Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.99 MB
2010-03-09 12:40:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
813
8158
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1938. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Arfolyun 48 szám.
Nagykanizsa, 1938. márclui 1 kedd
Ara 12 M.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelte szerkeszti: Barbarlts Lajos
IlUsdM lm:<nUnl ff fi *a tUU tortiidlil^ b íUdMMiU Udai 71 ■
A szerecsent hiába festik fehérre...
Köztudomás snertnt Rumántábati M uralkodó román íu]on belal olyan |x>Utlkal ellentétek dúlnak, a milyenekre kjevös |>éldál találunk Európa egyéb országéiban. Mégis a né|>s/avaidsi enedníény szinte az abszurdumig vllte az egység ké|)ét ebben az orszúgltan. A né|ts«vazá3 eredménye ugyanis az, hogy az \'j) rendt alkotmány mellett leszavazott *,288.ÍI59 szavazó s ellene szavaztak 5113-an. Szinte fejbeUtó ez a szörnyű nagy győzelem, amely azt Je. lenli, hogy Romániában egyáltalában nincs ellenzék. Számszerűleg kifejezve, ez azt a képet mutatja, hogy az uj államnend mellett foglalt állást az ország 99,9 százaléka s ellene csupán 0.1 százalék vorrilt tel. Ez utóbbi oly elenyészó kisebbség, hogy azzal valóban nem érdemes foglalkozni. Romániában tehál e számszerű adatok alapján minden, ami a kormány Intézkedéseiből fakad, ama vall, hogy az korántsem valami nendi diktatúra, mert a szavazók csaknem 100 százaléka kívánságával találkozik. Lehetetlen nem érezni mindebből a kescrll Iróniát, ami egyenlő a politikai sarkazmusal. Ez a választás köz. Ismert módszerekkel zajlott fc s a módsziereklíől önként folyt, hogy az eredmény más nem is lehetett. Nem akadhat léhát állam Európában, amelyik ezt a látszölegysé^et o román helyzet valóságra egységes kéjíének volna hajlandó elismerni. Ellenben tényként, mindé jósolgalás nélkül fog bekövetkezni az, hogy Ilyen eszközökkel nem lehet a sors kénekét megakaszttani s hiába festik át a szerecsent fehér mázzal, mert az etső megrázkódtatás után lepereg róla a festék s elóttinik szörnyű fekete ábráz-atával a szerecsen. j
Bennünket, magyarokat Románia belpolitikai kérdései mindig csupán abból e smmpolitból érdekeltek; hogy azok mily kihalással vannak az ott élő kisebbségi lakosságra. Ez a népszavazás is, amelyik a rendi alkotmányt ,px>st már szankcionálni fogja, szintén csak annyiban érdekel bennünket, hogy hova •eltek azok a kisebbségi szavozókt, akik a mostani né|«zavazás alkat, mával leadott voksuk során tudatában voltak annak, hogy a jövőben n román közéletben képviseletük ut-ján már nem hallathatják szavukat. De érdekel liennünket {i romániai Mtxilitikai élet a kisebbségek sor. M leklnietélxm abból a szempont-né\' is, hogy vájjon sz uj rendi al. kolmány folytatni fogja-e azt a krudélls kisebbségeket üldöző ixi. \'nikáját, amelyik a békeszerződé, sek eme vonatkozó j>asszusait meghazudtolva, immár hossrj esztendők ota Irtó |>olitikát folytat anyag!, kulturális, Sőt vallásj^ vonatkozásban Is íz Őslakosság ellen. Leg. ujabb értesüléseink Bzerint nem sok remény van arra, hogy javuljon a kisebbségek helyzete. |
Szülői értekezlet politikával, halottakkal és egy Osszerombolt Iskolával
Lodz, február 28 Megdöbbentő eset játszódott le Lodzban egy iskola szülői érteke*-létén. A szülök politikai nézeteltérése annyira elfajult az egyik felszólalás kapcsán, hogy összeverekedtek és formális közelharcot vív-
tak. A verekedésnek 1 halottja, 9 súlyos és 27 könnyebb sérültje van. 8 súlyosan sebesült állapota remény leien. A verekedők az iskola berendezésének nagy részét is összetörték. A vizsgáját és a nyomozás folyik. |
Nem lehet elkerülni a francia kormányválságot
Páris, február 28 A szenátus és a képviselőház kö. zöt az egyik munkaügyi törvény miatt igen nagy a nézeteltérés. A szenátus a javaslatot semmikép sem kívánja elfogadni ós Chaulemps miniszterelnök már bejelentette, hogy ha a szenátus nem en^ed, kényle\'en lesz kormányával lemondani. A szenátus nem ijedt meg a
miniszterelnök lemondással való fenyegetésétől és a törvényjavasla. ton alajHxs módositásokat alkalma, zott éjszakai ülésén. Főképp a munkások ellenőrző jogának megadása körül nagyok az ellentétek.
A francia sajtó az elmérgesedett helyzettel kapcsolatban máris azt Írja, hogy a kormányválságot nem kehet elkerülni.
A Balkán Szövetség kitart a Népszövetség mellett
Az angol—olasz tárgyalások már a héten megkezdődnek
I Ankara, február 28 A Balkán Szövetség elhatározta, hogy hűen kitart a Népszövetség mellett. Etiópia ügyében nincs szükség döntésre, hangoztatták: Jugoszlávia és Bulgária már elismerte az olasz hódítást és Törökórszág és Görögország rövidesen hasonló-
képp jár el. Elhatározták, hogy kapcsolatot teremtenek Franco tábornokkal is.
Róma, február 28 Politikai körökben Ugy tudják, hogy már a héten megkezdődnek a hivatalos angol—olasz tanácskozósok.
Talzottak voltak a grácl eseményekről szóló hírek
Nem menetelnek nemzetlsioclallita tömegek Grác felé — önként lemondtak a nagy grácl tüntetés tervéről
A hétfői lapok grácl jelentései szerint a siejer főváros felé nemze-< llszocialista tömegek menetelnek, miért is bécsi csaptokat vezényeltek Grácba. Stájerországban az ösz-szjes közép ós főiskolákat bezárták. Több stejer városban utoai tüntetések voltak, Admontban fegyveres erővel kellett szétoszlatni a* ausztronáclk tüntetését. A hétfői la-
pok híradása, ugy látszik, túlzott, mert ma a következő jelentést kaptuk.
Bécs, február 28 Az osztrák fővárosiján csak pillanatnyilag keltettek nyugtalanságot a grácl események hinei. Csakhamar megállapították, hogy a hirek túlzottak. A bécsi csapatokat csak óvatossági szem|)ontból vezényelték
Grácba, mert a hemzetlszoclalistáW nagyobb fáklyás felvonulásra készültek. Mikor azonban meghallották, hogy Seiss-in<|uard belügyminiszter a napokban Grácba érkezik, ettől önként eláltak.
Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy Stájerországból nagyobb tömegek indultak Grác felé. A rend és a nyugalom már mindenütt helyreállt.
leghalt Grieger Miklós országgyűlési képviselő
, Budapest, február 28
Grieger Miklós dr. országgyűlési-képviselő ma hajnalban meghalt.
Grieger Miklós 1880-ban született Körmöcbányán, szegény iparoscsa. Iádból. Középiskolái elvégzése után a beszlercebányai hittudományi fő-\' iskolát végezte el, majd Pesten meg szerezte a theologiai doktorátust. A keresztény irodalomnak régi munkása, cikkei a különböző lakkban mindig feltűnést keltettek. lMO-lwn lépett először a politika mesgyéjé-jére, amikor püspöke ellenzésére néppárti programmal fellépett képviselőnek Lukács László, az akkori miniszterelnökkel szeml>cn. Ekkor került át a székesfehérvári egyház-megyébe, Sóskúton lett plébános. Első között volt, akik a forradahwn ellen küzdöttek, amiért a "bolsevis* ták üldözték. Mindkét nemzetgyűlésen a csornai kerületet képviseltei többizben járt Németországban tanulmányúton. 1931-ben is Csornán választották meg. A magyar legitimisták vezére volt, előzőleg saját pártja is volt, majd beleolvadt az egyesült kereszténypártig és mint e párt képviselője lett a |>arlament-l>en Lovasberény köveié. Szociális és gazdasági kérdésekkel foglalko. zott főképp, több |>arlamenti bizottság tagja is volt és beszédei mindenkor figyelmet keltettek a Ház minden oldalán.
Az öregségi biztosítási javaslat tárgyalásánál a mult héten, mint ismeretes, már betegen mondta ol beszédéi a Házban. Ez volt hattyú, dala, m«rt másnap ágynak dült és fel sem kelt többet. A Szent István kollégiumban ápolták. Viszérgyulla-dásbói származó trombózisa volt, a halál közvetlen oka : szivbénulás.
Temetéséről még nem történt intézkedés.
Csak egyetlen példát hozunk fel erre nézve, a kolozsvári hadtestpa-rancsnok diktatórikus intézkedéseit, amelyeket a minapában adott ki Ezek szerint tilos bármily célú gyűlés, vagy összejövetel tartása a hadlestparancsnokság előzetes engedélye nélkül. Ezt a tilalmat annyira viszik, hogy még az eljegyzésekhez, esküvőkhöz, keresztelőkhöz és ma. gánestélyekhez is ki kell kérni a
rendőrfőnök előzetes engedélyét. Külön intézkedés történt arra nézve Is, hogy tilos a magyar ruha és jelvények viselése. A kisebbségi nyelvhasználat megbénítását kívánják elérni azzal, hogy megtiltották a magyar nyelv használatát a hivatalokban, sőt az üzletekben, de nem szabad magyarul beszélni az autóbuszokon, a megállóhelyeken, slb., csupán románul. A sajtó részére
megtiltották a helységek magyar nevének használatát. Már ezt aszót sem szabad használni : Erdély.
A kolozsvári had test |>a rancsnok • ság e rendelkezése úgyszólván egybeesik a rendi alkotmány felett lefolytatott népszavazás idejével. Nem tudjuk, hogy ez az intézkedés az uj kormányzati szellem gondolkodását tükrözi-e vissza, avagy a régi rendszer utolsó rúgása volt.
»
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mirclm 1.
MEGÉRKEZTEK u „/
_ «j Krypton izzok
Drávavölgfyi bemutató, Fö-iit 13.
Féloldali hOdésben szenvedd betegeknek gyakran igen n»gy megkönnyebbülés! szerez reggelenként egy kis pohár természetes „Ferenc" József" keserűvíz azért, mert anét-kö\'t hogy a betegnek a legcsekílyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyagcserél előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.


Az Eucharisztikus Kongresszus vasárnapi női nagygyűlésén Mlhailovlls kanonok kijelentette. hogy a kongersz szus az istentisztelők látható fronlja lesz.
• Ha Ausztria elbukik, a magyar függetlenség is veszélyben van! • — mondotta gróf Sigray Antal a kereszténypárt gyöngyösi nagygyűlésén.
Payr Hugó vasárnap a tolnai kerületben mondott beszédében kijelentette, hogy .értelmetlen jelszavakkal vezetik félre a népet, hogy megkaparintják a hatalmat és a közpénztárak kulcsait..
Három napos mulatozás után édes-opja, Magyary Dezső nyug. mérnökkari ezredes penii kastélyában szivén lőtte magát ifjú Magyary Dezső váci aranyifjú. Az öngyilkosság háttere szerelmi tragédia.
Giczi Máriát vasárnap másfél óráig hallgatták ki a celldömölki korházban, ahol elmondotta, hogy fillérenként kuporgatta össze az orvosi .tiszteletdijat.. Vallomása alapján további őri-zetbcvétclck várhatók.
llálhidy Bélát, u felfüggesztett újpesti népjóléti bizottsági elnököt visz-szal>elyezik állásába.
Debrecenben a Piac utca 43. számú ház lebontásánál a munkások egy kőfalban lelakatolt vaskazettára bukkantak, amely telo volt régi osztrák bank-Jegyekkel és Mária Terézia tallérokkal.
Cegléden vasárnap hirül vitték Andó Pál gazdának, hogy fia és Fekete János összeverekedtek. Az «i>a fia, segítségére sietett, Fekete menekülni akart, de u fiatal Andó elgáncsolta és az öreg Aiidó gazda fejszével széthasította Fekete fejét. A csendőrség mindkettőt letartóztatta.
vW

Vasárnap Londonban nagy kor-mányellenes tüntetések voltak. A mun-kásgyülés után a tömeg szidalmazta a Chamberlain-kormányt árulással vádolván őt.
Vasárnap délben történt meg Bukarestben az uj alkotmány kihirdetése. Károly király trónbeszédében kijelentette, hogy az uj alkotmányt a nemzet követelményei tették szükségessé. Annak, aki dolgozik és termel, joga lesz ahhoz, hogy a közügyekbe beleszóljon. % Paul Verlaine legjobb barátja, (lus-tave Lerouge 71 éves koriban a Mari-ljoisiérci kórházban megMnlt.
Göteborgban is kikaptak a magyar ökölvívók.
Létrejött Nagykanizsa és Kiskomérom ipartestületeinek kényszerhézassága
Az uj Ipartestület taglétszáma másfélezerre emelkedett — Ai egyesült Ipartestületek Samu Lajost választották meg elnökül — Az elnöki megnyitó panaszt emelt az utóbbi Idők szociális reformjai miatt, amelyek terhesek az Iparosságra — 13.800 pengő az uj Ipartestület költségvetése — „Az IPOK-ra semmi szükség, meg kell szüntetni" — Indítványozták a közgyűlésen
1938. február 27-ével ui korszak kezdődött a nagykanizsai Ipartestület életében. Megszűnt a nagykanizsai ipartestület és miniszteri rendelkezés értelmében városi és járási ipartestületté alakult. Az eddig 1100 tagból álló nagykanizsai ipartestület a nagykanizsai járás 36 községeinek beolvadásával 1500 főre szaporodott.
Sajnálattal állapítottuk meg a hatalmas nagykanizsai iparostábor részvétlenségét saját ügyei iránt.
A községekből érkézért iparossággal lehetett csak megtölteni a nagytermet.
A közgyűlés méltóságteljesen zajlott le, kiemelkedő része volt Samtt Lajos elnök hatalmas beszécje, melyben felvonultatta az összes iparosproblémákat, bírálta a közéleti jelenségeket és magyar gazaa-\'gi életet.
A hatóság képviseletében dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, iparbiztos, dr. Hajdú Gyula kir. kormányfőtanácsos, testületi ügyész, a Baross Szövetséget vitéz Tóth Béla elnök és dr. Boda Károly főtitkár képviselte.
Az elnöki megnyitóból; .Nincs javulfis, sőt rosszabbodott a helyzet!"
10 óra után nyitották meg a köz-
gyűlést. Samu Lajos elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a megoldásra váró ipari problémák sokasága nagy problémák elé állítja az ipartestületeket. Törvényhozási uton sok kérdést kellene rendezni, hogy az iparosság egzisztenciális érdekeit biztosítsák. Visszapillantást vett az elmúlt esztendőre, amelyben nem javult, sőt rosszabbadott az iparosság helyzete. A gazdasági fellendülés .kedvező jelenségeit" — mondotta — nem a takarékok és bankok kedvező mérlegeiből hanem a Súlyosan küzdő iparostársadalom nehéz életéből kell megállapítani. A 8 órai munkaidőt, a fizetéses szabadságot és a többi
szooiális alkotásokat mind az Iparosság fizeti meg,
mert nem tudja áthárítani a közönségre, mint a kartellek. A „szociális reformok" annyira megdrágították a kisipari munkát, hogy azt a közönség nem tudja megfizetni. Nem szabad a kisipart a gyáriparral egyformán megterhelni, mert akkor a kisipar megfullad.
A kontárkérdésről
szólva leszögezte, hogy alkalmazottak nem végezhetik házilag a kisipari munkát. Kifogásolta, hogy a kontárok szerszámát nem kobozzák el és szabadságvesztést nem szabnak ki reájuk. A köszönet hangján
Nagy tétel
férfiszöuet maradék
érkezett
SiM József és Társa
céghez.
adózott Krátky polgármesternek, aki mindig az iparosság mellé állt és a kontár-ügyek terén is megtette intézkedéseit. Hanysulyozta, hogy az OTI-terheken könnyíteni kell. Beszélt arról, hogy a mestervizsgák nem akarják megnehezíteni az ipar gyakorlását, csak védőgát akar lenni, hogy a jövőben az ipari pálya ne legyen a tudatlanok menhelye. Megfelelő előképzettség szükséges az ipari pályához. Szükséges ez azért is, hogy a társadalmi, válaszfalak leomoljanak. Egy iparosnak jó tisztviselőnek, jó kereskedőnek, jó gazdának kell lennie.
Bazsó József vezetőjegyző beterjesztette a testület jelentését^ az elmúlt esztendőről. Bejelentette, hogy azok névsorát, akik a kisipari hitelt nem rendezték, a legközelebbi közgyűlésen felolvassák. Az ipartestü\'el hitelszövetkezete az -elmúlt évben 80.000 j>erigö forgalmat ért el (éljenzés !). Az iroda az elmúlt esztendőben 2600 ügyiratot intézett el. 1020 lajstromozott tagja van a ( testületnek. 497 segéd van nyilvántartva, 422 tanonc, 191 ta. noncszerződést kötöttek, 161 felszabadult, 61 íjj i|Kirjogosltványt kajjott, 6\'J Iparos lemondott iparáról. A testületnek , ;
99.000, pengő vagyona van.
Samu Lajos elnök ezrjtán köszönetet mondott a város vezetőségének támogatásáért és az elnökség és tisztikar lejárt mandátumát a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta.
Az átalakulás és a választások
Dr. Hegyi Lajos iparbiztos vette át az elnöklést. Ismertette a járási ipartestület megalakítására vonatkozó rendelkezéseket, majd indítványára a közgyűlés kimondta a Nagykanizsa városi és járási ipartestület mogalakulá-sát.
Viola I-ajos jegyző ismertette az alapszabályokat. Az uj ipartestület a polgármester felügyelete alatt áll.
Déli 1 órakor került sor a tisztikar megválasztására. A közgyűlés cgjcm-berként zugó taps közben Samu Lajost, aki immár 12 esztendő óta áll a kanizsai testület ólén, egyhangúlag elnökké választotta. Helyi alelnök lett egyhangúlag Papp Oszkár és Kertész Béla, vidéki alelnök Hajdú István (Kiskomárom). Testületi ügyész"\' dr. Hajdú Gyula kir. kormányfőtaííácsos, aki 28 év óla önzetlenül dolgozlak az iparosság érdekében. Maid megválasztották az uj elöljáróság! tagokat három esztendőre:
sM
1938. márclm 1-
ZALAI KOCLONY
Felülmúlhatatlan élvezet! «nm!tlS§v
az váltsa meg jegyét még ma a Városi moziba, ahol a gyönyörű Eggerth Márta, a magyar operaénekesnő és Jan Kiepura világhíres operaénekes játszák a főszerepet _a SZERETLEK (Bohémélet) cimfl filmben kedden és szerdán.
Nagykanizsaiak:
Babits Lajos hentes és mészáros, Báron Ferenc lakatos, Bród Ignác fodrássú, Balogh Boldizsár csizmadia, Czoczek Imre szolja-, címfestő ós mázoló, Czvetkó Gyula viz-vczetékszcrelő, Gozdán József ácsmester, Gumilár Ferenc fodrász, Iláhn Károly lakatos, Hetyel Imre asztalos, Horváth Mihály cipész, Horváth Géza asztalos, Kovács Antal női szabó, Kovács Ferenc csizmadia, Kosztolitz Géza vendéglős, LUng Adóm férfi szabó, Lukácsi Gyula asztalfos, Lusztig Dezső férfiszabó, Mihalecz Péter villanyszerelő, MegyimorCcz Tamás férfiszabó, Németh József szobafestő és mázoló, Simonkovits Bálint szíjgyártó, \'Szálinger József szitakészilő, Szántó Lajos kőművesmester, Szélig Anlal pók, Varga Ferenc cipész, Varga Nándor végy tisztító, kelmefestő, Várossy Sándor cipész, Zweig Imre férfi szabó, Zsoldos Gyula órás ós látszerész.
Járásiak :
Balázs Ádám pók mester Szepct-
nek, CsisZár • Lajos asztalos Gelse, Ilirschler Józfcef molnár Fűzvölgy, Nátrán Jenő cipész (jelse, Poór László vendéglős Murakeresztur, Simon-László lakatos Kiskomárom. Szertits László kőművesmester Murakeresztur, Tálos Péler lakatos Kiskomároin, Vida Imre mészáros Szepetnek.
Az Ipartestületi Széket
a következőkben választották meg: Elnök Márkus Károly pék, alelnök Berény Árpád aranyműves, tagúk: (\'.e-rócs György kőműves és tetőfedő, Ma-koviczky Gyula cukrász, platzkó Kálmán férfiszabó.
Számvizsgáló bizottság:
Flnök Ferényi Andor szappan gyártó, tagok: Gerő Soma kárpitos, Gábor József asztalos.
Munkaügyi bizottság:
Elnök Hátkai László kéményseprő, tagok: Hoffmann Aulai cipész, Szabó István borbély és fodrász, Mankovlts István kőműves mester.
Krátky polgármester: „Vannak jó érdekházasságok Is:"
Dr. Krátky István polgármester\', mint n felügyeleti hatóság feje emelkedett ezután szólásra a közgyűlés nagy ovációja közepette. Ez a házasság, mondotta a polgármester, mindkét fél akarata ellenére történt, de az életben nem mindig a szerelmi házasságok a boldogok, vannak jó érdekházasságok is. Az iparosérdekekért annyi\'jót tevő Bornemissza Géza miniszter kétségkívül csak a legjobbat akarta ezzei a »ház)assággaU létrehozni. Mindenki tudja, hogy az iparosságon segíteni kejl, a város alapjái és fejlődését ez az iparosság rakta . le. Annak a reményének ad kifejezést; hogy az idők során be fog bizonyulni, hogy a miniszter intenciója helyes volt, hogy ezzel a kényszerházassággal* is csak jót akart és csak az iparosság érdekét mozdította elő. ígéri, hogy ezentúl is ugy ő, mint az ijwirbiztos, mindent elfognak követni, hogy a legközelebbi közgyűlésen megállapíthassák, hogy a kényszerházasság az év folyamán szerelmi házasságá fejlődött , t ,
Az uj ipartestület 1938 évi költségvetését 13.800 pengő előirányzattal elfogadták. (
Fél 2 órakor a közgyűlést délután 8óráig felfüggesztették. Adélutáni ülésen
a kiskomároml testület vagyonjogi kérdéséről
tárgyaltak. Kimondták, hogy az elnökség próbáljon ebl)en a kérdésien olyan megoldási találni, hogy a kiskomáromi székház vagyonából ftecsak Kiskomárom, hanem az eddig odatartozott többi község iparossága ls részesüljön, t. I. azok, a melyek az építéshez hozzájárultak Samu elnök indítványára országos mozgalom Indul az
IPOK tagdijának megállapítása ellen. Csnk azok után lehessen IPOK tagdijat beszedni, akik a testületi tagdijukat tényleg befizették. Márkus Károly annak a véleményének adotj kifejezést, hogy az IPOK-ra egyáltalán nlnos szűkség
Olyan mozgalmat kell indítani, hogy az IPOK-ot mint leljfcsen felesleges intézményt meg kell szüntetni.
Gerő Soma azt hangoztatja, hogy az IPOK jelenlegi összetételében nem szolgálja az iparosságot.
Dr. Hajdú Gyula testületi ügyész megköszön le a bizalmat megválasztása alkalmából, hangsúlyozta, hogy minden magyar iparos egy magyar védőbástya nemzeti szempontból az országnak, azért továbbra is támogatni és védeni fogja a magyar lj>arosságot.
B óra volt, amikor befejeződött a teljes napot igénybevevő közgyü. lés, amely határkövet jeleni a nagykanizsai iparostábor életében.
(B. /?.)
Tört aranyért árul „angol szövetet" egy autós ügynök
A rendőrség körözi a Nagykanizsán Is megjelent uj szövet-hiénát
Idegen szövet-ügynökök mindig találnak áldozatokat Nagykanizsán. A rendőrség csak a minap lett ár. talmatlanná egy ilyen pesti szövet-hiénát, tegnap már egy másik garázdálkodott és csapott be egy gyanútlan nagykanizsai asszonyt. Aj ló állott meg a ház előtt és egy jó-svádáju férfi ^eredeti és valódi an-lódl angol szövetet* ajánlott. •Potom* 130 pengőért kinálta a »flnom angou szö\\eiet. Pénz helyeit törött aranyat is hajlandó volt elfogudni. Sikerüli is az asszonyt 130 |>engő erejéig becsapni. Az asszonyka
mulatta valakinek a szövetet és akkor kiderült, hogy közönségeszeug, ami ftem ér többet 50 |>engőnél.
l Sietett a rendőr-^ ségre, ahol meg-2>S tette feljelentését: Jp^ \' Addigra azonban az ügynök autóján már messze járt. Körözést adlak ki ellene. \\
A rendőrség figyelmezteti a kö* zönségel és óvatosságot ajánl az »angol szövet«-tel házaló ügynökökkel szemben, j ! (
„Olyan ferde a szám, hogy ha valaki meg akarna csókolni, mellé találna
500 pengő fájdalomdíjat követel a cselédleány, akihez egy poharat vágott a gazdaasszonya
Kovács Eszter cselédlány keresetet adott be volt gaz !ája, Kemény József kereskedő felesége ellen, A cselédlány ötszáz pen ő megfizetését kéri volt asszonyától, aki őt .érdemtelenül őrökre megcsúfító Ita,-
— Asszonyom — mondja a kereset — annyira feldühödött, amiért eltörtem egy vázát, hogy valóságos hisztériás rohamot kapott és elájult. Gn, mint hűséges alkalmazott, odaugrottam és gyorsan egy pohár hidegvizet öntöttem asszonyom arcába, mire asz-szonyom ahelyett, hogy mogköszöntc volna segítségemet, kikapta Kezemből
x^ta^M
KiSTYUJKSl..
a poharat és teljes erővel az arcomba vágta. A pohár kettéhasította az orrom és a számon is olyan mély sebet vágott, aminek nyoma örökre ottmarad és örökre elcsúfított A szájam görbe lett, mindenki, aki rámnéz, nevet rajtam. Azelőtt sereg udvarlóm volt, most \'nem kellek senkinek, sohase megyek már férjhez, pedig az volt minden vágyam. Kérek ezért ötszáz pengő fájdalomdijat.
A kereskedő felesége természetosn kéri a kereset elutasítását. Előadta, hogy a cselédlány bár igazat irt keresetében, azt a szerjntc igen fontos körülményt elhallgatta, hogy az eltört váza többszáz pengő értékű volt
— A pohár hozzá vágását különben Kovács Eszter hányaveti magatartása idézte elő — mondja a koresetre beadott válaszában Kemény Józscftaé, — Amikor megtudtam, liogy eltörte az értékes vázát, ahelyett, hogy bűnbánatot mutatott volna, nevetni kez-dett kétségbeesésemben, .Nem olyan nagy szerencsétlenség ez naccsága — mondta — majd veszek a vásárban a naccság&nak különbet ehelyett l» Erre én mérgtmben elájultam. Erre Kovács Eszter fogott egy poharat ós jégliideg vizet öntött u nyakamba. Magamhoz tértem azonnal és láttam, hogy az Eszter még ekkor is vigyorog rajtam és éppen ujabb pohár hidegvi. zet készül a nyakamba önteni. Elöntőit a düh, kikaptam kezéből a poharat ós elhajítottam. Eszter megijedhetett, felugrott ós igy történt, hogy a pohár az arcát találta,
A kereskedő felesége elmondja ez-után, hogy a leányt ő maga kötözto be, kártalanították is Kovács Esztert, aki az eset után még hóuüpokig volt alkalmazásában. A lány szája külön-beu sem ferdült el olyan mértékben, lwgy a legények emiatt elkerülték volna.
Kovács Eszter válaszában azonban kijelenti, liogy a legények igenis u ferde száj miatt korülik.
— Hiszen olyan ferdo a szám, hogyha valaki meg akarna, csókolni, mellétalálna.
Kérte több legény kihallgatását un-
MLA1 KÖZLÖNY
1938. miiclui 1
Tavaszi divatujdonságok s r
Nő> szövetek. — Selymek. — Férfi szftvetek.
Kirschner Mór
nak igazolására, hogy mielőtt elferdült volna a *zája, mind törle magát ő utána, a ferdillés óla azonban kerülik s ha találkoznak, mosolyognak, >őt vannak, ukik hangosan röhögnek rajt:\'. Ugy gondolja Kovács Eszter, hogy az ölszáz pengővel valahogy ellensúlyozni lehet az elferdült szájat és mégis akadna valami derék legény, aki elvenné ferde szájjal is.
A kereskedő felesége orvisszakértők és lanuk kihallgatását kérte arra vonatkozólag, hogy a leány szája nem szenvedeti ötszáz pengő érlékü ferdülést. A biróság hamarosan dönteni fog a különös kereseli ügyben.
EMLÉKEZTETŐ
Március 1.
Húshagyó kedden frontharcos tea a Kis Hoyalban. Márciui 3.
At Irodalmi Kör könyv-délutánja 6-kor, zeneiskola (dr. Wfcklemé). Szenzációs cigánybál a Wollák .vendéglőben. tfjfélkor nagybőgőtemolés. Bárcin. 5.
(lyurkovics é« Fisenberg hanejversi-nye a Kaszinóban. Jagyek Vágónál. ■ 4.cl..
Li<eá!is alöadás G-kor a városhteáa (Vánkos Jenő). Március 10.
Az Irodalmi Kör könyv.déluUfeJa G-kor, zeneiskola (Dorsa Béla). Március IS.
Lueális előadás B-Mor a városházán (Perényi Rudolf). Március 17.
Az Irodalmi Kör könyv.díluUki)* G-kor, zeneiskola (K«l«mty Parauc). Március 20.
LiceáUs elöadá" a városházát! fi-isor (Vegek Károly).
Zogu király fejedelmi ajándékai Apponyi Geraldlne grófnőnek
Mogyorónagyságu brllllónsok egy nyolc centiméter széles karkötőn — Az albán király arany szervire — Az amerikai albánok ajándékai — Uj uniformist kapott a királyi gárda
hozzák el a tiranai esküvőre az Újvilágból.
Zogu király egyébként maga js valóban flejedelini ajándékokkal halmozza el aráját.
(Gfpyrtgfat)
A Hoerst.lapok Jugosa\'áviai szerkesztője régi és meghitt barátom, aki .Istók Press-néven a kontinentális viszonylatban is jelentős lapok"t informálja a Dalkán eseményeiről. küldte mn hozzám alábbi fa\'elle érdekes ti.anai értesüléseit.
Trana lázban ég.
Mindenfelé folynak az építkezések. Munkások serege dolgozik az uj királyi kastélyon. Zogu király és hitvese ebben fognak lakni. A kastély mellett épül már az uj katolikus lemplom is, amelyet a szerelmes Zogu arája kedvéért emel szék városában. A tiranai és durazzoJ szállodák uj emeleteket építenek meri nagy idegenforgalomra számit az egész ország.
A lapok hirül adták, hogy Zogu király három huga, Mizsejen, Ruhijo és Maxhide hercegnők útnak indultak Amerika felé. Ennek az utazásnak egészen különös célja van. Amerikában rengeteg albán él és hatalmas albán koloniák vannak az Újvilágban. Az amerikui albánok közölt hetek óta gyűjtés folyik, a melynek célja, hogy páratlanul szép és értékes nászajándkknl lepjék meg királyukat és hitvesét. A három albán hercegnő azért utazott most Amerikába, hogy ezeket az ajándékokat ott átvegyék és maguk
Fickóból Frici lesz
Irta: Forr«y Zolma
Fickónak .\'emhiivel sem volt jobb vagy rosszabb dolga, mint a^öbbi hasonszőrű pulinak. Legfeljebb annyiban \' különbözött öregebb társaitól, hogy ő még nem járt bennt a falubanj. Tavasszal szüléiéit itt a hegyekben s ővzlg, mig az állatokat l>e nem torelik, addig még az öreg juhásznak sincs dolga a faluban, hát mi keresnivalója lenni neki? Étel dolgában, igaj, szűkösen voltak, de a gazdájuknak 60in volt bőven, ami meg akadt a fa-kalyiba körül, azt becsületesen megosztotta velük.
Igazán nem leheléit oka panaszra, Ur volt, talán még a gazdájánál is nagyobb. Az egész nyáj felett uralko-dott. Még az öreg vezérkos is csak addig és arra barangolliatoit amerre ő engedte. Ové volt az egész nagy világ, a hegyek birodalma, ami annyi, de annyi változatos szórakozást rejtett magában. Egy-egy darázs kergetése, hangyaboly felfedezése, vagy valami ritka madár megpillantása mennyi őrömet, szórakozást nyújtott. Szóval Fickó boldog, kiegyensúlyozott életet élt, a hegyek között egész addig, mig eljött az ősz s ők leköltöztek a faluba. Itt oly sok mindent látott, lapasztalt, ami megzavart^ a nyugalmát líinyilt a szeme s kezdett rájönni, hogy van kutyasors is, mint például az övé.
Ugy kezdődött, hogy mikor jöttek le a hegyekből, mit tagadjuk, fázni
kezdett. Lábal dércsípte, fagyos rögöket tapostak. A fék, l>okrok ágai merev karóként meredtek útjába, hol egyik, hol másik tépte meg, mert a liegycn ágakat nem borította lomb, lágy falevél, ami mogvédto volna a karcolásoktól. Fáradtan, éliesen, fázva értek a faluba, ahol a gazdája mindjárt betért az első házba, ö is utána lopakodott, pedig nem is tudta, milyen jó meleg, párás levegő fogadja. Boldogan nyúlt el a buboskemen<e előtt és onnan szemlélte az eddig solui nem látott családikört. Asszony és gyermek liangos zsivajgással ugrándoztak gazdája körül. Fickó szivét büszke érzés dagasztotta. Mégis csalt nagy ur\' fl gazdája, ha ennyien szolgábink körülötte.
Sajnos, nem sokáig büszkélkedhetett mert a gazdája észrevette és egy-kettő, re kilóditotta.
— No nézd a zsiványt, hát nem utánam lopakodott? Mars ki, otl a lielyed a nyáj körül.
lizzcl ajtót nyitott és szegény Fickó már kint is volt a hideg, sötét éjszakában. A meleg szoba után most még jobban didergett s életében először volt rosszkedvű. Morogva meg mérgesen vakkantva felelt a hozzászólóknak.
Másnap reggel uj meglepetés érte. Kíváncsian kiállt a kapuba és onnan szmelélte az uj, ismeretlen világot, a falut. Majd félénken gyáva kutya-ként somfordált előre, mind beljebb és beljebb az utca széles, lavogató szájába, hogy lássa, miféle meglepetése-
Bécs legismerlebb ékszerésze na-ix)k óta Tiranában van. Hatalmas kollekciói hozott magával fantasztikus ékszerekből. A király nála rendelte meg azt az ezüst szervizt, amely az ötvösművészet remeke. Párisból a legnagyobb szalon dl-nektrisze jött meg napokkal előbb. A szalonban külön oskály dolgozik a jövendő királyné garderobján. Lek Kürti, Albánia londoni kövele a ki. rály egyik húgának kíséretében előbb Bécsije, majd onnan állomás helyére Londonba utazott, hogy a király parancsára és Appanyi Ge-raldine Ízlésének megfelelően különböző bevásárlásokat eszköz^jön. Djemai Aranitas, az albán hadsereg j>arancsnoka és a király hadsegéde ugyanezen rendeltetéssel Pá-rlsba és Rómába utaztak. Az Amerikába utazott hercegnőket a király egyik legjobb barátja, Abdurach-man Mati kiséri el erre az útra.
Zogu király eddig a következő ajándékokkai kedveskedett arájának : egy husz darab mogyorónagyságu brilliánss&l diszitett, nyolc cen clméler széles karkötővel, egy páratlanul csiszolt briliánsokból ösz-szeállitott rózsával, amelynek köze-
pét 4gő vörös rubin ékesili, azután egy remek oolUer-vel, végül smaragdból készült álomfl/erű függőkkel. A szerelmes király első aján-déka egy hatalmas brilliánsgy(|rQ volt. I
Azon az ebéden, amelyen elsőnek mutatta be Albánia előkelőségeinek menyasszonyát a király, arany evőeszközöket szervíroztak. Eaen az ebéden viselte először uj egyenruháját a királyi gárda. Festői un|-formisban jelentek itt meg a gárda tisztjei: arannyal diszitett meggy-vörös attilában és ugyanilyen nadrágban. Magasszáru lakkcsizmáju. kon arany sarkantyú pengett...
Ez a gárda teljesít majd szolgálatot a királyné mellett és ez a gárda fogadja az előkelőségeket ax esküvőn. i
Mikor lesz ez ? A pontos nap még nincsen meghatározva.
Alkalmasint április végén tartják meg a lakodalmi ünnepségeket Tiranában.
Paál Jóh
Akiknek loglalkozisa minden erejOk megfeszítését követeli, igyanak hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár termé-sjetes „Ferenc Józset" keserű vizet, mert ez szabályozza a bélműködéit, előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcserét, élénkíti a vérkeringési az egész szervezetben és ezáltal uj erőt teremt. Kérdezze meg orvosát.
— Sima éu mintái Belyemkfllönleges-•égek 8lnger József és Társánál — Van-e tadoaáaa róla ?! Ha nlnos, vegye tudomásul, hogy azép cipőt, jó olpőt, olcsón kaphat az .Ideál" clpfl-Ozlotben, Főnt 12 n.
ket tartogat az még számára.
De nem ment messze, mert hiit-Ien főldbogyökcrcdjsett a lába és megbűvölve állt incg egy hentesüzlet előtt. A bolt ajtaja nyitva volt és mennyei illat áradt kifelé. Félv« az ajtóhoz lopakodott s akkor már valóban azt hitte, hogy a menyország kapuján leskelődik. A falon körül, hosszú sorban hatalmas husbarabok, szallonák lógtak. Az asztalon ine^j nagy lialoin párolgó, véres tsont feküdt. Vele szemben egy erős, izmos ember állt, aki a húsból, csontból, ki miből kért, osztogatott a körülötte állóknak. A jószávü adakozó senkit sem Im^yolt üres kézzel távozni a csodás birodalomból. Mindenki kapott kisebb-nagyobb csomagot. I£« a jelenet felhá-borította Fickót, no meg a gyomra Is veszedelmesen kezdett korogni, ezért nem sokat tétovázott, lianem bement ő is nz üzletbe és liangos vau-vauval jelentkezett.
— Ejnye a szemtelen kuvasz, hát nem besomfordált ide! — förmedt H a mészáros és a lábával félre nem értliető mozdulatot tett, amit ő is megérlelt és leforrázva, szégyenkezve kullogott vissza a falu végére gazdája oltalma alá.
— Még hogy én kuvasz! — ágaskodott az önérzet l>enne, kinek még az öregapja is fajtiszta puli volt
Szégyellő a kudarcát, mégis folyton a lientesüzletről ábrándozott. Már nem Ízlett a gazdája egyszerű kosztja h ha képzeletében megjelent előtte r csont-halmaa, amit látott, hát a mjái is
összefutott a Bzájában. Szóval, mi csűrés-csavarás, Flakó elégedetlen lett, akár az emberek.
Már Javában havazott, mikor egy este az öreg Tóbbaincs komondor arról kezdett mesélni a köréje gyűlt fiataloknak, hogy a havasokban elrejtve van egy mély hegyiforrás, amiből l»a iszik valaki, azzá változik, amivé akar. Neki is volt egy öregapja, aki repfllni vágyott és mindm tekintete a madarak felé seáUt vágyakozv-\'. Az megkereste a c»odaforrást, Írott belőle, aztán ugy lett sasmadá^
Fickó megbűvölve, dobogó szivvel hallgatta a mesét é« csak nagysokára mert félénken kózbevakkantani:
— Vájjon emberré is tud váltós-tatni az a forrás?
— Hát persze, csaholt tovább mély bariton hangján az agg és fogatlan Többsincs. — De mondd, kisöcséni, kinek volna kedve tehetetlen és éllic-tetlen eml>erró változni, akinek mindenféle segédeszközre, ruházkodásra, lakásra, fegyverre, iskolára, kis és aggkorára gyámolitőra van szükség, hogy fenn tudja tartani magét. Nem is beszélve arról, hogy a törvény minden lépésüket szabályozza. Nem, ennél igazán több esze van egy állat-nok, semhogy ember akarna len"\'-Oroszlád, párduc, vagy sasnak lea"\' az iyen, de embernek? űrre még ncin volt példa.
— No, ha nem volt, majd les* — gondolta Fickó s még aznap uln-\'k indult, hogy felkeresse a csodaforrást.
1938. márdua I
ZALAI KÖZLÖNY
A helybeli pénzintézetek folyó évi március 1-től kezdődően egységes pénztári órákat tartanak éspedig d. e. \'A9—1 óráig, szombaton 7a 9—12 óráig.
Klskanlzsal színpad
A negyedik parancsolat
Ní-gy felvonásos né|iszinmU énekekkei és táncokkal. Szerzője Lukács István. Sok, szép, erkölcsi saeni])ontb61 megszívlelendő jelenet van Irenne. Azonban szerzője rAl-gyon lenézhette a mii elkészítésekor az egyszerű falusi műkedvelő közönséget, mert mi azt hisszük, hoííy annak sem "kell háromszor egymásután mondani .Adjon Isten jó na-pot !« — egyszer is mC($érll, A cselekmények iKinyolullsága j.-égk*Ien hosszú, \'ugyanazt mondja több sm-teplő. És egy mellékcselekmóny megoldrts&nak e^y felvonási széniéin! ? I... Az alakok már annál nagyszerűbben vannak megrajzolva. Mind e\'even falusi ti|nsok A szereplök nagyon Itfyekeziek és igy sokai tapsolt, kacagott a közönség (Zsúfolt ház volt.) Németh Lajia emelkedett kl az együttesből a sto-1\'áttkA alakításával, Sj)[ngár Manci-ka sem maradt mögötle kellemes hangjával és megszokott jó alaki-tilsával (Kiskanizsa legjobb színész* nője). Kulcsár György, Bne^ovica Juliska és Kovács Margit, a három koldus, jrompás, etedet! vollt. Má-lés Mariska, Kövesdl Gáspár sze-lejiellek dlcsérelesen. Jó volt Tóth József, Vajda József, lierczeg József, Kokmics Lajos, Tímár Erzsike, Kis Tóth Mariska. A gőKös föld-minest ügyesen alakította Szoi-lár Penene, a Lajos fiái Tóth Anlnl. A Slmonnét Timás Juliska, Boriska leányát Herijavetz Juclka alakította megfelelően. (Visszatetsző, ha a szereplők apró jelniezhlltf miatt együtt kacagnak a közönségbe!.) Említésre méltó még Bne^ovlcs Juliska cselédleány és Kovács Lajos halászember megszemélyesítői.
A Kiskanizsai Leányegycsülei, a mely a legtöbb mükedielö előadási rendezte, külön dicsére.el érdemel azért, hogy nem könnyű fajsulyj szindanalwkat, hanem komoly erkölcsi értékeket tartalmazó munkákat hoz a színpadiét, amiért első helyen az egyesület vezetőjét mini rendezőt ós mint vezielöt kell megdicsérnünk.
Farsangvasárnap nem csalódott a nagyszámú közönség. Jól szórakozott, táncolt a Splngár-jazz hangula. los zenéjéie a késő éjjeli órákig.
-k-u-i-
Az üldözési mánia halálba kergette Treiber Nándor 55 éves csörnyeföldi gazdát
Treiber Nándor 55 év körüli I csörnyeföldi gazda már hosszabb Idő óla üldözielésl féleleml/en szén. vedelt. Azt hitte, hogy mindenki öieá haragszik és mindenki öl akarja elpusztítani, tönkre tenni. Legutóbb azt képzelle be, hogy egyik szomszédja valamiért feljelen Lelte a bíróságon és hogy ó ebbe a |térije tönkre fog ntennl. A félelemnek semmi alapja nem volt, de
elég volt arra, hogy a lieleges cm\', bert idegileg tönkrelegye. Többször hangoztatott öngyilkossági ígéretét felajzott idegáUa|>olébnn végre Is hajtotta: felakasztotta magá.
Már csak holtestét találták meg a [tajtában, de az orvosrendörl hullaszemle megállapította, hogy pillanatnyi elmezavarban elkövetett öngyilkosságról van szó, Így a temetési engedélyt kiadták. ^
Csütörtökön kezdődik a Zalai Közlöny oj re|tvényversenye
A nejlvénykészitési verseny lezárásával a Zalai Közlöny ismét megindítja nejtvényr</vatát és a jövőben he\'.enkint rendszeresen közöl rejtvényeket. A keresztrejtvények mellett sok ötleíes rejtvényt Is köztünk, a melyek bizonyára nagy örömei okoz nak majd olvasóinknak.
Különös érdeklődésre számiihat. nak rejtvényeink már csak azért is, meri hetenkinl tiz, az eddigieknél is érékesebb jutalmat oszt-jnk ki megfejtőink közölt.
Az első rejtvények már e Jjéten megje\'ennek, csütörtöki számunkban közöljük őket a részletes fel lécekkel együtt.
MentesUzlet-megnyitás!
Van szerencsém igen tisztelt vevőim és a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy március hó l-én Erzsébet-tér 15. **» alatt (a volt Seidmann-féle házban)
HENTESÁRU-ÜZLETET nyitok.
Állandóan kaphatók friss hentesáruk, felvágottak, a leg-izl lesebb módon elkészilve. Szive5 ^fogást kér
Marion János
hentes és mészáros.
Az Eggert-Kiepura filmet nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
Nagy örömmel fogadiák olvasóink a Zalai Közlöny bejelentését, amely szerint a |övöben minden héten két ingyenes mozijegyet sorsolunk ki előfizetőink között. A kedvezményre külön pSlyázni vagy jelentkezni nem kell Mindenki, aki előfizetőnk, természetszerűen résztvesz a sorsolá.ban. A sorsolási minden héten megejtjük.
A szerencse ezen a hélín a következőkre mosolygoit: Hibor Vlncze Petőfi ul 34/a. Mtkld&sy Antal Rdkóal-u. 19.
Csemegében lesz részük e heli nyerteseinknek, mert Eggert Mária uj filmje, amelyben először játszik egyült férjével J.in Kiepurá-val, nemcsak kiállításban, nnsébon, hanem zeneileg ls élmény lesz. Az énekművész-pár a legszebb opera-áriákat és dalokai énekli a Városi Moziban kedden és szerdán bemutatásra kerülő Szerellek c. filmjükben.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében a hivatalos órák alatt átvehetők.
— Naptár I Március I. kodd. Kom. kat. Albin ProKwtáai Albin. - Izr. Adar hó 28.
Gyógyszertárt éjien nolgilal február 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár <W a klskanlzsal gyógyszertár.
Oöztdrdö nyitva reggel G órától este I órtlg (héttő, csorda, péntek délután kedden ecéu nap oöknok.)
— Bátorokban n Kopstotn-cóg vezet I Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kodvazfl -iao-téoí föltételek mellett.
- (BilyegfyttJUk UÍUkoriU) Héttón délután 6-tól 8 óráig u OMKE tsnáoa-lermébeo.
— ■•nyataiony! kala.fyák Sláger cégnél.
ljá, I
ÍXMVÓjCA:
fáwwthto, a g/uártlwt>
iLLyjimiiuM
IV.PROHÁSZM 0.-U.8. VI.TESÉZ-KRT.8.
&Y4B BUDAPEST.XI LENKE UT117
Meghalni sem lehet Oroszországban
Szenzációs találmányról érkezett hlr a szovjet-paradicsojnból. Egy fiatal mérnök olyan különleges villany-műszert készített, amely vasúti mozdonyra szerelve jelzi, ha ralaki a rolKígó mozdony előtt a sin<\'kcn fekszik. A találmány célja: megakadályozni az utóbbi időben el-lwra|>ózott vasúti öngyilkosságokat A falusi nyomorgó nép körében ugyanis valósággal divattá fejlődött az öngyilkosságnak ei a módja.
A szovjetkormány nagy örömmel fogadta a fiatal mérnök találmányát ós azonnal elrendelte, hogy a nyomorgó vidékeken átrobogó vas. utak mozdonyai lássák •! a nagyszerű találmánnyal,
Ugy érezzük, nincs szükség külő-\' nösebb kommentárra. A nyomort, a kétségbeesést nem tudja orvosolni a szovjet — minden szociális intézkedése a halálraszánt lakosság érdekében: a mentő-műszer.
SZALON
Erzsébet-tér 2. »z. alá (Schatz-udvar) költözött
Húzás
Az osztálysorsjáték mái húzásán 300.000 pengőt nyert • 15.591 Mám, 10.000 pengőt a 73.531 «., 5000 pongöt a 47.01)0 sz„ 3000 pengőt • 70.088 s«. és 2000 pengőt a 41783 u. sorsjogy.
Megszűnt francia újság
Az Echo de Parts, az egyik log. ismertebb, 84 éves francia napilap, anyagi nchézségok miatt beszüntette megjelenését.
Tavaszi divatuidonságok Női kosztüm- és kabátszövetek Férfi felöltő- és ruhaszövetek
nagy választékban
60LENSZKY divatüzlet
Fö-ut
ZALAI KÖZLÖNY
19>É, rnárdm 1.
A Cantrálban húshagyó kedden
farsangzáró nagy táncestély
IV reggel * Ariig. *M
Az eslély hangulatát nagyban emeli a ma érkezett két bpesll müvésznft
REJTŐ JOLÁN éa GÖMCZY LILI. Lesz tánc é« izépségveraeny értékes dijukkal és lesz sok móka, hangulat, konlettl- és szerpentlncsata, hogy méltóan fejezzük be a farsangot. — Egész éjjal káposzta- és bableves.
A Nemzeti Egység jelöltje lett a pótválasztáson Kőszeg képviselője
A választást, melyet öl szavazat döntött el, meepettclonálláh
^HSEÖ*
— (A szombat vasárnapi)
farsang, és kulturális eseményekről szóló tudósításaink egy része a szedő-gépekben beállt üzemzavar következtében következő,számunkra maradt,
— (Hősi emlékmű Kiakanlzsán)
Kiskanizsa szorgos, derék magyar-
sága is célul tűzte ki, hogy megörökítse külön is a világháború kiskaní-ssai hőseinek emlékét. Az ecélból megindult gyűjtés eddig 1000 pengőt eredményezett,
— (A megyei frontharcos értekezlet)
Figyelemre méltó értekezlet lesz március 5-én Resztbe, lyen. Ott Jönnek óssze Zala megye frontliarcosaí, hogy megbeszéljék a zalai frontharcosok megyei megszervezését. Nagykanizsa is képviselteti magát a keszthelyi értekezleten,
— (Eljegyzés)
Tamás Ilonka és Sipos Zsigmond jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (javítják a Kanizsa- balatoni utat)
A keszthelyi útépítésekkel kapcsolatban elsősorban a Bnlaton—nagykanizsai ut egyes rossz állapotban levő szakaszait javítják ki és hengerelik át. Különösen Sármellék és Ba\'aton-hidvég között igen rossz az ut. Az útjavításokat rövidesen megkezdik, mert a Szent István jubileum ünnepségeibe, mint ismeretes, Zalavár is bekapcsolódik és ez ősi szentistváni apátságot csak erro lehet megközelíteni,
= Táncoló Ifjúság a Legényegyletben találkozik húshagyó kedden.
— (FelQlflzetés)
Somogyi Gyula palini földbirtokos 20 pengőt felülfizetett a Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálján, amiért ezúton mond köszönetet a Nőegylet elnökségei, (:)
— (Nagykapornak vaautat kér!)
A nagykapornakiuk vasúti megállót kérnek Bucsuszentlászló és Nemesapátl között. A .Nagykapornak megállóhely. névvel ellátott megállóhely a öles őrháznál, lenne. Mint értesülünk, a nagykaiHjrnukiak kérését a megye is támogatja,
— (Éjszakai tüz)
Sáska köfcségbcn kigyulladt Hegyi Károly gazda pajtája. A tüz csakhamar átterjedt a szomszédos istállóm és a többi épületre is, a sok takarmány és gazdasági eszköz is uiind elégett. A kár többezer pengő,
— (A Sebestyén-ügy)
tovább bonyolódik. Dr. Sebestyén Mihály kajxjsvári ügyvéd ujabb kihall-gatásakor ujab\'b két sikkasztást ismert be, egyiket Horváth János felsőnyék! lakos terhéro 1100 pengő összeggel, a másikat Nagy Péter ugyancsak fel-sőnyéki lakos terhére 700 pengő ösz-szeggel,
— Slfon, váaMn, damiuit törölközö nagy választókban Slágernél.
— Bútork(állításunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Köpetein butoráruh&z.
Kőszeg, február 28 A kőszegi pótválasztás vasárnap megtörtént. Hindy Zoltán MABI-elnök, a Nemzeti Egység Pártjának* jelöltje 5158, az egyesült keresztény pártok jelöltje, Kovács Sándor püspöki lanácsos 5153 szavazatot kapott. így tehát 5 szavazat többség
gel Hindy Zoltán a kerület képviselje- , .
A belpolitika hlrel
i Budaj)esl, február 28 A Nemzjeli Egység választójogi bizottsága ma délután 6 órakor Ül össze, amikor a tárgyalások anya-* gát terjesztik be. Ez Lesz a bizott. ság utolsó ülése. j ,
Kedden ül össze a Ház közjogi bizottsága, amelyen folytatják a javaslat tárgyalását. *
Fabinyi miniszter és Imrédy ma délelőtt Darányi Kálmán miniszterelnöknél jelenlek meg. Szó volt mindama pénzügyi kérdésekről, a melyek a költségvetésiben Ugy belső, mint külső viszonylatiján előfordulnak és időszerűek.
A japánok ujabb sikerei
Toklo, február 28 A Donnai-iroda jelentése szerint a ja-pánok nagy előnyomulásuk során el.
A csatát vesztett párt ezutlül sem tud belenyugodni a mandátum elvesztésébe. Erről tanúskodik a kövelkező jelentés.
Kőszeg, február 28 Az egyesült keresztény párt a kőszegi képviselőválasztást meg-I>elicionálja. A peticionálásra az 5 szavazat többség adja az okot.
foglalták Linfen városát, amely Tal-junantól délre 200 kilométernyire fek-szik, (
HHnkáék hajlandók a kormányban részt venni
Prága, február 28 A hétfői cseh lai>ok Hlinkával beszélgetést közölnek, mely szerint pén. leken 1 lodzsával tárgyalásokat foly. tattak a tót néppárt vezetősége a párt. nak a kormányban való részvételére illetőleg, azonl>an a tárgyalások nem vezettek eredményre. Tót autonómia esetén hajlandók a kormányban részt venni.
Lipótmezőre szállították a ve-csési mozidlrektorné gyilkosát
Teissert Kcmalt, aki KoZma Oszkár-né vecsési mozítulajdonosnőt megölte és akiről az orvosok megállapították, lrogy közveszélyes őrült, ma délelőtt a Lipótmezőre szállították.
Egyházi hangversenynek
is beillett volna az az énekbemulató, amelyei az Egyházi Énekkar rendezett vasárnap délben a plébániatemplomban. Kerényi György hatalmas István király himnusza épp oly meglepetést bellett, mint az előadás. A végig egyházi stílusban irt, komoly művészi lélekből faka. dó kórusmüvet az Egyházi Énekkar teljes felkészültséggel, .stílusosan és érett tudással adta elő. A másik bemutatott mü, a nagyközönség számára irt Koudeia Géza : Eucharisztikus himnjsza volt Gyulai Lajos feldolgozásában. Mindkét mü, de különösen az István király himnusz! meggyőzhetett mindenkit arról^ hogy az Egyházi Énekkar kinőtt a gyermekcipőkből és komoly müvé. szi feladatok megoldására is ké|>es. örülünk, hogy Kanizsa egyetlen komoly egyházi kórusa méltóan tölti be hivatását Gazdag István kántor lelkes és hozzáértő vezetésével. Az Egyházi Énekkar további működése elé bizalommal és reménykedéssel nézhetünk. !
Ha nem jól lát, JSBLi
Fenyvesi György
óráa él nakoptikua meituhu
Fö-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Sziilviiit Kitti rtctptn is kfaiiltól
— (40 fillér miatt S évi Jologház)
A törvényszék most vonta felelős-ségre Kolompár András (Tuba) sar-lűdai cigányt. Kolompár a mult év november közepén 40 fillért lopott Pete Vcndclné sárhidai szatócsüzleté, bőt. Kolompár Andrást már nagyon sokszor megbüntették lopásokért "üs egyéb bűncselekményekért. Ezt a lopást megelőző napon szabadult csak ki a zalaegerszegi fogliázbóU A javitlia-tatian cigányt most nem jogerősen 3 évi szigorított dologházra it&ték. A bíróság elrendelte Kolompár azonnali
letartóztatását,
— Aki Iguán
Jól akar mulatni, az okvetlen jöjjön el húshagyókedden a Centrálba. Reggel négyig táucl
— (Halálra zúzta a fogaskerék)
Tráj Kálmán andráslüdai gépész a vízimalomban dolgozott. A malom ala-csony vízállás idején szivógázmotorral működött és semmiféle védőberendezés nem volt. így .a fogaskerék elkapta Tráj Kálmán ruháját, a fiatalembert levegőid emelte, megforgatta és borzalmasan összetörte. Mire a gépet le-áUitották, a szerencsétlen ember meghall. A tulajdonos, Mandler Albert andráslüdai molnár ellen megindult az eljárás. A törvényszék annakidején felmentette s ügyében a tábla most tartott tárgyalást. Miután nem látta tisztázottnak a kérdést, elrendelte több irat beszerzését és a tárgyalást elnapolta. , . ,
= Nagyszabású farsangbefejezÓ lesz húshagyó kedden a Legényegyletben (;)
— Tavatki dlv«Uiöv*t újdonságok
Singeméi.
— KatolIWuaok I
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyházközségi kultur ház-sors jegyet venni I v
Meg akarta gyilkolni Sztálint egy ellenforradalmi szervezkedés
Rengeteg letartóztatott „ellenforradalmár" kerül szerdán a bíróság elé
i Moszkva, február 28 A szovjethatóságok ujabb nagyarányú ellenforradalmi szervezkedést lepleztek le, amely a Trockij-féle megmozduláshoz volt hasonló. A nagyarányú jobboldali mozgolódás egyik célja Szlalin meggyilkolása volt. A hatóságok az összes szereplőket a vádlottak padjára ültetik. Lettartóztattják és a vádlottak padjára ültetik többek között Buho-mot, az internacionálé volt titkárál
és az Izvesztilja főszerkesztőjét, Ri-gonof népbiztost, Rakovszky és SzajfVzorov volt londoni és római nagyköveteket, Kakonov népbiztos-\'.ielyettest, Rosengold külkereskedelmi népbiztost és még számosan másokat. |
A nagy per már március másodikán lesz és azt a szovjet belsö^ katonai törvényszék tárgyalja. Az Ítélet nem kétséges. | ,
LEWMBB.f
Ha még nem tudná, tudja meg ön is?!
Szavatolt minőség!
\\ az „ideál" cipöUzletbe, Fő-ut 12. szám.
hogy gyönyörű tavaszi oipS újdonságok érkeztek
Oloaé árakl
Nézze meg kirakatainkat!
193a. márdttí 1
ZALAI HÖZLÖNY
Győződjön meg Csodálkozni fog
ff
Mily
olcsón vásárolhat
kiváló minőségű
BÚTOROKAT
a farsangi idény alatt.
KOPSTEIN BUTORHAZ
Sajtó alatt Zala Aranykönyve
A Benedek Rezsó összeállításában és kiadásában megjelenő Zala Aranykönyve odáig jutott, hogy sajtó alá került. Minden könyvtár, minden íróasztal, minden ház dísze lesz a Zala Aranykönyve, mert örök emléket állit a kötelességteljesítés és polgári front jeleseinek. Csak Benedek Rezső kiadónál lesz kapható. __
— (Nem Jó a boroskancsót fOldhözvágnl)
December 2-án történt, lrögy szokásos ellenőrző utján két nagykanizsai városi jövedéki ellenőr bement Kovács István Garai utcai lakoshoz ellenőrizni, hogy nem tart-e magánál adózatlan bort* Ugyanis az ellenőröknek a ház körűi megvolt már a tapasztalatuk. Ezúttal is találtak egy 8 literes kancsó l>ort. AZonnal kiróttak áK) fillér fogyasztási adót és annak négyszeresét- mint büntetést az adózatlan borra. Kovács István, akinek néni ez volt az első esete, dühre fakadt ós nem volt hajlandó az összeget megfizetni, ellenben a már lefoglalt boros kancsót földhöz vágta ugy, hogy az összetörött és tartalma szétfolyt a főidőn. Kovács Istvánnak felelnie kellett ezért Az ellenőrök feljelentették és hatósági közeg elleni erőszak miatt « törvényszék Kovácsot 30 pengő pénzbüntetésre ítélte.
- Vif.n mulathat,
lia megnyeri a táskagrammofont az egyházközségi kulturliáx-ajap cftypengős sorsjegyé veL ^
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiólg 60 fillér, minden további itó 4 (Illír.
Sugár ul lö/e. számú házban utcai két-xobáa összkomfortos lakás májú* l-re ladó. 14
Paplraxalwéták legújabb és legszebb mintákban érkeztek Vágó Ulatszertárba. *
■atonafalaxaraléal cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznainál, Sugárul 53.
KM5nbejératu bútorozott szoba lUrdöszoba-használattal kiadó Sugár-ut27.
Legújabb női és gyermektavaszi kabátok teljes választékban raktárra érkeztek.
Schütz.
Sxékkéaaltftaagéd azonnali belépéssel felvéteük. Cim: Kamarás, Klnlrsl-utca 8. 544
Katonai falaaaraléaak nagy, hatalmas választékban Kaufmann Károly cégnél. 547
Ötéves Nonlus-fajtáju, erős csontozatu pej mén eladó. — Schöntag Testvérek, Szombathely. 548
Kétszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel május l-re kladé. FUrst, Zárdautca 6. B49
Déllfakvéad három- vagy négyszobás Klifaludyutcal lakás májusra kiadó. — Csengery-ut 22.
Egy ügyes biciklista klfutéaak azonnal felvétetik. Horthy M.-ut 4. sz. 550
KifutAfiu felvétetik. Szabó dpőüslet, Horthy M.-ut I. 552
Lépoaóháal be|árattal két egymásba-nyllő szoba május l-re kiadó. Rozgonyl-utca 8., Ügyvédi iroda. 553
Páriái modelljelm megérkeztek, angol- és francia ruhák olcsón és gyorsan készülnek Báron Mid szalonjában, Magyarutca 2. *
Könnyű kis axakarat és homokfutó kocsit keresek. Csengery-ut 18/b. Bogen-rtederné. *
Oloeó forgáoa kapható I 1 rakat
fegy kocsi) fenyóforgács 6, egy rakat tölgy forgács 9, egy rakat bükkforgács 10 pengő házhoz szállítva. Matalits, Rozgonyl u. 2. *
Mindennapi leveleiéiből összegyűjtött bélyeget, régi vagy u] tömegeket, magyart és külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits Lajos, a Zalai Köslöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. ti. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra között.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
i— Kockáxtaason mag
egy pengőt I Biztosan nyer valamit az egyházközség egypengős kultúrház-sorsjegyén I
Hirdessen a Zalai Közlönyben
IDŐ
Változatlan!
Prog n ó z I a: Mérsékeli délnyugati, nyugati lógáramli*, változó telhőzet, tfibb helyen köd, a hö alig változik.
A Meteorologlai Intézet iiRgykanÜMal mefitlgyelfi&llomása Jelenti i
Hőméreéklet tegnap eete 9 órakor: +04, ma rogKel: -40, délben : +4 2. fcapadék: 0.0
ZALAI KÖZLÖNY
1938 mirdui 1
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
5374/193a
Tárgy: Mérő műszerek és rajzeszközök beszerzése
VRrseoYfároyaiási bírdBtmény.
A városi gazdasági hivatal részére szükséges alant felsorolt mérőműszereket és rajzeszközöket zárt Írásbeli ajánla\'ok u\'ján szerzek be :
1. 1 drb hitelesített 50 m es acél mérőszalag szögekkel,
2. 1 drb hitelesített 20 m-es acél mérőszalag szögekkel,
3. 1 drb hitelesített 20 m es keskeny (tokban lev*) acél mérőszalag,
3/a. 1 drb hitelesíteti 20 m-es vászon mérőszalag (fémszálbetétes),
4. 1 drb réz 100-as vonalzó,
5. 1 drb 45°-os háromszög réz széllel, alul bélelten,
6. 1 drb derékszögű háromszög réz széllel, alul bélelten,
7. 1 drb állítható fejes vonalzó,
8. 1 drb uj tipusu szintező műszer és hozzá 4 m es szlntezöléc,
9. 1 drb theodollt,
10. 1 drb 20 P-s korzókészlet,
11. 1 drb lipos-széles lusklhuzó,
12. I drb szögtUzó prizma 90 és 180 fok kitűzésekre,
13. réz léptékek 1:40°-os, 1:2880, 1:2000 es átlós léplék,
14. 1 drb réz Christon féle fa-magauágmérö,
15 1 d b optikai famaga ságmérő,
16 1 drb falépték kutönbözö méretarányokkal.
A zárt Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja .Ajánlat mérő műszerek és rajzeszközök" jelzéssel látandó el, legkésőbb folyó évi március hó 21. napjának déli 12 órájáig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. február 17. m Polgármester.
5162/1938.
Tárgy: Egy drb talált vizsla kutya.
Hirdetmény.
Közhi\'ré leiiem, hogy f, hó 19-én a délelőtti órákban 1 drb barna fehérf.Hos vizsla eb találtatott Te-leki-ut 88 szám alatt.
Tul*Monil* jelentkezzék a pol-gármebte hivatalban.
Nagykanizsa, 1938. február 24. s« Polgármester.
5049/1938.
Tárgy: A kíményajtók átstikl-tiia, kljzvittaa.
Hirdetmény.
A 180.000/1936. B. M. rendelet 78. §-ánsk 4. bekezdése szerint a padlástlrben lévő kéménytlsztltó nyílásokat f. évi október 1. napjáig be kell falazni s a kéménytisztításról ugy kell gondolkodni, hogy a kettős vasajtóval elzárt nyitást a kémény alján kell elhelyezni, a padozat felett mintegy 60— 70 cm. magasságban. Ugyanakkor a telő felett lángbiztos kéményseprő (árda építendő. E kötelezettség alól a tűzrendészeii halóság csak egyszerűbb falusi házaknál tehet Indokolt eietben kivételt.
Felhívom a város háztulajdonosalt, hogy fenti rendeletnek f. évi október l-ig tegyenek eleget, mert annak végrehajtását ellen fogom őriztetni s a mulasztók a Kblk. 141. §-ának első bekezdése szerint szigorúan büntetendő kihágást Is köveinek el.
Nagykanizsa, 1938. február 19. sir__Polgármester.
A nagykanizsai ktr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1411/1938 tk. azám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Népakarékpénztár Rt. végrehajtatnak. Haba József Károly végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a lelek könyvi hatósága végrehajtató kérelme követ keztében aa 1881 : LX. t-e. 185. § a éltet-miben elrendeli az ujabb árverést 1283 P 57 fillér tókekövetelés. ennek éa pedig 3783 P 57 I. tóke után 1937. okt. 8-tól 1938. fanuár 11-lg éa 1283 P 57 I ISke után 1938. évi lanuár 11-tól járó legmagasabb kamata, 643 P 96 I. eddig megállapított per- és végrehajtást éa az árverési kérvényért ezultarmegállapltott 36 P költ ség, további a eaatlakozottnak kimondod Oroszváiy Oynliné 3084 P, Ország Józael 350 P. dr. Haba Antal 80 P, Haba Bélz tOCU P, Haba lózaet 200 P. dr. Matek Lázító 450 P, Kiss István 250 P. dr. Kllng Józset 50 P, Krémet János 103 P, Vlgh Dávid 737 P 49 I., Orác Béla és neje 200 P tókekóveteléa éa járulékai beha|táaa <é gett, Haba Perancné Flaetal Anna késedelmei árverést vevó ellen a nagykanizsai 11932. aztikvbeii 8209. hraz. a. foglalt ház
Ingatlannak Viréazére 1376 P, 8207/b. hrsz a. toglalt házhely Ingatlan >,\'• réazére 111 p kikiáltást árban elrendelte.:
Az árverés nem értntt özv Haba Antataé javára bekebelezett haszonélvezett szolgalmi logot.
Az tllelóiégeket dr. Haba Antal |avira a kikiáltást ár 4000/o-án, Haba Béla tavára 4330/o-án, Ország Józael javára 562%-án, Oroszváry Oyutáné lávára 573°A án, Haba Józael lavára «89a/o án, dl. Makk Láazló tavára 695»/o án. Klaa István |a»«r»7O3«0-án. dr Kónlg Józael tavára 712*/a án. Krémer János |avára 716°/o án, Vlgh Dávid tavára 76á án, Orácz Béla éa ne|e Javára 726M>-án alul eladni nem lehet.
A tkvl hatóság az árverésnek a tkvl hatóság hivatalos helyiségében Törvényház töldazlnt 8 altdszám megtartásául 1938 évi mire. hó 17. napjának délelőtt Bóráját tüzl ki s sz árverést leltéteteket az 1881 : LX. t.-c. 150 5 a alapján megátlaplt|a.
erézl (eltétetek a hlvataioa órák hatóságnál (töldazlnt ajtó I. as. a.) és Nsgykanlzaa m, város tanácainál tekint
■Az árverést alatt a tkvl h "
hetók meg. (1881: LX. t.-c. 147. §. g. pont) A tkvl hatóság e hirdetmény egy példányát kitUegeaztéa, egy példányát pedig az átver éa! teltételek megtektnthctéae végett Nagykanizsa vátoa tanácsának, továbbá 11 példányát azabályszeto közzététet végeit
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmasnlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fülés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagy-k\' wzsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Ócska ólmot, méhviaszt
veszek.
Szabó Antal sportüzlete.
Nagyrécse. Palin, Szepelnek községek elöl), megküldi, végül az árverési hirdetmény töi-vényszertl kivonatát a Zalai KöalOny elmu helyt lapbsn egyszeri közzététel végett a végrehajtató képv. ktad|a (1881.: LX. t.-c. 152 § 1908 :XU t.-c. 23. §) Az árverést leltételek a kővetkezők: 1. Az árverés alá eaő Ingatlanokat a a kikiáltást árnál, Illetve legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :XLI. t.-c. 26. i)
Az árveretnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár 10»/o-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapíroaban a kiküldöttnél le tenni, vsgy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elli mervényt a kiküldöttnek átadni éa az ár ■ veréal teltételeket aláírni (1811: XLI t-.c 147., 150., 170. §§; 1908; XL. t.c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaaabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki sem akar, kfltelea nyomban a kikiáltási ár százsléka szerint megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi azá zatékáig kiegészíteni. (I90»:XU. l-c 25. i )
Nagykanizsa, 193*. évi lebr. hó 4-én. Dr. Bentzlk sk. ktr. járásblró.
A kiadmány hiteléül: üumtlár u. k. sir zi.dö
Teljéi
csiraképes és fajtiszta:
9 karflál mag
8 w kelkáposzta ■a
12 5 M káposzta kalaráb ai SS
5 sárgarépi is
4 m palrezselyer » ••
10 o ratak is ii
10 X) z3 saláta
5 o ugorka II
6 a paprika cukorborsó sí
14 M ii
10 spárgabak ii
stb. stb., kb. 50 féle
virógmag
megérkezett és kapható:
orszAgJózsef
magkereskedésében Nagykanizsa, Erisébet tér 10.
A régi bírósági palota mellett. Tel. 130.
i— mmt —1
I mindenki a kalyt kutakodókra*! I
I k Ipanaobál asKaa bst I
Ennyi ugye nem sok! Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kinálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?----
* Kóvzdu^M üuteuberg Nyomta áa D.Skalzü Is.pkiaáá VilM.W könyvnyomda N.gykwigán, Peleit. Z.W KAruly.
Évfolyam 49. szim.
Nagykanizsa, 1988. márclui 2 szerda
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY

Uadótentelt PM 5.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengd 40 Swrkesxtfeégi és kUdóhW«UÜ leídon. 1
Orvos-telepités
Az értelmiségi munkanélküliség kérdésének leküzdésre életbeléptéiéit eddigi intézkedések a kormány állandó gondját képezik. Lássuk az eredményeket. Miként köztudomású, a Darányi-kormány kétmillió j>en-göL Iktatott be a költségveésbe, a mely összeggel elősegíteni kívánja a szellemi pályákon működő fiatal diplomások egzisztencia alapítását A Nemzeti önállósitási Alap, amely ezt a kétmillió pengőt felöleli, a fiatal egzisztenciák számára, elindulásukhoz, hosszúlejáratú 2 százalékot kamatozó kölcsönt nyújt. A kormány elgondolása az volt, amikor ezt az önálllósltási alapot létrehozta, hogy olyan egzisztenciákat részesítsen az ilyen kölcsönjutlatá-sokban, amelyek sorsuk megalapo. zását nem ugy képzelik el, hogy befészkelődjenek a vár<sokl>a és olyan centrumokba, ahol már éppen elegendő diplomás egzisztencia folytai prakszisl, hanem a kormány törekvésé arra irányult, hogy olyan területekre telepítse az ifjú generáció diplomás tagjait, amelyeken egyrészt ők maguk nyugodt egzisztenciához juthatnak, másrészt a nép kullurszlnvonalának, egészségügyi viszonyainak s általában minden irányú fejlődésének uj irányt lehel nyittnl. x
Mindenekelőtt az orvos-problémát vegyük szemügyre.
Amikor Magyarországon nagy községek és széles haláru területek vannak, ahol több órai járóföldre nem lehet orvost találni, termé-szeles, hogy a néi>egósz«égügy szol. gálala céljából is arra kell törekedni, hogy orvosokat telepítsünk az ilyen vidékekre. Sajnos, azzal a szomorú észlelettel találkozunk1, hogy bizonyosfoku idegenkedés mutatkozik a falvakba való lelelepe désre. Egy amblziózus fiatal orvos, aki hivatása magaslatán áll, s az egyéni szempontok tekintetbe vétele mellett missziós lélekkel van megáldva s pályáját nem tisztán kereseti lehetőségnek tekinti, hanem hivatást is érez a néj>egészségügy fejlesztése érdekéién, az ilyen nemes ambícióval felvértezve, egyénig is fényesen megtalálná számítását. .
Előttünk fekszik egy kimutatás, amely szerint 1938. január végén százöt orvos kérvénye érkezett lx a Nemzeti önállósitási Alap elnöki, amelyeken kölcsönöket
kértek egzisztenciájuk megfcdításá ra- Eddig 31 fiatal orvosnak hetven ezer ,>engő kölcsönt folyósítottak. Ez a számadal azt igazolja,, hogy megindult az orvosi telepítés a falvak felé.
Ha valóban mutatkozik is némi artózkodás a fiatál orvosi társadalomban a falvak népegészségügyé, nek szolgálata körül, a való tény az, hogy megindult ez az akció s egészen bizonyosan már rövid időn belül megfelelő lendületet kap Ez * f"8 következni, mert-ff kormány minden lehetőt elkövet, hogy uz or-
Berlint, majd Párist is bevonják az angol-olasz tárgyalásokba
Görögország és Tőrökország megkötötte a barátsági szerződést — Félelmetes tengeri fegyverkezési verseny Anglia, Amerika és Franciaország között
London, március 1 Az angol-olasz megbeszélések során mindinkább előtérte kerül az a felfogás, hogy Németországot Is l>e kell vonni a megbeszélésekig. A londoni beavatottak ismerve az angol kormány felfogását, kijelentették, hogy nem lehetetlen, hogy Németországot bevonják jaulánács. kozásokba és idővel azokat egy négyhalalmi értekezletté bövitik ki — Franciaország levonásával.
Mini jelentik, Franciaország*)! máris tájékoztatja Anglia állandóan az eseményekről.
Ankara-Athén: — barátság!
Ankara, március 1 Ma megkötötték és aláírták a görög-törők barátsági szerződést Enne;k értelmében a/két ország há. ború esetén semleges marad a má-
sikkai szemben és minden eszközzel megakadályozza a fegyver, lőfczerés hadianyagszálllilást területén keresztül az ellenség részére.
A tengeren: fegyverkezés
London, március 1 A külügyi hivatalban ma gyűlnek össze az angol, amerikai és francih tengerészeti szakértők, hogy döntsenek a hadihajók tonnanagyságában adott japán válaszjegyzék ügyé; l>en. Bizonyosra veszik, hogy mindhárom nagyhalalom megkezdi az óriás csatahajók építését. Ebben Anglia jár elől, amely a maj tanácskozásokra már el is készítette az egyenkint 42-48 ezer tonna nagyságú hadihajóinak tervrajzait. Egy. egy ilyen óriás hadihajó építési költsége 12 millió font.
A Berlin-római tengely erejének kápráztató seregszemléje lesz Hitler római látogatása
Róma, március 1 Róma népe és az olasz sajtó le--}IH uipuSoj rass^posaro utrjiPlui{-«í ler kancellár római láogatásának hivatalos- bejelentését. A lapok be-lenlése szerint a fogadtatás olyan látványos és olyan káprázatos lesz, amilyet eml>er még nem látóit. Rómának az a szakasza, amelyen ál Hitler bevonul, valósággal meg-ujul. Átépítik magát az ostiai pálya udvart is és előtte hatalmas terel képezitek ki. A német vezér 6 kilo.
méteres útszakaszon vonul a Qui-rinálba, ahol a promonli herceg lakosztályában fog lakni. Szó van arról is, hogy a bevonulási ut egyik szakas/.ál magáról Hitlerről nevezik el. HUlert Rómában százezrek fogják ünnepelni.
Berlin, március 1 A német sajtó Is hosszasan foglalkozik a kancellár rómaj útjával és kiemelik, hogy ez a látogatás ujabb bizonyítéka a "Berlin-Róma tengely szilárdságának.
Merényletet követtek el próbafelszállás előtt két angol bombavető repülőgép ellen
A légügyi hivatal jelentése szerint a manchesteri repülőtéren közvetlenül a próbarepülés előtt két uj bombavető repülőgépen erőszakos beavatkozásból származó hibát veitek észre. Mindkét gép benzintartályán gyufanagyságu nyilás volt, a
mely ugylálszik előbb engedett a kelleténél és így még a felszállás előtt csöpögni kezdett a l>enzin. A kél uj gépet nyílván merénylettel akarták elpusztítani és csak a véletlen mentette meg ettől. A legszigorúbb vizsgálat megindult.
Ausztriában minden falura kiterjesztik a politikai megbékélési akciót
Bécs, március 1 A politikai megl>ékélési akciót az osztrák hatóságok ki akarják terjeszteni. Az akciónak a jövöbenmln den falul>an lesz megbízottja, aki igyekszik az ellentétekel elsimítani.
Egyesek most azt kérik, hogy a kormány engedje meg a "horogkereszt, mint az antibolsevlzmus régi jelvényének viselését.
A linzi törvényszék közölte, hogy egyelőre Ulos a horogkereszt viselése és a törvények módosításáig büntetést von maga után ugy ez, mint egyéni nemzetiszocialista pro. paganda.


Ma van 18 esztendeje, hogy a nemzetgyűlés Hofthy Miklóst megválasztotta Magyarors/ág kormány-\' zójává
Ma lép életbe a II órás munkahét n kereskedelmi, ipari, bányászati és kohászati vállalatoknál.
A kecskeméti ügyvédi kamara "Z ügyvédi zártszi\'un mellett foglalt állást.
A tolnai választókerületien 1 levesen folyik a választási Ikuv. Az úgynevezett -néma hetet, ezúttal nem rendel-ték cl.
Virág Benedek hamvalt átszállítják a gellérthegyi sziklatemplomba.
Az újságíróbált fényes külsőségek közt tartották mo? tegnap este a VU gadóban. Ilóinan Bálint volt a fővédnök.
(irieger Miklóst! a ko.^sztény magván ág nagy lmlotJtJ.it csütörtök délelőtt Sóskúton temetik nagy gyász-pompával.
A budapesti Vendéglősök Ipartestülete a vízumrendszer eltörlését követelte idegenforgalmi >zeni|M»ntból.
Serédi hercegprímás visszautazott Esztergomba.
A Somogy megyei Aut iinohilklub szobrot állit Szent Kristóf emlékének tiszteletére.
A Turáni Társaság állást foglalt azok ellen, ukik a budapesti Vörösmarty téren fehérlovat akartak áldozni,
Makray Lajos országgyűlési kép.
voslelepitést minden eszközzel elősegítse. Amikor létrehozta az évi kétmillió pengős Nemze\'i Önállósitási Alapot, nagyon jól tudta, hogy ezzel csupán arra nyújtott lehetőséget, hogy a fiaal orvos műszereket vásárolhasson be, vagyis : egzisztenciája megteremtése érdeké-ben a legszükségesebb eszközök birtokába jusson. A lakásprobléma azonban nem volt az Alap feladata körébe beilleszthető. Pedig ml sem természelesebb, hogy az orvosi lakásnak és rendelőnek ininia egészségügyi lakásnak kell lenni;: s az
egzisztenciát teremtő falusi orvos nem ütheti fei rendelőlanyáját valami fészerben, vagy egészségiden viskóban. így kapcsolódott be a fiatal orvosok e kérdésének megoldásába az a nagyjelentőségű faluegészségügyi akció, ame\'y a nagyvállalatok és egyéb nagy vagyonokat képező tényezők sogilségével, három és félmillió |>engőt eredményezett a falu egészségügyének szol gálala céljaira. Ebből a tekintélyes összegből már gondoskodni lehet a falusi orvosok lakáskérdóséről Fel fognak tehát épülni a falusi
orvoslakások, amelyeket Ingyen kapnak az uj egzisztenciákat kei cső orvosok.
Nem csak a közvellenül érdekellek, de az egész magyar közvé\'e mény is őszinte érdeklődést lanusit e kérdés megoldása iránt és köszö. nel\'.el és hálával viseltetik a kormánnyal sz«mben, amelyik utat tj-dott törni e nehéz gazdasági viszonyok közértté is olyan szociális igények kielégítésére, amelyek az eddig elhanyagolt magyar népegészségügynek szolgálatában jobb jövő hajnalát festi a magyar égre
%
EAUU KOZIONY
1938. márctui 2.
MEGÉRKEZTEK/
— az iij
Drávavöl^yi bemutató, Fö-ut 13.
Krypton izzok
viselő osztrák vezető politikusok meg-lüvására Bécsbe utazott.
Ismét Kállay Tibort választották meg az Apponyi Allxrl Társaság elnökévé*
Délben a belügyminisztériumban jnegkezdődölt a III. közigazgatási tanfolyam, amelyet Széli \'József belügyminiszter nyitott meg.
Forgács Andor textiltechnika\'! vállalkozó ma délelölt Budapesten mellbe lőtte magát mire rátaláltak már lra-loll voll. Teltének oka isnu\'rell n.

Rómában megkezdődtek n közvetlen angol—olasz tárgyalások.
ügy német páncélauló véletlenül át-robogotl a francia 1 latáron. A kocsit elkobozták, vezetőjét letartóztatták
Az <Emden> nevü uémcl iskolahajó Raguxába érkezeti. 21 üdvlővés-sel üdvözölték.
A Balkán-szövetség tagállamai elis-merik Abesszínia olasz meghódítását.
Amerikában váratlanul lemondották a légi nagygyakorlatokat,
A Malin szenzációs leleplezést közöl arról, hogy Miller tábornokot saját munkatársa, Slkoblin tábomoJ< hurcoltatta d
Erdélyben az uj .alkotmány miatt nagy az elkeseredés a nemzeti kisebbségek, főleg a magyarok körében.
Most Skóciában kereset az eltűnt angol hárommoloros bombavető repülőgépet,
Jugoszláviában megépül a Balkán legnagyobb zománcárugyára 20,000000 dinár költséggel.
A berlini Magyarok Kulturszövetsége a ColLegium Hungarioomban zászlóavatási ünnepséget tartott, amelyen részt vett Sztójai berlini magyar követ is.
Torinóban tegnap délelőtt tartolták meg a genovai herceg és Uicaldone Mária Lujza grófnő házasságát.
Szovjetcsapat lépte át u koreai lia-tárt.
Sztojadinovics jugoszláv minisz. térelnök ma délben találkozott Plov divban a bolgár miniszterelnökkel, aki hétfő este indult el Szófiából.
Stájerországion ma megakarták kezdeni a középiskolákban a tani-* tást, de az iskolák megnyitását uj. ból el kellett halasztani, mert a tanítóság körében még nem alakult ki egységes vélemény a horogkereszt viselése és a német köszönés használhatósága tárgyában.
HuBmérgezés, kolbászmérge-zét, halmérgezés vagy gomba-mérgezés előfordulásakor a gyorsan ható természetes Ferenc József keserűvíz azonnali használata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosát.
— Naptár i Március 2. szerda, ttom. kat Hamvazó sz. Protestáns Lujza. Izr. Adar hó 29.
Oyógynertárt éjjelt szolgálat e hó 15-Ig a "Megváltó" gyógyszertár és a kUkaulzsal gyógyszertár.
UőztQrdő nyitva reggel 6 órától este fi óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek.)
— Butorklállitiauakat teklutse meg minden kényszervétsl nélkül. Kopsteio bútor árt. bá*.
A megye alispánja teljes elégtételt adott a megvádolt Hemmert főszámvevőnek
Megérkezett a polgármesteri hivatalhoz az alispán határozata a főszámvevő ellen folytatott fegyelmi vizsgálat ügyében
Aradi Antal városi képviselőtestületi tag az 15)37 október 2-1 városi közgyűlés napirendje elölt felszólalásában azt állította, hogy Dene József városi keriészsegéd levelet irt Hemmert Károly városi főszám-vevőnek, amelyben azzal vádolja, hogy a város voll erdömérnöke a főszámvevő tudtával bérjegyzéket hamisított. A felszólalás alapján megindult a vizsgálat, ümil dr. Loniay Alán járási főszolgabíró, mint vizsgálóbiztos folytatott le Hemmert Károly városi főszámvevő ellen. Dene József megjelölte azt a bérjegyzéket, amely — szerinte — meg lett hamisítva. A vizsgálat során megállapítást nyeri a" vádakra vonatkozólag, hogy ,
a kérdésot „hamisítás" nem történt meg.
Nem volt tehát hamisító és igy hamisításról nem is tudhatott vala. ki, legkevésbé i>edig Hemmert Károly városi főszámvevő, aki a kérdéses időben éppen szabadságon volt. Azt is állította Dene József levele, hogy Szemző István, volt városi irnok, aki manipulációi miatt három évi fegyházat töltött ki, 1U35 év végén többek előtt kijelentette, hogy eredménytelen minden vizsgálat, amit a megye folytat, mert a korábbi megyei számvevőségi főnök mindent megakaszt. Az eljárás során ,
Szemző István a neki tulajdonított kijelentést tagadta,
Étsy Ferenc volt városi közegészségi felügyelő i>edlg, akit öt hónapi
fogházra ítéllek, de perújrafelvétel! kénelme most van Vizsgálat alatt^ azt állította, hogy Szemző István Igenis meglette kijelentéseit.
Függetlenül attól, hogy Szemző mondott-e valamil, tényként meg lett állapítva, hogy az említeti vármegyei számvevőségi főnök, az állítólagos kijelentés idejében már ötödik esztendeje nyugállományban volt, és semmiképpen sem folyhatott l>ele a hivatalos ügyekbe. Erről Szemző István — ha megtelte ki. jelentését — érthetően nem tudhatott, hiszen közl>en töltötte jogerős börtönbüntetését a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában.
Tegnap érkezett meg a város polgármesteri hivatalához Zala vármegye alispánjának határozata a Hemmert Károly városi főszámvevő ellen folytatolt vizsgálat eredményéről. Az alispán BemipM Károly főszámvevőt az 1929 XXX. tc. 86. §-a A) pontja alapján biztosított jogköréljen a fegyelmi vádja és annak következményei alól
felmenti.
A Zalai Közlöny, ismerve\'a való lényállást és feltételezvén a vizsgálat fentiekben közölt eredményét, nem foglalkozott az egész kérdéssel, egyrészt nem akart pnejudikálnft másrészt semmi szükségét nem látta egy köztiszteletben álló főtisztviselő meghurcolósának.
Zala vármegye alispánjának határozata nemcsak a legteljesebb elégtételt szolgáltatta Hemmert Ká-
Nagy tétel
fférffiszűuet maradék
érkezett
l\\mi József és Társa
\\ céghez.
roly városi főszámwevőnek, hímem igazolta a Zalai Közlöny állás[iont-jának helyességét is.
(B. n.)
Barbarlts Lajos vasárnapi llceálls előadása
Az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi liceá\'ís előadását Bar. bariis Lajos, a Kör főtitkára tartotta. A nv.Ktern magyar irodalom kinövéseivel, az írás, olvasás és kritika problémáival foglalkozó előadás a ma olvasó embere számára igyekezett ul matatás! adni ar. öntudatos véleményalkotásra.
Az előadás nagyrészt üres széksorok elölt hangzóit el, a közönség a terem felét sem töltölte nKg,
Kísérő műsoron Schnabl Paula szaval! Ady és Mécs verseket. Ne. mesén egyszerű, finom előadói s!i-lusa a költemények szépségeit és mélységen minden fe\'esle^es pút-hosz nélkül, de annál Ixdulről foka-dóbb átérzéssel tnierpreláltn.
Gráf Ernő, a Kör titkára .Szem-tői szemijen a mikrofonnal, elmen a rádióban tartolt előadásának egyéni élményeit olvasta fel. A könnyedén, frissen, érdekesen meg. irt külső és belső benyomások szinte eleven erővel szemléltették Írójuknak a mikrofon előtt álélt peroelt. |
A következő llceálls előadás március 6-én lesz, amikor Vánkos Jenő polgári Iskolai tanár »Világ-mngyar ság< elmen (art előadást. Beleznal Karolin szaval és a Polgári Iskolák Vegyeskara énekel. i
BUDAPEST X,
0.45 Torna. — (Mána hanglemezek. — 10, Hírek. — 10.20 Felolvasás. -10U5 Felolvasás. — 12,05 Hcszkárt. zenekar. _ 12.30 Hlrok. - 13.20 Időjelzés, ldőjárásjclentés. — 13.30 lliir-vátti ltcz\'ő cigányzenekara. - 11.40 Hírek. _ 15 Arfolyamhirek. _ 16.15 Diákfélóra. — 16.15 Időjclzís. hírek.
17 Felolvasás. — 17.25 Poltronterl-vonásnődyes. — 18 Hát Végb Istvin előadása. — 18.30 Hanglemezek. -11U0 Az Operaház előadása. .Aida,. Dalmű 4 felvonásban. — Az I. felv. után kik. 20.25 ltlrek. — A II felv. után kK 21.30 Hírek. _ A III felv. ulán kb. \'22.25 Időjárásjelentés. Az előadás után klj. 23.25 Farka. Jenő cigányzenekara, Sztáray Márton óno-kcL - 0,05 Hírek.
BUDAPEST IL
^18.05 Poltronleri.vonóímílíycs. — 18.40 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 t ertsek Ferenc elbeszélése. 20 Ili. rck. — 20.25 A rádió szalonzenekara. BBCS.
12 Szórakoztató zoiie. — 14 (\'.alti-Curci lemezei. — 16.05 Könnyű zt«e.
1988. márclm 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Holnap megmondjuk, mi lesz a meglepetés!
A ntíegyleti álarcosbál
A kanizsai farsang-végéi minden évben szinessé leszi a Keresztény Jótékony Nőegylet álarcos jelmezbálja. Ezen a bálon mindig a keresztény társaság mulat és mindig jól mulat. Ott voltak ezúttal is a vidék uri családjai és a kanizsai tiszti és polgári társaságok színe-java. A fővárosi Ízléssel karneválra díszített Centrál csupa hangulattal, színek és fények özönével várta a vidáman gyülekező jelme/.cs és estélyiruhás közönséget. Már az exteriőr is olyan volt, mint egy elegáns pesti mulatól)an. A megjelenteknek valóban disaes együtese kavargott a farsangi kedvet szikrázó lámpák alatt, bizonyságául an* nak a társadalmi vonzóerőnek, a mit a Keresztény Jótékony Nőegylet jelent Nagykanizsán.
A felvonulás nagyon szép és iz> galmas volt, mert sok voll a tökéletes inkognjtó és sok volt a szép és ötletes jelmez. A jelmezek szenzációja a robotember volt, amely nagy tapsot kapott megjelenésekor. Minthogy sokan tulszigoruan őrizték az jnfeognitót, a jelmezesek névsorának összeírása már a gyülekezéskor kudarcot vallott, igy csak a jelmezeket sikerült feljegyezni. Na-gyon szép volt a két havai lány,, a mézeskalács, a vadászleány, az is-kolátslány, a pipacs, a Karnevál-pár, a rokokó és bidermeytfr figurák, a gránátos kisasszony, a miss Carnevai, a zsoli zsóker, a fekete pienette, a mezei virág, a virágárus lány, a magyar legény pár, a sziv-királynő, a vadrózsa, a mister Mar. ganela, a puttonyos kislány, a Piroska, a boy, a Liliomfl, a klaun, a oowboy kisasszony, a török tábornok, a maharadzsa, a matróz, a szakállas ur, a magyar-csoport, ötletes volt a Cu chx clan csoport, a két szakács, a gázálarcos tűzoltó, a pirosfrakkos róka, a fiu-leány, U Micki-maus, a csibész, a szegényasszony, nagyszerű volt a Quasi* modo, a legtitokzatosabb a jelmezek forgatagában. t •
A hangulat kitűnő volt. Ha túlsókon nem is voltak, de annál melegebb, vidámabb volt a farsangi jókedv a táncparketten és a fehér asztaloknál is. A Oentrál nagyszerű Bondy-zenekara valóban szorgaL mas volt és ugy érti a kedvderitést^ hogy reggel 6 órakor még alig lehetett a zárórának érvényt szerezni. A bál derűs negyedórája volt, amikor vitéz Csele Antal francianégyest rendezett. A bál anyagi sikere sem maradt el az erkölcsi mögött, ami köszönhető annak, hogy a Jelmezbált csekély kiadással az ecélra lezárt kávéház helyiségeién rendezték. Farkas Vilma, a Nőegylet kitűnő és rátermelt ügyvezető alel-nöke büszke lehet sok fáradságá. "ak ei-edményére, amivel az egyik j \'egszehb farsangi estét adta az Idei szezonban a nagykanizsai uriközön-| bégnek. I >
I — Menyasszonyi >ielengy4k Slnger cégnél.
- S*jái é»<Uk4b** ét örömére szol-RAló meghívásnak tesz eleget, ha a KoptUl* Bútoráruház fali ■lb*t»r-klál-
I Htáaát megtekinti. vételkénysxer nélkttl
Nagykanizsán nem érdeklődik a fiatalság a Nemzeti Önállósitási Alap iránt
Eddig 4—5 kérvényező van, egy már kapott Is segélyt
A magyar kormány szociális segileni akarását bizonyltja a Nem-zeli önállósitási Alap, amellyel J fiatalság elhelyezkedését kívánja elősegíteni. Mig Budapesten az alapot igénybe venni óhajtók valósággal megrohanták az illeiékes ügy osztályt, addig Zala megyéién na. gyon kevesen érdeklődnek eme fonios szociális lehetőség iránt. Még Zalaegerszegnél és Keszthelynél is lanyhábban érdeklődnek Nagykanizsán. A városháza szociális ügyosz-
tályán, mióta az akció hivatalosan megindult, mindössze négy-öten je^ lentkeztek eddig kérvényeikkel. Közülük eddig ugy tudjuk dr. Herja-vecz Sándor fiatal ügyvéd kapott 2500 |>engől az önállósitási Alap. ból.
Az érdekeltek jól teszik, ha kérelmeiket beterjesztik a város szociális ügyosztályához. Bővebbet dr. Pálfy Gyula városi közgyámnál lehet megtudni.
Miért akadt meg és hogyan jött rendbe Zalaegerszeg szénája?
Számok a megyeszékhely első hiánymentes zárszámadásából
Most készült el a szomszédváros, Zalaegerszeg multévi zárszámadásával. A háztartási alap mérlege: bevétel 1,320.2X7, kiadás 1,319.910 pengő. Ma-radvány 368 |>engő. A cselekvő vagyon !6s a szenvedő vagyon összehasonlítása után 1.022 pengő a zárszámadási maradvány.
A költségvetésijén engedélyezett hitellel szemben 31.297 pengő hitelmeg-takaritást értek cl, a bevételnél pedig 22.015 pengő többletet. V.t az eredmény általánosan 8 százalék megtakarítást Jelent
A levételi oldalon 6CL515 pengőt, a kiadásra előirt tartozásokból különböző dinen 10*150 pengőt töröltek. A nagyösszegü törlések ellenére is a Zárszámadási év 1,022 pengő zárszámadási maradvánnyal záridt.
A város képviselőtestülete korábban elemi iskola építésére 125.000, zárda-épitéshez hozzájárulás címén 1Q,000,
kislakásópitésre 31.000. az avasi árok tisztogatására 20.000, összesen 18!).000 pengős kölcsön fölvételét határozta ol« Később 340.000 pengős kölcsönt szavazott meg a képviselőtestület, de az összesen 529.000 pengőt kitevő kölcsönt egyik pénzintézet sem volt "hajlandó folyósítani a város nagy eladósodottsága miatt. Egyébként 1930 óta ez az első év, hogy a város háztartási alapja zárszámadási maradványt tüntet föl. 1
Megállapítható, — mondja a fő\'tóm-vevő jelentése — hogy a város közönségének egy része a kommunitással sziemben fv\'nnállö fizetési kötelezettségének részben nem tud, részben nem akar eleget tenni.
A város együttesen kezelt közadóhátraléka most már évek óta 100 százalék körül stabilizálódott. Figyelmezed I a főszámvevő a város közönségét és az illetékes városi vezetőséget, hogy
a város nehéz pénzügyi helyzetéből való kil>ontakozáshoz elengedhetetlen kellék, hogy a notórius adót nem fizetőkkel szomben a legkíméletlenebb behajtási eszközöket alkalmazzák*
A kórházalapnál készpénz bevétel 587.172, kiadás 583.766, maradvány 3.706 i>engő. A zárszámadási mérlegnél zárszámadási maradvány 19.600 pengő. \'
Az 1937* évi vagyonmérleg a következőkot tünteti fel: a város összes ingatlanvagyona 3,158.149, ingó vagyo. na 432.436, értékpapírok, jogok és javainvak 875JS40, az ata,x)k követe, lései 2496,141, összesOn 6,862.266 P. Telter: hosszúlejáratú kölcsön 1 millió 583.831, rövidlejáratú kölcsön 738.700, alapok és üzemek tartozása 784^241, összesen 3,107.772 pengő, a tiszta vagyon 3,754.494 pengő. AZ ingatlanva. gyon 1937-ben 10830, az ingó vagyon 43.141, ogyel>ek címén 155.039, összesen 209.010 pengő többlet mutatkozik. A teher 143.167 pengővel csökkent. tehát a tiszta vagyon a 171,232 pengő emelkedést számítva, 31L699 pengővel emelkedett.
Ma, húshagyókedden, nagy
HANGULATOS MULATSÁG.
Holnap, hamvazószerdán
a szokásos HBR1NGLAKOMA
a Markó-féle vendéglőben.
Szíves pártfogást kér Markó í ortno vendéglői.
EMLÉKEZTETŐ
■árelu 1.
Húshagyó kedden fronttarcoi tea
a Kis lloyalban.
FursanRboreJeíő a In-
góny«f(yW)llx®. Mirclu. 3.
Aa Irodalmi Kór kónjTT-dSutéiJa 6-líor, wnutlnla (dr. Wfcltfeiud). SacniáiiiVs c-igilnybál a WolliUc.rm-d^ftöboii. Éjfélkor nagybdgöUiuetói. Mirclu. S.
OyurkoTÍcs é. FiKtibarg Iukrw*-nyo a KaxtaóbaiL J^ytiK Vágónál. Mirclu. 6.
Llieállt .IfladJ. 0 Kor a Tiro.laUül (Vánkos JonS).
Mirclu. 10.
Aa Irodalmi Kór líőnyr.délutánja (V-kor, ai\'noi.kol. (Boraa Mirclu. 13.
Mi eáli. .Idadáa fl-Uor a riiroih.Mil (Parónyi Rudolf), ■árcla. 17.
Ae Irodalmi Kór kónyr.déluUkiJa 6-kor, aenei.kola (Kelemen Ferauc).
Mirclu. 20.
Liceills elSadái a riroiliiaán 6-U.r (Vegek Károly).
Változatlan!
Prognózis: Nyugati szól, véltozó felhőzet, több helyen eső, a hőmóksók-let ma nem változik, holnap azonban osökken. _
A Meteorotoglal Intézet nagykanizsai megftgyelöállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eato 9 órakor:. +4-2, ma röggel: +3-0, dólbeu : +116
4
ZALAI KÖZLÖNY.
1988. nUtolui 2
Tavaszi divatujdonságok s r
Női szSvetek. — Selymek. — Férfi szflvetefc. ^l
Kirschner Mór
Még
néhány sor Llliomfiról
A gimnazista cserkészek UJiomfi-előadását vwámap megismételték. A vasárnapi házzal egyült mintegy 1800 ember nézte végig a pompás előadást. Ennél a rekord-eredménynél lehetetlen meg nem emlékezni a rendezés szervenéei munkáját végző Vegele Károly tanárról, a cserkészcsapat kitűnő parancsnokáról, aki fáradhatatlan munkása a piarista diák-gontjoL&t társadalmi uttöréséflek- A legteljesebb dicséret illeti a Lilkimfi dlák-zenekerát, a mely Rácz János kántor vezetésével nagy részt könyvelhetnek el maguknak az előadások sikeréből.
A kedves, vjdápi prológ szépen csendülő riq^jt Zsigmond Józseftié szedte versbe. | i
h
Súlyosan kikapott a Vasutas
A Nagykanizsai Vasutas SC vasárnap a \\y Kaposvári Rákóczi v csapatával mérkőzött. A kaposvári csapat pompás csalárjáték-kal fölényesen győzött. 1 :0-aa félidő után 8 :2 arányú győzelmet arattak a kaposváriak a trénjng-hiányj>an szenvedő kanlasai vasutasok felett. A mérkőzés barátságos volt.
=» NúfftszabdBu farsangbefejező lesz húshagyó kedden a Legényen* leiben (•)
legördült a függöny „a háromrendbell gyilkosság" rémregénye felett
A bíróság elítélte rágalmazás miatt Váry Zoltánnét
Az évek óta húzódó »gyilkossági rémdráma*, ahogyan enyhe derűvel elnevezték Horváth De/sőné, utóbb Váry Zoltánné peneskedéseit, ujabb felvonásvéghez ért.
A valamikor jobb napokat látott Vogel Karolint, egy bécsi szlnész-pár árván maradt leánygyermekét Horváth Dezső földbirtokos vette feleségül. Az asszony később súlyos körülmények közé jutott és ismételten feljelentést adott be a bíin-ügyi hatóságoknál, annak a gyanújának adva kifejezés^ hogy nevelőatyját, Hlatko Jánost, majd két másik hozzátartozóját a család tagjai láb alól eltették, csak hogy ezeknek vagyonához jussanak. Ezzel kapcsolatban neveket is mondott, akiket gyanúsított a rettenetes váddal, sőt több izben kérte a hosszú éveken át a földben pihenő elhunylak exfrumálását is, aminek elrendelése már csak azon mullott, hpgy nem tudta letenni az ilyen cselben megkövetelt költségeket. Horválh Dezsőné utóbb Váry Z<>1-tánnénak az esetekből kifolyólag
már több izljen kellemetlensége volt és kétizben el is Ítélték pénzbüntetésre.
Most a perlavinából kifolyólag ismét a vádlottak ]>adján ült Váry-Horváthné.
Ungár Sándorék feljelentése alapján az 1881.ben Grácban született asszonyt hamistanuzásra való csábítás büntette miatt fogta perbe .a kir. ügyészség, mert a fejelentés szc rint az asszony rá akarta birni Gór Györgynó nagykanizsai asszonyt, hogy az Ungár Sándor ellen folytatott bűnügyben hamisan valljon. Váryné ugyanis hamisan megvádolta Ungár Sándor nagykanizsai borkereskedőt Is.
Váryné bünte\'enségét hangoztatta, elmondta, hogy ő nem vádolta Ungár Sándori, csak gyanújának adott kifejezést, hogy a közeli hozzátartozói nem természetes halállal multak ki és erre kérte a vizsgá-? laí megindítását. Tagadta azt is, hogy Górnét hamis tanúvallomásra akarta volna rábírni. Neki nincs szüksége hamis tanukra; különben is
A Oentrálban húshagyó kedden
farsangzáró nagy táncestély
ü* reggel 4 Aráig.
Az estély hangulatát nagyban emeli a ma érkezett két bpestl nidvésznO REJTŐ JOLAü «■ GÖHCZY LILI.
Len tánc él izépségverseny értékes dijakkal él lesz sok móka, hangulat, konfetti- és anrpentlncsata, hogy méltóan fejeztük be a farsangot. — Egész ájjol káposzta- és babtem.
Górné maga ajánlkozott, hogy ö .sokat tud a dolgokról.*
A bíróság több tanút hallgatott kt, ugy hogy a tárgyalás a délutáni érákig lartott. A törvényszék a bizonyítást eljárás lefejezése ulán Váry Zoltánnét felmentette a hamis tanuzásna való csábllás büntette alól, ellenlwn bűnösnek mondotta rágalmazásban és ezért öt 100 P pénzbüntetésre Ítélte. Az ilgyész az eltérő minősítés mtatt, valamint suly(«bitásért fellebbezett.
Ha nem jól lát, b,
Fenyvesi György
órán én aukoptlkui meiterhex
Fő-ut 10. Dobrovlcs-ház.
SzenQTiist RTttl noftn íi kiszittkl
Detektlvregényekbe
illő gengszter-módszerekkel dolgozik a GPU, — s ez már nem is meglepetés Európa újságolvasó közyé-leményének. Mégis, minden fantáziát felülmúló rémhistória körvonalait látjuk kibontakozni Butyenkó volt bukaresti orosz követ nyilatkozatából, akit állomáshelyére való megérkezésének porcélől kezdve titkos kémefíkel figyeltettek s már készen áll a terv. hogy — mint a esi-kágói alvilágról sZóló történetekben olvassuk — autózni viszik, meggyilkolják és holttestét vasládába zárva szállítják Moszkvába. Annyira lesüllyedt a világmegváltó kommunizmus paradicsoma, hogy vezetői olcsó ponyvaregényekből tanulják az államigazgatás művészetét,..
A kedd-szerdal műsor, a „Szeretlek" nem más, mint a csodás opera: Bohémélet filmváltozata.
— Sima é« mintás 8elyemkUlönlegefi-tégek SlDger Józiel és Társánál
Fickóból Frlol lesz
2 Irta: Pcrrw Zelpn
Talán egy hétig bolyongott éhetfye, íárva, inig végre odatalált. Szédült, fáradt fejjel luijolt a fagyos viz fölé.
— Henteslegény szerelnék lenni 1
EZ volt az utolsó kntyagondolatja.
Fickó-Frici a közeli város hentes, üzletében ébredt. Eleinte sem
akarta elhinni, hogy mjadez nem álom. Izgatottan szaglászott körül s mohó farkasélvággyal nyúlt egy jókora csont után. I)e oh jaj, a csont ko-hiéoy vol[t s a foga gyenge. Mindjárt ki is tört az ep^k s a fográjás kin ja, ami az agyyclejéig halolt, volt az efső emberi érzés, amit tapaszait.
Okult ebből, do hiába, elözö énje-nem tagadta meg magát. Hust evett reggeltől estig válogatás né\'küt, amitől hamlwxísan olyan gyomorbajt kapott. liogy az orvosok hosszú időre Bicsérdy kosztjára Ítélték. Hogy micsoda kínszenvedést jelentett ez. neki. azt csak az tudji megérteni, aki valaha kutya volt.
Szóval nem ugy sikerült az egész kirándulás, ahogy elképzelte. Nehezítene helyzetét, hogy nem volt egy igaz barátja, akivel megértették volna egymást. Vagy ö rá sértődtek mog leplezetlen igazmondása miatt, vagy ő haragudott meg s ezt nem tudta, nem tanulta leplezni, hisz nemrég volt még ember. Legkomolyabb összetűzése
gazdájával volt. akit az ég megleheti buta gyermekekkel áldott mfe^ Az asszony egyszer Fricinek panaszkodott, természetesen ellenvetést várva, Tiogy nem tudja, mJU kezdjen a fiával, liiába tanitatja, nem ragad rá semmi. Olyan huta szegényke.
Frici erre mély. meggyőző hangon ráhagyta, hogy bizony ép elég buta. KéáŐbb még azt is hozzátette, nyilván a gyermek iránt érzett szeretetből, liogy szegényke ncin tehet róla, mert valószínű apjától örökölt: szellemi fogyatékosságát. Ezek után míg |5 csodálkozott, liogy kidobták. Szerencsére a konkurrens cég mindjárt alkalmazta és igy nem volt alkalma megismerkedni az állástalanság változatosság vagy. tán nagyon i» egyhangú kálváriájával.
Az uj gazdája látva Frici gyá-tnoltalanságát. mert csakis ezzel magyarázta szokatlan őszinteségi rohamait, még jótanácsok-kal is ellátta.
- Fiam. — szólt liozzá oktatón — ha ilyen szókimondó leszel, nem sokra viszed az életben. Azt kellett volna mondanod, liogy a gyerek nagyon okos, legfeljebb a tanítók nem tudnak vele bánni.
- Ce müiek hazudtam volna? — kesergett Frici — hisz ők is tudják, hogy buta, meg az apjáról is tudja az egész város.
- Mindegy, jegyezi meg magadnak, liogy az igazmondóknak törik be a
fejét és nem a képmutatóknak.
Bár ezt nehéz volt felfogni, mégis okult belőle és ezután szó nólkül elnézte, hogyan csapja be gazdája u vevőket, miközben a legkedvesebb hangon mézes-mázos szavakkal beszél hozzájuk. Igaz, a vevők sem voltak különbek. Hányszor észrevette, ha elfordul, hust, kolbászt csennek ci a legártatlanabb arccal s egyik sem törődik azzal, hogy esetleg őt szidja össze a gazdája a hiányokért.
Az emberi önuralom lassan kifej \'ő-dött benne annyira, hogy ezeket és a® ehhez hasonló jeleneteket szó nélkül le tudta nyelni. Legfeljebb hosszú és magányos estéin töprengett el az emberek lelkivilága felett, d; sehogy sem tudta megérteni őket.
Mi, állatok, sohasem volnánk képesek ilyen agyafúrt képmutatásokra, mint ők — morfondírozott magában. — Minket könnyen ki lehet ismerni. Mindenki tudja, hogy a darázs í-sip, mert nem titkolja. A liéjia sem szelíd galamb képében közeledik a csi^keól leié. Farkas, tigris, oroszlán megtámadja a l*ozzá közeledőket anélkül, hogy ártatlan bárány képét ólleuiék magukra. De egy embert kiismerni, vagy szavai után megítélni, ahhoz kevés egy Matuzsálemkor. Sohasem leliel tudni, hogy a külső mit takar. Istenem, mennyivel könnyebb az állatok közt élni, mint az álarcot viselő emberekkel [
így elmélkedett Frici, pedig sohasem hallott Tallcryrandról, aki szerint szavaink gondolataink leplezésére valók. Már rég kiábrándult volna az emberekből. ha a csodatévő szerelem közbe-nem lép. Szerolme végre hasonlóvá telte a többi embertársához: lu.lt s a saját hite boldogította. Sajnos, szegény Frici lioldogsága nem tartott sokáig. Egyszer véletlenül meglátta azt, amit a többi ember is csak vétet-lenül szokott meglátni. Szerelme hűt. lenség© villámcsapásként érte. Ugyanazt éreate ő is, mint a többi száz meg ezer, szereimében megcsúfolt társa, hogy ezt nem lehet tul élni! Iírezto ezt. de tudta, liogy tul kell és tul fogja élni. Ez a tudat uxég növelte fájdalmát, mire kínjában nagyot nyögött és — felébredt.
A bavasokl>an a forrás mellett feküdt és reszkető tagokkal az álma föleit töprengett.
- Brnv. még álomnak is rossz gondolat embernek lenni, — csaholta megkönnyebbülten.
Ekkor mellette a forrás csobogni kezdett és tiszta érthető emberi hangon megszólalt:
— Fickó akarsze ember lenni?
- Nem, nem — ugróit fel ijedten és futni kezdett vissza a kutyaót felé.
Elég volt egy rossz álom ahhoz, hogy az elégedetlen Fickóból ujra a x havasok legboldogabb kutyáj.i legyen*
* (V<*)
1938. március 2.
ZALAI KÖZLÖNY
KÉSZ
Zászlók
színtartó minőségben, minden nagyságban, nagyon olcsón kaphatók
SchÜtZ- nél.
— (Az ovóda-lelügyelöbizottság)
az elhunyt Magas Mihály piur\'sta gimnáziumi igazgató helyébe P. Czir-fusz Yiktorin plébánost választotta meg elnöknek,
— (Uj ovónfik)
A, nagykanizsai városi ovoda fel-ügyelőbizottsága Csóti Géza pápai pixi-látus elnöklete alatt illést tartott, a melyen óvónőkéi választottak. Kis/Kanizsára Kovács Illésné helyére kinevezték Kovács Györgyi oki óvónőt a Szent Imre l»erceg utcai ovodáha Lajpczig Ilus betegségének tartamáni helyettesként Lehel Veronát (Buda-in.-Uről). a kiskanizsai kisegítő ovodáha Fülöp Erzsébetet (Gyöngyöstől). A távozó Kovács Illésné óvónő a hosszú éveken át kifejtett buzgó tevékenységért a kiskunb,sai gyermeküknek a ncmzeli és magyar szellemi* n való neveléseért, áldozatos munkásságáért a legteljesebb elismerést érdemelte kL
— (Könyvdélután csütörtökön)
Az Irodalmi és Művészeti Kör II. könyvismertető délutánja március 3-íSn, csütörtökön 6 ónakor lesz u zeneiskolában. Belépésre jogosultak a Kör tag-jai és hozzátartozóik és vendégeik. Előadó <lr. Winkler Ernutné, tá\'gya a Zsigray Julianna Erzsébel cimü re-génye. (
— Eggerth Márta és Jan Klepura kedden és szerdán.
— (Szobrot kap Vaszary Kolos)
Kesztlielyen Reisehl Imre volt városbíró kezdeményezésé:e elhatározták, hogy szobrot állítanak Vasznry Kolosnak, a keszthelyi származású egykori hercegprímásnak. A gyűjtés máris meg indult.
— (A templomépltő bizottság)
ezúton is felhívja az áldozatos szívű hívek figyelmét, hogy a templomra történt liavi felajánlások márciusi \'be-gyűjtését megkezdték. Nehogy visszaélés lehessen a pénzbeszedők a legkisebb belizetett összegről is nyugtát "dnak. A nyugták a templomópitő bizottság pecsétjével vannak ellátva. (:)
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kör zeneóra e héten nem ma kedden, hanem pénteken este tart próbát. (:)
Singe/él*"\' <,l*J,u>\'öv*t uJdonaágok
— (Az Iparoskör teája)
Az Iparoskör farsangjának jól sikerüli állomása volt a vasárnapi táncos eladélután. amely bizony bcicnvult jól az éj zakába is. Sokan voltak, jókedvben hiány nom volt, a rendezőség meg lehetett elégedve. Az iparostálwr szép számban jött össze, de sokan voltak a város társadalmának egyéb rétegeiből is.
— (A Legényegylet)
rendezősége kéri, hogy a farsangzáró táncestélyük büfféjéhez szánt ado mányokat kedden este hat óráig adják le a Katholikus Legényegyletben. (:)
— (Árams/üoet)
Március 2-án, szerdán reggel rél 8 órától délután 14 óráig Cscngery ut (Zrínyi Miklós utcától lő utig), Zrínyi Miklós utca (Horthy Miklós úttól Széchenyi térig). I)eák tér (Csengery úttól Széchenyi térig) terjedő szaka, szokon, továbbá még Erzsébel tér nyugati oldala, Báthory utca, Erzsébet tér a Kinizsi utcától a Magyar utca, illetve az Arany János utca sarkáig az áramszolgáltatást szüneteltetjük. Az áramszünetei telefon átalakítási munkálatok miatt a m. kir. posta kérte. Dráva-völgyi. (:)
«=■ A Cenlrúlban ma — reggel 4 ig tánc.
HALLÓI HULLÓ1
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy nzerdAn, mxmw. e hó 2-án
nagy hering-lakomát
rendezek, melyre a nagyérdemű közönséget meghívom. A zenét a már közismert Kiss Csiky Elemér pajkózenskara szolgáltatja >3\' Szives pártfogást kér Pénztl Artul
Kis-Royal vendéglős.
— (Keres/l a körségházán)
Oácsbozsok képviselőtestülete elha-tározta, hogy a keresztet kiteszik a községházán. Ezenkívül mozgalmat indítottak, hogy minden bázra kerüljön magyar zászló a nemzeti ünnC|>ekre és mozgalom indult a névmagyarosítás érdekéién is.
- (Járási székház)
épül Nován. A régebben elhatá-rozolt építés most került döntő stádiumba az államépilészeti hivatal március 7-i határidővel már kiírta az épitési versenytárgyalást.
<3* Kedden és szerdán a .Bohémélet\' filmváltozata Eggerth Mártával és Jan KI ep urával.
Városi Mozgó. Kedden t. szerdánl
Eggerth Márta és lan Kiepnra egyetlen filmje
SZERETLEK
Puccini legszebb melódiáinak felhasználásával rendezte : BOLVÁRY GÉZ*. - Zene: RÓBERT STOLZ.
SK.nvAoló. Hlr.iló mü.or I
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9 kor. 5 órakor lllléres helyárak.
Az édesapja fejfájával ütötte le a testvérét a ravatal mellett
Nyíregyháza, március 1
Karácsony iáján Id. Balogh József jómódú nylrbogdányi földbirtokos halálos ágya mellé kérette két fiát, Györgyöt és Józsefet, hogy végrendelkezzen elöltük. A kél testvér hosszú idők óta ellenséges viszonyban voll egymással, mert a fiatalabb György számos alkalommal szégyent hozott a családra. A haldokló apa alig, hogy kibékiletle fialt, nagyot sóhajtott és örökre el* aludt.
Balogh György és József azonban már apjuk halálos ágya mellett újból összeszólalkoztak, aminek aztán szomorú vége lett. Balogh József éppen apja fejfájál faragta, amikor György mélallankodni kezdett aj. örökség miatt, mert ugy vélte, hogy József befolyására apja öl megrövidítette. Szó szót követetl mire György József kezéből kikapta a flejfát és olyan .hatalmasat sújtott a szerencsétlen ember fejérfl, hogy nyomban összerogyott.
Balogh Józsefei haldokolva vitték l>e a nyíregyházai kórházba, de operáció árán sikerült megmenteni az életnek. Balogh Györgyöt a
I csendőrök még a helyszínen elfogták és megvasalva beszállították-a nyíregyházai ügyészség fogházába.
Balogh Györgyöt most vonta felelősségre a büntetőtörvényszék Várady-tanácsa. Balogh György személyi adatainak felvétele során ki. derült, hogy 17-szer volt már bün-letlve. Balogh az&al védekezett, hogy apjának végrendelkezése annyira el keserítette, hogy szinte önkivületi államiban volt, amikor lettél elkövette. !
Dr. Márkus László törvényszéki orvos szerint Balogh József sérülése olyan súlyos voll, hogy csak a sürgős oi>erúclónak köszönhető, hogy meg lehetett menteni az étetnek.
Dr. Golieszmann Miklós királyi ügyész súlyos Ítéletet kért, mig a védő, dr. Bodnár Jenő az enyhitő körülményekre igyekezett rámutatni.
A biróság hosszas visszavonulás után hirdette ki az Ítéletet, amely szerint Balogh Györgyöt bűnösnek mondota ki szándékos emberölés bűntettének kísérletében és ezért 3 évi fegyházbüntetésre ítélte.
Az ítélet nem jogerős.
— fMa: nagy húshagyó a Centrálban)
A szombati nőegylet! álarcosbál be-bizonyította, hogy pompásan lehet farsangolni a Centrálban. Most a Ccntrál vezetősége, áldozatot nem kímélve, gondoskodott, hogy ínég vidámabb húshagyót biztosítson vendégeinek. Ma reggel 4-ig teliét táncolni a farsangi diszbe \'öltözött Centrálban. Hogy hangulat lesz azt biztosltja a nagyszerű Bondy-zonokar, amely nagy pesti bálokat muzsikált már végig és Kanizsán is egy-kettőre közkedveltséget szerzett magának. Ma eaj^ még két vendég-művésznő. Rejtő Jolán ós Gönczy Irén, két kitűnő pesti dizőz és előadó vendégszereplése teszi színesebbé és változatosabbá egyben vidá-raabbá is a Ccntrál húshagyókedd! tánoeítélyéL
"U Fillérekért gyönyörködhet Eggerth Márta és Klepura művészetében.
— (Zalai tüzek)
Kustánszegen kigyulladt és leégett , Ragáu Lajos és Zslg-
,2,$,\' mond pajtája, a g.tZ-d a sági eszközök és a takarmányok is elharn-vadtak. A kár nagy. — ^ Barabásszegen Császár Kerenc lakóháza gyulladt ki. A lakóház teljesen leégett. A kár itt is nagy. A tüzeseteket valószínűleg gondatlanság okozta,
■» Táncoló Ifjúság a Legényegyletben találkozik húshagyó kedden.
(Uj bélyeggyűjtő egyesületek)
és asztaltársaságok alakulnak szerte a vidéken. A kanizsai példa ugylátszik vonz, mert az elhűlt héten a l^J kajx>svári béJye/gyüitők, majd a pápai filaieusták alakították meg asztaltársaságukat,,teg. nap I>edig n zalaegerszegi bélyeggyűjtők gyűltek ŐS&Z3 alakulásra.
Akinek a vérnyomása raag»s és szívműködése rendetlen, |ugy
érhet el erőlködés nélkül metfele® könnyű székelési, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserű vizet Iszik. Kérdezze meg orvosát.
ImMi liísliaiijíiM
m WOLLÁK-vendégld
Cmlunlltrlllila
cigAnybál.
Bögö-temetés sóba nero látott szertartással I Sírnak a .Rajkók"! Horváth Ellj mOvésznö éneket. Aki kellemesen akar szórakozni, jöjjön ell
Tavaszi divatyjdonságok Női kosztüm- és kabátszövetek Férfi felöltő- és ruhaszövetek
nagy választékban
GOLENSZKY divatüzlet
Fő-sí
é
ZALAI KÖZLÖNY
1936. március 2
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól mag
8 M kelképositi ii
12 .ti. képosiia kalaréb fi
5 ni »f
5 0 sárgarépa ii
4 N petrezaelyen n ii
10 O retek ii
10 ■O a ■■léte ii
5 o ugorka ii
6 a paprika ii
14 M cukorborsó ii
10 spárgabab ii
ilb. sth., kb. 50 (éle
virágmag
megérkezett és kapható: ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A régi blréeágl palota mellett. Tel. 130.
— (A sikkasztások)
és különböző ügyvédi bűncselekmények miatt letartóztatott dr, Sebestyén Mihály volt kaposvári ügyvéd, aki ellen a vizsgálat tovább folyik, már a fogházban ül. Most kezdte meg e^yik régebben kiszabott öthetes fog-liázbúntetését. Pgyében azonban ettől függetlenül tovább folyik a nyomozás.
SZALON
Erzsébet-tér 2. sz. alá (SchQtz-udvar) költözött
— (Sok baj van Lusztlg Bélával)
Egyhamar nem volt fogollyal annyi Ibaja a nagykanizsai kin, ügyészségnek, mint Lusztig Béla budapesti pincérrel, akit a gyenesdiási Tulipán penzió csalási bünügy-|)ől kifolyólag letartóZ-faltak és Nagykanizsán szállitoltak. Itt a fogházban\'megbetegedett és kórházba kel-lett szállítani, altol hónapokon keresztül feküdt, majd ismételten szubad-lábrahelyezósét kérte, do az összes fórumok elutasították a kérelmet. Időközijén Lüsztig Bélának esedékessé vált egy korábbi Ítélet kitöltése. Miután állapota közlien jobbra fordult, a nagykanizsai kir. ügyészség intézkedett, hogy Lusztlgot felszállítsák Budapestre, hogy korábbi jogerős büntetésének kitöltését megkezdje. Luszlig Bélát ma fedezettel Budapestre szállítják a Marké utcai fogliázlxi, A Tulipán-ügy uj tárgyalására megint le fogják hozni Nagykanizsára.
— A Nyugat
márciusi számának élén Illyés Gyula cikkét közli Babits Mihály szerepéről a magyar irodalomban. Hitiyady Sándor elbeszélését, Nagypál István kisregényét, Kis Ferenc, Keszthelyi Zoltán, Barda József, Hajnal Anna és Fenyő I^szló verselt kell kiemelnünk a szám szépirodalmi közleményeiből. Külön érdekessége ft számnak a Nyugat tanulmánypályázatán díjjal kitüntetett mü, Ernyői Gáspár "Szűzmáriás királyfi, c. dolgozata, továbbá Cs. Szabó László tanulmánya: <A magyar ember latin szemmel..
— Teherautó és szénisszekér egyaránt veszedelmes)
Odor Katalin 5 éves batykl kisleányt, aki az utcán játszadozott egy teherautó elütötte. Agyrázkódással és súlyos .sérülésekkel szállították a sze-rcacsétten kisleányt a kórházi*. — Némethi Ferenc gazda feleségével és fiáVal egy szénásszekér tetején Igyekeztek haza. A fiu azonban oly sebesen hajtott, hogy egyik fordulónál
a szekér felborult és Némolliiné súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházba szállították.
— SJfon, várnn, d«ui«.«t törülköző nagy választékban Singeméi.
A beteges rettegésnek
sliakespeari képzoletet felülmúló jellemvonása tükröződik abból az orvosi hirbői, hogy NVenckebach osztrák professzorral öt Sztálint vizs gáltaltak meg Moszkvában. A vörös diktátor cinikus vállrándítással intézi el magasrangu hivatalnokok, tábornokok és kisembcíek százezreinek sorsát, dc saját nyomorult életét annyira félti, hogy még az idegenből odahivott orvosprofesz-szórnak is négy alteregoját kell megvizsgálni. Még az orvos sem tudhat róla, az öt közül melyik volt az igazi. Valóban nagy l>aj v:>n olt a lelkiismeret körül s ném irigyeljük a vörös diktátor álmát...
— Kevesebb ruhát kell
csináltaln\'\', ha a szövet szingyapju-ból készüli, mert na évekig tart és nündig szép. Csak a szövet csinálója fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapjn van. A magyar urlcsaládok részére évek óta szállítja angoloson gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézből a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut 117. Még ma kérje a szövetminták köllség-és kötelezi tlségmentes elküldését. Nem fog csalódni, haaon* évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismerést is olvasliat.
Mégsem lesz kormányválság Párlsban?
Párls, március 1 Az uj nvjnkakódex Körüli vitában az ellentéteket még mindig nem sikerült elsimítani a szenátus és a képviselőház között. Beavatottak ugy tidják, hogy az ellentél nagy, de mindent elkövetnek, hogy kormányválság nélkül meg lehesseu oldani a kérdést. Erre az ujabb tár-, gyalusok neményt adnuk.
Megint elraboltak egy gyermeket Amerikában
Newyork, március 1 Amerikái ujabb vakmerő gyermekrablás! esel tartja izgalomban. Lewin gazdag newyorki ügyvéd Péter nevű kisfiát, amikor az iskolába ment, ismeretlen gyermekrablók aulón elrabolták. A nyomozás eddig eredménytelen maradt, de ma jelenikeziek a gyermekrablók és 60.000 dollárt kérnek az ügyvédtőr, amely eselben visszaadnák f^át.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 síim.
5049/1938.
Tárgy: A kíményajtök átalnkl-tása, kijavítása.
Hirdetmény.
A 180.000/1936. B M. rendelet 78. §-án«k 4. bekezdése szerint a padlásürben lévő kéménytisitifó nyi-lásokit f. évi október 1. m piáig be k\'ll falazni s a kéménytisztításról ugy krII gondoskodni, hogy a kettői vasajlóval elzárl nyilíst a kémény alján kell elhe\'vezni, a pado/ai felelt mintegy 60—70 cm. magasságban. Ugyanakkor a tefö feleli lángbiztos kéményseprő Járda épitendö. E kötelezettség alól a tüzrend48ze!i hatóság csak egyszerűbb falusi házaknál lehet indokolt esetben kivételt.
Ftlhlvom a vJros háztulajdonosait, hogy fenti rendelelnek f. ❖vi oklóber 1 ig tegyenek eleget, mert annak végrehajtását clfen forrom őriztetni s a mulasztók a Kb k. 141. §-ának első bekezdése szfíiní szigorúan büntetendő kihágást is köveinek el.
Nigykanlz\'S, 1938. február 19. sir Polgármester.
— Tekintse meg a Kopsteln Bútor-áruház állandó butorkiállltását. Izléeee é« olo- é bútorokat kedvező fizetési fel telekkelté vásárolhat.
Ócska ólmot,
méhviaszt
/
veszek.
Szabó Antal sportüzlet?.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Mfta>Z*K0ZLET
Ofcsénhjjoí nxtíamczibM szórakczTialik
APROHIRDETESEK
Autótaxi (bérautó) u) áramvovalaa leg-olcióbban Kaulmann Manónál rendelhető Telelonállomáa 232. 4024
Sugár ut lfi/c. izimu házban utcai kót-aaebóa összkomfortos lakás má|ua I re kiadó. 14
Agvtall ás p.haly állandóan kapható. KlUcher Mátyáa, Hoithy M.-ut 39. 342
Mielőtt iln.a.lák.1 caináltat, kér-jen árajánlatot Jerauieklől, Erzsébet tál 18.
438
Kiadó Szekeres Jónet-utca 38. ai. a. utcai kétszobás-konyhát lakáa ti egy ud-vatl egyazobs-konyhái lakáa má)ua t ic 905
Katonai falaa.r.lóaak nagy. ha talmaa választékban Kaufmann Károly cégnél. 547
Otévea Nonlua lajláju. erői csonfozatu pej mén eladó. — Schőnlag Testvérek, Szombathely. 548
Lólóhagyaii egy ezólóblitok eladó, esetleg kát (áazben Is. Bóvebbet Rákóczi-utcn 45. 573
FalvaaaOnk négy középiskolái vágzelt fiukat éa leányokat. KOlőgyár. Táthái-u. 574
Férfi tavaszi sport-szövetek és felöltő-anyagok olcsó beszerzési forrása.
Schütz.
Vennék egy Jókaiben levő aaatal-IQahatjt. Cini a kiadóban. •
Eladó 1 drb F443 Philips végeróalló csó, utcai adáa rétiére Schliti átuháa. 577
Pókaóg berendezéssel kiadó. Bóvebbet Murakereaztur, Megylmorecz Lipót. 578
Megbízható, |ól lóznl tudó aaakáoa-nftl keretek. Clm: Kolciel-u. 10 580
Ügyes, megbízható kifut.Ital márc. hó 15 re lelvesztlnk. Vsllcs ás Deutsch cé|.
BanflaOlhat 30 (ven felüli, Intílll-gens keieskedö vagy Ipsros, ónál ó keresetlel rendelkező férfiú, vslláskülőnbséK nélkül. Clm a kiadóban. 982
józeef\' főherceg ut 30. az. ház azabad-kézból atadó. Uívebbet aa utcai lakéiban. 583
Vizsgázott kaaánfüia alkalmazla<
nyer. Jelentkezés Czvetkó Oyuta vlaveie tékszerelő (Izemében. 984
Mlndennspl levelezésből Összegyűjtőit kólyagat, régi vagy u] tömegeket, magyart ti kiillőldlt, feloszlatott gyüjtemé-nyeket bármikor megvételre kersaek. — Baibarita UJoa. a Zalai Kőslőny I. tier-keazfője érdeklődni lehet telefon 78. az vagy személyesen mlndennsp d. u. 5—6 órs kóiött.
Oloaé lorgóoa kapható I 1 iskst
(egy kocsi) fenyóforgács 6. egy rakst tólgy forgács 0, egy rskat bükkforgáca 10 pengó házhot iiállítva. Matallla, Roagonyl u. 2. •
Vízvezetéket
szereltessen, javíttasson
§ Czvetkó Gyulával
» )»UtuW*>«<" l/wulutf UittetiMrii Nyo™,^ 4> DliljpOai IiauUkárS VUMtitfl kórijvujoiudájibsii Nugykiurizsíu. I-.1.16* Oíl.lv. Z»l»i Károly.
78- Évfolyam 50 szám. Nagykanizsa, 1938. március 3 csütörtök (la: Rejtvény Verseny) Ara12«Ul.
ZALAI KÖZLÖNY
u ..... 1 ...... ..........
^Mt^tSSi^i^ Felelő, szerkesztő: Barbarlt, Lajo. ^ffilSjÁ
„Kezdő lépés"
Irta: báró Urbán Gáípár orstággy. képv.
Az utóbbi esztendőkben tárgyalt törvényjavaslatok közül talán egyik nek sincs olyan erős erkölcsi alapja, mini a gaaíd\'Vsági munkavállalók közelgö ölegségi biztosításáról szóló törvényjavaslatnak.
Ez a javaslat, melynek jelentőségét fokozzák a mai igen nehéz munkaviszonyok, hatalmas lépést tesz a mezőgazdasági szociális bizosltás terén, célul tűzve ki nem csak a legszebb emberi munka megbecsülését, hanem ennek a munkának a jutalmazását is. Az emberi munka jutalma ]>edig megköveteli azt, hogy gondoskodás történjék mindazokról, akik becsülettel állták meg helyüket a munka, elsősorban a nemzeti munka terén, gondoskodás történjék ezekről különösen korosabb éveikben, munkaképtelenségük iKkövelkezése idején. Ezek a kiöregedett és munkaképle\'enekké vált mezőgazdasági munkások ugyanis eddig va?y a közületek eltartására szorultak, vagy pedig rokonaik köréljen kereslek menedékhelyet. Miután azonban, sajnos, egyrészt közületeink sincsenek abban a helyzetben, hogy ezekről kielégítően gondoskodhassanak hiszen a legtöbb esetben maguk is a legnagyobb anyagi gondokkal küzdenek — másrészt a rokonok ís a mezőgazdasági munkások köréből, léhát ugyancsak a legszegényebb néprétegből kerülivek ki, könnyen érthető, hogy e rokkanttá vált mun-. kások számára sem a közülelek eltartása, sem |>edlg a rokonoknál való tengődés nem jelent kielégítő megoldást.
A szociális gondoskodás terén mindenütt, Így hazánkban is, az első lépés a szervezetlen jótékonykodás volt. Ezt követte a snervezqtt, vagyis intézményes jótékonyság, a mely bár a karitász keretéten Igen sok értékes szolgálatot tött a nemzetnek, mégis a fejlettebb társadalmi élet kenetében hamarosan elégtelenné vált. Az Intézményes jótékonyságnak későbbi, haladottabb formája a járulékmentes öregségi hlztositás. Ez, más szóval, i>em egyéb, mint egy karitatív aggkor! szegénygondozás. Ezzel a rendszerül ma Is találkozunk még némely országban, ott, ahol ez a teherté\'el az államháztartás számára nem je-lent súlyosabb terhet, ott, ahol a lakosság nagy természeti klncs-ek-kel blr, így Uj-Zélnnd és ttoiguay-han, Ausztráliában Európában azonban a leggazdagabb államok is, mint Anglia, Franciaország és Belgium, sőt Amerikában az Egyesüli Államok Is letérjek erről az alap. >•61.
Ez a törvényjavaslat, amellyel most végez a képviselőház, szintén mellőzi a járulékmentes biztosítás gondolatát ~ magasabb etikai szempontok figyelembevételével -méltányos járulékfizetések rends/e. re atakjálwirt ■ oldja meg. Indokolja
A Kúria két évi fegyházra emelte fel a lázító és felekezet ellen izgató nyilas két hónapi fogházbüntetését
Budapest, március 2 A Fesleilcs Sándor gróf vezetése alatt álló Magyar Nemzetiszocialista Párt titkára, Virrasztó-Koppány Mihály különböző beszédeket mondott az Alföldön. Emiatt a szegedi ügyész ség izgatás és hllfelekeze\'.ek elleni lázítás cimén perl>efog\'a. A szegedi törvényszék 2 hónapi fogházra Kélte Virrasztó-Koppányi, aki azonban fellebbezett. A lábla a büntclést 1 évi és 6 hónapi börtönre emeUefcl,
de Virrasztó ekkor is fellebbezett.
Ma tárgyalta ügyét a Kúria és bűnösnek mondva ki, megváltoztat-la az alsó bíróságok Ítéletét és 2 esztendei fegyházzal sújtotta !
Budapest, márcbs 2 A pestvidéki törvényszék Szálasl Ferencet a februárban kiadott röplapok miatt osztályellenes Izgatás cimén 16 napi fogházra Kélte. Az Ítélet még nem jogerős.
A román király-látogatás ellen tüntettek az angol alsóház éjszakai ülésén
Nagyon kedvezőek az angol-olasz tárgyalások kilátásai — Edent washingtoni nagykövetté nevezik ki — Nagy jelentősége van Beck római és Ciano varsói utjának
London, március 2 Az angol alsóház éjszakai ülésén nagy tüntetések és éles támadások voltak Károly román király küszö. bön álló londoni látogatása ellen. A képviselők hangoztatták, hogy az angol munkáspárt a legélesebben ellenzi, hogy Károly román királyt Londonban hivalalosan fogadják.
Lansbury Indítványt tett, hogy kérdezzék meg a kormánytól : miért jön Károly király Londonba Ezt az indítványt 208 szavazattal 101 ellenében elveiették.
London, márckis 2 Az angol sajtó értesülése szerlnl a kedd esti minisztertanácson az olaszországi megl>eszélések ügyéi tárgyalta le a kormány. A lapok hangoztatják, hogy a meginduló tárgyalások kilátásai ij^en kedvezőek. Egyelőre a spanyol nemzőt-közi helyzet rendezetlensége hátráltatja az egyezmény megkötését, de nem hiszik, hogy komoly akadályai lennének a későbbi megelőzésnek.
Londonban a beavatottak ugy tudják, hogy Ec\'.en volt angol kül-
ügyminiszter a kormány washingtoni nagykövetté nevezi ki.
Beck lengyel külügymlnlszler közeli rómaj lálogatásának Igen nagy politikai jelentőséget tulajdonítanak, bár hangsúlyozzák, hogy mosl tulajdonképpen semmiféle szerződés megkötésére nem kerül éor.
Nyilvánosságra hozták Qano útját is, aki a legközelebbi hónapokban fogja visszaadni Beck lengyel külügyminiszter római látogalását Varsóban.
Meghalt D\'Annunzio
Olaszországnak nagy gyásza van. Meghalt D\'Annunzio. a nagy olasz költő és drámaíró, akinek egycn\'ségó. hez csak a magyar Petőfiét lohol hasonlítani. A világhírű küllő lángoló lelkű hazafi volt. Öregedő főv.\'i a világbál,orubun is résztvelt többször sebesült és egy szalmd csapattal ő vcllo be Fiumét amiért a inoutcne-voso hercegi cimet kapta. Olaszország a nemzet halottjának nyilvánította és valószínűleg végakaratának megfole. flően a Garda tó partján levő villájának kertjében temetteti el.
ezt elsősorban az a körülmény; hogy a magyar államháztartás és a magyar agrárérdekeltségek ez-idő szerint távolról sincsenek olyan anyagi viszonyok között, hogy ezt a nagy terhet teljesen és kizárólagosan magukra vállalni képesek volnának, de Indokolja az a körülmény is, hogy az igazságosság elvével ellenkeznék az, hogy a különböző munkateljesítményekéi egyenlő jut. tatásokban részesítsék, hozzászoktassák a tömegeket az Ingyenes juttatás gondolatához, amely gondolattól mindenkor távoltartottuk magunkat, még akkor is, amikor világszerte igen aktuális volt a munkanélküli segély.
Ettől eltekintve a törvényjavas-
lat, szemlen" az önkéntes biztositások rendszerével, az öregségi biztosítást kötelezőnek mondja ki, amii nem utolsó sorban azért állapított meg igy a földművelésügyi kormányzat, mert az önkéntes bizto-slláshoz fűzött remények a múltban mindig megcsallak bennünket. Elég, ha rámutatok az 1912. Vili. le. által létesite,t önkéntes nyugdíj-bzlositásra, avagy az 1900 XVI. le. által kreált önkénles rokkantsági és haláleseti blztosllásra, amelyet olyan elenyészően kevesan vettek igénybe, hogy átfogó elintézéséi a dolgoknak llyeiénképpen remélni nem lehet. ,
E törvényjavaslat törvényerőre émelkedése napjától számítva hoz-


F.ndre László pestvármegyei alispán ujabb fegyelmi eljárásokat iiidit Kis-jiesten és Szenlerzséliot\'-n.
Kőder honvédelmi miniszter a felsőház véderőbizottságában tájékoztatta az országot a magyur honvédelem időszerű kérdéseiről.
A Gyógyszerészek KgyCsülcte a belügyminiszterhez fellebbez a földeáki gyógyszertár jog kiadása ügyélx\'n.
A budapesti járásbíróságon Hollós Tivadar rátámadt hátulról dr, Sop-ronyl Aladár ügyvédre, lnittal fejbe-sujtotta, azután elmenekült.
A jubileumi Szent István héten lesz Budapesten a magyarok Il-ik világkongresszusa.
Darányi Kálmán miniszterelnök a holnapi mezőgazdasági biztosítási vitában hosszabb l>eszédet mond.
llaász István tál>ori püspök böjti ^)zatot intézett a honvédséghez, a melyben a jubileumi kettős szntév
méltó megünneplésére bivla fel- a
honvédség tagjait.
Budapesten Szendy főpolgármester népszerűsíti a futj>allt. Futballózni fognak a polgári fekolák tanulói. A Váci utón uj diáksporttclcp épül.
A kormány elhatározta, hogy nem tűri a M órás munkahét kijátszását. Fzért szigorú ellenőrző intézkedést foganatosít.
A pénzügyminisztériumi statisztika szerint január havában a kiadások meghaladták a levételeket az allanii közigazgatásban és az üzemeknél is.
A lisztárjegyző bizottság a buza és rozsliszt felső árát átlag 50 \'rillérrcl mérsékelte,
Grleger Miklós halála alkalmától Ottó királyfi me\'.egliangu r&zvéttávira-tot küldött.
Gerevich Aladár ós Bogáthy Erna, a magyar sport két kiváló bajnoku, eljegyezték egymást.

C.örlng vezét tábornagy, bi\'odalmi légügyi miniszter a német légi liaderő ünnepségen harcias beszel mondott.
Párlslmn a szenátus bizalmat szavazott Chautempsnok*
Moszkvában .átmenetileg bezárt Ik a vallásellenes muzeumot.
Messinában beszakadt egy épülő
závetőleg 70-75.000 legszegényebb sorsban élő mezőgazdasági munkás fog azonnal öregségi járadékhoz jutni. Olyan körülmény ez, amely indokolttá teszi, hogy szé\'retieUel fogadjuk ezt a nagy íeformoi, a mely megérdemli, hogy még a vá-Uisztójogi törvényjavaslat meüett is megfelelő figyelmét szérttéljünk neki. A földművelésügyi kormányzat ezt a törvényjavaslatot csupán kezdő lépésnek tekinti és a viszonyok javulásával, a mezőgazdaság és az államháztartás teherbíróké-jyességének javulásával bizonyára kiegészilendönek tartja esősorban az özvegyekről, a fó^n(ák\'rőL a női munkavállalók ö\'fégségi blzto. sitásáról való gondoskodással.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mlrdu 3.
„LÁZ" március 16-án lm n (Jármi Tzlnházhan este 8-hot
templom tetőzete, A törmelék-\' több munkást maga alá temetett.
A Szentatya P\'málxm kihallgatáson fogadta Preysing berlini püspököt. Preysing a kihallgatás után elzárkózott minden nyilatkozat elől.
A japán hadügyminiszter lejelentette a kinai hosszú hadjárat megkezdését.
.Ma vette kezdetét Moszkvában Buk-harin ós társai bünperének tárgyalása. Papaninin. a meginentett sarkkutató rádión halálbüntetést követelt a vádlottakra.
nmerika volt ehiöke, Hoover Genfből Bécsbe utazott.
A Spanyolország önkéntesek elszállítására e^y millió font költség kellene. Olaszország azt kívánja, hogy a költségeket a résztvevő önkéntesek államai egyenlő arányban viseljék.
BUDAPEST 1
17 Felolvasás. — 17.25 Poltronieri-vonósnégyes. — 18 Hát Végh István előadása. — 18.30 Hanglemezek. — 10L3Q Az Operaház előadása. .Aida., Dalmű \\ felvonásban. — Az I. felv. után kbk 20.25 Hírek. - A II. (elv. után kb» 21.30 Hirek. - A III. felv. után kb. 22.25 Időjárásjelentés. — Az előadás után kb. 23.25 Farkas Jenő cigányzenekara, Sztáray Márton éne-kel - 0.05 Hírek. BUDAPEST IL
18.05 Poltroníeri-vonósnógycs. — 18.40 Olasz nyelvoktatás. — 19.30 Fertsek Ferenc elbeszélése. — 20 HL rek. — 20.25 A rádió szalonzenekara.
BÉCS.
10.45 Bécsi szimfonikusok, Felri zon goramúvésszel. — 21.50 Lemezek. — 22.30 Ilészletek operákból.
Csütörtök BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Hanglcme. zek. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés] időjárásjelentés. - 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.40 Hirek. — 15 Arfolyamhirek. — 16.15 Sacelláry Györgyné előadása. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Állategészségügyi tanfolyam. — 17.30 A 2. honvédgyalogezrcd zenekara.
— 18 Közvetítés a Magyarok Világkongresszusa budapesti irodájából- Be-szélő Budinszky Sándor, — 10 Sárai Elemér cigányzenekara. — 19.10 Kisfaludy Károly emlékezete. — 20.45 Hirek. — 21.15 Dohnányi 1-mő IX. Beethoven zongoraszonáta-estje. — 22 Időjárásjelentés. — 22.05 Székely I)«. zső jazz-zenelcara, Kalmár Pál énekel. — 22.40 Badó Antal előadása.
— 23 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hirek. »
BUDAPEST IL
17 Dr. Huszár Lajos előadása. — 18.25 Sárai Elemér cigányzenekara. — 19 Angol nyelvoktatás. — 19.50 Csilley Lívia énekel. _ 20.25 Hírek. — 20.50 Hanglemezek.
BBCS.
12 Könnyű zene. — 13.45 Blmszki KorsZakov: Az arany kakas, részletek.
— 16»05 Bruch és Csajkovszkij-lemezek. i ,
19.50 Uj bécsi dalok. — 20.20 Ballada. — 20.25 Szinmü. — 22.20 Tánczene,
- Saját irdokében éu örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopstelu Bátorára háx ftni wübutor-kiál-
llUUát megtekinti, vételkéuyszer nélktll.
Megint bedobták Balatonboglár körül a trieszti gyorsvonat egyik ablakát
Kinos pánik támadt a Nagykanizsáról Budapestre ind-jló trieszti gyorsvonaton az esle. A vonat szabályszerűen elindult Bi dapesl felé, a szerel-vényen ott volt a vonat ellenőrző lisztje, dr. Gántay Béla rendőrfogalmazó is. Zavartalanul futott a szerelvény, amikor Boglár és Felsőboglár állomások között az egyik III. os^lályu olasz kocsi ablakának vastag üvege hangos csörömpöléssel összetört. A békésen l>eszélgetö utasok közölt nagy pánik támadt, az első pillanatban mindenki azt hitte, hogy a kocsi ablaka lövést kapott. Mikor, látták, hogy senki sem sérült meg, előhívták a vonalvezetől. Megállapítást nyert), hogy vagy kővel dobták be az ab-
lakot, vagy i>edig kívülről parily. tyával lőtték be és csak a szerencsés véletlennek volt köszönhetőd hogy a vastag üvegszlánkok senkii meg nem sebesítettek. Dr. Gántay fogalmazó a legközelebbi állomásról felhivta a boglári csendőrőrsöt és intézkedett, hogy azonnal járőr portyázza végig a sinek mentét, a hol a merénylet vagy cslnytevés tör-lént. Az utasok és a bogiáriak elmondták, hogy ez nem az első ilynemű esel ezen a szakaszon. Nemrégen Eckhardt Tibor eseti át ha-sonló eseten ugyanezen a vonalon.
A csendőrség a vasutfal karöltve igyekszik nyomára jutni a titokza. zalos vonatrongáióknak és megakadályozni a további hasonló merényleteket.
A községi írnok és 49 csabrendeki polgár a vádlottak padján
Tömeges közoldrathamfsltás a marhalevelek körfll
Az áldatlan személyi háborúskodás pattantotta ki azt a nagyszabású ügyet, amely Csabrendek község ügykezelése körül zajlik. A lefolyta, tott vizsgálat után, mint megírtuk, az ügyészség vádat emelt Rehák Miklós dr. csabrendeki községi írnok és 52 társa ellen folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás és közokirathamjsitás miatt.
A törvényszék Sümegre szállót! ki, hogy a nagy pert ott tartsa meg a Korona szálloda nagytermében. A tegnapi főtárgyaláson az elnök lejelentette, hogy Rehák Miklós dr. ós 3 társa ügyét elkülöníti és előbb a közokiraihamisítással vádolt -19 csabrendeki lakos ügyét kezdi tárgyalni.
Mint kiderült, a közokjrathamisi-tásokat a járlatlevelek kiállításakor követték el, amikor hamis adatokat mondtak be a bírónak. A fél faluimigyen hamis marhalevelekkel manipulált. A hosszas kihallgatás után 22 vádlottat felmentettek, 26
vádlottat ellenien 10—16 i>engö l>énzbünletésre Ítéltek jogerősen.
Rehák Miklós dr. községi Írnok és társainak ügyét így csak ma kezdik tárgyalni.
Prognózis: Északnyugati, északi szól, változó felhőzet, több helyen eső, a hegyeken hó, a hőmérséklet sülyed.
A Meteorologlat Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: 70,+ ma reggel: +7 0, délben : +8*8• Onapadék: 4 0 "U.
— Sifon, váu(«n, dnuaaaxt törülköző nagy választékban Singeméi.
Nagy tétel
férfiszövet maradék
érkezett
Sinser József és Társa
céghez.
......................*............rrrr iviwirviruuuuuu
1 leánygimnázium zenés farsangi előadása
A nagykanizsai Notre Dame leánygimnázium olyan farsangi eseménnyel lepte meg Nagykanizsát, ami anyagi és erkölcsi sikerében egyaránt vetekedett a legnagyobb rendezésekkel. Az Jdei farsangon általál>an az a tapasztalat, hogy legnagyobb sikerük az iskolai rendezéseknek van. A piarista cserkészek LHiomfi-ját közel 2000 ember nézte végig. Hol van még egy rendezés, — csinálja azt bárki és bármi célra — ami ennyi embert meg tudna mozdítani ? A leánygimnázium tegnapi műsorát négyszer adták elő zsúfolt színház mellett, ez sincs messze a 2000 nézőtől. A legnagyobb vonzóerő, ugy látszik, mégis csak a gyermek. És ez a legtisztább öröm is. Erről tanúskodott tegnap is a zsúfolt színházi nézőté. nen ragyogó sok szülői szempár, a melyek bizony a kis szereplőkénél is nagyobb izgalommal nézték a
függöny szétlibbenését.

A nézőtér maga is esemény volt. Ott volt egész Kanizsa. Az egyházi, katonai, i>olgári notabilitások szinte teljes számban. A legfényesebb theatre paree sem különb a kanizsai társadalom életében.

A műsor az érdeklődést nem csak azért érdemelte meg, mert a gyerek mindig a legszebb, legaranyosabb, legdrágább, hanem azért is, mert valól>an szép volt.
Már amikor az ennivaló Wali-gurszky Adika kiállt elcsicseregni kedves prológusát, megkezdődött a , forró taps-viharos siker. Aztán jött a bohóc babák tánca, amiben Kovács S. Erzsébet, Perédy Karolj, Popo-vlcs Katalin, Rátkay Mária, Szűcs Sarolta, Tormay Márta teremtett derűs hangulatot. A műsor egyik kiemelkedő sikerű száma volt Rátkay Ágota ós ARátkay Edith magyar j>arasztcsár-dása. Pompás volt! \\
Tréfás jelenet következett, amelyben a bájos Fneyslinger Marianne és a nagyon ügyes Böczy Jolán voltak a sztárok. Kitűnő volt Scher-mann Gizella, Rehberger Klára, nemkülönben Kelemen Éva, Hor-Éváth Rózsa, Pollák Zsuzsa, Wel-warth Anna, Fábián Magda, Péter Éva.
Festőlen finom volt a gavott, a mit Flesch Ágnes, Mlschon Magda, Krátky Éva, Puskás Márta lejtettek, mintmegannyi kis tarka tündér.
A műsor szenzációja volt a török tánc, amelyet Hemmert Erzsél>et, Salga Hona, Scherz Aranka és Sze-recz Aranka mutatott be. A^ gyönyörű török táncosnő-ruhák szemkápráztató képet nyújtottak.
Nagyon helyes volt Zborovszky Magda vidám, jól előadott mono-lógja. ; i ,;
Hegyi Balja a magyar rapszódiát tánoolta el, megint azzal a nagy sikerrel, mint a Katolikus-esten. Aranyos volt 1 v 1
Szünet után három felvonásos kis színdarab következett. Ebben Deutsch Lívia, a suszterné volt a siker középpontjában. Kész komi-ka ez a kislány. NyiltszJnl taj>sot kapott Waligurszky Adrjenne is.
IMS. márelm 3
ZALAI KÖZLÖNY
Bocsánat, még ma sem mondhatjuk meg!
Holnap áruljuk el a nagy meglepetést! SÜSÜSTL,,
A többi szereplő is egyik helyesebb volt, mint a másik. Sokén voltak, csak a nevüket sorolhatjuk fel: Jelűnek Magda, Melczer Klára, Etanann Márta, Mastnak Stefánia, Vpcze Erzsébet, Ország Livia, Fülöp Mária, Jakabfly Margil, Arany Ilona, Ney Livia, Lengyel Klára, Nagy Márta, Frted Aranka, Csiszár Jolán, Hajnal Margit és Bruckner Ibolya. , t
Gyönyörű volt a ticoll tánc-cso. port, amelyben Acs Erzsébet, Grep-ka Iréai, Dukász Kató, Horváth Gizella, Illavsaky Zsófia, Nóvák Er-zséliet, Relger Ilona, Sasy Qertrud. Schless Mária, Sartory Mária aratott zajos tapsözönt.
Finom, szép teljesítmény voll Korányi Gabriella balett-tánca.
A műsor második részének is volt szenzációja, az egyiptomi tánc. Ez már művészi élmény volt. Lengyel Ernáiét és Szabó Zsuzsi mutatták 1*.
Jól mulatott a közönség Ftlrst Magda zamatosán, sok derűvel előadott paraszllány-manologján.
A keringő megint elragadjon tetszésnyilvánításokat váltott ki Olyan volt, mint egy álom. ölen járták : Haiszer Margit, Korányi Livia, Kiwwer Györgyi, Vajkóczy Gizella és Waligurazky Klára.
Befejező szám a szines, gyönyörűen sikerült dlszpalotás vaH. Ennek sikerét aratták : Adamovich Mária, Bedeoek Gizella, Cséry Katalin, Gadsnyi Margit, Indra Erzsébet, Németh Izabella, Hoványi Erzsébet, Laborczy Margit, Németh Katalin, Pozsonyvári Mária, Lontay René, Singer Anna, Sláger Éva, Ruttner Vilma, Sikabonyi Ilona, Mohácsi Valéria. ! I
A tánookat a határőrzenekar kl-sérle Hering karmester vezetésével, kiegészítve az Irodalmi és Művé-szeti Kör zenekarának néhány tagjával.
A műsor fénypontjai a táncok voltak. Ezeket Hahn Alioe tánctanámő, a rendező intézet volt növendéke ta nltotta be. Tökéletes, művészi Ízlésű és értékű munkát végzett. (Hegyi Baba táncínak, mint már közöltük, Gábor Lajos tánctanár volt a mestere.)
A rendezés fáradságos munkájának sikere és érdeme Frey Gabriella és K. Kovács Györgyi tanárnőké. •
Azoknak, akik már nem tudtak jegyhez jutni, vljjaszteUs-jl közöl-iük, hogy az előadási nagyböjt után
megismétlik, i |
.
A tiszta Jöwedelem az iskola vetítőgépének beszerzését szolgálja. •
Nem lenije teljes a beszámolj ha nem emlékeznénk meg a toalettekről. Ennyi mesébe illően szép, finom, iziéses ruhát talán még soha. »m láttunk kanizsai szinpadnn.
, Ülőloglulkozáau egyének, akik Idült székrekedésben éa arany-etet btntalmakban szenvednek "gyík « terménetei Ferenc Jöxwl •MerOvial egy pobárnyi napi adagokban, esetlég kissé felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. Kérdezze meg oivosál.
\'lürmM,*"\' aJÍOMáí®\'
1 nagykanizsai tűzoltók közgyűlése
A nagykanizsai önkénles Tűzoltó Testület évi közgyűlését dr. Krátky István jiolgármester elnöklete alatt, a tagok élénk részvétele mellett tartotta meg. OtB volt dr. Prack István gazdasági tanácsnok), tűzoltó főparancsnok, Szépudvary László alj>arancenok, ifjú Knorlzer György szakaszparancsnok, stb. A l>olgármesler megnyitója után Ve-csera Anlai tüzottótlszt lieterjesz. lelte a nagykanizsai tűzoltóság és mentőosztály egy évi működéséről szóló jelentését, amit a Zalai Közlöny már ismertetett és amely legszebb bizonyítéka annak a munká.
nak, ami a nagykanizsai tűzoltóságnál és mentőosztálynál fo lylk. A polgárság nyugodtan hajthatja álomra fejét: a tűzoltóság éberen vigyáz életére, vagyonára. , t
Németh István hivatásos tűzoltét, rajvezető, mert egy asszonyt egy 10 méler mély kútból saját élete veszélyeztetésével kimentett, életmentési érdemérmet kapott. Majd a szolgálati érmek kiosztása következett az alábbiak szerini:
Dr. prack István, fö|>arnok, XV. évies, Szépudvary László, alparnok, XV. éves, ifj. Knorlzer György sz.
parnok, XV. éves, Cslza György, önk. őrp. XXX. éves, Rátkai László önk. őrp. XV. éves, Szécsényl István, önk. őrp. XV. éves, Fábián Sándor önk. rajvezető, X. éves, Kustos József, önk. rajvezető, XV. éves, Kts János, önk. tűzoltó, XV. éves, Kovács Gyula, önk. tűzoltó, V. éves, Molnár György, önk. tűzoltó, V. éves, Kertész János, önk. tűzoltó,XV. éves, Szilágyi Zsigmond, önk. tűzoltó, V. éves,Siklós József, önk. tűzoltó, V. éves, Szattler László, önk. tűzoltó, X. éves, Vadász Gyula, önk. tűzoltó, V. éves, Varga Ferenc, önk. tűzoltó, V. éves. Pillér József, hiv. tűzoltó, X. éves, Harasztos Ferenc, hiv. tűzoltó, X. éves, Keszthelyi József, hiv. tűz. oltó, X. éves, Kőszegi János. hiv. tűzoltó, X. éves, Toplak Miklós hiv. tűzoltó, x. éves, Varga György, hiv. tűzoltó, XV. éves, Vastag Lajos hiv. tűzoltó, X. éves, Tóth Ernő, hiv tűzoltó, XXV. éves, Vidéki József, önk. rajvezető, X- éves.
Dr. Krátky István |«iigármesler, elnök, ezután meleg szavakltan megköszönte a tisztikarnak, parancsnokságnak, legényáSgnek azi nz űgylnjzgó munkásságot, amll kifejtenek és további, hasonlószel-lemljen való tevékenységre buzdította őket. |
Gyurkovícs Mária és Eisenberg hangversenye március 5-én
Gyurkovics Máriának, a m. kir. Operaliáz kitűnő tagjának és Elstn-bergnek, a kiváló gordonkaművésznek a Kaszinó dísztermében szombaton »ste 9 órakor megtartandó hang ver se. nye iránt óriási az érdeklődés,
Gyurkovics Mária műsorán Mozart, Erkel, Hubay, Puccini ós StraiíBs müvei, Eisenbergén Bach, Haydn, Schumann szerepelnek,
A művészeket Kósa György zongoraművész kiséri,
Jegyek korlátolt számban Vágó illat szertárában kaphatók; az előjegyzett jegyekéi a rendezőség kéri szombaton délig kiváltani.
A jegyek árai: P a.50, 3.-, 2.50, 2.-, állóhely: P 1-. (:)
— TeklntM meg a Kopstoln Bútor áruház állandó butorklállltáaát ízléses ée oloió bútorokat kedvező fizetési fel-
I telekkellé vásárolhat
BÉCSI VÁSÁR
1838. március 13.-tól 19.-ig.
Jalaattfceny menetdijkedwexmények.
Vízum nélkül, vásárlgazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti\' az osztrák határt. Cseh átutazó vízum nem szükséges. Jelentékeny menetdijkedvezmények a mjgyar, cseh é» osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légiforgalomban. Vásárlgazol-vényt (á P. 5.—) és mindennemű felvilágosit st készséggel ad a
Wiener Messe Akt.-Ges., Wien VII.,
és a tiszteletbeli képviseletek:
lagjrkinitu i Pollák Egon, nemzetközi szállító, „IBUSz", Máv. Hiv. Menetjegyiroda, NéptakarékpáiaxUr Réaz-vénytáraaaág, Csengery ut 4.
SZERETLEK
A cim után inkább egy könnyed, limo nádé filmet vár az ember és kap helyette egy komoly, művészi szép filmet. Kellemes csalódás ez és a zenekedvelőknek különösen szép élmény. v
Különös örömünkre szolgál at is, hogy a film félig magyar siker, hisz Bolváry Géza rendezte és Eggert Márta a főszerepleje, s tegyük hozzá mindjárt, hogy Bolváry méltó volt önmagához, Eggert Márta j>edig a Schubert film óta nem volt ilyen elragadóan kedves és nem énekelt ilyca pompásan. Ugyanezt mondhatjiüc Jan Kie-purára is* EZ a két csodáshangu énekes Puccini Bohéméletének legszebb áriáit szólaltatják meg. Marischka ügyesen fonta ogybe aa opera meséjét a történet meséjével. Valóban egész kis operát kapunk ebben a filmben, amely azonban korántsem nélkülözi a vidám jeleneteket. Ebben Paul Komp és Theo\' Lingon vezetnek. A film nemcsak nagy élvezetet is szerez, do épp ugy, mint a 100 férfi 1 kislány, igazi filmmesével példát ad arra is, hogyan lehet komoly művészi zeneszámokat föltalálni olyan köntösben, amely a film lényogének és a közönségnek is egyaránt meg. felel. A fii in, Eggert és Kiepura éneke, csakúgy mint a rendezés és a mese megérdemli a nagy sikert.
A Zalaaegyttok Budapesten
aWropoleliíiH
RéUut at IS.
Pompás nj kávéháza. János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzlő-árftk. Cigány.: szegedi Farkas Jóska. Jazz tánc: Virány swlng-orchestra.
MWIji aq itTHtr h !: i KTHNU-t.
EMLÉKEZTETŐ
■inh. 3.
Afl Irodalmi Kőr kóoyT-d«ut»,Ja B-kor, K-nolskola (dr. Wáikleroá). Ssenzái\'íős cigánybál a Wollák.víH-dágtőben. EJtélkor nagybőgőtematőa.
aiídu. s.
Gyurkorícs és Eiaenbarg tmwwnas-u yo ■ kaszán ól uuz. Jagyek Vigónil. Pedagógusok összejővetelo a Kis ltoyalbau vacsora után. ■ár.lu. i
Lúeálí* slőadii 8-kor • limbfeia (Vánkoa Jenő), ■izeim ÍQ.
AZ Irodalmi Kór kóüyv.dálutáo>» B-kor, scneiskola (Botia Béla),
■árelu» 13.
Liceális előadás ó kor • vírortiÁ*m (Parányi Rudolf). Hirciua 17.
Az Irodalmi Kör könyv.dálutiBja 6-kor, zeneiskola (KeiSmen FSranc),
Naptár i Március 3. csütörtök. Kom. kat. Kunigunda Protestáns Komálta. Izr. Adar há 30.
Oyógyazortárl éjjeli ssoljrálat a hő 15 lg a "Megváltó" gyótyaiertár ás a kiskanlzaal gyógyazertár.
Qősfttrdő nyitva re*gst 6 órától m 8 óráig (héttő, axerda. pástok détuti. kedden egész nap nőkuek.)
ZALAI KÖZLÖNY
„Ne felelőtlenek tanácsaira építkezzenek a Balaton-part telektulajdonosai!"
A Balatoni Egyesületek Szövetségének ölése
A Balatoni Egyesülelek Szöve\'sé-gének ülését Iklódy Szal>ó János kincstári főtanácsos, elnök nyitotta meg. Ezen az ülésen Pataky Béla földmüvelésügyi miniszteri tanácsos beszámolt az utóbbi két hét alatt a Balaton vízállásának szabályozására lett intézkedésekről. Dencz Akos feltétlen védelmet kért a meg levő l>alatoni épületekre a magas vízállás melleit. Izeri Izsák Gyula védelmél* vette a -hatóságokat és arra kérte a fürdőegyesületek vezetőit, hogy világosítsák fel a közönséget, hogy amikor a hatóság beleavatkozik bizonyos ügyekl>e, ez nem zaklatás, hanem kizárólagosan kötelességteljesítés. Felkéri a hatóságokat, hogy kiadott rendelkezéseik ljetartására ügyeljenek. Az építtető közönség pedig ne felelőt.
len elemektől, hanem hatóságoktól vagy a fürdőtelej>eken levő testületektől kérjen tanácsot, mielőtt építkezéshez fog. Sürgette az egységes partvédelmet. .Ripka Ferenc elvlselhetellennek tartja a Balaton mentén levő magas villanyárakat, sürgős intézkedést kér. Dr. Gonda Henrik a balatonmenti járási íőszol. gabirák mellé mint hatósági szervnek mérnökök beosztását kéri.
Brunner Lajos, a Balatoni Hajózási R. T. elnöke Ismertette az 1938. évi hajózási menetrendet és bejelentette, hogy a közönség kényelmének és a forgalom kiszolgálására 2 darab 100-100 személy szállítására alkalmas juj motorhajót építtettek és állítanak be a forgalomba. i ~ ; |
A zágrábi titkosrendőrnek Nagyatádon elfogott gyilkosa
fényképekkel Igazolja, hogy mások helyeit vállalta a bűnösséget
*
Egyedárnsltást
óh.Jt létesíteni I
Budapest Székesfőváros Asrányvixizeme i
„HARMAT"
gyógyvizének eladására Nagykanizsa
város é» környékére.
Reflektánsok kéretnek ajánlatukat „HAUAT" Ásványvizüzem, • Budapest, XI., Gellért rakpart L címezni. 971
Az én vonatom. ..
Az én vonatom rossz sínekre futott,
száguldva rohan az éjszakában
a ferde síneken.
Szétvetem a lábam,
szédülve zúg a fejem,\'
mert vakan vágtat a vonatom belem
a sötét világba.
Nincs fék és nl\'ncsén lámpa,
nincsen kalauz és nincs Jegyeqt,
csak .rohan a vonat völgyön és hegyen,
JaJI nincs váltó és nincsen őrház,
csak fekete kin van és fekete láz,
fekete föld és fekete ég,
fekete, sötét feketeség,
borzalom, bánat és fájdalom,
amerre vágtat a vonatom,
ttlus esik marad a kerekek alatt, —
tudom, tudom 1
az én vonatom rossz sínekre szaladt.
Szentpéter/ B. János
— Tévedni emberi dolog; egyben azonban tévedni nem lehet. — Abban, hogy ,Az ember néha téveda legszebb és legmulatságosabb magyar film.
Ha Influenzája van, gondoskodjék arról Is, hogy gyomra és belel a természetes .Ferenc József" ke serüvli használata által gyakran és alaposan kitlsxtittassanak. Kérdeize meg okosát.
MtayaMxonyl kelengyék Slnger cégnél.
Örök arcok
Irta: lfj. MuUchcubacher Kdvln
A fejedelem az ablakmélyedésben ült, a i>or<.elIán műhely munkaasztalánál. Erősvonalű állat fölszegte s orcán álarcként trónolt a megszokástól természetessé merevedett uralkodói póz. Kinyújtott jobbiát az asztalon tartotta, mint valami győztes ragadozó a lálmit, a teritékre korúit vad hűlő tetemén.
Alois mester vasíogóba szorított, tüzes agyagedényt tartott eléje és magyarázott. Elmúlt évek fáradtságos munkájának, hajnalba érő kísérlete-zéseinck eredményét mutatta be uralkodójának s önmaga sulvánafc biztos tudata nyugodtá tette a hangját. Amikor kitartásának gyümölcsét nízte szerető melegség olvadt a hangjába s lelke hátterében bíbor szinekben bontakozott a remény, a célhoz közeledő versenyző nyiladozó biztatás* a győzelemre.
Most beszélt. Beszélt a cserépanyag össze Állításáról, a fénymázkészités titkairól s magáról a soktitku földről, amelynek ezeréves szövedékében für. készve, eljutott eddig... eddig a l»a. lavány edényig, amely hajnalköve lehet egy csodálatosan szétvlrágző meisseni porccllánipamak. Tekintetét most fölemelte az uralkodóra. Széles szemöldök árnyékolta be Alois mester két mcleg.kék" szemét, de keskenyen iveit ajkai erélyt mutattak s 113 élet sok
Ismeretes a Zalai Közlöny olvasói I előtt az a merénylet, melyet Oza-nics Markó jugoszláv pincér követett el még 1928 karácsonyán, amikor Zágrábban, a vád szerint, az egyik kávéházban a függöny mögül lelőtt egy szerb titkoanendőrt. Ozanicsot a bíróság 15 évi fegyházra Ítélte, azonban 7 év ulán a mltro vlcai fegyházból megszökött s mult év elején Nagyatádon fogták el. A törvényszék is letárgyalta ügyét s Ozanics Markót 7 évi fegyházra ítélte s a büntetést a mitrovicai fegyházban eltöltött Idővel kitöltöttnek vette. Fellebbvltel utján a tábla Ozanics büntetését 16 évre emelte fel.\\
Még a mult év decemberében
Ozanics Markó i>erujrafelvételi ké-
I relmet adott be, melyet elutasítottak. Most az ügyl*n váratlanul szenzációs fordulat állott l>e. Ozanics Markó a törvényszék visszautasító végzését felfolyamodta a táblához s ebben a fel folyamodásban azt állítja, hogy nem ő a merénylő, csupán magára vállalta a bűncselekményt, hogy társalt mentse. Ozanics Markó meg is hevezi azokat, akik a merényletet, előkészítették és elkövették, sőt f/fcftyképeiket is mellékeli. Felfolyamodásában azt kéri, hogy a neveket addig, amig bizonyos Iratokat Jugoszláviából be nem szereznek, ne közöljék a jugoszláv hatóságokkal, mert ez felborítaná az igazság ftelderitését. Ezek után érthető érdeklődéssel várják az ügy fejleményeit.
1938. tnátcius 3
KÖZGAZDASÁG
Minta kísérleti telepet léte-sltenek Klskomáromban
A kiskomáromi gazdák — a Kis. komáromban rendezett nagvsikerü mezőgazdasági kiállítás ós a kamara által megtartott 8 napos téli gazdasági tanfolyam hatása alatt — elhatározták, hogy a községben .minta kísérleti teret, létesítenek. A terv a pesti központi papnövelde kiskomáromi uradalmának áldozatkészsége ós az alsó-dunántúli mezőgazdasági kamara segítsége és támogatása, valamint a a alsódunántuli zóldmezőegyesület szakszerű irányítása mellett meg is valósulhat. A kísérleti téren gazdasági növények fajtaösszeliasonlitási kísérletei, valamint trágyázás! kísérletek kerülnek leállításra. A nagykanizsai járásban ez a második kísérleti tér. A Nagybakónakon létesített kísérleti telep elsősorban gyümölcstermelési ki. sérlelek céljait szolgálja.
Zalai kisgazdák tavaszi Ínséges vetőmagkölcsönnel való ellátása
A földművelésügyi minisztérium értesítette a zalaegerszegi vármegyei gazdasági felügyelőséget, liogy az 1937. évi aszálykár folytán Ínséges liclyzetbe (Jutott zalanjegyei kisgazdák részére kamatmentes\' kölcsönként 500 métermázsa takarmányárpa és métermázsa zabvelőmagot bocsát rendelkezésre. Fenti magvakból kizárólag olyan 20 kat. hold szántóterületnél ndn nagyobb területen gazdálkodó kisgazdák részesíthetők, akik a vetőmagot saját erejükből beszerezni nem tudják. A vetőmagvak szétosztásával a vármegyei gazdasági felügyelőséget bizta meg a minisztérium!.
Gyümölcsfeldolgozó telepet
és gyümölcstároló állomást akarnak felállítani Egerszegen a zalai gymölcstermelők. Legalább is ezt kérik a miniszterhez intézett memorandumukban. »Kis-Kecskemé-teU akarnak csinálni Zalaegerszegből. Ettől függetlenül azonban folynak az előkészületek az ősszel rendezendő gyümölcs, virág és facsemete kiállítás na. (
őrök igazságra épitett temploma, hogy majd romjai alá temessen mindent: hitet, bizodalmat és reményt, a jöví kárpótlásaiban I S ha az árvaságra Ítélt kis fiára gondolt, összeszorultak az öklei, hogy ismét elernyedjenek a tehetetlenség kegyetlen szorításától.
Az ablakon benéztek az éjszaka nyltottsjfcmü csillagai és nyugalmat csemj)észtek a szivébe, de a hold kísérte (idéző fénye fehér tejként folyta be künn a világot és árnyékokkal csurgatta tele a házakat. A széles mfe-zőjü csönd távoli horizontja felől lépések hangja ütődött a fülének I
MegijedtI — Miért? Mitől rezzentem össze ?! Valami titkos érzés jelezte bennem a közeli bajt? Vagy talán kopogtak ar ablakon?...
Fölkelt és kinyitotta: az éjszaka beáradt a műhelybe. Kinézett: távol, az Albrechtsturm körül három ala-bárdon csillant meg egyszerre a fény, ahogy befordultak a háza irányábaI
A feszült várakozás pár pillanata alatt külőre jutott benne az az elhatározás, amelyet v^eláthatatlan órák nem tudtak megérlelni. Lelke fegyvertárából előráncigált minden porTe|>etl okoskodás semmivé zsugorodott jelleme befolyásával szemben, amely a oelekvés most következő pillanatában visszautasítást nem ismerőin parancsolta. rá azt, amitől az esze óv» lutette mindig.
Kopogást hallott a műhely ajtaján, önkéntelenül arra aZ ajtóra esett « tekintete, amely mögött a családja
legyűrt diadalát,
Az másfelé nézett. Arca a müholy hátsó része felé irányult, oda, ahová a keskeny, gótikus ablakon át bevetődő világosság éles szigonya érte a falat. Ajkai előreremegtck, álla meg. feszült s szemeiből az ember-állat izzó nézése lövelt arrafelé.
A mester követte tZt a tekintetet: a besütő nap világosságában, kőt tenyerével a falhoz tapadva, szoborszép arcán a megszorított vad tekintetével — a felesége állt! Szemében a hó verőfénye volt a tisztaság, de a lecsapott alázat kifejezése megfagyott benne a férfiszcmekből érkező \'leplezetlen vágy érintésére.
A mesternek szivére futott a vére és lehajtotta-, a fejét I)e a szája ke-ményre vonaglott s a hódolat kifejő-,, zését a dacé váltotta föl a tekinteté-ben. Hallgatott. l)e az Izgalom, mint harapózó láng kezdett szétugrálni benno, hogy az emlékezet fölidézett képeivel elébevarázsolja a fejedelem viselt dolgairól terjengő híreket. Megborzongott. Arcát nem merte, fölemelni újra, mert ugy érezte, hogylia még egyszer meglátja azt a hitvesére irányuló érzéki vonást azon az arcon, az öklével törli le onnan.
Az uralkodó fölállt. Háromszögű ka-lapja szabadon hagyta a homlokát s megállt rajta az alkonyat bevetett sugana. Két hatalmas Itomlokeresze mögül ugy pislogtak ki a szemek, minv gyertyafények homályos barlangfolyosók yégeirő1. mesterhez
fordult:
— Bóttgert azért zárattam Kőnlgs-bergbe, hogy aranyat csináljon nekem. De... ugy látszik te is ügyes vagy az
effélékben L.
Alois mester ott állt olőtte lehajtott fejjel. Szóles vállairól eiő sugárzott 8 az arcát nem mutatta. Eres ökleit is eltakarta az ujjaldg éiő köpeny.
A bukó nap rőt bíbora megnézegette magát az apró ablakok kis üvegkockáibany aZután lassan elfeküdt a főidőn, hogy fülig húzza magán nz őszi éjszaka ezercsillagu takaróját. A városka álmodott Minden olyan volt, mint tegnap, mint mindig, A girbegurba, macskaköves utcák elnéptelenedtek s a kelő hold roppant fekete árnyékai halkan lépve járták éjszakai pályájukat. Az alvó város álom.ko-porsójába éles szögeket vertek az alabárdos őrjárat lépései...
Amióta kézhezkapta a parancsot, hogy Königsbergbe és Böttger mellett kísérletezzen aranycsinálással, meg hogy a feleség* jelentkezzen belső szolgálatban a palotában nem találta a helyét! Nem tudta meg tenni a biztos gyalázathoz vezető lépéseket. Pedig vészesen múlik az idő s isten csodája, hogy még nem hajtották végre az uralkodó parancsát.
Valami különös, megmagyarázhatni, lan szorongás élt benne azóta, a megszorított állat félelme talán a tolvetet-leuségében dőlni készült lelkének az
1938. Itiárclui 3
\'JBkMSbm.a.^A^k
«oaAMoom.
eladás: IV. PR0HÁ5ZKA 0TT0KÁR-U.8. VI.KER.TERÉZ-KÖBUT 8.
C.Y4B BU0APEST, XILENKE UT II7
Jiwts
— (Parragh ezredes nyugalomba vonulása)
Parragh Gyula honvédezredes, aki több mint három esztendeig Nagykanizsán teljesített szolgálatot és ez alatt összeforrt a város közönségével és igyekezett a honvédség és a polgárság közötti meleg kapcsolatot kimélyíteni, betöltötte. 3ó évi szolgálatát és most nyugalomba vonni. Parragh Gyula végig küzdötte a világháborút a különböző hadszíntereken főleg a Kárpátodban, az orosz és lengyelországi fiőnton. majd az isonzói harcokban. Sokáig együtt küzdött u nagykanizsai 20-as honvédekkel, főleg a lengyelországi harctéren és igy sokan innét is ismerik a kitűnő katonát aki vezérkari beosztásban is Yolt éveken keresztül. Az ellenség előtti hősi magatartásáért számos szép kitüntetést k«[Kitt. Két izben is megsebesült. Mindenütt, ahová felettesei állították, derekasan megfelelt hivatásínak. Nagy-kanizsai tartózkodása alatt nagyszámú barátot és tisztelőt szerzett magának.
— (A Keresztény Tisztviselőnők)
LÁZ cimü bemutatójára a jegyek előjegyezhetők a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
aludt.
— Kinyitnil KinyitniI - jött 1>« kóvetelőon a líían!^ s a mellében mint házőrző komondorok, puha mozdulatokkal álltak föl az erő és az elszánás! Most, hogy beteljesedett az idő, amely tettre kényszeríti, megnyugodott, mint aki legöregebb lidércnyomásától szabadul — az őrlő várakozástól. Szélesre tárta a bejáratot!
Három poroszló lépett a műhelybe s az egyik betűzni kezdte az őrgróf irott parancsát. Hallgatta, mint egy Ítéletet: — «hogy vigyék Őt el erő-hataloratafó s » ftjleségét a palotába!. S ha bár tudta előre, mégis ugy érte a bekövetkezett szerencsétlenség, mint valami alattomos taglócsapás| \'izmai a cselekvésre ébredt alvó frisseségével nyújtóztak ki "párnás tükuróik alatt, jobbja az ajtó felé lendült s tekintetéből a vesztett csata elszánása nézett a szolgaarcokra:
- Ki inneni
Azok tudták, hogy mit jelent az engedelmesség és mit aZ ellenállás. Szemeikből az alattomos bérgyilkosok tekintető lövell egymásba s a középső intett; alabárdjaikat magiét elé fe-^tve, nyomakodni kezdtek a hátsó
ajtó felél , •
Alols mester agyán alaktalanul cíik-kásott át a ibüjlii s a másik pillanatban a jobbjában megvillant a kés, liogy véres kiáltásként álljon meg ogy el-vágódó /poroszló torkán, a mell vas-
Páncélja fölött L.
. (Vé* WTJ ,
ÍALAI KÖZLONV
— (Pedagógusok összejövetele)
A nagykanizsai pedagógusok márciusi összejövetele r>-én. szombaton vacsora után lesz a Kis Royalban, ahol a híres, 14 tagú rajkó.banda muzsikál. (
— (A Kath. Legényegylet)
ezévben is megrendezte farsangzáró vidám táncestélyét. Műsor ezúttal sem volt, mert a farsang hátralevő részit a táncnak szánták. Volt is olyan hangulat e^y-kettőre, amilyen valóban méltó volt e különben is vidám farsang befejezéséül. A kanizsai fiatalság vidáman búcsúzott a farsangtól és a pompás jazz.zenekar játékára szinte |>erenyi szünet nélkül ropta a táncot a böjt beköszöntéséig
— (Könyvdélután csütörtökön)
Az Irodalmi ós Művészeti Kór II. könyvismertető délutánja március 3-án, csütörtökön 6 ómkor lesz a zeneiskolában. Belépésre jogosultak u Kör tag. jai és liozzátartozóik és vendégeik. Llőadó dr. Winkler Krnönó, tárgya u Zsigray Julianna Krzsóbet cimü re-gínye. (;)
— (Köszönetnyilvánítás)
A Frontharcos Szövetség nagykanizsai fő.soportja hálás köszönetet mond hushagyókeddl teaestjük házi. asszonyainak, házikisasszonyainak, valamint mindazoknak, akik adományaikkal, felüllizelésükkei áz est sikerét előmozdítani szívesek voltak. (:) hiszik, hogy DaykaTía\'rgltJgenf
— Nemi
HALLÓ! HALLÓI
Tiaztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves
tudomására hozni, hogy szerdán, mmmx • hó 8-án
nagy hering-lakomát
rendezek, melyre a nagyérdemű közönséget meghívom. A zenét a már közismert Kiss Csiky Elemér rajk&zanekara szolgáltatja
Szíves pártfogást kér Pénzei Antal Kla-Royat yendéjflőt.
— (Felvétel a vasúthoz)
A Máv igazgatósága hadirokkantak, a vitézi rend tagjai és tűzharcosok részére 41 különböző segédtiszti állásra, a honvédség, vámőrség, folyamőrség, csendőrség legénységi állományában szolgálatot teljesített, s igazolvánnyal ellátott egyének részére 281 állásra hirdet pályázatot.
— (Sikkasztott egy kanizsai péksegéd)
Gruttó György 28 éves nagykanizsai l>éksegéd Szer Kálmán zalaszentgróti pékhez állt l>e segédnek, de egy szép nai>on a rábízott süteménnyel és a kintlevő tartozások leszedése után odább állt. A csendőrség körözi.
— Levente húshagyó)
A nagykanizsai I. és II. körzet le-ventéi olyan nagysikerű húshagyó mulatságot rendeztek a Iluszti téri Le-vente-otthonban, hogy annak sikere
„ ÜL&veri otthon,
^reljer h£*t
VavdÁgefájóbtávnnefivim íMatt
— (Az alsóazemenyel Ifjúság)
nagy sikerrel adta elő a «Gyiinesi vadvirág\' cimü népszinmüvet. A rendezés és a siker Burján Kálmán tanító érdeme. Különösen gyönyörűek voltak a darabhoz beszerzett magyar ruhák. A tiszta jövedelmet a hősök emlékmüvére fordítják,
(A Frontharcosok teája)
zárta le a kanizsai farsang gazdag eseménysorozatát. A Kis ltoyal ezúttal is szűknek bizonyult, mert a nagykanizsai front-168/ harcos tábor barátai két-uípy szerakkora termet is meg-\\iy töltöttek .volna. A frontliar-eos elnökség és a tagok nagy számban ott voltak, de képviselve volt ott műiden társadalmi réteg: méltóan az igazi bajtársiasság szelleméhez. A rajkók mindkét teremben szorgoskodtak, egyikben a tánc, a másikban a magyar nóla hivenek jártak kedvében. így a hangulat egész záróráig vidám és egyre emelkedőbb volt. A gondos rendezés, amennyire a helyszűke engedte; mindent elkövetett a közönségért, akik gazdag, szép büffében is válogathattak. Ugy vidám farsang pompás befejező akkordja volt a frontharcos tea,
— Ne tévedjen! .Az ember néha téved" nem glcci, hanem a legszebb magyar filmi
közvetlen a frontharcosoké utín következett MüsjiEa^is volt a levente-husbagyónak: Kapbsi, Donáth, Gdor ós Köves leventék különféle farsangi tréfákkal szórakoztatták a nagy tömegben megjelent közönséget, A mulatságon megjelent a lestnevelési Vezetőség is, Lakatos István altanácsnokkal az élen. Az érettségizettekéi összeállított kitűnő zenekar hamarosan nagyszerű liangulutot teremtett, A ren-kezés gondos és gördülékeny volt, annak érdeme Háry főoktatóé és vitéz Temesváry oktatóé,
Amíg \'Oh alszik
a Darmol dolgozik. Nyugodt alvásit nem zavarja, méflla maghozza ragoalr* az anyha éi fájdalmatlan klOrfllttt. Kallamaa r ■ i.i| hashajtó: VJ^.YaTO
— (A Kiskanlzsai Leventék)
húshagyókedden .nagysikerű farsangi jelmez és fánkestet rendezt-.\'k a Levente-otthon lielvi^égé-ben, aliol Jelen volt Kis-kanizsa színe.java. Késő reggeli órákig tartott a mulatság, ahol a fiatalság táncolt, szórakozott, azaz kitűnőm érezte magát. Az elsőrangú rendezés Szépudvary László főoktatót dicséri.
Városi Mozgó. Kedden é» szerdán!
Eggerth Bárta és lan Klepnra egyetlen Hímje
SZERETLEK
Puccini legszebb melódiáinak felhasználásával rendezte: BOLVÁRY OÉZA. - Zene: RÓBERT STOLZ.
an«BM*oU» Híradó mfl«or I _
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. 5 órakor tllléres helyárak.
—• Lugkövet Ivott)
véletlenül Szentes Anna két 6r<* _ gyugyi kislány, Via "he-
^^ lyett liajtotta fol a lug-f^^í köves oldatot, amely su-M; 1 lyosan összemarta nyelő-csövét. A szerencsétlen kislányt kórházba vitték.
— Butorkiállttáiunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkQL Kopstela bútoráruház
— Sima é« mintás Belyemkülönlegea-ségek Slnger József 6a Táradnál.
3000 vidókl nagygyűlés ünnepli Schusch-niggf Ausztriáját
Többszer ember tűntetett Qrioban a külügyminiszter mellett
Grác, március 2 Seiss inquart osztrák belügynuntsa ler, aki tegnap Grácba érkezett, ma folytatta megbeszéléseit agráci politikai vezetőkkel. A belügyminiszter szállása előtt tegnap nagy tüntetés volt, amelyben többezer ember veit részt. A fáklyás felvonulók melegen éltették a .belügyminisztert és Schuschnigg Ausztríá* ját. ,
Ausztriában egyébként elhatároz, iák a hazafias front különböző cao. ixirljai, hogy nagygyűléseket rendeznek. összesen több, mint 3000 vidéki nagygyűlést rendez igy a hazafias arcvonal. A jelige: >Schuschniggal Ausztriáért!«
A linzi nemzeti ünnepnapot, amelyet a nemzetiszocialistákkal együtt akartak megtartani, még sem rendezik meg. A gráci iskolákat ellenben már megnyitották, mindössze csak az egyetemen szünetel még ^ tanítás.
erdös:józsef
hlrdelölroda*~\'1ulajdonosa, cégtfinö-
--------... ------------íjoly \'
_____________,-\'ánuló rés;
liun köszönjük. Irodán!
kunk elhunyta alkalmávaliaz.öly sok oldalról megnyilvánuló részvétet há-.....»|ül
tHIrdetóirodánkat a Megboldogult szel emében, lelkiismeretes pontossággal vezetjük tovább és kérjük Igen tisztelt Ügyfeleinket, hogy megbízásaikkal továbbra is megtisztelni szíveskedjenek.
ERDŐS HIRDETÖIRODA
Budapest, VI., Teréi-kórut 36.
Árverési hirdetmény.
A m. kir. nagykanizsai állami méntelep tula|donát képezó 2259. Iksz. Szarvas-1 nevü sötét gesztenye pej szinti 7 éves herélt ló folyó éri március hó 5-én délelétt 10 órakor a méntelep udvarán nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
m ItateleifiruMMkiáf.
ZALAI KÖZLÖNY
1986. március 3
Alullroltak [i|datomtól megtört-iziwcl ludatlék, hogy felejthetetlen drága Jó (ír|, édesapa, testvéréi rokon
Németh lózsef
<k!r. nyila- ílUj^MV. alhadnagy
éleiének 56-ík évében folyó hó 1-én d. u, 9 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvét\'*\'- ulán az Úrban elhunyt.
A megboldogult hült tetemét folyó hó 3-án d. u >/i5 órakor kisérjük a temetői gyászháztól a róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 3-án d. e. 9 órakor lesz a szentferencrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa 1988. március 2-án. (Hitt Iqpo emléke I — Nyugodjék békében I
Németh Józaefné sz. Tanozenberger Jalianaa felesége ; Magduska leánya; tav. Vldák Józaefné sz. Németh Rozália, Molnár La|oané sz Németh Anna, Kiss Péterné sz. Németh Mária testvérei; Tanozenberger János, József, Lajoa eófcorai, sógornői és a gyászoló rokonság.
APRÓHIRDETESEK
Apróhirdetés dija vasárnap ét Onnepnap 10 iiólg (0 0|Mr„ mjndan tpvábbl >ió 0 fillér. hitkSxnap 10 slfilg 60 nllér. mlndan lovibbl 116 4 (Illír.
Vizsgázóit kazánfűtő alkalmazást nyer. Jelentkezés Czvetkó Qyula vlaveze tékazerelő tizemében. 584
Katonai fakuaraléaak nagy, hatalmas választékban Kaufmann Károly cégfcél. __547
Byarsssakkoool, áramvonalas, legszebb é» legjobb kivitelben, kltUnó illa pótban, eladó Caengeryut 14, fszlnt. 72
Perfekt axakéoaaft ajánlkozik a délelőtti órákra. Clm a kUdúban. 592
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák érkeztek.
Schütz.
32 hold wántóföld mlmdó. (Van ra|ta 2i/t hold sxélö pincével, 2 ház, 300 drb
Bümölcsfa, 3 hold kaszáló. Neubauer nos Kürtöspuazta, p. Zalaszentbalázs.,594
Háraaiuoliáa lakás májua l-re kiadó. 780 kg-os tUedeamérleg eladó. Király, zárda utca 8. 595
Egy szép utcai szoba-konyha alAavo-béa lakás 15-re kiadó. Dm a kiadóban.
596
Gelseszlgeten koosma és üzlethelyiség ágrllls elsejére kiadó Oerencter Já-nosnál. 597
Doktor kiváló eredménnyel tanít németet és franclát. Magyar-utca 30. •
Fmmnén nagyban és kicsinyben \'smít kapható.. Strím Károly utóda Hacker Ferenc, Sugár-ut 20. 598
Használt légiét veasek. Kovács, Ma-gyar-u. 25.
iflnbajárata bútorozott szobn í kiadó. Hunyadi-u. 10., 4 ajtó. *
Katonafolaxaraléal cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznalnál, Sugár-ut 53. *
Róxaaburgonya, kiváló minőségű, 1 kg 12 fillér. Muizel és Friedenthál. *
Bajárdnfi atonnalra felvétetik. — Széchenyl-tér 4. Jelentkezés Irodában. •
Felsős kereakedelmUta polgárlsta fiuk Instruáláaét vállalja. Csányi Lászlóutca 21. *
Bérbevennék planlné zongorát. Erzsébet-tér 16, fllszerHzlet. •
Bacónnkon 2 hold axéntó axAISvol
eladó. Magyar-u. 63 •
Kétszobán utcai lakáa május l-re kiadó. Rákócsl-u. 93. Spiegel. *
Mindennap! levelezésből összegyűjtött bélyeg**! régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, (eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits La|os, a Zala! Közlöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. sx. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra köiött.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78 szám.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól r nag
8 kelkáposztái fi
12 káposzta if
5 ro kularáb ff
5 sárgarépa ff
4 N petrezselyem ff
10 o retek tf
10 X) saláta tf
5 o ugorka ff
6 g paprika it
14 M cukorborsó ff
10 spárgabab ti
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható: ORSZÁG JÓZSEF
magkercskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A régi blrófldgl palota we.lUtft. Tel. 130.
Ócska ólmot, méhviasxt
veszek.
Szabd Antal sportQzlete.
Ma kezdődik a Zalai Közlöny uj rejtvény-
Olvasóink bizonyára nagy örömmel veszik kezükbe a Zalai Közlöny mai számát, amely hosszú szünet után ismét megkezdi rend-szeresen a rejtvények közlését.
A mai naptól kezdve minden héten 10 rejtvényt közlünk. A rejtvények helyes megfejtőit minden héten jutalmazzuk. Tiz értékes jutalmat osztunk ki minden héten : — sorsolás alapján. A pályázóknak nem szükséges valamennyi rejtvény! megfejteni. Már ejy rejtvény helyes megfejtésével is lehet jutalmat nyerni.
A megfejtéseket azonban mindenkor a Zalai Közlönyén található három különböző sorszámú »Rejt-vényszielvény« mellékelésével kell beküldeni. E rejtvényszelvényokct nem csak a példányonkint vásárlóknak, hanem az előfizetőknek Is l>e kell küldeni, mert igy lénycge-
versenye
sen megkönnyítik munkánkat. A megfejtéseknél a papir egyik oldalára irva - csak a nejtvény számát és megfejtéséi kell lieküldenj, a keresztrejtvényeknél |>edig a teljes keresztrejtvényt !
Az első rejtvényeket mai számunkban közöljük, de folytatólagosan holnap és holnaputáni számainkban is lesznek rejtvények Az leheli megfejtéseket március 7-én estig kell a Zalai Közlöny nejtvénygyüjtő ládikójába bedobni Sok szerencsét kívánunk megfejtőinknek !
REJTVÉNYSZELVÉNY 1.
ZALAI KÖZLÖNY
1. Keresztrejtvény.
Vlxaxinten sorok i
1 A Zalai Közlöny az
15 Szúr
17 Eltüzeli
18 Adriai tengeri fürdőhely
19 Testrész
20 Ilyen határozatot hoz az egyesület az ellen, kit nem tür meg a ke-be\'ében
21 Antikrisztus rövidítve
22 Olasz folyó
24 Vidék
25 Somogymegyei kisközség
26 Újságírókkal kapcsolatban mondják, hogy jó...
28 Tó, olaszul
29 Viz ellentéte
30 K. A. A.
31 Leánynév, helyesírási hibával
32 Szeszes ital
33 A 7 vezér egyike
34 Szerdán: tegnapi
37 .Ezt* ellentéte
38 Burleszkhős vezetékneve
39 A bécsi Dunapari neve
40 Gyilkol
41 Szabadállam
42 Vissza: járási székhely Somogyban
43 Jelenleg is élő kiváló magyar regény- és színpadi iró nevének kezdőbetűi
45 — 31
46 Ezt a kártékony rovart a gazda nagyon gyűlöli
49 Felfog
50 Számjegy, kétszer egymásután
Beküldte: Kara Desatf. Nagykanizsa Hajtaár-u. 4. sz.
51 Vissza: végtag
53 Női név, becézve
54 Vissza: a királyé
55 Veri
56 Vissza : fenyegető intés
57 Vissza: összetett mássalhangzó
58 Vonatkozó névmás
60 N. S R.
61 Részvénytársaság
62 Ilyen test a bolygó 64 Francia leánynév
/régi slágerból) 66 Ilyen kamara is van
71 ige végén van
72 Állatkertben Is van
73 Ha öreg: odvas 75 Lárma
77 Liliomfajta
78 Az ifjúságnak Ígérnek ilyesmit
79 Bort szívnak bele 80lA karban is van
82 János, franciául (fonetikusan)
83 Híres magyar operaJőr
84 Vidám
85 Ökörnek való
FOggilagoa aorak i
1 Birtokos névmás
2 Kevésnél kevesebb mennyiségben
3 Osi magyar keresztnév
4 Vissza: mint a vaj
5 Városrész rövidítése
6 Volt magyar kisebbség (névelővel)
7 Mutatószó
8 Nyugtalanít
9 Vissza: város, latinul
10 Azonos bet ük
11 „Láz" mássalhangzói
12 A legfrisebb hirekel:
13 Egy igen ismerlnevü, idén elhunyt olasz Írótól
14 Verne Gyula uszó szigete
15 Jókaias kifejezés a szépségre
16 Szám
21 Fölötti ellentéte 23 Ilyen felírás is létezik \'i A békés ember teszi 27 Minden oknak van 29 Tartó
35 I. Ferrnc Józaef kedvelte az udvari érintkezésben 26 Az Archai 37 Itt esznek a katonák
(névelővel) 42 A Zalai Közlöoyt szerkeszti 44 Átjáró hid
47 Zuz
48 Apuci
40 A relativitás kiváló
kutatója 52 Korcsmáros cselekszi 56 Igen ritka leánynév 59 Valódi 61 Sir
63 — 59
64 A második személy szintén
65 Evm leánya
66 Kutya tette
67 Ezt esszük
68 A vörös egy árnyalala
69 N. R.
70 A Kaaaa—oderbergi vasutak jelzése
73 A tejen van
74 Betegség
76 A római hirea 78 Varréezerazám 81 Holnap már tegnap lest
* *A«B«zda*# RV mmm * LapMkA* Vázlata köuyir.yo*dáJáb«n Nagylaaniwán. Felel* üzfrtr. \' ZaHj Károly."
78 i Évfolyam 51. szám.
Nagykanlisa, 1938. március 4 péntek (la: BejtvényVerseny) Ara 12 Ull.
ZALAI KÖZLÖNY
-aS£2
é* UmáóHwtali PM *. ,
POLITIKAI NAPILAP
Feleirts szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fUK V«k«ztWtl és kudóh hraUli teidoo > 7S. a
Tegnaptól máig
Ország
A KANSz mozgalmat indít a csökkentett tisztviselői illetmények további emelésére. 1!)33 óla 20 százalékkal drágult aZ élet!
A tolnai kerületben vasárnap lesz a választás.
97 százalékban folytak l>c az előirt adók Budapesten aZ utolsó félévben. A pénzügyigazgató jelentésében meg. dicséri a főváros polgárságát.
Lelartóztatták dr. Pullmann Károly ügyvédet, a Váci Egyházmegyei Takarék feljelentésére, sikkasztás, köz-okirathamisitás stb. gyanúja miatt.
letartóztatták Péntek István volt kojnniunista faszobrászt. Zemnicki Géza\'volt\'kommunista vendéglőst. Laufer Márton cipészt és Török András gyári munkást, akik Budapesten nyilas szer-vezkedést vezettek, röpiratokat irtak és terjesztettek.
I"elfüggesztették állásától dr. Tőrök Pál sziráki járásbirósági elnököt.
A budapesti Centrum-nyomdában tegnap este a rendőrség lefoglalta a magyar szocialista párt programjának nyomtatványait.
(irieger Miklós koporsójánál Ernszt Sándor mondott gyászbeszédet. Ottó királyfit Sigray gróf képvisolte a temetésen. Ottó koszorút is küldött a ravatalra.
A temetődön beleesett a sírgödörbe Sztahó János szerencsi nap,számos. A koporsó ráesett. Sztahó gerinctörést szenvedett és meghalt.
Budapest és Bukarest között a tavasszal rendszeios légijárat indul meg.
Megfúrták az OKII páncélszekrényét Székesfehérvárott, 2100 pengőt vit-tok cl.
Az argentiniai vasútnak Budapes. len készült luxus-motorvonat próba-járatán Horthy Miklós kormányzó is részt vett.
Világ
A Fehérkönyvben a kormány kőz zéletle az angol fegyverkezés gigantikus méreteit. Az ötéves terv alatt a költségek meghaladják az előirányzott 1500 millió fontot (25 éJ fél milliárd i>engőt).
Skoblin tábornok felesége le-ismer le, hogy férje Miller tábornok elhurcolásának napján utazott Sz«v jetoroszországba.
Az interparlamentáris Unió kisebbségi bizottságának Párisban tartott ülésén dr. Kenéz Béla ny. miniszter kijelentelte, hogy egyes államok törvényei egyenesen ellenkeznek a szerződésekben vállalt ki-sebbségi kötelezettségekkel, azért az Unió forduljon a Népszövetséghez a nemzetközi szerződések megszegése mialt. A cseh és román kiküldött elgáncsolni igyekerc\'t a javaslati, de a bizottság hozzájárult ahhoz, hogy ezt a nizzai értekezlet e|é terjesszék. > ,
Kánya Kálmán külügyminiszter •övid látogatást tett Bécsien Schuschnlgg kancellárnél és Schmidl külügyminiszternél.
Ai CajKine, a hírhedi gangszter vezér, akit 11 évi börtönre Ítéltek, Alcatraz szigetén megörült.
A l>erlini »Angriff« ujabb é!esJJ^ madásl intézett a Vatikán félhivatalos lapja, az Dsservatore Romano eliten.
Szabad a horogkereszt és a nyílt gyfllésezés Ausztriában
Befejeződtek a belügyminiszter gráci megbeszélései
Bécs, március 3 Seiss inquarl l>elügymlniszter befejezte gráci meglíeszéléseit. A megbeszélések beavatottak szerint teljes megelégedésre yégződlek. Állítólag megengedték\'Ausztriában ;* nemzetiszocialistáknak horogkereszt viselését és maguk közötl az úgynevezett német köszönés levezetését .A titkos gyülekezők helyett most nyíltan tarthatnak üléseket a
nemzet (szocialisták és rendes párl-élelet élhetnek.
Az osztrák lelügyminiszier ma utazott vissza Bécsbe, ahol jelentést tesz tanácskozásairól és tárgyalásai-j nak eiedményéről Schuschnígg kan-I cellárnak.
| Az állami liszt viselők egyesüle\'e í a Schuschnigg-fé\'.e Ausztria mellett j foglalt állást tegnapi ülésén. Ma az j osztrák paraszt l un ács foglal ha-i sonló értelemben állást.
Chamberlain: „Ausztria függetlenségének ügyét nem lehet a Népszövetség elé vinni"
London, március 3 Az angol alsóház s»erda esti ülésén Henderson kérdési intézett az angol kormányhoz Ausztria függetlensége ügyéten. A kérdés főkép arra vonatkozoltt, hajlandó-e Anglia az ügyel a Népszö\\e!ség elé vinni.
Chamlerlain miniszterelnök azonnal válaszolt. Utalt a s. Germain-i
békeszerződés 88. szakaszára, amelyet -- mintl mondotta — nem sértettek meg. Anglia mindenkor fi-gye\'emmel kiséri az eseményekel., de ezeselbo.n még n?m "eh.\'t Hitler és Schuschnigg találkozójának jelentőségéről és a jövőre vonatkozó kihatásáról l>eszélni és igy a kérdést nem is lehelne a Népszövetség elé vinni.
Parafálásra kész az ideiglenes angol-olasz egyezmény
A bomlás jelei mutatkoznak az angol munkáspártban
London, március 3 Az angol nagykövei befejezte meg l>eszéléseit és néhány angol szakértő kíséretében még ma visszautazik Rómába. Pár hét alatt befejezik Ciano gróffal a tanácskozásokai is és addigra parafalják az ideiglenes angol-olasz egyezményt. Beavatotlak szerint most csak az egyezmény parafálásáru kerül sor, mig a formális alirásra a spanyol ügy elintézése után. \'
1*1
Az angol munkáspártban a bomlás jelei mutatkoznak. Lansbury, a munkáspárt vezére tegnap már felszólította a párt tagjait, hogy Eden lemondásából ne kovácsolja, nak lökét maguknak és ne ragaszkodjanak olyan mereven a népszö. velségi poliiikához.
Tegnap lejelentette a pártból való kilépését Amold l0rd is és ez a legkélségtelenebb jele a párt bomlásának.
Darányi: Nemcsak az öregeken, az ifjúságon is segit az öregségi biztosítás!
A képviselőház felfüggesztette Sulyok Dezső mentelmi jogát
Budapest, március 3 A képviselőház mai ü\'ésén Szlra-nyavszky elnök me\'eg szavakkal panentálta el dr. Grieger Miklós képviselőt. Rámutatott leszédében arra, hogy Grieger kél évtizode birkózott a kórral és hivő lélekkel békült ki a halál gondolatával A Ház a "megemlékezést állva hallgatta végig és emlékét jegyzőkönyvien örökili meg.
Ezulán be\'erjeszleltck llindy Zoltán, a kőszegi kerület képviselőjének megbízólevéléi, amelyet az igazoló választmánynak adtak át. Felfüggesztették Sulyok Dezső mentel-
mi jogát, majd áttértek a mezőgazdasági munkásság öregségi biztosítására.
Az első szónok Anlal István volt, aki hangsúlyozta, hogy hiba volt népjóléti minisztérium megszüntetése. A javas\'atot elfogadja. Utána Gál Olivér szólalt fel, hangoztatta, hogy a kisgazdapárt mindenben egyetért Antal István megállapításaival. Schandl Károly helyesli, hogy a Ház nem csinál politikai kérdési e javaslatból.
Ezulán Darányi miniszterelnök szólalt fel. A keresztény nemzeti alapon álló jobboldali politikának\'
elsősorban olyan javaslatot kelleti a Ház e\'.é hozni, amely a nagy munkásosztályon segít és amely a szolidaritás bizony itt ására alkalmas. \'
Proppor Sándor itt kőzleklált: Azt amit a munkásság kivivolt magánaki A közbekiáltást nagy zaj követte, a Ház elutasította Proppcr közbeszólását. majd a miniszterelnök Szavaira ligyelt. aki a továbbiakban hangsúlyozta hogy a javaslat megalkotásánál a szociálpolitikán kívül a gazdasági és termelési szempontokat is figyelembe vették.
Számolni kell a nehézségekkel, de a fedezetről gondoskodás történt — mondta — a kirizotési aggályokra. Egyébként meggyőződése, hogy a javaslat nem csak az öregséget tr„s*4 elviselhetővé, de az ifjúságon is segit éppen azért, mert leveszi az ifjúság vállairól az öiegck eltartásán >k gond-JáU
2 millió halót)... 100.000 halott... 20.000 halott
Sanghay, március 3 A Sanzi tartományban folyó nagy harcokl»an mini jelenlik a kínaiak eddig 123.000 halottal vesztettek. Csak a pingjangi ut mentén 20.000-nél több halottat talállak íí japán csapatok.
Más je\'entések szerint a japánok Sanzi tartományban is tovább nyo. múlnak előre és elfoglallak több községei, köztük Mengengót Is. Itt 100.000 halottról leszélnek !
London, március 3 A spanyol polgárháborúval foglalkozva a laj)ok megállapítják), hogy a spanyol testvérháború eddigi eredménye : 2 millió halott !
26 halottja van a borzalmas kaliforniai árvíznek
Los Angeles, március 3 Négy tnap óla viharos esőzések pusztítanak Kaliforniáién. Los Angeles- környékén a nagy eső hatalmai árvizeket okozott. Több vonat a nyílt pályán vesztegel, az ár több falut és várost is elzárt a külvilág, lói. Hollywood filmvárost is elön-iötle az ár. Igen sok emler eltűnt; eddig 6 halálos áldozata van az árnak.
Lapzártakor érkező jelentés s\'e-Hni Kaliforniáién az árviz halottainak száma 26-ra emelkedett. Kalifornia déli részén az egyes helységek teljesen el vannak zárva a külvilágtól. Minden forgalom megszakadt. A hajóságok eddig 10.000 házból lakollatlák ki a lakókat A vöröskereszt főbbezer emlert mozgósított.
Budapestről jelentik:
A Vasutasok Országos Gazdasági .Egyesülete a drágaság kérdésével foglalkozott é-s az illetmények további visszaállítását sürgette.
ZALAI KÖZLÖNY
193Ő. márdut 4
Székszorulásoknál és az ezekkel járó felfúvódásnál, légzési zavarnál, szlvdobogásnál, szédülésnél és ffllzugásnál a belek működéséi egy-két pohár leimészetes .Ferenc József" keserűvíz csakhamar elrendezi, az emésztési elömoz-dilja, a vérkeringési felfrissül 8 liszla fejet és nyugodt alvást teremi. — Kérdezze meg orvosá\'.
BUDAPEST L
17 Állategészségügyi tanfolyam. — 17.30 A 2. honvédgyalogezred zenekara.
— 18 Közvetítés a Magyarok Világkongresszusa budapesti irodájából. He-80616 fiudinszky Sándor, — lí) Sárai Klemér cigányzenekara. 19.40 Kisfaludy Károly emlékezete. — 20.45 Hirek. — 21.15 Dohnányi Ernő IX. Beethoven zongoraszonáta-estje. — 22 Időjárásjelentés. - 22.05 Székely I)e-esö jazz-zenekara, Kalmár Pál énekel. - 22.40 Hadó Antal előadása.
— 23 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 0.05 Ilirek. » BUDAPEST II.
17 Dr. Huszár Lajos előadása. — 18-25 Sárai Elemér cigányzenekara. — 10 Angol nyelvoktatás. —\' lil.50 Csilley Livia énekel. - 20.25 Hirek. — 20.50 Hanglemezek.
BECS.
19.50 Uj bécsi dalok. — 20.20 Ballada. - 20.25 Sziumü. - 22.20 Tánczene.
Péntek
BUDAPEST T.
tv.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10l45 Felolvasás. - 12.05 I-enyves Lóránt hegedül. 12.45 Hirek. -13 Országos Postászenekar. - Közben körülbelül 1330 Időjelzés, időjárásjelentés. — 14.40 Hirek. — 15 Árfolyam-hírek. - 10.15 Diákfélóra. - 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Dr, Moravck Endre előadása.
— 17.30 Toll Janc-si cigányzenekara.
— 18.40 Sportközlemények. — 18.50 Hanglemezek. — 19.30 Külügyi ne-gyedóra. — 20.10 Az Operalíáz előadása. .Siegfricd.. (II. felvonás.) Zenedráma 3 felvonásban, — A 11. felv. után kb. 21.10 Hirek. — Az előadás után kb. 22.40 Időjárásjelentés. — Majd hanglemezek. — 23.05 Garai György jazz-zenckara, Sebő Miklós énekel. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
1IU0 Az Operalíáz előadása. .Siegfricd.* (I. felvonás.) Zenedráma 3 felvonásban. — 20 Hirek. — 20.25 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Időjárásjelentés. — 21.45 Hanglemezek.
BBCS.
7.10 Lemezek. — 12 Könnyű zene.
— 14 Mozart: G-dur vonósnégyes. — 15.15 Klarinét- és zongoraszonáta. — 10 Szórakoztató lemezek.
19.35 Bach: Máté-passio. — 22.20 Szórakoztató zene.
»jN«m vagyunk elég gaxdagok ahhou,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csinál-tatási költségét takarítunk meg, lia tiszta szingyapjuszöveteket veszünk közvetlenül a Trunkhahn posztógyár-tól. Ez a hírneves jx>sztógyárunk évek óta szállitja a nmgyar uricsaládoknak angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjúból készített uriruha- angol női kosztüm, sportruha ós iskolás ruliaszövctekbeo. Még kérjo a 8ZÖ-vetmintakollekció költség- és kótele-zettségmentes elküldését a gyártól: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jól jár vele.
— ■•ny&ujumyi kalangyák Slnger •égnél.
A magasabb lakbért kérő városok közt első helyre sorozták Nagykanizsát
A nagykanizsai magasabb lakbér-osztály flgye a KANSz elnöki tanácsa előtt — Az országos elnökség a miniszternél újra sürgeti Nagykanizsa ügyét
Nagykanizsa magasabb lakbér-osztályának kérdésével is foglalkozott a KANSz országos elnöki tanácsának ülése, amelyen részt veti a nagykanizsai csoport elnöke, dr. Tholway Zsigmond postahivatali Igazgató is.
Az ülésen részt vett dr. Balasy Antal ny. államtitkár, a KANSz országos elnöke, dr. Neményi Imre ny. államtitkár, Arató Gyula ny. h. államtitkár, ügyvezető elnök, dr. Javornitzky Jenő miniszteri tanácsos, országos vezértitkár, stb.
Az elnöki tanácsülés első tárgypontja volt a nagyykanizsai magasabb lakbérosztály ügye. (Nagykanizsa a IV. lakbérosztályból a Ili-iklwi sorozását kérte.) Ugyanek. kor Székesfehérvár a II., Uji>est a
II., Kiskunhalas a IV. és Bonyhád a? V. lakbérosztályba sorozását kérte.
Dr. Tholway az előadó ismertetése ulán rámutatott a kérdés jelen- > legi állására. A nagykanizsai memorandum az illetékes miniszteri referensnél van és Nagykanizsa most már a miniszteri megbízott megígért lejövetelét várja, aki a helyszínen megvizsgálja a felterjesztett adatok helyességét. Ennek alap ján dönl azután a miniszter, hogy a
III. vagy a II. lakbérosztályba kerül-e Nagykanizsa. Rámutatott dr. Tholway a kérdés sürgősségére, te. kintettel arra, hogy a közalkalmazottak Nagykanizsán ráfizetnek a lakbérükre. Majd vázolta a kanzsai lakásviszonyokai és kérte az országos elnöki tanácsot, hogy az illetékes tényezőknél sürgessék meg Nagykanizsa kérelmét.
Javornitzky Jenő dr. miniszteri tanácsos válaszában kifejtette, hogy a KANSz országos elnöksége már régebben előterjesztette Nagykanizsa kérelmét, ugyanakkor több más város hasonló memorandumát is felterjesztették. Nagykanizsa küldöttségében részt vett az országos elnökség, azonkívül eljárt Nagykanizsa kérése érdekében a m. kir. pénzügyminiszternél, aki kijelentette, hogy a legnagyobb megértés-viselletik a kanizsaiak kérelme
Iránt és a kérést meg fogja vizsgálni. Közölte egyben, hogy több város és község kérte a magasabb lakbérosztályba való sorozást, ezek között a szükség szempontjából rangsort kíván felállítani és ebben a rangsorban Nagykanizsát viszonyai első helyre állítják. A pénzügyminiszter eme kijelentése óta a KANSz országos elnöksége a kérés tárgyalását szorgalmazta, azonban a mai napig érdemleges intézkedés nem történt. Ezért ujabb felterjesztést kell tenni a kormányhoz a kér. dés megnyugtató rendezése végett.
Dr. Javornitzky szólt ezután a magas lakbérekről. A közszolgálati alkalmazottak lakáspénzükért mára háború elölt sem kaplak megfelelő lakást, lakbérük pótlására fizetésükből vonták el a szükséges ösz-szegel, amit ezidőszerjni azért nem lehetnek meg, meri fizetésük a létfenntartásra is alig elégséges.
Hangsúlyozta a közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok szerzett jogát arra, hogy lakási>énzüket oly mértékben állapítsák meg, amint az a lényleges helyzetnek megfelel. Az 1908. XXVII. t.-c. 7. §-a is előírja, hogy az 1908. IV. negyedtől kezdődő hatállyal tiz évről tiz évre kell az egyes (Budapeslen kivül eső) állomáshelyeket lakbérosztályokba uj. ból besorozni. Ez a legutóbbi esedékességi idöpontjxan nem törtónt meg. Az 1893. IV. t.-c. és ennek tárgyalási irattá ennél még azt a további klfejázett rendelkezést is tartalmazzak, hogy a lakáspénzek, megállapításánál alapul a katonai lakbérosztályokat, az 1879. XXXVI. t.-c. rendelkezéseit kell alkalmazni. E törvény, helyesebben az e törvénycikk módosításáról szóló 1895. XXXIX. t.-c. 7. §-a i>edig ugy intéz, kedik, hogy az összes városoknak, községeknek lakbérosztályokba való sorolását, valamint az osztályzatok mindegyikében fizetendő béreket tiz évről tiz évre, a közvetlenül az azelőtt lefolyt öt évi lakás- és bu-torárakból kinyomozandó bérátlagok alapján kell megállapítani és az átlag l>érössz>egek kipuhatolásá. nál a bérlőt terhelő lakbérpóUé-
Nagy tétel
férfiszövet maradék
érkezett
l\\mi József és Társa
céghez.
kokat (lakbérkrajcárokat, stb.) szintén számba kell venni.
E rendelkezés szelleméből azt a megállapítást keli levonni, hogy a mily mértékben a lakbér és a kap. csolatos járulékok emelkedtek!, ugyanolyan mértékben kell a közszolgálati alkalmazottak alaplakás-1 pénzét és alapLakbémyugdiját is felemelni, vagyis részükne a teljes összegű alaplakáspénzen felül a kincstári részesedés, házméslerpénz, stb. cimén fizetett, sőt a lakáspénz ulán fizetett nagyobb összegű adót is meg kell téríteni. ( ,
Végül kimondotta az elnöki tanács, hogy az országos elnökség újból eljár a minisztériumban és megsürgeti Nagykanizsa lakbér, ügyének rendezését.
Tegnapi számunkban megkezdtük a Zalai Közlöny uj rejtvényversa-nyének közlését. A mai számban ismét közlünk néhány rejtvényt.
Mini már jelentettük, minden héten 10 rejtvényt közlünk. A rejtvények helyes megfejtőit minden héten jutalmazzak. Tiz értékes jutalmat osztunk ki minden héten : -sorsolás alap jón. A pályázóknak nem szükséges valamennyi rejtvényt megfejteni. Már egy rejtvény helyes megfejtésével iá lőhet jutalmat nyerni.
A megfejtéseket azonban mindenkor a Zalai Közlönyben található három különböző sorszámú »Rejt-vényszjelvény* mellékelésével kell beküldeni. E rejtvényszelvényeket nem csak a példányonkint vásárlóknak, hanem az előfizetőknek is be kell küldeni, mert igy lényegesen megkönnyítik munkánkat. A megfejtéseknél — a papir egyik oldalára irva — csak a rejtvény számát és megfejtését kell beküldeni, a keresztrejtvényeknél pedig a teljes keresztrejtvényt! Az teheti megfejtéseket március 7-én estig kell a Zalai Közlöny rejtvénygyüjtö ládikájába bedobni.
A rejtvények közlését holnap folytatjuk. |
2 Pótló-rejtvény —aláta —yár --Ima
—lom — nna —rány
-ák —yárí —»jt
— ima —gy —lyen
—oka —áz —gy
—rma —tten —orög
A fenti szórészeket egészítsük kl egy-egy bettlvei. Az első betűk egy Umert latin jelmondatot adiíak. Mit jelent ma-gyarul és ki Irta ?

Irány Llna Róka
3. BetUosere
Arány Álma
Csiga Lima
Kaptár Dóra
Képezzünk fenti szavakból l-l betű kicserélésével uj szavakat. Az újonnan beszúrt betűk helyes sorrendbe rakva a fenti elm nevét adják.
4. NévJegyr®Jtvény
La Valteler Ferenc mirlegktszltó
Tot-Rdkoskeresitur
E névjegy tulajdonosa menüt rendelt. A menü négy fogásból ált: leves, főzelék. csirke, torta Milyen menüt evett? Megtudjuk, ha a betűket helyesen átcsoportosítjuk.
Valamennyi rejtvény Rajnai Lajoatél való.
IM& márdm 4
ZALA! KÖZUWY
Most megmondjuk!
Csütörtök ásta Imi a premierje a magyar film osües-teljeaitményének. — A legszebb, legszellemesebb és a legmulatságosabb magyar film ■ ■ ■
Az ember néha téved
Humor, báj, szellem, kacagás. Garancia : Dayka Margit, Tőkés Anna, Páger Antal, Csartos Gyula, Gázon Gyula, Mály Gerő, Rátkay M., Pethes S.
00 évre visszamenőleg felülvizsgálják a keres-ksdŐlés Ipari lajstromot
TVJbb mint 800 bejagytatt oég kerül hivatalból törlésre
Az 1922. évi XII. tc. 72. ki-mondja, hogy aki Iparát egy éven ál nem gyakorolja, azt csak ujabb engedély alapján folytathatja. A miniszter már .korábban a törvény, cikk értelmében felhívta a hatósá. gokat, hogy vegyék revizló alá az összes Ipari (kereskedői, üzemi) engedélyeket és akik elköltözködtek, meghaltak vagy beszüntették iparukat, azokat hivatallal töröljék.
A miniszteri rendelkezés alapján a városháza illetékes ügyosztálya most 50 évre visszamenőleg revízió alá veszi a nagykanizsai ipari és kereskedői \'ajslromokat és minden olyan üzenrst, amely ezen idó óta megszűnt, a lajstromból hivatalból törli. . {
ideje volt már alapos revízió alá venni az Ipari és kereskedelmi lajsl romokat, mert hiszen Nagykanizsán az a helyzet, hogy jwntos jegyzéket sehol sem találunk. A revízióval kapcsolatban szükség van és legfőbb ideje, hogy egy mogbiz-ható uj lajstromot készítsenek . és l>edlg nem csak a városházán, hanem az érdekképviseleteknél is.\' Fontos, hogy a bejegyzéseknél a cég telephelye és a cégtulajdonos lakása is fel legyen tüntetve.
A városházi revízió után az érdek képviseletek is fektessék le a szak--mánként i pontos lajstromukat, hogy megszűnjön az a lehetetlen állapot, ami ezen a téren eddig volt Nagykanizsán. A be jelen lőhlva tálban i>e-dig ezzel kapcsolatban ezentúl a cég és üzem tulajdonosának ne csak a lakása, hanem a telep (üzem) helye is legyen nyilvántartva.
Az eddigiek szerint a városházán az 60 esztendő\' átvizsgálása alkalmával több mint 800 régi, megszűnt cég és üzem kerül hivatalból törlésre. , (
Valóban legfőbb ideje volt ezen a téren rendet teremteni.
IDŐ
Eső!
A síéi mérséklődik, • falhőxat kissé osökken, helyenkint még futóeső. A hőmérséklet alig változik. _
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomABa jelenti i
Hétr.éroéktot tegnap eate 9 órakor: .<•4+ ma reggel: +2 6, délben: +2-6. feepadék: 0 9 -u.
— Bátorokban a Kopateln-oég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a ■egoloatbban matatja be, keüvwO .ise Utf taitttelak maUatt
BUntetetőjogilag felelősségre vonható-e Garabb Gyula volt csendőrszázados ?
A kanizsai törvényszéki orvosszakértők jelentése Garabb Gyula elmeállapotáról
Kinos feltűnést keltett nemrégen Garabb Gyula volt nagykanizsai csendőrszázados, jelenleg .szellemi inségmunkás és mániáki.s i>ereske-dő esele, aki a törvényszék elnökéhez intézett egyik beadványában az ügyészt és a járásbíróság elnökét ugy állította be, mintha azok hivatali eljárásuk alkalmával részrehajlók leltek volna i>eres ügyében. A törvényszék elnöke megvizsgálta a dolgot és a feljelentést alaptalannak bizonyult. A megrágalmazottak erre feljelentenék Garabb Gyulát hatóság előtti rágalmazás miatt és a kir. járásbíróság hat hónapi fog. házra Ítélte Garabbot. Garabb fel-\' lebbezett, majd a bizonyítás kiegészítését rendelték el. Az ennek kapcsán kihallgatott tanuk nem igazolták Garabb állításait.
Most volt ebben az ügyben a másodfokú tárgyalás a nagykanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa előtt Makáry Vilmos elnöklete alatt. A |>ert dr. Révffy Andor biró is-merlette. $jnondta, hogy a pécsi
kir. főügyész elrendelte Garabb Gyula elmebeli állapotának megvizsgálását, ami meg is törlént. A nagykanizsai orvosszakértők jelen, lése szerint Garabb teljes >lnsania moralis«-l>an szenved, amely főleg a |>erlekedésre való hajl;lmosság-ban nyilvánul meg, szabad elhatározó ké|>ességgel nem blr, elmegyógyintézeten való elhelyezésre azonban nincs szükség.
Dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök az orvosszakértök ere-deli jelentésének beszerzését kérte a pécsi kir. főügyészségtől. Ezt a törvényszék elrendelte és a főtár-gyalást elnapolta. Ugyanis a törvényszéki orvosok megállapítása után Garabb Gyula büntetőjogilag nem vonható felelősségre. Ennek határozatként való megállapítására szükséges az eredeti jelentés beszerzése.
Garabb Gyula rágalmazás! ügyeire ezekután rövidesen és véglegesen pont kerül. | •
Engedély nélküli terjesztésért elítélték a Nagykanizsán ls házaló Blport Újságot
A valamikor Kaposváron kiadott •Riport Újság* cimü heli\'apról, a mely Nagykanizsán éppen ezekben
a napokban, de azelőtt is már több ízben véglgház.alta a bankokat és vállalatokat, kiderült, hogy nem is
XX- _ 4
lusrnxmji..
volt Kaposváron terjesztési engedélye, ami azt jelenti, hogy rikkan-csolás és hirlapárusitás utján nem ls lett volna szabad ott forgalomba hozni. | i
Ezt a sajtókihágást, az engedély, nélküli terjesztést, a fliport Újság megszületése óta állandóan elkövette, mert példányait kolportázs utján árusította. Minthogy azonban az eljárást csak akkor indították! meg ellene, amikor a terjesztés terén elkövetett előbbeni kihágások ,már elévüllek és igy azok büntethetősége már megszűnt, a .rendőrség most csak azokért a terjesztési kihágásokért vonta tegnap felelős-ségre Gellért Vilmos távolievő szerkesztőt, melyek még nem évültek el.
A tárgyaláson ezekért, vagyis időszaki sajtótermékek halósági engedély nélküli terjesztéséért az 19U. évi XIV. tc. 29. §-ának 3. pontja alapján elítélték Gellértet 50 l>engő birságra. \' ( < \'

Lopják a temetői virágokat
Kaptuk a következő levelet:
Kedves Főszerkesztő Ur I Ugy érzem, nem mehetünk el szó nélkül amellett a vandalizmus melleit, a mely ujabban a nagykanizsai temetőben ismét lábrakapott. Most már nem csak egyes szál virágokat és csok-t rokat, hanem egész
bokrokat ásnak ki és lopnak el a temetői sírokról. Haloltainkról kegyeletlel akarunk megemlékezni, de ujabban lehetetlen bármit is elhelyezni a sírokon, néhány napon belül mindént ellopnak. Nagyon l\'éremaz az illetékeseket, hassanak oda, hogy a jövőben fokozottabb ellenőrzés legyen a temetőben !
So^iim szives közléséért fogadja előre is hálás köszönetemet, Főszerkesztő Ur. Teljes tisztelettel: (Aláírás)
Ha influenzája van, gondoskodjék arról Is, hogy gyomra és belei a lermésreles .Ferenc József" ke-eerüviz használata állal gyakran és alaposan kitisztittassanak. Kérdezze meg o vosát.
« sima mini ás selyemkülönleges-Hógek Singer József és Társánál.
— ButorklálHUsunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopstein butoráruhAs.
- SifoB, víimb, dim.il törülköző nagy választékban Singeméi.
ZALAI KÖZLÖNY
W3P. máidul 4
Maghalt egy rossz lóvásár miatt, a felesége óletban maradt, mert elitélték
Fekete György kaposvári fuvarig nemrég két lovat vásárol\',, a vásár azonlian nem sikerült s emiatt any-nyira elke®~~edett, hogy öngyilkosságra gondolt. Rávette feleségét is, hogy együtt menjenek a halálba. Időköziién azonban feleségét, aki egyébként szülésmő, a törvényszék1 tiltott miitétért hánomhavl fogházra Ítélte. Az egyedülmaradt férj Így maga ment a halálba: felakasz-tottta magát s mlne rátalátak, már halott volt.
EMLÉKEZTETŐ
Urdu 3.
is Irodalmi Kór könyv-d«uta,J» 6-kor, senafikola (dr. Wtaklcrni). SMntáriós tigánybál a Wollák dáglőliw. ltj tóikor oagybőgőtematáa. Mirolu* 5.
Gyurkovica «a Bsenbarg hsngraraa-nya s Kaszinóban. Jagyek Váptaál. Pedagógusok óauejóvetele a Kis Itoyalbsn vacsora után. ■irat.. i.
Llcsália slőadia 8-kor a viraat*at. (Vánkoa Jenő). Mirciua 10.
AI Irodalmi Kór kónyr-dóluttkija 8-kor, aensúkoUi (Boraa Bék> ■irelaa 19.
UcaátiJ s\'.őadia 8-lur a TiioatuWa (Parányi Hudolt). ■irataa 17.
Az Irodalmi Kór kónyv.diluUbJa 6-kor, leneiskola (KalSmen Farsuc), ■ irctaa ».
Ltcsális eltadis a városhistn 8-laar (Vegek Károly).
Hatfilléres sikkasztásért 2 heti fogházra ítélték a csabrendeki községi írnokot
Tegnap már beszámoltunk a csabrendeki nagy tömegper első napjáról, amikor 26 csabrendeki gazdát járiatlevelek hamisítása miatt 10-16 i>engós pénzbüntetésre Ítéltek.
A második tárgyalási najjon R-2-nák Miklós dr. községi irnok, Horváth Ferenc községi hajdú, valamint Forgács Sándor és Baráth Pál községi kisegítő munkaerők kerül, tek a vádlottak padjára. A vád szerint a marhalevelek kiállításáért 6 fillér illetéket szedtek, de ezt is eltulajdonították, összesen 81 esetről beszél a vád, vagyis 5 pengő és 4 fillért sikkasztottak.
Renák Mihály beismerte a szabálytalanságokat, Forgács és Baráth azonban azzal védekeztek, hogy ők a dijakat soha nem vfették fel, Így ellenük a vádat az ügyész elejtette.
Horváth Ferenc községi hajdú •privátim* űzte a járiatlevelek "kiállítását és a pénzt is megtartotta. Hosszas tárgyalás és sok tanú kihallgatása után a törvényszék bü-nősnek mondta kl Renák Mihályt 78 rendbeli folytatólagosan elkövetett hivatali sikkasztás vétségében, de az okozott kár csekélységéi-e való tekintettel csak 11 napi fogházzal büntette. A jog és hivatalvesztést mellőzték.
Horváth Ferencről megállapították, hogy 68 esetben követett el sikkasztást, de ezt önhatalmúlag kö\\ette et és nem hivatali megbízás során, mert hisz néki joga sem volt járlalleveleket kiállítani Munkaadója azonban nem kivánta az egyébként derék hajdú megbüntetését, Így őt a bíróság felmentette. Az Ítélet nem jogerős.
Víz vezetéket
szereltessen, javíttasson
s Czvetkó Gyulával
Fiatalkorú betörőbanda került kézre Nagykanizsán
Nagykanizsán az utóbbi időben egyre-másra történtek kisebb-nagyobb besurranó tolvajlások, amelyeknek kezdetlegességp feltűnt a nyomozó detektiveknek is. Minden jel arra mulatott, hogy ezeket a tol-vajlásokat csak fiatalkorúak követhették el. A fellevés • Igazolódott. Néhány na|>os nyomozás után a detektívek kézrekeritették á tolva, jókat és |>edg fiatalkorú fiuk személyéten. Volt köztük két isméÜŐ iskolás is. i 1 \\
Kihallgatásuk során bevallották), hogy ők voltak Rabinek Dezső órás mester titokzatos látogatói, ugyan, csak a Pollák Egon szállítmányozói, nemkülönben Schmidt ecetgyáros irodájának gangszler-béMjei. Bevallottak ezenkívül ls több bűncselekményt. Az egyik nagykanizsai cég üzlet vezetőnőjének arany karkötő órája is az ő kezükön tünt el.
Sok esetben lelopták az utcán álló kerékpárok villany lámpáit és azokat néhány fillérért eladták, a kapott pénzt |>edig elszórakozták. Valószínű ezek lelkét terheli az egyik hentesüzleten történt betörés ls, a mikor reggelre tekintélyes mennyiségű kóser szalámit tüntettek el ismeretlen kezek.
A rendőrség lieldézte szüleiket is, akik ]>ersze nem tudtak arról, hogy fiailf milyen jövedelmi ágazatot akartak meghonosítani, mig a rendőrség rajtuk nem ütött.
A rendőrség kéri azokat a károsultakat, akiknek az utóbbi időben kerékpárjukról leszedték a lámpájukat, jelentkezzenek a kapitányságon (első emelet, detektiv-szoba).
A rendőrség áttette az egész ügyet a fiatalkorúak bíróságához, ahol a fiatat tolvajok ellen folytatják a szokásos eljárást.
KÜ1TS1VUK.-íDELLíJl
KEVESEN TUDJAK, ■J. hogy Kesztler István dr,, az (egészségvédő Intézet főorvosa kitűnő Zeneszerző is. Kesztler dr. iCg. ujabb szerzeményét, egy gazdag szép. ségü Ave Máriát most Serédl herceg, prímásnak ajánlott fel a kongresszusra való tekintettel, még j>edig különös céllal. A kis zenemüvet ugyanis dr. Kesztler ki akarja adatni és amuk bevételét a nagykanizsai kórházi kápolna orgonaalapjára fordítani. Az or-vos-szerző már kiadóval is tárgyal és igy remény van arra, hogy a kongresszus alkalmával külföldre is o|. adott kották árából befolyó pengők előbbroviszik a kanizsai kórházkápolna orgonájának ügyét.
TARSASAGBAN 2. közkedvelt és szimpatikus vadásszal tőrtént meg a héten, hogy vadkacsa helyett szelíd, fajka. csákat lő.t A vadásZmalőrt a társaság egyik versfaragó tagja versl>en őröki-telte meg, amely igy szól:
Kacsát lőtt a Nimród, Nem is egyet: — négyet, I)« a korai őrömnek Bánat vetett-véget.
Mert a vadász lőheb Bakot egyet-kettőt, i;e a fajkacsákért Kímélje a pengőt.
VIDÉKI UR
3. járt hétfőn Nagykanizsán. A város tetszett neki, de megbotránkozva mesélte, hogy az\' iskolákban nem lehel nagy a szigorúság. Különösen a leányintézetck ellen kelt ki és felháborodottan fakadt ki :
— Hogy lehet, hogy a különben egész csinos iskoláslányok festik ma. gukat és nem értem, hogy ezt nálatok megengedik* Miféle leányiskola van Itt.. T
A helyzetet könnyű volt megoldani. A leányliceum előadása volt c napon és a kislányok valóban kifestve futkároztak a szinház körül.
HAZASSAGI
hirünk is van : férjhez megy Vágó Máry, Hosszú szerelem
Örök arcok
2 Irta : IfJ. MuLchenbacher Edvla
Egy pillanat volt az egész és utána minden ugyanu^y volt, mint tegnap, mint mindig. A városka álmodott. A kelő lK>ld roppant fekete árnyékai hal. kan lépve járták éjszakai pályájukat, az alvó város áloin-koporsójába éles szögeket vertek az alabárdosok futó lépései... Csak Alois mester előtt nyilt ki az ut, mint az eljövendő élet egyedüli remién ye a menekülés!„.
A hajszoló vad gyorsaságával, pilla-natok alatt uton volt az üldözött család. Úttalan uton vitte őket a föl-riadt alvók vak ösztöne: céltalanná vált céllal, csak messze... messze lenni!
A látóhatárról visszanézett. Meíssen apró tornyai belehomályosodtak a sötétlila éjszakába. A széltől ostorozott felhők fekete tábora sötét lidércként úszott magasan a város fölött. Komor volt ez a kép ós borzongató és neki mégis ugy fájt tőle a szive, hogy jobban már nem is fájhatott, jobban sziv már nem is lehetett volna széles mellében az a hu$ darab. H&n^ok szólították onnan s mintha hívta volnu va-lami vissza, mintha a nyirkos sirok csontarcu lakói feléje nyújtanák sovány karjaikat hogy mara szák! Utána sírt egész múltja és mindenkié, aki-hez kötött-\' valami ebben az életben vagy elmúlt századok alatt.
S egyszerre, nagyon messziről, el-elhalóan, mint valami orki\'.ntól csap. dosott Itófehér madár, magányos sirás
vergődött feléje! Az édesanyjára gondolt... arra a haloványarcu öregasz-szonyra, aki alig e^y éve ment cl o rögök alá. Orá emlékezett most éa a képe ugy élt benne, mint egy áldást adó kéz, mint pulia kenyeret nyújtó barna tenyér!...
Azután ez a fájdalom is bcletántor-gott az éjszakába és nem maradt belőle semmi. A felhők is alacsonyabbra ereszkedtek s ködtengerük szélesólü örvényeiben lassan elúsztak a szemei elől szülőföldjének körvonalai.
Az erdő bozontos üstökét olyan kegyetlen haraggal fésülte a sZél. hogy a sötétség kormába máitott fák vissza-jajgattak cibálására. Mindegyiknek más volt a hangja s ahogy közeledtek feléjük a menekülők, mintha szembe-masíroznának velük s kérdenék: — hová? Ahogy távolodtak az elhagyott földtől, ahogy kezdték nem rettegni az üldözőket, ugy fogyott bennük a hajszolt vad szorongása és nyújtózott ki egy uj rém. a hontalanság!
Az asszony arcáról a fáradtság színét letörölte az akarat, az anyai hit, amely dacos, kitartó elszánással tesz több és többre képessé — a gyermekért! A mester néha visszanézett rájuk, hogy megsimogassa őket a tekintetével. Most azonban mintha aggodalom látszana asszonya arcán: a kicsi nyugtalanul piheg a karjai között.
— Nézd AloisI Allj meg! Tedd a kezed a homlokára! Ugy-e forró a feje? — s ugy nézett a férjérc, mintha ítéletet várna a válaszából,
— Igen! Meleg a homloka! — Kis testén apró, vörös pontok égtek, mintha előreküldött őrei lennének va\'atni alattomos betegségnek.
S ez emberben, aki bizalommal indult a jövője elé, most hirtelen elvá. gódott minden dac, minden lázadás. Nem találhatott magával szemben olyan feladatot, amelyet őserejü lelke rögtön ne kiáltott volna szembe: megbirkózom veled! De most, amikor a busából lett hus, a saját vére fénye-gette meg ós élete viziós regéjének uj, mesebeli sárkányát mutatta oda neki, csörrenve omlott le vaslelkének minden páncélja. Most siró, könyörgő tekintettel nyújtotta ki lelke két kezét a megszomorodotlak és megbántottak fekete köntöse után.
S ahogy ment tovább, a halk panasz berelé csurgatta benne a kérő szavakat s két barna tenyerén, mint fehér imát tartotta a fájdalmát a Mindenható elé!
— Istenem, mit tegyünk? Hová vi-gyük innen? — szakadtak ki az agyából a ;zavak — vájjon mi baja leheti?
A férfi odahajolt a kicsi lázas homloka fölé és rátette az ajkát, hogy ne lássak a könnyét kigurulni a sze. méből.
Az erdő zúgott tovább, végtelenbe nyúlóan, fenyegetően _ közömbösen. S ahogy mentek a céltalan cél reményével, a szél ficánkoló hajrája egy-hangú, sistergő zúgással változott.
— Fenyves közeledik s a tető!
— Csak már érnénk valahová!
A *zél gyengülő szavába mintha va-
lahonnan sZojfhoru, hosszuszálu sirás vegyülne, valaíni időtlenül szálló fájdalom, valami végtelen zokogás. Rezgett hosszan és átbugott a szelek zxné-jón, kisérte őket egy darabig s aztán szótszállt a lumg. ezerrelé, mint meglőtt madár szertehulló tollai. Azután megint búgott s egy fájdalom volt benne a panasz a világ zokogásával. Hallatára az öreg szelek apróbb gyermekei elhallgattak s a fák megsúgták a menekülőknek: Fájdalom!... És nz erdő százéves öregjei azt mesélték a kicsinyebbeknek: — ElmúlásL. Ha-lálL. Szomorúság!...
A férfi megállt a tetőn és körül-járatta a szemét A hegy nagy nekilendülése után széles, cserjés völgy-teknő feküdt eléjük. Nagy messze délen, mintha valami városka szélső házal égnének! Füstjeik m\'nt megannyi áldoZat szálltak fölfelé. A nap épp most húzta át fényes uszályát a látóhatáron s ahogy eltűnt királyi bibora, tisztelettel megálltak a szelek! Csönd s a nagy völgy fölszálló meleg párája vette őket körűi, csak a szelekkel siró zene fájdalma maradt ugyan az s halk ujjakkal pengette tovább a szomorúság hosszurezgésü muzsikáját
— Hol vagyunk? Mi az ott lenni Égő falu, vagy város? És mi ez a különös zene? Olyan szomorú a hang. ja és olyan szép! Még sphasem hullottam ilyent!
A férfi szemeiben messzi horizontok érkező szomorúsága látszott
— Az ott leim Twwcaóni*. A zctf
1938. március 4
ZALAI KÖZLÖNY
Tavaszi
N6i szövetek.
divatujdonságok: r1
— Selymek. — Férfi szflvetek. kj
_Kirschner Mór divatáruháza.
boldog befejező1* *\'z a frigy. Vőlegénye ugyanis Littkc József pécsi }j>ezsgőgyáros. aki még abban az időben kezdett udvarolni Vágó Mörynck, amikor az még a |>écs—kanizsai szín. ház kis üdvöskéje volt* Mftryből ko". moly pécsi asszony le.z, mert az áp. rilis 28-iki esküvővei bucsut mond a színpadnak is.
MÁSIK
5. ugyancsak érdekes házassági hírünk ugyan nem kanizsai, de bizonyára érdekli azért olvasóinkat. Minden cáfolat ellenére ugyanis Rökk Marika az ugyancsak Pécsről elindult tánroslábu kislány: — asszony ! Az UFA sztárját ugyanis az elmúlt hetekben a legnagyobb titoklxin oltárhoz vezette Jakobi, a némct\'k egyik leg-telietségCs-ebb rendezőj.-, aki eddig az összes Rókk.filmcket rendezte. Ezt a dolgot is jól elrendezte...
VALAMIT
g, a pécsi szinluízról is pletykálunk. Még pedig azt, hogy \'Fodor Oszkár a héten levelet kai>ott Békéscsabáról. A levélben arra kérik a békéscsabaiak, hogy vállalja el az ottani színház igazgatását. Ez any-nyival is érdekesebb, mert eddig ott a szegedi szinház játszott. Fodor igazgató most azon töri fejét, hogy Kanizsa és Szoml>athely mellett hogyan állítsa be Békéscsabát. Reméljük azonban \'ez a kis békési kaland nem mogy a kanizsai szezon rovására*. ^
VÉLETLENÜL 7, bukkantunk egy régi ismerős nyomára is a rádióujságot lap-pozbatva. Egy kis hirdetésből tudtuk meg, hogy Galetta Ferenc, a Pécs-kanizsai színtársulat egykori hircs tenoristája egy étteremben énekelget ea-ténkint Kedden este a farsangvégi vidámest keretében a Dénes étteremből is közvetítették Csorba Gyula és bandájának muzsikáját, ezekkel énekel Galetta, a* egykori operctthős„.
meg a bujdosó magyarok mélyhangu sipja — a tárogató...
Az asszony leült egy mohos törzsre s inig gyermeke viaskodott a karjaiban álmának megrontó manóival, mindeneket eltipró zsarnokságával mély, fekete árkába fektette az álom. A féríl körülnézett és megindult a tárogatószó meghalt hangja fel&
Lépésekkel odébb, a völgy szikla-peremén egy ember áUt s a ikelő hold fénye rávetődött a vonásaira, ldőtle-nül öreg volt ez az arc és mozdulatlan, mint valami szobor. Rongyos dolmánya itt-ott már lekívánkozott róla 8 bojtos makrapipa nézett kifelé le-íittyent csizmaszárából. A félszemét takaró kendő mellől hatalmasan iveit ^sorr merészkedett elő a borult rá szürkülő, bozontos bajuszára, de arcának ezer rcdőjéből két valószínűtlenül fiatal, kék szem nézett a köze-ledőre: mesébe merengő gyermekszemek.
— Kit keresel fiam?
A férfinek olyan jól esett ct a megszólítás; régi cirógató szava visszajáró emlékeinek.
— Ki vagy te? — kérdezte akaratlanul, mielőtt válaszolt
Az öreg elfordította az arcát újra a völgy fölé, ahol a hold érkező világa most fehér, tejszínü fénnyel borította 1>e a távoli város felszálló füstjeit Maga elő ejtette a stuvakat, mbvönü valakivel beszélne, aki előtte áll, de nein láthatja senki:
— Jókor jöttél I Szükség van uj férfiakra! A fiád is meggyógyul, ne WdJ értei Fid Jfieli é^ülnio ezen
HALLOTTUK MÉG, 8. ho«y Gyurkavích Márlát. aki szombaton fog Nagykanizsán hangversenyezni, a holland rádió három fellépésre leszerződtette,
hogy Debreceni Kiss Jóska, a Kis Royal volt prímása vísszaszerződött régi helyére: a i>écsi Iszlay vendéglőbe,
lK>gy egy nemrég Kanizsára helyezett rendőrfogalmazó és egy pap nincsenek megelégedve uj helyükkel. Mindkettő máris áthelyezését kéri...
hogy a kitűnő Homérosz énekkar szombaton déli 12.05-kor énekli Van-nay János: Dina cimü nagyszerű kó-ruskonipozicióját a budapesti rádióban,
hogy Mezei Márlát Szegeden megoperálták, Az operáció jól sikerült.
— (Pedagógusok összejövetele)
A nagykanizsai pedagógusok márciusi összejövetele 5-én, szombaton vacsora után lesz a Kis Royalbftn, ahol a híres, U tagu rajkó.bandu muzsikál. (:)
KÉSZ
Zászlók
színtartó minőségben, minden nagyságban, nagyon olcsón kaphatók
SchÜtZ-nél
a földön, ahol alig szjkkcn kalászba ti buza s már itt az aratás... Tűzhelyet találsz odalenn, csak el koli temetned halott gazdáját!
— Dehát honnan tudod, hogy fiam van és hogy l>eteg? Ki vagy to, öreg? Mióta élsz itt, ezen a földön?
— Mióta ?„. Nem tudom!... Néhia vissZanézek és nagyon messzire emlékszem. Régen. Talán száz éve is... Sok vár, sok háborúság, könny és halál az, amit láttam! Arcom időtlen és őrök!... Letörólhetctlenüi egy ennek a földnek az arcával!... Szóm, a tárogatóm sZava, a vajúdásra ítéli fóld muzsikája I... Ki vagyok? Én vagyok ezen a földön az örök Szúnló, az örök Oltalom és a mindig diadalmas Visszaütésl
— Dohát hogy hivnak apám? Mi a neved?
A nevem... a népem neve! Most a nagyságos fejedelem gúnyáját viselem s ez után*, kuruícnak mondanak!
Hallgatásba dermedt s a csöndesség, amely köréje áradt, nom engedett kérdezést Azután megindult. Lépését halott levelek muzsikája kisérte, míg szálas alakja el nem tünt a távol bokrai között
Alois mester sokáig nézett utána. Az öreg ejtett, nehéz szava, pirosra érett gyümölcs édes biztatásaként hullott beléjw s a hazaérkezés csodálatos nyugalma ömlött üt a lelkén.
Hajnalodott. A közelgői ébredező gyennekkac-agás hallatszott s a kelő sugár melegen áradt széjjel a hajnali harmatban csillogó virágokon.
(Vág.)
— iVánkos Jenő llceális előadása)
A vasárnapi llceális előadást Vánkos Jenő polgári iskolai tanár tartja • Világ-magyarság, cimén. A k\'sé.ő műsoron Beleznai Karola szaval és a Polgári Iskolák Vegyeskara énekel Kelting Ferenc karnagy vetésével. Az előadás 6 órakor lesz a városháza dísztermében, belépődíj nincs, csak önkéntes adományokat kérnek minden belépőtől, (;)
— (A Missziósház)
szeretettel értesiti a híveket, hogy pénteken, március 4-ín délután 0 órakor a kápolnában szent beszéd és szentséges litánia lesz, Jézus Szive tiszteletére. Egyben közli, hogy a nagyböjt alatt minden szerdán és pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak. <
— (Eljegyzés)
Paál\'Jób hírlapíró örömmel és tisa-teleitől értesíti barátait és olvasóit, akiket a sorsa érdekel, hogy megtalálta az élete párját. Vasárnap eljegyezte Zomborban Gombos Blanka asszonyt. (Minden külön értesítés helyett.) :
— (Misszió Beleznán)
A keltői szentév alkalmával a kis
Bulezna község négynapos missziót tar tott, amelyet p, dr. Horváth Athanáz nagykanizsai ferences hitoktató vezetőit. A misszió sikerét mi som bizonyítja jobban, minthogy a kis község-ben több mint 3000-en Járultak a szentségekhez.
— (Március 16: Uz)
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete a LAZ cimü pompás társadalmi szininü előadását a főszereplő betegsége miatt március 7-ről 10-ra halasztotta. A már megváltott jegyek változatlanul érvényének, jegye.őjegyzést a Zalai Közlöny kiadólüvatalában Mázol Lujza vesz fel, (:)
— (Tante Juci húshagyója)
Nagy eseménye volt a kedves- Juci Tante német-ovodújának. Húshagyókedden az apróságok is búcsúztak a farsangtól, amiből számukra addig csak annyi jutott, hogy a papa meg a mama többször volt kénytelen vacsora után otthon liagyni a ház apró-népét A Missziósház nagytermében volt a baba-husha^ón A terem tőle volt nagyokkal, és kicsinyekkel, Juci Tante bájos kis" műsorra tanította be növendékeit s bizony volt is olyan siker, bogy a nagyok színházában sem különb. Pálcsics Palkó volt a Karnevál hercege, Sasi Marica a ro-kokó hölgy, Tóth Pisti a bohóc, a Vit-fiuk kéményseprők voltak, Tóth Laci mumusnak, Hegedűs Feri, Vam-petics Laci, Bogdán Gyuri pierottek-nek, Garami Laci patkány fogónak, Go. lenszky Éva szivecskdnok öltözve aratta sikereit A bonbonok táncát Fiiszár Gizi, Tiszai Éva, Ferencz Edit, Vágner Klári, Horváth Márta, Sörlei Agi ós Dolmányos Zsuzsi jár-Iák, a babatáncban Boda Györgyi, Vincié Magda, Vámos Marika, Radics Kata, Dolmányos Marika éa Bányai Gabi kaptak sok tapsot Tatai Tomi pékinas szerepében aratott sikert
— Tavasai divaUxtfvtt «JdOQ«ágOk
llugernól.
.Neveljétek fel helyettem gyermekemet IM
, Nagybajom, március S Dobos József jómódú nagybajomi gazda nemrég arra lett figyelmes, hogy ajtajában egy kisgyermek nyöszörög. A kis pólyás mellett cédulát is talált : » Nevelj étek fel helyeltem gyermekemet* felírással. DoIjos bevitte lakására a gyermeket, de jelentelte az esetet a csendőrségnek is, akik csakhamar kinyomozták, hogy Tóth Feiencné szegény asszony tette ki 18 naj>os gyermekéi a szomszéd ajtajába. Az asszony szegénységére hivatkozott, de az eljárás megindult ellene.
— (K Kathollkus Legényegylet)
közgyűlése folyó l»ó fi-án délután 5 órakor lesz. melyre tagjait., tisztelettel moglüvja az elnökség. (:)
— (A tOdöbeteggondozó Intézet)
februári forgalmáról a következőt jelentik: uj beteg a hó folyamán 80 jelentkezett összesen kezelés alatt állt 205 beteg, év elejétől íogva 484. Röntgen-vizsgálat volt a hó folyamán 21, egyéb laboratóriumi vizsgálat 7. Segélyt 2li beteg kapott februárban, kik közt 728 liter tejet osztottak ki.
— (Vlncze József)
mühelybercndezésére Indítóit gyűjtés során a Városi Zeneiskola 1.60, a M. Kir! Állampénztár 1.70. az I. számú postahivatal 6.10. Hűli CUi -.50 pengőt küldött a Keresztény Tisztviselőnőknek.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 0 gyermek születelt, 5 fin éa 1 leány: Kancsalics Ferenc gépkocsivezető és Anek Juliannának rk. fia. Busa György napszámos és Szmodics Anninak rk.
fia, Tóth Sándor földműves éa Bolf Rozáliának rk. fia. Mocsári I.ajoa iskolaszolga és Miliői Annának rk. leánya. Hor-ráth József földműves és Kék Juliannának rk. fűi, Sabján Antal kocsis és Kocsis Rozáliának rk. fia. — Halálozás 10 történt: Döpröntci Károly v. szegény ág. h. ev. 72 éves, Székely Pál nyug. vasutas ref. 85 éves. Dá-vidovics Lászlóné Horváth Anna rk.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karflól mag
8 M kelkáposzta ■■
12 .tí. káposzta ii
5 R> kalaráb ii
5 o aárgarápa II
4 N patr.zsályám ii
10 O ratak ii
10 •Q aaláta ii ii
5 O ugorka
6 14 O M paprika oukorboraA ii ii
10 stb. apárgabab stb., kb. 50 féle ii
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAq József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi bírósági palota mellett. Tel. 130,
ZALAI KÖZLÖNY
ím tnárdu 4
M óvM, Süle István földműves rk. 72 rfves. Tiszai Ferenc- nyűg. távírda munkás rk. 70 éves. Nóvák Jánosné Kósa Ktel rk. 12 éves, Kiss József rk. 2 hóna|Mis. Wunderlich Antalué Kchardt Mária rk. 75 éves. Tomnsics Lászlóné 1 előtár Mária rk. 18 éves, ózv. Soóthy Jánosné Stilinger Karolina rk. 85 éves. — Házasságot kólóit 8 pár: Sinvuusics István napszámos rk. és Celiéz Sarolta rk.. Tiszai Ferenc földműves rk. és Horváth Rozália rk., Takács György hentes és mészáros seyéd rk. és Pintér Jolán rk., Mátyás János urad. cseléd rk. (Sormás) és Matyók Mária rk.. Mcnz János urad. cseléd rk. (Fclsősánc) és Vég Anna rk. q-ebősánj\\ Tóth La. Jos fözv.) Máv munkás rk. és Imrei Julianna rk. Stand János községi csikós rk. (Somogvszentmiklós) és NVölf Anna rk. Szabadliegy), Kohn László szabó segéd izr, és Berta Julianna rk.
— (Megserétezte a hajtőt)
nr. Ring FrnŐ barcsi ügyvéd egy nacvohb társasággal vadászgatott és •közlőn mcqserétezte Kalányos Mihály hajtól. A sőrétek a hajtó\' karjába és has !>a fúródtak. Az ügyvéd azonnal körh\'izba szállíttatta a megsérült haj. tót. de most felelnie kellett a törvényszék előtt is. 150 i>engő pénzbüntetésre Ítélték jogeiőscn.
— (Vére8 csendélet a hegyen)
A Tormaföldhöz tartozó szőlőbe-
gyen egy este Pál Ferenc és családja
/a Ic.yi hajlékban tir. tózkodott. A kis család csendesen beszélgetett, amikor ejvszeri c csak betoppant közéjük Biisi-k János nevű ismerősük. Birsek nyilván ittas lehetett mert káromkodott lármáz tt és nagy ran-dalirozást vitt véghez. Pál ki akaifi tuszkolni mire a hívatlan v.ndég kést rántott és Pál gazdát mellbeszurba. Válságos állapotban szállították kórházba.
— Naptári Márciua 4. péntek. Kom. kat. Kázmér. Protestáns Kázmér. — Izr. Veadar hó 1.
Gyógyszertári 6JJoli szolgálat e hó 15-lg a "Megváltó" gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 órAlg (hétfő, szorda, péntek délután kedden ogéex nap nőknek.)
Nincs már száj- és körömfájás-veszély
Jdgosslávla egékz területén míg»*ün» a Járvány
Az alsólendvai járás főszolgabl-rája a jugoszláv hatóságoktól érkezett hivataloS jelentés alapján közölte dr. Tremkó Ferenc vármegyei főállalorvossal, hogy a ragadós Bzáj- és körömfájás Jugoszlávia egész területén megszűnt. Tizennégy nap óta egyetlen ujabb megbetegedés nem történt, mindenütt elvégezték a fertőtlenítéseket is, igy tehát most már nem fenyeget bcnnünkel ez a veszedelmes ál tat betegség, a mely Jugoszláviának vármegyénkkel határos községeiben három hónappal ezelőtt fellépett. A jugo-azláv hatóságik a mult év december 8-án elrendelt forgalmi korlátozásokat és zárlati intézkedéseket hatályon kivül is helyezték.
A föáll alorvos a jelentés vétele után azonnal megtette jelentését * minisztériumnak ée igy inost nfár rövid Időn i^lül nálunk is meg I r. ténik az elrendelt szigorú intézke:ié-■ek «myhltéae, illetően megszüntetése.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és isme róselnknelr, az Urleányok Kongregációjának, kik felejthetetlen drága jó hitvesem, édesanyánk temetésén megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet
Wunderlich Antal és családja.
Tavasz legnagyobb divatja a kosztüm. Bel- és külföldi szövetekben nagy választék SchÜtZ-nil.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólfl 60 llllár. minden további nó 4 fillér.
Autótaxi (bérautó) u| áramvovalas legolcsóbban K«u(mann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
^Mielőtt wlsvaxetéket csináltat, kérjen árajánlatot Jersuiektől, Erzsébet tér 18. \' 488
LAtéhegyaa egy szölőblitok eladó, esetleg két részben Is. Bővebbet Rákóczi-
utcn 45. 573
Vizsgázott kaaánfflta alkalmazást nyer. Jelentkezés Czvetkó üyula vlsvete-tekszerelő Üzemében. 5S4
Jóm«g jalanéall fiatal leány gyakorlatul Jobb üzletbe ajánlkozik kiszolgálónak. Cim a kiadóban. 5/0
Vasárnap kezdődik a bajnoki szezon!
A Zalai Közlöny iámét megrendezi tippversenyét
Hivatalosan csak most vasárnap Indul meg délnyugaton a tava:*i lab-darugó idény, cie en-JŰff^L^ nck ellenére már le-j^r játszottak egy bajnoki v mérkőzést, amelyet u DVAC é-s az egyetemiek közös megegyezéssel előre hozták. Mindjárt nz első bajnoki meccs favoritveréssel végződölt ami nem is Jelent különös mcglc|>etést a szezon elején, amikor a téli pihenő utúii nemcsak az erőviszonyok tolódnak el rendszerint, de a készülellcnség is sokszor meg;l>osszulja majái. Ilyenkor rendszerint nem a nagyobb tudás, lumem a nagyobb állóké|>esség és lol-kesedés győz. Nagyjából az a magva, rázata nz újhegyi csapat nagyarányú vereségének.
A PEAC csai>ata ugyanis 5:2 (2:1) arányú győzelmet aratott « bajnok, jelölt DVAC csapata felett és igy a Zrínyi egy lépéssel közelebb jutott a bajnoksághoz.
A bajnokság állása
a vasárnapi mérkőzések után u következő :
1. DVAC 12 9 2 1 56 : 20 20 2 NZTE 11 8 1 2 34 : 24 17
3. PEAC 12 5 4 3 26 : 25 14
4. KRSC 11 G 2 3 24 : 26 14
5. PV8K II 6 - 5 33 : 21 12
6. KTSE II 5 2 4 37 : 30 12
7. PBTC 11 3 4 4 20 : 17 10
8. PAC II 3 4 4 13 : 24 10
9. K8E 11 4 — 7 21 : 43 8
10. NTE II 3 l 7 24 : 33 7 U. ZeSE II 2 2 7 12 : 20 8 12. MSE 11 — 4 7 18 : 85 4
A baj\'ioki mérkőzések vasárnap vég-legcjcii megkezdődnek. Így a Zalai Közlöny is megrendezi ismét a nagy sikernek örvendő Tipp-versenyét. A vasárnapi mérkőzésekre már
meghirdetjük a tippversenyt.
A tippeket saombat estig kell a Zalai Közlöny Fő uti rcjlvéuygyüjtő ládájába bedobni. A legtöbb tclitalá\'ó között Ismét Ingyen jegyeket osztunk ki.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MHQSZAKÜZLET
Ócska ólmot, méhviaszt
veszek.
Szabó Antal sporlOzlete.
Keveset ha»znált
gramofon-tánclemezek
60-80-100-180 fillérért
QrOnhHl mérnöknél, Deák-tér 2.
Kifut.fiu .ionnal (elvélelik. Frink Manó, Caengery-ut 3 602
B,.rm.k Ni.lt. fiatal leányt kertiek Klifaludy tr. 17/0. 604
Kai6nb.Jér.tu csinosan bntorozolt sióba fürdőszobával 15 re kiadó. — Cim : Schiéslnger vaiaslet. 6(5
Mindennapi leveleiéiből ősizegylljtőll b.ly.g.*, régi vagy uj tömegeket, magyart »• külföldit, teloeiialolt gyüjtemé-nyeket \'bármikor megvételre kereiek. — Barbarita La|oa, a Zalai KBilOny I. izer-keazlő|e firdiklödnl lehet telelőn: 78. u vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 őra köiOii.
Húzás
100.000 jjengöl nyert a 81.622 sz. sorsjegy, 10.000 Irénét 89.110 sz,, 6 -5000 jwngflt : 39.702, 48.697, 1—1000 iwtlgSt: 6599, 88.851, 3000 -3000 ixmgől : 8320, 67.880, 1000 [tengőt : 79.689 sz. sorsjegy. (Fele. lősség nélkül.)
Kiadja s laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly, interurbán telelőn: Nagykanizsa 76. szám.
Rosszul telelt ••Műknél azfiIBben, kauálAkon, pétoktit,
gyDm&IoaOaben, kerti veteményeknél
csodát művel a
nitrogén mítrigya.
KOrzelképviselet és gyárl-lerakal: ORSZÁG JÓZSEF
míg,műtrágya, zsák, nOvényrMelmi-
szerek, gép stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 180.
REJTVÉNYSZELVENY
2.
ZALAI KÖZLÖNY
A Zalai Közlöny S^rl-Uppteritnje
TIPP-SZELVÉNY
BtkUldtt: Lakik:......
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményeket hozzák t
NTE—PAC . . . ... ... (-.:--)
KSE-NZTE ......:...(.-:.)
PBTC—DVAC......t... (...i...)
PVSK-KRSC......... (...:.. >
KTSE—PEAC......:... (-.:...)
ZsSE MSE . . . ... ..(...: ...1 NTE ll.-C«TK ....., .(...:...)
» lafHímw.í ItHIViMmté RV k> íttanlú Urttott Váí^la* k^ij\'Ynjomdájífcau NagyUi»iti»*n, I Mi ftzlelv. Z«U1 Károly.
78, Évfolyam 52. szim. Na^ykanbs*, 1938. márclu. 5 szombat (la: Rejtvény VerSön?) Ara 12 UH-
ZALAI KÖZLÖNY
-2322
i* UmáóHnáait PM 5. nám.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöHxetési Ara: egy hóra 8 nengó 40 fiüér. Szerkesztőségi és kíadób iratai! telefon. 7&. sí.
/
Nem a nép van
a hivatalért
A köz ügyeinek helyes igazgatása az állami feladat egyik legfontosabb mozzanata. Amikor az állampolgár megjelenik a közhivatalban, Joggal elvárhatja, hogy ott emészt megfelelő fogadtatásban részesüljön^ másrészt pedig ügyét ugy intézzék el, hogy az kielégítse ugy az egyén, mint a köz érdekeit. A| tulságl>a hajtott bürokrácia megölője ia fejlődő élei ütemének s annyi kár. ral és hátránnyal jár az egyénre nézve, hogy érthető a tutságjbp hajtott bürokratizmus elleni averzió.
Ebből a megítélésiül indult ki a belügyi kormányzatnak az a törekvése, hogy a magyur közigazgatást vigyük közelebb az élelhe^ formáljuk olyanná, ami a modern idők kívánalmainak leginkább meg felel. Ez az oka annak, hogy a közvélemény különös jelentőséget tulajdonit Széli József l>el ügy miniszter beszédének, amelyben a kormány álláspontját közölte, amikor általánosságban körvonalazta a közigazgatás feladatait. E célkitűzések között elsőhelyen említette a közigazgatás szociális és gazdasági feladatalt. Ha a magyar közigazgatás Ilyen irányban keresi a maga útjait és meg is találja azokat, állami életünk egyik legnagyobb fontosságú és legnagyobb jelentőséggel biró problémáját oldottuk meg, inert minden a nemzet sorsáért van az állam keretén belül, minden törvény a nép érdekeiért és a nemzet boldogitására alkottatik. A nép érdeke a legfőbb törvény s minden, ami elelmegnyilvánulásunkban adódik, eszközül szolgál csupán a magas cél számára: boldogítani, a mennyire csak lehet, a jiéjK\'t s magasba emelni ezálial a nemzetet.
A köz ügyeinek irányítása egyik legfontosabb eszközünk erre a célra, nem kell-e tehát fennen dicsér-nünk azl a törekvést, amelyik nem riad vissza az uj szempontok mér. legelésétől és a modern idők kívánalmaihoz mérten akarja a közélet vonalán az ügyek intézését megreformálni. Ez a reformmunka csakis szociális és gazdasági irányban haladhat.
Azon már régen tul vagyunk, hogy nem a nép van a hivatalért, hanem megfordítva, tehát az ügyesbajos dolgaiban eljáró polgárt nem lehet napi munkájától órákra elzárni s várakoztatni a hivatali folyosókon vagy előszobákban azért, mert rossz az ügymenet. Ha rossz, meg kell reformálni s olyan időibe-oszlást és munkateret kell életbe-léptetni a közhivatali életben, hogy a hivatali munka ellátassék s a hivatalt felkérő egyének ügye Is hamar eliniér-cst nyerjen.
Sok szó eselt nemrég a hivatali modorról, ami hála Istennek, már. a mull idő panasza. Ezeken a legtermészetesebb morálköveleléseken tut azonban ml a közigazgatás leg-
Az árviz összedöntfitte a hollywoodi filmstúdiókat, rablók fosztogatják a filmsztárok villáit, hegyeket, vasutakat sodort el az ár
Los Angeles, március 1 A virágzó, gyönyörű és gazdag Délkaliforniából az ötnapos eső és az utána következő ár valóságos nyomor vidéket csinált. Az árviz 30.000 négyzet mérföld területet öntött el. A halottak száma mára Híre emelkedett, ezek közül 76-nak holttestét kifogták. A hajléktalanok száma meghaladja a 10.000-el. A kár jóval felülmúlja a 30 millió dollárt.
A nagy árvíz több mint 200 ki-sebb-nagyobb hegyomlásl okozol ty hidakat, gátakat és vasutakat sodort el, a házakai i>edig kártyavárként döntötte össze.
Los Angeles egyes negyedei ugyancsak viz alatt vannak. Holly-woodban a filmgyárak le!e|>ein a munkákat be kellelt szünteftü. Több nagy filmstúdió összeomlott. A kár itl is mérhetetlen.
A filmsztárok villáit rablók fősz-
togalják, az utcákon magasan áll a viz, ugy hogy nehéz a közbizlonsá* got fenntartani. A hatóságok utasították a rendőrökéi, hogy minden gyanús (a lakot első látásra lőjjenek le. Lehet, hogy még ma elrendelik az ostromállapotot, hogy a fosztogatásokat megakadályozzák.
A legutóbbi jelentések szerint a* ár aj>adóban van.

Rövidesen meskeztlfidnek az nníol-német fdrfiyalttsok
Berlin és London között csak a gyarmat-kérdésben van különbség — Hitler messzemenő engedményeket tett, de követeléseket Is állított fel — Megegyezés esetén Németország veszi át Európában a békefenntartó szerepét
Anglia mindent elkfivet, hogy az angol-olasz megegyezés áprilisban tető alá kerüljön
I 1 London, március 1 A Daily Thelegrah értesülése szerint uz angol kormány mindent elkövet, hogy az angol—olasz megegyezés még a jövő hónap vége elölt létrejöjjön. Anglia a legutóbbi tanácskozások alatt már közöl tej, hogy nincs szándékában semmi olyan kikötés, ami Olaszország légi vagy tengeri erejét csökkentené.
London, március -1 Az angol nagykövet Hitlerrel tanácskozott. A tanácskozások célja az volt, hogy az angol- olasz megbeszélésekkel párhuzamosan megindítsák a német -angol tárgyalásokat.
Mint beavatottak jelentik, Angliát és Németországot csak a gyarm-Ui kérdés választja el egymástól. Né mel részről hangoztatják, hogy Németország tiszteletben tartja Anglia birodalmi érdekeit. A megegyezésre
főbb feladatában látjuk, hogy keresse és találja meg szociális és gazdasági hivatását- Ezen a téren Darányi-kormány nagy lépéssel vilié előre az ügyeket.
Csak néhány példái ragadunk ki állitásunk igazolására : az értelmiségi munkanélküliség csökkentésére létrejött a kétmillió |>engös Önállósitási Alap. A tanyavilág számára a kult\'uszkormány vándor tanítói intézményi létesített. Az iparügyi miniszter a munkajog fokozatos kiépítésével hatékonnyá teszi a szociális védelmet. Ma a szociális gondoskodás terén a legelörehala-dottabb országok törvényalkotásai mögött sem maradunk el, meri arra hivatkozhatunk, hogy élell>e lé-iveit Magyarországon az a szociális törvény, amelyik megszabja a
mindenképp szükség van mondják — és ha Anglia enged a német gyarmati követeléseknek, Németország ennek fejéiben fenntartja az európai békét, ezzel Angliától egy nagy feladatol vesz át és igy Anglia sokoldalról sebezhető világbifodal. mának biztonsága fe\'elt jobban őr. ködhetik.
Páris, március A A francia fővárosban is ugy Tud-ják, hogy az angol német tárgyalások rövidesen megkezdődnek. Halifax és Hitler tanácskozásán állítólag Hitler messzemenő engedményeket tett, igaz, hogy ennek fejé-lyen bizonyos követelésekel támasztott Angliával szemlén. Az események folyását kíváncsian várják francia politikai körökl>en is.
Róma, március 4 Beck lengyel külügyminiszter
maximális -M órás munkahetet s gondoskodik a munkásság, a magán alkalmazottak és állami alkalmazottak s ujabban még a mezőgazdasági munkások öregsági kérdéseiről is. Széleskörű foglalkozási ágak száz és százezernyi tömegei élvezjk a l>e-legbiztosltást, a fizetéses szabadságot s a pénzügyminiszter a többgyermekes alkalmazottak családi pótlékának felemelésével az állami élet megengedett keretein belül igyekezett könnyíteni a népesebb családokon. De tovább megyünk. Széleskörű szociális feladatokat old meg a l>elügyminisztérium népegészségügyi programja. A Zöldkereszt intézmény, a falvak jó ivóvízzel, való ellátása, a kötelező diftéria elleni védőoltás, a falvakba irányuló orvoslelepités, mind
március 7-én, hélfőn utazik Rómába. Mussolinjvel és Cianoval tárgyal, látogatás tesz a királynál is.
Az USA jószándékai
Roosewelt elnök ötéves elnökségének alkalmából kormányjelentést adtak ki, amely hangsúlyozza a» USA jószándékait, külpolitikai téren az együttműködési szándékot és készségét minden közgazdasági és vámpoliljkai együttműködéshez. .
Húzás
20.000 j>engö! nyert a 55.58Ü sz. sorsjegy, 10.000 pengőt a 66..167 sz., 5000 |>engől a 15.055 sz., 1000 jvengől a 83.502 sz., 2—2000 pengőt a 30.-11 I, 81.660 sz., 1 101)0 |>engöt 3009, 20.791 számú sorsjegyek. (Felelősség nélkül.)
azt igazolják, hogy Csonkamagyarország hatalmas lépéssel indult meg a nép szociális igényeinek szolgálata felé.
Egyszerre minden! nem lehet meg oldani. Különösen nem egy tökeszegény, poraiból most megelevenedő országnak. De a kormány, nagyon helyesen, nem elégszik mJg azzal, hogy a fedezet hiányát hangoztatva csupán programpontokat
állítson össze, hanem szinte a föld alól teremii elő az anyagi fedezetet s hozzálát, ha nem is túlságos nagy reklám tűzijátékkal, de annál nagyobb ügybuzgalommal a szociális és gazdasági igények kielégítéséihez. Ha a magyar közigazgatás ezt a feladatát megoldja, valóban nagyot alkot.
»
ZALAI KÖZLÖNY
1938. raircltu 5.
Elrontott gyomornál és az tizei oaszelUggö Kizavarok, felfuvö-ii«s, émelygés, homloktá|ás, láz, hányás, hasmenés vagy székszorulás eseteiben már egy pohár természetes .Ferenc Jóisel" kezerdvlz igen gyorsan, biztosan és kellemesen 1I11-til|> ki az emészici uljait. Kérdezze meg orvosát.


Budapest az iüucliarisztikus Kongresszusra 25 százalékkal fokozza a Bcszkárt közlekedését.
A közoktatásügyi bizottság elfogadta a szakközépiskolákról és a tanítói akadémiákról szóló javaslatot. Az őszszel lép éleibe Hóman Bálint iskola-reformjíu
Kovács Antal, a Külkereskedelmi Hivatal főtisztviselője agyonlőtte ina. gát. A hivatalban szabálytalanságokat találtak az öngyilkosság után. (Kovács férje Nagy Méda Írónőnek.)
A debreceni Turul Bajtársi Szövetség kimondta, hogy kitart ama állás-foglalása mellett, hogy Huss Richárd tanár ténykedése összeférhet tlen a magyar egyetemi tanári állással.
lCgy sj>ortrei>ülőgép Szombathely közelében kényszerleszállást hajtott vég. re. Szolokmay Jenő sportrepülő súlyosan megsebesült.
A választójogi bizottsági v ta befe. jezés előtt áll. Három egyéni és három lajslromos kerületbon indulhat minden képviselőjelölt,
Hóman kultuszminiszter uj imaszö-veget állapított meg az iskolák részén\'.
A MABI az idén több mint -1-10.000 pengőt fordít üdültetésre.
A 41 órás munkahét nyomán máris megkezdődött az. uj munkaerők alkalmaztatása a vállalatoknál és bankokban országszerte.
A kereskedelmi miniszter a riCmct <Hat und Hilfe. cimü laptól megvonta a szállítási jogot
Korláth Ede magyar képviselő a prágai parlumenttjen kijelentette*, hogy »csak Lengyelország és az. erős Magyarország garantálhatja Csehországgal együtt Középeurópa be-kéjét !«
Az osztrák parasztok szövetsége helyesli Schuschnjgg állásfoglalását a független Ausztria mellett ésazérl egységes felvonulási határozlak el a kanoelllár előtt.
Hétfőn kezdődik a nagy tengeri hadgyakorlat Gibraltárnál.
Newyorki jelentés szerint aBren-gária óriásgözös dohányzójában tüz ülött ki. Az utasok a lángok elől a fedélzetre meneküllek. Két hét óta ez a második tüzeset a hajón. A kár 60.000 |>engő.
A moszkvai |>er tárgyalásán ujabb fordulat történt: Kresztinszkyj visszavonta vallomása visszavonását.
A francia kormány fegyverkezési erőfeszilésre szólítja fel a francia nemzetet.
A legújabb adatok szerint Szta. lin, a »vörös cár. 1937 óta 15.200 eml>ert végeztetett ki »árulás és kémkedés* cimén.
Niemöller Martin hit valló némel lelkészi ismét letartóztatlak.
A mexikói Tamaulipasa államban egy tehervonat összeütközőit egy tái-sas gépkocsival, mely a mély árokba zuhant, u ember meghalt.
— MaayaMsoayi kelengyék Sláger
•égnél.
Lispén jártak az Eurogasco amerikai vezetői
Budapesten megbeszélték a magyar részvénytársaság ügyét
A dunánl-jli olaj- és földgázkJta-lást végző Eurogasco társaság vezetői : Bolton vezérigazgató és Porters, a Slandard Oil Company vezetője a napokban Magyarországon jártak Megtekintették a kutatásokat^ elsősorban a szentadorján-lispel olaj. fúrásokat, ahol az itteni sz.akeml>e. rek beszámollak az eddigi eredmé. nyékről és a kilátásokról. Azután
| Bolton és Porters Buda]>esten járlak. Látogatást tettek a minisztériumokban és megbeszélték az. Eurogasco uj magyar részvénytársaságának ügyét is. Az uj részvénytársaság megalapításában szenepe lesz a budapesti Kereskedelmi Banknak is, amely üzleti kapcsolatot tart fenn az Eurogasooval.
A hét legjobb vicce . . .
Tatár János ur Üzleti tisztességre tanítja a Zalai Közlönyt
Budapesten készül, Kajwsvárott szerkesztik és Pérsiől terjesztik u Riport Újság c. heti sajtóterméket, a melynek legfőbb nevezetessége (egyben létalapja is) az, hogy száma 10 fillér, de pénzintézetek és vállalatok részére külön tarifája van: — évi 21 l>engő.
A nyomdailag is szánalmasan silány nyomtatvány .Nagykanizsát is kiszemelte vadászterületnek. Itt azonban hoppon maradi s most szellemi sze. génységéhek minden dühéi Nagykanizsára önti ki az uj számában. Neki-►íie^y a Zalai Közlönynek, meg akarja csípni a polgármestert, két iskolát, egy bankot.
Elvből nem szeretünk vitatkozni, meri u komoly újságírás méltóságán alulinak tartjuk a vitat olyan < lapok* kai,, amelyek bankok és vállalatok külön-tarifáiból élnek. De az utóbbi időben divatba jött Nagykanizsa a közgazdasági hetila|>ok hasábjain s ez arra indít bennünket, hogy leránUiik a leplet egy ilyenfajta tintahad járatról
Nézzük tehát sorjában!
i<; :d •
Egy szép na|>on megjelent Nagykanizsán egy jól svoifolt újságíró, Tatár János ur, aki főmunkatársa a nevezett Riport l\'jságnak és minőségében igen sokat foglalkoztatja homályos sajtóügyeivel a bajai, kaposvári, pécsi stb. hatóságokat. Nagykanizsán annak idején egy Dunáululi Antologia c. könyvre gyűjtőit előfizetéseket. A kétes értékű vállalkozás Nagykanizsán nem ütött be. Tatár ur ugyanis a Zalui Közlöny felelős szerkesztőjétől is kért verseket az antológiába és ennek alapján Barbarits Lajos nevével ment előlizelésekit gyűjteni, amivel egyeseket sikerült is té-
vedésljc ejtenie, Barbarils Lajos azonnal nyilatkozatot tett közzé, hogy az üzlethez semmi köze nincs, semmiféle írása az antológiában nem fog megjelenni, senkihez előfizelésgyüjtőtnem küldött. Még a nyilatkozol megjelenése előtt a szerkesztőségben is kénytelen volt Tatár ur nagyon liatírozott tudomást venni arról, hogy oit nenT szívesen látott vendég. Voltak ezenkívül okaink arra is, liogy a rendőrséggel igazoltassuk Tatár urat, aki ennek megtörténto után eltávozol! Nagykanizsáról Hogy hova, az inár aztán csak u rendőrségei érdekelte, mivel nemsokára körözés jelent meg TreL bért János ellen és kiderült, hogy Treibert János azonos a Dunántúli Aulologia kiadójával, aki önhatalmúlag magyarositolta nevet Tatár-m, «irói álnévként. Azért körözték, mert semmiféle idézéssel nem tudtak megtalálni egyik sajtóperében, amelynek előző tárgyalásán már elővezetést i>a-ranesot is adlak ki ellene. Nemrégen a kaj>osvári napilap szerkesztőségét vádolta meg a Riport Újság zsarolástól kezdve mindennel és minthogy bizonyítania semmit sem sikerült, Tatár-Treibert urat -100 pengőre és a tetemes perköltségek megfizetésére ítélték rágalmazás miatt. Indokolásában megállapította a bíróság, hogy a megvádolt kaposvári napilap szerkesztő.t a gyanúnak még árnyéka sem érheti.
Minthogy ezt az ítéletet a Zalai Közlöny is megírta, — u Zalpi Közlöny «bünI^ijsjtroma. beteljesedett és múltbeli számában a Ri|>ort Újság amelynek honiKokán «Tatár János lő-munkatárs. nevel olvassuk, <elhuzta fájtunk a port,. Egyenesen a kultuszminiszterhez interpellál u Riport l\'jság első oldalán azért, mert a Zalai Közlöny előfizetés-gyűjtő versenyén az
Nagy tétel
férfiszövet mnrndék —————
érkezett
l\\mi József és Torsa
céghez.
.............................~ ■ i vrrrrr írnririruwinjUULI
egyik kanizsai iskola diákjai szerették volna megnyerni a balatoni telket,
egy másikéi a szobaberendozést, •
Ami az iskolákat illeti, ne féltse azokat Treibert Tatári Tudják azok, mit szabad és mit nem szabad tenniük. Különben is valótlant állit a RijK>rt Újság, amikor azt irja, hogy «a tanárok kiadták az ukázt és a diá-Jeok akvirálni kezdtek. Valótlan pe. dig azért, mert bár a gondolat valóban felvetődölt, de azt megvalósítás nem követte. Bizónyságául talán elég annyi, liogy a Zalai Közlöny versenyé-nek határideje lejárt és egyetlen előfizetés-gyűjtést sem jelentett egyik is-kola sem. (Egyébként sem az iskolák, hanem az egyiknek ifjúsági sportköre, a másiknak ifjúsági vallásos egyesülete pályázott volna a verseny.dijakra.)
A Zalai Közlöny pedig senkit, se diákot, >e tanárt, so iskolát, se egyesületet nem kért fel arra, hogy vegyen részt a versenyben, A versenyt teljes nyilvánossággal hirdettük meg, az vett benne részt, aki akart. Vissza nem utasítottunk senkit.
Aki a pályázati feltételeknek megfelelt, megkapja az utolsó fillér érté-1 kig a kitűzőit dijakat s ha ebben | Talár ur kételkedik, tegyen egy próbál. Bár a versenyt lezártuk, igyekez-1 zék megfelelni akár a legnagyobb, akár a legkisebb dijaink feltételeinek, bármelyik dijat ő is, bárki is utólag is azonnal megkapja. Különben \'ha Tatár ur jj üzletember, akkor fogjon ceruzát és papirt és azonnal rájöhet, liogy nem kellett onézesmadza-guL igérni egyetlen egyet séma kitűzött dijaink közül
Hogy a versenyt az előfizetők táborának gyarapítására rendeztük, ez . nem volt titok, amit Tatár urnák kellett .lelepleznie,, hász.\'ii előfizetés-gyüjtő-vcrsenyként hirdettük állandóan. Előfizetők gyűjtéséhez pedig — bármennyire fáj ez Tatár urnák — a Zalai Közlönynek joga van, annál is inkább, mert a Zalai Közlöny az előfizetőiből él, nem pedig bankok és vállalatok külön tarifáiból
Ha a Riport Újság purifikálni akar, nézzen körül a saját portáján, amelynek minden sorából kilóg az üzlet, ami sikerült és méginkább az, amelyik hem sikerült, üzleti tisztességre he ta-nitsa az .egykéz--helyjetében is becsületes szegénységben üolgozó Zalai Közlönyt semmiféle közgazdasági heti sajtótermék. Maradjon csak meg a Riport Újság enfant torrible-nek u vezérigazgatói előszobáklmn és ne kalandozzék el az ujságcsináiás területére, amihez nem ért. Mi sok gond és felelősség közt újságot csinálunk; Tatár János és a többi tatárok csak élnek, sőt: <lébecolnuk> a papírból és betűből
És ezek akarják kitauitani a zalai Közlönyt tisztességre t
Köszönjük, nem kérünk belőleI Mi majd csak gyűjtünk továbbra is elő. fizetőket, természetesen megpróbálunk minden módot erro, ami szokásos és becsületes, de nem tanulunk a közgazdasági hetilapoktól, bár jól tudjuk: — az ő módszereik sokkal jövedelmezőbbek. Mi nem «vágóhid. címet viselő rovattal gyűjtünk olőfize-tőket, mint a Riport Újság, hanem tisztességes jutalékkal s ha nem tudná Tatár ur, versenyünkben a jutalékot alakitottuk át teljesen azonos értékű dijakká. Ez volt a . trükk.»
A Riport Újságnak az a beállitása ^ pedig, mintha a Bfelatoni telek u hold-\' 1>an lett volna, mert sem a tjelek helyét, sem nagyságát nem közöltük, szemenszedett valótlanság. Ezer és ezer példányban forognak ina is közkézen a versenyt meghirdető külön propaganda-kiadásaink és azokban szószerint ott áll nyomtatva, liogy «a telek 200 négy szögöl és Balaton fenyvesen Von, 50 lépésnyire a |>arttól, vizjoggal, az állomás közelében..
Azt is vádként állitja fel u Riport Újság, hogy nem készpénzben, hanem tárgyakban tüztük ki a dijakat Hogy ebben mi kifogásolliató, nem tudjuk. De nem is igy van egészen. Pályázati feltételeink közt va4ag betűvel áll,
WI9, .mfaclm 8
ZALAI KÖZLÖNY
wro!SS; Az ember néha téved íit!Ü\'9,"r
Humor, bá], szellem, kacagás. Garancia: Dayka Margit, Tőkés Anna, Páger Antal, Csortns Gyula, Gázon Gyula, Mály Gerő, Rátkay IWI., Pethes S.
hogy egyetlen egy előfizető szerzését {s díjazzuk készpénzben 5 pengővel, de még ezen feiül is 120 pengőtől kezdődő készpénz-dijakat tűztünk ki minden cso|>ortban mindazok számira, tkik a tárgy.nyereményQkben nem részesülnek.
a
A polgármestert pedig hagyja bé-(kél>en a Riport Újság, A polgármester sem tetszését, sem nemtetszését nem nyilvánította a Zalfli Közlöny versenye ügyében, ennek egyszerű oka pedig az, hogy a városi közigazgatásnak áz egész dologhoz annyi közű ven, mint
a liajdunak a liamigőntóshez.
*• *
Az Angol-Magyar Bankot is megtámadja a Kiport Újság ugyanebben a számában. Még i>edig két helyen is. Ennek ez okát is megtudtuk: _ nem kapott előfizetést JcLlinck igazgatótól, akihez Treibert-Tatár urat nem eresztoltók l>e, pedig félreérthetetlenül célzott arra, hogy vele jó lesz jóban lenni. (Igaza lehat, mert ugy látszik, az egyik soproni bank nincs vele jóban, miért aztán az is .előfordul, a Riport Újság Vágóhíd cimü rovatában I)

Egészen véletlenül Baján Is bankvezetőkkel gyűlt meg a l>aja Tatár írnak. Egyik közéleti urat a másik után pellengérezte ki a Riport Újságban, Emiatt bűnvádi eljárások is folynak ellene. Az egyik bankigazgató által inditott sajtóperben elsőtokon már el is ijólték Tatár urat
Hát nem a hőt legjobb vicce, hogy ez a lap és ez a vágólűd-ujságlró akar leckét adni a zalai Kózlönynok üzleti tisztességből?
EMLÉKEZTETŐ
Márclaa 5.
Gyurkovica & Elsenberg 1ukirv«<-senye a Kaszinóban. Jegyek Vádnál. Kemény János (Biff.Kabil) asztaltársaság összejövetele 7rkor Szevernél. Pedagógusok összejövetele a Kis Royaíbau vacsora után.
Mártju. (.
Llceális előadás G-kor a városházán (Vánkos Jenő). Március 10.
A» Irodalmi Kör könyv-délutánja 6-kor, zeneiskola (Borsa Béla). Mirelna IS.
LiceáUs előadás 6-kor a városházán (Perényl Rudolf). Mirfltta 16.
Keresztény Tisztviselőnők azinelö-adása (Láz) 8-^or a Városi Színházban, ■ircivs 17. Az Irodalmi Kór könyv.dálutánja 6-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc). Márelua 20.
UoeáHs előadás a városházán 6-kor (Vegele Károly).
— Naptár I MAroIus 5. «ombat Kom kat Özséb. Proteatáns Adorján. -IM6 2. OyAfrywortArl éjjeli szolgálat e hó
15-lg a "Megváltó" gyógyszertár é« a klskanizaal gyógyszertár. V
-9MÉC \'wrtw.iaan e ortw «">
!> óráig (hétia, szerda, péntek díluUr kedden eap nákúk.)
Mese és valóság
A mese ott kezdődik, ahol az autóbusz bekanyarodik a téli alko-nyatban hegyekké nőtt zalai dombok és rengeteggé sötétedett akácosok közé. Az ut két oldalán ugy állnak az apró falusi házak, mintha kíváncsiságból, a nagy, fényes és lármás, ördöngös kocsi megcsodálására szaladlak volna oda, egy-egy nádfedeles liázikó pedig ugy húzódik mog a hegyoldalban. mintha hazavárná és hét törpét, meg Hófehérkét a -világverő király, leányát, aki gonosz mostohája elől a ■ rengetegben. bujdosik.
Ez a meseváró kép hamarosan inog is elevenedik, l>e is népesedik, mert alig lépünk n faluba, a mese máris folytatódik — az iskola színpadán.
A városi iskolák pompás műkedvelői előadásaihoz, a szinpudok luxusáhba, a filmek csodáihoz szo kott szem ezen a kis színpadon azt látja meg először, ami hiányzik róla. Nincs diszes függöny, festői háttér, nincsenek tarka fények, reflektorok és — primadonnák. Női sziv és fáradhatatlan ta-nitókéz kellett ahhoz, hogy ezen a kis színpadon összeölclkozhcss<n a falu örök szerelmével, a mesével.
Bizony nem a Talu szállt el a mesék káprázatosan gazdag világába, hanem a mese jött el a találkozóra. Nem lebegnek u színpadon «tüll álmok,» «szatén csodák. és ruhaköltemények, do Hófehérke olyan szivhezszólóan i>a-. naszolja szomorú sorsát, hogy bogárfekete szemével, selymes lm. Jávai, térdigérő szoknyácskájában is ő a incse igazi kis királykisasszonya, S az áloiu tündére, oki aranyorsón hozza az üldözött királykisasszony első nyugodt álmát, .lerakóit- ruhácskájában is olyan, mint egy gyönyörű, tiszta, gyermekálom. A mostoha is a a falu tájszólásának zamatával mondja el a mondókáját, de ki. rályasszonyi büszkeséggel viseli szépségét és koronáját. A hét kis törpével pedig bejön a színpadra az egész kedves mesevilág. Olyan bizony akad közöttük, akinek <igazi> folt vau a ruháján, de olyan nincs, akinek a szemében
ott ne ragyogna a meso egész boldogsága! Felejthetetlenül kedves a hét piros.süveges, zöldkötó. nyes, csizmás, ezüst-csákányos, bá nyász-lámpás, nagyszakállú apró emberke! Hová is lesz a kritika, hová lesznek & színházi igények, amikor a 7 éves Janika, utánoz-hatatlanul.kedves és üde kis hangján, a színpadi ijedtség helyett a játék boldog izgalmával élesztgeti az ájult királykisasszonyt:
— Hófehérke, mit csinász? Ko föll
Kinek jutna eszébe, hogy szégyenkezve titkolja azt a könnyes őrömet, amelyet nagy színházi élmények/helyett a kis Janiku csalt az arcára? Azt is kár volna tagadni, hogy jól esik látni, amikor Hófehérkét megtalálja és elviszi a magyar-bundás, Bocskny-sapkás délceg királyfi, hogy minden bajtól megvédje és boldogan éljenek, mig meg nem halnak.
Eddig a szép mese. Ami ezután következik az már valóság.
összeolvassák a mesejáték jövedelmét és számolgatják, hogy elég lesz-e 35 buxus-bokorra és ugyanannyi zománcozott névtáblára, mert Zalaszabar apró népe azért keresett pénzt a\' mesejátékkal, liogy a falu 35 hősi halottjának látható emléke legyen, a mely előtt megtanulhatja, hogy a hazáért meghalni, hősnek lenni, nagy és szent dolog.
Ez a valóság. Szép, felemelő, de szomorú. Jól esik tudni, hogy a lóri>ék derék, tisztcsségos, kötelességtudó emberekké nevelődnek és ha kell, hősök lesznek, mégis — jó volna ottmarádni, ahol minden rossz jóra fordul, ahol mindenkinek igazságot oszlanak, jó volna visszamenekülfti a mesélje, hogy a «törpék, megmaradhassanak a .hegység dolgos népének. és minden Hófehérkéért eljöhessen a királyfi.
PLATZKÓ MARIA
— Tekintse meg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorkiállltását ízléses és olctó bútorokat kedvező fizetési fel telekkellé váaárolhat
— Sifoa, váaMB, damaait törülköző nagy választékban Singeméi.
Ócska ólmot, méhviaszt
veszek.
Szabó Antul sporíüzlete.
Adak ozás az uj templomra
Az építendő nagykanizsai templomra az első számú gyüjtőiven a kővetkezők voltak szt-vesek adakozni: Havi 20 pengőt: dr. Krátky István, Gazdag Perenc
Havi 10 pengőt: dr. n«nyl Lajos, dr. Novai Imre, dr. Prack Isl-yán, Hemmert Károly.
Havi 6 j>engőt : Ritter András, Jászai Lajos. ; j
Dr. Pottyondy József és Polli József egy összeglen 100-100 pen. gőt.
Havi 4 [wngőt : dr, Schueighof-fer János. {
Havi 8 |lengót : Un^er és Tóth cég, Csobánc! Károly, Wallgurszky Béla
Havi 2 pengőt : Bárány István, Horváth Géza, Schless László, Szö-nyi Sándor, Erdélyi János, Acs József, Tőke Jenő, Mllelics Honn, Nyerky László, dr. Szálló lsiván, dr. Merkly Bélus József, Vécsey Barnabás, Horváth Béla, Halmost Pál, Musziel József, Golenszky Ferenc.
Havi 1 pengői : Schv«ií0ioffer László, dr. Rledlmayer lsiván, I\'obik Béla, Kovács József, Légrády István, özv. Somogyi Samuné, Bagdadi Béla, Mlhácsi Károly, Mustos Ferenc, Kamenár Géza, Szabó Béla, dr. Nétnclh László, dr. Bolsányl József, Vörös Gábor, Kenectónyl. József, Fülöp Lajos, Sió Erzsébet, Uj. Sörlel Jenő, Helesl Jám», Cteo-ray Ferenc, Gerócs Jenő, dr. Ma. gyar Miklós, Lam|ierl Imre, Polgár Vilma, Tőrök Boldizsár, Gogl Jenő, Merényi Béla, Háry József, M|kó Irma, Fogarasl József, Gáspár József, Rátz Alajos, Dezső József, Kengyel Gyula, dr. Blltera Zoltán, Szmodlcs Jó/sef, Berényt Géza, Vecsera Antal, Kugler Sándor, dr. Bojt lsiván, Rély Lajos, Lonkay Géza, Klapper Miklós, Bllia Sándomé, Madarász Jó/sef, SZnlió János, Hor-válh Gyula, Joó Imre, Sternberger Gyula, Háry József, Szabó István, Pollák Adolf, Pénzes Rudolf, Hoffcr Viktor, Klrschwr Mór, Beróny Géza, singer József és fia, Friesz Jenő, Binder Géza, Vajda Géza, Fischel Ferenc, Kalocsai Imre, Kelemen Ferenc, Májon testvérek, Déry József, Supkn Béla, Fehér István. Ifj. Janda Károly, Artner család, Tanczenberger Lajo«, Stampf Zsigmond, Jaág József, De. meler László, N. N. | ,
Havi 60 fillért: Tegzes Lajoi, Horváth Lajos, Perjés László, Ga-Iogh János, Szendról lsiván, Kuma-novics Mária, Kopár József, Schiller Ferenc, Papp Boldizsár, Vellák Kálmán, Cserjés Károly, Harsányt Egon, Harasztos Ferenc, Kőszegi János, Krénusz Ferenc, Tóth Ernő, Keszthelyi József, Csuka Gyila, Topiák Miklós, Pillér Jőzsel, Varga György, Mátyás Béla, Vns. lagh Lajos, Papp Oszkár, Lent Ka-jelán, Rainer Mártus, Hordós József, Szaliő Péter, Dervallcs József, Deutsch Ede, Lénár Imre, Báder Imre, Marton István, Szever József, Havas Miklós, Szalal Ján,*, TŐIK Lajos, Hlnschler Miksa, Punger Jő-
ZMM KÖZLÖNY.
z-sef, Sörlel Gyula, Zapletái Simon, Vágó Endre, Fenyvesi György, Bozzay István, Pollák Egon, Hlrsch és Szegő, özv. Szollár Istvánné, Hon váth József, Brand Sándor fia, özv. Pflanzer Ferencné.
Havi 30 fillért: Qrflnhut Elemér, Csele Sándor.
Havi 20 fillért: Pataky József.
A felajánlások kimutatását folytatjuk. A nemes szlvii adakozók fogadják ezúton Is hálás köszönetet a templomépltő bizottságnak.
(:)
Nagykanizsaiak a zalavármegyei katolikus nagygyűlésen
Zala vármegye törvényhatóságibi zoltsága legutóbbi közgyűlésén kimondta, hogy a Zalaapátiban má. jus 16-én tartandó Zalavármegyei Katolikus Nagygyűlésen küldöttségileg képviseletet! magát. Az elő-készitő bizottság most a törvényhatósághoz benyújtott iratában javasolja, hogy Nagykanizsáról dr. Plihál Viktor felsőházi tag, ktr. kor mányfőtanácsost, dr. Krátky István polgármestert, P. Czirfusz Viktorin plébánost kérjék fel a küldöttségbe Javasolja a bizottság, hogy a törvényhatóság tartson egy díszközgyűlést Zalavárott, ahol ezer éve kijelölték a vármegye határait és amely helytől a vármegye nevét vette. A díszközgyűlés ünnepi beszédének elmondására Slrommer Vik-torin tihanyi apátot, a törvényhatósági bizottság tagját kérik fel.
A zalavármegyei katolikus nagygyűlés páratlanul fényesnek és impozánsnak Ígérkezik, méltó lesz a katolikus Zala vármegyéhez.
Ha nem jól Iát, JKL,
Fenyvesi Gyfirgy
órái 4a •ukopttkna MHttihn
Fő-ut la Dobrovlcs-ház.
Slllllllll Kml rttiplrt il Mllllltl
id<3
Hőemelkedés!
Prognózis: Északnyugati, nyugati bz«I, változó felhőzet, helyenként eső, a hegyekben hó, a hőmérséklet emelkedik.
A Meteoroloflrlal Intézet nagykanizsai megDgyelőállomáfla Jelenti i
Hőmérséklet tegnap e«te 9 órakor: 4-7-6, nla reggel: -f 3 0, délben: +8-0. fcapadék: 10 4 .
— Tavasul dlvatsxSvat újdonságok Singeméi.
— Butur kiállít Adu nkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopsteln bútoráruház
Kézrekerfilt a balatonparti templomok revolveres banditája
Hajnali dárldón Balatonföldváron csípték el a veszedelmes betörőt
Egy régóta körözött veszedelmes templomfosztogató és revolvenes bandita került tegnap csendőrkézne a Balaton mellett.
Az elvetemült betörő Kanász Károly 32 éves balatonszárszói ácssegéd, akiről a nyomozás megállapította, hogy kifosztotta a ,bala\'.on-földvári "katolikus templomot, a kőröshegyi templomot, Jordán János dr. győri gyárigazgató balaton-saemesi villáját, Szifrát Antal ba. latonföldvári vendéglőjét és borospincéjét és még egész sorát követte el a kisebb-nagyobb betöréseknek. Megállapították, hogy az arany
kelyheket és kegyszereket összetörte és ugy akarta értékesíteni.
Most Balatonszárszón Kalló Mária lakásába tört be, amikor a leány éppen hazaérkezett. A leány* amikor a betörő revolvert szegezett rá, kiugrott az ajtón és segítségért rohant, de Kanász addigra megszökött. A leány azonban felismerte a l>etörőt és énnek alapján a csendőrség néhány na|>on belül elfogta. Földváron épp egy müked. velő előadási nézett végig és hajnalig mulatott -utána, amikor a csendőrök lefülelték. Biinlajstromát most állítják össze.
Öt hónapot kapott a Kis Royal 3. sz. betörője
Az állás nélkül nyomorgó fiatalembernek ez volt az első .esete"
Szarka István és Fülöp János, a nagykanizsai Kis Royal letörői már büntetésüket töltik a nagykanizsai ügyészség fogházál»an. A betörő-trió harmadik tagját, Krausz Jenő szombathelyi kereskedősegédet csak nemrégen fogták el és azóta vizs gálati fogságban Van a kanizsai fogházban. Szürke darócban, kopaszra nyírva hozta fel\' Krauszt a főtárgyalás! lenembe a szuronyos fogház-őr. A fiatal kereskedősegédnek ez volt az első »esete.«
Makáry elnök kérdéseire elmond-
ja, hogy állás nélkül volt Szombathelyen, amikor találkozott Szarka Istvánnal, aki meghívta őt egy kanizsai »kirándulásra.« Eleinte szabadkozott, de mégis beíement a dologba. Mikor Kanizsán végezlek, Keszthelyre mentek. Soha életében nem loj>ott még — mondotta — és ha kiszabadul, soha többé nem is fog.
A bíróság bűnösnek mondottaki KiTíüsz Jenőt, azonban figyelemmel büntetlen előéletére és- nyomorára, az enyhítő szakaszt alkalmazta és 5 hónapi fogházra ítélte. Krausz Jenő megnyugodott az Ítéletben.
Egyre bonyolódik a letartóztatott ügyvéd blinlajstroma
Ujabb 665 pengős sikkasztás miatt tettek ellene feljelentést
Kaposvár, március 4.
Ujabb félezer i»engös sikkasztást vallott lie a letartózatott Sebestyén Mihály volt ka|x»várí ügyvéd, aki jelenleg a fogházlran tölti ok-irathamisllás miatt egyik régebbi 18 napos fogházbüntetését Közben időszerűvé vált egy másik 18 na|x» büntetése is jövedéki bűnözés miatt, igy 86 napig lesz a fogházlakója. Nem valószínű azonban, hogy zavartalanul fogja kitölteni ezt az időt, mert mióta a lapok meg Írták Setjestyén üzelmeit, naponta érkezJWk ujabb feljelenlések. Se-lieslyén legújabb áldozata Csizmadia János gyapjufonó, aki 665 pengő elslkkasztása miatt tett feljelentést
Seliestyént valószínűleg a fogházból most visszaviszik a rendörségre, hogy az ujabb ügyekre nézve ki. hallgassák. |
Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József keserűvíz cssk-hamar megélénkül, az emésztöcsa-lornában összegyűlt salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondolkodó- és munkaképességet emelt. Kérdezze mrg orvosat.
— Sima í. mintás selyemkülftnleges-ségek Sloger József és Társánál.
— Bútorokban a Kopstotn-CÖg VGZOt I Modern mlntateraetben a legjoh\'iat a legolcsóbban mutatja ba, kodvező Ize tM feltételek mellett
183P. máidus 8
Hatheti fogházzal fizetett a város 10 kiló szénájáért
Pór József... Sokazor szerepelt már ez a név Zalai Közlöny hasábjain. Makáry tanácselnök is ugy néz az előtte álló, jól öltözött vádlottra, mint »régl lsmerős.-re Az .Ismeretségei* Igazolják a bűnügyi nyíl. vánlartó felolvasott adatai: I évi börlön, 2 évi fegyház, 2 és fél évi fegyház, még egyszer 2 és fél évi fegyház, 8 hónapi börtön, 2 évi fegyház És most Ismét Itt áll a bíróság előtt. A vád mindössze «z, hogy egy alkalommal a város szénájától a mezőn egy nyalábol elvitt lovat etetni. Minlegy 10 kiló le-betett, legmagasabb értéke 30 fillér. De Pórnál, a többszörösen bűn. letett előéletű embernél ez Is súlyosan számit.
Dr, Lengyel Károly ügyészségi elnök a törvényszéket arra kéri, hogy legye mérlegelés tárgyává, nem forog-e fenn a szigorított do\'ogház. ba való ulalás esete ? Alikor Pór ezt hallja, arcát elborítják a köny. nyek és sírva fordul Makáry elnökhöz : ;
- Méltóságos elnök ur, mt lesz akkor a gyerekemmel ? Én tartom el az étjfsanyámal, a feleségemet és kisfíamat is és akkor kl fog nekik kenyeret keresni...
A védő is utal arra, irogy más embernél ez szinte ncvelséges csekélység lenne, de a vádlott tragédiája, hogy már annyiszor volt. bür. let\\e. fivak óta azonban most már tlsztessége-en él, dolgozik, a jó ulra tért.
Végül ls a törvényszék Pórt hat beti fogházra és 1 évi mellékbüntetésre itélle. Az ügyész ls megnyugodott, a vádlott is
Az ember néha téved
Az uj utakra fért magyar filmgyártás tagadhatatlanul igyekszik mást adni, mint «£ eddigi me^szo-kolt sablon-filmek. Nem igényest nagy filmek eziek sem, de kellenicsen szórukozlajók. Ilyen A* ember néha téved is. ; |
Van már Irenn egy kis bünügy |s, néhány uj rendezői fogás, és ha még mindig sokat éptt is a szóviccekre, végig szórakoztató. Komoly színészi feladatot a szereplőktől Sem kiván, az uj szerepkörben lfemulatkozó színészek mindegyike mégis nagyszerűt ad. A fjlmel Tő. kés Anna, Páger, Dajka Margit, Csortos, Bllicsi, Mály Gerő - aki a film egyik legjobb figurája - Mek. láry, pelhes viszik sikerre. Buday Dénes zenéje hangulatos- A rendezés jó.
Klsérőmüsorban szép ausztriai táj filmet látunk. Élveztük.
-nő-
Tavaszi divatujdonságok s V1
Női szövetek. — Selymek. — Férfi szövetek,
Kirschner Nfc Dluatűruluiza
1938. márciui 5
ZALAI KÖZLÖNY

IV.PKOhASIKí OffOKAH-ll 8. VI. TE ft É1 KÖDUT8.
GYÁR BUDAPEST,XI LENKE UT 117
Péntek
BUDAPEST 1.
17 I)r. Moravek Endre előadása.
— 17.30 Toll Jancsi cigányzenekara.
— ^8.40 Sportközlemények. — 18..r>0 IHanglemezek. — 19.30 Külügyi ne-gyedó.ra, — 20.10 A* Operaház c!ő adása. -Siegfríed.. (II. felvonás) Zenedráma 3 felvonásban. — A II. felv. ulán kb. 21.10 Hirek. — A« előadás után kb. 22.40 Időj .írásjelen tés. — Majd hanglemezek. — 23.05 Garai György jazz-zene kara, Sebő Miklós énekeú _ 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
18^0 A* Operaház előadása. tSieg-fried.« (I. felvonás.) Zenedráma 3 felvonásban. — 20 Hírek. - 20.25 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Idő Járásjelentés. — 21.45 HanjlemMJ\'k. BftCS.
19.35 Bach: Máté-pasak). — 22.20 Szórakoztató zene.
Szombat
BUDAPEST L
(145 Oorna. — Utána lian\'ilemezck.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 A Szépművészeti Múzeum Mcd-nyánszky László képeit ismerteti B. Bakay Margit. — 12.05 Homérosz énekkar. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés, — 13.30 Hanglemezek. — 14.40 Hirck. — 15 Arfo-lyamhirek. — 16.15 Majthényi György meséje. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Zakariás János előadása. — 17.30 Operaházi zenekar, — 18.45 Komor András elbeszélése. — 19.10 Karácsonyi Margit magyar nótákat énekel, kiséri Vidák József cigányziqnokara,
— 20.10 .Deszkától — deszkáig.. Hangjáték hat képben. — 21.15 Hirek.
— 2L40 A rádió szalonzenekara. — 22 Időjárásjelentés. — 23 Virány L. jazz-zenekara, Gáthy László énekel.
— 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17 Hanglemezek. — 17.45 Missziós üzenetek. (Farkas Edit.) — 18.15 Mezőgazdasági félóra. — 18.45 Hanglemezek. — 19.40 G. Béthy Pál sakk-előadása. —. 20.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. BfiCS.
7.10 Filmlemezok. — 12 Szimfonikusok. — 13.15 Könnyű és tánczeno. - 14 Kiepura-lemez«k. — 16.10 Ki-vánságlemczek.
19.10 Operett. — 21.25 Brahfms; D-dur hegedű- ós zenekari yersony,
— 22^5 Tánczene.
Kigyulladt a tollfosztók feje felett a ház
Zalaegerszeg, március 1 Náuán Perencné cs<»nkahegyháti lakosnál a minap az esti órákban tollfosztás volt, amelyen az asszony több ismerőse is megjelent. Éjfélre járt az idő, amikor a tollfosztók észrevették, hogy a házzal egybeépített pajta és istálló nagy lánggal ég. A lángok hamarosan foí\'t átcsaptak a lakóház a g| letőzetére is. A tollfosztóknak még idejében sikerült kimenekülni a lakás<
kásból. A megjelent tűzoltók és a sok falubeli munkája csak arra szorítkozhatott, hogy a szomszédos épületeket megóvják a lángoktól. A pajtában nagymennyiségű takarmány és értékes gazdasági felszerelések is voltak, ez mind megsemmisült. A lakóházién a bútorok és ruhanemüek bennéglek. A kár meglehetősen nagy. A nagylengyel! csendőrség nyomozási indított, hogy megállapítsák a tüz keletkezésének okát.


— (Lelkigyakorlatok Nagykanizsán)
Hogy az idén is mindenki elvégezhesse húsvéti lelkigyakorlatait P. Czlrfusz Viktorin plébános gmdosko-dott arról, hogy a férfi ós a női világ részére is megfelelő exertitium-vezető álljon rendelkezésre. Az idei lelkigyakorlatok úrasszonyok részére a plébánia fehérlermében március lOu, 11., 12. és 13-án lesznek, minden reggel fél 9 órakor és délután 4 órakor. Férfiak lelkigyakorlatai a plébániatemplomban ugyancsak március 10b, 11. ós 12-én este 7 órai kezdettel. 13-án délelőtt 10 órakor közös szentáldozás, A szcntbeszédekel mind a három na|>on P. Badalik Kc,talan, a Szent Domonkosrendiek provinciálisa a jeles cgyházszónok fogja mondani.
(0
— (Missziók PölOskén és Szent-mlhályon)
A mai nappal nyolc nn|>os missziók vették kezdetüket Pölöskén és Zala-szentmihályon. A nyolc napos missziót P. Gulyás Gellért kanizsai szentfe-rencrendi plébánia iroda-igazgató, rendi kormánytanácsos tartja.
— (Egyesületek figyelmébe 1)
A Nagykanizsai Takarékpénztárnál a szokásos évi jótékonycélu adományok folyó hó 5-élől kezdődően, el-ismorvény ellenében átvehetők. (:)
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kór zene-kara ma este 9 órakor ósszpróbát tart, melyre a ta^ok teljes számú megjelenését kéri a zenekar vezetősége. {-.)
— (Dohányosok, figyelem 1)
A trafikok a vasár- és ünnepnapo-kon üzleteiket reggel 8 órától déli 1 óráig tartják nyitva. (:)
— (Felhívás a Felvidékiekhez!
A Felvidéki Egyesületek Szövetségének elnöksége felkéri mindazokat akik a Felvidékről saármaznak, illelve csa-ládi kapcsolataik folytán a Felvidékhez tartoznak, — valamint azokat, akik iskolai tanulmányaikat a Felvidéken végezték, vagy hivatali állásuk, fllctvc foglalkozásuk folytán a Felvidéken laktak: — szíveskedjenek jól olvasható Írással nevüket, foglalkozásukat és pontos lakcímüket, esetleg ily felvidéki ismerőseik ugyanezen adataival együtt a Felvidéki Egyesületek Szövetsége főtitkárához (Budapest, VII., Bákóczi ut 36., I. cm. 4.) mielőbb bejelenteni. Szíveskedjenek egyúttal röviden megjelölni azt is, liogy a I\'elvldékcn mikor, mennyi ideig és melyik vármogyc^yáros vagy község területén tartózkodtak, illetve családi kapcsolataik mely községhez fűződnek vagy honnan származnak. Kedvezményes internátus! elhelyezésük érdokében jelentkezzenek ily fel-vidéki kapcsolatú ama, középiskolai tanulók is, akik a folyó tanévben
fejezik be • középiskolai tanulmányaikat, egyetemi, illetve főiskolai tanulmányaikat pedig Budapesten óhajtják folytatni.
— (Vánkos Janó llceális előadása)
A vasárnapi lic»áli» előadást Váfa-kos Jenő polgári iskolai tanár tartja • Világ-magyarság, cimen. A k\'«ó:0 műsoron Beleznai Karola Bzayal ás a l>olgári Iskolák Vegyeskara ének«l Ketting F«reu.\' karnagy r^m tósércl. A» előadás 6 órakor lesz a városháza dísztermében, belépődij n\'ncs, csak önkéntes . adományokat kérnek minden belépőtől. (:)
— (Megjárta a lellebbezés«el)
Bárány Imre hevesmegyei napszámos Zalában járván kisebb lopásokat követelt el. A tapolcai járásblró emiatt két napi fogházra Ítélte. Bárány sze-rencséllenségéie fellebbezett ós igy került ügye az egerszegi törvényszék elé. Itt derült ki, hogy Bárány nem is olyan Bárány, mert 13-szor volt már büntetve lopásért és csaláséit. A törvényszék igy megváltoztatta a járásbíróság ítéletét és a két. nap helyett három évi szigorított dologházra itSlte.
Az ítélet jogerős
— (Huszonhárom egy ellen)
A csácsbozsoki korcsmában még a télen megtámadták és véresre verték a cigányok Virág József gazdát és több társát. Emhitt 23 cigány került a vádlottak padjára. A tegnapi eger-szegi főtárgyaláson azonlxui a cigányok mindent letagadtak, még a sértetteket sem akarták megismerni. A törvényszék cgyluuigu tagadásukkal szemben tehetetlen volt ujabb tanuk megidézése miatt cl kellett napolni a lőtárgyalá-st.
— (Vakmerő rablótámadás)
törtónt Gamfls XOzsCgbcn. Kuruc* Lajos üzletéle vásárlás ürügye alatt beiért egy fiatalember s közben kifosztotta az üzlet pénztárát. Gsak 22 pengőt talált a pénztírban. A károsult kereskedő személyleirása a apján megállapították, hogy a rabló egy tüzkő-csempész. Kézrckcritésérc megindították a nyomozást. v
— (Párnál közt fulladt meg egy részeg ember)
Ifj. Fehér Pál 30 éves zamárdi földműves annyira berúgott, hogy lwzaérve eiős szivgörcsöt vették elő. Nagy kínjában oly erősen szorította íejét a párnák közé, hogy megfulladt. Mire hozzátartozói az orvost hivtík, már csak a beállott halált tudta megállapítani. \'
— A peltl n*8y árvl*
emlékét idézi Kelényi B. Ottó tanulmánya a Tükör márciusi számá. ban. A százesztendős .Móri könyvé. -ről ir Schópílin Aladár, a magyar oktatófilm diadalmas térlióditásáról számol be Geszti Lajos, távoli világokba visznek Bomán György, Endrényné Polyák Erzsébet, Székely László cikkei a kinai művészetről Washingtonról, a jávai őserdőkről, Kádár Erzsébet pedig divatszomlét tart híres könyvek kőzött: azt vizsgálja, lvogyan látják és miképi>Oii láttatják a ruhát az irók. Különös**) értékes a márciusi szánt szépirodalmi részeg
— (Felakasztotta magát)
Brütfher István ílcsi lakos az udvarán levő szilvafájám felakasztotta magát. 50 éves volt, többször hangoztatta menyasszony-lánya előtt, hogy az esküvőt nélküle tartják majd meg. Teltének okát nem ismerik*
Vasárnap kezdődik a bajnoki futballévad
Az idén korán beköszöntött a ta. vasz. Mindhárom kanizsai sportegyesület futballcsapatai immár 2 hó-
j^r , napja treníroznak ós T készülnek a tavasxi bajnokságra. Hosszú szünet után ismét hangos lesz a Zrínyi pálya a Zrínyi; és NTE szurkolók táborától, akik ei>edve várják kedvenc csapatuk bemutatkozását, illetve tavaszi szereplését. \' Az NTE három héttel ezelőtt igen biztató formát árult el, amikor könnyen győzte le nagynevű ellenfelél, a Zrínyit 1:1 arányban. A Zrínyinek akkor bizony egyáltalán nem ment a játék. Egy hét múlva már megtorpant az NTE biztató formája, mert 3 :0-as vezetés után biztos győzelmet engedett ki a ke-zél)ől és 1 :3 arányban kikapott a ZTE-től. Most vasárnap a Zrínyi is és az NTE is tréningmérkőzést tartott és mind a kettö blztatfc formál árult el, igy Nagykanizsa S|>ort-közönsége bizakodással tekinthet a kanizsai futballcsapatok szereplése elé. * (
Vasárnap már kettős bajnoki futballmérkőzés les/. Nagykanizsán-. Az NTE I. csapata a Pécsi Atlétikai Clubbal méri össze erejét, mig az NTE II. i>edig a Csurgói TK-val játszik II. oszl. bajnokit.
A Zrínyi Torna Egylel csa|>ata Komlón kezdi a szezont, reméljük, megszerzi első tavaszi győzelmét.
Rosszul telelt vetéseknél az&lftben, kaszálókon, réteken,
gyflmfiloeSeben, kerti veteményeknél
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya.
KOrzetképviselet és gyári-lerakat: ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya. Mák, növényvédelmi-azorek, gép atb. kereskedésében
Nagykanizsa, ErMébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telelőn 190.
REJTVÉNYSZELVENY 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Plőző számainkban megkezdtük á Zalai Közlöny uj nejt vényversenyének közlését. A mai számlán ismét közlünk néhány rejtvényt.
Mint már jelentettük, minden héten 10 rejtvényt közlünk. A rejtvények helyes megfejtölt minden héten jutalmazzak. Ti* értékes jutalmat osztunk ki minden héten : — sorsolás alapján. A pályázóknak nem szükséges valamennyi rejtvényt megfejteni. Már egy rejtvény helyes megfejtésével is lehet jutalmat nyerni.
A megfejtéseket azonban mindenkor a Zalai Közlönyben található három különböző sorszámú •Rejtvényszel vény« mellékelésével kell beküldeni. E re j tvényszelvényeket nem csak a példányonkint vásárlóknak, hanem az előfizetőknek is be kell küldeni, mert igy lényegesen megkönnyítik munkánkat. A megfejtéseknél — a papír egyik oldalára irva — csak a rejtvény számát és megfejtését kell beküldeni, a keresztrejtvényeknél pedig a teljes keresztrejtvényt ! Az eheti megfejtéseket március 7-én estig kell n Zalai Közlöny rejtvénygyüjtő ládikájába bedobni 5. Számtan
1—25-lg Írjuk a számsort a fcntt kockákba. Egy-egy sor minden irányban összeadva mindig ugyanazt a számot kell, hogy adja.
BetOraJtvény
6. 7.
TAPSOL
E-ö
Csak DDXA Csuk
K szörny s lakoma ta
idiil z
ISüSiii PÁRDUC
Valamennyi rejtvény Rajna! Lajoatól való.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karflól mag
8 » kelkáposzta „
12 — káposzta „
5 £ kalaréb „
A c sárgarépa „
4 N pstrazsslyam ,, 10 " ratak „ 10 * saláta "
5 o ugorka „
6 a paprika „ 14 oukorboraó ,, 10 spárgabab „
slb. stb., kb. 50 féle
virógmag
megérkezett és kapható: ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. Arégt bírósági palota mellett. Tel 130.
ZALAI KÖZLÖNY
\\m. március 5.
A Ház Ölése
A képviselőház mai ülésén az elnök bejelenlelte a lovasberényl mandátum megüresedését, majd áttérlek a mezőgazdasági öregségi biztosítás részletes vitájára. Elsőnek Mojzes János szólalt fel. Statisztikai adatokat sorolt fel a mező gazdasági munkásság étkezésének alacsony színvonaláról. Horváth Ferenc a mezőgazdasági termelés kiszélesítését kérte. Martsekényi Imre l>eszéll ezután.
Nagy támadás a spanyol fronton
A Malin jelentése szerint a nemzeti csai>atok Spanyolországban a gvadalarajai szakaszon nagyobb csapét összevonásokat eszközölnek és ujabb nagy támadási kezdenek. E támadásban — Írja a lap — még résztvesznek az olasz önkéntesek is.
LEwUMaf?
A kínaiak átkeltek a Sárga folyón
Kínai jelentés szerint a kinaí csapa, tok átkeltek a Sárga-folyón, Kétségtelen a spanyol nemzetiek végleges győzelme
Franco tábornok kijelentette az egyik angol lapban, hogy a spanyol nemzeti hadsereg végleges győzelme egy pillanatig sem leliet kétséges*
Kivégzett német hazaáruló
Ma reggel Berlinien kivégezték Funke Eduárdot, aki kémkedési kísérelt meg, valamint kommunista szervezkedési akart végrehajtani.
Megőrült a „vörös cár"?
Varsói jelentések szerint Sztálin az utóbbi naj)okban teljes idegösz-szeomlásban szenved, hogy percig sem tudják egyedül hagyni. Valószínűsítik, hogya»vöröe cár« megőrült. (
Olczl Máriát felhozták Budapestre
Glczl Máriát ma Celldömölkről felhozták Buda|>estre és megkezdték kihallgatását. Valótlanak mondta, hogy azért jött fel Buda-j>estre, hogy gyermekét eltegye láb alól. Személ>e mondta dr. Schwartz-nak, hogy a gyermekét élve adia át neki. ,
Pk. 1945/1937 M. IVhsz. 383/1937. Árwerési hirdetmény.
Dr. Csempesz Dénes javára IfJ. Balázs Józwf, vitéz Balassa Oyuláné. özv. Balázs Jóisefné ugy is, mint kk. Báláz? I* ván tt. gyámja ellen 532 P 16 HU. tőke éi több követelés járulékai ereiéig a lelenyel kir. járásbíróság 1937. évi 1675/3. sz. végzésével elrendelt kielégítési véerehajtás folytán végreha|táit szenvedőtől 1937. évi azeptem-ber hó. 17-én lefoglalt, 1165 P re be cstllt Ingóságokra a letenvet kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap|án a fent megnevezett b a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatók Javára is ax árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítést joguk ma ls fennáll és ha elle-nttk halasstó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrh. szenv. lakásán. Borsfán, ifj. Balázs Józsel házánál leendő megtartására határidőül 1938. évi márc. hó 22. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt ökör, tehén, buza, rois, zab s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzflze-—""tt el fogom adni. — Azon
tés mellett Ingóságokra, amelyeknek
a kikiáltási ára
egyezer pengőn felül van, az 5610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ái egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Letenye, 1938. évi febr. hó 2a nap|án.
Boltlzár Lőrinc
kir. Jblrótágl véü«h«JIÓ.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbaráloknak és Ismerősöknek, kik felejthetetlen |ó nőm temetésén meg jelenni szívesek voltak és fájdalmamat enyhi\'enl igyekeztek, ezu\'on mondok hálás köszönetet.
Baján Ferenc.
KÖZGAZDASÁG
Zártkörű külkereskedelmi gazdatájékoztató értekezlet
volt Kaposváron, az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamarában dr. báró Mirbach Amál elnöklésével. Az ér-tekezleten a kamara elnökségén kívül Alsódunánt\'jl gazdatársadalmának, a közigazgatási hatóságoknak vezetői, valamit a társkmmarák, a gazdasági felügyelőség, vármegyei gazdasági egyesü!el, stb. képviselői veitek részt mintegy negyvenen. Dr. báró Mirbach Anial elnöki megnyitója és Kiss Elemér kamarai igazgató előterjesztése, továbbá több értékes indítvány és felszólalás után dr. Bárányos Károly részletesen ismertette az egyes mezőgazdasági termékek külföldi értékesítésének helyzetét. Aszarvas-marhaexi>ortot illetően rámutatott arra, hogy Olaszország felé az év második felében is a jelentkező gazda-kinálatot ki fogják tudni elégíteni, valamint a nyártól kezdve nagyobb kereslet fog jelentkezni valószínűleg Németország részéről is, ugy hogy a szarvasmarhaérté-kesítés helyzete nem mondható ag. gályosnak. A gyümölcsértékesítést a Hangyával karöltve szervezik meg s szó lehet arról, hogy Alsódunán-tulon is létesítenek egy gyümölcsválogató teleit. A lóértékesités kérdése a közeli napokban dől el véglegesen. A Dőry konzervgyárra vonakozóan kijelentette, hogy a gyár üzeml>entartása ^biztosítva van. Ami a burgonyaértékesités kér< dését iHetl, nem hiszi, hogy Olaszországija 1500 vagonnál többet tudjunk még szállítani ebben a kampányban, más kivileli lehetőség pedig ezidőszerint nincs. A Külkeres-kede\'mi Hivatal hivatásának tartja azt is, hogy a kisgazdákat a minőségi termelésre oktassa, ezért tájé. kozlató füzeteket ad ki, mint leg-uóbb a szarvasmarhahizlalásról is.
Kunder Antal kiemelte, hogy a Külkereskedelmi Hivatal mindért ténykedésével igazolja, hogy a ma. gyar gazda segítségére akar lenni. Ezért helyezte el a HívaUd körzeti kirendeltségeit a mezőgazdasági kamarák hivatali helyiségeién, ki. szélesiti községi ártudósitásait. A szervezett értékesítés Telel meg a gazdaérdeknek és ezen az ulon kíván a Hivatal továbbhaladni.
Dr. Wüntscher Frigyes a Hangya baromfiértékesitési akcióját ismertelte. A kaposvári ltfromljifeldol-gozó telep a hűtőház íizembehelye-zésével megkezdi működését és innen is mennek majd container-szállitmányok Angliáiul vágott ba. romfiból. A történelmi borvidékek sivár értékesítési helyzetét semmiféle támogatás nem javíthatja meg addig, amig a közpincék kérdése meg nem oldódik. Hangoztatta annak szükségességél, hogy a kamarák és a Hangya között szorosabb együttműködés jöjjön létre.
ífi
APRÓHIRDETÉSEK
IbrAtiIrdata. dlj. v.iitn.p 4. Qnn.pn.p 10 HÓ!)
10 fillér, mlnd.n lovlbbl uó 9 flllár, hilkOin.p
10 *ldl0 10 IHI*t. mlnd.fi további uó 4 IIII.t,
JáMaatal.néaQ Halai leány gyakorlattal jobb tlzletbe ajánlkozik klszolgáló-
nak. Ctm a kiadóban. 510
Pauáa nagyban és kicsinyben lámát kapható. Strém Károly utóda Hacker Fe-rear, Sugár-ut 20. 598
Kiadó agyasabái konyhái lakáa málna l-re Magyar-utca 64. 600
FalHaaBak négy középiskolát vi lett fiukat. Kötógyár Tárhlz utca.
Taema lara nyugalmazott föptncfrr ai iratalt elvesztette. Kéri a becsületei megtalálót, hogy a Siever lile vendéglőben leadni aalveiked|ék.
■Sliab.JA.alM utcai bútorozott szoba kiadó. Bélhory-u. 3. 612
Fél báahaly eladó Tavaaa-ulca II. izém alatt 613
Megvételre keretek jótállái mellett egy egyesnek raló lavat. Simon István hen tea, Plsc. 617
Ing- és pizsama-popllnok, dresslng gown anyagok
Schütz-nti.
Ráaaabaraaaya, kiváló mtnöiégll. I kg 12 fillér. Muizcl és Frledenthál. >
Használt téglát veszek. Kovács. Mi-gyar-u. 25. •
■ ataaafalaa.raláal cikkek legol-csóbbin beszerezhetók Deleznalnál, Sugár-
ut 53. •
KNlAab.Jérata bútorozott szoba azonnal kiadó Hunyadi-utca 16. 4 ajtó. •
Dabtar kiváló eredménnyel tanít németet és IrsncUt. Magyar-utca 30. *
Kblttnb. Járatú szép utcai bútorozott izoba azonnal kiadó Hunyadl-ntca 21. *
Fosztatlan llbatall eladó. Csengary-ut 79. sz.
Efyaxaba magánosnak kiadd. Öihár-utca 3. •
Klibigola elió hegyháton aaBIBblrtak kedveid llzetéat teltételekkel eladó. Zrínyi Mlklóiutca 16. •
pltlisdlván él egy ebédlőasztal eladó. Zrínyi Mlklóa utca 16.
Négvuobái utcai Baasbaaafarta.
lakás Magyar-n. 7. alatt május l-re ki-adó. Bóvebbet EótvOs tér 23 620
József lóberceg ut 3a íz. hál szabadkézből eladó. Bóvebbet az utcai lakéiban.. •
Kél klharSéaS azonnal lelvéletlk. Horthy Mlklóa-ut 4 sa. Hlrlaplroda. 619
■artáaaalr kg-]a I 60, zalral|a 1-20. Deutich. Király-u. 36. Ugyanott egy modern gyermekkocal eladó. *
Teleky-ut 10. II. házban kélazobál lakta mellékhelyliégekkel kiadó. \'
Rlarfá Teleky-ut 65. egyazobáa konyhás lakás azonnalra. *
i Zalai KOiISbj Sporlllnpteriooye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák i
NTE-PAC . . . ...i... (...:„)
KSE-NZTE ......j... (...:...)
PBTC-DVAC......:... (...!...)
PVSK-KRSC . . . (...:_)
KTSE-PEAC . . . .„:_(._:...)
ZsSE-MSE ......i...(...:_)
NTE M.-CsTK .....t... (...: •••)
a fertő***! Rt. OirtMMv N\'t\'Maéa 4a I.W.. ta.pl*.44 Tillal.t. kóujTnjwiudijábau NugyttuüMk. I\'tMfts újl.lv, Z»U| lUroly."
78a Árfolyam 53 szám.
Nagykanizsa, 1938. március 6 vasárnap
Ara 12 NI.
ZALAI KÖZLÖNY
SitttosiiMc te UadóUtaUd: Fóot 5. tóba. Mcgjdcalk UtUtzoap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöflietéal ára: egy hóra B penffó 4C Szcrkeulóségi és kiadóhivatal! teteiont
I fillér. 78. ai.
livan Oroszországban?
Sztálin az orosz bolsevizmus har. madik garnitúráját állítja immár biróság elé, akik fejére a vörös vádhatóság azt olvassa rá, hogy árulók. A Moszkvából jövő hírek megdöbbentik még azokat a köröket ls, amelyek a muszka barátság jurópái slepphordozói. Mi van hát ebben a szerencsétlen orosz biro-\' dalomba11, ahol a közmészárszékek a bolsevikj átalakulás szörnyű esztendeiben a felhőkig emelték a hullahegyeket, millió számra irtván ki mindazokat, akikhez csak a gyanú halvány árnyéka is férkőzött. Nincs i>ontos statisztikai adat arranézve, hogy hány ember lett a bolsevlkl gyilok martaléka, de Európa sajtójában sok milliós szám adatok cirkulálnak és (& állati kegyetlenség ma sem ismer határt. Immár a farkasok egymást és saját kölykelket falják fel, amit blzonyL tanak azok a szovjetperek\', amelyek végítélete még csak a legcsekélyebb bizonytalanságot sem támasztják az iránt, hogy kimondják a vádlót, lakra a halált. Nekünk semmiféle részvétünket nem érdemlik meg azok, akiket most Sztálin szintén a vádlottak padjára ültetett Rlkoff, Bucbarin, Kresztinuzki és a töb-blek, a ml megítélésünk szerint minden törvény nélkül megérdemlik a legsúlyosabb büntetést, de amikor a több mint százmilliónyi lakosú orosz blrodálom kegyetlenül szomorú sorsát látjuk, elfacsarodik a szivünk az emberi élet e ]>oklok, tornácát látva, ahonnan csak kin> gyötrelem és szörnyű vergődés áramlik. Vannak, akik azl állítják, hogy minden nép megérdemli a sorsát, mert olyan kormányzata van, ami méltó hozzá. Mi a százmilliós orosz néptömegekre gondolunk, amikor azt állítják, hogy ezt a kegyetlen sorscsapást, amiben most élnek, nem lehet, hogy megérdemelték volna. Az egész Euró[>a és a müveit világ megiszonyodva szemléli a szovjet területén folyó yralmi rendszer szörnyűségeit s most már egymás ulán döbbennek meg azok a francia körök Is, amelyek oly erősen lelkesedlek a szovjet szövetségért.
A most folyó per során 21 szovjet vezért fogtak vád alá, akik a moszkvai katonai bíróság előtt ad-"ak számol azokért a cselekedd leikért, amelyekért a vádhatósága bűnben elmarasztalni kívánja őket. A vádirat azt mondja, hogy a vádlottak a .jobboldallak összeesküvő csoportjának megbízásából a szovjetlel ellenséges államok javára kém kedlek, hogy a Szovjet Unlo területén megdöntsék a szovjet rendszert s visszaállítsák a kapitalizmust és a |>olgári osztály uralmát.« Az a vád is elhapgzott ellenük*, hogy fei akarták darabolni aSzov. jet öniot és különböző szovjet tartományokat, hogy ezzei meggyengítsék és -véglegesen megbuktassák a szovjet rendszert. Mi van hát itt? Immár a harmadik uralkodó,
Az alkotmányosságról, a szélsőséges Izgatásokról, a zsidókérdésről, a fegyverkezési egyenjogúságról, a gazdasági javulásról, a kormány további programjáról mondott Darányi Kálmán miniszterelnök másfólórás beszédet Gyfirben
Győr, március 5 Darányi Kálmán miniszterelnök ma reggel 8.30 órakor különvonaton utazott Győrbe, a NEP országos nagygyűlésére. Lázár Andor kivételével a kormány valamennyi tagja elkísérte, valamint Sztra. nyavszky vezetésével 160 képviselő, köztük nagy számban ellenzékiek js.
Az ünnepélyes fogadtatás után a NEP nagygyűlésen a miniszterelnök fontos bejelentéseket tett 1 órás be. szédében, amelyet az alábbiakban ismertetünk :
Rámulatott mindenekelőtt a miniszterelnök a sok szakadékra, ami a magyarságot, fiatalokat, időseb-beket, munkásokat és munkaadókat, munkásokat és értelmiséget elválaszt. Ezt a szakadékot csak a nemzeti szolidaritás hidalhatja át. Majd emelt hangon, meg-megismétlődő taps közben jelentette ki:
— A világnézeti haro eldőlt a keresztény, nemzeti világnézet javára,
de eredményeit állandó, céltudatos munkával kell biztosítani. A gátakat folylon erősíteni kell, mert akár a nyílt, akár a titkos bolsevista ár. nak csak erős nemzeti érzéstől át. itatott, rend és fegyelem szellemé-
ben élő nemzet tud védőgátként ellenállni.
Haroot kell hirdetni tehát a nyílt vagy titkos erők ellen,
amelyek meg akarják bénítani a nemzet tisztánlátását ellenUíló erejét.
— A mi alkotmányunk nem mesterséges, hanem ezeréves történelem alkotó ereje formálta. Ennek az élő alkotmánynak keretei fogják megszabni a nemzeti é!et irányát a jövö évszázadokban is, nem revolúciós utón, hanem fokozatos fejlődéssel. Teljes bizalmatlansággal! viseltelem azok iránt, akik kétségl>e vonják az alkotmány nemzetfenntartó fontosságát. Külföldiek etekln-tétben lehetnek tévedésben, dc az Itt élők közül osak a történelmileg műveletlenek, megbízhatatlanok és politikailag éretlenek lehetnek, akik idejét múltnak mondják az alkotmány eszméjét.
Alkotmányunk alapján tartom egye. dül eredményesnek a jobboldali építő politika mozgalmát. A fejlődés fellarlóztathatalanul halad a keresztény, nemzeti, szociális állam minél tökéletesebb kiépítése felé.
- Másfél éven ^át becsüleltel vigyáztam a nemzet értékelre, a nemzeti gondolatot soha szem elől nem tévesztettem, minden lehetséges szociális törekvés megvalósltá. sára igyekeztem.
Feletleges, hogy bárhonnét előírásokat adjanak a kormánynak és a pártnak,
amelyre a kormány támaszkodik, hogy milyen eszmék jegyében kell az ország és államvezetés munkáját végezni. Ezt a munkát
divatokra, hangulatokra nem
lehet építeni. A l>el|)olitikára áltérv-\' hosszan zugó taps közben jelentette ki a min\'sztcr. elnök, hogy a 1hjI.vő politikai alkotmányos stabilitásának legfőbb biztositéka
Magyarország kormányzója,
akinek személye testesíti meg a nemzeti gondolatot.
A szélsőjobboldali mozgalmak és a zsidókérdés
Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy a kormányzati irány, amelyet uz al. kotmányos tényezők megszabtak, leghatározottabban szemben áll mind-olyan irányú megmozdulással, amely nyíltan, vagy burkoltan a boíscvizmust készíthetné elő. Az ez ellen való vé-
kormányzó és a legnagyobb lefolyással biró garnitúra kövei el hazaárulást ? Illetőleg mindazok, akik hangadó szerephez jutva vezelő té. nyezől lesznek a szovjet rendszernek, bizonyos idő elmultával megérnek a halálos Ítéletre ? Itt csak kél esetre gondolhatunk. Egyik az, hogy Sztálin az ő kiérdemesült,, megunt, vagy ha^mtflhatatlanná vált, a közéletben már kiégett lel-kesedésü, avagy az sem lehetetlen, túl né|>szerü korifeusaitól csak ugy tud megszabadulni, hogy bírósági ítéletekkel halomra gyilkoltatja őket. Ez volna hát az a szovjet penzió, amelyik az örökös és biztos béke és megelégedés nyugalmát biztosítaná a szovjet munkában kiérdemesült »nagyok« számára, ha a mi mélységes keresztény hitünk szerint nem volna egy trancendetá-lls felelősségrevonás is ? A másik dolog, amire következ!etnük kell, az, hogy amikor a legmagasabb fokon álló közügyek intézésébe betekinthet a szovjet közfunkcionáriusa, megvilágosodnak előtte az eddig homályos problémák, uj sikjal és dimenziói nyílnak meg az eszmék, a szociális kérdé^k és gaz-
dasági erők és az emberi igazságok tömegének s akaratukon kivül olyan irányba tolódik gondolkodásuk, hogy egy szép napon érezniök kell vállukon az őket letartóztató katonai hatóság kezét. íme, «Ug tudunk tuljutni a találgatásokon, ha e kérdéseket nézzük, de olt már tényekkel találkozunk, sőt szinte a dogmatikus igazság oszlopánál állunk, amikor megállapíthatjuk, hogy nagy baj lehel abban a rendszerben, amelyik a materialista életfelfogás tulságbabajtásával nem tud magának megbízható s a »s/ent ügyet* véglegesen magáévá tevő vezérgárdát fenntartani. Mert nem erre kell-e gondolnunk, amikor immár a harmadik vezérgamjtura kerül lemészárlás alá ? Minket, magyarokat ez az egész kérdés csak a tragikus emberi sors mélyen átérzett keserű tüneteként érdekel. De meg tudjuk érteni annak a jobboldali hatalmi erőcsoportosulásnak erőfeszítését, amelyik immár nemzetközi szerződésekbe foglalja a szovjet bolsevik! rendszere elleni állásfoglalást. Ez a probléma elindult Rómából, fellángolt Berlinijen s csatlakozást nyert Japánban,
megértésre talált Bécsben s látjuk küzdelmét Spanyolországban s szemlélhetjük a bolsevizmussal szem beni iszonyatot immár szinte az egész világon. Nekünk nemzetközi szerződésekbe szövegezett állásfoglalásra e téren nincs szükségünk. Az a nemzet, amelyik átélte Kun Béla 130 napos rémuralmát, annak nem kell szerződést kölni a bolsevizmus ellen. Mi résen vagyunk és a legnagyobb éber figyelemmel kisérünk minden olyan közéleti megnyilatkozást, amelyik az ilyen hóhér uralomnak a legkisebb l>acíllusait is magál>an hordozza. A halál zápora hull az orosz népre s volt Idő, amikor épp Így hullott miránk is. De nálunk aránylag rövid idő alatt a nemzeti gondolkozás és a keresz. tény erkölcsi világszemlélet hősi érzései virágozlak ki a bitófák mellől s egyre jobban megerősödünk a tradíciókon felépült és az uj időkhöz simuló világnézetünkben. Szánalommal vagyunk a poklok kinjajt átélő orosz nép iránt s hiszünk abban, hogy egy ily nagy megróbálta-tás után előbb-utóbb ott is bekövetkezik a hóhérok eltakarítása.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. rniidui fi.
LÁZ" március 16-án lesz a Városi Mázbnn este 8-kor

(fékezést seni a gondolat, sem a szólásszabadság magasztos eszméi kedvéért nem vagyunk és nem leszünk hajlandók feláldozni.
Nem vagyunk hajlandók tűrni sem demokrata, sem liberális, sőt nyilat köntösbe bujtatott pUtztitó mozgalmakat,
a tömegek szociális forradalmositását. A felforgatás csiráit cl kell fojtani s ez ma már nem politikai, liánom rendőri kérdés A szélsőjobboldali mozgalmaknak csak a hatalom átvétele az egyetlen pozitív céljuk, a többi kommunlszlikus, ködös államrend, a mivel maguk sincsenek tisztában.
A zsidókérdésről szólva kijelentene a miniszterelnök, hogy ilyen kérdés van s minthogy ez egyike a közélet elintézetlen problémáinak, azt icndezni kell, de csakis törvényes és tervszerű rendezés lehetséges. A kérdés lényege, hogy a magyarországi zsidóság aránytalan szerepet játszik a gazdasági élet bizonyos területein, aránytalan az elhelyezkedése, niert ÍŐként városokban és olyan foglalkozási ágakban he\'yez-kedett el, ahol a kereseti lehetőség könnyebb és kedvezőbb, líz a törek-vés nem áll mindig harmóniában a magyarság érdekeivel, ebből ered az állandó izgalom az ország közéletében e kérdés körül.
Igazságot helyzetet kell teremteni, amely kiküszöböli az aránytalanságokat
és illő mértékre csökkenti a zsidóság befolyását egyes területeken. Kg}- rendezés, amely az Ipar, kereskedelem, hitel területén megfelelő helyzetbe juttatja a keresztény társadalmat, a zsidóság helyzetét is meg fogja könnyíteni, mert csökkenti a szélsőséges an-tlszemita hangulat terjedését.
MagyaiHirtxáo helyzete Európa országai körött
Beszélt ezután a miniszterelnök Magyarország európai helyzetéről, hangsúlyozta, hogy az ejrópaí külpolitika feszült idegessége után az utóbbi najwkban Anglia békeszán-déka folytán javulás következettbe. Reményének adott kifejezést, hogy az osztrák és német viszony rendezése állandó jellegű. Leszögezte a magyar barátság elmélyülését Olasz ország, Németot-szág és különösen Lengyelország felé. Kjijelcntettd ugyanakkor, hogy Magyarország fel ajánlott béke-szándékának realizálására a szomszéd kisantant-orszá-gok részéről egy év óla semmi lényeges nem történt, Magyarország fenntartja továbbra is készségét, de a kisebbségek törvényes védelmé, nek biztosítása ehhez elengedhetetlen előfeltétel. A másik feltétel, hogy senki ne akarjon visszaélni politikai türelmünkkel.
Nagy taps fogadta a bejelentést, hogy a hármas külügyminiszteri tanácskozás egyhangúan elismerte Magyarország
fegyverkezési egyenjogusá-nak
szükségességét és jogosságát. Bejelentette a miniszterelnök, hogy ezügyben a kormány, további áldozatkészséget vár a nemzettől és a társadulomtól.
A gazdasági kérdésekre térve át megállapította a miniszterelnök, hogy a
javulás kétiégtelen jelel nálunk It megvannak.
Részletes számadatokkal ismertette n gazdasági helyzet minden ágában mutatkozó javulást az államháztartás de. fid tjének eltüntetéséiül a beruházá-sokig és az olajkutatások sikeréig.
— Az 1031. évi gazdasági vihart — mondta — megálltuk, az egyensúly helyreállt, igy most már beszélhetünk a jövőről is.
Egy milliárd honvédelemre, utakra, vaautakra
Bejelentette ezután, hogy a kormány rövidesen ujabb fontos javaslatokat terjeszt a Ház elé. E kormányprogramot vázolva a következőket mondta: Tőkeszegény kis állam vagyunk, nem szigetelődhetünk el, de csak bdsS erőinkre támaszkodhatunk. Teherbíró-képességünket nem szabad túllépni, mert ez felborítaná gazdasági életünket, pedig mi építeni akarunk. Hangsúlyozom előre:
Infláülót kísérletekbe nem boosátkozunk, de a nemzeti jövedelmet növelni kívánjuk.
Kz a nagyszabású kormányprogram 1000 millió I>engő kerettel számol. Nagy része ennek közvetve honvédelmi célokat szolgál, de ide számit az utak. vasutak, stb. építése is. Minden falut ki akarunk emelni elszigeteltségéből.
15 millióval többet fordítunk
a telepítés meggyorsítására.
Biztosítva lesz ez ősszegből a hűtőházak, szárítók és raktározók, a mezőgazdasági iskolák, mintatelC|>ek stb. felállítása. Az öntözés és egyéb vízügyi intézkedésekkel kapcsolatban n falu egészségügyének kifejlesztése, tnlnden falunak jó ivóvízzel való bllá. tása is programon van. További cél: a föld egyéb értékeinek kiaknázása: bányászat, fóldkutatás stb. fokozottabb tempójú munkája.
100 milliót fordítunk a mezőgazdasági hitel problémájának megoldására.
Mindé program végrehajtására terveink szerint
öt évre van szükség
Kérdés tehát, hogy kívánjuk előteremteni ez összeget? A kormány a nagyszabású programhoz a fedezetet a vagyonban találta meg. így
600 milliót a vagyonok megterhelésével
szándékozunk előleremteni. A teherviselésre elsősorban a nagyvállalatok kötelezettek, de bevonnak minden egyéni vagyont is. Az alsó né|>osztály és a középosztály azonban eleget szenvedett és áldozott, igy az t,- ;
50,000 pengőn aluli vagyono-\' kat kivonta a kormány a megterhelés alól. A megterhelés progresszív lesz. A földbirtokok megterhelése nem haladja meg az 5 százalékot, az egyéb vagyonoknál a kulcs állagban 8 százalék- A befizetés 10 eszlendít alatt végezhető. A lebonyolítás simán fog menni, erről gondoskodik a
kormány. Az első kölcsönmüvele-tel már a legközelebbi hetekben megkezdik, mert a nagy nemzetépítő munkát haladéktalanul meg kívánja kezdeni a kormány.
Szólt ezután az rjj hitelélet megindulásának előmozdításáról, a szellemi ínségesek elhelyezésére irányuló törekvésekről és a képviselőházi programról. A rövidesen be-riyujtásra kerülő törvényjavaslatok
között elsősorban
uj sajtótörvényt,
a sajtókamara felállításáról szóló javaslatot, a munka és cselédközve-tltés államosítását, az idegenellenőrzés megszigorítását, a falu népegészségügyének tökéletesítésére Irányuló javaslatokat, a diákszociális intézményekre vonatkozó rendeleteket emiitette.
Ehhez az ötéves kormányműnké-hoz kérle a társadalom segítségét.
„Még várjuk az igazi nagy magyar regényt Erzsébet királynéról"
Az Irodalmi és Művészeti Kör II. könyv-délutánja
Második könyvtsmerlelö délután-Iái tartotta a N igykanlzsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör A zene-Iskola dlszlermél>en összegyűlt könyvbarátok ezulUl SpytS?) dr. Winkler Ernőné ^tífcey Munkácsi Noémi előadásában megjsmer-lék Zsigray Julianna regényét Erzsébet magyar királynéról. Megnyílóul Kelemen Ferenc lárselnök, a könyvdélutánok elindllója és rendezője, a kanizsai szellemi közéletnek mindig kész harcosa ismertette Erzsél*l királyné történelmi hivatását a magyarság törttjnelts\'jen.
Dr. Winkler Emöné, a melegszívű, flnomtollu asszony-iró ezúttal szép és okos érlekezó^vel, a prózá-
Nagy tétel
férfíszSue! maradék
érkezett
SiM József és Társa
céghez.
jában is meg-megcsillaró költői gondolkodással gyarapította a kanizsai kulturélet porondjain aratott sikereit és hallgatóságának ismére leit. A feladatot helyes szemszögből és bölcs mérsékletlel világította és oldotta meg. Nehéz dolga volt, mert olyan könyvel kellett ismertetnie, amely nem a legkomolyabb helyet igényli az irodalmi kritika ser|>enyőjén, mégis sziveden olva-sotl, szépen megirt regény a magyarok legendás királynőjéről. Éppen ezért Winktemé — helyesen — inkább megmaradt az ismertetés vonalán és a kritikái csak érintette1, de kevés kritikai szóval és gondos tapintattal\'is tudott annyit mondani róla, amennyi a könyv értékeléséhez szükséges. Mert könnyű lelt volna agyonütnie az előadónak fl könyvet, könnyű let volna róla asszonyi rajongással szólni is. De Winklerné mindvégig tárgyilagosan sűrített kivonatban magát a könyvet láttatta meg hallgatóival, azt a portrét, amit Zsigray alkotott a szomorúság és szeretetreméltóság glóriájával övezett magyar "királynéról. Felvázolta az előadó Zsigray Erzsébet királynéjából a legendás királynőt, a szomorú sorsú anyát, a magános, más világija kívánkozó embert. Elismeréssel szólt Zsigray Juliannáról, aki a mfli éteflhiftz-irodalom divatos lemeztelenitését ke gyeletes ízléssel mindenütt elkerülte és a dicsfény övezte magyar királyasszonyban élő embert és annak érzéseit n«m s«>lgáltatta kl védts. lenül az intimitásokra mohó utókornak.
— Szép, pihentető olvasmány, — mondta az előadó. Végre egy élet-rajz-regény, amelyet nyugodt lelkiismerettel adhatunk serdülő gyer-
Nagyságos Asszony!
modelljeink megtekintésére és kiválasztására.
Van szerencsénk meghívni a legújabban érkezett, meglepően szép tavaszi cipé-
Klváló tisztelettel
Miítényi Sándor és Fia cipőüilet Fő-ut 2.
1316. márcía« 6.
n ve keink kezébe is. Igazéban azonban bonyolultabb lélek volt Erzsébet királyné. Évszázaddal megelőzte korát testi és lelki asszonyiságá. l>an is. Testá|>olásban, tornában, szórakozásal ban önállóságában, jellemében és lelki tulajdonságaiban ki modem volt, a mai asszonyok modernsége értelmében.
Ismertette azután Erzsél>et szellemi, belső tartalmát a halálos bá, torságtól a szinte beteges szétég* rajongásig, a költészet szeretetéig.
— Erzsébet (ez volt az előadás vég-konkluzlója) nagyobb voll.minl ember és emberibb volt, mint királyné, annál, ahogyan Zsigray Julianna megrajzolta, Az igazi nagy magyar regényt még várjuk Erzsé-l>et királynéról.
A hallgatóság melegen üdvözölte
az előadót. , \'. ,
*
A következő könyvdélután csütörtökön lesz, tartja Borsa Béla felsőkereskedelmi Iskolai tanár, a Kör titkára. Témája : Párjs a háború utáni magyar irodalomban.
ZALAI KÖZLÖNY
A kongresszusi Iroda Qzenl
A budapesti közönség áldozatkészségéiül a február 15-én lezárt Jakás megajánlások valóban szép ké|>et nyújtanak. A budapesti és budapestkörnyéki lakosság megértelto, hogy milyen nagy ügyről van szó. Ezideig csak külföldiek számára fogadott cl a kongresszus vendéggondozó lviva-tal egyéni szállásigényléseket a kongresszus időtartamára. Most mintái] ek\'gendő lakás áll rendelkezésre, magyarországi vidékiek is igényelhetnek egyéni elszállásolást a vendéggondozó hivatal utján Budapest, IV., Vámház körút 2.

Közeledik a kongresszus, közeledjek a főftnnepségok s igen sokan érdeklődnek a főünnopségeken való részvételről, az ülőhelyekről stb. Az ünnepségek színhelyét körülvevő kordonon tagsági igazolvánnyal, utazási igazolvánnyal, vagy uutólagsági jegy-gyei lehet átmenni. Tribünjegyet, ülőhely jegyet vagy autópark jegyet csak tagsági igazolvány vagy utazási igazolvány felmutatása mellett lehet majd váltani, A Hősök terén és a városligeti tó medrében a nyolc tribün és egyébként összesen 137.040 ülőhely lesz. A Dunaparton 10.000 (bajókór-menet) és az Andrássy uton szintén 1U.000 ülőliely lesz. Az ülőhelyek árai: tribünbérlet 4 tribün jegy a Hősök
(eréro, 1 ülőhely a Duna partra, 1 ülőhely az Andrássy útra 10 pengő. Számozott ülőhely.bérlet ugyanerre a Wbüniegy a Hősök terén 3 p<*gő, hat alkalomra 5 pengő. Napijegyek: tribünjegy a tó meder ben 2 inttgő, számozott ülőhely a Hősök terén 1.50 pengő, számozott ülőliely a tómeder-ben 1 pengő, ülőhely (számozatlan) a tó mederben 50 fillér, OlŐhely az Andrássy utou 1 l*>ngő, ülőhely a Dunaparton 1 p«igő.
Autótagsági jegy és az autóparkja ára még pontosan nincs megállapítva. A bérletek lwt darab kiszakítható jegyet tartalmazó füzetjegyek lesznek.
A jegyek március 16-tól leszuek kaphatók a központban é» a menet-jegyirodákbau,
— Saját 4rd«k«b<m éa örömére szolgáló meghívásnak teáz eleget, ha a
Kopttela Bútor árúháx Ö..1 mübator-klál "táíát megtekinti, vételkényszer nélkül
Koponyatöréssel és agyrázkódással szállítottak be egy munkást a lispei kutfuró-telepről
A csendőrségi nyomozás fogja kideríteni, hogy mi történt a tanknál dolgozó munkással?
A Hspe-szentadorjánl olajkut-fjró telepen szerencsétlenség történt.
Az úgynevezett tankok körül dolgozott Kovács Béla községbell napszámos. Közben közel ment az egyik daruhoz, amely működésien lévén, Ugy fejbe vágta a szerencsétlen emberi, hogy eszméletlenül terült el. Koponyatörést, agyrázkódást és egyéb sérüléseket szenvedett, ugy hogy azonnal autón leszállították a nagykanizsai kórházba.
Mivel Kovács állapota igen súlyos, a kórház jelentette az esetet a rendőrkapitányságnak, ahonnan de-lektiv szállt kl a kórházba, később maga a törvényszék vizsgálóbirája is kiment a kórházit, hogy Kovácsol kihallgassák. De az idököz-ben némileg magához tért ember
I csak annyit tudott mondán^ hogy nem tud semmit, mi történt vele. Egy ülést ka|>ot és utána nyomban elsötétedett minden és csak a kórházban ébredt fel. Semmire nem emlékszik vissza. Arra sem tudott felelelet adni, hogy milyen munkát végzett akkor, amikor a gép megütötte.
Kovács állapota válságos.
A vizsgálóbíró nyomban Intézkedett, hogy a Szentadorján-lispéhe.i tartozó pákai csendőrség azonnal a szerencsétlenség szinhelyérc menjen és a helyszínen nyomozza kl a való tényállást. \':
Ez az első komoly szerencsétlenség, ami az olajkutatások megindulása óta künn Llspén történt.
Békafejü, uszóhártyás, hatujju gyermek született a kaposvári kórházban
A Somogyi Újság Írja : v.
A kaposvári közkórház szülésié-lén fura újszülöttet ápolnak, egy 28 éves asszony hozta világra a gyermeket. Az asszony 1931-ben ment férjhez, azóta is boldog házaséletet él. Még két gyermeke van ; egy 5 éves flu és egy 2 éves kisleány, mind a keltő tökéletesen normális, helyes gyermek. Az édesanya még l>enl fekszik a szülészeten, az apa amikor meglátta az újszülöttet, elájult... Az anya csak hallomásból tudja, hogy nem tö-kéleies gyermeknek adott életet.
Ma délelőtt kint jártunk a kórházban. A földszint 29-es számú szobában 6 aranyos csöppség rug-kapál a fehér ágy,acskákban. A legelső ágyacskában fekszik az, akli ml keresünk. A, Jeje egy tul-ménelezett mongol fej : két oldalt az arccsontnál felduzzadt szemhéjai 75 százalékban nem nyillak kl és ferdék, álla úgyszólván nincs : béka formájú arc. Kezén és lábán az uj. jak összenőttek, mintegy uszőhár-tya szerűen. Jobb kezén és jobb lábán a kisujj kettős, vagyis hat ujja van.
VA64íi II n
"^y/mn
Dfígán világit, aki „olcsó" elavull lámpákat éget. A Kryplon lámpa Izzófehér fénye tokkal gazdaságosabb áramfogyasztással jár.
TUNGSRAM
Beszéltünk az egyik orvossal, aki a kővetkezőket mondotta:
— A gyermek torzszülött leány. Életképes és nagyszerűen eszik. Az á|M>lósz)emélyzet odaadó saeretettel á]Kilja. Született, hogy mire : ember nem bírálhatja el.
Husmérgezés, kolbáizmérge-zéi, halmérgezés van gomba-mérgezés előfordulásakor a gyorsan ható termitzelei Ferenc Jonet keserűvíz azonnali haiználata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosit.
EMLÉKEZTETŐ
Hitelű. S.
Gyurkövic. ir kis^nberg Imwií**^ ny« ■ Kasdbóban. J^ok Vágónál. Kemény János (Mff.Kabtl) asztaltársaság összejövetele 7-kor Sseveméi, Pedagógusok összejövetele a Kts noyaTban vacsora után. Minid. 6.
Lkeálls előadás G.kor a vároihitíu (Vánkos Jenő).
Nirciu. lt.
Keresztény TlszlvfcelönSk tzIiMáö. adása (Láz) 8-kor a Vároal S»hl»á«-baa.
- Stfon, <Uaua« Ulltlk«I«
nagy válaastákban ölngernél.
ttmto
-—1———r-^-
Gyönyörű tavaszi eipőujdonságok érkeztek
=■..... az „ideél" dpőüiletbo, Fő-ut 12. szám. mmsmm
Szavatolt minőségi Olcsó árakl Nézze meg kirakatainkati
ZAUAJ KÖZLÖNY
183^. mAidus 6
Tavaszi divatujdonságok: r1
Női szövetek. — Selymek. — Férfi szövetek,
Klrschner Mór Dluotúruhűzn
Gyapjú- és pamnlzászlók, különböző nagyságban és minőségben. Nagy válaszlék.
A mai Gyurkovics-Elsenberg hangverseny műsora
Gyurkovics Mária és Maurice líisen-f>erg, a inai Kaszinó-liangverseny közreműködői megérkeztek Nagykanizsára. Velük érkezeit a kisélő Kósa György zongoraművész. A lwngverseny mü-íora a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot és a következő:
1. Bach: 4-lk tétel a szóló gordonka-pultból (Eisenbcrg). 2, a) Mozart: Alleluja, b) Korngold: Holt v.íros .Marietta dala.- c) Erkel: Hunyadi László «Gara Mária áriája. (Gyurkovics Mária).
Haydn: Menuette (Eisenberg).
4. a) Puccini: Manón Lescaut áriája, b) Strauss: Stilndchen, c) Hubay: Cremonai ljegedüsbőt madár dala, d) Strauss: Tavaszi hangok (Gyurkovics Mária).
5. a) Jauré: Aprós un véve, b) Ilin-demit: Gaprico\'o, c) All>eniz: Mata-guena. d) Weber: Rondó (Eistnb.Tg;.
Kezdődik 9 órakor, (:)
A rigyáci leányokból lett eszteregnyei menyecskék a törvény előtt
Hogyan fosztották végig a nagykanizsai országos vásár sátrait az eszteregnyei menyecskék?
DICS01BATÓ a IA8AS TATBABAH
(Nővé Strbska Pléto) I3!0 m. .v„l|t>
MÓRY SZÁLLÓK és penzió E|ta tpriln iljtif HU smrt. Sl-kirnsit
Magaslati nap. Plb«n4t. Modern komfort, xtot, IIdc. Imii mír»ék«lt Arak. Peog&-átulalA*t tllntíz a Tálral Fürdők Mp-
A februári nagykanizsai vásáron egymás után érkeztek a feljelentések, hogy ismeretlen lettesek fosztogatják a sátrakat és a vidéki gazdák zsebeit. Azonnal detektívek jelentek meg a piacon és sikerüli is kél asszonyt tettenémi, amikora Király utca egyik kap-jja alatt a zsákmányon osztozlak. Az egyik Horváth Istvánné Radanovics Kati, a másik Vörös Jánosné Zsemlye Annu, rigyáci születési!, eszteregnyei asszony. Mialatt a két me. nyecske kihallgatása folyt, a Király utcai ház egyik lakója csoma.
I got hozott be a központi ügyeletre,, azzal, hogy az udvaron találta. Nyilvánvaló, hogy a két asszony látta a rendőrt közeledni és félel-mélyen eldobta a csomagot, amely. I>en 63 darab különböző vásári áru volt l>ecsomagolva. Erre megmo-lozlák a két asszonyt. És akkor jött a második megle|>etés. Vörös Jánosné mini egy élő áruraklár |
VIMUU Budapul, IV., Józ»«l-lér ». 207
— V«o-e tudomáia rtla?l Ha nlDOS ▼egye tudomásul, hogy szép cipőt, jó elpőt, olcsón kapbat az .Ideál" clpő-Uzletbon, Ffl-ut 12 •«
— (MlyegfyflJWk Ulálkoxája) Hötfőo délután 6-tói 8 óráig az OMKE tanács-t«rmébeo.
— Bntorklállltá«unkat tekintse meg minden kényszervótel nélkül. Kopsteln butoráruhás.
— Menyavssonyi kelengyék Singer oégnél.
állott ott a motozást végző asszo-nyok előtt. Ruhája alatt, titkos zsebekben, a testére csavarva volt ot1 flanell, zokni, fésű, cérna, gyertya, főzőkanál, vég csipke, törülköző, asztalterítő, stb.
Most tárgyalta ügyüket a nagykanizsai törvényszéken Makáry tanács elnök. i
Horváth Istvánné bűnösnek érzi magát, de azt mondja: nem beszéllek össze, hogy lopni jönnek l>e a kanizsai vásárra. Elmondja, hogy Vörösné >alkudott« a kereskedővel, ő meg addig *eltette« a holmit. Felolvasták a rendőrségen lelt beismerő vallomását, mely sze-r|nt összebeszélve jöttek be a kanizsai vásárra. ,
Mikor Vörösnél lehozták a \'terembe), Makáry elnök kérdez^ tőle :
— Harangozóné zsebéből ki vette ki a pénz tárcát ?
— Én nem ! • t \\
Tisztelettel van szerenosém a n. é. közönség szíves tudomására adni, hogy az alföldi Rajkó-zenekar Kiss Osiky Elemér
vezetésével hangversenyez ma és minden eet& Zárira reggel 5 órakor I Táno az uj parketton I
Vasárnap déléi fitt II—I órAia
Szíves látogatást kér PÉMEB ANTAL vendéglős.
— Maguk már otthon összebeszéltek ?
— Nem ljeszéltünk mi, kérem, össze... Én bort hoztam a városba. Nem is ludtam, hogy Horváthné lop. Én csak az árat kérdeztem a vásárostól, mikor egyszerre csak látlam, hogy Horváthné »eltünt«...
— Mindent a Vörösné adott a kezemig replikázott erre Hof-váthné. - Mindent a "Vörösné lopott !
Vörösné sem ha.gyja magát :
— Kérem, én ezzel a menyecskével sosem voltam jóban, azért beszél...
Ezt már derültség nélkül nem le-helelt hallgatni.
Harangozó Jánosné eszteregnyei asszonyt hallgatták ki ezután, de nem ludla megmondani, ki volt az, aki a zsebéből a pénztárcát kilopta.
Gántay Béla dr. rendőrfogalmazó elmondta az ügy rendőrségi részét.
Füzesi Pál detektív vallomása Sze rln| egy Szekeres nevü fiatalember látla, hogy a két nő Harangozóné körül forgolódik, Így tehát nem leheletlen, hogy zsebtolvajlás is terheli lelküket. Horváth István, a vádlóit férje egy csomagot vitt haza a vásárból. Ezt az anyósa álli-lolta a rendőrségen.
Makáry elnök azonnal a korlál elé szólllja a férjet, de az nem akar tudni semmiről. ElLenl>en Vörös János, a másik vádlott férje kijelentette, hogy Horváth István igenis mondla neki is, hogy »amit az asszony lopott, azt 6 viszi haza.«
A biróság figyelemmel volt a kél asszony eddig büntetlen életére és azért mindegyiket fejenként három, három havi fogházra és egy évi jogvesztésre ítélte. A biróság javulást és megtérést remél az enyhe büntetéstől. , |
Szemtől szsBbB a mikroíoonal
— Bizalmas vallomások a mikrofon körülirta: Gráf Ernő
Hat évvel ezc\'.őlt ismerkedtem meg a mikrofonnal, A zágrábi Max-mir-park évszázados fái alatt, az üde zöld gyepen vidám magyar cserkésztábor tanyázott. Huszonkettőn vjHunk magyarok. Zágráb népe elkényeztetett bennünket. I-iatalok voltunk, vidámak, vakációzó diákok, akik őrültünk az életnek, a szabadságnak, a napfénynek, mindennek... Ajkunkon nem fogyott ki a dal, a vidám nótaszó és talán ez volt az oka hogy a jugoszláv nemzetközi tábor irigyelt kedvencei lettünk.
Igy történt hogy amikor e,{y szép napon a zágrábi rádió kihozta mikrofonját a táborba, elsősorban bennünket keresett fel; magyarokat. Abban az időben nagy mestere voltam a krinolinnak. ennek a cserkész ügyességi játéknak. Azaz, talán nem is tekertem ügyesebben magam körül a kötelet, mint sok száz magyar cser-kósztársam, de egyedül voltam Zágrábban, aki értettem c müvészetlicz s miután a jugoszlávok nem ismerték eddig: nagy népszerűségnek örvendtem. Igy esett, hogy amikor megérkezett a mikrofon ós vele együtt az egyik filmtársaság folvevőgépe, magam ts ott 6ürőgtcm a mikrofon előtt, de
őszintén szólva nem is emlékszem, mit üzentem akkor a zágrábi rádión át az éterbe... Vagy negyven méter filmet is veitek fel rólam, Hktve kri-uolinos tudományomról, de a filmet soha nem láttam, mert csak a kisantant államokban került bemutatásra és nem hiszem, hogy akadt egy ismerői is aki a zágrábi rádió mikrofonján át adott üzenetemet hallotla volna, hisz olyan hirtelen jött a közvetítés. hogy még szüleinket sem t id-tuk értesíteni. Vidáman nótlztunk, mókázgattunk a mikrofonba és nem is törődtünk vele t)vább.
Hangom elszállt a semmibe... Idegen, ismeretlen emberek tán hallgatták, de bennem alig hagyott emléket is...
Egy esztendő múlva ismét szembe-álltam a mikrofonnal. Ezuttil is rövid cser késznadrág feszült rajtain és idegen cserkészek álltak körül, de már megfontoltam ós meggondoltam minden szót, amit kimondtam a fcník-rofon elűtL üzentem I Üzentem haza a Jamborecról. Két napig törtem a f«]cmcl, mi okosat süssek ki, liogy huszonöt szónál ne legyen több, de Ja cjy szóval kevesebb sc legyen. Ügyes és ötletes akartam lenni és bár eddig soha versei nem irtani, csökönyösen ragaszkodtam ahhoz, hogy üzenetemet versbe mondjam cl. Kinos keservcsen kisütöttem azonban a vériét s másnap délután ott szorongtam
én is a sokszáz üzenő közt. Formálisan drukkoltam és magoltam az üzenetemet és amikor végre szólítottak, a következő bölcsességet dadogtam el a mikrofonba:
Nem vagyok beteg, mint a teve • Akit. most operáltak egy hete. Közlöm, hogy nem fogok senkinek sem irni, Találják ki, hogy ki az a — Tildy,
A teve valóban beteg volt, (annak idején Tildynek hívtak) a 25 szó is megvolt pontosan s mint ut\'dag kiderült, «oly tökéletesen adtam e!ő,. — igy mondták — hogy lwngomal a szomszédok is megismerték ós bár a szövegben semmi közelebbi cim nem volt, rohantak szüleimhez közölni, liogy csemetéjük üzent a rádióban.
Második mikrofonelőtti szereplésem, tehát már nagyobb sikerrel járt de ennek emléke is csak akkor kísért, mikor a nemzetközi vásárok alkal-mával hallom:
«Itt vagyunk a nemzetközi vásáron, minden nagyon szép, |>enzünk elfő-gyott, mindenkit csókolunk Pisti, Laci, kezitcsőkolom Juliska.-
GS ilyenkor megállapítom magamban nagybölcsca, liogy én mégis csak különb ostobaságokat tudtam kisütni!
De mind e találkozásaim csak futó kalandok, flőrtök voltak a mikrofonnal. Komolyan ós igazán most egy
éve Ismerkedtem meg vele, amikor formálisan bemutatták. Ez negyedik elfogadott rádióelőadásom után történt, amikor mikrofon próbára mentem. Halász Gyula lektor volt a mik-rofonkeresztapám, aki a kis bordó felolYasótcrembe érve leültetett a kényelmes karosszékbe a felolvasó asztal elé és azt mondta az előttem lógó kis márványkockára mutatva.
— Ez itt a mikrofon I
Furcsa, do ekkor sem éreztem mást, mint egy kis enyhe drukkot, amilyet minden diák érez fele lós e\'őtt, mondjuk mikor ugy kétharmadra tudj> a leckéi.
Egy ismeretlen szerző ismeretlen előadását nyomták a kezeml>c és éo olvasni kezdtem. Sohasem voltam jó olvasó, minden figyelmemet az ismeretlen szövegre és az olvasásomra ósszpontositottam és nem is tudom, tulajdonképp mit is éreztem. Alig olvastam tiz-tizenkét sort, halottam:
— Köszönöm, elég.
Tudtam, hogy hangom nem száll tul az épületen, mégis drukkoltam, mert éreztem: most dűl cl, kerülhc-tek.e valamikor e mikrofon elé. Gs megvallom őszintén, akkor ugy éreztem: nem, én soha sem fogok innét többet beszólni.
De aztán Jött az üzenet a hang kellemes, megrclclő, a felolvasás jól tagolt, érthető és jól hangsúlyozott.
Kartotékomban pedig nevem mellé
1938. március 6
ZALAI KÖZLÖNY
MAC
Az NTE a Pécsi AC-ai játsza első tavaszi bajnoki mérkőzését
A tavaszi bajnoki évad első mérkőzése\' sportkörökben na^ érdeklődéi nyilvánul meg. A PAC szimpatikus, nagyszerű játékerőt képviselő csapati-val méri össze eiejét az NTE ma, vasárnap délután fél 4 órakor. Az NTE erő en felkészült a mérkőzésre, melyre bizakodással tekint at NTE tábora.
Előtte fél 2 órakor Csurgói TK-NTE II. II. oszt. bajnoki mérkő-cés lesz.
Az NTE vezetőcége értesíti tagjait, liogy 50 százaidkos tag kedvezményben csak azok részesülnek, akik március havi tagdijukat kifizették és ezt a pénztárnál tagdíj nyugta felmut.itá-sával igazolják. (:)
A Nagykanizsai Vasutas TE
a KRAC II. csapatával játszik II. oszt. bajuokit a Vasutas pályán.
Szombat
BUDAPEST I.
— 20.10 iDeszkától - deszkáig.. Hangjáték hat képben. — 21.15 Hirek.
— 2L40 A rádió szalonzenekara. — 22 ldőJArásjelentéa. _ 23 Virány L. jazz-zenekara. Gáthy László éoekel.
— a05 Hirek.
8UDAPEST II.
17 Hanglemezek. — 17.45 Missziós üzenetek. (Farkas Edit.) — 18.15 Mo-zőgazdasági félóra. — 18.45 Hanglemezek. — 19.40 G. Réthy Pál sakkelőadása. - 20.10 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara.
BfiCS.
19.10 Operett. — 21.25 Brahms: D-dur h*gedü- és zenokari verseny.
frisse*,
fybdoifiakác^
... és a rheumától megkínzott ember bánatosan néz utánuk. De ez mit sem használ; enyhülést csak ez hozhat: Aspirin! Ez azonban Aspirin legyen:
ASPIRIN
A »/3a^et« K R E S Z T T E l
A rendőri büntetőbiró elzárásra ítélte a Zrínyi-utcai „diszkrét lakás" bérlőjét
— Tavasad divatsifivst újdonságok Singeméi.
— A logoxebb cIpAuJdonságokat Mlltó-nyl elpőüzletben találja.
odakerült a megjegyzés: .Mikrofonpróbán volt, rádiófelolvasáshoz alkal-masl»
Azóta év telt el, de az alig 3x5 méteres sürün vörös kárpitokkal borított szobát nem tudtam elfelejteni. A fal melletti nagy vörös-posztós asztalon kis állvány, különböző gombok, mellettük: .Indulás,. .Mehet,. «Kész,» .Vége. felírások, középen nagyobb vörös lámpa. oldalt telefon, pohár víz s mindezek felett a kis kockaalaku bűvös szerszám: a mikrofon, amely az egész szobának olyan furcsa, misztikus, szinte túlvilági hatást kölcsönöz.
A mikrofon alatt a pontps óra, az asztal mellett külön állványon a gong, kissé távolabb hátul ejy másik karosszék a szpike; részére. Ez minden. Egyszerű — és mégis olyan különös.
A mikrofon e különös varázsa már előre véti\'árnyékát. Attól a pillanattól kezdve, amikor megérkezik a rádió igazgatóságának hivatalos levele, nem hagyja nyugodni az embert.
Előre elhatároztam, hogy m«g fogom figyelni érzéseimet, gondolataimat a mikrofon előtt. Nem számítottam rá, hogy e^szer majd itt a nyilvánosság előtt -lílkalmnni lesz beszámolni ezekről a belső, bizalmas megfigyelésekről, inkább magamnak tettem, kiváncsi voltam magamra, mert műidig izgatott a kérdés, milyen tehet mikrofon elölt szerepelni, a rá-
A nagykanizsai kapitányság minden dicséietet érdemlő tisztító munkát végez, hogy a város szivében elburjánzott »diszkrét a . ^ lakások* iizelrr.eil le-t helellenné tegye. A
detektívek Krasznay Pál rendörlanácsos ulasilására bizonyos házakat hosszabb időn át figyellek és megállapították, hogy iiatal leányok, valamint lovagjaik jártak oda.
A rendőrkapitányság detektivjel megfigyeléseik alapján először a Zrinyi Miklós utca egyik házába csaplak le egy ilyen lakásra, majd a Magyar utcában, végül |>edig a Báthory utcában.
Tegnap tárgyalta a kapitányság rendőri bjümüolöbiifkija a ZJrfnyl Miklós utcai lakás tulajdonsának}, Frltz Mihály szabómes\'.ernck ügyét, akit a büntetőbiró a 178.300/1936. BM. körrende\'et és a 160.000/1934. BM. rendelet alapján vont felelősségre. A tárgyalás természetesen zárt volt és a büntetőbiró számos tanul idézett be. Láttunk fiatal leá-
dióban felol\\jftsni.
Tiz órakor érkeztom a stúdió hatalmas épületébe. A tudakozóban már várt az előadásom, de annyi időm sem volt, hogy átolvassam. Akik a stúdióban valamikor is jártak, tudják, hogy díjtalan ruhatár áll a látogatók a szereplők rendelkezésére és híresek az alkalmazottak udvariasságukról. Még ma ;c:n tudom, honnan ismert meg az altiszt, aki így szólt hozzám:
— Méltóztassék a négyes számú stúdióba fáradni, lia megengedi, oda-vezetem előadó urat!
.Előadó ur. — tűnődtem. Ezt sem mondták még nekem, de mentem amerre vezetett, fis egy év ut ín viszontláttam a kis fcíolvasószobát 51 mikrofont. A gumipadlós folyosókon elhelyezett rejtett hangszerekbő 1 a szplkernő hangja hallik: a híreket mondja.
Mielőtt belépnék a fetolvasószobá-ba liallom az altiszt figyelmeztetését.
— Friss viz van a pohárban!
A vastag szőnyegek felfogják lépéseimet. Egyedül vagyok a csenddel a szobában. Tekintetem végigsimítja a gongot, a piros lámpát, a telefont a gombokat és megáll a mikrofonon. Szinte nem is merem hinni, hogy igaz. Én a vidéki kis senki, itt állok a mikrofon előtt, amely vár engem, várja a hangomat, hogy magába szívja és szétszórja a világ minden
tája felék..
- ... ja (Vi* w».)
nyokat és férfiakat meghúzódni a kapitányság folyosóján, akik mind mint tanuk voltak beidézve. Ugyan is az eljárás a lakás bérlője ellen folyt. , j
Láttunk több kisirt szemű szülőt is... ,
A rendőri bünlelőbiró a zárt tár-
gyalás után Fritz Mihály szaMmos-tiert bűnösnek mondta ki és négy napi elzárásra ítélte. Az Ítélet kiszabásánál a büntetőbiró figyelemig vette Fritz büntetlen előéletét. Az ilélet jogerős. ,
Ma, szombaton folytatódik a •második számú ügy« tárgyalása. A kapitányság második emeletén a nendörbiró előszobája tele a beidézett tanukkal, fiatalemberekkel, meglett férfiakkal, fiatal leányokkal.
Lapzártakor a tárgyalás még tart.
Awtefin.
Horthy Miklóané nyilatkozata az eucharisztikua kongraaazuaról
Budapest, március ."> Horthy Miklósnó a kormánvz> fe lesége az cucliarisztikus kongresszus előkészületeivel kapcsolásban nagy nyilatkozatot tett. Hangsúlyozta, hogy nagy kitüntetés Magyarországra az eucharisztikus kongresszus megrend •-zó-e. Bejelentette, hogy a páf.ai 1-gá. tus a Várban fog lakni, mint a kor-
| mányzóné személyes vendége, továbbá a Várban lakik majd « másik bíboros is, abban a lakosztályban, amelyet az olasz király tavalyi látogatásakor renováltak át. A maga részé:ől is mindent elkövet a kongresszus sikeréért és meggyőződése, lu>gy a hires magyar vendégszeretet igazi próbaköve ez a kongresszus lesz.
Nagykanizsáról világgá indult két szombathelyi vasutas-gyerek
A nagyrécsei állomáson érte utol a rádió-körözés a két szökevényt
hajtányon hozták be Őket Kanizsára, ahol az időközben érlesllett Békéssy már várta őket. így aztán pár atyai pofon árán megszabadul, tak egy »vllág-körutazás< fáradalmaitól. A két fiu már pjtban van hazafelé, Szombathelyre.
Békéssy István szoml>athelyi MAV altiszt Nagykanizsára jött rokoni látogatásra. Vele jött 9 éves fiacskája és annak 10 éves pajtása is. A két gyermek egyszer csak eltűnt Nagykanizsán. Nagy volt Békéssy megdöbbenése, amikor ivem találta a gyermekeket és feljelentést telt a rendőrségen. A. kapitányságon az ügyeletes tisztviselő rádiókörözést adott ki és néhány órára rá értesítés érkezett Nagyrécséről, amelyben közölték, hogy az oltani állomáson két fiu fel akart szállni a vonalra. Mivel gyanúsak voltak\', igazolásra szólították fel őket és akkor sirva vallották be, hogy világgá akartak menni. Először ösz-sz>el)eszéltek már Szombathelyen, hogy amint Kanizsára érnek, itt megszöknek Békésytől és azután »világgá« indulnak. |
A kapitányság felkérésére ejgy
Szőlősgazdák figyelmébe!
Ili ginncliképti, fíjlluli, n4p iiőlőt é« Jó ikír termelni, U! eiten állami felügyelet al " ködó uölöoltvány telepemről, minek árait iMiállltoltai • ---------- -
állítni I.IDgyeltl alattmfl-
Székrekedés
• vírt bttz«nny»zl. Ennak köv«tktzm*ny«l: émelygéa.
«
ZALAI KÖZLÖNY
19M. március 6
Tavaszi divaftuidonságok Női kosztüm- és kabátszövetek Férfi felöltő- és ruhaszövetek
nagy választékban
GOLENSZKY divatüzlet
Fő-ut


— (A piarista templomban)
holnap, vasárnap délelőtt fé\' 10-töl kezdve szentségimádás lesz, délután 4 órakor szentbeszéd és litánia,
— (Lelkigyakorlatok Nagykanizsán)
liogy az idén is mindenki elvégezhesse. húsvéti lelkigyakorlatait. P. Czirfus^ Yiktofin plébános gondoskodott arról, hogy a férfi ós a női világ részére is megfeleld cxertitium-vezető álljon rendelkezésre. Az idei lelkigyakorlatok úrasszonyok részére a plébánia fehértermében március l(V, 11., 12. ós 13-án lesznek, minden reggel fél 9 órakor és délután 1 órakor. Férfiak lelkigyakorlatai a plébániatemplomban ugyancsak március lft,, 11, és 12-én este 7 órai kezdettel. 13-án délelőtt 10 órakor közös szent-áldozás, A ezeutbeszódeket mind a három na|>on P« Badaük Bertalan, a Szent Domonkosrendiek provinciálisa a jeles egyházszónok fogja mondani, (0
— (Vánkos Jcnö llceális előadása)
A vasárnapi Uc*Uis •üadást Vánkos Junö polgári Ukolai tonár tartja «Világ-magyarság, cfeaen. A VaéiO műsoron BeíeMai Karola szarai 4s » Polgári Iskolák V««ye«k*m énelwl Kettiug Fwtoo kaiuagj n*Msórol, A* előadáa 6 órakor le** * Táixj*l«á*a disatermében, belópfldij ninc*, csak önkéntes adományokat kérnvk mla-á*a l*Ui>fltŐl (,:)
— (Lelkigyakorlat Iparos-leányoknak)
A nagykanizsai iparosleányok részére hétfőn, kedden és szerdán este Ifél 8 órai kezdettel lelkigyakorlat lesz az iparostanonciskolában. A plébánia kéri u szülőket és munkaadókat, hogy erre az időre engedjék el az iparosleányokat,
— (Világgazdasági Ismertető)
címen tart előadást Kun Zsigmond, a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesületének központi titkára Nagykanizsám Az előadás március 6-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz az Iparoskór különtermében, A Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesületének nagykanizsai csoportja minden érdeklődőt szívesen lát és ezúton hiv meg az előadásra. Bclépődij nincs. (:)
— (Igazi színházi este)
lesz március 16-án, szerdán este a nagykanizsai Városi Színházban, ahol a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének kipróbált szinészgárdája elsőnek mutatja be Nagykanizsán Lakatos László LAZ cimü nagyszerű darabját. A ]>ompás és csak egyetlen színházi eslére jegyeket ajánlatos előjegyezni a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Ma. zol Lujzánál, ■(:)
— sima éa mintái selyemkülönlogea-ségek 81nger József és Társánál.
— (Elnök-változás)
történt a Segéd hivatali Tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai csoportjában. Ozorai Ferenc, az eddigi elnök nagy lüvalali elfoglaltsága miatt lemondott tisztségéről. Helyette a választmány Grábár luijos javaslatára egyhangúlag dr. Borsányi Józsefet választotta meg.
— (A Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesület)
folyó hó 13-án, határozatképtelenség esetén 25-én a Katii. Legényegyletben tartja évi rendes közgyűlését. (:)
BALATONI VILLATELEK
FonjrMwi. mfint éa álloatia mellett,
bekerítve, szőlővel, gyümCIcs-fáKkal, jutányos áron eladó.
Felvilágosítás: «>i
Magyar-Olaax Bank ingatlanosztályá-ban, Budapeat, V., Nádor-uc«a 16.
— (A Néptakarék adományai)
A Néptakarékpénztár a szokásos év-végi adományok során többek között u következő ősszegeket osztotta ki: a Nagykanizsai Torna ügyletnek 50, a Zriuyi Torna Egyletnek 50, a többi pénzintézetekkel egyöntetűen a katho-likus kulturliázra 200, u templomépi-tésre 600 pengőt adományozott Vitéz Bentzik Lajos kormányfőtanácsos, a \'Néptakarék igazgatója a kulturliázra 50 |>engőt adományozott a templom, épitésre havi hozzájárulást jegyzett (0
— (Példátadó gyűjtést)
bonyolított le a nagykanizsai Moz. donyvezetők Otthona Vincze József hadifogoly mühelyberendezésének részére. A Mozdonyvezetők Oltliona 49 pengő 50 fillért adott át a Keresztény Tisztviselőnőknek. — Grosz Lajos föld birtokos egy zsák burgonyát küldött Vincze József családja részére.
«■» TrankJhahn poaxtógyár
a magyar uri családok bevásárló helye önnek is rendelkezésére áli. Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyassztónak szin-gyapjuszővetei angolos gyártássi mó-don elkészítve. Nem fog csalódni Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szövetmin ták költség- és kötelezettségmenles be-küldését. Trunkhalm Posztógyár és Ruliagyár Rt. Budapest, XI., Lenke -ut 117. szám.
— (14 rajkó muzsikál)
cseresznyepiros magyar pruszlikban, lobogós szájú gyolcsingben, cifra sujtásosat!, több egy hete már, a kanizsai divatos vendéglőben, a Kis Royalban. El kell mondani errő\' a tőrülinetsjsett, igazi magyar cigánybandáról, hogy Horváth Hez>ő óta (akit azóti már icsak a rádióban hallunk olykor) nem volt ilyen cigányzene Nagykanizsán. Ez a 14 rajkó nem csak bámulatos összhangban muzsikál nem csak a-magyar nóta lelkét szólaltatja meg a hangszerszámokon, hanem olyan hangulatcsináló mester valamennyi, hogy az országban is párjukat ritkítják. Ha semmit nem csinál az ember, csak ül és hallgatja, nézi ezt a vidám 11 rajkót, már ez maga a legpompásabb szórakozás. Elismerés jár a Kis Royal-nak, hogy nagy áldozat árán is kitart elve mellett: — a magyar nótát, magyar cigányzenét nem szabad veszni hagyni,
— (Mulatott, meghalt egy kanizsai mészáros)
Hodics Sándor mészárost sokan ismerik Kanizsán. Az ismerősei azt mondják, hogy nagyon szerette Noc apánk italát. Hodics tegnapelőtt is mulatozott, majd tegnap rosszul léttŐ\' panaszkodott. A 41 éves férfi egyszerre összeesett. A mentőkért telefonáltak, mielőtt azonban a mentők átadhatták volna a kórházi orvosoknak, Hodics meghall. A kórház értesítette a rendőrkapitányságot, amely a holttest felboncolását indítványozta.
la nem jól lát, J2SL
Fenyvesi György
óráa éa azakoptlkna meaterhex
Fő-ut 10. Dobrovics-ház.
SzuDvigit orvos) receptre is kénalekI
— (Dohányosok, figyelem 1)
A trafikok a vasár- és ünnepnapokon üzleteiket reggel 8 órától déli 1 óráig tartják nyitva, (:)
— Sötéten látja a világot,
lia feje fáj, vagy meghűlés befolyásolja közérzetéi 1—2 tabletta Aspirin elejét veszi a nagyobb bajoknak és megszünteti fájdalmait Nézze meg azonban, rajta van-e a «Baycr>_kOreszt a tablettán? Enélkül utánzat
— Gyermekének és saját magának Mlltényinél vegyen cipót.
N^p MoxgJÓa Szombaton és vasárnapi
Az óriási sikert aratott VőrOs Pimpernel folytatása, Orczy bárónő világsikert aratott regénye tilmen.
Vörös Pimpernel visszatér
Főszereplők: Barry Barnes, Sophle Stewart, Margaretta Scott
_ismáoWs klaérfi müaor I Híradók!
Előadások hétköznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Ceak 2Q, 40, 60 filléréé helyérakka11
Rejtvénymegfejtőink
figyelmét felhívjuk arm, liogy a Zalai Közlöny Sporttipp rejtvényének szelvényeit ezúttal nem szombat estig, hanem vasárnap délig kell a Fő uti gyüjtőszekrénykébe bedobni, így meg. fejlőinknek időjük lesz még a nfai számban található szelvényeket is ki-tölteni
/Meghosszabbítottuk a rejtvényvor-seny beküldésének idejét ls egy fél nappal: nem hétfő estig, hanem kedd délig kell a megfejtéseket u szokott módon beküldeni Miután két verseny fut, feltétion kérjük a borítékra ráírni, hogy a «Bejtvényverseny. vagy a «Sporttippverseny» megfejtéseit tartalmazza a boríték.
— (Szegény postást, kirabolták")
Simon József nagyszákányi postás összetöri tagokkal, véres fejjel állitolt\' be a postára és a postamesternek el. panaszolta, hogy útközben egy rabló leütötte és kirabolta. A csendőrség azonnal nyomozni kezdett és ekkor derült ki, hogy az egész rablótámadás mese. A postaküldönc alaixisan beborozott az egyik faluban ós részegsé. gében esett le a kerékpárjáról, A postát útközben elvesztette, de ezt nem merte bevallani, ezért találta ki a rab-ló támadási
Kóttehervonat összeütközött, átezéléeeal közlekedett a peeti gyore
Ma délben nagy izgalmat keltett, hogy a pesti gyors a rendes időben nem érkezett be Nagykanizsára. Csakhamar azonban a vasút felvilágosításai eloszlatták ay-aggodalmakat. A gyorsvonat ugyanis egy teljes órát késett amiatt, mert a vonalon, Székesfehérvártól nem mesz-sz>e, Velence állomás közelében két tehervonat összeütközött és emiatt a pályán a közlekedés megakadt. A személyforgalmat átszállással bonyolították le, igy érkezett meg az egyórás késéssel a pesti gyom is. Komoly kár nem történt, a vizsgálat megindult. I
Az össaeütközésnél 8 kocsi siklott ki és egy fékező könnyebben megsebesült. Az összeütközés hajnali 3 óra 51 perckor történt, oka még ismeretlen. A pályát ma déli 12 órakor sikerült szabaddá tenni.
Gyilkosság vagy természetes halál?
Ez a,kérdés foglalkoztatja a kapolyi csendőrségét, özv. Kiss Fereucné ka-polyi asszony leánya ugyanis vadházasságban élt egy Tóth János nevű emberrel. Tóth vadházastársa édesanyját állandóan ütőtte-verte, sőt enni sem adott neki többizbon. Az őrcgasz-szony most megholt és a halottkém külsérelmi nyomokat talált a liolttes. ten. Miután azt 1 úszik, hogy nem természetes halállal halt meg, a boncolást elrendelték.
Az ember néha téved LTÍST
Humor, báj, szellem, kacagás. Garancia : Dayka Margit, Tűkáx Anna, Púger Antal, Csortos Gyula, Gázon Gyula, Mály Gerű, Rátkay M., Pethaa 5.
ZALAI KÖZLÖNY
ff
Győződjön meg Csodálkozni fog
Mily
olcsón vásárolhat
kiválú minőségű
KOPSTEIN BUTORMAZ
— Naptftri Március G. vasárnap. Kom. kat Invooablt. Protestáns Gottlleb. Izr. Veadar hó 8. — Március 7. hétfő. Rom. kat Aqu. sz. Tamás. Protestáns Tamás. Izr. Veadar hó 4.
OyÓRyHxertárl éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyazertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, raerda. péntek dél. tár kedden efée* nau nőknek.)
Prognózis: Északkeleti légáramlás, derűit idd, éjszakai és reggeli köd.
A Meteorologiai Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : +18, ma reggel: +5 2,11-4 délben : +•
Kiadja a iaptutajdonoe Közgazdasági Rt.
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. azáin.
Csúnya nö
nincs többé!
A legelhanyagoltabb arcbőrt ls rövid Idő alatt megszépíti a világhírű nagyenyedi
Kovács krém.
Fl0#lj«n a védjegyre t 301
Földgázt találtak Kálócfa községben
Zalaegerszeg, március 5 Kálócfa községlien kulásás közben 27.5 méter mélységben viz helyeit nehéz, fojtó gázt találtak.
Az érdekes lelet körülményei ugyancsíak érdekesek. Némelh József kálócfai lakos háza udvarán kutat ásott. Azonban a kulásás — ellentétben a szomszédos telkek kut-jaival — még 11 méter mélység-, ben eredménytelen volt. 24 méteres mélységben azután a Íratások egy 3 méter mély kavicsrétegre akadtak\', amelynek áttörése uttán felszürem.
kedett a nehéz, fojtó gáz. A kut-ásók eltávozásuk után vizsgálgatták a fellépett gáz minőségét. Ezt ugyan még nem sikerült megállapítani, de valószínűnek lálszik, hogy nagyobb mennyiségű széndioxidról lehet szó, mert a kútba leengedett meggyújtott kén, szalmacsóva és viharlámpa körülijeiül 1 méteres mélységijén elaludt. A telek tulajdonosa azonnal be akarta temetlelni a készülő kulat, de a körjegyző felkérésére — a vizsgálatok megtartásáig — elállott eme szándékától.
Csaknem teljesen elpusztult Los Angeles filmvárosa
30 000 az árvíz miatt hajléktalanul maradtak száma
Los Angeles, március 5 A borzalmas árvíz okozta károk még csak most nyilvánulnak meg teljes mértékükén. A közel 200 halálos áldozat közül !)7-nek holt. testét kifogták az árból. A hajléktalanok száma 30.000-re emelkedett-A Los Angeles és környékl>ell vá rosok napok óta ivóvjz, vjllany, gáz és rádió nélkül vannak. A haj. léktalan töme^ megkezdte a fosztogatást, ugy hogy a losangelesl ha. tóságok kordont vontak a város Köré, nehogy az amúgy is nehezen fenntartható közbiztonságot a vidékről beözönlő tömeg felborílsaés a várost is véglgralx>lja.
A filmváros csaknem teljesen elpusztult, a kár felbecsülhetetlen. Az összes filmstúdiók viz alatt állnak, a felvételeket hosszú hetekbe
visszavetette az árvíz. A filmcsillagok villáit rendőrök őrzik.
Sorozatos robbanások Newyork-feliővárosban
Newyork, március 5 A felső városban sorozatos robba. nások történtek. A hatóságok egye* lőre még nem tudták megállapítani, mi okozta a titokzatos robba. násokat, amely néhány házat is rombadöntött. Eddig a romok alól 1 halottat és sok sebesültet húztak elö.
Akinek a vérnyomása magfls és szívműködése rendetlen, ugy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székelési, ha reggel éhgyomorra egv kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvlzct iszik. Kérdezze meg orvosát.
Egyedárnsltást
óhajt létesíteni a
Budapest Székesfőváros
I
„HARMAT"
gyógyvizének eladására Nagykanizsa
város éi környékére.
Refleklánsok kéretnek ajánlatukat „HAHHAT" Ásványvizüzem, Budapest, XI., deliért rakpart 1. címezni.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karflól r
8 nl kelkáposzta
12 * káposzta
5 rt kalaráb
5 o sárgarápa
4 N petrezselyem
10 O retek
10 £> saláta
5 O ugorks
6 o paprika cukorborsó
14 JÖ
10 epArgabab
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható:
ORSZAO JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10,
s
ZALAI KÖZLÖNY
1938. március 6
Olcsó él Jó ssilloia Fetten
, METROPOLE,
a Rákóoxl-uten.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes penzióval 9 pengétől. Az Étteremben uaatdi Farka* Jóaka muzsikál, a télikeriben délután és este
a Virány-jaxs játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adion barátainak találkozót, hivja meg ókét vacsorára a
METROPOLE-bal!
APRÓHIRDETÉSEK
AkUUxl (bérautó) u| áramvovalaa leg-oleióbban Kaulmanii Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Mielőtt .limitákat csináltál, kérjen árajánlatot Jerausektől, Erzsébet tér 18.
438
aa||alanáaO fiatal leány gyakorlattal Jobb Üzletbe ajánlkozik kliiolgáló-
nak. Cini a kiadóban.
50
Nagyságos Asszonyom I rtkér anyagot, akár kész dolgot óhajt vásárolni, nálunk mindkettőt meg* találja.
SchUtz.
Fa.ién nagyban és kicsinyben Ismét kapható. Strém Károly ulóda Hacker Ferenc, Sugár-\'U 20. 598
Kiadó agyaxakéa konyhás lakás május l-re Magyar-utca 64. 600
Négyszobás utcai éBaakomforloa lakás Magyar-u. 7. alalt május l-re kl adó. Bővebbet Eötvös tér 23 . 620
Kelfakajératu utcai bútorozott szoba kiadó. Báthory-o. 3. 612
Keveset hssznált
gramofon-lánclemezek
60—80—100—150 fillérért Srlakat mérnöknél, Deák-tér 2.
BassiaWIiat 30 éven lelllll. Intelligens kereskedő vsgv Iparos, Ónálló kere-aettel rendelkező lérflu, valláskülönbség nélkül. Clrn a kiadóban. 582
FaliaaaOalt négy kOzéplakolát vígzeit fiukat. Kőtógyár Tárház-utca. 611
Saját termésű karaoaassyl asztali
lehér kar P 0\'56-ért, asztali siller (vőrOa) kar P 044-érl lllerenklnt kar-haté bortermelőnél Caengery.ut 19.
Kedvező llzetésl leltélelek mellett slcsón • laté Katottarélen 150 és 300 négyszögöl héahaly Jól termő gyUmölcslákkal. Clm: Hunyadi.u. 16. 4. ajtó. 623
Oaavkanafartaa háromszobás laká-aok Fő utl bérpalotában május l-re kiadók. Clm a kiadóhivatalban. 624
Egy háromszemélyes urt és kétfülkés női faéréaatkaraaéaBéa felszereléssel el-adó Ozv. Joós Antalnénál Sümegen. 625
Sikátor-utca 26. számú héramazakéa sssaféakéa kiadó. 626
Modern gfarsssakkaoal eladó. Clm a kiadóban. 629
Szép és Jókarban levő akééIS és hé. léaaakakulor elköltözés miatt sürgő-sen eladó Mlhácsl szállítónál, Horlby M.-
ut 6. 635
■alflnkajératu utcai bútorozott szoba kiadó Klnlzal-utca 56. 636
Ágytoll, pehely
ktlengyék, p.n.lók, szállodák rétiért, Intézeti párnáihoz hlgiénlkután k«i«lv« oicíó áibin.
Fehér fosztott libatollat
kilónként P 3-OO-ért,
egy jobb minőséget J.SOért szállít 5 kilós postacsomagban bérmentve utánvétlel
IMEI üTUii iiylill üini, KlikiiltlqilUu
:ykanizsa megyi polgármesterét
:1ÖI.
5225/1938.
Hirdetmény.
Figyelmejtelim a közönségei, hogy a 19 291/1938. F. M. sz. rendelet értelmében lo\'yó évi mirclui l-|e után már az eladó (cserébe, ajándékba adó) tartozik tulajdonjogát a marhalevél hátulsó oldalán a szerző (vevő) nevére átruháztatnl. Aki ezt elmulasztja, kihágást követ el.
Nagykanizsa, 1938. február 23. sis Polgármester.
5679/1938.
Tírsy: Beleg gyümölcsfák érié-kesllése.
Árverési hirdetmény.
Az Eötvös-tér 7. sz. ház mögött elterfllő városi kertben levő 21 arb. kaiönléle l-elegséggel lertözött gyümölcsfát I. hó 11-én d. e. 10 órakor a helyszinén nyilvános árverés ulján eladom.
Nagykanizsa, 1938. évi márc. 4. s!7 Polgármester.
6113/1938.
Tálgy r Tűslfa értékesítése.
Faeladási hirdetmény.
Folyó hó 7-én, hétfőn d. e. 9 órakor a városi Alsóerdön 105 halom szár?z kevert tűzifát, 9 drh szél állal letört tölgy- ét blikk-szálfát, 0.5 halom tölgyforgácsot és 1 halom lölgylatetö- és áglát nyilvános szóbeli árvetésen eladok
Találkozás a folyó évi rendes fö-hasinálali vágástertlleten.
Nagykanizsa, 1938. évi márc. 4. szs Polgármester.
Vízvezetéket
legolcsóbban szerel, javit
» Gzvetkó Gynla.
Az ön szállodája ■iidapeaten a
Corvin Szállodai
Budapest szivében, a Nemzeti Silnháx mellett: VUI., Csokonay utca 14 — Tökéletei modern komfort. — Folyóvíz éi központi fütéi minden szobában.
Budapeit valamennyi villamos vaiuU éi autóbusza a hotel közvetlen közelében. Egyigy" uobák már 3 p*ng«tfll, kátágyaa nobák * p«&f<t«l, tsljas p«nxl6 (\'50 p*n*ö. v»r
KÉSZ
Zászlók
isintartó mlnJuégben, minden nagyságban, nagyon olcsón kaphatók
SchÜtZ-nél.
Rosszul telelt vetéseknél ezSIftben, kaszálókon, réteken,
ByOmBlosBaben, kerti veteményeknél
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya. Körzetképviselet és gyári-lerakat: ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmiszerek, gép stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 180.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MAGSZAKÜZLET
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt.
Kérjen árjegyzéket
ÍTflhÁ flnfnl kerék párnagykereskedő sport-a&IIUU HIIIUI üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
terület bérbeadás.
Pölöskelőn 1100 katasztrális vadászterület bérbe lesz adva március 19-én délután 3 órakor Pölöskelőn a községházán.
Bővebb felvilágosítást ad a zala-szentbalázsl kör|egyzöl iroda.
A vadászterület a gelsel állomás-lói fél kilométer távolságra van.
Pölöskefő, 1938. március 6.
Pőlőflkelő község.
MARÓIT FORDÖ
Csengery-nt 19.
■érwésay késtHréék
Tyaskaatamvéoéa r Nyitva Minden nap. 1
A nagykanizsai kir. Jiráablróaég,
mint telekkönyvi hatóságtól.
14443/1937. tk. az.
irreriil blrdetmgay ésárverÉsi feltételek.
Németh U|osné Horváth Mária végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a tkvt hatóság a végrehajtató kérelme köveikeltében az 1881: IX. f.-c. 144, 146. és 147. ft-al értelmében a elrendeli a végrehajtási árveréat 208 P tőkekövetelés, ennek 1934. évi október hó I. napiától látó e°A> kamata, \'/ao/a vátlódlj, 30 P eddig megállapított per- és végrehajtási éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított IS H 40 f 111. költség, valamint a caatlakozoltnak kimondott tőkekövetelése és Jár. végrehajtása végett a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő. Zalamerenye, Oarabonc kösaégben fekvő s a garabond 303, sxtjkvben 19/a. hrsz. a. loglalt belsőség, udvar és pajtáskert in-
Ktlanra 710 P., aalamerenyel 58. sztjkv.
n 401. hrsz. a. foglalt azántó a gálvöl gyl dűlőben ingatlannak ar/ss-cd részére 600 P kikiáltást árbsn.
Az árverés neta érinti 1333/913. Ikv. 1364/tkv. 921. éa 2744/tkv. 921 az. vég zéssel Ozv. Horváth Antalné Tólh Anna Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi Jogot.
A tkvT hatóság az árverésnek Osrabonc községházánál megtartására 1938. évi március hó 26-Ik napjának d e. 10 óráját tűzi kl és aa árverési feltételeket ss 1881 : II. t.\'C. 15a g-i slapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eaő Ingatlanokat és pe dlg 19/a. hisz. Ingatlant a klklállás! ár telénél, a mislkat kélhsrmsdánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XII. t<. 26. §) 2. Aa árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO\'/oát készpénzben letenni.
3. A vevő köteles a vételárat aa árverés napjától Járó 5»/».os kamatával együtt három egyenlő részletben megllaetnl, mégpedig az árverés Jogerőre emelkedésé-léi számított 15 nap alatt az első részletel, 30 nap alatt a másodlkst és 45 nap alalt a harmadlkat.
Nagykanizsa, 1937. évi dee. hó 16-án. Dr. Bentzlk ok. kir. járlablrő. A kiadmány hltelélU : Klas sk.
ss. lro4.lt.il.
A Zalai UiHay Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NTE-PAC .......... (...:...)
KSE-NZTE ......r...(...:._)
PBTC-DVAC......:... (...:...)
PVSK-KRSC ... (._:...)
KTSE-PEAC......(...:...)
ZsSE-MSE ......r... (...:...)
NTE ll.-CsTK ......... (...(...)
NjW* > kv.MaHms IWii|ls^ Rt, (ftknshwg Nyearia * iWai VálUla* kónyrajromdájllw NubjUmibWm, «zt.[y. zctal Károly,
78a Évfolyam 64. szám.
NagykankM, 1938. márclui 8 kedd
Arm 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: Föut 5. szám. minden bítkflzrup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Pesti kutyák, kanizsai lányok...
(bl) Egészoldalas cikkben támad-ja meg a Riport Ujsúg a budapesti élettani intézetet, mert ott »döbbc-neles kegyetlen dolgok történnek!* : kutyákon folytatnak különböző élettani kísérleteket. Széles páthosz-szal veszi védelmébe a cikkiró a l>esti kutyákat. .Példátlan britali. tás*-nak nevezi, gyilkosságnak minősíti, »komor titokká* fűszerezi, sőt: »megrázó események* címmel az emberi jóérzésre bizza a riport, körútján az intézet termeiben la. I>asztaltakat. ;
A Riport Újság ugyanazon számának másik oldalán pedig kedélyes fölénnyel, »egyszerü magánügy*, nek, vidéki álszenteskedésnek,, piaci kofák és kávénénikék sopánkodásá-nak minősiti a nagykanizsai elkölcs razzia-ügyeket. |
Hát ide jutottunk... A pesti aszfalton összeszedett kóbor kutyákért álljon csatarendbe az emberiség, de egyes kanizsai utcákban garázdálkodjék szabadon és büntetlenül az állatiasság. A pesti kutyák védelmében a közér-dek kotuwvjsába bujik egy ujság-iró, akinek a kanizsai leányok, asz-szonyok, férjek, fivérek becsülele — szóra sem érdemes magánügy. Igen, ide jutottunk ! Oda jutottunk, hogy a kutyákról könnyet facsaró riportot lehet imi, de akik a magánügy sérthetetlenségét kövelelik azoknak, akik bünta-nyákat rendeznek be és ott fiatal lányok, megszédilett asszonyok életét, Jövőjét, családok sorsát teszik tönkre, — azok ellen nincs védelem.
Oda jutottunk, hogy magyar szóval irott, újság nevezetű i>apirdarah hősi gesztussal kiálKat a magyar közélet porondjára és megvesszőz-het egy másik újságot, amely han. got mert adni annak a meggyőző, désének, hogy a rendőrség jól teszi, ha felkutatja és szétugrasztja a bünbarlangokat. ,
Ut már szinte ugy érzi az embei\\ hogy kevés az irott szó, a papiron sikló toll ereje. Itt már legjobb lenne szabadjára ereszteni azt a amit lefog tennünk a sáj tótörvény., az izlés, a nyomtatott betű tiszteiele és toll helyett ököllel kejU-nc az arcába vágni mindenkinek, akii illet, az igazságot :
A fiatalurak becsülete lehet magánügy, de nem magánügy azoknak a tisztes családapáknak a becsülete, nyugalma, egész élete, a kiknek az otthonát az úrfiak feldúlták, ahová a becstelenséget becsempészték. S minthogy ezek a mindig éhes ordasok az egész társadalmat veszélyeztetik, rájuk kell lesújtani a t^fsadalom megvetésével. ^
ök uszítanak a Zalai Közlöny ellen, mert megírta nagyon Is szelíd mozaikban a büntanyák flelrobba-lását ? Ok uszítanak, aklkrak még a neve sem fordult elő cbbefn az
As angol közvélemény kevésbé kedveső eredményt vár as angol-német tanácskozásoktól.
mint arait az angol-olasz tárgyalásoktól várni lehet — A tárgyalások homlokterében a német gyarmati követelések állanak — A német kOvetelések az angol sajtó megrendszabályozására és a német kormány bírálatának eltiltására vonatkozólag nagy visszatetszést váltottak ki az angol sajtóban a német megbeszélések iránt
i London, március 7
Ribbentropp német nagykövet szerdán utazik Londonba.
A német nagykövet Chamberlain miniszterelnökkel és Halifax lord külügyminiszterrel fog tárgyalni n német- jingol tanácskozások megindítására vonatkozóan.
Az angol sajtó véleménye azf, hogy ezek a tárgyalások kevésbbé kecsegtetnek olyan eredménnyel mint a megindult angol—olasz megbeszélések. Ennek okát a sajtó abban látja, hogy Németország\'az angol sajtó megnendszabályozását és a német kormány bírálatától való eltiltását. követeli az angol kormánytól.
így a megbeszélések az angol sajtónak nem szimpatikusak.
Ehhez járul még Németország
gyarmati követelése, amelyet Hitler előfeltételnek követel, mig Halifax és Chamberlain felfogása etekintet. I>en az, hogy ez csak az általános megegyezés egy része lehet.
Benes hajlandó „kisebbségi ügy" rendezéséhez hozzájárulni
Páris, március 7 Benes elnök nagy nyilatkozatot adott a francia sajtóban. Bejelenti ebben, hogy Csehország híve a kisebbségi s7.erződéseknek és azoknak mindig eleget tesz. Elismeri a hatalmak erkölcsi jogát ahhoz, hogy a kisebbségek ügyél>en felvilágosi, tást kérhessenek, de Csehország hajlandó Is barátainak, igy elsö. sorban Frapclaoszágnak és Angllá. nak felvilágosítást adni. Hangoztatja még,, hogy amennyi
egy általános nagy elrendeződés lesz, ugy minden államnak megkell hozni az áldozatot és ettől Csehország sem fog visszariadni: készséggel hozzá járul Csehország is az általános rendezéshez.
Nem lehet az 1918-ban megállapított Középeurópát lenntartani
i London, március 7 Az Oltóerver nagy cikkben fejtegeti a kérdést, ki volna hajlandó Csehországért sikraszállni ? A. lap hangoztatja, hogy előre kudarcba fullad minden olyan kisérlet, a mely a versalllesl szerződés fenntartását akarja tüzön-vlzen keresztül vinni. Elképzelhetetlen különten is — írja a üj>— a német -magyar —lót és szlovák kisebbségek felett a tulajdonképpeni kisebbségben lé-
ügyl>en ezeken a hasábokon ? öld, akikben a felelősségnek annyi érzése sincs, mint a sarki kutyában, amelyet olyan meghatóan tudnak védelmükbe venni, bajában, fájdalmában megsiratni ?
Igenis, kell védeni a kutyákat, minden állatot a kínzástól. De tessék először az embereket megvédelmezni a duvadaklól ! Azokat a ka. tyákal a |>esti élettani inézetl>en tiu-dományos kísérletekre használják és kórház-szerü ápolásban részesi. tik őket a kísérletek elszenvedett fájdalmáért. Ezek a kisérlelek szükségesek, mert a bennük dolgozó tudósok emberélelek megmentésének titkait Lesik el az állati szervezeten végzeit kísérletekből. A tudomány, az emljeriség szenvedő áldozatai legfeljebb azok a kulyák, amelyek, nek akkor se lett volna jobb sorsuk1, ha egy kütelken éhen pusztultak volna.
De ki törődik az erkölcsrazziák szomorú névsorában szereplő elcsábított leányok sorsával ? Mi lesz ezekWl, tisztelt ficsurak ?
Az önök szócsöve, a Riport Újság ene azt Írja, hogy csak a Zalai Közlöny kerít olyan nagy feneket a dolognak, mert nincs másról szó, mint »az utoa egy két korai virágáról«
Először is : nem igaz. Van itt szó másokról is, hiába fogadtak meg prókátorul a Riport Újságot! Van itt szó tisztes családok gyermskel-ről is, akikből ha csakugyan »nz utca korai virága* lesz, akkor annak éppen ezek a fenkölt \'magánurak lesznek az okai. Ezek termelik a társadalomból kivetettek, az el-
züllöttek, a legnyomorüliabbak szomorú rendjelt. Ezek lökik ki őkel az utcasarkokra, amikor megelégelték őket és uj zsákmány elévetik ki a hálót, amikor az áldozatnak nincs már utja visszafelé, a társadalomba.
Másodszor pedig, még ha ugy volna is, hogy hivatásosnak induló palántákat gyűjtenek csak titkos odúikba ezek a legények, akkor is tudomásul kell venniök, hogy Magyarországon van törvény és a törvény nem engedi meg találkahelyek fenntartását.
Hiába akarja a Riport Újság és bárki is legény lakásokká szelídíteni a találkahelyekel. A gyalázat a legénylakásokon is gyalázat; a l>e-csülelek, sorsok, c-saládok roml>olá. sa a csendes utca polgári otthoná. ban is alávalóság. De tul mindezen : — a rendőrség nem legénylakásokon razziázotl, hanem törvénybe ütköző szerelem-tanyák titkos üzel-nvelt leplezte le. Ha nem ezt tette, akkor magánlaksértést követett el. Ezt jHídig a rendőrségről aligha lehet feltételezni.
A Riport Újság szerint nem más ez az egész kanizsai erkölcs-botrány, mint »a pártában maradlak, a senkinek sem kellettek Irigy áskálódása a fiatalok, a csinosak ellen.* Szószerint igy I
Mi eZ, ha nem a morál insanity felelőtlen • és otromba hadüzíenele . mindennek, ami tisztesség és erkölcs ? Mi ez, ha nem a szajyid-szerelem mosdatlan szájú hirdetése ? Mi ez, ha nem a leljes erkölcsi téboly, amire emberi szavakka), józan érvekkel szinte nem is lehet |
válaszolni ? Hiszen eszerint a fiatalok és csinosak csak arra valóki hogy legénylakások prédál legyenek, aki |>edig nem lett az, az pártában maradt ós Irigy... Ezek szerint egy csinosnak és fiatalnak elsősorban szerelem-tőzsdei értéke van, aztán kösse be a fejüket és vigye őket oltár elé, aki akarja ; aki pedig pártában marad, vessen magára : miért nem kezdte ő i« legénylakásokon ? !
Az erkölcs fogalmát alapjából kiforgatni, nem fog sikerülni ss a l>esli kutyák prókátorainak, se azok nak, akik a Ri|>orl Újsággal együtt ugy vélik, hogy egyszerű és jelentéktelen magánügyről van ,szó. Erkölcs csak egy van s amig ez van, addig nem csak azokra kell lssuj-lani a társadalom Ítéletének, akiket jogi paragrafusok alapján el kellett ítélni, hanem azokra a fiatalokra is, akik nem tudományra intézetek Idsérkyti kutyáin, híunem a közerkölcs Íratlan törvényein, mitsam sejlő, családok egyetlen becsületén, apák, anyák,, lestvérek tiszta nevén végezték nap-nap után a legszörnyűbb élvebonoolást.
Aki i>édig mindezek után is megmarad améllett, hogy a szétugrasztott »legénylakásokon« csak »magánügy* történt, az gondoljon a saját leányára, a saját feleségére, a saját édesanyjára, aki valamikor ugyancsak fiatal leány volt...
A Ripprt Újság pedig zengje csak tovább a |>esti kutyák védelmét, neki való feladat, hiszen — ugy látszik - az erkölcsről való fogai-mait is azoktól tanulta.
ZMM KOZfcöNY
1*38.
vő osflbek uralmát erőszakolni. Az llll9-l>en megállapított Középeurópát nem lehel fen mártani — állapítja meg végül a lap "agy dkké.
ben.
I I
A vBrísök a nemzetlek sűlyedó cirkálóját is bombázták
i Londor\\, március 7
A Földközi tengeren ismét megdöbbentő ha)ótámadás történt. A köztársasági csapatuk repülői bombázták a nemzetiek Baleare nevil cirkálófát. Egyik bomba tellbetalál. ta a nemzeti hajót, amely süllyedni kezdet. Segélyjelzésére több nerti\' zeti hajó, valamint n Venterfeltf és a Boi^eas angol gőzösök síeltek segítségére. Allcante magasságában a két angol haj6 rá is talált a süly-lyedó nemzeti cirkálóra és igyekezett életbenmaradt legénységét meg menteni. A köztársasági repülök még ekkor ls bombázták a hajót és segítségére siető spanyol nemzeli hajókat. Az egyik bomba nem messze a süllyedő Balearetől a viz színén robbant és megsebesíteti négy menekülő malrőzl. Egyik közülük azonnal belehall sérülésébe), a másik három álla|X>la súlyos.
Az angol hajók az elsüllyedt spanyol nemzeti hajó legénysége közül több, mint százat megmentettek. 1 ,
Féloldali hüdésben szenvedő betegeknek gyakran Igen nigy megkönnyebbülést szerez reggelenként egy kis pohár teimtszeles .Ferenc" József" keserűvíz azéit, mert anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és az egész anyagcserél előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
Egy tisztiszolga kiirtotta tábornokának egész családját és házanépét
Varsó, március 7 Kositzky lengyel tábornok tisztiszolgája borzalmas vérengzést követett cl. Meggyilkolta a tábornok családját és egész házanépéL Elsőnek a tábornok feleségét öltő meg, majd annak leányát, később pedig a házban tartózkodó két cseléd leányt, A gyilkos a borzalmas vérengzés után elmenekült. A csendőrség széleskörű nyomozást indított, hogy a kórnyék ertleiben meghúzódó tö meggy ilkost kézrekcritse.
Három hónapra Ítélték az Esti Kurír munkatársát Marton Béla megrágal-mazásáért
Budapest, március 7 Hetekig tartott az a sajtóper, nme. lyet vitéz Marton Béla országgyűlési képviselő indított Gál Imre, az Esti Kurir\' munkatársa ellen.. A biróság ma délben hozott Ítéletet, Bűnösnek mondotta ki Gál Imrét 12 rendbeli sajVV rágalmazásban és ezért három havi fogházra ítélte, kötelezte továbbá 1000 pengő bűnügyi költség megfizetésére. Az Ítélet még nem jogerős.
Elitélték a Magyar-utcai „diszkrét lakás" főbérlőjét és álnéven jelentkezett albérlőjét
A nagykanizsai kapitányság nand-örbirói Ítélete, amely elzárásra Ítélte a Zrínyi Miklós utcai diszkrét lakás főbérlőjét, az egész városban nagy megnyugvást váltott ki. Min-« denki, aki tisztában van a közerkölcsiség fogalmával, csak elismeréssel veszi Krasznay rendőrtanácsos radikális intézkedését a bűn-fészkek szétugrasztására.
A Zrínyi Miklós utcai alán egyik Magyar utcai házban történtek kerüllek a rendőri büntetöbiró elé. Itt ls számos tanút idéztek meg^ férfiakat és egy csomó leányt is. Ugyanis a detektivek hosszú időn át figyelték a házat és abban Farkas József főbérlő lakását.
A feljelentés szerint Waldmann Ernő nagykanizsai magántisztviselő albérleti lakást bérelt Farkasnál. WaldmMnn legénylakásán azuftijnk ahogy a delektivek megállapították}, megfordultak férfiak, leányok egyaránt. Egy napon Füzesi Pál detek-tiv rácsa|H)tt a diszkrét legénylakásra és észleleteiről jelentést telt
a kapitányságnak. Kiderült az is, hogy Waldmann Ernő álnév alatt bérelte ki a lakást. Waldmann ugy látszik tudatál>an volt a fennálló rendelkezések büntetőjogi, mint erkölcsi következményeinek és óvatos volt.
A büntelőbiró előszobája telve volt megidézett tanukkal, férfiakkal, fiatalemberekkel, leányokkal. A tárgyalás a közerkölcsiségre való tekintettel zárt volt. A vallomások jegyzőkönyvi felvétele után a bünietöbiró kihirdet Ítéletét, mely szerint Farkas Józsefet és Waldmann Ernőt egyenként 100-100 P pénzbüntetésre ítélte. Tekintvo, hogy mindkettő eddig büntetlen volt, a nendőrbiró nem alkalmazott elzárást velük szemben. Az Ítélet indokolása utalt a 178.300/1936. sz B. M. körrendeletben, valamint a 160.100/B. M. irendelelUn foglaltakra.
A Báthory utcai esetre legközelebb kerül sor. ,
A balatoni nádasba tévedt és ott megfagyott egy 72 óves öreg asszony
Holtan találtak rá a nádas Ingoványos részén
- Stái fillér w fé»7kéfM»flSép.
ha megnyen az c^házkóiség kulr fturháfraors jegyén.
Néhány nap elölt történt, hogy Csider József keszthelyi községi rendőr lakáséról eltűnt annak 72 esztendős anyósa, özv. Simon Isl-vánné. Mindenütt keresték, de nem tudtak ráakadni. Azt hitték, valamelyik ismerőséhez ment el, mindazonáltal bejelentették eltűnését a halóságnál. j
Történt, hogy valamelyik Ismerős jelentette, hogy látta az idős asszonyt, amint kosarával a kezében haladt a Rákóczi ut felé. A községi rendőr erre többekel végigkutatta a parti nádast, még csónakokkal is végigkeresték a partot, de hiába volt minden. Most azután egy Bolla Ferenc nevű keszthelyi kőműves, aki az ugynevezell büdösárok torkolatának közelében a Balaton nádasának ingoványos részén járt, egy arcraborult idős asszony
holttestére bukkant. Mellette feküdt kézikosara, özvegy Simon Istvánné volt, aki esle betévedt a nádasba, ott elesett és megfagyott. A rendőri hullaszemle fulladást és megfágyást állapított meg.
Az esetet jelentették a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
— Naptári Március 8. kedd. ttom. kat. Istenes János. Protestáns Zoltán. Izr. Veadar hó 3.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egécx nap nőknsk.)
- (Bélyeggyűjtők UlAlkoséJa) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
tttircjea\'8
Nagy tétel
férfiszüuet marndéK
érkezett
Sínser József és Társa
céghez.
A világ-magyarság
Váakos Jenő llceálls elówMsa
Zsúfolt ház hallgatta végig vasárnap Vánkos Jenő polgári iskolai tanár lioeálls előadását. A magyar közvélemény részéről állalában nem sok figyelemmel kíséri téma meg is érdemelte, hogy egyszer Nagy. kantzsán ls előadó asztalt kapjon. Arról szóll a nagy gonddal és leikies tárgyszereleftel összeállított előadás, hogy a vllágikn szanaszét élő magyarságot hogyan és miért kell összefogni egy nagy világmagyarsággá és ezáltal az Idegenbe szakadt véneink távoli nemzedékelt is megtartani lelkében is magyarnak. Érdekes adatokat sorolt fel a kivándorlásról, a külföldön élő ma. gyarság szellemi, vallási, iskolai, műveltségi viszonyairól, a kivándorlás eloszlásáról a moldvai csángóktól az amerikai farm-világig. Ismertette az idegenbe szakadt magyarokért dolgozó egyesüleleket, azok eredetét és munkásságát. A végső következtetést abban szögezte le, hogy elsősorban sziwel, törődéssel kell magunkhoz kapcsolni az egész világon szétszórtan élő ma. gyarokat. Kérte ecélból, hogy
ki-ki Juttasson tr.sgydr könyve kat, folyóiratokat s esetleg hozzá pár fllér poataknitsáyat Is, akár a Zalai Közlöny szerkesztőségébe, akár • polgári Iskolába, ahonnét azokat kiküldik az amerikai s ott a magyar szellemi táplálékot nélkülöző magyarságnak. A lelkes tetszéssel fogadott előadás keletéül szép műsor szolgált. Beleznai Karola a .Maradj mindig mindenült magyar«-t szavalta. A legelső kanizsai szavalók közt van a helye, mélybelső fütötiség, sok meleg szin, intelligencia jellemzik előadását. Szenzációsan nagyszerű vol a polgári iskolák vegyeskarának szereplése. Régi pásztor- és hu-szárnótákal adtak elő, tanáruk, Ket-ting Ferenc, vezényletével. A pompásan összeoslszott, üde, csengő gyerek-hanganyag Kelttng mesteri kezében a nehéz lelétekben is hajlékonyan engedelmeskedő szerszám. Jó lenne ezt a kitűnő kórust többször is hallani a nagyobb nyilvánosság előtt. L [
EMLÉKEZTETŐ
Mirclu 10.
Aa Irodalmi Kör kínyv.délutánja 6-kor, zeneiskola (Boria Béta), ■árfliu. 13.
Ltceális előadás 6-kor a városházán (Peréoyl Budolt). ■inlu li.
Keresztény Tl«ztvts«lón8k «in*>-• disa (Láz) 8-kor • Várnai Szfahil-b*n.
■Unta. 17.
Az Irodalmi Kór kónyv.délutínja 6-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc). Márclu. 20.
LUe&Us előadás a városházán 9-k<" (VegBle Károly).
— Bútorkiállltá«unk.t tekt\'.lM ">•« minden kényszervétel nélkűt. Kopstela bútoráruház.
— SU«, A.—..I töiSUM4 i nagy választékban Slugernil.
)M8. mirclm 8
ZALAI KOHXHíV
Kínos Incidens a vasárnapi déli korzón
Maral Oéza volt detektív megtámadta Szabó Gyula városi képviselőt
Kinos esemény játszódott le vasárnap délben a tömött nagykanizsai korzón. A verőfényes szép la. vaszt ldö százakat és százakat arra indított, hogy kiélvezzék a ragyogó napsütést. A déli korzón alig lehe. telt tovamenni a népsoknságtól, a mikor felháborító incidens zavarta meg az ünnepi hangulatot. A Fischer és Büder cég előtt, a járdán állott Szabó Gyula városi képviselő és nézte a nyüzsgő embersokaságol. Egyszerre hirtelen Szabó Gyula elölt termelt Maray Géza volt detektív és valamit ingerült hangon odakiáltott Szalió felé. A nagy zaj. han nem lehetett halbuti szavalt, de valószínű, hogy sértegethette, mert Szal>ó dühösen nézett Maray.
ro, aki nekiment\' Szabónak és mi-
1 előtt az megakadályozhatta volna), tettleg Inzultálta. Szabó a váratlan támadás első pillanataiból felocsúdva, viszonozta az ütlegeket, ugy hogy formális közelharc fejlődött ki a megtámadott Szabó Gyula és a támadó Maray Géza között. A1 zajra és éles összeszólalkozásra csakhamar a korzó közönsége ott termett és szinte egy ringet alkotott a két férfi között. A közönség nézte és megfelelő kommentálással \'kísérte a klnc»s incidenst, mig Maray .a tömegben tovatűnt.
Szalió Gyula az eset -jtán feljelentést tett a ktr. járásbíróságon meg-támadtatás és liecsületsértés miatt.
Az esetnek tehát folytatása lesz a bíróságon. j" I
Halálra forrázta magát az egyéves leányka\'
akinek holttestét a kanizsai törvényszéki orvosok felboncolták
Megdöbbentő az a sok gyermek, iragédia és halálos szermeksz^ren-csétlenség, ami az utóbbi időién Zalál>an történik. A legtöbb esetben a refrén mindig ugyanaz : a szülő vagy nagyszülő pillanatokra magára hagyja az apróságot, amely idő alatt bekövetkezik a tragédia. Igy történt a minap a kis Gétye községbe^ Baksa Józsefné házában. A konyhában viz forrott a tűzhelyen egy fazékban. A házaspár egy éves kis leánykája olt játszadozott a\' konyhában, nagyanyja védőszárnyaira bízva. A nagyanya egy pillanatra az udvarra nézett, mialatt a kis apróság a forróvizes fazékhoz tipegett, azt megfogta és magá. ra rántotta. A forróviz irtózatosan összeégette a kis leánykát, akinek
I hangos sírására befutottak a ház-l>ellek. Orvoshoz vitték, segíteni igyekeztek raj la, de oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy segi-teni már nem lehelctt rajta. Néhány na|$ irlé^ziatos szenvedés után a kislány meghalt. Jelentették az esetet a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amelynek indítványára a vizsgálóbíró elrendelte a kis holttest felbrpeoláséfl. Szombaton délután szállt ki a törvényszéki "bizottság Gétyére. Dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök, dr. Almássy Gyula vizs-gálóbiró, dr. Ország Lajos kir. törvényszéki orvos és dr. Székács Sándor, a törvényszéki fogház orvosa megejtették a lxmcolást és a vizsgálatot a helyszínen lefolytatták.
A borivóból hazatérő gazda izgalmas kalandja a komondorral
iGyurkovics Mária <• ; Maurice Eisenberg \' hangversenye
Szombaton este a Kaszinó jóvoltából Nagykanizsa zenekedvelő közönsége Gyurkovics Máriát, at Opet-áház fiatal énekesnőjét és Maurice Kisfnbcrg, a neves francia gondon kamiivészt élvezhette.
Bár a Kaszinó \'nagyterme ezúttal nem volt zsúfolva, a kaszinói hangversenyek egyik legmelegebb sikerű estje , volt a szombati. A termet megtöltő közönség lelkes meleg tapsokkal jutalmazta az e\'őadókat, ami az őszin. te siker legbiztosabb jele.
Gyurkovics Mária már az első pillanatban megnyerte a közönség rokonszenvét. Nemcsak fiatal, bájos és üde megjelenését értjük ez \'alatt hanoin az elsőnek előadott Mozart: Alleluja sikerét is. Meglepően finom, ncmcs<n csengő hangja tisztán ragyogva tolmácsolta az ügyesen összeválogatott műsor minden számát. Bámulatos nyugodtan, ós kőnyedéti énekel és kristályos hanganyagával bánni is tud. Közvetlen kedves előadása, pompás szövegkiejtése csak fokozza énekének szépségét.. Fiatal énekesnő, de minden tulajdonsággal rendelkezik ahhoz, hogy idővel világklasszis lehessen.
Gyurkovics Mária igen nagy igórct. Szombat este megmutatta ez a fiatal énekesnő, hogy már most klasszis és mindenben méltó a közönség szeretetére és rokonszenvére. Kedves, lényének megfelelő műsort adott, Erkel Gara Mária áriája, Puccini Manón Lescaut áriája csakúgy teljes szépségben ragyogott, mint Strauss Stánd-chenje vagy Tavaszi hangok című keringője. Finom, szép volt Hubay Ma-dúrdala, <<l« fcúndkét ráadás is méltó köszönet volt a közönség lelkes tapsáért.
Gyurkovics Máriában ugylátjuk nemcsak a klasszikus énekesi iótulnjdon-ságok .vannak meg, dc a íejí&Jési kész. ség ia. Néhány esztendő és ugy érezzük, ezt akitünő énekesnőt tökéletesen kikristályosodott művészettel fogjuk viszontlátni — reméljük Kanizsán Hs. Éneke őszinte élvezetet szerzett, megérdemelte a közönség meleg rokonszenvét és lelkes tapsait.
A másik vendégművész Maurice Eúenberg gondonkamüvész volt. Bámulatos tudásu, elkápráztató technikájú művész, nehéz azonban megállapítani játékában, mmnyi a való, belső átélés és mennyi a fclvclt póz.
Az összbenyomás szempontjából előadása káros és zavaró. Mövészcto és valóban nagyszerű felkészültsége önmagában elég volna ahhoz, hogy elhitető mély lelki átélésnek hasson, Igy arcjátéka \'és érthetetlen dobban-tásai is inkább zavarók, mint meggyőzők. Intenzív művész, kifogástalan felkészültséggel, töretlen vonalvezetéssel, kápráztató tudással, de ugy éreztük például Bach szólógordonkasuite-jériek is. inkább technikát csillogtató, mint elmélyült művész volt
Műsora Is ennek megfelelően inkább a technikai bravúrokra volt építve. Itt van ő igazán otthon ós itt valóban elkápráztat bámulatos jóbb és balkéztechnikával. Faúré, Ilmde-mith, Albeniz, Wcber néhány pompás müvét hallottuk tőle nagy élvezettel, legőszintébb sikere mégis Bach gyönyörű Adagio-jában volt, A közönség őt is lelkesen és melegen ünnepelte megérdemelten. | .
Külön\' mog kell emlékezni Iíósa Györgyről, erről/a pompás zongoraművészről, aki \'mindkét szólistát el. mélyült játékkal, figyelmesen és plász. sikusan >kísérte zongorán.
Az ogósz este őszinte és meleg sikerű volt, teljes elismerés Illeti a Ka szlnót, amely e nagysikerű hangversenyek megrendezésével módot ad Nagy. kanizsa közönségének ahhoz, hogy n zene gazdag birodalmának szépségei-ben egy.egy változatos estén elmélyülhessen.
Ua. Gráf Emö
Az egyik keszthelyi vállalkozó1 több alkalmazottja reggel Hév^.-szentandráis felé ment munkába, a mikor a derilőlélep és a község kÖtótli részen , az árokJxan e^ eszmélet len emberi látlak feküdni. Mellette egy hatalmas komondor ugrált és tépte a férfi ruháját. Próbálták elkergetni, de a dühös állal a közeledőkre támadt. Az emberek erre dr. Petnes István hévízi orvoshoz mentek, aki magához vette vadászfegyverét ós nyomban kl. ment a helyszínre. Az orvos ismerte a komondort., amely Várhelyi Gergely tomaji borkimérői tulajdona volt. A kutyának az a »tiszte«t
hogy gazdájától éjszaka hazakísér, le a vendégeket. Az orvos segíteni akart a bajba jutott emberen, aki arcra borulva mozdulatlanul feküdi az árokban, de a hatalmas állat dr. Pelresre is ráakart ugrani, mine áz orvos vadászfegyverével lelőtte a komondort. . ! i
Mikor kihúz Iák az árokból a férfit, Pelhö János hévizszeritandrási lakost ismerték fel benne, akit alkohol következtében előállott eszméletlen állapotban, testén kutya-karmolásokkal szállítottak be a kórházba.
A lelőtt kutyát fellxmcolják, a nyomozás megindult.
Vasárnap délelőtt Imrédy Béla, a Nemzeli Bank elnöke és Fablnyi pénzügyminiszter felkeresték Darányi Kálmán miniszterelnököt, akivel három órás tanácskozást folytattak a nagy beruházási program részié, leiről.
Vasárnap izgalmas választás Voll Tolnán, Tolnay-Kenefély ödön és Lendval Béla között. Tolnay-Kenefély, a kisgazdapárt jelöltje 839 szótöbbségééi győzött a Turul vezé* révei szemben. le \'
A győri rendőrség széleskörű nyo mozást folytat le annak kiderítésére, hogy ki tűzte ki a győri városházá. rá a horogkeresztes \'zászlót. A fellevés szerint a tettes álkulcsot készített a torony feljárójához és amikor a miniszterelnök beszélt, felszaladt a toronyba és a padlás rudjára felerősítette és felhozta a horogkeresztes zászlót. A _ tettest eddig még nem, sikerült elfogni.
A Baross téri József főherceg szál lodálwsn Gulyás János 51 éves aí-berlirsai birtokos lelőtte szelnolme-miét, Szepesi Ilonát, aziftán maga elllen fordította a fegyvert. Életbenmaradásukhoz nincs remény.
Vasárnap Szentesen Hóman miniszter beszédében kijelentette, hogy *erő$zakos fellépéssel, bunkóval nem lehet a zsidókérdést megoldani : a keresztény Ifjúságot kell versenyképessé tenni.* 1 M Vasárnap az Országiászlónál a TÉBE le ven tee\'gyes ü le te tartott őrszolgálatot, ahol Urmánczy Nándor Is megjelent. Éber Antal nagy beszédet mondott, kifejtvén,, hogy tisztesség a magyar nemzet tagjának lenni! •" I
Budapesten az örlzetes cellában Pamuka Béláné cigarettára gyújtott, amitöi ruhája lángbaborult. Letépték róla az égő ruhát. Haldokblvft szállították a kórházba.
Grieger Miklós kerületében a kormánypárt nem állit jelöltet. A kereszténypárt gfrfef Fállavicinl György őrgrófot kérte fel a jelöltség elfogadására.
Tarpa községijen Hertay Lajos földbirtokos ;«izába álarcos rablók törtek be, akik félig agyonverték a földbjrtokoslt. azután k i foszlottáW Herlay állapota válságos.
Vasárnap Budapesten megalakult a »Nemzeti önvédelem Front«-ja|j melynek programja : harc a szélsőségek ellen. ( C 1 \' Graztani tábornok átnyújtotta Mussolininek a négus jogarát és koronáját, amelyet majd a római gyarmat ügyi muzeumban állítanak ki. 1 l . . , i |
Ülőfoglalkozásu egyének, akik IdDIt székrekedésben és arany-eres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetes Ferenc József kesertlvlzet egy pohárnyl napi ada-
Sokban, esetleg kissé felmelegítve, e mindig reggel éhgyomorra. Kérdezze meg orvosát,
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmantozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 3) százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóviz, központi fűtés, telelőn, litl ítb.)
. berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
8ALAI KÖZLÖNY............. \'*»r
M stiln i ribiíiml
— Bizalma valleeM a elkrefee kfrfll — 2 Irta: G»*f Rt mi
Teklrrtetom az érdre esik. Tiz óra őt perc. Még Ogy negyedóra. Előveszem \'az előadásomat, kiteregetem magam elé, belepislogok minden oldalon néhány sorba, de nincs türelmem olvasni. UelgttUmdi ftoy-kópekot szedek elő, azokat kezdem nézegetni. JLz j-em izlik, ugy látszik mégis drukkolok egy kicsit
• .Ejnye, ujságiró vagyok, nem szabad elmaradnom » világ eseményeitől, — gondolom és kimegyek a dohányzóba hallgatni a híreket
A hatalmas dupla üvegabUkon belátni a kisstudióba, ahonnít a kisebb prózai1 előadásokat, kis zenekari és szóló hangversenyeket közvetítik, de •ein ez, sem |>edig a berchtesjjadeni találkozó bonyolult helyzete, sem pe-dig Kde 11 véleménye bem érdekel. Hszembe jut, l»gy n«*t talán már a szerkesztőségben Is bekapcsolták a rádiót, odahaza biztosan s talán még néhány Ismerős helyen. Erre kissé megnyugszom s komolyan elhatározom, hogy nem szabad felsülnöm, drukkolnom j e.bg különösen nem.
Vége a lúreknok is.
— At kellene mégis csak olvasni az — gondolom és vissza-
mea»«k a íololwsó terembe. Az Wt nyitva hagyom, a kózeü uagystuduilxü hehaW»tszik a zene: az 0|>eraMz tagjaiból alakult zenekar pjt5jt>ál völajni
intézőjével vitatkozik vagy 8 percig, az intéző leakarja vonultatni csapafrit, de mégis meggondolja magát és a játék megy tovább. Szabadrúgás a kapu fölé. Csász kitör ellenállhatatlanul :o-rázza a védőket, Szabóhoz ad, aki okosan sarokba helyez. 3:0. Ismét a Gyásznak vannak nagy pillanatai a 24. percben. A beadása Szabótól mintaszerűen száll a kapub«. 4:0. A PAG jobbszárnyát küldi támadásba, de a kitűnő Csáki mindenült öt; van. Most Csondor üt ki nagy szerencsével egy Muszti löveget, Varga pedig t sz-táz. Radnai küldi Gyarmat t szép labdával, akinek a mintaszerű leadását Gajcsi elvéti. Nagy helyzet voit! Csász. szal ketten sem birnak baloldalon, a
Hatalmas fölényben játszotta végig az első félidőt a Zrínyi. Ellen-íele védelme nem boldogult a Zrinyl csatársorával. A .6. i*ercben Csöngey, 18. percben Czlgler, 30. l>ercben Boda, 31. percben Tóth volt eredményes. Az első félidő végétől a KSE végig csak 10 emberrel Játszott, mert Kovács megsérült. t
Szünet után az ö. . percben Boda révén a Zrinyl már 5 :0-ra veaet,
opera részletet. Nincs erőm odafigyelni, de az előadásomnál sem jutok tovább a negyedik sornál
— Még hat perc — mondom s iszom néhány kortyot a vízből, mert száraznak érzem a torkom. Valóban friss — állapítom meg ós ismét előadásommal kezdek babrálni. A lapok sorban varrnak, nincs semmi hiba. Míg van időm elgondolkodni, hogy mire fogok ügyelni a felolvasásnál. Kéiőbb egy ur lép be hozzám. Bemutatkozik. Valamelyik hangmérnök. Megkérdi rendben vane minden. Jótól kérdi — gondolom, de azért ráhagyom: köszönöm igen. Aztán látogatók jönnek: két vidéki ur lehet, de rokonok, vagy protekciósak. Az egyik tisztviselő kiséri őket, hozzám is bekukkantanak ós a tisztviselő Itamur elmagyarázza nékik a látnivalókat, mint annak idején nekem tették.
Aztán vuok is elmennek és én ismét egyedül maradok gondolatommá t Még négy perc~. és megállapítom: ezek a legrosszabb percek.
Végre egy feliérkótényes, fiatal, alacsony, mosolygósképü, szőke kisasszony lépett a studiólia. Már mcsz-sziről nyújtotta kezét és vidáman üdvözölt. mintha régi ismerősök lennénk. Bemutatkoztam. Szkublics kisasszony volt, a szpikornőm. Sok időnfk nem volt besaflgetni. mert a mutató veszedelmesen köaelodett a 4.es felé. Átadtam neki a helgolandi fényképeket, hogy legalább majd ő ne unatkozzon előadásom alatt S ebben a pillanatban végigfutott rajtam a gon-
45. percben mint a vihar száguld, beadása Szabóhoz, onnan « hálóba jut. Még egy szép támadás jobboldalon, de Csász elvéti a labdát, mellé megy.
Csondor kevés dolgát jól végezte, Csáki a mezőny legjobbja volt. Varga méltó társa volt különösen fejes-fel-szabadítása!val (ugy látszik a iába még nincs rendben), Kiss meglepő jó védekező. Hitlert külön kell dicsérnünk betegsége ellenére is a leglelkesebb, legbclemenőscbb játékos volt. Cselnek! méltó és nagyszerű társa. Csász a régi nagy uapjait éli most újra. Kovács gyengén kezdett, de a második félidőben belejött. Szabó pompásan osztogat, lukrajátszik, helyezkedik és különösen dicséri négy gólja: azaz összegezve tehetség, de még mindig tanuljon, sokat tanuljon, hiányzik a bátorsága. Istenes labda-osztogatása kitűnő, Jellinck is igyekezett, de nem ment a játék.
Beneda már öregedik, a két hátvéd nagyon állag, a fedezetek közül Radnai dolgoztt sokat, a két társa szürke. A csatársorban Muszti próbálkozott de társai közül csak Kovács, az is néha vétette magát észre.
fülek sokat hibázott
amikor lefékez és a 10 emberrel játszó Komló fölénybe került, Ru-zsinszky (2) és Lovászi I. révén szépit az eredményen.
A Zrinyiből Kárpát emelkedett erősen ki nagyszerű játékával, továbbá Gozdán, Babos I., Tólh.Bo, da és Czlgler voll jó. A komlói csapatból Micsér, Pösenbach és Lovászi I. érdemel említést.
Játékvezető Kaszl volt.
dolat:
— Valóban tulszáll hangom e falakon és lesz, aki hallgatja ? _ Sojk idő azonban nem volt\' kételkedni, mert a szpikernő máris leakasztott) a gongütőt. Pontban tiz óra 20 perc volt, amikor az indulás gombot megnyomta. A mérnökök az erősitől>ől visszacsengettek s a következő pillanatban felgyulladt előttem a piros lámpa.
Egyszerre valami furcsa leírhatatlan érzés ömlött végig rajtam. Istenem! — gondoltam — beröppent e szobába a világi Kinyílt egy titkos ajtó és minden sóhajtásomat, hangomnak min dm rezdülését kiengedi a nagyvilágba. Különös érzés: tudni érezni, hogy most százak és szárak hallgatnak közeli és távoli hangszórók előtt Mindez egy pillanat alatt történt és már 1 lakottam is:
— Halló rádió Budapest U és a közvetítő,Utomások...
A szpikernő mellettem állt, kissé előrehajolt, de oly halkan mondta a szöveget, hogy meglepett. Most kezdődik — gondoltam s mikor a gong halkan, lágyan megszólalt a szpikernő ütése nyomata, felsóhajtottam:
— Istenem, most segíts! — de már teljesen nyugodt voltam, tudtam figyelni mindenre, láttam, hogy a szpikernő leül a hátsó karosszékbe és a ké|>ekct kezdi nésegetni, mialatt én — ugy éreztem —• nyugodtan elkezdtem olvasni előadásomat Eleinte felpillantottam, de aztán Láttam, hogy nincs közönség, olvastam hát tovább. Alig értem az első bekezdés v^érc,
FenywM* Of Br«y
órá. h uakoptlWua BMt.riui
FO-ut tOl Dobrovics-|i4z.
biilHHlnnl napiniiUnMl
. .......................ffl.n
NTE II.—Csurgói TK 5:3 (Orí)
Az első félidőben gyenge teljesítményt nyújtott ■ mindkét csapat.\' Kbw II. kezeléséi Píipa likként góllá értékfisiti, majd Zalam"i 13 gótt. 2 í0 az első télidő A második iféüdőben Farkas egy kevés életet visz » csMáreorba, egymás. Után kétszer hálóim ló és egyenlít majd Kőröst hozza jó helyzeti* tp jSji lljra Farrkas a gólsaerző és a .kÖMetkező támadásnál Vllcsek, Így 16:2 a végeredmény. A játékosok közül Farkas (osuk a H-ik félidőben), Kőrjis, Baflanyai II és Zöldvári, a csurgóiaknál Zalatnai és Pápa mutatott valamit. A1 mérkőzést Németh vezette. \\
Nemzet! Liga eredmények
Klspeat -Hungária 3 :1 (2 :.l)
Szürketazl -Bocskai 1:0 (1:0)
U)|«st-ETO 7:0 (6:0) Elektromos-Törekvés 2:1 (1:0) Budafok—Phöbu. 4:1, (2:0) Ferencváros-Budai 11 8 :0 <0 :0) Szeged-Nemzeti 4:1 (1:1)
KerQted eredmények1
DVAC-PBTC 4:2 (2:1) PVSK-KRAC 7:0 (2:0) | ZsSE-MSE 4:8 (2:1) KTSE-PEAC 1; 0 (1:0)
— Tavaasl UntBlnt újdonságok Slágernél.
I — V ■ .................
HZ ördög nem hagyott nyugodai: kételkedni kezdtem. — Igaz, hogy köz-votiUk az éli előadásomat? Vulóban hallani ezt Nagykanizsád la? Ez o gondolat teljesdCn hatalmába keptatt, de ebben a pilianatlwn már ei is követtem az első hibát Egy szót rosszul ejtettem ki és ismételnem kellett Ez bosszantott de kissé kijózanított Világosan emlékszem, nogy szldiain magamat ílgyebnetlensétHml-érl, és még az is eszembe jutott, hogy a szerkesztőségben ezt biztosan megjegyzik és ha hazamegyek szememre vetik.
Közben természetesen olvastam tovább. Pár percig semmi baj fiCm volt és Ismét raegnőlt mellényem. Mily™ érdekes, liogy ón Itt ülök és olvasok fcbben a kis szobátau és mások hallják! — jutott eszeidbe és megállapítottam magamban, bogy a rádió nagyszerű találmány. De ebben a piU« oatban-ismét félreolvastam. Ez a 1ÚJ>1 ismét kijózanított pár percre.
Már Helgoland szikláiról olvastam, amikor óvatosan felpillantottam »z érára. Pont fél 11 volt. En is előadásom felénéL Láttam, hogy nem kell sietni, hangommal is meg voltam elégtdve. Kgyszcn* IKképzelt lettoni. bogy iné^s t sak Táttem vaWrnin: bíui arairc titkon vártam, eljött Az-bin ismét kínzó ktvjkusiság kezdutt gyötörni, szeptittem wlna t.kbli, kik hallgatják, milyen w hangom, meg leliebe isinenni.
Ez lett oka liarmadik nyclvbuélá-spiunajf.
Tiz góU rúgott a két NTE asatársor
tiTJZ—Pécil AC 6:0 (2:8)
(ryönyörü ftitbalidő várta a közönséget vasárnap délután a Zrinyl pályán. Az elég szép számú közönség (az Ilyen 5 :0-ás győzelmek után való-sainüzwk tartjuk, hogy a jövö\'XIl még több is lese) jó futballt várt és nem ls csalódott A kék.fek<uc vendégcsapat szépen kezd de a mezőnyben, a kapu előtt nem volt « lövéshez .puskaporuk.- A labdakezelátók Uliséretet érdemel, de .azok a merész és ötletes lukrajátszások, ami az NTIi megfintali tolt csat trsorában láttunk, hiányzott belőlük. Különben ls aebéz dió volt nekik »7. NTE pontos és jó taktikát játszó védelme, fedezetsora, ami a mérkőzés kimenetelét agy percig Mm tebelle kétségessé. Az NTE ismét k.zd Jó lenni. Kíváncsian várjuk a további mérkőzéseket
FOlak (Szombathely) biró sípjelére így ült tel a két oapot
NXE: Csondor — CsáJü, Vaqp -Kiss, Ritter, Csetnekl — Csísz, Kovács. Szab, Istenes, Jellbiok.
I\'ÁC BeiKda - Kövér, üalogh _ Rqlíéder, Radnai, Tapp — Gyarmati, Csák, Muszti, (lajisl, Kocsis.
Csondor fogja rz első labdát A 2. pSRcben Balogíi fojel saját kapujáb\'u csak a szerencso uicjiU az (aigöllól. Az NTE támad, do csak 3 sarok lesz belőle. A PAC. vezet síép támadást Radoai lövése a kapufát suruljn. Szálló lő 2Ö jnéterről, beneda csak szögletre tudja ütni. NTE dolgozik ki ssá(> beíywtet dc a gól elmarad. A PAC csak szórváayoswi és vessélyle. lenül lenül támad. A 40. .percben Jelűnek— Istenes-Szabó u labda utja és utóbbi védhetetlenül Juttatja • bőrt a hálóba. 1 -ü. A Mró sok Intelért elnéz mindkét részrőt Szabó nagy helyzetben mellé, majd a 44. percben K«v«<s a üsEláu kapott labdát a hálóba lövi. 2:0. Szabó isuét szépen fejel, majd Csász veteti magát észre többszór.
A második félidőben Ismét az NTE a kezdeményülő. A 10. percbaa nng-<111 a Jéiék, mert .a játékvtaítő a PAC
A Zrínyi biztosan gyözött Komlón
Zrínyi—KSE 5:3 (4:0)
Sport-tippverseng&nk
óríági érdeklődét mellett folyik. - A beérkezett •okixái tipp ftUMzet&láea t&hb idSt oeMX igénybe. A tippverseny eredményét Így ctak pénteki ezd-manhban ktSzSlfük.
■\'1938. március 8.
ZALAI KOZLONV— (A csütörtöki könyvdélutánt)
Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör titkára tartja, ö nem egy könyvet ismertet, hanem a háború utáni ma gyar szépirodalomban mutatkozó párisi hatásokat íogja szélesebb körű tanulmányozás alapján kimutatni. Az előadás csütörtökön f> órakor lesz a zeneiskola kamaralermél>en.
— (Zalaegerszegen Is kitűzik a keresztet a városházán)
Zalaegerszeg város képviselőtestülete ma délután 4 órakor közgyűlést ta:t A közgyűlés tárgyalja többek között Jakabffy Antalnak azt az indítványát hogy a városházán függesszék ki a kérésziét. \\ l
— (A Pénzintézeti Tisztviselők)
nagykanizsai csoportja egyre többet hallat magáról. Csak dicsérettel le-bet szólni kulturális törekvéseikről, amelyek során egymásután rend zik nagysikerű előadásaikat. Vasárnapi rendezésük alkalmával is nemcsak a nagykanizsai pénzintézetek vezetői, a pénzintézeti tisztviselők jelentek meg csaknem teljes számban, de a hivatalos város, az ügyvédi kar is képviseltette magát az egyéb vendégeken ki-vül. Az előadó Kun Zsigmond, a PTOE központi titkára vő\'.* aki már több izben tartott magas szárnyalású előadást Nagykanizsán. Nagysikerű elő adásál>an most a gazdasági bajok lényegére mutatott rá. Hangoztatta, hogy jjem a termelés korlátozásával, hanem a föld kincseinek kihasználásával lehet megoldani a problémákat. Károsnak mondja a (gazdasági elzárkózást, a szabadság lűve. Beszélt a háború káráról és a dunavölgyl békés együtt-működés--jelentőségéről. Érdekes gazdasági előadását lelkes taps fogadta.
— (A balatonfüredi orvoshét)
A balatonfüredi orvosi tanácsadó testület az országos központi orvostovábbképzés keretében az idén is rendez orvoshetet május 15-től 21-ig. Minden délelőtt professzorok és magántanárok tartanak előadásodat és délután kirándulások lesznek a\'sjelen-
tősebb balatoni fürdőtclepckre, Bemu. tatják a balatoni gyógytényezőket is, Az igazgatóság lakást díjtalanul o<| az orvosoknak.
— (Halálozás)
A kereskedő társadalomnak ismét mélységes gyásza van. Landler Gyula tekintélyes kereskedő és földbirtokos Nagyszakácsiból, aki néhány éve azonban már Nagykanizsán lakott, életének G«.ik esztendejében elköltőit\'U az élők sorából. Landler a puritán és becsületes kereskedő a mintagzada és hazafias polgár mintaképe, nemes emberbaráti szive közismert volt. Jelentős szerepet vitt az egész környék gazda sági és kereskedelmi életében. Mindenki szerette a joviális öreg urat. Singer Sándor és perényi Andor apósukat gyászolják az elhunytban. Szerdán délután kisérik pihenőhelyére az izr. sírkertben. (:)
— (Erdőkben bujkál a kislak! gyilkos)
Az egész zselicvidék csendőrsége na. I>ok óta hajszolja a szökésben levő gyilkost, Lengyel János zselicszentpáli kanászt, aki bosszúból hasbaszurla Bencze Ferenc zselickislaki napszámost. A gyilkos a zselici erdőkben és szőlőkben bujkál,, de a csOndőr-gyürü mindjobban szorul körülötte A kórházban élethalál közt lebegő 7 gyere mekes napszámos családja a legnagyobb nyomorban él* ,
— (Halálba ment a huga után)
Megható eset tőrtént Keszthelyen. Nemrégen meghalt ösi Mihályné keszthelyi asszony. Nővére Laki Margit, aki rajongva szerette testvérét, azóta buskomorrá lett. Nem tudott belenyugodni testvére elvesztéséin:, idegileg és testileg teljesen felörlődötl. Hiába volt minden vigasztalás hozzátartozói részéről, Laki Margit ejyre rosszabbul lett, egyre fonnyadt, míg most rosszul lett, elvágódott és lioltan terült el. A szive ölte meg bánatában. Az orvos, rendőri hullaszemle ezt állapította ineg. A nagykanizsai kir. ügyészségre bctcrjeszlcít hatósági jelentés Is arról szól: bánatában elhunyt nővére után halt meg.
— Saját érdekében él örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopstein Bnterárnháx Sal mübutor-WIál-lltáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
— Menyasaxonyl kelengyék Singer cégnél.
Ekkor komolyan elhatároztam, hogy ügyelni fogok. Előadásom is teljesen lekötött A szöveget már két hónapja nem láttam, kicsit újszerűnek tűnt,
figyelnem kellett. Teljesen beleéltem!
HMgamat és Ismét Helgolandl>an j áriam s —. lehet, hogy ez nevetségesnek tünlk — do élveztem, amit olvasok. Ismét ott képzeltem\' magam Helgoland csodás szigetén és csak azt vettem észre, hogy már az utolsó sorokat olvasom. Ekkor már sajnáltam, hogy vége van. Kezdott tetszeni a szerep. l)o minden szépnek, jónak vége szokott lenni és igy kénytelen voltam én is kimondani az utolsó szót
Egy pillanatra behunytam a szememet, végigfutott agyamon minden. Sok álmom, sok vágyam, amely közül ime egy megvalósult Előadást tartottam a rádióban 1 Kanizsáról én először 1 Tulaj dóriképpen nem nagy eset, de mégis ugy éreztem, én vagyok most a legboldogabb.
De már meg is szólalt a gong. Még hallottam, ahogy bemondják a nevemet, aztán egy gombnyomás: kialszik a piros lámpa. A világ ismét kiröppent a szobából. Megint egyedül maradtunk a kis szobában, megszűnt a külvilággal minden kapcsolat...
— Nagyon élvezetes szép előadás volt, őszintén gratulálok és irigylem • szép utért\' — nyújtotta kezét a szpikornő — visszaadva a fényképeket Nem tudom, lehet, hogy mindenkinek ezt mondja, de nekem gratuláció solia Jobban még uem esett, rofetefc Be-
— (Áthelyezések)
P. Mibolcsek Miklós kiskaniziai ferences, lelkészt elhelyezték Nagykanizsáról. Helyére P. Zénó jön budi pestről, akit már ismer Nagykanizsa közönsége. — A közkedvelt p. Miklós visszatartása érdekéljen, mint lapzárta; kor érle.ülünk a kiskunizáaiak ma éjjel küldöttséget menesztenek.
— (A Balatonba vetette magát egy budapesti úriasszony)
A minap a tihanyi hajókikötőnél megjelent egy fővárosi úriasszony, kinek férje előkelő állási tölt be s gyors egymásutánban ledobálta macáról kalapját, cipőjét s parton hagyva retí-küljél a Balaton jéghideg vizél>e ugróit.. Az eetnek szemtanuja volt Le-hotai János balatonkitii lakos, hajó-kormányos és Beák János, kik azonnal csónakba ugrottak és nagynehezen sikerült is az úriasszony! az életnek megmenteni. Partra érve a Sportszállóba kisérték és olt gondos ápolás alá vették. Tettének oka valószínű idegösszeomlás.
10(3
Tavaszias I
Prognózis: Mérsékelt szél, változó felhőzet, továbbra is derült, tavaszias Idő, a hőmérséklet alig változik.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megfigyolőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap esto 9 órakor: 4-28, ma reggel: +5 2, dél ben: + 114.
Csapadék: 104"%.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
vallom őszintén: büszke és boldog voltam ezekben a percekben.
Kicsit még elnézegettük a fényképeket, elbeszélgettünk. Mindig a;t hit-iem/liogy a délelőtti előadásokat nem hallgatja senki. Itt tudtam meg. hogy a beérkező levelek bizonysága szerint a délelőtti előadásokat ezren és ezren hallgatják rendszeresen. Sokkal többen, mint a délutániakat. Az ok.\'t is megtudtam: délután már van másutt zene és ilyenkor inkább zenét hallgatnak, de délelőtt nincs választék: kényszerűségből is ezeket hallgatják. Főkép persze a háziasszonyok!
Aztán búcsúztam, mert jót a má-ítfk felolvasó. Ismét elszorult a szivem: vájjon lesz-e alkalmam mégegy-szer idekerülni a mikroforn elé, m nt előadó? Gondolalaünból ismét az al-tiszt szava ébresztett fel:
— Méltóztassék talán egyenesen a pénztárhoz fáradni és felvenni a tiszteletdíjat!
Ha nagyon prózai lennék, most azt mondanám, ez volt a mikrofon előtti élményeim legszebb része. Bennem mégis az a pillanat hagyott legmélyebb hatást, amikor felvillant a piros lámpa és a mikrofonon keresztül, az éteren át — ugy éreztem — összedobbant szivem azokéval, akik a távoli hangszóró mellett kíváncsian, szorongó szívvel várták első szavaimat.
Mert aki a mikrofonnal egyszer is találkozott, rabja lesz. Én is addig flörtöltem vele, míg végleg el nem csábított Most szeretnék vele tartós házasságra lépni...
ívm l
9 karfiól mag
8 kelkáposzta 11
12 .tí. káposzta kalaráb ii
5 cd ii
5 O sárgarépa II
4 N petrezselyen ™ ii
10 o retek ii
10 £> aaláta ii
5 O ugorka ii
6 a paprika ii
14 oukorboraó ii
10 opárgabab ii
stb. stb., kb. 50 féle
TOtrat MtC HA KÉflít MINTXINKAT1
ILEBAKATI UPÍOHASZKA 0.-U.8. ¥I.T
KBT.ft
GYA\'R BUDAPEST. XI LENKE UT117
— Tekintse meg a Kopstein Bntor-áruház állandó butorkiállltásAt ízléses és olot ó bútorokat kedvező fizetési feltelekkelté vásárolhat
= Sima 4a mintia selyemklllönlegee-aégek Singer József és Társánál.
— Egy téglit
mindenki adjon a katolikus kulfur-ház^laphoz. Vegyen egy pengői sorsjegyet I
virágmag
megérkezett és kapható: ORSZAa JÓZSEF
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi blróaágl palota mellett. Tel. 180.
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember ol vassa I Fillérekbe kerül csak és ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi önnek a kivánt munkát vagy állástI
Zarah Leander uj filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
Nagy OrOmmel fogadták olvasóink a Zalai KOzlöny bejele .^sét, amely szerint a |övóben minden héten két ingyenes mozijegyet sorsolunk ki elófizelólnk között. A kedvezményre külön pályázni vagy jelentkezni nem kell. Mindenki, aki előfizetőnk, lermésze.s> irtlen részlvesz a sorsolásban. A sorsolást minden héten megejtjük.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Stern Ignác, Hmztl-Ur 7. Piljji Alajosai, F6-ut 5.
E heti nyerteseink az uj európai sztár, Zarah Leander pazar kiállítású pompás uj filmjét nézhetik meg, La habanera a film cime és keddenszerdán kerül bemutatásra a Városi Moziban. A Zalai KozIDny szelvényei bármelyik elOadásra érvényesek.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai KOzlOny szerkesztőségében a hivatalos órák alatt átvehetők.
ZALAI KÖZLÖNY
I9ML márdM 8.
APRÓHIRDETÉSEK
flptóhlrd«tél dl|n mírM, *> Onnapnap 10 iifll| ■dfliur mlndtn lovábbl .irt 0 llllJi. (i*n.0i i»f 10 urtlg <0 Iliiéi, minden további nrt 4 IlUSi.
Foazlallan llkatall tW. Csengerj ut
79. az. __
lóxsel lóherceg ul 38 u hé* szsbad-kéxból eladd. Bővebbet ax utcsl Iskásbsn.. •
KiadA Teleky ut 65. egytzobáa konyháé lakás aronna\'ra.
Modem |1 ■ kiadóban.
tkkaoal eladó. Cini 620
■alaaalalannllal cikkek legol-caóbban beazerezhetók Beleznainál, Sugárul 53. \'
Tananoot vagy kllutófiut lelveaz Llchtachelndl Pál vaskereskedő
Legújabb női és gyermek-tavaszi kábítok teljes választékban raktárra érkeztek.
Schütz.
■aieodnt nyújt bérbáiakrl, magánházakra, löldekre. elsőhelyl bekebelezéssel Kálmán bsrk. *
Kartaaank I Legolcsóbban vásárolhst-hstnsk keilé»zU»eget Sternnél, Fó ut 2. városház palota.
Faay6far|]áoa rakatonként I\' 5-árt házhoz azállltva kapható Nagykanizsai Fa (elepen.
Bajáránfil kerei délelőtti elloglslt-aágra kétszemélyes háztsilás. Clm : Jóriel lóherceg ut 5«/s. Jelentkezés 12-2 óráiig
Jáalaka hólgyeket divatbemutatóhoz keresünk. Clm a Kiadóban. 651
■ ajárónl azonnal lelvétellk Fő-ut 18. alatt. 552
KlIOnó bar kapható Arany lánoa-utca 6. azám alatt. 653
Budapeatl cég helyt képviselőit pa<-ráUumléiflk eladátához keres urskst (és nóket 1.) kaiual laltálatak mellett Jelentkezők adják le a elmüket Cten-gery-ut 36, ajtó 1. 655
Keveset haaznált
gramofon-tánclemezek
60-80-100-150 llllérért flrflnhul mérnöknél, Deák-tér 2
Keresek naagkiahaté szobaleányt vagy taksillónót asonnatra. — Fó-ut 17.. emelet. 656
■siltkaré vagy szölőksrónsk való akác görobla kapható Dukáiz Ferenc fa-kereskedéaében, Magyar\'
, 108.
657
■yakkaada lordllás, |avltá>, móslop-polás. üveg. porcellán ragasstás Erzaébet-tér 4., második udvar I. em. *
■altlazalgal vagy ehhez hasonló állást kerea fiatal nóaember. Címe: Szíjártó, VOrömarly-utca 48. •
Ha divatot ruhában akar tárni, keresse fel Mik* modern szabóságát. Erzsébettér 15. •
Király-utca S. számú ötlakáaoa kertes ház aladé. Bóvebbct ugyanott. •
Oyakofló aaagara olcsón eladó Arany János utca 6. alatt. *
Alig haaznált n«l keiékpár aladé. Földes Qyula, Magyar-u 06.
Oaarépkélyhét hsizuáll, ló állspot-ban levól, keresek megvételre. A|ánlaloksl s kiadóhivatalba kérek.
■araaak priváttól blitoa fedezetlel, rövid lejárattal 500-1000 P készzénz-kölcsönt. Clm a kiadóban. •
Megvétette kereallnk Jókarban levó 800 mm ea aaalagferéaat. Hungária kele-gyár. •
Mindennapi leveleaésból összegyűltön kélyaaat, régi vsgy uj tömegeket, ms-gysrt és kullőldlt, feloszlatott gyll|l,--né-nyeket bármikor megvéieklf keresek. — Barbarlla La|oa, s Zalai Kózlöny f. szer-kesztóje. Érdeklődni lehel ftlelon 78. ss. vsgy személyesen mlndennsp d. u. 1—6 óra között.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
1979/1938. tk. szám.
Árverési hirdelmény-kivonat.
Skopál Restóné végrehsjtatónsk özv. Dobronyl Károlyné sz. Odrovlcs Julls végrehajtást szenvedd ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hslóaág s végrehajlstó kérelme következtében az 1881: LX L-e. 17b. §-a élteimében elrendeli az ujabb árverési 65 P 94 fillér tókekövele-lés, ennek 1933. évi február hó 18. nap|á tót Járó 5°/0 kamata, 8 P esuttal megálla-pltott költaég behajtása végeit a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levó s a gelael 1322. azt|kvben A-f 1. 3—10. lonz 1030. hrsz. szóló ax U|hcgyen Ingatlannak 477 P 40 Ilit, 954\'b. hrsz. azólö az Ulhegyen Ingatlanra 120 P 50 flll., 1180/c. Hraz. szóló az Oteghegyen 224 P, 186/4. b. 1. b. hrsz. szántó a Saurkotal dUlóben Ingatlanra 192 P. 337. hrsi. szántó a Nyugati Ketlal|án 381 P 50 flll, 1242 hraz. azólő az Oteghegyen 223 P, 592/b. 1. hraz. izántó s Hoatu dűlőben 297 P, 173/b. 1 b. 3. hraz. szántó, rét a Saurkotal dűlőben 191 P, 166/5. b. 1. hrsz. szántó s Szurkotal dűlőben 256 P kikiáltási árban. Az u. o. 1529. szljkvben A-f I. sor 63 b. hisz. a. ház, udvar éa isántóíőld Ingatlannak vhajláal szenvedő nevén álló \'/a részére 500 P kikiáltást árban. Az átver\'. Bslogh Rozi özv. Odrovlcs Józarlné 1322 sztjkvbell hszzonélvezetl szolgalmi Jogát nem érinti. A 63/b. hrss. Ingstlan lllelő-■ ég 800 P, a többi Ingatlan 2300 P leg-kiaebb vételáron alul el nem adható.
A tkvl balóság ax árverésnek Gelse községházánál megtartására 1938. évi márc. hó 24. napjának délelőtt lOóráJát tűzi kl a ax árverési teltételeket az 1881 :
LX. L-c. 150. ft-a alapján a következik-ben állapítja meg :
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat éa pedig a 63/b. hrsz. Ingstlant a kikiáltási ár leiénél, a löbblt kétharmadánál. Illetve a legkisebb vételárnál alacaonyabb áron eladni nem lehel. (1908:XL1. t.-c. 26. S.l
As árverési teltételek a hlvstalos órák alatta tkvl ható«ágnál(löldszlnl a|tó 1. ss. a,) és Oelse község elólláróságánál tekinthetők meg. (1881 :LX. L-c.)
A tkvl hatóság e hirdetmény 1 példá nyál kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési teltétetek megteklnthetése véget! Oelse község elól|. és 1—1. példányát sxsbálysxertl kötöxés végett Felső rajk, Újudvar, Qelsesilget, Hahót közti-
Közlöny c. helyi lapban egysxerl közzététel végeit a végrehs|ta!ó kijv. kiadja. (1181: LX. L-c. 152. §, 1908:
gek elólj. megküldi és_az árv^ hirdetmény
... flzzélé kiadja. (II XLL t -c. 23 §.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzűl a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy ax 1881: LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosbsn s kiküldöttnél le lenni, vagy a bánatpénznek előleges blról leiéibe helyezéséről kiállított letilt elismervényt a kiküldöttnek átadni és sx árverési feltételeket slálrnl (1881 tXU. t-.c. 147., 15tt, 170. §5; 1908: XL. t.c. 21. §).
Az, skl az Ingstlsnért s kikiáltási árnál tnsgsssbh ígéretet lett, hs többet Ígérni senki sem akax, köteles nyomban a kikiáltást ár ssázsléka szerint megállapított hánilpénzt ss általa ígért ár ugyanannyi azá zalékálg kiegészíteni. (190I:XLI. L-c. 25. «.)
Nagykanizsa, 1933. évi febr. hó 18-án. Dr. Bentzlk sk. klr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Qumllár s. k.
au kiadó.
Már
10 p
részletfizetésre vehet megbízható
.kerékpárt. ♦
Kérjen árjegy-_ zéket
ftnhti flntlll kerékpárnagykereskedö sporl-il&UUU HIllUI üzletében. Fó-ut 5. Telefon 91.
Rosszul telelt watéaaknél azAIAben, kaazAlékon, ritakan,
gyOmSIoefiaben, kerti aateménieknél
csodát művel a
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya.
Körzelképvlselel és gyárl-lerakal:
ORSZÁG JÓZSEF
ínég, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság melleit) Telelőn 190.
AiirtiiliuiMttl iittkui Hllilil MENETRENDJE
érvényes 1937. október 3-tól. Eraaékat-tér—Vaaatéllaaaéa

S28
7"
J2Í
U-10 13M 13 50 Í5-3» 1725
18 a 20»» 2145
23" 23 50
li i ■ 1!
I1
latanyai menetrend
LafnyMI W. tU M. 7 58
Bmk^lz^llU. 14 00 Ulaajka érk- 11-10
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Felelős klsdó : Zalai Kánly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. azám.
Hi|anlait|l Manéa|Uraaaá|
imm Nyomda is Dílzalul Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, köayvkOlteMt ve—Imő k*émt, «sieti ktayvek ét dobozok gyárm m pyZalai KSxIttny" politikai napilap uerktutétéga és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesítésekéi, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és ml ndcníéfe Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, tgyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfOzeteket és tömböket, mtnU-zacskőkat, zsákcédnlákat, naptártömböket, lallnapMnkat, dobozokat stb. elsörangu^U-vitelben éa a legolcsóbb árakon. ,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
<1 MMkW n«a4>MRi NS-.«as » MN**. ft«NMt VHkl»* kMyr.j;aMááJ^ NsgyMüa*. Fal*s Jalalv. zafsi Károly.
78 Évfolyam 65. szám.
NagyJunlzsa, 193& márclui 9 szerda
Ara 12 flll.
ZALAI KÖZLÖNY
ioiMUlél é» kúdóMiiUl: F6ul 5. ixAni. Mecjetcnft míattra MUuap dftatiu
POLITIKAI N A P- I L A P
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elflttzctési ára: egy hóra 1 pengS 40 llllír. Szerkesztőségi és kiadóit Ivatall telefon: 78. fx.
Egy milliárd pengő,..
Irta: Kallnif Fwm.
Az ébredő iawasz mámorától elteli lelkekre a szenzáció erejével halott a győri kormányelnöki 1»eszédnek az a bejelentése, hogy nagy nemzeti célok megvalósítása érdjekélten egy milliárdnyi áldozalra van szükség.
Igazán nem túlzás : az egy milliárd, ami szegényes viszonyaink közölt valólwm hatalmas összeg. Egy milliárd, vagyis ezermitlió. Hol találkozunk mi ezzel az ösz-szegfiet a mindennapi életben ? Valódi milliomosaink is alig vannak, a milliárd mint vagyon nálunk csakugyan ismeretlen.
Ezt az összeget legfeljebb a sui tlsziika számoszlopai közö.t találjuk meg Itt is csak ritkán.
Csupán tájékozásul magemlitjülg, hogy a magyar állam legutóbbi költségvetése az állami üzemekkel együll ezerkétszázmillió körül mozgott s az ország egész betétállománya mintegy ezerhatszáz milliót tesz ki.
Az egy milliárdnyi áldozat tehát valóban súlyos összeg. Igaz, ebliól csak hatszázmilliót kelt az ötvenezer pengőnél nagyobb vagyonnak haza oltárára elhelyeznie, ezt is csak ölévl részletben, a négyszáz millió pedig kamatozó lielföldl kölcsön s igy nem tekinthető áldozat-nak, azonban a zjemzetl vagyonnak és jövedelemnek ez a megLer-helése még Igy te rendkívüli.
Állami pénzügyeink történetéin erre még nem is volt példa. A há-Itoru -agyán milliárdokat konsumálP, nyolc hadlkölcsön összege több min! tiz milliárdot tesz ki, de a hadikölcsönök a nemzeti tökének kamatozó államkölcsön tormájában való igényl>evélelét jelentették s csak a magyar korona későbbi devalvációja folytán váltak szegény országunk legnagyobb pénzügyi áldozativá. A négymilliárdnyi békebeli betéttöke is Igy semmisült meg; mindez azonban egy pénzügyi kataklizma pusztító következ. ménye s nem egy nagy nemzeti célra szánt áldozat volt. i I
A kormányzat azonl>nn ezúttal kimondottan áldozatot kér a vagyon bizonyos kategóriáitól.
s ez az áldozat határozottan igen sulyos, meri ha az átlagos nyolc százalékos megterhelést wsszllk ti. gyelcmlie, ugy minden ötvenezer l»engőnél nagyobb vagyon legalább Egyévi teljes jövedelmét kénytelen \'elajánlani a magyar államnak.
Széphenyl istvín gróf nemes példáját tehát átvette a modem állam akkor, amikor minden egyes vagyo-embertől többet, mint vagyoniak egyévi jövedelmét kéri öt év átall a nagy nemzeti megerősödés
céljaim.
Ha ebben az országban csupa azcchenyi Istvánok volnának, az ál-n\'ral arányai okkor is figyelemreméltóak lennének, dehát h<J vannak ina a hazafias adakozásnak ti>en herosiq ? I
A román király kibékül az elvált feleségével
Londonban találkozik i királyi család — A kibékülés politikai esemény Is lenne
London, március 8 A Daily. Mail értesülése szertnl Károly román király londoni látogatását felhasználja arra is, hogy elváll feleségével találkozzék. AU1. tólag kl akar békülni feleségével és
épp ezért londoni útjára a királyt elkíséri Mihály trónörökös is.
A román király és királyné kl-békülése politikai szempontból is jelentős volna.
Színészekkel helyettesitik Moszkvában a nagy per vádlottait
Az igazi vádlottakat már régen kivégezték
Páris, március 8 A francia sajló naponta hosszasan foglalkozik a moszkvai nagy lierrel. A közvélemény épp oly érthetetlenül áll a per vádlottainak vallomásával szemben FrancAitjor-szágban is, mint mindenütt, ahol a per kimenetelét figyelemmel kisérik. Az mtransigeant mai számában leleplezi, mi a vallomások furcsaságának oka. A lap ugyanis közli egyik olvasójának levelét, amelyben az illető elmondja, hogy nemrég tért vissza Moszkvából, ahol hosz-szu Ideig élt. A per valamennyi vádlottját személyesen ismeri, sőt azokkal nagyon jó viszonyban voll és naponta találkozott velük. Meg-
döbbenve látja azonban a fényké-j>eket és nem Ismeri fel azokban személyes ismerőseit. A per vád-lotlalról közölt fényké|>ek teljesen idegen arcok és ebből a lap ozt a következtetést vonja le, h<agy ismét Polemkln-eset forog fenn : vagyis a szovjethatóságok színészekkel játszatják el a »nagy per«-t. Az igazi vádlottakat ezek szerint már régen kivégezték.
Lehetséges, bér kevésbé valószín ii ugyanis, hogy a -vádlottakat annyira megkínozták volna, hogy ne lehessen rájukismerni.
A lap leleplezései után a francia közvélemény most még nagyobb érdeklődéssel tekint a moszkvai, va. lóban drámai színjáték felé.
4 japánok elfoglalták Paosan tartomány (óvárosát
„A háború Klnm győzelmével fog végződni"
Tokio, március 8 A japán csapatok Kínában az ujabb előrenyomulás során elfoglalták Pacsaut. Ez a város tartomá-
Ne csodálkozzunk léhát, hogy a kormányelnöknek ez a bejelentése az érdekelt vagy ónoknál az első p|llllanati»an valóságbs konsterná-ciól kellett. , ,
De a megdöbbenés szinte csak pillanatokig tartott
A magyar társadalom minden rétege évek óta tisztában. van azzal, hogy ez a nemzet csak polgárainak legmesszebbmenő anyagi és erkölcsi megterhelésével tartható fenn.
A trianoni béke generációjára az országépités nagy munkája hárult. Történelmi feladat ez, melyet bc-csü\'ettel vállalnunk és teljesítenünk kell. At kell mentenünk az ezeréves magyar hazát a jövő számára. Ez bizony áldozatos, nehéz munkát jelent mindenki számára, aki magyarnak szülelett s a csonka ország\' szük határai kö/.öl( éli le életét
Ennek a nagy áldozatnak jegyében lelt el egész háború -utáni életünk s tisztában vagyunk vekj,
nyi főváros és elfoglalása a további harcokra nagyfontosságú. Veszélyez teti az előrenyomulás és a város elfoglalása a kínaiak lunghaiul védel-
hogy ez lesz sorsunk a legközelebbi jövőben is. ,
Az uj, nagy áldozatra való felhívásiján tehát nem a meglcijeté^, csak a milliárdos áldozat dobog, tattá meg a sziveket.
Pedig a vagyon eSsősorl>an ép-l>en saját maga érdekében hozza meg ezt az áldozatot.
A trianoni vlvíszekció után nem egy objektív magyar lélek aggódott a magyar nemzet fennmaradásáért.
Sokan voltunk, akik azt hittük, hogy ez az oszág az uj halárok között életképtelen s a magyar sors el fog merülni a trianoni hullámban. Nem ugy történt I A nemzet életl>cn maradt, a ma. gyarság történelmi kontinuitását sikerült biztositanunk, s a háború utáni évek minden katasztrófájael-lenére, alig másfél évtized alatt gazdaságilag is sikerült koaszolidál-nunk, noha a gyógyulási folyamatol
ml vonalát is és ezzel együtt Hankau
városát.
Hankau, március 8 Kwantung kormányzója nyilatkozatában kijelentette azt a meggyőződését, hogy a japán—kinaj háború a kínaiak végső győzelmével fog végződni.
Tüntetések a független Ausztria mellett
Bécs, március 8 A Hazafias Front tegnap este nagygyűlést hirdetett a bécsi Zeneakadémián. A nagyierem zsúfolásig megtelt és ugy ott, mint az utcán a tömeg lelkesen tüntetett a független Auszlria és Schuschnigg melleit-
A Ház mai ülése
Budapest, március 8 A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitolta meg Sztranyavszky házelnök. Bejelentette, hogy gróf Zichy János szabadságol kért, Hindy Zoltán pedig összeférhetetlenségi be-jelentést tett önmaga ellen.
Ezután áttértek a mezőgazdasági öregségi biztosításra, amelynek vitájában elsőnek Mojzes Sándor szólalt fel. Hangoztatta, hogy a nemzetfenntartó elem nyugodt, biztos megélhetését mindenképpen biztosítani kell, mert ezt nem csak a népszaporodás, hanem a honvédelem Is kívánja, miután ez a népré-leg adja a legjobb katona-anyagot. A frontharcosok korhatárának 63 évről 60 évre való leszállítását, továbbá a karlelek, bankok fokozot-tabb megadóztatását kérie. Bár a javaslat ellen iratkozott fel, bízva abban, hogy a kormány a tovább! intézkedéseket Is megteszi a mezőgazdasági lakosság megsegítésére : — elfogadja a javaslatot.
Pinezfch István hangsúlyozta, hogy ez a javaslat csak a kezdet:,
a közelmúltban is egy rendkivül heves vllőgkrízis závarta meg.
Magyarországon ma megint szá. mollevő vagyon van. Ennek a vagyonnak biztonsága szervesen összefügg nemzeti biztonságunk kérdésével.
Amikor tehál a kormányzat áldozatot kér a nemzet fennmaradá sának s nagy nemzeti céljainak biztosítása céljából, akkor a mostani vagyon védelmét, biztonságát Is szolgálja. Az áldozatot tehát min. denki végeredményben a saját ér dekében is vállalja.
De ettől eltekintve Is vállalnia kell mindenkinek ezt az áldozatot, mert a nemzet nagy céljai előtt eltörpül minden kicsinyes egyéni szempont. |
Az ország védelme, a nemzet biztonsága mindenekfelett álló követelmények s amig erről van szó, minden ellenvetésnek, minden kritikának el kell némulnia !
EAtAI KOZKONY
1938. márdui 9.
a további szociális Javaslatok egymásután Jönnek, mert a miniszterelnöknek szent elhatározása, hogy « nemzetépítő programot mielőbb végrehajtja.
Esztergályos -JAnoe utalt arra, hogy az 1000 mllllőből csak egy -.agyon kis töredék kerül szociális oélokra. Leél ösy Árpád sürgette a munkal)ér rendezését. A Ház ezután elfogadta éltalánosságban a törvény Javaslatot. Grleger Mlklóo jnvasla. talt törölték. A Ház ülése lapzárta, kor még tart | | , ■
Ha influenzája van, gondoskod |ék arról i«, hogy gyomra és belei a lerméiieltB .Ferenc József" ke-lerdvli használata által gyakian és alaposan kiliszlltlassanak. Kérdeizc meg oivosát.

ÖT}^
Politikai beavatott ik tudni vélik, hogy Imrédy Béla betép a kormányba, ahol csúcs miniszter lesz,
Szekszárd tegnapi közgyűlésén Mak-ray Ferenc nyug. postaigazgatót a polgármester a főügyész indítványára rendzavarás miatt 10 pengő pénzbirságra Ítélte. Makray azonnal eltávozott. Erre az összes ellenzéki képviselők kivonultak a közgyűlési teremből.
Budapesten az öngyilkosságok megdöbbentően szaporodnak.
Darányi Kálmán győri beszéde a tőzsdén nagyon kedvező hangulatot keltett
Kormánynyilatkozat készül a belső kölcsön felvételéről. A felhatalmazást frég a költségvetés előtt letárgyalja a törvényhozás.
A kormányzó Senn Ottó MAV igazgatósági elnöknek a titkos tanácsosi méltóságot adományozta.
A Gömbös Gyula emlékműre a hiö-gyar kormány 10.000 pengőt adományoz.
A törvényszék vizsgálóbirája fenntartotta Giczi Mária előzetes letartóztatását.
Álmagyar bauxit-telepek felfedezője. Balázs Jenő bányamérnök hirtelen meghull. Gázmérgezés áldozata lett.

A Leridából Tarragónlába menő vonat összeütközött egy tehervonattal. Mindkét szerelvény darabokra tört, 19 halott és 168 sebesült
Az olasz királyi akadémián Luigi Federzoni lett D\'Annunzio utóda*
A japán belügyminiszter bejelccf-tette a képviselőházban, hogy Japán kénytelen lesz lemondani az 1940, ívi olimplász rendezéséről.
Gottfried von Crammot. a legkiválóbb német tenniszezők egyikét súlyos cselekmény miatt letartóztatták.
Az Egyesült Államok követelik a Phőnix-cso portokhoz tartozó Kantón ós Enderbury csendes óceáni szigeteket.
Ma kezdődnek meg az angol.olasz megbeszélések.
Ausztriában összeírják a Magyarországgal szemben fennálló tartozásokat Kínai nacionalisták meggyUkolták az alakuló japán-barát kormány hadügyminiszterét, Csaufengsi tábornokot
— Ingyen hízott dlaxunju
lehet mindenkinek, a|<I vesz egy pengőért egyházközségi kulturházsorsjegyet.
Meghalt a tanító, mikor megtudta a felesége, az ls összeesett és megbalt
Megdöbbentő kettős tragédia történt Qölle köz-_ . ■ . ségben. A kis somogyi X IX község tanítóját, Ipsils c^^ffia Sándort, pár nappal ezelőtt a háborúban szer-rnlt betegsége miatt be kellelt szállítani a kótházba, iho\' vasárnap délben megltalt. A gondos orvosi ápolás már nem tudta megmenteni.
A tanító halálhírét nem meiték megmondani feleségének, csak tegnap, amikor már a temetés miatt
sfirgeteit a szomorú hir közlésé Amitől féllek, bekövetkezett. Amikor ugyanis közölték Ipsils Sándornéval férje tragikus halálát, az asszony összeesett és a kővetkező pillanatban meghalt. Nyomban orvosért küldtek, az orvos azonban már csak a beállott halált tud\'a megállapítani. Ipsils Sándornét agyvérzés ölte meg.
Két gyermek msradt árván: egy 7 évei flu és egy 12 éves leányka. A tragikus eset nagy részvétet kellett a környéken.
A hitetlenséget az evangellumi szellemmel kell kiirtani a mai beteg társadalomból -
mondotta Gazdag Ferenc a Katolikus Legényegylet évi közgydlétén
A nagykanizsai Kathölikus Legényegylet vasárnap délután tartott évi rendes közgyűlésén szép számmal jelentek meg a tagok. A Hiszekegy eléneklése után Gazdag Ferenc e\'nók üdvözölte a megjelenteket
—• A társadalom beteg, — .mondta megnyitójában az elnök. Colplng idejében csak az iparostársndalom volt beteg, de ma mindenütt baj van, még falun is. Hangoztatta, hogy a vallásosság ad erőt az élet küzdelmeihez és épp ezért
a hitetlenség kalni bélyegét az evangélium szellemévet kell kiirtani a mai beteg társadalom testéből.
£z a viliig nem nyerészkedési sz\'npad, az életet emberi módon, az örökkévalóság szem előtt tartásával kell leélni — mondta Gazdag Ferenc a kapzsi, pénzsóvár világról szólva. Beszélt a pápaság és a magyarság viszonyáról, majd arról az evangélium szellemről, amelytől átfütve az elnökség a Kathölikus Legényegyletet vezeti. Megemlékezett az Eucharisztikus Kongresszusról, a 900 éves Szent Istvánl jubileumról és a jó katliolikusok ha-zafiui kötelességéről,
A lelkes tapssal fogadott l>eszéd után Tőke Jenő titkár jelentéséből kiderült, hogy az egyesület igen látó-gatott s a munkanélküliség leküzdésére ezévben is mindent elkövettek. A vallásos élet kielégítő, a műsoros előadások, színdarabok, a teke-, billiárd-és sakkversenyek kitűnően sikerültek
és bár az egyesület széles körben gyakorolja a jótékonyságot,
vagyona évről-évre gyarapodik.
Megemlékezik a titkári jelentés a 374. sz. Orcgcserkészek beolvasztásáról, az egyesület jóterőiről. a £alai Közlöny támogatásáról és különösen kiemeli a világi elnök rendezési érdemeit. Az egyesület 454 taggal működik.
A szépen összeállított titkári jelentéshez dr. Mutschenbacher Edvtn világi elnök szól hozzá. Megköszöni a szép jelentést, de a neki szóló dicséreteket a szereplőgárdára hárítja, n mely nélkül — mint mondja — ő nem ért volna el ilyen nagyszerű eredményt.
, E felszólalásra Aradi Antal válaszol és a közgyűlés meleg ünneplése közben élteti dr. Mutsrhenbacheit rámutatva annak érdemeire. Válaszol Aradi Antal Gazdag Ferenc megnyitójára is és hangoztatja, hogy ő, akinek közéleti szereplése szenvedés volt, tudja legjobban, liogy mennyire l>eleg ez a társadalom* A betegséget legyőzni azonban
csak összefogással lehet és olyan vezetőkkel, mint amilyennel a Kathölikus Legén jegy lel rendelkezik, összefogást kér, az elnökség mögött nagy tömegek felsorako. zást, mert igy nemcsak a munkanélküliség, de minden téren eredményes lesz az elnökség működése, bárhol is hallatja szavát.
Gazdag elnök megköszöni a meleg
Nagy tétel
férfiszBcel maradék
érkezett
SíW József és Társa
céghez.
*i.............
szavakat és hangoztatja, hogy a jövőben is mindenben támogatja a ka. thollkus ifjúságot elhelyezkedésében és azon lesz, lwgy minél több egzisztenciát segíthessen a boldoguláshoz.
Az elnökség az eltávozott Lukács József alelnöknek Írásban küldi ei a dlcséretoket
A zárszámadás ismertetésénél ki-derült, hogy az egyesület 9600 pengő kerettol dolgozott,
a tiszta vagyon 44 000 pengő.
A költségvetés ugyancsak 9000 pengő kerettol számol, A közgyűlés az összes jelentéseket, valamint Bárány István-nak a mükedvelőgánla megalapozását célzó indítványát elfogadta. Bárány Istvánt lemondása alkalmából egyébként tiszteletbeli rondezőbizotlsági titkárnak választották meg.
Ezután a tisztikar beadta lemondá. sát A választáson egyhangú felkiáltással
a következő tisztikart választották meg:
Alelnökök: Varga Lajos I. cgyh., Varga Nándor vil. Tisztiügyész: I)r. Tamás János. Titkárok: Tőke Jenő, vitéz Temesvári Lajos, Pénztárnok: Jászai I>ajos, helyettese Varga I^a-jos\'II. Pénztárt ellenőrök: Gráf János, Schless László. Rendezőbizottsági el-nök: Várkonyi István. Háznagyok: Farkas József, Kocsek Károly, Wagner István. Könyvtárosok: Kocsek Gábor, Matyasics Pál. Sportalosztály elnöke: Dr. Borsányi József. Sportalosztály alelnöke: Farkas János. Sportalosztály titkára: Ozorai Károly. Számvizsgálók: Dezső József, Filé Ferenc, Horváth István,
Választmányi tagok: a pártoló ta-gokból: Aradi Antal, Bányai János, dr. Boda Károly, Filipovits László, Golenszky Ferenc, dr. Hegyi Lajos, Horváth Géza. Horváth János, Horváth József, dr. Kesztler István, Kő-falvi Lajos, Miklósi György, Molnár Gyula, Orbán János, Radics János, Ritter András, Szabó István, id. Szántó Lajos, Tibolt Lajos, dr. Tholway Zsigmond, a rendes tagokból: Bárány István, Büky Ferenc, Büky Lajos, Gerencsér Pál, Halmos Pál, Jancsi Márton, Koslein Józef, Martincsevics Ferenc, Ujváry Géza, Vellák Ferenc, -Választmányi póttagok: Kustos József, Várkonyi József, Nyerky László, Valentin peronc, Gombor Ferenc, dr. Knausz László, Lichtscheindl Pál, He-tosi János, Fiiszár Ferenc, id. Vékási Károly, Lyubics Aladár, Büki János, Perger Imre, Virág Ede, Fehér Lajos, Bérezi György, Bazsó Sándor, ifj, Vékási Károly, Czindrich László, Temesi Ferenc.
A tervezett bankett a nagyböjtre való tekintettel elmaradt,
EMLÉKEZTETŐ
Urdu 10.
Az Irodalmi Kör kónyv.délutánja 6-kor, scnelskola (Borsa Béla). Márclo. II.
Ltceális előadás B-kor a városházán (Perónyl Budolt). ■átclu 17.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánjs 6-kor, zeneiskola (Kelemen Fertoc). Mártin. W.
Llceálls előadás a városházán 6-kor (Vtgele Károly).
— Naptári Márclua 9. szerda. Hom. kat Franciska. Protestáns Franciska. Izr. Veadar hó 6.
Gyógyszertárt éljsti szolgálat e hí 15-lg a "Megváltó" gyógyszertár <* a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától e«l« 8 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden eaéaz nap nőknek.)
- (5ályegf,BjUk Ulálk.rtja) HétláO délután 6-tól 8 óráig as OMKE tanáos-tamáben.
-- Slm. á. mlntáa aelyemkülönleges-
aégek SInger József éa Társánál.
193& mirclut9_
Hi nem Jól lát,
Fenyvesi György
órás és •ukoptlku austsihss
Fö-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Siiiliigil inul imftn li ktoiltk^
A kongresszusi Iroda Ozeni:
Az Eucharisztikus VUágkongresz-szus rnag;isztos feladatúnak csak akkor felelhet meg, ha a vidék lakossága is előkészített lélekkel kapcsolódik bele a buda|>tsll ünnepségekbe. Rendkívül fontos, hogy a zarándokok elindulása elöltl vasárnapon és ha lehel Aldozócsülörtö. kön is, minden községlien nagyarányú közös saentáldouis legyen, május 29-én i>edlg, mikor lélekben az egész világ tekintete és imája Budapest felé fordul, szentséglmá-dásra jöjjenek össze a falvak és a városok lakói. A m. kir, posta a rádióval karöltve készségesen siet ez alkalommal a hírek segilségére és hajlandó ezen a délutánon helyszíni közvetítést kivinni bármelyik vidéki városi jjoslahivataihoz. A helyi rendezőségnek csak arról kelt gondoskodnia, hogy megfelelő hangerősítés történjék. Tanácsos lesz tehát már idejében érintkezésbe lépni ebből a célból az egyes szakcégekkel hogy a szükséges felszereléseket a kívánt Időre ei lehessen végezni. Ha a közvetítés sikerül, a hangerősítővel felszerelt térre, vagy terem-l>en gyűjtsük össze az otthon mara. doluakut. K£(ehb falvakban egykét erősebb hangú rádió is megteszi. Tanáccsal kész-ségijel szolgál az Előkészítő Főbizottság müsz-akl bl. zollságának hangszóró-osztálya
Az Eucharlszllkus Kongresszusra a régi tradícióhoz hiven hatalmas monslrancla készül, mely az ünnepségek alatt a diszoltáron fog állani. A hajóskörmenet alkalmával jiedlg a vezérhajó orrában lesz felállítva. Az 1.20 m. magas sienlség-tartó ezüstből készül és két részből áll. Magát az Oitriszsmséget egy kl sebbt, könnyebben hordoz3ui.W| monst randában helyezik el a nagy szteniséglartóban. Ennek tervét Me-gyer-Meyer Antal főiskolai tanár ajánlotta fel a világkongresszusnak. Gótikus formája lesz a szentségtartónak, két oldalán felfelé hajló buzakalászok szegélyezik, közé|ten Jiedig a Krisztus monogramm és a kalászok külső szélén a 12 a|xwlol szimbólumaként 1—1 magyaros virágcsokor diszili a hatalmas építményt. Négy angyal tartja vállain, mlg felül az apostoli kettős kereszt zárja azt be. A talpazaton körös, körül az Eucharisztia domborműve szimbólumai vannak. A szentség-tartót az Oberbauer cég ajándékozza 75 éves fennállásának emlékére és a világkongresszus ulán azt az örökimádás templomában őrzik
majd meg. v

A Vincuhim Caritatls Jeligéjének megfelelően az Eucharisztikus Világkongresszus alalt nagyszabású kariidsz-klállitás nyílik meg a bu-dajiesll Károlyi palota 17 lermélwn. A kiállítás kjeretében fiz Egyháznak kétezer éves emberbaráti tevékenységét mutatják Ire. Olyan ha. talmas anyag gyűlt összie, hogy a 17 lenem már is szűknek bizonyult a világ minden ntazébol érkező küldemények részére.
ZALAI KÖZLÖNY
Fodor Oszkár vagy Tolnay Andor színtársulata jön Nagykanizsára?
Szigorú u] rendet vezet be és uj pályázatot lr kl Pécs a színház bérletére
Nagykanizsát is élénken érdekli a pécsi színház sorsa, hisz ettől függ, Fodor Oszkár és társulata Jön* a nyáron Kanizsára, vagy nem.
Igy nem közömbös Nagykanizsára a |>écsl szinügyl bizottság tegnapi határozata sem, amely három órás vita után kimondta, hogy nem hosBZJiJ/b-lrja mt:g Fodor Oszkár lbérletéi, hanem ájii^lls 10. hat4r-Idővel, 3 évre, pályázalol ir ki a színház további bérletére.
Megszigorította a bizottság a pá. lyázati feltételeket is. így kimondták, hogy a szlnjszezon október l-löl Április 20-ig tarthat csakt azonkívül korlátozzák az előadások számát is. Ezzsel nem csak a nívót akarják emelni, de takarékoskodni kivannak, mert napi három előadás nem csak a színészeknek volt sok, hanem a vllágllásl és fütés-számlán is.
Érdekes része a határozatnak!, hogy az uj igazgatő egy hónappal előbb köleles a műsort liemutalnj a szinügyi bizottságnak, továbbá terveiről és a tagok személyéről Is tartozik tájékoztatni a szinügyi bizottságot. Ellenőrzik a bevétetek hovafordltását is I
A bizottsági tekintettel a farsangi megcsappant látogatottságra a 7000 j>engős szubvenció egy részének kiutalására is Javaslatot tért; továbbá foglalkoztak a színpad kor. szerűsitésével, forgószínpad, kör. horizont stb. felszerelésével és
ezekre a következő költségvetésre lesznek javaslatot.
Nagykanizsa érthető kíváncsiság gat néz az események elébe, annál is inkább, meri hasonló határozatot hozott Kaposvár Is : olt sem hosz-szabbttották meg Tolnay Andor bérletét. Szóbakerült Így egy Pécs —kujjosvárl közös szjnikerület, a minek azonban az az akadálya, hogy Kaposvár város a téli sze/z>nl október 16. és december 15. közöli, a tavaszit (tedlg március és április hónapokban akarja. Mindkél városnak, de Nagykanizsának is az
Ogyellen a Trankhahn szövet védjegyére I
Ismételten tudomliunkra Jutott, hogy ltlklla«urtU len ügynökök silány ruhauövtltktt, mint Trunktuhn szövetet adnak tl. Felhívjuk a t. közömig nb. flgytl-mát arra, hogy a ml ulotluU gyapjúból kétzOII uövtltlnk fonák oldalin minden három raáUrrt a lörvinywtn btjtgy-z«tt vidJegyOnk (átható arany-•iInII nyománál. Az Qgyn&-kök vagy más közvetltök álUI >TrunkDabn< azövtt gyanánt •zátiltott, vagy iUdoit olyan azövtt, amelynek a fooik oldalán. tx • lörvinytt védjt-gyOnk ntm látható : ntrn a ml gyártmányunk it a közönség I. KirJOk u Illetőt Ilyen ettlbtn • icndór.égntk áUdnl
szene illtesse. A színigazgatók még nem nyilatkoztak, de biztosra veszik, hogy Fodor Oszkár is, Tolnay Andor is fog pályázni a pécsi bérletre, amelyhez Nagykanizsa is tartozik. Más kérdés ezután, mikor, és mennyi időre jön a színház Nagy érdeke, hogy a legjobb társulatot | kanizsára. i
Egy borsó arany és ezflst pénzt találtak a szemenyel határban
Muraszemenye, március 8
(Saját ludófAtónktól) Páí-atlfl(n érdekességü leletre bukkantak a klslakosi szőlőhegyen. ]fj. Boa Pál, Klslakos község bírója fiával együtt a szőlőhegyen talajt forgatott A biró fia ásás közben egy kökorsó-ra talált és oda szólt atyjának :
— Édesapám, nézze, itt egy kőkorsó van !
— üsd oldalba I — mondta az apja. | !
És amint ez megtörtént, a legnagyobb bámulatukra a kőkorsó.
H
•o
Ü?rak
Jó Szövetet
kabátra, öltönyre, ruhára, kosztümre
nálunk vásárolnak
ból rengeteg arany és ezüst j>énz hullolt szét. Az első |jercben nagyon megijedtek és hátrálni kezdtek a »csodától«, de aztán megbátorodva a pénzt összeszedték. Ugyanis a néphit itt Hz, hogy aki a földije elásva pénzt talál, az még abban az évben meghal.\' Különféle nagyságú és mintájú rengeteg arany ezilsl i>énzt vittek haza ,
A pénzeken a következő felírás látható : — az első oldalon egy kö-zépkorbell arckép göndör hajzailal, körötte Írás: >DG. Georg|us Dux XV. Sylyngn. Breg.s _ A másik oldalon szé|»en cifrázott sas, körötte a következő Írás : >Monetonovc Argenlea*. |
A talált j>énz között van rengeteg 6 cm. átmérőjű arany i>énz is. A talált j)énz lgien finom ötvözetű ezüst lehet, mert nagyon finom csen gése van. , | (
Szerda
BUDAPEST L,
6.45 Torna. — tltána hanglemezek.
- 10 Hírek. - 10.20 Felolvasáa -1145 Felolvasás. — 12.05 Homérosz énekkar. - 12.30 Ilitek. - 13 20 Id8 Jelzés, időjárás jelentés. — 13.30 Lakatos Flórfs cigányzenekara. — 14.40 Hírek. _ 15 árfulyamhirtk. — 19.15 DMkfél-\'.ra. - 16.45 Időjelzés, hiten. Diákfélóra. _ 16.45 Időjelzés, hink.
17 .Az emlx-r tragédiája. Madách Imre drámai költeménye u hangkép-ben. — 20 Sukl Tóni cigányzenekara.
- 20.45 Külügyi negyedóra. — 21 Hírek. — 21.25 Operaházi zonekar.
- 22 Időjárásjelentés. - 22.40 Hanglemezek. — 0.03 Ilinek. t
BUDAPEST IL
17 Hanglemezek. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 11) A rádió szalonz* no kuni. - 20.15 Dr. Barta István elő-adása. BECS.
12 Könnyű zw, — 14 Monuhin-
lemezek. — 16 Strauss fíichárd lenw-zek. - 16.55 Az Ifjúság zenélése.
17.50 Bach- és Debussy-mtlvek. — 18J5 Opera. - 22.20 Osztrák könnyű zene. _
— Bátor klállltAsukat tekintse meg minden kényaerrátal néUlU. KopaMa butorártihás.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1638. márdtu 9
KÉSZ
Zászlók
■itntirtó mloliétbeo, mindéi nagyságban, ■igyon olción kifkatók
SchÜtZ-ni!

Valósítsuk meg a gyermek-fürdőd élutánokat
Kénem mélyen llszleli Főszerkesztő Ural, hogy soraimai b. lapjában közölni méltóztassék.
A gőzfürdőben f. hó 3-án örömmel láttam, hogy egy tanár- felügyelete melleit 80-00 ixJgárista diák élvezi a fürdés örömeil. Lelki gyö. nyör volt nézni a kis serdülő fiuk ltoldog hancurozását. FJképaelheló, hogy ez a téli .strandolta. milyen teslel-lelket üdAtö élméítyt jiJen-lelt a kis magyarok számára. Felieszem a kérdési, vájjon nem kö-lelesség-e a kanizsai iskoláknak akciót lndilaniok, hogy a szegény-sorsú gyermekek, akiknek otthonuk Iwin nem áll rendelkezésre fürdőszoba, időnkint a gőzfürdőt Igénybe whessék ? Csojjortas gyermekfür. dés esetén a tulajdonos hu|t.uldó 20 fillér személyenkénti díjazás ellené-lien akár gyermekdélutánokat is larlani. Ez az összeg csak az egészségügyi előnyökhöz mérlen is any. nyira csekély, hogy a szülők ellenállása nem valószínű. Heti két-három fürdődélután mellein gyrin-mekeink Ilyen csekély összegért el-végezhelnék a lestápoláshoz feltétlen szükséges kéthetenkénti alapos lisztálkodást. A nyugati államokban elké]«eU>e(ellen, hogy n nemzeti jövő zálogai, a gyermekek, ilyen mostoha fürdöviszonyok közölt nevelődjenek fel. Ne fek\'djük, hogy a magyar Ifjúságról vrai szó, melyre szegény hazánk érdekéién még súlyos feladatok várnak Erősítsük tehát fiaink fáradt Izmait 1
Nagykanizsa kulturális ul|öréai végez és szociális kötelességet teljesít, ha rövid időn l«elül megvalósítja a gyermek fürdődélutánokat.
Sopaim közléséért Fftsaefkeszia Urnák köszönetei mondok és maradok
tisztéiette) &. P.
Odalett a szamárbör...
Az éjjel álmomban jött egy meselörpc s kérdezte a kív.tnsá-gom. fin a könyvcs|>olcrQ mutattam s körtem. «Balzac Szamár-bőrét hozd cl nekem I.
A kiesi törj>e valószínű- nem olvasott francia klasszikusokat, mert nem értette kérésem. Erre én elmeséltem, hogy abban a kőnyvl>en egy olyan csodalcvő szamárbőrről van szó, amely minden kívánságát teljes ti gazdájának, mig el nem fogy. T. i. minden kívánság után kisebb lesz s ha lehetetlent kérnek tőle, hát megsemmisül
, Egy ilyen szamárbőrre vágytam. 7N.\' álom csodalevő törpéjétől meg is kaptam s pillanatok alatt a kívánságok kiapadhat t an forrásában válogathattam kedvem szerint.
Kértem mindjárt bort búzát békességet. Jobb erkölcsöket, nemcsak a nagy, hanem a kiskorúak részére is. Az Ínségeseknek mim kát, inség nélküb Kórház, fogltfz ós a zsúfolt szegényház üresedé-
I sót. Gólya kelepe lését, ásó, kapa pihenését és minden minden teljesült. A kutakból olaj, a szivek, bői szeretet tőrt elő, a blráknuk még fülemüle pőrl>en sem kellett dönteniök, mert sehol sem fújtak viharrá egy-egy polu\\r vizet s ha kellett, még szájkosár nélkül is hallgattak az emberek. Politikai Kzóharcok és különféle pártok imllt»>ell regékké váltak. Az ég kékült, az élet szépült s én hálásan néztom a csodalevő szamár-l>őrre, ami teljes nagyságban fc szült e\'őttem. Cseppet sem lett kisebb a sok kéréstől, pedig már csak egy kívánságom volt, liogy a nyilasok és Ady által elnevezett Örök bolygók, az Idők kovászai békejobbot nyújtsanak egymásnak.
De oh jajl Kérésem teljesíthetetlen volt s a bűvös bőr egy pillanat alatt megsemmisü-t előttem.
Hiába, a lehetetlennek még álomországban is van halára,
Forray Zeltm
Első szerencsétlensége után először ült motorkerékpárra és szerencsétlenül járt a Balaton-parton
Súlyos motorkerékpárszerencsét-Icnaég történt tegnap a Balaton melleit Zamárdi határában. Székely Sándor kaposvári szabómester két éwel ezelőtt súlyos szerencsétlenséget szenvedett. Akkor családja kérésére felhagyott e sporttal, de tegnap az első igazi meleg t^yaszi
nap újra a raktárfogságra itéll gépre csábított* és kiruccant a Balaton mellé. Zamárdinál azonban az egyik gumi kidurrant és Székely eszméletlenül terült el az uton. Kihallgatni nem lehelett, mert változatlanul súlyos állapotban, eszmé letlenül fekszik a kórházban.
A nagykanizsai gabonakereskedők a 3000/1938. Ip. M. sí. rendelet értelmében értesitik i. t. ügyfeleiket, hogy folyó évi március hó l.-tfll kezdödöleg
szombatonként raktáralkat déli 12 órakor Irodáikat pedig 1 Arakor
zárják. Szombaton délután tehát sem az irodákban, sem a raktá rakban hivatalos órákat nem tartanak.
Kigyulladt a csemetés az alsóvárosi erdőben
Munkások és tQzoltók erőfeszítése a nagyobb erdőtQzet megakadályozta
Hélfőn délután a nagykanizsai tűzoltóság telefonjelzést kapott^ hogy a város alsó erdeje kigyulladt. Jelentették, hogy valamelyik munkás tüskét égetett ettől a magas, száraz fü tüzet fogott és a tüz átterjedt a csemetékre is. Hataimus füstfelhő jelezte már messziről az égést, a munkások és a közelben dolgozó kisgazdák siettek a mind jobban terjedő és erősödő tüz elfojtására. Kapával és zsákokkal támadták meg a tüzet, mialatt a tűzoltók autóval száguldottak ki a laktanyából. Azonban a járhatatlan utak miatt az autóval csak a sánci átjáróig tudtak haladni, ott le kel-
lett szállatiiuk és utjukat gyalog folytatni, mig a vész szinhelyére értek. Szerencséne az összesereglett emberek és munkások — mintegy negyvenen — mindent elkövettek a tüz tovaterjedésének megakadályo. zására. Munkájuk sikerült ls. Mire a tűzoltóság odaért, már alig akadt munkája. A tüz mintegy háromnegyed holdnyi területen égette el a csemetéket. A< tüz keletkezésének l>ontos megállapítására vizsgálatot tartanak. A jelenségek szerint gondatlanság nem látszik fennforogni inkább, a száraz fü könnyű gyulé-konysága okozta az égést.
h
A sport értéke
frta: Holló Jáooa oki. tesln tanár
A ma embere eltávolodott ősei természetes életmódjától. Életét lázas, sietős világban, agyonhajszolt idegekkel éli. Munkahelye legtöbbször zárt, szük és i>oros, ahová tiszta levegő és éltető napfény kevés jut. Izmai a kjevés használat következtéién elpetyhüdnek, mert a mai technika »gombnyomásra« mindent elintéz. i t
Az ember azonban ösztönösen rájött a helyzet egészségtelen voltára és kereste a kedvező megoldást. Ezt meg is találta a s|>ort üzésébei\\ ahol mozgási ösztöneit az islen szabad ege alatt, napfényben fürödve kielégilhelte. Buda|>eslerv nyáron, ha jó idö van, tízezres tömegek csónakja szeli a hűs hullámokat a Dunán. A környező hegyek pedig hangosak a vidám turislák jókedvű menetelésétől. A hétvégi kirándulás angol eredetű. London két napra szinte kiürül és csak hétfőn tér vissza az élet, amikor a testileg és szjsllemfJog ilelffnisslT.t mjuükaeitik ismét visszatérnek.
A sportnak az emberi szervezetre gyakorolt hatását legjobban ugy szemlélhetjük, ha megemlítünk néhány olyan eljárást, amely az orvosi tudományban, mint régóta bevált gyógyító eljárás van használatban. Altalános testi ^yöngeség-nél, étvágytalanságnál a gyógyszerek hatásával egyenértékű az óvatos sportolás. Ludtalp-betét és vivő. eres pólyázás helyett legjobb az alkalmas gimnasztika. Gyomor és egyéb szervsüllyedés bizonyos esetében haskötő helyett a hasizmok erősítése a leghelyesebb. A kövérség legjobb megelőzése a sport. A székrekedés leggyakoribb oka a kellő mozgás hiánya és ebben az esetben ls jobb az egyénnek megfelelő sport, mint az agyonreklámozott hashajtók »gyonsasága«. Stb.
A sortnak legnagyobb jelentősége azonban az ifjúság nevelésében van. Ha két olyan ifjú testméreteit vesszük fel, aki sportol, illetve nem, az előbbi minden tekintetben elhagyja a nem sjwrtoló testméreteit. A st>ort tehát mint kitűnő inger, a szervezet kifejlődését nagyobb mértékben serkenti. Ha az ifjú szabadidejét a sport ártatlan örömeiben tölti, mentesül a káros élvezetektől. A sport ezenkívül oly értékes lelki tulajdonságok, mint kitartás, bátorság, együttérzés, lovagiasság, engedelmesség, összetartás, stb. kifej 10. désél elősegíti, melyek a jellem fontos tényezői. A sportpályák építésével egyenes arányban fogy a korcsmák és kórházak száma is.
A nagy nemzetek át is érezték a sport nagy jelentőséét és azt minden elképzelhtő módon támogatják. Hatalmas, százezres befogadóképességű stadionokat építettek és az iskolákig behozták a mindennapi
Tavaszi divatujdonságok: Wl
Női szövetek. — Selymek. — Férfi szövetek, \'kl
Unchnei Hír Dluotátuházn
szövetek. — Selymek. —
flyapju- és pamntzászlók, különböző nagyságban és nlnóségton. Nagy rálaBtfék.
1938. március 9
ZALAI KÖZLÖNY
5
testnevelést. Hála Isten, hogy n sportban.rejlő hatalmas nevelőerői n magyar kormány is átérezte és 1985 óta a gimnázrtumainkban fokozatosan vezetik be a negyedik testnevelési érát. Az idén tehát már u III. osztályban van négy les\'.neve-lést óra. A magyar faj kiválóan alkalmas a s|K>rtra és ezt a legutóbbi berlini iO olimpiai győzelem beszédesen bizonyítja. Nálunk azonban -sajnos - még távolról som beszélhetünk tömegsi>ortról és igen sokan abbahagyják, ha kikerülnek az iskola falai közül. Nekünk a sport támogatása nemzeti érdek Is, raerl világraszóló győzelmeink kicsiny hazánk iránt felkeltik az érdeklődést és rokonszenvet.
A sport tehát messze túllép a dival megjelölés kenetein ós nem is hóbort, — imnt ahogy ellenségei hangoztatják — hai^m kiváló eszköz a nemeetnevelés szolgálatáén Minden\'nemzet tehát önmagát erősíti, ha a sportot támogatja és minden polgár hazafiasán cselekszik!, ha a sport meegyéjét egyengeti. Vár juk azt az időt, amikor Magyarországon is tömegsportról beszélhetünk. _I | i
A nagykanizsai repülők,
illet-, e az NTE vilo lá-\' zórepülő szakosztály^, mint már meglrtukj, megrendelik fcteő Zög-\' ling tipusu repülőgé-l>ét, amely máris épül a győri gyárlwn. A meginduló vitorlázó. S|>ort egyéb ügyei a napülőszakosz-tály kedden este a városi mérnöki hivataliján tartandó ülésén szerelminek, ezekről majd utólag számolunk be. A vltorlázőrepülőknél azon ban állandó tagfelvétel van, az érdeklődők Fekete László Iparművésznél jelentkezhetnek Hunyadi utca 7. szém alatt. \\
Megindulnak az Ifjúsági mérkőzések
Az amalőrc»apatok »ár játszanak a bajnokságért; az ifjúságiiab-^ darugó körökben is folynak az előkészületek a tavaszi mérkőzésekre. Csütörtökön íss\'e 8 órakor a Levente Labdarugó Szakosztály megtart, ja az első ülését, megtörténik a sorsolás és vasárnap a fiataljaink is futballpályán mérkőznek egy-más ellen a levente bajnokságért.
Városi Mozgó. Kedden és szerdán I
A legnagyobb világsztár, Zaruh Leander
az éneklő és színészi csoda milliós vlláglllmje
La Habanera
Magyar főszereplő : Földes Géza. Fényes kísérő műsor I Híradók!
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap <» flnnepnap 3, 5, 7, 9 kor. 5 órakor fillérei helyárak.


— (48-as vacsora)
Budapesten az Astóríaszállodál>:»n összejöttek a volt cs. és kir. 48as gyalogezred bajtársai, hogy egy bajtársi összejövetelen és varsorán felelevenítsék a harctér emlékeit. A megjelentek közölt ott volt Zsifkovirs ny. tábornok, Finta József alezredes és sokan a kanizsaiak többi jóismcrő>cj. Ott volt a kanizsalak képviseletiben dr. Krátky Islván polgánnester, aki l>eszédében kilejtette azt az ósszefor-rottságot, ami Nagykanizsa közönsége és a volt háziezred bajtársai között fennáll. Az egykori bajtársak nagy szeretettel\'fogadtik a polgármester beszédét és lelkesen ünnci>elték Nagyka nlzsát,
— (Bérmálás Nagykapornakon)
A nagykapornaki eipCresl kerületben a megyéspüspök tavaszi b,\'rma-körutja során május 10. és 17-ike közt lesz a bérmálás,
— (Viharos közgyűlést)
tartott Zalaegerszegen a zalaegeraíeg és vidéke ipartestület. .Sokan szabálytalanságokat Játtik a gyűlés ósszehi-vásában, de az i|>arbiztos óvása ella. oére is megtartott Uc a közgyűlést.
— (Orvosi hlr)
Morandininé dr. Fodor Erzsébet, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos rendelőjét Csengery ut 2. sz. alá helyezte. Rendel iiajxtnla délelőtt 8-tól 9-ig és délután 3-tól üjg, (:)
— (Az Irodalmi Kör)
zenekara ma, kedden este a zeneiskolában 9 órai kezdettel próbát tart Pontos megjelenést kér a vezető .éjj, (:)
» Sifoa, váuon, damaixt törülköző nagy válaaztékban Singeméi. . i Bwt«r«kbau a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermelben n legjobbat a ietfoJ/MÓbb&u mutatja be. kedveső .ize-tésl Mtétetak mellett.
— (Lelkigyakorlatok Nagykanizsán)
Hogy az idén is mindenki elvégez-he-se húsvéti lelkigyakorlatait. P. Czirfusz Viktorjn plébános gondoskodott arról, hogy a férfi ós a női világ részére i» megrelelö exertltlum-vezető álljon rendelkezésre. Az idei lelkigyakorlatok úrasszonyok részére a plébánia fehórtermében március 1(V 11., 12. és 13-án lesznek, minden reggel fél 9 órakor ós délután 4 órakor. Férfiak lelkigyakorlatai a plébániatemplomban ugyaninak március 1(V 11. ós 12-én este 7 órai kezdettel. 13-án délelőtt 10 órakor közös ezent-áldozá-s, A üzentl>eszódeket mind a három najxrn I\'. Dadalik Hertalon, a Szent Domonkosrendiek provinciálisa a jeles egyházszónok fogja mondani.
(•)
— (Vlncze Józsel)
mühelyberendezósére a Keresztény Tisztviselőnők által most folyó gyűjtés során a m. kir. pénzügyőri biztosság 40 fillért, a |>olgári fiúiskolából Kiss István László tanár gyűjtéséből 5.55 pengőt küldtek be.
— (Aki a szivét a jobboldalán hordja)
annak sincs jobb dolga, mint Q többi embernek. Ezt mutatja Szondy Józser foglalkozásnélküli fiatalember esete is, akinek szive abnormisan mellkasának jobboldalán van. Szondy nemrég szabadult a fogházból és utána poétának csapott fel. Megirt négy-öt füzetre való verset, de azokhoz kiadót nem talált. Emiatt a jobboldali szivü ember annyira elkeseredett, hogy Ka posváron az egyik benzinkútra cukorspárgával és nadrágszíjjal felakasztotta magát. Szerencsére az utcán többen jártak, akik hamarosan levágták o madzagról ós igy még sikerült megmenteni az életnek,
— (Pézsmapatkány Zalában)
Pacsán és Sümegen jól megtermett pézsmapatkányokat fogtuk a legények a mezőn. Néhány család ugylátszik még tanyázik Zalában.
— Manyausonyl \'•oleugjrék Slngor •égnél.
— (Revolvert fogott a végrehajtóra)
az elmúlt év1>en Barcson Wertheim József 75 éves magánzó és igy kiáltón Galambos Jenő községi véflre-haj tóra: — t Meghal. ha el meri vinni a bútorokat.^ Galambos tormészeto-sen kénytelen volt távozni, de feljelen-tést tett Wertheim elten, akit a törvényszék most jogerősen 14 napi fogházra itélt.
— (Ruhátlanul akart rabolni)
Locskay Imre magyaregresi származású csavargó Mernyén annyira leittasodott hogy az egyik vendéglő udvarán teljesen levetkőzött és ruhátlanul, énekelve ment az utcán s több házhoz l>emenvc fenyegető hangon követelte, hogy adjanak neki bort vagy pálinkát. A meztelen cinl>crt azoknál a házaknál, ahol követclődzőlog lépelt fel, nem merték lefogni és csak ké->őbb. amikor pár férfi már össz«-verődött, akkor indultak üldözésére. Sikerült is elfogni és addig, amíg a csendőrök meg nem érkeztek, lezárták ejy Istállóba. A cs-\'ndőrség I,oes. kay Imrét felöltöztette és bekísérte • kir. törvényszéki fogliázba.
Budapesti cég helyi képviselője
Petrólenmfőzők
eladásához keres urakat (és nőket Is)
kedvező feltételek
mellett
Jelentkezők adják le a cimüket Csengery-ut 36., ajtó 1.
-- (Ha lud, legyen kövér)
Ezt gondolta magában Károlyi Ede István 27 éves fiatalember, uki a Nasici fürészgyár novai telepén dolgozott, de nem becsülte meg magát, amiért elbocsátották. Mielőtt távozott volna az irodából, a cég bélyegzőjével elismervényt állított ki és cfro |)énzt vell fel a novai takaréknál. Kiderült azonban a csalás ós a fiatalembert biróság elé állították. Károlyit magán-okirathamisitásért háromhavi (fogházra ítélték. Az ítélet jogerős.
— Kényelmei rahátkodái
Nem kell külön utakat t<«ni«, szabadul az eladó rábeszélésétől, saját otthonában zavartalanul váloj^that ha megbízható, tartós szöveteket akar venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is szállítja ru Iván ként angolos«n gyártott szingyapjusxőveteit közvetlen a gyártól. Kérje költség- és kötclezett-ségmentesen a mintákat: Bud«pest, XI., Lenke ut 117.
— Tavaik! di«aU*8vet újdonságok Singeméi.
arékárammal
olcsón
melegíthet, vasalhat!
Ffiluilágositással szolgál a Drávavölgyi
Fö-ÜT 13. SZÁM.


ZALAI KÖZLÖNY
1988. március 9
Székszorulásoknál és az ezekkel járó felfúvódásnál, légzési zavarnál, azlvdobogásnil, szédülésnél és lOIzugáinál a belek működését egy-két pohár természetes .Ferenc József* kesertlvlz csakhamar elrendezi, az emésztést elümoz-dilja, a vérkeringési felfrissül s liszla fe|el és nyugodt alvást teremt. — Kérdezze meg orvosát.
UQZSMS
Pásztorképző tanfolyam volt Eszteregnyén
A Zöldmező Egyesület által Ivar-teregnye községben rendezett pásztor-képző tanfolyam záróvizsgája volt Eszteregnyén az iskolában.
A tanfolyamon résztvett pásztorok, vagy 50*11 adtak számot arról, mit tanultak ós mit sajátítottál el ubból, amit előadó tanáraiktól hallottuk.
A vizsgán vizsgabiztoskínt, mint a földművelésügyi miniszter képviselője dr. vitéz Csele Antal szolgabíró jelent meg, aki a vizsga menetét mindvégig vezette.
Részt veitek a záróvizsgán Nagykanizsa város képviseletéiül dr. Prack István városi tanácsnok, Praff István m. kir. gazd. felügyelő, Kolbai \'Károly É^zd. akadémiai tanár, az alsódunán-tuli Zöldmező Egyesület alelnöke, I)őry Lajos akad. tanár, a Zöldmező Egyesület igazgatója. Kohl Gyula plébános, Kovács Miklós és Elekes Árpád j. m. kir. gazdasági felügyelő, Vér Pál elemi iskolai igazgató-tanító, Klein Miksa rjgyáci bérlő, valamint Bánfalvi József eszteregnyei körjegyző. A záróvizsga a Hiszekegy elmondásával kezdődött, mely után sorra föleitek a tanfolyam hallgatói "z egyes tantárgyakból és értebnes feleleteikkel bizonyságát adták annak, hogy ugy az oktatók, mint a tanítványok lelkiismeretes munkát végeztek.
Nagy Jenő kamarai intéző az Alsó-dunántull Kamara nevében is üdvözölte a záróvizsgán megjolen teket és felkérte a vizsgabiztost a jutalmak, továbbá a bizonyítványok kiosztására.
Dr, vitéz Csete Antal szolgabíró megemlékezett záróbeszédében az előadók sikeres munkájáról, megköszönte a vendégeknek a megjelenést, megemlékezett a tanfolyam hallgatóinak szor. galmáról, felszólítva őket, liogy u tanultakat vigyék ki az életbe és tolásoknak is adjanak szivesen útmutatást a tanfolyamon hallottak szerint, megemlékezett ujnépi Elek Géza földbirto-kosról, aki 5 pengő jutalmat ajánlott íel egy szorgalmas liallgató jutalmazására, majd kiosztotta a jutalmakat, öt pengő |»énzjutalomban részesültek, mint rendkívül szorgalmas és törekvő átlagon felüli hallgatók: Födő István, Dombi István 6a Kubatrics Ferenc. Majd a vizsgabiztos kiosztotti a tanfolyam elvégzé-sét igazoló bizonyítványokat és a Himnusz cl éneklésével a felemelő ünnepség véget ért.
Hasznos tanulságokat
fog Byiijtaal a meiftgaiAnigl klállltá. iSldmtij csopo/tja
A buda|>esti mezőgaz<laságl kiállításon minden alkalommal nagy érdeklődést keltő zöld mezőgazdasági cso-j>ort ez évben elsősorban azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy érdemes e a legelöket javítani. A kiállításnak ez a része — amelyben a Duna vonalától keletre eső országrész három típus-legelőjén folytatott legelőhozami kísérleteket mutatja 1« modem grafikonokban és modellekben — bebizonyítja azt, liogy a Duna-Tisza köze homokos és szántóföldi művelésre alig használliató legelőterületeinek, a Felvidék hegyi legelőinek, valamint a Tiszántúl szikes legelőinek évi ho-ftama a reudsaoaa kezelés és gyep-
Nagy érdeklődés kiséri a Zalai Közlöny uj versenyét
Ma kezdjük közölni a második heti rejtvényeket -Vasárnap osztjuk ki a nagyértékü jutalmakat
A Zalai Közlöny uj rejtvényversenye iránt Igen nagy érdeklődés mutatkozik. Az elmúlt heti rejtvények beküldési határideje ma délben lejárt. A rejtvények átvizsgálása már megindult, a helyes megfejtéseket é» a nagyértékü jutalmak nyerteseinek névsorát még a héten közöljük.
Uj rejlvényversenyünkben minden héten 10 rejtvényt közlünk három egymásután következő napon. Min-
den nap egy-egy rejtvényszelvényt is találnak megfejtőink a ZaUi Köz lönyben, ezekkel együtt kell a megfejtéseket kedd estig beküldeni. A szelvényeket (három különbözö sorszámúi) előfizetőinknek is be kell küldeni. Már egy rejtvény helyes megfejtésével is lehet pályázni a nagyéitékü dijakra, amelyeket minden héten sorsolunk ki.
Az eheti rejtvényeket mai számunkban kezdjük közölni.
11. Keresztrejtvény Beküldte: Zsigmond Józtefné
Vixaxlntas sorok i
1 Megdöbbenté eset alkalmával irt Arany-vert első szavai
15 Néha a zavar jele
17 Méltóságunkon aluli
18 Középső betűje nélkül: gomba-faj
19 Rag
20 Mars
21 Somogyi község
22 Nyu^atmagyarországl
24 Az ilyen rózsa is szép
25 Férfi név
20 Néni, palócotan
28 Aphrodit kapta ver-senydijul
29 Minden emberé más
30 Kettős mássalhangzó
31 N. A. E
32 Van taposó is
33 Olasz Anna, becézve
34 II. Katalin cárnő ke-
37 Amerikai kifejezés, fonetikusan
38 Német, történetíró keresztneve első betűjével
39 Kerüli az embert
40 Hivatalos irat fele
41 Keresk. társascég rövlditése
42 Templomi bútor
43 Szamárbeszéd
45 Jövedelem, de nem egyéni
46 Pariiban létesített első bank nevének első szava s a 2.-nak kezdőbetűje
49 Névutó
50 Híres cigányprímás keresztneve
51 A múltra emlékeztet
53 Nyaralóház
54 Fűszer, idegen nyelven
55 Ha társa férj leftz, az ő neve sem ez marad
56 Textilipari nyersanyag
57 Bányaváros fele
58 Sok elmen fizetjük
60 Idöhatározó szócska
61 Gyümölcsösben Is van
62 Mindennek van
64 Lószerszám, névelővel 66 Valamivel százon felül
71 Helyhatározó-rag
72 Lobogó, gyereknyelven
73 Vad, erdei jelzővel 75 Sporteszköz, régiesen
77 Oörög betű
78 Ilyen tábla is van
79 Falusi téli ruha
80 Dalmát város
82 E. C. F. A
83 Ilyen beszédet is hallhatunk
84 Ember ls, ló Is lehet ilyen
85 író: Szent István könyve sok vitát szült
FObbSIob** oorok i
1 Középeurópai folyó
2 .... ógia
3 Hires egyeteme van
4 És lyuk (1—y)
5 Fordítva; van ilyen védelem, de támadás is
6 Fenyvesi levegőben van
7 Biztató szó
8 A foszforos gyufa feltalálója
9 Frici párja egy ismert népszínműben.
10 Névelő
11 Azonos mássalhangzók
12 Limanovai ütközet vitéze másképpen
13 Két szó: 1. optikai esz-
köz, 2. fuvóshangszer
14 Munkájával hozza létre
15 Szegények nyári alvóhelye
16 Igerag
19 Eletünk egy rövidke
része 21 Oondolnád...
23 Azonos magánhangzók
24 Óv
27 Tovább nem jutó 29 Madárhang
35 Fontos határszéli állomás volt délen
36 Vásárolt mássalhangzói
37 Biztositéka
42 Első kedves taneszközünk 44 Aki menni akar, erre kel...
47 Leánynév
48 Ékezettel: neves írónk
49 Vonatra, autóra költötte pénzét
52 Könnyen bejárja a
világot 56 Jákob egyik fia 59 Európai nemzet 61 Nurml mássalhangzói
63 Uszó madarak egyik családja
64 ABC első betűi
65 Hasznos állat
66 Vadászat tartozéka • szokásos kiejtéssel
67 Zédé-f állat
68 ABC sorrendben 3 magánhangzó
69 Vissza: ugy érezzük szivesen, ha Jó
70 Ilyen a sxép kék ég
73 Becézett női név
74 Testrész
70 Herczeg Ferenc 78 Papirmérték 81 Római sulyegység
ápolás, valamint a fektetéses trágyázás mellett jelentékenyen növelhető és állaudósitható. Igy csonka-hazánk 1,701.331 kat. hold legelőterületén a korszerű legelőái>olási munkák heve. zetésével a tiszta jövedelnul 37 mii-lió jiengővel emeltetjük,
A zóldmezőgazdasági kiállítás iná-sodik része a szántóföldi takarmány-termesztés okszerű bevezetését mutatja l>e, vagyis azt a fontos kérdést tárgyalja, hogyan állítsa be a gaada szántóföldi takarmány termesztését, hogy egész évben elegendő zöldtakarmány, illetőleg széna álljon rendelkezésén\'. A kiállításnak ez a része megvilágítja azt a kérdést is, miért kell a szántóföldi takarmánytermesz-tésre használt területét a jelenlegi 12.3 százalékos arányról 25 százalékra fel. emelni. i
A kiállítás udvarát a jó és rossz kutak bemutatása és az ősi zöldmező-gazdálkodást képviselő pásztorélet fogja színessé tenni.
A zóldmezőkiállitást a m. kir. földművelésügyi minisztérium erkölcsi és anyagi támogatása mellett — az Orszá. gos Zöldmezőszövetség megbízásából — az Alföldi Zöldmező Szövetség rendezi. _____
100 mezőgazdasági munkás Indul Ausztriába a nagykanizsai járásból
Ismeretes, hogy szükségessé váll többezer magyar mezőgazdasági munkásnak idegenbe való leszerződ tetése, mert sokezren nem tudtak l>elföldön elhelyezkedni. "Az egész feleslegel nem sikerült Zalából sem a németországi akcióval külföldre vinni, de viléz gróf Teleki Béla főispán nagy szociális érzéssel vette kezél>e ezeknek a zalamegyei mezőgazdasági munkásoknak ügyét és sikerült elérnie, hogy többszáz zalai munkás A-asztriában nyer elhelyezkedést, hogy meg kenessék egy évre a kenyerüket, A nagykanizsai járásból 100 embert kontingentáltak a kiszállításra. Megkezdődött a toborzás, főleg Murakereszlrjr és Fitye-háza községekből állították össze a kiszállítandó mezőgazdasági munka erőket, férfiakat, nőket egyaránt. AJ toborzást befejezték és a legközelebbi n^jiokban kerül sor a szerződés aláírására. A nagykanizsai járásbeli munkások Bécs mellé, felső-ausztriai uradalmakba és gazdaságokba kerülnek. A megye többi járásaiból is megérkezett már a jelentés a munkástoborzások befejezéséről. Rövidesen tehát útra kelnek a zalai munkásaink, hogy idegen földön kenessék meg a mindennapi betevő falatjukat és biztosítsák maguknak a télre való kenyeret.
Egy romantikus nagyszerelem utolsó felvonása
Kairó, március 8 Terfin Nessim pasa 63 éves korában ma reggel meghalt. Nessim pasa, volt miniszterelnök, m;nt ismeretes, nctnrég feleségül akarta venni az egyik bécsi szállodás 18 éves, feltűnő szép leányát. A l>écsi kislány már ulnak is indult Kairóba, amikor a pasa rokonai rávették arra, hogy vizsgáltassa meg magát. Az egészségi vizsgálat eredménye annyira lesújtotta a Volt miniszterelnököt, hogy elállt a házasságtól és a fiatal bécsi lány gazdagon kárpótolva, házasság nélkül tért vissza Bécsbe.

Vízvezetéket
legolcsóbban szerel, javit
5 Czvetkó Gyula.
1938. miidui 9
ZALAI KÖZLÖNY
Győződjön meg Csodálkozni fog
t!
Mily
olcsón vásárolhat
kiválú minőségű
BÚTOROKAT
KOPSTEIN BUTORHÁZ
á belpolitika hírei
DarAnyl Kálmán miniszterelnök győri beszédével kapcsolatban egy felállítandó gazdasági minisztériumról is folynak híresztelések, Illetékes helyen ezt határozottan megcáfolják. Csak arról van szó, liogy Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke mini tárcanélküli miniszter lép a kormányba, de ez a hír is megerősítésre szorul. Darányi Kálmán miniszterelnök győri be-szédével kapcsolatos bejelentésekről a pénteki minisztertanács tárgyal. Megcáfolják azon liireszteléseket is, hogy a Darányi állal lejelentett terv végrehajtása után Darányi miniszterelnök misszióját befejezettnek tekinti.
Távirati segítséget
kér a loMngelwl árvix-vldék
London, március\' 8 Mint Newyorkból jelentik, a délkali. forniai árviz okozta kárt hivatalosan 52 és fél millió dollárban állapították meg. A losangelesi kormányzóság táviratban kérte a szövetségi állnmok se gitségét az árvízkatasztrófa által Ínségbe jutott lakosság megsegítésére.
Iü<$
\' Hőemelkedés!
Prognózis: Északnyugati, északi szél, változó falhőzat, néhány helyen későbben futóeső, a hő holnap emelkedik.
A Meteorologlai Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +7 8, ma reggel: +3-0,délb«n : + 118. ••apadók: 000%.
l&mabb*
A torvényszék hét és fél évi bortönre ítélt egy budapesti orvost, akit 5 évre orvosi gyakorlatától is felfüggesztett .
\' Buda|>es, március 8 A budajjestl törvényszék ma tárgyalta Reiniiz Győző orvos bűnügyét, akit angyalcsinálás és gon. datlanságból okozott emberölés büntette miatt fogott perbe a klr. ügyészség. Reiniiz ugyanis a m iit év noveml>erében 30 pengő ellenében
tiltott műtétet végzett Szabó István-nén, aki a műtét alatt orvosi hiba követ kezlél>en meghalt.
A mai tárgyaláson a bizonyítási eljárás lefejezése után a törvényszék két és fél évi börtönre Ítélte Rcinitz Győző orvost és orvosi gyakorlatától öt esztendőre felfüggesztette. Az ilélet még nem jogerős.
Mindenki jól jár,
I
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
karflól kelkáposzta
kápoazta „
kalaráb „
aárgarápa „
petrezselyem ,,
ratak „
saláta „
ugorka „
paprika „
cukorborsó ,,
spárgabab „
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAg József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi blróKAgl palota mellett. Tel. 130.
Ofcsénhjct
nafta moziban
SzárakozTialik
REJTVÉNYSZEL VENY 4.
ZALAI KÖZLÖNY
I
/
s
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mlrehia 9
H\'Ügyek figyelmébe !
Tavaszi bevásárlásaimból megérkeztem, nagyon kérem a hölgyközönséget, kedves vevőimet, hogy tekintsék meg tavaszi ka-lapujdonságaimat. Vételkényszer nélkül nézzék meg a hölgyek raktáramat, hol a legújabb modelleket láthatják. Araim a mai viszonyokhoz mérten a legolcsóbbak. Alakításokat eredeti modellek után a legjutányosabb árért vállalok. Szives pártfogást
hér BRÓHYAI
DlVATH AZ
APRÓHIRDETÉSEK
ÍrOJilráatái dl]* vilim*? ii QnrHaip 10 Itilfl
fllltr, mlndm tc.yibbl uó 0 llllír. hétkOm.p 10 aiSIfl (0 nlltr. mlndan tovtbbl iió 4 (liléi.
AuMtaxi (bérautó) u| áramvovilaa leg-oleióbban Kaulmann Mmónél rendelhető. Telelonéllomál 222. 4024
Mielőtt viaveaetékat cilnáltat, kérten árajánlatot Jerauiektól, Erzlébel tér 18.
458
liakáoiaít keretek márclul 15 te. Unger, Horthy MiklOaut 19. iz.
Kedveié Itietéit leltételek mellett okién • la** Katonaréten 150 ti 3011 nígyiiög-Cl Kishal* |ól termő gyllmölcalálrkil. Clm: Hunyldl-U. 16. 4. ajto. 623
■ •Jér*n<l kerea délelóltl ellogtalt-lágra kétszemélyes háitarlés Clm: Júzscl lónerceg ut 51/1. Jelentkezés 12-2 óráig 650
■oltlaaalgal vigy ebhez basonló áIllat keres fiatal nőaember. Címe: Szl-|ártó, Vörömarly utca 48. •
■««l*kar4 vagy si6l6ksrónsk >iló akác gömbla hipbató Dukáiz Perenc la-kereskedéséboa, Magyaz-a. IM. 6S7
Jéalaka hölgyeket divatbemutatóhoz keresünk. Clm a kiadóban. 651
Férfi tavaszi sport-szövetek és felöltő-anyagok olcsó beszerzési forrása.
Schütz.
HaaaaAlt ruhát vesiek él eladok, hl-vátra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 133
(étaaakáa udvart lakáa májusra kiadó. Teleky-ut 10. síim. 666
AJénaaataa u| hál eladó 300 □ ölei telken, tsoba-konyha. veranda, alápincézve 6500 P. átveheló 3 500 P vei, i bátralék a lakbérrel törlesilhetö. Clm a kiadóban
640
Mindennapi leveleiéiből összegyűjtött, kályaoat, régi vagy uj tömegeket, mn-gyart ü ktlltöldlt, (elosztatott gyüjtemé. nyeket blrinlkor megvételre keresek. — Barbarlt, La|oa, a Zalai Köilönv I szerkesztő^. i \'dektódnt lehet telelőn 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 5-6 óra kfliöll.
Kiadja a laptula|donoe Közgazdaaéci Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapt.\'jdó Vállalata Nagykanlzaán. felelői kiadó: Zalai Kárálj. Interurbán telefon: Nagykanizaa 78 szái
jzák

özv. Landler Gyuládé szül. Koréin Betti és gyermekei mély fájdalommal tudatják, hogy felejthetetlen jó férje, édesatyjuk
Landler Gyula
földbirtokos, kereskedő
áldásos életének 69-ik évében márc. hó 7-én délben elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait március hó 9-én, szerdán délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1938. március hó 7.
Nyugodjék békában I
Ernába! lérj. flagsr Sáaferaé, larfll férj. Paiéarl Anderná, Ima féri. Stera JsnSná, gyermekei. Slagar Sáudor. Parányi Aador. Starn JaaS, vől. Slagor Aaaa és Éva, razéayl Láislé él Gyíriy. unokái. Oav. "
Albartaá szilt. Aaulbatg Uaa, Sav. Kaka Gáipáraá szül. Korsla Jéna. Sav. Harcias L.jo.ní aztll. Karain Tarái, Karain Irén éa lérje Splagal Gaaitáv, sógornői és sógora.
Rosszul telelt vatéaaknél az&IBban, kaszálókon, rátaken,
QydmölosSsben, kerti veteményeknél
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
nitrogén mü\'rágya.
Körzetképviselet és gyári-lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép Btb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blróaág mellett) Teleíon 180.
Ai^s^
az ujság-
Már
hirdetés!
Egész nap. jó időben, rosmban, belterületen ér. a perifériákon, városban és falvakban uton van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
részletfizetésre
vehet megbízható
kerékpárt.
Szabó Antal
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykerakedö sport-üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MAQSZAKÜZLET
Nagykanizsa megyei város
polgármesteréiül.
6313/1938.
Arveréfei hirdetmény
Folyó évi március hó II. napjának déli 12 Arájáig a városi. Iklató-hlvaialba beadható zárt iiáabeü>a|án-tat ulján egy dlb. 1 sz. vagf 0 sz. (legkisebb) IBz- á« beMráámenlef, tiBsináit pénzszekrényt szerzek be.
Bővebb felvilágosítási a v. gaida-sigi hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. mirciuá 3. U, Polgármester.
Nagykanizaa megyei város polgármealeréMI:
6399/1938.
Tárgy : Fűrészpor értékeittéie.
Árverési hirdetmény.
A városi hivatalok lözlfa-siUkség-lelének feiaprltásánái nyert kb. 1 kocil lürészporl a várost gazdasági hivatalban folyó évi márciui hó 10. napján d. e. 10 Arakor tartandó nyilvános árverésen eladok.
Bővebb felvilágosítást a v. gazda •ági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március 7. *«7 Polgármester.
A latenyel kir. j*aáabtróaág, mint telekkönyvi hatóság.
6446/1937. tk. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Wstiz Dezső végrehallatónik Németb jól lelné sz. Tóáll Erzsébet végrebaitást izenvedök ellen Indított végrehaJUit ügyében a telekkönyvi hatóaág a végrehajfáil árvetést 102 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Letenye és Mura-rátka kösségekben fakrö a a lelenyel 720. aztjkvben falvett 533. brsa. háznak 147. ■z. a. udvar éa kerttel iagatlattaak B. 10. alalt végKbaítéat azenvedó nevén álló II. letőiégéra 500 P. a nwatálkal 412. aztjkvben felvett 450. hrsz. szőlő és pince In-gatlannak a Józael-utcábaa B. 15. a. végre-bajtáit azenvedfi nevén álló Illetőségére 82 P klkláltéil árban elrendelte.
Az árverés nem érinti sz 5T27/tk. 1936 •I. végzés alapján öiv. Tóth Jónefné ai. Varga Teréz (arán bekebelezett özvegyi jogot.
A tkvl hatóaág a< árverésnek a lelek könyvi hatóaág hivataloa belylifgélxn (Koaauth Lajos-utca 15. szám, 9. sjtó) megtartására 1988. éri március hó 23. napjának d. e. II óráját, majd folytató lag Murarátka közséfblzánll megtartására 1938. évi mártíua hó 23. napjának d. u. 3 óráját ttlil kiéi as árverist fettételeket az 1881 :LX. L-e. 150. § a alapián megállapítja.
I. Aa árverés a* eső Ingallaaokat a
kikiáltási ár kétfairmadáaál, löatve a házingatlant a klldái táalét ktéaél alacaonyabb áron eladni netn lehat.
Bánatpénz a klkláltád ár I0°/o-a, amelyet a migaaabb Igéiét ugyaaaaayl o/o-lia kall klegészllenL
Letenye, 1937. évi október hó 20. napján. Dr. Korposa i. k. ktr. |blró.
A kiadmány hiteléül:
Harmatit, a. k. lal*kkBayvv«i«tö.
a Zalai
közlöny
barátai
. zalai közlöny
Hja.
aa« nznazilssáfl Bt. Sfetaftarg Nyaaa* «a Mkartaá liapMaU YáUalala k^yrnjaméíjHim NatyüuMa. FaitfOM (Ktktv, /.aTiI Károly.
78 Évfolyam 56. szim.
Nagykanizsa, 1938. március 10 csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
SuibulU. U H <rt.SHiCTl.il PMi. uim. Mrgjeicoíi mtedcn, hMtauup dUrfio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöliieléal ára: egy hóra • penső 40 tillír. Sicrkesztöaégl í« kiadóhivatal! telelőn: 78. >z.
Szotldarizmus\'és szociálpolitika
Irta: S»ed«v Jéwou orazágKy. kópv.
A gazdasági és lel kj válságok közölt tépelődő, a vajúdás nyugtalan ságiban élő Európa <uj történelmi élet rendszert alkot a maga szómára
Ez az uj történelmi életrendszer
a szolidarizmus. Nem fasizmus lez és nem nemzeti szocializmus, nem azoknak portugál, vagy kubai változata, nem uj osztrák rendiség és nem merő anUllbenaliznjue, legkevésbé ivedig marxi* szocializmus. A szolidarifzmus egy aj történelmi életmndszer, mint amilyen volt annakidején ahübérlség, a rendiség, a jobbágyság és a liberalizmus. Uj történelmi életkeret, amelynek adott ságai közölt az emberiség a maga sorsát és erőit irányítja; uj törté-i«ilmi életkeret, amelynek határa^ között a gazdasági Hl*nalizmus hi«t-slveinek nagy részében szörnyen csalódott emberiség keresi, talán év századokba, talán csak egy évszázadra a jelenleginél jobb életszínvonalat, a jobb életlwldogulást.
A szplidarizmus történelmi élet-nendszere nepv iria tehát elő, sőt élesen szemben áll Ricardo megállapításával, aki azt mondotta, hogy mindaz, ami a gazdasági életlen történik, tévol áll az emberi akarattól : nincs benne sem bűn, sem erény; a társadalmi bajokért és nyomoruságokért tulajdonképpen senki sem felelős, mert )ez a természet rendje.
Ez igy nem lehet igaz. A szolidarizmus ezzel a lehetetlen, embertelen és ósdi lll)erólis felfogással szemben igenis azt vallja, hogy a társadalmi l>ajokért és nyomorusá-gokért elsősorban a közösség felelős, vallja Vebál az egymásrautalt-ság, a kölpsönös segítés, a szeresd felebarátodat, mint tenmagadat krisztusi elvét és kell is, hogy ezt gyakorolja.
6pp©n ezért a szolidarizmus nem Írja alá azt sem, hogy a liberális gazdasági rendszer »akr birja marja* elve korlátlan szabadossággal működtethető nemzfct- és társadar lomalkotó ei*ő. A szpljdarizmus a magiáin|fcjiajdonbí»jn rejiö hatjaimba teremtő, kezdeményező és termelő ?rő megtartásával ugyan, de szük-ségszerüleg azért felülről Irányító-lag és ha kell, beavatkozólag közreműködik abban, hogy megteremtse azokat azuj keretéket, amelyek elsősorban a közösség aájgy, néprélegei életszínvonalának emelésére-alkalmasak.
Ezért a szolidarizmus történelmi élet rendszerének irányelve az, amit a legnagyobb magyar, Széchenyi Ist-rán állapított meg ugy, hogy nem elég az, ha egy testben a nagyobb etek folyása szabad, hanem a vérnek a legkisebb,, a legtávolabbi erekbe is életet és meleget kQb vinnie. 1 ;
Nem elég az tehát, ha egy közös-ségvállaió és a szoliduriawus jegyében élő. nenv$eU>cn egyesek jól, sőt
Könnyeztető és tüsszentő hatása köd lepte el Ltlle környékét
A bányákból felszálló kéngáz okozta a ködöt, amely teljesen megbénította pár napra az életet
Páris, március 9 Lllle vidékén vasárnap óla siirü köd lerjeng. A köd különb könnyfakasztó és tüsszentő hatású, a lakosság valósággal lielebelegedctt; az üzemek leálltak, senki sem mer a környéken a szabadba menni. A falvak és városok népei egyaránt lakásukba menekültek és igyekeztek minden rést elszigetelni, nehogy a köd a szobába huzódhassék.
A köd furcsa hatását az első napokban érthetetlennek mondták, dd
mára megállapították, hogy a haut-monti kénbányákból felszálló kéngázzal egyesült u köd és ez okozla a furcsa jelenséget. Aki a köddel közvetlenül érintkezésbe kerültj, szinte állandóan könnyezett és tüsz-szögött.
Mára végre ki(k*1iilt az idő, a köd elszállt és a tiszta időién a furcsa inger is megszűnt, az üzemek ben megkezdték a munkát és a vlJ déken megindull a rendes élet.
Mára várják a francia kormány lemondását
A szocialisták csak szocialista kormányt támogatnak
Páj-is, március 9 A francia kormány ismét veszélyben van. A kormány sorsa a többségi pártok kezél>en van és attól függ, mennyire állnuk a Chautemps kormány mellé. A, válságot isméi a parlamenti vita robbantotta ki. A többségi i>árt ma ült összie, hogy döntsön magatartósáról. A szocialisták mint később je-
lentik — csak szocialistá kormányt hajlandók (támogatni. A, hangulat olyan, hogy a többség sem hajlandó teljes cselekvési szabadságot adnj a kormánynak, épp, ezért a lapok lehetségesnek tartják, hogy a kormány levonja a következményekel a pártok magatartásából és még ma beadja a lemondásai.
Az osztrák kormány egyelőre nem lép fel erélyesen a zavargó nemzeti szocialistákkal szemben
Bécs, mórcius 9 Az ország különböző vidékeiről egyre másra érkeznek jelentések arról, hogy a nemzetiszocialisták nem tartjók l>e a megállapodásokat\', népgyüléseket tartanak, felvonulásokai rendeznek, megzavarják a Hazafias Front gyűléseit, meg nem engedett jelvényeket, egyenruhákat hordanak és SA alakulatokat alakítanak.
E hirekkel kapcsolatban most hivatalosan jelentik, hogy az osztrák kormány egyelőre nem lép fel eré-
lyesebben c rendbontókkal, hanem megelégszik azzal, hogy a sajtóban és a rádión ál figyelmezteti a nemzetiszocialistákat, hogy ezek az eljárások nincsenek összhangban a német osztrák barátsággal és inkább ártanak ügyüknek, mint használnak. \' ;
Bécsben a nemzetiszocialista egyetemisták itüni|ető tjelvwmilást rendeztek a Kürtner Strassen. Miután azonban a forgalmat zavarták, a rendőrség kiszorította őket onnan.
Megkezdődött Londonban Rlbbentrop ós Chamberlain tanácskozása
London, március 9 Az angol sajtó és a közvélemény nagy lelkesedéssel fogadia u Londonba érkező Ribbentropp német nagykövetet. A londoni lapok véleménye szerint a meginduló tanócs-kozósok egyenes folytatásai lesznek Hali fax lord berlini, illetve berchtes-, gadeni tanácskozásainak, amelyeket Hitler kancellárral folytatott.
Bizonyosra veszik, hogy a néi^et nagykövet azonnal megkezdi tanács kozósall Chaml>erlain miniszterelnökkel és Halifax lord külügyminiszterrel. A tanácskozások anyagáról eddig még semmi sem szivárgott ki.
Csend van Keleten
Délkinában a jelek szerinl ujabb nagyarányú, japán lámadás készül. Ezt mutatja az is, hogy Fukien partvidékén a japánok nagyurányu csa|>atszállitásokat eszközöltek. Az ujabb támadás veszélyezteti a Kanton—sZucsangi vonhatf ezért a kínaiak lázas erővel erősitik meg védelmi állásaikat.
Egyébkém - jelenlik u kínaiak — csendes a front.
Lemészároltak egy hindu lakodalmai menetet
Bombay-i jelentés szerint Britt-indiában a helyzet ismét súlyosra fordult. A hangulat pattanásig feszült. Bombay közelében a mohamedánok megtámadlak egy hindu esküvői menelel. A lakodalmasok és a mohamedánok között formális harc keletkezett több halottal és sok sel>esülttel. Az ostromállapotot kihirdették, mert a kisebb nagyobb csetepaték napirenden vannak.
„öngyilkos lett" a moszkvai görög ügyvivő
Nikolopulos moszkvai görög ügyvivő öngyilkosságéi követett el. moszkvai lakásán. Búcsúleveléén-gyógyíthatatlan betegségét jelöli meg lettének okául, de nem tartják kizártnak, hogy az öngyilkosság mögött más, politikai természetű ügy húzódik meg.
nagyon jól élnek, ugyanakkor pedig százezrek emberi életnek alig nevezhető színvonalon tengődnek. Valóban lehetetlen az, hogy egy közösségvállaló és els?erencsétlenc-dett mivolta miatt szükségszerű-n és kötelességszerűen, erejének maximális kifejtésére törekvő nép élete, sorsa és jövője azokon a milliókon forduljon meg, amelyikei egyesek maguknak össze kuporgatnak, össsaeügyeskednek, vagy össze harácsolnak, hanem igenis azokon a rpilliókon, mikénti sorsán kall,
hogy megforduljon a nemzet élete, sorsa és jövője, amelyek a nemzet kiterjedt rétegeit alkotják, katona-anyagónak zömét adják.
Ezeknél fogva tehát a szolidarizmus történelmi életnendszerénekj, a közösségvállalásnmk egyik legsajá. tosabb és legszélesebb munkaterü. lete a szociálpolitika, amelynek nálunk egyik kimagasló alkotása a nem puszta szájon hordott magyar testvériség, hanem a közösségválla* 1 ásnak valóban testbeöltözött megmutatkozása, az a reform & amely
most a képviselőház re tor tűin ál^s-vén, a törvényhozás másik háza,elé*> a felsőház elé megy >& gazdasági munkavállalók öregségi biztosítósa* végett.
Nem hebehurgya munka ez a j». vaslat, hanem alapos, körültekintő tervezés és a gondos felépítés ered* nye s halalnjas vitorlákat bont a kötelező mezőgazdasági öregségi biztosítás révén a mezőgazdáig szegénység szociális gondozásánál*
és jobbléte felé való haladásának érdekében.
»
SALAI KÖZLÖNY
1938. mirclut 10.
Elrontott gyomornál éa az ezzel OsezcInggO bélzavarok, felfúvódás, émelygés, homloklájás. láz, hányás, hasmenés vagy azékszorulás cseleiben már egy pohár természetei „Ferenc Jóisrl" keierdviz Igen gyorsan, biztosan és kellemesen tisztit)! » az emésztés útjait. Kérdezze meg orvosát.


A Házban befejezték a mezőgazdasági biztosítás általános vitáját.
Budapest megszigorítja n fővárosi telkek adományozását, a Városok Szövetségének sem adnak falgyen telket székházépítésre.
Az Idegenforgalmi Újságírók Szindikátusa ülést tartott, amelyen Bornemisza Géza miniszter a |>alatoni idegenforgalom problémáiról és fel. adatairól beszélt.
tovasl)Crényben a i kereszténypárti politikusok is támogatják a kisgazdák jelöltjét, Nagy Ferencet.
A Közmunkatanács hozzájárult a Bcszkárt svábhegyi szállójának megépítéséhez.
Az uj házszabály tervezet késben van. A képviselőház uj munkarendje vezérszónokok rendszerére épül.
Miskolcon Győry Zsigmond emlék-lapos főhadnagy, rt, igazgató lovagias elégtételt kért Milotay Istvántól egy cikke miatt, amit családjára nézve sérelmesnek talált. Patai Samu fő ispán lovagias elégtételt kért Földes Lajostól, az Abauj Tornai Hírlap szerkesztőjétől egyik cikke miatt.
Budapesten a Rio-szállodában megmérgezte magát Lauffer Imre illat-szerész és Szomodi István artista. Szo-modi meghalt, I>auffert lialdokolva szállították kórházba.
Páger Antal színművészt felmentették autókarambolja ügyében.
A kormány a mai minisztertanács után hivatalos jelentést ad ki és tájékoztatja a közvéleményt a tervezett nagy beruházásokról.
Borsod-Gömör megye tisztikara a vármegye közgyűlésén magyar ruhában jelent meg, Ezentúl a megyei tisztikar ünnepélyes alkalmakkor magyar ruhában jelenik meg.
A Madách szoborpályázat bírálóbizottsága a beérkezett müvekből kivitelre alkalmas,müvet nem talált. Több művészt szűkebb pályázatra lúvott pieg a\'bizottság.
Ot esztendő alatt a takarékbetélállo-mány 277 millióval emelkedett,
OCUu,.

A francia kormány uj nagy fegyverkezési kölcsönt és pénzügyi teljhatalmat kér a parlamenttől.
Ausztriáién a jobb és baloldal fokozott politikai tevékenységbe kezdett.
Lord Perth római angol nagykövet megkezdte tárgyalásait Ciano külügyminiszterrel.
A moszkvai bünpernél Jagoda is tagad: nem ismeri l>c, hogy ő gyilkolta meg Maxim (Gorkijt.
XI. Pius pápa levelet irt Serédi Jusztinián hercegprímásnak, amelyben a Szentatya sikert kiván az Eucliarisz. tikus Kongresszusnak.
A japán csapatok meghódított ík az egész Sanszi tartományt
Szüllő Géza a prágai parlamentben Hodzsa miniszterelnök expozéjára kijelentette, liogy «a magyarokat Csehszlovákiában másodrendű j>olgárok-ként kezelik, de mi a sérelmek jóvátétele céljából mégis hajlandók vagyunk tárgyalni a kormánnyal..
Vajda volt román miniszterelnök íesz a román kisebbségek ügyeinek Irányítója, _____
- Sif««, vám., <U»t..t törülköző válMítékban Slágernél.
„Ha igazsággal sujt bennünket az Isten, mindnyájan elveszünk"
Dr. Rott Nándor megyéspüspök böjti szózata
A minap jeleni meg dr. Rott Nán-1 dor veszprémi megyéspüspök nagyböjti p ász lorlevele, amelyben szózatot intéz a híveihez a kettős sqent évvel kapcsolatban. (
Rámutat a nagyböjtnek és az Euchariszliának rokonvonásaira,: az engesztelésre, amit imádkozással, a bőjtöléssel járó önsanyargatással, testi és lelki bűneik miatt vállalnak. De nem csak az egyéni bűnökért kell kiengesztelni az Ur Jézust, hanem az eucharisztikus kongresszus keretében egy Istentől elfordult világ borzasztó eltévelyedéseiért is. |
Utal a főpásztor az Oroszországban, Mexikóban és Spanyolországban már hosszú évek óta folyó embertelen borzalmakra, amik mind kihívások és hadüzenetek a Minden ható Isten és a Megváltó ellen, majd megrázó szavakkal ezeket mondja: , | . i | i
— Nem tudjuk elképzelni, hogy az Ur részéről mi lesz a felelet eaen észbontó, esze vészelt lázadásra, mi-módon fogja a megsértett és meg-
gyalázott Ur ez igazságos büntetést küldeni őrjöngő és elbizakodott teremtményeire. ,
— Elképzelni is rettenetes, ha arra gondolunk, hogy a megsértett isteni Fölség a bűnnel és lázadással csak némileg is arányban álló büntetéssel sújtja e földet és a gőgös emberi nemet. Ha igazsággá sujt az Ur minkéi, mindnyájan elveszünk. Itt csak az Urnák irgfeü-mához fordulhatunk mentségért és bocsánatért. | , , ,
Hangoztatja ezekután a főjMÜsztoi*, hogy tehát az Oltáriszentség iránt való hódolattal az Ur szeretetét akarják megnyerni, amit ha elérnek, mentve az egész emberiség.
A kereszténység euchari£ztiájá-ban rejlő áldozatos szeretetne mutat még rá a körlevél az önző bolse-vizmussaí szemben, mjd a papoknak ad utasítást, elrendeli a böjtöt, közli a pápai bucsuk«t s egyéb tudnivalókat a kongnesszrassal kapcsolatban, majd egyházmegyéjére vonatkozó ügyekkel foglalkozik.
Ékszerész-kirakatba rohantak a megvádolt lovak
Tegnap délután 1 órakor ó^ási pánik ver le fel a csendes Csengery utcát. Egy kocsi elé fogott két ló őrülten száguldott végig az utcán, melynek kocsisa láthatólag elveszítette az uralmat a két megvadult ló felelt. Az emberek riadtan meneküllek a száguldó lovak elől, sőt maga a kocsis is leugrott a bakról^ így sikerült megmenekülnie komolyabb szerencsétlenségtől.
Mikor a vágtató lovak az utca-keresztezéshez érlek; a kocsi egyik kereke beleakadt az Országzászló talapzalába, eitől a kocsi irányát a Deák téri üzletek felé vette. Az em-J>erek rohanva menekültek és félő volt, hogy a két ló összetiporja a benzinkút mellett lévő gyümölcsös sálrat és a benne ülő elárusítói. Szerencsére ezt kikerülték a lovak; a szekeret a járdára vitték és belerohantak Kayser Simon ékszerész kirakatába. A vastag kirakat-üveg csörömpölve öfsszelörott, a kocsirúd
I a kirakat fakerelébe mélyen belefúródott. Egy pillanat alatt nagy tömeg futott össze. A két ló az üveg szilánkoktól súlyosan megsebesülve összerogyult. A kirakatba kitelt sok ezüsinemü, óra és ötvös áru szanaszét hevert a földön és a bezúzott kirakatban. Nagy pánik támadt természetesen az üzletben is, de szerencsére közvetlen a kirakat belső üvegtáblája mellett nem tartózkodott senki. | , Megállapítást nyert, hogy a kocsi
Babits hentesmester tulajdona volfl, elébe dr. Merkly-Belus József gyógy szerész kél fiatal csikóját fogtak, a melyek ugy látszik most voltak először kocsi elé fogva és az utoa zajában valamitől megijedve ragadták el a szekeret. A Jíocsisnak szerencsére az ijedtségen kívül komoly baja nem történt. |
A rendőr az esetről jelentést lett a kapitányságnak. |
A törvényszék börtönbüntetéssel sújtotta a nagykapornaki asszony merénylőit
- Még szeptember havában történt, hogy egy este Horváth Imréné szülelett Hajas Etel nugykaj>ornaki 32 éves asszony hazafelé tartott. Vele volt Helesi Lajos fiatal alsópáhoki legény, később csatlakozott hozzájuk Barcza Dezső, Barcza Fejrenb alsópáhoki és Varga Ferenc cser-szeglomaji fiatalember ls. Mikor már hosszabb időn ál így együtt bandukollak, a legények megtámadták a társaságukon lévő magányos asszonyt. Horválhné elente védekezett, de ütlegelték, lefogták, ugy hogy teljesen tehetetlen volt. Mikor a súlyosan bántalmazott asz-szony kiszabadult merénylői kezei közül, első utjá a csendőrségre ve. zelett, ahol ^évszerint is feljelentette támadóit. A csendőrség az eset
I kinyomozása ulán áttette az ügyet a nagykanizsai kir. ügyészségié, a mely mind a négy fiatalembert I>erbefogla. | ;
Most voll ebben az: ügyijén a büntelőfötárgyaLás a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa ?iőll. A kir. ügyészség indítványára a bíróság zárt tárgyalást rendelt el.
Másfél órai tárgyalás után a törvényszék nyilvánosan hirdette ki ítéletét, mely szerint mind a négy fialalemlíert bűnösnek mondta ki és őket egyenként hét-hét hónapi börtönnel sújtotta. Az elitéltek fellebbeztek. |
— Batorklállitisunkat tekintse meg minden kényuervétel nélkUI. Kop«tek> butoráruhás.
Világmagyarság
1 Irta: Váak** J*a« polg. lak. tanár
Boldogult Klebclsbcrg Kunó gráf közoktatásügyi miniszterünk uj jelszót dobott a magyar közvélemény elé, a neonacionalizmus, a nemzeti újjászületés jelszavát, A sajtó nagyrészc a tőle már megszokott fölényeskedő bírálattal fogadta ezt. Pedig ő mint a jövőbe látó nagy ember, már akkor felismerte, hogy a nemzetek lelke a genfi nemzetközi kulisszák mögött is elsősorban lefelé fordul s valóban ma a nemzeti gondolat, bárhova te. kintsünk is körülöttünk, mindenütt oly benső és erős, amilyent mi a háború előtti világpolgári szellemben nevelődött nemzedék, el sem tudtnnk képzelni. A nemzeti gondolatnak ezt a megerősödését láthatjuk nem csak a hatalmas német, olasz példákon, de ez fűti az újjáéledt lengyel nemzet t épugy, mint a román vagy szerb né-|pet ís, S ha itt a népek ütközőj>ontjáp a körülöttünk vadul tajtókzó "szláv, germán és román népek tengerében fenn akarunk maradni, ezt mi is csak a nemzeti gondolat újjászületésében, a neonacionallzmus eszméjében a nemzeti öntudat és elhatározás végső megfeszítésével érhetjük cl.
És ennek a nemzeti emelkedésnek két irányban kell hatnia: meg keli valósítanunk a.lefjiagyobb magyarnak: Széchenyi István grófnak cél kit fizó-bét s az ország minden magyar polgárát a műveltség és anyagi jólét minél magasabb\'fokára kell emelnünk, s azonkívül a már-már elszunnyadó nemzeti öntudatot ujr^ fel kell kel. tenünk a határainkon kivül élő magyar testvéreink között is hogy azután az egész világon élő magyarság a nemzeti öntudatában és műveltségéin összeforrva a világmagyarság testvéri élő közösségét jelent».
A világháború szörnyű romhalmazá-ból ejy uj eszme került ki győítesen: ez a kisebbségi jog, amely ma már ott él a népek köztudatiban s ma már minden művelt, erkölcsi alapon álló államot kötelez.
De ami az egyiknek jog, az a má-síknak kötelesség Ami .a kisebbségek-nek, igy a magyar kisebbségeknek is jog, az a többségi sorsban élő testvéreikre nézve kötelesség, mert jogaikat csak a többségben élő testvéreik erkölcsi és anyagi támogatásával tudják érvényesíteni. Mi scin éllietünk tovább abban o tétlen közönyösségben, mely. lyel eddig viseBcedtünk a külföldro vándorolt magyar testvéreink sorsával szemben. \'
A kívándorlás már évszázadok óta gyengíti a magyar nemzet törzsét.
legrégibb a Kárpátokon át Moldvába, Havasalföldre irányuló, ezt kő-Vette a mult század dereka ót» a szlavóniai s végül legnagyobb ért vágott a század végén és a jelen század ele. jén az amerikai kivándorlás,
A moldvai-magyarok: a csángók kl-telepedésc már a XIV,-^XV. század-ban kezdőJőtt. Az a nézet, liogy etel. kőzi magyar maradvánjy|oik\\ is volná-nának köztüfc, nem bizonyitliató. Ez a kiszivárgás az erdélyi vajdák erő szakoskodásai miatt vállandósult és szá. mukat a későbbi székely kivándorlás egyre növelte. ínséges esztendők, mint pl. az 1718-as, majd az 1764-ik évben Baczov császári generális vérengzése, a hírhedt .Mádéfalvi Siculicidum,. mind ujabb erős lökést adtak a kiván dorláslioz. Mikor aztán az oláh fejedelemségek felszal^dultak a törfi(k uralom alól s a gazdasági élei fej. lődé>e megindult, a székely iparo-sokra ugyanaz a kulturmlsszió várt, mint egy századdal előbb hazánknak a török uralom alól felszabadult te. rületeken a német iparosokra: ők lettek ott az iparnak ós kiüturfejlődésnek úttörői, de sorsuk ls egy — itt a németek megmagyarosodtak, ott a székelyek eloláliosodtají. I)e — hála 1« ten — he in mind, úgyhogy a moldvai és bukovinai 70—80.000 csángón, szé- . kelyen kivül, Havasalföldön Bukaresten kivül él kb. 60—70.000 magyar, akik közül a reformátusok 22 magyar egyházat alkotnak,
A második kivándorlási ferűlet
1938. március 10
Szlavónia volt. Itt Eszék mellett van még 3 ösl, az egész török világot átélt község: Révfalu, Haraszti és Szt. László. Az 1860-as évek óta állandó a kivándorlás és ennek eredményére talán legiellemző\'.>b ez a néhány adat: a Julián Egyesület Szlavóniában 1914—15-ben 75 helyen kb. 150 tanitót alkalmazott, ezek a na. gyobb magyar telepek, a kisebbek számára, következtetni leli t abból, hogy ugyanezen egyesülőinek 118 népkönyvtára volt ugyanitt tehát legalább is ugyanannyi helyen volt és van még "ma is számottevő knhgyarság.
A harmadik, még ezeknél ls nagyobb kivándorlási hullám az Újvilágba vezette a magyarokat. Az 1860-fe években még csak 500, a 70 es évek ben 5000 a 80 as években 150.000 éa igy nőtt tovább az áradat a vüághá-borúig több mint 1,000.000 ember ván doroll kl hazankból csak az Unióba, akiknek kb. 10 százaléka volt magyar anyanyelvű.
Legnagyobb részének .csak a vagyon szerzés adta a vándorbotot a kezébe s volt is elég, aki egy kis vagyonkát szerezve hazajött, de a legtöbbje még is csak kűnnrekedt
Jutott azután a kivándorló magya. rokból Kanadának, Délamerikának *s kisebb-nagyobb számban a föld min\' den részének.
(Folyt, köv.)
ZALAI KML6NY
A 100 éves csárdásról
Erdélyi I
1038.
Erről a Brassói Laj>ok kiadásában megjelent tekintélyes műről igazán ei lehet mondani, hogy hé zagpótló és hogy tényleges szükséglelet elégít kl. Amint ugyanis szerkesztő Kacsó Sándor a könyv előszavában meggyőzően kifejti, hogy a romániai magyar kisebbség most olyan szakaszába jutott életének, amelyben vissza kell húzódnia a meleget és életerőt adó házltüz-hely köré s társadalmi, gazdasági és kulturális vagyonállományának és lehetőségeinek higgadt számla-vétele alapján kell meghatároznia jövőbeli célkitűzéseit. Ezt az elengedhetetlen számbavételt szolgálja az Erdélyi Magyar Évkönyv első kötete és valóban kimerítően tájékoztat mindazokról a belső és külső életlehetőségekről, amelyekkel a romániai magyar rendelkezik. így méltán kaphatta lez a mü >a kisebbségi magyar |>olgár kézikönyve* alcímet is, mert összefoglaló, tömör encikloj>édiája az erdélyi magyarság mai közéletből való tudnivalóknak ; de egyben nélkülözhetetlen tükörkép és adatgyűjtemény ama kívülállók számára is, akik tárgyilagosan akarják megismea^fl a romániai magyarság társadalmi, közművelődési és gazdasági szervezetét, intézményeit s azokat a törvényeket , amelyek ezek működését meghatározzák. — Az évkönyv szerkesztőbizottságának (Kacsó Sándor, Halász Sándor, Körösi Sándor, Gábor István és László Zoltán) körüliekintő és odaadó munkájában Erdély magyar közíróinak és szakembereinek szinejava működött közre s egymagában névsoruk is rögtön igazolja, hogy ilyen almanach eddig még nem került a romániai kisebbségi magyar kezébe.
A gondosan megszerkesztett és csinos kiállítású évkönyv önbecs&i lui a történelmi dokumentum értékével is bir s ezért nem hiányozha-tik egyetlen magjyw könyvtárból sem. Ara : kárt önkötésben 1 pengő, cgész vászonkötésben 5 pengő. Magyarországon megrendelhető : >Stu-díimm könyvkereskedés^ Budapest, IV., Kecskeméti utca 8. |
Az eml>er néha elmegy a moziba, hogy napi gondját-baját elfeled vo, kissé szórakozzék. Utána gyakran nem marad a lélekben semmi utóhatás. Az ember otthon még mosolyogva gondol o*y egy derűsebb epizódra, \'aztán szétfoszlik az egész, mint a buborék.
Mikor cgy héttel e/.e\'őtt a leánygimnázium zenés farsangi előadására indultam, szinte ugy gondoltam, kis könnyű szórakozásban lesz részünk és mindig külön öröm a fiatalságot az ö üde bájával a Lámpák fényében látni. S ma. egy héttel utána is annak a hatása alatt állok.
A műsorban különösen szemet szúrt tol a szám: «Paraszt csárdás.
No, gondoltam, ez biztosan valami duhaj tánc lesz szilaj magyar nekilendüléssel, toppogó tüz. zel és lyuhajlával-ihajlával. ahogyan a rossz filmdarabokban mü-togatják szegény nemzeti táncunkat.
E helyett mit láttunk? A színpadra kitáncolt egy fiatal leány, a másik oldalról egy legény ked-ves magyar ruhában mindkettő, összefogództak és járták az igazi szép magyar esárdásL«Iiycn szép csárdást még nem láttam I Ha magyar parasztjaink valóban igy táncolnának, az nagyon szép volna. De az ember tudja, hogy az idegen tárnok mennyire megmételyezték ínég a falusi népet is. Pedig de szép Ogy ilyen paraszt-csárdás! Mint hajló rózsabimbó nyiladozott jobbra-balra, aprózta az a szőke kislány, mig párja, a deli barna magyar legény olyan nemes virtussal, büszkén ropta a táncot, amilyen virtussal csak egy igazi magyar tud. Lélekkel táncolt mindkettő. Talán ha a fiu fin lett volna, sem fejezhette volna kl mozdulataival szebben és finomabban azt az ér zést, ami a magyar fajtából, — aki a legtöbbszór sirva vigad — kiütközik. Az embernek könnybe lábadt a szeme, ha erre az elárvult megcsonkított hazára gondolt, de őröm fogta el, amikor látta, hogy a deli magyar legény hogy kapta magához párját, mintha mondta volna, enyém vagy!
Mienk lesz!
Igen, mienk a liaza, mienk benne minden, a ml magyar ml>voltunkra, magyar kincseinkre, nyelvűnkre, népszokásokra figyelmeztet, hogy a régi nemes hagyományokon indulva, újra felépítsük a régi hazát. S ezért ragaszkodjunk nemzeti táncunkhoz ís„
A csárdásnak ez évben üljük 100 éves évfordulóját. Nem nagyon lehet észre venni, hogy ün-
nepelnénk.
A leánygimnázium kedves kis prológot mondója;szomorkás hangon, kérő szóval fordult a közön-séglicz hogy: ne hagyják ol a csárdást. Szomorúság fogta el az embert, hogy ime, minket magyarokat figyelmeztetni keli arra, hogy ne feledjük el és táncoljuk nemzeti táncunkat. Vájjon a tiro. liakat is figyelmeztetni kell-e, hogy ne feledkezzenek meg nemzeti táncukról? Nem hiszem!
A tánc az egyéniség kifejezője, természetes, hogy a ml magvar táncunk a mi külfn magyar egyéniségünk. örömünk, reményünk, bánatunk, bizakodásunk tolmácsolója, nem szabadna tehát más tárnok rovására mellőzni.
Minden magyar táncot lehet szépen táncolni. P.s még a leggyorsabb csárdás sem lehet fárasztóbb, mint ha a néger hangszerek dübörgésére, ritmikus ug-rálást végez a táncoló pár. A nem zetközi táncok tudása még nem jelent magasabb műveltségi fokot, sem több társaságbeli isincietet.
A vad, duhaj táncok kora már elmúlt, a nemosebb formájú tánc a magasabb izlésü kor tudománya. A magyar táncok sem duhaj, kodók, többé szé|>ck, finomak, például a palotás is.
A tánctanárok dolga és kötelessége, liogy minél több, minél szebb magyar táncot tan\'ts\'nak bo, városban és falun egyaránt. És jó volna, ha nem kellene kérni minket, hogy szeressük a csárdást.
Hisz lehet más táncot is táncolni. do a mienk legyen az első.
Gyönyörködtünk ml a leánygimnázium előadásán más nomi/.o-tek táncában is, de nem dobbant-e meg jobban a szivünk, mikor a Magyar rapszódlára táncoló kislány magyaros mozgású, magyar dobbanásu táncát élveztük.
Az egyiptomi táncnál, atnj nagyon megkaiK) volt, — imának illett be — ahogyan a felkelő nap aranysugara beragyogták a tengert s ahogyan a térdelő táncosnők áldoztak a napistennck, eszembe jutott, liogy talán a mi külön magyar hajnalunk is de-reng már, ébredozík a nap, kezd oszlani a sötétség s talán lesz még egyszer ünnep a világon.
Külön magyar ünnep, amikor tudom egész biztosau, hogy nem kell majd kérni senkit, hogy szeresse a magyar táncot, mcit akkor mindenki egy szívben, lélekben egy nagy dobbanásban lesz igazi jó magyar.
Minél előbb ugy legyon.
iiait 4cm
Tüz volt tegnap délután a Szekeres-utcában
Tizenhárom családot tett hajléktalanná a tüz Kisapátiban
Szerdán délután 5 óra tájban a Szekeres József utcába hívták a nagykanizsai tűzoltókat. A tűzoltók pillanatok alatt a helyszínen voltak és megállapították, hogy a 88. számú házban özv. Nagy Ferencné lakásában a kamra gyulladt ki. Mire a tűzoltók megérkeztek, a háziak már bő vizzei leöntötték a* égő szekrényt és a polcokat, ugy hogy a tűzoltóságnak aljg akadt komolyabb dolga.
A (űz keletkezésének okát még nem lehetett megállapítani. A kamrában egy ruhásszekrény, az állványokon háztartási cikkek, cipők, ru-hanemüek és befőttek lettek a tüz martalékai. A kár j>árszáz pengő.
Ugyan ebben az időben két zajai községijen is pusztított a vörös kakas. Páka községben Horváth Károly gazdálkodó portáján gyulladt ki annak pajtája és a Ixmne lévő takarmánnyal és gazdasági felszereléssel együtt leégett. A kár többezor l>engő. i
Kisapátiban éjjel keletkezeit a tüz. Itt több lakóház .V\'V égett le melléképüle-lekkel egyült. A ha-lalmas tüz oltásánál JJJ az egész falu segédkezett, de igy is 13 család maradt hajléktalan. A jelek azt mutatják, hogy gyújtogatás tör. tént. A kár jelentős, főképp, mert szegény embereket ért. |
BUDAPEST L
17 «Az eml)cr tragédiája, Madách Imre drámai költeményo 14 liantíkép-l>en. — 20 Suki Tóni cigányzenekara.
- 20.15 Külügyi nogyedöra. — 21 Hírek. — 21.25 Operaházi zenekar.
— 22 Időjárás jelentés* — 22.10 Hanglemezek. — 0.05 Ilinek. ,
BUDAPEST II.
17 Hanglemezek. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 11) -A rádió szalonzenekara. — 20.15 Dr. Barta István elő adása*
BECS.
12 Könnyű zene, — 11 Menuhiu-lcmczck. — 10 Strausa Richárd lemezek. - 10.55 Az ifjúság zenélése.
17.50 Bach- és Debussy .müvek. — 18J>5 Opera. — 22.20 Osztrák könnyű zene.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
0.15 Torna. — Ulána hanglemezek. 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — -íu.izs J(I S0"?l — -sysBAlop.i (j|t)l \'M^IH (-T\'?.I *|L>P^»it ll\'d jiöfjQÍ!)
• 13 Hanglemezek. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjclentés. — 14.10 Hírek. — 15 Arfolyamlürek. — 10.15 Vízvári Mariska előadása. — 10.15 Időjelzés, birok.
17 A rádió szalonzenekara. — 17.30 Máriáss Imre csevegése. — 18.20 I\'or-tis Jenő cigányzmekara. — ti) Dr. Urbányi Jenő előadása. — 10,30 Az Operaház előadása. «Bánk háp. (I. felv.) Dalmű 3 felvonásban. —» 20.35 Hírek. — 21.15 Dohnányi 1-raő XII. Reelhovcn zongoraszonáta-estje., — 22 Időjárásjclentés. --\'22.05 Az 1. lionvéd gyalogezred zenekara. — 23.15 Megyeri Gyula jazz-zenekara. Miklóssy \'András énekel. — 0.05 Hírek. BUDAPEST IL
17.55 A rádió szalonzenekara. — 18.25 Angol nyelvoktatás. — 1!) Pertis Jenő cigányzenekara. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. — 20.35 Az ()|>eraház előadása. \'Bánk bán.» (II. és III. felvonás.) — A II. felv. után kb. 21.15 Hirek. — Az előadás Után kb. 22.10 Időjárásjelen lés. BÉCS.
11.25 Parasztzene lemezeken. — 1*2 Könnyű zene. — 13.10 Könnyű »enc. — 15 Könnyű bécsi zene lemezeken.
17.20 Zenekar. — 19.40 Bécsi zcne-est, — 21.10 Szimfonikusok. — 22.20 Tánczene. _
> Saját érdekében 08 örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopitein Butoráruház foxi mfibutor-klál-lltánát megtekinti, vételkényszor nélkül.
Tavaaxi dlvaUxövet újdonságok Slágernél.
4
aabw KOHJQHV
1830. mérelut 10
UJ re|l«teyversenylMHmi mintán h««MT 10> réfMn^\'kOzlllnk 2—3 egiNitá»ut*«i Mistert .napcnc. Mla-dalt nap. egp ugp rraMrtiiwwMn»« 1a,latálnak megfajtjinii a;2aWiKni. IOh,ben, ezekkek uyif» ladlnai mey
a in ■». - ii a. ■" «■ - ■ 4.
npwwininw esngt* mibkio» a azslváttyckftt <^toflrom kQVMttMtötor-
vjjjgmiinniiiiwwiiiiii bg»NH
kftkltmiv Mtto cgy i magfejtásévsl la letek pályául a nmtumI dijsjhay anni|<b«t - mindért héten aoraokiafc kl.
Ar eheti! rejtvényeket mai Hámunk l.an. MylntAli«uuui kiszóljuk. A II. rejtvény tegnapi számunkban található. I\'. héteai tóltb rejtvényt m-.lr nem közlünk.
A 12—15. rejtvények Zsigmond Jó. z-\'efnétól, a l&_2a rejtvények Anta llis Ferenctől.
APAÁLLAT
fis, is ts, Taldf ■■, ■■.
16. NtNjeiynettvJny
Tknáni Zoltán
katona
Fagyos
Bzen névjegy tulajdonosa meaisAkitt a kínaiaktól. Hogyan ? Megadjuk,V a betli, ket helyesen csoportosítjuk.
17. Mértan

E ló pontot kösse össze hat egyanas vonallal, de ugy. hogy a centiét a rajiról le se vegye éa mindenhol csaár egy-sier mehet át. Hogyan csinálja?
18. Témrtskota A tánciskolába a kurzusra háromszor snnyl leány |ást, mint üli. Késóbb á leány ée 4 fiu eltávozott s ekkor már négyszer annyi leány volt, mint fin. Hányan voltak eredetileg a «nk és leányok ?
19. Lóugrás
i R
0 0 Y S*
a A S R
0 Y
Induló jel megadása nélkül Is köniwtl. Sor.at hanoii híres ember |on kl.
20. Emlékszik-e még?
1 Mlneksi emlékvan a déd harangszó ?
2 Hol van a Josemlta vólgy ?
3Ml történt 1915. május ?2 én?
4 Ml történt 1918. oklóber 30-án?
5 Ml történt 1789. |ullus H-én?
8 Ml történt 1918 novemberükén? 7 Ml. történt 1916.- december 31-én?
A Hot tenaelték el Körösi.Csorna Sándort?
9 Ml a Margitsziget régi neve?
10 Hányban volt a pesti nagy árvli?
E tiz közkeletű kérdésre kérjük a helyes válasaokat.
Székrekedésben szenvedd M-gysdt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reggel éhgyomorra egy pohár teimésieles .Ferenc Józael" keserűvíz csak-hamsr megélénkíti, az emésztflesa-tornában Összegyűlt salakot kitlrlli, a vírkerlngéil szabaddá tesil s a gondolkodó- és munkaképtsséget emeli. Kérdezze mrg orvoiál.
Ujabb 3000 pengő terheli a letartóztatott dr. Sebestyén ügyvéd lelkiismeretét
Több Ízben tájékozlaltuk már olvasóinkat Sehístyén Mihály ka|me-vátl ügyvéd ügyeiről. A különös élelil ügyvéd htmllstája most ujabb esetekkei bővült. A somogyi fal-* vakba még csali moet jut el a slk. kasztó ügyvéd letnrtózt«tásAiiáli híre és Így a feljelentések ls csak most fúlnak )» a vidékről.
Somogyvámuaról\' Horváth János gazdaJjett\' [eljelotUiat Selsretyéii el-
len, aki 6000 [tengős házvásárlásánál 2700 iiengőt elsikkasztott. Ka-ivosszekcsőről három gazda : Varga Lőrincz, Kánlás Lajos ós Nagy La-josné iettek feljelentést Sebestyén ellen. Mindegyikei 100 150 [lengővel károsította meg az ügyvéd. Az ujabb 3000 pengőt meghaladó ügyekre nézve most kezdték meg Seliestyén klballgalásál.
Mást küldött maga helyett a fogházba, mindketten ráfizettek
Kiderült a felsőzsldl csalafintaság
Minden bűncselekmény ugy látszik kővetőket talál. Nemrég hlrl adtunk azokról az esetekről, amikor egyesek megfelelő anyagi ellenszolgáltatás. fejélien az elitéltek nevében jelentkeztek a fogházban és azok tmr^, helyen töltötték le a "tB büntetést. Mikor a JB dolog kiderüli, mind--JESfí-\' két fél a törvényszék elé- került, amely szigorúan\' megbüntette a törvény agyafúrt kijátszását. Most haaonlé ügyben ilélkentt a nagykanizsai törvényszék. :
Ifjú Varga- Perenc alsózsldl lakosi valami kisebb cselekményééri j>énzbünlelésre Ítélték, de mivel nem ludta megfizetni, három napot kellelt érte Ulnio. Uju Varga az™
töprengett, hogyan tudná a fogházat kikerülni, azért megkéri® Kovács Dávid Vince faluliell ismerőséi, hogy ülje le helyelte a büntetését. Kovács Dávidnak meglgértes hogy ezzel szemlíen 6 fuvart, szántást szolgáltat, sőt még az 5 )tengő tartozását is elengedi neki Kovács Dávja Vince sztegény emlren lévén, nem sokat Habozott, beállított a fogházba mint Ifjú Varga Ferenc és kitöltölte a 8 najKit. Azonban a csalafintaság kiderült és most mindkettőnek felelniük kellett a csnlásért. Mindketten beismerték tettüket. A törvényszék a bizonyítási eljárás hefejezéae után a felbujtó ifjú Varga Ferenoet három .hónapi fogházra, annak .másodpéldányát*, Kovács Dávid Vincét jjedig hal heti fogházra itélle.
Leszállították a csurgói vendéglős gyilkosának büntetését
Gelencsér József csurgói vendéglős l>ézelte a szental vadászterületei. A rmjlt év november 15-én tölténk,, hogy Fújsz Mihály szenlal Slkspásztor bátyja kérését* kisegítő vadőri szolgálatot teljesített. A^hcr-oegi uradalom határában össszetalál Itozolt a vadászterületéne igyekvő Gelencsér József csurgói körtemé-rossal, aki minden további nélkül lelőtte Fnjsz két iwUkutyáját. Ei miatt szóváltás támadt a két férfi között éa- mivel Gelencsér fenyegető módon lé|«tt fel, Fújsz Mihály a nála lévő fejszével fejbesujlotta a korcsmárost, majd |iedigdulakodni kezdtek. A \'pásztor kicsavarta a korcsmáros kezéből a fegyvert és annak agyéval Gelencsért teljes erővel fe|bevágta, ugy hogy az élettelenül esett össze Fuj-szot a csendőrség letartóztatta és első fokon szándékos emlierölés büntette miatt 7 évi fegyházra ilélték
Fellebbezés folytán került az ügy a tábla elé, amely az elsóbirósAg, Ítéletét megscmiujillette és Fújsz
Mihályi erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bünlettéérl 6 évi fegyházra Itélle. Az Ítélet jogerős. | )
KÉSZ
Zászlók
filalartó mlutiégben, mindén nagyságban, nagyon elesoa ka,hatók
Schütz-
nil.
Cpttletitilakltáiok él tatiroxáink
adókedvezménye
Ifldczl i kSlUégek ItUl
aM felvilágosítással szolgál:
Csenger-Ut 18. Blíkélf Sándor
Báláitok a vadórre az eszteregnyel erdőben
Az eszleregnyei mintegy 1300 holdas erdőséget tudvalevőleg a nagykanizsai Vadász Társaság bérit. Ml-nap Markó István erdőőr szokásos erdei ellonőrző kőmtját végezW, amikor hirtelen lövést hallotL A jelek azt mulatták, hogy valaW az erdőőrale lőtt. Markó a lövés hangja ulán igazodva kenesnl kezdte, hogy kl adta le a lövést. Csakhamar tovusiető alakokat látott, a kik fálól-fához lapulva meneküllek előle és sikerült is .elmenekülniük. Markő jelentette az eseteta csendőr járőrnek, amely napok -óta nyomoz a közeli községben, több házkutatást is tartott, melyek során -sikerült több tilos fegyvert lefoglalniuk. 0bornok községben több gyanúsított, akiket kihallgattak, l>eLsmerto., hogy tilosban vadászni voltak, de. arról nem akarnak tudnj. hegy az erdőő<me rálőttek volna. Aj nagykanizsai csendőrség egy öl főből álló járőre nyomoz ebben az ügyien és valószínű, hogy rövidcsen kiderül, ml történt az eszteregnyel erdőben ?
L« Habanera
Zarah Leander uj filmje egzotikus tájakra viszi a nézőt. Pompás, szép képek, tájak, érdekes jelenetek, bikaviadal, stb. adnak keretet ennek az érdekes arcú, érdekes hangú és játék-J színésznőnek az egyébként szentimentális szerep eljátszására. A cselekmény egyébként maroknyi: — foár a bacillusvadász orvosok kutatómunkája érdekes és szintje izgalmas. A kiállítás, rendezés és a színésziek játéka elsőrangú.
Külön meg kell említeni a csecsemők helyes tornásztatástírói szóló német kullurfilmet. A sok aranyos csöppségről szóló film nem csak tanulságos, de bájoe, élvezetes is.
-nő-
EMLÉKEZTETŐ
■árclua 10.
A* Irodalmi Kör könyv.dólutánja 6-kor, Bcnelskola (Borsa Béla).
■ árclua IS.
Az Irodalmi Kör hazafias ünnepélyo ft-kor a városházán (Perényi Bu-dolf, dr, Boda Károly). Miroina 30.
LiteiUs előadás a városházán 6-kor (Vegclo Károly). Mireina 27.
Az Irodalmi Kör eui-hárisztlkus li-( ©áli-Síí H-kor a városházán (P* Czir-fusz Viktória). AprUI. 3
Az Irodalmi Kör Szent István ü-(Oálisa Gkor a vároaliáziUi (i;,»/d\'«g Forenc). \\
1933. március 10
ZALAI KÖZLÖNY
Hallottuk . ..
... lw>gy a miniszterelnök szombati rádióbeszéde miatt elmaradt déli hang. versenyt ma déll>on közvetit tte a rádió. A vakok Homérosz énekkara jtompásan adta elö Vannay Dina diüü szép kórus kompozícióját.
9
...hogy a nagykanizsai rendőrkapi. lányságon rövidesen nagy áthelyezések lesznek...
...hogy bár júliusig kéziratzárlat van, a rádió ujabb kéziratot kért Ural Ernőtől, a Zalai Közlöny in un ka társától...

...hogy az Irodalmi Kör aranyér, mes vegyeskara nagyszabású Kodály, estre készül..

...hogy Comenzoli Mária hangver. senyére, aki a rádió egyik leggyakrabban szereplő művésznője, ismét bejön Kanizsára az egész környék intclü^u. fiája. _
— (Holnap pontosan 6 kor)
kezdődik az Irodalmi és Művészeti Kör III. könyvdélutánja. (Azért pon tosan 6-kor, mert 7-kor az egyházközség lelkigyakorlatok kezdő Inok a plébániatemplomban.) Előadó Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár. Az előadás a zeneiskolában lesz. (:)
— (Városi közgyűlés)
Nagykanizsa város képviselőtestülete a jövő héten rendkívüli közgyűlést tart, melyen időszerű ügyek kerülnek tárgyalásra, A tárgysorozat csak néhány pontból íog állani.
— (Keresztút szentelés)
Lélekemelő ünnepe volt a becse-helyi plébániának, • Az újonnan beszerzett keresztutnak volt a felszentelése. A szentelésre a plébánia hívei és a környező falvak népei igen nagy számban jelentek meg. A szentelés előtt a plébános mondott köszönet-1 híveinek áldozatkészségükért, amellyel ezt a több mint ezer pengő; keresztutnak a beszerzését tetták lehetővé. Utána felkérte p. Miholcsek szentferenerendi atyát a keresztút felszentelésére. A páter megható módon vázolta Jézus keresztutját a mai időkben, A szentelés után a hivek a keresztutat végezték el, ,
— (Kereszt az egerszegi városházán)
Városi közgyűlés volt Zalaegersze-gen, de nem tanúsítottak a városatyák túlzott érdeklődést a város ügyel iránt, mert mindössze 12 képviselőtestületi tagi jelent meg a közgyűlésen. Elhatározták, hogy a zalaegerszegi városháza közgyűlési termében éi a polgármestert hivatalban kifüggesztik a keresztet. A szentév alkalmával ntjgv ünnepélyt rendez Fgerszcg, ennek elő készítésére egy 12 tagu bizottságot küldtek ki.
— (Reklám és lélektan)
cimmel tartott nagysikerű előadást dr. Barinkai Ferenc, a Magyar Rek-lámszövetség alelnöke a Magyar In-dividuálpsziholögiai Egyesület meghívására az egyesület budapesti szemináriumában. Előadásában azokat a lélektani tényezőket ismertette, ame-\'yek a gazdasági életben fontos szerepet játszanak s amelyeket a reklám-lián eredményesen lehet liasznositaui. A neves előadó szabadelőadását az egyesület elnöke, dr, Máday István egyetemi magántanár, ideggyógyász vezette be és a szakértő hallgatóság nivós hozzászólásai után azt ai előidó az újsághirdetések lélektani hatásának méltatásával fejezte be.
>yl kelengyék Slnger
Uefal
- (A zamárdi szerencsétlenségről)
tegnap beszámoltunk. Megírtuk, hogy Székely Sándor kaposvári szabómester két év után először ült motorra és a Balaton mellé ruccant ki, de Zamárdi nál szerencsétlenül járt. Székely az éjszaka a kórházban meghalt koponya-alapi törés és agyvérzés következtében. Városatya volt, több takarék igazgatósági tagja stl\\
- (Filmhíradó Zalából)
A Lelcnyevidéken folyó lecsapolási munkálatok — mint megírtuk — miár javában folynak. 100 munkás dolgozik a 10.000 |>engő költséggel folyó le. csapolási munkálatoknál, amelyekről a Magyar Filmiroda most érdekes felvételeket készit. A malária kórokozóiának kipusztítása érdekében végzett lecsapolási munkálatokat a Magyar Filmhíradóban látjuk majd viszont.
Amíg Oh alszik
• Darmol dolgulk. Nyugodt alvását nam zavarja, méqla meghozza raggalr* az enyhe ás Ujdalwwan HOrtHtot
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek született 3 ÜU és 1 leány: Kis József földműves és Tiszai Rozáliának rk. fia, Nemesi Béla Máv műszaki segédtiszt és Oparnicza Gizellának rk. leánya, Földesl György áll. rendőrségi tisztviselő és Garzó Julián, nának rk. fia, Bokros Ferenc nyug. tűzmester és Béres Máriának rk. leánya, Kovács Jenő napszámos és Parti Katalinnak rk. leánya, Németh János kórházi alkalmazott és Koszednár Annának rk. fia. Házasságon kívül született 1 loány: — Halálozás 10 történt: plánder József földműves rk. 80 éves, Sípos Károly v. szegény rk. G7 éves, özv. Bágyoni Szabó ödönné Hirschl Frida izr. G-l éves, Baján Ferencné Süle Vilma rk, 65 éves, Tiboly Mátyásáé Süle Anna rk. 84 éves, Hegedűs Rozália háztartásbeli rk. 68 éves, Németh József nyug, honvéd alhadnagy rk. 56 éves, özv. Horváth Mihály né Lesznek Ilona v. szegény rk. 85 éve<, özv. Horváth Károlyné Sza-lóki Rozália v. szegény rk. 7G éves, Hodics Sándor vágó legény rk. 44 éves. — Házasságot kötött G pár;
Mátés Ferenc földműves rk, és Tomasics Mária rk. Nif-y lajos szoba-^ festő segéd rk. és I-ux v/Mária rk., Vokoun Károly szabó segéd rk. és Péter Anna rk., Perger József szabó rk. és Czveíg Ibolyka izr., Jakubecz István városi tisztviselő rk, és Fatér Gizella m. kir. adólűv. tisztv. rk., Somlai Nándor gazd. gyakornok rk. (Bicske) és Németh Ilona rk. — (Levágta a kezét)
Nagy Mihály göllei napszámos a csuiavágógéppel dolgozott amikor ke. ze a gépbe korült. Az éles kések keze-fejét teljesen levágták.
« sima é» mintán BclyomktlIönlegOB-ségek Slnger József és Társánál.
Balalonmáriafflrdón
emeletes, adómentes, teljes beren dezésii villa előnyős feltélelekkel
eladó.
Cim a kiadóban.
— (Két felesége volt)
Névtelen levél derítette ki Krausz Béla 31 éves ka|>osvári szobafestő segéd blgámiai esetét. Krausz még 1934-ben Kajiosváron feleségül vette Halász Etelt, majd két évvel később Budapesten Gerján Ilonát.. Az első törvényes feleség feljelentésére most eljárás indul Krausz ellen.
Naptár. Március 10. csUtörtUk. Kom kat. 40 vértanú. Protestáns Olimpia Izr. Veadar hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár é« a klekanlzsal gyógyszertár.
Qőzttlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután keddon eitész uno nőknnk.)
mm
A Mezőgazdasági Kiállítás csoportos látogatóinak elszállásolása
Az országos mezőgazdasági kiállítást minden éviién tömegesen keresik fel a vidékről és a szomszédos államokból (tanulmányi csoportqk, Ezeknek elszállásolása érdekében a rendező bízol tság ez évben is érintkezésit léjiett Budapest Székesfőváros idegenforgalmi Hivatalával. Az Idegenforgalmi Hivatal készséggel vállalta a kiállítás látogatóinak pályaudvari kirendeltségei utján való fogadását és olcsó csojxírtos elszállásolását. Vidéki iskolák, gazdasági akadémiák, szakiskolák és tanfolyamok tanulóifjúságából álló cso|>orloknak elszállásolására diákszállókban van hely biztosítva. A diákszállókban igényelt helyek biztosítására vonatkozóan a be jelentéseket legkésőbb március 10-ig kell az Idegenforgalmi Hivatalnak megküldeni. A szállás a diákszállókban naponkint és sziemélyenkint 10 fillérbe kerül, ezenkívül személyenként a tartózkodás egész tartamára 60 fillér mosatási dlj fizetendő.
Nagyobbszámu felnőttekből álló csoportoknak szállásigényüket sürgősen be kell jelenteniük az Idegenforgalmi Hivatalnál (Budapesrb V., Beák Feneke utca 2., interurbán lelefon : 18-12—13.), mert elhelyezésük csak ez esetben biztositható.
A Magyar Kivándorlókat és Visz-szavándorlókat Védő Irodának a Keleti-pályaudvar melletti otthonáén (Buda|*esl, VIII. Fiumei ut 4.) ugyancsak kaphatnak csoportok és egyesek is éjjeli elszállásolást napi 1 iiengötől kezdve. Az Irodának az érkezést sürgősen kell jelezni.
Az igy elhelyezett gazdtacsojmr-tok részére az Idegenforgalmi Híva. tat utján kedvezményes étkezési lehetőségekről is gondoskodott a kl-állilás rendezősége.
Akik lakásigényüket előzetesen be nem jelentették, az Idegenforgalmi Hivatal pályaudvari kinen-deltséjei utján nyerhetnek szállodákban vagy magánlakásokban elhelyeztet. i (:)
A Zrínyi Atlétikai szakosztály
nagyszabású toborzó mezei futóversenyt rendez mácius hó 13-án délelőtt 11 órai kezdettel a Zrinyl sportpályán, amelyre a város sport szerelő társadalmát meghivja a vezetőség, Belépődij nincs, önkémtes adományokat köszönettel fogad a sportfelszerelés javára a vezetőség.
1 (0
A moszkvai vörös cár módszereiről
nyilatkozik a szovjet kómiroda egykori főnöke
| Páris, március 9 Gleviizky Vladimír, a szovjet ka. tonaí kémirodájának voll vezetője; aki a TuhUcsievszky ügy alán megszökött Oroszországból, a párisi lapokban nyilatkozott.
Elmondotta, hogy még az ő aktív szolgálata alatt tette el láb aIóJ Szlailn Kirovói. A fondorlatos gyilkosság kinyomozásával Jagodájt bízták meg. Jagoda rájött a gyilkosság hátterére és ettől fogva őt is üldözle Szlalin. Egy ízben egy katonai nagy páncélkocsit vezettetett Jagoda "utójának, hogy igy tegye el láb alól, de Jagoda különösképp sértetlen maradt. Ma*im Gorkijt, azért gyilkoltatta le Sztálin, mert több izben figyelmeztette a vörös cárt, hogy hagyjon fel vérengzéseivel- !
A Balatoni luzenm ügye
a képviselőház mai interpalláolós-vitájában
Budapest, március 0 A Ház mai ülését 10 óra után nyitotta meg az elnök. Bejelentette Kne-félly Cd ón tolnai megválasztását majd a mezőgazdasági öregségi biztosítás részletes tárgyalására térve az egyes szakaszokat válloztatis nélkül, vagy az előadó által javasolt módosításokkal elfogadta a Ház.
12 órakor napirendi indítvány után áttértek az interpellációkra. Propper Sándor a saslialmi szcgénytelC|)ek ügyében szólalt Jel. Széli belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy hat szükséglakást le kell bontani, de a szegényekro gondja van. Meizler Károly a Balatoni Muzeu innak kért 50— 60.000 pengőt. Zsindely Ferenc államtitkár hangoztatta* hogy *ddig 200.000 pengőt adott a kormány e célra, az idei költségvetésije 40000 pengőt vet-lek fel, igy remény van arra, hogy a kérdést megoldják.
Az ülés lapzártakor még tart
Béketárgyalások Keleten ?
Sanghai jelentés szerint Japán nem hivatalosan egy harmadik hatalom közbenjárását kéri a távol-keleti béke helyreállítása érdeké, ben. A "közvetítő fuitjalopnkjfr^ Olaszországol emlegetik.
Kolera 11!
Hankau, március 9 A környéken néhány tartományion kolerajárvány ütött kl. Sanghai ból nagymennyiségű ollóanyagot hoztak, hogy a járvány tovaterjedését megakadályozzák. t j
ZALAI KÖZLÖNY
Városi Mozgó.
Kedden és szerdán !
A legnagyobb világsztár, Zarah Leindar
az éneklő és színészi csoda milliós vlláglllmje
La Habanera
Magyar főszereplő : Földes Géza. Fényes kísérő műsor! H i r a d ó k I
Előadások kezdete köznapokon 5, 7. 9 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. 5 órakor lllléres helyárak.
Fájdalomtól megtört szivvel |elenl|Uk, hogy szerelett |ó gyermekünk, illetve teslvérllnk
ilj. tol
hírlapíró
a halotti szenlségek ájtatos felvétele ulán hosszas szenvedés után csendesen elhunyt.
A lemelés folyó hó 10-én, csütörtökön délután 4 órakor lesz a róm kath. egyház szertartása szerint. Nagykanizsa, 1938. márc. 9.
14. H«iminn lfeu«f és neje 81. Jen-cmci Franciak., Szülei. Márl. és litván testvérei és «z Sm.i tokoaiij.
özv. Waldhauser Vllmosné és fia Sándor mély szomorúsággal tudaljuk, hogy szerelelt férjem, illetve édesapám
folyó hó 8-án elhunyt.
Temetése folyó hó 10-én, csütörtökön délután 5 órakor lesz a helybeli Izr. sirkertben. Nagykanizsa, 1938. márc. 9.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól mag
8 *3 kelkáposztu ii
12 .tí. káposzta ii
5 CTj kalaráb ii
5 O sárgarépa ii
4 i petrezselyem ii
10 O retek ii
10 X3 saláta
5 O ugorka ii
6 a paprika ii
14 cukorborsó
10 spárgabab II
slb. slb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAg józsef
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi bírósági palota mellolt. Tel. 130.
APRÓHIRDETÉSEK
10 liftig 60 fillér, minden további
EI0 iióls ttköinap - I Iliiéi.
Sw.hAo.nfit keresek mirdus 15 te. Ungei, Horthy Mlkl;s-ut 19. SZ. 671
K.r...k pilváttól blztoz fedezettel, rövid lejárattal .">00-1000 P kéazzénz-kOtcsOnt. Cím s kiadóban. •
Kflto.Ont nyújt bétházakia. magán-házikra, löidekre. elsóhelyl bekebelezés set. Ká\'mín bank. *
Bolti.gotg.l vagy ehhez hasonló állást keres Hatat nösember. Címe: Szilártó. Vörömsity utca 48. •
B.JáránBI keres délelőtti elfoglalt-ságia kétazemélyea háztartás. Cim: Józsel lóheicegut üt/s. Jelentkezés 12-2 óráig
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák érkeztek.
Schütz.
B.járónfit kiveszek délutánra. Hoi-válh varroda, Erzzébel-tér I. szám, II. tépczóház. 669
Jókaiban levő, modern, használt gy.r-■sa.kkoo.il veszek. Elit kéllmunksUztet
677
Vennék i lO.h.lvt.
Jókaiban levó i a kiadóban.
- Bárányok, 15 kg-oa, neveiéire vslók és hízott llrtlk eladók. Elek gazdaság Palin, Kámáncepulzts. *
Keiecsenyl siller h.r literenként 0 <4 élt kapható Csengeiy ut 19,
Érett Ir.ay. és burgondl répa eladó, \'-ut 34. •
Teteky-
Eladó sötétkék lluruha 12 évealg. Pelőli-ut 92
Bélelnék pár Magyai-u. 83
hold .léntáfOtd.t.
Két.x.bá. összkomfoitos utcai lakás
májul 1-ie kiadó. Széchenyi-tér 4. \'
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelós kiadó: Z.UI Károly
MEGHÍVÓ.
A Zalaszentbalázsi Téglagyár Részvénytársaság Zalaszentbalázson
rendes évi közgyűlését
1938. március 20-án mise ulán iarija meg a zalaszentbalázsi községi iskola udvarában, rossz idő esetén az iskolában, melyre a t. c. részvényesekel ezennel meghívja. Zalaszentbalázs, 1938. márc. 7. Tárgysorozat:
1. A pénztárkezelés ismertetése.
2. Az Igazgatóság és felügyelöbizotl-ság jelentése, az 1937. évi zár számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása.
3. A részvénytársaság hivatalos lap jának megjelölése.
4. A légiagyár körüli helyzet Ismertetése.
5. Az igazgatóság felmentése.
6. Indítványok.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré ól.
6292/193a
Hirdetmény.
A vármegye alispánja 6904/1938. sz. rendeletével a 20.403/1938. F. M sz. rend. alapján a ragadós száj- és körömfájás beourcolásának megakadályozása céljából alakilolt .megfigyelési katüldel"mtgizUnlelte.Etinek következtében az eddig a megfigyelési kerületbe tarlozolt területek hasított körmű állatai minden korlátozás alól feloldattak, engedély nélkül is hajthatók mis köziégbe, vagy vásárra.
Nagykanizsa, 1938. március 7. ni Polgármester.
5501/1938.
Tárgy: A m. kir. keieakedelem és kózlekedésllgyl nllnlizleri3502/ 1938 X. ss rendelete s hazai beszerzési kötelezettségnek s telephelytől fuvarozó géplárómtl-berkocsl vállalatokra való kller-Jesstése tárgyában.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi miniszter ur fentbivaikoxott rendeletével s hazai beszerzéinek az 1930. évi XVI. Ic. 40. §-ában megállapitotl kötelezettségét a telephelyen a közönség rendelkezésére lartotl gépjáró-mQvel űzött bérkocsi Iparban fuvarozásra használt gfpjárómüvek gumi-
Már
Kérjen árjegyzéket
19M. március 10
abroncsaira, valamint a kocsiszekrény javításánál, illetőleg utánpótlásánál felhasználásra kerülő alkatrészekr: is klterjesztell*.
Ennek biztosítására a miniszter ur elrendelte, hogy a már kiadott, vagy a jövőben kiadandó minden egyes Iptrjogositványba fel kell venni, hogy az Iparos a jogosulatlan kfllföldl beszerzés ériékének 50 százalékát kitevő összeget blrságképen az államkincstár javára megilletni kötelea.
Felhívom mindazokat ai érdekelt telephelyen a közönség rendelkezésére lartolt gfplárómövel Ozött bérkocsi Ipatjogoillványosoka\', akik iparengedélyeiket a jelen rendelet életbelépte dőlt nyerték (1938. febr. 10), hogy Iparengedélyeiket az emll-elt kötelezettségnek az engedélyre való rávezetése végeit a rendelet életbeléptétől számítolt 6 hónapon belül (1938. augusztus 10) hozzám mutassák be.
Az az iparos, aki ezen kötelezettségének nem tesz elegei, kihágást követ el és az 1928. X. Ic. értelmében pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1938. március 2. SSO Polgármester.
Rosszul telelt vetéseknél azAI&ben, kauMékm, rétiken,
gyBmfiloaSaben, kerti vat.méayaknél
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
nitrogén mütrigya. Körzetképviselet és gyári-lerakal: ORSZÁG JÓZSEF
rqag. műtrágya, zsák, ilövónyvédoltul-
azerek, nép atb. koreakadésóbeo Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telelőn 180.
Hölgyek figyelmébe !
Tavaszi bevásárlásaimból \\ megérkeztem,, nagyon kérem a hölgyközönséget, kedves vevőimet, hogy tekintsék meg tavaszi ka-lapujdonságaimat. Vételkényszer nélkül nézzék meg a hölgyek raktáramat, hol a legújabb modelleket láthatják. Araim a mai viszonyokhoz mérten a legolcsóbbak. Alakításokat eredeti modellek után a legjutányosabb árért vállalok. Szíves pártfogást i
ktr BRÓHYAII
D/V ATH AZ I
Szabi Antal
kerékpirnagykereskedő sporl-_ üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.__
* »*»*«•• !«■« M, Ny«á. * DapMattt Y«.l.|a Nagytó,ii-án. FoWüs izt.tr. ZatsJ Károly.\'
REJTVÉNYSZEI.VENY 5.
ZALAI KÖZLÖNY
78. Évfolyam 67. Mám.
Nagykanizsa, 1938. márclui 11. péntek
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
és kúdóbivaai: Fő* 5. szám. minden httkömap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Mit kívánnak még a házigazdáktól?
(hl) Egy 1936-os belügyminiszter* rendelet alapján Nagykanizsa város |M>lgármeslere Is elrendelte, hogy a város ösjszes házaiban be kell falazni a j>adlásokon lévő kéményaj lókat, azok helyett a kémény alján, a padozattól 60-^70 cm magasság ban kell kettős vasajtót beépíteni Eszerint a padlásokon való kéménytisztítás megszűnik. Ugyanakkor minden háztetőn (csak az egyszerű falusi házak kivételesek) a tető felett kéményseprő-járdákat kell csináltatni. A rendelet határideje október í. Aki nem lesz eleget az az előírtaknak, szigorúan megbüntetik. l
Eddig a rendelet.
Az élet azonban megmozdult a hivatalos elgondolásokkal és utasításokkal szemlien. a nagykanizsai háztulajdonosok körében mozgalom indult meg, amely maga melleit fogja találni az összes lakóikat is Arra készülnek, hogy panaszbead. vánnyal fordulnak a városhoz, -újból feltárják abban a háztulajdon máris túlságosan nyomasztó terheit és legalább egy lélegzeinyi türelmet kérnek. I
Ez a türelem Nagykanizsán felettébb indokolt Is. Ez a város az utolsó pár évtized alatt lett tulajdonképpen város. Évszázados elmaradottságból, a vllághálx>ru romjai, bőlaz életerő hatalmas lendületével emelkedett fel Nagykanizsa belső életének szervezettségélx\\n és külalakjában arra a városi színvonal ra, amelyen ma él. Miből ? A város polgárságának a közért viselt áldozatából. Kit terhel ez az áldozaf elsősorban ? Az ingatlan-tulajdont. A nagykanizsai háztulajdon eljutott oda, hogy nyers jövedelmének 65 százalékát veszik igényije a köz. szolgáltatások ! Viselte és viseli ezt a házlulajdon zúgolódás nélkül Olykor-olykor elhangzik egy-egy pa nasz, néha keserű kifakadás is, de ez csak a ius murmurandi ártalmatlan hullámverése. Végelemzés ben akármikor kellett áldozatért « város polgárságához fordulni, az azt mindig megszavazta és meg Is hozta. A takarékos gazdálkodás kö-vetelö szükségességének mindig éber lelkiismerete lett a polgárság intéző közülete, ez természete is, de soha nem akadályozta meg a várost a fejlődésben, hanem ellenkezőleg, azt terhek vállalásával is mindig előmozdította. Tessék csak visszanézni 20 esztendőre ! Mennyi minden lelt azóta Nagykanizsán ! Miliői ? A polgárság öntudatul és áldozatkészségéből, mindenekelőtt a ház és ingatlan tulajdon adójából. Távoli jövő nemzedé. kekért is vállal terheket a mai ge-"eráció, vigyázni kell tehát, meddig lehet elmenni - -a? megle rhe lés 1 jen-Időt kell adni a háború óta megindult fejlődés iramában, hogy el. oszlódhassék az erőkifejtés feszítő-ereje. | i
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóliivatah telefon: 78. sz.
Ma délben letette az esküt az ujjáalakult magyar kormány
Pénzügyminiszter : Reményi Schneller Lajos — Földmlvelósügyl miniszter: Marschall Ferenc — Igazságügyminiszter: Mikecz Ödön — Tárcanélküli miniszter: Imrédy Béla
Budapest, március 10 A magyar kormány ma délelőtt ujjáalakult. < j-
A Darányi-kormány átalakulót a győri l>eszédl>en bejelentett nagy pénzügyi tervek zavartalan lebonyolítása tette szükségessé. A kormányváltozás ügyél>en a tegnap esti minisztertanács határozott. A hivatalos lap mai száma közli már a kinevezésekel.
Fabinyi Tihamér helyeit az uj pénzügyminiszter Reményi Schneller Lajos lett, az uj földmüvelésgyi miniszter Marschall Ferenc eddigi államtitkár. Igazságügyminis/.ter lett Mikecz ödön, míg tárcanélküll gazdasági miniszter Imrédy Béla.
Az uj kormány tagjai ma délelőtt fél 11 órakor tették le az esküi Horthy Miklós kormányzó kézéibe. Fél 11 előtt egymásután érkeztek a miniszterek autói a vár elé. miniszlenelnöökkci együtt érkezeti Bárcziházi Bárczy ISLváfn miniszterelnökségi államtitkár is, majd Bornemissza Géza miniszterrel Pe-rényi Zsigmond báró, koronaőr, aki a zászlóuri tisztet töltötte be. A miniszterelnök és a miniszte-
rek, valamint az eskütételnél segédkező koronaőr és államtitka fekete diszmagyarban voltak, míg Rőder Vilmos honvédelmi miniszter tábornoki egyenruháiéin.
Az ujjáalakult kormány tagjai kö zül elsőnek Darányi Kálmán jninisz. tci-elnök tette le az esküt Horthy Miklós kormányzó kezélie. Az eskü szövegel Kánya Kálmán külügyminiszter mondta.
Ezután a kormányzó magánkihallgatáson fogadta Darányi miniszterelnököt. A kihallgatás után az
összkormány tette le az esküt.
Az eskümintái Bárczy István államtitkár olvasta fel. A miniszterek az 1818. évi. III. tc-l«n megállapított sorrendien álltak fel. Az eskütétel után \\\\ kormányzó egymásután magánkihallgatáson fogadia a mh nlszlerekel, akik ezután a miniszter elnökségi palota terraszára mentek át, ahol u film és sajtó fényké. iveket készllették el róluk.
Az uj Darányi-kormány innél a képviselőházba ment, ahol a Ház ülésén mutatkozott I*.
A Ház lelkes Qnneplése közben mutatkozott be az uj Darányi-kormány
Budaiiest, március 10 A Ház délelőtt 10 órakor nyitotta meg ülését. Több mint 28 mentelmi ügyel tárgyaltak Í2, ami há* romnegyed 12-ig tartolt. Egy órás szünet után az elnök bejelentette, hogy kormányzói kézirat érkezett. Szeder jegyző olvasta fel a kormányzói leiratot, mely szerint a kormányzó elfogadta a Darányi, kormány lemondását és újból meg. bízta Darányi Kálmánt az uj kofc
mlátny miegíaltakjlljiísával. Felolvasta az uj kormánylistát, amit a kor. mányzó elfogadott. A Ház minden oldala melegen ünrvivelle az uj Darányi-kormányt. Majd felolvasták a kormányzó kéziratáig amely a^j uj kormány megalakításáról értesíti a Házat.
Az uj kormány tagjai ezrulán Putnoky Móric vezetésével bev|cv nullák a teneml>e a képviselők zajos ünneplése és éljenzése köze-
Mostanában csőstül hullik a házigazdákra az uj és uj kötelezettség A légoltalom érdekélen hozott rendelkezések, az azt követő ellenőrző vizsgálaton elrendelt kisebb, nagyobb csináltatni valók a padlá. sokon mind pénzle kerüllek. Jött utána mindjárt a kötelező patkányirtás. Ez is szükséges volt, de ez is pénzébe került minden háztulajdonosnak. Az idei tél kü\'önösen megrongálta az utcai gyalogjárdákat. A rendőrhatóság, nagyon helyesen, esetenként kötelezte a háztulajdonosokat a rossz járdák hely. lehozására. Ez is |>én/l>e került-Nem régen kellett a háztulajdonosoknak nemzeti zászlókat beszerez, niük. Ez is kellett, de - ez is pénzbe került.
Kicsit hirtelen jött ezek után a rendelet, amely még a folyó év őszéig kötelezi a házigazdákat egy minden eddiginél komolyabb érvágásra, a kémények átalakítására és tető-járdák építésére Ez az in-tézkedéfi az eddigieknél sokkal mélyebben nyul a házigazdák zsebjé-be, olyan időben, amikor az legk. -vésbbé Indokolt a házlulajdon gazdasági helyzete szempontjából. Ha a gazdasági helyzet általánosságban javult is valamelyest, a háztulajdon ezt csak annyiban érzi meg, hogy kevesebb lesz az üres lakás, pár Itengővel több jut a házak tatarozására. De a házigazdának a há-
zába fektetett pénze még nem fog többel kamatozni, mert hiszen átlói még nagyon messze van a gazdasági helyzet javulása, hogy vagy a lakbéreket emelni, vagy a házal terhelő közszolgáltatásokat le-szállítani lehessen, és még ha elérkeznék is lelátható Időn belül az általánosabb és teljes érvényű gazdasági jobbrafordulás, akko(r is vajmi kevés a remény arra, hogy a lakbérek emelhetők legyenek!, mert hiszen a viszonyok stabil javulásával jár az építkezési kedv fokozódása is, ami ujabb kínálatot jelent a lakás-piacon és ujabb gátat a lakbér.igények emelésének.
Rossz időlxm történik a kéményrendelet végrehajtása azért is, meri Magyarország né|>e a most bejeJ lenlelt egy milliárdos programmal liz esztendőre olyan áldozatot vállal, amely nem csak egy történelmi jelentőségű hősi gesztus*; nom csak a nemzet életéért, egyetemes érdekeiéri vállalt közös és köteles erőfeszítés, hanem a hétköznap prózai nyelvén : uj és jelentős kiadási tétel is a meglévő vagyonok tulajdonosai számára. A most következő évekl>en minden erőt erre a mindennél fonlosabb célra kell összpontosítani s itt zokszónak nem szabad elhangzania senki ajkái\'óA, aki a magyar nemzet tagjának érzi magát, aki ennek a földnek kenyerét eszi. Az áldozat nagy lesz, de
szent, mert a magyar haza sorsa függ tőle. Ilyen időklien nem szabad a teherviselő képességet szétforgácsolni.
Hogy a rossz kéményaj lókat kl kell javítani és a tűzveszélyesekét ál kell alakítani, ez minden időben és rendeletektől függetlenül is észszerű követelmény, amely elsősorban a ház tulajdonosának érdeke. Ez ellen oktalanság is •volna tiltakozni, De minden házban minden kémény átalakítására, minden háztetőn kéményseprő-járdák és ki-bujó-ajlók építésére mégsem a most következő hónajxikat kellene kiszemelni. Sokkal helyesebb volna, ha a rendeletet ugy korlátoznák, hogy a gyökeres kémény és telő reformok csak az ujonnatn* épülő vagy átalakításra, nagyobb tatarozásra készülő házaknál legyenek kőtelezőek ; a meglévő házakra nézve pedig csak kisebb mér\'.ékü tűzbiztonsági intézkedéseket, uj\'-ók tűzmentessé tótelét, kémények közelében gerendák lángbizlossá tételél és hasonlókat rendelnének el.
Nagykanizsa háztulajdonosainak a rendelet végrehajtása ügyélen Indított mozgalma a mai viszonyok közölt teljesen indokolt és amikor megértést kérnek illetékesektől, velük együtt kéri azt számukra a város egész közvéleménye, házigazda és lakó egyaránt.

»
ZALAI KÖZkONY
1938. március 11.
I»tte. Darányi Kálmán miniszterel-
nök bemutatta kormányát és kjje-leotette, hogy uj programmot nem ad, meri elvei ismeretesek a Ház elölt, ezen elvei saorjnt kivánja az uj kormányt is vezetni. Hangsu. iyozla, hogy a mult kormány teljesítette és leváltotta azokat az Ígéreteket, amelyeket alakulásakor igért és amely tényt a pártok is elismerték. Kérte a kormány minden közérdekű tényekédésének támogat tását. | í . | i !
Darányi tömör beszédét a Ház lelkes tapssal és éljenzéssel fogadta. A Ház ezután áttért a mezőgazdasági biztositás javaslatának folytatólagos tárgyalására*
Budapest, március 10 Fabinyi Tihamér ma búcsúzott el a i>énzügyminisztérium vezető, tői é» tisztviselői kartól.
Budapest, március 10 Eckhardt Tibor, a kisgazdapárt vezére kijelentelte, hogy a páit az első Darányi kormánnyal szemben elfoglalt álláspontját változatlanul fenntartja. ( ,
AL államtitkári változásokról meg nincs döntés
A kormányátalakítással kapqso, latban egyes reggeli laj>ok különböző neveket emlegetnek az álLam-titkúri változásokkal kapcsolatban. Hivatalosan jelenlik, hogy mindezcls a n^vek csak egyéni találgatások, az államtitkári karban történő változásokról még nincs döntés.
A lemondolt igazságügy minisztert a minisztérium lisztviselökara ma délelölt búcsúztatta. A tisztikar ne-» vében Berczelly Jenő mondolt köszönetet és bucsut, amire Lázár Andor meghatott szavakkal válaszolt.
Az üió életmód következtében jelentkező bajoknál, különöaen renyhe bélműaodéanei, aranyerei bántaimaknál es emeaztesi zavaroknál, reggelenként éhgyomorra 1—1 pohár természetes .Ferenc József Keserüvizzel igen jó ereüményekel lehet elérni. Kérdezze meg orvosát.
tűzbiztosítás államosításáért
feli* Fejér vármegye a kormányho*
Székesfeérvár, március 10 Fejéi\' megye törvényhatósága mai ülésén elhatározta, hogy a tűzbiztosítás államosítása érdekében felir a kormányhoz. A javaslattevők bebizonyították, hogy csekély díjtételek melleit mindenki tudná biztosítani vagyonát.
Az Erzsébet-tér rendezése kivételével Nagykanizsa összes határozatait jóváhagyta Zala vármegye kisgyQlése
Kanizsai ügyek domináltak a kisgyűlés tárgysorozatán
Zalaegerszeg, március 10
A törvényhatósági kisgyűlés tegnap tartotta rendes havi gyűléséi, amelyen a gyengélkedő főispánhe-lyett Bődy Zoltán alispán elnökölt.
Az ülés csendes lefolyású volt. Három egerszegi és 26 kanizsai ügy melleti apró falusi határozatok szelepeltek a tárgysorozaton.
Nagykanizsa valamennyi határozatát jóváhagyták, kivéve az Erzsébet lóri husbodék rendezésének ügyét, amelyei a kisgyűlés is függőben hagyott. A nagykanizsai határozatok közül fontosabbak : a zeneiskolai tanárok pótilletményeinek megvonása, a mozik vigaimladójá-nak álalányozása (70.001) P bruttó* bevételi vesznek alapul). Jóváhagy, la a kisgyűlés a MANSz háziipari tanfolyamának részére biztosított helyiség megadását is, valamint u tüzérségi gyakorlótér bérleti szerződesél és az uj kertész fizelé-séne a pólhilel felvételét.
A nagykanizsai Mezőgazdasági (Közraktárak köviezel/vámrr/ántespéi ge ügyében a város határozatát visszaadják azzal, hogy a polgár* mesler hozzon elsőfokú véghaláro-zatot. Jóváhagyták a köztisztasági alkalmazottak illetményeire a póthitelt ; az izr. templom tatarozására más fedezetről kell gondoskodnia a
városnak, mint amit megjelölt. Elfogadták a közszolgálati alkalmazottak illetményeinek szabályozására és az állatorvosok jutalmazásá. ra vonatkozó határozatokat.
Az egerszegi határozatok közül fontosabb : a tisztviselők 1612 P karácsonyi segélyének megszavazása és a tisztviselői fizetések fedezéséne a függökölcsön felvétele.
Hévizszentandrós község közvágó híd épiéséhez 3000 pengő segélyt és 3000 j>engő kölcsönt kap. Az építkezés 20.000 i>engőbe kerül.
Farkas János zalazsébi tüzkáror suli, tekintettel 9 tagú családjára, 200 |>engő segélyt kapott.
Entler László péksegéd, aki a kanizsai zeneiskola növendéke ós kivéleles zenei tehetség, 30 jjengő scgélyl>en részesüli. i <
A megyei levéltár emeleli helyi-ségél 12.000 pengővel é rendez^ Erre a Vármegyei Banklól 8000 P kölcsönt vesznek fel. 180 jtengö költséggel tatarozzák az alispáni hivatal irattárát is. [
Csesztreg ós Kerkaujfalu nem akarnak egyesülni, a kisgyűlés az egyesilés mellett határozott.
Megszavazták több zalai község egészségvédelmi szolgálatáról szóló határozatot, majd apró község^ ügyekkel végetért a csendes kisgyűlés. i | . i
Egy nagykanizsai úriasszony 30.000 pengős feljelentést tett a letartóztatott kaposvári ügyvéd ellen
Húzás
Az osztálysorsjáték mai befejező húzásán a főnyereményeket a következő számok nyerték :
•100.600 |>engőt nyert a 10.618 sz; sorsjegy, 10.000 |>engőt a 79.962 sz., 5-5000 lengőt: 11.202 ós 88.761 sz., 1-1000 pengőt : 31 363, 60.918, 66.613 és a 75.914 számú sorsje-, gyek. (Felelősség nélkül.)
Csak tegnapi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat a kaposvári Sebestyén-ügy ujabb eseteiről, amikor ma szerkesztőségünké ujabb panasz érkezett. Ez a részben kanizsai ügy felülm-uíjia a kajxjpvárJ ügyvéd, dr. Sebestyén Mihály eddigi machinációit, mert a szóban forgó összeg közel 30.000 i>engő.
A károsult Márkás Istvánná ba-latonlelleli viWatulajdonos, aki kis birtokából élt a Balaton portján, Márkusné nemrég mégis mer kedelb Sluér Béla osztopáni lakossal és" annak révén dr. Sel>estyén Mihály kaposvári volt ügyvéddel.
A feljelentés azt állitja, hogy Sebestyén Mihály és társai különböző ügynökökkel a magányos uriasz-szonyt rövidesen teljesen kiforgatták 30.000 j»engős vágyottéból Előbb autót vásároltattak vele, de már itt Is écsapták, majd olyan üzleteké kergették, amelyek végérvényesen anyagi romlásba kergették Márkus lstvánnét
Ma a feljelentés szerint az a élyzet, hogy még a párnát is kl akarják húzatni Márkus Istvánné feje alól, aki kénytelen volt balatoni villáját elhagyni. Egy nagy-
kanizsai ismerősénél kapott szives-séoből szállást. |
Márkus Istvánné ter*nőszetes<yí meglelte a feljelentést a kaposvári rendőrségen is Sebestyén ellen, a kinek ügyel ismét szajjorodtak eggyel. | v
Hő változatlan!
Prognózis : Északnyugati szél, változó felhőzet, helyenként, főként az ország északi r^azón esö, a hő nem változik.
A Méteorologlal Intézet nagykanizsai megtlgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +8-2, ma röggel: -fOO,délben: -f 180. •eapadék: 00 0 %..
— Tekintse unj a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltását. ízléses és oloió bútorokat kedvező flzetéat tel telekkelté váaárolbat
— Tavasxl dlvatsxSvet újdonságok Singeméi.
Világmagyarság
2 Irta: Vánkea Je»S polg. Isk. tanár
A honi közvélemény a kivándorolt magyar te tvéreinek sorsával sohasem törődött vajmi sokat
Közönnyel, sőt ellenszenvvel nézte a kivándorlást, mert abban az állam erejének gyengülését látta s jogosan a közigazgatási, rendőri intézkedésekkel igyekezett azt meggátolni, vagy legalább is megnehezíteni. A legna. gyobb baj azonban az volt, égy a kivándorlással szemén táplált ez az ellenszenv átszállt magukra n kíván-dorlottakra is. Ezt uz érzést fejezte ki már korán Tompa Mihály is Keré. nyihez irt költői levelében: fSzivet cseréljen az, ki hazát cserél.\'
Mások viszont, különösen a társadalomnak csak az anyagiakat néző ré^ze még őrült Is, legalább is örült a ézajött dollároknak. Csak kevesen gondoltak azzal, égy ez a néhány millió dollár valójában a nemzeti termelésnek és vagyonnak sokszoros csökkenését jelenti.\' fis a magukra hagyott, kitagadott kivándorlók mégis elfelejtették szomorú \'sorsukat amit oly találóan fejezett ki egy költőjük:
Senki meg nem érti, Senki meg nem szánja, Csak ilyenkor érzi, Hogy mily nagyon árva!
De bennük mégis folülkerekedvtt a, nemesebb érzés ós jöttek a dollárok nemcsak adósságtörlesztésre ház és föld vételre,\'hanem a bányák mélyén, gyárak forró levegőjéén véres verej-tókkel megkerc-sett centekéi és dollárokból jutott hazai intézmények létesítésére is* Érdemes volna összeállítani, hány iskola, templom és más jóléli ós kulturális intézményünk létrejöttéén volt jelentékeny része a kivándorolt magyarok áldozatkészségének.
A világháború előtti évtizedekben azonban a nemzet egész figyelmét a 48-as és 67-es jórészt meddő pártküz-delmck kötötték le. s bár egy nagyítalak) innak része voltunk, mégis bűnös közönnyel néztük a moldvai csángók eloláésitását, [Kidig érdekükben, ha ez valóban szívügyünk lett volna, akkor még egy 50 milliós nagyhatalom súlyával léphettünk ívolna fel, dc nem tettük. Cs ép igy nem törődtünk az Amerikába s egyebüvé kivándorolt magyar testvéreinkkel. A közös cs. és klr. külképviseleti hatóságok részéről legtöbbször csak meg nem értő közönnyel, sokszor azonban egyenest rosszindulattal találkoztak,
S a magukra hagyottak magukra találtak.
50 évvel ezelőtt összeállt 13 virginiai bányász s kölcsönös önsegélyző egyesületet alakitottak. Ez volt az a bibliai mustármag, amelyből a külföldi magyarság önsegélyezésénck ós kulturális életének fma már tekintélyes fája felnövekedett. Megindult az egyházi szervezkedés is, melynek eredményeként most az USA-ban 61 róni* kath. és 25 gór. kath. magyar egyházközség van. Kanadában 8, Brazília, Argentína és Kuba magyarjainak is van 1—2, van Franciaországban és Belgiumban is.
A reformátusoknak Bécsben, Párls-ban, Boubaixban van, azonkívül mint már előbb említettem 0 ro«nián iában 22, az Egyesült Államokban és Kanadában 112 magyar egyházközségük* Az evangélikusoknak Bukarestl>en 1, Amerikában pedig 9 magyar egyházközségük van. Magyar baptista gyülekezet 48 van.
Az egyházak mellett elsősorén az egyesületek, újságok és ma már több
Nagyságos Asszony!
Tisztelettel meghívjuk mindent felülmúló tavaszi cipőmodelljeink megtekintésére és kiválasztására,^ ugy saját, mint kedves férje és gyermekei részére. Miltényi Sándor ós Fia cipőüllet Fő-ut 2, városház.
193a márciui 11-
ZALAI RÖELÖNY
helyütt Iskolák kapcsolják egybe a magyarságot s igyekeznek bennük a magyar nemzeti érzést és az óhaza Iránti szeretetet ébrentartani.
Egyesületeik közöl legjelentősebb a Verhovay Egyesület, melynek 320 fiókja s i.o millió dollár vagyona van. Saját házuk van 22 városban s az összes magyar egyesületek vagyona kb. I millió dollár.
Magyar újság az USA-ban 60 jele-nik meg, Kanadában is több, Buenos Airesban és Sao Paoloban 2—2, Bio de Janeiroban, Havannában 1—1. Ezek nek 90 százaléka magyar nemzeti szempontból teljesen kifogástalan.
Az egyházakkal kapcsolatban a leg. több helyen vasárnapi, illetve szombati iskoíák vagy tanfolyamok vannak. Hála Isten van tanítvány is elég, j>e-dig ez nagy áldozatot jelent ugv a gyermekekre, mint a szülőkre éa a fenntartó ,et{y házakra, egyesületekre nézve. A gyermekeknek szal>ad délutánjukat, vagy vasárnapjukat kell feláldozniok, hogy magyarul tanulhassanak. S ha még az iskola közel volna! Ellenkezőleg 1 Vagy egy nagy város távolfekvő kerületeiül, süt külvárosaiból kell az iskolába eljut-niok gyalog, villamoson vagy autóbuszon, ami tehát nemcsak nagy idő, hanem igen nagy pénzáldozatot is je-Jent a szülőkre és még inkább — hisz túlnyomó többségükben szegíny gyermekekről van szó — a fenntartó egyházakra és egyesületekre nézve. Hát még Kanadában, ahol a farm-rfndwnl település mellett pl. a stockholmi magyar vasárnapi iskolába eljárni annyit jelent, mint mondjuk pl. Csurgóról, Letenyéről, Kiskomároinl>ól bejárni Kanizsára, de nein ám vasúton, lianem úttalan utakon, szekéren, autón, nyáron a forróságban és még inkább a 8—1) hónapig tartó tél dermesztő Mdegél>cii, Ha tehát majd néha látják újságjainkban euy-Xígy ilyen külföldi magyar iskola képét, simogassák meg szerető tekintetükkel azokat a kis magyar csemetéket, akik ily áldozatot lkoznak magyarságukért.
EMLÉKEZTETŐ
Mirclua 10.
Az Irodalmi Kör kőnyv-délután)a 6-kor, aeneiskola (Borsa Béla), Március 13.
Az Irodalmi Kör hazafias ünnejjélyo 6-kor a városliázán (Perényi Ilu-dolf, dr. Boda Károly). Márclua lé.
Keresztény Tisztviselőnők srintiö-adása (Láz) 8-kor a Városi Színházban. Márclua 17.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánja 6-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc)*
Már cini 20.
Liceális előadás a városházán 6-kor (Vegele Károly). Március 24.
Az Irodalmi Kör könyv-délutánjh 6-kor a zeneiskolában (dr. Dómján), ■irclua 27.
Az Irodalmi Kör eucharisztikus li-ceálisa 6-kor a városházán (P, Czir-fusz Viktorin). Mirclus 31.
Az Irodalmi Kör kónyv.délutánjp 6-kor zeneiskola (Kovács sí Tibor). Aprilla 3
Az Irodalmi Kór Szent István li-ceálisa 6-k!or a városházán (Gazdag Ferenc)* t
— Naptári Márolus 11. péntek. Kom. kat. Szilárd. Protestáns Aladár. — Ixr. Veadar hó 8.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 15-lg a "Megváltó" gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától esto 6 áráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéax nap nőknek.)
A palinl körjegyző diákfia kerékpáron belerohant egy kocsirúdba
Súlyos baleset érle vitéz Horváth Sándor palinj körjegyző 16 éves fiát, aki a nagykanizsai gimnázium V, osz-\' lályának tanulója.
Édesapja minap trafikért küldte este 7 órai áj t fiát az üzletbe. Már sötét volt és a fiu, hogy minél gyorsabban visszaérjen, kerékpárra ült és Így hajtott a községbe. Nagy igyekezetéin nem vette észre, hogy az uton előtte egy szekér halad, a melyből hosszú rud állott kl. A kis
Horváth teljes erővel beleszaladta kiálló rúdba és i>edig oly szerencsétlenül, hogy az összeütközés kő-vet kezt ében nem csak a száját hasította fel, hanem súlyosan megsebesült az arcán, fogainak e^y része kitörött. A csupa vér gyereknek volt még annyi Lelkiereje, hogy visszaült a kerékpárját ós haza sietett. Otthon nagy volt az Ijedtség, szülei azonnal Jyekötözték és leszállították , a nagykanizsai kór* házba.
Senkit gondatlanság nem terhel.
Tizenöt gazda a vádlottak padján,
mert tiltott szeszfőzés közben megtámadták a pénzügyőröket
Csőszlhegyen több petrikereszturi földműves tiltott szeszfözé«t végzett klsüstön. A pénzügyőrség tudomást szerzett a pálinkafőzésről és egyik éjszaka rácsaptak a s/.eszfőzőkxel, hogy a bűnjeleket lefoglalják. A\' földművesek azonban megtámadták és megverték a pénzügyőröket. Az egyik |>énzügyőr szorongatott helyzetéin fegyverét használta és halálra sel>ezle Varga Vince 66 éves csöszihegyi gazdát. A helyzet UH vábbra is fenyegető volt és a pénzügyőrök csak akkor kerültek biz-\' tonságba, amikor a megerősítés megérkezett. *
Mindez tavaly májusában történt és az egerszegi törvényszék most
vonta felelősségre a pénzügyőrök támadóit. Száms-zerint 15 gazda került a vádlottak padjára. A vádirat hatósági közeg elleni erőszakkal vádolja őket, de ők valamennyien tagadják bűnösségüket, sőt azt is Ingadják, hogy a tiltott pálinkafőzésen részt veitek volna. Egyiknél, Palkovics Józsefnél fegyver is volt, számitoltak arra, hogy a pénzügyőrök megtámadják őket.
A hosszas tanúkihallgatás miatta törvényszék nem tudott Ítéleteit hozni, igy a tárgyalás folylatájS|á|t délutánra tűzték ki.
Sima \'ía mlntáa selyemkülünleges-sógek 8Inger József ésjTársánál.
1
OJra(i
Jó Szövetet
kabátra, öltönyre, ruhára, kosztümre
nálunk vásárolnak
1 Zalamegyelek Budapesten
■lOlMitoi
Rékéoxl ut 58.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz söiözője, gyönyörű téllkortjo a főváros látványosaága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak. Cigány: szegedi Farkae Jóska. Jazz-táno: VIrány swlng-orchestra.
Próbálja un egyszer ön is I.IETHWIH.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
17 A rádió szalonzenekara, — 17.30 Máriáss Imre csevegése. — 18.20 Per-tis Jenő cigányzenokaro. — 19 I)r. Urbányi Jenő előadása. — 19.30 Az 0|>eraház előadása. <Bánk bán.. (I. felv.) Dalmű 3 felvonásban. — 20.35 Hirek. — 21.15 Dobnímyi Emő XII. Beethoven zongoraszonáta-estje. — 22 Időjárásjelentés. — 22.05 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 23.15 Megyeri Gyula jazz-zenekara. Miklóssy \'András énekel. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17.55 A rádió szalonzenekara. —. 18.25 Angol nyelvoktatás. — 19 Pertis Jenő cigányz«-nekara. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. - 20.35 Az Operaház előadása, «Bánk bán.» (II. és III. felvonás.) — A II. felv. után kb. 21*15 Hirek.- — Az előadás után kb. 22.10 IdŐjárásjelentés.
BÉCS.
17.20" Zenekar. — 19.40 Bécsi zene-est* — 21.10 Szimfonikusok. — 22.20 Tánczene.
Péntek
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezok.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Hácz Lajos cigányzenekara. — 12.30 • Hirek. -< 13.20 Időjelzés, IdŐjárásjelentés. — 13.30 A 2. honvédgyalogezred zenekara. — 14.40 Hirek. — 15 rfolyam!-liirck. — 16.15 Diákfélóra. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Trcuesényi-Waldapfel Imre előadása. — 17.30 Farkas Jóska cigány zenekara. — 17.55 Sjxírlközlemények.
— 18.10 Dr. Berci Soó RÖzső elö-•adása. — 19.10 Lajtlia László előadása. — 20 Hirek. — 20.25 Ilubay Jenő emlékezete. — 22 IdŐjárásjelen-tés. — 23.05 Angyal Árpád jazz-zene-kara. — 0.05 Ilirek.
BUDAí\'EST TI.
19 Gyorsirótanfolyam. — 19.30 I)r. Szilády Zoltán előadása. — 20.25 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Hirek, időjárásjelentés. — 22.10 hanglemezek.
BBCS.
12 Lemezek. — 13.10 Ojxsralemezek.
— 14 Mozart: A-dur zongoraverseny,,
— 15.15 Hangverseny. — 16 Bmatzky-lcmezck.
17.35 Szoprán, bariton, hárfa és zongora, fuvolaszóló. — 19.25 Rádió-zenekar dalokkal. — 20 Szinmü. — 22.20 Silwing négyes. Bécsi zene.
t=i Nem kell angol axSvet.
Ahhoz, hogy hi fogásatlan legyen a ruha, ma már nem kell angol szövetet vásárolni. A Trunkhahn Posztógyár gyártmányai felveszik a versenyt a világhírű angol szövetekkel hiszen szintén szingyapjuból készülnek. A Trunkhahn posztógyár közvetlen a fogyasztónak is ad ol szövetboltjaiban Budapesten IV., Prohászka Ottokár u. 8. és VI., Teréz körút 8. szöveteket Vidékre kérie a mintakollekció bér-mentes beküldését.
— Butorkiállitásunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopstela butoráruház.
4
UUI KÖZLÖNY
1998. máiriut n
gabanakWMtMlik a 3000/1938. Ip. M. sí. rendelet értelmében értesitik I. t. Ügyfeleiket, hogy Myt M -sUatus. MI.M kezdödfileg
swn hatonként raktáraikul déli 12 órakor Irodáikat pedig 1 ónkor
aáaják. Szombaton délután léhát aem az irodákban, sem a raktá sokban hivatalos Arákat nem tartanak.
Hegy ís vott osak az idei hossza farsangon ?
Egy hete .elmúlt már, hogy végétéit Karnevál liorceg ötvennégy napon u>al-kadása. Elmúlt a farsang, a vígság helyét a magábaszállás ideje foglalta el. Most, hogy minden elmúlt, nézzünk egy kicsit végig a farsangon. Kinek mit hozott, örömet, csalódást avagy mindkettőből vegyesen...?
A naptár egphttigu lapjait nézve a MvauU* torsawg jameW már-uiu» l-ig tartott fcoi«ken ötvennégy napi, Ez ötrenaógy nap alatt NBgjtkankmán kero. kan 42 tán(txi vígság volt. A fiatalság igazán nem
|MUM«lHKÍb«t0(l Kimoii
dott na£f bál alig volt, de a trák síkéra felért sok roaasukUseríÚt tavalyi háMval. Ehhez járul inág három tánn»é*köli
de ugyancsak\'szórakoztató rendeaés.
De mondják el az érdekeltek véle-méwyftket az idei farsangról;
A bátojö Msláwy
igy nyilatkozott kérdésünkre:
— Én csaknem miaáenütt jól érez-t«iu magamat, Sokat tincoHfiam, de nem aulám meg, Ftt bírtam! volna tovább iv 1
AbUmmwm
viszont így fakadt ki:
— Ugyan, örülök, hogy már vége van. Néha liajnalig fllni a füstös teremben, álmosan, — higyje el igazán csak a leányáért hozza meg az ember ezt az áldozatot. A másnapon mindig el wlt ■ontva.. No (fc Út án i* voltam liaéaL. •— teszi hoaaá mosolyogva ós látszik rajta, hogy uem haragszik a hosszú farsangra* amely aunyx álmatlan éjszakát okozott néki.
A papa
▼élemén y« sem túlságosan kedvező. Pénztárcáját mutatja — bizony üres és lapos.
— Látja ez az. CDCdmóuy — mondja. — Pénzzel nem bírja az ember manapság a bosszú farsaugpU Ruha, cipő, belépő., fogyasztás... sok. Mindenhova úgysem lehel menni, mégis sok*. Hiába, ha az embernek lánya van, meghozza ezt az áldozatot ív. Pedig higyje el, manapság nem a bálokból nősülnek, mint régen*.
iiej a mi időnkbe^ _ sóhajtja és a <régi szép napoktól- kezd u*e-sélni. ö sem vetette ineg a vigságot valamikor, de ma már csak az érdekli: mennyibe kttrüL.
A vendégfős
széles, mosolygós arccal csak cny-nyit mond.
— Uram, bór egy fél évig tautana a farsangi
Megtudjuk, hogy az idei Taraiig jól ütött kí nékik. Igaz, csak nélia voltak nagy mulatozások, de a népes, jólJlkeralt rondeeéwk folytán sok volt
a fogyosetás. Nem nagy, de sok. A sok kfcai pedig sokra megyl.
A cigány
is a vendéglős véleménytáV vallja. és lám nem Is olyan < anyagiVak, Tessék elhinni, nem csal?^
mert ilyenkor sokftal többet keresünk, hanem niert vidám tár-x saságnak mi is szive sebben jáüuujik. Meg aztán az sem mindegy, liogy 30, vagy 50 na-pig tart a farsang..
Earsangpárti a virágárus, a büffés, a .kucséber és a ruhatáros is.
á fiatafcwi berek
véleménye már, megoszlik. Elég volti — mondja az egyik párt, bimánk mégl — így a másik. I>e valami egyöntetű panasz ls kicsendül szavuk-Dél.
— Uj rendszer kellenél Vagy bc-venetni a leköszönést, vagy a helyrevezetést, mert lm nem hozzák be az egy táflc rendszOrt, magukra vessenek a leányok, ha nem mutatnak jól.
— Mi szeretünk mindenkivel táncolni, de csak pár táncot. Bármilyen jó táncos is a partner, negyedik tánc után már Fok*. I)e nem is lehet sokat táncolni egy-valakivel, mert a mama szeme azonnal észreveszi. S Mába tetszik a lány, ki mer ma komolyan udvarolni kezdeni*.?
Az anyakOnyvvczctflnél
Kényes problémát érintünk. Ez már nem illik a farsangi beszámolóhoz, szaladjunk tehát Immár az anyakönyv-vezetőhöz ós érdeklődjük meg, mégis hány leánynak kötötték be az idei farsang alatt a fejét?
— Minden napra jut egy, néha keltő is. Hatvan házasságkötés volt az idei farsang alatt a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban a tavalyi 45eí rym szemben. De ennek az emelkedésnek inkább a hosszabb farsang volt az oka, mint a házasodási kedv. Azaz talán a kedv meg is volna, de a hozzávaló ^ncm a lány!) hiányzik... — kapjuk a felvilágosítást.
De azért mégis enioikedelt a házasságkötések száma. Ha hosszabb is volt az idei farsang, a nagy emelkedés örvendetes, hisz a születés és házasságnál alig van kis különbség. Születés a farsangban 102 volt, a hbsszu farsang ellenére is eggyel kevesebb, mint tavaly farsangon. Ez szomorú. Igaz, a helyzet még mindig jobb, mint tavaly, mert az 1937-es farsang 104 halálozásáraI szemben az idei hosszú farsangon csak 101 halál volt Kanizsán.
A természetes szaporodás mégis plusz, ha csak egy is, a tavalyi mi}-
REJTVÉNYSZEL VENY
6.
ZALAI KÖZLÖNY
nusszal szemben és ez ha kevés te: — birtató... \'
Ugylátszik, ma nehezen fordul tollúnk vidám dolgokra. Nincs hát más hátra, mint bizakodni e,*y jobb farsangban és egy legközelebbi jobb — riportban.
IHa délelőtt lemondott a francia kormány
A Pórlg-környékl munkásság ma éjszaka megszállta a miniszterelnöki palotát és a spanyol halár megnyitását követelték
Páris, március 10
Az éjszaka, mialatt a francia kor mány tanácskozása.it folytatta, kü. lönös és szokatlan jelenségek, játszódlak le a miniszterelnöki palotában a páriskömyéki üzemek munkásainak ejjy többszázfőnyi küldöttsége a kommunsták felhajtására ugyanis a miniszlerelnöki pa. lotába vonult, .megszállta az -udvari épületeket és minden áron azt kö. vetelle, hogy a miniszterelnök fogadja küldöttségüket.
Az légyre fenycgelfőbb magatartást tanúsító munkások ellen végül
I is karhatalmat kellett kérni és igy ís csak nagy (nehezen lehetett őket kiszorítani a miniszterelnöki palo. Iából. i
A munkások azt köve lelték, hogy a kormány azonnal nyittassa meg a fnancia-sp&nyol halárt és az öreg munkások nyugdtyjavasiatát fogadja el. i |
Az \'éjszakai zajos incidens után ma hajnalban ismét összeült a kamara, de az ellent élek még csak jobban elmérgesedlek, ugy hogy a
Choulemps-kormány fél tl órakor beadta lemondását. I

Berlin csak a nyugati kérdésekben hajlandó tárgyaim Londonnal
Egye erősebb a német követelés a szudéta-németség önkormányzatáért
London, március 10 A Daily Thelegraph értesülése szerint Németország csak a nyugati kérdésekben hajlandó Angliával lárgyalni és az a véleménye, hogy a közéjyeurópal kérdések nem érintik Angliát, igy tehát e kérdéseket szóba sem hozza.
Bnnek megfelelően nem tartják valószínűnek, hogy a Cfeamlierlain -Ribbentropp találkozón más kérdések is szóbakerülnek, mint a
nyugaleurój>aiak. |
A lap egyl>en azt is irja, hogy Németországban nagy megdöbbe-
J néaL keltene, ha Anglia rokonszenvét nyilvánítaná azon ausatrtei tö-.nekvések mellett, amelyek a nem-zjeliszocialismus arasztriai bevezetése ellen küzdenek. |\' I 1
Ugyancsak német forrásokra hivatkozva közlik, hogy Németország egyre erősebben követeli a csehországi szudéta németek önkormányzói ál. A német vélemény szerint Prága sokkal nagyobb megértést tanúsítana ezlrányban, ha nem támaszkodhatna Franciaország ellenvéleményére. i
Frontharcos propaganda-gyűlések
A nagykanizsai fronlhar-
fcos főcsoport a zalai községekben egymásután tartja p ropagandagyiig pe.lt és ezzel kapcsojatr ban Igyekszik beszervez, ni a háborútviselt zalai magyarokat. Vasárnap Laborczy Káfloly titkár és Wlagner Jenő j)énztár*>s Zal<V szentmihályon a.Népházban tartót lak propagandaelőadásokat. A frontharcos eszme iránt érdeklődők zsúfolásig megtöltölték a termet és azonnal több, mint 20 jelentkezés történt. — Vasárnap Laborczy Károly és Fülöp György Pőlöpkére mennek hasonló küldetésben.
— A Katolikoi Sxamle
márciusi számának gazdag tarlal-mából kiemelkedik Tamás József nagy tanulmánya, amely .Hatvon magyar /alu szociális helyzetrajza, cimmel fog lalja össze az Actio Catholioa, a Pro-hászka Ottokár Társaság és több ogy-házmegyel szeminárium falukutatóinak sokszor megdöbbentő, do mindig tanulságos észleletéit Jdőszorű kértiést tárgyal Mkáiel Károly is, aki az ogy-h&z ós az állam között az ifjúság neveléséért folyó küzdelmet ismert* tu Peller Károly a keresztény szociálpolitika szemixmtjából bírálja a magánalkalmazottak munkaviszonyára-vonatkozó legújabb rendelkezéseket,
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezet! Mode»n nitatatermeiben a legjob\'iat a logoloaóbban mutatja be, kedveső Jze-téfll feltételek mellett
— Slfon, váiun, damaait törülköző
nagy válaaitákhan SIngernél.
Tavaszi divatujdonságok s V
Hé! szövetek. — Selymek. — Férfi szövetek.
Hői szövetek. — Selymek. — Férfi szövetek.
L\'l^r^^r5^8"48"" Klrschner Húr Divatőruhúza
1838. március 1)
ZAÍM KOSLOM Y>

Veszprém váró* tanácstermében kifüggesztik a keresztet
A gróf ApjJOJWi Allűrt Társaság újonnan megválasztott elnöke, Kállay Tibor nyug. miniszter tiszteletére tegnap vacsorát rendezett, amelyen Kál-lay Tibort ünnepeit ék.
Huss Richárd debreceni egyetemi tanár fegyelmi ügyében a Tegyelmi iratok leérkeztok az egyetemhez a minisztériumból. Az egyetemi tanács dr. Zachár Gyula tanárt kérte fel vizsgálóbiztosul. ,
A j>estvidóki kir. ügyészség szabadlábra helyezte Német Italos kőműves segédet és feleségét, akik Pest-erzsébeten Pór Ferenc nyug. rendőrt addig < gyógyítgatták, • mig a kúráim belehalt. Az eljárás tovább folyik ellen^
Csongrád vármegye ktsgyülésc visz. szautasitotta Kozma György főispánt ért személyi támadásokat ós őt leg. teljesebb bizalmáról biztosította.
Budapesten az utcán hirtolen össze-esett és meghalt Lengyel Zsol nyug. belügyi államtitkár.
József peren c főhcrwg rövidesen Angliába utazik a fürdőügyi kongresz-szusra.
Glattfeldcr Gyula csanádl püspök pásztorlcvclében állást foglalt a gyűlölet ellen és az emberszeretetet hirdette.
Fabinyl Tihamér lett a Hitelbank uj vezérigazgatója, mig ScitoYszky Tibor alelnöke lett.
A magyar—jugoszláv tárgyalások április közepén kezdőinek meg,
Győr vármegye közigazgatási bizottsága megl>élyegozte a szélsőséges uszításokat, főleg az úgynevezett «látha-tatlan front kutmérgezését.
Februárban 22 vagon vajat szálli tottunk külföldre.

Vasárnap dönt Ausztria nópe a szabad és független Ausztria jövendőjéről.
A legújabb rendelet szerint Romá niában tilos a magyar nyelv móg a magyarok között is* (Az uj alkotmány első vívmánya.)
James Wlllipms, az ismert francia ejtőernyőugró több mint 10,000 méter magasból Leugrott és ejtőernyőjét csak 200 méterre a földtől nyitotta ki. Ja mos simán ért földet,. Teljesítményé vei világrekordot ért ol.
Moszkva legújabban a párisi ifjúsági színházakat használja fel a kom-
munista propagandának. \' negyedik.ós hatodik
A _
lek a ma| nemzetkö:
__________ helyen végez-
igyar csapatok az ótútrafüredl ízi bridzsversenyen.
Rlbbentropp német külügyminiszter Londonba (érkezett.
/.árt ajtók mögött folytatták a moszkvai per tárgyalását.
Belchiténéi nagy offenzívát indítottak a spanyol nemzeti csapatok.
Egy szovjet hajó német vizeken l>e futott a •Gneisenauc-ba, 1IZ orosz hajót zár alá vették.
Tovább mélyült az osztrák valuta válsága. Három hét alatt majdnem 20 százalékkal hanyatlott a schilling árfolyama a zürichi tőzsdén.

— (Iskolalátogatás)
Dr, Kőszegfalvi Flóris tanügyi főtanácsos Nagykanizsán tartózkodik és a városi felsőkereskedelmi iskolában vé^ez iskolalátogatást.
— (Az ügyészségről)
Tegnap érkezett Nagykanizsára dr. Vaday Sándor, a szegedi kir. járásbíróság volt jelzője, táblai tanácsjegyző, akit a Székesfehérvárra áthelyezett vitéz dr. Szily Dezső kir. ügyész helyére a nagykanizsai ügyészséghez nevezték ki. I)r, Vaday Sándor még a déli órákban a törvényszék teljes ülésén letette a hivatali esküt. I)r. Hennig Alfréd törvényszéki elnök utána meleg szavakban üdvözölte az ui kir. ügyészt. Dr. Vaday Sándor régi bírói család sarja, édesatyja törvényszéki tanácselnök. A nagykanizsai kir. ügyészség dr. Vadayban kitűnő kvalitású munkaerőt ka|»ott.
— (Sikeres vizsga)
Dr. Szűcs László polgármesteri titkár a gyakorlati közigazgatási szakvizsga első részét sikerrel letette.
— (Az IroJalmi Kör hazafias ünnepe)
a vasárnapi Uceáüs előadás keretében lesa, 6 órakor a városházán, likkor ünnepli meg a Kör a magyar nemzeti kultura ^büszkoségének, a Nem zeli Színházinak ccnlennáriumát Pe-rényi Rudolf gimnáziumi tanár elő adásában, Dr. Boda Károly «a szent korona tana a szabadság ünnepén-cimen mond rövid beszédet. Szaval Bory Ferenc. Belépődíj nincs. (:)
— (A főispáni család a zala-szentmlhályl misszión)
fyost fejeződtek be a nyolcnapos missziók PölóskefŐ és ZalaszentmiluUy községekben, amiket P. Gulyás (jeliért ferenceslelkész, a nagykanizsai plébánia irodaigazgatója, icndi kormánytanácsos vezetett. A nyolc napi missziók eredményeként közel másfélezer hivő
Városi Mozgó. Csütörtökön és pénteken!
16 éven felülieknek engedélyezve I
WERNON, az utóbbi évek legplkánsabb sztárja és HAKKY BAUR. a világon megcsodált művész együttesével
A bűnös asszony
A perzselő szerelem, az elhamvadó asszonyi lélek csodála-tosan szép története. Ezenkívül Magyar és külföldi hlrydó.
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. 5 órakor filléres helyárak.
járult a szentségekhez. Felemelő és buzdító látvány volt, amikor na|xmta a zalaszentmihályi templomban megjelent vitéz,gróf Teleki Béláné főispán né családjával, úgyszintén a gróf Károlyi-család, akik mindannyiab a nép. pel együtt a közös szentáldozáshoz járultak. ,
— (Lelkigyakorlatos hirek)
P. Badallk Bertalan, a magyarországi szent domonkosrendiek provinciálisa, a kitűnő egyházi szónok Nagykanizsára érkezett és megszállott a fe-rencjek rendházában. P. Badalik ma délelőtt 0 órakor a fehérteremben kezdte meg a lelkigyakorlatokat úriasszonyok részére. Ebből az alkalomból a lehértcrcm megtelt Nagykanizsa uriasszonyaival. P. Badalik a szónak nagymestere, aki több mint egyórás beszédével megragadta hallgatóságának szivét. Ma este 7 órakor a plébániatemplomban kezdődnek a férfiak lelkigyakorlatai Vasárnap 10 órakor közős szentáldozás lesz a plébániatemp. lomban, utána 11 órakor a Credo taggyűlése, amelyen budaj>csli szónok fog beszélni,
— (Forgalmiadó-napok)
A zalaegerszegi pénzügy igazgatóság elrendelte, hogy ezután Nagykanizsán is minden hónap elején, a Zalai Közlönyben esetenként közzéteendő naj>o-kon, a pénzpgyjgqzgatóság kiküldött tisztviselője forgahniadó-ügyekben hivatalos napokat tartson u városházán. Az adózók ilyenkor személyesen előadhatják a .forgalmiadóvat kapcsolatos minden esetleges panaszukat, ügyes-bajos dolgaikat, rövid uton elintézhető kívánságaikat,
— (A Missziósház kézimunka-kiállítása)
A nagykanizsai Missziósháznak 6zép és érdekes kézimunkakiállitása nyílik meg március 15-én a Nagykanizsai Takarék épületében, A kiállítás május 10-ig lesz nyitva és azon belé|>ődi) nincs. A Takarék díjtalanul bocsátotta rendelkezésre a helyiséget, amelyben a kiállitás nem csak a Missziósházban folyó munka egy részét lesz hivulva szemléltetni, hanem a Missziósház átmeneti otthonának céljait is szolgálja.
! I (0.
A női betegségek gyógyke? i-lésében a természeies „Ferenc József" keserüvlzet gyakran alka-mazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség ilólkül jelentkezik. — Kérdezze meg orvosát.
— (Megérkezt k a gólyák 1)
A korai tavasz kétségtelen jele, liogy az első gólyák megérkeztek Zalába is. Több helyen láttak már át-repülő gólyát, de Nagycsákány községben két gólya végleg megérkezett, felkeresték régi fészküket és hozzáláttak rendbehozásához.
— L«tf*xebb tavaaxi cipőket Mlltényi-nél találtam.
— Mcnyasíiouyl kolongyík Slnger
•égnél.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 kertiéi meg
8 « kelkáposzta „
12 X káposzta „
5 « kalaráb „
5 0 eárgarépa „
4 n petrezselyem „ 10 * retek „ 10 c aaláta „
5 o ugorka M
6 a paprika „ 14 oukorboreé „ 10 apárgabab „
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezel! és kapható:
orszAq József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A régi blrósAfl palota melleit. Tel. 130.
Takarékárarn ""PÜ
nem füstöl, nem kormoz, = nem robban =
Felvilágosítással szolgál a Drávavölgyi
FŐ-UT 13. SZÁM.

0
ZALAI KÖZLÖNY
19*8. máidm 11.
KÉSZ
Zászlók
színtartó minőségben, minden nagyságban,
nagyon olcsón kaphatók
SchÜtZ-né/.
— (Sakk csapatverseny)
A Nagykanizsai Maróczy Sakk Kór ismét tanúságot tesz agilitásáról és a sakk-kultura tudatos terjesztésére való törekvéséről. Március 13 iki kezdettel ugyanis lielyi sakkcsaj>atvCrsOnyi rendez, K-as csapatok részére, a következő egyesületek részvételével: Iparoskór, Kaszinó, Köztisztviselők és OMKK* A verseny egyfordulós és annak érdekességét az is emeli, liogy az első táblákon szétosztva, a Maróczy Sakk Kör éljátékosai is játszani fognak. A négy egyesület kiegyensúlyozott tudású osa-I>ata közül bármelyik megszerezheti az első helyot és a Maróczy Sakk Kör csapatbajnoki jelvényéi.
A kedves olvasó jöjjön kl vasárnap délben a korzóra I Nem moilreklám I!!
— (Rejtélyes haláleset)
ügyében kezdett nyomozást a ka-polyi csendőrség. Barabás István 11 éves gazdálkodó I\\is lstvánné társaságában a szőlőhegyen dolgozott. KstC Kisné egyedül tért haza és olujságolta, hogy holtan találta Barabást a pincében. A csendőrség a gyanús haláleset körülményeit igyekszik most kinyomozni.
— (Drága paszita)
Kalló Ferenc foleségénck Lclcnyén ikrei születtek. Kalló örömében elha-tározla, hogy ezt a nem mindennapi eseményt megfelelően megüni\'eplú A gondolatot tett kövello. A paszitához szükséges tyukpecscnyét azonl>an uz egyik letenyei gazda tyúkóljából akar. ta megszeroznC liközben tettmérték. Most kapott ár te 3 havi fogházat*
- U||obb gyermekcipőket Mlltényl-nól vettem.
APRÓHIRDETÉSEK
ftptóhlrd.lé. dl), i.iímip ét Qnn.pn.p 10 u.l. 10 Iliiéi, minden lovébbl tió 0 fllUr, hélkdin.. 10 Hóig éO Iliiéi, minden lovébbl l,ó 4 Iliiéi.
A.tét.itl (tjírauló) u] áiamvovalaa leg-oleiőbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Vennék egy Jókaiban levő Mihályt. Clm > kiadóban.
Mielőtt wlK««x.tékat Cllnállat, kéi-|en áiajánlatot Jerauaeklől, Eriaébet léi 18.
438
Tavasz legnagyobb divatja a kosztüm. Bel- és külföldi szövetekben nagy választék
SchÜtz-nil.
Kedveió llieléil leltételek mellett .teaőn .1.44 Katoniréten 150 éa 300 néRyBzftg-öl hAxh.lf jól termő gjUmfllwtákkal. Clm: Hunyadi u. 16. 4. ajtő. 623
Hdómant.a u| háa eladó 300 □ ölei telken, aioba-konylí., veianda, alápincézve 6500 P, átvehető 3.900 P vei, a hátralék > lakbérrel tOiteaithetó. Clm a kiadóban
840
Kiadja ■ laptulajdonoa Kőzsazdásá^ Itt. Qulenberg Nyomda éa Délzaial llapkiadó Vállalata Nagykanizaán. p Felelős kladő I Z.l.l Káról,
Sok szelvény, kevés telitalálat a Zalai Közlöny sport-tippversenyén
Kiosztottuk az első heti dijakat — A nyertesek névsora — Meghirdetjük az uj tipp versenyt
Már az \'öszi szezonban nigy népszerűségnek örvendett a Zalai Közlöny sporltipversenye. Ugy látszik ez iu érdeklődés csak fokozódóit, mert a vasárnapi első forduló után már többszáz szelvény érkezeti szerkesztőségünkig.
A szelvények gondos álvlrsgálásá-nái kiderüli, hogy a vasárnapi mérkőzések nem kedvezlek a tippelőknek. Teljes telitalálat csak kettő volt, a Zrínyi eredményét pedig egyetlen tippelő sem találta eL Az NTE eredményéiül is csak a félidői sikerüli helyesen megtlpplnv de csak 0 tippelőnek. A lippclésakj, illetve a mérkőzések furcsa eredményeire jellemző, !*>gy az összes tlppelések között csak négy végeredmény-találat víilt, ez is mind a DVAC-PBTC mérkőzésé.
A kél telitalálatos Baj László sr.t. Flórián tér 26 és Polgár László Csongcry ul 20.VA PB\'l\'C mérkőzés fél és végeredményét, a PVSK rrtér-
kőzésnek |«dlg félidejét találták cl. Jutalmul egy ti-ibünje^yet kapnak a vasárnapi Zrinyi-PBTC mérkőzésre.
Három-három félidőt találtak cl helyesen ; Komlósi György, Horváth József, Tirtola József, Baj István és Nagy Dezső, ök ugyancsak a vasárnapi PBTC Zrinyl mérkőzésre kapnak egy Ingyenes belépőt.
Két találattal dicséretesen szere-liellck : Szerlics Lajos, K Nagy László, Holczer Richárd, Keller József, Breuer Pál, Szcrtlcs Gyula, Rajnai Lajos, Balogh László, Polgár Jénos, Strem Mátyás és Németh István. |
Ezenkívül Sl-en l-t félidő eredményéi találták el, mig a többlek egyáltalában nem értek el találatot.
A vasárnapi mérkőzésekre ujtíól meghirdetjük tippversenyünket és a legjobb tippelők között Ismét s|>ortjegyeket osztunk kl.
Rosszul telelt vetéseknél ezftl&ben, kaezélókon, réteken, gyQmflloaBeben,
kerti veteményeknél
csodát müvei a
péti-só
nitrogén műtrágya.
Körzetképviselet és gyárl-lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, gép 8tb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-térlO. (A bíróság mellett) Telefon 130.
KISOK kerületi tornászbajnokság Nagykanizsán
A Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja évenként, minden tankerületink kerületi lor-nászbajnokságot rendez, nyujlónj korláton, lovon, gyűrűn, müszabad gyakorlat, plintugrás és függeszkedésen. A verseny első-, másodosztályú és II. o. szövelségi dijas hatos csajKit, illetőleg egyéni.
F. hó 13-án, vasárnap a nagy-1 kanizsai róm. kath. gimnázium rendezéséiben és tornacsarnokában kerül lel>onyolilásra e verseny, melynek óriási méreléről elég megem-tenl azt, hogy azon a nagykanizsai róm. kalh. gimnázium és városi kereskedelmi iskolán kívül a soproni^ sümegi, szombathelyi, z^ilaegcr. szfcgi állami, keszthelyi róm. kath., soproniev- gimnáziumok,szombalhe lyi és zalaegerszegi állami ketvskje-delmi iskolák a csapatversenyben 72, az egyénieken 21, tehát közel 100 tanulóval vesznek részt.
Délelőtt 10 órakor kezdődik a csapatversenyek, délután 3 órakor az egyéniek.
A gimnázium igazgatósága ezúton hivja luft? a város t. közönségét s az ifjúsági sport barátait a nagy mérkőzésre. Hogy a verseny megtekintését mindenki számára lehetővé legye, belépti dijat nem állapított meg, A délelőtti és délutáni versenyekre egyaránt érvényes, de kólclező ruhatár felnőtteknek 50 fillér, diákoknak 20 fillér.
V (0. •
a Zalai közlöny
barátai
.zalai eözlönt
hirdHóbxit
vásdralnmkt
Vízvezetéket
legolcsóbban szerel, javit
3 Czvetkó Gynla.
i— iiium —i
I Mindenki • Myt korerttdttiil 1 I é. Ipraokxál waoa txl I
i Zalai KSilínj Sport-Uppj«r>enje
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem l vasárnapi mérkőzéaek a kővetkező eredményeket hozzák :
NZTE-PBTC . MSE-NTE KRSC-KTSE . DVAC-PVSK . PEAC—ZsSE . PAC-KSE
„.:... (...i...) -i- <-:->
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt. ♦
Kérjen árjeny-_ zéket
ffllhrt flntltl kerél<pAmagykereskedő gp0rt-JirUUU HlllUl üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
MAGIZftKÜZLET
. W>HN*»«< Kjhrz.MMft IM. goUaartw* Nr«»i. «t »Hmí*y Lap** YJfetoM CtfÖAa zfcl«r, Uroly.
78 Évfolyam 68. Mim.
Nagykanlxsi, 1938. március 12 szombat
Ara 12 "II.
ZALAI KÖZLÖNY
Sttrteszlóeéa és kiadóhivatal: Höat 5. lOm. Meódraik mladea MtkOuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barba.its Lajc
F.lótlzelési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi éa kiadóhlvslall telefon: 78. se.
Uj emberek az élen
A tegnapi kormányválság csak formális volt, amennydben a kormányzó azonnal megbíz la Darányi Kálmánt az uj kabinet meg-alakilásával. A kabinet átalakítása érdekes személyi változásokat hozott. Fabinyl Tihamér pénzügyminiszter helyét Reményi-Schneller Lajos, a kiváló pénzügyi szakértő foglalta el. Lázár Andor igazság Ügyminiszler helyére Mikccz Ödön igazságügyi államtitkár került, mig Darányi Kálmán földművelésügyi miniszteri tárcáját Malr&chall Ferenc, a földmüvelésügy államtitkárja vette át, akiben a magyar mezőgazdaság nem csak kitűnő szakembert, hanm melegszívű, komoly szociális meggyőződéstől áthatott irányilót ls kap. ,
Fabinyl pénzügyminiszter nagy szolgálatokat tett a magyar közééinek, amióta elsőizben juttatta a kóimányzó bizalma a diszes miniszteri pozicióhoz. Egyike a legkiválóbb magyar koponyáknak, olyart tehetség, hogy bármilyen posztra állítva, csak sikert arathat. Ezflrt nagy nyereség a Magyar Altalános Hllelbank számára az hogy Fabi-nyi Tihamér hajlandó volt elfogadni a bank vezérigazgatói tisztjét. Nem csak a bank kivánságára történt ez, hanem Darányi Kálmán óhajára is, aki az elkövetkezendő nagy gazdasági program végrehaj lása Idején ennek a hatalmas banknak a vezetését Fabinyl Tihamér kezélien óhajtolta látni.
Lázár Andor Igazságügyminiszter sok jeles alkotással tette emlékezetessé igazságügyminiszleri pályafutását. Alkotmánytisztelete, jóhiszeműsége és tökéletes korrektsége csak bat-átokat és tisztelőket szerzett neki. Nemrégiben súlyos operáción ment át és ennek következté; ben egészségügyi áUa|>ota megrendült. Erre való hivatkozással, kérte felmentését a miniszter súlyos megterheléssel járó munkakörié alól s igy lett utóda "Mjkecr ödön, akinek higgadtságától, józan itélőké|>essé-gétöl és szakismereteitől sokat vár a magyar közélet.
Agyőri beszéd, amelynek hatalmas programja meglepik és kielégítette a magyar közvéleményt, természetesen a kormányzó tudtával és beleegyezésével hangzott el. Hogy Darányi Kálmán mégis szükségesnek tartotta a lemondást s ezr zel a ténnyel felvetni a legfelsőbb hely előtt a bizalmi kérdést, ez csak bizonyítéka annak a komolyságnak és céltudatosságnak, amellyel a kormány a győri progamot megvalósítani óhajtja. De régi alkotmá. nyos szokásnak is eleget tett Dará. nyi Kálmán miniszterelnök ezzel a formális lemondással, hiszen az or_ szágnak lálnia és meggyőződnie kel -lelt arról, hogy mindaz, amit a győri program tervez, a legfelsőbb hely hozzájárulásával találkozik. A nagyarányú gazdasági terv megváló silása szükségessé leite azt, hogy lmrédy Béla, a Nemzeti Bank elnö-
A népszavazás hirére fellángoltak a tüntetések Bécsben, Grázban, Linzben, Tirolban
Bécs
Az oszlrák főváros a népszavazás elölli lázas izgalomban ég. Az egyes ütmekben, hivatalokon és testű3 lelekl>en már majdnem mindenült kiadták az utasítási, hogy lehetőleg igennel szavazzanak.
A tüntetések tegnap este is folytak és éjfél utánig tartottak. Általában mindenüt Schuschnigg Ausztriája melleit tüntettek, de voltak kisebb nemzetiszocialista felvonulások ls. Egypár helyen összeütközésre került a sor, ezeknek a verekedéseknek pár könnyebb sebesültje is van. A rendőrség könnyű szerrel szétszórta a zavargókat. Több elő-álllitás ls történt
A vidékről érkező hinek szerint
Orázhan
voltak jielentiősie>Hb nem2JeAÍsz<ocia-lisla tüntetések.
Linzben
azzal vonullak végig a városon n lünietők, hogy tartózkodnak a szavazástól. Állítólag
Tirol
egyes vidékein sem akarnak szavazni. Ezek azonban csak elszórt jelenségek.
Általában a nemzetiszocialisták még nem kaptak utasítást, hogy milyen maglurtást tanúsítsanak a vasárnapi népszavazás alkalmával. London
Az angol sajtó nagy rokonszenv.
vei fogadta az oszlrák népszavazás hírét. Megelégedéssel vették a váratlan Ijejelenlést, amely miatt nincs idő nagyobb propagandát kifejteni, valamint azt a tényt is, hogy csak a 21 éven felüliek szavazhatnak. Köztudomásu ugyanis, hogy a nemzet iszocialismus hi\\ei főképp az ifjúságból verlrj válódnak. Berlin
Németországban a német sajtó elutasító magatartást tan-jsit az osztrák népszavazással sziemben. Legtöbb lap éles kommentárt «füz a népszavazásról szóló hirek mellé. Főképp a tervl>evett szavazási módszert bírálják élesen, amelyek kizárják a fiatal tömegek szavazását.
Hz angol-német tárgyalások nem hoztak kézzelfogható eredményt
Róma megelégedett az olasz-lengyel tárgyalásokkal
London, március 11 Az angol sajtó részletesen, foglalkozik Rlbbentropp birodalmi miniszter londoni tanácskozásaival. A lapok azt Írják, hogy a megl>eszé-lések a legszívélyesebb légkörben folylak Chamberlainnal és Halifax lorddal, de semmi olyan kézzelfog-haló eredményi nem hoztak, amely alapja lehelne egy rövidesen meg-
induló fornvxszerinti tárgyalásnak.
Róma, március 11 Rómában Beck lengyel külügyminiszter tárgyalásainak eredményével meg vannak elégedve. A lapok szerint ezeket az eredményeket nagy általánosságban a következőkén le helne összefoglalni:
Európa hatalmai semmiféle együttműködésre nem képesek
Olaszország és Lengyelország nélkül.
Olaszország helyesli Lengyelország külpolitikai irányelveit, de nem kéri fel, hogy csatlakozzék a hár-más kommunistaellenes egyezményhez.
A Duna-vidéken nem kivánalos egyik nagyhatalom túlzott fölénye, ezl baráti területnek kell meghagyni
Nem találóak klntat a francia kormányválságból
Blum a kommunistákat és a középpártot szeretné megnyerni az uj kormányban való együttműködésnek
i Páris, március 11 A francia kormányválság okozta zavarok még mindig nem simultak el. A hangulat olyan, hogy kibonta-kozásra nem sok a kilátás.
Blum egész éjszaka folytatta tanácskozásait, ezek azonban egyelőié nem verettek eredményig. Blumnak az a lerve, irja a fran-
cia sajtó — hogy Idevonja megalakítandó kormányába a kommunistákat is, valamint a középpárt egy részét is.
A radikális párttal folytatott tanácskozásai kudarcot vallottak és a sajtó nem is tartja valószínűnek;, hogy a radikálisok a kommunistákkal egy kormányban helyet foglal-
nának, már csak azért sem, mert a a radikális párt nem helyesli Blum küljKílitikal és pénzügyi elgondolásait. |
E^-nek ellenére hajnall>an Blum ugy nyilatkozóit, hogy bízik abban, hogy a radikálisokat rá tudja venni a csatlakozásra.
A lapok e nyilatkozóihoz is hozzá
ke, mint tárcanélküli miniszter lépjen be a kormányig ezzel is doku-mentálva a felelősséget, amelyet a program nyegvtfilósiiá&a körül a Nemzeti B;ink vállal. De szükséges is, hogy az egész lerv végső szálai olyan nagyludásu és nagy gyakorlattal rendelkező, kitűnő pénzügyi és gíizdasági szakemlier kezél>e fussanak össze, mint amilyen lmrédy Béla. Nem szükséges öl a magyar nagyközönségnek bemutatni, hiszen megismerhette pénzügyminiszteri működése alall s amióta a Nemzeli Bank élére került, pénzügyi politikánk nem csak tovább haladt a meg szilárdul ás utján, de határozott sikereket is ért el. i, Aj uj kormány elé nagy felada-
tok tornyosulnak. Olyan feladatok, amelyekel éppen Darányi Kálmán tűzött ki és ő fog megoldani Ritkán fordull elő a magyar politika tör-lénelében, hogy aránylag oly rövid idő alall, mint amennyi idő óta Darányi Kálmán állaz ország ügyeinek élén, ilyen nagyszabású alkotmányjogi, gazdasági és szociális program került volna a magyar parlament elé. Megtörtént a kormányzói jogkör kiterjesztése, a gazdaadósságok rendezése, a mezőgazdasági munka vállalók biztosítása, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A közel jövölxen tető alá hozza a miniszterelnök a titkos választójog kérdését s megindul a győri program hatalmas utján, amely viszont az ország
gazdasági é!elél)en jeleni hatalmas haladást, nem is szólva a következményeiről, amelyek közöli elsösor-ban honvédelmünk korszerű és országunk igényeinek megfelelő kifejlesztése áll. Ez a csendes, halig-:!I ig, de mégis határozott politikus rendet és nyugalmat teremtett az országban s nem frázisokkal, nem szép szavakká], de cselekedetekkel viszi nem/etünk jövőjét egy jobb korszak felé. Minden magyar em-l>ernek, aki számára Magyarország sorsa szívügy, kötelessége, hogy támogassa őt, rrrsrt a közjóért dolgozik olyan önzetlenséggel és rátermettséggel, amely minden tiszteletet és támogatást megérdemel.

EAtAI KÖZkONY _
A kisgyűlés a felügyelöbizoftság elé utasította a zenesbolal tanárok megvont pótllletményelnek ügyét
A vármegyei tiszti főorvos ellenzi a husbódéknak az Erzsébet-tér hátsó részén való felállítását
31
fílzik, hogy nem bírnak a kommunisták és a radikálisok együttműködéséiben.
Telde és vidéke a nemzetiek kezén
&&ftnancn, március 11 A nemzeti csapatok főhadiszállása közli, liygy a uiarokkoi feketc.ayilás csapatok és a nemzeti hadosztály ez ellenség szívós ellenállása ellenére is elfoglalta Teldét, valamint a környéken több községet. Az ellenséget tel-jesen visszavetették, állásaikat elfoglalták. 3500 foglyot is ejtelek az elfoglalt falvakban, valamint sok zsákmányt. A zsákmányolt fegyverek kőzött van 5 szovjetorosz tank is.
Az egri nyilas tanár ügye a táblán
Budajiest, március 11 A tábla ma kezdte tárgyalni vitéz Málnássy Ödön egri lanitóképzöin-tézeti tanár nemzetgyalázásl jierét. Mátnássyt a törvényszék »A magyar nemzet őszinte története* cl-mü könyvéért 2 havi fogházra és r>00 |>engö pénzbüntetésre itélle. A tárgyalás lapzártakor még tart.
Biflcher tábornagyot letartóztatták
Varsó, máreius 11 Ideérkező jelentések szerint a moszk vai hatóságok Sztálin parancsára letartóztatták Blücher tábornagyot és Butjekivet, aki már hosszabb idő óta mint teltűnt, szerepeit.
A Ház ülése
Budapest, március 11 A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta meg az elnök. Azonnal áttértek a mezőgazdasági öregségi biztosítás részletes tárgyalására, A javaslatot változatlanul részleteiben is eljogadta a Ház.
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár természetes Ferenc József keserűvíz a bélmüködést hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen fokozza, a xsirmennyiséget megfelelően leapasztja és a testet köny-nyeddé teszi. Kérdezze meg orvosat.
L&vuíabb*
Lemond az osztrák belOgyminiszter ? I
Bécs, március 11 Jury Hugó államtitkár, Seiss inquard belügyminiszter helyettese az egyik lapban nagy cikkel irt, a\' amelyben alkotmányjogi szempontból foglalkozik a vasárnapi népszavazással és alkotmányjogi aggodalmait fejti ki. Nagy feljünést keltett, hogy a lappéldányokat elkobozták ! i
A vasárnapi népszavazásra minden előkészületet megtettek. Schuschnigg rendeletére az 1915-ös tartalékosokmik, ha nőtlenek és már 10 hónapi kiképzésben részesültek, azonnal be kell vonulni I
Párisban ugy tudják, hogy Seiss Wciuard osztrák Uelügyminiszlen már a népszavazás előtt, szombaton lemond. [
E lapzártakor érkezett hírt hivatalosan még nem erősítették meg.

Nagykanizsa város képvlselőle tü-lele utalással a zsneiskola anyagi Ivelyaelére, megvonta a tanárok pót-illetményeit. A határozat nem csak a zeneiskola tanári karában, hanem a város közönségének nagy részében is vegyes érzelmekel váltott kl. Az ügy most került a vármegyei kisgyűlés elé. Zalaege rezegi laptársunk, Zalai Hírlap tudósítása alapján tegnap azt jelentettük, hogy a kisgyűlés a nagykanizsai határozatot jóváhagyta. Most azonban kiderült, hogy a Zalai Hírlap tévédéit A kisgyűlés ugyanis Bödy Zoltán alispán felszólalása után ugy határozott, hogy a kérdés elintézésére a vár<»s képviselőtestülete által megválasztott felügyelő bizottság illetékes, az hozzon eblwn az ügyben megfelelő javaslatot.
Igy az ügy visszakerül a városi képviselőtestület legfiatalabb szén véhez, az utolsó közgyűlésen meg* választott zenejiskohu felügyejl<3bil; zottsághoz. A bizottság még meg sem alakult; hétfőn lesz az ulakuló ülése. v * ,
Mint jelentettük, nem történt döntés a kisgyülésen a Erzsébet (éri husbódék ügyében sem. A kisgyü-
Beszámoltunk arról a nagyszabá. su útépítési tervről, amely a közelmúltban készült el a zalaegerszegi államépitészeti hivatalban és a mely a zalai olajmezőn keresztül vezető ut építésére vonatkozik. Értesülésünk szerint a műszaki terveket az illetékes minisztérium már jóváhagyta, a fedezet kérdését rendezték és most az államépitészeti hivatal március 29-i határidővel ki-irta a versenytárgyalást a 600.000 j>engős útépítésié. A megépítendő uj ul hosszú 12 kilométer. Az egyik szakasz Borsfától Keneltyéig, a második Kereltyétől Szentadorjánig húzódik. ^
Az épités vállalati uton történik
lésen többen hozzá szóllak.
Babochay György közegészségi és-város-esztétikaí s*emi>ontból ellene volt annak, hogy a husbódékat az Erzsébet tér északi részéiben felállítsak. Utalt Zalaegerszeg és a többi városok péidájára, ahol nem ismerik a husbódék intézményét.) Szakvéleményt kért közegészségügyi szemi>oniból a megyei tiszti főorvostól
Dr. Kontra László főorvos válaszában ellenezte a husliódék felállítását.
Somogyi Gyula (Palin) a türelmi terminus meghosszabliítását kérte a husiparosok egzisztenciális szempontjaiból.
Időköziién kiderült, hogy az egyik fellebbezés, amit egy képviselőtestületi csoport adott le Bürthos Gyula hercegi erdőmester vezetésével, nem érkezett l>e a klsgyüléshez és azért nem volt tárgyalható.
Egyébként ugy tudjuk, hogy az Erzsélel tért husl>ódé-béMők nar gyobb részének sikerűit elhelyezkednie üzletekben, már csak né--hány husiparosról van szó, akinek elhelyezkedése még problematikus.
A versenytárgyalási hatáiridő uUáfr a munkál azonnal kiudják. Az épités április elsején kezdődik és szeptemberben befejeződik.
— Naptárt Március 12. sxombat. Kom kat. I. Gergely p. Protestáns Gergely. Izr. Veadar hő 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó 15-Ig a "Megváltó" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától o«te 6 óráig (hétfő, Bzerda. péntek délután kedden ar6ax o*p nőknek.)
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopsteln butoráruház
1936. március 12
Világmagyarság
3 Irta: VánkM J«a5 polg. isk. tanár
A világon kb. 12,000.000 magjai- él, 8 millió (\'.sonkamagyarországon, kl>. 3 millió megszállt területen & közel 1 millió szétszórva a földkerekségen,
Fnek közül 57CL000 az USA-ban, 50.000 Kanadában, 40.000 Braziliában, 15.000 Argentin iában, a többi néhány ezres vagy százas csoportban elosztva az öt világrész majd minden államában. Európa államai közül Franri-\'ior-szágban közel 50.000, Belgiumban 12.000, Németországban 8000 magyar éL
Fjsek után még arról akarok röviden beszélni, vannak-e oly intézményeink, melyek feladatul tűzték ki a külföldi magyarság gondozását, az óhaza iránti szeretet és a magyar közösség tudatának ápolását. Ilyen intézményünk 3 van,
I-egrégibb ezek közül a Szt, Lá&zló Társulat, melyet még 1861-ben alapított Lonovics József kalocsai érsek. Eleintén csak a szomszéd országokba került katlu magyarok, főleg a csángók gondozásával foglalkozott, ma pedig a rendelkezéséit\' álló szerény anyagi lehelő ^gekliez kéj>esl irányítja a külföldi magyar katholikusok lelki gondozását.
A másik a Julián Egyesület, mely 1901-ben alakult főleg a társországok. Horvát-Szlavonország, Bosznia és a dunai magyar hajósok! gondozására. Áldásos tevékenységét, melynek méreteiről már előzőleg megemlékeztem!, derékban törte a trianoni béke. Ujj munkakörül tűzte ki egyrészt a csonka hazában a nyelvhatár mentén veszélyeztetett magyarság védelmét, másrészt a külföldi magyar iskolák támogatását. Ilyen iskolák működnek jelenleg: Bécsben, Grácbanf Berlinben, Milánóban, Párisban, Colmarban és Szófiában, továbbá Sao Paulo 3 külvárosában, összesen kb, 1000 tanuló. "Ezeken kívül működnek a már előlib emiitett amerikai vasárnapi iskolák, lizenkivül irányítja «Ss segélyezi a külföldi magyar gyermekek itthoni nva-
ral tatását.
Végül a harmadik s talán a legsokoldalúbb tevékenységet kifejtő intézményünk: a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szerv, Irodája, mely az egész világon szétszórtan élő magyarsággal, egyházakkal, iskolákkal kb. 2000 egyesülettel tart fenn kapcsolatot. Ezt az intézményt ma joggal nevezhetjük a világmagyarság szivének. 1929-ben, a magyarság első világkongresszusa idején keletkezett s most lázas erővel dolgoznak, hogy az idén Szt, István évében tartandó kongresszus valólwn az egész világ magyarságának találkozása, testvéri ölelkezése legyen. Két kis szoljában, 3—4 ember végzi ezt az emberfeletti munkát, Bövid fennállása óta is eljuttatott már kb. 20.000 könyvet, 10.000 abe-ét a magyar kulturára éhező testvéreink közéu(
Sajnos a magyar társadalom a maga élelgoudjaiba temetkezve alig vesz tudomást e 3. nemes intézményünk létezéséről. Pedig pénzáldozat nélkül Is hathatósan támogathatnánk munkájukat. Külföldre vándorolt magyar testvéreink nem pénzbeli támogatást várnak hazulról. Ami életfenntartásukra kell, azt megszerzik maguknak. Százszor annyi jön haza különféle jótékony célokra még ma is, niiflt amennyit egy.egy j>ajba jutott testvérünk támogatására innen küldeni kell. Főleg szellemi segítséget várnak és ezt nyújthatjuk egy fillér áldozat nélkül. Minden művelt családban, ahol felnőtt fiuk, leányok vannak, akad a kamrában vagy padláson ifjúsági folyóiratoknak, a Zászlónknak, Én Újságomnak egy porosodó évfolyama, néhány szép történeti elbeszélés, verseskönyv, egy-egy Jókai vagy Gárdonyi könyv, amely előbb vagy utóbb gyujtaléki>a|)ir lesz, pedig lehetne abból még áldást fakasztó kenyér is a magyar kulturára éhező külföldi magyarok között, A közvetítést szívesen vállalja a Zalai Közlöny szerkesztősége is, meg iskolánk is s ha még
TAVASZI UCHTMANN
Cl PŐ ÚJDONSÁGOK
BITTÉRNÉL
Április 1-én megkezdik a 600.000 pengős lispei útépítést
tWmárriw 12
ZALAI KÖZLÖNY
a szállítási költségekre is mellékelnek néhány fillért, azzal csak könnyüenek az előbb emlitoit nomescélu intézményeinken, melyek mindegyikének nagyon szerény összeg áll rendelkezésére, Szivkérdés ez elsősorban, a magyar sziv kérdése, hogy testvéri szorítással megragadjuk azt a kezet, a melyet az óceánokon át sóvárogva nyújtanak felénk azok, kiknek szive-ajka ezt rebegi:
Otthoni magyarok Bánk,is gondoljatok! Gyárak s bányák mélyén Nem, nem,;sohaI — dal zeng Atya, leány — legény. Otthoni, magyarok Ránk is gondoljatok 1 Mikoríiuiádkoumk Azt-leérjük; Nagy Isten, Tartsd me<{ őket s honunk Ha..majd ez a tcwtvéri együttérzés . és felelősségtudat áthatja az ejjész magyar társadalmat s c téren mindenki megteszi a tőlo telhetőt,- ftkkor remélhetjük, \'hogy megmenthetjük a ■ magyarságnak a második, sőt a harmadik .nemzedéket is s valóra válik a lélekben egybeforrt s nemzeti öntudatában s kultúrában egységes világmagyarság.
(Vég.) «
Péntek
BUÜAPBST L
17 Trencitényi.WaUia(jfol Imre előadása. — 17.30 Farkas. Jóska cigány zonekara. — 17.55 Sportközlemények. — 18.40 .Dr. Bérei Soó Rozső előadása. — 19.10 Lajtha László elő adása. — 20 Hírek. — 20.25 Hul>ay Jenő emléJcezete. — 22 IdŐjárásjelen-tés. — 23.05 Angyal Árpád jazz-zenekara. - 0.05 Hirek.
BUDAPEST TI.
19 Gyorsirótanfolyam. — 19.30 Dr. Szilády Zoltán előadása. — 20.25 A rádió szalonzenekara. — 20.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22.10 Hanglemezek,
BECS.
17.35 Szoprán, bariton, hárfa és zongora, íuvolaszóló. — 19.25 Rádió-, zenekar dalokkal. — 20 Szinmü. 22^20 Silwing-négyes. Bécsi íme.
Lehangolt, étvágytalan, eldugult embereknél reggel felkeléskor egy pohár természetei „ Ferenc József keserűvíz megszabadítja az emésztő-csatorgét a felgyülemlett erjedő és rolhaáR anyagoktól 8 az emészlő-szetvác további működését előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
Látogatás az Isten háta mögöttnél is messzebb, ahol a kislakosi „kincseket" találták a föld gyomrában
Kislakos, március 11
(Kiküldölt munkatársunktól) Kislakos... Kicsike falu a Kerka mentén, öt kilométerre a jugoszláv Mura-paritól. Ha még csak az Isten hála mögött volna, nem is lenne nagy baj. De olyan mélyen tenne van Göcsejben, hogy a jó islen ta. Ián még akkor se látna oda, ha egyszer a hátamögé nézne. Ott msegy el közelében Dobrt felé az ul, az is csak amolyan göcssj\'i »ut«, de attól Kislakosig, az a 200 méter egyetlen összevissza -szántolt sárhurka még ezen a máVcbson is, amikor pedig (furcsa is a csapadékos léi ulán) poros-szárazak mindenfelé az utak Zalában.
No, de mi ez a kincsvadászodnak ?
A tudósító azt jelentette, hogy egy nagy korsó régi aranyat és ezüstöt találtak a kislakosi szőlőhegyen. Hal centiméter átmérőjű aranyakat és titokzatos ezüstpénzek garma. dáját.
Akitől a Darányi se vesz el semmit
Az elágazásnál kérdezzük az uiat. öreg néni áll az ul^ajlai^an és valamit néz nagyon. A sárlenger tenyérnyi gyei>es sarkában mozdulat-lan ember fekszik összehúzódva*, mint egy sündisznó. A néni nem is mer egészen köz>cl lépni hozzá. S/Óra, noszogatásra nem mozdul.
— Valami noha.baj van ! — mondom. \'.
Erre azlán felugrik:
— Nincs semmi baj, tekintetes ur!
— Csak megártott a noha, ugye ?
— Hát Jobb is a kadarka, d»e szegény eml>emek a noha is jó... MII csináljon a szegény ember ?
Aztán ha piákba Igyekszik állni Kicsit nehezen megy. Pedig azt jelenti tisztelettel, hogy ő tulajdonképpen csendőr. Most ugyan pincér, ágrólszakadt, rongyos, hazátlan csavargó, de — csendőr volt. Meg vendéglős is volt, Borsodban. Van is róla igazolványa, mulatja.
— A csendőrségről nincs írás ? — kérdezzük.
— Az nincs... A«ok niem adlak !
Egyebeken Városi Balázs a neve, 36 éves, két polgárit vég-
— Holmija hol van?
— Minek a hóbelevanc, tekintetes ur ? Nincs nekem az égvilágon semmim. Nincs gondom rá l Tőlem nem vesz el a Darányi semmit ! No, mosl megyek.
— Hova? |
— Amerre visz az ul...
Nagyanyó félti a klncstaláló unokáját
A kislakosi biróékal hamar megtaláltuk. 300 lakosa van a községnek, nem több az egész 50- 60 háznál- A biróék tiszta-szobájában az asztalon tintásüveg, toll, itatós és egy állónaplár jelzi, hogy hivatalos helyre lé|>elt a látogjdó. No meg egy kis Werlheim-szekrény. Amig Boa biró bátyánkért átszoiasztimak a hegyre (lalán a kincses-korsó párját keresi), addig a biróné kicsit gyanakodva, de azlán belemelegedve elmondja, hogyan történt. Az ura, meg a l-l éves deli szál fia éppen forgattak a szőlőben. Két kapavágásnyi mélységben nagyot sercent az ifjabbik Boa ásószerszáma. Kifordítja a földet, hát egy cserépkorsó oldalát zúzta l>e kapa. |
— Ugy sajnálom ezt a szegény gyerekel, — mondja a nagyanyja. — Kár vót neki megtalálni !
Semmivel sem lehel az öwganyót lel>eszélni arról, hogy az ő unokája most már meg fog halni, mert kincset talált a földlsen.
Persze a fél hegy összeszaladt a kincsre. A korsót pillanat alatt összetörték. Először senki se mert hozzányúlni, de azlán megemberelték magukat és összeszedték a sok szanaszét guruló ezüstöt- Lába is kelt pár darnl>nak, de azért kerekesen és pontosan 300 daralx>t mosl is olt őriznek lielőlo a biróék-nál a községi víasszekrényjjen.; Most már ftem a cseré])koí-sól>ó^ hanem egy lurós Zacskíóból ömlik az asztalra a sok öneg ezüslpénz.
Aranyak nincsenek
— És az aranyak ? — kérdezzük idváncslan. L -
— Arany nem volll. Éz volt!
Az újságban az yolt, hogy aranyakal is találtak. [
— Arany nem volt.
Ez bizony baj. Mert az arany lett
A lepedékek alatt dolgoznak a káros bacillusok és savak, amelyek szétron-csóliák a fogzománcot és a gyógyíthatatlan cariest idézik.elö. Mindennapos fogápolás a bevált ODOLv fogpéppel megvédi fogaid
volna az érdekes. Ez a temérdek csillogó ezüstpénz (gyümölcseoet-l>en tisztára mosták íf biróék) Lipót császár koral>eli, elvélve akad közte* egy-kél másfajta, valamennyi 1650— 1700 közti időből.
- MII érhet ? — kérdezi a biró-nó felcsillanó szemmel.
- Annak idején bizony, amikor ez még pénz volt, megadtak volna érte egy kis uradalmai. De ma már nem Igen ér többet, mint ami az ezüst-értéke. Afajta régipénz ez, a mil>ől a leglöbb van. Ha ugyanén/*-nyi mai |>engőst találtak volna, az többet érne.
- Pedig mit fulkozl-jnk érte! Már a hegyen felkapkodott kl egy darabot, kl egy klsmarékkal. \'Tegnap esle meg mozdulni sem lehetett a lakásunkban. Itt volt az egész falu kincsnézöben. Aztán a csendörök megmondták, hogy Utolsó darabig meg kell lenni, összejártunk mindenkit és visszakértük, amit elvittek. Itt van most pontosan ^00 darab... , 4 |
„Marha kellene, tekintetes ur!"
Egyharmada a biróéké lesz, mert ők találták. Másik harmada is őket illelí a törvény szerint, mert az ő földjükön találták. ^ fennmaradó 100 darab az államot illemé, ha kellene neki. Ez majd még1 eldűl.
A korsó összetört cserepei is ott vannak a tiszta-szobában, a varrógép mögött a sáfnán-sárgóra zsurolt padlón. Most már csak megőrzik azt is, amig elválik a lelet sorsa. Egyszerű, clfrázallan fazekas munka. Ezt se teszik mu^eumba.
, világitatestek
óriási választékban
is
24 havi
DRÁVAVÖLGYINÉL
FÖ-UT 13. SZÁM.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1338. márdug \\2.
A birónén látszik, hogy hisz is, nem is hisz "a városi úriaknak. Vigasztalni próbáljuk : r
— Azér "kapnak majd az füstért a fiunnk egy biciklire valót!
— Marha kellene, tekintetes ur ! Aki Itt is megél... A bicikli élera-gad itt a sárba...
Szó, ami szó: — a klslakosi bi-róék jobban jártak volnai ha nem kincset találtak volna, hanem ócska ezüstpénzek helyett pengővel lett volna tele a kicsi agyagkorsó.
De azért a kislakosi határban Igen vigyázva eresztik az ekét, ásót a földl>e azóta. Hátha másnak a barázdájára is lemosolyog a szerencse ! Mert Kislakoson vannak, akik rossz néven veszik a sorstól,\' hogy az sem a sregény embert pártolja. Igy mondla egy lakosi embert, aki a tavaszi meleg estén izzadva dagasztotta az utat a mezei munkából hazafelé :
— Tudja az ur, még ebbe sincs igazság I Vannak itt a bírónál szegényebbek is, oszt mégis azok szől-lejié találták a kincset...
T^vut^uih^ti
A televízió első bemutatása
nélkoletmrópában és Magyarországon a Dudapo\'fi Nemzetközi Vásáron lesz!
A televízió kényegc köztudomásúlag az, hogy míg a rádió csak a hangot továbbítja, a televízió a fénycncrgiát ís elektromos hullámokká alakítja át, ugy hogy dr/.tnélküli közvetítés fltián lápjuk ís azt. ami a mikrofon mellett működő fotocellás készülék előtt történik. Az eddig elért legnagyobb tá. volság, amelyen bolül televíziós adás lehetséges, 10 km. és ezórt ma még gyakorlatilag ez a találmány nem tel-jesen értékesíthető, de joggal kelti fel már moit is minden mlüvelt omber érdeklődését Az április 29-én megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár bemutatja a televíziós adó- és vevőkészülékek egyik eddig legtökéletesebb megoldását, megelőzve ezzel Közép-és Délkekteurópa minden országát, (f)
Hibátlan ■elyemharisnya
P 1-58
EHRENSTEINNÉL.
Öreg Bánó Balázs álma
Irta; Ifj. Mut.ch0nb..her Kdvln
Nagy, szálfaember volt Bánó Balázs, vénségfelé hajló, levelétvesztett faóriás, Zsupptelős kúriája u faluvégi dombhajlaton állt s ablakai a nagy-árnyéku eresz alól ugy bámulták a községet, akárcsak a gazdájuk nézte két kapus jegenyéje közt, fél éj-SUakákon át a holdat. A keleti ablaknál pipázgatott naphosszat és gondolt az éleiére; arra, amikor még az asz-szonya is vele volt, a rossz asszony, aki elhagyta a fiát már kölyókkorá-ban; aria az időre, amikor még nem volt ilyen kivert ordasa a saját életé-nok. A fiára is gondolt, a magancvclte barna gyerekére, akit megölt a háborúban egy oslol>a g>lyó. Krről meg az jutott az eszébe, hogy már hároméves a harag, ami ott áll közt.\' meg a menye között s amit még elviselne, de... az unokája is estébe óllik mindifit A gyerek, a fia gyereke, akit még tollasom látott. Szép farkasfi lőhet, ha a <-saládra üt, az ő egyetlen fiára, akitől el sem búcsúztatott, meg sem ölelélte, mert a harag a házasságért lekötve tartotta mindukét kezét. Pedig kopogott az ajtaján, pedig az el luitta lakatolni a éragját és ő mégsem nyitott ajtót neki!,..
A menye aznap, hozta világra leg-
Az éjszaka levágták és elvitték az utoai telefonfülkék hallgatókagylóit
Otromba tréfacsináló leheteti), akárki volt. , .
A posta a közönség kényelmére több utcai telefonfülkét állított fel a kanizsai utcán, igy a Fő ut és a Sugár rjt sarkán, valamint az Erzsébet téren is. |
Az éjszaka ismeretlen lettes mind a két tíelefonf ülkében levagdosta és elvitte a hallgatókagylókat. «
A vandál pusztítást az utcán járó rendőrőrszem még az éjszaka észrevette és jelentette. A j-endőiHség azonnal érintkezésbe lépett a tele-> fonközponttal. Kiderült, hogy az éj-
szaka valaki telefonálni akart az egyik fülkéből, levette a hallgatót, müe a közjKint felszólított, hogy dobjon be 20 fillért a készülékbe, mert a kapcsolás csak a pénz bedobása után követ kezhetik. AJtöz-I>oht várta a bedobást, ez azonban nem történt meg. A Jelekéi arra lehel következtetni, hogy cz a telefonáló, aki különben intelligens (!?) ember lehetett, vagy részegségéén, vagy éretlen tréfából vagdosta le a kagylókat.
A rendőrség kenesi a tettesit.
Ha nem jól lát, JSSL,
Fenyvesi György
órái axakoptlkua meiterhex
Pő-ut 10. Dobrovics-ház.
S11 ■ 111111 irrwl nttptre is kéizjlik I
á Zrínyi-sportpályánál két ntassal felborult a zalaszabarl állami aatóbnsz
Csak a Gondviselésnek köszönhető, hogy nem történt végzetes sze nencsétlenség tegnap délután a nagykanizsai Ziinyi-S)>ortpáIya végénél, a nagyrécsei országúton. A zalaszabarl állami autóbusz hét utassal roégott ki Nagykanizsáról. A S|>ortpálya közeléén az autóbusz kormánya eddig meg nem állapitolt okból eltörött. A sofför hidegvére és lélekjelenléte megelőzte a nagyobb veszedelmet. Azonnal teljes erővel lefékezett. A? autólrisz igy nagy lendülettel az ulmentl ároké
fordull. A hangos csörömpöléssel feldőli kocsi gyufnszálként törte ki és a levegőé röpítette a telefonoszlopot. Az autóbusz felémig de sze lencsére a énné ülőknek semmi bajuk nem történt. Pillanatok alalt a helyszínen voltak á közeli laktanyáéi a tüzének és a tűzoltók, akik aztán az autóbuszt kiemelték az árokéi. Az utasokai magán autókon szállították tovább. A vizsgálat megindult annak felderítésére, hogy mi okozta a kormánytörést. j
A határon átszökött zágrábi detektiv-gyilkos ügyében nem lesz perújítás
Megírta a Zalai Közlöny, hogy Ozanlcs Markó jugoszláv állampol-gár 1928 karácsonyán az egyik zágrábi étteremén a függöny mögül le lőtt egy szerb titkosrendőrt, amiért 16 évi fegyházat ka|>ott. Hét évet töltött ki a mitrovicai fegyházén, honnan megszökött és -Nagyatádon j fogiák el. A kaposvári kir. törvényszék is letárgyalta az Ügyet és Ozanlcs Markót hét évi fegyházra Ítélte, a tábla azonén a büntetést 16 év ne emelte fel. (
Ozanlcs Markó perújrafelvétel! kérelmet adott é, melynek elutasító végzését felfolyamodta a táblához. A felfolyamodásban Ozanics azt állította, hogy ő csu|>án magára vállal la a bűncselekményt, hogy társaiit mentse. Meg is nevezte az Igazi tetteseket és fényképeket Is mellékelt. A tábla most fogLilkoZott érdemén a felfolyamodással és azt elutasította. Ezek szerint O^Vnlcs-nak ki kell töltenie a 16 esztendőt.
A bűnös asszony
Filmnek még aligé adtak rosszabb elmet A suta cdm é-s a .csak felnőtteknek- után nom sokat vár az ember a filmtől, ]>edig érdemes végignézni ezt a témájáén ós fél dolgozásában is egyaránt rendkívül érdekes filmet.
Francia film, főszerepben Harry Baurral. Ez a két tény maga biztosítja azt, égy komoly szép filmet kapunk. Témájáén is újszerű ez a ülni: az öregedő férj, amikor meg. |udja, égy felesége ellddegült tőle, fiatalos héwel ujél dolgozni kezd, karrieit csinál, megszerez mindent az asszonynak, csakégy me0tartsa és vissZaéditsa. Hogy oz hogy sikerül, azt mutatja é Harry Baur művészi játéka. Az asszony szerepét a bájos-arc-u Susy Wcrnon iátsza. Kitűnő színésznő, de érthetetlen, núért akarja a reklám mindenáron «pikáns, -nak kijátszani. Rrthetetlen, égy a sejtetett erotika helyett miért nem a "tiszta művészet égisze alatt hirdették a filmet Vagy ma már mtal kell a közönségnek a tiszta művészet?
A film erkölcsileg is egyenes utón jár, a rendezés is bravúros. A két bari\'.t sorsának, illetve családjuknak párhuzama szenzációs. Az epbódisták tó kitü\'iőek. A rendezőt dicséri még, égy e nem túlságosan film szőrű témából is élvezetes szép filmet tudtak kelleni.
— Slfou, váiMn, d«w«»«t törülköző nagy választékban Singeméi.
— Saját érdekében óh őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopateln Bnlorárahái Sast mübutor-klál-lltáait megtekinti, vételkényuzer nélkül.
TllotovAr é* kozme ikal különle-MlHlK/,m gességek, tnvaazi játékok, gummi- és fotball labdák legnagyobb választékban R
Vágó Endre illatszertárában.
ifjabbik Bánó Balázst, amikor az ura halálhírét vette. G inog a fiáét
Ordítani szeretett volna kinjáén, mint egy megdöfött bölény, szét akar. ta tiporni a házát, a földjét, mindenét, mikor fölrémlelt benne a borzasztó kérdőjel: most ét minek az egész?!,.. Három\'éve sincs. Emlékezik: ilyen december derekai idő járta s ő nekiment a,tarlónak, gázolta; az erdő-nek, taposta keresztül-kasul, égy he vegyék észre a fájdalmát 8 égy aki emberfia meglátja, buijon el előle, mint a veszett farkas elől!
Azután, aégy csillapodott a sebe, megnyugodott, de a régi dac a házas, ságért, a érag a fiatalasszony felé, csak maradt az akkori.
— Minek is most már?! Hogy költsék a pénzét? Hogy kinevessék a háta mögött?! S égy várják a élálát?! Hiszen nem szeretik úgysem! Nemrég ézta Bíró Sára, a falu öreglánya a hirt, amit róla mondott a menye. Eleseit, öreg emérnek mondta, aki a szöget sem tudja már beverni a \'falbal De elfutotta akkor a méreg!
Künn lassú pclyékl)cn, puhán hullott a délutáni é s ahogy nézte ezt a mese-fehérséget, ahogy beléjement a szemén ez a megnyugtató végtelen tisztaság, ugy kotródott ki a lelkéből a érag. fis már nom Is volt haragos öreg ur, már gyöngédség élt benno minden iránt, ami meleg, ami simo-
gató, ami észreveszi az ő gyámoltalan-ságát és szerotő szemekkel veti rá a részvét melcgszinü sugarát. Talán azért Lv lovalta bele magát olyan sokszor a érago8ságál>a, hogy az évek nóvello gyámoltalanságát leplezze vele.
Fölemelte az arcát az ablak felé:
— I)e gyönyörű az idei karácsony! — gondolta és aégy nézto a plhék fehér seregét, érezte lassan, hogy elnyomja az álom*..
Mögötte nesztelenül nyílott az ajtó.-arrafordult: a beosonó friss levegővel a hulló pelyék fehér hátteréből egy gyermek lépett a szobájába. Angyal-formáju, talpig Jeliérruhás Hu s mint é homályosan kirajzolódó szárnyai is lennének. Aégy csodálkozva nézto kedves arcát, mintha hasonlítana egy. kori öreg Bánó Balázsra, aki maga volt régen L.
— De van a szemében még valami, még valakinek az arca benne van az enyém mellett — gondolta, — az is ismerős, azt a tekintetet éh szeretét. tem, mert a vonások, amiket én ezen az angyalos gyerekon látok: Mária!... szerettem valamikor egy leányt, aki nem lett az enyém soé, imádtaml a haláláén is! Mária volt a neve! Akkor még nem ismertdml a fiam anyját, akkor még sokat akartam a nagyvilágtól. és az élettől é« lemondtam róla!... Meghalt korán, egy ilyen homályos tm délutául*.
— Az ő gyermeke vagyok! — \'szólalt meg az augyalarcu fuu.. meg a tiéd!
Az alvó öregemérben főbnordult valami:
— Ne mond kölyök, mert megcibállak! Az a leány tiszta volt, mint ott künn a ét
— Tudom! — mondta lágyan csengő hangon a fiu — és én mégis a ti gyermeketek viycyok! fis te vagy az apámL. Kicsi maradtam, (niint minden ék>tt gyerek az égben, hogy a szülői megismerhessék, mikor utána jönnek. {
Az alvó öreg megtörölte izzadó é-lántékát:
— Miket beszólsz te senki gyereke, akinek nincs apja, anyja s mégis Má-Ha az, a régi Mária, meg ént?
— Te akkor még szabadságot akartál, nem szerelmet, családot vele, gyermeket. Azt hitted, hogy legyőzöd az életet és elfutottál! I)e csak egy akarat van, az Istené! fis ő akart engem, mint akarja mindennek a folytatását! — és mig észéit tovább az angyaL arcú gyermek, öreg Bánó Balázs alig vette é>zre, égy már hiszi minden szavát.
— Oh, mert ne hidd, hogy eméri akarat korlátozétja az életet! Mindenkinek van gyermeke, utódja az égl>en, annak is, aki nem akarta, au-nak is, ukinek nem szüleiéit I Soka"
1938. március 12
Repülőtér Egerszegen
Zalaegerszeg Is repülőtérről álmo-dozlk. Mint laptársunk m írja, képviselőjük már ol is jái| a létesítendő forgalmi repülőtJr ügyélien, mert Zalaegerseeget min- t . fc-deukópiH-\'n be akarják kapcsolni a lé-giturisztikába,_
Vasárnap a Zrínyi ilthon, az NTE Pécsett Játszik
Vasárnap néhány nagyfontosságú mér-Y* jl kőzés van soron. A T bajnokaspiráns Zrínyinek nehéz ellenféllel kell felvenni a harcot, a Pécsi Bőrgyár csapatával. Kezdete fél 1 órakor. Játékvezető Dómján.
Az NTE Mecsekszabolcson a MSE-vel méri össze erejét Játékvezető Pázaurek. j
Kapoavárott a KRAC-Tunl rangadó lesz.
Pécsett a PVSK—DVAC, PEAJC— ZsSE és PAC-KSE mérkőzések közül a DVAC—PVSK rangadó a bajnokság sorsára nagy kihatással lehet.
Nagykanizsán a Vasutas a Nagyatádi Turullal játsza le JJ, oszt. bajnoki mérkőzését. Játékvezető Dávid. __
KISOK keiWell tornászbajnokság Nagykanizsán
A Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja évenként, minden tankerület bem kerületi tor-nószbajnokságol rendez, nyújtón* korláton, lovon, gyürün, müszabad gyakorlat, plimugrás és füg«geszke-désben. A verseny első-, másodosztályú és II. o. szövetségi díjas hatos csaj>at, illetőleg egyéni.
F. hó 13-án, vasárnap a nagy-* kanizsai róm. kath. gimnázium rendezésében és tornacsarnokában kerül lebonyolításra e verseny, mely-
vagyunk ilyenek odafönn, nagyon sokan. Külön vagyunk n menyországlx»i, elzárva a többi, az életből jött gye.e kéktől, hogy ne hullhassunk szülők, ről, apáról, anyáról beszélni.
— Miért ne? — kérdezte az öreg.
— Tudod apám azért, — alwgy egyszer az őrzőangyalom elárulta — mert nagyon fájna nekünk, ha az anyai szivről, lm az apai házról hallanánk. Sajogna a szivünk, hogy. nekünk nem volt sohasem anyánkL. De én nem ezért jöttem hozzád anám! — és öteg Bánó Halázs csak hallgatta és hagyta odajöjjön hozzá s hogy kedvesen kér-tel*HeÜe*ül, hogy a kis álom-tündér lelve megsimogassa öreg fejét. Mert ltogy kérni akar valamit, azt látt\'i az arcán,
— A testvérem küldött, a to megnőtt fiad! ö üzeni, hogy szeresd a gyerekét, a legkisebbik Bánó Balázst és az anyját, a menyedetI Menj el oda — kéri — ma, karácsony estién és csókold meg az unokádat I A fiad kéri, akiért hetekig jártad fájdalmadban az erdőt. Látta — azt üzenll Azt is mondta, mikor eleresztett hogy az unokád olyan, mint ón s hogy szegényes lesz a karácsonyuk, még te-nyőre sem tellett a semmiből...
lzzadtságcseppek folytak végig a lwmlokán, mikor fölébredt öreg Bánó Balázs s még félig az álom hutáim alatt mondta maga elé:
— Ede* egy kölyök volt ez az angyali P.s milyen furcsákat mondott! Hogy ő a gyereken^., ugyan már,
ZALAI K02L0XY
nek óriási méretéről elég megein-Uml azt, hogy aaon a nagykanizsai róm. kath. gimnázium és városi kereskedelmi Iskolán kivül a sopronL sümegi, szombalhelyi, ralnetfer. szegi állami, keszthelyi róm. kath., soproni ev. gimnáziumok, b«>m 1 withe lyi és zalaegerszegi áÜaml keraatoc-deimi iskolák a csa|>aiversenylxw 72, az egyénieken 21, tehát közel 100 tanulóval vesznek részt.
Délelőtt 10 órakor kezdődnek a
csapatversenyek, délután 8 órakor
az egyéniek. (

A gimnázium igazgatósága ezúton hivju inmj a város t. közönségéi s az ifjúsági sport barátait a nagy mérkőzésre. Hogy a verseny megtekintését mindenki számára lehetővé tegye, l>c-lópti dijat nem állapított meg. A délelőtti és délutáni versenyekre egyaránt érvényes, de kötelező ruhatár felnőtteknek ,\')0 fillér, diákoknak 20 fillér.
V (:).
15 boglári gyerek gumipuskával sortüzet adott a trieszti gyorsvonat kivilágított ablakaira
A csendőrség elfogta a minapi „merénylet" tetteseit
Minap Balatonboglár és a felsőállomás közötti szakaszon robogó trjieszti gyorsvonat egyik olasz kocsijának ablakát kővel bedob*. Iák, aminek nyomáif hagy pánik keletkezett a zsúfolt szakaszban^ mert első pillanatban merényletre gondoltak az ideges utasok. A vona-tön szolgálatot teljesítő ellenőrző tiszt, dr. Gántay Béla nendőrfogal-mazó intézkedésére a lioglári csendőrök azonnal nyomozást indítottak. Pölgárl ruhában napokon keresztül ügyelték ezt a vonalszakaszt, amelyen hasonló esel\'nem először történt. Csakhamar megállapították, hogy Boglár úgynevezett Várdombján 10—15 községlueli fiu szokott össszejöuni a bokrok mögöjtt és a mikor a trieszti gyorsvonat arra
felé rol>ogott, valóságos sortüzet adtak le gumi puskákból a vonat kivilágított ablakaira. Utána, mint akik jól végezték dolgukat,\' széjjel szaladlak. A csendőrség megállapította a fiuk kilétét, mlndegyikttől elvette a csuzlit és feljelentést tettek a »sortüz« leadói ellen, közveszélyes cselekményről és közvagyon rongálásáról lévén szó.
.A kedves olvasó jöjjön kl vasárnap délben a korzóra I Nem moiireklám 111
— Heuyasaxonyl kelengyék SJnger oégnól.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 0-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— Tavaaid dlvataaSvot újdonságok
Singeméi.
Városi Mozgó. CsütftrtMcön és pénteken!
16 éven falaitoknak engedélyezve I
SUSY WERNON, az utóbbi évek iegpikánsabb sztárja és HARRY BAÜR. a világon megcsodált művész együttesével
A bűnös asszony
A perzselő szerelem, az elhamvadó asszonyi lélek csodálatosan szép t»rlénete, Ezenklvfll Magyar és küUfllill híradó.
Előadások kezdele köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, 5, 7, ft-kor. 5 órakor filléres helyárak.
TRUNKHAHN
^uívöüt orrÚAuU/rv^

"ktfrt&SSxijt tytAxkrvvLa. I
■t.OÁít
IV PKOHAS2KAOTIOKAQ-U.O. VI. TÉRÉ Z-K BT. 8.
CiYAR BUDAPEST,XI LENKE Uf 117
EMLÉKEZtETŐ
Mirclua IS.
Az Irodaími Kör lmzafia? üritaepélye 6-kor a városházán (Pe/éoyi Ru-dolf, dr, Boda Károly). Mirclua 16.
Keresztény Tisztviselőnők «zin«iő-adása (Láz) 8-kor a Városi Sxíaház-ban. Mirclua 17.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánja 0-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc). Mirclua 20.
LlceáUs előadás a városházán 8-kor (Vegele Károly).
Mirclua 24.
Az Irodalmi Kör könyv-délutánjja 0-kor a zeneiskolában (dn. Tjomján). Márdua 2T.
Az Irodalmi Kör eucharisztikus li-reálisa 6-kor a városliázán (P, Czir-fusz Viktorin). Március 31.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánjfc 0-kor zeneiskola (Kováts S. Tibor). AprUia 3
A* Irodalmi Kör Szent István li-ceilisa 0-loor a váfoSházán (üaedng Ferenc)* v
«=■ Sima éa mintia selyemkűlönleges-ségek Slnger Józaet é^Táieánál.
hogy lehetett volna? — és mosolygott rá Jólzüt, mert még nem vette észre, hogy. az álom fogja a szivét.
— Es azt mondja, hogy menjek el hozzájuk! Már hogy én?! Az nehezen fog menni azok után, amik történtek: hogy az az asszony féllábbal a sírban álló öregnek mondott! No tizt azért meg szeretném még mutatni neki, hogy nincsen igaza!
— Szent karáisony estéje van! — mondta aztán magának csöndesen s a bomályló szoba visszamondta a hangját. Cs mégsem megyek! ~ tartotta magát — i«dig Jó volna meglátni, vajh hogy néz ki legifjabbik Bánó, hasonlit-e rám, vagy a fiamra, vagy legalább erre a kis álomangyalkára, aki az imént ment ki a szobából. De helyes kis ix>fája volt, az bizonyos és jól esett, mikor puha kis meleg kezóvel megsimogatta az arcomat.
De becsületére váljék öreg Bánó Balázsnak, hogy mégiscsak elindult. Igaz, hogy nem mindjárt arra, amerre az az édes mennyei kölyök mutált\'1 az utat, de mégis ment. Ugyan az ellen kező irányba, de már beszélt magában ós már takargatt> swiyalval a megdöntött akaratU: \'
— Hogy én elesett, meg véti ember vagyok? No majd megmutatatni, hogy mit tudok vénségemre is! Akkora ka-ráesónyfát viszek az udvarukra, hogy olyan még a királyfinak sincsen!
f» ment a hegyei felé. A Király kő csupasz boltozata már hósnpkát lott
fázó kopaszára s hátat szelíden nyaldostak a ködök. Ment a persányi kapaszkodó félé, ahol a legsudarasab. bak az erdő katonái Alkonyodott. A fenyők ágai alján, mint figyelő vadorzó kuksolt a homály.
Egy óriás-fenyő ,elŐtt megállt s már villant is kezében a fejsze, hogy megölje. Rengett, csattogott az erdő megbontott fehér csendje hatalmas csapásai alatt. Izmai kinyujtóztak, meg-feszüllek, a munka vad üteme uj liezsdülésbe hozta a vérét, mert erő, akarat — cél volt a karjaiban.
Amikor meghalt a döntött óriás, derékon kapta s ugy vitte vigyázva, hogy Isten zúzmara dísze is rajta maradjon s a lobozokfan a csillogó ezüst,
A falu l>oltja előtt beledőlte a fát a vastag hóba és bekiáltott valakiért. Sötét volt akkor már a karáosonyesti utca, csak a fényes ablakokból sugárzott a boldogság. Dobozokat hordatott ki az ut.-ára s mig jómaga js > egitcH mindennel megrakni a fát ami gyerekszájnak, szemnek való, el-gond(ukodott:
— Még fára sem tellett nekik Még fára semU. Az ón fiam gyeiekó-t*k!... „
Mikor végigvitte azt a csodafát a falun, az ablakokon át rábámuló szemek kérdéseit ór^zte magán:
— Nézd! Az öreg Bánó!,.. Hát mégis csak elmegy az unokájáhozI
Akkor már nehezen járt a melle s a fáradtság ólmosan mászkált a karjaiban. De ment. Do azért is Yil^e,
mert ezzel az erejét mutatta, a dacol, iaz akaratát a menyének, mert ezzel a csillogó, gazdag fával takargatta a fájó öreg szivét. J
És mire az udvarukra ért, már uem volt liotuie semmi harag, már kinitot belőle minden lázadás. Akkor már — csak az öregapja volt az vnokájá-nak, akkor már csak látta tu elébe rohanó gyeiekea, hogy mennyire örül, liogy boldogan t;M)Sol a csoda fának s hogy az öröme az övé is, hogy,., de elluigyta nagyon az ereje és ,ugy t hívogatták be a szobába.
HfJlotta még tompán, lyint távoli, meleghangú muzsikát hogy valaki beszél hozzá:
— Látja édesapám! öregember már maga, minek erő\'tcti meg a testit? Lám már veri is ki a láz.-"Most Őrizheti talán hetekig is ott ágyat
— Öregember vagyok! Hmm! Milyen szé|>en mondja. S hogy megharagudtam rá ezért a mondatért, mikor Bíró Sára elmesélte. Pedig hátha akkör is igy mondta, ilyen gondossággal, ilyen tisztán... és boldog rolt, amilyen taláta még soha.
Lábadozása közben, amikor olyan Jóízűen szunditolt egyet egyet, elálmosodva a kis Balázs játszadozó potyogását >1, mindig találkozott az ő régi, meg nem született atigyal-gyerekéivel, fcs ugy örült neki, hii alvásában meg-megjelent elölte, mert éppenhogy olyan volt, mint a halott fla volt valamikor, meg mint a kis unokája,\' a legkisebbik Bánó Baláj* , j
KMM KÖZLÖNY
19M, március 12
-- (Májúiban alispánválasztás)
Elterjedt hitek srerlnt a május elsejével megüresedő zalai alispáni állásra rövidesen kiírják a pályáttol. A választásra ezek szerint u májusi közgyűlésen kerül sor,
— (A MANSr hölgyeihez!)
Felhívom magyar asszon} testvéreimet, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a nagykanizsai MANSz által március 14-én délután fél 7-kor a Nagymagyarország emlékműnél rendezendő hazafias ünnepélyen. Gyülekezés háromnegyed fl-kor a városliáza tanácstermében, ahonnét testületileg vonulunk a szoborhoz, Dr. Krátky ütvánnó elnök. (:)
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kör zene. kara ma, |>énteken este 9 órakor ös>z-próbál tart, (:)
— (Szabadtéri tlőadás Sümegen)
A MANSz sümegi csoportjának kezdeményezésére Somogyváry Gyula szabadtéri előadásra alkalmas darabot Ir a község nagy szülöttjéről, Kisfaludy Sándorról. A daralx t júniusban adnák elő a sümegi műkedvelők nagy szabadtéri szin|>adon a MANSz rcn dezésóben.
— (Az Irodalmi Kör hazitflas ünnepe)
a vasárnapi ücoális előadás keroté-|>en leszi, 6 órakor a városházán. Ekkor ünnepli meg a Kór a magyar nemzeti kultura büszkeségének, a Nem zeti Színházinak centennáriumát Pe-rónyi Rudolf gimnáziumi tanár előadásában. Dr. Boda Károly «a szent korona tana a szolidság ünne|>én. cimen mond rövid l>eszédet, Szaval Bory Ferenc, Belépődíj nincs. (:)
— (Felvétel a szemináriumba)
A veszprémi püspöki papnevelő-intézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgálata folyó évi junius hó 30.án délelőtt 10 órakor le>z Veszprémben a püspöki székházbán. A gimnázium V—VH/I. osztílyaíra és- a hittudományi főiskolára pályázó növendékek felvételi folyamodványaik^ a Megyéspüspök Ur ö Excellenciájához intézve, legkésőbb április \'20-ig httanáruk, vagy plébánosuk utján küldjék be. a Szeminárium igazgatósága cimére. E felvételi folyamodványhoz meliékleudők: 1) a folyó tanév első feléről szóló éitesitő másolata (csak jeles vagy jó bizonyítvány vétetik figyelembe), 2) a folyamodó állami anyakönyvi kivonata, 3) egyházi keresztlevele, 4) l>ér-Inalevele, 5) a hittanámak, vagy plébánosnak ajánlólevele. A kisszeminá-rlum növendékei havi 15 pengő tartásdijat tartoznak fizetni mindenkor előre havonta, ©zen kötelezettség alól felmentésnek helye nincs, fizetik a be-iratási és tandijat iss Az összes növendékek alsó és fölső ruháról, könyvekről és Írószerekről s minden egyéb felmerülő kiadásról maguk tartoznak gondoskdonl, A felvételre l>ehivottak kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak alávetni,
— („Hajrá, tlnáncvért iszunk!")
Ezt Ifláltották a petriker«szturi pálinkafőzők a pénzügyőröknek, amikor azok tettenérték őkol. Mint tegnap már nvegirtuk, a karós és vasvillás támadás miatt 15 petrikereszturi pálinkafőző került a vádlótok padjára. A* egerszegi törvényszék azonban nem látta tisztán a támadás lefolyását és ujabb tanúkihallgatások végett a tárgyalást elnapolta, \\
— (őrizetben a szentgróti gólyanéni)
A csendőrség őrizéu>o vette angyalcsinálás gyanúja miatt\' Takács /.sig. mondáé zalaszcntgróti asszonyt B Kisérték az egerszegi ügyészség \' fogházába. Takicsné már többször volt hasonló büüeset miatt büntetve.
Március 15. a Nagymagyarország szobornál
EgyMOletek méf ciatUkoxhatnak !
Nagykanizsa március 15-iki ünnepélyeiből ezjdén kiemelkedő lesz n MANSz felvonulása a Nflgymagyar-ország-szolK»rhoz 14-én, hétfőn este. A szobornál fél 7-kor kezdődik az ünnepély. Beszédet mond Stclnjn. ger Gyuíáné, a szegedi MANSz voll társelnöke, m<«t a kanizsai fiók lelkes tagja. Énekel a Polgári Iskolák Vegyeskara. Szaval Adamo-vich Mária leánygimnáziumi és Ángyán Pál főgimnáziumi tanuló. Az összies középiskolák kivonulnak A MANSz koszorút helyez a sz^xff talpára, amelyet fáklyák fognak megvilágítani.
Leventék, frontharcosok, egyesületek csatlakozását szívesen látja n MANSz és "kéri, hogy a magfelelő hely kifelölése végett a részt venni szándékozó testületek szlve-skedjertek ezt szombat délig dr. Krátky Istvánnénál (tel. 118.) jelenteni
(A sirokat lopkodta)
Ifj. Lendval József 28 éves gógán-fai fiatalember, amiért a sümegi járásbíróság háromheti fogházra Ítélte. Lcndvai azzal védekezett, hogy súlyos agyhártyagyulladás következtében kéthetenként Idegrohamai .vannak és nem tudja, init cselekszik. A töbfwzőrösen büntetett fiatalember védekezését a járásbíróság nem fogadta el, beszállították a fogházba, ahol azonban valóban olyan idegrohamot kapott, hogy nem lehetett köreiébe menni. Most felszállították Pestro a megfigyelőintézetbe.
- (34 évből 15 fogházban)
Zömbik János 34 éves kővágóőrsi napszámos nemrég szabadult feltételesen a dologházból. Ismerőse a du-nántuli hatóságoknak, mert 34 évéből 15-öt az ország különböző fogházaiban töltött. Szabadulása után most sem tudott a jó útra térni,, hancén Szent-békáilón ellopta *az egyik gazda lakáskulcsát és kifosztotta lakását. Bekísérték az ügyészségre.
Fogai olyan febéisk lennek,
mint a gyöngy, ha reggel és este Odol fogpéppel Usztitja. Ez a fogpép a legfinomabb anyagokból készül, a melyek nem sértik fogainak zománcát és mégis fényes fehérré csiszolják őket. Pompás izü, frissit és ólénk.i
— A tavaul vértiutitia
régi fiatalító módszer. Szabadítsa meg szervezetét a- mérgező téli salak tói Darmollal, mely szükség szerint adagolható és emésztését enyhén sza-bályozza. A Darmol jó közérzést és fiatalos karcsú testformát ad.
Légi katasztrófa, öt halolt
Róma, március 11 A vilelrói repülőtéren felszállás után, eddig még ki nem derített okból lezuhant egy katonai repülőgép. A gép 5 főnyi legénysége szörnyethalt.
APRÓHIRDETÉSEK
10 alóla 60 fillér, minden további ncV 4 Iliiéi.
Használt, som,no.M.lt lOrdóká-
d.t májuars megvételre kereaek. Vágó lllatsierlár. 702
„tk.m.MoA. pékség házzal, tüuztr-Ozletlcl, kedvezi llieléll fellélellel.etadó Cim a kiadóban. 683
Az Öreg Relnnél .lo.óbb a hull Idő sebb marhahús H10—120 P, Halai növen dékhus 120-1 40 P, sertéshús 1-20—140 P, islrazalonna 1 40 P, frlii\'zaír 1 TOP. 105
Ügyes kifutót.ányt lelvenUnk. —
Bxcelslor Hsrlinyaház, Fő ut 14. 7C6
Vennék tO.h.lil.
Sí Jókaiban levő .utalni a kiadóban.
Bérelnék pir hold .»Ó.UI,l,.t. Magyat-u. 83 *
El.dó sötétkék fluruba 12 évesig. -Petőd-ut 02
Kerecsenyl siller k.r literenként P 0 44 ért kapható Cséngery-ut 19. *
Ing- és rjízsomo-popllnok, dressing gown anyagok
SchÜtz-nH.
Mindenes f,xtt leány \'jzonnal v. 15-ére [elvétetik. KtnIziJ-utc. 16 *
Átalakításból vli szamarad! használt
állók, ablakok |ut»nyOMnleladók.; jóaset lőheiceg-u! 56 •
Tlpóúzlel részére *«lat~lsífif,ó,a~t keresek. Alánlalokst .Lelépés" |ellge! alatt a klsdóhlvatalba. *
Helyszűke mlaltj a hnll.d4kl.f;áii1 u|ból lesxtlllottuk. Hungárla\'kelegyir. •
Használt kétkerekű ».s vessek. A|ánlatokat Málta
\'ssa.kbloikllt
gyógy aiertárb*
„lAnb.jór.tu bútorozott azoba kiadó. Arany Jtnoa-u. 2 .1. *
l.t.ssaf.l.x.r.ló.l cikkek legol-csóbban beszerezhetők Bcleznalnál, Sugárul 53. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. ~ snberg Nyomda éa Délzalal Upkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó : Z.U1 Károly.
Interurbán telelőn : Nagykanizsa 78. szám
Már
részletfizetésre vehet megbízható
.kerékpárt.
Kérjen árjegyzéket
Szobó Antalkeréi<párnagykereskedö sp°rt"
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
9 karfiól
8 «J kelkáposzta
12 káposzta
5 « kslaráb
5 o sárgarépa
4 N petrezselyem
10 o retek
10 .o saláta
5 o ugorka j
6 o paprika
14 J* cukorborsó
10 apárgabab
slb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezet! és kaphaló:
okszAg József
magkereskedésébe ti Nagykanizsa, Erisébet tér 10,
A régi bíróiig! palota mellel!. Tel. 110.
KÉSZ
Zászlók
színtartó mlníségben, miniéi nagyságban, nagyon olciöit kaphatók
SchÜtZ-nél
Rosszul telelt weMaaknél azfttfiban, kaszálókon, ritakan,
gyOmOIoaBaban, kartl wataményaknél
csodát művel a
péti-só
nitrogén műtrágya.
Körzetképviselet és gyárl-lerakal: ország józsef
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi-szerek, gép stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság Tnellett) Teleion 130.
A Zalai Kíilöny Sport-tlppwrseiiye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kóvetkező eredményeket hozzák:
NZTE-PBTC . MSE—NTE . KRSC-KTSE . DVAC—PVSK . PEAC—ZsSE . PAC-KSE
...l._ (_.:...) ........ (...,. )
....... (...:...)
(...:...) ....... (...:...)
HI.W • krkklIsHi Ww.zdUJáil Rt, UltMMt Nr»»<a él >«Mlaú bapUaóó VtMefeW kéuyvuy.i«4ij.iw» NajyliíniaBáu. 1tUlüi (fclílv. Zalai
Károly.
78 Évfolyam 59. szám.
Nagykanliwü 1938. mircloi 13 vasárnap
Ára 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
_* OLITIKAI NAPILAP
5lS#3 tZZtS^Tj^ FelelOs szerkesztfi: Barba.lt. Lajoa a^^l^^raftr^S:
Európa békéjéért eltűrik a hatalmak Ausztria megszállását
Ausztriában — mondja Hitler ma déli kiáltványa — a német haderő biztosítja a rendet és a k5vetkez6 népszavazás pártatlan szabadságát - Nagyobb zavargások nélkdl vette át a hatalmat Ausztriában a nemzetiszocializmus — Páris és Róma elitéli a német kormány magatartását, de céltalannak tart minden beavatkozást — Hitler az osztrák határra repült — Csak egy miniszter maradt meg a kormányban a Sohusohnigg-kabinetbftl — A német hades\'a egymás után szállja meg az osztrák városokat
Olaszország, Lengyelország és Jugoszlávia semleges marad
Barllnből hajnalban repülőgépen I szocialista alakulatok vezetését öt-Bécsbe érkezett, hogy a nemzeti- | vegye.
Németország nem gondol annektáiásra, Róma nem avatkozik be
A tegnapi és a mai nap eaemé- | nyel nem csak Ausztria sorsét pecsételték meg, hanem uj korszakot jelentenek Európa életében is. A bécsi és ausztriai váratlan eseményekről Időrendi sorrendben a következő jelentéseket kaptuk:
Bécs, március 12 A népszavazás előtt álló A,uszt-riál>an bombaként hatott az az ulti mátum, amelyet a német kormány küldött Bécsije. Az ultimátumban közli Németország, hogy ha péntek este fél 8 óráig nem áll el Ausztria a népszavazástól és- nem mond le Schuschnigg, a német birodalmi haderő bevonul Ausztriába. (A had. erő bevonulásával való fenyegetést későbbi jelentés cáfolta.) Az ultimálam hatása alatt
Éjjel fél 12 órakor Seyss Inquad-ot bizta meg az elnök kormányain, kit ássál, aki éjjel 2 órakor a következő kormány alakította meg :
Kancellár • Seyss Inquard, aki egyben a hadügyi tárcát ls vállalta
Helyetteskanoellár : Horstenau.
Külügyminiszter : Wolf Vilmos.
IgazsáRÜgyminiszter : Hüber.
Szoclálisügyek miniszteré : dr Jüry.
Pénzügyminiszter : Neumayer.
Kereskdeelmi miniszter : Fisch-böck. |
Földművelésügyi miniszter : Freln taler.
A közbiztonsági Ügyeket továbbra ls Skuhel államtitkár vezeti.
Az uj osztrák kormányban csak Neumayer pénzügyminiszter maradt a helyén, a többiek Ismert né.
Egyes külföldi jelentések már az éjszaka arról számoltak be, hogy a német csapatok átlépték az osztrák határt. Hajnalban e jelentéseket Bécs és Pest egyaránt cáfolta egy linzi jelentés alapján. Berlini hivatalos jelentés sz>erint azonban ma hajnalban 5 óra 30 perckor a birodalmi német csapatok átlépték
| Schuschnigg kancellár Mlklas elnöl kel folytatott megbeszélés után bejelentette az osztrák rádióban « népszavazás elhalasztását, majd lemondását. Meghatott szavakkal bu. csuzott Schuschnigg Ausztria népétől, majd
Ismeretlen helyre távozott. Jelenleg sem tudják, hol tartózkodik.
A bejelentés óriási izgalmat okozott Bécsben. Seyss-ln<iuard belügyminiszter ekkor a rádión át beszé. det intéze^ a néphez és közölto, hogy a nérwet csapatok bevonulása esetén
ellenállás nélkül
várják az elkövetkező órák eseményeit. ; •
melbarát nemzeUszocialisák.
Az uj kormány megalakulását éjszaka a kancellári palota erkélyérői hirdették ki. A tömeg lelkes »flell Hltler«-rel fogadta az uj kormány megalakulását ós a »felszaba-dúlt Ausztriát* éltette.
A hatalmat a nemzetiszocializmus hivatalosan is átvette Ausztriában, - jelenlik ezalkalomból. Bár
egész Ausztriában rend van,
csaknem mindenütt voltak tüntetések. A bécsi rádió közlése szerint Grác zásziódiszbe öltözött, hatalmas horogkeresztes transzparenseket hordoznak az utcákon. Innsbruckban 10.000 ember vonult fel tüntetve Hitler mellett. Linzben és Salzburgban voltak még
nagyobb tüntetések.
Seherdingnél a határt és a beözön-lés azóta tart. Az osztrákok csendben fogadták a német katonákat.
Bécs, március 12 Ujabb jelentések szerint Himler birodalmi megbizolt Heiderichel.az SS alakulatok vezetőjével és több tábornokkal, rendőrparancsnok&tf
| 1 Berlin, március 12 Németország a március 11-i eseményeket nagy örömmel vette. A lapok első helyen méltatják a napot, amely alkalommal a nemzetiszocializmus Ausztriában is győzött* Uj korszakot jelent ez, — hangoztatják a lapok. Egyik másik hozzáfűz^ hogy Németország nem gondol annektálásra, cíe szeretné, ha Ausztria önként és józan meggondolással maga döntene sorsáról. A Völklscher Beobachter vez^r-
Éjszaka óta Ausztriát »De.itsch-öslerrelch«-nek mondja a rádió és »Heil Hitler* köszöntéssel, valamint a Deutschlandlled-del zárja müso. rát. A hatalom hivatalos átvételét jelzik a reggeli bécsi lapok is.
Schuschnigg kancellár félhivatalos lapját, mert a kancellár búcsúbeszédét közölni akarta, elkobozták. A ReIchs|>ost is első oldalán nagy fe. hér folttal jelent meg, a oenzura itt ls törölte a kancellár búcsúbeszédét | Bécs egyébként felocsúdott már
Hitler kancellár kiáltványt ls intézett az osztrák és német néphez. E beszédet Göbbels miniszter olvasta fel, valamennyi német, osztrák és a magyar rádió is közvetítette.
Hitler kiáltványa utal a német sorsközösségl>en élő örök történelmi kapcsolatra, majd kifejti, hogy Ausztriában egy kisebbségi kormányrendszer terrorlsztikus eszkö. zökkei, törvényes alap nélkül üldözött 6 millió németet, elnyomta azokat, amitől csak erősbödött a fanatizmusuk, a német néphez való tartozásuk. Több mint 40.000 menekültet fogadott lje Németország, 10.000«t osztrák internáló táborokba, fogházakba vetettek, százezrekel kolduslx>tra juttatott az elnyomás. Egy állam sem tűrte volna ezt a szomszédságában. A; juptus 11-ikJ
cikkl»eíi hangoztatja, hogy »a Vezér nem feledkezett meg szülőföldjéről.*
Róma, március 12 Az olasz sajtó az ausztriai eseményeket az osztrák nemzetiszocialista megmozdulás eredményének tekinti. Egy feltartóztathatatlan eszményi mozgalom lelt úrrá itt — ir-ják — és épp ezért Olaszország nem kiván beleavat kőzni Ausztria belső ügyeibe, de érdeklődéssel figyeli aj eseményeket.
az Izgalomból, a rend helyreállott, a város zászlódisz nélkül, rendes hétköznapi életét éli, - igy mondj* a Jelentés.
Berlinben leírhatatlan lelkesedést váltott ki Ausztria »felszal>aditásá« nakc hire. A tüntetések egymást érték.
Hitler kancellár ma délelőtt váratlanul Berlinből Müncheni* »le. pült. Hangoztatja, hogy súlyt helyez arra, hogy ezekben az órákban távol legyen. Helyetteséül Gönfcnget bízta meg. i
egyezményt ls csak azért irták alá, hogy megszegjék. A népszavazást is csak azért találták ki, hogy az osztrák nép többségét végleg meg. fosszák jogaiktól. Ausztriában régóla nem volt választás, nincsenek megfelelő névjegyzékek, nincs biztosítva a szavazat-szedés és számlálás pártatlansága és méj? Idő sem volt a né|>sziavazás előkészítésére. Az osztrák nép maga lázadt fel ez ellen a csalás ellem s ha ezt karhatalommal akarták volna leverni, következett volna a polgárháború. A német nép nem tűrheti, hogy egyeseket a németséghez tartozásuk é» eszméik megvallása miatt üldözzenek. Ezért bocsátotta Hitler -rendelkezésre a nyugalom fenntartása érdekében a német haderő segitsé gét. Ezek az intézkedések blztueft-
Egy kivételével németbarát nemzetiszocialisták az uj kormány tagjai
Bécs csendes, Berlin tDntet, Hitler az osztrák határra repfllt
Ma reggel fél 6-kor a német csapatok átlépték az osztrák határt
Hitler rádió-kiáltványa
ZALAI KÖZLÖNY
1836. március 13.
ják, hogy az osztrák nép szabadon nyilváníthatja m£jd akaratát a népszavazáson.
Német csapatok özönlenek Ausztria szive felé a földön és a levegőben
Innsbruck, március 12 A hajnal óla tartó csayitbeözönlés során délelőtt 8-kor Salzburgot, majd 11 órakor Innsbruckot érték cl. A német csapatok szárazföldön és a levegőben erős tempóban tovább nyomulnak Ausztria szive felé. A német repülőgépek egymás után jclmnek meg Bécs és a többi osztrák városok felelt. Déli 12 óra 10 perckor bevonultak a német csapatok Linzije.
Bécs, március 12 Megérkezett Bécsbe Bürkei német államtcnácsos, Saarvidékt biztos is,
Grác polgármesterének Kasért, az ismert nemzetiszocialista vezetőt ne. vezték ki. Linz uj polgármestere Prop-per tanár lett A cseh lapokat elkobozták.
Nincs gyakorlati értelme Párls ér London tiltakozásának
London, március 12 Az ausztriai események Angliában nagy megdöbbenést keltettek. Az angol kormány azonnal utasította nagykövetét, hogy a leghatározottabban \'il-lakozzék a német kormány eljárása el. len.
Párisi hir szerint a francia kormány is azonnal bejelentette tiltakozását Berlinben.
London, március 12 A nemzetközi sajtó élénk figyelem-ínel kiséri a bécsi eseményeket, A párisi és londoni lillakozólépést olkésett-nek tartják: semmi gyakorlati eredményt várni tő!e nem lehet.
Londonban Itibbentropp már tegnap délijén bizalmasan közölte Chamber-lalnnal a német tervet. Tudta ezt Hall-lax lord ts^. ma délelőtt a cseh nagykövettel folytatott rendkivül fon-tos tanácskozásokat. Ma délelőtt az ■ngol kormány is rendkívüli minisa-tertanácson foglalkozott a megváltozott helyzettel.
\' \' Chamberlain woekendjét Londonban tölti, liogy bármely pillanatban intézkedni tudjon. Bómai jelentés szerint
Olaszországé* Lengyelország megegyezett, hogy az osztrák ügyben semleges marad. Hasonlókép Jugoszlávia sem avatkozik be. Máris folynak a megljeszélésck arra nézve, hogyan lehet összhangba hozni a Berlin—íómai tengelyt a hármas-egyezménnyel, amelyben tudvalevően biztosítják Ausztria függetlenségét.
(Folytatás a 8-ik oldalon)
Az fllő életmód következtében jelentkezd bajoknál, különösen renyhe bélmüködésnél, aranyeres bánlalmaknál és emésztési zavarokéi. reggelenként éhgyomorra 1—1 pohár természetes „Ferenc József" keserüvizzel Igen jó eredményeket lehet elérni. Kérdezze meg orvosát.
35 évi Páris-imádat után a magyar Irók kiábrándultak Párisból
Az Irodalmi és Művészeti Kör III. könyvdélután|a
Harmadik könyv-délutánját tartotta az Irodalmi és Művészeti. Kör a zeneiskola kamaratermében. Kelemen Ferenc lárs-y elnök, a kőny.v-délutá. nok sorozatának rendezője, megnyitójában Párlst, m\'nt u haladó kultura (entrumát, n\'igy emberi eszmék- lendi\'ő.;ét aposztrofálta.
Az előadó Borsa Béta, a városi felső kereskedelmi Iskola tanára volt, aki Párisnak a háljoru utáni ma?yar szépirodalomra gyakorolt hatását ismertette. Széles területet ölelő, komoly tanulmány volt Borsa Béla elő\'dúsa. Benne lüktetett vabban a ma Párisának éle\'.e is, sok síkon felvett, sokszor szinte drámaian eleven keresztmetszct-ben.
A 1 táboru óta közel 40 matfyar ie. gény foglalkozik párisi témákkal, ugy hogy a szerelem után Párls a leggyakoribb ihlelője Íróinknak. Páris nem csak helyszín a magyar regényirodalomban, liánéin regényhős; maga a melropolis és annak élete van olyan fontos a Páris-regényekben, mint a regények emljer-alakjai A Páris-regé-nyek m«Séjóbon van valami egyforma-ság, a háljoru utáni karrier-irodalom és luippyend divat bizonyos kisértékü. sége, de annál érdekesebb bennük Párls az uj nemzedék szemléletében. Páris lette divattá az uj irodalmi műfajt, az őrjárat-iratokat (le^iagyobb mestere Márai). A mai magyar iróknak Páris kiábrándulást jelent, Páris ma már nem az európai kultura köz-•pontja, inert a francia néjjel nem hat-iák át egységos eszmék, életszemléletek hisztérikus harca folyik otl, kulturát pedig csak kialakult világnézetek teremthetnek. Ezt elsősorban az irodalom érzi meg. Minden világnézetnek van irója Franciaországijai! és Így Hajiozódik ott a művészet is. A magyar irók legnagyobb erővol I\'árist, a munka városát, vagy naturalista szemlélettel Párist, a gyönyörök városát fes-
tik, mert e kettőhöz legközvetlenebbül tudnak hozzáférni. Azt mondják iróink: — erotika nélkül.nincs könyvsiker. A jóizlés, erkölcs követelményeit az irónak figyelembe kelt vennie és kár elhitetnie, hogy Párisi a prostitúciója reprezentálja. Sok más és nagy problémája van Párisnak, ami nem ragadja meg iróink figyelmét. A francia polgárság lelkivilága érdekes, messzifői szép, közelről kiábrándító. Ft éren iró:nk megállapításai erősen liiányosak, másodkézből valók. Egyöntetű vélemény ük w*k a munkásságról ós az arisztokráciáról van, mert ezek nemzetköziek. A zárt életet élő, idegennel nehezen keveredő polgárság irodalmi felkutatásáia nem vállalkoznak iróink. A magyar Párls-regények nom magyaréinak meg som1-mit, csak ősi magyar fatalista bele-nyugvással festik meg a dolgokat. Miértet az iróink nem keresnek. Általában lelket, szellemet báni tó hatása van reájuk Páriának. Letört aok törekvésüket az a lény, liogy a művész-eml>erek külön kasztjának kínlódás az élete Párisban, a régi bohém-romantika bája nélküL, Az idegent mugneti Párls, a magyarokat l>arbár népnek tartja. Csak őrülhetünk tehát annak, ha íróink Páris imádata helyett visz í-zatérnek a magyarság problémáihoz. 35 év kellett ehhez a felocsudáslioz, S lia ma témában erősebben is foglalkozatja Páris íróinkat, de ez a kiábrándulás megvan írásaikban. Páris arca, lelke a változó korokkal folyton változik és őzért liat újra és újra, minden arcában termékenyítőleg íróinkra.
Az előadást Ady Endrétől Marion-nay Tiljorlg, Szudy Elemértől Kova-lovf-zkyig, Orbók és Tercscsényitői Földes Jolánig az irók, kőÜők egész sorának idézctqí tették szemléletessé.
Kilenc tehén bennégett a bánfapusztai uradalom istállójában
Szepetnek, március 12
(Saját tudósítónktól) A Sa8|jetnek h«z tartozó Bánfa pusztán nagy tüz puszlitott tegnap. A pasztát Bánik Emil bérli a hercegi uradalomtól.\'
A reggeli órákban, eddig még meg nem állapított okból a pusztai cseléd-islállóban keletkezett a tüz. Az istállónak az ajtó melletti részén csaptak fel először a lángok, ugy hogy a megriadt állatok mentése majdnem lehetetlen volt. A cselédek életük kockáztatásával rohantak a lángok közé az állataikért^, de csak négy darabot tudtak kivezetni, a többi 9 tehén bennégett. Valafrvennyl a cselédek tulajdona volt. A szomszédos istállóban voltak az uradalom sertései, ezeket mind sikerült Idejében kimenteni.
A kigyulladt istállót megmenteni nem lehetett. A tető teljesen leégdtl, elpusztult a sertés Istálló flaztatója is, sok felszereléssel egyült. A kár 10.000 pengőnél több.
A tűzhöz kivonultak a szepe^kj tűzoltók, akiknek a kigyulladt istállóval már nem sok dolguk akadlj, de a tűz továbbterjedését sikerűit megakadályozniuk.
Az oltásnál emberfeletti erőfeszítést végeztek a puszta cselédei. Közülük négyen égési sebeket is szenvedlek, szerencséié csak az egyik súlyosabb természetű.
— Naptári Március 13. vasárnap. Hom kat. Remlnlszo. Protestáns Krisztián. Izr. Veadar hó 10. — Március 14. Rom. kat Mathlld. Protestáns Mathild. Izr. Veadar hó II.
Gyógyszertár! éj Joli szolgálat e hé 15-ig a "Mugváltó" gyógyszertár éa a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délotáP kedden egész dsd nőknek.)
- (BélyegíyflJWk Ulálkorija) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az ÜMKE tanácstermében.
\'faymff TTlofl.
BUDAKsr.ar.WKMHIiaKRT.ll
Hírek a laróczy Sakk-Kör életéből
A Maróczy Sakk Kör köztisztelet, ben álló és népszerű elnökét, váró. sunk minden kulturmegmpzdulás élén fáradhatatlanul s önzetlenül tevékeny, kedő büszkeségét, Kelemen Fertne bankigazgatót a magyar sakkjkultuM fejlesztése körül tanúsított lelkes, áldozatkész, céltudatos, eredményes és jövőtformáló munkásságáért a Magyar Sakkszövetség folyó évi rendes köz-gyűlésén választmányi (tanács) tagjává választotta.
Méltóbbat nem érhetett a kilőnie, lés. Bizonyos, hogy a Maróczy Sakk Kör elnöke — kiváló kvalitásainál ós páratlan agilitásainál fogva — a magyar sakkozás képviseletének veze-tő^égéljen való részvételével most már a helyi\'és dunántúli kereteken tul országos vonatkozásban is hősi munkát íog véjíezni s hisszük, hogy ennek a munkának az egyetemes ma.^yar sakk-ikulturát s,benne a nagykanizsai sakk-életet gazdagító s előrelendülő ered-ményei nem maradnak el.
Az egyéni bajnoki verseny befeje-zéce után az ünnepélyes díjkiosztás és vele kapcsolatos társasvacsora dr. Krátky István polgármester, a Maróczy Sakk Kör disaejnöke megjelenésével, miként tavaly, ugy most is megvolt. Kelemen Ferenc adla át a bajnoknak a hatalmas Kelemen-kupát és az I. dijat és osztotta kl a többi dijakat: Böhin Józsefnek, Samu Józsof. nek, Argent Jánosnak és Saekulja Jakabnak, továbbá a II. oszt. verseny győztesének, ifj, Vékásy Károlynak. Az elnök lelkes éa szép beszéde — molyljcn kiemelte a Vékásy-testvőrek sakkszeretetét s áldozatkészségét; tudniillik meglejjetésszcrüen \'bejelentették, hogy a II. oszt. verseny mindenkori győztesének Vékásy-kupa névon örökös vándordijat ajánlanak fel — bőven tartalmazott a sakkélet és kultura fejlesztését célzó terveket. Kálmán Oszkár vallásoktató s. lelkész, a város 1938. évi sakkfi»ajnoka válaszában a sakk elsőrangú pedagógiai értékére mutatott rá, idézve néliai gróf Kle. belsberg Kunó közoktatásügyi miniszter és Szöghy József nyiTalkozatait; s ezek alapján a sakknak már nemzetek jjéldájára az iskolákban tantárgyként bevezelésére nézve széleskörű propaganda indítását sürgette.
Kálmán Oszkár a levente sakkozók ellen a Levente-otthonban 15:1 eredménnyel sakkszimultánt tartott.
A mindössze 3 versenynapot Igénybevevő sakkcsapatvűrseny 13_án, vasárnap délután fél 3 órakor kezdődik. Mérkőzik az Iparoskór csapa la az OMKE csapatával az Iparoskőxlben, továbbá a Kaszinó csapata a Köztisztviselők csapatával a Kaszinóban.
•Kálmán Oszkár o hó 25-én délután 2 órai kezdettől az Iparoskörben sakK-szlmxdtánt tart.
Nagyságos Asszony!
Tisztelettel meghívjuk mindent felülmúló tavaszi cipö-modelljeink megtekintésére és kiválasztására, ugy saját* . mint kedves férje és gyermekei részére. Mlltényi-cipö 60 év
óta a legjobb márkás-cipö, aranyéremmel, ezüstéremmel és kiállítási nagyéremmel kitflr.ietve.
Mlltényi Sándor és Fia cipdüzlet Fő-ut 2„ városház.
ti
1936. márdm 13
ZALAI KOJÍLOHY
hozza magával
az alanti szolvényt Budnpoatre, atiot Áruházunkban kltünö mlnő-•égU árukkal és a legoloaóbb árakkal várjuk szíves látogatását.
szövetkezeti bolt
Aruhii • HANGYA költlikéban Rikóozl-út 30 (a Rókusial izom-b.n)
SZELVÉNY
melynek ellenében díjtalanul szolgálunk fel büfénkben kóstolóul egy pár tea-virslit a Mezőgazdasági Kiállítás és To-nyószállatvásár Ideje alatt, 19S8 márolus 23-t<JI 28-lg. (Személyenként osak egy szelvényt fogadunk el I)
KÉRJE
most megjelent képes Tavaszi Árjegyzékünket I 7W
Nagykanizsa lesz a déHalai agrártfJ u ság i mozgalom központja
WáVoitis 24-éft le\'S\'z íí esperes-kerülótek értekezlet*
Több izben szóvá tettük azt a hatalma*\' rfiegtooMülást, ami vt utóbbi időben törtésnit ős afnélyitek célja az agrár-ifiuság kiképzése, hogy soraiból a megféierő fa Itt-vezetők kerülhessenek ki. I.egutóftb\' rendkívül sikerfüt többnapos ttofolyam z.ijtntt le Kftnízsáir, amiről hosszábban1 beszámoltunk. A központ ennek a sikerén felbuzdulta Nagykanizsán áMtJa f«l a détzalaf agrár-ifjusági móZgalom központját. Március 21-én aa~\'esper& kerületek papsága, tanítósága és kiküldöttei összejönnek a fehértejemben, hogy a meglódítandó szervezkedés prögraö^. ját megbeszéljék és\' ffcurözzáfc,1 A központot dr:- Farkas GVöTg^ elnökségi tag és dr. Keftóy; Jéhff\' jezsuita tanár fógja képviselni,1 ntegétkezik a
veszprémi püspök képviselője in* *
A nagykanizsai ifjúsági-mozgalom veeelősége értesíti a közönséget, liogy na eucharisztikus világkongresszuson való részvételre mintegy 100 kedvezményes • helyet tart fenn az ifjúság résaére, azért aki részt akar v«n«M etjei* a rendkívül kedvezményes budai pesti\'úton, mielőbb jeietatkeztók Pií\'dr. Horvátit Athaná* swaitferencrendi hit-tan Amál, •
Az első agrártf/usági tanfolyam hűtővé tételéhOK hozzájárult a Keresi téhy Nőegylet vála!*tmfittya 36, a"pe-réflreíi Ilfr rend 25 pfeílgőVel, az álto-\' rnrttfparaíjmiöksóg 50 siahnafóákot és tatairól adött a*\' ifjak\' elstölláöolásá-)»*, amiért a \'vezetőség hfllits kószó-MtéTfejegi ki. (:)
- Síép «ipöt, jó uipőt, olcsón kaphat az .Ideál" olpéUSletboni Fő-ut 13/sa
Hogyan kerültek a zalai földbe és a napvilágra régi idők arany és ezüst pénzei?
Megjegyzések a kislakosi „klncsM-lelethez
Az emberrel vele szüleiéit tulaj- | donság a mindennapi életben keze \' ügyélje akadó értékek gyűjtése. Ezen hajiam megnyilatkozásának bizonyítéka a régi pénz, porcellán, bélyeg, vignelia, cigareitahüvely, gyuiudoboz, stb. gyűjtők nagy tábora. A régipénz gyűjtés nyomait már ókori leietek igazolják, melyekből határozottan megállapítható, hogy egész sorozatokat már akkor kedvtelésből, szórakozásból gyűjtöttek egybe. s ; ,
A i>énz, mint a műveltség-fokmérője-és a földön megszerezhető jónak megtestesítője, műiden ember, rifr hatással bír, de a gyűjtőnek még szórakozási is nyujl. A gyűjtéshez szükséges szakismeretet fóleg a ia-lin és görög nyelvben való járlas. ság adju meg és igy igazán nemvé. letien, hogy a gyűjtők táborában az orvosok vezeUVek, de más kiasz-stikus műveltségű gyűjtő is elég akad. Meglaiáljuk a gyűjtőket minden államban, de a jelen korban tudományosan sehol sem foglalkoznék ezzel a. tudományággal oly nagy mértékben, mint Németországban a könyvek és folyóiratok százai mulatják Németországnak eté-ren való vezető szerepét. Nálunk a gyűjtők a Magyar Numísmal£kaj, Társaságban egyesülnek, amelynek évi kiadmánya beszámol a magyar pénzgyüjlés eredményeiről. Legnagyobb gyűjteményünk a Magyar Nemzeti Muzeram Éremtára, — a melynek alapját nagy hazafiak vetették meg - ahol ,az 1924. évi statisztika saerint 8000 gtfrög, 800Ü barbár, 30 000 római és bizánci, 35.000 magyar és erdélyi, 12.000 osztrák ós 100.000 egyéb külföldi érem van, u nagy számú emlékérmeken, j>apir- és szükségpénzeken felüL , , , i .
\'Permészebes, hogy magánosok 1 gy üj teményei meg sem közelítik \'ezt a nemzeti kincsünket, de Magyarország szerencsés lelőhelye a r}gl pénzeknek 1 Régi településeken, letűnt népek hajdani kereskedelmi utvonalain, csaták színhelyén földforgalás alkalmával felszínre kerülnek a régi világ pénzei, amelyet néha menekülés alkalmával, gyakran valami edénybe rakva {rejtettek el. Magyarországon vezetett keresztül a népvándorlás, a rómaiak erre jártak Aquíncumíg és igy ezen ulak mentén elég silruek a lelelek. A rómaiak a Karsztokon kenesztül jöUek Pannóniába, Balatonszentgyörgynél vezetett ez az ut az akkori Mogentia (Fenékpusztánál) városon keresztül. a Balaton északkeleti oldalán, Badacsonyon át a mai főváros felé és igy ezen a vonalon évente kerül napvilágra a régi kor pénze. Ezekből a pénzekből az átvonulás idejé kb. megállapítható, főleg ha nagyobb számú a napvilágra jutott érme. Ezeken a fő utvonalakon kivül más utakon is vannak értékes lelőhelyek, meri ily hosszú utvonalok melleit elég sűrűn fordullak elő megerősített helyek (saetótttábonok föld&áneou^ oastrutnok), ahöva váratlan támadás elől visszavonullak — védekezésre. Nagykanizsa környékén -elég közel — van egy hasznavehetetlen futóhomokos lerület, ahol szetea idő után, a zöldes patinával bevont Constantinus pénzek magy tömegben találhatók. Tudunk\' kis-\'
kanizsai, zsigárdi, gelsei, stb. római pénzleletekről, amelyektől a szerencsés találó egyáltalában nem aknr megválni. A legtöbb lalóló az oxidált i>énzl)en aranyat sejt és minden áron a ljelsejét kutatja, feledvén azt, hogy a tisztitásnak van szakszerű módja, míg ennek figyelmen kívül hagyásával az érem ériékét a minimumra süllyeszti.
A lelelek tárgyai nem mindig el-hulLalott pénzek, hanem néha a régi népek megőrzött vagyona, mert abban az időben páncélszekrények hijján, földije rejtették vagyonukat és igy néha az összegyűjtött pénzt olt felejtették, máskor pedig a veszély Idején elrejtett pénz gazdája — valami okból — menekülés után vissza nem került és igy nem lévén, aki a pénz rejtekhelyét tudja, következéskél) csak hosszú évszázadok ulán, forgatás, szántás, vagy más esemény hozza azt felszínre. ; i |
A fentiek szerint hazánkban éven-le tekintélyes mennyiségű lelet kerül napvilágra. Hivatalosan nyilvántartott leleteknél nagyobb számú a titokban tartottaké, amelyek vala-\' melyes uton beolvasztásra kerülnek ós igy nagy nemzeti értéket tesznek tönkre. ,
Az eltitkolásnak nincs sok célja. Bár a kincs-lelet egyharmad része az államé, mégis csak oly énnekel vesz az állam igénybe, amelyre\' a Magyar Nerruetl Múzeumnak szüksége van, ilyen pedig ma már a nagy gyűjtemény mellett a leletek , közt ritkán akad. |
A folyó év március havában Kis-lakoson najwilágra került kb. 300 drb. Upót pénz nagyon csekély értékig mert egyrészt a -10 évig uralkodott Lipót császár és király idejéből a legnagyobb számú érmék maradtak fenn, ezüst értékük pedig az állandóan rosszabb pénz verése folytán (lucrum camerae) nem szá-mottévő. Kislakoson a tudósítással ellenlétben aranypénz egyáltalán nem kerüK felszínre és igy ez a lelet, az egyéb zalai leletek mellett elenyésző jelentőségű. Aj,. Balaton partján, Mogenliánál, a keszthelyi gimnázium diákjai szitával rostálják a homokot, találnak elég széi>en ezüst és bronz pénzeket, de legnevezetesebb Széj)e Boldizsár által talált, a mai aranyak háromszoros vastagságának megfelelő színarany l>énz, amely a keszthelyi muzeum-ba került. ;
Az egyes érmék reális értéke, régiségük dacára is, alig több a közforgalomban, mint azok fémértéke, — természetesen nem a kereskedelmi forgalmat értve — de «zért vulami-nevaló gyűjteményhez az esetleges csere forgalmon kivül még ls keü befektetés. . . |
Mini a bélyeg, ugy az érem-gyüj-tók között is sr«repemck koronás államfők. Az olasz kinály és Alfes*-színia császára nem csak nagy gyüj-* tő, hanem a numizmatikai irodalom világhírű művelője, amiben minden egyében felül az is döntő szereppel bír, hogy a latin világbirodalom min-\' den |>énzverdéje Rómába szállította be érméit.
Dr. Hoch Oszkár
Ne kísérletezzen,
használja rendszeresen a híres nagyanyadl
KOVÁCS KRÉI-et.
Eltünteti az arcbőr szépséghibáit, csodálni fog|a Ön is bámulatos hatását. Az arc megszépül, feltűnően tiszta, üde Teszi Éjjeli hasxaálatra kék \\ r.nm._nl4.h.n Nappali hasxaálatra sárga/ eaomagoláaban. Figyeljen a védjagyra I_3W
— Batorklállttásaakat tekintse meg minden kényszerré**! nélkül. Köpetein
butoráruhás
MArclus 15. a Legényegyletben
Onnepi sxének dr. Vértesi Frigyes
Március 15-én délután 6 órakor nagyszal>ásu hazafias ünnei»ély lesz a Kalholikus Legényegylet dísztermében, a Legényegylet és az Al-lisztl Kaszinó közös rendezésében. Az ünnej)ély szónoka dr. Vértesi Frigyes szeniszékl l>iró, pécsi tbeo-loglal\' tanár Lesz. A műsoron a ha-, tárőr zenekar számai és szavalatok vannak. Beléj>ödij nincs. (:)
=- Tavaszra Millécyi legszebb!
■árkis-elpS^ a
Érdekes és hiteles
kimutatás
- Időrendben — axon sorsjegyekről, m«l; most befejezett 38. m. klr. o»iUljaor«Já
120.000 * 10.000
p*agM nyert.k I
2154 27288 64863 77004 393 55396 66376 39602 71193 78429 62272 12189 16642 1030 43083 59123 71063 55669 49964 58065 55589
tehát
21 BorsJ.ffy
í(hiyere«é«yefcflt
ny.rték
p.Q|0l nj.d.k i
8807 36494 61329 21306 68446 33955 49253 14933 59661 4796 37400 29782 86383 36593 6975 9876 11472 15668 40022 78241 64670 9006 32908 4547 16004 3063 2»7J 85536 73531 39110 66167 79962
IHMPtlIMIIo. ]«HÜM Iliül a. IN.III P-l\'l ST.5ZZ n. 70 Hl P-l i li.117 n
5i.NI MI«.«! w. 50.000 F\'ll7i.l2lu. 145.000 H127./I3 a.
uwP\'ti ma. JS.NO P-t i Ii Ui o. 25.086 Pl I 1112 a lilNP Hl! Illa
A ■or.l.KT.k ír. MiUlymUént <I—!M \'1,-1.- \'A-R- \'/i-M.-
32
él iiimof közép éi kU nyereményt •oisolUk U.
A hivatalos nyera-mínyjegyzékrt *a a« uj, 40-lk easliiysors-Játék Játéktervét a tfl-
éitui
■MMktnft é» vti<W apM"*ifi
mL
ZALAI KÖZLÖNY
1838. mirclui 1.
Gyönyörű tavaszi cipőujdonságok ismét érkeztek
= az „Ideál" cfpőüzletbe, Fő-ut 12. szám. -
Szavatolt minőségi Olcsó árakl Nézze meg kirakatainkat!
Az u] tomplomra
a kővetkezők Voltak szívesek havi Kiajánlásokat lenni : Havi 5 I«ng4t: Tlbolt Lajos Havi ^ lengőt : Csele Fcrencné. Havi 3 ]icngőt : Tersztenyák Lás\'-16. Szállnger Anlal, dr. Bo^cli^n AJa-(Tár, Pálcska Ferenc,
Havi 2 |>engőt: Filó Perenc( Nuzsy Stefánia, Béres János, özv Steinauerné, Saebonj teaí, Frllz Oelestin, Potonyl György, Biázl Mária, vitáz B.\'nlzik Lajos.
Havi 1 pengőt : Kertész János, Papp Lajos, Mihálecz és Farkusy Arutó Boldizsár, Ortu-tay Gyula, Övári József, Danitz Sándor, G6gl Mária, Nagy Bé--lónó, Küronya István, Horváth József, Dr. Pó. lyáné, Németh Dezső, Zsigmond József, Kencdt Aura, Dénes Gizella, Kenedi Imréné, őzv, Plander Ján<s-né, Tornyos István, Twrdy A a na Tnkács Olga.
Havi 50 fillért : Tahányi Margll, őzv. Némelhné, Csöke Erzsébet, UJ. Knortzjer György, Németh István, Kőkuti Ján,s, Wcllncr Rudolf, Bethlem és CJuth, Perlaz Dezső, Bró-nyai Lajísné, Adler Mlka-\', Németh Krzséliet, Balilca Lajm, Mlllel István. Gozdán József, Endrei J;ifk« Sl|«e Zsiga, Pichier József, Tüttő Jenő.
Havi 30 fillért : Yilcsek Kálmán.
Eddig 31,667 pangö.
A nagykanizsai uj feisőlempiom épilö-bizottságn közli, ho^y aa eddigi gyűjtés eredménye 31.587 i>cn-gö, mely összeget a bizottság a helyi pénzintézeteknél betétkönyvre és folyószámlára helyez el A gyűjtés eredményéi a bizottság hétről-hétre közölni fogja. ,
ruhát k.ll
csináltató1, li« a szövet sxingyapju-ból loészQU, inert aa évekig tart és mindig szép. Csuk a szövet csInUój. Tutija garantAIn1, liogy a szövetben csak természtW szingyapju van. A magyar uricsaiidok részéie évek óta szállítja angoloson gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhádként ls eisökézböl a Trunklialro Posztógyár, Budapest, XI., I.enke ut 117. Míg ma kérje a szövetminták köllség-és kötelezeftságmentes elküldését. Nem fog csalódni, tiasiem éveiu-o szóló megtakarítást ér el. A kollrkcitoaa rengeteg elismerést is olvasliat.
Szájápolás
LTIOFORM fogkrémmel és szájvízzel megbízható, kitOnö és olcsó.
Guila Bustabo hegedüestje április 2-án
(Juila Rustal>o, aki ma rlígfi«crt« a h«^edüsök egyik legki rálN>bjának »ámit, április 2-án tartja hangversenyét a Ka.s«inó dísztermében.
Gulla Bustabo kóliíben i« szerepelt már a budapesti filbarmóniáv 1 előbb Dolmányi, majd Dobrowei veaiVnylele alatt. Több^őr játszott Menyel>erg, Montcux, Re® ham, Schuricht reeény-l« e alatt Kuró|>a genei centrumaiban.
.Novembertől márciusig Amerikában
tuTnéeoli, jelenleg Angliában ran kör-Kiton és e hó vóge felé Magyarorsaág-rn érkezik. Április l én Budappeslqn a Vigadóban hangversenyecik.
A külföldi sajtó sjyhangu mogál lapitása szerint RustatK) egyiko a legragyogóbb csillagoknak, Játéka édesen dalolcsociasaóp kristálytiszta hege. dübang. 1
ab igazi zenei ólméayt jwlentő he-KSdüea iránt óriási aa érdeklődés. (:)
Városi Hoifló
Március 12-15. Szombattól keddig
A magyar filmjátszás gyöngye!
Te csak pipálj
Ladányi
Csathó Kálmán örökbecsű vígjátéka! A legjobb magyar színészek szereplésével.
Rendes helyárzik I
Megvannak a szünetelő szalmatokgyár lenditökerekének tolvajai
A, minap Beliheim Szigfrid Zrínyi Miklós utca 43 szám alatti lakos feljelentést tett a rendőrségien, hogy Hajcsár utca 10 Bzám alatt lévő üzemen "kívüli szalmatok-gyárába ismeretlen tettesek betörtek, a géj>ek ről leszerelték a lendítőkerekeket
és azokat ellopták. Hat nagy lendítő kereket loptak el és a gépeket ls erősen megrongálták. Tekintettel orra, hogy sjxíciális gépekről van szó, a kár elég érzékeny. Megindult a nyomozás és a detektívek csakhamar elfogták a tetteseket Bükki
Vendel Hunyadi utcai lakos és két társa személyében, akiket clöállj-tottak a rendőrkapitányságra. a három betörő, akik ismerősek voltak a szünetelő szalmatok-gyárban, beismerte kihallgatása alkalmával a Ijetörést. Á hat darab ellopott lenditőkeneket az egyik ócska v-s-kereskedőnek eladták, aki gyanútlanul velte meg a lopott holmit. Négy keneket a detektívek meg is találtak az ócskavasasnál. A rendőrség a tolvajokat szabadlábraen-gedte, azonban ügyüket átadta a kir. ügyészségnek, ahol tovább folyik ellenük a bűnvádi eljárás.
| Dr. Szabó Zsigmond
Halottja van Nagy kan iísának, Olyan halottja, akinek őrök er<öltöeése a város é\'etónek minden frontján súlyos rc g\'eség mélyen érzett gyász.
I)r, Saabó Zsigmond egészségügyi tanácsos ma délelőlt fél "10-kor cl-aludt örökre.
Dr. Szabó Zsigmond e\'sősorban Nagykaniasa közéletének h-lottja. Ahol lelkesedés, önzetlenné (, .munkavállalás, őtl«l és tetterő kellett a közélet po-rondján, ott mindenütt szükség volt dr. Saabó Zsigmon lna a ő ott ls volt mindenütt, nem csak mint erjesztő kovás® hanem mint átütő erejű cselekvés
I)r, Saabó Zsigmond az orrosi kar halottja. Lelkiismeret, felkészültség és áldott, jóságos ut\'r roll az iránymutatója orrosi pályáján, amelyen megbecsült, általánosan tisatelt ta^ja volt a Icartársak együttesének és ag orvosi köaé lelnek.
Dr. Saabó Zsigmond a politikai élet halottja. F.lvscilárd, de személyi elit® ségeskedést sohasem ismerő yeaetője ▼olt a Nemeeti Egység Pártja nagykanizsai szervezetének. Nehó« politikai harcok idején az 6 fárad hálátlansága, tapintata, kitartó céltudatossága, a« őt övező általános rokonszenv igen nagy szolgálatokat tettek a város politikai éte:éock és politikai békességek.
Dr. Saabó Zsigmond az Irodalmi és Müvésre\'i Kör halottja. Társelnöke ▼olt a Körnek ós tisztségét egészíti be egségéig kötelességnek fogta fel. Minden ügyében, bajában és sikeréljen B volt egyik legelevenebb lendítő ereje a Kór életének. Akármire vo|t szükség, tanácsra, tervekre, munkára, elő adásra, szónoklatra, fáradságos rtpre. rentációra, — dr. Szabó. Zsigmondra • Kör mindig »Imithatott,
Dr, Seabó Zsigmond a kanizsai irre dönt a gondolat halottja. Az 6 irtó magyarságáa nyugodott a Mui«kóe» Szövetségnek és a Revíziós Ligának kaniasai csoportja. Hányszor, — d« hánysaor egyedül, magára hagyva, lelkesedését mégsem veszítve rendezett, dolgoaott, szervezett harafias megmozdulások érdekében, a dicsőség elöl mindig félreáltva. Kanzsai leté\'.omé-njese volt hz olasz—magyar barátság gondolatának Nagykanizsán. alapitó elnöke ac Olaszbarátok Kórének. Nagy
Tavaszi divatujdonságok s r1
N6I uBvettk. — Selymek. — Fórfi szövetek, kj
rsssru:Kincliner Mór Dluatűruhűza

_J
■ 638. március 13
í-
,\'iaszatérUI « S\'útiköltsége,
ha ha*e.*.r..ak.*0l.t«t •
Mezőgazdasági Kiállítás
tartama alatt a
MUSICA
Eidaptit, Hl, irattat-Iliit (3. (IMI)
sxerii b«.
KUlönUf árkadvMményak. könnyített flsaUal laliétalak. 692
olasz vendégek, olasz előadók kanizsai ünnepléseinél, olasz vopalok fogadásainál mondott beszédei messze az ország határain tul is tiszteletet szerezlek nevének és a nagykanizsai olasz-barátságnak,
Dr. Szal>ó Zsigmond a nagykanizsai kuliura luilottia. Egy értékes, gazdag darabja tört le halálával a kanizsai kultúrának. Különö-\'eu képzőművészeti és művészettörténeti ismeietekben és tudományos képzettségben volt egyedülálló Nagykanizsán.
Dr. Szabó Zsigmond a Zalai Köa. löny halottja. Mióta csak letelepedett Nagykanizsán, állandó vezércikkírója, főként széles látókörű külpolitikusa volt a Zalai Közlönynek. A tollhoz való szerelme fiatal korától utolsó éveiig tartott. Budapesten megjelent regényei annak idején komoly irodalmi sikert hoztak számára.
I)r. Szab\' Zsigmond egész Nagykanizsa halottja. Az az ember volt, akit csak szeretni és tisztelni lehetett, puritán életű, családjáért élő, az élet minden próbáján (amelyekből pedig bőven kijutott) talpig férfi volt. Szerette mindenki, mert szeretetreméltó, derűs kedélyű, munkás éietú, önzetlen és jó ember volt,
Kgy éve éppen, hogy betegeskedni kezdelU
72 éves volt* •
Temetése hétfőn délután fél 5-kor lesz a róm. kath- temető halottasházából. Az Irodalmi Kör nevében dr. Krátky István polgármester, tb. elnök helyez koszorút a koporsóra. A Revíziós Liga nevében dr. Tholway Zsigmond iwstahivatali igazgató, a Muraközi Szövetség nevében Bertin Gusztáv ny. törvényszéki tanácselnök mond búcsúztatót.
ZALAI KÖZLÖNY
Pannónia izálloda. kátéhá*, étterem ma nyílik meg.
— (Az Irodalmi Kör hazafias
ünnepe)
n vasárnapi IiceáU» előadás kereté-I>en les®, 0 órakor a városházán, likkor ünnepli meg a Kór a magyar nemzeti kultura Jbüszkeségének, a Nem zeti Színháznak centennáriumát Pe rényi Rudolf gimnáziumi tanár elő adásában. Dr. Boda Károly «a szent korona tana a szabadság ünnepén • címen mond rövid beszédet. Szaval Bory Faréncw Belépődíj nincs. (:) - Mlltényl olpő • legjobb márká.
KÉSZ
Zászlók
ulntirtó mlnJségbea, minden nagyságban, nagyon eloión ka,halók
SchÜtZ-nH
Dunyhával és kofferrel a templomba ment lakni egy barakki asszony
Érdekes lálíjgíilója volt a plébániának egy barakki asszony szemé-lyélKn. A középkom asszony lieál-litott a plébánia folyosójára ahol éppen p. Király Lőrinc Ufriózko-dott és egyszerűen tudtára adta, hogy mivel lakása nincsen te az egész vánslran „<,„, lud lakást kupni, eljön ide lakni i
Jó asszony, hogyan adjunk ml magának lakást ? Hton nekünk nincs kiadó lakásunk, felelte neki Lőrinc atya.
A válasz dühbe hozta az asszonyt és most már éles hangon kljelen-telle, hogy ó bizony itt marad ós a templomban fog lakni. A követ-kezó pillanatban kifutott az utcára, letelte összes cókmókját, egy hatalmas dunyhát, párnát, koffert és egy kenetes nagy női arcképet. Ugy látszik ez volt az összes bútora. Később az asszony fogta és becl-l>elle a holmiját a sekrestye előtti gyóntató helylséglw és letette a földre az egyik gyóntatószékazék
mellé. Néhány hivő is tartózkodott a helylségiien, akik kíváncsian néz. lék, hogy mii végez a/, asszony A-seki"eslyés jelenete a dolgot a plébánián, hogy egy asszony dunyhával és kofferrel be akar költözködni a templomba, mit csináljon vele? Időköziién a szerencsétlen nő, akiről megállapították, hogy a Barakk-teleiien lakik és elmezavar^ ujlxSl iKment a plébániára ós olt hangoskodott és felhálxjrodását fejezte kl, hogy. nem lud a plébánián lakást kapni, ö itt marad és itt fog lakni. A fehérleremlten éppen akkor tartották lelkigyakorlataikat az úrasszonyok. A zajt-a kiment a plé-bániahivaWlból P. Czirfusz Vlktorln plébános is, aki csendre inlelte u mindjobban kiabáló asszonyt, akit végül is, nehogy Ixjtrányt csináljon a csendes zárdai falak közötl, ki
kellelt vezetni,
A szerencsétlen teremtésnek nem ez voll az első ilyen esate a plé-plébánián.
VemdöXpk&t Awtetai.
Kisorsoltak a nagy érdeklődéssel kísért rejtvényverseny első fordulójának dijait
A nyertesek névsora és a helyes megfejtések
Páratlan érdeklődés nyilvánul meg a Zalai Közlöny rejtvényversenyei iránt. Tucatjával érkeztek be a helyes megfejtések, amelyek feldolgozása napokig tartott. A rengeteg helyes megfejtő közölt sorshúzás utján osztottak kl az értékes dijakat.
A szerencse a kővetkezőknek kedvezett :
1. Egy díszdobozt nyert 1 üveg kölni és egy nagy doboz púder tartalommal: Kumanovits Mária.
2. Utalvány egy tartós női ondo-lálásra Wagner Jenő fodrászüzletébe, nyerte : Vegek- Jydlt.
8. Egy selyem nyakkendő, nyerle : Szunyogh János. \'
4. Utalvány 1 levelezőlap nagy- I ságu fényképfelvételhez Vaslagh folomütermébe, nyerte: Bálint László.
6. Egy díszdoboz levélpapír nyerte : Molnár Pál.
a. Egy női nellkül, nyerle : Horváth Mária.
7. Egy doboz Lysoform arckórm : Fábián Mlksáné.
8. Egy könyv, nyerte : Hery János.
9. Egy doboz Lysoform lögkrém, nyerte ; Párta József.
10. A Zalai Közlöny egyhavi elő. finetése, nyerte : Szalió János
A nyertesek a jutalmakat a Zalai Közlöny ezerkesztőBégélien hétfőn délután 8 és 4 óra között áti*hetlk.
A fenti nyereményekliől láthatót hogy érdemes a megfejtéseket be-
küldeni. Az ehélen közölt rejtvé. nyek megfejtési határideje kedd este. A helyes megfejtők közö.t a fentihez hasonló 10 értékes dijat sorsolunk ki.
A multhstl rejtvényes helyes
mtgf.Jtése
1. Keresztrejtvény: Vízszintes sorok: 1 Nagykanizsa lapja, 15 BOk. 17 Elégeli, 18 Abizzla, 19 Ilit 20 Kizáró, 21 Akr, 22 Arno, 24 Táj, 26 Iga], 26 Tollú, J8 Laj[o. 29 TUy, 30 KAA, 31 Ana, 32 Bor, 33 Ont, 34 Keddi (vissz.), 37 Azt, 38 Kenton. 39 Kai, 40 Öl, 41 Ir, 42 Tab (vissz.1, 43 ZL, 45 Ana, 461416101,
49 Ert. 50 Öt öt, 51 Kar (vissz.), 53 Ibi, 54 Trón, 55 Üti, 56 Na na (vissz.), 57 Ly (vissz.). 68 Ami, 60 NSR, 61 Rt, 62
liiiHim ilutk uját MtMtai HUiUtk ■
KERESZTÉLY
hlrn«vei xongortlermtlt. VILMOS CSÁSZÁR-UT 66. ahol vlligmárkásxongorálut ét planluikat vásárollistuik eddig nemlétezett olcsó áron Nagy llsztvljtlókédvezmény. Kevéssé hillDáll, alkalmi vételek, (éláron. - Csalódás sohsstm érheti I
64 Tltlne. 66 MérnOki, 71 Rag. 72 Ételi . 73 Fatörzs, 75 Zaj, 77 Ir s, 78 Teret, 79 Lopó, 80 ltom, 82 Zsán, 83 Hallt, 84 Vidor, 85 Iga.
Pllggőleges sorok: 1 Neki,2 Alig. 3Oéza, 4 Lágy (vissz.), 6 Ker, 6 A tét 7 Ni, 8 Zaklat. 9 urbs (vissz.), 10 A, A, II L, Z. 12 A Zalai KOzlöny kozll, 13 Pirandellótól, 14 Langada, 15 Bál, 16 Öl, 21 Alanti, 03 Ov, 24 Tür, 27 Okozata, 29 Tok, 35 Etikettet, 36 Kor, 37 A kantln, 42 Barba rí Is, 44 BUrtl, 47 Tör, 46 Tála, 49 Einstein, 52 KImil, 56 Anitla, 59 Igazi, 61 Rl, 63 Igazi, 64 Te Is, 65 Nö, 66 Mart. 67 Etel, 68 Kot, 69 N. R„ 70 K. S. O. D„ 78 Fet, 74 Kór, 76 Jog, 78 Tü, 81 Ma.
2 Sors liona nihil allud. Jó szerencse, semmi más. Zrínyi Miklóstól.
8. Anagramma.
■1. Ragu leves, zeller főzelék, rántott csli\'ke, krémes torta fogásokból állt az ebéd.
5 Többféle megoldás lehetséges, de minden esetben a számoszlopok összege 66.
6. Ütközet.
7. Záróra elől, záróra után. .
8. Krémestorta. 11 Nngyjövöjü.
10. Az évad végén.
- (A MANSz hölgyeihez 1)
Felliivom magyar asszmi\\S*stvérei-nirt hofty minél- nagyobb síinibon vegyenek rószI a nagykanizsai MANSz állal március l-l én délután fél 7-kor a Nagymaj^arorttág-emlékmúnél reo-dexendő lia/afias ünnepélyen. Gyülekezés hlíronincgved fi kor a városháza tanácstermében, ahonnét testületileg yorftilunk a szoborhoz, Dr. Krttky litvánná elnök. (.:)
Mi

mnm >r«t
Az elavult, ,.olcsó" lámpa tolja az áramol — az áram pedig pénzbe kerül.
Takarékoskodik? Kryplon-lényt válasszon I Az uj Kryplonlárnpa onlja az izzólehér lényl, mégis kisebb az áramfogyasztása.
Az igazán olcsó világítás:
t\'ungsr a\'m
[©wnsy
4
ZALAI KÖZLÖNY
1988. márdug 13
Amit minden katolikusnak á höjtröl tudnia kell
A megyéspüspök l>ÖJti rendelete, mely a mult évben is érvényben volt, a jelen évre vonatkr^Jiag is érvényben marad.
L Szigorú böjti napok (amelyeken tilos a húsfélék élvezető és csak egyszer szabad jóllakni): Hmnvazó szerda, minden péntek nagyböjtben, a kíntorböjtök péntekje, Nagyszombat délig (Nagyszombaton déltől kezdve sem a l>őjt, sem hustöl való megtartóztass nem kötelez), Karácsony, Pünkösd és Nagyl>ol(logasszony (aug, 15.) vigiliája.
II. línyhitett l>őjti na|>ok (szabad ugyan hust enni, de a többszöri jóllakás tilos, böjti na|K)kou a főétkeeést a nap bármely szakában lehet megtartani. A déílKai megtartott főétkezésen kívül kis mennyiségű hust este is lehel enni). Péntek kivételével a nagyböjt minden hétköznapja, kán-torbőjlök szerdái és szombatjai. Min dc«szentck vigiliája.
III. Megtartóztatási qajx>k (melyeken csupán a húsételek élvezete tiloj): az évnek minden péntekje.
IV. Vasárnapon és parancsolt ünnepen a böjt és inegtartóztatás nem kötelez. Ilypn napra eső vigiliabőjtöj nem kell előtte való napon megtartani. i
V. Kivételes febnen(vényben részesülnek mind a többszöri jóllakás tilalma, mind a hústól való megtartóz-latás parancsa alól:
1. Az egész egyházmegye, valahányszor Gyertyaszentelő-, Gyümölcsoltó -és Kis-boldogasszony, továbbá Szent István első vértanú és Szent István király ünnepe böjti, vagy megtartói-talási napra esik.
2. Egyes községek, midőn ogyház napja, védő zenijüknek ünnepe (bu-nai>ja, védőszentjüknek űnnoije (bu-napra esik.
3. A hadsereg, a pénzügyőrség, a csendőrség, a rendőrség tagjai és a 7ogházak személyzete minden böjti és megtartóztatási napon, kivéve karácsony vigiliáját éa nagyiSérilek.l."
VI. Kivételes felment vényben részesülnek a huseledelektől való megtar-tótatás parancsa alól:
U Egyes községek, midőn országos vásár megtartóztatási napra esik.
\'2. Egyes személyek: a) a gyári munkások és mindazok, akik vendéglőkén kénytelenek étkezni, minden napon, kivéve liamvazó szerdát, nagyhét két utolsó napját, karácsony és pünkösd vigiliáját; b) a vonatvezetők, az utasok és mindazok, akik egészségük helyreállítása céljából fürdőhelyeken tartózkodnak hozzátartozóikkal együtt; alamizsnából élő szegények, továbbá a függő viszonyban tevő sze. mélyek (pL cselédek), ha böjti eledelt nem kapnak, minden naj>on, nagy. pénteket kivéve; c) az V, 3. alatt felsoroltak családjai, minden napon,
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Puch ós Steyr-Waffenrad kerékpárok
megbízhatók
üzembiztosak
kfinnyűjárásuak 2 évi jótállással kaphatók 10 havi részletfizetésre
Brandl Sándor és Fia cégnél
Doák-tór 2. a felsőtemplomnál
Kerékpáralkalrés&ek jó minőségben és olcsón
Emergé és Wolfner kerékpár-gumik minden méretben. Javítóműhelyünk pontos munkát végez.
Viszonteladóknak nagybani árak í
kivéve karácsony vigiliáját ós nagyiéin tekét.
VII. Az évnek minden böjti napján szabad az ételekot zsírral elkészíteni és meg van engedve az enyhített böjti na|>okon, ugyanazon étkezés alkalmával hust és halat enni.
VIII. A hústól való ineglartóztatásra köteles minden katholikus hivő, ki hetedik életévét betöllőlle.
A teljes böjt, mely magában foglalja ugy a huseledelcklől való meg-tartóztatást, valamint a csak egyszeri jóllakás!, azon katholikust kötelezi, ki hiuzoncgyedik fletévél l>etöllőtle, de hatvanadik évét még el nem érte. Azon teljes böjtre kötelezettekre nézve azonban, kik fáradságos munkát végeznek, a többszöri jóllakás tilalma nem vonatkozik.
IX. Aki az elsorolt felment vényeket igényl>e veszi, az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek gyakorlásával, buzgóbb imádság, valamint alamizsna, oszlogalás állal iparkodjék magát érdemessé tenni.
Schr.Uck«r Sándor fai**9.
Iája, ftlsótekerefipuazls u p. Lepsény,
cyömölcsfát fajlaazonos, legjobb minőségben, diszlát, díszcserjét, évelővirá got, rózsát a legújabb és legértékesebb rajtákban szállít. — Árjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. 703
a ,\'Ciunya nö nincs ISbbál
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő alall megszépíti a vilíghirü nagyenyedi Kovács krém. fijjeli hasz nálalra kék, nappali használatra sárga csomagolásban. Figyelj* n a védjegyre.
\' Tekintse meg a Kopsteln Bútor-áruliáz állandó butorkiálUtásáL ízléses és olo-ó bútorokat kodvező fizetési !«)• lelekkelté vásárolhat.
Kél lelkigyakorlatot
ii lait párhuzam, san a magyaror-or»z. gi özenldomonKosretidüeK tar-íományfónöke, P. Baddlik Berialan Nagykanizsán. Egyiket az úrasszonyuk rés.ére, a leheltemben, a ma-sikat léifiaKiiak a tempómban. — Mindkét konferencián nagyszámú hadgatÓFág vesz részt. P. Bedalik regi misszionárius, aki a szó erejével, a termébzeifelettiség igéivel hat ha Igaióssgara. Eddigi elöadasii során az örök életet, az ember kü-ul sségéi Tciemtöjével siemb-n fej ege le. RAmutilott a kapcsolatra a Tciemtö és t;iem mény között es m.-gKyözö t-róvel vonia le h.-.llgiló-siít a szAináia a hivő lélek ós a hittudomány következtetéseit. Hallgatósága a tá.sad lom vezető tagjait is ma^aba foglalja hölgyeKnél fis férfiúknál egyaránt. Küiöuö&en szépen van képviacivo a helyőrség tisztikara. Vásárnap reggel a hölgyek ajjgös szyilpl^^íába, délelőtí 10 órakor a f.rhok HOíOh s>enlöldozása és bcfejczóoesztíd. Utána 11 órakor a Credo taggyűlése, országos nevü H)udapesli szónokkal.
Pan onla szálloda, kávéház, terem ma nyílik meg-
ét-
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör)
ezúton kéri fel összes tagjait, hogy elhunyl társelnökének, dr. Szalxi Zsigmond egészségügyi tanácsosnak teme. lé^én hétfőn délután fél 5 órakor minél nagyobb számban vegyenek részt. A Kör a sírnál méltóképpen fog bu-csutvenni halottjától, akinek halála a Kör életében nagy veszteséget jelent, liiszen mindenkor egyik leglelkesebb és legaktívabb tagja volt az elnökségének, (:)
EMLÉKEZTETŐ
Március 13.
Az Irodalmi Kör lnizafías ünnepélye G-kor a városházán (IWényi Rudolf, dr. Boda Károly).
Március 16.
Keresztény Tisztviselőnők azin«4ü-adása (Láz) 8-kor a Városi Színházban. Március 17.
Az Irodalmi Kör könyv.déhilánja G-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc).
Március 20.
Liceális előadás a városházán 6-kor (Vegele Károly).
Március 24.
Az Irodalmi Kör könyv-délutánjlp G-kor a zeneiskoláién (dr. Dómján).
Március 27.
Az Irodalmi Kör eucharisztikus li-oeálisa G-kor a városliázán (P. Czir-fusz Viktorin). Miircius 31.
Az Irodalmi Kör könyv.délulánjp G-kor zeneiskola (Kovács S. Tibor). Április 3
Az Irodalmi Kör Sz<jnt István li-(«álisa G-kor a városházán (Gazdag Ferenc). \\
Ég a gyomra? Sok a tava?
Szedjen OUSZTIN CAPSULÁT
Mlndtn gyógyiztrUibsn kiphttó. Egy doboi ári 1-20 P
— (Szentévi konferenciákat)
(ártunk a jövő hét folyamán az ipariskola .emeleti rajztermében tanonc fiuk .ós tanon -leányok szülei, főnökei s mesterek számára. Hétfőn, kedden és szerdán (jnárcius 11., 15., 10.) este fél nyol-- órai kezjieUel kizárólag anyák illetve iparosnők részére, csütörtökön, pénteken, szombaton (március 17., 18., 19.) e<jte nyolc órai, kezdettel kizárólag *p4k, főnökök és mesterek részére. Tekintettel a szenlév Sürgős felaíáta/ba\'w-*az ezernyi ve szólyre, mely ii>aros ifjúságiink hitéi, erkölcséi s hazafias érzését veszélyez-leli, szeretettel, kérem a gyermekük boldogságáért aggódó anyákat, az iparos ifjak sorsával komolyan törődő apákat, főnököket és mesterekéi, hogy a konferenciákon részt venni szíveskedjenek. Iilőadás ulán eszmecsere, megl>eszélés. l)r. P. Horváth Alhanáz, ipariskolai hitoktató.
Ha nem jól lát, Jül.,
Fenyvesi György
órás és sxakoptlkus malterhas
Fő-ut 10. Dobrovlcs-ház.
SzenQveget gmsi receptre is kfozittkl
Villamos főzőlap, Villamos vasaló, Takarékárammal gyors, tiszta, olcsó
1936. március 13
Al Oíl szállodljs Bs,4.p..t.n I
Corvin Szállodai
Budapest szivében, a Nemzeti Srlnbáz mellett: VIII., Csokonay utca 14 — Trtkéletea modern komfort- — Folyóvíz é» központi fűtés minden szobiban. — Budapest valamennyi villámot vaiuta él autóbusza a hotel köxvetlen kőidében. EgyAgyaa >ubák már 3 p*ng«tftl,
kétágyas aaobák 6 p«n|fltől, uijm
penzió 6-50 pangó. v%l
ZALAI KÖZLÖNY
Balatonmáriafürdón
emeletes, adómentes, teljes berendezésű villa előnyős feltélelekkel
Kiadó.
Cim a kiadóban.
Vasárnap
BUDAPEST L
9 Unitárius istentisztelet. — 9.45 Hirek. — 10 Egyházi ének ós szentbeszéd. — 11.15 Evangélikus inten-tisitek*. ~ 12.20 Időjelzés, időjárás-jelentés, — 12.30 Operaházi zenekar. - 13 Folba János előadása, — 14 Hanglemezek. — 15 Tobak Lajos elő adása, — 15.45 M. Lévay Ilonka éne kel. . — 16.20 Vidacs Aladár előadása.
— 1G.50 Eml)er Nándor am^orázik.
— 17.25 Jankovich Ferenc verseiből ad elő. \'— 17.45 Cselényi Józser magyar nótákat énekel, kiséri Sárai Elemér cigányzenekara. — 18.30 Dr. Eckhardt Sándor előadása. 19 A rádió szalonzenekara. — 20 Sporteredmények. — 20.10 «Csillagnézők. • Drámai képek. — 21.20 Hirek. — 21.40 Pertis Pali cigányzenekara. — 22.40 A 2. honvédgyalogezrcd zenekara. - 0.05 Hirek.
BUDAPEST H.
11.15 Szalonötös. — 15 Hangleine. *ck. — 17.50 Dr. kisléglii Nagy Dénes előadása. — 18.35 Sárai Elemér cigányzenekara. — 19 Ditrói Mór csevegése. — 19.25 Hanglemezek. — 20.20 Hirek. — 20.45 Magyar Tamás hegp.
dal.
B8CS. \' ----
12.55 Kivánsághongverseny. — 15.15 Hangjáték. — 15.40 Brahms: A-moll vonósnégyes. — 16.35 Dalos, fcnés tarkaságok. — 18 Vidám jelenetek dalokkal, — 18.40 Vidám népdalok.
— 10.10 Hangverseny. — 19.40 Dalos, zenés egyveleg. — 21.25 Szimfonikusok. — 22.35 Tánczene.
— Megjavították ax osxtálysorajátékot
A 40, m. kir. osztálysorsjáték megjelent uj játéktervéből látható, hogy az L. 2., 3. és 4. osztályban a főnyereményeket felemelték. Az 5-ik osztály i\'.mét szenzációs, mert szerencsés esetlen 700.000 pengő nyerhető, a juta-lom 400.000 pengő, a főnyeremény 300 ezer pengő, azután 100 ezer, 70 ezer, 60 ezer, 2 drb. 50 ezer, 2 drb. 40 ezer, 30 ezer stb. pengő, 21 drb. 20 ezer pengő, 32 drb 10 ezer pengő, 24 drb. á 5000 pengő, 21 drb. á 4000 I*ngő, 23 drb. 3000 pentf, 48 drb. 2000 pengő, 121 drt* 1000 pengő stb. nyeremények. Tehát megjavultak a nyerési esélyek, ami miatt tetemesen fokozódni fog az osztálysorsjáték iránti érdeklődós. A* uj játéktervet készséggel küldik meg mindenkinek az összes főárusitók.
A női betegségek gyógykezelésében a természelel „Ferenc József" keserüvlzet gyakran alka -maizák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendki vül enyhe Imhajtő hatása pedig gyorsan ét minden kellemetlenség nílkűl jelentkezik. — Kérdezze meg orvosát.
KISOK kerületi tornászbaj-noksóg Nagykanizsán
A Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja évenként, minden lankerületben kerületi tornászbajnokságot íendez, nyújtón, korláton, lovon, gyürün, müszabad gyakorlat, plintugrás és függeszkedésben A verseny olső-, másodosztályú és II. o. szövetségi d|jas hatos csajxat, illetőleg egyéni.
F. hó 18-án, vasárnap a nagy--kanizsai róm. kath. gimnázium rendezésében és tornacsarnokában kerül lebonyolításra e verseny, melynek óriási méretéről elég meginteni azt, hogy azon a nagykanizsai róm. kath. gimnázium és városi kereskedelmi iskolán ki vili a soproni,
sümegi, szombathelyi, zalaegerszegi állami, keszthelyi róm. kath., soproni ev. gimnáziumok, szomlmthe lyi és zalaegerszegi állami kereskedelmi iskolák a csapatversenyig 72, az egyéniekben 21, tehát közel 100 tanulóval vesznek részt.
D éle lóit 10 órakor kezdődnek a csapatversenyek, délután 3 órakor
az egyéniek. ^

A gimnázium igazgatósága ezúton hivja mHj a város t. közönségét s az ifjúsági sj>ort barátait a nagy mérkő zésre. Hogy a verseny megtekintését mindenki számára lehelővé tegye, belépti dijat nem állapított meg. A dél előtti és délutíni versenyekre egyaránt érvényes, de kötelező ruhatár felnőtteknek 50 fillér, diákokuak 20 fillér.
(0.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap!
A 3 nagy sztár, Jean Harlow, Clark Gable és Myrna Loy brlllláns filmje:
Harc a férfiért
(FÉLTÉKENYSÉG) Az utóbbi évek legszellemesebb Itlmje. Ezenkívül a világhírű csimpánz-Iskola mutatványai. Előadások hétköznap 5, 7, 9, vasárnap Ii, 5, 7 és 9 Arikor. Caak BO, 40, 60 filléres helyárakkal 1
Hmm
A kanizsai legelő ügyek
Péntek délután Nagykanizsa város képviselőlesl ületének erdőlegelőügyi "bizottsága ülést tartotlj, amelyen dr. Krátky István j>olgár-nvester is résztvett. Indítványára a bizottság elnökévé ujnépi Elek Gézát, alelnökké továbbra is Molnár Peienc kisgazdát választották meg. Molnár a kiskanizsai gazdák kívánságait terjesztette elő. Dr. FSnnck Islván tanácsnok ismertette az al-ispán határozatát a városi csordás fizetésének leszállítására A kanizsai csordásnak ugyanis illetménye évi 1760 pengő és természetbeniek. Ezi az alispán aránytalanul magasnak találta és azért utasította a j>olgár-mestert, hogy szállítsa te. Molnár alelnök kimutatta, hogy ez az illetmény nem magas, mert voltakép-l>en két csordásnak és segédjülur.k illetménye. Ha a legelő jó, megnagyobbodik a falka,\' igy a jövedelem is arányosabb lesz. l\'öbb hozzászólás után a bizottság nem járult hozzá a csordás illetményének le-szál litásához, |
A mull esztendőben elhatározták, hogy 2 holdat továbbra is fenn; tartanak gyümölcsösnek. Ehhez azonl>an a vármegye nem járult hozzá. A bizottság tudomásul vette:
Sterti Gyula a legelő felülvizsgálását és feljavítását tartotta szükségesnek.
Beterjesztették Horváth Sándor és társai kérelmét arra vonatkozólag^ hogy a város alsóerdejének egy részét alakítsák át legelővé. Molnár szóvátette a Teleki útiak legelőjének kicsi éfl elégtelen voltát.
A felszólalások során kiderült, hogy a budini erdörész kivágása és legelő céljaira való átalakitása 85 ezer j>engőbe kerülne, amihez a bi zoltság a mai körülmények között nem járult hozzá, annál inkább sem, mert ehhez előbb a földmű\' velésügyi miniszter engedélye kell.
Egyes bizottsági tagok .kijelentetlék, hogy ha a város takarmányt vesz a marhák részére, akkor is ol csóbb, mint az ilyen megoldás.
63 kiskanizsai gazda kérelemmel fordult a városhoz, hogy engedjen állataik számára magánlegelletés céljaira egy erdőszélen megfelelő legeltetési területet. Krátky polgármester utalt arx-a, hogy ez szabályrendeletbe ütközik. Több hozzászólás után a polgármester javaslatára mégis kimondták, hogy a közgyűlés kisérletkép jelöljön meg erre a célra alkalmas területet, sünit ellen, őrizni lehel és ha ez nem válna bdj bármikor visszavonható.
Sxihrehtdés
» várt bauannyazl. Ennak kővstksxmányst: émalygéa. ft|- ás dwákfájis ás más bajok, tlysnkor Ónnak la
aís? üsebx
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
5501/1938.
Tárgy: "A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi mlnlsstcl 35021 1938 X. is rendelete • bu.1 beszeizésl kötelezettségnek i telephelytől fuvarozó geplárómü-bérkocal vállalatokra vatO kiteljesítése tárgyiban.
Hirdetmény.
Közhírré teizem, hogy i m. kir. kereskedelem éa közlekedésügyi miniszter ur fenthivaikozotl rendeletével a hazai beszerzésnek az 1930. évi XVI. tc. 40. íjában megállapított kötelezettségét a telephelyen a kö-zinség rendelkezésére lartoti gépjáró-ntüvel üzotl bérkocsi ipsrban fuva-rorásra használt gépjárómdvek gumiár roncsaira, valamin! a kocsistekrény javításánál, illetőleg utánpótlásánál (elhasználásra kerülő alkatrészekre Is kiterjesztette.
Ennek biztosítására a miniszter ur e" rendelte, hogy a már kiadóit, vagy a jövőben kiadandó minden egyes ip .rjogosit.ányba fel kell venni, hogy az iparos a jogosulatlan külföldi be-I zerzés értékének 50 százalékát kitevő 0 szeget blrságképen az államkincstár javára megilletni köleles.
Felhívom mindazokat sí érde\'ielt lelephilyen a közönség rendelkezésre tartolt gépjárómüvei OzOlt bér-kccsl iparjogosilványosokat, akik Iparengedélyeiket a jelen rendelet életbelépte elölt nyerték (1938. (ebr. 10), hogy iparengedélyeiket az említett köteleieltségnek az engedélyre való rávezetése végeit a rendelet étctbelép\'.élöl számitolt 6 hónapon belül (1938. augusztus 10) hozzám mutassák be.
Az az Iparos, aki ezen kölelezett-iéj?énik nem lesz eleget, kihágást k"vet el és az 1928. X. tc. értelmében pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1938. márdui 2. mo Polgármester.
Fölöskelőn 1100 katasztrális vadászterBlet bérbe lesz adva márelu* 19-án délután 3 órakor Pölöskefön a köiségházán.
Bővebb felvilágosítást ad a zala-szcntbalázsi körjegyzői iroda.
A vadászterület a gelsei állomástól fél kilométer távolságra van.
POIOskefö, 1938. március 5.
Pőlöskefő kOzség.
ÉpftlstáUlakitások él taUroiúok
adókedvezménye
fedezi a kSHiigek ItláL
«< Felvilágosítással szolgál:
Cscngcr-ut 18. Síékely Háador
á Zalai Közlöny 8porl-tl|p rtneajs
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem i vasárnapi mérkőzések a követkeié eredményeket hozzák t
NZTE-PBTC......(...:_)
MSE-NTE . . . _s_ t_s_>
KRSC-KTSE......:._ (_.,...)
DVAC-PVSK . . . _,_(_:_) PEAC—ZaSE . . . „:_(_!_) PAO-KSE . . . i_(_l_)
ZALAI KÖZLÖNY
1&8. mffcltii lá"
(Folytatás a 2-1 k oldalról*
A párisi és a* olasz lapok\' is elité-ük a német kormány magatartását. A hivatalos sajtó hangoztatja, hogy Európa békéjét és rendjét szivén viseli Olaneország és ízért
oóltalan minden beavatkozási kísérlet.
Európát nem seal>ad eniiatt romlásba dönteni és Európa békéjéért cl kell tűrni ezt is.
Megszigorították a m«gyar határ ellenőrzést
Budapest, március 12
A magyar kormány tegnap esti minisztertanácsán szintén foglalkozott ax (uuatriui eseményekkel. Széli belügy-
miniszter bejelentette, hogy a rárliató ausztriai beözónléá miatt az osztrák határon az ellenőrzést mogszigorltotta és intézkedett a rend fokozottabb fenntartásáról.
Ujabb részletek az ausztriai események tömkelegéből
j Bécs, március 12 Most szivárognak csak ki részletek az osztrák rendszerváltozás kulisszatitkairól. Erek szerint pénteken délben repülőgépen Kepler birodalmi államtitkár érkezett meg Bécsbe, aki közölte a kormánnyal a német kormáöy ultimátumszerű
kívánságát. I
Miklus elrtök t* Schuschnigg nem volt hajlandó teljesíteni a német követelést. Érte ujább demars jött Muff tábornok személyé béri, a M\' ktaiölte,\' hogy Gőring parancsára 200.000 katona áll a határon, amely megszállja Ausztriát, ha este fél 8-ig nem mond le a Schuschnigg
kormány. [_,
Miklas erre sem volt\' hajlong engedni és bár Schuschnigg lemondott, a lemondást nem fogadta el. Az események azonban oly gyorsan peregtek, hogy az erőszaknak nem Vihetett ellenállni. Miklas ekkor igy azélt: \'
— Engedek az önök erőszakának), de ölként nem teszem azt, amit kívánnak, mert hivatalos esküm nem engedi. ; >
A csapatok bevonuTását esti 8-ra várták, de az cőak ma hajnaliban
kezdődött meg éa ez a tény enyhi* lette a feszült helyzetet. A kibontakozás lehetővé vált. Ma már Innsbruckban, Salzburgban, Linzben, Grazban és a többi nagyobb városókban is átvették a hatalmút a nemzetiszocialisták. i
Bécsben a kormány felhívására kezdik fellobogózni a hátakat. A rendet a civil, hajadonfővel járó, fiatal fegyveres nemzetiszocialista védöőrség tartja fenn. ök szállták meg az összes középüleleket, nyilvános épületeket, sőt a rendőrséget ls.
Felhívást intéztek a tisztviselők-höz, hogy maradjanak helyükön, a leváltás hivatalos uton történik. A nagyvárosok polgárm^He^H máf is kicserélték Ismert nemzetiszocialista vezetőkkel. Sok őrizetbevétel történt. Az iskolák szünetelnek.
Bécs és az osztrák városok felelt egymásután jelennek meg a német repülőgépek, csak találgatják, kik érkeztek Németországból. :A nemaetiszocialisla hatalom átvétele megtörtént, de a sajtószolgálatot még nem szervezték meg, igy nehéz megbízható híreket szerezni Ausztriából.
Miklas lemondott, utóda Schilawsky gyalogsági tábornok
I Bécs, máftáua 12 Mfklas köztársaság elnök lemondott. Utódja, Sch|ilawszky gyalo{j-
ságl tábornok, átvette a legfelsőbb végrehajtó hatalmat. ;
Bécs, március 12 Bécs felett megjelent három repülőraj, amely röpcédulákat szórl le a városra. A1 röpcédulákon a következő szöveg állott:
>A nemzetiszocialista Németország üdvözli a nemzetiszocialista Ausztriát és az uj nemzetiszocialista kormányt. Hűséggel és szeretettel övezi és forr vele össze. Heil Hitler \\<
Doifuss családja és az első menekülők Pozsonyban
Pozsony, március 12 A tragikusan elhunyt Dolíuss volt kancellár özvegye két gyermekével Pozsonyba érkezett. ZCrmalt volt osgtrák miniszter ugyancsak ideérke. ■«tt. Nagyon sok menekült érkezett gépkocsin Pozsonyba, köztük sok zsidó ujságiró, akik Ausstriából menekül tsk. t
Hitlap Linzben I
Linz, mArclUB 12 Délután 4 órakor jelenük: Hlt-lap kassoallér áüápt. az oaxtrék határt, Linzbe ár-kazatt.
Már
llpen
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt. ♦
Kírjen
áfJéKy-zéket
ftfliM Antnl ■"rfMrirnafeykere.ketW «POrt-A&UUU Hllllll üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
Olctó tt jó szálloda Pasién
, METROPOLE,
• RAkóoxi-nlan.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes penzióval 9 pengétől. Az Étteremben »e««dl Farkat J&ka
muzst.ál, a télikertben délután és esW
a Virány-Jat* játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adjon barátainak találkozót, hivja meg őket vacsorára a
METROPOLE.ball
Nagykanizsa megyei város polgármesteritől.
5225/1931.
Hirdetmény.
Figyelmeilelsm a közönséget, hogy
19 291/1938. F. M. sz. rendelet érlelmében lo\'yó évi március 1-je után már az eladó (cserébe, ajándékba adó) tartozik tulajdonjogát a marhalétól hálulsó oldalán a szérző (vevó) nevére álrutiázlalnl. Aki ezt elmulasztja, kihágást követ el.
Nagykanizsa, 1938 február 23.
Polgármester.
6771/1938.
Tárgy: A 18 évtfmsgyír állampolgárok be|«Mésl kötelei ett-síeének teljesítéséte előirt hátár-Ido meghosszabbítása.
Hirdetmény.
Közhírré leszem, hogy mindazok az 1920. évben született magyar állampolgárok, akik 19. életévükbe lépésükéi eddig még nem Jelentették be, innék • kötelezettségűknek I. évi nárdus hó 31. nap|álg bezárólag még kivételesen eleget lehelnek anéikol, hogy eddigi mulasztásukért klfaágásl eljárás során ök Illetőleg szállásadóik lelelötségre vonalnának. A bejelentési űrlapok az egísz orsiág területén díjmentesen szolgáltatnak kl. Intézkedés történik azonban az Iránt Is, hogy mindazok ellen, akik az emlllelt bejelentési kötelezettségűknek a jelzeti határidőn belal elegei nem lesznek, a kihágás! eljárás hivatalból megindítást nyerjen.
A bejelentőlapok városokban a rendőrkapitányságon, vagy rendőri kirendellségen, Illetőleg rendőri be-jelentöhlvatalban vehelök át éa kl-töllés után ugyanoda szállllandók vissza. A bejelentéit kötelezettség alól azok sem mentetek, akik eddig más bejelenlőlapon pl. szüleik bejelentő lapján, mint családtagok már szerepeltet.
Nagykanizsa, 1938. márc. 12.
Polgármester.
5955/1938.
Tárgy, Vágóhídon összegyűlt trágya értékesítése.
Árverési hirdetmény.
A városi közvágóhídon t. év március l-löl október 1 lg öttze-gylllemlő trágyái I. évi mírclut hó 16-án déli 12 órakor a helyszínen tartandó árveréeen eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazda-lágt hivatal ad. -
Nagykanizsa, 193a március 3. wi Polgármester.
Nagyktnlzta megyei várót polgármetltrélől.
24735 1937.
i— mm\\ x
[■ygigrar I:
Tárgy; Lskásbérbeadás.
Árverési hirdetmény.
A várót tulajdonát képező Hu-nyadl-ulca 16. az. házban lévő 3 szoba, konyha ét kamarából álló lakást < v. gazdasági hivatalban f. hó 16-án d. e. 10 órakor tartandó árveréten május elsejével bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március 8. ua Polgármester.
6607/1937.
Tárgy: KtliStg besáertéte
A\' városi kefléskel rétzéte, fcntlSg-veiM céljára kOntkMS mennylséjfo IllttiagValtaf az alantf keverékben iárt írásbeli ajánlatok utján szerzem be:
Első keverék! 18 kg. Ctnosorus crlsta
lus (Taréjos clneor) 12 kg. Lollim pereiene
(Angol \'ptrje) 12 kg. Poa pratensis
(Réti peíje) 18 kg. Poa Irivlilis (Sovány ptrje)
összesen: 60 kg.
Mátodlk keverék:
30 kg. Lollum perenne ÍAhgot perje)
15 tg. Poa pralensls (Réti perje)
16 kg. Agroslls1 stofonl-.feta (Tarackot tlppáti)
öiueten: 60 kg.
A zárt Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja „A|á«at fűmag betzértísfe" jefiéttel látandó e" legkésőbb f. évi március hó 23. napjának déli 12 órájáig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy-postán bek (Ment
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március 9. ar Polgármester:
Rosszat\'felüt vattttaknál azAlfibOti, kaaaálákoa,ré«a«Mst,.
ayümfllo.B.bén,
kerti vatamMyakMI"
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
riltí ogéta műtrágya.
ÍOrzeOcépvIaelet és gyári-lerakal:
orszAg József
nag, műtrágya, zaák, növ6nyv6<lelmt-
•terek, gép stb. koreakedéaében Nagykanizsa, Ensébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 190.
1938..március 18.
ZALAI KÖZLÖNY

meg
if
Csodálkozni fog
Mily
olcsóra vásárolhat
m
kiváló minőségű
BÚTOROKAT
KOPSTiIN BUTORHÁZ
APRÓHIRDETÉSEK
Apiölilnlalla dija taitmip ll Qnnepnap 10 aióla MtilUi. rnlndaai további aló 6 (Illír, hllkSaM. 10 nölg 10 lllUr. mlndan loiábbl aid 4 IllUr.
amuibxi (bérautó) a) áramvovaias les olMóbbaa tüuitmann Manónál ren<klh«l8. Telefonállomás 221. 4024
Tevemór 4a barbOiri. raialéaaak, ta-WMl WWU, esőkabátok |ó kivitel ben, oicaó álban Zwelg Imiéül kaplutók.
M
MttííU nlnmtiMwt oairuUUi. kát-len árajánlatét Jeráus«któl, EuáéMl tár 18.
458
• Uiaiataa uj báa aladó 300 □ Oka
telkan. szoba-konyha. veranda, alápincézve 8500 P. átveheti 3J00 P-vel, a hátralék á lakbérrel tOileaillretö. Clm a kiadóban ______640
Itaaaaáll ruhát vessek él eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Ktsály-
»tB 31. 668
Cint a kiadóban. 683
Nagyságos Asszonyom I
flkár anyagot, akár kész dolgot öhajt Vásárolni, nélunk mlndkaUőt meg.
találja.
Schüti.
„F4.ll., Ily. éa »|IP»ikr.kÉk,
B«iksl ruhák készen es méret után meg btaható olcsó árbu Zwelg Iwénél. 686
Eladó SzentgyOrgyvárl hegyen, kttzel a vánonihoi fgy 900 O-0le» »a«MMatak is|ta épült cseréptetós pincével. Feltétetek mflgtudhatéti KotnyekAdám Somogyszent-mlklói 55 háMZlm alatt. 703
MARGIT FQjRDÖ
Csengery-ut 19. Mir.tm, kárnnUk T|.ku.*fáflá. t" Nyltv. salad.a a.p. 1
Hár.Maaabáa konyhás, előszobás báa eladó, Brd.któd.l t.b.1 O.bl Mráaz
nál, Magyar utca 3. 708
Nagykanizsa megyei viroi polgármesterétől.
6852/1938.
Tárgy: Tilzilá értékesítése.
Árverési hirdetmény.
F. hó 14-én, hétfőn d. e. 9 óra kor a váiosl Aliőerdőn 50 halom selejt tűzifát, 7 dtb szél állal letört tOlgyszálfit és 15 balom száraz fenyő és vegyes tűzifát nyilvános szóbeli átverésen eladok.
Találkozás az alsóerdei u. n. ,Szedres" erdőrészben.
Nagykanizsa, 1938. március II. 72i Polgármester.
Páratlan fcedyezaény a Zalai K6zl0ny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(vi., Podmanlozky-utoa 8.)
tangatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi filtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet » Zalai KOzlöny kiadóhivatala állit ki a |elentkező olvasók részére.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS 8ZEGÖ cégnél
■asszükOzlet
Lááákal olcsón elsd Kölógyár, Tárház-utca 709
Klsbagolal hegyen 12 hold Uadó. Sugár ul 2. Trafik.
Tavasz-utca -» sí. háta 6000 [Magóétt átvebeló. 719
Modern kontekctó llt(a>«k már 25 P lói kaphatók Zwelg Imténél. 686
Arwmrimmm a becsérték leiéért megvehető máidul 24-én Babks hentes PetSII-ut 34. aa. háza. grdeklódnl dr. Herjsvecs ügyvédnél. 720
Háam.st.rpár, ahol a télit kómll ves, felvételik. Horthy Mlklós-ut 4. 724
Urak I (Nók ti) naponta fdss pénst kezelhetnek akvizíciós munkával, szák-éitelem nem szükségei. Jelentkezés héttőn egész nap Kliály-tdca 28. u. alatt. 726
MésyaaabAa összkomfortos utcai lakás má|ui l-re klsdó. Msgyar-n. 7. Bővebbet EOIvOs-tér 23. 727
Saját termésű karaoaanyl asztalt
tehér bar P OSb-ért, aulait siller (v6r0s) kor P O-44-ért tltercnklnt kapható bortermelónál CMngery.ul 19.
Kisebb vllla-talak Ualstonlenyvesen aa állomálnál eladó. Clm a kladóbsn. 729
Hároméves egészséges kisfiámat IrCkba adnám gyermekszereló, jobb caaládbt Vidékre is. Rákóczt-u. 85. 731
Utcai kQISabajAralw bútorozott azoba asonnsl kiadó. Klráty-u. 43. 732
Mtnderrn.pl teveleiéaból OsaxegjOltOtt kályaaat, régi vagy u) tömegeket, magyart éa kallOtdtt, tetosslatott gyttjtemé-nyeket bármikor megvételte keresek. — Barbarlts La|oa, a Zalai KOslOny I. szerkesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. sa. vsgy Bxamétyeaen mindennap d. u. 5—6 óra kOiOtt.
Kiadja a taptulajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzala! Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Uralj. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1938 méretűt 13.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5678/1938.
Hirdetmény.
Felhívom az összes birtokosokat, hogy a legelő|tlkön talAlhaló szerbéi egyéb tövist haladéktalanul, de minden eielre még virágzás előtt Irtsák kl, mert a muiatzlók ellen a kihágáil e1 járást kénytelen leszek megindítani.
Nagykanizsa, 1938. március 3. mi Polgármester.
6400/1938.
Tárgy: Strandfürdőn lévő buffet nyilvános árverés utján való bélbeadása.
Árverési hirdetmény.
A strandfdidőn lévő butlet-t a városi gazdasági hivatalban 1. évi március 21-én d. e. 10 órakor tartandó szóbeli árverésen bé/biadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazda-sigl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március 7. ■m Polgármester.
Hölgyek figyelmébe!
Tavaszi bevásárlásaimból megérkeztem, nagyon kérem a hölgyközönséget, kedves vevőimet, hogy tekintsék meg tavaszi ka-lapujdonságaimat. Vételkényszer nélkül nézzék meg a hölgyek raktáramat, hol a legújabb modelleket láthatják. Araim a mai viszonyokhoz mérten a legolcsóbbak. Alakításokat eredeti modellek után a legjutányosabb árért vállalok. Szíves pártfogást
kir BRÓNYAI
DlVATH AZ
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól mag
8 n kelkáposzta ,,
12 r. káposzta „
S ™ kalaráb „
5 o sárgarépa „
4 » patrazsslyam „ 10 ? ratak „ 10 * saláta „
5 o ugorka „
6 5 paprika „ 14 cukorborsó „ 10 spárgabab „
stb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAq József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A régi bírósági palota mellott. Tol. 110
Özv dr. Szabó Zslgmondné sztll. Berger Olga a maga és a gyászoló család nevében mélységes fájdalommal jelenti, hogy forrón szeretett férje
Dr. Szabó Zsigmond
oKéKséRagyl tanáciM, tartalékos «*redor»o», a Foienc Jóxacf r«nd és egyéb kitüntetések tnlajdonoia, Zalavérmegye tírvénybatósigl bizottságának volt tagja. Nagykanlxia város Uépvlselfiteslfiletének tagja. a Nemxeti Egység Pártja nagykanizsai sxervezetének h. elnöke, a Zrínyi Irodalmi i. Mű.* eseti KSr. UreelnSke, aa 01...barátok Köréaek elnSke, a Revlitá. 1.1,. helyi e.oportjának flfy*. elnöke, a Marakfitl S.lveteág helyi c.oportjának tlgyvezetSJe, etb. atb.
éleiének 72-ik, boldog házasságának 45-ik évében, türelemmel viselt, hosszú szenvedés ulán, f. hó 12 én délelőtt 3/,10 órakor, a halotti szentségek felvétele ulán jobblélre szendeiUlt.
Temetése tolyó hó 14 én, hélfőn délulán Vi5 órakor iesz a r. kalh. lemelő szerlartásterméből. Lelkiddvéért az engesztelő szentmise-áldozat ugyanazon nap délelőtt \',\',9 órakor lesz a szent-ferencrendlek plébánia-templomában.
Nagykanizsa, 1938. március 12.
Emlékét soha el nem múló lájdalommal őrzik: Saab* GytSify oki. mérnök, fia; S.ebí Imre és Zsiga, unokát és aa egéai rokaaeág.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kultúrház-sorsjegyet
K 4439/938. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingótágoknak az 1927. 600. P. M. sz. H. ö. 63-71. § ai értelmében eizközlendő nyilvános elárverelésérő!
A végrehajtást szenvedő neve: Herkules Téglagyár rt.
Lakása: Nagykanizsa, Magyar-u,
175. sz.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, M-.gyar-utca 175. sz. gyáitclepen.
Az első árvetés ideje: 1938. éi március hó 16 án d. e. \'/,U óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Magyar-u. 175. sz. gyártelep n
A második árverés Ideje: 1938.
év március 26-án d. e. \'/,11 óra. A lefoglalt Ingóságok megneve zése sommásan, nemenként:
200000 drb égetett nagy tégla 2300 P, 260.000 drb égetett kis tégla 2000 P, 150.000 drb égetett zsln dely (cserép) 6000 P, Összesen
10.500 P b ciértékbf n.
Árverést feltételek:
I. Az első árverésen az epres ingóságok csak akkor fognak e\'adatnr ha a Becs-értéknek legalábbháromnegyed része megígértetik.
2 A második árverésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal lize-tendó, vevó álul flzetendó a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1938. február hó 21. up|án.
Bernáth Jenő
712 megb. V. végrehajtó
K 2582/1938. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt Ingóságoknak az 1927. évi 600. P. M. sz. H. ö. 63—71. §-al értelmében esikőzlendő nyilvános elárve reléséről. A végrehajtást szenvedő neve: Viktória Qőztéglagyár gr. Hoyos is Trsa cég. Lakása: Viktória gőztéglagyár. Az első árverés helye: Viktória téglagyár telepe.
Az első árverés Ideje (nap és óra) : 1938. mlfcius 16-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Viktória téglagyár telepe.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1938. március 26-án d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
30 000 drb lapos tetőcserép 1650 P, 12.000 drt) ftancia lelöcterép 780 P, Összesen 2430 P btcsér-lékben.
Árverési feltételek.
1. Az etső árverésen az eqyes ingósá-
Íok csak akkor fognak eladatni, ha a becs-rtéknek legalább •\'< része megígértetik.
2. A második átverésen azonban az in-góságok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet Ígérőnek mlndeneaetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal tize-tendó, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1938. február hó 21. napján.
Vldos István
711 mb. városi végreha|ló.
• KHzglldaltfl gésmé»|tán««á| Q
Gutenbers Nyomda te Deizabű Lapkiadó OdlIalDta
iSyk«.h
KflnyvnyonuU, kOoyvkMéuat. ■ „Zalai KBzlBnf" politikai
és dobozok gyára uirtHiUségs é* kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Qgyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, név|egyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítása nyomtatványokat.
*| TELEFOI: 78. |
Gyártunk i
üzleti könyveket, Igyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfflzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömboket. fallnapMrakat. dobozokat stb. elsőrangú "\'kivitelben éa a legolcsóbb árakoo. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
«*>*. a tatl*I*»< Ktarzda** m, UutM*,* Njo.í, «a UM Wnyv.Jo.»táj«flu Nagykőt". Ftfíh Mstr. Z«a( Károly
78 Évfolyam 60. Síim.
Nagykanizsa, 1938. március 15 kedd
Ara 12 flll.
ZALAI KÖZLÖNY


politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elólticltol ára: egy feira » peafó 40 fillér. S.crkriilS.iti *« kiadóhivatal! mMoa: 7». u.
Mároius 15. — az uj világszemléletben
Irta keunua fhud
Kllerjcven év óla visszajár a magyar lélek ujabbkor! IcíléoetüJtk\' legjelentőségesebb napjához: március tizenötödikéhez, hogy Anters módiira e napnak csókjától u| erőre kapva járja a magyar sors kólváriás útját.
A második ezredév kíiszölién álló nemzet életében nem nagy idö cz a 90 évtized, de Jelentősége a magyar históriában évszázadok esc. ményelvel ér fel.
Szuggesztív eneje, történőim! rendeltetése a muló évtizedekkel nem hogy csökkent, hanem egyenesem fo kozódott. A távlatokat kereső objektív történelemszemlélet egyre mélyebtien hatol be ennek a nagy napnak históriai méltatásába I mennél távolabb ragad el bennünket a rohafló Idő ennek a nagy eseménynek naptári helyzetétől; ajinál közelebb férkőzik minden magyar szívhez március 15-ikének történelmi hivatása.
Az a téttel, hogy A nemzetek életét elsősorban materiális erők, anyagi érdekek formulázzák, ma már a múlté. I •
Természetes, hogy miként az egyes ember életében, ugy a né|iek srmsában is nagy szenep jut a fajfenntartás primőr szükségleteinek!, de a történelem igazi lendítő erőt a nagy emberi eszmények, Ideálok, melyek az örökkévalóság átlóival mérik a história változó eseményeit.
Március tizenötödikét sem a magyar sors materiális szükségletei robbantották kl, hanem azok a magasztos Smlieri eszmények, melyek a világ fővárosából ktszakadva, a ciklonok erejével soperlék el egy régi világ históriai formáit s gyújtogatták Európa-szerte az »jJ vllá|(« fáklyáit. i
A szal>adságra törő magyar nép a mámor extázbával vetette bele magát ebbe az ellenálhatatlan esz-meárba, mely uj emlieri hitet, emberi méltóságot, emlieri jogokat sodort a történelem medrjélien. A polgári egyenlőség is testvériség ideáljainak csókjától kigyulladtak a hiiliíriség jjjrmálian vergődő lelkek s a felszabadult nemzet íjongva köszöntői le az uj világnak »-jj lgéiU
\'gy len március tizenötödike a magyar felszabadulás nagy nnpj.% égy u) korszak kapuja, amelyen ke-résziül elindul! a magyarság történelmi kálváriájának uj Mtjai felé.
Ez az Út tele volt az -íj élet dicsőségével és tragédiájával.
Szines és komor képek váltakozik ezen az utón.
A nagy felszabadulás, majd a szabadságharc mitológiai éposza "Ián csaktvamír ránkszakadt a VI-ágos, a Bachkocxzftk, a. negyvennyolcas hősök marllrjuma, migkö. zel két évtizedes sanyargatás után Kíjnlgratz és egy áldott emlékű kl-rály«é közreműködéséből léB^jótt « hatv.inbeies kiegyezés, mely aztán
Az Anschluss meítörtént, o nofiy Kérdőjet most már Csehszlovákia
Hitler átvette az osztrák haderő főparancsnokságát — Mától fogva a birodalmi törvény a kőtelező Ausztriában — Csehország nem fog kihívó magatartást tanúsítani, ha Németország tiszteletben tartja a cseh területek egységét — Neubacher dr. lett Bécs u] polgármestere — Eredménytelennek Induló francia-angol kísérlet Csehország biztosítására — Londonban nagy a nyugtalanság, zuhan a font,
menekül a tőke
HITLER MÉG MA BEVONUL BÉCSBE
Bécs, márcus 11 Szombaton érkezett jelentés beszámolt Miklas etaök lemondásáról. Ezt a Jiirt később cáfolták, vasárnap esie azonban Miklas elnök sálé\'. kézirásu levéllxen mégis bejelentette, hogy az elnöki teendők ellátásától visszalép. A lemondás foly\'án az alkotmány értelmél>en az elnöki teendők ellátása Seyss-tnquari kancellárra száll ál.
Hitler parancsai
Salzburg, március 14 Hitler az Ausztria és Németország egyesítéséről szóló törvény meghozása ós kihirdetése után a következőképp rendelkezett:
Mint a néniét birodalom legfőbb vezére és parancsnoka, átvesszük a német—ausztriai haderő parancs7 nokságát is. A német—ausztriai had
a király és a nemzet megértésével, l>arálságos kézszorilásával uj ImjI-dogulás atjait nyitotta meg a magyar sors előtt.
Az önálló Magyarország esnnény-kéi>e ugyan elmerült a kiegyezés ellentéteket kiegyenlítő paragrafusai között, a szabadság ideálja visszaszállt a magyar firmament csilLagten#erél>e, de kezdetét vette egy alkotásokban és eredményekben gazdag kor, mely a millenáris évek káprázatos pompáiban és erőfeszítéseiben kulminált.
A történelem ferenejózsefí kornak nevezte el a gazdasági fellendülésnek, a ^kulturális felemelkedésnek ezt a néhány évtizedét, melynek vezető.eszméje a munka, az alkotás, az anyagi megerősödés, kulturális fejlődés volt.
A századfordulón már egy gazdag, de közjogi vitákkal és ljel|>oli-tikai izgalmakkal telített magyarság várta uj végzőét, mely a világhá-l>oru kitörésével szakadt ránk
Az uj J?a#y kataklizma elhallgattatta a száz«de!eji magyarság egyre hangosabb kívánságait az önálló bank és az önálló hadsereg meg< valósításáról s a közös veszedelem a hálxjru négy drámai évélien egymásmellé állította a dinasztiát és a nemzetet. \\
sereg lagjal azonnal felesküsznek ránk, mint legfőbb parancsnokukra. í
Hitler az Ausztria régi határain l>elül levő hadsereg parancsnokául ideiglenesen Bock gyalogsági tábornokot nevezte ki.
A szövetségi törvény a mai naplói kezdve birodalmi törvény.
Az ausztriai jog egyelőre érvény-Íjén marad. ,
Bürkei nemzet iszoclul is la veaeiöt Hitler vezér megbízta a német-ausztriai nemzetiszocialista munkáspárt újjászervezésével.
Az osztrák kormány vasárnap törvényt hozott, amely kimondja, hogy Ausztria a német birodalom egyik része. — Egy másik határozat szerint Ausztria áp\'IIIs 10-én szavaz a Németországhoz való csatlakozásról. A népszavazásban minden 20 éven felüli osztrák állampolgár szavazhat, a népszavazásnál a szavazattöbbség dönt.
Mindenkit kicserélnek
Bécs, márcus M A személyi változások még nincsenek l>efejezve. ideiglenes vezetőket is sok helyen kicserélik, mert a hivatalok vezetői csak azok lehetnek, akik már eddig is akliv
munkásai vollak a nemzetiszocializmusnak. ^
A Keresztény Tornász SzőveIsé--get feloszlatták, a többi tornászszövetségek egyl>eolvadlak a birodalmi testnevelési egyesületekkel.
A forradalom és később Trianon aztán végkép szétválasztotta egymástól közjogilag a Monarchia kél vezető népét. ^ í
A márciusi szabadság, eszméjé-l>ől valóság lett, de a nemzet történelmi határai elvesztek, a nemzet testéből nagy daral>ok váltak le s a magjai- história kálváriás utján feltünlij Csonkamagyarország szivlje markoló képe.
A március lizenötödiki nagy történelmi eszme uj feladalokat jelöl ki a nemzet számára : a magyar irredentizmust, az elveszejt határok visszaszerzésére irányuló nagy erőfeszítési. \\
S kilencven évvel a nagy nap után ma egészen aj eszmekép veszi körül a nagy nemzeti ünnei>et.
Azok az eszmények, melyeket an nakidején jelentett ez a nap szá. munkra és Európa más ébredő né-l>ei számára, ina már ellmsrülni látszanak az uj világ uj szemléletijén. Láthatatlan, de annál érezhetőbb történelmi erők uj világot formálnak elöltünk mely uj Isteneket állit az eszmék oltárára.
Hová lett Európa nagy részél)en például a polgári egyezőség magasztos gondolata, hová tünt el a szabadság \'.világmegváltó eszménye ?«. Csak pár nappjal ezelőtt
frenetikus tapsorkán kisérte az azóta tragikus körülmények között megbukott osztrák kaneejlár emel-kedetl hangú szavait: »Ausztriában minden polgár egyenlő a törvény előtt.« Kilenc évtizeddel ama felemelő históriai erőfeszilés után te« hát <jda jutojt\'jnk, hogy ma nv3$nt ujongairmk kell, ha valaki a |>ol-gári jogegyenlőséget emlegeti ? És mi van a szabadsággal, hogy azt ne mondjuk, az indexre került szabad-elvüséggel ?
Uj világszemlélet tör előre.
Lehel, hogy ellenállhatatlan történelmi erők formálják ezt az uj világol, miiszltfkus erők, amelyek a kor nagy eml>ereinek imjjonáló egyéniségein keresztül sodorják a világot uj világképek felé, lehet, hogy csak egy-két nagy ember ellenállhatatlan lendülete viszi a világol uj szenejjek felé, de az bbo--nos, hogy a nagy március tizenötödikének eszménykép a diktatúrák, a totalitása államformák, a gazdasági megkötöttségek e forrongó káoszában sem vesztelte el teljesen históriai varázsát s ha az Étet nagy színpadán le Is került a műsorról, a lelkek mélyén meg fog maradni annak, ami volt: az örök, emberi ideálnak. . \'
1
ZALAI KÖZLÖNY
1938. március 15
Csehország a fegyvereire és fegyveres szövetségeseire hivatkozik
, Prága, március l-l Hivatalosan a következő megnyug tatást közlik a cseh lapok az ausztriai esen^étnyekkel kapcsolatain: Csehország nem Ausztria. A\'jszl-rlának nem voltak önálló nemzetközi szerződései, Csehszlovákiának el lenijen fegyveres szövetségesei vannak. Ausztria Németországhoz képest nem volt felfegyverkezve, de Csehországnak aránylagos-in megvan a fegyveres ereje és szövetségeseire is támaszkodhat. Csehország nem német és nem elszigetelt, azonkívül egyetlen német kormány sem
„Az Anschluss
Páris, március 14 Bécsből érkező jelentések szerint az Anschluss befejezett tény, - Írják a francia lapok. Ezek a lefejezett tények — irják — az utóbbi 10 esztendőién igen nagy szero|>ct játszanak Eurój>a politikájában. Mindenesetre a sanctgermajni béke felbontói nem félnek attól, hogy cselekedetük bonyodalmat okoz. Ausztria népszövetségi tagsága is megszűnt a csatlakozással.
Bécs, március 14 Bécs uj rendőrfőnökévé Slein-
követelte Csehország német részelnek leszakadását.
Közlik még a laook, hogy Csehország nem tanusit klhivó magatar. tást, ha Hitler tiszteletbentartja Cseh ország egységét és érdekeit.
Megmozdult a szudéta németség
Prága, március 11 A szudéta németek vasárnap nagy gyűlést tartottak. A szónok leszögezte, hogy Schuschnigg |lhzió-l>olitikája megszűnt és ez elég figyelmeztető lesz a cseh kormánynak, hogy a szudéta németség kö-vetéléséi tekintetéig felfogását módositsa. ,
befejezett tény"
hausl Ottót nevezték ki, aki annakidején tevékenyen résztveit Dollfuss meggyilkolásában. i
Hitler vezér a népszavazás előkészítésével Bürkeit bízta meg. Saar. vidéken |s ő vezette az előkészítő munkákat.
A bécsi gyárakban és üzemekben ma délben l>efejeződött a munka. Ezzel alkalmat akarnak adni a munkásságnak, hogy a koradélutáni órákban Bécsbe bevonuló Hitler kancellár fogadtatásán megjelenhessen. ii
London és Páris reménytelen harca Csehország érdekében
London, március 14 Ribbentropp külügyminiszter vasárnap este Londoniról visszautazott Berlinbe. Ezzel az angol—némel tár. gyalások megszakadtak. Az ai^gol— olasz tárgyalásokat folytatják.
A miniszterelnök és a külügyminiszter mai tájékoztató l>eszédeivel kapcsolatban politikai körök biztosra veszik, hogy Anglia Franciaország mellé áll, ha utóbbi Csehország segítségére siet. ,
Valószínűnek tartják azt is, hogy Anglia megkíséreli Franciaoszággal együtt egy olyan nyilatkozat kicsikarását, amely szavatolja Csehország függetlenségét. Megjegyzik azonban, hogy ennek a kisérlelnek algha lesz eredménye.
London, március 14 A Daily Mail erősen kikel az ellen, hogy Anglia Csehország érde-
kélben szót emeljen. A lap nagy cikkben kifejti, hogy Csehszlovákia csak a páriskörnyéki békék mesterséges szüleménye, nem cseh, sőt nagyon is vegyes állam. Számszerűen klfejli Csehország összetételét, majd leszögezi, hogy a józan és észszerű rendezést csak a Népszövetség makacssága és vaksága gátolja. A Magyarország sérelmére elkövetett igazságtalanságokat sem szabad pártolni Angliának, amelynek egyetlen érdeke van : saját érdekeiért küzdeni.
Menekül az angol töke
Londonban nagy az aggodalom Európa jövője iránt. A nyugtalanság egyre nagyobb méreteket ölt, a font is megingott és zuhanni kezdett, a tőkemenekülés megkezdődött. , i i
Cáfolják a szovjet-mozgósitás hirét
: Moszkva, március 11 Egyes hírek alapján a világsajtó közölte, hogy a szovjet mozgósított és csapatait a Csehországgal határos vidéken összevonta.
Ezt a hirt Moszkva hivatalosan cáfolja és kijelenti, hogy nem tör-
cseh
téntek csapatösszevonások határon. | ; , •
Zárva marad a bécsi tőzsde
Bécs, március 14 A bécsi tőzsde továbbra is zárva marad. I i
Jugoszlávia az Anschluss mellett
Belgrád, március 14 | Jugoszlávia a nemetek l>első ügyé nek tekinti az eseményeket. Mindenkor barátságot tartott fenn Németországgal, — mondja a hivatalos jelentés — különösen pedig most, amikor szömszédos lesz vele. Egyébként Jugoszláviának régóta az a véleménye, —-szögezi le a hivatalos nyilatkozat — hogy az egy nép valamennyi törzse cgyesüljön(!)
Egyébként Jugoszlávia a német
szomszédságtól kivitelének megnövekedését és idegenforgalmának fellendülését várja,
Megszűnt a bécsi angol követség
Bécs, március 14 Anglia bécsi nagykövetét visszahív-ták. Már el is hagyta Bécset és nem valószínű, hogy visszatér, miután a helyzet a bécsi angol nagykövetséget feleslegessé teszi,
Hitler ötóra után érkezik Bécsbe és diadalmenetben vonul végig a városon
lehet tudni, mikor érkezik Hitler Bécsl>e, mert a közbeeső városok-baP és falvakban is van üdvözlés és ez késlelteti. Valószínűnek tartják azonban, hogy 5 óra után eléri Bécs határát. A tömeg máris gyüle-
kezik a város határában.
Hitler diadalmenetben fog végig-vonulni Bécs főbb \'utvonalain. Az ünnepélyes fogadtatás a Hősök terén lesz. , i. [
Rendelet a zsidó és félzsidó birák felmentéséről és a pénzügyi korlátozásokról
forgalomban Is legfeljebb heti íooo schilling utalliató kL
Bécs, március \\\\ Az uj bécsi polgármester Neubacher leit. Régi ismert nemzetiszocialistaj Az összes ali>olgárnicsteiek is nemzeti, szocialisták.
Fosztogatások Bécsben Bécsiben több helyen ismeretlen ele mek, mint nemzetiszocialista mfcgbi-zoltak jolentkoztek ós fosztogattak. Az üzletfesztogatások megakadályozására rendelotet hoztak.
Bécs, március 14 Az igazságügyminiszter rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy a zsidó és félzsidó birák ós ügyészeket azonnali hatállyal felmentik.
2. Közhivatali pályán ós az ügyvédi kamaráiban zsidó vagy félzsidó nem vehető fel.
Bécs, március 14 A tőkemenekülés, megakadályozására korlátozó rendeleteket hozlak a belső forgalomra is. Eszerint bankbetétekre, csekkszámlákra, giro-számlákra belső
Az osztrák evangélikusok csatlakoztak a német egyházhoz
I Bécs, március 14 Az osztrák evangélikus egyház elhatározta, hogy csatlakozik a német evangélikus egyházhoz. A csatlakozás ügyében máris érintkezésbe léplek a berlini német egyház vezetőivel. I
Schuschnigg nincs Tatán
i Tata, március 14 Azzal a hirnel kapcsolatban, hogy Schuschnigg a tatai kastélyban tartózkodik, hivatalosan közli a tatai kastély, hogy ott csupán egy-két magyar mágnás tartózkJodlk.
Összefoglaló a vasárnapi ausztriai eseményekről
\' Linz, március 14 Hitler a vasárnapra virradó éjszaké; az lmi>erial szállóban töltött-*. A tömeg hajnal óta valósággal ostrom alá vette a szállodát;, hogy láthassa a reggel távozó Führert. A szálloda köré kordont kellett vonni. I
Hitler "kancellár nem sokkal 9 óra után hagyta el a szállót a tömeg egetverő éljenzése közben. Rövidesen elbúcsúzott a linzi vezetőktől és a közeli Leondlngbe ment Itt a temetőiben nyugosznak szülei. Hitler sokáig időzött szülei sírjánál, amelyre koszorút helyezett.
Leondlngból Hitler Lambachba hajtatott,, ahol ifjúkorában évekig tartózkodott. Itt is felkereste az ismerős helyeket, majd tovább utazott Salzburg felé. |
Aspern, március 14 Az asperni repülőtérre 100 nőmet bombavelő érkezett. Hajnal óta oly rajokban érkeztek a német gépek, hogy le sem tudtak egyszerre szállni, A repülőtér képe egész szokatlan. A repülőtér nagy részáa horogkeresztes
Megszállták a munkáskamarák székházait és a kancellári hivatalt
gépek állnak, de a lovegőben is állan-dóau repülőrajok keringenek.
Bécsi jelentés szerint a vidéki városokba is egymásután érkeznok a néniét repülőrajok, Mills tábornagy, hadseregparancsnokkal is 20 MdorÜŐ repülő érkezett Bécsbe, Az Ausztriába érkeaett géj>eken
többezer német repDIŐ
jött Utasként, A német pűótákat a Dollfus téren levő ROgina-száUól>an helyezték cl, A tömeg a szálló előtt lelkesen tüntet,
Bécs, március 13 A német csapatokon kívül nagy csendőrosztagok is érkeznek Bécsbe. A levegőijen állandóan hatalmas német repülőgépek kérdenek. ;
A birodalmi német csapatok tovább nyomulnak előre és rövidesen megszállják egész Ausztriát.
Azokat a tisztviselőket, akik nemzet iszocial isi a érzelmeik mia^t állásukat vesztették, vagy nyrjgdijazták, újból jelentkezni kötelesek.
A keresztényszocialista munkásotthonokat megszállták.
Linz1, március 14 Hitler kancellár délelőtt háromnegyed 11 órakor elindult gépko-
csin Bécs felé. 35 autó kíséri. Az autókon kísérete és a lílztonságii szolgáiul vezelői vannak.\' Még nem
Bécs, március 14
A munkáskamarák székházait a nemzetiszocialisták mogszállták, Több tisztviselő ellenállást gyakorolt, ezeket letartóztatták. Több helyen zárt ajtókat találtak a megszállást végző német tom ászsző vétség tagjai, itt az ajtókat feltörték ós a bentlovő tisztviselőket letartóztatták,
A kancellári hivatalt Is megszállták délben.
A hivatal értékeit német-osztrák nemzeti vagyonnak nyilvánították, A vagyonkezelést a nemzetiszocializmus ve. szi át.
Nagy változások vannak a rádió, a sajtó és a színházak vezetőségében is. A bécsi rádió vezetőségét még a*
éjszaka kicserélték. Vasárnaptól már német birodalmi műsort közvetít Bécs és csak elvétve ad saját műsort,
Bécs, március 14 Innitzer bécsi hcrcegérsek felhívást intézett az osztrák kathollkus hívekhez. A felhívásban
a hercegérsek kéri a híveket, hogy imádkozzanak Istenhez : köszönjék meg, hogy a nagy változás vértelenQI tolyt le és kérjék a Mindenhatót, hogy adjon Ausztriának boldog jövöt.
A felhívás kéri még a híveket, hogy szívesen és készséggel engedelmeskedjenek a* parancsoknak.
Nagytakarítás a sajtó és a színházak frontján
Bécs, március 11 I igazgatója lemondott, A magánszinlul-Röbbcling Ilerinaji, a Burgs&nfcáz I (Folytatás a 5-lk oldalon)
1938. márclm 15.
ZALAI KÖZLÖNY
•fcőwfcUa^ a fjc^iiC ! TRUNKMAHÍI
POWÍÓOYAQ • ElA0ÁJ:VI ÍEPEMforS-IV. poohajzka onokaq-u.8.
GYÁB BUDAPEST.XI.IENKE UT II7
Nagykanizsa város ós ajárás IpartestQletónek első elöljáróság! ülése
Aa Ipartestület elnöksége közli a kővetkezőket:
Impozáns és ünnepélyes kerelek közólt tartotta első üléséi az njjá alakult nagykanizsai Ipartestület elöljárósága. A. újonnan leválasztott helybeli elől. járósági tagok teljes számban jelentek meg, de ott voltak Kiskomárom, Szépeinek és Murakcrcsztur ijjarosságá-nak a közgyűlés által megválasztott képviselői is.
Samu Lajos elnöki l>evezc\'.őjében tneleg szavakkal üdvözölle az uj ve.e-tőséget, akiket a "közgyűlés egyliangu bizalma az élre állított. Ez az egyhangú bizalom — úgymond — köle. lességeket ró az előljáróságia, amely a kézmüvesiparosság ós a város érdekeinek megvédéséin^ kell, hogy kifejezésre jusson. Együttes ós önzetlen munkálkodásra hivta fel az elöljáróságot.
As elnöki jelentós előterjesztette a polgármester felhívását az ij>arosság-nak a Polgári ügyletbe való belépése tárgyában. Majd az iparostanonc-iskola téli tanfolyamának eáróünnepélyéu való részvételre hivja fel az elöljáróság figyelmét.
BaZsó József jegyző ismertette a havi zárszámadásokat és a közgyűlés állal módosított alapszabályokat, annak, különösen a vagyonjogi helyzetet megvilágító rósseit, inig Viola Lajos aljegyző a bizottságok működéséről tette meg jelentését.
Uajdu István asztalosmester (Kiskomárom), a vidéki i|Mirosság részéről beválasztott testületi alelnök javaslatára kimondta az elöljáróság, hogy üléseit a jövőben, eltérően az eddigi szokástól, nem a hó második csütörtökén, hanem vasárnap délelőtt tartja meg. Az Ipartestület ezzel az újítással is kifejezésro juttatta azt a megértő jóindulatot, mellyel a hozzácsatolt községek iparosságával szemben viseltetik.-
elhatározta az elöljáróság, hogy a tanomlskolai felügyelő bizottság elnöki tisztének betöltése tárgyában fel. terjesztést intéz a i>olgármesterhez és kérni fogja ennek a j>ozieiónak olyan városi képviselővel való betöltését, aki egyben az elöljáróságnak is tagja, Felügyelöbiaottsági tagoknak Papp Oszkárt és Gerő Somát delegálta az elöljáróság.
Az indítványok során elhangzott ama kívánságra, hogy a most meginduló állami beruházásokból a kéz-niüveslpaixjsság is megfelelő támogatásban részesüljön, továbbá, hogy Kiskomáromban tanonciskola létesíttessék, az Ipartestület felterjesztéssel fordul az illetékes fórumokhoz,
Segélyügyek letárgyalása után ért ivégel a város és a járás ipartestületének az alkotó munka jegyében összehívott ülései.
— BntorkUllltAsankat tekintse meg minden kénywervétel uólktil. Kopataln bútoráruház
Három esztendőre tisztikart választott a kanizsai frontharcos főcsoport
Évi rendes közgyűlésüket tartották tegnap délelőtt a nagykanizsai frontharcosok a városháza dísztermében. A széksorok leljesen megteltek nagyrészt formaruhás frontharcosokkal. Az országos közpOnl képvlselelélíen Yojlsek Oitó érkezett meg Budapestről, a letenyei főcsoportot Csempész Dén©s elnök képviselte. Az előadói emelvényen oll volt a nagykanizsai főcsoport sokszalag, s zászlaja. Jelen volt a közgyűlésen Krasznay Pál Lanáesos, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője is.
A Hiszekegy ulán dr. örley György kir. kormányfőlanácsos, a főcsoport elnöke nyitóba mag a közgyűlést. Dr. Fülöp György szervező liszt jelentésében utalt arra, hogy
a főosoport átvergődött minden adminisztratív és anyagi nehézségen;
kifelé és befelé egyaránt teljes erkölcsi erővel képviseli a frontharcos-gondolatot. Bejelentette, hógy legközelebb meg kell alakítani a mindig rendelkezésre álló
formaruhás törzs-századot kivonulásokhoz. Zajos éljenzés közben mondott köszönetet dr. örley elnöknek, Laborczy. titkárnak és Wagner pénztárosnak, akiknek a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazóit. |
Laborczy Károly titkár évi jelentésében ismertette a tűzharcos törvény jelenlöségét. Ez a törvény mondta — részlet-törlesztés a frontharcosok állal hozott áldozatokért.
A titkári jelentés szerint a nagykanizsai főcsoportnak 1U37 elején 395, végén -148 tagja volt. Felvétel alatt ált jelenleg 60. A főcsoj>ortban elvégezték ; \\
a tag-revizió nehéz munkáját, 300 tagot már leigazollak ; igy a nem jogosullak eJ
örley: „Nem engedek semmit, ami megbonthatná az egyetértést a frontharcos táborban-
fognak tűnni a tagnévsorból.
A lemondott vitéz Hámory József szervező tisztnek és az elköltözőit vitéz Mohácsy lárselnöknek jegyzőkönyvi köszönetei szavazok, úgyszintén a vigalmi gárda ügybuzgó elnökének, Wallgurszky Bébi városi közüzemi igazgatónak.
Az év folyamán 17 intézőbizottság! és 5 taggyűlési tartottak.
\'25 uj tag telte le ezután a fogadalmat, majd Wagner Jenő pénztáros ismertette a pénztári jelentéseket és Hoffmann Henrik a felügyelőbi-zoltság jelentését. Az évi költségvetés -1000 pengő körül mozog.
Vojtsek Ottó köz|>onli kiküldött elnöklésé. el történt ezután
a tisztújítás. A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a jelölő bizottság javaslatáig mely szerint 3 évre a tisztikar a következő : elnök : dr. örley György, társelnök : viléz Tóth Béla, alelnök : dr. Czolwly Gyula és Vécsey Barna, , .
tllkár : Szabó György és Laborczy Károly, | pénztáros : Wagner Jenő, ellenőr : viléz Mátray József és Tischlér József, ,
számvevők : Beleznai János, Vörös Gábor, Manghu Zoltán,
intézőbizottság : Krátky György, Hoffmann Henrik, Gyergyák Pál, dr. Diskai Imre, dr. Kuhár Oltó, Spiegel Viktor,
megyei kiküldött: Vajkóezy György és Ambrus József,
országos kiküldölt: Laborczy Károly. | j i ; |
Az újonnan megválasztott elnököt (amióta tisztét letölti, uj és teremtő erejű szellemet, meleg baj-társiasságot, széleskörű társadalmi megbecsülést jelent a kanizsai front harcos életben) — kitörő, hosszú, lelkes ovációval fogadta a közgyü-
Vojtsek központi kiküldött üdvözölte az uj tisztikart, n«ajd dr. örley állt fel szólásra. Köszönetet mondott a bizalomért, majd igy folytatta:
— A mi programunk a fogadalmunkban, alapszabályainkban és a tűzharcos törvényben van. A mi kenyerünk nem a sok beszéd, hanem minél több cselekedet, hogy rászoruló bajtársaink kenyérhez* jussanak. Elkövetkezendő munkásságomat megacélozott erővel fogom folytatni, mert az elmúlt időben nem akadt senki, aki elnöki intézkedéseimet ne részesítette volna megfelelő támogatásban. Az osztatlan megértésből és jóindulatból meritek erőt, hogy a f ronthlairfcos ügyet teljes erőmmel tovább szolgáljam. Vezetni és irányítani akarom a főcsoportot, keresve mindig az igazságot és méltányosságot, bajtársaimmal mindenben egyetértésben és velük mindent előzőleg megbeszélve. Semmi körülmények közt nem fogom megengedni, hogy sorainkba bármi beférttőzzék, and alkalmas lenne az összefogás és bajtársi fegyelem .lazítására. (Zajos helyeslés.) Most csak egyet említek : - u politikát- Minden frontharcos i>olitikai meggyőződését szabadon kifejezheti, de maga a po-
lilika nem férkőzhelik ugy a frontharcos-főcsoport éleiébe, hogy választóvízként elöntse vetéseinket és mlegfossszon bennünket az aratás, minden reményétől. (Helyeslés.)
Az elnököt beszéde ulán lelkes szeretettel, hosszan ünnei>elték.
Az újonnan megválasztott tisztikar fogadalomtélele után Vojtsek Oltó központi kiküldött mondott beszédet. Átadta az országos elnökség üdvözletét. Köszönetet mondott a főcsoport vezetőségének, főként Laborczy titkárnak, akit a frontharcos kötelességteljesítés példájaként (megérdemelten I) állított a közgyűlés elé. Kifejtette beszédé-ben, hogy i
a tűzharcos törvény kevesebbet adott, mint amit a front-haroosok megérdemeltek, de a kormányban minden jóindulat megvan, hogy ennek a sokat szenvedett tábornak erkölcsiekben és anyagiakban megadja az elismerést, amit megérdemelnek. Hangsúlyozta, hogy azoknak, akik nem vélték kl részüket a véráldo-zatból, kötelességük a frontharcosokat támogatniuk. Egymást szerető, becsületes, összetartó munkára és testvéri érzésre buzdította Lelkes
Az AUTÓTAXI
eladásra hncsájt
100 drb.
teljesen üzemképes állapotban és jókarban levő nyitott és csukott karosszériával ellátott
marta gyártmányú
kocsit.
ÉrdoklSdSknek felvilágosítással szolgál ;r»
AUTÓTAXI
Budapesti Autóközlekedési |R. T. Budapest, X., Kerepesi ut 15.
Tolsfon: 222-222.
szavakkal a kanizsai frontharcos tábort.
A közgyűlés végül üdvözlő táv iratoi küldött Rőder honvédelmi mb niszlcrnek, gróf Takách Tolvay or. szágos elnöknek és Kertész Elemér országos ügyvezetőnek, majd a Himnusz hangjaival befejeződött.
Esle 100 leritélies-társásvaoso(na volt a főcsoport helyiségében, a rég\', ipartestületben.
A vacsorán jtelen volt dr. Krátky István polgármesler és Krasznay Pál tanácsos, a rendőrkapitányság vezetője és a frontharcos tábor minden élenjárója. Az első felköszön, töt dr. örley György elnök mondta a kormányzóra. Vitéz Tóth Béla társelnök összefogásra buzd^totH felköszöntőjében. Vojtsek Ottó köz. ponti kiküldött a társadalom nem-frontharcos tagjainak támogatását kérle a frontharcosok számára. Dr. • Krátky István polgármester a hősi áldozat megbecsüléséről szólt, amit á\' keli örökileni a kővetkező nemzedékekre. A társadalmi kiegyenlítődéshez, mondta, a lövészárok sors közösségéből származó vallásos^ szociális és erős nemzeti eszmék vezetnek, amelyek a népek lelkében élő erőkként formálják az uj világol. Dr. Fülöp György a központi kiküldöttet köszöntötte fel. Dr. Rolschlld Béla a halott bajtársak emlékének áldozott pohárkö-szöniőjében. Beleznay János a vendégekre ürítette poharát.
A vacsorához a tf nót Torma Tóni zenekara szolgáltatta. \\
™ Kertlbntor egy pengőért
Egy garnitúra fonott "kerti bútort is lehet nyerni az egyházközség kuV tur ház-sors jegy én.
FÉRFI SZÖVETBEK IS
ZALAI KOZLÖNY
helyoell pénzintézetek
mércius 15-én
a nemzeti Onnepre való tekintettel pénztári órákat nem tartanak.
Két emeletesre épitik a nagykanizsai leánygimnáziumot
Rendklvflll kiadást
adott ki vasárnap esic a Zalai Közlöny és abban összefoglalta a szombat csto óla érkezőit ausztriai híreket, valamint közölte a legfrissebb, vasárnapi események lűreit egészen délután (5 óráig. A rendkívüli kiadási rövid idő olatt .szétkapkodták a népes utcákon. A rendkívüli kiadás fontosabb anyagából összefoglalót közlünk mai ausülrial tudósításunkban is.
EMLÉKEZTETŐ
míixIun 16.
Növendékhangverseny 0 kor a zenií-iskolában. (
Kereszlény Tisztviselőnők szinelö-adása (Láz) 8-kor a Városi Színházban. Március 17.
Az Irodalmi Kör könyv.délulánja G-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc).
BUrclu* 20.
LiceiUs előadás a városházán 6-kor (Yegele Károly). Márclua 24.
Az Irodalmi Kör könyv.déhitánjn G-kor a zeneiskoláién (dr. Doniján). Március 37.
Az Irodalmi Kör eucharisztikus li-ceálls* fi-kor a városházán (P. CzJr-fusz Vlktorih). Március 31.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánjn 6-kor zeneiskola (Kovács S. Tibor). Aprllia 3
Az Irodalmi Kör Szent István li-ceálisa 6-kor a városházán (Gazdag Ferenc). v
— Jó len aietnl,
mert szétkapkodják az egypengős egyházközségi kultúrház-sorsjegyeket.
Jelentette. a Zalai Közlöny, h<>gy a polgármester hétfőr^ összehívja a város képviselőtestületét. A közgyűlés összehívását szükségessé teszi az igazságügyi palota -17.000 pengős MABI-kölcsönének ügye, az uj erdő mester, Pirity Árpád behelyetlesité-se, valamin/ a nagykanizsai Nolre Dame leánygimnázium épületének két emelelesre való átalakítása. A Notre Dame rend ugyanis kér vény I intézett a polgái"mesteri hivatalhoz,
amelyiken hivatkozással a rendi iskola és a internátus évről évre nagyobb keresettségérc, kéri a Sugár utl frontra a második emelet ráhu-zásával az intézet kibővítését. A tervek szerint a költség 80.000 pengő körül lesz, amit a Rend az intézet jövedelméMl évente törlesztene. Miután az intézet megnagyobbitásá-nak munkálatait az iskolaév befejeztével akarják megkezdeni,. az ügy letárgyalása si\'irgős.
A megvadult mén összerugdalta az etetőjét a Bárczay-uradalomban
Ycgzeies szerencsétlenség történi Bárczay Ferenc somogyszenlmik-lósi uradalmában. A lovak közöli min! etető van alkalmazásban Dö-mölör János 37 éves, családos gazdasági munkás. Dömötör a ménekel eieíle, amikor az egyik hirtelen megbokrosodott. Dömötör próbálta megfékezni a megvadult, hatalmas erejű állatot, ekÖ2j)>cn az ágaskodó állat többször megrúgta Dömtfcjr fejéi, arcát, hátát, ugy hogy elborította a vér, különösen a fejsérülései súlyosak.
Bárczaynak jelenletlék az esetet, azonnal telefonon felhivia a nagykanizsai mentőket, akik i>ercek alal! helyszínig érkeztek és miután
lekötözték a súlyosan sérült em-ljerl, leszállították a kórház sebészeti osztályára. Allata nagyon komoly. Senkit nem terhel felelősség. A csendőiség ma hallgatja kl a kórházban Dömötört.
— Naptárt Márolus 15. kedd. Rom kat Nemzeti tlnnep. Protestáns Nemz. ünn. Izr. Veadar hó 12. — Március 16. Geréb pk. Rom. kat [Protestáns Henrtetto Izr. Voador hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár 6« a klskantzsat gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (héttő, saerda, péntsk délütár kedden naész nno nőknek.)
Városi üoxgó. Még csak hétfőn-kedden
A magyar fllmjátszás gyöngye, Csattoó örökbecsű Wgjátéks
Előadások kezdele köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasáftftp és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Rendes helyárak I
Mároins 15. a magyar lflireág ünnepe
Irta: dr, vitéz Ciete Antal
A mull század negyvenes éviibe le Fíu-ópaszerte a megujliodás ós a szellemi és anyagi fel|>ezsdülés itlejc volt.
A nagy fraja .-ia irök. mini Mon\'es. (jicu, Rousseau, iVollairc müveit a l-.-g-konzervativcí>b szal< nokban is olvasták és a nagy eszmék a «Li,bcrté, Fgalilé, Fraternlté — a szabadság, «z CQ-enlő^ég, a testvériség eszméi mindinkább tért hódítottak és észlelték Itatásukat.
A polgárosodás átalakult, uj tartalmakat és irányokai nyert, melyekből különösen az alkotmányos és nemzeti és ezek egyesülése: a demokratikus elv domborodott ki. Uj szemi>ontok, uj módszerek nyertek alkal nazást. érvényesülni kezdett az e^>-ón s ez az irány oly ellenállhatatlan erővel hatott, hogy a le.(töf>b nyugati nép kormányait is magával ragadta és a ha. ladás szolgálatába állította,
Fgyedül az Osztrák Örökös Tartó, mányokat és Magvororszígot kormány, zó teljltalalmu kancellár rendszere, a Metternich rendszer állt engesztcl-lieleilenül szenflx\'n az uj korzcllcmniel és a haladás hiveil vérrel és vassal próbálta elnémítani, De ea a törekvés hiábavalónak bizonyult,
1848, í<jruár 24-én Pdrls népe mog.
döntötte Lajos Fülöp királyi trónját, kikiáltotta a köztársaságot kitört a fel-kelés Délolaszországfran és ugyancsak 1848. március 13-án kitört a l>éesi forradalom és csodás gyorsasággal s> pörte el a régi íendszcrt.
Az európai és bé si események hire a magyar népe\', is felvillanyozta és amúgy is forrongó véréi mozgásba hozta. Budajvetten a nemzet szivében megmozdult az utca, részint, hogy nyomatékot adjon az országgyűlés követelményeinek, részint jH-dig hogy szabadabban fejezze ki a nenuct kívánalmait. A szal>adság, egyenlő iég, testvériség érzelmeit hangsúlyozta, a még akkor sem véglegesen kialudt rendi szellem hagyományaival szemben.
A pesti ifjúság mert cselekedni" elő szőr. Perczel Móric és Irányi József «Mit kiván a magynr ne-nr-\'t» címmel 12 iKjntbu foglalta a magyar demokrácia programját és március 15-én, egy esős szerdai napon teggei jókor összejöttek u Pilvax kávéházban, ahol Jókai Mór olvasta fel a 12 pontot, Peőfi meg a Nemzeti Dal cimú költeményét.
A társaság azután az egyetemi ifjúsággal egyesűit és a Hatvani, ma Kossuth Lajos utcában levő I.anderer-ITe.kenast féle nyomda elé vonult, miközben nagy néptömeg csatlakozott hozzájuk és Jókai, Peőfi, Vídafs fván éi Vasvári Pál a <enzttm engedélye nélkül kiszedették a xomzetl Dalt,
A seabád sajtó ** első magyar terméke félliaenkettő tájban már töménytelen példányban forgott a közönség közötU
•Talpra magyar hi a h"jn Itt az idő most vagy soha, Habok legyünk, vagy szabadok Ijí a kérdéf válasszatok Tt»
A versnek leírhatatlan Itatása volt, A nép válasetotf ós cselekedet^ Délután P»it népe a nemzeti muacum elé népgyűlésre sereglett össee, elfogadta a 12 pontot és küldöttséget választott, hogy ezt az ors\'ággyülésliez juttassa. Azután a tömeg átvonult Budára, hogy a helytartótanáccsal kö-íölje a 12 pontot és a sajtóvétség miatt elfogott Táncsics Mihály s*a-badonbocsátását kérje. A helytattkV-tanács teljesítette a kénél nfc>1. s a nép diadalmeneten kisérte Táncsicsot Testre, ahol a városi tanács szintén\' a mozgalomhoz csatlakozott, este j>e. dig a Nemzeti Színháziján ismétlőitek hazafias tüntetések.
Igy folyt le minden zavar és vérontás nélkül a pesti 1848. március 15-ike és nyomban nevezetett dátummá lett!
Jelentőségét aa adta mog, lsogy az országgyűléseken nem képviselt, uz alkotmány sáncain nagyobbára kir ül álló elemek messaeluuigzó életnyílvá-nulása volt.
Ei ta.zi történelmünk egyik határkövévé s e*ért avatta utóbi a kő*

KÉSZ
Zászlók
színtartó minőségben, minden nagyiágban, nagyon olcsón kaphatók
SchÜtZ-nil.
Két hir a rendőrségről
1 Czégónyl Károly — vitéz
Aa Országos Vitézi Srék C.zé#rtyt Károly lendőrfőfelügyelőt, « nagyka-niasol midőrőrszeinélyzat parancsnokát a világháltoru, a forradallnak (alatti s az azt kővető időkben taausi-tolt magatartásáért, fegyvertényeiért n vitézi rend tagjai közé felvotto. Czé-gényi Károly 1938, március hó 12 én tette le a vitéai esküt vitéz Farkas Sándor ezredes, Zala vármegye vitézi szókkapitánya kezébe.
2. Elismerés Gánfáy fogalmazónak
Folyovii-s Jöaséf dr, pestvidéki főkapitány leiratában köaólte a nugyka. niasai rtndőrkapitánysá^ttÖZ l>oo$Ztott dr. C.ántay Béla ren\'IŐrfogalmaaóvsI a nogykanbssoí m» kir, hon véd állomás, parancsnokság dicséit eli tirioréftét\' ne átlagon felüli kiválő tcljeíitm\'Aiyciért.
Dr. Vértesi Prlgyet «• Kdth.
Legényégyiet é8 át áltííZtí-kar ünnepélyének szónoka
Ked:lcn 6 órakor rendeei a Helyőrség altisali kara\' a Katholikuv Ijt-géni\'e^yleltel karöhve a Legényegylet helyiségé:fin nagystóbásu tUtzSiflas ün-ne[>élyét, melynek saép \' műsorából\' is kiemelkedik dr. Vértesi Frigyes é* « hatáfőrzettektfr kőzromüködésít
Mlnd«»kit su ve^n lát a renflcző<é£ Belépődíj nincs. (:)
■isi*in rffi iifin =adt?
véle\'mény köaünuehpé; majd\' á jelwi kőrl^n\' a tőrV<%iyhí>Eás \'nénn^i üh-nepj)é| melyhez az lff4flii«l nágy nem\'-<»\'l álalnknlArt cmlóko^;és«, fűzte;
Legnagyobb1 virrftánVai\' kőéi tartd-ílk áz 1848-iHI\' ewrtVWirekiiek, hogy a nSagyar íiemesáég, melvrtek pedig olyart kiváló előjo^w Vbl\'tak, ft^t bftdltotta á\'jobbágyságot1,\'\'MkéÜf,\' minden kényszer nélkül íemörtdotf előjogairól és megnyjljtt o 6K»Wd\' érvé-nj-esülés mmdettkt s#iift8rá\', akiben tehetség1 Ijflcozltt
A szölerési előjogok megszűriíek éi a ktmyhók gyermeke W felefrfClked-heük most már a legmagasabb ]>ol -r«, lrti téWtségc van, rtrinf al»ogyan aít ai életben\' Htjuk, a btígáMiítű Kis vir kók g>eiwekeft>őt mkíisaiew-lnökök, herv«áprlmáKok lehé\'nbfe, h« ráterW\'rt-tek s leemelik a kalaj)ot a tehetWéflf és Sjtórj<atom előtt.
Igen nagy Jelentfl^égfe méf ti* 1Í4S. márciflsi eseményeknek, htogj* aa lfj«-ság mert cselekedni clőszór^ A\' márciusi ifjak veuérci megvédték saját kortárfiaikkal szemben téttelket és megőrőkilet^ék elsalntsíVgu\'kat az utókor, a történelem snámáita.
\'léhát w a± ifjúság mozdtilt meg, melyre mindig sa\'miltbtt a mnitynr társadalom és a magyar-hu**;
Most megint formng a# egész^ lág. Ki ludja, rövidéin nem less« megint saükség a magyar ifjuságr.t, a magyar leventékre Ki tudja, hogy n*, Mk rrtowt köa
1438. mártlut IS
Zalai kozlonv
Tisztelettel megliivjuk mindent felülmúló tavaszi cipő-modelljeink megtekintésére és kiválasztására, uky suját, mint kedves férje és gyermekei részére. Miltényl-CipÖ 60 év
a legjötíb márhá^ci^ö, aranyíremmel, ezüstéremmel és kiállítási nagyéremmel kitüntetve
Ktltértyt Sándor és Fia clpőUzIst Fő-ut 2., városház
(Folytatás a 2-ik oldalról)
Baknál is nagy változások lesznek,
A csehbarát Tag vas&rnap nem je lent meg, A hót Tői lapok közül a Morgen, fc\'rtiely hotoöló irányü, ugyan-csak nem jelenik már ma$ A nómiot-ellenes, tegnap betiltott Thelcgraph holnaptól kezdve NS Thelcgraph címmel és horogkeresztes tejjel fog megjelenni.
A RelchsjKwt főszerkesztője, Fun-der lemondott és eltávozott. Utóda Howorka lesz a* uj sajtófönökség-gel örtént megállapodás folytán.
A Wiener Neueste NachrípWcti éléről a kormánybiztost visszahívták.
Bécs, március 13 Schirach-Baldur, a német birodalom ifjúsági vezére vasárnap délután re j)ülőgéi>en kíséretével Béca\'e érkezett. A l>écsi Hitler Jugend ycfOtő> ünnepély* «n •fogadták.
A* utcákort hatölmdi tómUjek fogadják az ér ke tő német csaptokat. Az utakon mindenütt német páncélos gépkocsik állnak. A űómfct kölótíákat melegen ünneplik ai osztrákok, akik kézszorításokkal viszonozzák a baráti üdröílést.
Kivégezték a moszkvai vádlóitokat
MoezkVa, március 14 A szombaton éjjel halálrflHélt 18 trockjjista öösszeesküvőt vasárnap ki |s tégezlék. " ..... *
EltefWttSk Véttttfcy Sáftdort
Budápesl, március 14 Vértessy Sándort, a kabinetiroda volt főnökét tm délelőtt témették a Kerepesi tlti ttrmeíffwrr. A temetésen frtégjéléfit tiorttty kormáTi>zó is. A bucsu beszédét Reményi-Schneller j>énzügytninis>íter mondta
tétek járunk és MnyitJUk klké.>*éste ket, oktatástokat, ótetl)On leszönke akkor, mikor ütni fog az óra. D« mi, akik netoíz laoftet éltüfaV át, útmutatást klváhüíik i:e<tek adni magyar írjak \'és ezt véssétek jól az eml ^keze letekbe!
Tlrátok te\'dflt a magyaf Haza, fi lesztek majd hivatva cselekedni!
Jegyezzétek meg magatoknak, hogy mi, mafö\'arok nagyon egyedül állunk. Ne bizzuk el magunkat, mert a saját kárunkon szerzett ta pás * tatátok iga. •olják, hogy nekünk cSak egy igaz barátunk van s arra biztosan számithalunk: a saját magunk ereje l
Ma is áll a költő szava, hogy:
<A Kárpátoktól az Adriáig egy bő z üvöltés, egy vad zivalár) Zilált hajával, vérei homlokával áll a viharban maga a magyar l»
Viharok diünak körülöttünk, zilált
• hajunk, tehát vigyáznunk kell\'
Te |>edig, a min Unt éltető ó* 4 lábbadozó betegot is uj erőt; kelti magyar nap (tüze le forrón az én s/ó;> hazámra és
•Legizzóbb lángod ide vesd, Hogy kétszer érjen a rónák kalásza fts kétszfer piruljon a szőlőgerezd I Forrald meré*z nagy teitckie térünk Ha lankad a hit ós csüggi 1 a remény És aranyozd be a mi szegénységünk T« arany mP a égbolt tetején!
Csak pár hóiig marad helyén az nj francia kormány
Párls, március 14 Blutív miniszterelnök vasárriap este megalakította kormányát. IJtáüi fél 10 órakor a rádióbatí bejelentette a kor-rtlányálaHitást (S közölté, hogv az uj kormány csütörtökön mutatkozik be a" parlamefi\'tJlKii.
— A történelem veszélyes pillanatában — mondotta Blum rádióbeszédériek további részében — nyugodt, biztos féjre Van szükség, hogy hala. iféktálanűl nie< tudjuk oldiini nz elénk táruló pröbiémákáC
Páris, március 14 A sajtó e.jyöntctü véleménye, liogy a második Blum-kormány nem1 felel me^ a mai súlyos időknek és össze, téle\'e miatt nem tudja megoltani a reája várakozó problémákat. Kgyes lajH)k rövidéletünek mondják a kormányt, a kormány bukása mindazon állal csak néhány liét múlva kövel-kezhetik l>e, mert a képviselőházban a kormánynak többsége van, a kormánybuktatás feladata tehát a szenátusra háruL
ilit T<TAlHJffl&" ertfit tánc- é> énekmfl«ézinl I
Tamara Jön a WOLLÁK vendéglőbe!
Van 8zerencsétn"aít." közönséget éa\' k. vendégeimet érlesileni, hogy Hkéfült szerződtetnem TaBáiá liireB orosz\' tánc-) és ének-művésznői, ki narctll IS., Kell estétűi dob- és mandolinjálékával, orosz éí magyar énekszámaival íog|a szórakoztatni k. vendégeimet, lapoola szenzációs slágerek I HlnlMron terem látva tu I
Szives pártfogást kér WOLLAK JENŐ
vendéglős.
Kanizsai hatottja van a bécsi Gsttnényektrak
A rádiónál hallgatta a híreket és megölte az Izgalom
A nemzetközi események -zajlásának van má* e^y nagykanizsai áldozata is.
A Vörösmarty utcst egyik házában lakik Péer István idősebb nyugdíjas ember. Pétert az osztrák események Nfodkiyül felizgatták* Minden hírközlésnél odaült a rádió mellé i\'s lázasan
U2B7UV ÉO EURÓPA
, de Nagykanizsa is lázasan készülő dlk a Keresztény Tisztviselőnők azertla esli előadására, amikor » .Láz rimG pompás társádatntl slinmO ko-ül Ixí-mutatásra a Városi Szlnhdzbon edo 8 órai kezdetiéi. Jegyek még korlV-iolt Mámlrafl kaplmtók a szbifláztylii.
C)
Lehangolt, étvágytalan, eldugult embereknél reggel felkeléskor egy pohár természetei .Ferenc Jizsef" keserűvíz megszabadítja az emésztő-csatornát a lelgyttlemleit erjedő és rolhsM anyagoktól s sz emészlö-szervek további működéséi ilőmoz-dlt|s. Kérdezte meg orvosát.
— IsklutM meg a Köpetein Bútoráruház állandó butorkiáilltáaát Izlóae. ía 0I0.Ó bútorokat kedíazó fizetést tel (.lekkeltó vAjotrolh.il.
lesle, mi történik Aiiaztriiilian. Szom. Italon e.te is nagy ÍJ;n!omm>il ült a rádiónál és Imllgalln llé\'sMI a Ilire ke:. Ekózhen az ldö< emlrer hlrle len ró\'*lul lett és óaazoeM-tt. Szlvhfl dás Öl:e meg az izgulom következté 1-en.
Úszó kézség elöljáróságától.
642/1938. Szám.
Arlejtési hirdetmény.
Llszó község elöljárósága mintegy 300 kobmétét fdlyamkavicsnák Qyékényés község hátárából, az u. n. ó-vasultól Liszój községbe fuvarozására vállánte>zók;réázéfe nyilvános árlejtéstjhlrdet.
Az árlejtés Liszó községben a községi bíró házánál 1938. évi máidus hó 17-én\'délelAtt 9 órakor lesz megtartva.
Bővebb felvilágosítás a somogy-szentmlklósl körjegyzői irodában s hivatalos, órák ala\'t kapható.
Llszó, 1938. március 10-én. 73i Községi Elöljáróság.
Nép Mozgó. C»«l» «By nap i Isedden I
N. B. Warner, a világhírű jeileraszlnéaz csodás játékával:
FIATAL SASOK
A katonás fegyefem, bajtársi hűség és hazaszeretet filmje. A holnap hőseinek dicshimnuszát
Fényes kísérő műsorIftElőadósok 3, 5, 7, 9 órakor
Csak 20, 40, 60 filléres hslyárakkall
mi • ........-
Keddeft nincs uj^ágt
A Zalai Közlöny, tekintettől a március 15-iki nemzeti ünnep álkal nából elrendeli lap-szünetre, keddea n«in- jelenik meg. Következő számun\'t szeídán délután, a rendes Időbon jelenik iíieg.
— (Befejeződtek a kettős lelki gyakorlatok)
Vasárnap délelőtt rejOződtek be á bVtromnapos lelkigyakorlatok, amölyc. ket p. Badallk Bertalan, a magyarországi szentdomonkosrendlck országos nevű provinciálisa, a tudós egyház-színok \\-ejelett a plébánián, Vasínmp réggel 8 órakor közös szCntáldozással zAmit az úrasszonyok lelkigvakorlaU, mely után a hölgyek külön Kö>zViték nieg a domonkosrendlek tartományfőnökének a mélytartal nu, lélekemelő konreretícia beszédeit. Dél lőtt 10 órakor P. Badalik ünnepi szentmiséje alatt a férfiak járultak ű közös szent-áldozáshoz, amelyen ott láttuk a társadalom minden rétegét nagy sz\'unban képvbelvc. P. Badalik szcntáldojás efőltl összefoglaló \'beszédében kitartásra és öntudatos katholikus hiltneg-vaüásra buzdítván a nagyszátüU fér-fltábort. P. CZtrfusz Viktorln plébános fáradliatatlan munkásságának e^ik ujabb dokumentuma u pompásan sikerült kettői lelkigyakorlat.
— (Háztulajdonosok Ügyeimébef)
A polgármester felkéri a város lakosságál, hogy március 15-én lobogózzák Ael házaikat. Küljnósen u mosluni válságos időben fontos, liogy küUőleg is kitejezésre juttassuk magyarságunkat.
— (A gimnázium ünnepe)
A .nagykanizsai piarista gimnázium m\'árctns 15-lki ünnfe|>élye kedden reg. gel 8 órakor szoptmisével kezdő lik, utána lesz a műsoros ünnepély a tornateremben. Az igaziíatóság ezulán jhivja meg a szülőket éí a gimnázium barátait.
— (A kereskedelmi hazatfai
ünnepe)
A nagykanizsai városi fiu felsőkereskedelmi iskola ifjúsága máridus 15-én délután 4 órakor a nagykanizsai Ka. szinó diszlermélxn lwzaf.as ünne|)ólyí rendez, amelyre az iskola és a tanügy barátait ezúton meghívja.
— (Missziós kézimunka-kiállítás)
10-án, szerdán nyílik meg a Nagykanizsai Takarék épületének Csenoeri uti frontján a volt Frank-üzlet helyi-ségéi>en. Itt mulatják In a több mint 600 értéke > tárgy egy részét, amelyek kisorsolásra kerülnek a Míssziós.sori* iátékon. A Missziósház átmeneti ott. honinak megépítésére ugyanis minis*-leri engedéllyel tárgysorsjáték lesz május 15-iki húzással, egypCngői sori* jegyekkel. A ki .llitás napon a 0—lü és 2—7 óráig díjtalanul megtt 1. nthető, (0. .
— (Növendék-hangverseny)
A zeneiskola szerdán déluiá í 6 órttf kezdettel a földszinti haa,ve s.nyteremben növendékhangvei->!enyt tart. Belépődíj nem les*. A ren .eiés. kölU ségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
- Tavaszra Miltéoyl -OiU. tifé i|
ZALAI KÖÍLÖNY
1988. mirdus 15
— (Zenés-felvonulás)
A nagykanizsai országzászló bizolt. ság rendezésében holnap, kedden eslo fél 8 órakor zenés, fáklyás felvonulás lesz a Király utca felől az ország-zászlóhoz és az irredenta szoborhoz. A fclvonuláslwm résztvesznek a kis kanizsai leventék zenekarukkal, u nagy-kanizsai leventéik stb,
— (A Credo márciusi gyűlése)
Vasárnap tartotta márciusi taggyűlését a nagykanizsai Credo .egyesülői. Ott volt dr. Hegyi Lajos egyházközségi elnök is. P. Czirfusz Viklorin plébános elnöki megnyílója ulán dr. Mihályi János, a központi Sajtóvállalat budapesti kiküldöttje tartott magas szárnyalású előadást a katholikus éleiről. Utalt a szcntíerencrendiek 700 éves munkájára, amivel megbecsülhetetlen szolgálatot tettek a katolicizmus-uak. Beszéli a katholikus vallás csodálatos crejérő^ Ezl a katolicitást kell belevinni a magyar közéletbe és Krisztust a parlamentbe, mint a leg. bölcsebb törvényhozót. Dr. Mihályi ezután a sajtó szerepéről beszélt. Dr. NVéber Elek járásbiró, a Credo világi elnöke aktuális kérdésekről .szólt és megköszönte P. Badalik Berlulau szent domonkosrondi provinciálisnak a Cro. do nevében a lelkigyakorlatok álkal-mával lanusilult fáradozását. A gyűlés lelkesen ünnepelte P, badalikot.
— (Leventék hazafias ünnepélyei)
Nagykanizsai leventéink vasárnap rendezték március 154 ünnOj>élyükct. Duzek Dénes szavalt szépen, liazufias érzéssel. Küronyu ipariskolai igazgató lelkesítő ünnepi beszédet mondotU Lakatos István testnevelési vezetőkiosz-totta u vármegyei testnevelési lanács elismerő okleveleit Horváth Mihály, Nadrai László, Boka József, Bányai Islván Parti Ferenc, Donáth István, Szerenesik János, Szarjas Ferenc, Szabó Sándor, Prefek Béla leventéknek. - Kiskanizsán a Levenlo Otthonban rendeztek ünnepélyt a kiska-nizsai leventék, ahol Szépudvary László mondott ünnepi megnyitót, Dol mányos Antal és Tólh Aulai szé|> szavalata ós Baj Károly levenlo ünnepi besiédo tették értékessé a tiiskunizsai Ünnepélyt. A zeneszámokul u kiska-nizsai levente zenekar játszotta Wekl karnagy vezetésével,
— (Elfogták a baltás-embert)
Kordán Jóref Cső ínyefőidőn leütött fojszével egy embert, Ezt ^akkor a Zalai Közlöny jelenlétté, A nagykanizsai törvényszék 2 ós fél évi fegyházzá! sújtotta FordánL Az ítélet után dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök Fordán letartóztatását kérlo, mert a súlyos ítélet miatt szökéstől lehet tartani. A törvényszék nom ren-dclto el a hilartóztalást, ami ellen az ügyész felfolyamodott. A pécsi tábla erre elrendeli© Fordán vizsgálati fogságba helyezését, ami meg is történt,
— MUtényl-clpő a legjobb márkáiéiul_
h
Nehéz, de reális győzelmet szerzett a Zrínyi
Zrínyi-Pécsi BTC 3:2 (2:0)
Nem valami ideális futballidő, hideg, északi szélfuvás volt egész dél-után, ami a játékra is Jttfffffl^\' rányomta a bélyegét.
\\R\\jy A játékosok többször T\' megfeledkeztek eriől és a mágus labdákat nem mindig a játékos irányította. Nehéz mérkőzése volt ez a Zrínyinek és a szerencse sem pártolt el lőiük, (első félidő a szél segítségével 2:0) mert az ellenfél ha nom is jobban, de leg-alább ugy játszott, liogy egy kis szerencsével fordított efedmény i» lehetett volna. Dicséri a Zrínyit a lelke-sedés, mellyel már sok mérkőzést nyert, a csatársor lendülete, Csöngey ügyes irányításával (mindhárom gól az ő érdeme), Kárpát kitartó védekezésével. A PBTC a második félidőben annyit támadott, mint a Zrínyi »* ebő félidőben, állandóan ostromolt, de a fölény csak kél (szép gólok) gólban fejeződött be. Közönség a hideg ellenére is elég szép számmal gyűlt össze. Vannak a Zrínyinek liivei, a miéi" l nem is hálátlan a vezetőség, mert értesülésünk szerint a szabadnapos húsvéthétfőre már lekötötték az országos hirü szombathelyi Haladás csapatát.
A Zrínyi: Gozd;\'0 — Kárpát, Stróbl, — Beke, Babos, Horváth — Tóth, Junker, Csöngey, Boda, Zieglor, mig u PBTC: Golác — Garai, Müller — Tóth, Kruskovies, Sii>os 1. — Katies, Kizi, Horváth, 1 Mikola, Benezel«it*rfel-állításban játszolt. .
A ZrinyiLÓI Gozdán talán az első gólnál, egyébként nem hibáaott, Kárpál az ő lizedmásod|>erces gyorsaságával bizony góloktól meniette meg csapatát* Stróbl csak tank. A tede«ct. sorban Beke tartotta a legjobb csatári és hozzá jól. Babost jobban is láttuk már játszani, Horváthtól is töb-l>et vártunk. Tóthnak semmi n»m ü-kerüll, Junkernek még nehéz az összekötő sezerej). Csöngei iengetegct dolgozott (I) jobbkötőben, hátuUlöl és mindhárom gól aa ő érdeme, lelkesedése külön dicséretet érdemel. Boda nagyon jó előkészítő, Zieglert szép beadásai és gólja dicsérik.
Golácz j ókapus, a gólokról nom tehet. A két hátvéd közül Müller volt a jobb, mig a fedezotsorban Tólb, Kruskovics csak ,az első félidőben volt jó. A csatárok közül Benczeleiter és Horváth mutatott valamit, a többi állagcsatár.
Donúján játékvezető nagyon jó volt, —k—n—l—
Az NTE értékes győzelmet aratott Pécsett
NTE-Mecaekazabolcsi SE 1:0 (1:0)
Az NTE első vidéki bajnoki ki. rándulásán értékes 2 pontot sserzett Bár ellenfele a bajnoki lista utolsó helyezettje, de Meesekszaboleson győzni, szép teljesítmény, különösen ha tekinietbo vesszük, hogy az TSsszel Nagykanizsán 2:2-os döntetlennel végzödöll a mérkőzés. Az NTE egész mérkőzés alatt fölénylscn játszott, de a csatársor ismét gól képtelennek bizonyult. Az NTE közvetlen védőimé ós fedezeisora végig megbízható volt, igy az MSE lámadósorának minden erőlködése hiábavaló voll, A mérkőzés egyetlen gólját az első félidő 20, percében Szabó 20 métoics szabadrúgásból lőtte.
Az NTE közvetlen védelme nagyszerű volt Csondomuk alig akadt dolga, Csáki, Varga hiba nélkül látta el dolgát, a fedezolsorból Csctneki, Bittér emelkedett ki, a csatársorból Csász és Szabó jelentett veszélyt az MSE
kapujára, A j>ócsi csapat kö«T«Uen védelme érdemel dicséretet,
Kasüll pécsi biró kifogástalanul yn-zetiya mérkőzést,,
NVTE-Nagyatádi Turul SE 1:1 (1:1)
Itthon sem tudott győzni a Vaaj. lus. Illába volt fölényben, a táma-dósurnak nem sikerült gól! lőni
A Yasulas Horváth góljával «2el, mire Tihanyi válaszol. Játékvezető Dávid volt.
Ifjúsági eredmények
Zrínyi II—Kereskedelmi 3 : 2. 371-es Cserkészek — Ipariskola 10.1. , |
MARANCSIII
Megérkezel! a szép, zamatos
olasz nnranre s4rKa ta csemege "<" dlll<0, duplavér.
Legolcsóbb árban.
Legkisebb mennyiség I k,r.
Rálh l|H.xlo, Erzsébet-tér 22.
(ii udurbín.) 701
Nemzeti Liga. eredmények
Nemzeti -Kisfal 2:1 (0:1) Hungária B jdafok 1:0 (1:0) UJliesI Törekvés B : 2 <1:2) Ferencváros-ETO 1:0 (0:0) Elektromos-Phőbus 2:1 (2:0) Szürkelaxi Swged 2:0 (1 :0)
j Nemzetközi Rapid-Budai 11 2:2 (2:1)
Kerületi eredmények
DVACPVSK 2:1 (0:0) KTSE-KRAC 0:0 PEAC ZsSE 0:0 PAC-KSE 0 :0
II. osztály KTSE II.-KRAC II. 2:0 (1:0) MISE CsTK 6 : 2 (2 :0)
A Zrínyi atlétikai versenyén
2000 méteren első Radék ÍNZI\'E) 6.11, 2. Gyurka (Levente) 5.2(1, 3. Baranyai, 4. Bőhm, 6. Keskeny. 300C méteren 1. Gerencsér (NZ l\'E) 13, 2. Kőrös (Levente) 13.47, 3.Uor-2a, 4. Sromi, 6. Pilal. Versenyen kívül Vasa 12.62-ot futott.
Ha nem ]AI lát, JSK*
Fenyvesi György
órás é, aukopUku, m.ateihex
Pö-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Siiiliilit imsl Kiftn Ii Unitit I
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár ter-mésze\'ei .Ferenc József" keserűvíz a bélmflkOdést hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen tokoiza, a zslimennylséget megfelelően Itapant.a és a testet köny-nyeddé teszi. Kérdezze meg orvosát.
- (UljegnajUk UlálkosáJ*) Hétlön délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanáoa-tormáben.
Csillárujdonságak,
ízléses finom kivitelben, — legolcsóbban
DRÁVAVÖLGYINÉL fö-ut,3.szam.

1938. miiclus 15
ZALAI KÖZLÖNY
It
Győiödjön meg Csodálkozni fog
Mily
olcsón vásárolhat
kiválú minőségű
BUTORO
KOPSTEIN BUTORHAZ
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap 4i Onnepnap 10 íróig 80 fillér, minden további uó 0 fillér, hétköznap 10 u<Jlg 60 fillér, minden további uó 4 llllér.
Autótaxi (bérautó) uj áramvovalaa leg-olMÓbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Teveszőr é« börbörrl raglánok, ta-«aul falAltftk, eíőkabátok )ó kivitel ben, olcsó áiban Zweig Imrénél kaphatók.
Mielőtt vlzw«x*ték«t caináltat, kérjen árajánlatot Jerauiektől, Erzsébet tér 18.
488
Haaxnált ruhát vesiek éi eladok, hl-váira házhoz megyek. Márkus, Klrály-utca 31. 668
Férfi-, flu- és Bfarmakruhák,
BociVnl ruhák késien és méret után megbízható olcsó árban Zwelg Imrénél. 686
Legújabb női és gyermektavaszi kabátok teljes választékban raktárra érkeztek.
Schütz.
KUebb vllla-talak Balalontenyvesen u álloméinál eladó. Clm > kiadóban. 729
Modern konlekdó öltönyök már 25 Rlöl kaphatók Zweig Imrénél. 686
or
Ügyes klfutélaAnyt
Exceíaior Harlinyaház, Fóut 14.
(elveszünk. —
708
Ráoslt hu. kapható Slagai- mésaá-
roanál, Erzsébet-tér 20 739
Sióba-konybáa, eaetleg két kliebb azo-báa lakAat kertiek a ballettllelen. Clm a kiadóban. 741
í»lltaiak flBynlméba I Mlelótt épitkezéit, tataroaáat ea aztgclelést megkezdené, kerjen árajánlatot Molnár Jánoa kőmtWeemestertöl, Bagotal sor 61. 742
Urlaaekarak I Ssép kölönbeláratu ■zoba, elaórendu ellátáiaal, kiadó. Clm a kiadóban. 743
T«MMlél«éNyak aaonnal (elvételnek Teleky-ut 19. alatt. •
Eladók Uaabb nagyobb adómentes bér- éa családlháaak, házhelyek olcsón. Horvátit, Sugár-ut 42. 745
Szenlgyörgyvárl hegy második hegyháton »><!• elsdó. Érdeklődni lehet s begypásztornát. 716
Jobb leány kajérönfnak a|ánlkoilk. Mindenhez ért. Hunyadl-u. 18 74a
luppená répát olcsón eladok. — Szertcz. Teleion 330. *
Nőlkarékpér eladó. László herceg, utca 4/b.
Bbv szép nagy ]nooa
ut 25/e.
eladó. Sugár
Háló, ebédlő, állótttkőr, Iróasztsl aladé. Csányl László u. II. *
KQIOnkaJAratu bútorozott iznha. lUtdóazobávit. azonnal kiadó. Deák-tér 14. •
Kiadja a !aptula|donos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Kárely. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. azám.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfi&l mag
8 . kelkáposzta
12 káposzta
5 ■ kalaráb
5 0 sárgarépa
4 n petrezselyem 10 ° ratak 10 ^ saláta
5 o ugorka
6 a paprika 14 cukorborsó 10 spárgsbab „
slb. stb., kb. 50 féle
virágmag
megérkezel! és kaphafő:
orszAg József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Puch és Steyr-Waffenrad kerékpárok
megbízhatók
üzembiztosak
kónnyűjáráauak 2 évi jótállással kaphatók tO havi részletfizetésre
Brandl Sándor ós Fia cégnél
Deák-tér 2. a felsótemplomnál
Kerékpáralkatrészek jó minőségben és olcsón.
Emergé és Wolfnsr kerékpár-gumik minden mérstben. Javítóműhelyünk pontos munkát végez.
Viszonteladóknak nagybani árak I
fenn
nyílik az újból megkezdődött nagyréosei (gáspárhegyi) parcellázásnál.
Szfllflk, gyümölcsösök és izánlók
tetszés szerinti nagyságban vásárolhatók 5—8 év alatti törlesztésre, kedvező fizetési feltételek melleit. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt a nagyéri\'csel körjegyzői hivatal vagy a
Néptakarékpénztár Bt. Nagykanizsán.
Csengery-ft 4. s«. Teleion 20. és 126.
6822/1938.
Tárgy: Vár-u. 3. sz. a. házban lév&4 szobás lakás bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város tulajdonát képező Vár-u. 3. sz. házban lévő 4 szobás lakátt (EidÖbirlokosok volt épülete) folyó évi május hó 1. napjától kezdődően a városi gazdasági hivatalban folyó évi március hó 18-án déli 12 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március 11. 7ii Polgármester.
s
ZALAI KÖZLÖNY
1^38. ro<rclu« 15.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
5501/1938.
Tárgy: A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minluler 3502/ 1938 X. a* rendelete a hazai beizerzéil kötelezettségnek a telephelyről luvarozó gépjárómll-bérkocst vállalatokra való klter-jeaitéae tárgyiban.
Hirdetmény.
Közhírré téliem, hogy a m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi ml-nisiler ur fentbivaikozoti rendeletével a bszal beszerzésnek az 1930. évi XVI. Ic. 40. §-ában megállapított kötelezettségéi a telephelyűi a közönség rendelkezésére lartutlgépjáró-müvel UzOtt bérkocsi ipáiban fuvarozásra használl gépjárómüvek gumiabroncsaira, valamint a kocsiszekrény javításánál, illetőleg utánpótlásánál felhasználásia kerülő aikalrészekrr Is kiterjesztene.
Ennek biztosítására a miniszter ur elrendelte, hogy a már kiadott, vagy a lövőben kiadandó minden egyes iparjogositrányba fel kell venni, hogy az iparos a jogosulatlan külföldi beszerzés értékének 50 siáialékál kitevő összeget bitságképen az államkincstár |avára megilletni köteles.
Felhívom mindazokat az érdekelt telephslyen a közönség rendelkezésére tartott gépjárómiivel űzött bérkocsi iparjogosilványosokai, akik iparengedélyeiket a jelen rendelet életbelépte elölt nyerték (1938. febr. 10), bogy Iparengedélyeiket az emiitett kOleleieltségnek az engedélyre való rávezetése végett a rendelet élctbelép\'élől számitolt 6 hónapon belül (1938. aíiguszlus 10) hozzam mulassák be.
Az az iparos, aki ezen kötelezettségének nem lesz elegei, kihágást kövat el áa az 1928. X. Ic. értelmében pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1938. március 2. mo Polgármester.
6771/1938.
Tárgy: A 18 éves niagy r állampolgárok bejelentési köteleiéit-síiének teljesítésére előirt határ-Idő meghosszabbítása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy mindazok az 1920. évben szüleit II magyar állampolgárok, akik 19. életévükbe lépésüket eddig még nem jelentették be, ennek a kötelezettségűknek I. évi március hó 31. napláig bezárólag még kivételesen elegei lehelnek anélkül, hogy eddigi mulasztásukéit kihágás! eljárás során ök illQlöleg szállásadóik felelősségre vonatnának. A bejelentési űrlapok az egész orsiág területén díjmentesen szolgáltatnak kl. Intézkedés történik azonban az iráni is, hogy mindazok ellen, akik az említett bejelentési kötelezettségűknek a jelzett határidőn belül eleget nem lesznek, a kUlágáli eljárás hivatalból megindítást nyerjen.
A bejelentőlapok városokban a rendőrkapitányságon, vagy rendőri klrendellpégen, illetőleg rendőri be-jelentöhivalalban vehetők át és kitöltés ulf. i ugyanoda azállltandók vissza. A bejelentési kötelezettség alól azok sem mentesek, akik eddig más bejelentőlapon pl. szüleik be-lelenlő lapján, mini családtagok mdr szerepellek.
Nagykanizsa, 1938. márc. 12.
Polgármester.
6849/1938.
Tátgy : Szemétgyűjtő kocsik és ládák jsviláiT munkálatai nak vállalatba adása.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa megyei váios tulajdonát képező 16 darab szemétgyűjtő kocsinak és 44 darab szemétgyűjtő ládának javitási munkálataira zárt írásbeli versenytárgyalási hirdetek.
Ajánlati mintának magfelelően kl-állllott, lezárt és pecsítlel ellátott borítékban elhelyezel! a|ánlalok legkésőbb I. évi március hó 23. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi iktalóhlvalalba.
Későbben beérkező ajánlatok nem vételnek figyelembe.
Ajánlati minta, Illetve űrlap hivatalos óiák alatt a városi gazdasági hivatalban beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. március 9. ni Polgármester.
6851/1938
Tárgy: Suhingok értékesítése.
Hirdetmény.
F. hó 17-én, csütörtökön d. e. fél 9 órakor a Vajda-cserlei ut melleit levő keresztnél 65 drb hárs- és 35 drb nylisuhángot nyilvános szóbeli árverésen eladok.
Nagykanizsa, 1938. március II. 7as Polgármester.
6848/1938.
: Fekete fedeles kocsi
rárgy: Ft javítása.
Mimyalíísi ttlnij.
Nagykanizsa megyei város tulajdonát képező 1 darab fekete fedeles kocsinak javítási munkál italra zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlati mintának megfelelően kiállítóit, lezárt és pecsétlel ellátott borítékban elhelyezeti ajánlatok legkésőbb lolyó évi március hó 23. napjánsk déli 12 órájáig adhatók be a városi Iktalóhivatalba.
Későbben beérkező ajánlatok nem vételnek figyelembe.
Ajánlati mlnla, illetve űrlap hlva-
tilos órák alalt a városi gaidasági hivatalban beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. mátclus 9.
Polgármester.
6850/1938.
Tárgy: Széna értékesítése
Hirdetmény.
Folyó hó 18-án, pénteken d. e. 9 órakor a városi Felsőerdön u. n.
Vajdamajorban 4Z 300 kg. szénát eladok.
Nagykaniisa, 1938. március II. j,t PoIgárm«Ur.
Uizvezetéket
legolcsóbban szerel, javit
s Czvetkó Gyula.
Rosszul telelt ■atéaekaél az&ISbaas,
gyOmdleaSaban, kerti wetaményeknél
csodát müvei a
péti-só
nitrogén műtrágya. Körzetképviselet és gyári-lerakat: ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi-
•zerek, gép $tb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blröeág mellett) Telefon 180.
Már
II p
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt. ♦
Kérjen árjegyzéket
ffSlhfí flntfli kerékpárnagykertskedő sporl-llirlIlJU HIÜUI üzletében. Fö-ut 5. T»lefyn 91.
KERTI MAGVAK
HJRSCH ÉS SZEGŐ oáenél
■MUSZAKÜZLET

Höt gyek figyelmébe!
Tavaszi bevásárlásaimból megérkeztem, nagyon kéjem a hölgyközönqáget, kedves vevőimet. £ogy tekintsék meg tavaszi ka-lapuldonságalmat. Vételkényszer nélkül nézzék meg a hölgyek raktáramat, hot a legújabb modelleket láthatják. AfiHim a mai vi-szonyobbpz mérten *.legolcsóbbak. Alakitt&kat eredeti wOfklM után a legjutányosabb árért vállalok. Szíves pártfogást
kér BRÓHYAI
DlVATHAZ
laijkNloiriiftl Uttwi MUHI
MENETRENDJE
árvSayes 1937. oktőber 3-től.
•44S ,21
TH »«•
I) 10 13 30 13-60 I63S 17 28 1(29
20 os
J|4S 231®
JJ60
1 N
I s
Lataayai maasairend
LMsjMlM. S4I «uyk»li.i>. Irt. 7 SS «Wta.li*<l U. 14 00 l.t«,l,.M. 11-10

04M
hogy üzletét és árucikkeit eladásra kínálja. De

eljut és a hirdetései utján naponta ajánlja az ön üzletét 30.000 embernek!
$y*m.4\\ fc IMl n>«**á YffltfW NagylayHnján. r,«(©Ss ftfatr, Károly,
78 Évfolyam 61. szám.
Najatlunliga, 1938. márclui 17 csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
gictfcsriós^C é» kúdóhivrfjl: PM 5. sUm.
\'.......
btUOuup Uélaün
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ám: egy hóra I pengó 40 fillér. Szerkesztőiül é> kiadóhivatal! telelőn: 78. sz.
Nem változik meg a jóviszony Magyarország és Németország között
lonltzer bócsl hercegérsek felszólította papjait és a katolikusságot, Hogy támogassák az uj birodalmat
i Bécs, március 16 Hitler kancellárt ée veeért kedden délelőtt Bécsben a Hősök terén Seyss Wquart kancellár hivatalosan üdvözölte. Hitler válaszában kijelentette, hogy Ausztria és Németország immár örökre eggyéforrt és elválaszthatatlan.
Az) osztrák hadsereg ezután felesküdött Hitlerre, majd kiadták az? április 1(M népszavazás utasításait. Minden 20 éven felüli osztrák j>ol-gár szavazhat, kivéve a zsidókat.
Hitler délután 6 órakor repülőgép elhagyta Béoset és visszarepült Münchenbe.
Az osztrák katollkusság tevékeny részt vesz a birodalom megalakításában
Bécs, március 16 innitaer bécsi heroegérsek kedden délután felkereste Hitler vezért ^z imperiálbeíi szállásén és őszinte örömét fejezle ki, hogy a nagy német birodalom megalakulása vér nélkül folyt le. Egyben bejelentettéi, hogy az osztrák katollkusság tevékenyen részt akar venni a birodalom megszervezéséljen.
intiitzer a Hitlerrel folytatott ta_ nácskozás ulán pásztorlevelet adott ki, amelyben felszólítja a papokai és a híveket, hogy támogassák a
nagy német birodalmat. A papoknak megtiltja a politizálást, kizárólag lelkiekkel foglalkozhatnak. Kijelenti a pászlorlóvél, hogy
Magyarország üdvözölte az uj nagynémet birodalmat
Berlin, március 16 Stojai Döme meghatalmazott miniszter, berlini magyar követ hivatalos utasításra közölte a külngymi-niszlériumban a magyar kormány legőszintébb szerencsekivánatait a nagy német birodalom megalakulása alkalmával. Hangsúlyozza a magyar Üdvözlőfevél, hogy a magyar kormány nagyon örüi, hogy véráldozat nélkül történt meg az uj nagynémet birodalom megalakulása. Kifejezést ad egyben annak az őszinte reménynek, hogy a némel birodalom és Magyarország közt,
a baráti jóviszony a jövöl>en sem fr*j megváltozni.
Bejelentette még a magyar nagykövet, hogy a magyar kormány a l>écsi követségei főkonzulál\'jssá alakítja át. . \'
A berlini sajtó kivétel nélkül.első oldalon, ritkítva közli a magyar kormánynak Hitler kancellárhoz Intézett szerencsekivánatait. Meleg elismeréssel és megelégedéssel írnak a magyar kormány magatartásáról és hangsúlyozzák, hogy Magyarország nemesen cselekedett és nagy leltet vitt végije ezzel.
Bécs, márc. 16. Fey volt osztrák alkancellár feleségével és fiával Öngyilkosságot követeti el. Mindhárman meghaltak.
Róma, március 16 Hivatalosan közlik, hogy Mussolini ma, szerdán délután öt órakor nagy beszédet mond
A beszédei az összes olasz, német és a magyar rádió is közvetíti^ A ljeszéd fél óráig fog tartani.
(Folytatás a 6-ik oldalon)

Három napon belül Ittteszik a fegyvert a spanyol kormónycsapatok
Franciaország nem ad fegyveres segítséget, mert csehországi kötelezettségei miatt minden katonájára szüksége van
Páris, március 16 Az ausztriai események a spanj^l l»ábonit befejezéshez segítették. A la-l»k a Spanyolországból érke Ő tudósítások alapján egyhangúan bejelentik, hogy a spanyolországi háború végnapjait éli, a köztársasági kormány végleg elvesztette a játszmát
A francia kormány Barcelónába több hajót küldött, hogy a menekül-leket és francia érdekelteket eiszál\'itsa. A franciavRpanyol határt megerősiiot. ték. Közlik még, hogy Franciaország raosl nrár nem elvi, hanem kizárólag honvédelmi szempontból itéli meg « spanyol helyzetet. Ez pedig az, hogy a vörós kormányt mtir ujjyseai lehet megmenteni.
Keimet kért-Frmootól, de i>*m kapott a vörös kormány
Páris, március 16 A spanyol nagykövet a külügyminisztériumban hosszasan tárgyalt Blum/ miniszterelnökkel. Közölte a nagykő, vet, liogy a helyzet csaknem rtmlény. teleq. A nemzetiek egyre jobban nyomulnak előre és a köztársaságiak nffci* tudják feltartóztatni ököl, Jobbára az a helyzet, hogy az előrcuyomulók ellenállásra sem tatáinak, ntfirt nincs köztársasági hadsereg, A nagykővet. sürgősen francia fegyveres támogatást
kór, különben minden elveszett.
Közölte még, hogy Negrin mínlsz-teielnök felajánlotta, hogy megadja magát, ha néki és társainak Franco közkegyelmet biztosit. Franco clula. sitotia az ajánlatot, igy a kormány kénytelen maga is menekülni, Negfin
és Prieto hadügyminiszter rövidosen Toulousba repülnek.
Szökdösnek a V">rő» köztársasági csapatok ís. A spanyol kormány ul lsó rendeleteivel 2000 kommunistát küldött a határra, hogy a szökéseket megakadályozza.
Blum megtagadta a katonai segítséget, mert „nincs értelme"
Páris, március 10 I körülmények között fegyvoresen se-
Mint ujabb jelentés mondja, a spanyol megbízott közölte Blum1 miniszterelnökkel, hogy ha Spanyolország nem kap ázonfial fegyveres segítséget Franciaországtól, kénylei\'n lesz három napon belül letenni a fegyvert.
Blum válaszában kijelentette, hogy már reménytelennek tartja a helyzetet, a fegyveres segítségnek sem lenne isemtni értelme.
.A francia kommunista képviselők erélyesen követelték Blumtól. hogy küldjön azounal néhány liadosztályt Spanyolországba. A lapok a legcré-Iwsebben tiltakoznak a fegyveres beavatkozás ellen és hangoztatják, hogy Franciaországnak most minden szál emberére szüksége van.
Ez a lapvélemény kapcsolatos a frsneia kormány határozatával, amely kimondja, hogy Franciaország itf\'ndeu
gitségé e siet Csehországnak, ha arra szükség ieíz. Hangoztatja u franci* hivatalos nyilatkozat, hogy a kél ország között fennálló segélynyújtási egyezményt a párisi komvány mjn Jenképpen be akarja tartani,
A nemzetlek Baroelona elölt
Barcelona, március 16 A városban teljes a zűrzavar. Már hallani tisztán a nemzetiek ágyulö-véseit. A nemzjcti csapatok csak 35 kilométerre vannak a várostól és úgyszólván ellc\'hállás nélkü\' nyomulnak előre. i i
A nemzetiek több kalalán várost bombáztak és ott \'is sok községet! elfoglaltak, i . . \'
A szentkorona és a 10O éves Nemzeti Színház
voltak tárgyal az Irodalmi Kör hazafias ünnepének
Szomorúan kevés közönség előtt tartotta meg vasárnap az Irodalmi és Művészeti Kör a márciusi hazafias ünnepélyét licoálls előadás-sorozatának keretében. Sok a közéleti kötelezettség Nagykanizsán, sok az egyéb gond és a történelem szele is m\'isfelé teielí az érdeklődési ezekben a súlyos napoklran. Talán azért volt...
Az Irodalmi Kör nemi a megszokott hazafias ünnepségek módján ünnepelte március 15 ikét, luinom)\' két olyan témát állitotl a liceális-mflsorra, amelyek a magyar nQmteeti élet nagy értékeire vonatkoznak. Az egyik a szentkorona, a másik a százéves N\'cwiízcti Színházról való inegqm)lékc/ó\'.
I)r« Boda Károly a szentkoronáról, mint a magyar szabadságjogok forrásáról mondott okosan felépített be-szédet. Kifej tette a különbsé get a germán és a magyar individualista és közszellcm-polltlka között. Ellentétben más teóriákkal, a magyarságot igenis eiőscn fejlett közszellem jellomfci és annak csodálatos klvlrágzása a szentkorona tana. Nemzeti mMgunkratalá. lásunk jogi konstrukciója a szentkorona tana, bensőséges kapcsolat, a mely ezer éven át összekapcsolta a magyar föld lakólt akkor is, ha n<*ri egy nyelvűek voltak. Ismertette a szentkorona tan három korszakát, u vérszerződéstől az aranybulláig, onnét Vcrbőczyig és napjainkig. Vázolta a szentkorona mai jelentőségét. A szentkorona — mondta — jelenti az ezeréves országot és forrása lesz a szabad-ságjogoknak az elkövetkező ezerévre is. A nagy tetszéssel fogadolt előadás után
I\'erényl Rudolf, a piarista gimnázium tanára tartott rendkívül érd-\'kes előadási a Magyar Nemzeti Színházról, annak (cntcnnáriumával kapcso. latban. Rámutatott arra, hogy a new-zot színházának gondolata már 150 éves. A gyakorlott toll avatottságávalés nagy témaszereictlcl összeállított előadás a Nemzoli Színház létesítésének előzményeit vázolta színesen liallgaló-sága elé. Szólt BessOnyei ói kortársainak nyelvművelő töiekvéseüől, a melyek a szini irodalomban kerestek maguknak eredményes munkateret az idegen nyelv és idegen kultura hatásai kőze|>etie. Az állami szinház gondolatát egy némel katonatiszt vetette fel 1780-ben. 1790-ben már a poz-sonyi papság is üdvösnek minőslteito egy szinház létesítését. Beszélt a\', előadó a budai német színház működésétől, állandó magyar színtársulatnak a/, országgyűlés elé korült terveiről, az első budai magyar, do német stílusa előadásról, a sokkal szerencsésebb kolozsvári kísérletekről, ahol 1794-ben már Kazinczy-fordilásban korüli s nro a Hamlet. Ez a társulat l>esten is vendégszerepelt egy darabig és mái" színészeket adott a későbbi Nemzeti Színháznak. Innét indult útjára Katona József is, de — a német szinház megnyitásán is a magyar színészeknek kellett statisztálniuk. Ez után a pofon után 18 évig nincs állandó magyar társulat a fővárosban. Kol jzsváfott ellenben 16 évvel előbb avatlak állandó magyar színházat, mini "Budapesten. Utána 1827-ben Miskolcpn, a jiármadik mügyar" szinház pedig 1831-b<n zalai (óídóu, Balatonfüreden óyílt
9
zalai KÖZLÖNY
1938. március 17.
meg. Kassa, Kontárom, Győr, Székesfehérvár következeit. Pesten még mindig csak az erdélyi főurak clkcd-vellcnedése miatt válságl>a került kolozsvári színház vendégszerepelt a német színházban hetenként két előadással, járták közbon a vidéki szin-ház-városokat is (a Bánk bán is Kassán került először szinro) és csak az 1837-38-as színházi évbe:i nyitotta meg kapuit a Magyar Nemzeti Színház.
A két előadás közt Bory Ferenc hazafias szavalata férfi»s erővel ara. tolt nagy sikert,
A tanügyi javaslatok
tárgyalása megkezdődött a képviselőházban
: Budajyest, március 1(5 A képviselőház mai Illésén harmadszori olvasásban js elfogadták a mezőgazdasági munkásság öregségi biztosításáról szóló javaslatot. Ezután áttértek a tanügyi javaslatokra, amelyekhez elsőnek Kéthly Anna szólalt fel-
Utána Szeder János, majd Éber Antal szólaltak fel a tanyai tanitók súlyos helyzetéről. Ezjtán áttértek az inter|>eilácíókra. Rakovszky személyes ügyben szólalt fel, majd az Eszterházy hitbizomány ügye került ismét szóba. A Ház ülése fét 3-kor végetért.
Március 15. finnepe Nagykanizsán
A Zalamegyelek Budapesten
MnlAnlalUoi
Rákóoal ut B8.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertjo a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-tánc: VIrány swlng-orchestra.
PrtWIji BI| uyuif Oa ii i METKOPOLf t.
Az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, különösen renyhe bélműködésnél, aranyeies bántalmaknál és emésztési zavaroknál, reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József" keserüviizel igen jó eredményeket lehet elérni. Kérdezze meg orvosát.
Csütörtök
BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána lianqlcmezck. — 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Hanglemc. zek. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.40 Hirek. — 15 Arfolyamhirek. — 1G.15 Simon Blanka előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Mikulay Gusztáv jazz-zenekara, 18 Magyar Károly előadása. — 18.15 Magyar Gábor gordonkázlk. — 18.45 Valló Árpád előadása. 1,9 Matolcsy Margit magyar nótákat éne-kel, kiséri Csorba Gyula cigányzenekara. 20.05 Dr. Szobotkn Tibor előadása. — 21 Az Írországi rádió Európa hangversenye. — 22 Hirek, időjárásjelenés. — 22.25 Az operaházi zenekar. — 0.05 Ilirek. BUDAPEST IL
17.30 Mosonyi Ferenc"" előadása. — 18 Hanglemezek. 19 Angol nyelvoktatás. — 19.30 I)r. Váczy Péter előadása. — 20 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 21.05 Hírek. -- 21,30 Farkas Jóska cigányzenekara.
Ragyogó tavaszi napsütésben ünne-pelte Nagykanizsa március 15-ikét, a kilencvenediket a magyar erők nagy tavaszi fellángolása óta. Az idén a kanizsai társadalom sokrétű mejmJizdulással ünnepelt ezen a nai>on, melynek eseményeiben kiemelkedő volt Vértesi Frigyes dr. beszéde és a két szines, tömeges utcai ünnep, felvonulás u város hazafias szobraihoz.
Az ünnepségek sorozata vasárnap kezdődött, amikor
az Irodalmi és Művészeti Kör
liieális-sorozat keretében rendezett liazafias ünne|>et„ űrről lapunk más helyén számolunk be. Hétfőn este
a MANSz felvonulása
■volt a hősi szobrokhoz.
Méltó volt a magyar asszonyoknak ez a demonstrációja a nagy mftgy«lr ünnephez s méltó Nagykanizsához, Alig volt még Nagykanizsán im\'i>ozán-sabb, szebb és őszintébb ünnep, mint ez, lamikor a Magyar Asszonyok N\'Omi-zeli Szövetsége nagykanizsai szervezetének vezetésével az ifjúság, az összes egyesületek és testületek küldöttségei jelenlétében Nagykanizsa asszonyai és leányai hódollak a márciusi hősök emlékének.
Már a felvonulás, amelyben a MANSz 150 hölgye vett részt, megható volt, rendezésben pedig kifogástalan. Az összes nagykanizsai középiskolák egymásután érkeztek a lanárikar vezetésével. Képviseltetlék magukat az összes kanizsai nőegyesületek is
A rövid műsort a polgári iskolák, az Irodalmi Kör Yegycskara és az Ipartestületi Dalárda tagjaiból alakult énekkar Hiszekegye nyitotta meg Ket-ting Ferenc karnagy vezetésével.
Adamovich Mária IV, osztályú lein; -gimnázium* tanuló szavalta ezután mély á\'.éríéssel és nagy ruűnnaj Sajó S.: Trianon dmű költeményé1,. Steí-ninger (.yuláné és dr, Kráty\'.y István polgármester kézfogása szimlbolikum is volt, amellyel kifejezésre jutott, hogy az összes nagykanizsai férfiegye-sülcick testvéri kézfogással együtt hódolnak u márciusi hősök omíékénck.
Steininger Gyuláné nemcsuk magára öltött díszmagyart, hanomi szivéből is igíiE magyar érzések f«kitdl*»k, (miikor a MANSz nagykanizsai asszonyai nevében megkoszorúzta a Schless István, féle Nagymagyarország-Omlékmüvei, Hangoztatta, hogy a magyar usszonyok tudják, mi a kötelességük és azt szent hittel és fogadalommal teljesíteni is fogják. A magyar leányok ne. véljen I^iborczy Mária helyezőit csokrot az emlékműre.
Liszt Ferenc szép ünnepi dala liang-zott ezután fel az egyesített énekkar tagjainak ajkairól. Zengett, zúgott a dal a csillagos ég alatt a fáklyás Nagymagyarország szobornál és őszinte imádsággá olvadt: «Uj Rákóczit adj, Uram, a hiagyarn^k!.
Ángyán Pál VIII, gimn. tanuló sza-valta ezután nagyszerű felkészültséggel Gáspár Jenő: Magyar vonat cimü pompás versét, majd a kis ünnepély az összesilett énekkarok Szómiával véget érL
A MANSz, élén dr, Krátky Istvánné cin ökasszon nyal szép és nemes hvun-kát végzett az ünnepély megrendezésével. Igaz magyar ünnep volt, méltó
a márciusi esjBmél»cz.
Kedden r«ggel az állomásparancsnok ság rendezésében
tábori mise
volt a felső templom\' előtt. Megjelent ezen az egész tisztikar, a |>olgári élet vezetői és a helyőrség alakulatai, l\'gyanekkor istentisztelet volt a két protestáns felekezet részérő közösen az evangélikus templomion és az izraelita templotmban. Ezek mindegyikén is ott voltak a lielyőrsótf és a polgári társadalom képviselői. Utána
díszmenet
volt a Fő uton. Vitéz Székely állomásparancsnok az előkelőségekkel a Korona előtt állt fel ós ott fogadta az elvonuló csapatok tisztelgését* Magyar szivet megdobogtató, magyar lelket felemelő látvány volt. Az utcán végig nagy tömeg állt sorfalat a szép magyar parádéhoz.
Délelőtt 8 órakor
a gimnázium
templomában mise, utána a tornateremben a szülök és uí ifjúság ró-széie liazalias ünnepély voll, amolyen megjelent az iskolát látogató iőigaz-galó is. A műsor csui>a diákokból telt ki. De ki is teltek magukérti Egry Gyula nyolcadikas ünnepi be-széue szép ós komoly szónoki sikert hozott. Művészi érzékkel, sok előadói rátermettséggel szavall 1-iló Gyula nyolcadikas. Tehetséges szavaló a kis ltiskó Tibi és Zaláváry Gyuszi. A gimnázium énekkara Fa/ekus József tanár, zenekara pedig Rácz János kiui-lor vezetésével egyre erősbödő haladásról l«it tanúságot.
A felsőkereskedelmi iskola
délután a Kaszinóban ünnepit. Itt is nagyszámban jelentek a meg a szülők ós mnügybaráíók, zsúfolva voli a díszterem. Kainer Gyula lionmwdikas bo-vezető beszéde és Domsu János negyedikes ünnepi beszéde lelkes ós gondos munka voll, mindegyik sok tapsot kapott. Rekord-sikere volt u legfrissebb, de máris sikerl sikerre arató kanizsai poétának, MlLnarfos irma kereskedelmi szuktunf. növendéknek, aki ezalkalomru irt liazafias költeményét adta elő. Eitoneiést ér. dcmel Horváth János 1JU és Kovács János IV, évf. tanuló szavalata. Su-rányi Gyula lanár vezetésével az iskolai énekkar számai adtak méltó keieiet a szépen sikerült ünnepségnek.
A polgári iskolák
közösen ünnepeltek. Nagy gonddal megrendezett, szép ünnepély volt. A szónoki rósz sikere Magyar Jolán iy, osztályos növendéké. Gyönyörű Volt ezutlal is Kctting Ferenc vezénylésével az iskolák vegycskarának három száma. Mint uj szín jelent m(eg a fiúpolgári szavalókórusa, amelyet az iskola fiatal, teltickész tanára, Süle Ottó tanított be és vezetett. Vidor Gabriella és Bagonyay Anlal szép szavalatokkal járultak hozzá az ünnepély sikeréhez.
Az elemi Iskolák
is mind megünnepelték a március 15-ikét a szokásos keretek között, külön a kiskanizsai és az izr, elemi is.
J5n „TAMARA" orosz tAnc- és éwskm0tészw61
Tamara jön a WOLLÁK vendéglőbe!
Van szerencsém a t. közönséget és k. vendégeimet értesíteni, hogy sikerült szerződtetnem TA1ABA hires orosz tánc- és ének-müvésznöl, ki március II., kedd eltétől dob- és mandolinjátékával, orosz és magyar énekszámaival fogja szórakoztatni k. vendégeimet.
Naponta szenzációs slágerek I Mindhárom terem lfitve tan t
Szives pártfogást kér WOLLAk JENÓ vendéglős.
A Kath. Legényegylet
az altiszti kaszinóval közösen a Le gényegylet nagytermében délután 0 órakor rendezett nagyszabású hazafias ünnepséget, amelyről külöjn számolunk 1*5.
Gyönyörű volt a nagykanizsai
leventék lamplónos felvonulása.
A nagykanizsai és kiskanizsai leventék, a Polgári Lövészek zászlajuk alatt, lampionos menetben, Szépudvary László leventefőoklató vezetésével KiskanizsáióJ hatalmas menetben, elői a kiskonizsay Leven tezenekarral, -amit Weckl Gellért karnagy vezényelt.
Nagyon sokan csatlakoztak « Király utcától kezdve a leventék felvonulásához, akik egyenesen az Országzászlóhoz vonltak. A levente-zenekar játéka közben felrepült a magyar trikolór. A leventediszőrség tisztelgett és Dolmányos Antal kiskanizsai levente Petőfi Élet vagy halál cimü költeményét szavalta el. Zeneszám után a menet a 18-as hősi szobor előtt állt meg, ahol a zenekar a magyar Himnuszt játszotta. |
A lampionos menet ezután tovább indult Nagymagyarország szobrához, ahol ia zenekar a Nem, nem sohára zendített. Festői kép volt a sötétben a lampionok, az utca iv-lámpáj ós az ünneplő tömeg. Mintha a március és a körülöttünk zajló események még jobban összeforrasztották voííSa « magyarokat.
Visszafeléjövet a menet a 20-as honvédek szoborművé!*/, vonull, a hol a Nemzeti im&iságjL játszotta a ieveniezenekar. ;
A levente felvonulást és őrség, váltást dr. Krátky István polgár-mester az Ereklyés Országzászló Bizottság helyi elniöke és dr. Boda Károly elnökségi tag rendezték Lakatos István testnevelési vezető támogatásával és Szépudvary László főoktató és többi munkatársainak tevékeny részvételével.
á II. OIKE-vacsora
A második OMKE-vataora az elsőnél Is (óbban sikerült, közel síé. zan (öllek óssze a/ OMKli helyiségében ízlésesen terített asztaloknál. Otl volt dr. Krátky István iiolgúr-mester, Krasznay Pál, a hendőrka-pilányság parancsnoka és vlléz Czégényl Károly őrszemélyzetl pa. rancsnok, Balogh Dezső felsőkereskedelmi Iskolai Igazgató, Unger. UUmann Belek kersk. tanácsa, Miklós Gyula bankigazgató, Kerlész Lajos igazgató, dr. Bartha István és számosan az OMKE barátai köré. bői. A vacsora alatt Rajkl István elnök üdvözöl le a vendégeket. Dr. Krátky István |K>lgármester a polgári erények alkotócrejü munkájának megbecsülésére ürítette poha. rál. Dr. Hoffmann János alelnök a kereskedő társadalomnak a köznél szemben érzett áldozatkészségéről szólt, a munka lehetőségét és nza-badságál említve feltételül
A II. OMKE-vacsora is megmutatta, hogy a vezetőség helyes nyomon jár, amikor az érdekképviselet mindennapi munkásságán t jl a társadalmi érintkezésre Is ad osaládlns alkalmakat tagjainak.
— S«ját iiUiW é> örömére nol-g&lö meghívásnak temz eleset, ha • Kuf.l.l. l.lwlnkiM int
UtWt nuwMUntl. vétslkényror nálW.
- (Myeuy^tlk UUIk..4J.) Hétfőn délután it-tól 8 éráin " OUKS Uniw-UnétwiL
1938. mirclw 17.
Zavargások voltak tegnap a pesti Htoán
Budapest, március 16
Az egyetemi \'ifjak a szokáshoz hi-ven tegnap is meg akarták tartani a március 15-i ünnepségeket. Ezeket azonban csak részben tudták megtartani, mert a délelőtti ünnepségek során a felvonuló egyetemistákat felelőtlen elemek megtámadták. A Vigadó előtt voltak nagyobb zavargások, de a rendőrség hamarosan szétkergette a tüntetőket.
A délutáni gyűlési engedélyt ennek folytán visszavonták. A Vilmos császár uton voltak azonban délután is kisebb tüntetések, a rendőrség hamaros;in szétoszlatta a tömeget, komolyabb verekedésre nem került sor. t ,
Ilért kell az Átmeneti Otthon?
»Az Átmeneti Otthon.* Sokszor halljuk, hogy a Missziósháznak szűk sége van egy Átmeneti Otthonra. Sokan kérdezik: mire való volna ez, mi a célja, szükséges-e ?
Felelünk ezekre a kérdésekre.
Az Átmeneti Otthon égetően szükséges :
1. hogy otthont, gondozást kapjanak azok a szegény gyermekek, a kiknek édesanyjukat súlyos betegen kórházba viszik, az apa pedig kenyérkereset miatt távol van H családtól, vagy bűnös könnyelműségből évek óta nem töródik velük1,
2. hogy szállást kaphassanak a rendőrség által az utcán késő este vagy éjjel megtalált gyermekek^ »a senki flai«, akiket fiatalkoruk miatt a rendőrségi fogdában nem lehet tartani,
3. hogy addig is szerető gondozásban részesüljenek azok a sze-lencséden gyermekek, akiket az édesapa, édesanya bűnös éLete miatt, feldúlt családi otthonukból a Gyermekmenhelybe vagy családhoz keli juttatni, ahol becsületes embert nevelnek belőlük, I
4. hogy néhány éjjelre biztos menedékhelyet kapjanak s ne a b(in-tanyákra kerüljenek azok a fiatal, tapasztalatlan falusi leányok, akik mint cselédek állást keresve, a legtöbb esetben késő este ko|x>gtatnak a Missziósház ajtaján s akiket a nővérek hely miatt befogadni nem tudnak. , ,
Ezt a célt fogja szolgálni az Átmeneti Otthon s hogy ez év szeptemberéljen meg is kezdhesse lélek-mentő munkáját, hogy az emelet építése valóra váljon, — a Mjsz-szlósház és szervezete a pénzügyminiszter és Nagykanizsa szociális lelkű polgármesterének engedélyével május 15-én megtartja a tárgysorsjáték húzását. Több mint 600 darab értékes tárgy kerül sorsolásra, melyek részleges kiállítása ma, március 16-án kezdődött a Nagykanizsai Takarékpénztár földszinti helyiségében (Csengery ut 8.,
volt Frank-féle üzlet.)

A Missziósház nagy szeretettel kéri Nagykanizsa minden szépet és jót felkaroló társadalmát, hogy csak egy tégla adással, egy sorsjegy vásárlással segítsen megépíteni az elhagyott kanizsai szegény gyermekek otthonát*
A tombola tárgyak kiállításával kapcsolatban vásárolhatók a sorsjegyek 1 pengős árban* A tárgyak megtejkint-hetők reggel 9 órától 12-ig és dől. Után 2-től 7-ig, A belépés díjtalan. (:)
ZALAI KÖZLÖNY
Az Ausztriából menekülő Etelka főhercegnő és Félix főherceg átutazott Nagykanizsán
A gyermekeivel menekülő Dollfussné autói Is pár percet töltöttek Nagykanizsán
Hétfőn délben a soproni vonat I egyik kocsijából mosolygós arcú fiatal leány és egy nyúlánk fiatalember szállt ki a nagykani/sai állomáson. A belga diplomata útlevélben »Princess de Baar« és »Prinz de Baarc név állott. A hatóságok azonban tudták, hogy e név kiket jelent. Etelka főhercegnő és Félix főherceg utaztak át Nagykanizsán.
Az ausztriai események miatt mindkettőjüknek menekülni kellett. Etelka főhercegnő Bécsijén \' volt; Félix főherceg ]>edig a l>écsujhelyi katonai akadémián tanult. Az Anschluss kimondásakor \'azonban a bécsújhelyi katonai iskola parancsnokságát is a németek vették át, igy mindkettőjüknek cl kellett hagyniuk Ausztriát.
Magyarországon, Olaszországon, Svájcon és Franciaországon át utaznak vissza ismét Belgiumba, Sic-nockerzelbe. Klsérelükl-en a kél Pallavlcini őrgróf, Cziráky József gróf és Auersj>erg hecegnök voltak\'; valamint egy detektiv, aki a határig kísérte a főhercegeket.
A nagykanizsai állomáson Krasz-nay Pái rendőrtanácsos jelentke-
zett a főhercegeknél, akik ugy vele, mint néhány régi ismerősükkel közvetlen hangon elbeszélgettek a trieszti gyors érkezéséig.
Melegen érdeklődtek a magyar viszonyok iránt és meglepő tájéko. zottságot árultak ei a magyar politikai és gazdasági helyzetet illetően. Mindketten tökéletesen beszélik a magyar nyelvet, bár csak kevés időt töltöttek hazánkban.
Félix főherceg látható megindultsággal jegyezle meg:
— Egyszer már voltam Magyarországon. pgy éves koromban, de akkor is menekülni kellett...
Elmondották, hogy nagyon sze* retnének eljönni a májusi eucharisztikus kongresszusra, de nem tudják, kapnak-e még engedélyt. Remélik azonban, hogy erre az al. kálómra legalább egyik testvérük eljöhet ismét Magyarországra
Meglepő vot az az egyszerűség és kedvesség, amellyel a főher-oegék elbeszélgettek a kanizsaiakkal. Majd amikor a trieszti vonat elindult, igy lrjcsuztak !
— A viszontlátásra.
„Ich kann Ihnen nlchts sagen..."
Tegnap délután háromnegyed 5 óra tájban két autó egymás nyomában érkezett Nagykanizsára, mindkét kocsi tetején podgyásztartó, csekély holmival. Látszott, hogy nagy útra indultak utasaik és hogy hirtelen kellett csomagolniuk. Az autók megálllak az Erzsébet-téren benzint venni, utasai pedig az egyik üzletben frissítőt vettek magukhoz \'Dersztenyák László, a leánygimnázium hittanára megismerte az első autó -utasában Ausztria mártir-kanoellárjának, a meggyilkolt Doll-fussnak özvegyét, akit korábbról ismert. A hittanár odament a láthatólag fáradt, feltűnően sáppadtasz-szonyhoz. Az üdvözlés alatt szomo--ru mosoly vágta még mélyebbre Dollfussné ajka mellett a két keserű barázdát- <
— Wfc geht cs Ihfrüen, ExceUcnz ? — kérdezte Tersztenyák a kancel-lárnét. Az rezignált hangon válaszolt : i !
— Ich kann Ihnen nichst sagen,..
A továbbiakban csak az útra vonatkozó közömlws mederben ma4 radt a beszélgetés.
A kanoellárnéval vele volt kél gyermeke is, a kisfiú törött lába gipsz-pólyában.
A menekülők szárnyaszegett, szomorú kis csapata mintegy negyedóráig Időzött Nagykanizsán, azután folytatták utjukat Letenyén át a határ felé : egy kis határszéli olasz fürdőhelyre.
Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, sok esetben hamarosan megs?ünnek, ha bélmüködéstlnkel reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosát.
EMLÉKEZTETŐ
Mirclua 16.
Növendékhangverseny 6-kor a iskolábam í
Keresztény Tisztviselőnők azinslő-adása (Láz) 8-kor a Városi Színházban. Március 17.
Az Irodalmi Kör könyv.délutánja 6-kor, zeneiskola (Kelemen Ferenc)*
Máirclno 20.
Liceális előadás a városházán 6-kor (Vegele Károly).
Márclo* 24.
Az Irodalmi Kór könyv-délutánja 6-kor a zeneiskolában (dr. Dómján). Március 27.
Az Irodalmi Kör euehariszükus li-ceálisa 6-kor a városházán (P, Cz*r-fusz Viktorin). M&iolaa 31.
Az Irodalmi Kör könyv.dólutánj* 6-kor zeneiskola (Kováce S* Tibor). Áprilii 3
Az Irodalmi Kör Szent István U-ceállsa 6-kor a városliázán (Gazdag Ferenc)* v
Vegele Károly tartja a vasárnapi llceállst
Az Irodalmi és Művészeti Körnek érdekes Iheálisa lesz vasárnap, március 20-án, Vegele Károly gimnáziumit tanár tart előadást «a rövidhullámtól a rádióig, címen, szomlélieiő bemutatásokkal. A kisérő műsoron Walii gurszky Klárika leányglmnázinm* növendék szaval és énekel a gimnáziumi énekkara. (:)
Naptár» Március 17. csütörtök. Kom kat Patrik pk. Protestáns Gertrúd. — Izr. Veadar hó 14.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár éa a ktskanizsat gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek.)
Q^cfiüíz kabátban
mniden hölgy
ZALAI KÖZLÖNY.
1C3». márdut 17
h
A KISOK keröletl tornászversenye
Vasárnap rendezte a KISOK az 1038 évi dunánt-jll kerületi tornász-versenyéi a nagykanizsai gimnázium toroatermétien. A verseny nagy érdeklődés melleit zajlott lej több nagy város Iskoláinak részvételével.
Az I. Osztályban az összetett baj-n^kságltan a Nagykantósal Gimná. zturti tornászai leltek az elsők 198.6 pontszámmal. Második a Sümegi Állami Gimnázium 198.2, harmadik a Nagykanizsai Kereskedelmi iskola 197.2 pónttal. A II. osztályban a Soprrfni Ag. Ev. Olmnázium (212.1) azelsó, Keszthelyi Róm. Kath. Gimnázium (206.1) második és a Szombathelyi Állami Gimnázium (201.9) a harmadik. A szövelségi dijat a Nagykanizsai Gimnázium nyerte, második dijat |iedig a Sümegi Állami Gimnázium.
Csaiuitversenylien, nyújtón : 1. n Nagykanizsai Gimnázium (31.6), korláton : 1. a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi iskola (81.4) gyürún : 1. a Nagykanizsai Felsőkereskedelmi (81.8), lovon : 1. a Nagykanizsai Felsőkeneskecíelml (31.8), szekrény-ugrásban : 1. a Nagykanizsai Gimnázium (31.5), müszalmdgyakorlat-ban : 1. a Sümegi Állami Gimnázium (31.2), Függeszkedéslien mint csa|>atgyöztes 1. a Sümegi Állami Gimnázium (3.626 H. P.).
Egyéni versenyen, nyújtón : 1. Kovács (Nk. ker.) 17, 2. Szabó (Nk. ker.) 16.1. Korláton : 1. Jámbor (Nk. ker.) 17.2, 2. Szálló ödftn (Szomb. Ali. GImn.)17.2. Gyürün: 1. Kovács (Nk. ker.) 18.6, 2. Szabó (Nk. ker.) 16.9. Lólengéo : 1. Szálló Ödön (Sz<imb. Ali. Günn.) 17.6, 2. Szalió Péter (Nk. ker.) 17. Müsza-lMdgyakorlat : 1. Szabó István (Nk.
ker.) 17.1, 2. Páncsik (Sümegi Glmn.) 17.2. Szekrényugrás: 1. Páncsik (Sümegi Glmn.) 17, 2. Jámbor (Nk. kei.) 16.5. Összes szereken : 1. Kovács (Nk. ker.) 103.1, "2. Szalió István (Nk. ker.) 101.2. Függeszkedés : 1. Hamvay (Sümegi Glmn.) 1.067, 2. Páncsik (Sümegi Glmn.) 0.897 H. P. ,
A rendezésért dicsérclet érdemel a nagykanizsai $mnázium ügyszerető és lelkes torna-szaktanára^ Deák János.
„Magyarországot a történelmi hősi hirnév kötelezi, hogy ne feküdjék le semmiféle idegen henger előtt"
Dr. Vértesi Frigyes beszéde a nagykanizsai Kath. Legényegylet március 15-iki ünnepségén
Nagykanizsa március 15-iki műsoros ünnepségei sorában ezidén eseményt jelentett a Kathollkus Legényegylet ünnepélye, amelyet az egyesületi székház dísztermében, az Altiszti Kaszinóval együtt rendezett. Eseménnyé avatta ezt dr. Vértesi Frigyes szentszéki biró, pécsi theo-logial tanár ünnepi beszéde. Ennek megfelelően ott volt a határőrség tisztikarán kivül a polgári közélet minden jelese Zsúfolt volt a terem. Sokan kiszorultak az udvarra, a hova megafon közvetilette a műsort. (A megafont díjtalanul Grün-hut Elemér szerelle fel.)
A műsort dr. Mutschenbaeher Ed-vin ny. törvényszéki tanácselnöki, a Legényegylet világi elnöke a vendégek üdvözlésével nyitotta meg Hegyi Aladár a Talpra magyarl szavalta lelkesen. A műsor zenei részét az Irodalmi Kör zenekari tagjaival kisgészitelt határőrzenekar adla Hering karmester vezetésé-vei; kitűnő volt minden számuk, sok tapsot arattak. Mlinarics Irm.% a női kereskedelmi szaktanfolyam hallgatója szépen csengő-bongó rl-mekl>e szedelt hazafias érzéseit sa-ját költeményében adta elő.
A műsor gerince dr. Vértesi Frigyes l>eszéde volt. Csodálatos szug, geszllv erővel láncolta magához és tárgyához a hallgatóság figyelmét első mondatától az utolsóig. Nem lelkes szólamoktól szikrázó ünnepi szónoklatot mondott, hanem tényekkel bálran szsml>enézö, döbbenetes erejű Igazságokat boncoló előadási tartott a ma uj szabadságharcáról.
— Az integer Magyarország ma. gasztos gondolat, de a szavakat 1918 óta pimaszul elkoptatták, — mondta. — Pihentessük egy kicsit! Tagadom bármely politikusnak azt a jogát, hogy határkligazltásról beszéljen, alkudozzék külföldön A keresztény etika nevében kÖvetelen\\ hogy minden nemzetiségi elv félre-rúgásával, az ezeréves birtoklás alapján mindig és mindenhol az egész Magyarországot köveleljük. Nem ismerem el annak jogosultságát, hogy cseh, román, német vasért, fáért, narancsért lemondjunk a Kárpálokról és az Adriáról.
inkább éhezünk, ha kell. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kalandos vállalkozásokba fogjunk.
- 18-18-161 a magyar poHlikai élet céltalan frázis-gyáriásban telt el, ahelyelt hogy beláttuk volna : — nem lehet a magyarságnak egyszerre sokfelé kull-urharcban állni. Politikai vitákért feláldoztuk az azóta mulalkozott fejlődési lehetőségeket.
- Ma az 1038. szabadságharcáról keli beszélni. A német lépés — folytatta Vértesi - egy szédítő kö-zé|>európai manőver. Mégis blzo< nyos tisztelettel nézem, mert erő nyilvánul meg benne. Lenézem a a vénasszonyos nyafogásokat. Amig Ausztriában, Francia- és Angolországban a szülelések egyre fogynak, addig Hitler a német születési arányszámot l-l.8-ról 19-re emelte fel különl>öző intézkedésekkel. Auszlria elfoglalása Németország számára nem gazdasági, hanem preszlizs-kérdés és az a tény, hogy Németországnak síkság kell, ahol gabona terem. Ezért van a Drang nach Oslen.
— Magyarországol a mindenkori történelmi hősi hirnév kötelezi, hogy ne feküdjék le semmiféle idegen henger előtt. Nem bizhalunk senkiben, csak a saját erőnkben.
— Legyünk tisztál>an azzal, hogy a diplomáciát nem becsületszavak, hanem érdekek irányítják és azzal is, hogy egyedül\' vagyunk, magunkra keli találnunk és szembeszállni minden erővel, ami el akar nyomni bennünket. (Taps.) Európai hivatásunk, hogy minden túlerővel szem l*n ls védekezzünk bárhonnét jövő barbarizmussal szemben. Ha erőt mulalunk, lesznek majd szövetségeseink is. Nem leltünk tatárok, nem lettünk törökök, nem fogjuk el adni magunkat soha semilyen nép-nek. Magyarok vagyunk és magyarok maradunk. Ez az 1938 szabadságharca. (
Szólt ezután az egyén szabadsághar cáról. Követeíle minden magyar számára az émberhez méltó kult\'jr emberi élei szabadságát. Hiányzik ez a szabadság, azért olyan Ijesztő a magyar kihalási stalisztika. Természetes népszaporodásunk 65—70
százalékát a cigányok, napszámo. sok és cselédek adják. A mammuth-jövedelmek statisztikáját ismertette. A: magyar nemzeti jövedelem tisztességes elosztása biztosithatja egyedül mind a 9 millió magyarnak tisztességes életét és ez adhatja meg a lehetőséget a nép szaporodására.
Beszélt még a meggyőződés és a hit szalwdságáról, a megfélemlítés gerinelörő hatásáró1. ami nagy tettekre képtelenné tesz és a keresztény hitről, mint a legnagyobb nemzetfenntartó tényezőről, amely meg. vesztegelheletlcntU emberölésnek minősíti a szaporodás jneggátlását.
A nagy hatású, erőteljes, bátor beszéd mély nyomokat hagyott hall-lelkében. t ,
|ŰH
M
XtW J
A Hitelbank körüli események Jelentősége
(Budapesti közgazdasági tudósítónk jelentése) Nemcsak az országban, de Közé|>európa pénzügyi köreiben is nagy reltünést keltettek a Magyar Altalános Hilellmnk körül történő jelen-ségek. Általában igen nagy nyoreség-nek tartják,hogy Fabinyi Tihamér volt pénzügymmiszter került a bank vezérigazgatói pozíciójába s a vezető gazdasági körökben az utolsó évek egyik legjelentékenyebb eseményének tartják, hogy a Magyar Altul mos Takarék, ez a kitűnő bonitásu, régi és tekin-télyes pénzintézet beolvad a Hitelbankija, amely ezáltal a kontinens legerősebb bankjai közé lép elő. Azt reméljük, liogy a vidéki hitelélet is hasznát látja majd a Hitelbank körül tőrtént változásoknak. • •
Ingyenes méhészeti tanfolyam
Március 17-én este 6 órakor ingyenes méhészeti tanfolyam kezdődik Nagykanizsán a Petőfi utcai iskolában, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület rendezésébe^ a Nagykanizsavidéki Méhészeti Egyesület kebelében, Kádár Lajos szakelőadó vezetésével. A párnapos tanfolyam Ingyenes, mindenki részi vehet. | (:)
— Mír a gyermek fogalt
is tisztítani koll erre alkalmos fog. péppel. Az Odol fogpép fertőtlenít és alaposan tisztit, anélkül, hogy megtámadná a fog zománcát.
Jó munkához ió világitás kell
Szaktanáccsal szolgál a
DRAVAVÖLGYI Fő-ut 13.
1938. március 17
ZALAI KÓ2LÖKY
— (A zeneiskola felQgyeló-bizottsága)
március 16-án, szerdán délután fél 5 órakor a városháza tanácstermében tartja alakuló üléséu Fz a bizottság foglalkozik ezután a zeneiskola mindennemű kérdéseivel.
— (Dr. Szabó Zsigmond temetése)
Kitemette Nagykanizsa dr. Szabó Zsigmondot, Valóban Nagykanizsa temette el, mert ravatala körül ott volt az egész város. Nem csak a hi-vatalos iváros, a főszolga-hiróság, a vidéki jegyzői kar, az orvos-társadalom, a vasút, a posta, melyeknek orvosa volt, hanem a többi hivatalok, iskolák, egyesületek nagyszámú küldöttségei is, azonkívül a barátok, tisztelök hatalmas tábora, A temető szertartástertnében a be-szehtelés után az Irodalmi ói Művészeti Kör Vcgyeakara énekkel búcsúzott a Kör társelnökétől, A simái a Kör nevében annak tb» elnöke, dr. Krátky István polgármester, az orvosok nevében dr, DescQ Mihály városi tiszti főorvos, a Muraközi Szövetség nevében Karczag Béla ny, vármegyei főszámvevő, a Revíziós Liga nevében dr, Tholway Zsigmond j>ostahivaiali Igazgató mondtak búcsúbeszédeket és helyezték el a testületek koszortüU Minden szív meggyászolta, mindon szem megkönnyezte dr. Szabó Zsigmondot, Temetése a szeretetnek és megbecsülésnek valóban érzett, megható és impozáns megnyilvánulása volt,
— (Halálozás)
Dr. .óváry Ferenc volt felsőházi tag, Veszprém város volt országgyűlési képviselője, szombaton 81 éves korában meghalt, óváry Ferenc Veszprém vármegyének örökös megyebizottsági tagja és a város díszpolgára volt Nagykanizsán Csépányinó Mustos Mária állami isk, tanátónő és Mustos Ferenc fűszerkereskedő az elhunytban szerető rokonukat gyászolják.
Amíg Vn alszik
a D.rmoi M*U* IM ■hitit Ma afcl.
— (A Balaton barátainak társasága)
most alakult meg több vidéki v.í. rosban. Az alakulatok vezetői rövidéin Kaposváron összegyűlnek, l*>fíy az Időszerű balatoni kérdéseket megvitassák. t
— (A zalai rendőrségek munkája)
Az elmúlt hónapban a zalaegerszegi rendőrkapitánysághoz 32, n nagykanizsai kapitánysághoz 52 feljelentés érkezetL A nyomozóhatóságok Kger-fizegen a 32-ből kinyomoztak 2# ügyet, Nagykanizsán 52-ből 32 ügyel.
— (A Nagykanizsai Kereszlény Társas Temetkezési Egylet)
ezúton is tisztelettel meghívja tagjait, a Rozgonyi utcai etemi iskola tornatennében 1938. évi március hó 25-én délután fél 3 órakor tartandó leades évi közgyűlésére. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen tenne, az ujabb közgyűlést ugyanott fél óra múlva újból megnyitjuk, Bntely közgyűlés a jelen levő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes. Az elnökség. (:)
— BntoiklAllitiannkat teklnt.0 Ht| minden kényszervét.1 nélklt. Kopsteto butoránhás.
Marlene Dietrich uj filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
Nagy örömmel togadták olvasóink a Zalai Közlöny bejelentését, amely szerint a jövőben minden héten két ingyenes mozijegyet sor solunk kl előfizetőink közölt. A kedvezményre külön pályázni vagy jelentkezni nem kell. Mindenki, aki előfizetőnk, természetszerűen résztvesz a sorsolásban. A sorsolást minden héten megejtjük.
A szeiencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Klapper Miklós, Városháza Major József, Szekeres J.-u. 421a.
Különös élményben lesz részük e heti nyerteseinknek, mert Marlene Dietrich pompás művészetében lesz alkalmuk gyönyörködni. Utalványunk a Marürasszony c. uj Marlene-film bármelyik előadására érvényes. A pompás filmet csütörtök-pénteken mutatja be a Városi Mozi.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében a hivatalos őrák alatt átvehetők.
Rengeteg tippelő, kevés telitalálat jellemezte a Zalai Közlöny e heti sporttipp-pályázatát
— Kiosztottak a nyertetek között a tatalmokat —
A vasárnapi forduló sem kedvezett a sport-lip|>előknek. A mérkőzések fele 0 : o-ns eredményt hozott és ez csökkentette a találatok számát. Telitalálat egyáltalában rum volt. Az NTE és Zrínyi mérkőzéseknél is csak félidei találat volt. Általában a sok félidei taláfat-tal kapcsolatban beérkező levelek kérésének engedve, a Jövőben a tippeket a következő rendszer szerint fogjuk elbírálni : félidei találat 1 pont, végeredmény találat 2 pont, telilalálat I pont. A jutalmakat a legtöbb jwuitot elérők között osztjuk ki. Ennek alapján a sokszáz beérkezeti szelvény közül a kővetkezők részesüllek ehé-ten jutalmakban :
Egy végeredmény ős két félidei találattal, tehát -1 pontlal elsők : Pokecz Rudolf és Nagy Deraó. Mind ketten egy tribOnJegyet kapnak va. sárnapra.
3 ponlot ért el Hely János egy végeredmény és egy félidei találat-tal, László Ervin, Tólh Etel, Trájer János, Pint Aladár 3-3 félidejű ta-lálatla/ egy-egy belépőjegyet kapnak a vasámupl mérkőzésre.
2 jx>n(ot értek el Győri Ferenc, Turkoly Miklós, Szakácalcs Károly, ifj. Keszey Ferenc, Ku|>osl Margit, Gulplntér Pál, Nóvák Ferenc és Totola Frigyes egy véderedmény-találattai és Horváth József, Tóth Ferenc és Maschanzker László 2—2 félidei találattal.
Ezenkívül 68-an értek el égy-egy pontot egy félidős találattal. A többi tippelők nem értek el eredményt.
Közöljük tippelőinkkel, hogy a nagyszámú beküldésekre való le-kinteltel korlátoznunk kell az egy névre szóló l»eküldésekct. A jövőben egy néven legfeljebb három szelvény küldhető be. Különböző névvel, — egy boritékltan ls — több szelvény is beküldhelö. Természetesen mindenkor csak 1 szelvény számit és jiedlg az, amelyiken a legtöbb találat van.
Többek kérésére azonkívül a Jö. vőben a szelvényekel eJőbb közöljük. lehetőleg mindenkor a hél első felétjen, hogy legyen idö IKiküldeni, tgy a beküldési haláridő is megváltozik : Ismét szombat estig kell a szelvényekel az utcai gyüjtő-szekrénylw l>edobnl. j
■ jjlujuuujujmm mimklrtvltirn---------------------""
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt.
SzobűrAntal
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykereskedő sport-üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
VI TE
GYÁR BUDAPEST.XI LENKE UT IP
Könyveket kérnek az idegenbe szakadt magyarok
Az Irodalmi és Művészeti Kör egyik liceálls előadását az idegenbe szakadt véneink itthon elhanyagolt ügyének szentelte. Vánkos Jenő polgári iskolai tanár előadásában felkérte a közönségei, hogy az idegenben élő magyarsággal \'a szellemi kapcsolat megőrzése végeit adakozzanak magyar könyveket folyóiratokat, a melyeket ki fognak küldeni az amerikai magyaroknak. Minden házban vonnak már feleslegessé vált könyvek, fo-folyóiral-kötetek, amelyek tüzrc kerülnek. Ezeket kérik a mesaae Idegen földön élő magyarok számára, nehogy a kövelkező nemzedék már a magyar szót is elfelejtse.
A felhívásra Relchenfeld Edéné 11 drb könyvet küldőit.
A Zalai Közlöny, vagy Vánkos Jenő lanár fogad el és nyugláz adományokat. |
— (Eszperantó levelezés)
Az eucharisztikus kongresszus eszperantó albizottsága közli, hogy nz általa megin-litott eszperantó levéllan-folyamra jelentkezéseket továbbra Is elfogad a következő cimen: Jézus Szive Szövetség IíszpOranto Srakosz-tálya Budapest, VIII,, Mária u. 23.
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karflil mag
8 « kelkáposzta ii
12 ."tí. káposzta kaíaráb ■i
5 « ii
5 ■o sárgarépa ii
4 N petrezselyem II
10 O patak ii
10 C saláta ii ii
5 O ugorka
6 a paprika oukorboraá ti
14 M ii
10 slb. spárgabab slb., kb. 50 féle ii

virágmag
megéikezett és kapható:
orszAg József
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A riglMiéaáil palota anitatt TV. ím-
ZALAI KÖZLÖNY
1068. március 17.
— (Zalai tüzesetek)
Az elmúlt hónapban Zala vármegyében 20 tüzeset volt. A tüz oka 2—2 esetben gondatlanság, íVnv illolv° ©Riogatás volt, K*tA 5 esetben gyermekek játéka, 4 eseii>eii ké-I m ménylüz* Kőt ecetben 1 " kiderítetlen volt a lüz keletkezésének oka. A bejeiontott kár 15.118 pengő.
— (Javíthatatlan tolvaj)
Pető Ernőné szül. SárCcz Erzsébet kiskanizsai asszony már i.«*nételten állott lopás miatt a bünügyi hatóságuk előtt. Most két hejycn is üjabb lopásokat kövelett el, ruhaneműt és ágyneműt lo|>ott. A rendőrség átkísérhette a kir. ügyészségre.
— A K*kU«4Ut
legújabb számának eikkeit dr, Vajda István, Monty Károly, dr. Barinkai Fei«nc és Erős István irták. Az uj szám változatos és értékes anyagot hoz az aktuális reklámkérdésekről, lovábbá számos tippet, ötletet, tanácsot, anve-lyek mindegyikét kitűnően hasznosít-^atja a kereskedő. Szerkeszti: Balogh Sándor. Kiadóhivatal: Buda^ed, V., Szt. István körút 9.
APRÓHIRDETÉSEK
AaidhlidaUi dl), ...áin.p 4t Bnn.pn.p 10 llólfl W \'Illái, min I-n to.tbbl >iú 0 IllU,. Mtkiuie, 10 uölg 10 fillér, minden lovibbl uó 4 Hllér.
Éplll.lflk llgf .!*...« I Mielőtt épltkezéit, talaioxial 4, azjgetelést megkezdeni, keljen árajánlatot Molnár Jino, kőmtlveainealfrtől, Bagolal sor 61. 742
Cl..4k kliebb nagyobb adómentes bár- «a csalidlbieak, bizbelyek olcsón. Hoiváth, Sugii-nt 42. 745
■urg.n.lr.pál olcsón eladok. — Szerecz. Telelőn 350. •
Háló, ebédlő, illámkor, üóaaztal •!>... CsínyI Uszló-u. 11. •
Kmt.b.Jár.l. bútorozott azoba, Idrdóezobival, aaonnal kiadó. Deák-tér 4. *
Férfi tavaszi sport-szövetek és felöltő-anyagok olcsó beszerzési forrása.
Schütz.
egy testetlen, kttajlóa tlgaa ruhaixektény. Eötvös tér 30. <
Telje, Üzleti b.r.n.aiá. Igen julá nyosan eladó. Edénybál, Erssébet-tér 4. *
S.k.s.r..l«é.«, máloliat olcsón, pontosan vállal Kótalni Beiény Zauzaa, ■4..I4 4. lalmnMIM,,
Caengery-ut 2d. •
Qu.ai-h4ly.gM6k, réz éa aománc-tiblik, véanókl munkák legolcóbban készülnek Vékiasy Testvéreknél. •
■ .JáránAt lelveizek. Zlrdi-u 6. 763
SiSIShlrt.b U|löihénc begyen eladó
Clm a kiadóban. 766
El... .léniáim. 1174 négyaiógól a klakill dűlőben. Érdeklődni lebet lerene-rendi zárdában, portáknál. 767
Mindennapi levelezésből öaazegytljtolt bálf.u.l, régi vagy u} tömegeket, magjait U kllllöldlt, (eloszlatott gytl|temé-nyeket biimlkor megvétebe kereaek. — Batbatlla La|oi, a Zalai KOalOny I. azei-kesztóje Érdeklődni lehet telefon 78. u. vagy azemélyesen mindennap d. u. 5—6 ól, kOaOtt.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik a minket ért súlyos gyász óráiban részvétükkel Igyekeztek mélységes fájdalmunkat enyhíteni, ezúton mondunk őszinte köszönetet.
Özv. ár Szabó Zslgmondnó fi*.
(Folytatás iu 1-iö oldanál)
Hitlert este 7-kor Berlinben ünnepélyesen fogadják
Buda|>est, március 16 A budajvesU osztrák követséget is a német követség vette át. A személyzetet egyelőre a német követ séghez osztolták be.
( Berlin, március 16 Hitler vezér este 7 órakor érkezik \'Berlinbe. A birodalmi főváros nagy ünne|>ségek közt fogadja. A fogadtatásl ünnepségeket a budapesti rádió is közvetíti.
A legjobb mederben folynak mm angol-olasz
tárgyalások
Anglia sürgősen utol akarja ét ni a német légi Uottát
London, március 16 Chamlnerlain kijelentése saorinl azért van szükség a mielőbbi gyors fegyverkezésre, mert az angol légi-haderő 750-800 repülőgéppel gyengébb, mint a német. A szakszervezetek hajlandók megszavazni a fegyverkezési költségeket, ha a kormány bebizonyítja, hogy valóban nemzeti önvédelemről van szó.
Róma, március 16 Az olasz angol tárgyalásokat ma folytatták. A megl>eszélések a legjobb mederben haladnak. A, meg-lcszéléaeket rövidesen Ciano gróf bevonásával folytatják. Addig a szakértők tanácskoznak a részletkérdésekről. |
Az uj.Darányi-kormány
« feliffhátban U t»muUtkoiott
Budapest, márciu6 16 A felsőház ülését délben nyitotta meg Széchenyi Bertalan elnök. Az ülésen mutatkozott be az uj komvány. Darányi miniszterelnök nagyobb l>e-szédet mondott, de komványprogra-mot nem adott, hangoztatta, hogy az az előző dormányéval teljesen azonos. Nagy laps fogadta az uj kormány bemutatkozását és a miniszterelnök beszédé\'. Az ülés fél 1 órakor véget is ért.
IDŐ
Derült
Prognózis: Nyugati légáramlás, daráit idő, hajnalban köd, éjjel nyugaton gyenge, k.l.t.n mérsékelt tsgy. A nappali hö alig változik. _
A Meteorologlal Intését nngyknnlzml megögyelrtállomAea Jelend i
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor : +B\'2, ma reggel: +«0, délben : + 18-0
A csehek letartóztatták a Magyar Párt vezeteti
Ungvár, március 16 A cseh hatóságok váratlanul letartóztatták Magyar Pált, uzEgye. sült Magyar Pártok kárpátaljai elnökét és Knezoru Károly főtitkárt. A letartóztatást házkutatás előzte meg, de felvilágosítási a letartóztatás okáról nem adtuk.
Kiadja a laptula)donos Közgazdasági Hl. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Villáin. Nagykanizsán. Felelő, kiadó 1 Zelal kiről,. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
I 6822/1938.
Tilgy i Vár-u. 3. az. házban lévíTá szobi, Iskia bérbeadás.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város luia| donát képező Vár-u. 9. iz. házban lévő 4 szobás lakást (Erdőbirtokosok volt épülete) folyó évi május hó 1. napiától kezdődően a városi gazda sági hivatalban folyó évi március hó 18-án déli 12 órakor larltndó nyilvános árverésen bérbesdom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazda sági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március II. i4« Polgármester.
Grosz Nándor, Zsigmond, Melánia, Móric, Irma, Amália és Ernő, mint gyermekei ugy a maguk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól lesújtva jelenlik, hogy szeretett édesanyjuk, nagyanyjuk, dédanyjuk, testvérük és sógornőjük
özvegy Grosz Miksánó
erilal.lt IV.nfold I.lna
munkás, áldásos és jótékony életének 84-ik évében folyó I hó 15-én délután 6 órakor elhunyt.
A megboldogult földi maradványait folyó hó 17-én, csütörtökön délután i/,5 órakor a nagykanizsai izr. sírkertben helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét örök ldőkl« őrlxiflk 1
Nagykanizsa, 1938. március 15.
8telabaok Lajoa Amalle Qroaa űroai Pil Abolaaz Tami,
kertiai Lajoa Clara 6roi, Haokor Emllni Irma Haoker fiyurl
Franloa Milán Groai lia Abaleax lalvi, Haoker Klári
vejei. menyei. Kortiai Endre dédunokil,
unokil.
Kenteid lanka öivegy Kaufer lizsefsi téatvére. firoer Alkart
sógornőié. .4..WUI Urikk.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
6956/1938.
Tirgy i Szamere Kirotyné hstósioi. tag engedélyeielt zálogkölcaön Intézető kérelme a kl nem váltott zi-logtiigysk elárverezése irinL
Hirdetmény.
Az 1881. évi XIV. t.-c. 16. §-a értelmiben közhírré teszem, hogy Saemeze Károlyné hatóaágilag en-gedélyezett zálogkölcsön inlfaeWfcen elzálogosított éa 1938. évi február 28 lg lejárt és az árverés megtartásáig nem rendezett zálogtárgyak 1938. évi március 29 én tŰlelőll 9 ór»l kezdettel a zílogfUlet helyiségében hatósági kiküldőit |elcnUié-bon elárvereztetnek.
Ezúton (elhívom az érdekelteket, hogy a lejárt zálogtárgyakat az ár-vem megtartásáig rendezzék.
Az árvetés alá kerülő tárgyak részletes Jegyzéke az árverés elölt Íj napon át a városi irattárban és a zitogtuiet helyiségében beleklnt-helO.
Nagykanizsa, 1938. máKltis 14. 7m Polgármester.
Konzsrv és Té.ztnárugyér Msninylársasii
tplieámolás alall
V^yMUntalie 1W7. december 31-án Vmho i Ingstl\'nc! é, berendezések P S0B39 -.Ti«. RészvénylőkoP 50.000.-. Illtetett P 50^25-77, össsesen.P> Ü0,áS5\'77. Nagykanizsa,. 1937. degee.ter Sl.
A f.leaáMoWk. Megvizsgálta és rendben találta
a Felifyelóktw^taiK-
Rosszul telelt
nUssknál »«Mwo, ksszálékon, rétskan,
gyflmllnsáahan,
kerti waUményaknél
csodát müvei a
PÉTI-SÓ
n)tM*4n mMrág^a.
Kőrzetképviselet és gyári-lerakat:
orszAg józsef
mag,műtrágya, zsák, növényvédelmi-
szerek, góp stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsábel-iér 10.
(A bíróság mellett) Teteton ISO.
á Zalai KizlOny S*«[|-(iFFvenetie
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasiinapl mtrkócéaek a követkesö eredményeket hozzák t
NTE-PEAC......
PVSIt-NZTB . . . _:„(_:_.)
MSE—PAC ......:...(... i..,)
P8TC~KSE . . . _(.\'_:_)
KTSE-DVAC......:_(_.:...)
ZaSE-KRAC . . . (_.:._)
Nj.«. . m>t«kj«...< Rt. <ttt*iki«-| Nyo^á, M U.s*M VtfalAW kímjrnJoiiHÍ4]»Mu Nagykul«4». r<M» t>l»r. Mrolj.
"ÍS Évfolyam 62. szám. Nagykanizsa, 193& március 18 péntek Ara12«ll
ZALAI KÖZ LÖN Y
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ POLITIKAI NAPILAP
Szerice*z*6*é« é* kiadóhítaul: főút 5 száin. r-
igg-to^^ua Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos S^Uí^XMo" ÍI\'ÍL
Anglia nem hajlandó kötelezettséget vállalni Csehországért
A szudéta németség törekvéseiről beszélt Helmler Bécsben — Bécsben minden árja hivatalnok felesküdött Hitlerre — Berlin elégedett Mussolini beszédével, London hDvOsen kommentálja azt
jTjuuTiwuuwinrumrirtrinmyrri—m---------------------------------------- ■
Franciaország elutasító választ kapott Angliától a spanyol-ügyben és revideálni készül álláspontját a beavatkozást Illetőleg
Pánikszerű menekülés indult meg Barcelonából, torlaszok a határ felé vezető utakon
• Barcelona, március 17 A nemzetlek repülői az éjjci kél Ízben bombázták Baroelonál. A bombázásnak 20 halottja van. Ez már a meginduló végső táJnadús bevezetése. *
Barcelonában egyébként a helyzet kétségbeejtő. A lakosság rémülete óráról órára nö. A menekülés olyan mérteket öltött, hogy a hatóságok az útlevél kiadásokat beszüntették. A katalán határt ismét megerősítették, mert most mér nem csak a |X)lgári lakosság, hanem a katonák
is százszámra igyekeznek biztosabb területre szökni. A határ felé vivő utakon torlaszokat emeltek^ hogy a forgalmat elzárják. A végső küzdelem ez, - írják a francia lapudósi-
lók — mert a spanyol köztársasági front teljesen összeomlóban van, mig a nemzetiek könny üszerreTnyo-mulhainak előre.
Páris, március 17 A francia kormány a spanyol ügyben Ismét eljárt Londonban az angol kormánynál. A válasz most is elutasiló volt. Az angol kormány nem hajlandó közbejárni még egy esetleges fegyverszüneti tárgyalás megindítása érdekében sem. A kormányhoz közelálló politikusok kijelentése szerint, ha Anglia elutasi. lása valóban végleges, akkor nincs más hátra, mint Franciaországnak sürgősen revideálni kell álláspontját a spanyol beavatkozást Illetőleg.
! Blum elveszítette a játszmát, Herrlot vagy DalaftHw következik
Páris, március 17 Az uj Bhm-kormány ma mutatkozik be a kamarában. A lapok ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy bár a kormány a kamarában többségre számíthat, nem lesz hosszú élelü. A világpolitikai helyzet is sürgeti, de a franoh politikai köröklien egyébként is mind erö-sebb az a felfogás, hogy nemzéli egysége" alapuló kormányt kell \'alakítani. A Blum-kormányt máris csak ideiglenesnek tekintik és már nylllan találgatják az utódot. Főkép két név forog közszájon, egyik Her-rioté, a másik Daladieré.
legnagyobb teljesítménye volt ez a beszéd. Egyéb megjegyzéseket a be-szédhez nem fűznek, csupán részletesen ismerlctik azt.
Berlin, március 17 A német lajxik megelégedéssel írnak a Duoe beszédéről. Józan államfői állásfoglalás voll, — mond-ják - bölcs belátásról tesz tanúságot. <
Mussolini: „A Rónia-Berlin tengely lehetővé teszi a békét!"
latos tévedés. Ha külföldön azt kérdezik, hogy miért nem mentette meg Olaszország Ausztriát, Masso-linj válasza ez : soha sem vállalt kötelezettséget az osztrák függetlenség megvédésére. Olaszországnak érdeke volt az osztrák függetlenség, de ezt nem lehetett fenntartani, ha a nép többsége it Anschlusstakarta. A Bnenner halára érinthetetleav a fasiszták számára minden határ szent. A demokráciák némel-olasz elleniéire számítottak, ebből azonban világhálxjru felt volna. A németek tudják, hogy a tengely nem csak normális, de rendkívüli esetekre is áli Ez lehetővé teszi minden nép l>ékés együttműködését.
A magyar munkáskérdések
keresztény és nemzeti szellemben való rendezésérői beszélt Szegeden Bornemisza Géza keneskedelem- és iparügyi miniszter, aki résztvett a katolikus legényegyletek hivatalos szervezeteinek nagygyűlésén Bor-nemsza Géza rámutatott arra, hogy a kormány előrelátó gondossággal cselekszik a nemzet érdekéién, amikor beavatkozik a gazdasági életbe és olt érvényesiti a keresztény erkölcs és a neipzeli szempontok1 mellőzhetetlen követelményeit. Az ál-\'/W-iak nem csak joga, de kötelessége is irányítani a munkás és a munkaadó viszonyát. Az ellentétek a két egyenrangú fél közölt csak fokozódnak, ha a viszonyt nem az emberiesség, a "keresztény erkölcs szabályozza s ez a viszony, ha nem rendezik kellő időben és kellő formában, a társadalom katasztrófájához vezet.
Rámutatott a miniszter arra, hogy a legsürgősebb tennivaló etéren a munkabér, a munkaidő és a fizetéses szabadság intézményes rendezése. A magyar kormány elekia-telbe® már megtette a kellő lépésekel, mert mint ismeretes, először rendeleti uton, majd az elmúlt éviién törvényhozásiig szabályozta a munkaviszonyt. Ez a rendezés kö-j rülbelttl 2 millió embert érint az i|>ar és Tcereskedelem terén, fjeiéért ve a családtagokat isi, s é nagyjelentőségű szociális t örvényal ko-ásnak végrehajtása mosl van folyamatban.
Nem tért ki a miniszter ama panasz megbeszélése elől sem, hogy bizonyos visszaélések észlelhetők. Nem tartják meg becsületesen ezeket a rendelkezéseket. Visszaélések}, hangoztatta a miniszter, mindenütt lehetnek, de a törvény végrehajtása során a legszigorúbb ellenőrzést t<>gja gyakoroltatni, miniszteri biztosokat küld ki, hogy a törvény íwagrafusait nem csak betűje, de lelke szerint is l>elartsák. Igen érdekes volt elekintetben Bornemisza Gézának az a megállapítása, hogy ebbe az ellenőrzésbe a nemzeti és keresztény alapon álló egyesületek-"ek is be kell kajicsolódniok\', mert "em szabad a társadalom ellenőrzését az ellentábor számára átengedni , ,
Utalt ezután Bornemisza Géza arra a sokat hangoztatott kifogásra^ hogy a szociális törvényalkotások terén a kormányzat lassan halad. A helyzet eteklntetben az, hogy a népies nemzeti politika kormánya minden szociális kérdésben számba «szi a gazdasági lehetősége kel „ mert nem akarja a munkásságot kilenni annak, hogy esetleg csak átmeneti időre élvezhesse a korszerű szociális ihtézkedések jótéteményeit.
A munkaszabadság biztosításáról szólt ezután Bornemisza Géza a szaval roeaszehangzóan hirdették, n»gy etéren sok és komoly tenni-
London, március 17 Az angol lapok Chamberlain nyilatkozatát közlik az európai helyzetről. A nyilatkozat igen óvatos. En«ek oka az, hogy nem akarják megbántani a francia érzékenységet. Páris ugyanis ismét együttműködésre akarja kérni a londoni kormányt.
A Daily Express jelentése szerint a kormány felfogása az, hogy Anglia nem Vállalhat kezességet semllyen külállam biztonságáért. A lap maga is hozzáfűzi, hogy őrültség volna, ha Anglia — Ismert külső nyomásra — kötelezettséget vállalna Csehország függetlenségéért.
Bécs, március 17 Helmler NS-vezér Bécsben nagy lieszédet mondott, amelyben érintette • szudéta oéiuetaég törekvései! is. Hangsúlyozta, hogy egy egységes nép egységes akarattal és egységes elhatározással olyant nl-kotott, amit nem leheteti volna mégakadályozni semllyen eszközzel. A csehországi kisebb német pártok megszűntek, elvesztették létjogosultságukat és ma már a csehországi németség Is egyért küzd.
való vár még neánk. Az a legna-gobb öröm, mondotta a miniszter ha az ember szabadon követheti meggyőződéséi. Sajnos, a ma. gyár munkásság többségének nincs ebben része. A legkegyetlenebb terror alatt áll, amely terror nemzet,
Hitler rendelete értelmében a kancellári hivatal, a mfcniszlériur mok, valamin? a többi közintézmények tisztviselői ma tették le az esküi. Minden árja hivatalnok felesküdött Hitlerre.
London, március 17 A világsajtó Mussolini szerda dél utáni beszédével kapcsolatban azt Írja, hogy az államférfiul művészet
Az olasz képviselőházban Mussolini külpolitikai nyilatkozatot tett. Hangoztatta, hogy az Anschlusst a szocialista osztrák kormány i* akjarta. Amióta a tengely 1988-ban megalakult, azt tanácsolta Ausztriának, hogy közeledjék Németországhoz. 1087-ben Velencében értésére adta Sehuschoiggnak, hogy át\'^ osztrák függetlenség az osztrákokra tar. tozik és hogy az olasz külpolitikának a Berlin—Róma (engely az egyik alapja. , >
Mussolini ezután azt mondotta, hogy Schuschnigg március 7-én a véleményét kérte a március 13-ára tervezeit népszavazásról. Mussolini véleményé az voll, hogy ez sarka-
haza és vallásellenes törekvéseket szolgái s a kenyér elvesztésével fenyegeti
A magyar munkásprobléma uj fejezethez érkezeit azzal a megállapítással, amelyet Bornemisza Géza világosan fogalmazott meg befejező
I
.szavaiban : A mi feladatunk az, {hogy a magyar munkásnak visszaadjuk istent, hazáját és lelki egyensúlyát és akkor meg fogja\'kapni a magyar munkásság a magyar közvélemény támogatását minden jogos( és igazságos ügyében. V i
*
SALAI KOZLONV
1938. március 18. -
A t. Ház
Budapest, március 17 A képviselőház mai ülését 10 óiakor nyitotta meg Sztranyavszky házelnök. Bejelentette, hogy Fnbínyi péi-sl mandátuma megüresedett, majd áttértek a két tanügyi javaslat tárgyalására. Elsőnek \' polrovácz Gyula szólalt fel. Helyeselte a több gyakorlati irányú iskola leláliitásál.
Takács Ferenc és Schandl Karoly felszólalásai uíán az álláslaJtan tanítók ügyéről tárgyaltuk. Drózdy Győző utalt arra, hogy az iskolákban nem érvényesül eléggé a gyakorlati élei.
Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehóiyagbetegek szívesen isznak reggelenkent egy-egy pohár termé-szeies „Ferenc József keserüvizet, mert annak hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe 8 ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
« «

Pest vármegye alispánja vlsszahe-lyezle állásába Gálhidy Bélát, az újpesti népjóléti ügyosztály veze\'őjét.
A Magyar Revizlés Liga nagygyűlést tartott Székesfehérvárott, alul Ke. néz Béla ny. miniszter kijelentette, hogy ejész Európa érdeke a trianoni szerződés revíziója. Onnepi keretien nyújtották át Horthy Miklós kormányzónak a Képzőművészeti Társulat diaztagsági oklevéléi. F zalkalommai V.lattfeTder Gyula püspök hódolattal köszöntölte Magyarország kormányzóját.
Imrédy Béla gazdasági miniszternél értekezlet volt, amelyen részt vetlek a gazdasági miniszterek.
A Nemzeti Vadász Védegylet megnyitotta aggancskiáll tását a Vigadóban.
A N\'éme\'ország ellen játszó futhall-válogatoltunk utolsó tréningjén 7 : 2-re
gVŐZÖt t.
A pénzügyminiszter bélyeges «ügy. vécli meghatalmazás nyomtatványokat hoz forgalomba.
Csökken a nagykereskedelmi index amennyiben február végén 93 volt az előző hónapi 94-el Szemben.
Mégis eljön az osztrák birkózó bajnokcsapat Budapestre,
A magyar püspöki kar tavaszi kon renciáját tegnap kezdte meg Serédi hercegprímás elnöklete alatt.
A városligetben kél évi munka után /Teltért a vitz a mélyfúrások helyén.

Bécsben nemzetiszocialista egyenruhás kommunisták garázdálkodnak.
A litván határincidens miatt Lengyelországiján tüntetések vol\'ak.
A Csendes Óceánon megkezdődött a nagy amerikai tengeri nagygyakorlat.
Lichtenstein hercegség országgyűlése kimondta, bogy függetlenségét fenn akarja tartani és ragaszkodik a külső államokkal kötött szerződésekhez.
Oroszország támogatja me^támadta-tása cselén Csehországot, ha Franciaország is biztosítja segítségét.
A spanyolok lezárták a francia ha. tárt.
Amerikában hatalmas forgószél pusz titotl Alahama. Tonnessee, Missisippi, Arkansas, Missouri és Illinois államokban. Sokszáz liáz összeomlott, eddig 28 a halottak száma.
Uj megállapodás jött létre Svájccal 200.0000 mázsa magyar buza kiVilo lérőL
Ujabb tőkemenekülés indult meg az Egyesült Államok leié
Megtiltották az osztrák fu külföldi eladását.
25 éven át törleszti a város a törvényház építkezésének költség-többletét
A város pénzügyi bizottságának ülése
Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága tegnap délulán illési tartott dr. Gaert-ner Aulai elnöklete alatt.
A bizoílság Hontj Ilona zeneiskolai tanárnőnek a VIII. fizetési fokozatba való előléptetését javasolta.
Szólw került az uj törvényház építkezési költsége. Eredetileg 360.000 |>engöre tervezték, amihez a MABI 300 000 j*engő kölcsönl adott, Nagykanizsa város közönsége pedig 60.000 pengővel járult hozzá. Az anyag és munkabérdrágulás azonban az eredeii összeget 102.000 pengőre emelle fel, vagyis a tervezetinél 12.000 iwngővei magasabbra. A poigármiesler kérle az igazságügy minisztert, hogy vénnek a többletnek nagyobb részét fedezze. Az ,igazságügymjniszter bizonyos részt hajlandó is volt vállain*, azonban még mindig 22.000 |>engő lesik a város terhére, efct 26 éven át
I szándékozik törleszteni. A btetottság a javaslatot elfogadla
A belügyminiszter feihivla már korábban a városokat, hogy n kórházakban kisegítő orvosokat alkalmazzanak. Bődy alispán utasitotlia a városi, hogy erre vonalkozólag megfelelő határozatot hozzon és szervezzen kisegítő orvosi állást. Nagykanizsának azonban az az ál-lás|X)ntja, hogy a városnak erre szüksége nincsen. A kérdést most a tisztiorvosi gyakornoki állással akarják magoldani.
A Központi Szeszfőzde szabályrendeleiének átdolgozását tudomásul vették.
A pénzügyminiszter elrendellc a város kataszteri felméréséi. Először a küllerüielek kerülnek felmérésre. A bizoílság a miniszteri rendelkezést köszönettel vette tudomásul, a felmérési költségei a felikre róják ki, de a város a költségekre 25.000 pengőt előlegez. < i
A győri programmal, a fala egészségügyével foglalkozott Zala vármegye közigazgatási bizottsága
Zala vármegye felír a kormányhoz a tűzbiztosítás államosításáért
Zalaegerszeg, március 17
Zalavármegye közigazgatási bizottsága vitéz Teleki Béla gróf főispán elnökletével tartotta március havi ülé sél.
Napirend előtt Barcza Lás>li emlékezett meg
Darányi miniszterelnök győri beszédéről,
hangsúlyozta annak nagy jel n\'ősé^ét és indítványozta, hogy üdvözölje a megye a miniszterelnököt ezal!<alom-ból.
Farkas Tibor felszólalása után a főispán hangozlatta a győri beszéd fontosságát és leszögezte, hogy nekünk magyaroknak oda kell állnunk az or-szágépitő munkában a miniszterelnök mellé. A bizottság elhatározta a kormányelnök üdvözlésé!.
Jelentette ezután a főispán, hogy tárgyalásokat folytatott a
falu-egészségügyi bizottság
iUelékcs tényezőivel, liogy a vármegye községei minél nagyobb mérvű támogatásban részeiüljenek. Kilításba helyezték négy óvoda kibővítését napközi otthonnal, ujabb három iskolafogászati fölszerelés lesz munkába állit-ható, elősegítik az orvosi lakásépítésekéi, a trachoma elleni küzdelmet intenzivebbé teszik, a működésben levő három egészségház iskola fűrd 5-vel bővül é< több uj egészségház épi-
té éhez remélhető jelentősebb segély Jelenlétté a főispán azt is hogy
heroeg Esterházy Pál saját költségén egy-egy uj egészségházat építtet Lentiben és Bánokszentgyörgyön.
Csótlii Géza pápai pielátus, mura-ke. eszturi apát szólalt fel ezután és
a horvátajku községek részére ovodát, napköziotthont
kért. Farkas Tibor indítványára a fő ispán beszéde után a bizoltság elhatározta, hogy üdvözli Eszterházy here-eget szociális tevékenységéért.
Dr. Tomka János tb. főjegyző esc mény jelen lé-e után bcjel.-ntelték a pénzügyminiszter változást. Farkas Ti iior me!eg bangón miéi alta Fabinyi ny. pénzügyminlszle- érdemeit. Fabi-nyit üdvözlik, hasonlóképpen az uj pénzügyminisztert, Reményi Schncü-r Lajost és kérik támogatósát. Zemplén vármegye átiratára Zala vármegye is felír a kormányhoz a tűzbiztosítás államosítása érdekében. A főillatorvos jelentése szerint a száj- és körömfájás megakadályozására \'ett intézkedések megszűntek, a ve.zély elmúlt, helyette azon\',an ser-tósorbánc 16] ett fel. Gyömóiey Sándor a sertéseknél észlelhető járványos elvetőiéi ellen kórt intézkedést. Az ügyészségi elnök jelentése sze-
Városi Mozgó. CgntartCkOn é« pénteken 1
MARLENE DIETR1CH, a (ex-appeal klrályn«Jének egyetlen Idei Hímje a
MARTIRASSZONY
A gyönyörök és pokoli izgalmak filmje. A szerelem himnusza
az oroíz pokolban. Monumentális rendezési Fénye* blaérft mfisorl_Aktuális hiradókl
Előadások kezdete köznapokon 5, 7, 9 órakor, vasárnap és Onnepnap 3, 5, 7, 9-kor. öt órakor filléres helyárak.
rmt a kanizsai fogházban 58 férfi és 14 nő. az egcrszegiben 75 férfi és 14 nő volt letartóztatásban az elmúlt hónapban.
A közegészségügyi viszonyok — dr. Kontra főorvos jelentése szerint -kielégítők. Intluenzameghelegcdés csak szórványosan fordult elő a kanyaró, uál emelkedés, a vörhenynél és difté-riánál csökkenés volt.
Várkony Rezső pénzügyigazgaló je-len\'é^e szerint az adóhátralék 3,681.844 pengő, ami 78 százaléknak felel tn)ej<.
Ezután a különböző \'jelentésekkel az ülés véget ért*
Csütörtök
BUDAPEST L
17 Mikulay Gusztáv Jazz-renekaro.
— 18 Magyar Károly előadása. _ 18.15 Magyar Gábor gordonkálik. — 18.45 . Valló Árpád előadása. -« 19 Matolcsy Margit magyar nótákat é e kel, kíséri Csorba Gyula cigányzenekara. — 20.05 Dr. Szobotka Tibor előadása. — 21 Az Írországi rádió Európa hangversenye. _ 22 Hirek, időjárásjelenés. — 22.25 Az operaházi zenekar. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
17.30 Mosonyi Fe.enc előadása. — 18 Hanglemezek. — 19 Angol nyelvoktatás. — 19.30 Dr. Vácty Péter előadása. — 20 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 21.05 Hirek.
— 21.30 Farkas Jóska cigányzenekara.
Péntek
BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 12.05 Országos Postászenekar. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjirisjelentó«. — 13.30 Toll Jan.si cigányzenekara. — 14.40 Hirek.
— 15 Árfolyamhirek. _ 16.15 Diák-félóra. — 16.45 Feszty Masa elő ulása.
17»30 Hanglemezek. — 18 S|>ort-közlemények. — 19 Külügyi negyedóra. - 19.15 Sigfrid Schneevoigt zongorázik. — 19.45 Emlékezés Suráiyi Miklósra. — 20.25 A rádió szalonzenekara. -- 21.35 Hiiek, i.iőjárásjelentés.
— 22 Horváth Rezfő cigányzenekara.
— 23.05 Szabó Kálmán jazz-hárm«sa.
— 0.05 Hiiek.
Vasárnap az NTE itthon, a Zrínyi Pécsett játszik
Mindkét kanizsai I. oszt. csapatnak nehéz dolga lesz vasárnap. Az NTE a l>ajnokság 4. helyezettjét, a PEAC-ot látja vendégül. Az egyetemista csapat ig«n nagy ellenfél, különösen most tavasszal, hisz a tavaszi szezont a ljstayezető legyőzésével kezdte. A DVAC ellen ara\'ott 5 :2.es űrányu jjyözeJme minden dicséretnél szebben beszél. Kíváncsian várjuk a két csapat találkozását.
Kezdete 4 órakor. Játékvezető vitéz Adorján.
A Zrinyi szintén komoly ellenfélre talál a többszörös bajnok PVSK-bah. Bár a vasutas csapni; nak ebben a szezonban nem megy a játék, mégis nagy feladat\'elé állítja a bajnokaspiráns Zrínyit.
Pécseit a PBTC-KSE, ZsSE-KRAC és MSE-PAC, Kaposvárott I*dig a Turul—DVAC mérkőzés van soron. i i
1138. március 18
Érdekes számok a kanizsai inas-világból
A nagykanizsai ipán slunoncis-kola felügyeiöbizoltsága a napúkban tarlóit® ülését Hoffmann Henrik elnöklete alatt. A bizottság utolsó ülése volt, mert a négy éves mandátum lejárván, rövidesen választásra kerül sor. Az uj bizottságba a tankerületi főigazgató szak-képvlselöjekénl továbbra ls Biltera Béla ny. polgári iskolai igazgató kapott megbízást. Az ülésen Kűro-nya István Igazgató beterjeszteti féléves jelentését az Iskola telyzx-lé-ról.
Az idén 280 f|u és 88 leánytanuló iratkozott be az Iskoláid, az előző-esztendőhöz képest 27-tel több a flu és 6-tal kevesebb a leánynö. vendék. Az első félév végén a fiuk létszáma 80t-re> a leány tanulók száma 120-ra emelkedett. (Tavaly 101 és 120.) A beirt tanoncok 48 Ipari szakmát képviselnek, a kereskedők (íedlg 10 kereskedelmi ágai. A kereskedőtanoncok szánul 12 a mult esztendő 37 tnnoncávat szem. ben. A flutanoncok közül szabó 50, Cipész 89, borbély 21, hentes-mészfr ros 20, kőmtlves 28, géplakatos 10, sütő 18, asztalos 22, villanyszerelő 17, szolMfestő 16 Legnagyobb csökkenés mutatkozik a cipészeknél : 2.3 százalék, tnlg az asztalosaknál 1.6 százalék az emelkedés. A legné-Itesebb osztályok a fa- és fémlpu. riak. A folyó évben belratk"Zoí: IV. polg. Iskolát végzett tanulók közül 63 százalék fa- és fémiparos, 28 százalék kereskedő és c-sak 11 százalék jut a többi iparágukra.
A leánytanulóknál nöt szabó 84, fodrász 17, kalapkészllö ti. i
Az előképzettség tekintetében a fiuknál a helyzet erősen javult. Csak 8 végzett négy elemit, 22 ötöt, 180 hatot, 8 a VII. és VIII. elemit is elvégezte. Egy jrolgártt 16, kettőt 24, három ^lolgárit 6, négy )>olgárit 109 tanuló végzatt, két gimnáziumot 5, három gimnáziumot 2, négy gimnáziumot 8, hat gimnáziumot 8, kereskedelmi iskolát 2, gimnáziumi érettségit tett 8, kereskedelmi érettségit tett 2 és lanitói oklevele van 1 tanulónak.
Leányoknál: két elemit végzeit 1, négy elemit 1, öt elemit 7, hat elemit 44, egy polgári! 7, két polgári,t 6, három |>olgárit 1, négy polgáril 14, négy Uoeumot 2, öt Ilocumot 1, lloeuml érettségit tett 2, gimnáziumi érettségit 1, kereskedelmi tanfolyamot végzett 8.
A bizottság elismeréssel adózott a tantestület eredményes és buzgó munkájának. I
Valóban a telügyelőblzottság minden elismerésre méltó\' munkát végzett a tatvmclskjoln színvonalának emelése érdekében, főleg Hoffmann Henrik bizottsági elnöátí, akinek munkássága külön érdemet elismerést;
ZALAI KÖZLÖNY
„Miről nevezetes Nagykanizsa városa?"
Három óra a népművelési tanfolyamok záróvizsgáin
EMLÉKEZTETŐ
■árciu 20.
Lioeális eléadás « városházán 6-lcor (Vegek Károly), ■árcio. 24.
Az Irodalmi Kör kőnyv-dőlutánjji 6-lcor a zeneiskolában (dr. DomjóJa). ■Urdu 27.
Az Irodalmi Kör •ucharisztikus li-ceálisa &-kor a vározházán (P, Cztr-fusz Viktória). Április 2.
Guila Bustabo heged ühangvcrsenye a Kaszinóban 0-kor. Jegyek Vágónál.
Csak az tudja kellőleg értékelni az iskolánkivüli népmüvelés munká. ját, aki végignézi egy egy ilyen tanfolyam vizsgáját. NenV/eti misszió, amit Zalálmn ós Nagykanizsán is a né|>müvelé> kifejt a vidéki kultum kiépitó e terén.
Nagykanizsán hónaitok óta folynak a különböző tanfolyamok a Rozgonyi utcai elemi iskola leméiben. Mig mások sokan szórakoznak, vagy a korzót járják, addig a napi munka után a tanfolyamhallgatók beülnek az iskolai padokba és önképzésükön munkálkodnak. Az idén analfabéta, gép- és gyorsíró, német olasz, francia nyelvtanfolyamok és továbbképző tanfolyamok voltak a legkitűnőbb oktatóerők vezetése mellett. A tanfolyamok 40— 48 órán át tartottak és eredményük mlndlenkit meglópelt.
Hétfőn délután egész estig tartottak a zárótanfolyamok. Ott volt a *ár-me^yei iskolánkivüli népművelési bizottság képviseletében Lillik Béla titkár, dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, a határőr tisztikar tagjai és piló Ferenc igazgató, a népművelési munkának száz-kezű nagykanizsai vezeiője.
Drága a bor az analfabéta tanfolyamon
Az analfabéta tanfolyamot látogattuk meg először. Az előző évekhez viszonyítva sokkal jobb a helyzet. Mindössze 3 leány a hallgató és a másik oldalon tiz hadfi ül az iskola-I-.-dokban, jól megtermett, szép száll falusi legények.
A beluveté-s tudományát NómClh Béla fiatal állásnélküli icnitó\', a számlant Kiló igazgató oktatta. I l\'> igazgató vizsgáztat elsőnek. Balalonberényi fhit szélit fel.
— Hogy van az hogy maga jómódú szülök gyermeko és Berényl>en ncttv járt iskolába? - kérdi tőle Lillik titkár.
— Hát éven át bcieg voltam — feleli.
Egy másik. Liszói flu. Szép szál határőr.
s- Hát maga fiam1, miért nem járt kiskorában iskolába?
— fin csak 10 éves koromban kezdtem beszélni. Addig nemi tudtam ós igy nem járhattam iskolába.
Tüzér kerül sorra. Filó direktor felteszi a kérdést a felnőtt iskolás-fiúnak:
— Maga elment a kantinba és 3 deci bort rendelt, literje 00 fillér, mibe kerül a 3 dedt
Egy pillanatnyi csönd, azután kivágja:
— 34 fillérbe kerül!
No, az kissé drága bor lenno — mondja Filó igazgató.
A vitéz töri a fejét, mig végre kisüli, hogy 18 fillér.
— Mikor van Karácsony? — kér. dezi egy másiktól.
— Október havában I
— Dehogy október, maga biztosan arra emlékszik, araikor levonult.
Egy bajtársa hamar kisegíti:
— Detemberben!
Igen szépen felelt egy bóhönyei fiu. Kitűnt, hogy már két évig járt Iskolába.
Majd a táblához szólítja őket egyenként Filó igazgató. Egyik-másik alaposan megizzadt belé, vastag vcritóH-(CJeppek ütköztek ki a homlokán umig mind a négy számtani müvelet sorra került.
A leányok nagyon szégyelősek. Persze: — egyik oldalon o hadfiak pergő-tüze, a másikon ugyancsak egyenruhák. Először kuncognak, de azután mégis elkezdenek olvasni. Nehezen me^y még, de hát ennyi idő alatt valóban mesteri munka.
Lillik titkár örömmel állapítja rheg záróbeszédében, hogy ai elért eredménnyel nagyon meg van elégedve. Majd megköszönte Filó igazgató és az oktató fáradságos munkáját,
A polgármester vizsgáztat a német tanfolyamon
A német tanfolyamon Borsa Béla fcbőkcicskedelmi iskolai lanir az oktató. Itt már szép számú a hallgat/)-ság. Jobbára felnőtt leányok, vannak asszonyok is közöttük, tisztviselők, tisztviselőnőké fij>en egy német levelet fordítanak. Az egyik olfvassa, a másik fordit. Az átültetés gyorsan, folyékonyan és tiszta kiejtéssel folyik. Nyílik az ajtó, belép Krátky polgármester és Hegyi főjegyző, akiket tün-te\'.ő melegséggel fogadnak. A polgármester nyomban feltesz néhány kérdést németül.
— Es gibt Fragen, \\vo die Damen keine Antwort geben, nicht weil Sie nlcht können, sondenj weil Sie nicht wollen — mondja.
A hölgyek lübátlanul fordítják magyarra.
— Wie viel Einwohner liat die Stadt Nagykanizsa? — kérdezi tovább a polgármester.
— 32.000 — mondják.
— Von was isi die Stadt Nagyka. uizsa berühnit?
Egy pillanatnyi néma csönd. Ami n következő pillanatban ezüst csengésű női hang felei:
— Von Ihrem Bürgermieistcr!
A következő pillanatbau föltör «z éljenzés és a taps, a polgármester
maga is mosolyog. A felelő fején találta a szögel*
A |K)lgármester záróbeszédében kifejtette, hogy ahány nyelvet tud az ember, annyit ér. Különösen nekünk, magyaroknak fontos et a mfti körülmények közölt. Majd mdeg köszönetet mondott Lillik titkárnak, Filó igazgatónak és Borsa tanárnak fáradságukért és eredményes munkájukért.
A géplrótanfolyamon
Bekc Ferenc felsőkereskedelmi Iskolai tanár az oktató. Fiatal tisztviselők felnőtt leányok itt a résztvevők. Mindegyik padon két-két Írógép. A tanár diktál és a növendékek a tizujjas szisztéma s/erint kopognak. Kattog a sok gép, mint valami szómfóniu a munka és kenyér dala csendül ki a géj.ck kattogásából.
Itt is Krátky polgármester zárta be a tanfolyamot. Hűlsz József köszönte meg Liliik titkárnak, a polgármesternek és Filó igazgatónak, valamint az oktató tanárnak fáradozását. Bcke ta. nárt növendékei kedves ajándékkal lepték meg.
Az olasz nyelvtanfolyamon
Szekulja igazgató magyaráz épen olaszul, amikor belépünk. Hölgyek, urak, leányok, idősb urak is, sőt méltóságos urak is a tanfolyam hallgatói. Szekulja nagyszerű módszerével itt nvár mindenki folyékonyan beszél olaszul. Meglepi a vizsga vendégeit, amikor lwllják, mit produkálnak sorra az összes .növendékek.. A tanfolyam hallgatói nevében Széchenyi Ferenc lakatosmester mondott köszönetet Szekulja Jakab igazgató-tanítónak önzetlen fáradozásáért. Lillik titkár zárószavaival ért véget ez a tanfolyam is*
A francia nyelvtanfolyamon
középiskolás leánykák matróz b,ut-ban, hölgyek, férfiak, tisztviselők. Oktató Miltényi Györgyi leánygimnázjumli tanárnő, aki Párlsban végzett, elsőrendű oktató. Kiejtése szép és tiszta. Kérdé ek és felele lek. A válaszok és a fordítás egyenesen meglepő. ebii tanfolyamokon eunyl idő alitt ezt produkálni, valóban mestermunka. Ezt a tanfolyamot Filó Ferenc igazgató zárta be.
Legnépesebb volt a gyorsíró-tanfolyam
A gyorsirótan folyom a leglátogatottabb. Ismert köztisztviselők, íialal tisztviselőnők, asszonyok is nagyszámban. Oktató Iváncsics Mária tanárkisasszony, aki bámulatosat produkált egy rövid tunfolyain keretében. A la nárkisasszony diktál és a kiszólított hallgató a tábla e\'őtt gyorsir. Folyó konyán, szabályosan, zökkenő nélkiri. Elég gyorsan. Majd a stenogrammot vissza kell olvasniuk. Ez is folyéko-nyan megy. Filó Ferenc igazgató meleg szavakban köszönte meg Iváncsics

O^cfiüfz kabátban
minden hölgy
efegá
ans
/
4
ZALAI KÖZLÖNY.
1938. máidul lg —
Márkás KERÉKPÁRT vegyen!
Puch és Steyr-Waffenrad kerékpárok
megbízhatók
űzamblztoaak
kSnnyOJáráauak 2 évi Jótálláaaal kaphatók tO havi réazlatfizatéera
Brandl Sándor ós Fia cégnél
Daák-Mr 2. a fale<tamplomnál
Kerékpáralkatrészek jó minőségben és olcsón
Emargé éa Wolfnar kerékpár-gumik minden méretben. Javítóm0helyünk pontoa munkát végez.
Viszonteladóknak nagybani árak I
Egy három gyermekes keszthelyi és egy hét gyermekes babócsai hadifoglyot kiutasítottak Oroszországból
Minden indokoló* nélkül, 24 órai határidővel utasították ki őket a Bxov/et területéről
21 évi hadifogság ulán mosl tért haza Juhász Ferenc volt keszthelyi lakos, Juhász Antal keszthelyi szállodás öccse. Juhász Oroszországban megnősült és most feleségével és 3 leányávai jölt haza.
22 évi hadifogság után most tért tért haza Babócsára Tóth Ferenc
2l.es császárvadász, aki 1916-ban a Krako körüli harcban esett fog ságba. 21 óra alatt kellett elhagy nia Szovjelon>sm>rszágot. A kiutasi tásl nem indokolták meg, holott fe lesége és 6 gyermeke, kis háza földje és gazdasága, volt. Családjá nem hozhatta magival.
Megölte a nevelőapját, aki el akarta << szeretni a feleségét
Misfélévi börtönt kapott a gyilkos blzel legény
tanárkisasszony eredményes m/unkájót. •
Esle van már, mindenki liaza igyekszik. Az iskola előtt ai egyik nagykanizsai méltóságos urat XAtjuk a kapu felé sietni.
— Hová oly sietye méltóságos uram? — kérdezzük.
— Nincs időm, megyek az olasz
nyelvtanfolyamra, a haladókhoz — feleli ós máris fürge lépésekkel fenn terem a lépcsőn,
Beszámolónknál iKVrt szabad megfeledkeznünk a tanfolyamok kipróbált és kitü,nő megrendezőjőről. Filó Ferenc iskolulguzgatóról. a népművelési gondnokról, aki valóban nagy önzetlenség, gel végzi esztendőkön keresztül sokoldalúsága és főhivatása mellett a
népművelés nemzeti misszióját. •
Este van. Halványan pislákolnak a lámpák a Rozgonyi utcában, az iskolában még mindig folynak a kurzusok. A <haladók • tanfolyama folyik.
(B. R.)
Mit fizetnak rá más városok a zeneiskolájukra ?
A zalai kisgyűlés határozatával kapcsolatban sok szó esik Ismét Nagykanizsán a zeneiskoláról. A városi közgyűlés alkalmával elhang zott viták ismét hallhatók
Anélkül, hogy. ml most itt pro vagy contra á|lástfoglalnánk, Illetve újból hangoztatnánk többször leszögezett álláspontunkat, az utón útfélen hallható vitákkal kapcsolatban néhány hírt iktatunk ide.
Kapásból vettük az egyes vidéki lapokból.
Egyikből megtudjuk, hogy Magyarországon 60 városban van már zeneiskola és mind több és több helyen most van szervezés alait. Az elmúlt fél évben Mezőtúron és Szarvason létesítettek városi zeneiskolát. A nyíregyházi Jajwk pedig nagylelkendezve most számolnak Ix; arról, hogy végre sikerült olt is zeneiskolát létesíteni.
Nyíregyházán 120 növendékre számítanak és az évi fenntartási költség 12-13.000 pengő. Ezt az összeget örömmel szavazták meg : — a zeneiskola személyi okok miatt nem tudóit eddig megalakulni.
Debrecenben évek óla 70.000 pengő költséggel működik a városi zeneiskola. 320 növendéke va;n s a levétel 10.000 pengő, a 30 000 pengős deficitet a város viseli.
De ugy érezzük, ez a pár hir ls elegendő ahhoz, hogy be bizonyítsuk : minden város hoz áldozatot zenekultúrájáért és minden város örül ós büszke, ha zeneiskolájáról beszélhet.
Ismeretes olvasóink el^ít az a gyilkosság, amely a somogyi Bize községben lörlént ezév januárjában. Aftiszlmann József jómódú gazdálkodó örökbefogadta az egyik falubeli legényl, aki Ataszlntann József néven évek óla már családjában élt. A 28 éves legény meg is nősült s mint később kiderült, az öreg gazda szerelmi ajánlatokkal üldözle fogadott fiának feleségél. Áz asz-szonyka elpanaszolta az egyébként is házsártos és iszákos öregóml>er molesztálásalt és Igy lörlént, hogy a fogadolt flu januárban összeveszett apjával, akii hét késszurássai meggyilkolt. \'
A gyilkos flu tegnap állt a törvény előtt. Az ügyet a kaposvári törvényszék tárgyalta, ahol Aszt-
mann József azzal védekezetl^hogy nevelőapja támadt rá, az ö kezében éppen kés volt, nem is tudja, mit cselekedett. Nem akarta meg ölni és igy nem is érzi magát bűnösnek. " |
A törvényszék a tanúkihallgatások és a ]>erl)eszédek után bűnösnek mondotta kl Anjsztmann Józsefet és az enyhítő körülmények figyelembevételével egy évi és hat hónapi börtönre ítélte. Amsztmann megnyugodott az ítéletben, az ügyész azoriban fellebbezett.
— NapUr« Március 18. péntek. Kom. kat 8ándor pk. Protestáns Sándor, E Izr. Veadar hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a "Megváltó" gyógyszertár é« a klakanlzsal gyógyszertár.
LÁZ
A Keresztény Tlutvkelőnök színielőadás*
Minden évben meglepi valamivel Nagykanizsa közönségét a Kereszj lény Tisztviselőnők Egyesülete. Egész éven át csendben, de annál bensőségesebb igyekezettel és sok érdemleges eredménnyel .dolgozjk? ez az egyesület Bérli Gizella elnök vezetésével. Egyszer jiedig kiáll minden évben a nyilvánosság\'elé és ilyenkor mindig valami nagyot; olyant produkál, ami messze túlhaladja a szokásos egyesületi ren-dezések kereteit. Ezldén .is szinte vakmerő volt, amire vállalkozott. Lakatos Lászlónak Budapesten bom-basikerü darabját: a Lázt tűzték műsorra. Sokan és érlhelöen ta. máskodtak, hogy vidéki műkedvelő szinpad erejét nem haladjam mesz. sze lul egy ilyen vállalkozás. Nos : — a Keresztény Tisztviselőnők gárdája bebizonyította, hogy nem. A lelkes kis együttes a vidéki müked-velésl>en elérhető legjobbat hozta kl a Láz előadásából, a dilettáns színpadokon megszokott zökkenők és jóindulatra mosollyal megl>ocsátott lorzilások nélkül. Nyugodtan, simán gördülő, jói összejátszott előadás volt, jól\' összeválogatott szereplőkkel, néhány egészen jó színjátszó tehetséggel, gondos kiállítással. A szereplők nem vollak elfogódottan, n^m voltak lámpalázasak, mozgásuk, beszédük, játékuk közvetflen és legtöbb esetben meglepően át-éiett volt. A «ől főszerepben Mázol Lul i játszotta, akié (és Zala Nellyé) az érdem és a munka oroszlánrésze ls a rendezés körül. A Nagymama és Madam\'2 X. után a passzívabb, de ,annál nehezebb drámai skálán bizonyította be, hogy .komoly és mély érzések kifejezésére alkalmas tehetség birtokában vette kezébe szerepének nem csak mondanivalóit, hanem a legnehezebbet is, a szji-vak nélküli játékot is. A férfi főszerepben Friesz Emil nem csak színjátszó rutint mutatott, hanem remekbe szabott alakításával a játék finom kulluráját testesítette meg a színpadon. Jtfivalásosnak is dicséretére vált volna az öreg egyetemi tanár szerej>ében Vass József zamatos, derűs alakja. Kirobbanó sikere volt az anyós Szerepében Némelhné Dénes Ilusnak, aki kész komikai tehetségként mutatkozol^ be. Megjelenése, kitűnően ,j>oentl-rozott játéka egyaránt harsány derültséget keltett. Gódl Lajt® a rendőrtanácsos szerepében közvetlen, nyugodt, jó játékkal vette Jri
Igazi jó feketekávé Sintrax fözön készül!
Beszerezhető 24 havi lefizetésre is a
DRÁVAVÖLGYINÉL fö-u<I3
t&fi. március lé
Zalai közlöky
I
méltó részét az előadás sikeréből. Kitűnő volt intelligens játékával Harsányi Etus, a beteg feleség drámai erejű jelenetében. Zala Nelli doktorkisasszonya finom és disztingvált volt, gondos játéka elismerési érdemel. Pompás epizód-alak volt Kőhalmi Ferenc, a züllött sógor és Ungár József, a rendőrorvos Mindegyik színpadra termett ah-kilóssal aratott nugy sikert Horváth Ilus, a szép >mama« s;jerepében könnyed, kedves szint jelentett a darabnak sokhelyütt komor, de többnyire humorral is enyhített levegőjében. Helyes volt az uj feleség szerepében Kaszás Margit. Kisebb szerepeikben Csöndör Pál, Halmos Pái és a boy szerepében Kiss Gergely József állták meg derekasan a helyüket. ,
Kitűnő munkál végeztek a Keresztény Tisztviselőnők és bőségesen megérdemelték a nyílt szinrn is sokszor felcsattanó tapsokat, a melyekkel a közönség elismerte a műkedvelő-átlagon messze L tul emelkedő teljesítményüket.
A színház majdnem egészen meglelt erre az estére, bizonyságául annak a rokonszenvnek, amellyel a város társadalma a Keresztény Tisztviselőnők munkásságát kisérj. Ezt az előadást is teljes egészében jótékony célra rendezlék.
Tavaszi kabátok és
tavaszi koszlflmök
Olyan jó, hogy egy kicsit elüli az a nagy, minden bemu|atét megelőző izgatom, most már tisztán áli előliünk a teljes kép : mi fcaz a divat, ipi az uj és mi fliaradt.
Először kezdjük l>eszám«lónkat talán a legaktuálisabbnál : a kabát* illetve kosztümöknél.
Először általános jellemzést adunk és csak azután részletezzük jobban a »dolgokat.«
Kábátoknál a legtöbb bőháH bubigalléros és elől teljesen férfl-kabát, illetve raglánszerüen láthatatlanul gombolódik, vagy pedig sveifolt a kabát, elől épp, hogy ösz-saeért, fent és lent teljésen nyitott, két vagy három gomb tartja Össze, vagy pedig egyszerűen kis részénél ülő zjppzár fogja, de egyre több helyen láttuk az idén a csatlós gombolódást gopibok helyeit, ugyan csak elütő színben.
A kosztümöknél a Legszembeötlőbb és leglényegesebb változás sajnos az, hogy hosszabbak lettek a kabátok, csípőn tul Is érnek és azért sajnos, azt hiszem, mondanom sem keli, a tavalyi egész rövid kis kosztümök már nem divatosak az idén. Azonban, hála a divatter. vezőkn3k, erre is gondoltak kivételesen és ismét dlvalba hozták a .lw-Jerót, vagy rövid kabátot, amit lellyes vagy csíkos vagy imprimé felsőrészü szövetszoknyás ruhához vesznek fel.
Ezekulán egy kicsit részletezzük. Láttunk egy gyönyörű megoldási sötétkék szövetkabátot, amelynek semmi gallérja nem volt, splccben végződött, Innen körülbelül 15 oentl nagyságban galelit zlppzár zárta össze egy darabon. A felső kivágott részben fehér piké, kis masnira kötőit mellényrész volt, alul pedig
imprimé ruha kandikált kl. Egy másik nagyon szép kabát egy gai-lérnclküH, magasan záródó bols de rose (ez n \'legújabb divaiszin, kérem !), hóiul egészen bő, raglán-saerü kabát volt, amelyre gallér gyanánt kikerült a ruha bols de rose a\'apu sötétkék peltyes bubi-gallérja. Igazán bűbájos volt.
Most egy.két szót még a kosztümökről. öszlnién szólva, nem szélek az idei egészen modem krsz-lümök. Előnyének és sikklelenek a hosszú, esetleg elkerített kabát-jaiknál fogva. Csak egészen magas és karcsú nőknek állhatnak jól és Ilyen abszolút Venus igazán ritka, ság. De nagyon sok kosztüm be-rakolt, hólos vagy plissés szoknyával készül és ez sem leányálom^ különösen azoknak nem, akiknek a csípőjük, mondjuk, meghaladja egy kicsit is az átlagot. i
Gyakran találkozunk az idén, ami ugyan nem újdonság, de mindeneseire az idén különösen felkapták a sima szoknya és a vele harmonizáló kockás vagy csikós kabátot, megfelelő szlnü, de ugyancsak har-monzáló blúzzal, ami az »jj divat szerint olyan hcsszu, hogy nyugodtan kazaknak nevezhetjük és természetesen klkötős.
Ennyit egyelőre az első »turnus-róU, amit most már amerikai tempóban fog követni a többi újdonság, dehogy, Isten ment, egy héttel később értesüljünk arról, hogy »mil fogunk megcsináltatni...
Divatposta
Tesilex (i né. Kédéseira közölhetem, hogy a lakkövek lesznek a legdivatosabbak, közép szélességben fs elülő szlnü díszítéssel, igy steppelt fehér esattszerü résszel, vagy pici piros, vagy kék bőr, va^y lakk zsebekkel, amelyek aplc<escn lesznek rádolgozva az övi.e, üdvözlet.
Teracolta. Terakott bluz mind a két kérdezett szinhe>., a sötétkékhez és a barnához Is illik, de lalán jobban illik mégis a barna kosztümhöz. Csináltassa beállított külön, húzott mel lénnyel amelynek spicces, lehúzott kivágása lesz, vagy pedig egyenes nyakkal és srég gallérból mejkötölt szalaggal. Üdvözlet.
Gitta. A pepita, mint minden évben, az idén is divatos, csináltass;! termé sze\'.csen egészen angolos fazonban, é\'e ie vasall holokkal, elöl a szoknyán, dupla kis zselékkel a derékon és bubigallérral. Esetleg olyan Iressel paszpolirozhalja, amilyen a pepila kockála, tehát vagy kék, vagy fekete. ÜdvózW.
— B«t*rkiálUUaankat tekintse meg minden kényszervétel nélkül. Kopstein
bútoráruház
Teljes
csiraképes és fajtiszta:
9 karfiól mag
8 « kalkápoazta ti
12 ."ü kápoixta »i
5 co kalaráb ii
b o sárgarépa II
4 n pstpflzaslyem ii
10 ö retek ii
10 XI c aaláta ii
5 o ugorka ii
6 14 a M paprika oukorborsó ii ii
10 stb apárgabab stb., kb. 50 féle ii
virágmag
megérkezett és kapható:
orszAqJózsef
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A régi blróeáf 1 palota mellett. Tel. ÍM.
— (Józselnapl bucsu)
Nagykanizsa a minden évben szokásos ünnepélyességei üli meg Józsefnapi búcsúját az idei évben is március 15)-én, szombaton. A plébánía-templokn^an ünnepnapi isienliszkle-tek lesznek. A szenlljeszéd 10 órakor kezdődik, utána nagymise. A negyed 12 e. és a 12 órás szentmise azonban elmarad. Szent József ünnepének nyol cada alatt este G-kor litánia lesz.
— (Egyházmegyei diszpozíciók)
A gellénházai kurátorrá kincvczell Fazekas Jenő salkövcskutl káplán helyébe Grösz József püspök Takáts Fe rene letenyel káplánt küldte hasonló minőségben. LocsmCtn;li Kálmán lelő-palyl és Mátyás László szepetneki káplánokat kölcsönösen áthelyezte a főpásztor.
— (A vasárnapi llceálisl)
Vegele Károly gimnáziumi tanár lartja, szemléltető módon be fogja mulatni a drótnélküli távírótól a rádióig terjedő utal. Kisérő műsoron a gimnázium ér.ekkaia énekel és Wali-gurszky Adrienne leánygimnáziumi növendék szaval. (:)
— (Eljegyzés)
Szie^er Magdát eljegyezte Giar Ernő, a Zalai Közlöny segédszerkesztője. (Minden külön érlesilés helyeit.)
— (Misszió Zalaszentbalázson)
Tegnap fejezte be Gazdag Ferenc püspöki tanácsos Zalaszentbalázson a nagyon szépen sikerült missziót. A vidék ejyik legnagyobb tcmpl ma zsúfolásig \'.ele voll nap-nap" után ájtatos hívekkel, a község apraja-nagyja szentségekhez járult. Nagyon szé;> és megható volt az ünnepség, amidőn az éde anyák felajánlották gyermekeiket az Ur Jézusnak, ugy átl\'ak a templomban az édesanyák több gyermekkel körülvéve, mint a magyar hazának gyümólcstenmő fái. Felemelő volt a hatalmas szentségi körmenet, mely a misszió záróünnepsége volt.
— (Ma nem lesz könyvdélután)
Az Iro4almi és Művészeti Kór mlai könyvdélutánja az előadó betegsége miatt evyik következő csütörtökre mía rad. (0
— (Növendékhangverseny)
volt sse dán délután a nagykanizsai zeneiskolában. A jólsikerült növendékhangverseny zsúfolt ház előtt zajlóit le á szereplő növendékek szülei, isme. ő.el teljesen ml-\'gtöltötték a zene. Iskola kamaratermét. A növendékek Ismét tanújelét adták annak a kultur-muukának, amely a zenelskoli falai között immár 12 év óta folyik. A műsoron magyar és külföldi szerzők művei szerepeltek zongora, hegedű, gordonka szólómüveikkel. A műsor kiemelkedő száma volt a trombita és klarinét duó, amelyl>cn a zeneiskola fúvós tanszakának egészen fiatal növendékei mutatták be konvoly tudásukul. A sze.^eplők sok lapsot kaptak. Megérdemelték a szép sikerL
— (Március 15. Letenyén)
Március 15-ikét Letenye is megünnepelte. Kossuth Szobránál szép szavalatok és az iskolásgye.ekek ének-kai ának hazafias dalai hangzottak el. Baranyai Lajos tanító lelkesítő beszédei mondott. Este bankett volt a Kaszinóban, i
— (Kereszt a községházán)
A novai községházára tegnap ünnepélyein feltették a keresztet. Farkas Sándor eiperes áldotta meg a keresztel a templomban, majd kórme-ncibcn vittex át a Községházára, ahol a dalárda énekelt és Csizmadia György jegyző beszélt.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egét* nap nőknek.)
— (Mesejáték Alsószemenyén)
Az alsószemcnyci áíl. elemi iskola növendékei március 13-án nagy cr. kölcsi és anyagi sikerrel adták elő a Hamupipőke c> m\'-sejátékot 3 felvonásban. A rendezés Burján Kálmán tanító érdeme. Nagy ré>ze vai a si-ban levő varrótanfolyam vezetője és kerben Illés Bálinlné\'nak. aki a falu-a tan folyamot látogató leinyokkal fáradhatatlanul dolgozol,1 a darablKJZ szükséges ruhák elkészítésén. Osztatlan tetszés és szűnni nem akaró tapsviharban nyilvánította elismerésé\', a közönség.
— (Államsegély zalai iskolákra)
A kultuszminiszter az almásházai rk. iskola átalakítására 5000, a Lend-vadedeson létesítendő áll. elemi iskola építésére 11.000 pengő államsegélyt utalt kl.
— (Agyontaposták a lovak)
Tragikus szeiencétlenség történt u gigei országúton. Fodor József 22 éves gazdalegény kocsin hazafelé hajtott, amikor egy szembejövő autótól loval megijedtek. A lovak elragadták a. kocsit, Fodor a lovak közé esett és azok keresztülgázoltak rajt. A szerencsétlen e.nber a helyszínen meghalt.
Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbilcsator-nát reggel felkeléikor egy pohár természetes ,Ferenc Józsel" keserűvíz alaposan kitisztítja, az emlsctést és az anyagcserét elömo?dit|a, a vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Kérdezte meg orvosát
— (Papír cipőket árusítottak)
a januári vásáron Egerszegen Mand-kr Albert. Klu^er Sándorné é< l\'ngár Ignác ószeicsek. A rendőrség a köz-\'l száz pár még eladatlan ci; őt azonnal lefoglalta és miután megállapítást nyert liogy a cipők valóban silány papirnamlsltványok, a törvényszék most min legyik vádlottat egyhavi fogházra ítélte.
— (Tizennyolcszor gyújtogatott)
A zalai Mikefa községijén a* utóbbi icő\'en gyakorta pusztított tűz. A . . csen \'ő:ség nyomozása
J, legtöbb esetben meg j állapította, hogy gyújtogatás történt, a telim (esi azonban csak mosi ** sikerült tirognl. Egy fia\'al mlkefai legényt veitek ugyanis őrizetl>e, aki elmondotta, hogy az el mull két óv alatt 18 esetbon gyujloga. tolt. Szenvedélyévé vált a gyújtogatás és öröme telt abban, ha a lángok kitörését láthatta. Beszállították az egerszegí ügyészségre. Ktc.i falvakban, távoli majorokban
ön épugy ruházkodhat, mintha a fővái osban élne. Hazánk egyik legrégibb posztógyára önnek it szívesen küldi an.olos gyártású legdivatosabb szingyapju szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kérje még ma a mintakollekció bérmentcs és önre kötelezettség-mentes elküldését a Trunkhahn posztógyártól, Budapest, XI., Lenke u. 117.
á Zalai Köxlöny Sport-tlpptersenje
TIPP-SZELVÉNY
Btkűldlt .........................................
Lakik:..........................—..........
Szerintem a vasírnapl mérkőzések a kövelkezö eredményeket hozzik:
NTE-PEAC ... (...!._)
PVSK-NZTE . . . ... 1... (...:.--)
MSE-PAC . . .---!_.(...!_)
PBTC-KSE . . . _i_(_:_J KTSE-DVAC. . . _:_(_.:_) ZaSE-KRAC ... _. _ (... ) _1
EAUU KÖZLÖNY
1988. március 18.
Lemabb*
Hitler kancellár rendelete
Ezentúl .tartományi kormány" az osztrák szOvetségi kormány
Bécs, március 17 Hitler birodalmi kancellár rendeletet adott ki, melyet a Törvénytár mái száma közöl. Eszerint az osztrák szövetségi kormány ezentúl osztrák tartományi kormány. A tartományi kormány vezetésével a birodalmi helytar. tót bizza meg, akinek székhelye Bécs. Felhatalmazza Hitler a birodalmi hely, tartót, hogy rendezze m osztrák tartományi kortnkiny ügyrendjét.
Seyss Inquart helytartó és Bock zerérezredes ranglwm egyenlőek. Ha |K)litikáról van szó akkor olőször a helytartó nevét említik, ha katonai dolgokról, akkor első a vezérozredes.
Lázasan folynak a népszavazás előkészítő munkálatai
i Bécs, március 17 A rtépszavazás előkészítése nagy. ban folyik. Most készítik elő a névlistákat. Április 10-én tegyél 9 órakor kezdődik a szavazás, amely valószinoleg 6 óráig fog tartani. A szavazás titkosságára szigorúan ügyelnek.
Bécs, március 17 Az igazságügyi palotában teljesen végrehajtották az igazságügyminisz. térnek a zsidó birákra vonatkozó rendelkezéseit.
Hét ház leégett Rába-kovácsiban
Rábakovácsi, március 17 Az éjszaka ismeretion okból kigyúl, ladt a község egyik hűza. Bár a tűzoltóság kivonult azonnal a helyszínre, a tüz elharapódzott és rövidesen hét ház állt lángokban. Mind a hót ház leégett, a kár igen nagy.
A téli gazdasági tanfolyamok
egész Zalában nagyszerűen sikerültek. Az alsódunánt jli mezőgazdasági kamara jelentése szerint a Zalában megtartott 8 na|>os téli gazdasági tanfolyamokon Garalxtn-con 103, Gutorföldén 121, Lesence-tomajön 91, Monostoraiéiban 185, Salomváron 50, Káptalanfán 121, Alsó bagódon 62, Felsőőrsön 71,Söj-törön 118, Nagyrécsén 110, Sze|>el-neken 126, Letenyén 112, Kiskomá-romban 63 volt a hallgatók száma.
Az egyes községek vezetői ismételt. n há\'ás köszönetüket nyilvánították Dnrányi miniszterelnöknek a tanfolyamuk lehetővé tételéért.
(-) Kaj»i!b«r*ckf« |Dt.flU.. ellen
sikeresen védekezhetünk. Knnek a megoldásáról, valamint az árterek gyümölcstermesztéséről. a tavaszi i>erme-tezévek beosztásáról, a pcrinctc/ő gélekről, a szőlő-, zöldség-, virágtermesztési, a méh és baromifitenyésztés ak. tuális problémáiról ir A Magyar gyümölcs legújabb száma, melyből la-punkra való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., Gerlóczy utca 11.
APRÓHIRDETÉSEK
Autétaxl (bérautó) uj áramvovalas leg-olwóbban Kautmanrr Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Éplt«*t6k flBf>lm4b.! Mielőtt , Itkezéat, tatarozást és szigetelést megkezdené, kerJen árajánlatot Molnár Jáno*
kőművesmestertől, Bagolal sor 61. 742
Gyönyörű
kész blousok
és ruhák érkeztek.
Schütz.
•xAIAblrtok Ujförhénc hegyen eladé. Cim a kiadóban. 766
Tflkinagolaj kapható Kelemen Renö cégnél.__773
VlpáaáMy-axsaélylapok cementből kaphatók Stösiel cementárugyárban, Ma-gyar-u. 21. Telefon: 514. 774
Legújabb divatú
női modeli-balapob
már P 4.80 \'ól
BHÓRYiI DIVATHÁZ Horthy I.-ll t.
Rosszul teleli vatéaeknél ■ztlibin, kaszálókon, rát.kun,
gydm&lca&aben, karftl vataményeknél
csodát müvei a
péti-só
nitrogén műtrágya. Körzetképviselet és gyárl-lerakat: ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi-
>zerek, gép stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon 130.
A nagykanizsai kir. ügyészségtől.
1938. El. 15/0. 1. azTm.
Hirdetmény.
A pécsi kir. főügyész urnák 1938. évi március hó II. napján 332/ffl. 1938 szám alatt kelt rendeletével a vezetésem alatt álló nagykanizsai kir. ügyészségnél ai iratok Ktejfeiését a 13.300/1912. I. M. ti rendelet 6. § a alapián és az ebben a ren deletben foglalt korlátok között elrendeli Ennélfogva selejtezés alá kerülnek a hl vatkozott Tgazeágügymtnlszterl rendelet 1 § ában feltörölt iratok és kezelési köny vek kivételével:
I. az ügyben tett utolsó érdemleges Intézkedéstől, Illetőleg kezelési könyvekrr nézve annak az évnek a végétől, amelyre a kezelési könyv vonatkozik, siámltott 32 év múlva:
1874—1906-lg Iktatókönyvek és ügy-lajstromok.
1874—1913-lg a IV. Irattári osztályba tartozó büntető ügyek.
1874—1923-ig az I. irattári outályba tartozó hivatali ügyek iratai, a kir. Ügyészségi elnöki ügyek Iratai, a II. irattárt osztályba vagy a kir. Ugyétz-ségl elnöki ügyek kőié tartozó gazdasáel ügyek, átalányok, Irodai nerek, sicrelvé nyek iratai, a kir. ügyémtel V. és VI. Irattári oaztályba tartozó fogházi é« vegyes Ügyek Iratai, a III. irattári outályba tar tozó fegyelmi ügyek Iratai, valamint a házassági ügyekre, a kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt vétségl, a Jövedéki kihi gásl ügyekre, a sajtó és a nyomdák ellen őrzése, ax útlevelek kladáta és klvándor dorlás céljából szükséges bizonyítvány kiadása iránti ügyekre vonatkozó ügyéu-ségl Iratok és áíalánvszámadátok eredeti példányai és végül 1874—1933 lg az előbbi pontokban fel nem sorolt kezelési köny vek és Jegyzékek, ügyforgalmi, tevékenységi és egyéb Btatisstlkai kimutatásoknak éa kérdőlapoknak előkészítésére, adataik gyűjtésére és helyesbitésére vonatkozó Jegyzékek éa Iratok, as Igazságügymlnlsx-terhez vagy a számvevő léghez felterjesztett számadások előkészítésére, adataik gyűjtésére és kiigazítására vonatkozó Iratok.
Felhívom ennélfogva az érdekelteket, hogy amennyiben az évaiám és ügyszám szerint feniebb meg|elölt selejtezendő iratok közül egyes iratok kiadását vagy további megőrzését kívánják, eziránt hozzám a hirdetmény közzétételétől számított egy hónap alatt Indokolt kérelmet Intéxse nek, mert különben ezen egyhónapi határ Idő lejárta után a selejtezést minden Igényre való tekintet nélkül meg fogom ejteni.
Nagykantzaa, 1938. évi márc. hó 13-án.
Dr. Lengyel Károly
kir. ügyészségi elnök.
— Bátorokban a Kopstein-eég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tóul feltételek mellett.
Már
részletfizetésre vehet megbízható
ktrékpárt.
Kérjen árjegyzéket
fvnhá flntfll kerékpárnagykereskedő sport-tJ&UUU HIIIUI üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
KERTI MAGVAK
HIRSCH É8 SZEGŐ cégnél
MAGSZAKÜZLET
Nagykanizsa mefyei várót polgármesterétől.
6822/1938.
Tirgy: Vir-u. 3. »z. * hátban lévő 4 siobáa laki, bérbe, adása.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város lu!a| ilonát képeifi Vir-u. 3. tz. házban lévfi 4 szobás lakált (Erdőbirtokosok volt épülete) folyó évi május hó 1. napjától kezdódfien a városi gazda tág! hivatalban folyó évi rnárclui bó 18-án déli 12 órakor tartandó nyilvános árveréien bérbeadom.
Bfivebb felvilágosítást a v. gazda-sági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. március II. T.8 Polgármester.
5211/1938.
Tárgy: Nagykanizsa területinek részletes felmérése; i b.rtok-határok megjelölése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a pénzügyminiszter ur 110 800/1937. sr. rendeletével Nagykanizsa lerJlelé-nek részletes leimérését elrendelte s a munkálatok I. évi május hó 1-én Indulnak meg, de már ezt migelfizóleg a kOzeli napokban megkezdő \'lk a határleirás vagyis a város közigazgatási határvonalának minden egyes töréspontja a szomszédos községekkel bizottságilag megállapíttatik.
Nyomatékosan felhivom tehát az Összes birtokosokat, hogy birtokaik határit, amennyiben ezt tavalyi hirdetményeim alapján még nem telték preg, salát érdekükben a mezőgazdaságról és mezOrendOrségrOl szóló 1894: XII. t.-c. 32-35. §-aira, de külo nOien a 34. §. harmadik bekezdésében .az egy évi békés és hábo rilatlan birtoknak épségbentartisára" nézve foglalt határozmányra való tekintettel késedelem nélkül állandó módon jelöljék meg.
Egyben (elhívom a birtokosok figyelmét arra, hogy tűrni tartoznak azt, hogy Ingatlanaik területén a felmérést végzO mérnökök mérési munkákat végezzenek, jelekel, köveket, gúlákat, cövekeket elhelyezzenek, a magánutakat hasinálhassák, valamint a szükséghez mérten az Osszelálások miatt a gyümölcsfák kivételével a Iák galyazását elvégezhessék és a fákon mérnöki leieke helyeizenek el. E munkálatok megnehezítése, a felállított jelek, kOvek, guták, |elrudak, cövekek vagy e célra alkalmazott más jelek megrongálása, megsemmisítése, eltávolítása vagy áthelyezése az 1891:41. t.-c. értelmében büntetendő cselekmény.
A felmérési munkálatok ez évben előreláthatólag októberig tartanak.
Nagykanizsa, 1938. március 12. 770 Polgármester.
Vízvezetéket
legolcsóbban szerel, javit
« Czfelkó Gyula.
Kisdia a laptulajdonoi Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsa Felelős kiadó: Z.I.I Kár4y. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78 nim.
tW . n^Métfm. M»wi 4a >M Tjfc^w kkrrmj.Msj** "XT*.**. rrfWü *»f. a4*
-WC 3
78 Évfolyam 63 színi.
Nagykanizsa, 1988. márclui 19 szombat
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
és kjjuléhivaUl: Pónt 5. szám. mladca btlkömap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon:\'
fillér. 78. »z.
A magyar álláspont
Az európai államok közül hivatalos állásfoglalással elsőnek Magyarország ismerte cl Ausztria és Németország egyesülését. A magyar közvélemény osztatlan helyesléssel fogadta a kormány ama gesztusig, amellyel utasította berlini követünket, hogy fejezze ki Németország vezérének és\'kanoellárjának legmelegebb szerencsekivánatainkat Ausztriának a Német Birodalommal való egyesülése alkalmából. Ez a hivatalos állásfoglalás jelenti egyben Magyarországnak azt a törekvését is, hogy Magyarország és Németország továbbra is jó baráti és jó szomszédi viszonyban fog élnk Magyarország a német nép melleit állott akkor, amikor roppant erőfeszítéseket lett igazának kivívásáért s magától értetődik, hogy most, amikor Németország kivenekedle a maga igazát, amikor halomba döntötte a. versaillesi békeszerződést, őszinte és igaz örömmel áll a megnövekedett baráti német birodalom mellett.
Az egész magyar nemzet rokonszenvvel kísérte a legutóbbi történelmi napok eseményeit, mert azokból ama meggyőződése kapott igazolást, hogy az,igazság végül isdia. dalmaskodik. A hatalmas német birodalom1 már talpra állott. Ml még, sajnos, -messze vagyunk ettől, de érezzük, tudjuk, hogy a mi fájdalmas sorsunk sfem fog örökké tar. taQj. A német győzelem, anélkül, hogy a legtávolabbról ls párhuza. mot akarnánk vonni sorsunk között, biztatás arra vonatkozólag hogy -a magyar jövő jobbrafordulása is bekövetkezik egysaer.
A; magyar kormány baráti gesztusa az tegész magyar nép érzelmeiből fakadt, éppen ezért megnyugtató és örvendetes, hogy a magyar kormány berlini deklarációját mennyi megértéssel, öröinv-mel fogadja a német sajtó. Különösen ériékes és figyelemreméltó a Dieutsche DipIomalisoh-PoliUsíche Kornes|>ondenz legutóbbi cikke, a mely -az osztrák eseményekkel kapcsolatban rámutat arra, hogy •Ausztriának a német birodalomhoz való csatlakozásával még nem ért véget a középeurópai terü!et természetes kiegyensúlyozása.* A ..tárgyilagos hangú cikk utai e vonatkozásban Magyarországra s hangoztatta hogy »még ma is vannak megoldatlan népközösségi kérdések, tférdfc-sek, amelyeknek tisztességes, békéfl megoldására Magyarország mindeddig hiába törekedett.* A német sajtó tehát tisztán látja a magyar problémát, s minden tekintetben csak örülni kell annak, hogy ezeken á ■ nagy napokban, amikor a német történelem olyan sorstiöntő fordulóh\'oz érkezeit, van fjgyelme és kedve a nagy német áajtónak a szomorú magyar problémával fog-lalkoznl. Korántsem hisszük , azt, hogy most már a szétszaggatott magyar föld rövidesen ismét a magyar impérium, a magyar trikolór ural.
48 őrös ultimátumot küldött Lenfiyelorszúfi Litvániának
i Varsó, március 18 A lengyei—litván viszony elmérgesedett. A kengyel kormány a halárincidensre (egy lengyel határőrt lelőttek) diplomáciai jegyzikkel vá. laszolt és hal pontban foglalta ösz-sze követeléseit. A súlyos követelésekre 18 órán belül választ vár.
A litván kormány a diplomáciai jegyzék vétele után azonnal minisztertanácsot látott. E minisztertanács hajnali féi 3-ig tartott. Közlxm a politikai megbízott a francia^ olasz és orosz kö\\eteket tájékoztatta a lengyei diplomáciai jegyzék tartalmáról.
Lengyelország állítólag nem fogadja el a vegyesbizottság kiszállását és azt követeli, hogy azonnal állítsák helyre a diplomáciai viszonyt és ismerjék eUVtlnát lengyel-lerüleinek. Az események következ ményeit izgatottan várják mindkét országban.

Csehország ügye London szerint sem halasztható sokáig
Belgrádban tüntetések voltak Csehország mellett — Chamberlain uj nyilatkozatot tesz — Anglia diplomáciai uton igyekszik megértést létrehozni Németország és Csehország között — Chamberlain Párlsba repül, ahol jövő hétre várják az uj kormányválságot
London, március 18
Beavatott körökben ugy trjdják, hogy Chamberlain miniszterelnök rövidesen uj nyilatkozatot fog tenni. Nyilatkozata főképp a spanyol és a középeurópai helyzetre lesz tekintettel.
A Daily Express értesülése szerint Csehország és Franciaoszág katonai biztosítéka mindkét országra nézve kielégitő. Anglia igy mosl •arra fog törekedni, hogy diplomáciai uton megértést eszközölhessen ki Németország és Csehország közölt.
Angliában általános a vélemény, — írja a lap hogy a csehországi helyzetet nem lőhet az idők végéig fenntartani. Ezt be kell látni a cseheknek is és a helyzetet rendezni
kell. Pillanatnyilag azonban — teszi hozzá a Daily Express — a spanyol helyzet háltérbe szorította ex ügyeket, miután Ausztria ügye végleg lezáródott.
A lap ugy értesül egyébként!, hogy Chamlverlaín miniszterelnök a na]H)kban Párisba repül és tájékoztatja a francia kormányi az angol állás)>onlról.
London, március 18
A kanadai miniszterelnök nyilai-kozalában kijelentette, hogy az angol kormánytól az általános helyzetre vonatkozó közlést kapott, de ezekről a bizalmas közlésekről nem nyilalkozhatik, mindössze azt jelent, heti kl, hogy »nagy események van-nak kialakulóban Európában és Ázsiában.*
Páriaban Spanyolország mellett tQntetnek
Újra kiéleződött a helyzet a franoia belpolitikában
Páris, március 18 A Világbékeniozgalom\' hivei több-ezer főnyi tömeggé csoportosulva teg-nap este nagy tüntetést rendezlek a Trocaderon. A tömeg lelkesen lünto-tett Spanyolország mellett és az azon-itali határmegnyitást követelte. A tün ítélők ezután az Intcrnacionálét énekelve a minisztcrobiöki palota elé akartak vonulni, de a rendőrség szétkergette a tüntetőket. Több csoport összeverekedett, a- sebesülteket kórházba szállították.
Páris, március 18 Az uj Blum-kormlány rendkívül hűvös hangulatban mutatkozott be. Általános vélemény, liogy a\' népfront kormány ügye -még nem érett meg. Az ellentétek ismét kiéleződtek, igy egyelőre a népfront kormány össze-
hozására nincs sok remény. Mindazon-állal a Blum-komrány útig ér mog többet egy hétnél. A szenátus a jövő liélen minden bizonnyal leszavazza a/, el:ő bizalmi szavazásnál.
A lapok kereken visszautasítják Blum fenyegetéseit is.
Blum miniszterelnök ugyanis beszédében olyan kijelentéseket tett, amelyekből arra lehe? következtetni, hogy marxista diktatúrát akar. A lapok gúnyosan kérdik, hogy ml Blum szándéka : fel akarja lázítani, a pro\'.etáságot és fel akarja oszlatni a parlamentet ?
Hangsúlyozza a francia sajtó, hogy ezekben a suiyos időkben ösz. szefogásra van szükség és ma épp ez tapasztalható a iegkcvésbbé.
Cseh-párti és német-párti diákok tüntetése Belgrádban
f Belgrád, március 18 Tegnap este \'a belgrádi egyete-
men is nagy tüntetés volt. A baloldali diákok a fascizmus és a kor-
mány ellen lünlettek és az egyetem aulájában engedély nélkül nagygyü-lésl tartottak. Elhatározták, hogy hajlandók Csehország mellett mint önkéntesek harcolni, ha fegyveres ősszelüzéslxí keveredik a legészakibb kísaniantáliam.
300 jobboldali egyetemista n gyűlés hlréne azonnal ellenlünUtésI rendezett, később az utcán összeverekedett a két tábor, több lövés is dördüli, de sebesülés szerencsérc nem történt.
Ausztria pénze : a márka; katonák nem lizetnek
Bécs, március 18 A mai naptól kezdvs Német-ausztriában kél törvényes fizetési eszköz van : a schilling és a márka. Egy márka másfél schillinget ér. Tekintettel, hogy ez csaknem a régi kereskedelmi arány, a márka minden zökkenő nélkül lelt Ausztria uj pénzneme. A német katonák egyébként mind márkával fizetnek és mindenütt 25 százalékos engedményt élveznek. A villamosokon ingyen utaznak, a színházakban Is nagy a kedvezményük. E nagyarányú udvariasságot a német kormány azzal viszonozza, hogy a nemzetiszocializmus ismert hívei közül 25.000 ingyen nyaralhat majd Németországban.
őrizetben Ferenc Ferdinánd fial
Bécs, március 18 A nemzetiszocialista hatóságok ma őrizell>e vették Ferenc Ferdinánd kél fiát, Hósnberg Miksa és Jenő heroegeket.
i Bécs, március 18 Ma délelőtt Himler megkoszorúzta mindazoknak az SS.tagoknak sírjál, akiket az 193t.es események során halálra ítéllek és kivégeztek.
ma alá kerül vissza, de mint jelenség, fellétlenül értékes és érdekes nz az érdeklődés, amellyel a meg-nagyobbodott német birodalom figyel szomszédja, a trianoni Magyar ország problémái felé.
Bizonyos, hogy az utóbbi évek a
magyar revíziós mozgalmak éscé-Jok hitelét terjesztették és megerősítették. Ma már, hála Istennek, ott tartunk, hogy nem csak a baráti halai inak ismerik ei az igazságtalan és méltánytalan béke alapos .revíziójának feltétlen jogosaágát, hanem
angol és francia hangok is hallatszanak, amelyek magukévá teszik a magyar álláspontot, azt áz állás-ppntol, amelyet most ply mpgértő és vigasztaló \' figyelemmel ktíeje-zésre juttatott a Doutsche Diplo* matisch-Politische Korrespondenz.
*
EALAI KÖZkONY
1938. március 19.
A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy pohár természetet „Ferenc Józsel" keserűvíz reggel éhgyomorra bevéve azérl, mert ez gyorsan szabályotza a szellemi és testi munkaképességre oly igen fontos béimüködést és anyagcserét. Kérdezze meg orvosát.


A Szent István Társulat 83 lk közgyűlésén Seréfii hercegprímás l>eszé-dél>cn kifejtette, hogy .szükségünk van n nyugodtságra, tartózkodjunk minden irreális és ezért könnyen végzetessé válható lépéstől.
Ma nyújtják bc a Házban a választó jogról szóló bizottsági jelentést.
Budapesten a Dohány utcában le. égett a Tolnai-féle nyomdaház teteje. Oltás közben többen megsebesültek.
Budapesten agyonlőtte magát Pósa Ernő 71 éve* nyugalmazott bankigazgató. Anyagi gondjai miatt vált hvog az élettől.
Szent-Györgyi Albert . professzort meghívta a liégei egyetemi tanszékére az elhunyt Franchi tanár helyéig Szent-Györgyi elfogadta a meghívást és néhány hónapot fog tölteni Liége. ben. «.
A székesfővárosban Harsány! Miklós 38 éves hlrdelőirodatulajdonos éí 08 éves édesanyja megmérgezték magukat. Anyagi válság elöl közö elhatározással akartak a halálba menekülni. Súlyos állapotban kórházba szállították őkeU
A budapesti főkapitányság tegnap nagy kommunista szemináriumot leplezett le Pesterzsébeten. Épen akkor csaptak le a társaságra a detektívek, amikor 31 főnyi ember hallgatta Wci-ner Tibor 19 éves magántisztviselő előadását.
Huszonkét diákvivónk és kosárlabdázónk indul ma Olaszorsiágba.
A válogatott futballcsapat ma reggel utazott el Budapestről Bécsen át Nürnbergbe.
A Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2.2 százalékkal csökkent az ország gépjárműállománya.

Hull amerikai külügyminiszter feltűnő beszédet mondott a washingtoni sajtóegyesftlctben■" «arra a sorsdöntő kérdésre kell felelnünk, hogy Ismét az erőszak tana uratkodjék-e, vagy pedig a békeszerető nemzetek tovább küzdjenek a jog, erkölcs és igazság fenntartásáért? Az Egyesült Államok nem akarják az elszigetelő lés politikáját folytatni.\'
Párisban a kamara 369 szavazattal 196 ellenében bizalmat szavazott a kormánynak.
A német frontharcosok a magyar front harcosokhoz irt levelükben kijelentették, hogy «az osztrák események közelebb hoztak egymáshoz bennünket magyarokat és németeket.
A Frankfurter Zeitung közli: «A bekövetkezett hatalmi eltolódás senkit sem fenyeget, aki jóindulattal eltelve akar élni Németország mvltcit!»
Spanyol fegyverszünetet sürget a francia kormány és eközben megkönnyíti a luulianyagszállilást a francia-spanyol határon.
Az angol közgazdasági élet vezetői támogatják az angol kormányt a kis országok jogainak és szabadságának védelmében.
Általános védkötelezettség, kötelező munkaszolgálat, nagy fegyverkezési kölcsön, rendkívül arányú fegyverkezés készül Angliában. Valamennyi párt belép a kormányba.
A szovjet nemzetközi értekezlet ősz-szehivását javasolja a demokratikus hatalmaknak*
A budapesti toloncház ílók-flgyosztályát Nagykanizsára akarják belyezni
Megindultak a tárgyalások az illetékes tényezők között
Dr. Harkányi GyuLa nendőrfőtaná-csos, a toloncügyosztály vezetője és a j>estvidéki kapitányság részéről dr. Martélyi Elemér főtanácsos pá! naj>ot Nagykanizsán töltött. Az államrendőrség két főtisztviselője tár gyalásokiat folytatott Nagykanizsán illetékes tényezőkkel egy itt felállítandó tolonc-fiókügyosztály és rend. őrfogház létesítésével kapcsolation A budaj>esti toloncház és fogház ugyanis annyira zsúfolt, hogy szükségessé váll a keltéosztása ós a fiókügyoszlályikik megfelelő vidéki városban való elhelyezése. Nagykanizsa erre alkalmasnak mutatkozik
fővonalon való fekvése miatt is. A voll törvényszéki palota lenne megfelelő némi átalakítással erre a célra. A tárgyalások a hercegi uradalom és az államrendőrség között ebl>en az ügyben megindullak. Gazdasági szempontból is jelentős lenne, ha dl kerülne Nagykanizsának ez az uj inézményt megszereznie. A város vezetősége is mindent elkövet, hogy ha már nem sikerült meg kapnunk a lendőrségi iskolát, legalább a toloncház! ügyosztály vidéki fiókját kapja meg Nagykuni-
Szerecz Lászlót egy hónapi fogházra ítélték felekezet elleni izgatás miatt
Ismeretes, hogy a nagykanizsai Szabó Gyula féle nyjlaspárt bomlása után a kanizsai nyilas szervezetek vezetését Szerecz László 26 éves kiskanizsai fiatalember akarta magához ragadni. ( ^
Szerecz László azzal keizdle, hogy Nemzeti Harc« cimcP egy időnkint megjelenőt lai>ot adott kl. Mint ismeretes, már az első i>éldányát elkobozták és a Nemzöti Harc azóta sem jelent meg többet.
Szerecz László, aki a lapot ls jegyezte, négy cikkel irt a nyilasok e rövidéletű lapjába és bizonyos Idézetek csoiKjrlositásával az izraelita hiifelekezet ellen izgatott.
Miután a lap Sárváron készült, az illetékes tábla székhelyi lévő törvényszék elé került az ugy, a
mely ez esetben a győri volt. A győri ügyészség felekezet elleni izgatás cimén adta ki a vádiratot Szerecz László ellen. ,
A most megtartott főtárgyaláson Szerecz László beismerte, hogy ő irla a kérdéses cikkeket, de azzal védekezett, hogy ő nem az izraelita hitfeleklezetet, hanem az Izraelita fajt támadta. |
A törvényszék nem fogadta el a védekezést és bűnösnek mondotta kl Szerecz Lászlót felekezet elleni izgatásban és ezért őt 1 hónapi fogházbüntetésre Ítélte. Az Ítélet végrehajtását próbaidőié felfüggesztet-. ték.
Szeiecz László fellebbezett, Így az Ítélet még nem jogerős. \\
A pesti nagyárnházak egy vidéki fogyasztó szemüvegén keresztül
Panaszos levél a szerkesztőhöz
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Url A I tavasz közeledtével nemcsak a langyos | napsugár érkezett meg liozzánk, hanem* a lővárosl nagyáruházak vastag prospektusait is egymás után kézbesiti cimcwwe a postás* Persze, közeledik a tcnyészállatvásár megnyitásának napja s azt egymás után követik az Eucharisztikus Kongresszus, a Nemzet-közi Vásár, a Szent István Hét, az öszi Lakberendezési Vásár s még számos egyéb alkalom, amikor a derék vidéki féláron utazhat Budapestre, Ilyenkor aztán a nagyáruházuk százezer számra küldözgetik vidékre csábító prosjjek tusaikat, hogy a fővárosba özönlő vidékiek náluk szerezzék be szükségleteiket a cipőzsinórtól kezdve a papucsszegig, Fji ezúton üzenem számukra,,hogy a prospektusokat n<*n! fogom elolvasni s ha czévben fel is utazom egynéhányszor Budapestre, feltétlenül megvásárolom) a szükséges holmikat inlagam és csaliidom számára, de — itthon.
Jómagam tisztviselő ember vagyok s a familiámtmn sincs iparos, vagy kereskedő, tehát igazán nem <haza-beszélek,. amidőn az itthoni vásárlás mellett török láudzsát.
Saját tapasztalataim arán Jöttem rá arra az igazságra, hogy a vidéki fogyasztónak az fizetődik ki a legjobban, ha nem idegenbe hordja a pénzét, hanem itthon vásárol. Bevallom őszintén, Főszerkesztő Ur, én is csak olyan önző vagyok, mint akármelyik más fogyasztó és pusztán jelszavak kedvéért eddig uem voltami
hajlandó szótfogadni annak a tanításnak, amely szerint a vidéki lakosnak márcsak a saját városa érdekéién is erkölcsi kötelessége a helyi ipart ós keicskedelmet támogatni, hiszen
a helyi Iparos és kereskedő itt él velünk, köztünk, itt fizet adót, helybeli alkalmazottaknak ad kenyeret, tehát mindenképpen megérdemli liogy a vidéki lakos tőle vegye meg azt, amire szüksége van. A mai rideg világban az ilyen jelszavak, bármenynyire igazak is, nem elegendők arra, hogy a vidéki fogyasztókat kivétel nélkül itthon tartsák. Me.i lia a vevő ugy véli, hogy BudapeUen oltóbban és jobban vásárolhat, akkor prédikálhatnak a fülébe évekig, udvariasan hümmög ugyan, mégis Pestre siet bevásárolni.
Így cselekedtem ón is. Valahányszor Pestre kerültem, a színes ós csülogó reklámok és a kíváncsiság rajaidig behajtottak egyik, vagy másik nagyáruházba, Előfordult, hogy csak nézge. lődni akartam, vagy a nagy nyári fcne-légben egy nagyadag, csakugyan Igen olcsó fagylalt után kívánkoztam b a
Ha nem jól lát, J&..
Fenyvesi GfBrgy
óri* é. uakoptlku. *u[wkn
FS-ul 10. Dobrovlcs-hiz.
Siiiliililnttl rtitflít ii ktuliú I
Vizvezetékszeretést
garanoia mellett készít -
MENDLOVITS
vége rendszerint az lett a Ix\'lé|>ésem-nek, hogy nagy csomaggal m/^grat-kodva léptem kl az áruház kapuján s csak -akkor jöttein rá, hogy engedi\' is elkapott a vásárlás láza s egy cso. mó olyan lwknit is megvettem, amire valójában nem is volt sürgős szükségem. Ugy látszik, hogy ezen a nagyszabású reklámmal hevített különös vásárlási Iázom majdnem minden l\'edre vető.lő vidéki keresztül esik. Ezt bizonyitják barátaim és ismerő seim esetei is. Awv minden láz el nu-lik előbb-utóbb, mert
a csalódások és bosszúságok sorozata annyi jeges zuhanyt jelent, hogy végül is arra a szilárd álláspontra hrl) ezke-dem: akkor lássak megint egy pesti nagyáruházat, amikor a hátam közepét. Mert valójában mi ls a helyzet? \'legyük fel, hogy az árus engem is beránt a zsúfolt pultok elé a fényes termekbe, a szakadatlanul áradó cm-bc.-ck közé, A füszerosztályon rájövök, hogy néhány fillérrel kevesebbe kerül a kockacukor, mint nálunk otthon. Nosza, rámjön a takarékossági düh s azonnal vásárolok 10 kilót, hadd őrültön majd a feleségein). A szardínia is olcsóbb dobozonként 2 fillérrel, mint otthon, uccu, ebbő1 is tüstént csomagoltatok 10 skatulyát. Ugy rémlik, mintha a keksz is ol sóbb lenne küónként 3 fillérei, mint a helybeli fűszeresnél, Vnát ebből is veszek 2 kilót. Az üvegosztályon 18 fillér egy vizespohár, de mivel ugy emlékszem, hogy otthon 20-ért árulják, 6 darabot ebből is bepakoltatok. Az illatszerosztályon feltűnően olcsó uj pudermárkát kínálnak, hát voszek egy nagy dobozzal, miért ne kedves-kedjek feleségemnek és felnőtt leányomnak. Két csinos nyakkendővel magamat ls meglepem s a cipőosztályon képtelen vagyok ellentállni egy jó formájú állítólag rámánvarrott barna félcipőnek s 21 pengőért bol dog birtokosa leszek. A ruhaosztályon rendkívül megtetszik egy divatos felöltő a szélesvállu próbabábun s bár a nagy tumultus miatt jóformán alig jut idő a próbára, ezt is megvásárolom 86 pengőért. A végén üres a pénztárcám s egy irdatlan csomaggal kint állok a zsivalyos pesti utcán.
Oyalog nem cipelhetem a vasúthoz, villamoson is kényelmetlen ilyen kényes holmival utazni, hát taxin megyek az állomáshoz. Az autóból kiszállva alig tudom megemelni a csomagom it, hordárnak adom át. Hazaérkezésnél ís hordár kell és ujabb taxi, ugy, hogy ezek az apróságok közel -1 pengőmbe kerültek, A lakásban aztán hatalmas kíváncsisággal s örömrepesve bontogatjuk a bagázst. Hölgyeim örőtattcljes sikollyal kapnak az ajándékpuder után, azonnal kipróbálják, de kiderül, hogy
sem a színe, sem a minősége nem felel meg nékik.
\'Ezzel a kijelentésükkel 3 pengőm hilár a kútba eielt. Vigasztalásul felpróbálom a felöltőt s kiderül, hogy az anyaga nem is lenne rossz, de száz Igazítani való van rajta. Most mit csináljak? Utazzam! fel pestre, l»gy a nagyáruház javítgassa? At-hlvatom a szomszédból a szabómat, uki csekély 15 pengőért kész az átalakításra, de akkor sem garantálja, hogy egészen kifogástalan lesz. Amint közelebbről szemügyre vesszük a két nyakkendőmet, bánatosan látonV, hogy
napfényben egész más a színárnyalata,
mint ahogy az áruház vakító villanyfényénél gondoltam. Kezdenek a nyakkendők kimondottan nemtetszeni. Küldjön vissza őket pos-
193& márclm 19
ZALAI KÖZLÖNY
tán s találomra hozassuk helyettük másikat? A nagyáruház bizonyára udvarias és szívesen kicserélné, de honnan tudhatják, hogy pontosan milyen színekre van gusztusom? Hogy el ne felejtsem, a 6 pohár közül 2 útköz-ben megrepedt, tehát ezen somi takarékoskodtam sokat, sót. A keksz Ízlik, He a feleségem azonnal kijelenti, hogy a fűszeresünknél hajszálra annyiba kerül, mint Pesten, kár volt tehát magammal cipelnem. Amit pedig a 10 kiló kockacukron spóroltam, annak sokszorosát ráfizettem a taxira és hordárra. Vacsorára pesti szardínia kerfflt teritékre, de sokáig szagolgatjuk és hosszú vita indul meg, hogy halzsirral készült-e, vagy olajjal? Már |>edig ha egy szardínia felett disputára kerül a sor, akkor legjobb otthagyni. El is határozzuk, hogy e^ szegényebb rokonunkat ajándékozzuk me^ vele. Más. nap kiderül, hogy a csinos félcipő kegyetlenül szőrit, bár a száma pontosan megfelel méreteimnek. Nem is vitás, hogy a nagyáruliáz kicseréli, bár 3 napig hordtam, de nemi akarok a portóköltséggel kísérletezni s vállalom, hogy néhány hétig sántikáljak benne, inig a lábam! formájához idomul.
Tisztelt Főszerkesztő Uram, a fentebb kózólt bevásárlási história, ha nem is hajszálpontosan, de mindig megismétlődött, valahányszor egyik, vagy másik pesti nagyáruházba vetett a sors. Ezért van az, hogy újból hűséges támogatója letUfcnl a derék, tisztességes helyi ipaiosainkuak és keteskedőinknek.
Itt ráirek válogatni, próbálgatni s ha valami utólagos kívánságom van, ugy nincs szűkig sem panaszos levelezésre, sem áruvisszaküldésre és cserélésre, hanem kényelmesen besétálok a szomszéd üzletbe, vagy műhelybe és a helyszínen azonnal orvosolják a bajt.
Az anyagi érdekeimnek ez a mtegoldús felel meg leginkább s mióta visszatértem a régi szokáshoz, azóta lelki-ismerelckoi is nyugodt, mert nem vonom m»g a helyi kereskedelem lől és ipartól azt, ami valóban megilleti őket. v
Fogadja Főszerkesztő Ur levelem közléséért hálás köszönetemet és vagyok kész hl ve
(aláírás.)
EMLÉKEZTETŐ
■árciaa 20.
Liceálls előadás a városházán 6-kor (Vegele Károly), ■árciaa 22.
Az Irodalmi Kör vetített képes li-ceáüsa 6-kor a "N\'épmozgóben (Vánkos Jenő). v Márclm 24.
Az Irodalmi Kór könyv-délutánja 6-kor a zeneiskolában (dr. Dómján). Mirclua 27.
Az Irodalmi Kör aucharisztikui li-ceálisa 6 órakor a városházán (P. Sihnattner Szigfried). Máidua 31.
Az Irodalmi Kór könyv.délutánjja 6-kor zeneiskola (Kovács S« Tibor). A»rlUa 2.
Guila Bustabo heged ühang versenye a Kaszinóban 9-kor. Jegyek Vágónál. Aprilla 3
Az Irodalmi Kör Szent István 11-doálisa 6-lOor a városházán (Gazdag
Ferenc). v
— Trunkhahn po.stógyár
a magyar uriasaládok bevásárló
helyo önnek Is rendelkezésére áll.
Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyassztónak szin-Byapjuszővetei angolos gyártásai módon elkészítve. Nem fog csalódni. Evekre szóló megtakarítást ér el. Még n« kérje megtekintésre a sxövetmin ták költség- éa köteleaettségmontes be. küldését. Trunkhahn Posztógyár és Huhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke "t U7. uám.
Az autóbusz és a taxi sofförjét is elitélték a hévizi halálkanyarban történt baleset miatt
40.000 pengős kártésltésl pert Indított a MAVAUT ellen a még mindég betegen fekvő grócl gyógyszerész
Szeptemberben történt, hogy Hévízről Keszthely felé tartott a MA VAUI" egyik autóbusza, mig Hévizszentandrásról Hévízre egy autótaxi haladt, amit Patassy Elek vezetett. A MAVAUT sofförje Szij-jártó Károly volt. Patassy taxijában egy gráci gyógyszerész, névszerint dr. Hoffmann Erich ült. Mikor a két jármű a hévízi kanyarhoz ért, az esős időlien, a csúszós talajon a MAVAUT kocsija belefutott a taxiba olyan erővel, hogy papírként tépte le róla a karosszériát. Dr. Hoffmann Erich gráci gyógyszerész rendkívül súlyos sérüléseket, áUka|k)cstörést, bordatörést, stb. szenvedett. A Szerencsétlen emberi beszállították a keszthelyi kórházija, majd onnan a _gráci klinikára, ahol még mindig súlyos állapotban fekszik.
Megindult a nyomozás és ennek eredményeként a nagykanizsai kir. ügyészség |>erbefogta mindkét jármű vezetőjét gondatlanságból oko. zott súlyos testisértés vétsége miatt. De jxilgári keresetet adott bc a nagykanizsai törvényszéknél dr. Hoffmann Erich gráci gyógyszerész a MAVAUT ellen Is, 10.000 |>engö kártérilés erejéig. Meg is indult a
polgári per dr. Czoboly Gyula törvényszéki tanácselnök elölt, azonban döntésre nem került sor, mert előbb be kellett várni a büntető-tanács ítéletét. A büntető-per most folyt le Keszthelyen az oda kiszállt Makáry.tanács elölt. A biróság a főtárgyaiásra, amely másfél napig tartott, sok tanút, szakértőket, stb. idézett be. Ott volt a MAVAUT keszthelyi képviselője is, Medinai Szilvió.
A tárgyaláson megáHapi\'^sl nyert, hogy szeptember 17, a katasztrófa napja vasárnap volt, Szent andráson bucsu volt, emialt nagy volt a kirándulók forgalma a hévízi sáros, sikos uton. A két jármű teljes sebességgel haladt és egyik soffőr sem tartotta be a közlekedési kódex szabályait, azért mind-keltejüket bűnösnek kellett kimondani. A örvényszék Szijjártó Károlyt, a MAVAUT autóbusz vezetőjét kétrendl>eli gondatlanságból okozott súlyos testisértés miatt 300 lyengőre, Patassy Elek keszthelyi taxist pedig 200 pengő pénzbüntetésre és a felmerült költségek megfizetésére Ítélte. A közvádló a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, de fellebbezett a két soffőr is.
Kemal pasa magyar négyesfogaton utazik Ankarába
Egy magyar főhadnagy tüneményes karrierje Törökországban
A Balkánjexpressen | (Copyright) Csiky Ferenc nevét először a háborúban hallottam. Fiatal főhadnagy volt akkor és parancsnoka a róla elnevezett »k. u. k. landwirt-schaftlicbe Gruppe«-nak. Százezer holdon gazdálkodott és törzstisztek tartoztak alája. Hatalmas gazdaságokai rendezett be, élelmezte a hadsenegeket.
Milliók fordullak meg a kezén és — leszerelt mint szegény ember.
Erdélyben, Désen született, az apja gazdasági felügyelő volt. Kolozsvárolt végezte az iskoláit és 20 éves korában erdélyi mágnásokkal, a Wesselényiekkel, Felekyekkel és Bethlenekkei autóvállalatot létesített. Amikor az első autót Kolozsvárra elvitte, összecsődültek az emberek az utcán. Zilahról nősült, Czelle leányt vet feleségül.
A háború Után Pestre jött, élére állt a lovassportnak, megalapította a Szent György egyletet, megrendezte az első Concours Hyppiquet, majd 15 évvel ezelőtt állami megbízásból kiment Ankarába és - olt maradt
Ma államtitkári rangja van a török földmüvelésügyi minisztériumban és hihetetlen magas nívóra emelte a török lótenyésztést. A szmirnai, sztambuli és ankarai lóversenyeket modernizálta, a Kara-cabeyben lévő állami ménest, a mely elhanyagolt és primitív volt, magas nivóra emelte.
Ennek a ménesnek Csiky Ferenc meghilt barátja, a lovass|>ortnak egy másik kiváló szakértője, Stark Lajos volt sokáig a parancsnoka.
Stark Lajos Itt ül most szemben velem, a Balkánjexpressen.
Ankarába utazik. Kél napig lart az ut Sztambulig, ott át kell mennie a tengeren és onnan még egy napig utazik a modern Törökország fővá. rosába. ,
Beszélgetünk.
Ilyeneket meséi nekem Stark Lajos :
— Törökországiján a lótenyésztést egészen magyar mintára reorganizáltuk és például a török ménesekben magyar huszáros uniformist, piros huszársapkát viselnek a katonák. Az érdem mindezért Csiky Ferencé, aki hallatlan szolgálatot
Tisztelettel értesítem városunk nagyérdemű közönségét arról, hogy a
értesítési
PANNÓNIA éttermet és kávéházat
szombaton »i. 0 n n e pélf s aan magnyltom.
Esténklnt a budapesti Dunapalota éa Rltz nagyszállók volt zenekara, a BACHÜMI szalon- éa jazz-
zanakaP szórakoztatja a m. t. közönséget.
ailndan aala Mno I Szíves pártfogást kér RAth Fap.no
vendégtől.
.1 Ttiütdtoi
-kj^ttcJwjL.
rJrunkhahti
ifövetakkűT iotcvrt
WPR0HÁSZKA OTTOKÁR-U.8 VI.TERÉZ-KRT. 8.
C.YAR BUDAPEST,XI LENKE UT 117
telt a magyar lóexportnak. Mióta ö áb a török lótenyésztés élén, Törökország évenként ezernél több lovat vásárol Magyarországon. Az összes államokból együttvéve nem megy ki oda annyi ló, mint tőlünk. Gyönyörű palotában lakik és meghitt barátság fűzi őt a modern Törökország fejéhez, Kemal Ala-türkhöz. Csiky Ferenc állította .ösz-sze azt a négyesfogaol, amelynek bakján debreceni ruhában ül a kocsis és a lovakon magyar sallángos szerszám csillog. Kemal Alalürk örömmel és szívesen ül ebi* a négyesfogatba.
— A török—magyar kapcsolatoknak leglelkesebb apostola Csiky Ferenc, aki természetesen megmaradt magyar állampolgárnak és nemrég kormányfőtanácsosi elmet is kapott érdemeiért. Hallatlanul szerelik őt, rendkivül né|>Szerü ember, a legelőkelőbb társaságoknak szívesen látott vendége, megljccsü-lik l>enne a nagy szakértőt és minden, a lótenyésztést érdeklő kérdésijén az ö szava döntő. Gyönyörű autója van, sajnos azonban a török ulak olyan rosszak, hogy kocsiját minden évben cserélni kell. Evenként hazajön Magyarországra is, egyetlen leányát Sztambulban egy előkelő intézellien nevelteti.
Csiky Ferencen kívül még egy magyar ember csinált nagy karriert Törökországban, ebből a kar. rierből azonban a magyar mezőgazdaságnak sajnos kára volt. Gut-herz Hennann, a Selypi Cukorgyár
egykori igazgatója ma köz|x>nti igazgatója az összes török cukorgyáraknak és Gutherz Hennann érdeme volt, hogy a török cukortermelés olyan nivóra emelkedett^ hogy Törökországnak ma már nem keli külföldről importálnia cukrot. Ez a magyar cukortermelést annyiban érdekli, hogy nem is olyan régen Törökországnak majdnem egész cukorszükséfjletél a magyar cukoripar fedezte. p. /.
Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenések és pattanások, amelyek elégtelen bélmüködéR és emésztési íavarok következtében támadnék, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata által — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát.
— Saját érdakíben éa örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopateln Bútor áruhás foxi mübutor-klál-
Utáüát megtekinti, vételkönyner nélktl.
ZALAi KÖZLÖNY.
1936. MfadM 19
Szájápolás
LYHFOH logkrémniel M szá|-vüzel megbizbató, kilHn&^s olcsó.
Péntek
BUDAPEST L
17.30 Hanglemezek. — 18 Sport-kózleinények. — 19 Külügyi negyedóra. — 19.15 Sigfrid Schneevoigt zongorázik. — 19.45 Kmlékezés Surányl Miklósra. — \'20.25 A rádió szalonzene kara. - 21.35 Iliiek, idíjirásjcknlía.
— 22 Horváth Rezső cigányzenekara.
— 23.05 Szabó Kálmán jazz-hámiasa.
— 0.05 Hliek. BUDAPEST II.
18.15 Gyo rsiró tan folyam. — 19.30 Az Operaház .\'Ia.i .i ii... RUatoUa Halmú 3 Mvoufekon. — Az I. Mv után kb. 20.10 Hirek. _ A II. felv. után kb. 21.35 Sporteredmények.
Szombat BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10145 A Szópmüvészelt MuzCiunLan Hollóssy Simon képeit iarterteti D. Bakay Margit. - 12.05 A rádió szalon-zenekara. — 12.30 Hírek. — 13 20 Idő Wzó«, időjáráajelentós. — 13.30 Hang-Wnezak. — 14-40 Hírek. — 15 Arfo-lynuiláaek. — 10.15 Nfrneth Homula és Kálmán meséi. — 111.30 NUkUegér lemezek. _ 16.45 időjelzés, hirek.
17 Néhány szó a vitamindús nmgyar fűszerpaprikáról. lieszélő llndinszky Sándor. — 17.30 llnicAy László jazz-nnckna, liányi UM énekvL — 18 Felolvasás. — 18.S0 Horváth (lyuk cigányzenekara. 19 A Ráaióákt rejt vény pályázata. — 19.30 .Cigáuy-szcielem.. Ojierett 3 lelvonitsban. — 21.40 Hírek, időjárásjelentfs. - 22.a5 TMnrlemeeek. — 23.10 Kiss Lajos cigányzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST TL
18 Horváth Gyula rigányieoekaiia.
— 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 G. Itétby Pál sakkelőadása. - 20 Hirek. — 20.25 Hanglemezek.
MárelualS.awunbuL Hon. kat József. ProlMt&ns Jázsnl. — Isr. Veadsr hó 16.
GyógyeserlAri éjiéit nzohrálat e hé végéin * .Mária" gyógvssertár áfl a kiskanizsai gyógyszertár.
Oőztördö nyitva reggel 6 órától este 6 firAlg (hétfő, nerda. péntek dálntan kedden ni.0
délután
(BátregfyMtft MUlknSf.) HéOSn Ad .(Máfs ÍMf•» OMKB Uaáo-
A Meseautó beleszaladt a balatoni országúton egy kerékpárosba
A budapesti Shell tisztviselőjének Izgalmas weekend kalandja
Dr. Máhrer János, budajjestí tisztviselő egy kellemes wikkendnapot akart tölteni a Balatonmentéin, lerándult másodmagával saját autóján a Balakm vidékére. Kíséretében egy szép, fiatal budapesti hölgy volt. Vigan haladt a «me~e-autó« a kílüní(, sima balatoni or. száguton, az autóból ezüst csengésű nö(i kacajt röpített a szellő az utmentéai dolgozók felé a napsugaras Időben. Útközben Balatonszentgyörgy éa Keszthely között egy kerékpáros férfi, Cser Lajos szentgyörgyi lakos csendesen karikázott az uton. Egy pillanat és a meseautó beleszaladt a kerékpárosba, ugy hogy Cssr nagy szállóval a gépkocsi hűtőjére esett. Cser is, az autó is megsérült. A dologból szóváltás lelt, mert Cser azt akarta, a boldogságában
megzavart autótulajdonostól, hogy vigye be autóján Keszthelyre. Máh-rernek ez kellemetlen volt a hölgytársaság rafcatt és erős vita indult keltejük között. Végül is Máhrer 12 |>engővel igyekezett kárpótolni Cseri, aki könnyű sérüléseivel tovább haladt, mig egy moloros csendörjárőmel találkozott. ^Azo& nak elmondta, hogyan járt a pesti autóssal. A csendőrök feljelentették Máhrert és ügyében most volt tárgyalás a Keszthelyre kiszállt nagykanizsai törvényszék előtt. Meg idézték Máhner pesti hölgyül asát is. A tárgyaláson kitűnt, hogy Máh-rer a Shell egyik főtisztviselője és havi 700 i>engő fizetése van, az autó sajátja. A bizonyítási eljárás befejeztével a törvényszék Máhrert 100 jyengő pénzbüntetésre és a felmerült költségek megfizetésére Ítélte. (
A kanizsai halas esete a szépséges Babrlnkával
Kalandok egy kocsiderék hal körül a zalavári országúton
Szívós István nagykanizsai kőművesre, mikor az igazságügyi palát* fftldimmkilaUlt végezték, rászakadt a föld és súlyos sérüléseket szenvedcll. Csipő és k-ulcosont törésekkel szállították be a kórházba. Hosszú ápolás alán még ma setn egészséges ember. Szívós,mint afféle szezonmunkás, munkája megszűntével kénytelen mással is foglalkozni. így legutóbb a halkereskedésre vetelte magát. Egy alkalommal Zalavár tájékán halat vásárolt és a mintegy 70 kg árut szerelte volna tovább szállítani. Egy korcsmában összetalálkozott Kolompár József nevű székesfehérvári cigánnyal és ennek asszonyával, Nyári .Babrpikával. A cigányoknak lovuk-szekerük voll és hajlandók voltak a halrakományt elszállítási megfelelő fuvardíj ellenében, amit rumban kötöttek ki. Meg is egyeztek és Szívós előre fizette nekik a megfelelő számú kupica rumot. Aztán felrakták a halat és meg
indult a szekér. Az rjton Kolompár, nak eszélx; jutóit, hogy valamit otthagyott a korcsmáiéin és vttsznfu-tott érte. Ezalatt Szívósnak fúrta az okialát, hogy cigányokkal szállítja a halakat, nem tetszett neki a dolog. Igy kapóra is jött, hogy Kolompár visszaszaladt, Szívós kezdte kirakni a halrakományt a kocsiderékból. Közben visszajött a cigány és Babrinkájával együtt nekiestek Szívósnak, beWökték az árokba. Babiinka egyre ordította :
- Üsd, fojtsd bele a Zalába !
A cigány szót is fogadott és ütötte verte az amúgy is gyenge bőrben lévő Szívóst, majd a halakat víssra-óohálták u kocsi aljába és a szekérrel elrobogtak.
Szívós nagynehezen magához 1 ér. ve, elvánszorgott a legközelebbi csendőrödig, ahol jelenlette az esetet. A járőr rövidesen elfogta a Cigány párt és beszállították őket a nagykanizsai kir. , ügyészségnej, a mely rablás miatt perbefogta K<>
TiloittVür * Vozmettkkl ktUöote-UlBIKZei vességek. t.vaitl játékok, gnmmi- éa fotball lábdák legnagyobb vála«zt6kb«n
V-ágóiEndre illatszertárában.
lom párt ós szépséges Bábdnkáját.
Mindkettő tagadta a törvényszéki tárgyaláson, hogy megverték volna Szívóst, vagy hogy a halakat el akarták volna rabolni. Azzal védekeztek, hogy Szívós, amikor még a szekéren. ült á menyecske mellett, illetlenül viselkedett azzal szemben
és efeletti felháborodásukban lökték le a kocsiról. A régi cigány, trükk azonban nem vált be, mert a sérett, valamint a tanuk vallomása megdöntölte a védekezést.
Dr. Vaday Sándor kir. ügyész (akáriek ez volt az első kanosai vádbezzéde) rámutatott a védekezés tarthatatlanságára *és váciját fenntartotta. A bíróság Kolompár Józsefet és Nyári Babrmkát, mint tettestársakat, bűnösnek mondta ki rablásban és ezért a férfit egy évj a női hat havl l>örtönbüntetésseí sújtotta. És a két cigány, aki addig ártatlanságára \'esküdözött, megnyugodott az itétetbett, amely jogerőssé vált.
h
Az NTE a PEAC-al Játszik vasárnap Itthon
A lavassi évadban kélsiter egymásután gyflzBtt az NTE, ifiy érthető najjy érdeklődés előzi meg a DVAC ellen győzlcs PEAC—NTE találkozót. A PEAC az ősswl saját otthonában az NTE-t 8:ü-re, a Zrínyit i : 0-ra győzte le, ami Iga. zolja jó kéjiességelt.
Az NTE formája erősen felfelé Ivei, az MSE ellen Is biztosan győzött, reméljük, hogy a bajnokság 4. heiyezelt)e sem állítja meg győzelmisorozatában. Kezdcle 1 órakor-(0
— ButorkUlllUannlut tekints* meg
minden kényszervétél nélkül. Kopstein bútoráruház.
A jó világ tás jo bt 3 I átá st,
tökéletes munkát e re ídr nét nyez!
DRÁVAVÖLGYI FÖ-UT 13. SZ-Afii:
1933. márdug 19 .
ZALAI KÖZLÖNY
ft
Martlra88zony
Marién* Ditrich uj filmje igazi, szép film.élményl ad.
Az orosz forradalom vérzivatarában játszódik le az utolsó méterig izgalmas és változatos cselekmény. Egy cári grófnő és egy angol fiatal ember regényét eleveníti meg a film, gyorsan |>ergő képekben. Igazi film. Tempója, levegője van ennek a filmnek és szinle a néző is megdöbbenve ül á nézőtéren, amikor ezt a szenvedésektől is szenvedélyektől álfütött történetet látja. Minden métene lélegaclfojtóan leköti a néző figyelmét és csak a váratlan befejezés ad felszabadulást a hálás alói. Azaz még az »em, m8rt a film sokkai mélyebb élményt ad, semhogy az utcára érve el ieheinc felejteni annak jeleneteit.
Marlene Ditrich tökéletes színésznő. Igazi lasszonyt játszik. Mély, kulturált játéku művésznő, egy-egy arcjátéka, mozdulata felejthetetlen. Azonkívül a Marokkó óla nem volt olyan szép, mint ebben a fUmben. Jót tett néki a hlzókura, sokkal nőiesebb, vonzóbb és szebb.
Partneie egy fiatal angol színész Méltó társa MarJenonck. Szép férfi és nagyszerű színész. De a film többi figuráit is egytől egyig kitűnő művész alakítja. A rendezés az egyes je!enelekl>en, a nagy tömegig felvonul tatásában és az egész cselekmény képszerüsitésében pompás élményt ad. Minden jelenete gondos\', kidolgozott. Élveztük a filmet. Megérdemli a nagy sikert.
duo
Louls Verneull színművének bemutatója a Belvárosi Színházban
Ragyogó színpadi bravúr a modern drámairásnak ez a rtfcntekp. Kü lönleges érdekessége, hogy csak két szereplője van. Amikor a három\' izgalmas felvonás végetér, a kipirult arcú közönség tomboló tapsaira mindössze két színós/. köszöni meg a szűnni nem akaró óvációkaU S az est folyamán mégsem é.eztük egy pillanatig sem, hogy csak ketten vannak a színpadon. Mlntahogy ne.n érzi az enber a zenekar hiányát, amikor •Kubelik hegedűl, vagy Sauer zon^o-I rázik. ,
Előkelő színpadi munka a Duo. Az író nemcsak szórakoztatni, ha-i nem gyönyörködtetni is akar és — I Bárdos Artúr pompás fordításában — állandó a téóyügőző feszültség a szin | padon.
Makay Margit, a "hazugságokba kényszerüli asszony lelki viharzásának ejész skáláját játsza vé^ig. Egy-egy riadt szemrebbenésében, hangsúlyának Kzárnyaszegettségében a legmagasabb drámai művészet ellenállhatatlan légnyomását árasztja szét.
Beregi Oszkár, a vetélytárs meggyilkolásába hajszolt férj sorsát ben bőséges egyszerűséggel éli át. Szeme sarkában néha megvillan valami, szája szögletében meg-megjelenik egy fájdalmas vonás, amikkel kifejezhetetlen érzéseket fejez ki. MesteriI
A legUsztább és legnemesebb művészi intenciók tökéletes tolmácsolása biztosítja a Belvárosi Színház páratlan sikerét, amelyhez Vajda Pál kitűnő rendezése és Gara Zoltán ízléses díszletei is nagymértékben járultak hozzá, A Duo előadása tökéletes harmóniái u, fojtóan izgalmas produkció, a legin