Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.5 MB
2010-03-09 11:47:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1589
6319
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1937. 248-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77a Évfolyam 248. szám
L
Nagykanizsa, 198-/. novembtr 3 szerda
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY

OLITIKAI NAPILAP
ImtradiWt tűótml
t. UxUUntals F<M 5. uW
Felelős szerkesztő: Barbarfta Lajos
ElöftzetfeJ Ara: esy hón 1 pengő SmkeutMfl í» kUdókl»«ull IcUi
40 fUU>. loai H "
A birói hivatás
Legfelsőbb bíróságunk két elnökét búcsúztatta a napokban Lázár Andor igazságügyminiszler abból az alkalomból, hogy elérvén a törvényes korhalári, nyugalomba Vonultak. Búcsúztató beszédében k\'asz szikusan körvonalazta az Igazság-ügymtnlszter azt a területet, amelyen a magyar bírónak felelősségteljes kötelességét kell teljesítenie. Utalt a bíróságoknak a törvény alkalmazásán túlterjedő nagy nemzeti hivalására, különösen pedig arra, hogy mindenkor, amikor a nemzetet, vagy a társadalmat <jri jogsérelem, az igazságot szolgáltató birónak feladata a nem>et irányítása is, a legkritikusabb pillanatban a biró az, aki hivatásánál fogva útmutatással szolgál a nemzetnek, hogy miként kelljen a jövőben viselkednie.
A birói hivatásnak és feladatkörnek ez a magyarázata és értelmezése minden tekintetben megfelel az alkotmányosság szellemének. Minden alkotmányos állam felruházza bíróságait a törvénymagyarázaton felül a lörvénypótlás jogával. A Kúria nőtonk az ősi alkotmány alapján van felruházva a jogszabályok alkotására vonatkozó döntvényhozatali joggal. És pedig azért, mert a birónak sohasem lehel merev paragrafusok alapján Ítélkeznie, a törvényeket ember és élelismenettei kell rugalmasakká lenni, a holt paragrafusok esetleges hézagait élő humanizmussal kitölteni. i
Magyarországon azért nem rendült meg soha az igazságszolgáltatásba vetett bizalom és azért van birónak és bíróságnak megingathatatlan tekintélye, mert nálunk a bírói székben nem az éleitől elvonatkoztatott elméleti tudósok ülnek, hanem puritán bölcsek, akik mindig tudják, mikor keli az anyagi jog érdekében az alaki jog keretein változtatni. És ez mindenkor fontos volt a nemzet életében, mert helyesen fejtette ki az igazságügyminisz-ler, hogy annak, aki a kormányzat kérdéseivei foglalkozik, kell.
jönnie arra az igazságra, hogy a legkritikusabb pillanatban, súlyos jogsérelmek orvoslásakor nem a kormlányzaü hatalom az, amely a nemaet életét irányítja,. hanem átmegy az irányító hatalom a bíróság kezébe. I
Am tévedés volna azt hinni, hogy ez csak a büntető igazságszolgáltatás terén alkotmányjogi szabály, ahol természetes, hogy a biró sújtó keze a törvény erejével védi a jogrendét és az alkotmányosságot. A
polgári jogszolgáltatás terén is a biró az, aki határokat szab az egyén cselekvési szabadságának és megmondja, mikor váUk a túltengett egyéni jog másokra sérelmessé. Ennek a nemes hivatásnak teljesitésa keiietében cml>erek ezreit védi a biró bölcsessége és igazságossága az anyagi bukástól, pusztulástól.
A magyar bíróságok mindenkor (
Több órás véres tűzharc egy horvátországi politikai gyűlésen a csendőrök és a tömeg között
Három halottja, nyolc súlyos és sok könnyű sebesültje van a véres eseményeknek
Belgrád, nove.ml.er 2 A horvátországi verőczel kerületi Novlgradoban Vraslls János földműves, a község egyik vezető emlőre gyűlési engedélyt kért a horvát parasztpárt részére. A gyűlés tartását a hatóságok nem engedélyezték. A hétfői gyűlésre ennek ellenére nagy tömeg gyüll össze és megérkezett Mcszorov parasztpárti képviselő is, aki a Macsek párthoz tartozik. A képviselő és a ve\'o érkezett nagyszámú kísérő is revolverrel, puskává\' volt felfegyverkezve. f
Az engedély nélküli gvülés előtt a csendőrség vezetője ismét figyelmeztette Vrasicsot, hogy nincs engedélyük, ne tartsanak gyűlést. Erre Meszorov képvi...