Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
53.89 MB
2010-03-08 15:51:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
928
7027
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1937. 120-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 120. Mám Nagyluuiíua,^I98r. JunTtt» I. kedd
Am 12 nu.
ZALAI KÖZLÖNY

lulndm bétkOuup déhriio.
POLITIKAI NIMUf
Felelfls szerkesztő: Barbarlts Lajos
EISHitléal ára: egy hóra • penri 40 Ilin Sferkeiitfliígi éa kiadóhivatal! tfíeloo 78. i
Az európai mérlegen
Magyarország sorsának döntő kérdése ma : — milyen suly-lyal esünk latba Európában ?
Kánya külügyminiszter erre a kérdésre igy válaszolt : Magyarország külpolitikai helyzete megerősödött.« Most nem csupán arról a baráti helyzetről szólunk, amely a velünk szövetségben, vagy szerződési kötelékekben álló országokkal kupcso latban létesült, hanem annak szignaturáját ellenfeleink s a köztünk fennálló viszonylat tekintetében is ugy jelölhetjük meg, hogy *a közeledési készség szomszédainkhoz egyenes aranyban nő, pozíciónk megszilárdulásával.^
A kisantant államszövetség tagadhatatlanul erőtényezőként áll fenn ma is, tehát önámító magyar politika volna az, ha bizonyos mutatkozó tüneteket tekintve, elfogadnánk azt a beállítást. amely szerint ez az államszövetség bomlásnak indult. A külügyminiszter erre vonatkozólag azt mondotta, hogy karöltve küzdő országok szövetsége nem egykönnyen esik szét, a lemorzsolodás mindig csak los-san és fokozatosan megy végbe. Bizonyos azonban, hogy a kisantant ma már nem az a hatalmi tényező, amivé nőni akart. Emlékezzünk arra, liogv néhány évvel ezelőtt nagyhatalmi súlyról ábrándozott s amikor ezek a magasralörő célok megmérettek, kiderült, hogy hiába hivatkoznak 45 milliónyi lakosságra s bizonyos felfokozott erő forrásokra, nem trnllák megvalósítani törekvésüket. A terv meghiúsult, mert bár kiturtunak a mai napig is a Magyarország elleni egységes fellépésben, de amint nem rólunk van szó csupán, összeütközésbe jutnak egymással. Erős ellentétek választják cl például Csehszlovákiát Jugoszláviától a Németország felé kialakuló viszony tekintetében. De ugyanez a taszító erő mutatkozik közöttük a Csehszlovák—szoviet politikai barátság miatt is. A vágyott uj statútumot nem tudták tehát létrehozni se politikai, se gazdasági, se katonai együttműködés tekintetében. A prágai iránytól legjobban eltávolodott Jugoszlávia, amely tudvalévően még a diplomáciai viszonyt sem állította belyre Szovjetoroszországgal. Ellenben létrehozta a bolgár barátsági Szerződést, nemrégK ben pedig Olaszországgal kötött egyezményt s megállapítható módbto javult a viszony a magyar-jugoszláv relációban Is.
Ez a helyzet Ina a környező államok helyzetét tekintve s ha ebben a dunai államokat közvetlenül érdeklő országok problémáit is bonckés ulú vesszük,
Beífilen :
»Igenis, a Jelenlegi Kormány vescetése alatt kell összefogniuk a polgári pártoknak !«
Nemzetiszínű zászlók hirdették a Sugár uton, hogy nagy ese nény színhelye lesz vasárnap lélután a nagykanizsai Iparos-cór díszterme. Ide várta déldán Nagykanizsa országgyűlési lépvlselőjét, gróf Bethlen Istvánt megválasztása óta az első íeszámolóra.
A déli pesti gyors előtt egy különvonat futott be a nugykunizsui állomásra. Három kocsit hozott a mozdony és 25 utast, felsőházi
Iagokal, képviselőket és n rau-yar politikai közélet egyéb előkelőségeit. A délután folyamán égyre-másrn érkeztek elegáns {intők, amelyek politikusokat és
Í nessze vidék földbirtokosait lozták Nagykanizsára, amely égy napra újból országos érdeklődés komlokterébe került.
Maga gróf Bethlen István
fevéssel a beszámoló gyűlés lőponlju előtt, fél négy után rkezett autón lükéről. A párt fezetőség fogadta élén _Bu-pochay György elnökkel és a Város vezetői dr. Krátky István bolgármcslerrel. Az ipartestület páza elölt ekkor már kezdtek gyülekezni a kíváncsiak, akik az érkező Bethlent hangos éljennel köszöntött...