Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.49 MB
2010-03-09 11:44:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
435
2951
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1937. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

s *V\\/\\J VV V Y
77. Évfolyam 197. tzAm N.gytaolli,, 1837. szeptember 1. .zerda
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY

te uadhunwi pm 5 uim.
POLITIKAI HlPILtl
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elófcelfel irt: cn bír. • pam« *0 WH SuikeulMxl te kúdótiir.uí tódoo; IS. ■
Erélyes nemzetközi fellépést I
Erdély magyar vármegyéiben egy más után ismétlődnek meg azok a román erőszakoskodások, amelyek a brassói és szilágyi példa után mos; már Kolozs megyében Is kizárták a magyarokat n közigazgatás intézéséből. Ha a sors csapást* valakit sorozatosan ver, az ütések lassan már annyira fásulttá teszik, a szenvedő alanyt, hogy azokat lassan meg is szokja, de meg tehet-® szokni, bele lehet-e törődni abba a példátlanul gonosz szellembe, a melyik Erdély magyarlakta városait és falvait immár nem csak fo\'yuma-tosan, hanem szinte törvényszerű következetességgel éri. <
A külföld közvéleménye bizonyos4 nemzetközi fórumoknál ha\'latni tudná hangját az Ilyen erőszakoskodásokkal szemben s rendelkezésükre is állnak ezek a fórumok, mégis a magyar panasz, a kisebbségek elleni atrocitások, üldöztetések ás erőszakoskodások mindezidíisj nem nyertek kellő retorziót. Igaz, hogy a külföld egyes sajtóorgánumai most mind gyakrabban szóvá teszik, különösen az erdélyi kisebbségek politikai szörnyűségeit, de e^y-két esettől eltekintve, ezt a rámán politikát csupán olyannak bé\'yegzik, a meiy nem helyes s nem szolgálhat példaképül. Ettől viszont egy Jot* tánvlt sem javult az erdélyi iua. gy.lrság sorsa.
Erélyes és határozott nemzetközi fellépésekre van itt már szükség, mert lehetetlen, hogy a civilizáció mai magas fokán egy nagykultu-ráju és hősies múlttal bíró nemzet erőszakkal elszakított milliószámra menő vértcstvéiell egy alacsony szellem martalékává dobják oda s szorítsák a hurkot nyaka körül napról napra. Ennek a huroknak végre is ei keh szakadnia, még mielőtt végleg kioltja az életei a telkekből, meri ha Európában, 4; Iegníaga;-sabb kulturával hivalkodó kontinensen meg lehet tűrni uz erőszakos üldözési politika végleges meggyö-keresltését, akkor ki kell ábrán* dulnV az embernek minden ideálból s minden nemes emberi eszményből. \' Immár odajutottunk, hogy Kolozs megyében, Erdéiy szé\'vároiának vár megyéjébeh a közigazgatás Intézésében a magyarok nem vehetnek részt. Amikor a román po\'ílika erőszakoskodása az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával urna-W-pásokkal és más egyéb balkáni módszerek alapján űzött visszaélés sekkel folyt, azt mondottuk, hogy ez a nyíltan űzött kisebbségellenes politika azért történik, hogy minél kevésbbé hallathassa hangját az ős-fogla\'ó magyar Lakosság.
Ezekkel a választásokkal a román politika azt akarta elhitetni a kül< föld előtt, hogy mi magyarok aránylag igen kis számban lakunk Erdélyben Céljukat nem érték el, mert miként az lépten-nyomon ki-üt körött, a külföld közvéleménye né
Az amerikai közvélemény élénk elismeréssel foglalkozik a magyar kormány adósságfizető javaslatával
„A magyar kormány ajánlata kétségtelen bizonyítéka Magyarország talpraállásának" — Írja az USA-sajtó
Washington, augusztus 31 A magyar kormány a washingj toni magyar követség utján jegyzékben javaslatot tett az Egyesü\'t Államok kormányának arra, hogy MaJ gyarország Amerikával szemben fennálló adóssága után 1937 december 15-étöl kezdve a legközelebbi három évben dollárban részleges fi-« zetéseket kiván teljesíteni.
Newyork, augusztus 31 A magyar kormánynak az amerikai hatóságokhoz intézett adósság-fizető javaslatával az amerikai sajtó ismét élénken fog\'al kőzik.
A Newyork Herald vezércikkben méltatja a magyar kormány javaslatát. Többek között ezt irja:
- A magyar kormány adósság-fizet...