
\\%3t. áj
10 millió font értékű ékszert, 6000 font sterling értékű angol és japán pénzt, pincéjében pedig 700 üveg legfinomabb francia pezsgőt találtak. | | ( |
Az eltűnt Douglas nevű utasszállító repülőgépnek ronwdra most találtak rá Arizonában: a gép alatt feküdt a nyolc utas mogszencscdctt holltesc. A vizsgálat szerint a gép leszállás közben gyulladt ki és elégeti.
Benes cseh elnök, miután belgrádi u (ja teljes kudarccal járt, ma vissza ulazotl Prágába azzal a szomorú tudattal, hogy nem sikerült a külföld feelé a kisantantállamok egységes sze repeltetése.
Kidolgozták az Idegenforgalom fejlesztésére vonatkozó terveket: felépítik 4 és fél millió pengővel a tabdm gyógyszállót, emeletet húznak a Gellért szállóra.
Budai Árpád, a neves archeológus, 68 éves korában gyomorrákban elhunyt.
Lublóváry György állására,\' Vigyázó kastély és muzeum gondnoki állására 1200-an pályáznak.
Számot női bajnál végleien nagy megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra félpohároyi tcrmésietes .Ferenc József kcserQvlz azáltal, nogy a belek tartalmit gyorsan felhígítja és akadálytalanul klürili. azonkívül pedig az emészlfozervek mű ködését lényegesen előmozdítja. -Az orvosok ajánlj át.
Csütörtök
■UDApEST 1 6.45 Torna. — Ulána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 1020 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Az Egyetemi ülnek karok éneknégyese. — 1230 Hirek. — ia20 Időjelzés, időjárásjelen-tés. — 1330 Cigányzene. — 14 40 Hírek, ^k. — 16-15 Dr.\' Basch Imre előadása. - *\'645 Időjelzés, hirek.
17 Kertészeti időszerű tanácsadó. — 17.30 Hanglemezek. — 18.15 Csiszár Béla frlőadása. _ íso A rádió szalon-zcűckara. — 19.10 Dr. Szendy Károly előadása. — 20 .A csoda.. Hangjáték 9 képben. — 21 Hirek,, — 21.40 Hermáim Buciul zongorázik. — 2210 Idő-járásjelentés. - 2250 Felolvasás. -23 Az 1. honvédgyalogezrcd zenekara.
— 0.06 Hirek
SUBAPEST n.
17 Hanglemezek. — 18.55 Angol nyelvoktatás. — 19.30 Dr. Vávzy Péter előadása. — 20 Leidenfrost Ica énekel. - 2045 Hirek. - 21 Öreg cigányprímások zenekara.
B£CS.
12 Szórakoztató zene. — 13 Lemezek. — 13-10 Bruckner; IV. szimfónia. -- 16 Divatos dallemezck.
17.30 Regner mezzoszoprán — 17.50 Dalest. — 18.10 Színházi hangverseny.
— (19.10 Zenéa haagulatképek — 20.10 Szomorújáték.
. i AprllU 8, catttörtök. Rom. kat Dénea pk. Proteetána Lldla. Izraelita Nlsan hó 27.
OyéRynwtárl éjjeli aolgálat e hó 1W« • Merkly-Betua ryóg^wtáré. a kkkaatosal gyógy«ertár.
C+JtoU nyitva reggel 0 órától eete 6 éréig (hétfő, szerda, péntek délután ktáden *gén nap nőknek).
Kétszeresére emelkedett taglétszámmal tartotta meg a Baross Szövetség elsti évi nagykanizsai közgyűlését
A Baross Szövetség nagykanizsai szervezete egy esztendős múltjának eredményei fe\'.elt tartott seregszemlét most, amikor első évi rendes közgyűlését saját otthonában megtartotta. Az eredmény: — megizmosodott, öntudatossá Vált a nagykanizsai Baross-szervezet. Bebizonyította életrevalóságát és tetterejét, egyben a Baross-programihoz való hűségét. Ahhoz a programhoz, amely ..senki ellen — önmagunkért. Jelszóval tőmöritette a keresztény kereskedő és iparos társadalmat
A nagykanizsai Baross egyévi munkásságának legfőbb eredménye, hogy — sok korábbi sikertelen kísérlet után >— ma ls él, sőt: tagjainak száma elérte a 200 at és egész évi munkája komoly értéket Jelentett a ben.ie tömörültek számára. Ez a gyökérverés a siker jegyében Indult el Nagykanizsán.
A közgyűlésen megjeleni dr. Knitky István polgármester, vitéz Bentzik Lajos kormányfőtanácsos, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Reisch Béla biztosító intézeti főnök, Filó Ferenc igazgató, dr. Knausz László ügyvéd és várakozáson felüli számban a tagok, az elnöklő vitéz Tóth Béla, Unger UUmann Elek kereskedelmi tanácsos és Teutsch Gusztáv elnökökkel az élen.
A Magyar Hiszekegy után vitéz Tóth ügyvezető elnöki megnyitójában utalt Darányi miniszterelnök és minisztertársainak kijelentéseire, melyekkel elkötelezték magukat a Baross-eszme mellett. Kérte a tisztviselőoszályt, hogy támogassák a Szövetséget pártoló tagságukkal, inert • elérkezett az összefogás ideje, amikor ki kell építeni a keresztény gazdasági életet, hogy annak ipara és kereskedelme egy nevezőn haladhasson.. Szembeszállt azzal a felfogással, hogy a magyar nem jó kereskedő és nem Jó iparos. A Baross Szövetség célja, hogy a műit hibáit helyrehozza, a keresztény ifjúsággal az ipari és kereskedelmet megkedveltesse. Ha ezt elérik, nem lesz olyan égető probléma az ifjúság állás-talansága, mint ma.
A következő év munkaprogramját
igy adta meg az elnöki megnyitó: 1. ifjuságunk n.\'velése a keresztény iparra és kereskedelemre, 2. a hitelnyújtások
megkönnyítése, 3. tómegeikekk közős árubeszerzése, 4. a tagok védelme minden vonatkozásban, 5. a szeszkönyvvezetés eltörlése, G. intenzív részvétel a városi és megyei közéletben, 7. liclyi-ség-bővilés, hogy a tagok ott szóra-1 kozást is találjanak, 8. a kereskedő-tanonciskola fejlesztése.
Dr. Boda Károlyr4Ukári jelentése következett. Egy idézel bé$le: -Nem egy nagy nemzeti probléma megoldásának kulcsát tartja tarsolyában a megerősödött, anyagiakban is gyarapodott, a tiszta keresztény erkölcs alapján álló magyar kereskedelem és, ipar. Az a keresztény kereskedelem és ipar, amelynek haszon kulcs-törvényét Krisztus jelölte meg, amikor azl mondta: — meg kell adni a munkásnak az ő bérét, mert inó\'.tó arra. Ez az örök törvény volt és lesz alapja o keresztény kereskedő ós Iparos megbecsülésének, anyagi és erkölcsi gyarapodásának..
A titkári Jelentésből megtudjuk, hogy a Baross Szövetség Nagykanizsái! 102 taggal alakult meg s ma már a tagok száma 200-ra rug. Az ehn\'ult évben 15 választmányi ülésen tárgyalták meg a tagok és a közősség ügyeit, a melyekben a központ és a liolyi hatóságok jóindulatú támogatásával sok eredményt sikerült elérni.
Dr. Boda Károly beterjesztette a pénztári jelentést, amely 1647 pengő bevételről és 1547 pengő kiadásról számol eL Bilkaság es őröm volt hallani: — ebben az egyesületben a ia-gpk pontosan fizetik havi 50 filléres tagdijaikat. Következett
a választás.
Alelnökké Vékásy Károlyt, pénztárossá Ritter Andrást, háznaggyá Golenszky Ferencet, választmányi tagokká dr. Lindbaucr Gyulát, Bedmek Istvánt, Beleznol Jánost, dr. Székács Sándort, Csobánczl Károlyt, Kellermann Ferencet, Czvetkó Gyulát, Szerecz Fáit, Ge-rócs Györgyöt, Boros Lászlót, Major Józsefet, Filó Ferencet, Papp Oszkárt, Fehér Istvánt, Gyergyák Pált és Horváth Mihályt választották meg.
Esle népes
társasvaosora
volt a Pannoniában. A város vezetőségét Yécsey Barna műszaki tanácsos és dr. Seűcs László fogalmazó, majd a Bethlen-vacsoráról későbben meg-
Divatos imprimék és lenvúsznaR Érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztümkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- ós leá^y-kabátok divatos faconokbanl
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Sinter MMáz.
tériül 8.
érkezett dr. Ilogyl Lnjos főjegyző képviselte. Olt volt Filó Ferenc igazgató és dr. Székács Sándor orvos ls, a választmány uj tagjai.
Az első iH)hárköszőntőt Unaer UUmann Elek mondta. A feliérasztal gyakori szóvirágai helyeit rámutatott a kereskedelem komoly problémáira, a gazda-hilclek védettségének helytelen voltára, ami I. és II. osztályú polgárokat teremt, amikor lehetővé teszi, hogy milliós vagyon ural tartozzanak a kis pénzzel nagy gondok közt dolgozó kereskedőnek, iparosnak, cáfolta £ut a közhitet, hogy a drágulásban jól járnik a kereskedők, mert hiszen a drágulás fokozott terheket és csökkent forgalmat jelent a kereskedőnek, iparosnak is. A szabott ófrwlo kérdésével foglalkozva kijelentette, hogy az vidéken nem időszerű, mert «a vidéki ember boldogtalan, lva mm alkudhat.. Azoknak, akik fi Baross munka-tempójával elégedetlenek,
Ilovszky országos elnök szavaival válaszolt, aki a Barossnak a lassú, céltudatos, de kitarló és összefogott munkát jelölte meg.
Dr. Boda Károly titkár kifejtette, hogy «olyan Időket élűnk, amikor nagyon divatos lesz a napraforgó.. Felhívta a Baross-tagokat, hogy a közéletben n> forduljanak a napraforgók felé, akik csak saját érvényesülésüket keresik.
Vitéz Tóth Béla ügyvezető elnök elismeréssel szólt a Baross-tagok ki-tartásáról és a Szövetség megnöveke-dett erejéről. A csoport magyar asz* szony-lagjait köszöntötte.
Barbarits I^ajos őrömének adott kl< fcjezésl, hogy a kereskedő ós Iparos gondjainak megemelését célzó szövetkezésben a társadalom műs foglalkozású tagjainak érdeklődé-ét is látja és a vállvetett, egymást segítő munkásságra üritelte poharát.
Unger Ullmann Elek elnök inditvá* nyára a társasvacsora közönsége táv* iratban üdvözölte Ilovszky Jánost, a Baross országos elnökét.
lAz Izr. Jótékony Néegy-let közgyűlése
A Nagykaulzsai Izraeliig Jótékony Nőegylet rendel évi közgyűlését Winckler Eruöné aleinöknö el-, uöklete alatt tartotta meg. A Hiszekegy ulán az elnök sujánlatial (ekeuleUe be Weisz Erntoé távoliéléi, akit a közgyűlés táviratilag üdvözölt. A szép felépitésü elntkjí Bíegnyllóbau dr. Winckkr lirnönér az lslen áldását kérte az A-gyesüJet-re s kérte, hogy legyen minél WW> jólétben élö adakozó éa minél kevesebb rászoruló.
Ezután dr. Rapoch Aladárul lep-\' jesztetie elö titkári jelentéséit, amely rámutat úrra a nogyurfinyu 6a ért lékes szociális munkára, umelyul az egyesület Nagykanizsán klteJL ismertette az egyesület egész évi működését, majd köszönetet mondott dr. Krátky István polgármesternek, a Zului. Közlönynek, az izraelita Hitközségnek, a Szentegy-letnek és mindazoknak, akjk az egyesületet launkájukwü vagy, aiij-mányalkkal támogatták.
Balázs VUmus pénztáros elöter-jeszletlc a zárszámadást in u tei-ügyelöblzottság jelentését, amely, tnindeut rendben talált. Ezután ké-rült sor a választásra. Tiz v&laj^zt-mányi hölgy mandátuma járt le él és mind a tizet újból megvilasztut-lák. A választás 3 évre szól. A «zám vizsgálóbizottságban egy üresedé* volt, Ide woilheim Manónéll választották meg egy évre, valamint a két régi tatfot újból. A közgyűlés ezwi véget ért.
M H^1
Megkezdődött az első nagykanizsai légvédelmi tanfolyam
Az első nagykanizsai légvédelmi tanfolyamot a tantestületek és kisebb számban más meghívottak ré-Bzére rendezték. A. tanfolyam tegnap kezdődött és 8 napig tart. napi két órás előadásokban. Az előadások délután B órai kezdettel vannak a Nép-mozgóban, vetített képekkel és szemléltető falitáblákkal. A leggondosabb előkészítés ós szervezép jellemzi már megindulásánál a tanfolyamot, ez látszik abból a nagy érdeklődéebői ls, amely iránta meg nyilvánul. ( !
A tantestületek részére rendezett tanfolyamnak az a célja, hogy elsősorban azok nyerjenek bevezetést a légoltalom kérdéseibe, akik ezeket az Ismereteiket hivatásuknál fogva tovább adhatják az iskolák ifjúsága révén a legszélesebb kő rőknék. (
- A tanfolyamot dt*. Prack István városi tanácsnok, tüzoltófőparancs-nüft nyllotta meg. Bevezető előadása világos és alaposan alátámaszt tott érvekkel mutatott rá a légvédelmi felkészülés szükséges voltára. Utána Balázs Vilmos vetített képekkel illusztrált előadása ismertette meg a hallgatósággal a légi Wm\'a-dások célját, a veszélyeztetett területek küUJnHöifc fajait, a répülgé-péket és azok fégyver-feHjzcroléáét, a répQldbótnlVák\'ai tó aztótí h afáSát, a* aktív és passzív légvédelem alapelveit.
A következő előadásokat dr. Prack István, Balázs Vilit**, Véj. csey Barna városi műszaki tanács nok, Czégényl Károly rendőrfelügyelő, \' d*. iAsácö Mfliáiy városi tisztiorvos^ Bremser GÍutótáv tesít-nevelési felügyelő tartja. A\'pénteki előadástól kezdve légzési gyakorlatokat ls tartanak gázálarccal és anélkül, Valamint az aiVá\' jelentkező ré&érié" gifckafhrri\' gyakortato-kai , ls\' berhütattak, nflh<téh alka-lomfnai azf elméleti bemutatás után.
ár kMlutf Villamos-hét
Már hírt adtunk\' niWt, hogy a nagykanizsai v|llamo6keresk<-déssei és szereléssel fogialkonó vállalatok
• DrávBvalgjl\'lámogrtáBávftl .Vll\'a-tm»\'Hét«,remiézfcsé< tervezik- Mint érlMfllünlt, a .Vlllamm Hét. n Irtegtatósulás sládhirt&ba (rfott- ,
[Vlketvatük a szakma egyik reprezentánsát, aki kérdésünkre elárulta, hogy valóban Iiizus munka tolyik villamos berkekben. A .Vilmos HétteW kapraohrtbán ugyanis az lparoeszékház dísztermében az eddigiekét méreteiben és ujdonsá-galbírn tóval1 fefdtmuló klániMst és bemutatót\' rendeznek.\' Errie a célra a nagy magyar villamossági-gyárak nemesik\' nOnfckbekésöllt cikkeikéi\'és-eddig-*tnem látott ujdtofisáadikot sofakoetatjáíy fel, de BudapeslWt-számcfc onszá-gos/ sít külföldi viszonylatban\' Is nem mérnököket küldenek le-az egyes-készülékek bemutatására éa a nagyköaönaéggál\' váló- megismerte-téséré. Ez-« komoly feikltazUIt8ég\'la
• ViltartöB HUH\' nívó]át nagytoé^\' lékWh eiWli fe\'Wsísík,\' táraádíifmf eseménnyé • avat)á szaklpaí-oSnlnk-uak a koHSl egyOU haladó törekvését. (:)
— TakMaa\' aa*f\' a KoMtein Itutor-A ruhái állandó butorklállltáaát ízléses éa oloió bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
ZALAI KÖZLÖNY
A ria&thrikM keiesmh^ íftusáq mftHö-
randtirtia á béltkg$iViiniíitorhVi á magyar
fímtek agyam
A nagykanizsai ifjúság a Ixwt-gias ügy bemutatójával kapcsolatba! megmutatta, hogy tud fegyelmezetten viselkedni, de kívánságait elhallgatni nem fogja. Megírtuk a film bemutatójával kapcsolatos If-jusági-nagygyülép beszámolójában, hogy az Ifjúság memorandumot intéz a belügyminiszterhez. A memorandum elkészült és az négy .pontban foglalja össze a keresztény Ifjúság követeléseit, i
A memorandum első r&zében az Ifjúság elmondja, hogy mily nagy örőnünfel vette a magyar kjöaftiség első miagyar nyelvű Wtin^sfU-níek megjelenését, ezeket sziwel lélekkel támogatta minden fogyatékosságuk ellenére is, az utóbbi időben azonban sajnálattal kell a magyar közönségnek tapasztalnia, hogy a bemutatásra kerülő miagyar filmeknek csak a nyelve iriagyar, a szelleme nem. »A magyar ke es zi-tény művészek, - miondja a memorandum többek között a magyar történelem ezernyi gazdag eseménye, az irodalom ós a zene, melyjak a magyar nemzetet örömében, bánatában történelmi utján mindig kisérték, .nem tudtak a \'ftlm/ világá-bai helyet és szerepeit kapnlx
A memorandum további része elmondja, hogy a Lovagias ügy e-film ellen a többi városokhoz\'hasonlóan a nagykanizsai keresztény Ifjúság is tiltakozni kíván. Tiltakozásának egy nagygyülép keretében adoli hangot és kívánságait a következő négy pontban foglalta ösz-sze: ,
1 Csak olyan magyar fllmiek kerülhessenek forgalomba, amelyek a magyar nemftetl öntudat, keresd tény morál és vallásos érzület nevelésére, fokozására alkalmasak.
2. A második pontban az Ifjúság azt követeli, hogy a jövőben a kor. mány csak olyan filmek forgalom-behozatalát engedélyezze, amelyben a közreműködő művészek kilencven százaléka a keresztény magyar művészek sorából kerül kl-
3. A harmadik pontban kérik a Jelenlegi fllmoenzura-tyzottság fefl^ mentését ós átszervezését.
4- Végül a filmszínházak tulajdo-rosai számára kérnek jogot arrfc, hogy a készítés alatt lekötött filmeket, ha azok nem felelnek meg a fenti követelményeklnek\', pönálé fizetési kötelezettség nélkül lemondhassák. ;
Hogyan szerezte meg a kanizsai Csík György a szarvasi örökséget a budapesti Csík György helyett?
Esét, amely megtörtént és amelyben a nagykanizsai rendőrség nagy szerű nyomozási munkát végzett.
A bonyodalom Szarvasón kezdődik. Itt hunyt el 1936rban egy Csik Imre nevü békéssZentalndrásl lakos, jómódú gazdaember. Mintegy 10-12 öHök<öse lett volna, akik mind Csík névre hallgattak és mind igényt tartottak az örökségre. Volt közöttük egy imgykanizsai\'rokon is, Csik György munkásember1. Csik György Nagykanizsán nem tudott zöldágra vergődni, azéft Budapestre költözködött és ott sikérült elhelyezkednie.
Időközben megindult a hagyal-léki eljárás. Közjlegyzői éHfcsitéö érkezett Nagykanizsára, hogy\' a nagykanizsai Giik Györgynek is jár az örökségből néhány száz pengő. A közjegyzői értesítést az egyik városházi kézbesítő kapM meg kézbesítés végett, aki azonban nem találván a címzettet, egjj másik Csik Györgynek adta át az értesítést.
Csik György II- át is vette a köz-Jegyzői értesitést, átnézte és amikor látta, hogy itt pénzhez lehet Jutni, levelezésbe kezdett az örökhagyó
ügyvédjével és az eljáró közjegyzővel és felvette a Csik György I- részére szóló örökséget, sót a közjegyzővel és az ügyvéddel folytatolt levelezésben kl is mutatta,\' hogy neki jogszerűen* Jár a hagyatékrész.
Időközben történt, hogy az igazi Csík György megtudta Budapesten, hogy szarvasi rokona meghalt és neki többszáz pengő készpénzt hagyományozott. Megkereste az örökhagyó ügyvédjét a pénz. kiutalása iránt. Ekkor derült kl, hogy valaki mér felvette helyette az örökséget. Csik I. feljelentette Csik György II.-l az illetékes nagykanizsai rendőrkapitányságon.
Dr. Gántay Béla fogalmazó vette kezébe az ügy klnyomozásál és csak hamar megállapioltta, hogy a közjegyzői értesítés csakugyan Nagykanizsára érkezett és itt azt át is vélte Csik Ggyörgy II. Dr. Gántay fogalmazó beidézte a II. sz. Oslkc* a rendőrségre, aki a ker^sztkértdó-sek alatt beismerte, hogy nemcsak az örökséget vette fel, hanem azonfelül Is sikerült még egy kis össze, get kiverekednie a hagyatékból.. -Kihallgatása alkalmával »jóhiszemü-
Városi Mozgó. Még csak ma szerdán 1
\\ Emlékszik még<Tarz*kinr? vaWffetíAra, lélekzetfojtó Izgalmakra? bíbtfák és emberek harcára ? összegyűjtve nem nyújt amfylfj irtfitt az 1937. év nagy
Tarzan fogsága
rarareplflk: Jphny WeinnOHar ts Sulllwan.
EKSadtsok kezdete kedden "él szerdán 5, 7, 9 órakor. A kadd-uardal 0 Arai alSadáaok fillér...k.
® IL
niegvé\'di „„fogait
ségével« védekezett. Mlvet ő W Csik György, meg volt győződve, hogy 6 ls egyik örököse a szarvasi
elhunytnak. . - i
Cs^k II. védekezésén^ \' elleút mond azonban a nyomozás- Csik II- ugyanis az egyik nagykanizsai vendéglős Írógépén a vendéglőssel halta levelezéseit a közjegyzőhöa és ügyvédhez, mig. csak az Igazi örökös nem Jelentkezet. Csik II. levélbeli tárgyalásai már annyira előrehaladtak, hogy az egyik "fcrö-kö?J hajtandó, volt örökrészéről lemondani Cslic\' GyÖJ\'gy II- iavára. A nyomozás megállapította, hogy OsjLkj György II. dolgát, a legkttrroftnfoai-tabban végezte. A rendőrség lefoglalta a levelezést. \'v l |
Dr. Gántay fogfclmazó nyomfeah házkutatást tartatott C^ik György H.-nél, arpelyriek: során, nz örökségi ré^zt néhány pengő hijján megtalálták-
Miután Csik György II.-nok foglalkozása, lakása ván, büntetve nem volt, a rendőrség nem vette őrizetbe, de a bűnügyi eljárás\' folyik ellené\'.
Az igazi öröktöe, Csik, György I., ha körülményeden és megfogyva ls, méglfc irieg fogja kapni örökségét, amit majdnem más költÖtf\'el.
Társadalmi esemény lesz a 19,-1 z«fiqk»rl hangverseny
Az Irodalmi és MflvészcU Kömeí « hdtárőrzcnckar 13 tagjával megerősített zenekara 19-1 hangversenye, mely a Városi Színházban fog lefolyni, nemcsak művészi vonatkozása miatt tart nagy érdeklődésre számol, hanem flzíírt is, mert valóban társadalmi esemény is lesz. Az előjegyzett és igényelt jegyekből ítélve városunk szellemi és társadalmi éJctánok rcprozen tánsál fogiiak találkozót adni. A rendezőség senkinek sem\' kíild külön meghívót. A jegyek áfusitása már serényen folyik ós azt Pischcl könyvkereskedés, Fenyvesi György órásüzlete és Tüllő fényképészeti műterme áru-sitja. A be^ygrak 50 flUértői 1.50 pengőig terjednek. (:)
PrQgnóz Is: Mérsékelt légáramlás : sok helyen .még eső, « hőmérséklet ma nem változik, holnap kissé emelkedik.
A Motoorologlal Intézet nagykanizsai ®egDgyelőálíomá8a jelenti i
Hőmérséklet tegnap\' ooto 9-kor: +96, ma reggel: +84, délben: +10^.
Csapadék: 4-3 %
- Viskatlan férfi- é» rít minden nagyságban nagyon olosön kaphatók Sekützaél.
ZALAI KÖZLÖNY
Az idegenforgalom vonzóhelyei
Hogyan válasszak meg utunk cél|át?
Gyakran előfordul, hogy utazásaink alkalmával nem találjuk meg uzt, amit kerestünk, amit vártunk és Ilyenkor csalódottan, de azért üres zsebekkel térünk haza.
A mindi nt Ígérő reklámhirdetések, a festői plakátok, a világlátott jó ismerősók, tapasztalt barátok, egészen máskép harangoznak be néha egyes dolgokat, az ő információjuk alapján egészen más illúziókkal Indulunk néha el, mint ahogy hazaérkezünk.
Pedig az átlag polgár-ember egy év. ben legfeljebb csak egyszer tud magának |>énzt és időt keríteni egy hosz-szabb utazásra, tehát nem mindegy, liogy hogyan rindezi azt meg, hogyan választja ki annak célját.
Mindinek előtt azzal kell tisztában lennünk, hogy mit akármik.
Utunk célja lehet; megtekintés, üdülés, szórakozás, tanubnány, vagy üzlet, A földrajz-tudomány ezeknek meg-fciclően uz idegenforgalmi vonzó helyeket öl osztályba sorozza:
1. Széphelyek, mk-lyck művészeti k!ncseikkel és szép tájaikkal vonzák az Idegeneket. Ilyen pL Sopron. Iin-nek a városnak legfőbb vonzóereje a szépség*\' és a szép környéke. (
2. Odülőhelyek, ahová üdülni, gyógyulni m<nnck az emberek. lehelnek gyógyfürdők és klimatikus gyógyhe-iycK. Magyarországon ezen szempontból legelőször Buda]>est fürdőváros jön tekintetbe. Klimatikus szempontból Sopron környéke is elsőrendű.
3. Szórakozóhelyek, pL nyáron a Ba.nton, télen a Mátra és egyéb si-terepftnk, tahit Sopron és környék^.
4. Tfnulmányhelyek. Ezckl>en \'vagyunk legszegényebbek. Tulajdon-képen olyan nagvobb-szabásu tanul-máiiybelyünk, mely a külföldi, vagy belföldi publikumot (nem csak a ta^ nuló ifjusápot,) vonzza, nincs is.. Sopron •ebbő a szrtnpontból aránylag még az e\'sők között van Magyarországon. Régi kultúrája és történelme nagyon sok tanulni valót ad öregnek és flatul-nn* egyaránt.
5. Ozlethclyck. Budapest kivételével olyan lu^gen forgalmi vonzóhelyftijk, mely üzleti k\'h©tőséf,el utján nagyobb lácgenforgnlonVmnl rendelkezne, szintén nincsen. Pedig a lehetőség meg volna, hogy kellő propagandával és fejlesztéssel Makó hagymapiacát, Szc gcá paprikapiacát, Kecskemét borack-és gyümölcspiacát, stb. idegenforgalmi vonzóhelyekké építsük ki.
Persze a legtöbb Itks^n forgalmi von zóhelyen ezen adottságok nonv kfllön-kfllön szerepelnek, Iwnem van köztük egy domináló, mely az illető idegenforgalmi vonzó helynek a jellegét ls adja, a többiből pedig van valami, i A nagykanizsai közönség előtt, a közlekedési viszonyokat is szem előtt tartva, ugy nyaialás, mint kisebb kirándulások Szempontjából, általában két fő-lehetőség kínálkozik.
Az egyik a Balaton, ahol találunk széphelyeket, üdülőhelyeket és szórakozóhelyeket is bőven, a másik pedig Sopron és a Fertő tó.
A Balatonról felesleges külön beszélni a nagykanizsaiaknak. Sopronról pedig a Zalai Közlöny következő szánkban fogom elmondani mindazt, amiért érdemes ezt a szép várost felkeresni.
I fíajvUh 1.
200 tanú kihallgatását hérih a városi erdőgazdálkodás ügyében megindult vizsgálat vádlói
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző Nagykanizsára érkezeti és megkezdte a kihallgatásokat
A* arcbőr célszerű ápolásához
mindenekelőtt az sxQkséges, hogy bélmükődéiünket reggelenként éhgyomorra egy pohár termésretes .Ferenc Józsel* kesrrüvrizel el rendezzük. Az otvosok sjánl|ák.
— S*ját érdoVibw. éa örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Koktél. »«t«,ArmkA> «ul .llb.tof-klál-
UuUát megteklnU, vételkényner nélkül.
A városi képviselőieslülctben és bizottságaiban a kivágott fák és egyéb erdőgazdáikodásl panaszokkal kapcsolatban elhangzott vádak ügye ujabb fordulathoz ért. Mint ismeretes, Kiss Tóth Imre, Molnár Ferenc és Kállovits Sándor klskani-zsai Inkosok\'egyrészt a vármegyéhez, másrészt a belügyminisztériumban tettek feljelentést és nbbnn megismételték a városi képviselőtestület előtt ismételten „ elhangzói vádakat, egyben kérték a vizsgálat megindítását a való tényállás kiderítése céljából- Ma, szerdán ennek alapján Nagykanizsára érkezett dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző, dr. Berta Jenő másodfőjegyző, egy erdőszakérlő kíséretében, hogy eb-ben az ügyben lefolytassák a vizsgálatot. A megyei kiküldöttek jövetelét élénk érdeklődés kísérte. \'
Dr. Hegyi Lajos poigárnwstcrhelyct tes, főjegyző fogadta clr. Krátky István távollétében a megyei ki küldőiteket, akik a városháza ki iH\'lb tanácstermében vonultak és nyomban megkezdődött a kihallgatás. Dr. Brand Sándor főjegyző mini vizsgálóbiztos egymásután kihallgatta Szabó Gyulát, Molnár Ferencet, Kállovits Sándort és Kiss Tólh Imrét, akiknek vallomásairól részletes Jegyzőkönyvet vettek fel. A klhalljratottak állítólag fenntartották eddigi Ismert állításaikul Mialatl a kihallgatások folytak, ezalatt az erdei szakértő kiment a városi erdőbe, helyszíni szemlére.
Értesülésünk szerint a kihallgatott vádlók több mint 200 tanú kihallgatását kérik- Hogy ezt a vizsgálóbiztos elrendeli-e, még nem tudni
Nikopéll szipkában
Nlkopáll betéttel dohányozzon,
mert az egészségre ártalmas nikotin, pyrldln, kátrány, gyónta stb. származékok ezáltal nem jutoak a szájba és a tüdőbe. Ulndon dohinyi«Md<b«n kapható.
I elegáne bakalit exlpka éa S balét Ara.....1.50 P
I betát - mely 40 cigarettára elég......>8 «\'llér
h
Döntetlen eredményt hozott a 2 helyi csapat Spitzer-kupa küzdelme
Zrínyi—NTE 4 4:<!:!)
A csúszós, mély talajon két érő-sen tartalékos és ol&zö napi bajnoki mérkőzéstől fáradt csapatok ütköztek meg, hogy eldöntsék, kl védi 1937- ,évre az tyttkpa vándordíj Spitzer-Kupát. Dacára a csapatok tartalékos voltának, helyenként élvezetes és szép mérkőzést láttunk. A döntetlen eredményű találkozó egy ujabb mérkőzés lejátszását teszi szükségessé. A Zrínyi csapatában a Halai Horváth, Bánhldy, a középfedezet és a Boda Pum Csöngey balszárny tünt kl, míg az NTE-böI Varga, Szollár, Rltler. Jel\'inck és Kiss II. voltak jók. Kaufmann\' játékvezető kiengedte kezéből a mérkőzést, ami helyenként durvaságokra ragadtatta mind a két csapat játékosalt. |
Az első félidő első részében a Zrínyi, a második részben az NTE volt jobb, igy a Csöngey ós Kiss II. által rúgott 11 dugó a félidő eredménye. ;
Ugywiígy van ez a II. félidőben is. Pum nagyvonalú játékával 2 Csöngey és 1 Pum góllal 4 : l-re ve-
zet a Zrínyi a II- félidő 28. percében. Ezulán lefékez a Zrínyi és az NTE veszi kezébe a játék Irányítását Ujabb Kiss II. gól és 2 Hoff-mann gól következik soion és a 35- percben már 4 :4 az erediríény. Közben Pum és állítólagos Csöngay -lesállás minit gólokat nem ad -meg a jálékveziető. Az egyenlítés után mind a két csapat a győztes gól elérésére törekszik, de a védeltr.ek minden gólveszélyt elhárítanak\'.
NTE II.—Zrínyi II. 4: 3 (2: JJ.
Az első csaptatok\' találkpzója, előtt a II. csapatok játszottuk barátságos alapon mérkőzést, meglehetős barátságtalanul. Ugyanis a/ mélv talajon sok durva, de legtöbbször nem szándékos jelenet adódott, aminek eredménycként/\'Dctilch játékvezető a Zrínyiből 2, az NTE-böi 1 játékosi kénytelen volt kiállítani.
A/ NTE góljait Töke 2, Bolla 1, Stróbl öngól, a Zrínyi góljait Boa, Poór II. és Kálovits szerezték.
Speciális
Teleion: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
1937. áprllli 8.
A ZALA/ KÖZLÖNY
és a korlátozott lap terjedelem
A kormány a mull héten kiadott rendeletével visszaállította a lapok oldalterjedelmének korlátozárára vonatkozó 1951. évi rendeletét, egyben az ez alól adott felmentéseket visszavonta.
1931-ben a Zalai Közlöny is engedélyt kapott arra, hogy oldal-terjedelme változatlan maradjon, most azonban ezt az enge délyt mi is elveszhettük és lapterjedelmünket korlátoznunk kell.
A Zalai Közlönyre nézve ez csak annyit jelent, hogy hetenként egyszer 4 oldalon kell megjelennünk, He az összes többi számaink változatlanul 6, illetve 8 oldalon fognak megjelenni, mint eddig. Ez a csekély korlátozás a Zalai Közlöny terjedelmében a jövő héten kezdődik. ______
— (Blttera Igazgató nyugdíjazását kérte)
Bitlera Béla, a nagykanizsai polgári fiúiskola igazgatója, több mint 40 évi közszolgálat után nyugdíjaztatási kérvényét benyújtotta a közoktatásügyi miniszterhez. Egyben több hónapi szabadságot kért. Távolléto alatt Szudey Géza tanár látja el az igazgatói teendőket
— (Az állatorvosi hivatalból)
A földművelésügyi miniszter dr. Fónay Árpád m. -kir. állatorvost a nagykanizsai városi állatorvosi hivatalhoz állatorvosi-gyakornoknak osztotta be.
— (Az olaszok köszOnete)
A Nagykanizsán nemrég átutazott és itt ünnepélyesen fogadott olasz agráriusok fascista szövetségeinek elnöksége levelet intézett a fogadtatás szónokához, dr. Szabó Zsigmondhoz, a nagykanizsai Olasz-barátok elnökéhez. A levélben meleg hiingon köszönik meg Nagykanizsa közönségének az itteni lelkes fogadtatást.
— (Kékkereszt Egerszegen)
Vasária tartotta Zalaegerszegen zászlóbontó nagygyűlését a Kékkercszt mozgalom, amelyen a főispán, alispán és az egerszegi közélet minden számot-lévő tagja résztvelt A Kékkereszt mozgalom főképp a bolsevizmus ellen küzd, dc erőteljes gazdasági és társadalmi reformot is hirdet. A gyűlés szónokai p0hm József apát, Szlgcthy Endre és dr. Tóth "József hírlapírók és Károlyi György gróf voltak*
(Vasutasok figyelmébe)
A Magyar Vasutasok Országos Szövetségé nagykanizsai helyicsoportja o hó \'11-én, vasárnap a vasúti kugllzóban 11 órai kezdettel központi kiküldöttek részvételével közgyűlést tart, melyre az összes tényleges és nyugdíjas tatokat, valamint az érdeklődőket meg-ílvja; — az elnökség. (:)
— (Az egerszegi kórház Ogye)
A belügyminisztériumban vitéz gróf Teleki Béla főispán, Bődy Zoltán af-ispán és az érdekeltek részvételével értekezlet volt amelyen elhatározták, hogy az egerszegi kórháznál elkerülhetetlenül szükséges munkákat még ezen a nyáron elkezdik. így felépítik 50.000 pengő költséggel a járványkórházat, majd az ősszel sor kerül a kórház bővítésére és modernizálására, ami 300.000 pengős közmunka lesz
- (B4lycgtyajt«k Ulálkertja) Hétfőn délután 6-tól 8-ig a Panqonla hátfló kistermében.
1937, április 8
zalai közlöny
KACSA-RKKORP:
„árvíz veszély fenyegeti Nagykanizsái!"
Az egyik budapesti napilap vasár-napi számának első oldalán liárom ha sáhos, öklömnyi belük liirdeük n vészi-
hirt: «AH ViZ-fV ESZEDELEM NAGYKANIZSÁN.» Az izgalmas cikket olvasva kiderül, hogy a pesti redukcióban .1 földrajzi viszonyokkal sem - lehelnek teljesen tisztában, mert a Nagykanizsát \'«fenyegetői árvizet n Mutp áradásával hozzák kapcsolatba. Az egész cikken hreglálszik, hogy azokból az adatokból eresztették Tel országos szenzációvá, amelyek n zalai Közlönyben is megjelentek s amelyeket a többi nagylapok is közöltek. Az eredeti tudósítás azonban, amely az MTI futján jutott el az összes lapoklíoz, szószerint a következő volt:
KII.fiPETT MEDRGBÖL A MUHA Nagykanizsáról joKutik: A Mura folyó a sok esőzéstől annyira megduzzadt, hogy. Murakereszturnál és I.etcnyénél kilépett medréből és kisebb területeket elöntött A vi.z emelkedése ínég tart, de nagyobb árviz-veszcdelcm nem fenyeget. A nagykanizsai városrészek között áthaladó Principális-csalóm^ a Mura felé eső szakaszán több lielyen szintén kiáradt.
Ez a tudósítás Így jelent tnfcg a fővárosi lapok egész sorában. Csak a fentaavezelt napilap budapesti szerkesztősége színezte ki és toldotta meg a valóságnak megfelelő tudósítást fan tusztikus veszedelmekkel és a Najpr-kanizsa falait nyaldosó Mura-hullámokkal.
A nagykanizsai ujságirói ós laptudósító: munka liitelességéuek cs presztízsének tartoztunk ennei. a tavaszi kacaáfwkordnak megörökítésével.
— (Az Irodául és Művészeti Kör)
választmánya holnap, csütörtökön délután 0 órakor u városliáfcán ülést tart. Ezen történik a közgyűlés é< a tisztújítás előkészítése is. A tagok pontos megjelenését kéri az elnökség. (:)
— (A kanonok inasa)
Kéri Elek attalai kanonok a napokban inasnak felvette Németh János 24 éves állástalan hentessegédet. Mi-nap pzonl>an, mlg a kanonok misézett, az inas felnyitotta a pénzszekrényt, 18P0 pengőt elvitt és megszökött. A csendőrség megindította a nyomozást.
— (Egy klsllu a késbe esett)
Könnyen végzetessé válható baleset történt Kiskoiuárouv községben. Tibolt Dezső 8 éves fiúcska, aki a n. elemibe jár, kukoricaszárat fai«gQlt késével. A fiúcska eközben megbotlott, elesett és a nyitott késbe esett, amely hasába fúródott. Súlyos állapotban beszállították a kanizsai korházba.
- iUftt»i ágy terítők, függönyök, vit-ráaaok gyönyörű mintákban Sohiltzné).
— (Halálos szerencsétlenség) /
történt a sági bazaltbányában. A gépüzemben dolgozolt BenkŐ Sándor géplakatos. Egy elszakadt gépszij oly szerencsétlenül csapódott BenkŐ fejéhez, hogy kórházba kellett száltitani, altol belehalt sérüléseibe.
— (Elvesztette a pénzt - felakasztotta magát)
Zsidó Józscfné tüskevári fiatalasz-szony karácsony táján 360 pengőt kapott egvik ismerősétől, hogy azt vigye el a vásárra. Az asszony a pénzt útközben elvesztette, pótolni nem1 tudta és ezért bánatában felakasztotta magát. Mire rátaláltak meghalt A csendőri nyomozás ekkor kiderítette, hogy
A Keresztény Tisztviselőnők
április 12-1 előadása Iránt nom romélt
érdeklődés nyilvánult meg. Az egyesület által rendezett előadásoknak mindig szépszámú közönségük volt, a mostani feltűnő érdeklődés azonban lsősorban, magának a darabnak, Alexsmder Bisson 1 Névtelen asszonyának szól. Ez a darab a londoni I.y-ccum szirfház színpadán kétezer előadást ért meg, nem csoda, hogy Nagykanizsán is már előjegyzésben elkeli a jegyek nagy része.
(A még meglévő jegyekre Bárány István ékszerész utján fogad el előjegyzéseket az egyesület.) (:)
Igazgalóválasitniánya az alanti sorokai intézte dr. WUnscher Frigyes „Hangya" Termeló-Érlékesitö és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség Szövetkezeti Központja vezérigazgatójához!: ORSZÁOOS MEZÖOAZDASÁOI KAMARA Méltóságos Vezérigazgató Url Az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatóválaszimánya legutóbbi ülésén állást foglalt a szövetkezeti kérdésnek önálló törvény keretében való rendezése melleit s azokban a felszólalásokban, amelyekben az igazgatóválasztmány tagjai e kérdést illető felfogásukat feltárták, kivétel nélkül a szövetkezeti eszmének méltánylása, a meglevő szövetkezeli intézményekhez való ragaszkodás és ez intézmények további kifejlesztése iránli kivánság nyilvánult meg. Most, amidőn a napilapok egy részének a mez\'gazdaságon kívülálló érdekkörök oldaláról a szövetkezeti szeivez-kedéisel szemben általában, de különösen a Hangyával 6zembent amely Magyarország és a magyar gazdatársadalom szemében a szövetkezés megtestesítőjeként szcepel, napirenden vannak a támadások és a szervezet működését gáncsoló bírálatok, — szükségét érezzük, hogy az Országos Mezőgazdasági Ka-
pénzt egy somlóvásárlvelyi legény latolta meg, aki hetekig mulatozott belőle.. A legény ellen eljárás indult
- (összedűlt aoháxa)
az utóbbi nugy esőzések követlcex-lében Rajkai Mihály rezi lakosnak, t A házban szerencsére nem tartózkodott senki, igy emberéletben nem esett kárj
bekapcsolódása és a keresztény középosztály jövőjének biztosítása is. Nemcsak a mezőgazdaság jóléte, Itanrm a nemzet jövőjének biztosítása is a szövetkezeli mozgalom megerősödését, a szövetkezeti szervezetek fejlesztését és kiépitését kívánják.
ö ömmel tagadjuk meg az alkalmat, hogy az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatóválasztmányának a szövetkezetek mellett történt megnyi\'atkozásáról Méltóságodat tájékoztatva, egyben a magunk részéről is őszinte nagyrabecsülésünk és tiszteletünk kifejezését adhassuk.
Budapest, 1937. március 27.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara nevében: Mecsér sk. dr. Máthé sk.
elnök. igazgató.
Iskolaév vége: junlus 15.
Hómun Bálint kultuszminiszter rendeletet Intézett az alája tartozó valamennyi Iskolai hatósághoz. Ebben végleg rendezi az Iskolák tanításának kezdő- és befejező napját, kiküszöbölve az eddigi ingadozásokat. A nyári szünet ezentúl alkalmazkodik országunk éghajlatához, az iskolai tanilásnak ez>entul -utolsó napja junlus ?-ike lesz, az évkezdő első lanilásl nap pedig szeptember 4-lke. Szeptember 4-ike előtt keli meglarlani a javitó-, pót- és magán vizsgákat, 3-án az évmegnyitó ünnepet. Junius 74ke után hat nap alali kell megtartani hz összefoglalásokat, évzáró ünnepeket és be-irásokat. Aki nyaralni kénytelen, uz már összefoglalás után, legkésőbb junius 15-én ellxjcsálhaló-
TRimKHAtiNw
mara Igazgalóválaszlmányának állásfoglalásról én felfogásáról Méltóságodat tájékoztassuk s kifejezésre juitasiuk azt, hogy a gazdatársadalom megértéssel, rokonszenvvel és megelégedéssel fogadja a törekvéseket, amelyek a termelik érdekeit tartva szemelőtl, a szövetkezelek megerősítését, a szövetkezetek munkakörének kih vilésél tűzték ki cél lukul
Egyik köztiszteletben illó-felszólaló az igazgatóválasztmány egyhangú helyetlése melleit mutatott rá a kérdés tárgyalása során arra a körülményre is, hogy kizárólag a szövetkezeti szervezet megerősödése mellett remélhető a keresztény fiatalságnak a kereskedelmi életbe való
R ^kmia Oh aÍAlik, j
I DÁRMOL !
dxtitf.oXck
\\tfian.Qn.hmfu^táfa!\\
— A fogak színesedése
nem következik be, lm rendszeresen ápolj:) orokat Odol tógéppel és fogkefével. Az Odol fogpép nagymértékű kollóld alkatrészeinél fogva eltávolít minden\'tisztátalanságot és feslöanya got n fogakról. Az Odol fogpép a fo gakat hófehérré varázsolja.
— Fé»fl .port-..ö».t.k legszobb min-tikban Sehlltuél.
IV. PROHÁS2KA OTTOKAD-U.& VI. T E R EZ -IC RT. 8.
VidLKDt MEC, HA KCBlt 610VC1HISUMIUT
OYARTELEPI BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
Az Onblztoaltis eredménye: 60°/o-«l olcsóbb jégblztosltát
A mezőgazdasági érdekképviseletek hosszú éviek óta küzdöttek uzérl, hogy u dobányUUetvényekj jégbiztosítását olcsóijbá tegyék) a ezáltal a dohánytermelők. széles tömegei (számára lehetővé váljon a biztosítás igénybevétele- A biztosító Intézetek ellenállási" azonban ez i törekvés hajótöröst szenvedett s igy az érdekellek kéaytelcnc^ vullak olyan megoldást keresni, u mely a biztosító Intézetek karteljé-nek megkerülésével leszi lehetővé a díjtételek leszállításit.
Dr. Papp-Szász Tamás, a Dohány termelők Orazégos Egyosüte-u-isek Igazgatója az alábbiakban nyilatkozott erről a fontoe éa érdekes kérdésről; \\ l ■ i i
■ - Egy esti leltluk éppen a napokban lurtotta Igazgatósági ülését kiváló és agilis elnökünknek, grót Bethlen Pálnak vezetésével. Az ülésen beszámoltunk sikeres akciónk-lói, nmil az OMGE és az Országos Mezőgazdasági Kamara hathatéfi segítségével bonyolítottunk le. Fabl-uyl pénzügyminiszter ur rendkívül hagy megértéssel és jóukarattal karolta fel ügyünket s nagyrészt néki köszönhető, hogy már ebben az év< ben megvalósui\'őnbiztosltésl alapon a dohány jégtolztoaltisa.
- Eddig relteneteaen drága volt a dohány jégbiztosítása s emiatt az érdekelt gazdaközönségnek csupán 16 százaléka volt képes Igénybe-Venni. A biztosító társaságok a díj-leszállilás helyett néhájly hete 12 százalékról 16-fle emelték a díjtételeket, llletö\'eg moghagytik a 12 százalékos tarifát azoknak, akjk elfogadták u 6 százalékos levonási tranehlsti vagyis beleegyeztek abba, hogy 6 százalék jégkárig nem tartanak Igényt kártéritéstVi-
— Már régóta tudjuk, hogy a dohánytermelők nagy többsége híve az őnblzlosltás eszméjének, sőt javarészt szívesen vennék a kőírlcző
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET I
Föelárusitó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2, szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Jégbiztosítást Is. A,pénzügyminiszter ur alkotmányos érzésére vall, hogy döntés előtt a dohánybeváltó hivatal áttol kibocsátott kérdőíveken^ keresztül megszavaztatta a terme löket, mert pontosan \'akarta tudni, hogy ml az álláspontjuk cbbei* a kérdésben. A termelők §7 százaléka Igennel, 23 százaléka nemmel szavazott. tO százaléka pedig nem adott semmiféle feleletet. Fabinyi pézügyminiszter ezután ugy rendelkezett, hogy az . önbiz^ositásba egyelőre azokat vonja be, akik Igennel válaszoltak, tehát a dohány termelők túlnyomó zömét, ám természetesen a kivülnVaradottak bármikor csatlakozhatnak .ehhez a mozgalomhoz. (
— Mi az előny az uj rendszer* mellett ? A biztosító társaságok ál. tal felszámított 15 százalék dl) helyett csupán 5 százalékot fizetnek azok a termelők, akik velünk tartanak s ez az 5 százalékos díjalap Jégkór esetén legfeljebb 6 és fél százalékig emelkedhet, tehát az ön-blztositás segítségével körülbelül 60 százalékkal tettük olcsóbbá a dohány Jégbiztosítását. Na^szerü erod mény ez, ami a legnagyobb megelégedéssel tölti el az érdekelteket. Az adminisztráció is rendkívül egyszerű lesz, hiszen a dohánybeváltó hivatalok automatikusan vonják le a termelőtől a biztosítási dijat s az esetleges károk felbecsülése és kifizetése is Igen gyorsan s nagyon méltányos szellemben fo\'ylk majd le. A törvény értelmében március végéig azok a termelők is csatlakozhattak hozzánk, akik egyébként egyik, vagy másik biztosító intézettel hosszabb időre szóló szerődést kötöttek.
- Meg vagyok győződve arról, hogy egy-két éven belül alig akad majd olyan dohánytermelő, aki ne venné Igénybe ezt a tökéletesnek ígérkező és nagyon előnyös, olcsó önblztositási rendszert.
EMLÉKEZTETŐ
Áprllli 7.
Légvédelmi előadás 8.i»or a Nép-moziban (Balázs Vilmos).
AptUU 8.
Légvédelmi •lőaddi B.kor a Nép-moziban (Balázs Vilmos). Április 9.
Légvédelmi előndis 5-kor a Nép-moziban (Vécsoy Barna).
AprilU 10.
Légvédelmi előadás 5-kor « Nép moziban (dr. Prack István).
Ap»UU 11.
Szigeti József hegedtl-hangvcrsonyo a Kaszinóban. Légvédelmi előadás 5.kor a Nép-moziban (Czégényl Károly.)
AprilU 12.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai estje 8-kor a Városi Színházban
Aprilii 13.
Légvédelmi előadás 5.kor a Nép-moziban (dr. Deseő Mihály). Április 14.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv). AprilU 19. Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Upkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUl Károly, interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
U
»
VII Bákóczi-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldog-melegviz, telofon, közp. fűtés ós csengőt pótló eloktromos fényjel zésekkol. Leméreókelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A sörözőbeni
Csóka Feri rádióhlres oigányzenekara — valódi erdélyi Fiókken különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno. Vlrány újszerű Jazz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Pestro jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLB-bnn I
APRÓHIRDETÉSEK
HprAhlrd.1*. ■»\')« >«i™p 0""«PntP «i (Illír. ro\'n.l.n további b Illlir. btl^ \'P 10 uélfl » íilt*f. minden lo.tbbl »á \' "M.r.
Nót f.hérn.ma.k kéizlléiét legolcsóbb iib.ii vállalom. — Olga imi»». Horthy Mlklóiul 5. _ 3"
Pehér .H.kr.j.o. (kitt) limél kap ható Stern üvegeinél, l\'fl-ul 2. Vároiház-
paloti._
Jó Állapotban levó koo.l eladó. Özv. Zwllllngerné, Magyar-utca 26
Eay..obá. konyhái laki. ilhelyeiís mlill méjuiri llitló. Zilryl-n. 16. 949
Kis UIMntliw eredmény,
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyázza. Szllkiéglot 100 négyzetméterenként:
K zolékföléknél ...... \'/i-3 kg.
Vlrégoknúl ......... 1,1-2 „
Rózsafáknál......... 2 9.
Gyümölcsfáknál...... 3-6 „
Foldlepernél... _ ... 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ........ l-2ii.
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 511-1U0 .
Tengerinél 100-120 „
Káték éa kaszálóknál 80-120 .
Szélé ............ 100-300 „
Kalászosok... ._ ... 30- 60 . (Részletes használati utasítás az érdek-16-dóknck díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben ós nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mAtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírásig m.11.11) Telelőn : 130.
KIW4 egy pince, raktárnak, bornak alkalmas Bóvebbel 1 kiadóban*; • 948
Sugár-ul 45. srátnu károM»k£« lakás mijua l-re klsdó. Bóvebbel a _kj-adóban.
965
Pladó Holherr—Schrantz gyéitmányu 000 ""„-el, tet)eien Ozemképei állapotban levó o.éplfi elevátorral vagy elevátor nélkül. Cím : Plicher Henrik, Ciurgópuisia. u. p. Bak, Zalamegye. _™
Mmss bejárónőt (elveszik, mere utca 9. sí. _ _
F.alék bizalmi cikk. Váiérol|uk SBrl.l-
nél ftchOla mellatl).____
Szemere u. 2/e. alatti Há. szatadkéz-bő! eladó. Bóvebbel Horlhy M--ut 47. •
Buml-kéty.D«Ak, réz- és zománc-táblák. véanőkt munkák legolcsóbban ké
iiülnek Vékássy Testvéreknél._
Rfakk.ntff fordítás, Jivttái. niHitop-polái. Dveg, porcalián ragasztás Wetaz Her-min Erasébet-tér 4.
Három-négy szobás k.swl.rlo. lakást a város balterültlén keresek suguszlusra. Clm s kiadóhivatalban 10O4
LuoernM eladó. Msesek Lijoa, Józset i (óhtrreg ut 87. 10r5
2 vsgy 3 szobás modern UkA.t keresek mé]ui l-re. - AJánlslokat: Pondért Nagykanizsa.
Föznl tudó kon,h.lény kerestetik vidékre. Clm megladhaté a kiadóban. *
Jókaiban levő has/nill oa.rápkAljr-hél vesiOnk. Muszel ét Prledenthil.
KAt.iobAa udvari likis május l-re kiadó. Szemers-u. 11.
BaJArAnA (elvétetik. Huiztl-tér 7.
Kilaaohás uccal lakéi izonnil klidó.
Ciengesy-nt 79. izém.
Egy kocsi haavl e.ána Ssabadhe-gyen elidó. Bővebbet Józsel tőherceg-
«( 76 a.
lartük iuguiztuin két- vagy három-szobái, fürdőszobái likéit bellerOlelen. Címeket kladéba.
2-10 P-érl vettem a félliteres höpulackot
SZABÓ ANTAL sportOzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit.
1937. április 8
Minden szájra Valery lackruzst
HERZFELD MIMI-töl
Nagykanizsa, Horthy M.-ut 1.
Ritter András
Habselyem árul a legjobbak és legolcsóbbak.
Legllnomnbb illatszerek, angol és egyéb tenUxQtAk, szakszorü és gyors racket-hurozás. Játékárnk nagy válautébban.
VÁGÓ ENDRE ^"s?
Kacorlak község elöljáróságától.
346/1937.
Hirdetmény.
Kacorlak község vadászati-joga 1937. évi április hó 15-én délelőtt 10 órakor, Kacorlak községben, a községi biró házánál tiz évre bérbe fog adatni. A feltételek a körjegyzői irodában megtekinthetők.
Kelt Kacorlak, 1937. évi február hó 5-én.
Községi elöljáróság.
Nagykanizsa m. viroi polgármesterétől.
6808/1937.
Tárgy: Tavaszi haszonállat-vizsgálat.
Lóvlzsgálat.
A lóvlzsgálat az 1937. évben a következő napokon is helyeken lar-tatik meg:
I. Április hó 12-én Kiskaniisán éspedig
1. J/,8 órakor i Rác utcai szövet-kezeli bolt e\'őit. Ide vezetnek a Plvárl-, Bába-, Sziget-, Nagyrác-, Jakabkuli-, Klirác-, Alsótemeiö-, Felsólemető-, Pápil-, Ráckerl-, Va-taidi- (1—19. és 2—14. uámlg) utcák.
2. 9 órakor a Hunyady-tért le-venleotlhon elöli. Ide veietnak a Bajcsal-, Szent Plórlán-lér, Hunyady-tér, Malomkerll-, Szepetnekl-, Körmös-, Rozmaring-, Cigány-, Országút <81—153. é> 62—112. számig) utcák.
3. \'/,11 órakor a Templom-téri Iskola elCtl. Ide vezetnek Országút (1—79. és 2—80. számig), Szenl Rókus-, Őrtorony-, Homokkomitomi, BerekkOz, Zilgárdl köz, Klsmezö, Temp\'om-lér, Polgár-, Varaid! (18— 66. és 21—73. számig) és a Tor-nyoiköz utcák.
II. Április 13 án déle\'ótt Nagykanizsán az állatvásárléren.
Felhívom a lótulajdonotokat, Itogy lovalkat (öszvérl, szamarat la) a ki-tOzött Időben és helyeken vezeiiék elö és ott utca és házszám szerint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elJve/elése siói mentesíteni kívánja magát, az lovát a kitűzött vizsgálati idö elölt 3 napon belül vizsgáltassa meg állatorvossal és az errói szóló Igazolványt a vizsgálatot végzó állatorvosnak szolgáltassa be. Aki lovát a kitűzött vizsgálatra elővezetni vagy előzőleg állatorvossal megvizsgáltatni elmu-lasztla, kihágást követel és az 1928. évi XIX. t.-c. 100. § a alapján büntettetik.
Nagykanizsa, 1937. március 26.
Myo-U. Ugttj^r^rf^Z---1U.1U reggelit. _ Polgármester.
W- 1 NXOO-. ás r^l L^ktaAé VáálAU N^k^ ^ ^ WI^J
77. Évfolyam 78. szim
Nagykanlua, 1937. Április 9. péntek
Ara 12. WL
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
H UadóU.dali FW 5. ula. Wftflin.p tftiuUiL
Kelelfls szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elólliclitl ál 1: CB» Mn I ftnfi *OJiU4r. SicrWtölígl ti kiiUólilv.tati teltion: 78. 11.
ki értelmiségi munkanélküliség leküzdése
Amig az értelmiségi munkanélküliség odajutott, hogy k^rkná""^ programmá vált, ugy feldagadt a számuk a segítségre szorulóknak^ hogy ma ,már 15.000 olyan munkanélküliről tudunk, akik érettségi végzettséggel bírnak, de töbtezer azoknak a száma, akik magasabb)-fokú egyetemi vagy szakiskolai végzettséggel bírnak. Hosszú évek óla kivánságként állott a magyar közélet előtt a diplomás ifjúságon való segítés és ezen a térén való^ ban történtek is komoly lépések. Már magábanvéve az a tény, hogy fel lehetett állítani az állásnéJküM diplomás ifjúság kataszterét, azt Igazolja, hogy illetékes körök fog-lalkoztak e suljos probélmával. Sajnos, az eddigi kormányok financiális okok mialt nem tudtak olyan megoldást produkálni, amellyel a» tüneti kezelésen tul maradandó\'hatású gyógyszert találtak volna.
Darányi Kálmán kormányának egyik lényeges szociális programpontja öleli fel ezt a problémát és már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy komoly szándék tölU el a kormányt , az értelmiségi munkanélküliség levezetése körül, amikor Darányi Kálmán bejelentette, hogy egy önálló-sitási Alapo» létesít, amelyből rendkívül kedvező hitelt nyújt azok számára, kik megfelelő diploma birtokában, vannak és a szüiksógi anyagi segítség mellett ejclsteuciát tudnak teremteni önmaguknak. A kormány szándéka arra bj&nyul, hogy nagyobb összegei biztosit az önállósítás! ,alap céljára s ezt az összeget, mint költségvetési téHelt, minden esztendőben, ainjg arr{a szükség van, fenntartja.
A kormány törekvései! a legnagyobb megértéssel és támogatással kíséri az egész magyar társadnteoni .Támogatja, ezt az akciót nemcsak azért, mert kitűnően képlett, tanult és vezetés no hivatott, sőt állítjuk: kuj.luránk fenntartására és továbbfejlesztésére illetékes ifjúságunk aj\'sinkahelyckhez juttatása kívánja, de támogatja a társada\'om a kormányt ebben a íörekvésól>en azért ls, ,merl ^g^iyánja ezt a józan* ész politikája is. Az ifjúság lelkület^ yérjuénsékleténól fogva rendkívül alkalmas talaj a felvetődő , eszmék, befogadására. A nemzet érdekében áll, hogy ez az ifjúság tie az indulatok,,az ösztönök hatása .ajtait áUjon sjaz uj generáció ne a meggondolatlan s ki nem1 próbált eszmék lengő szalmaszáía legyen. Pszlhológlai tények Igazolják, hogy a szociális gondokkal küzdő e,mber, akit az élet gondja sujt, köiinyeb-bei.i veszil cl lelkéből a megfontoltság iránytűiét, mint az, aki megteremtve saját exls.tenciáját. boldogulni lud az,életben. Nemzeti kérdés tehát az, hogy Ifjuságunk mun-, ka után törekvő sorait kenyérkere-selhez és .c^lsteuciáhoZ juttassuk. Az értelmiségi munkanélküliség le-
Örvendetes eredmények és biztató kilátások a pénzügyminiszteri expozéban
63 miqió pengővel több jutott beruházásokra az uj költség vetésben — Különböző enyhítések a közterhek terén - Hadigondozottak támogatására is nagyobb az előirányzat — A költségvetés javltja a közszolgálati alkalmazottak helyzetét — Nagyszabású IskolaépitésI program kapcsán 350 uj tanerőt helyeznek el a költségvetésben — Az Indokolatlan áremelések ellen Intézkedések történnek
Fabinyi i „Remélem, hogy előaő évinél is kedvezőbben alakulnak
a viszonyok"
Budapest, április 8
Rendkívüli érdeklődés mellett, az egész kormány jelenlétében, délelölt 10 órakor nyi:otta mag Sztra-n»avszky elnök a képviselőház ^csütörtöki ülését. Harmadszori olvasásban elfogadták a mezőgazdasági érdekképviseletiekről szóló törvény javaslatot, majd Darányi miniszterelnök bejelentései után Fabjnyi pénzügyminiszter terjesztette be a költségvetésről, a különböző kftí-niunkák költségeinek fedezéséről, a többgyermekes közalkalmazottak családi pótlékának feleme\'éséröl, az ezüstpénz mennyiségének uj irneg-állapitásáiól ;szóló javaslatok^.
Ezután került sor Fablnyi pénzügyminiszter Expozéjára- Beszéde elején rövid visszapillantást adott a mull év pénzügyi poHUkájára és hangoztatta, hogy
akkor optimizmussal vádolták, de az Idő és a helyzet őt Igazolta
Most is ilyen óva\'os, de bizakodó reménnyel állította össze az uj költségvetést és reméli, hogy még az előző évinél is kedvezőbben alakú Inuk a viszonyok Két éve nem fordult elő a belső pénzügyi po\'I-tikában, hogy deficit fedezése végeit a költségvetésen tuí póthltell kellett volna kérnie. A ^gazdasátfi éleiben fellendülés mutatkozik, bár ez a fellendülés néhol egy kicsil mesterkélt és a háborús fegyverkezéssel van összefüggésben étf a jövőben tartózkodásra int. A munkaviszonyok és a gazdasági viszonyok is javultak. A mezőgazdasági lakosság helyzete javul, az á\'latál* lomány gyarapodása és a földvásárlás igazolják ezt. Az iparosítás gyors ütemben haladt előre. Ma
A gazdasági javulást, sajnos, még nem mindén népréleg érzi, a gazdasági munkásság nehéz körülmények közölt él és ez jntenzlv szociálpolitikára ösztöt$z bennünket.
A deficit csökkenése nagy lépésekben halad előre. Hangoztatta a pénzügmlniszter, hogyy a költségvetés összeállításánál ésafrerü elveket tartott szem előtt és vigyázolt| arra, hogy mindenben a nemzeli • célokat szolgálja. Ismertette az 55 milliós kiadási többlet egyes té-telelt.
50 százalékos családipótlék-emelés, 46 millió beruházásokra
közei 50.000 munkással több dolgozik, mint egy évvel ezelőtt.
Külkereskedelmi mérlegünk -folytatta - kedvezően alakult, ml-után á mérleg 74 millió pen^ő akliv egyenlcggeí zárult. A kamatszínvonal nem változat, a betétképződés, sajnos, kicsit lastfy. A vá\'ság mély szlinonÁláróI
nagy és eredményes utat tettünk felfelé és ez bizakodással tölthet el bennünket a jövőre nézve Is.
A személyi járandóságokat a jö-v£ évtől kezdve 25 millió pengt\'ivel emelték. A többgyermekes alkalma-zollak családi pótlékát 50.százalékkal emelték.
A karbantartás és a felújítási szükségletek céljaim az előző évi 32 millió,44 5 millió pengőre emelgetett. Ezenkívül 46 millió .pengő a többlet a lxjruházás céljaira. Megemlítette a pénzügyminiszter,, hogy az Alföld önözésére 6 millió pengői, telepítésekre ))edig 18 millió pengőt fordtt. A MAV a beruházásoknál 10.7 millió pengővel szerepel. a költségvetésben pedig 16t-l millióval, a jövő évben tehát 2&8
millió pengőt használnak ffy-, a MAV rekontruálására. 220 ^IIJő pengő szerepel a.tatarozás! & felújítási rovatban, lényegében Vázon-ban ez ls miiid közmunka jellegű beruházás. Ehhez az autonómiák is tetemesen hozzájárulnak. A Wváios a beruházásoknál 115 millióval, a vidék pedig 31 millióval szerepel. Törvényhatósági >utaiaj)rat 186 millió pengő szerepel. A bc"-\' ruházásoknál, kifejezésre j-ui a gazdasági javulás, az áHutidó fejlődés, ennek fo\'ylán /
63 millió tObblet mutatkozik. I
Egyes adófajtákat felére csökkentettek
Nagy súlyt helyez a közterhek e\'iyhitésére, jósért egyes tételeket felére csökkentette. Január 1-tőJ kezdve felérj szállítja lo a házadó után fizetendő 20 százalékos rend-kivüli pótadót. Igen nagy kedvezményt kapnak a sokgyermekes családok. A házadómentességet kiterjesztik ós itt megemlítette, hogy ez
évben már 252 000 kisegziszlenclát mentettek fel a házadófizetés alól.
Rövidesen elkészül a szcsztórvéfly, amely a hegyközségek viszonyait szabályozza.
100000 pengővel többet irányoztak elő hadigondozottak megsegítésére, 200.000 pengővel többet az állami gyermekgondozás céljaira, (iondöskodik a költségvetés a brazíliai és iCgyptomi
küzdésére szolgáló korraányakció társadalmi osztályra, gazdasági ágra és felekezetekre való tekintet nélkü- minden józanul gondo\'kodó magyar ember támogatásával találkozik s a kormányt nem csak dicséret, de hála és köszönet iUeU azért, hogy amikor ehhez a problémához hozzányúlt, nem elégszik meg a puszta lünet kezeléssel, hanem olyan vágányra igyekszik helyezni az értelmiségi munkanélküliség megoldását, amely marada?i-dó*uv kjtküsrtiböiU. szociáUs .k&ié\'c-
lünkből e le nem kicsinyelhető problémát.
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter n problémába mélyen behatoló megoldással állt elő s e kérdésben ma már olt tartunk, hogy elvi\'eg mái is meg vap ,yetVo az alapja az .értelmiségi munkanélküliség leküzdésének. Éppen azért, mert a kormány nem tüneti megoldásra törekszik és.nem! csupán átmeneti időre oldja meg c ^ripWóniát, természetesen item ls 4Ílhal elő egyik napról a jnásikrn
t olyan rendelettel vagy U^Vényjar v&slaltal, amely ez ügyöt szolgálná. Sokkal helyesebb az Ügy . érdekében is az, ha apró részletekig szétboncolva e problémát, .olyan megoldásra jut a kormány, amellyel véglegesen megoldja az \'értetmiségi munkanélküliséget- TüreJefra .tehát és főként nyugalom," mert biztos lehet afelől a közvetlenül érdekeltek -tábor* óppett.ugy^ mint „ az .egész, magyar,, tánsftduloml-. jbtQgy a ■korjnány.biegi^dj^raódumUi iui,n-den ir.áuyban kjetógilő tesz
a
HALAI IC0ZL6MV
követség felállításáról Is A
közszolgálati alkalmazottak
helyzetén k javítására vonatkozó intézkedéseit is vannak a költségvetésben.
Az Iskolaépítés! akoló
erőteljes megindítására nagyobb összeget fordit a költségvetés. 300.000 pengőt irányozott elő első évi annuitásként a Nemzeti Sportcsarnokra (ion doskodik a költségvetés 100 állami és 100 nem állami tanító elhelyezéséről. Összesen 350 tanerőt és lelkipásztort helyeznek cl a költségvetés keretében. Az értelmi munkanélküliség
leküzdésére évekre menő programot dolgozóit ki a kormány, ennek részleteiről most nem beszélek, mondja de utalok arra, hogy a beruházásoknál is egész csomó uj elhelyezkedés nyilik
Pénzpolitikánk alapjai a pénzérték éllandó I snn tartása
— A földművelésügyi tárca költségvetését is ujabb 2 millió pengővel emeltem. Ugyanis a téli gazdasági tanfolyamok számát 08-ról 00-rc emelték, ezenkívül 5 uj gazdasági iskola is épül. 5.3 millió pengőt irányoztak elő a gazdasági termények értékesítésére, továbbá a háziipar Tejlesztésére.
A külföldi forgalomról és a devizaforgalomról beszélt ezután a pénzügyminiszter. Belföldi pénzpolitikánk alapcélja, mondott11, csak a pénzérték állandó fmnlartása lehet és ez megszabja valutapolitikánk irányelveit is. Gondoskodás történt azonkívül
az indokolatlan áremelés letöréséről
Fabinyi két órás beszédét a következő szavakkal fejezte be:
— Remélem, hogy sikerült meg-. győznöm u Házat, hogy a költségvetés
összeállításánál ugyanaz, mindenkor az állam a köz érdekeit szeinelött tartó cél vezetett, mint az előző két évben.
Fabinyi expozéját percekig tarló lelkes taps és éljenzés követte
Hosszú Idő óta fekvő betegek a természetei .Ferenc Jóxsel" ke-serüviiet nagyon szivesen isszák és annak gyors, biztos és mindig kellemes naihajtó hatását általánosan dicsérik. Az orvosok ajánlják.
Jugoszlávia kOzeledése Magyarországhoz
I Páris, április 8 A Temps közlése szerint munka* léiti.1 beszélgetést folytatott Sloja-dibovics jugoszláv miniszterelnökkel, aki a ír. stani tárgyalásokkal kapcsolatbau kijelentette, hogy a belgrádi tárgyalások nyitva hagynak egy ajtót a Magyarországgal-való tárgyalások^, >umlket Jugoszlávia fog kezdeményezni-
A spanyol helyzet
Madrid, április 8 A spauyol nemzetiek elfoglalták\' az Urticola-hágót, ami megnyitotta számukra az ulat Durango felé. Ettől most 8, Bilbao tói 12 kilométerre állnak a nemzetíeík. Bilbao sür gűí segítséget kért a vörös kormánylók t | t i Aragonlu kikiáltotta függetlenségéi és ezzel elszakadt a valeueioj vörös kormánytól- (! P
Ember-rabló nagyüzem
\\ Korea, április 8 Keio városában bűnszövetkezetet lepleztek le, amriy 600 Jómódú tágért elraboK ée kifosztva őket, valamennyit el tették láb *üójL |
Hozzászólás a Városi Szegényház kérdéséhez
Építsünk Szereleiházat Nagykanizsán!
Az elmúlt héten városunk képviselőtestületének egyik tagja a ,zalai Közlöny. hasábjain a Városi Szegényház végleges megoldását sürgetle, mert nem tartja méltónak Nagykanizsa városához, hogy az elaggot és elszegé-nyedelt volt adófizető polgárait olyan körülmények között tartsa el, ahogy az napjainkon történik. Kétségtelenül igaz, )>ogy nagyon szomorú sors jutott azoknak osztályrészül, akik a szegényházba kerültek öregségükre, nemcsak azért, mert embertársaik kö-nyórületességére vannak rászonilva, hanem azért,\'inert elképzellíctő, milyen nyugodalmas öregsége lehel ott annak, aki 18 hetvenív körüli olyan öreggel kerül egy szobába, akik közül kettő-három állandóan beteg és akik állandóan zavarják lakótársaik éjjeli nyugalmát.
A «Zalai Közlönyi-ből a fentebb emiilett cikk alapján meggyőződést szerezhettünk arról, hogy a szó igaz értelmében vett .Szegényháza. van Nagykanizsának és épen itt a legfőbb Ideje, liogy ezt a kérdést véglegesen megoldjuk, még pedig ugy, hogy tüntessük el a Szegényházat és ópilsünk Szeretetházat Nagykanizsán
Bizonyára a szegényház megoldásának problémája már régen foglalkoztatja a város vezetőségét é» bizonyára már több terv is van kombinációba véve, annak megoldására.
A kórliáz bővítésével kapcsolatban azonban talán a legolcsóbban lelictnc megoldani a Szerelctház kérdéséi ugy, hogv ha azt a kórház üresen álló és c célra nagvon alkalmas, Mária-utcára néző oldalára építenék. Ez nemcsak azért volná praktikus, mert az állandóan betegeskedő öregek /észére közel volna a kórház,i segiiség, hanem ezzel az amúgy is ihár beépült Katóiuuét-nek városi Jelleget adnának. A Mária-utca ugyanis, — amely a Katonarít egyik legszebb utcája lenne — ezidő-szerint nagyon furcsa képet mutat. A páratlan számazásu oldal, majdnem teljesen be van építve A kilátás azonban éptnséggel nem a legtetszetősebb, mert közel 100 m- távolságban a kórház magas deszkakerítése meredezik az o \\t lakók szeme elé
Amennyiben a kórháznak ez a része felépülhetne és a szegényházat oda áthelyeznék, egyszerre megoldható lenne az a régi terv, hogv a Katonarétet Teleki-utcán keresztül összeköthetnék AtUla-utcával és ezzel a Ka-
tonarétet a várossal összekölnék, n melyre nenwsak azért van szűkség, mert Jgy a piac és az iskolák köny-nyebben megközelíthetők, hanem azért is, mert a Katonarélen az a társa|-dalmi réteg is ma már szép száminál van képviselve, amelyik foglalkozása révén állandó loipcsolatot tart fenn a város társadalmi és kulturális éle-lével és nagyon üdvös .lenne, ha esténként a külváros sótól perifériái helyett a világosabb és biztonságosabb fő útvonalon közelíthetnék meg otthonukat
Kétségtelen, hogy a Mária utcának megnyitására több szempontból is sürgős szükség <tan, ennél azonban sokkal fontosabb a szegényház mai állapotának megszüntetése és városunk fáradhatatlan és agilis vezj/tője, a lelkek gondozóival karöltvi\'^bizo-nyára megtalálja a módjalu>gy a város .Szeretetháza. mielőbb felépül jón i \\
Nem veheti át a vármegye az egerszegi
kórházat
Zalavármegye törvényhatósága a mull év egyik ülésén elhatározta, hogy az egerszegi korház megyei kezelésbe vételéhez elvben hozzájárul. A belügyminiszter most leiratot intézett a megyéhez és feloldja ezt a határozatot. Kimondja a leirat, hogy a megye a mai súlyos helyzetben a kórházprobléma megoldására nem vállalkozhatik, csupán támogathatja azt- Ege\'rszcgen és a megyében kíváncsian váiják a kórház-ügy további fejleményeit
Naptár i Április 9. péntek. Rom. kat Konrád. Protestáns Erhardt. Izraelita Nizan hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Merkly-Belus gyógyszertár és a klskanlzeal gyógyszertár.
Gőiíürdö nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél-tán kedden egész nap nőknek).
Divatos imprlmék és lenuúsznak érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztümkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- óa leány-kabátok divatos faconokbanl
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Sínser DiuotMüz.
1*37. flprllli 9,
ló hírek a nagyvilágból
Flandln volt francia miniszterelnök cikkéből a Dajly Telograph-ból:
- Természetesen egyetlen szefr. ződés sem állhat fenn ölökké ós a népszövetségi alai>okmány is elő. re látta a revízió bekövetkezését. ...Végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a területi revízió következik. | .. ,
,, i í i • . ; i "i i , A mull évben Magyarország az angol piacon 88-111 ang<oi font értékű butorbehozatallal az importáló államok közölt az első helyre ke-rült.
-VTavaly februárban 712, az idéií februárban 492 volt az egylől hatéves korig meghalt magyar gyer-niekek száma- A fertőző betegségeknek tavaly februárban 1527, az
idén 1388 halálos áldozata volt. •
A tőzsdei hinek szerint az öszi vetésekben az időjárás és árviz jóval kevesebb kárt okozott, mint eleinte hitték. A vetéack jól fejlödnek.
« t
A Financial \\New» világgazdar sági külön számának KözépcEuréf-
\' ói \'szóló fejezetében pitja, hogy Magyai ország közgazdasági, kereskedelmi és .pénzügyi helyzete 1936-ban tovább javult, aminek jelei a gazdasági élet minden terén megnyilvánulnak.. , • . • I
Az elmúlt év végével a míagyar vas- és gépipar 40 000 munkást foglalkoztatott, 5600-zal tftbbet, mint az, előző évben. Ennek megfelelően a gyárak produktivitás^ is lényegesen emelkedett, igy a mult év utolsó negyedében a nehézipari gépek gyártása löj, a mezőgazdasági gépek 87, a villamossági ipar 17 és a tömegcikkek gyártása ugyan csak 17 százalékkal emelkedett.
i
Franciaországban határozott kon. junklura körvonalai kezdenek kibontakozni, - irja Sós Endre a Magyar Hírlapban. - Az idén március közepéig a nagy vasultársaságok bevételei 11 százalékkal magasabbak a tavalyinál. Ugyanéiban az időben tavalv 292-000, az idén 299 000 tehervagont raktak meg. Az állami adóbevétel az év elején a tavalyihoz képest 33*5 | n41Uó frankkal emelkedett. A francia export 1036 millió frankkal több 1937 elején, mint tavaly ilywikor. Tavaly februárban 492000, n*)SÉ 410000 a munkanélküli. Tavaly februárban 61, az idén 212 millió frank értékű uj részvényt bocsátftt-tak ki. • l 1
i , , 0 |" > ; Az amerikai acéltröszt, az United Slates Steel mérlege 1089 raUUó dollár forgalmat mutat Éel a tavalyi 758 millió dollárral szemben. A részvényesek a 7 százalék helyett
14 százalék osztalékot kapnak. •
Hull Amerikai külügyi államtitkár Beszédéből:
- A gazdasági fejlődés terén némi fénysugarak rnutjatkosnak a
láthatáron. ;

Angliában az alkohol-fogyaaztás az utolsó évben 7 százalékkal emelkedett. Ugyanez Ida alatt azonban 680 uj tej-bár Is nyílt .meg.
Nápolyban <x Cuprlbttn rekord-idegenforgalom yolt uz Idei huavíí-Wor. Minden szálkxla zsúfolva I . ! . ,J
„\'W""9-
ZALAI KÖZLÖNY
M AjU Y A if KI LIVI IN HIÓZAT.
AZ ELSŐ IGAZI SZTARFILM I
I EZEISEN NAGYSAD!
Főszereplők: Muráti Lili, Kabos Gyula, Gombaszőgi Ella, Jávor Pál, Zala Karola, Dénes György, Peti Sándor, Latabár K. — Csütörtöktől-vasárnapig a Városi Mozgóban Előadások köznapokon 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. —- Rendes heiyárak!
Süprön
A lí\'gtfitíb ujsfig tele van szembeötlő Hirdetésekkel, hogy gyerünk Olaszországon, töltsünk 14 napot Ausztriában, stb., de hogy gyerünk Lillafüredre,\' töltsük a húsvétot a Balatonnál, vngy nézzük tneg a gyönyörű Sopront tavasszal, ezt még véletl<nül sem találjuk sehol
Nem akarom most elvitatni Nápoly wgy Velence egyedülálló varázsát, vngy az osztrák Alpok ösábltó vonzóerejét; de u mag* nemében Sopron is gyönyörű
Legyünk mi; kanizsaiak kezdeménye zők, \'hirdessük ml elsőnek a külföldi cscrevonatok\'és társasutazás halmazok mellett, hogy teremtsünk szoros idegenforgalmi és kulturális kapcsolatot vidéki városaink között
Kapjuk fel mi kanizsaiak az idén Sopront, látogassunk el rövldebb-hosz-sziibb Jdőre Soproaba csináljunk nagy propagandát Sopronnak.
Ezzel nemcsak segítünk nagy ide-gttifórgalfnl sikerekre predesztinált szomtaéd\'vHrosunkn^k é3, ezáltal az egéffsr magyar idegenforgalomnak, ha-rtem a sopronlak hálájára és viszont látogatásaira is számithatunk, ahvi nekünk is, akik idegenforgalmi szempontból legfeljebb csak mint átutazó város jöhetünk tekintetbe, üzletet jelent és végül, nem is járunk rosszul.
Nem járunk rosszul, mert Sopronban egy ezredéves kultura, történelmi múlttal átszőtt levegő és gyönyörű természeti tájékba beültetett modern technika fogad mlflket
A kelták alapították ezt a várost Kr. c. ax V. században. A keltákon kivül római, avar és frank népek1 rakták itt le civilizációjuk alkotásait, a magyarok előtt
Mátyás király innen indult utm Bécs ostromára, Bocskay hajdúi, Vak Bottyán kurucai harcoltak érte. Meghódolt Bethlen Gábornak és Thököly-nek, királynévá koronázták falai között II. Ferdinánd nejét, Eleonórát, in. Ferdinándot pedig királlyá.
Ezt a történelmi múlttól, irigy nevektől és nagy eseményektől nehéz levegőt gyönyörű vidéke, az Alttok keleti nyúlványain elterülő erdö^f sürüjo teszi ózondussá, egészségessé-
A XV., XVI. és XVTI. százndókból fennmaradt pompás összhangba egy. beolvadó rcnnnlszance és barokk házai, szobrai, klasszikus utcái, terei, egész kis barokk világot varázsolnak elénk, az ő kedves intimitásával, meleg bcnsőségével együtt
Liszt Ferenc széliem^ kl 0 éves korában első hangversenyét itt tartotta, beleitta wttgát a városba és élénk és nívós zenei kulturát hozott létre.
Petőfi és Gyóhi emlék* pedig, kik wintén> hosszabb ideig- voltak Sopronnak lakói, az irodalmi életet fejlesztette virágzóvá.
"Modern sportpályái, a Lövérek ölében épült ultramodern szállodája, színháza és uszodái a technika áldásaival fiintették tele.
A népszavazás izgalmas napjai é« a felkelők emléke pedig tántorithatat-Jnn.\'Nagyságáról tesznek fényes ta
— Bútorokban a Kop«tetn-oég vezet Modern mlntalermeiben a legjobbat a legolcsóbban autatjabe, kedto* tlaa-téal feliétélek mellett
Sopron minden évszakban gyönyörű, de talán mégis a legigézőbb ta-vnssral és ősszel Sfirü erdei és nagy kiterjedésű mezősége elsőrendű vadállománnyal rendelkeznek és igy Sopront vndászási célból is érdtines feí.-
keresni.
A <Civitns fidelissima. tehát teljes joggal tarthat ugy a mi, mint általunk az egész külföld érdeklődésére ls szántót i
b | Bajzáth J.
Húsvéti tyúkpecsenye a bíróság asztalán
A vádlottak, akik sehol sem laknak, lopni mentek, hogy húsvétkor jóllakhassanak
Még a legidősebb biró sem emlékezik, hogy praxisóban valaha sült tyúk került volila hivatali asztalára- Most ez is megtörtént NyiUk az 6ős szobia ajtaja és két fogházőrtől kisérve bejön három ember. Férfi, asszony és egy 14 éves fiu. Mindegyik egy-egy ti-pus, Gorkij Maxim alakjai- Az asz-szuiiy fonnyadt, aszott, munkában ós éhségben agyongyötört testét no-igyok fedik. Valtai felső Átvető, aWtta egy r*uh!a$élc, \' \' otfnfl blúz,szoknya és egyben ingls- Ló-bán valószínűleg a fogházban \' kapott papuesféLe- Majgábagörayed* len áh a biró előtt és fel swm mer tekinteni A férfi mór ^a fogház uniformisóban : a szürke darócbun, amely mlndenesairc elfogadhatóbb, /nlnt a saját rongyai \'lehettek. Az élet hajótöröttje, csupa sunyi Vázai és göntyedés- A 14 éves gyerek szintén fogházi dresszben, mint egy Kivert kutya, ugy néz oldalvást, a bir<3(, mjajd az ügyészi Télé. Ml vár rá ? kérdezik m^grjadt szemei.
A férfi Halász János, az asszony a felesége, gyeiKtsdlósi születésűek1.
- Hol laknak? - kérdi tőlük Makóry elnök. ) ,
Tanácstalanul néznek egymásra a váratlan kérdésre. A\' férfi lassan kiböki: , ;
- Ahol éppen dolgozunk-
- Hál nincs maguknak lakásuk ? — kérdezi tovább az elnök.
- Nincsen bizony, - felöli a férfi. — Ha van munka, van lakás, ha nincs munka, nincs lakás-
AZI mondja, hogy nem volt már napok óta mit eiuiJük, yiiem volt keneset, nem volt kenyér, eljött a Nagyszombat napja, éhezlek. Nagyszombaton éjjel azután elindultak hárman Kibér János gaZda udvarára. Az asszony \'felmászott á baromfi ólra, kiszedte a tyúkokat-Egyet, kettőt négyet, az ötödik visszamenekült, végül egy fiatjai kakast- Hazavitték, leölték őket és megsütötték\'. (Javában falatoztak* amikor nyílott ste ajtó és megjelent két kakastollas kalapé kjét .szurony és két ember. A zsákmányt meg sem lehetett enni, ugy,,ahogyan volt, félig megsütve,\' egy kis darab megtéve, össze kellett |p»kkblni a tyukjo-kúl és behozni,Nagykanizsára- j
- így volt, béreim...
- Hát igen, ugy volt, - mondja szemlesütve az asszony \\ls.
Dr. Lengyel * Károly (ügyészségi elnök is mintha .nehezebben mondaná el szóbeli ivádindilványát. Valami megrázó a három ember rettenetes nyomora. De hát a törvény,: törvény és lopni \'nem szabad-
Az asztalon pedig ott vannak a bűnjelek : a sült ,tyúkok! maradványai.
Makáry elnök kimondja az Ítéletet : a férfit 3 hétre, az asszonyt és a fiút 15—15 nap* fogházra Ítéli Indokolásában hangsúlyozza a bíróság, hogy figyelemlmicl volt tt család nagy nyomorára. Elhangzik az Ítélet - Köszöriöm ! - feleli a férfi é* lehajlott fővel mennek\' (kl a teremd bői, utánuk a két fogházőr. Páfl hétig nem lesz gondjuk lakásra és élelemre. H [ j 1. i
UJ lendületfel Indult meg a munka a MANSz nagykanizsai főcsoportjában
Krasznay PAlnét választotta a nagykanizsai föoaoport ügyvezetővé
Minap tartotta gyűlését ti MANSz nagykanizsai főcsoportja, amelyen újból dr. Krátky István polgármesternő, a nagyszerű .szervező eifejti, ízig-vérig szociális érzésekkel tele, közéleti vezetésre hivatott magyal asszony lett a kanizsai főcsoport elnöke, az uj ügyvezető elnök pedig Krasznay Pálné) a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjének felesége. *
Az uj ügyvezető, aki az egészségi okokból visszavonult Zsigmond Jó-zsefnének, a nagykanizsai MANSz-munka egyik leglelkesebb, kjgjmje-legebb szívű és legmunkásabb úttörőjének utóda, Krasznay Pálné rendőrtanácsosné, a magyar hazja-fius nőmozgalmak terén már kipróbált munkaerő- Eddig is tevékjenyen részt vett hazafias nőmozgal-makban és munkaerejét, agilitását és készségét most a nagykanizsai főcsoport szolgálatába fogja állítani. Megválasztása alkalmából alkalmunk volt Krasznay Pálnévul beszélgetést folytatni.
- Nagy dolgokat lehet csinálni, - Jelentette ki többek között az uj ügyvezető elnöknő — ahogy én a nagykanizsai hölgyek lelkes készségét ismerem- Nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy a MANSz nem csupán a közéjKjsZtály asszonyainak és leányainak tömörülése, jíem láttam nz eddigi összejöveteleldefn, gyűlésen, munkanapokon a hadiözvegyeket, a hadirokkantak feleségeit, leány alt, nem láttaW a vitézek asszonyait és még sokaidat, akiket ott szerettem, volna látni a MANSz hazafias munkátáborában. A MANSz-tábora mindenkit szive1, sen lát zászlaja alatt osztály és felekezeti különbség nélkül. Cfcak igy tudunk intenzív munkát kifejteni és eredményeket elérni. Minden mja-gyar asszonyt és minden mfagyar,
ZALAI KÖZLÖNY
leányt örömmei látunk sorblnk kiutalt, amelyek élén dr- Krátky Ist-vánné polgármeateroé elnökassaony áll, aki tevékenységével és lelkes munkásságával íriárls oly szép ered ményeket tudott elérni A MANSz fokozott lendülettel és friss (munkakedvvel folytatja hazafias munkásságál és Igyekszik nagykanizsai táborát minél jobban kiszélesíteni. Társadalmi, kulturális, szociális téren erőteljesen kiépiti hálózatát, további összeköttetéseket keres, szaporítja a munkalehetőségeket és Igyekszik minél több tagot foglalkoztatni, tanfolyamokat tartani, a nöi hazafias tábort erősíteni...
Ilyen munkaprogramtól és Ilyen munkakészségtől sokat várunk-Krasznay rendőrtanács >sné személyében a MANSz nagykanizsai főcsoportja kiváló ügyvezetőt, elsőrendű, lelkes irányítót nyert.
EMLÉKEZTETŐ
Ap.ni. i.
I.égvMekml .Kiadás 5-kor • Náp-mozl-
ban (dr. Prack István). A,rlli.
légvédelmi előadás 6-kor a Nép-mozl-bao (Vécsey Baraa).
Aprlli. 10
I.égvédebnl clőndá. 5-kor . N*p.moziban (dr. Prack István). Aprilli II. Rslgeli JózMl hegedd-hangversenyo a Kaszinóbaa. Légvédelmi előadás 5.kor a Nép mozi
bau (Czégényl Károly.) Aprllla 11. Keresztény Tisztviselőnők nagy drá-nial estja 8 V or a VAroal Színházban
AprilJ. IS.
légvédelmi előudá. 5-kor a Nép-moziban (dr. Deseő Mibáiy). Aprllla 11.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremaer Gusztáv).
Aprllla 1*.
Irodalmi Kör zenekarának hang-veraenyo a színházban.
IDŐ
Eső!
Prognózis: Délnyugati légáramlás, változó felhőzet, nyugaton és délnyugaton kissé eső, hő emelkedik.
A Meleorologial Intézet nagykanizsai megfigyolőállomésa jelenti«
Hőmérséklet tegnap e«to 9-kor: +6 2, ma reggel: 5 6 -f délben: -f 14 0 Csapadék: OO
- VlxkatUn férfi- u 1 51 esíkSponyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
Már Krisztus előtt is volt gáz a háborúban
A légvédelmi tanfolyam második előadása
A nagykanizsai légvédelmi tanfolyam második napján a meghívott tantestületek előtt tartotta előadását Balázs Vilmos a vegyi harc lényegéről, a gáz, füst és gyújtó anyagok szerepéről A gázhasználat — mondotta az előadó — nem uj fegyver, gázharcok más formában már Krisztus előtt 428 ban voltak, amikor kénport öntöttek a harcoló felek a tűzre, hogy annak gáza mcgfullassza az ellenséget Használták már Krisztus előtt a rómaiak is. Későbl) arzénnal igyekeztek a levegőt megfertőzni, hogy ártsanak az ellenfélnek. Az ujabb időkben azután egy német vegyész tüsszentés! folyamatot idézett elő porával A 19-lk században sem került még sor a volta-képenI gázháborura, mert annak Imrei technikája nem volt még komolyan kifejlődve és előkészítve. A franciák a gonosztevők ellen használták a gázt A gázok háborús alkalmazása a mai formában és módon a világháború szükségszerű következménye volt A
németek Ypcrn alatt 7 kilométeres szakaszon 100 tonna clort fújtak a franciák felé Eredmény: 5000 halott é< 10000 súlyos sebesült. Majd részletesen kitéri az előadó az nero-damlal háborúra. A gáz támadástól való féle-lem a ]>ol«ári lakosságot is fokozott előkészületre és intézkedésre késztette. A gázlámadások elletíl védekezés terén nem is annyira az anyagok veszélyes-Bégén, mint \' a légi támadás okozta pánik folytán előállott helyzeten van a hangsúly. Majd a gázok osztályozására tért át, az egyes gázok hatását ismertette az emberi szervezetre, a •légzőszervekre, a nyákhárlyákra, bőrre, ami ellen a gázálarc a kellő biztonságot és védelmet nyújtja. Beszélt a ciánhidrogén pusztító hatásáról Kitért a gázvelés módjára és a mai modern háborúban alkalmazásra ke. rülő gázharc-módokra, amelyek ellen védekezni minden állampolgárnak kötelessége.
Van szerencsém igen tisztelt Vendégeimet értesíteni, hogy az Idei
HEGHIVÓ.
Dreher Baksör
Immár bcércll és annak örömére, hogy az idén ll kitűnően sikerült, folyó hó 9-én, pénteken este 8 órakor a CENTRÁL éttermében nagy
Dreher Beksör
estet rendezek. Ezen az es\'én a vacsora oartéakaraj párolt káposztával éa axalonaáa gombécoal, vagy étlapról teis:és szerint választandó vacsorának leszállított ára egy pohár Dreher Baksörrel Összesen P l-SO. Ezen az egy napon az idei Dreher Baksör ára korlóokéat 60 tlllér helyen M IlUér, pohlruklnl 40 tlUír helyett 36 Itllér.
Klvá|ó tisztelettel
Darai Testvérek
Zenét ■ kitűnő budapaatl „Bohém Fiak" anion- éa jazz zanakari szolgáltatja.
A kitiltott Véhási visszajött Kanizsára és első este le akarta szúrni a feleségét
A Zalai Közlöny IDbbszyölr foglalkozol! már Vékásl József zugborkl-méri ügyeivel, akii legutóbb különféle bűnei minit n nagykanizsai kapitányság kitiltott a városból- Vékásl most ennek ellenére visszatért Nagykanizsára, esle felkereste régi lakását, ahol csakhamar összeveszett a feleségével. Vékásl dühében kést vett elö és azzal feleségére rohant. aki futva menekült a lakásból. Vékásl kezében a késsel üldözte az asszonyt, aki végül ls a rendőrkapitányságra menekült-Vékásl elfogatására a rendőrka-
pitányság minden Intézkedést megtett. Vékásl a városban bujkál. Aki rála\'ál, jelentse azonnal a legközelebbi rendörörszemnek, vagy telefonáljon a kapitányságra.
— Trunbhalm P.uligyár a Tlldgyni url családok bevásárlóhelye. Közvetlenül a gyárból szállítja szlngyapjuszö-vetelt, angoloa gyártáti módon elkészítve. Évekre szóló megtakarítást ér el. Kérje a szövegminták köllaég- éa kötelezoltségmente. beküldését. Trunk-bahn Posztógyár Budapest, XI., Lénként I >7.
lMT.Iprtli\'O.
Rovatvezető: Dr. Détalsi, Érdi. IU.
Itt a tennlsz-siezon
Hála Islen ! - mondják erre a bősz tenntszezők. Sajnos, -^mondják rá a férjek, illetve apák, akiknek minden szezon csak pénzkiadást jelent.
Pedig ezúttal nem\'^agyon tobzódik a tenntszdtvat sók újdonságban.
A short egyedül áll szint az idén mér és akik tavaly a molMlségük miatt nem vehetU-k részt ebben a kedves és anyaghan szükőlködő divatban, azok sürgősen fogyjanak le, meri a tennisz majdnem ruhát-lanságol Ir elő az Idén a modernség és hygiénla örve alatt. 1 1
Csináltassunk két shorlot: egy fehér burett vagy lenvászon nud. régot, egészen rövldc*. két nagy rátett zsebbel, rádolgoz/itt csattoa övvel és érne egy szoknyát, vétdg gombolva, amit a pályán levdhe-lünk. Ezt azután ^egészíthetjük egy ugyanilyen koszlthnkabáttaj, akkor már kész az ensemfclé. Al második shortunk színes legyen, legjobban ajánlok egy halványszürke tropikál anyagot, ami hűvös Is és nem Is piszkolódik oly gyorsan és nagy előnye, hogy abazolut nem gyűrődik. Ezekhez a shortok-h.iz a legkülönfélébb, már otthon, garderob szekrényünkben ls meglévő blúzokat viselhetjük- Sőt H* trikóingeket is vehetünk hozzá, ami még szimpatlku-sabb, lazaköté-sü lövldujju blúzokat köthettlnk vagy hordhatunk, Igen olcsó és nagyon csinos- MJlyen színeket? Sötétkéket, fehéret, zöldet, pety-lycset, kockásat, pirosat. Ajzért jó n fehér és szürke nadrágocska, meri ezekhez minden s/in megy
Persze túlzás lenne azt állítani, hogy az egészruha nem lesz divatos, de a &hort mindinkább kiszorítja ezeket. A ruhák nagyon kivágottak, szinte plageruháknak hatnak. Rendszerint négyszögletes kivágással. két vállpánttal, hátul pe-dlg mély légialap kivágással készül Kellő vagy négy zseb a dísze, a mibe ép|«n ojyan élénk szinü zsebkendői tesznek, jobban mondva lüznek, mint amilyen szinü az öv-De készülnek legújabban, tekintve, hogy a bolero olyan nagy téri hódított, ugy ls ruhák, hogy bolero fedi a ruha felsörészét, ami alatt a derék teljesen fürdőtrikóila emlékeztető vállkeresztezémcl bujlk még. Természetesen a greli színeké az elsőség, de nagyon Jól mutatóit pl. egy fckcie-fiehér csíkos creton-brtl készült négyrészes ruha : Először nagy reveres kabátka látszott a szoknya felett, ezt Jevé\\B, nagy fehér gombokkal végiggtsnbolódolt szoknya, rövidujfu, bubigaliénos bluz, majd a gtmájolást kinyitva, előtűnt a rövid short. Nagjwn csinos és eleven összeállítás volt <0
Szövetkülönlegességek,
L\'eW\'óbb hazai és külföldi gyártmányok, csodás választékban raktárra érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők __________
Kirschner Mór divatáruházában.
1981 áprllli 9
Katonafelszerelési
cikkek
legolcsóbban Belexnai Jinoinil,
Sugár-ut 63.
Tiszti társasági sapka iniyeÉH
P 6\'50, altiszti P 5\'50. Barna sappa keszlyi 1" P 5 50, Barna nappa keiztyü 11" P 480.
nem is kerül sokba- ■ I
A tennisznek külön fejdísze is van, ami nagyon sokai tud a ruhán magán is lendíteni. Egy ötletes, jól megoldón fejkendő va.^y sztolag, különböző módon megélve, rendkívül előnyös. Csak persze sokat keli a lükör elölt próbálgatni, hogy melyik áll jobban. Amilyen a ruha dísze, hasonló vagy ugyai.olyan fcj-kendől válasszunk, amit vagy elöl kössünk meg csicsónésan, vagy oldalt ugy, hogy a fül mögül kllássékr a két kis nyelv. A szalagot is elől vagy oldalt kössük meg, sőt arra ls ügyeljünk, hogy a fül kint legyen és a hajat hátraszorítsa a szalag, mert az remekül hat, amint a nd lobogó hajával repül a labdával együtt vagy után...
Egyszóval mindenkor és mindenütt. de leginkább a sportban vigy áznunk kell az összeállításainkra, meri azt úgyis mindenki tudja, hogy egy eslélyrc az fentber alaposan kikészülödik, mig a sporthoz - loglöbban azt hiszik csak magái a természotet adja az ember. Szegények...
Divatposta
M<Jtj<lnuos nő. Örülök, hogy feljön, csak előbb szerelném, ha levelezőlapon ludatná érkezéséi, hogy időmcl ugy tudjam beosztani Mindenből min-lát hozzon magával, liogy alaposan megtudjam Iné/ni a holmijait üdvözlel.
Barna l(fn!J. fin inkább fekele-fchér csikós koszlümöt ajánlanék, az elegánsabb és mindenkor fel tudja venni, még nyáron is, lm nemi vastag a szövet Egészen rövid, erősen sveifolt fér-fikabátot csináltasson belőle, egy gombbal, rövid szük szoknyát, egy szembe ránccal és hozzá egy fehér llnon blúzt és egy halványkék geor-gettet Ha nincsen rókája, akkor a feliérhez fehér virágot, a halványkékhez pedig nefelejls csokrot tűzzön a kihajtóra. Üdvözlet.
Szilvi. Átmeneti kabátját csináltassa szélesített vállal, hátul sliccelve, dragonerrel, elöl négy kétsoros gombbal, két zsebbel Üdvözlet.
— Klöpel ágy terítők, függönyök, vit-rázsok gyönyörű mintákban Schtltznél.
ZALAI KÖZLÖNY
— (Legényegyletl hir)
A nagykanizsai gath Legényegylet ujabb 3 évre megválasztotta dr
Mulschenbacher Edvin törvényszéki lanácseln >köt világi elnökké Ma a püspöki irodától levél érkezett Gazdag Ferenc püspöki l nícsoshoz, amelyben a megyéspüspök helyettese, Kauzli Dezső közli, hogy az aula megerősíti és jóváhagyja a választást «E vábisz-lással a nagykanizsai Katit Legényegylet önmagát becsülte meg. — szól a püspöki jóváhagyás.
— (Mozart és a szerzői Jogdíj)
A Zalai Közlöny minapi cikke a zenei jogdijak körül felmerült egyes visszás jelenségekről élénk visszhangot keltett. Most a Zeneszerzők és Szövegírók Szövetkezetének szombathelyi körzete megküldte a nagykanizsai városi zeneiskolának a ka^svári Mozart-hangversi nnyel kapcsolatos le. velczést Ebből kiderül, hogy a ka-posvári lapokban megjelent ós a bu-dapest és vidéki újságokat is bejárt hirek a ka|>osvári forrásból helytelen beállitásban kerültek a nyilvánosság elé. A körzet ugyanis nem követelt jog-dijat a Mozart-művek után P.rlhotet. len, hogy amikor a körzet erről február 24 én írásban értesítette a ka. |>osvári Zenekedvelők Egyesületét, akkor mégis február 27-én olyan cikk jelent meg az újságban, amelyből a* lünik ki, hogy a körzet u 140 évo elhunyt Mozart müvei után is követeli a szerzői jogdijakat. Itt teliát nyilván a kaposvár i újság tévedett, » körzet pedig a legszabályosabban járt cl. A Mozart-hangversenv rendezősége a körzetnek frbruár 24 iki levelét megkapta, 27-.én arra válaszolt ls s ebben a válaszában maga a kaposvári Zenekedvelők Egyesülete ls elismeri a körzet kedvező válaszáuak megérkezését Az a lehetőség sem áll fenn léhát hogy a körzetigazgató 24-iki levele nem jutott voin-i el a címzetthez.
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó in tézetében március folyamán 20(5 belcg állt kezelés alatt. Ezek közül G4 .volt, aki először jelentkezett vizsgálatra. Az év elejétől fogva 525 b:tcg állt kezelés alatt A hó folyamán 17 esetben volt röntgen vizsgálat, 64 esetben labora-tóriumi vizsgálat Márciusban 120 beteg kapott segélyt az egyesülettől, akik közt kiosztottak 1178 liter tejet, 170 kg. lisztet és 50 kg. cukrot.
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi Kör zenekara ma este próbát tart. (:)
— (Cserkészavatás Keszthelyen)
A keszthelyi 880- sz. Szent Imre klscserkészcsapat 35 tagja most lette le fogadalmát kedves ós bensőséges ünnepély keretében. Az
avatóbeszédet Sólyom József káplán, cserkészliszt mondta, a fogadalmakat Sulyok József tanító v-t\'o ki. A kjseserkészak utána kis mü. sort adtak, szerepelt az énekkar, zenekar, láncszámok, majd előadták Bárdos Gyula tanulságos kis cser-készszindarabját: , »A cserkész mindig segiU
— (Utazási kedvezmények)
a Budapesti Nemzetközi Vásár belföldi látogatói számára. A vásáriga. zolvány az összes magyar vasulválla-latok vonalain április 24 tői májul 10-ig Budapestre és április 30-tól má-jus 18-ig Budapestről vissza 50 százalék kedvezményre jogosít A belföldi utasok teljesáru Jegyet vesznek, a mellyel díjmentesen utazhatnak vissza az induló állomásra. Ugyancsak fél. áru utazásra jogosit a vásárigazolvánv a MFTIl és a I)GT dunai Itajóin április 15 tői május 25-ig A MA VAUT vonalain a vásárigazolványok tulajdonosai 20—50 százalékig terjedő kedvezményben részesülnek- Kedvezményes 2 Illetve 3 napos InJrletek a budapesti villamosra. Bészleles felvilágosítás és vásárigazolványok a vásár tb. képviselőinél és az utazási irodákban kaphatók. \' (:)
Bad Gleichenberg traS)
felülmúlhatatlan katarrhuaok-, asztma-, tüdfttáauláa- éa szívbajoknál.
BgycdOllllö klíma, bavilt gjófyforráiok, U[m*M«t«a iiíduvm IDídfik, potumat. kamuik, Inhalatoriuraok. FSraSlifény wtéjua — •■•pUmfa«r
Teljes penaló Schilling 6.00-tól.
Prospektus ax Osztrák Forgalmi Iroda
(Budapest, Andráaay-ut 21) utján.
— (50 serét pár száraz ágért)
Sántha Lászlóné keceihegyl asz-szouy minap reggel kiment a tokaji erdőbe fát szedni- Találkozott az crdőőrrel, aki az engedélyt kéltté. Az asszony a felszólításnak nem engedclmeskedclt, hanem futásnak eredt, az erdőőr pedig fegyvertárt, használta. A szerencsétlen asszony 50 helyen sérült meg a serétcktől, ugy hogy súlyos állapotban kórházba kellett szállítani-
— (Vasutasok figyelmébe)
A Magyar Vasutasok Országos Szövetsége nagykanizsai helylcaoportja c hó \'11-én, vasárnap a vasúti kugllzóbnn 11 órai kezdetlel központi kiküldöltek részvételével közgyűlést tart, melyre az összes lényleges és nyugdíjas tagokat, valamint az érdeklődőket meghívja; — az elnökség. (:)
Az emésztőszervek meg be lege déselnek kezelésénél reggelenként (Migyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József keaetüvlz abszolút mfgbizható hashajló. — Az orvosok ajánlják.
Xnqyjux.
NEM PÉNZÉRT
at/Jít
DfOETKER
CÉG
A MOST Itl\' bn ME60£lf NT UJ t KŰtSiÜTtMÍNIH BfCIPTKÖOTVÍrS
, Dtt Of TKtn A.CÉO . . «UU,UH1
GYMmifrUjQATlil. VW COHTI-U.a5| \\VlI
— (A Dráva halott|a)
Az elmúlt napokban a Drávából ismeretien férfi hollestet fogtak ki. Most megállapították, hogy a Dráva halottja Lovrek János földműves, aki valószínűleg Utas állapotban esett a folyóba. t
— Férfi iport-arSveuk legszebb mintákban SohUtznól.
— (Hat ház leégeti)
Kedden kigyulladt Somogyszilben Salamon Jáuoané háza, nüajd nem sokkal később a tüz átterjedt Szekér Mihályné, Tapaszli János. .Kovács L0J06, Szekér János és Dnuca József házaira ls. Mire a tűzoltók a tengelyig érő sárban megérkeztek, alig akadt mentenjvaló. A kár Igen nagy^
— (Somogyi fiu a spanyol fronton)
Még a mult év őszén eltűnt Sza-badhidvégről Fehér Ferenc gazdalegény. Hozzátartozói már akkor sejiették, hogy Spanyolországba szö költ- Mjust levél érkezett tőle, a melyben (elmondja, |hogy Franoo tábornok csapataiban harcol a vörösök ellen. A madridi egyeteiml városrészben húzódó lövéezárokból írja levelét- Jó sora van^iöak egy magyar—spanyol szótárt Jkér, mtent amit vitt, azt a Madrid-környék! harcokban elvwazteíte. 0
— Háxlaaaioayok t fénykipM rK»t-kSnyvét bárkinek ingyen megküldi Dr. Oetker A. Budapest, VIII. kor. Contt-utoa 25.
— Remekbe készült képek,
fotográfiák ós rajzok zsúfolt galériájában gyönyörködik a szem, ha a Tükör Uj számába néz. A legszebb magyar képes folyóirat az olvasnivaló és a néznivaló művészi összhangjának köszönheti nagy sikerét Az áprilisi füzetben Hoffmi\'nn Edith, a Szépművészeti Muzeum igazgatója, a barokk mesleri jellemzését nyújtja, Hankiss János egyetemi tanár a romantikáról fest színes és szellemes képet, Ballá Antal a mai Franciaországról értekezik, Bálint György spanyolországi utí emlékeit mondja el, Moravek Endre az irás őseit mutatja be érdekes ábrák alapján, Zolnai Béla egyetemi tanár
VILLAMOS HET
április 10-18-ig
Kiállítás éS bemutató AZ IpnnBMr dísztermében
ú£L
n magyar közkönyvtárak nroblétaKU1-val foglalkozik A Franklin Társulat nagyszabású \' folyóirata; elmélyedő munka maradandó értékű eredménye, amelyet a férfi- és nőolvasók egyaránt Igaz gyönyörűséggel fogadba\'nak. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivata-lutfkbé\'i) különleges feltételekkor rendülhetik meg topunkkal .együtt a Vrauklöi-Társulutiiak ezt » nngysza-.vb*W folyóiratát Kiadóhivatalunk nz égyúltes elflflec lésről készségesen nyújt , fehllágositist _____
Hazajött a szegedi forradalmi népbiztos
Budapest, április 8 Rudas Zoltán dr. volt budapesti ügyvédjelölt a kommunizmus alatt a szöged! forradalmi tőrvényszék elnöke volt és mint Ilyen, halálos Ítéleteket Is hozolt és hajtatott végre. A proletárdiktatúra után emigrált- és most tért újra vissza Magyarországra. Jc-lenlkezett a budapesti remlőrfőkapi-tányságon Kihallgatása után döntenek a sorsáról. sí
Csütörtök
•UBAPEST 1.
17 Kertészeti Időszerfl tanácsadó. 17.30 Hanglemezek. — 18.15 Csiszár Béla l-lőodka. - 18 45 A rádió szalonzenekara. — 10.10 Dr. Szendy Károly előadása. — 20 .A csoda. Hangjáték 0 képben. — 21 Hirek. — 21.40 Hermáim Buchal zongorázik. — 2210 Idő-Járásjelentés. — 2250 Felolvasás. — 23 Az 1, lH>uvódgyalogezrcd zenekara.
— 0.06 Hirek
BUDAPEST n.
17 Hanglemezek. — 18.55 Angol nyelvoktatás. — 10.30 Dr. Vávzy Péter ülőadása. — 20 I.eidenfrost Ica énekel. _ 20 4ö Hlrck. — 21 Orcg cigányprímások zenekara.
aecs.
17.30 Rcgner moMOszoprán — 17.50 Dalest. — 1810 Színházi huugverwjny.
— 10.10 Zené* hnngulatképek. - 20.10 Szomorújáték.
Péntek
BUDAPEST I.
645 Torna. — Utáni hanglemezek.
— 10 Hlrck. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Felolvasás. - 1205 A rádió szalonzenekara. _ 12.30 Hirek — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelenlés. — 1 3.30 Da-mokos Usztó zongorázik, Kellcr Alfréd hegedül. - 14.10 Hirek, árak. -1015 Diák félóra. _ 10.45 Időjelzés, hírek.
17 (Kalmár Rezső szalonötöse. — 17 35 Sportközlemények. — 18.10 Karinthy Frigyes csevegése. — 18.40 Cigányzene. — 10.30 Az Operaház előadása. • Pillangókisasszony.! Dalmű 3 felvonásban — Az I. felv. után kb. 20.25 Külügyi negyedöra. — A II. felv. után kb. 21.50 Hirek. — Az előadás után kb. 22.35 Időjárásjelcntés. _ 22.35 Hanglemezek. _ 23.05 A magyar olasz kardvivó verseny közvetítése — 23.35 Cigányjteno^— 0.05 Hirek. f) BUDApEST
18.15 Cigány* m-. — 18 15 C.yorsirrt-ta<ifolyam. — 10.3p Zsoldos Benő előadása — 20 A rádió szalonzenekara.
— 21.15 Hirek. - 21.35 Tánclemezek. V BfiCS.
12 \'Állástalanok zenekara. _ 14 csaj-.kovszkij: B-dur hegedűverseny. — ,15.15 Mandolin- és vonósdarabok a ,18. századból. — 10.05 Német operák le mesei
17.06 Gycrrujcköra. _ 17.25 ünl- és árlaest —\' 17.45 finekszámok. —-18.05 lJiuM»k>k. — 1Ü.3Ó Kiváusúghttng-, verseny. — 20.35 A szimfonikusok és a z^iebarátok egyesületének dalciívlete S&W Állástalanok zenekara.
ZALAI KftZLOMY
Filléressel érkesó vendjeit .„Ml BOLTUNK"
PAlitika-, Llhflp- és Brandy
különlegességeivel vérja 1
Gyári árak 1 KIM minőségek 1
Elsőrendű asztali- és csemegcborok I
SPORTÉLET
Nagykanizsán lesz a kerületi egyéni és csapat tornászbajnokság /
Nagykanizsának u tornászaiban való előretörését mi sím iellomzl Jobban, minthogy az 1037. évi egyéni és csapat kerületi tornászbajnokságokai Nagykanizsán rendezi meg a Molcsz. A férfi esapalbajnokságok folyó hó 10-én esle fél 8-kor kezdődnek u reál-gimnázium lom itermében Vasárnap reggel "8 órakor ugyancsak a ix\'ál-gimnáziumbMi lesz u nől csapatbajnokság. Vasáin.ip délelőtt fél 11 órai kezdettel a Városi Szinluizban a női és férfi egyéni bajnokság szabadon-választott gyakorlatai A bajnokságon indu\'nik; Kiskunhulasi AC női bajnok csupal tagjai közül Vargáné és BaJ)ó Jolán olimpiai kerettagok és az NTE 1030 évben II. osztályú országos bajnokságot nyert csapata. - A férfi csapatversenyben a Zrínyi, NTE és a felsőkereskedelmi iskola csa|«ila. Az olimpiai magyar csapat tagjai közül " Jelenlegi legjobb formában levő tornász, a debreceni Tóth I,njos jön le és mutatja be az olimpiai gyukorlal anyagát
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiólg «0 (Illír, minden további MÓ 4 fillér.
Autótaxi*, bérautót, modern, uj áram-vomlatil, szolid árban, bárhova, Kauf maim Manónál rendeljen. — Telelonállo-más 2-22.
1 kg. príma akéomé* liO pengő Btleznal Jánosnál, Sugár-ut 53. 865
VandéglfiaBk réuére üveg- él porellán áruk legolcsóbb árban kaphatók Stern vegkereakedésben, Ffl-at 2. 682
Vlllatalak BalatonmárlatUrdő leguebb helyén, a központban, a Balatoniul 101 lépésnyire, 200 □• öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Mlklóa-ut 1. Közvetítő dijazva.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomd* és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. Síim
Tho Beit
kerékpárok
és alkatrészek legolcsóbb árban, részletfizetésre is kaphatók Sckleslnger Gyula vaskereskcdönól. Ugyanolt eladó egy l-es éa egy 2-es Wcrthclm-»*ekrény.
Minden bzéjra Valery lackruzst
HERZFELD MIMI-töl
Nagykanizsa, Horthy M.-ut I.
Nem puszta álom a reménység,
tehát a most meginduló 38-lk osztálysorsjáték-bai nálam vásárolja \\ meg szerencséthozó
sorsjegyeit
H. klr dobánynagyárnda Horthy IlklóB-nt 2.
2-10 P-ért vettem a félliteres HSpalaokot
SZABÓ .ANTAL aportüzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
Mjoaaa. • UgtukMiwai
Kerti magvakat a legjobb minőségbea HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
1987. április 9.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik elhalt felejthetetlen édesanyánk ö*». Pál Gyulán*
ssttl. Cxingt T.rii
temelésén résztveitek vagy fál-dalmunkal részvétükkel enyhíteni kyekezlek, elulon mondunk hllás kOszOnelel.
Gyászoló gyermekei.
KOnyveket, Játékokat, Játékáruk.t legolcsóbban éa legnagyobb
választékban:
Schless Testvéreknél
Wagner Jenő
fírll és női IleáktérI fodrász llitoto a pontos Ö8 figyelmes kiszolgálásról
un*.
Órát, ékaxart, láts*srt logolcaób-ban vásárolhat
Kaiser Simonnál
Az összes fostókekbon. háztartást olk-ktkbeo legjobb és legolcsóbb: Izsák JAzaef R. T.
Egyedárusitó: Deutsch Sándor cég Fí-.l I. - Tel.too i-n.
Legszebb tartós hullám, víz- és vas-otóoláláj, hajvágásuk atb.
FUlpovlts Lászlé &LSK
Ital-Sport (lilutll) tenlezOtök
csak QrOnhut mérnóknél
ueák-ter 2.
Huro.á.ok 1 - Javítások I
Elveazatt pénz, ha retikait, keaztyOt, Svat nem Kesztlná Holzar Elly-nél
vesz. (Városház épOletj
Kerti Unlékn»gvik, (Irégmtgnk, Pázsit-fü magvak, Péti-s6 műtrágya,
FIITOR—PEltR
Hutter-féle olajpogácsa kaverék, GyUmBlosfa-vAdelmi-exerek
BeszorozhetUk:
ORSZÁG JÓZSEF
m»í, mOlrAgya, nSvényvédelmlaze-rck, zsák, atb. kereskedésiben
Nagykanizsa, E.xaébet-tér 10. tá bíróság melleit)
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
r^Uánlnmkl
ÜL Unáadwa NymudH éa IMtasM I^Ja^á vUL^. -----"-^1111. ^ LPJl\'U- l-\'U.. ZU-1 Li J^j\'
77. Évfolyam 79. síim N«gykanli»a, 1937. április 10 szomb.t
Ara 12 ML
ZALAIKOZLONY
8xetU*Mt4* é» kiadóhivatal: Föut 5. szára. « Me*Jdeaik minden hétköznap délután.
\'OUTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: egy hóra « pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhlvatati telefon: 7a m.
Ivády Béla körlevele
a Nemzeti Egység Pártjának szervezeteihez
Ivády Béla, a Nemzeti Egység Pártjának országos elnöke most küldte szét az összes pártszervezetekhez körlevelét.
A körlevélben mindenekelőtt örömmel mutat rá arm, hogy a pártszervezetek élete az (utóbbi időben erős fejlődésnek indult anélkül, hogy ez a fejlődés bárhol ellen téteket váltott volna .ki, ami azt bizonyltja, hogy a szervezetek csak a józan meggyőzés fegyverével harcolnak a Nemzeti Egység eszméjéért.
A belpolitikai és gazdasági tájékoztatóban megállapítja, hogy aj belpolitikai helyzetet általában a pártok közötti nyugodtabb légk|ön jellemzi. »Eriie fokozottan szükség va í most — mo.idja Ivády Bé\'a a körlevélben - amikor az országgyűlés olyan alapvelő fontosságú közjogi törvényjavaslatok tárgya\'á-sa elölt áll, amelynek szenvedélytől mentes, tárgyilagos megvitatása n nemzet jövőjének szempontjából kivánfltos.€
* Felelőtlen elemek - mondja továbbá Ivjády - légbö!kapott híresztelésekkel Igyekeztek a nyugodt politikai atmoszférát megbolygatni, de ezek az erőtlen kísérletek már keletkezésükkor meghiúsullak. Az ország lakossága ugyanis tisztában van azzal, hogy a rendre és nyugalomra nemcsak a nemzet életé-v, nek békés fejlődése mialt van szükség, de külpolitikai szem])ontból is, mert elsősorban ezzel vívtuk ki az európai államok elismerését és megbecsülését.* .
örömmel állapltja meg a tová-vábblakban Ivády Béla, hogy a közhangulat nyugalmának biztosításához a Nemzeti Egység Pártja szerve/eleinek öntudatos magatartása Í3 jelentékenyen hozzájárul.
A körlevél azután .rátér a gazda* sági helyzet ismertetésére és a gazdasági konjunktura kétségkívüli mutatkozó jelenségeiből levonható következtetéseknél az óvatosságot ajánlja. Ismerteti a legutóbbi hónapok külkereskedelmi forgalmát, amely a tavalyinál ls jelentékenyen kedvezőbb képel mulat. Foglalkozik a mezőgazdasági és ipari munkásság helyzetével és ismerte i azokat a kormányintézkedéseket és terveket, amelyek ezeknek a széles rétegeknek helyzetén kívánnak segíteni
Részletesen foglalkozik a körlevél a kormány legutóbbi rendeletével, amely a földhöz ós házhelyhez jutottak tartozásait rendezi. Népszerű gyakorlati példákkjal vi\'ágil-jmeg a rendelet intencióit, majd felhívja az összes szervezeteket, hogy azokat a kisembereket, akiket ez a rendelet érint, eljárásukban szeretettel és gondossággal támogassák. }
A női és ifjúsági csoportokhoz Intézett felhívásban részben ismer-
Megbukott a kisantant három államffijének turnu-severini találkozásának terve
Franciaország és Anglia feloldják Belgiumot íocarnól kötelezettségei alól — Az angol egyetemek a területi sérelmek döntőbírósági orvoslását kérik
Belgrád, április 9 A kisantant három államfőjének áprilisra tervezett tuitnu-seveaíni találkozója elmarad. A cseh és román sajló már hónapok óta irt a készülőben lévő találkozóról.
Az eredoli terv az volt, hogy Bc-nes elnök és Pál jugoszláv régens-herceg a belgrádi tárgyalások után hajón Turnu-Severinbe mennek, a hol találkoznak Károly román királlyal. A hártom államfő találkq-zása alkalmából tették vonal le a lurnu-severlni uj Dunahid alapköt-vét is. < «
Beavatott belgrádi politikai körök érlesülése szerint a találkozás elmaradásának oka az, hogy Turnu-Se-verinben kellelt volna aláírni az uj kisantant szerződést, amelyben a három állam kölcsönös katonai segélynyújtásra kötelezi magát, miután azonban Jugoszláviát nem sikerült rávenni az uj szerződéshez való csatlakozásra, a turnu-seve*-ríni államfői találkozás is tárgytalanná vált.
Tekintettel a különböző kötelezettségekre, amelyeket Csehország, Jugoszlávia és Románia vállalt, Ilyen kölcsönös védelmi egyezmény kötése nem , lenne olyan k^nnyU feladat, mint amilyennek első pillanatra a kisantant fővárosában hitték.
Belgium locarnoi kötelezettségei
London, április 9 Megbízható politikai kö-ökben megerősítik azt a hirj, hogy elvi kérdésekben teljes megegyezésre vezettek azok a belgá-francia tárgyalások, melyek arra Irányullak, hogy Belgium felszabaduljon Íocarnól kötelezettségei alól.
Előreláthatólag szómba on közzéteszik azt a francia-angol nyilatkozatot, amely feloldja Belgiumot e kötelezettség alól.
Belgium felszabadulása az 1938 évi március 19-1 kötelezettségeitől egyáltalán nem érinti Anglia és Franciaország ezirányu kötelezettségeit-
London, április 9 Az angol egyetemek szövetsége londoni értekezletén egyhangú határozattal felszólították a kormányt, hogy kezdeményezze a területi sérelmeknek döntőbíráskodás utján való elintézést biztosító szervezet létesítését. Az értekezlet sürgeti Angliái, hogy kezdje meg a külkereskedelmi akadályok lebontását,
szabadkereskedelmi körzet teremtését és a gazdasági egyenlőtlenség megszüntetését.
Eden és Ribbentrop tárgyalásai
London, április 9 A Press Association jelentése szerint Eden külügyminiszter ós Ribbentrop német nagykövet megbeszélése kiterjedt az európci ügyek egész terére. » • ■
Semmi változás a lengyel-német viszonyban
Cannes, április 9 Beck ezredes, lengyel külügyminiszter, elutazása előtt kijelentette
a sajtó képviselői előtt, hogy nem igazak a lemondásáról szóló, portált hírek. Hangsúlyozta, hogy semmi ok sincs arra, hogy Lengyelország módosítsa Németországhoz való viszonyát. Megelégedéssel emiékezelt meg a francia-lengyel viszony lovábbi alakulásáról, amely bizalommal tölti el. Lengyel-német diplomáciai áttér Berlin, április 9 A Nyugat-Lengyel Szövetség Graudenzben gyűlési tartott, amelyen számjos hivatalos tengyol szervezel vett részt. A gyűlésen határozatot fogadtak el, amelyen a »még fel nem szabadított leiigyel területekről* beszéltek. A varsói német nagykövet kormánya megbízásából ezekkel az eseményekkel kapcsolatban a lengyel kormánytól megfelelő rendszabályok megtételét kérte. I
Madridban egész éjjel heves ágyu-harc folyt
A vöröa csapatok repülői bombákat dobtak a toledol püspöki palotára és a város középületeire — Franco csapatai a biscayal szakaszon megfutamították a „kormánycsapatokat" és nagy zsákmányt ejtették
Madrid, április 9 A s_panyoI hadszíntéren több napos, többé-kevée»l>é csendes harci nap után csütörtökjén újból; fokozottabb mértékben megkezdődött a harci tevékenység. A nap folyamán csaknem \'.valamennyi florntszaka-szon megindultak a támadások, részint a nemzeti csapatok, részint a vörösök részéről- Az egyes harcokról a következő jelentések számolnak be :
Madridban az egyetemi városrészben megindult harcok a csü-löitöki nap folyamán íovább tartottak. Este megindult a heves ágyúzás és egész éjszaka tartott.
A vörös kormáncsapatok Toledó-nál kezdtek támadásokat. A város feleli megjelentek a kormány repülőgépi és több lx>mf>ál dőlünk n városra. A vörös csapatok főleg a toledói püspöki palota épületét, a posta ós távíró palotát, valamint a kaszárnyákkat vették célul.
A toledói püspöki palotában székel ugyanis a nemzeti csapatok főparancsnoksága és igy elő:orban ezt akarták elpusztítani.
A bombatámadás nagjol^j kálókat okozott, azonban közelebbi jelenlések hiányoznak.
teti ezeknek a csoportoknak eddigi közérdekű munkásságát, másfelől i ámulat azokría a szociális feladó-
lókra, amelyeket a csoportoknak az összes helyi tényezőkkel teljes egyetértésben kell elvégezniük-
Salamanca, április 9 fi nemzeti csapatok a biscayai-szakaszon intéztek támadást a vörösök ellen és az teljes sikerrel is járt. A nemzetiek ismét néhány kilométerrel előrenyomultak, több községei elfoglaltak, sőt a futással visszavonuló vörös csapatoktól nagymennyiségű hadlszert és lőszert zsákmányoltak.
Széli Jóxssf aa uj
belügyminiszter
A belügyminiszteri kérdés, amely hetek óta foglalkoztatja a politikusokat, e héten megoldódik : Darányi minis?leíelnök holnap előterjesztést tesz a kormányzónak, hogy Szel Józsefet, a közigazgatási bíróság másodelnökét, Magyarország leghíresebb közigazgatási szakértőjét nevezze kl belügyminiszternek. A kinevezés a vasárnapi hivatulos lapban fog megjelenni-
Egy leányka tűzhalála
Mária Lajos ószeszéki gazda 4 éves Róza nevü leánya a ház végében levő szalmakazalnál gyufával játszadozott János nevü bátyjával. Játék közben a kazal tüzet fogott, amely átragadt a kislány ruhájáru, aki fáklyaként égett. Mire segítség érkezeit, a leányka borzafmasan összeégett. » ; ; \\
A változás (veiben, amiket arra kell törekednünk, bon >i igy, a lűdd íi a szív felé Irányuló vér 14-dulátt ellensuljoziuk, valamint hogy •z emészlöszervek renyhe mO»adése lölylin a bele)tben beálloll pangást blitot ét enihi módon megszOnTet-taí. akkor reggelenként 1 — 1 pohár természetes .Ferenc József" kese-rOvIznek r«Wb«n áldreot haUtvan, Az orvotok ajánlják.
SALAI nOZLONV
V

Április második felében vezeti gróf Bethlen a naqgkanizsai KANSz küldöttségét Darángi miniszterelnökhöz
Ji mton halad Natyhanhta lakMraulá/y-emtlMmk Utw
ló hírek a nagyvilágbó
Miskolcon 1936-ban 200-000 pengővel emelkedtek az adóbevételek és fellendült az építkezés. Az utóbbi 10 év alatt 3029 lakóház épült Mis kolcon. , ,
Az amerikai nagy iparvállalatok merlegei fantasztikus nyereségeket mutatnuk ki. A Packard gépkocsi gyár nyeresége tavaly 3-3. must 7-06 millió dollár. Az Edisoji-tái*a-ság nyeresége 89 millióról 11.1 millióra emfeikedelt. A legnagyobb rézbánya vállalat 43 százalékká ugrott előre, 11.2 millióról 18 millióra emelte tiszta nyereségét. Az Union Carbide nyeresége 27 2 millió dollárról 3&8 millióra ugiOU.
i , • I i l
Nyolc ,évi szünetelés után újból megkezdődik Magyarországon a Bzemélyauló-gyártás a MAYAG üzej mében. >
Magyarországnak az idegeníorga lombó* 32-6 miHio pengó haszna volt i936-baii Ez a bevéstél most már aunyira előre ugrott, hogy közvetlen a buza- és állatkáid-után következik- A Budapesieu meg fordult idegenek száma 255^880 volt.
Három év alatt, 1934 óla 20-274-ről 27.426-ra emelkedett a magyar gépjármű-állomány. Az emelkedő 86.2 százalék. ,
Fabjnyi pénzügyminiszter expozéjából : , , .
- Tavaly optimizmussal vádoltak és - az idő és a mai helyzet pngem Igazolt 1 Itt
A protekció ellen foglalt állást Budapest IpolgáiimesUine a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének közgyűlésén. | •
A Financial News 193Q- évi világgazdasági heiyzetről szóló mellékletében, Magyarország gazdasági és pénzügyi viszonyait báró Madarossy-Beck Maroel ismerteti. Cikkében részletes adatokkal kimutatja, hogy a világszerte tapasztalható javuló irányalat Mugy^r»-országo^ is éreztette a hatását-? I \' •
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nemrég számolt be a kisipari & kiskereskedelmi hitplj. akció háromévi eredményéről. EbK bői az alkalomból Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter levelét intézett Éber Antalhoz, a kamuira elnökéhez s ebk(en a maga részéről is megállapítja, hogy a visszafizetési készség mérve becsületére válik ugy a klskereslpcdelrantnck, mint a kaparnak. ; | ; I
Gróf Bethlen István rövid nagykanizsai tartózkodása alkalmával dr. Tholway Zsigmond postahivatali iguzgató, a KANSz nagykanizsai lörvénylaalósúgi főcsoportjának elnöke tisztelgett a város képviselőjénél, akinek előterjesztette a KANSz ismeretes mozgalmát Nagykanizsának a magasabb lakbérusz-lályba soiozás érdekében. Beszámolt az előkészítő munka eddigi eredményéről, ismcrtetie az adatokat, amelyek indokolttá toszik a mozgalmat és arra kérte Nagykanizsa orsázggyülési képviselőjét, hogy vállalja a KANSz-küldöUség vezetéséi a kormányhoz. Dr. Thol-wny átnyújtotta gróf Bethlennek a kormányhoz intézendő memorandum másolatai- A képviselő annak átolvasása után kijelentette, hogy kész támogatni a nagykanizsai KANSz-fÓcsoport mozgalmát és vállalkozott a küldöttség Vezeté^ sérc a kormányelnökhöz .és a pénzügyminiszterhez. Előreláthatóan április második felében a Házban keresik fel Darányi minisz-leiebiököl, majd utána a pénzügyminisztert, hogy a lakbérosztáiy-ügy kedvező elintézését kérjék- A kérelem annái könnyebben teljesíthető lesz, m<jrt a nagykanizsai 1200 közalkalmazott családnál ösz-szesen évi 18-20-000 pengő többletről lenne szó, amit a költségvetésben különösebb nehézség nélkül be lehetne állítani-
Majd Berlin Ágoston ny. törvényszéki tanácseLnök tette meg elő terjesztéseit gróf Bethlennek, aki nagy érdeklődési tanusilott a kérdés iránt. Bertán Ágoston tanácselnök fáradhatatlan munkássága lette lehetővé, hogy olyan számszerű adatokkal állhatott a nagykanizsai KAJ^Sz $ volt miniszterelnök elé, amelyek kétséget kizárólag bizonyítják a nagykanizsai KANSz kérelmének jogosságát-
Ugy tudjuk, hogy a küldöttség április második felében indul Budapestit! gróf Btíthlen István, vitéz
gróf Teleki BéJa főispán ós dr. Králky István polgármester, Arfctó
Gyula ny. h.-államtllkár, a KANSz ügyv. elnöke, Javornilky J<*iő min. tanácsos vezetésű alatt <fs tagjai közölt szerepelnek dr. Tholway Zsigmond, a nagykanizsai KANSz-főcsoporl elnöke, Bcrtin Ágoston lői véii3(széki tanácselnök, viiéz Tóth Bélu, a<* Baross Szövetség elnöke, Unger-Ullmann Elek, a NYUKOSz elnöke, Miklós Jáius poslalávirduí főfelügyelő, Hutter Gézi poslatávirdai felügyelő, a KANSz helyi főtllkára, Grábár Lajos,- a nagykanizsai STOSz képviseletében, slb.
A jelenségek olyanok, hogy a nagykanizsai közalkalmazottak biztonsággal várhatják kérelmük teljesítését. {
BUDAPEST I.
17 Kalmár Rezső szalonötöse. — 17 35 Sportközleniények. — 18.10 Karinthy Frigyes csevegése. — 18.40 Cigányzene — 111.30 Az Ojjeraház előadása. .Pillangókisasszony.. Dalmű 3 felvonásban — Az I. felv. után kb. 20.25 Külügyi negyedóra. — A II. felv, után kb. 21.50 Hirek. - Az előadás után kb 22.35 Időjárásjelcntés. — 22.35 Hanglemezek. — 23.05 A magyar-olasz kardvivó verseny közvetítése. — 23.35 Cigányzene. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
18.15 Cigányz< ne. — 18 45 Gyorsíró-tanfolyam. — 19.30 Zsoldos Benő előadása. — 20 A rádió szalonzenekara.
- 2115 Hirek. - 21.35 Tánclemezck. BECS.
17.05 Gyermekóra. —, 17.25 Dal- és árjaest — 17.45 Énekszámok. — 18.05 Lánci-dalok. — 19.35 Kivánsághang-verseny. — 20.35 A szimfonikusok és a zenebarátok egyesületének dalegylele
- 2230 Állástalanok zenekara.
— TdttatM Mg a Köpetein Bútor árahás állandó butorklállltáaát lzlé«* és olosó bútorokat kedvező fizetési tel-tételekkel vásárolhat
Divatos imprimék és lenvúsznak Érkeztek l
Női és férfiszövetek, kosztömkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- és leány-kabátok divatos faconokban I
\\ Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
l\\mi DiuatóruMz.
Tarka kis híradó
Hemetes komaságok
Magyarország legnagyobb egykéa vidéken, az ormánsági Magyarszeht-iván született meg Gallovich Árpád ny- Aláv segédtiszt feleségének a huszonharmadik élő gyermeke. Ez a tény, ma önmagában is elegendő arra, hogy tollhegyre vegyék( hisz a magyar sokgyonwekes családok olimpiászán minden bizonnyal Gal-lovicliék vinnék el a baWrkoszorut A keresztanyának a kormányzónét szeretnék Telkénai, miután a 18. gyermeküknek Izabella hercegasszony, a 20-nak pedig néhai Gömbös miniszterelnök volt a keresztszülője Kérke désnek \'és a liaszon utáni vágyódás-nak látszik. Am Gallovichék ezt írják: «Nem azért akarjxik a Fóméltó*-ságu Asszonyt felkérni, hogy ebből •anyagi hasznot szeretnénk, Iianem, mert ennyi gyermek mellett erkölcsi támogatásra van szükségűnk azok elhelyezésénél.\'
Valóban. Aki ma 23 gyermeket felnev.l, az nem kérkedhet eléggé. Ez a család megérdemelné, hogy1 nevét és fényképét a lapok első oldalán hozzák. Igazságosabb, méltányosabb volna, mint azokét a fibi^ szlárokét, akik nagy reklámtömjéne-zés közben, néhány esztendőre vagy hónapra «házasság, cimén összeköltöznek. Azok csak a mozivásznon, ezek azonban az élet hősei...
h.
A j.olilikal nagyságokat és hírességeket .keresztapának, megnyerni egyébként minden idökbon szokás volt. A I)uce nem egy kis olasz ballilla vallhalja kv resztapjának I\'ranciaoországban maga a köztársasági elnök a legkeresettebb keresztapa Lebrun — ötvenhéthónapos elnöksége alatt — nem kevesebb, mint ezerháromszázhatvahhá-rom francia gyermek kercszlapasá-gát vállalta. 1939-re, mire visszavonul az elnökségtől — ha igy folytatja — kétezerszeres keresztapa lehet Sőt! Rövidesen uj klub is alakulhat Franeinpországl>an Egész népes klub lehelne a: .Lebrun elnök keresztfiainak klubja.
Mig nálunk Gallovichék a /fytír-mekáldás bőségével vonják magukra a figyelmet, addig Amerikában — nem is volna Amerikai — a nevek furcsaságával kérkedik egy házaspár. Most keresztéi ték meg gyermeküket és ezt a nevet adták neki: .Dollárka.. A házaspár következetes, mert első gyermeküket \'Prosperityi\'nok keresztelték Dollárka és Jólélke, ha karonfogva mennek, valóban sok örömöt okozhatnak szüleiknek Bár hasonló nevek inkább lílenének Gallovichékhoz, hisz a 23 gyermek az összes Jóska, Jancsi Pista, Margit, Erzsi és hasonló neveket .elfogyasztotta.. Kívánjuk, liogy ök ne nevükben viseljék a jólétet, lianeni az élettől kapják keresztelés! ajándékul.
Prognózis: Gyenge szél. északon, főként délután *e este még kisebb eső, dél felől hő-emelkedés I
A Meteorologlai Intézet\'nagyfcanfisal megflgyolőálloméüa Jélentl i
Hőmérséklet tegnap este 9-korí" +98, ma reggeli 84, + délben: +150.
Csapadék: 0-4
1937 április 10-
Fizessen nagysádl
Muráll Lili uj filmjei a Fiaessen nagysád, a megszokott átlagos m!a-gar filmbohózatokból való- Murátl Lilinek most sincs szerencséje. Ezúttal uj rendező (Ráthonyl) vette kezébe, de játékstílusa, játékmodora filmen nem érvényesül- Ezenkívül még csak nem is szép. Sőt. Oly rosszul ftotografálták, hogy Jávor Ízlését joggal vonhatja bárki kétségbe. Ráthonyl minthja uj utakon akarna haladni, ad ls pár jó képet, de aztán elsüllyed a meg-szoko\'t és ezerszer látott filmképek tengerében. Jávon sem hoz sok ujat, sőt Habos sem- A\' film ennek ellenére mindvégig kacagtat és szórakoztat. Kabos mókáin kívül Gom-bASZÖgi Eha és Latabár Kálmán adnak pár nagyszerű jelenetet. A film nagy közönségsikerre tarihat számot, bár komoly művészi értéke nincs. A bemutatót is végigkacagta a népes nézőtér.
A kisérő műsorban egy színes rajzos trükkfilmet látunk és \' egy filmriportot a kanadai ötös ikrekről- Ez az öt csöpség mosolyt és derül varázsol mindenki ajkára, de beillik egyke elleni propagandának is. \'Bájlosak, aranyosak. Érdemes megnézni !
EMLÉKEZTETŐ
Aptin. ».
Légvédelmi elóadfc B.kor a Nép-moziban (Vócsoy Barna).
Aprlll. 11.
8zígett József licKedö-hnngvemonyo a Kaszinóban.
A...... "
Keresztény Tisztvlselflnrtk naay drámai eatle t-hor a Városi Színházban Légvédebid előadás 6-kor a Níp-mozl-
ban (dr. Prack litván). Aprilt. ÍJ.
Légvédelmi elíadás 5-kor a Népmozl-
ban (Czégényl Károly.) Aprill. 11.
Légvédelmi elíadás ti.kor a Nép-mod-
ban (dr. Desoó Mihály). Április I].
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-mozl
ban (Bremser Gusztáv). AprUI. 1, Irodalmi Kiír zenekarának hangversenye a színházban.
— Vl.k.11. n Krfl- és r<l «<k>p..y.k
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schlltznél.
ZALAI KÖZLÖNY
Jó szerkezeti
Biztos közlekedési
Herékpárokai,
Márkás külföldi és belföldi
alkatrészeket,\'
kOlafi és befaS gumikat
a legjobb minőségben, alacsony árak mailett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karikpárazakdsIaMban Daák-tér 2. aa. (a falaStamplomnál).
Részlelllzetésl kedvezmények I Speciális Javító-műhely 1
Az Ipartestület megfellebbezte a kamarai határozatot a felügyeleti hatósághoz
Izgalmas kontárellenőr-választás az Ipartestületben
felénk érdeklődés mellett laitotta meg április havi előljáréságl ülését a ungykanizsal Ipartestület Samu Lajos elnöklete alatt, amelyen részt vett dr. Hegyi Lajos főjegyző, ipar biztos is. Samu Lajos az elnöki bejelentések sorén bejelentelte az ékszerész és órás szakosztály megalakulását Hogy az OTI az idén is nyaraltatja 14 napon át a 18 éven aluli iparoslanonclfjakat, ami valóban szociális és méltányos intézkedése laz 071-nak. Felolvasta dr. Hajdú Gyula testületi ügyész levelét abból az alkalomból, hogy a testűiéi kormányfölanácsossá való kinevezése alkalmából üdvözölte- Rendelet érkezett, hogy a tanoncsaerző-dés kiállításáért 3 pengő szedhető-Felolvasta dr. Karcagné Szabadó* Rózsi levelét, aki bejelentelte, hogy 22 évi működés után a irtai helyzet arra indította, bogy iparául lemondjon. f
Bazsó József főjegyző ismertette a pénztári forgalmat, mely szerint az elmúlt hónapban 770 pengő be-vél ele és 6$1 pengő kiadása volt a Icslületnek.
A gazdasági bizottság javasolta, hegy azok az elöljárók,\' akik a kisipari hilelakoló kapcsán felvett kölcsönüket nem fizették vissza, az Ipartestületi Szék elé állíttassanak. Az elöljáróság ily értelemben határozott.
Dr. Hegyi főjegyző Itt megjegyezte, hogy tény, hogjy a város készségéi nem honorálták azok az iparosok és nem hiszi, hogy a vá-i\\»sl képviselőtestület előtt rokonszenves lenne ezekután az akciónak további k|épHése, illetve a vá-
rosnak további hozzájárulása és áldozathozatala.
Samu elnök kijelentette, hogy bekérik a pénzintézettől ama iparosok névsorét, akik nem tettek eleget kötelezettségeiknek ós azokat átadják a Széknek- A KAOSz eddigi helyiségeit átadják az Ipar* testületi Dalárdának.
A kontárellenőri állás betöltésére került ezután sor. Tény, - jnon* dolta Samu elnök - mióta a kontár ellenőrzés szünetel, azóta újból grasszálnak a jogosulatlan ipar-űzők. Az állásra 8 pályázó ajánlata érkezeit be : 1. Seness László ny. államrendőrségi detektív, % Tóth László, a SzIT volt ügynöke fc 3 Pandúr Béla ny- államrendőrségi detektív. A gazdasági bizottság Pandúr Béla megválasztását java* Bolja, - mondotta Samu elnök-
- Szereztek-e információt a két úrról a rendőrségnél ? - kérdezte Kosztolltz Géza.
Márkus Lajos : Erre semmi szűkség nincsen !
Kosztolltz Géza : A két úrról igen fontos adatokat tud... (Nagy zaj ós közbekiáltások.)
Várossy Sándor : Ugy kell a szerződést megcsinálni az ellenőrrel, hogyha nem felelne meg, akkor elbocsátható tegyen-
Samu Lajos elnök az izgalmas szócsata közben elrendeli a titkos
szavazást-
A szavazás eredménye a következő : Pandúrra 11, Seressije 10, Tólhra 10 szavazatesett. Voltak, a kik nem szavaztak- Satau elnök Pandúr Bélát jelentette kl megválasztott ipartestületi ellenőrnek, aki
rendes Igazolványt fog kapni- Az eredmény nagy örönlöt váltott ki a >Pandur-párt«-ban, tekintettel az egyik »ellenpárt« szokatlan és egészen a személyeskedésig menő »kbr-tézlájára.c [ |
Samu elnök bejelentette, hogy a szerződést az uj vendéglő-bérlővel Pénzes Antallal a testület már megkötötte és az eddigi vendéglős április 25-én adja át utódjának n vendéglőt. Bejelentette, hogy az Iparlestütet megfellebbezte a legfőbb ellenőrzési szervhez a miniszterhez - a soproni kamara Ismeretes határozatát az Illeték felemelése tárgyában, amit az elöljáróság egyhangú hozzájárulással tudomásul vett. Két sziobafestőmeo-tert a Szék elé utalnák, mert önhatalmúlag tárgyaltak az adóhatóságokkal. Állást foglalt az elöljáróság amellett* hogy minden legális Iparos résééig állíttassák kl személy azonossági Igazolvány. A tárgysor több\'- pont/al: Iskolaügyek, segély-kérelmek, stb- j
11 óra volt éjjel- amikor az előljáréságl ülés véget ért.
Naptár t Április 10. szombat. Rom- kat. Eseklel. Protestáns Zsolt - Izraelita Nlzan hó 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat • hó 15-ig a Merkly-Belus gyógyraortár ós • klskanlzsal gyógyszertár.
GfafftnM nyitva reggel 6 órától <wto 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Husmérgezés, kolbászmérgezés vagy gombamérgezés előfordulásakor a gyorsan ható természetes ^Ferenc József* keserűvíz azonnali bassnálsta — egy vagy két po-hárrsl — rendkívül fontos segédeszköz. Az orvosok ajánlják.
VILLAMOS HÉT
április 10 18-ig az Iparoskörben. Megnyitás 10-én, szombaton délután 5 órakor.
Belépés díjtalan, sorozatos ismertető előadások.
ZALAI KÖZLÖNY
A mai Pest
érdc|«» és wlopitdon még sobas<w szerepelt figurák elevenednek ujeg a Művész Színház nagysikert újdonságában Éri-Halász Imre és Bihari László «Kezdete 8-kor végo lH-kor. dmö Játéka színes pesti életkép mai emberekkel és modem proMémával. A ssarzők mosgalmkts és magával ragadó cselekményt vlstack színpadra,
melynek középpontjában egy urlláuy és egy \'Jazs ■ete áll.
remii tőrtít-
A rfurab dmc, .Kscdete 8 kor vége II k<#,. rgy színház! c\\ó*ááé Itföíar-
tamát Jelenti. Ezt az időt a főszereplőnek, a tizennyolc éves Jfabert Kkfc-tinak, egy szinházi nézőtéren kellene töltenie, ahofctf aagynMfcnál* «érf éüldj, 9»gy okuljon a példából, amely a Kdnpndon majd lejátszódik előtt?. Itert Klári ^zőkni készül, hogy dizőz ■ ftfmuztnésT n ő-
A uagymatnP .száaátá^ bo la válik. (rgya« S»« • recept szerint, de annál ereAi#n>*5ebt« Klári tudniillik, Mulatt otthon azt hbzik, hogy « síin Mr.fc.il vaa, • Jaa* énekeaael tölti az M. vaMorialk M wk UMgy •> gyanúi barátai köri; szávai Klári a báróm ára alatt rioget Unul ab-ltot, hogy íljózanodjon és mikor ai AWimntatrt a tizenegyeshez írt ás ai rMMHsMk boldogan v<1i ma
gát a twirvm-tna karj,dbu és őrön* iepcava fogódja a családul kiszemelt vikgéayt
ál urnák, NMTaláai Iiare, az .Kgy <*ó» ás más attnaai. és |4M> vlláfot bejárt színdarab trója ás ltlliari l.ászki orvus, aklaek u az első daiabja n.igy rutinnal ilmán és könnyedén vezetik dartbjdtat a végklU-Jléahcz Kitűnően Jetfcmiflr alakjaikat, szárakoztitnak mutattatnak *a oktatnak. Igen, ozt a dantM niindm riatat lánynak meg kall nézőiét fis minden nagymama be-lyeseiv teszi, lm elviaii unokáját a MtV váa* Színházba I
A Uüvész üiúikázbi, ahol Jól ját Uanak — Jdl Nemek ez az eltjadá* Finoman csendül ki az együttesből ágai fWn htasja. meggyőző össiule-
Svergődl váglg a nyomautó todrddott úrilány kalandját ti . István hatfaos kilajecő arával rajzolja meg a liázasságszédelgő éj-azakal fiatalember portréját. Mlhályfl Hála emberi u*dogséget visz a rendőrtiszt mondataiba. Utúaól Na«y
t.yárRy, aki Idválá rende/ója >• ■
szerrt előadásnak, őszinte és rokon-zaeuvea a vőlegényjelölt szerepében. At epizódszereplők közill kllönnek Váfúná Zöldhelyi Anoa, Sollész Anny,
I.iszlá lola, Kráős Ilona, 7. Molnár,
Harsányi, Pitrlos Berrnd és különösen a fiatal Maklári. (Uaru Zollán pa-zar díszleteiben ujabb siker lüUlt el a Művész Szinbázban.
Dr. Prack István előadása a modern gázvédelemröl
A légvédelmi tanfolyam harmadik napja
Csütörtök délután a légvédelmi tanfolyam harmadik előadásán meg Jelent dr. Kriátky István polgár-n\\m»er, Eldudó : dr. Prncfri István városi tanácsnok, a tűzoltóság főparancsnoka, aki év<ek óta foglalkozik a lég- és gázvédelemi\' acrochemla kérdéseivel és igy szakszerűség szempontjából is nagy érdek lódéorc tarthatott igényt. Dr. Prack alapos felkészültségű előadásában mindenekelőtt kitért a műszaki gázvédelemre, amely ugy az egyént, mint a tömeget és az anyagokat védeni van hivatVía- Az áHalok köaül csak bizonyos állatokat és ezeket különleges berendezkedésekkel. Az emberi védőiéin eszközei két csoportra oszlanak : relatív és ab«z>olut gáA-édő eszközökre. A relatív gázvédő eszközük nem védenek tatodén gáz ellen, van egy sűrűségi hatál^, jwnely ellen relatív gázvédő eszkőz nem véd meg. A relatív gásvédő eszközök
addig használhatók\', amjg a környező levegőben az é\'et fenntartásához szükségéé Oxygén van- A világháború alatt az első gáztámadá-eok harcgázanyaga chlorgáz volt és ennek hatása alatt gyártották nz első gázálarcokat, de ezfek csak ró* vldcbb ideig Védték meg az embert és azért más védőeszközök után kutattak. így jött létre a vonil álarc, majd későbben a.keretgázálarc. A magyar gázálarcok kitűnő minőségűek és világviszonylatban első helyén állanak. Az egyéni gáz. védő eszközök második csoportjához tartoznak az abszolút gázvédő eszközök, amelyek bármilyen |ö-ménységü gázban, bármilyen oxy-génszegény levegőban is tökéletes védelmet nyújtanak. Ilyen eszközeink is vannak már, hála Isteniek. Felsorolta ezeket az eszközöket és készülékeket. Majd foglalkozott az óvóhelyek ügyével. Nagyon fontos tárgya voK az előadásnak a fertöt-
Városfi Mosgé. Péntek, »zombat, v a Bárnap
Jü( *M Iflazl •mtérfihn I
Fizessen nagysád
EnSd T«raí» és Törők Rezső vígjátékából filmre irla Nótl K. Szereplők : Hnrátl UH, KabM Ov jln, OombMitff Ella, Jávor Pa, Zala Karol., D<nea Oyfl-gy, Peti Sándor, UMit K.
Előadások ImiMt hétkézaap 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és » órakor. Ronrfoa Mrérak.
no eres igazmOiHiOK
&
Száí és ssáz különböző cégér, mind egyik valamely eseménynek az emléke hívogatja a szomjas vendégeket a stá-"T negyek közólt elbujtatott vendég-llrőrjáratai Mdt. Van ol\\an, amelyik nmt*,-úm,i*nimokkM\\ élAfWdik, vuo amelyiknek leVjWttt vau a kapuja fölé kifüggesztve, sőt olyan is akad ahol z<*rg*kaiap csábitgatj* a vendégeket. Es miau tünt votna fcl nekem, ha töit\'notesea közvetlenül Gráz aljában egy olyan vendéglőt nem fedez tem volna fel, am^lyrv kísérőm bizonyos szemhunyorgatással hivta fel a Égy^lte^nVCt a N-endéglő elbujtatva, Éierényen meghúzódva, de unnál kiabá-Ébb címerrel hivia fel Mftttgára a fi-fcrlmet, asöitOyn^ ajt^Jh-n egy vö-rfftsea, fakó Híngydarab lóg le és ex ^n föléje klIWa: f
• Gasthaus «um blutigen Fetzen.. Hamarosatf b<livcnlüuk és lielyet fogliiltunk az egyik aszfl»ifl1l. A szobőf-
Ín az egyetlen villanykörte félhomá->snn világította meg az embereket\' Ik meghazudtolva a vendéglő Wa-flttló cégérét, csendesen iddogáltuk Kísérőm azonban nem volt megeié
Sdve ezzel az áhitatos korcsmai cnddel, mejf -nagyot hozva az eléJB rtt borosponárt>óí, sejtelmes hangon magyarázni kezdte a következőket:
— A*, aki a sarokasztalnál ül, as a górbenyaku Prtbí Az cltö ckdaél Aég normális ember, a mösodikfeál dUliognl kezden \'k a sjtemei, a harmadiknál kirúgja uüiga alól a széket^
gyorsan Iszik egy negyediket és olyan ókölcsapást taér az asztalra, hogj\' annak deszkája hosszában végigreped.
Jobban megnéztem1 a Fritaet, aki ugy látszik, a második decinél tartott, mert erősen dörzsölni kezdte csillogó szemelt.
De kuár kísérőm egy következő asztalhoz csapott át, ahol cingár kis emberke hörplntgete a stájer alma levét
— Látja, ez az ember — fordult felém \\ijabb izgalmas bizalommal — csak a jó alkalmat és az áldozatot várja, akit kellő beszéd kiséret közbon beugrasszon a tudományához Félix a neve és az a tehetsége, hogy egy szuszra tud ülőhelyében megenni har mlnc tojást, egy kiló kenyeret, huszonöt dlóskifllt és utána rendesen meg szokott vácsoráznl- Persze olyan ember kell mindig, aki ezt a vállalkozást finanszírozza.
Amig figyeltem a nagygyomru Fé-IWW, nem akadt vállalkozó, igy kénytelen wltam elhinni kísérte* fel vb lágbtltását
— Annál a hosszú asztalnál, ahol az a három idős ur ül és az asztal közepén egy szál gyertya ég, ott szo-kolt összejönni a hbtvanéves agglegények Igazmondó asztaltársasága. Ennek a társaságnak minden tagja, ha kedve kerekedik, csak hatvan éves kora után nősülhet, db osak akkor, ha olyan hazugsággal tudja az illető meglepni társait, amelyet egyikük sem tud ti-himal
.Miért kell e*-km* az uralmak
a házassághoz egy hihetetlent hazudni? — kockáztattam meg kísérőm felé a kérdést
Az rámmeresztette gyerekesen kék szvmeit ós a világ lcgterméezetcsebb hangján adta meg a felvilágosítást: <
— Mert a táraság alapszabályainak tizenegyedik pontja értelmében és miután minden házasság kísebb-nagyol>b hazugságok láncolata, ezek az emberek társaikat csak ugy engedik házasságba belépni és akkor is ilyen későn, ha előttük legalább egyszer egy nagy hazugsággal leteszi a vizsgát
Erre azután igazán figyelni kezdtem az asztaltársaságot \' és egyelőre elhanyagolva a görbenyaku Fritzet éa nagygyomru Félixct, erőstn szemügyre véltem egy épen akkor belé|»ő hatvan évest, aki derüs arccal rendelte meg a hosszulépést
Még a köszöntésben is hazudtak egymásnak, mert késő este lévén, egymást «jó reggelt.-tel üdvözölték. Kísérőm megbökött, hogy most figyeljek, mit fognak hazudozni, mire én egészen az asztal széléig húzva székemet, csupa füllel hallgatUfcn és figyeltem.
A most érkezett pedig megsimogatva párás poharát, belekezdett az alapszabályok ncm tuckxtt hányadik pontja értblmében az első hazugságba.
— Gráz alsó városrészét a Mura folyó annyira elöntötte, hogy a hatáság elhatározta, ebből a fóléaloges vízből egy ujabb városi uszodát létesítenek. Ezért a város kirendelte az összes munkanélkülieket, akik nap hosszat vödörszám hordják a kiöntött vizet a városi parkban megásott nagy medencébe.
Az egyik hatvan éves nagyot rúgott az asztal lábába, a másik épen
!»87. áprilil 10
lenitö szolgálatról szóló ls, amely értékes útmutatásokat tartalmazott ós Ismertette a támadás okozta Sérüléseket-
Ma délután 5 órfekbr Véc»ey Bar-m műszaki tanácsnok tartja előadását, holnap, szombaton délután nincs előadás. Hétfőn lesz a legközelebbi előadás. |,
FüiéruMl érkMé VMáéfrit
a mMI boltunk^
PAlInlia-, Ukftr- és Araadf
különlegességeivel várja I
Gyári árckl Kitűnő minősnek I
blaörendü asztali éa cscmagehorok I
h
Debreceni Tóth Lajo« a Városi Színház tornaversenyén elindul
Vasárnap délelőtt fél 11 óriakor a Városi Színházban lebonyolításra kerülő tornász egyéni, bajnokságon Indul az olimpikon debreceni Tóth Lajos. A versenyt az NTE és Zrínyi közös rendezésben tartja meg. Indulnak a Kiskunhalasi AC és NTE női csapatai és egyéni versenyzői* a Zrinyi és nz NTE férfi csapata és egyéni versenyzői- A Motesrt\'Tóth István országos vidéki eJilöfc és Holly ezredes láreelnök képviseli. Versenybíró Kemecsey Ernő országos vidéki művezető lesz. (:)
A PEAC Játszik vasárnap Nagykanizsán az NTE-rel
A válogatott védelemiirtel rendelkező pécsi egyetemfcrtákat látja vendégül az NTE- A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik. Játékvezető Fenyő- j
A Zrínyi Pécsett a Bőrgyár csu-patával méri össze erejét. (:)
szájában tartogatott frőccsöt széles Ívben spriccelte a mellette ülő tagtársa pepita nadrágjára.
Ránéztem kísérőmre, aki emí hunyorgatott, hogy figyoljek a következőre (
A második nem is váratott sokáig magára, rn^rt amint látta, hogy megnyugodtak a kedélyek, belekezdett a második hazugságba.
— Schópfl Vonsel háza alatt egy akkora fa nőtt kl, hogy felemelte a házát és a lakók már létrán lániak lo az udvarra, a pince pedig tele van madárfészkckkel
A harmadik csak annyit mondott rá, hogy ő látta is azt a házat, amelyre elcsendesült az egész társaság.
A görbenyaku Fritz már a negyedik decinél tartott, amely után bá-rányszelldséggel fizetett és eltávozott Gyanús volt, hogy elfelejtett az aszúira ütni.
Most a negyedik hlatvae éves köszörülte meg a torkát és az t*mugyls csendes némaságba bcleptoszegve mutatta, hogy valamit mondani akar. At egész vendéglő odafigyelt, de főképen én magán*.
Ez pedig szódát eresztve az amugyis felhígított borába, ünnepélyesen mondta oda tártainak;
— Megnősülök I
Az áltdátoos érdeklődés feléje fordult, amely csak fokozódott akkor, amikor a beszélő tovább magyarázta:
— Tizennyolc éves és nagyon szép lány a mennyasszonyokn-
Az egyik hatvan éves megvakarta fejobubját, a másik böködni kezdte al asztal alatt a mellette ülü társát, aU
1937. ápHHi 10
ZALAI KÖZLÖNY
— (A Credo vasárnapi taggyűlése)
A Credo nagykanizsai katolikus fér-fiszervezet vasárnap délelőtt [>ont 11 órakor a plébánia fehértennöl)Cn áprilisi taggyűlését tartja, melyre teljes számú megjelenést kér az elnökség. (:)
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7
gyermek született, 3 íiu és 4 leány: Katona Márton napszámos és Anda Borbálának rk. leánya, Gál Ferenc szabó mester és Lakatos Erzsébetnek rk. leánya, Fi Iák József cipész mester és Csanádi Máriának rk. fia, Szokol Ferenc gépkocsivezető és Matics Máriának rk. leánya, Buksz I^ajoS fodrász mester és Kovács Erzsébetnek ízr. leánya, Németh Ernő asztalos segéd és Sánta Annának rk. fia. Házasságon kivűl született egy fiu. -J- Halálozás 8 történt: özv. Kovács Jánosné Vido-vlcs Anna rk. 62 éves, Szabó Józsefné Németh Erzsébet tanítónő rk. 40 éves, Klobucsár Károlyné Dávid Rozália rk. 1)4 éves, Vlda Károly gazd. cseléd rk, 40 éves (Nemesvid), Knausz Lajos ács rk. 80 éves, Külsőn Imréné Munkácsi l\'erézla rk. 54 éves, Gudlin József vasút, numkás rk. 29 éves, Magyar perenc tanuló rk. 14 éves (Pölóskcrő).
— Belovárl János gépész rk. (Iharos-berény) és Gerócs Mária rk., Bancsó Ferenc urasági inas rk. (Egervár) és Tóth Mária rk., Tóth István p. ü. fő-
\\ vigyázó ág. 1». ev. (Vasvár) és Tóth Mária rk., Tamás Ferenc földműves rk. (Kerecseny) és Horváth Mária rk. Köfalvi Ferenc tüzniester rk. és Czindrlcs Mária rk., Riedl Alajos (elv.) napszámos rk. és Tüske Rozália (özv.)
Írk., Vincze János napszámos rk. és Kunios Mária rk4 Ágoston Józseí földműves rk. és Neumayer Anna rk., bólia György kovács segéd rk. és Gúzs-\'inecz Erzsébet rk.
hajtogatta rendületlenül:
— Ezt cl is hisszük neked I
Most ismét a negyedik hatvan éves vette át a szót és fölényesen, minden kertelés nélkül vágta oda u többieknek :
— Szerelemből jön hozzám feleségül I ;
— Gyorsan még egy fröccsöt a nyerőnek | — kiabálták az asztaltársaság tagjai, akikv elismeréssel tapsoltak tár
knak, ho^y az est legnagyobb l»a-gságát sikerült bemondania. Az emberek koccintottak. A nagygyomru Félix egy szerény szardiniás dobozzal vesződött, panaszkodva a vendéglősnek, hogy a nehéz ételeket nem bírja a gyomrú.
Gyanúban néztem kisérömre már a fiaskót vallott Frltz ós Félix miatt is, tr ; észrevéve gyanúmat, begombolta gátjának felső szegélyét és szipto inéTtbwkodva szólt oda nekerai:
__\\Jgylátszik, hogy ma nemi sikerült ptzel és Féllxel "a mutatvány, de vej/P tudomásul, hogy a Imtvan «ve« jjimondó agglegények asztaltársaságnak koron aluli pártoló tagja vagyak *
Kissé megszédültem\' ésv sktve hagy-tam ott a vendéglőt, amelynek piros rongy-cégérét a tavaszi szellő vidáman lengette. Az utcai lámpafény megvilágította a vendéglő felírását, u melyet inégegyszer meguéztem!, hogy , Jól olvastam-e. Semmi kétség, egy este én is vendég voltam a GastliAus zuin hlutigen l\'etzen különös vendégekkel teli ivójában.
Lóriit Ödön
Van 8zercncsém igen tisztelt Vendégeimet értesíteni, hogy az idei
MEGHÍVÓ.
Dreher Baksör
Immár beérell és annak örömére, hogy az Idén Is kltanOen sikerüli, folyó hó 9-én, pénteken este 8 órakor a CENTRÁL éttermében nagy
Dreher Baksör
eslel renderek. Ezen az eslén a vacsora ■trUakaraj párolt káposztával ás szalonná* gombAooal, vagy étlapról telsiés szerint választandó vacsorának leszállítóit ára egy pohár Dreher BaksOrrel összesen P l-BO. Ezen az egy napon az Idei Dreher Baksör ára koriónkínt 60 llllér helyett 54 llllér, poharaikig! 40 llllér helyeit 38 llllér.
*;»« " bu|d"P"«« Kiváló tiszlelettel
jaii-naakara szolgáltatja. darai Testvérek
Holnap délután tarija vetitett képes előadását a pécsi pálos-perjel Kanizsán
Már ismételten hirt adtunk arról, hogy április 10-én délután léi G ómkor a gimnázitnn tornatermében icnd-klvül érdeklődésre igényi tirtó előadást tart I\'. Zembrzuszky pécsi pálos-perjel, aki előadását eredeti felvételű, vetitett képekkel kiséri. A nagy ceusztochowui fekete Madonna kegyhelyén épen 350.000 főnyi zarándok volt, amikor a filmfelvételeket készítették. Bemutatásra kerül a nagyhírű magyar rend élete, a krakkói és többi lengyel páloskolostorok benője, a magyarországi páloskolostorok: a pécsi és a budai sziklabarlang-kolostor, stb. u dicsőséges magyar mull sok szép Jelenete j>ercg le szemünk előtti Az előadáson részt vesz Nagykanizsa közéletének minden tényezője, élén dr. Krátky István polgánnes,errei. p. Czlrfusz Viktorin plébános mondja a bevezető beszédet. Ismételten felhívjuk a város közönségének figyelmét a holnap (szombat) délután fél U órai előadásra. (:)
— (öngyilkossági kísérlet)
Kollár Gizella 35 éves nemcsapúti leány az éjszaka öngyilkossági szán-dákból felvágta nyakán és csuklóin az ereket. A kihívott mentők életveszélyes állapotban szállították a kórházba. Tettét, miután a leány a faiu korcsmárosának egyetlen leánya, yft-ló8zinüleg régi betegsége miatt követte el.
— (Vasutasok figyelmébe)
A Magyar Vasutasok Országos Szövetsége nagykanizsai helylcsoi>ortJa o hó 11-én, vasárnap a vasúti kugilzóban 11 órai kezdettel központi kiküldöttek" részvételével közgyűlést tart, melyre az összes tényleges és nyugdíjas tagokat, valamint az érdeklődőket meghívja: — az elnökség. (:)
— FárfI »port-»*8votek legszebb mintákban SchUtznól.
— (Úriasszony a korbáccsal)
. Kinos lrolrány játszódott lc tegnap reggel Zalaegerszegen. Az egyik közintézmény tisztviselője feleségével együtt hivatalba haladt, amikor egy egerszegi úriasszony megszólította a tisztviselőt, majd rövid szóváltás után korbáccsal többször végigvágott a tisztviselőn.. A férfi uralkodott magán, nem folyamodott tettlegességhez, hanem lilvutalába ment és feleségével egyült, aki sírógörcsöt kapott, folytatta munkáját. A kinos és az egész városban nagy feltűnést keltő botrány egy nemköszönésből keletkezett és állítólag birói uton lesz folytatása.
— Klöpei ágy tori tők, lüggönyök, vit-rázsok gyönyörű mintákban 8chütznél.
— (Sikkasztó tanonc)
A törvényszék cgyesbirája sikkasztás vétsége cimén jogerősen egyhónapi fogliázra ítélte Római József zalaegerszegi péklanoncot, meri mesterétől 130 pengőt és egy kerékpárt eltulajdonított. , .
— (Megitta az adóra Icloglalt
bort)
Varga Gábor balatonfürcdi gazda borát adóhátralék miatt lefoglalták. A gazda ennek ellenére me^lta a lefoglalt bort, egyrészét pedig eladta. Sikkasztás cimén jogerőséül 5 napi fogházra ítélték.
— tlNNU lakát k«U
csináltatn\', lia a szövet szlngyapju-ból készült. A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként ls a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut 117. Kérje a szövetminták költségmentes elküldését.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Köpetein Balwáruháx tel mübuUr-klAl-UU*át megtekinti, vételkényazor nélkül.
Nép Mozgó* ggomhllton A*
2 lélegzetfojtóan Izgalmas bűnügyi történet 1 műsorban 1
1 Az áruló hang.
2. Jack Holt a fenegyerekek h.íjmeresitö bravúrjaival
A Motoros 6rdöa
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 órakor. Csak 2Q, 40, 60 filléréé helfáratetoli
(Hírek egy mondatbén)
Ország:
Terbig Ferenc novü fiatalember a*t ordította a budapesti utcán, hogy kirabolták. Kiderült nzonltfb, Hö\'gy 1800\' pengőt elsikkasztott és a rabLóláma.\' dást csak színlelte. Letartóztatták.
Matula István 21 éves állásnélküli fiatalember végigházalta Miskolc háztulajdonosait és azzal az ürüggyel, hogy adólcszállitást eszközölnek, kisebb összegeket csalt kl a háztúWjdo-\'\' nosoklól, de leleplezték\' és letartófc- \'" tatiák.
A budapesti gyógy és üdülőhelyi" bizottság jövő évi progrninfáb\'aiV elhatározta, hogy balneologlal világkongresszust rendé* Budapesten.
Budapesten a Thököiy-uti vasúti sl-ne kai egy 30 év körüli nő holttestét, az Üllői-utl síneken pedig egy 30 év körüli férfi holttestét találták. Személyazonosságukat még nem sikerült \' megállapítani.
A házadómenlességl nadelet a hivatalos lap mai számában megjelent
A vizsgálóbíró Féja Géza szociográfiái >inunkájának elkobzását rendelte el.
Szegeden nagy részvét mellett temették cl Juliász Gyulát, a nagy köl-v löt, akit Móra Ferenc sírja mellé ho-lyeztek örök nyugalomra.
Világ:
Az egyik prágai pénzintézet Irodájába két álarcos rabló behatolt, revolvert szegeztek11 a tisztviselőkre,1 118.000 cseh koronát elraboltak,!\' majd zsákmányukkal elroboglak.
A KIVOSz elhatározta, liogy összeírja a felsőkereskedelmi Iskolát Végzett állástalanokat.
A pápa egészsége teljesen helyreállott. Orvosai véleménye szerint még hosszú évekig élhet.
Nápolyban megnyílt a nranxelközi diák-kiállitás.
A franciaországi sztrájk-mozgalom egyre terjed. A lyoni gáz\' és vlliumos. sztrájk után u bestl gáz-alkalmazottak sztrájkba léptek; több város és kikötő gáz- és villanyvilágítás nélkül maradt.
Ley német munkásvezér Velencébe /érkezett, hogy a fascista organizációt tanulmányozza.
Varsói jelentés szerint Jagoda népbiztos bűn perével kapcsolatban Sztálin 50 poltikal r>. ndőrbiziost \'fakóid* tott lc. A sorozatos letartóztatások Moszkvában tovább folyaak.
MEGHÍVÓ.\'
A Zslaszehtbalállfcl Tégtigyiár,
Részvénytársaság Zalasitnt-baláíson \'
rendes évi MzgvMtóéi;
1937. áprHIa hó IS-éia é. a. V,ia Arakor tartja meg Zala-, szentbalázson az Iskola udvarán, amelyre a t. c. részvényesek*! Ctan1-nel meghlv)a.
Zalaszontbalázs, 1637.\' április 8.
Az Ityiftflaát.
Tárgysorozat:
1. Az Igazgatóság és tettlgyetO-
blzollság Jelentése, ai ■ VZM é»l\' zárszámadások\' előterjesztése, a mérleg megállapítása.
2. A részvénynek hivatalos lapjának megjelölése.
3. Indítványok.
ZALAI közlöny
LEGÚJABB
Szeged Ruazka közelében a ju#>-szláv határőrök agyonlőtték Hef$e-\\ düs János 80 éves megszá\'lt terű leli fiatalembert, aki egyik beteg barátját szöktette át Szegedre, ott barátját uz orvos gondjniru bizva, vissza akart szökni Jugoszláviába : észrevették, a felszólításra nem állt meg^ meghalt-

Az angol tcngerészflgyl hatóságok rendeletére, a spanyol partokon ellen őrzést végző hadihajók, a jövőben az angol kereskedebni hajókat egész a kikötőkig fogják kisérni, nehogy ujabb bombatámadásoknak legyenek kitéve,
mint az elmúlj napokban ls. •
A baszk sajtóiroda közleménye szerint a ho|r<c$>k lecsendescdteH de az ellenfél léthutólag nem mondott le támadó szándékáról.
Bécsben két állástalan orvostanhallgató több mint 1000 emberen végzett sterilizációs mfltétct: letartóztatták őket.

Hctthy Miklós kormányzó a Bu düpeslről távozó Mackensen budapesti volt német követnek az I. oszt. magyar érdemkeresztet adományozta-
■ • i í (
Horthy István, a konnányzó fia,
repülőgépen Velencébe érkezett. *
Teljesen kirabolták br. Born Frigyes Andrássy uti villáját és 80.000 pengő értékű perzsaszőnyeget, képeket és ékszereket Vittek el : a betörést távollétében 3 alkaVmíazbtt-ja, Gyalog József, János és Mária követyék el, akiket orgazdájuKkat együtt letartóztattak.
AlsóeemeM|áti_köiiégelölJáróiágától
781/1937. szAm. 10J3
Hirdetmény.
Alsónemesapáti község 2474 kat hold területén gyakorolható vadászati Jogát 1037. május hó 2-in d. u. 3 órakor az alsónemesapáti biró házánál tartandó nyilvános árverésen, 1937. aug. 1-tól 1943. jul. 31-lg terjedő 6 évre, bérbeadja.
Árverési feltételek a nemesapáti körjegyzöl irodában megtekinthetők. Vasutállómás helyben.
Alsónemesapáti, 1937. április 7. Hsfeáli Ftrtae Jaguiti LiJoi
h. körjegyző községblré.
602/1937.
Hirdetmény.
Semjénháza község vadászati jogit 10 ívre 1937. május 13 án d. u. 3 órakor Semtónházán a községi biró házinál nyilvános szóbeli árverésen bérbeadóm.
Az árverési teltételek hivatalomban megtekinthetők. Tótszentmárton, 1937. iprt\'is 6.
Szili
io» körjegyző.
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár!
örömmel regisztráljuk, hogy legutóbbi bejelentésünk, hogy n Nagykanizsai Címtár már sajtó alatt van és a ZalaisKözlöny elsőrendű nyomdájában készül : a legszélesebb érdeklődést váltotta kl mindazok köréből, akik Nagykanizsa és Délzala gazdasági, kereskedelmi, Igazgatás. vagy társadalmi életébe bármilyen formában is belekapcsolódnak. Ez érthető ls. Benedek Rezső szerkesztő kiadásában most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Címtár olyan pontos ntmutató, megbízható kalauz és tökéletes tanácsadó a város számos közhivatalai, hatóságai, testületei, gazdasági kereskedelmi, Ipari és társadalmi életében, hogy azt senki nem nélkülözheti- A Nagykanizsai Címtár ott van^rtWtden hatóságnál, hlvatalban( orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó, mint az uradalom Intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az Ipari műhelyekben, az egyesületek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy, mint az. egész vidéken, nmei* Nagykanizsával összeforr. A Nagy-kanizsai Cimtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Ho.7y az elkészítendő példányszámokat pontosan meglehessen állapítani, másrészt, hogy a na^y kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb előjegyezietnl, il\'elveelő fizetni a Nagykaniz&al Cimtár-ra, mely esetben egy példány ára mindössze 8 pengő- Előjegyezni lehet a Zalai Közlö\'.y kiadóhivatalában, vagy közvetlen a kiadónál : Benedek Rezsó szerkesztőnél, Nagykanizsa, Sugár-ut 38- a.
Eimmi —.
iDkl a helyt kereakedókoii I párosoknál aiereue hol I
1937. áptllli 10
APRÓHIRDETÉSEK
a,ióhlrd«tí» dl|« vnirnnp él ünnepmp 10 iiiólfl Iliiét, mlndtn további uó 8 fillér. hílkBinsp 10 Mdlfl 60 llllír, minden lovibbl »i<> 4 III14/.
KépkarctaaAaeket mindenféle kivitelben, liedveiö részletfizetésre. Kaphitó Sternnél, Fő-ut 2. 682
Május eltelére kiadó háromasabéa InVái mellékhelyiségekkel, vízvezetékkel Bálhory-utca 3. szám alatti, emeletes házban Ernébet-lér 10. szím kapubejárattal Bővebbet Vörősmarthy-utca 0. 977
Kétaxobéa uccal lakáa azonnal kiadó.
Csengety-ut 79. siám.
Faaték bizalmi cikk. Vátároljuk Nriil-nél fSchütz mellett). _
Sztmere u. 2/c. slatii há« szabadkéz-ból eladó. Bővebbet Horthy M.-ut 47. •
Jókarban levő használt oK«répfe*ly hát vesiOnk. Munel és Prledanthat. *
Főzöl tudó konyhalánv kerestetik vidékre. Clm megtudható a kiadóban. *
Karaaak iuguuztusra két- vagy három-szobái, fördőazobás lakált belferületen. Címeket kiadóba. ♦
Minden szájra Valery lackruzst
HERZFELD MIMI-töl
Nagykanizsa, Horthy M.-ut 1.
VlllataUk BalatonmirlafUrdö legszebb helvén, a központban, a Balatont?! 109 lépésnyire. 200 □•öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Mlklós-ut 1. Közvetítő díjazva.
Falkéram azt. aki e«y pár siQtke valódi szarvasbőrkeaityűt talált, azlveakedjék bevinni Pahocsa féle borbélyüzletbe (Deáktér). még mielőtt a rendőrtégi eljárás ebben az Ügyben megindulna. *
KUlönbeJáratu bútorozott szoba kladé Arany Jlnos-utca 2. az *
Eladó jókarban levő családi normál III-ea mo«ls*». Bővebbet Rákócxl-utca 19. Sí. 1010
Fiatal, egészséges leányt ketetek kisgyermek mellé. egész napi elfoglaltságra. Cimi Rozgonyl-utca 6 tz. 1017
Négyszobái lakást mellékhalylségekkel ét vltvezetékkel karaaak május l-re. Ajánlatokat kérem a kiadóba. 1019
F6a0 mindenes kerestetik. Merklv, Széchenyi-tér 6 Jelentkeaés d. a. 3—4 lg. •
Egy üzlethelyiség május 1 re klarfé. Bővebbét Bazsó füszarOzletbcn. •
Bejái ónfl felvé\'ellk.\'Kölcaey-ufca 11. izám. *
2*10 P-ért vettem a félliteres höpalaokot
SZABÓ ANTAL sportOzletóben
és most élvezem az este elkészített forró reggelit.
Otc&énéijtit
cwfiamczibm
SZÓrakczJialik
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7813/1937.
Hirdetmény.
A város tulajdonát kípetö Hunyadi u. 7. sz. házban üresen álló 2 izobás lakásl I. évi április hó 10. napján d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban teendő nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad. Nagykiniiw, 1937. ápitlls 6.
Polgármester.
Pk. 2630/1930 «. Vhsz. 158/1936. sz.
Arv.ré.i hirdetmény.
Dr. Kreisler Jóisel é« dr. Schleltter Imre ügyvédek álUI képviselt Ariauth Nithán vegrehe|tató Javára végrchajláit azeavedó ellen 400 P tőkekövetelés és |áralék.l ere-|éia a lelenyel kp. járásblróaig 1542/936 szému végzésével elrendelt hivatalból foga-nstositsndó kielégítési végrehajtás lolyfán ■ i 1936. évi dcc. hó 19 napján lefoglalt é. 10Í7 P-te becsült tngC.igok.-t Biaokszent-kyórgy községben, végit.,újtist szenvedő . ..ín bútorok, könyvek, rádió, földgömb, linyképexógép 1937. ávl április hó 26. napjának délutáni 6 órájára ezennel kitűzőit blrtf irvcrétca a legtöbbet Igéiének, ViupMialiielés ellenében, azonban a becsit a [isiénél nem alacsonyabb vétcUrban, el logon adni. A szakéttől becslés elrendelése esetén a Te. 74. § a a. iriayadó.
Ezt u árvetést a Vita. 20. i s értelmé ben asoknsk . végrehs|tatóknak (csatlakozóknak) a tavira ls kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsiUs. napjáig s lenti Ingókra kielégítési |ogol szerestek is flle-ntlk halasztó hatilyu Igénykereaet nincs. Ezek a következők: Pk. 2696/1936. Stera j: Kálmán 107 64 P, Pk. 2539/1936. dr. Lakó Imre 8 P. Pk. 2867(1936. Sternberger Qyuls 150 P. Pk. 197/937. berág, Eazter-hizy 64 P, Pk. 288/931. Pbónlx Ali Blxl. Intését 37 35 P, Pk. 289/937. Deiencsér János 33 80, Pk. 292/937. UrOnhnt Éjemét 134 P, 489/937. Halschek és Farkas 25 40 P. Letenye, 1937. évi ápr. hó 2. aap|ia.
Boltlzir Lőrinc
1020 ktr. |blrö.S|t *»p.tu|ló.
Kis itxépl mi eretímény,
ha vetéseit ós veteményeit
PÉTI-SÓ-wal
tuti trágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként:
F zeléxtéléknél...... ■/•—S kg.
Virágoknál......... t/s-2 „
Rótaafáknál......... 2-3 .
OTOmUestáknál...... 3—6 .
Foldlepernél... ._ ...— 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ......... 1-2V« »
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 . I
Tengerinél 100-120 .
Rélek ós kaszálóknál 80 -120 _
Szóló ............ 100 - 300 .
Kalászosok... ... ... 30— 60 „ (Részletes használati utasítás az érdeklődőknek dilmentesen rendelkezésre 411. Kicsiny bon éa nagyban kapható:
orszAg józsef
mag, Diútiágya, isák, nóvinyvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírásig -.11.11) Telefon : 130.
HZW. l UrfulaMonu. Uta^Ua* fu. Uutebtxg Njo«aK és UálwM l^tiaM váUMa Utoln^oadálálM U^jkajj^, Qum. t^^ jÜTTÍ^"
77« Évfolyam 80. szám
Nagykanizsa, 1837. április 11 vasAraap
Ara 12 1U-
ZALAI KÖZLÖNY
és Uadóliivalal: Póni 5. iiioL
Hl^arJ i
mladea MUiap áUaUa.
POLITIKAI N A P I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EISlUelM át»: egy hón • pengi 4* Hlkr. StetkewlŐBégl ti kiadóhivatalt leidon i 78. >i. -
Sioctólls költségvetés
A Darányi-kormány elérkezett kormányzati idejének e!ső költségvetéséhez, ami tulajdonképpen legkimagaslóbb eseménye azí esztendőnek s az ország szempontjából legnagyobb jelentőséggel biró munkáját jelenti mindéin kormánynak-M>«i került nyilvánosságra, hogy a jövő esztendő gazdálkodásának mérlege mtfíént alakul a bevételi, és kiadási oldalon. A költségvetés összeállítása ma sokkalta nagyobb pénzügyi (teljesítmény, mint bárf mely más időkben, mert az államháztartás egyensúlyának biztosítása gyakran alig leküzdhető külső tényezők hatása alatt áll s egyben figyelemmel kell lenni olyan gazdasági \'és szociális problémákon, anrelyek egyrészt arra sarkalják a kormányt, hogy minél több bevételre tegyen szörf, másrészt olyan jogos Igényeket támaszt* hogy a lelielőség szerint kíméljük az adóalanyokat s enyhítsünk a terheken-és minél több anyagi erőt juttassunk a gyengébb ejdsztcnciával bíró néprétegjekiick.
A pénzügyminiszter ma mérnem tekinthető pusztán az ország első fináncának, aki rideg szemmel csak a számi kúpokat figyeli, öeSze-gezl a bevételeket s kivonja abl>ól a kiadást s ha esetleg marad valami, azzal gsazdálkodnl próbál. Nem, a pénzügyminiszter ma Inkább gazdasági miniszter, akinek jól kell Ismernie nemlcsak a hazai gazdasági élet összefüggését, de az égés* világ gazdaság-hullámzásán rajba keli lartanla a szemét, ismernie kelt az erők gazdasági hatását s amikor a rendelkezésre álló összegeket szétosztja a miniszteri tálcák között, nem csak .a jelenkegt helyzel fenntartására kell gondolnia, hanem számolnia kell azzal is, hogy tőle -mindig haladást és fejlődési várnak. Ez természetes is.
Pablnyi Tihamér pénzügyminiszter valóban derekas munkát végzett aí 1987-38-lk esztendő költségvetési tételének összeállításakor. Ezt a költségvetést a takarékosság szelleme hatja át. De örvendetes tényként állapíthatjuk meg, hogy ez a takarékoskodás nem a zsugjori garadosktodás Jegyiében C&rtlénÜk* hanem az anyagi erőik okbs felhasználásában. Az ilyen észszerű, takarékoskodást sürgette a köaJélet évek óta s mo6t, hogy találkozunk vele, a kormányt eltöltő saeUekrieft dicsérhetjük. Ez a szellem a nagy nemzeti szükségletek kielégítésétől nem maradt távol, sőt az edtÜsJek-néi is bővebben igyekszik dotálni azokat a közéleti területeket, amelyek az Ilyen nemzeti szükségletek kielégítésére hívatottak.
örömmel • konstatálhatjuk, hogy uz eddigieknél sokkol nagyobb arányn és szélesebb köirü beruházásokkal Indulunk\'neki a jövő költség vetési esztendőnek. Mondanunk sem kell, hogy ezáltal különösen gazdasági és szociális téren mily rendkívül előnyösen szolgáljuk a
Miklós román herceget 1931-ben eltörölt törvényszakasz visszaállításával fosztották meg rangjától a házassága miatt
Bukarest, április 10 Bukaresti jelentés szerint Miklós hercegei a pénteki koronatanács határozatával azért kellett törölni a királyi családból, mert 1931-ben a királyi ház tiltakozása ellenére házasságot kötött Dolletti asszonnyal, egy földbirtokos leányával. A Jelenlések szerint — ilyen esetekben — a királyi ház törvényei értelmében megtorló rendelkezéseket kell fogannlosilanl. 1931-ben semmisnek
nyilvánították a törvénynek ezt a megtorló szakaszát és a megtorló rendszabályok visszaállítását és ál-kalmazásál azért halogatták eddig, meri remélték, hogy Miklós herdeg visszalép a házasságtól. Mivel ez nem történt meg, a törvény értelmében a herceg megszűnt a királyi család tagja lenni. Miklós herocg Olaszországba ulazik. Címeitől, kiváltságaitól, katonai rangjától és kitüntetéseitől is megfosztották.

Az éjszaka 2800 vörös halott maradt a madridi csatatéren
Brazília elismerte a spanyol nemzeti kormányt
Madrid, április 10
A madridi vöröttök Jelentése szerint a nemzeti csapatok az éjszaka támadást intéztek és elfoglalták Garabllas hegység csúcsát és Innét gépfegyverekkel pásztázzák \' az egész vidéket. A hegység egyes részeiben — mondja a vörös jelentés — \'a vörös csapalok vannak, akik ma támadást intéznek a nemzetlek ellen, hogy a hcfjycsucsot visszafoglalják. Ha ez a kísérlet sikerül, akkor a vöröslők teljesen be tudják keríteni a nemzetieknek a madridi egyetemi városrészben operáló csapatait.
A spanyol hadszíntér többi részein elszórtan kisebb csatározások Voltak. Egyedül Madrid környékén
tombolt Igen heves és véres hafe-Mint a jelentések elmondják, pénteken hajníiltól késő éjszakáig szünet nélkül dörögtek az ágyuk és a vörösök óráról-órtlna a legjobb csapatalkat dobták harcba. Éjjel ujabb csapatokat vetettek höreb\'á a vörösök, de a nemzetleknek elterült ügyes csellel visszaverni a vörösök támadását. A harc teljesen megfordult és reggelre a vönösjök 2800 halottat vesztettek-
Az éjszaka bombázták Malagát is. Egylty bomba a kikötőben levő hajóra eseti, azt felgyújtotta és el-sülyeszlette.
A brazíliai kormány most küldta meg jegyzékét, amelyben elismerte a nemzeti kormányt.
mai kor állal támasz!ott olyan Igényeket, amelyek elől egyetlen kulturnemzet sem térhet ki.
A Darányi-kormány költségivetéf-se a szociális gjondoskJodás jegyében készült s ha a multak költségvetésétől megkülönböztetni kívánjuk\', bátran Illethetjük a .szociális kö\'t-ségvelésc Jelzőjével. Ez a költségvetés egy évre meghatározza a magyar állam pénzügyi és gazdaság} célkitűzéseit- Ha a törvényhozás mindkét háza eWogfeulja, mód nyílik arra, hogy a kormány ezekben a keretekben gyakorolja legfőbb feladatát : a kormányzást-
A Nemzeti Egység Pártjában őszinte lelkesedést kellett Fabinyi Tihamér bejelentése, amelyben vázolta a jövő évi büdzsé általános kei-eleit. A nagyszabású expozé, a mely a költségvetésnek a plénum eló történt beterjesztésekor elhangzóit Fabinyi Tihamér ajkáról, még hosszú hetek és hónapok múlva is komoly témőja lesz a közéletnek és ml ls számtalan esetben togu!nk( visszatérni annftk megvitatására
ugy a bizottsági vita,\'mint a képviselőházi és felsőházi tárgyalás ideje alutt. \\
Nagy előrehaladást Jelent a nemzel politikai érettsjége szetmf-ponljából az afz örvendetes tünet, hogy ma már nemcsak a szorosan veit törvényhozói és ezzel kűpcsf* latos politikai körök foglal Mának! a kormányzat e legnagyobb jelentőségű munkájával, de élénk figyelemmel kiséri azt a közvélemény is, amely megelégedéssel tapasztalhatja, hogy azok a közpénzek, amelyekel a közteherviselésből kifolyóan a nemzet minden tagja az idők követelményei folytán bizony sok esetben súlyosan visel, olyan eéiokra fordillatnak, amelyek\' a nemzet megerősödését és egésszj^-ges iramú fejlődését szolgálják-
Az Ilyen költségvetés, -mint amilyen! a Darányi-kormány óll^toít össze, valóban magán viseli a szociális gondoskodás szellemét s igy elvégzi áldásos hatását állami életünkben. ,
1 keleteurópai kérdés
■megoldása csak a római paktüm szellemében lehetséges Irta: dr. S*«b<S Zsigmond
Az angol alsóházban már több ízben kérdést intéztek a kormányhoz, hogy az együttes biztonság érdekében hajlandó lonne-e Anglia fegyveresen segítségére sietni Osíesh-szlovákiánák, ha egy idegen ha talon - ós ez alatt Németország értendő - fegyveresen megtámadná. Az angol külügyminiszter ezekre a kérdésekre minden esetben nemmel válaszolt. Mindennek dacára a nagy angol lapok még most is ezt a kérdést bolygatják és fxzt írják, hogy egy bekövetkezhető ourópal háborús konfliktus esetén biztosra vehelő, hogy Németország azonnal megtámadja Csehszlovákiát és ebben az ebeiben óva Intik a kor-milüyt, hogy a \'szoros arrgol-fran-ciii szövetségi viszony valahogyan belé ne sodorja Angliát fegyveres beavatkozásra és követelik p. kormánytól, hogy a cseh érdekekkel Bzemben a legszigorúbb semlegességet tanúsítsa-
Minthogy Franciaország ennek tudatában van, ezért pkarta s kis-anlantot a francla-cseh-oroszszövetséghez a kölcsönös segélynyújtási kötelezettséggel szorosan odacsatolni. A. nemrégen megkötött olasz-jugoszláv megegyezés meglepetésszerűen érte Franciaországot és jogosult kétség merült fel aziránt, hogy a kölcsönös segélynyújtási terv keresztülvihető lesz-e ? A belgrádi külügyminiszteri értekez\'et Krofla csehszlovák külügyminiszter kölcsönös segélynyújtási \'javaslatát elveiette. EZ a határozat, Csehszlovákián kefesztül Franciaországnak is szólt *
Benes köztársasági elnök látogatása ezen a tényen mitsem változtatót, mert bár a kisantant sokszor hangoztatott egységéről megint csak az ismeri parádés szólamok hangzottak el, a valóság az, hogy Jugoszlávia szakított az együttes biztonság francia dogmájával és két oldalú szerződések megkötésével meg akar békülni szomszédaival. A prágai Lidove Noviny ugyan szépítgetni akarja a valóságot azzal a híradásával, hogy ezentúl a,kisantant államok egyike seitf kőit ijt\'ű-lön kétoldalú szerződést, ezzel szemben minden Jel arra mutat, hogy Slojadlnovics tovább is folytatja békülésl politikáját és most Bulgária és Olaszország ulén Magyarország és Ausztria következik.
A iűgoszláv kormány ezen uj pollilkai irányzódásával szemben teljesen megérthető Csehszlovákia mélységes aggodalma, mert a jelen viszonyok mellett megtámadtatása esetén csak Franciaországra ós a szovjetre számíthat. A;jjsehek\' ideges félelmükben állami kezelésbe veszik a fegyvergyártást és lázas sietséggel Pozsony körül acélerődöket építenek. Mindezeken felül tudatában vwiyuik auiuüí is, hogy egy
BALA1 KÖZLÖNY
német támadás a nemzett szocialista érzelmű 2 és fél milliónyi szudeti németség saját határaikon belö\'i ádáz ellenségük. Benes Eduárd nagyeszű politikus és éppen ezért valószínűnek tartom, hogy jól Ítéli meg a helyzetet és az uto\'só perc-he i felhagy eddigi politikájával és legalább is megkísérli a római paktum felé .való ii ányzódásl.
A jugoszláv -o\'asz szerződés nagy kiábrándulást \' és megdöbl>enést okozott a lomén kü\'p\'i lka i \'ányitói között is. Lapjaik elkeseredéssel xál-lapltják meg1, hogy a\'»tes!vér«o?asz nemzet tudtuk és megkérdezésük nélkül egyezett meg Jugoszláviával. Goga szenátor már tovább ls megy, amidőn árulással vádolja Jugoszláviát, hogy saját területi sérthetetlenségének biztosítására előre megegyezett Olaszországgal és valószínűleg Magyarországgal ls, hogy a szomszédjaival való kibékülés esetén annál többet vegyenek el Romániától és Csehszlovákiától. Ugy látszik, hogy JRománla sem ül > már olyan biztosan a magas paripán, amelyre Clcmanceau és Barlhou felsegítették és komolyan gondol arra, hogy nz egyetlen járható ut csak Róma felé vezet.
Valósággal ugy van. Anglia szigorúan meg akarja őrizni semlegességéi a keleteurópal kérdésben,-de a Népszövetség keretében hajlandó közreműködni abban, hogy az igazságtalan békeszerződések módosíttassanak. Franciaország tud-ia, hogy együttes biztonsági politikája a békeszerződések megmerevítésével csődöt mondott, az orosz szövetségi politikája miatt elvesztette Belgium és Lengyelország fegyverbarátságát, tudja, bogy az európai helyzet irányítása Anglia ke/ében van, hogy a kisantant fegyveres segítségére nem számíthat, mert a keleteurópal kérdés irányulása Mussolini kezébe került.
Az olasz-jugoszláv megegyezés, amely a Duoe zseniális politikájának kezdő fejezete, valóban a népek közti megbékülés első állomása és mindaddig befejezetlen mű, amig ezen egyezséghez a többi dunai államok nem csatlakoznak- Kánya Kálmán külügymjniszter legutóbb ismételten kijelentette ebO)eli készségünket és utalt egyúttal csatlakozásunk feltételeire ls. Feltétlenül "bizonyos, hogy el kell most már következni a mi időnknek is, meri a központilag fekvő Magyarország jogos igényelnek kielégítése nélkül Keleteurópában (nyugalmi helyzetet nem lehet teremteni. Csak a róma, paklum lehet magja ennek az uj rendezkedésnek és ennek meg alkotása a Duce kezében van, aki bizonyára nem hagyja cserben a kél államot, Ausztriát és Magyarországot, amelyek a népszövetségi szankciók idején oly;ui fényes bizonyságát adták Olaszország iránti hfBégüknek.
Elrontott gyomor és az ezrei összefüggő bélzavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy székszorulás eseteiben már egy pohár természetes „Ferenc József kesertlviz is Igen gyorsan, biztosan és mlndlAkellemesen hat. At orvosok ajánlják.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezet! Modern mtntatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező flze-té«l feltételek mellett
- (Bélye^gyBjtök UUlWj,) Hétlón délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Oróf Bethlen és Krátky polgármester Lázár miniszternél
Az IgazsígOgymlnlszter vállalta az Igazságügyi palota többköltségének legnagyobb részét
Mint elörc volt látható, az uj nagykanizsai igazságagyi j>alota építkezésénél mintegy LM 000 pengő többletköltség mer ált fel. Hogy n lulkiudáa ne Icrlu\'lje a város közönségét, gróf Bethlen István nvug. miniszterelnök és dr. Krátky István polgármester felkeresték Lázár Atnior\' igazságügymi-niszlert, okit arra kérlek, Iwsgv a többletkiadást vállalja uz igazságügyi kincstár. Krátky |>o)gármester kifejtette n miniszter előtt, h»i okozta a többletkiadást és rámutatott a város eddigi áldozatkészségére. Lázár miniszter nz clőadoUak alapján kijelen\'.cttc, hogy
a törvényszéki palota építkezési költség többletének legnagyobb részét az igazságügyi kincstár vállalja, mlg a kisebb részét a városnak kell viseln\'c.
I)r. Krátky és gróf Bethlen köszönettel vették tudomásul Lázár miniszter készségét.
A törvényszék építkezési többletkiadásának ügye a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül, ahol dr. Krátky polgármester részletesen informálja n város képviselőtestületét az előállolt többletkiadásról és az igazságügyminiszternél történt intervenció sikeres eredményéről. ■\'
Munkában az Irodalmi és Művészeti Kör
Országos mozgalom a magyar táncért — Lesz egy helyisége az Irodalmi és Művészeti Körnek — Nyári művésztelep Nagykanizsán — A zenekar és a vegyeskar programja
A Zrínyi Miklós Irodulmi és Művészeti Kör április havi választmányi ülése népes volt és azon Magas Mihály tanügyi főtanács.*, a Kör elnöke elnökölt- A vá\'aszlmány érdekesebb határozatait a következőkben közöljük. I
Tisztújító közgyűlés
A Kör évi közgyűlése május 4-én, kedden délután 6 órakor lesz.
A Kör taglétszáma egy év ulutt megkétszereződött, felül van már jóval a 800-on, ezért szükséges a választmány kibővítése. A jelölő bizottság, amely a tisztújítást is elő* készíti, választja kl április 20-án1* délután fél 5-kor tartandó üléséit a Javaslatba hozandó . ujj választmányi tagokat. ( i
Kitüntetett tagok Üdvözlése
A választmány melegen üdVözöl-le Magas Mihály elnököt, Ketting Ferenc karnagyot és Vánkos Jenő választmányi" tagot szakfelügyelői kinevezésük, dr. Hajdú Gyula ügyészt kormányfőíanácsosl kinevezése, Farkas Vilma választmány? lagol honvédelmi miniszteri elis-
merése és Gazdag Ferenc választmányi tagot kormányzói kitüntetése alkalmából.
A magyar táncért
A Kör lelkesedfssel letle magáévá a Szerdai Társaság indítványát u magyar nemzeti táncnak, a csárdásnak polgár jogaiba való visszahelyezése érdekében. A Kör egyesület-közi mozgalmat indil, hogy minden mulatság táncrendjébe több rövid csárdást vegyenek fel. Kéri a Kör az illetékes hatóságokat, hogy tánciskola! engedélyt csak ugy adjon ki, ha a tanfolyamokon csárdást ls tanítanak. Has-mló állásfoglalás véget} a Kör megkeresi az ország kulturális és hazafias egyesületeit.
Művész-telep
Glalz Oszkár festőművész-tanár szegénysorsu növendékeiből a Kör egy kisebb nyári művész telepet szervez Nagykanizsán. Elszállásolásuk valamely iskolateremben tör-lénik, szerény napi ellátásuk 8 heti gondjál kell a Körnek mógoldania. A piarista rejidház egy növendéket vállalt 8 hétre. A Kör ezúton is
Divatos ímpriméK és lenvósznok érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztümkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- és leény-kabátok divatos faconokban!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
Sinser Diuatóruíióz.
1937. tprllli 11.
Katonafelszerelési
oikkek
legolcsóbban Beleznai Jánoanál,
Sugir-ut 63.
Tiszti IMal sapka iilpMltoíl
P 650. Jlttatl P 5-50. Barna iappa Itiiljl 1° P 5 50, Barna oajpa tazljl r P 4 80.
kéri az egyesületek, intézetek, tes-lületek vezetőit, valamint vendégszerető és a művészetet pártoló magánosokat, szíveskedjenek egy-egy szegény, de tehetséges művésznövendék pár ball legszerényebb vendégül látását akár természetben, akár megfelelő adomány felajánlásával vállalni.
Hangversenyek
A Kör zenekara első önálló bemutatkozó hangversenyét április 19-én tartja a már ismertetett mű-sorral.
A Kör Vegyeskara május elején nagyszabású Kodály-hangversetnyt rendez, amelyen Koudela Géza egyházzenei főigazgató tart előadást. Közreműködik nz Ipartestületi Da-lárda és Felek! Rezső operaénekes. Május havában rendezi a Vegyeskar serleg- és aranyéifinV-avató ünnepségét.
A Kör zenekara, vegyeskára és a gimnázium énekkara június fcán templomi hangversenyt rendez o piarista templdm céljaira.
A Kör helyisége
A Kör Ingóságainak leltározása fo lyamalban van. Ennek kapcsán a polgármester kije\'jentést tett a választmányi ülésen, hogy a Kör bútorainak, könyvtárának, emléktárgyainak, stb. elhelyezésére megfelelő/helyiséget rövidesen tud biztosítani addig Ls, amig 2-3 éven belül, a város iskolai beruházásainak lebonyolítása után a Kör állandó egyesületi helyiséghez juthat.
Nemzetközi dalosünnep
A Dalos SzÖvelség 70 éves fennállását nemzetközi dalosünnep fogja emlékezeteessé tenni. Erre csak a királydljas és aranyérmes dalái*-dák kaptak meghívást. Aranyérmes csak kettő van az országban, a sze*-gedl és a Kör vegycskara Nagykanizsáról. A Vegyeskar és a Kör minden lehetőt elkövet, hogy a meghívás elfogadásának anyagi nett ézségeil a város közönségének segítségével legyőzze. Felhasználja e célra az elmaradt decemberi kort\' mányzól hangversenyre gyűjtött összegeket és a májusi hangversenyének jövedelmét ls. , ■
Könyvtár-gyarapodás
A régen megszűnt Nagykanizsai Társaskör három szekrény könyvének a Kör részére való átadása odáig éreti, hogy az most már rövid időn belül a törvényes formaságok lebonyolításának végére jut és a Kör ujabb jelentős könyv-adományhoz jut s ha helyiséget kap, könyvtárát is megnyithatja u nyilvános használat előtt.
GfafflrdS nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek déli-tán kedden egész nap nőknek).
1937. április II.
ZALAI KÖZLÖNY
TÖKÉLETES OLRKOT
BIZTOSIT A
„Van gázvédelmi óvóhely ehhez
a lakáshoz ?" kérdezik ezután a lakáskeresők a háztulajdonostói
A legfinomabb „OUrfcX" gumifonalból minden azlnbon és minőségben készült gumlfüzők meleg vízben moshatók
Az Illetmények visszaállítását
kérték a Segédhivatali tlsztvise lök országos közgyűlésükön
A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége április 4 én tartotta rendes évi közgyüléét Budapesti 11 21 vidéki város kiküldötteinek rész\\élőiével. A közgyűlésen megjelent CzetUcr Jenő ohizággyülési képviselő, az egyesület fővédnöke. Nagykanizsáról Ozorai Ferenc társelnök és Nycrky I,ászló titkár vettek részt. Vnrgn Ferenc korín ány ti nácsos, elnök nyitotta meg a közgyűlést, mnjd Zsolnai Zolt:\'n titkár ismertette nz egyesület rnnlt évi tevékenységét. A legnagyobb elismciós hangján emlékezett meg dr. Cieitler Jenő, dr. Melzler Károly, Bárcziiy Ferenc és dr. Sulyok Dezső országgyűlési képviselőkről, okik fáradhatatlan nn n kásságukknl segítik elő ezen tisztviselőkor sorsának jobbra fordulását. Majd dr. Krátky István polgármestert, dr. Hogyi Lajos főjegyzőt és dr. Hnmhvuth János pápai polgármestert állította példákén elé mindi n városnak, akiknél minden jogos segédhivatali kérés « legnagyobb megértésre talál.
Azután Szabó Miklós ismertette az emlékiratokat, owlyeket CietUer Jenő és dr. Melzler Károly országgyűlési képviselővel juttatnak el az illetékes minisztériumokba. Kérik a hétvégi szünet egységes szabályozásút, az 0TDA kiterjesztést, a városi és állami státus rendezését, a PK kölcsfnőknek a városiakra ^aió kiterjesztését, a dlj-nokok előléptetését ós magasabb lutf-bérosztályba sorolásit, az igazolványos tőrvény megreformálását, nz iskola végzettség felemelését és az elvett fizetések visszaállítását,
paülik Győző (Pápa), Adorján Béla (Pécs), Ozorai Ferenc, dr. Dobsa Béla (Hódmezővásárhely), (fcrxó Mátyás (Szeged), Tólgyessy István (Székesfehérvár) felszólalásai után Czetller Jenő óriási ünneplés közben mondta el beszédét, biztosítva a Szövetséget hogy a Jövőben is mindig készséggel fogja támogatni a tisztviselők jogos kívánságait.
A közgyűlést 100 teritékes bankett követte, melyen a vendégeket Darabos Lajos kormánytanácsos, társelnök
üdvözölte.
Mindjobban fokozódó érdeklődés mellett zajlott lo a légvédelmi tanfolyam negyedik napja. Előadó Vétsey Barna városi műszaki tanácsnok volt, aki az épületeknek légitámadások elleni védelméről beszéli. Mindenekelőtt hangoztatta, hogy a gázhátoru voltaképpen nem \' Is olyan borzalmas, mint amiíyen-uek azt laikus emberek előtt festeni szokták. Nem iriegi\'ednl, hanem védekezni kell a támadások ellen. Az épületeki ek mcgfe\'elő ^védelme ugyanolyan kötelesség, mínt az embervédelem. Beszélt az óvóhelyekről, amelyeknek gázbl/t< s helyen betöiésblztcsnak, l.onJJ> s. 1-lárdnak és gázblztosnak kell lennie. Legmegfelelőbb az óvóhely elhier lyezése a lépcsőház mellett. Annyi levegő jusson be oda, hogy az oja-menekültek legalább 3 4 órán ál ott tudjanak tartózkodni. 50 100 főnyi és még nagyobb be foga dók ó-pcsségü óvóhelyekre van szükség, több lejárattal és tdbli vészkijárat tat. Az ablakok kicmelhelőW, at ajtók légmentesen elzárhatók legyenek, kémlelő nyílással. Egy óvóhely egy kétemeletes épületnél ^íem kerül többe, mint nz összépltkezés 3 -4 százalékába- A régi épületeket Is megfelelően te kell rendezni lég* Illetve gázolla\'omra. A polgári légvédelem a polgári lakosság feladnia, annak költségeiről ls a pol-| gárságnak magának kell .gondoskodnia. A szegény háztulajdonosok is létesítsenek óvhelyckíA : a pincéket kell óvhelyekké alakítani, a hővé a házban lakó családok menekülhetnek veszély esetén. És ha cjie sincs pénz, akkor ott van az udvaron ásott gödör. A magasban fekvó helyek biztonságosabbak gáz védelem szempontjából. Ismertette az előadó az óvhely felszerelését, belső berendezését- A határszé\'eken
különösen la gyújtóbombák ellen kelt felkészülni esetleges támadás esetére. Egyetlen fegyver ellenük : a felkészültség. Sikerrel lehet ellenük védekezni. A meglevő épü\'o-tekcl tűzbiztossá kell alakítani. A padlásról minden felesleges dolgot le kelt hordani. Gondoskodni kell a tűz elfojtásáról- Majd a romboló bombákat és azok hatását Ismertette az épületekie és az Ipartelepek védelmi berendezésére tért át. Nemcsak légoltalmi, hanem üz\'cll szempontból ls haszi.os uz épületeknek óvhelyekkel \\hló cllétáan, - mondja Yécsey- Mlg a lakáske-reső első kérdése m«st a háztulajdonoshoz az : van-e fürdőszobiá( a lakáshoz ?- mosl ez a kérdés ugy vai iálódlk : van-e biztos óvóhely a lakáshoz ? És ahol van, n fakáskereső ezt fogja Inkább kivenni bérletbe, mint ahol fürdőszoba van...
A legközelebbi előadás hétfőn délután 5 órakor a Nép-n.ozgóban. Eléadő : dr. Prack István tanácsnok. Tárgy : A polgári lakosság előkészítése.
EMLÉKEZTETŐ
Aptiiu 11.
Szigeti Józaef hegedű-hangversenye a Kaszinóban. Április 11 Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai estje 8-K or a Várost Színházban Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (dr. Prack István). Áptlllu 13.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Czégényl Károly.) Aprilla 14.
LégvédeUnl előadás 5.kor a Nép-moziban (dr. Deseő Mihály).. AprlIU 15.
Légvédebni előadás 5-kor « Nép-moziban (Bromser Gusztáv).
„Pl PTAK,
-AVAS2I LjCABÁT^A.
Dl LEHETŐSÉGEK
A RÁDIÓZÁS TERÉN"
címmel f. hó 13-án, kaddaa e»to 6 órakor a „Nagykanizsai Rádiókiállitás" hc\'yiségében dr. Margitay István, az Orion rádiógyár műszaki tisztviselője előadást tart.
Belépődíj nincs.
Iparostanonc- és levente-otthon lett a Husztl-tórl iskolából
Hírt adtunk röviden arról a nagykanizsai mozgalomról, ami dr. Krátky István polgármester és-P. Ctlrfuss Viktor\'n plébínos támogatása miellett dr. P. Horváth AthanáV fennces hittanár vezttésével azt célozta, hogy a léli\'krombolús legtöbb veszélyének kl-t>tt tanon .\'ifjúságnak otthont nyújtson és szórakozási lehetőségekkel\\is elvonja az internacionális és Qinclsta mételytől, rnnely uton-utrék n Igyekszik hátójába keríteni a leglvangzator sfbb jelszavaikkal becsületes, derék magyar szülőkrtek ipnrostnnono gyermekeit. p. Athnnáz a külíőldín bevált és virágzó t»noneotllionok mintájára ferences szellemben tintott tunonoott-bont létesített, amelyhez a polgármester át. ngedte a kiürült HuszU-térj iskola termeit és azokat megfelelően átalak\'t aita. Ugyanott kapott helyet a városi levente otthon, amelynek tagjai Jobbára szintén munkás és Iparos ifja kból kerülnek ki.
Dr. P. Horváthnak nem volt fillérju sem a mozgalom integinditása-kor, do bizolt abban, hogy lesznek megértő lelkek, akik magukévá teszik a tanonc ifjúság modern szellemben való nevelésénJ* ügyét, azok megóvását n vállás:os"és nemzeti esawéknek. Nagykanizsa város közönsége, valamint a vidék valóban megértéssel fogadta a -válallkozást s ma mtir pár h<to, hogy az uj kettős Intézmény: a ta-noíno-olthon és a levente-otthon megnyílt Nagykanizsán.
Az egyik teremben a fiuk igazi otthont találnak. Szórakozás, játékok várják jlt az ifjakat. A kis billiárdtól, U-voUtól, asztali tennisztől a sakkig mind<n van itt Az ifjak tömegesen keresik fel az uj otthont, ugy hogy aa sok napc-n szűknek bizonyul. A vezető P. dr. Horváth Athanáz gondos fel-flgycleto és vezetése alatt történik itt mindül. Az ifjak szeretete kíséri minden lépését. Olyan n viszony valóban, mint n meleg otthonban a családfő és « család tagjai között.
L harmadik szobában a leventék sok sikert elétt birkózói gyakorolják magukat. \'
Bár ha sok munkaadó, kanizsai iparos és polgár tekintené meg ezt a kis meleg otthont, amteljnek mozgató ereje u feiences-szerzwtesick ifjúság-szeretete.
Dr. P. Horváth AUuináz most már készül ifjainak a szabadban való szó-szórakoztatására. A Husztl-tér melletti területen Játszóteret nndoz be számukra. Tennisz, tomafelszierelések állnak itt rendelkezésre. Kősiiti már elő a nyaraltatásl programot, amikor ifjat két hétre indulnak majd nyári pihenőre a Balaton mellé. Vannak tervek egy állandó munkásifju-fürdő létest-
Kerékpárok,
Elektron.
1937. évi typusok olcsón, nagy választékban
RmnókészDiéhek,
ujak és használtak. Philips, Teltfunkea.
C«n, JllltÍ!, ÍUUIIIÍS I —
Elektron.
ÍALAI KÖZLÖNY
j987. Iprilh II.
Szövetkülönlegességek,
n legkiválóbb hazai ós külföldi gyártmányok, csodás választókban raktárra érkeztek éa vótelkónyszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában.
lésére a Principális mentén. Megbecsülhetetlen gondolat egyébként ls a népfürdő gondolata, amely lehetővé tenné a szegény nép és munkásosztály ifjainak a szabadban való fürdést kellő felügyelet mellett. Nagy eredmény az eddigi és óriási program kerül még kidolgozásra, amit a szerzetesi önzetlenség és a magyar Ifjúság-szeretet produkál fáradhatatlan, lelkes munka nyomán, úgyszólván a semmiből.
Hívjuk Tel a szülők, a munkaadók, ipardsmcílerek figyelmét erre az iij intézményre* Keressük fel é< nézzük meg, milyen n \'mxeltoventő munka folyik ebben a három teremben, amely .csakhamar hatalmas tanonc-otthonná fog fejlődni és egyesíti magában azokat a derék magyar ifjúkat, akik az apostoli kít\'ős kereszt jegyében, a mai-gyar elmer legyében, kéz a kézben, testvéri egységben és magyar szere tétben egyesülnek, hogy pillérei legyenek ogy felszabadult ország, egy erős nemzet népének.
(B. R.)
Egy kanizsai menyasszony hiába várja a háromnevü vőlegényét
Bo.dás főmérnök urnák egy apróhirdetés kitörte a nyakát
VnsArnap
|U»A«8T I.
9.3Ö Hirek. — 10 Református istentisztelet. — 11 Kgyházl ének és szent-iH-széd. A szentbeszédet P. Böle Kornél mondja. — 12.20 Időjelzés, Idő-Járásjelentés. - 12.80 Budapesti Hongverseny Jfenokar. — 13.05 BádlökrÓ-nlka. —l 4 Olasz opmnSszletek. — 15 Rádlóelőadáfcsorozát. — 15.50 Cigányzene. — 16.30 Mikó Rszter előadása. — 17 k. Cnmonsoll Márta zon-ghKáidk. — 17.90 Agyagfnlvl Hegyi Tsl-ván csevegése. — 18 A rádió szalonzenekar*; — 18.50 Rátb-Végh István előadása. - H»/J0 Udányt Ilona, nz Operaház tagja énekel. — 19.50 Sporteredmények. — 20 «Bucsulla.. Vidám kis történet 3 képben — 21.40 Sport-<*e<fnHénv*k. — 20.05 Cigányzene. — BS40 Székely l)ez»ő jmz-zenekara. -0,06 Hirek. WJDAPEW If.
15 C|gány«cne. - 17 Táftclemezek.
- 18.20\' Felolvasás. — 18.55 A rádió szalonzenekara. — ifl,25 Francia kői-tők. — 20 Oíszágós Postászenekar. — 21.30 fttrek.
BÉCS.
11.45 Szimfonikusok Baitz hegedűművésszel. _ 12.55 Kivánsághtfngver. <cny. - 15.40 Zenekar. - 17.35 Rá-dió?epekar. — 10,10 Tarka lemezek.
- Hifngjáték. - 22.30 Jazz.
Néhány hétté! ezelőtt Nagykanizsára érkezeit egy magát Bordás Simon főmérnöknek nevező buda-ptsll egyén- Megismerkedett az egyik jónevü kanizsai család leányával. A leány jó néven vette n főmérnök udvarlását, aki náluk, vett fel lakást és rövidesen meg is kérte A házigazda csinos leányónak kezét. Bordás főmérnök ur ezulán elutazott s aligha jön vissza többé Kanizsára.
A főmérnökről ugyanis kiderült) hogy nem főmérnök, hanem közönséges csaló- A budapesti lapokban nemrég több olyan hirdetés jelent meg, amelyben óvadék el\'enébcn egy bizonyos Deulsch Adolf ügyvéd házmester! és portási élláöokjat
Ígért. A hirdetés feltűnt a reudőrr ségnek is, egy detektív felcsapott házmesternek, beállított az áj Utólagos Ügyvédhez, felkínált 1000 P óvadékot, majd elvezette az »ügyvé? dct« a főkapitányságra. Itt.hamarosan ráolvasták, hogy több bün terheli lelkét, több esztendőt ült már különböző fogházakban és tulajdonképpeni neve Simon Boldizsár.
Simon belátva a helyzetet, bevallotta a kanizsai házasságszédel-gésl Ls többi bűneivel együtt. A háromnevü »főmériLÖk-ügyvéd« urat letartóztatták. A kanizsai menyasszony tehát hiába várja a Deulsch-Slmon-Bordás vőlegényét.
A ruházkodás minden iithát feltárja, minden anyagát bemutatja a Budapesti Nemzetközi Vásár
Budapestről jelentik:, Április 24-től kezdve már érvénybe 4&>nck az április 30-án kezdődő BudapeSfr Nemzetközt Vásár utazási kedvezményei. Amtg a világ mindin táján izgatottan várják az ide készülők az utazás Idejét, a Városligetben serínyen épül n vásárváros. A vásár rendezősége Jól tudja, hogy a szabólparosok és a hölgy közönség elsősorban azért jön Budapestre, hogy Itt a legújabb divat titkaiba nyerhessen szabad betekintést s hogy ezt a Jogos kívánságot teljes mértékben kieléjithessc, már csak a hölgyek iránt való udvariasságból ls a vásár homlokterében adott helyet a textiliparnak.
Érdekes és figyelemreméltó megállapodást kötött ezldén a vásár vezetősége a textilipar külőnbő tényezőivel. A megállapodás szerint ezen és a következő évi vásárokon mindig más és más gyárak, műhelyek, cégek és szalonok vonulnak fel, de mindig olyan csoportosításban, ltogy a kö-zöíitég részint a csarnokokban kiállításra kerülő anyagokból, résztat a forf-göszinpados óriási színházépület káprázatos dlvatrcvüln mindig maradék nélkül Ismerhesse meg a legújabb dl-
valot. Soha még olyan ragyogó ktv retet nem . \' ápolt a\' tcxtili|>ar, mint ezidén s egészen bizonyos, hogy a látogatók egyik ámulatból a másikba fognak esni a rengeteg divat-csoda Iái tár.
A hölgyeket várják elsősorban a vásár kozmetikai-Ipar és népművészeti-, lakberendezési-, háztartási- bútor- és. élelmiszer-csoportjai is. Mind óriási felkészültséggel vonul ki a vásárra, minda\'k van egy sereg olyan szenzációs újdonsága, amelynek megtekintése nem csak vonzó látványosság, do megianerése minden hölgynek egyéni érdeke ls.
Az utazási és egyéb kedvezményeket biztosító vásárigazolványokat minden utazási- és .menetjegyiroda ós u vásár összes tb. képviselete árusítja már. Bárki szerezhet magának Ilyen vásárlgazolványt, amely a Iclietö legrészletesebben sorolja fel nz összes kedvezményeket és pontos tájékoztatást nyújt minden tudnivalóról. (:)
- V lakatlan férfi- én « fii e.«köp«ny.W
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Sohutznél.
SPORTÉLET
A PEAC jtklsxik vasárnap az NTE-vel itthon
Vasárnap Isméi bajnoki nJértó-zés les* Nagykanizsán. A kerület legjobb védelmével rendelkező csapat, Simon országai unuitör válogatod kiipussal az élen, méri üsaze erejét az NTE csapatával a bujáik-Ságért.
A mérkőzés fél 4 órakor kezdődik Bíró Fenyő.
Előinérkőzést fél 2 órai kczdelicl a Nagykanizsai Vasutas I- Játszik ai NTE II. csapatával. (:)
ÓVJA SZEMÉTI ,
ét vásároljon billiómmal efly 141 Illó • «»mU»**«t Iáta««r-B»ak0»latamt>*n.
orvoil receptet li uaksierOen «
Javltisokhox mindenfajta alkatríii.
Eredeti Zeiss ptmktál-leaoaik.
Léimérdk, hfimérfik, bor- éa muatmérfik.
ZSOLDOS OTUL I
ID(3
Záporért!
PrifafaU: Lsssan élénkebbé váló
déli, maid oyuKati Mél, holnap dél-elő t és délben főleg az ország nyugati felébea záporeső, a bő omolkcdls
A Uotoorolűglal latázot nsgykanlSMt megtlgyelőátlomása Jeleni! ■
llímérséklőt tegnap ette ft-kor: +10-2. ■■ re«Kel, 8«, + délben : +U6. Csapadék: 0 0 *u
Bágyadt, lerert, dotgoznl képtelen egyéneknél a bélmojíásl
jel éhgyomorra esy pokirter-tníizules .Ferenc JOÍMl* kaserll-vlz cra\'ibamar megélénkíti, mniísí-ICciilornában Osiirgyall salakot U-IMII, a vérkeringést siskáddá leni s a gondolkodó- és <nunk»képeMé-get emeli. Az orvosok ajánlják.
VILLAMOS HÉT
április 10—18-ig az Iparoskör ben. Megnyitás 10-én, szombaton délután S órakor* Belépés díjtalan, sorozatos Ismertető előadások.
1681 április 11
zalai közlöny
— (Az éreltaéglk rendfe)
A legújabb rendelet szerint az Írásbeli érettségi vizsgálatokat május 15 ón kell kezdeni, miután ez a nap far. idén szombatra esik, utána pedig a kettős pünkösdi ünnep következik, I.ibcr Béla dr. tankerületi főigazgató ugy ruidel-kezeít, liogy az összes közép és középfokú iskolákban május 18-án kezdődjenek nz iráubeli viwgák ós 20. iUctvo 21-éig tartsanak.
— (Jegyzőválasztás)
A megüresedett pákai\' segédjegyzői állásra dr. Buznícza István oki. jegyzőt választották meg. _ ■
— (A zenekari hangverseny jegyei)
A hangverseny rendezőségéhez befutott több oldali érdeklődésre ismételten közöljük, hogy a 19-1 zenekari liangversmy jegyeit Fischel könyvkereskedés, Töltő fotómülcftne és I-\'eny-vesi (lyörgy órásüzlete áruilitja. A hely-árak 30 fillértői 1.50 pengőig terjednek. A rtndezőség nyomatékosan hang-KHlyozza, hogy külön meglűvót senkinek sem kőid. (:)
— (A Városi Egészségvédő Intézet)
vezető orvosa, dr. Kcsztler István most terjesztette fel az Országos Közegéi\'ségügyl Intézethez negyedévi je hűtését. Eszerint folyó évi január l.töl március 31-ig a nagykaniz.vai ínlézct-ben felvételre jelentkezett 51 uj beteg. Az inlémttHn gondozásban volt 80 férfi és 91 nő. Az adott iujekciók száma Ü01 volt, melyekből 245 volt a salvar-sánoltás 112 grammnyi ősszmennyiség-bon. összejön 989 volt a kezelések számár Laboratóriumi Vizsgálatok száma 055 volt, welyböl 330 es;tt \\Vus-s\'rmann és egyéb vérvizsgálatokra. Gondozónői látogatAs volt 98.
— (Missziós hlr)
A Missziósház nagytermében folyó Ivó 11-én délután 1 órai kezdetid családi délutánt nndezünk, melynek programját kis napköziseink nyujlják, urre a kedves szülőket nagy szeretettel meghívja a Misszióshoz főnöknője. (:)
WOLFNER
kerékpárgunii
VEZET I
Fó\'elárnsitó: Brandl Sándor és FI®
Deák-tér 2. szám.
Az üiö
él ül m ód zavarjaaz omóazlést. Székrekedés a vért boszenv-nyezl. Következménye foj- ós » derékfájás, aranyér önnek
hmlSü !
- Uj utak, uj lehetőségek a rádlózáj/terén"
cU»mcl folyó hó 13-án, kedden este 0 órakor a Nagykanizsai Rádiókiálli,-tás helyiségében dr. Margitay István, az Orion rádiógyár műszaki tisztviselője előadást tart. Belépődíj ttincs.
- (EHogták Vékásl Józsefet)
Megírtuk, Iwgy a Nagykanizsáról kitiltott „Vékási József visszatért régi lakására és feleségét leszurással fenye-gette, tayltotl késsel a kezében üldözte, ugy hogy a halálra rémült asszony a rendőrkapitányságon keresett menedéket. A rendőrség azonnal intézkedett, hogy Vókásit kézrekeritséK. Az egyik \'Detykl-uli zugborkiuiérésben talállak rá. Mikor a rendőröket meglátta, azokkal is szembeszállott, ugy Iwjgy kénytelenek voltak a renitens embert megbilincselni és igy előállítani, ahonnét álkisárták » kir. járásbíróságra. ügyének letárgyalása után isiuét visszakerül a rendőrségre, ahol tiltott visszatérés miall vonják íele-Iősségre és büntetésén\'k kitöltése illán kitoloncolják a város torőloléről.
- KlSpei ágyterttők, Mggönyök, vK-ráztok gyönyörű mintákban 8ctmtznél.
— (A nyilas „vándorköltó")
Peiidi István- 20 éves gyárimunkás, aki magát .vándorköltln-k. nevezi s mint ilyen szélsőséges hangú verseket és röpiratokat osztogat szerte a megyében, Égerszögen lefülelték. Kiderült, lio^y más megyebeli nyilas-sztrvezo\'ek aji\'.n\'ották Penlit, mflr évek óla ebből él. Egerszegen lecsukták engedély nélküli röpirntlcrjcsztós. ért, knajd átadják a felsőgaltai csendőrségnek, amely csalás miatt körözte.
______L pusnÓGváo
11P00HÓSZKQ 0U0KÚD U 8 VI T[0t/-M8
W0ÍKPC HÍ6 HA HtOll tliVttWHTAlf/ltAt W
OYARTELEPI BUDAPEST, XI. LENKE UT 117.
(A szerb tltkosrendőr gyilkosának Dgye)
Ozanics Markó, a milrovicai fogházból megszökött jugo\' zláv állampolgár 1921 karácsonyán Zágrábban négy revolverlövéssel agyonlőlt-\' a szerb titkosrendőrség egyik tagját. Ezért a Jugoszlávok 15 évi fegyházra ítélték, a fegyházból azonban 7 év kitöltése után niegszökólt. Magyarországon fogták el és a kaposvári törvényszék 7 évi (fegyházra ítélt-, amit kitöltöttnek vett. Ozanics fellebÍ>ezcU, a tábla most helybenhagyta az Ítéletet, amely azon ban Jnég n u* Jogerős, miután Oziuiics most is felleblK\'zést jelentett be,
— Tok int no meg a Kopsteln bútoráruház állandó butorklállltását. Ízléses és olo ó bútorokat kedvező llzctési feltételekkel vásárolhat.
A General Motora Opel
kocsik ezévl typusait a vezérképyi-selő Nemzetközi Gépkereskedehni Rt. nz egész országban működő képviseletei utján szép számmal hozza forgalomba. Az 1.1 Uteres Kadett, vaia-uiint az 1.3 literes Olympia ugy a kocsi szép formája, mint a kitúaő rugózás, hydraullkus fékek acéllemez karosszéria és elismerten kiváló motor révén a közönség körében nagyon kod-veitek. A legújabb 6 hengeres typus a 2.5 literes Super 6. pedig 55 lóerojü motorjával az 1937. évi autóépítés mesterműve. A Nemzetközi Gégkereskedel-ml Rt. jó vidéki service-szolgálattal igyekszik a vidéki autós közönség igényelt kielégíteni. — „KüldjBa egy dollárt I"
ezzel a sloganml kezdődött egy amerikai apróhirdetés, melynek feladója nz összeg beküldőjének valamilyen, nem is egész pontosan körülírt előnyt helyezett kilátásba. A trófáskedvü vállalkozó lepődött meg legjobban, amikor egy héten Imiül több, mint hároia-ezcr egydolláros küldeményt kapott. Ez is bizonyítéka a hirdetés, a reklám mindenható erejének. A reklám lényegéről, technikájáról, szelleméről hoz érdekes cikkeket a Reklámélet legújabb száma. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-körut 9.
Ssabad-e mánál kezdeni a nnpot, mint jókedvvel, blialommal ?
Nem szabad, mert aki rosszkedvű és nincs önbizalma, ahhoz jnég véletlenül sem szegődik társul a szerencse. Kezdje tehát ön is a nipjót vidáman, gondtalanul. Nem kell hozzá más, mint egy csésze valódi I-\'ranck kávó-póUékkal Ízesített Kneipp nuilátakávé, amely illatával és zamatával closzlaí minden rossz érzést. Emellett ára csak 3 fillér, a hozzá szükséges tejjel és cukorral együtt.
Naptár i Április .11. vssárnnp Rom. kat Miserlo. Protestáns Leó. Izr. Nizan hé 30 Április 12. hétfő. Rom. kat. Oyuls p. Protestáns Gyula. Izr IJar hó 1.
Gyógyszertári éjjeli Hzolgálat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Sortűz a mexikói sztrájkotókra
Mexikó, április 10 IlueWu államban az éjszaka véres
összeütközés törlént a sztrájkolók és a hadsereg közölt* A sztrájkoló munkások megszállták az üzemeket és mind fenyegetőbb mugatariást tanúsítottak, ugy Siogy kénytelenek voltak katonaság kirendelését kérni. A sztrájkólók nem adták meg ipagukat a kivonult katonaságnak, ugy hogy azok kényte-
GENERAL M0T9BS
OPEL
KADETT
OLYMPIA v SflPEB 6
VeUrképllMltÉ:
RemietkSil S pkereikeíelml rt ■ uriapast V.,nrtuurtrMrA,
Rayoflkép*l»elő:
Polgár Eolri, Zalaftmm.
lenek voltak fegyverüket használni. A sortűz következtében 8 ember életét vesztitle, 20 súlyosan, számosan köny-nyebben megsebesüllek. A rendőrség a véres zavargás után 130 tüntetőt tartóztatott le.

egy ^^
ha már ugy megkívánta. A káválfal nem luui«. banem táplálék! Amellett Igen olcsói Egy csétie mUil fírmch kávápótlákkal iieilteH Hneipp maláMáv*. tejjel ás cukorral, csak 3 flHárbe kerül.
EkkyLt mindenki Megengedtet tkogákatfj

ZALAI KÖZLÖNY
1987. április 11.
Villamos Hét
~ április 10-18-ig.
Díjtalan bemutató-előadások
az Iparoskörben:
Április 11-én, vasárnap délelőii 11 órakor:
„I lógiliilim villnis MM és azok alkalma".
Előadó: Molnár János, az Engel károly Elektromosgyár főmérnöke. A* előadáson ■ lagujabb légvédelmi készOlékeket ütemben mulatja be.
Április 12-én, hétfőn délután 6 órakor:
„t világitáslaclmika gyakorlati alkalmazásának ujabb lebeiégei".
I. Belső helyiségek világításának tervezése.
II. Világítás a mezőgazdaságban.
III. Nátrium- és hlganygázlámpák alkalmazási példáinak
ismertetése.
Előadó: Wllhelm Gusztáv, a budapesti Világítástechnikai Állomás és a Magyar Siemens -Schuckert .Müvek főmérnöke.
Az előadáson gyakorlati kísérletek és vedlett képek.
Belépődíj ninoaen 1 Kényelmes ülőhelyek I Ragyogó létvényoaaég I
Véres utcai harcok a belga választások előestéjén
Férfi és női RtOvetsukmában Jól tMTcietoll
rayonképvlselót
megfelelő referenciákkal keres gy.j-1 lerakat - Ajánlatokat „Agilis" Jeligére Erdőt lózse/ hirdetési Irodába, Budaptst, Teréz-körut 35.
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban) Orsiig:
Darányi Kálmán minlszterteloök pénteken este Eckhardt Jlborral tárgyalt, aki ezután gróf Bethlen Istvánhoz ment : a késő élszakai órákig tárgyalt a két ellenzéki politikus. « , H , l , , Budapesten az albérleti szobájában holtan találták a 29 éves báró Beer Vilmost, a kJ, valószínűleg öngyilkos lett. I | l . | A közmüvelődésügyi bizottság nem tudott döntést hozni a Budai Színkör lebontása ügyében és igy a főváros közgyűlése hátáig,ez-ilgyben. , 1 i I i PellioL professzor, az prientaUz-mua nagy me^lere, az ázsiai expedíciók vezetője, Budapestre érkezett, ahol több előadást tart.
A n\\gst folyó osz*rák-ímagyar brldge-vcrscnyben eddig mindenütt a magyarok vezetnek.
Odry ATpád - aki hónapok^ dolgozott művészeti végrendeletén - halála előtt egyik nyugtalan éjszakáján, szívroham közben pz egész hatalmas kéziratcsomót « kályhába dobta. \\ |
A magyar kardcsapat rilka nehéz küzdelemben 19 :17 arányban legyőzte az olaszok világhírű csapatát. Ezzel megnyerte a kormányzó aranyserlegét. ,
Kecskeméten a polgármester elrendelte, hogy függesszék kl az iskolákban a keresztet. A reformátusok ez ellen a kultuszminiszterhez fellebbezték. Kecskemét közönsége óriási lelkesedéssel a polgármester döntése mellett fogküt ttllAst. |
Világ:
Shvoy l Lajos székejsfehéryáW püspök és kísérete megérkezett Newyorkba. j |
A kaiolikus egyház a belga választási harcokban Van Zeeland miniszterelnök mellett állott. t
»Az Isteni Szél« japán repülőgép 4600 kilométer napi átlaggal, bámulatos világrekord idő alatt tetto meg a London-tokiói utat.
Londoni hirek szerint a legközelebbi napokban aláírják az uj angol -német és angol-orosz flotta-egyezményt. ;
Szovjeloroszország belpolitikai helyzete egyre válságosabb lesz : a vörös hadsereg és a GPU Hözfttt élet-halálra menő harc kiezdődött, amelynek első fejezete egy csomó letartóztatás- t
Lindberg ezredes és neje visszaérkeztek Angliába.
Beck lengyel külügyminiszter rövidesen Rómába ulazik, ahol Muksói inivei éti Clanovai tárgyal. \\ Guslave Hervé francia politikus lapjában, a Vietoir-ban revíziót követel Magyarországnak,
Zilahy Lajos »Urileányok« elmü darabja nagy sikert aratott teffnao Bécsben. i 8 p
Brüsszel, április 10 A \'holnapi választások nagy izga- ( lomban tartják az egész belga népet. Ismeretes, hogy Degrelle és Vanzee-land pártja között duló harc folyik és a választás megszabja Belgiumi jövő politikai irányzatát. Az izgatott han-
gulat, amely a fővárosban uralkodik, az éjszaka heves összeütközésre vezeti tt. A két párt hiveei politikai nézeteltérésből kifolyólag az utcán összeverekedtek. a verekedésnek számos súlyos áldozata is van. A verekedők közül többit letartóztattak.
A* ön sxátlodija IndapaaUii, a
főváros szivében újonnan megnyílt
Corvin Szállodai
Cu\'ádl Kálid minden kényelemmel be-rendelve. KOspontI fúté., hideg é« meleg folyó. Ii a ««obákbln. — Ar.k: 1 in>. uh 3, Ut inu uk. i pe.,«UI. pnll (uob., narl
háronmorl élkeií.) •»,! i p.ngl M fllUitSl. KBivetlenOl ■ Nemien Siln hátnál,. Néputnhál ntca I.rkán. -VIII.. Csokouy iitca 14. >n
|ffiin
Leleplezések a Hangyát ért táraadás és a lóexporl körül
A legutóbbi napokban egyes sajtó-orgánumokbrn a lóértékesltős\'ljjabb rendezésével kapcsolatban megjelent cikkekre a Hangya Szövetkezeti Központ Igazgatósága a következő nyilatkozatot teszi: Egyes lapokban olyan levelek publikáltatlak, amelyeket kisgazdák irtak alá és amelyekben e( kisgazdák a hatósági és szövetkezeti uton rendezett lóexportvásárokkal kapcsolatban tiltakozásukat jelentik be és kérik, hogy lovaikat a lókereskedelem utján vihessék ki külföldre. Minthogy a Hangyának elsőrendű célja, hogy működésében tagjait, de általában a gazdatársadalmat kielégítse, a Hangja Központ Igazgatósága a pimaszok haladéktalan megvizsgálását r<ndelte et abból a célból, hogy azokat megfelelően orvosolhassa. A megindított vlzs> gálát során többek kőzött azokhoz is fordult* okikit az emiitejt támadó cikkek megneveznek. Ezek közül egyesek az alábbi nyilatkozatokat tették: .Alul* Írottak ezennel kijelentjük, hogy a «Magyaroszág» o. lapban megjelent nyilatkozatot mivelünk Blunv Zsigmond ur helyben! lókereskedő Íratta alá. Igazoljuk továbbá, hogy az aláirók között Frucht Mártonnak, SUr Ferencnek, Brcck Jánosnak, Reiter Józsefnek, Scheiler Ferencnek, Wesnos F«h renmek, Ruppl Jakabnak és Bakó Ferencnek soha lovuk nem is volt, Kal-brucker János pedig asztalos és Jelenleg Blum Zsigmond ur alkalmazásában álló kocsis. Mágocs, 1937. 1VJ3. Glaub János, a gazddakór elnöke, Im-hof Antal, a gazdakör alelnöke, Wer-ner Mihály, a gazdakör pénztárnoka.i A bogátmindszi nti gazdák nyilatkozata a kóvitkező: ♦ Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a .Magyarországi a lapban megJeUnt cikket itt Bogátmindszent községben Poldi ur, a MauH-ncr Jínő lókereskedő apósa irattá alá. Bogátmindsz<nt, 1937. április 2. Kun Sándor, Geéri József, Kun József, Gó-czi Sándor, B. Nagy József, Kis Sónta József.» Az érdekelt gazdák átnyújtottak továbbá a Hangja Központnak egy Budapestről származó, Írógépen irt és sokszorosított levél fogalmazványt, amely egy budapesti laphoz címezve szövetkezet ellenes nyilatkozatot tartalmaz. Minthogy a Hc»gya Központ mindezekből megállapította, hogy itt kizárólag az egyes érdekelt lókeres-kedők által megszervezett akcióról van szó, amivel szemben a lovukat tényleg értékesíteni kivánó gazdák teljes megnyugvással fogadják a lóexport uj rendjét; a Hangya Központ csupán a nyilvánosság megfelelő tájékoztatására szorítkozik, egyéb lépéseket tenni azonban fölöslegesnek tart (:)
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngrasa-keverék e Páisltkeverék árnyékos helyre Páisttkeverék napos helyre legmegbízhatóbban és legolcsóbban
HimOH É» SZEGŐ oégnél kapható.
1937. április
ZALAI KÖZLÖNY
ON IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
LEGÚJABB
Ma délelőtt .a minisztertanács folytatta a szellemi foglalkozású Állástalanok elhelyezését célzó tanács kozását és megbízta az egyes ml-uiszlereket a szükséges javaslatok megléteiére, amelyek a legközelebbi minisztertanács elé kerülnek. Csak azután tájékoztatják a nyilvánossá, got a folyamatba tett Intézkedésekről. ; . i •
Szél Jözsef, az uj belügyminiszter kinevezése a hivatalos lap vasárnapi számában jelenik meg, Szél kedden leszi le az esküt.
i * i i
A? Aragóniái fronton a köztársasági csapatok teljesen bekerítették Huescát. A nemzeti csapatok ellentámadását a
vörösök visszaverték.

Reggel indult az uj gyorsvonat! szerelvény Budapestről Miskolcra. Az uj gyorsvonat óránként 00 kilométeres sebességgel ment, ami óránkéat 120 kilométerre fokozható.
Príma, üzemképei csukott
4 üléses Ford-antó
eladó w
Sommar Sándornál Zalaegerszegen.
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap
Nagy*"* f llmbohózat 1 Az alatt Igazi sztárfllm I
Fizessen nagysád
Emöd Tamás és TSrök Rezső vígjátékából filmre Irta Nótl K. Szereplök: Murát! Lili, K.bos Oyula, Gonibaszögl Ella, Jávor Pál, Zala Karola, Dénes QyBrgy, Peti Sándor, Latabár K.
ElSadások kezdete hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 6, 7 ét 9 órakor. Rendes helyérak.
gép Mozgó. »«omh.«on és wasérnsp
2 létegzellojtőan Izgalmas bűnűgyt történet 1 műsorban I
1 Az áruló hang.
2. Jack Holt a fenegyerekek hajmeresztő bravúrjaival
A Motoros 6rdög
Előadások szomhaton 5 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Onk 20, 40, BO fillér., hstyérakkall
FIGYELEM II
Ha nem J6I léi, JSjJSn hozzám I Én találok az ön szeméhez Is megtelelő szemüveget. — Üzletemben a legtökéletesebben felszerelt optikai raktár és modern javltö műhely. Szemüvegeket orvosi receptre i. készítek.
Azonkívül raktáron tartom az összes márkás kar-, zseb-, ébresztő-és falt-órákat. Ara\' y és ezüst ékszeráruk, ezüst éa alpacca cigaretta tárcák, Berndorfl evőeszközök és dísztárgyak.
Szakmába vágó összes javiláso- Szíves pártfogást kér kat a legjobban készítem. FENYVESI GYÖRGY
ária- U axmklMu.réu-»Mt«r.
Fillérénél érkező nalégelt . „Ml BOLTUNK"
Pállolw, UUr- és Brmméi
különlegességeivel várj. I
Gyári árak! Kitűnő mlnöségekl
Elsőrendű asztali, és csemegeboroki
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
„METROPOLE"
vn Bákócil nt 68. Tal 1-J89-M.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegviz, telefon, közp. (ütés és csengőt pótló elektromos fényjel-
zéaekkel. Lemérsékelt szoba- ós penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
h sörBzflbem
Csóka Fari rádlóhlraa olgányzeneksrs — valódi ardélyl Flekken koiönle-gssségek.
A télikertben l
délután és ast. táno. V Irány újszerű jazz-zsn.kara. A télik.rtb.n 4a a sörözőben SEBŐ Mlk-tóa rádióénekes énakal. Ha Peatre j8n, adjon találkozót Ismerőseinek a SETPOPOLE-han I
Kiadja a laptulsjdonos Közgazdasági Rt Outenberg Nyomda és Déizaiai LapUadá Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Uárdr iatorurkan telefon: Nagykanizsa 7J, sxám
ZALAI KÖZLÖNY
ttOsxAnefnylIvánltis.
Mindazoknak, kik felejlhctel-len drága gyermekünk
(emelésén megjelentek és fájdalmunkat Wármi olon i-nym-tcnl IgyelMtek, különösen a VéCEey-u. iMola igazgatósága, la-nitókaránaH és ImoUMtsaliuk ezulon mond hálás köszönetei ■ gyászold család.
KflszOnetnyilvánltás.
Mindazon jóbarálalnk és isme-rtMlak, kik felejlKnlclIen drága |ó (érjem, d(áj;a jó édesapánk, «[Misánk, nagyapánk, dédapánk, illetve rokonunk temetésén megjelenésük-ksl vagy hátiul más módon súlyos gyászunkban osztozni szívesek vollak, fogadják ezulon Is hálás kOszO-nsISnk kifejezési!
Oiv. Szabó Józsetné
és családja.
APRÓHIRDETÉSEK
«Br#*J»tí. 4lj. vaalrn.p Djin.MMf IS nálf sorlir. minden hrrtbbl uS 6 nilír, hstfcflinap to Mg «0 fllf*r. inlnZ.n lovlbbl >iú 4 Iliié,.
, béieulót, modern, uj áramvonalasat, szolid álban, bárhova, Kani mart* Maiiénál rendellen. — Telefonállomás MI.
nini ti
cellák taatr-áruk le.
«laddk réazére Oveg- éa pori legolcsóbb árak mellel-Steril HVegkereakcdéiben kaphatók. 682
OfcW
itóíC
Mirmmmtmh készítésit légárban vállalom. — Olga ssalon, Miklós ul 9. 311
I kJ. príma akáoaaéa 11(1 pengő telezne! jánossál, Sngár-ut 53. Hfc
Sajái termésű elaórcndll kerecsenyl ssz-taH (eltér és siller (rtro,) kar Illírenként P -.«Mrt Bdtim JtMI boMsrmelónél, Cáengsty-nl 19. 2(73
IRQIT rÜRDÍT
Cscngefy-ut 19. látsáSi UMréll
Ktályucca 21,
■ Nyitva alsáis aap.
rnhll, cipót veazek ás el-házhoz megyek. Deutsrh,
Jótsfs
Iromizobái uccsl lakás vízvezetékei éáasakávat augusstua l-re kiadó, lel Ithsrcsg >t U7. 1022
keresek réal vlmselék MedSaaaka txjendezéat jó állaimban. — Bpplnger (alt lep. 1639
Villa talak Balatonmáilalürdö leguebb helyéit, a központban, a Balatonlr 1 100 lépésnyire, 200 □• 01, okséa eladó. Brónysl BratHás, Horthy Mlklós-ul 1. KOzvellló
f réeli I-Mmk logszobb min-Iákban Kohutzuöl.
■ tálsaabáa udvaii lakás üájüs ire
kládó. Szemert-ucca II. lOáO
Egy szép és Jókartian levó kálajlóa lásaaakréay eladó. CKngery-ut 35.
1042
váííS°*É
. -jlHdaMaalaáay vidékre lel Érűekládnt CsengesyMlt 34. 1043
TOÍÜékoi irodai I ráksstsn kfreallnk mtgvétztre. Iparoskór. 1044
"BEmák megóvását v,Halja LObl \' Fó ut 8.
1049
cl.JíuivíV Ml ,lflc,meBlír\'
eladó. Eótvóa-táz 9. sz.
Minden szájra Valery lacki unt
HEttZFELD MlMl-töl
Nagykaakiis, Horthy M. ut 1. I • IsatehWoxas UifuduM
Speciális Férfiöltöny Kosztüm Köpeny üsztitás
T^3on PÁLCSICS-nál
2-10 P-ért vettem a félliteres hApalaokot
SZABÓ ANTAL sportUzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit

VIZVEZETEKIES CMTORNAZASI
munkákat
•• _ rr
FÜRDŐSZOBA BEREHDEZESEKET
és javításokat
minden Ízlést klelégitó kivitelben v.ra.nyképos legolcsóbb Arakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS mellett is vállalunk. V Vidéken szeielésekel legprakllku abban iervezünk Berendezési lárgyakbait dús válaszlék budspesii árak melleit i Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLQVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vIsvaveték-Bzereléel vállalata NAGYKANIZSA, KIR ALY-UCCA 45. Telelőn 271.
1937 ápillls II.
kerékpárok
és alkalrészek legolcsdM, árban, részlstnzetésre Is kaphatók Sehlaalsgsr Oyal* vaskereskedónól. Ugyanolt rlaál egy l-es és egy 2-es Wsetkalaa-asekréay.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
6808/1937.
Tárgy: Tavaszi haszonállat-vizsgálát.
Lóvizsgálat.
A lóvizsgálat a.! 1937. évben a következő napokon é« helyeken lar-
I. 4.11. hó 12-<n Klskanlzsin
éspedig
1. t/,8 órakor a Rác ulcal szövetkezel! boll elölt. Ide vezetnek a Pivárl-, Bába-, Sziget-, Nagyrác-, jakabkuli-, Kisrác-, Alsótemelö-, Felsőiemelő-, Pápai-, Ráckerl-, Vs-raidl- (1—19. és 2—14. számig) utcák.
2. 9 órakor a Hunyady Krl le-venleollhon előli. Ide vetélnek a Bajcsal-, Szent Flórtán-lér, Hunyady-tír, Milomkertl-, Szepeineki , Körmös-, Rozmaring-, Cigány-, Országul (81-153. és 62-—112. számig) utcák.
3. \'/,ll órakor a Temploin-Mtl Iskola elölt. Ue vezetnek Ország-ul (1—79. és 2-80. számig), Szent Rókus-, Örlotony-, Homokkomároml, Betekköz, Zslgátdi köz, Klsmező Templom-tér, Polgár-, Varasdl (18— 66. és 21—73. számig) és a Tor
nyoiköz utcák.
II. Ap
.prilis 13 án délelölt Nagykanizsán az állatvásártéten.
Felhívom a lótulajdonosokat, íiogy lovalkat (öszvért, szamarat U) a kitűzőit Időben és helyeken vetessék elö ét otl utca éa házszám sierint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvotokat.
Aki lovának elővezelése alól mentesíteni kivánja magái, az lovát a kltdzöii vizsgálati idö előtt 3 napon belül vizsgáltassa meg állatorvossal éa az erről szóló Igazolványt a vlzs-
f;álatot végzó állatorvosnak szolgál-1SSS be. Aki lotát a kitűzött vizsgálatra elővezetni vagy előzőleg állatorvossal megvizsgáltatni elmu-laszila, kihágást kövei el és az 1928. évi XIX. t, c. 100. § a alapján büntettetik.
Nagykanizsa, 1937. március 26. isi Potgármetter.
Kerti fSzelAkmagvak, viráflmiigvak,
Pázsit-Ifi magvak,
Péti-aó m&trágyas,
FBTOR—PERR
Hutter-féle ola]pogé-oaa kmrék,
Gyümölosfa-védnlmi-uerek
BonserezheMk:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növéayvédetmtaz®"
rek, gép zaálr, stk. ksr.sk> dí.eben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
IA bíróság mellett)
Bt. izuásaiberg Nyoa^ ás DálaaM MUUk Unmiwáálálas. ttaakaM, (Bstalá. blst,.\' aád líroltj
77. Évfolyam 81. síim_Nagykanliaa, 1937. április is kedd
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
SítiketTÜfoht és kiadóhivatal: Pöut 5. szám. Mefjdtai i \' ........
adoden hétköuwp délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 7
Javuló helyzet
A pénzügyminiszter nagy költség vetési beszédéről szóló cikkünkéit azzal kezdjük, amivel a miniszter beszédét befejezte. »Első feladat a népi irányú szociális gondoskodás. A támogatásra szoruló széles népnéprétegeket ugy kell megsegíteni hathatósan, hogy megerősödvén, cselekvő tényező gyanánt kapcsolódhassalak bele a termelésbe és fogyasztásba. Uj világ kialakulásának korszakát éljük, amely csak akkor lesz jó, ha az eddiginél több szociális tartalommal tölti meg a magyar életet.« Ezek voltak azo,k a szavak, amelyekkel ez a nagyszabású expozé zárult s amelyek a számszerű adatok rideg tömkelegében elárulták azt a szellemet, a mely a pénzügyminisztert költségvetése összeállításánál vezette.
A költségvetés bár ha csak Igen óvalos formában is, mégis számol azzal a kétségtelen gazdasági javulással, amely világszerte megnyilvánul s nálunk Magyarországon Is -rezteti hatását. Etmek a ténynek tulaj donitható az a körülmény, hogy az 1937-S8-as költségvetési előf Irányzat a kiadásokat 66-3 millió pengővel cmeH, a bevételeket |>e-dig 63 millió pengővel, mlg a költségvetési hiányt 08 millió pengőben irányozza elő- Nyilván sokkal ör-vendelesebb lett volna, ha a költségvetési hiány egyáltalán nem\'mutatkozik, de egyrészt a világnak egyetlen állama sincs talán, amelynek ne volna költségvetési deficitje, másrészt a deficit nem veszélyes akkor, ha az az összeg, amelyet kép visel, olyan nagyarányú közmunkák és szociális intézkedések megvalósítására szolgál, mint amilyenek az uj költségvetésben fel vonnak véfve.
A szélesebbkörü közvélemény, szempontjából a költségvetésnek mindig az a legérdekesebb\'része, a mely a közmunkák és a szociális könnyítések területén előirányzott összegeket tartalmazza. Az Idei költségvetés 90.6 millió pengő értékű beruházásokat irányoz elö la legkülönbözőbb területeken. E$>l)pl az összegből a költségvetésben magában 44 millió pen&ő van előirányozva, mig egy külön törvény 46 millió pengőt irányoz elő olyan . beruházás^kfcta, yinvelyek \'űlsősor-< ban a nehéz helyzetbe kerüli falusi lakosság életkörülményeit vannak hivatva megkönnyíteni. Vrzügyl munkálatok, útépítés, az Alföld fásítása és hasonló közmunkák szerepelnek ebben az előlrányzathany amelyek, amint a felsői olás mutatja. mind sok-sok százezer magyar dolgozó kéznek fognak munkát adni. j l
A szociális természetű Intézkedé-dések közül meg kell említeni, liogy a tényleges és nyugdíjas közalkalmazottak harmadik és háiöm-felüU gyermekei után a családi pótlék 60 százalékkal "melkedlk. Az ebbe a témakörbe tartozó Intézkedések közül mást nem akarunk fel-, emüieni, bár a pénzügyminiszter, a
Angol hadihajók útban Spanyolország felé
A londoni kormány rendkívüli minisztertanácsa a spanyol eseményekkel kapcsolatban - Bilbao átadáséról tárgyalnak a nemzeti és vörös csapatok parancsnokai — A vörösök példátlanul heves támadása összeomlott a nemzetlek ércfala elölt — Francoék az ellenfél hátrahagyott gépfegyverelvei lőtték a megfutamodott vörösöket
á spanyol polgárháború legvéresebb csatája zajlott le vasárnap
London, .április 12 Az angol kormány tagjai vasárnap esle váratlanul rendkívüli minisztertanácsra gyűltek össze. Politikai körök véleménye szerint a rendkívüli .mtujlszleíllpnács összefüggésben van a Sanct Luzi kikötőben horgonyzó négy angol gőzös útjával, amelyek azt u parancsjot kapták, hogy Bilbaóba induljanak\' A parancs értelmében azonban egyelőre a francia vizeken kell bevárniuk a francia tengerészeti hi-
vatni további intézkedéseit.
Politikai körök véleménye szerint a váratlan minisztertanács dönt a Hood-cirkáló ügyében, amely szintén útban van Spanyolország északi része felé és amelynek szintén BÜ-baoban keli kikötnie, ahol a helyzet - mint jelentik - Igen válságos.
A nemzetiek egész nap bombázták Madrldot
Vasárnap Madrid ágyúzása egész esi lg tartott. Hasonlóképen bom-
A brüsszeli választáson Van Zeeland miniszterelnök győzött
Van Zeeland 275.840, Degrelle 69.242 szavazatot kapott
Brüsszel, április 12
Egész Európa lázas érdeklődése közepette zajlott le vasárnap a brüsszeli választás, amely két világnézel mérkőzése volt. A választás eredménye a jelentések szerint a következő : Van Zeeland miniszterelnökre összesen 275 840 szavazatot adtak le, Degrellére \'pedig 69 242 szavazatot. Eszerint a belga miniszterelnök a leadott szavazatok 75 89 százalékát kapta, mig Degrellére a szavazatok 1905 százuléka cselt.
A végleges eredményi este 7 órakor let!ék közzé. Mikor Van Zeeland megjelent a belügymlnlsz-
riumbau, a tömeg tüntető lelkesedéssel fogadta.
i v Brüsszel, április 12 Brüsszel lakossága és az egé^fc belga nép nyugodtan fogadta a vasárnapi választás eredményéit. Az eredmény kihirdetése után a szocialisták tüntetést akartak rendezni, nagy csoportokban összeverődtek, fel is álllak az utcán, hogy tüntető felvonulást rendezzenek. A Jfcnd-őrség fel akarla oszlatni őket, de erre nem került sor, meift amikor a rendőrség a helyszínen megjelent, hatalmas égihábiru tört ki, ugy hogy a felhőszakadás minden rendőrségi beavatkozás nélkül szétoszlatta a tüntetőket
bázlák a nemzetiek repülőgépei a fővárosi. A bombázás igen nagy kárt okozott. A fő utvona\'on 38 bomba robbant, aminek következtében több ház teljesen összeom\'ott. Bomba érte az egyik kávéházal is, ahol a vendégek közül ölen életüket vesztették, többen pedig súlyosan megsebesültek.
Bilbao kapitulációja előtt
Mint ujabb jelentések mondják, a nemzetiek és a vörös csapatok közölt megkezdődtek a tárgyalások Bilbao átadása ügyében.
Francoék lehengerelték a vörösök páratlanul heves támadásait
Madrid, április 12 A spanyol polgárháború egyik legvéresebb napja játszódott le vasárnap, amikor a vörösök legnagyobb vereségüket szenvedték- A lámadást vasárnap reggel indították a vörösök- Hosszú tüzérségi előkészítő tüz tüz után 42 tankkal indultak a nemzetjük ellem, hogy Franoo hadai által elfoglalt városrészeket visszafoglalják. A harc rendkívül heves ós páratlanul véres volt és a nemzetiek fölényes győzelmével végződött.
A nemzetiek fegyelmezett hadai rövid támadás után megbontották a vöröslők sorait, amelyben a nemzetközi katonaság ugyancsak kevés lelkesedést mutatott és a megbomlott sorokat látva, megfutamodott-A vörös támadásban a nemzetközi dandár három zászlóalja ós a spa-
mikor a köztisztviselők s;olgála<l pragmatikájáról emlékezett meg, még sok apróbb intézkedést jelen-let be, amelyek mind a közlisztvke-lök jóléti intézményeinek nivóJáH emelik.
Rendkívül fonlos az uj költségvetésnek az< a rendelkezése, hogy a kormány a többgyermekes csalárdoknál az egyenesadók és Illetékek terén kedvezményeket ad- Általát ban az a törekvés nyilvánul meg< hogy az adózást arányosabbá tegyék s a terheket a gyengébb válr lakról fokozatosan az erösebbekne hárítsák át. Igen nagyjelentőségű ebből a szempontból a kormánynak az a generális rendelkezése, hogy az adók és Illetékek területén az eddigi 9 százalékos késedelmi kamatot 6 százalékra szállította
A népegészségügy egyro fokozó-
dó jelentőségét minden modern állam mindjobban felismeri. A jelen költségvetésünk Igen nagy összegeket fordít a fertőző és népbetegségek leküzdésére, kórházak dotációjára, a falvaknak egészséges vízzel való ellátására.
Szociális téren mozog a kormánynak az a programja, amelyet a diplomás ifjúság elhelyezésére dolgozott ki. Ez a program több esztendőre terjed és az állástalan diplomások /helyzetén nem\' ölletszq-rüleg és karitallve akar segíteni, hanem szerves megoldást óhajt lét* rehozni. Ezt a célt szolgálja többek közölt az a kétmillió pengővel do-láll önállósítás! alap, amelynek segítségével évente két-háromezer if-Jut lehet önálló életpálya megalapításához juttatni- f Nem szabad megfeledkeznünk a
költségvetés ismertésénél arró\' sem, hogy a kormány alig pár hete Jelentette te a föJdhözjuttatutlala terheinek óriási arányú könnyítését. Ugyanakkor történik ez a nagyszerű szociális intézkedés, amikor a költségvetés ls a múltnál fokozottabb mértékben érvényesíti a szociális szempontokat más területeken is- Ha mindezeket az eredményeket összevetjük és azt a józanságot mérlegeljük, amellyel Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter a költségvetési előirányzatot összeállította, akkor azzal a hittel és reménykedéssel tekinthetünk a Jövőbe, hogy a megindult javulás fokozódni fog és egyfle nagyobb sikerrel dolgozhatunk tovább a trianoni Magyarország gazdasági és s; oedár lis újjáépítésén- i
ÍALA1\'KÖZLÖNY
nyol vörösek madridi csapalni vet-tek^észt, 4*szeaen 16-000 ember.
8000 vörös halott Maradi -a csatatéren
A nstofcotick * Vörös csapatok megbomlott soralt Játva, ellentámadásba kezdtek. A vörösfck otthagyott gépfegyvereit és golyószóróit megíordioiiták és azzal lőtték a megfutamodott^ ellenségét. így « nemzetiek alig néhány száz halottjával szemben több mint 3000 vörtis és nemzetkőzi halottat számoltak össze. ; I „ I : i
A vasánmplnmfcdridi harc a polgárháború egyík leghevesebb csatanapja volt és a nemzeti csapatok legnagyobb győzelmi napja.
Kicserélik a túszokat
Bajonne, április 12 Több külföldi kjözvetllő részvételével Bilbaoban megegyezés jött létre a bur\'gosl és a bilbaói kormányok között, hogy a San Sebastlan-ban és Bilbaoban \'foglyul ejtett túszokat kicserélik.
A gyakran visszatérd fejfájás, szédülés és szívdobogás nagyon sok esetben megszűnik, ba napon ként reggel éhgyomorra és esetleg este leiekvés előtt is egy-egy félpo-bárnyi természetes „Ferenc József kesarfl vizet Iszunk. — Az orvosok ajánlják.
A Szentatya egészségi állapota teljesen helyreállott
Vatikánváros, április 12 A Szentatya egészségi állapota teljesen Ikclyreállott. Vusárnap fogadta a Vatikán tisztviselőit és alkalmazottait, akiket áldásaiban részesített, majd kikocsikárott a vatikáni kertbe és ott hosszabb sétoJtoc&ikázást tett. Ez volt uz első eset, hogy a Szentatya elhagyta betegszobáját és hosszabb sétát tett a szabadban.
Végetért a Frontharcosok nemzetközi kongresszusa
Róma, április 12 A frontharcosok nemzetkőzi kongresszusa most ért véget Hónaiba ti. A világ minden tájáról összesereglett frontharcosok több határozatot hoztak arranézve, hogy a népek összetartozását és szolidaritását elsősorbun uz ifjúságon keresztül előbbrevigyék.
Dráma az éjszakában
Budapest, április 12 A lóversenytéren a Földtani Intézet mögött tara reggel egy borzalmasan megcsonkított női holttestre bukkantak. A nyomozás során megállnpitot-ták, hogy a halott Simon Éva 48 éves rendőri felügyelet alatt álló nőveí azonos. Megállapították azt is, hogy Ze-lenák Károlyné nevü ismerősével és egy férfivel borozott egy korcsmában. Minddhárman jó hangulatban voltak, Simon Éva és az ismeretlen férfi iltns állapotban éjfél után elváltak Zetenáknétól és a lóversenytér felé mentek. Bővebb felvilágosítást az asz-szony sem tudott adni, trtert ő is ittas volt. , rendőrség megállapította, hogy kéjgyilkosság történU A nyomozás folyik.
Egy fogorvos öngyilkossága
Budapest, iprilis 12 Budafokon hétfőn hajnalban szivén lőtte magát Sehleicher Gyulu fogorvos Azonnal meghalt. Régi, llo5szu betegsége «a anyagi gondjai mj*Mt vált pieg az élettől. ^
A magyar pálos-rend és a lengyel magyar barátság
Pálos-film és előadás a gimnázium tornatermében
Szómbal délután 6 órakor a kegyesrendi gimnázium\' tornatermében meghitt tónusu előadás zajlott le P- Czirfusz Viktoiin plébános rendezésében. A magyar pál<,s-rend illusztris képviselője, B-\' Znmbrzuszky Mihály pécsi iwrjel érkezett Nagykanizszára Merényi Ferenc pécsi hiltawiár és Hotfósy Endre MAV főfelügyelő kíséretében, hogy a történelem tükrében vonultassa fel hallgatói előtt a magyar pálos-rend értékes szcr^i>ét és felhívja figyelmét uj településükre, a pécsi rendházra, az uj, épülő templomra és a\'budai sziklakő zárdám, valamint a rend magyar hálózatának további kiépítésére- A hallgatóság sonaiban ojt láttuk dr. Krátky István polgármestert, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, P. Czirfusz Yiktorín plébánost, Barthos Gyuia hercegi erdőmestert, Puskás Rezső főlanácsost, a\'papságot, stb- P. Czirfusz Viktorin plébános bevezető beszédétjén üdvözölte a péesl vendégeket, majd ismertette a pálos-rendet, ainit 700 év előtt Özséb esztergomi kanonok
- a későbbi pilisszentlélekl remete
- alapított. A rendnek virágzó korában 160 klastroma volt. III. József Idejében 81 zárdájuk és 5 gimnáziumuk. Buzgó lelkek lehetővé tették, hogy a magyar rend Lengyelországból ismét honi földre telepíttessék és ma már két rendházuk van magyar földön- Kívánja, hogy a magyarsággal összeforrott magyar rjetid ismét virágozzon magyar földöm- Merényi Ferenc több mint másfélórás, nagyon értékes előadásban vonultatta fel hallgatósága előtt a pálos-rendet a magyar történelem tükrében- Beszélt a magyar-lengyel barátságról, amely nem ujkeletü, hanem még onivan datálódik, amikor Ismételten feloszlatták Lengyelországot és a lengyelek mindenkor meleg menedéket és otthont találtak magyar földön. A magyar-lengyel barátság élö valóság. Különös meleg kapocs volt mindig Magyarország és Lengyelország közölt.
Tragikum, hogy amikor Lengyelország naggyá lett, ugyanakkor Trianon feldarabolta Magyarországot.
Felsorakoztatta a lengyel trónon ülő magyar királyokat, majd végig vezette hallgatóságát a történelmi múlton, amikor testvéri kapocs forrasztotta össze a magyar és a lengyel nemzet népét. Vetített képekkel mutatta be a magyar zarándokok útját és élményeit a magyar Felvidéken át Lengyelországba, mai fővárosába, majd a világhírű Fekete Madonna kegyhelyére, Czensztochowába. Visszasírt a film\' ről a ragyogó panorámáju Felsőmagyarország, a gyönyörű Vág völgye, a folyó hátán rohanó tu-tajós tótjainkkal, a régi felvidéki várak, melyeket sajgó sziwel látott maga elölt a nézőközönség- Majd Krakkó, melynek kolostorában felhangzott a magyar zarándokok aj-káról a magyar Himnusz és a lengyel nép könnyes szemmel hallgatta a ■ magyarok nemzeti imádságát-A kamaidulal szerzetesek rendi városát, wlelicskai sóbányák művészi sófaragásait, Varsót nevezetességei vei, szépségével. Végül a; csodás kegyhelyei, Czensztochowát, hatalmas páloskoloslorával, kegyhelyével, (a hagyomány szerint) Szent Lukács festette Madonna képével, melynek arcán még ott láthutó a svéd katona állal vágott kardvágás nyoma, amit semmi &fcn tudott eddig oni^an fcltünjtetn^. Czetoezr tochowa (híresebb kogyhely, mJlnl Lourdes, több a látogatója is. "faagy napokon 8- 400-000 főnyi zarándoksereg kenesi fel a Szüzanya kegy-heiyét- \'.Befogadóképessége óriást 100 gyónlatószék van a sekrestyében. Az egyik áldoztató kehelybe 47 000 azentostya fér be és 15 pap áldozlat egy külön áldoztató he-\' lylségben. A Szüzanya képe, a kincseskamara sok milliós értékű arany és drágakő ajándékulval, a
Íiagyar zarándokok, u kegyhely és Lastrom minden részlete felvonul elöltünk- Síri csendben, áhítatta*
Divatos impríméK és lenuásznok érkeztek!
Női és férfiszövetek, kosztümkelmék dús választékban!
Gyermek-, női- és leány-kabátok divatos faconokban!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
t\\mi Diuatriruhúz.
ifi?, iurllii U,
hallgatja és merül el a közönség a kegyhely földöntúli szépségű
és ragyogásában. Majd a pécsi rendházal látjuk, az ujabb uttörök-kel, a budai sziklabarlangot . és még sokáig szerettük volna hallgatni ős nézni mindazt, ami a magyar pálosokról, a magyar múltról, a lengyel testvériségről szólott. De lejért az Idő, a torndsaok már kezdtek . szállingózni a , (toiin^le,-rembe a gyakorlat rja-
P. Zambrzuszky Mihály perjel, aki három évé, hogy Magyarországra jöU, magyar nyelven kör szőnie meg Nagykanizsa köc$|nsé-gének érdeklődését és kifejtette, hogy a magyar pálos-rend ismét visszajött- Haza. Hogy szolgálhassa a magyar népet- Hogy jöjjön el számára az igazfság napja. A közönség zajos tetszéssel éljenezte a perjfaí szívhez szóló beszédét. Majd dr. Králky István polgármester meghívta a pálo6 ]>erjell egy legközelebb, a városi színházban tartandó előadásra, hogy a város legszélesebb rétegei is élvezhessék és gyönyörködhessenek a pálosok- előadásában és eredeti filmfelvétcleibfcai. A legközelebbi film már hangos film lesz. (
A .pálos-rend szombati kanizsai szereplése még közelebb hozta a szivekhez a fehér ruhás\' magyar szerzelesrendel. [
■epfill és egész héten nyitva van a Villamos Kiállítás
Mióta a Drávavőlgyi Villamossági Rt. szolgáltatja Nagykanizsának az áramot, azóta mindin évben érdekes és tanulságos kiállítással bővült a kanizsai program. A Drávavőlgyi és a nagykanizsai vÜlamos-szakosztály karöltve ezévben is megrendezte a villamos kiállítást, amely ezévben fokozottabb érdeklődésre tarthat számot, mint máskör, miután a mn lcgaktuáU-sább problémáját, a légoltalmit is fel- \' vették a kiállítás anyagába.
Az Iparoskör nagyterme szombat ót« tündéri fényben rugyog, száz és száz csillár szórja szikrázó fényét. A kiállítási pavillonokban az egyes kanizsai leégek sorakoztatták fel a legújabb tipusu és szebbnél szebb modern fit-diókészülókeikct, a gramofonokat é» a legkülönbözőbb villamos berendezéseket.
A Villamos kiállítás nemcsak a szettnek gyönyörűség, hanem érdekes és tanulságos is, miután szemléltető előadásban bemutatja a villamossággal kapcsolatos összes készülékeket használat közb<n. Külön érdeklődésre tarthatnak számot á légoltalommal kapcsolatos előadások és bemutatók. Ennek megfelelően naponta este hat órakor helyi és budapesti szakmérnökök igen érdekes és tanulságos előadásokat tartanak gyakorlati bemutatókkal. Az előadások témája naponta más ós más, la részletek a kiállításon megtudhatók.
Az Ízléses és minden izében tanulságos kiállítás, amely egyuttal kitűnő alkalom is a vásárlásra, egész liélcu nyitva lesz, a látogatás díjtalan, mindenkit szívesen látnak.
i Április 13. kedd, Rdm. kat Hermeneglld Proteatána Ida. Izraelita Ijar hó 2.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó lő-tg a Merkly-Belos gyógyszertár é» «• klikantaal gyógyszertár.
GfcfirdS nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, aurda, péntek délután n»P nőknek).
,1937 ápflli 13.
ANotraDaa^oánflIoenm
Mária kongregációjának zászlósxentelése
Yaqárnap délelölt kedves egyházi ünnepség zajlott le a nagykanizsajl Notre Dame női tanító és kanonoka rend iSugátf-utl rénldhéaláflak kápolnájában. Akkor szentelték fcl ünnepi keretben a leájiyUccum növendékei Máriakongregációjának uj zászlaját, ami nehéz fehér selyemből készült, rajta Magyaipi^zág Nagyasszonyának művészi kivitelű képe tüfestéssel. Zászlóanyának sikerült megnyetfni dr. Hegyi La-josné, főjegyző nejjét- Az egyházi ünnepség délelőtt 9 órakor vette kezdetét, amelyen megjelent dH Hegyi Lajos főjegyző, a nagykanizsai róm. kath. egyházközség világi elnöke is- Gazdag Ferenc püspöki tanácsos mondotta az ünnepi szentmisét, mlajd megszentelte az uj zászlót, egyházszónoklalában kifejtvén a zászló szerepét u kongreganista életében. Majd dr. Hegyi Lajosné, a zászlóanya jel mondat kíséretében rákötötte a zázlóanyai selyemszalagot az uj zászlóra- A szentmise alatt a kongregouiista utöve ndékek a szentségekhez járultak-
A növendékek Márlnkongregáció-jában folyó pezsgő kongregácló6 élet legszebb bizonyítéka az intézet nevelő munkájának-
• emlékeztető
AprllU 12.
Keresztény Tisztviselőnők napy drámai estje 8-kor a Váróul Színházban légvédelmi előadás S.kor a Nép-mozi-
ban (dr. Prack látván). Aurltl. 15.
Légvédelmi előadá* 5-kor a Nép-moziban (Czégényl Károly.) kftülm 14.
Légvédelmi előadás 5.kor a Nép-moziban (dr. Deseő Mihály). Áprllla IS.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv). AfriMal9. Irodalmi Kőr zenekarának hang- -versenye a színházban.
Záporeső I
Prognózis, Déli „légiram-(ás. több helyen zápor, helyen k<nt .zlyalarrat, a hőmérséklet nem változik.
A Meteorologlal Inlázot nagykanizsai megllgyeláállomáaa jelenti i
Híméraáklsl tegnnp oete 9-kor: +10 J, ma reiíKol. +100 délbea: +160 Csapadék: 1-8 "fc
_ Vlik.tl.n Mrtl- ás Ell aaáWfaayak minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók SchOtsnél.
ZALAI KÖZLÖNY
Széli József belügyminiszter ma tette le a hivatalos esküt és foglalta el hivatalát
Budapest, április 12 Széli József, az újonnan kinevetett belügyminiszter ma, hétfőn délben lette le a hagyományos ünnepi keretek között a hivatalos eskUt a kormányzó elölt a királyt palolá-ball.
Az eskütétel utátl Széli miniszter nyomban átment a belügynilnisz-lerlum Országház-utcnl palotájába és elfoglalta hivatalát, mnjd fo-
gadta a minisztérium tisztviselői karéi, ukik nz uj belügyminisztert melegeit üdvözölték.
Ugyancsak mcg|elcnlek Széli belügyminiszter elolt a sajtó képviselői, programját lapunk mis helyütt ismertetjük.
A Nemzeti Egység Pártja csütörtök este vacsora keretében üdvözli az uj belügyminisztert, aki eddig még nem voll a pórt tagja.
Nagykanizsa nagy művészi eseménye: Szigeti József hangversenye a Kaszinóban
Ritkán látott a Kaszinó nagyterme olyan ntgyszámu, előkelő közönséget és olyan kitörő meleg ünneplést, mint vasárnap este,, amikor öt világrés? elismerésével a világhírű magyar hegedűművészt, Szigeti Józsefet játtá vendégül.
Szigeti valóban különleges tclieiségü művész, akinek nagykanizsai hangversenye nemcsak ennek a városnak, de az egész vármegyének é* a kői nyéknek kiemelkedő társadalmi és művészi eseménye volt. A Kaszinó díszes nagytermében ott láttuk gróf Teleki. Béla főispánt feleségével Zalaegerszegről, gróf Andrássynét leányával- Lcte-nyéről, a környék összes földbirtokos családált és Nagykanizsáról mindenkit, aki kulturális életben számottevő.
Ez az egész termet zsúfolásig megtöltő előkelő közönség nem birt betelni azzal a művészettel, amelyet Szigeti játéka és tudása képviselt. Lelkesebb és melegebb ünneplést, még alig látott Nagykanizsa. A percekig tugó tapsokat a művész két ráadással honorálta, a Kaszinó pedig egy babérkoszorúval kedveskedett a nagynevű művésznek, nmelyet Hegyi Ijtlika adott át.
A kanizsai kapcsolatai révén is kedvelt művész láthatólag szívesen jött Nagykanizsára hangversenyezni, mutatja ezt az a néhány kedves jelenet Is, amely a hangverseny szünetében Játszódott lc és amely őszintén meghatotta Szigeti Józsefet ls. A szünetben átadtak ugyanis Szigetinek egy fényképet, amely őt ábrázolja rövidnad-
rágban, abból az Időből, amikor először játszott Nagykanizsán. 1905 novemberében volt ez, amikor a kis rövidnadrágos csodagyérek a pódiumra lépett Nagykanizsán. Elhoztak most Szigetinek egy akkori műsort ls, melynek fején még az áll: .Szigeti Józsika.. Azóta elmúlt 32 év és a Jó-zsikából nemcsak József lelt, de világhírű hegedűművész ls. Kiderült, hogy abban, bogy Szigeti ily nagy művész lett, — legalább is anyagiakban nagy része van a nagykanizsaiaknak is. Az 1905-ös kanizsai hangverseny után Ugyanis a nagykanizsai családok gyűjtést rendeztek és nigyobb hav összegekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a kis rövidnadrágos Szigeti Józsika továbbtanulhasson és világhírű művész lehessen.
A hangversenyt rendező Kaszinó méltóképen ünnepelte meg fennállásának 100 éves évfordulóját, amikor ezévi programjába Jlyen hangversenyeket iktatott. Szigeti meghívása szerencsés gondolat volt és Kanizsa közönsége csak hálás lehet a Kaszinónak, amely nélkül ezt az Istenáldotta művészt sohasem hallhattuk volna és igazi művészetét sohasem élvezhettük volna.
Tagadhatatlanul élményt Jelentett a hallgatóknak Szigeti játéka, a hangverseny sokáig emlékezetes lesz Nagykanizsa , kultúrtörténetében.
A hangverseny művészi méltatására lapunk holn<pí számában még visszatérünk.

Járási Vitézi Székkapltányl értekezlet Nagykanizsán
Vasárnap délelőtt zajlott le a szokásos tavaszi járási vitézi s«ék-kapilányi érte kezet Nagykanizsán. £rlekez?e* előtt a vitézek is!entisz-telelre vonullak vitéz Farkas Sándor vármegyei, székka\'pilány vezetésével a fercnclek plébániatemplomába. Utána a városháza dísztermében kezdetét vette a székkapltányl értekezlet, amelyre nagyszámban jöttek össze a VÜézi Rend.nagy kanizsai járásának tagjai- Az előkelőségek soraiban otí láttuk vitéz Bentzik Lajos \'kir. kormányfőtaná-csos, járási hadnagyot. Thnrnóczy Kostyái Jenő széktartót,-vitéz Hu-nyady László főszolgabírót, a társadalmi osztály elnökét, slb.
Viléz Farkas Sándor vármegyei vitézi székkapllány megnyitó beszédében vázolta a Vitézi Rend tagjainak kötelességeit a hazával, a társadalommal szemben. Gyújtó beszédben buzdította őket a nemzeti gondolathoz való törhetetlen hűségre. Tharnóczy Kostyál Jenő székiartó ismertette ezután a Vitézi Rend legújabb rendelkezéseit. Vitéz Hupyady László részletesen beszámolt a társadalmi osztály mult évi eredményes kulturális és karitatív működéséről- Bejelentette, hogy ju-nius első napjaiban a törzskapitány sághoz tartozó három várnjegye vitézei nagy összejövetelt tartanak Szombathelyen. Vitéz Bentzik La-
A Wrv v4é}«tyQ %
.eternit\'
NAGYLEMEZ
vM,\' az asztalát. Hygt»nikus. tetsietdj,
ETERNIT MÜVEK
Budapestül., Andréssy-út 33. *
jos járási hadnagy ismertette a nagykanizsai Járási Vitézi Székház ügyének kedvező állását. Hogy a város vezetőségének megértéséből rövidesen megvalósul a vitézek kívánsága : meg lesz a rendes klubéletet lehetővé tevő székházuk.
Az értekezlet a vitézi székkapllány zárószavaival ért véget-
A vitézek a szeretet melegével éltették Horthy Miklós kormányzót.
Páratlan ajándék színháznak közönségének!
Az ön álma megvalósulhat!
Meglátogathatja PÁRIZST és az 1937. évi VILÁGKIÁLLÍTÁST INQYEN! Részlvehei mindabban, amll az emberi lángelme 60 országban teremted I Színházunk minden látogató|s résit-vehet a mit Jelent nekem Párizs ? pályázaton, melynek dija:
Teljesen díjtalan egyszemélyes utazá. — első osztályon — Párlzsbl és vi.z-•za, 8 napi Ingyen tartózkodásai és ellátással egy párizsi eisóosztályu szállóban, ingyen progr.ni, a párlial világkiállítás meglátogatása, stb.
1937. május 15. és julius 15. kOzBtt bármikori
■ézxe meg
Garbó és Róbert Taylor
uj Hímjét:
Camllle, a végzet asszonya
és nyerje meg a Metró Qoldwyn-Mayer nagy nemzetközi versenyének diját, melynek értéke 1500 pengd I Kérjo ■ maxiban a díjtalan lamartatMI
Kisdedek makacs székszoruK-sánál és nagyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál reggel (elítéléskor már egy negyedpohit természetes .Ferenc József" kesetü-vlzet Is kitünöeredménnyel adhatunk. Az orvotok aj$ni|áh.
Kedden óa szerdán I
Az esztendő legkimagaslóbb filmje 1
LI1 Dagover, Tasnády Fekete Mária, Willy BIrgel főszereptéséiei
A legnagyobb világsiker I
ZALAI KÖZLÖNY
Az NTE szerencsés ggőzelmet aratott a PEAC ellen
NTE-PéttI Etyleml AC 2:1 (1:0)\\
Egész gyenge nívójú mérkőzést vjvott a két csapat egymással. Az egyetemi csapat játékán meglátszott, hogy n kiesés ellen kllzd, mert az egész mérkőzés alatt nagy Igyekezettel játszott. Az NTE-nc rá sem .lehetett ismerni. Csatánsora teljesen széteső, észnélküH futballt játszott és Igazán csak n szerencse játszott közre, hogy mind n két poiilot nieg tudta szerezni. Mindkét csapatnál a védelmek remekellek, de jó volt az NTE fcdez»t-aora ls.
A két csapat n kővetkező felállításban játszott :
NTE : Pandúr - Csáki, Varga - Szollir, Rltter, Kudlch - Szabói Szendről, Hof&natui, Csősz, Jelinek.
PEAC : dr. Simon - Kiss I„ Kársai - Mulnár. Kiss II.. Lux - Bán-hldl, Kereszti Kovács, Mooek, Petrl.
Az egész első félidő léleknélklUjl játékkal múlik cl. A PEAC van inkább támadásban, néhány korner-rei ls veszélyeztet, azonban ott is az a hiba, ami az NTE-nél, gyenge a csatársor. A percben Szabó lövése Simon előtt megugrik és az arcának pattanva, u hálóba eslki (1:0).
A második félidő valamivel élénkebb. A 9. percben Pandúr véd 20 méleres bomba szaliadrugásl, majd egymásután 3 sarokrúgást ér el a PEAC, ami Jelzi falényél, de eredménytelenül- Ezután észbe kap na NTE és támadásainak eredménye J.S van. A 27. percben Jclllnek sarokrúgását Csász a kapunak .háttal áll-
Amihez ágya kell...
Irta: K. Nagy Unió
— Jönnek a színészek! — rikkantja cl magát az egyik inasgyerek, Pár ón» múlva ut egész Kecskemét írről beszélt. Valóban, Komlóssy direktorék fordultak be a nagyvtndéglő udvarára hatalma* batái-szckércn. A Jól fi\'lsze-rolt fehérvári színtársulat külön kocáin hozta n színészeket. De ez a kocsi é> a rossz utak alaposan megviselték Thália apostolait, amit Szuper barátunk n?m hagyott szó nélkül:
— Ordögadtát ennek a kocsinak, összetörte mind n bordámalt
De ezzel aztán be Ls kellett érnie, mert 1843-ban Magvarorezágon még nem volt vasút, fis ha volna is, hol vesz a szegény sznész annyi pénzt, hogy gőxvasuton utazzon?
— Sándor no aludj, megérkeztig! — rázta fel Szuj>er a mellette lévő Petrovlcsot, aki álmos szetweklíel nézett a város főutcáján bámuló ember-tömegre.
Történ-tes;n Petőfiről van szó, akire az eredeti nevén ls hamarosan ráismerhetünk és aki a rossz nvelvck szerint csak azért járt a színtársulattal, mert volt ott egy gyönyörfl, fiatal színésznő, akit Idácskának hívtak. Hogy valóban ezért volt ott, azt pontosan n \'in tudjuk, dc, hogy ezidőtáj-ban n fehérvári színtársulattal volt azt hlwn följegyezték a krón\'kásokl
Idácska a szin|>adon bájos jelenség volt és hamar a tAr^ukU, majd a közönség kcdvince Vett, amiért a dlrek. tórium fukarkodott vele szemben
vn, bombaként fejeli a hálába. Gyönyörű gól volt. A\' vendégcsapat ezulán ismét veszélyesen támad. Pandúr kiejti a labdát, ketten is rajt vannak, de Kovács az üres kapu mellé lő- A 44. i>ercbcn Varga hibájából Monek szépít az eredményen, $: 1).
Az NTE-ből Pandúr bizonytala-
nul védett, sok labdát .kiejtet]. | zést. í
Csáki-Varga hátvédpár s^kl* szilárdan állt a lábán. Minden támadási csirájában elfojtottak- Varga az NTE legjobb embere volt- A fedezettsorból Kudlch magasan kiemelkedett, de Szollár is nagy játékot mutatót. Ritternek megint nem ment a játék. Osak Időnként játszott régi hirtnevéhez méltóak A csatársor kétségbeejtően nossz volt- Nem láttunk egy pkos elgondolást- Egyedül Szendrői Igyekezete emlilhetö. Gsász árnyéka csak régi formájának. Hoffmann valóságad tüntetett rosszaságával, de Szabótól sem láttunk sjemmit. Jcllinek nentf összekötő.
A PEAC közvetlen védelme kl-iünő- Dr. Simon néhány remek védést mutatott, az első gőlnál pechje volt. Kiss hátvéd volt a PEAC legjobbja.
Fenyő biró jól veacltc a mérklő
1987. áprffli 13
(on)
A Zrínyi döntetlenül játszott Pécseit
Zrínyi—Pécti Bőrgyár ítí (0:0)
Szerencsétlen mérkőzést vívott a Zrinyl Pécsett. Legjobb csatára, a népszerű Pum Gyula a 4- percben lábát törte. Zrínyi támadásnál Punt kiugrik, Balatoni kapus rávetődik és kész a szerencséi lenség. A_Zrt-nyi 10 emberrel is egycnrtuigu ellenfél és egy értékes pontot hozott
haza Pécsről, meri a bőrgyárf ma a kerület egyik legjobb csapnia. Dön-ictlen első félidő után a második félidőben Horváth egy 11-est mellé lő- A 37. percben Csöngey megszerzi a vezetést, de 8 perc múlva Kizl kiegyenlít.
A mérkőzést Pazurek vezette.
FIGYELEM II
Ha nem JAI lát, JBjjBn hozzám I Én találok az On szeméhez Is megfelelő szemüveget. — Üzletemben a legtökéletesebben felszerelt optikai raktár és modern javltö műhely. Szemüvegeket orvosi receptre is készítek.
Azonkívül raktáron tartomíij..összes márkás kar-, zseb-, ébresztő-és lall-órákat. Arany éa ezüst ékszeráruk, ezOrf éa atpacca cigaretta tircik, Berndorfl evőeszközök é>. dísztárgyak.
Szakmába vágó összes Javltáso- Szive, pártfogást kér ksl a legjobban készítem. FENYVESI QYOrQY
rfl.l t». (Dobio.iu-há.) dr*.- 4. iuklUmNU««tH.
Magyaromig;—Sválc 5:1
(2:0)
A magyar csapat Bázelben 22.000 néző előtt, kitűnő játékkal, fölényes győzelmet aratott a svájci csapat felett. A gőlokat dr. Sárosl, Zsen-gellér (8) és Dudás, illetve Aebi lőtték, i | ■ | ,
Kerületi eredmények
KTSE-BIOK 2:1 (2(:0) PVSK-DVAC 1:0 (1:0) ZsSE-PAC 8:1 (1:0) SBTC-KRAC 4:1 <1:0) A dlsztorna
beszámolóját, anyagtorlódás miau lapunk holnapi számában közöljük a részletes eredményekkel együtt*
Török-Jugoszláv tárgyalások
Belgrád, április 12 InonO török miniszterelnök és Arras külügyminiszter hétfőn délelőtt Stojadinovics miniszterelnökkel tárgyaltak, majd Pál kormány-zóheroeghez \\jwenlck, aki ebéden \'látta őket vendégül-
K 4059/1937.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, ho^y köztartozások felében lefoglalt 1 dtb 9 éves pej herélt ló, 1 drb féderea kocsi, szobabútorok, kocsmai berendezés, asztalok, székek, söntésaszlal, zongora és különféle mts szobjberen-dczésl tárgyak 1937. évi április hó 16 án délelőtt 9 órakor és 1937. évi április hó 28 án délelőtt 9 órakor Nagykanizsán, Erzsébet 10. számuház előtt a piactéren elárvereztetnek. Nagykanizsa, 1937. márc. 30.
Kiss Lajos 8. k. I0M v. végrehajtó.
a jó szerepekkel.
— Mit akarsz itt? — kérdi a kis
• szurtos, t, a színtársulat mindenesét, aki ,mindin előzetes kopogás nélkül benyitott Ida kisasszony szobájába.
— Petrovics ur küldi — felölt a kérdezett és levelet nyújtott át a színésznőnek, \\
Ez mindjárt, ahogy megérkeztek nz első előadás estéjén történt. Szokás volt ugyanis akkor, hogy a színészek gratuláltak egymásnak és Idácska arcán is meglátszott, hogy Jól esett neki a figyelmesség. Sőt Petrovics még verset is irt hozzá.
— óh, ezek a bolond férfiaki Minek az a sok irka-firka?! — és Petőfi verse röpült a sarokba. A következő percben már cl is felejtette az, egész
• figyelmességet,, sóhajtva állt meg u legújabb ruhája előtt.
— óh, milyen szép lenne ehhez egy ibolyacsokor.
De hát a férfiak nem mindig találták el a nők belső titkos óhaját
Petőfi nem tudta, hogy mt történt a Versével, mert ezután is szorguimQ-san küldözgelte rigmusait a szép színésznőnek.
De a romantika mellett Petőfire rossz napok jártak. Elfogyott a kevés pénze is, ami az eddigi nélkülözéseit még fokozta. Szuper, a jólelkű színésztársa, nhogy tudott, segített a l>a. rátján, mégis valóságos áldás volt, midőn Kotiflóssyval megegyezett a március 30 1 jutalomjátékban, ami 10 forintot jövedelmezett Petőfinek. De meg is kellett érte dolgoznln alaposai.
Abban az időben egy JutalomJátéknuk •ára. volt, mert a színész maga reklámozott, önül abból állt, hogy utcá-ról-uteára kellett hordania a színin-pokat, mindenütt dicsérni az előadást, este n pénztárba üln1, utána gyonran öltözni éa n szinpadon is helyi állni. Ekkor történt, hogy Petőfi egyik verse, az «Emlény» az összes Petőfi versek között előszór látott nyomdafestéket. Habár, mint a szinla|>ok, csak rópcédulán jelent meg, mégis sokan olvasták Kecskeméten, mert Petőfi igyekezett minél szélesebb körtxti terjeszteni.
I.chet, hogy Petőfinek ez volt a legügyesebb fogása, mert 30-ihi este zsúfolásig ^lc volt a nagy vendéglő hatalmas t ^rtoe, ahol ugyan erre az alkalomra táncmulatságot" is rendeztek.
Petőfi Shakespeare I.ear királyában lé|>ott föl és zajos sikert aratott, lilőadás után nz cgtez tirsulat gratulált neki.
A nagyterem már tele volt a táncolók tömegével, mikor Petőfi belé pclt. Idácska egy f atál tiszt karjába kapaszkodva, mosolyogva ment Petőfihez és gratulált neki a« esti Bíke-réhez. i i
— Magából egész rendes színész lenne, ha fönthagyna azzal a sok rossz versílrkálással. Nem is értem, miért pazarolja ilyenre az idejét?
— De hiszen ín,., azért ltom, hogy...
Petőfi roppant zavarban volt és szerencséjére Idácskát egy másik ur táncra kérto s igy egyedül mamdt a
katonatiszttel.
— Un megértem1 ónt, PetrQvlcs ur,
— szólt hozzá barátságosan az ulánus.
— Idácska valóban szép liölgy, de ahhoz, hogy meghódítjuk nem holmi irka-firka, hanem ágyú kell! — és ezzel n saját e«ilk>gó egyenruhájára ütött és otthagyta a kopott ruhában lévő Pctőft
Petőfinek valami keserűség fojtogatta a torkát, nem jutott levegőhöz, csendben ott hagyta a társasagot és kiment a szabadba.
De Petőfi nem hagyott fönn n rossz • ágyúival,, mert később i« Irt nőkhöz verseket. Es később nagyobb sikerrel. Mert ha abban a korban, mikor azt emlegették, hogy a legszebb nász-njándékot a mennyasszonyok közül Csajághy Laura kapta versben Vörösmartytól, ugy akkor Szcndrey Júlia mennyasszonyi koszorújába vann-\'k fonva a világirodalom legnemesebb gyöngyei — és ezek Petőfi szerelmi dalai.
Mert fiz a csendes piái*ciusl éjszaka, Kecskeméteij, non» Változtatta meg u költő lelkét. Altogy^in az ébredő tavasz első mosolyában benne van « vadvirágos mezők és illatos kertek minden csirája, ugy az ő ébredő lelke már ekkor fiVagával liordta égi burkolatban mindazon eszmék ós hatalmas gondolatok csiráit, nfclyek később \'dalos lelkéfcen fakadtak és lantra kerültek, mert a visszaemlékezés szárnyat adott azoknUk és kirepültek a világhír útjára, a nemzetek szivében, »« órökévalóság felé.
fo31. április 13
ZALAI KÖZLÖNY
— (Szentséglmádás a plébánia templomban)
Április 14 én, szerdán egész napon ál Szentséglmádás n plébánia templom-bn\'h. Szcnlségkitétel reggel 7 órakor, délelőtt a megszokott mise sorrend, délután. G órakor rgyliAÜkzénjklat, majd belétel.
— (Szerdán délelőtt megyei kisgyűlés)
Ma délelőtt a vármegyeházán a köaj1 Igazgatásl bizottság ülésezett, min holnap, kedden a nyugdiiválaszlmány tartja ülését, szerdán délelőtt a „jegyei törvényhatósági kisgyűlés ülésezik. {
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör)
dalos-tábora szombaton este ünnepelte n Vegyeskor elnökének, * Szakáll Gyula piarista tanárnak névnapját, Ez-olkalomra az Iparoskör egyik termében gyűltek össze a dalosok ós a Kör vezetőségének nigy része, az ünnepelt baráti köre. A Vegyes kar Kclting Ferenc karnagy vezetésével üdvözlő dtilt énekelt, innjd Narbarits Lajos, n Kör főtitkára köszöntötte a kar elnökét és a Kör dlszclnökét, akit a jelenvoltak zajos ünneplésben részesítettek. Az énekkar ujabb száma után Szakáll Gyula válaszolt az üdvözlésre. A szeretetnek és megbecsülésnek 1neg-hatóan bensőséges kis ünnepe után n dalos-család és o vendégek a fehérasztal mellett éjfélig együtt maradtak és Szakáll Gyulát, mint szeretetreméltó házigazdát is, az önzetlen közéleti munkáság sokéves összeforroltságáhuk ;ncleg hangulatában sokat és lelkesen .ünnepelték. Ott termett Tonna Tóni cigányzenekara is és a szárazfa csakhamar « farsang vidám hangulatát varázsolta vissza pár gyorsan muló órára. Ez az este is megmutatta Szakáll Gyulának, hogy mennyi szerelet összpontosul személye és mennyi hála és el/smerés Nagykanizsa kulturális életében kifejtett munkája körül.
— (1200 utas érkezett a filléres gyorssal Nagykanizsára)
Páratlanul fcngy érdeklődés volt a vasárnapi Budapest—nagykanizsai filléres gyorsvonat iránt. 1200 budapesti utas érkezett Nagykanizsára, akik felélénkítették a csendes tóuusu határvárost.
— (A Madám X.)
ma, hétfő esti előadása, amelyben a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének rendezésében Kanizsa legjobb műkedvelői tépnek fel, városszerte élénk érdeklődést keltett. A rendezőség ezúton Is közli, hogy a darab hosszu-ságára való tekintettel aa előadást pontosan nyolc óra 10 perkor kezdik, ezért kérik a pontos megjelenést. Az előadás a Városi Színházban lesz. (:)
— (Szerdán: növendék hangverseny)
A várost zeneiskola növendékei szerdán este hat órakor a zeneiskolában hangversenyt rendeznek. A műsoron n kezdők és haladók szerepelnek magyar és külföldi szerzők müveivel. Belépődíj nincs. (:)
— (Névmagyarosítás)
Babica László, Babics I.ajos és Ba-bics József nagykanizsai lakosok bel\' ügyminisztcrl engedéllyel Családi no-vüket .Bátkl.m magyarosították.
— (A keszthelyi Iparoskör uj elnöke)
A keszthelyi Iparoskór most választotta meg elnökét az ipartestületi el-nőkké megválasztott és ennek folytán lemondott (ielencsér Ferenc helyébe, A közgyűlés egyhangúan a Kör eddigi alelnökét. Török Ferencet választotta meg elnökévé.
— (Ma délután 5 órakor: légvédelmi előadás)
A nagyknn\'zsai légvédelmi tanfolyam ina délutáni előadását dr. I\'rack István városi t nácsnok, lüzollófőpa-rancsnok tartja, aki a polgári lakosság előkészítéséről, o légoltalom általános szervezéséről é» a különböző bizottságok feladatairól értekezik. Előadás kezdete 5 órakor a Nép-mozgóban.
— A val. tBrv. védj. Eternit
azbesztcemcntpjfla gyártmányok kimagasló jó minősége közismert. Figyelje meg ai Eternit Müvek\'különböző cikkeire vonatkozó, lapunkban inegje-lenő hirdetéseit.
ták"a?ScXnéfT,,#k ,egK°bb m,Q-
— Zalaegerszeg uj szeretet házat épít)
Zalaegerszeg még régebben szeretet-liázat létesített Szcht József otthon elnevezés alatt, amit az ottani Szoc. Misszió Rzervezcle nagy ügyszeretettel vezet. Az idejglenes elhelyezés szűknek bizonyult és most a vflros vezetősége uj otthont épit a szereletház rcszfcs. j
— (Autóbuszjárat Zalaegerszegről Szentivánra)
Komoly tárgyalások folynak egy Zalaegerszegről Zalaszentivánra indítandó rendszeres autóbuszjárat ügyében, amely a Nagykanizsa felé induló vonalokhoz vinné az utasokat.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Villamos Hét
Április 18-ig.
Díjtalan bemutató-előadások az Iparoskörben:
Április 12-én, hétfőn délután 6 órakor:
„I ;iI aqí lasle;clinika gyakorlati
ÉV.
I. Belső helyiségek világításának tervezése.
II. Világítás a mezőgazdaságban.
III. Nátrium- és higanygőzlámpák alkalmazási példáinak
Ismertetése.
Előadó: Wllhelm Gusztáv, a budapesti Világítástechnikai Állomás és a Magyar Siemens — Schuckért Művek főmérnöke.
Április 13-án, kedden délután 6 órakor:
„ül utflli és lehetőséseb a rádiózás terén"
Előadó: dr. Margitlay István, az Orion rádiógyár mérnöke.
Az előadáson gyakorlati kísérletek és vetített képek.
Belépődíj ninoaen I Kényelmes MAhelyek I Ragyogó látvAnyouág I
£n aquoaO
IV PROHAS/KA OTIUKAU U 8
t/i rrpr» róni\'- r.
GYÁRTELEP,
BUDAPEST, XL LENKE-UT >117. - (A miséző pap tolvaja)
A minap jelentettük, hogy a so-mogjmiíegyel Altalán, mialatt a plébános, Kéri Elek misézett, inasa megszökött 1800 pengővel. Az ifaas Némteth János klskenmajsai hentessegéd névre kiállitott munkakönyvet\'hogyolt Jié.tra. A nyomozás megállapította, hogy a munkakönyv tényleg Némethé, de a beillesztett fénykép, Bukovlls Károly többszörösen büntetett egyéné, A plébános tolvaja tehát Bukovits Károly, aki hamis munkakönyvvel lépett 1>« az nltaiai plébános szolgálatába. \'\'Rádiókörözést adtak ki éllchc.
- KlSpel ágy terítők, fOggőnyök, vit-rázsok gyönyörű mlütákban 8chütznél.
— Saját árdekáb«« 6a öröwéro szolgáló meghívásnak teáz eleget, ha a K*p«t«ia featoránütfs Sui ««h.t*r-k»ál-Utását megtekinti, vétölkónyuzor nélkül.
Sajtó alatt a Nagykanizsai Cimtár I
űrömmel regisztráljuk,-hogy legutóbbi bejelentésünk, bogy a Nagykanizsai Cimtár már sajtó alatt van és a Zalai" Közlöuy elsőrendű nyomdájában készül: a legszélesebb érdeklődéül váltotta kl mindazok köróból, akik Nagykanizsa és Délzala gazdasági, kereskedelmi, igazgatás* vagy társadalmi életébe bér-ndlyen formában is belekapcsolódnak. Ez érthető Is. Benedek Rezső szerkesztő kiadásában ^most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Cimtár olyan pontos útmutató, megbízható kalauz és tökéletes tanácsadó a város számos közhivatalai, bátősátfü, testületei, gazdasági kereskedelmi, Ipari ós társadalmi életében, hogy azt aenkl nem nélkülözheti. A Nagykanizsai Cimtár ott van minden hatóságnál, hiv.átaTban, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó) mint az uradalom intézői íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az ipari műhelyekben, az egyesületek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy, mint az egész vidéken, amely Nagykanizsával összeforr. A Nagykanizsai Cimtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Hogy, az elkészítendő példányszámokai pontosan meglehessen állaj>Wani, másrészt, hogy a nagy kewsleí folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb előjegyezte*))!, H\'eiveelő fizetni a Nagykanizsai Cimtár-na, mely esetben egy példány ára mindössze 3 pengő- Előjegyezni lehet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagy közvetlan a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél* Nagykanizsa, Sugár-ut 88- a. • | j \\ [ ^
ZALAI KÖZLÖNY
tagyen kapja a Zalai KOzlOuyt, aki egy elő-fizetőt szerez
A Zalsi Közlöny keresd 8 sort* verseny® nerii várt. nagy sikerrel zárult. A versenyben résztvevők •orok Összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglcpe tésben is részesítette őket Az jilrej tett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt sze re® lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen küldi a Zalai Közlönyt.
E*t a bejelentést most megerősít\' Jük és a jövőre nézve ls érvényesítjük. Mától kezdve tehát mindenki, aki egy egész óves uj előfizetőt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig Ingyen kapja a lapunkat. Félévi előflaetés után kettő, negyedévi elő-fizetés után pedig egy hónapig ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt-
Ab előfizetést nem keli egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig Ingyen küldjük a lapot annak, aki az előfizetőt szerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelentkező uj elő-flxetők to Ha most fizetnek elő, jnájus elsejéig ők ls ingyen kapják lapunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedveiíméiiyben részesülnek, amelyeket a Zalai Közlöny előfizetőinek nyújt így Igényt tarthatnak havonta két tlzszavas Ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodás esetén szállodautalványra, fél-tandíjas angbl és német nyelvtanfolyamokra, stb-
Ml kilMwl Illír erntóny,
ha vetéseit éa veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mőtrágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként:
K zeléMéléknél ...... \'/i-8 kg.
Virágoknál ......... 11,-2 Z
RózsaUkoál......... 23 "
Qyümölcslákoál...... 3-6 .
Földlepernél......... 1 2
Málnánál ......... 1-3
Pázsitnál ......... 1-2\',
K«t. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tengődnél Rétek én kaszálóknál
100-120
-------------- 80-120
SláW ............100-300
Kalászosok... ...... 30— 60 „
{Részletes használali utasllái az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre Ali. Kicsinyben és nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. müt\'Agya, zsák, növényvédelmi
tzerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A WfaUA, ■^ü.tt.) Teleion: 130.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Z*m Kár«ly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. gzám
„Nem vagyok hajlandó tűrni a hangzatos jelszavakkal dolgozó pártocskák társadalom bomlasztó munkáját"
— mondotta az uj belügyminiszter programnyilatkozatában
Budapest, április 12 Széli József fogadta a sajtó képviselőit és tájékoztatta őket munkarendjéről. Kijelentette, hogy a legsürgősebben megoldmdó kérdésnek a titkos választójog ügyét tekinti, a tőrvény-jaraslat elkészítéséi azonn il megkezdi, ugy hogy a közeli időkben nui\'r a Ház elé tudja vinn!. Elsőrendű feladatiinak tartja az állami és a társadalmi rend fenntartását és nem titkolja, hogy a legszigorúbban cl fog járni a társadalmat felforgató elemekkel szemben.
Nem lesz hajlandó tűrni, hogy egyes, egyébként hangzatos jelszavakkal dolgozó pártok vcszélyez?es-
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrd«té< dija vaUrnap él Onncpnap 10 u4!g •0 fillér, minden további uó 6 fillér, hétkömap 10 nólg tO fillér, minden további ttó 4 fillér.
sék az ország rendjét- Főképp a parlamentben nem képviselt pártok ellen szólt ós hangoztatta, hogy az egyenruuhavlselésre engedélyt nem kapóit alakulatok feloszlatására, ha kell, még a karhatalmat is igénybe veszi.
A keresztény aamzeti irányú, haladó konzervatív, reális tartamú népies politika irányát akaróin kövelnl — mon dott-i az uj belügyminiszter, aki ezután újból hüngoztatta u ti[kos választójogi törvényjavaslat előkészítését és u rendbontókkal szemben való erélyes magatartását.
Ndl ff«hérM*MiS«k kéullését legolcsóbb árban vállalom. — Olga ualon, Horthy Mlklóa-ut 5. 318
Szakszerit Uv«||«a- munkálatokat
legolcsóbb árak mellett Stern üveges végez. Kéfjtn ajánlatot. 682
Sxftraaék megóvását vállalta Löbl Béla képesített szűcsmester, Fő ut 8. Telefonhívás 931. 1041
Minden szájra Valery lackruzat
HERZFELD MIMI-töl
Nagykanlz\'a, Horthy M. ut I.
Kél szekrény él éj|ell szekrény i Király utca 16. fOszeróilet.
Ogyea lehéraamUvai-ráa* Isivéte-llk Birla lehérnemü Uztm, Caengcry-nt 6. *
Utoal h.1,1.4, kla4á. Hacker Er-ilébet-tér 11. \'
Klntaay-utea 19 sz. slalt kátaaabáa lakás május 1-ra kladé.
RaktAi-haljiaáa azonnal kiadó Erzsébet Ur 2a
RaktAraakl vagy bármilyen bizalmi álláat vállalod. Szállager Efllröi-tér 31. *
Oaidaságl munkában lárlaa kaoala
aionnall belépésre lelvételtk Polgár Lánló-nál, Helyben, Pő ut 8.
Arany ayakláao Mária-éremmel éa 6 Igazgyönggyel, elveazett. Megtalálót kér|Sk, szíveskedjék a láncol lulalom ellenében a saerkesztősíghes Juttatni.
Belátó mladaaaa keresleUk. Jalenl-kezés Sugár-ut 60/a. *
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köperiy tisztítás
PÁLCSICS-nál
2-10 P-ért vettem a félliteres hfipalaokot
SZABÓ ANTAL sportOzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
1987. ipilllá 13.
7689/1937.
Hirdetmény.
KSihlirá teszem, bogy • m. klr. belügyminiszter ur a város husvlzs-gálatl szabályrendeletét lóváhagta s az leien kihirdetés napjától számi-lőtt 16 nap alatt éleibe Kp.
Nagykanizsa, 1937. április 12.
Polgármester.
A nagykantzaal klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi bstóaágtól.
1668/1937. tk az.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Marton litván végrehajtatóaak Jankovlca Oyula és neje Khenoszt Franciska véste-ha|tlat szenvedők ellen Indított végrehajt ügyében a Ikvl halóiig a végrehajtató kérelme következtében aa 1881 : LX. t-e. 144., 146. éa 147. §«-al értelmében elren-delt a vígrebeltáal árveréat 4996 P tóke-kővetelés, ennek lárulékst ál az árveréal kérvényért ezutlal megállapított 102 P költ-aég, valamint a csatlakozottosk kimondott Marton Jánoa 711 P lőkekóvelelésa éa Járulékai behajtlaa végett a nagjkaslzeal klr. járáiblróiág területén levő s a zala-ksroal 1209 azljkvben 714. braz szántóra 768 P, 1842. hrsa. saánlórs 178 P 90 Ilit., 1868. hras. aaánlóra 190 P, 210/a. braz. keltre 22 P 50 tlll. 2190(72 hras. azlntóra 317 P 90 IUI 2150/113 hisz. saántóra 129 P 90 1111. ss 1163. szllkvben 7981b. bias. seiatóra 217 P. 2190/115. hiaa. azántóra 138 P klklálláal árban.
A telekkönyvi batóaág ss árverésnek Zalakaros kózaégháainál megtartására 1937. ávl tuntua hó II. napjának délelőtt S óráját lllzl ki és az irverájl leltéteteket az 1881: LX. L-e. 150. g s alap|án s kö-vetkezókbea átlsplt|s meg:
I. Aa árverés slá eső Ingatlant a Idklál-táat ár kétbsimadánál alacsonyabb áron eladni nam lehel. (1908: LXI. t.-c. 26 §, Az ánrerelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lCWsát kéaz-pénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42. § ában meghatározott árfolyammal számítolt óvs-déklrépes értékpaplrosbsn s kiküldöttnél letenni, vsgy s bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési (eltételeket slálml. (1881 : LX. L-e. 147, 150., 170. g§ , 1908: LX. L-c. 21. §,) Aa, skl aa Ingstisnért s kikiáltást árnál agasabb ígéretet telt, hs többet ígérni senki sem sksr, köteles nyombsn a kikiáltási ár százsléks szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1906: XlTlc.39.g).
Nagykanizsa. 1937. ávl Isbr. hő 11-én. Dr. Wéber a. k. klr. Ibázó.
A kiadmány hiteléin. Ilss s. k.
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
HlrdetáMlt U egéu msgyo oWusa

77a Évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1937. iprllls 14 »zerd«
Ara 12
zalai
POLITIKAI NAPILAP
íurtojKWj blUWnU: Pfc.15. uta.
bdUuup íMhiUn.
Felelős szerkesztő: Bar barit* Lajos
Eu/lictéil árai egy bóra • pcnió MltlUr. SicikMílírtfi ta kiidóblv.Ulí tacton i 78. u.
Széli József
az uj belügyminisztert, mint kiváló közigazgatási férfiút, régóla ismer-jük és tudjuk róla, hogy kemény kezű, szilárd elhat ározásu ember-Uj pozíciójában természetesen Darányi Káinián miniszterelnök kor*-mányzall szempontjait tartja Irány -adókul, de azok gyakorlása tekintetében nyilván egyéni módszerelt fogja kifejezésre juttatni-
Hivatalbalépése után nyomban nyilatkozott a sajtó képviselői előtt, amikor hangsúlyozta, hogy nemzeti-és keresztény alapon haladó, konzervatív irány fogja vezetni belügy-miniszterl működésében s .cselekedeteinek tartalmat a szociális népi politika nyújt.
A belügyminisztertől a közvélemény azt várja, hogy az ország rendjének és nyugalmának legföbU őre legyen. Erre nézve megnyugtat^ kijelentéseidet tott Széli József, an* kor sajtónylintkjozatában utult úrrá. hogy különös gondot fordít a társadalmi rend háborítatlan fenntartására. A közvélemény a\',belügyminisztertől szívesen veszi, ha álláspontját energikusan szöge?i le s nyilatkozatából azért emeljük ki azt a passzust, amelyik hangoztatja, hogy a rendet és nyugalmat »min-den eszközzel* biztosítja- »Semml olyan megmozdulást nem fogók tűrni, - mondotta Széli József -amely akár a köznyugalmat, akár* az ország alkotmányos biztonságát, vagy a gazdasági életet a legcsekélyebb mértékben ls veszélyeztetné-* Bizonyos gou^ola\'oknuk tarkabarka, változatos seregére tett allúziót. akik a tömegek lelkét uj világszemlélettel igyekeznek us!romolni. Az ilyen törekvések nem n magyar lelkületből fakadt felfogást hordozzák s iveim azokért a célokért küzdenek, amelyek a haladó konzervatív szellemben valóban aszo-clálls népi politika megvalóf.fiásá,t cjjfozzák. A belügyminiszter pO;ito-s^p körvonalazta a baloldali éd jobboldali szélsőségek tekintetében vaDott álláspontját is. Nagyon helyeseljük nézetét, mert valóban kl kelx venni a kommunistákat a szélsőségek közül s már eleve olyan tendenciát kell látnunk működésükben, ^mply a jelenlegi társadulrrfl rend gyökeres feJforgatásál célozza s elvileg tagadója és ádáz ellenség)?, mindannak, ami a nacionalizmus ja lajában gyökeietzvc klfej?eszt\\dtt)e( azt a keresztény kulturát, amclyro felépült az Gttfsi njai oivülzáció-
•Nem leszek hajlandó elnézni a netán hangzatos jelszavak alatt ls szervezkedő mozgalmakat, — mondotta Széli József - ha azok veszé-lyezietik a társadalom\' nyugalmát.* Különösen kiemelte azoknak íi1 szervezkedéseknek és pártmegmozdu-lásokn^k veszélyességét, amelyek a pariámentben nem birnak képvlse-lettel s szinte kivonták magukqt u közvéleméuy ellenőrzése alól. Nálunk nincs gyökere a formaruhás szervezkedéseknek és ha a belügy-minjszter ezcJ^^Upn a ,kfurhc$#ln^t
k londoni koronázás robbantotta U a román uralkodóház botrányát
Egyre növekszik a rangjától megfosztott Miklós heceg híveinek tábora
A román uralkodóház kebelében történt rangf(«ztást tulajdonképpen az angol király koronázása pattantotta kl. Mikor ugyanis szóba került az a kérdés, hogy kl képviseli Románlát és a román királyi családot az angol koronázáson, Miklós herceg került javaslatba ós öt akarták Londonba kiküldeni- Miklós herceg azonban kijelentette, hogy csak abban az esetben vállalja a megbízatást, ha felesége mint román herceg nő szintén elkíséri. Kéréséit természetesen nem voltak hajlandók tel-
jesíteni, hanem azt követelték, hogy Miklós herceg egyedül fenjen Londonba, de ezt Miklós nem fogadta el és Így a dölog kenyértörésre került-
Politikai körök ugy tudják, hogy Canlucuseno tábornagy és pArthlvei Miklós heroeg mellé állanak, mert a tábornagy kijelentése szeret Ta-larescu miniszterelnök is ugyanazokat az eszközöket akarja foganatosítani Miklós herceggel szemben, mint amilyenekkel Károly királyt száműzték.

Gépfegyvertüzzel kény szeritették megállásra a spanyol vörösök a menekülő nemzetközi
brigádot Kedden hajnalig dörögtek az ágyúi Madrid körül
Madi lel, áp\'l\'is 13
A spanyol hadszíntérről a hétfői harcokról a következőket jelentik : A spanyol vörösök támadási kísérlete hétfőn is kudarcot vallott. A harc csaknem szünet nélkül egész nap tartott és a nemzetlek nugy győzelmével végződött- A nemzetközi brigád tagjai közfitt pánik Iflrt kl a harc során, ugy hogy a vörösök fegyveresen a madridi lapály felé menekültek, de Ht szembetalál-iák magukat a spanyol vöröfpk csa pataival, akik gépfegyvertüzzel fogadták saját menekülő csapataikat A vöröí{ök amúgy ls súlyos vereségét ez még súlyosbította, ugyi hogy az elmúlt napokban a vörösök 12.000 embert wsrtettek, ezek közül 6000 halott. A híres Dimitrof-
hadoeztály teljésen szétzüW tfs megsemmisült. Egy (másik nemzetközi dandárból csak párszáz ember maradt, a földműves dandár pecJIij 220 emberre olvadt le.1
A nemzeti csapatok a hétfői győzelem ütőn előbbre nyomulhattak és a Garabltas hegység és az egyetemi város között Hőbb mint 300 méteres sávot foglaltak el és ezzel megteremtették az összeköttetést a madridi Vyái<»srészekbe\' elörtelojt csapatok ós a lörzscsapaípk közfótt.
A harci tevékenység a hétfő esti órákban alábbhagyott. Éjjel negyed 1 órakor azonban újból fellángolt a harc és az ágyúzás hajnalig tartott. A hajnali véres ütközetnek kimeneteléről részletes jelentés még nem érkezett. I l
Naponta két ülésen tárgyalják a bizottságok állami költségvetést
az
A képviselőház pénzügyi bizottsága niu délelőtt ülést tartott, melyen a költségvetés lőrgyalását kezdték meg. Az ülésen megjelent több miniszter és Darányi Kálmán miniszterelnök Is.vfiud János javaslalára megválasztották a költségvetés előadóit- Igy az igazságügyi tárca költségvetésének előadója
Krüger Aladár, a külügyié Lakatos Gyula, iparjügylé Knop Sándor, kereskedelmi Görgey István, honvé-\'delml Farkas Elemér, földművelési Krúdy Ferenc, pénzügy és a költségvetés főelőadója Zsindely J="e-renc, a minisztereLnökségé Hegedűs Sándor, belügyi Molnár Imre, köz oktatásügyi tárcáé Sinnyey-Mtersio
Jenő- v v,
A pénzügyi bizottság elhatározta, hogy naponta délelőtt lO és délután 6 órai kezdetet! tartja üléseit és azonnal megkezdte az Igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását* melyet Krüger Aladár dr. ismertetett. t
A belügyminiszter búcsúja Széli József belügyminiszter ked- 4 den délelőtt búcsúzott el a közltaz-gatősl bíróságon ntunkatérsartM. tisztviselőitől. Kérésére mrfrideh üft-neDélyességet meHőztek, de a búcsúzás annál melegebb éa meghittebb volt. Ar uj minisztert Puky Endre bucsuztattu blrótársal nevé^ ben, akinek szavaira válaszolva Széli József belügyminiszter kérte további támogatásukul
Darányi, pzegeden
Darányi Kájmán miniszterelnök vasárnapi szegedi beszámolójának programját most álli.tották Össze és nieg-állapltüjták, hogy a miniszterelnököt Fablrivl, Hőman, Bornemisza, Iüzár és Széli miniszterek kísérik el, valamint közel Száz képviselő. Az országos Jelentőségű beszéd délelőtt lesz, amtt 1500 teritékes bankett kö\\«». A miniszterelnökén kívül felszóluf Bomemiww Géza miniszter és a\' kerület képviselői.


QftlfovM-g^nwk Hfrewt-aoyja
Budapest, április 13 A kormányzóné vájjalta GaJJttvich Árpád nyirszentiváni vasu]Ugí segédtiszt 23:lk gyermekinek kereszt-anynságát- A Iteresztelést április 23-án Virág püsjxölc véjjzl-
10 repQlőteret épít Románia
Bukarest, április 13 A légügyi hivatal bejelentette,
hogy\' Romániában 10 uj pilótaiskolát létesítenek és ennek nKfffele-lŐen iO \'uj nagy rep^őteref épT\'é-nék.
Húzás!
; Budapest, április 13
Az osztálysorsjáték\' mai huzáaán 26,000 pengőt nyert a 40.12.1, 10.0QÜ pengőt a ,39-P^B és az 63.6/J6 számú sorsjegy. 5000 pengőt nyert a 234, 1000 pengőt pedig a 21-9gi-<® számú\' sorsjegy- (PeleJősség nélkftl.)
Is igénybe venné, ftzl csak helyesel-nl tudnánk-
A belügyminiszter működése azonban nemcsak a rendészet .terén nyilvánul meg, mert a Széles néprétegek sorsáról való gondoskodás ,frontján ls Apgy cselekvési területe JóIqső érzéssel látjuk az uj .belügyminiszter progiwpjából. hogy a vidék sorsit különösen szivén \'viseli, ami kitűnik a közigazgatás ve-^WíJ* i^vittfsára irányuló kondító\' Mlk ezek a
szempontok ? A takarékosság, a racionalizálás, a visszaélések megjelő-zése s ennek mutalkozása esetén a példaadó megtorlás, a vidéki városok számvevői és pénztári szolgá\'n-táuak á\'liimosilása, az önkormányzatok háztartásának, vajamint az egyesületek és Intézmények váfíyoni kezelésének szoros ellenőrzése. Igen közelről érdekli a vidék közigazgatását a belügyminiszternek az a törekvése, hogy a jegyzői. ,k{ tést felemelje; s \'"
! .Irw
mi^k hatáskörét megfeklőcn klbö-vltsé.
Szgll József régi, kipróbált köz-Igazgatási szakférfiú .s .belügyminisztersége, Idején bőséges alkalma nyílik arra, hogy szakképzettségét és széleskörű tájékozottságot a köz javára haszncsltsü- Sok rfe-méunycl és bizálcódWáál tekfctflnk miniszteri\' m&áTWH|JQB szívvel-lélekkel nyújtjuk tőmogatá-
calai közlöny
l magyar minisztertanács a ma-talkulinazottnk régóta vajúdó
ló Urek a nagyvilágból
Határtalan mértékben fellendült Angliában a kozmetikai szalonok forgalma. A női munkaerők emelt juttatja a szépség-konjunktúra foglalkozáshoz. Az angol nők évi 600 millió pengőt költenek szépségük ápolására. i
♦ \' " i I A champagnei jjezsgő-export az 1936 évi 22 millió üvegről az elmúlt évben 38 millió üvegre emelkedett. i | .
Budapesten a villanyos bevételo márciusban 812, az autóbuszé 178, a BART járatoké 30.4, a HÉV-é 6.9 százalékkal magasabb, mint tavaly márciusban volt.
I ! : , ! * í i I l l
Erősen fellendült a nuigánépit-kezós a székesfővárosban- Márciusiban 74 nagy bérház építésére adtak ki engedélyt. A főváros maga 6,7 millió pengő értékű közmunkát adolt ki márciusban.
.M ! I 1 • x£ ;.. ía
A gáz-ós villanyfogyasztás Buda. peslen március hó folyamán tovább emelkedett. > I H
Bársony Oszkárnak a Külügyi Társaságban tartott előadásából:
- Az idegenforgalom terén általános javulás mutatkozik. A, mondáin hotelekben ismét megjelent a Jólfizető vendég, aki nem alkuszik a szobára és nálunk sem utazik már miudenki harmadik osztályon. t
I \' I. - ! •
Pest vármegyében 1937- első három hónapjában 816.000 i>engövel több adót fizettek be, mint tavaly ugyanezen Időben. i
l.l • II* »\' i l
A Hitelbank gazdaság kfeufcsé-bői:
- A konjunkturális Javulás jtoJya-mata Magyarországon nem akadt meg, csak a fejlődés üteme las-
■ubbodott. | t

A magar államudósság 1868 millióról 16(57 millió pengöjv csökkent az elmúlt év folyamán.
gánalL._______ ___
kérdéseinek megoldásával foglalkozva, a 100 pengős minimális fizetések és 42 -414 órás munkahét mellett foglalt állárt ,
I i i • i \' • I 1,200000 méter olcsó szöveU* lordit a magyar kormány a szegény néposzlálynak ruhával való ellátására.
Németország 660 vagon lisztet, 2000 vagon tengerit, 76 vagon tavaszi bükkönyt és 10 vagon kendermagot kötött le Magyarországon. Csehországba 40-000 sertés* szállítunk 1937-ben. i •
A magyar agrár-kivitel az utolsó1 évben nagy mértékben emelkedett. A terményklvltel 89 százalékkal volt nagyobb (82-6 millióról 160.7 millió pengőre ugrott). Az ipari kivitel 128 4 millió volt 1936-ben és 186.6 mHUó 1986-ban. I
A nagykanizsai Katolikus Front határozata:
Keresztes-háborút az újkori barna pogányság elleni
Zalamegyei katollkui nagygyűlés lesz Nagykanizsán A kanizsai Credo-szervezet gyölése a fehérterembeii
Vasárnap délelőtt tartotta április havi gyűlését a nagykanizsai Creclo szervezet a plébánia fehétfüer-msé-ben P. Czirfusz Viktorin plébános, egyházi elnök elnökiele alatt. Goz-dán Ernő fölllkár Jelentéstétele után Bogdán Pál postatávirdnji tisztviselő magas színvonalú előadásában foglalkozott a mid erkölcsi kérdésekkel, főleg a rriagyar ifjúság vszemp*>ntjából- Szóvátette n ma szabadosságot és almak hatását a lelkiségre. Az esZményiség detronizációját, a női ideál sárba-llpo-ásál, a ma különböző ifjusátf-és embertípusait mutatta be az élet hü színeiben, melyeket a »tavaszi fa|gy« lefagyasztott. Az emberszerelet palettájából vette színeit, miket az élet vásznaira vetett, hügy tükörképét adja az erkölcseiből kf vetkőzött és délibábok után futó modern társadalomnak. Aj&xjfíiyl Albertet, Batthyány-Strattmánn her oeget, gróf Zichy Nándort, báró Barkóczy Sándort állította a m!a ifjúságának példaképül. Lovagias magyar Ifjak ra van szükség akjlk tiszteieltel közelednek a magyar leányok felé, akikbon n jövendft magyar nagyasszonyait látják. Ifi-Jakra, akik a Szent Istvánok és Szent Lászlók tradícióiban nevelkedtek fel. Ezeket formálni, nevelni az apa kötelessége, hogy előkészítse őket a férfikor komoly fel. adataira. Bogdán Pál előadása gondolái menetben, felépítésben, mint stílusban valósághű frappí-rozla a zsúfolt terem hallgatóságát Benedek Rezső, a Credo vahelnüke rámutatott a mindjobban tévedő barna-mételyre, a neo#ack>iuUJz-mus csomagolásában Importált dug-
árura : az uj germán pogányság^, amely hadat üzent Krisztusnak és pokoli gyűlölettel támadja a katolicizmust. A Szentatya leszögezte már álláspontját a lelkek barna bolsevizmusa ellen. Azonban a helyzet az, hogy nálunk ls mindjobban teret nyer és terjeszkedik1 \'a baflna-atheizmus és hazafias tógában bie-lopódzik városba-falutoa egyaránt, hogy feldúlja a lelkek békéjét és tüzcsóyájáyal felgyújtsa Krisztufl szelíd oltárát. A jelenségek egységes állásfoglalásra kell, hogy készlessenek. Elérkezett az idő, amikor keresztes hadjáratot kell Indítani a mind szélesebb hullámokat vető germán pogányság ellen, javaslatára a gyűlés egyhangú határozattal kimondotta : a nagykanizsai Katolikus Front feliratban fjordul a magyar püspöki karhoz, hogy aggodalommal és tisztelettel kérj, hogy a Szentatya enelklikája után a magyar püspöki kar emelje fel tiltó szavát és óva intse a magyar kalollkusságot az uj pogányság mozgalmaiban való bánnine/nü részvételtől, még akkor is, ha az annyira kihasznált és bitorolt\'nemzeti jelszavak mögé húzódnának\' is.
Kéri a magyar püspöki kart, hogy hirdessen keresztes háborút az újkori pogányság és annak bármj formában való megnyilvánulás ellen. 4
Léptessen egyházi szankciókat éleibe azokkal szemben, akik katolikus voltuk dacárrészt vesznek szervezeteikben, mozgalmaikban és óva Intse a magyar Jcatolikusságot a barna Kriszti ss-gyolázók táborában való részvételtől A folyó év az eucharisztikus szent
Divatos impriméh és
lenvásznak érkeztek!
..... \\ . . NŐI és férfiszövetek, kosztQmkelmék dús választékban!
Qyermak-, női- és leány-kabátok divatos faconokban!
Olcsó árak! Pontos kiszolgálás!
l\\mi Diuntóruház.
lto. április U.
év. Ingyen űz cgyszeirsmlnd a po-■gánysA^, a Krisztus-tagadás, a iiV leknombolás, a nemzeti Bzocíallsta-ul he izmus elleni keresztes hadjárat esztendeje.
Amikor a nagykanizsai KaioUkus Front megindítja ebbeli mozgalmát (karöltve az összes zalai katolikus szervezetekkel), hasonló állás.\'ogia-lásia és határozathozatalra kérj fel uz összes magyar katoükua egyházközségekéi, katolikus szervezeteket és egyesületeket ,
A gyűlés egyhangúlag elfogadta és magáévá tette a javaslatot, amit határozottá emelt.
Kimondta a gyűlé*, hogy a katolikus élet intenzfritására znlafc*^ gyei katolikus nagygyűlést tart Nagykanizsán, amely uj erőforrások, uj elhatározások kiinduló pontja kell, hogy legyen. Erre bizottságot választott meg. A\' szervezési munkák már e«n a héten inegkez-dödnek-
Dr. Almáasy Gyula törvényszéki bíró a Credo-jelvény viselésének kötelezettségéi-e hivta fel a tagok figyelmét. A Credo-jdvény : WV vallás. Konfesszló. A Knloljkns Front családjának jelvénye. Klmon-dották, hogy minden Credo-ta^ntk kötelessége viselni a jelvényt.
P. Czirfusz Viktorin ezután még több belső ügyről referált, majd zárószavaival a gyűlés véget ért.
Hasmfllétek utáni Idöuakokban egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz regge\'enként tévévé, kitűnő hashajtó, amely ■ belek larlalmál biztosan felhígítja és azt rövid Időn bellii fájdalommentesen levezeti. Az orvotok ajánlják.
Szerda
StJDAPKST L
8.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10 Hln-k. - 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. - 1105 A rádió ím-lonztnckara. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. — 13.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 14.10 Hírek, árok. - 16.15 Diákfélóra.
- 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Halász Gyula előadása. — 17.25 l.áazlótty Matut zongorázik. — 18 Dr. Erdei Ferenc előadása. — 18.30 Cigányzene. — 19.30 Az OperaliáS előudása. <SyblU.. Operett 3 felvonásban. _ Az I. felv. után kb. 20.30 Hírek. - A II. felv. után kb. 22.10 Hírek, — Az előadás ulán kb. 22.55 Idő járásjelentés — 23.10 Hanglemezek.
- 00JB Illrek. BUDAPEST II.
18 Cigányzene. _ 18.S5 olaaz nyelvoktatás. _ 19.30 Pálóczl Edgár előadása. — 20 Hanglemezek. — 21.15 Hírek. — 21.35 Vfrány László jazz-zenekara.
BÉCS. I ;./• i
12 Könnyű zene. — 13.10 Szórakoztató lemezek. — 14 Lemezek. — 1« Divatos daliemezek. 17 Zenekar. _ 18.35 SzImfoOJtowk.
- 20.40 llan8veraayismertetés. -21.40 Nevető Ausztria. -2120 Katonazene.
ftlllrirnk a8Ztali lámPák\' kirakatvilágiték, UlllUlU[\\, világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
Bs riíHíkek,
Elektron.
ujak és basználtak.
tr«M>IM*ra laMk.-!»*« Mlirwllí.
1937 tprilli M.
ZALAI KÖZLÖNY
A tankönyv-drágaság és a mezőgazdasági helyzet miatt felír a vármegye a kormányhoz
Zalaoármtíy közlgaigatdal bliothiidnah ÜU$»
ÓVJA SZEMÉT I ,
4* vásároljon bizalommal
pakkéi felszereli üzememben bármilyen «_____
orvosi receptet Is szajuzerden elkészítők. Javításokhoz mindenfajta alkalrész. Eredeti Zeiss punktál-lenosék. Lázmérdk, hőmérők. bor- és rtiustmérők.
ZSOLDOS OTULá
órásmester, ékszerész és látszerész, Fö nt 8. (a Korona-szállo<Uval szemben). Óra és ékszer nagy választékban. Elismert pretiz őrs- és ékswJavltőmOhely.
Katonafelszerelési
cikkek
legolcsóbban Belexnal Jánosnál,
Sugir-ut 63.
MttMIuMiiMlnü
P 6\'50, aftluli P 5*50. bna iaw lentii I* P 5 50, Barna sap lentit r P 4 80.
Szigeti József hangversenye
Szigeti József azok közül a nagy előadók közül való, akik egyformán otthon érzik magukat a preklasszikus és klasszikus, mind a legmodernebb müvek előadásában. Műsorának két része, két világ: Corclll Bach Beethoven után a mai szerzők színe Java; Bartók, Stravinszkik Ravel annyira ellentétek, hogy csak egy ilyen igazén nagy egyéniség tudja érzékeltetni az összefüggést közöttük, csak az ő szuggesztív erejű előadása kéjrcs egy estén megéreztetni (az örök emberinek, az Időkön és korokon tul is aktuális megnyilatkozásoknak felismertetésére), hogy csak a kifejezési fcsz-kőzök és a technika változik és fejlődik, a klfejcznlvaló: az örök, emberi, mindig aktuális.
Szigeti hitet tesz amellett, hogy a zenetörténet nem állott meg a XIX. század végén, hogy ma ls írnak zenét s Íjz u xfcne ft, {
Ellentétben a legtöbb vllágláró virtuózzal, keresett és talált |s olyan előadási slllust, hogy StravinszkiJ fék-Klen, szilaj, parasztin barbár opti-mizmusu orosz táncát és Bartók látszólag primitív népdalfeldolgozásait olyan dol>ogó-képessé tette, mint a sok évszázados keresztény kulturán nevelkedőit Corellit, vagy Bachot. Szigeti nem virtuóz. Eljutott a hegedű-technika olyan magasságaiba, hogy technikai problémái nem ls lehetnek. De okik ott voltak a hangversenyén láthatták azt az alázatos áhítatot, azt a hihetetlen felelősségérzetet, ahogy egy-egy műhöz közeledett, ahogy hozzáfogott « játékhoz, ahogy minden hangot, minden zenei gondolatot megfontolt és ujraalkotott; ez egy érett, nagy művésznek alaposan átgondolt és a pillanat ihletéljen megszületett kinyilatkoztatása. Akik ott vollak, azoknak érezniük kellett, hogy ahogy egy-egy beethoveni díszítésnek egész uj értelmet adott: az sokkal több, mint hegedülés, mint vlrtuózltás.
Külön meg kell emlékeznem Nilclta de Magaloffról, erről a kitűnő fiatal planisláról, aki Szigetnek congenlális kisérőjo volt, de akit igen-igen szívesen hallgatnék szólózni is. Kár, hogy a Beethoven szonátáhfan túlságosan alájtendelte magát Sz&etinck.
leshet, hogy ez az írás nem kritika, de nem is tartom magami hivatottnak arra, hogy étről az estről kritikát Írjak. Nem bírálni mentein el a hangversenyre, hanem azért, hogy műélvezetben legyen résarni, ezt maradéktalanul meg is kaptán* s most csak az o\'t szerzett benyomásaimat mondtam el. •
I ( Kádár Mlhálu
Ha f«j • leje ét szédül, ha telt •éget, bélizgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvlxet, mert ez a gyomor él a belek működését előmozdítja az e&sklválasxtátt fokozz*, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Az orvosok ajánljáh
— Tekintse m*i a Köpetein Bútoráruház Állandó bu tor ki Állítást Isléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési fel-tételekkel vásárolhat
Zalaegerszeg, április .13 Zalavárm\'egye közigazgatási bi-zoltsága vitéz gróf Teleki Béla fő-Ispán eluöklésével tartotta havi rendes illését. Az eseményjelonlésben dr. Br\\andt Sándor vdrlmegyei főjegyző Ismertette a vármegye közbiztonsági állapotát, ami kleléglta
A rendőrség márciusban Zalaege^zegen B0 esetben teljesített bűnügyi nyomozó szolgálatot, ebből 45 esetet kideríteti, Nagykanizsán 00 esetben, ebből 48-at derített kl. <
TüZ
29 volt a hó folyamán, ezekből 11. gyújtogatás, 7 gondatlanság, 2 gyermek játék, 2 pedig ,mozdonyszikra következtében keletkezett.
A ló-rühkórral fertőzött zalai községek száma 63-ra emelkedell.
öngyilkosság 8, véletlen szerencsétlenség B eacttjen történt. A közegészségügyi viszonyok az Influenza megszűntével javultak, de maláriát
34 esetben áliapifo\'.tnk meg ujabban a megye területén.
A tihanyi és a zalnboldogfal ka lollkus iskola 2 2000 pengő építési segélyt kapott a kormánytól
A férjes tanítónők
száma után érdeklődött beszédé*, ben Farkas Tibor és kérdezte, hogy hány fiatal tanító Jutna álláshoz, ha bevezetnék Zalában a nyolcosztályos elemit. A tanfelügyelő a szükséges információkat meg fogja adni. A tankönyvek drágasága mialt felirattal fordulnak a miniszterhez. <
Az adóhátralék a megyében 4,062^688 P. Az idén márciusban 23.684 pengővel kevesebb adó folyt be, mint tavaly márciusban. A hátralék 86 százaléknak felel még.
A főispán bejelentette, hogy \\ a zalai utak megjavítása érdekében eljárt a kereskedelemügyi minisztériumban és reméli, hogy rövidesen eredménye lesz közbenjárásának.
A vetések rossz állása szomorú helyzetbe juttatta a zalai gazdákat, ezért a bizottság javaslatot fogadott el, hogy felírnak a földművelésügyi miniszterhez és fel hívják a kormány figyelmét a zalai mezőgazdaság katasztrófái is helyzetére.
dúljon ebben az ügyben a megyéhez. Többen hasonló értelemben-szólaltak fel. A bizottság végül elfogadta a polgármesteri Javaslatot a terem átalakítására. I
A városi felmérés (háromszögelés) munkálataira szükséges 2000 pengőt a bizottság megszavazta.
Majd a mérlegház ál helyezésének-ügyét tárgyalták. A polgármesteri ja vaslnt kéri, hogy »elvben« mondja ki a bizottság az áthelyezést és erre a célra 4000 pengőt szavazzon meg a Jövő évi költségvetés terhére. A mázsaházat a Kossuth-térre, a tűzoltólaktanya területének végére helyezik, mert a tűzoltóság fogjír a városi mérleget kezelni-
Vécsey Barna műszaki tanácsnok? rámutatott azokrb a tűrhetetlen átlapolok ra, hogy a felsőteWnlömbaif a mise olalt a mázsaház felöli zaj skáromkodások megbolránkozta\'ják-az ájtatoskodókat. Dedovácz Bélrf hasonló értelemben besZóK. Dr\'-Hegyi Lajos főjegyző ugyancsak! ezieket az állapotokat tette szóvá. Kálmán Leó helyesnek lartja a mázsaháznak a Kossuth-térre való áthelyezését. Dr, Krátky polgármester kijelentette, hogy azért nemi tartja alkalmasnak a mázsaháznak az Eölvös-térre voló áthelyezését, mert ott belátható Időn belül mégis csak fel fog épülni az uj, hatalmas katolikus templom. A bizottság magáévá lette a polgármester javaslatát a mázsaház áthelyezésére .vonatkozólag. |
Majd a bizottság hozzájárult a tanonc-otthon játék-tere céljaira a Huszti-tér egyik ingatlan átengedéséhez.
Prognózis: Déli légáramlás, főleg az ország nyugati és középső részén ujabb eső, a hő nem változik.
A Meteorologlal Intézőt nagykanizsai megügyelöállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +103, ma reggel i -f- 8 2 félben: +16 4.
Csapadék: 13-0 %
— Vixhatlan férfi- é> röt e.őkSpcuyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók 8chütznél.
Naptár t Április 14. Bzerda, Rom. kat. Sz. József olt. Protestáns Tibor. Izrael., Ijsr hó 8.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 15-lg a Merkly-Belus gyógyszortár és a kis kanizsai gyógyszertár.
GSxfürda nyitva reggel ü órától ests 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egén nap nőknek).
Zeneterem lesz a zeneiskola fáskamrájából, a mérlegházat áthelyezik a Kossuth-térre
A város pénzügyi bizottságának ölése
Hétfőn délután Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága dr. Rotschild Béla elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a legközelebbi napokban közgyűlés elé kerülő tárgy* pontokat tárgyalták.
Többek kÖ2»tt dr. Hegyi Lajos Ismertette a bakónaki vértanuk emlékművének ügyét- A MOVE megfelelő díszes emlékművet Aliit a nemzeti gondolat vértanúinak sírja fölé. Az emlékmű kb. 1800 pengöbo kerül. A várostól is kérnek hozzájárulást. A bizottság egyhangúlag 300 pengőt javasol. I
A főjegyző ismlerlette a Városi Zeneiskola régebbi tervét- A jelenleg táskámra célját szolgáló nagy helyiségei alakítanák át próbateremmé. amely egyben hangversenyterem céljait is szolgálná- Az átalakítás költsége mintegy 2800 pengő-A városnak erre 1800 pengőt kellene előlegezni a rendelkezési alapból.
Dr. Rotschild Béla szóvá tette ennek kapcsán a magas zencdijakal, szerzői illetéket és ügyeleti dijakat az estélyeknéi és előadásoknál és kérte, hogy a képviselőtestület far-
ZALAI KOZLONV
I VármS Um^é.
Kedden éi szerdán í
létezése dta Ilyen film még nem volít
Az utolsó akkord
Keethamt IX. Mtmlonlája, Csijkovszky: DlőtBrö szvitje, HAndel\'Júdás oratorlmn — Minden Idők lllmteljeiltménye MaacreptM t LM ■.»»».»■, Taaaédv Fakata M*rla, _Wllp WgH *a P«tw Boa—._
KJ«»dáiok kezdete Hétkiinap 8 7, 9 Arakor, vnárnap 31 5, T é« ft-kor. « Uaaapi B éwl «!!«<*« Wléraa
Föbetötte magát a letenyel állampénztár lötisstviselőfe
Mára vlrtMtt éjjel nugdöbbenlO öngyilkosság lörtéiit Le tényén. A nmaak Letenyéss, dc Nagy küllőin és • kómyéken Is jól ismert letonyel áltanpénstárl főtiszt, l.i si-kowszky Ferenc az éjszaka ö\'tgyii-kt im ia éra állampénztár! tő-hut, aki Letenye társadalmi életében Is veaetö saerepet Já szőtt, hét-Ma este visszavonult szobájába, hogy letoksA. Fél 12 éra után hrzzzátartosól rerdverdöift-nést haltoltak, a szőkéim sietlek éa ott találták Letazkowsr-ky Ferencet át-lőtt fejjel. Azonnal orvos! hívtak, akt cisö segélyben résanlteáte az
eszméielét vesztett és súlyosan sts-rült embert, ma]d autón még uz éjszaka a nngyllgnlzstH kórházba hozták- Állapota súlyos.
A kórhéz Jelentette az esetet a nagykanizsai rondörsfgnek, ahonnan az egyik llsztvlselő nyomban kiszállt, hogy klhal\'g-issn a súlyosan sérült főtisztet, vakl elmhndotta. hogy régóta Idegbetegségben szenved és ex annyira elkeserítette, hogy fegyverhez nyúlt-
A kórház orvosai biznak, hogy az öngyilkosjelöltet visszaadják az éleinek.
A víttám leütött Kiskatiizsán és felgyújtott egy szatmakazlat
A hétfői zápor patakokban seperte vígig az utcákat
A meteorológiai Jelentta eajttal pontos volt : .hétre délelőtt és délben az ország nyugati részen zápor.. Már ugylAtvmtl* hogy az esö alán klsflt a nap, amikor hirtelen besötétedett és 4 óra után halaimon sápor szakadt a városra, églhábo-nrjval, vfHám\'ássn) A villám több. saflr le ls csapott kanizsai területen. A sépor oly erös volt, hogy negyed órán belül az utcákban valóság,* patokok VSfrrpölj^tek KTfrel negyed »-lg tartott a korai zivatar, mtg lassanként alábbhagyott. Idd. közben Kiskanlzsáról telefonáltak a
tűzoltóknak, hogy az Ország.ut 24-számú házban tüz van. Percek alatt ott termettek a tűzoltók a helyszi-nen, ahol a házbeik-k és szomszédok segítségével sikerült u tüzet csakhamar eloltani, fia történt, togy egy villám belevágott nz udvaron levő szalmaka/al elé kitett kaszába. A villámtól tüzet legott a kazal, amely hatalmas lánggal égett.
A hatalmas víztömegek simán foly lak le, anélkül, hogy valahol zavart okozlak, vagy a pincékbe betódultak \\ volna. A tűzoltóságot sehova sem hívták ki szivattyúzásra.
A légvédelem Európa országaiban
Dr. Prack István előadása a polgári légvédelem feladatairól
Foglalkozott a bennünket környező államok légvédelmi felkészültével. Csehországban van legjobban kiépítve a légoltalom. Jugoszláviában a vöröskereszt szervezi a légoltalmat, Romániában egy gáz védelmi társaság működik. Ausztria jól előrehaladt e tekintetben. Itt is a vöröskereszt a f<K szervező. Franciaországnak van a legnagyobb repülőparkja. Azonban kitűnt, hogy ezzel sem képes elliáritant a támadásokat. Olaszországban a hivatalos közegek végzik a légoltalmat. Anglia helyzete igen előnyös, de a gyakorlat megmutatta, hogy ő sem tudta távoltartani a támadást a szigettől. A legrégibb légoltalmi élőké szülLséa Lengyelországé. Majd a német védelmi rendszer kórülm\'énycssé-gét ismertette. Az oroszok légoltulmi téren előrehaladottak. 12 millió főt
A rendkívüli kedvezőtlen időjárás ellenére hétfőn délután ft megszokott stándWa jöttek össze a Nép-moziba a. légvédelmi tanfolyam: hallgyt\'.i, hogy í^szt vegyenek az ötödik előadáson, nmcljnet* dr. Prack István városi ta-nácíBok, tüzoltófőparancmok volt aa előadó. Dr. Prack mindenekelőtt a polgári légvédelem mikéntjével foglalkozott. A polgári légvédelem célja, hogy az ellenség repülői által okozott klrol*t minél inkább csökkentse. "Ezt » védelmet a légoltakni vezető, (polgármester) szervezi és veucti. Majd ismertette a légó Italon* szervezetét, an-ouk alosztályait. Beszélt a polgári légvédelmi hálózat kiépítéséről. 17 évtől 60-ig mindenki köteles légvédelmi szolgálatra, aki nem teljesít katonai utálatot. Különös fon\'os szerep jut « légvédelemnél a tűzoltóságnak. Felsorakoztatta a bombák különböző fajtáit, Mzpk hatását az emberi testre szervezetre. Igy a foszfor-bombák, az elektron-bombák összetételét é s szerkezetét. F. továbbiakban ismertette a léftyédftlmi szolgalatot, az áUaudó ké-szuuléUt, a vészjelzés leadását az óvóhely szabályait és felszerelését
számlál légoltalmi szervezetük. Majd mindazt fejtegette, amit a polgári lakosságnak a lé^oltalommfll kapcsoltban tudnia kelt
Ma, kedden délután 5 órakor C.zé-gényi Károly m. kir. államtcndőrségi felügyelő tart előadást a légvédelem általános szervezéséről
ElléfedI báránykák
Budapest, április 13 André Birabeau uj dar«bja, az .Eltévedt báránykák. Or^ók Attila brilliáns fordításában egészen rendkívüli sikert aratott * Belvárosi Színházban. A merész tárgyú, de m\'nd-végig rendkívül finom és irodalmi eszközeiben nobilis újdonság érdekessége, vidámsága és szépségei megfogták a közönséget s nem nehéz megjósolni, hogy a Belvárosi Síinház az idén "már n m mutat be több uj darabot.
Ragyogó életderü, a nemes értclemu ben veit francia szcUejjiesség, a szc" retet egészséges lirája ómUk el ezen a* elragadó, irodalmi értéküv munkán. Valóságos remekmű. Peddlg mily merész, sőt veszedelmesnek látszó a témája! André, a tizmhétéves kamasz: aki fájdalmasan njlkülö?i a családi
1937. április- 14
tűzhely melegéből áradó szeretelet, a kis árva Léonie szivcközelségében csittéi rá arra, hogy mS « szeretet ennek a játékos, tudattalan, ósttönös érzésnek gyümölcse lesz... De bármily kényes is ez a téma, a gall esprit könnyed tálalásában, habkönnyű vigjátékköntösbe öltöztetve, tiszta, művészi kézzel dolgozta fel a világhírű francia iró. ízlése nem téved. Az egész darabot bearanyozó, ellenállhatatlanul
mulatságos humora soha sem bántó, soha sem durva. Borotvaélen táncoló jelenetek, vidám helyzetek, mulattató párbeszédek váltakoznak a darabban.
Az előadás Bárdos Artúr remek rendezésében tökéletes. Nagy színészi érték Pcéry Piri és Bopay Lajos alakítása a szülők szerepében. Peéry Piri feledhetetlen hatással én át a nagy emberi intelamorfózlst: elegáns, ud-varlóklól körülrajongott, hldegszlvü szépasszonyból percek alatt fiatal, melegérzésü nagymama lesz. Méltó
Villamos Hét
április 18-ig.
♦♦♦♦
Díjtalan bemutató-előadások
az Iparoskörben:
♦♦♦♦
Április 13-án, kedden délntán 6 órakor:
„Uj utota és lehetösétek o rádiózás terén"
Előadó: dr. MargiUay István, az Orion
mérnflke.
Április 14-én, szerdán délután 6 órakor:
„A helyes világítás gyakorlati alkalmazása"
Előadó: Bruck Oyörgy, a Fémáru-, Fegyver- és Öép-, gyár R.-T. cégvezetője.
BalépfldiJ ninoaen I Kény lm«« ülőhalyofc I Ragyogó l*U*nyoa»á»o I
IMt áprillt 14
ZALAI KÖZLÖNY
ON IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
párja Boray Lajos, aki férfias mély, embert egyszerűségével ezúttal is egyikének bizonyult a legkiválóbb ábrázoló művészeknek. L^
Rózsahegyi Kálmán mint mindig, csupa melegség és humor. Egyetlen Jelenetében kellcmesn tűnt fel az elegáns Tapolczy Erzsi. Nagyszerű figura Bársony István, élethű gazdag vlvőr Fenyő Emil és pompás hódító szalonlovag Básthy Lajos.
A friss tehetség Ígéretével mutatkozott bo a színház uj felfedezettje: Szcpcs Lia; bársonyos, meleg hangja nagy reménységekre Jogosít. Nagyon tetszett Lázár Gida tökéletes illúziót keltő, ösztönös, bensőséges Játéka. Rengeteget kacagtak Puskás Tibor mesterkéletlen, Jókedvű játékán.
Nyllt-tér.*)
Ezúton hozom mindenki tudomására, hogy Idskoru fiam, Oozdán József után semmiféle adósságot nem fizetek és érte felelősséget nem vállalok.
Nagykanizsa, 1037. ápr. 13. __Mészáros PáJoé.
♦) As • rovatban köxHHUkért sem a szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
— K15p*i ágy tori tők, függönyök, vit-ráuok gyönyörű mintákban Sohützné).
— (A plébánia hlrel)
Holnap, Szerdán egész nap szentség-imádás a ferenciek plébánia-templomában. Délután 6 órakor cgyházszó-noklat,. utána szcntségbetétel,
— (Biró! vizsga)
Néhai Gyenes Sándor kir. tőrvényszéki biró fia, dr. Gyencs SánJor minisztériumi tisztviselő az egységes birói és ügyvédi vizsgát Budapesten sikerrel letette.
— (Növendékhangverseny)
Szerdán délután 0 órakor kezdődik a zeneiskola áprilisi növendékhangversenye, Belépődíj nem lesz, azonban önkéntes adományokat, » rendozés költségeihez való hozzájárulúsképru kő3zőneltcl vesz a rendezőség, (:)
— (Misszióshír)
Folyó hó 15-én reggel egynegyed 8 órakor gyászmisét szolgáltatunk intézetünk jótevőjinek, boldogult gróf Batthyány Pá\'.nó lelkiüdvéfrt a Mlsz-sziósház kápolnájábnn, mely alka-lomru .ugy a Szervezet, mint a Klub tagjait szeretettel meghívja a Mlss\'ziós-háx főnöknője. (:)
— Férfi sport-axfivetok legszebb mintákban SehfltsnóL
— (.A világítástechnika)
gyakorlaU alkalmazásának ujabb lehetőségei. cimen Wlilbeln* Gusztáv, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület igazgatója a Villamos hét előadássorozatának keltében a villamos kiállítás előadótermében folyó hó 12-én délután ö órakor veUtett képekkel kisért előadást tartott. Előadó ismertette a lux és a lumen, tehát a megvilágítás Erősségének ós a fényáramnak fogalmait, belső lielyiségek világítási berendezésének tervezését a hatásfok módszerrel, A fényforrások közül kiemelte a belső hatásvllágitásra használható 1 nestra-csöveket, valamint az
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
újonnan forgalomba hozott nátriuns-és higanygőzlámpákat. Az elméleU fet-t.gctévek klegészltéseképen ÖO képből álló dlapositivsorozatban szemléltette a belső helyiségek vilátftásának különleges kiviteleit, a mezőgazdasági világítás úgyszólván még feltáratlan területeit és végül a nátrium- és higanygőzlámpák alkalmazási lehetőségeit A rossz időjárás dacára szép számban megjelent válogatott közönség feszült figyelemmel hallgatta az előadó fejtegetéseit és elismerő tapssal Jutalmazta fáradozását (:)
— (Katonai igazolvány! lapok) átvétele)
Azok a katonavisclt 22—50 éves magyar állampolgár férfiak, •kUc a teljesített katonai szolgálattal összefüggő magáncélú igazolásokra szolgáló keménykötésű igazolványt lappal még nem rendelkeznek, azok átvétele céljától a lakóhelyük szerint illetékes Járási illetve városi népgondozó kirendeltségnél jelentkezzenek!. Jelentkezni leh«t legkésőbb 1937. évi május hó 15-ig vasárnap és ünnepnap kivételével, bármely napon a délelőtti órákban.
- K«- vagyuk Mg fauUgek akku,
hogy silány és olcsó szövetekből vjK scljünk ruhákat. A trunkhahn posztógyár évek óta száílitja a magyar url családoknak angolosai gyártott, színtiszta ruhaszöveteit] Kérje a szö-vetmlntakollekció költségmentes elküldését, Budapest XI.. Lenke-ut 117.
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hazai ős külföldi gyártmányok, csodás választékban raktárra érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában.
i—---■ —iiwuhu. hí aiaui-
nrnlnf, Mőlid Aibtn, bárhova, KmI "»»I iMaoénát MocMJcn. - Telelonállo-

■ ipfxullaa—li 11 J ■ i < ---— ,
Kltóív r i^^ortM Ktapniiaió w Oulcflbcrt Nyomda éa Déliatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. I\'alclóa klaflö: 1«U1 Kánl,. lOlMWIMWO IttUMM-tj!,,!
tMM KOW-awv
^ M MMJF iT/ aii la if
jr vg naptoi mmg
(Hírek egy mondatban)
2sa*j
Vagyontalanul nyugalomba vonuló ügyvédek rétire 100.000 pengő leölt séügel ügyvMoíthont épít n székesfe-li ér vári ügyvédi kamara.
10 biétermfjftás hősök-harangját ón tet Békéscsaba.
Dr. Fritz János 50 éves főorvos egy budapesti előadása alatt, amelyen csak nóbány ember Jelent meg, egy pohár vliíl hajtott fel, amelybe előbb mérgei tejl. Állapota súlyos. Az okot nem tudják.
Elöntötte a víz Duda egyes utcáit a hétfő délutáni zápor alatt.
Országos Orvoskamarai Közlöny clmtael folyóiratot indít a magyar or-vos-kamara.
A budapesti lapokra nézve a papinkorlátozó rendeletet felfüggesztették,
ÜÜÍRL
Sdftischnlgg kancellár pár napra Ny»«Émagyarországi« utazott a ha:~ flül arc vonal látogatására.
A tőrök Jugoazláv barátság jegyében aajtyty le Sztojadlnovics miniszterelnök vacsorája, tomlt a Belgrádba utazott török államférfiak fiscteletére adott.
A Szatmári iparosotthon palotáját a rohlán kormány karhatalommal cl-kofríiatta.
A íorlli repülőtér felett két olasz bojín)b*\\etó összeütközött, 8 katona-ut|r meghalt.
A 0PU vezetője Jegorov tábornagy leli 4 GPU tehWt a lvadsereg felügyeleti alá került.
Vitte Endre László gödöllői [<J-azolgablró provokálta Eekhardt Tibor országgyűlési képviselni u leg-. utóbbi besüédo miatt.
4 hajdumcgyel Kaba kózségbeu mér hósszabb Idő óta folynak • métvfurlt-soá. ^Ig tnoat MkcrOlt eredményt fiira I, Mintegy 530 méternyi mélyiígWn inttáii gázzál Meleg vtz téri et« oly eröVel, hogy szétrobbantotta a funV loraj\'o!, a vil hafota 40 C. A vli erflsen sárga szlnö és petróleum szaga rtfl. pcr«|W»t kb. 500 liter lór (ló. A bzoboszlól hőforrással látszik azo-
APRÓHIRDETÉSEK
Kétajtós |é«M«kr4m eladó ScfeU->Inger OynU vaakereakedőnil. 1071
Fiatal UmUrémM - cuk reggelivel -felvess Sütöde, Caengerf ut 28.
Nagyszerűen sikerült a kerületi tornász-bajnokság
A Városi Szinház zsúfolt nézőtere díszes keretet adott a Nagykanizsán megrendezelt délnyugati kerület női egyéni, férfi csapat és férfi egyéni tornászbajhoki küzdelmeknek. Nemcsak az, hogy a bajnoki elmekért le-folylatolt idegölő küzdelmek, liánom a legkiválóbb magyar tornászolimpt-kon, a debreceni Tóth Lajos bemutató gyakorla\'.ai voltak azok, melyek nem mindennapi sporllátványosságá tették a nézők szeme előf bemutatottakat.
Hatalmas küzdelem volt mindegyik a férfi csapatbajnokság kivételével, melyet " Zrínyi csapata kiforrottabb híg! tornászai\' réyjjp megérdemelten szerzett mc?, jV-"T2Ífi egyéni összetett délnyugat/ kerületi bajnoki elmét Ja-kubcez Vilmos, a Zrínyi érdemes tornásza nyerte meg. A helyezésekért nagy harc volt az NTE I.atn Vincéje és a Zrinylsta Z<ntai és Németh közölt. Itt Latin Vincének volt verseny-szerencséje, sikerült az előkelő második helyet kl küzdeni.
Kimondottan nag>\' harc tulajdon-képen csak a nőknél volt. Az utolsó gyakorlatig teljesen nyílt küzdelem folyt lc közöttük, melyből legegyenletesebb munkája révén Tarcsay Erzsébet került ki győztesként. A hölgytor-nászokaíl mutatkozott meg legjobban az u. n. versenyláz. Ez miatt nem sikerültek náluk ugy a gyakorlatok, mint egyébként szoktak. Tudáson ki-vül szerencse is kell a versenyhez. \' Akit egyszer balszerencse k\'séit, mint Szopory Margitot, az bizony könnyen J lemaradhat. Ennek az egyébként nagy tudásu versenyzőnek semmi sem si-
került rendesen és igy került a 3. helyre. .Hozzájárult balszerencséjéhez az is, hogy verseny előtt bokasérülést szenvedett és összeszorított fogakkal nagy ön fegyelmezéssel ami sport-szeretetének bizonyítéka v.^. mégis végig küzdötte a versenyt. Á/tíiásodik helyre kis különbséggel Szabó Magda tornászta fel magát. M:nd a három hölgyversenyző disze Nagykanizsa sportján™. Elindult még az egyéni versenyben Rétfalvi Margit, de neki" nz elmúlt év folyamán annyi sporlsérülése volt, hogy ezek miatt nem Is tudhatta teljes készségét kifejteni.
Férfi versenyzőkben sajnos gyengén áll Nagykanizsa. Minden évben kerül el mind a kél egyesületből kenyérgondok miatt több verscpyző. UJ tehetség aránylag nagyon kevés kerül kl és hosszú, 5—0 éves szorgalmn-s munka kell, mig elérkezik ahhoz, hogy komoly versenyző lehet.
A tornaversinv fénypontjn Tóth I.a-Jos magyar olimpikon tornász bemulató gyakorlatai voltak. Amit ez a 22 éves magyar fin korláton, nyújtón és műszabadgyakorlatban teljesített, at örök élmény tnhrad minden nézőben, Az Országos Torna Szövetséget Tóth István országos vidéki elnök és Ke-mecsey Ernő országos vidéki művezető képviselték, ők látták cl a pontozó bvó nehéz tisztét is.
A kerületi bajnoki verseny részié-tér eredményei a következők:
Délnyugati kerület II. osztályú fér-fiesa,>atbajnoka a Zr\'nyl, 2. NTE. Női egyéni kerületi bajnok Tarcsay
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
2-10 P-ért vettem a félliteres kfipalaokot
SZABÓ ANTAL aportdzletóben
éa nio»t élvezem az este elkészített forró reggelit.
1W7. ápilUt 14
Erzsébet NTE, 2. Szabó Magda NTE, 3. Sropory Margit NTE.
Térti egyéni kerüld! ImjnoK Joku beez Vilinos Zrínyi, 2. Lulin Viuco NTE, 3. Zentől József\' Zrjjyi, i. Németh István Zrínyi.
A Szóvelség pazar éremdljazássai Jutalmazta meg a versenyzőket, andt a Városi Színházban mindért a ver-árny uliín kl la osztottuk a versenyzők és rajluk keresztül egész Nagykanizsa íjiortszm tő közönségének őröméi e.
Il.tlxer
Darabotéi körjogyzötöl.
612/1937. i«i
Hirdetmény.
Oarlbonc é« Zulnmerenye kOz-ségek vadásiterülete 1937. májitt hó 25-én délelőtt 10, Illetve délután 3 Arakor a község
házánál, kűlOn-kalön, nyilvános árverésen, 6 évre, bérbe lesz adva.
Fellételek megtudhatók a gara-boncl körjegyzői Irodábm. Oitabonc, 1937. április 10.
Körjegylő.
HoiuhS si k»í«í| «UI|árójáiálíL
426/1937. azám. . m
Hirdetmény.
Hosszúvölgy község halárában gyakorolható vadánzatl Hos: zu-völgyön a körjegyzői Irodában 1937. április 28-án cT e. 10 órakor nyilvános árverésen 1937. augusztus t-től 1943. jullus 31-ig terjedő hat évre bérbe tog adatni.
Árverési fellételek Hosszúvölgyön a körjegyzői Irodában megleklnllietök.
Hosszúvölgy, 1937. április 1. Curklts IlfMi ik. Czliásy r«raw sk.
kKzségblró. köi|egyzó.
7602/1937.
Tárgy: Kerékpár besierzése.
Arlejtési hirdetmény.
A városi IkUttóhlvatalba folyó évi április hó I«. napjának déU 12 ótájálg beadható zárt Iráibetl ajánlat utján egy datab kerékpárt sititek be.
Bővebb felvtlágosllást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. április 3. ion Polgármester.
Karti facelékmaavak, •irágnragnk, P*caU.(a magvak, PAW-a* mitréw,
FDTOR—PEKK
Huttar-fila olajpogá-
oaa keverék, OyOmSIoafa-védelmi-azerek
BoazoMzhsWk:
ORSZÁG JÓZSEF
nag. nifltránya, nCvényvédalmtaze-rak, iáik. atb. tamk.Maben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blréaág mellett.)
t UXolslW BL Hutáig Nyorta ás Uéla^ UgUMá Vám. U^wiá*)*. 5gS5S trta,. um
77. Évfolyam 83. szám
Ntgykanlua, 1837. április 15. ciOtftrtök
Ara 12 HU.
zalai
\' O L I T I K A I NAPILAP
imUtriUU <• Uadóbhalali PM 5. „j^ Megjdeaft minin UftOoup tUUiT^
Feleifis szerkeszti; Barbarlts Lajoa
Elóllzetésl ára: egy hóra > pengó 40 üllír. Surkeulöaágl áa kiadóhivatal! teMcai m aa.
Költségvetés és közteher
Irta: Kelemen Fweac
A parlamenti élet kimagasló eseménye mindenkor az a pénzügyminiszteri beszéd, amellyel az állami pénzügyek legfőbb Irányítója évről évre beterjeszti a maga költségvetéséi. Érthető, hogy arra nem csak a törvényhozó testület, hanem az egész ország közvéleménye élénken felfigyel, hiszen egy ilyen\' költség-Velős a legközelebbi év egész munkaprogramját, az államháztartás várhaló alakultáéit, tehát az ország gazdasági helyzetét és egyesek boldogulását közelről érinti-
Mennél súlyosabb az általános helyzet, annál nagyobb jelentősége van -nagának a költségvetésnek, a m.\'.ynek bevételi és kiadási tételei, optimista Vagy pesszimista tónusa sok esetben egy egész év gazdasági életének irányt sziab s a közvélemény hangulatát determinálja.
Az utóbbi évek költségvetései és különösen a pénzügyminiszterek expozéi valóban maradaindó eseményei voltak a magyar parlamenti éleinek s egyik-másik beszéd még évek múlva is ugy él a közvélemény emlékezetében, mint való,ml nagy-nagy tett emléke. Gondoljunk csak vissza Kállay Tibor Józan, itt-ott rideg, de mindvégig reális, a valódi helyzettel kérfelhetetlenül számoló, vagy Imrédy Béla lendületes, kristálytiszta logikával felépített, a tényeket kegyetlenül feltáró, de mégis optimista hitet élesztgető nagy expozéira, amelyeknek hatása heteken át vibrált a közvélemény lelkében.
Mostanában megint elhangzott egy ilyen »nagy expozé* a magyar parlamentben, (amelynek azonhafi nem retorikai ékessége, nem optimista tónusa, hanem szociális karaktere ad jelentőséget. A pénzügy mlnlsztejr a korszellem hatása alatt 8 a kormányzat legfontosabb feladata gyanánt éppen a szociális gondolatra építette fel a maga köjt-\' 8 égve lés ét és ezzel expq^jáj^ak1 egészen uj szint és tartalmat aduit. A <wgy beruházási prejgram elsősorban ennek a szociális gondolatnak céljait szolgálja és épp ezért ta lálkozolt a közvélemény osztatlan tetszésével, mert ma ebben az országban minden, a magyar sorsért aggódó tényező elsősorban a szociális kérdések megnyugtató rendezésétől várja azt az-atmoszférát, mély nemcsak gazdasági fejlődésünket, hanem társadalmi nyugalmunkat ls biztosítani tudja.
A szociális gondolat mellett azonban van ennek a költségvetési beszédnek egy másik >ssenzációja« is. A közvélemény évek óta sürgeti a nyomasztó közterhek kszállilá-sát, az adóterhek fokozatos lebontását, eddig azonban erről egyet\'en költségvetési beszédben szó sem volt-
Ezúttal először történt meg, hogy a pénzügyminiszter bejelentette az egyik rendkívül súlyos adónem-
Gróf Bethlen:
„Az ifjúsági mozgalmak hátán egyesek pozíciókba kívánnak emelkedni*
A képviselőház pénzügyi bízott-sága kedden délután a kultusz-tárca költségvetését tárgyalta- Eseménye volt uz ülésnek gróf Bethlen Istvánnak az ifjúság politikai szerepléséről mondott beszéde- Kijelentette, hogy a főiskolai Ifjúságnak a politikai életben való erőteljesebb részvétele nem mindig kívánatos és szerencsés. Ez a politizálás ma bizonyos fokig inkább érthető, mint a múltban volt, mert világnézetek ütköznek össze és a világnézet}, harc a fiatalság lelkében Ls visszatükröződik. Afc ifjúság magatartása azonban nem spontán, hanem külső befolyások, egyes szervezetek, egyes pártokhoz tartozó szervezkedések igyekeznek az ifjúságra a maguk felfogását és törekvéseit ráerőszakolni. A budapesti egyetem tanári karának tekintélyes része bizonyos irányban elfogultságban szenved. Az
Ifjúsági mozgalmak hátán egyesek pozioiókba kívánnák emelkedni.
Az ifjúsági egyesülelekben meglehetős szerepet játszanak olyan emberek, akiket kötelesség volna az Ifjúságtól távollartani- Aggályos az ifjúság igy kifejlődött mentalitása is. A magyar szempontból nem kívánatos brutális antiszemitizmuson kívül a szélsőjobból daliság köpönyege alatt erős antikapitalizmus és a magántulajdon fogalmának t-eljes negligálása kapcsolódik össz?< gyakran még a JásZi Oszkár tanításainál is szélsőségesebb formákban. A mai ifjúság világnézete a kollektivizmus, még ha a hitlerizmus formájában jelentkezik is. Ez
pedig nagy veszélyt jelent, miért ezt az országot vagy polgári alapon fogjuk fenntartani, vagy sehogyan sem. | . ; <
Szerves progrjamot kell kidolgozni, hogy
az értelmiségi pályákra való tódulás visszafsjlesztessék.
Ezen a téren világjelenséggel állunk szemben, de vanank a kérdésnek speciális magyar okai is.
A program első pontjának a szelekciói tartja, amelynek már a középiskola első osztályánál meg kell kezdődnie. Sajnálattal nélkülöz egy, a mainál fokozottabban morális szelekciót, amely nélkül ^vezető réteg nevelése lehetetlen.
Idetartozik a nyugdijkérdés rendezése. Most, amikor az elcsatolt területekről ideözönlfött tisztvk<elök és nyugdijasok nagy része irteghalt,
emelkedő \'nyugdíjtehcrtiieí Wlunto szemben- Szükségesnek tartja, hogy az etlSsz nyügdijkérdés alapvető módon újra tárgya Itass ék és más nyugdijszabályok hozassanak. Valóságos nemzeti kalamitássá vált
a protekoió, amelyet mindenképpen kl kell küszöbölni.
Helyesli az elemi iskolák szaporításának gondolatát, örömét fejezi ki a kétmillió pengős nemztAi önállósítás! alapnak a kö\'tségvetésbe való beállítása felett, szükségesnek tartja, hogy ezzel az alappal párhuzamban egy megfelelő szervezet adminisztrálja a dolgokat és mindennemű protekció ki legyen zárva. A mezőgazdaság és kereskedelem alkalmas tér volna ilyen önálló keresztény egzisztenciák alapltá* sára- l (
Népszövetségi szerzftdésfelQlvizs gálattal meg lehetne akadályozni egy háború kitSrését
A Time* nyílt levele, amelyet az angol politika veze\'fll írtak alá, sorompóba szólítja a Népszövetséget az európai helyzet megoldására
London, április 14 A Times mai száma nyílt levelet közöl a Népszövetség tekintélyének helyreállítása ügyében- A nyílt levelet nagy számban írták alá a vezető politikusok és annak egyes megállapításai nagyon érdekesek. A nyílt levél hangsúlyozza, hor\'y j ha minden állam. tagja volna a
Népszövetségnek és az hivatása magaslatán felflivizsgá\'ná a szerződéseket, kl tudna küszöbölni minden olyan vitát, amtely háboruna vezetne. A gazdasági megtorlások - mondja a nyilt levél - meg tudnák akadályozni a háború kitörését- . i : A nyilt levél vi\'ágosan lewögezl,
nek, a házadó pótléknak rémi leszállítását. Nem jelentékeny ez a le-szállilás, mégis valamivel csökkend a házingatlan abnormális terhelt 8 Így szenzáció erejével hatott, mert évtizedek sorozatos emelései után ezutlal először történt meg, hogy egy pénzügyminiszter nemcsak emelni, hanem leszállítani is akarja a polgárság terhelt, aminek lélektani szempontból is nagy jelentősége van.
A közvélemény türelmetlenül várja már nzt az időpontot, amikor az állam költségvetési helyzete .végre egyensúlyba keiHll. Az évről-évre felhalmozódó deficitek végül is veszélyeztethetik az államháztartást. Biztató jelként kell ctéren is megemlíteni, hogy az idei költségvetésben a deficit csökkenése mutatkozik.
Jól tudjuk, hogy rendkívüli gazdasági ós szociális helyzetünkben a kormányzat fokozott nehézségekkel kénytelen megküzdeni o még a költségvetés egyensúlyának veszélyeztetése árán is meg kell oldanií bizonyos kormányzati feladatokat,
melyek a honvédelem, a társáéin-1 lom nyugalma és különösen a szociális vezsélyeket je?entő munkanélküliség problémáit szolgáják, de enpek -dacára nem Jehet eléggé hangsúlyozni unnak szükségességét, hogy végeredményben minden közületnek, de elsősorban az államnak, kiegyensúlyozott, teljesen deficitmentes költségvetésre kjcll törekednie-
Csak az a költségvetés kelthet osztatlan megelégedést, amelynek akliv és passzív tételei egyensúlyban vannak. Az államfeazdálkjodás pénzügyi törvénye nem lehet más, mint a magánember pénzügyi háztartásának józan szabálya : Minden ember annyit költsön, amennyit megkeres. Aki nem igy cselekszik, az eladósodik és előbb ulób?) elmerül az adósságok örvényében.\' De csakis az ilyen elvek szerint összeállított költségvetéstől várhatjuk\' az adófizető polgárság ,tert»dnek! fokozatos és számottevő leépltésfót. Olyan adóleszállitás, mely egy deficites költségvetéés kereteiben je-ieutkezik,. azt a nyugtMansátíot
keltheti az adófizető polgárságban, hogy az adóleszállitás .előnyeit más Irányban uj kötelezettségekkel k»z kénytelen megfizetni. Tehát kiegyensúlyozott és deficdlmentes költségvetésekre kell törekedni. Jól tudjuk, hogy ez álma talnden pénzügyminiszternek ls s IvU a magyar állam jelenlegi kiváló kincstárnoka - bár az elözőhöz képest csökkenő - deficittel operált, akkor erre bizonyosan súlyos és elkerülhetetlen okok kényszeritették. Nemcsak a pénzügyminiszter, hanem az ország adófizető polgársága érdekében is kívánjuk azonban, hogy mennél előbb jöjjön cl a deficitmentes •költségvetések ideje.
Az az érzésünk, hogy a mostani pénzügyminiszter kiváló és céltudatos pénzügyi politikája rövidesen valóra válthatja ezt a kívánságot, addig azonban minden adófizető polgár kötelessége az állam Jiagy feladatainak megoldásához a maga részérói, bártnily terhes is ez hozzájárulni a közterhek aránylagos r|ó-
szével, t. ! . |
■4 Sf « — i
ÉALM ítOttÖMV
ítor. tpriiii 15.
...................... »"
Ma szerdán még a szenzációs „A* utolsó akkord" clmö film. CsStörtökWl vasárnapig GRETA GARBÓ legnagyobb, legszebb Hímje:
CAMILLE, a végzel asszonya
Partnere a legdaliásabb filmszínész: Róbert Taylor.
hogy áltfal feszült nemzetközi helyzet annak köszönhető, hogy a Népszövetség a múltban képtelen volt a legkézenfekvőbb kérdéseket is megoldani. Igen nagy hiba, hogy a Népszövetség nem tudott módot találni arra, hogy a csaknem min. denki által lehetetlennek tartott határokat módosítsák. Nem tudta .enyhíteni a Népszövetség a gazdasági elzárkózást sem, sőt a fegyverkezési versenyt sem tudta csökkenteni. HJba voK, hogy Németországnak nem adták meg az egyenjogúságot, ami pedig természetes joga-
Ha a fenti hibák kiküszöbölhetők lesznek, a Népszövetség a kibékülést, a háborús okok kiküszöbölését és a bókét fogja szolgálni- Legsürgősebb feladata — mondja végezetül a nyiK levél - egy, a háború kiküszöbölését célzó gyakorlati Javaslat elkészítése és előterjeszti-
Agy- és szivéreimeszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár termetes .Ferenc József keserűvíz — a legkisebb erőlködés nélkül — Igen könnyfl ürülést biztosit, azonkívül a gyomor és a belek működését elősegíti és kielégítő emésztést hoz létre. — Az orvosok ajánlják.
LEGÚJABB
A képviselőház pénzügyi bizottsága folytatta a kultusztárca pénzügyi vitáját, felszólalt gróf Bethlen István is és Csilléry támadására válaszolva kijelentette, hogy Ádám professzor kinevezésénél nem politikai, hanem kizárólag tudományos érdemeit nézték- ; ,
Többszázezer szőlősgazda aláírásával átadták Darányi minjjszter-elnöknek a borfogyasztási adó teljes eltörlését kérő emlékiratot.
Az állástalan diplomások elhelyezésének ügyével a pénteki minisztertanács foglalkozik és ezután hozzák nyüvánosságra az ez ügyben készített kormánytervezetet,
Miklós román herceg nem velto tudomásul a rangfosztást, autóján továbbra is ott ragyog a királyi dmer s kijelentése szerint nem engedi utfigáj kútfőidre száműzetni. A Vnsgárda teljesen Miklós herceg mellé *lit és nagyarányú fegyverkezésbe kezdett.
— TiaaUuk* PsnUpár
közvetlen ül a gyárból szállüja a gyagztónak az/»gyapjuszóvetait ujigolos gyártási módon elkészítve. Kérje a szövetminták fcöltaéfpnenies beküldését. Trunkhaha Posztógyár éa Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Unkául 117,
A „fajvédelmi\'indítványok özönét szavazta le a zalaegerszegi MOVE közgyűlése
Országos feltűnést keltett a zalaegerszegi MOVE-ban elhangzott amaz Indítvány, hogy az egyesük* lagjal közül tömjék azokat, akik zsidó hitben születtok. Az Indítványt dr. Helmeczi István a minapi közgyűlésen visszavonta, írtért időközben a tagok, akiknek származását az Indítványozó kifogásolta, kiléptek. Azt is .indítványozta Helmeczi, hogy zsidó-vérből származók ne lehessenek a MOVE tagjai- A közgyűlés az indítvány felett napirendre tért, mert az uj alapszabályok úgyis kikötik, hogy »csak magyarnak és kereszténynek szülelett magyar állampolgár lehet a MOVE tagja. |
A zalaegerszegi MOVE alapszabályalt ls módosította a közgyűlés. Eszerint: az egyesület pártpoliUká-
nem foglalkozik, egyes pártokat nem támogat, velük összeköttetést nem tart fenn, nz egyesületban politikai, nemzetiségi és munkabér-kérdések tárgyalása tilos.
A közgyűlés táviratban üdvö^Ü-le a MOVE országos elnökét, vitéz Marton Bélát. A MOVE központját gi\'óf Serényi Miklós képviselte a közgyűlésen.
Elvetették dr. Arvay Istvánnak azt az ludltványát, hogy a zsidókérdést ne tekintse a MOVE politikai, hanem faji kérdésnek Elvetették Helirteczinek rendszeres fajvédelmi előadások tartására vonatkozó Indítványát te, valamit „azt is, hogy változtassák meg a MOVE színeit, mert a kék-fehér (Zaloegert-szeg város színei!) >cionisla szi-nek.« i j
A légvédelmi tanfolyamok hetedik napja
Czégényi Károly rendőrfelügyelő előadása
A nagykanizsai légvédelmi tanfolyam halódik napján Czégéoyi Károly m. kir. áliamrendőrlségi fel. ügyelő, őrpzemélyeztl parancsnok volt az előadó, aki rámutatott a keUő kioktatás fontosságára és a szakszerű szervezettség nagy szerepére a légvédelemben. A repülő-támadások ellen, fejtette ki," a légoltalom tökéletes védelmet pem nyyjthat, ellenben kellő gondoskodással megakadályozhatjuk u tör megrémületet, a legveszedelmesebb erkölcsi hálást. A veszély annál job* ban fokozódik, minél inkább idegenül £s tájékozatlanul állunk azzal szemben. A légi veszély csökkentéséről csak akkor beszélhetünk, ha megtanultuk éa begyakoroltuk mind azt, amit tőlünk a légoltalom megkövetel. És mivel a légoltalom lényege és Intézkedéseinek zöme a megelőzés, Czégényi másfél órás előadásában kifejtette mindama teendőket, amelyek a megelőzést szolgálják, a jelzőszolgálattól és riasztástól, a batárroentén felállított
figyelő szolgálattól kezdve az el-ködösiléseu ál egészen a megtévesztő berendezésekig, a nejVJzésr tői az elsötótitésig, amit későbbe" vetített képekkel illusztrált- Majd felsorakoztatta a tösnegvédelem eszközeit, az okozott károk és rombolások csökkentésére vagy elhárítására teendő intézkedéseket, a védelmi osztagok kiképzését, szervezetét, a tűzoltó, fertőtlenítő, mentő osztagok szerepét- Majd Igyakofl-lati példákkal oktatta ki hallgatóit, mit keli tudnia mindenkinek légitámadás esetére- A háztulajdonosoknak nem szabad mindent a hatóságtól várni- Maguknak kell megtenni a szükséges óvintézkedéseket saját és lakóik életének védelmére. óvóhelyek létesítéséről, azoknak kellő berendezéséről kell gondoskodniuk. Rlkitó tetőzetet nem szabad tűrni. Padlástereken tilos gyúlékony anyagok tartása- A légi támadások okozta károkért a biztosító intézetek nem felelősek^ Mindenkinek érdeke, hogy gázálar-
SvLOl

I RENDEZTE : CUKOR GYÖRGY
cot szerezzen- A gázálarc viselésé* be kell gyakorolni, hogy az valóban védő eszköz lehessen- A légvédelmi riadójeleket tanulja meg mindenki. A családfők és munkaadók oktassák kl hozzátartozóikat veszély eselén teendőkre. Fonlos, hogy mindenki támadás esetén megőrizze nyugalmát. A légoltalom csak akkor nyújt eredményes védelmet, ha mindenki átérzi a veszedelmet és kötelességének tekinti a haza iránt a légoltalmi szolgálatot, a honvédelemnek ezt a legújabb fajtáját, amely a család és otthon védelmét is jelenti.
A névtelen asszony
A Keresztény Tisztviselőnők műkedvelő előadása
Nagykanizsa egyik csendben dolgozó jótékony egyesülete : a Keresztény Tisztviselőnők minden évben egy-egy eseményszámba mienő estével szokták meglepni Nagykanizsa közönségét. Vidám farsangi estél híresek voltak. Ezéwben a rövid farsang miatt is elmaradt a vidám est, Nagykanizsa közönsége azonban nem járt rosszul, mert a Berlin Gizella elnöknő vezetése alatt álló Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete a Névtelen asszozny előadásával egy komoly, őszinte sikerű drámai estet adtak.
A drámai felkészültségű, mély pmberi érzéseket boncolgató darab igen szép és nagyszámú közöttiséget vonzott. Zsúfolásig megtelt a szin-Jiáz nézőtere és mindenkit ott láttunk, aki a kulturának müvelője éa szépnek kedvelője.
Az előadás Barhacrits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjének a darab elé irt Előljáró Beszé. dével kezdődölt. (Barbarits Lajos Budapesten létében Gráf Eriiő mondta el )
Alexander Bisson hircs drámája nem kis feladatot rótt a szereplőkre. A címszerepben Mázol Luhi bizonyította be a műkedvelői nívón messze túlmenő szlnéfizi készségét- A darab lelke volt, aki száz-százalékban meg tudta oldani szerepe nagy feladatalt és bátran merjük állítani, hogy egy hivatásos színésznő sem játszhatta volna el különbül ezt a nehéz, az emberi érzések széles skáláján játszói s»cre-pet- Mázol Lulu túlszárnyalta eddigi sikereit, mélyen átérzett, igazán lelke mélyéből jött, kiforrott játéka könnyet csalt a férfiak .szemébe is. Méltó partnere volt fia szerepében dr. Béres Sándor\'. A fiatal ügyvéd lelkesedésével, a belső meggyőződéssel és szerető lélekkel elmondott védőbeszéde tökéletes volt. Játéka, megjelenése csak fokozta azJt a hatást, amely többször is ugy nála, mint Mázol Lujzánál nyíltszíni tapsra vezetett
Kitűnő volt a gazdaasszony szerepében Harsány! Elijs halkazpvu, szeretteiért aggódó asszonya. Nagyon jó volt az ügyész baróUa szerepében a komoly, átérzéssel já^
■ lMitápfltns.
ZALAI KÖZLÖNY
Fries* Emil. a mffeyilkult pénzre-éhe* és könnyolmU jMtroquc raenopé ben Horváth Lajos és a hasoníínr, könnyelmű. kalandor vállalkozó alakítója : Ozoray Károly. Ple»irl>t ügyész szerepét a Voge rendezés? 1-böl ismert Magasházy Károly ját-szólta, (műkedvelői muHjáhjoz és\' előző opeHet*#fe»ertei>eihiez méltó ilgyekjoaettel é« toldással.
A kisebb szjerepeklien Matolits Lujzi, .Zala Nelly adtak közvetlen, kedves alakítást. ,Az< epizódB?»rtep-lök közül nagyon jó volt Mlkó Duci ■ fess szobalánya, TAwwsnLajosopln-eére,\' Gódl Lajos markáns törvényszéki elnöke éír Marthicsevics. Ferenc főügyész*. Mindegyik dicséretét érdemel. A többi szerepeket Kassal László (orvos), Bakonyi F.r* nő (rendőr), Halmos Pál és Horváth János, Takács László ép Göndör Kálmán Jálsartták lelkesem Az esküdtek és a tcnemőnökkel együtt valamennyi megérdemelte a sok\' tapsot.
Mindent egybevetve, a komoly és nehéz darab egyes jelenetel és képei messze túlszárnyalták a\'műkedvelői előadások nívóját és megmutatták, hogy\' Nagykanizsán van olyan műkedvelői gárda, amely méltó arra, hogy megnézzék és támogassák. (A darab megismétlés újból telt házat érdemelne) A Tisztviselőnők ^Egyesülete kétszeresen nemes feladat** oldott meg a Névtelen asszony előadásával. Mélyítette Nagykanizsa műkedvelő-szlnikultuffiját és neVéheZ és célkitűzéséhez ^méltóan jótékonykodott, hisz az. előadás tiszta bevétele a gimnázium üdülőtelepének céljait szolgálja- A szereplők sok és őszinte meleg sikert arattak. Nagykanizsa büszke lehet a ren dező-egyesületre, az egyesület pedig műkedvelői gárdájária, amely egy komoly, szép estével ajándékozta meg Kanizsa kulturaszeretö közönségét. \' ! \' \'
Ujabb eső!
froffnóilt: >A«»z*l arflabft-\'d»M, délpyogat falst ujabb ea«, egy.a lielyakan zivatar. A hímér-aáklet azéfdán mm változik, oaO-törtökön nyugaton oaökken.
A Metoorologlal Intéiet nagykanlaal meg figyelőállomása jelentii
Hdaiáaeáklet -tegnap eete 9-kor: + I3«l«i» regnáli -(-90 délben :+11 8. i Oaafedék:;3-2 %,
Vlskatun ttrü- U Hl M4fc8p«oyek minden nagyságban nagyon olceén kaphatók SohQUnél.
. EMLÉKEZTETŐ
Aprllla 14.
Légvédelmi eKadia Unr a Wén-moil-
ban (dr. D«m6 Mlliily). jlpHIl. IS.
. Lé^MelmlielMdás 5-kor a Nép-moziban.(Bremíer GuMtáv). k*Wm ». Irtdalmt Kör zenekarának hang-veracnye a aelahásban.
— TeklaU. weg a Köpetein Butor-Émhrti állaalrt fcirinrltlrtllttitaát\' dllVn \' áe olc & butorokat kedTvtő tintád tel-1 létetekkel-Tájérolhat.
A gyakorlatozó skót gárdát lőtte egy élesre töltött gépfegyver
Egy halottja és sok sebesültje van a szerencsétlenségnek
London, április 14 A katonai gyakorlótéren a skót gárda felvonulása alku\'méval megdöbbenő szertencsétlenség történt. A gyakorlatokon résztvevő gépfegyveresek oldalt álltak és amikor n skót gárda felvonult, az egyik élesre töltött gépfegyver végigknszabol-
ta a gardát. Egy katonp azonnal meghalt, többen súlyosan megselxj-süUek. A nagyobb szerencsétlenség elkerülése csak annak köszönhető, hogy az első lövések elhangzása után az egész gárda hasravetette magát- A vl^jgálat megindult.
A belgrádi török-jugoszláv tárgyalások
Belgrád, április 14.
A török miniszterelnök és külügyminiszter szerdán hosszasan tárgyalt Pál régens-herceggel, majd este a török követségen a tjszteletllkre rendezett fogadáson veitek részt. A tárgyalások — politikai körök véleménye szednt — igen nagy jelentőségűek.
nélkül elsfllyesztlb a blscayal partok felé közeledi! balókat
Csendes oapok a spanyol harctereken
Madrfd, április 14 A spanyol hadszintéren a keddi nap folyamán nevezetesebb esemény nem történt, nagyobb harcokéról eddig sehonnét nem érkezett jelentés. I
Egy spanyol jelentés szerint az. Admirante gőzös azí a hírt közélte, hogy-iíiinduaoknt a gőzösöket, ame-l lyek a btecayai partok felé közeifednek, hogy ott kikössenek átkutatás nélkül elsülyeszti.
Lctadon, április 14 Egyes híradásokban olyan Jelentések látlak napvilágot, hogy a nemzetiek a bilbaói vizeken aknákat helyeztek el. A\' Londonban tartózkodó baszk tengerészeti miniszter most nyilatkozatában kijelentette, hogy eaek az állitások nem felelnek meg avvklóságnak, mert a baszk kormány-hadihajói állandóan e»eken a vizeken járnak és megakadályoznák a nemzeti hajóknak ezt a tevékenységét.
ügy fojtották meg Simon Évát
GyllkMit ktartéxtatták
Budapest, április 14 Ismeretes, hogy a budapesti rendőrség a lóverseny tér mellett holtan talált Simon Éva meggyilkolása ügyében több embert őrizetbe veit.
Simon Éva boncolásánál jnegáL lapitották, hogy a halált fulladás okozta, ezért Farkas János 29 éves kömüvessegédet, aki a nővel utoljára együtt volt, haláltokbzó súlyos testisértés bűntette címén letartóztatták. l
Tegnapiólmáig
(Hírek egy mondatban) Orazág;
Ernszt Lajos, az Ernszt-muzeum 65 éves Igazgatója hároml hete eltűnt. A pendőíjség széleskörű nyomozást indított felkutatására-
A Párád melletti Bükkszéknél feltárt olajmező 4 kilométer hosszú és 1.5 kilotoéter széles, nz olnj-forrást 880 méter mélységben találták, a fúrásokat tovább folytatják.
Mohács emléket állit a török Alóli felszabadulása és a második mohácsi csata emlékére.

Újpesten az asztalosüzemek alkalmazottal béremelést követeivel sztrájkba léptek-
A Kurta csalásnak minősítette nz eldobott vlUanyosjeggycl való utazást és 2 heti fogházra változtatta a felmentő Ítéletet.
A lágymányosi strand egy kabinjában akasztott embert találtak, akiről csak annyit tudnak, hogy Böhm Jenő- i VMjn.
Párlsban (megkezdték a \'világ* kiállítás magyar pavlllonjának építését. A kiállítás megnyitását május 13-ra halasztották.
Schacht német gazdasági miniszter Brüsszelben tárgyal, taájus 4-én Párisba utazik-
A kárpátaljai magyarság nagy felháborodással vette, hogy a fonván hatóságok a zápsronyl ^magyar Iskolába 220 növendéket zsúfoltak össze egyetlen kis tanteremben.
Mtoszkval Jelentés szerint Tas-kendben és Ozbekiszlanban úja|)bi kommunista- és államellenes ÖsZ. szeesküvésnek jöttek nyomára.
A francia jobboldali sajtó nagy felháborodással veszi, hogy a párisi világkiállítás épületire kitűzték a vörös z/fczlóknl, sürgős kormányintézkedést követelnek.
Dinasztia ellenes lázítás cijmén letartóztatták Bukarestben Gerota\' dr.-t, az ottani egyetem hírneves sebészprofesszorát.
A német kormány válaszolt a pápai encikllkára és visszautasította nzt; mint beavatkozást a birodalom belső élétébe.
WOLFNER KERÉK PÁ RGUNII VEZET I
Főelárnsltó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Az utolsó akkord
Élmény ! Nem a pillanatnyi elragadtatás mondatja ezt velünk, hanem az őszinte kritika : mert az utóbbi idők legszebb filmje ez.
Százszázalékosan igazi filmi, a]b-ból a fajtából, amely százszázalékos művészetet ad- Meglátszik a sablontól teljesen eltérő, újszerű mesén, hogy vérbeli művészek Írták : Detlef Srieck (aki a film rendezője ls) és Marle LagenhöffoH (aki a filmben az asszony bizalmas háziasszonyát játsza : remekül !>• A rendező elgondo\'ását tökéletesen meg tudta oldani a vászr.on és ebben nagy segítségére volt a fo\'qg-rafus. (Tanulhatnak tőlük a magyar rendezők !) Bámulatosan finom hatásokkal és meglátásokkai dolgoz-nak, ahogy a sima, gördülékeny rendezés világrészeket köt össze: az a jó rendezés Iskolapéldája. LU Dagover Igazi nő, hódító szépségű asszony, de ahogy fotografálva van, az külön élmény I Szép jáléka mellett Tasnády Fekete Mária intelligens, finom Játékával kér magának helyet- (Lám, mit tud ez a nő egy Jó rendező kenő alatt I) Wllly Blrgel markáns egyéniségű karmestere épp oly komoly, szép, művészi alakitás, mint a többi szereplők játéka, akik közül kiemelkedik a kis Péter Bosse öntudatos sziuéW készsége. } t
A film szerves részo a zene, ex fűzi, forrassza egybe a Jeleneteket és sziveket- Tartalmat ennek Beethoven IX. szimfóniájának részletel, CsaJk«vszky : Diótörő szvitjének és Hftndel : Júdás oratóriumának részletel adnak, amelyeket kitűnő zenekartól. kitűnő tálalásban kapunk.
Csak egyet ajánlhatunk : nézzék meg ezt a filmet, - de csak azok; okik a moziban nem plcsó szórako-
zást és giccset keresnek, hanett^ igazi, komoly művészetet, maradandó emlékű szép benyomásokat. S ha megnézték, igazat adnak : erről a
filmről nem lehet elég Jót Írni ét velünk együtt mégegyszer meg fogják nézni
Visszapillantás a vasárnapi tornász-bajnokságra
Mult beszámolómban a toroiszbaj-nokság versenyzőivel foglalkoztam. Most pár sorban a verwnyrendezés és művezetés nehéz dolgávul kívánok beszámolni. Fáradságos é« komoly munkával Jár egy Ilyen bajnokság megrendezése. Sok nehézséget kell azoknak az útból elhárítani, akik teljesen önzetlenül, a legtisztább umaTŰr alajwn foglalko/nuk Nagykanizsa tornasportjának előre vitelével. Mint köztudomású a két nagykanizsai társadalmi egyesüket, az NTE éa Zrínyi közösen renJezték meg a Motesz megbízásából a bajnokságot. Az NTE mü-veretője, dr. Vit Ferenc, aki a délnyu-gaU kerület ügyvezető elnöke is, volt a verseny főmozgatój*. Effl£*fc$ít azért, mert két csapatot, « női és férfi <?a palot kellett versenyre clőkészlteble, másrészt a rendezés nagy része is az ő vállain nyugodott. Becsületes és komoly segítőtársa volt Horváth Béla polgári Iskolai lanár, a Zrinyl művezetője. Ugyanis n.-mcsak a rendezésben, hanem szombaton a gimnáziumi torna-
termében lefolytatott férfi csapatverseny pontozó blról tevékenységben, fárasztó munkát fejlettek kl a legnagyobb megértésben. Rajtuk kívül nemes Breuer Pál, a Zrinyl főtitkáifa, Lázár Artlnir, az NTE férfi csapatának uj művezetője vetlek irtég részt a versenyrendezésben.
Itt\' kell még azt is megcmlilcnitnl, hogy a Kiskunhalasi AC jnől egyéni versenyzői dacára un nak,,. hogy a versenyre benevezlek, anyagi nehézségek miatt nem Jelen ek meg a versenyen. Sportszempontbói nagy kár ez, mert a komolyan felkészült nagykanizsai hölgyversenyzőknek sokkal jobb lett volna, ha a két női olimpikonnal bíró kiskunhalasi versenyzőkkel találkozhatnak.
Szándékosan hagylam utoljára dr. Krátky István polgármester, az NTE elnökinek a Városi Színház nézflte.éu elmondott megnyitó beszédét. Tettem ezt azért, mert büszke örömmel vo-hclte tudomásul Nagykanizsa sportszerető közönsége, hogy városának
Városi Mozgó.
Még ma szerdán!
A hangoslllm létezése óla Ilyen Ilim mit nem volll
Az utolsó akkord
Beethoven IX. szlmlonlája, Csajkovszkv: Diótörő szvitje, Hfindel- Júdás oratorium — Minden ldok Mmteljesltménye Főszereplők: Ul DagoMPi Tasnády /akata Mária, _Wllly Blfl éa Patar dommm. _
Előadások kezdete hétköznap 8, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9-kor. A köznapi 8 Arai alöadáa filléraa
1987, április lő.
Szalonkavonuláft
Irta: ár. vitte C..t« Antul
A zúzmarás, esős, ködös téli napok közepette nevezetes dátum február 2-ika.
Nemcsak őzért, mert ekkor, mint általában mondják egy kakaslópésscl hosszabbodnak a napok, hanem azért ls, mert a tapasztalt .öregek, megfigyelései szerint, ha február 2-án, vagyis Gyertyaszentelő Boldog Asszony napján szép napos az Idő, akkor még hátra van a tél és addig «fuj lx> a förgeteg,» ameddig a nap fiz ablakob beaüti
Február 2-án a medve ls kimegy a barlangjából, körülnéz aj ő medw-meteorológus tekintetével és n medve dinasztiák hagyományához híven, ha szépen süt a nap, akkor visszabújik eddigi nyugvó helyére, mert JÓ*í*HidJa, hogy még sok-sok zfcwnkós, ködös, nyirkos, fagyos Idő következik és ^bizony okosabb az ilyen napokkal át-Miindltiin\' és álmodozni a pirosodó má.náról (és a titkos helyeken rejtőzködő mézeslépekről, ha pedig boron gós hz Idő február 2-án, akkor mackó ur morog egyet, kitörli szemeiből a hosszú álmot, nagyot sóhajt és jó mnekószokás szerint nctnf megy vissza többé a barlangjába, mert érzi és lud>i, hogy nem lesz már nagyobb hideg, elmúlt a tél és borura már csax derű köveiKezhctlk.
Maenó urnák ezen neki tulajdonított megállapításán, bog)-, ltogy nem, átvették az erdészek és a vadászok ls, sőt még a nngykóztnség körében ls általános szokássá vált, hogy feb-
ruár U-án a medvére hivatkoznak.
A vadászok főként sokat következtetnek a február 2-iki idöjánlsból, ha ekkor szép napos az Idő, akkor bizony nem pok a new^y a korai derűs napokra, de lia február 2-lka borongós, akkor meg van a rcrrtfay arra, hogy korán beköszönt a tyvasz, a tenger felöli meleg légáramlás ha marosan meghozza a szebb, langyosabb napo-kol, a fa szérikereskedők, szűcsök és meleg téli hoknákat árusítók nem kis bosszúságára.
P.8 lettől a tavasz első melcgbeárairt-lástól függ a vadászember tavaszi öröme ls.
Ez a tavaszi fuvalom indítja ulnak vándorainkat, köztük a vadászembert oly nagv izgalomba hozó hosszú csőrü madarainkat, a titokzatos életet élő erdei szalonkáikat ls.
Sokszor felvetődik a kérdés, miért a nagy láz, a nagy izgalom a szuloi»-kák érkezése, hazánkon való átvonulás infettt Erről sokat lehelne Imi és vitatkozni, do főoka mégis csak az, hogy amiként a tavasz közeledte megsúgja ezeknek a vándoroknak, hogy ime efcrtult a zordon tél, siessetek, el ne késsetek, örüljetek u napfénynek, örüljetek a kikeletnek, szeressetek, épit-elök fészkel, építsetek kis családi hajlékot, ahol majd az apró pelyhes porontyok fe\'novclftdhetnek, ugy a szalonkák továbbítják ezt az üzenetet nekünk vadászoknak, ml az ő érkezésükből tudjuk meg, hogy elmúlt a tél, itt a tfevfeszt
S ilyenkor a fiatalság mintha még hevevei*) lenne — Juventus vontus.
Az idősebbek pedig örülnek, hogy szerencsésem ^teleltek, lm talán sok
kellemetlenséget okozott i» a tél, emlékeztetett kőszvényre, reumáiá, de azért ha doktor, palik* segítségéve I Is, mégis csak élnek mégis csak átteleltek és újból örülhetnek az ibolya-Illatos tavasznak.
£s ennek az ibolyalllatos tavasznak való örülés, az erdőn való jövés-me-néí, a tavasz első hírnökeinek, a* apró kis virágoknak a szemlélése, gomblyukba tűzése adja meg az igazi varázsát (— a lövészt készség és ügyesség beszámításával — a tavaszi sza-lonkázásokmk.
És a vadászember, mikor megpil. lantja az eíső kis lióvirágot, amely nagy élnlakarással nyomakodik kl a sötét avarból, akkor a régi német va-dászrcgulát kezdi morzsolgatni, melyei valamikor nagyon régen imigyen szedtek össze versbe a kalendárium vasárnapjai szerint:
1. Invocablt: nimm den Hund mitl (vidd magaddal ebedet),
2. Remlnlsoere: da putz dle Ge-wehre (tisztogasd a fegyveredet).
3. Ocull: dann konuncn sic (vagyis akkor Jönnek, ők a várva vártak).
4. Laetare: da lst dle Wahre (vagyis itt az áru, itt vannak),
5. Judlca: da sind sie noch da (még ekkor itt vannak).
6. Palmarum! Halt Jáger halt tral-laruml (vagyis virágvasárnap mrir vigyázz vadász — elmentek),
S az erdei szalonka n>gy varázaál ós az Iránta való nagy érdeklődési ml sem bizonyltja jobban, mint az egyes vasárnapoknak a feullek szerinti rímbe szedése.
Az erdei szalonkái vadásszák vizslával, amikor a Jó vizsla előre megáll
■rnUMWHAjW\'
lOOCBt MÍC IU l(OI( UOvtruiNT/iiHlUT !
oyártelepi BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
első polgára teljesen át van itatva a sport szeretetével.
A beszéd után biztosan Írhatom^ r, < hogy u Motesz képviselői azt lerjfeszt-
hetik az országos elnökség elé,\'hogy Nagykanizsán jó kezekben van a sport vezetése.\' i
IIoMxer
Szerda
BUSAPEST I.
17 Halász Gyula előadása, - 1725 Lászlóffy Margt zongorázik. — 18 Dr. Erdei Ferenc előadása. — 18.30 Cigányzene. — 19.30 Az Operaház előadása. .Syblll.. Operelt 3 felvo-ná8bí\'n. — Az I. felv. után kb. 20 30 Hírek. — A II. felv. után kb. 22.10 Hirek. — Az előadás után kb. 2255 Időjárásjelentés. — 23.10 Hanglemezek.
- 00.06 Hirek. BUDAPEST II.
18 Cigányzene. — 18.35 Olasz nyelvoktatás. — 10.30 I\'álóczl Edgár előadása. — 20 Hanglemezek. — 21.15 Hírek. — 21.35 Virány László jazz-zenekara.
IfiCS.
17 Zenekar. — 18.35 Szimfonikusok. J —■ 20.40 Hangvcrsenylsmertatés. — 21.40 Nevető Ausztria. -22.20 Katonazene.
Csütörtök
BUDAPEST 1
6.45 Torna. — Utána hanglemezek, i
- 10 Hirek. - 10.20 Felolvasás. - | 10.45 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene. Közben 12.30 Hírek. — 13.20 Időjcl-
és Jelzi, hogy melyik bokorban lapul a nagy Izgalommal keresett madár és biztatásunkra a vizsla tovább kúszik és egyszerre csak egy csattanás, szárnyak ősszecsapódása 5s vagy felfelé a fák teteJjj felé, vagy oldalt fecske-szerű summással felpcrren a szalonka és ügyes lövőt ls próbára tesz a lelövése. Vadásszák hajtásbau ls, amikor az utakon állnak fel a vadászok és várják a szemben felállított hajtó-sereget, akik kereplőkkel és különféle nagy lármát okozó szerszámokkal felszerelve egymás mellett sűrűn elhelyezkedve hajtják a puskás vonal felé a szalonkákat, melyek pillanatok alatt summák át a vadászok vonalán oly gyorsan, hogy ha kapásból nem tud az Illető vadász lőni és célozgatni akar, már volt nincs ls, hogy min) lőjjón!
A szalonkának <>zen vadászati mó dozatat ellen ujaiban több klfogk hangzott cl ügyes szaklapok és napilapok részéről ia, l»gy a fenti vadászati módokkal nagyon kiirtják ® lonkákat, de ezek a feltevések n«o> fedik a valóságot, mert a szalonka olyan titokzatos madár, hogy »zoUt egykönnyen kiirtani nem lehet.
Oly annyira titokzatos, fcogy vándorlási területeit sem tartja be és ott, ahol máskor előszeretettel tartózkodott, van tavasz, mikor ott még bk* mondó B<*n akad belőlük, tehát B fenti módón való vadászatuk non }«r a kihalás veszélyével.
A legszebb és leghangulatosabb dászatl módja az esti lesen, Illetőleg húzáson való lövése.
Különösen, ha szép csendes és s»c-metélő az idő, akkor a szalonka bevárja u felgallyazó fácánok kukort-
1637. ápríiu 15
ZALAI KÖZLÖNY
Nlkopáll szipkában
Nlkopáll betáttel dohányozzon,
mort az egészségre ártalmas nikotin, pyrldln, kátrflny, gyanta Stb. rfzAfi&ázékók ezáltal nem Jutnak a szájba és a ttidóbo. Mtwiwi Mtojlfii^llúkMfrfcaM.
I iUbAhi bakelit »«lpka éa t batét éra.....I.9« P
I betát - mmif 40 ol«aratftéra ......lINMr
xés, Idő járásjelentés. _ 13.30 Schnster Etelka gordonkázik. — 14 n. Varjú Irma zongorázik, — 14.10 Hirek, jfinfk. — 1G.15 Varga László előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 IJlró Géza előadása. — 17.30 M. Lévay Ilonka énekel. — 18 Dr. Valkó László csevegése. 18.30 A rádió István előadása. — 20 Közvetítés a Városi Színházból. .Joscfinc császárné.\' Kálmán "Imre daljátéka, Németh Mária felléptével. — 23.10 Jávor Sándor jazz-zenekara. — 00.05 Hirek. BUDAPEST n.
17 Rex\'a Dezső előadása. _ 18.30 Angol nyelvoktatás, — 19 (lál György előadása. — 1D.50 Szmirnöv Szergej halalajka-zenekara. — 21 Schubert: F-dur öyolcas. BECS.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Lemezek. — 13.45 Völker tenor. — 10 Szór. kozlató lemezek.
17.10 Kamarazenekar. — 19.25 Opera. — 22.20 Rádiózcuckar.
Tavasszal
van az idojo a szokásos véitiez-titó kúrának. A Dannol hashajtét milliók használják, mert. hatása kltönó. Használata után , az emher mintha ujjá szülstne,
Ssafc \\assssa
Naptár I Április 15. osötörtök. Rom. kat. Anasztázia Protestáns Atala. Izraelita Ijar hó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Merkly-Belus gyógyszertár én a Ulakanlzsí j jn\'ótíyostertár.
GfcfiriM nyitva reggel 0 órától e«t« 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután koddup egész nap nőknek).
Izületi cstiznál <8 Ischiásnál, neiyalglkus éa arthrltlkus lijdal máknál egy pohár ,ter más zetet .Ferenc Józaef taerflviz, reggeledként lelkiéikor bev*ve igtn könnyű, lágy székle\'.élet, jó emésztést, fokozoit anyagcserét és kellemes közérzetet blzloait. Az orvosok ajánlják.
kolását, a különféle rovarok zümmögő danáját, n feketerigó nyikorgását és egyszer csak megszólal pisszegve, kor-rojpva koresi a párját, ide oda forgatja a felét és kíváncsion tekint Jobbra-balra, hogy az ő pisszegésére, kor-rogására jön-e valahonnét olyan vá«-lasz, melyért érdemes odasuhanni.
Ezek a korrogó, -.pisszegő szalonkák a kakasok, melyek általában kisebb termetűek, mint a tojók.
És Iva a lesen álló vadászfül meghallja ezt a pisszegést, skorrogást akkor azután erősen kexU a szív kala-
C\'lni, vájjon hol megy, merre jön,
1 vált át, nem öedl eltoajd a )>okor vagy az ág? És az ezerféle feltevés közepette egyszer csak átvillanik ez a madár a vadász feje felelt. Szól is már a puska, találat esetén nagy az öröm, pHndjárt kikerülnek a szárnyak végén rejtőzködő apró kis ecset tollak a kalap azalagjábj); ha pedig hibázás történt, akkor sokféle kifogás, magyarázat következik egész hazáig, hogy igy, meg ugy kellett volna, ha igy Tó-vök talán leesik, de talán meg is lőttem, talán lo ls esett, csak ez a beste vizsla nem vette fel a szimatot stb.
És bizony a vadász lehorgasztott fejjel ül kocsira és szinte félve nyit otthon ajtót, hogy majd míkéqt fogadják a ház népei.
Egyébként őst szokás, "hogy annak a vadásznak, aki különben jó vadász hirében áll, de bármily körülményeknél fogva nagyhét szerdájáig nem lőtt legalább egy szalonkát, a vodászpaj-tások nagypénteken hérlngfejet küldenek,
Ez a legnagyobb szégyen, ami vadászt érhet és ezért törekszik klki
— (Városi közgyűlés)
I)r, Krátky István polgármester csütörtök délutánra rendkívüli közgyűlésre hivta össze a városi képviselőtestületet. Tárgysorra kerüüiek mind azok w pontok, amiket a pénzügyi bizottság hétfőn délután letárgyalt*
— (Egyetlen pályázó az alorvosl állásra)
A nagykapusai közkórházi alorvos! állásra hirdetett pályázati határidő lejárt. Összesen egy pályázó nyújtotta be ajánlatát a vSroshoz: dr. ItieUl-inayer István helyetles orvos. A polgármesteri hivatal a pályázatot felterjesztene az alispánhoz.
— (Bérmálás)
A még mindig gyengélkedő dr. Rolt Nándor veszprémi megyéspüspök Uzdóczy Zadrnvecz István ny. tábori püspököt kérte fel, hogy a klskomá-roini esperes! kerületben a bérmálás szentségét szolgáltassa ki. Zadravecz István püspök április 21-én érkezik Iíiskomáromba és a következő sorrendben bérmál: 22-én Kiskomárom-ban, 23-án Galambokon, 24-én zala-merenyéu, 25-én Orosztonyban, 20-án Zalaszabarban, 27-én Nagyradán és 28-án Zalaváron.
— Férfi »port-aröveleV legszebb mintákban SchUtznál.
— (Katonai igazolvány! lapok) átvétek)
Azok a katonaviselt 22—50 éves magyar állampolgár férfiak, akik a teljesített katonai szolgálattal összefüggő magáncélú igazolásokra szolgáló keménykötésű igazolványi lappal még nem rendelkeznek, azok átvétele céljából « lakóhelyük szerint illetékes Járási illetve városi népgondozó kl-rendeltsétníl jelentkezzenek. Jelentkezni lehet legkésőbb 1037. évi május Ivó 15-ig vasárnap és ünnepnap kivételével, bármely napon a délelőtti órákban.
- Klöp.l ágy terítők, függönyök, vit-rázsok gyönyörU mintákban SchUtznél.
mielőbb ha csak egy szalonkát is lelőni.
Különben a szalonka nedves, vizes helyeket kedveli, de még sem az árterületeket.
Olt van, ahol giliszta ls van sok a földben, még pedig n.-m mélyebben mint amennyire a szalonkacsőr, ami körülbelül 7 centiméter, (déri.
A gilisztákat azután ugy swdegetl, hogy csőrét a földbe ftzurja és szárnyait kiterjesztve a csőr körül, mint tengely körül gyorsan forog, miáltal 11 földben <így tölcsérszerü uyilás támad és a kikandikáló gilisztákat oz-után nagy élvezettel bekebelezi.
A szalonka husa szalonnával megtűzdelve igen Ízletes eledel, belső részei pedig az u. n. «szalmi\' megfelelően elkészítve a legnagyobb «gour-manünak> ls mosolyra deríti a szi\\ját.
Hu ilyen zimankós lm vas az időjárás, mint jelen\'eg is, amikor a föl-támadási körmenetet nem lehetett a havazás miatt megtartani, amikor lc-lefon-huzalokat szakított el a húsvéti havazás, akkor a szalonkák llt tartózkodása is kitolódik és akkor a fenti rímbe szedett vasárnai>ok megállapításai nem egészen fedik a valóságot, mert Virágvasárnapján i» itt maradnak — még körülbelül Gyula napig, ami április 12-ikérc esik és az elkésett vadászok még kivehetik a vámot a hosszpesőrü vándorokból.
Az oső megint szemetel bárhogy is szeretnék, — nem kívánok a csatakos erdőben a térdig érő sárban botorkálni; itt ülök a meleg szobában és azon tőröm a fejőmet, kik érdemeltek volna még ebben a szalon ku-szezonban hérlng fejet |?
— (A Nyukosz)
nagykanizsai főcsoportja most tartotta évi rendes közgyűlését a Polgári Egylet különtermében Unger-UUmnnn Elek ny. százados elnökletével. A nagy számban megjelent tagokat és vendégeket Unger-Ullmann elnök üdvözölte, majd kegyeletes szavakkal emlékezett meg nz ezévben elhunyt tagtársakról: kövesdi Boér Gusztáv ny. ezredesről és vitéz Tamásfalvy Jenő c. L századosról. Holzer Sámuel ny. szv. százados, titkár az évi jelentéseket ismer-
tette, amelyeket a < közgyűlés egyhangúan jóváhagyott. Az elnök bejelentette, hogy báró Ilukachich Géza ny. altábornagy, országos elhök május végén meglátogatja a fö^p^tot. Ezután kcrüít sor a tisztikar megválasztására. A közgyűlés e$h&rigu lelkesedéssel változatlanul újból Aiégvá-lnsztotta az eddigi; tisztikart, kmi leg-beszédesebb bizonyítéka unnak, hógy a tagok a Jcfcnlegi vezetőséggel\' tökéletesen meg vonnák elégedve. A váUttz-tást levezető Jókuthy Béla ny. rfTéz-
A
április 184g az Iparoskörbm.
Nyitva délelőtt 9 órától est e J 9 óráig folytatólagosan.
Díjtalan bemutató-előadások?
Április 14-én, szerdán délután 6 órakor: ;
„A helyes viiágitás gyakorlati alkalmazása":
Előadó: Bruc!< György, a Fémáru-, Fegyver- és Gép-gyár R.-T. cégvezetője.
/
Április 15-én, csütörtökön d. u. 6órakor:
„P villanás MM :
2 lÉro háztartás szítta". j
)
Előadó: Korda Miklós, a Hajós és Szántó Elektromosgyár főmérnöke.
B«Up6diJ ninomi I KényImn OltK»ly«k I Ragyogó lit»áii|«»»á| I
SALAI mXBLONY
1987. április 15.
ífcdes, Ttorelnök megköszönte az elnökség és a tisztikar agilis munkásságát, majd üdvözölte a megjelent Székely László állomásparancsnokot, aki az üdvözlésre közvetlen szavakkal válaszolt é« biztosit0t|a a főcsoportot támogatásáról. A közgyűlés :M)0 pengő tökével kegyeleti aiapot létesített, majd Ruft litván ny. g. százados indítványára elhatározta, hogy « Nyukosz tagok részére az olasz király kanizsai látogatása alkalmára perron-Jegyekről gondoskodik.
— (Balatoni napok emléke)
A Balatoni Szövetség irodalmi szakosztálya Stromiwer Viktorin dr. tihanyi apát elnökletével tartott ülésén elhatározta, hogy még az idén megörökíti Hajdú Tibor főapát emlékét a füredi Tibor fürdő előcsarnokában, Darányi Ignác emlékét pedig a tihanyi kikötő területén. Előkészítés alatt van Széchenyi István balatoni emlékmüvének létesítése ls.
— (A tűzoltók majálisa)
A nagykanizsai önkéntes tűzoltótestület nagyszabású majálisa ezévben május 8-án lesz a Sétatéren.
— (Tel|ei opera-előadás Nagykanizsán)
még nem oldható meg, de az Irodalmi és Művészeti Kór újjászervezett zenekara már a legmagasabb feladatokra képes és igy 19-ikl estje messze kimagaslik a kanizsai hangversenyek sorozatában. Ez a hangverseny megyei jelentőségű lesz, miután bejelentette érkezését gróf Teleki Béla főispán «s a környék földbirtokos családai is. Helyet biztosítani a hangversenyre a rendezőség csak annak tud, aki megveszi lelöre jegyét, ezért ajánlatos még ma gondoskodni Jegyekről. Már 30 fillérért kapni jegyet a zenekar vezetőségénél, a Zeneiskolában. (:)
— (UJ utak, uj lehetőségek f a rádiózás terén)
címmel kedden este a Villamos hét keretén belül dr. MargHtay István, az Orlongyár mérnöke tartott előadást. A kitűnően megrendezett Villamos hét és az érdekes előadássorozatok már jóval a kitűzött idö előtt nagyszámú közönséget vonzott a kiállításra és midőn Margittay\' dr. előadását megkezdte, az Ipartestület hatalmas terme zsúfolásig megtelt. Az előadó szabatos előadása során Ismertette a rádiókészülékek fejlődését, majd a rövidhullámú rádiózással foglalkozott,* moly a rádiózásnak uj korszakát nyitotta meg. A továbbiakban rámutatott arra, hogy a modern készülékek kiküszöbölik nz emberi fül érzéketlenségét a zenei felhangok Iránt. Végül rátért az amatőritttíusra és unnak fontos feladatára a rádiózás továbbfejlesztése körül. A mindvégig érdekfeszítő előadást a közönség hálás tapssal jutal-npzta. (;)
— (Köszönetnyilvánítás)
•A nagykanizsai kegycsrendi gimnázium igazgatósága ezúton mond hálás köszönetet a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének az önzetlen, lelkes fáradozásért, amellyel a < Névtelen asz-saony. előadását a\' gimnázium Sportkörének céljaira megrendezték és annak 150 pengő Jövedelmét a piarista il Iák-nyara ló felépítésére adományozták. Köszönetet mond az igazgatóság a. rendezés összes szereplőinek és mindazoknak, ak:k annak sikerét mim kájukkal előmozdították. (:)
— (A boglári gyermeküdülő)
ismeretes, hogy Balatonbogláron 250 gyermek üdültetésére alkalmas telepet létesít a főváros. A 10.000 négyszögöles telket 107.000 pengőért veszik meg a fővárosi setftöalapból, az építkezésre pedig 250.000 pengőt fordítanak.
— (Felakasztotta magát)
Lentiben Wlnsch Sándor szabó mester a műhelyében felakasztotta magát. Hozzátartozói találtak rá, de az orvos már csak a beillőit halált Állapította meg. Tettének okát nem sikc-rült megállapítani.
- (Balesetek)
Tőrök Lajos 53 éves nagykanizsai lóhajcsár Böhőnyén lovait etette, amikor az egyik lő ugy arcon nigta, hogy súlyos-állapotban a kanizsai kórházba kellett szállítani. — Famenka I\'étcr 46 éves füzvölgyi molnársegéd fejéhez a inalom lenditökereke oly erővel Vágta a szivattyút, hogy koponyája betört és a kanizsai kórházban kellett ápolás alá venni. — Czippán György nagykanizsai 2G éves földművesre fa-hordás közben oly szerencsétlenül esett egy nagy rőnkfa, hogy combtö-réssol, súlyos állapotban szállították a kanizsai kórházba.
— (Bélyeggyűjtők UlAlkosóJa) Hétfőn délután 6-tól 8 lg a Pannónia hátsó kistermében.
Kis Élséplnü mfatoi
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mQlrátfyázza. Szaksaiét 100 négyzetméterenként.
F íelfktéléknél...... Vi-S kg.
Virágoknál ......... \'it-t .
Rózsafáknál......... 2 3.
Gyümölcsfáknál...... 3—5 .
Flildlopernél......... 12.
W.\'.lnánál ......... 1—2 ,
Pázsitnál ......... 1-2\' i .
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tengorlnél 100-120 „
Rétek én kaszálóknál 80-120 ,
SZŐIÖ ............100-3110 .
Kalászosok......... 30- 60 .
Részletes használati utasítás az érdek-ödóknek díjmentesen rendelkezésre ál). Kicsinyben és nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltiigys, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A birásjg Mellett.) Telelőn 180.
APRÓHIRDETÉSEK
n.>ShiiS«U» dlj» »«»lrnap él OnnjpMflOttóla
SU fillér, minden további uú 6 llllír, héljrötn.p 10 .mis fj (Illír, minden további ÍIŰ 4 lllltr.
Nól f.hársi.Mll.k készítésit leg-olcióhb árban vállalom. — Olga ssalott Horthy Mlk!ós-at 5. 318
V.nááglft.éb 41 <*"-
cellán áruk legolcsóbb árban kaphatók Slern üvegkereskedésben, Fó-ut 2. «•"
S.Irmék megóvását «állsl|a LObl Béla képesített azücsmealer, Fó ut 8. Telefonhívás 531. I0«
Utoal h.lytaág kladé. Hscker Erzsi bt Mér 11.
Minden szíjra V«I?ry lackruzst
HERZFELD MIMI-töl
Nagykanizsa, Horthy M.-ut 1.
Zongorát vsgy ptanlnót vennék, béra\'-nék. Super-rádló eladó. Rákóczi n. 25. •
Nagyon ssép bularoaott szoba 18
pengíért klsdó Arpád-utca 25/a alatt. •
Kevés munkára baJárénS aioanal felvétetik Kosauth-tér 14. földszint 5. *
A vír .B belterületén 2 vagy 3 szobás laktat keresek. Dr. Pólyáné polg. Isk. tsuár. *
Vennék Berlitz II. Für .Eiwachsene" Pleller Petóll-ut M •
Varroriéneat EötvOs-térról Király-utca 34. azám alá helyeztem. Kérem a hölgy-kOzOniég szíves pirtlogisit. ■nkssné Pollik Juliska. *
Val(<ll«4ar 6X0 es, Hellár 4 5 0a eladó. Clm a kiadóban. *
Két.aobéa lakást keresek aug. I ére. Címeket kérem a kiadóba.
Kiadja s tsptulsjdonos Kbrgszdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzslal Lapklsdó Villalala Nagykanizsán. Peldós kiadó: Z.1.1 Király. Interurbán telolon: Nagykanizsa 78. szám
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
2-10 p-ért vettem a félliteres höpalaokot
SZABÓ ANTAL sportéletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
Kanizsa és Zaja szállodája Pesten a
«
t>
VII Hákócit-it 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hidege melegvíz, telefon, közp. füiéa es csengőt pótló eloktromoa fénylői zóaekkei- [^mérsékelt szoba- ós penzió-árak. — Elegána kávéház, S telefonfülke.
A sBrBzAbem
Csóka Fari rádlóhlrea cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben ■
délután éa eate táno. VI r é n y újszerű jazz-zenekari. A télikertben éa a sörözőben SEBŐ Mlk-lóa rádióénekes énekel. Ha Pestre Jön, adjon találkozót isme-rőscinok a METPOPOLE-ban I
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
16111/1036. tk. az.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Hocz Lajos és neje végrehajtatóknsk Szabó István éa ne|e Hóbor Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen Indított végre-baltásl ügyiben a tkvl hatóság a végre hajlató [érelme következtében aa 1881 : LX. l.-c. 144., 148. éa 147. M-al értelmében elrendeli a végrebejtáat árverést 223 P tőkekövetelés és |ára!éka! és aa árverési kérvényéit ezúttal megillapllott 13 P költség behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levO, a magyar-azerdahelyl 1935. aztlkvl 4M/b hrsz. létre 2E0 P, 503/a 1. a. hraz. szántóra 80 P, 504/a. 2. a 2. hraz rétié 40 P, 010/a. 7. hiss. legelőre 40 P, 768/a. hrsz. azántóra 350 P a aa 1098/b. I. hru. szólóra 300 P kikiáltási irban.
A telekkönyvi hatóság az árveráanek Magyararerdaheiy községházánál megtartá-sárs 1037 évi május hó 10. napjának délelőtt 0 óráját tllzl ki és az árverést feltételekel az 1891: LX. t. c. 150. g-a alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eaő Ingatlant a kikiáltást ár SOS/o ánll alacsonyabb ároa eladni nem lehel. (1S06:LXI. t.-c. 26 5)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-natpénztll a kikiáltási ár lOVs-ét készpénzben, vagy az 1881: LX. te. 42. g-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezésről kiállított leléü elis mervényl a klkaldóttnek átadni és sz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147, 150., 170. gg.. 1908 :LX. U 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kiklálláal árnál magassbb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltást ár százaléka azerlnt megállapított bájvatgéjzt az^általa J^ért ár ugyanannyi
Nagykanizsa, 1036. évi dec. hó 23 in. Dr. Wéber s. k, klr. Jbiró.
A kiadmány UteMOJ: .ov, Klaa a. k.
TO" I4II.iL
————7—----- — ^■acMucit iurro reggelit.
N» Utfanw Ki^Uuítl Bt mm** Njo** és M^Tl^k** miié.
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hb átlíMI fétánhmt/
Naakatieéli tKaMéa Utatr. 2MaJ lárolg^
77a évfolyam 84. Mám
Nagykanizsa, 1937. április 16 péntek
Ara 12 HU-
zalai közlöny
luHoiIWf «a UadótiuUl! PW 5. uia. Mcgjdcau riUn WtíöwAp iKlulAn.
. POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
módidéul Ara: eK» hóra • peníí 40 Hllér. Sierheszlöaígl é> klidóhiraUII leírton: 7a ti.
ló hírek a nagyvilágból
Évek óta nem volt olyan nagy kiviteli többlete a mngyar külkereskedelemnek egy negyedév alatt, mint 1987 első három hónapjában. 52 millió pengő az elmúlt negyedév külkereskedelmi aktívuma- Tavaly ebben az Időben 9.6, az idén 24.8 millió pengő értékű búzát exiwrlál-tunk, 7.6 millióval vo\'t nagyobb a rozs-export ls, a szarv aSmarhar
export 8 millióval növekedett. •
200 uj tanterem épül 1937 folyamán a magyar vidéken a kultusztárca költségvetése keretében.
A Nemlaetl Bank deviza-bevétele 1935-ben 817,. tavaly 408 mtfltó pengő volt. |

A magyar vidéki pénzintézetek tőkéje az elmúlt évben 18 millió pengővel emelkedett. A takarék betétek 40 millióval gyarapodtak a Pénzintézeti Központ kebelébe tartozó összes magyarországi Intézetekben. A bankok ingatlanállománya 6 millió pengővel emelkedett. •
Borsod megyében napszám-jöver delmü kisemberek házal után
600.000 pengő adót töröltek. •
Budapest székesfőváros költség\' vetéséből sikerült az 5 8 millió pengős deficitet eltüntetni, ugy hogy • költségvetés most 20.000 pengő fe\' lesleggel zárul.

A irtagyar gyár- és kézművesipar a folyó év elején 580.000 munkást foglalkoztatott, ami 7Kr.OOO-r©l több, mint a gazdasági válság legsúlyosabb évében volt.
Évi 30 000 frankig teljesen, azon felül kétharmad részben visszaállították a francia köztisztviselők
csökkentett fizetéseit.

A lengyel költségvetés 72 millió zloty feleslegét beruházásokra for« elit/a- 1923-től fogva a 30 m|lliárd állami kiadásból ötödrészt, 6 milliárdot .\'használtak fel \'boGluhátsókra- \\ V. ; |...
A mozilátogatók száma erősen emelkedik Magyarországon. Az utóbbi évek átlagában évi 7 millió jegyet adnak el a magyar moizik.
i íl.\'v-i! \\ -i--•-•-<>•
A svájci konjunktura-kutató inté*. zet jelentése szerint a vllág-gazdar ság látható termelése 1936rban 9 százalékkal emelkedett. ,Az (éJefr, szirtvonal a világháború előttihez képest emelkedett. A termelés, Illetve fogyasztás - a léleks/aporulatot leszámítva Is - 1914 óta 30 százalékkal növekedett.
Az öt legnagyobb német nagybank betétállotaánya 193flf-b»n
Elszakadni Szovjattól...
Ez a célja az Dzbeklsztánl felkelésnek - Átkeresztelték a tartomány fővárosát — VéHozások a szovjet népszövetségi politikájában
Száműzték Lltvlnov feleségét
T^llln, április 15 A talllni rádió keletoroszorsziigl jelentésekét fogott fiel, amelyek szerint a Szovjetoroszországho(z tarf tozó Ozbeklsztán tartományb.in most már nyílt lázadás tört kl-
A lázadás oélja: elszakadni Szovjstoroszországtól.
A tartomány fővárosát, Taskendet a felkelők márts átkeresztelték és a felkelés egyik vezéréről Kovácsén-kire változtatták-
Kovacsenkl apját a vörösjök elfogták és kegyetlen kínzások között kivégezték, mert nem vallotta be, kik készítették elő a felkelést-
London, április 15 A Malin jelentése szerint Lltvlnov szovjet külügyi népbiztos feleségét végleg száműzték Moszkvából. A szovjethulóságok egy kis ural! községei jelöltek ki Lltvlnov felesége számára, ahol kényszertartóz-
kodási ideje aluli élhet.
A lap moszkvai levelezőjének jelentése szerint
Lltvlnov kénytelen volt beleegyezni felesége száműzetésébe, mert osak Igy tudta megtartani állását.
A száműzetést azért rendelték el, mert a nomozás során megállapították, hogy Litvlnovnét baráti kapcsolatok fűzték a troekljlsta perben kivégzett Rikov feleségéhez; \' Politikai körökben azt ls lehetségesnek tartják, hogy Potemikim-nek helyettes külügyi népbiztossá történt kinevezése irányváltoztatást is jelent a szovjet nópszövetégi politikájában. Moszkvának - mondja a jelentés .-- eddig a Népszövetség csak csalódást okpzott. Ha a hir megfelel a valóságnak, akkor Lltvinovné száműzetésének nagy politikai Jelentősége van.
Ujabb éjszakai repülőtámadás Madrid ellen
Tovább dúl a harc Madridnál — Jövö héten Kp életbe a teljes határellenőrzés — Keresztre feszítettek a vörösök egy kispapot
Barcelona, április 15 Barcelonában a vörösök véres kegyetlenséggel kivégeztek egy kispapot. A kispapnak a forradalom kitörésekor sikerült a szemináriumból elmenekülni és az egyik ismerős asszonynál húzódott meg. A pártfogó asszony most meghalt és kiderült, hogy házában papot rejtegetett. A néptörvényszék a félig holttávert kispap felett Ítélkezett és keresztrefeszitésre Ítélte.
Az Ítéletet a vöröslők Örömujjongása közben azonnal végre Ls hajtották.
Madrid, április 15 A nemzeti csapatok az éjszaka újból bombázták Madrldot. Ez már a negyedik bombatámadás volt vasárnap óta- A bombák közül több a Castello sétánvra hullott és súlyod károkat okozott. A bombázásnak löbb halottja ls van. Madrid körül a harc tovább dul.

Naqy érdeklődés kiséri Mussolini és Schuschnigg velencei találkozását
A legutóbbi események teszik szükségessé a tanácskozást
Róma, április 15 Schuschnigg kanoellár tervbevet? olaszországi utjának dátumát most már végleg megállapították\'. A kancellár eZuttal nem Rómába utazik, hanem Velencébe ahova április
22-én érkezik, hogy a római Jegyző könyvek szellemének, megfelelően személyes eszmecserét folytaífcfcm Mussolini olasz miniszterein ökkel. Schuschnigg kancellárt Schmjdt Guldo külügyi államtitkár is elkl-
millió márkával emelkedett, akii azt jelenti, hogy a német bankok a regenerálódás utján vannak.
A világ arany-tenrielése az 1986 évi 80-5 millió unciáról lflBÖébttn 84-8 millió unciára emelkedett. Az emelkedés tehát 16 százalékos-
A magyar gyáripar nyersanyagszükséglete az emelkedő termelés mellett 193^-ban 422 millió pengő értékre emelkedett. Ezzel szemben az exportból 195 millió i>engőt kaptunk. Munkabérekre több mint 300 milliói fizetett kl a gyáripar, amelynek évi tiszta nyeresége 120 millió pengő volt- . . j w i
Béri velencei útjára- Az osztrák államférfiak két napig tnufladnak Olaszországban. (
„Merev szerződések helyett rugalmasabb módszereket"
Bécs, április 15 Osztrák politikai körök csak ugy, mint a többi államok, élénk érdeklődéssel kísérik Schuschnigg kanqel lár és Schmidt Guido olaszországi útját.
Az utóbbi Idők nemaetközi eseményei - mondják osztrák poliU-kal körökben szükségessé tcszjk, hogy Schuschnigg és Mussolini találkoznak és ezeket az eseményeket megvitassák. A1 (tanácskozás szükségességét mutatja a kudarccal járt belgrádi kisantant találkozó is, amelynek tanulsága, hogy u merev és kötött szerződések helyett rugalmasabb módszereket kell ftíkal-maznl.
Küszöbön az olasz—német tanácskozások
Ró*na, április 16 Római jólértesült körökben megerősítik azt a hirt, hogy Görlng porosz miniszterelnök a közeli Jövőben magánjellegű látogatásra Rómába érkezik. Valamivel későbbro várják báró Neurath német külügyminiszter és Blomberg német hadügyminiszter hivatalos látogatását.
Tegnaptál máig
(Hireh egy mondatban) Ország;
Széli József miniszterré történt kl nevezése után a szokásokhoz híven Mikecz Ödön államtitkár benyuj« tot\'a lemondását. Mikecz távozik a belügyminisztériumból Jós valószínűleg a miniszterelnökség politikai államtitkári székébe kerül.
Az újpesti sztrájk kiszéiesült : -már 1800 munkás hagyta el az asztalos műhelyeket, i
Az esztergomi káptalan zalnji uradalmaiban a konvenciós alkalmazottaknak nagyjelentőségű bérrendezést adott, amlely szociális szempontból ls figyelemre méltó-
A Nemzeti Diákszövetség gyűlést hívott össze Eckhardt Tibor és gróf Bethlen István a Ház pénzügyi bizottságában elmondott beszédet miatt, t
Simon Éva gyilkosa, Fazekas János azzal védekezik, hogy részegségében véletlenül fojtotta mfeg a nőt. * ( ,
Érdekes Ítéletet mondott a kir. Kurla, amely egy kereskedőt felmentett egy valutaperben azzal nz érdekes Indokolással, hogy az üdülésre kért valutát irtás célokra is fel lehet használni.
Gyomán meghalt Debrecen Mária, aki kenek 100 éves volt. Salgótarjánban a 0ájhory iatváp
DALAI KOZI ONY
l«3t, jpflllt 1$.
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hazai és külföldi gyártmányok, csodás választókban raktárra érkeztek ós vóteikényszer nólkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában.
kerékpáros századnak Moszciczky Kázmér gróf lengyel ügyvivő ünnepélyes keretek közt adta át a lengyel Báthory század ajándékát: o békési csatát ábrázoló haUi\'mjis olajfestményt és egy aranyozott disz kardot

Mussolini visszaadja Millernek látogatását Rómában, az időpontot azonban még nem állitpllották meg.
A Neuizelkö\'-I FflJdluni Siövenég kongresszusát Moszkvában tarlj/i uz idén, u német geológusok azon-buti nem mennek el Moszkvába.
A zágrábi és ljubljanai egyetemeken az orvosi karok uj bivibályzuta miau nagy uz Jzgulom : a diákok sztrájkba léplek, az egyetemet bj-záiiák. ; 1 ■ |
Angliában veszedelmesen terjed a sztrájk-híinguLat ; 160.000 skóciai munkás sztrájkba lépett, az általános bányász-sztrájk elkerülhetett lennek látszik.
Schuschnigg kanoellár feltűnő kijelenttel tett Kismarionban : .Elhibázott dolog azt hlrdettU, hogy Ausztria számáru csak két választás vau : a atallakoxás Németország-hoz vagy visszatérte a régi államformához-. | i Egy uovjvtbajO ujwbb kát tonna orosz aranyat szállított Londonba.
Schaeht Brüsszelben kijelentette, hogy a gazdasági kapcsolatok újjászervezést a politikai kérdések áU ■alános ttsitázásáwk kell megelőznie. | l l | , ,i,|
Ideges emberek gyomor- és bélbojáoál reggelizés előli egy W-poWr természet** .reienc József" kesuüvii kissé Islneiegüve Igen miwii Mitoier, awaiy a azéllt-tétet eltendezL az eméaiKst előmozdítja te az egész anyagcserét lótékonyan btluljásoljs. Az oivutok ajánlják.
LafWjria t
A Földközi tengerről visszaérkezett angpl tengernagy jelentése pze-rlnt a franciák fel akarják lázítani a spanyol uralom alatt levő mórokat. A spanyolok egy esetleges francia bevonulás eootén erősen harcolnak. Egyetlen német vagy ^lasz katona sem áll Spapyol-Marol^kó földjén.
Ma délelőtt 10 órakor Bariba Lászlót, a Magyar-Cseh Iparbank igazgatóját a lakásán halva találták. A másik szobában 86 éves felesége pedig su|ycs fejsebbel feküdt, mellette egy cédula.; Nemi élhetek férjem nélkül- A . fiatalasszony íőbe-lötta magét. Férje halálának okát kulatja a rendőrség- Holttestét fel-bouoálják. . I , i.J,
Zalamegye klsgyfilése hozzájárult a nagykanizsai méntelep 80.000 pengős kibővítéséhez
A kisgyűlés Nagykanizsa minden határozatát jóváhagyta — A lólspán báró Wlatsito Oyula és Tormay Cecil emlékének — Llspe és Szentadorján együttes kórelme — 250 flgyet tárgyaltak le egy óra alatt
Zalavármegye klsgyülésének ápii« llsl ülése tegnap délután zajlott le vitéz gróf Teleki Béla eii>ökleléwL A főispán elparentálta Egerszeg szülöttjét: báró Wlasslts Gyulát és a MANSz elnökét : Tormay Cecilt. Mindkét családnak részvéttáviratot küld a kisgyűlés.
A tárgysorozatra térfve, a hadiözvegyek segélykérése ügyében ugy határoztak, hogy az özvegyek életkörülményeit kivizsgálják & csak azután döntenek. Balatonfürednek 4000 pengőt szavaztak meg a Jövő évi költségvetés terhén: utépftépJ hozzájárulás elmén.
A kisgyűlés Nagykanizsa minden határozatát jóváhagyta, a méntelep 80 000 pengővel való kibővítését Ls, amit a város 8 év alatt kap meg a kincstártól.
Leten(pe frontharcosait 860 pep-gővel segélyezi, Bocfölde 200, Zala-merenye pedig 400 pengőt fordít hősi emlékmű felállítására. Jóvá-
I hagyták Keszthely bérleti szerzódó-sell is, továbbá hogy a Stefániának 100, Deák Lőrinc színigazgatónak pedig 200 pengő segélyt ad- Keszthely egyébként az egyenáramról át-Jiét^a váltóáramra. „
Csabrendek a nagy Iái kánypufiitul r. k. elemit 460 pengővel segélye^, a megye pedig 200 pengőt ad a be-csehelyl kápolna újjáépítésére. Lenti községháza építésére 20.000 j>engő törlcsztéses államkölcsön! vesz fel. Nugylengyel országzászlót állit, Ne-mestördemle ipedig <U"- Fára fő-levéltáros javuslatáfa Badacsony-tördemicne változtatja nevét {
Derültséget keltett Llspe és Szent adorján együttes beadványa, amiben ezt Írják ; utolsó és egyetlen kérésünk, adjon a megye bikabeszerzési segélyt- A kisgyűlés 200 pengői szavazott meg-
Ezzel véget is éri a kisgyűlés, a mely egy óra leforgás^ alatt 262 ügyet tárgyait le.

A horogkereszt harca
a kereszténység ellen
Tanulságos Idézetek a német Kulturkimpf vezetőinek beszédeiből
A cikkek hossza sorában legyen egyszer egy olyan Is, amelyet nem ml Irtunk. Változatosságból löjfön egyszer olyan idézeteknek tora, a r.elyek a harmadik birodalom és a kereszténység köz»tl világnézeti harc kél frontjának felfogását tük-
rözik vissza. Ezek az idézetek a kivetkezők : ;
Roaenberg, a .Mythus des XIX-Juhrhunderls. saerzője : ,A nemzeti siodallzmus tulajdonképpeni ellensége a katolicizmus.
Városi Mozgó. OaBtSrtShtól wérwplg.
MMgalkar I - Buriapaattal agyMMiaal
1 RENDEZTE \' CUKOR GYÖRGY, Ll 0N E l BABfiYMORE-EUSAB6 TH AIXAN-JÖSIE RAU>H
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Randa* halyárakl
És pedig nem csupáu az úgynevezett politizáló katholiclzmus, hanem fajok felelti és duali-vztilais beállítottságánál forfva a katho\'iciz-nius általában, mint világnéKjeí. Harc lesz élelno-htUálra, amelyet azoubau végig fogunk küsdenj, Bterl ez a történelmi szükségesség parancsa..
Baldur v. Schlruch, Reichaj-igend-führer, heldelbergl bcszédéliől : .Mikor lobogónk felnópi»en a magasba, ebben u szent szövedékei Útjuk ölük vágyódjunk «ldl meg valtisulásál. Igy terraéswtl tőrvény qívje szerint jut juk ellentétbe a/.ik-Iful, akik másra akarnak bennünket luujlani Ezt tudatunkbit véssük ml, tjklk hirdetői te hordozói vagyunk QHy uj éfl (szent hitvallásnak, amelynek Németország a .neve !. <. Ley, a német .Arbcitsfnont vedére :
. Nek ünk egyedül boldogító hitünk a ntmietl szocializmus. amely nem
tűr más hitit maga mellett." Gö Ing miniszterelnök essenl beszédéből : »Ha a marxizmus volt is u német nép háláim ellensége* amely elárulta Németországot, nem szabad felednilnk, hogy mindenütt, ahol erek a vörös csirkefogók német javakat loptak, a fekete a jc-zsulla, falazott nekik s a fedező nem Jobb a tolvajnál-
A tetant rendue/ három Mer-nactcmdlénak tolt a rendszere: a kathollchmuié a fekete, amar-xhmuté a tetős és a nldtsdgé az arany. Mi kivertük őket bástyáinkból «s nyal utolsó állásalkat keli elp-jatz-tilununk.. f
A Daily Telegraph slerinl egyházi körökben méltatlankodást vállolt ki Ludendorff tábornok lapjának az a közlése, amely szxrlnt Miller kancellár nemcéak arrfi telt ígéretet, hogy e»ntul nem gördít ajiadályokal \' a tábornok esztmrfi-nek lerJesaUae elé, honéra
a Ludendorff tété pogdnytaltdst elismeri vaUdstwk is a többi, Németországban szabadon gyakorolt vallással egyenrangúnak leientt kl. Ez a közlemény — az angol lap jelenléte azerint - Ludendorff lapjában egy külön röpiraton jelent njeg. i
Bornewasser trleti püspök : •Azon a elmen támadják a kutholi-kus óvodákat, hogy megakadályozzák a népkOzöciég kialakulását és u, gondjaim bbutt ]
két és hat esztendő köm! gyermekeket a népktzlsség ellenségeivé neveli azzal, hogy a kereszténységet állítják a szemlk elé.
Azl az érthetetlen kívánságot támasztják velünk swmlwn, lwgy zár-J-ik be uz óvodák házi kápoln41nok ajtaját, tiltsuk el az.áldozutrakéazen tevékenykedő nővéreket a,kls,gy^-mekek. nevelésétől,
l\'í
w m*
nokba
>f 1 ítl belépi
I minden i

/
ZALAI KÖZLÖNY
suk el ezekből az Intézetekből a vallásos képeket és at dMat [tárgyalt.
ha alkalmasaknak Játszanak arra, hogy wgyertnekielaet keresztény hitvallásukra emlékeztessék Azt kell kérdeztünk őasmgunktól, hogy Németország keresztény népe miként higyjen a bolsevizmus elleni harc komolyságában, ha Németország hivatalos tényezői azt veszik át a bolsevizmus tói, ami a kommunizmust a nyugati kulturn ellenségévé teszi.«
A hithű evangélikus lelkészek februárt szószéki nyilatkozatából : »A kereszténység cl feni harc olyan méreteket öltött, hogy jönámltás volna továbbra is azt hinni, hogy törvényeknek a keresztény nevelést, a keresztény szokásokat és a keresztény alapelveket biztosító delme még fennállónak és érvényben levőnek tekinthető.* *
Preyslrtg berlini kathollkus püspök : »Sem mint keresztények, sem mint németek «tán tudjuk mpg érteni, hogy azt az igazságot, amelynek garanciáit ünnepélyesen Írásba foglalták, ily módon lehessen megsérteni.*
Faulhaber bíboros, münéheni értek prédikációjából :
uHa még tovább tart a feten-legt kemzténwttenes propaganda, ez neriMak Németország, hanem egész Európa cl-vttizdelófának tökéletes degeneráció/óf ét szélzüllését JogJa
jelenteni\'. Ezek a szószerinti kiéaetek mindennél Jobban Jellemzik a németországi Kulturkampf két táborának felfogását és a megindult harc vészes komolyságát. Olyanok ezek a mondások, mint a világnézeti választóvonal\' nyomjelző osztopjai. Akár hozzájuk tennie akár elvenni belőlük bármit is, feleséges Egyik oldalról is, másik oldalról 1b, magukért beszélnek. Akf olvasni t-jd, ennyi icféaet alapján is, szabadon megalkothatja vélétnéiiyét és Ítéletét. , .
BUDAPEST V >
17 Biró (lésu előadása. — (Í7.3<) M. Lévay Ilonka éncteoL — 18 Dr. Valkó László csewegéso, — 18,30 A rádió István clöudáw. — 20 Közvetítés a Vároei Színházból. .Josefine császárné.. Kálmán Imre daljátéka, Németh Mária fólléptével. — 23.10 Jávor Sándor Jazz-zouelmra, _ 00.05 Hirek.
BUDAPEST n.
17 Roxa Dezső előadása. — 18.30 Angol nyelvoktatás. — 19 Gál György előadása. — 1U.50 Szmirnov Szergej butalajka-zenekara. — 21 Schubert: F-dftr nyolcas. BSG&
17Í10 Kamaf««neknr. — 19.25 Opera. — 22.2* Rá<üóren«kar.
NapUn ÁpiUUltí. péntek. Itoa. kat. Unbrel B. J Protestáns Umfcert. Iwael. Ijsr hó S.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat o hó végéig az őrangyal gyógyszertár é« a klakanlisal gyógyszertár.
(Mlr4S atftm aeguel tt órától eete 6 óráig (hátié, ssente. délután
kedden eg*«» aap sötaek*.
A fürdőkádban holtan találtak rá a osáktornyal ügyvédre
Dr. Reményi Zoltán ügyvéd tragikus halála
Tragikus körülmények közölt hunyt el a Nagykanizsán ts jólls-mert dr. Reményi Zoltán csáktornyai ügyvéd. Reményi már évek óta különváltan élt feleségétől s csak egy bejárónőt tartott.
Minap hiába zörgetlek lakásán, az zárva volt, azt hitték, hogy hírtelen elutazott. Két nap múlva még is feltörték az ajtót & ott találták az 59 éves ügyvédei a fürdőkádban - hollan. Egyik keze szivét szorította, a másik pedig a csengő
gombját nyomta. Szivszélhüdép érte, kél napig ült holtan a fürdőkádban. [
Dr. Reményi valamikor nagy szerepet vitt Zala i>olitlkai életében, a forradalom elölt Perlakon vo\'t jól-menő Ügyvédi irodája, törhetetlen 48-as párti volt, a forradalomkor beköltÖTlött Nagykanizsára, majd innét Csáktornyára ment és ott nyitott ügyvédi irodát. Tragikus halála nagy részvétet keltett.
A légvédelem megszervezése közös nevezőre hozhatja a magyar társadalmat
Qr. Deiseő Mihály klr. tiszti főorvos előadása a gáz-védelemről
A légvédelmi tanfolyam egyik legértékesebb előadása volt kétségkívül dr. Desseő Mihály m. klr. tiszti főorvos szerda délutáni előadása, aki nemcsak az orvos, a hazafi és magyar polgár szemszögén, hanem tudományos alapon és nagyszerű felkészültséggel fejtegette a gáztámadósok, Illetve gázsérülések< elleni védekezés módjait- Mindenekelőtt foglalkozott a hadikémia eszkÖMdvel. A gáz mérgező hatását Ismertette, örvendetes, hangsúlyozta, hogy jelenleg nem képzelhető el olyan harci gáz, amely a harc kimenetelére döntő befolyással lenne. A szél elrontja a gáz voltaképpeni borzalmasságát. Va\'.amennyi harci gázra bomlasztó hatással van u csapadék- A harci gázoknak meg van a maga tüneti csoportja- Az ingerlő gázok (tüsszentés, köhögés) gyulladást íokoznnk. \'Azonban laz\' emberi szervezet maga tud ellene védekezni. A köhögés, pislogás maga választja ki az Idegen testet- A köhögéssel reflexszerüen váltja ki az Idegen gázt- Ezeknek az ingerlő gázoknak vannak komoly kísérői is, mint p. o.: erős fájdalom, levertség, a megsemmisülés érzete, stb-
Ezfckel a gázokat humánus gázoknak szokták nevezni. Védekezés ellenük könnyű- De Itt vannak a fojtó gáz csoportjai, mint p. o. : a phos-gen vagy chlor, amelyek\' az emberi szervezetben roncsolnak. Ezeknek támadási pontja a tüdő- Légzési nehézségek jönnek létre, amit meg-érez a véredény-rendszer, a szív mindjobban Igényli lesz véve, mig beáll a halál. Az agyközpont ls bénulásnak van kitéve- A phosgan állall sebesülteket nem szabad kitenni a mesterséges lélegzésnek^ Oxlgén-lömlövel lehet a betegnek az életét megmenteni- Vannak olyan gázok, amelyek ellen az álarc sem véd meg- Ilyen a elán-hidrogén- Borzalmas hatása van.« A sérült Ut nem menekülhet mt\'g-Nagy görcsök, fájdalmak állanak be, mlg bénulásban hal meg a sérült ember. A szénmonoxid szinte szín-leien, szagtalan a Ióvegőnél köny-nyebb anyag- Ez is bénulás által Idézi elő a halált- Piros foltok jelennek meg a testen, míg a halál fulladás utján következik be- Ennek a gáznak a megjelenése a háttéren : megpecsételné annak sorsát- Mindkét gáz könnyen bomlik.
A mustárgáz, a hólyaghuzó-gáiíok jobban használhatók a harctereken. Hetekig megtartják mérgező hatásukat. Súlyos gyulladásokat okotz a testen, hólyagokat huz, nagyon fájdalmas, gyógyulása a lehető legrosszabb, hetekig, sőt hónapokig is ellart, illetve fegyvertelenné teszi a kalonát. A sebesült sorsa a szervezet ellenállásától függ- A szemeken is erős gyulladást okoz.
Dr. Desseő ezután ismertette a segítség és gyógymódokat. Beszélt arról, hogy a haditechnikának leg. nagyobb ütőkártyája - a rémület. Mit remélhetnek a lefegyverzett országok ? A ml fe{(yverünk csak az önvédelem\' lehet- Ha ezt kiadjuk a kezünkből: Carthago sorsára jutunk. Azért meg kell szervezni a légvédelmet- Ez közös íncvezőre hozhatja a társadalmat és ez ad-1 hatja kezünkbe a legyőzhetetlen fegyvert.
Csütörtök délután B órakor Bremser Gusztáv -tanácsnok tart előadást az előadottaknak az Iskolában való gyakorlott alkalmazásáról- i i \'
Zivatar!
Prognózis: Déli és délnyugati $iél, főkéftt az ország nyugati és középső részén zápor és zivatar, s hő nyugaton osökken, keleten nem változik.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eato 9-kor: + 10-6. ma reggel >+96. délben: -f 10 Z Csapadék: 6*0.
— VisfcatUn férfi- «• itfil e.öVöp*nyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók 8cht)tznél.
Az arcbőr célszerű ápolásához
mindenekelőtt az szükség .8, hogy bélmükodésűnket reggelenként én-gyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserütlzzel elrendezzük. Az orvosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ
Aprílla 15.
Légvédelmi előadás 5-kor a Nép-moziban (Bremser Gusztáv). Április 19. Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban.
Otcsjón&jjof nafta mezibm ízétakozTialik
ZALAI KÖZLÖNY
EdzövAltozás az NTE-ben
Windisch Dénes edző lemondása folytán, amit az NTE elnökség© sajnálattal bár, de elfogadott, |a labdarugó csapatok edzéseinek vezetését Hlrschler Andort ia bizta-Személyében értékes eröt nyer a csapat, miért köztudomásu, hogy egyike volt Nagykanizsa legnagyobb labdarugó játékosainnkl Nála csak az a baj, hogy nagy elfoglaltsága miatt ideiglenesen vállalta a megbízást. Remélhetőleg ez a személyi változás nem fog zökkenőt jelenteni a csapat szercplésé-ben. -
Varga Ferenc, a Zrínyi Intézője eltávozik Kanizsáról
Varga Feilenoet, aki a Sörgyár: tisztviselője, igazgatósága Magyaróvárra helyezte át telepvezetőnek. Vele nagyot vészit Nagykanizsa sporttársadalma, mert növld itt tartózkodása alatt a Zrinyi labdarugó csapatának mint intéző és játékos, nagy szolgálatot tett. Az ő intézösége alatt nyerte meg tudvalevőleg a Zrínyi a kerületi labdarugó bajnokságot-
Hirek a Zrínyiről
Boda La/os, a Zrinyi mindenes csatára, eljegyezte Balogh Ilikét.
Pum, a Zrinyi csatára, aki xmilt vasárnap a |>écsi Bőrgyár elleni mérkőzésen lábát törte, jobban érzi magát a pécsi klinikán- Családja és a Zrinyi szurkolótábora Nagykanizsára akarja hozatni az egylet legnépszerűbb játékosát
A Zrínyi vezetőségétől nyert értesülés szerint nagyon megvannak elégedve a szabotáló játékosok helyére beállított fiatal játékosokkal. Bíznak benne, hogy rövidesen újra összeforr a csapat és bajnoki hírnevéhez méltóan fog szerepelni.
A türelmetlenség
Bcrzóczy Laci burokban született. Két kézzel kapta a minden ha tóságu Úristen kegyes ajándékait.
Daliás szép férfi volt é< megáldva mindazokkal a kellékekkel, melyek a mult század tökéletes gavallérjánál elengedhetetlenek voltak: a végtelenségig lovagias, lebilincselően kedves mo-doru volt, szÉpen énekelt gyönyörűen táncolt, kitűnően lovagolt, Jól kezelte a kardot meg a pisztolyt, előkelő hidegvérrel kártyázott és hozzá nagyon gazdag volt.
Az összes lányos matoák a legkívánatosabb pariibak tartották, dc a lányok még inkább.
A...-ban ebben oz időlien volt sok muskátlis ablakú uri kúria és ezekben sok szép eladó lány. Ezek a lányok sok mindenben különböztem egymástól, de egyben mind tökéletesen megegyezlek: valamennyi mind visszavon-hr.ta\'lanul halálosan szerelmes volt, Bcrzóczy Laciba.
lászló úrfi azonban jó ideig nem vett tudomást az irányában tanusitott leányepedésről, hanem mindegyiket egyformán kedves, udvarias de ízért bizonyos mérlékig kimért volt.
Sorsát azért ő sem kerülhette cL egyszer csak szabályszerűen ő is tüzet fogott.
Fgy bálon túlságosan beletalált nézni ar alig fölcseperedett kis Tresz-juna* szép szemeibe, ugy annyira hogy örökre nála feledte a szivét.
Halálos dráma a gyermek miatt
Hat évi fegyházzal sújtották a gyükön vfit, aki egy baltacsapással végzett apósával
Horvát Rudolf H éves drávado-ronyl drólos cigány hApoirt évvel eselölt vette feleségül Sárközy Já-n<« tarniiy! cigány leányát- A fiatalok a tavasszal összeves/Aek ésl kü-lönköitpztek. Az elmúlt hónapbiín Horvélh Rudolf találkozott npósA-vol, aki a kis Horváth gyerekkel meni. A vő visszakövetelte az apóstól gyermekét és ezen összeszólal-\' kozlak. Ennek hevében Horváth elö
rántotta kiBballáját éa azt ugy vágta apósa mellébe, hogy a balta a tordák közöli megállt. Sárkfizy János meghall, Horvátbot pedig szándékos emberölés elmén letartóztatták.
M<»l volt ügyében a főtárgyalás, bűnösnek mandollák kl és 6 évi fegyházra;és-iO évi hivatalvesztésre
Ítélték. Horváth, megnyugodott, de
az ügyész fellebbezett
mm
A sok esőzés a tavaszi talajmunkák megkezdéséi nagyban késlelteti
A gazdák ezért tengerit készOlnek vetni — A Noah-kérdés a tárgyilagosság szemOvegén — Mit jövedelmez a csemegeszőlő? — A boradó a bor árához Igazodjék — A Mező gazdasági Kamara a gazdák érdekelnek védelmében
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság tavaszi közgyűlése
Már Ivetekkel előbb nagy érdeklődés nyilvánult meg a gazdaközőnség kóréljen a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság tavaszi közgyűlése iránt. Dacára a kedvezőtlen, esős időjárásnak, nagyszámban jelentek meg a- kórtnyék földbirtokosai, gazdái a városháza tanácstermében. A Mezőgazdasági Kamara képviseletében Nagy Jenő kamarai intéző jelent meg, Kovács Miklós gazdasági sfelügyelő, Mciszner Imre borászati felügyelő, stb. Dr. Králky István polgármester és dr. Lontay Alán járási főszolgabíró \' kimentette magát.
Somogyi Gyula földbirtokos elnöki megnyitójában az egész bizottság nevében köszönetet mondott a Kamarának a .segitségért, amellyel lehetővé telte, hogy Nagykanizsán járási kam*-
Megenni való bájos portéka is volt ez u kis lány. Gyönyörű aranyhaja, Ibotyakék szemei, remekbe szabott arca, gyöngysor fogakkal díszített fi-ncm metszésű szájacskája s plasztikusan gömbölyű tertrtc\'e volt... Abban az időben még ez tetszett, akkor még senki sem gondolt a soványító kúrákra.
László úrfinak a szerelemben is egyéniségéhez mért szerencséje volt: érzelmei a legteljesebb mértékben viszonzásra talállak.
Csakhamar tisztázták cgjtaás között a dolgot. Bövid itó múlva megtartották az eljegyzést és elhatározták, hogy az esküvő is meglesz az u) boron. Ekkor volt I.ászló úrfi huszonnégy, Treszka kisasszony tizenhét éves. ■ De hát ember tervez — Isten végez, A lakodalom ideje egy kicsit eltolódott.
Mielőtt pz esküvő napját kltüzták volna, meghalt Lacinak az édes apja. E imiatl elhalasztották az ésküvöt a /ászév leteltéig. Még ez el sem mlult, , ikor meghalt Treszkának az anyja, ami ujabb egy év haladékot okozott, Harmadik évben László ur anyját, negyedik évben a leány apját temették tl s Cqek a szomorú események m\'nd egy-egy évvel tolták el az esküvőt.
Az ötödik évben az esküvő kitűzése már szóba sem jótt, annyira megszokták a boldog menyasszonyi \'ás vőlcgényl áll ipotot... Pedig, ha egyáltalán lehetséges lett volna, ekkor még jobban szerctiék egymást, mini
E,
"^yi Vpi:
rai intéző működhetik. Nagy segítség a gazdaközónséfáiek, hogy P Kamara támogatásában oly közvetlenül részesülhetnek a gazdák, hogy mindjárt a helyszínen irányítást, tanácsadást nyerhcln-.\'k. Nagy Jenőt nem kell külön bemutalni a közgyűlés előtt — mondta Somogyi e\'n/ik, meri n n*ez<V gazdaságl közgyűlések \'alkalmával mindenki meggyőződ he telt arról, hogy benne egy fáradhatatlan, alapos szaktudással rendelkező, szívvel-lélekkel a gazdákért küzdő fiatal kamarai tisztviselő került a járás mezőgazdasági ügyeinek az élére. Eta\'Jk felhívta ezután a gazdák figyelmét Meuuner In*-rére, a Nagykanizsán székelő borásza ll és szőlészeti felügyelőre, aki egyúttal a növényegészségügy! körzet vezetője is. Majd megemlékezett a föld
eljegyzésük napján.
I.ászló ur lehetőleg mindennap meglátogatta menyasszonyát, szebbnél-szebb virágcsokrokat hozatott neki. Minden héten, néha kétszer is, áthozatta a szomszéd város hireg cigánybandáját csak azért, hogy szép menyasszonyának éjjeli zenét adjon... Treszka meg dobányzacskót, házi sap kát, óratartót, papucsokat hímzett vőlegényének, ezzel viszonozta annak sok kedves figyelmét.
Már ugy hetedik vagy nyolcadik évében járlak Jegyességüknek, mikor nagyapám szóvá tette Berzóczy előtt;
— Te Laci, mikor lesz meg már az esküvőtök?
László ur egy kicsit elgondolkodott, majd bizonyos költői Ihlettel elfő gódva válaszoolt:
— Tudod, Józslkám, annyira szeretjük egymást Treszkával és mosl oly végtelen boldogok vagyunk, hogy egyenesen félünk tőle, hogy ha végérvényesen összekerülünk, a mindennapi élet ezer apró gondja, baja, da-rabossága le találja koptatni azt a ragyogó himport, mellyel boldogságunk nn;*yalszárnyal be vannak hintve, Félünk, hogy ebből a ragyogó szép álomból fel kell ébiedni...
— Szép!... szépl... de csak nem akartok örökké jegyesek maradni?
— Nem!. .. a világért sem I... d« még várunk egy kis ideig.
És azután várlak, egyre vártak
1087. IprIBs 16
Nemzetközi Vásár
április SO-tiil sUfri Ili it
A magyar gyáripar, kézműipar és népművészetek hiánytalan bemutatója.
50%-is itaxisl kedvezmény
április 24-töl májai 18-ig
a MAV.adunaihajóvállala-tok én a MAVAUT vonalain
Váeárlgazolvány és felvilágosítás kapható: a MÁV M«»*tl.»j Irodád.
és házhelyhez jutlato.ttak tartozásain a k rendezése ügyében kiadott rendeletről és hogy Nagyrécsén, Klsrécsén és Zalasárszegen megindult a törzskönyvezés munkája. Köszönetet mtondoll Bődy Zoltán alispánnak \'azért, hogy 25.000 pengő segéllyel lehetővé tette a vármegyei bikák beszerzését, köszönetei mondott dr. Krátky István pol-polgármesternck, hogy oly melegséggel felkarolta a téli gazdasági iskola felállításának ügyét.
Nagy Jenő kamartki intéző ielcn-telte ezután, hogy a Járás minden községi mezőgazdasági közgyűlését személyes vezetése miellclt megtartotta, hangsúlyozván, hogy ° Kamara működését elsősorban a községi me> zőgazdasági bizottságokra kivánja he lyezni. Ha künn a . községekben a gazdabajok orvoslásra és meghallgatásra találnak és keresi a Kamara « módokat, hogy azokat ha ítészben ís meglehet oldani, már nagy lépéssel vittük előre a gazdák ügyelt. Sokszor fordult elő, hogy Ilyen alkalmakkor IdejélKsn történt beavatkozással sikerült megmenteni az árveréstől. Programja a gazdaérdckképviselcti szerveknek, hogy az árak megfelelően /alakuljanak. Majd a következő javaslatokat terjesztette elő:
Kérje a közgyűlés, hogy a Mező-
évről-évre tovább tolták az esküvő
Idejét.
» * . .
Az évek gyorsan repültek el egymás ulán. László úrból már régptí «Lacl bácsi, lett, Treszkát is .nénhrték. már nem csak a lányok, hanem1 az összes fiatalsággal meggyanusltliaV, asszonvo* Is, de azért ők még mindig vártak í változatlanul boldogok voltak.
Végre, kerek negyven esztendei boldog Jegyesség után, elérkezettnek találták nz időt, hogy egybe keljenek.
Kitűzték az esküvő napját.
Virágdlszes gyönyörű májusi délelőtt kellett a nagy eseménynek megtörténne.
A ná&znóp már reggel gyülekezett n menyasszonyos háznál.
Kilenc óra körül \'már a fehérhajú szép menyasszony ls fel volt óliöí-tetve. A fogatok egymás után vonultak fel, a násznép készülődött " templomba menetelre. Az indiilfct egyedül az hátráltatta, hogy P vó-legény még nem érkezott meg. .
Vártak, mindegyre vártak, de csak nem akart jönnC
Mikor már a türelmetlenség tetőfokra hágott, nagyapám, aki a vőlegény násznagy! tisztét viselte, sietve indult el, hogy mejínéwc, mi történt Laci bácsival, miért késik az esküvőjéről.
Amikor belépett a Berzórzy-kuria verandájára, az inast találta ott, «ki nngy kényelmesen keíél^tte a dája díszmagyar ruháját,
19ót ápriHn 16
salai közlöny
gazdasági Kamara legyen mór mosl lépéseket az őszi mészkiosztás érdekéljen. Intézzen átíratott az alispánhoz, hogy u legeltetési társulatok megala-kilásának ügyét minél előbb liajtsák végre. Kérje a bizottság a Kamarát, hogy az építendő uj nagykanizsai téli gazdasági iskola 150 pengős alapítványi lwslyeiből legalább 3-at a Kamara is jegyezzen. A kamarai nkelók n jövőben készpénz melleit is legyenek igénybe vehetők. Találjon a Kamara (módot aria, hogy ne kelljen a termelt bor után kétszeresen is adót íizeini. A családtagok részére egy bizonyos mennyiségű bor adómentes lehessen. Ezzel a kérdéssel a megyei mezőgnzdnsági bizottság is foglalkozzék.. Kérje meg a bizottság az alispánt, liogy legalább a legforgalmasabb utakon kezdődjenek meg az útjavítási munkák. Javasolta, hogy a szCptemi-berre tervezett kiskomáromi állatdl-jazásos mezőgazdasági kiállítás sikero érdekében a megye alispánja é> a Kamara Is támogassa anyagilag a kiállítást.
A közgyűlés egyhangúlag magáévá telte Nagy Jenő intéző indítványait, melyekért Somogyi elnök mondott köszönetet.
A gazdák nagy örömmel fogadták n kiskomáromi kiállítás tervét.
Kovács Miklós m. kir. gazdasági segédfelügyelő helyzetjelentése magába foglalta annak megállapítását, hogy a normálisnál háromszorta több a csa. padék, minél fogva a gazdák tengerit készülnek vetni. Ennek egy nagyon alacsony tengeri-ár lesz a következe ménye. Felemlítette a takarmány ká-|K>szta termesztésének előnyös kihatását a téli tejtermelés folyamatosságának biztosítására. A törzskönyvezés egyik lelkes elősegitője volt Nagyré-csén Cslnyát János bizottsági tag. A gazdáknak példaadásul jelöli meg önzetlen munkásságát. Majd kérte a gazdákat, hogy\'várják meg a legelők felszáradását és csak azután liajtsák ki állataikat lcgolni.
Meiszner Imre kerületi n*. kir. borászati felügyelő értékes felszólalásáéval, .emelte a közgyűlés színvonalát. Vázolta u noha szőlő káros hatását a borexportra és a magyar bor hírnevére. Rámutatott a noha-bornAk az emberi Szervezetre gyakorolt káros hatására. A noha szőlős gazdáknak legfeljebb 30.000 kat. hold területe, ezzel szemben 350.000 hold szőlőterület tulajdonosának épen a noha kipusztítása elsőrendű érdeke. A kormány olyan megoldást fog talá\'n\', hogy vtt« lóstinüleg 5 év nlatt elrendeli foko* zatos átoltását, E kérdés megítélésénél
— Hol a gazdád? — kérdezte tőle a sietéstöl elfulladt liangon öreg ur.
Az egykedvűen bökött egyet az ajtó felé s szinte suttogva mondta:
— Ott bent, — alszik. Nagyapám kíméletlenül, törtetett be
a hálószobába. Valóbau ott aludt vőlegény mélyen, édesen. Hófehér hajjal köritelt piros arcán boldog mosoly Játszott, valami nagyon szépet ál\' modhiatott.
\'falán a legédesebb pillanatot 6za* kitotta meg az az ideges, kemény kéz, amelyik felrázta:
Kelj fel Lad! /
Laci bácsi ijedten nyitotta ki V ízemét, zavartan tekintett \'körül, inafd megismerve az öreget megszólt:
Mi az Józsikáin, valotnl b*j vanl
— Baj ám, a firkantyujátl Már, az ész násznép együtt van, indulni; kel-:ne a templomba, te meg ugy ajszol
mint a bunda,
— Jól van no I... Azonnal készen :szekl. .. Ott leszünk mindjárt I
Azzal serdült is már ki az ágyból i nyúlt a csengettyű zsinór után,.
Mig nz inas a ruhákkal előkerült, Anődve nézett maga elé, némi bosz-i uság ült ki az arcán, majd békéllep-kedve megszólalt:
— Érthetetlen, hogy ml a csodának elett ugy az a Treszka?|
uj Mtleglteyyi- Sándor
elsősorban a jövedelmi szomi>onlok, kell hogy döntsenek. a járás 350 kat-hold szőlőterülete 800.000 pengőt jö-vedelemez. Ezt a jövedelmet egy helyesen keresztül vitt áloltással legalább 2.5 milUó i>engővel lehelno még tovább fokozni, ha a tőkéket fehér és piros gyöngyszemü szőlőre oltják át. 11a azonban csemege szőlőre térnéivek át és az már márciusban 100—120 filléres árón lenne értékesítve, ugy az 0 millió pengő jövedelmet jclen\'.cnc. Felvilágosítja a gazdákat, hogy 100 kat. holdnál nagyobb szőlő területtel rendelkező község beszerezhet a község terhére mustmérőt és Maiigánmérőt. A szőlők különben lói teleitek át.
Vitéz Horváth Sándor korpavári körjegyző indítványozta, hogy a közgyűlés kérje fel a Kamarát, járjon közbe abban, hogy a boradó a bor-
l»oz igazodjék. a borfogyasztási adónál lehessen az átlagáron való megegyezés rendszerére, térni.
N"gy Jenő teljesen azonosítja ma-Rát Horváth álláspontjával. Mogigéri, lK>gy a megyei mezőgazdasági bizottsági közgyűlésen erre az álláspontra fog lielyczkedni. A fenti átiratot u Kamara a megye alispánjához Juttatja, Zsiga János (Nagybakónak) a fakitermelési időpon\'.nak elhalasztását kér-le, tekintettel n sok csapadékra,
Somogyi Gyula indítványozta, \'hogy u kataszteri tiszta jövedelem Leszállítása iránti kérvényeket csoportosan adják be a kamarai intéző utján.
A közgyűlésen részt vett gazdák abban a meggyőződésben távoztak a közgyűlésről, hogy a Mezőgazdasági Kamara valóban minden lehetőt él-köret a gazdaközönség .érdekeinek védelmében.
Villamos Hét
április 18-ig
az
Nyitva délelőtt 9 órától este 9 áráig folytatólagosan.
Díjtalan bemutató-előadások
Április 15-én, csütörtökön d. u. 6 órakor:
„Ujabb ints MM a nÉrn háztartás szolgálatain".
Előadó: Korda Miklós, a Hajós és Szántó Elektromosgyár főmérnöke..
Április 16-án, pénteken délután 6 órakor:
Előadás közben egy négyfogáios ötszemélyes menü elkészítése a villamos tűzhelyen,
nyársonsfllí csirkével.
jtoWptdil ninoaen I Kényelme* Olflhnlfek 1 Ragyogó látványoaaAg l
— (l>kola-HKofatás)
Maga. Mihály nagykanizsai gimjiA Ziumi igazgató, kerületi németnyelvl fclOgyKló Zalaegerszegre ulaaolt, ahol a gimnáziumba* felülvizsgálta a né-ipet ny.lv letiltását,
— (A,iscaatail kanjveMMy
Jw«»>
Az Olojelali szerint telt házat vonz a hóiról zenekari hangverseny. Jegyek 30 ffllérUSl, 1^0. paugőig tanulnék éa azokat 1 ischl kóny vkenslu). / dés, fenyvesi órAsOílolc és Tüttő fotó. mülerlne árusltja. Kívánatos a Jegyek mielőbbi beszerzése, (:)
— (tl.llsz.tl tilalom)
A földművelésügyi iu»uis4cr rcgile. Itle értelmében. április 20-tól uájus iU-ig ttt ország óaszaa nyílt vizelt*, életbelépőit a halászait UUlnu. Kivákl a I?ráva, és a Hutt, valamint figyes kisebb liatá,folyók- A \' Balatonon, a halászati IlUloin április Mól 30-lg
lart*.
„A helyes tlttginU gyakorlati alkalmazási"
dnnnel .szerdán este Bruok liyörgy. a I-\'émárii-, Fegyver- és Gépgyár III. cégvezetője tartott előadást a. Villamos bél keretén belül. Az Iparoskör bajai-mus terme az egész délután, sót még ette is szüntelenül szakadó,eső tllcwÉzJ zsúfolásig megleli érdeklődő . közönséggel. Ez mindeneseire bizonysága annak, hogy városunk kózóusége Hívesen fogadja a technikai újdonságokat, .rpellyel a Vill%tps hét a nagyközönségei meglepte, A szerda eatáro hirdelelt előadás elé U várakozással tekiulutl a kózóflség. Bruck György nagy hozzáértéssel és alapos felkészültséggel tartott előadása valóban gyakori. 11 utmulatáaxU szolgált a lakú-szobák világító testeinek és osillár-Jitinak ktválasstásáaáU EMMáaa során saemléUelflen fejtegette, hogy a póltí-rok kiválasztásánál a szépésreti aaem-poutok mellett a fényíuchmkai k ti-. gyel«nbe koll >,venni, nSWt cuel nem csak szeműnket óvjnk, n?fflrcsak jobb látást biztosítunk ottboAunk különböző helyiségeiben, hanem a helyes csillár ia^válaidásával,hoss»u évekre gazdaságossá la teltük világítási kéltségeinket. Nagyszámú hallgatóságát gondolatban végigvezette ejy polgári lakás ósszes helyiségván eliaagy*-rázva, hogy az egyes szobákban éa mellékhelyilégekben milyen atak\\i, kivitelű világító.testekéi, tanáooa ajjuü. maznL . I
A mindvégig nagy fleiitnaiMl. ttítf hallgatott értákos előadást a, kósMs4g hálás tapssal jutalmazta, (!)
— (Katonai Iguolvlnyl lapok) ttvetele)
Azok a katonavtsett 22—50 éves ma gy.\'r állampolgár fétfiAit, Mt l l«l>n sltctt kaua.1. sulgáMM MHUát magá«cét«, igwalfeokr. awlgitó Ije-ménykóféf4 igazotytayi Ifpjil qjij nem K-ndelkeznek, azók átvétele oél-jából a lakóhelyük szerint; Illetéke, járási IllstTC vávoai ^nwáoai U-
hó lő-lg vasárnap és ünnepnap kiw-telével^ bánn(ely napom a dé\'c^tH
ZALAI KÖZLÖNY.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 11 gyermek született, ö fiu és 2 leány: Kovács Kálmán napszámos és Pozsgal Máriának rk. fia, Sümegi Gyula asztalos segéd és Csík Zsófiának rk. leánya, Wolf Mihály bádogos és szerelő mester és Stcincr Ilonának Izr. fia, Takács Elemér házmester és Takács Arankának ág. cv. fia, Schmlcd János földműves és CzlmmertoPnn Borbálának rk. fia, Vild Ferenc napszámos és Magyar Annának rk. fia, Nagy István urad. cseléd és I^csó Rozáliának rk. fia, Botos József Máv. fütó és Vadász Ágnesnek, rk. leánya, Horváth Károly szobaféstő segéd és Botos Adélnak rk. Ha. Házasságon kívül született 2 fiu. — Halálozás 11 esetben: Vórós József cement munkás rk. §1 éves, Kocsis Ilona tanuló ref. 10 éves, özv. Pál Gyuláné CzingI Terézia rk. 78 éves, Sommer Ede szállító Izr. 59 éves, özv. Hura Károlyné Burka Anna városi szegény rk. 62 éves, Szabó József magánzó rk. 82 éves, Llcbel Mátyás téglagyári munkás rk. 62 éves, Leltang György mészáros mester rk. 57 éves, Horváth Jánosné Hajmás Julianna rk. 51 éves (Oroszlony), Lakatos Rozália rk. 19 éves (Semjénháza), Laki Sándor városi szegény rk. 73 éves. — Házasságot kötött 2 pár: Cserián Károly napszámos rk. és Borbély Rozália rk* Erdélyi István földművek rk. és Török Irén rk.
- K1CH ágyteritők, függönyök, vlt-rázsok gyönyörű mintákban 8ohlltznél.
— (Megtámadta m kan)
Peti István 16 éves galamboki fiu hozzátartozóival künn tartózkodott legelőn, amikor az egyik kon fel-dühödött, megtámadta és feldöntötte Petit, akinek jobb lapockáját és jobb combját felhasította. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőkért telefonáltak, akik az első segélynyújtás tdán beszállítottak a nagyka-nizsal közkórházba.
— (Zenekari próba)
Ma, csütörtök este 9 órakor az Iro-dalml és Művészeti Kör zenekara próbát tart. (:)
— Ha fogainak xmaiacát
kímélni akarja, ngy, hogy fogai mégis fényesen fehérek maradjanak, csakis Odol fogpépet használjon Az Odol fogpép a legfinomabb anyagokból kéezűl, tehát nem sérti fogainak zománcát és mégis biztos slkarrql tisztítja fogalt
— (A váci klr. oraz. alketnéma (Internátus) intézetbe
az 1987-38. évi iskolai évre szeptemberre fölvételt nyerhelnek az óvodai tagozatba 4-0, az előkészítő osztályba 6-8, az í. osztályba 7-10 éves oly siketnéma gyermekek (vagyontalanok ingyenesen, a többek havi 48. 24, 12, 6 vagy havi 3 jiengö tartásdíj ltozzájárulás fizetése mellett), akiknek a sikelségen kivül mty testi vagy szellemi fogyatékosságuk nincsen. Normális eszű halló-némák is fölvétetnek. Közelebbi felvilágosítással s a fölvételhez szükséges nyomtatványokkal (bélyeg beküldése mellett) készséggel szolgál az intézet igazgatósága; Vác, Konstantin-tér 6. szám.
- Férfi , ákban Seb
- Saját érdekében és őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Koputela Batorárahés Cnl -BbnUr-klát-
Uubát megtekinti, vételkényszer nélkül.
— Ka»«»«bb inkát kell \' x
csináltatni, ha a szövet si(ngyapju-ból készült.\'.A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XC, Lenke-ut 117. Kérje a
szövetminták.,költségmentes elküldését.
- IMlyeggyIJtfk találkeaj.) Hétfőn délután 8-tói 8-tg a Pannónia kát* kla-
termében.
1987. április 16.
FIGYELEM II
Ha nem jól lát, JBjJffn hozzám I Én találok az ön szeméhez is megfelelő szemüveget. — Üzletemben a legtökéletesebben felszereli optikai raktár és modern Javltö műhely. Szemüvegeket orvosi receptre le készítek.
Azonkívül raktáron tartom az összes márkás kar-, zseb-, ébresztő-és fali-órákat. Arany és ezQst ékszerárak, ezflst és alpacca cigaretta tárcák, Berndorfl evőeszközök és dísztárgyak.
Szakmába vágó összes Javlláso- 8zlvea pártfogást kér kat a legjobban készítem. FENYVESI GYÖRGY
Fö-ut 10.\'<Dobro»lt»-há«)
órás- és tzakláttxerísi-m
Havi 30 fillérért
150 pengő temetkezési és 250 pengő balesetbiztosítást ad minden előfizetőjének
Több előfizetőnk sürgetéséi. egy nagyszabású csoporton biztosítás akció előnyeiben óhajtjuk résresl feni a Zalai Közltay minden előfl-
a Zalai K5zl6ny
zetőjét. Minden egyes előfizetőnket, aki Jelentkezik ■ kedvezmény Igény-bevételére,
biztosítjuk 150 pengő temetkezési segélyre, egyben 250 pengőre baleset ellen.
nélkül, azonnal és közvetlenül kl fizeti.
Az előfizető, aki akár a ktadóhiv* tálban, akár a Za\'ai Közlönynek e célból megbízott jelentkezés-gyüj-tőinél bejelenti a biztosítási akció-ban való részvételi szándékát,
Az elöfiwtő ezt a biztosítást vagy saját személyére vagy pedig család jának valamelyik tagjára vebetl Igénybe. A biztosított személy el. halálozása vagy balesete esetén a biztosított összegeket a Zalai Kőz. löny minden bosszadiilrrtn. eljárás
havi 30 fillérért biztosítja magának, Illetve törvényes Örökösének a 150 pengő temetkezési és 250 pengő baleseti segélyösszeget.
Kérjük tehát előflretölnket, hogy önmaguk és c-saládjuk érdekéién jelentsék be a kiadóhivatalban vagy a lakásukon jelentkező megblaot-fáinknál a Zalai Közlöny csoportos biztosijában való részvételüket, nn nál is inkább, mert osoportob biz tosltásról lévén szó - a biztoálás létrejötte bizonyos számú jelentke-
zőhöz van kötve.
A jelen biztosítási akciónk feltételei mindéit eddigi hasonlónál elő-nyösebbek és biztonságukért az egyik legkitűnőbb nevű intézet: a Magyar elet- fs Járadékbiztosító Intézet garantál.
Esetleg kívánt toválibi felvilágosítással a kiadóhivatal szolgál.
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngrass-keverék • Pázsltkeverék árnyékos helyre Pázsllkeverék napos helyre legmegbízhatóbban és legolcsóbban
HIRBCH És SZEaÖ oégnél kapható.
\' kl^lfc™
2-10 P-ért vettem a fólliterea hfipalaokot
SZABÓ ANTAL aportUzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
APRÓHIRDETÉSEK
Aprrtnlr.fléi .11. ..ilm.p .1 Onn.nni. 10 uól.
80 Hllíf, mind.,, lor.bbl .ió ű llll.r. liélkflin.p
10 uöl, M 1111.r, inln.en lov.bbl lló « llll.r.
Jlatál.xlt, léisutót, modern, u] áramvonalasat, szolid áibin bárhova, Kaul-mann Manónál rendeljen. — Telelonállo-mii 2-22.
Találtat.!! egy rellkut pénitartaloin-mal. Igazolt tulajdonosa álvehtll tl|. Péter-mann Józset TlrágSiletábcn.
■••raaaák me£Óvá»át vállil|a Löbl • da képesített azttcameslei, Fó ut 8. Telelonhíváa 531. 1019
Májua 1 re u.h.l.é.jl
Unger, Hotlby Miklósul 19.
Egy komplett bálóuobs ás kél szekrény eladó. r..f4, Horthy Miklós- éa Szent Imre herceg-u. tarok.
Magán... hölgynek egy szépen bu-orozott szoba kiadó? Cini a kiadóban. 1090
Jóházból TSió tln laaei lik. Kiastz azaM, Sugár-nt 18.
lelréle-10W
10 éves kisleányom nullá Iá családból való l.áaft keresek, kl a báltaríá.ban Is segítene. 1989
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági Rt. Oulcnben: Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó : Z.I.I Károly, interurbán teleion: Nagykanizsa 78. szám
Haastkk.saároas kszaás alöljáráságátél.
428/1937. szám.
Hirdetmény.
Homokkomárom község halárában gyakorolható vadászati jog Homokkomáromban a községházánál 1937. április 29-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen 1937. augusztus 1-töl 1943. jullus 31-ig terjedő hal évre bérbe fog adatni?
Árverési feltételek Hosszúvölgyön a körjegyzői irodában megtekinthetők.
Homokkomárom, 1937. április 1. CxtlnUnUs.k. Oilgánr Fereao s. k. községi bíró. körjegyző. _/_
Kerti fózelékmagwak, wirAgmagvak, PA«aüt-fO magvak, Pétl-.ó műtrágya,
FBTOH — PEHK
Histter-féle olajpogé-
oaa kaverék, QyOmBIoafa-videlmi-azerek
Beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya, növény védelmlsze-rek, gép, isik, slb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
IA bíróság mellett.)
a I
ALAI KÖZLÖNY
boritat
. ZALAI KÖZLÖNY
--------_,....,,..,miiu IcgKeilt-
Rt. Nye^s «s wtojsá w- MM],M ,\'
htrdríöinél vdtdrolnaM /
I tárolfcj
77* Évfolyam 86. szitn
Nagykanizsa, 1937. április 17 szombat
Ara 12 fllL
zalai közlöny

; minden liHköuwp déluUu,
r»Utl KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Hlóllieteal ári: eny bóra I pengő 40 Hllír. S.erieiilőaijl ii kiadóhivatalt telefon: 78. aa.
Vité* Tabajdy Kálmán elnöklete alatt újból megindul a Nemzeti Egység munkája Zalavármegyében
yjítZA?ríf Te,ekl ."Í\'í *öl«P*n nyilatkozata az elnöki tisztség betöltéséről és a meginduló szervezési munkáról - Az uj elnök munka-
programja
A Nemzeti Egység munkája a tavasz folyamán országosan megindul. Zalavármcgyében amunknvitéz Tabajdy Kálmán ny. á. gyalogsági tábornok, hahóit földbirtokos, )\\1 újonnan kinevezőit Vármegye^, NEP-elnök irányítása mellett fog megindulni a közeljövöben.
Vitéz Teleki Béla gróf, Znlavár megye főispánja, nz elnöki tisztség betöltéséről és a meginduló szervezési munkáról a következőképpen nyilatkozott:
- A miniszterelnök ur ós az országos pártvezetőség intenciójával és állásfoglalásával egyetértőleg, felkérésemre vitéz Tabajdy Kálmán őnagymléltósága .vállalta a \'Zalavármegye Nemzeti Egysége elnöki lisztét.
- Ebből az alkaloWból megelégedésemnek és örömemnek adok kifejezési és elsősorban köszönetemet nyilvánítom Tabajdy kegyelmes ur Iránt, hogy átérezve azt a felelősségei, amely ezzel a hivatással jár, korára való tekintet nélkül, mjnt aki izzó hazafiságtól verettetve, bátor katonaként küzdött a háborúban, ugyanolyan lelkesedéssel áll azok közé, akik a békés építő munkát kívánják ebben az országban szolgálni és e munkában a vezetési átvenni. Bizunk abban, hogy az ő vezetése alatt - aki meggyőződésből és fenntartás nélkül híve a ko-
. moly és nem jelszavakon lovago\'ó, hanem céltudatosan dolgozó keresztény nemzeti és népies politikának - Zalavármegyében a Nemzeti Egységnek meginduló uj fellendülése minden vonatkozásban Zalamegye érdekeit fogja elsősorban elő mozdítani és a párt működésével kl fogja venni részét abban a komoly, országépitő és nemzetmentő munkából, amelyet Darányi Kálmán miniszterelnök úrral az élen a kori-mány minden magyar érdek szempontjából a legnemesebb szándékoktól vezetve végez.
- A Nemzeti Egység szervezetei és mindazok, akik velünk együll éreznek és a mai szélsőséges jelszavaktól hangos közéletben átérzik a magyarság sorsának rendkívüli komolyságát, jö jenek és csatlakozónak ehhez a táborhoz-
- Tabajdy Kálmán önagyméHó\' sága személyében olyan férll kezében van a vezetés letéve, akinek jel leme, lapaszlalata és komoly meggyőződése mindenkiben a legnagyobb megnyugvást és bizalmat keltheti. ,
A Zalai Közlöny munkalársa felkereste viléz Tabajdy Kálmánt, fagy nyilatkozzék programjáról- Az
uj elnök a következőleg nyilatkozóit :
- Szívesen állítom csekély erőimet a Nemzeti Egység szolgálatába, mert meggyőződésem, hogy nem/elünk jelene és jövője szükségessé teszi a hazaliasan gondolkozó em-
berek tömörülését- Ha egy táborban egyesülünk, meg fojgunk birkózni a ma és a jövő súlyos feladataival, de ha széthúzunk, kockáztatjuk a minden magyar ember állal óhajtott békés munka eredményeit. Az egy táborban egyesü-
lés felfogásom szerint nem zárja kl, sőt könnyebben lehetővé teszi egymás meggyőzését és igy bárki részéről jövö, értékes gondolatok és életre való javaslatok nemzetink üdvét szolgáló megvalósítását. Módot kívánok keresni arra, hogy megyénk lakosságánnk minden rétegében további híveket szerezzek pártunknak és céljaink mellé hangoljam azokat is, akik eddig más utakon keresték az ország boldogulásának lehetőségeit. I
— Szándékaimnak a vármegye egész közönsége részéről jólndulatu megítélését kérem és kívánom, hogy Isten áldása legyen szerény mun* kánkon.
Komoly válság felé sodródik Románia Miklós herceg rangfosztása miatt
London, április 1Q A Daily Telegraph bukaresll levelezője szerint a román királyi családban kitört testvérharc kb-moly válságba sodorta az .országot. A helyzet egyre válságosabb lesz-Canlaeuaeno tábornagy, a Vasgár-da vezérei pártját nagygyűlésre hlvla össze, amelyen igen éleshan-gu beszédet mondoít a király ellen. A Vasgárda vezére hangoztat\'n,. hogy a király elhalálozása súlyosan veszélyezteti az ország érdekelt. A Vasgárda ennek megfelelően ultimátumot terjesztett Károly király és Talarescu miniszterelnök elé-
- A király egykor támogatott bennünket, - mondotta a Vasgárda vezére - de most mevonta tőlünk kegyeit. Harcot hirdetünk ellene és
nyíltan megmondjuk, hogy ha Miklós heroeget számzüzik, ez a harc kegyetlen és irtózatos lesz.
Beszédét Igy feJezAe be: fcljen Heléna királyi é* éljen Mik\'ós herceg !
Ismeretes ugyanis, hogy Helena királyné a király különváltim élő felesége, akit hivatalosan csak a hercegnői cim illet meg, Miklós herceget\' pedig a cimfosztó rendelet óla még az sem-
A Vasgárda elhatározta, hogy Iá-mogalnl fogja Maniu Gyulái, ha melléjük áll és együttes harcot indítanak a király és Lupescuné asz-szony ellen. I
Az eseményeket román politikai, udvari és kgrmány körökben nagy aggodalominal figyelik, miután eaí
komoly ,válságba sodorhatja R</\' mánlát.
A Vasgárda küldöttsége a határozatot Miklós herceggel is akarta tudatni, a herceg kastélyát körül vevöN rendőrség azonban megakadályozta, hogy a küldöttség Miklós elé járulhasson.
Mégis külföldre megy Miklós herceg ?!
Bukarest, április 16 Bukaresti politikai körökben ugy tudják, hogy Miklós herceg Olaszországban fog letelepedik Állítólag még ma elutazik Romániából és feleségével Budapesten találkozik az éjszaka.
Napi 200.000 kfibmétar matán- és szén-J savgáz litkón
A fúrás 1300 méteren hozta meg az első jelentős eredményt
A szentadorjáni (lispel) mélyfúrások ere\'dmfényci nagy örömmel Ijöl-tötték el Nagykanizsát és a környéket és nem is gondoltunk már arra, hogy az Inkeantaifa mellett folyó fúrás is komoly enedményre vezet. Most a közeli Inkéről is ujabb nagyobb eredményt Jelentenek.
Az European Gas & Electric Oom-pany, mint ismeretes, már a negyedik helyen kezdett fúrásba Dunántúlon. Inkén eddig, bár a legújabb\' eszközökét és módszereket alkalmait ák, némi melegvíznél és gáznyomoknál egyebet alig találtak. A vállalat - mint azt annak idején
megirla a Zalai Közlöny - már többször foglalkozott azzal a terv-1 vei, hogy a fúrást beszünteti, de mindig akadt valami biztató remény.
Mosl az 1300 méter körüli homok réteget vizsgálták meg, amikor váratlanul nagyobb mennyiségű gáz tört fel. Az első jelentések szerint a gáz napi mennyisége kb- 200.000 köbméternek felel meg. A jeleli szerlnl a feltörő gáz nagyrésze szénsavgázból áll. A; #áz vizsgálata még folyamatban van, j\\Z eddigi jelentések szerint a gáz mintegy 60 százaléka szénsavgáz, 30 százaléka
pedig metán.
Valószínűnek tartjók, hogy a szénsiavgáz -kiszabadulván, ennekí mennyisége csökken, a metángázhozam pedig emelkedni fog. Nem valószínűtlen, hogy a gázTeltörés-után m*»t már megjelenik az olaj is, ezekre a kérdésekie azonban csak a követkjező napok hoznak felvilágosítást. C
Bizonyosra veszik azonban, hogy a szentadorjáni nagy eredmény után most már az Inkei fúrás sem lesz eredménytelen és az további komoly reményekre biztat.
iAfc/U SMLONY
Ideges emberek gyomor- és bélbajárukl rengíllzés elő I lé\'pohlr természetes .t-\'erenc JOisel" ktie-illvli kissé felmelegítve Igen kellemes báilsxer, amely ■ széiletétet elrendeli, ti emésztési elOmozditja és ai egén anyagcseréi jólékonyan be-lolyásolja. Az orvosok ajinl|ák.
A vihar slslllissilttt ■ Dunán agy góxkolrót ■agényaégéwal egyOtt
Az óriási ereJO orkán miatt a hajózást la kellett állítani. \\A Sze rémségben és a Bánálbun 24 órás vihar dult. Husonló erejű vihar, mór hosszú évek óla nem volt a környéken* ugy. hogy a Dunán, Tiszán és a Béga-csatornán a hnjór forgalmat teljesen le kellett áUl-tanl. , , !
Zimonynál a Duna közepén horgonyzó egyik gőzkoliól a vihar leszakította láncairól & elsülyeszk-t-te. A gözkotiHn 16 fónyl legénység volt, továbbá a gőzösön volt látogatóban egy vasutas feleségével éa két kis gyermekével. A legénység a családdal együtt a sülyedó hajón veszett, Igy a halálos áldozatuk száma 20. II,
fó blrek a nagyvilágból
Josloh Stamp, az Angpl Bank igazgatója, Anglia vezető közgazdasági szakértőjének londoni előadásából :
- Minden Jel arra mutat, hogy a világkereskedelem nagy fellendülésének előestéjén állunk. i .. i •
A világ földalatti vasúti kocsi-rendelésének rekordját London ül-lltotu lel : - 76 millió pengőért 760 kocsit rendelt a birminghamiivagosa gyárból.
Mágncson egy hét alatt IS pár
kötött házasságot.

Kedvező Budapest 1936 évi nóp-szaponodása. A születések százna több, a halálozásoké kevesebb, mint tui előző évben volt.
:i; . . i i •
A betiltott nagyváradi Magyar, Lapok megjelenéséi újra engedélyezték.

Az elmúlt 3 hónap alatt Budapesten 47 millió i>engő adó folyt be, 1.4 mllllSval több. mint tavaly ugyanebben M időben.
,\'i I í I ir-» H.; Ili
Budapesten 1200 barakk-lakást le bontanak, Ezek helyébe a főváros 1000 uj szükséglakást épít 240 már elkészült, 600 augusztusra lesz készen. 1 ,
A Mflgynr Statisztika Évkönyvéből: - l .
1986-ben Magyarország 4320 vágóhldján 24 millió állatot vágtak le. Ez felülmulta az előző 10 esztendő állagus forgalmát. A vágóhidak száma 12 év alatt 8022-ről 4820-ra emelkedett.
I * ■
Chamberlain kincstári kancellárnak egy interpellációra adott válaszéból : - Nem kívánatos a beavatkozás a
javuló gacdasági irányzatba •
Baranya vámügyében márehis-ban 2 6 százalékkal több adó folyt be, mint tavaly ilyenkor
Nagykanizsa város képviselőtestülete táviratilag üdvözölte Széli József belflgymlnisztert
A város rendkívüli közgyűlése — A képviselőtestület kegyelettel adózott báró Wlasslts Gyula emlékének — A Telsőlempiom mellől végre eltűnik a mérlegház — A Kinizsi-és Arany János-utcai háztulajdonosok részletekben fizethetik a csatornabekapcsolás költségeit
megállapítását kéri; a közgyűlés elutasította- Megszavazták a várpp felméréséhez szükséges kb. 4600 P költséget, a irályét a város előlegez-Aradi Antal a felmérések szükségességét hangoztatja, amikor Szabó Gyula közbeszól:
— Elfogadtuk mór, magyar test vér !í Ne Ismételjen, unalmas ,lesz I yVnidi Antal: Magyar testvér ,igy, magyar teslvér ugy, ez képviselőtestületi ülés, tessék meghallgatni ha unalmas. elmehet sétálni I
Aradi derültség és helyeslés közben folytatja felszólalását. A javus-latot elfogadják.
Megszavazták a zeneiskola fáskamrájának fhangivc«f3nyU;remnjft való átalakítását. Ecélru tfXX) pengőt előlegez a váfos u rendelkezési alapból. A jíulluszminis/Xcrium évi 300 pengőt ad e célra.
A bakónaki hősök emlékművére 600 pengős hozzájárulást szavazlak meg. (
A Pivári-utcal árkot bekötik a Principálisba, mert a vlz a kertekbe folyik és nagy károkat okoz. A Huszti-tér, 3-, 4. és 5. szl \'ingatlanok kertjét a leventék és lparoslf-jak játszóteréül bérbeadják P. Horváth Athanázuak.
A behajthatatlanná vált . borfogyasztási és egyéb udók törlésénél volt ezután c$ak kisebb érdeklődés.
A polgármester megnyugtató válasza után törlik a hátralékokat-
A rendkívüli, de csendes ülés negyed 7-kor már véget is ért.
Egyhangú, csendes közgyűlést tartott Nagykanizsa város képviselő testülete csütörtökén délután 4 órakor a kistanácsteremben, dr. Krátky István polgármester elnökletével.
Napirend előtti felsZóful&s nem volt. Krátky István polgáulmester kegyeletes szavakkal emlékezett meg báró Wlasslts Gyuláról, amit a közgyűlés állva hallgatott végig. Javaslatára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy táviratban üdvözli az uj belügyminisztert : Széli Józsefet.
A tárgysorozat egyes pontjai gyorsan,\' minden hozzászólás nélkül peregtek le. Módosították a felső-keresk. Iskola szervezeti szabály-zutát és megállapították a ^gimná-zlumi beirulási dijakat, illetve csak összhangba hozták u valósággal : mindkét iskolánál a már eddig is szedett dljakut foglalták Írásba.
Megszavazták u mérlegház áthe-helyezésére szükséges 4000 pengőt-A Kossulh-térre kerül a mérlegház. \' A Wlasslts Gyula-utcából nyjUó névtelen utcát vízvezetékkel és csatornával látják el ós u munkát azonnal megkezdik. A Kinizsi- és Arany János-utcákban a háztulajdonosok\' nuk megadta a közgyűlés u részletfizetési kedvezményt, igy u vizyizp-ték és csatornabekapcsolás kéltségeit 7-10 pengős havi részetekben livihetik <
Dr. FodKV Aladár kórelmét, a-melyben nyugllletmönyének újból*
Befejeződött a légvédelmi tanfolyam
Bremser Gusztáv testnevelési tanácsnok előadása
Csütörtök délután fejeződött be a Nép-moziban a meghívottak részére való légvédelmi tanfolyam. Az utolsó nap előadója Bramer üusztúv testnevelési tanácsnok volt, aki a töle megszokott alapossággal, foglalkozott a kérdéssel. Előadásának tárgya rend-
kívül fontos és mélyreható volt ós szorosan összefüggött az előző előadók szakelőadásaival. Hogyan kell. az lílu magyarságot az iskolákban már kioktatni és rászoktatni a légvédelemi re. Miről oktassa a tjanltó, m tanár növendékeit a légoltaloaúnal kapcsolat-
VÉPOSi Mosgé. Q»W»H«kUI wnaémnplg. 1 VtMg.ik.r I - Bwtapnttal •gyldöbsn I
BERT-
pé^Qjfycgtya
i»31. április 11
I RENDEZTE : CUKOR OYÖRGY
L10NE t QAMYMORE-EU5A0ETH AUAN-JÜSIE RALPH
ban, hogy nonreetl, védelmi és egész-ségügyi szemi>ontból majd meg tudja állani helyét, ha arra jyjükség lesz. A legrészletesebben és alaposággal kidolgozott légvédelmi tanterv, amit az év bizonyos óráiban tanítónak, tanár, nak egyaránt tanítania kell Ugy az egyes szaktanároknak, mint a testnevelési tanároknak. Mindenekelőtt meg kell a növendékekkel iwnertetni a földrajzi lielyzelct. A szomszéd államokat. Trianoni kérdést. A légitámadás lehetőségeit. A környező államok légi felkészültségét. A támadások egyéni és tömeg oltalmát, elhárítását. A jelző szolgálatot gyakorlatilag is alkalmazni. A védekezés módjait ismertetni: burkolás, elsötétítés stb., hogy mtár a gyermekek, az ifjúság kellőleg fel tegyen készülve és kioktatva a légoltalom rendkívül fontos feladatára, a melytől vagyonunk, munkánk, életünk függ.
Különös feladatául kötötte az oktatóknak, liogy " kishitflségtől mentesítsék növendékeiket és rajtuk keres-tül a ]H)lgári társadalmat A kishitűség végzetessé válhalik. Kimondja nyíltan: készüljünk fel az esetleges légi látna-dásokra és azok elháritásáral Az óvó-hely mindenkor készen álljon, megfelelően berendezve. A polgári légvédelem szerveinek minden egyes tagja legyen azzal tisztábban, hogy ahogy a harctéren a katona védi hazüját, ugyanolyan munkát végeznek ők ls a |K)lgári légvédelemnél. Védik\'a hazát, a családot, az otthont, a munkát, a keresetet. Részletesen kioktatja hall-galóságál, hogyan kell viselkedni gáztámadás esetén. Nem szabad az aggokat és l>elegeket sorsakra hagyni, hanem őket is kell kimenteni A jövő háborúja sokkalta nagyobbra fog kialakulni, mint amilyenre akkuit a világháború és pedig s hudiszerek, gázok, stb. tökéletesítése folytán. fis a harctéren való tartózkodás egy csöppet sem lesz veszélyesebb, mint városban, vagy haláraiéul! zónában. Azért hazafias ós becsületbeli kötelessége mindm magyarnak, nemre való tekintettel hogy a légolialora-ból kivegye részét. A szükséges intézkedések már rövidesen megtörténnek. Majd Bremser tanácsnok megköszönte az előadóknak lelkes és ön-eetlcn munkásságát és befejezte a tanfolyamot. s
A legnagyobb elismerés hangján kell megemlékeznünk az előadás után következő vetített szemléltető képekről, amelyek a légoltalom szükségességét a (maga teljes komorságában és hord-erejében mutálták be és amelyek nagy. ban fognak liozzájárulni ahhoz, hogy a nagykanizsai polgárság egyetn&erkéut ott legyen egyéni, mint anyagi áldo. zuthozatalával ha erre szükség lesz és a magyar lioza,\' a kicsi meghitt otthon, a szeretett család védelmi a légoltalmi szolgálatra szólítja.
Nagykanizsa határváros hazafias közönsége ott lesz, ha erre a pjagyar becsület, a magyar szive és tiszta magyar lelkülete parancsszavát hal-latja.
, Zivatar!
KMtdáaok kezdete hétköznapokon 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 ómkor. Iwésa ksl|érak I
Prognózis; A szól gyengülése, nyugat felöl ujabb felhősödés, több helyen esd, néhol zlva-tar, főként nyugaton ; és tankon. A hőmérséklet alig változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai niegtlgyeléállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegtlap este 9-kor: + 126, ma reggeli+l 10 délben:+1S0.
Csapadék: 0-8
— Vl.k.tl.n (fcfi- U l6I minden nagyságban nagyon btcsón kaphatók flchOtanél.
1937 tprill* 17.
ZALAI KÖZLÖNY,
II mindent veszítenek el Nagykanizsán ?
Talált tárgyaknál az a törvényes álláspont, hogy ha valaki 8 napon belül a talált tárgyat nem szolgáltatja be, az büntetendő cselekményt követett el. _
Nagykanizsán a rendőrség bün-Ugyi osztálya kezeli a talált\' és beszolgáltatott tárgyakat. Itt egy évig és egy napig Marádnak azok őrizetben, azután - amennyiben tulajdonosuk nem jelentkezik és a megtaláló bejelenti igényét az általa talált tárgyra - az a megtaláló birtokába megy át. De túlnyomó részben a megtaláló nem . tart Igényi az általa ta\'á\'t és beszolgáltatott tárgyakra. Pedig olykor van köztük értékes is.
Legérdekesebb, hogy a valóban becsületes megtalálók legnagyobb része szegény Cmber. Van eset, hogy 1, 5, 10, 20, 50 pengős pénzdarabokat ls beszolgáltattak a rendőrségre. De van a talált tárgyak között 10 literes h«rdó, amelyet valószínűleg .valami »Jíug« \\guritr hatott félre az ellenőr elöl. Van auló lökhárító, kocsitengely, fegyverek, kések, kötelek!, stb. ,Igen sok a szemüveg, nemkülönben a pénztárcák- Találtak kerékpárokat, kerékpáralkatrészeket, rendkívül «ok kulcsot, elég gyakori az ékszer, karkötő, fülbevaló, láncok, több pecsétgyűrű. Ka(dkagyüi<ü az tel-mult évben nem került a rendőrségre.
Sok a talált Irat, főleg a marhalevél, még több a kesztyű, esernyő, sélabtít. Egy megzavart öngyilkosjelölt által eldobott mércgpasztlllát is őriz a rendőrség. Mikori az egy év és egy napi határidő lejár, el-; árverezik a talált ingóságokat, amelyekért nem Jelentkezik senki.
A talált tárgyak rendőrségi rjik. tára egy egész kis üzletre való raktár, amelyben az aranygyűrűtől a fej kendőig és 6-darabos virőgváza garnitúráig mindent lehet találni-.."
Nagyon érdekes, hogy csak kevesen jelentkéznek azok közül a rendőrségen, akiknek valamijük elveszett. Pedig edetfg, akik a rendőrségen Jelentkeztek, nagyobb\'ára visszakapták teljesen elveszettnek hitt értékeiket-
h
Vasárnap a Barcsi IOK és Dombovári VOGE II. játszik Nagykanizsán
Kettős bajnoki mérkőzés színhelye lesz .vasárnap a Zripyl pálya. A barcsi IOK lesz az NTE ellenfele fól 5 órakor. Epe a mérkőzés reváns Jellegű. Az ősszel Barcson az NTE csak 1 :1 arányú döntetlent tudott elérni, tavasszal pedig 4 :3 arányban legyőzte a Zrínyit. Eredményei alapján tehát nagyon uoeg kell küzdeni a győzelemért. Játékvezető Csík Pécs. Qlőtto fél 3 órakor Dombóvári VOGE II.—NTE II. (II. oszt, bajnoki mérkőzés lesz. Játékvezető Izsák. {:)
Kerületi program
A Zrínyi nehéz feladat előtt áll Pécsett a PAC ellen.
Kaposvárott a Turul-PVSK, Pécsett PEAC—PBTC, Zsolnai—KRAC mérkőzések kerülnek lebonyolításra. (:)
Szemesnél kisiklott a nagykanizsai tehervonat
A gyorsvonat utasai átszállással folytathatták csak ut|ukat
Rövid ideig tartó, \'kellemetlen\' forgalmi zavar történt tegnap Szemes állomás alatt- Ugyanis a Székesfehérvárról Nagykanizsáig induló tehervonat eddig még meg nem állapilhíitó módon \'kisiklottf Mialatt a vasutasok a szerelvény utjának újra való folytatását lehelövé tették, odaérkezett a budapesti gyorsvonat, melynek utasai csak átszállással folytathatták tovább ut-juknt Nagykanizsára. Ugy, hogy a gyorsvonat utasul több mint egy
órai késéssel érkeztek csak meg Nagykanizsám-
Időközben a műszaki munkásság helyreállította a hibát és a tehervonat folytattu útját Kanizsa felé. A kisiklás ügyében a vasút megindította a vizsgálatot.
Pénteken délelölt a rendes for-1 galom helyreállt- A kisiklást egy válló okozta, amelyet az előbb áthaladt vonat felvágott maga után. Emberéletben kár nem esett.
Somogyszentmiklós mellett a vonat elé ugrott egy liszói gazda
Ma hajnalban a trieszti gyorsvonat Somogyszcntmiklósnál elgázolt egy emberi, aki külseje után i\'.élve földműves osztályhoz tartozott. Jelentették az esetet a csendőrségnek, akik kiszálltak a helyszínre. Megállapítást nyert, hogy a súlyosan sérüli ember Gerlcs Imnc 28 éves liszói földműves, aki élei veszélyes
sérüléseket szenvedett. Beszállították a kanizsai kórházba, azonban nem lehetett kihallgatni, mert még mindig eszméletlen. Hozzátartozói állandóan ott vannak betegágya melleit. A vizsgálat valószínűsíti; hogy Gerlcs a vonat elé ugrott öngyilkossági szándékból.
32 kötetes kanizsai plakát- és újság-gyűjtemény Ferenc Ferdinánd meggyilkolásától IV. Károly haláláig
Egy köztiszteletben álló nagykanizsai tanár-ember birtokában érdekes gyűjtemény He bukkantunk". Kemény táblákba, kölött 32 halalmas kötet, embermagasságú oszlopban. A kötetekben régi újságok, plakátok, nyomtatványok, a melyek ma már {mind csak muzeumokban, legtöbbjük, talán csak Budapesten a Nentzeti Muzfcumban található még- 1
Ferenc Ferdinánd trónört&Mös meggyilkolásától a vörös hadsereg felállltásóig, tehát 1914 junius 28-tói 1919 március 25-ig nincs olyan eseménye Magyarorszőgnak, amelyet ebben a gyűjteményben az akkori lap|>éldányokban ne olvashatnánk. Az újságok különfélék, de mindennapról van legalább ,egyo fontosabb eseményeknél töbí) is-
Legértékesebb, mert legritkábban található része a gyűjtemény* nek a vörös diktatúra újságjainak kötete. A Vöriös Újság, a,Virradat, a Tanácsköztársaság, a Népszava, a Budapesti Közlöny, majd a diktatúra összeomlása u!án"a nemzeti kormányok uj lapjai, az Esli Hirek, a Szózat, 8tb.
A háborús plakátok és nyomtat-ványok gyűjteménye Ferenc József nek Népeimhez kezdelü első plakátjával kezdődik, amelyben vaz ősz király bejelentette a hábtoru meg-
indítását. Ettől kezdve megelevenedik előttünk a világháború keserves évelnek sora, mozgósítás, sorozás, bevonulás, a tábori posta, a hadifogoly-kezelés hirdetményei, cirill-betüsek, magyarok, németek. Azután a magángazdaság itthoni háborúja : élelmi és egyéb készletek bejelehtése, rek\'virálása, meneküllek sorsának elrendezése, felmentettek névjegyzéke, - hadikölcsön plakátok, vásárlási Igazolványok, őrlési jegyek, hadiscgély-hírdelWé-nyek, kémalháriló figyelmeztetés. Egy plakát : - tilos a húsvéti piros tojás- Adatgyűjtő lap az élelmiszer uzsorásokról. Statárium\'-hirMeO-mény... stb. Térképek a hadszínterekről, román és japán térképek. Sziries és figurális propaganda plakátok. Az összeomlás, az újra-épülés hirdetményei, falragaszai, emléklapjai. Háborús nóták. Európa térképe, amit össze kell rakni és kijön belőle Ferenc József ^ Vilmos császár arcképe. Nikita montenegrói király levélpapírja. Nyugatmagyarország felkelő-plakátjai, stb.
Ritka város Magyarországon, a hol ilyen gyűjteménnyel találkozni lehetne. Egész kortörténeti adathalmaz, ami érdemes arra, hogy csorbítatlanul megmaradjon.
zenzácló a Wollák-vendéglőben!
Szombattól — esténként
Réty Rózsi énekes diztz
Külföldi turnéja után legújabb magyar, francia és angol
nótákkal kedveskedik Igen tisztelt vendégeimnek. KltDnö zenei Hangulatos esték t Jól érzi magátI
Szíves plrlfogást kér WOLLAK JENŐ. vendéglős.
s
Rovatvezető: Dr. Déváin*, ErdSs B#»ko
Sok kicsi sokra megy ...
A ruhánk már megvan — sóhajtják az asszonyok, de hol vannak még a további hozzávalóságok, az apróságok, a kicsiségek, vagy az accessolrek, a hogy mondani szokás. Ez bizony felér egy egész kompié árával, ha .Komplettől. akarjuk kihozni.
Tetőtől talpig át kell alakulnunk egy színhez, mert csak így érhetjük el azt, hogy igazán elegánsak és jól öltözöttek legyünk.
Az idén rengoteg olyan apró újdonsággal örvendeztetlek meg bennünket a párisi dlvatkroátorok, amik már elevo kizárják azt, hogy n tavalyi legalább részben ls használhassuk.
így elsősorban a kalapokról keh szólnom. Az idén minden kalap lényegileg Imáa, mint u tavalyi. Elsősorban az egész lapos tetejű kalapok dominálnak, esetleg más színű szal-maszéllel, vagy i>edlg körűt felhajtott toml kalapok, hátul lelógó grongraín szalaggal. Láttam egy roppant elegáns hölgy fején egy igen érdekes kalapot: a tető fekete selyem volt, a háromujjnyi széles karima pedig vastag, rfles-kös sárga szalmából, hátul pedig egy mezei virág csokor foglalta el a fél , tarkót. Én nem mondom, szép az Idei divat, de végtére mégis csak kell la áInunk egy középutal. Vagy selyem, vagy szaima, vagy virág, do egyszerre mind a három, egy kicsit sok. A virágot\'. « kalapokon szinte tobzódnak, nemkfllónljen a különböző szalag ko-kárdák és nratinik. Már egyre több nagyobb szélű kalapot ls láthatunk, Ír* ez így fog menni, Júniusra már nem lehet a nőket látni a kalapkari-tniátói.
Na lazután itt vannak a sálak.\'Talán nem is kell külön kihangsúlyoznom, mert hiár Írtam egy párszor, hogy a sálak fantasztikus arányokat öltöttek. Az átmeneti kabátoklioz, a kosz. tümőkhöz, a Jumperszerü kosztüm ruhákhoz (ami a legújabb divat) minden egyeshez sálat mutatnak. A leg. különbözőbb színekben, lehet törökös, mintás, irott, figurális, muszlin, vagy selyem, vagy\' ritkaszövésü szövet is. Kinek mi tetszik. Ha nincs sál, nagyobb fajta Jókedvű zsebkendőt Is nyakunk köré csavarinthatunk.
A retikülökben a nagy lapos, sőt teljesen lapos formák Jöttek divatba, ami nagyon praktikus, meri nagyságánál fogva ala|>osan ki lehet tőntiii anélkül, hogy meglátszana, legfeljebb
Női és férfi
legdivatosabb kivitelben
13.-P,„
Esetleg 3 havi részletre
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlkléa-ut ,.
viselője érd a súlyát. Erek olyan alakúak, mint egy nagy ajánlott levél. A btunograinm rendszerint a bőrbe van nyomva. Kétszínű a legdivatosabb; Igy pótétkék a külseje, a bekfoje pedig piros bőr vagy fekete és halványkék, akinek milyen kompiéhoz kell.
Kesztyűkben sok változás nincs, ha-■atak áz\'níni, hofey Hz idén ismét felkapták a kézfejen csukódó fazonokat. Cipőben a színesek dominálnak, Így elsősorban a sötétkék olyan színnel .Mudlve, ({milyen a kabátunk, vagy
íSzái|dékosiip haavtain utoljára « gállérók, vngy\'^sllények cljvatját, l»mi sfiofén az ^áprósácoklioz tartozik. Á jnéllény és\' a gal érka, nemkülönben* a"" ma^setta qtyan praktikus valami, a^T egy égésién régi ruhát kfpes üjlá várázsoftl, ugy látszik trrro "ciak most Hitek\' rá a Mgyék, hicft •n dlválja\'az\' Idén mérhetetlen arányókat öltött Készíti* gfóAgrainból, zsor-záettböt, pikéből és - Irtokóból ezekft mlníktoféíe megoldásokban. Trarispí-•renttél egy kicsit felhagytak az Idén \'és ennek csak örülhetünk, mert kévé-sebb\'\'vasalásién fogy el háztartásunk-ban. Ugyanis a trflnspareutc csak ad-\'<llg volt szép, amíg fel nem vettük, (i nwllények mindenféle pa^tell 6* tarka színekből készülnek, ftnpriméből, pety-. tyes ós\' csikós anyagokból bubigallérral, vagy tnlagából masnira kötött záródással. A virágok is szerepelnek miül angol ruha dlsz»k. Egy fekete szövet-ruhának pl. az volt az érdekességé, hogy egy fehér apró virágokból összű-áUitott mellény díszítette. Hozzá egy fejtetőn -alig-alig ;áíló kalap illet hasonló viitág arragecocnltel
Most lessék . kiszorítani: mondjuk adva van egy sötétkék kompié, ahhoz kell egy uj sötétek antilop cjpő, fehér, sötétkék .bőrkesztyű, lapos sötétkék táska,\' sötétkék nyúlszőr kuláp ós egy róka, yagy néhány nerz de Jeg-•rosstabb esetben egy. sál. Ezek az «ap-róságok. nem testnek ki egy ruha árátt
K. L. Legjobban ajánlok egy nagyon szép fmnrimé koszlöraől eselleg olyan megoldással. hogy a sfoknva kálön legyen a kabátKl és ez alá külőnWző izlaü íhú\'ijzljn mellén) ké-kél vehet fel, apai illa\' változatosabbá lehjjil.\' De e RSlí kéli, hogy legyén egy elegáns kubátjn, áliár fekete, akár sí-létjék, fle rejlé|lci,al hossza legyen. Nagyon szép volna ,pl égy fehér rövid knfSlka ls ffrfiszaliással. £z /lllal két, \'gy angokMatB\' » egy franciásabb ósszeállitka Is lenne, .üdvözlet
jjtfazy. "A beküldött anyag nagyon elegáns lesz egy kőyetkéző fazonra elkészítve\': csínáltassa jmnperéseu, de íi|A\'hog/<l«l ne mci/ent egészen egv. Vádira a TjTliz, Tiabem coy ujlnylszé-■\'ttf fehér nlkéftl\' legyén Vígig elül, \'fcég\'át olthltoi Is a „szil paazpoll-Tvrv*. A "-fiyakoál olyjszosafi álljon fel a jjiké ás egy fehér virág tartsa össze. Sujáljából öv és a szoknva Ijdlg szúk, kiciit slicceit lehet, vagy WSfc vasalt berakásokkal ls kászitheU Üdvözlet.
Szép anzony. Estére kizárólag imp-rkné nagy ruhát\' ajánlok, boleróv\'al niély dekoltázzsal és sríg sioknyáliil. Trero muszáj aszályosnak lennie. A Jteekíra cwrarhat földig érö ela\'ő •ilnfi muszlin övet. Semmi straskot Jrt tegyen rá. üdvözlet.
^AlAIKflZLONV
A favágót agyonütötte a kidöntött fa a Fráterban
Murakereszturl cigányok nemrö-gen megvásárolták a hercegség tulajdonát képező práteri fákat kl" termelésre. A vásárló Otisóaüyör(i[y 49 éves murakereszturl cigány volt, aki családjával éri hozzá(artozó)val egyült végezte a fakivágás munkálatait. Ma regnél a vágóhídi csatorna mentén Orsós egy fűrészelt fát dönteni akart, kötelet tóöWt rá. hogy ledöntse, közben ö maga olyan\' szerencsétlenül állolt a fa alá,
hogy az teljesisulyávnl rázuhant. Orsós mellkasa, bordái öszetörti-k. bal lába nyílt törést szenvedett és oly súlyos belső sérülésekéi kapott, hogy sérülówlbe a helyszínen meghall. Dr. Gántny Béla rendörfognl-mnzó és dr. Desseő Mihály llszli-főoi-vos kiszállt a helyszínre. Meg-állapllotlák, hogy senkit felelősség nem terhel a halálos balesetért. A rendőrség .Orsós bulláját beszál-llttatta a temető hulbtházábu.
Ruhátlan ember sétált a reggeli tórákban a Fő-?uton
Kiderült róla, hogy gyenge^ méjü — A rendőrség kórházba utalta
Nem mindennapi esel játszódott le a reggeli órákban a Fő .utón Nagykanizsán. Az üzletek még zárva voltak, az emberek jobbára munkába és piacra mentek, amikor a Fő-oiton egy középkorúnak látszó férfi végigsétált olyan állapotban, amilyenben a slmndon sem lehetne rendőri beavatkozás nélkül mutatkozni. A rendőrőrszem jelentése szerint az illető ruhátlan vo\'t- A nép köréje csoportosult,. csakhamar olt termetf az őrszem is, akit amikor meglálottt a különös tftalet\'tá cmT
ber, egy házba menekült- A rendő utána. Köpenyt kerített és előálli-totla a kapitányságra, ahol kiderült, hogy az illető Rózsás Józse1 64 éves lókupec, Eötvös-tér 12- si. alatti lakos. Dr. Gántny Béla rend-őrfog»lmazó ki akajla hallgatni de Rózsás olyan összefüggéstelen válaszokat adott, hogy dr. Gántay a tlsztiorvossnl megvizsgáltatta. Kif derült, hogy a szerencsétlen ember gyengeelméjü. A {l/ycUf>rvO£ véleménnyé alapján a rendőrség Rózsást 9 kórházba uralta megfigyelés végeit
:A f)3flykanosai törvényszék a perújrafelvételnél felmentette a 16 év előtt elitélt budapesti tisztviselőt
Bauer Jenő budapesti magántisztviselő tragikus esete
A minap röviden már foglalkoztunk Bauer Jenő budapesti magántisztviselő esetével, "aki a nagy ösz-szeomiás után a i.ománok által megszállolt területről Zalába jött fiatal feleségével egyült. Bauer Jenő Harctereket járt, szépen dekorált tiszt volt, aki akkor anyagilag meg volt szorulva és igy kölcsöi^öket vett fel azzal, hogy ha megérkezik szüleitől a kért anyagi segitség, vissszu-adja a kölcsönt- A pénzküldemény azonban késatt. Ugyanis az akkori viszonyok, Majd a bankzárlat megnehezítették nemcsak a postai érintkezést, de különösen a pénz-küldést- Mult az idő és Bauer nem tudott Ígéretének eleget tenni- Feljelentették. Az ügy akkori állása szerint a nagykanizsai törvényszék az elhangzott tanúvallomások alapján 4 hónapra Ítélte el Bauer Jenőt, aki büntetését ki is töltötte.
Bauer ezután feleségével Budapestre költözklödtff t és ott helyeznie-
ew^k^htetö
Aprill. 1*.
Irodalmi Kör zeaokaráaak hang- li
.....y°m? • -y R
M«rtÍr I Április 17. szombat. Rom. kat. Anieét Proteatáns Anloét - Izraelita IJar aö öí * \'
deli el különböző vállalatoknál. Elsőrendű munkaerő volt. nagy nyelv tudással és kiváló használhatósággal. Amikor azonban véglegesítésére kerüli volna sor és ctjkölcsl bizonyítványát kérték tőle, - ott szerepeit a Nagykanizsán kitöltött 4 hónapi fogház. A büntetett olő-élel- Nem véglegesítették, hanem meg kelleti válnia á\'lásától.
Igy történt Ismételten, amikor us erkölcsi bizonyítványát fel kelteit mulatni : olt volt a bélyeg, a 4 hónapi fogház és Bauer Jenő alkalmaztatásának nyomban végelett.
Hlábn magyarázta Bauer Jenő, hogy milyen körülmények Wizé sodródod, a mult Atlgmatizáita. Valóságos Kálváriát kellett járnia, mert a feje felett mindig ott lógott a .négy hónap. Oamokles-kardja, amit megtudván az őt ulkulro^ó vállalat, nyomban túladott tisztviselőjén.
Bauer Jenő martlrlumábnn végüí-
-Nép Mozgó.
A honolu\'ul mes\'erdeiektlv CHARL1E CHAN szerepléséwl -
ögyf\'i-l\'^^- lÉJFfy SZEÁNSZ
I^PJMyW Alpir. Ollts, Dársony Róul, Járay János együllezível
BAL A SAVOYBAN KS,s,igerl
Illeni ének, Kemk^priztsló láncok sva\'j k a filmet legjobb opereilé
J^SW"\'^ 5. 7.-P. vasárnap 3. 5, 7, 9 órakor." O—fc 80, 40, 80 fillére. hB|yár«kh«l |
1 \'W7<,«p»a. n
is visszagondolt az egéez ügyre, mily körülmények k<M»t« került a vádlottak padjára, hogy kéwbb mtii |ölt hazulról a kért pénzbeli Kgit. ség, de ekkor már kitöltötte a bűn--tetését.
Bauuer Jenő nemrégen ügyvédje, dr. Orel Coriolán budupesli ügyvéd utján perújrafelvételt kért és kérelméhez olyan a dalokat csatolt, amelyek az ő ártatlanságát blzo-nyllanl igyekezték.
A nagyknnlzsal törvényszék helyt adott a kércleirtnek és uj. tárgyalást ttlzölt kl.cbtKn az ügyben Makáry Vilmos tanácselnök elnöklete alatt. A tárgyalásra lejött Bauertt;! budapesti ügyvédje ls. A törvényszék több tanút hallgatott kl, akik ralnd .-Bauer bünlelenségét hangoz.atták Kiderült ugyanis, hogy Bsusr rajta kívül átló okok miatt nem tudta a kölosönö-k.t vlSMsfl»lnl. Rebizonyltást nyert, hogy az akkori pénzzárlat, a nehéz forgalmi és közlekedési viszonyok, slb. mhtll nem érkezett mog otthonról a pénze, ami azután hónajaik múlva tényleg n*g ls érkezett és akkor kötelezettségeinek eleget tett.
A nagykanizsai tőrvényszék a bizonyl\'ási eljárás után níagsemnil-sltetle nz alapper Ítéletét és felmentette Bauer Jenőt a itt év előtt ellene emelt vád és következményei alól.
A nagykanizsai törvényszék Ma-kái-y-ianácsa kiradírozta az erkölcs! bizonyítvány tehertételét. Vissza adla Bauer Jenő bíintetenaégét, egy család nyugalmát és lehetővé tette boldogulását
A törvényszék főlárgya\'ásl termének ablakain besütött n tavaszi nap és blborkévéivel aranyozta 1* a sok emberi tragédiát, szomorú életfelvonásokat, erkölcsi mélységeket látott komor falakat, biról pulpitust és mintha ma különös melegséggel árasztotta volna el a teremben levőket...
Szombat
BUDAPEST 1.
0.45 Torna. — utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.30 Felolvasás. _ 10.43 Mit nézzünk meg? — 12.05 Vigli Miklós éneael, Vlgh üyőrgy saiofo-nozlk — 12.80 Hírek. — 13J0 Időjelzés, Időjrtrásjelentés. — 13.30 Kaknár rtezső szalonötöse. — 1^.40 Hírek, árak. ~ 10.15 A lavtuzi divat. — 18.45 Időjelzés, hirek.
17 MII üzen a rádiói — 47.30 (iyen-go Anna énekel. - 18.05 Erdélyi Fe. renc előadása. — 18.35 Margiilay Margit mogyar nótákat énekel, kiséri el-»ínyz*ne. — 18.45 "Egy [»hár vlz.» SiCribe vígjátéka 3 felvonásban. _ 21.45 lllrek, idöjáráajelaalés. - 22.05 .A rádió szalonzenekara. — 23.20 (la-ray C.vörgy jazx-z«uekara, Szántó ,Gy«)a énckeL - 00j05 Hírek.
»BDAPEST\'n.
17 Hongteojezck. - 17,35 .Munkás-félóra. _ iai5 Mezőgazdasági félóra.
— 10.45 Vidor Imre zongorázik. — 20.35 Hirek. _ 20.30 Cigányzene. BECS.
12 Könnyű zene. — 13.10 Híres nyitányok. — 14 Itoswacuge -kettősei.
— 15.40 Mandolwzeno.
17 KivánságUsiMzek. — 10.30 Stotts Viktor Bariton. _ 20 Rádlóegyvelcg.
— 21A5 iTánc-zeae,
mi. április 17
zalai közlöny
Camille, a végzet asszonya
Örökszép történet az önzetlen, Igaz szerelemről, amit n halhatatlan mgy Dimr.is ajándékozott az emberiségnek.
Ezt a szivei megiuditó romantikát u film mesterei eddig sem m1 Uőzték, feldolgozták azt már a néma film idejében Is kétszer, a hangos film óta is egyszer. Mindig megfejelő sztá-rokut választottak a regény hőseinek a megszemélyesítőinek s nz eddigi filiiiek — mit tagadjuk — ugy öltek nz emlékeinkben, mintha az irodalomunk ezt n gyöngyszemét már szebben és méltóbban szemléUcni nem is lehetne.
Tévedtünk. Amit (inrl>ó és partnere^ Tnylor, valamint a többi szereplő — közöttük Lyonéi Bnrrlmoorc — eblxn a filmben nyújtanak, az hasonlíthatatlanul szebb, Jobb, kifejezőbb, mint nz eddigi feldolgozások s ezúttal nem puszta Szó a reklámnak az az Ígérete, ixjgy a film >élmény.»
Részletes kritikát a regényről fölösleges Írnunk, meglette ezt már előttünk a világirodalom\', a rendezésről, meg a szereplőkről pedig csak a dicséret legmagasabb hangján \'Szólhatunk. Csak büszkeséggel beszélhetünk arról, hogy a filmi zseniális rendezője magyar ember: Czukor György, aki különben Garbónak állandó rendezője. .
Garbó cbbci) a filmen produkálta eddig a legnagyobb híüvészct^t s cz (az a szerepe, amely a nézőknek örökké emlékezetükben marad. Róbert Tay-lor eddig is elismert nagy művész volt, de mostunl szerepéién valóság, gal l elopta magát a közönség rajongó szeretetébe. Lyonéi Barrimoore pedig az :i|>aszercpben mutatta meg, hogy művészeié, színészi tudása ilyen Jc-lentékcny alakításokban érvényesül legjobban s hogy méltó n világ-hír-névre.
A filmet meg kell nézni, csak akkor nlkothat magának a néző fugubnat unnak szépségéről és nagyságáról.
Jellemző egyébként a film kiválóságára, hogy azt a kormányzónk őfőméltósága kétszer .tekintette meg; először levelit tette magának a gödöllöl kastélyban, másodszor pedig megnézte a pesti premiert n.
Kr.
Dugulás és aranyeres bántalmak, különféle gyomor és bélzavarok, má|- és lépduzzadás, a has állandó pulfadlsáia és a rekeszizom gyakori feltolódása, hát- és derékfájás ellen a régbevált természetes „Ferenc József" keserűvir, kisebb adagokba eloezlva, naponta többször bevéve, ha\'hatói! segítséget nyújt. Ax orvosok ajánlják.
itt
Csemegeszőlő termesztésének
legmodernebb eljárásáról, a Ma-snnezki almafajtáról, a tavaszi teendőkről a gyümölcsösben, a gyümölcs fngyelienl védelméről stb. lr a .Magyar Gyümölcs» legújabb száma, melyből a Zalai Közlönyre való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld « kiadóhivatal: Budapest, IV., Gerlóczy. utca 11. szám. (
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet I Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési teltételek mellett

— (Iskolai hir)
Dr. Beöthy István kanonok, fr-gy-háZmcgyel fötnn fel ügyelő Nagykeni-zsán tartózkodik, hogy az iskolákbn felülvizsgálja a hitoktatás menetét. Dr. Beöthy teljes elhitt rését fejezte kt az elsőrendű oktatás felett.
— (A Vidéki Napilapok Színál kátusának tisztelgése a sajtófőnöknél)
Lékny-Lingauer Albin vezetésével népes küldöttség kereste íel dr. Rákóczy Imre miniszteri tanácsost, a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetőjét, hogy uj állásában tiszteidéről éi teljes bizalmáról biztosítsa. A Szindikátus elnöke meleg . szavakkal üdvözölte Rákóczy Imréi, akinek személyé-bán valóban rátermett férfit állított a iminisz.erein »k bizabna a fontos pozícióba. Rákóczy Imre dr. .válaszában hangsúlyozta, hogy jól ismeri a Szindikátus célkitűzéseit s ezért a Szindikátusban tömörült tekintélyes vidéki lapok megérdemlik az ő támogatását. Dr. Rákóczy ezután elbeszélgetett u küldöttség tagjaival.
— (Trénerváltozás)
Az NT/? foolbill szakosztálya ügyeinek intézésével és a tréningek \\ fizetésével Windlscb Dénes lemondása folytán Hirsch\'.er Anlort és Tóth Lászlót együttesen bizta meg, egyenlő Jogkörrel.
-ÉkáiÉÉ
Minden ette az országaiért* kBzkédWslt
WlBriiiiÉnj^tliiÉiÉr;
hangversenyez a PAMtifó\'NIA éttermében. * CLÁRA olasz énekművésznő énekel. Szolid és pontos1 ktrtélgálási Polgári árak f
Szives pártfogást kér OfcdÖrházy Lajof, vendéglős.,
„Ujabb villamos készülékek a modern háztartás szolgálatában"
címmel a Villamos hét alkaimftból Korda Miklós a Hajós és Szántó Klek-tromosgyár főmérnöke tartotta meg előadását az Iparoskór nagytermében.
Korda főmérnök neve a nagykanizsai közönség előtt már Ismert, mert az előző években tartott villamos ki-állítások alkalmával több előadást tar. lott és közvetlen előadói készsége, szaktudása és zamatoos magyar humora egy csapásra meghódította a közönséget. Érthető tehát, hogy tegnapi előadása is zsúfolt széksorok eVőU zajlott le, sőt a későbbén jövőknek csak állóhely jutott. Előadása során hmeric\'to azokat a villamos háztartási készülékeket, melyek & háziasz-s/onyokn k elsőrendű segitötársuivá lettek és a gyakorlatból leszűrt tapasz-tulntokkal demonstrálta nzok guzda-ságos alkalmazási lehetőségéit. Az életből merített példáivnl gyakran megnevettette hallgatóságát. Mindvégig lc-
- KtSpri Agytetltök, függönyök, vit-rtoéok gyönyöíjfl1 ínlritáKban 8étiützÁél.
bilincselő clőHdását azzal az általunk is eli*ncrt követkeltetéssel zárta le, liogy ha a -Háztartási munkák ellátása, takarítás, főzés, nagymosás, vasalás rövid időre Is réánk férfiakra hárulna, a háztartások VtlUmositásu máról-holnapra pusztán fokozottabb kényelemszeretetünk folytán, ♦*/{>\'csapásra megvalósulna.
A mindvégig érdekes előadást a nagyszámú közön >ég hálás tapssal\'honorálta. __(•)
(Megézönt H\'fáKltéMéfés a tWJvaT eytmbén)
Ortaháza és Nova között megszűnt az iparosul, mert a Nusici RU.meg-szflhriteUe a Títkilcrtnelésl a novai erJő-ben és ennek folytán most fölszédifc az Iparvasul vágányait. Nagyon sok család megérzi a környék<Jn a fokiterme. lés beszüntetését, mert nz erdei munkáknál többeknek jutott kenyér. Orta-házáról megszűnt az iparv-asull közlekedés N\'ovára.
április 18-ig az Iparoskörben.
Nyitva délelőtt 9 űrátál esle 9 óráig folytatólagosan.
Április 16-án és 17-én, pénteken és szombaton este A érái kezdettel
(liliomos föztaototó
Előadás kOzben egy négyfogános SWiemélyet ménü elkészítése a villamos tUlhelyen,
nyársonsíllt csirkévé).
BetépődiJ niBOMB I Kényelme. Ulflhelyek I
ÍUwwwwmi^^
SALAI KÖZLÖNY
Megismétlik a Névtelen asszonyt
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének ilrAmul előadása már az első előadás alkalmával zsúfolt házat von zott. A rendkívüli sikerű drámát, a mely Nagykanizsa legjobb mii kai velőit Juttatja szerephez, továbbra ls oly nagy érdeklődés kíséri, hogy az jrgye-sülét elhatározta annak megismétléséi. A Névtelen asszony ezúttal egészeu olcsó filléres helyárak mellett kerill bemutatásra, így mindenkinek lehetőséget nyujt, hogy jnegnézhesse. (:)
— (Csendörök vezették el a vő legényt az eskQvöröl)
Soinogyudvarhely gazdáitól már hónapok óla minden éjszaka eltűnt egykét baromfi. Úgyszólván nem akadt ház az egész községben, melyet u rejtélyes tyuktolvaj meg ne látogatott volna. A csendőrség erélyes pyomozás ulán most megtudta, hogy a titokzatos tyuktolvaj lakatos György somogy-udvarhelyi földműves, aki éppen ak-kor tartotta esküvőjét egy berzencei leánnyal A vigndozásnak szotnoru vége lett, mert éjfélkor megjelentek a csendőrök s elvedették a vőlegényt.
— 214 altiszti állásra hirdet pályázatot a MÁV.)
A hivatalos lap minapi számában a Máv. pályázati hirdetést tett közzé, amelyben az 1931. évi III. tc 20. paragrafusa alapján elsőbbségi Igénnyel birö vitézek, frontharcosok és hadirokkantak részéie 214 különböző altiszti állásra hirdet pályázatot. Az állások közül 40 fűtől, 33 kocsirendezői, 120 vonatfékezől és 21 pályaőri. A pályázatokat április 30-ig csak postán lehet beküldeni az Államvasutak igazgatóságához.
— firfl i|"»t-u*v«\'«k legszebb mintákban SohfltxnóL .
— (Ahol még Zalánál li súlyosabb a helyzet)
Somogymegye közigazgatási bizottságának ülésén a tlszii főorvos jelentése kapcsán megállapították, hogy Somogyban a legrosszalib a születést arányszám az egész országban. A megye közönségének adóhátraléka hét millió pengő, tehát 3 millióval löbb, mint Zulában.
New vágynák elég gasdagok ahhoy,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. A Trunkhahn posztógyár évek óta szállítja a magyar uricsaládoknak angolosan gyártott, színtiszta ruhaszöveteit. Kérje a szö-vitmintakollekció köllséginentcs elküldéséi. Budapest, XI., Lenke ut 117.
iikíltiiplDioií eredmény,
ha vetéaelt éa veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyáira SzOkséelet 100 négyzetméterenként:
F zolékféléknél ...... ■/>—3 kg.
Virágoknál ......... 1/1-2 .
■MMI......... 2 3 .
OyQmOlc.IAknlI...... 3—5 „
Foldlepemöl.\'. __ ... 12 „
Málnánál ......... 1-2 ,
Pázsitnál ......... 1—2l,\'s .
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
HépAnál 50-100 ,
Tengerinél 100-120 „
llétok (« kaszálóknál 80-120 .
BlMÍ ............ 100-300 ,
UláMOMk...... ... 30— 60 „
(Részletes használati utasltái az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll. Klo.toyb«n és nagyban kanhaté
ORSZÁG JÓZSEF
u|. mütiágya, zUk, növényvédelmi
•serek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A kMUg -MlUlt.) Teltion: 130.
Államellenes megmozdulások a fővárosban
A Nemzeti Akarat Párt és egy titkos „vörös harcos osztag" tagjait őrizetbevették
A budapesti rendőrség rájött, hogy Budapesten nagyobb vörös megmozdulást készítettek elő. A szervezett feje Deulsch Gyula szabósegéd volt, akinél házkutatást tartottak. Beigazolódott, hogy egy harcos osztagot akartak megszervezni. Deutschot 4S társával együtt őrizetbe vették, az eljárás megindult elUnük. /
A belügyminiszter utasítására a politikai rendőrség házkutatást tartott a Nemzeti Akarat Párt helyi-
ségeiben ós a párt vezérét, Szől-lössy Ferencet őrizetbe vette- Ház-kutatást tartottak Helde János nyomdájában is- Szőllössynél 2 mázsa röpiratot, 442 pengő készpénzt, jegyzőkönyvei és tagnévsort talállak. Megállapították, hogy a párt teljes diktatórikus alapon mükö-dölt, Szőllőssy volt a vezér. E lene és a párt tagjai ellen államellenes cselekmény mlalt eljárás indult-
1937. április 17.

Tegnaptól máig
(Hirek egy mondatban) Ország:
A szegedi törvényhatóság körigaz galásl bizot\'ságában feltűnést kellett ama bejelentés, hogy Szegeden heiek óla pángermán agl átorok működnek.
ZSltv^\'Ubor nagy poliükai beszédében\' hangoztatta, hogy »ez a nen:zet nem birja el a politikai kalandorokat* és éles beszédben kikelt az Idegen eszmék másolód ellen.
A Magyar Nemzjtpoll\'lkai Társaság ülésén Eckhardt Tibor kijelentette, hogy a kormányzói jogkör kiterjesztése kapcsán a kormányzót illessék m;g a meg nem koronázott király összes jogai.
Újpesten még mindig tart az asztalos-sztrájk.
Sopronban mozgalom indult mieg» hogy a nyugat magyarországi felkelők dicsőségére és a népszavazás emlékére minden délben szólaltassák meg a város összes harangjr.it.
A legújabb kimutatás szerint negyedév alatt a takarék tetézik 13 millióval növekedtek, a fo\'yószúmla belétek 113 millióval apadtak. Világ:
Nyilt-tér.*)
Felszólítom Török József komár. városi lakos hitelezőit, |>ogy 8 napon belül kjövetélésüket nálam bejelenteni szíveskedjenek, miután az üzletét át. veszem.
Sattler István
Komárváros.
♦) A« e rovatban közlőitekért sem a szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Japán és Oroszország közölt fontos tárgyalások indulnak meg a két ország közötti kapcsolatok megjavítására.
Májusban leplezik le II. Rákóczi Ferenc franciaországi emlékművét.
Az uj mexikói érsek beiktatásán beomüott a székesegyház.
Bergen német nagykövet felkereste legnnp Pacelli bíboros államtitkárt, hoogy a legutóbb átnyújtott nSnet jegyzék ügyében tárgyaljon.
Egyes Jelentések szerint az utóbbi időben feltűnő sok a lázadás és szökés a francia Javítóintézetekből.
Mussolini és Schusclinlgg velencei találkozására nagy előkészületek folynak.
Olaszország hajlandó tárgyalni a spanyolországi önkéntesek ^elszállításáról.
A francia konuány sikert vár Van Zoeland nemzetközi gazdasági közvetítésétől.
Glaisse-Horstenan osztrák belügyminiszter Muff német tábornok kisére-tél*n repülőgépen Berlinbe érkezett.
Smethova Zsófia, a gerely vetés len. gyei vllágrckordernőjét férfivé operálják.
A lengyel köztársaság elnöke Ju-nius 8-án látoogat el Bukarestit.
A Népszövetség pénzügyi bizottsága április 28-án tartja ülését s miután ott szóbukerül Magyarország pénz. ügyi helyzete is, Genfbe utazik Fabi-nyl pénzügyminiszter ls.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó : Zalai Kársly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 78. szám
MeoHlaé. A Közgazdasági Részvénytársasig Nagykanizsa, 1937. április hó 25-én délelőtt 11 órakor, Nagykanizsán, saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket meghívja az Igazgatóság. — Tárgysorozat
1. igazgatósági és felŰHyelőbirottságl e-lenlések, az 1936. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a felmentvény megadása. 2. Felügyelöblzottság választása 1 évi Idötaiiamra. 3. Indítványok. Azok a részvényesek, akik a közgyűlésen réiztvenni óhajtanak, az alapszabály 8. §-a értelmében, tartoznak részvényemet vagy ellsmervényeiket három nappal a közgyűlés megtartása előtt, a vállalat pénztáránál vagv a Zalamegyei Oazdaságl Takarékpénztárnál Nagykanizsán. letétbe helyezni. — Mérteg-sxámla: Vagyon: Lapkiadási jog P 6.0^-^ Felszerelés P 61.488--, Áru P 5.078 92, Pénztár 850-21, Adósok P 12 088 36. Veszteség: m. é. áthozat 13.44102, le f. é. nyereség 4.119 85, marad veszteség P 9 32I I7, összesen P 94.826-66. - Teher i Részvénytöke P 36.000—, Tartalékalap P L708 -; Elfogadvány P 36.99094 Hitelezők P 19 I9P2I, Átmenő tételek P 036-51. összesen P 94.826U6. — Eredménvszdmla: Veszteség: Felszerelés P 4.628-97, Aru üzleti költség P 78.128 83, Kamat P 2.62117. Adó P 170-79, Fonala ladó P 2.705-64, OT1 P 3.14693, Altalános üzleti költség P 7.429D7, Behajthatatlan követelés P 236-22, Veszteség m. é. áthozala P 13.441-02, összesen P 112.509*4. - Nyereség: Üzleti bevétel P 103.18837, \'Vesz-
te-ég m. é. áthozat P 18.44102, le f. é nyeresége P 4.119 85, marad veszteség P 9.32117, összesen P 112.509-54.
APRÓHIRDETÉSEK
rtpróhlrdclit Jij. vatiinap ék ünnepnap 10 uólg 80 filter. minden tovAbbl uó 0 llllir. hétkOinap 10 »i<llfl <0 Mllér. minden lovábbl sió 4 flIMr.
Május 1 re aaabalaéayt keresek.
Unger, Horthy Miklós- ut 19._
BiBrmák megóvását vállalja Lőbl Béla képesített szűcsmester, Fő ut 8. Telefonhívás 531. >045
Raktárnok! vagy bármilyea bizalmi állást vállalok. Szálinger Eötvös-tér 31. *
Nagyon síép katoroaroH szoba 18
pengőért kiadó Arpád-utca 25/a alatt. •
10 éves kü\'einyom mrilé jó családból való laénytr keresek, ki a háztartásban Is segítene. 1089
Utoal helyiség kiadó. Hacker Er-•sébet-tér 11. *■
Qaml-kAlyaaaSk. réz- és zománctáblák, v.\'snökl munkák legolcsóbban ké ssülnek Vékássy Testvéreknél. •
Megbízható (lat vagy leányt azonnali belépésre vezetőnek, felolvasónak és küldöncnek alkalmas nyugdíjas tisztviselő. — Csengery-ut 23.__10"ö
Balatonmárián 200 D-öl vízparti villatelek és 920 D-öl síelő eladó. Oörög dohányáruda. *
Megbisható, tiszta mindenes bejáré-nfil lelveaaek. Cscngery-ut 12. *
Raktárhelyiségek, műhelynek alkalmas, kladék Batthyány- -te/Un. — Bővebbet Ciengeíy ut 19. *
Welaar Qápgyár. Szivattyú, borsajtók, szö\'óiuzók, gazdasági répe:., motor JaviUsok. •
Qyakorlott tlaxtvIaalSaS órakfnyve-lést vállalna. Szíves megkeresést .Megbízható* jeligére kérek. ♦
Kétsaobás lakás kla
het Király utca 18.
6. Érdeklődni le-
Alig használt mily modern lehér gyar-nakkoosl o\'csón eladó Klrály-u 6. *
Cgéaaaágaa 2 szobás előszobás lakást május l-re keresek. Herczteld Illatszertár. 1908
TanalaalltSk szakszerű hurozása és Javítása. Legjobban és leggyorsabban készülnek Vígó lllatszertárban. •
Vlllatalak BalatonmárlalUrdó legszebb helyén, a központban, a Balatonul 100 lépésnyire, 203 O-ö", olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő dijatva.
a-IO P-ért vettem a félliterea hfipalaokot
SZABÓ ANTAL sportQzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
U. liuató®, Nxoaaa És 1MU.M L^KMt VtttoU UojmxoakUHlMi KHllUMi LMfcU. Hl**. M líroHJ
77a Évfolyam 86. szám
Nagykanizsa, 1937. április 18 vasárnap

Ara 12 ML
zalai közlöny
M<ijdcai
éa kUWnU: l\'óol 5. tiin.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAflzelétl ára: egy hón a pengő 40 «IM Surkailéléfl kladó!il»aL:l telefoni 78. a
Termelés és íorgslom
A képviselőház pénzügyi bizottsága egy napon tárgyalta le és fogadia el az iparügyi és kereskedelemügyi tárgya költségvetéseit Letárgyalta ós megvitatta tehát az egyik legjelentékenyebb tertnlejéai ágazatunknak, az iparnak és a termel vények forgalmát lebonyolító kereskedelemnek időszerű problémáit. Mig azonban az Iparügyi tárca költségvetésének vitájában a szociális kérdések domborodtak kl, addig á, kereskedelmi tárca szükségleteinek bírálata inkább tisztán a Jövedelmezőségi kérdések körül mozgott. Az iparban a kis- és kézműipar védelme, a munkásjólét, a családi bérrendszer, fizetéses szabadság, a kisiparnak a közszállltá-sokban való részesedése kétségki. vül joggal kerülnek homloktérbe, míg ellenben a kereskedele*nlen a legfontosabb a forgalom volu-menje és azok nz intézkedések, a melyek ennek növelésére alkalmasak. í
Jellerríző a keneskedelempólillkára az a számszerű tény, hogy ake-reskédelmügyi minisztérium a költségvetésben előirányzott összegeken felül a tárca ügykörthe eeö beruházási célokra 20 8 ttíftUló pengőt szándékozik fordítani, amiből egyedül útépítési célokra 10.6f millió pengő van előirányozva. Magyarország kereskedelem-forgalmi adottságai közepette természetes az utak építésének ez az erőteljes támogatása és előmozdítása. Ugy a mezőgazdasági, mint az ipari termelésnek és az ezek termeivényeit értékesítő kereskedelemnek létérdeké a forgalom lebonyolítását megkőny-nyltő és olcsóbbá tevő úthálózat Különösen pedig a beklötő-utak ép*-tése, amelyek mindenféle termékei közelebb hoznak a piacokhoz.
Ha pedig ezeket a piaookat vizsgáljuk, azonnal meg kell állapitanunk, hqgy mennyire fontosak lettek belső piacaink. Magyarországon ugyanis a kereskedelem forgalma három-négy milliárd pengőt tesz ki, a külkereskedelmi forgalom pedig 900 millió- Ezeknek a számadatoknak tükrében kell megítélni azokat a kívánságokat ls, amelyek a kötöttségek megszüntetésére és a kereskedelmi forgalom felszabadítására Irányulnak. Belföldi forgafr munkban semmiféle kötöttség nincs, a kereskedelemügyi pdnlsz-lernek az a megállapítása viszont egyáltalában nem vitatható, foogy amíg a devizakérdés az egész világon nincs rendezve, addig általános rendezésről a kereskedelem szabadsága tekintetében séta lehet szó. Eí a két kérdés okozati összefüggésben áll egymással és cz az összefüggés megdönti a sokszor emlegetett egy kézrendszerrel szemben elhagzó panaszokat. A kereskedelemügyi miniszter helyesen Jer gyezte meg, egy ilyen irányú felszólalásra válaszolva, hogy olyan cselekben, amikor egy M^1 hety;
A kormóny tervezete az állástalan ifjúság elhelyezésáre
A péntek esti ötödik minisztertanács döntött a Hóman-tervezet felett — Nincsenek állástalan „tízezrek", összesen mintegy 10.000 munkahelyet kell teremteni — Központi hivatal létesül a tervezet lebonyolítására — Hatalmas lépésekkel jut előbbre a diplomás és érettségizett fiatalság Qgye
Darányi Kálmán miniszterelnök nyilatkozata
Budapest, április 17 A kormány négy minisztertanácson foglalkozott az állástalan ifjúság ügyével, a Hómann-lervezet-tel, amelyet felett tegnap esti minisztertanács döntött. Ezzel kapcsolatban Darányi miniszterelnök a következőket mondta a MTI munkatársának :
- Az elhelyezkedést kereső értelmiségi Ifjúság összeírásának sfcám-ndalal azt mutatják, hogy a forgalomba került sz&nok erősen túlzottak. Főiskolát végzettek >tlzezrel« nincsenek állás nélkül. Az ADOB működése ós a kormány 1984 évi akciója 8000 elhelyezést eredményezett. Így
1933. óta az állástalan diplomások száma nem emelkedett, hanem ősökként.
1936 novemberében a katonai szolgálatot teljesítők, fizetéses egyetemi gyakornokok, más főiskolákon Uj-vább tanulók, összesen 900 Ifjú beszámításával 3050 diplomás férfi és 930 diplomás nő volt állás nélkül. Ebből 450 férfi és 800 nő a közép- és szakiskolai állástalan tanár. Az állástalan tanítók közül 1400 tanító, 4400 tanítónő. 850 ovónö, összesen 6150- Ajz érettségizett vagy hasonló szakiskolát végzett munkanélküliek számáról ls túlzott hírek vannak. (30.000-ről beszélnek !) Eb\' ben a kategóriában kereken 18.000 férfi és 1900 nő van kereset nélkül. Figyelembe kell venni, hogy az összes munkakeresők közül 8400 nő, kiknek legalább 80 -40 százaléka utóbb a családi életben ta\'ál elhelyezést, ami annál könnyebben történhetik, minél több férfit tudunk állásba helyezni. Az Állástalanok jelenlegi számából legalább 65-30 százalékot le kell vonni, különösen az érettségizettek közül. Neirt jönnek figyelembe azok sem. akik állást vagy munkát a legutóbbi elhelyezési akció során a tapasztalatok szerint nem vállaltak^ vagy rendsze-
res munkára koruk, esetleg elesett-ségük miatt alkalmatlanok. Elhelyezésre vár összesen Ilyenformán 900 férfi és 1000 nő. E szám még Igy is elég nagy ahhoz,
hogy a kormány a kérdés hordere-jét érezve, annak megoldását fontos feladatának ismerje el és fokozatos leküzdésére az Intézkedéseket haladékatlanul megkezdje.
Hol lesznek az uj munka-helyek?
- A TÉBE és GyOSz többszáz Ifjút alkalmaz május 1-től- A kereskedelmi kamara és a szövetkezetek szövetsége még uj 100 állást nyit meg. A kamara ós az OMKE további 250 elhelyezésére lát lehetőséget. E gyors segítség azonban csak átmeneti kiscgjtö akció, a kormány a jövőre szerves megoldásra törekszik. Az ADOB-gyakornokok javadalmazását fokozatosan rendszeresítik és a boválit^kat 4 év alatt fokozatosan véglegesllik I
- A 2 milliós nemzeti alap kezelésére szervezet létesül, amely kiküszöböl minden protekciót és illetéktelen befolyást. A 2 milliós keretben
4-5 év alatt többezer Ifjú elhelyezése lesz lehetséges.
Ezt a számot még lényegesen
emelni kell. Felhívja ezíért a kormány a társadalom tehetősebb rétegelt, a nagy vagyonok és nagy jövedelmek élvezőit, a mezőgazdasági, Ipari, kereskedelmi érdekeltség geket és hitelintézeteket, hogy ezt az alapot adományaikkal gyarapítsák. I - Az állami költségvetésben az államigazgatás és üzemek keretében 261 főiskolát, 162 középiskolát végzett és 227 tanító és tanítónő számára szervezlek állást. A .következő tanévben 1000 uj iskolaterem létesül, . ami fokozatosan ujabb 1000 tanítói állást Jelent. A kereső nők súlyos problémájával kapcsolatban foglalkoznak a tanító nőknek védőnőkké való átkéjwésé-nek gondolatával.
A kettős-állások, a magánalkalmazotti törvény és az idegen-ellenőrzés szigorítása
- A kettős állások kiküszöbölése érdekében szigorú korlátozások következnek a nyugdíjasok alkalmazását Illetőleg, tekintettel a kteextoz-tenclákra-
— A magánalkalmazottak munkaidejének és munkabérének szabályozása Is sok helyet fog megnyit ani az állást keresők számára. Etárgy-ban a törvényjavaslat még a nyári szünet előtt benyújtásra kerül. A kormány az üzemi tisztviselők munkaidejét heti 48, az irodai tisztvselő-két 44 órában kívánja maximálni,
egyidejűleg a irtunkabér és túlóra kérdéseket ls szabályozni.
- Fokozatosan kerül sor a nem kívánatos idegenek beszivárgásé-\' ra, a külföldi állampolgárok munkavállalási engedélyeinek és tartóz kodásl engedélyeinek revízióját Gondoskodik a kormány az elhelyezési folyamat minél gyorsabb lebonyolításáról és uj munkaalkalmak felkutatásáról s ecélból közponftl hivatalt létesít. Az oktatási reformok végrehajtása során a gimnáziumokban és egyetemen a tehet-
zetben, vagy a külföldi fél miatt* vagy a belföldi konstrukció miatt a kormányzat kénytelen vagy irányítást, vagy egykézrendszort tűrni, maguk a szabadkeresk\'edelem szószólói sem vitathatják az állam bekapcsolódási jogát.
Egész nemzeti Jpar- és kereskedelempolitikánk természetszerűen arra rendezkedik be, hogy a világkereskedelemnek tőlünk nem tflggfr tényezők által megállapított keretei
között mükjödjék és ezeket a kereteket igyekezzék teljesen kitöltetni. Előtérbe kell, hogy jus on tehát az exportkereskedelem, mert a mai devizagazdálkodás következtében a leghathatósabb valutaszerző tényező. A kormánynak az a feladata, hogy ugy á termelést, mint a forgalmat az exportlehetőségek minél teljesebb és gazdaságosai*) kiaknázása felé irányítsa- Az egyéni mozgási , szabadság érvényesülésé*^
akkor lehet és kell ls beszélni, ha a világkereskedelem irányzata változik ós a devizagazdálkodás a régi mederbe tér vissza-
A kereskedelmi szabadság egyébként kereskedési szabadság is. Ebben a helyes értelmezésben fogja fel ezt a ?cé!rdést a koimány és ez a magyarázata annak, hogy a kereskedelemügyi imjniszler megvédelmezte a vita során a termelök szövetkezeteit. ; . , i \' I . ,
ÍALA1 KÖZLÖNY
H37. tprlHs\'18
Az egész várost lázban tartja
Qrelo farba o „üéizef üsszonyó\'-boii!
ségek szelektálását az eddiginél szigorúbban fogják alkalmazni-
A kőtelező munklaszolgálathoa nem akar fordulni. Az egyctrol ifjúság szociális és egés/Wégflgyl érdekeinek védelmére bizonyos hitelt folyósít, a nyári munkatábóVolibiztosítására. Intézkedéseivel kívánja az értelmiség munkanélküliségének leküzdését lehetővé tenni.
Elvárja a magángazdaságtól, hogy hogy az is támogatni fogja az ifjúság elhelyezését célzó törekvéset.
A rfftttan visszatérő fejfájás, szédülés és szívdobogás nagyon tok, esetben megszűnik, ha naponkint rtggel éhgyomorra és eselleg éste féfnvéi elöft Is egy-egy Télpo-hir teméítdea .Ferenc Jözsel" keserüvizet Iszunk. — Az orvosok ajánlják.
ÓVJA SZEMÉTI «
é* v»»4foljofl bI»»lomm»l agy lói Illó
»x«mUvac*t lálaiar-aitakUilaiamban.
Ofctón, klIOnó gyirtményu uemOveflel Árusítok él kétxltak. — Legmodernebb optikai gépikkel felszerelt Szememben bírmllven nem-otSrojl receptet 1$ inkuerOen elkenitek. JatfU tokhoz mindenfajta alkatrész. Eredeti Ztlts punktél-lenoíék. Utmérók. hómérók, bor- ét muttmérók.
ZSOLDOS QYULA
£1
Óra ét éktier nofly y*l»irlékb»n. —\' precíz óra- ét ékjzer/avllómöhely.
Lapzárta:
Landesboury, a imínkáspárt vezére Berlinbe utazott, hógy Hitleriül találkozzék- i \' i
A\'pestvidéki törvényszék Navra-tll Győző segéd jegy Tíőt egy évi és 4 hónapi börtönre és 8 évi jogfosz-• tásra Ítélte, mert az adófizetési könyveket kijavította és mfcghamisl-totta.
Jagoda ulán a s»vjet még Ö vörös tábc»qnokot tartóztatott 0ey A szovjetfőügyész \' Szlalln-elteni összeesküvéssel és1 számos más súlyos váddal vádolja Jagodál.
" EMLÉKEZTETŐ
Aprilia 19.
Irodalmi ,Kőr zenekarának hangversenye a\'színházban. Aprllia 28.
„A névtelen asszony* esté fél 8-kor a Városi Színházban.
^ápor!
Prognózis; ÉMnk nyugati 4. északnyugati szél, tobb bolyén zá-por éa zivatar, s ht> osOkken.
»0fff8yeIÖAIIomAaa Jelenti,
« SSíSSíSf 1<i|Wlll> «"\'« 9-k»r: 4- KK\'tn. rttml ,+ITO díItwn. ,
Csapadék: 4-4 .
Egyházellenes röpiratokat terjeszt két nő a dunántúli községekben
A jWhova fanul" neifl taf szekta két pécsi apostola ellen megindult az eljárás
Néhány hét óta két nö Járja a dunán\'ull községeket és házról-házra járva terjesztik a .Jehova tanul* szélsőséges amerikai szektának röpiratait. Ezek a pamflettek « legélesebb li«n-gon támadják a keresztény egyház alapigazságait, dogmáit és útszéli hangon Izgatnak az egyház ellen. Durva kifejezéssel lázítanak ezek a szenny-termékek a papok ellen és őket a ,stf. tán fiainak> nevezi a szerző: J. B. Ratheford állítólagos amerikai törvényszéki biró.
A \'Jehova tanuinik> fanatikus apostolnőit eágedély nélküli sajtótér-mék terjesztése cimén Sásdon igazoltatták és ennek során kiderült, hogy enkiek a népámitó és egyház ellen izgató szektának hívei: Juhász Vilma varrónő és bará\'nője, Berta Rebheka. A «Jehova tanuinak» két pócsi híve ejlen tngcdélynéiküli sajtótermék ter-
jesztésének kihágásáért megindították: az eljárást; a náluk talált röpiratokból többel lefoglaltak és\' hitfelekeze/j elleni izgatás fennforgásának gyanúja miatt felterjesztették a pécsi ügvész-j séghez. Itt a szóbanforgó nyomtatványokat áttanulmányozták és mivel azok tartalma kimeríti a hitfclekczet elleni izgatást, Juhász Vilma és Berta Rebbeka ellen megindult a bűnvádi Reljárás. ,
A <Jehova tanulnak\' szektája telje-sen ujkeletü Magyarországon és ennek a minden nemes érzésből kivetkőzött vallási irányítottuk\' tanait néhány hét óta Czein\'nger Walter német fiatalember terjeszti, aki ellen a budapesti ügyészség már meg is indította a bűnvádi eljárást, mert kiderült, hogy több alföldi községben tartott egyház és papok ellen lázitó beszédet és Izgató tartalmú röpiratokat terjesztett.
Felmentették a férje meggyilkolásával vádolt Ihárosberényi asszonyt
Nincs bizonyíték, hogy Takácsné öntötte a lugkövet az ura borosüvegébe
Takács József földmüveá 60 éves volt, amikor egy évvel ezelőtt két heti Ismeretség után feleségül vette az 52 éveS Pintér Annát. Az uj asz-szony előzőleg már 80 évig férjnél volt és 8 gyermeke volt. A családi béke csak 3 hónapig tartott, akkor az öreg Takács Otthagyta á feleségéi. Minthogy azonban mlndcnót az asszonyra irattá, nem sokkal karácsony előtt felkereste Ihárosbe-rényben a feleségél, hogy egyet -mást elrendezzen vele. AZ asszony tudni sem" akart az uráról, csak ulravnlóui adott neki egy demizson
bort. Másnap reggel Takács felhajt tolta ti bort Szabó Pál földműves lakásán, ahol szállást kjapott. Nem sokkal ezután ordítani kezdett, hogy \'megmérgezték és szörnyű kínok közt összeesett, rövidesen meg is hall. Ar orvos Iugkőmérgeaíést „állapított meg. A gyanú Takács kijelentései aliipjén Takácsnéra esett, a kit Őrizetbe vtettek. Most volt az ügy törvényszéki tárgyalása, amikor is a konokul tagadó Tal$ácsnét bizonyítékok hiányában féhrtentefték. Az ügyész fellebbezett.
Divatos
és pupllzi
maradékok
legjobb minőségben
Pedagógiai szemináriumok
A tankerületi főigazgató rendel kezése értelmében a kir. tanfel-ügyelőség az idén Is megtartja a pedagógiai «oemtnáriumokat Zalamegyében.
■ElSŐ nap ápfilis 27-én Paesán. % Második nap május 7-én Zalaegerszegen. Harmadik nap május 10-én Sümegen. Negyedik nap május tl-én Zaluszentgrótoo. ötödik nap május 12-én Letenyém Hatodik nap május lS-án Keszthelyen. Hetedik nap május 14-én Tapbleán. Nyolcadik map május 18-án Lenilben. Kir lenoedik nap május 29-én Nagykanizsán. . i t
A nagykanizsai szemináriumot n Vécsey Zsigmbnd-utca elemi tekor Iában tartják\'meg és Istentisztelettel kezdődik a plébániatemplomban A szetarfhárium 4gáagatöja Zsigmond József és Lippenszky Árpád köraeti felfigyelők. A1 snemlnórkim kezdete 9 őrekor. PrOgrfamja: -Megnyitó \': tartja a ldr. tanfelügyelő. \' HofrVáthpé Pécsi Mamt élőadása : Az* Iskola külső rend\'c, vlrágosilása és ezek külső hatása. Lippenszky\' Árpád baszámol az is-ko\'alátogatások ál kaiméval szerzett tapasztalatairól. IZsigmbnd 1 József igazgató beszámol az iskolalátogatásokról és a tantervi utasítást ismerteti. Berkes János : a földrajz tanításának módszeréről ad élő-Németh Jenő áll. tanító: Gyakorlati tanítás földrajzból a IV. osztályban. Válaszok a tanácskérő levelekre. A tanfélügyelő zárszava.
A 8 órai munkaidő és a > legkisebb mtmkabtr
ügye ■ nagykanizsai stHölparo-iok parlamentit eMtt
A nagykanizsai ipartestület sütőipari szitkus/.iálya Márkus Károly elnöklete álntt ülést tartott, amelyen a Kamara felhívására fcrgkil-kozlak a 8 órai munkaidő bevezetésének és a legkisebb munkabér megállapításának kérdésével. Sok hozzászólás után az a félfogás alakult kl, (togy Nagykanizsán tekintettet kell lenni az itteni. viszonyokra és azért a munkaidót ,10 órás keretben vélik raegoltandó-nak: Hosszabb vllát provokált a munkabér mltiimálásának kérd&e-Nagykanlzsán a munkabérek Általában n sütőiparban a következiö-kép alakulnak: I. osztály : heti 2S P, II osztály : 18 és Bt osztály : 14 P és a szokásos termésaetbeni lárandóeág (napi 1 kenyér és Sütemény)1. Miután a séma a Budn-pcst-kfirnyékl sütómeStetek által ii-zelell mtinkabér lenne, a nagykanizsai satómesterek tesrögezték, hogy nem tehet a kérdésnél a Buda pest-kórnyéki viszonyokat Összehasonlítani a nagyknntesol viszonyokkal, tnert Itt az üzemek nem btfják kl ti Budapest-környékén fizetőit hrankabéreket. A legkisebti munkabér rendezésénél téhét a tiagykanl-zsai vtsüonydkat kelf figy«lín4»
ápHUs rl8.
ZALAI KÖZLÖNY
venni. Tény azonban az js, hogy jelenleg mindössze 7 munkás vau csak mUnka nélkül a sütőszak mában Nagykanizsán. A sütők állásfoglalását felterjesztik a soproni kereskedelmi és iparkamarához.
Minap a sütőmesterek küldfctsé-ge felkereste Márkus elnök .vezetése alatt dr. Krátky István polgármestert, hogy az adókulcs leszállítását szorgalmazzák. Ér=tesüj£süuli szerint a kir. pénzügyigazgatóság helyt\'adott a sütőwesterek kérteimének és a polgármester intervenciójára < leszállításokat eszközölt.
Bábeli nyelvzavar
egy bírósági, tárgyaláson, ahol csupa asszony az érdekelt
Szombat
■ubapest 1.
17 Mit üzen » rádió? — 17.30 Gyen ge Anna énekel. — 18.05 Erdélyi Ferenc előadása. — 18.35 Margittay Margit magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 19.43 «Kgy pohár vlz.i Seribe vígjátéka 3 felvonásban. — 21.45 Hírek, Időjárásjelentés. — 22.05 A rádió szalonzenokara. — 23.20 G< ray György jazz-zenokara, Szónló Gyula énekeL - 00.05 Hírek.
BUDAPEST TI.
17 Hanglemezek. — 17.35 Munkásfélóra. — 19.15 Mezőgazdasági félóra.
— 19.45 Vidor Imre zongorázik. — 20.35 Hírek. — 20.50 Cigányzene.
secs.
17 Kivánságlemezek. — 19.30 Stotts Viktor bariton. — 20 Rádióegyveleg
— 21.55 Tánc-zene.
Vasárnap ■ubapest i.
9.30 Hírek. — 10 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Tóth Tihamér mondja. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. - 12.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — (v 2.30 Az operaházi zenekar. — 1/4 Hanglemezek. — 15 Dr. Balogh Elemér előadása. -15.50 Mefhosz: .Ritmus. Jazz-zenekar. — 16.30 Hercsuth Kálmán előadása. -17 Cigányzene. — 18 Felolvasás. — 18.30 A rádió szalonzenekara. — 19.30 Sporteredmények. — 19.40 .Herceg, kisasszony.* Operett elő)átékkal 2 felvonásban. — 21.50 Hírek, sportered-ménjjek. — 22.10 Kertész Miklós jazz-zenekara. — 23 Cigányzene, Kalmár Pál énekel - 00.06 Hirek lUDApEST IL
11 Miskolc ülj. vár9> Jubiláris ün nepélyének közvetítés?. — 15 Hanglemezek. — 10.30 Mefhosz: «Rltmus» Jazz-zenekar. — ij|8.30 Felolvasás. — 10 Felolvasás. — 19.30 Dr. Bándó Gyula hegedül - 20.15 Hírek. - 20 35 Rendőr fúvószenekar. bbcs.
11.45 Szlmrfónikus hangverseny szop-ránépeekkel. - 12.55 Klvánsághang-verseny. — 15.40 Zenekar. — 17.40 Rádió zenekar. —1 9.10 Francia dal-lemezeki — 20X» Négy felvonásos bohózat. — 22.30- Jazz.
— TiisUuks PgoMfjár
közvetlenül a" gyárból szállilja a fogyasztónak sz/ngyapjuszövtteU angolos gyártási módon elkötve. Kérje a szövetminták költségben les beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. fiudapest, XI., ,l^nk» 4t 117.
A nagykanizsai járásbíróság tárgyalási terme. A bíróin és az ügyvédeken kívül csupa szony van, a teremben. Részben vádlottak, rész ben tanuk. Egyben azonban megegyeznek : mindegyik benevezhetne a távbeszélő versenyre, sőt holtversenyben alighanem mind győznének is.
Egyszerű, mindennapi história, a miért Idekerültek. Stposné egy házban lakolt Horváthnéval és annak asszonylányával. Siposné Horváthék kemencéjét használta kenyérsütésnél és méltatlankodott, hogy a kemence füslös száját nem meszelték ki. Horváthnó sem hagyta magát- Vissza replikázott. Mindennek elmondták egymást s most itt a törvény előtt akarnak igazságot kérni megsértett önérzetüknek-
A tárgyalóteremben akkora n zaj. mint a vásárokon. Már a folyosó végén hallani a nagy zsivajt-Simon né viszi a szót.
- Hát kérem, azt elmondani nem is lehet, hogy micsoda életem volt ezek a... mellett 1 Felcsaltak a padlásra, megvertek, leplszkoltak, meggyaláztak, csak büntessék meg őket 1 /
Kendője egészen hátracsuszlk a fején, arca piros lest a dühtől, a mint ágálva veri az asztalt. Az ügyvéd csitítani próbálja, de alig lehet bírni vele, mint egy fúria tajtékzik s minden pillanatban kéi>es arra. hogy ellenfelének menjen.
Horváthék is válogatott gorombaságokat sorolnak fel, amelyeket Siposné vágott fejükhöz. A tanuk közül Siposné tanúi a veszekedésnél csak Horváthék szidalmait hallották. Horváthné tanuju pedig csak Siposné becsületsértő szavait. Utóbb nem csak a két asszony, hanem tanuk is egymásnak esnek : I
TÖKÉLETES BLBKOT
"1ITQ1IT A
- Hallja, itt a bíróság előtt áll, ilt nem szabad hazudni! — sziporkázik az egyik.
Maga mondja nekem ? Hát kl a hazug, piszok disznó ? - csattan fel a másik és olyan parázs veszekedés keletkezik, hogy a biró alig tud rendet teremteni.
Megállfon, ezért feljelentem magát ! - kiáltják egymásnak.
Legtöbb l>nj azonflian Simoanéval van. Egyetlen vallomást nem* tud\' szó nélkül hallgatni. Állandóan utasításokat ad\'tanulnak : »Ezt is mondd el, azt ls !«, az ellenfél tanult pedig szidja mint a bokrot.
ügyvédje mái\' összetett kézzel kéri:
- Siposné, könyörrfim magának, fogja be a száját 1
- Ne beszéljek, ne beszéljek, hál klbirom én azt ?
- Imádkozzon szépen magába addig 1
- Mit ? Én imádkozzam? Hál nem bírom én hallgatni ezeket az Igazságai lanságokat- Inkább kimegyek 1 l
- Ne menjen ki, csak imádkozzon szépen-
- Nem blr >m ki és nem Imádkozom ! - kiáltja az asszony és valóban nagy garral kivonul
A vád kölcsönös, az ügyvédek egyezkedni kívánnak, nincs értelme a további tárgyalásnak. Igaz, hogy az ügyvédek és a birák csak nagyritkán jutnak szóhoz, ugy kiabálnak az asszonyok.
Horváthéknak 10 pengőt kellene fizetni Siposné ügyvédjének és ezzel vége az ügym-k. De Horváthné konok magyar:
- Nem fizetek ! Fizessen Siposné 1 Ha kell, még száz tanút állítok, de nem fizetek I
- Uj tárgyalást kell akkor tartani és az még többe kerül,\' - világosítják fel. \'. i
"AVASZI C,-KABÁTJA.
A legfinomabb;,BimX"*o»Hdnal-ból minden színben tm minőségben készült gumUUcök molog vízben moshatók.
- Nem bánom, kerüljön többe, de Siposné ügyvédjének nem fizetek.
- Fizessen nekem, mondja ügyvédje, én majd elintézem Siposné Ügyvédjével, - ajánlja sSO/át ügyvédje ls. I
Hosszú alku kezdődik, már leengedték 8 pengőre a költségeket, de Horváthné hallani sem akar a fizetségről. Most már saját ügyvédjének sem akar fizetni- \\
Meghallja ezt kívülről Siposné, berohan és ugy kiáltja : ; - Van nekik négy tehenük, csak nyúzza meg Jól, ügyvéd ur 1 -Majd Horváthék ügyvédje felé is van pár szava :
- De az ügyvéd ur se jöjfcön amsf mifelénk, mert megdobáktn I ,
Még egy félórai vita, aztán mind* egyik megígéri, hogy kiftzat* ügyvédjének a költséget, ezzel nagy hanggal elvonulnak-
Utánuk összenéz a két ügyvéd:
- No, kolléga ur, ezektől sem látunk egy fiUért sem I
Festetlos grófésDflosAné
lesznek a nagykanizsai nyilasgyülés szónokai
Érdekes beadvány érkezett a nagykanizsai rendőrkapitányság közigazgatási osztályához- A nagykanizsai nyilaskeresztesek bcadt ványt intéztek a kapitánysághoz, a melyben április 25-ne nyilván**.nép gyűlés megtartására engedélyt kérnek. A nyilas-gyűlés szónokaiként többek között bejelentsék gróf Festetics nagybirtokos é» dr. Dücső Jánosnál, aki a zalai nyilas mozgalmakból\' ls Ismeretes, Juliit megbukott pacsai képviselőjelölt.
Krasznay Pál rendőrtanácsos, a nagykanizsai kapitányság vezetője még nemi hozta meg végzését, hogy megengedt-e a nyílás-gyűlést\' vagy sem. f i , \' \' \\■ ■
ig a Köpetein Bútoráruház állandó butorklálHtását ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetőéi feltételekkel vásárolhat.
I .\'U\'".1 ■ ■
1937* évi typusok ölesén,,nagy választékban
Elektron.
Rádiókészülékek,
ujak és használtak. Philips, TelfctonbW.
csm,mui, öpar-

i
SALAI KÖZLÖNY
Is ktlijlk leáifalakal kllliMral
A kUlfftkli Iskoláknál főbbet nyu|t.budapeatl
baAr-madas
rmlmnmétnm U4nynSv«ia UMnk
Alapos nyelvi Idképzés. Nyolc osztályú gimnázium. Internátus. Továbbképző. —
(Oyors-, gépíró-, főző- és varrótiníolyam.) Buda legszebb és legegészségesebb helyén. Uráatfy Zsazsáau-at 3. Teljesen modern berendezés. Mérsékelt árak. - Kívánatra tájékoztatással szolgál az Igazgatóság
Egy kiállítás margólára
Általában csak a nagy képklállitá-sokról .szoktunk irn!, ha most mégis foglalkozunk egy helyi kiállítással, uzt nem ok nélkül tesszük. Szemes Dezső műbútorasztalos kiállításáról van szó, amely ma nyílt meg Cscngeri-ut 14. szám nlalti műhelyében.
Szemes Dezső Budapesten tanult, Ifibb évi külföldi gyakorlattal rendelkezik, így a kiállított sajátkészitmé. nyű kombinált hálók, ebédlők és nap. palik egy magyar Iparos remekművel. A modern s a legkényesebb ülést kielégítő, finom kidolgozású bútorok, a melyek sok Ízlést, tökéletes hozzáértést és szakszerűséget árulnak el, minden-kit meggyőzhetnek arról, "hogy nem kell mindenért Budapestre szaladni, Nagykanizsán Is lehet jó, ízléses és minden tekintetben kifogástalan bu-lort kapni. Köztudomású, hogy a bu-loroknál nem az ár, hanem az anyag minősége, kidolgozása, tartóssága és ízlésessége számit. Szemes Dezső műbútorasztalos mindenből a legjobbal adja és ezt nemcsak mondja, merff erről mindenki személyesen Is meggyőződhetik. Kiállítása, amely 17-étőJ 2ö-ig lesz nyitva műhelyében (Csen-geri-ut 14.) teljesen díjtalan, mindenki tüzetesen megvizsgálhatja az elkészüli tetszetős, Jó anyagból készült modern és praktikus bútorokat. A hét folyamán két kombinált háló, egy ebédlői, egy nappali és egy konyliaberendezés lesz kiállítva, amely most készült ci Szemes mester nagykanizsai műhelyé, ben és amely négy fiatal kanizsai Jegyespárnak fog majd boldog otthonul szolgálni.
A kiállítást érdemes megnézni;-meri büszkeséggel tölthet el mlndenkit/hogy Nagykanizsán ilyen becsületesen dolgozó, munkájához értő, Ízléssel szakértelemmel dolgozó iparos van, mint Szemes Dezső. (:)
Pénzt osztogatott az utcán, aztán felvágta az ereit egy budapesti tanitó Keszthelyen
Keszthely, április 17 I pénzoszlás után hazament lakására
Néhány éve telepedett le Keszthelyen Bárány Nándor ny. fővárosi tanitó- Egyedül élt a házvezetőnőjével s nem nagyon járt lánta-ságba sem. Néhány nappal ezelőtt feltűnt a keszthelyi utcán, hogy 11 szegényeknek pénzt osztogat. A
és mind a két karján felvágta az eleket. Orvost hívtak hozzá, aki megállapította, hogy a sxereucsét-len ember megörült. Bárány Názi-durl tegnap beszállították a zalaegerszegi kórház elmeoszlályára.
EZÜSTBÓKÁK
KÉKIIÓfAl - NEMEK - KEPPEK SfSENOEl JKfló szücsmeslernél csak Belvárosban, Budapest,
HaJÓ-ucoa 18. nos
B l«pr* hlvdkojtók ktdvoménjrbtn rittMMotk.
íaay. ipriib ifl.
ABBAZIA MOTEL PjILJICE BELLEVÜE
a fürdőhely vezető házsl a tenger partján
Előkelő nemzetközi társsság. - A legtökéletesebb komlorl. - Mindennap ötőrjl tea, aoltée dancante, reunionok, előkelő és kedélyes bár. Előnyös arrangementek
Budapesti I oda: Bnáipeil. TI., áaárálir-ll 5. Talefoa: 1I-73-53
Nagymagyarország népművészeti kincsei a Budapesti Nemzetközi Vásáron
Budapestről Jelentik: Az április 30-án kezdődő Budapesti Nemzetközi Vásár hatalmasan nieyiövekedelt terűidén parádés hely jutott a himeé magyar udvarnak, amelynek széles reiei között Nagymagyarország ipirídea népművészeti k\'nősét bemutatják a kiállítás sokszázezer főnyi látogató közönségének. A hímes udvart kedves parasztházak, köztük a halasi csipke-ház, jellegzetes zsellérház, ölelik körül, színes sátraiban napestig folyik ntfjd a vidám vásár s hogy teljes legyen ebben a vonzó környezetben a falu hangulata, még stílusos kis kápolnát is építettek ide.
Idegenforgalmunk kedvező fejlődésé nek kétségtelenül egyik főoka az, hogy az ország minden vidékén más és más, szebbnél-szebb népviseletét és a népművészet legváltozatosabb, dc min dig káprázatosan színpompás alkolá. Biiit, foimákban is csodálatosan szép remekelt ismerheti meg az érdeklődő. A "Budapesti Nemzetközi Vásár rendezősége \'szerencsés kézzel válogalta jjssze a kiállítás anyagát, Oincly olyan tökéletes kollekció, hogy egész Nagy. mngyarország minden népművészeti kincséről tökéletes képet nyújt. Amil népi művészenk agyagba formáltak, fából faraglak, csipkébe vertek, bőr-
FIGVELEMI FIGYELEM!
Szerdán, 21-én fél 8-tól fél 9 ifl ■ rádióban,
mijns 1-tól az Ipuiesllllet éttermeiben
hallgathatja
debreceni Kiss Jóskát
éa \'/Igányzanakarát. FIGYELEM I FIGYELEM!
bői remekellek, hímzésekbe álmodtak vagy ruhákba alakítottak, az mind ott lesz ezen a nagyszabású /elvonuláson, hogy egyben a magyar falu őrök fldeségéről és elpusztíthatatlan életerejéről Is tanúságot tegyen. A népművészeinkről világhírű fnagynr vl-dékon kívül ezúttal a békésmegyei tótok, a Baja-vldéki bunyeváook, a mohácsi sokácok ép ugy elhozzák a maguk szines kneseit, mint Kalotaszeg magyarjai és F.r<jély ezermester székely művészei is.
Ainint a vásár megnyitásának napja közeledik, egyre jobban és Jobban fo-kozódik mz érdeklődés. Tömegesen fogynak az ulazásl és egyéb kedvezményekéi biztosító vásárigazolványok, egyre crősebben ostromolják a Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatalt megfelelő szállásokért és a Városligetben már teljesen felépült a vásárváros. Néhány nip utalva: szombaton, április 24-én már ételbe is lépnek a vásárlgazolványok kedvezményei, éltől n naptól kezdve m&r féláron íehel Budapeslre utazni. A főváros is telje-sen felkészülve várja o vendégsereget, gondosan ügyelve arra, hogy a vásár alkalmát senki se használhassa fel nz árak emelésére. • (:)
Naptár t Április la vasárnap. Rom. kat Jubllato. Protestáns Ilma. Izraelita IJar hó 7. — Április 19. hélfő Honi. kat. Emma. Protestáns Kocsárd. Izr. Sjar hó 8.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár éa a klskanlzsat gyógyszertár.
Gfefür.M nyk/a reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél tAn kedden egész nap nőknokl
- Saját A.d«WéUn és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KopaUia Botorármkái Sut «u 11 bátor-klál-Utiaát megtekinti, vátelkényszar nálkOI.
■üsorvezató
a 19-1 zenekari hangversenyhez
Irta: Vnniiay János
Az Irodalmi és Művészei! Kör zenekara, melyet 13 fővel a hutárőrzene-kar egészít ki, 19-éai a Városi Színházban lefolyó zenekari hangversenyének műsorát nagy vonásokban már Ismertettem. Hogy a hangverseny progtam-jának teljesebb élvezetét előmozdítsam, nz alábbiakban oly utmufetól szeretnék adni, amely a műsorszámok lielyes felfogását nagy mértékben elősegíti.
A műsorban két opera nyitány szerepel, iNVeber: Bűvös vadász c. és Wagner: Rknzl o. operák nyitánya, melyeket az első felvonás előtt játszanan az operaliázakbon. E nyltányoic céljn elsősorban az o|>era alaphangulatának e.őkészltéíe ós lerögzltése, másodsor-ban nz oi>era főbb motívumainak, legjellegzetesebb témáinak megismerte-lése. E motívumok persze nem egyve-taoperűen, összevissza ságban kerül. i>ck bemutatásra, hanem nagyobb művészi formában Jutnak a hallgató \'elé. Valanícnnyl nyitány formája; szonáta forrnia. E forrna annyua saoros tartozéka a nyitánynak, hogy ha más formát .választ a komponista a fenn-tebb vázolt célra, mm Ls nevezi az operát megelőző muzsikát .nyitánynak. hanem «elöjáték.-nak. A nyitányok legtöbbje ulkukiwis, sőt pompás műsorszám aumfónlkus Jellegű hang-ve rsenymüsorckboii
A Bűvös tadásx nyitánya ^ Ipjtyi lassú bevezető után { v^dáu-
kürlőn szólal meg és a cseb-morva erdők hangulatát hivatott asszociálni, mert az opera cselekménye ott folyik ie. A népszerű és hires kürtlAnfi ulán a vonóskor tromolójábcm és a klarinétok sejtelmesen ható, mély fekvésű Kitartott hangjaiban ágyazva a gordonka és üstdobok kísérteties stacca-lóiban uz opera főhősének, Sámuelnek személyét érzékelteti a komponista. E kél téma után allegro részben indul el a tulajdonképpeni nyitány, melynek melléktémájában Agatha, zárótémájá-ban pedig Max nagy áriájának témája fekszik. A szonáta forma kidolgozási részéber. báró Wcber Károly Mária elátkozott és bűvös szukadék borzai-mait oly virtuóz realitással ecseteli, hogy a sokkal későbbi naturalista Irányú stllu*nik ls kimagasló müvévé lenné a zenei romonticizmusnak eme világhíres színpadi művét.
Bizet; Gyermekjátékok c. szvitje könnyen felfogható\' és egyszerű, de mesteri szerkezetű tételeket hoz, ine. lyek kapcsán stirtmiféle probléma nem merülhet fel, különösen, ha az alábbiakat szem előtt tartjuk. Az 1. tétel «A irombitás és a tk>bos» cimü induló a gyermekek trombitálásl és dobolá&l kedvéből fakad ós rögtön a gyerttíck-szobák hangulatába viszi a figyelmes hallgatót. Kl ne ismerné a csákóval éa karddal felszerelt gyemHekek menetelést kedvét, melyet kitűnően érzékeltetett saját muguk trombítáláaa és dobolása kísér? A trlófoima közepén azonban egyszerre nwjgszakad a kialakult rend: a vonósok kánon}a a sor felborulását, «gy kis nézeteltérést, de a további menetelést ls érzékeltet, i Azonban ndn történt semmi nagyobb
baj: a rend visszaáll és a .jókedvű trombitálás és dobolás mellett a mc-nelelés tovább folyik egész a lefekvésig. A 2. tétel bölcsődal. A gyermek elaludt és babájáról áfatodik. A gor-donka bólesőmozgást utánzó állandó témája felett finom lágy színekben az alvó gyermek babajátékát halljuk, a róla szőtt álmot élvezzük egyszerű, de rendkívül finom tematikában és ugyanilyen hangulatban. A baba után a bugó csiga jelenik meg a 3. tétel gyors mozgású gondolatában, mely. nek légin kább a mélyhegedűn meg-szólaló ugyancsak állandó (osllnato) témája kitűnően érzékelteti a bugó csiga hangját. Az utolsó tétel gyermek-bálba viszi cl a hallgatót. Tüzes és lendületes galoppot Játszik a zenekar. A baj itt is megtörtént, a táncrend felborult (középtétel) és kissé kuszán ható fugato mutatja a nagy iparko-dást az előbbi rend kialakulására, mely sikerült is; a teljes zenekar for. tlssimója hozza az első témát: vígan áll a bál.
Schumann Róbert egyetlen zongoraversenyt irt, mely a zenei romantika egyik legszebb, dc minden esetre egyik legjellegzetesebb műve. Teljes kialakulása 6 esztendeig tartott. Az 1. tétel mint .Fantasia a mollban. ónálló zongora-zenekari mű szerepelt, melyet Schumann «A Paradicsom és peri» c. oratóriumában is cl akart helyezni, de sikertelenül Később .Intermezzo, elmen 2. tételt ős 3. tételképpen Allé-grot irt hozzá és zongoraversennyé alakította ki. A művet beethoveni mélység ós a magánhokigszcr (zongora) egyéniségének szélesebb kihasználása taetyett a fantázia költői szárnyalása
Jellenwi. A mü nem programlzene. Világos szerkezetével, gyönyörű ténál-val, szebbnél-szebb harmóniájával és mély i>oózlsü hangulatával kívánja .a hallga tót lekötni, aki a legtöbbet nyer, .ha u zenén keresztül a komponista gazdag lelkivilágát, finom egyéniségét akárcsak nagy vonásokban ls ki tudja rajzolni. A zongoraszólamot zeneiskolánk egyik kitűnő tanára, F. Pásztor Irma játsza.
A «Rienzi» (az utolsó tribun) Wag-neer Richárd ifjúkori operája, melynek vázlatait Rigában készltctlo, ahol mór erősen foglalkozott a <vezérmo-tivrnrn problémájával A .Rienzl. már bővelkedik emlékeztető és egyre visz-szatérő frázisokkal és motívumokkal Az előadásra kerülő nyitány ls ilyen motívumokból készült Már a bevezetés felharsanó Irombitajclének is gondolati háttere van: Róma felszabadítása. Utána Rienzl imáját hall-Juk a vonósok fokozásszerü ismétel, getésciben. E lassú bevezetés után a rézfuvók harsány harci riadót hofc nak, melynek energikus témája az egész zenekaron visszhangzik. Utána a szonátaforma zárétémája követke-zik: egyre fokozódó erőben \' tobzódó egyszerű tém», mely az qpera egyik jellegzetes témája. Majd szabályszerű kidolgozást hallunk, melyben a már exponált témák \'felmorzsolása, majd újraépítése folyik le, hogy diadalmas zengésben az egész expozíciót újra halljuk. A nagy fokozás célja az expozícióban bemutatott témákkal összefüggő képzc\'.ek (cselekmények) diadalrajutását káprázatos színekben érzékeltetni , i j
1987. április 18
2ALAI KöZt.ONV
Bad Gltichenberg %
falOlmulhatatlan katarrhuaok-, asztma-, tddfttágutáa- éa azlebajoknál. «■
BméSUlU kll«., b«vilt nöfr\'onáiok, lt,m*u.l.i >.lni>>.i fOrdik, potumif. kimoik, Inh.l.loilumok.
Fannidén, ai|n-ut«Uaibar.
Teljes pensló Schilling S 00-tól.
Prospektus az Osztrák Forgalmi Iroda (Budapest, Andrássy-ut 21) utján.
fii
A nagykanizsai tej-front-panama
Kaptuk a következő levelei.: Tekintetes Szerkesztőség ! Miután n nagyközönség évek óta felhozott panasza eddig orvoslásra nemi ta* Iáit, megkérjük a tek. Szerkeszr lőséget, hogy közérdekű sorainknak adjon helyei b. lapjában. , A fokozódó drágasággal kapcsolatban szabadjon rámutatnunk unnak egyes okaira- Ma Nagykanizsa állatállománya Közel 4600-zal ke»-vesebb, mint a háború után. Ennek oka az, hogy az évszázados legelő-területeket elvonták, a legeiők^ha-lalmas fáit kivágták, aminől a város pénzt sem látott- A legelőterületek messze kitolása teljéöen leheiet-lenné tette az állattarátst és ez idézte elő az egykor olcsóságáról hires Nagykanizsán a hus mai drágaságát. ) t ... I I Netrt szólunk\' mást a magas Je-gelöbérekről és a hivatalos irányi-lás által megkövetelt tenyésztési hátrányokról* de ez az, oka, hogy drága u hus és \'iogy kevés a tej, illetve a Nagykanizsára bejáró tejesasszony. Az iskolák, mint ismeretes, az ősszel már tej nélkül maradlak, irta pedig az a helyz**, hogy mind kevesebb tejesasszony jön a városba. Ennek oka az, hogy hiába hozzák be a tehenek legjol(b tejét, az u rossz legeltetési viszonyok miatt esetleg gyenge és ki vannak téve annak, hogy megbírságolják őket, vagy legalább ls megfizettetik velük a magas vizsgálati djjat. |
Nagy hiba, hogy akár jó tejel hoz 4 tejesasszony, akár nem, a razzián apokon behajtják őkjet iés ezeken a napokon az összes gyermekek nem kapnak tejet reggelire, mert mire a tejesasszony megérken zlkS már Iskolába kell menniük-Lassan az a helyzet; hogy a környékbeli tejesgazdák inkább olcsóbban adják el a lejcsaniokokban tejüket, minthogy Kanizsára hozva, önhibájukon kivül állandóan tárgyalásokra kelljen járniuk a gyenge, de egészséges tejet adó teheneik miatt. | ,
Ezen a rendszeren feltót lenül változtatni kellene, hisz irta már minden értelmes háziasszony észre veszi a vizezett és hibás tejet, még akkor ls, ha városban nevelkedett. Hanem orvosolják a helyzetet, teljesen kiűzik a városból a tejesasszo-nyokíat és gyermekeink tej nélkül maradnak.
Soraink közléséért fogadja a tek. Szerkesztőség előre is a tejet nélkülöző családok hálás köszönetért, maradtunk mbidenkorl kész htvel , , [ | QldlrdMoh
fylíhiszt Cl kávé j
nagyszert! Illata. A kitűnő, tápláló reggeli, a valódi franck kávépótlékkal lieillett Hnelpp malétakévé, bizony sokat ári Amáliáit agy csésze belőle lejjel él cukorral csak 3 fillérbe karUI. Ez Igazán nem Iukus.
Ennyit mindenki megengedhet magának!
- (Drózdy Qyözö beszámolói)
Drőzdy Győző, a klskomáromi kerület országgyűlési képviselője május 2-ávol megkezdi Ijcszámolóbeszédcit, A beszámolókra mindig elkíséri néhány országgyűlési képviselő és politikus. A kerület nagyrészében a tavasz folya. mán, a megmaradt részben pedig szeptember hónapb;in tartja meg a gyűléseket. Minden gyűlés egyszersmlnt a Nemzeti Egység Pártja községi szer-vezclének közgyűlése is lesz, amely alkalommal a községi szervezetek ve-zelőinek esetleges ujitása és a választmányok megalakítása is sorra kerül Az első beszámolót, illetve párlközgvü-lést május 2-án, vasárnap reggel fél 0 órakor Kllimánban, délelőtt 11 \'órakor Alsórajkon, délután fél 3 órakor Pölöskefőn tartja.
— (Kádár Mihály)
a nagykofcizsai városi zeneiskola fiatal fuvós-tnnára — m/nt a jól sikerült szerdai növendékhangversenyén kiderült — zeneszerző is, még pedig az a fajia komponista, aki nem csak lechctséggel, hanem a komoly művészetnek kijáró áhítattal mélyed el érzéseibe é» az azok nyomán felcsendülő melódiába. A növen lékhangver-seny műsorán szerepelt Kádár-kompo. zlciónak meleg és mcgérdomfclt si. kere volt.
- (Nőegylell tea)
A Kereszlény Jótékony Nőegylet már
Ius 8-án a Korona éttermében jóté-;onycélu teát renJcz, belé[>ődij nélkül.
(0
— (Az Irodalmi Köt zenekara)
ma, szombaton este a szokott idő-ben és helyen próbát tart. Teljefl számú megjelenést kér — a kai nagy,
(0
- VtihatUn fárfi- ím nfit e.flkSpcnyek
minden nagyságban nagyon olcíón kaphatók Sohütznél.
- (Halálozás)
Viléz érszentkirályi Szentkirályi Gyula ny. huszáralezredes, a vármegyei Vitézi Szék tb. kapitánya, törvényhatósági bizottsági tag, földbirtokos Zalahosszufaluhön e hó 15-én hosszú szenvedés után 57 éves korában elhunyt. Szombaton délután 4 órakor temették el impozáns részvét mellett, Temetésén ott volt vitéz gróf Teleki Béla főispán, Bödy Zoltán alispán éa a vármegye közéleti és társadalmi előkelőségei. A megboldogult különösen mint szőlősgazda nagy érdemeket szer-zelt a badacsonyi pinceszövetkezet létesítése és a hegyközségi törvények alkotása körül, munkás tagja volt a megyei törvényhatóságnak és cgyidŐ-ben a kisgyülfr-nck is. Gazdaságában kimagasló eredményeket ért el a zöld-mezőgazdálkodás és állattenyésztés to. rén. Halától özvegye szül. nagymányai és várbogyai Bogyay Melanie, gyér-mekei és kiterjedt előkelő rokonság gyászolja. •
— OARBO mai szerepe utolérhetetlen.
A* ülö
életmód zavarja az emésztést Szókrokodés a vért beszeny-nyezl. Következményű lej- ö» . deréklilát, aranyér önnek li mindig használ •
— (A Szanatórium választmányához)
A lüdől>etcggondozó intézet választ, mánya április 19-én, hétfőn délután 5 órakor a városháza tanácsieimé-ben ülést tart, amelyre a választmáby tisztelt tagjait ezúton meghívja az Elnökség. t)
— QARBO a legnagyobb világsztár
— (A nagykan\'zsal Piarista Diákszövetség)
csütörtökön tartott választmányi ülé-sén elhatározta, hogy május 1-én \'Jha. tározatképtelenség esetén május 8-án) délulán 0 órakor a gimnázium tanács-
tcririében tartja évi rendes közgyü-lését. Á közgyűlés tárgysorozatán el-nöki megnyitó, főtitkári jelentéi, zár-számadás, költségvetés, -számvizsgáló bizottsági tagok választása, választ-mány egyharmadáhak kisorsolása és az uj tagok megválasztása, valamint a tisztújítás és indítványok szerepelnek, melyek a közgyűlés előtt 10 nappal írásban nyújtandók be. (:)
A DUBROVNIKI RIVIÉRA legnagyobb STRANDFÜRDŐJE
A .1 íllod Ik köivtll.nfll « tloom lflv«nya strand melleit, airtlUnul »i«p uiblroplkui park k0i«p*B letoltuk «l. — A iiobikban i Iígtökélét«.«bb komfort -Mindennap Unt, hangverseny, »port — KHflnfl konyha. — l\'«lvll4^oilUml MoljjU\\ Pllrd6lgáig«i6«lg
IvU,
— (Tüzes utiispu a klskanlzsal gazda talpán)
Minap történt, hogy egy kis társaság Pet^erenc gazda cserfői hegyén ősz. szejött és ott bor és nótaszó mellett mulatott. A hangulat pompás volt. P.gyik sem gondolt hazamenetelre, maga a gazda már kezdte unni a boros társaságot. Gazdag István klskanlzsal gazda olyan mélyen talált benézni a borosüveegbe, hogy kételyei . voltak saját személyét illetőleg. Ebben az állapotban az egyik vendég-legény papiros galacsinokat csinált és azokat Gazdag lábujjai közé rakva meggyuj[-totta, ezzel akarta őt távozásra birftl. A rossz tréfa súlyos következményekkel járt, Gazdag súlyos égési sebeket szenvedett. A tréfacsináló legényt Gazdag István feljelentette a nagykanizsai kir. ügyészségen, amely a nyomozás lefolytatása végett az ügyet áttette a rendőrkapitánysághoz.
«x QARBO évsnként egy sxs-repet Játszik.
— Férfi iport nBvetek legszebb mintákban Soh&tznél.
wolfner
kerékpárg;umi vezet i
Föelárnsitó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér S, uám,
gAirti watoMv
IW7. áprlIUi 18,
Ma és holnap tartja bucsu-eatélyét a közkedvelt
Füttyös Gabi
az UjsArház vendéglőben.
Mindkét este disznótoros vacsora.
KilOn« borok 1
Szivet pártfogást kér KofXfelttl léül
1110 vtodéfU*.
— (A* utmentl vendéglőknek kocslvárakoző helyekről kell gondoskodnlok)
A belügyminiszter leiratot intézett nz alispánhoz, amelyben elrendeli/ hogy az állami és « törvényhatésági utak roentén vendéglőt nyitni akaró iparos részére italmérési engedély kiadása csak az esetben javasolható, ha az illető a vendéglővel kapcsolatban kocslbejáróhelyről ls gondoskodott, mivel a vendéglők előtt megálló kocsik a íorgaknat akadályozták és sok esetben balesetek okozói is voltak.
— OARBO osak ma és holntp látható.
— (Meghalt az öngyilkos)
llszói guxdtt, a 28 é*«s Gerócs Imro, aki tegnap Somogyszentmiklós határában a trieszti gyors elé vetette magát kihallgatni nem lehetett, mert haláláig nem tért eszméletre. Búcsúlevelében, amelyet családjához Irt, nem jelölte meg öngyilkosságának okát
- KISpei égy terítők, függönyök, vit-rázaok gyönyörű mintákban Schütznél.
— (A plébános aranyórája)
volt a nyomravezető az atialaí rablás ügyében. Kéry Elek kanonok, at-tálai plébános pénzszekrényét nemrégen Németh István nevű 24 éves inasa, akit két héttel előbb fogadott fel, kifosztotta. 1800 pengőt és egy aranyórát vitt el. Most fogták el Kis-kundorozsmán. A büszkén viselt aranyóra volt az árulója. A pénzből már csak 480 pengő volt meg, a tóbbip ruhát, cipőt, gyűrűket, óraláncot, revolvert veit. A munkakönyvét is ugy lopta egy katona-barátjától, igy kiderült, hogy az igazi neve Szegi Mihály és nem ls 24 éves, honom csak 20.
«= GARBÓ minden eddiginél nagyobb.
Idősebb embereknél, kiknek széklete reffdellenei éa fájdalmas, sokszor már napi 3—4 evőkanál természetes .Ferenc József keserűvíz ls melhozza a normális bélklflrűlést és a kielégítő anyagcserét 8 Igy jelenlőa megkönnyebbülést biztosit. Az orvosok ajánlják.
— Abbáziában ragyogó a napsütés)
őrök tavasz köszönti az Adria gyöngyének előkelő internacionális közönségét. Ez a fürdőhely az utolsó esztendőben hallatlanul nagyot fejlődött, igazi élete azonban a fürdőhely vezető hoteljelben, a Palacc és Bellevue szállókban zajlik le. Ez a két szálló, nagyszerű és hozzáértő vezetés alatt mindenben tökéleteset nyújt vendégeinek. Szobáiban az elképzelhető legnagyobb komfort, étterme világviszonylatban is elsőrangú, nincsen nap, hogy szórakozási lehetőséget ne nyújtana és a palace és Bellevue vendégei fájó szivvel hagyják el Abbáziát.
— Bajos dolog volna
ha a mindennapi munkához feltétlenül szükséges erőL&i önbizalmat csak a gazdag emberei tfkfaák maguknak megszerezni, llisren riem a íegrózsá-sabb viszonyok között élő emberek-bői tarülnek kl azok, akik mindennapi kenyerükért műit** erejüket munkába v^/ik. Szerencséid egy cáé-aze Franck kávépótlékkal ízesített Kneipp maláta kivé ára tejjel é« oüUör-r<U CTak 3 ÍLUér és " igazán
pem roxps.
— Az Adria legfiatalabb és leg tökéletesebb strandfürdője)
a Dubrovnik (Riguzey közvetlen közelében levő Kuparl. Európának talán niticken még egy ilyen ideális strandja. A vendégek a legtökéletesebb komforttal épült hotelekből közvetlenül a tengerbe lépnek. Gyönyörű, Uópikus vc-getációju i>ark övezi a szállókat, ahol minden igénynek megfelelően lehet szobái találni. Naponta több nulóbusz viszi a vendégeket Baguzába, pár perc alatt elérhető ez o hallatlanul érdekes város. A Magas Tátrából olyan előnyösen ismert Paveláné vezeti az éttermet és gondoskodik arról, hogy az ellátás tökéletes Jegyen. Kuoad mindenki 6zámára a legideálisabb tartózkodást, üdülést és szórakozást biztosítja.
- (SMyaffyfiJMk taliM**)*) Hétfőn délután 6-tóFb-lg a Pannónia hátsó kistermében.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezet! Modern mintatermeiben a\'legjobbat a legolcsóbban motatja be, kedvező fize-téit feltételek mellett
Nép Mozgó, to-wwkino-»r
A honolu\'ul mfs\'erde\'ekliv CHARLIE CHAN tzeitpUaívtl:
.iegbg.lfnuabt.blM- ÉJFÉLI SZEÁNSZ
tlgyl filmsUgcr fcjrtM
EzenWvQI Alpár Oltt«, Bársony Róztl.jáMyJánoa cgyflllMével
BÁL A SAUOYBAII g®\'sl,Rtrl
Isteni ének. »zemkáptázla\'6 láncok avaij k a lllmtl Mobi, operetté Előadások »zomh«ton 5 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 8. órakor. Oaak 80, 40, BO «ill*restsetyári»kk»l I
BalatontenyveseD
Bélalelepen, alsó megállótól 2C0 lépésnyire 115 .<z,.x5l«l telsk
ELADÓ. ™
Ajánlatot: Hifn Mikii,, B«J«f-t.
IX ker., Ollél-at 119 szám alá kérek.
Minden aatto asz országszerte kBzkedvelt
l*i*MiililiiÉí
hangversenyez a PANNÓNIA éttermében. CLARA olasz énekművésznő énekel. Szolid éa pontot kiszolgálási Polgári árak I
Szíves pártfogást kér OSdSrházy Lajos, vendéglős.
Kettős bajnoki mérkőzés lesz vasárnap
Az NTE első osapalJa « Barcsi IOK együttesét látja vendégül bajnoki mér-küzéare. A BIOK tavaszi szereplése minden várakozást kielégített. A tavaszi szezont a Zrinyi fölött aratott 4 :3 orányn ériékes győzelemmel kezd-le, majd néhány értéken eredményt ért el. Az ősszel a Zrínyi elkn itthon, majd az NTE ellen Harcson is döntetlenül Játszóit. Az NTE ezen a mér. közésén megkezdi csatársorában a fiatalok szerepeltetését.
Kezdete fél 5 órakor. Biró Csík.
Előtte fél 3 érakor DVOGE II.-NTE 11. bajnoki mérkőzés. Biró Izsák.
(0
aaja
április 18-Ígi
az Iparoskörben*
Nyitva délelőtt 0 áritól este 9 áráig folytatólagoson.
Április 17-én,
szombaton oofto 8 órai kezdettel
Villamos főzőbemutató
Előadás közben egy négy fogásos ötszemélyes menü elkészítése a villamos tQzhelyen,
habos rótó készítésével.
BelépBdijj nincsen » Kényelmes 0É6b«lysk 1

ZALAI KÖZLÖNY
EMERGÉ
k e r é k pár g u m i
0 yőz!!!
EMERGÉ iT hozzáértő kerékpáros gumiabroncsa
KÖZGAZDASÁG
A vAros 4t«fbii
feitás
700 Marért KX> «aer pengőt ka-pott viasza Debraoen város a biztosító Mézetektől — A város vezatól\'komolyait foglalkoznak az önblztoaltás \'gondolatával
Egy biztosító Intézet a lejárt biztosítással kapcsolatban ajánlatot tett Debrecen városának és ennek révén a következő adatok kerültek a probléma tüzetes tanulmányozásába kezdő dr. Kölcsey Sándor pol; gáriweeler elé- Kiderülj, hogy Debrecen vánosa 88-40. erer pengőt fizet kl évenként különféle biztosítási dijak címén s ezzel - szemben az utóbbi husz esztendő alatt mindössze egyetlen olyan év volt, nmi--kor 15 ezer pengő kártérítést kapott Debrecen, mlg más években átlag legfeljebb 8-6 ezer pengő volt az előforduló kárért térített ösz-szeg.
E 20 év mérlege tohát nagyon kedvezőtlen a városra, mert 700 ezerí pengő kifizetett biztosítási díjjal
szemben a biztosító intézetektől leg feljebb 100 ezer pengőt látott vl-sziont. Világos tehát a számítás* hogy ha a váios már régen áttért volna az önblztosltás terére és nem fizette, volna a rendkívül mlagos biztosítási dijakat, ugy most rendelkezne egy 000 ezer pengős önbizlo-sitási tartalékalappal amit az idők során nagyon kedvezően gyümölcsöztethetett volna s. Így az alap a kamatokkal legalább 800 ezer pengőre növekedett volna- )
A város vezetői most komolyan foglalkoznak az önblztosllásra való áttérés kérdésével 8 nem kétséges, hogy ha ennek megvalósulása sikerül, ugy a jó eredmény láttán az ország többi városa ls követné Debrecen okos útmutatását.
Az önblztosltás rendkívüli előnyeire jellemző, hogy Fabinylpénz ügyminiszter jóindulatú támogatásával a dohánylermfelők túlnyomó része már ezévtől az önblztosltás útjára lép s míg n biztosító intézetek 15 százalékos jégblztositásl tarifát követelnek tőlük, addig az önblztosltás révén mindössze 5 százalékba kerül majd a dohánytermés bizto-
sítása. A biztosító intézetek magas dijtételeikkel tehát valósággal belekény szeritik az érdekélt közönséget és közületeket az önblztosltás védősáncaiba. ,. i
7547/1937.
Tárgy: Cscrcbogárhtás.
Hirdetmény,
Közhlrirré tesiem, hogy a csere-bogarak Irtán ai 1894. évi XII. l-e. 50. § a értelmében kötelező és azon birtokos, akt ai irtást elmu-laail|a, ugyanezen törvény 96. §-ának K) ponttá alapián kihágást kttvel el is at 1928. tvl X. t. c. 3. íjában foglalt rendelkezések szerint 600 pengőig tir|edhetS pénzbOntetéisel, behallhitallamág eielén megtelelő elzárással bonteltetlk és a hunieté-aen (alul az Irtást a mulasztó költségére a várót fog|a elvégeztetni.
Felhívom tehát a> o.szes birtokosokat, hogy a cserebogarakat a sa|át érdekűkben ét minden ren-delkntora álló eisköszel irtsák.
Nagykanizsa, 1937. április 8. nos Polgármester.
7889/1937.
Arlejtési hirdetmény.
A város hivatásos ttuollózága téliére, mintával ellátandó zárf írásbeli a|ántatok alapián: 14 Öltöny nyáriruhát, 14 öllöny téliruhát, Illetve 76-60 m. nyári rutiMnjlgot, 33-40 m. téli ruhaanyagot, 14 pár télicsizmái él J4 dirab tOzoltóaipkát szenek be, továbbá 14 öltöny nyári, 14 öltOny téllruha varrásának éa 14 pár csizma teljéiének munkálatait vállalatba adom.
Ai összes beszerzendő anyagoknak é« munkáknak a budapesti hivatásos tűzoltóság által előirt mintáknak kell megfelelni.
Zárt írásbeli a|ánlatok lolyó éti málus hó 1. napjának déli 12 órájáig adhatók ba a városi Ikiató-blvatalba.
Bóvebb telvilágoslláat a városi gazdasági hivatal ad. Nagykanizia, 1937. évi április
15\'4n\' Polgármester.
= HORTHY MIKLÓS-UT 4.

ZALAI KÖZLÖNY
1937. ápillls 18.
Előkelő vállalat
azonnal! belépésre keres körülbelül 24 éves, magyarul-németűl beszélő tno
IQazerkereskedősegédeket. Ajánlatok .Biztos állás" jeligére e lap kiadóhivatalába kéretnek.
APRÓHIRDETÉSEK
AaUUxII, bérautót, modern, uj áram-vonalasat, szolid étkan, bárhova, Kaul-aiaaa Manónál readeljea. - TcMooállo-mia 2-22.
Nól MlmaMi
olcsóbb irtán vállalom. Horthy Mlkléa-at 5.
kéullését leg — Olga isalor,.
31!
Májas l-re inbhis^ keresek
Unger, Hoethy MlHóa-al 19.__
Utuatáa lakást keresek agg. 1 ére. Címeket kérem • kiadóba.
______ rahít, cipőt veszek és el-
Hívásra házhoz megyek. Deulsch, Király um» 21. 1010
vállalta Löbl
NM képesített szűcsmester, Fául 8. Teleloohtvái 531. 1043
Megbliható flut vagy leányt azonnali belépésre vezetőnek, felolvasónak éi küldöncnek alkalmas nyugdijai tisztviselő. — Caengery-ut 23. I0\'5
HaaaaéH rahát vessd és eladok, hl-váara háaboz megyek. Mirkas, Király-
ulca II. 1090
VHIatelak Balatoamárlaftlrdö kguebb helyin, a kóipontban, a Balatont\'] 100 lépésnyire, 200 Q-öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Hoithy Miklós ut I. KOsveUtő díjazva.
Saját Uracsa elsótendli kerecseayl asztali fehér és siller (vörOa) kar literenként P— .lO-fal Bóhm Jósael bor lej melónál. Cwagary-ut 19.__2473
maróit rŰRiaő
Cseagery-ut 19.
RUrvSay káVMrMk T)akua«ágia V Nyitva Mlaáaa ..y.
Szép, komplett ikMWMn olcsón eladó. Bővebbet; Csengery ut 28. alatti lilédében. 786
Megbízható **!■*■■•*! keresek azonnali, vagy má|ua l-t beltpésre. Malter. Vár-at 6. 1112
ka Utcai kítazobáa, udvart kettő-szobás, egyazobáa lakit, májasra. Uabu-cbay-utea 3. sz. 1113
HaMvusM lészesedésie kerestetik. KflMlebblt Teleky-ut 3. ss. Traltk. 1115
öt szoba, hatloa, öaszkomloitoa kartaa •aaaélakáa kiadó. Tovlbblakat Kis-lajudy-u 20. 1117
Efvaxaka, konybás, vizveietékes udvart lakás Erzsébet-tér 2., mijus l-re kUdé^ ____1119
KftIBakaiArata iitoal bútorozott szoba fárelAsaaka haianálattal május
l-re ktadá Szeat lmte herceg utca 9.
WfaMlaáay lelyétetlk Hlracb és Szegő cégnél.__1131
Kltlaá barna kaajrAr kilója M Olléz Rttser aütódéjében (Caengery-ut 28) Nagyobb keayoétk megieadelbetók I 1124
Mlankáa udvari lakáa kiadó Csen. FT-ut 36. 1125
Holtheir gyártmáayu 80 dobaiélea-aégü pettoleum motoros oaáallaaraU
Sara eladó. Bővebbet: Bazaó Józael. Sugéiut 3. azám, 1118
Kotorni™ lágaaakráaay, keveset haasaált eladó, Ctm a kiadóban. 1127
keaityflhoigoliars tel-Eötvös-tér 15. 1128
NÍofobh 2 aaobáa t.U.I keresek
He. Címeket kérek a kladi hlvatalba. ll29
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8260/1937.
Tárey: A v. csaloraamll derítő telepén végzendó munkálatok vállalati uton való biztosítása.
hnnMIfei Mrtt.
A v. csatornamű derítő telepén szikkasztó és vízelvezető berendezési. továbbá a Dencsir árok mel-lékárkai betorlolásalnak burkolási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott clnuéuel f. évi április hó 29-én d. e. 12 óráig a polgármtu-letl hlvalal iktatójába kell Twnyuj-lanl vagy postán beküldeni.
A részletes versenytárgyalási hirdetést és a kiírási n (Ívelttel hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt a
v. vízmű üiemvezetőségénél (Városház, II. era., 38) n egtckinlcnl és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1937. ipr. 13. ím Polgármester.
7682/1937. ~
Tárgy: A városi víz- éa csa-tornaniíllelepek 1937. évi fO-lermésének étlékeiltéie.
Arlejtési hirdetmény.
A v. csatornamű álemelő és de-tllfllelepén, a Mijor alalll dűlőben és a víztorony kornyékén lévő iera-lelek 1937. évífűleriréiét a v. vízmű üzemvezetőiég (Városház, II. emelel, 38 ÍZ. ajtó) 1937. ápiilit 20 án délelőlf 10 órákor meglatlandó nyilvános árlejtésen eladja.
Hívebb felvilágosítást a vlzmö üzemvezetősége ad.
Nagykanizsa, 1937. épr. 9. noo Polgármesle:\'.
FIGYELEM 11
Ha nem jól lát, Jöjjön Siozzám I Én találok az Ön szeméhez is megfelelő szemüvegei. — Üzletemben a legtökéletesebben felszerelt optikai raktár éj modern JavItB műhely. Szemüvegeket orvosi receptre ii készítek.
AzonJrfvQI raktáron larlom az Bwzes márkás kar-, zseb-, ébresztő és fali órákat. Arany éa ezüst ékszeráruk, ezüst éa alpacca cigaretta tárcák, Berndorfl evőeszközök éa dlaztárgyak.
Szakmába vágó összes javlláso- Szlvoa pártfogást kér kat a legjobban készítem. FENYVESI GYÖRGY
rj it lo. tOobrovtte-hái) órás- éa ,i.V:.t,i.fí.im.,l,r.
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
2-10 P-ért vettem a félliteres HSpalaokot
SZABÓ ANTAL sportéletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
-7672/1937.
Tárgy: Harcszerű lövészet
Hirdetmény.
A helyőrség ciapalal folyó évi április hő 21, 23, 24, 28, 27, 29 éa 30-án naponta reggel 6 órától este 6 óra 30 percig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt olt tartózkodni tilos.
Nafiykanlíía, 1937. épr. 8. ion Polgármetfer.
FOzvBIgy ktziég sMIJáriságátél. 427/1937. azám. lXi
Hirdetmény.
Fűzvölgy község halálában gyakorolható vadászati Jog Fűzvölgyön a községi biró házánál 1937. május 1-én délelőtt 10 Arakor nyilvános árverésen 1937.auguszlus 1-től 1943. lullus 31-lg (erjedő hat évre bírbe fog adatni.
Árverési feltételek Hosszúvölgyön a körjegyzői Irodában megtekinthetők.
Fűzvölgy, 1937. április 1. ItUer lliois.k. Cilgány Pareac s. k.
községi bíró. körjegyző.
Kerti fOzelékmagvak, vlráflmagvak, Pázsit-fű magvak, Páti-só mfiitrágya,
FUTOR—PF.KK
Hutter-féle olajpogácsa keverék,
GyOmOlosfa-védelmi-szerek
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mltrágya, növényvédelmiaze\' rek, gép, zsák, ittb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10. (A bíróság melleit)
Női és férfi
rr
legdivatosabb kivitelben
13.- P«
Esetleg 3 havi részletre
BRÖNYAI DIVATHÁZ
Horthy Miklós-ut I.
** • Uktukajáuaua m. ikutaaka^ Nn« áa uéUaM LaaktaAá yáU^ iTj^"
Kiadja a loplulajdonos Közgazdasági KI Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Király. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
W«kaa^i» iMslia bkáv. ZMki lároU
77a Évfolyam 87. száttl
Nagykanizsa, 1937. április 20 kedd
Ara 12 Hll.
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP
SíotaiKWi ét kiadóhivatal: FW 5. azára. MrjJdfnii niiodoi MlUhnap díluUu.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllieiéii ára: egy hóra t pen»ó 40 Hllér. Sicrkcsilötégi ét kiadóhivatal! leltfon; 78. as.
Darányi miniszterelnök szefiedl beszéde
„Csak kótyagosok Ábrándoznak diktatúráról11 — Magyarországon megnyugtató az olasz-jugoszláv megegyezés — Igaz-e, hogy „nem történik semmi" a belpolitikában 1 — Nem lesz több nyilt választás — A diploma nem jogoim közhivatalra — A zsidókérdést nem lehet fejbeverósekkel megoldani — A tőkének meg kell hoznia a maga
áldozatát
Szeged, április 19
Harmadfélezer ember szói ongolt vasárnap a hatalmiis szegedi s/Jih házban, ahol első vidéki beszédét mondta a poliUkal élet ÍOO-nál több előkelőségével Szegedre érkjezelt Darányi Kálmán miniszterelnök. Az egyórás beszédből közöljük a kjö-vetkezők|et: !
- A nemzet lelkiismerete eldöntötte, hogy (
az egyedül helyes ut a keresztény nemzeti Irány,
. efelett vitatkozni többé nem tat* het- Ezt az irányt mi haladó szel-* lemü, konzerváliv. szociális tartalmú, népies i>olillkávul akiarjuk szolgálni. [ i i
- Sokat beszélnek diktatúráról. A diklalura önmagában nem orvosszer semmi ellen. Nekünk van ezer* éves alkotmányunk, amelynek keretében megvalósühatjuk mindazokat a hasznos és időszerű reformokai, amelyekre a nemzetnek szükségo van. Nincs szükségünk Különféle vezérekre sem. A nemzetnek esetlen vezére van, a magyar államfő. Nálunk.
nlnos semmiféle párturalmi diktatórikus törekvés.
Legfeljebb csak kólyagosok ábrándoznak olyasmiről, amit nem lehet komolyan Venni, amit azonban kíméletlenül elfojtunk, ha ténylegesen izgatássá fajulna.
Teljes egyenjogáság és a kisebbségi kérdés rendezése
A külpolitikáitól szólva kifejtette a miniszterelnök, hogy az igazi béke szellemében hivek maradunk barátainkhoz, de készek vagyunk a korrekt viszony útját egyengetni amaz államok felé ls, amelyektől ma még több-kevesebb ellentét választ el. A dunai együttműködés csak a
teljes egyenjogúság
jegyében törjlénhetik, amint hogy a kisebbségek sorsának kielégítő rendezése nélkül nem alakulhat ki normális viszony Magyarország és a kisanlant között. A Jugoszláviával
kötött olasz megállapodások Ma« gyamrszágra is megnyuglatólag hatnak.
A belpolitikára térve át, leszögezte a miniszterelnök, hogy a
„nem történik semmi" ellenzéki hangoztatása nem egyéb kötekedő jelszópolitikánál. Eddig a kormány 13 javaslatát fogadta el a parlament, mindegyik a legszélesebb népréiegeket érdekli. Megkezdte a kormány a telepítés végrehajtását is, december végéig 2230 család kapott földet, a kishaszon-bérlők száma 1340.
yA
Választójog, Ifjúság, zsidó-kérdés, nagytőke
A zavaros európai helyzetben - folytatta a miniszterelnök - arra kell törekednünk, hogy mentől kevesebb zökkenővel tudjuk a magyar nemzet jövőjét ktépl\'enl-
ÍKautélák nemzeti szempontból feltétlenül szükségesek. (
§—- Nem vagyok hajlandó még egy általános nyilt választást oslnálni.
A pártokkal lefolytatott tanácskozások után leszek abban a helyzetben, hogy a választójogi törvényjavaslat benyújtásának időpontjára nézve nyilatkozzam-
Az állástalan ifjúság ügyéről szólva megállapította a miniszterelnök, hogy szellemi túltermelésről beszélnünk nem szabad, mert a nemzeti élet minden ágazatában minél több értelmes és tanult főre van szükségünk.
Magasabb értelmiségi képesí-
tés nem jelenthet azonban jogoimet közszolgálati elhelyezkedésre,
ifjuságunk a flxfizeléses pályák helyett a gyakorlati gazdasági életben keressen elhelyezkedst:- A kormány kíméletlen eréllyel fog véget velnl minden olyan könnyelmű kisérlelnek, amely az Ifjúságot a tanulástól el akarja vonni; viszont a róluk történő szociális gondoskjo-1 dást vállalja, mert ezt tartja a kérdés Igazi gyógyszerének.
Szólt még a miniszterelnök a zsidó-kérdésről- Ez a kérdés -mondta - van-
Ha Magyarországon nem len nének zsidók, bajaink akkor is volnának
s ezeket a kérdéseket fejbevoré-sekkel, tüntetésekkel nem k\'het elintézni, erről a kbrmány a törvény teljes szigorával gondoskodik:. sA
lörvény előtti egyenlőség azt Ls jelenti, hogy a törvény kijátszásától az üzleti életben is mindenkinek egy formán tartózkodnia kell- A keletről beszivárgó galíciai irritálja a zsidókérdésben a magyar társadalmat, de a régi, Ht élő zsidóságnak ls érdeke, hogy ne azonosilsa magát
ezekkel, akik tőle érzésekben, gondolatban teljesen idegenek- Ezt
a beszivárgást a kormány a legerélyesebb eszközökkel igyekszik megakadályozni 3 \\3
és működésűket szigorúan ellenőrizni-
A nagylökét fokozott mértékben kell a közteherviselésbe bekapcsolni, a terheket fokozatosan a gyengébb vállakról a tehertj|ró!)b|ukiti álvinni. Elvárja a magyar társadalom. hogy a nagytőke az Idők jelét megértve, spontán is hozzájáruljon a nemzeti és szociális problémák megoldásához.
A miniszterelnök után BornemLsz-sza kereskedelemügyi miniszter ls mondott beszédet. Utána töMözáz terítékes bankett volt, amelyen több felköszöntő hangzott el.
A Népszövetség és a béke érdeke
a revízió, — Írják az angol lapok
if,
Allan lord a Times-ben nyílt levelet irt a népszövetségi politikáról
London, április 10
Allan lord, az Ismert politikus, a Times mai számában nyilt levelet közöl, amelyben a Népszövetség érdekében emeli fel szavát. Szerinte a Népszövetség és a népszövetségi rendszer teljesíteni tudja mindazokat a feladatokat, amelyeket tőle várnak. Elsősorban azonban mondja a nyílt levél nagyobb bátorságot kell mutatni a békeszerződések felü\'vlzsgálásáná1, hogy az indokolt panaszokat orvosolni tudjuk, mert csak ez biztosítja az
együttműködést. Levelének további
részében is hangoztatja, hogy a békeszerződések felülvizsgálására szükség van és csak igy lehet a háborúk okát kiküszöbölni-
A Times-szel egyidejűleg több lap is foglalkozik a Népszövetség kérdésével- Valamennyi hangoztatja, hogy az első és legfontosabb feladat a békeszerződések felülvizsgálja- majd pedig a Népszövetség főcélja : a háborús okok kiküszöbölése legyen, i
A spanyol nemzeti felkelés — keresztes háború
— jelentette ki Franco tábornok vasárnapi rádiószózatában
Salamanca, áprl\'ls 19 ■franco tábornok vasárnap rfldiő-szózalot intézett népéhez, amelyben kijelenti, hogy a spanyol polgárháború a világ egyik keresztes,háborúja lesz, amely akkor lesz eredményes, ha minden hatalom elismeri a spanyol nemzeti kormányt, ha egy spanyol csalááH otthonából sem hiányzik a tűz és a kenyér.
A spanyoi harctereken figyelemre méltó esemény az elmúlt napokban nem történt. A rossz időjárás teljesen megbénított^ a t vékenységjt, ugy, hogy csaknem valamennyi fronton aránylag csend és nyugalom van. i i I
Zátonyra futott egy vörös fegyvercsempész hajó
Madrid, április 19 A vörös kormánycsapalok szolgálatában levő és zászlója alatt
fttió Mar Carlbo néhány nappal ezelőtt egy nemzeti repülőtől üldözve, kénytelen volt egy északafrlkai kikötőbe menekülni. Most újból megkísérelte, hogy fegy.vr- ós lőszer-szállltmányával nz egyik vörös spanyol kikötőbe Jusson, de a nemzetiek egyik repülőgép most |s észreyette és üldözőbe vette- A hajó menekülni akart, de eközben zátonyra futott i
RBder kedden Berlinbe utazik
A bécsi és berlini körökben elterjedt híreket most hivatalosan is megerősi-tik: Bödcr Vilmos honvédelmi miniszter Illőmberg német hadügyminiszter mcglüvásárn néhány napra 20 án, kedden Berlinbe utazikí-
A magyar honvédelmi minszter visz-szafelé jövet Berlinből néhány napra Bécsbe Js ellátogat.
.1111^0 f if! A
lümfi VEPt .ütfliunt\'jnlt MLMtewatra
ito?.
Gyomor, bél-, vese-, máj- ft epehólyagbetageket axivesen iáznak reggélen ként egy>«gy pohár (er-ménda .Ferenc Muci" kesertl-vizet, meri annak haiiM győri 6) bizton. Igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Az orvosok ajánlják.
IA hírek a nagyvilágból
A* átlagos embert éMkor Magyar országon 1880-ban férfiaknál 24 év és 1 hónap, 1930-ban 42 év és 8 hónap, ma 65 év és 5 hónap- Nőknél az átlagos életkör 50 év alatt 22 év és 10 hónapról 45 évre ós 2 hónapra emelkedett.

A 6 éven felüli analfabéták száma Magyarországon 50 t.év alatt 23 6 százalékról 3.3 százalékra esett
vissza. ; : i t

A magyar állam idei költségve* lésének a pénzügyi tárcára vonatkozó tfüzete szerint a gazdasági élet fokozatos, lassú emelkedését je. lenti a krjlzis mélypontjáról az a kÖ rülmény, hogy az elmúlt évben 4 8 százalékkal magasabb volt a közszolgáltatások bevételeinek összege, mint az előző évben. A folyó évre* 7 6 százalékos emelkedést várnak. M . • i . *
Az 1921 előtt épüU pesti lakások közül 46-167-ben nem volt villany, 1930-ban már csak 4\'^8-ban.
; i I. i ..A U.p »\'.« Ül
Budapesten az egyik legnagyobb ruházati cég aikalmazottajUiaJk kérése nélkül általános fizetésemelést adott. A cégnek 800 alkalmazottja vau, 160 pengőn alul 15, azon felül 10 százalékos javítást kaptak valamennyien. \' | , •
A hitelviszonyok terén is enyhü-lésj. jelent, hogy a magyar földáruk a tavalyihoz képest 10-25 százalékkal javultak.
•Üli i*
A baranyamegyei komlói bányában bevezették a munkások részére a családi pótlékot & a 10-183 százalékos béremelést.
Olasz kereskedelmi körök az olasz gazdasági helyzet kedvező alakulásának kétségtelen jelét látják a külkereskedelmi forgalom alakulásában. Az olasz külkereskedelem deficitje 1935-ben 2.5 milliárd lirán felül veit, 1996f-ban a kivitel annyira fellendült, hogy a hiány 0.5 milliárd lirára csökkent.
. • . : | \' I
Magyarország lakóházainak száma az utolsó 12 év alatt 29 százalékká\' emelkedett. 1923-tól 193Wg 351-241 uj lakóház épült. Budapesten 48 százalékos az emelkedés- \\
Kispest város képviselőtestülete a vásárcsarnoki íülkebéreket lényegesen k&zállittítta. v
- Kltfi ágy terítők, függönyök, vlt-fáisok gyönyörű mintákban Schütznél.
A miniszterelnökig mindenkinél feljelentette vitéz Csete és Zarubay szolgabirákat a szepetneki evangelikus lelkész
Az flgy megint a törvényszék elé került, amely elren-. delte a bizonyítást
A Bzepetneki Mróvá-Jasztást előkészítő ülésen - mint azít a Zalai Közlöny annak idején megírta — a jelölésekkor Seregély István evangelikus lelkész ós Bognár István közölt Hörtánt szóváltás tengeri k\',gyóvá növekedett. Seregély látván a decemberi községi képviselő testületi ülés után már feljelentést telt Bognár ellen, azíért, m/ert őt rendbontónak nevezte. Bognár vi-szonlvádnt emelt Seregély vellen» miulán az Bognár büntetett előéletével hozakodott elő- E tárgyalásokról a Közlöny beszámolt már s ugy látszott, hogy az ügy véglegesen lekerül a napirendről.
Seregély István azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem levelet irt dr. Lontay Alán főszolgabírónak és abban megvádolta a szepetneki ülésen elnöklő vitéz dr. Csele Antal szolgabírót és az ugyan csuk jelenlevő dr. Zarubay Lóránt szolgabírói- Levelében magát | Lontay főszolgabírót is megvádolja
azzal, hogy >olyan utasításokat adott, amelyek ellenkeznek a miniszteri rendelettel.* A levél ugyan csak Seregély feljelentése folytán az alispán tudomására jutott és igy dr/ Lontay Alán főszolgabíró, vitéz dr. Csele Antal és dr. Zarubay Lóránt szolgabirók felhatalmazásra üldözendő rágalmazás és becsületsértés miatt megindlttatták az eljárást Seregély ellen-
Igy .került a szepetneki evangelikus lelkész most már másodízben a nagykanizsai törvényszék elé. A szombat délelőttre kitűzött tárgyu-lás előli, amely a Makáry tanács előtt folyt le, Seregély István ügyvédje, dr. Berlin József Makáry elnök békllő felszólítására közli, hogy !
bocsánatkéréssel el lehelne intézni az ügyet.
Seregély István azonban közbe-szól;
-- Kérem, éii reem vagyok hajlandó bocsánatot kérni, mert ugy érzem, hogy jogosan fariam el I ■ A főszolgabíró és a két szolgabíró hozzájárul ahhoz, bpgy hírlapi bocsánatkéréssel visszavonják a feljelentést, bár ehhez az alispán engedélye is szükséges.
Miulán Seregély István bocsánatkérésre nem hajlandó, a tanács megkezdi az érdemben való tárgyalási- Dr. Révffy Andcjr törvényszéki biró ismerteti a vádat és a vád alapját képező levelet- A levélben
Seregély István azzal vádolja • két szolgabírót,
hogy »nem merték alkalmazni a legelemibb rendszabályokat sem. a melyeket pedig a tegpijimSÍivebtt. falusi biró is foganatosított volna.* Az öt ért súlyos sértésre a két szol. gablró »olynn volt, mint a slr.« Meggyanúsítja Lontay főszolgabírói, hogy minden az ő utasítására történj : - tüzzel-vossal keresztül vinni a jelölési programot, stb-
A több súlyos kitételt tartalmazó levélt Seregély szóval is indokolja :
- Nem akartam sérteni, - mondja - én csak a szolgabirók hivatalos ténykedését bíráltam. Célom az volt, hogy a főszolgabírót gondolkodóba ejtsem1. Igaz, hogy Bognárt bepereltem, de ez híveim unszolására történt. Elégtételt vártam a szolgablróságtól, dé ezt nem küp-lam! meg. Amikor Bognár sértegetett, a szolgabirók hallgattak, de amikor az én hivem szólt, a főszolgabíró nem Is beszélt vagy kiabált, hanem ordított.
Makáry elnök figyelmezteti Seregélyt, akit egészen elkapott a szó* nokl hév, kipirosodott arccal,
a vádirat egyes kitételeit it tévesnek mondja
és ezzel állandóan ellentmondásba kerül önmagával is.
Azt hajtogatja, hogy az ülésen nem volt zaj és szóváltás közte és Bognár között, miután ő nem áll
\'Divatos ingxefir és puplin maradékok
legiobb minőségben
M ■ r |
Singernel.
Össze vitai kőzni Bognárral, fc>ár perccel később pedig szósteri\'it idézi a közte és Bognár WWött le-, játszódott Jeleneteket. v
Hosszasan beszél, állandóan 4 tárgyhoz nem tartozó tényekre tén ki, rendeleteket olvas fel, tigy, hogy Makáry elnöknek végül is figyelmeztetnie kell. ( j
Hosszú előterjesztésének alapja az, hogy bizonyítani akarja állításait. 1
Ehhez nemcsak hozzájárulnak a szolgabirók, de kérik is azt. taiután mint a tárgyaláson kiderült, Seregély nemcsak Lontay főszolgabírónál, hanem az alispánnál, sőt a belügyminiszternél és a miniszterelnöknél It feljelentette vitéz Csete Antalt és Zarubay Lórántot- A vádlott védője azért is kéri a bizonyítás elrendelését, mtórt szerinte a szolgabirók elten fegyelmi is van. Lontay Alán azonban kijelenti, hogy fegyelmi nincs, neki tudnia kellene erről, de az szóba sem került-
A törvényszék rövid tanácskozás után elrendeli a bizonyítást, miután a sértettek is kérik azt- Az ügy tehát még sokáig foglalkoztatja a közvéleményt. !
1919-1937.
Matematikai horoszkóp
Nem vagyok babonás, nem hiszek? a spiritlzanusban, még kevésW)é Shiustiak és társainak, mert ők is csak emberek, akik tévedhetnek és csalódhatnak. A matematika azonban nem\' csal és ebben hiszek -
Ha a fenti két évszám számjegyeit összeadom, egyforma számot kapok. 1919 számjegyeinek összege Is 20, 1987-é is. És én ebben öszj-szefüggést látok. Félő, hogy politikai és gazdasági szetapontból Is megismétlődik az 1919-es esztendő. A népek között élek, Ismerem még elrejtett gondolatalkat is/és tudom, hogy az előjelek, sajnos, a\'átámlnszt ják a két évs^m között felfedezett összefüggésben rejlő hitemet- I •
1891 óla vagyok szavazópolgár, még abban az időkben járultam az urnákhoz először, amikor i a8 országgyűlési választások a Járási székhelyeken voltak. Szép Idők voltak ezek, amikor még nemzetiszínű zászlók éi Jelvények alatt, zárt sorokban, a rezesbandák1 indulói melleit vonultak a falvaik! népei az urnákhoz. Lélekemelően szép volt ez. Tízezernyi tömeg gyűlt ösz-sze egy-egy helyen, hogy nyilt BZjR. vazássál hitet tegyen meggyőződébe mellett. Soha nem volt ekkor rendbontás, törvénytisztelő népek voltunk ós még az ellenfél elvéi is tiszteletben tartottuk. És ha véletlenül az ellenfél jelöltjét választották meg. jó magyarokhoz illően közösen ünnepeltük a győztes képviselőt. j
Istenem, hol vannak ezak a régi, szép idők ? Mi lesz velünk, ha ma már ott tartunk, hogy egy elmondott programbeszéd miatt egyik képvL viselő, még hozzá nő, inzultál egy másikat ? ! Itt valahol bajnak kell lenni- Elérkezett \'a dizenidettecUK óra és Itt segíteni kell. Hu mán nem lehet másképp, hát a törvény szigorának fokozásával- El kell venniük a tüntetőknek\' és zavargók" nak méltó büntetésüket A pillanatnyi helyzet nem jo&osilja fel őket Ilyen zavargásokra, mert ne gondolja senki, hogy uz ifjúságnak azelőtt fenékig tejfel volt az étete- [
1937 áprill* 20._____ZALAI K02L0NY
B XX. század legnagyobb eseménye! St— íiJS?,
SAN FRANCISKD
A milliós városelsfllyedése s egy romantikus szerelem története. — Kedd-szerda-cstllörtök.
Magam is, mint szegény ember gyermeke, kivettem.a részemet nz életiskola minden keservéből és nyomorúságából, eifcr polgártársammal együtt. 1878-ban tanúimét nyalnk befejezése után, mi ls ut\' álltunk a bizonytalan jövő küszöbén, mert bizony az elhelyezkedés akkor sem volt könnyű dolog. Akkor sem repült a sült galamb a szánkba és közülünk soknak évekig saját költségén, ingyen kfel.\'elt gya-kornoskodnia. Igaz, akkor mégnem akasztották nyakunkba Trianont és a szabad kereskedelem és Ipar könnyebben fel tudott szívni bennünket. De akárhogy is vo!t, nekünk szentek voltak az ország törvényei, mi nem ismertünk utcai felvonulásokat és ml nem voltunk vitézek a* ablakok beverésél>cn. Igaz, nem ls gyűlt meg soha bajunk a gumibotosokkal.
Az utcai tüntetéseklet, ablakjuk betörését és egyéb tulajdoni elleni merényleteket és törvényellenes cso lekedeteket 1858-ban. a szociáldemokraták hozták be külföldről, de nem sok eredménnyel, mért a tőrvény szigora lesújtott, a rendet karddal és lovassággal helyreállították.
Szabadjon itt utalni a magyarországi nagy vasúti sztrájkokra, a mikor egy előre megállapított órá ban az összes vonalok, ott, ahol voltak, pályaudvaron vagy nyílt pályán, megálltak és a személyzet elhagyta a szerelvényeket. Megállt egy szép na|x>n minden forgalom, az élőállatok étlen-szomjan vesztek, a kár pedig óráról órá^i emelkedett- A képviselők dr. Bartibás Gyulával az élen ostromolták gróf Tisza István miniszterelnököt, de ő, az ő nyugodt és megfontolt észjárásával csak azt felelte : - tudja, mit csinál- Kieszközölte I. Ferenc Józsefnél a miozgósltásl parancsot és ezzel egycsapásra mgszüntette az óriási sztrájkot : hat óra alatt az összes vasúti alkalmazottak\' bevd-nultak és felvették a munkát. Minden mozdonyon olt ült két infan-terista ós töltött fegyverrel ügyelt a közlekedés rendjére. Lehet, hogy a tőrvény könyv némi Ismer ilyen büntető paragrafusokat, de gróf Tisza István a nemzet érdekét tartotta szem előtt és megtartatva az Íratlan törvényeket ls, csak erősítette a. törvénytisz te letet. Ezzel minden idők egyik legnagyobb nevü miniszterelnöke lett, akinek eszét és tetterejét öt világrész csodálta. (
Tagadhatatlan, hogy Vannak\' JO|-gos sztrájkolj amikor a mindeiv-napi kenyérért, a létminimumért nyúlnak ehhez a fegyverhez, de vaunak sztrájkok, amiket lelketlen izgatók szítanak, ezek a legvesze-dehnesebbek és ezek letörésére a hatóságoknak minden eszközt meg kell ragadniuk.
De legyen bármi oka is a sztrájkoknak, a zavargások, tüntetések veszedelmesek, mert igén alkalmasak arra} hogy a zavarosban halá-szók maguk javára fordítsák az ösz-szes előnyöket.
Az 1937-ee esztendő horoszkópja
magában hordja a vészes figyelmeztetést. Vigyázzunk, nehogy talajt adjunk ( a szunnyadó eszmék megfogamzásához, jmert ha az ellentétek kirobbannak, könnyen megismétlődhetik 19*9, amitől pedig óvja meg az Isten mindörökre szegény, .megcsonkított hazánkati l ^ Bruck Mór
— Férfi iport-acSvo\'.ek legszebb mintákban 8chQtsnól.
Érdekes feljelentést tett a rendőrkapitányságon Nagy Irén, a nagy kanizsai városi n^ppeonyha vezxi-lője. Az utóbbi napokban feltűnt, hogy több evőeszköz hiányzott az ebéd után. Az eltűnt evőeszközök azokból kerültek ki, amelyeket egy jótevő adományozott a népkonyhának, benne volt a kanalakban a monogrammja ls.
A rendőrség bűnügyi oszlálya csakhamar kézrekerllelte a tettest a népkonyha egyik vendége, Vékási János személyében. A kanál-tolvaj méltó testvére annak a Vékási Józsefnek, akit nemrégen a város területéről kitoloncoltak. A pépko.iy-hás Vékási János is gyakorlott bűnöző,*1 legutolsó büntetését május elején fogja kitölteni. A,kapitányságon esküdözött égre-föídr.e, hogy nem tud semmit az evőeszközökről, de a rendőrség csakhamar azt is kinyomozta, hogy kinek adta el a
EMLÉKEZTETŐ
AptilU 19.
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban 9 órakor.
Apillti 28.
„A névtelen asszony" este fél 8-kor a Városi Színházban
Májúi t.
A Koresztény Jót Nőegylet tánc-teája 9-kor a Koronában.
lopolt • mónogrammos alpakka.evő-eszközt.
Miután lakása vau és rövidesen újból bavonul a fogházba, szabadlábon folyik ellene az eljárás-
Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyomorégést, szorongást vagy szívdobogást érez, Igyék minél előbb egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvlzet, mert ez a gyomor éa a belek működését előmozdítja, az epe-kiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringési felfrissíti. Az orvosok a|ánl)ák.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a logolcsóbban mutatja be, kedvező flze-tóal feltételek mellett
-- (Bélyeggyűjtők UUlkoxéJa) Hétfőn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Megjelent
a közszolgálati jogszabályok gyűjteményében az állami alkalmazottak nyugellátására vonatkozó füzet
A közszolgálati Jogszabályok egy-séges gyűjteményének W. füzeteként most hagyta cl a sajtót az állami nyugdíjasok és hátrahagyottuik nyugellátására vonatkozó jogszabályok ösz-szefoglalása. Ehhez a füzethez ls — miként az elsőhöz — Fabinyl Tihamér pénzügyminiszter irt előszót. A köz-szolgálati jogszabályoknak egységes gyűjteménybe foglalását a pénzügy-miniszter a gyakorlati tapasztalatok alapján azért találta szükségesnek, mert a nagyszámú és sokféle jogforrásban szélszórt és nehezen áttekinthető Joganyagnak világos és könnyen kezeli*:tő egyjjefoglalása sok fáradtságtól, Időveszteségtől és tévedések le. hetőségétöl óvja meg a közigazgatásnak q jogot alkalmazó szerveit és a* érdekelteket is.
Éppen egy évvel ezelőtt látott nap. világot ojt egységes gyűjtemény első füzete, mely a tényleges szolgálatban álló állami és vármegyei alkalmazottak Illetményeire vonatkozó jogszabályokat foglalta össze. Ez a füzet péhány hó alatt teljesen elfogyott és azőta második kiadást ért meg, ami bizonyltja, hogy a közszolgálati jogszabályoknak gyűjteményes összefoglalása sürgős szükségletet elégit ki. <
Most a pénzügyminiszter ujabb füzetben azokat a Jogszabályokat adja közre Karikás Mihály dr. miniszteri tanácsos és munkatársaiknak nagy gonddal készült összeállitásábau, amelyek az állami nyugdíjasok és hátra-hagyottak nyugellátására vonatkoznak. A nyugdíj jogot 25 évvel ezelőtt uz 1912. évi LXV. te. szabályozta és a letelt .negyedszázad alatt e törvény rendelkezései n számos módosító, kiegészítő és pótló tőrvény és rendelet révén annyira módosultak, hogy ma már alig van olyan rendelkezése, n mely teljesen, eredeti formájában állana fenn. Ezért volt szükségos a na. gyon szövevényessé vált nyugellátási szabályokat olyan rendszerbe "össze, foglalni, amely u tájékozódást meg-könnyíti. A gyűjtemény. a jogszabályokat általában eredeti szövegűkben tartalmazza. A gyűjtemény használhatóságát növelik a magyarázó Jegyzetek, n táblázatok és mellékletek, továbbá az összegyűjtött törvények és rendeletek Jegyzéke, a betűrendes tárgymutató és a tartalomjegyzék.
A gyűjtemény a nyugellátás szempontjából az állammal viszonosságban álló inlézményeknck is utmulatóul fog szolgálni és lényegesen meg fogja kőnnyiteni az autonómiák e tárgyba vágó jogszabályalkotását Is. A munka a m. klr. állami nyomdánál kapható
és ára példányonként két pengő. -
FIGYELEM II
Ha nem j6l Iái, jöjjön hozzám I Én találok az ön szeméhez Is megfelelő szemüveget. — Őrletemben a legtökéletesebben felszerelt optlk«l raktár és modern javltö műhely. Szemüvegeket orvoai reoeplre ia káazitek.
Azonkívül raktiron tartom az ösazes márkái kar-, zseb-, ébresztő és falt-órákat. Arany és ezüst ékszeráruk, ezüst és alpacca cigaretta tárcák, Berndorfl evőeszközök és dísztárgyak. Szakmába vágó Összes Javltáso- Bzlve. pártfogást kér kat a legjobban készítem. FENYVESI BYÖRQY
FI-.I II (Dobro.lll-HJ) * i—IMffa-W"\'
Nem kapott halasztást a valuta-visszaélés miatt elitélt két nagykanizsai állatkereskedö
A valutadgyészség sürgönyére rendőr izillltotta fel a két kanizsai valutást a budapesti törvényszékre
Ismeretes, hogy a valutaüfiyészség vádirata alapján |>erbo fogták (s elítélték Welsz József és Welsz Bé-i nagykanizsai Marhaexportörölftt fizetést eszközökkel való vissm. élés miatt. Az egyiket a másikait 1 hónapi börtönre Hélték. Az ítéletet a fel só bíróság Is jóváhngyla és így az jogerőre emelkedett.
A két elitéit halasztást kért bün telésének kitöltésén\', amit ugylát-szik nem kaptak meg, inert n b-jda-
pesll valutaügyészség sürgönyt Intézett a nagykanizsai kapitánysághoz, ainelyban a két Welsz azonnali örizelbevételét ós Budapestre való felszállilásót rendelte el büntetésük kitöltése végett.
Welsz Józsefei és Welsz Bélát rendőr kísérte fel az éjszakjal vonattal Budapestre, hogy átadjn mindkeltöt dr. Kocsis ügyészségi alelnöknek-
Monogrammos evőeszközöket lopott a népkonyha egyik vendége
A kitoloncolt Vékád testvére a tettei
ZALAI KÖZLÖNY
Inadóraég BMteii* déliMla s nagykanizsai nyllas-gyfliést
Vasárnapi számunkban Mentettük, liogy a nagykanizsai nyilasok engedélyt kértek április 2Wo gyOMs magtárt*, sára. A gyűlést az iparos székházban kívánták megtartani. A gyűlés szónokai g»óf Festetics és Dioső Jánosáé lettek volna. Krasznay Pál rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője hétfőn hozta meg végzését: — nem engedélyezte a gyűlés megtartását. Még a hétfői nap folyamán kézbesilcilék az elutasító ha. lárowtot a gyűlést kérelmező Szabó Gyulának és társaioak.
Érdekes, hogy a nyilasok lapjának egyik számában a párt kötelességévé leszi a kanizsai nyilasoknak, hogy Kanizsán gyűlést tartsanak. A rendőrka. pitányság határozata folytán allglia tess a dologból valami.
Nagykanltsa\' város polgársága megnyugvással fogadta a kapitányság ve-zalőjéaek Ita táro/^tát, mert a város polgárságának békéje szempontjából egy csöppet sem kívánatos, bog)- nyilas-gyűlést legyen kénytelen eltörni a város falai kőzött és é|»ei» az Ipartestület székházában.
Nagykanizsa város közöa*égén«k ke-nyécre és munkára van szüksége, nem a leikék békéjét felzaklató nyíuigyü-lésekre.
Női és férfi
i legdivatosabb kivitelben
13.- P
-t<M
\' Esetleg 3 havi részletre
BRéHYfll DIVATHÁZ
1937, tprllte 80.
A bucsu
Irta: Forr.y Zcliaa
A bucsu szokásos vásári zürzavará. nnk csak elhaló hangfoszlányai szű. rődnek be a templom boltozatos ku-i mi Iái és merev csendje közé, amit csak iiéba zavar fel egy-egy halk sóhaj, vagy a rózsafüzér gyöngyszemccskéinck halk zenéje. A templom védszentjó-nek oltára előtt különböző alakok, mint valami árttvak tér«|e|>elnck a fél-homálytwn, liogy köszönelet, vagy kéréseket terjesszcnvC^ébn\' most, nóv-űnnepi búcsúja alkalmával.
Egy törékeny, sáppádt arcú fiatal-lány l* áhítatos imába merülve szegezi tekintetét a szent szoborba vésett, merev arcára, amit a rárakódott finom porré\'.e^től "lig Vehet megkülönböztetni a mcMékalakoktól. De ő ezt nem látja, ,at Ur trónusa előtt képzeli magái s lelkéből forró Ima,- könyörgés száll feléje.
— Myám, Te tudod, mennyire "sze retem Őt és csak a Te könyörületes ségedtől függ a boldogságom. Tudom, későn ismerkedtünk meg, ő imlr urtn sz-ttad. l>e érzem, hogy engem szerel. Istenem, n-1 m ukarom, hogy a l.oUtog-ságöm ára az Ismeretlen hamvadlk líotHogtalanséga\' legyen, db ö oly Kaz-dag, előkelő\' és szép, akad nuki szár különb férfi. A felejtéshez pedig ezer
Az NTE fiatalokkal felfrissített csapata fölényes győzelmet aratott
NTE—Barcsi IOK 5:0 (1:0)
IIosszu Idő után végre láthatott a sportközönség fölényes NTE győzelmet, lendületes csatárjátékot és szép számban gólokat. Ebben nem kis része van a fiatalokkal felfrissített csatársornak és Szendről nagyvonalú já-Jékának. A csatársor kél belső posztján egész fiatal játékossal kisérlote-zelt az NTE, akik ha teljes egészében nem ls elégítették ki, minddeneuelro elfogadhatót nyújtottak, életet és lendületet vittek ebbe a régóta döcögő csatársorba. Meglepően jól állt ellen a vendégcsapat az NTE-aek. Különösen az első félidőben, amikor még valtfcnivel többet is tánadott Sőt szünet után mintegy tO percig a vendég-csapat ostromol, azután az NTE fe-deaetsor felülkerekedik és a csatársor tetszés szerint rugja/góljaít.
A két csapat a következő felállításban Játszott.
NTE: Pandúr - Csáki, Varga _ Szollár, Itltetr, Kudich - Szabó, Kiss fi., Dolla, Szendről, Csász.
DIÓK: Szeles — Huber, Daranyal -- Karczagi, Egervári, Halász — Sándor, Herlován, (iujzer, I\'erWró, Pandúr.
NTE támadásokkal kezdődik a mérkőzés. A 0. percben Szendről 20 méteres lapos szabadrúgása védliotetlc-nül bombaként jut a hálóba (1:0). Meglepően jól megy a csatársor, de annál feltűnőbb a fedezetsor gyengesége. Klsa II. gyönyörűen szökteti Szabót, aki" elűgyellcnkedi a helyzeteket
A 9. percben Csász a kornervonal-ról űd be, Kiss gólba vágja, de a bíró tévesen lesállás! Ítél. Egy perc múlva Csász bombáját Szeles kiüti Szabó elé, ald közelről fölé bombáz. Ezután erősen feljón a DIÓK, néhány veszélyes támadást is vezet, de az NTE védelme Csákival az élen bolyén vao.
A második félidő sokkal izgalmasabb. Egy negyed óráig szépen tartja magát a vendégcsa|>at, erősen érik u kiegyenlítés, amikor a 10. percben ■ 10-osról megítélt szabadrúgásból Szendről védhetetlenűl belövi a második gólt. Egy iK\'rc múlva Szabó beadása Kísstöl Holtához jut, aki la. posau sarokba lő. Az NTE fedczclsor most szépen játszik, tálalja a labdá-
I kat a csatársornál;, csak ugy zugn.ik a jővések Szeles kapujára. A 21. percben Kudich sarokrúgása ideálisan száll az ötösre, Kiss gyönyörűen a sarokba fejeli (4 :0). A DIÓK most sem adja meg mjagát sorsáuak, két sarokrúgással veszélyeztet) de Pandúr ment. Perbiró kiugrik, Pandúr kisza-ladással ment biztos gólhelyzetben. Az utolsó 10 ]>erc ismét az NTE-é. Szabó szép beadásával Szendről kiugrik ós 5 méterről mellé Jő. A 37. percben Hűlje r kapukirugás/iál haza akarja adni a labdát Szetésnek, Csász elcsípi és az üres kapuba lövi az NTE 5. gólját. Erőeen érik az NTE Ö. gólja, de Kudich bombája a kapufáról pattan visz-sza, majd Szeles védi a legveszélye-
sebb lövéseket.
Az NTE csapatának a csatársor volt a legjobb része. Szendről u me-zőny legjobbja volt. Irányított, állandóan segített hátul ls és ha kellett már a kapu előtt volt Két szabadrúgás gólja remek volt. Utána Kiss II. érdemel dicséretet Ez a fiatal fedezetjátékos elsőizben JáUzott a csatár-sorban és bebizonyította, hogy a cs&-társorban is helye van. Csáw a H. félidőben régi nngy játékát játszotta. Dollának nagyon sok hibája van, dicséretére szolgál gyorsasága. Szabónak néhány szép beadása volt, de sok helyzetet elszeleburdlskodott. A fede-retsorban Szollár végig egyenletesen Jól játszott. Ritter, Kudich az első félidőben egészen gyenge volt, a II. félidőre mindkettő erősen feljött. A védelem lelke Csáki volt. Varga vala-mivel gyengébbet játszott szokott formájánál. Pandúr alig kapott labdát.
A btresi csapat a mérkőzés kétharmad részében egész szépen ját-szolt és nyílttá tudta tenni a mérkőzést. Csapatának legjobbja Egervári centerhalf, de jó volt Huber és Sándor is.
Csik i>écsi biró elfogadhatóan vezetne a mérkőzést
(Olt)
A Zrinyi súlyos vereséget szenvedett Pécsett
PAC—Zrínyi 4:0 (2:0)
A játékvezető kiengedte a mérkőzést a kezéből. A 17. pcrcijen llesa Zriayi ellen, de Farkas mellé lövi. 10 perc múlva Muszti lövi a PAC első gólját A 33. percben ismét 1 l-est ítél a bíró u Zrinyi ellen, ezt Muszti érté-
kesíti. A 39. percben Dánhidlt, a Zrí-nyl centerhalfját a biró kiállítja, tniro a Zrinyi levonul és csak 5 perc múlva tér vissza. Szünet után Pálinkáé, majd Gyarmati góljával 4 :0-ra g>-7z a PAC. Vitéz Adorján gyengén vezette a mérkőzést
Az NTE II. legyőzte a Dom-bovárl VOGE H-t
RVfc H.-VOCB D. 1.1 (lit)
Dombóvári VOGE egyenrangú ellenfele volt az NTE-nek, sőt szünet lilán felül ls kerekedett A gólokat Jelinek és Varga, Illetve Górlak lőtte. Az NTE legjobbja Pollák volt. Díró Izsák. «
Kerületi eredmények
PYSK—«KTSE 4:3 (3:1).
PEAC—SDTC 0:0.
ZsSE—JÍRAC 1 :0 (0:0).
Nemzeti liga eredmények
Fercucváros—Dudafok 8:0 (5«0). Hungária—Docskal 4:2 (2:0), Phőbusz—Kispest 3:2 (0:0). Újpest—Nemzeti 2 :0 (0:0). Elektromos-Haladás 2:0 (OiO). Szeged—Dudái .11.^:0.
Április 20. hétfő. ltom. kat. Tivadar hv. Protestáns Tivadar. Izrael. IJar hó 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár é« a klskanlzaal gyógyszertár.
Gfeftrda nyitva reggel 6 órától eete 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután Vadden egén nap nőknakl
meg ezerféVo szórakozást nyújt nagy vagyona, Én szegény vagyok és sen< kim sincs, csak ő. Emlékszel, mikor rideg kórházi ágyomnál az ismeretlen orvosok, megszokott közönyös arccal nézték haláltusámat s az apácák körülöttem térdelve imádkozták a hal-doklók zsolozsmáját. Ok álltak körülöttem, de senki olyan, aki könnyez, zen, aggódjon mialtain és lélckzctvisz^ szafojtva lesle elhaló sóhajtásomat S akkor küldted Uram, őt a meghu-nté-semro. Ha ti ketten visszaadtátok az életemet, amiért nem1 lelt volna kár, akkor Jmost a boldogságomat is tőletek kettőtöktől kérem és hiszem, hogy nem hiába — fejezte be imáját a lányka s tekintetében félő reménykedés csillant fel
A görnyedt Imádkozó alaktól nem messze egy másik, elegáns nő térdelt, akinek a könnyei befelé már elárasztották a ;telkét s ott feb\'.oritotak mindent, hogy most itt a templom\' krisztusi csendjében kitörjenek a szem sugarán. 0 is imádkozott.
— Ugy érzem, lassan elhidegül, eltávolodik tőlem s ha arra gondolok, liogy végkép elvesztem, jeges féle lent markolja lösszé a szivemet. Nctal nem Jézusom, Te nem tartogathatsz Ilyen szörnyű csalódást számomra! Te tudod, mennyire szeretem, tiszta áhítatos szerelemmeU Együtt nőttünk fel. Gyer-
mekkorom óta várok rá és mtost veszítsem el, mikor végre célhoz értetik? Nem kívánok u másiknak somi rosz-szat, hisz olyan gyermek még s azért mert az életét mentette meg, még nem kívánhatják cserébe az én reményeimnek összeomlását, aml\'k teljesen maga alá temetnének ós soha-soha Mim tudnék talpra állni többet. Te is tudod, hogy a légvárak összeomlása nagyobb sebet tud rajtunk ejteni, mintha valóban romok közé kerülnénk, ö talán 17 éves, neki még lelekézzel szórhatja (az élet a boldogságot, szerelmet, de feleltem a hossza várakozásban Az Idő eljárt. Reá vártam és most okarjálí elszakítani tőlem. Oh Uram, ne engedd! Add vissza őt nekem és bálából nagyobb lesz a hitem, erősebb a szeretetem. A néphit azt tartja, hogy Ilyenkor bucsu alkalmával hamarabb meghallgatod kérésünket. Eltért zarándokoltam most ide, a város túlsó feléből Istenem, hallgass meg!
A szerény kis bakfis és az elegáns dáma szerelemmel leli lelko oly egyforma volt itt u templom! hűs homályában. Egyenlő erővel küzdve, egy-forma eséllyel indulva döngelték a menny kapuit egy férfi szerelméért.
Két őrzőangyaluk gondterhelt arccal leste, hogy melyik t\'szla lélek áhítatos könyörgé o talál meghallgatásra?
Míg ök ketten ezen töprengtek, ad-
dig lent a föUfón a rikManosok a leg-1 friss cl* szenzációt ordították világgá:
— Halálosvégü autószerencsétlenség j a Doráros-téienl A soffőr és utasa,
dr. Rácz Déla a helyszínen szörnyethalt. I
A rikkancs már át is fúrja magát a templom és a sátorkörüliek tőm\'c-gén és fut tovább a friss hírrel.
Neki igazán mindegy, hogy a Rókus kórház orvosának, vagy a dalai lámának a halálát kürtöli szét 1>« nem mindegy unnak a halváuyurcu lánynak, aki tágrameresztett szemmel néz utána. Azután sokáig nem lát mást, csak sok-sok üvöltő, Ordító rikkancsot, akik mind táncot járnak körülötte.
— Szegényke a nagy melegben rósz-szul lett — mond fák a jámbor nénikék és óvatosan ölükbe veszik az alélt lányt. «
Pár pillanattal később a másik imádkozó lány is kilép a lomplobiból. A lelkéből kikívánkozó panaszokat, kéréseket útjára engedte és most ugy érzi, hogy imája meghallgatásra talál. Nem, nem veheti el tőle senki az ő szerelmét, *iz övé volt és az is marad!
Megkönnyebbülve, ruganyos léptekkel indul el a sátrak között, majd vidáman megáll az egyiknél, hogy hatalmas piros bábszivet vásároljon és Ijoldogan megftidul a gyászhír, a végzet, a* alttymiosan köwledő ősz feli
1S37. április 20
ZALAI KÖZLÖNY
— JAjíolgármester Kaposváron
Dr. Krátky István polgármester dr. Prnck István gazdasági tantesnok ki-sérelében Kai>osvárra utazott, hogy tanulmányozza az ottani légoltalmi berendezéseket. A polgármesteri és Prack tanácsnokot dr. Kajiosváry György jKílgármester fogadta és sorra bemutatta az eddig foganatosított légvédelmi intézkedéseket. Inkén félbeszakították útjukat és megtekintették a mélyfúrásokat, melyeknek eredményeiről a Zalai Közlöny már részletesen leszámolt.
— (A mai zenekari hangverseny)
pontosan este 0 órakor kezdődik a Városi Színházban. Jegyek az előadás elölt a színházi pénztárnál válthatók.
(•)
— (A zárszámadási bizottság ülése)
Nagykanizsa város képviselőtestületének zárszámadási bizottsága ma\' este dr. Wcisz Lajos elnöklete alatt ülést tart, amelyen az elmúlt költségvetési esztendő zárszámadását tárgyalják.
— (Városi közgyűlés előtt)
Az épülő igazságügyi palota kiadástöbbletének ügye rövidesen a pénzügyi bizottság eíé kerül ós valószínű, l>Ogy ebben az ügyl>en e hó végén a polgármester összehívja a város képviselőtestületét. ^
— (A keszthelyi Premontrei Diákszövetség)
a főgimnázium falára márványláb-Iát helyez el, amelyen a keszthelyi iskolába járt hazánk nagyjainak ne-\\eit fogják megörökíteni. A márványtábla leleplezése nagy ünnepségek közölt május 16-án, pünkösd vasárnapján lesz.
— (A Névtelen asszony)
itprlli* 28-ikl filléics előadására ]e-gyek clőjegyezhetők Bárány István ék-szerésznél ós a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Mázol Lulunál. (:)
— (Vasutas székház)
építkezését kezdik meg a napokban Tapolcán. Az tij modern székház a régi helyén épfll, a költségek 25.000 pengőn felül vannak. A székház táncterme^ 25 méer hosszú ós 9 méter széles lesz.
— (Hun kripta sírt találtak)
a nppokban a Balaton mellett, Fenékpusztán a csikóállás keriiés-córö-pcinek leásásu közben. Egyetlen, 2 méteres kőlap fedi a kriptát, benne, arccal keletnek, egy csontváz. Való-_jjZÍnü, hogy valami hun főember temetkezési helyét találták meg.
— (Szerelmi bánatában)
serétes puskával mellbelőttc magát Takács Ferenc 21 éves ördöghepyei legény. Egy csácsbozsoki leányba volt szerelmes, akit azonban máshoz adlak. Húsvétkor volt az esküvő és Takács Ferenc azóta búskomor volt. Most életveszélyes állapot Imi n « zalaegerszegi kórházban ápolják. -- A sifilOk tUexrol
teljesen tájékozatlanok, hogy gyermeküket melyik internátusba, milyen tanintézetbe, milyen pályára adják? A most megjelent 1937—38. tanévro szóló «Internátusok, Tanintézetele Tájékoztató Címtára. VI. kiadását 30 fii. lércs bélycgportó.megtérltós beküldéso ellenében ingyen és bórmeutve küldi meg Erdős József hirdető irodája Bu-íaROSt, VI. Teréx-körut ».
Felfüggesztett Ítélettel végződött a nagyrécsei vadászat ügye
A kukoricásban megsebesült ember elveszítette egyik szemevilágát
Oklóber 17-én történt, hogy Försler József uradalmi tiszt, Rózsa György banktisztviselő és Kozma György nagyrécsei plébános vadászni mentek a récsci halárba-Egy felröpi>cnt fogoly csapatra a három vadász egyenként sütötte el n puskáját. A lövések ulán Jujkiál* tás hangzóit fel, Kreiner Gyula récsci gazda, aki a magas kukoricásban dolgozoll és akit a vadászok nem láthattuk!, homlokon találva vánszorgott kl a kukoricásból az egyik serét a szeme felelt súlyosan megsériettc a szemidegét.
Kreinert beszállították a kórházba, ahol ápolás alá vélték, azonban egyik szemevilágát elveszítette.
A vizsgálat a hartnadik lövés le-adóját KoZma György plébánosban állapította meg, aki az eljárás,folyamán bünlelenségévei védekezett : nem látta Krcinert, nem is gondolja, hogy hármuk közül az ö lövése okozla volna a súlyos bal-
esetet. A plébános egyébként mindem elkövetett, hogy Kreinertazonnal kórházba szállítsák és egyébként is gondoskodott róla-
Kozma György plébános gondatlanságból okozott súlyos testi sértés elmén került a törvényszék Ma-káry-lnnácsa elé. Kreiner jogi képiviselője dr. Dómján Lajos, a plébánosé dr. Knausz László ügyvéd volt. Kozma a tárgyaláson ls azzal védekezel i, hogy nem látta Krei-nert a kukoricásban
Mosl volt ebben az ügyben a második tárgyalás. A bíróság több tanút hallgatott ki. A perbeszédek ulán a Makáry-tanács kihirdette Ítéletét és Kozma György plébánost, figyelemmel a nyomatékos enyhítő körülményekre, bűntelen előéletére és hogy a sebesült emberen azon nál segilenl igyekezett, stb., 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
— Megjelent « Milliók Könyve
legújabb száma ára 20 fillér, kap. ható mindenütt. Minden számban keresztrejtvény és az újszerű betüpályá-zat értékes dijakkal. A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára negyed évre 13 regény 2.40 pengő. Kiadóhivatal; Budapest, VI., Andrássy-ut 16. szám.
stinxtl
(iótmtívnaqyaxM
(V.MtotáMq OttohájT-u a
fitÍKDÓt HÍ6 HA KÉM UÖWHINIMaTI
GYÁRTELEPí
BUDAPEST, XI. LENKE UT 117.
— A Budapeitl NemutkSxi Váaár
texlilcsarnokának külön szenzációja a Trunkhahn posztógyár szövetkiálli-tása. Ez a hírneves gyárunk " ma már országszerte fogalommá vált Trunk-hahn-sz»ngyapjúszöveteket készíti angolos gyárási módon és rendeléseket ruhánként is felvesz a vásáron. Aki egyszer Trunkhahn szövetből visel ruhát, mindig megmarad mellette. Kérjen még ina költség- ós kőtele/.ctlRé/puyn-tcs mintakollekciót közvetlen a gyártól, Budapest, XI., Lenke-ut 117-
— Vízhatlan fírfl- é. női e»flk0penyok
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók SohUtznél.
— Tekintse mej{ R Köpetein Butor-éruház állandó butorklállitását ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési leltételekkel vásárolhat
Tegnaptól máig
(Hirek etíy mondatban) Ország:
A szegedi filléres ulolsó nyolc kocsija Kiskundorozsma elölt les#i-kadt s amikor a hirtelen lefékezett szerelvénybe a még mindig nagy mozgásban levő nyolc kocsi belerohant, az ablakok betörtek, töbfc utas megsebesült.
A Nemziell Aknrál Pártjának ve-zérél, Szálasi Ferencet, aki január óla 9000 pengőt költött szervezkedésre^ továbbra is togvatartják pártjának öt Gyöngyjös-kü|rnyék tagját letartóztatták.
A Pesli Lloyd Társulat a Lloyd oalolá. átadta a Ritz konsernek ós az Eölvös-utca 12. számú bérháza vette meg, amelyre még. egy «$ne lelet húznak és itt rendezik be az uj Lloyd-palotát-
Berlini hirek szerint Rőder, hon védelmi miniszter Blombcrg had-ügyminiszler meghivására jövő héten Berlinbe utazik-
A győri ügyészség nemzetgyalázás és különböző bibliai magyarázatokat tartalmazó röpiratok teiy jeszlése miatt letartóztatta Fábián Jtfenyhérlet, Józsefet és Jenőt, akik a zalamegyei Nagykutas községben terjesztették szektájukat.
Szolnokon letartóztatták Csonka József járásbirósági tisztviselőt, aki 18-000 pengőt sikkasztott.\'
A Duna 5 ismeretlen holttestet ve. tett ki. A pesti Lánchidnál egy 00 év körüli férfit, Szobnál egy 20 óv körüli fialni nőt és pár száz méterrel odébb egy Idősebb férfit, a győrmegyci As-
Speciális
Telefon: 9-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
Nm
ffHeazetközi Vásár
április 30-tól Bála»101g
A magyar gyáripar, kézműipar és népművészetek hiánytalan bemutatója.
50%-os ntazási Iéié!
április 24-töl Bájú 18-ig
a M AV, a dunai hajóvállala-tok óh a MÁVAUT vonalain
VAaárlgazolvány és felvilágosítás kapható: • MÁV M.a.t|»fTlro<Ub.-
vány-Bárónál pedig egy 18 és egy 50 év körüli női holttestet.
Hatvanban Oláh Vince jcfllfőldön is ismert és népszerű cigányprímás — miután öreg volta miatt nem tudott már ltegedülni — felakasztotta magát.
Budapesten a Gellért-rakparton egymásnak szaladt két autó. Zsoloay I.ászlóné és Lengyel Ödönné, az autó két utasa könnyebb sérüléseket szenvedett.
A Mester-utca sarkán két motorkerékpár szaladt össze. Utasai sulyo. san megsérültek.
Grieger Miklós pllisvőrösvárl kerü-létében feltűnő éles támadást inlézell a diktatúrák és nyilasók ellen.
Világ;
A párisi mozik és színházak személyzete sztrájkba lépett. Vasárnap a mozikban és színházakban nem volt
előadás.
Az osztrák vasutak mi^us 22-től a hétvégi ds az 50 kilométeren aluli forgalomban 50 százalékkal olcsóbbá teszik a menetdijat.
A Daily Herald szerint Békepárt alakul Spanyolországban, amely lo akarja monda\'.ni mindkét kormányt 4a semleges diktátnét akar felállítani.
Lapzárta t
Bobory György, a képviselőház alelnökének belügyi államtitkárrá történő kinevezését már befejezett ténynek veszik, Mikecz üdön, aki felajánlotta lemondását, az iparügyi mlríszterkimba kerül államtttjának. í : v • í A Nemzeti Diákszövetség meleghangú táviratot intézteti Darányi miniszterelnökhöz, amelyben megköszönik az érleimi munkanélküliség leküzdése érdekében kidolgozott terveit, munkájd(Hn Isten .áldását! kérik és sikert kívánnak hozzá.
A jugoszláv határon Aita Sábán albán bég egyetlen revolverlövéssel lelőtt egy detektívet, mert az felesége arcáról le akarta venni a fátylai. : | !
A rangjától megfosztott Miklós herceg megtagadta a Vasgárdát, mert le-vetet intózett .Miklós névaláírással Tatarescuhoz, amelyben közli vele, hogy egyetlen poUUkai Szervezethez sem tartozik.
Bornemissza Iparügyi miniszter Pet-neházy államtitkár kíséretében Szeged-ről jövet hétfőn mogtekintetto a Pécs melletti komlói bányákat, ahof "tudvalevően most vezették be élsönck a cm 1 Adbérrendstert, M _ ^J
SALAI KÖZLÖNY
Prognózis: Változó felhőzet, egyes helyeken még eső lehetsé ges, a hőmérséklet nem változik lényegesen. _
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomAsa jelenti i
Hőmérséklet tegnap eeto 9-kor: + 96, ma reggeli -f6"0. délben : -f 13 8.
Csapadék: 0-2 ■%.
APRÓHIRDETÉSEK
10 ilSig 60 111141, minden tovlbbi Ild 4 Iliié r.
Május l-re »x«bal«á>rt kelesek. Unger, Hotlh, Mlklós-ut 19. _
Női hUmahk kéulléiít UK-olcaóbb libán vállalom. - Olga italon, Horthy Mlkló»-al 5. 311
látuaMa lakást keresek ang. I (re. Címeket kérem a kiadóba.
Sí telnék megóviMt vllUtla Lóbl Béla képesített szűcsmester, Fő at 8. Telefonblvái 531. 1045
Kéluobái lakéi kladé. Érdeklődni le-bat x;irály ulca IS. •
•aml-b4lya«B#k, réz- és zománc-táblák, vhnókl munkák legolcsóbban ké uütnek Vékáuy Teltvéreknél. •
BalatoamlrlJn 200 D-öl vízparti villa telek éi 920 □-«! iióló •■•iá. Görög doblnyáruda. *
Megbízható tlut vsgy leányt azonnali belépésre vezetőnek, lelolvssóask és küldöncnek alkalmas nyagdljll tlsstvtseló. — Csengery-ut 23. I0S6
KlfaUlaiajr M vételik Hlrschéa Ssegó cégnél. 1131
Ultakaiárata atoal butoroioll ■zaba llrMuata hauaátattal má|as l-re kladé Szeat Imre herceg atea 9. Stelaer, 1123
Szép, komplett sbMtikstar olcaón eladó. Bővebbet: Csengeryut 28. slaltl ■ülődében. 1120
Raktárhelyiségek, műhelynek slkslmss, kiadók Batthyiny-utcábsa. — Bővebbet Cseagery nt 19. •
Rákóczi-utca 30. szám alatti kéa giida-sáal épületekkel egytlll izabadkézből al-méé. Bővebbet ugyanott. 1132
Oslsssaa bútorozott szoba IQrdőtzoba használattal kiadó Sugár-nt ál/e. •
i 2 szép szoba, nagy konyha, előszoba itb. teljeien izársi május f. esetleg lugusztal l-re olcsón kiadó Bajza u. 9. \'
■alaloamárlalUrtlBa központban, közvetlenül a slrsnd és s Sitgetby-Udlllö mellett, klISaálM villa két teljeien berendezett izobávil, versndával, komplett konyhslelszereléssel, s szezon elejétől sugusstui 1 lg MrbaaM. Ctm: „Belső-somogy" szerkesztősége Clurgó (Somogv-megye). 1U1
Látóhegyen, sz oruágnt mentén, 1900 O-öl aatmirrak eladó. Érdeklődni lehel Petőfi-ut 25 Siőr Lajoa. •
■ifatófla felvétetik Kletn cukorka-llsembea. •
■alataamárláa szép szoba konyhával kiadó. Clm a kiadóban. •
Kiadó egy ktllönbejáratu bútorozott szoba. Hunyadl-u. 21. aztm. •
■gakkaaM lordílái, Jsvltás. mitstop-polás, «veg. porcsllán rigasitás Welizíler-mtn Erssébet-tér 4. •
„ Opes taMnsaaa»»araá.» telvéte-tlk BarU tehérnemtt-uzem, Csengery-ut 6 •
Kiadja a laptulajdonos Kőzgazdasígi Rt. Gutenberg Nyomda és Délislal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUl Király. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám
Havi 30 fillérért
150 pengő temetkezési és 250 pengő balesetbiztosítást ad minden előfizetőjének
Több előfizetőnk sürgetéséi* egy nagyszabású csoportom biztosítási akció előnyeitjen óhajtjuk részesíteni a Zului Közlöny minden előfl-
a Zalai Közlöny
zetőjét. Minden egyes előfizetőnket, aki Jelentkezik a kedvezmény Igénybevételére,
biztosítjuk 150 pengő temetkezési segélyre, egyben 250 pengőre balestí ellen.
Az előfizető ezt a trlztosltást vagy saját személyére vagy pedig család Jának valamelyik tagjára veheti Igénybe. A biztosított személy el. halálozása vagy balesete esetén a biztosított ő-sazegekel a Zalai Köz. löny minden hosszadalmas eljárée
nélkül, azonnal és közvetlenül kl flzell.
Az előfizető, aki akár a ktodótitva taltan, akár a Za\'al Közlönynek e célból megbízott jelentkezés-gyűjtőinél liejelentl a biztosítási akcióban való részvételi szándékát,
havi 30 fillérért biztosítja magának, Illetve törvényes örökösének a 150 pengő temetkezési és 250 pengő baleseti segélyösszeget.
Kérjük tehát elöfleetflinket, hogy önmaguk és családjuk érdekélten Jelentsék be a kiadóhivatalban vagy a lakásukon jelentkező megbízót-talnknál a Zalai Közlöny csoporlos bizloíi\'áiábanvaló réazvételükct, on nál ls Inkább, mert - csoporfop biztosításról lévén azó - a biztosítás létrejötte bizonyos számú Jelentke-
zőhöz van kötve.
A Jelen biztosítási akciónk félté, telel minden eddigi hasonlónál elő-nyösebbek és biztonságukért az egyik legkitűnőbb nevű Intézet: a Magynr Élet- ós Járadékbiztosító Intézel garantál.
Esetleg kívánt további felvllájjosi-tással a kiadóhivatal szolgál-
2-10 P-ért vettem a félliteres hőpalaokot
SZABÓ ANTAL sportdzletében
és most élvezem az este elkészített forró reggelit
PAratlsn kedvezmény a Zalsl KOzlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi lekvésll
István király Szálloda
(III., Podmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikeralt olyan megállapodj kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóviz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe,
melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a |elentkezö olvasók részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
1937. április 20.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
«
»
TU Bákócil-nt 58. Tel. i .189-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldett-mclegvlz, telefon, közp. (ütés on csengőt pótló elektromos fényjel zéaekkel. Lemérsékelt szoba- és ponzló-árak. — Elegána kávéház, 6 telefonfülke.
A sürBzóbeni
Csóka Fari rádlóhlrea olgánytrenekara — valódi erdélyi Flekkén különlegességek.
a télikertben ■
délután és este táno. VI rá n y ujszorü |azz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádlóénokes énekel. Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban I
Nagykanizsa megyei vátoi polgármesterétől.
8069/1937.
Árlejtés! hirdetmény.
A polgármesteri iktalóhlvatalba 1937. má|uB hó 3. napjának déli 12 órájáig beadható zárt Írásbeli alán-lat ulján
1 drb villamos és mcchanikus meghajtású riasztó szirénát, 1 drb 24 vonalú, helyi teleppel működő távbeszélő központot, 6 drb Inductor hlvásu hordozható
távbeszélő készüléket, 10 dfb Induktor blvásu asztali távbeszélő készüléket, 6 drb Induktor blvásu fali távbeszélő készüléket és 1000 méter kéteres erenként 1.5"-átm. tábori telefonvezetéket szerzek be. Bővebb felvilágosítást éi ajánlati It-pot a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. évi április 10. „„ Polgármester.
ha vetéaelt és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként
F zeléstéléknél...... >/■-3 kg.
Virágoknál ......... 1/1-2 „
Rózsafáknál......... 2-3 .
Gyümölcsfáknál...... 3-6 .
Poldlepemél... ... ... 12-
Málnáuál ......... 1-2 ,
Pázsitnál ......... I-21/1 .
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tongerlnól 100 120 „
Rétek és kaszálóknál 80-120 .
Szőlő ............100 -300 .
Kalászosok......... 30— 60 „
(Részletes használati utasitái az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben és nagyban kapható:
orszAo júzsef
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság melUtt.) Telefon 130.
SíüÉjlitBl! —,
I—
I mindenki a balyl kereskedőknél éa lparoaoknál nereu« bal
Uitm. • UBtulajéMAi UaguáMáii at OuÉautrtrg NXon* fc DéLmliU Lágyaié VáWia ktoro<i»dáJ4te« (Bafcláa Z*k\\ HrSÜ
77. fiv\'o\'ya" 88- 8Zim_ Nagykanlua, 1937. április 21. szerda Ara 12 HU-
zalai közlöny
SMjtoB^g éski&dóhiyatal: Pőirt 5. *zám.
hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árit.: egy hóra 8 pengd 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
A magyar ifjúság problémája
A képviselőház pénzügyi bizottsága két ülésen foglalkozott a közoktatásügyi tárca kenetébe tartozó kérdésekkel. A felszólalók nagy száma és Hómnn Bálint kultuszminiszter részletes válasza bizonyítják, hogy mennyire nagyfontosságú problémákról esett szó \'s hogy ezek u problémák mennyire a közérdeklődés előterébe esnek- • De nem is csoda ez, hiszen a közoktatásügy a legszorosabban 1 összefügg a nemzet jövőjével, meri az iskolák ós egyetemek bocsátják útjára évről-évre n \'generációkat, a melyek az idő haladtával átveszik az ország ügyelnek vezetéséi. Hogy egy nép jövője mikként alakul, abban igen nagy része van a közoktatás mikéntjének. Ezért hangsúlyozta Hóman Bálint hagyszabásu beszédében, hogy az oktatás mellett a nevelésre ls nngy súlyt óhajt helyezni, még pedig nemcsak a közép-, hanem a főiskolákon is, mert hiszen az a világnézet, azok a morális alapok, amelyeket az Isko\'al nevelés és a főiskolai kiképzés ad a tanulóknak és az ifjúságnak, képezik a jövő fejlődés, az ország eljövendő boldogulásának a biztosítékát.
Magyarország az adott pénzügyi lehetőségek kenetén belül n maximumot Igyekszik elérni a közoktatásügy területén. A kultuszminiszter beszámolójából megtudtuk, hogy uj iskolák épllése, régiek karbantartása, az egyetemek szükségletelnek ellátása, mind olyan dotációban részesülnek, hogy ezzíel nem csak közoktatásügyünk foly\'onossá-ga, de fejlesztése ls biztosítva van.
A vita során számos képviselő foglalkozott a főiskolai ifjúság s/o ciális kérdésével, világnézeti felfogásával és poHlikai magatartásával. Mindezek u kérdések összefüggnek azzal a sajnálatos körülménnyeli hogy a jelen pillanatban az á\'luml apparátus és a magángazdaság nem képes kenyeret nyújtani nz összes diplomásoknak. Olyan kérdés ez, amellyel állandóan foglalkozni kell s olyan megoldásokat kell találni, hogy bizonyos fokig nyugvópontra jusson ez a probléma- Az Ifjúság kétségtelenül tapasztalható nyugtalankodása inak-, jórészben a /jövő bizonytalanságától való fé\'elem a/.
oka. Itt tehát mindent cl kell követni, hogy olyan helyzet teremtessék, amely a nyugtalankodások\' szo. ciális okait kiküszöböli.
Bizonyos fokig más kérdés az ifjúság politikai nézeteinek a . kérdése- Egyes felszólalók sajnálkozásuknak adlak kifejezést, hogy nz if/uság lubágosan radlká\'is s résa;-ben olyan eszmék felé hajlik, a melyek az ezeréves magyar történelmi fejlődéssel\' nem áUnak összhangban. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy éppen a történelem tanúsága szerint az ujabb korban az ifjúság mjudenhol és
Felfüggesztették a nagykanizsai főszolgabiróség irodatisztlét
Bélyeg-leletezésekkel, Iparengedélyek és munkakönyvek kiadásával maíilpulált Varga Jenő Irodatlszt — Az összeget, amit megtartott, most állapítják meg, de máris többezer pengőről van szó
Kedden reggel a nagykanizsai fő-szol gab Írós ági ól a következő hivatalos lelefonjclentést kaptuk :
>Dr. Lontay Alán főszolgabíró tudomására jutott, hogy Varga Jenő irodasegédtiszt súlyos hivatuli szabálytalanságokat követett el. Erről Zalavármegye allspánjánuk jelentést tett, mint oz irodntiszt felettes hatóságának. Az alispán vizsgálatot rendelt el és a lefolytatott vizsgálat alapján Varga Jenő Irodatlszt ellen a fegyelmi eljárást elrendelte és egyben őt állásától
azonnal felfüggesztette* *
A kanlzsul közönség kjörében néhány nap óla már a legkülönbözőbb hírek terjedtek el a nugyku-kanizsai főszolgabiróságon löríént szabálytalanságokkal kapcso\'albán. A fenti hivatalos jelentéssel kapcsolatban most már a Zului Köz-
löny is beszámolhat az eseményekről.
Dr. Lontay Alán főszolgabíró nemrégen
névtelen levelet kapott.
A névtelen levél felemliti a Varga Jenő irodatiszt elleni gyanúsításokat, de miután névtelen levél yolt, a főszolgabíró a levelet puplrkosár-ba dobta- Néhány nappal késöltb teljes névvel ellátott és hasonló tartalmú levél érkezett a föszolgabirósághoz. Miután a levélben súlyos gyanusir (ásókkal illették Varga Jenő iroda-lisztet, dr. Lontay Alán azonnal házi vizsgálatot rendelt el ós ki-hallgalla Vargát-
A kihallgatás után személyesen tett jelentést Bődy Zoltán alispánnál- Az alispán dr. Berthu Jenő vármegyei aljegyzőt küldte le Nagy
kanlzsára, valamint a megyei számvevőség egyik tisztviselőjét-
A vizsgálat két napig tartott
és annak eredménye Igazolta, hogy a névleien, majd a névvel ellátott levélben foglalt vádak nem alaptalanok.
Mint értesülünk, Varga Jenő évek óla követett cl szabálytalanságokat-Különösen bélyegleletezésekkel manipulált ós iparengedélyek és munkakönyvek kiadása körül követett sl szabálytalanságokat,
ugy, hogy a felektől beszedett összegeket saját céljaira fordította-Az összeg nagyságát most Igyekeznek megállapítani, azonban máris löbbezer pengőről van szó.
A vizsgálat még folyik, Varga Jenő teljes beismerésben van.
Éjfél óta 27 állam blokádja zárja körül a spanyol tűzfészket
Az első lépés a spanyol polgárháború befejezése felé — Ha a küzdő felek kifáradnak, semleges nemzetközi bizottság megkezdi a békeközvetltést
Londoni április 20 Ma éjfélkor lépelt életbe a b\'o-kád, amtely teljeoen körülzárja a polgárháborúi borzalmaiban szenvedő Spanyolországot. A tengeri és szárazföldi blokádban - atráaJy a spanyol tűzfészket teljesen\' elszigeteli - 27 állam vesz részt.
A spanyol-j)OrtugáI határon már legnap megjelentek az angol lisztek, akik a határon végig sátrakban laknak és a portugál tisztek segítségével éjfélkor megkezdték a határ ellenőrzését.
Ugyancsak éjfélkor kezdték meg ■Gibraltár teljes ellenőrzését és a
spanyol halármentén végig Portugáliától Almériálg. t «
A spanyol-francia haláron, m\'ujd a vele szomszédos határsáv meni én a franciák ls megkezdték a határ ellenőrzéséi. A francia flottának az ellenőrzésben "résztvevő ogységel legnap este elfoglalták állásaikat, ugy, hogy éjfélkor már teljesen körül volt zárva Spanyolország.
Párls, április 20 A francia sajtó egyhangú véleménye megállapítja, hogy oz éjfélkor . életbelépett határellenőrzés csak az első lépés azon az utón, a mely a spanyol polgárháború tel-
jes megszüntetésére vezet.
A nemzetközi semlegességi ellenőrzés /után feltétlenül következni fog í külföldi önkéntesek azonnali visszarendelése, majd amikor a magáramaradt két küzdőfél teljesen kifárad, egy nemzetközi semleges bizottságnak meg kell kezdeni a békítési kísérleteket-
A harctér hlrel
Madrid, április 20 A köztársasági vörjös csapatok ágyútűz alatt tartották a toledói fegyvergyárat- Az egyik lövedék a fegyvergyár raktártinak épületét
mindenkor politizált. A jagy sza-badságeszmék az Ifjúság lelkében találnak meleg talajra s ez bizonyára összefüggésben van azzal a másik lelugadhatatlan ténnyel ls, hocy ugyancsak az Ifjúság az, a melynek a lelkében a legmagasabban ég az idealizmus tiszta tüze, amit az élet később következő meg próbáltalásni még nem lohasz\'.ot-tak le-
Ha a magyar ifjúság körében tapasztalható kélségtelen mozgalma-kai elismerjük is, mégis meg kell jegyeznünk, hogy nem féltjük az országol attól az ifjúságtól, amely a
48-os márciusi ifjúság utóda- Megfelelő vezetés, az egyetemi tanári karnak az ifjúsággal való közelebbi s a szorosan vett tanításon túlmenő érintkezése, amelynek fontosságát Hóman kultuszminiszter Igen erősen kiemelte, az eszközök, amelyekkel a magyar ifjúságra halni lehet s amelyek alkalmasak arra, hogy egészségei ulon oldják meg a magyar fialulság mindennemű szociális problémáját-
A közoklulásügyi tárca vitája ós az elhangzóit miniszteri beszéd arról tanúskodnak, hogy olyan ember áU ennek a táróénak az élén,
aki sziwel-lélekkel végzi feladalát s aki a napi (eentlök élvógzésén tul vllágnézeiet is visz bele működésébe- Hóman Bálint nemcsak\' gondoskodni óhajt a magyar közoktatás*-ügy szükségleteiről, de azt irányítani is akarja- irányítani a legnagyobb és legnemesebb feladatok elvégzése felé. Ezórt óhajtja a magyar fiatalságot nevelni, ezért akar u magyar fiatulság Számára olyjn szilárd világnézeti alapot teremteni, ahiélyrc nemcsak az Ifjúság, de az ország is felépítheti a jövendöl-
aill eiA

BAUM KOajQWV.,
M,
Jeanette MacDanald és Clark Gable monumentális filmje 11
fl XX. század legnagyobb eseménye!
SAN FRANCI5KD
A milliós város elsfllyedése s egy romantikus szerelem története. — Kedd-SZPrdg-CSfltflrtOk.
Ha Influenzája v«n, gondoskodjék arról Is, hogy gyomra és belel a természetes .Ferenc József keserűvíz használata által gyakran és alaposan kitlsztittassanak. Az orvosok ajánlják.
érte, tüzet okozott és a raktárhelyiség a levegőbe repüH- Mugn a fegyvergyár nem szenvedett sérülést.
A nemzetlek repülői ezzel egyidejűleg Madrid felett jelentek meg és bombázták a fővárost. A lx>m|>ák nagyrésze a belvárosban esett le és két helyen nagy tűzvészt okozott. A halálos áldozatok számáról részletes jelentés még nem érkezett.
A vörös csapatok az éjjel heves támadást Intéztek a cabezzai kolostor ellen, melyet egy kis, de lelkee nemzeti csapat véd. A kolostor tavaly junius óta áll állandó támadások alatt és azóta, bár a vörö6»ök többször bekerítették, hősiesen ellenáll. A mostani támadás is kudarccal járt, a támadó vörösöknek nagy veszteséggel kellett visszavonulniuk. i I [
Rőder Vilmos elutazott Berlinbe
Budapest, április 20 Rőder Vllntas honvédelmi miniszter mia reggel 8 órakor a bécsi gyorssal felesége és Horváth Ferenc ezredes kíséretében Blomberg birodalmi miniszter meghívására Berlinbe utazott. A pályaudvaron búcsúztatásánál megjelent a német követség tisztviselőkara is, valamint a honvédelmi miniszteriuhi vezetősége ós tisztviselői-
BUDAPEST 1
0.45 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 IIÍrek. — 10.20 Felolvasás. -10,45 Felolvasás. — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 llirek. — 13.20 Időjelzés, Idfljárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. - 14.40 Hirek, árak.
— 16.15 Diákfélóra. - 16.45 Időjelzés lürek.
t7 H. Sinlth jazz-zenekar. — 17.55 Dr. Lukinich Frigyes előadása. — 18.25 (\'■oda Gizella énekel. — 19.05 Külügyi nejajwlóra. — 19.20 Cigányzene. -10.50 Dr. vitéz (iyulai Tibor előadása.
— 20.30, Olasz-est. — 21.20 Hirek. — 21.40 Az operaházi zenekar. — 22.10 Időjárásjelentés. - 2325 Táncleme-zck. - 00.05 llirek.
BUDAPEST H.
17.30 Vidám hanglemezek. — 18.20 Olttsx nyelvoktatás. — 19.35 Felolvasás.
— 20.06 Hírek. - 20.35 Gáti István mélyhegedű számai.
BÉCS.
12 Állástalan zenekar. — 16 Divatos lemezek. — 1650 NVildgrans-zongora-
szonáta.
19.30 Schubert. - 2030 Rádiózene. kar. — 22-20 Siebcrth szalonnégycs.
A vármegye megfesteti néhai Tabódy Tibor főispán arcképét
Sass Ferenc kapott megbízást a portré elkészítésére
Zalavármegye megfested előző főispánjának, a tragikus hirtelenséggel elhunyt vitéz Tabódy Tibornak arckénét a vármegyeháza számára-Vitéz gróf Teleki Béla. az uj főispán minap meglátogatta a nagykanizsai, de jelenleg Sümegen élő Sass-Brunner Ferenc festőművészt sümegi műtermében és neki „adta meg a megbízatást a Tabódy-porh\\é megfestésére. Teleki főispán, aki maga is műértő, a legjobb lenyomásokat szerezte Sass Ferenc műtermében és nagy elismeréssel nyl-Hflf cozolt a kitűnő mtester ecsetje ulói legutóbb kikerült arcképekről-
Japánból
Is kaptunk híreket a Sass müvész-trló női tagjairól, anyáról és leá-
nyáról, akik még Tokióban élnek. Sassné szerencsésen kiheverte a lábtörést;\' amely egy turista-kiránduláson ér le éti most a fesíés mellett irodalommal is foglalkoznak\'. Nemvégen jelentek meg illusztrálásukban Petőfinek japánra fordított ^költeményei, most pedig »Misziikus India* cimmel saját indiai élményeiket rendezik sajtó alá- A könyv angol nyelven jelenik mtóg és kiadója már előre nagy propagandát szervez a magyar művésznők könyvének. A mű nagy része már nyomdában van és rövidesen megjelenik s addig Sassné és leánya Tokióhoz vannak kölve. A két kanizsai magyar művész könyve ujabb jelentős állomása lesz az idegenben született magyar szellemi sikereknek.
49.498 pengővel több volt a város bevétele 1936-ban, mint az előző évben
A város zárszámadási bizottsága megkezdte munkáját
Hétfőn délután fél 6 óraktT ült össze a város zárszámadási bizottsága dr.. Weisz Lajos elq#klclével, hogy felülvizsgálja a varos 19361 évi gazdálkodását. Felülvizsgálják az összes könyveket, minden lajstro mot, hogy tiszla képet kaphassanak arról, hogyan gazdálkodott a város vezetősége az elmúlt esztendőben. A városgazdálkodás Igazi mérlegét ilyenkor látni igazán.
Az elnöklő dr. Weisz városi képviselőtestületi tagon kívül \' jelen vollak Miklós János, Beleznai János, Weisz László, Hoffmann Henrik, Dedovácz Béla. valamint a
számvevőség tisztviselői- A zárszámadás kimutatásai már sajtó alatt vannak. Dr. Weisz Lajos megnyitójában hangoztatta, hogy a bizottság hatásköre : a város 1936- évi zárszámadásának, pénzkezelésének, vagyonmérlegének, valamint az erre vonatkozó összes okmányoknak* könyveknek, fő és segédlajstromoknak alapos megvizsgálása-
A bizoltság munkája valószínűleg 10-12 napig fog tartani és ennek eredményeképp teszik meg jelentésüket.
Már az első nap meg lehetett azonban állapítani anpyjt,. hogy
\'Divatos ingstGfir és puplin maradéteoK
leslobb minőségben
SingernéL
az 1935 évi 720.170.96 pengő be-vélellel szemben 1980-ban 7ÍO8Ű0-P 88 fillér volt a bevétel, vagyW 49.498 pengővel több volt a pénztári bevétel az elmúlt évben, mint egy esztendővel ezelőtt.
Teljes képet csak a zárszámadás adatainak teljes felülvizsgálás^ után lehet kapni, azonban a fentlekből is megállapítható, hogy a város vezetősége a csökkent jövedelmek dacára is jól gazdálkodott az elmúlt évben.
A bizottság részletes jelentését annakidején közölni fogjuk.
A főispán átadta a Slgnum íaudist Gazdag Ferenc püspöki tanácsosnak
Amikor a Zalai Közlöny első oldalán kirepült a hir, hogy a kor-, mányzó Gazdag Ferenc nagykanizsai püspöki tanácsost legfelsőbb elismerésével tüntette ki, visszhangra talált a kitüntetés öröme égési, Nagykunizpön ahol Gazdag Ferenc 15 éves működése általános megbecsülést és szdmélyrj iránti liszteletet vivott ki a papi és közéleli munka áldásos eredményei mellé. A koronás bronz érdeméif-met (Slgnum laudis) vitéz gróf Teleki Béla, Zalavármegye főispán-ja ma délben a püsj>ökl biztosságon adta át Gazdag Ferencnek dr. Krátky István polgármester és drv Hegyi Lajos főjegyző jelenlétében-
Olt volt a Katolikus Legényegylet népes küldöttsége, élén dr. Mut-schenbacher Edvin világi, elnökkel, a polgári iskola tantestületét Bit-teru Béla igazgató képviselt©. A polgárista cserkészek nevében Deák István tanár-parancsnok üdj-vözölte Gazdag Ferenoet. A bensőséges, őszinte érzéseket dokumentáló ünnepség a főispán meleghangú beszédével kezdődött, amire a kitüntetett válaszolt a papj, szerénység méltó ós emelkedett hangján.
A Ház pénteken ülést tart
Budapest, április 20
A képviselőház pénteken délután ülést tart, amelyen a következő hét programját állapítják meg. Valór színűnek tartják, hogy a jövő héten már a költségvetést kezdik tárgyalni napi 8 órás üléseken.
EMLÉKEZTETŐ
Április 28. „A névtelen asszony" este fél 8-kor a Városi Színházban.
lUJu. «.
A Keresztény Jót. Nőegylet tánc-teája 9-kor a Koronában.
- Saját tud.Vébvu «* örömére asol-Káló meghívásnak tesz eleget, ha a KopsUls Bntwániká* fax! kaftWUf-kül-Utását megtekinti, vételkényner nélkül.
ZALAI KÖZLÖNY
jteiOlfitt kanizsai
«» Nagykanizsa i&pkéii
1. i arája tagadhautJuiuiI határkőhöz érkezett hét-j fő estével, amikor u hefcr béli Iwtiíőrzemikar Ijl-i égetésével mi;Zrinyi • Mi.Wóft IrodMbui- é* M.Ú vészeli Kör \' s^in^HUq^.jeneJí^a^ oJékh wiáljó ; hfltigtewoéyé! rcndMtc. A Városi Szlji-
; házban szépszápni és előkelő közön-
; s<5g gyftlt össze erre az alkalomra ott volt vütjft gróf Teleki Béla Zala-vflrutfgye íöispáujM- i* családjával, a környék néhány uraságn ós a kanizsai ze*#ketíwlők ígtni n»gy! száuibau. ,> >\' • f" ; \'■ t/írtlí \'•\'"■\' >é )\'■■>
Régi vágya teljesült Nagykanizsának : az Irodalmi é» Művészeti- Kör /.\'."iii\'t-Mr.\'-i.ili feltámasztásával. A. zene-\' kar( ^ amely egy város zouel kulitt-i rájának fokmérő,e — hiányzott eddig; Nagykanizsa kid (űrprogramjából Az; újjászervezett és feltámaszlytt zenckur\' nem rtiídellrMlk ungy irtnlttal, fiatot, d»^ékílcrői: vállalkozás, nem szabad, tehát össíert-érnűnk még\'más Városok liagymultn, kifórrott\'aenekaralvfll, Aihtt.
fl*oi»bao a hétfői első AnáUŐ ha^gver-senyqjn ez a flataj kauUs|ti zenekar tudásban, felkészültségben, fcflrehnc zettségben és akaraterőben elárult: — az mindent dicséret
IX az egyszerű dlpséret^n tgl többet Is érdemel es az együttes, Erdemei megbecsülést „ támogatást és szeretetet. Hisz nem- hivatásos zenészekről van itt stő, hanem a legkülönMrŐbb foglalkozású egyénekről, akiket a mu-zsika • őszinte szeretető és rajongása forraszt egybe: — a szépért Azért a szépéríj amely a muzsikában rejllit amelyet az őncéluságon tnl hosszú hónapok\' fáradságos küzdelmével meg akarnak i*mertelnl és szerettetni mással js, át akarnflk adni a közönségnek ls. i •
LcgtalAIóbJwn ma^a tlr, Krátky István polgármester Jellemezte a zenekart amikor a hétfői hangverseny szünetében az Irodalmi és Művészeti Kör ,és zenekara nevében egy bab ét--koszorút adott át a zenekaj-v l."-. , és fijradhfllftlaii, kamap^ak, V»n-nny. Jápos zeneiskolai Igazgatónak és
ajfl üdvözlőszavaiban leszögezte, ftogy
a zenekar. minden eg^-cs Tagji) tudii-t/Jban vur esetleges fogyatékosságának, de hittel, további kitartással é* akarattal — olyáu vezető mellett, mint Vnnaay János — ez a zenekar még sok dicsőséget fog hozni Nagykanizsának, i " • ; \'
.1 ,• • , »i
A hétfői-hangverseny Webor: A bü-vős vadász cimü opera nyitányával kozdődőU.\' A\' romantikus mü tartalmát csakúgy, mint nz előadásra került többi számokéit\'lapunk hasábjain már Ismertettük- Így erre most nem, térünk
vissza.
A zenekar felkészültsége. már az első számnál meglátszott Kellő, nies meglepetésben volt része a kőzönségnok Bizet) Gyermekjátékok ci-mü; szyitjénél, amelynek egííw teüoeUte tételeit lon4üJnltolv tempófan adlft eW a zene. kw, kihozva jól a,,téteUk oimóben foglalt JelbgeL.
Szünet ulán Schumann zongo*aver-sonyót balioUuk F. Pásztor Irma (zongora) közíeotüködésévcl A ií. zenekar ItfW. Cígy l^la4«l»* vílwlkozoUK lapjakor műsorára tűzte ezt a tastabtjábiuü
\'pmtétele.s mü csunu ivalás és ii\\élység. Kijt""a\' ienekar és a kitdnő szölista minden tudásával igyekezett tartalmi Itig 1*4 kihozni. Hogy ez csak részben sikerülj különösen az eltolt ritmusú résneknél, as q«m irható * zcnekar ro^ái^áíií, lü»z ez. nem egy fiatal, de egy, rutinffjowM\'\' orkesztPr minden tudását és .ílgjfelnjét is .igénybe veszi
Külön meg kwl\'ém lé kőznünk; a szó-Ustáről: F. Pásztor Irmáról, akt telje.
a Schumann! tartalmi mélységeket és szépségeket is bele tudott vinni szép s mindig örömünkre szolgáló játékába.
A műsor utolsó és egyben legna-gyobbslkerü száma Wagner: A Reinzi nyitánya volt. A tetszetős és hatásos mü a zenekar részéről is a legkidol-{ozottabb, legérettebb volt. Dinami-<ailng is, tudásban is és felkészültségben is kifogástalan, méltón és meg. érdemelten aratott mgy és lelkes lap. sot, amelyet a zenekar ismétléssel köszönt meg. í *
Ez a hangverseny, a körülményeket szem előtt tartva, tagadhatatlanul nagy, igen nagy eredmény-Csak azzal a lelkes, sőt fanatikus lefedéssel és kitartásod volt el-
érhető, ami Vannay Jánost és rajta keresztül a zenekar minden tagját fütl. Hosszú és fáradságos munka eredménye volt ez, amelyet a kívülállók lapsokkal, dicséretekkel nem is tudnak eléggé honorálni. Teljes elismerés illeti Vannay Jánost, aki nagy sZakavatottsággul és hozzá-érlssel lálta el a dirigensi tisztet, szívvel-lélekkel fáradozott a sikeren és u legkritikusabb pilLanutokban is egyült tudta tartani a zeneken, Szól ez az elismerés a zenekar minden tagjának, civilnek é6 határőröknek egyaráut, akiknek lelkes 2d(se és iwjzslkjaszejvtefco, nefen utolsó sorban pedig fegyelme és kitartása nagyban elősegítette a sikert. , | I i Nem volna teljes beszámolónk,
hu küUiíi ls meg nem emlékeznénk dr, Králky Istvánról, a vár^s zene-> rajongó polgánnesteréi-pU aki nvv< ga is ott ül szerényen a zeiyík^ tagjai között és akinek\' ügyszeretete nélkül ez a zenekar nem lelt volna megvalósítható\'- \' i
A hétfői hangverseny megmutatta, hogy az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara jó kezekben van, további lelkes szorgalommal és kitartással ptég uagy feladatok megoldására lesz képes és nem egy koijioly művészi szép estével fogja megajándékozni Nagykanizsát.
1-hhcz azonban nemcsak a zenekar tagjainak kitartó szorgalma, hanóm a közönség lelkes támogatása Is szüksé-ges.
Gra/ ErnQ.
(HypífhjcMíw&cU éí imjaehaA/U & ik&xj/r
O /) . " / y , /
tfogo&tm, a núvJhécj, \'tehán,.

A törvényszék felmentette Horváth és Vas építési vállalkozókat
a laktanya-építkezésnél leszakadt állványzat Qgyében
Ismeretes, hogy a nagykanizsai tüzérlaktanya épllkeZésl munkálatainál az állványzat összedűlt és az azon dolgozó Mgmcsok István kőműves és Sós Rozália lábukat törték. Az állványozással itsegbizotl Benedek Józsaf pallért már felelősségre vonta a nagykanizsai törvényszék és el ls Hélbe 100 pengőre. Benedek az ítélet ellep fellebbezett, a pécsi tábla azo;í bon jóváhagyta, amire Benedek msg nyugodott és igy az Ítélet jogerőre emelkedett.
A tárgyaláson kiürült, hogy Benedeknek semmiféle szakképzettsége nincs, csupán kőmüvessegéd, a felelősség tehát a munkát vállaló
építési vállalkozókat, Horváth Lipótot és Vas Sándort ls terheli.
Igy került a vádlottak padjára a Horváth és Vas cég két társtulajdonosa. A tárgyalás, amely a Ma-k&y lanács előtt folyt le, jogi szempontból is érdekes, mert az eredmény nagyban befolyásolja a magánjogi igényt, tekintve, hogy mindkél sérült kártérítéséit polgár^ pert is Indított ellenük.
A tárgyaláson Horváth és Va« hangoztatták, hogy a gyakorlatban jártas Benedekre, bár nincs szakképzettsége, nagyobb munkát is bizlak és nincs olyan törvény, a mely kimondottan szakképzettséget követelne meg a pallértól. A szerencsétlenség véletlenül történi A munkáknál két Mancsek dolgozott.
sen toá volt a klftviaturáfeaki s a teclí-ulkal tudásom ; felkészültségen tul,
Benedek a munkásoknak csak any-nylt mondott, hogy »menjenek Mancsekhez*, ők pedig a még csak, félig kész és alá nem támasztott állványon dolgjozó Mancsekhez mentek, egy pallóra 6-6-an álltak, azért törött le. Az állványozást szombaton (készttették, a szeren-? csétlenség hétfőn reggel történt, ők nem vizsgálhatták felül, bár a munkánál naponta kétszer kint voltak.
Kihallgatták Vécsey Barnabás városi műszaki tanácsost, aki szakértől vallomásában elmondja, hogy Nagykanizsának van ej(y építési sza bályrendelete, amely kimondja; hogy a níunkákórt a munkát vállaló építőmester felelős, ez a szabályrendelet azonban a minisztérium állal még nem nyert jóváhagyást, Igy imrr lépett érvénybe. Horváth és Vasék Benedek alkalmazásával jogosan járlak el. csak ott követtek el hibát, hogy a félig kész állványzatot nem zárták le, Illetve arra embereket engedtek.
A törvényszék a perbeszédek után hosszasan tárgyal és végül felmentette Horváth Lipótot és Vas Sándort azzal az indokolással, hogy őkel nem lehet felelőssé tenni a véletlen szerencsótleaiségjéjTt, \\ a melyért a közvetlen félügyelettel megbízott Benedeket már megbüntették. Az ügyész és a sértettek fellebbeztek, igy az ügy a pécsi tábla elé kerül. I t
lóé
Zápor!
Proanózls: Móraékelt szél. változó felhőzet, néhány helyen délután zápor, a hő éjles nem változik, nappal alig csökken.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megfigyelflállomáBa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap oste 9-kor: +100, ma reggeli +9 2i délben: -f 13 2. Csapadék: 00
-> VUluUUn férfi- é» nfii Mfiköpoayok
minden nagyságban nagyon olcaón kaphatók öchütanéb
ZALAI KÖZLÖNY
16 hírek a nagyvilágból
1933-ban 58 volt a magyar iparban kifizetett bérek indexe, ma 72.4. A magyar ipar 1932-ben 460 000 münkást foglalkoztatott, 1930-ban ffl8000-et.
A Korunk Szava Írja:
A magyar nemzeti jövedelem ta válság enyhülése óta eltelt években 10-15 százalékkal emelkedett és néhány százalékkal túlszárnyalja már a válság kitörése előtti nemzeti Jövedelmet. \'

A Baross Szövetség statisztikájából :
Romániában a külföldre (kjvil* áruk mennyisége 1936-ban mennyiségileg 14 százalékkal, összegszerű-lég 4.9 milliárd lejjel, vagyis 30 százalékkal emelkedett.
A magyarországi létfenntartási index február végétől március végéig lakbérrel együtt 102 2-ről 102.1-re, lakbér nélkül pedig 107-2-ről
1071-re csökkent.

A 2.8 millió hold magyar búzaterületből ma már 2-2 millió holdon
termelnek minőségi búzát. *
Boriid francia kereskedelemügyi miniszter besszédéből :
- A Van Zeeland belga miniszterelnök által kezdeményezett világgazdasági értekezlet kapcsán megvannak az általános megegyezés lehetőségei.

Szendy Károly, Budapest i>olgár-mesterénck rendeletéből :
— A protekció megszxjrzésére for*-dilott fáradtság teljesen céltalan-.!
fi 1 í- í I \' i : r! i \'
Az esztergomi főkáptalan zalai és somogyi uradalmaiban a cselédek járandóságait szociális szempontból revizió alá vették és családvédelmi elvek szem elölt tartásával felemtelték. i .
A magyar rádió előfizetőinek szá ma örvendetesen emelkedik s ma már 380.000 körül jár. Németország 8 5 millió rádió-előfizetővel elhagy ta Angliát, ahvety egész eddig tartotta a vezetést, de ma 8.1 millióval Németország után következik.
A Magyar Hirlap közgazdasági vezető cikkéből :
»-..a nagybirtok jövedelmezősége a folyó gazdasági évben lényegesen emelkedett. Egyedül rbuzában 16.9 millió pengővel növekedettvaz export értéke az év első 3 hónapjában. Fokozta a rentabilitást ugyan
ez időben a marha-exporl 8 miV Iló pengős emelkedése, továbbá a lóhere és Iucernam\'ag csaknem 5 milliós kiviteli többlete-*
Schacht német gazdasági miniszter brüsszeli beszédéből:
- Meggyőződésem, hogy nincs
Európában egyetlen állam sem, a
mely háborút akarna-•
180-200 000 munkást vett fel a válság mélypontja óta a magyar gyár és kézműves, valamint épilő ipar.
Bóma döntött: — meg kell osztani a nagykanizsai plébániát
Csólhi Géza pápai prelátus kapott megbízatást a megoldás lehetőségeinek kivizsgálására
A plébániáról kaptuk az alábbi hivatalos jelentést:
»Még a mult század közepére nyúlnak vissza a nagykjanizsaíl plébánia megosztásának szálai- Az" óta többször felszínre főtt a kérdés, miajd ismét elaludt- Legújabban ég legkomolyablxan a mult hónapban került ismét elő c sokat bolygatott kérdés- Márciusban egyenesen Rómából jött a hivatalos döntés a megosztás szükségességét Illetőleg. A megyéspüspök ur erre megbízta Csóthi Géza prelá-iust, murakereszturi apátot, hogy
ö helyzetet kivizsgálja\' : ftr/dyien feltételek biztosítják Kisknnizsán egy plébánosnak és két káplánnak, illetve hitoktatónak lakását és megélhetését s erről jelentést tegyen. Igy remébii lehet, hogy a széteső Nagykanizsa város lelkipásztorkodás! szempontból is kifogástalan stádiumba jut.«

A fenti hivatalos Jelentéssel kapcsolatban ugy értesülünk, hoyy az egyházi kódex értelmében, hu valahol szerzetes-plébániát osztatlak meg, az uj plébániának világinak
hallgassa mag
Elli,
Dr. Katonámét
a kiváló tehetségű primásnfit, aki minden este az „UJSARHAZ" vendéglőben muzsikál. Szíves pártfogást kér Koaztolitz Oéu, vendéglős.
ftffc
ÓVJK SZEMÉTI ,
él vásároljon blzalomrtnl egy lói Illő ■ i«mUv«|tl l*t»*or-»»nkU«l»t«mJj*»i.
Olcsón, kllönfl gyártmányú »am0vM«t árusítok él készllek. — Legmodernebb optikai gépekkel feltierelt üzememben bármilyen ttpm-orvosi receptet li szakszerűen élkéulWk. Javításokhoz mlndenfa]la alkalrta*.
Eradetl Zaiaa panktát-lenosék.
Lázmérők, hőmérők, bor- é* muttmérők.
ZSOLDOS GYULA
kell lennie- Eszerint KfcskanlzsáJi Js világi plébánia felállítását illetően fognak megindulni a hivatalos jelentésben jelzett előkészítő tárgyalások, amelyek elé egész Nagykanizsa élénk érdeklődéssel tekint.
- (Püspök-fogadtatás)
A még gyengélkedő dr. Rott Nándor püspök helyetteseként Zndravecz István tábori püspök szerdán érkezik a nagykanizsai járás területéro, hogy a bérmálás szentségét kiossza. A püspököt a járás határánál, Balatonhidvé-gen dr. Lontay Alán főszolgabíró fogadja. Zadravecz püspök 22., . 23- és 24-én Kiskomáromban, Galambokon és Zalaincrenyén bérmál Utján elkíséri mindenüvé a járás főszolgabírója,
— (Tisztiértekezlet)
A nagykanizsai főszolgabírói hivatalban dr. Lontay Alán főszolgabíró elnökletével kedden délelőtt a nagykanizsai járás jegyzőinek részvételével tiszti-értekezlet volt.
-r~ (Megalakult a kiskanlzsai Mansz) y
Vasárnap délután tartotta a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiskanlzsai fakuló gyűlését. Dr. Krátky Islvánnö elnöknfí az egybegyűlt kisku-nizsaiuk előtt megnyitójában rámutatott a magyar anyák kötelességeire,
A némafilmtől a távolbalátásig
Irta: Gráf Er■« A Ilim születése
Amikor a 90-es évek elején hosszú, álmatlan éjszakák után Edison feltalálta a kinetoszkopot, ezt az egyszerűségében is pompás kis szerkezetet, nem gondolta, liogy ezzel megtercml-lette a XX. század egyik legnagyszerűbb vívmányának, a filmnek alapjait. A francia Lumiéie testvérek, néhány évvel később, már sejtették, hogy ta-lálmányuk, amellyel kezdetlegesen bár, de le tudják rögzíteni a járó ember mozgását, idővel igen hasznos tudományos szerszám lesz. De azt, hogy ezzei az emberiséget a legnagyobb szórakoztatóval és tanítóval ajándékozzák meg, azt talán álmukban sem\' merték remélni.
Pedig igy van. A film azon az éjszakán született meg, abban az izgalommal fűlött kis laboratóriumban, amikor elöször döbbentek rá, hogy: ha a képet egymásután\\ gyorsan váltogatják, a kép a szeműk előtt egybefolyik és mozgást ad. Azóta persze elmúlt néhány évtized, a mai hatalmas filmi-gépekben alig lelret ráismerni a régi kinematografra, pedig tulajdonképpen ma is ez az alapja minden fiUagépnek-
Ma minden ember egész teitnésze-tesnek veszi, lia társaságban azl mondják: .Este mozibu megyek, megnézem Schnkespcaretl. - pedig mig a fiim-gyártás ide eljutott, hogy világirodalmi
remekműveket tud előttünk megeleveníteni, mozgásban, színben, hangban; korokat és történelmeket tud előttünk lepergetni? Izgalmas történetekkel tud elszórakoztatni; ötletes bohókás rajzokkal tud nvcgkacagialni, — ahhoz hosszú és fáradságos uton kellett vé-gigtörtetni azoknak, akik vállalták ezt a nehéz, kudarcot és sikert egyaránt bőkezűen osztogató munkát,.
A nagyközönség általában keveset tud a filmgyártásról és annak problémáiról. Legtöbbször csak annyit, a mennyit az újságok, képeslapok, magazinok, apró pletykáikban, egy-egy híres filmsztár köré font értékes történetben s minden esetben — burkolt vagy nyíltan megvallott — reklám-célzattal elárulnak. Hogy valójában mi is rejlik e hatalmas ipar mögött, azt nem is sejtik.
Többen járnak moziba,
mint iskolába
Néhányan talán csodálkoztak, amikor az előbb azt mondtam, hogy a mozi a XX. század legnagyobb szórakoztatója és tanítója. Sokan beszélnek a film nevelő hatásáról — pro ós kontra, — de talán ezek sem tudják, hogy ma naponta sokkal töliben jár. nak moziba, mint iskolába. Hogy piit is jelent ma a film, azt csak ugy értjük meg, ha a világ filmgyártásáról, legalább hozzávetőlegesen egy átfogó képet kapunk.
A Világ 20 filmgyártó országában az elmúlt évben 1795 filmet készítetlek. Enn-k kétharmada Amerikára
esik, ahol kb. naponta három filméi készítenek, nem számítva a híradókat és kisebb kisérő műsorokat. Ezt az óriási mennyiségű filmet 129 filmgyár állítja elő, amelyek közül 77 Hollywoodban van, 25 Nowyorkban és a többi elszórtan az egyos államokba®.
Naponta három filmi Szinte elképesztő. De csakhamar megértjük, hogy ere szükség van, hisz egymagában Amerikában 22.000 filmszínház van, amely napon\'.a G6.000 előadást tart. Az Unió területén 17 millió ember Jár moziba najwnta. Egyetlen nap tehát ennyi ember keresi fel ezt az olcsó szórakozást Amerikában, mint Magyarország összlakosságának kétszerese. E számnak komolysága csak akkor kap igazán jelentőséget, ha megemlítjük, hogy a 17 millió mozilátogató mellett alig 11 millió Jár csak iskolába. Arról, hogy az amerikai filmgyártás hány-százezer munkásnak ad kenyeret a sztárok mellett, hány vagon ocluloidot és hány száz kilométer filmet dolgoz fel naponta, most nem is akarok leszólni. Hogy milyen jó üzlet, árra vonatkozóan csak megemlítem1, Iiogy az elmúlt évben egyedül Hollywoodban 3G5, tehát naponta kerek egymillió dollárt ölnek filmbe. Ugyanakkor 22.000 •pmerikai mozi évi öt milliárd dollár jegybevétele után 100 millió dollárt fizetett csak adóba.
13 milllő szék európai mozikban
Az amerikai filmgyárak azonban nemcsak Amerikának, hancto az egész
világnak dolgoznak, igy Európa 34.000 mozijának is. A legutóbbi statisztika szerint az európai mozikban 13 millió férőhely yan. legtöbb mozi Németországban játszik, számszerint 5243. Alig marad cl mögötte Anglia 5058 mozival, majd Franciaország\' és Olaszország- 4500 mozival. A motik száma azonban nem ad tiszta képel a mozilátogatottságról, mert nagyságuk különböző. Pld. Hollandia 3000 mozijában ugyanannyi férőliely van, mint Németország 5243 mozijában. Ne gondoljuk, l»ogy csak Amerikában oly nagy a moziszenvedély. A statisztikusok megállapították, hogy Angliában tavaly húsvét hétfőjén 14 millió ember volt moziban. Ez pedig azt jelenti, lM>gy egyetlen nap az ország lakóéinak egyharmada kereste fel az olcsó szórakozást. Ha nem is ilyen nagy mértékben, de más országokban is hasonlóan nagy a mozilátogatók száma. Tgy a film nevelő hatásáról igenis beszélni kell.
Gondoljunk csak arra, hogy egyetlen film tendenciózus beállítása mennyire befolyásolhatja az emberek véleményét, Vegyünk egy amerikai nagy filmet, amely, lia egy-két óv elm\'ullliva, is, de bejárja a föld csaknem valamennyi moziját. Ha átlagban csak 400 személy befogadásának is veszünk egy mozit, amely legalább ötször ját-sza a filmet, a világ közel 85.000 mozijában akkor is 30 millió ftnber néz meg egy-egy híresebb produkciót.
(Folyt köv.) ^ .,
1981 április 21
ZAUU K6ZL0SV
...... i i>
\'Hi|i\'|i
01 IS NÉZZE HEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
majd Krasznay pálná ügyvezető cl-nök\'nő emlékezett meg a Szövetség nagy halottjáról, Tormay Cecíliáról. Borsa Béla titkár ismertette a Mansz célját, Krasznay Pálné pedig a közeli teendőket. Eszerint a Mansz szövő és főzőtanfolyamokat, kulturdélutánokat, gazdasági, gyermekvédelmi ós beteg-ápolási tanfolyamokat rendez. Megala-kitottnak mondták ki a Mansz nagy-kunizsai szervezetének klskanizsai csoportját (é8 a csoport vezetőjévé Kovács Illésnél, alcsoportvezetőkké pedig dr. Szabó Islvánnét és Szomolányi Gyulá-nét választották meg nagy lelkesedéssel. A klskanizsai csoport a hétén .már mégis kezdte működését.
— (Megkezdődött az OTI-szék-háx építkezése)
Végre elértük azt is hogy a volt • Hangya. Horthy Mikíós-uti teleken megkezdődtek a nagykanizsai OTI-ke-rölet uj székházának építkezési miin-. kálatai. Már folynak a föld és alapozási munkák és ezzel megindult tíz ország első minta-székházának építkezése.
— (Autók felülvizsgálása) j
Most folyt le a nagykanizsai tüzol-tólaktanyábon több napon át a körzet autóinak szokásos ellenőrzése és felülvizsgálása műszak\', közigazgatási és rendészeti szempontból. A vizsgálatot dr. Étsy Jenő rendőrfogalmazó az autókörlet vezetője valan\\[nt Aialó Károly MAV főmérnök végezte. Érdekes, hogy a több mint 200 autóból mindössze 105\' jelentkezett felülvizsgálatra-A többiek későbbi időpontban kerülnek felülvizsgálatra.
Naptár i Április 21. szerda. Kom. kat. P. Konrád. Protestáns Anzelm. Izrael. Ij&r hó 10.
Gyógyraertárl éjjeli noágálat e hé végéig az Őrangyal gyógynertár éa a klskanizsai gyógyszertár.
GfafSrd« nyitva reggel 8 (Jrától este S óráig (hétfő, nerda, péntek délután kédden ogéez nap nőknek).
— (Anyakönyv! hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek született, 4 fiu és 3 leány: Kovács József napszámos és Dóra Jo-Jájin tk rk. fia, Nagy József napszámos és Takács Máriának rk. le.1n.-a, /slga Lajos napszámos és Tóth Máriának rk. fia Kovács József napszámos és Horváth Gizellának rk. fia, Marton Ferenc hegyőr és Szaljó Gizellának rk. leánya, Helyei Lajos fogházőr és Thelsz Emmának rk. leánya. Házassá-gon kivül született 1 fiu. — Halálozás 12 esetben: Kálovics József rk. 21 na-pos, Csöndör Ilona rk. 0 éves (Palin), Rugovics Miklós- rk. 12 napos, Tóth Mária tanuló rk. 7 évei, Stocker Ferenc nyug. Máv altiszt rk. 72 éves, özv. Illés Mihályné Kovács Terézia gyümölcsárus rk. Q7 éves, Lenkdvlts Ferenc rk. 2 hónapos, özv. Vas Jánosé Polonkay Mária rk. 77 éves, Orsós György leknóvájó cigány rk. 30 éves (Murakeresztúr), Gerics Imre földműves rk. 20 éves (Liszó), özv. lbel Já-nosné Wernigg Mária rk. 71 éves, Tomaslcs Józsefné Bedcnek Bóza rk. 80 éves. — Házasságot kötött 1 pár: Marton István vendéglős rk. és Varga Mária rk* Ország György földműves rk. és Bolf Julianna rk., Merencsics József (özv.) kocsis rk. és Paizs Anna rk., Szmodics László szabó segéd ág. h. ev. és Vámosi Ilona rk.
— (Egyhónapot kapott a levente, aki megütötte az oktatót)
Nemrégen történi, hogy Andrási István nagykanizsai levcnlekölclcs fiatalember tettleg Inzultálta oktatóját A törvényszék a magáról súlyosan megfeledkezett fiatalembert egy hónapi fogházzal sújtotta hatósági közeg elleni erőszak vétsége cimén, Fellebbezés folytán iiz ügy a pécsi táblához került, amely most helybenhagyta «z elsőfokú biróság Ítéletét.
— 1 pár uflrkfl vaddUxnóbőr ketityS
a város belterületén elveszett. Becsületes megtaláló kellő Jutalomban részesül Slnger Divatáruházban.
— Férfi gport-uöveiek logazobb mintákban Sohütsnól.
— ruhát k.li
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból készölt. A magyar urlcsaládok részére évek óla szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenkc-ut 117. Kérje a szövetminták költségmentes elküldését.
— T«1übU« «•* a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltáaát Isléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
Városi Mosgó. Kedd, szerda és csOtOrtSk
A XX. százsd legnagyobb eseménye filmen:
San Francisco
JuMtla Mao Donald éa Clark Babla minden képzeletei lelűlmuló monumentális filmje. — A Ilim valósággal ütmeink elé varázsolja a mllllóa váro» elsDIyedését.
Előadások kezdete hétkíznap 6, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 8, 7 él 9-kor. N k8io.pl S órai alSadás fillér..
A változás éveiben, amikor arra kell törekednünk, hogy az agy, a lüdö éa a nlv IJi irányuló vérló-duláal ellensúlyozzuk, valamint hogy az emisilósieivek renyhe működése folytán a belekben b:ál o t pangást blztoa és enyhe módon mtgszüntessük, akkor reggelenként egy-egy pohár termé.zetts .Ferenc JózMl" keserOvIznek vslóban áldásos hatása van. Az orvosok ajánlják.
— USp.1 így terítők, tOggínyOk, Ttt-riasok gyönyörű mintákban Bchötznól
- (Silytgf jrSJMk Llllk-Sj.) Hétlta dólutáa 0-tól Ma a Paonoela káM kás-
tanaáten.
Kerti fAzeléksnsmvals, virAgmagvak, Pásslt-ffi magvak, Péti-só mMs-égya,
FUTOR —PEfEK
Hutter-féla olaJpooA-
oaa kmrék, QyOmOIoala-védalsni-mawmmh
Beszerelhetők:
ország József,
nMg, »«tráay«, •0vány«4a»hata« rak, (Sp, zsák. «U>. kinskiSI Ikn Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A btrtaág mellett) [
SA1JU K03L0NW
fffillámlr a8Ztali lámpák\' kirakatvilá8itók<
llllIUluRf vitágitási tervek dijtalanut.
Elektron.
1937. Hprlllt 21.
Hjsk és barnáitok.
írlaalliara lakáha-lyán falkaraaallk.
Clektron.
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban) O mát:
A Képviselőház pénzügyi bizottsá. gáb«n » magánalkalmazottak külön-adójának eltörlését követelték.
Budapesten a hentesek viharos gyűlésen tiltakoztak a Községi Élelmiszerüzem és a Hangya versenye ellen, hangsúlyozván, hogy a múlt évben 260 hentesmestert juttatott koldusbotra nz egykézrendszer.
A Nemzetközi Vásár utazási és vl-xumkedvezményei mór érvénybeléptek.
A pénzüjgyininiszter bejelentése szerint , juniusban döntenek a llsztfor-galiuiadó mérsékléséről.
A Magyar Akadémia nagytermében seregszemléjét tartotta a magyar leány, cserkész-mozgalom. Elhatározták, hogy sioeiálls munkatáborokat állítanak fel a cserkészleányok.
Gróf Bethlen István a Corricre della Serában nyilatkozott a római paktumról, az osztrák restauráció akadályai, ról ás Magyarország meg u kisantant viszonyáról.
Borzalmas tűzvész pusztított a sopronmegyei Vifayéd községben. Egyszerre két helyen támadt lüz, amely, nek 42 ház esett áldozatául A kár több mint 120.000 pengő. A vészt gyújtogatás okozta az eddigiek szerint,
A pomázl hegyekben a Dréher-ura. dalom erdészei megrohanták a turistákat, akik az eső elől egy területen mentek keresztül, amely tiltva van éa éktelen káromkodások között ütlegelni kezdték őket
Vili
Feltűnést kelt mindenütt, hogy Ro mánia erödöket épít a trianoni haláron. Erdélyben lesz a romái) repülj haderő bázisa.
Azokkal a hírekkel szemben, hogy a Szentatya állapota újból nyugtalan, ságra ad okot, vatikáni hivatalos kő* rökben megállapítják hogy I\'ius pápa Állapota teljesen kielégítő.
Dr. Pilchncr professzor vezetésével nagy német kutató-expcdlcló indult Turkesztánba. Az a hlr érkezett most, hogy a forradalmi bizottság feltartóztatta az expedíciót. Mivel további sorsukról nem érkezett hír, a szükséges diplomáciai lépéseket megtették.
Schuschuígg csütörtökön találkozik Mussolinivei Velencében.
A niedergrundl szociáldemokrata-gyűlés alkalmával lefolyt verekedésből kifolyólag 53 embert tartóztattak le.
Francia politikai körökben tudni vé. fik, hogy a francia szocialisták és kommunisták egyesülnek(l)
A legújabb moszkvai hlrek^ze-rint Jagoda felesége öngyilkosságot követett el.
Mitschlg karintiai községben Paul Werlts?hnigg 39 éves robbanté mester 40 kiló diniuimHtal felrobbantotta magát. Hat kilométernyi körzetben minden ablak üvege szilánkokká tört. Az öngyilkos holtteste meg sem található-
Németország hajlandó részt venni egy uj vllágértekezleten, ha Roosevelt vagy valamely nagy állam feje hívja össze ezt a nagy konferenciát.
A német hatóságok eljárást akarnak Indítani a német bíborosok és katolikus püspökök ellen, amennyiben a pápa nem vonja vissza a németországi egyházkérdésröl kiadott enclkllkáHU-
Lapzárta:
Enyedy Róbert\'"Vizsgálóbíró Sáz-lasy Ferencnek szabad\'ábruhelyezé-sét rendelte el, mert <iz 1921 : III-te--ben meghatározott bűntett fennforgásának alapos gayanuját nem látta fennforogni-
Rőder honvédelmi miniszter nejével Bécsbe érkezett. Az állomáson Veress László katonai attasé fogadta, akivel azután u városba mentek rövid ideig sétálni- Rőder nejével ezután folytatta útját Boriin felé.
A belügyminiszter Karafflálh Jenő főpolgármestert megerősítette állásában.
A szovjet letartóztatta Udovol, u moszkvai Kis Színház igazgatóit Iroc-kista érzelmei miatt. Kihajlásakor beismerte, hogy a színház kormány-páholya alá volt aknázva.
A mar eillcii kikötőben a semleges-sé/i ellenőrző bizottság megkezdte működését.
I.it\\fi»|.\' a kfidoni koronázási ünnepségen kék frakkot„ világos tórd nadrágot, fehér harisnyát, csatos cl-|w)t és gyémánttal kirakott kardot fog viselni.
A pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalását a Ház bizottság befejezte.
mwm
Haszonbérlet.
Somogyvármegyében cca 000 holdas hiMonbérlst gazdasági épületekkel együtt folyó évi október hó 84-ón átnehotS.
A részletes fellételek dr. Hoch-relter Kornél és dr KovácsyOyula
csurgói ügyvédek Irodájában az ér deklődőknek rendelkezésére állanak.
Foglalkozzunk selyemgubó-termeléssel
A jclyemlenyészlés könnyű munka, amellyel egyéb gazdasági munkák elvégzése mellett a család aprwja-nagyju foglalkozhat. Pénzl>efcklc!éssel nem jár, mert a hernyókat étf tenyésztő-papírokat az állam ingypú adja.
A hernyók fejlődés-.- ugyon 30 napig tart, de az első hcteklr.-n ullg adnak munkát és igy csak az utolsó 8—10 nap alalt v»n velük teljes napi elfoglaltság. :
A kilogrammonként egy pengős beváltási ár mellett a selyemtenyésztés-nél egy munkanapra átlagosan 1 pengő 60 fillér keresetet leijét számítani, de ez a napi kcreífei a 2 pengőt ls elérteti, vagyis egy tenyésztő család pár hét alatt könnyen juthat 40—00 pengő mellékkeresethez, ügyes és törekvő tenyésztő azonban 80—100 pengő és ennél nagyobb összeget ls elérhet.
A selyem tenyésztéssel szerzett kereset már azért ls különösen megbecsülendő, mert arra éppen aratás előtt, tehát u leg|>énztclencbb időben lehet szert tenni. A tenyésztők gubóvállás-kor a vételárat uzonnal megkapják.
Azok u tenyésztők akik legalább 35 kilogramm I. osztályú gubót szolgáltatnak be, a gubóvételáron felül Jutalmul egy női fejkendőt is kapnak.
Saját és .-saládjn érdekében teszi tehát ha .ülnél előbb jelentkezik a községi Múlyemlenyésztési felvigyázó, nál, mert a heravók kiosztása a na-pokb\'in már megkezdődik.
(-) Az esős Időjárás
következtében elmaradt gyümölcsvé-delml munkálatok pótlásáról lr a Növényvédelem éi Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még u csiperke-
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tart!
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportDzlele Fő-ut 5. Nagykanizsa.
Roletta
oáuon
Féregmaates
AFRI \'v
díványba — párnába
Hirsoh éa Szegő cégnél
Ílatracvászon
Nyugágyvászon Szalmiziák
gomba szabadban! termesztéséről, az nhnamoty és a levéltetvek sikeres irtásáról, nz öntözhető gyümölcsösökről, a szőlőtőkék könnyezésérül, a csemegeszőlő-termesztésről, a gyümölcsös tavaszi kártevő rovarairól, a virágágyak készítéséről, u bor \'tavaszi erjedéséről stb.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadö : Zalai Kiroly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
APRÓHIRDETÉSEK
Apidhlidelét dl,. ..tániap 4. Onnepn.p 10 mAI, 00 IMI.,, minden tovibbl 116 S MIK,. liétkdin.p 10 Mdlg 60 (Ill.r, mlnd.n lovtbbl líd * Iliiéi.
AatdtaxII, bérautói, modern, uf ársm-vonslassl, szolid árban, bárhova, Kauf-mian Manónál rendeljen. — Telefonállomás 2-22.
Május 1 re aaakalaáayt keresek. Unger, Horthy Mlklfo-ut 19.
8. firmák megóvását vállalta Lőbl Béla kápesilell szűcsmester, Pl ut 8 Telefonhívás 531. 1045
Haaanáll ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Klrálv-j Ica 31. 1006
Aatáveaatt részesedésre kerestetik. Kőrelebblt Teleky-ot 3. sa. Trsllk. 111&
BalataaaaérlafflrdAaa kőzpontbsn. közvetlenül a strand és a Szlgetby-Udülő mellell, kailaéllé .Illa lét teljesen berendezett szobával, verandával, komplett itonyhsfelssere\'éssel, s siezon elejétől sugusalna I lg bárhaadá. Clm -. „Belső-somogv" szerkesztősége Clurgó (Somogv-megye). 1141
Vlaasaistaa kocsi-, sátor-, gép- és kalalponyvák Igen jutányos árban, ked-yeaő llseléil leltételekkel kaphatók Kelemen Rezső cégnél, Deák tér 9. 1146
Sugár-uton 3 ssobás, komfortos Ma*
enhla augnsatns l-re kiadó, jullusra el-jlalható. Clm a kiadóban. 1142
Klrály-uccában egy Ua szabadkézből minden elfogadható árért eladó. Clm a kiadóban. 1145
Vlllat.Uk Balatonmártalürdő kgssebb helyén, a központban, a Balatontcl 100 lépésnyire, 200 Q.öl, olcsón eladó. Brónyil Divatház, Horthy Miklós ut I. KtSzvettlő díjazva.
Kátaaabáa, előszobás, vízvezetéket lakát augusztus l-re kiadó. Csengerv-ut 33 1148
!N6i és férfi r
í legdivatosabb kivitelben
13.—" P-t«i
Esetleg 3 havi részletre
Brónyai divathoz
Horthy Mlktda.ut 1.
• b(tukl<oaas lCa«uiasá«l ut LiuUaWrg Njosoís is lMtaaM la«k(aji VtUU Us>inamlá)ilw Hrg|.lmilss^ [IWills tiletv. Z«M tárolt.)
77. Évfolyam 89. szám
Nagykanlna, 1937. iprills 22 csQISrtök
Ara 12 HL
zalafkozlony

, .....................• ■ Wl J UJL
[ minik. bttttuup delutio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KIM/clíni ált: efiy Mra • pengO 40 (IIMr. Stcrkeiitőiégi ís kiidóli!vitall telcfoa: 78. u.
A népért a néppel
Darányi miniszterelnök szegedi beszéde visszhangot keltett az egész országban. Minden szónoki fogás, nagyhangú kijelentés és igénél elkerülésével a beszéd eredményeket. tényeket, cselekedeteket sorolt fel és egyszerű, de annál szabatosabb mondatokban ismertette a kormány jövendő programját-Azokkal szemben, akik a kormány tevékenység eddigi eredményé* kétségbevonták vagy keveslik, Darányi tényeket sorakoztatott fel.
A külkereskedelmi politika \'terén végzett Igen élénk aktivitás eredménye a külállamokkal létrehozott uj kereskedelmi szerződések és megállapodások gazdag sora. Olasz országgal, Attilával és Németországgal kiépítettük és kibővítettük a római \'szerződésekben lefektetett gazdasági kapcsolatainkat, ugy hogy ma már egész kivitelünk fele e három baráti országba Jriányul-De sikerült mezőgazdaságunk |feleslege részérc szívós tárgyalásokkal oly kereskedelmi megállapodásokat is létrehozni, amelyek ibiztosítják részünkre a svájci, belgiumi, holland, angol, francia távolabbi pia-ookat, a szomszédos államok\' közül pedig Bulgáriával, Cseh<*rszóg#al,, Jugoszláviával, Romániával és Gö-rögMrjaziággal ls külforga lmunkat, egyre növelő egyezményeket és megállapodásokat létesi\'eWjnk- Annak ellenére, hogy a nyugati államok pénzdevalvációja a mult év utolsó két hónapjában külkereskedelmünk elé uj akadályokat gördített, ezeket ls sikerült kiküszöbölnünk, amit fényesen bifrinyH kereskedelmi mérlegünk erőteljes javulása. Az év két első hónapjában 3£t millió pengőt tett kl a magyar kiviteli felesleg, tehát olyan összeget, aminőre a háború ója nem volt példa. E kedvező eredmény elérésében nagy része volt a Magyar Nemzeti Bank kipróbált devizajjolitiká-jának, amely a felárrcndszer egységesítésével számos akadályt hárított el külforgalmunk útjából. A nagy kiviteli felesleg ebben az évben túlnyomórészt agrártermékeink rendkívül nagy ^porijából alakult ki, minthogy búzából, rozsból, tengeriből és magvakból olyan nagymennyiségű kivitelt tudtunk, mégpedig jó árt>an Lebonyolítani, amlely pótolta a sertés- és zsirkiyltelben, beállott kiesést, sőt azt lényegcsen meghaladta.
A kortnány eddig 18 fontos törvényjavaslatot hozott tető alá és fogadtatott el a .parlamenttel. A szociális gondoskodás terén pedltf Igen nagyjelentőségű rendelkezések re mutathatott rá a miniszterelnök\', így a földhöz- és házhelytyfczjuU*\'-lak hátralékainak rendezése 400 ezer szegény család terhein enyhített lényegesen. Az egyszöba.konyhás lakások utáni adóhátralékok törlése több mint kétmillió pengő terhet vett le a legszegényebb néposztályok válláról. A Fakfcz.kölcsör
Dr. Lontay Alán főszolgabíró nyilatkozik a felfüggesztett irodatiszt bUnlajstromáról
A bélyeg-kár közel ötszáz pengő - A hamis adatokkal kiállított munkakönyvekért és Iparlgazolványokért Jogtalanul felvett összegek nagyságát nem lehet megállapítani — Egy pallnl molnár-Iparengedély pattantotta kl a leleplezést
Az ügy iratait áttették a klr. ügyészséghez
Tekinletlel arra, hogy városszerte a legfantasztikusabb hírek kerin-nek a nagykanizsai fószolgabiró-ságon leleplezett szabálytalanságok ügyében (100-000 pegnős hiányról ls beszélnek), a Zalai Közlöny munkatársa kötelességszerűen felkereste dr. Lontay Alán főszolga* bírót és öt, mint legilletékesebb kérle meg, hogy a kósza hlrck eloszlatása végett adjon felvilágosítást a nyilvánosság számára- Dr. Lontay főszolgabíró a . következőket mondta :
— A Varga Jenő irodasegédliszt ellen (folyamatban lévő ifogyelmfj vizsgálat előzményeinek hiteles története a következő- Névtelen levelet ebben az ügyl>en nem kaptam- Ellenben kaptam egy konkrét feljelentést Vodlnák István ujudvari darálómalom-iparostól, aki tudomásomra hozta, hogy a főszolgabírói hivatal daráló malom ipar folytatására jogositó engedélyt adott kl Németh János paliul lakosnak- Ez az ügy gyanússá vált előttem, mert Vyodinák tudomásomra hozta, ho^y
az engedély hamis adatok alapján adatott ki.
Ezzel kapcsolatban tudomásomig jutott más oldalról az li> hogy Varga f
a bélyeg-leletezéseket osak - látszólag eszközli és a vonatkozó jegyzőkönyveket nem teszi át a klr. adóhivatalhoz.
Nem áll azonban az, hogy Varga Ily módon többezer pengővel káio« sitotta volna meg a kincstárt, meri ezldeig négy és fél esztendőre átvizsgáltattak ezek az ügyek és a megállapított hiány az 600 pengőt sem haladja meg.
Amint a vizsgálatot évekre visszamenőleg folytatjuk, az efajta szabálytanságok száma és pénzbeli értéke egyre kevesbedlk, ugy hogy számilásom iszerint, ha 1928 ÓVi szolgálati Idejétől kezdte is elkövetni a szabálytalanságokat1, \' fa kincstár kára akkor sem haladhatja meg az 1000 pengőt-
- A leletek körül folyta\'.ott sza-bálylalan eljárásokra ugy jöttünk rá, hogy
feltűnt a Varga Jenő keze alól kikerült leletezések sokkal nagyobb száma,
mint a másik hasonló funkcióra beosztott tisztviselőnél. Elvem ugyan Is, hogy a tudatlanság íoly\'án felmerült bélyeghiányok esetén az érdekelt feleket fel kell hívni a hiány pótlására, nehogy annak puszta tájékozatlansága miatt büntetést keil-|en fizetnie. Vargánál ennek ellenére sok volt a leleteaett ügy és ez lette gyanússá. A munkakönyvek ,és Iparengedélyek kiadásánál i>edlg, a mint ezt a Vodinák-ügyből megállaz pilani sikerült,
a bejegyzett valótlan adatokért az érdekeltektől anyagi ellenszolgáltatást vett fel.
Ez nem kára se kincslárpaty, se más hatóságnak s a dolog természeténél fogva az efajta szabálytalanságok pénzbeli nagyságot megállapítani nem lehet.
- Ezek a szabálylalanságok különben mind olyanok, amelyek el-
len nem őrizhetök, minthogy min* den hivatali állásnak alapja elsősorban a hivatali tisztesség- Különben ls az ellenőrzés a főszolgabírói hivatalokban a legszii^rubb, éventa 6 8 számvevőségi ellenőrzés van, ugy hogy csak teljesen Ismeretlen terű kiteken és a legagyafurlabh módon fordulhalnak elö visszaélések-Természetesen az eddigi visszaélések megszüntetését biztosítandó olyan intézkedéseket tettem máris, amelyek emberi számítás saerint lehetetlenné teszik hasonló eesetek ismétlődését mindaddig, amíg a széli hámosok lélektanából Ismert, sokszor a zsenialitás határán mozgó agyafúrtság uj módokat nem talál bűnöző hajlamainak kielégítésére. Sajnos azonban, ezek az Intézkedések természelszerüleg megnehezítik az ügyeknek annyira, kívánatos gyors elintézését.
— Szükségesnek tartom\' még megjegyezni, hogy a föszolgabiróság teljes évi pénzkezelési forgalma nem löbb 10.000 pengőnél, a szabálytalanságok révén
eltulajdonított összeg fantasztikus nagyságáról a városban elterjedt hirek tehát nem egyebek találgatásnál
és különben ls a hivatalok pénzkezelése az egész vármegyében a fénycsen bevált postatakarékpénztár! csekk-rendszerben történik.
- Egyebekben a Varga-ügy aktáit Zalavármegye alispánja áttette a nagykanizsai kir. ügyészséghez.
nök törlesztési idejének 20 évről 30 évre való maghosszabbítása az eddiginek egyharmadával csökkenti sok százezer földműves adósság-terhét. A gazdntartozáások rendezése a tíz holdig terjedő birtokosok érdekében folyamatban vjnn-A telepítés végrehajtását is megkezdte a kormány és eddig 13-848 katasztrális hold mezőgazdasági ingatlant szerzett meg, amelyből az előző év második felében 2230 család kapott földet, klshaszonbér-letek céljaira pedig a minisztérium 10.36,6 holdat használt fel, amelyen 1340 kishaszon bér lő jutott haszonbérlethez. Az agrárnépesség érdekében megvalósítja a (kormány a-mezőgazdasági munkásság öregségi
biztosítását, hogy a szegénysorsban élő földmunkásságnak örek korára ne koldusból és kolduslariszuya jusson osztályrészül. Iskolaépítésre és bekötőutak létesítésére, vlzi-munkálatokra, mint az öntözés, a csatornázás, árvédelem és fásitás az uj költségvetésben jelentékeny összeget vétettek fel, amelyek a földmunkásságnak ujabb munkaalkalmakat biztosítanak-
A kormány gondoskodása azonban önmagában nem elegendő a nép széles rétegeinek felemelésére. A miniszterelnök ennek tudatában felhívást Intézett a magyar társadalomhoz és különösen a nagytőkéhez, hogy az Idők jelét megértve, önként is hozzájáruljon a nemzeti
ós szociális problémák megoldásához. Különösen az Ifjúság elhelyezése terén vár a magyar gazdasági életre nagy feladat, amelynek teljesítését a kormány és a nemzeti társadalom joggal követelheti meg azoktól a tehetősebb osztályoktól, akik az élet naposabb oldalán foglalnak helyet- \\
A szegedi beszéd üzcnel a magyar néphez, hogy verejtékes munkájában, szenvedésében ne veszítse el bizalmát és soha el ne tántorodjék a magyar nemzett gondolattól, amelynek szolgálatában a maga bajainak enyhülését és sorsának jobbrafordulását \'biztosan el Cogja érni.
»
ímA
A vakbélgvulladaa veszélye elleni vídekczía egyik halitol móíl««re .abban Ali. hogy az embet d betett hetenként legalább egyazer a terraétietes „Ferenc József ke-itiuvlael— reggel éhgyomorra egy pohárral alapown ltitl«jllt|a. — Az oivoiok a]ánl|ák.
Böder Berlinben
Berlin, április 21 Itöder Vilmos lton védelmi miniszter feleségével év kíséretével szerdán reg. gel fél kilenc órakor érkezel! meg a berlini Anhalt pályaudvarra. Az álló-máson Blomberg hadügyminiszter, Szeifert vezérőrnagy, a berlini város-parancsnok fogadia, a magyar követség is teljes számban megjelent Sztó-jai Döme vezetésével.
A szívélyes üdvözlés után Blomberg rózsacsokrot nyújtott át Hődernének, majd Böder Vilmos, Blomberg hadügyminiszterrel és Sztójai Döme követtel ellépett a berlini házlezicd disz-szakasza előtt, miközben a zenekar a Himnuszt játszotta.
Ilóder Vilmos és kisérele a pályaudvarról a Esplanad szállóba hajtatott, majd még a délelőtt folyttnán megkoszorúzta a Hársfasorbau lévő hősi emlékművet. Utána Ncurath bixo. dalnil külügyminiszternél tett látogatást, majd a német hadscregfőpamncs. nokhoz hajtatott.
Este Blomberg hadügyminiszter a magyar vendégek tiszteletére estebédet ad, amelyet fogadás követ.
ÍALAI
Országos visszhangra talált az Irodalmi és Művészeti Kör csárdás-mozgalma
A Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége közgyűlésének tárgysorozatára tflzte a csárdás-kérdést
A Szerdai Társaság egyik vila-délulánján tette Barbarits Lajos, [az Irodalmi és Művészeti Kör fótitkára az indítványt, hogy Nagykanizsán egyesület-közi megállapodást ktell létrehozni, annak erejével minden táncos reudezés keretében több rövid csárdást a táncrendbe felvenni és a hatóságokat megkeresni, hogy tánciskola-engedélyt csak ugy udjuf nak ki, ha a tánctanár az oktatás tervezetébe a csárdást is felveszi A javaslatot a Kör legutóbbi választmányi ülése is egyhangú határozattal magáévá tette. Rövidesen az összes fővárosi lapokban megjelent a nagykanizsai csárdás-hatá-rozatról szóló hlr, sőt a lapok nagy része külön cikkben foglalkozott a kanizsai mozgalommal. Az egyik fővárosi lap hasábos szines-cikket Irt róla, a másik aktuális versbe foglalta, a harmadik lelkeellő cikkben üzent a kanizsaiaknak és jgy tovább. A választmányi határozat érlelmébsn a Kör ezt a mozgalmat országossá szélesítette ki- Ma érkezett meg a Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetségének átirata dr. Králky István polgármesterhez, a Kör tb. elnökéhez. Közli ebben a Szövetség, hogy május 19-én lesz az évi közgyűlése Buda-
pesten a Zeneművészeti Főiskola tanácstermében, ííhol dr. Hegedűs Lóránt ny- miniszter mondja a Hubay-emlékbeszédet. A közgyűlés tárgysorozatának egyik pontja a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör csárdás-határozata lesz, kapcsolatban a magyar zene felkarolásával. A Szövetség a kanizsai mintára - haiározntával fel fogja kérni az összes magyar kulturegyesületeket és a Vállasok vezetőségeit, hogy rendezendő mulatságaik, zeneestjeik műsorába minden alkalommal vegyenek fel valamint magyar zeneszerzők magyar tárgyú müveiből, Hubay Jenő szerzeményeiből és az uj magyar zenéivek magyar népdalokat feldolgozó szerzőitől.
így tehát a kanizsai csárdás-mozgalom nem csak országossá szélesedett, hanem kibővült a magyar Zene kultuszára vonatkozó hasonló akcióval ls s a két, lényegében azonos célú határozati javaslat most már közös nevezőn, aziinos szándékok lelkesedésével kap szárnyra, hogy a csonka\'magyar haza minden részében felvegye a harcot a magyar zene, a magyar tánc polgárjogáért.
Fodor Oszkár marad a pécs-nagy-kanizsai színtársulat igazgatója
Valamivel későbben kezdődik az Idén a nagykanizsai szini szezon
A lengyel külügyminiszter Bukarestben
Varsó, április 21 Beck lengyel külügyminiszter szerdán Bukarestbe utazik. Csupán udvariassági látogatásról van szó, - myndja a hivatalos jelentés -Beck Talarescu miniszterelnök varsói látogatását adja visszu-
Ciano Velencében találkozik Schuschniggal j
i Róma, április 21 Ciano gróf külügyminiszter kíséretével szerdán reggel . eiutazx^tt Velencébe. Itt fxig ^találkozni Schuschnigg osztrák kancellárral, a ki már szintén útban van Velence felé. ,
Bezárják az olasz árdrágító szállodákat
Róma, április 21
A sajtó és propaganda minisztérium nemrég rendeletet adott ki a szállóipari árakra vonatkozóan. Két szálloda a meghatározott áriaknál magasabban számlázott, jamiéí\'O mindkét szállodát tiz-tiz napi belzárásra kötelezlék. Ezzel akarnak példát szolgálni az árdrágítóknak.
Sorra tartóztatják le a GPU tisztjeit
Ix>ndon, április 21 A Matin moszkvai jólértesült forrásból kapott hlr szerint közli, hogy Oroszországban a tömeges letartóztatások tovább folynak. Most a Sztálin elleni merényletben résztvett, vagy azzal gyanúsított GPU tlszjek kerülnek sorra. Ax elmúlt napokbán ujabb 25 vezető GPU tisztet tartóztattak le Köztük van a Sztálin személyes védelmére kirendelt GPU zászlóali több tisztjp is. \'
A nagykanizsai közönség, amint kitavaszodik, kezdi várni a színészeket. Ezidén nem csak a tavasz született meg nehezen, hanem o szini szezon is. El kellett először dőlni a kérdésnek, hogy Fodor Oszkár marad-e tovább la pécsi Nemzjetl Színház engedélyese- Szó volt ugyanis arról, hogy kerületet cserélnek a pápai direkcióval. Most a kővetkező tudósítást kaptuk Pécsről :
•Pécs város szlnügyi bizottsága hétfőn délután tartotta ülését, a melyen a színházi bérlet sorsáról döntött. A bizottság ugy határozott, hogy mivel a kultuszminisztériumban most folynak a vidéki színészet reformjának előkészítő munkálatai, a