Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.88 MB
2010-03-09 11:45:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
536
5277
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1937. 222-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. ÉvMy 222.Bzém Nagykanl™, ,937. Október 1. péntek
Ara 12 «UI.
ZALAI KÖZLÖNY
Sz
H^doá
é* UKlóWnUl: Pöot 5.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 filU Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teldon: 78. a
Kedvező szellemben...
A külpolitikai élet egyik minket érdeklő igen fontos mozzanatáról kell tájékoztatnunk közvéleményünket, hogy eligazodjon azok között a megbeszélések között, amelyeket egy részt Kánya Kálmán külügyminiszterünk folytatott a kisantant illetékes tényezőivel, másrészt a kisantant államférflal folytatlak egymás között. Onnan indu\'unk ki, hogy le-hetet\'en fenntartani a/.i a helyzetet, ami több mint másfél évtizede uralkodott úgy gazdasági, mint po itik<:í tekintetben Európa azon lerü\'etén, ahol a múltban gazdasági kiégvén-sulyozottság s politikailag h;3táio/.<A-tan jobb helyzet volt, mint a mai. A kisantant államok és Magyarország viszonya tagadhatatlanul kártékony hatással volt minden irányban. Ha csupán gazdasági kérdésekre teie\'. jük a fig\\elmet, máris szembeszökő sőt abszurd az a való helyzet, hogy például Csehszlovákia, amelynek határállomása fővárosunktól alig néhány kilométerre esik, gabonaellátását és\'más é\'elmlszerszük\'só^ctél nem attól a Magyarországtól szerzi be, amelynek terményei úgyszólván határsorompói előtt állanak, hanem funiigálva azt, távolabbi országok drágább s minőségileg sem oly értékkel biró terményeit viszi be fo gvasztópiacára. Ez csak egyet\'en példa a lehetetlen helyzet dokumentálására, de számtalan hasonló dolgot lehetne felhozni, amelyek mindegyike arra mutat, hogy ezt a he y-zetet, amiben most élünk, nem ajánlatos fenntartani, mert annak sulvos kárál vallja mind a két fél. Magyarország, dacára annak, hogv egyedül áll abban a kisantant gyűrűben, a melyet politikai és gazdasági érdekek és Jjatalini célok eléréséie úgyszólván a nyaka köré fontak, - soha nem zárkózott el a békésebb s; ellem kialakítása elől. Sajnos igen hosszú idör.ek kell.ctt elmúlnia, amig olyan plattformot lehetett találni, a melyen a kibontakozás lehetősége i-ről szó esett. A ma/jyar közvé\'emény tudatában van annak, hogv államférfiul, akik országunk sorsáról tárgyalásokat folytatnak, oha nem feledkeznek meg nemzetünk nagy gondolatuiról s nem viszik be Ma-gyarországot olyan tanácskozások, vagy megállapodások labirintusába, amelynek kapui egyszer s mindenkorra bezá\'ulthatnak jogos céljaink előtt. Ebből a megítélésből indulunk ki, amikor őszinte örömmel és helyesléssel kisérjük a megindult tanácskozásokat s helyeseljük, hogy végre norma\'izálni lehet egy olyan helyzetet, amelyik mindkél fél részére előnyökkel kecsegtet. Nyilvánvaló, hogy a tanácskozások során magyar részről két kérdést vetettek fel. Az egyik a katonai egyenjogúságra vonatkozik, a másik pedig a kisebbségi jogvédelemre. A\'magyar közvéleményt egy cseppet sem lepte meg az az engeszte\'.ékenynek látszó hangulat, amelyet a kisantant államférfiak tanúsítottak Magyarország katonai egyenjogúságára vonatko-
Mussolini útban vissza Róma felé
Páris szerint készül az uj négyhatalmi érdekcsoport
Berlin, szeptember 30
Mussolini különvonata, amely nagy ünnepélyességgel hagyta el Berlint, hajnali 3 óra 34 perckor érkezett a német hu tárra, itt Hess Rudolf, Hitler helyetlese és a többi német kísérő urak kiszálltak a különvonatból, mely zászlókkal díszített oSztrgk pályaudvarokon haladt veRíg. 6.38-kor e\'érte a különvonat a Brennernél az oíasz határt, ahol ünnepélyes fogadtatás volt. A vonat innét Borzalinón át diadalutban viszi Mussolinit Róma fejé.
A német határról Mus o\'ini táviratot intézett Hitler kancellárhoz, amelyben megköszönte a szives vendéglátást és kifejezésre...