Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.16 MB
2010-03-08 15:49:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
900
7334
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1937. 097-119. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 97. szám Nagykanizsa, 1937. május 1 szombat
Ara 12 Hit
ZALAI KÖZLÖNY
i________POllTImi IHMUf_
ÍMS^i^ Felelős szerkesztő: BarbarIL Lajo.
A londoni pénzvilág tüntetőleg visszavonult az n] fegyverkezési kölcsön Jegyzésétől
A jövő évi
statisztikai munkaterv parlamenti tárgyalása a\'att a szociáldemokrata szónok részéről olyan méltatlanul heves bírálat hangzott el, amelyet Tahy László, akkor még miniszterelnökségi államtitkár nagyon he\'ye-sen és eréiyeson visszautasított. A statisztika megbízhatósága elsőrendűen fontos közérdek. E minden elismerésre és dicséretre érjdemes hivatalunk, amelyik az adatok ösz-szegyűjtésében oly értékes eredményeket tud felmulatni, a magyar stallszllka számára jói megérdemelt becsületet szerzett. Ennek a becsületnek és megbízhatóságnak az aranynál nagyobb értéke van, éppen ezért rendkívül fontos közérdek, sőt magyar állami érdek hogy azt párl|>olitlkttl célok érdekében, vitgy bármi más szempontok alapján senki ne tépázhassa meg. S ne is merészelje ezt tenni senki, mert az igazságtalanul megbántott és megsértett becsület és megbízhatóság Igen súlyos következményekkel Járhat. Nagyon helyesen utalt Tahy t.ászló államtitkár arra, hogy a 8lalisz!ikai szolgálat független a kormánytól, mindenféle po\'iUkai befolyástól és működését törvényt szabályozza. Éppen a parlament elölt fekvő jelentés is azt bizonyltja, hogy a statisztikai szolgálat független a kormánytól, mert a munkatervnek az országgyűlés elé való kötelező terjesztése, attól jóváhu-, gyáskérés és a munkaterv kritiku nlá bocsátása azt igazolja, hogy a Statisztikai Hivatal felett a parlament ellenőrzése és kritikája áll. Jellemző és egyik értéke sta\'isztikni törvényünknek, hogy még a parlament sem adhat felhatalmazást bizonyos, a magánélet körébe vágó adatok kikutatására és publikálására. Sőt rendelkezés van arró\'> h<\'gy az egyéni adatok adófizetés céljára nem használhatók fel, azokat másoknak, arra illetékteleneknek és más hatóságioknak kiszolgáltatni nemcsak hogy nem lehet, de tilalmazott dologi, tehát: nem szabad. A Statisztikai Hivatal nem a kormányt szolgálja ki, de nagyon természetesen rendelkezésére kell állnia a kormánynak adataival, mert hiszen a Statisztikai Hivatal ^dalgyűjteménye elengedhetetlenül szükséges az alkotandó törvényekhez s általában iránytűként szerepel ugy a gazdasági, mint a szociális és közigazgatási életben s ugy szólván minden nagyobb tömegeket érdeklő közéleti kérdésben, mert adataival igazol s ha kell, cáfol alkotásra ösztökél, megmutatja a hlányo kai, vagyis : a modern állami élet nélkülözhetetlen segítőeszköze lett a statisztikai adat, amely ellen nincs apelláta. Természetes tehát, hogy ennek a statisztikai adatnak függetlennek, becsületesnek igaznak, megbízhatónak s mindéit tekintetben megdönthetetlennek kell lennie. Ne állj<in tehát elő sd szociáldemokrata, se bármely más politikai oldalról senki s<c s ne
London, április 30 A Daily Herald részletes tudósítást ad a fegyverkezési beruházások ra fordítandó 100,000.000 font belső kölcsön ügyéről, amelyet csülöiVÖ kön bocsátottak kl. A hjp megjegyzi, hogy mindössze 20 milliót, vagy is a kölcsön egyötödét jegyezték le. A City tüntetőleg nem vesz részt a
Budapest, április 80 Tlz órakor nyitotta meg Sztra-nyavszky Sándor házelnök a képviselőház mai ülését, amelyen My-tutták a költségvetés vitáját. Gri-ger Miklós a választójog kérdéséhez, szólt hozzá, majd u biról függetlenségről szólva kijelentette, hogy a biról függetlenség nincs eléggé körülbástyázva.
Lázár igazságügyminlszter : A biró függetlenségét jobUn körülbástyázni, mint Magyarországon van, nem is lehet.
Grleger egyetért Eckhardt Tltorv ral, hogy a miniszterelnök személye alkalmas ar...