Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.47 MB
2010-03-09 12:44:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
807
6899
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1938. 097-120. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78. ívlolyam 97. szám.
Nagykanizsa, 1988. május 1. vasárnap
Ara 12 ftll.
ZALAI KÖZLÖNY
H kia.kMi.TiUJ: Fóot ü. azAm. mirnie* UHttomf áílutin.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Elólltetfel áta: egv hóra 1 pengő 40 lill Sterktiilóaigl ía kiadóhivatal! tdrfon: 78. i
A világgazdasági helyzet és Magyarország"
Irla: Halla Aurél dr. kereskedelemügyi államtitkár
i A világgazdaság helyzetet az el-múlt évben egy általános fejlődő javulás jélleniezte. A£ Ipari nyersanyagának ugrásszerű emelkedése, a mezőgazdasági cikkek áránakerő-\' sen Javuló irányzata és az ipa^*, különösen a hadiipar, mindenütt észlelhető kedvező foglalkoztatottsága \\oltak e Javuló konjunkflujrá-* nak legfőbb jeliemsói. A*z óv v4 gén azonban mindezekben a jellegJ retes tünetekben általános vtKuoaJ esés állott be, kivéve a ffcgyverkeJ ^éfcl ipart, melyek frnjár blöfuttí.^ j álként jelentkeztek azoknak a politikai változásoknak, amelyek a jevUín óv elején bekövetkeztek.
Az utóbbi (hetekben végbement nagy világpolitikai változások aj világgazdasági helyzet /alakulására kétségkívül további nagy mértékű beltolyást fognak gyakorolni. A\' fegyverkezési ipar • igénybevétele mindenütt tovább fokozódott. Az amgol—olasz megegyezés ha,tá&ai kétségkívül a gazdasági oldalon is énezhatők tesztnek. Frficciatonsidtf-nak aj. belpolitikai •problémái ^s a különféle sztrájkok a gazdaság? élet irormális folyásában mfnd súlyosabb akadályul szolgáljak és Németországnak A,usztrlával Való/ egyesülése sem maradhat hatástalanba viiágjxiacra. Ausztria bekebelezése révén a .Néniét Biroda-, loim nyertsanyagöneWáíási töHekívó-Nei uj lehetőségekkel bővültek. A hatjai mas osztrák erdőségek és az osztrák érctelejiek a njémet nyers, anyagleltó)t|ás szempontjából itfen nagy jelentőséggel birnak. A Német Binofdalom Auszt^vaf oiy^ gazdasági területet kár-Pift, melyet az ö irítenzjiv gazdasági módszjci leivel müveive, a jövőben kétségkívül az eddiginél lényegeién nagyobb mér. tékben fog t«dni •produktivitás szempontjából Whaszatól\'nt
A nagy termelő- és fogyasztón:-szágok életébetn véfcjbcmient politikai változások kéteégkivül: az egész világgazda ági hely»itk<ópre ki fog nak batm és miután a különböző infinybia ható erők között az egyensúly\'pillanatnyilag mjég nem• ula. kulhatott ki, a \'gia/xlas^ii életet ma. egy éütaláló* várakozási áfláspont
Mí^yarorsfeágot mindezek közül kétségkívül az AnschUiss-prob\'éma érdekli l*«közciebbröl. Az 1037. évi adatod szerint Ausztriába t, mii-\' lió ixmgö értékű árut exportáltunk, inig Németorstádbía Urájnyuló k4vl-telüJník 14Í.6 millió pefcgőt képviselt. E két ország tnhát kivitelünk 44 százalékot be prtűXJn tál já. Ben hctóujtalJühkblan Au«5tita 85.1 inU-Üó peingő éntékü á\'^uvaj szesrepeit, melytnek1 tekintélyes része «ájnunk-r<a fontos ós értékes nyersanyag volt. A Németországból vUÍÓ behozatal 121.8 miUKó pehgőiv rúgott, ugy hogy behozatalunkban az uj Német BiiqdalMni 44.2 százaléksai szintén döntő jelentőséggel tyr. Ma-
gjától értetődik, ho^y Mugy^)^ szág a hatalmas német gazdaságii egység külkereskedelmében lényegeién kisebb jelentőségű sierepel játszik. A Nagy-Németország bevi-telén csupán 2.9 százalékká" weie-peltüink, a hozzánk irányulj k»r» vitel pedig az egész német} exporté
nak csupán 2.6 százalékát kéj>vH seli.
Kétségtelen, hogy a magyar plao mel\'ett lévő, külősiő\'en mezőgazdasági termékekben hatalmas felvevő kéi>ességü piacnak külkercskedeL műnk kedvező alakulása szempont-" jából rendkivüi nagy jelentőségű, m|^nt aihOgy a fej fett meaőgazda,. sággal biró Dánia is a közelétx-n lévő hateim-as apgoi piacnafk köszönhette jólétét. Azonban ügyel, nünk keli arra, hogy Magyarország
szé|>en fejlődött és sokoldalú, aLeg különbözőbb mezőgazdasági és ipari termékeket felölelő exportja torén ez a ; okol daluság a jövőben is fenntartható legyen, mert csak ez lesz kóp,es biztosítani az ország külkereskecelme részére Jizt, hogy kihasználva a : Német Birodalom, nagy "fo^yosztóképességét a mezőgazdasági termékekben, külkereske delmünk blz\'onságát pttől függetlenül Is fenntarthassuk. 1

tetattóvtatta <U. Bvíyu fyfoa owovt
Csukott gépkocsin szállították az ügyészségre — A villanyáram ügyében a nyomozás befejeződött — Dr. Berger Géza büntelenségét hangoztatja — A vizsgálóbíró ma délután hosszabban kihallgatta a gyanúsított Sugár-utl orvost
Dr. Berger Géza Isméi etes ügyében dr. Gántay Béla rt-ndőrfogai-mazó még egyszer kihallgatta a gyanus^ott orvost. Dr. Berger a neki felmutatott és büntárgyként lefoglalt ^áramelosztó* Játtán beismerte, \'hogy > azt1 h;«&fliálta azon. ban kijeleniet\'e, hogy ezt nem áram elvonás, hanem a villanykezelés intenzitása céljából kap&o\'ta be. Nem volt szándékában a villanyáramot elvonni. Tclje\'en bűntelennek érzi magát.
Dr. Gántay kihallgatta a villany, társaság főmérnökét, majd a sze. relőket és val\'omásukból jegyzökönyvet vett fel. A Rendőrségi nyomozás a viUany-iigybén ezzel befejezést nyort. Dr. Gőntay\' fogalmazó ma délelőtt az ■iratokat átküldői a kir. ügyészségre, ahol dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök az aktákat azonnal szignálta. |
A, pénteki nap folyamán dr. Ber-
ger Géza ügye egy ujabb cselekmény gyanújával dagadt.
Ugyanis a nagykanizsai közkórházba a múlt napokba*1 beszállították Inkéről Hoaáth Imrénét, ottani gazda feleségét:\'1\' A női osztályra került. A vizsgálat alkalmival olyan jelenséget áIla|)itottak meg az orvosok, hogy a kórház azon na f jelentést lett erről a rendőrségnek. A kapitányság egyik tisztviselője kiszállt a kórházba és krhaUgattí Horváth Imrénét. Ezzel szinte egyidejűleg a csurgói köiorvos a gyanús körülményekről jelentést lett az ifnkei cven<iőr£(»\'.niek. atütm^uii egy járőr ínyomban megkezd\'.e a legerélye\'ebb nyomozást. A szálak Nagykanizsára vezetlek.
Ugy az assíony vallomása, mint a csiéndőreég és rendőrség együttes nyomozásának eredményeként a nagykanizsai rendőrség bűnügyi-osztálya pénteken délelőtt beidézte
dr. Berger Gézát a kapitányságé ós eléje tárta a nyomozás eddigi eredményét. Dr. Berger hatái O\'-ottan, tagadta a cselekményt, amivel gyanúsítják ós teljes büntelenségét han-^oztatta.
Az eljáró rendőrkapitány dr. Ber. ger Gézát — kihallgatása után — a Btk. 286. §-ába ütköző til ott niülét bűntettének gyanúja miatt letartóztatásba helyezte ós a délután folyamán átkísértette a kir. ügyészségre.
Dr. Bergert kérésérv őfükott autóba ültették és rendőr fedezete mellett átadlák a kir. ügyészsége nek.
Szombaton délelőtt a kir. ügyész, ség átküldte indítványát u kir. törvényszék vizsgálóbirájának, dr. AI-mássy Gyulának, aki maga elé Ve. zetteti a kétrendbeli büncsetekfiiény nyel gyanusüott Sugár u i orvost és a délutáni órákban dönt ío/ábbl sorsa felett.
A detoktivok a nagykanizsai állomáson ujabb valuta-csempászést lepleztek le
Egy jugoszláv utasnő sapkájában és retlküljében nagyobb összegű külföldi pénzt találtak és foglaltak le — Az asszonyt a legközelebbi vonattal Budapestre szállították
A nagykanizsai határállomáson szolgálatot teljesítő budaix\'sti va-luta-detektivek tegnap ujabb kitűnő fogást csináltak az utlevéM-lenörzések során. |
Amikor Grünwald Károlyné sz, Rüdner Róza - Berlinben, 1889.ben született, cseh állampolgár - jugoj szláviai lakoshoz értek, aki Bled-bo akart uüizni, az útlevél felülvizsgálása után megkérdezték tőle, nem vi-szie magával idegen valutát. Grün waldné iU őt kérdező det^ktivnek
kijelentette, hogy mindössze néhány száz dinárt visz magával. A valuta-detektívek azonban nem elégedtek meg ezzel a megszokott válassza^ hanem átadták a női motozónak, a ki csakhamar a női utas retiküljó. ben ós sapA-ájában összesen 22.000 dinárt és 6000 lirát talált elrejtve.
Grünwaldné elsápadt ós minden^ féle ürüggyel akarta magát inen;e-t ni, de a »tárgyi bizonyítékok* eldöntötték íorsát. A nála talált kflli földi jSénzt lefoglalták és őt bchoz.»
ták a nagykanizsai kapitányságra* Tihol mégegyszer kihallgatták. A: detektívek jegyzőkönyvet vettek fel az ujabb valütasll olásrói és telefonon jelentést lellek dr. Kotsis valu-. taügyósznek, akinek utasitására Grünwald Káiolynét a legközelebbi vonattal Budapestre szállították, a hol felelnie kell a nála ta\'ált kftL földi értékek kic*cmpészéso miatt^ A kanizsai vasúti ál\'omáson dol-^ gozó valutadetektlvek munkája} minden dicséretet megérdeniel,
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mi iá|us 1.
Ila influenzája van, gondoikod-|4k arról is, hoey gyomra d« belel a természetes .Ferenc József" keserűvíz haiználala állal gyakran és alaposan kltlizli tiltanak. Kéideize meg onroiáf.
BUDAPEST I.
17 (iracza György RViiJteinényóhől előad Sala Domokos. - 17.2.1 I.ciulvni Jóska rlgAnyxenekara. — 18 Műszaki iíórcl&ek n rádió körül. — 18.2.1 Wal-ler Hózsi és dr. Székolyhitly Ferenc énekelnők. — 111 Dr. Cs \'sznbö László előadása. — 11). 1.1 Mefhosz jun-zeno-kar. — 20 .Regényesek. ■ Vígjáték 3 felvonásban. — 21.2.1 Ilnek, időjárás-telenlés. — 21.50 A rádió szalonzenekara. — 23 Kiss l.ujos cigányzenekara.
— 0.05 Ilinek. BUDAPEST II.
17.30 Dr. lladrovics László előadása
— 18 Londvai Jóska cigányzenekara.
— 18.30 Morhosz jazt-zCnekar. 19.15 Mezőgazdasági íélóra. - 20 Ili-rek. — 20.25 Hanglemezek.
BfiCS.
18 Közének. — 19.10 Tarka lemezek. — 20 Dalos-zenés est. — 22 30 Miinek lánczenéje. — 23 Svájci náp-renocsl.
Ha f.lJS. • váiárra, |
jöjjön honiak U. US) I
Nagyon olcsón szerzi be botorait ~
kedvnö teltétel.kk.l la.
M0DE8H BUTORSZALOH
Budapeit, VII, Király utc» 79.
Vasárnap
BUDAPEST I.
7.30 Májusi ébrcizlő. — 8 15 llirck.
— 9.10 Bádióüzonetek a Nomzetközi Vásárból. — 10 Egyházi ének ós szont-l>eszéd. — 11.15 Evangélikus isiou-tisztoict. — 12.20 Időjelzés, időjárás-jelentés. — 12.30 Rádióüzenctek a Nemzetközi Vásárból. — II Pcrtis Jenő cigányzenekara. — 14.45 Vitéz (\'.villa előadása. - 15.30 Rádióüzenctek u Nemzetközi Vásárból. — 17 A rádió szalonzenekara. - 18.10 Séta Pé.-s városiban. Beszélő Budinszky Sándor.
— 19 Hanglemezek. — 19.30 .Csalódások.. Vígjáték 1 felvonásban. — 22 Hiiok, sporteredmények. — 22.25 Csorba Dezső cigányzenekara. — 23 Az operaházi zenekar. — 0.05 Ilirok. BUDAPEST 11.
12.30 Zenekari hangverseny, — 14 50 Pcrtis Jenő cigányzenekara. — 15.30 Hauglemezek. — 17 Felolvasás. _ 19.10 Dr. Pipics Zoltán előadása 19.50 Az Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 20.30 Hirek, sporteredmények. — 21.35 Kertész Miklós jazz-zenekara.
BfiCS.
12 Május\\ elsejei ünnep. — 13.30 Szórakoztató zene dalokkal. — 15 A munka tiszlelete szóban és zenében.
— 16 Vidám májusi táncok. — 19.15 Népdalok ós táncok. — 20 München dalos, zenés, táncos estje. — 23 Táncest. — 24 Paraszt zenekar. A keringő-tői a lándle.ig. — 1.30 Stuttgart dalos, zenés, táncos miisora.
Hogyan kellene megszervezni a Balaton Nagykanizsai Barátainak Társaságát?
A Zalai Közlöny felvetette tegnapi számában a gondolatot, hogy mint niÁs vA-< ro fokban az már meg történt, alakítsák meg Nagykanizsán is a Balaton Barátainak Táraságát. Cikkünk nyomán máris többen érdeklődtek a tervek iránt. Egyön:etü a vélemény, hogy Nagykanizsán, amely Ba\'.v.m fenyvesig néj>esiti be villáival és nyaralásiéval n Balaíonpartot, hivatás várna egy ilyen Társaságra, a mely mögött a magyar kormány hivatalom szerve, a Balatoni intéző Bizottság képviseli az összefogó kapdvot és a vidékről begyűjtött kívánságokhoz a megvalósításra elegendő intézkedő erőt.
Nagykanizsán a B«lalon Barátai-
Társaságát ugy keller.e megalaklta-ni, hogy tagdíjfizetés ;iz érdekelteket ne terhelje. Helyiséget bizonyára tudna kapni havonta egy-egy
összejövetel ne szívességből vaijv\' mely más egyesületektől. Ezeken a havi összejöveteleken a BaU»;onnaJ kapcsolatos mindenféle kívánságok, terved megbeszélése, az et&l{/baí vágó rendeletek, intézkedések, közérdekű hirek ismertetése, időnként a BahHon kultuszát fejlesztő előadfi fok tartária volna a pViogram,. (Akad-c pl. tiz kanizsai érdekelt közül egyi aki pontosan tudja, hogy mi mindenféle vasúti kedvezmények érvényesek balatoni viszonylatban ?)
Mint értesülünk, az alakuló értekezletet a legrövidebb időn IjelüiT összehívják a Zalai Közlöny utján.
Hétfőn este lesz az Irodalmi Kör Vegyeskarának nagy Kodály-hangversenye
Nemcsak zenei, de társadalmi esemény is lesz a Zrinyi Miklós Iro-> dalmi és Művészeti KÖr kitűnő Vegyeskarának hétfő esti Kodály han^ versenye. Az aranyérmes Vegyem kara mgyar kóru-siiodalojn gyöngy szemeit mutatja be, a műsoron a/onban a zeneiskola tanárai is közreműködnek, mint már a részletes mü\'orban közöltük, énekszán),okkal és kamarazeneszámokkal.
A Nagykanizsának sok dicsőséget szerzett Vegye>kar már csak azért is megérdemli a támogatást, merte hangverseny jövedelme teremti meg azt az anyagi alakot, amellyel 1a Vegyeskar az idei székesfehérvári dalosvenscnycn, most már a Király-díjért indulhat.
Jegyek 60 fillértől Mayr könyv, kereskedésben kaphatók ! (:)
Megnyílt a Budapesti Nemzetközi Vásár
Nyolc ország iparának és kultúrájának káprázatos seregszemléje
Budapestről jelentik: Pénteken délelőtt űnnepé^yjjjs keretek közölt nyílt n.c^ az iderj Buda|>esli Nemzetközi Vásár nyolc ország iparának és kultúrájának oi a káprázatos seregszemléje. A megnyitó előkelő meghívott közönsége csodálkozva nézte végig ezt a vásárfTamelyről már az első órában bebizonyosodott, liog.v a megnehezült idők ellenére magához tudta vonzani mindazokat a gazdasági ténye/őket, amelyektől Közép- ós Délkclcteurópa, Valamint n Közclkelet ipara és kereskedelme és özeken keresztül azok jó-lé\'.c is függ.
Szembetűnő optimizmussal járják a
vásárvárost a látogatók, akikre nagy és jó 1 látást gyakorol, hogy Magyarország mellett még hót ország állott ki a maga kincseinek bemutatására. Mindegyik ország monumentális, re-mekbo épült pavíllonokbon vonult fel. Itt van Olaszország a maga rengeteg árujával, gég- és textili paráival és természetesen régi és uj gyarmatainak minden \'számottevő értékével. Franciaország o^y válogatott és mesteri mó. don összeállított kollekcióval tiszta ké|>cl tud adni orról a páratlan kuliuráról, amellyel méltán dicsekedhetik és meg tudja csillogtatni — főként a .hölgyek előtt — Párís minden vonzó
Víolsó napok : — Mdrusií a Sxépmtívésxeil Szzalon!
A Szépművészeti Szalon nagykanizsai kiállítása ezen a héten bezárul. A várakozáson felüli forgalmat a rendkívül kedvező vételi alkalom és a valódi értéhek
okozták. Ajánlatos a
megkezdett tárgyalások befejezése,
mert a java képek a többoldalt érdeklődés miatt az utolsó napokban már fenntarthatók nem lesznek.
A kiállítás egész nap díjtalanul nyitva áll az Iparoskör nagytermében.
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
szépségét és értékét. Tiz évi távollét után újra itt van Jugoszlávia, amely néprajzi-, mezőgazdasági-, vegyi, és idegenforgalmi értékeit kótőtto mutatás csokorba. A Német Birodalmat két halaimais csarnokban a brémai kikötő eleven modellje és Bó:-s városának divat- és művészeti kiállítása képviseli, betekintést engedve a Látogatónak az uj Bécs falai közé is. I)e itt van Ázsiából India, a maga fűsze.eivcl. selymeivel, ásványaival és rejtelmessé-gének misztikus hangulatával, itt van Délamerikából Brazília, amelynek hatalmas csarnoka ősi Inka-templom mása. Az egzotikus épület remek tartó oszlopai indián «tetem>-ek, do bel veiében modern kávébárban kapnak a látogatók kostolót a százféle brazil-kávéból, vagy az e.ldig nálunk még nem is ismert különleges brazil teákból. Afrikából Egyiptom jött el a Krisztus előtt 3800 évvel épült karnaki templom mintájára készült jellegzetes kiállítási csarnokával, amelyet Ősi népművészeti remekek, a Slnai hegyről hozott alabástrom, a modern Egyiptom iparának termékei töltenek meg, utalva arra is, hogy ennek az országnak volt először számottevő idegén-forgalma m.áv a középkorban is.
A mlntien utazási irodában kapható vásárigazolvány, utazási- és egyéb kedvezményeivel május t). napjának déli 12\'órájáig lehet Budapestre utazni. (:)
ízléses kivitelével
a Nemzetkőzi Vásárt látogató közönségnek ke!l>mesen tünt fel a Magyar Pamutipar Rt. érdekes pavillonja. A kiállítás képét a vállalat nagysikerű ós közkedvelt BOLERO cikke dominálja. Vonzó módon vonultatja fel a vállalat szociális intézményeit szemléltető táblák ós kimutatások egész sorát, melyek az egészségügyi berendezések, gyógykezelések, kulturális és testedzési intézmények nagy fejlődését szemléltetik.
Adományok az uj templomra
Az uj nagykanizsai templomra a liavi felajánlások és cgyszersmüiden-korra szóló adományok napról napra gyarapodnak. Ujabb kimutatásunk a következő:
200 pengőt adott Varga Imre tűzmester.
100 pengőt adott a Közraktárak Rt.
50 pengőt az O.MTIv helyi vezetősége.
25 pengőt Légrádi István.
5 pengőt Szabados Mátyás, Leitner Aladár, Ilandelsman Mór, Hungária kefegyár.
2 pengőt Filó Ferenc, Barta Alfréd, Lustgarten Károly, Berger Ferenc.
1 pengőt Petrics Ferenc, Kosztolitz Ignác.
Havi felajánlások 3 évre:
2 pengőt ad havonta: Tomasics és Kovács.
1.33 pengőt luxvonta weisz Ignác.
1 pengőt havonta dr. Szűcs László,
50 fillért havonta Wagner Jenő.
30 fillért havonta Poützer Sándor.
20 fillért havonta Parragi Gy. (:)
Nagyságos Asszony!
Tisztelettel \'meghívjuk mindent felülmúló tavaszi cipő-modelljeink megtekintésére és kiválasztására, ugy saját, mint kedves ferje és gyermekei részére. Miltényi-cipö 60 év óta a legjobb márkás-cipő, aranyéremmel, ezüstéremmel és kiállítási nagyéremmel kitüntetve.*
Miltényi Sándor és Fia cipőüzlet Fö-ut 2., városház.
1938 má|us I.
ZALAI KÖZLÖNY
PAÁLJÓB BIPORTRfidJCHíE

Közös akarattal, egyUtt a halálba . . .
(Copyright)
Egy nappal a tragédia után, azon a délelőttön, amikor a Velőmébe küldött bárónő Rciflingnél leszállt a vonatról és visszautazott Bécsbe Stockau gróf előbb a báróné fivérével, később az anyával ls közölte, hogy a trónörökös lialála előtt levelet irt Vetsera Helénának, o levél azonban e pillanatban őfelségénél, a császárnál van. Ez csak az es^>ll>cn küldi cl Rudolf utolsó Írását a bárónénak, lm az becsületszavát adta, hogy gróf Stockau jclenlétél>en nyitja fol a lepecsételt borítékot és a levél elolvasása után azt újra borítékba teszi, a borítékot lezárja ós visszaküldi őfelségének, a császárnak. Stockau gróf kérésére a báróné alávetelto magát n felség akaratának, Írásban jelentette ki, liogy Stockau grófot felhatalmazza a lepecsételt borilók átvételére. Só-(gora a Rurgba ment, rövid idő múlva visszatért onnan ós kijelentette, hogy a fe|XJcsételt borítékot u császártól magától vette át. A borítékot a császár r.em nyitotta fel, a rajta levő pecsét Rudolf pecsétgyűrűjétől eredt. A boríték feltörése után kitűnt, hogy
csak a borilók dmzóse származott a trónörököstől ós hogy a borítékot alkalmasint maga Rudolf pecsételte le. Három búcsúlevél volt a trónörökös által megcímzett boritókban, valamennyin e dátum: «Mnyeiling, január huszonkilenc. ■ A leveleket, miután elolvasta őket az anya, a c-sászár parancsának megfelelően visszalőne a borilókba, a borítékot lojxx-só-telte ós azzal a kéréssel adta a/t át Stockau grófnak, hogy a borítékot egyese gyed ül csak őfelsége a császár bonthatja fel. Körülbelül egy óra Stockau gróf visszaérkezett ós viss7a-hozta a leveleket. Ferenc József császár Mary baror.ess utolsó sorait visz-szaküldte az anyának. Ugyanakkor Stockau gróf átadott egy fényképet ls, amelyet Hohcrloho hercegtől hozott. A fényképet Rudolf kül Ite az anyjának azzal a kérés?el, hogy Kr/só-bet juttatná el e fotográfiát Mary családjához. A fénykép a maycilingi kastélyt ábrázolja ós Hohcnloho herceg (Stockau grófnak felolvasta Rudolf levelének azt a részét, amelyben kéri anyját,Vhogy «Vetsera Heléna bárónét figyelmeztessék a kastély földszinti, csukott két ablakára...»
Örök ós soha meg nem fejthető titok . . .
»A báróné szive sugallatát követve állíthatja, hogy leánya saját elhatározásából követte Rudolíot a halálba ■és a halál gondolata nem a baroness lelkében született meg. Hiszen rettegett a haláltól és a bécsi jósnő szaval éppen ugy megijesztették, mint az, hogy a német követség bálján elvesztette kar|)erocéből a zafir követ. 1888 novemberében a baroness francia nyelvtanárának — \'mint ezt a későbbi nyomozás megállapította — azt mondotta, hogy «Yan egy barátja, egy gyakorlott vadász, aki beszclgetós közben említette neki, hogy tükörrel a kezében egyetlen lövéssel vóget tudna vetni az életének...» Hiszen amikor Mary Rudolf Íróasztalán meglátta a revolvert és a koponyát, nem ijedt meg tőlük.>
förök és soha meg nem fejthető titkot képez az, hogy mi vitte rá Rudolfot tcttóio. A baroness, amikor szerelme tudtára adta, hogy képtelen megküzdeni a nálánál erősobb halai, makkal, önként vállalkozott rá, hogy a trónörököst Önszántából kóvolnl fogja a másvilágra."
Vetsera Mária utolsó levelel
«Az a szerencsétlen lány, aki a heiügenkreuzi temetőben nyugszik, vétett az Isten és az emborck parancsai ellen. A vétkéért meglakolt és a bűnét le vezekelte..
Utolsó leveleiben így búcsúzik cl azoktól, akiket szfiret:
• Drága jó Anyám I Rocsáss meg no. kem azért, amit tettem. Nem volt erőm Jcllentálbii a szerelmcmiu k. Vele való közös elhatározással Mcllctto sie-retnók nyugodni az allandi tcmctől>cn. Roldogabb vagyok a halálban, mint az éleiben voltam. Maryd.. A nővérének ezekot irta: íRoldogan megyünk mindketten a bizonytalan túlvilágra. Gondolj néha rám. I.égy boldog ós csak szerelemből házasodjál. Én ezt nem tehettem meg s minthogy a szerelem ellen nem tudtam hurcolni, Velo mogyek. Maryd..
A levél befejezése és aláírása után még ezt a pár sort irta a Hannái*)* címzett levejo végére:
«Nc sirass meg, jókedvűen megyek át. Gyönyörű idő van kinn ós én Schwarzaura gondolok. Gondolj a kezem ólclvonalára. Most mégegyszer Is!en veled l>
Móg epy második utóirat is van a levélen: ebben arra kéri meg a rővé-rót, hogy minden óv január 13-án és halálának évfordulóján vigyen vagy küldjön egy cserép gardéniát a sírjára és e szavakkal fejezi l>o sorait: «A halálba induló, utolsó könyörgésével kérem a mamát, hogy gondoskodjék a komornám családjáról, nehogy az ón vétkem miatt ők szen-veJ jenek..
Szentül hitt a tnlvilági óloiben, ezt Igazolják bátyjához irt sorai:
• Isten veled. Vigyázni fogok rád abból a másik y\'lágból, ahová most mogyek. Vigyázni fogok rád, mert nagyon szerellek. Hü rővérod..
Az édesanya a temetés napján elutazik
<Azon a napon, amelyon Vetsera Maryt ohan kegyeilcn módc.n tömették cl a heiügenkreuzi temetőben, a bárónőt u ctsászár c^yik mogbizottjja arra kérte meg: különös figyelemből őfelsége iránt utazzék el Rudolf temetése napján Bécsből. A császárnnak b/.t a kérését Taafio gróf miniszterelnök, aki a felség incgbizásálx\'l február elsején este megjelent a bárónónál, möglsn é\'.elte ós az anya, kizárólag a császárra való tekintettel, o kérésnek eleget is tett. Salzburgba utazott, amikor hazajött onnan, Taaffe gröf ismét felkereste őt ós megkérte, hogy nyolc napig semmiféle változtatást a tön,élőben r.o csináljanak, mert • Mayorlingot és Heiligcnkreuzel bizony lalanná teszik a szenzációra éhes újságírók. »
jA miniszterelnök azt is közöllo, hogy amennyiben a báróné idővel más temetőbe kivánná végleges nyugalomra helyeztetni lányát, az udvar ez
Ftili árakhoz a helyi IímmzU I adó taztataitiiái.
Nagykanliaáo kapható: Krausz Nándor, Muszel és Friedenlhal, Sipös Andor. Stampt Zsigmond, Teutsch Qusztáv, vitéz Tóth Béla, Valitcs és Deutsch fűszer- és csemege-áruházában. W7
ellen nem emel kifogást. Márciusban a császár megbízásából ismét megjelent a bárónénál egy magasrangu funk cionárius, aki úgyszólván köve!<lte a holtícsl átszállítását. Fájdalmasan érin (lelte a bárónét, hogy Taaffe gróf revében felajánlották neki az átszállítás költségeit, amivel mintegy «kártala-nitani. akarta őt az udvar. A báróné ozt az ajánlatot a leghatározottabban visszautasította és kijelentette, lvogy megmásíthatatlan kívánsága: Mary maradjon a heiügenkreuzi temetőben, a klastrom barátainak vódelmo alatt és itt várja meg a feltámadást....
Gonosz vádak a báróné „kártalanításáról"
«A szonzáeióra éhes lapok nem áta-lolták minden bizonyítók ós a logki-sebb gyanú nélkül világgá kürtölni a hírt, hogy Vetsera Heléna báróné gyermoko elvesztó: óért pénzt kapott és akadtak, akik tudni vélték, hogy egymilliót tett ki a .kártalanítási ösz-szeg.. Gonosz kitalálás o gyanú, hiszen a báróné nemcsak nem fogadott el egy fillért sem, liánom célzást se !ett sehol arra, hogy földöntúli fájdal-hiát pénzzel lohetno megfizetni. A bá-
Uj lakásába
szép szőnyeget függönyt
-nél vegyen.
örök«letB klfipll-lügflönyök
nagy yálaiitik-bul
y
c
rónó tanuul hív itt mindenkit, akit csak isrr.er, és akivel egyáltalában bőszéit, hogy ezek a rágalmak aljasok ós csak gonosz emberek lelkében születhettek meg..
VelsOra Heléna bárónő emlékiratai e szavakkal végződnek:
• Alig pár nappal a mayerlingi tragédia előtt, pénteken, január 25-ón Mary "elment a Szent Ágostonról elnevezett ós a Szent emlékének emelt udvari kápolnába, hogy ott próbát énekeljen. Aggódott: vájjon elég TbrŐs lesz-e a hangja ós érvényesülő majd az (oltár előtt. A dal, amelyet énekelt: himnusz a Mindenhatóhoz és folclet a kérdésre: mi az, ami minket Hozzád, nagy Isten oly földöntúli erővel kerget?...,
iMinden előkészület megtörtént arra, hogy február 2-án Islou dicsőségére a Szent Ágoston templom oltára eiŐtt fehér ruhában, myrtussal a fején Isten dicsőségére énekelni fog. Szegény r.em gondolt arra, hogy ezeu a napon már megtért a Teremtőjéhez és örök nyugovóra talált a hoiügonkreuzi to-n.e!őbOn...»
Béke emlékére!...
(Vég*)
Felgyújtotta a cigány-tanyát egy rószeg lakó
Könnyen végzetessé válható tüzí. eaclet okozott a csertői erdőben Orsós Farkas, az erdőbeli cigánytanvjq egyik lakója. A cigány részeg) áU&H jötban egyik haragosa putriját felgyújtotta. A lángok csakhaman tovaterjedtek és az egész cigánytan nya egy kettői*) leégett. Félő \\o\'tj hogy az erdő ls tüzet fog, ezért nemi csak a cigány tanyán, de a faluban is nagy riadalmat okozott a tüz>, Szerwncsé\'e a tűzoltóság, amely hM marosan a helyszínen (jonnett, ínog-J akadályozta a nagyobb katasztrófát
4
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mi iá|us 1.
A mayyac cwvúáétt!"
Gower ós társainak ujabb nyilt levele a Timesben
Ha nem jól lát, J&|L
Fenyvesi György
óráa Hakoptikaa malterhoz
Fő-ut 10. Dobrovics-ház.
SzialTint itiiil ruiptri is kéniliU
Tolakodó fráter
Mezey Mária uj szerepe
Izgalmas egyúttal mulatságos kaland jálszódotl lc a Riv\'.frán. Hőéi Olivclta Thompson, a csodaszép amerikai ö/.vc^\'asszony és Marsih-il fran. fia ie u\'őrl\'őnök, aki évek óla romé sy-telcníU szerette Ollvctlál. !),• a rendő --fő-ifik r.cn c^-o.löl imádta a szépasszonyt; ejy ismo. ellen fiatal \'inbcr he\'ekcn át némán kóvctlc, anélkül hogy n.ej tudutt volna ismerkedni ve|ó, njjcl-najnml Olivottn nyomában voll, ml{ ey este beimtől w. Opc.\'a páholyába, (sellel eltávolította n iCiu!ő •főnököt és a «IK>!i Jüan- hangjai melleit bevallotta sze ebnél. Oli-\\-e Iának mcgtetszotl a .tolakodó fráter. és a Hotel Crillon bárjába ment vele. Itt történt, liogy Olivclta lo^-szebb éksze.x\' cllünt. Olivctia Marsclial rendőrfőnök miatt ne.n mert a rendőrségbe\'- fordulni éi a Riv\'crára repüli, bog}- leleplezze a\'., udvarló ék-sze.-tolvájt. Itt történt a mulatságos e.ci, hogy a szép Olivclta belesze-íccti az ékszertolvajba. Irgalmas boldogságuk azonban csak pertekij tartott, n.e1 a rendő főnök is, inegérko. >e".t a Hívlcrárá, leleplezte u tolvajt és a tolakodó fríUcrt, Olivetla boldogan le t a lolakodö fráter* feleség.
Kzt az érdekes esetet dolgozza fel I)u B c iil, a kitűnő francia iró, nki-r.ek vígjátékát most játszák na:<y sikere! a Tltcalro de íi Madelcineben. Hndai^den a Művész Szinhái mulatja l;e a .Tolakodó fráter, című vigjá-lékát Siklóíisy Pál fordításában. M«tCy Mária, Hát kai Márton. Delly Ferenc és Lalabár Kálmán játszák a fő;zei-e-pekcl. A Nemzetközi Vásár igazolványára a Művész SrlnMz a legnagyobb kc lvezményt nyújtja;
— Htm v»gsnnk elig. .gaxcUgaV ohKoi,
hogy silány és olosó szövetekből Viseljünk ruhákat. TöbbSsöri cstnAl-lalást- köllbégél takaritunk meg, Int tiázta szingyapjuszöveteket veszünk közvetlenül a Trún\'<ltalui posztógyár-tói. Ez a hirlteve* jKjsztógyáruu\'t évek óta szálltja a magyur urlcsaládokiiak angolosan gyártott, garantáltan szin-liszta gyapjúiul készített üriruba-, angol női koszlüm, sportruha és iskolás ruhaszöveiekbcn. Még ina kérje a Sző-veimintakollckció költség- 6s kölcle-zetUiégmculos elküldését a gyártól: i Budapest, XI., Lenke ut ll7. Jól jár vele.
— Bútorokban a Kopsteln-cóg yexotj Modern mlotatermoJhen a legjQf^at a legoloaóbbau mutatja be, kedveiig téd telté tulok mellett.
London, április 80
Sir Piobe\'rt Gowtr magyarbarát képviselő és 16 képvjsclötáninnyllt levelet intézett « Timesben a nőiekhez a magyar ncv/zióért. A nyilt levél feizögeai, ho^y a keleti és középc-sehországi néj) nem kivón a pémet óramlnthoí csatlakozni, hanem függetlenek akarnak maradni.
London, április 30 Az angol—francia megbc-szélé&\'k-i röl a lapok rokonszenvvel számolnak be. A megbeszélésekből Jáí&zik, ho?y a franciák egészen á\'adták a vezeté-st AnglitfOak, Franci tytuftgí szinte mindenről Lemondott. Hang-sulyc-zák a la|W)k, hogy ez pociik4 szempontból i-tfon fontos, mert Európa ügyeinek \\ezetését Francia országtól ezzel át\\ette Anglia
Pénteken egyébként egész nap a treh kérdést tárgyalták Benes ajáfl latát eléglp\'ennck taljá ták és ezért
London, április 50 A Daily. Herald azt irja, hogy akár be\\onulnak a német csapatok Csehországba, akjár nem, akár el, len tál inak a csehek, vagy fegyvereiket elszórva menekülnek : — Anglia egyetlen ujjat sem fog Cseh
V . Páris áprjilis 30 A francia fővámban azt tartják, ho^y a két nagyhatalom tulajdon-, képjKn ka1o"nai szövetségre lép$tt| Londonban. A közéj>európai kéiv. désben, különösön a cseh kérdésben, nem sikerült ni3gegyezniv eb> ben a kérdésben maradt a két én. dekü helyzet. A nagyhatalmak azonban leszögezték, hogy a szerződéi seY módo ;ithatók ! ,
A Jour értesülése szerjínt a nagy-, hatalmak Berlin és a kAsan,tantáU&-mokkái diplomáciai lépéseket tasz.
Maga Csehország érdeke js kívánja, hogy a trianoni revíziót végrehajtsák-
és ez összetákolt ország lényegileg magyarlakta területei vissziakertUje-i nek egykei országukhoz. A nyilt levél ezután hangsu\'yosza, "hogy ennek mielőbbi megtörténte Középeurópa békéje saemppitjából milyen fontos. 1 1
mindkét állam megkísérli mégegy-szer a közvetitéit. Anglia Btlr\'iíiv nél, Franc:ao,-szág Piájánál tesz lé-l>éveket a békés elintézés érdekében. » Az eddigiek szerint nincs sok ki-
láiái a meggyezétiie. A Benes-féle tervek .szerint .Cseho^zág nem ad teljes j.o\'iükai és terü^ti önkoTr máinyz^ilot \'a szudéta néiueteknck.1 Páris és London szerint Benes me, rev\' politikája áU a megogyezés ut. jába és nincs kizárva, hq(y ez : — Benes lemondására vezet*!
ország segitségéiic sietni. Ez Cseh, ország ügye, nem az angol bitoda, lomé. Anglia megvédi Franciaorszá-í-ot egy esetleges támadás esetén, de Oehorszlig tx-gitség^ semmi könilmények kö\'.ö\'.t nem fog menni.
nek a béke érdekében. Benes javaslata nem kielégitő. Ha nem hajlandó azt módosítani, nincs más hátra, mint Benesnek lemondani!
A Matin szerint Franciaország közölte Angliává", hogy Csehországot gazdasági fulladá; is fenyegeti. London nem zárkózott el a kérdés elől, de közö\'le, hogy e téien is nagyon korlátozottak a segélynyuj-íálii lchk-tósé^^ vbityibb Francig pr.szá,(jnak kellene az eurój>ai gazdasági élete® segíteni. j
Kedvesem!
azt még elfelejtettem mondani, fyogy vasánnap délelőtt a Szé|>-i művészeti Szalon kiáUÜását nézen* meg az Iparoskör nagytermében. Hal\'o\'tam, hogy még néhány remek darab kép van a leg;\'obb mesterektől. Arak ? Még ilyen Kanizsán nem létezett. Igen kíváncsi vagyok. Gyere el Te is, ott taláO<ozhatunk. (:)
Éhségsztrájk, halál, Já^adás, sztrájk Palesztinában
Jeruzsálem, á;>rAl4> 80 A gyüjlötálorokbíwi megkezdett éhségszti ájkolók közül négyen meghaltuk. A palesztinajak a7- aratok érdekében nagyobb tüntetéseket rendeztek. Félő, hogy a halálhiiek kiszivárgása esetén általános anab sztrájk tör ki. A hatóságok niindon intézkedést megtettek. ,
Hol voltak a Vasgárda hírforrásai
Bukarest, ájrtilis 30
A lapo\'t ismét bö tudó-sitásokb.kn száir.o\'nak be a Vasgá-da s«\'r\\e-zettségóről. Ma ho\'-lák nyilvánosság ra a;oknak nevelt, ak^k a \\\'aigár-da hirfoTásai voltuk. A listából kiderül, hogy. a minisztériumoktól kezdve .minden nagyvállalatnál, a* pllami és imi^ánvá\'lala\'oknáJ i>\' >o\'tak a Viisg^rdfáíiak. emb^tii* még pedig a vezctőkör.ökben.
10000 ház esett áldozatul az anatóliai földrengésnek
Istambul, április 30 Aoatóljiban ínég mindig; mo\'-og a föld. A kUebbJiagy^bb löké** egymást érik. Eddig » földix«gto szűkebb \'területén a 6700.ház, közül 1000 dölt romba, a köz«li vidéken l>edig 6000 ház megrongálódott. A lako ság között nagy a rémület a* állandó földlökések miatt és mo*t már, azokon a területeken, is félnek, ahová eddig a földrengés, közvetlen hatása nem .terjedt, ki. . I
A „Herkules" Téglagyár • R« 1.1 falftxám«Um «UM"
cég « raktáton levő kitűnő minőségű, mindenfajta
léflfa- és csEftílmltlst
— kisebb létetekben is — jutányos áron rti eidbb «l.dntsrindíkoiin Árendások >vállalat Irodájában, 4íiesébet-tér lftS. sx. a. történnek, i: löS Telelonsiimok: eladási iroda 84. u. \' gyári iroda 2 42. az. Q ünfaid MlkatfelsMelelotuzánia 4-91.
Felkérjük árarafogyaszlóinkat, hogy liBIIBzkBdAB esetén annak időpontját SugAr-ut S. alüUí üzlethelyiaé-BOnkban az üzleti órák alatt 5 nappal előbb bejelenteni szíveskedjenek, hogy a költözködéssel kapcsolatos árammérő-szereléseket idejében elvégezhessük, nehogy a folyta tólagos áramszolgáltatásban zavar álljon elő.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy EBlvBe-tér ÍB. ■«..«. (az irredenta szobor mellett)
étkezdémet és falatozómat
méjua elsejével megnyitom.
Diétás- és magyar konyha! — Abbonensek felvétetnekI Megrendelések házhoz szállíttatnak I izr Szíves pártfogást kér „Turul" étkezde.
Páris és London katonai szövetségre lépett
A cseh kérdésben nincs megegyezés, még egy utolsó kísérlet: — vagy Benes lemond
„Ha bevonulnak a német csapatok Csehországba. .
Páris és London véleménye: A szerződések módosíthatók
Gyönyörű nöicipők, jóminőségü férfitifeffk, csinos gyermekcipők legolcsóbban
a» „ Id eéi M cipöüzletböl, Fő-ut 12. siám.
1938. május I
EALAI KÖZLÖNY
Fino..w
r fehérneműhöz -finom szappant!
A silány minőségű jzap pan csak rontja, de nem tisztítja a fehérneműt,
hutterABCszappan-
roqvoqó fehérre mo<

Kiosztottuk a „Keresd a betűt" versenyünk nyereményeit!
Csodásan szép arcbőrt biztosit
i világszerte ismert
nagyanyád!
Kovács krém.
Már rövid idő múlva eltűnnek az arc szépséghibái, a bőr csodálatosan szép, üde, hamvas lesz. Egy próba meggyőzi Önt isi Éjjeli használatra kék csomagolás (zsíros). Nappali használatra sárga csomagolás (száraz). Figyeljen a védjegyre I 303
LEcjjjm&f?
Pozsonyban marxista diákok megzavarták a németek gyűlését
Prága, április 30 A szudéta német «Dle Zeit. jelentése szerint Pozsonyban a marxista és zsidó diákok megzavarták a prágai birodalmi német ifjúság gyűlését. Behatoltak a terembe ós a német zászlót és Hitlert szidalmazták. A rendőrség velett véget a zavargásoknak.
Kézigránátos merénylet a kínai kormány egyik tagja ellen
Sanghai, április 30 Az uj kormány egyik tagja ellen ina kézigránátos merényletet kövottek el. A miniszter sértetlen maradt, ellenben kíséretének négy tagja súlyosan megsebesült. A rendőrség elfogta a kézigránátos merénylet.
Monté- Carloban meghalt Tuck, a Jótékony amerikai műgyűjtő
Monté Carlo, április 30 Ma liíalt meg Monté Carloban 90 éves korában Tuck amerikai műgyűjtő, aki 50 év óta élt Franciaországban és nagyon sok jót telt. Tuck jótékonysága és áldozatkészsége az egész országban ismeretes volt.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a nyolcórai munkaidő és a meghatározott órabérekre vonatkozó rendelkezések érvénybelépésével kapcsolatban kénytelenek vagyunk jelenlegi munkaárainkat 20 százalékkal
felemelni. Megjegyezzük, hogy hasonló városokban szokásos árakhoz viszonyítva, még a 20%-os emelés mellett is a mi áraink a legolcsóbbak.
Kérjük a tisztelt közönség jóindulatú megértését és további szíves pártfogását.
Teljes tisztelettel: A rendelésre dolgozó férfiszabó szakosztály.
— (Változás a pécsi postalgaz gatóság vezetésében)
Kislődi dr. Hollán Péter postaigazgató, a j)őcsi postaigazgatóság eddigi vezetője saját kérelmére megbízatott a soproni postaigazgatóság vezetésével folyó évi május hó 1-i hatállyal I)r. Hollán a tegnapi napon utazott át Nagykanizsán uj állomás helyére. A pályaudvaron dr. Tholwy Zsigmond postahivatali igazgató, Miklós János postafőfelügyeltf, hivatal vezetők, Hutter Géza főfelügyelő, lüvatalve-zető helyettes és Lang Ferenc felügyelő üdvözölték. A pécsi postaigazgatóság uj vezelője Lengyel Sándor postaigazgató, aki sógora dr. Czoboly Gyula kir. törvényszéki tanácselnök, nek és rokona dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnöknek. Lengyel Sándor i>ostaigazgatót a pécsi igazgatóság kerületébe tartozó összes kincstári pos-taliivatalai nevében dr. Tltolway Zsigmond, mint a hivatalvezetők nesztora melegen üdvözölte. Lengyel Sándor posta Igazgató a kerület vezetését május elsején veszi át. j
— (Állatorvosi tlsztivlzsgát)
telt Budapesten jeles eredménnyel dr. Landi László egyetemi tanársegéd. Landi Ferenc pacsai igazgató-tanító fia.
— (Doktorrá avatás)
Pákozdi Rezsőt most avattájc az államtudományok doktorává a pécsi Erzsébet tudományegyetemen.
— (Áthelyezés)
A Magyar Nemzeti Bank igazgató, sága dr. Krenner Zoltán ideiglenes tisztviselőt, a Nemzeti Bank nagykanizsai főuökének fiát a kaposvári Nemzeti Bankhoz helyezte át május t-i hatállyal.
Székrekedés
a vírt beszennyezi. Ennek \\ y\\»J\\ következményei: <mely<jé* t^T^tí <•!* deíékfájli mfi
KW vasssa
— (Elkészült a zalai választók névjegyzéke)
Zala vármegye központi választmá-nya legutóbb tartott ülésén előkészítette az ideiglenes választói névjegyzé-kol ós azt megküldte az illetékes hatóságoknak. Az ideiglenes névjegyzék májul 10-től június H-ig közszemlére lesz kiléve Nagykanizsán a városházin, a falvakban a községházán. At észre-vételeket ugyanez idő alatl lehet benyújtani. Az egyes választókerületek összes választóit is kifüggesztik a ke-rülelek székhelyén. A felszólalásokat kellően megindokolva a központi vá-laszlmányhoz tdmezve a városokjmn a imlgáriiiesterhez, a községekben a körjegyzőhöz kell benyújtani.
— (Az olasz nyelvtanfolyam)
hallgatóinak további gyakorlását lehetővé teendő Seculia Jakab igazgató minden második vasárnap délután 4-től 0-ig teljesen ingyenes társalgási órákat tart a nozgonyi utal iskola első emeleti tantermében.
A Zulai Közlóny .Kenesd a betűt, versenyét, amelyben az utcai hírközlő táblánkat állítottuk a veim-ny középpontjába, nagy érdeklődés kiérte. Nfl|.ontö százan és százan fi-gyeték a táblánkon lévő legfrisí-A\'bli híreket, hogy a szövegben elrejteti betühibáfka\' megtalálják. Tizenöl napon át tartott versenyünk és a helyis hetükből a következő szífi veg alakult ki:
MINDENNAP ÉRDEKES A ZALAI KÖZLÖNY I
A megfejtésiek tömegesen érkeztek bc sjerkesztőségitnkfce. A helyes megfejtők között a szerkesztőség tagjaiból áUó bizottság sorehuitáfi-sal itérte oda a dijakat. A verseny, nyerteseinek nécsora ezek szerint a kővetkező: 1
1. Egy kristály váza : Nyerte : Mezei Jolán.
2. Egy női retlkül: ftzv. Seher-mann Józsefné.
S. Egy alabástrom dísztárgy : Faragó Sándor. ,
4. Egy diszdoboz Ievél|»|>ir : Major Fenemc.
5. Egy habselyem női nadrág : Fabik Midi.
6. Egy Iselyem nyakkendő: Ma-koviczky Gyula.
7—8, Egy .egy )íár selyemhhris,. nya: Gálos József és Kumanovlts Mária.
9. Egy diszdoboz (tartalmazegy nagy doboz púdert ós egy üveg kölnit): Horváth Mária,
10—14. Egy.egy fónyképutalvány Y-satagh fotomütermébe : Németh Jó zsef, László Ervin, Halász ödön, Balog Eta is Falus Elek (Szentnek).
15 18. Egy jegy Hudnut <?omag (arckrémek ós púder): Nóvák Fe-enc, Gumllár Ferenc, Ütő Sándor Marjai Andrásné.
19—25. Egy.egy doboz Lysoform arcklijém : Totola Frigyes, Balog Jenóné, Kádas Ann;1, Holub Ferenc, Kezel Jánosné, Kiss Károly és Fenyvesi László.
26 - 27. Egy-egy nagy doboz pu der : Máriás Péter és Kalászi N. János.
28-32. A Zalai Közlöny egynegyedéves előfizetése : Bakonyi Nán-domé, Kiülni FeUjnc, Weiíz Fa-löp, Fekete Mór és Szemere Olga.
88-87- Egy-egy doboz névjegy : Holicsek Béláné, Deáki Fülöp, Teles Palika, Pucsovlcs Mária ós Kelc Annuska
38-41. Egy.egy tubus Lysoform fogkrém : Pacsinszky Alajos, őzv. Somogyi Samuné, Kalmár Sári és Bálint László. . i
12-48. 8—3 drb. zsebkendő : Horváth Irma és Balajl Károly
44-60. Egy jegy kötet könyv : Blau Endre, Vánkos Jenő, Ferenci Magdolna, Klaucsek Vilmos, Zsidai Nusl, Zrlm Fetttic és Mayer A\'t-talné. \' I
A szeivncsós nyertesek a jutalmakat hétfőn délután 4 és 5 óra között átvehetik a Zalai Kötzlömy szerkesztőségében.
VILLA és KERT tulajdonosok figyelmét felhívjuk nemesitelt pá-Z8itftlmag keverékeinkre, egyéb virág- és kertimagvainkra. _HIBSCH EBBZE8Ó ctgatl
Horváth
temet
szállít
exhumál
Halottszállitás elsőrangú, megbízható saját autón.
i> i ■ üzlet 172. Tele,on lakás 495.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mi iá|us 1.
HÖLGYEM! ha^gazán ialé*o-
»«n, elegintan és ami a Í6: olcsón
akarnak öltözködni, keressék fel Peslre jöttük alkalmával a Szervita-tér 5. sz. alatti MÁRY divatszalont, ahol a legcsodásabbkoaztüm, kompié és imprimé-ruha modelleket láttam. Ezen Üzenetemre hivatkozva külön !0>/o engedményt kapnak. Kérem a elmet feljegyezni I
Rémhírek és pletykák
tnrliAk izgalomban az égés* vírost, l?edig ma elsősorban ezt kdU kérdezni mindenkitől: Van-c már jegye a LAZ május 9-i előadására? Hu nincs, sürgősen szerezze be a Zalai Közlöny kiadöluvalalában, vagy a Missziósházban, mert a legdrágább hely 1 i>ongŐ csak és u rendezőség már alig tud jó lielyct biztosítani. Filléreivel a Missziós Átmeneti Otthon rtgyót segiti, de a Tisztviselőnők műkedvelő gárdája biztosíték, hogy koniolv színházi estében lesz részo.
_ 0)
— (Meszes gödörbe eseti)
Rózsahegyi János építészeti munkás. Súlyos sérüléseivel kórházba szállították.
— (Azt tudjuk, hogy jó szive van),
de most igazán bizonyítsa is be. Nagyon könnyen bebizonyíthatja azzal, lm vesz legalább egy sorsjegyet az • Átmeneti Otthon javára. Biztosan fog >nyerni a sok szép nyeremény tárgy közül. Ha akarja látni, ne mulassza el az alkalmat, mert már csak május 10-ig láthatók a nyeiCménytárgyak Osengcry ut 3. szám alatt. A húzást feltétlenül megtartjuk május 15-é». 0)
Ülöíoglalkozásu egyének, akik Idült székrekedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetei Ferenc József keserüvizet egy pohárnyi napi adagokban, esetleg kissé felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. Kéi-deize meg orvosát.
- (Zalai tOzek)
Idősebb Sándor Kálmán nemessán-dorházai földműves pajtája kigyulladt és a vele ,szom8zédos istállóval együtt le-ég|ett. A gal>onanc-müek és a gazdasági felszerelőnek is elégtek, a kiír köiel 1300 pengő.
— Pá Ifiszegei) ligyed Péterné udvarán égéit el mintegy 20 mázsa szalma és több mázsa széna.
= Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultur-1 iáz-«laphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet I
Figyelem I
Figyelem I
Van Bzerencaém a mélyen tisztelt vendégeimet értesíteni, hogy m*ju« l-én, wagyls holnapi, vaaémap détalAlt kedvező időjárás esetén a hatápArxanahar kerthelylsógemben Kangvaraanyax. Állandóan frlsson csapolt Szalon, János és üak sörök állnak a nagyérdemű közönség kiszolgálására. Állandóan kaphatók napjában zónakülönlegességek.
Ma kerUlt csap alá a bires ,,M«r<j*s-pu»xtal kadarka", amelynek literje osak I pengő a nap minden szakában
Ma este nagy, hangulatos tAnoaatélyt rendezők, amelyre az Igazi Jó magyaros hangulatot megadja a „Mérges-pusztai kadarka" és a Kl«s Csík Elemér cigányzenekara.
Tisztelettel meghívja a nagyérdemű közönséget
PÉNZES ANTAL vendéglős
ftft Kis Roy&i tulajdonos.
Az Eucharisztikus kongresszus
harmadik különvonatára, amely szintén háromnapos lesz, még lehet jelentkezni az egyluUközségi irodában. Menetjegy az igazolvánnyal együtt hét pengő 50 fillér oda-vissza. (:)
— (Mit keli tudni a májusi költőzködésröl ?)
Tekintettel, hogy május elseje vasárnapra esik, sokan fordultak hozzánk azzal a kérdéssel, mi a helyiét a költözködésnél, mikorra kell átadni a lakásokat. lirre vonatkozóan a városi szabályrendelet a következőkép intézkedik: Az egyszobás lakásoknál az évnegyed első napján, ha ez ünnepre esik, ugy a kövclkező hétköznap oste fi órájáig, kétszobás lakásnál nz évnegyod 2. napján este fi óráig, hitrom vagy ennél több szobás lakásnál Iicdig az évnegyed 4. napján este fi óráig kell átadni a lakást, még|>edig felét az első két napon, felét a negyedik nap estéjén, lizévbeu tehát az egy és kétszobás lakásokat május 2-án, héttőn estig kell átadni, u három és több szobásokat felerészben ugyané? ideig, teljesen pedig l-én, szerda estig.
— (A Missziósház szeretettel kéri),
hogy az elküldött sorsjegyeket megtartani szíveskedjenek. Kllcnkező esetben méltóztassanak azonnal vissza küldeni a csekkel együtt, mert miiulen odaveszett sorsjegy nekünk valóságos károsodást jelent. Nyereményre csak az larthat igényt, aki a sorsjegy árát befizette! (:)
— (Iparosszékház Pacsán)
Pacsán az Iparos székház építését
májusban kezdik meg. l£zzel 524 iparosnak lesz otthona. Az épület az őszre lesz kész.
— (Oftmbamérgezés)
A gombaszezon ujabb áldo»ta Bognár Lajos 20 éves teleki lakos, aki az erdőn szedett gombától ugy megbetegedett, lwgy súlyos állapotban kórházba kelleti szállítani.
~ TraniiicipAk, tornacipők, különféle vászon- és dUfftincIpők házloipők nagyon olcsón ai .Ideál" olpőUzIetben, Ffrut 12. sz.
— BntorkiilUtáaunkat teklntae meg minden vételkényszer nélkül. Köpetein
bútoráruház.
— (Palesztinába akart kivándorolni)
Mandler Mik?* 20 éves sárvári üveges segéd.. A határrendőrség azonban itt a jugoszláv határon kénytelen volt megszakítani a kalandos természetű ifjú útját. Zsebében mindössze 24 pengőt találtak. Igazoltatás után átadták a lendőrhatóságnak.
— (betörők Felsörajkon)
Isméi ellen tettesek betörtek a felső-rajki jegyzői irodába, felfeszítették az íróasztalokat, de csak 480 pengőt talállak. A csendőrség megindította a nyomozást, a tolvaj valószínűleg a helyzettel ismerős egyén, mert a jegyző a pénzt előző nap kapta.
— Legjobb minfiaégfi karlaayák, legújabb budapesti dlvatszlnekben Mll-tényl cipőüzletben kaphatók
— Figyelmébe ajánljak
tisztelt olvasóinknak a Modern Bu. tor-szalon elismert és megbízható cégnek Budapest, Király utitt 79. szám alatti bútor raktárát, ahol kedvező részletfizetésre is olcsó árban lehet vásárolni.
— Ne klaérleteuen,
használja rendszeresen a hircs nngy-enyedi Kovács-krémet, eltünteti az arcbőr szépséghibáit, csodálni fogja ön is bámulatos liatását. Az arc megszépül, kitűnőé.í tiszta, üde lesz! p.jjeli használatra kék csomagolásban (zsi-ros). Nappali használatra sárga csomagolásban (száraz). Figyeljen a védjegyre!
Naptári Május 1. vasárnap, ltom. kat. Mlseric. Prot stáns Fülöp. Izrael. Nizan hó 30 - Május 2. hétíő. Rom. kat. Athanáz. Protestáns Zsigmond. Izrael. IJar hó 1.
Gyógyszertári éjjoll szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár ós a kiskanizsal gyógyszertár.
QőzIUrdő nyitva reggel 6 órától este 6 éráig (hétfő, szerda, péntek délutát kodden egénx n»p nőknek.)
— Tekintio meg a Kopstein Bútoráruház állandó butorklálUtáaát ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat.
BÜOAPCST.Uf.VAMHAZ KRT.II
h
A Hadseregkupa mérkőzés,
uiidt miíjus 3-íSn folytatnak lo, nőni mint eiedettleg megállapítva volt fúl r> órakor, hanem pontosan fél I órakor kezcJGilik.
Hallói Figyelem I
Megérkezett
Szabá Marica
művésznő a Wollák-vedéglőbe és esténklnl szórakoztatja kedve6 vendégeimet. Szlvea párlfogást kér
| WolSák vendéglős.
IDŐ
Esői
Prognózis: Mérsékelt szél, IBbb helyen esfl, néhány helyen zivatar, a Mmérséklet alig emelkedik.
A Meteorotokat Intézet nagykanizsai
uietíttfíyelöállomáau Jelenti i.......
Hőmérséklet tegnap esto 9 érakor: + íS. ma reggel -f 98, dólbon -f 13 0. Csapadék: 4-2 %.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9755/1938.
Tárgy: A Károly csapatkeresztre való lgény|ogolultság Igazolásinak szabátyozáu.
Hirdetmény.
Felhívom az érdekeltek llgyelmét arra, hogy a Honvédelmi Miniszter Ur a Károly csapatkeresztre való Igényjogosullság igazolásának halár-ideiét 1938 december 31-ig meghosszabbította. Ez a határidő az utolsó és az semmleselre sem log meghosszabbitatnl.
A tudnivalókat külön hirdetményeken közlom, melyeket egyidejűleg a város különböző helyein kiftlggeizt-tettem. A kérdőivek a v. kiadónál beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1938. április 20.
Polgármester.
Nép Mozgói S«omb»ton é» vasárnap
Hervey AUen világhírű könyvének lllmváltozata 2 részben.
Anthony Adverse
I. rész: A girdatitzl sisrslms II rész: Rabtzolgavásir Afrikában
Főszereplök: Anita Loulse, Fredrlk March, O de Huvllland.
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak IO, 40, 80 filléres hely&rakkal I
Városi Mozgó. CafltOrtOktől vasárnapig!
Elismartsa legjobb magyar filmi
Dönlö pillanat
Kabos Gyula, Tolnay Klári, Páger A. főszereplésével Fényes kisérö műsor. Híradók.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3, 5, 7, 9-kor. Rendes helyárak.
1938. májas 1
ZALAI KÖZLÖNY
.í-
7843/1930.
Hirdetmény.
A Drávavölgyl Villamos Áram szolgáltató R. T. gal kOlöl áram-szolgáltsláal szerződésnek (a szabályrendeletnek a város kniín«íKél érdeklő részeit az alábbiakban lesz.m Ismételten közhírré:
Világítási áramár. Egy tarifájú wjttóraszámláló cselén magánvllágilás és háilarlás cél|alra kl.\'owatlőránkénl 63 ar. fillér (1940. lanuár l-lől kezdve 60 ar. IIHtr.)
Ktilőslariláju wallóriszámláló eselén a féléjjell közvilágítás ldőizská-ban kik) ív ilióránként 63 ar: fillér. (1940. január l-lől 60 ar. fillér.)
A féléjjell közvilágítási Időszakon i kívül esi Időre kilowattóránként 39 ar. fillér.
A féléjjell közvilágítási idősiak eiie > a közvilágítási lámpák meggyújtásától éjféli 12 óráig tart.
Öramü/e! ellátott ketlőilatltájuwitt órasiámláló használata esetén as alacsonyabb tarifára való átkapcsolás Ideje nem a nap 24. órája, mini fél -éjjeli közvilágítási lámpák kikapcsolásának időpontja, hanem 22 óra 30 perc; igy tehát a fogyasztó ily watt-óraszámlálő felszerelése estlén 22 óra 30 perctől kezdve kapja az alacso. nyabb díjszabást, amely azonban ily fogyaiziók részére kllówaltóránkénl 40 ar. fillér.
A fcnti árakbót oly fogyasztók, akli a csúcsteljesítmény behatárolés\'rl ssjál költségükön áramkorlátozókat szerelnek lel, a következő engedményeket kapják:
Az áramkorlátozó maximális tel* jesilményéntk 300 órái elíró évi ki-használása eselén a teljes fogyasztás ulán 5%,
az 500 órái eléró évi kihasználás eselén teljes figyaaztás után 7\'5°/i,
800 órát eléri évi kihasználás eselén teljes fogyasztás után 10»/...
Munkaátvlleli áramár.
MunkaMvildi-y lutésí-és fjzési célokra az egységár kilówiltóránként 28 ar. fillér.
Munkaátvitell-, IDIésI- és fózéal fogyasztók a felszerelt teljesítményekre vonatkoztatva az évi használás! óráknak megfelelően a fogyasztók a kővetkező engedményekéi -kapják:
500 órát eléró kihasználás eselén. a telje* fogyasztás ulán 6%,
1000 órát elérő kihasználás csatád a teljes fogyasztás után 10%,
1600 órát eléró kihasználás esetért a teljes fogyasztás ulán 15%,
2000 órát eléró kihasználás esetért-a teljes fogyasztás után \'20%;
2500 órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyaszlis ulán 25%.
Csengótcduktor.
Csengőreduktorért havonta 20 ar.i fl\'l. fizetendő, köteles azonban fogyasztó a vállalat állal megsdott minőségnek megfelelő reduklorl vásárolni.
Atuenylben a fogyasztó teduklora rosszabb minőségű lenne vagya logyasztó Ilyet szeretne be, Ily duktor havi dija 50 ar. Illlér.
A vállalatnak reduktorok minőségére vonatkozó kívánságát a velem való közlés után azonnal kőihiné fogom lenni.
Átalányfogyasztás. Oly fogyasztók, akiknek berendezése 5 égőnél többet nem tartalmaz, pausal árakon való áramszolglltatást kívánhatnak. A pausal áramszolgáltatás dija lakószobákban 26 walkW égőnként és havonként 2 arany pengői meg nem haladtul. Ezenkívül
pausal árakon szolgáltatandó az áram lépcsőházi, kapualji és udvari világiasnál és pedig 25 wattos lámpánként (i havonkénl 4 arany pengőért, továbbá kirakati világításnál 25 wattos égőnkéni és havonként 2 ar. pengőért. Nagyobb vagy kisebb fc gyaszlásu égők egységárai arány-lagoian számilandók,azonban 15wat-tosnál kisebb és 40 wattosnál nagyobb égők részére átalány világítás ntm alkalmazhatók.
Kedvezmények.
A concesslonárusnak Jogában van évi legalább 100 kwóra, vagy annál nagyobb fogyasztást garantálóknak lenti egységáraknál olcsóbban is adni energiái.
Wattóraszátniálők után fizetendő dijak.
Kölcsön Wíllónszámláló ulán bér-!ell és karbantartási dij elmén a következő Összegek fizeieadók:
10 amperei vagy ennél kisebb Witlóraszámláló ulán havonként 50 ar. fillér.
10 amperesnél nagyobb watióra-számltló után havonként 80 ar. fillér.
Kellóslarlfáju wzltóraszámlüóért, óramű nélkül, havonként 100 arany fillér.
Kellőslarifáju waltóraszámlálóérl, óraművel 150 arany fillér.
Ha a waltóraszámllló a fogyasztó tulajdonát képezi, ugy karbantartási dij elmén a fenti összeg 20 %-a f zelendó.
Csatlakozóvezeték.
Ciallakozóvezelék a f.igyaszlóhely-hez legkOielebb fekvő utcai vezetéktől a fogyasitóhely föbizlosltó|álg — az utóbbll Is beleértve — terjedő vezetékrész. A csatlakozó vezeték,
árusltja: Deutsch Sándor NagykanfMBj
Fő-ut 1. Telefon: 137.
a i i m m i\'fii i
mint az energia elosztó berendezés larlozéka a város tulajdona. A con-cessionátus a fogyasztóknak oly utcákban, ahol az ncai elosztó vezeték a fogyasztó lelkének utcavonaláig meg van épilve, az utcai csallako-záslól a lelek határiig terjedő csatlakozó veielék részéi minden eselben és azonfelül a leiek halárától a főbiztosítóig számitolt 30 méternél rövidebb csatlakozó vezetéket díjmentesen kíszill el. A hosszabb csat-hkozó vezeték árát a fogyasztó a concesslonárusnak tartozik megtéríteni oly egységárakon, amelyei concesslonárus évről i,re a város polgármesterének bemutst és amelyet-a város leiotvizágálat után Jóváhagyót\'. Ezen ]óváhsgyoll árjegyzéket a vállalat Irodájában tartozik kifüggeszteni, azonkívül a városhát hirdető tábláján Is közszemlére ki lesz téve.
Központ
mint szövetkezet
nagykanizsai márkásvajgyártó üzeme
készit és értókosit
márkás valat, különféle sajtokat, sajtkülönlegességeket.
hortobágyi iufeturót.
J\'pi
Főbiztosító, JlléWé önmökbdő meg szskitó, wailóraszámláló és tartozfl-kainak felizereléstért, — a bekzrp-csolást is beleértve — egystersmln-denkorra 10 arany pengő fiíetrtíaB. Ebben az Összegben benntaglaltatlk: a főbiztosító ótomzáras fedéllel ellátva, illetve az automata megfzilrttö, az Igénybevételnek megfelelő áiam-erósségü olvadó belélek, a wattéra* számláló és fSbirtojltó kötői fcirfí-"e\'ére szolgáiéi alaplap, asÓrifelBl a síüktéges összekötő vezetékek és mindezek, mind pedig a wiltőrs1 87ámlátónak a helyszínen V^"!etf szerelése és OzembeheFyezésk, beleértve a szereléshez szükséges mec-erősitó és szigetelési aprő anyágokát.
A fenti 10 arany pengő a következőképen oszlik meg:\'
Főblzlosilóra, illetőleg automata kikapcsolóra esik 3 50 arány pengőt
A számláló lelszeretésénresnr*!® arany pengő.
Az alapra esik 2-— arany pengői
Átköltözés eselén, Jia a leszerelés és felszerelés egyhuzamban hető, a le- és felszerelés ft , költsége a fenti. Összegnek 55%-kal megnöveli értékával egyenlő.
Felülvizsgálati dijak.
Az. pj berendezések telolvi Iáért a fpgyuajj$
Ufl-dlfftw\'liőwáífltérhf\'
Az első ól lámpahelyért "(csillár-hely, tekintet nélkül, a vrjetékek és izzóleslek számára, egy lámpahetyrtek számit) 100 ar, fillér, ptfndw/további lámpahelyért 10. ar. tilléf, nso-lorikus fogyasztónál as első Ot 16-e őérl 200 ar. fillér, ezenfelül minden lóeröéft"20J>ir. flllfif.
Egyfázisú konnekiorra kapesbtt egy lóerői meg nem haladi" fcifttviisgálalf dij szem\'i.... lámpahelynek számítandók.
Ezen dijakban már a csal lakozó vezetékkel való összekötés dljt «s b -nlfoglaltatlk.
A Örávavölgyl VillamosáAmizol. gállaló R. T.-gal kötött concessiós „Szeiződés" valamint -AramtttlWJt-tatáál szabályrendelet- 5ok«zoroál0fia\' folyamatban van és azok elkésiSKe ulan példányonként a nyomtatást -költségért kb. l-l peng"4 rjzhetők a Váráéi gaS: tálban.
Bővebb felvilágosítás fzintén a vlrosl gazdasági tíivalamkn káphiti).
Nagykanizsa, 1938. április 29
Polgjrmeetar.
Kliéfa «\' lspW*|doaos Kí gúdaOj Rtaz léíyUriult\' KasyUuiuta. Pdctds kM4t Kánffy. \' Interurbán telefon: NagykaniiM 7®, sá
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
APRÓHIRDETÉSEK
10 klóig <0 fillér, mlndan további »«J I
Autótaxi (bérautó) a] áramvovalas legolcsóbban Kaufmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
HuasnAlt ruhát veszek éi eladok, hl-vátra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1132
Háromaaebáe komfortos lakást keretek belvárosban auauulfls l-ére.
Havas, Deák-tér 15. 1187
Kertes összkomfortos magánhás öt-szobás lakásul kiadó. Azonnal elfoglalható. Klsfaludy-utca 20. 1204
Hólgyelm I Legújabb, legszebb kAal-munkamlntakat fillérekért előrajzol BOhmné, Zárda-utca 8. ,1097
Világhírű Wimpassing férfi és női
esőköpenyek
SchÜtz-nél.
Egy mlnÉanaalaány azonnalra felvétetik. Ktnlzal-u. 7. 1195
Egy- és kétaaabAa lakás vagy két-szoba lépcsőházi bejáratul május elsejére kl»dű. Kozgonyl-u. 8., em. 1211
Kedvelő fizetési feltételek mellett olcsón eledé Katonaréten 150 és 300 négyszögöt háxhaly jól termő gyOmOicstákkai. CImj: Hunyaűy-u. 16., 1.4. ajtó. 623
■aeetgyflrayvárl hegy 2 ik hegyháton, a kápolna közelében, 1 bőid szúló gyümölcsössel, kaszálóval eladó. Bővebbet a szőlőpisztornál. 1179
Egy uj Iréaaatal olcsón eladó. — Exceisior Harlsuyaház, Fő-ut 14. 1186
Kifogástalan állapotban levő gyarmsk. kaoal eladó Csengeryut 87. alatt. 1196
Ügyes fiatal fflaaarkaraakadA
május IS r« felveszek. — Fitos Uyuláné, Szántód. 1198
fteestre, kvártélyra Jobb férfiakat felveszünk. Zárda-u. 5. sz. 1221
ftétesebáe medern lakás azonnalra kiadó. Sugái-ul 16/e„ 1L, 2. 1226
Háromaaobáa lakás kiadó. Zárda-u. 5. (Alsütemplomnál.)
Király, 1227
Inatruktert keresek líceumi tanuló mellé délutánra. Cím; Jzabó Antal aport-üziet. 1X28
iá] a Krómra ? Sok a sara ? Horn a közénoto ? sm*. 8ÜÖZTIN CAP8DLAT
Mladui gy4gy«wUib*n ktpbató. Egy doboi ára 1-zO
Egy Jóforgalmü pékflalat auguiztus l-re kiadó. Bővebbet Klnlzsy u. 39. 1230
ttuterosett uccal szoba lürdószoba tuuuuuaiul niájua 15 re kiadó. Betuheim, C>cugery-ut 2//-u 1231
Uyekernofcet kezdő fizetéssel, gép-és gyorsírás tudással kiveszünk. Jelentkezes hétiolóí, Adriai biztoaltonál. 1234
BajáréaAt tisztán dolgozót felveszek. Fó-ut 20. szám. 1235
Miedenee bejárónő esennelre falvétatik. Széchenyi-tér 4. 1236
Szép egyexobAe konyhás lakás augusztusra klado. Zrínyi MIklOs-utca 16. 1238
■erfern csillár, ebédlőszékek, tükOr, szekrény eladó. Cini a kiadóban. 1239
Keveset használt fOggény nagyon olcsón eladó az Olga kalapszalonban. 1241
Vennék motorkerékpárra dinemét, esetleg magdynot Jókarban készpénzéit. Csengery ut 40.
Jobb uradalmi kartéaua falvétatik
azonnal. Clm a kiadóhivatalban. 1246
Mindennapi levelezésből összegyűjtött bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts Lajos, a Zalai Köslöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. u. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra között.
• lJ^-- • -i j
! ! í^^a Ú - , Í
J
—ggwffw
NŐI
kerékpár
felszerelve
92\'- P
Pucb l> 51 i»r k.r4k-páiok kedvc/\'i részletre Em.,,4 k«W gumiul
P 4-40,
egyéb alkatrészek és kellékek is a legolcsóbb Árban.
Brandl Sándor és Fia
Teleion: 12.
Deák-tér 2. (a lelsötemplomnil).
Javító mütielf.
Legnjabb rendszerű szóló- és gyflmölcsfa-permetezó készülékek tSSSŰLSST^\' felelősség mellett.
hm romlik, nem kopik, szerszám nélkül, szabad kézzel szétszedhetA.
Szölö- és gyümölcsfapermelezők szakszert), pontos javítása Jótállás melleit.
Szeszgyári berendezések legolcsóbb árban.
Ónozások, Autogénhegesztós. VflrösrázUstök.
Samu Lajos rézműves
■agykanizsa AlapiUai éwi 1826. m
Raktár: Nagykanizsa, Deák-tér 12., (a (etsötemplommal szemben). Műhely: Nagykanizsa, Kölcsey.utca 11.
Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közönségei, tffigy raktáron tartok miaden nemes köbéi készült .[remiéke!, ugy
Bárváavból. uráDitból és műtői
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű temetól munkákat, úgymint
sírbolt, sírkertet
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. 0-5
Szíves megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács József *S5fisr
Király-utca 33 sz. Telelőn 615
Mindenki jól jár,

pengőért vesz nagy-kanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
SL&ZENGERS London
legjobb angol
tennlszütö labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál.
A Nagykanizsai Izraelita Jótékony és Kulturális Leányegylet
tisztelettel meghívja rendes, alapító és pártoló taglalt a tolyó évi május hó 2-án, határozatképtelenség esetén május hó 15 én az Izraelita Hitközség tanácstermébend. e. \'/ili órakor tartandó
évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári |elentés.
3. Pénztári |elenléa.
4. Számvizsgáló bizottság jelentése él a lelmenlvény megadása.
3 lövó évi költségvetés.
13. Választások.
7. Esetleges indítványok. izos
MARÓIT FÜRDŐ
Cs«ngery-ut 10. Hárváay kSSIQrdBk T,ukuam«ágáa r Nyitva Hl.á.n ai^ 1
SzAlfiben
gydmBlosfáknál
kortiveteményeknél
rózsafáknál
pázsitnál
csodát művel a
r j* n r *
ia.
1 kg. Pétl-Só kell: 20 szőlőtökéhez 30 rózsafához 35 m1 kerti-veteményhez 20 m1 pázsithoz stb.
(Nemcsak zsákszámra, hanem már 1 kg. Is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telelop: 130.
Ágytoll, pehely
káUogrtk, ptnilők, nállodák ráaiért, Intántl páráikból bigUoIkuun ktitlvi okáó árban.
Fehér fosztott libatollat
m kilónként P 3-00-Órtv
egy jobb minőséget 3.50-ért szállít 5 kilós postacsomagban bérmentve utánvéttel
miA GTULA intill-bni. Klskufilegjbiu.
Tekietee mag árubemutatóm ■ Budepaetl wemeatkéal wásároH
¥
CfcSJDiídsJJOt
csalta moziban
SiórakozTialik
2938, mt|u\' 1.
ZALAI KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát sxép kivitelét és olcsóságát.
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
Vásároljon tehát ön is nálunli!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat
Gyártunka
■sasílKKss^ üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, TELEFON: bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket mintazacskókat zsák-7o. cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú s-ssaMIfe®®" kivitelben és a
legolcsóbb árakon.
• Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt *
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mi
iá|us 1.
Jó szálloda Felien
.JHETROPOLE,
• MMoal-M>a. ,
190 kényelmes MOba 4 poasAtal, . teljes peml6vA>)9 Mngilól. Az Étteremben ~.«ÍJI Wdu. auzalkát, a télikertben délután és eite iWtráa, játszik a tánchoz, Hall-fissa meg mindkét zenekari rádión. Adlon barátainak Utálkozó!, \' hívja meg óket vacsorára a ÜETROPOLE-ball
8*6/1938.
Tárgy : Harctietfl lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi mMus hó 2,.3,1 6, 6\' 9, 10, 12. 13/ 16, 17, 19, 20, 23,34-én 5 óra 30lperctől 18.óra 30,percig a Tői-, gyes erdőben lévő harcszerű lőléren lőgyakorlatot tartanák. El fdö álítt ott tartózkodni tilos, meri életveszélyei.
Nagykanizsa, 1938. április 11.
Polgármester.
Kesztyűk
Férfi MfrfcwaztyO P B.20 NŐI bőrkesztyű P 4.90 N6I cérnakesztyű P -.08 Női selyem harisnyák
már 1. - P-tfli -ftfll dlvatkalapok
Már 4JO P-MI
Kzenklvfli az összes férfi- és «4i divatcikkek
legolcsóbban ®rónyal Divatház
Horthy Slklta-nt L
lUJát tiiaésd kinaaastl lazult1
■ebéi bar* P ose-itt, aiztatt siller frfetK) S.rP O áá írl llleitnklntk.il-fealá bortermelőnél Caeagery.ut 19.
■Egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben
pír tfUérirt
szerez önnek lakói és megkíméli Önt az utánjárástól.
TAVASZI UCHTMANN
CIPŐUJDONSflGOK
RITTERNÉL.
Nli a
Shellgáz?
A SHELLOÁZ nagyvárosi kényelmet hoz otthonába A SHELLOÁZ kuliurát hoz házába A SHELLOÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLOÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hőt.ad A SttELLOÁZAT díjmentesen kipróbálhatja
otthonában, süthet, főzhet és vasalhat A SHELLOÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gázresók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZItÓ ANTAL Sporttalfltébeu
Nagykanizsa, Fd-at 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny oWagólnak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi lekvésü
István király SzModa
(VI., Podsnaniozky-iatoa 8.)
gával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink \' * nén ....... ......
20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi Intés, telefon, lift etb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. ■A ssáiatékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe,
melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kt a jelentkező olvasók részére.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZEGŐ oégnAI
mkgbzakOzlet
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
307.\'6-1937.
Tárgy: Kórházlöldek bérbeadása*
Árverési hirdetmény.
A város lu!a|donát képező kór-házlöldekböl (felséerdő déli sarkánál) még el nem cserélt szélső parcellát a folyó gazdasági évre bérbe adom. Az árverés május 3-án délelölt 10 órakor lesz a gazdasági hivatalban (Városház l.em. 16. ajtó.)
Nagykanizsa, 1938. április 29. 1,31 Polgármester.
9303 1938.
Tárgy: Határjelek megvizsgálása.
\'Hirdetmény.
Felhivom az összes birtokosokat, hogy birtokaikat, azok északi és keleti oldalának sarkán, a vármegyei, Illetve községi halárt képező, lovábbá az ulak mellet fekvő birtokokat pedig azok déli és nyugati oldalának sarkain, jelen felhivás közzétételétől számított 15 nap alatt határjelekkel annál inkább is lássák el, mert a hiányzó vagy meg-roagált határjeleket, az 1894. XII. t.-c. 35. §-a értelmében az érdekeltek költségére és terhére fogom felállíttatni.
Nagykanizsa, 1938. évi április 19
, Polgármester.
10819—1938.
Tárgy: 3 szobia lakás bérbeadása.
Hirdetmény.
A Hunyady u. 16. sz. városi házban lévő 3 szoba, konyha és kamarából álló lakást augusztus hó 1 ére bérbeadom. Az árverés május 2-án d. e. 10 órakor lesz a városi gazdasági hivatalban.
Nagykanizsa, 1938. április 30 án.
a Polgármester.
10830-1938.
Tárgy: Kölcsön áramszám átírása átköltözés esetén.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Dráva-völgyi Villamos Áramszolgáltató Rt. költözködés esetén, amennyiben ugy az uj bérlőnek, ugy a régi, valamint elfoglalandó lakásban az előirt szerelékkel ellátott, bekapcsolt kölcsön-áramszámlálók vannak felszerelve és a régi, valamint az uj bérlő a fogyasztott áram megszakítás nélküli fizetése, wattóra-számlátó és tartozékai, valamint a lakáshoz tailoió csatlakozó vezeték épsége és sértetlensége tekintetében a Drávavölgyi által kívánt nyilatkozatokat aláírják, az áramszámláló átszerelésétől és kikapcsolásától eltekint és semmi-léié dijat nem számit lel.
Nagykanizsa, 1938. április 30. iw Polgármester.
Ernmi —i
oki a Myl kmtirtdOsil I Iparssslsél is 11 ims XI
nitajfeu a Wit»i>jt>«.. Uagsséuágl BisavásrláuMáM .lafikaüztáu, Fsásl^s (Uhlrewia Zaltl tUwij.
11
J8< Évfolyam 98. szám.
ZALAI
Nagykanizsa, 1938. május 3 kedd
Ara 12 Hll.
\'OLITIKAt NAPILAP
Sie>fccuUM< é» kiruióhivJUl: FM 5. izám. McKldwí jDiíKlca hdkauup délutin.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: et;y hóra 9 pengő 40 fillér. Szerkesztőiig! és kiadóhivatalt telefoni 78. iz.
Az élet legfontosabb kelléke
A nappkban ünnepi külsősétf-\'W között zajlott le a fővárosban egy kongresszus, amelyik az jvóviz kér-dé-sével foglalkozott. A viz az élet legfontosabb kelléke, nélküle nincs élet. Fontos tehát, ugy népegészségügyi, mint minden más szempontból, hogy az ország ivóvízellátása kifogástalan legyen. Egyik néhai népjóléti miniszterünk, amikor őt alkotásaivtal kapcsolatban ünnepelték, a dicsőítést azzal hári.otta el magától, hogy afria érdemtelennek tartja magát, inert még! >vizet sem tudlott afinjl a népnek.* Nem ls adhatott, mert az előttünk fekvő statisztikai adatok szerint ez oly horribilis összeget igényel, amit az ország abban az idölxsn előteremteni, eme a célra, nem tudott. Ma te a?, a helyzet még, hogy az ország lakosságának csupán 25 százaléka nyer ivóvizej. központi vizmüböl, de ortnelí a fele is a fővárosra esik. A falVak vízellátása ne\'m kevésbbé fon tos, mint a népesebb városok vízellátása. Sajnofs, ezen a téren igen szomorú adfitokJat keli Celemiilenl. Az örítóág Lakosainak jó része, mint egy 6 millió embefrt, még ma tó áv6tt kútból ímrtUü vfcíét s ezeknek1 a kutaknak 65 százaléka kifogás alá eső -viizJet ad. A hne(g nem1 felelő összetételű vfz, dfí pláne a fertőzött v^z a betc^ég csiráját te(rjeszti. Nép egészségügyi szempontból mindennél fontosabb probléma a falusi né|>e-sség egészséges vízzel való ellátása. Ha ez valanükoir teljes egészében megvalósulhat, né\'i>egészság-ügyünk legfontosabb problémái fog nak • nwcjculdödhi. A Közegészségügyi Intést igen éirtékes* munkát vjégzett a magyar fíalu vizcllátá\'-á-nak fe.lkütatááa torén, s\' mintegy 30 ezer kútnak a víziét vizsgáltatta meg Itt is szqmonu számta.<ftrttal találkozunk, mert a merfvfe^ígált kutak viliének 30 százaiétól \\folt csupán meg felelő. Ezlekjnek! a kutatóiak a vlae nagyobbrészt felsőbb talajré\'cgjk-ből fakad s egyrfés^t nélkülözik a megfelelő szürőré\'egeket, tmtásrészt vizük össstoté\'elénél ltogva, alkalmat lan afrfa, hogy -ü\'dítjő italkélnt használ tassék. PedSg az ország legtöbb vidékén meg lehetne plfdani kutak fúrásával ös az c^Jés^ségtes vízellátást, de ezeknek a kutaknak legalább 60—100 iné tipr tmélyséiíig kol-lene lehatolrtiok. A Közegészségügyi Intézet az elmúlt 8 esztendő alatt anyagi keróteihez képiest igert sZép eredményt tuld fetfmlutoilioj, mert ez alatt az idő alatt 614 uj kutat készíttetett, átlagosan 1700 p£«gő költséíjjgel. De ez a szánodat is azt mutatja, hogy [injég igj.-n sok kivánniivaló van hátna, Ha minden községben csak ögyetíen egy ilyen kutat sikerülne a köz ívindolkezésé-rVi bocsátani, máris ij^cnx sok\'at tennénk u nép éixíekjélx^n A kojlinÁny illetékes faktorai minden Vejüket megfeszítve fáradlDlznak a jnnlhalut-lanul »aü kiégés igórxy kjfclé£*t<5fién,
A képviselőház megkezdte a sajtó-rendészeti javaslat tárgyalását
Elfogadták a beruházási javaslatot — A zsidójavaslatra kimondta a Ház a sürgősséget
Budapest, május 2 A képviselőház mai ülésén megkezdték a sajtórendészeti javaslat tárgyalását. Az elnök a megnyitó után bejelentette, hogy Temesvári Imre betegszabadságra ment. Ezután elfogadták harmadszori olvasásban is a beruházási javaslatot; Benyújtották a zsidójavaslat ügyén ben kiküldött bbottság jelentését. A Ház a javaslatra kimondta a sürti gősséget. Az elnök bejelentette, hogy véglegesen igazolt képvi elő Makai Istvánt és Hubay Kálmán. « A saitórendészeti javaslat tár-galására tértek át ezután, amelyet Mezei Ágoston előadó ismertetett\' A sajtószabadság kérdéséről beszélt és hangsúlyozta, hogy a javaslat megszavazásával a nagy .nemzeti célokért küzdő sajtó kerül ki győztesen. « A meginduló vita ?orán elsőnek Bródy Ernő szólalt fel. Helyesli, hogy a kormány a röpirat és zufe sajtó ügyét végre rendezni kívánja. Kérte, hogy a könyv a 1—5 iv ter-, jedelemnél kezdődjön. Az időszaki lajxmgcdélyek is ellentétben állnak a sajtószabadsággal, — mond\'a.
Törzs Tibor a következő felszólaló. Visszapillantást ad az 1914 évi .sajtóállapotokra. Hangoztatja, hogy
a kormánylapok készséggel bemutatják könyveiket, de teszi-e ezt az az ellenzéki sajtó ? Az úgynevezett >közgazdasági jövedelmeit* is szá^ mitásba kell venni, — jiiiondja —\\ majd tiltakozik a/, egyes politikai lapok hangja ellen.
Buchinger Manó a következő f-zó-r.ok, aki arról beszél, hogy a javaslat 200 év előtti móds/AÍbakkleJi akarja megvalósítani a c^zuiát. Itt nagy szóharc kezdődött, mert Rakovszky közbeszól: | 1
— Sztálin is ugyanezt csinálja !
Buchinger : Az urak csak Sztalrí hibáit veszik észre, )>edig önök sem különbek nála !
Meizler : ilyet mégLs vakmerőség állitani!
Festetics Domonkos gróf : Men-< jen a gettóba, ott mondjon ilyeneket, ne a parlamentben !
Peyer (Fetileli-Shez): Hallgasson ina ga maiesz-gróf, maga is onnan jött!
Festetics: Maga vőn pimasz gazember.
Peycr: Maga taknyos hűtlen fráterI
Az elnök erélyes esengclőse után rendreutasította a képviselőket, majd Buchinger arról beszólt, hogy Q sajtó, törvény r.ein felel mog a mai követelményeknek.
Az ülés lapzártakor Amég tart.
Berlint mérsékletre, Prágát engedményre akarja bírni az angol és a francia kormány
A magyar és lengyel támogatást is el akarják nyerni Csehországot csak erőszakkal lehet már fenntartani — írja az Observer
Páris, május 2 Az Observer nagy cikkben foglalkozik a cseh kérdéssel ós megállapítja, l*ogy a jelenlegi helyzet világosan megmutatta, hogy Csehországot most már csak erőszakkal lehet megtartani.
A német követelés nem összeférhetetlen
London, május 2 A Tin.es értesülése szerint a két nagyhalalom meg akarja nyerni n cseh kérdésben Magyarország és Lengyelország támogatását is. Prágát mindenképpen rá akarják venni, hogy
fogadja el a szudéla iiémctek által előterjesztett nyol -, pontból álló követelést. Az angol ó< francia kormánykörök meg akarják győzni a cseh kormányt, hogy az ilyen kérések teljesítése nem összeférhetetlen egy demokratikus, független államban.
Páris, május 2 A londoni angol-francia tárgyalások-írói a lapok azt n/. értesülést nyerték, liogy a két nagyhatalom a cseh kérdésben lépéseket fog tenni Prágában ós Berlinben. Páris ós London — mint írják — Berlint mérsékletre akarja kérni, Prágát pedig engedményekre akarja rábírni.
de ha tudatában vajíyunk annak^ hogy számitásunk szerint az oit>zá^j ivóvízellátásra 1100 aknás kutptj 5900, kb. 60 100 mé\'.er mélyéin kutat, 1000 olyan kutat, amely 100 - 200 méterig terjed s 200 o\'yuit, a melyik 200 méter mélySéftii, keltene. építeni. akkor előttünk áU a/, é-zzel együttj:\'vré nagy anyagji szük-< s,é\'g, amelynek összege közel 20 mil-
lió pengőt tesz lei. Bármily nagy is ez az ö-^szxsg, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni előteremtésérek sürgős szxiksógét, mert ha inté^miénye-nyeileai foglalkozunk népegészségügyi kércKéykkel, kiindulási ppintja mindion tofvjjlbbi lépégnek, h<\\^y jó és egészséges vizet öntsünk a nép pptharába.
Az élet legfontosiabb keltéke ez.

MÁJl\'S F.LSEJK az egész országban csendben telt el, zavargások, vagy tünletósck sehol nem voltak, mindössze pesten állítottak elő hét fiatalembert, mert vörös díszítésű kerékpár-felvonulással akarlak tüntetni.
IIOBTHY kormányzó spánielje nyerte el a vasárnapi kutyakiállitáson a • legszebb és legjobb vadászkutya, vándordijat.
A CSEBKGSZRIiPOLOK budaörsi telepén vasárnap kél vitorlázógép bukott fel rossz startolás következtébon: három fiatal repülős súlyosan megsebesült.
HIíTÉNYI Imre budapesti főkapi-lányhelycltes bizonytalan időre szabadságra ment. Ideiglenes helyettese Sombor Schweinitzer József rendőr, főtanácsos.
A KGPVISKLÖIIAZ az Idén u nyári szünet helyett valószínűlog dolgozni fog: a költségvetés és az ötéves terv lerv után a termelés ós fogyasztás valamint az uj munkaviszony szabályozásával kapcsolatos javaslatokat tárjryalja.
AZ UJSAGIB6K 1000 pengős Rákosi dijat az idén Katona* Jenő ós Kovrig János nyerte el.
A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA cz-Idei 3000 pengős nagydiját Kornis Gyula, a Marezipányi jutalmat pedig Bar lók György, a szegedi cgj-etein tanára kapta.
UNIVERSKA hege<Iümüvészr.Ő ne-gjedmillió |>en},ő értékű hegedűjének tolvaját elfogták Budapesten Zébli I-o-renc. 25 éves rovottmultu borbélysegéd szeinólyél>en. Lotartóztatlák.
KIFOSZTü\'rrAK a \\-eszi)rémi izr. hitközség páncélszekrényét: a betörők lÖbbezer iKüigől vittek el.
HALALBA GAZOLTA a 23 as vi la-mos a Fiumei utón Kilián Gyula 22*\' éves kifutófiut.
MAGYABOBSZAG i;Oin vesz részt az 1939-i newyorki világkiállításon, mert a részvétel több mint 1 millió pengől>e kerülne.
DABAN\'YI Kálmánné lelt az Iskolaszanatórium Egyesület uj elnöknőjo.
BALTAVAL leütötte Toplánszky Jó-zsefné Újpesten férje csábitóját, Csikós Irma ^26 é\\-es leányt. A csábító a kórházba, az asszony a íe.időrségrc került.


IIALALOS KATASZTRÓFA érte az albán király esküvőjéről liazaulazó 5 olasz, 4 német, t angol újságírót és a római görög nagyköve\'.ct. Az olasz óriás repülőgép egy sziklafalba ütközött, lezuhant, a személyzettel cg- ütt a ludáios áldozatok száma 20.
HENLEIN, a szudéla németek ve-zéie kijelentette, hogy kitartanak a karlsbadi követeléseik melleit.
ÓSSZE0TKÖZF.S volt Troppauban a szudéla németek ós a cseh kommu-nislákkal megerősített rendőrök köz<">tt a csehek kihívó magatartása miatt, Több sel.Osülős is törlónt.
HITLER a május 1-i nemzeti ünnepen lóO.OOO llltler-ifju előtt kije-le.i lelte, hogy «Solu» többó b;U>orutl — e/. az én jelszavam.
APP0NY1 Goraldine őfelsége,az al-
SALAI K0Z3CÖNY
1938, májúi 3
bán királynő, még május végért Budapestre jön rokoni látogatóba és-a kongresszusra.
GAAL Franciska, a Hollywoodba szerződőit magyar filnisztaF\'itcrződé-sét felt>ontották. Békássy Istvánnal és a többi amerikai magyarral ő is kénytelen liaza jönni.
450.000 MARKÁVAL, 21.600 angol fonttal és 34.12-1 hollandi forinttal Belgiumból Magyarországra szökött egy KrammOr I-\'rigyes nevö nemzetközi szélliámos. Körözik.
CODREANU, a Vasgárda vezérének titkos megbízottjait katonai biróság elé állítják. A\'\'monstre tárgyalás rövidesen meglesz.
KÖZKEGYELMET ad Németország azoknak a politikai bűnösöknek, akiknek büntetése nem haladja meg u hat hónapot.
A létért való kOzdelemben gyakran hathatós segítségére van a eloldozó egyénnek egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvízhez, mert ez már csekély, alig egy po-hárnyl mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisztítja ki az emésztés útjait s jó étvágyat és friss közérzetet teremt. — Kérdezze meg orvosát.
lEátíúmnf?
A strassburgi kórház portáján ma egy férfi egy vértől c-sepegő cftomagot adott át azzal, hogy abf ban leánya van. A jiortás a doboz tetejét felemelve egy darabokra vá- j gott Leány testet látott, mire rendőrt hivott. Az ember egykedvűen megvárta a rendőr érkezését és elmondotta, hogy álmában kapott parancs mjatt ölte mejg \\Iegkisebb leányát. Kiderült, hogy a férfi őrült, 36 éves ós-Khun Pálnak hivi ják. Hat hónappal ezelőtt gyógyultan hagyta el az elmeklinjkát, de ugylátszik újból kitört rajt a* elmebaj. A meggyilkolt kisleány 18 hó-naj>os volt.
«i » .i K » i..,.\' i j • •
Bukarest közelében ügy kiránduló autó sofförje rosszul lett, az autóbusz az árokba fordult: 30 utasa közül 1 szörnyet lialt, 7 haldoklik, 22 súlyosan megsebesült.

Pápa közelében ma délelőtt egy magyar sj>ortrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre: Tamási Miklós légügyi felügyelő súlyosan megsérült.
Szentesen Nagy László 50 éves gazda ittasan feleségére támadt egy konyhakéssel, amire az asszony revolvert ragadt és három ljvéssvl agyonlőtte férjét. Az asszonyt letartóztatták.
Junkermami jugoszláv miniszter berlini látogatása után kijelentette, hogy az Anschluss csak annyiból érinti Jugoszláviát, hogy végleg felszámolt a Habsburg kérdéssel, egyébként német belügynek tekintik.
A vizsgálóbíró is letartóztatta dr. Berger Gézát
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró, aki a törvényszék bünietö fellebl>-viteli tanácsának is tagja, szombaton a szokásos főtárgyaláson elfoglalva lévén, csak a délutáni órákban hallgathatta kí az ügyészségnek átadott dr. Berger Géza nagykanizsai orvost, Este fél 9 órjáig tartott a kihallgatás.
Dr. Berger a kihallgatás során feltett kérdésekre büntelenségét hangoztatta mindkét ügyben, amelyekben gyanítva van. Dr. Almássy
ezután kihallgatta dr. Haba Antalt, a nagykanizsai Horthy Miklós közkórház szülészjeti osztályának főorvosát, a Nagykanizsa-székesftohér-vári szülészeti kerület főorvosát, valamint di4, Rftodejimayer ífitván kórházi orvost. [
A vizsgálóbíró [<i kihallgatás után letartóztatásba helyezte űrk Bergert, aki a hatáipzát ellen fel-folyamodással élt a törvényszék vádtanácsához.
Egy keszthelyi szerelmes pár megmérgezte magát Bndapesten
Schiitz kirakataiban látható
a legújabb divat.
i Budapest, május 2
Vasárnap reggel megdöbbentő szerelmi drámát fedeztek fel Budapesten, a József körút -1. alatti Nemzeti Szállóban. Szombaton este fiatal párt szállt meg, a bejelentőlapot mint (JV J férj és feleség töltötték Jn^SL ki. A fiatalember Mol* nár József 23 évts keszthelyi lakos, jogszigorlónak irta be magát, állítólagos feleségét Koh-n Gabriella 21 éves keszthelyi tanítónőnek. Közös s?(obát vettek ki és hamarosan nyugvóra tértek. Reggel a szobaasszonynak feltűnt, hogy a fiatal pár nem jelentkezik és a szobából kpjK)^á|sra sem jön válas^ Rendőrt hívtak, aki lakatossal ki-
nyittatta a lezárt pjtót. Az ágyban, eszméletlenül, habzó szájjal találták a fúttal párt. > .
Mellettük a rendőrségnek címzett búcsúlevél volt. Azt irták, hogy. mindketten megunták életüket, gyermekkori szerelmükből vaUáskU lönbség és a családok ellenkezése miatt házasság [nem lehetett, ezért közös elhatározással követtel ei ön-< gyilkosságot. Kérik a rendőségjet, hogy a boncolást mellőzzék. Azon-, nal telefonáltak a mentőkért, akik megáliapitoták, hogy a fiattal jxár nagy adag morfiummal és verőin állal mérgezte meg magát.
Mindkettőjüket súlyos és életveszélyes állapotban szállították a Rókus-kórházba. , | , .
Az elragadott látogatók tömegei maguk terjesztik a Budapesti Nemzetközi Vásár jó hírét
Budapestről jelentik : Csak azon | csodálkozom őszintén, hogy Imiként/ k\'hct a vásárt minden évben az? előzőnél is tovább fejleszteni.! —{ mondta a vásár imegiekintéseutájni a látottaktól elragadtatva Horthy Miklós kormányzó. És igaz is I Itt áll ez a vásár, amledy input nijár. magában foglalja a magyar gozda^ sági óLet minden értékét jós hét külföldi állam legértékesebb kincseit, olyan látványt nyutjva, hogy iclkáp-. rázik tőle a sflem. Ha volt a rémhír terjesztéseik folytán hóini ki^hitOn ség, azt ez a vásár tökéletesen kiirtotta és minden látogatóját teljes optimizmussal, t önbizalommal tölti el. j , i
Sok tízezren nézték már ímeg a vásárt és mindenki a Jje^igyojbb elragadtatás hangján beszél a látottakról. Ez a nem várt, szájról szájra járó önkéntes proplaganda érthető módon ujabb meg ujabb tömegeket vonz és a vásár negyedik napján készült ppntos és hiteles statisztikákból megállapítható,hogy tavalyhoz képjest csőidet Benn ősökként a látogatottság, sőt a harmadik napon még tul is lépje azt. Ezeket az adatokat alátámasztják és hitelesilik a szállodák ós a ven-i déglátó helyek statisztikái, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Vidékről
és a külföldről érkező látogatók száma sem csökkent. A főváros idegen szótól hangos, fellendült a for-gaífom anindenhol és a végre be-, köszöntött tavaszban bizakodással járnak, vásárolnak, szónakozpiak a vásár 11 napop ünnepet jelentő napjain az emberek.
A féláru utazást ós jaz egyéb lentős kedvezményeket biztosító vásárigazolványokat az utolsó napig árusítják ország-szerié a menetjegy-irodák és a vásár tb. képviseletei A vidéki látogatók május 9. napjának déli 12 órájáig érkezhetnek, a féláru utazási kedvezménnyel Bu-dajicstix:, ahol május 15-ig tartóz^ kodhatnak. v (:)
Naptári Május 3. kedd. Kom. kai Sz. f feltalálás. Protestáns Irma. Izrael. Ijar hó 2.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár és a kiskaalzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ecéaz nap nőknek.)
— Saját érdekében és ő.rőmóre szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopatein Bútoráruház 6a>l mübutor-ktál-IltiaAt megtekinti, vételkényszer nélkül.
Vizvezetékszerelést
garancia mellett készít -
MENDLOVITS
lankában az Iskolaorvos
a Rozgonyl-utcal iskolában
Fáradhatatlanul dolgozik a magyar tanítóság a magyar ifjúság, a magyar jövő érdekében. Példaadó eténen a kanizsai tanítóság. Ennek a kanizsai ne mAi tépető munkának! egyik állomása a Rozgtonyi utoai iskolában februárban bevezetett ujabb iskolai intézmény. Felártották ugyanis az iskola-orvosi mndcf lőt és meghSvü\\k siónak vezetésére dr. Fodor Erzsébet gyerine^gyón gyászt, aki hetenként háromszor 6 órában jjsndoz^a erz isikpláf^glyeav-mekek egészségét, felfekteti az összes tanulók egészségügyi törzs-, lapját és állandóan figyelpmmelki^ séri a gyermekek állapotát M& helyt az orvosjnő megállapít^ hogy; a gyermek beteg, hivatja a szülőket és a szüksége^ teendőket közli velük. Ha kell, az iskolaorvpsWiní: tézmény gondoskodik gyógyszer-, ről is az arra rászoult szkgénygyon meknek. Nemrégen Ovon^iltiA-kud rát végeztek a gyermekek egy részével. A gyár Filó igazgató kérésére három hatalmias in^yicai bödönt küldött a szegény gyermekek részére. Az iskolaorvosi-jjntézímény, fenntartásához és berendezéséhez a szülők havonta 10-20 fillérrel járulnak hOizá. Sikerült eddig mérleget, hosszmérőt, szemyizsgálót és hasonló dolgokat beszerezni. Filó igazgató érti a módját, hogy lehet a semmiből is valamit teneírvteny osak akarni kell ós tudni a módját? Elsősorban magyjiagy ifjúság ós magyar_szeretet kell hpzzá. Dr. Fodor Erzsébet iskolaorvos nagy "ügyszeretettel végzi munkáját, ajne^y valóban nűssziószámba megy.
Filó igazgató most azon fárako-zik, hogy az illetékes tényezők tá* mogatásával tovább építse az isko-laorvosijntézményt. , !
Róma várja Hitlert
Róma fejedelmi pompával várja Hitler kancellárt. A pályaudvaron az olasz király, Mussolini ós az olasz kormány fogadja a Führert, ald díszhintón megy végig a tiszteletére fel-diszitett római utcákon. A német államfő tiszteletére királyi vadászkiálli-tás is lesz Kómában, valamint számos egyéb ünnepség és felvonulási
Már a hadbírók ls gyanúsak
Moszkva, május 2 A hadügyi népbiztosság éléről elmozdították Tibenkó tábornokot ós három másik tábornokot. Mindnégyen résztvettek mint hadbirók az eddigi hadbírósági tárgyalásokon ós a halálos Ítéletek meghozásában. Beavatott körökben azt suttogják, hogy most ők ikerülnek a vádlottak padjára.
Nagyságos Asszony!
és nagyéremmel kitüntetve.
Cipőárainkat leszállítottuk I Tisztelettel meghívjuk legújabb modelljeink kiválasztására kedves férje és gyermekei részére - is. Miltényi-cipö 60 év óta a legjobb márkás-cipő, arany, ezUst
Miltényi Sándor és Fia cipőüzlet, Fő-ut 2.
í %
1938 m*l"»
ZALAI KÖZLÖNY
S
Dr. Krátky Istvánnét választották meg ajból a MANSz elnökasszonyává
Melegen búcsúztatták a távozó Krasznay Pálnét
Szombat délután tartották Imlog Q nagykanizsai MANSz évi közgyűlését a városháza tanácsk^nébeirv dr. Krátky Istváimé polgármesternő elnökletével, a tagok élénk részvétele mellett, Krátky Istvánné elnöki megnyitójában ráiriutn\'ott b MANSz sikeres munkájára, különöpen kiemelte Krasznay Piál nenrtő»$3íisífc oíos nejének, az ügyvezető elnök-nönek érdemeit, főleg a szövőtelep fejlesztése körül. Majd rövid visz-szapillantást velett a MANSz eddigi tevékenységére, amivel efajdr ményes missziót teljesit a MANSz hölgygárdája Nagykanizsán.
Borsa Bé\'a felsőkereskedelmi iskolai tanár titkári jelentését terjesztette be. Utalt Tormay Cecilé alav-pitására, ami a hazaszeretet jegyéin fogant. Méllatba a nagy nemzeti munkát a mwjyar asszonyok szervezése körül. Köszönettel eml& kezett meg a helyi o-voj>ort hölgy tagjairól, akik kezük munkájává^ erkölcsi és anyagi támogatással segítették az eszmét előmozdítani. Elismeréssel és hálával emlékezett meg Krasznay Pálnérói, a helyi cro-port ügyvezető elnöknőjéről, aki fáradhatatlan, lelkes munkásságával beleirta nevét kitörölhetetlenül a helyi tfO|>ort munkás életébe. Gyarapüotfca a tagok szániát, vei zette a szövőmühelyt, eljárt Kiska-nlzsán és általában megbecsülhetetlen munkássáj.01 fejtett ki. Példáké-l>e volt a dolgozó, lelkes magyar asszonynak. , •
örömmel számolt be a jelentés a kanizsai csoi»ort fejlődéséről. A kiskanizsai csonort Kovács fllésnó vezetése alatt figyelemreméltó és érdemes munkásságot fejt ki. I A Király utca 49 Szám alatt létei sitett szövőtelepén Szakonyi Józsefi né vezetésével 5 géppel kezdték meg a munkát. Nem csak erős, me,£j bizható árut készítenek, hímem keresetet biztosítanak a dolgozó leányoknak. Különö-en lepedővászon, törülköző, asztalterítő, todorvá-szón, gyermek kelengye kerül fok a szövőmühelyből. • . •
A jövedelmet szociális célokra fordítják. Egy kereskedelmi iskolnj növendéket segélyeznek, alkalmi támogatást tudnak nyújtani, egyh^ zaér kezett hadifoglyot sikkül t fehérneművel ellátni, betegeknek, szegényeknek gyorssegélyt \'nyújtottak. Mindenből becsülettel vették ki részüket. , /
Tengeri háncsfonó tanfolyamot rendeztek Farkas I\'ona győri szakoktató vezetésével.
A kiskomáromi kiállításon már ott szerej>el(ek a tanfolyamon előállított dolgok, amelyek feltűnést keltettek. Vitéz gróf Teleki Béla főispán elismerését fejezte ki a ki-rtllitá.\'on a MANSz háncs ós szövőipari készítményei láttán.
A MANSz tea-délutánjait nagyon (okan látogatták.
A vidéki csoportok közül a na4gy-kanizsai fizeti ki a legtöbb munkabért a dolgozó szövőnőknek.
ősszel megszervezik az ifjúsági csoportot, mese és kézimunka délutánokat tartanak és igyekeznek minden téren a nemzeti gondola^ \'ot szolgálni.
Végül meleg szavakkal \'etniiéke-wtt meg a jelentói dr Krátky Istvánné elnökasszonyról, aki mindenütt ott van és fáradhatatlan te-
vékenységével lelke, vezetője, irányitója, Igazi clnökasszonya a helyi MANSz csoportnak. Szegénységével, lelkes munkásságává\', lelkesedésével valóban példát mulat minden magyar assionynak és édes-* anyának. A polgármesternőt lelkesen éljenezték. Végül a jelentós még köszönetet mondott Steininger Gyu-lánénak buzgó munkásságáért.
Bcke Ferenc felsőkereskedelmi iskolai tanár a pénztári jelentést terjesztette be, amit a közgyűlés elfogadott.
Dr. Krátky Istvánné elnöknő ezután meleg szavakkal bucsuzlattaa Nagykanizsáról távozó Krasznay Pálnét, aki lemondott tisztéről és akinek érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvben örökíti meg. A magyar asszonyok példaképe Krasznay p,U-né, mondta dr. Krátky elnöknő.
A továbbiak folyamán, miután az
elnökség mandátuma lejárt, dr. Krátky istvánné visszaadta megbízatását a közgyűlésnek, azonban Farkas Vilma, a MANSz társelnökének és a MANSz gondolat egyik úttörőjének indítványára a közgyűlés egyhangúlag, nagy lelkesedéssel újból megválasztotta a helyi csoport elnökasszonyává Krátky-; nét, akit hosszan ünnepeltek.
A közgyűlés jegyzőkönyvi köszö-ne\'et szavazott Borsa Béla titkárnak nak és Beké Ferenc pénztárosnak munkásságukért.
A MANSz. részt vesz az eucharisztikus világkongresszuson és a helyi o\'oport is mindent elkövet, hogy minél többen részt vegyenek tagjai közül.
Uj társelnök lett <M Tholway Zsigmondné, postahivatali igazgató közszeretetben álló neje, akit lelke-lelkesen éljeneztek és aki meghatott szavakkal köszönte meg a bizalmat. A háziipari szakosztály veze\'ősége : Csöke Erzsébet, Szőnyi Sándomé, Petermann Józseffné, Pálcsips Fc-rencné. Ifjúsági szakosztály vezetői : Frey Gabriella és Kugler Sándorné.
Néhány portré egy 30 filléres éjszakai menedékhelyről
Pislákoló petróleum lámpa lóg lc a szoba közopó:ől, amely alatt meghajolva lehel csak elmonni, hogy az arramenő feje lo ne verje azt a drótjáról. A nyirkos Tálak mellett egy-más lábához állított, szúette, rozogi) ágyak tarka, ró^oa mosott ágyneművel. A lelógó lámpa alatt egy dülöngélő, háromlábú asztal két szakadt szalmája székkel. Ennyiből áll a/, éjjeli menedékhely szűkös berendezése. A falon, bogv a vakolat híjját eltakarja ogy réjíi divatú olajfestmény busul, jobb időkből visszamaradt él-niakarással.
Az ágyak már kapuzárás előtt meg-lellenek a lakókkal, mert a budapesti kapupénz itt is kötelező és ennok a szomorú tanyának lakói nom bírják a kapu)>énz luxusát. Harminc, fillér egy ágy egy éjszakára, de vannak olyanok is. akik ezt az összeget is megosztják. Kelten foglalnak el egy ágyat és ugy feküsznok, hogy lábuk a másik fejé-
nél szorul meg.
Lélegzeni is nehéz először, ha belép az emííior, olyan fojtolt az atmoszféra a szobában, ahol horkolva, szuszogva, sóhajtozva egy jobb világot álmodnak a sors mostohái.
Eladó egy bárói név
Az asztalnál ül kapuzárásig a házi-asszony, aki előre beszedi az ágybéri ós kijelöli a helyet az uj jelentkezőknek. Senkitől sem kórdezik itt, hogy kicsoda és honnan jött, mégis az ujjakon kívül mindenkit személyesen ismer a háziasszony. Legtöbbje régi, |X)nlosan fizelő lakó, odavetett hajótöröttje az életnek és ha nagynéha |>eve!ő\'!ik egy sápadtan megroskadt ismeretlen, itt nom kell kiállítani a bejelentőivel, mert a jövevény úgysem irna abba igazat. Itt mindenki takargat valamit, ha mást nem, egy multat, amelyet jobb nem felidézni.
Suttogva mesél az asztalnál a meg-
Ili lakásába
szép szőnyeget függönyt
Örökéletű klopli-lüggönyök
választékban I

tThmkkahn
IV. PROHÁSZKA O.-U.& VI.TEREZ-KRT.8. *
&YAB BUDAPEST. XI LEXKE UT 117.
górbült derekú asszony, miközben ujjaival odabök az első ágy feló, amelyben egy liosszu, vékony, szakállas férfi horkolja l>elo a szobába napi kimerültségét.
— líz a Hernát báró, ]x>utos fizető, mert megszokta még abból az időből, amikor egy átmulatott éjszaka után a pincérek eléje prezentálták azt a számlát, amelyből egy kis család egy fél évig gond nélkül kihúzta volna. Mindenki megadja most is neki a titulust, bár ő azt állítja, hogy komoly vétel eselén hajlandó lenne olcsó pénzért eladni ezt a címet, mely őt a gondtalan múltra emlékezteti. Szépen énekel, de nom szereli, ha mások is hallgatják. Pénzért azonban még erto is kapható.
A báró most abba liagyja a horkolást ós egy ránditással átdobja magát a másik oldalra. Nyugtalan az áhna.
Vlnoo, aki Perzsiába készül
Az asszony suttogása most a következő ágy felé fordul, amelyben alig tizenhétéves siheder vakargatja álmában combjait olyan hangosan, hogy a pokróc alól is kihallatszik.
— libben az ágyban lakik az\'ViuoQ. Két éves lakója az ágynak, amelybe egy zivataros nyári éjszaka átázva, i-sapzoilan, hitelbe Teküdl bele. Két hétig nem is ífec^tt, de azután egyszerre megadta minden hátralékát. Állítólag sem apja, sem anyja, \'de még rokonai sinoenek és hogy miből veszi fclő a napi megélhetés és az ágy költségeit, azt senki sem tudja. Foglalkozása nincsen, de azért pontosan fizet. Egy vágya van, kijutni Perzsiába ós ez az utazás foglalja lo minden gondolatvilágát. Hogy miért épen Perzsiába azt két év alatt nom tudták kitudni belőle.
Vincének nyitva van a szája ós bugyborékolva veszi magába a lélegzetet, miközben nom szűnik meg állandóan tovább vakargatni a lábát.
Kót leány agy igyban
Egy pokróc alatt egy ágyban két leány piheg egymásnak fejhez vetett lábakkal. Az egyikből néha-néha kiszalad egy elfojtott sóhaj, amelybe a másik szemei pillanatra kinyillanak, mintha a sóhajtás után nézne üres szemekkel a levegőbe, de azután ha. marosan le is zárulnak tovább a szent pillák. Ez a keltő nagyon ébren alszik, de azért vulószinüleg álmodoznak egy másik világról, olyanról, amelyei csak egy éjjeli menedékhely tud kilormelni, egy szebbről, egy sejtéi-mcsről, mert most a sóhaj Lozónak mosolyra görbül a szája, de csak annyira, amennyire az álom tündér-képo belélopja az el nem ért álomvilágot.
— Sóhajtozó énekesnőnek készült, de apjának anyagi romlása kettétörte az ő művészi ambícióit is. Most ő tartja el szüleit is, akik egy másik tanya szánalmas lakói és néha meg is látogatják a leányt, aki még most is énekel ott, ahova alkalmilag meghívják. Nem vastag kenyér, — jegyzi meg az asszony és már meséli a másik leány esetét, aki elárusítónő egy büffé-ben, ahol havi ötven pengőből él ő lós a nyomorult testvére.
l-s az asszony már odabók a következő ágyra, amelyben egy harmincas férfit épen ekkor vesz olő a köhögési roham, \'amelyre felriad a büffés leány és ijedton néz a köhögő felé.
— Tüdő? — kérdezem visszafojtva.
ZALAI KÖZLÖNY
— Ah, dohog}1 — suttogja az asz srouy — vak srt^ény.
A ,Pénm Pali*
A vak ,ember abbahagyja a köhögést, a büffósleány Tojó visszahnnynt-lik u vánkosra és szuszogásuk bele-<ölvad a többi ágyas ójjeli lélegzésébe.
Most egy szalmazsák következik, amelyen ugy alszik a lakó, hogy fejő a földre csúszott, inig lábai sürün rugdalózva keresik fenn a szalmazsákon a Jobb elhelyezkedést.
— Iizt az embert nem szeretem — súgja szinte félve az asszony. — Minden razzián elviszik, lm kellő időben ki uem bújik és ilyenkor napok múlva kerül csak elő. ö ad állitja, hogy vidéken\' volt ilyenkor, de mi már MKuerjük a razziák után Özeket a vidéki kirándulásokat. Mindig annyi a. pénze, hogy kölcsön tud adni, a melyet különösen a báró ur vesz igénybe és ezért cserébe megengedi neki, bpgy lotegozae. Ugy is liivjájí, Ifogy pénzes Pali ó> lm lehet hinni a szavának, könyvelő volt egy vas-kereskedésien. Ezt azonban ő seui me.-i piindig olyan határozoltan álli-tani.
Az pjtó előtt a házmester csoszogó lépteinek zaja tört be az "Ivókkal teli menedékhelyre, az asszony s?av*>i is mind gyét eb bek lettek és sürün kapkodta a le lehanyatló fejét, amely küzdött az elalvással. Pénzes pnli lábai is végképen lecsuztak a földre a szalmazsákról.
Csendesen még kapuzárás előtt az asztal alá toltam a széket ós kimentem az utcára.
A nagyváros zaja, robaja végigkiabált a ház előtt, amelyben egy szobába összeszorulva gondtalanul álmodtak az élet mostohái.
LÓRA NT.
Tojástól a hajvágó £óplg mindent lopott a pacsai „első legény"
Anyja és hyga I* a vádlottak padjára került miatta
/JóiJuMu ipac&ftf ^tfap&^iW fia Kiss I Ijos fiatal Ű&tBQtoy, Apjának vwn nút a|>rftt^P^v a tejbe. És épp azérlt énh^jtetteti, Y.ogy legényfia valóságos görénye lett aik&eség-r nck. LptfKrtt, ami csjak k£we(íi£yébe került. Buza, íptjás, kiUdorácja, kac^a, tyúk, gyürü, fülbcvtíiós ctgjöfeetn a\' Hajnyinó gépig. A.Jqpotti dplgoklst értékesHettfö. AJmi pénzt i&y sser-aett, azt elbillAArdoztii. eJjnuiatU, el szórju,ko|Ztií. EgysSzieni gazxláktól a rabbi H&tyettefiéfct akik nem tudr-hjatfák, de nem ls gpntloUv>t^lk, hogy lojvott holmit vásárolnak, a nyűuiaz&s sjor,áJV oi^uíídasjáig mflatt etyárás alá kerültek, amely telimé*-s»t«*sn tfcatáztu őket., Mami KJ&i a loii>ott tyúkokat és egyobekJet hnwa-hoíi\'dtö, a vádlottak padgájrfn, loeriült xc édesanyja és huga is. Róluk IfS tf\'akhamar kidfiMlt, hpjgy qcftmnj kö?ük a fiatal legény bünel^a
Kiss La>>3 19 rendbeli loj>ás gyanújával került a nagyk^aAi^ai törfvié»ys*ék elé.
Mái a cfienciőrNégictn ftefennettt mindent, addig most visszavonj vallömá át és azt hang^tatta, hf>gy< azért »kellett« igy vallania, meft a aendörök »mwjítil|mlták« boittjag. De kiderült, hogy a legény vétíekje-, zé>e nem felel mpg a valósi\\gn^k!> A híréiig bünösnpk mojndotta ki Ki*> Lajost Uzncndtel^ lopásban és uvivicl még nem vo^t büntetve és u\' kár nem nagyobb, öaszhüöletésül hét hónapi börtönre Ítélték, é&w. anyját és húgát pedig felmentették. A\'z itélet nem jogerős, t
Leesett a padlásról és szörnyet balt egy 14 éves fia
.Vasárnap délután törvényszéki bizottság szállt ki a helyszínre
Vasárnap délelőtt a letenyei jár rásban lévő Egyoduta községtemí halálos szerencsétlenség történt. Pusztai János 14 éves fju há^uk yd-varán a j^.dl&sról leesett ós szörnyethalt az udvar kövezet)én. A ha* tóság kö?cgei külsérelmi nyomot nem találtak ugyan a halá\'o> áldozat testén, azonban olyan jelenségek látszanak fennforogni, amelyek arra indították a kir ügyészség vezetőjét, dr. Lengyel Káiplyt, hogy fiu holttestének fel boncolását indítványozza. Dr. AlnuVvsy Gyula vizsgálóbíró elrendelte a törvény* széki tonoolást. Vasárnap délutá,n hhottság szállt
ki a törvényszékről Egyedutára, o hol megejtették *a boncolást, valamint a vizsgálatot. Több embert kihallgattak.
A törvényszéki orvosok „hétfőn délben beterjesztették a lx>ncjegyző könyvet a kir. ügyészség elnökének, dr. Lengyel Károlynak. A vizsgálat megállapította, hogy a fiu beteges, vézna gyermek volt, aki 6 esztendős húgával az istálló padlásán játszott, közben olyan kö?el ment a |>adli1s-ajtóhoz, hogy leesett ós szörnyethalt.
Senkit felelősség nem terhel.
A kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
- Legjobb mUfe^a ha.Uayák, legújabb budnpeatl divatszülőkben . MII-ttayl olpőUilottou kaphatók
A tábla elítélte a felmentett nagyrécsel Horváth Istvánt,
aki fia védelmében agyonszúrta a féltékeny Szabó Zsigmondot
Mpst hou>it iíólpiBt B ttbla a néi^ynéci cl teltétusnységL dn\'una bün
ügyében. S/iibó ZMgnuomi n.igyj^-onpj földinüwoS tutívalevían féllá-k«ny Mott Horváth Jrt,tiOi fiatal aaí-d.lm, ^Síicj\' in\'A\'-odiiu^áJval nieg-IcsH\', üfíyb;uíöbe Verlék & iSliilóí\' lají meg dkartik tronlöttni. Köí-txTi odaőiíkcnett a fUi-
laUimb^\'r édesapja, HorM^tí1 IstvíVn éf> (IuhikQdils köztél a RUtéW/iy fét\'^-t a^on-snjr\'a. t
A nuiíykaíitaoi törVé»>yM4k a fi.i vift-linéti.ín kfeit Hotí>ii «])At fel-nipntfc\'tte, a ven^kecíök csíkét, líc-vitos JAiíofrt nfey hújnfapft fogtiizra itétíc. Fellebbezés folytiín most korúit az iijíy a jiécsi t\'ibla cté, atnely HoiV.áth Istv.^nt, a/. üLsöfokon fcl-nu-nü-\'it an;Vt tíz W«n.t|>i böriajine lléllc, Kov.tos Jilnixi irí\'/y hóiia|il fo^htV/bün\'iL\'tiéét hclybEÍnhagyta.
Semnii^\'égl pan;isz folyt.\'i:i az u\'olsó szót a Kurta fo(<|[r ebben az llgybra is kin:ond;Lai
4: l-re legyőzte a Zrínyi a PEAC csapatát
Zrínyi—PEAC 4:1 (3:0)
még Kovácsnak o^y óriási holyzclo, lmboz ís Babos II. ment.
A második félidőben 20 porcig ismét e.oJménytelenek a csatárok, bár több helyzet van mindkét részről. De n 21. percben Lhnbaclior ismét szerencsétlenül öklöz, Junker ixxlig hálóba vág. 1:0. Kárpát az üres tri-bünre bombáz, csak ugy csattan (ösz-iszedftl a tribün, hangzik). Gozdán i>e-dig másodszor ment bátor kifutással nagy helyzetben. Kiss H._Molnár— Monek—I\'ctri a labda utja, dc Kárpát eléri a veszélyes szélsőt. A 30. percben Gozdán térde menti a Petri hatalmas bombáját, szöglet lesz, dc a PEAC hiába rug több szögletet, eredménytelen. Pőize szökik, orős bombája a kapuía tövét súrolva jut mellé. Az utolsó percben az egyetemisták sakk-mattolnak és Petri hálóba lő. i: 1. Kezdési-e már nincs idő.
Nem volt nagyiranui mérkőzés, dc fair. Az az ériősünk, ha Csöngői ját. szik, a Zrínyi sokat javított volna gólarányán. l)e igy js (Boda nagyszerű Irányításával) a nagjobb fölényt a Zrínyi harcolta ki magának és az eiedmény is reális. Mind a 11 játékos nagj\'on ig>ékezett és látszik rajtuk a jó el/ő (Windisih) kezemunkája. A PEACtól többet vártunk. Mintha kissé kedvetlenül játszottak volna és bizony a csatársorban csak a b-dszóhő jelent valamit, a középisilárnak nem elég csak irányítani, hanem helyietek-
A PEAC nem hozta magával az igazolásokat, várni kellett a kezdésre, mig a szigorúan szabályokhoz ragaszkodó Dómján fényképeztette a játékosokat. Végül a szép májusi napsütésben feláll a két csapat és ami a n o^lcpctés, a Zrínyi teljesen uj összetételű csatársorral.
Gozdán — Kárpát, Babos II. — Be-ke, Babos I., Horváth — Bárdos, Tóth, Boda. Junker PŐl-zc a Zrínyi, — Llmbacher — Kiss I., Karcsay — Marsovszky, Kiss II.. Lux — Molnár II., Molnár I., Monek, Kovács és retrí a PEAC összeállítása.
Nincs nagy iram, a játék változatos, hol itt, hol ott fut a támadás, do az első 20 i>Crcig nincs érdekesség, sem eredmény. A 20. |>erc-bcn a |>artjelző integetésére Dómján lefuja a Zrínyi támadást, de utána feldobja a labdát és PŐcze szép Ívelésével Junkor h\\u kapura ós 1:0. Kezdés után Monek van helyzetben, do ront és máris Zrínyi támadás fut. Bárdos otthagyja a szélsőfedezetet, bead és Junker
Ismét gólba talál 2:0. Még nem tellik el egy perc, Babos I. erői lövése visszapattan a kupustól és a szemfüles Boda hálóba helyezi. 3:0. Monek osztogat szépen, petri elfut többször is, <!e beadásáról mindig lekésnek a belsők. A Zrínyi válaszlániadásu\'ru a pompásan játszó Kiss II. küldi elő.e a csatárokat, do cs«k sarokrúgás lesz és tonnái egyéb. A 10. percben yan
1938. május 4.
^^ napig áll még nyitva a íE^ Képzőművészeti Szalon kiállítása a nagykanizsai Iparoakör nagytormé-ben - Belépés díjtalan I
Minden képet a festője Igazol/
Rendkívül olosó árak I — Rendkívüli részlet-kedvezmények I
Jicn feltalálni ós lőni is kelt tudni. LimJjacher kapus bizonytalan. A két hátvédet is (válogatottak!) zavnrflia lel\\ct hozni. A csaját egyik legjobbja Kiss II. N°ki köszönhetik uz egj-e-temist\'ák, hogy sok támadás ment a Zrínyi kapuja felé. A két szélső fedezet nem márka, úgyszintén a két ősz. szekötő sem. Pelrinek szerencsétlenségéi e két kitűnő Zrínyi védőjátékossal kellett liarcolnl (Beke ók Kárpát), dc igy is jó volt.
A Zrínyiből Gozdán kitűnő érzékkel, csirában fojtja cl a veszedelmes helyzeteket. Kárpát jó, Babos 1T. kezd belejönni. A fedezetsorban Beke mérkőzésről mérkőzésre jó játékot nyújt. Bagos I. sok felesleges dolgot csinált (pepecselés, oldalt paszolgatások), do viszont a Zrínyi fölényben crő>cn benne volt. Horváth javul. Bárdos nagy tehetségnek .Ígérkezik, Tóth is jól játszott összekötőben, mig Boda jól szolgálta ki társait. Junkor lassan nagyvonalú játékossá fejlődik, Pőczc sem volt rossz.
Dómján kifogástalanul vezette a mérkőzést. A partjelzői (Cxvetké, Waldmann) is jól működlek.
_ -k-n-t-
Az NTE vereséget szenvedett Pécsett PBTO-NTE 3:1 (2:1)
Az N\'J\'E csapata csődöt mondott Péc>ctt. Mezőnyben még egyenrangú ellenfél volt, kapu előtt azonban i-sn\\ét tehetetlen volt az NTE tánun dóí\'or. , |
A Bőrgyár Kizl és Radnai révén már 2 :0-ra vezet, melyre az NTE Istenes góljával válas>oL Szfinelj után Horváth II. eredményes.
A PBTC.MI Kizi és Horváth II. érdemel dicséretet, az NTE.bőlegy játékos sem említhető. , ,
A mérkőzést Pazurck vicaette.
Kedden fél négykori
Hadsereg kupa döntö
Az cllialasztott hadseregkupa mérkőzést keiden délután fél négy órai kezdettel tartják mog a Zrínyi pályán, hogy az esetleges meghosszabbításokra idő Ic^-cn, lüsz döntőről vau szó és mindenképp döntő eredményt kell elérni. A kanizsai csapatnak az egéSü város társadalma drukkol. (:)
Sáska Levente—Határőrök
2:1 (2:0)
Vezette Kluger. A határőrök nélkülözték a legjobb embereiket (Csöngei, Miha\'.ec, Boda, PŐcze, pilipár és Kárpát), c\'.e igy is egyenrangú ellenfelei Voltak a jókópcsségü s;\\ska csaj>atnak. A gólokat Savanyu (2) ül. Bemxa lőtte, az utóbbi U-esből.
Kerületi eredmények
ZsSE -PVSK 2 :2 (2 : 1) | | í DVA.C—KRAC 3 :1 (1 :0) MSE-KSE 2:2 (1:1) , »
KTSE—PAC 6 : r (1 :0)
Nemzeti Liga eredmények
Eo o-sk ni Hangária 2:0 (0:0) Ferencváros—Nemzeti 6:8 (2:1) Szeged FC-ETO 1 :0 (0 :0) Taxisok—Phöbus 1:3 (4:2) Uj|H\'st Kispcrt 5:1 (0:1) Budafok Elektromos 5:1 (1:1) Törekvés- Budai »ll« 3:0 (1 :0) Közép- Dél vál. 6:0 (3:0)
1938. má|u« 3
ÍAfcM KÖZLÖNY
a
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát síép kivitelét és olcsóságát.
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
Vásároljon tehát ön is nálunli!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÉZ
NAGYKANIZSA.
Ma este: Kodály- hangverseny
A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör aranyérmes Vegyeskara Ketting Ftenenc karnagy vezetésével és a zeneiskolai tanárok közre működésével ma, hétfőn este 9 órai kezdettel tartja^Kpdály estiét a Városi Színházban. JegyeTc még az esti pénztárnál kaphatók. (j)
- (Hlvataivizsgáiat)
l)r. He.mig Alfréd kir. törvényszéki dnők ma mogkezdte szokásos hivatal-vizsgálatát a nagykanizsai kir. járás-biróságou.
- (Nagykanizsa az országos Ivóvizkongresszuson)
Most zajlott le Budapesten az Országos Ivóvizellátási Nagygyűlés a Ma-fÜ\'ar Mérnök és P.pitész Egylet köz-le.nüködósévcl. Nagykanizsáról Walli-tturszky Béla mérnök, a közmüvek igazgatója veit részt a nagygyűlésen.
- (Ülések a vármegyén)
A vármegye közigazgatási bizottsá-I 84nak május havi ülése 9-én, a törvényhatóság klsgyülése május 11-én, a törvényhatósági közgyűlés pedig május 12-én délelőtt lesz.
- (Köszönet)
Hálás köszönetet mondok mindazoknak, aWk a külföldön nehéz sorsban küzdő magyar testvéreink érdekében "^hangzott kéiő szavamat megszívlel
ték
- Kezdeményezésemet könyv és folyóirat adományaikkal támogatták, "pziritén Szabó Antal ói Beleznai «ik>s kereskedő uraknak, kik a szálli-szükséges ládákat rendelkezé-
semre bocsátották, valamint a Nagykanizsai Takarókpénztár, Néptakarék-pónztár és Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár m. t. Igazgatóságának, akik a szállítási költség fedezésére 5—5 pengőt adományozlak és a Zalai Közlöny szerkesztőségének, amely hazafias lelkesedéssel felkarolta ós állandóan támogatta ezt az ügyet." Vánkos Jenő polg. isk. tanár. — Külföldi magyarok részére még könyvet és folyóiratokat adományoztak: ózv. Jáger Kálmánnó és Miltényi Gyula. - A gyűjtést lezártuk.
— (Nem lesz szúnyog Hévízen)
I)r. Mikolics Ferenc hévizszentadrási községi állatorvos az összes környékbeli pocsolyákból kitiltotta a szúnyoglárvákat, ugy, hogy a Közegészségügyi Intézet kiküldött adjunktusa nom talAl tanulmányozni valót. Az eJdigi szúnyogirtás 100 százalékosan sikerült. A munkát tovább folytatják, a nyárra nem lesz szúnyog Hévizén I
— Bntorklállitásukat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
- Tonnliiclpflk, tornacipők Miltényi olpőtlzletben.
— Rádőlt a fai — meghalt)
Karácsonyi Ferenc 23 éves vailusi munkásra rádült a fal. A szerencsétlen e,nl>er medencecsonttörést szenvedett, kórházba szállították, de közei kétlveti szenvedés után most meghalt.
— (Különös eset)
Gosztonyi Adáin uj regényében pszichoanalitikus témához nyúlt. Nem könnyű megtalálni a középutat a hatkötetes, súlyos, lélekelcmző regények tós a csúfondáros kabarétréfák között. Gosztonyi Ízléssel és tapintattal oldotta meg a kényes feladatot. «Különös esetet, mond ol. de minden túlzás nélkül. A szép Klára, mint freudi médium, r.eni hiszterika, hanem ogész^S-ges, rokonszenves, kicsit szomorú, smj-relmes asszony. Igaz, hogy szerencséje van: egy komoly, józan, fiatal idegorvossal találkozik, aki hamarosan ki-gyógyitja képzelgéseiből. Az iró nyitva hagyja a kérdést: mennyi a valóság, mennyi az álom életünkben. «Az ember kót életet él, — mondja. — Áz e^\'ik életben bolJog, a másikban szen ved. Az egyikben mosolyog, a másikban kínlódik. Gs ki tudja, melyik az igazi életünk...?.
Szamárfület matattak
a prágai magyar egyetemisták a felvonuló cseh kommunistáknak — Cseh-néraet és lengyel-zsidó összetűzések!
Prága, május 2 A tseh rendőrség a prágai magyar egyetemisták klubjában vasárnap meg-nustákat bekísérte a rendőrségre. Csak jelent és az ott levő magyar egyete-itt de.ült ki, hogy a magyar diákokat azért vitték l>e a rendőrségre, mert azzal vádolják őket, hogy a május elsejei felvonulások alatt az ablakban nevetgéltek, gúnyos megjegyzéseket tettek és állítólag «még szamárfüleket is mutaltak.>
Troppau, május 2 A szudéta németek és a cseh kommunisták kőzött történt óssze\'.üzésnek két német és egy cseh sebesültje van. Az e^yik német sebesülése rendkívül súlyos.
Varsó, május 2 Itt a zsidó és a lengyel polgárok között történt vasárnap kisobb összetűzés. Az ok: a zsidók megvertek egy lengyel erdőőrt. %
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli,
igyanak hetenként legalább egyszer reggel felkeléikor egy pohár természetes „Ferenc Józse!" keserüvlzet, mert ez alaposan kiiiizlitja a bélcsatornát s előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcserét, élénkili a vérkeringést az egész szervezetben és ezáltal uj életerőt teremt. Kérdezze meg orvosát.
— Bátorokban íl Kopstein-CÓg vezet^ Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedveső .ize-tf»l feltétalak mellett.
\\üó
Hűvösebb!
Prognózis: Nyugati, északnyugati szól, sok helyen eső, egyes helyeken zivatar, a hőmérséklet osökken. _
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megügyelőállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: -f- 10 8, ma reggel + 8 6 délben + 17-2.
Csapadék: 4-2-t.
SL4ZENGERS London
legjobb angol
tennlszfltőlabda
larakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál. lon
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
Ha nem jól Iát, JSl*.
Fenyvesi György
órái 4e lukopllkni BMtith*!\'
Pő-ut la Dobrovics-hiz.
Siialngil orrul itttflrt Ii Uiiilikl
A Idényei klr. liráab\'róság, mint telekkönyvi hálósán.
355/1938. tk. niin.
Árverési hirdetmény-kivonat
Letenyel Jlrlsl Hllelsiövetkeset végre hallaténik Kraninrlcs Józset (nős Vlaslc, Honival) végrehsltisl szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi ha tósig a vígtehnjlisl árvetést 59 P 45 I., tőkekövetelés éa jirulékal behajtiaa végett a Petrtvenle köz,égben tekvő s a pelrlventel 15. t|kvl I. 140. hrsz. Hántó a Klimeiő diliében 206. hraa. uánté ngyanott 321 htu. aiánté a Kovica Jinoi érdele mellein dűlőben, 380. hrir. rét aa u|kutl dtllö ben a 387. hm., irántó ngyanott, 581. hiu. rét a btldöipatakl dűlőben, 611. hraz. rét ugyanott, végrehajtást szenvedő nevén illó 3 39. alatti llletőaégére 106 P 30 1„ aa u 0. 204. laljkvl 279. hras. szánté a klaraeaől diliében B. 19. a. vhalláat szenvedő nevén álló illetőségére 11 P 50 I., az u. o. 204 sztjkvl 504. brsz. szántó az njkutl dűlőben B. 19. alatt vhs|Ust szenvedő nevén álló Illetőségére HP. az u. 0. 205. sztjkvl 456. hrar. szlntó az u|kull dűlőben B 20. alatt vbaltáit szenvedő ne-vén Illó Illetőiégére 23 PtOI. ai u. o 211. srtjkvl 693. hm. rét a Ltplcs (luló ben B. 29. a. vhi! iit sienvedő nevén illó Illetőségére 8 P 50 I, az u. o 211. sztjkvl 760 hraz. azántó a teleki diliében B. 29. a vhajlist szenvedő nevén illó II-lelőségéte 47 P 50 I, az u. 0 212 aatjkvl 24. hisz. kert a Beltclekben B. 25. a. vhsj tiat szenvedő nevén illó illetősfgére 66 P, az u. o. 213. sztjkvl 37. hrsz. his ud vsr kerttel B. 26. a. vhallis! szenvedő nevén illő Illetőségén 650 P, az u. o. 101. szjkvl 23l/a. hisz. ssinló a Ktsmeró dűlőben B. 4. a. vha|tist szenveaő nevén illó Illetőségére 54 P 50 I, sz u. o. 101. sitjkvl 519/a. hm. rét a blldőspatskl dűlőben B 4. a. vhsjtist szenvedő nevén illó Illetőségére 22 P 50 I. kikiiltiil irbsn elrendelte.
As irverés nem érinti a petrlventel 101. sstjkvben Bsv. Talin Mirtonné sz. Horvith Katalin lavira C. 1 alatt bekebelezett holtlgtarto haszonélvezeti iogot, valamint Kramsrlca György csatlakozott végrehajtató kérelmére meglarlandó átverés eie lén s celrlventel 15,204 , 205, 211, 212, 213, 101. sstjkvben ősv. Kismartéi Vln-céné sz. Karlovecz Katalin javára 290, 34, 80, 55, 36, 44, 6. aorssim alatt bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jogot.
A ledezelt elvre tekintettel az irverés alá bocsátott Ingatlsntlletőségek legkisebb vételárát a köveikesőkben állapítja meg :
I. A végiehajtató kérelmére éa követe léae behajliia végett megtartandó áiveiés esetén a 140 206, 321, 386,387 , 582,611. hisz. ingstlsnllletfségek együttesen 90 P-n. s 279. brss. 10 P-n, az 504. hras. 9 P-n, a 456. hiss. 85 P-n, a 693. hrss. 12 P-n, a 760 hrsz. 70 Pl, a 24. hrsr. 100 P-n, a 37. brsz. 8:0 P-n, a231/a. hrss.
Férfi bőrkesztyű P 5.20 NŐI bőrkesztyű P 4.90 Női cérnakesztyű P -.98 Női selyemharisnyák
már 1. - P-től Női dlvatkalapok
már 4.SO P-től
Ezenkívül az összes férfi- és női divatcikkek
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy Hlklói-nt 1.
80 P-n. az 591/a. hrss, 32 P-n alul,
2. Kratnarlcs Ovörgv csstlskozott végre-hajtstő kérelmére éa követelése beha|táss végett megtsftsndó átverés esetén: s 141, 206. 821. 38b. 387. 582, 611. hm Ingst lanllletőségek együttesen 180 P-n, a 27.1 hrsz. 21 P-n, az 504. hrsz. 20 P-n. a 4511 hrsz, 55 P-n, a 693. hraz. 22 P-n, a 760 hrss. 120 Pn, a 24. hraz. 150 P-őn. a 37. hrsi 900 P n. a 23!/a. hraz. 125 P-ín, as 591/a hral. 55 P-n alul nem adható el.
A tkvl hatéiig sz árverésnek Pelilvenle községházánál megtartiaira 1938 évi május hó 17. napjának délután 3 órijit tűzi kl és as árverési teltételeket sz I8S1: LX. t.-c. 150. §-a alapjin meg-illapltla.
1. As árveréaalá eső Ingsttanokat a kl kliltist ir kéthirmsdini! alacsonyabb H-telve a házlngstlsnt a klkláltiat ár telénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 XLL t. c. 26 ;.}
Binatpénz a kikiiltiil ir 10°/o-s, amelyei a magassbb Ígéret ugyanannyi o/o-ira kell kiegészíteni.
Letenye, 1938. évi lanuir hó 15. nap|in. Dr. Korpoas s. k. klr. (bíró. A kiadmány hiteléül:
Balassa a. k.
I2S3 l.l.kkön/w.i.ifl
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hálósig.
780 Ik. 1938. ssim.
Végzés.
A tkvl hitóiig s Letenyel Jlrásl Hitel-szövetkezet végrehajtatónak — Kramarici Józset (nős Vlsilcs Honival) végreha|llsl szenvedő ellen Indított végrehaltlal ügyében az 1938. Január 15én 355/lk. 1938 az. alatt kelt árverési hirdetmény él érverést Feltételeknek a behajtandó tőkekövetelés összegére vonatkozó és pedig ss 59 P 45 Ilii. tőkére vonstkozó részét ki jsvltjs szsal, hogy a betultandő tőkekövetelés összege nem 59 P 45 I., hanem 315 P s a kamat ezen összeg után 1932 nov. hó 30. napjától 1933. okt. 23 nsplilg 6°/o ettől a kifizetés napjáig pedig 5t\'i0/o.
As átverésl hirdetmény és éivetésl fel tételek egyéb részét érintetlenül hagyja.
Letenye, 1938. évi |anuir hő 3|.én. Dr. Korpoai s. k. klr. Jbiró.
A klsdminy hiteléül: Balaasa s. k. l.l.kkOarwM.16.
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
klriMMl
w4*b»lnmhl
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiőio 60 inlSi.
nlnd.n további nrt 4 tlllli.
Állás
■ajárliatt vagy mindenest keresek. Hunyadl-o. 16. ss, 4. ajtó. \'
Kifutó, kl már volt Uiletben, [elvétetik Rlth, Erraébet-lér 22. 1252
HÁZ ÉS INGATLAN
Etádé elköltözés végett egy éve épO\'.t kétszobás, lllrdólzobás magánház, egy négyasobia, összkomtoitos (nem adómén-tea) Jóljövedelmező Ibírhiz, hishely tele gyümölcsössel. Megblsott Horváth kösve tltő, Sugár-ut 42. 1257
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Egy . l-re klsdó.
lólorgalmu pákflaUt auguutua " Bővebbet Ktntisy u. 39. 1230
Kétaaobáa és háramiiekaa uj
lakisok furdőszobivsl auguazlus 1 re kl-adók. Bővebbet Erzsébet-tér 12., mtlsiakl hódiban. 1259
Kátaxabia iűrdöaaobás ndvsrl lakis kiadó augnsxtnill-re. Ctengety-nl 46. *
Kátaxabáa udvari tskia augusztusra
klaoó. Teleky-ut 10. ssim. •
Olaaabáa komfortos tskia november l-re kiadó. Eötvös tér 25. 1260
laraaak kétiiobís,\' őmkomloitos Is kist augusztus 1 re. Ajánlatokat a kl-sdébs. \'
Kallissafcáa udvari lakis mellék> helyiségekkel augusztusra kiadó. Labor. Caengery-ut 22. •
Kítssobis udvsrl Iskis kiadó. — Dr. Oyulsy Béla, Rozgonyl u. 10/a. 1247
Kátaaaháa ulrsl előszobis Iskis augusztosts klsdó Rikócsl-u. 29. alsll. •
adás-vétel
Jó kartjtn levő gyariaeakkáoal eladó Varaadl-ul 6. •
Nagyobb mennyiségű jó trágya eladó Teleky-ut 4. 1259
Eladé egy Hotlberr Schrants gyiit-minyu cséplősieluéry gőz lokomoblllal együtt, hassDilt és ízemképes illspotbsn, szfjjskkal.éstegyéb lelazereléesel. Érdek-lődnl tehet Dr. Rlchter Béla letenyel ügyvédnél. 1251
különféle
Budspeitl Nemzetközi Viiirrs 5O°/0 vssull kedvezményre Jogos!ló vásári Holványnh kaphatók a Néplákarékpénz-tir r.-t. nél Nagykanizsán, Csengery-ut 4. *
Walaaa gépgyár vas- és lémöntőde gépjavítást vállal. •
Salát kerecaenyl slsler bor llterenklnt P 0 44 élt Csengerynt 19. •
Szabi Antal
Már
II Pl
részletfizetésre vehet megbízható
kerékuárt. ♦
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykereskedő sportüzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
ElaaaaaH május I.én egy nőt arany karkötőóra Kérem a becsületes megtalálói, adja le |utatom ellenében Attila-utca 16 alá. Lancselhné. 1250
Sartiaaalr elaörendü 160, sertés-gldslaa, füato t, 80 Ilii. Ueutsch, Klrily-utca 36.
■ yakkandS tordltis, Javítás, műstop-polás. üveg, porcellán rsgssslis Erzsébet-tér 4., misodtk udvar I, eat. •
Mindennapi leveleaésből öaszegyűjtött bélyagat, régt vagy o] tömegeket, magyart fa küllöldtt, (eloszlatott gylljtemó-nyeket bármikor megvételre keresek. — Bar bari ts U|oa, a Zalai Köalöny I szer-teklódnl lehet telelőn 78. ss.
keszlője. ftrdekl vsgy személyesen őri közölt.
mlndennsp d. u. 5-6
Kisdja a Isptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős klsdó t Zalai Károly Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 azám.
Szótőben gyümölcsfáknál kerti veteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát müvei a
I kg. Pétl-SÓ kell: 20 szőlőtőkéhez 30 rózsafához 35 m1 kertl-vetcményhez 20 nt" pázsithoz stb.
(Nemcsak zsákszimra, hanem már 1 kg. Is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
Otc&énhjjöt ooftamozibm szówkozTialik
Mirkatliiailtikl Mimii Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1B87. október 3-tól. Eraaábat-tá,—Vaaiatállomáa
Vaautlllomisrs
441
fi 26 7 55 g21 II 10 13 M
13-60 JB 31
17 25
18 25 2005 21 45 2315 2360
w •
i i
1 s E Jt
Letesnyssi manatrend
L.l.njirí! Ind. J (, N,„|,ml„lri Irt. 7 55
• ■UkialtiUIU. 1400 utiajlr.lH,. 11-10
Kjouiátolt • ií«li0aj*)U0« KítZK«zd«iágt Muvftiylínaiég k4ajrynj.amitiJjJ,an Nnyl(ankw4n, l\'elclís ftzlQlyc^ő ZaJW lítroly.
18 Cvtolyam 99. mám. NagylunlM., 193& május 4 szerda
Ara 12 flU.
ZALAI KÖZLÖNY
liolmlWl te UadófcinUI: FM 5. Mtltdnii miihlca brtkAziup ilfluliu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElStliclésI irt: egy hAra B pengő 40 fillér. Surkeutóitgt «• kUdóhWiUll telelőn: 78. u.
Az egyetlen Járható nt
Irta: dr. TAtk Pál korm. főtan., országgy. képviselő
A munkásbiztositásban a tárba-, dal mi szolidanUmus elve érvényesül. A társadalmi szQÜdarizmusé, hogy az erősnek támogatnia kell az erőtlent, a tudósnak oktatnia kell a tudatlant, a gazdagnak támogat, nia kell a szegényt, az egészségesnek a beteget. Ezen (az elven épül fel a mai társadalom. Valamikor voltak társadalmak, amelyek egészen más elvek alapján épültek fel. Nem akarok éppCtt Spárta pálcájára célozni, ahol csak az egészséges ember és egészséges újszülött jelentett nemzeti vagyont, s aki betegen, nyomorékon (született, azt a Taigetos hegységbe tették ki és clpuszti\'ották, mert csak az egészséges ember lehetett harcos. Ezt az elvet a mai, krisztusi alapon álló társadalom már nem teszi magáévá. A krisztusi és felebaráti szere.-, tet inspirál szociális reformjavaslatokat é« a mezőgazdasági munkálok öregségi,biztosítására vonat-* kozó reformot is az a -felebaráti szeretet inspirálta, anvQly a hatalmon levőnek, a gazdagabbnak, az erőtebbnek, az egészségesebbek segítségét akarja hozni annak számára, aki erre rászorul.
A társadalmi berendezkedés tö* kéletes ugy sem lesz soha, mindig utópia marad a tökéletes társadalmi berendezkedés, gazdagok és szegények mindig lesznek. A\' Szent-Írásban olvasható, hogy szegények! mindig lesznek veletek. Ha valaki arra törekszik, hony a gazdasági differenciákat eltüntesse annyira, hogy csak egyformán gazdag emberek legyenek, annak ez f-oha sem fog sikerülni, legfeljebb a má,sik véglet, hogy egyformán szegény lesz mindenki, mert el puszii tajii a vagyont és javakat könnyű, megteremteni nehéz.
Egy görög filozófus azt mondotta, hogy annak az országnak lakosai boldogok, amelyben a gazdagok nem tulgazdagok és a szegények nem tulszegények. Ennek az elvnek a megközelítését célozza ez az uj törvénytervezet, — amely a képviselőházból most került át a felsőház asztalára — amikor éppen a legszegényebb rétegiot kívánja magasabb nivóra emelni. Tulajdon-tóépjK\'n önmagát Is védi ezzel a társadalom, inert a \'társadalmi szo-lidarizmus megakadályozza a szociális forradalmak kitörését, am^ kor a súrlódó felületeket csökkentik Ezek a forradalmak utfyajn tulajdonképpen nem is annyira a tár-dalini és anyagi differenciák miatt szoktak kitömi, hanem rendesen a \'égi francia jelszó jegyében : a szabadság, egyenlőség, testvériség jegyében születnek meg. Ez a hármas fogalom füti az embereket, de, ez még >oha forradalmi uton nem érkezett el a megvalósuláshoz. A szabadság ham^" szabadossággá fajult és a testvériség szent jelszava Is egy forradalmi Világban csak
A szudéla Ué\\déd napso. aka\\\\a fatqddcwL Vlétndois&áfy
Páris szerint a népszavazás megváltoztatná egész Középeurópa térképét — Berlin Róma álláspontjára kíváncsi, ez a római találkozó legfontosabb kérdése
Hitler és Mussolini nyiitan megvitatják az összes európai kérdéseket
Kóma, május 8 Mint beavatott politikai körök tudni vélik, Hitler kancellár és Mussolini teljesen őszintén megbeszélik az összes európai kérdéíeket. Teljes nyíltsággal megtárgyaljak Ausztria bekebelezésének ügyét, az angol—olasz egyezményt, ia francia - olasz megbeszélések eredményét* a Földközi-tengeri kérdést és terr mészetesen minden oldalról a cseh —német kérdést.
Páris, május 3 A párisi cseh nagykövet elutasott Prágába. A cseh kérdés békés megoldásinak lehetőségeiről t^gy^t Párisban a kormáykönökkel és ujabb utasításért utazik Prágába.
A lapok ismét leszögezik, hogy Franciaország és Anglia a középeurópai kérdés rendezésében Magyarországgal léjs U\'ngyejUiir-szággal együttesen akar eljárni. Ber lln — irják a lapok — mindene^eti re tudni akarja, mi ebben a kérdésben Róma álláspontja és adott esetben milyen magatartást tanúsítana: Ez a római látogatás egyik legfontosabb kérdése.
Az Ouvre \'ugy értesül, hogy Németország nem akar erőszakos beavatkozást, hanem népszavazást akar kicsikarni. Ha Csehország módot ad arra, hogy állami keretben szavazhassanak a szudéta \'németek hovataJrtozandóságukról, (akkor Né-, mefország nem fog a szudéta-német kérdés megoldása körül erőszak s eszközöket használni.
eltörpül. A testvériséget megalapítani! csak a béke munkája tudja.
A i»araszti család az öreget tehertételnek érzi, mert a anftga nypn niorusiíga olyan \'nagy, hpgy attól/ még az elaggott szülő nyomorúságát sem tudja megérezni. Éppen ezen a téren akar segrieni a törvényjavaslat.
Felvetődött az az észrevétel, hogy a biztosítás egyedül az öregkor te-hei^ ensége ellen magában vévo kevés, tulajdonképpen szerves me« zőgazdasági népbíz\'ositást kellje kiépíteni. Természetesen fez volnai az ideális és a helyes: nem csakj az önegkor, hanem a rokkantság ellen is, sőt még betegség ellen is kellene a mezőgazdasági munkavállalók szerves biz\'ositásál kiépi\'eni. A betegségi ttzfositás azinban bizp-nyos - elégtelen - mértékig megvan ma is. Amit fcbbfen a vonatko-,
A Jour is a népszavazásról ír, de hangoztatja, hogy ez Középeurfópp térképének megváltozására ve*zet. Megremeg a gondolatra Is, md lesz Csehországgal egy népszavaztls esetén. Hiszen ekkor - Írja — a többi elnyomott krebjx-^égek is népsz^. vazást fognak követelni és meg kell gondolni, hogy Romániában 3 millió magyar él, Jugoszláviában jk.\'-dig a lakosság 40 Százaléka nem ért egyet a kormányrendszeri el. Közép eui\'ópa teljesen megváltozik, ha népszavazásra kerül a sor, — szögezi le végül a lap. [
Róma, május. 3 Az olasz főváros ké|>e teljesen megváltozott. Az üzletek, hivatalok) zárva vannak. A házakon gépkocsi^ kon olasz és német zászlók. Római népéhez ma neggel kiáltványt int tézlek, hogy méltóképp fogadja a német baráti állam fejét. ,
A tömeg máris végeláthatatlan sorokban hullámzik az utcán? a foU gadtatávon több, mint százezer emn ber jelenik meg i
A római lapok csaknem teljes terjedelmükben ült ber kancellár személyével, az utazással és. a látogatás jelentőségével foglalkoznak.
Szakadatlan ünneplés ós virágeső közt utazik Hitler Róma felé
Bnjnn£r> május 3
Hitler kancellár, aki tegnap délután indult Berlinből, ma reggel 8 óra 01 perckor ért a német-osztrák! határra. Útközben mindenütt lelkesen ünnej>elték a Führert, minden állomáson valóság(>s virágesőt szórtak a vonatra.
Hitler útközben Ribl;entnoppal és Himlerrel tárgyalt, majd amikor az újonnan átépített és német -olasz színekkel feldíszített uj határáMor másra ért, leszállt a vonatról és ugy fogadta az üdvözlést. Az első fogadás itt meg ts történt, a király és császár egy nag^tobb küldöttsége* és a fascista nagytanács küldöttsége köszöntötték Hitlert, aki ezután ellépett a kivezényelt díszszázad
előtt. Rövid díszmenet után a kancellár Ismét beszállt a vonatba és folytatta útját Róma felé.
A külföldi sajtó is élénken fog-, lalkozik Hitler római látogatásával éi leszögezi, hogy Hitlert nem csakj mint államfőt fogadják oly nagy bensőséggel, hanem mint a Berlin I —római egyezmény még szorosabb meg|>ecsételését, amely a baráti kapc o\'aton felül még szorosabban fűzi össze a két hatalmat.
Róma, május 3 Hitler kancellár esto 8.30 órakor érkezik Rómába. A pályaudvaron a király és a Duc« fogadják a német államfőt.
zás]?an meg kellene oldani, az a községi szegények és a vidéki kórfo házi á|>olás kérdése. A földműn, kásnak, a gazdasági munkavállalónak legnagyobb gondja a kórházi kezelés. A,V|°k az apróbb l-e^gsé-gek, amelyek otthon, a családban kezelhetők, különösebb gondot nem okoznak neki, mert a községi orvos utján ugy ahogy, ez a kérdés megvan oldva.
De gond! az olyan betegség, a melynél kórházi keze\'és szükséges, l>éldául egy operáció, amely egy kis háztartás egész költségvetését felborítja. Hu esetleg elmebeegvan a családban, akkpr ez egész életen keresztül nyomorúságot jelent a famíliának, mert fahol elinebeie^ van, ott nem csak remjeteg a lelki szenvedés, hárem erre a betegségre esetleg az 1 -2—3 holdas birtok is rámegy, itt igen dicsnetes ke,zde-,
ményezést tett a kormány az elmúlt évbk\'n, amikor a kórházi ápo^ lás tekínteétben egy bizonyos mini--mumot álla|>itott meg, amelyen alul — ugy emlékszem, 2000 pengő vagyon alatt — ki k^ll adni a sze-. génységi bizonyítványt, ugy hogy az illetőt a kórhá/i áj:oUM költségeké ért nem bántják.
Ez a törvényjavaslat a köte! :ző biz\'osjtáson a!aps$k. Ez azegyc^l-t len járható ut, mert az önkéntes biz to-itás a mult tapasztalatai szerint elődöt mondott. Az emberek önszántukból nem törődnek a biztosítással, minthogy ájtalóban az ember egészséges korában nem szokolt betegségre vagy halálra gondolni. Ez teszi leheletlenné az Önkéntes biztosításon alapuló intézmények működé ét. A kö\'elező biztosítás rendszere í okkal nagyobb szolgálatot jelent a nemzet szempontjából.
tALM IOZUJHY
12,000.000 rubeles sikkasztás Moszkvában
Mos/kvii, május S A szovfetorasz fővárost egy ma leleplezett nagyarányú sikkasztás tartja Izgalomban. A sikkasztás a moszkvai állami hivatalokban tőr^ tént, az összeg 12 millió ifubel. A| nyomozás teljes erővel folyik, jnáí |s sok embert letartóztatott n GPW
Akiknek foglalkozása minden erejflk megfeszítését követeli, Igyanak hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvlzet, mert ez alspossn kl|jizlll|a a bél-csatornát s előmozdítja a gyomor-emésztést, fokozza az anysgcserét, élénkili a vérkeringési az egész szerveidben és ezáltal uj életerőt leremt. Kérdezze meg orvosát.


VlTfiZ DENK Gusztáv altábornagyot lovassági tábornokká léptetle elő a kormányzó.
A BERUHÁZÁSI program városi vonatkozásaival foglalkozott n Magyar Városok Országos Szövetsége.
SERÉDI Jusztinián hercegprímás n kereszlényáprt küldöttsége elölt kije-lentettc, liogv a politikai pártok közölt az van legközelebb hozzá, amelyik jobban 1 korcol a nemzet és az egyház érdekeiért.
A UAZ pénzügyi bizottsága letár-Igyalta a költségvetést.
HORTHY Miklósáét fővé Inöknőjévé választotta az iskolaszanatórium Egyesület.
A MARHAARiAK erőszakos\' letörésének megakadályozására komoly akció indult. v
BEOMLOTT Budapesten a Török Bálint utón egy épülő villa fala. Egy halálos áldozat és négy súlyos sebesüli van.
A MISKOLCI adóhivatali aktatolvaj, lás gyanúsítottjaként elfogták Krohó (iyula felsőzsolnai borkimérőt.
Jtt^.
AZ ANGOI__OLASZ e^-Czmény uj
korszak kezdelét jelenti, mondotla Chamberlain az angol alsóházban.
PRÁGA fogadja cl Hcinleln nyolc pontját: javasol;a a britl kormány.
Sziria katonai szövetséget köt Franciaországgal.
1059 ZSIDÓT töröllek Aradon az állampolgárok névjegyzékéiül.
LETARTOZTATTAK a Sclmschnlgg-kormány utolsó burgenlandi megbí-zo ttját, HornschaU Holmutot.
MEGGYILKOLTAK a sangháji kínai guerilla vezért, Ukvang ezredest.
OLASZORSZAG ma kijelenlotto, ltogy csatlakozik a tengerszorosokról szóló nionlneuxi cgyezményliez.
A IIONYBDTISZTI vivóklub nagy győzelmei aratott Varsóban.
A törvényszék vádtanácsa holnap öl össze, hogy döntsön dr. Berger Géza szabadlábrahelyezése ügyében
Dr. Berger Géza és védője a törvényszék vizsgrilóbfrájának letartóztatást végzése ellen felfolyamodással élt.
A nagykanizsai törvényszék vádtanácsa dr. Hennig Alfréd törvény-
széki elnök elnöklete nlnft holnap ül össze, hogy meghozza döntését a gyanúsított dr. Berger Géza további íogvatartlisa vagy szabadláb-rahclyezése ügyében. t
Milyen idő lesz májusban?
Hankó professzor prognózisa
Az elmúlt hetek »télies* időjárása után jólesett látni és érezni a májussal beköszöntött melegebb időt. Vasárnap óta már egyre több a napsütés és az emberek ^\'vében, lelkében is nagyobb a remény : végne talán mégis csak kitavaszodik a nyárra.
Mindenki kiv^uiöU, milyep i,dő< lesz májusban. Ei\'revonatkozóan közöljük Hankó Márlon pécsi profesz-szor nyilatkozatát, aki szerint má. jusban a következő idő várható :
— A május általában meleg lesz, különösen első felében.
- Május 10.ig jobbára derült idő várható fokozódó nappali felmelegedéssel. Különösen május 4-7. között lesz Igen erős meleg.
- A felhősödés május 10. után indul meg. ettől kezdve az éjszakák is hűvösebbek lesznek. Éjjeli fagyveszély május 7—15. között fenyeget, de éppen az éjszakai bpiTulás fogja a fagy veszélyt jelentékenyen, csökkenteni.
Május 10. és 20. között Jelentékeny mennyiségű esőt is kapunk. A hó vége felé az időjáriás derültebb lesz. I |l i
— ButorkiÁllításunkat tekintse meg minden vétel kényszer nőikül. Kopstoln butoráruháx
A törvényszék elrendelte Étsy Ferenc bűnügyében a perújrafelvételt
A per aktált áttették a főtárgyalás elnökéhez, az u| tárgyalás Idejének kitűzése végeit — Az uj ,per, két-napos leiz, közel Ötven tanú kerfll kihallgatásra — Az újrafelvételi vizsgálatnál ■ r. ujabb tanuk kedvezzen vallottak Étsy Terenc Javára
im május j.
Fürdőszoba
berendezéseket
kedvező részlatra legolosóbban szállít
MENDLOVITS
Röviden már közöltük, hogy a törvényszék Étsy Ferenc városi köz tisztasági felügyelő ismeretes bűnügyében elreikfclte a i>erujraPclvé-teli vizsgálatot lés ebben töl*>, m#H( 28 tanút hallgatott ki a vizsgálóbíró Az Étsy Ferenc által bejeies\'\'[fétt tanukat a vizsgálótyró főleg ayzab lét* benzin vádakra hallgatta ki. Étsy büntclenségét kiváreta bizonyítani, hogy nem tulajdonított el zabot és terhene rótt benzin Lopásokat nem követte el, mert üz általa, saH ját céljaira elhasznált benzinanyagot a kanizsai kereskedőktől vásári rolta. A kihallgatott ujabb tanuk vallomása szerint Étsy Fenené a motorkerékpárja részére s^ükiséges benzint (olajat, stb.) Havas nagyka-t nizsai kereskedőtől Vásárolta, nUg a zab-ügyben a városi számvevőség tanu^ági szerint, a knezőrendőri anyagszállítás kimutatása feltünteti, hogy 11130-tól 193*3 tavaszáig a lof vak naponta és állatonként 4 kg. zabot kaptak. Ennyi lett kiutalva és ugyanennyi lett elszámolva, igy a vánost semmiféle kár nem érte, Egy esetben hónaikon át 5 kg-ot adtak ki, ami szintén a rendőrlovak számlájába lett könyvelve, könyve^ lés.technikal szempontból, de i ugyancsak nem kéj>ez visszaélést.
A vizsgálat befejezése után
törvényszék tegnap tyakáry Vilmos tanácselnök elnöklete alatt összeült, hogy határozzon a perujrqfel**. vétel kérdésében. ,.. , i , J Dr. Révffy Andor előadóbirórész letesen ismertette az alapár (ajnya^ gát, valamint a jogerős Ítéletet és a i>erujra^lvételi vizsgálat teljes anyagát. A védő rámutatott, a vizsgálat kedvező tanúvallomásaira és a j>erujrafelvétel elrendelését k^rte, A törvényszék a Bp. 456. §-a alapján elrendelte a j)erujrafeivé-. telt és az aktákat Áttétette a főUWl gyalás elnökéhez az uj főtá^gyajás, idejének kitűzése végett, indokolásában kimondott! a törvényszék] hogy az ujabb tanuk, valamint ^ beterjesztett bizonyítékok az elitélt Étsy Ferenc javára szóllanak. i Az ujabb főtárgyaláson — értesülésünk szerint — a biróság közel 50 tanút fog kihallgatni és azért a l>cr nagy anyagára való tekintettel, valószínűleg kétnapos tárgyalás lesz. I ; P i {
— Tcklntao meg a Köpetein Botor-Áruház állandó butorkl&lUtását ízléses és olotó bútorokat kedvező fizetési lei-tételekkel vásárolhat
Nem mese a gyönyört! leseországról
A Vécsey utcul Iskolások előadása a Városi Színházban
A Zsigmond József igazgató vezetéso alatt álló Vécsey Zsigmond, utcai elemi iskola mindenkor ogyike az elsőknek volt tanügyi eredmény, . színvonal és teljesítmény dolgálmn. Csak aki közelről nézi és figyeli a magyar tanítóság munkáját, tapasztó Muitja és megismerheti, mit végoz magyar őr-ínelyén a magjar tanitó, a magyar ta-nitónő. Szépséges, ragyogó magyar lelkét viszi és plántálja be a magyar gyermekek az ifjú magyarság, lelkébe, amely magyarság, nemzeti érzés, ön-■tűdat és hazaszeretet azután végigkíséri egész éleién át. Ez a ragyogó magyar Icdki épitő munka izzott k* abból a? előadásból, amit a Vécíey Zsigmond \\itcai elemi iskola kedves növendékei játszottak és egy felejthotellcn. élményt jelentett a zsúfolt színház közönségének. Szép magyar lelkük teljességél vitték be kedves előadásukba, amely megfogta, megragadta a felnőnek és ifjak bcnsejét és sokszor mcgérzékcnyitetic. Meseország volt $ cime a kis színdarabnak, melyben az apró és nagyobb és nagy iskolások brillírozlak. Egyik a másikán lett tul, ke.Ivességben, bájosságban, Mintha a nézőközönség előtt mcgnyilott volna Meseország a maga bűbájos varázslatával, tündér-szépségével és visszavezetett l>ennünkct, szomorú trianoni csillagzat alatt vergődő felnőtteket, kicsinyeket és mindazokat, akik ott voltak, -fegy szebb, egy boldogabb világba, ahol van najwugár, van mosoly, van szciclet, van kedvesség, gs a sok-sok klfsi szereplő mintha nagyon helyesen .fogta volna fel szerepét. Mindegyik nagyszerűen végezte a maga feladatát, (hála a keives tanító nénik nogy-nagv fáradságos betanításának. Ennivaló bajosak vollak a szereplők, az angyalik, a tündérek, a manók, kedvesebb-nél-ked\\esebb rés bájosablmál-bájosabb gyermekek, leánykák és fiúcskák mindegyik a maga szerepéuek. .megfelelő koszlümjél>cn. ArgLms királyfitól Paprikajancsiig, a pillangótól a boszorkányig, a Jóság tündérétől a tündér szekerét húzogató kedves\' törlőkig. Tgen hatásos éS \'szép volt at utolsó kép: a nemzeti érzés jegyében. Kjónnyek csillantak meg a szülők- széniében. A színdarabot Zsigmond Jó-z$efné szerkesztette, csupa sziv ős báj, a prológot Kapli. Aranka mondotta cl ■ korát messze túlhaladj intelligenciával és clőadókéjíességigcl. A\' színdarabban a sok szereplők közül különösen -ki kell emelnünk a következő főszereplőket: Kcnedi Aura (nagymama), Merényi Terike (Erzsike), Vörös Elemér (Józsika), Nádassy Zsuzsika, (királynő), Szitár lby (királyfi). Antal Rózsika (csepkerózsa), Knortier Györgji (lióf<5l»éi;ke), Góllesz Iluska (luunupipőke), Sági Zsuzsika (Juliska), Adnmovics Donci (Jancsi, Kóvárts Béla (Háry János), Kovács István (rendőr), Molnár Lajos (Paprikajancsi), Joó Imre (Hüvelyk Matyi), Medlits F.vikc
UJUW m\'iiuui \'
Budapest legújabb és legdivatosabb színi] hnrisnyíit és cipAÜ hozzuk. KérjUk, tekii^tae meg nagy választékunkat. — Ugy harisnyában mint cipőben a legjobb minőségeket adjuk
• ára" Hiltényi Sándor és Fia, F6-ut 2. (Városház)
1938 mihn 4
ZALAI KÖZLÖNY

Városi Mozgó. Világattrakció I Kedden és szerdán IREIVE DÜHHÉ és Dorotby Lamonr parádés és nagy szerepe:
Asszony a viharban
A képviselőház folytatta a sajtójavaslat tárgyalását
(lepke ffltündér), Tóth Judlth (Jóság tündére), Tóth Magdus (Mcsetündér) |és a sok édesebbnél-édesebb kosztümü tündér, rnanók, stb., akiknek neveit helyszűke iniatl képtelenség felsorolni, de kiknek mindegyike megérdemli, hogy meglegyen dicsérvo. A stílszerű énekeket Németh Jenő állami tanító tanitotla be a tőle megszokott lelkesedéssel, a zongorakLséretet ITngár Edit látta el figyelemre méltó készséggel. A rendezés nagy munkáját Dénes C.izus és Gabossy (lizus tanítónők végezték olyan ügyszeretettel és lelkesedéssel, amely, minden dicséretnél szebben beszél, amilyent csak magyar Ifjuságszeretet tud piodu-kálni. Zsigmond Józ.\'ef igazgató, ki. nek fővczctése és irányítása mellett történt az e^ész előadás, akinek magyar lelkéből indult ki a gondolat, újból tanújelét adta nagyszerű pedagógiai érzékének, ifjuságszeretetének és annak a magyar missziós munkának, jami a nagykanizsai iskolákl>an folyik. A gyönyörű előadást hétfőn délután fél 6 órakor megismétlik felnőttek részére. Mindenki ott legyen. Tündérországban, angyalkák kőzött fogja magát \'érezni, akik megnyitják előtto Boldogság-országát...
<B. R.)
Vőlegénye lezuhant, azt hitte meghalt, megmérgezte magát egy pesti artistanő
Budajíest, május 3 A Városligetben a mutatványos bódék közelében az egyik padon ma reggel holtan találták Medgyesi Vera 31 éves artistanőt. Megállapították, hogy azért mérgezte meg magát, mert vőlegénye tegnap lezuhant a trajitézről és eszmélectlieH nül terült fel. Felkai Ferencet kór^ házba vitték, de a leány azt hitte, hogy meghalt és ezért követte vő. legényét a halálba. Időközben kL derült, hogy az artista csak agyráz-* kódást szenvedett és felgyógyul, de hozzátartozói nfár incm tudták értesíteni a leányt.
A spanyol hadszíntérről
j Salamanoa, hiájus 3
A, spanyol harctéren a nemzeti o^ajjatok frontkiigazitó (előrenyomulásokat végeztek csak. Sikerült is a 128 kilométeres frontot 80 kilómé, terre rövidíteni. A nemzetiek bekerítő mozdulatokat Végeznek, íami ellen a vörösök teljesen tehetetlenek. A komoly hadműveletek egyelőre a noss/. idő miatt szünetelnek Az utolsó két hónapban 200 kilométeres fronton 100 kilométer mély ségben nyomultak előre a nemzetiek, — jelentik hivatalosan.
Franciaországban havazik
PAris, május 3 Franciaországban ismét hidegebbre fordult az idő. Ismét nagy éjszakai fagyok vannak és több helyen havazik. Strasstourgban az utcán 20 centiméteres hó van.
Budajxjst, május 3 A képviselőház mai ülésén a ház-elnök bejelentette, hogy a pénzügyminiszter holnap válaszol Oseüv, S/ombathy László interpellációjára-Ezután megszavazták a 8 órá> üléseket, majd folytatták a feajtóírfe^ dészeti javaslat tárgyalását. Elsőnek Vázfonyi János szólalt fel, hangoz, tatat, ho^y minden józan embernek kell a destrukció eliein küzdeni, a javaslatot mégsem fogladja el, mert nagyban tágítja a kormány hatah mát. :
•^Nagy Emil érdekes beszédet mondott a zsarolás kificamodott otikájá-ról. Bupj>ert Bezső nem fogadja el a javaslatot. Surgoth Gyula kijelen. tette, hogy a törvényjavaslat a haza védelmét és az erkölcsöt szolgálja. Surgoth és Buppert kőzött éles szóváltás támadt. Meizler Károly pártja álláspontját szögezte le.
Sulyok Bezső ma válaszol Hubay-nak.
A felsőház közjogi bizottsága meg-kozdte a választójogi javaslat tárgyalását. A pénzügyi bizottság a beru-liázási javaslatot tárgyalja.
Május
Valami lágy, zsongitó erelo van ennek az egy szónak. Említésére önkéntelenül Is az 6j felé tekint az ember, amely a tavaszi j>ompál>a öltözött természetre l>oritja kék bal-dachinját Virág nyilik, orgona, gyöngyvirág illatozik, az újjászületést ünnepli a természet. Az idén megcsúfolt bennünket a tavasz. Áprilisban hó volt, a fagy jelentések voltak a napok .szenzációi.\' Télikabátosan, behúzott nyakkal, fázósan siettek haza az emberek u fűtött kályha mellé, már akinek jutott. De most ennél a dátumnál, ennek a virágdiszes hónapnak az első napjain mégis arra gondolunk, hogy talán ez a hónap kárpótol bennünket mindazért, amit az április nem adott meg. Kisüt majd a napsugár, az orgona és gyöngyvirág kábító illatát besziva, talán elhisszük, hogy tavasz van, igazi tavasz, virág, gal, napsugárral..
— (Kitüntetés)
A kormányzó Kauzll Dezső veszprémi nagyprépost, apostoli protono. táriusnak a II. oszt. érdemkeresztet adományozta a csillaggal.
— (Polgári iskolai tanárok áthelyezése)
A kultuszminiszter augusztus elsejei hatállyal a következő áthelyezéseitől eszközölte a zalai polgári iskoláknál: Murai Alajos Nagykanizsáról Kiskunfélegyházára, Vánkos Jenő Nagykani. zsáról Nagykátára, Jeges Károly Szombathelyről Nagykanizsára, Jeges Károly né I, Tapolcáról Nagykanizsára, I\'oór Mária Balatonfüredről Pllisvörös-várra, Bartos Gyulu Mezőberényből Tapolcára, Kincses János Egerből Nagykanizsára kerül.
— Nagykanizsa Társadalmához)
fordul könyörögve az a sok száz otthontalan, erkölcsi züllésnek kitett könnyes szemű, szegény győrinek, aki a leendő Átmeneti Otthontól reméli és várja az irgalmas szeretetet. Ne .sajnáljon tehát senki legalább 1 pengőt, hogy ez az otthon szeptemberben
megnyíljék. (:)

A Missziósház kiállítása már csak május 10-ig lesz nyitva, a húzást május 15-én okvetlenül megtartják. (:)
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdől>eleggondozó intézetében április hó folyamán 130 beteget kezeltek, ezek közt 30 volt az első alkalommal jelentkező. Az év elejétől fogva 819 kezelést tartanak nyilván. Áprilisban 1!) röntgen, 7 lal>o-ratóriumi vizsgálat volt. A hó folyamán az ápollak közül a 2G legszegényebb 780 liter tejet, 85 kg. lisztet és 20 kg. cukrot kapott
— Országzászló Sümegen)
Sümegen mozgalom indult meg Majthényi Károly gimnáziumi tanár kezdeményezésére, Iwgy a község főterén állítsanak országzászlót. A költségek egy része már rendelkezésre áll, igy rövidesen megvalósul Sümeg kívánsága.
Megszokott a dologházra itélt fogoly, de az egyik zugborkimérésben elfogták és visszaszállították
Kerékpáros rendőrök izgalmas hajtóvadászata a megszökött fogoly kézreheritésére
K
A nagykanizsai kir. törvényszék fogházában várta elszállíttatását Göncz Rudolf fogoly, akit három, esztendei dologházra Ítéltek. Göncz Rudolfot elszállításáig munkáig használták fel a fogházban. Az ud-, varon dolgozott, amikór — eddig még ki nem derített módon — sikerült megszöknie. Azonban a szökés kiderült, amit nyomban jelentettek a rendőrkapitányságnak, ahonnan kerékpáros rendőrök indultak ki a szökött fogoly kézix-keritésére. Vé-gigrazziázták a várost, a nyilvános
helyeket, zugtprkiinéróseket és a rendőrség által ismert és nyilvántar tott tanyákat. Sikerült is az egyik fiatal rendőrnek, Vajda Istvánnak az egyik kiskanizsai zugborkimérés bon ráakadnia. Göncz Rudolf a-rendőr láttán megadta magát sorsának. Megbilincselve száHi\'ották be a kapitányságra, majd onnan a kir. törvényszék fogházába. , <
Göncz Ruúolf a mai éjszakát már ismét a régi cellájában töltötte. Fegyelmi büntetés vár rá a szökéséért.
Uj lakásába
szép szőnyeget függönyt
•nél vegyen.
■ ví.

A
ZALAI KÖZLÖNY
— (A keszthelyi klkötö Ugye)
A keszthelyi hajókikötőhöz régóta jegypénztárt és várócsarnokot akarnak építeni. Most kétféle terv készül a megoldásra. Mindkét terv szerint a móló melleit szigetet képeznének ki ós \'árra kerülne az épület. A fedezetet még nem sikerült előteremteni.
— (Leütötte a munkafelflgyelöjét)
Most vonta felelősségre a nagykanizsai törvényszék Szépudvari (Simon-csics) Lajos téglagyári munkást, aki egy alkalommal munkafelügyelőjét, Takács Jenő téglamestert a fejsze-nyéllel leütötte. A bizonyítási eljárás után a törvényszék Szépudvarit — figyelembe véve családos állapotát — 30 pengő pénzbüntetésre, nomfizetés cselén 10 napi fogházra ítélte. Az itő\'«t jogoiős.
— (Garázdálkodó vadorzók)
Vadorzók garázdálkodtak Red határában az uradaloln erdejében. Mi. kor az erdőőr kutyájával üldözni kezdte őket, egyik vadorzó oldalba lőtte a kutyát, majd mindketten elmenekültek. \\ ,
— (KettAs betörés)
Minap éjszaka betörlek ós kifosztották Sümegen Neumark Sándor újonnan berendezett illatszerlárút. Főleg fényképezőgépeket, parfümöket és plperecikkeket vittek el. Ugyanez éjjel a Sáfrány Lajos féle illatszertárnál is betörők járlak. Itt csak a kirakatot fosztották ki. A két betörés ügyében a csendőrség megindította a nyomó, zást.
— A Ffyugat
májusi számának élén Illyés Gyula naplójegyzeteit közli a magyarság legidőszerűbb kérdéseiről. Bálint György a pátoszról irt tanulmányi, Just Béla I-\'roustról; az utóbbi a Nyugat pályázatán dijat nyert. A szépirodalmi i észből kiemeljük Klek Artúr, Weöres Sáitdor, Kassák Lajos, Kádár Erzsébet, Zelk Zoltán, t\'.elléri Andor Endre, Forgács Antal ős DevCcseri Gábor novelláit és verseit. A Figyelő és Őrjárat rovatokban 20 cikk foglalkozik irodalmi, színházi, képzőművészeti aktualitásokkal és kultur-kérdésekkel. — Kiadóinvatal: Budapest, Vilmos császár ut 31.
A Pannóniában
minden este
Debreczeoi Kiss Jóska muzsikál.
— A legjobb ég legdlvaloiabb cipők és harlanyák, tennlszclpők, tornacipők Mlltényl clpőUzletben kaphatók.
— A S*ékc»főváro»l M. Kir. Pénnügy-Igaigatóaág
felkéri az igen tisztelt közönséget, hogy aki a címére küldött állami sorsjegyet megtartja, annak árát a i>os tatakarékpénztári befizetési lap fel-liasználásával egyenlítse ki. Aki a sors jegyeket nem kívánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékelt portómentes válaszboríték felhasználásával visszaküldeni oda, ahonnan érkezeit. Az állami sorsjáték jótékony célt sZolgál s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet nem küldi vissza, a jótékony c élt károsítja meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezetni Modern mlntatermelben a legjobbat á legolosóbban mutatja bo, kodveaő .íze-té«I föltételek mellett.
A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dol-dozó egyénnek egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizhez, mert tz már csekély, alig egy po-hárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan ét mindig kellemesen tisztit,n ki az fmísztés útjait 8 jó étvá gyat és friss közéizetet teremt. — Kérdezze meg orvosát.
== Kényelmei ruházkodna
Nem kell külön utakat tennie, sza. badul az eladó rábeszélésétől, saját otthonában zavartalanul válogathat ha megbízható, tartós szövetekot akar venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is szállítja ruhánként angolosan gyártott szingyapjuszövetcit közvetlen a gyártól. Kérje költség- és kótclezett-ségmentcsen a mintákat: Budapest, XI., Lenke ut 117.
NŐI
kerékpár
felszerelve
92- P
Puch óa Steyr kerékpárok kedvező részletre Emergé ItüUő gumml
p 4-40,
egvéb alkatrészek és kellékek is a legolcsóbb árban.
Brandl Sándor és Fia
Telelőn: 12.
Deák-tér 2. (a telsőtemplomnál).
Javító műhely.
1938. május 4.
inmm
Térjünk vissza a lóhozl
Irta: W.Mb.o.r Raulk nyűg. hon-
védhutzárezredes, a Pécil lóverseny Egyesület főtitkára
.Térjünk vissza a lóhoz !« Ezzel az Intelemmel zártuk le azt a lovas, -színielőadást, melyei az AlsóduHán, tull Mezőgazdasági Kamara októberben Kaposvárt kendezett, midőn Somogy vármegye székvátoiába toborozta és gyűjtötte össze a Dun.vn. tul Délvidéke nagy- és kisbirtokosainak meleg, és hidegvérű lótenyésztést* szinevirágAt és lóvásáré, nájábji szólította lovaséletünk vértéi! előkelő bajvívóit: ui|nJ- \'és ur*-lovasainkat, valamint úrnő- és un-kocsisainkat, hogy nemes és kuz-dt\'lmes vetélkedés 5orln íiz ezeréves magyar \'ovaglómüvészet és lovasvlrtuózltás nemeklését, meg tlluvuros teljesítményeit bemutassák és ezzel ősi patinás lov;tshir-nevünket újból megerősítsék.
Az Alsódunántull Mczö#izldasAgi
Kamara megmozdulásának alapgon dolata volt, hogy a ló gazdasági és hadi jelentő-égéről, megbecsüléséről és a benne rejlő értékéről a magyar gazdavilá&ot és a laikus közönséget megcáfolhatatlanul meggyőzze luokkal a megtévedetlekkeí szemben, kik balhledelnvükken a ló fölényét, pó\'olhatattanságát én szükségét lejártnak nyilváni\'o\'.tjk( óriási munkaenejét, kiváló használ-* hatóságát és az emberjiez való tartozását a gépj-ct szemben mint többé számba nem jövő hiáiitivalóság-nak hirdették, szóval akik a derító \'óvat, a ml hűséges munkalát^un-t kat, mint a múlt egyik felesleges maradványát a muzeumba helyezték és véglegesen elparentálták.
A mult esztendőben rendozettka-l\'O vári lovasnap fényes sikere,
Az első kérőm
Irta: Porray Zelma
A napokban e,jy hosszú útról jóit fáradt levelet hozott a posta, rég nem látott szülőföldemről. A sima, kék belüfolyóból két sor él legtovább lelkemben :
— «Bégi házigazdátok meghalt és most gazdátlanul áll a szép e.neletcs háza.»
Mióta a levelet elolvastam, folyton erre gondolok ós képzeletem mindjobban visszafurja magát a homályos és sok helyt már az emlékezés hiányától üresen tátongó nudtha. Végre egy tisztásra érek, ahol minden világosan bontakozik ki elöltem.
Olt állok egy hatalmas karácsonyfa árnyékában. Klőtlem szomoruszemü fiúcska áll.
— Neked mii hozott az angyal? — kérdem tőle.
— Nekem...? Semmit! — szól tétován kis barátom és szégyenkezve lo-J>ü\'i a szemét.
Az élet igazságtalansága ekkor vágott először szivén. Hát hogyan lehet, hogy még az angyal is megfeledkezik arról, akii íek az életben amúgy is olyan szomorú sors jutott? Akkor este elégedetlenül faggattam nagymamát, hogy miért feledkezik meg az angyal is éppen az olyan szegény gyermekről, mint Anti?
— Anti nem szegény, — téri ki a válasz elől nagymama -- hisz az övék ez a nagy ház is.
— I)e nCin az Antié!
•— Majd uz övé lesz a/, apja halála után.
— Jaj, de nűkor lesz az! — sótúij-
toltam szomorúan.
Ha a házigazdánkra, erre a kegyetlen emberre, vagy inkább emberi szörnyre gondolok, még sem érzek lelkiismeretfurdalást azért a sok rosszért, amit hajdan gyermekésszel neki kívántam.
Asztalos volt és iszákos. S*ó|> e.nc-le\'.es házukban hátul, az udvar végén laktak egy sötét kis lyukban. A napfény még tévedésből sem látogatott soha arra felé, hogy meleg sugaraival \'végigcirógassa a bánattól oly gondosan őrzött kis luijlékot. Talán még ő sem akarta látni azt a sok barbár verekedést, ami bennt, a kopár falak között lezajlott.
Emlókszo.n, egyszer öreg székely dadám arról mesélt, hogy a bánat egy öreg gonosz anyóka, akinek minden ember tartozik s kin előbb, kin utóbb. c!e mindenkin behajtja tartozását irgalom nélkül. Akire meg valamiért megliaragszik, annak a hátára üt s éle\'.e végéig üldözi, mig a szerencsétlen össze nem roskad Bánatanyó súlya alatt. Ezért tanácsos vele jóban lenni s inkább előbb szívesen fizotni a kis adót, mint később ugyanazt kamatostól, — fejezte be a tanulságos mesét öreg dadám.
Ez a mese akkor ijesztő hatással volt rám. Este még az udvarra sem rperlcm kimenni. Mindig ugy láttam, hogy a ház végén, furcsa árnyék alakjában kuporog Báuulanyó, a íiá-ziék küszöbén. Ugy féltem tőle, hogy egyszer észrevesz ó> rám is megliaragszik, mint szegény Autókra. Mert rájuk nagyon liaragudott! A mi udvarunkon a feleségé! és a fiát ütlegelő húzigazdw olyan megszokott látvány
volt, mint máshol a szőnyegporolás. De (hát lehet-e az ilyesmit megszokni?
A hét legszomorúbb napja szóiul at volt. Éltől az összes lakók előre rel. loglek. Szombat a korcsma napja volt, ahonnan nem lehelell józaiul hazajönni, wsak dülöngézve és vérl>enfc>rgó s:cmn.el.,\'Szegény asszony és gyermek, ha meghallották apjuk nehézkes lép-leit, dadogó káromkodásait, hát futva ÚienCkülteU s bújtak a leglehetcllcncbb helyekre, vagy a szomszédok oltalma alá, mert ilyenkor puszta létezésük elég ok volt arra, hogy a részeg kivetkőzzön utolsó emberi formájából és kutya korbácsot ragadva, vérben forgó szemekkel üldözze feleségét és fiát. A vasárnap szent ünnepe még tévedésből sem virradt soha ugy reájuk, hogy r.e viselték volna magukon a szombati verések kék-zöld véralífutá-sos daganaljait.
Hosszú évek jieregtek le a kis család éle\'.e folett minden változás nélkül. Legfeljebb házigazdánk korcsmá-fcása s ezzel cgyúlt az asszony és gyermekek szenvedése gyarapodott. Bánatanyó nem unta meg az őrködést s az asszony már-már összeroskadt a súlya alatt.
Egy szombati vé".e> verekedés után aztán ugylátszik csordultig telt az asszony poliara, mert bucsu nélkül lopakodva, mint egy tolvaj osont ki saját házából, hogy oda vissza se lórjen többó. Még ahhoz sem volt ereje, hogy a fiától elbúcsúzzon, féli, hojjy akkor nem tud elválni tőle. A maga reménylclen, talán cselé li sor-sához még r.e.ii köthette gyermeke jövőjét. 0 csak sze etetői adhat, t!e nem lauiltathatja...
Arra még ő sem gondolt, hogy pár héttel az ő táyozása után Antinak is • ott kell hagyni a gimnázium ócsku fa|>adját, hogy latinragozás helyett u gyalulás mesterségét sajátítsa el..
Illába, Bánatanyón nem leheléit kifogni! Nem hiszem, hogy szomorúbb lelkű és sorsú asztalosinast hordozott még o földieké, mint Anti volt. Sokszor elnéztük, amint lehajtott fejjel, szégyenkezve, kél rétgörnyed ve tolla a talícskát, mintha súlyos terhet cipelne. Te lig a talicska üres volt. Csnk a lelke ós a rászabott élet volt nehéz, ami még a gyermekkornak kijáró gondtalanságtól is megfosztotta őt.
Később mi is elköltöztünk a komor bérkaszárnya bus falai közül, t!e előbb Anti lelkéio kötöttük, hopy otthonunkat tekintse ezután is a sajátjának és látogassa meg gyakran. Anti ezt boldogan megígérte és l>c is tartotta szavát. Naponta lopott pár percet a műhely rabságából, hogy hozzánk szaladjon. Azt hiszem, ezekből a titokban és ezer veszéllyel szerzett percekből n e.Üotl erőt, az egész napi munkájához. Mi ezt jól tudtuk, ép O/ért ke,tő\'.ólt szOretct\'cl, gyengédséggel fogadtuk, amit ő csak félszeg tartózkodással n.e.\'t viszonozni.
Szomorú széniéin a mosoly derűjét talán csak egyszer Láttam felragyogni. Nagymamám Munkácsy gyermekkoráról mesélt nekünk, aki Antihoz hasonló elhagyatott kis asztalosinas volt. Isten tudja, milyen elfojtott álomképeket gyuiloU lángra nagymama ezzel a mesével Anti lelkében, mert et\'.ől kezdve be.szédescbb lelt ós boldogan tervezgetett a reményekkel leli jövőjéről, most már ő mesélt nekünk
ím máim 4
ÜAfJA! KÖZLÖNY
6
4 napig Ali még nyitva a Képzőművészeti Szalon l kiállítása a nagykanizsai íparoskör nagytermében - Belépés dljta an I
Minden képet a festője igazol/
Rendkívül olosó árakl — Rendkívüli részlet-kedvezmények I
mely mindéin vonatkozásúi a ló\\ visszahódított tekintélyét, nélkülöz he tétlenségét és erényeit megviJági-totta és igazoltja, ékesszólóan és meggyőzően bitnyit amellett, hogy az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara a helyes utat választotta, midőn a hazai félvértenyésziés és lovassjiort számára kapujót megnyitotta és igy módot adott a mai gyar gazda- és lósportviiágnak a^ ra, hogy tehetségét, szakértő lovas-tudása termelő kéj>ességét és eme céltudatos tevékenysége erjedni é* nyét láthatóan a nagyközönség elé tája. , . . , •
Már tavaly ugy- éreztük, hogy az Alsódunántull Mezőgazdasági Kama ra valósággal harcrakelt a lovat lej becsülő Vak pafogultsággjajl szemí-ben. A felvett nyilt küzdeLemhek ezt az első felvonását követi most az idei második felvonás. Bizonyos megelégedéssel állapítjuk meg, hogy az ez évi lovasünnéj>ség szini rendezése, tartalmassága, felkészült sége és eszközmegvá\'ogatása "óriáf; sit haladv előrefelé abbian a jövőbe-? néző tudatos törekvésben, melynek] közgazdasági és honvédelmi célja a ló értékének emelése, a tulajdonképpen való lóértékesités, a lókivJ. tel, ezzel összefüggésben iiedig első sorban a katonaló nevelése és általában a félvértenyésztés tervszerű müvelése, fokozása. ! ; \'
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara valóban ismét érdemeset és elismeriésneméltót tervez és alj kot. Ha tovább ily lelkesedésae? és következetességgel évről-évre foly(-
csillogó szemekkel arról, hogy mi lesz vele, ha felnő...
Sugárzó arca adta nekem az első tanújelét annak is, hogy sokkal na-gyobb öröm adni, mint kapni. Egyik névnapomra szép, magafaragta tolltartóval lepett meg. örömöm Őí is boldoggá tette és férfias komolysággal biztosított, hogy hoz Ő nekem majd értékesebb ajándékot is.
— Mit?. — kérdeztem kíváncsian.
— •Karikagyűrűt, ha nagy leszek...
Az\'első leánykérés s az első versek,
amiket hozzám írtak és amikkel a tolltartóm volt tele.
Mindez \'nagyon rég volt. Ha az eseményekéi ki is tudom Kámpzni, a múlt ködös homályából, arra már nem emlékszem, hogy közben hónapok vagy évek morzsolódtak le az idő örök, változatlan ingáján. Csak arra emlékszem, hogy egyszer otthon újságolták, hogy míg én az iskolában voltam, Anti nálunk volt búcsúzni.
— Búcsúzni? — kérdeztem csodálkozva. — Hát hova me^y?
— Szegény, ő nem bírja ki az apja melleit. Elmegy barátnak.
* Miért fájt ugy a szivem akkor és miért sírtam csak titokban. Hisz olyan természetes lett volna, lia szüleim előtt könnyezem régi pajtásom után.
Az élet vihara, amiként a verseiben irt, valóban szélválasztolt és nem Is hozott ősszé soha.
Antit már csak mint felszentelt papot láttam viszont, néhány évvel ezelőtt, az édesanyja temetésén. Könnyes tekintene párszor végigsiklott rajtam. Valószínű csodálkozott, liogy e.gy idegen iniért sir az anyja ravatalánál,
tatja szervező és építő munkáját* é\\i dá-os hazafias müvét betetézi majd a mevizefénylő bolthajtás, a kapos-vári állandó lókiáHitás és lóvásár, mely végső hihatásában akkor valóságos Mekkája lefcz a ló és a va-ssport híveinek. \\
Ennek a dunántuli \'intézményes ló« kereskedelmi és lovassportul üvelö központ kialakulásának minden lelkes hazafi, ki a lovat valóban szén netl és a lóspjortnak igazán vérbeli barátja, szívből fog örülni. Még an is, ki csak röjítében néz a jövőbe^ azpnnal látja azokat az előnyöket és áldásokat, melyek ebből a *ovas-központból a Várpsrp, annak idert genforgalmára, a gazdatársadulomra, a kereskedelemre, az iparral stb., városi meg megyei intézményekre szátmazni fognak.
Nem szükséges tehát ijz Alsódu-< nántuli Mezőgazdasági Kamara üdvös munkásságát külön hangsúlyoznunk. Ennek a szorgalmas, dolgos és mindenfelé szorgosan körültekintő magyar gazdaszervezetnek idei alkotása már egymaga is hangosan figyelmeztet mindenkit, szakembert és műkedvelőt egyaránt, hogy gon, dos kezek acélkeménységü téglából emelgetik és rendre rakosgatja^ mind magasabbra annak a várnak a bástyafalait, mjelybe a Dunántul lótenyésztésének és lovaséletének alapját helyezik ef.
A Dunántul lóügye Kaposvár váf-rosában második ptthonra talált. Sqmogyonszág székvárosa lvag)iiaf>l versenyre kelt Baranya vármegye székhelyével, Pécs városával, mely, már közel négy évtized óta szánté ősi fészke ja m agypr Iftvaséle t-nek,
Ha feljön • vásárra, I
Jöjjön hoiiánk is. ||6ll
Nagyon olcsón szerzi be bútorait j
kedvező feltételekkel Is.
MODERN BUTORSZALON
Budapest, VII, Király-ülő. 19.
■p
ahol rajlakivül csak néhány kíváncsi arrajáró lézengett.
Ivnnél szomorúbb temetést azóta sem láttam. Egy durván gyalult fe-ke\'.e koporsó, rajta pár szál mezei virág, mellette egy barnakámzsás, megtört alak, akinek valószínű nincs senkije, akivel bánalát megoszthatná. Ugy szerettem volna odamenni hozzá & mint egykor régen, letörölni könnyes arcát és megkérdezni tőle, hogy megtalálta-e a nyugalmat, békét, esetleg a boldogságot, a <ella hűs falai között. De nem lehetett. Köztünk állt egy lial láb hosszú és egy láb széles, prédájára tátongó fekete üreg. fis köztünk álltak az évek hosszú láncolata, amik isme:ellenné, idegenekké tettek. Különben sem tudtam, hogy u gyermekkor barátsága feljogosít-e arra, hogy egy felnőtl bizalmába férkőzzem. Olt azon a temetésen valahogy ugy éreztem, hogy az ő éleiének még mindig nincs egy tegnapja, amitől mosoly suhanna át halvány arcán.
Azóta ismét évek teltek el s most meghalt egy öreg bérkaszárnya deli-riumos zsarnoka. Olt messze Keleten, honnan e hir jött. most már két kopjafa felett imádkozhat egy bus barát, miközben egy gazdátlan bérkaszárnya meztelen faláról lassan hull a vakolat.

Míg gondolataim tétován szállnak jobbra-balra földi igazságot keiesni, addig lelkiszemeimmel látom, hogy Bánatanyó sunyin kioson régi szállásáról s kezeit dörzsölve prédára készen néz körül, liogy hova, merre menjen, ahol ennyi ideig nyugodtan meghúzhatná magát.
és a lóspprt minden ágazjatártok,-örömmel üdvözöJjük ezt a hazaflasí nemes versengést, mely csak jót, szépet és hasznosat teremhet, öszin tén kívánjuk, hogy mindazok a jogos remények, melyeket a Dunántuli Mezőgazdasági Kamara terve megvalósításához : a dunántúli Ioh vasé!et kaposvári otthonához füz, egytől egyik kivéiel nélkül teljesüljenek a magyar lótenyésztés, a magyar lósport és az ezeréves magyar nemzeti lovasszellem javára.
Emelkedő borárak
tapasztalhatók\' a balatoni bcJr(p$(a-» con. Az emelkedés azzal áU összefüggésben, hogy az ország több helyén fagykárok történtek a szőlőké ben és fagykárokat jelentenek küb földi országokból is. AVáHiatógyen gébb termés kezdi a*várakat felhajtani. A balatoni borvidéken megindult a kereslet, de a gazdák fagykárok miatt tartózkodók. *Ta-polca vidékén a fagy egyes szőlőkben, és egyes fajokban 25 30 százalékos kárt okozott, viszont Révfülöp vidékén a szőlőkben a fagykár csekély. A Badacsony déli felén a fagykár elenyésző, az északi részen 10-12 százalék. A hideg ldőjámfc azpnban mfndpnütt hátráltatta a szőlők fejlődését.
Ha nem Jól lát, JZ"„.,
Fenyvesi György
órái á. la.koptlkaa mc.terhei
Fő-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Slllllllll ItTHi lUipIlt l! Hllillkl
Naptári Május 4. szerda. Kom. kat Sz. J6za. ott. Frot utáni Ftőrtán. Izrael. IJar
hó 3
Uyógyszertárl éjjoll azolgálat e hó 15-tff az Őrangyal gyógyszertár éa a kískanlzaat gyógyazertár.
a „Harkulaa" TAglagyAr B. T. faluámoléa alatt"
cég a raktáron levő kitűnő inínóiégü, mindenfajta
tíila- és csirtptóilitét
— kisebb tételekben is — jutányos áron m\'eiőbb eladat szándékozik. — Az eladások a vállalat irodájában, F.rzBébel-tér 14/15. az a. történnek. iiss Telefonszámok: eladási iroda 84. sz. gyári iroda 2—42. sz. G.ünfeld Miksa lelsz, tclelonszáma 4-91.
io. ibTtionoÉLu
M. Kir. Államsorsjáték
FBnyaramAny:
40.000 « p«"e«.
18.729 nyeremény, 275.000 pengő énéiben.
Nagyobb nyaraményak l
20.000— ar. pengő 10 000 - sr. pengő kétszer 5 000.— ar. pengő négyszer 2 500 — ar. pengő hatszor 2 000 — sr. pengő húszszor 1000.— ar. pengő
Húzás ■ junius 3-án.
Egili: 3 F
• or.J.airAr.ki
fii: 1.50 P
SofiUíT kiphaló mlndaa ffilruattónál ■i Oviitl dohánytöndékben. PoiUl rtnd.Ií.ek.t a p4n« ttÖMUs MMMfes • •din iionnal l«l|t»U » S»ék««l6vírotl M. Kir. PíniQgylgaigatóilg. BudapMt, V., Ss*Uy-atca ia
LECMAB&?
Egy csempésztársaság futárja volt a kanizsai állomáson elfogott GrQnwaldné
Jelentettük, hogy a kanizsai va^ luta detektívek elfogták az áj lom áll ion Grünwald Károlyné Bled-i asz}-szonyt, akinek sapkájában és TtefliM küljében nagyobb külföldi pénzű nemeket találtak elrejtve. Grü^ waldnét felszáliüották Budapestre af kir. valuta-VigyészSégre. Megállapít tást nyert, hogy a cseh illetékesség gü jugoszláviai lakos egy nagyará^ nyu valutacscmpész-társaság futár* ja volt. A valutaügyészség folytatja\' a vizsgálatpt. , , . I
Egy banktisztviselő
lelőtte a cigányprímást
ZUnszky Sándor 20 éve-í banktisztviselő egész éjjelen át történt mulatozás után kisebb társasággal sörözni ment. Egyszerre kirántotta revolverét és szájonlőtle Bácskai prímást, akit válságos állapotban kórházba szállítottak. Zlinszkyt letartóztatták. Itass** gával védekezik. |
Sinajában lesz a klsantant-értekezlet
A május 4-én összeülő kisantant értekezletei Sinajában fogják inegtar-taui.
Legújabb rendszerű szóló- és gyümölcsfa-permetező készülékek KESHET1* felelősség mellett.
lem ronsük, nem kopik, szerszám nélkül, szabad kézzel szétszedhetft.
SzfilC- és gyllmölcsfaperme\'eiök szakszerű, pontos javítása jótállás mellett, y
Szeszgyári berendezések legolcsóbb árban.
Ónozások.
Autogénhegesztés.
VÖrőtrézQstők.
Samu Lajos rézműves
■aaykanizsa Alapltéai é»i 1828. m
Raktár: Nagykanizsa, Deák-tér 12., (a lelsötemplommal szemben). Műhely: Nagykanizsa, Kötcsey-utca 11.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
APRÓHIRDETÉSEK
állás
Klfutóflu (elvitetik. Balaton sűlőile, EOtvőa-lér 32 \' 1265
Ügyes, megbízható kajérásstt kere lek Sugár ul 1 Trallk._1276
lakás üzlethelyiség
Kétszobás udvari lakta klatfó. — Dr Oyulay Béta, Rozgonyi-u. 10/a, 1247
Egy lólorgatmu pékftaUt auguislus l-re kiadó. Bővebbet Klnlisy u. 39. 1230
t komlortoa lakárt november l-re kiadó. Eötvöstér 26. 1260
IMulU« éa hárDmaaabfta u|
lakáaok türdőszobával augusztus 1 re kiadók. Bővebbel Erzsébet-tér 22., mllsiskl Irodában. 1250
Kereaek agruahia lakáat junlus l-re. Clm a kiadóban 1264
A város bellerlllrléu, lehetőleg a Sugár-ulon, bularaaallan Baobát ktesek, fürdőazoba-basznátaltal. — Clm a ktsdö-hlvalaiban. 1261
IMtaaakáa, vlzvezetékes laktil kereaek augusztusra. Clm a kiadóban. 1266
Kála*«fcá« ndvarl lakáa aug. l-re kiadó. Tcleky-ut 1. ar. 1279
Háromszobás összkomfortos Magán (sáv augusztus l-re, eaelleg Junlus vagy Jnlius l-re la, kiadó. Clm r Ellte Kézl-munkaaaalon, Vá osháspatola. 1269
Sátiaaokáa modern lakta augusztusra kiadó. Klstaludy-u. Vjc. 1Z73
J ADÁS VÉTEL
-Jn---
Huaaált ruhát veasek ól eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Klrály-ulca 31. \' ■ 1132
Aavtoll. használt ds u|. Vétel-eladáa. RllacTier Mályáa, Király-utca 32. 1127
VMIassflámpák él moldó Igen olcsón eladók. Csengery nt 35. 1267
különféle
Asslátaxi (bérautó) uj áramvovalas legolcsóbban Kaulrnann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
(■agássvlaagára előkészít német éa tranria nyelvből Mlltéiyt Ilona oki. ta. nllóuő. 1270
üőztllrdő nyitva röggel 6 órAtót eate fi óté\'t (h \'ló, szerda, péntek détutAr keddeu f> -i nnrr nőknek.)
Kiadja a \'aptulajdonoa Közgazdasági Réazvénytáraaság Nagykanizsán. Peielős kiadó: Zalai Kátoly. Interurh* rr telefon: Nagykanizsa 78. szám.
v1ll* és kert tulajdonosok ligycimét felhívjuk nemesitett pá-zslllnnis" keverékeinkre, ejiyéb virág-- éi kertimagvalnkra.
H1E80H C8 8ZE6Ő ctgaél
Nagykanizsa megyei város polgármesteré ól.
11 033/1938.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Kölcsey-ulct 15. sz. házban 1938. évi május hó 1-én megüresedett 1 szoba konyhás lakást, 1938. évi május hó 4 én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban latlandó nyilvános árverésen bérbeadoni — 1938, má|uB 1 ■ tői.
Bővebb felvilágosítást a. v. paz-dasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. évi május\' Iró. itr< Polgármester.
7843/1938.
Hirdetmény.
A Drávavölgyi Villamos Áraro-szolgáltató R. T.gal Kötőit áram-szolgállalási szerződésnek és szabályrendeletnek a város közönségét érdeklő részeli az alábbiakban teszem ismételten közhírré:
Világítási áramár. Egy tarifájú wallórasiámláló eselén magánvllágilás és háztarlás céljaira kilówattóránként 63 ar. fillér. (1940. január 1-töl kezdve 60 ar. Illllr.)
Kellóslarifá|u waltórsszámláló esetén a féléjjeli közvilágítás idöizaká-ban kllówtltóránként 63 ar. fl lér. (1940. január l-lól 60 ar. fillér.)
A féléjjeli közvilágítási Időszakon kívül eső Időre kilówattóránként 35 ar. fillér.
A féléjleli közvilágítási idősrak esle a közvilágítási lámpák meggyújtásától éjféli 12 óráig tart.
órainflve: ellátolt ketlőstarifáju watt órasrámláló hasmálafa eselén az ala-caonyabb tarifára való átkapcsolás ldi|e nem a nap 24. órája, mint fél -éjjfli közvilágítási lámpák kikapcsolásának időpontja, hanem 22 óra 30 perc; Igy tehát a fogyasztó ily walt-óraszámláló felszerelése esatén 22 óra 30 pe ctől keidve kapja az alacsonyabb dl,szabást, amely azonban Ily fogyasztók részére kllówaltóránként 40 ar. fii ér.
A fmll árakból oly fogyasztók, akik a csúcsteljesítmény behatárolástri saját kollségükön áramkorlátozókat szerelnek fel, a következő engedményeket kapták:
Az áramkorlátozó maximális lel-esilményének 300 órát elérő évi kl-íaiználása eselén a lel|es logyaszlás ulán 5%,
az 500 órát elérő ívl kihasználás eselén teljes fögyaizlás ulán 7\'5°/a,
800 órát elérő évi kihasználás eselén teljes fogyasztás ulán 10°/,.
Munkaátvitell áramár.
Munkaálvltell-, falésl- és főzéiil célokra az egységár kiiówattóráhként 28 ar. fillér.
Munkaátvitell-, fútéul- és főzési fo-gyaiztók a felszerelt teljesítményekre vonatkoztatva az évi huználási órák nak megfelelően a fogyasztók a kö-vetkezö engedményeket kaplak:
600 ótát elérő kihasználás eselén a teljes fogyasztás ulán 5%,
1000 órát elélő kihasználás esetén a lelte* fogyaszlás ulán 10%,
1600 órát elérő kihasználás eselén a teljes fogyaszlás ulán 15%,
RÁDIÓ
Az összes uj rádiókat összehasonlíthatja nálam.
Csere,
alkalmi vételek.
SZABÓ ANTAL
rádió- éa aportOzletében
Fő-ut 5. sz.
2000 órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás ulán 20%,
2500 órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyaszlás után 25%.
Csengőreduktor.
CsongCreduklorért havonta 20 ar. üli. fl/elendő, köteles azonban fogyasztó a vállalat állal megadott minőségnek megfelelő reduklorl vásárolni.
Amenylben a fogyasztó reduklora rosszabb minőségit lenne vagy a fogyasztó Ilyet szerezne be, Ily re du\'tlor havi dija 50 ar. fillér.
A vállalatnak reduktorok minőségére vonalkozó kívánságát a velem való közlés ulán aionnal közhírré fogom tenni.
Átalányfogyasztás. Oly fogyasztók, akiknek berendezése 5 égőnél többel nem tartalmaz, pausal árakon való áramszoIgMIatáal kívánhatnak. A piusal áramszolgáltatás di|a lakószobákban 25 wattos égőnként és havonként 2 arany pengőt meg nem haladhat. Ezenkívül pausal árakon szolgáltatandó az áram lépcsőház1, kapual|l és udvari világításnál éa pedig 25 waltos lámpánként és havonként 4 arany pengőért, továbbá kirakati vllágllásnál 25 wattos égőnként és havonként 2 ar. pengőért. Nagyobb vagy kisebb fogyasztása égők egységárai arány-lagoian számitandók, azonban 15 wattosnál kisebb és 40 wattosnál nagyobb légők részére átalány világítás ntm alkalmazhatók.
Kedvezmények. A concesslonárusnak Jogában van évi legalább >100 kwóra, vagy;annál nr.gyobb fogyasztást garantálóknak fenti egységáraknál olcsóbban Is adni energiát. Wattóraszámlálók után fizetendő dijak. Kölcsön watlóraszámlálő után bérleli és karbantartási dij elmén a következő Összegek fizetendők:
10 amperes vagy ennél kisebb wstlóraszámlálő ulán havonként 50 ar. fillér.
10 amperesnél nagyobb watlóra-számláló ulán havonként 80 ar. fillér.
Ketlőstarifáju waltóraszámlálóérl, óramll nélkül, havonként 100 arany fillér.
Keltőslarlfáju wattóraszámlálóéri, óraművel 130 arany fillér.
Ha a wattóraBzámldló a fogyasztó tulajdonát képezi, ugy karbantartási dij ebnén a fenti összeg 20 Vo-a fizetendő.
Szfil&ben gyümölcsfáknál kerti veteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
Péti-Só ilria.
1 kg. Péli-Só kell: 20 szőlőlékéhez 30 rózsafához 36 m* kerti-veteményhez 20 n>» pázsithoz stb.
(Nemcsak zsákszánira, hanem már 1 kg. is kaphaló):
ORSZÁG JÓZSEF
míg, műtrAgyn, zsák, növényvédelmi azerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
Csatlakozóvezeték.
Ciallakozóvezelék a I jgyasztóhely-hez legközelebb fekvő ufcal veze-léklől a fogyasitóhely főblzlosilójálg — az utóbbit Is beleértve — terjedő vezelékrész. A csatlakozó vezelék, mint az energia eloizló berendezés larlozéka a város tulajdona. A con-cesslt nátus a fogyasztóknak oly utcákban, ahol az uical eloszló vezelék a fogyasztó telkének utcavonaláig meg van épllve, az utcai csatlakozástól a lelek határiig terjedő csatlakozó vezelék részét minden eselben és azonfcfQI a lelek határától a főbiztosítóig számítolt 30 méternél rövidebb csatlakozó vezetéket díjmentesen készíti el. A hosszabb csatlakozó vezelék árát a fogyasz\'ó a concesslonáiusnak tartozik megtéríteni oly egységárakon, amelyet concesslonárus évről-évre a város polgármesterének bemutal és amelyei a város felülvizsgálat ulán jóváhagyót!. Ezen lóváhagyolt árjegyzéket a vállalat Irodájában tartozik kifüggeszteni, azonkívül a városház hirdető tábláján Is közszemlére kl lesz léve.
Főbiztosító, illetve önműködő megszakító, wallóraszámláló és tartozékainak felszereléséért, — a bekapcsolást is beleéitve — egyizersmln-denkorra 10 arany pengő fizetendő. Ebben az öBszcgben bentr/oglallalik: a fóbizloslló ólomzáras fedéllel ellátva, liléivé az automata megszakító, az Igénybevételnek migfelelő áram-erősségű olvadó jbetélek, a wjllóra-számláló és főb\'izlojitó.közös felvételére szolgálj alaplap, azonfelül, a szükséges összekötő vezetékek és mindezek, mini pedig a waltórs-számlálónak a helyszínen való felszerelése "és üzembehelyezése, beleértve a szereléshez szükséges megerősítő és szigetelési apró anyagokat.
A fenti 10 arany-pengő a következőképen oszlik meg:
Főbiztosítóra, illetőleg automata klkapcsolóra esik 3\'50 arany pengő.
A számláló felszerelésére esik 4 50 arany pengő.
Az alapra esik 2 — arany pengő.
Átköltözés esetén, ha a leszerelés és felszerelés egyhuzamban végezhető, a le- és felszerelés együttes költsége a fenti összegnek 25°/o-kal megnövelt értékével egyenlő.
Felülvizsgálati dijak.
Az uj berendezések ItlOlvizsgála-t ért a fogyasztó a bejelentéssel egyidejűleg a következő felülvizsgálati dijakat köteles fizetni:
Az első öt lámpahelyért (csillár-hely, tekintet nélkül a vszetékek és Izzótestek számára, egy lámpahelynek számit) 100 ar. fillér, minden további lámpahelyéri 10 ar. fillér, motorikus fogyasztónál az első Dl lóerőért 200 ar. fillér, ezenlelül minden lóerőéri 20 ar. fillér.
Egyfázisú konnektorra kapcsolt egy lőerőt meg nem haladó motorok felülvizsgálat! dij szempontjából egy lámpahelynek számitandók.
Ezen dijakban már a csatlakozó vezetékkel való összekötés dija is benlfoglaltallk.
A Drávavölgyi Viílamosáramizol-gáltaló R. T.-gal kötött concessiós „Szerződés" valamint .Áramszolgáltatási szabályrendelet" sokszorosítása folyamaiban van és azok elkészülte után példányonként a nyomtatási költségért kb. l-l pengőért beszerezhetők a vátosl gazdasági hivatalban.
Bőv.bb felvilágosítás szintén a városi gazdasági hivatalban kapható.
Nagykanizsa, 1938 április 29
Polgármester.
Nypm*t«It a lm\\h*>j*iw» Ivüzguzdm ági ManttytlaMig k4nj.Yiij<jw4íitt>»» Ns®kwu«Au. Fsáejfis üdelveaítü ZnUi üácoíy,
18a Évfolyam »00. n^m. Nagykanizsa, 1938. május 5 csütörtök
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
Su>kaMttt HláMlOUnlal: Fád 5. ui» MrcJdcaik mLklca WOOziup díliiUn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos iZ\'^^lL^rM^l^
Darányi nyilatkozata a „Vreme"-ben
A fővárosi lapok szemelvényeket közölnek egy interjúból, amely a Vrcrne c. jugoszláv lapban jelent meg. Ennek a nyilatkozatnak kettős jelentőséget tulajdonítunk. Legfőbb lényege abban van, hogy a nemrég még velünk ellenséges viszonyban élt Jugoszlávia közvéleménye kezd érdc k lődést tanusi tani Magyaro r-szág nyugocit belső munkája iránt s e témakörben az egyik nagy jugoszláv újság munkatársa kérdé-seket terjesztett Darányi Kálmán eléi amelyek mind olyan prbotémá kat öleltek fel, amelyek úgyszólván ! örvetlen vonatkozásban nincsenek Jugoszlávia életével. Ez arra mutat, hogy Jugoszlávia közvéleménye betekintést akar szerezni abba a mun-ha, amit a magyar pcinzet most végez.
De van ennek a nyilatkozatnak más jelentősége is. Ez az első eset ugyanis, hogy felelős magyar mfrj niszterelnök nyilatkozott egy jugoszláviai újságnak. Közel két évtized mult el azóta, hogy a trianoni békeszerződés éket vert déli szomszédunk és közénk, amely oly mély sebet ejtett a mi lel künkön és or^{ szágunk testén, hogy a jelen kon fiai számára inehezen elképzelhető annak a békülékeny szellemnek! valóraváltása, amelyik feledtetni tudja az okozott fájdalmat, őszinte örömünkre szolgál, hogy az utóbbi időkben egyre jobban mű tat kornak olyan tüne\'ek, amelyek qrra engednek következtetni, hogy Jugoszlávia val minden (más kisantant-állammla\' szemben jobban meg-tudjuk érbeni egymást.
Ha a messze időkre nyúló magyar történelem lapjait forgatjuk, lépten-nyomon akadunk £>lyan lah j)okra, amelyeken fel van jegyezve a harcokban közösen kifejtet? hősiesség, nem egyszer váll-vájfvetve egymás mellett harcjoltunk a veszedelmekkel szemben, sőt \\to(lt idfy amikor déli szomszédunk fejedelmi családjai szoros érintkezést tudlak, találni a .nuvgyar királyokká\' és főnemesi udvaraikkal.
Majd a Balkán felöl megindult török veszedelem hozta közös surs„ >\'a a kiét népet, igaz ugyan, hogy! déli szomszédunk hamar elvérzett a nagy csatákban, s nekünk kelleti folytatnunk az európai kulimra és kereszténység védelmében \'megindi-lott és vállalt harcunkát, szinte atö ké\'.etes elvérzésig.
A mai európai helyzetben azt tv, pasztaljuk, hogy m|nd^Jt nemzet mohó vágyat érez aziránt, hogy midnél több lmrrttl összeköttetést s/erezzen. Jugoszlávia politikájának irányitói nemrégiben hangoztatták, hogy sfkerfilt elérniök azt az eddig kivihetetlennek látszó eredményt, hogy úgyszólván minden szomszédjukkal normális, megfelelő, sőt "baráti kapcsolatokat tartanak fenn. Magyohfország, melynek megtfojti^
Mussolini vállal közvetítést Berlin és Prága között?
Hitler kancellár mai római programja
Róma, május 1 Mussolini és Hitler kancellár ma, délelőtt 10 órakor a Panteonba mentek, ahol Hitler megkoszorúzta a királysírokat. Koszorút helyezett; ezután a névtelen katona és az olasz hősök sírjára, majd az olasz milicia hősi emlékmüvére.
Délben a Duce ebédet adott Hiti ler tiszteletére, majd utána 2 órakor megkezdték a tanácskozásokat.
A tanácskozásuk után Hitler ina délután a Maxentius palo\'ába megy, ahol a római németeknek mond beszédet. Ezután a tiszteletére ren-
dezett nagy ünnepségen vesz résztj ahol 60.000 ifjú fascista mutatja be közős gyakorlatút és felvonulásait.
Róma, május 4 Az olasz és a német sajtó egyaránt élénken foglalkozik a Mussolini—Hitler találkozóval, amely a Róma—Berlin tengely megszilárdító ja lesz.
Az anyol és frfcinclía világlapok] szerint Mussolini ma döntőbíró szerepet játszik az eurój^iá politikában. Lehetségesnek tartják azt is, hogy Mussolini közvetítő szeflepjefl
vállal Berlin és Prága között a szu-déta-német kérdés rendezése ügyó-ben.
Róma, május 4 MustoUni és Hitler első találkozója kerek egy fél óráig tartott a Quiírjaiálban MuvpJini csukott autóban érkezett, majd kürtjei harsant ós a katonaság sorfala között haladt fel a palotába, ahöiazon az épületszárnyon, \'ahol Hitler la^ kik, Bülow fogadta. Hitler és a Duce félórás magántanácskozása után bevonták a minisz(ereket is, majd együtt távoztak.
U\\cM- francia fiWc-^^^oo^
Franciaország 2*5 milliárd frankot küldött Kanadába, hogy háború esetén fedezhesse fegyver-rendeléseit
Washington, május I A francia kormány a Francia Bankból két és fél milHávd frank értékű aranyat szállíttatott Otlavá» ba. A francia kormány a nagy-* arányú aranyszállitást azzal inco-kolja, hogy hátoru esetén hadianya got kell rendelnie Kanadából, de akkor a buvárhajók lehete:lenné teszik az aranyszállitást, azért kelt az aranyat már előre átszállítani.
Newyork, május 4 A francia nagykövet hosszasan tárgyalt az amerikai pénzügyminiszterrel, Franciaország i>énzügy1 helyzetét vitatták meg. Bár a tat nácskozásokról nem szivárgott ki gemmi, pénzügyi köalökben ugy tudják, hogy a frank ujabb aláér-tékeléséről volt szó.
Párisi politikai körökben is be* szélnek a kormány ezen szándékáról.
Románia visszaszerzi Páris barátságát
i Páris, május 4
Tatarescu volt miniszterelnök,
sára szőtték a kisantant*államku|/-c\'olatot, politikájának diadalát látj-ja abban, hogy Nyugat felé minden időben meg tudta tartani azt a b;^-ráti kapcsolato.t amely nem engedte összezáródni országunk teste körül a tökéletes eHensé^s gyürüt.
Mi kezdettől fogva a béke prtlL tikáját szolgáljuk s örOlünk annak, ha a békés munka .tcríileten találkozunk a szomszédod államok ér-l deklődésével. Mi Örömmel látjuk: azt, ha szomszédos államok közvéleménye érdeklődik ín unka program munk iránt s ha a jugoszláv kö*-< vélemény éppoly higgadtan és a* igazi munka megbecsülése alapján itéU meg a nuigyaWig eröfeszitén sét, mint amit megérdemel az a,
Káro\'y király bizalmas barátja, fon-tos ós bizalmas megbeszéléseket; folytat Párjsban. Tegnap Bonnöt francia külügyminiszter látta vendégül Tatarescut.
Párisi politikai körökben érthtv, tőnek tartják, hogy a mai zavaros helyzetben Románia igyekszik régi szövetségeseivel felvenni a szorosabb baráti kapcsolatokat. ! \'
„Barátság Magyarországgal" — a slnajal programon
Sinaja, május 4 KrofUi cseh külügyminiszter éá Hodzsa miniszterelnök megérkezett Sinajába, ahol ma ntegkezdődött a kisantant államok értekezlete. A\' kisantant államok az őket érdeklő összes középeurópai kérdéseket meg vitatják, különös tekintettel az egységes állásfoglalásra. A Magyaror-
szággal való baráti kapcsolatok felvétele is szőnyegre kerül.
Sinaja, május 4 A klsíantant államférfiak ma délelőtti tanácskozása után délután 5 órakor lesz a második lnegbeszélés< Megérkezett Sinajába a bukaresti^ francia nagykövet is, aki kérőbb-szintén résztvesz a tan ácso kásokön.
Zajos vita a Gellért-vacsora körül a Ház mai Ülésén
A Ház folytatta a sajtórendészeti javaslat tárgyalását
Budapest, május 4 A képviselőház mai ülésén folytatta a sajtóre-ndészetí javaslat vitáját. Az első szónok gróf Széche1-nyi György volt, aki olyan sajtópolitikát kiván, amely a jelenlegi
helyzetnek megfelel. Leszögzl hogy a mostani nyugt ahűiságot valóságos* lázítás előzte meg ós a kpt^nány-4 nak kölelessége, hejgy a még fetten-értietö lázitókat megbüntesse. Ezj (Folytatás a 4-Jk oldalon)
feladatvállalás, amit Darányi Kálmán tett, akkor egészen bizonyom hogy a munka asz:«lánál már találkozni tudunk.
Ha egy külföldi állam közVélen ménye a mai magyar tmunkáfelada-lokat alaposan szemügyre vesziJ kell hogy lássa a bennünket őszintén és mélyen eltöltő törekvést a szociális irányban Való fejlődés és gazdasági célzatú megerősödés felé Lej-főbb törvény a nép érdeke s ha egy kormány erne az álláspontra helyezkedve végzi teendőit, akkor abból valóban csak széleskörű jólét fakadhat.
Az ötéves |Xi|ogram jelentős ált lomásánál tartunk, nyakig vagyunk az ezzel járó munkálatok megaUu
j Hízásában. Fájladhajtatl^n, kátsrtó\' törvényhozói munka folyik s rövid időn belül vágányra jut az egé^z elgondolás. Danányi Kálmán nyilatkozata azonban art mutatja, hogy ő már niost a jövő felé tekint. A Vreme cimü lapban megjelent nyilatkozata élénk bizonyság Jafclöi, ho^y a kormány elközelgö program ját a falu szociális kérdései köréből állította össze. Reméljük, Darányi Kálmán nyilatkozata a jugoszláv közvéleményben azt a hieg-itélést nyerte, ho^y északi szomszédjuk, a Trianon által meggyötört magyarság -nagy lendületbe* halad a. nép életnek boldogablráté-tele felé. j
ÍALA1 KÖZkOHY
1938. májuiA
— Éveken it székazorulásban szenvedő egyének gyakran meglepő rövid Idö alall rendbe]önnek, ha reggelenk\'nt faikeléakor éi eiet-leg ette leiekvés elölt l( ecy-tgy íélpohár természetes Ferenc Jónef keiertlvlití Isznak. Kérdezte meg orvotál.


A ZSIDÓJAVASUATTAL foglalkozott «i keresztény párt. Kimondotta, hogy nem fogadja el n javaslatot. Egy nagy csoportnak az volt qz állásfoglalása a javaslattal szemben, hogy annak szellemét nCm lehet összeegyeztetni a katholikns egyMz megtérést és bűnbocsánatot hirdető szellemével.
A NYILASJELVÉNYT számosan levették kabátjukról n NEP dorozsmai gyűlésén és a NEP zászlóhoz ragaszkodtak.
LEMONDOTT Preszly I-lemér pest-megyei főispán, utóda Fáy István lesz.
A NEMZETKÖZI DIÁKSZÖVETSÉG megkezdle tanácskozásait Dudaposten.
A NYILASTONTETÉSROL, amely a Bazilika környékén zajlott le, megállapítást nyert, hogy utasitásl kapott egy csoport, hogy dobálják be a zsidók kirakatait és villamosok ablakait. A rendőrség 14 nyilast fogott el, 7-et letartóztattak, 2 őrizetben van, 5 kőz. igazgatási elbánás alá kerül.
TÖRLÉSI ELJÁRÁST indított ismét a budapesti kamara 370 ügyvéd ellen, kamarai járulékaik hátraléka miatt.
BETÖRTEK Budapesten egy Deák Ferenc utcai szűcsűzletbe és 22.000 pengő értékű zsákmányt ejtettok. A betörés furfangos módon történt, az üzletkulcsot tartalmazó kazettát kicserélték és helyébe olyan kazettát csempésztek, amelyben idegen kulcs volt. A valódi kulccsal pedig kinyitották az üzletet.
NÉPGAZALARCOT osztottak szét Budapesten 50 embernek ünnepi keretek között. Az első népgázálarc kiosztás volt az országban.
A ZSIDÓBOJKOTT ügyében megindult nyomozásban fordulat állott be. Egy vállalat elbocsájtott alkalmazottja megjelent a főkapitányságon és olyan bejclenlésckct tett, amelyek — a jelek szerint — leleplezik a passzív rezisztencia mozgalmának fő szervezőjét és értelmi szerzőjét.
veti

A MAGYAR—JUGOSZLÁV viszony javulásáról nyilatkozott Kánya Kálmán külügyminiszter egy belgrádi lapban.
A SZUDÉTA NÉMET probléma megoldására Bencs és Hodzsa uj tervet készített.
ERÉLYES DEMARSOT nyújtott át Moszkvában Japán képviselője, mert a szovjet a Kuomintang-kormányt hadianyaggal nyiltan támogatja.
LEVEGŐBE RÖPÍTETTÉK a madridi egyetemi várost a vörös népfront katonái. A nemzetiek azonnal ellentámadásba mentek át és bombázták Madridot.
A NÉPEK megértéséről beszélt az angol király a glasgowi birodalmi kiállítás megnyitásán.
ZSIDÓ VILAGÉRTEKEZLET ül ösz sze Newyorkban.
AZ OLASZ-FRANCIA tárgyalásokat május 10-én folytatják.
HÖLGY vTENNISZEZOINK sikere.cn kezdtek Olaszországban.
A FRANCIA FRANK tovább lanyhult a kormányintézkedés hirére. Főleg az állami egyenes adók 8 száza-lékos emelése befolyásolta kedvezőtlenül a pénzpiac hangulatát.
SZOVJETOROSZORSZAGBAN megindult a bomlás folyamata — állapítja meg a svájci sajtó.
Magyar feltalálók nyersolajból esőt csinálnak
Holdankint 27 fillérbe kerül a mesterséges csapadék
Hosszú idö óta foglalkbzWtjP A tudományos köröket a mesterséges
cső kérdése. Nálunk legujabbfcyr Görög Henrik és Rovó Aladár lq-sérkrtel kerültek a közérdeklődés előterébe. Elméletük már a külföldi szakköröket is megjárta. így elgondolásaikra vonatkozóan ellenőrző számításokat végzptt Ajittnn Refs^ dal oslói meteorológus és éljárásu-kat kielégítő mennyiségű eső elő^ állitására alkalmasnak találta.
A; kanadai földmüvelésügyi minisztérium központi kisérleti teléjve ugyancsak foglalkozott a kérdéssel ós szintén elfogadta az elmélet helyességét, annak alkalmazását Etetőén azonban bizonyos kutatásokat tart szükségnek. Ez a vélemény megállapítja, hogy a Rovó—Görög íelmélet alapján frontális eiőt nem lehet előállítani és igy csujwln helyi hatású.
A; Magyar Meteorológiai Társai ság folyóiratának, Az Idöjórás-nak legújabb számában a két feltaláló részletesen ismerteti a mesterséges eső előállására vonatkozó elméletét. Abból indulnak kJ, hogy mesterségesen előálliiott hőenergia alkalmazása is kiválthat esőt. A mes-\' 1ei>égös eső előállitásáho^ clvjUjegj bármily égőanyag felhasználható. A gáznemű üzemanyag használata
volna a legkívánatosabb, de ez az eljárás ma méfi tulköltséges. Éppen ezért a nyersolaj elégetéséhez keli fordulni. A nagy légtömegeik gyort. emelése céljából a legalk.almasablf u Víz felszínéinek, Így például tóWi lületnek, tengernek vagy folyamok holtágának folyékony tüzelőanyag* gal való beboritása és meggyújtása Egymillió kilogram nyersolaj el<^gé se esetén ötvenmillió köbméter esőh re számíthatunk, f • • . £s alkalmas kXrtia, hogy 435.000 holdat körülbejül 20 mUjtmétere> csaj>adékkai lásson el. A feítaUUók számítása szerint egy beavatkozás 120.00Ü pengő bekerülne, a/. 1 hold földre eső kiadás tehát körülbelül 27 fillér. Az ország agrártermeléséinek túlnyomó része mag, kapás és gyümölcs, amelyeknek elegendő átlagban 3—4 esőztetés, aminek az összköltsége hpldfinként 0.80-l-l 0* j>engő volna. Egy száraz év 500 millió i>engő kárt okozhat a% országnak. Ha ilyen esztendőben 10— 50 m^teiifeé^ cf*őt vieainének: igénybe, ez 5 millió \'i>)en^öl>c kerülne, ami a várható értéktöbbletnek csak 1 százaléka. A mesterséges eső tehát jó üzlet volna*, ha a gyakorlatban is ugy beválna, mint — az elméletben. t t , .
Pillanatfelvételek a hétfőn este záruló Budapesti Nemzetközi Vásárról
Budapestről jelentik: Akinek rövid az\'ideje az a vásárnak csak a legérdekesebb részleteit akarja egy-egy pillanatra megtekinteni. Útmutatója a tömeg, amely ott nyüzsög a legsűrűbben, ahol a legnagyobb szenzációk vannak.
Bréma kikötő város miniatűr mása. Vonatok robognak u parányi síneken,. hajók \'Siklanak a viz tükrén, gőzdaruk bömbölnek, ott dübörög a világkikötő egész eleven élete az ámuló szem előtt. — Abesszínia déli gyümölcse, terményei, az abesszinek primitív fegyverei és .remekbe készült népművészeti, bőr-és vesszőből fonott dísztárgyai az olasz pavillonban. — óriási divatrevü színház. Meseszép mannekeneken tündérszép ruhacsodák. A nézőközönség hölgytagjai válogató és bíráló izgal. inukban csaknem elájulnak a gyönyörűségtől. — Hatalmas vendéglő az, amelyik a párisi kiállításon az egész világot meghódította a magyar kony-liának. Hallatlan élvezetiéi esznek-isznak a vendégek. — Filléres kostolók minden elképzelhető finom falatból, jófajta italból.
Ni, fenn az égen gépmadár huz "el. Sétarepülők nézik a nyüzsgő vásárt felülről. Itt lenn a kiállított legfantasztikusabb repülőgép-csodákat bámuljuk. Az Iparcsarnokban a nehézsúlyú gépkolosszusok dübörögnek.
óriások dicsérik bennük az alkotó ember nagyságát. — Amott a fény és a hang kapott pavillont: millió színekben felvilümó fényeket ismerik itt meg a nézők és azt, hogy hogyan lesz a rádió elektromos hullámjából hang.
így lehetne ezt folytatni köteteken át, hiszen 1700 a kiállítók száma! és a szédületes versenyben mindenki tudásának és munkája eredményének legjavát adja. Hát csak természetes, hogy mindenki elragadtatással távozik a vásárról és minden látogató napokig tud még nagy lelkesedéssel beszélni az ott látottakról.
A vásár visszavonhatatlanul május 9-én este 7 órakor zárul. (:)
JfllQozta, boQV ilolpzta!"
Naptári Május 5. caütörttik. Kom. kat. V. Plus p. Prot stáns Qottharil. Izraelita IJar hó 4
üyógyazertárl éjjelt szolgalat e hó 15-lg az Őrangyal gyógyszertár és a klskantzaal gyógyszertár.
flöztttrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétló, szerda, péntek délután kedden egósz o.d nőknek.)
Városi Mozgó. Kedden ég szerdini Tgg
Az uj Mallékutoa I — Irpna Dunna éa Dorotky Lamour, a nilégaxtér brilliána játékéval 1
Asszony a viharban
A Ilim a legsikerültebb alkotások egyike. Fényes kisérő műsor.
lamonllan-rendejéi. Híradók.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vasár-és ünnepnapokon 3, 5, 7, 9-kor. Köznap 5-kor filléréé helyérak
Hibás a vízvezeték*?
Hivja
Mend lovitsot
Telefon 271.
Az Irodalmi kör Vegyeskarának Kodály-hangversenye
Annyi sok szép siker és dicsőségszerzés után I lét főn este a Nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör aranyérmes Vegyeskara Nagykanizsái ajándékozta meg egy szép e.lével.
A Városi Szinház csaknem zsúfolásig megtelt a nivós hangversenyre. Ott volt mindenki, aki szivén viselt ennek a dalárdának sorsát. Nem ingjen kérte a dalárda ezt a támogatást. Olyan estet nyújtott érte, amely méltó volt nevéhez.
A műsor csupa Kodály számokból álll. Ma Kodály a kórusirodalomban világklasszis. Aki egy Kodály kórus-kompoziciót meghallgat, még lui nem is ltívc a mai modern zenének, él kell liogy csodálkozzék azon a színes és változatos előadásmódon, ahogyan Kodály az egyes szólamokat és az egész kórust megszólaltatja. A Jézus és a Kufárokban végig korbácsol, a Knrádi Nótákban felderít, a Liszt Kórusban, monumentalitásával lenyűgöz u kodályi kifejező erő.
A Yegyeskar. ós a Férfikar egyaránt dicséretet érdemel. Különösen a Vegyeskar mulatott olyan kiegyensulyo zott és érett tu-
ímnljijfjjl milyennel kevés kórus rendelkezik Magyarországon. Hangszínben Is összecsiszolódott, technikában is összefor-rott ember-orgona ez a kórus, amelyen a legnehezebb számokat is biztosan lehet eljátszani. A Jézus és a kufárok bonyolult liangszövevényeit, a Liszt kórus méltóságteljes, hatalmas akkordjait, vagy a Mátrai képek színpompás dallamait egyaránt pompás összeta-nultsághan és kidolgozotton adta elő a Ve^eskar.
A Férfikaron még meglátszik a fiatalság,
nincs oly tökéletes kiegyensúlyozottság, mint a hosszú évek óta együttlevő Vegyeskarnál, de a két előadott szánj, különösen a nagysikerű Karádi nóták megmutatta, hogy Kelting Ferenc keze alatt mivé lehet fejleszteni rövid. idő alatt is egy kórust. Szeretuénk, ha ez a férfikar is együtt maradim, méltó párja . lebetno a Vegyeskarnak.
Az énekesek mindegyike teljes di* tíséie\'.et érdemel, hisz csak az tudja, hogy mennyi próba, kitartás és fegyelem kell il
yen pompás eredmény eléréséhez, a*í maga is részese ennek, mégis külön kelt megemlékezni az énekkarok karnagyáról, Ketting Ferencről. Az ő dalszerelete, önzetlen munkássága, végtelen türelme és fá-tadhatatlan agilitása nélkül elképzelhetetlen lenne ez az eredmény. Minden dicséretnél szebben beszél az a siker, az az igazán meleg és szívből iövő ünneplés, amelyben neki és dalosainak része volt. Az ő kezében, hisszük és reméljük, még sok dicsőséget fog hozni Kanizsának ez a kórus.
A műsor keretében közreműködött a Nagykanizsai Zeneiskola is. F. Garaí Margit és F. Pásztor Irmától Kodály egyik gordonkára és zongorára irt szonátáját hallottuk. Tagadhatatlanul érdekes és újszerű volt a kompozíció, de meg kell vallanunk azt is Nagykanizsa közönsége még messze van attól, hogy ezt a muzsikát élvezni tudja. (Szükségesnek tartjuk leszögezni ezt azok miatt, akik az előadott szám után kijelentenék: egy évre ismét elegük volt a zeneiskolából. Nem, a zeneiskola nem csak ilyen «élvezhetetlen» muzsikát tud és azon is vitatkozni le-
1938 májút 5.
ZALAI KÖZLÖNY
3
het, hogy Kodály, ragy a mt fölünk a hibás abban, hogy ezt a muzsikát nem tudjuk élvezni.) Az előadókat minden dicséret megillet, játékuk kifogástalan volt, ők lehelnek legkevésbé arról, hogy a közönség nem tudta megérteni a kodályi muzsika eme részét.
Közelebb áll hozzánk a három előadott Kodály dal, amelynél a sikert nagyban fokozta Vitzenelz Jolán valóban Inagysze ü énekén kívül közvetlen, kedves előadásmódja is. Sikere megérdemelten volt nq^y. Kivotte a részét a tapsból Kerekes írén is, aki figyelmes és stílusos kísérőnek bizonyult.
A hétfői est több volt, mint Ízelítő Kodály muzsikájából. Elvezetés szép est Is volt, de egy kis társadalmi ösz-szefogás (egyúttal nyílt színvallás is) az Irodalmi Kör Vegyeskara mellett, amelyet dr. Tholway Zsigmond postahivatali Igazgató üdvözölt meleg szavakkal a Dalosegyesületek Országos Szövetségének elnökségo nevében. A közönség lelkesen és melegen ünne. peltc a karokat, az előadókat és a kitűnő karnagyot.
Tudjuk jól, hogy a Vegyeskar ezt a meleg ünneplést és anyagi támogatást azzal liálálja meg Kanizsának, hogy dicsőségét szaporítva elhozza a székesfehérvári dalosversenyről a Király-dijat.
A liíótfői hangverseny megmutatta, hogy nem liiu ábránd ez a kívánság.
Cg-
JOlflOZÍiMOQjl ÍOlQOZta!"
Vasárnap délután
lesz a szombathelyi „Haladás" dalkör hangversenye a plébániatemplomban
Néhány nap múlva Nagykanizsa város közönsége ritka műélvezetben részesül. A 80 főből ál ló prszágos hifinevü S7|&mbű)the/iyJ *Hwladás« dalárda a ferenciek plébániatemplomában hangversenyt ad Jurányi János karmester veretése alatt. A; •Haladás* dalkör színvonala ma olyan, hogy eseményszámba veszik a külföldi városok is, ahol hangversenyt ad. A »Haladás« dalkör a zene és dalkultura terén fejlett Nagykanizsán különös gondossággal összeállított műsorral fog szerelni és igy felejthetetlen délutánt szerezni a hallgatóságának.
Tekintettel a páratlan érdeklődés re, mindenki jól teszi, ha még ma gondoskodik elővételben megfelel jegyről a rk. egyházközségi irodában. (:)
IDŐ
Szeles!
Prognózis : Nyugaton erős északi szél. helyenkint még futóeső, éjiéi erősebb léhalés, a szélvédett helyeken, különösén északon fagy. A nappali hó nem változik lényegesen. _
A Meteorologtal Intézet nagykanizsai megflgyelőíUloniAaa Jelenti ■
Hőmérséklet tegrjap .eate 9 órakor: + 11-2, ma reggol + délbenS\'2, + ll\'O.
Csapadék: 00 %..
Lehangolt, étvágytalan, eldugult embereknél reggel felkeléskor egy pohár természeiei .Ferenc József keserűvíz megszabadítja az emészlóttafornit a frlgyü\'emlett erjedő éi rothadó anyagoktól s az emésztöszervek lovébbi működéséi előmozdítja. Kérdezze meg orvosit
Két öreg férj követte feleségét a halálba
Az elmúlt napokban ismét két öneg adott meg döbbentő tanúságot a házastársi hűség és sze f retet erejéről. Meghatő
az a siron tuli ragaszkodás, amellyel ujabban mind több idősenr ber követi szeretteit a halálba.
Most Barcsony és Bábonyban történt ilyen eset. Barcson a 79 éves Simotics Mihályné halt meg váratlanul és mig feleségét ravatalozták,
férje követte öt a halálba. »Senuni célja nincs már az életemnek*, — mondta és azt kívánta, hogy közös sirba temessék őket. Kívánságát teljesítették. ;
Benedek János 75 éves bábonyi földműves sem birta tul élni felesége nemrégi halálát. Bár hozzátartozói vigyáztak rá, szobájában egy óvatlan pillanatban zsebkésével felvágta torkát. Még élt, amikor rátaláltak, de segiteni máj- toem lehetett rajt, elvérzett. , i
lovatvezető: Dr. Dév*laé, Erdö» Bíike
Kihasználható ruha
Az a legfontoisiaM), Hölgyeim, ha már csináltatunk valamit, akkor azt ki is tudjuk alaposan használni. Az a férj is szívesebben adja oda azt a rpngyos (t|0(/iánatb nemt akart sértés lenni !) pár garast, ha tudja, hogy olyan ruha lesz belőle, amit a ifeleség gyakran visel, szeret és nem kér unos-untalan ujat.
Hát ez az, Hölgyeim, amit alaposan meg kell rágnunk.
Először abban kell megegyez, nünk, hogy e fogalom (alatt, — hogy alajKxsan "kihasználható éfí sokat hordható ruhadarab — mit is értünk. Értjük azt a ruhát tehát, a mely úgynevezett kis, egyszerű ruha, teljesen angolos, s azokat a aé-lokat szolgálja, amiket >az ember gyakran csinál. Vagyis délután bárhova felveheti, ha elegánsabb vendég jön, otthon is niagíim vehet^ elegáns benne ha irodába jár, olyan ruha, lami az irodában is nagy szerű, de ha kimegy az utcára, ak-. kor is fel van behne öltözve. Egy-^ szóval : Mödchen für alles ruha.SőJ végül ha bridgezni vagy römipar-tlra megyei benne, a barátnők megpukkadnak mérgükben, akkor sem szólhatnak az egyszerű, fiatalos és mégis kedves ruhára semmit. (Ez a legnagyobb méreg, megér mindent...) I | |
Az első ilyen kis ruha piros, fehér pettyes myakkfendő selyemből készült (ez most roppant, nagy divat), két rátett, kissé elálló zsebbe\', oroszos, elől megkötött nyakkal, kicsi puffos "ujjakkal és píros és fehér bőrből csavart övvel. Elő1 a szoknyán négy háromujjnyi széles berakás volt, ami térden \'alul nyílott csak ki. Ez nem gyűrődik, jól kihasználható, ugye ?
A máíodlk ruha egy sötétkék fehércsikos selyem volt, amit ajánlhatok még, de ezt csak azoknak, a kik nem nagyon erőiek, különösen mellbten nem. Ugyanis a r^iha a, következőképi>en adódott. Fent, a ruha elején kockaalakban voltak a csikók beállítva, mintegy keret, négyszögletes kivágása volt, aszok* nya pedig hosszában volt csíkozva, derekán egy széles piros bőröv* ékeskedett.
Egy másik nagyszeren kihasználható ruha volt egy sötétkék alapú fehérpettyes selyem. Ez már nem annyira egyszerű, de olyan remekül kihasználható minden időben, hogy leküzdhetetlen vágy él bennem a közlésire ; \'
Hát, kérem, a szoknya berakott, térdig levarrva a beiiakáfok. Hozzá egy elől négygonibos (kétsorosán gombos) jumper herrn fazonnal, ol dalt besveifolva, de ugy. hogy svoifolrts tulaj donkép pein hátul, a« bluz alatt hamisan vagy egy kö&Ti által k*ránco\'va, amely kötő elöl olyan szorosra kötődik, ahogy akar. juk. Erre azért van szükség, mert ezt a jumpert kabátnak is viselhetjük és akkor kjevésbbé kell megszorítani, mintha blúzzal hordanók. Tehát van hozzá egy fehér, apró sötétkék pettyes, hímzett bubigallé-ros, egészen rövid ujjas, . cakkos végződésű bluz is, ami persze be kötődik a szoknyába. Azután ha nagyon akarjuk még variálni, csí. náItathatunk egy fehér szoknyái ugyanilyen selyemből, ez már Jehet enyhén g\'oknis, esetleg egy tölcsér vagy négyszögletes zsebet lehetünk rá, érne piros és kék monogrammol rakhatunk, ezzel már egy ujabb foi-lettünk is született. Tehát a fehér szoknya a fehér blúzzal külön toi-lette, a fehér szoknya a kékpettyes jumperrel remek kis kosztüm és végül az első két megoldás sem utolsó.
Látják, Hölgyeim, ezek azok a megoldások, amiket soha nem fogunk megunni. Mindig ujak és még Is mindig ugyanazok.
Asszony a viharban
A filmnek semmi köze a cimhez. Érdekes témájú, kifogástalan rendezésű ez a film, nagyszerű színészekkel, — csak éppen nem azt adja, amit a cím után Lehet várni A pennsylvániai olajtelepek születését mondja el. Érdekesen mutatja be a férj küzdelmét az olajért és az asszony harcát a férjért. Iréné Dunnc énekes szerepben mutatko<r zik be, bár a film nem ad tok lehetőséget nagyszert színészi játét-\' kának csillogtatására. A, Szép Doi íothy Lamour is csak mellékalak. A főhős, daliás férfi, amerikai far-mer.típus. A film amerikai ízű, nagyszerű rendezésű (MamouÜan, a Garbó filmek rendezőjének érdeme) és izgalmas. A filmet, nagyszerű alakjait és a rendezést élveztük.
A lepedékek alatt dolgoznak a káros bacillusok és savak, amelyek szétroncsolták a fogzománcot és a gyógyíthatatlan cariest idézik»elő. Mindennapos fogápolás a bevált ODOL-^ fogpéppel megvédi fogait.
Uj képek a tárlaton
Kl kell egészíteni a Szépművészeti Tárlat nagykanizsai vándor-kiállitásá-ról irt kritikánkat. A kiállítás ugyanis uj anyaggal bővült, mert a vásárlások (ezt is régen írhattuk kanizsai tárlatról!) olyan mértókl>en történtek, hogy az eladott anyagot pótolni kollett.
"Mérő-képek ritkán fordulnak meg vidéken. Ezúttal érkozett ezekből is a Szépművészeti Szalon tárlatára. A tenger e. Mérő-vászon egyike a nagy mestert leginkább jellemzőknek. Végtelen, hideg távlata, mély kékjo szinte lélegzetéllitóan adja vissza a tengor zord fenségét. Ellenkező hatást vált ki Cserna Károlynak, a vidéken ugyancsak ritka tárlaton látható művésznek csupa lágy, szinte oi>alizáló színharmóniákból összeszőtt uj keleti képe.
Jóleső örömmel áll meg a kanizsai .tárlat-látogató a helyi művészek kói>ei előtt, amelyek méltán sorakoznak uz országos nevek vásznai mellé. Faragó Márton cio\'ik legerőteljesebb, legszebb képe mellett föltűnik Fekete László uj kéj>c, egy nagyszcrüon sikerűit gyor-mek-portró.
A tárlat még három napig áll nyitva díjtalanul, az Iparoskör nagytcrmélien. A tárlat sikerének titka: — változatos, elsőrangú anyaga, a k<5j>ok igazolt valódisága, minden eddiginél kedvezőbb Onyagl feltételek. r \' (:)
Kl lehet tanító?
A jövőben tanító az lehet, aki a liooümot és az utána következő tanítóképző akadémiát elvégzi. A líceum négy osztályú ós érettségi vizsgálattal végződik, a tanítóképző akadémia jiedig két évfolyamú \'és d tanitói államvizsgálat után adja ki a tanitói oklevelet. Minden tanító, képzőintézet átalakul líceummá. A lioeum első évfolyamára az vehető fel, aki valamely gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát sikerrel elvégezte és, 17. életévét még nehn töltötte bje./A felvétel hasonló a gimnáziumiba való \'felvételhez. Kívánatos, hogy a szülők vagy az érdekelt tanulók előjegyzés céljából jelentkezzenek az iskolák igazgatójánál. Kívánatos a jelentkezésben azt is feltüntetni, hogy a tanuló bje-j&ró aknr_e lenni vagy i>edig az inf tenhátusbtan való elhelyezését kéri. Aki a felvételire elöjegycztoti magát, azt az JNkjoJák ig.iz^atóKőg-\'a\' értesíti a beiratkozás napjáróL <
— Saját érdekében ós őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Koptteln Bntoráruház foxi mübutor-klál-litását megtoküiU, vételkényszer nélkül.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
Rekord közönség volt a Határőrök-Szombathelyi Vegyes (2:0) mérkőzésen
Kellemetlen északi szél- fuj és fellegek vonuljak egész délután az égen. Ez sem riassza vissza a közönséget (az egés óváros diákjíjusága és katonasága, közel két v> ezren) az érdekesnek igérOcezö labdaru^ó^ mérkőzésről. A várost dr. Hegyi Lajos polgárniesteíhelyetles képviselte, mig a katonaság részéről a helyőrség majdnem teljes tisztikara és a szombathelyi vendégek vettek: részt. Sok civil szurkoló, Zrinyi-barát is,biztatta a helyi futballistákat, hiszen a Zrínyi kedvenc játé-* kpüai adták a csapat gerjnoét. Szünetekben a hatá^őrzenekar szórp.-, koztatja a közönséget.
P,alkó. szombathelyi játékvezető slpjeléfe így áll fei a, két csapat:
Határőrök : Kemenessy - Kárpát Mandler - Berakszaj Mihalecz, Ea-skoi>yl - Eiiner, Bola, Csöngei, Bo. <ia, Pőcíjc.
•Szombathelyi vegyes: Kovács I. — Budavári, Goncja — Kopfcr, Janz^ó, Mészáros — Kiss, Horváth I., Horváth II., Lovász, kovács IÍ.
Az első félidőben a HittáWrök szél ellen jói védekeznek, sikerül is tartani a 0-ás eredményt, jóllehet a szombathelyi csa|>atnak van hely-icte, több, de góllövője nincs. A mfcodik félidőin, alig mullk 6 perc, a Határörök »hareo\'nak«, Csíjngui Boda a labda utj^a, a beszorult védelem elől Boda jobbszél-no, ,Éitner azonnal halszélre ivei, Pőcze i>edig szép sarokgólt lő. 1 :0. A 15.lk i>ercben Mihalecz harcol tki egy labdát, Csöngeihez ad, ez sanokkal Pöczébez, ő fejjel lyukra Csengőihez ad, aki a L6os vonal táján remek félmagas lövéssel,jut-tatja hálóba a bőrt. 2 :0. A szombathelyiek is támadnak, a 31. percben tisztára játsza magát Lovász, de Beraksza beszalad és önfeláldozóan ment. Kovács II.-nek, a Határi-őröknél Csöngeinekés Eodánakvan nak még helyzeteik, de eredményt nem tudnak elérni.
A mérkőzésen inkább küzdelem volt, c^ak néhol láttunk egy-két szebb egyéni, húzást, trükköt. A csapatteljesítményekben a Határőrök jobbnak ,bizonyultak. Jobb érzékkel rajtpltak a labdákig és bizony jgar
za van a jó örieg közmondásnak^ hogy: »Bátraké a szerencse.*
Egyéni teljesítményekben a Határ őröknél Kemenessy bizonytalankor dott, Kárpát uralta a közvetlen védelmi tért, Mandler is sokat segi-gitett. A fedezetsor legjobbja a szombathelyi Beraksza, tehetséges
fiu. Mihalecz inkább a védekezési* kitűnő, Bakonyi szürke. Eilner az első félidőben jobb volt, Bola vegyes érzelmeket keltett, Csöngedt agilis munkája, remek húzásai és szép gólja dicséWk, Boda méltó társa volt. Pőcze a támadósoregyik legjobbja.
A szombathelyieknél a gólok ellenére a közvetlen védelem jó volt, a fedezetkor szintén, Kopfer talán egy árnyalattal volt jobb társainál. A csatársorban láttunk egy-két szép dolgot, de a helyzeteket, lyukakat nem Igen találták meg a csatárok. Lovász magára maradt. Kovács II. volt a csatársor legjobbja.
Palkónak nagyon gyenge napja volt. i
-k-n-1-
Az elegáns hölgyek kalapjalkat Budapesten
Sopousek Karola kalapazalonjában
vásárolják. 7M
Eredatl párisi modaltak. Budapeal IV., Viol-ltu 17., fálMtlat.
Miért nem sportol Kanizsa ifjúsága?
(Megszívlelendő levél a szerkesztőhöz)
1 Zalai Löxlöiy 8port tlppwienjí
TIPP-SZELVÉNY
Bekqidu :
Lakik:
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NTE—PVSK . KRAC-NZTE , ZsSE—KTSE . MSE-PBTC . PEAC-KSE PAC-DVAC
... s... (...:...)
... i... U : --•) ...:... (...«...) _:... (...:...)
Tisztelt Szerkesztő Urt Engedje meg, hogy szerény soraimmal a sjK>rtoló ifjúság nevében felkeressem. Most, amikor itt a tavasz és az atlótikn országszerte megindul, a magyar ifjúk kiözönlenck a sportpályákra, hogy olt ép lélekhez méltó ép, acélos izmu lesiet szorozzenek. Ezzel s.emben Kanizsa ifjúsága nem ke; esi fel a sportpályát. Mindenkiben felvetődik a kérdés:"«Hát miért ncin sportol a kanizsai ifjúság?- Erié vonatkozólag szcictuék néhány okra rámutatni.
Mig más vidéki, még Kanizsánál kisebb városokból is elérkezik hozzánk a hír, hogy atlétáik mily szépen sikerült versenyeken vettek részt, addig Kanizsán csak elvétve, minden <szökő-évben • rendeznok egyet és azt is csekély számú közönség és még kisebb 1 számú atléta csapatok látogatják, ne I hogyan is vehetne a versenyen nagy. számú atléta gárda ré>zt, mikor útié-Iáink úgyszólván nincsenek. Nincsenek, mert Kanizsán az atlétikával nem\'törődnek eléggé, pedig egy 30.001) lakosú városból azt hiszem lehetne egy pár jeles atlétát kiképezni, csak egy kis áldozatra lenne szükség. Áldozatra a város részéről, akinek más dunántuli városokkal karöltve versenyeket kellene rendeznie, de-\'áítíozalra volna szűk-ég a najp\'közönség Vészéről a versenyek minél nagyöbű számú látogatásával.\'
Hogy ide eljuthassunk, hosszú ut van hátra, mert nem lehet egy alléta-gárdát csak máról-bolnapra elővarázsolni, hosszú, néhány éves kitartó munkára van szükség, munkára a ve-zelőség részéről, amennyiben először Ls a fiatal, középiskoLás ifjúságot megfelelő propagandával a labdarúgásról fokozatosan az atlétikára kell terelni, mert a labdarúgás mint tömegsport mai alakjában r.e;n használható. Annál inkább alkalmas az atlétika, mely az egész testet erősíti. Sok szülő azért nem engedi sportolni fiát, mert ma csak labdarúgásra van alkalom, ez azonban elrettentő példáival mindenkit elriaszt. Elő/>gilcné a középiskolások atlétikai fej lő lését néhány isko. Iák közt rendezendő verseny, amely buzditólag hatna az ifjúság ama részére is, mely a labdarúgást szélsőségeiért kerüli, mig az atlétika számos ága mind lehetőséget nyújt a mérték-le\'.es sportolásra. Az ily irányú versenyek rendezéséi nem szabad egészen az iskolák vezetőségére hagyni, hanem a i városnak a sportpálya díjtalan használatával, további egyes, csak atléták (középiskolások) számára fenntartott tréning napokat kellonc rendeznie, ahol az atléták biztosítva lennének n zavarástól. (Labdarugó utcagye.ekek, biciklizők, katonák stb.) I)e itt nem szabad megállni, néhány atlétikával foglulkozó egyletet kell életre hivnl, ne hogy az iskolákban fejlődésnek indult iíju generáció az iskola küszöbéi hátraliagyva ismét sporttnlanságba essen. Ezekel az egyleteket tcrmésectc-sen támogatni kell, különösen eleinte,
I mig a közönség megkedvelné ezt a sportágat. így alkalom nyilna egyes nevesebb atléta-gárdát is vendégül látni. ÍHe ehhez szükséges volna sportpályánkat átmodernizálni, mert c (éren sokkal kisebb helyek: Keszthely, Komló, .Marcali mind megelőztek bon-nünket. A tribün dülcdezőben van. Ezt kellene először kijavítani, majd ir.ode.-n öltözők és mosdó helyiségek épilésével ifjúságiinkat egészséges és tiszta légkörben nevelhetnénk. Ehhez járulna még a sportpálya szegélyén, főleg az országút felől fák (fenyőfák) ültetése, hogy az uutók és szekerek után felszálló porfelhőket némileg fognák. Nem lenne **éltalan a pálya melletti útszakaszok olajjal való\'portalanítása.
Minihez áldozatokat kiván, áldozatot a közönség részéről, de áldozatot a vá\'bstól is. Lehetetlen ezt az áldozatot előteremteni, lm meggondoljuk, hogy a magyarság jövendő nemzedékének sorsáról és egészségéiől van szó? Célszerű volna, ha a város egy álln. milag segélyezett vidéki szövetség alakulását kezdeményezné, a vidéki városok sportjának fejlesztésére és segítésére. Lehetetlen, hogy abból az egymilliárd pengőből valami ne juthatna sjiort céljaira, amikor a testnevelés oly nagy szerepel játszik a nemzedé-kok neve!ésél>on, mint azt a két nagy szöve\'.ségcs állam, Olaszország é> Né-ir.e\'.ország példája is mutatja.
Még egy dologra fel kell hívni az illetékesek figyelmét. A vázolt nehézségek ellenére ugyanis vannak néluí-nyan, akik a maguk o.ejével igyekeznek eredményt elérni és szorgal nasan gyakorolnak az üde áprilisi nnpsütés-ben. Aki egyszer kimegy, annak azonban örökre elmegy a kedve az atlétikától, ir.e-t nincs egy helység, ahová ruháit le tudná rakni, a sportpálya tribünje alatt levő helységek ugyanis a labdarugó egyletek kezén vannak. Eddig még csak meg lehetett ol lani ngy, lwgy az ille\'ők a tribünt használták fel e célra, most azonban, hogy a tribün összedüléssel fenyeget, kénytelenek az atléták a futópályu gyepjén öltözködni. De ez volna a kisebb baj, nagyobb baj az. hogy az. uki egyszer körülfutja a pályát, örülhet, ha bokarándulással «megússza.» A .futópálya talaján ugyanis még a tavaszi hóolvadás után végig futó labdarugók nyomai találhatók. I)e ló-csapákkal, kiálló kövekkel, nagy fű-csomókkal találkozni sem ritkaság. Mindezekhez járul még, hogy a talaj oly kemény, mintha aszfalton jámu az e.nber. Az ugr<J pályán hasonló állapotok találhatók. Tavaly legalább a 100 m.-es egyenes egy-két vizlevc. ze\'ő csatornát leszámítva használható volt, az idén ez sem a legjobb. Es ha mégis valaki sikeresen megússza az edzést, nem talál egy helységet, ahol fáradt, piszkos testét lemoshatná. Van ugyan ilyen helység a tribün alatt, ahhoz azonban, hogy valaki nyitva találja, igen szerencsésnek kell lennie.
Ilyenok az állapotok a kanizsai sportpályán és sokan még csodálkoznak, hogy ifjuságunk nem sportol, pedig a futópálya karbantartása évi 100—150 ilengőnél többe nem kerül. Remélem, hogy a város veze^ő\'égo, mint a közönség jiaiiaszuit máskor is meghallgatja, igy most is igyekezni fog a bajokon segíteni a mennyire és ahol lehot.
Teljes tisztelettel egy .rándult bo-káju. kanizsai atléta, aki reméli, hogy egyszer talán \'eljön az a« idő, mikor nem kell a futópálya széléu öltözködnie.
Aláírás.
(Folytatás az l-ső oldalról)
után a kérdéstől eltávolodva a kormány kül|M>litikájával k-zdett foglalkozni, mire !az elnök figyel-, meztetíe. Széchenyi a máodszori figyelmeztetés után sem tért vissza a tárgyra, amire az elnök megvonta tőle a szót.
A további vita sorfy Oilk József beszélt a javaslat nietfy?tt és vfcszí^-; utas^etta Széchenyi tylitás:i t. Lci< Wögezte, hojjy a kormány távbl 4U a forradalmi úttól és a leghatározottabban vissza kell utasilani a\'zt> hogy letért volna az alkotmány útjáról.
A kormánypárt munkájának említésénél Farkas István közbekiált: -- Hát a Gellért-vacora ! A lecsendesülő vita után Csik leszögezte, hölgy a GellérLvacsorár.| elment kormánypárti képviselők jóhiszeműen vettek azon részt és távol áll tő\'ük, mintha csatlakozást) jelentene a nyilas mozgalomhoz
Csik képviselő ozután rámutatott arra, hogy a forradalmat a baloldali sajtó készítette elő és ezáltal oka lelt Magyarország megcsonkításának. Fájbián Béla arról beszélt, hogy javaslat me$>énitja a tisztességes sajtót is, majd egy fővárosi lanitó levelét olvasta fel, aki szerint a fővárosi diákok mind nyilas szervezetben vannak.
Itt Rajnis és Fábián között szóharc támad, majd annak csillapultával Mi-kecz Ödön igazságügyminiszter válaszolt a felszólalásokra. Két felfogás érvényesül e javaslatnál — mondta. A l>aloldal szerint a javaslat sértő, sőt jiio^iénitija a sajló.sz»l»adságot, a többség sze/int: nem sérelmes a javaslat. Abszolút sajtószabadság sohasem volt — mondja.
Jogászkörökben is megállapított tény, hogy a mai sajtótörvény nem felel meg a követelményeknek. A sajtó olynn erő, amely *>em csak építeni, de rombolni is tud. A kormánynak kötelessége tehát olyan keretet állítani, amely a rombolást megakadályozz^. Ké{r(üe a java?4at( elfogadását. (
Az ülés lapzártakor még tart. i
BUDAPEST:
KOMOLY és figyelemreméltó szavak hangzottak el /.sitvay Tibor ojká-tról a NEP szervezési gyűlésén: «Nem szabad a meggondolatlan törekvések elölt szemet hunynunk akkor sem, ha luok a mi jelszavaiukat lwngoitutják.\'
1938. május 5
ZALAI KÖZLÖNY
__ (Május 12: — alispán-választás)
Zala vármegye törvényhatósági bizottsága május 12-én, csütörtökön tartja közgyűlését vitéz Teleki főispán elnökletével. Az1 alispánválasztáson ki-yüI 74 ügy szerepel a tárgysorozaton.
— (Nemesség-igazolás)
A belügyminiszter ütő László nagykanizsai ny. postafőellenőr és gyermekeinek: László, Endre, Sándor, Za-miko, ősi székely nemességét egerpataki előnévvel igazolta. _ (E«kövö>
Uubb Jolánka, Bubb László fő!<e.--tész leánya ó< Perjés László v. oki. múlcertész folyó hó 7-én délután fél-6-kor tartják esküvőjüket az iharos-herényi kastély kápolnájában. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Eucharisztikus ünnep ZalalOvön)
(irősz Józicr püspök részvételével most fejeződött be Zalalövőn a szentévi triduum. Az eucharisztikus nagy-gyülésen többezer eniber hallgatta végi*; Grősz püspök, Németh István, A. C. igazgatójának, Finta .Sándornak és Kezsey Imre plébánosnak beszédeit.
— (Halálozás)
Súlyos csapás érte a nagykanizsai tantestületet. Perlaki (Pollák) István állami tanitó Ivosszabb szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Perlaki (Pollák) István 1881-ben Baján szüle;ett, tanitói pályafutását 1901-ben kezdte meg, hosszú időn át a Muraközben teljesített szolgálatot, ahol lelkes munkása volt a harcos magyar-Ságnak, lölt) óta Nagykanizsán működöt és izzó matgyarságávai, közéleti tevékenységével, pedagógiai munkásságával köztiszteletet vívott ki magának. Perlaki István egyideig az Ipartestület jegyzője volt, a Kemény János asztaltársaság (volt Blffkabylok) vezetője. Számtalan barátot szertett derűs modorával. Halála mindenütt nagy részvétet váltott ki. A Polgári Egylet gyász lobogót tűzött ki. Temetése az egész lantCítület i észvételével történik pénteken délután fél 5 órakor. Utolsó szava is, amit a halálos ágyán, még eszméletnél egyik kartársának mondott, ez volt: iiigyo, Jenőkéni, visszamegyünk még Muraközbe?i
jiigm, ÍBII mm
~ (Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság)
április lió 30-án tartotta 1037. évi rendes közgyűlését, amely az évi nyereséget 309.570.06 pengőben, az osztalékot pedig részvényenként 15 pengőben állapította meg. (:)
- (Ügyvédi Iroda áthelyezés)
I)r. We\'jsz Lajos és dr. Szöllősi Pál ügyvédek irodájukat Fő ut 22. sz. alá (uj Szálllnger ház) helyezték át. Telefon 1-21. (:)
— (A Missziósház)
szeretettel kéri, lvogy akiknek a birtokában sorsjegy van és az árát még nem küldték be, szíveskedjenek az érte járó pénzt május 10-ig beküldeni, n.ert az olyan nyerő sorsjegyek, melyeknek az ára nincs addig befizotve, figyelembe nem vétetnek. A húzást május ílö-én okvetlenül megtartjuk. (:)
— Fogat olyan fehérek lennek, mint a gyöngy, ha reggel éa este Odol fog-Péppel tiszilllu. Ez a fogpép a legfinomabb anyagokból készül, amelyek nom sértik fogainak zománcát éa mégis fényes fehérré csiszolják őket. Pompás lzU, trtselt és élénkít.
Amíg \'Oh alszik
• Darmol dolgozik. Nyuoodt •Ivásit nem xtvftrja, méqls meghozz* reggelre ez enyhe U téjdalmrtitn klQíQlést.
Q2532&
— (Május 8: tflzoltó majális)
A nagykanizsai önkéntes tűzoltó tes. lület e/évlH\'n cjy a szokottnál is ví-dámabb májusi ünneppel akarja mogörven. ^ deztetni Kanizsa kö-
zönségéi. A május 8-i tüzoltómajális, amely a liagyományos méretet túlnövi, el.eleílteti mindenkivel a gondokat, bajokat. A rendező tűzoltók ezer ötlettel gondoskodnuk az olcsó szórakozásról és szeretettel várnak mindenkit. (:)
— (Május 9: LÁZ)
A Missziós átmeneti otthon javára május U-én, hétfő i c;te a Városi Színházban a Keresztény Tisztviselőnők Kgyesük-lének műkedvelő gárdája megismétli Lakatos László nagysikerű társadalmi színmüvét, a LAZ-t. A fillé.cs jegyek a Zalai Közlöny kiadóhivatalában és a Missziósházban kaphatók.
(0
— (Világgá ment két testvér)
Kálmán Gyula e^erszegi lakos 15 éves Imre és II éves István fia na-l>okkal ezelőtt eltűnt hazulról. Most szines ceruzával megjelölt afrikai térképet találtak ottlionmaradt holmijuk közölt, valószínűleg oda ^kart a két kalandvágyó diák me.ini/ A magyar határőrségeket értesítették, liogy a határon tut ne juthassanak.
— (Vöröskakan Zalában)
Zalatárnok községijén leégett Dosz-pot Istvánné borospincéje a benne t lévő gazdasági eszkö-
uJíV zökkel és nagymennyi-] ségü takarmánnyal együtt. A kár 1200 P.
• — Az Ebergényhez tartozó Csalithe^yen Dómján I-e.enc és Németh Józsof közös háza é6e.t le. A nyomozás mindkét helyen folyik.
— (Hármas ikrek)
Molnár Kál.nánné palai földműves-asszony kocsin a vásárra igyekezett. Az asszonyt közben szülési fájdalmak lepték meg és az egyik vendéglő udvarán ikreknek adott életet. Beszállították Szigetvárra a kórházba, ahol még e^y Ha született. Az ikrek közöl u lm nie0\'luill, a leány és a másik fiu, valaínint az anya egészségesek.
Ntgykaniiui Anya- 4t CidcumÓYÓ^Ó Intézet FióV-izövotsegémk Igazgatóiágától.
252/1938. sz.
Versenytárgyalási birdetmény.
A Stefánia Anya- és C6ecstmövédö Intézet nagykanizsai tejkonyhája, bölcsődéje, anyaotthona részére 1938. év június hó 1-181 1939. évi május h6 31-ig szükséges alább megjelölt élei mlszerek szailitására versenytárgyalást hirdetünk.
1. Tej.
2 Ilus- él 2sirnemttek.
3. Liszt- és lisztnemllek.
4. Kenyér és péksütemény.
5 Cukor.
6. Fűszer,só éa egyéb élelmicikkek.
7. Egyéb háztartási cikkek.
Az ajanlatokat iiásban, zári, lepecsételt borilékoan a Stelánia Anya-és CstcsemOvédö Intézel hivatalos helyiségében: Erzsébet-tér 4. sz. alatt 1938. évi május hó 24-ig déli 12 óráig kell benyújtani, ugyanott az alánlatokhoz szükséges kiírási nyomtatványok is igényelhetők.
Nagykanizsa, 1938. május 4. uia Az Igazgatóság.
5 *>
TRUNKHMN
Többféle ártékaa képtk. szónyesek elsdók. Francsksaé, Bi|u-u. 10. 1M3
Salát kerecsenyt siller bor llleienktat P 0 44 ért Caengery-ut 19. •
Használt ajtók, atitikiik és kapu jutányosán eladók. Lenárt bórkereskedó. \'
Jókaiban levő ablakrallók és egy
sportkocsi eladó. Klrály-u. 0. •
SZÖVETBOLTOK.\'
iv.Keoflá«í*a öttoÉöc^
VI.JÖCÁX ict: 6. IYÁB BUDAPEST, XI.LEMKE-UT 1)7.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdetéi dija vosórnap és Qnnepnsp 10 sióig tó fillér, minden további sió 6 fillér, hétköin*p 10 sióig 60 fillér, minden további sió 4 llllér.
ÁLLÁS
Ssakéosnft azonnal felvétetik. Unger Horthy Miktós-ut 19. 1289
Munkáslányok felvétetnek Klein cukorkaüzemben Magyar-utca 19. *
Megbízható kifutólényt éa bejárónőt felveizek. Radics Ilus tejivó Horthy M.-u. 5 *
Fiatal fasxsrkaraakadSsaaéd állást keres aronnalra, vidékre ii. Clm: Harglit Bütöde, Tő ut 23 •
Kifutéflu azonnal felvitetik. Frank Manó, Csengery-ut 3. 1299
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Kétszobás udvatl lakás kiadó. — Dr. Qyulai Béla, Rozgonylu. 10 a. 1247
ötaxokéa komfortos lakás november l-re Kiadó. Eötvös tér 26. 1260
Karaaak kétszobis, összkomfortos lakást augusztus 1 re. Ajánlatokat a kiadóba., •
Kétaxobáa udvari lakás aug. l-re kiadó. Teleki-ut 1. sz. 1275
i agyasok
idóban
18 pengőért egy káti augusztusra kiadó. Klnlzey-u. 7.
lakás
1282
- Kölcsey-u. 11. sí. házban agyasokéa konyhás lakás aug. l-re kiadó. 1285
Sugár-ut 16/e. számú házban kétszobás, hallói, összkomfortos lakás azonnal vagy augusztus 1 re kiadó. 1286
Kétaxobáa udvari lakás augusztusra kiadó. Teleky-ut 10. sz. 1291
Kétaxobáa előszobás ulcat lakás aug. l-re kiadó. Petőfi—József lóherceg sarok. ♦
Kétaxobáa utcai előszobás lakás augusztusra kiadó Rákóczi-utca 29. szám alatt. •
Klntssy-u. 71 alatt kétaxobáa lakás fürdőszobával augusztus l-re kiadó. *
Kiadó egyszoba konyhás lakás szeptemberre. Cscngery-ut 79. •
Háromaxabéa komfortos lakást kerek belvárosban augusztus l-re. Havas Djjk-tér 15. 1298
* ADÁS VÉTEL
Jó kaiban levő gfermakk.oal eladó V.rasdi-m ö. •
Költozködós miau esv hált.js.b. és többféle bútor eladó. Elchner, Ktalaludv-ulca 6. 1287
El.slé Soinogyazentmlklóron 47. ss hiz 1800 D\'öl nagy gyümölcsös két lakó házzal, a legysóaég melleit. 1299
Al.l.kitá.bdl vlsaiamaradt használt ajtók és ablakok olcsón eladók, József 16-herceg.ut 50. •
Hahit községben 1000 □ (II ISIgyaa terUlet kitermelésre asonnat eladó, Ibikéig érdeklődni lehet Pako jóasel községi bíró-nál. - (MOla.)_1297
BÚTOROZOTT SZOBA
Csinosan bul.roa.tt különbejtratu szoba olcsón kiadó, esetleg ellátással. — Böhm, Zárda-utca. >294
Egy vagy kettő elegánsan but.roi.1t szoha, tUrdószoba hissnálattal éa egy mllhcly helyiség kiadó Kinlzay n. 6.
KÜLÖNFÉLE
Olazobái vili. Balatonmárián szezonra kiadó. Dr. Merkly •
■ Irk.r.l síremlékkel eladó. Bővebbel Szekeres Józsel-u 17. alatt. •
Nyárt dlo.truhtk olcsón készülnek Báron Mlci nól varrodáiéban, Magyar-utca 2. •
Ba\'atonfenyvesen, állomással szemben, forgalmas helyen, berendezett haataa-üal.l légveremmet szezonra kiadó, eset-leg eladó Flelachackernél. 1292
Kesztyűk
Férfi bőrkesztyű P 5.20 Női bőrkesztyű P 4.90 NŐI cérnakesztyű -.£Q Női selyemharisnyák
már 1. - P-től NŐI divatkalapok
már 4.BO P-től
Ezenkívül az összes férfi- és női divatcikkek
legolcsóbban Brónyai Divatház
Horthy Miklós át 1.
Pk. 1945/1937 «s. VhSz. 383/1937.
Árverósi hirdetmény.
Dr. Csempesz Dénes javára IfJ. Balázs Józstf, vitéz Balassa Oyuláné. ö?v. Balázs Józsefné ugy ic, min» kk. Baláss István tt. gyámja ellen 365 (> 4ő flIL töke és több követelés Járulékai ereiéig a letenyei kin járásbíróság 1937. évi 1675/3. sz. végsésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi szeptember hó 17-én lefoglalt, 1165 Pre becsült Ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből Id nem ttlnő más foglaltatók Javára Is ai árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha elle-nllk halasztó hatályú igénykeresel folyamatban nincs, végrh. szenv. lakásán, Borsfán, Ifj. Balázs József házánál leendő megtartására határidőül 193Ő. évi május hó 17. napjának d. e. 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ökör, tehén, buza, rozs, zab s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek liészpénzilze-tés mellett el fogom adni. — Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytlzedreszét bánatpénzül leteszik.
Tetenye, 1938. évi ápr. hó 29. napján.
Boltlzár Lőrinc 12M kir. jblrfeágt vígtehujtí,
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
A Zalamegyelek Budapesten
Tspolebdn lalálkozn
Rúhúozi ut 58.
Pompás u] kávéháza. János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-táno: Virány swing-orchestra.
PiiUljl III wmi Dl il 1 iniMLR
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóiig.
1176/1938. tk. Mim.
Árverési hlrdelmény-klvonat.
Néptakarékpénitár Rl. végrehaltatónak Bogalln JSztel és ne|e Farkas Mária végre-hajláit szenvedők ellen Indított végrehatási Ügyiben a telekkönyvi hitóság a végrebsllstó kérelme következtében az 1881: IX. t.-c. 144., 146., 147. §§ al értelmében a végrehajtási árverést elrendeli 360 P tőkekövetelés és |irulékal behs|tisa végett a Szepetnek és Rlgyic községben lekvó s _
I. izepetnekt 1513 sztjkvben 1280/c. hrsz. a. foglalt szinio a matiszloldl dülő-Ingstlanra 154 P, 1995/1. hrsz a. foglalt szinti a Cierenka dülOben Ingatlanra 108 P 50 1. 948/c. brsz. a loglalt izántó i Seiienláfel dőltben Ingatlanra 298 P 50 I, 1181/c. hrsz. a. rét a Berki Irlitl dilisben Ingatlanra 132 P, 1913/a. hrsz. a. foglalt szántó a Cierenka dűlőben Ingatlanra 136 P, 2370/a. hrsz. a. foglalt szintó a kli-szepetnekl dolőben Ingarlsnra IG7 I\' 50 I., 2581/a. hrai. a. foglalt szintó a klsszepet-nekt dulóben Ingatlanra 150 P 50 f„ 1016/c. hrsr. a. loglalt rét a Berki Irlis dolóben Ingatlanra 80 P. 2819/e. hrsz. a. foglalt szántó a keresztfái dUiöben Ingatlanra 223P,
II szepelnek! 70. szt|kvben A. I 16 és 17. 17. sorsz. s foglalt erdő és legelO II-letó-égek Bogalln József nevén álló \'/• résrére 700 P,
III. szepelnek! 208. szl|kvben 247. hrsz. a. foglslt ház 234 iz. a. udvar kerttel In-gallai.ra és - szepetnekl 1274 azt|kvben 246/ hrsz. a. foglalt kert a beltelekben injrauanra együttesen 730 P,
IV. szei ttneki 1138. szt|kvben 1921/a. hrsi. a. foplait izintó a cserenkai dolóben Ingitllnra 290 P,
V. rlgyácl 241 sztjkvben 785 hraz. a. foglalt sző\'ő és pince sz Imrehegyen In-gatliriDsk Bogalln Józselné Pukli Mária nevén álló fele részére 153 P kikiáltási árbsn elrendelte
A 247., 7tii. és 1921/a. hrss. a. foglalt Igatlanra a 3297 és 1824/lk. 914. számú végzéssrl ó/v Farkas Jánosné Siller Katalin jivára bekebelezett klkótményl jog fenntartásával, de ha Igy az Ingatlanokért ai ast megelőző terhek fedezetére ezennel megállspllott 800 P be nem Igirtelnék, az árvetés hatálytalanná válik s az ingatlanok a klkótményl jog nélkül kerolnek árverés alá.
A tkvl hatóság az árveréanek Szepetnek községházánál megtartására 1938 évi milus hó 27. napjának d. e. 10 órájit tüzl ki.
As árverési teltételek s következik: Az árverés slá esó Ingatlanokat, a 247. és 246/b. hrsz. Ingatlant a klkliltásl ár felénél, a lobit kétharmadánál alacionyabb iron elidnl nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. § )
Az irverés ilá kerüló Ingatlant, ha \'az irveréa meglartáiát a végrehajtatok kőiül dr. Hoch Oszkár kéri. 1000 P, ha FIsch György kéri 1300 P, ha Néptsksrekpénz-tár Rt. kéri 1400 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. sz. r. 21. J)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ir 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-iban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplroaban á kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított relét! elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz ár-veréil feltételeket aláírni. (1881 : XLI. t-.c 147., 150., 170. §§; 1908: XL. t.c. 21. §). Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál síel lett. ha többet ígérni , köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azerfnl megállapított bánatpénzt as általa ígért ár ugyanannylszá zaiékálg kiegészíteni. (1908: XLI. t.c 25. 6.)
Nagykanizsa, 1935. iv| j,„ h4 28-án. Dr. Bentzlk sk. klr. |ázásbiró. A kiadmány hiteléül: Kiss sk.
\'"» (átint.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasá.,1 Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős klsdó: Zalai Házal,.
magaiibb Ígéretet tett. aentil sem akar,
7843/1938.
Hirdetmény.
A Drávavfljgvl Villamos Áramszolgáltató R. T. gal kötőit áramszolgáltatási szerződésnek és szabályrendeletnek a város közönségét érdeklő részelt az alábbiakban teszem ismételten közhírré:
Világítási áramár.
Egy tarifájú watlóraszámláló eselén masánviláRÍtás és háztartás céllalra kilowattóránként 63 ar. lillér. (1940. |anuár 1-161 kezdve 60 ar. lillér.)
Ketióslarlfáju waltóraszámláló eie-tén a féléileli közvilágítás időszaká-ban kilowattóránként 63 ar. fi\'lér. (1940. |anuár 1-tól 60 ar. fillér.)
A féléjjeli közvilágítási időszakon kivüi eső Időre kllówailóránkénl 35 ar. lillér.
A léléjleli közvilágítási idönak este a közvilágitáti lámpák meggyújtásától éjféli 12 óráig tart.
Óraművé\' ellátott ketlöstarifá|u watt órasrámláló használata esetén az alacsonyabb tarifára való átkapcsolás ideje nem a nap 24. órája, mint fél* éjjeli közvilágítási lámpák kikapcsolásának időpontja, hanem 22 óra 30 perc; igy tehát a fogyasztó Ily watt-óraszamláló felszerelése csatén 22 óra 30 pe\'Ctól kezdve kapja az alacsonyabb díjszabást, amely azonban Ily fogyasztók részére kllówaltóránként 40 ar. lillér.
A fenti árakból oly fogyasztók, akik a csacsleljesltmény behatárolására ssjál költségükön áramkorlálozókat szerelnek lel, a következő engedményeket kapják:
Az áramkorlátozó maximális teljesítményének 300 órát e\'érő évi kihasználása eselén a teljes fogyasztás ulán 5°/,,
az 500 órát elérő évi klhasznW esetén teljes fogyasztás után 7\'5°/a.
800 órát elérő évi kihasznál, s esetén teljes fogyaszlás ulán 10%.
Munkaátvltell áramár.
Munkaltvitelí-, fjtésl- és f.\'zési célokra az egységár kilówaltóránkénl 28 ar. fillér.
Munkaátviteli , Itltési- és főzési fogyasztók a felszerelt teljesítményekre vonatkoztatva az évi haiználásl óráknak megfelelően a fogyasztók a következő engedményeket kap|ák:
500 órát elérő kihasználás eselén a teljes fogyasztás után 5%.
1000 órát elérő kihasználás esetén a lel les fogyasztás ulán 10%,
1500 órái elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás után 15%, (\' 2000 órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás után 20%,
2500 órát elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás után 25%.
Csengóreduktor.
Csengőreduktorért havonta 20 ar. Hll. fizetendő, köteles azonban fogyasztó a vállalat állal megadott minőségnek megfelelő reduktor! vásárolni.
Amenylben a fogyasztó reduktora rosszabb minőségű lenne vagy a fogyasztó ilyet szerezne be, ily reduktor havi dija 50 ar. lillér.
A vállalatnak reduktorok minőségére vonalkozó kívánságát a velem való közlés után azonnal közhírré fogom tenni.
Átalányfogyasztás.
Oly fogyasztók, akiknek berendezése 5 égőnél többet nem tartalmaz, pausal árakon való áramszolgáltatási kívánhatnak. A psusal áramszolgál-lalás dija lakószobákban 25 wsltos égőnként és havonként 2 arany pengőt meg nem haladhat. Ezenkívül
pausal árakon szolgáltatandó az áram lépcsőház\', kapual|l és udvari világításnál és pedig 25 wattos lámpánként és havonként 4 arany pengőért, továbbá kirakati világításnál 25 wattos égőnként és havonként 2 ar. pengőért. Nigyofcbvagy kisebb fogyasztású égők egységárai srány-lago.an számítandók,azonban 15wat-fosnál kisebb és 40 wattosnál nagyobb égők részére álalányvilágitás nim alkalmazhatók.
Kedvezmények.
A concessionárusnak jogában van évi legalább 100 kwóra, vagy annál nagyobb fogyasztást garantálóknak fenti egységáraknál olcsóbban Ir adni energiát.
Wattóraszámlálók után fizetendő dijak.
Kölcsön watlóraszámláló után bérleli és karbantartási dij elmén a következő összegek fizetendők:
10 amperes vagy ennél kisebb wátlóraszámláló ulán havonként 50 ar. fillér.
10 amperesnél nagyobb wátlóraszámláló után havonként 80 ar. fillér.
Kellőstarifáju waltóraszámlálóérl, óramű nélkül, havonként 100 arany fillér.
Kelt8starifá|u waltóraszámlálóérl, óraművel 150 arany lillér.
Ha a waltóraszámláló a fogyasztó tulajdonát képezi, ugy karbantartási dl) elmén a fenti összeg 20 \'/s-a fizelendő.
Csatlakozóvezeték.
Csatlakozóvezeték a fogyasztóhelyhez legközelebb fekvő utcai vezetéktől a fogyasitóhely főblztoiltójálg — az utóbbit is beleéttve — ter|edő vezelékrész. A csatlakozó vezelék, mini az energia elosztó berendezés arto/éka a város tulajdona. A con-cetslcnáiu6 a fogyaszióknak~ol) ut cákbin, ahol az utcai elosztó vezeté* t fogyasztó telkének utcavonaláig meg van épilve, az utcát csatlakozástól a lelek határiig lerjedő csatlakozó vezelék részét minden eseiben és azonfelül a lelek halárától a főbiztosítóig számított 30 méternél rövidebb csatlakozó vezetéket díjmentesen készíti el. A hosszabb csatlakozó vezeték árát a fogyasz\'ó a concesslonátusnak tartozik megtéríteni oly egységárakon, ameíyel concesslonárus évről-évre a város polgármesterének bemutat éa amelyet a város felülvizsgálat után jóváhagyót1. Ezen jóváhagyott árjegyzéket a vállalat irodájában tartozik ki-függeszteni, azonkívül a városház hirdető tábláján is közszemlére ki iesz téve.
Főbiztosító, illetve önműködő megszakító, watlóraszámláló és lartozé-kainak leszereléséért, — a bekapcsolást Is beleéttve — egyizersmin-denkorra 10 arany pengő fizelendő. Ebben az összegben bennfoglallallk: a főbiztosító ólomzáras fedéllel ellátva, lile,ve az automata megszakító, az igénybevételnek megfelelő áram-erősségű olvadó belétek, a watlóraszámláló és főbiztosító közös felvételére szolgáló alaplap, azonfelül a szükséges összekötő vezetékek és mindezek, mind pedig a waltóra-számlátónak a helyszínen való felszerelése és üzembehelyezése, beleértve a szereléshez srükséges megerősítő és szigetelési apró anyagokal.
A fenti 10 arany-pengő a következőképen oitlik meg:
Főbiztosítóra, ille\'őleg automata kikapcsolóra esik 3 50 arany pengő.
A számláló felszerelésére esik 4 50 arany pengő.
Az alapra esik 2 — arany pengő.
Átköltözés esetén, ha a leszerelés és felszerelés egyhuzamban végez-
TERMÉSBIZTOSITÁS.
ARZOIA-DARSIN-NOSPRASEN
ERtDETl GYARi ÁPON BE57EÍIE/METÖ •
ORSZÁG JÚZSEF 1
magkereikedésében — Nagykanizsán I
-..z^.t.iz- in. . réol htró.íg mellen I
hető, a le- és felszerelés együttes Itöllsége a fenti összegnek 25%-kal megnövelt érlékével egyenlő. s:
Felülvizsgálati dijak. í
Az uj berendezések felülvizsgálatáért a fogyasztó a bejelentéssel egyíde|üleg a következő felülvizsgálati dijakat köteles flzelnl:
Az első fit lámpahelyért (csillár-hely, tekintet nélkül a vazetikek ét Izzotestek számára, egy lámpahelynek számit) 100 ar. fillér, minden további lámpahelyéri 10 ar. fillér, motorikus fogyasztónál az első öt lóerőért 200 ar. lillér, ezenfelül minden lóerőért 20 ar. fillér.
Egyfázisú konnektorra kapcsolt epy lóerőt meg nem haladó motorok felülvl\'Sgálatl dij szempontjából egy lámpahelynek számitandók.
Ezen di|akban már a csatlakozó v-ze\'ékkel való Ssszekötés dija Is b n\'foglaltalik.
A Drávavfilgyl Villamosáramszol-gáltató R. T.-gal kfilfilt concesslós „Szeiződés" valamint „Áramszolgáltatási szabályrendelet" sokszorosítása folyamaiban van és azok elkészülte után példányonként a nyomtatási költségért kb. l-l pengőért beszerezhetők a városi gazdasági hivatalban.
Bővebb felvilágosítás színién a városi gazdasági hivatalban kaphatő.
Nagykanizsa, 1938. április 29.
Polgármester.
Schiitz kirakataiban látható
a legújabb divat.
RÁDIÓ
Az összes uj rádiókat összehasonlíthatja nálam.
Caere,
alkalmi vételek.
SZABÓ ANTAL
rádió- és aportdzletébazi
Ffi-ut B. sz.
Nyomatait • Joaios Közjazdasiii Bészrjínj társ»«^ krUj.Tujouiáájááxui Nagrkanizsán.
Felelő* üzletvezető Zalai Károly.
78. tytolym \'0\'. BZim. Nagykanizsa, 1988. május 6 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
é» kiadóhivatal: Fönt 5. szám. hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra S pengd 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 78. ix.
Sajtó-nyilvánosság
A képviselőház már letárgyalta >az állami rend megóvása végetlj szükséges sajtórendészeti rcndjikew zé>ekről« szóló törvényjavaslatot.
E törvényjavaslat célja a 1, hogy sajtójogunknak kél hiányosságát sürgősen orvosolja, továbbá hogy állást foglaljon az időszaki lapok en gedéiyezése kérdésében. E hiányok egyike sajtójogunknak a sajtónen-í dészeti köteles példány beszolgáita.-? tására vonatkozó rendelkezésében gyökejedzlk, másika |>edig eljárási jogszabályainknak abl/an a rendelkezésében van, hogy a tárgyalás nyilvánossága egyúttal mindenkor sajtónyilvánosságot is jelent. E kétirányú hiányosságból i>edig a közérdekre súlyos hátrányok állan.ik elő.
Sajtójogunknak a sajióiendészeti köteles példány beszolgáltatására Vo natkozó rendelkezése ad módot ugyanis jórészben mindama súlyos visszaélések elkövetéséig, amely** ket köznyelven zugsajtó garázdálkodásaként szoktak megjelölni; se javaslat egyik célja, hogy az úgynevezett zugsajtó garázdálkodásár nak elejét vegye.
Sajtójogunk ugyanis a sajtófnetfv, dészeti kötelespéldány beszolgáltató sára nézve mint az időszaki, mint a a nem időszaki sajtólerjmékek te-l kintetében ugyanazt a kötelezettséget állapltja meg; azt, hogy a nyomdavállalat tu\'ajdonosa a sajtó-rendészeti köteles példányt a terjesztés megkezdésével egyidejűleg köteles az illetékes királyi ügyészségnek megküldeni. Amily magától értetődő az, hogy az Időszaki lapok gyors terjesztésének akadályozását, éppen h#*>-/olgálatj hivatásuknál fogva, lehetőleg kerülni kell és hogy normális időkben az időszaki lapok — amelyeknél a felelős személyek a hatóságok előtt amúgy is fe.menetesek — a sajtórendészeti kö-teles|»éldány beszolgáltatásáéi esa,k) akkor legyenek kötelezve, amikor a terjesztést egyébként is megkezdik ; éppen o\'yan helytelen és közérdekbe ütköző ennek a kedvezménynek kiterjesztése a öeuildőszaki sajtótér mékekre. ismeretesek a;ok a súlyos visszaélések, amelyeket egyes sajtótermékek, hatályom jogunk emoren delkezésének célzatos kihasználásával, elkövetnek. Az ily sajtótermék kiadója rendszerint igen jól tudja, hogy a kérdéses sajtótermék büntetendő cselekményt tartalmaz, sŐ[.l a büntetendő c elekményt magában foglaló sajtótér 111 ket nem ritkán egyenesen államellenes célból, vagy l>edig egyesek, családok, vagy társaságok pellengére áHitása, vagy megzsarolása céljából terjesztik. A, kiadónak, vagy akinek a büntetendő cselekmény az érdekét szolgálja, hatályos jogunk alapján ugyanis módja nyílik arra, bovy a birói lo-foglalás foganatosítását és a terjesz tés megtiltását megkerülje : a terjesztés előkésztése gondosan megtörtént és a sftjtórendéfizeti köteles, példány megküldésével egyidejűleg
Négy-, esetleg öthatalmi értekezlet körvonalai alakulnak ki a Mussolini-Hitler találkozón
London még a napokban megteszi a kezdeményező lépéseket, hogy az engedékenység jegyében megoldják a cseh-kérdést
Nápoly, május 5 A király vonata ma reggel Rómából elindult Nápolyba. A város már hajnal óta talpon van és tízezernyi tömegek vonulnak fel az utcákon. A nápolyi utcákat diadalivekkel tarkított virágfüzér.sonok vonják be, alatta a fascista <£0|x>rt0k tízezrei készülnek a nagy ünnepségre.
A kfTály vonatát követte Hitleri vonata is. A német kancellár vonaj ta 10 óra 10 |ierckor érkezett a ná. polyi pályaudvarra, ahol Viktor Emánuel császár és király, majd a trónörökös fogadta. A Dcutschland-lied hangjai mellett Hitler elvolt a díszszázad előtt, majd a tömeg tomboló lelkesedése közben a kikötőbe hajtatott.
A mai nagy tengerészeti felvonulás és flottaSzemie Olasaorszá) | egész tengeri haderejét bemutatja.
A kikötőben a két államfő a Cavour gőzösre szállt, amelyről végignézik az olasz flotta fi-1 vonulását. A felvonulás 11 ói&kor kezdődött és előreláthatólag délután 5 óráig tart.
Kézzelfogható külpolitikai
Róma, május 5 Mint beavatottak Rómában tudni vélik, Hitler és Mussolini megbeszélései nyltvahagyják az utat az afngol —francia- plasz-német négyhatalmi egyezmény előkészítése előtt. Esetleg szóbajöhet egy ö!ödik nagyhatalom — Lengyelország — be\\0-nása is.
Londoni jelentés szerint Hender-lon nagykövet még a napokban utasitást kap, hogy tegyen kezdeményező lépést Berlinben. Az elöter jesztéseket Hitler, távoléllében Gö-
Hitler 6 órakor elbúcsúzik MuJ;4 Rolinjtől, aki továbbra isaCavourtyi marad. Hitler partraszállása utón a nápolyi királyi kastélyba hajtat, a hol Umberto trónörökös látja vendégül dísze bódén.
eredmények következnek
J ring veszi át és valószínűleg azt a választ fogja adni, hogy Anglia ós Franciaország tegyék a legmesszebb menő engedményeket és ilyenirányú kész javaslattal jöjjenek a német kormány elé.
Rómában egyébként a Massolinl találkozótól komoly é6i kézzelfogható külpolitikai eredményeket Is várnak. Nem csak a Berlin—Róma tengely megerősödée lesz ez a látogatás, hanem azon tul döntő fontosságú Európa torsára Is, — mondják.

Megtörtént a francia frank aláértékelése
Félmilliárd font tőke elmenekült Franciaországból
Páris, május 5 A francia kormány ismét aláér. tékelte a francia frankot.
A francia közvélemény a frank ujabb leértekéiért aránylag nyugodtan fogadta, bár a tőkemenekülés már napokkal ezelőtt megkezdődött. Politikai körökben épp ugy, mint pénzügyi körökben az a vélemény, hogy az előző népfrontkormányok bűneiért és tévedéselért kell most fizetni ezzel.
London, május 5 Anglia nyugodtan fogadta a fra/ik aláété ke lésének hírét. Fráncicorezag állítólag biztosítékot adott AngliáJ nak, hogy nem fogják felhasználni ezt a tényt a dömpingárukkal történő machinációkra. Egyébként biztosra veszek, hogy a j)ánikszef~ rüen menekült töke a helyzet megszilárdulásával ismét visszatér Franciaországba. ■
Pénzügyi körökben a Franciaor.
sz ágból elmenekült tőke nagyságát 500 millió fontra becsülik.
A frank legujabb árfolyama
Páris, május 5 A filank árfolyamát legújabban igy rögdtették : 1 font sterling : 175) francia frank.
A KISANTANT magyar megbeszélések ujabb lendületét várja Belgrúd a ma kezdó.lőtt órtekezlettöL
a terjesztés befejezést is nyert, hasz talán jön azután a f-ajtótermék le^ foglalását és a terjesztés megtiltását elrendelő birói határozat, nincs már megfogható tárgya !
A javaslatnak egyik célja az, hogy érintetlenül hagyva hatályos jogunknak az időszaki lapok terjesztésére és sajtórendésaeti köte^ .lespéldányának bemutatására vonatkozó Intézkedéseit, a nem időszaki sajtótermékek sajtórendószeti kötelespéldányának bemutatását és terjesztésének mej{kczdéséro — amazoktól teljéién eltérő olyan rendelkezésiket tegyen, amelyek n visszaéléseknek nem csak elejétve-.•fcjk, de esetleges elkövetésük esetében a cselekmény kellő lufyfort
lábáról is gondoskodnak. i
A törvényjavaslat a polgári és katonai bűnvádi eljárási szabályok-* nak, valamint a polgári perrend-t tásnak is oly irányú kiegészítéséi tervezi, amelyben a bíróságokat fel-\' jogosítják arra, hogy a közérdeknek vagy jogos magánérdeknek védelme céljából hivatalból, vagy az érdekelt kérelmére megtilthassák, hogy a nyilvánosan tartott tárgyalásról vagy az olt történt egyes eseményekről a sajtóban tudósítás jelenjék meg. Hatályo* jogunk szerint ugyanis, ami a nyilvános tárgyaláson ttörtént, az közölhető y sajtóban is és a tárgyalás nyilvánossága egyúttal sajtónyilvánosságot is jelent. A Javasat a falóin
megszegésének kellő bütetőjogi vé-dcmérői i$f gondoskodik. Eljárási jogunk f^yatéko; a tekintetben, hogy a bíróságainkat rem jogo;itja fel ilyen ti\'atein kimondására, pedig ennek hiánya oda vezet, horya bt\'óság igen gyakran ikényteMjn; zát^t tárgyalást tartani, mert csak igy tud a köz. vagy jojos magán érdekek kellő védelméről gondos-, kodni. De sokiszor a biróság nem Is tudja előrp, hogy olyasmi \' fog történni a tár^yalá on, aminek sajtóban való közzététele közérdekből káros (mint például az ujabba(n sürün előforduló szeiietmi kerese-i tek, )>crdita.j)en3k) vagy egykek jogos magánérdekét sérti, anélkül, hogy a közzététele közérdekű lenne.
HALAI KOZtONV
193a má|m 6.
A képviselőház ma megkezdte a zsidójavaslat tárgyalását
Budapest. utájus 5 A képviselőház mai ülésén megkezdte a zsidótörvény tervezet tárgyalását. ■
Az elnök a megnyitó után bejelentette, Ivogy Ma kai pécsi polgármester lemondása folytán a listán szereplő pótképviselő: Hamerli József behívásáról intézkedett.
Ezután vitéz Balog Dávid ismertette a zsidótörvénytervezetot. Hangoztatta, hOjgy u kérdés megoldása súlyos\', d\'e szükséges volt. Rámutatott arrq, hogy a zsidók egy része már beolvadt a magyarságba, ue a javaslatiul 16— 17.UO0 kei esz lény ifjú elhelyezését lehet biztosítani.
A Ház nagy érdeklő,lés közepette tárgyalta a társadalmi és gazdasági élei ejp-ensulyozásáról szóló javasla. tot. A karzat is megtelt ludlgalósággal. A karzaton megjelent Liliiau Harvey u hires némel íllmszinésznő is, aki figyelemmel kisérte az ülés lefolyását. Az ellenzék vezérszónokának, Rassay Károlynak felszólalására csak 10 órakor kerüli sor. i
Rassay Károly beszéde során idézeteket olvas fel. 1935-ben a Ház feloszlatása elölt, mondotta Rassay, magához kérette őt az akkori miniszterelnök, aki előtt kijelentette, hogy a feloszlatást katasztrófáidnak tartja. Gömbös akkor kijelentette, hogy nem engedi meg az antiszemita jelszavakkal való operálást. Majd a kereskedő osztályról beszélt Russqy. Az ülés lapzártakor még tart.
Jelgoilus, hmt úolptal"
Lehangolt, étvágytalan, eldugult embereknél reggel felkeléskor egy pohár természete* .Ferenc József keserűvíz megszabadítja az emésztöeiatornát a felgyülemlett erjedő ét rothadó anyagoktól s az emészlöszervck továbol működését előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
LE6JU/AB&?
Két évi börlönt kapott tiltott műtétért az orvos
Budapest, május 5 Halniay Aladár 2Ü éves orvos til-10tt műtétet végzett Rakovszky Vívj zulné asszonyon, aki hashárlyagyul-ladást kapott és meghalt. Halmayt ma vonta felelősségre a törvényszékj Mindent beismert. A bíróság két esz tendei bö^önre jtél te és eltiltott^ az orvosi gyakorlattól. A praxfc; ujabb megkezdése esetén köteles uj bél vizsgát tenni. ,
Gyöngyöst 8 centiméteres hó boritja
Gyöngyös, május 5 Gyöngyös és környékén mára varadéra nagy havazás volt A vá^ rost 8 centiméteres hóréteg boritja. Az egész környéken erős a fagy.
A Baross Szövetség zászlóbontása Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május 5 (Saját tudósítónktól) A Baross Szövetség folytatja szei-vezkedését Zala vármegyében. Csak nemrégen adtunk hirt arról a Baross-alaíkulás ról, ami Keszthelyen történj most Zala megye székhelye, Zalaegerszeg város tartott kedden este népes értekezletet a Katolikus Kultúrházban, hogy a Baross Szövetség helyi megalakulását előkészítse. ,
A diszes és nagyszámú közönség soraiban ott volt többek között Bődy Zoltán alispán, Pehm József apát* plébános, jxápai prelátus, Szaiay Gyula vármegyei tiszti főügyész, vitéz Farkas Sándor, a Vitézi Szék kapitánya, dr. Zsidó Sándor ügyvéd, C/obor Mátyás ny. polgármester, vitéz Tamássy István polgármester és a többi élenjárók.
Pehm József apátplébános megnyitó beszédében ismertette az értekezlet célját: a Bajrpss-gondola$ megvalósítását a megyeszékhelyen.
Vitéz Tóth Béla, a nagykanizsai Baross-kerület elnöke hosszabb ber szédében ismertette a Baross Szövetség célját, a keneskedők mn| helyzetét, az ifjúság elhelyezkedéséi nek súlyos problémáját, majd össze, fogásra hivta fel a magyar társadalmat. , , I Németh József kereskedő a mai gyar kereskedők helyzetével foglali kozott a magyarság szempontjából.
Majd az iparosok vezetői beszéltek.
Oobor Mátyás ny. polgármesteri lendületes beszédében rámutatott ö társadalom szervezkedésének szükségességére a mutatkozó jelenségükkel szemben. Az ifjúság kérdésével foglalkozott. i , , , Az értekezlet több hozzászólás után kimondotta, hogy még ebben a hónapban megalakítja Zalaegerszegen a Baross Szövetség helyi csoportját, majd ünnepi zászlóbontást tart az országos elnök részvételével.
A törvényszék elutasította dr. Berger Géza felfolyamodását, aki igy továbbra is fogva marad
Jelentette a Zalai Közöny, hogy, dr. Berger Géza nagykanizsai Sugár uti orvos letartóztatása ellen feliO-^ lyamodással élt és szabad lábfjajhetf lyezését kérte, utalással arra, hogy vagyona, foglalkozása, lakása van, \'s igy szökésétől nem keli tartani.
Dr. Berger Géza egyidejűleg kérte dr. Faragó budapesti orvos, egyetemi tanársegéd, az ismert rönt-genológus — mint szakéi-tő — ki-< hallgatását a tiltott műtét gyanújára vonatkozólag, akivel bűntelenség gét óhajtja bizonyítani Dr. Farogó meg is érkezett Nagykanizsára és a vizsgálóbíró kihallgatta. Dr. Al-mássy elrendelte a négy és fé* hónapos magzat felbonoolását, ami meg is történt.
Szerdán délben összeült a kir. törvényszék vádtanácsa dr. Ifoijüiig Alfréd klr. törvényszéki elnök/ e^ nöklete alatt. A vádtanács tagjai voltak dr. Czoböly Gyula törvényszéki elnökhelyetles és dr. Imreflf László törvényszéki bíró. A vádta-nács foglalkozott dr. Berger Géza felíolyamodásával és azt elutasítót*
ta. Dr. Berger tehát továbbra , is fogva marad.
Valószínű, hogy a gyanúsított orvos a vádtanács határozata ellen is feliíolyainodási kötelemmel) él pi pécsi táblához, mely esetben ti tábla még ezen a hétjen meghozza/ döntését. , ,
» Amennyiben a péosi tábla is elutasítaná dr. Berger Géza szabad-Iá ttrfcdióyezési kérelmét, akkfor -h értesülésünk szerint — a gyanúsított orvcs megfelelő készpénzbiztoeitéiU miilett szabadtábrahelyezését fogja. kérni. Dr. Berger addig a nagykanizsai törvényszék fogházának vizsgái lati foglya marad.
Dr. Berger Gézát a fogház hátulsó traktusának egyik földszinti cellájában helyezték el, amely vizsgán lati foglyok részére vph berendezve. Étkezését kividről viszik be számára. Védőügyvédje vlzsgálóbirój engedéllyel ismételten beszélt a gya nusított orvossal, aki állandóan büntelenségét hangoztatja- |
A vádtanács határozatáról atör* vényszék ma értesiletlie dr. Berger védőügyvédjét. > i
Egyetlen lövéssel agyonlőtte édesapját egy fiatal zalai legény
Zalaegerszeg, május 6 Kegyetlen gyilkosság tartja izgalomban a csendes Győrfiszeg községet.
Stankovics János 69 éves győrfi-szegi lakos, korcsmáros és földműves évekkel ezelőtt szélhüdést szenvedett, azóta állandőan betegeskedett. A korcsmát felesége vezette,
a gazdaságban 21 éves Ferenc fia dolgozgatott. Stankovicsnak sehogy sem tetszett látszólagos mellőzése, szerette volna, ha a korcsma és a gazdaság vezetésében nagyobb szereit kapott volna, jóllehet betegsége erősen gátolta mindennemű fizikai munka végzésében. Fia is, sokat betegeskedett, de azért jnen,-
Vizvezetékszerelést
garancia mellett kószit -
MENDLOVITS
dcsen ellátta a ház körüli munkát. Az öreg Stankovicsnak semmi sem tetszett, ezért napirenden voltak a veszekedések. Két leánya más köz. ségbe már régebben férjhez Imént, egyik fia nemrégiben meghalt, egy leánya pedig elköltözött a szülój háztól, mert állítólag nem bírt.-* édesapja bánásmódját. Tegnap délelőtt künn az udvaron tűzött össze apa és fia és az idős ember megfenyegette fiát. Stankovics Fe^mc revolvert fogoit és ^TWffPll egyetlen lövéssel agyonlőtte apját. ^yB golyó a szivét járta át Stankovics Jánosnak és azonnali halálát okozta. A nagylengyeli csendőrség őrizetbe vette az apagyilkos fiút és beszállította a zalaegerszegi ügyészségre. Első kihallgatása alkalmávail nem tagadta, hogy megölte az apját, csak azzal védekezett, hogy hirtelen íelindultságában követte el tettét, mert nem birta már a civódásokat, melyekben anyjával együtt része volt naponta többszőr. A holttestet tegnap délután Győrfiszegen felboncolták a törvényszéki vizsgálóbíró és a kir. ügyész jelenlétében. A viz^gálób&nó kj,halte;itj4 a gyíl-
Péntek
BUDAPEST I.
\' 0.45 Torna. — Utána hanglemozek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 1205 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.10 Időjelzés, időjárásjelcntés. — 13.15 Rádióüzcnetck a Nemzetközi Vásár, bél. - 14.35 Hirek. - 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hírek. — 15.30 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. — 16.45 Időjelrés, hirek.
Lakatos Gyula és Lakatos Vince cigányzenekara. — 17.50 Sportközlemé-nyek. — 18 Vitéz Magyarosy Sándor előadása. — 18.25 Bacsák Erzsébet zongorázik. — 18.55 Vita Zsigmond előadása. — 19.35 Nagy Olivér mester-harmóniumon játszik. — 20 A Rádióélet rejtvény félórája. — 20.30 Hirek.
— 20.50 Rádióegyveleg. — 22.35 Idő-járásjelentés. — 22.40 Svéd kamaramuzsika. — 23.20 Farkas Jóska cigányzenekara. — 0.05 Hírek.
■UDAPEST IL
13.30 Az I. határőrezred zenokara.
— 18.30 Gyorsirótaiifolyum. — 19 Sebők Stefi énekel. — 19.30 I)r. Schoen Arnold előadása. — 20.30 Hanglemezek.
BBCS.
18 Hitler ifjak éneke és játéka. — 18.55 Opera. — 22.45i Tánczene.
BUDAPEST legújabb és legdivatosabb cipőit és harisnyáit hozzuk. — Kérjük, tekintse meg nagy választékunkat. — Ugy cipőben mint harisnyában a legjobb minőségeket adjuk
* ,eaolcs"b ár" Miltényi Sándor és Fia, Fő-ut 2. (Városház)
1936 május 6
ZALAI KÖZLÖNY
D] pályázó Jelentkezet! a pécsi színház bérletére
Vitéz Jakablfy Dezső érdekes beadványa a pécsi polgármesterhez
Pécs, május 9 A pécsi színház bérlete körül még mindig" teljes a bizonytalanság. A pályázatra beérkezett négy laján^ lattevő közül három pályázót eU ejtett a szinügyi bizottság, a tnegye-dik pályázónak jwdág a közgyűlés még nem Ítélte oda véglegesen a sztnházat, mjeírt btóo/nyos Okiratok beszerzése vált szükségesé. Ez a bizonytalanság hetek óta tart, annak ellenére, hogy az uj színigazgató megválasztása már. csak azért is sürgős, mert az uj színtársulat meg szervezéséhez idő kéli.
A színigazgató-kérdésben most ujabb fordulat történt. Néhány nappal ezelőtt mozga\'om indult annak érdekében, hogy a színház bérletét adja a Város a pécsi társulat kl-tűnő főrendezőjének, vitéz Jakabffy Dezsőnek. ,
Vitéz Jakabffy barátainak és üsz-telőinek kérésére beadvánnyal is fordult a polgfármpsterfijez. A ber adványban rámutat arra, hogy 22 esztendő óta működik a művészi pályán, az országos szinészegyesü-lct tanácsosa, a Létfrády-ösztöhdl) egyik nyertese ós eddigi munkássága mindenkor arra irányult, hogy kidomborítsa a színészet keresztény és nemzeti jellegét, annak művészi színvonalát emelje, laz elüzLetiese^ dett szellemet háttérbe szorítsa és a leromlott közízlést régi m^gasla* tára emelje. Pályázatát eddig csak azért nem adta be, mert nem tarJ totta kornokt eljárásnak, ho^y igazgatójával szemben pályázzon, de a közbejött események folytán most már felmentve iérzl magát az etikai kötelezetstég alól. Beadványába,^ kéri, hogy amennyiben ujabb pá* lyázatot irnak ki, ugy számoljanak az ő személyével is, vagy amennyiben az igazgatói széket megjiivá^ utján töltenék be, ugy szintén felajánlja munkásságát. fc l< A beadvány sorsáról egyielőreí természetesen még nem döntöttek.
Zápor!
Prognózis : Mérsékelt északi, északkeleti szél, változó telhózet, több helyen záporeső, a hegyek-ben havazás-zivstar, néhány helyen éjjeli fagy.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megtlgyelóéllom&sa Jelenti i
ttéméraéklet tegnap este 9 érakor: + lt\'4, ma reggel +4-4, délben + 10-6. Csapadék: 00-t.
— Éveken át székszorulásbun szenvedő egyének gyakran meglepő rövid Idő alatt rendbe|ö.inek, ha reggelenként felkeléskor és esetleg este lefekvés elölt ls egy-egy tétpohár terméizeles Ferenc József keseiüvizet Isznak. Kérdezte meg orvosát.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermoibeQ a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvesé .Ixe téol teltételek mellett
nmzsn HÖLGYEI /
Ma és holnap bemutatjuk a Városi Mozgóban a „Hők a tükör előtt" cimü filmet. Ennek a keretében látható a csodálatosan szép divatrevll. — Csodás töltettek, uj modelek természetes szinezéssel. — A férjek is nyugodtan eljöhetnek, mert vételkényszer nincs, ezzel szemben megcsodálhatók a gyönyörű mannekenek. — A mozi garantálja, hogy a tüneményesen szép film nemcsak a hölgyeknek, de a férjeknek is nagy szórakozást fog nyújtani
Az uj színes filmcsodát nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közölt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygo\'.t:
Halmos és Pollik, Kisfaluin-utca Sípos Mózes, Rdkóczt-ut 22la.
Pompás élményben lesz részük e heti nyerteseinknek, mert a Városi moziban csütörtökön és pénteken bemutatásra kerülő „Nők a tükör elöli" c. f im nemcsak nagyszerű revüfilm, de az uj szines technikai eljárással készült és Igy teljes színpompájában mutatja be az amerikai ruhacsodákat.
Az Ingyenes mozijegy-ulalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében a hivatalos órák alatt átvehetők.
Uj lakósóba
szép szőnyeget függönyt
-nél vegyen.
Orökélelí klöpll-íüggönyök
nagy választékban !

A ZSIDÓ JAVASLAT cllon a magyar írók, művészek, tudósok egy csoportja deklarációt intézett a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz.
A\'VÁLASZTÓJOGI javaslatot a fel-ő ház ejjyesitett bizottsága módosította.
A KENYl-RDRAGITAS miatt az ár-kormánybizlos vizsgálatot indít.
A KORMÁNYZÓHOZ liódóló folira-tot intézett Szeged város törvényhatósága.
Magánvlzsgára elókészit
francia és német nyelvből
Miltényi Ilona
old. tanítónő.
iw*
EGY SZÉLHÁMOS 2000 embert károsított ineg. Papp Béla nevű ügynök különféle nevek alatt előfizetéseket gyűjtött az országban «A , székely föld Írásban- cimü műre és a beszedőit pénzeket elköltötte.
KIFÜGGESZTETTEK a keresztet a szegedi közgyűlési teremben.
BUDAPEST anyagi problémáit belső tranzakcióval rondezik véglegesen.
AZ ÜGETŐ EGYESÜLET fe\'.ott kormánybiztosi megbízatást kap Rakovsz. ky Iván.
A GAZDAHITEL feltámasztására a beruházási programban százmillió uj forgótőkét állit be a kormány.
A HOLI.AND újságírók jelutaztak Budapestről.
SZAJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS lépett fel Baranya megye több községében.
KORNISS Gyula megkapta az Akadémia nagydiját.
A SAJTORENDÉSZETI javaslatot a Ház nagy viharok után elfogadta.
A BANKJEGYFORGALOM ultimóra 585 millióra emelkedett.
VK.I

A LAFAYETTE óceánjárón I.e Havre kikötőben tüz támadt, amely átterjedt a nyersolaj hordókra. A tüz még mindig pusztít. A kár óriási.
TISZTI vívóink harmadik mérkőzésüket is megnyerték Lengyelországban.
ÍRORSZÁG 11 j elnökévé tegnap minden ellenzéki jelölt nélkül Douglas Hyde 78 éves doktort választották meg.
AUSZTRIABAN olcsóbb lesz az illetékek tori*?.
BAUM KOZkQNM
A nagyszerű találatok miatt egy telitalálat kevés volt a dijnyeréshez,
a Zalai Közlöny c heti sport-tippversenyében
A beérkezett tippek tömege art mutatja, hogy a vasárnapi eredmények aránylag reálisak voltak. Rengeteg találat volt ugyanis e héten és szokatlanul sok volt a telitalálat is. Söt volt tipjjclö, aki egy szelvényen két telitalálatot ts elért.
A szelvények átvizsgálása után a kővetkező eredmény alakult kl :
Nyolc pontot értek el: Rajnai La-joi (két telitalálattal, az NTE és KSE mérkőzéseket találta el) T<* leki u. 26., Zuics János (KSE telitalálat, DVAC és NTE végeredmény) Levente u. 24. és Szendjrő Jstván (KSE telitalálat, DVAC végeredmény, NTE és PAC félidő) Teleki u. 6 szára. ,
Érdekes, hogy mind a három favorit a KSE-MSE mérkőzéséi** eredményét találta teUbe. EgyJtgy tribfinjegyet kapnak jutalmul. A ?ok telitalálatosra való tekintettel ezúttal hat belépőjegyet is kiosztunk. Ezeket a hatpontos : Kapóul László (Vörösmarti u. 84.), aki az
NTE mérkőzést találta teUbe és két félidőt tippelt meg helyeden, valamint Gutpintér Pál (Sóhlvatal), továbbá az ötpontosak : Vass Jenő (Oengeiy u. 40.), id. Keszey Perenc (Magyar u. 18.), Miklóssy A^tai (Rákóczi u. 19.) és Stelner Jena (Magyar u. 63.) sz. !
ötpontosak, de a sorsolásnál ki-estek : Miklós István (Eötvös tér 26. és Vánkos József (József főherceg u. 57.) sz. I
Ezenkívül sok négy és hárompontos, do még több egy- és kétpontos tipi>e]ő akadt a pályázők között. A nyertesek a jutalmakat a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vehetik át a hivatalos idők alatt.
Vasárnapra ismét meghirdetjük versenyünket, a szelvények beküldési batáridője siombat este. Tintával kitöltött, gyünetlen szelvényct ket kérünk. A legjobb hat tippelő között belé))ő és tribünjegyeket osz tunk ki a legközelebbii kpniasa4 mérkőzésre.
Nagykanizsán less a Hadaeregkupa dunántull döntő|e
Országos Hadsereg Kupa döntőbe került a 3. határőr kerüieti p^ rancsngkhplyettes csapata a Jkedden aratott fényes győzelemmel, így -a csapat a^./vcgyesdandár ezérvi labdarugó bajnokcsapata lett Körülbelül egy hét múlva, május 11-ike körül keadődik az orezágos döntő a 8 legjobb csapat éss pedig a 0 vidéki vegyesdandár csajiat: Pécs, Szombathely, Székesfehérvár, Szeged, Debreoon ós Miskolc, azonkívül a budapesti Yegyasdandár 2 csapa-.
ta között. Elsősorban a vidéki csa-pa\'ok mérkőznek s ezek közül az első az országos vidéki bajnokcsapat lesz. A legjobb kettő Budajiest-re kerül és a AHadsereg Kupáért* küzd. Már az eddigi eredmény is igen szép, amit lelkes játékukkal kl harrcoltak határőreink. Teljesítményük igen biztató a jövő mérkőzésekre. Minden valószinüség szerint dunántull ó\'jzágos döntő Kanizsán lesz a székesfehérvári vagy a pécsi győztes csapattal. A beálló meleg idö reméljük még nagyobb számú szurkoló közönséget fog klcsáMtanl a nivós mérkőzésre.
Közöljük a győztes csapat össze-
állítását :
Kcmenes - Kárpát, Mandler — Beraxa, Mihalecz, Bakonyi — Elt-
ner, Bolla, Csöngel, Boda, Pőcze. •
Most kapjuk a hirt, hogy az orszá. gos döntőijén a határőrök csapatának ellenfelo budapesti győztes csapat lesz, amelynek tagjai közt hivatásos játé. kosok is szerepelnek. (Dudás, Kiszely, stb.) A mérkőzés május 11-én lesz ifél 1 órai kezdettel.
Az NTE a Pécsi Vasutassal Itthon, a Zrínyi KRAC-al Kaposvárott játszik
Mindkét kanizsai I. oszt. csapatunknak nehéz feladatot kell vasárnap megoldania. Az NTE a többszörös bajnok Pécsi Vasutas SK nagyszerű képességű csapatát látja vendégül. A mult évi bajnok az idén gyengébben kezdto a szezont, az erősen vezető DVAC-ot azonban már meg nem előzheti, do legjogosabb aspiráns a bajnokság 2. lielyére. Az NTE mindig a nagy csapatok ellen játszotta ki igazi formáját és reméljük, hogy a két csapat küzdelme értékes sportot e.ed-mónyez. Kezdete 5 órakor. Játókve-ze ö Fenyő.
, Előtte 3 órakor az NTE II.—Nagykanizsai Vasutas TE II. osrt. bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. Játék ve. z«/Ő Czvetkó.
Kaposvárott a KRAC qfjen a Zrlnyl-nek nagyon nehéz doga llesz.
A bajnokság állása
A vasárnapi bajnoki forduló egyetlen meglepetésszerű eredménye a Z-olnai pontszerzése volt a Vasutasoktól. A PVSK ezzel két hellyel visszaesett, mert a mögötte lévő KTSE é-s NZ\'lE megnyerte mérkőzését. A D VAC Is biz\'osiui győzött és ma már akkor sem veszítheti el a bajnokságot, ha a hátra-J lévő három mérkőzésen alulmaradna ós az összes pontokat leadná.
A kanizsai csapatok megtartották 3., 111. 8. helyüket. A csatárok •gól-termése* valaptúvel jobb volt, a mennyiben vasárnap összesen 27 gólt lőttek. \\
A, bajnoki tabella a vasárnapi forduló után tehát Így jalaku.lt:
ÁRVÁCSKA
Irta: Ifj.
Edvin
Ágota néninek szólították és mindenki azt hitt®, liogy leány, pedig asszony volt már régen, magányos feloségo Iíörner Péternek, a hajósnak, aki hus* évvel ozelőtt elment és nem tudni bol van, merre jár
Itt lakott a Kejcszt téren, ogy tiszla kis szobában, de csak . éjjel, mert napközben un házakhoz járt mosni, hofgy az élet nagy színházába naprólnapra uvogválthassa a jegyét, hogy Ágota néni maradhasson és várhassa az urát. Mert még mindig várta.
Nehó* évek múllak el azóta, ogy-hangú, kemény munkáju húsz esz-|t«ndő. s a sok\' kiqiosott vászon mintha őt is megtisztította volna adudén földi szennytől; fehér lett az arca, (i ltoja s a lelke még fehérebb.
Megbékélve és megadással élte az éleiét Kőrner Péterrel, a hajóssal, aki sohiaaem jött Ima, de ő mégis npin-dig vele voH.
Miu<le\'ii)ap megvetette az ágyát s hetenként, múlt « magáéra, tisztát húzott aw* is. Estebédre, l»a itíegteritelte az asztalt, ueki is odatett egy tányért, evőeszközöket s eleinte, az első tavaszon, amikor legjobban várta, még főzött is rá.
Bizony, amíg fiatalabb volt, sírva, kétségbeesve s sokszor ákozódva várta, mert az ifjuságuuk nem nagyon
természete a mogbocsájtás, n meg. nyugvás. Hiszen most sem tudja, csak találgatja, hogy miért nem jött vissza; hát Istenem... talán messze hajtotta a pénzvágy, a tengeren túlra s ha •kar sem tud vissza jönni. Vagy... siia orré gondolt Ágota néni, elfolhő-södött a homloka: talán igaz, amit évekkel ezelőtt elmondott valaki, hogy megszökött a hajóról egy láda értékes rakománnyal, órákkal, vagy mivel; do „akkor is lehet, hogy egyszercsak mégis megjön, bánattal és megfáradva és ő odahajtliatja a ir.elléie megöregedett f<\\jét. Mindent megbocsájtana neki; még ezt is, de még azt is, hogy ilyen sokáig egyedül hagyta. Azonban, \' talán... az esne neki a legnehezebben, ha megtudná, hogy egy másik asszonyhoz pártolt, hogy azzal él valahol, mert akkor... nem várhatná tovább.
Esténként, ha maradt egy kis ideje a munka és a lenyugvás kőzött, ráemlékezik szeliden, mint aki megszokta már a töviskoronát és gondolataiban mégiscsak együtt van vele.
Késő ősz volt. A Dunaparlon találkozott velo először. Ott állt az alsó parton és nézte a rakodást. Felügyelt a munkásokra s ha valamelyik nehezen mozdított meg egy széna-bált, odament segíteni s hatalmas kfcrra] lódított egyet az árun, hogy veszett iramban csúszott az végig a deszkán, az uszály belsejébe. Azután állt megint tovább, mint valami szobor.
Megállt és rá tátotta a szemeit a
bikaercjü emberre és mikor az meg. éiezlo, hogy nézi valaki, odafordult: nagy, jótekinlctü szemei voltak, olyanok, mint egy meleg szó, mint valami lágy simogatás és az ő elliagyott, vézna kis é\'ele rátapadt, mint u megtalált gondviselésre.
Azután beszélgetni kezdtek. Azaz hogy — a férfi a bajorok nyelvén, ő meg magyarul. De azért megértették egymást, mert nincs távolság, nehézség sem, amelyet, mint kacagószinü szivárvány, át ne hidalna az elrendelt összetartozás.
Abban az évben korábban köszöntött be a tél ós az uszály itt rekedt a Dunán. Még nem volt meg a rakó-dás, mikor egy reggel fagyos szél kerekedett s estére már körülvilágí-tótták a víz fekete hátát az uszó, apró jeöek; mohón zabálták magukra a hideget s egy hét alatt beállt a Duna.
Oh, hogy áldotta akkor azt a hamarjött telet; mert összebarátkoztak ívagyon s amikor a szerelvényt átvontatták a telelőbe, az egész napot együtt tölthették. Megesküdtek, a férfi ka-jütje lett az otthonuk s ngy tervezték, ha tavasszid tovább megy a hajó. az ő embere majd engedélyt kér Ke0cn.sburgban, liogy visszafelé őt is fólveliesse. Most nem lehet, mert szigorú szabályzat van a személyzetre.
Haragudott a Dunára, mikor ngy február vége táján megindult a jég s,utolsó darabjai is eltünedeztek Lúgy-
1931. roljtti 6
U oaxttly.
1. DVAC
KTSB
8. NZTE
4. PV8K
5. KRAC
6. PEAC
7. PBTC I. NTE
9. ZsSE
10. PAC lt. K8E 12. M6E
19 II
19 11
19 19 19 19
5 1 75 : 25 34
4 5 54 43 24
2 6 56 í 53 24
1 7 63 : 30 23
5 6 32 : 40 21
6 6 82 : 34 20
6 7 39 : 34 18
2 10 43 : 46 16
7 8 31 : 30 15 5 10 17 : 47 13
3 12 28 : 67 11 5 12 28 : 49 9
II. osztály.
1. KTSE II. 14 9 2 3 38 : 17 20
2. MISE 14 0 2 3 43 : 24 20
8. NT8E 14 9 1 4 32 : 21 19
4. KRAC II 14 7 » 4 30 : 21 17
5. B10K 12 6 4 2 27 : 21 16
6. NTE II. 12 6 1 5 27 : 30 3
7. NVTE 14 5 t 8 26 : 42 11
8. CsTK 14 3 2 9 23 : 40 8
9. DV0QEII. visssalépett
Kanizsai sportsiker Pécsett
Most indult meg a tavaszi atléta kkd sjjeíon és ez alkalomból a Mai gyar Atlétikai Szövetség délnyugati kerülete Pécsett nagyszabású verj senyt rendezett. A szezonnyitó ver seny meglepetéstkeltő eseménye a kanizsai származású Józsa Dejssőf szereplése volt, aki a PEAC színeiben versenyez. A -\'ok sikert arat„tt kianjzsal versenyrő a diszkoszvetésben 46.76 méteres nagyszerű eredményt ért el és ezzel több mint 10 méterrel felülmúlta a többi versenyzőt. Jóasa minden dpbáaa 45* méteren felüt vp\'t.
Jolsozis, hoHf milptar
Május 6. péntek. Kom. kat. János ap. Prot stáns Ff Ida. — Izraelita \'Tjar hó 5.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-lg az őrangyal gyógyszertár éa a klskantzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ecéss nap nőknek.)
— Batorkiállitásaskat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
mányos felé. Nézte és szerette volna megállítani \'őket, kérni, hogy várjanak még, Idszen attól, hogy mennek-o vagy r.em, hogy elusznak-c, függ az ő elválásuk. Es ugy órezto, ha tudná a Duna. frz ő nagy rettegését, megállítaná vugy visszafelé parancsolná az apró, uszó. kegyetlen kis jégdarabokat. Már ugy )>eleslmult a világa ebbo a hatalmas férfi-életbe és olyan jó, olyan bizton, sáogs volt benne Jenni, mint a madár-fióknak lehet a fészek, vagy az ember gyermekének az apai ház.
A Lánchíd alól indult az uszály, ugy alkonyattájt. Olt lopták magukba a boldogság utolsó perceit. A vontatógőzös már befütve várt a jelre, az egyik matróz már n hajó beszálló deszkáját készült ellenül s ők még mindig (álltak s nézték egymás szemét Ezt a nézést őrzi magában mostan is.
Azután a gőzös . belebődült az alkonyatba s lomha nagy teste úszni kezdett észak felé. Ahogy távolodott egyre messzebb, ugy álll közéjük kegyetlenül a távolság és nőtt nagyobb és napyobbra, mlg végre eltakart előle mindent. Körülfogta az éjszaka és ttz ölelése hideg volt, a lehellete fagyos. Emlékszik... csendesen sírni kezdett
te inire Ágota néni megszokott gondolataiban ideért, sóhajtott egyet, liopy abban a sóhajtásban már a lemondás is benne volt. Megszokott! mozdulattal állt fel és lassan motozva lefeküdni készült, mikor vakiki irányi* totla az ajtót. Egy férfi jött lio,
á a
1938. mAJus 6
EAtAI KÖZLÖNY
Hölgyek részére I
gyönyörű divatcipők, szandolettek.házlclpök!
Gyermekek részére I
piros gyermekcipők, szandálok!
Férfiak részére I
jómlnőségfl férfi cl pök, week-end cipők!
Legolcsóbban beszerezhetők az „IDEÁL" cipőUzletben, Fö-ut 12. sz.
Románia hajlandó a kisebbségilkérdés reális és békés rendezésére
A kisantant államok a zsidó-kérdés végérvényes rendezésére készülnek
Sinaja, május 5
A kisantant konferencia tegnapi első napjának napirendjén a kisebb ségi kérdés, a zsidókérdés és Svájc semlegességi kérése szereit. Érintették a Magyarországgal való bátrát! viszony kérdését is, de ezt levették a napirendről és a mai tanácskozásokon vitatják meg részlet© sebben.
A zsidókérdéssel az Egyesült Államok kezdeményezésére foglalkozott elsősorban a kisantantértekez-let. Az osztrák menekült zsidók ügyét kivánják rendezni. A kisan-t tant államok azonban csak aflapfi nak tekintik ezt és mindhárom kis-antantállam e kiindulópont alapján
Óriási árviz pusztít Bánátban
Szekeret lovastól, autót utasaival együtt elragadott az ér
Temesvár, május 5
A Bánálban hatalmas árviz pusziit. A folyók kilométernyi szélesen höm-Pölygetik a piszkos árt. Rengeteg ház, épület rombadőlt, egyes városrészek teljesen viz alatt vannak.
Halálos áldozata is van az árnak, egy szekeret két utassal, lovastól együtt elsodort a vlz.
Másutt egy gépkocsit borított fel az ár, utasai csak nehezen tudtak menekülni.
véglegesen és végérvényesen akarja rendezni a zsidókérdést.
A svájci kérdés bon a kisantant* államok nem helyeslik a teljes semlegességet, mert szerintük ez utafi mutatna a többi államoknak ahhoz, miképp kell a népszövetségi kö telezettségek alól kibújni.
A kisantant politikusok ÍYxntos ténynek tekintik a kisebbségi kérdés rendezésének ügyében azt, hogy a bukaresti angol nagykövet épi>en a sinajai értekezlet előestéjén jelent meg a királynál, akivel e kérdésekről tárgyalt. A tanácskozások eredményeképp — ugy tudják Románia hajlandó a kisebbségek ügyét realisztikus alapon és békés uton rendezni.
Roosewelt a spanyol fegy ver-szállitás mellett
N\'owyork, május 5 Roosewelt elnök határozottan állást foglalt a spanyolországi fegyverszállítás mellett.
„Dolgoztass, hogy dolgoztai"
— (A Vegyeskar tagjaihoz!)
Az Irodalmi és Művészeti Kör karnagya ezúton is kéri a Vegyeskar tagjait, hogy ma, csütörtökön este íél 9 órakor fontos megbeszélés miatt feltéllenül jelenjenek meg a polgári iskolában. (.)
hajlotthátu \'öregember. Megismerte: ez volt az, aki valamikor régen lvirt hozott — felőle, — aki azt mondta, hogy eltűnt azzal a ládával s akit azóta sem látott.
— Megismert? — kérdezte az öreg.
— Meg! — mondta Ágota néni fagyosan, mert eszében őrizte azt, aki elhomályosította benne annak a két becsületes szemnek a tisztaságát.
— Talán most is az uramról tud valamit? — Mert nem hittem el, amit akkor mondott. Neai, legfeljebb lm szomorúbb lettem tőle.
— Amiatt jöttemi De akkor mindenki ugy beszélte...
— és most?|
— Nem voltam már két éve Bu-, dán. Csak tegnap értünk ide ós magam akartam elmondani. Mert — a halott ember becsülete is becsület, — ugy gondolom.
A férfi mondatából kikai>ott szó csendesen\'kezdett elterjedni Ágota néni szivéén. Egy kis szorítást érzictt ben-ne és utána valami lmtártalan üressége\'. A 1 mngot lmllgatta ugyan tovább, ériette is, de mintha nem neki szólna, mintha ez az ember az őt érintő dolgokon kívülállókat mondana.
— A győri rakódónál beszélte egy ember, aki akkor egy hajón szolgált vele. Most a dunai kotrógéjjen dolgozik. Ugy mondta, hogy valahol Komárom körül finom gép alkatrészeket hozott fel a veder. "Búvár ment a \'fenékre és az iszapban, mélyen ágyazva bele, egy omber feküdt. Frős. nagy
emberi váz. Azt is mondta, hogy em. lékezik, akkor — Rcgensburgból jöttek lefelé — nyirkos, hideg, szolcs este volt, hogy a padló keskeny, csúszós s hogy Körner Péter megszédült talán, mikor az utolsó ládákat segítette Lehordani. Jó néhány méteres arra a,\'|xarti vfy s a láda is megnyomhatta!
Agola néni nem szólt, <cak ült és nézelt maga elé, az ember meg, mint aki mindent elbeszélt, amit tudott, felállt és búcsúzni készült:
— \'Hát igy! — mondta — no adjon llsten! —. s a vállain mintlia láthatatlan évek tcrlieit cipelné, kiment las-
tan a szobából.
Mikor becsukódott utána az ajtó, az asszony fölnézett, mintha biztosan akarná tudni, hogy itt volt s hogy amit mondott az igaz. Halkan járkálni kezdett, mintha halott lenne a házban az ő lmlott embere, akivel jólmn rosszban együtt élte az életút. Amit telt, minden olyan volt. mintha temetésre készülődne; az ura arckéj>ét, amelyiken együtt vannak, feketébe vonla, a tányérját, evőeszközét ugy rakta el a szekrénybe, mint az olyasmit, amit céltalan többé kivenni onnan. Azután újra csak leült, nézett maga elé és nem értette tisztán, de valami csendes boldogság kezdett terjengeni benno, valami végtelen fehérség ülte meg a lelkét.
így temette Körner Pétert, az ő tisztaszemü emberét, akivel húsz éve együtt élte az életét ós aki nem fog többet visszajönni hozzá soha.

— (Bérmálás)
Dr. \'Rott Nándor veszprémi megyéspüspök felkérésére Uzdóczy-Zadravecz István ny. tábori püspök vasárnap kezdi meg tavaszi bérnmutját a veszprémi egyházmegye térülőién Balaton-kilitibcn. A püspököt ez utján Beöthy István dr. apátkanonok és dr. Megycsi Schwartz Róbert püspöki szertartó kisérik.
— (Ünnepel a posta)
IIirül adtuk, hogy pécsi postaigaz-gatónak Lengyel Sándort nevezték ki, aki hivatalát május elsején már el is foglalta. Ma délben a péjsfpostake-rülei liivatallőnókci ünnepélyes ke-re.ek között köszöntötték az uj igazgatót a posta dísztermében. A megjelent hivatallőnökök nevében Tholway Zsigmond dr. nagykanizsai liivatali igazgató meleg szavakkal köszöntötte Lengyel Sándor igazgatót, mint u munka \'emberét. Rámutatott nagy magyarságára, megalkuvást nem ismerő gerincességére, aki Nagyváradon, az oláh megszállás után is mindenkor bátorszavu véJője volt a magyar ügynek, miért is több társával az oláhok kiüldözték. Lengyel igazgató keresetlen szavakkal köszönte meg az üdvözlést, majd bankett volt, amelyen melegen ünnepelték az uj igazgatót.
— (Szabadságon)
I)r. Prack István közigazgatási la. náisnok, a városi gazdasági hivatal vezetője, két heti szabadságra Buda. pestre utazott.
— (Szentóra ma délután)
Ma, csütörtökön délután G órakor Szentóra a plébánia templomban, Ugyanakkor gyónási alkalom, tekintettel a hó holnapi első péntekjét e.
— (Hősi ünnep a kereskedelmiben)
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola ma ünnepély keretében áldozott a hősök emlékének. Az ünnepi Leszédet Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár mondta, Horváth János növendék Végvári: Eredj lm tudsz cimü költeményét szavalta. — A hősi ünnepséggel kapcsolatban tartották meg a madarak és fák napját is, « melyen u nap jelentőségét Surányi Gyula tanár méltatta magásszárayalásu beszéd keretében.
— (Áthelyezések a vármegyén)
A főispán junius 1-i hatállyal dr. Schmidt István tb. főszolgabírót a közj>ontból a zalaegerszegi főszolgabírói hivatalhoz helyezte át, Ujfolussy István tb. főszolgabírót Nováról Zalaegerszegre helyezte és srolgálattételre mint vármegyei aljegyzőt u központba osztotta be.
— (A Keresztény Tisztviselőnők)
Egyesülete a Vincze József volt hadifogoly részére megindított gyűjtést lezárta. A gyűjtés során — a Zalai Közlönyben már részletezett ós nyugtázott adományokból — összesen 260 pengő 1)6 fillér gyűlt össze. Ujabb adomány: a leánygimnázium nóven. dékeinek 5.80 pengős gyűjtése. A fenti összegből az egyesület cipészszerszámokat, bőrárut ós berendezést\' vett Vinvze Józsefnek, aki ezáltal / megnyithatta Bajza u. 10. sz^m\' alatti műhelyét. — Vincze József ezúton mond hálás köszönetet mindazokuak, akik bármi módon elősegítették azt, hogy sokéves idegenben eltöltött szenvedés után, idehaza családjával együtt megélhetéshez jutott.
— Tavaaxra Cipőt éa hozzátartozó
harisnyát Mllténylnél voscUnk.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt heten 13 gyermek született, 7 fiu és 6 leány: Boda István cipész segéd ós Durgó Gizellának rk. fia, Mankovits István építési \'vállalkozó és Huár Gizellának rk. fia, Koch György műszerész segél és Döme Margitnak rk. Tia, Galambos Ferenc pad-lásburkoló ós Kósa Rozáliának rk. fia, Kovács Ferenc napszámos és Peresz-legl Juliannának rk. leánya, Fcnusz János kocsis és Tóth Erzsébetnek rk. fia, Go.cncsór István kereskedő segéd és Kolarics Franciskának rk. leánya, Büki István napszámos és Péterfi, Rozáliának rk. fia, Dávidovics József szeszgyári munkás és Tóth Annának rk. leánya, Sötét Ferenc boltiszolga és Szolár Máriának rk. leánya, Benedek Pál kőműves segéd és Zanati Annának rk. leánya, dr. Tamás János ügyvéd és Szakonyi Rózának rk. fia. Házasságon kívül született 1 leány. — Halálozás 9 történt: Mészáros Pál-nó Simon Mária rk. 56 éves, Derva-lics Katalin tanuló rk. 6 éves, Szuko-vics Ferenc József rk. 13 hónapos, Padányi László v. tisztviselő rk. 30 éves, özv. Niczingcr Pé\'.erné Lombik Rozália rk. ($4 éves, Ulós Erzsébet háztartásbeli rk. 15 évos, özv. Dobri Józsefné Száraz Juliaiina v. szegény rk. 88 éves, Nemesi Terézia rk. 2 hónapos, Gudlin György földműves rk. 81 éves. — Házasságkötés 6 volt: Varga Dezső hentes segéd rk. ós Jám-
HÓI
kerékpár
/elsierelve
92 - P
Pocii St.yr karék-pit.k kedvező részletic í~|l kiW
P 4-40,
egyéb alkatrészek és kellékek is a legolcsóbb árban.
Brandl Sándor és Fia
Telelőn: 12.
Deák-tér 2. (a felsfltemplomnál).
Javító mQhalj,
ír
«
ZALAI KÖZLÖNY
1938. májún 6.
bor Ilona rk., Magyaríts László pincér rk. ós Hosxunvrtk Mária rk., Kálovics József ács segéd rk. ós Szokoi Katalin rk., Arudi Józaeí Rudolf Máv pálya-mester rk. és Barabás Etel rk., Hegedűs I^ajos nui nka fel ügyelő rk. (Zalu-haláp) és Zálx") Magdolna rk., ])eáki Ferenc György magántisztviselő rk. és Friedrieh Erncsztin magántisztviselő-nő rk. | I
— (NéphOnyvtár adományozás)
Hóman Bálint kultuszminiszter n szentlmrofalvi rk. Olvasókörnek és u balatoncsicsói népművelési bizottságnak népkönyvtárat adományozott.
—| (Kenyérdrágulás Egerszegen)
Az egerszegi pékek felemelték a ke-nvér árait. A félbarna kenyér ára 40 fŰlér helyett 12, a barna kenyéré 32 helyett 36. A fehérkenyér és a pék-sütemény Am változattá^ Az áremelés\' a Íisztdráíulással indokolják.
— Hölgy el «a I Uraim és gyerekek ! cipőket legolcsóbban az .Ideál" clpő-üzletben (Fő-ut 12. sz.) vegyenek.
— (Ujabb zalai tflz)
Jánkahegyen kigyulladt Balázs József zsuppftxlelü lakóháza. Bár a tnz-
, - höz az egersiegl tüz-oltóság is kivonult, a Jü» nagy szélben a viz-TftiWi hiány miatt nemcsak J0® Q a lakóház, de a pnJU, istálló és az összes melléképűletek Is leégtek a bennlevő ingóságokkal együtt. Csak a közelben lévő épűloieket sikerült megmenteni.
— (EltOnt leány)
ügyél>en nyomoz néhány nap óta a kaposvári rendőrség. Egy 10 éves leány már vasárnap eltűnt szfilel lakásáról. Azt hitték eddig, hogy Győrbe szökött vőlegényéhez, de oda som érkezett meg. Körözik.
— (Sorompónak rohant)
autójával a bnlatonboglárl átjárónál
Grósz József udaegerszegi építészmérnök. Grósz gyorsan vezette autóját, nem tudta leállítani idejél>on és erő. sen megrongálta a sorompót. Emiatt a törvényszék elé került, amely jogerősen 20 pengő pénzbüntetésre ítélte.
— (Véres falusi mulatság)
volt minap este a somogyi Bánya községben. A .falu legényei a korcsmá-
/ban összeverekedtek és közben Kárész Jóiseí 20 éves legényt ugy hasba-szúrták, hogy haldokolva kellett kórházba szálli-i tani. A csendőrség megindította a nyomozást.
— (Életunt öreg)
Sovány István 81 éves jákói gazda felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt. Tettét élctuntságból kövelU. cl.
— TennU(0 pök, tornacipók Miltényi clpflüzielt\' >u, Fő-ut 2.
— Kevoiohb ruhát kell
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból bé^ ült, mert a« évekig tart és mindig íp. Csak a szövet csináló ja fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szlngyapju v«o. A magyar uric^aládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkéiből a Trunkliahu Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut U7. Még ma kérje a szővetnúnták költségéi kötelezrtlségmentes elküldését. Nem fiog csalódni, lianem évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióbaa rengeteg elismerést is olvashat.
APRÓHIRDETÉSEK
dl|. va.árn.p .1 llnn.pn.p 10 tiAlg 80 \'Illái mlrnJ.n luí.hbl u4 0 llllái. Ii.lkflin.p 10 u4lg Sű Mll.r. nlnd.ii ln.it.hl 4 .111*.
adAs vétel
Agytoll. haunáll éa u|. Vétel-eladáa. Ritache/ Mályia, Kliály-ulcs 32 1127
ClMrid SonlogysienlmiklóBOtt 47. 81
hál 1800 D-öl n««y lyOmSIciOI két lakó-házzal, a jegyzőség melleit. 1295
Kit darab |ók>[baii levő használt égyal vennék. Clai: Arany János-nlca 2/a.
4 dib izék. 2 karoaaaék kárpitozva, 2 drb arany blondelikarnli, 1 eléakamia-
pulc eludó. Helaler, Magyar-u. 7. 1302
lakás üzlethelyiség
Háromszobás lakáa augusztus l-re kled*. Szemete u. 21c. Bővebbet Hoilhv Miklós-ut 47. 1307
Utcai kliebb lakás Horthy Mikló.-ul 21. ss. alall kiadó 1304
különféle
AisMtaxi (bérsuló) u| áiatnvovalaa legolcsóbban Kaulmana Msnónál lendelbető. Telefonlllomáa 222. 4024
Mindennapi levelezésből őaazegyüjtoit élyepet, régi vagy uj tőmegeke\', magyart fa Mlfőldlt, teloezlatolt gyűjtemé-
nyekéi bármikor megvélelie kereaek. — Barbatlts UK ■ Zalai Köelony I. iier-keazlője. Érdeklődni lehet teleion 78. az. vagy azemélyeeen mindennap d u. 5—6 óra között.
Magyar perzsa szőnyegek propaganda árusitása
Schütz-nit.
Ofcsvn&jjof
míiamczibm szórakozTialik
A
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél wéMtUI
SzAlftben gyOmBlosf Aknái kerti veteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
Péti-Só műtrágya.
1 kg. Péti-Só kell: 20 szőlölőkéhez 30 rózsafához 3ft m* kerti-veteményhez 20 m» pázsithoz stb.
(Ncmciak zsákszámra, hanem már 1 kg. is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
ESiiksígliísit «—,
mkl • helyi kereskedőknél I pereeokiuU aiaraaa bal I
A Zalai Közlöny 8port-tippier>so)o
TIPP-SZELVÉNY
BtkUldle: Lakik:
f
Sz\'erlnlcm a vasárnapi mérkőzések A kővetkező eredményeket hozzák i
NTE-PVSK . KRAC-NZTE . ZaSE-KTSE . MSE PBTC PEAC-KSE PAC-DVAC
....... (...I_jr
....... (...:...)
...1... (..:...) ...:... (.......)
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt.
Szabó Antal
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykereskedrt sport-üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
KERTI MAGVAK
HIRSCH ÉS SZCQÖ cégnél
MAGSZAKÜZLET
Hékdoa! ut SS.
Pompáé 11J kávéháza, Jánoe-vltóa söiözóje. gyönyörű télikertje » főváriul látványosságn. Olcaö. kényelmea azobák, előnyös pemlö-árak Cigány: szegetiI Farkas Jóska. Jazr-lánc : Vlrány swlng orcbealra.
Pribllja m tsnitt h ll l KTIIINIM.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1176/1938. tk. aiám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Néptakarékpénztár Rl. végrehajtónak Bogalln J Izael és neje Farkas Mária végre-halláat szenvedők ellen Indított végrebaj. tásl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehallató kérelme kővelkeitében ai 1881: LX. t-c. 144, 146 , 147. S§ al értelmében a végreha|láal árverési elrendeli 560 P tőkekövetelés Járulékai beha|lása végett a Szepetnek és Rlgyác községben fekvő s
I. szepetnekl 1513. szl|kvben 1290/c. hrsz. a. foglalt számó s marásatöldl dltlő-Ingallanra 154 P, 1995/a. hisz a. foglalt szántó a Cserenka dűlőben Ingatlanra 108 P 80 I. w hrsz. a. to(lslt szántó a Sellenlálel dűlőben Ingatlania 298 P 50 f, 1181/c. hisz. a. rét a Berki I.Ust dűlőben Ingallsnra 132 P, 1913/a. hrsz. a. foglslt azántó a Csetenka dűlőben mi!-illanta 136 P, 2370/a. hrsz. a. loglslt szántó a kls-siepelnekl dűlőben Ingatlania 167 P 50 I.. 2Ml/a. hrsz. a. foglalt szántó a klaazepr!■. neki dűlőben Ingatlanra ISO P 501., 1016/c. hrsz. a. foglalt rét a Berki irtás dűlőben Ingatlanra 80 P. 2819/e. hrsz a. foglalt szántó a kereszttel dűlőben Ingatlanra 223 P,
II. supetnekl 70. sztjkvben A. I. 16 és 17. 17. aorsz. a. foglalt erdő éa legelő Illetőségek Bogslln József nevén álló >/s részé.e 700 P.
III szepetnekl 20C. szljkvben 247. brai. a. foglalt ház 234. sz. s. udvar kerttel Ingatlania éa a szepetnekl 1274. sztlkvben 246/b. hrsz. a. foglalt keit a btllelekben Ingatlanra együtteaen 730 P,
IV. azepelnekl 1138. szl|krben 1921/a. hisz. a. loglslt szántó a cscrenka! dűlőben Ingatlania 290 P,
V. rlgyác! 241 sztjkyben 785 hisz. a. foglalt szóló és pince az Imtehegyen In-gallannak Bogalln Józaefné Faikas Málla nevén álló feTe részére 153 P kikiáltási álban elrendelte
A 247., 785. és 1921/a. hrsz. a. foglalt Igallanra a 3292. éa 1824/lk. 914. azimu végzéaael özv. Farkas Jánosné Siller Ka-Isiin Javáia bekebelezett klkőtményl |og fenntartásával, de ha Igy ax Ingatlanokért ss sst megelőző terhek fedezetére ezennel megállapított 800 P be nem igéitelnék, az árvetés hatálytalanná válik a az ingatlanok a klkölményi |og nélkül kerülnek átverés alá.
A tkvt hatóság ax érvéréének Sxepetnek községházánál megla.tásáts 1938. évi május hó 27. napjának d. a. 10 óráját tUzl sl
Az áiveiésl kitételek a következők : Az árvetés slá esö Ingatlanokat, a 247. éa 246/b. hraz. Ingatlant a kikiáltási ár felénél, s töblt kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1608: XU. t.-c. 26. y) Az árverés slá kerülő Ingatlant, ha sz árverés megtaitálát a véjtrehallatók közül dr. Hoch Oazkái kéri, 1000 P. ha Flsch Oyötgy ké.l 1300 P, ha Néptakarekpénz. tál Rt. kéli 1400 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet sz 1—11. alall fcl-aonlt Ingatlanokat. (5610/1931. M. E. sz. a. 21. S)
Az aiverelnl szándékozók kötelesek bá-natpénzUI a kikiáltási ár KWo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott ártolyamntal azámltott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről klállilott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az ái-veréal teltételeket aléitnl (1881 ! XLI. t-.c. 147. 150., 170 §§; 1908: XL. t.c 21. §).
Az, aki az Ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb IgéreTel lelt. ha többel lgéinl senki sem sksi, kótsles nyomban a kl-kiáltás! át százaléka szerint megállaniloll bánatpénzt as általa igéit át ugyanannyi szá zslékálg kiegészíteni. (1908: XU. t e 25 S )
Nsgyksnlzss, 1938. évi |an. hó 28-án. Dr. Bentzlk sk. kir. |árásblló. A ktadjány hiteléül. Kiss sk.
isiuit.
Njfsasilelt e I^MaJ4ej>oa lúz«az>áa. á«i ItéanAotákuadM keajrayeanUj*v> N.„k,-iu£Mu. i-ekló. Oilelveutö Z^lal Xáxoly,
78a Évfolyam 102. szám.
Nsgykanlssa, 198& május .7. szombat
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
hcikaMtt* H kiadóhivatal: HM 5 síim. Uttldtmi i......-
nto^c hHUoaap dílutiu.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elftllietésl ára: eny hóra « penB5 40 fillér. Sicrkesztóaígi éa kiadóhivatal! leldoo: 7& ax.
& zngsajló ellen
A közvélemény sűrűn panaszolta.
— és ez a panasz a képviselőház-ban főleg ellenzéki részről is ísméw telten elhangzott — hogy egyeseid visszaélnek a sajtószabadsággal, ez a szabadság az úgynevezett sug.saj-tóban szabadossággá fajult, aminek következményeként álhirlapirók valóságos sarcot vetettek ki vállal.n tokrjj és egyénekre, ezt a sarcot kíméletlenül behajtják és ha az áldozat vonakodik fizetni, kipellengérezik, valóságos vagy koholt szennyeseit a nyilvánosság előtt kitér,egén tik. Nem ki,mélte ez a zsaítolásrai berendezkedett zugsajtó a családot, a női becsületet, sőt a nemzet érdekeit sem. Kíméletlenül harácsolt, (garázdálkodott.
A kormány most a sajtórendészet ről szóló törvényjavaslattal véget vet ennek a garázdálkodásnak. Éppen ezért alig érthető, hogy a javaslat vitája során némely felszólalók — történetesen ugyanazok is, akik védelmet sürgettek a zugsajtó ellen
— a sajtószabadság sérelmét látták a kormány törvényjavaslatában és a sajtószabadság nevében tiltakoztak a tervezett szigorító intézkedések ellen Pedig hát a kormánycélja ezz$l a javaslattal csupán a dudva kigyomlálása. Az igazi sajtó, ezzel nem csak sérelmet nem szenved, hanem erősödik Is.
Mikecz ödön igazságügyminiszter a javaslat vitája során elmondott beszédében világosan megvonta a határvonalat a sajtószabadság és a sajtórendészet, nemkülönben a komoly ujságirás és a jogtalan has/on szerzésre alapított álujságok között, amelyek többnyire abból élnek jól, amit — nem irnak meg. Megmondotta az igazságügymlniszter, hogy ez a javaslat érintetlenül hagyja\' <^ 1911. évi sajtótörvényt, amelynek átkődifikálására esetleg később kerülhet vor. És ha ezt a törvényt érintetlenül hagyja, akkor termés/e tesen nem Is sértheti a sajtószabadságot. Meggyőzően fejtette ki a miniszter azt, hogy abszolút értelemben vett sajtószabadság különben sem volt és nem is lehelett soha, mert a sajtó szabadságának is vam korlátja és pedig az egyetemes közérdek.
Azoknak is ftUBji|fefyelt MJkecz) Ödön, akik a régi idők nagyjait idézték és azoknak sajtójogi állás-, foglalását vetítették 1938-ra, léhát éppen egy évszázaddal előre. Idézte « miniszter Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost, akik mindkettőn tisztában voltak azzal, hogy nem lehet abszolút értelemben vett korlátlan sajtészabadságról beszéln;, mert a betű erejével vissza is lehet élni* ártani lehet az egyénnek és a nemzetnek egyaránt. De különben is más volt a helyzet 1843-ban, mint ma. Akkor a sajtószabadságra, ide gen elnyomó tövekvések ellen volt szűkség. Ma pedig egyedül arról van szó, hogy megakadályozzunk a sajtószabadság köpönyege alatt folyó olyan visszaéléseket, amelyek
A kisantant-államok törvényben szabályozzák a magyar kisebbségek helyzetét
Sinajában nem sikerült a szudóta-kérdést kieantant-kérdéssé avatni
Páris, május 6 A francia sajtó megállapításai szerint a kisantant sinajai konferen^ ciája egy általánosságban mozjgój határozatlan ós óvatos hivatafos közléssel ért véget. A francia lapok általában dicsérik • kisantant-Allamok békülékeny magatartását. A kisantant és Magyarország viszonyáról irva megállapítják, hogy a kisantant országai felől most haji landóság mutatkozik a Magyaror-szághoz való közeledésre, \'ez azonban egyelőre csak hajlandóság.
Az Epocha arról ir, hogy Qsehfar-szág, Románia és Jugoszlávia gaz. dasági érdekei nem fedik egymást és etéren nem is jutottak közelebb egymáshoz. (
Más lapvélemények szerint Buka rest és Prága is élénken óhajtja, hogy Olaszország tevékeny szereit vigyen Középeurópa kérdéseinek) megoldásában. A klseblöégi ügyekben a Népszövetség ülésén kérni fogják annak kimondását, hogy egy állam se avátkpzhassék bele mási állam kisebbségi ügyeibe. A Figaro szerint a megegyezés lehetősége
fennáll a kisebbségi vitás kérdések területein. .
Yairpió, m.áfus ft A varsói tyr.ok a sinajai konferenciáról megemlékezve azt irják, hogy a kisantant fennállása óta most először történt meg, hogy a hivatalos jelentések , |
nem említik az együttes biz tonságot.
A c>eh Oldalról történt kísérletek, amelyeknek az volt a céljuk, hogy általános érdeklődés középpontjába állítsák a szudéta-kérdést, meghiu*-sultak. Különösön Ju,t*)Szlávia kh vánságára érvényesült az |a)z elvy hogy keresik a megegyezés útját a c>eh és román területen élő kisebbségek és kormányaik között A kisantant államok megegyeztek ab-
ban, hogy etéren egymás nélkül semmit sem cselekszenek. A legközelebbi időben törvényjavaslatot készítenek, amely szabályozni fogja mindhárom országban a magyar kisebbségek helyzetét. Megállapíts ják a lengyel lapok, hogy \\
Magyarországgal, amellyel az ellentétek másodranguak, köny-nyebbnek látszik a megegyezés, mint Lengyelország ós Csehország között.
London, május 6 Diplomáciai körök tudomása szerint az angol kormány rövidesen megközelítő dip\'omáciai utat keres Prágával a kisebbségi kérdések mól tányos megoldása érdekében.
Jövő héten aláírják a francia-olasz megegyezés
Páris, május 6 I 12-ig létrejön. A megegyezést jövő A Jour szerint a francia—olasz hét csütörtökén vagy pénteken ir. tárgyalá\'ok igen kedvező mederben ják alá. t 1.
haladnak előre. A dolgok mostani Ciano gróf olasz külügyminiszter
állása mellett bizonyosra hogy az elvi megegyezés
vehető, május
közelgő londoni utja alkalmával, hir szerint, Parisban is lá ogatást tesz.
jvuirxrirTjjmrvvvv^ .....— — — — * —
A képviselőház ma folytatta javaslat vitáját
tidó-
Budapest, május 6
A képviselőház mai ülésének e^ jén a sajtójavaslat egyik módosított szakaszát tárgyalták, majd annak elfogadása után folytatták az u. n. zsidójavaslat vitáját.
Az első felszólaló Miilfer Antal volt. Tul "kedvezőnek tartja a javaslatot a zsidóságra nézve. Kifő-; gásolja, hogy a törvényjavaslat nem dönti el, hogy a zsidóság faj.e vagy felekezet ? A zsidó vagyonok emelkedésével, a sajtónak kezükben tartásával uralkodtak eddig az országban és ezt a problémát a mai javaslat nem oldja meg, mert hiszen a kivételek beszámításával nem is 20, hanem 30 százalék lesz a zsi-
dóság elhelyezkedési arányszáma. Sürgette, hogy a zsidókérdéssel kai* csolatbun az állami monopoliumok\' körül is teremtsenek rendet. Ismertette a zsidóság részéről mutatkob zó bojkott-mozgalmat, amely az építkezések stornirozásában, munkálok elbocsátáséiban, hitelmegvoti ná\'okban nyilvánul. A javaslatot nem fogadta el.
Utána Makay Jáno< állt fel szó-t lásra. I
Makkay vitába száll Rassay Károly-lyaL Frivolnak nevezte Hassaynak azt az állítását, hogy «mi lett volna, ha nem jöttek volna ide a zsidók. Hassay szerint — mondotta Makkay — egy IcLs csoport diktatúrája uralkodik. Hol van itt egy kis csoport diktatúrája,
veszélyeztetik az ország rendjét, nyu galmát és sértik a\'nemzet érdekeit, sőt a nemzet becsületéi, /
Néven nevezte a \'gyerekei*az igazságügyminiszter. Megmondotta nyil tan, hogy amikor arról van szó, hogy koiiátozzuk„c az egyén mozgási szabadságát, vagy jiedig tűrjük} hogy itt zugsajtó garázdáikodik és veszélyezteti a nemzet érdekeit, akkor habozás nélkül csak arra határozhatjuk el magunkat, hogy még a
mozgási szabadság bizonyos csökkentése árán is megvédjük az egyén, a család és a nemzet nyu-, galmát és becsületét.
A zugsajtó burjánzását, a röpiratokkal folyó felelőtlen izgatást valóban nem tűrheti a nemzet tovább. Szükség volt a sajtópvndé-. szeti javaslatra annál inkább, mert hogy zugsajtó van és ezt ki kell irtani, azt a javasla,t ellenzői is kivétel nélkül ell merték.
kérde/.i Makkay, amikor Eekhardt is (elfogadta a javaslAtot? A magyar társadalom 90 százaléka s/.ükségesnck tartja a zsidókérdés megoldását. Szerinte a zsidósaág nem felekezet, hanem — faj. A magyarság nem fogadta hosszú ideig ellenszenvvel a zsidóságot, mert magamak vallotta magát. A zsidóság a mostani javaslattal meg lehel elégedve, mert nem azt mondja, hogy a zsidókat el kell 1>ocsájtaiii, har.em azt, hogy helyeltük négyszer annyi keresztényt kell álláshoz juttatni Makkayt beszéde után számosul üdvözölték. Feyer Károly azt fejtegető, hogy a magyarság nem antiszemita. Elfogadja Eckhwrdt javaslatát, mely szerint a bevándorlás logyen oz irányadó és ez vonatkozzék minden bevándorlottra. Beszél ezután a Budapest-környéki német szigetről, melynek népe külföldi parancsra hnjyla abba a névmagyarosítást.
Lapunk zártakor az ülés még tart.
Mikecz Ödön: „Nincsenek jobb- és baloldali magyar utak!"
r Budapest, május 6
A Keresztény Iparosok Országos Szövetsége Mikecz ödön igoztóg^ ügy minisztert díszei nőkévé válaszd iptta és tiszteletére vacsorát rended
»
DALAI KÖBCÖM
1038. május 7.
rett. A felköszöntők sorában Mikeca
ödön is beszédet mondott, amelyben többek között kijelentette, hogy nincsenek jobboldali vagy baloldalt magyar uíák. Csak egy cél van : — megőrizni Magyarország független ségét és szabadságát és ti&z-tesBéges megélhetést biztosítani min den tisztességes magyar embernek.
A vac^WTán Bornemisza Géza/ iparügyi miniszter az ipar támogatásáról szólt beszédében. |
áz olasz történelem legpazarabb hadsereg-szemléje volt ma délelétl
Róma, május 6 A VJa del Trióm phi diszbe borult és óriási tömegtől feketéllett nw reggel 9 órakor, amiko ott megkezdődött az olasz történelem legpazarabb hadseneg-szemléje. A diszf-szemlén a* olasz király és Musso-lini társaságóban vett részt Hitler kancellár és kísérete. A tribünökön az olasz hivatalos és közélet, valamint a diplomácia előkelőségei nézték végig az ünnepséget. 60.000 Olasz katona és miiieista, 100 harjcJ gépkocsi, 200 mozsárágyú, 600 gépkocsi, 320 motorkerékpár, stb. vor nult végig a nyílegyenes ulon. | A katonai felvonulás után Hitler legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott a király és Mussolini előtt a látottak felett. A zenekarok a két nemzet himnuszát játszották. A két államfő ezután a néjysokaság üdvrivalgása közben a királyi i>a-lota felé hajtatott.
„Dilgutiss, bom dolgoztass!"
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy pohár termé •zetes „Ferenc Józsel" keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a vért felfrissíti, ez idegeket megnyugtatja, 8 igy kellemes közérzetet és fokorott munkekedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
A vasárnap nagy eseménye a templomi hangverseny :
iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg nem osak az egész városban, hanem Nagykanízsa-körijyékéről is tokán jönnek be meghallgatni a szombathelyi »Haladás« dalkört hangversenyét. Hogy mindenkinek módjában legyen részt venni a ritka műélvezetben, a rendezőség mi-, nimális t*\'ié|>ődfijakat JUlaptfoftft meg. Már most meg lehei állapítani, hogy a vasárnap délután 5 órarf kor a plébánia templomban lezajló hangversenyen az egész város közönsége találkozik, felekezeti különbség nélkül. Jegyek még kaphatók a rk. egyházközség irodájábnn.
(0
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Köpetein Bútor áruház fezi mübutor-klál-lltáeát megtekinti, vételkényaier nélkül Clözíttrdö nyitva reggel 6 órától Mte 6 óráig (hétfó, raerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
Zala vármegye nagy eucharisztikus ünnepe Zalavárott
Az Eucharisztikus \'kongresszus al-kal m á bót min den ü 11 nagyszabás u, ünnepségekre készülnek. Kiveszi ebben a Tiészét Zala is, ahol az ősi zalavári apátság székhelyén lesznek jubiláris ünnepségek. Mint ismeretes, a megye is diszközgyülést tart Zalavárott, de a pannonhalmi Szent Benedek rend zalavári apátsága is rendez jubiláris ,íinnie|)et. Aj közgyűlés ideje még nincs megállapítva, de Zalavárott máris nagyban folyik a készülődés a jnájus 15-ika;-lollkus nagygyűlésre és a vele kapcsolatos ünnepre.
A zalavári íjuWjLárjjs ímöopség programja sojrírtt délelőtt nagy* gyüiés lesz a zalavári apátság j>ark-jában, Knoller Miksa, \'Ziadravecz iStT ván püspök, Simon Miklós és má-íok felszólalásává], délután 2 órakor csoportgyülések férfiaknak, nők nek, legényeknek és leányoknak, maja szentségi körlnienet és litánia. Este a kultúrházban Sik Sá^dqr István király cimü színdarabját adják elő a zalaivá**! műkedvelők. \\ szentév e zalai ünnepségei int megyés ;uerte nagy az érdeklődés.
Eucharisztikus hangverseny Keszthelyen
A keszthelyi premontrei , gimn.ii zium május 8-án ou)qh{arisztJ\\kuS( hangversenyt rendez, amelyen La-ezó István, az Oper/úilájz tagja is közreműködik. Az ünnepi beszédet
dr. Berkes Róbert konnányfőlaná-cos, a Premontrei Diákszövetség
társelnöke mondja.
Eucharlsztlkus-nap Nagyrécsén
Lélekemelő ünnej)Ség volt Nagy-, récse községben. Plébánosuk, Kozma gyöngy .biizg^ágaból "Eum chailsztikus nap-Ot tartottak. j
A templom előtt Eucharisztikus, gyűlés volt óriási hallgatóság részvételével. Dr. Scheller Zoltán főjegyző megnyitóbeszédében fejtegette az Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István jubileumi év jelentőségét. Utána dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki biró mondta az \'ünnepi beszédet, kifejtvén, mit jelent nekünk magyaroknak az Eucharisztikus Szent év és a Szent István! jubileumi esztendő. Szárnyaló szavakkal és hitvalló lélekkel fejtegette az EucJSaWsztia nagyszerűségét és horderejét az egyén és a köz szempontjából. »Az EuJ charisztia kell. hogy megreformálja a világot* — hangoztatta. Beszéde nagy hatást váltott ki a lelkes hivek sokaságából. Közben több alkalmi költeményt szavaltak el. A^záróbe-szédet Kozma György plébános mondotta, aki a katolikus hűségre és kitartásra buzdította hiveit. Majd a magyar nemzeti imádság hangjai mellett véget ért a gyűlés. Az ünnepi istentisztelet alatt nagyon so-kan járultak a szentségekhez is.
A számvizsgáióbizottság kifogástalannak találta a városi gazdálkodást \'
A városi képviselőtestület Szám-vizsgálóbizottsága hetekén át tartó munkával felülvizsgálta dr. Weisz Lajos város! képtvJStíő einöktete. alatt a város könyvvezetését, számadásait, gazdálkodását, mely nagy és felelősségteljes munkával mosi; Végzett. A bizottság a város könyveit, számadásait, gazdálkodásit mindenben rendben levőnek és teljesen kifogástalannak találta. Most még csak a slajtó |ailatt levő zárszámadás felülvizsgálására kerül sor a
jövő hétéin. i
Máttftán sem 1937-ben, spm az előző évben nagyobb v/ffazáfi nem volt, a városgazdálkodás j>edig min den telíintetben kifogástalan. az ügyvitel - a mjaft oejfoéz körülmények dacá}\'^ — Henuni kívánnivalót nem btxgy maga utjáA, valószínű, hogy az idécn a bizottság: nem készit nagyobb jelentést, hanem néhány motnclafban mjegájlliafpitja a felülvizsgálat eredményéi: a kifo^á-ata-Urn városgazdálkodást.
Nagykanizsán is elrendelték az egyesületek működésének ellenőrzését
A rendőrség és a polgármesteri hivatal hajija végre a rendelkezéseket
Minap megjelent miniszteri rendűiét az összes egyesületek nükö-désének fokozottabb ellenőrzését és felügyeletét rendelte el. A belügyminiszter rendelete megérkezett Nagykanizsa imlgi\'tt-mostenl hivata-
lához is é> annak végrehajtásával Szőnyi &Vndiqr Árvaszéki ülnöKöt htrt.\'.k meg. , i
Megérkezett a miniszteri rendelet a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz is és m.jst egyutteaen történik
Ptolsó két nap: — kép-klárnsHás 1
M Szépművészeti Szalon nagykanizsai tárlatán visszamaradt márkás (Csók, Glatz, Szüle, Czencz, Vaszary, Iványi, Rudnay slb.) olajfestmények részletre is potom áron kiámsitásra kerülnek.
Saját érdekében cselekszik, ha ezt a ritka
vásárlási alkalmat kihalsz n á I j a 11
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
a rendelkeznek végrehajtása.
A miniszteri rendedet warint az HíyttSüJetek kötfeíetisk a vezetőség l;tf!jaiTUik szeméjlyébeni beállott, va-jnniint az egyesület hivaűdos helyi-sfigéiv vonatozó hármif¥> vájtu-zttet 16 nap alatt beJeteíVeni.
A ivndőrsógén| az alai>sxabályok-nak (módositóttt ;Ja]**zab:\'UyokfLak, íugg»tlékekjiek) 6 |>éldányát kell benyújtania minden egyesn,lelnek
A ruidőreég illetékességi területén működő egyesüket kjütteleti a jelenleg érvényben lévő, kormány-hat(Vvi^lag iAttani(aM»tt k^apeumjbi^ lyíónak egy má>olati |>éldá^yát, je, Jenlegi vezetőségetek névjegyzékét. Cfíyesü^eti helyiségének elmét a kja. piU\'uiysájilioz a ltjikkjet h;itájybale-|iését követő 30 n;ij) aíatt betei\'jesz-U-ni és atlflak megtörténtét a tü1"-vényhatósiíg első tisztviselőjének bq jelentem. Ilit
Hu az egyesület bármi okból szüneteltetni kivitaja működését, ezt haladéktalanul bejelenteni tartodki a töményhatősájj ejlső ösztvtóelöjé. nek és a bejelentés oiapjftn a szu1 neteltetés engedélyezését a belúgy-miniszbrrtőt kérn| kjell , ■
Ila valamely egyesület e rendelet ben megszabott kötél,<iz»t1ségénelí nem tesz eleget, a törvényhatóság első tisztviselője köteles erről a KzükségLfl felügyeleti hatóaáigi Intéz-kedéftek megtétele végett a l^lügy-miniszterhez jelentést tenni ,
A kötelezetnélek a heJyl cso|«ii\'-, tokra és hejyi fiókokra is kitejjeAi nek. j
A zalai bérautó-viszonyok
terén a vizsgálat Nagykanizsán állapított meg legtöbb kívánni valót
Miniszteri rendeletből kifolyólag végigvizsgálták az egész országban a bérautókat, igy a nagyka^lzsui ke-rületben is, amelybe nem csak Zala megye, hanem Somogy egy kis ri_ sx is tartozik. A felulvlzsgiLat egyik célja az is volt, hogy az eu4 chariszttkus világkongreszusraabéit auuy-ok, autóbuszok kellőleg feli készülve legyenek az idegenforgalomra. A felülvizsgíUat mindenre kiterjedt. Nem csak arra, hogy minden bérautó, autóbusz kifogástalan üamiké|ie.sséggel rendelkezzék, hanem arra is, hogy tisztaság éB külső csin szempontjából is megfelelőek legyenek. A vizsgálat, amit dr. Gántay Béla níndőrtiogalniazó, he autókerület vezetője folytatott, heteken át tartott és most fejeződött be.
A felülvizsgálat\' megállapította, hogy Zala vármegye területén sok uj gépjármüvet állítottuk be, a régi. rozoga kocsikat kicserélték és több uj bérkoosihilajdome kapott iparengedélyt.
A felülvizsgálat megAllapüotta, hogy az egész kerületben a legjob-bim felszerelt bérautó parkja Zalaegerszegnek van. A kocsik tiszták, csinosak, az előírásnak szigorúan megfelelnek. Mlg a nagykanizsaiak ellene voltak és vannak a taxi-ónt
1938 7
ZALAI KÖZLÖNY
A legnagyobb, amit az évtized alkotott! A természetes szinesfilm! A filmgyártás csúcsa!
NŐK A TÜKÖR ELŐTT
A film cselekménye, rendezése és a színészek játéka valóságos élménye lesz a közönségnek. Kivételes élvezet nőknek és férfiaknak 1 Még csak ma pénteken a Városi Mozgóban.
bevezetésének, atlclig-a zalaegerszegiek kérik ezt.
Keszthelyen, Hévize^ Hévlzszent-saentandráson a vizsgálat alig talált kifogást. Ezen a vidéken is nagyban készülnek már a meginduló nyári idegenforgalomra és több uj kocsit Állítottak be. Igy van ez BalatonfüJ reden is.
Megállapította a felülvizsgálat, hogy az egész kerületben Nagykanizsán van a legtöbb rozoga l>ér-autó éfi külalak tekintetében is a legtöbb kivánnj való.
Nincsenek véletlenek
(Uj szerző diadala a Belvárosi Színházban)
Fiatal, úgyszólván ismeretlen színpadi iró, Solt Endre ugrott ki diadalmasan a Belvárosi Színházban. Egy csapással legkiválóbb színpadi szerzőink közé lé|.elt. Fiatalsága — mindössze 21 esztendős I — üdítően mosolyog ki a dialógusok édes optimizmusából. Ámde c jókedvtől duzzadó darab megesinálása olyan brilliáns, hogy akármelyik rutinos iró megirigyelhetné érte. A bűbájos, tehetséges és szellemes vígjáték magasiskolája a frappánsan előviharzó fordulatoknak, a burleszV helyzeteknek s a hallatU-nul mulatságos humornak.
Mosolygós derűvel gurul a darab meséje, amely arról szól, hogy Simkó Alajos, a rigolyás negyvenes patikus nőül vette Acs Klárit, az aranyos kis gyermekkertésznőt. A nászajándékok közé bekerül egy nagyértékü brilliáns-hyürü, a menyasszonyt kompromittáló levél kíséretében. Alajos |>ersze nagy patáliát csap és Alajos né, menyasz-szonyi ruhában, mirtusszal a fején, esküvője napján nekiindul egyedül az éjszakai Budapestnek, hogy l>ebizo-nyitsa ártatlanságát. A darab Ivat, kacagtatóan fergeteges képen át azt a végtelenül mulatságos és kedves éj. szakai hajszát mutatja be, amely meglepő módon végződik. Bizonyos, liogy ennyit még nem nevettek níszéjszakán.
Az előadás oly remek, mintha filmet vetítenének amerikai sztárokkal. Turay Ida, az éjszakát végigszáguldó, riadt menyasszony, még sohasem volt ily aranyos, természetes és kacagtató. Valóságos humorba öltöztetett tündér, akinek minden szava, minden mozdulata derü. Édes egyszerűségében, bűbájos esetlenségében elragadó és ulólérhetetlen. Szilassy László a fővárosi színpadok talán legrokonszenvesebb fiatal színésze. Ha férfira el lehet mondani, hogy bájos, akikor \'lük rá ee a jelző. Elegáns, hamisítatlan uri levegőt teremt maga körül s szerepét élettel, valósággal tölti meg. ^Ragyogó színfoltja az előadásnak (,óth Sándor, ez a nagy alakitómü-vész, aki egy franciául beszélő attusé szerepében brillíroz. A darab ötletes, "tűnő rendezése szintén a* Ő érdeme.
Nagy György minden mozdulata és szemvillanása elképesztően mulatsá-Ez a kiváló komédiás az újdonsült pedáns férj szerepében megleste, sülése a vaskalapos nyárspolgárnak.
A szezon vége felé megszületett az ellendő leghangosabb vigjátéksikere. Olvasóinknak, akik pestre rándulnak, "J® legén ajánliuk, néz^k meg. Feled-^•\'tenül mulatságos élményben lesz
Nagykanizsán megy át a Frontharcos-Turaut
A polgármester felhívása a közönséghez
Még az autó és motorsport hőskorában, közvetlenül a világháború előtt láttunk utoljára Nagykanizsán autóver.
senyt. Azóta a >kp rossz utak miatt jj-ySS minden országos ve.-seny kikapcsolta Nagykanizsát és vidékét a versenyek utvonalából. Folyó nó 7-én Nagykanizsa közönsége nagyszabású autó és motorsportversonynek, a VI. Frontharcos Turautuak lesz szemtanuja.
Ezzel kapcsolatban a polgármester a következőket közli:
Az Országos Frontharcos Szövetség a világháború elesett magyar hőseinek emlékére folyó hó 7 én és 8-án rendezi meg közel 1100 km-es távon a 2-t órás bajnoki versenyét, a VI. Frontharcos Turaulat autók és motorkerékpárok részéie.
A versenyben résztvevő autók és motorkerékpárok, folyó hó 7-én, szombaton délután 1 óra 30 perc és este 11 óra között haladnak át Nagykanizsán Galambok felől jövet és Gelsc felé távozva.
Nagykanizsa ,ellenőrző állomás, ahol
az ellenőrzést az Országos Frontharcos Szövetség helyi főcsoportja látja el. Az ellenőrző állomás az Irredenta szobor előtt lesz. A lie!yl>eü frontharcosok elnöksége kéri a tagokat, hogy szombaton délután 1 órára az Irredenta szobornál minél nagyobb számban jelenjenek meg és lehetőleg formaruhában.
A polgármester és a rendőrség fel-fcéri a város közöménél, hogy a jelzett időben a közlekedési szabályokat a legpontosabban tartsa he, mert a nagy sebességgel haladó autók és motorkerékpárok, szabálytalan közlekedés melleit feltétlenül szerencsétlenségek okozójává válhatnak. A háziállatokat a jelzett Időben okvetlenül tartsuk zárva, a lovas és motoros jármüvek a legszigorúbban tartsák be a balra hajtást. A verseny utvonala Petőfi ut, Eötvös tér, Fő ut. Erzsébet tér, Magyar utca. Különösen vigyázzunk arra, hogy a kisgyermekek no menjenek ki az úttestre. A közönség kizárólag csak a járdákon tartózkodhatik, különösen áll c/. az esti korzó közönségére. Az úttesten átmenni a verseny alatt csak ott lehet, ahol rendőr áll.
„Az egyik a Meghalsz Jánosé, a másik a Nemmaradszmeg Jóskáé!"
A jövedéki ellenőr kalandja a Petőfi-utcában
Nagykanizsán a városi jövedéki ellenőrök ho szabb idő óta töltöftl revolverrel kénytelenek járni az őket ért gyakori támadások miatt: És habár már több esetben fogház) és börtönbüntetést szal ott ki a törvényszék a támadókra, csak nent akar véfíct érni a kötelességüket let jesitő ellenőrök fazultálása. Hogy eddig még nem folyt vér és nem lőtték fc támadójukat, az csak az ellenőrök fegyelmezettségének és, higgadtságának köszönhető
Legutóbb történt, hogy Pápp Boldizsár jövedéki ellenőr hivatalos uton volt a Petőfi utcában, amikor hirtelen mellette termett Über-packer József Vörösmarty utcai cipész. Papp nem ismerte fel benn? egykori »felét«, akinek egy alkalom mai kénytelen volt a borát lefogj lalni. Az ismeretlen szemrehányást csinált az ellenőrnek, amiért lefoglalta borát, majd követelte, hogy adja vissza. |
— Hol van — kérdezte - a lefoglalt bor ?
Papp még nem is válaszolhatott, amikor überpacker felemelte öklét és több izben hatalmasat sújtott a meglepett Papp Boldizsárra ,
— Az egyik a Meghalsz Jánosé volt, — kiáltotta—a másik a Nemmaradszmeg Jóskáé !
Mikor Papp egy pillanat alatt felocsúdott, ő is védekezett és ellátta támadóját. Überpacker cipész ekkor a legközelebbi őrszemhez szaladt és annak azt jelentette, ho^y az ellenőr őt megtámadta és meg-
verte. Szerencsére hallotta ezt egy 12 éves leányka, aki az egész esetnek szemtanúja volt, odaállt bátran a rendőr és Überpacker közé és azt mondotta : f
— Nem igaz, ifendőrbácNi, amflt, ez az ember mond, nem őt támadták meg, hanem ő verte meg azt a bácsit! (Papp ellenőrt).
Megfordult a kocka és az eljárás megindult Über|>acker ellen, akiről a nyomozás során kiderült, hogy már voltak holmi »zugfcor« ügyei.
Hatósági közeg elleni erőszak és te.stl sértés vétsége miatt vonta a törvényszék felelősségre Über-l>aok*Tl, akit a biró«ág bűnösnek mondott ki a vádbeli két cselek, ményben és ezért hat heti fogházrnr büntette. Az ítélet jogerős.
Számos női bajnál gyákrtn igen nagy megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra egy félpohárnyj természetes .Ferenc József" keserűvíz azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan felhigltia és akadálytalanul kiüri i, azonklv 1 pedig az emésztő-szervek működését lényegesen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
Tenníszütők
P 8.»0 tői nagy választékban.
Legjobb karosát I R
Vágó Endre illatszertárában.
A Pécsi Nemzeti Színház kapunyitása
A régi tradíciók szerint hivatását mindig híven teljesítő Nemzeti Színház színtársulata érkezik Nagykanizsára pécsi á Ilotrfástnelyéről Fodor Oszkár igazgató vezetésével május hó 17-én.
Töretlen hittel, a megértésbe vetett bizalommal készül a társulat az uj közönség meghódítására, annál is köuy nyebben, mert minden adottsága megvan ahhoz, hogy az előlegezett jóindu. latot kiérdemelje.
A "társulat friss e őkkel gazdagodva, pompás\'műsorral, irodai ni értékekkel, szép uj díszletekkel érkezik s minden reménye megvan, hogy szin|>adnyújtól la kellemes szórakozást n közönség fokozott érdeklődésével fogja honorálni.
Oltay Baba primadonna és KŐrössy Zoltán táncoskomikus, Szalma Sándor, Egry Berta, Danis Jenő, Kés-márky Kálmán, Oroszlán Györggyel már régi ismerős, tljak azonban a nagyszerű Jatzkó Zia szubretiprimu-donna, akli Debrecenből hóditott el a pécsí színpad, Dér Vera, a dekoratív megjelenésű, bájos ifjú hősnő, Váry Tusi, a széphangu operettéueloosnfy Ujvárossy Kató, a kitűnő szubrett, Katona Emmi, Mester Tibor, a buda-
„Bll|«ll», íoflf ÉlflOZlliiKl"
pesti Magyar Színház volt müvészo, hősszeielmés, Kormos Lajos, deliért Vilmos, a szépen fej lő- lő Nárai Ede, a vidéki színészet egyik legjobb komikusa, Szakács Árpád stb.
A főrendezés ezévben is a kitűnő vitéz Jakabffy Dezső kezeiben vau. A zenei vezetők Bethlen B. László és Bakonyi Ödön karnagyok.
A műsor értékei Ember tragédiája, modern rendezésben. Csodatükör, a Nemzeti Színház látványos újdonsága, Jézusfaragó ember, Nyirő József remeke, Delila, Molnár Ferenc |>ompás vígjátéka, Illatszertár, a Láz, Ezt nem lehet elfelejteni (Szalma Sándor gyó-nyörü drámája), Kétszívű Bezerédj, Bors István, Hajnali vendég, Szakíts lielyettern stb. prózai újdonságok és a fővárosi nagysikerű operettek válogatott legjobbjai: Sonja, Júlia, Tatjána, Mexikói szerelem. Egy bolond százat csinál, Mc/Oi j>acsirta, Vihar az Egyenlítőn, Nászutitárs. Macska, zene, Kéjutazás, gellérthegyi kaland, (Kőrössy—Csongor kitűnő operettje, amely a péc&i színpadon 30 előadást ért ir.e^), SárgapilyKés közlegény, ami megnyitó operett losz.
A pie.izcn összeérett, összehangolt előadások szép reményekre jogosítják \'fel a lelkes társulatot.
Mátray József színházi titkár a na. IKikban már megkezdi az évadkezdés előkészületeit.
• I
Felvitelei »lkerét biztosítja a ,,KBX" film és „REX" lemez, a magyar gyáripar csodája KUdöldl áruval szemben versenyképei, ára azonban Jóval alacsonyabb
Kérjen próba filmet a* egyedé.u.iUUl: Vastagh fotó Nagykanizsa, Fó-ut 10. és CKngcry-ut 1. (az udvarban). g
ZALAI KÖZLÖNY
A világhírű
Valery
rúzsok él púderek a Nemzetközi Váiár frMoia pavlllon-
jábar vannak kiállítva. Kaphatók Harozfald Mimi , lllatueriárában.
BUDAPEST I.
lakatos (iyula és I.nkatos Vlnre cigányzenekara. - 17.50 Sportkóslenié-nyck. — IH Viléz Magyarosy Sándor előadása. 18.25 Bácsik Erzsébet zongorázik. - 10.55 Vita Zsigmond előadásé. - 10.35 Nagy Olivér mester-harim\'iiiiiiinail játasik. - 20 A Hádiit-élel wjtvín,félórája. — 20.30 Ilink.
- 20.50 lládióegyroleg. - 22.35 Időjárás jelentés. — 22.40 Svéd kamara-muzsika. 25.20 Farkas Jóska uigény-zenekara. 0.05 Hirek.
1UDAPEST IL
13.30 Az I. haUrőrezrtd .enekara
— IN.30 (lyoralrótanfotyam. — 19 Sebők Stefi énekel. - 19.30 Dr. Srhoen Arnold előadása. — 20.30 Hanglemezek. \'
BBCS*
ÍR Hitler ifjak éneke és játéka. — 18.55 Opcka. — 22.45 Tánczene
Horthy Miklós- ut 15. sz. házban
3 szobás udvari Más
augusztus l-re kiadó.
Szombat
BUDAPEST L 0.45 Torna. — l\'lána hanglemezek.
— 10 Ilirek. — 10.20 Felolvasás — 10.45 MII nézzünk m«g? 12.05 Kis-honthy József magyar nótákat énekel, kbtó-i Vidák József rigányzenekara.
— 12.30 Ilitek. — 13 20 Időjelzés, időjárás jelen lés. — 13.15 Hádlóüzene-lek a Nemzetközi Vásárból. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismerteié*. 15 Arfolyamhlrek. — 15.30 lládióózenetek u Nemzetközi Vásárból. — 16.45 Időjelzés, hírek
17 Mocaányi László és Ijikus Tibor énekbumorislák számai. — 17.30 Mit ftzen u rádiót — 18 A rádió szalonzenekara. — 18.55 Zsilvay Tibor elállása. — 19.15 Hanglemezek — 20 • Kél ur szolgája.. Vígjáték kél részben. — 21.30 llirek, Időjárásjelonlés.
— 21.50 llura Sándor cigányzenekara.
— 22.50 A 1 honvéd gyalogezred zenekara. - 0.05 Hírek.
BUDAPEST IL
13.30 llangleniezek. — 1615 Felolvasás.
17 A Szociális Misszió előadása, (l-\'arkas Edit.) - 17.30 A rádió szalonzenekar*. — 18 l)r. Angyal Pál előadása. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.15 Felolvasás — 19 40 Hirek. — 20.05 liendőrzenekar.
BBCS.
14.15 Vidám zene. — 16 Kóln italos, zenéa délutánja.
19.10 Szimfonikusok. — 20 Tarka est italokkal és zenéséi. — 22.30 Ber Un könny ö és táncrenéje.
FÉRFI SPORT INB
P 2-50
EHREISTEIMÉL.
Uj, nagyobb vasúti állomás épül Keszthelyen
Keszthelyen értekezlet volt az uj vasúti állomás ügyében. A MAV kíé»pviselője tumutattá az uj áltofl másépület terveit. Ezek szerint a mostani állomásépületet lebontják\' és valószínűleg a fűtőházzal szemben építik fel az uj, emeletes állon mást. Az épületben vasúti vendéglő is lesz. Meghosszabbítják magát a pályaudvart is. A tervek szerint egy rakodó sínpárt is fektetnek le, ame-
lyet a tervezett hajókikötőhöz fognak levezetni. Az uj állomás a Balaton fővárosának nem kerül nagyobb áldozatába, mert a MAV 2 millió pengőt irányozott elő az épitkezé&ne, Keszthely vánosnak a szükséges területet kell hozzáadnia.
Az értekezlet elfogadta a terveket és az építkezést — az eddigiek szerint—az ősszel akarják megkezdeni
A halálos petrikereszturi titkos pálinkafőzés a törvényszék előtt
Hét vádlottat elitéltek, nyolcat felmentettek
Zalaegerszeg, május 6
A zalaegerszegi törvényszék Ko-vács-tanácsa egész, nap tárjgyalta Varga István és társai jHitrikeieszt-uri lakosok ellen hatósági közeg elleni erőszak mfatt indtyott bűnügyet.
Mint ismeretes, Varga és 14 társa ellen azért indult eljárás, mert — a vád Szerint — a mult év május 14-én megtámadták a titkos? pálinkafőzés után nyomozó dr. Ko^ vács Csaba, Csirke Ferenc, Nemes Lajos és Molnár Imre zalaegerszegi pénzügyőröket. A i>énztjgyőrökszorongatott helyzetükben fegyverüket használták és egy golyó megölte
Vargának 66 éves édesapját, Varga Vincét. ■ V
A törvényszék Varga Istvánt és Palkovics Józsefet 3 3 havi, Varga Ferencet 21 napi, Pálfi Lászlót és Palkovics Istvánt 2-2 havi, Bódis Józsefet és Gellén Sándort l-l havi fogházra Ítélte, niig Kocsis Antalt, Gellén Józsefet, Kocsis Mártont, Patai Jánost és Pálfl Gyulát felmentet* te. Kovács József, Péniek Károly és Balázs János ellen az ügyész elejtette a vádat. Varga Ferenc ésGel-lén Sándor elitélése jogerős, a többi elitéit és a felmentettek ügye feli lebbezés alatt áll.
Tiou^yVit - w^íwJk!
^ M 83 w (]

NAGY Endre, a magyar kabaré megalapítója 61 éves korában meghalt.
HETÉN YI főkapitány utó<la Bárt-fav Ernő rendőrfötanácsos let£._
A KERESKEDELM1STAK K-ik országos tanulmányi versenye ma kez-dőlik.
RENDELETET adott ki a kormány a közhivatalokban alkalmazható jelvényekről és a vállalatok árollenőrzésé-rfil.
BIGÁMIAÉHT kétheti fogházra Ítélték Székely Ferenc négyfeleséges usz-talost. |
A Mf.BNÓKOK problémáiról beszélt Bornemisza miniszter a Mérnökpoliti. kai Társaság tegnap esti ülésén.
A KOHMANYZÓ leánya, Horthy Pauleite liazaérkezett Egyptomból
INTERNÁLTÁK Budapesten Bárczai Sándor volt Írnokot zugirászat miatt, mert azzal gyanúsítják, hogy kijárásiul él és rendőri felügyelet alá helyezése alatt az intézkedéseket nem tartotta be.
A VASUTASOK a fővárosban nagy gyűlést tartottak u drágaság ellen, szónokai utaltak arra, hogy ,a kis vasutas családok részére a megélhetés lehetetlenné vált.-
AZ ÜZLETI életben való tartózkodás már a mult év második felében volt tapasztalható, állapította meg az OIIE.
A GAZDATISZTI Kamara ügyét tárgyalták az OGTE viharos ülésén. Felszólalások hangzottak el, hogy n gazdatisztek ne vegyenek részt a mezőgazdasági kamarák munkájában. Megállapították az ónálló gazdatiszti kamata szükséfl«»«égél.
A MAGAN ALKALMAZOTTAK Kamaráját sürgetik a magánalkalmazottak.
A ZABTSZAM ktterjesitését áz önálló iparosokra is kérte a Keresztény Iparosok SzövCtségémik nagygyűlése.
A KATHOLIKUS papság Budapes-ten országos értekezletet tartott, amely a kor bajaival foglalkozott és szociális ieformok megvalósításáért emlékirattal fordul az illetékes tényezőkhöz.
A FAGYKAR jelentékeny a miskolci gazdakamara öt vármegy éj éhe n, állapítják mog a leérkezett jelentések.

GOGA volt román miniszterelnököt agyszélhüdés érte a politikai izgalmak hatásaként. Állapota válságos.
MEGINDUL május 10-én u lengyel-litván postaforgalom.
10 MILLIÓ font angol kölcsönt ve>z fel Törökország a közeli napokban.
100 UJ BEPOLÖRAJT szervez Anglia, 150-re emelik a katonai repülőterek számát és 3000-re emelik a front-gé(>ek számát.
MAGYABOBSZAGGAL akar tárgyal-ni a kisantant, határozta el tegnapi értekezletén. Bárdossy magyar követ megbeszéléseket folytatott Szinajában.
ELPUSZTULT a La Fayette óceánjáró gőiös. (
JUGOSZLÁVIA katholikus köztisztviselői szabadságot kaplak az Eucharisztikus Kongresszus idejére.
AZ ANGOL—IR egyezményt beterjesztették az angol alsóházban.
A FRANCIA valutastahilizáció első napján négymilliárd frank külföldre vándorolt tőke tért vissza Franciaországba.
A KÍNAI csapatok győznek a San-tungi harcok során.
A CSEH KORMÁNY nemzetiségi alkotmányt készit elő.
BUKABESTBEN a román Riogatott 7 l-re verte a Phóbust.
JUGOSZLAVIA különleges szubvenciókkal támogatja az angol piacra exjwrtáló kereskedőket.
„Iiliutm, bogy WhiImss i
1038. május 7
Csendet kér az Eötvös-tér
Kaptuk a következő sorokat:
Igen tisztelt Főszerkesztő Uram ! Engedje meg, hogy nagybecsű lapjának hasábjain át felhívjuk a hatóságok figyelmét az Eötvös téri állapotokra és sziws intézkedést kérjünk.
Ugyanis az Eötvös tér felső sza« kaszán az utóbbi ldőlien az ifjak és gyermekek olyan zajt csapnak, egy mással veszekedve olyan randaliro-zás folyik, ami tűrhetetlenné teszi az ott lakóknak délutáni nyugalmát. Nem tudjuk elhinni, hogy ha az őrszem utasítást kapna, hogy ezeknek a suhaTk^knak grasszálá-sát akadályozza meg: ne szűnne meg a nap-napi délutáni randallnd* zás. Miért legyenek az ottani lakók és az arra járó közönség kitéve azoknak a reprodukálhatatlan JeM zőkkel telespékelt purparléknak, a mit ezekasuhancok ott folytatnak, megbotránkozásul minden jóizlésü embernek. Szeretnők, hogy ha a rendőrőrszem arra felé jártában nlajxjs rendet teremtene ezek] között a »vad evezősök* között.
Soraink köziétételéért köszönetet mondva, vagyunk Főszerkesztő Urnák
őszinte nagyrabecsüléssel aláírások.
56 családot telepítettek kl a barakkból
Nagykanizsa város sok menekült és szegény embernek, családnak az úgynevezett barakkokban adott igen olcsó, sok esetlen teljesen Ingyen lakást. \' Vannak, akik liosszu esztendőkön át olt laktak, inig sikerült a városban megfelelő lakáshoz jutniuk.
A tulajdonos kinc-stániak szüksége van most ezekre u barakkokra, azért a város 56 csöládnuk felmondta fed-digi lakásaikat a barakktelepen és felszólította őket, hogy három hónapon belül keressenek maguknak másutt lakást. Sajnos, az elhelyezkedés nem sikerült és azért u város ugy oldotta meg a kérdést, hogy kilenc barakkban, ahol e^y-egy család négyszobás lakással bírt, ezekl>ől két szobát megvon u kilakoltatott családok elhelyezésére. Sikerült igy négy barakkot kiüríteni\' és lakóikat a többi barakkokba elosztani. Voltak, akik a városban tudtak elhelyezkedni A kitelepítés minden zökkenő nélkül befejeződött.
ID<5
Zápor!
Prognózis: Mérsékelt szél, változó felhőzet, helyenként főleg nyugaton és keleten futó eső, a védettebb helyeken még éjjall fagy.
A Meteorológiai Intézet nagykanliaal megfigyelééllomáaa Jelenti t
11 óméraéklet tegnap eate Dórakor: + 5-2, ma reggel +6 2, délben + 16.0.
Csapadék: 00 -j.,
1938. május 7
— (A Credo taggyűlése)
A nagykanizsai Credo egyesület május havi taggyűlését vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a plébánia fehértermében. (:)
— (Az Úrasszonyok Mária kongregációja
május 9-én esedékessé vált rendes gyűlését holnap, szombaton délután 5 órakor tartja meg szokott lielyén. (:) r^ (Pedagógiai nap Tapolcán)
A tapolcai és balatonfüredi járás tanítói körzete nagyszabású pedagógiai értekezletet tartott Medve István kir. tanfelügyelő elnöklete alatt, aki rámutatott a keresztény világnézet diadalmas térhódítására. Előadásokat tartott Mészáros Lajos, Simon József, Bertha Vince tanitók, majd dr. Nagy Jenő a tanítóság nevében köszönetét tolmácsolta a tanfelügyelőnek a tanítóság érdekében Yégzett munkájáért.
— (Házasság)
Áradt József és Barabás Etus folyó hó 7-én délután fél 5 órakor házasságot kötnek a ferencrendi plébánia templomban. (:)
— (A Missziósház)
főnöknője kéri szeretettel a ^tervezet hölgyeit, hogy az első szent áldozási reggolihez beígért kalácsot legké\'őbb holnap, szombaton délután beküldeni szíveskedjenek. (:)
— (UJ postaflgynökség)
Pölöskefő község postaügynökségct kapott. Az ügynökség hatásköre Duzs-nak község részre, I-"ehérbackó-majorra és Ilona-majorra terjed ki.
— (UJ népkönyvtárak)
A kultuszminiszter a vármegyei népművelési bizottság előterjeszt éséix\' Bazita, Ncmeshetés, Nagybakónak, Taliándörögd és Szentgyörgyvár kőzsé^k népművelési bizottságainak egy-egy népkönyvtárt adományozott.
— (Jelentkezés bábatanfolyamra)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján dr. Haba Antal kerületi szülész főorvos felhivja a bábatanfolyamra jelentkezőket, hogy felvételi kérvényeiket a nagykanizsai kerületi szülész főorvosi hivatalnál (Stefánia Szövetség védőintézete, Király u. 40. sz.) május 31-ig adják l>e. Legcélszerűbb, lia a bábajelöll a kérvényével személyesen jelentkezik értelmi vizsgára, mert annak eredményétől függ a jelölt felvétele. Bábajelöll 20 évet betöltött, do 35 évnél nem idősebb egészséges, büntetlen előéletű egyén lehet. A két |>engős okmánybélyeggel ellátott felvételi kérvényhez. mellékelni kell születési bizonyítványt, iskolai bizonyítványt legalább VI. elemiről, erkölcsi bizonyítványt, orvosi bizonyítványt, férjezettnél házassági levelet, a férj vagy a szülők beleegyező nyilatkozatai, nyi-Jatkozat a tanfolyam költségeinek biztos fejezetéről és u járási főszolgabírói hivatal által kiállított bizonyítványt arról, hogy a folyumodó községe bába nélkül van, vagy a községijén még egy bálira feltélion szükség vau.
— (Megkerültek az eltűnt lluk)
Megírtuk, liogy eltűntek zalaegerszegi lakásukról Kámán Imre és István, egy boltiszolga gyermekei. A fiuk tsak a vasmegyei Kerea községig jutottak, ott feltartóztatták őket s visszakerülnek szüleikhez.
Szájápolás
LYSOFORM fogkrémmel és szájvízzel megbízható, kitűnő ts olc»ó.
BAtlAi KÖZLÖNY
— (A leánygimnázium előadása)
A Xotre Damo leánygimnázium növendékei május 16-án este K órai kezdetlel közkívánatra megisméllik a farsangi előadás láncszámait uj táncok beiktatásával. Tiszteletjegyeket és meghívókat ezúttal nem ad ki az intézel igazgatósága, hanem a/, érdeklődő, ket ez uton hivja meg. Kötelező mü. sorváltozás I. hely: 1.50, II. hely: 1 pengő, III. hely: «o fülér, állóhely 30 fillér. Műsorok keidtől kezdve kaphatók Szabó Antal játékkereskedő-sében.
— (Kiskanizsa lakosságának)
megkönnyilésére Kovács Nagy Pál ftflanácsos, a kapitányság vezetőjének intézkedésére hétfőtől kezdődöleg a belföldi l>e- és kijelentésekre szóló bejelentő lapok ezentúl a kiskanizsai rendőrőrszobán is lesznek kaphatók ós. kitöltésük után ugyanott adhatók át.
Ha nem jól lát, J.lüíl.,
Fenyvesi György
órái vxakoptlkus mettorhos
Fő-ut 10. Dobrovics-ház.
S11 n fi 11111 orvosi rueptrt is készítek I
— (Nem Jó máséból ajándékozni)
Amíg (".zeller István nagybajomi kanász felesége a szülészeti kórházban volt, ezalatt négy kis gyermekét Szabó István és felesége gondozták. Mikor később C.zellemó az ötödik apróságával hazament, a Térje meg qkartá jutalmazni Szabóék fáradozását \'és mivel semmije sem volt, amit nekik adhatott volna, az uradalom kondájából elemeit egy sertést ós azt ajándékozta Szabóéknak. Rövidesen rá ismét ki-szemoll két mangalicát, ezekre mariin-levelet állíttatott ki ős elhajotla Sza-bóékhoz, akik eladták és a pénzen megosztozkodtak. A dolog azonban kiderüli é-s a Jó komák bíróság elé kerüllek. (\'.zeller István 3 liónapi fogház-zal, Szalió István 3 héttel, felesége pedig 14 napi fogházzal fizetett u nagylelkű ajándékozásért.
— (Május 8: tűzoltó-majális)
A nagykanizsai önkéntes tűzoltó tes. lület ezévben egy a szokottnál is vidámabb májusi ünneppel akarja megörrei). dezletni Kanizsa közönségét. A május 8-i tüzoilómajálls, amely a hagyományos méretet túlnövi, elfeledteti mindenkivel a gondokat, bajokat. A rendező tűzoltók ezer ölleltel gondoskodnak az olcsó szórakozásról és szeretettel várnak mindenkit. (:)
Naptári Május 7. szombat. Kom. kat. B Gizella. Protestáns Napoleon. Izrael. IJar hó 6
v Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az őrangyal gyógyszertár és a kiskanizsai gyógyszertár.
— (Ez aztán barátság!)
May József fonyódi főjegyzőnél egyazon ládában költötte ki a kot lós m i. ma a csirkéit és a cica-mama a kicsinyeit. A főjegyzőné a cicákból csak egyet hagyott meg és amikor a cica-mama élelemért ment, a kis cica a kot lós alá bujt, ha jwlig u kotlós-mania ment el, akkor a dea.mama tűrte, liogy a kiscsibék odabujjanak hozzá. A ritka barátkozásnak sok meg-esodálója van Fonyódon.
— (Magányos úriember)
A magányos úriember: az író. Bizony, e^yre magányosabb úriember. Még akkor is, ha véletlenül szétkapkodják a regényeit. Véleménye magánvélemény .s ha nagyot kiált is, az is elvész a zűrzavarban. Ezért csak ül \'és ir konokul ós várja, hogy mikor lesz Igaza. Erről az úriemberről irt regényt Székely TÜ»or. s inellóállitotta ellentétét, a kor hősét a rekordert. Ennek a fiatal, igen termékeny és igen lelketséges írónak legjellegzetesebb írói vonása valami fanatikus és elkeseredett tárgyilagosság és a sablontól való irtózás. A fölvéteti problémát izekie szedi, minden darabját felmutatja, megcsillogtatja az olvasó előtt: ime az igazság! Azután gonddal és lelkiismerettel összeilleszti a forgácsokat: ime, a legény! Talán kifárasztaná az olvasót ez a rcgényszerkosztési mpd. lui nem párosulna a mesemondás dinamikus le.id ülőiének s a szuggesztív megjelenítő erőnek különleges ké|>ességével. Székely Tibor modorú iró, a modernség legújabb é> leghelyesebb értelmezése szerint. Előadása hűvös, inajdnc.n zárkózott és teljesen személytelen. Emögött az üveg tiszta stílus mögött zavaralánul és éles színekkel tárul ki a «néző ■ előtt az élet, mint az akvárium* v lAga. Mimiden uj regényében, a Magányos nri-eml>cr-ben is, a legújabb, legélőbb és legkínzóbb probléiűákat veti fei s oldja me^ a tudós megható «apró-lékosságával,. bravúros írói le\'x\'móny-fiyel s íhleitcl és egy szemérmes költő tartózkodásával.
— (Magyarosan!)
Pintér Jenő Putnoky Imre szerkoszlésében most jelent meg a Magyarosan nyelvművelő íolyóirat 1938. évfolyamának 3—4. száma. A gazdag tartalmú folyóiratban . Neues Zoltán érdc. kes statisztikai kimutatást közöl a hírlapok nyelvhelyességi hibáiról, Dengl János az ujabban elburjánzó lielylelen szóösszetételeket szedi csokorba, Kozocsa Sándor a magyar nyelvhelyesség irodaimái állítja össze. Külön rovatixm bírálja a folyóirat íróink magyar nyelvét. A folyóirat célja, hogy a magyar nyelv hánt minél nagyobb körökben érdeklő lést kelbien, védje a nyelvet, tisztítsa a stílust. Előfizetési ára a legolcsóbb valamennyi magyar folyóirat közölt, ftvi 1 pengőért rendelhető meg a M. T. Akadémia Főtitkári Hivatalában. ^Budapest, V.. Akadémia utca 2.,
Női
kerékpár
leiszerelve
92*— P
Puch ós Stovr kerékpárok kedvező részletre
Kmergó küla* gummi
P 4-40,
egyéb alkatrészek és kellékek is a legolcsóbb árban.
VÁSÁROLJON
KÖZVETLEN A ,
GYÁRT© L
TKHSICIIAHK
POSZTÓl5VÁRiVI.TEBE?KRT.8. IV. PBOHASZKA OTTOKÁR IM8.
Brandl Sándor és Fia
Telcion: 12.
Deák-tér 2. (a leliótemplomnál).
Javító mfihely.
GYÁR: BUDAPEST. XI.LEHKE-UT 117. - (A Dunántuli Helikon)
firdekes ós ériékes irodalmi váilal-kozás indul el Győrből. "A magyar irodalomnak lelkes barátai, Dunántul szerelmesei elliatározták, hogy uj irodalmi folyóiratot indítanak, melynek célja, föladata betölteni azt a hivatást, amit Dunántul jelont: magyarrá és egyben ott európaivá szűrni mindent, ami a Dunán\'.ulon át keros utat ac országba. Megmutatni a dunántuli szellemiséget, ezt fejleszteni és öntu-datosilani az egész ország számára —. ez a Dunántuli Helikon feladata. Az első szám mutatja, Ivogy ez a feladat nemes és igazán mai mugyar munkát követel, aminek a folyóirat bőséges tudásban le>z is eleget. Tartalomban, kiállításban olyan szép .és emelkedett a Dunántuli Helikon, liogy bármilyou magyar\'folyólruttal elsővonálban állja a ve.-senyt. A folyóiratot Bay Ferenc dr. Győr szid), kir. város főlevéllár. noka szc.-keszLi. Megjelenik évente négyszer, előfizetési ára egy érre őt peng*. Megrendelhető minden könyvkereskedés utján.
Budapesti csapat jön az országos „Hadseregkupa" kanizsai mérkőzésre
A sors szeszélye ugy hozta, liogy a vcgycsdandár győztes kanizsai határőr labdarugó csapatnak ópea a legerősebb budajiesti katona csapattal kell az országos «Hadsereg Kupa. mérkőzésen összemérni erejét. Ugyan-jus a mull évi Kíípa győzte >: a budu-pesti 1. számú honvéd kórház csapata jön a folyó hó 11-iki elődöntőre. A lmdapesli csapatban több országos válogatott és sok hivatásos, kitűnő Iiirü \'játékos akad. Itt adluk a csapatösszeállítást: Csikós — Szucluu, Tátrai — Nagy, Bencés, SzőÜ — MüllOr, Kardos, Nobilek, Kiszely, Déri III. Ebből látható, hogy határőreink igen nehéz feladat előtt állanak, hisz ők nemcsak vidékiek, de valóságos amatőrök. Igy nem lesz könnyű a kü»-delem, ele reméljük azért nem adják meg oly könnyen magukat s erős biztatás mellett megmulatják a vidéki labdariyjás értékét Is s lelke* játékukkal igyekeznek ellenfelük technikai fölényét majd tompítani. Reméljük, ezen a ritkán adódó nagy sporteseményen ott lösz Nagykanizsa egésn sporttársadalmaiós megmutatta együttérzését honvédségünk sportolóival
A mérkőzést budapesti biró vezeti*
...... I.\'. UJ
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
A Pécsi Vasutassal játszik vasárnap itthon az NTE
Blflmérkő^i Kanizsai Vaso»a«-NTE IL
Kitűnő sportpr\\/Jfhim lesz vasárnap. A többszörös délnyugati lttjnok PVSK le bajnoki mérkőzését a/. NTli-•vcl 5 órakor a Zrínyi pályán. A két r«apal találkozása mindenkor az évad legszebb mérkőzései voltak és roméljük, hogy a vasárnapi találkozásuk is értékes sportesemény lesz.
Előtte 3 órakor a Nagykanizsai Vasutas TE—NTE II. bajnoki mérkőzés le<z. (:)
A nagykanizsa Iparostanonciskola sportnapja Keszthelyen
A nagykanizsai iparosfanoncisko-la belső élete mindjobban fejlődik. Minden növendék vasá-rnap délután otthont és szórakozást, továbbkép-zést talál megfelelő tanítói felügyelet mellett. Van rádiójuk, könyvtáruk, társasjátékaik. Most megadat-\' kult a tar.oncifjak sportköre1, valamint az ifjúság dalköre is. A Sportkör első nagjobb nyilvilnos szereplése május 15-én lesz, amikor az ifjak Keszthelyre mennek és az ottani testvérintézet növendékeivel barátságos sportnap rendeznek. Későbben a keszthelyiek jönnek át Nagykanizsára és itt mutatják bt; sporttudásukat a kanizsai közönség nck. Keszthely után tervben van Zalaegerszeg, Szombathely, Kaposvár, amelyek falai között ugyancsak egy sportdélutánt fognak rendezni kölcsönösségi alapon.
— Bntorktállltájunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
Nagykanizsa megyei várói adóhivatalától.
2247/1938.
Tárgy: Május havi bérváltozások bejelentése.
Hirdetmény.
A m. kir. pénzügyminisiier 66 000/ 1934 8r. rendelete alapján felhívjuk mindazon háztulajdonosokat, kiknek a tulajdoniban levő és bérbeadás u\'ján hasznosított épület íépll-lelrész) bérjövedelme a házadÓKive-tés alapjául veit bérjövedelemmel izemben időközben emelkedett vagy csökkent, hogy a bérjövedelem ösz-txegében beállott változást a városi adóhivatalnál beszerzendő és ugyan-ot» beadandó nyomtatványon május 20-ig bejelenleni tartoznak.
A beállott változás alapján az év második felére eső házadó helyesbítve lesz.
Bejelentés tárgyát alkotja minden rendszerint bérbeadás utján hasznosított és az április havában üresen nem állott bérleitárgy, melynek bére megváltozott.
Ha valaki oly évközi változás bejelentéséi mulasztja el, mely a beállott jövede em emelkedés folytán terhére előírást eredményezne, az a bejelentés elmulasztása miatt annyiszor 100 pengőig terjedő pénzbírsággal lesz büntetve, mint ahányszor a bérleitárgynál a bejelentést elmulasztotta.
Nagykanizsa, 1938. május 5. un Városi Adóhivatal.
Hölgyeim ! Vásároljunk Schiitz-ruhát! Divatos, Ízléses, olcsó.
APRÓHIRDETÉSEK
adllll«r, minden tovébbl uó 8 Iliiéi 10 izóig 60 (lll&r, minden további uó 4 fillér
ÁLLÁS
■aakáaléayak falválalnak Klein cukorkaüzemben Magyar-utca 19.
Ügyes warrélaényt azonnal felveszek, jelentkezés Zrínyi Miklós-u. 62. •
Tanulálaány felvétetik varrodába. Bukizné, Klrály-u. 34. a*. •
Rendes baJárénSt felvesz Qrünbaum sütöde, Magyar-u. 11/a. •
ADÁS VÉTEL
Használt ajtók, ablakok éi kapu Jutányosán eladók. Lénárt bőrkereskedő. •
Birkarat síremlékkel eladó. Bővebbet Siekerea Józael-u. 17. alatt •
Atalakiláabél visszamaradt használt ajtók és ablakok olcsón eladók. József fó-herceg-ut 50. •
Használt, jó állapotban levő fdrdfi-kAdat vennék. Rozgonyl-utca 21 , az udvarban.
Nagyobb mennyiségit Jó trágya eladó. Telekl-ut 4. 1259
Teleklut 43. siámu Háac nagy kerttel eladó Huutf-tér 7 , *
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Kétaxobáa előszobás utcai lakás aug. I-re kiadó. Petőfi—Józaef főherceg sarok. •
Kiadó egysioba konvhás lakás szeptemberre. Caengery-ut 79. •
Háromaiobá* utcai lakás augusztus 1 re kiadó. Csengery-ut 57. 1310
Háromszobás lakás hozzátartozó üzlethelyiséggel Horthy Mtklós-ut II. alatt f. é. augusztus l-re kiad*. Bővebbet a nagykanizsai Izr. Hitközség irodájában. 1316
Belvárosban kétaxobáu, vízvezetéken, előszobás lakás augusztus elsejére kiadó. Bővebbet Telekl ut 65. *
EqysaabAa konyhás lakás augusztusra kiadó. Egy kisebb kassza eladó. Zrínyi Miklóa-u 161.
KÜLÖNFÉLE
Doktor kiváló eredménnyel tanit németet, franclát. József fóherceg-ut 71/b. •
Sxabóaáeammal Pö-ut 6. sz. alá
költöztem Fülöp Albert. •
Minden este Lilly prlmáanA a Yo-yó-ban hangversenyez. Eötvös-téren. *
Berény cég ujdlvatu jeoyayQrQi a Nemzetközi Vásárban feltűnést keltettek. •
Nyárlruhák oloaón készülnék Biron varrodában Magyar-u. 2. *
özv. Wrana Gyöiőné szül. Púder Franolaka ugy a maga, mint gyermekei. valamint az egész rokonság nevében mélységes fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje, a jóságos apa, nagyapa és rokon
Wrana Győző
ny. m. kir. postatiszt
életének 75-ik, házasságának 53-ik é»ében folyó hó 5-én este >/«9 órakor, a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 7-én délután 5 órakor fog|uk a róm. kat. temető halottau-házából örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a boldogult Ielkiüdvéért folyó hó 9-én délelőtt 9 órakor fog a ferencrendlek plébánia-templomában a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1938. május 5-én.
Adjea a Mindenható firOk nyugodalmai neki I
Wrana Mária, Németh Mlhátyné Wrana tl\'ona, Wrana látván, Wrana Dezaó, Wrana Anna. gyermekei. Púder József, sógora. Németh Mihály, vője Wrana Istvánná Bodiozky Margit, menye. Wrana Teréz, Németh Izabella, unokái.
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
1708/1938 tk. sz.
Anietöl tiirúetmÉoy kivonat.
Angol-Magyar Hank Rt. végrehajtatónak Domjln Károly és ne|e Horváth Márta végre-hajtisl szenvedő ellen Indítóit végrehatási ügyében • tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: IX. I. c. M4, 146. és 147. g-al élteimében elten-deli a végrehajtói árverélt 290 P tőke követeiéi, ennek és nedlg 600 P után 1932. márc. 13 tót 1935. évi Icbiuár 1-Ig éa 250 P után 1933. lebruár 1. nap|ttó| látó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, >.Wt váltódll, 5 P 90 I. óvódlj, 3 P 60 I. értesítési di|, 118 P 40 I. eddig megállapított per- és végtehaltáal és az árveréalkérvényért ezúttal megárts pllotfc. 20 P költség, további s csstlakoaotlnak kimondott a nagyradal 385 és 756. azllkv-ben fog Isit Ingatlan Llpslts Mátyás 3 P 30 I. és Domjln Qéza 34 P tőkekövetelése él járulékai beha|tiaa végett
I. a nagyrada 385. aztikvben 1158/a. 1. hraz. a. loglalt 44. nípsoraz. 8. sz. szőlő, rét az Ulhegyen Dómján Károly nevén álló ingatlanra 350 P,
II. nagyradal 7C6 azljkvben 1107/b. hrsz. a foglalt srőlő az Újhegyen u. a. nevén álló Ingatlanra 576 P,
III nagyradal 344 aztjkvben 663/b. hraz. a. loglalt kenderlóld a kendetloldl dUlő ben Ingatlan Dómján Károlyné Horváth Mária navén álló \'/,, részére 68 P, 966/c. hrsz a. foglalt izánló a dlóskáll patakra dUlőben ingatlan \'/\' részére b4 P,
IV. nagyradal 20. aatjkvben 23. hraz. a. loglalt ház 17. az. a. udvarral éa kerttel ingatlannak Horváth Mária nevén álló >/ts réarére 60 P kikiáltási árban elrendelte
TÁVIRAT:
Szabó Sportüzletnek.
Bemutató autónk szombattól hétfőig Önnél lesz. Érdeklődőknek a Shellgass főzést, vasalást lakásukon díjtalanul bemutatjuk — közöljék cimüket.
Shellgass.
Aa átveréa nem érinti a II ponlban Irt Ingatlan >/• részére 7130/tkv. 902. éa 4069/tk. 919 as végzéaael őzt. Boda Já.iosné Klia Roza, 5006/tk. 914. az. végzésiéi Tulok Istvánné Sznopek Borbála és a Hl—IV. ponlban Irt lllelóaégekre 3170/tk. 915. sz. végzésééi özv. Horváth Oyórgvné Birkái Zsófi javára bekebelezett haisonélvezetl szolgalmi Jogot.
A tkvl hatóság az árverésnek Nagyrada kóziégházánál megtartáiára 1918. évi május hó 90-lk napjának d e. 10 óráját tüzl kl éa ni árveréal feltételeket as 1881: LX. t e. ISO. S-a alapján megállapítja 1
As árverési leltélelek a hivatalos órák alatt a Ikvl hatóságnál (Törvényház, fazlnl, I. ajtó) éa Naevracfa |köziégháiánál tekinthetők meg. (1881: LX. f.-c. 147 5. g) pont.
A IVvl hatóság elrendeli, hogy a tkvl Iroda az árveréa elrendelését a nagyradal 385. 756, 344 , 20 irt|kvben legyezze fel.
A tkvl hatóság e hirdetmény 1 példl nyát kllüggesités, egy példányát pedig az árveréal feltételek megteklnthetéae végeit Nagyrada község előljáróságánsk, további I—I példányt szabályazerü közzététel végett Klsrsds, Qsrabonr. Kiakomárom köza. elől| megküldi,végUI az árverési hirdetmény lorvénysierll kivona át a Zalai Közlöny c. helyi lapban egyaxetl közzététel végett a végrehajtató kfpv. kiadja. (1881 : LX. L e. 152. §., 1908: XIL t-c. 23. 5.) Az árverési lellélelek a kővetkezők : 1. Az árverés alá eső Ingatlanokat és pe dlg a házakat a kikiáltási ár telénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1906: XII. l.-c. 26 §) Az árverelnl szándékozók kötelezek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1881 : I X t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal azimltoH_óva
________________ kiküldöttnél
a bánatpénznek előleges blról
lépes értékpaplrosban letenni, vagy a bánatpénsne letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek átadni éa az árveréal feltéleleket aláírni. (1881: LX t. c. 147., 150., 170 55; lt08:XL. t.-c. 21 §) Az, skl az Ingatlanért a kikiáltási árnál msgssabb ígéretei tett, ha \'öbbet ígérni senki sem akar. köteles nyombsn a kikiáltási ár izázaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XL. tc. 25. §).
Nagykanizsa, 1938. évi lebr. hó 13-án. Dr. Bulzlk ak. kir. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Oumllir a. k. tloi tötlut
TEPMESBIZTOS\'TAS. .i
ARZ0LA-DARSIN-N0SPRASHN
ERtDíTI GrARl á«ON UfSZlMfc/HffÓ
ORSZÁG JÓZSEF 1
magkereikedésében — Nagykanizsán I
I \'...áhet.n, |(| , ,éf| mrő.ág meltetl |
A Zalai Köxlöiy Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kövelkezö eredményeket hozzik:
NTE—PVSK . KRAC-NZTE . ZaSE-KTSE . MSE-PBTC . PEAC—KSE PAC—DVAC .
...r... (...!...) ...r... (...!...) ... 1 ■•■ (..:...) ...:... (...r...) „._<_:_.)
NT«MtoIt 1 twluiajtnM Iizj«í»>a». Rfcvíujtirsasáj kő.yv.y.miíjájjilagfkanurtn. Felolö* azlclreujlö Zatai táraly.
78. gv\'Q\'ym 103. Mám. NígylunUw, 1938. május 8 vasárnap
Ara 12 fUl.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ií^kttMtim t% kiadóhivatal: M 5 uim. Mcádoit i \'
krtkOuMp tóntla
Feleifis szerkeszti: Barbarltm Lajos
Elóliaeté.1 ára: írj hóra ■ pengó M Sxerk«iztóaí||i é. kiadóhivatal! teldoo, 1
A katolikus papság szava
A Magyar Kurír jelenti:
Pehra József zalaegersrcgi prelátus plébános az ország minden vármegyéjéből átlag 3—4 papot a fővárosba értekezletre lűvott egybe azzal a céllal, /hogy a papság a mai súlyos poli. likai válság megbeszélése után a iflln-denfelől sürgetett tájékoztatás megadása céljából közös megállapodásrn jusson. A hivó szóra mintegy 70 plébános és más egyházi tisztséget viselő pap jött egybe s a helyzot alapos megtárgyalása után az egybegyűllek az itt következő közlést juttatták el a Magyar Kurír utján a nyilvánosság számára :
Az ország minden egyes vidékének egy_egy, a viszonyokkal isme* rős papja felszólalása nyomán
HELYZETKÉP
alakult kd, hogy a régi politikai pártok és vezetők iránt a tömegek bizalmát titokzatos kezek már ko. rábban is, főleg azonban az ausztriai események bekövetkezése óta iw#|etari£/teni ip»irkbdnak. Az országszerte tapasztalható elégedetlenség folytán a szélsőjobb és a nyl-lasmozgalmak felé terelődik a tö. meflek érdeklődése. Látni ezt nem c*»ak a munkásságnál, de még « tisztviselői kar kebelében, sőt olya" tényezőknél Is, amelyek a közhleJ delem szerint |>olitikával nem fog-lalkozhatnak. Meg kellett állapítani azt Is, hogy a hasadás nem csak po litikai téren tapasztalható, hanem vallási téren is, azzal, hpgy a papságot Krisztustól, a kereszténységet az Egyháztól kezdik különválasztani. Az a veszély fenyeget, hogy az Egyház múltjának teljes félreértésével ós félremagyarázásával pont azokkal soroznak bennünket, papokat együvé (zsidók, liberális nagy*, birtokosok, stb.), akikkel szemhen évtizedek óta küzdöttünk.
Az egész értekezlet leszögezte ma gát a nemzeti, szociális, keresztény és korszerűen továbbépítendő áL kotmányos irány követéséhez. A NEMZETI IRÁNYT
a magyar katolikus papság részéről feleslegesnek tarljuk hangsúlyozni, mivel az ezeréves történelmi magyar pap mellett egész múltja legközelebbről az 1919 20-as for-ad almi, ellenforradalmi idők alatt lanusilott magatartása is bizonyságot tesz. Tehát: voltunk, vagyunk és magadunk mindenkpr nemzetiek. •
ÍÍZOCIAL1SAK VAGYUNK
azzal a komoly határozottsággal, amellyel á Quadragesjmo Anno és Divlni Redemploris kezdetű aprs-toli körlevelek a szociális irányt meghirdetik, — és akarjuk, hogy, ezek az elvek hazánkban késedelem nélkül érvényesüljenek.
a) A kormányzat által kezdeményezett leíormokat (főldteherrendczés, hitbizományi reform, telepítés, földreform, a nyolc*, órai munkaidő óv.itos és okos keresztülvitele, a iegkií»ebb munkabér megállapítása, mezőgazdasági öregségi biztosítás, stb.) feletlo
szükségeseknek tartottuk és tartjuk. Kzelőtt száz évvel az elődök áldozatos, önkéntes lemondása a papitizediől a nemzeti fejlődés tudatos szolgálata volt. A nyolcvanas évek éta állandóan olyan közéleti irányban haladunk, a mely a fenli gondolatokat elindította és (szolgálta. A mi eszményeinket Pro-hászka Ottokár lürdette ós testesítette meg.
b) Vannak olyan kérdések, amelyek terén a kormányzattól nagyobb hatá-rozottságot, főleg gyorsabb ütemet kívánunk. llyon kérdések: a bankok ós a kartelck megrendszabályozása, a nemzeti jövedelem elosztódásának
olyan értelmű törv^iyes reudezése, o mely városon és falun egyaránt leiio-letlenné teszi nópos, szegény magyar családok lerongyolódásával és éhezésével szemben egyesek aránytalanul nagy jövedelmét. Ilyen kénlés még az Igazságtalan kamatszint, leszállítása, a magas polcon levők álláshalmozásának megszüntetése; a nyugati, demokratikus és parancsuralmi államokban egy a r áh t bevezetett és l>evált családvédelmi törvények megalkotása, az egyke leküzdése, ha kell, erélyes törvény lwzási ós örökösödési intézkedéssel is; a kiscxiszlenciák mielőbbi uiegOjősitése, elsősorban a konjunktu-
Iflufifiolúti döntött:
ha olyan höxépeurópai összeütközés támad, amelybe Anglia is belesodródik, Olaszország semleges marad
London, május 7 A Reuter.iroda közlése szerint Anglia és Franciaország prágai követei ma tájékoztatják a c>eh kormányt a Kzudéta-vkérdésbcn hozott angol—francia határozatról.
A Daily Telegraph jelentése szerint a londoni és párisi diplomácia felkéri a cseh kormányt, hogy a szudóta-németség klvánsá-gaival szemben tanusitson előzékeny és megértő magatartást. Arról a>onban nincs szó, hogy a két nagyhatalom bizonyos feltételek teljesítését indítványozná.
Páris, május 7 A francia sajtó tanúsága szerint
általános a vélemény, hogy a Mussolini Hitler találkozó megbeszélései döntő jelentőségűek lesznek a dunai helyzet kialakulását llletőíeg. Remélik, hogy
Mussolini mórséklflleg érvényesiti befolyását a helyzet megenyhitése érdekében.
A Figaro közlése szerint MussolL ni közölte Londonnal, hogy olyan közé|>európai összeütközés esetén, amelybe esetleg Anglia is belesod. ródna, Olaszország a semlegesség) álláspontjára helyezkedik. Ezt az elhatározást állítólag közölték Hitler kancellárral is.
Békés egyöttmflködés valamennyi szomszéd között"
Prága, máju-s 7 A magyar egység mozgalom dia. dalmas lavinaként hódit a volt magyar területeken. A Felvidék magyar lakosságú községeiben mindenütt vannak lelkes apostolok, a kik gyűjtik a magyarokat a piros-, fehér.zöíd zászló alá A hatóságok tiltják ugyan azoknak a leveleknek terjesztését, amely belépésre szólítja fel a magyaroklat, azok ózonban ennek ellenére is tömegesen jelentkeznek felvételre a párthelyiségek-\' ben.
( Szabadka, május 7 A román külügyminiszter Genfbe utaztában beszélgetést folytatott a Vrenie munkatársával. Nyilatkozatában méltatta a sinajai kis, antant.értekezlet jelentőségét, a hozott határozatok nagy fontsságát és annak a meggyőződésének adott ki-fijezést, hogy azokkal sikerült előmozdítani a békés együttműködés lehetőségét valamennyi szomszéd között a béke megóvása érdekében.
Felhőszakadás elmosta a mai római hadsereg-parádét
( Rónia, május 7
A ma hajnal óta tartó felhőszakadás elmosta az olasz száraz-földi és légi hadNelffcfg felvpnutását. Hitler, további programját még nem közölték a nyilvánossággal, sem a
tekintetben nem történt még döntés, hogy az elmaradt hadsereg-szemlét mikor fogják megtartani. Hitler a szombat délelőttöt Róma nevezetességeinek megtekintésével töltötte.
A magyar kormány javaslala a magyar kisebbségek ügyében
szabadságokat biztosítsák, amiketa csehek a szudéta-némeieknek biz\'or totlak.
Értesülésünk szerint a lovábbi tár
l Sinaja, május 7
Bárdossy László bukaresti magyar követ a magyar kormány nevében a kisantant-államoknak javaslatot tett, hogy a magyar kisebb ségeknek ugyanazokat a jogokat és
gyalázok ebben az űjfyben kedvező mederben indulnak meg
rális ós a kapitalista vagyon igénybevételével. A magunk részéről hazafias örömmel és hálával mulatunk reá, hogy a magyar Püspöki Kar még 1935-ben kijelentette, hogy az egyházi vagyont sem kívánja különleges elbá násban részesileni akkor, ha csakugyan a magyar nép szociális megsegítéséről van szó. Kívánjuk gyorsabb ütemű telepítés köretéin a honvédelmi öv megteremtését, a keresztény munkástómegek felszabadítását a szociáldemokrata terror alól s ugyanakkor a keicsztény- ós nemzeti szieilemü munkásérdckvédelem törvényes kiépítését. Magyar fajtánk jövőjének biztosítása érdekében sürgetjük a Whoros hercegprímás házassági törvényterve-zelének mielőbbi parlamenti tárgyalását és ugyanakkor a inagzatirtásuak gyilkossággá nyilvánítását és ilyértel-mü büntetését: nemkülönben kívánjuk a zugsaító és a pornografikus irodalom kiirtását, a kétes mulatóhelyek megszüntetését. A KERESZTÉNY IRÁNYT
Szent István királyunk jelölte ki számunkra. Ebben ujhpdott meg a nemzet a tohevizmus után is, ezért ezt az irányt megváltoztatni, vagy elvizenyőslteni nem engedjük senkinek.
Tiszteljük és annyira kipróbált-nak tartjuk a SZENTIS I\'VANI ALAPOT,
hogy alkotmányunk korszerű fejlesztését ezen az ala|<on törvényé-Kén is lehetőnek tartjuk. A titkos választójog régi követelés, ezt elodázni nem lehet. A lelkipásztorkodó papságot mentesileni kell attól, hogy választástól-válaazításig a nyílt szavazás ütötte sebeket gyógyi!t-> gassa.
A ZSIDÓKÉRDÉST
mi szociális, gazdasági és világ, nézet! kérdésnek tekintjük, ötven éven át elődeink és mi, az u&sora-világ tetőpontja idején Istóczy és! később a Néppárt oldalán álltunk akkor is, amikor úgyszólván mindenki liberális zsidóbarát volt a* egész o\'szágban. Az általunk támogatott Kereszténypárt hozta az.1 egyetlen fajvédő törvényt, a numerus clausust, viselve ennek ódiumát inind a mai napig. A fentemli-tett mindegyik pártmozgalmat, továbbá a fogyasztási és a hitelszövetkezeti hálózatot másokkal együtt elsősorban mi építettük ki. Aki ezt nem tudná, nézze át Tisza Kálmán óta a magyarországi zsidósajtó termékeit és megtalálja bennük emiitett munkánkér/ a minősítésünket. Prohászka is »bagóleves püspök* volt az ő szótárukban, nem csoda, ha mi Is bekerültünk a »heccká. Kánok* eléggé ismert rovatába.
Elhatározta az értekezlet, hogy fenti állásfoglalását alkalmas módon eljuttat ia az egész magyar papsághoz, nemkülönben a Kereszténypárthoz, a Kisgazdapárthoz és a belőle kivált Ra-kovszky-csoporthoz, továbbá a magyar királyi miniszterelnökhöz. Bemutatják a Püspöki Kar tagjainak is és ez utóbbi tettük főleg annak kidomborí-lását célozza, hogy az egybegyűltek semmit nem akarnak tenni a jövőben sem, amit a Püspöki Kar tagjai legalább utólag oe tudnáuak.
CALA1 KÖZLÖNY
1938. mijui 8.
Fürdőszoba
berendeléseket kedvező részletre legolotóbban szállít
MENDLOVITS
lLu^AM-vtwua;
o — (]

A r)ESSF.\\VFFY-neiuzclséí összejövetelén gróf Dessowffy Gyula kijelentette. hogy meglsméUő\'hu készül történelmünknek az a felvonása. amikor a nemzetnek nem külellenség, lianem ön fia vágja sebéi.•
OROSZ hadifogolvrsalád érkezeit Budapestre. Henzsol János 21 éves korában orosz fousáfflxa került lOlt-I?Cn, Szibériáiba vitték, ott megnősül\' és most 24 év multán 3 gyermekével és az orosz asszonnyal hazajött.
LETARTÓZTATTA K Bfllla Odón budapesti műkereskedőt, aki az egyik rábízott Szlnnyey-Mersc festmény árat clrmilettczto.
A KÖZVETÍTŐ kereskedolom nem oka az élelmiszerdrágasá<?n«k. állapították meij a főváros közélelmezési bizottságában.
SZTRÁJK tört ki a brennbertri szénbányában. Minteav 100 munkás lenn nwiradt a tárnák mélyén. Se-n élelmiszert, sem mást nem fogadnak el a sztrájkolók.
HALOTTNAK nyilvánították régen Ráb Peronr honvédet aki orosz fogságba korült. Ismételten haza akart jönni, de orosz feleségének nem adtak klutazási engedélyt. Hosszú kálvária után Ráb most hazatért egyedül. Most .saját hagyatékát foijjn örökölni, o halottá nyilvánított honvéd.
A KERESZTET ünnepélyesen elhelyezték a Vári városházán.
NYILASKERESZTET festett egv ház falára Budapesten ifjú P»lavirini György. Előállították a rendőrségre. Védekezése sarlót és kalapácsot festettek a házra és ő csak ezt akarta átfesteni. Elengedték.
A FŐVÁROS vámtervezeto évi három millió pengő uj tohertöbblctet hárít a kereskedelemre és az iparra.
A MAGYAR Turista Egyesület május 8-án 50 éves jubileumát üli.

A KISANTANT magyar tárgyalások Bukarestben njro megkezdődnek.
PIROS-FEH P.R-ZÖLI) zászló hasz-nálatának jogát követelik a felvidéki magyarok.
A NÉPSZÖVETSÉG közgyűlését szeptember 5-érc ósszehivták.
AMEB1KABAN titkos erők tűrhetetlen mozgalmat inditotlak Olaszország ellen, állapította meg a Giornulo di Itália.
BRAZÍLIA szabályozla a külföldiek beutazását.
PEKINGET kinai ostromgyűrű ve szi körül.
VALENCIA a végső küzdelemre készül. A lakosság örömmel várja Franco csapatainak bevonulását. C&s-tellont a népfront kiüritetle.
CODREANU ellen a román katonai biréteág árulás miatt eljárást indított.
VALUTAZAVAROK folytatódásától félnek. Aggódnak a belga, holland forint és a svájci frank helyzete miatt.
„DslBtidssJogiiiililiiiztor
Tizenhét külföldi vonat fut át Nagykanizsán Budapestre az eucharisztikus világkongresszusra
A fövő héten érkeznek meg a vasúti jegyek a kanizsaiak számára
Még három hét választ cl bennünket az Eucharisztkus Világkongresz-szustól. Az orezágos rendezőség lázas munkát folytat a páratlan arányú ünnepség zavartalan lebonyoli. tása és az óriási tömegeik elhelyezése érdekében. Bennünket, nagykanizsaiakat különösen az érdekel, hogy május 21-töl 29-ig mintegy ^külföldi különvonat fut a nagykanizsai határállomáson az ország fővárosa felé. Ebből 11 olasz, 1 pedig jugoszláv különvonat. A külőnszerelvé-nyek indulnak : Padov;i, Milano, Firenze, Trieszt, Venez/.ia, Nizza és Maribor állomásokról és Nagykanizsán lépnek a magyar határra, ahol
mindegyik vonatot ünnepélyesen iid vözölni fogják.
Május 28-án három különvonat indul Nagykanizsáról Budapestre. Az első reggel 7.35 órakor, a második 8.15 órakor és a harmadik reggel 8 30 órakor. Mind a három különvonat májas 30-án indul visz-sza Bud;i|K«tröl Nagykanizsára.
A va-suti jegyek a jövő héten érkeznek meg Nagykanizsára. A közönség kényelmére a jegyek számozva lesznek. Mindenki csak azzal a vonattal utazhatik, melyre a számozott jegye szól.
A szükséges tudnivalókat a rk. egyházközség a Zalai Közlöny utján teszi közzé
Szabó Oynla támadója hazugságnak minősítette a bíróságon a saját korábbi vallomását
Az ügyben tanuk kihallgatását rendelték el, következfi tárgyalás június 7-én
Március 22-én éjjel, mint akkor megírtuk, Szabó Gyula városi képviselő KiskiuU^áo-ól htiz^hé tartott, amikor a töltésen valaki megtámadta, azután az éjszaka sötétjében eltűnt. Szabó súlyos sérüléseivel kórházba került, ahol két hétig ái>olás alatt volt. A megindult vizsgálat forán bevitték a kapitányságra Kuzma János kiskanizsal fiatal, asztalossegédet. Kuzma a rendőrségen beismerte tettét, elmondta részletesen, hogyan követte el a támadást és hogy ellenséges érzülete Szabó Gyula ellen indl\'.otta arra, hogy megverje, A rendőrség átkif. sértette Kuzmát a kir. ügyészségre, amely szabadlábrahelyezte, de megindult ellene a bűnvádKiítjárás.
Pénteken délelőtt VolJ\' ebben az ügyben a tárgyalás dr. Cséry Géza járásbiró előtt.
Kuzma János kabátja hajtókáján a halálfejes nyilas jelvénnyel jelent meg a biróság előtt. Védője dr. Be-gidsán Emil ügyvéd.
Az eljáró biró kérdéseire Kuzma elmondotta, hogy 1912-ben szülei-tett, asztalossegéd, katona volt, hatósági közeg elleni vétség miatt egy évi próbaidőre bocsátották, a honvédségnél függelemsértés miatt négy hónapi fogházat ka|>ott.
Kuzma János a rendőrNég előtl tett részletes beismerését most visszavonta. Azt mondotta, hogy a rend őrségen azért tett beismerő valld, mást, meTt azzal ^ijesztgették*,, hogy egy hétig sem engedik el, ha nem vall... *
Dr, Cséry biró a csavaros vallomásra megjegyzi :
— Mondja, ki lesz «z a bolond, a ki vállal egy bűncselekményt, amit nem követett el ?
Kuzma nem szól egy szót sem.
— Hogy történt a dolog? —
Igyekszik a biró a terheltből vallomást kivenni.
Kuzma most gyorsan kész.-n van a válasszal: i
— Nem bánlottam én kérem senkit. Nem követlem el...
— Magi már ilyenért büntetve v**/t, — folytatja a biró. — Nézze, magának még a szeme sem áll jól I Igaz, hogy maga abban az időlx-n a töltésen járt ?
— Én a Várasd! utcában vollam, ez a tény, de a töltésen nem fordultam meg.
— Nézze barátom, — mondja Cséry biró Farkas kapitány ur felvett magával jegyzőkönyvet, amelyben uzt vallotta, hogy régóta haragszik Szabó Gyulára politikai szereplése miatt. Azt is elmondta, hogy a kérdéses alkalommal találkozott Szabó Gyulával. Tudta, ho^y a város felé tart, elfutotta a méreg láttán, arculütötte és amikor leszédült, még egyet ütött rá. Elmondta akkor azt Is, hogy nem bujtotta fel senki, hirtelen felindulásból tette.
— Ha maga egy ilyen beismerő vallomás után most azZal jön, hogy nem követte el a cselekményt, akkor maga a rendőrségen hazudott! — mondja emelt hangon dr. Cséry.
— A rendőrség előtt tett vallomásom hazugság, — mondja most Kuzma azért vallottam igy, mert megijesztettek, hogy nem engednek cl egy hétig onnan.
— Maga már ki van tanitva, —-válaszolt a biró. — Ugye »érdeineU miatt vették fel magát a nyilas pártba ?
— »Akkor« még nem voltam nyl-las, nem voltam a párt tagja.
Dr. Vaday Sándor kir. ügyész Farkas Jenő rendőrkapitány, vitéz Pallér József és Beke Ferenc detektívek kihallgatásának elrendelését
Csúnya nö
nincs többé!
A legelhanyagoltabb arebírt Is rövid Idd alatt megszépíti a világldrQ nagyanyád)
Kovács króm.
Éjjeli használatra kék csomagolás (zsíros). Nappali használatra sárga csomagolás (száraz). Figyeljen a védjegyre I 303
kérte a bíróságtól.
Dr. Begldsán védő ellenezte ezek kihallgatását.
A járásbíróság helyt adott a kir. ügyész indítványának és elrendelte a három tanú kihallgatását és azért a tárgyalást junius 7-re elnapolta.
Rovatvezető: Dr. Dévala*, Erdős Make
Nyári bemutató
Az egyik jónevü belvárosi divatszalon ropi>ant merész elhatározással (merész elhatározás az idő miatt) megkezdte nyári kollekciójának bemutatását.
Bemutató termei zsúfolásig megteltek a kíváncsi hölgy közönséggel, akik! bár nem használták ki még jóformán tavaszi toilettjeiket, máris a nyári után érdeklődnek. x : Az első megtapsolt ruha egy sötétkék, fehér pettyes, elől egész végig plisszinozott résszid, kombi-i nált angol ruha volt, saját övvel,\' piros paszpóllal, ugyanez szerepelt a gömbölyű kivágás körül is i Általában minden ruha szoknyái Ja berakott, vagy plisszirozott, van, amelyik egészen felülről be van rakva, rengeteg a nyári kpsztüm\', selyem, lazaszövet, chantung lés Imprimé. v . ;
Egy remek kis fekete, csípkesze-rü szövetkosztüm tetszett nagyon, sima szük szoknya, sima kis junW per kabát, amibe előre l>e volt píaW tehtiiozva egy plisszirozott impriméi bubigalléros mellény, de ugyaneh\'-4 hez még kétféle mellényt, egy halványkék és bols de rose mellényt mutattak. Mind a három változatban nagyon sikkes volt. < A következő modell nagy nyárra vonatkozott: halványsárga georget-te angol ruha barna j>ettyekkiel, cseppnyi kis toleróval, rövid ujjak-" kai, sajátjából zsebeikkel és őwel\'. Olyan fiatalos és üde volt, mint egy bakfis kislány. „ ,
Ugyanilyen fiatalos darabja volt kollekciójának egy középkék chantung kosztüm, egész körül lerakott szoknyával, amely osakcoimb tói lefelé nyílt ki, addig le vojlt step pelve, hozzá egy teljesen nyitott, rö* vidujjas kosztümkabát, amely csak elöl két vendéggombbal ért össze. A zsebek helyén és fent kétoldalt nyaknál fehér chantung applikáció. Alatta fehér georgette berakott, spicces bubigalléros mellény ke di-
Fájdalmaitól szabadul meg
rheumánál, köszvénynél, Uchlasznál, ha thermálls kurála lehetrtve teszi, ho^y közvetlenül a kéne. hőforrásokban fürödjék. A modern orvosi tudomány ezen Ideálját valóra vált|a
TRENCSÉNTEPLIC gyógyfürdő.
1930 májuB 8
SLAZENGERS London
legjobb angol
tennfszütölabda
lerakat.
Szakszert! és gyors hurozás
Vágónál. 1022
szelgett./Nagy fehér, felhajtott, dugván szövött szalmakalapot viselt hozzá a manmeken, fehér-kék antilop cipővel. Ennél bájosabb darabot igazán ritkán láttam. i
Nagyon sok volt a csikós ruha is, ellenkező beállítással diszitve.
Fenti chantung kosztümhöz haj-sonló kedves volt egy sötétkék neh hezebb manoccin afnyagból készült kosztüm, kicsit gloknis szoknyával, hozzá egy kis kabát rendes kosztüm kabát hosszban, ugy "hogy elől há<-rojn gomb, mint egy seszli övezte a szoknyát és a felső része glokhfc re vérként szétnyílt, ami alatt szintén fehér berakott georgette mellényt tehetett látni. Ugyanezt a fa-, zont mutatták be piros fehérpettyes anyagból is fehérrel. Ez Is helyes volt. | ,
Halványkék szövetruhát (persze egész könnyű szövetet) mutattak azután négy bevágott zsebbel, amelyek sötétkékkel voltalt paszpolpz-va. Sötétkék öv volt rajta és a nya<-ka körül is sötétkék volt, volt, erősen ráncolva.
No azután rengeteg Imprimé. l)e az iniprimékkfil külön cikkben szeretnék foglalkozni, mert az idén is épp annyira viselik majd, mint az előző években, sőt...
Elő?Tc csak annyit, hogy a legdivatosabb ma is az imprimé és a tavalyi anyagokat is nyugodtan lehet viselni az idén is, legfeljebb fa7onban van egy kis eltérés. (Nem is olyan sok.) •
Dlvatposta
V\'dám kislány. A beküldött halványkék geo rget te nagyon szép és finom, feltétlenül elegáns ruhája lesz belőle.
ZALAI KÖZLÖNY
Fazoában ajánlhatok egy egészen végig beplissirozolt ruhát, rövid plissós ujjakkal, sötétkék elöl megkötött geor-övvel. Jobb viUl fölé egy nagy sötétkék szekfüt tűzzön. Sötétkék nyl-•ott kabáttal, sötétkék nagy nyulször kalappal és cipővel viselje. Roppant elegáns lesz. üdvözlet.
Tanácstalan. Polgári esküvőhöz esi. náltusson e^ elegáns sötétkék maroc-ein ruhát fehér goorgelto mellénnyel
és bubigallérral, vagy fehér szegfű, vei váltnál, előre beállított glokni-) résszel. A menyasszonyi ruhája |>e<lig legyen egy csipke, vagy georgelte, mindkeltőt jói ki tudja használni ós divatos is. A csipkét talán még inkább, mert az tartósabb ós könnyen festetheti, fdvözlet.
Dubjj, Ha feljön Pestre, csak telefonáljon, szívesen látom ós szívesen elkalauzolom. Üdvözlet.
Gondolatok
az aranyérmes Vegyeskar Kodály-hangversenyével kapcsolatban
Inter arma sllent Musae — igy szól a klasszikus közmondás. Harcban, liáboruban elhallgat a dal, elnémulnak a dalos ajkak. Adáz hálnmi van most is napjainkban. Nem tankok, bombavetők és gó|>Ie;iyvCrck viszik a vo-zérszólamot; a* eszmék, indulatok, szenvclelmok nem kevósbbé luovcs harca dul, amerro csak nézünk. fis mé0ls! Van e;íy lelkes, békés társaság itt városunkban, amelyik tovább dalol, tovább ápolja a legszebb égi ajándéknak: a Muzsikának kultuszát, tovább is változalbin szeretettől áldoz a kultura oltárán s szolgálja
a szebb és jobb magyar jövőt. •
N égyszá z hangver sen y I á togn tó Nagykanizsán egy — Kodály-liang-versonyenl Olyan szám ez, amely, re méltán lehet büszke Nagykani. zsa közönsége tó, meg az énekkar is. Jelenti ez a szám, hogy ebben a kisvárosban ma Is van megfelelő számú közönség, ha jó muzsikát kap, egyben igazolja a Vegyeskart is, hogy megfelelt u be. léjo helyezett bizalomnak. A közönség elismerése és szeretete büszke öntudatot kölcsönöz az együttesnek, mert mögötte érzi azt az erkölcsi erőt és biztonságot, amely szilárd fundamentuma az elői elm tudásnak.
Szóljunk ilt néhány szót Kanizsa hangversenytermeiről. Meg kell ugyanis állapítanunk, hogy a színház teljesen alkalmatlan ugy énekkari, mint zonekari hangversenyre. A színpad sajnos «süKet,»
Ili lakásába
szép szőnyeget függönyt
-nél vegyen.
Örökéieta klöpll-tfiggönyök
nagy választékban !
azaz elnyeli a hangok értékes, 70. nei szempontból nélkülözhetetlen u. n. leihangjait, magyarán mondva cse.igósét. Ezt tanúsíthatja az énekkar, vagy zenekar- akármelyik tagja. Az énekesek nem hallják a szomszéd szólamokat s igy r.oni lehet meg köztük az ideál, s ösz-sremüködés. Valóságos művészet ilyen hihetetlenül nehéz kórusokat, mint az előadottak voltak, lényegesebb hiba nélkül előadni.
Az Iparoskör akusztikai szempontból már jobb, de nem kifogástalan. A Kaszinó tenne kicsiny egy 70 tagu kórusnak s mindkét terein alapvető hibája, hogy nem rendelkezik állandó szín paddal. Uj színpadot felállítani pedig igen nagy kiadással jár.
Az illetékesek szíves figyelmét o helyen hivjuk fel az építendő katholíkus kultúrházra. Zenei szempontból kívánatos volna, hogy megfelelő nagyságú, akusz. likai szempontból kifogástalan nagyterem építtessék állandó színpaddal, amelyen egy 40—45 tagu zenekar és 80 -100 énckos elfér, jen. Itt nem szalwid Uikarókos-kodni ós minden zeneszerető embernek valláskülönbség nélkül meg keli hoznia áldozatát, hogy ez megvalósuljon. Az egyházi zono legfelségesebb alkotásai, Baci*, Híindel oratoriumai és passiói szólalhatnak itt meg méltó keretek közt, hiszen bebizonyosodott, liogy a Vegyeskar a legnagyobb feladatok megoldására is képes. A távol jövő szempontjából ugy - kell méretezni a nagytermet, hogy
egy orgona is beépíthető logycu.

Nagy -^fcladuto kat megoldani csak nügy célkitűzésekkel lehet. Min^te feljebb, mindig jobb, magasabbrend A felé, ez a Vogyeskar vezetőjének, a kiváló tohetsógA, páratlan szorgalmú ós kitartásu karnagynak, Ketting Ferencnek jelszava. Ha lelki szemeink előtt Bach ós Hündei grandiózus alkotásai jelennek mog, okvetlen szAk-sógkónt adódik a zenekarral való összemAködós. Fájó pontja ez a kanizsai zeneólelnok. Nem beszél róla senki, do megvon. Ki látja ennek kárát? Csak a kanizsai zeno élet, illetve közvetve a közönség. Nem tudjuk, miért nem lehet valami (formában ezt a két együttest nagy, igazán értékes zenei pro. duk< lókra összehozni. Közönséget, amint láttuk, csak nagy teljesítmények • vonzanak. Az arra hivatottak kellő szeretettel, tapintattal hisszAk, hogy megoldhatják ezt a kérdést s akkor Kanizsa uj, még virágzóbb zenei jövőnek megy elébe.

A Vegyeskar tudja ós érzi, hogy még nem tökéletes, Egyes szóla. mok kiegészítésre szorulnak. S itt ismét felvetődik egy kórdós: hogy van az, hogy a postatisztviselők, vasutasok ós tanítók sorából egyet len tagunk sincs? Azelőtt legértékesebb énekeseink o tiszteletreméltó testületek tagjaiból kerültek ki. Sőt ezek a testületek saját dalárdákat is alkottak. Hogy no-
Ftoti árakhoz a helyi tigyautá I adó bizzisziaitiiéé.
Nagykantitiu kapható: Krausz Nándor. Muszel és Friedcnthal, Sipos Andor. Stampt Zsigmond, Teutsch Ousztáv, vitéz Tóth Béla, Valítcs és Deutsch fűszer- és csemege-áruházában. M7
héz a megélhetés? Hogy a gondok megszaporodtak? Ez mind igaz, de Ki az, aki nem szenvedne ezek miatt? Nincs olyan" ok, ami az igazán zeneszerető embert megakadályozza abbán; hogy egy héten 1—2 órát a zenekultúrának áldozzon. Pár évvel ezelőtt még 6—8 dalárda működött városunkban szép eredménnyel. Ma már egyetlen egy maradt: a Vogyeskar. Szomorú dekadencia óz, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie s amit okvetlen reparálni kell.

Mozgalmas, történelmi időket élünk. A jövő titokzatos ködfátyolba burkolódzik; az események egy szebb, derengőbb hajnal hasadását jelzik. Ugy érezzük, hogy a nagy magyar Feltámadás napja közeleg. Ezt a nagy Eszmét kell, hogy szolgálja most minden igaz magyar. Mindenki a"maga helyén: tollal, kalapáccsal, vésővel, koszával, kapával s a szellem fegyvereivel. Ezt munkálja a Vegycskar is, dallal, lelkesetléssel szorgalmas hangyamunkával. Bátran és kitartóan halad a nagy Gél felé, fennen lobogtatva a Művészet tiszta lobogóját, hogy a nagy napon tisztán ós hatalmasan csendüljön fel a legfeusógesebb harmónia.
(dr. s. s.)
4
tMXi KÓZLONV
1938. mt|w 8
Soha át nem élt fogalmakat rejt a
•• Shanghai leánya ••
ANNA MAY WONGt a nagy világsztár egyetlen idei Hímje.
Ezenkívül: A Riói keselyű. Szombaton és vasárnap a Városi Mozgóban,
BUDAPEST I.
17 Mor-s.inyi László <5* Lakos Tibor énekhumoristák számai. — 17.30 Mii ftzc.j a rádió? — 1H A rádió szalonzenekara. — 18.55 Zsitvay Tibor elő adása. — 19.15 Hanglemezek. — 20 .Kél ur szolgája.\' Vígjáték két r.Vsz-ben. — 21.30 Hirek, időjárásjelcntés.
— 21.50 Bura Sándor cigányzenekara.
— 22.50 A 2. honvéd gyalogezie l zenekara. 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17 A Szociális Misszió előadása. (I-\'orkas Edit.) — 17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Dr. Angyal Pál előadása, — 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 10.15 Felolvasás. — 19.40 Hirek. — 20.05 RCndőrzenekar.
HgCS.
19.10 Szimfonikusok. — 20 Tarka est dalokkal és zenével, — 22.30 Berlin könnyű és tánczenéje.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8.45 Ilitek. — 9.10 Rádióüzenclck a Ne nzetközi Vásárból. — 10 Református istentisztelet. -- 11 Egyházi ének és.szentbeszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelcntés. — 12,30 Rádiúfizene-(iek a Nemzetközi Vásárból. — 11 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 14.50 Ifj. Tabajdy Kálmán előadása, 15.30 Rádióüzenclck a Nemzeti Vásáiíx\'d. — 17 A rádió szalonzenekara. — 17.10 Békés István előadása\'. — 18.25 Val<ó László előadása. — 19 Sándor Erzsi és Sándor Mária énekelnek. — 20 Si»orte?eJmények. — 20.15 -Mesélő nóták.. Zenés hangjáték egy képben. — 21.15\'Hirek, s|>orieicdményck. — 21.35 Hanglemezek. — 22.40 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
12.30 Hanglemezek. — 14.55 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 15.30 Bcsz-kárt zenekar. — 19.30 Dr. Passuth László előadása. — 20.15 A íiladclfiaj szimfonikus zenekar. (Hanglemez.)
BfiCS.
Déli zene Berlinből. — 14 Énekes lemezek. — 15.30 Pfitzner: D-dur vonósnégyes. — lti I)alos-zené> délután Saarbrückenből. — 19.10 Hangszerkabaré. — 20 Rádiózenekar. — 22.20
Tánczene.
A „Herkules" Téglagyár R. T. felszámolás alatt**
cég a raktáron levő kitűnő minőségű, mindenfajta
— kisebb tételekben is — jutányos áron mielőbb eladat szándékozik. — Az eladások a vállalat irodájában, Erzsébet-tér 14/15. sz. a. történnek. 1235 Telefonszámok: eladási iroda 84. sz. gyári iroda 2—42. sz. OrUnfeld Miku lelsz, telefonszáma 4-91.
Kiugrott a vonatból és holtra zúzta magát egy potyautas
Minap éjfélkor szállt fel Kapós-váron a buda|x\\sti személyvonatra Tompa József kaposvári cipész, a ki azonban jegyet nem váltott és juijnt potyautas ak^rlt Bud^tstne, jutni.
A kalandos természetű cipész vál lalkozása már ugy látszott, hogy sikerülni is fog, mert már Sárbogárdra ért és a vonatban szundikáló Tompa Józsefet még mindig nem fedezte fel a kalauz.
Sárbogárd után észrevette a jegykezelő Tompát és kérte tőle a jegyet. Ez zavartan nyúlkált a zsebeiben és még mielőtt bárki megakadályozhatta volna, felrántotta a vo-
nat ajtaját és kiugjoit a 70 kilómé* teres sebességgel rojbogó vonatból.
A jegykeie\'ő kalauz azonnal meg állította a vonatot ós az visszatolat to\'t, hogy a meggondolatlan potyautast megkeressék, azonban a hajnali szürkületben nem sikerült reá találni.
Nem • okkal később a pályaőr találta meg haldokolva a< ö.vsze-roncsolt testű Tompa Józsefet. Sárbogárdra vitte be, ahonnan gyors, vonattál Budapestre szállították kórházba, hogy operációval pró-bálják megmenteni az életnek.
Az ügy körülményeinek tisztázására a nyomozás még folyik.
Borzalmas tüzhalált halt egy egyéves kisfiú
Borzalmas tüzhalált szenvedett a somogyi Jákó községben egy 1 esztendős gyermek.
DéUílött 11 óra tájban Horváth József jákói gazdálkodó munkára ment s l esztendős kisfiát otthon hagyta feleségével. Az asszony is kiment a répaföldre és a .gyermek egyedül maradt a lakásban. Délfelé az asszony hazament s a konyhában megdöbbentő látvány fogadta. A gyermek pirosrasült testtel\' a földön fetrengett, ruhája teljesen leégett róla. A konyhában füstölgő parazsak voltak széjjel, szóivá. Az asszony felkapta a kisfiát és orvoshoz rohant vele. Hiába volt minden kísérlet, a szerencsétlen kisfiú belehalt rövid\'idő niulvaj borzalmas égési sebeibe.
Megállapítást nye/nt, h(ogy amJ^. l<Oir az asszony magára hagyta a gyjxpnfcMst, az ja püfttetybttl kjjh szedte a j>arazsat és attól kaj>ott
Székrekedésben szenvedőknél
reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József keserűvíz a belek eldugulását gyorsan meg-szynteli, a gyomor müköléeél eiö-mordJ\'jí, az anyagcserét megélénkíti, a vért felfrissíti, íz idegeket megnyugtatja, s igy kellemes közér-zelel és fok0\'.olt munkakedvel teremt. Kérdezze mag orvosát.
Naptári Május 8. vasárnap Kom. kat. Jubllate Prot;stána Gizella, Izraelita Ijar hó 7 - Május 9, hétfő, Rom. kat. N. Gergely. Protestáns Gergely. Izrael. Ijar hó 8
Oyóffyss«rtArl éUell axnlgilat e hó 15-ig. az őrangyal gyógyszertár ée n klskanlual gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig < (héttő, szerda, péntek dói után kodden; niíéMS n»r> nőknek.)
— Bu tor k I il I Há»unU»t tekintse meg. inlnden vételkényszer nélkül. Kopsteln, bútoráruház
tüzet a ruhája. Az ügyészség ndta a temetési engedélyt. Az járás folyik.
A Haladás holnapi templomi hangversenye
pontosan 5 órakor kezdődik a plébániatemplomban, A hírneves szombathelyi dalárda kanizsai látogatása nem csak kulturális jelentőségű zenei esemény lesz, hanem értékes előmozdítója anyagi eiedményévei a kanizsai ka\'olikus kulturház ügyének. V
A hangverseny dalosai, a szom^ bathely MAV Haladás énekkar 80 tagja vasárnap délután 13.38-kor ér köznek Nagykanizsára. Az állomáson P. Czirfusz Viktorin plébános, egyházközségi elnök és a nagykanizsai zenekultura képviselői ioj?ad-ják őket.
Délután I órakor a dalárda megkoszorúzza a 48-as s/o^rot. (:)
— (Kiskani/sa lakosságának)
megkönnyitésé.-e Kovács Nagy Pál félanácsos, a kapitányiig vezetőjének intézkedésére hétfőtől ke/.dődőleg a belfölli l>e- és kijelenlévekr« ,szóló bejelentő lapok ezentúl a kiskanizsai rendőrőrazobán is lesznek kaphatók és kitöltésük után ugyanolt adhatók át.

« NEMZETKÖZI VÁSÁR
Wtfqáftetúe/
DÍSZÍTSÜK LAKÁSUNKAT HAZAI ANYAGOKKAL!
mi
18027155
1938. május i
EAtAt naa.ONv
Pont:
melyéit érdemes részt venni a jótékonycélu m. kir. állami sorsjáték hozásán ...
mert egy egész sorsjegy ára csak S P, fél sorsjegyé pedig »•»© f*. Ilyen olcsó sorsjegy nincs.
mert nyereményei 40000 P, *.000 K 19.000 P, kétszer 3,000 P, négyszer 1.500 P. hatszor 2400 P, húszszor 1.000 P. összesen li/129 nyereményi
mert húzása már a közeljövőben : jünius 8-án esedékes,! tehát az eredményt a közel jövőben élvezheti.
Országos „Hadsereg Kupa" döntő Nagykanizsán
Folyó Ift 11-én kezdő lik a 8 Mg-| jobb labdarugó csapat küzdelme ay. országos döntőben a .Hadsereg Ku-pá -ért. Nagykanizsa város katona fiai a hatáiőrók a budapesti 1. szánni honvédkórház <*apatávnl fél 1 órai kezdettel mérkőznek a Zrínyi pályán. Milkáfl látható sportesemény zajlik le városunkban, értékeli ezt nemcsak a város vezetőcége és a katonai parancsnokság, hanem Nagykanizsa város közönsége is s azok Ls elmennek megnézni a nagy küzdelmet, akik egyébként e Idig távoltartották magukat. Legalább 2000 lőnyi közönség várható. Kzérl szerdán már a karba lielyozett tribün várja a közönséget. Mérkőzés előtt és szünetéljen a határőr zenekar térzenét ad. A budapesti csapatban több országos válogatott, kitűnő hivatásos és amatőr játékos szerepel. A csapat összeállítása a kővetkező: Csikós — Szuhai, Tátrai — Nagy, Bencés, SzőJi - Müller, Kardos, Nobilek, Kiszely, Déri III. A mérkőzést budapesti biró vezeti. Az alaesónyan megállapított helyárak a következők: Ülőhely 1 |>cngő, hölgyiegy 50 fillér, úllóbeíy 50 fillér, diák, leventojegy 30 fillér. A fől>ejáraton csakis a/, ülő- és hölgyje^gyel iendelkezők melleinek be.
_ (:)
Kettős bajnoki mérkőzés a Zrínyi pályán
A tavaszi évad legszebb mérkőzésének ígérkezik a - Pécsi Vasutas SK— NTE találkozása. A kitűnő pécsi csapatot nem kell bemutatni a 6port-közönséguek, hisz kanizsai szereplésük mindig értékes sportesemény volt. Az NTE e ősen felkészül- a küzdelemre és reméljük, liogy hazai pályán egyenrangú tllenfelo lesz a többszörös bajnok PVSKiiak. Kezdete 5 órakor.
Elölte 3 órakor NTE II.—Nagykanizsai Vasutas TE II. oszt. bajnoki mérkőzés le íz.
Tagdíj keivezmény csak a május havi tagdíj nyugta felmutatása melleit érvényes. (:)
Székrekedés
• vért tMUMflyul. EnMfc
ní&iu\'T\'SS\'
bajok. H\'
tXifQSCE^
Elfogták KBzipeurópa laghireaebb pesti pénshamiaitóját
Prága, május 7 A prA^al rendőrségtől értesítés érkezett a buda|«sti főkapitányság hoz, hogy cseh területen letartóztatták Sladícs Aurél 41 éves j>estujL helyi cínkografust, aki Közéjicurópának egyik legismertebb pémluimisltAJa. Sladics álnév alatt működött Prímában és az hívta fel rá a figyelmei, hogy drága Ké|H\'ket és műszereket hozatott Belgiumból. Figyelni kezdték és csakhamar kiderfilt, ho-íy ]>énzhamWló műhelyt rendezett Sladlcs 3 év-wl ezelőtt Budapesten is hasonló üzelmeket folytatott Akkor száz. dolláros ■bankügyeket haintsi.ott s amikor rá|ötlek, megizökött Mi*l utolérte a sorút.
Hétfőn este: — a LÁZ
A Misszióshoz emeletbe éj)ítésé-i ért mordult meg a Keresztény Tiszt viselőnők Egyesülete, de közóhaj\'-\' nak is tett eleget, amikor május 9-re újra kitűzte a Láz előadását. A; nagyszerű műkedvelő gárda első előadásának minden várakozást tu\' haladó sikere biztosltja a második előadás sorsát is, annyival is inkább, mert a helyárakat filléresen szabták meg, 60-tól 100 fillérg. A, Tisztviselőnőknek mindig önzetlenül jótékonykodó gárdája és a cél, a Missziósház ügye egyaránt meg. érdemli a közönség legszélesebb ró-tejednek érdeklődését és t\'impjjaf.\' tását. (:)
Olcsó és Jó szálloda Pesten
a METROPOLE,
a Rékóoal-uton.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől, teljes penzióval 9 peng\'tól. Az Étteremben ueMdl Farka* J6»ka muzsl.ál, a télikertben délután és este a Vlráay-jaxx játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adlon barátainak találkozót, hívja meg őket vacsorára a
METROPOL E-ba 11
IDŐ
Változatlan!
Prognózis: Déli, délnyugati szél változó felhőzet, > hő nem változik l*oy®a««»r>.
A Keteozplogtal Intézőt nagyksctíiia\' mefftlgyaléállomása jelenti >
K6mér«#»tot te*f>«p este 9 érakor + 110, ma regget -f-tf 6. détt)en+ 19.0. Oapadék: 00 1..
— Hmm vagyM* g.idagok .hhoi,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csln.1l-Ütést községét takarítunk meg, lia tiszta szlogyapjuszöveteket veszflnk közvetlenül a Trunktiahn posztógyártól. Ez a hírneves jiosztógj\'áriink évek óta szállítja " magyar uricsntádoknflk angolosan gyártott, garantáltán színtiszta gyapjúból készített urlruha-, angol nöi kosztűm, sportruha és iskolás ruliaszövetekben. Még ma kérje a szövetminta kollekció kéltség- és kötelezet tségraen les elküldését a gyártól: Budapest, XI, Lenke ut 117. Jól Jár vele.
Az idők változnak
de nincs változás az Aspirin - tabletták minőségében. 40-óvos gyártási tapasztalat és kiváló szakemberek tudományos ellenőrzése szavatolnak az Aspirin mindig változatlan minőségéért, tűrhetőségéért és hatékonyságáért.
ASPIRIN
i s
Dt UGYÍl JUNK MINDIG A BAYÉR-KERÍSZTRt I Ot OOYEUUNK MINDIO A IAYÉRK6M»ZT«1 S
Moszkva mozgósít Távolkeleten
A japánok agyonlőttek egy francia hittérítőt
Moszkva, május 7 Mirnov népblzttfi hivatalin küLl detésben megérkezett Keletázsjába. Feladata rendkívül nagy jelentőségű : - előkészíteni a kelet-ázsiai szovjet haderők előzetes mozgásig tilsát.
Peking, május 7 A japán hatóságok megerősítik a l/irf, hogy Cstng.üMu közrlél#p:
japán szolgálatban álló klnal csend-őrök agyonlőttek egy francia httté-riiőt A \'misszionárius ugyanis rém engedelmeskedett a japán hatóaá-^oknak, nem engedte még a mász-sziósház i*lrendelt átkutatását, sőt ellenszegülve a csendőröknek, azok. ra revolveréből négy lövést adott te Erit\' a csendőrök fegyvereiket használták és a hittérítő holtan esett össze. , I i
A kanizsai szalmatok-gyár betörői és orgazdája a törvényszék eíött
A szünetelő nagykanizsai szalma-lok-gyAr tulajdonosának, Bettlheim Győzőnek nemrégibe.l hírt\'il vitték, hogy ismeteltén tettesek betörtek\'a gyárba, több gé|>ról leszerelték a kerekeket és egyéb érlkesíthető alkatrészekkel együtt zsákba csomagolva kivitték és a városba* clld-i ták A rendőrség csakJvintar kézre-ki\'riteile a betörő táTsaa4y>! Büki Vendel, Peti János, Szakái János és Heklovszky Jáncc személyében Kiderült, ho.íy a társaság a lopott dolgokat egy Wachsniann Izsó nevíi ócskavaskz-reskedőnél értékesítette. Büki ezenkívül Slern Vllmosné óes-
káfftól egy márványlai ot i» eUo-,iort. i
Büki moit is korábbi büntetését tölti ki a tötrlvényszékl fogházhfctfl\' Nagykanizsán. ■\'
A társaság a törvényszék előtt mindent beismeri A |«rl>eszédek után a törvéíly.szék biinösm-k mondotta ki mind az öt vádlottat és BOkl Vendelt egy évi börtönre, Péti Jánost hét hónapi börtönw, Szakáll Jáno I három havi és Heklovszky Já no<t öt heti fogházra Ítélte, inig Wad*>nnmn Izsót 100 pen^ő |>éi*. bünlelésie iiélték. Az ügyész sutyoi-bttásért, a vádlottak eziyhhénér) fellebbeztek.
Számos női bajnál gyakran Igen nagy megkönnyebbüliat szerez reggel, éhgyomorra egy félpohárnyl természetes „Ferenc József" kesertt-viz szállal, hogy a belek tartalmát gyorsan teUilgitjs és akadálytalanul kiürlii, azunklv I pedig az emtostő-szervtk mCködéset lenyegesen elő-mozdttji. Kérdezze meg orvosát
— TsklalM bh, a Kopsteln Bútor áruház álksnáé butorklállltását ízléses éa olo ó bútorokat kedvező ttzalósi fal-tdtalskkel váaárolhst.
— U«t a boldog.ág mn.t.nák.a ?
Olt, ahol pénz és vflgyol\' vám Nagy vagyoulwz julbal könnyű sze rel, lia részi veiz a in. kir. állumsorsjáték legközelebbi, junhis 3-i húzásán, ahol kisorsolásra kerül lőuyeretnénykén! 10.000 |)C:igő és még sok kisebb, nagyobb iiye:eményv
„Oflloszlíjs, kni iloWass!"
ZALA! KÖZLÖNY
1938. tná|u« 8.

itwtsw
— (A rendőrségről)
Megható módon búcsúzott Szombathely város közönsége a Nagykanizsára helyezett hikkfalvl Kováts Nagy Pál rendőrfőtanácsostól, a nagykani. zsai kapitányság vezetőjétől. Kováts Nagy Pál főtanácsos ugyanis családjáért ment vissza Szombathelyre, hogy azt is Nagykanizsára hozza. Kováts Nagy Pál és családja az esti vonattal indultak Kanizsái a. Ebből az alkalomból a pályaudvaion megjelent az egész szombathelyi rendőrlisztikar, n delek-tivlestület, a segédluvatal. a város számos közéleti ténye/ője és a távozó főtanácsos tisztelői. Horváth György dr. rendőrfötanácsos a rendőrség nevében meleg ós megliató szavakban búcsúztatta a távozó főtanácsost, akinek szombathelyi fáradluitatlan munkásságát ismertette. A megjelentek a vonat indulásáig együtt voltak ós ér. zékenyen vettok bucsut az uj állomáshelyéi e távozó főlauácsostól ós családjától.
— (Első szentáldozás)
A Hozgonyi utcai elemi iskolások ebő szentáldozása május 8-án délelőtt íél 0 órakor lesz a felsőtemplomban. Ezzel kapcsolatban a 9 órai szentmise elmarad.
— (Esküvő)
Bremser Ilona és Paraghi Sílndor m. kir. hadnagy folyó hó 7-ón délután 7 órakor tartják esküvőjüket a* plébánia-templomban. (Minden külön értositós helyett.) (:)
— Rómában a náixutasok kedvelt ■lállodája: a Hotel Imperial-Toaring. Via Vlttorlo Veneto 24. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnáll.
— (A Szociális Missziótársulat)
helyi szcrvczotl hölgyeinek ós a Leányklub tagjainak ezévi lclkigya-.korlata folyó hó 17-től 21-ig lesz a "Missziósház nagytermél)On, melyet dr. Menthes Mihály theologiai tanár, a győri egyházmegye egyik legkiválóbb szónoka, az országos hirü papköltő tart. A bevezető tanítás 17-én oste 6 órakör kezdődik, vendégeket szive-6Cn látunk. Belépőjegyek — mint mindig — a Missziósházban kaphatók. A Missziósház főnöknője.
— (Temetés)
Nagy, komor pompájában megrázó szépségű temetése volt Peilaki (l>ol-lák) István nagykanizsai tanítónak. A gyász döbbenete mutatta csak meg igazán, milyen tömegek tisztelték és szerették a hányatott életű, de soha nem csüggedő, egykori muraközi magyar tanítót. Sírjánál a Zalavármegyei Altalános Tanító Testület és a nagykanizsai tantestület nevében Zsigmond József igazgató, u Muraközi Szövetség nevében I-\'iló Ferenc igazgató, a Kemény János (volt Riffkabyl) Jótókony Asztaltársaság .nevében Rrassányi Gyula, a szülők nevében Aradi Antal, a tanítványok nevében Tüskés Tibor II. oszt. elemista búcsúztatták Perlaki Istvánt. A temetésen óriási tömeg jelent meg kőztük a teljes tantestület, az iskolák növendékei, a városi közélet vezetői
Különvonat a megyegy ülésre
Május 12-én, az alispánválasztói törvényhatósági bizottsági gyűlés napján reggel 7 óra S perckor különvonat indul Nagykanizsáról Zalaegerszegem 88 százalékos kedvez, ménnyel. A különvonat délután 11 óra 10-kor indul vissza. A vonatra a közboneső állomásokon is fel lehet szállni, de a 38 százalékos kedvezmény ezekre nem érvényes.
— (Kicsinyek a színházban)
A nagykanizsai I. körz. elemi iskola növendékei az ehasábokon már méltatott zenés irredenta mesejátékukat hétfőn délután fél 6 órai kezdettel adják elő a nagyközönség részére a városi színházban. Az előadás megérdemli tartalmi, rendezési, szépségénél ós nemes céljainál fogva is a legszélesebb körű érdeklődést.
—■ (A Baross Szövetség közlése)
A m. kir. Államvasutak által megküldött értesítés szerint az Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt, május 25—30-ig a nagy személyforgalom miatt a vasút u teheráru forgalmat csak részben tudja lebonyolítani. (:)
Utolsó két nap: — kép-klárnsltás!
A Szépművészeti Szalon nagykanizsai tárlatán visszamaradt márkás (Csók, Glatz, Szüle, Czencz, Vaszary, Iványi, Rudnay stb.) olajfestmények részletre is potom áron kiárusításra kerülnek.
Saját érdekében cselekszik, ha ezt a ritka
vásárlási alkal m a t k i h a|s z n á I j a 1 I
— (Szerencsétlenség a határban)
Súlyos szerencsétlenség történt csütörtök délután I.endvaujfalu határában. Vida József ujfaiui gazda szénát szállított haza, ő maga fenn ült a szekér tetején. A lovak egy szembejövő társaságtól megijedtek, ágaskodni kezdtek, ide-oda rángatták a szekeret, a melynek tetejéről Vida oly szerencsétlenül zuliant le, hogy a kerekek alá került. A szekór átment rajta és úgyszólván minden bordája eltört Vidá-nak. A kihivott mentők élelveszélyos állapotban szállították kórházba.
7TÍ7--—-;
Ne legyen gondja arra, hol töltse szabadságát az idén I
A MAGAS TÁTRA
a tavasz ragyogó hónapjaiban éppenugy, mint a kánikulát nem ismerő nyárban
gyógyulást, pihenést, üdülést és szórakozást biztosítanak mindenkinek. — Tátrai tartózkodásának költségeit kényelmesen utalhatja át — A MAGAS TÁTRA páratlan klimatikus gyógyhely. A MAGAS TÁTRA abszolút pormentes, száraz levegője, ultraviolett sugarai uj életet adnak a kifáradt embereknek. A MAGAS TATRA szanatóriumaiban, szállóiban, üdülőtelepein, penzióiban mindenki megtalálja a maga viszonyainak megfelelő elhelyezést: a legtökéletesebb luxust szakasztott ugy, ;flint az olcsó, szerény szobát és ellátást. A MAGAS TÁTRA a béke gondtalan, izgalommentes életét biztosítja mindenki számára. A MAGAS TÁTRA vendégeinek alkalmuk nyílik a legszebb kirándulásokra és a Sxepeitég ősi Városai: Löcae, Kéamázk. 1*16, Poprád, SzepeibélM a maguk évszázados kultúrájával, ezer látnivalójával szeretettel várják a MAGAS TÁTRA vendégeit. — A MAGAS TATRA oloaO I A Magas Tátra a gyermekek paradicsoma. Klimája a serdülő szervekre páratlan gyógyhatású. Gyermekek kiséret nélkül is elhelyezhetők. Kérjen f.Mtágo.itáit • ktotkezó taUpekrfl i Strbské Pleso—Csorbató. Állami magaslati gyógyhely. Hotel Hviezdoslav és Hotel Krlvdn. Tatranskd Lomnlca—Tdtralomnic. Állami magaslati gyógyhely. Grandhotel Praha. Stary Smokovec—Ótdtra/üred; Grand Hotel, Tdlraszanatórlum, HOpfnerhdx. Tatranskd Pollanka—Tdtraszéplak; Dr. Ouhr-szanatórlum és depandanszal. Tatranskd Matllare-Tdtw-Matldrhdza-Oyógyfürdó: Hotel Etplanade. Nővé Strbske Pleso-Ui,Csorbát tó: Móry szállók és penzió. Novy Smokovec—UJIdtraJüred: Parkhotel. Szepesi Otthon Tatranskd!Lomnica—Tdtralomnlc. Penzió-Hotel Blela Voda-Fehérviz. Tatralomnlc mellett. Horn-féle gyermekotthon Tdtranskd Lomnlca-Tdtralomnic.
Felvilágosítással szolgál és szobarendelíst elfogad: Budapeatea i a Tátrai Fürdők Vezérképviselete, V., Vigadó-utca 4. Pengöbefizetés I
— (Az eltűnt kislány),
aki 1G éves fejével Kaposvárról elment mindenki tudta nélkül a vőlegénye után, a rendőrség körözésére megkerült. Budapesten találták meg tegnap, négy napi távollét után.
— (Leégett egy malom)
Kávás községben kigyulladt és le-ófeett Marton Jánosnak üzemen kivül álló malma. Elpusztult a berendezés is, míg a közelben álló épületeket a tűzoltók megmentették.
„Dolgoztass, hon dolgoztot"
Nép MoigÓ. Szombaton *■ ■■■Arnap
Két nagy film egy műsorban 1 U j kópiái
UntnaillA Hercíel Zita, - Kaboi, - Törzs 1*16 $ C 8IIIO Ei»lllmDnk még mindig vezet.
Ezenkívül még egy rendkívül érdekes és Izgalmas Ilim:
A 13-as számn motoros őrjárat
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és Qnnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal 1
— (Jelentkezés bábatantolyamra)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján dr. Haba Antal kerületi szülész főorvos felhívja a bábatanfolyamra jelentkezőkot, hogy felvételi kérvényeiket a nagykanizsai kerületi szülész főorvosi hivatalnál (Stefánia Süövctség védőin tózeto, Király n. 40. sz.) május 3l-ig adják be. legcélszerűbb, ha a bába jelölt a kérvényével személyesen jelentkezik értelmi vizsgára, mert annak eredményétől függ a jelölt felvétele. Bábajelólt 20 óv«t betöltött, de 35 évnél nem idősebb egészséges, büntetlen előéletű egyén lehet. A két pengős okmány bélyeggel ellátott felvételi kórvényhez mellékelni kell születési bizonyítványt, iskolai bizonyítványt legalább VI. elemiről, erkölcsi bizonyítványt, orvosi bizonyítványt, férjezettnél liázassági levelet, a férj vagy n szülők beleegyező nyilatkozatai, nyilatkozat a tanfolyam költségeuiek biztos Pedozetéről és a járási főszolgabírói hivatal által kiállított bizonyítványt arról, hogy a folyamodó községe bába nélkül van, vagy a községben még egy bábára feltótion szükség
TAll.
— Bátorokban a Kop«teln-cóg vezet I Modern nüntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedv eső .ize-téal teltételek mellett
— (Május 8: tűzoltó-majális)
A nagykanizsai önkéntes tűzoltó to«. tülei ezerben egy a szokottnál is vidámabb májusi ünnep-pel akarja megörren. * dezletnl Kanizsa kö-
zönségét. A május 8-i tüzoltómajáüs, amely « hagyományos miretet túlnövi, elfeledteti mindenkivel a gondokat, bajokat. A rendező tűzoltók ezer ötlettel gondoskodnak az olcsó szórakozásról és szeretettel várnak mindenkit. % (:)
— A* EucHnrlatia
áhítatának szenteli májusi számát a művészi illusztrációkban bővolkedö Tükör. Jajczay János .Eucharisztia a magyar művészetben, cimü tanulmányával emlékeztet a kereszténység, a magyarság és a magyar művészet őrök frigyére. A megváltó Ostya uj csodáira mutat rá Katona Jenő irása. Joó Tibor a magyarság nemzoltó alakulásáról s a magyarság szellemi nem. zetfogalmáról értekezik. Bjorbmtr Vir-feil a modern tomplomépitő művészetről ir tanulmányt. A Tükör szemle-rovatának változatosságát uj értékok-kel gyarapítja u .Szép magyarság.
címmel indított rovat. A Tükör tavaszi számában gazdag irodalmi és művészi élvezetet talál az igényes olvasó. — Tévedés axt hinni,
hogy a márkázott áru drágább. Ellenkezőleg olcsóbb, rnoi-t biztosan hat. Az Aspirin-tablettán a .Bayer.-kereszt szavatol ezért. Enélkül pótszer, utánzat vagy hamisítvány. A 40 óv óta bevált Aspirin csak n -Bayer.-kereszttel valódi.
Legelő-verseny Újudvaron
Az Országos Zöldmező Szövetség május 22-én Újudvaron és még n<? hány községben legelőversenyeket rendez. A dijakat Újudvar községben osztják majd ki. A.versenyen
megjelenik a vármegye alispánja Is. A. versenyre ugy az ujudvariak, — akik a legutóbbi országos versenyben az első helyet biztosították maguknak — mint a környékbeli községek nagyban készülődnek.
Ha nem jól lál, JSffiU.
Fenyvesi GyBrgy
irá. 4. aukoptlku mul.ih.i
Fí-ut 10. Dobrovlcs-hix.
SlIllMllt Kitti mipltt il Uuitt!
Horthy Miklós ul 15. sz. házban
3 szobás udvari lakás
augusztus l-re kiadó.

1938. májul 8
ZALAI KÖZLÖNY
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát szép kivitelét és olcsóságát.
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
Udsúroljon lehűl ön is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
LECJUÚAVh?
Cegléd üdvözölte a kormányt a zsidójavaslat benyújtása alkalmából
Budait, május 7 Cegléd vfajos képvlselölestüieta, nek küldöttsége tisztelgett ma Da, rányi miniszterelnök és Miihez igaz-ságügyminLszter előtt, hogy a vAros üdvözletét tolmácsolja a kormány, nak a beruházási javaslat és z-sidó-javastat benyújtása alkalmából.
A szegedi ellenforradalmi emlékmű leleplezése
Szeged, május 7 Szeged várpsa az 1019 évi, Szegedről elindult ellenforradalmi meg mozdulás megörökítésére emlékművet állított fel, amit ma nagyszabású ünnejvség kenetében avattak fel és adtak át rendeltetésének.
— E,y téglát
mindenki adjon a katolikus kultúrház .laphoz, Vegyen egy p<-ng&s «ors-Jegyctt
T
eniszütők, hűrozások
megbízható, kitűnő minőségben:
Grünhat mérnöknél, Deák-tér 2.
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel, ezúton mondok köszönetet, ugy a magam, mint gyermekeim nevében a tantestületnek, a „Muraközi Szövetségnek", a .Kemény János Asztaltársaságnak" (Rítt Kabyll), a kedves szülők nek, a kedves kis tanítványoknak s mindazoknak a Jóbarátoknak éa Ismerősöknek, akik szeretett férjem temetésén megjelenésükkel mélységes fájdalmamat őszinte szívvel igyekeztek enyhíteni.
özv. Perlaki Istvánné.
Letartóztattak egy óvadék-hiénát
Budapest, május 7 A budapesti főkapitányság előzetes letartóztatásba helyezto Lelkes Ferenc cipész tekédet. Lelkes Vulkán Nemzetközi Szabadalmi Vállalat Rt néven céget alapitott ós ahhoz óvadékos alkalmazottak egész seregét vette fel. Mikor már 20.000 pengő értékű óvadékot felvett, kiderült a turpisság és a «vezérigazgató urat, letartóztatták.
Megvolt Albrecht herceg esküvője
Budapest, május 7 Az Esterházy utcai palotában\' ma délelőtt , megtörtént Albrecht (V* királyi herceg és ^ Bocskay Katalin polgári házasságkötése. A ianuk Ugrón Gábor és Khucn-Héderváry grófvol tak. Az egyházi esküvő Pannonhalmán lesz. , .
APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetés dija valérnap és Dnnapnap 10 sióig ad fillér, minden lovébbl sió 0 fillér, hétkOinap 10 sxólg 60 fillér, minden tovébbl szó 4 fillér. BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxott utcai szoba fürdőszoba használattal kiadó. BeUlhelm, Csengery-utca 27/i. 1340
ADÁS VÉTEL Karaaak két bútorozott szobát fürdőszoba használattal. Ajánlatokat kérek Sugár-ut 28 alá. 1339
Használt ruhit veszek éi eladok, hl-váira házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1132
KÜLÖNFÉLE
Jókarban levő 350 es Qelter motor-karékpár eladó, kedvező részletllzetéi-sel. Clm a kiadóban. 1330 Autétaxi (bérautó) uj áramvovslas legolcsóbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Vennék egy jőkarban levő használt kla-kaaasát. Címeket kérem a kiadóban leadni. 1333 Lakásommal Magyar-utca 20. az. alá költöztem. Vojnovlls Jenő Üveges. 1328.
Erzsébet-tér 22 alatt haiznilt tégla, cserép, fa aladó. Bővebbet József főhercegül 18 ss. alatt. Teleion 624. 1331 Minden kőfaragá munkát olcsón vál-lalok, u. m. sirszegélyeket, síremlékeket, véaést, aranyozást. Bischof kőfaragó, Király-utca 34. 1313
Jókarban levő oldalkocsis motorkerékpár eladó. Clm a kiadóban. 1338 Egy yarkahlr anyaállat eladó. Csen-gery-utca 56. 13J4
Mindennapi leveleiéiből összegyűjtött bélyaaat, régi vagy uj tömegeket, magyart és küllöldlt, feloszlatott gyűjteményedet bármikor megvételre keresek. — Bar bari ti Lajos, a Zalai Köilöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. az. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra között.
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Sugár-ut 16/e. számú házban kétszobás, hallos, öiszkomtortoH lakás azonnal vagy augusztus 1 re kiadó. 1286
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Káraly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
Kölcsey-u. 11. ss. házban aayaxobéa konyhái lakás sug. l-re kiadó. 1285
Háromszobás lakát hozzátartozó üzlethelyiséggel Horthy Mlklói-ut 11. alatt f. é. augusztus l-re kiadd. Bővebbet a nagykanizsai lzr. Hitközség irodájában. 1316 Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel f. é. augusztus 1-ére kiadó. Bővebbet: Angol-Magyar Bank r.-t fióknál. 1315


Ofcsviiésjjof mii a moziban SzórakezTialik
Háromaxabáa komfortos lakást keresek belvárosban augusztus l-re. Havas Deák-tér 15. 1298
Kétaxobáa lakás augusztusra, egy üzlethelyiség novemberre kiadók. Teleky-ut 10. szám. 1334
Kétaxabáa lakás kiadó Bagolal-sor 9. szám alatt. 1342
3 szobás utcai lakás aug. 1-ra kiadó. Csengery-u, 57. 1310
ZALAI KÖZLÖNY
1938. május 4.
gyümölcsfáknál kerti seteménysknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
1 kg. Péti-Só kell: 20 szólötókéhez 30 rózsafához 35 ni1 kertl-veteményhez 20 m1 pázsilhoz stb.
(Nemcsak xsákszánira, hanem már 1 kg. is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
Telefon: 130.
Eiilkitylitiit —i
mkl • ksreakedókall I
paroaetmál nr«u bal I
Hirdetmény.
A Kskomáromi voll Úrbéres Legeltetési Társulata a Kiskomárom nagyközség határában levő, mintegy 586 kai. hold legelő lertllelen gyakorolható
vadászziti jog
1938. aug. 1-151 1944. aug l-ig tarló hal évre 1938. má|us hó 29-én d. u. 2 órakor a községi tanácsieremben tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni. — Árverési fellételek a községi jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetik.
Kiskomárom, 1938. május 4 én. Bálaj Ienö s. k. Lacié liutl s. k. tára. jegyző. elnök.
Saját termáit! karaoaaityl aszlall lehár kar P 0 56-éit, asztali siller (voroa) kar P 0-44 <rl lltcrenklnt k.p-Haté bortermelőnél Csengery.ut 19.
HlljkMlllli AflJI- h C„t,«r.í.,dí Intil.t fiík-1ií..1 IgUgitólígílCl.
252/1938. sz.
VflrsBBytárgyalisi birdatnény.
A Stefánia Anya- és Csecsemővédó Intézet nagykanizsai tejkonyhája, bölcsődéje, anyaotthona részére 1938. év június hó l-löl 1939. évi május hó 31-lg szükséges alább megjelölt élelmiszerek szállítására versenylárgya-lást hirdetőnk.
1. Tej.
2. Hus- és zslrnemüek.
3. Liszt- ii litzlnemtlek.
4. Kenyér és péksülgméiy.
5 Cukor.
6. FUszer.sóésegyébélelmicikkek.
7. Egyéb háztartási cikkek.
Az ajánlatokat írásban, zárt, lepecsételt boritékDan a Stefánia Anya-ét Csecsemóvédó Inlézet hivatalos helyiségében: Erzsébet-tér 4. sz. alalt 1938. évi május hó 24-ig déli 12 óráig kel] benyújtani, ugyanott az ajánlatokhoz szükséges kiirásl nyomtatványok ls igényelhetők.
Nagykanizsa, 1938. május 4. im Az Igazgatóság.
TÁVIRAT: Szabó Sportüzletnek.
Bemutató autónk szombattól hétfőig Önnél lesz. Érdeklődőknek a Shellgass főzést, vasalást lakásukon díjtalanul bemutatjuk - közöljék címüket.
Shellgass.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Roletta I Fé"I latracvászon
WÍIS°" I ^FRIIC I Nyugágyváazon
xclnor I díványba — párnába I Szalmazsák
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-wtoa S.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi ÍUtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
""—\'------ —------- - . .---------1----rrrrrn i "uvu. ul"
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Mftnerr fürdő
Csengery.ut 19. MArvány hádHvMk TyiaklSMSssváoi* V Nyitva asladaa aap. 1
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11 052/Í93ÍÍ
Tárgy: Sránlóföld bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A vadalmásl dűlőben a feliőerdö déli sarka és • csertől ut közt fekvő 537 O-ől izánlót a folyó gazdasági évre bérbeadom. Az árverés május 9-én délelölt 10 órakor a gazdasági hivstalban lesz. (Városház, I. em , 16. ajtó.)
Nagykanizsa, 1938. május 3. un. Polgármester.
9756/1038.
Tárgy: A Károly csapatkeresztre
való IgónylogoaaHstf Igazolásának
szabályozása.
Hirdetmény.
Felhívom az érdekellek figyelmét arra, hogy a Honvédelmi Miniszter Ur a Károly csapatkeresztre való Igényjogosultság Igazolásának hilár-Idejél 1938. december 31-ig meghosszabbította. Ez a határidő az utolsó és az aemmlesetre sem fog meghouzabbitalnl.
A tudnivalókat külön hirdetményeken közlöm, melyeket egyidejűleg a város különböző helyein kifüggeszt-teltem. A kérdőívek a v. kiadónál beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1938. április 20. "» Polgármester.
8856/1938.
Tárgy: Harcszerű lövészet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. hó 9,10,12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24-én 5 óra 30 perctől 18 óra 30 percig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1938. április 11. IM< Polgármester.
9528/1938.
Veisnjtíimifci MÉtiny.
A v. utcaseprők részére zárt, írásbeli ajánlatok utján 14 pár tehénbőr, csukoltnyelvtl, erős talppal ellátott, mérték után készítendő bakancsot szerzek be.
„Utcaseprő-bakancs beszerzésére ajánlat" elmfl felirattal ellátott, zárt és mintával ellátott ajánliUok folyó évi május hó 18. napjának déli 12 órájáig adhatók be a vátoai iktató-hivatalba.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. május 5. mi Polgármester.
Ágytoll, pehely
k«Unjrrik. ptnxlók. ixAUodák rfaiirt, Intéi.tl párnákhoz blgWnlkutjn ktielvo c!:«6 lrb»n.
Fehér fosztott NbateHat
Bl kilónként P 3\'00-ért,
egy jobb minőséget J.JO-ért szállít 5 kilós postacsomagban Mrmaatva utánvéttél
BSIE1 SÍIM toM-bn, lirtiiftltntoi.
r.kl.i— —utia>s_s»law m laáapaaW aawsaHtal váaámw
NyarWtott a UpMafUun.. 54Jgaz«t»(i H**r4»ytÍTWJ«g ktarnyomd>i|<kaB Nagytaairsán. Felelés OzletTtietö Zalai Kitolj,
78< Évfolyam 104.*4in.
N»gyk»nliM, 1938. május 10 kedd
Ara 12 fUl.
ZALAI KÖZLÖNY
ticibnlMl é» kudóbiraU]: l\'6ot Mrtjdruik ninka bOkSznap
: P6ol jup dík.
POLITIKAI N A p I L A
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elötlzetéal ára: ctty hóra 1 pengft 40 llllér. SicrkcJiCSaéíi é« kiadóhivatal. teldon: 78. u.
világ szeme előtt rendezni
Nem cseh belügy, hanem Európa békéjének ügye a csehországi kisebbségi kérdések rendezése
getlenségének biztosításához ós a demokratikus kormány formához.
London, május 9 Az angol sajtó véleménye szerint a Prágának acott francia -angol tanács inegíogadása előmozdítaná a kérdések megoldását. A csehországi kisebbségek ügye, Írják a laj ok, nem cseh\'belügy csupán, hanem egész Európa nemzetközi kérdés^ és kérdése az európai békének.
A Daily Mail szerint szó slnos arról, hogy Anglia kötelezettségeket vállalna Cseh -ország megsegítésére,
ha az valaminő engedmények feU jében ehhez ragaszkodna. (
Londonba érkezett hirek szerint ha a szudéta-némciek nem lesznek megelégedve a kisebbségi ügyek rendezését célzó törvényjavaslattal,
A csehországi magyar kisebbségek követelései a cseh kormány előtt
Prága, május 9
Jaioss és Esterházy magyarpárti kéj>vi>elök előterjesztették a cseh kormánynak a magyar kisebbségek követeléseit tartalmazó eiplékira\'ot. A magyar kisebbségek eszerint követelik :
1. a magyar kisebbségeket el-nemzetlenietö akciók letiltását. i
2. a né|»szavazás rendszerének gyakorlati reformját. t
3. a magyarlakta területekre te-
A kisember védelme | Csehország belügynek tekinti a kisebb-
A magyar politikai élet legna-, ; m . . f m r » _« ■ • a . r m -
gjobb eseménye Darányi Kálmán $691 K6rd6St9 06 1181181100 8lt 8Z 696SZ
miniszterelnök győri beszédében be \\ ^^ ■
jelenléti gazdasági program. A hon- \\ védség fejlesztésére s egyéb, jórtyz.\' \\ a falu érdekeit s;olgáló célokra a lioirmány a magyar nép álclozatr készségéhez fordul. Hogy a nagy be ruházási piogramot végrehajthassa, 600 millió vagjondézsmát kér. Ebből 350 milliót a vállala ok fizetnek, mig 250 millió terhet a magánosok íognak viselni.
Az utóbbi időkl>en a kisvagyonu polgárság körében téves hirek terjedtek el arról, hogy ezt a réteget mennyiben fogja érinteni a vagyi n-dézsma. A kisvagyonu polgárságot a vagyondézsma egyáltalán nem fogja érinteni, mert csak azokat adóztatják meg, akiknek 50.000 pengőnél nagyobb értékű vagyonuk van. Még ezt az 50.000 |>engőt is ugy számát ják, hogy az egész va-j gyon értékéből először levonják az összes terheklet s cfcak, ha ezek levonása után is marad még 50.000 l>engőnyi tiszta vagyon, akkor kell vagjondézsmát fizetni.
A magyar kormány igen fontosnak tartja, l.ogy az érdekellek tisz. tában legyenek a vagyondézsma kivetésének ezzel a rendelkezései. Ez a rendelkezés egyenss folytatása annak a nagyarányú s>oclál politikának, amely a Darányi kor-nány nem hosszú működése alatt már olyan óriási eredményeket hozott. Büszkén sorozzuk ezek közé az eredmények közé a gazdaadóss ígotf ujabb rendezését, a telepítés folyamatának meggyorsítását, a mezőgazdasági munkavállalók öit-gségü ségi és betegségi biz\'ositáást és mindaiokat a törvényeket és tör. vény javaslatokat, amíelyek a munkanélküliségen óhajtanak segíteni, vagy sürgős orvoslásra s>oruló szociális egyenlőtlenséget akarnak\'meg szüntetni.
Kevés minisfetenelnöke volt m\'é.ij az ofitfeágnak, aki annyira átérezte \\olna a kisemberek buját-baját, életük küzdelmes voltát, mint ép. pen Darányi Kálmán. Mint földmű velésügyi miniszter hivatalból foglalkozott a falu kérdéseivel, meg kellett látnia és meg is látta azt a hősi küzdelmet, amelyet a*magyar nép legértékesebb rétegei folytatnak a napi megélhetés biztosit ísá. ért, családjuk fenntartásáért. Mint miniszterelnöknek még több módja és alkalma van, hogy mindazt megvalósítsa, amit ezen a vonalon szükségesnek s a nemzet jövője szem. fontjából elengedlietetlennek tart. Jó szándékainak csak az ország pénzügyi teljesitöképességie vet határt .amellyel számolnia kell, ha nem akarja meg* emmisiteni azokat az igazán jelentős gazdasági eredményeket, amelyekről a nemrég T*tngíoü pénzügyminiszteri expozé beszámolt. v ■
Hisszük, hogy ez a 600 millió vagyon dézMna a kormány rendel kezéére fog álíni akkor is, ha kíméli -
Prága, május 9 \\ francia és angol követeknek a kebbségi kérdésben a cí-eh kor-,royhoz eljuttatott dejnarsávat kítfolatban a fajló egy része meg ál%tja, hogy az nem jelent be*-avifozást a cseh állam belügyeibe.^ angol la|>ok véleménye sze-rint\\. cjeh kisebbségek ügye neni-zetk^ jelentőségű kérdés, kivána-•osnd látszik tehát a cseh kormánjak ezügyben megértő és en-Lcdék^y magatartása. Fontesazcn ban, Így C\'ehország ne csak formai megolfct készítsen elő, hanem — és c-se lejelentések szerint ez van folyamban — átfogó formában egyszerflindenkorra intézze el a ki-\'ebbs^ i)robléinákat.
A Cc-e SIovo szerint a kisebb, ségek üjre egészen belügye Csehszlovákjuk és az marad továbbra is. de Oxjrszág hajlandó az egé>z világ sae* előtt megoldani ezt a kérdést, irmészetes aíonban, folytatja az tyig, hogy Csehország e közben ne mehet tul bizonyos ha-táiokon, hiiem feltótlent ragaszkodik területi sértetlenségének, füg-
lepitett szlovák Iskolák megszüntetését. • :
•i. a magyarellenes rádió piopa-ganda előadások beszüntetését.
5. az egyetemen magyar Jogi és bölcsószeli fakultások létesítését.
6- a magyarországi egyeir.ekjn . végzett szemeszterek beszámítását.
7. magyar tankönyvekben a ma-, gyar földrajzi nevek használatának engedélyezését.
8. a magyar sajtótermékeknek cveh területre való szabad bevitelét.
A Hifér-Mussolini találkozó után is kedvezők a* olasz-francia megegyezés kilátásai
Hitler és kísérete ma délelőtt elutazott Rómából
Róma, május 9 Hitler és Miftolini a tegnap esti vacsora alkalníVal • ajel kesen ünneplő tömeg Mínságára megje-i lentek a palotaírkélyén és hcsz-szabban gyönyfcködtek a tiszteién tükre rendezett flzijátékban
Ma délelőtt 9>fakor Hitlert az Olasz király és fiz előkelőségen hosszú sora kfcén kl a pályaudvar ra. Az utvonaloniamerre elhaladtak, tomboló lellfedés ünnepelte az uralkodót és ;>kanoellárt. A Quirináltól, ahonnh indultak, a pályaudvarig diszbe Itözött az utvol-nal. Az ál tamáson tyussoljni és a politikai élet előkefcégei várta az
mint ahogy kiir.elniífc kell akis egzisztenciákat.. Elsdqrban azoknak kölelessé>,e álöfcni, a nemzet nagy céljaira adakozi akik ?zt könnyen meglehetik. A világ minden államában érvénesül a lerhek viselése terén a pro»sszivit As ei-ye s talán sokteil nagpbb mértékben érvényesül, mint jelünk Magyarországon. Ha egy lép a népek!
érkezőket. A pályaudvaron még elbeszélgetlek, azután ünnepélyes búcsúztatás után Hitler és kíséretének különvonata elindult Firenze felé. Az indulás fél 10-kor történt. ,
Páris, május 9 A francia sajtó máris le\\onja a következtetéseket Hitler római látogatásából Megállapítják, hogy .v német-olasz tárgyalások folyamán nem jött létre szoros katonai együttműködésre vonatkozó megállapodás. Megállapítják a francia laj oki azt is, hogy Hitler és Mussolini találkozása nem volt árjalmas a fran^ cia-plasz tárgyalások kimeneileliH. re nézve, sőt annak kilátásait jóté-
óriási versenyében meg akar állni, sőt lovább akar fejlődni, ez csak! ugy történhetik, ha alkalmazkodik a kor követelményeihez. A modern állam törekvése az, ho^y hatalmát és bizlon-ságát a nép minél szélei sebb rétegeire épitse. A néj)i illa-, ir.ok korát éljük, mert a kemény, versenyben csak az az állam állhat meg, amelynek néj>e érzjj hogy
konyán befolyásolta, ugy hogy a megegyezéshez kedvezőnek tartják a légkört.
London, május 9 Az Ouvre értesülése szerint az an^ol külügyi hivatal elégedett a néinet plasz megbeszélések eredményével. Hivata\'ios vélemény szerint ez \\olt az angol—olasz megP egyezés első próbatétele, amit az sikerrel állt ki
A I^ice vonata, amely közvetlenül mtler vonata után haladt Fi- , renze felé, útközben előzni fogja Hitler vonatát, hogy Mussolini már a firenzei pályaudvaron fogadja Hitlert. {
nem csak ő van az államért, ha^ nem az állam is érte.
Darányi Kálmán mélységesen átérzi ezeknek a nagy ala|)elveknek az igazságát s mind* n tetté\\el és lépésével annak a jobb, nagyobb és toldogabb Magyal országnak a» alapjait munkálja, amely felé minden magyar szjve áhí ozva fordul.
Ai arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mini gyulladásos pirosságok, porsenéiek is pitlsná-sok, amelyek elégtelen bélnuitödél és emésztési zavarok kdvetkeiKben límadnak, a terméizelei .Ferenc Józsel" keseruvli használata állal reggelenként egy pohárral — rendszerint rCvldes:n eltűnnek. Kérdene meg orvosát.
K KUÜCSIYUK,.
A SZÍNHÁZ KOHOL •J, még mindig nem csitullak cl a hullámok. Döntés méj nincs, viszont u harc teljes erővel dul. A kél rivális direktor nyilatkozott az uj. ságirókuak. Fodor Oszkár ezt mondta: - Tudom, hogy én ne n kapom inej a pécsi szinház bérletét, de meg-mutatom, liogy Tolnay Audor se n lesz ilt igazgató.
Tolnay Andor viszont Pécsett járva igy nyilatkozott:
— M«j fogom mutatni isak azért is Fodornak...I
DUL A VERSENY 2. " művészeti fronton is. Tolnay és Fodor egymásra akarnak licitálni a szinház vezetésben, aminek u két város közönsége örül. Tolaay Andor u következő ivetekre Lehotay Árpádot, Jávor Pált, Kubos Gyulít, Bársony Rózsit és Lázár Máriát szerződ-lelte egy-egy estére.
Fodor Oszkár, bár a szeum már végefelé jár, vendégjátékokkal és Mu-rAU Lili néhány vendéglelléptével akar becsülettel búcsúzni Pécs közönségétől.
MEGKEZDŐDNEK
3. lassan u bucsuíellépték is Pécsett. Elsőnek vasárnap Kő-rössy Zollán búcsúzott a pécsi közönségtől, aki nemcsak ünnepelt táncos-komikus volt, lianem mint szerző is rekordot ért el. Huszonnyolcszor adták darabját, a Gellérthegyi kalandot, u knely a legnagyobb kasszasikernek bizonyult és amelyet négy vidéki szinház kötött le.
A BUCSUZASOK
körül azonban egy kis baj is akadt. A társulat néhány tagja kivált, illetve szerződés siogésérl ki. zártak néhányat a tagok sorából. Ez u hattagú csoport Mester Tibor drá. inai hőssel az élen már nem is szerepel és a kanizsai szezonra is uj tu. gok jönnek helyettük.
jju." . .J g ...
HALLOTTUK MÉG,
hogy u tiranai királyi esküvőn a környékbeli mágnásságol báró Inkey Péter képviselte;
liogy Zsigmond József igazgató felesége nagy sikert aratoll a Magyar Úrasszonyok Lapjában megjelent ifjúsági elbeszéléseivel;
liogy Lukács József, a Nagykanizsáról elhelyezett hitoktató véglegesen elnyerte a liajmáskéri plébániát.
Jolmztass, booy rloloozbass P
BAUAI KöficóNV
1938. május 10
Nagykanizsán robogott át a motoros és antós írontharcos-tnraverseny
Este 10 óráig az ellenőrző-állomás asztalánál
—tr^ Az Országos Frontharcos (gn] Szövetség idei autós éá űSzj motor Hősök Einlékver-V«J/ senyét szombaton i-endez-to, minden eddigit felülmúló ünnepélyességgel, a megújhodott budapesti Hősök Tere ava tójául. A versenyre rekordszámú neve/és érkezett. Az indulók között *ok jólismert versenyző nevével találkoztunk. Az indilás szombaton reggel 6 ómkor történt a Hősök Te réröl Buda|>ostről. Felgyúlt a fáklya a hősök emlékművénél, a kegyeleti láng mindaddig égett, amíg célba nem érkeztek. Az idei Frontharcos Turaut 1386 kilométeres pályáján a résztvevőknek 21 óra alatt kellett megfordulniuk. Az átlagsebességnek legalább 60 kilo-néternak kellett lenni £jjel-nappal egyaránt. Közben nagy feladat elé álli.otta a versenyzőket a pécsi hegyi verseny.
Nagykanizsa mint ellenőrző állomás
kapcsolódott be a versenybe. Az itteni Frontharcos Főcsoport, élén
dr. Fülöp Györggyel és YécseyBar nabással, mindent elkövetett, liogy a Nagykanizsán átvonuló verseny-1 zöknek segítségükre legyeik. A fő utvonalakon útjelzőket állítottak fel, |>ermanenciába helyezték a töltőállomásokat, a szerelőműhelye-* ket, stb., hogy minden pillanatban rendelkezésükre álljanak a versenyzőknek. Az ellenőrző állomás Nagy-
magyarország emlékemül ve fetóíH ütötte fel tanyáját.
Már szombaton délután 1 órakor rajokban lepte el a közönség a fő utvonalakat, a Petőfi utcától itf Magyar utca végéig. Vécscy Barna-i bás műszaki tanácsnok végigjárta az utvonalakat és intézkedett az át-t vonulás zavartalan biztosítása érdi\'-, kében. Az egész útvonalon őrködött a kiivndelt rendőrőrszemélyzet vitéz Czégényi Károly parancsnoksága alatt. Szépen segédkeztek a cserkészek és a leventék is. Yegele Kán ix>ly parancsnok kitartott derék cserkészeivel egészen a leváltásig. A/, ellenőrző állomásnál dr,| Fülöp György intézkedett. I,
Multak a jiercek, a negyedórák, az első befutásra jelzett fél 6 el-j múlt. Sehonnan semmi jelzés, asztalon fekvő programot nézve fel tűnt, hogy a sorszámozásból
kihagyták a 13-as számot A 12-ről átugrottak a 14-ne. sjKjrtsinannok is babonásak.
A versenyzőknek Kaposvár-CtfH
lak—Marcali—Kiskomárom ífö 1 kell beérniük. Egyszeresük ii mozgolódás. , 1
Jön az első kocsi! — kütfák; a távolabb állók. Vaióbpn j/ Sf-egy — tehénfogat; Nagy derjség (a csalódás mellett)\'. 6.10 óri Se^ hol semmi. A főcsoport hiytaloa helyiségében állandó ielefonipiiek-ció várja, nem jelentenek-e fiamit a vonalrői. t
Gróf Festetics Ernő fut át elsőnek Nagykanizs
Végre 5.21 órakor fut be az első versenyző. Fehér sjiortkocsj, vcl . tón ja melletti gróf FesteticsEr-M^Í^V^i nő (KMAC) BMV
W-y^yjy\'\' Egy
/\'/ " ixirc az egész:
megáll, odaadja menetlevelét^.íimi-be dr. Fülöp beírja érkezésének és tovább utazásának idejét és uUrJg tovaszáguld. Messziről ismét autótJ autóberregés hallatszik, a következő pillanatban már ott is tpnem egy elegáns túrakocsi, amelyből Drózdy Győző orszgy. képviselő mosolyog a közönségne (mint műsoron kívüli szám), aki nem versenyző, csak .erre volt éppen az utja. Néhány ba-, rátságos szó és folytatja ő is az útját. ( f
6.26 óra. Másodiknak fut be Kozma Endnc 26. sz. motorkerékpár jávai.
6.27 óra : kék Alfa Romeon fut be Wiesengrund Ferenc (2), egy percnyi szünet és máris száguld/ Ipvább. |
6.29. Andrássy Imre gróf Szürke Lancia Aprilia kocsija (10). 1
5.37. Kormosán, ]>orosnn, lestrapálva száguld be Jobbaházy Dőry, Antal BMV.solo motorkerékpárjai val (27). !
Mind több és több a nézőközönség. A rendőröknek és egyenruhás frontharcosoknak van dolguk a né-
rvezetékszerelóst
(j.ra n c i a mellett kézit -
■NDLOVITS
zAkkel, főleg U fiatalokkal,íklk az ellenőrző bizottság osztutó\'/ már-már feltoritásKai fenyegeti
Mankovits István bajiáitnemzeH szinü zászlócskával int ntfálést a befutó versenyzőknek.
6.-11 éra. Látható öntuldtal szá. guld uz állomás elé Joselj Hecker, burna bér dressz \'leszul Bújta, kar-j.in fehér .szalagon .1 hJugkeneszt, jelvény, flegmával veszielé menet-, levelét, amikor visszak|>ia, német alaitossá^gal megnézi, sl vunje lebélyegezve, bedrva ík ujélkül, hogy cxik egy szóra vagy lixjentésne Is méltatná a bizottságul/ száguld tovább. J
5.15 éra- Wandcrerj sj,ortkocsi. Hölgy a volán milett, Kohnen Auguszta báróné (1)1 Két pilianal| és tüzzel-vassul sieuíií tova, i 6.61 óra. Zamecsnil Tivadar. Zün dapp inotorkerékpíila kissé mal^ nuiooskodik, de ux/hajiiar cftak egy füstfelhő maraf utilzitxa. (35).
6.01 óra. Ookoládp szinü verseny-kocsi (16), Komlós* Béül vezeti. Egy kó felvágódotljaz uton is be törte az ablaküveg
6.06 éra. Bordó fcinu MU S|iort-uuté. Oderwald Ilire ül benne. (6).
Dr. Fülöp elkUWI egyik bajtá^ társét, hogy hivjafel interurbén 160 sz. alatt dr. Zsidó/Sándor ügyvédiét Zeiliwgersíegen és\' jelentést adjon le az ottani ellenőrié állomásnak. Né.
hi\'ii [K>rc múlva a bajtárs vissza, éif/ik és jelenti :
Zsidó nincs a 1 lOjos szám alatt, epme-sterl hivatal jelentkezett.. rlási derültség. Kiderült, hogy a kanizsai 1 lOxt hívta fel a baj-
I \' >
CsapáKydefektust kapóit a favorit Bugattl
órakor érklr/ik Kuglet\' Jó) 7-,-f Zündapp oldalkocsis motorke. rékpárja. (26). I
6.22. Kovács Kálmán Hanomag túrakocsijával érkezik (8). Pohár sz6-davlzzel frlsslük fel, IdékUzben reklamálják a hozzáérték a benevezett Bugattl kocsit és vezetőjét. Csak nom történt valami baja ? — kérdezik Izgatottan. De senki sem tud választ adni. Budapestről eddig még nem jelenteltek .sem kiállást, sem balesetet. 6.28- Kesjár János Velocette solo
n\'io\'or kerék párja érkezik. (34).
— Nincs véletlenül valakinél egy csavarhúzó ? — kérdezi. Látszik, ho^y maga sem hisz abban, hogy kérdésére Igenlő választ kaphasson. KI hordana a zsebében csavarhúzót ? (
É-s lám... A frontharcos mindenre gondol. Az egyik bujtárs zsebéből kétféle csavarhúzó kerül elő. Megigazítják a hibát és a motor robog tovább.
6.21 óra. Blum Béla csokoládé szinü Lancia kooslja fut be. (7).
6.30. Hambach László Puch mo-torjn. (36). Cigarettára gyújt, mintegy 5 |>erclg pihen, azután folytat, ja útját.
Időközben érkezik jelentés arról, hogy a 6, 9, 11. 12, l-t, 23, 28, 30, 31, 32 és 41.es versenyzők nem futnak. \\
6.30 óra. Egerváry Mllnkó Zsigmond. (39). Frissítőkkel kínálják. Mintegy 22 |>ercig Időzik az állomásnál. Valaki nu-gjegyzi:
— No, ez jól beházasodott nálunk... Ugyanis ottidőzése alatt 3 géj) i-s befutott és megelőzte-
6.62. Kiss László Puch motorkerékpárja. (38).
6.51. Czulyba Mihály BMV solo motorkerékpár. (29). <
6.67. Vitéz Homolya István DKW túrakocsija. (16).
7.02 óra. Ifjú Szűcs Lajos Puch motorkerékpárja. (37). . t
— A »Bugattl« csapágy.defektust kapott, — mondja — azzal vánszorog utánunk.
7.13, Rusovszky József Puch mi), torkerékpárja. (88).
7.23. Martinék István Méray-Puch kerékpárja. (-18).
7.26. Dómján Károly csupa {Kir és fáradtság. Puch. (-14). I\' t
7.27. Végre befut az annyira várt >BuguttK Gutschy Károly és egy
Hölgyek részére I
gyönyörű dlvatclpők, szandolettek.házicipökl
Gyermekeit részére I
csinos gyermekcipők, szandálok!
Férfiak részére 1
jóminŐ8éga férficlpők,
week-end cipők I
Lego „IDEÁI
lesébban beszerezhetők az L" eipAUzletben, Fő-ut 12. sz.

1938 m*lug 10
ZALAI KÖZLÖNY
hölgy utasai; (3-. Alaposan "mögseí. bseülve. 130 km tempóval szágul. dott, mondják utasai.
Kezd már hűvös lenni az idö.
7.13. Kovács János Puch motor. (•10). Azt mondja hogy utánna nem jön már több kocsi. A bizottság már nem is bánná. De tudják, hogy még egy c-\'Omó kocsi hátra van. Mindenki szilárdan állja tehát tovább a vártót.
7 52 óra. Piber Ernő Zündapp mo torkerékpár (43).
8vl2 óíraAor (érkjez^k fcaymuss Gyula oldalkocsis BMW motorkerékpárjával. (21).
Lassan megered az eső. Kigyulladnak az estébe toruló várcsban ^ villanylámpák.
9 óra elmúlt, ujabb ver-enyző nem jön. Az esö mind erősebb. Na. gyon megcsappant már a nézőközönség is. Még a fiatalok tartami k ki és néhány cserkész. Dr. Fülöp György és Latorczi Károly front; harcbs tltjkár rendülellpnül kttor-. tanak. Igazolni kell az utolsó befu. tót is. t \'
Mikor a hir megérkezik, hogy a a még hátralévő három versenyző lemaradt, 10 óra elmúlt már.
Kedd
BUDAPEST I.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Fellovasás. — 1205 Rosl Schmldt zongorázik, Stilvássy Margit énekel. _ 12.30 Hírek. — 13 20 Időjelzés, időjárásjelcnlős. — 13.30 Farkas Béla cigányzenekara. — 14.35 Hirek.
— 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 16.10 Arányi Mária előadása. — 16.45 Időjelzés, hitek.
17 Dr. Spur Endie előadása. — 17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Bel tor Sándor előadása. — 18.45 Helyes magyarság. — 18.50 Kodolányl János előadása. — 19.20 Egyetemi Énekkarok. — 20 «A nagy ármádia.! Hangjáték öt képben. — 21.40 Hitek, időjárásjelentés. — 22.05 Kurina Simi cigányzenekara. — 23.05 Hanglemezek.
— 0.05 Hírek. BUDAPEST IL
17.30 Sztrókay Kálmán előadása. — 18.20 Francia nyelvoktatás. - 1850 Keraács Pál hegedül — 10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 llirek. - 20.25 Hanglemezek. — 21.40 A talliiú magyar képzőművészeti kiállítás megnyitása.
B8C3.
t12 Déli zene Münchenből. - 13.15 Szórakoztató zene. — 14.15 Vidám zene. — 15.30 Dax zongoraművész.
17.10 Kónigsberg. — 18.20 Schubertdalok. — 19.10 Stájer népzene dalokkal. — 20 Könnyű ós tánczeno dalokkal, Hamburg könnyű ós táncze-néjo.
IDŐ
Melegebb!
Prognózis: Mértékeit izél, kiaaé felhösebb, lóleg délén és nyugaton, a hő emelkedik.
A Meteorológiai tntéaet nagykanlual menllKyelőéllomáaa Jelenti i
tlöméraéklet tegnap eete 9 órakor : + 10 4. ma remei +10-4, délben + 15 6. Gaapadék: 68 V.
Egy pályázó volt az alispánt és egy a vármegyei főjegyzői állásra
Egyhangú választás lesz a csütörtöki megyegyűlésen
Zalaegerszeg, május 9 A nyugdíjazás folytán megüresedett alispáni állásra és az c inek betöltésé-vcl_c,sclleg megüresedő vármegyei főjegyzői állásra hirdetett pályázat határideje lejárt. A főispánhoz eddig az időpontig két pályázat érkezett be: Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző
pályázata az alispáni ős Tomka János dr. vármegyei tb. főjegyző pályázata a főjegyzői állásra. Mivel a kitűzött határidő letelt, a csütörtöki törvényhatósági bizottsági közgyűlésen egyhangúan választják meg Brand Sándor dr. főjegyzői alispánná ós Tomka János dr. tb. főjegyzőt főjegyzővé.
A Balatonig, majd Nagykanizsáig kettős vágányura épitik ki a budapesti vasúti vonalat
A közeimült napokban adták át a forgalomnak ünnepélyes kertek között a Budapest—székesfehérvári \\onal második vágányának Székesfehérvár—dinnyési szakaszát.
A megnyitáson Széchenyi Viktor gróf főispán mondott beszédet, majd Algyal Hubert Pál dr. állam; dtkár nagy beszédben foglalta tsz-sze az Államvasút és az utügy fej-\' lesztéséviel kapcsolatos el#otndolá< sait. 1 r v
A Buda|>est—székesfehérvári vonal második vágányának megépítése — mondotta az államtitkár — azt jelenti, hogy az észak-déli Irány ban vonuló fővonal tcljesitőké|>es: ségc megsokszoiozódik és a tranzi-tóíorgalom, valamint az adriai kikötőkkel való kapcsolat fejleszthető lesz. i
A Balaton mindkét partjával való gyorsabb összeköttetés is lehetővé válik, de előnyét látja a vonalnak a Velencei-tó üdülőtelep-fora is | i I C
Ujabb fontos vasútépítést is be4 jelentett az államtitkár. Ez i>edig «< Debrecen—miskolci vonal, amely Tiszapolgáron építendő uj Tisza-hídon vezet majd keresztül. Tervbo van véve továbbá a fehérvári vonal második vágányának a Balatonig, később pedig Nagykanizsáig való megépítése.
Igy tehát közlekedésügyi felada-
taink megoldása Irányában jelentős lépések történtek. E lépétfek íd»M \'ósságáj tulajdonképpen csak akkor lehet méltányolni, ha figyelembe vesszük, milyen nagy munkát kei-lett a minisztériumnak a m^oldá-•\'ok előkészítése terén vélnie és Algyal Hubert Pál aránylag rövid ideje megtörtént államtitkári installációja óta milyen sok komoly in. tézkedés történt.
Különösen örömére s;olgál Nagykanizsának az államtitkár bejelenté se. Ha egyelőIX! tá\\ioí4 jövő terve is a nagykanizsai vonalnak egész hosszában való kettősvágányra\'épi-té-se, mégis eseményt jelent Nagykanizsa szempontjából. Amióta Nagykanizsán először lerakták a meglévő vonalak vágányait, a vasúti hálózat a város körül egyetlen kilométerrel sem bövülf, mig szerencsésebb (vagy okosabb!) kis községek forgalmi és gazdasági gócokká nőttek vicinális vonalak építésével. Ettől Nagykanizsa elesett, de talán a Budapest--Bala\'.on -Adria forgalom visszaad valamit ennek a sokat veszített városnak a régi nagyobb forgalmából és egy. kori boldogabb idők gazdasági jelentőségéből.
Egyelőre csak a reményeknél tar. tunk. De ez is nagy haladás, amikor Nagykanizsa neve évtizedeken át elő sem fordult uj vasúti sinek lefektetésével kapcsolatban.
Öt év alatt 2000 km. útépítéssel 800 községet kapcsolnak be a forgalomba
Évek óta egyik legfontosabb célkitűzése a kereskedelem- és közlei-kedésügyl minisztériumnak a bekö-töutaknak az egész országban való kiépítése. Ismételten dolgoztak ki ter veket, amelyeknek megvalósítása mindannyiszor megfeneklett anyagi fedezet hijján. Az egymilliárdos beruházási program ebből a szempontból is igen jelentős, mertmeg. felelő összeget fordít, a bekötőutak hálózatának kiépítésére.
Hir szerint megtörténj végleges döntés, aniennyiéerTaz egymilliárdos keretből bekötőutak építésére 30 millió \'lengőt fordítanak. Természetesen az építési célokra ennél nagyobb összeg áll majd rendelkezésre, mert hiszen a törvényhatóságok megfelelő összeggel maguk is hozzájárulnak az anyagi fedezet
előteremtéséhez.
A tervek szerint az ötéves beruhá zitsi program során évente 6-6 millió pengőt forditanak majd bekötőutak építésére. Ez a keret at eddigi pénzügyi fedezethez viszor nyitva lényeges emelkedést jelent, d mihez — ismételjük — hozzá kell számítani a már emiitett törvény-; hatósági, illetve községi hozzájárulásokat is. Számításokat végeztek illetékes körökben arról, hogy ebből az összegből milyen munkát lehet elvégezni. A számítások eredménye azt mutatja, hogy évente körűibe-, lü> 100 km. bekötőút építhető a be. ruházási keretben, vagyis öt év mul tán kétezer kilométeres uj bekötőút hálózattal rendelkezünk. Ennek az adatnak a jelentőségét kellően csík ugy tehet mérlegelnünk, ha figye-
ELADÁS\'.,VI.TERÉZ KORUTÖtt IV.PROMASZKA OTOKÁRU.Ö.
GYÁR BUDAPEST. XI.LENKE-UT 11?.
lembe vesszük, hogy eddig mindj össze !>00 km bekötőút épült ki és ez 300 községet kapcsol a főutvo. nalakba. A számítások szerint az évi 100 km hosszú bekötőuthálózat-épitkezés 160 községet kapcsol be a főútvonalakba, vagyis öt év alatt 800 község rendelkezik majd megfelelő, jói kiépített bekötőuttal.
l « »VWft "

A N Yl\' O AT M AG Yi A R O R SZ AGI felkelők vasárnap KCeskemőlon bontották kl zászlajukat.
MAKRAY Lajos, a Kereszténypárt vasárnapi nagykátai gyűlésén «azokról az ismeretlensógből kimerészkedő emberekről beszéli, akik azt ordítozzák, hogy átveszik a hatalmat.-
A FRONTHARCOSOK főlavatták vasárnap az újjáalakított Hősök-terét.
NYILAS TONTETŐKKT kisó"tC< be ismót vasárnap Budapesten. Kilencet elbocsátottak, 2 toloncházba került.
AZ OMKE vasárnapi gyűlésén a ke reskedők rendot, biztonságot, nyugalmat és a lelkiismeretlen izgatók elhallgattatását követelték. Halfa államtitkár optimizmust hirdetett a gyűlésen.
MIKECZ miniszter Hajdúszoboszlón kijelcntelto, hogy «a felforgatókkal ugy kell eljárni hogy eszükbo véssék: ebben az országban nem lehot felforgatást csinálni l>
AZ ATKRPZÖ-TANFOLYAMOKRA kél hét alatt 8000 fiataleml>er jelentkezőit. Ötven százalék önálló vállal-kozó, húsz százalék banktisztviselő akar lenni.
REJTI* LYES HALALESET történt egy budapesti nefelejts utcai szállodában. Az ágytakaróba csavarva .élettelenül találtak egy nőre, akinek orra szövetdarabokkal volt betömve ós nyakán hurok lógott.
Sl\'LYOS AUTÓBALESET történt a pösli országúton. Drucker Béla uutó-keiOskedő Balilla kocsijával felborult a sikos uton, Drucker súlyos sérülést szenvedett, vérveszteségtől elaléllan találtak rá és l>cviltók a csillaghegyi orvoshoz.
ELFOGTAK a Hartárói megszökött fegyenceket, Gyenis Istvánt és Szász Józsefet öt napi hajsza után. A harmadik, Leszkó István elmenekült. Szász József agyonlőtte magát a helyszínen.
«
ZALAI KÖZLÖNY
lfltg. má|u» 10
Teniszütők, húrozások
megbízható, kitűnő minőségben:
Grünhnt mérnöknél, Deák-tér 2.
VÁROSI TISZTVISELŐK Országos Egyesülete alakult meg Budapesten.
A VASUTASOK vasárnapi nagygyűlésén Homonnay arra kérte n magyar vasutasságot, hogy ne üljenek fel semmiféle szélsőséges propagandának.
BRENNBERGBEN a sztrájkoló munkások felszálltak a bányákból, de a sztrájkot folytatják.
HIVATALI sikkasztás miatt learlóz-latták Kórner Irén pestkörnyéki postakezelőnőt ós vőlegényét, Puchella Ignác kereskedőt. Ketten súlyosan összeérték ugyanis a szentmártoni postamestert
A ff MAGYARSÁG -ot állítólag a Szá-lasi-párt megvette.
A KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLETEK vasárnap tartották nagygyűlésüket Budapesten, amelyen 360 egyesület vett részt.
A VALASZTOJOG elnyerése céljából felállított iskolai előkészítő tanfolyamokat (hal elemi) a kultuszminiszter Uliltotla.
MINICH Károly orvostanárt súlyosan inzultálta az utcán pajekas Ferenc faiwgykereskedő.
ELFOGTAK az egyik budapesti zálogházban Bakó János 22 éves könyv-ügynököt, qki Eszterházy László hercegtől ékszereket lopott.
PRAGA a francia—angol demars után végleges és «teljes, megoldásra
készül.
LITVANIABAN a magyar paleszlri-na-kórus nagy sikerrel szeropelt.
HITLER ma utazik haza Olaszországból. Az olasz haderő káprázatos parádéját vasárnap tartották meg.
FELROBBANT Hohenzalza közelében egy szódagyárban egy iparvasut mozdonyának \' gőzszekrénye. Hat em-l>«r meghalt, a mozdonyvezetőt darabokra tépte a robbanás ereje.
Mutass, hogy doliozbusr
Országos „ Hadsereg Kupa" döntő Nagykanizsán.
Folyó hó 11-én kezdődik a 8 kg jobb labdarugó csapat küzdelme az országos döntőben a .Hadsereg Kupádért. Nagykanizsa város katona fiai a határőrök a budupesti t. számú honvédkórház csapatával fél 4 órai kezdettel mérkőznek a Zrinyi pályán. Ritkán látható sportesemény zajlik le városunkban. Értékeli ezt nemcsak a város vezetősége ós a katonai parancsnokság, hanem Nagykanizsa város közönsége is s azok is elmennek megnézni a nagy küzdelmet, akik egyéb, ként eddig távoltartották magukat. Legalább 2000 főnyi közönség várható. Ezért szerdán már a karija helyezett tribün várja a közönséget. Mérkőzés előtt és szünetében a határőr zenekar térzenét ad. A budapesti csapatban több országos válogatott, kitűnő hivatásos és amatőr játékos szerepel. A csapat összeállítása a következő: Csikós — Szuhai, Tátrai — Nagy. Bencés, Sződi - Müller, Kardos, Nobilek, Kiszely, Déri III. A mérkőzést buda-l>esli biró vezeti. Az alacsonyan megállapított hely árak a következők: Clőhely 1 pengő, hölgy jegy 50 fillér, állóhely 50 fillér, diák, levcntojegy 30 fillér. A főbejáraton csakis az ülő- és hölgyjeggyel rendelkezők mehetnek be.
(0
Ballag már a
A Sugár uli napsugaras kaptár, ból kirepültek a szorgos méhecskék, akik nyolc oszlcndőn át csak a tanulásnak éltek és számukra nem volt más viliig, mint a tankönyvek, az ismereíek világa, az iskola kedves termői, meghitt falai. /Minden pad, a falon a képek, az udvar fái mint keives ismerősök na|x>nta üdvözölték őket. Egész külön világ teremtődött itt s^mukra, egy oázis a nagy és barátságtalan e.nbersiv>lagl>:in, ahová nem jutott el a világ elkeseredett harci zaja. Akik ido jártak, azok a világtól e-.ldig csak a melegséget, finomságot, jóságot, derűt ismerték meg, a magasbu-szárnyalást az eszmény után. meg-pihenőnek a pillangókergetést, a virágos rétet és mindazt, ami az éleíet Életté varázsolja. A szülői háztól az iskoláig, az iskolától a szülői házig terjedt ez a világ. Mint\'en földi 1 tolandó legboldogabb időszaka ez, amikor c-sak a tavasz me él, a bimbózó fák lelket füröszíő illatot árasztanak és körülöttük minden tele szépséggel és jósággal.
A Sugár uti intézetben ma délben megkondult a minden napi csengetyü, amely ma szomorú kötelességet teljesít • búcsúzásra lrivja a hajadonokká serdült leány sereget.
Nem lchol elfogódottság nélkül nézni a kiröppeni készülő leány-ifjuságot, mint megannyi kérdőjelet a kérlelhetetlen, rideg Élet számára. Ma lépik át az Élet elfő komoly állomását, a demarkációs vonalat a misztikum és valós£<?, a \'védettség magas falai és a harc nyilt sáncai közölt. Lehullanak az
Keszthely, május 9 Speckí Lipót kcsztlielyi műszerész minap délután egy ü<cs benzines hordót forrasztott, amikor a nyilt láng moggyujtotta a hordóban visszamaradt benzingázt s a hordó hatalmas detonációval felrobbant. A hordódnrabok súlyos sérüléseket ejtettek S|>Cckl Li-
A
Mély talajon, szemerkélő csőben, meglehetősen kisszámú közönség elölt találkozott a két csapat egymással. A máskor mindig szép PVSK—NTE mérkőzés nem ismétlődött meg, mert a két csapat küzdelme inkább a sár és viztótsákból való kievickélésre, mint szép játékra szorítkozott. A pé.si csapat kondíciója jobban bírta a mély talajt, a II. félidőben fölénybe került és megérdemelten szerezi.- meg a győzelmet.
PVSK: Szcbenyi - Turmann, Békéli — Kődbaum, Simon fi. Jánosi — Muskát, Lichtenstcin, Bérezés, Pusz-pán, C.sai>ó.
NTE: Csondor - Csáki,. Varga — Kiss, Kovács, Cselneki — CsásZ, Szol-
vén diák ...
intézet szabályainak s>.elid kötelékei és most* eldől, hogy a magyar Tiaza fakadó reménységei felett ezentnl is a vallásosság, n honszere\'.et, az etika törvényei uralkodnak e a nagyvilág szabad kikötőjében, amely számukra a mai nappal megnyílik.
Mint .felszabadítottak a szabadság lázas, forró levegőjében, felvértezve erényekkel, készültség, gel kell most íliár állniuk az éíet vártáját, amit számukra a Gondviselés kijelölt. \'Mint a magyurság megunnyi Vcsztái kell hirdetniük és é\'elükkcl is megmutulniok, hogy nagy és szent dolog magyar, nak lenni, hogy mindennél drágább a magyar föld és a magyar élet.
Ballag már a vén diák...
Ahol végig vonult Zrinyi Miklós városának utcáin a kedves leánysereg, megálltak egy pillanatra az emberek, megállt az Élet, mosoly fakadt az arcokon, jóság sugár, zott a Szemekből a ballagó fehér galambsereg láttán. Aggódás, féltés simogatta őkot és ahol csak elvonultak, ima röppent az emberek ajakáról, áldó fohász nyomukban, hogy boldogság kisérje útjukat, virágokat szórjon számukra az Élet, ne ismerjék meg soha a tövist, az utca sebző kavicsát, napsugár aranya ragyogja be jövőjüket, liogy szüleik sivár, fel. hős e^,e után a magyar feltámudás szivárványa sugározza be ifjú életük horizontját és ogy megifjodott, ismét naggyá lett uj Magyarországon legyenek a szent magyar haza áldott papnőL.
(B. R.)
l>ót arcán, orrán és bal szénién; azonkívül égési sebeket is szonvedett. Speckl Lipótot a mentők szállították be a kórházba. A robbanás erejo olyan nagy volt, hogy a forrasztó-edényt az ötödik ház udvarára dobta, Speckl Lipót áUai>ola súlyos, még nincs tul az életveszélyen.
lár, Szabó, Sárec^, Jelinek.
Az NTE Istenes helyén tartalékos állt ki. Bógtón a PVSK támad, az NTE védelem azonban helyén van, Csondor tiszta góllielyzotben ment kifutással. A 14! percben Lichtenslein hosszan vezeti a labdát, az NTE védelem kiséiete mellett a lt3-ról gyönyörű gólt lő a sarokba. (1:0.) Két perc múlva Csctneki oxfordozni akar a lfi-oson, nem sikerül, közben Lichtenslein kezel, a biró sípja néma marad, Muskát a hálóba lő. (2:0.) Nagy biró hiba, de ilyent legalább a határ-birók észrevehetnénok. Az NTE-t felrázza a két gól, orősen támad és sorozatos támadásának mégis van uz eredménye. A 25. percben Szoliár
Szabó összjátékából Szabó 1? rése védhetetlen. (2:10 Ezután élve* etos szép a játék. Jelinok lefutásai v> iáé. Ívesek, de 5 méterről a kapus ke ébe lő. A 35. percben Csentenki 30 méterről szabadrúgást ivei\' a kapu elé, melyből jelinek közelről kiegyenlít.
Szünet után Kődbaum (a Zrinyi volt közép te.lczetc), aki a stél\'ő redőzet lielyén sehol í«m volt, közép íedezet lesz és ez a húzása sikerült\' a Vasutasnak, mert az NTE csatársorának erőtlen támadásai sorra elakad-tak rajt. Az c;ész II. félidőt a PVSK uralja, az NTE védekezik a 35. ]>er. dl? elég jól. A 35. percben az NTE védelem meginog és Puszpán a 1 kilóba lő. (3:2). A 36. percben Bérezés lövését G:ondor öklözi, Csapó ott Je-íem és beállítja a végeredményt. (4:2.)
A pécsi csapat közvetlen védelmétől Turmann, a ledezetsorból Jánosi és Kódbaum. a támadósorból Muskát és Puszpán emelkedett ki.
Az NTE közvetlen védelméből Varga emelkedett ki. Csondor a gólokról r.em tehet. Csáki bizonytalan volt. A fedezelsorból Kovács mérkőzésről mérkőzésre erősen javul. A II. félidőben £/y kissé a mély taby\'on vissza esett. Csel neki (leszámítva Oxfordját) végig a legjobb embere volt csapatának. Kissen meglátszott a kényszer pihenés. Császuak egyáltalán r.em ment ajálék. Szollár a "mezőny legrosszabb embere volt. Véletlenül sein tudott pgy labdát helvie adui. Az újonc Sárecz nem (sa\'tárjátékos. (Miért nem játszott Farkas?) Szabó csuk az első félidőben mutatott yalamit. jelinek láma. dásai élelet vitlek a csatársorba.
Fenyő biró az NTE két góljánál nagy hibát vétett, egyébként sem volt valami jó napja. Tőle jobb bíráskodáshoz vagyunk hozzá szokva.
_ (°/0
KRAC—Zrínyi 4:0 (3:0)
A szemfülesebb KRAC csatársor döntötte el a mérkőzést már azelsö félidőben. A 3. percben Mikovics.a 17. és a 21. percben Lövi talál íí hálóba. Szünet után Győrfi a gólszerző.
A KRAC.ból Lédermeyer, Lővl.a Zrínyiből Balos, a mezőny legj jobbja és Gozdán emelkedett ki.x
A mérkőzést Kaszl vezette.
Nagykanizsai Vasutas TENTE II. 6:2 (3:0)
A Vasutas végig jobb volt és meg érdemelten győzött. A\' gólpkat Korond (3), Poór (8), illetve Kőrös (2) lőtték. Játékvezető Czvetkó.
Kerületi eredmények
DVAC-PAC 2:0 (0:0) PEAC-KSE 1:0 (0:0) KTSE-ZsSE 4 :1 (2 :0) PBTC-MSE 3 :2 (3 :1)
Nemzeti Liga eredmények
Hungária-Taxisok 3 :2 (1 ; 0)
Elektromos—Szegedj2 :0 (1 :Q)/ f Ferencváros—Kispest 2 : 1(0 :1) ETO—Törekvés 0 :0 Nemzeti- Eocskai 4:1 (1:0)
Az „Orgonavirágzás" kedden és szerdán a Városi Mozgóban.
— Saját érdekébea és őrömére szolgáló meghívásnak teez eleget, ha a
Kopsteln Bútoránüiáx ö.»l mflbutor-klil-lftását megtekinti, vételkéayszer nélkül.
A felrobbant benzines hordó életveszélyesen megsebesített egy műszerészt
A hordót a robbanás az ötödik ház udvarára dobta
PVSK jobban birta a sarat,
megérdemelten győzött
Pécsi Vasutas SK—NTE 4:2 (2 : 2)
193». m*|u« \'0
BALAI KÖZLÖNY
s
Ha nem jól iát,
Fenyvesi György
órái él imkoptlkui meiterhex Fö-ut 10. Dobrovlca-ház.
SzinDvigit inni rtuptri ii kiuitikI
„Nem érdekel iöbbé a
pesti nagyáruházak prospektushadjárata I"
Amikor a vidéki fogyasztó többet vészit a vámon, mint amennyit a réven keres
Mélyén lisztéit Szerkesztő Ur! Nagy együttérzéssel olvastam a multkorá-ban azokat n panaszos leveleket, a melyek a Zalai Közlönyben megjelentek s helybeli véleményeket közöllek arról, liogy érde.nes-e nekünk, nagykanizsai vásárlóknak a peiti nagyáruházakba hordani a pénzünkéi. En-
Ije meg nekem, egyszerű asszony, nak, hogy néhány kercsellen szóval elmondjam szerény véleményéinél erről a kérdésről.
Sajnos, én .vem von lam ki magam a csábitó hálása alól azoknak a mu-tatós külsejű, vastag prospektusoknak, amelyekkel időnként n nagy pesti áruházak .megtisztelnek.. Azonban most ünnepélyesen kijelentem, hogy engem nem érdekel többé a pesti nagyáruházak prospeklushadjámta, ir.C\'t annyi bosszúságom voll már a pesti vásárlásokkal hogy megfogadtam: ezután akkor is az itthoni jói-ismert, tisztességes és törekvő helyi iparosainknál ós kereskedőinknél esz/ közlöm bevásárlásaimat, ha a pesti nagyáruházak minden vélel után akár e^y toronyórát adnak ajándékba.
lívenk&it átlag háromszor utazom Pestre rokoni látogatásra. Mintegy öt éve alig mulasztottam el, hogy a nagyáruházak sokatigérő reklámjaitól megbabonázva l>e ne térjek egyikbe-má-sikba bevásárolni. Mielőtt az ajtón beléptem, mindig csak valami apró vásárlásra gondoltam s valami kifürkész-lietetlen lelki oka vau annak, hogy a l>evelő:lő vidéki megszédül az ottani nyüzsgéstől ,az eléje tornyosuló áru., tengertől és fül-fát összevásárol aminek ivedig nagyrészét könnyen nélkülözhetné. Mindig csak utólag jöttem rá, liogy valójában semmi sem olcsóbb, mint itthon nálunk, sőt számos cikk még drágább is. Am, liogy őszinte legyek, nem is ez a legnagyobb keserűségem, hanem az, hogy az ott kavargó tömegben sem a vevőnek, ucm az eladónak nincs sem liangulala, sem türelme, sem ideje a megfontolt, higgadt áru kereséshez. Olyan az, mintegy amerikai gyárüzem, amelyben minden futószalagon készül. Csak gyorsan, gyorsan! — er. a jelszó. Mindig kap-kodva ^kerestem, amire szükségem volt és\'sebtében válogattam ki a különböző árucik/kel, aminek az lett a következménye, liogy ha például ruhafélét vásároltam, ugy nc.n tudtam alipo-san felpróbálni azokat s csafc ide-liaza döbben lem rá, hogy vagy a iné. rel nem felel meg pontosan, vagy a szabásfonna nem tetszik, vagy a holmi szjnc, esetleg minősége körül vannak bajofc. Persze, ninit egyszer meg, vásároltam és hazad|>ellcm, az milr aztán a nyakamon maradt. Kivétel nélkül igy jártam pórul s ezért lettem újból iluive inindlialálig az itthonvaló l>evásárlásnak.
Soraim közlését nagyon köszönöm és vagyok a Szerkesztő Ur tisztelő lúve
M. L-né
Az ,,Orgonavirágzásr"-ra e/ő• jegyzett jegyek az előadás napján délig klváltandók.
„Dolgoztass, bogy dolgoztai"
Franco nem hajlandó a Genfen át megkísérelt fegyverszüneti tárgyalásokra
A világ nagy problémái foglalkoztatják a Népszövetségnek ma összeült tanácsát
(le.if, május í) A Népszövetség tanácsának ma kezdődő ülésszakán a világot foglalkoztató nagy nemzetközi kérdések szerepelnek a napirenden. így egyebek közt a kinai -japán konfliktus ügye, a nép- i szövetségi alapokmány módosítása, Svájc semlegességi kérelme, a spanyol polgárháború ügye és Olaszország elismerése is tárgysorozaton van.
I.ondon, május fl A le^többi napoklian hivatalos ér. (teklő.lés történt, hogy Angolország
nc.n volna-e hajlandó békeközvclilésre vállalkozni a spanyol polgárháború ügyében. Chamberlain hajlandónak is mutatkozott volna a közvetítésre, de Franco tábornok minden ily^m kísérlet ellen, foglalt állást. A nemzetiek sajtóirodája ezzel kapcsolatban uial Franco tábornok régebbi nyilatkozatára. Azt mondja abban a nemzetiek vezére, liogy" Negrin, a sjianyoi köztársaságiak miniszterelnöke fegyverszünetet akar kicsikarni Ge.ifben, de a köztársaságiakkal vali tárgyalás szóba se.n kerülhet.
A zsidójavaslat folytatólagos tárgyalása a Házban
A napirenden levő javas! Hol a Ház 8 órás ülésen fogja tárgyalni. Harmadszori olvasásban is elfogadta a Ház « sajlórendószeii \'javaslatot.
Majd folytatták az úgynevezett zsidójavaslat tárgyalásai. Vázsonyi Já ios hangsulyozia, hogy mindé i csepp vé-rél>en magyarnak érzi magát. Nincs zsidó vagyon, liaugoztatta, csak néhánynak vau vagyona. Ha » magyar /haza Ismét szölilja a zsidóságot, az
ne.n 20, hanem 100 százalékig isméi ott lesz. Vázsonyi mintegy másfél órás beszéde után Krúdy Gyula utal arra, hogy e/. a javaslat nem antiszemitizmusból, liánon a gazdasági helyzet kényszerűségéből született. Gratz Gusztáv azt hangoztatta, hogy Magyarország ugy szerepeli mindig, mint a szabadság és egyenlőség hazája, ezl a fogalmat meg kell őrizni továbbra is. Lapzártakor az ülés még tart.
LECJU/ABB?
4 pannonhalmi monostorban folyt le Albrecht főherceg esküvője
Pannonhalma, május 9 Nagy és fényes kenetek között folyt 1<! m<a a jw^nnonhalnvl mou nostor templomában Albrecht kir. herceg esküvője Bacskay Katuljpv, nol. Albrecht régi Mátyás-korabeli torsó.zöld szinü attilát észöld moM. tét viselt, mig menyasszonyán ma-
gyar menyasszonyi fehér ruha, földig érő csipkefátyoJLal. Hómon.\' miniszter fekete díszmagyart, Ug-non meggy.szin dLszmagyart viselt. Az esketési szertartást Kelemen Ki"jjosztom főapát végezte nagy egy házi pompával.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Hirdessen o Zalai Közlönyben
1sSMi"^
— (Zadravetz pöspök Kanizsán)
Zadrave\'z István- tál>ori püspök En- j gelhardt kanonok kiséretélicn ma déli 1 órakor érkezeti Nagykanizsára. Ebéd re a ferences rendház vendége voll, majd Idélulán az egcrszejíi vonattal elutazóit, hogy az egyházmegyéiben meg. ke/.dje a bérmálásokal.
— (Vitézek értekezlete)
Vasárnap \'délelőtt n nagykanizsai járás vitézei Nagykanizsán értekezletet tartottak, amelyre eljött vitéz I-\'arkas Sándor székkapitány is, akit az állomáson\'vitéz Bentzik Lajos járási hadnagy, kir. kormányfőlanácsos vezetésével kül tóttség fogadott. Időköziién összegyűllek a vitézek, majd zárt sorokban a ferenciek templomába vonullak vitéz Farkas székkapitány ve.e-lésé vei, ahol részt vettek a szent mi. sén. Istentisztelet után a városháza dísztermében volt az érteke/let. A Magyar Hiszekegy elmondása után vitéz Farkas szókkapitány a vitézi rend tagjainak kötelességeiről ós jogairól mondott beszédet. Majd -Vitéz Tanitó Béla alezredes előadást tartott a faj, család és gyeinekvélelemről. Tarnói Ivoslyál Jenő széktartó ismertette a különböző rendeleteket. Vitéz Tóth Béla rámutatott a székkapitány és széklartó elévülhetetlen érdemeire. Vitéz Be.itzik Lajos járási hadnagy záróbeszédében üdvözölte az újonnan fel-eskeltelelt vitézeket, köszönetet mondott az előadóknak és a szókkapitánynak. A vitézi értekezlet a legfőbb Hadúr, vitéz Horthy Miklós kormányzó éltetésével ért véget.
— (A Credo májusi gyűlése)
Vasárnap délelőtt tartotta meg májusi taggyűlését a nagykanizsai Gredo P. Czirfusz Viklorin plébános cliök-le\'.e alatt. P. Czirfusz ai Eucharisz-tiáról beszélt, mint a katholikus élei centrumáról és annak mindent átal-járó erejéről. I)r. Begidsán Emil ügyvéd tartotl ezután tartalmas előadást a vallás viszonyáról az államban. Ki. fejtette szépen felépített beszédében, hogyan alakultak a- nemzetek, hogyan voltak elejnle hordák, törzsek, hogyan fejlődlek országokká, államokká, hogyan fejlődött ki az emberekben a vallásos érzés. Dr. NVéher Elek kir. járásbiró, a Credo világi elnöke magas színvonalú előadásában visszapillantást vetett a Credo nagykanizsai szervezetének eddigi működésére, Goz-dán Ernő főtitkár beterjesztette jelentését, majd ismertette az Eücharisz tikus Kongresszus technikai lebonyolítását. Aradi Antal indítványára a gyűlés melegen űdvözölto Pehm József prelátus! országos akciója és ál. lásfoglalása alkalmából.
Aki nem látta, nézze meg a világ legszebb filmjét, az Orgona-virágzást.
— (Az eső elmosta a tűzoltó-majálist)
A nagykanizsai tűzoltóság hetek óta készüli va^napi majálisára. Sajnos, azonban a hirtelen keletkezett vasárnap délutáni zivatar a pompásnak jgér kező mulatságot elmosta, egyáltalán nem lehetett megtartani. Jövő vasárnapra halasztották a régi programmal és szereplőkkel.
Hasmütétek utáni időszakokban a régóla bevált, tisztán természetes .Ferenc József keserűvíz kitűnő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhigiija és azt csakhamar fájdalommentesen levezeti. — Kérdezze meg orvosát
— Botor kiállításukat tekintse meg minden vételkényszer nélktll. Kopsteln butoráruliáz.
ZALAI KÖZLÖNY " 1938. má|us 10.
6
Hétfőn este: — a LÁZ
A Mfcsziósház emeletne építéséért mozdult meg a Keresztény Tiszt viselönők Egyesülete, de közóhajo nak is tett clej«et, amikor május i). iv újra kitűzte a Láz előadását. A nagyszerű műkedvelő gárda első előadásának minden várakozásit tu\' haladó sikere biz\'ositja a második előadás sorsát is, annyival is inkább, mert a helyárakat fillérein szabták meg, 60-tól 100 fillérg. A Tisztviselőnőknek mindig önzetlenül jótékonykodó gárdája ós a cél, a Missziósház ügye egyaránt meg. érdemli a közönség legszélesebb rétegednek érdeklődését «*s tánpigaf.-fását. __(:)
— (Frontharcosok figyelmébe!)
Zala vármegye frontharcosai vasárnap, május hó 15-én Keszthelyen vármegyei frontharcos táborozást tartanak. Délelőtt mise, bajtársi diszgyü-lés, majd ebéd a Halászcsárdában (P 1.20), délután majális a Halász-csár \'ánál olyan műsorral, n.ely alkui-ma ad arra, hogy a n.egyc frontharcosai egymást megismerjék, összefogjanak, egymás ügyeit a megye terű. létén kölcsönösen segélyezhessék. A nagykanizsai főcsoport kéri tagjait, l»ogy minél nagyobb számban jelentkezzenek a részvételre Wagner Jir.ő borbélyfr leiéin, vagy isütörtökön este a Töi-soport irodájában. Kellő szánni jelentkezés esetén külön motoros indul menetdíj kedvezménnyel. (:)
— Hölgyeim I Uraim ós gyerekek ! cipőket legolcsóbban az .Ideál" clpő-Uzletben (Fő-ut 12. az.) vegyenek.
Ezrek kívánságára a Városi Mozgó visszahozta az „Orgonavirágzást".
— (Betörtek Fenyvesen egy csendőrszázados villájába)
Balaton fenyvesen Ismételten vakn.c. rő betörés töltént. Az Inkey-lelcpen Kudar I.ezső c-sendőrszázados villiját ismecetlen tettesek feltörték és sok fehérneműt, ágyneműt és hasonlókat loplak el. A csendőrség szigorú nyo. mozást folytat, de eddig még nem sí-l^brűlt a tetteseket kézrekerileni.
Az „Orgonavirágzás" az eddig produkált legszebb, legromantikusabb, legaranyosabb film. — Kedden és szerdán a Városi Mozgóban.
Naptári Május III. kedd. ttom. kat. Antonin Protestáns Ármin. Izraelita Ijar hó 9.
QyógyszertArl éjjolt szolgálat e hó 15-lg az őrangyal gyógyszortár éa a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, raerda, péntek délután kedden etréez nap nőknek.)
Eszteregnye nagyközség elöljáróságától.
666/1938.
Hirdetmény.
Eszteregnye nagyközség. vadászati jogát 1938. évi május hó 3i-én d. u. 3 órakor a
községházánál 6 évre bérbeadja.
Árverési feltételek az eszte-regnyei nagyközségi jegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt megtudhatók.
Eszteregnye, 1938. május 5.
Elöljáróság.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
közvetlenül a pályaudvar elöli, a Bdlatonparlon nagyon szép fekvésű, fásitolt
VILLATELKEK
fllrdöjoggal
Z5%-m tiutviidfl emedBifiivel
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A jó talaj beszQrődés folytán kitűnő Ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos h\'. mokstrand. Enyhén mélyülő sekély vizében a gyermekek veszély nélkül fürödhetnek Az építkezés olcsó és kedvező
feltételekkel lehet épi\'kezni. Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz telekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust és siesstn lekötni a telket! Érdeklődni lehet:
Szabó Antal tporiliitta
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Köszönetnyilvánítás
Mindazon lóbarátainknak és ismerőseinknek. a m kir. posta tiszti- és altiszti karának és mindönkinek, klK felejthetetlen Jó férjem, Illetve édesapánk,
WRANA GYŐZŐ elhunyta ói temetése alkalmára! mély fájdalmunkat jóleső részvétükkel 08 a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton ls hálás köszönetet mond a gyászoló család.
APRÓHIRDETÉSEK
Apröhlrd«tél dija vaiárnap él ünnepnap 10 itólfl 60 iillér, minden további uó 6 fillér, hátkömap 10 tiólg 60 flllár, minden tovább" iió 4 fillér.
állás
SiakAoanö azonnal felvételik. Uoger Horlhy Mik!ó$-ut 19. 1289
Ügyts vitr ró leányokat és tanulóleányokat felvtszek. Kö!ciey-u. 18. ♦
Okleveles hlgénlkus ayóuymasszfir ói pedlküröir.ő ajánlkozik. Cím a kl^d-s hivatalban. 1354
Ügyes bíjárónftt axonnalra felveszek. Qumillr, Szeniere utcj 8. 1351
Ar»s, nem Iskolaköteles pífztorgyer meket alkalmazón. Rákóczi u 25 *
Megbízható b«jérén*t azonnilra le\'-veszek. Rehberger, Scr^yár. •
Bejárónőt, kl főzést és kisebb háztartás vezriését vállalja, (elvesz Brónyaf Divatház, Horthy Mlklós-ut I. •
Hölgyeim ! Vásároljunk Schütz-ruhátI Divatos, Ízléses, olcsó.
adás vétel
Erzsébet tér 22 alatt használt tégla, cserép, (a slarfó. Bővebbet jézsel főherceg, ut 18 sz. alatt Teleion 624. 1331
Jókarban levő 350 es Oelter motor, karókpár eladó, kedvező réazletllzetís-tel. Cím a kiadóban. 1330
Hét család méh teljes felszereléssel, eev lüknxálógé;>, 60 llteiea rézüst sladók Pttőll ut 22. I350
Egy családi hám a vasút közelében eladó. Érdeklődni a kladc hivatalban. 1355
Egy jókarban levő Jágaxakránw eladó. Excelslor, Fó ut 14. 1352
Király utca $ sz. ötlakásos, kertes há« eladó. Bővebbet ugyanotr. •
lakás üzlethelyiség
Belvárosban kétasabáa, vízvezetéke", előszobás lakás augusztus elsejére kiadó Bővebbet Teleki ut 65. •
Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel f, é. augusztus 1-ére kiadó. Bővebbet 1 Angol-Magyar Bank r.-t Hóknál. 1315
Mátgysxabáa komfortos lakás Cslga-házy-házban, Sugárut 27., augusztus elsejére kiadó. 1354
bútorozott szoba
Egy kUlOnbeláraiu fcatoroxott utcai szoba kiadó. József fóhtrceg-ut 78, •
különféle
Minden este Lilly prlmáasiő a Yo-yó-ban hangversenyez. Eötvös-téren. *
Daktar kiváló eredménnyel tanít németet, franciái József föherccg-ut 71/b. •
Elvaaxstt a Sugár-uton egy szemUveg. A becsületes megtalálót kérem adja le a szerkesztőségbe. 1349
■alatanfsnyvsaaia a fenyvesben kettőszobás, manzardos magános villa ju-lluara kiadó. Csengeryut 18/b, emelet. 1. ajtó.
M«gblxhaté, pontos, olosó I
Kótainé Btrány Zsuzsa Másoló 4a Bok-sxoroa\'tólrada, Nagykanizsa, Csen-gery-ut 29., L *
Of.CS.OKÁsjűf
cstffiűmüzifcm
í
ORSZÁG JÓZSEF
agkereskedésében — Nagykanizsán
p.rz«ébet-fér t(). n réd bíróság mellett.]
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kársly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám,
Kfiza«d«sá|i RétiwéBytártasá|
Gutenbers Nyomda és Délzalai Lapkiadó tfdllalatfl
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kSayvkMiaidt. vomIkó Mént, bletl könyvek ét dobozok urára ■ „Zalai KSzlöny" politikai napilap uarknxUiága ti* kiadóhivatala
Készítünk 1
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Qgyvédi, gazdasági, egyliázi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési es csketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk 1
üzleti könyveket, Qgyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinayttrakat, dobozokat sttx elsőrangú ^d-vitelben és a legolcsóbb árakon. £
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
^Jfewwtoli a *a*to|»ja«uivM J*> IltaváiyAáriMUiáa k<jBx*»J.«JM£Ui#)*u NajyluMiksáu, I-\'eMős üilílvc^tö Zalai Károly,
78= Évfolyam 105 Mim. NagykanUsa, 1988. május 11. szerda
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
Sze/tettKW* és kiadóhivatal: Pöat 5. szám. Heódaúk minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 7& sz.
Jövendőnk és a statisztika
Irta: dr. Antal litván államtitkár, orezAggytlIéal képviselő.
A mezőgazdasági munkások öreg ségi biztosításáról szóló, nemsokára törvényerőre emelkedő törvényjm vaslat indokolása egyebek közt a nemzet férfi-korosztályainak vái> ható számbeli alakulását is kimu-j tiltja az elkövetkező hetven e-szien. dőben.
Eszerint Magyarország férfi né-pe-sségének a 31. életévig való megoszlása az l!)30-tól 2000-ig terjedő esztendőkben a következőképben fog alakulni: 11130-ban ez a 31. élet évig terjedő társadalmi réteg 2 mii lió 751.363 főre, 30 év inulva, 1960U bon 2,350.023 főre, 1980-ban 2 inií-lió 086 730 főre és a 20()0.ik eszten dőben 1,912.331 főre fog c-sökkenni, azaz a törvényjavaslathoz mellékeli e statisztikai adu ok bizonysága szse? rint 70 esztendő alatt az 1-3<I-Lty évig terjedő férfikorosztályban 889 ezer 029 főnyi, tehát 30 százalékos kiesés lesz, ami reális számítás szerint hogy honvédelmi sikra fektessem ez a kérdési minimálisan hat hadosztálynak a hiányátfod ja jelenteni, esetleg a nemzetélet legkritikusabb pillanataiban. Sho|güyt ezt a meglehetősen kedvezőtlen ós hátrányos képet még plasztikusab-bá tegyem, ide iktatom a statisztikának a 65-ik évi "korosztályon fe; lüli férfi népességére vonatkozó adatait : 1930-ban 265.588, 1960-ban 383-3852, 1980-ban 557.100 és 2000-ben 518.931. Vagyis 70 év alatt a növekedés 275.513, azaz 90 százalék, tehát amig a 31 évig terjedő korosztályok száma az elkövetkező 70 év alatt 30 százalékkal csökkenni fog, addig a 65 éven felüli korosztá-i ly oknak a száma 90 százalékkal nö vekedik, amely körülmény a statisz tikai adatok szerint a nemzet fokozatos elöregedésére, a nemzet pro. duktiv életerejének fokozatos eli óriására vezet.
Ha ezeket a statisztikai adatokat öfvs/ji\'hafonlvxbom a \'nóijjsaaaporodáB; statisztikai adataival, amelyek a magyar nép propagiaítiv erejét, a körülöttünk lévő kisantant propa-gativ erejével állitják szembe, a?o. kéval a kisantant államokéval, a melyekkel a történelem várható ala kulása szerint a nemzetnek a maga nagy történelmi |>erét békés vagy nem békés u^o" valószínűleg meg kell majd vivnia, akkor a háboril óta eltelt esztendők átlagát tekintve alapnak, a következőképpen alakul a népszaj orodás : amig Csehszlovákiában ezer lélekre 907 volt az évi szaporodás átlaga, Romániában 13.9, Jugoszláviában 11.3, addig Magyarországon 8.7, ami Kefe né/. Béla tudós professzorunk adatai szerint azt jelenti, ho|gy 1900, ban és 1935-Kn 9 milliós Qonkar magyaror.szág állt egy 17 mjQEós\' kisantant komplexussal kzemben,30 év múlva egy 11 milliós Magyarod szág fog szembenállni egy 66 mIU
Ribbentrop Varsába utazik, hogy a szudóta-Ugyben teendő német lépésekkel kapcsolatban megtudja a lengyel kormány álláspontját
Hir szerint Ribbentiop német kül ügyminiszter a nyár folyamán Varsóba utazik. Lengyelországi látogat tájának célja állitólag az, hogy megf kérdezze a lengyel kormányt: mi volna az álláspontja Berlin léj>éseivel s?emben, amelyeket a szudéta-kérdés megoldása érdekéiben tenne. A lengyel kormányhoz;, közelálló körökben ugy tudják; hogy a varsói kormány kerülni fogi
ja a kérdésre adandó válaszában határozott kötelezettségek vállalását. Minden jel arra mulat, hogy! Lengyelország magatariása Csehor. •szággal szemben nem változik meg. Lengyelország semmiesitre Mem\'tesz Ígéretet, hogy Csehország függetlenségének biztosítása érdekében továbbmenöleg résztvenne, mint a hogyan azt Anglia és Franciaország teszi.
Csehországnak a benne élő népek szövetségi államává kell átalakulnia
Angliának és Franciaországnak a szudéta-ügyben Prágában tett láj. pé-sei váltottak ki. A cseh kormány a nagyhatalmak lépését rokonszenvvel és megértéssel fogadta.
Népszövetségi körökben szükségesnek tartják a cseh alkotmány módosítását ugy, hogy Csehország az ott élő népek szövetségi állama3 vá alakuljon át.
Genfben általában, az a hangulat uralkjodik, hogy az \'államférfiak! aggódással tekintenek Csehország jövője elé.
Páris, május 10 A Matin közlése szerint Mus>0/« lini és Hitler római tanácskozásai foi án behatóan megbeszélték a cseh kérdést is. A tanácskozásokból az a vélemény alakult ki, hogy a cseh alkotmánynak módosulnia kell és Oehországnak a benne élő né|>ek szövetségi államává kell átalakulni;* Genf, május 10 A prágai francia követ megérkezett Genfbe és referált a francia külügyminiszternek arról a hatásról, amit a két nagyhatalomnak,
A szovjet aknamunka ellenére ma reggel óta enyhülőben a genfi helyzet
Páris, májuk 10 Ma reggel óta kissé kedvezőbben
Ítélik meg párisi diplomáciai körök ben a genfi helyzetet. Remény van
arra, hogy sikerül az abesszíniai olasz hóditás kényes kérdését rendezni. A szovjet aknamunkája ezúttal is igyekszik a megegyezést elgáncsolni, valamint azon is fáradozik, hogy a francia—olasz megegyezést mcgtorj>edózza.
Genf, máju> 10
A Népszövetség tanácsának hétfői ülése után a késő esjébe nyúló titkos ülés volt a népszövetségi főtitkári hivatal helyiségében Lord Halifax tájékoztatta a tanácsot kormányának ama óhajtásáról, hogy minden népszövetségi tagállam önállóan foglaljon állást az abesszin hóditás elismerése ügyében. A helyzet ugyanis az, l.o?y a Népszövetség 50 tagja közül 35 már cliiímer.e az olasz hódítást. A Népszövetség alap szabályai szerinti egyhangúságot, mint a tanács megállápi\'otta, ebben a kérdésben elérni nem lehet, uí»y határozlak tehát, hogy minden állam egyénileg nyilvánítja ebben az ügyben véleményét. Néhány dél-amerikai kisállam az elismerés ellen nyilatkozott.
A ma délelőtti nyilvános tanács üléven Halifax lord az angol-o\'asz egyezményt és a spanyol-kérdést ismertette.
Uitíei vonata Uüül a letkes t<Une% átfőnie a Uo\\doU an iwvsfcuuki
Brenner, május 10 Hitler kanoellár és kíséretének különvonata ma reggel 8 óra 25 perckor érkezett meg a Brennen határállomásra. A határon ünnepélyes búcsúvétel és ünneplés volt. A
vonat mintegy 20 percig tartózkodott.
A határról Hitler kancellár me. leghangu üdvözlő táviratot küldött az olasz királynak és Mussolini mik, niszterelnöknek.
Innsbruck, május 10 Hitler különvonata ma délelőtt 9 óra 32 perckor érkezett meg az innsbíucki főpályaudvarra. Ezrek, re menő tömeg várta itt a Führer és kíséretének a római látogatásból
liós kisantant komplexummal. Ilyen nagy les? az aránytalanság akkor, amikor az egyes korosztályok belső kialakulása tekintetében, sajnos, az az előbb emiitett kedvezőtlen megj oszlásl lehetőségek fognak beállani.
íme, ^tt van a probléma lényege, itt van a magyar faj jövőjének, piopagativ kiépítésének (problémája, amelynek megoldásához haladékatlan sielséggej/és elhatározottsággal hozzfTkrtl fognunk, ha csak azt nem varrjuk, hogy itt, a Duna -Tisza közén, a népek felvonulásáj nak e történelmi országútján, a1 germán és szláv fajok összeütközésének e geográfiai gócpontjában ez a nemzet (fokozatosan elpusztuljon é-< igaza legyen a n;igy germán köli
tőnek és esztétikusnak, Herdernek, aki már 150 esztendővel ezelőtt jövendölte, hogy Magyarországnak a jövőben nem lesz helye a nap alatt, hogy a magyar faj belső vU talításának és prop\'agativ erejének hiányában el fog pusztulni a germán és szláv nyomás ölelő karjai között. Ember tervez, isten végez, de mégse szeretném a mi emberi jóakaratunkat az egész kérdé>ből kikapcsolni: igyekezzünk a probléma megoldást reálpolitikai alapom a mezőgazdasági munká>ok öregségi biztosításáról szóló törvénycikk kapcsán kialakult konceplció. keretében is a megvalósításhoz közelíteni. i Minden állami, közületi és t^rsa-j
dal mi igyekezetnek - ölelje léi eZ a gazdaságpolitika, a jog|H>lilika, a kulturjjolitika és szociálpolitika bár mely terrénumát - oda* kell törekednie, hogy a magyar faj és a nemzet faji és biológiai ellenállj ereje az elkövetkező évtizedekben\' hatalmas arányokban növekedjék. Minden akadályt, származzék ez akár előítéletből, akár tudatlanság, ból, akár kevesek kiváltságából, va^y önzésből, akár a tömegek rövidlátásából, vagy szenvedélyéből, el kell távolítani a magyar faj egészséges életerői kibontakozásának és megerősödésének útjából és min-den állami, közületi és társadalmi erőt és eszközt koncentrálni e nagy probléma megoldására. , , \\
»
C9AUAI ROZfcONY
1938. május 11
„A fahíUauteólc Min etiytMU feifatyabii cvz
A toawUaHvztai fiÓHHuiuós ftksopeti ta^^ülhc
hazaérkező vonatat. Egetverő lelkesedés fogadta Hitlert a feldiszitett pályaudvaron. Az ünneplés közben n lelkes tömeg áttörte a rendőri kordont, hotfy közelebb Jusson a kancsJlár vonatához.
•« — (]
AZ EGYETEMI ZASZI.OALJAK vacsoráján Bornemisza Géza és Mikeez Odón miniszterek hangoztatták, 1iogy forradalmi eszközökkel nem lehel nagy célokat elérni.
A MAGYAR FAJVÉDŐ Szövetség Kecskeméten zászlót bonloll. Héjjas Iván beszédében kifejtette, hogy Istentől kapott erőnkkel induljunk a "keresztény é< nemzeti eszméken alapuló boldog magyar birodalom felé.
A NÉMET HADITENGERÉSZET főparancsnoka, Raeder yezértengernagy május 11-én Budapestre érkezik.
A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Szent István ünneppel zárta be nagy hetét és 98-ik közgyűlését.
A MAGYARSAG napilap igazgatósága határozottan cáfolja azt a hírt, hogy a vállalatot megvásárolta volna a nemzeti szocialista párt.
BAKONYBÉL uj apátja, Sárközy Pál most foglalta cl ünnepi keretek közölt apáti székét.
MEGMÉRGEZTE magát Hübsch Györgyné kir. kormányfőtanácsos neje, akit válságos állapotban beszállítottak a zsidó kórházba.
A HOLLAND nevelőszülők a budapesti kongresszus alkalmával meglátogatják egykori neveltjeiket, a magyar gyermekeket.
A KORMÁNYZÓ 14 uj vitézi telket adományozott.
A MARGITSZIGETI szabadszinpad eddigi épitósc 40.000 pengőbe került.
CSEHORSZÁG a német, olasz, lengyel és magyar kormányttól kér igé. reiet függetlenségének tiszteletben tartására.
HITLER ma este érkezik Berlinbe.
INTERNALOTABORBA szállították a Cuventul volt főszerkesztőjét, Jo-nescu egyetemi tanárt, mert részt vett a Vasgárda mozgalmaiban.
BETILTOTTAK a német lapok egész sorát Csehországban.
ÖSSZETŰZÉS volt megint csehek és t németek közt Niedergeorgenthal köz ségben. Egy német májusfa-menct tagjait cseh tüntetők egy korcsmában körülzárták és csak a brüxl csendőrök mentették \'ki őket szorongatott helyzetükből.
KATONAI ZENDÜLÉS hirét közlik lengyel la|>ok az északcsehországi Ko-motau helységből. Egy cseh tiszt •disznó magyarok -at emlegetett, a magyar és szlovák katonák rátámadtak, kiugrott a második emeletről, lábát törte, közben lövöldözés kezdődött, 7 súlyos sebesült maradt a porondon.
ELKOBOZNI készülnek a románok a csiksomlyói katliolikus fiúnevelő intézetet.
A TOROK miniszterelnök és a külügyminiszter 3 napra Belgrádba érkezett.
TAVOLKEI.ETEN nagy japán támadás előkészületei folynak Kinai jelentés szerint a kinai csapatok jelentős előrenyomulást liajtottak végre Peking felé.
NAGYON HOSSZ 11)0 akadályozza a hadműveleteket a spanyol hadszíntéren, április 15. óta a 3 részből álló 1500 kilométeres lwrcvonal összesen 400-ra csökkent.
,Dolgoztass, liogjf úolptas!"
Dr. ürley György kormányfőta-i ná&sos, a nagykanizsai Frontharcos főcsoport* elnökfe Buda-l>esten tartózkodott u/> Országos Tur a versennyel kapcsolatos ünnepségeken, igy helyette dr. Fülöp György vezetőtiszt ve zette a vidékről is nagy számban megjelent néj>es taggyűlést. Először 10 uj tagol avatott fel, akjk letették a frontharcos fogadalmat. Dr. Fülöp Lendületes szavakkal hivta fel a ta^ok figyelmét az összetartásra. Emlékezetbe idézte a harctéri ösz. szetartást, amikor nem nézték! tiszt.e, avagy közlegény, ha valamelyik bajban volt, saját élete\'koc* káztatásával is sietett minden bajtárs a másik segítségére. A vezetőség éjjelt nappallá téve munkáikon dik a főcyO|>ort dolgainak elvégzés sén, amiért fizetést nem kap, de kötelességének érzi a tisztséget melyre a bajtársak bizalma állította — hűen betölteni. A szorgalmas munka ellenére is sok cselben nagy idő telik, amig egyik vagy másik! frontharcos ügyét elintézni sikerül, de a lassabb elintézés nem a vezetőség hibája. Ezért kéri a tagokat,, hogy mindenki türelemmel várja be ügyének elintézését. Sokan jelent-i keznek most a
Károly osapatkereszt és a tűzharoos igazolvány
A frontharcosok katonák voltak és katonák ma is, tehát a legszigorúbb fegyelmet követeli a vezetőség tagjaitól, mert aki ennek ellenszegül, azt törlik a tagok sorából és oda vissza többé nem térhet. Minden parancsot tehát hűen leljesileni kell minden frontharcosnak. .Vasárnap, május 15-ón Keszthelyen a megyei frontharoosok együttes nagytáborozást tartanak, felkérte tehát az összes frontharcosokat, hogy minél nagyobb (Számban sürgősen jelentkezzenek Wagner Jenő borbély bajtárs üzletében. Fon. tos, hogy sokan menjenek a táboro zásra, hogy a megyei frontharcosok; egymást megismerjék, mert igy tudják csak egymást segíteni a me-i gyei vonatkozásokban is. Csak ugy tudják megmutatni, milyen nagy erőt képvisel a megye frontharcos tábora, ha összefognak és nagy számban jelennek meg a táborozáson. Így tudják csak keresztül vinni akaratukat a niegyé területén belül. Nagykanizsáról legalább 50 jelent ke-, zés esetén külön motorosvonatotin-
megszerzésére, ezért lassabban megy ezek elintézése, hisz az egész országban sokan vannak, akik most igyekeznek ezt megszerezni. Ti\'/. évi^,\' várta és kérte a Szövetség a frontharcosokat belépésre, de eddig >okan elhanyagolták, tehát most, a mikor ebből előny származhatik a tűzharcos törvény érielmében, várják meg türelemmel, ig sorra kerülnek. Figyelmeztette a tagokat, hogy ahogyan összeforrtak a harctéren és egymást segitették, ugy segitsék egymást most is és magya* Húzzák meg azoknak, akik még mindig elég hanyagok ahhoz, hogy a Szövetség soraiba lépjenek, hogy nem csak maguknak, hanem unokáiknak is kárt okozhatnak hanyagságukkal.
A testületi kivonulások nem pará. dét jelentenek, — mond la dr. Fiilöj* a továbbiakban, hanem demonstrálá sa annak, hogy akik életüket koc. káztatták a magyar hazáért, együtt vannak ma is szívvel lélekkel, össze tartással és ha kell, a frontharcos tábor a magyar nemzet fenntartásáért életét áldozza és nem engedik feliorgatni az országot, aminek rend és törvényUsztclet az alapja. Aharo térre is mentek fiatal, hetyke legé^ nyek, - folytatUi dr. Fülöp — akik a tüz előtt verték a mellüket, do összehúzták magukat, ha az. elsői gránát közelükben elrepült. Így
ditanak, megfelelő dijkedvezménynyel, b&zlpsan számit tefiát a vezetőség néhányszor ötven jelentkezőre és1 résztvevőre.
Felhívta a tagok figyelmét a formaruha készíttetésére. Aki nem tudja azt egy összegben megfizetni, jelentkezzék a vezetőségnél, ahol elintézik a részletfizetéseket, tehát ez akadályt nem képez. A főcsoport fővárosi mintára
törzsszázadot
alakit, aminek tagjai minden alkalommal rendelkezésére állanak a vezetőségnek sürgős kivonulásokon. Még néhány tagmik nincs rendben
az igazolása,
akik tehát még eddig nem jelentkeztek a felhívásra, sürgősen jelentkezzenek, mert e hó végénél tovább már figyelembe nem vehetik és ekkor törlik a tagok sorából, akik igazolványaikkal az igazoltatás végett nem jelentkeztek.
Figyelmezleti a tagokat, hogy
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telefon 271.
bevásárlási könyvét
használja mindenki, azon fronthar. cos kereskedőknél, akiknél kedvezményt kaphatnak, kérjék bevásárlásaik után a bélyeget, mellyel tagdijukat könnyen lefizethetik.
Kérte a tagokat, hogy szerdán, e hó 11-én délután fél | ór;| kor kezdődő
hadsereg kupa mérkőzésen minél nagyobb szám. ban jelenjenek meg, hogy kimutassák ezzel is a katonasághoz való wu gaszkodásukat, valamint azt, hogy a frontharcosok is a katonaság részeit ké|)czik. , .
Végül felolvasta dr. Fülöp vezető tiszt i
a frontharcosok hitvallását:
Egy zászló : a vérrel, könnyel, verejtékkel szentelt pjrios.fehéiízöld lobogó,
Egy cél : a keresztény nemzeti alapon felépített független Magyarország,
Egy vezér: vitéz nagybányai Horthy Miklós.
A Haladás templomi hangversenye
Lélekemelő katolikus ünnep volt és gyönyörű ünnej>e a nagykanizsai dal. és zenekultúrának a hlres^ne-ves szombathelyi MAV Haladás férfikarának tempri . lomi hangverse1: fy^^jG^fít nye. Az Istenhez ruííjMjJ^ emelő hit és az emberi maga-, sabbrendüség áhi tatos érzéseinek jegyében zajlott le a hangverseny, amelyre ünneplő lé^ lekkel készült Nagykanizsa katoli-kussága.
Az ünnepi készülődés külsőségekben is megnyilvánult. A több mint 80 tagu, fegyelmezett kórus, zászlajuk alatt érkezett meg a kanizsai pályaudvarra. Zuhogott a hideg tavaszi eső. Mégis bensőségtes és meleg volt a fogadtatás. P. Cirfusz Vik-torin plébános a rendező egyház, község nevében, dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató mint a Magyar Dalosegyesületek Szövetségének országos alelnöke, Vannay János a városi zeneiskola igazgatója és Ketting Ferenc, az Irodalmi és Művészeti Kör karnagya j>edig a város zenei élete nevében köszön, tötte a s?ombalhelyi dalosokat, akik) jeligéjük eléneklésével köszönték-meg a fogadtatást.
Az eső sem akadályozta meg a Haladás dalosajt abban, hogy bár nem vonulhattak ki teljes számban a nagykanizsai hősi szobrokhoz, mégis egy küldöttségük elzarántío* kolt sorba a 20-as, 18-as és a Nagy-magyurország emlékműhöz, hogy a szemszéd város vasútas-d;üosain\'akj kegyeletét kifejezzék a hazáért hozott kanizsai véráldozat előtt. A Híd adás baíblé{rktoszoi>iját a rlS-as, szoborra tette le Somogyi Józsefi Máv mérnök, a Haladás tijkára, lel kes beszéd kíséretében, amire dr« Tholway Zsigmond válaszolt haza-
Városi Mozgó. Kedden és szerdán! TgJ
A közönség kérésére ismét bemutatjuk ax utóbbi esztendők legszebb filmjéti
Orgonavirágzás
Főszerepben: Jeanette Mc. Donald és Nelson Eddy
Figyelem I Előadások fél 5, 7 és fél 10 órakor. Az első előadás filléres!
vannak ma is, akik téves eszmék után futnak, de ezekkel szemben is meg kell mutatni a frontharcosod egységes erejét.
1938 május 11.
ZALAI KÖZLÖNY
S
fiságtól izzó szavakkal.
A hagverseny 5 órakor volt a plébániatemplomban. A templomi megtelt hallgatósággal. (Jól esetf ott látni a más vallású polgártár. saink sorát is, amikor katolikus templomban, katolikus val^ásopj műsorral a katolikus kultúrházért volt a hangverseny.)
A hangverseny műsorán a Haladás és a nagykanizsai városi zene. iskola művész-tanárai szerepelek* A vallá\'os zicne-irodalomnak nagy gonddal összeválogatott, csodálatos szép csokra volt ez a hangverseny. Liszttől Kodályig, Beethoventől Koudeláig terjedő skálán 12 számot énekelt a Haladás hatalmas férfi^ kórusa. A legfinomabban éi5Öte,ttí hangszeren sincs annyi szin és ninels bl.rnne iannyi lélek, mint amennyit ebből a fenségestan zengőj.\'tyongó embere-orgonából Varázsolt elő alig pár kicsi mozdulatai Jurányi Jáno> Máv intéző, a Haladás országos nevü karnagya. Nehéz, nagyon nehéz volt a hely szentsége miatt kötelező tilalmat megállni és nem összeverni az elragadtatás örömében a tenyereket.
A városi zeneiskolánk műsor: számai a legmagasabbrendü művészet élményét nyújtották. A temp. Ipm pomjrfás akusztikája mellett maradéktalan szépségében bonlako-zoít kl Ivánkovits Ferenc hegedűjének hangja, lágyan, finoman, szárnyalva zengett és nem csak a temp. lomot, hanem a sziveket is betöl. töttc. Wltzenetz Jolán énekszámai gyönyörűek voltak. Nemesen csengő, kristályosan tiszta hangja csupa belülről fűtött színekre gyulladva hirdette az imádás diadalmas alle-luláját és halk áhítatát egyaránt. Mindkettejüket Vannay János kisérte orgonán, ujjai alatt szinte élő hangok születtek a sokszavu hangszerből, amely mesteri kézben\' egyenrangú részese Volt az előadott számok művészi sikerének.
A hangverseny után P. Cirfusz Vik\'orin plébános köszönte meg a szinte lenyűgözött c-sendben ülő kfc zönség nevében a Haladás és a zeneiskola kimagasló értékű művészi teljesítményeit.
Este a dalosokat és a szereplőket a szentferencrendi zárda látta ven., dégül vacsorán a plébánia fehér-* termében terített asztaloknál. Itt dr. Krátky István polgármester üd-. vözölte magasröptű beszédben a dal. és zenekultura művelőit. A Haladás nevében Somogyi titkár válaszolt a polgármester szavaina.
A pályaudvari búcsúztatás is ünnepélyes volt. Amikor a voflatraf, Kzállás előtt a .Haladás a jjemonon elénekelte a »Szép vagy, gyönyörű vagy, M agy a ro r s z ág« -o t, alig ma/, radt szem szárazon.
A hangverseny rendezésének anyagi eredménye a kultúrház cél. jait szolgálja. Az erkölcsi eredmény jxidig gyarapította a nagykanizsai kultura állományát, a zefte- és dat-szeretet virulenciáját, az ennek je* gyében való társadalmi összefogást.
Nagykanizsa közönsége hálás P. Cirfusz plébánosnak, akinél senkit egyhamar itt egyöntetűbben nem. tiszteltek és szerettek és akinek pi-henéstelen agilitása szerezte meg ezt a kulturünnejjet Nagykanizsának. A rendezés gondos, zökkenőmentes, figyelmes lebonyolításának érdeméből Gozd.án Ernő egyházközségi irodatisztnek jár oroszlánrész.
Az „Orgonavirágzásr"-ra előjegyzett Jegyek az előadás napján délig klváltandók.
Tanítói akadémiát kér Zalaegerszegre a vármegye közigazgatási bizottsága
A letenyei járás szegényel részesültek elsősorban a kormányzóné akciójában Zalának küldölt segélyekből
Zalaegerszeg, május 10 Zala vármegye közigazgatási bizottsága vitéz Teleki Béla gróf főispán elnökletével ülést tar\'ott. Az ülés megnyitása után a főispán jelentette, hogy Horthy Miklósné -S2, gélyakciója a vármegye Szegényei számára a főispán előterjesztése alapján férfi, és gyermekcipőket; szövetet és molinót, továbbá clgaj rettát küldött. Elsősorban a letenyei járás szegény lakossága részesül az akcióból. A nemes adományért) a vármegye közigazgatási birottsá-. ga hálás köszönetét nyilvánl(ja a fő méltóságú asszonynak.
Brand Sándor dr. alispánhelyettes ismertette az \\ eseményjelentóst. A zalaegeerszegi államredőrség 35 ügyben nyomozott, kiderített SO-at, a nagykanizsai 14 ügyben nyomozott, kiderített 31 jel. A csendőrség az év első három hónapjában 1150 ügyben járt el Kihágás 1010 volt. Áprilisban 6 tüzeset Volt, 2 gondatlanságból, 3 gyujtog\'a\'ásból, 1 gyér, mekek játékából eredt. A kár 5302 |)engö. A közbiztonsági viszonyok az egész vármegyében kielégítők.
Gyömörey Sándor kérte, tegyek nek lépéseket, hogy létesüljön Zala cgers?egen is
tanítói akadémia. A főispán kijelentette, hogy az ügyben a kultuszminiszterhez kell fordulni, de a püspök bizalmát is metf kell nyerni, miután a püspökkari konferencián döntöttek Zalaegerszeg helyett Kőszeg mellett.
Dr. Tremkó Ferenc főállatorvos közölte, hogy a Jugoszláviával határos részen 10 km.es körzetben vészterületet létesítettek, miután a jugoszlávok által
megszállt baranyai részeken ragadós száj- ós körömfájás
lépett föl.
Az állatorvosi jelentéssel kapcsolatban Farkas Tibor dr. szóvátette q magas húsárakat és hangsúlyozta, hogy
a húsárak
nincsenek arányban az állatárak alakulásával. Előfordul, hogy mái Vidékeken jóval olcsóbb a hus, mint itt. Dr. Brand alLspánhelyetles közölte) hogy megkeresik a két megyei város polgármesterét s a járások főszolgabiráit, hogy tárgyaljanak a husi párosok kai és amennyi ben árdrágítást észlelnének, szigorúan járjanak cl. I
Yárkony Rezső minszteri tanácsos, pénzügyigazgató jelentése szerint a megyében az esedékes
adóhátralék 1,473.000 ]>engő, ami 03.52 százaléknak felel meg. A védett birtokokra vonatkozóan esedékes hátralék
62.260 jycngö, ami 119 száaléknak felel meg.
Naptári Május 11. szerda, ltom. kat. H. Ferenc Protestáns Maraertus. Izrael. Ijar hó 10
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az őrangyal gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőztürdfi nyitva reggel 6 órától este 5 órÁlg (hétfő, szerda. péntek dölutár kedden egész nap nőknek.)
Aki túlsókat evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz igen gyorsan és a\'aposan kitisztítja a gyomrát és a beleli és felfrissíti egész szervezetéi. Kérdezze meg orvosát.
— Tekintse meg a Kopstoln Bútor Áruház állandó butorklállltását. ízléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
Helutióg-
Uj lakásába
szép szőnyeget függönyt
Örökéieta klöpli-föggönyök
nagy választékban !
Mindazt, amiről ül alább emlékezni szerelnék, az előli a hatalmas tömeg elölt kellett volna elmondanom, amely körülállla a nyitott sírodat, *lw erre megviselt szivemmel képes leltem volna, ha nem szorította volna össze a torkomat valami keserű fájdalom és ha nem kellelt volna a szememet a k özömbös derűvel sugárzó égme/őrc függesztenem, keresve az utat, amely elvezessen annak megértéséhez, miért kell az élőknek halottalkban mindig a legjobbat, lcgértékeseblwl elveszteniük?...
Ott kelleti volna elmondanom, do rekedt, keserű izzol csak annyi bugy-gyanhatott ki a számon: könnyéi szemű emljerek ne sírjatok, akit ez a koporsó takar nem halt inCg, csak aluszik, álmodik egy boldogabb, szebb jövőről... csak a testét adjuk át a könyörtelen enyészetnek, n lelke, hazájáért, hitééri és e.ul)Crlársalért dobogó meleg szive itt maradt örökül nekünk, mert a jóságot, a szeretetet megölni nem lehet... a jóság felett nincsen hatalma az enyészetnek...
£s most, a nagy temetés után hadd mondjam el kis részében azt, unű itt forr a szivemben...
Legtöbbször egy emberélet kevésnek bizonyul ahhoz, hogy egyik s/.iv a másikhoz közelebb kerülhessen. £s mégis vannak, akiknek három szava elég ahhoz, hogy helyet adjunk nekik a szivünkben. Ezek kö/é az emberek közzé tartoztál Te, l>oldogult testvérünk: Perlaki István. Nemes lelked minden helyzetben megtalálta a közvetlenség őszinte kifejezőit.
Amíg itt éltél közöltünk, természetesnek találtuk azokat a kivételes adományokat, amelyek állal Teremtőd különbbé lett közöttünk Téged. De valójában csak most érezzük azt a nagy ürl, amelynek Te mindig lúd verője voltál. Nagy és meleg szivedbe belefért minden jóság, minden szeretet.
Kivételes rátermettséged, tudás.N szomjad, a pedagógus önzetlen elő^e-^ törése nem egy alkalommal tctle földünk sok csodálatos nagyszerűségét előttünk érzékelhetőbbé, megértőbbé...
Hiszen nem volt a természetnek olyan titka, amely előtted az maradhatott volna. Pályád göröngyös utjain minden alkalmul megragadtál, pihenésre szánt idődet is felhasználtad ismeieteid bővítésére, hogy azzal nem csak magadnak, hanem embertársaidnak is hasznára lehess. Minden pedagógiai, kertészeti, növényvédelmi. és ehhez hasonló tanfolyamon részt vettél, azokat végig szenvedted egy nagy, magasztos gondolatért, hogy a tudatlanok előtt valamit ismét kinyithass a nagy Természet bezártságából...
Nem röppenhetett fel egy madár a széles napsugaras mezőn, hu arra jártál, nem ingathatott meg a szél egy szárbaszökölt mC/ei virágot, vagy bokros növényt, amelyről T« ne tudtál volna valamit mondani, amelyet Te ne tudtál volna nevén szólítani...
Most árván búslakodik a Vécsey utcai iskola napsugaras kertje, nem hajolsz többé a téli álmukból nodv-dusau serkent rózsatövek fölé a virág szerelő lelkek meleg gondosságával... A Teleki utcai iskola kertjében a mé^captárok sok ezernyi lakója hiába vár vissza Téged... IX\' lüába várnak vissza azok a kis keltető madarak is, hkiknek ebben a kertben gpndos, meleg szeretettel Te tetted puhábbá a kis fészküket..
l)e elárvult a mi asztalfőnk is... A Iliffkabylok össze fognak jönni minden hónap első szombatján, hogy kicseréljék egymással gondolataikat... Te azonban hiányozni fogsz onnan... A helyedet is belülijük, hiszen mindent lehel pótolni ezen a szomorú földön, ha csak látszólag is... Pedig nem voltál az agilitás törtető, minden akadályon át öklöző bajnoka. Sohasem dolgoztál a kényszerűség, a rál)cszélés áldatlan eszközeivel.. l)e nem is volt ellenséged, mert nem tudtál haragudni senkire. Amikor egyik, vagy másik különösebb, vagy izgágább ember dolgait pcrlruktálluk, neked csak az volt
ZALAI KOZUQNtt
ím május 11
felölte az Ítéleted: «Testvér, ilyen embernek is kell IqnnL.. Hát lehet-e szebb, korrektebb belenyugvás « Teremtő minden munkájába...?
És a dalos ajkad... Azok a szép bácskai, bpranyai nóták, amelyek fel csendültek jókedved derűsebb óráin ajkaidon?.. Vájjon ki fogja azokat közülünk könnyek nélkül intonálni?
fis meleg, nagy szlvedbou megbúvó, izzón parázsló szent hazafiságod... Hitted, hogy az Igazságnak győzni kell! Fojtott forrósága felszólalásidd a Hif-fek összejövetelcin, amelyekre mi. itt maradottak, mindig csak könnyek közt emlékezhetünk...
Nem voltál az P.lci országútja szélén, a lűvság könnyű szárnyú madarai-tói körül repdesett, ógnok szökő jegenye... csak erős törzsű tölgy voltál, knelyet a sors vihara plántált oda útjelzőnek, meg l»ogy dus lombjaid között fészket verhessonek a kis dalos madarak, enyliet. védelmet találhassa-nak a szenvedők, a nyomorultak, az árvák, a védtelenek ésr barátaid egyaránt...
Most a Vécsey utcai iskola nebulói liiába várják a folyosón ismerős kö. hécselésedel... Pollák tanitó ur már ne.n \'fogja meg többé a kilincsel, hogy mugára kényszerűen müharaggal <*l-náljon rendet közöttük... Elárvult egy kate.lra... Vujjon mikor tölti be egy másik Pollák Pista?...
DmssAnyl Gyula
iUtÜH^ fCMHC ÜHHCfUUl
Kelting Ferenc karnagyot ünnepelte az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyes, kara. Az Irodalmi Kör, a Ye^ycskar, de uz egész város is, sokkal adósa unnak a Ketting Ferencnek, aki dulostáborának lelkes kitartásával, u maga fárad-Imtalluu munkásságával, páratlan türelmével, áldozatos ónzetk\'nségével nem tnagánuk, hanem mindig <sak a köznek. Nagy. kanizsa nevének szerzett elsősorban hírnevet ós dicsőséget. Ténybeli nagy eredmények során kivül u szeretet és bensőséges tisztelet köti össze Kelting Ferencet és Vegyes karát. Ennek kifője-zése volt a kis ünneplés is, amelyben uz Irodalmi Kór dalosláboru kitűnő karnagyát részesítette. A Vegyes kar ólén Burburits Ioijos, u Kör főtitkára nyújtotta ál az érdemeket méltuló beszéd kivételében Kelling Ferencnek dalosai bubérkoszomját, amellyel azok u Kodály-hangverseny emlékére ajándékozták meg karnagyukat. Kelting Ferenc meghatott .szavukkal válaszolt és további kitartó inuukára kérte dalosait.
A Uotnófti HadseMp-ltufxa. Uiui
Hivatalvezető és főnök urakat kéri a rendezőség, hogy alkalmazottaikat külön kérés nélkül is engedjék el a ldvatalos munkuidejük befejezése előtt, hogy a fél 4-kor kezdő lő rendkívüli
si>ortc>emények tanúi lehessenek. •
A főbejáratnál csakis az ülő és hölgy jeggyel rendelkezők mehetnek l>e, többiek az állóhely pénztár-bejáratánál.

A budapesti labdarugó csapat ma esti x óra Ifi |>ertes személyvonattal érkezik Kanizsára. Parancsnokuk írás-lx\'li értesítése szerint felállításuk nem változott s megfelel u plakáton feltüntetettel. Lehetséges, hogy a cso|>at lt-én u le^geli órákban sétál tesz a városban s néma tisztelgéssel meg-tiszteli a hő*i emlékműveket. (
Hóman miniszter Jnninsban iskolát avat Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, május 10 Zalaegerszegen junius elején avulják fel az uj |>olgári fiúiskolát s az ünnepélyre Zalaegerszegre érkezik Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minis/, ler is. Értesülésünk szerint a miniszter junius 11-én, szombaton este é kezik Johan Béla dr. belügyi államtitkárral és vitéz Arvátfalvi Nagy István dr. országgyűlési képviselővel. Eljönnek ez alkulomra Zalaegerszegre a zalai NEP
Ir. (an
képviselők, Lil>er Béla dr. tankerületi főigazgató és sok megyei előkelőség. Az iskoluavutó ünnepély 12-én délelőtt lesz, majd |>olitikai beszámoló követ-kezik, valószínűleg a/. országzászló előtt; ill nagyobb I)Cszédct mond u miniszter is. Érdekesnek Ígérkezik Jóban államtitkár előadása is, amelyet vulószinülog a megyeházán lurt a falu •egészségügyi viszonyairól.
Egy baráti társaság jutalékos alapon értékesítette az üzletből lopott ékszereket
Négy vádlottat elitéltek 33 rendbeli orgazdaságért
Nemrégiben az egyik nagykanizsai ékszerészt fiatal segédje sorozatosan meglopta és az összelopkodott dolgokat barátai utján a városban értékesj. tette. A cinkostársak ügyesen csinálták a dolgukat, a helybeli ékszerészek gyanútlanul vették meg uz eladásra kínált ékszert és egyelőket. Csak miikor a Rendőrség kutatni kezdett a kanizsai ékszerészek üzleteiben, akkor tudták meg, hogy lopott holmit vásároltuk. A fiatul tolvajnak főnöke megbocsátott ós mivel hozzátartozói a kár megtérítését megígérték, nem is tett feljelentést. Az ékszerek értékesítői azonban orgazdaság gyanúja miatt « törvén)3?ékre kerültek. Vel\'ik együtt tanuként beidézték majdnem az ösz-
szcs hclylK\'li ékszerészeket. Ot vádlott állt a törvényszék előtt, akik közül uz egyik még fiatalkorú volt. A vád: 33 rendl>eli orgazdaság. Az elnök kérdéseire azt felelték, hogy sejtelmük sem voll arról, hogy |>ajtásuk főnöke rak tárából lopta az ékszereket, órákat, amelyek eladásáért jutalékot is kaptak. Egy-egy jópajtás 10 12 esetben adott igy cl lo|K)tt dolgokat.
A bíróság több tanul hallgatott ki, majd a bizonyítási eljárás befejeztével bűnösöknek mondta ki őket és ezért Szakonyi Józsefet két hónapi, Kállovils Istvánt négy liell, Hermáim Józsefet hat heti és egy fiatalkorú vádlottat kél havi fogházra itélt.
Az ítélet jogerős.
A képviselőház folytatta a zsidójavaslat vitáját
Gróf Károlyi Viktor Bethlen István gróffal polemizált

Budapest, május 10
A képviselőház folytatta a zsidójavaslat vitáját a ma (íélelölt kezdődött ülésén. Az első felszólaló gróf Károlyi Viktor volt. Foglalkozott l>csző(f85ön a zsidó egyházközség emlékiratával. Hangsúlyozta,!hogy a zsidóság jonb«n tenné, ha áttérne a nemzet céljuiink ulU|K>sabh megértésére és támogutására-és vagyonát felajánlaná eme célok elérésének elősegítésére. A destruktív sajtóról beszélt ezután. Hazaárulásnak minősitetle Az Est forradalom alittí magatartását és szégyennek mondta, hogy ez a lap ma is akadálytalanul mcgjclcnhctik. Azután beszélt gróf Bethlen István álláspontjáröl u zsidókérdésben. Kijelentette, hogy Bethlen István gróf miniszterelnöksége alatt semmit sem telt a destruktív sajtó megfékezésére. Felszólította Bethlent, hogy külföldi összeköttetéseit arra használja fel, hogy igyekezzék a külföldön élő magyarok számára is legalább annyi engedményt kiharcolni, mint amennyit Magyarország biztosit a mostani javaslatban is a zsidóságnak. A bojkott-mozgalomról szólva követelte, hogy a szabotálók és ellenállást szervezők előtt nyissák mog a börtönök kapuit.
Gróf Károlyi a javaslatot elfő-gadja.
Oilléry András elismerését fejezte kl a kormánynak bátorságáért, de a javaslat nem oldja meg a kérdést, azért nem is fogadja el. A hitelélet csaknem teljesen zsidó kéz. ben van. Az állami ír.onopollumokat el kell venni a zsidóktól Ki kell modani, hogy \'a zsidóság nem felekezet. Katasztrófális, hogy az újságíró kamarában 20 százalék zsidó lehet. Újságíró egyáltalán n8 lehessen zsidó. A zsidó sajtó nem tud ek fogulatlan lenni. Határozati javasUM tot nyújtott be, hogy a kereskede-
lemben, i|>arban \'és a kamarákban csak 5 százalék zsidó lehessen.
Milolay \'István volt a kővetkező felszólal*. A zsidókérdésben, mondotta, a legfontosabb az usszimiliáció. Hogy faj-e vagy felekezet, arról már régen napirendre^térlek. Összekeveredtek a vérséggel. 1018 óta mintegy 17.000 keresztény zsidó házasságot kötöttek, [•vek ótu áU fenn a zsidókérdés, de még mindig nem sikerüli megoltani. Az ülés még tart.
A felsőház ülésén
Majzik Viktor előadó, ismertette u napirendi törvényjavaslatot. Szonntagh Jenő volt az első felszólaló, aki u zsidókérdésről beszélt. Vásáiy István nem fogadta el a javaslatot, amely szerinte ellene van u keresztény elveknek. Szél József belügyminiszter beszélt ezután.
Robbanás egy angol bányában
A markhami szénbányáién bánya, légrobbanás történt. A l>ennrckcdt bányászok közül 20 súlyos égési soltfk. kel és gáz mérgezéssel, 27 könnyebb sebekkel került ki uz összeomlott tárnából. Mintegy 120 bányász még lenn van a bányában, ugy hogy attól tartanuk: a lialoltak száma nugy lesz.
Ujabb jelentés szerint eddig 8 halottat hoztuk fel a bányából.
Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenéíek és pattanások, amelyek elégleien bá működés és emésztési zavarok kövclkeztében támadnak, a természetes .Ferenc József" keserüvi* használata állal reggelenként egy pohlrral — rendszerint rövides jn eliOnnek. Kérdene meg orvosát.
HfT\'i:
ÉDESANYÁK
Egyik gazdag, cifra, ékes, Másik kopott és szegényes. Ennek arca sima, üde, Annak barázdával tele.
Ebből fiatalság árad, Amaz szegény, öreg, fáradt. Ez Itt. — magas, mint a szálfa, Annak meggörnyedt a válla.
Sokféle arc, ezer élet, Egy már félig sírba lépett... Másik életkedvtől duzzad 1 A harmadik sántán ballag.
S mégis, mégis, mikor nézem, Elgondolkozom e képen... Annyi féle, oly sok fajta, De rajtuk valami egyforma.
Egy tündöklő sugárkéve, Mely szivükből Arad szerte, Ad melegei a lényüknek, Vonzó varázst külsejüknek.
S ez a sugár azt hirdeti, Mig őket Körülöleli összefonja, mint glória: Valamennyi — édesanyai
Mllnarlts Irma
— (Illvatalvizsgálat a törvényszéken)
Dr. Szabó Lajos, a pécsi kir. ítélőtábla elnöke Nagykanizsára érkezett a szokásos törvényszéki hivatalvizqgá-latra. Dr. Szabó Lajost a vasutíí állomáson dr. Hennfy Alfréd, u törvényszék elnöke fogadta. A U\'iblai elnök, mint ismeretes, a nagy kanizsai kir. ügyészség elnöke volt, aki szociális és közé\'eÜ tevékenységével Nagykanizsán felejthetetlenné lette nevét. Azóta ez uz első hivatalvizsgálala Nagykanizsán, ^liol e hét végéig marad. Tegnup délijén titkárával, dr. Meszlényi törvényszéki bíróval és dr. Ilennig Alfréd törvényszéki elnökkel ebéden volt dr. Krátky István i>olgármestornél. Nagykanizsa város közönsége szerctotlcl köszönti faiai között dr. Szabó Lujost, aki \'őrökké bevéste nevét u kanizsaiak szivébe.
— (60 uj zalai vitéz)
Május 22-én vitézi avalás lesz Sté-kesfehérváron. Országos ünne|>ségek ke relében avatja vitézzé nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó a sorra kerülő vitézi várományosokat és azokat a vitézeket, ukik még ünnepélyesen nem avattattak vitézzé. Zala megyéből luitvan vitéz, illetőleg vitézi várományos utazik május 22-én Székesfehérvárra vitéz Boldogíalvi Farkas Sándor tezredes, a zulaiak vitézi székkapitánya vezetésével, hogy az ünnepélyes esküt le\'.egyék és fogadják a legfőbb Iladur avatását.
— (A keszthelyi karmelita templomot)
és Szent József oltárát máius hó 22-én szenteli meg Piuzza Adeodato velencei palriarka, karmelita bíboros. A templom eddig csak bencdikálvu volt. A pátriárkát, aki Festetics herceg vendége lesz, Balatonszentgyörgyön és Koszthelyen ünnepélyesen fogadják.
— (Éjiélig lehet telefonálni Keszthelyre)
Keszthelyen május 1-től bevezették
__ni-,.__a mindennap éjfélig
tartó telefonszolgálatot. V Ez a kiterjesztés egye-
lőre csak u fürdősze. zon tartamára, szep-leml>er 30-ig szól.
A ki nem látta, nézze meg a világ legszebb filmjét, az Orgonavirágzást.

1938. má)u» 11
EAfcAI KOZLOWV
S
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát szép kivitelét és olcsóságát.

6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
Vásároljon tehát ön Is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA.
— (NyUKOSz hir)
A nagykanizsai főcsoport az 1938. évi rendes közgyűlését nem tartja meg folyó hó 15-én, hanem majd csak június hó 5. ós 10-ikc közti időben Nagykanlz\'sán a Polgári Egylet különtermében, amelyen az Országos ellök: \'-báró somorjai Lukacliich Géza ny. altábornagy is részt vesz. A fő:so|x>rt tagjai a közgyűlésre külön meghívót kapnak. A Nyukosz elnöksége. (:)
— (MIsaziós-huzás : — vasárnap)
A Missziósház szcrolcltel közi\' a társadalommal, hogy az .Átmeneti Olt-hon< sorsjegyeinek húzását a pénzügyminisztérium rendelete folylán május 15-én délután 3 órai kczdetlel lartja a Missziósház nagytermében. Egyl>en ismételten kéri, hogy a még be nem fizetett sorsjegyek árát — vagy a meg-nem váltott sorsjegyet - május 12-ig okvetlen beküldeni szíveskedjenek. Nyerni csak a kifizetett sorsjeggyel lehet. (:)
— (Az Eucharisztikus Kongresszusra)
utazók részére 6 drb. női elsőosz-tályu szállásjegy egyenként G i>engős árban még beszerezhető az egyházközségi irodában május hó 11-éii este 0 óráig. (:)
— (A bécsi motorosok nem jöhetnek a Balatonra)
A Keszthelyi Hirlap irja: A pünkösdi ünnepekre nem jön Keszthelyre a bécsi F. N. Club száznál több motorosa. Amint a klubvezetőség Írja a keszthelyi Törekvésnek, a |>olitikai helyzet miatt nem jöhetnek. A bécsi levélből az tűnik ki, hogy ha valaki Németországból külföldre akar utazni,\' külön klutazási engedélyt keli szerez-nie. Ha csak nem tesznek könnyítést, .Németausztriából nem sok vendégre lehet számítani. Ezt legjobban u Ba flaton s igy Keszthely érzi meg.
Ezrek kívánságára a Városi Mozgó visszahozta az „ Orgona virágzást".
— (Négy kisfiú „Meseországba" szökött)
Négy zalabesenyői kisfiú, 9—10 évesek, kellő közülük testvér, mogszökött hazulról. Csütörtök óta sehol nem találják őket. Annyit tudnak csak a szülők, hogy a gyermekek egy újságban olvastak valamit s ők azt ugy értelmezték, liogy egyik kis somogyi faluban olyan iskola van, amelyben • törpéket tanítanak s aki elvégzi az iskolát, tmeseországba mehet törpének. A csendőrség keresi őket.
Az „Orgonavirágzás" kedden és szerdán a Városi Mozgóban.
->■ Nem kell angol sxSvet.
Alihoz, hogy káfogásatlan legyen a ruha, ma már nem laell «ngol szövetet vásárolni. A Trunkhalin Posztógyár gyártmányúi felveszik a versenyt * világhírű ungol szövetekkel hiszen szintén színgyapjuból készülnek. A Trunkhahn posztógyár közvetlen a fogyasztónak is ad el szövetboltjaiban Budapesten IV., Prohászka Ottokár u. 8. és VI., Teréz körút 8. szöveteket Vidékre kérje a mintakollekció bérmentes beküldését. -
— Butork(állításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
Az „Orgonavirágzás" az eddig produkált legszebb, legromantikusabb, legaranyosabb film. — Kedden és szerdán a Városi Mozgóban.
Kedd
8UDAPEST U r
17 Dr. Spur Endie előadása. ~ 17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Bciter Sándor előadása. — 18.45 Helyes magyarság. — 18.50 Kodoláuyi János előadása. — 19.20 Kgycteini énekkarok. — 20 \'A nagy ármádia. Hangjáték öt képben. — 21.10 Ilitek, időjárásjelenlés. — 22.05 KurLna Simi cigányzenekara. — 23.05 Hunglemezck. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
17.30 Sztrókay Kálmán előadása. — 18.20 Francia nyelvoktatás. — 18.50 Kernács Pál hegedül. — 19.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek. — 2025 Hanglemezek. — 21.10 A tallini magyar képzőművészeti kiállítás megnyitása. BfiCS.
Ha nem jól lát, uzEUL..
Fenyvesi György
óráa éa aukoptikui me*terhei
Fő-ut 10. Dobrovlcs-ház.
Szulfi|it tnrtsi nciptri is iúú\\ú\\
17.10 Königsl)crg. — 18.20 Schubert-dalok. — 19.10 Stájer népzene dalokkal. — 20 Könnyű és tánczene dalokkal, Hamburg könnyű és lánczenéje.
Szerda
BUDAPEST I. 0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. - 12.05 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjá-rásjelentós. -- 13.30 Hanglemezek. — 14.35\'Hírek. — 1150 A rádió műsorának Ismertetése. — 15 Arfolyamlürok.
- - 10.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Mesedélután a Gyermekmen-Üiclyen, a Nemzoli Gyermekhét kereté, ben. Beszélő Gecső Sándoruó.-\' — 17.40 Szendrey Akos előadása. — 18 Farkas Sándor cigányzenekara. — 18.30 Helyes magyarság. — 18.50 Kürthy Gy.
előadása. — 19.30 Az Operaház előadása. «Travinta.. Dalmű 4 felvonás, bon. Az I. felv. után kb 20.10 Hirek. — A H. felv. után kb. 21.15 Hirek. — A III. felv. után kb. 22 Időjárásjelenlés. Az előadás után kb. 22.50 Tánciemezek. — 23.05 Hanglo-mezok. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
1K.20 Olasz nyelvoktatás. — 18.55 Farkas Sándor cigányzenekara. — 19.30 Dr. Szávai Sándor előadása. — 20 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Hirek, időjárásjelentés. — 21.15 Hanglemezek.
BECS.
12 Déli zene Stuttgartból. — 14.15 Vidám zene. - 15.30 Mozart, Beethoven és SchulK\'rl-dalok. — Deutsch-laiidscnder.
19.10 Zene. — 20.30 Hangverseny.
21.30 Lemezek. - 22.30 Könnyű ós tánczene.
SL&ZEN6ERS London
legjobb angol
íenniszütö labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál. „
Ofcsjvnésjjóf ttjfiamczitwn szórxiküzTialik
ZALAI KÖZLÖNY
1988. má|u» 11.
MH
Rendezzenek adómentes-
Általános gazdasági érdek fűződne
a magyar bor propagandájához
A Darányi-kormány számos olyap intézkedést tott, amely enyhítette a magyar szőlősgazdatársadalom már-már elviselhetetlen helyzetét. F.zek a* intézkedések azonban csak dicséretreméltó kezdeményezéseknek tekinthetők, hiszen az állam mai helyzetében senki sem várhalja, hogy közpénzekbél hozzák rendbe teljesen a magyar szőlőtermelők dolgát. Már pedig óriási nemzetgazdasági érdekek fürödnek ahhoz, liogy n bortermelés prosperitása\'végre biztositlassék. hiszen a tna. gyarországi gyümölcskultúra jövedelmezőségétől közel egymillió magyar lélek mindennapi kenyere fiigg.
Rendkívül fontos ugyan, liogy Ixír-exporlunkati fokozni tudjuk s igy lnir-termésünk feleslegének egy részét a külföld vegye fel, azonban ez önmagában nem oldhatja meg a kérdést. A belföldi piac fogyasztásának emelésével áll, vagy bukik a magyar szőlő gazdálkodás sorsa s é|>cn ezért a"* érdekellek nehezen várják a sokszor megígért borpropaganda megindítását. A propaganda első állomása az le-helne, hogy évenként legalább kétszer 2—2 hétig engedélyezzen a kormány adómentes l>orna|>okut, mert bizonyos, liogy az adómentes idő alatt olyanok is vásárolnak lx>rt, akik máskor nemigen vetlek, mig a máskor keveset vásárlók löljl>et fogyasztanának. Az adóelengedés teklntctélH\'n a hatóságok Mgy a termelőkkel, mint az eladókkal kiegyezhetnének adóátalánv-elengcdés-ben, anú valójmn nem lenne nehéz feladat, hiszen csaknem |K>ntosun ismerik a hatóságok minden bormérés, borüzlet forgalmát.
A pro|Kiganda során a sajlóra hárulna a feladat, hogy őszintén ismertesse azoknak a világhírű külföldi és magyar orvosprofesszoroknak a szakvéleményeit, akik sok évtizedes kutatásaik eredményeként kétségbevonhatatlanul megállapították, hogy a tisz. tánkezelt, jófajta bor mértékkel fogyasztva nemcsak liogv nem káros az egészségre, hanem ellenkezőleg javítja az emésztési funkciókat, frissen tartja a szellemei és előnyösen hat a jókedély, az optimizmus megteremtésére. Mlndenké|>en meg kellene értetni a közönséggel, liogy nemcsak zsebének, de egészségének is érdeke a válogatás nélküli, káros alkohol-fajták fogyasztása helyett a mérsékelt, tiszla borfogyasztás pártolása.
8z6l6ben gyümölcsfáknál kerftiveteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
1 kg. Péti-Só kell: 20 szőlőtőkéhez 30 rózsafához 35 m1 kerti-veteményhez 20 m2 pázsithoz stb.
(Nemcsak zsákszámra, hanem már 1 kg. is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zíák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykenlzsa, Erzsébet-tér 10.
Telelőn: 130.
APRÓHIRDETÉSEK
flprAhlidaléi >111. vJii.rn.p ti Qnn.pn.p 10 uúlg 80 fillér, minden tovibbl tiú 6 Ulti,. Utkömnp 10 ,,ölg 60 llll.t, mlndnn tovibbl „d 4 Iliié,.
ÁLLÁS
Sxakáoanfi azonnal felvétetik. Unger Horthy Mtktóa-ut 19. 1289
Megbízható, tiszti takarl /eszek. Lászlóné. Deík-tír 2.
I fel-1360
ADÁS VÉTEL
Haamnált luhát veszek ét elidok, hl-vásra házhoz megyek. MárkuB, Klrálv-utca 31. 1132
Agytotl, használt éa u|. Vétel-eladás. Rttacher Mátyás, Klrály-utci 32. 1127
Egy cialádl fiés a valut közelében el-adó. érdeklődni ■ kladíhlvatalbm. 1355
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Sugár-ut 16/e. izámu házban kétizobái, hallos, összkomfortos lakás azonnal vapv augusztus 1 re kiadó. 1286
EgvaKobA* lakás Összes mellékhelyiséggel augusztus elsejére klsdó. Kölcrv-
utca 17. 1359
KÜLÖNFÉLE
Aistétaxi (bérautó) u| áramvovalas legolcsóbban Kautmann Manónál rendelhető. Telelonállomái 222. 4024
Okleveles hlgénlkus ayáaymaaaKfir
ós pedikűröinő ajánlkozik. Clm a kiadó-
hivatalban.
1354
Mindennapi leveleaésból Összegyültöt! bélyeget, régi vagv uj tömegeket, magyart és kUIIOIdlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek, — Barbarlls ll|os, a Zslsl Kóilöny f szerkesztője Érdeklődni lehet telefon 78. sz. vagy azemélyesen mindennap d. u. 5—6
ón kezett.
IDŐ
Eső!
Prognózis: A szél élénk, sok helyen eső főleg ma délután ós éjjel, nyugaton lehűlés, keleten a hőmérséklet alig változik.
A Metoorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomáaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: -f 11-2, ma reggel +102, délben + 10.a Csapadék: 190
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán, felelős kiadó : Zalai Károly, Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
I^L^tt H
WM-
Egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben
pár fillérért
szerez Önnek lakót és megkíméli Önt az utánjárástól.
r—— mmwm *—i
I aalndenkl a helyt kenvkedőkoél I
é» Ipézoéotaál aaéreaié kél I
Roietta I Féregmentes Hatracvászon
válton ; AFRIK Nyugágyvászon
xalnor 1 díványba — párnába 1 Szalmazsák
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Már
részletfizetésre vehet megbízható
kerékpárt.
Szabú Antul
Kérjen árjegyzéket
kerékpárnagykereskeüő sport-üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré 61.
10778/1938 U
Tárgy : Könyvkereskedőt üzletek és Idelg\'enesen felállított u\'cat könyv-árusító sátrak zárórája a magyar könyvnapokon.
Hirdetmény.
Közhirré tesiem, hogy a m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi ml-nlsr\'er ur a 13.876/1938. srámu rende\'e\'ével megengedte, hogy a könyvkereik,dök üzletei és az ideiglenesen felállítandó utcai könyv-áruslló Bátrak folyó évi julius hó 2, 3. és 4 napjain este 7 óráig nyilva tarthassanak.
Nagykanizsa, 1938. ípr. 30. 1357 Polgármester.
A nagykanizsai kir. JáráBbiri1 stg mint telekkönyvi .hatóság.
1176/1938 tk. szám.
Árverési hlrdelmény-kivonat.
Néplskarékpénatár Rt. végrehajtatónak Bogatln Józsel és neje Farkas Mária végre-hallást szenvedik ellen Indított végrehal-lásl ügyében s telekkönyvi halóság a végrehallató kérelme következtében aa 1881 : LX. L-c. 144 . 14Ö-, 147. §§-al értelmében a végrehajtási árvetést elrendeli 560 P lókekövetelés, ennek 1937 október 20. napiától Járó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, 20 P eddig megállapított per, végrehajtási éa as árverési kérvényért ezultal megállapított 30 P 40 f. költség, továbbá a csatlakozotlnak kimondott azepetnekl 1613. és 70 szl|kvben log-lalt Ingatlanokra Közponli Bank és Pénz-válló 0-Iet Kálmán Leó 830 P, Plachl Oyörgy 49 P 50 I, éa a szepelnekl 1513 aztjkvben loglslt Ingatlanokra dr. Hoch Oszkár 190 P tőkekövetelés és |árulékal behajtása végett, a Szepetnek éa Rlgyác községben tekvfi a
I. ssepetnek! 1513. szt|kvben 1280/c. hrsz. a. foglalt szántó a marázlOldl dűlőben ingatlanra 154 P, 1995/a. hrsz. a. foglalt szántó a Caerenks dűlőben Ingatlanra 108 P 50 f„ 948/c. hrsz. a loglalt ssántó a Seltentálel dűlőben Ingatlanra 298 P, 1181/c. hrsz. a. loglalt rét a berki Irlási dűlőben Ingatlanra 132 P, 1913/a. hrsz a. loglalt szántó a Csrrenka dűlőben 136 P, 2370/a. hrsz. a foglalt szántó a klsazepet-rekt dűlőben Ingatlanra 167 P 50 f.,258t/a. hrsz. a. loglalt klaszepHneki (szánt ) dűlő-ben Ingatlanra 159 P 50 f„ lOlti/c hrsz. a. rét s berki Irtás dülóhen Ingatlanra 80 P, 2819/e. hrsz. a. foglalt szántó a kereszt-fal dűlőben lngatlaurs 223 P,
II. szepelnekl 70. azt|kvben A. I. 16. és 17. sorBZ. a. loglalt erdő és legelő Illetőségnek Bogatln józset nevén álló \'/s részére 700 P,
III. asepelneki 208. szl|kvben 247. hris. a. loglslt ház, 234. sz. a. udvar kerttel Ingallanra és a ssepetnekt 1274. flzt|kvben 246/b. hrsz. a. foglalt kert a bellelekben Ingatlanra együttesen 730 P,
IV. szepelnekl 1138. szljkvben 1921 /a-hrsz. s. foglalt szántó a cseienkal dűlőben Ingallanra 190 P,
V. rlgyác] 241 aztjkvben 785. hraz. a. loglalt szólő és pince az Imrehegyen Ingallanra Bogatln Józsefné Farkas Mária nevén álló tele részére 153 P kikiáltást áron elrendelte.
A 247, 785. és 1921/a. hrsz. a. loglalt ingatlanra 3292. él 1824/tk. 914. iz. végzéssel özv. Farkai Jánosné Siller Katalin Javára bekebelezett ktkötményt Jog lenn-tartásával, de ha Igy az Ingatlanokéri az ait magelőző terhek fedezetére ezen-nel megállapított 800 P be nem Igértetnék, az árverés hatálytalanná válik i az Ingit-Isnok a klkölményi Jog nélkül kerülnek árverés alá.
A Ikvl hatóság az árverésnek Ssepetnek községházánál megtartására 1938. évi május hó 27. napjának d. e. 10 óráját lltzl kl és az árverést feltéteteket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-« alapján megállapítja.
As árverési lellélelek ■ kövelkezók: 1. Az árverél alá eiő ingatlanokat, a 247, éa 246/b. hrsz. a. a kikiáltást ár telénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XL1, t.-c. 26. §.)
Nagykanlzaa, 1938. évi |an. hó 28-án. Dr. Bentzlk sk. kir. járásblró. \' A kiadmány hiteléül: Járányl sk.
IU1 kiadó.
Nyomatott « Uptuiaja.no. KízímJ.* áp Ktováu,társaság Mnyr.jomdájáb.n Napkwizsta. Feleli* özielyezctő Zalai Károly.
78 Évfolyam 106 síim.
Nagykanbca, 1968. május 12 csDtfirtök
Ara 12 (Ut.
ZALAI KÖZLÖNY
&iei\\Lcsxíö*t* ím kiadóhivatal: F6ut 5. sxim. Megidcmk nüiukn hrtközaap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7& sz.
ötvenezer pengőig nincs vagyondézsma
Az egymilliárdos beruházások fedezésére szolgáló összegből ncgy-J százmilió pengőt kölcsönpénzből* hatszázmillió pengőt |>edig egyszeri vagyonadóból — amint a törvény-i javaslat nevezi : »beruházásj ho?zá-í járulásból* teremt e\'ő a lor-, mány. A hatszázmillió vagyondézs-* ma a tiszta vagyon után fizetendő.1 A kormány azonban meg akar.\'a kímélni a kiisvagyonokát, Amelyek már eddigi is igen nagy terheket vi cltek é-s ezért a beruházási törvényjavaslat szerint egyáltalán mentegek maradnak a va^ondézs-ma fizetése alól az ötvenezer pengőn aluli vagyonok, bármiből alakuljanak is, akár föld. betét, ingói ság, vagy egyéb vagyontárgyakból: Nehogy félreértés merülhessen feí, most egy, a pénzügyminiszter nlt^l kiadott közlemény megmagyarázza) hogy az ötvenezer pengőt ugy kel} számítani, hogy az egész vagyoni értékéből először le\\onják az ösz-szes terheket ós csak, ha ezek levonása után b marad legalább öt-vefte*er ]>engö Úszta vagyon, akkor kell vagyondéz-smát fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek van például 100.000 pengő vagyona, de arra ötvenegye/er |>engővel tartó,zifk\', — ugy hogy a tijszta vagyon <19.000 l>engő marad — ez után a 19.000 P után, minthogy alatta marad az ötvene>er |>engő tiszta vagyonnak1, egyáltalán nem fog vagyondézsmát fjzptni e vagyon tulajdonoa. <
A hatszázmillió vagyondézsma tehát a teherbíró vállakra fog nehezedni, még pedig IfiMfi^Os arányos mértékben. Minthogy ^ földbirtok jövedelmezősége osek<éíj lyobb, mint az" ipari és kereskedett mi vállalatoké, a törvényja^as\'aí kpebb mértékig terheli meg a földbirtokot, mint ama\'zWkaifc. És; l>ed.lg, amig a vállalatok vagy(^ dézsmája átlagban 18 százaléka a vagyonunk, addig a földbirtoknál a Vagyondézsma átlagrs kulcsa c ak 5 százalék, másegyéni vagyo\'ioknáj l*\'dig 8 százalék. Ezenkívül a föld-vagyon után hosszabb részletfizetési időtartam van mcgállapit\\a, mint i\'gyéb vagyonnál. A vállalatok ós az egyének ingó vagyonuk után öt év! alatt, tehát 20 negyedévi részletben tartoznak befizetni a vagyetndézs* mát, ellenben a földvagyon után 27 negyedévi részletben, vagyis hat ós
c^y^égiyed év, bizonyns esetekbe^
1-cdty hét és fél esdendő a vagyo i-dézsma negyedévi rész\'e\'ekbe \\ való befizetésérek az idő\'artama. Látható tehát, hogy a befizetés szemprnti Jából is kedvezményt biz\'osit a Ko.rmány a földbirtoknál. Ez teljesen jogos is, mert a mezőgazdaság jövedelmezősége a tebbi termelési ághoz viszonyítva lényr-gefem csekélyebb és igy a gazda nehezebben tudja befizetni a vagyondézs-mát, mint a gyári vállalat, a kenes-kedő, vagy egyéb vállaló,<ó.
A négus váratlan genfi megjelenése felborítja a nemzetközi helyzetet
London, május Jl A volt négus, ellentétben az eredeti tervekkel, amelyek szerint $ getyi dö\'nítéMt I oCidcnlim Várta volna meg, elutazott Genfbe h<>;y csütörtökön felszólaljon a népszö. vetségi ülésen.
Paris, május 11 A francia közvélemény nagyon nyugtalan a négus váratlan genfi megjelenére miatt. A sajtó azonban ugy látja a helyzetet, hogy a négus megjelenése nem fogja meggátolni az etiópiai kérdés rendezését.
A négus jclonlé\'e Genfben rendkívül kedvezőtlen benyomást fo# lenni Olaszországra, ugy hegy előie láthatólag nahéz>:égek fognak /torlódni a francia oUisz tárgyalások1 elé. , ^^
A hatalmaknak szilárdan eltökélt szándékuk az abesszin kérdés végleges rendezése és nem engedhetik meg, irják a lujok, hogy a trónját
| vesztett négus hátráltassa a hatalmak békélte\'ósie irányuló | olitiká-ját.
A négus genfi ,magatartása súlyos bei|M>li,tikai nehézségekbe s<v dorhatja az angol kormányt is.
A Jour szerint a négus két ké. rést fog előterjeszteni Genfben. Az egyik, logy köldje\'-ek ki népszövetségi vizsgáló bizottságot Etiópiába a másik pedig, f.o.^y a hóditás ügyét terjesszék a hágai nemzetközi döntőbíróság elé
Legújabb
Genf, május li
Ma délelőtt a nyjlváro? tanács-ülésen a népszövetségi rerorm ügyét tárgyalták. Az alapszabályok .ellentétben vannak a való é\'ettel, állapi\'otla meg a csilléi de\'egátus.
Szerdán délután nyi\'váro • ülést tart a tanács. Egyetlen tár^yponlja a spanyol kérdés.
A csehországi magyarság nem elégszik meg részlet-megoldással
Szovjet repülőgépek repüllek át az éjszaka Románia felett Csehország felé
Prága, május 11 Jártass képiisclös ki cqifrí^ágii-magyar egyesült pár ok elnöke a magyar kisebbségi kívánságok ügyé ben minap a kormány elé terjesztett emlékiratának kie^észitéseiil kijelentette, hogy azok a Wvánságok. csak részletkérdésekie vo^atk. zt>ik, de nem ölelték fel a párt egész államjogi programját. Ez a piogram minden Csehországban élő nép számára teljes önállóságon alapuló, cgyenlőjogu é\'eíet, a Kárpátalja, Ruszinszko autonómiáját is magában foglalja. Ez.t a nrogramot csak uj alkotmány utján/ehet megoldani.
A c\'ehoiszági magyarság nem elég szik meg a részlet-kedvezményei*-kel, hanem csak a többi népekkel való egyenjogúság alapján látja a kielégítő megoldás lehetCségé.t
Bukarest, május 11 A szovjet—román határon ma hajnalban 7 szovjet hadirepülőgép repült át Oehsz\'ovákia feló Az fígyik Romániával határos és vele barátságos viszonyban élő ország felvilágosítást kért Bukirestből a repülőgépekre vonatkozólag\', oi*\',-nét azonban a román nemzeti ün. n<ip miatt nem kaptak «sem!iféle( felvilágosítást.


ALBRECHT kir. heneg házassága körül megindult a vita, hogy rangon aluli nősülésével kilé|)Cltnck tekintendő e a Habsburg-házból. A vitának gyakoriali jelentősége nincs.
PROFANIZALJA Szent Istvánt, ha képét és nevét mindenféle árunkken használják a jubileumi évben. Erre az álláspontra helyezkedett a szombathelyi esperefci kerület és kormány-iniézke.iésl kért.
I)ARANYI tegnap egyórás kihallgatáson tett jelentést a kormányzónak a kormányzati kérdésekről. Utána gróf Károlyi Gyulával tanácskozott.
A BUJTOGATOK ellen nyilatkozott a szabolcsi főispán, vitéz Jékcy Férem. a törvényhatóság közgyűlésén. Minden erejével szembeszáll — mond. la — a jelenlegi rend fel forgatására irányuló törekvésekkel.
A KORMÁNYZÓI lelkesen ünnepelte legnap Fest vármegye közgyűlése.
KIÍRTAK a ke cskedelemügyl tárca keretébe beruházási munkálatok el ő részét. Az idén 13, a kövelkc/ő években 10—10 millió pengő ériékben utak épülnek. A MAV beruházások inost sorra kerülő összege 20 millió i>engő.
EGY SZÜLÉSZNŐT, Czumpf I.ajos-né szüleietl Nagy Terézt a budapesti törvényszék két évi börtönre ítélte, egyben eltiltotta örökro szülésznői gyakorlalátóL Lctartózlatták.
A FELSŐHÁZBAN Szonntagh Jenő figyelemreméltó boszédel mondott: «A kormány végre lépjen fel, mert késő lehet!.
MEGOLDÓDOTT a pálvólgyi csepp köbarlangban talált férfi holttest rej-lélyo. Az illető Langova Pál géptechnikus, aki agyonlőtte magát.
SZÉL miniszter erélyesen kijelentene a felsőházban: «Nem ajánlom senkinek, liogy a magvar állam alkotmányával és törvényeivel ujjal húzzon!-
LEMONDÁSÁT jelen lette be Preazly Elemér főispán I\'est vármegye közgyűléséit..
BORZALMAS IDEGDRAMA játszódolt le Dorogon. Km-sora Józsefivé bányalakatos felesége elmetszette két gyermeke torkát, majd felvágta ereit. A két gyc.-mek kiszenvodett, az asz-szony haldoMlik.
TÖRVÉNYES munkásvédehnot és
A ^agy nemzeti erőfevMtés no^ gyobb részét a kormány javaslata az ipari, kereskedelmi, közlekedési, biz\'ositási és egyéb vállalatokra há-ritja, amelyek a hatszázmillió va. gyoidézsmaból 350 millió lengőt tartoznak\' összesen befizetni. Ha a2 előirt kulc\'ok szerint nem kerül.re l<4 ennyi összeg a válhilaloktó1, Akkor a 350 millió pengőből még hiányzó ö\'-sze$et is ugyanezeknek a vállalatoknak ke\'J pótlólag befi et-niök. Ebből is látható, ho^y a kormány a teher oroszlánrészét azokra a jövedelmezőbb vállala\'ok^ ra akarja hárítani, amelyek kedvező konjunktúra során élvjcz\'.ék a
gyobb jövedelmet és ebből vagyont tudtak tartalékolni. Ez teljesen igaz ságos és megfelel a szociális adói-\' politika ama kö\\e:elményének, hogy a köz\'.erkekbő! a tehetősebi,elj és vagyonosabbak nagyobb részt vegyenek ki, mint a szerény,.>bb sorsú adózók. \' A \'nagy va^yondéz.sma tudvaktj völeg elsősorban a honvédség kor^ szerű fejlesztésére, tehát a nemzet-í védelem na^y céljára, továbbá a falu Siocááljs jólétének eme\'éJére szolgál. És igy a U\'helősebb vagyon rétegek áldozatvhelését a nemzet egyetemének javára fordítja. A falvak és a vidéki váro^ a nagy bei
ruházási munkákból a kormány határozott szándéka szerint sok uj munkiuilka\'ómhoz és keiesethez fognak jutni, ugy hogy megvan a remény arra, hovry a következő e z-tendők tprán ugy a földmunkás-nép, mint a vidéki kisiparosság jobb anyagj helyzetbe kerül,.
A nagy vagyonok nagyobb megterhelése, az ötvenezren aluli kisva-gyonok megkímélése ixedig vllágO, san jelzi azt az irányt, amelyben a kormányzat az uj adózást az eddiginél igíizságosabbá és a nép érdekének jobban megfelelővé ;ű<airj^ kiaalakitanj.
BALAI KOZtONV
1938. május 12
Meghalt vitéz dr. Csete Antal szolgabiró
Megdöbbentő hir szaladt végig ma délelőtt Nagykanizsán. Vitézi dr. Csete Antal nagykanizsai szolgabíró ma reggel 8 órakor meghalt.
Vitéz Csete szombaton még a hivatalában volt. Ott lett rosszul, de, nem tulajdonított neki fontosságok ós csak hivatal táraid unszolására ment haza. Azonnal ágynak esett és az orvosj vizsgálat tüdőgyulladást állapított meg. Tegnap este mán agyhártyagyulladással kojmplikálóu dott az influenza, ugy hogy állaj>ota súlyosra fordultával be kelteit vinni a várod közkórházba. legnap dél óta nem is volt eszméleténél. Ma reggel meghalt. 18 éves volt.
Vitéz Oete Antal halála az egész város az egész vármegye gyásza. MJnt a vármegyei közigazgatás tiszt viselője, a lelkiismeretes, szorgalmas, munkásélelü hivatalnok nvig-testesülése volt. Szivvel-lélekkelszie rette a pályáját és ugy is dolgozott aíon. Miután a világháborút hősj-e* .ven végigharcoltai és ott sok jelét
adta rettenthetetlen bátorságánaki talpig férfLvoltának, Vitézzé uva* ták. 1929-ben nevezték ki közigazf-gatási gyakornoknak Sümegre* majd pár hónap múlva tb. szolgabíró lett. 1930 szeptemberében választották meg Lentibe szolgabiróü nak. Hat évet töltött LenÜben, ahol társadalmi, hazafias és kulturált* téren rjtka cseJekvő és szervező erővel, nagyon sokat dolgozott. Közéleli munkásságának eiedményej maradandó nyomokat hagytok Lenti és a járás életében. 1936-ban helyezték Nagykanizsára, ahol aa első naptól kezdve közkedvelt tagja volt a város vezető társadalmjj életének. ; {
Szabó Győző ny. járásbirósági elnök vejét gyászolja az elhunytban, ákinek hirtelen, férfikom denekán történt halála gyász és részvét szof-moru érzésével tölti el egész Nagykanizsát. i \'
A temetés pénteken délután 4 órakor lesz. t i .
Érdekes fordalat az Erzsébet-téri hasbódék kérdésében
Maga a huslparosság sem kívánja a bódék további fenntartását
családi béri követelt a keresztényszocialista vasmunkások kongresszusa.
A KONJUNKTURA hanyatlásáról Wjsz jelentést a budapesti Hitelbank.
vJOiu*.
VAKATLAN FORDULAT történt a már-már elparentált Népszövetség éle-tében. Nagy az érdcklőJés, nugy a forgalom Genfben, minden jel szerint a Népszövetség megfiatalodva áll neki 101-ik ülésszakán u világ sora intézésének.
SZEMBEFORDULTAK a szakszervezetek Daladier francia miniszterelnök gazdasági politikájával.
SZARAZSAG pusziit hónapok óla Angliában.
• CSEHORSZÁG a háború 24 órájában eltűnne a térképről,\' — irja Phipps, Anglia legnevesebb újságírója a \'limesben.
KÖROZÖLEVELKT bocsátottak ki a németek Habsburg Félix főlierceg ellen <lopás miatt, mert magával vitle .az állam tulajdonát ké|)cző ezüst és abrosszncinüt, amit csak használatba ku|>ott Schuschniggtól.
A FRANCIA—OLASZ tárgyalások ma újra megkezdődtek.
OLASZOKSZAG cáfolja n Malin-nak amaz állítását, mintha Magyarországot átengedte volna a német befolyásnak.
A JA FAN\'OK megszállották Arnby szigetét.
OTHATALMI egyezmény van készülőben Lengyelország bevonásával.
• AZ ANGOL—OLASZ egyezmény elősegíti a viliig igazi békéjének engedékenység utján való megvalósítását - — jelentette ki lord Halifax a genfi ülésen.
A FRANCIA sztrájkkal kapcsolatban a munkásság megszállta a hadianyaggyárakat.
BORZALMAS R013BANAS történt egy angol szénbányában, Marckham-ban. Eddig 72 halottat húztak ki, 45 munkás még nem került elő.
FRANCIAORSZAGBA eklig mintegy 15 milliárd frank tért vissza.
HOLLANDIA nem enged be többé emigránst területére.
• A PARLAMENTARIZMUS jövője a politikai pártok újjászervezéséül függ,. — hangoztatta az Interi>arla-meutáris Unió főtitkára, Leopold Bos-sier.
• POZSONYBAN is legyen hivatalos nyelv a magyar, — köveleli u Magyar Párt.
Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehólyagbetegek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József keseiüvizel, mert annak ,hashajtó hatása gyors és biztos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
A Ház mai ülése
Budaj>est, május 11 A képviselőház mai ti lésén folytatták az u. n. zsidójavaslat vitáját;. Az ülés első szónoka Krúdy Ernő volt. Hangoztatta, hogy a javaslót ugy indult utjának, mintha a kapi-i talismus és a kartellek letöréséne irányulna, de aztán csakhamar kiderült, hogy a vége nem lesz más, mint párezer kis existencia tönkretétele. A javaslatot nem fogadta el.
A következő felszólaló báró Vay Miklós. Hangsúlyozza, hogy a kormány politikája nemzeti irányban halad. Széchenyi György gróf be-\' szélt ezután. |
A felsóházban folytatták a válasz-tójogi vitát. A szónokok az ^gyes Szakaszokhoz szóltak hozzá.
Városi közgyűlési határozat szcj | unt az Erzsébet téri husbódékat április végén kellett volna lebontani, illetve a városnak az uj bódék létesítésére a szukséges lépwkptmeg; tenni. Nem osak az érdekelt hus-, iparosok, hanem a nagyközönség is élénk érdeklődéssel várta, mi tör ténik a lebontásra Ítélt bódékkal ? Most azután érdekes fordulat tör, tént a kérdd>ben. Az Erzsébet tért piaci bódék ügyével ugyani^?foglal-kozott a nagykanizsai husinoros* ság is és a polgármesterhez\' be-< adványt intézett. Ebben arra az ál. lás_j>ontra helyezkedik a husi|xarus, ság, hogy íiincs szükség a húsból dékra, mert azok további fenntartása csak elősegítené az egészségié-, len versenyt a piactéri husbódé tu-
Számtalan esetben tapasztalhat ták a B;ü a tonvidéken az ott nyaraló vagy kiránduló vendégek, mai gyaiok és külföldiek egyaránt, hogy a nagy magyar viz vidékén, ezen azt istenáldotta ós gyümölcs termesz., tésre kiválóan alkalmas vidéken;
nem lehetett drága pénzért sem, •még kevésbbé olosón gyümölcsét
lajdonr<ok és ama husiparosok között, akiknek nincsen bódéjuk. Különben is mondja a beadvány — í>: piactéri bódééfOk legnagyobb része már elhelyezkedett üzletekben és csak néhányról van szó, akiket a bódé lebontása érintene és rövL desen ezek is meg fogják találni a megfelelő elhelyezkedésüket.
A husiparosok eme álláspontja a beadvány szerint a nagykanizsai hus iparosok több mint 76 százalékának álláspontját jelentj, vagyis olyjani többség állásfoglalását, hogy azzal a város vezetőségének is komolyan foglalkoznia kell, mielőtt a husbóu dék ügyében intézkedne.
Ugy tudjuk, hogy a |>olgármester a husjpárosok memorandumát a legközelebbi közgyűlés elé viszi.
kapni. Ez a groteszk helyzet ugy látszik már szünóben van. Az erre vonatkozó tervek anonban most sem a zalaj és Bala.on-vidéki gyümölcs termést^ s^WVdékpzivik ejljátjni ai Balatonmentét, hanem 200 kilométerről hoznak gyümölcsöt — « gyüi mölcstermő Bakitonvidékne. Ez lesz a nuVodik groteszk helyzet a BaUi
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOV1TS
(on gyümölcsjellátása terén, de legalább — lesz gyümölcs a balatoni fürdőhelyeken. , r I i
A Balaton környékének gyümölcs ellátása már régóta foglalkoztatja az érdekeltségeket. Frjss gyümölcs és szép gyümölcs alig volt kapható) a balatonmenti fürdőhelyeken, mert távoli vidékekről hoztak és a gyors szállításra nem volt megfe\'elő be-, íx\'ndezkedés. ( ( .
A földmüvelésügyi minisztériumi értékesítési osztálya kezébe vette a belső értékesítés megszervezésé^ is. E téren igen kedvezőtlen, elhanyagolt állapotok voltak ós az ország egyes vidékein belső értékesítési hálózat «em volt kellően kiépítve. A földművelésügyi min^ térium e téren való aktívabb tevékenységének egyik első lépése a ba latonl fürdőhelyek gyümölcseiig^ sának megoldása. A mSntv.térSuml l>ersze csak arra törekszik, hogy a kérdóst megoldja, a gyakorlati végrehajtás termószetszerüleg a mag#T gazdaságra vár. ,
A tervek szerint — mint értesülünk — a balatoni fürdőhelyek gyü-mölcsszükséglfstének ellátását a budavidéki községekből végzik majd. Teherautókkal szálliljá,k standardizált csomagokban a füdőhelyekie, ugy hogy minden reggel friss budavidéki gyümölcs lesz a fürdőhelye-, ken. | » \' M : i
Tárgyalások folynak arról, hogy ki végezze a szállitást. Értesülésünk} szerint a Hangya foglalkozik e tervi vei, de szó van a magánérdekeltség bekapcsolásáról is. A gyümölcs^ látás már ebben az idényben megvalósul. ...
17 Mesedélután a Gyermekman-ihelyen, a Nemzeti Gyermekhét kereté, ben. Beszélő Gecső Sándorod. — 17.40 Szcndrey Akos előadása. — 18 Farkas Sándor cigányzenekara. — 18.30 Helyes magyarság. — 18.50 Kürthy Gy. előadása. — 19.30 Az Operaház előadása. .Traviata.. Dalmű 1 felvonás, ban. — Az I. felv. után kb. 20.10 Hírek. — A II. felv. után kb. 21.15 lli-rek. — A III. foiv. után kb. 22 IdŐjá-rásjclentés. — Az előadás után kb. 22.50 Tánc-lemezek. — 23.05 llanglo-mezok. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
18.20 Olasz nyelvoktatás. — 18 55 Farkas Sándor cigányzenekara. — 19.30 Dr. Szávai Sándor előadása. — 20 A rádió szalonzenekara. — 2Í.20 II irek,1 időjárás jelentós. — 21.45 Hanglemezek.
BECS.
19.10 Zene. — 20.30 Hangverseny. — 21.30 Lemezek. - 22 30 Könnyű és tánczene.
— Kertlbutor egy pengőért
Egy garnitúra fonott "kerti bútort ls lehet nyerni az egyházközség kuV turház-sorsjegyén. A
Városi Mozgó. Kedden és szerdánt Hgg
A közönség kérésére ismét bemutatjuk az utóbbi esztendők legszebb filmjéti
Orgonavirágzás
Főszerepben: Jeanette Mc. Donald és Nelson Eddy
Figyelem! Előadások fél 6, 7 és iél 10 órakor. Az első előadás filléres t
Buda vidékéről teherautókon szállítanak gyümölcsöt a Balaton-vidékre
1938 má|u» 12
zalai Közlöny
8
Pell-pör a sormásl közbirtokossági Illés kOrfll
Január O-én közbirtokossági ülés volt Sormás községben. KülönbSző ügyeket vitattak meg. Mikor az ülésnek végo volt, ifjú Peti György és egy másik Peti a községi főjegyzővel bo-szélgettek. Közben elhaladt mellettük kimenőben Kontó Lajos fiatal gazda-emb^, aki azt a megjegyzést tette:
— Ennyien megérdemlőnk egy bolondot!...
Ifjú Peti (Iyörgy magúra értette a kijelentést és becsületsértésért feljelentette Kontót.
A kir. járásbíróság most tárgyalta ezt az ügyet
Több tanú azt vallotta, hogy hallották Kontó kijelentését, de ncin tudják határozottan állitani, hogy volta-képen kire értette.
Mikor ifjú Szabó Istvánt hallgatták ki, aki ifjú Peti György rokona, azt mondja többek között:
— Petinek az a szokása, hogy mindig vitatkozik a gyűléseken. Most is ellenvéleményen volt. I)e hogy kire értet\'.e Kontó kijelentését, a jegyzőre-e vagy Felire, azt nem tudom.
— Mondja, — kérdi a biró — komoly embernek tartják maguk Petit? Ugye, a faluban olyannak tartják, mint aki e^zaltált, akinek véleményé.o nem adnak sokat?
Peti itt nagy lélegzetű beszédbe kezd, de a biró a tárgynál való ma. radásra inti.
Cséry biró békében szeretné az ügyet befejezni, azért megkérdi Kontótól:
— Hajlandó bocsánatot kérni?
— Én Peti Györgytől nem kérek bocsánatot! — hangzik a válasz.
Kontó végül is kötelezi magát, hogy 32 i>engő költséget megfizet, mire a bíróság megszüntette az eljárást.
h
Ax t Ueü tyif wMiHif y tMdtnlh^C
A Zalai Közlöny sportrovatiinak olvasói ezen a héten is alaposan megtöltötték szelvényekkel az utcai hírközlő táblánk alatt elhelyezett tlppszelvény-gyüjtő szekrényünkjet, A találat aronban feltűnően kevés volt. A tápi>szelvények tömegének) tanúsága szerint a vélemények rend kivül eltérőek vol\'ak az elmúlt va-sámjapi meqcS|?(k sorsát, Wetvie íu csapatok teljesítményeit illetőleg.
Hat pontot csak egy tippelő ért el, Nádasy Miklós. Tribünjegyet kap. \' t
Az Ötpontosok közül a két, egyebekben is legmegközeütőbb tipp-szelvény beküldője, Pókecz Rudolf és Pacsirszky Józef kap ugyancsak l-l tribünjegyet a vasárnapi mérkőzésre. t
Kaposi László, Szántó György és Nóvák Ferenc 1-4 ponttal egy-egy belépőjegyet kapnak.
A jegyek átvehetők a kiadóhivatalban d. c. 8-12 és d. u. 2-6 óra között.
Igy strandolunk mi!
Dalmáciai fUrdőlevóI
Aki túlsókat evett vagy Ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc József" kesrrüvii Igen gyorsan és a\'aposan kltiaztit|a a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetéi Kérdezze meg orvosát.
— Butorktállltáauukat toklutaö meg
minden vételkényszer nélkttl. Kopsteln butoráruháx.
Dalmát tengerpart, május 11
őszintén megvallom azzal az aljas szándékkal indultam útnak a dunántuli orvosokkal és újság\'rók-kal a dalaiát tengerpartra, hogy élvezzem a tengeri strandolás min den szépségeit és az előreszökfi nyár melegének minden jóságát. És természetesen, hogy minderről beszámolva pukasszam az otthon, maradottakat.
Élénken elképzeltem, hogy inig odahaza télikabátban járkálnak, addigién itt a kéklő Adria pariján élvezem a nyarat. I\'ekszem a strand forró homokjában, süttetem hasamat és ha immár meguntam a Nap aranyló sugarainak forró cirógatásait, megmártom habfehér testem a kóklő Adria hűs hullámaiban. Mondhatom ie. mekül éheztem már előre a helyzetet.
S ezzel szeml>en mi történt?
Elindultunk Kanizsáról egy csen desen borult, őszies, májusi estén.\'Kabát ós oőköp|>eny rajtunk — lnint ahogy az ujabb időjárási viszonyokhoz igazodva illik. Zágrábnál éjszaka még mindig hideg szél \'zörgette az ablakokat. S mire hajnal lett, a hófedte hegyek mögül felbukkanó vöröslő nap suga. rai fehér hóharmatot csókolhattak minden fűszálon és ágon.
— Itt a Karszt magasan fekvő kopár sziklái közt persze, hogy hideg yan — vigasztaltuk magunkat, — majd lent a tengerparton, a völgyekben meleg lesz!
Hiába futott le velünk a vonat festői völgyekbe, pompás alagutakon, szerpentineken át. hiába ér. kéziünk meg Susakra, — a kabát bizony csak rajtunk maradt. Bár itt a forró kávén kivül más ls akadt, amitől kissé melegünk lett.
— A dinár ára harminc százalékkal emelkedett! — fogadott bennünket az első kellemetlen lür, anü érzékenyen érintett bennünket. Szerencsére a rendezőség gondoskodott róla, hogy nem kellett veszteséggel beváltani pénzünket, igy csak az a problémája maradt egyeseknek: miért áll a Fiume— susakl határhidon az olasz határ, őrök mellett német katona? Csak nem\'\'történt azon éjszaka, míg ml Karszton átvergődtünk, ujabb <le-mars?!
Nem, ez igazán nem történt. A német katonák ugyan valóban ott\'álltak a fiumei határhidon, de ellenőrzésük okát e három szóval jellemezték:
— Hitler in Rom!
Sikerült még megtudnom azt is, hogy ugyanezen okból a fiumei nem árjákat, hogy is mond. jam... szóval megkímélték attól, hogy ezekben a napokban az utcán mutatkozzanak.
■ Egyébként Fiume még a régi. A határ egyetlen centimétert sem ment odébb és a határ által ketté, szelt kis kápolnában még ma sem döntötték el, hogy a határvonalon álló oltár szentje olasz-e, vagy pedig jugoszláv. Közben persze u kápolna egyre pusztul. Épül helyette azonban Fiume és Susak másutt, egész uj villanegyedek keletkeztek ,8 az olaszok szerint tiz év múlva Susak törpül el Fiume mellett s a jugoszlávok szerint Fiume Susak mellett. Tény, hogy egyelőre áll a-Jiarc és mindkettő fejlődik, szépen.
De hogy a témánál maradjak, az idő Fiume felett épp oly borult, mint Susak felett. Sőt amikor hajónk elbődülve elindult Crkvenica felé, az ég a hajó fekete füstjén kivül ujabb sötét fátylat öltött magára. Alig haladt el igy hajónk a festői Krk sziget mellett — feladták a reményt a legoptimistább szivek is.
Illába akartunk örülni a fehér hajó által a mély kék tenger vizébe hasított hullámta. rajoknak, a Karszt ■""* fotelt már zuho-
gott az eső. N\'eni tudtuk élvezni a fehér fodrok játékát: — odaveszett minden reményünk.
S ráadásul alig hogy kiszálltunk a hlajóból, meg Ls áztunk...
S most itt ülők a kályha nélküli szállodai szobámban, állig felöltőbe burkolódzva és tüsszóg-ve. Az ég reménytelenül beborult körüs-körúl, az e ő ]>edig egyre jobban nekibátorodva esik. Mit tagadjam: kénytelen vagyok bevallani, hogy májusban mégis csak a fürdőszobában lehet leg. jobban fürdeni.
A Crkvenicaiak is ezt vallják, bár nagyban épül ós szépül minden. Az üzleteket, szállodákat mosl fe-tik, tatarozzák s bár most kezdő lik a szezon, máris rengeteg a német. Szép is itt minden, csak éppen két hónappal később kellett volna jönni, vagy az időt
megrendszabályozni.
Mert igy most itt aránylag egész enyhe telünk van. I)e hogy valami jó Ls legyen a dologban: szomorúságunkat dalmát vörössel igyekszünk ellensúlyozni. S mondhatom itt már meglepő szép eredményt \'érnek el egyesek. I>e szükség is van erre a kis belső fűtésre, mert fogvacogva ülve a hideg szobában alig van más vigaszunk mint ez, hacsak nem vesszük szerencsének, hogy az Adria éppen be nem fagyott...
Igy strandolunk mi, az adriai tenger partján az Urnák 11)38. esztendejének májusában...

Fenyegető levelekkel zsarolta kanizsai rokonát egy sződligetl cipész
2000 pengőt vagy állást kért, háromheti fogházat kapott
A támogatáskérésnek és álláskeresésnek különös módját találta !kl Király Lajos 32 éves sződligetl cipész. Király, aki bemondása szerint rokonságban van Grosz Lajos nagykanizsai lakossal, nehéz anyagi körülmények között éldegélt a kis Sződllgeten. A mult év októberében gondolt nagyot ésinc-jfy részét é>s levelet ira-/jf lőtt ismerésével, Pet. (// \' rovics János sződlige i borbélysegéddel kanjf, mmm zsai rokonának. A levélben többek közölt azt irattá, hogy Grosz Lajos »adjon neki vagy 2000 pengőt vagy állást, de amennyiben íámpgjatftst kénöt levele nem nyerne elintézést, Ugy kénytelen lenne — bár gyalog is —< elmenni hozzája, de ez a találkozás örökre végzetes lehet«.
Mikor Király látta, hogy ily mó-nem jut célhoz, az idén januárban ujabb levelet diktált Petrovicsnak. Ebben már az állott, hogy »ha nem nem kapná meg az összeget vagy a kért állást, akkor még egyszer le
fog menni és akkor nem lesz mhifl ideje Grosz urnák a revolverre*.
Grosz, aki időközben 10 pengőt és ruhát adott Királynak, megelégelte a fenyegető tartalmú levelet és azokra választ sem adva, feljelentést tett Király Lajos ellen. A nyomozás megállapította, hogy Király Lajos diktálta és Petrovics Jáno> irta a leveleket. Mikor Királyt ki-hallgatták, elismerte, hogy ő mondta tollba a leveleket, de azzal védekezett, hogy neki megállapodása volt Grosszal, mely szerint az őt segíteni fogja, de Grosz többszöri felszólítása dacára sem segítette, Ezért iratta a leveleket. Petrovics beismerte a levelek írását. \'
Ilyen előzmények után került az ügy a nagykajiizsai törvényszék büntető tanácsa elé. Mindkét vádlott beismerő vallomást tett. A bizonyítási eljárás befejezése után a törvényszék zsarolás kísérletében mondotta ki bűnösnek Király Lajost és ezért három heti fogházra Ítélte, .,mig Petrovics Jánost mint bün^egédi bűnrészest 8 napi fogházra Ítélte. i
Szerelmes volt, megmérgezte magát
Egy letenyel leányt súlyos állapotban szállítottak be a nagykanizsai kórházba
&
Letenye, május 11 (Saját tudósítónktól) A szerelem 6ofoa)S£m megy ki la divatból és a fiatateág nak akkor fs fő problémája marad, amikor az egész világ ereszté-\' \\ l i keiben recseg.ropog sorsdöntő prblémák súlya alatt.
Le tényén most szomorú szenzációja van a szerelemnek. ,
Horváth Erzsébet fiatal leányt hozzátartozói eszméletlen THlaj*^ ban, görcsökben fetrengve, habzó szájjal találták. A gyorsan kihívott prvos megállapította, hogy lugkö-í
oldatot ivott. Azonnal be kellett szállítani a nagykanizsai közkórház ba. Állapota súlyos, de remény van, hogy meg tudják menteni az életnek. i A nyomozás megállapította, hogj* a fiatal leány szerelmes volt. Szerelmében súlyos bánattal kellett megküzdenie és ennek hatása alatt akarta eldobni az életét.
4
ZALAI közlöny
1938. má|ui 12
mmmm
IL
A Uohík&oí és íeUtufti jáuis htttotyaodatÁtyi UthyztU
A nagykanizsai és a lctenyei járások kamarai intézőjének, Nagy Jenőnek jelentéséből:
A nagykanizsai és leienyei járásban a, szeszélyes időjárás a Uic/ő^uzduság szempontjából kedvezőtlen volt. Az átlagos hőmérséklet még május elején is annyira szokatlanul alacsony volt, liogy a növényzet fejlő lése igen las-san haladt, illetve \' helyenként egyes növényeknél teljesen megakadt.
A fagyok ntán a bő csapadék jótékony hatással volt.
A fagykárokról
csak a fagyok után nyilt tiszta kép, amikor láthattuk, hogy főképpen az almánál azok a virágok, sől bimbók is ir.egfagytak, melyeket a fagyok után közvetlenül még nem lehetett megfagyottnak látni. Délzalában a gazdák szomorúan állapították ir.eg, hogy az idén dió, alma, barack, mandula, kórto, szilva, cseresznye, meggy és gesztenye termésre csak nagyon korlátolt mennyiségien lehet számítani.
A gal>ooancmüekl>en fagykár csak egészen kivételes esetekben van, ellen-len a felmelegedés késedelme miatt nagyon alacsonyak a \\«lé*ek. ügyelőr© arra lehet következtetni, hogy kevés szalmatermésre számíthatunk. A mesterséges takarmányok kivétel nélkül a Sejlőtlésben, a liüvös idő miatt visszamaradtak.
A buzt
ára szilárd, 21.20—21.30 pengőért ó-lékesithclö Nagykanizsán. A készletek általában kifogytak. Kínálat nincs és azok az uradalmak, ahol még eladó búzakészletek vannak, nem sietnek piacra vinni áruikat, jobb árukra számítva. Az árak szilárdságának el ő:or-ban az az ok i, hogy liszt exportunk \'miatt a buda|.esti malmok jelentékeny tételekéi vásárolnak össze Nagykanizsa környékéről.
A rozs
iránt a külföld nem érdeklődik. A belföldi szükséglett, leginkább konvenció ledezelére, már beszerezték a nagyobb gazdaságok, ezért a belföldi kereslet is jelentéktelen. Kínálat is inkább kereskedők részéről van. Nagykanizsán 10 lengőért lehet rozsot ellK\'lyezni.
A takarmány piaoot
több érdeklődés jellemzi. A kínálat ugyan az utóbbi héten megcsappant a lengeriárak emelkedése következtében. Ugy a gazdák, mint a l.creskeJe. lem arra számit, liogy a takarmányárpa ára is emelkedni fog. Eladó készletek ■ Nagykanizsa környékén még leginkább Somogyban vannak. A mérsékelt kínálatnak az általános áremelkedés az oka ós ezé\'t számítanak a gazdák arra, liogy egyelőre ez az áremelkedés nem fog megállani. Nagykanizsán a takarmányárpát 17.50 pengőért lelet elhelyezni.
Zabból
jelentékeny készletek várnak eladásra, leginkább uradalmi és kereskedői kézen. A helyi vételkedv hiányzik, csak a budapesti piac jölet számításba, igy ennek következtében a kanizsai ár kialakulásánál elsősorban a budapesti zabár jön tekintetbe. Nagykanizsán ezért a budapesti zabárlwz, Ifi pengőhöz igazodva, u zab 11 pengőért értékesíthető.
Tengeriből
ifcCn csekély a kinálat és ennek a körülménynek az oka kétségtelenül az ugrásszerű áremelkedés. Az utolsó héten 1.50 |>engővel emelkedett a tengeri ára, ezért remélik a gazdák, hogy a hirtelen megindult áremelkedés még
tovább fart. A jelentékeny mennyiségien lévő eladó leugorik értékesítésének kérdése szorosan összefügg a hideg időjárással, mert a szálast ikar-mánykészletek elfogytak, zöld még nincsen, igy kénytelenek á gazdák ft hiányt pótolni. Nagykanizsán a tengeri 14.50—15 lengőért adható el. A többi mezőgazdasági termények ára a legutóbbi jelentés óla, különösebb mértékben nem változott.
Legújabb jelentések szerint Jugoszláviában a járványos
A nagykanizsai vi orlázó repülők
— mint megírtuk— juniusbannagy ■szabású ünnepségre készülnek. A Nagykanizsai Torna Egylet vitorlázó szakosztálya most tartolt ülésé" Kenedy Imre elnök és Fekete László alelnök Ismertették a terve-
, k»jt. A nagykanizsai /*.\'< r£L vi\'orlázók első repü-főidéi*, amely aw JfáW^T\' esztergomi magyal1 • kvv*- - gyárban, magyar kéz munkájával készül, még e hónap, ban készen lesz. ünnepélyes felavatását és keres/etlé^ét a repülők június első napjaiban tervezik, a mellyel kppc\'o^tban repülőbemutató Is lenne és az uj nagykanizsai vi\'orlá/.ó repülőgépet is berepüL nék.
Nagyban készül e repülőnapra — amelyet valószínűleg Zalaegerszeg.
együtt rendezitek a nagykanizsaiak. miután eklor készül el az cserszegiek vi\'orlázó repülőgép is
— taz ifjúság is, amely a repülőszak osztály által meghirdetett modeiU versenyen és bemutatón mutatja be felkészültségét. Több olyan 2 - 3 méteres modell is van ugyanis már Nagykanizsán, amelyek 80—100 mé-
száj- és körömfájás
újra nagyon erős mértóklen fellépett. Ezért a jugoszláv országhatár mentén 10 km-es sávban a hasított körmű állatok forgalmára zárlatot re.idell el u földművelésügyi miniszter. A lctc-nyei járásban 23 községre, a ragyka-nizsai járásban pelig négy község vonatkozik a hatóságaink által elrendelt és szigorúan végrehajtott állategészségügyi intézkedés.
tért nepülnek. Valamennyi kajlát; készítésű és igy cz a ver.^ny js nagy érdeklődésre tarthat számot.
A szakosztály vezetői a részíe\'ek-re vonatkozóan most tárgyalnak a budapesti sportrepülőkkel, ha sikerül megállaj odni, akkor a ju-i niusi replőnaj on utasrepülés ls lesz. r
A nagykanizsai repülők első gé. pének felavatásával kapco\'atbfln érdekes levelet kaj ott a Zalai Közlöny a nemzetközi repülő szőve tsíg egyik magyar repülőjétől. A köztudatban ugyanis az él, ho^y a vi. foiiázó nepülés első úttörője a né. met Lllienthal volt, ho\'ott egy ma. gyar ember évszázadokkal megelőzte öt. Egy Ciprián nevű szepes-mcgyel barát ugyanis csaknem 200 esztendővel Lllienthal előttmár épített vitorlázó gé|«t, sajnos azonban ez a nagyszerű tény a magyarok között is elfelejtődött. A levél Írója felveti a kérdést, lehetséges volnaje, hogy a kanizsai repülők méltó emléket állítanának Ciprián-nak és az uj gépet róla nevezrék el.
A javaslattal k\'gköze\'ebb fo?Ial. kőzik a szakosztály.
— (A Szent Jobb Nagykanizsán)
Az eldigi tervek szerint a Szent Jobb vidéki kőrútja során június 13-án érkezik az aranyvonattal Nagykanizsára. A végleges program megbeszélése végett mára hívta össze az Actio Catholica Budapestre az érdekelt városok és egyházközségek képviselőit. Nagykanizsáról P. Czirfusz Viktorin plébános és dr. Hegyi Lajos |>olgár. mcslorhelycttcs\'ulaztak fel Budapestre. Ha lelei, kieszközlik, liogy a Szent Jobb junlus 12-én, vasárnap jöjjön Nagykanizsára.
— (Áthelyezés)
A földművelésügyi miniszter dr. Csöglei Gyula nagykanizsai állatorvosgyakornokot az alsólendvai járás m. kir. állatorvosi teendőinek ellátására áthelyezte.
Tgniszütfik, húrozásak
megbízható, kitűnő minőségben:
Grünhnt mérnöknél, Deák-tér 2.
— (Közszemlén a választói névjegyzék)
Nagykanizsa város központi választmánya megállapította\' az 1939. évi képviselőválasztásra jogosullak névjegyzékét. Ez az ideiglenes választói pótnévjegyzék és az 1938. évre érvényes névjegyzékből kihagyottak névjegyzéke az 1938. évre érvényes névjegyzékkel együtt mdtyus hó 15-től junius 13-ig a városházán a második emeleten levő nyilvántartó irodában (Gáspár gondnoknál) közszemlére ki lesz téve, mely idő alatt a névjegyzéket mindenki megtekintheti ós le is másolhatja. A kihagyottak névjegyzéko ellen u központi választmányhoz intézendő felszólalással lehet élni.
— (16 000 pengő államsegélyt)
kapóit négy uj tanterem építésére a ta|M>l<ai római kalholikus elemi iskola. Az építkezés juniusban megkezdődik és augusztus végére el kell készülnie. A bővítésre az iskola túlzsúfoltsága miatt volt szükség.
— (MIssziós-huzás : — vasárnap)
A .Missziósház szeretettel közli a társadalommal, hogy az .Átmeneti Ott-lSon> sorsjegyeinek húzását a pénzügyminisztérium rendelete folytán május 15-én délután 3 órai kezdettel tartja a Missziósház nagytermében. Egyben Ismételten kéri, hogy a még le nem fizetett sorsjegyek árát — vagy a meg-nem váltott sorsjegyet — május 12-ig okvetlen beküldeni szíveskedjenek. Nyerni csak a kifizetett sorsjeggyel lehet. (:)
FényképaxAfc flgy»lméb«I
Felvételei tikerét biztositje a „RRX" film és „REX" lemez, a magyar gyidpar cw-dija. Külföldi áruval azemben veraenyké-pei ára azonban Jóval alacsonyabb.
Kérjen próba Ilimet az egyedárualtótói: Vaslagh fotó Nagykanizsa, Pő-ut 10. éa Csengery-ut 1 (az udvarban). r
Gaál Franci első amerikai filmjét nézhetik meg e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten kél Ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közölt.
A sze encse ezen a héten a következőkre mosolygo\'.t: Orbdtt Islvánné, Kórház-utca 17. Makáry Vilmos, Sugár-ut 36.
Gaál Franci fl\'mjei mindenkor kedves eseményei a magyar mozi éleinek. — Első amerikai filmje, a .Kalóz kisasszony" fantasztikus áldozatkészséggel és felülmúlhatatlan művészettel, Cecil B. de Mille rendezésiben készlllt. A Városi Mozgó csütörtökön és pénteken mulatja be.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2-6 óra kőzött átvehetők.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlóny olvasóinak
A lőváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Pudmancojeky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortlal (hidcg-meles folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
iuVLriAf.njvij*/Tj*JU\'Lruij\'ii\'ii\'Lr.-Ln^.r.\'ji.»riinriilfii~ni">li\'ri-i*i*i-\'r - -- -- ---
Nem a német Lilienthal, hanem a magyar Ciprián barát építette az első vitorlázó repülőgépet
Zalaegerszeg—Nagykanizsa repülőnap lesz junlus elején
1938. május 12
ÍALAt KOZLOHV
A világhírű
Valery
rúzsok és púderek a Nemzet közi Vásár francia pavillon-
jában voltak kiállítva Kaphatók Heroxfald Mimi
r lllatszertárában
Különvonat Indul reggel a megyegyülésre
A holnapi megyegyűlési e külön-\\|onat indul Njagykiajnizsáról ZaJatj egei szegre. Pontos I idulási idö: 7.08 óra. Zalaegerszegről indul Nagy ka\'Uzsárn 11.10 órakor. Tekintettel, hogy kedvezményes jegyek adatnak ki, ma estig vitéz lóth Bélánál lehet jelentkezni, holnap reggel ivedig
az állomáson.

Autóbusz a Cenlrál elöl 6 40 kor indul az állomásra.
— (A LÁZ másodszor)
A Ke.csztény Tisztviselőnők Egyesülete megismélcTc a Láz előadását. Az első, nagysikerű műkedvelő bemutató nagysikere után másodszorra is , volt még érdeklő lés a darab iránt, szépszámú közönség gyűlt össze a városi színház nézőterén. A második előadás teljes jövedelmét a Missziós ház átépítésének céljaira adták a Tisztviselőnők, akiknek fáradságot nem ismerő jótékony munkássága, csendben dolgozó önzetlensége valóban példamutató. A közönség a második előadáson is sokat tapsolt a szereplőknek.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut3
— (Az I. körzeti elemi)
iskola az idei Anyák-napja másnapján ismételte meg a fcluőtt társadalom számára az e hasábokon már részletesen méltatott gyermek-előadását. A városi színház egészen megtelt. A luingulat, a száz meg száz szülő és gyermek-barát szeméből a szinpad felé sugárzó szeretet visszatükröződött az. apróságok lelkes, szép játékán is: — az előadás még szebb, szinesobb, forróbb sikerű volt, mint az első bemu-lató. Véijc-liossza nem voll a tapsának, amely egyaránt szólt a kicsinyek játékának és a velük foglalkozó tanítóság szeretetteljes, bámulatos eredményeket elért munkájának.
— (Ez aztán a baklövést)
Egy magasrangu nyugdíjas a napokban a barcsi Nagyerdőpuszta környékén szép őzbakot lőtt. Az agancsokat leszedte, pjajd a vele lévő cigánynak azt parancsolta, hogy az őzbakot .vigye a Drávába.. A vadász a Dráva tdalt a barcsi Dráva szállodát érlelte. A cigány azonban a ne.n messze kanyargó Dráva folyóra gondolt és oda vitte az őzbakot. Mikor a vadász ha-zaért, kiderült, hogy a Dráva étterme nem kapta meg az őzbakot. Hamarosan \'kiderült, hogy u Dráva folyó sem látott belőle semmit, mert — a dgány sajnálta a Drávába hajítani az állatot, kerülő uton hazavitte és olyan lakodalmat csaptak belőle, hogy azóta is minden barcsi cigánynak kétfelé áll a füle.
FÉRFI SPORT
P 2*50
ne
EHREMSTEIMNÉL.
Vezető nélkül robogott az éjszaka egy HÉlf-vonat Budafokon
A vezető villanyáram-ütéstől eszméletét vesztette
elméletét. A szerelvény vezelő nélkül robogott tovább. Szerencsére az! egyik megállónál várakozó ellenőr észrevette a bajt, felugrott a robogó vonatra és azt) bevezette az állomásra. A súlyosan sérült vezetőt a mentők kórházba szállították. A viisgálat megindult.
Buda|*st, május 11 Az éjszaka Budafokon a Helyiérdekű Vasút egyik szerelvényén menetközben valami baj történi az áramszedővel. Pénz Sándpr kocsi), vezetfl kihajolt az ablakon, hogy megnézze, mi a baj és eközben erős áramütés érte, ugy logy elveszi\'ette
Forró lúgba lépett és halálra égett egy másféléves kisfiú
Az édesanya egyhónapi fogházbüntetését felfüggesztették
Burka Károlyné született Szakái Mária bázakxrettyei földműves asz-s/onynak voll egy másfél évosfiaes kája. Egy alkalommal Burkáné kl akart menni a mezőre dolgozni és kis fiát elvitte édesanyjához. Az Öregasszony azonban nem volt odahaza, hanem csak Burkáné fiatiil sógornője, Szakái Józ^efné, aki éppen mozishoz készülődötl, lúgot készített és forró vizet.\' Mialatt Szakálné letet.e a íorróvizes melen-cét a földre és másutt volt el fog\'alva, a kis fiu odament és beleiéi >ett a forró lúgba, amely annyira ösz-szeégette, hogy néhány nap múlva
az égési sebekbe belehalt.
A nyomozás adatai alapján a kis áldozat édesanyját, Burka Károly-nél feljelentették és a kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés gyanúja miatt vád alá helyezte. Mpst volt ebb en az ügyben a büntetőper, amelyen a törvényszék több tanút hallgalptt ki. A bíróság bűnösnek mondotta ki a fiúcska zo-kogó édesanyját és egy hónapi fogházra ítélte, de figyelemmel a nyomatékos enyhitő körülményekre, a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
mm Már n gyermekük fogalt U
tisztítani kell erre alkalmas fogpéppel. Az Odol fogpép fertőtlenít és alaposan tisztit, anélkül, hogy megtámadná a fog zománcát.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet 1 Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .lze-té«l feltételek mellett.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
1305
Állandóan Irha
MEINL KÁVÉ és TEA
eredeti csomagolásban kapható: Korsó cakorkaüslelben, Fö-ut 10.
IDŐ
Esői
Prognózis: Élénkebb szél, délután ós éjjel ujabb eső, holnap kevesebb fellhő, az éjjeli lehülós fokozódik, éjszakai talajmenti fagy. Keleten tovább osökken, nyugaton holnap emelkedik a hő.
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: -f 10-4, ma reggel +90., délben + 7.2. Csapadék: 340
= Egy téglát
mindenki adjon a katolikus kultúrház-alaphoz. Vegyen egy pengős sorsjegyet!
Szerkesztői üzenet
Esküvőkről,
más családi vagy személyi eseményekről, névmagyarosításokról és hasonlókról a lai>ok általában csak díjazás ellcnél>en közölnek tudósításokat. Előfizelők kedvezményben részesülnek. Családi eseményekről, amelyek társadalmi jelentőségűek, vagy más méltánylandó szemi>ontl>ól kívánnak nyilvánosságot, a szerkesztőség csak akkor irliat Idrszölgálalnak te-kmthelő tudósítást, lm meghívót vagy előzetes __ érlCiitést kap. Az curó-pai saj tó-gyakori a l szerint olyan családi természetű eso-ményt, amelyre a szerkesztőség nem kap meghívást, ugy kell tckintoni|, mintha az érdekellek ahhoz nem kívánnák a nyilvánosságol. Ha tehát valamely társadalmi esemény számba menő családi hir künarad a Zalai Közlönyből, annak nem a szerkesztőség figyelmetlensége az oka, hanem az a tény, hogy a szerkesztőség arra nem kapott incglüvást,v smi számára a nyilvánosságruhozalaihoz Szükséges felhatalmazást jelenthette volna. A «mindea külön értesítés helyett jelzéssel feladott családi liirdclésok sem jogosítják fel a szerkesztőséget arra, hogy az illető eseménnyel újságírói eseményként foglalkozzék a Jaj) hasábjain. Mert hiszen az újságíró sohasem tudhatja, hogy ezzel az általános formulával nem épen az-e a célja az érdekelt családnak, hogy akár szerénységből, akár a nyilvánosság iránt érzett ellenszenvből, akár más okból a szükséges legkisebb mértékro korlátozza a nyilvánosság részvételét a család valamely eseményében. Ahol pedig meglúvókat küldenek szét, olt igazán nem probléma; pár száz cím megírása után meg kell egyet címezni a szerkesztőségnek is. A szerkesztőség mindönkivel szem bon szívesen gyakorol figyelmességet. De ahol elfelejtik ezt lehetővé tenni a szerkesztőség számára, ott az újság nem érdemel szemrehányást.
JiunkJtíiJtiv
P Q SZ TÓ GYÁR
&YÁB BUDAPEST, XI.LENKE-UT 11*
LE6JU/ABB?
Londoni jelentések szerint a nagy bányaszerencsétlenség helyén irgalmas jelenetek játszódnak le. Eddig 1)3 halottat hoztak felszínre. Az igazgatóság leszállt a bányába. A\' bányászok hozzátartozói kétségbe-i esve várják az ujabb hireket. i
.. .
A kormányzó hozzájárult ahhoz, hogy Bapaich Bichárd lovassági tábornok nyugalomba vonulhasson, firde-mei elismeréséül az I. oszt. érdemrendet adományozta. Utódjául Denk Gusztáv tábornokot nevezte ki.
1
Az Egyesüli AlIamokl>nn mozgalom indult meg, hogy a legközelebbi Nobel béke-dijat Ciano grófnak ítéljék oda, aki nagyban enylutctle a feszült helyzetet.
Amig Oh alszik
• Darmol dolgozik. NyiM
— Kevc.ebb rnhát bell
csináltatni ha a szövőt szingyapju-ból készült, mert az évekig tart és mindig szép. Csak a szövet csinálója fudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar urlcsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézböl a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XU Ixnke ut 117. Még ma kérje «/szövetminták költség-és kötelezt t\'ségmenies elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismerést is olvasliat.
A Zalamegyelek Budapesten
[opolÉMiozn
Rákóoxl Hl S8.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyős ponzló-árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-tánc: Virány swlng-orchestra.
PrtWIji •« Hjmt k li i KTWU-I.
(Salai közlöny
» 1&8. május 66.
Tenniszütők
P 8.S0 III nagy vá\'asztékbsn.
legjobb ho.o.í.l «
Vágó Endre illatszertárában.
APRÓHIRDETÉSEK
10 Hólfl 60 fillér, minden további uó 4 flllii
ÁLLÁS
Sxakáoanö aionnal felvétetik. Ung\'r Horthy Mlklói-ut 19. 1289
Fiatal ügyes bsjárénöt keresek. — Télekl ut 29 •
ADÁS VÉTEL
Hlsottaartéa két darab eladó, lertés-trágya Ingyért elhordható Eötvös-tér 21.
Sugár-ut legszebb részén kétlakásos príma száraz, modern családi ház eladé. Clm a kiadóban. 1369
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
EgyMobás lakás összes mellékhelyiséggel augusztus elsejére kiadó. Kölcsev-utca 17._1359
KÜLÖNFÉLE
Oxleveles hlgénikus ayágymaaaxör
.........:ík. Cim a kiadó-
és pedikürösnő ajánlkozi hivatalban.
Hölgyeim ! Vásároljunk Schütz-ruhát/ Divatos, Ízléses, olcsó.
Mindennapi levelesésból összegyűjtött bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart és küllöldlt, (eloszlatott gyűjtemé-
nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits La|os, a Zalai Közlöny f szerkesztője Érdeklődni lehet telefon 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 éra köiOtt.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Naptári Május 12. csütört. Kom. kat Pongrác. Protostáns Pongrác. — Izrael. Ijar hó II
Gyógyszert* ÓJJeli szolgálat e hó 15-lg a/, flnmgyal gyógyszertár ós a kl8kanlzsi:i «yógyszertAr.
QőzfQrdó nyitva reggel 6 órótól este 6 óráig (héttő, szerda, péntek riélitt&r keddon egéuz nnn nőknok.)
Jol
A Zalai Közlöny Sport tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Bekühtle: Lakik: ...
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NZTE—DVAC . KTSE-NTE . KSE—KRAC . PBTC-PEAC . PVSK-MSE . ZsSE—PAC .
....... (...:._)
...:... (. .:._) ...i... (...:...) ...:... (...!..) ...!... (...:...) ...:... (...:...) _i_
6.v. vitái dr. „íriyf.lvl C..t« Ant.lni szili. Si.bí Joláa a man
és a gyászoló család nevében a Jó Isten szent és változhatatlan akaratán megnyugodva, mélységes fájdalonnnal Jelenti, hogy forrón szeretett (érje
vitéz dr. györgyfalvi Csete Antal
axolgab\'ró, Zalavirmeffye tSrvénybatósíjil bliottaigáaak tagja, emlék-lapoi tűzéraxáxadoa, a III. o. katonai érdemkorcaxt, «x oxiat ón bronx algnum laudla, a bronx vltéraéfll érem. a Károly c«ap»t-Uero«*t, a nobo mi ló ni érem, a hiborua emlékérem éa axámos máa kitdntetéa tnlajdonoaa
életének 49-lk, boldog házasságának 8-ik évében rövid, de kínos szenvedés után 1938. május hó 11-én reggel órakor a haldoklók szentségeivel ellátva váratlanul elhunyt.
Temetése folyó hó 13-án délulán 4 órakor lesz a róm. kat. temető szerlarláslerméból.
Lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-áldozat ugyanazon a napon délelőtt 9 órakor lesz a szenlferencrendiek plébánia-templomában. Nagykanizsa, 1938 május hó 11-én.
Aranyos kadélyed Örökké Itt él közöttünk I Dr. györgyfalvl Caete Antal és neje szül. Fodor Ida, szülei, vitéz Vörös Jánosnó szül. györgyfalvl Csoto Ida, györgyfalvl Caeto lalván, dr. Csete Emllné szül. györgyfalvl Csele Mária, testvérei 8zabó Győző és neje szfll. Maraoz Zóra, apósa és auyösa. VitAz Vflröa János vezérkari ezredes, dr. Csoto Emil egyetemi tanársegéd, Wallgurszky Béla várost mérnök és neje szül. Szabó Margit, sógorai és sógornője. Caete Zsuzsika, Wallgurszky Klára és Adrlanne, unokaliu-rai. Vitéz Vöröa Tibor tflzérhadnagy, Csete Józsika, Ivánka, unokaflccsei és a gyászoló rokonság.
Mia Shellgáz?
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmei hoz otthonába A SHELLGÁZ kuliurát hoz házába A SHELLGÁZ a legideálisabb háztartási tüzelő A SHELLGÁZ nem mérgezi, nem lobbanó, dc 13.000 kalória höl ad A SHELLGÁZAT dij.nenlesen kipróbá hatja
ollhonábdn, süthet, főzhe* és vasalh.it A SHELLGÁZ a legtökéletesebb tüzelő
Csepel gáz^esók, takarék-tűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fó-ut 8.
TAVASZI UCHTMANN
CIPŐUJDONSÁGOK
RITTERNÉL.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11826/1938. íz. Tárgy: Egyei ü\'elek nyilvántartása.
Hirdetmény.
A 181.000/1937. B. M. Vtl-a. sz. köricndeiet alapján felhívom a Nagykanizsán |elenleg működő összes
egyesületek vezetőségit, hogy érvény-brn levő, kormlnyhatóiágilag láttamozott alapszabályaik (lüggelékek) egy másolati példányát, az egyesület hivatalos belyirégének pontos almél és a vezetőié* (tisztikar, választmány, számvizsgáló bizottság slb) név-legyzékét legkésőbb I. é. május hó 28. napjáig a ni. kir. államrendőrség nagykanizsai kapitányságához,
a névjegyzékei u. e. hitárldöben hivatalomhoz Is terjesszék be.
A névjegyzéket akként kell összeállítani, hogy névváltozás esetén a személyazonosság könnyebb megállapíthassa végett sz eredeti nevet is záró|elben fel kell tanlelni. — Tartalmaznia kell továbbá a névjegyzéknek a megnevezetek polgári állását vagy foglalkozását, lakcímét, születési helyéi, idejét, (év, hó, nap) vallását, atyjuk és any|uk nevét.
A határidő elmulasztása klhágásl képez.
Nagykanizsa, 1938. málus hó 10 IJn Polgármester.
11 647/1938.
T/rgyr Pályázat a honvéd Ludovika akadémián iétest\'ett alapítványi hely belöitésére,
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa város közönsége által a m. kir. Honvéd Ludovika Akadémián létesített éa az 1938/39. tanév kezdetén belö\'tendö évi 1500 pengős alapítványi helyre a m. kir. Honvédelmi Miniszter Ur felhatalmazása alap|án pályáza\'ol hirdetek.
Az alapítvány ösitnndljas, tehát a lel es tanulmányi időre (4 év) szól,
A pályázatban részlvehelnek oly nagykanizsai vag-.-- Zala vármegyei születésü és lakosú 17—20 évet életkorú, kifogástalan erkö\'cé\' magaviseletű, a katonai nev.\'lésie tesll-leg alkalmas Ifjait, akik a fepyveres szolgálatot életpályául válssztjtk, valamely hazsi nyilvános középiskolában jeles vagy jó eredménnyel érettségi vizsgát tettek és a Ludovika Akadémia feltételeinek Is megtelelnek.
A pályázatok felelt bemutatásom alapján » m. kir. Honvédelmi Mi-nisiter Ur dönt.
A m. kir. Honvédelmi Minlszler Úrhoz clmzendő pílyázati kérelmekel legkésőbb 1938. junlus hő ! -én déli 12 ó\'álg kell a v. Iklalóhiva-Wba benvujtanl.
A m. kir. Honvédelmi Miniszter Ur állal kibocsátott pSlyázall hirdetmény a Budapesti Közlöny folyó évi 102-lk számiban, a Ludovika Akadémia állal kiadott lájékoztaló pedig a v. Iktatóhlvalalban a hivatalos órák alalt betekinthető.
Nagykanizsa, 1938. má|u« 9. na Polgármester.
rEOMfSBIZIOSITÁS.
ARZ01A-DARSIN-N0SPRASEN
EMDUI óYARl ÁkON tifS7tMÉ/MtTÜ
I ORSZÁG JÚZSEF
magkereakedésében — Nagykanizsán I F.r.atbet-tér 1U, a té«l blra.ág mellett |
r—» uiuipiEil -—i
1 mindenki ■ tutyi ktraakedOkMI | I éa l|> iriwuknál mo. b» I
Nyomatott • laptiAajfenoi Közgazdasági llászvanytáitasdg kányrajomdájtoan Nagykanizsán. l\'«l«lí» üztetyezető Zalai Károly.
78- Évfolyam 107. aUm.
Nagykanizsa, 1938, májul 13 péntek
Ara 12 HH.
ZALAI KÖZLÖNY
lurtcotfUSg 4» U»JóhiiaUI: Pórt 5. tiim.
; mUkm UMuip tUluUn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elfillzctésl ára: cny hóm a pengó 40 fillér. Sicrke>,i5«égi ÍB kíidólii.alill telelőn: 78. u.
Céltudatos
városfejlesztés
A városfejlesztőii tervek előmunkálatai ügyében Eomemlsza Géza iparügyi miniszter az év elején rendeletet adott ki, amelyben megállaz l iotta, mllyrín feladatokat kell a városrendezéssel kapcsolatban elvégeznie. Tavaly októberben errevo* natkozóan kérdő|xmtökat küldött az iparügyi minisztérium az egyes városokhoz, amely kérdések részletesen kiierjedtek mindazokra az ügyekre, amelyek a városrendezéssel kapcsolatban fontosak. A kérdőívre beérkezett válaszokból azt a tapasztulatöt szerezte az iparügyi minisztérium, hogy egyes városok, nak nincsenek is meg a;ok az adaJ tnik. amelyek alapján a váiosfej-lesztési tervet kidolgoztatják és tájékozatlanok az irányban, miképi>eni tudnak a rendeletnek leginkább megfelelni. E szempontokra valé( tekintettel az iparügyi miniszter ren deletet intézett a közelmúlt nap okban valamennyi törvényhatóság clvő tisztviselőjéhez és ebben a rendeletben közölte azokat az adató, kat, amelyekre a munka elvégzéséhez szükség van. A szükséges adatok az iparügyi miniszter leirata szerint a következők :
A város összlakosságának szaporodása vagy csökkenése, figyelem, tfcvéve a természetes sza| prod/\'u« és vándorlás okozta változásokat és ezzel kapcsolatban természetesene népmozgalom változásának okaira is tekintetlel kell lenni. Ugyancsak figyelembe kell venni a város lakos ságának foglalkozási ágak szerint} megoszlását. A család/ő foggal ka-\' zá4 csoportjához kell számítani e •szempontból az ellátatlanokat is és meg kell vizsgálni annak az okát, hogy az egyes foglalkozási ájak arányszáma között miért van —ha van lényeges el\'olódás.
Meg kell állapi\'ani a vátos területének megoszlását, belsőség és külsőség, továbbá közigazgatási vagy még inkább számlálási területek szerint. E területeken megkell állapi\'ani a közterületek és te\'k k tényleges és százalékos megoszlását, a laksürüséget és az ebből levezethető adatokat. !
A népmozgalmi adatokkal kap-íolatban — házasság, szűkítés, halálozás — meg kell állapítani az; egyes számlálási területeken az egyes kirivó adatokat. Ugyani ak fontos ebből a szempontból a la-. kove»ágnak foglalkozói i ágak és kor szerint való megoszlási adatairak a kivizsgálása.
A lakóházaknak a számlálási kör /etekben való megoszlása ugyan. c*ak rendkivül fontos. EzzJel kap-c olatban össze kell gyűjteni a lakóházak építési anyagára, fedési módjára, envclctszámára, lakáiok és szobák számára vonatkozó adatokat. Idetartozik a számlálási körzetek beépítettségének a megállapítása is Házhelyek szerint kell megállapirofnl, hogy a homlokzat
Megtörtént az olasz—francia elvi megegyezés
Ma estig sikerül megoldáshoz juttatni Genfben az abesszin-kérdést
Róma, május 12 Ciaro gróf olasz külügyminiszter és Blondel római francia ügyvivő szerdán este elvi megegyezésre junták a francia-olasz földközi, tengeri tárgyaláok során. Ma meg. kezdték az egytezmény megszövegezésére vonatkozó tanácskozásokat.
Az elvi megállajiodásban mind. két fél kölcsönösen leszögezi, hogy nem kívánják a főldközitengerí sta-tusquo megváltoztatását, mindkét fél e\'ismeri egymás földkö/itengerí hajózási érdekeit és mindkét fél tiszteletlen tartja egymás jogait a Földközi-tengeren.
Pái is május 12 Genfből érkező híradások alap. ján francia diplomáciai és politikai körökben remélik, hogy az etióp kérdést ma estére sikerül megol-
dáshoz juttatni a Népszövetség ülésén. Páiisban mindinkább felülkerekedik az a felfogás, hogy amoszk vai irányítás ellentétben áll FranJ ciaország érdekeivel és hogy Litvi. rov clelszövényei súlyos veszedel^i meknek teszik ki egész Európát.
Genf, május 12 Eonnet francia külügyminiszter megbeszélést folytatott a román külügyminiszterrel. A tanácskozások a
közép- és keleteurópai államok gazdasági megsegítésének
kérdései körül mozogtak. Bonnefc véleménye szeiint politikai eredményeket ezen a terüle\'.en csakúgy lehet elérni, ha előbb bizonyos gazdasági kérdéseket sikerül megoldani.
Rohamosan növekszik a feszültség Prágában
London, május 12 Prágai jelentés szerint az uj cseh ki ebbségi törvény tartalmazni
fogja a különböző nemzetiségek nyelvhasználata terén a teljes jogegyenlőséget, a nemzetiségek bizo.
nyos mérvű pénzügyi önállóságát, közhivatal viselés szempontjából aj számarányoknak megfelelő rendé-
zést.
A Daily Mail szerint a feszültség Prágában rohamosan növeks>i\\\\ Ha a kormány a nemzetiségi törvényt elfogadtatni nem tudja, lemond. A szudéta-németek gazdasági nyo(-mással, adóbojkottal fognak fellépni, ha kívánságaik kielégitö rendé, zésének útjába akadályok gördül* nek. i
Londoni értesülés szerint a helyzet rendkívüli kiéleződése követ^ keztében szó van arról, ho zy a kor. mány felkéli Berlint, tegyen közvetlen előterjesztést Prágában a kér dések mikénti megoldására nézve.
Prága, május 12
A csehországi lengyel pártok nagyi i ottsága határozatot fogadott el. Követeik az 1918 előtti birtok, állomány visszaállitásját, a lengyel lakosoknak okozott károk megtérítését, befolyást a lengyelek lakta területeken a kulturális é\'et terén, stb.
UVain a „A németországi rendszer nálunk nem alkalmas a zsidókérdés megoldáséra11
Budapest, május 12 A kéjmselőház ma délelőtti ülésének megnyitása után az elnök boje-lentctte, liogy a febőház Áttette a választójogi java-1 itot, amelyen több mó dositást eszközölt. Ezeket a változtatásokat most a Ház közjogi bizottsága
4*gja letárgyalni.
A napirenden folytatták a zsidója-vaslal vitáját. Az első felszólaló Ulain I-oiCno volt. A zsidó-problémát szerinte különböző alkotmányjogi .meggondolások alapján lehet megoldani, a németországi rendszer azonban ná-
lunk nem alkalmas, mert egészen más a magyar nemzet struktúrája. Dicsérte a továbbiakban a kormány meggondolt magatartását obben a kérdésben. Kifejtette, hogy
Magyarországon 100 zsidó
váio i vagy fiüusi módon van-e ber épitve, a telek bel-ejében van-e az épület vagy telje en beé| i\'etlen. Ugyanosuk megállai fandó a teleknagyságok megoszlása az egye-, számlálási körzetekben. Nem kevésbé foltosak a forgalom szám lá-, lálái adatok, mégpedig a városba bevezető főútvonalakon, a íonto. sabb gócpontokon. "Ezeket x* ada. tokát az egyes fontosabb időpontokban kell megállapi\'anl. Ugyancsak tekintettel kell lenni az egyes számlál á*i körzetek közműellátottságára. Ide értendő a koccá és gyalogú t-burkolat, vi?, csatorna, villany és gá,ellátottság adatsora.
Erén adatok birtokában — hangoztatja a leirat — tudja a város megállapítani, hogy az egyes foglalkozás ágak települési céljára mi lyen területeket lehet Liz\'o-itani, hol \'ehet alaksürüséget emelni, hol kell azt csökkenteni, mely terülne-,
ket kell egészségtelen vo\'tuk n i itt a településből kizárni. Megállapítható továbbá az is, hogy az eddigi települési rendszer melyen öelfíktipu-
iokat kiván meg, milyen a közteru-le\'i szükséglet. Figyelembe kell venr.J, hogy a mezőgazdasági lakts-ság részére kisebb mórtékben van szűkség közparkok léesitésére, mint az. Ipari és szellemi fogl ilko. zással biró lakosságnál. A vándor-Iá\'ok adatainak megállapítása azért fontos, mert ebből következtetni le-» het arra, hogy esetleg talán egyes házhelytipusok hiánya okozza a szomszédos községekbe irányuld átvándorlást. A forgalomszámlálási adatok a vásárterek elhelyezésiszfik ségletét állapit ja meg.
A laksürüségji adatokból megála la| S\'-ÜKitct, éjiusletes Júlzak\'
építésére kell.e törekednie az érdekkel t közületnek.
Hangoztatja a Uirat, hogy a váló fejlesztési lerv elkészítésének 16-\' nyeges része a váró ias kialakításra szánt terűlet kijelölése. Errfcvonat-Iko\'-ó határozat meghozatalánál a város anyagi viszonyai és a polgárság érdekei bírnak a legnagyobb be folyással. Figyelemmé! kell lenni arra, hogy e területek túlzott mér.
tékkel történő kijevié e a városképre blr kedvezőtlen \'hatássa\', mert ebben az esetben az egyes utcák teljes kiépítése csak lassú ütem ben követke ik be. Természetesen a tulszükre szalott határok az ingat-Lahpjiacön indokolatlan rtremeilkeL. dést okozlak és erre i> tekintettel kell lenni.
Az ipari decentralizációra i,rái; nyúló törekvések szükségessé teszik ipartelepek céljára szolgáló alkíal-J mas területek gondos kijelölését. A népegészségügy pedig egyrészt azt, hogy a lakótelepek létesítését az egészségre ártalmas területeken i.e engedélyezzék, másrészt a közmüvek megváló-ithatása érdekében « laksürüség a váiosok szivében le-j hetöleg emeltessék. , i
Az, iparügyi miniszternek a közüké te k első tisztviselőihez küldött ez n leirata fontos utmutatást tartalmaz. Azt mutatja ugyaris, hogy az iparügyi miniszter városlasitásra törekszik és a városfejlesztési tervek ebből a szemi>ontl)ól különös figyel mjet érdemelnek. ,
(SALAI KÖZLÖNY
Az Eocharisztlfans Kongresszus fő-ünnepségelnek programja
»
gyerrek közül 75 megy Intellektuális pályákra, 100 ke-resztóny gyermek közül pedig 15.
Indokolt tehát, — mondta — hogy u nemzet intézkedéseket léptet életbe ennek uz eltolódásnak ellensúlyozására. A zsidóságnak a zsidó sújtó ártott legtöbbet, mert kiliivta maga ellen a keresztény társadalom ellenállását. Uiain a tQvábbiakoun kijelentette, hogy legfontosabbnak tartja a proletár-kérdés repdezését. A közjaz-jlasági életet fascistu és nemzetiszo. cialista ideologia ulapjáu meg kell élénkíteni. A zsidó proletáriátus megoldásúra azt indítványozza, hogy alakuljon luitósúgi támogatással és u zsiuóság anyagi segítségévet egy kivándorlási akció, amelynek munkájával 10 év alatt 100.000 zsidót lehetne külföldi országokban elljclyezni. Hangsúlyozta, hogy
a zsidójavaslatot Qömbös Oyula is megosinálta volna. Az, bog)1 (tömbös revideálta álláspontját a zsidókérdésben, csak annyit jelentett, hogy nem tartotta a zsidóságot kisebbséggé nyilvánitaudónuk. A javaslatot elfogadta.
Festetics Sándor gróf elismerte, jhogy a javaslattal a kormány eiőbbie jutott. Szentpály László azt hangoz, tutia, hogy ha nemzetiszocialista kormány volna, e^ész más lenne a helyzet. 11 j Balogh István Dobicéeu el zsidósoJásáról beszélt é» azt mondta, liogy hu a magyar munkásságot Németországba viszik, az nem megoldás: itthon foglalkoztassák a magyar munkásságot. Az ülés lapzártakor még tart.
A felsőház ülése
A felsőházban folytatták a beru liúzási javaslat tárgyaljását. Számos felszólalás , után Roményi-Schnellcr miniszter válaszolt uz elhangzottakra. Kitért arra, liogy G00 millió jut honvédelem fejlesztésre, 90 milliót kap a vasút, 30 milliót fordítanak bekötőutak építéséie, stb. Majd áttérlek a részletes vitára. A legközelebbi ülés a jövő héten lesz.
ÖTVEN PENGŐRE Ítélték dr. Erdélyi Kálmán magántisztviselőt bün tett feldicséréséért. Málnási Ödön egri tanár Ismert történetírói működését dicsérte egy röpiratban.
KIHALLGAfTASON fogadta a kor mányzó Raeder német vezértenger, nagyot, a német tengerészet Budapestre érkezett parancsnokát. Kihallgatás után & Várban villásreg. geli volt.
MEGHALT Czeeh József ny. altábornagy. 81 éves volt.
AZ ÉLELEM.DRAGASAG leküzdésére Budapest polgármestere erélyes intézkedéseket vezet be.
TANÜGYI kiállítás nyilt meg Székesfehérvárott.
KIRALYSERTÉS miatt 2 heti fog házra ítélték dr. Seregély Géza pápai ügyvédbojtárt, mert egy íefor. mátus hetilapban IV. fyíro\'y ellen sértést követett el.
MEGSZŰNT Buda|)csten az Andrássy ut és L4>zt Ferenc tér sarkán lévő Balázs-kávéház. Tartozások miatt lezáratták.
A KORMÁNYZÓT flottagyakorlatra hivta meg Hitler nevében Raeder vezértengernagy.
AZ ÉRTELMISÉGI munkanélkülieknek a községi jegyzők mellett való alkalmazásáról kormányrendelet jelent meg. < ,
(Folytatás a 4-lk oldalon)
Mosl telték közzé az Eucharisztikus Kongresszus ünnepségeinek végleges programját. A főbb ünnepségek időpontja a kővetkező
Május 22., vasárnap
Délelőtt 8 órakor: A rendőrség közös szentál-lozása a Sze-il István Bazilika előtt. Délután 5 órakor: Élőké szitő nagygyűlés a városi geti ünnepi Csarnokban.
Május 23., hétfő
Dé\'elŐtt 10 óra 30 perckor: Pacelli Jenő bíboros, pápai legátus ünnepios fogadtatása a Keleti-pályaudvaron. Dél után ö óra 30 perckor: Euclinrisz-tikus diszliangverseny a Szent István Bazilikában.
Május 24., kedd
Délután fl órakor: üdvözlő est n legátus tiszteletére az Ünnepi Csarnok-ban. Beszél Kánya Kálmán küiügy-miniszte • a kormány nevében és gróf Zichy János, az Actio Catholica részéről.
Május 25., szerda
Délután 1 óra 30 perckor: A kongresszus ünnépies megnyitása u Hősök terén. A pápai bullát felolvassa Mész-lényi ./oltán sinopei püspök. Beszél: Se-é:li Jusztinián biboros hercegprímás, Hóman Bálint kultuszminiszter és Hcylen Taipás namuri püspök, az Eucharisztikus Kongresszusok Állandó Bizottságának elnöke. Végül a pápai legátus intéz szózatot a résztvCvőkhőz. Este 10 óra 15 perckor: Magyarország kormányzójának fogadóé »tje a királyi palotában.
Május 26., Aldozóosütörtök
Délelőtt 9 órakor: Az ifjúság ói az első magyar zarándokcsoport ál lozása a Hősök te-én. A szentmisét Verder János biboros, Páris érseke mondja. Este 8 órakor: Eucharisztikus hajókörmenet a Dunán.
Május 27., péntek
Délelőtt 8 órakor: Honvédek, rokkantuk és tűzharcosok közös áldozása u Hősök te én. A szentmiséi (ierlier Péter biboros, érsek, a szentbeszédet liász István tábori püspök mondja, 11 órakor: Ne.nzeikőzi missziós konfe-renciu a Középponti Katholikus Körben. A magyar fiuifjusági gyűlés az Onnepi Csarnokban Szmrecsányi Lajos e^i érsek ós József Ferenc főherceg elnöklésével. Szónokok: Hudyma Emil c. kanonok, Csik Ferenc orvos, olimpiai bajnok, Timkó Imre gimn. tanuló és Tóth Sándor munkásifju. Éjjel 10 óra 45 perckor: Férfiak éjszakai szentségünádása a Hősök téréi. Vezetik: P. Bangha Béla S. J. és P. Csávóssy Elen)ér S. J. A szentsé^ki-télelt Glittfelder Gyula csanádi püspök végzi. Éjféli 12 órakor szentmisét mond Goma y Thomas Izidor, Spanyolország prímása.
Május 28., szombat
Délelőtt 11 órakor gyűlések lesznek: Eucharisztia és a falu. Gyűlés a .Vigudóbun, Hanauer A. István váci püspök és Albrecht főheroeg elnök-lésével. Szónokok: Széli Józser belügyminiszter, Pohl Sándor polgármester, Kriston Endre püspök, P. Kerkay Jenő S. J. Déli 12 órakor: Görögszer-tartásu misét mond Melles Géza kanonok, a magyar gór.-knih. plébániatemplomban (Ilózsák tere). Délután •1 órakor: III. Nemzetközi gyűlés az Onnepi Csarnokiján. Szónokok: Kállay Tibor ny. miniszter és Scott József angol ügyvéd. A nemzetek képviselőinek rövid felszólalásai után Scrédi Juszlinián \'biboros hercegprímás mond ja n záróbeszédet. Este 7 órakor: Schola Cantorum Subarienais hangvCr-senye a Szent István Bazilikában. 8 óra 30 perckor: Szabadtéri hangver-
seny a lecsapolt városligeti tó területén. 9 óra 30 perckor: Fogadó-est a Parlamentben.
MAjus 29., vasárnap
Reggel C órakor: A katholikus agrár ifjúsági lcgónyegyesűlotek diszgyülése az ünnepi Csarnokban. Szónokok: (iá-bor Miklós agrárifju, Marschal Ferenc földművelésügyi miniszter, Ugrin József, a mozgulom ügyvivője, Farkas Gvórgy titkár, Párkányi J. ugrárirju és p\'. Ke kay Jenő S. J. Délelőtt 0 óra-
Wkeyantalfán, mint anak idején a Zalai Közlöny jelentette, az o\'aj-kutatáiokat beszüntette. Akkor még csak földgázát találtak az Jnkei furá&pk eredményeként, de az olaj csak jelentéktelen nyomokban mutatkozott. A földgáz feltörése bőséges volt ugyan, de a fúrást végző vállalatot a földgáz egyelőre n^m érdekli kiaknázás szempontjából.
Mo>t egy Idő óta újra megindult a munka az jitikéi mezőn. A fúrótornyokat újra felszerelték az elha-gyott telejjen és angol és magyar geologusok és méi^nökök kutatnak olajerek után az inkeyantalfal határ ban. A szakértők véleménye és a
1&8. május 13.
kor: A pápai legátus ünnepi szentmiséje és a kongresszus résztvevőinek közős áldozása u Hősök te "én. A szent mise után esetleg XI. Pius pápa rádiószózata. Délután 4 érakor: Euclia-risztikus körmenet a Szent István Bazilikából a Hősök te érc és az Eucharisztikus Kongresszus befejező ünnepsége. A Hősök terén Serédi Jusztinián biboros hercegprímás és Patelli Jenő biboros, a pápa legátusa mondanak beszédet.
Május 30., hétfő
Délelőtt 9 órakor: Szentmise az Országház előtti téren a Szent Jobb kitételével, l\'tána kórmenet a Szent Jobbal a Hősök te ére.
jelenségek arra mutatnak, hogy az olajkutatásnak ezen a vidéken is cnedmiénnyel kell járnia.
Naptári Május 13. péntek. Kom. kat B. Róbert Prot stáns Szerváo. Izrael. Ijar hó 12
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-Ig az őrangyal gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este fl óráig (hétfő, nerda, péntek délután kedden egén nan nőknek.)
Moztass, bogy MwW
Városi Mozgó. Cstlt6rt0k8n és pénteken Oaál Franci ellő amerikai filmje:
Kalózkisasszony
Gaá! Franci partnerei: Dorothy Lamour és Fredrlc March.
Rendezője: Cecil B. de Mllle.
Fényes kiaérfi műsor. Híradók.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 éa 9 órakor, vasárét ünnepnapokon 3, 5, 7, 9-kor. Köznap 5-kor filléres helyArak
Egyes városokból ipari törzshelyek lesznek az ipari továbbképzés szolgálatában g
Nagykanizsát is be kell kapcsolni az Ipari törzshelyek ■ hálózatába 1
Érdekes uj tervvel foglalkozik az iparügyi minisztérium. Már régebben dolgoznak azon, hogy tanműhelyeket szervezzenek szerte az országion és ezzel az ipari továbbképzést szolgálják. Nehéz dolog azonban megol lani, liogy e tanműhelyek miképi>e.) jussanak közel nz országnak falvakban, nagyközségekben szélszórt iparosságához. >
Értesülésünk szerint ipari törzshelyek létesítését tervezi az iparügyi minisztérium. Ez a< intézmény uzt jelentené, hogy az ország egyes iparilag fontos gócpontjaiban állítanák lel a tanműhelyeket és az ez<el kapcsolatos berendezéeket. A törzshelyekről pedig a tanműhelyek oktatóberende-zései és személyzeto ellátogatnak a körzetükbe tartozó községekig, ahol u helyszínen tanítanák meg az iparosokat az ujabb vívmányok alkalmazására. Másrészt pe.lig az egyes kör-zeiek iparossága az i|>ari tőrzslielyekre belátogat Imi nak, ahol állandóan Ügye-lemmel kisérhetné az ipari munka fejlődését.
A minisztérium elgondol tsa érdekes, annak e edinénye a helyesen megfő-gott gyakorlati kivitel,őt függ. Nagy-
kanizsának mindeneseire é\'énk figyc-» lemmel kell kisórnie a terv további a állomásait ós idejéén sorompóba M lépni, milielyt a törzslíolyck ügye i n.ejérik a megvalósításra. Nagykani- | zsu, lia gazdasági lelielőségeit if vár- -j ir.egye csőn kasága és az általános vi- \' szonyok meg is kurtították, mégis hívatott gócpontja nagy vidék ipnroso. dásának. Hivatott teliát arra is, hogy ! vezető szerepet kapjon Zala és So- • mogy e.{y részének életében akkor, amikor az egészséges iparosítási törekvések számára megszorvczik az Ipari törzshelyek hálízatát.
Vizvezetékszerelést
garancia mellett készít -
MENDLOVITS
üjra megindultak az Inkel mezőn az olajfarások
1938 m*tti« 13
zalai közlöny
a
Vasárnap lesz a zala-megyai frontharcosok seregszemléje Keszthelyen
fMiijus 15.én, vasáruap \' nagy napjuk lesz a ma gyár frontharco-\'oknak. Mig Buda|x-Men 50.00(1 magyar frontharcos jön ö\'sze, hogy tanúságot tegyenek meg aikuvást rV\'in Ismerő huzafiságuk-ról, addjlg Zala vármegye fronthar-co ni sem maradnak tétlenül, ök ls megtartják nagy seiegszemléjüketa Balafon szépséges fővárosában,
Keszthelyen A nagykanizsai és a í-\'J
lenyel főcsoport is bekapcsolódik a zalol fi ontharcos seregszemlébe, Nagykanizsáról és Lolenyéről részint autókon Indulnak vasárnap reggel, részint vonaton. A gyoi-svo-nat reggel 5.44 órakor Indul a kani--z-sai ál\'omásról és fél 8 órakor már Koszthelyen van. Reggel II órakor ünnepi szentmise a karmelita templomban, utána nagygyűlés a mozi. Mylségben. Szónpk dr. Fülöp-György, aki az 6\'szes frontharcos problémákról beszél. Nagygyűlés után ebéd. Bejelentették részvételüket a zalaegerszegi, bala\'onfüredi, sümegi, sárbogárdi, tapolcai, zala. Szrntgróli, stb. frontharcosok is, a kik tv-k legnagyobb része formaru. hiiban jelenik meg Keszthelyen.
Azon bajtársak, akik vonaton indulnak, jelentkezzenek Wágner fodrász bajtársnál, a föcsoj-.art uta. zásl segélyt ad. i
Péntek
BUDAPEST I. fi.tr, Torna. — Utána hanglemezek 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás. -10.15 Dr. Zemplényi Iniro előadása.
— 12.05 líugen Stepat orosz balal rjka-zenekara. - 12.30 Hirek. — 13.20 Iilö-jelzés, időjárásjelenlés. — t.1.30 A rádió szalonzenekara. — 14.35 Hirek.
— 11.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 ArfolyamMtek. — 10-15 diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hírok.
17 Salamon János előadása. — 17.20 Ileljes magyarság. — Majd Horváth (lyula cigányzenekara. — 18 S|iortkóz. lemények. — 18.Í0 Tánc-lemezek. — 10 Lányi Viktor verwil>ől a(l elő. — 10.30 Az Operaház előadása. .Othello., Dalmű 4 felvonáslNUI, 8 képben. — Az I. felv. után kb. 2010 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 21.10 Hitek. — A III. felv. után kb. 22.t0 Időjárás jelentés, — Az előadás után kb. 23 A 2. honvéd gyalogezred zeno-kara. — 0.05 Hirek.: BUDAPEST II.
18.30 Gyorsíró tan folyom. — 10 Stur Iván előadása. — 10.30 Nattcr-Nád Miksa előadása. - 20 Hirek. - 20.25 Hanglemezek. — 22.05 ldőjárásjelen-tés,
Becs.
12 Szórakoztató zene. — 14.15 Kény-nyű zeno. — 15.30 Fllmlemezck.
18 IfJ. ének és játék. — 10.10 Aprő zenemüvek és dalok. — 20 Hangjáték.
— 21 Szórakoztató zene. — 2220 Tánczenei
MegrOgzBtt székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorbélcsator nát reggel felkeléskor egy pohár természetei .Ferenc Jőzsel" keserűvíz alaposan klllszlilja, az emésztést és az anyagcserét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvei lereral. Kérdezze meg otvosil.
iala i/iw^e üdvözli a kormányt a Hctyuzeiéfúto {amUcdúkbi is a tefy-mafyyM- eúlyt Uéü a n&rvzel w*\\d\\éi
Zalaegerszeg, május 12 Zala vármegye törvényhatósági ki gyűlésének íi\'ésén vüéz Teleki Béla gróf főispán elnökölt.
Először a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a földművelésügyi miniszter leiratával foglalkoztak, a mit kinevezésük alkalmával küldöttek a vármegyéhez.
Somogyi Gyula (Palin) szólalt fel a leiratokkai kapcsolat, ban utalt a válságos pénzügyi korszakra, kiemelve, hogy immár, megszűnt Magyarország pénzügyi ellenőrzése, (
a Darányi-kormány bátran, férfiasan lépett nagyfontosságú javaslataival a nemzet elé.
A Győrött bejelentett program for. dulópontot jc\'ent a keresztény magyarságnak. Igen nagy fontosságú a beruházási javaslat, amely va-gyondézsmával jár ugyan éscleinle talán súlyos lesz, de. tudva azt, hogy kipróbált, erős férfiú kezében van a végrehajtás, _ imrédy Bélára gondol — ..
az áldozat nem lesz hiábavaló. Ugyancsak nagyfontosságúak akc-« resztény magyarság előbbrejutásá^ nak biztosítását hozó javaslatok. Fontos, ho-jy ilyen nagy horderejű javaslatoknál a kormány széles kö-rökböl nyerjen támogatást, ezért a következő határozati javaslatot kéri ajánlani a megyegyülésnek.
„Zala vármegye törvényhatósága üdvözli a Darányi kormányt újjáalakulása alkalmából és sok sikert kíván működéséhez. Üdvözli az uj minisztereket és a beruházási, sajtórendészeti, továbbá a zsidójavaslat ügyében tanúsítóit komoly elhatározásáért és bátor cselekedetéért köszönetet mond s a nemzetépítő munkában támogatja. Kéri a löivényhatóság, hogy az ország rendjét veszélyeztető, bárhonnan jövő mozgalommal szemben a legnagyobb erélyességgel lépjen föl. hogy a nagy építő munka mielőbb megvalósítható legyen "
A kisgyűlés tagjai éljenzéssel fo- I gadták Somogyi Gyula előterjesztését.
Javasolja a kisgyűlés, hogy amegf üresedett örökös törvényhatósági bí íottsági tagsági helyet Bödy Zoltán ny. alispánnal töltsék be. A május 29—$0-1 budajK\'Sti eucharisztikus* kongresszusra vitéz Teleki Béla gróf főispán és Brand Sándor dr. alis-pánhelyetle^ vezetésével küldöttség uta7ik a megye kéj)viseletében.
A vármegyei alapok és alapítványok zárszámadásait elfogadásra ajánlja a kisgyűlés. Felterjesztés megy a belügyminiszterhez, hogy a vármegyei dijnokok számát
17 röl 30-ra emeljék fel. A kiépített és kiépítendő tör-
vényhatósági közutakat tönkre teszi az a sár, amit a becsatlakozó utak-vól felhordanak a szekerek. A "kereskedelmi miniszter rendeletéit; szabályrendelet készül, amely kötelezővé leszi fel járáskor a \' sáros szekerek meglisztogatását.
Pehm József indítványt tett, hogy a telepítés során a Dunántulra osak dunántúliakat telepítsenek. A Dunántul zárt népiségét fenn kell tartani nemzetvédelmi, erkölcsi szeni|:pntokból. A javaslatot meg. küldik minden dunántuli társtör-vényhatőságnak.
A ícgélykérelmek sorún a kisgyűlés javasolja, hogy a nagybakónaki vértanuk emlékére újból szavazzák
üi lakásába
szép szőnyeget függönyt
-nél vegyen.
Örökéletű klöpll-függönyök
nagy fálaszték-ban !
meg az 1000 pengő segélyt, amelyet a miniszter tavaly nem ha. gyott jóvá.
Előterjesztette az államépltésZeU hivatal főnöke a
borsfa—szentadorjáni ut
költségeinek biztosítására vonatko(-zó alispáni bejelentést, valamint egy uj tehergépkocsi beszerzésére vonat kozó javaslatot. Elfogadták.
Az OTI Nagykanizsán 100.000 lengővel bérházat éi>it Kanizsa kérte, hogy. az építkezés elősegítése érdekében engedje el a megye 25 évre az épülő ház pót- és uti-adóját. A kérdés alapos mérlegeié e után a kisgyűlés a kérelem teljesítését határozta.
Takács Mihály volt körjegyző több javaslatot adott 1«. Az állat-és gabonaértékesítés megszervezésé re vonatkozó javaslatát ugy fogják niótíovitani, hogy a meglevő szövete kezetek további kiépítését sürgesse majd a megye. Azt a javaslatit, hogy |
a valutónak ós nemesfémnek a kisibolása hazaárulásnak minősittassók,
pártolja a kisgyűlés ; pártolja tq-vábbá. azt is, hogy a keresztény ifJ juságnak az iparban és kereskedelemben való elhelyezkedését fokozottan segítse elő a kormányzat. Samu Lajos javaslata a kózművesiparosság megsegítése
tárgyában, kamarai vélcméifye/V\'s.| sel, párfoló javaslattal kerül a közgyűlés elé- * A kir. tiszti főorvos javaslatot lerí jesztett elő
a Balaton zalai partján mentő állomás
felállítására. Az anyagi kellékek elő teremthetők. Több hozzászólás után a kisgyűlés elhatározta, ho«y a fel-álljtást javasolja, de az állomás he-, lye felöl később határoz.
A letenyei eieklyés országzászló, hoz, Vaszary Kolos keszthelyi szobrához, a két kanizsai sportegyesület fenntartásához 100 -100 ]>engő-vei járui a megye. ,
Elhatározta a kisgyűlés, hogy a régi megyeházát, ahol Zala megye a gyűléseit tartotta, márvány emlék\' táblával jelö\'i meg.
IDé
Melegebb!
Prognózis: Qyenge légáramlás, a keleti megyékben néhány helyery záporeső, nyugaton osak kevés felhő, éjjel talajmenti fagy, a nappali melegedés fokozódik.
A Meteorologiul Intézőt nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: + 92, ma reggel +7 0., délben + 14.2. Csapadék: 0 3
— Tekint™ meg u Kopsteln Bútor-áruház állandó butorklállttását. ízléses éa olo<ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
4
ZALAI ICOZbOKV
1938. Mijlli 13
Hogy igen tisztelt vevőink harisnyáinkat ls megismerjék, ingyen adunk egy pép kétpengfikilenovenfilléres vagy egypengökllencvennyolcfilléres mlntaharisnyát május 24-ig mindazon vevőnknek, kik ezen Idő alatt egy pár kék, szürke vagy barna
SS°g^Vaap^t,vá9árolnak Mlltényi Sándor és Fia dpfiüzlete Fő út 2. <Városház>.
Ujabb tolonc-csapatok érkeznek a kanizsai rendőrségi munkatelepre
(Folytatás a 2-ik oldalról)
ttfcf
HITLER rómul útjával kapcsát ban a Völkjscher Bcobachter vezércikkben azt Írja : »Rómában egyszer és mindenkorra megszűnt a német nemzetiségű szent római birodalom.*
A KÖZÉPEURÓPAI szuverén nemzetek jogait egyaránt tiszteletben tartja Olasz- é-s Németország, — hangoztatja a Giornale d\' Itália".
ETIÓPIA császárává koronázzák legközelebb az olasz királyt. A hirt a-ónban még nem erősítették mag hivatalosan. ,
LENGYELORSZÁG nem enged* meg a szovjethad.sereg esetleges át vonulását. Csehország sorsa a len. gyei kormány kezében van.
BRAZILIABAN éjfélkor kitört, hajnalra vételért a forradalom. Az összeesküvők nie{.o;tromGlták az elnöki palotát és elfoglalták a ten. gerészeti ininisztérluníot. A lázadásban egy külhatalom keze míL ködött köz ív. 30 letartóztatás tör.
tént.
ANGLIA békét nkar közvetíteni n Távol-keleten.
A TERMÉSKILÁTÁSOK E irópa-szerte romlottak. Az exportorszá. gok nem rande\'kezn.k gabonakivh teli feleslegekkel
A FRANCIA frank stabilizálása folytán a megnyugvás jelei kezdenek mutatkozni a nemzetközi pénz-piacon.
L1TVINOV \'orozatos támadáso. kat intézett Genfben a világbéko ellen. ,
NÉMETORSZÁG felmondja <1 konkordátumot. Az angol sajtó Né. melország és a Valikán közti fe« szültség kiéleződéséről ir.
SÚLYOS rcpülőgépkatasztróra történt Franci-országban. Lyon— Brion katonai repülőtéren egy re-pülőgép lezuhánt és pozdorjává tört. Chartncs közeléten két gyakorlatozó repülőgép egymásba ütközött. Az első esetnél a napülőgép 5 tagu személyzetének mecszenese-dett holttesteit húzták kl a" roncsok alól, az utóbbi katasztrófánál egy pilóta szörnyethalt, a másik sulyoi sérülést szenvedett.
ÖSSZEOMLOTT Rotterdamban egy bérház tűzfala és egy kávéház terraszára zuhant. Tiz ember meg-halt.
A MARKA ÉS SHILLING értékaránya nemzetközi viszonylatban ál talában 1:2. >
— KockAitaiton meg
egy peugőt! Biztosan nyer vnlamit az egylvázközség egypengős kulturház-sorsjegyén I
— RutorklAltitAmnWi.t tekintse meg minden vétolkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
Az első fogolyszáltytniány a budapesti toloncházból nemrégen érkezett meg a nagykanizsai rendőrségi munkatelepne, most ujabb csoj ori tokát indítottak újba Nagykanizsára Ma, csütörtökön délben 20 ember érkezett a személyvonattal a kani; zsai pályaudvarra. Okulva az előző transz|.0rtjszálli»ás tanulságain, aZ állomáson a vonat beérkeztekor már erős lendőrséj-i fedezet fogadta a foglyokat, akiket megbilincsel-, ve szálli otlak be a rendőrségi inté-
zetbe.
Szombaton és hétfőn délben ismét egy.egy fogoly-szállitmánv érkézül. X legveszélyesebb és a közre nézve valóban nem kivána\'o> elemekből kerülnek ki azok, akiket itt őrizetben tartanak és munkára fognak.
A nagykanizsai rendőrségi munka telep több mint 300 fogolyra van berendezve. Az ujabb foglyokkal ujabb őrszemélyzet Js érkezik Nagykanizsára.
sipja. Kardos középro megy, nagy rirkálásokat csindl, de lövéshez nem jut. Csöngeinek van még nagy hely. zete, egyedül szalad, de nehéz a sár, korán lő és Csikós könnyen fölszedi a labdát. A i>e.stick sem erőltetik nagyon az iramot ós már nincs is eted-mény.
A nehéz talajon nom alakulhatott ki rendes játék, ámbár még igy is felcsillant néha a nagy játékosok klasszi sa, de a sár-viz mindent elrontott. Kár volt, mc.t szép játéknak lehettünk volna tanúi, már csak azért is, hogy az erőnlétben majdnem .egyívású, kanizsai csa|>at nem adta volna meg magát egykönnyen rendes talajon iem.
A győztes csapatnál a válogatott kapust nem igen tették próbára, a két hátvéi közül a ferencvárosi Tátrai klasszissal jobb volt társánál, Szuhal inkább csatár. A fedezetsor (Nagy, Benczés, Sződl) nem nagyon illet a védelem és a támadósor közé, szinte irtóztak a sártól, még Benczés mutatott valamit, de társai nagyon eltűntek. A támadósorban Kardos—Müller jobbszárny volt jKjmpás, Müller gyors, Kardos te.hnlkás, de Nobilek már nem bírt a sárral. Kiszely szé|>en dolgozott, inkább az építő szerepót vállalta. Déri III. ls Jó volt.
A kanizsaiak védelmi hármasa minden dicséretet megérdemel. A kapus ls jó volt, Kárpát pedig rohant, ha kellett .szél; őre, kötőkre, középcsa-tárra. Nagyot játszott! Maudler szinlo önmagát multa felül. Mihalccz a fc-de/.etsorban toronymagasan kiemelke. dett. A két klasszus pesti összekötő nagyon dolgozott ellene, kell ennél nagyobb dicsőiét? A szélsőfedezetek nem birlak a |>esti szélsőkkel. A támadósorban a jobbszárny ne.n sok vizet, illetve sarat zavart. Csöngeinek pompás szöktetései, szép gólja, nagy küzdőkedve emelik erényeit, a gólt kivéve ugyanez áll Bodára, Pő.zénck j>edig \'iiagy napja volt, Nagy és Szuhal sehol sem voltak melletlc.
Slmonyi alig véteti lűbát.
—k—n—t—
A cég-kupa mérkőzések
Vasárnap délelőtt volt a nagykanizsai vasutas pályán a cégek közli mér-kő/.és u .Singer. kupáért. A lejátszott eiedmények után jobb gólaránnyal 1. Kirschner, 2. Polgár. 3. Singer cég iniudhárom két-két ponttal.
Bészletes eredmények:
Singer—Kirschner 2:1 (2:0). Góllövők: Mesits ós Bóth, ill. Vajda
Polgár—Singer 5:0 (4:0). Góllövők: Drhnók (2), Stern (2) és Sza-konyi.
Kirschner—Polgár 3:0 (3:0). Gól-lövők: Vajda (2) és Kirschner.
Állandóan friss i365
MEINL KÁVÉ és TEA
eredeti cnomagolásban kapható: Korxó cukorkaüzletbcn, Fö nt 10.
A nagy nevekkel játszó budapesti csapat keservesen győzött Nagykanizsán a Hadsereg-Kupa mérkőzésen
1. sz. Honvédkórház—3. határőr kerület 2:1 (isi)
Kellemetlen az időjárás, napok óta esik és ez a pályán is nyomot hagy. Olyan az e;ósz játéktér, mint egy lápos mocsár. A budapesti vendégek már kedden este megérkeztek ó> másnap délelőtt első teendőjük
a 20-as honvédszobor előtt való tisztelgés
és ennek megkoszorúzása. Tátrai a feiencvárosi hátvéd, mint jö kaUioli-kus, ezután templomba megy. Már attól tartunk, hogy elmarad a mérkőzés, mert egész délután szittfEart az e-ő. I)e ennek ellennérj fél négvre már
tömve van a tribün
és az állóhelyre is sokan szállingóznak, Illába, nagy esemény a budapesti csapat szeiCplése. \\ válogatott kapus (Csikós), Ferencváros. Hungária, Taxi, Csepel.ós a többi kitűnő amatőregyleti játékosokra sokan kíváncsiak. A határőrök zenekara pattogtat friss indulókat, megérkezik dr. Krátky István polgármester is a nagy eseményre ói a Hiszekegy után Simonyi már jelzi is a mérkőzés kezdetit.
A Honvédkórház felállítása: Csikós — Szuhai, Tátrai — Nagy- Benczés, Sződi — Müller, Kardos. Nobilek, Kiszely, Déri III.
A kanizsaiak pe.lig: Kcmcnes -Kárpát, Mandler — Takács, Mihalccz,\' Tóth — Boros, Beraxa, CsöngCl, Boda, Pőize összeállításban szerepelnek.
A szél segíti a Honvédkórházat, nagyon leszorítja ellenfelét. Néha Fő ze szalad el, ite u belsők inog vaunak ihletődve a két nagynevű védőjátékostól. Nem Így Kárpát, aki \\ egyszer Kardos, majd Kiszely lábáról szedi le a labdát. Nobilekcl hozza helyzetije a két összekötő, de ez bentragad. PŐcze—Boda páros támadás, (\'.c Tátrai könnyen szereli Csöngeit, akit társai lyukra tettok. Kardos keveri a védel-inét a 1 t-ik percbeu, de nem lesz gól. isak szöglet. A 15. pereljen Kardos— Nobilek—Kiszely emolget, be is veszik a védelmet, de Kiszely u kapus kezébe lő, ez kiéit és Maudler Maudler pom-
pás érzékké,! ment. Nagy helyzet volt! • firik a gol — mondják. De hiába Van a pestiek fölénye, csak n 21. percben sftfletik meg a vezetés. Dóri III. iveltfn l)ead, Kardos tisztáz és zavartalanul lejei a háló jobbsarkába.
1 : 0.
A határőrök se.n hagyják magukat és a 25. percben Boda szerez meg egy labdát Nagytól, azonnal hosszan szökteti Pőizét, akinek |>ompás beadását Csöngei a C-oson luisra vágva fejeli a hálóba. Csikós meg sem mozdult.
Egyenlítés.
A szép gól minden dicsértet megérdemel, amit a közönség ujongva fogad. Nobilek nagy helyzetei hagy ki, Kárpát remekül dolgozik. Maudler és Mihale.z húzódik c-észen hátra, mert a kórházi csapat mindenáron megakarja szerezni a vezető gólt. I)e ez az első félidőben nem sikerül neki.
Müller elfutásai veszélyeztetik a kanizsaiak kapuját, de Kárpát és Maudler minden támadásba beleszólnuk. Miba\'e.z is jobb a pesti középfede. zelnól. A 7. percben jön a kanizsaiak tragédiája. Kardos átmegy az egész védelmen, a kapus már nem bír vele, a jobb sarokba guritja a labdát.
2:1.
Csikós szel fel egy hosszú Milia-Iccz szöktetést. A 30. i>ercben Déri lesgólt lő, majd utána Pőczét állítja meg tévesen los ciméa a játékvezető
Horváth
temet
szállit
exhumál
Halottszállitás elsőrangú, megbízható saját autón.
flzlet 172.
Telefon
lakás 495.
1038. május 13
BAtAI KÖZLÖNY
a
— (Az Irodalmi és MÜv. Kör)
folyó évi rendes tisztújító közgyülé sél május 21-én délutén G órakor tartja n városháza tanácstermében. Klnöki megnyitó, évi jelentések, pénztári jelentés, alapszabálymódositások, elnök és tisztikar választás, indítványok sze.-epelnek a tárgysorozaton. Indítványokat 8 napját a közgyűlés előtt írásban kelt Szakáll Gyula elnök, nél bejelenteni. A közgyűlésre ezúton is meghívja a Kör összes rendes és meghívott tagjait: — az Elnökség. (:)
— (Tanítói nap Pacsán)
Íl\'e lagógiai szeminárium volt Pacsán, ahol megjelent dr. Mártsa I)énos tanügyi titkár, a tankerületi főigazgatóság képviseletében ós dr. Békefi József s. titkár a tanfelügyelőség nevében. I Horváth Dezső kisradai, Huát Eridé-Irikn kisbuesai, Krasznai Antal, Pnnger I Aladár pacsai tanítók tartotlak előadá. [ .sokat.
■ — (Orvosi hír)
Dr. Kaall Nagy Gizella fogorvos
tanulmányi szabadságáról haza érkezett a rendelését hétközna|x>kon dél után fél 4 ós 6 óra között tartja. (:)
— (Vitéz dr. Csete Antal)
lialálával kapcsolatban ezúton közöljük, hogy a gyásztól sújtott család-helyien gyászjelentéseket nem küld szét. A részvét olyan osztatlan módon nyilvánul meg az egész városban, ahol az elhunytat és a gyászoló családot a sre.etct, tisztelet szálai minden oldalról övezik, liogy a gyász és lesújtottság első óráiban lehetetlen a gyász jelentések ezreit ugy szétküldeni, hogy mindenki kapjon, aki részvéttel osztozik a család szomorúságában. A szerkesztőséget kélték fel annak közlésé. e, hogy a temetés pénteken délután 4 órakor lesz a nagykanizsai kath. temelő szertartásterméből. (:)
— (Actio Cathollca és tanltó-gyüiés Letenyén)
A letenyei esperesi kcrül-\'t Actio (\'.atholica szervezetei a letenyei iskolában tartották ezideí gyűlésüket Rö-dönyi Józseí esperes, kerületi tanM ügyelő elnöklésével. A gyűlésen az elnöki megnyitó után Guzmits Lajos igazgató-tanító, kerületi iskola-látogató, az Actio Catholica mozgalom támogatására hívta fel a megjelentek figyelmét. Gyoginszky Ferenc becsehelyi plébános az agrárifjusági mozgal)in célkitűzéseit ismertette és jelentőségét méltatta. Süle Lajos tótszentmártoni plébános Szent Istvánról é> a Szent István óv jelentőségéről, Toronyi Németh István pedig az Eudiarisztikus Kongresszussal kapcsolatos időszerű kérdésekről beszélt. Az espereskerüleli tanácsülóssel kapcsolatban tartotta a letenyei csperesi kerület római katho. likus tanítói köre is tavaszi rendes közgyűlését. Albcck Gyula elnöki megnyitója uti\'ui Matusz Jáuos valkonyai tanító gyakorlati tanítást mutatott be az osztatlan iskola 5—6 osztályos növendékeivel. Majd az elnöki jelentós után Szalay József szepetneki tauiló Szent István pedagógiája cimen tartott élénk figyelemmel kísért előadást. A Igyűlós befejezéso után a tanítóság a teljes számban megjelent kerületi papsággal együtt közös ebéden vett részt.
— (Uj balatoni nagyközség)
. Hala tonuj hely üdülőhely biztosan halad az önállóság felé. Már megjelent a belügyminiszteri rendelet, mely szerint Halatonujhelv 1931). január 1-től kezdve nagyközség lesz. Az üdülőhelyen a téli luit hónap alatt 370 fizetővendég volt lúvatalosan Ls beje-lentve, tehát a téli forgalom elég élénk volt.
— SuuuUUk, tornacipők, tennlsz-Olpők Mlltényl elpőúzlotben, Fő-ut 2.
Székrekedésben szenvedő bágyadt levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bálmo/gáit reggel éh-gyomoira egy pohár természdes .Ferenc József keserűvíz csakhamar megélénkül, az emészlőcsalor-nában összegyűlt salakot kiürül, a vérkeringést szabaddá leszi s a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Kdrdezemeg orvosát.
— (MIsszIós-huzás : — vasárnap)
A Missziós ház szeretettel közli a társadalommal, liogy az .Átmeneti Otthon sorsje^eiuek húzását a pénzügyminisztérium rendelete folytán május 15-én délután 3 órai kezdettel tartja a Missziósliáz nagyterméén. Egyben Ismételten ké/i, liogy a még be nem fizetett sorsjegyek árát — vagy a meg-nem váltott sorsjegyet — május 12-ig okvetlen beküldeni szíveskedjenek. Nyerni csak a kifizetett sorsjeggyel lehet. (
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, 4 líu és 0 leány: Kovács Imre Máv kalauzjelölt és Rekettye Margitnak rk. fia, Pulai István Máv váltóőr és Gzimber Irénnek rk. leánya, Horváth József kő.nüves segéd és Szűcs Máriának rk. lia, Hegedűs László földműves és Török Katalinnak rk. leánya, Vajda József Máv pályaműn-kás és Szabó Juliannának rk. leánya, I\'őcze Józser piaci árus ós Kustor Teréziának rk. leánya, Budavöljyi Kál mán v. kocsis és Gzimmermann Mur-gitnak rk. fia, Bánhidk József Máv l>ortás és Raa Juliannának rk. leánya, Horváth Károly kőműves és Vesz tor Karolinának rk. leánya. Házasságon kívül született i fiu. — Halálozás 9 volt: özv. Horváth Györgyné Dolmányos Katalin rk. ö7 éves, Horváth Józseí földműves rk. 85 éves, Perlaki István állami elemi iskolai tanító rk. 57 éves, Szabó Györgyné Lakatos Katalin rk. 57 éves, RCi-zetár Pál rk. 8 hónapos, Wrana Győző nyug. posta-ellenőr rk. 75 éves, Gerócs Gyula rk. 28 éves, Kámán Anna Mária rk. 3 hónapos, N\'emesics Mihályné Cser. nóta Mária mosónő rk. 64 éve>. — Házasságot kötött 5 pár: Paraghi Sándor m. kir. honvéd hadnagy rk. és Rie.nser Ilona Margit Mária rk., Go-dina György földműves rk. és Kálo-vics Mária rk., Halász Káioly bádogos és vizvezetékszero!ő rk. és Nagy Hona rk., Horváth Ferenc kőműves segéd rk. és Gábor RozálU rk., Szabó Lajos dpész mester rk. ós Nardai Irén rk.
— (Agyonszúrtak egy legényt)
Nemesvidcn május 1-én verekedés
/volt. Garay István föld-müvei eközben megszúrta Tóth Lajos Jóid művest. Tóth 10 napi szenveJés után most lialt meg Nemesviden, pár perccel azután, mint a kórházból haza szál. litották.
— (Hídépítések)
Zala vármegye államépitészeti hivatala most hlrde\'.eit versenyárgyalist a Keszthely—Lenti utón lévő Válhka-hidnak vasbeton liiddá való átépité. sére és ugyanezen az ulon n 3. sz. ártéri hid megszüntetésére, a 4. sz. Zala-hid vasbeton-átépítéséie.
— Tavaraia dlvatclpöt én harisnyát Mlltényl ulpőüzletben veszünk.
— (Lugkőoldatot Ivott egy kisleány)
Rózsa I\'e éne pozvai földműves teg-nap a zal" eoerszegi vásárra ment és 5 é.vé^ T\'irffska nevű leányát egyik szomszédjának adta át, liogy vigyázzon rá. A kislány szomjas volt /és fellinjtotl egy jkj-hár folyadékot, amely — mint kiderült — lugkőoldat volt. Beszállították a zalaegerszegi kórházba.
tEtíi/ABB?
A holnapi minisztertanácson beszélik meg a kormány további munkaprogramját
Budape.sU jelentós határozottan cáfolja a kormányválság hirét. Pénteken ül össze a minisztertanács, a melyen a kormány legközelebbi munkaprogramját beszéli i meg. Ez okozza a felfokozott érdeklődést. A NemzcU Egységben a legtárgyílaH Rabban Ítélik inog a helyzetet : — semmiféle irányváltoztatásról nincs szó. , ,
A kormányzó üdvözlő távirata Albrecht főherceghez
Horthy Miklós kormányzó Albrecht főhercegnek melegítőn-/ gu táviratban fejezte ki szerencse-kivánatalt esküvője alkalmával.
Ugyancsak levélben gratulált Albrecht főhercegnek liózasságáho\'-Vilmos volt német császár. |
— Trunkhahn posztógyár
a magyar uricsaládok bevásárló helye Onuek is rendelkezésére áll. Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyassztón»k szin-gyapjuszövetei angolos gyártássi módon elkészítve. Nem fog csalódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szővetniín ták költség- és kötclezettségmentcs beküldését. Triuikhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lonke ut 117. szára.
Kitört a héllum-háboru
Washington, május 12
Általános meglepetést keltett Roosc-weltnek az a rendelkezése, amellyel Németország részére a hélium-eladást nem engedélyezte. Német hivatalos repülésügyi körökben csodálkoznak az intézkedésen, amely halálos csapást mér a léglifljóközlekedésre és annak fejlőJósé.e.
Szerencsétlenség a Kerepesiül! sorompónál
Budapest, május 12
Wolf Ferenc debneoeni földbirfj tokos ma hajnalban a Kerepesi ulon motorkerékpáion nekirobogott a ereszlett vasúti soromi)ónak. A {földbirtokos hatalmas ívben kirty pült a motor nyergéből, a vágá^ nyokra zuhant, de olyan erővel,) hogy koponyáját a siaeken teljesen összeroncsolta. Azonnal meghalt. A vizsgálat megindult.
Angol hadihajók útban Amey felé
Hong-Kong, május 12 Amey szigetét a japánok leljoscn megszállták. Angol hadihajók indultak útnak a sziget felé.
ARPAD FEJEPELEM UTJA 2 millió pengő költséggel elkészült Obudián ós ftnne|>élyesen átadták a forgalomnak.
Éiara
EL
Külföldön zuhannak, nálunk emelkednek az olajárak
Arkormányblztost az átvAnyolaj-kartell élére I
Budapest, május 12 Aligha van még e<y olyan kartel Magyarországon, uinely monopolium-sze ü helyzetének előnyeit ugy kihasz-nálná, mint az ásványolajkartel. Hozzáértők szerint az elmúlt évben mintegy 20 millió pengő haszonra lott szert a kartelhcz tartozó néhány vállalat, amelyek egyébként mérlogeik szerint jóformán semmi linsznot nem mutatnak ki. Az ejész magyar gazdasági élet érzi az ásványolajkartel működésének terheit. Az ország motori-zálásának elmaradottsága első ;orban az olajkarlel diktatórikus árpolitikájában leli magyarázatát, de mezőgazdaságunk is súlyos kárait szenvedi ennek az állapotnak.
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara legutóbbi megállapítása szerint a romániai i-etroleumárak 40—45 százalékkal e;tek, erről azonban a magyarországi karlel nem akar tudomást venni, holott a nálunk finomított és lorgniombahozott olajfélék majdne n teljes mértékben Romániából kerülnek beliozatalra. Az elmúlt évben, midői a román olaj ára némileg emelkedett, a magyarországi olajkarlel gyorjAu íel-e.nelte az adómentes petról.-um árát 19-ről 23.5 pengőre, mig pélláui Deb-re.-enben a világító petróleum árát 39 pengőről 12 pengőre drágították. IU lenijén most, amikor a tavalyi 211 leies petrólcumár 127 leire, a nyersolajár pe lig lOO-ról 88 leire isökkont, vagyis az áresés 07—82 százalékos, a magyarországi kartel a fülebotját ;e.n mozgatja. A TLszántuli Mezőgazdasági Kamara állásjxjntja szerint a Romániából niüolaj formájában imporUilt áru az összes szállítási költségekkel és adókkal együtt sem lehetne drágább 20.5 pengőnél, azonl>an a ina-gyar karlel 42.4 i>engő6rt árusitju. Az ásványolajkartel 2 év alatt 200 százalékos áremelést hajtott végre s ennek során a kocsikenőcs, a gé.jwilnj és a hengerolaj is drágább lelt. Az utóbbinál a romániai ár csak 00 fillérrel drágult, nálunk ellenben ezt 29 pengős drágításra használta fel u kartel. A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara azzal a sürgő; kéréssel fordult a kormányhoz, hogy nevezzen ki ár-kormánybiztost az ásványolajkartel élé e.
A tulmagas árak miatt kevés állat kelt el a kaposvári export-lóvásáron
A kaposvári export-lóvásáron, a mely f. hó 7-én ós 8-án folyt le, a mai nehéz értékesitósj viszonyokkö-zei>ette is szó,; eredménnyel zárult. A mintegy 800 drb-o; felhajtásból elkelt 121 drb., amelyből 44 drb. Olaszországba, 16 drb. Svájcba és a drb. Németországba került kivitel, re. Az Olaszország felé irányuló, forgalmat nagyban akadályozta az ott uralkodó nagy s\'zárazság és takarmányhiány. Az eladók általában igen magas árakat kértek, ami szinté" iiugyban hozzájárult ahhozt, hogy nem került nagyobb számú ló eladásra, ho\'ott vételkedv és megfe-, lelő számú vevő volt a vásáron. A, vásáron eladott loyak\' 800-2100 P közötti árakon kehek el. Kimondottan jó lovat 1000 pengőn alul nem lehetett vásárolj. A felhajtott anyag minősége tekintetében a mult évben ugyancsak Kaposváron rendezett export-lóvásár anyagához viszonyítva — szakértők megállapítás sa szerint — javulás észlelhető. j
gL
zalai közlöny
1938. má|u» 13.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóba-alainknak, ismerőseinknek, akik felejthelet-len jó édesapánk elhunyta alkalmával fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel vagy bármi módon enyhíteni Igyekeztek, ezulon is hálás köszönetet mondunk.
Yojko?Ics és HorTilh család
APRÓHIRDETÉSEK
. minden lovábbl MÖ 4 (111*1.
Állás
SaahioanA aionnal [elvétetik. Un«rr Hoithy MlVtóa-ut 19. 1289
Fix él jutalékkal kereiUnk jó öiueköl-tetéiekkel rendelkező llilataxaraSkat. Ajinlitok a kiadóhivatalba .Élet- jeligére.
1372
Klfutdfla (elvétetik. — Frank Manó. Caengery-ut 3. ____1378
Kifiitöflu íelvételtk Kelemen Renő cégnél 1381
adás vétel
Amlüll, haiznált <5 u|. Vétel-eladái. Rtltcher Milyát, Király-utca 32 1127
különféle
AutAtaxi (bérautó) u| áramvovalaa leg-oleióbban Kaulmann Manónál rendelhető. Telefonáltomáa 222. 4024
Mindennapi leveleiéiből ösizegyujtott bélTtoali régi vagy u| temeteket, ma-grait éi ktlllötdlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kereiek. — [iarbarita lajoi, a Zalai Köilöity f izer-kesztője Érdeklődni lehet telefon 78 >1. vagy azemé^eeen mindennap d. u. 5—6 óra komit.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Réaevénytáraaság Nagykanizsán.
Felelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
Nagykanizsa megyei város po\'gármesleré\'ől.
11.278/1938.
Tár-v: Őstermelői Igazolványok
ir-g náaa.
h rdetmény.
Kö/hint .eszem, hogy Budaptsl szék sfflviros polgármestere az általa eddig Hadotl öslermelöl igazol ványok uj.kknl cseréli kl, ennélfogva a leienlegl igrzo ványok érvénye 1938. évi junlus 30-ával megszűnik.
Akik uj Igazolványt igényelnek, kérelmüket az e tárgyban kiadott jelentkezési Ivet kitöltve nálam f. hó 30án déli 12 óráig terjeszthetik ele.
A jelentkezési ivek a nyilvántartói helyiségben (Városháza, Horthy M ■ ut! kapu, 11. emelet) a hivatalos órák alatt Igényelhetők.
Ugyanolt részleles felvilágosítás Is nyerhető.
Nagykanizsa, 1938. má|us 5.
Polgármester.
Hölgyeim I Vásároljunk Schiltz-ruhit/ Divatos, Ízléses, olcsó.
SzAlóban gyUmölcsfáknAI kerli veteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát művel a
1 kg. Péll-Só kell: 20 szőlőtőkéhez 30 rózsafához 35 mi kerti-veteményhez 20 m* pázsithoz stb.
(Nemciak zsákszámra, hanem már I kg. is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
A Zalai Közlöny Sport-tlppwrienye
TIPP-SZELVÉNY
Lakik:...............................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NZTE-DVAC......:... (-:...»
KTSE-NTE ......i... (...: -1
KSE-KRAC......:... (- : ...)
PBTC-PEAC......: - (...1 --)
PVSK-MSE . . . — i — <— I —» ZsSE-PAC ......:._(...:...)
Bmmm *—.
oki i holyl kereakedókaü I
p*xo®oJtnü ■seren* b« I I
Mindenki jól jár,
I
pengőért vesz nagy-" kanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Roletta I "\'U^\'k\' I Halracvászon
WJ"d°" I fl" ""IH I Nyugágyvásion
zsinór I díványba — párnába I Szalmazsák
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
Ofcsón&sjjot
cwfamczihM
szé-MkozTwlíh
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
közvetlenül a pályaudvar elöli, a Balalonparton nagyon szép fekvésű, fásllott
VILLATELKEK
fUrdőjoggal
iumm
megszerezhetők.
Villany világítás. A jó lalaj-heszürődés folytán kitűnő Ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos hemok-atrand. Enyhén mélyülő sekély vizében s gyermekek veszély nélkül fOr Bdhetnek Az építkezés olcsó és kedvező
fellételekkel lehel építkezni. Egy csekély előleg lefizetésével a lelek nyomban birtokba vehelő és nevére lesz lelekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust és siessen lekötni a telket 1 Érdeklődni lehet:
Szabó Antal
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
- KBzgaidaságl Részvénytársaság
Gutenberí nyomda és Délzalal Lapkiadó Udllalata
■ agykanizsa
Könyvnyomda, kOnyvkMéuet vwaalaaó Istént, faleti kényre* és dobozok gyára ■ „Zalai KBzISny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskulai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eijegyzfcl és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, talragaszo-, kat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártOmböket, falinaptára kat, dobozokat stb. elsőrangú\'kivitelben és a legolcsóbb árakon. 4
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatolt a l«BluJ«já»uoi ltSzflazd«s áíi RfezvéiytántUg k»WujoiiidáJ«jan .Nagyksfltaán. felilős ázlelvczeW ZiOal Károly,
11022594
78* tvtolym 108 gzám. NtgyktnlM*, 1038. május 14 .zombat
Art 12 «U.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Aurkouttaég éa kudóM.aUI: FM 5. aiim.
nialei MUintp déhitin.
Felelős szerkesztő: Barbarit. Lajo. > c s^íM^^W^
Hódolat a Uottvá*^ ttfá^ nyílottwzal a vzélvkty látiaagaxdw
adlak UtAtUi Zala.uáune^c iöwtn^UaUsá^í.ÜiotUáfi ülésének, Cuntb+CH UftUanyu ídkcstdUsd alispánná uálalziották dl. Ük and Sándoit Is fiicwzfoí dc. jún**t
Zalaegerszeg, május 13 Zala vármegye törvényhatósági bizottságának évnegyedes közgyűlését vitéz Teleki Béla gróí főispán nyitotta meg. A Hiszekegy elmondása után kegyeletes szavakkal parentálta el Batthyány Err.ő gróf kustányi földbirtokos, törvényhatósági bizottsági ta. got és vitéz dr. Csele Antal nagykani-
zsai\'szolgabirét, majd a februári közgyűlés óta történt eseményekkel foglalkozott.- Ausztria •Itünt a világ térkéné. öí és közvetlen szomszédunk lett a nagy német birodalom. Hajtunk áll, hogy bensőségessé tegyük a már eddig is fennállott barátságot vele. A bei politikai éleiben is nagy események történ ek, eiekre részletesen kitéri az alispáni jelentés is.
A főispán szembeszáll a felforgató kísérletekkel
A főispán kijelentette, liogy minden e. ővel szembeszáll minden kísérlettel, {amely a falu nyugaImának és fennálló rendszernek fcl fo rga tisároiráuy n 1; nem
tóvoszti szem elől azt a különbséget, amely az épitő munkát akaró, komoly tájvédelmet valló jobboldal ős az ugyanilyen színben feltűnni akaró, de megtévesztésre alkalmas és az 1918-as állapotokat előidéző szélsőséges po-
litikai irány között van. Meleg szavak, kai méltatta a rőlspán a márciusban "elhangzott kormányzói szózatot és kiemelte a kormányzó 18 éves, hatalmas országépitő munkáját.
A közgyűlés tagjai állva hallgatták végig a főispánnak a kormányzóról szóló megemlékezését és vihaiosan éljenezték az államfőt.
Napirend előtt gróf Somsslch Antal szólalt fel. Megemlékezett a kormányzó rádiószózatáról. «* államfőnek és a "kormányelnóknek ainu kijelentéseire, melyek szerint nyugodt légkörre van szükség, hogy a nagy terveket végrehajthassák. Kijelentette: ebben az országban a legfőbb Hadúr parancsol és a katona engedelmeskedik; egyéb hadsereg ninos. A zalai magyar nép hűségére mindig számithat építhet az államfő. Javasolja, hogy táviratilag üdvözölje a törvényhatóság a kormányzót.
A főispán olőtcrjcsztotlc a következő szóvégi táviratot:
Hódolat a kormányzó előtt
Zala vármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlés megemlékezett Főméi tóüágu Kormányzó Ur-\' nak a i.emzclhez intézett történelmi jelentőségű \'szózatáról,- a/ért hálatelt szívvel fejezi ki köszönetét és öfő-méltóságának a zalai magyar nép szeretetét, ragaszkodását é> mélységes hódolatát jelenti, Iston áldását kérve életére és honmenlő, b&lcs kormányzására. Te\'.cki Bíla, Zala vármegye /főispánja. Nagy óljenzéssel fogadta a .közgyűlés^ főispán előterjesztését.
A német szomszédság, a gazdasági rémhírek, szabotázs és revízió
Az alispáni jelontéshez Meizler Károly szólalt fel elsőnek. örómmol csatlakozik Somssich gróf szavaihoz, mert Horthy Miklós az egyetlen szikla, melyre föl lehet épiteni a Jövendő Magyarországot. Arról beszélt, hogy sziveven harcol u mugyar a némettel a Kelvidék visszaszerzéséért Nem hi. * szi, hogy bárki ebből az országból ogy fűszálat is el akarjon venni, Németországnak nincs is ilyen szándéka, ilyent csak egy-két\' tu.lbuzgó ember híresztel, aki szeret kifelé kacsintgatni. Kifogásolta, hogy Sármelléken nem engedélyezték egyik politikai párt gyűlését. Szerinte az állatárak akkor is estek volna, ha a zsidójavaslat nem jön. Ha bármilyen téren szabotázs jelentkeznék, le kell azt törni.
Dr. Arvay István kikelt azok ellen, akik azt híresztelik, hogy a zsidók . u>t nem vesznek\' állatokat, ezért estek az árak. Nem ©fért estek az állatárak, hanem azért, mert egyes államokba megisappant a kivitel, Miért nem esik
a gabona ára, hiszen az is zsidó kéz-Len van?! El kell járni a gazdasági rémhirlerjesztőkkcl szemben és a s?a-botálók ellen is. Ninos szükség arra, hogy Meizler megvédje a nyilaskereszteseket, mert emlékszik arra, amikor Meizler helyeselte a nyilasok gyűlésének nem engedélyezését és más húrokat pengetett.
Samu Lajos (Nagykanizsa) iparos, OTI és koutársérelmeket tárt a közgyűlés elő.
Vitéz Teleki Béla gróf főispán válaszéira a felszólalásokra leszögezte, hogy nyugodtak lehetnek a felszólalók, mert Zala megye gazdasági helyzetéről é-s közállajK) tárói kellően tájé-dozva van és ahol segítség kell, megteszi a szükséges lépéseket. Az állatárak alakulását figyelemmel kíséri. Az intervenciós \'vásárlátok már megindultak. Kérle, ha olyan tünelck lesznek, hogy a zskló kereskedők szabotálnak, hozzák tudomására és a/, erélyes i„. tézkedés nem marad el. A politikai
gyüléfcek tekintetében a belügyminiszter intend\'ója szerint jár el. A zalaegerszegi reviziós\' gyűlést nem t l\'otlák be, bauem a ieiulező§óg>elhala.s>itotla. A külföld is tudja, hogy báróin óra alatt\' talpraállitható\' a nemzet, hu a revízió tényleges keresztülvitelé: öl les* szó. Az e őnket nem a tüntetésben mulathatjuk metf, hanem abban, hogy összetartunk. Minden eddigi tünloté-s után csak tőrdöfést érz*|t a megszállt lei\'ülelekon élő magyarság. Bizzuk a felelős tényezőkre a kérdés elbírálását.
Az alispán- és fő.egyző-vólasztás
Ezután az alispánválaszfásra került sor. A közgyűlés viharos éljcnzéssel kiáltotta ki Zala várme^j-o alispánjává dr. Brand Sándort, első főjegyzőjévé pedig dr. Tomka JánosL
A megválasztottakért kül.lólLség ment. Viharos éljenzés közben jöttek bo a terembo s ünnepi hangulatban tették le a hivatali esküt.
Vitéz Teleki Béla gróí főispán üdvözölte az uj alispánt.
r- A mai ünnepélyes alkalommal — mondo|ta — tanúságot lett a vármegye arról, hogy amikor a köz és a n.egyc jövőjének érdekéién u békés munkára ós a megértés szellemére van szükség, akkor el tud simítani mlndea felcsigázott szenvedélyt és ellen télét és ezzel az állásfoglalásával a díszes alispáni állás tekintélyének hódol.
— Méltóságod nehéz, do reményteljes időben foglalja cl nagy elődök után ennek a nemes vármegyének alispáni székét. A mai idők minden felelős állásban levő férfitől fokozott munkateljesítményt köveidnek. A törvényliatóságl bizottság niost megnyilvánult bizalma után, isme.ve Méltóságod tudását és képességeit, várja és reméli eme követelmények valóra váltását.
Szűnni nem akaró tajxs és éljenzés közben hangzott el a? alispán székfoglaló beszéde, amelyet lapunk más helyén közlünk.
Utána Udvardy Jenő dr. mondolt üdvözlő beszédei.
Thassy Kristóf dr. az uj főjegyzőt üdvözölte.
Dr. Tomka János köszönő válasza után a kormány üdvözléséről tárgyaltak és I-\'arkas Tibor dr., Kovács Se-l.eslyén Tibor ós Boitor Lajos felszólalásai után najp- lelkesedéssel elfogadták a kisgyűlés elé Somogyi Gyula állal beterjesztett hatáiozati javaslatot.
A többi ügyel a kisgyűlés javaslitá-mik megfelelően fogadiák el.
Me^-ogyülós után ebéd volt a vasúti veudéglőben az alispán tbztolotérc.
Dr. Brand Sándor
alispán székfoglalója
— Ez a hely és ez a szék, amelybe kerültem, az öhkorniáuyz;aH^»n-dolat megtestesítője, kifejezvén, azt, hogy a vármegye |K>lgarainak bizalmától és* az ö részvétükkel fogom vezetni a vármegye közigazgatást."
— Jöhetnek Jdök, amikor meghaladottnak találhatják majd egyesek jelezni itt, önkormányzati gondolatot és h vármegye autonómiáját, de én, mint a vármegye bizalmálniW letéteményese, i
osak az önkormányzati elv alapján
lá\'om el mindenkor felarfa\'.dmkit étf ha Beni tudnám rtitfgvédeni aa önkormányzói elvet -és azt látom, Jlo^y kicsi és gye^e vngyak iei í-Ofdolat és eszme megvédésére, tétovázás nélkül adom át a helyemet annak, aki a törvényhatóság li\'almából »Whninál hfrM.tqtUbll lehet. r ( I
Kiejtette a/, alapún, ho^y niuiu k\'ájában nagy támaszt jelent neki a főispán, akinek támogatásét kéik Szándéka, hogy a föj>pán dédapj jának, a legnagyobb magyarnak szellemét köve i. amely szellem józan, higgadt megítélést, konstruk-liv alkotó munkát, le.!ktfsinere\'je.s közéleli állásfoglalást, becsülete-* közszolgálatot és emberszeretetet ir efö számára. Emellett kőteleződ nek tartja azt az irányt, amelyot Deák Ferenc hazafi ága és bölcve-J ségv- jelölt ki a közélet munk.,sat n«k.
Erőforrást akar mciteni mun. kajában nagynevű elődeitől. KöJ vetni akarja Cser tán Káio\'y*. aki a legtisztább alakban képviselj aa önkorinányzaü gondolatot; Arvay Lajost, aki mélységes jogéraettol akarta keresztülvinni a közigazgatás szolgálatában a jogeszme gon. tíolatát; Koltcnsáilag Bélá\', aki egész lelkét oiaadta a háború alattj hogy a küzdő hudereg számára a hadis?ol kutatások a t kiTofcásta\'anjul kiállítsák. Vele kapcsolatban meg kell emlékeznie
muraközi testvéreinkről abban a reményben, hogy »kegyet-len sors kiket tőlünk elszakított^ viszahoz.a n^ojd a testvéri ka-Ioes.« j
Emelkedett szavakkal emlékezett az uj alispán közvetlen elődjéről, Bődy Zoltánról, aki a sivár időket igyekezett erkölcsi tartalommal megtölteni és büszkén jelenthette közgyűlésnek több alk ilommal,\' hogy a vármegye népe vallásos és hazafi;us szellemű Na#y érdeme, logy feli merie a közigazgatásnéj* védelmi és s/ociáli-s feladatát; órf. deme a példát mutató nagy gaJom. \' k i
— Eme megemlékezések ufáft szükségednek tartom azt, hogy aa emberi es/me és a közélet nagyi kérdéseiről vallott felfogásomat röví
r^i
DALAI KÖZLÖNY
(k-n, pár mondatban ismerletemi
— Én magam, mint hithű kato\'i-kus, mélyen hajtok térdet Egyhá-i zam oltára előtt és ennek nemesik a kettős szentév alkalmából, de életem u\'ol-só lebelle téá? és életeim minden fázisában ós annak mini den megnyilvánulásában kifejezési fogok és akarok adni. D.- mélységes hitemből kifolyólag (
őszinte móly tisztelettel be-osülöm meg írásoknak hitét és a jogegyenlőség és testvéri érzéstől áthatva és a nemzett közös ►sorstudat komloly mérlegelésiben, készséggel szolgáijtatom ki a pár_ tatlan ós elfogulatlan kő/igazgatási jogot mindazok számára, akik a mindenható Istent bár más templomban imádják, de akik a vallás államfenntartó erejét soha kétségbe nem vonják. |
— E kérdésben rövid programot is adok, és pz az, hogy felfogáson* szerint a felekezeti türelmetlenségnek az oka sohasem hitbeli buzgóság, hanem félreértés, öntudatlan elfogultság víigy valamely egyén* vagy társadalmi érdek, vagy hatalmi önzés. Igy határozta meg lénye* gében annak idején a pölltlkai tudomány legnagyobb magyar művelője, nóluii Choneha Győző is.
Tudatában vagyok annak, hogy nki államoi, vármegyét, várost vagy községet van hi/atva igazgatni, nem csak a tudás, hpflem az » egyetemes keresztény nemzeti világszemlélet szem lantjából sem járhat külön utakon. Ez az én j>oliiikai meggyő* ződéem, amelyet pártkeieiek közé szólítani ugyan nem engedek, de a mely felfogásom kell, hogy áthassa minden intézkedésemet, amikor az alkotmányos államakaratot a vármegyei közigazgatás utján vég rehajtainpm kell.
— Én, aki minden szerénységem mellett merem ál.itani azt, hogy teljesen tisztában vagyok a vármegyei intézmény közjogi, alkotmányjogi és történelmi jelentőségével, állitoin Azt, lvogy a vármegye a történelem folyamán soha sem 14 onyult a korszerű haladás kerékkötőjének, mindenkor felismerte a kor követelményeit ós a nemzeti gondolatot minden időben és a legnagyobb megpróbáltatások között is a legtisztább alakban valósi\'otto meg.
— Én annak a közigazgatásnak akarok ebben a vármegyéién a vezetője és elszánt harcosa lenni, £ melynek gyorsnak, eredményesnek, jogszerűnek, igazságosnak, méltányosnak és
mindenekfelett szociálisnak
kell lenni, hogy eredményesen szolgálhassa a köz-, az egyén érdekeit és a kor igényeit.
— A felesleges és formális eljárásokat a vármegyei közigazgatás mii ködéséből kiküszöbölni óhajtom, gondosan ügyelvén mégis arra hogy ez az úgynevezett észszerű ségi szempontokhoz alkalmazkodó kö/igazgatás kp ránt sem jelentse lcgfőkéjien az egyénnek a legkisebb életviszonyokban való sérelmét, vagy talán a primitívebb formák, hoz való visszatérést. Tisztára csak,
azt a célt kívánom szolgálni, hogy a kö/i^azgatási tevékenység körének folytono. és állandó bővítése mellett a bürokrácia munkája a reális keretek közé szoríttassák.
A közigazgatási feladatok helyes megoldása elsősorban szemé lyeken múlik. Ezt a gondolatot leg. jellegjelesebben a némelek nagy államférfié akként fejezte ki, ho^y »hossz törvényekkei és jó tiiztvlie. lökkel még minndlg lehet kormá-i nyomj. Öe ha a tisztviselők rosz-szak, a legjobb törvények sem se« gi hétnek rajtuk.«
~ A közigazgatási tisztviselő íok-szor kerül abba a helyzetbe, hogy nem kodi\'ikált jogszabályok szerint kell i íté/kednie És ilyenkor különös súlyként kell, ho\'íy latba essék a tisztviselőnél a felelősségérzet és
jogérzék.
- Felállítom azt a tételt és kíméletlen szigorúsággal őrködni fogok afelett és legelsősorban önmagamnak Irtom elő azt, hogy a dis-civitonális teendők gyakorlásában a hivatalos hatalomnak, az erkölcsnek és az etikának szoros harmonlá ban kell lennie, mert enélkfil az egyensúly nélkül veszélyeztetve van a jogrend és a közigazgatás tekintélye. 1 v
— Emberszeretet, jóakarat, se-L tenri törekvés a közigazgatási tiszt-vl élőtől feltét-enüi elvárt tulajdonságok. Ezer teher, eaer kötele&\'tt* ség nyomja nemzetünk minden egyes polgárát, e/ek teljesítését elő re^ileni a mi feladatunk.
Nem alárendeltet kell látnunk abban, aki hozzánk fordul,
római találkozó és a londoni lépés meglassította a cseb-kérdés fejleményeinek kialakulását
Prága, május 13 A cseh nemzetiszocialista párt vasárnap nagy gyűléseket tart. Jelszavuk : — »nem kívánjuk senkiét, de a magunkéból nem engedünk egy fűszálat sem !« Prága, Brünn, Ungvár I>olgármestenej,iiek aláírásával -í millió röpirat csinál propagandát a nemzeti összetartásnak. Hangoztatják a Fái is—kisantant tengely szi-lárdságát.
London, május 13 Berlinből érkező jelentés szerint Ribbenttoppal közölte a berlini angol nagykövet, hogy a londoni kormány aggodalommal szemléli a csehországi helyzetet. A lapok egy része hangoztatja, hogy ha az angol lépés korábban történt volna,, akkor a helyzet ilyen mértékű kjelese dése elkerülhető l»tt volna. Diplo. máclai körökben ugy tudják, hogy a cseh községi választások lezajlá-
sáig ujabb lépés nem várható. 1
A német közvélemény egyöntetű annak megállapításában, hogy Euró pa békéjének fenntartásáért kizárólag a cseh kormány felelős.
Altalános a vélemény, hogy a ró-moi Hitler.Mu\'-solini találkozó és azí angol közbevetés meglassítja a csehországi fejleményeket.
A Daily Thelegraph szerint az angol közvélemény nagy érdeklődésbe\' ligyeli Henlein csehországi szu-déta-vezér tj-okzatos angliai lá.oga,-tását. llir szerint mértékadó londoni körök közölni fogják Henleinnel, hogy Angliában rossz vért szülne, ha a szudétu-németség kívánságai/ amelyek az önkormányzatra és a nemzetiszocialista eszmék szabad propagandájára irányulnak, hajthatatlan módon vennének részt a helyzet megoldására vonatkozó tárgyalásokban. ,
1938, roájm 14
Rothermere a cseh helyzetről és a magyar revízióról
London, május 18 Rothermere nagy cikket irt lapjában, amelyben hangsúlyozza, hogy helyes volna, ha a francia kormány a legnagyobb tartózkodást tanúsítaná a cseh kérdésben, Anglia viszont teljesen szabad kezet biztosítana magának ebben az ügyben. Rothermere tiltako\'ik az ellen, hogy Anglia részt vegyen egy Németország bekerítésére irányuló politikában. A magyar revízióról Írva kijelenti, hogy hihetetlen az a lelkiismeretlen ség, amellyel Pozsonyt egyszerűen
Csehországnak ajándékozták. Kérdezi : — lehetje tűrni tovább a meg aláztatás és erőszak i>otttlkáját ? A magyar kormány, Írja Rothermere, 19 éven át a legbölcsebb óvatossá, got tanúsította, de most elérkezett a pillanat, amikor egy kis merész, ség is szükséges lehet. Magyarország megérheti Olasz- és Németor szág segítségével, hogy most hárha marosan az igazság jegyében vál. lozlk meg a helyzet. A béke érdekében. hirdeti Rothermere, követel, ni kell a cseh kérdés elintézését.
Jolliitiss, boQT flolpzte!"
hanem munkatársat, aki épp ugy részt vesz a nemzeii munkában, mint mi, csak más beosztásban, s igy munkáját plősqgiteni, idejét épp ugy, nttnl a magunkét, meg-beosűlni kötelességünk.
— A közigazgatási szervezet működéséről val.\'ott felfogásom ismertetése után szólnom kell arról, hogy a modern, úgynevezett népjóléti igazgatás egyrészt foglalkozik a lakosság általános erkölcsi, kulturá. li< és gazdasági helyzetével: ezt jelölöm meg én általában népgonu..-tó közigazgatásnak, emellett foglal helyet a szociális igazgatás, amit a mai felfogás szerint helyesen ugy, jelölünk meg és fejezünk ki, hojy ez utóbbi a gyengék védelme az crősebbekkel szemben. Minden közigazgatási intézkedést át kell hatni a nemzet és népvédelem gondolatú nak. Beleértve ide
az ifjúság elhelyezésének súlyos problémáját, amely utón az ifjúság i>anaszait nem csak megér, ter.i, de hivatali hatáskörömben fei-karolni és az ifjúság szebb jövőjén nek előmozdítását kötelességemnek tartom. 1
A osaládvédelem gyakorlati megvalósítása kérdéséiben minden közigazgatási intézkedésnek el kell mennie odáj", ameddig erre jogszabályaink ;jsak lehetőséget adnak és amikéit azt a npmzet sorsáért aggódó nemzett Génius részünkre előírja. tj, , \\
— Az a tény, hogy a vármegye népművelési, valláserkölc i és általában kulturá\'is viszonyairól bővebben nem szólok, annak oka az, hogy annyira határozottak e téren elődöm célkitűzései és kitaposottak az utak, hogy csak az eddigi munkát kell folytatnom és a kitűzött elveket végrehajtanom.
Érintette ezután az alispán közegészségügyi és gazdasági piogramját. Utalt arra, hogy ezt a programot az általa alis|>ánhelyet. te i minőségben legutóbb kiadott év negyedes jelentés már felöieli. Ezen azulon akar járni a falu közegész, ségfigyének fellendítése, a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem helyzetének ja vitása terén. A gazdasági érdekképviseletekkel máris kapcsolatot teremtett, hogy mindig az érdekeltekkel karöltve segíthessen a bajokon. Nagy fontosságot tulajdonit a vármegyei úthálózat fejlesztésének és reméli, hogy a győri program keretén belül a bekötőutak kérdését\'teljesen sikerül megoldani. 11.
A törvényhatóság bizalma adja az éltető erőt a pnqgram végrehajtását szolgáló munkájához, melyJ re isten áldását kéri. Leghőbb vágya, hogy újból régi erejében és dicsőségében élhessen a nemzet, toldog és megelégedett legyen a történelmi Zala vármegye egész Li-kossága ; a Dráva és a Mura aranyat rejtő fövényéből megépüljön az a gondolatbeli aranyhíd, amer lyen keresztül majd testvér a testvérre talál ós minden nemzeti jogos és történelmi törekvéseink teljesedjenek be az egész magyar horizonton.
BUDAPEST legújabb és legdivatosabb cipúit és harisnyáit hozzuk. — Kórjük, tekintse meg nagy választékunkat. — Ugy cipfiben mint harisnyában a legjobb minőségeket adjuk . legolcsóbb 4™ ^ ( ^^ ^ ^ % (y^fc,
1938 m*tti« 14
ZALAI KÖZLÖNY
a
Díván
Rovatvezető: Dr. Dtvaia*. Krdöo M.W,
Örök divat az Imprlmé
Nem, rr.ost már én is azt mondom, hogy az Imprimé soha nem megy la a divatból. Minden évbe" az alkonyát jelentettük (már ugy értem, hogy ftyár végén mindig azt mondtuk, hogy: nay jövőre már biztosan nem lesz divat!) és minden évben kiujult, mint a reuma.
Az idén is egyebet sem látunk, merre szem ellát, földön s égen cfiupa imprlmé. Söt még azt {■cm mondhatjuk, hogy nagyon sok változás történt volna tavaly óta. Esetleg a minták lettek ritkábbak, vagy pettyek lettek a minták közé ékelve, de lényegileg majdnem\' semmi. ,
Fazonban az idén megint az előre beálUott gloknirészt hzzák ésszé relik még mindig a mellvarrá\' o* TaioQt, de láttunk gyakran ber«v! kottát is, ami viszont újszerűnek1 mondható. Egy csinos imprimé ru-hd érdekessége például az volt, liogy a szoknya körös-körül le vo!t rakva, ugy hogy alig látszottak a csikós minták. Térdtől azonban a lerakás szabad volt és minden lé. I>ésaiél előtűnt maga a minta. Nagyon csinos volt.
Egy sötétkék alapú fehér virágos imprimé ruhának i>edig azért volt nagy sikene, mert elől hasnál öv helyett magából az anyagból szab. va volt egy átmenős öv, ami hátul volt megkötve. Gallér nélkül sima nyakkal készütt, elől peditf két nagy fehér szegfüvei ért össze a ruha. ,
Imprjmé kosztümök rcneissante-ját is jelentenem kell feltétlenül.
Az uj nóta itt is azzal a refrénnel kezdődik, hgoy berakott a szoknya vagy plissés. Svciíolt kis ka-* bátka jön rá az imprimé anyagából és alája vehetünk blúzt is, vagy ha ugy tetszik, csak egyszerű pl is. sós mellényt. i
Eolero Js helyettesíti gyakran a kabátot, itt feltétlenül szükséges a bluz, mert egy kicsit kibuggyanik a tjolero alól. Ennél a mejíöidásnál nagy szerepet játszhattk az egyéni ízlés, mert jól összekombinálni egy Imprimé ruhával egy egyszínű blúzt vagy pláne mintásat, az nem kis dolog kérem.
Láttam egy bájos ilyen összeállítást, ahol a szoknya és a bluz; el. mosódott, nagy virágos anyagból készült, természetesen berakva. Az alapszín, illetve a domináló szia benne piro"s volt. Ehhez egy bo:s de rose roppant eredetien megöl, dott blúzt mutattak piros zipp^. zárral.
Viszont ogy fekete alapú, fehér Vinágos egészen finom francia imprimé toleros kosztümhöz fehér geo rget le blu*í \\Jselt a manneken, alul a bluz visszaesett a szoknyára és a derekán széles piro. egyszínű ccharpot viselt.
Tehát ismét és újra mindenütt az Imprimé, ble,jíán.s és kevésbbó elegáns megjelenéshez is előírás az Imprimé. Ez htfnd szép és jól Is Van tgy, csak attól tartok, hogy be-rendezkedünk végképp imprlníóre és egyszer — tossz rágondol ri --mégis csak kimegy a divatból, már csak azért is, mert nekünk, asszonyoknak a változatosság a legfon-
lo abbb, akkor mit fogunk csinálni ozael a rengeteg (?) imprimé ruhával ? Befestetjük...
Divatposta
/*\'. K.-né- Én is roppant sajnálom, hogy a filléressel nem találkoztunk. Majd legközelebb. Addig is irja meg, hogy mire volna szüksége, hogy tanácsomat legalább igy, az újság utján megad hassam. Üdvözlet.
Nuti Fekete ruhájába tétessen bele egy plissiroZott szép mintás imprimé mellényt, amit ki is tud venni (kapcsokkal) és csináltasson hozzá még |
egyszlhü mellénykét, nem korülnek sokba és mindig vau egy ujabb ruhája, ha friss mfollényt kapcsol be. Amilyen azután a mellény szino, olyan muszlin kendőt togyen a Szoknya zsebébe. üdvözlet.
Pária. Csak kosztümben utazzék és karjára, vagy a kosztümre rá vegye az átmeneti kabátját fel. Mindenesetre vigyen magával egv könnyű toiletto kabátot, amit a nagyobb ruháihoz vesz fel. Két elegáns toilette ruha szükséges és két kisebb, angol ruha, ami r.e.n gyüiő\'Jik és amit tud stra-pálni és főleg nem piszkolódik gyorsan. Üdvözlet.
ttles&ze A*neúUáfaui meqUatt egy HuxtytoA. yiaqtyxs&zwy....
Csodálatos fajta vagyunk. Valahogy az az érzése néha az eml>er-nck, liogy ez a drága, napsütötte magyar rög valami ellenállhatatlan erővel vonzza visíjea messze-szakadt fiait, akár a szó s:örves értőimében akár olyképpen, hogy ez az e.eresztendős vérségi kapcsolat a földdel ád erőt és egy oly niagasfoku hivatástudatot, mely a vüág bármely tájára sodort magyart kiemeli a tömegből.
Nagyszerű ez a szellomi erő, mely talán fokozott lendülettel szabadul fel, ha magára marad s még inkább válik alkotóvá távol a honi bölcsőtől, idegen világban.
és tul világnézeti cszmeharco. kon, tul uj Iliteken, tul minden önkényesen elképzelt életformán, — az abszolút magyar értékben: a magyar történelmi multlioz, a magyar patriárchalizmushoz a ma gyar kiválasztottság érzéséhez való elkötelezettség ösztönös erejéből kisarjad még elszigetelten is és él, lobog. IdteL szépséget, magasztosságot, 1 éle.ét teromt a Sziv. a magyar Sziv, egy magyar, Nagyasszony szive...
Hogy ezek a gondolatok igy végigcikázlak most a lelkemen, ennek oka egy csomó amerikai angol ós magyar újság, m»g a «I)el>-rcezon -nek ogy szép cikke, melyekben felfedeztem Nagykanizsát is és mely Írásokban csodálatos szé|>en mutatkozik meg az amerikai magyar ó\'.et.
Egy gyászhirről irnak özek u lapok.
A milliós Clevelandban meghall Cobóczy M. Sándornó, akinek 71 évvel ezelőtt a gömörmegyei Ba-racán ringott a bölcsője.
Anyja volt Gobóczy Istvánnak, Cleveland államügy észór.ek ós el>ő tanácsosának.
Idegen földben bukott sirba egy magyar ó\'.et, melynek bölcsőjét ma még rablott magyar föld ringatta.
Idogen világból jön a gyászhír és mégis mennyivel magyarabb az az fi let ott ai Újhaza főllién, mint itt a szomszédban, tul a trianoni papirha tárokon! Ott szabadság, élet van, ott a magyar név megbecsült...
Érdekes kiolvasni a garmadányi hirből azt a mélységes szeretetet, mellyel az Újvilág körülveszi ott a hazájától távolesott magjait.
Többek között: .Szomorú, havas idő. Borul az ég, borult soksok\'magyar ltelkc is. A közismert, népszerű tanác-rosnak, (ípbóczy I stvá n nak édesanyja—nic\'gha 11!
• Mélységes gyász értő Cobóczy István városi tanácsost, az Amerikai Magyarok Egyesületének elnökét.
• A gyászmoneibcn a gyászoló vendégek autóinak száma meghaladta a százat. A temetési mcuot előtt és oldalúin motorkerékpáros
rendőrök sokasága előre elzárta a keresztutcák forgalmát, hogy a menet akadálytalanul luiladhas. ston...»
Érdekes az a .Köszönetnyilvánítás, mely egész félliasábos terjedelemben mond köszönetet a részvétért és érdekes, régi magyar neveket sorol fel. Ko|>orsó-vivők voltak: Boldizsár Ferenc, Kovách János tanárok, Bessenyei Ágoston, Kováchy Ede és Kör-mendy István üg^yédpk;
Majd a koszorúval/ virággal ir.e^emléke/ők okósz sora következik.
Csak pár nevet is kiragadva megható az a szeretet és népszerűség, mely egy magyar koporsó körül megnyilatkozott.
Olt szerepelnek: Petráss M. Lajos ügyvéd, The Lakeside Yacht Club, Cleveland City Councilmen, Cily Council Cieikes Office, Veress István, dr. Majoros János, Körmendy A.-ék, Kováchy M„ G. Makróczy, Paláslhy I., The Ma-gyár Club, The Hungárián Civir Club, — Egyesült Magyar ligvle. lek, G. Baán. Fanchaly Ignác és családja, Terebes család, (iobóczy Counclls Baskes Ball Team, Mr. ot Mrs Vlncent J. SaUsbury slb.
A gyászoló család között feltüntetve az óhazában:
Fodor Lászlónó, Ritoók Emma irónŐ, dr. Biloók Zsigmond budapesti főorvos, Székely Andor lapszerkesztő é-s családjaik, Cobóczy Zoltán nagykanizsai m. kir. tüzér százados és neje.
Egy csodálatos saép magyar ó\'.et hunyt ki tul a tengeren egy havas februári napon a clevelandi 2582 I-ast 128. th. Street-l villában, ahol egy Nagyasszony élt és nevelt szép magyar életet, magyar szívvel, magyar lélekkel, magyar szóval, mely ott őrökké, mint egy mementó tovább él.
S talán ez az asszonyi lélek lendítette magasba a sorsát gyermekeinek is.
Talán épen ez a nagyszerű, rendithetet Ion magyar Hit, az ősöktől örökölt törhetetlen ma. gyar akarat váltott ki oly szokatlan megljccsülést, mely az egész gyászpompának oly fényes megnyilatkozást adott a nagy amerikai metropolisban.
A Nagyasszony gyászhüe először a nagy angol lapokban jelent meg, igy azután a részvét oly arányokban nyilatkozott meg, ami még az ottani éleiben is szokatlan.
Az amerikai magvarok egymással szemben megnyilatkozó Szeretetének bizonysága oz a gyászhír s a magyarság nagyszerű él-niakarását és teremtőkéi>esség<H hirdeti az a magyar erő, mely utolsót lobbant abban a felvidéki asszony-szívben egy februári borús délelőtt Clevelandban!
Hieqlepelés !
A szombat—vasárnap! mozielőadásokon, a „Kémek— ellenkémek" c-nagy kém film kisérőmiisorán bemutatja a VárosI Mozi a „Huj, haj, hajrá 1" cimü magyarul beszélő sportfilmet, amelyben Pluhár István konferál és látni fogja a közönség, hogyan készülnek a magyar olympiai bajnokok a tok/ol Olympiászra.
Rendkívüli élmény a sport kedvelőknek.
Péntek
BUDAPEST I.
17 Salamon János előadása. — 17.20 Helyes magyarság. ~ Majd Horváth Gyula cigányzenekara. — 18 Sportköz. lemények. — 18.10 Tánc-lemezek. — 19 Lányi Viktor verseiből ad elő. — 19.30 Az Operaház előadása. -Othello . Dalmű 1 felvonásban, 8 képben. — Az I. felv. után kb. 20.10 Külügyi negyedóra. — A IT. felv. után kb. 21.10 Hirek. — A III. folv. után kb. 22.10 Időjárásjelentés. — Az előadás után kb. 23 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18.30 Cyorsirótanfolyam. — 10 Stur Iván előadása. — 10.30 Natter-Nád Miksa előadása. — 20 Hirek. — 20.25 Hanglemezek. 22.05 Időjárásjelen-lés.
BÉCS.
18 líj. ének és játék. — 10.10 Apró zenemüvek és dalok. — 20 Hangjáték.
— 21 Szórakoztató zono. — 22.20 Tánczene.
Szombat
BUDAPEST I.
6.15 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 IIirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 A régi budai városházát ismertei i Mesterházy Jenő. — 12.05 Gero Lola ós vitéz Szemle l\'erenc énekelnek. — 12.30 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hírek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamliirok. — 16.15 Harsányt Gizi mesét. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Bábszínház a gyermekhéten. — 17.40 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 18.10 Helyes magyarság.
— 18.45 Thürzó Gábor elbeszélése.
— 19.15 Dr. Palló Imre énekel, kíséri Magyari Imre cigányzenekara. — 20 »Biedermeier. Vigjáiék négy részben.
— 21.30 IIbek, időjárásjelentés. — 21.55 Az oi>eraliázi zenekar. — 2320 Tánclemezek. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.15 Mezőgazdasági félóra. — 18.45 Hanglemezek. -- 19.30 Dr. Léderer Emma előadása. — 20.05 Magyari Imre cigányzenekara. — 20.30 Hirek.
— 20.55 A rádió szalonzenekara. — 22.05 Időjárás jelentés.
BÉCS.
12 Liszt: A-dur zongora és zenekari verseny. — 13.15 Könnyű zeno. — 14.15 Vidám zene. — 15.50 Lemozok.
18.45 Lemezek. — 19.30 Közének Grácból. — 20 Uj német szórakoztató zene, — 21 Az «Aida..
4 zalai KÖZLÖNY
Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknél, akiknél Igen fonlor, hogy eiölködéc nélkül mindennap könnyű bélOrfll&ttk legyen, a természetes „Ferenc József" heserüvU — reggel éhgyomorra egy kis po hárral bevévc — a lehelő legjobb szolgálatot leui. Kérdezze meg orvo-•át.
A yia^fiuutUcMi Pxaúsla diáUwMUty
megtartotta évi közgyűlését. 13 évés níunka áll jhímftr a szövetség mögött és megmutatta, ho?y ez a? egyesület komoly, céltudatos munkát végez. De teszéljenek a szán ok. A szövetség a piarista kápolna céljára 1156 P-t adományozott, évcn„ kint circa -100 P segélyt utal ki szén\' génysorsu, érdemes \\ i uista diákok nak. 1937 év véj^én a szövetségnek 3S90 P \'készpénzvagyon^ volt, af mely előreláthatólag ez év végéig 3600 P-ixTemelkedik.
Berlin Ágoston elnök magasröptű megnyitója után Vegele Károly főtitkár olvasta fel a titkári jelentést, melyből kitűnik, ho;y az egyesület egész éven át élénken réfezt-vett a kanizsai társadalmi éle\'tten is. 1937 évben tartott a szövetség egy .gafdejl pariyt, két tár$asvac~o táncos teaestet, a piarista hősök emléktáblája előtt pe:\'ig kegyeletes ünnepséget. A mult év során él-hunyt Tncdter Kálmán ny. ezredes emlékét a Szövetség jegyzőkönyv-Len örökítet\'* meg\'
A ki\'orsóit választmányi ttayok nagyobb részét újból megválasztok la a közgyűlés. Uj választmányi ta-. gok lettek : dr. Sartory Zsigmond, dr. Kovács László, dr. BorsányiJó-ref, dr. Bojt István, dr. Anek Antal.
Ezután a segélyek tárgyában ha-táro-\'.ott a közgyűlés, majd elhatá. rozta, hogy a folyó évlx-n is meg. rendezi a már hagyományossá váll garden partyt.
örömmel m\'utattuk he a Nagykanizsai Piarista Diákszövetség munkáját, mert a munka, amit végez, jó munka és az elért eredmények iga-olják, hogy az alapítók annak idején olyan egyesületet hivtak élet-ív, amelyre szűkség vo\'.t.\'
erölt idő!
Prognózis: Gyenge légáramlás, túlnyomóan derült Idő, a felmelegedés fokozása várható.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megligyolőáUotnása jelenti t
Hőmóraéklet tegnap ente 9 órakor: -f 16 2, ma reggel-f 7 0.. délbon ;+ 18.1. Csapadék : 00
Naptári Május 14. szombat. Kom. kat. Bonifác vt Prot stáns Bonifác. Izrael. IJar hó 13
GyógysznrtAri éjjeli szolgálat o hó 15-ig az Őrangyal gyógyszertár és a klRkanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este « órálR (hétfő, szerda, péntek dél. tér kedden «a<*t nan nóknpk.)
A tábla Is elntasltotta dr. Berger Géza szabadlábra helyezési kérelmet
Ma érkezett niejí a nagyk.iniz al törvényszékre a pócsi kir. Ítélőtábla döntése dr. Berber Géza nagykanizsai, .sufíáruli orvos szahadláb-rahelyezé\'i kéretnie íitíyéban A |>é-c i tábla Simon Kudolf tantea el. utasiotta dr. Berfier Géza fe.ltolya-modását letartóztatása ellen és hoz-
xájáruit a nagykarizsai kir. törvény szék vádtanácsának határozatához és annak indokaihoz. Dr. Bernért inéií a dé!i órákban felvezették dr. Almá\'sy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíróhoz, aki kihirdette előtte az Ítélőtábla döntését.
53.000 pengő felesleggel zárult a város zárszámadása
Közel egymillió pengővel emelkedett a város vagyonának értéke
Nagykanizsa v.\'uos 1937 évi zár. számadása még sajtó alatt van, a honnan a jövő héten kerül csak a képvi előtestület tagjainak kezébe. A Zah\'i Közlönynek módjában v.in a váno^i gazdálkodás száms^rü eredményét röviden már most kö. zölri. A zárszámadás adatai ismét ti/onyitják Nagyk iniz a költsé;elő-irányzatának realitását, azt a f,on-co Ságot, amellyel a költségvetést a város vezetősége összeálltja és a mellyel tekintett.;! vü-t a város adófizető i olgánságának érdekeirfe is. Ez a gazdálkodás eredményezte, hotíy a zárszámad&s sre\'int sikerült az elmúlt esz:endőb2n minden előre nem ljJ\'.ott nehézség dacára — 63.109 |K*ngő bruttó felesleget elérni. Ha ebből levonjuk az előző
esztendő törlesztései\', a tényleges felesleg 20.526 i>engő. Ennek a gazdálkodásnak köszönhető, amit zárszámadás más helyén kimutat, logy a város közönségének\' vagyo. nát sikerült 931.790 |>engővel gyarapítani. Ebben a tétellen benne vannak többek között a ré::i utak, valamint a színház Is, ezeket csak most vették át a város vagyonállományába. >
Olyan eredmény ez, an:i kikiván-ko ik a nyilváno Kág elé, hojy szá-irok elejével bizonyítsa, milyen gazdálkodás folyik a váioshjázán és
l O\'íy a város közönségének vagyonát lelkiismeret s, körflteklntő gazdálkodásai ma ii évről évre lehet\'
gyarapítani.
A nagykanizsai magasabb lakbérosztály ügye a KANSz elnöki tanácsa előtt
A KANSz elnöki tanácsa minap Budapesten ülést tar\'o\'t, amelyen ismét napirenden szerepelt Nagy-, kani\'.sa magasabb lakbérosztályb^ ; iorozásának ügye. Ezúttal i> leszö. gezték, lojy minden más város előtt Nagykanizsának van legtöbb jogtime a magasabb lakbérre. Tekintettel arra, lo^y az elnöki tanács az 1938 -39 évi költségvetés keletében szeretné rendeztetni a nagykanizsai majgiasabb lakbéro>z-tály ügyét, május 2 l-én ismét ös»//-,-01 ebben a kérdésben ós utána feL
keie4 a pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályát, h.;gy a felülvtzs-gálól\'i o;tvág leküldéfcét szorgalmazza és a kóHc\'ó; na) ip.mdre tüzesét kérje. »
Nagykarj sa kérget kUönösin Arató ny. áUanrU\'kár helyet e< tá-n óvatja melegén Javornitzky mi-j niszteri tanáct ossal egyetemben, a ki\'< eddig is mindent elkövettek dr. Tlolway Z^mond nagykanizsai KANSz.elnök közbenjárására nk>-dés mielőbbi mondássá érdekében.
Kényszerleszállást végzett egy sportrepülőgép Pacsa határában
Pacsa, május 13 (Saját tudósítónktól) A pacsai 0 . határban ma, pén\'eken délelőtt 9 óra tájban egy magyar sjortre-pülőgép kénysierleszál \' lást végzett. A gép a
felsőrajki ut mentén, a berekben minden baj nélkül földet ért. A pilótának semmi baja nem esett. A repülőgép sem Szenvedett komolyabb sérüléseket. Ho/y ml okozta a géphibát, még nem tudni, azt a vizsgálat fogja megállapítani.
Városi Mozgó. Csotftrtökön és pénteken Gaál Franci első amerikai filmje:
Kalózkisasszony
Qaál Franci partnerei: Dorothy Lamour éa Fredric Marcii.
Rendezője: Cecil B. de Mille. Fényes kísérő műsor. Híradók.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasérés ünnepnapokon 3, 5, 7, 9 kor. KOznap 5-kor lllléres helyárak
1938. m*lm 76
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telelőn 271.


KfiMERI NAGY Imrét ma reggel rendőrök állították elő lakásáról és beszállították a fogházba, régebbi büntetésének kitöltése végett.
A SAJTÓRENDRSZETI javaslat felsőházi bizottsági vitájában Balogh Jenő kérte, hogy a kormány találjon módot arra, hogy az ügyész ne nehezítse meg a tudomány, az irodalom, a művészet komoly és értékes sajtótermékeinek terjesztését.
A FELSŐHÁZ részleteiben is elfogadta a milliárdos tervet.
A NEMZET ellenzéki napilap 8 napos betiltását a belügyminiszter hatályon kivül helyezte.
ALBRECHT főherceg titkári hivatala nyilatkozatot adott ki, melv szerint a fői er<iog továbbra is tasja marad a Habsburg-Lotharingiai háznak.
LAZAR Andor volt igazságügymi-niszter lesz a\', uj Keresztény ügyvéd-szöveiség ©lnóke.
RAEDER vezérőrnagy Esztergomban és a c: C|>eli szabadkikótőlHMi tolt látogatást. Ma visszarepült Berlinbe.
A SZALASI-PER bizonyitás kiegészítése során Oláh Árpád (v>»lt kanizsai ujságiró) szemébe mondta Szálásinak, hopy e őszakkal akarta átvenni a hatalmat, de Szúlasl ezt tagadta. Az egyik tanú erre kijelentetic, hogy épen Clih volt az, aki Szálasit igyekezett eltéríteni az alkotmányos utröl. A biróság Oláht nem eskette meg.
NYOLC HÓNAPI l>őHőnre ítélték Bálint Sáiu\'or i.evü p.ezsgőgyárost ma-gánokiratliamisitás és hamis vád miatt.
ELTEMETTÉK Czech József altábornagyot, akit a Rákóczi-induló miatt küldtek nyugdíjba annak Idején.
A MAB1 uj üdülője vasárnap nyü k meg Balalonlellén.
A BUZA r-S TENGERI ára e.(y hónap\'alatt 2 pengővel drágult. Egymillió mázsás készlet hiányával magyaráz zák a 24 pengős búzaárat.
A POLGÁRI ISKOLAI tanárság Szt. István emlékének hódolt Budapesten.
A SAJTÓTERMÉKEK rikkanc sok állal való terjesztése ügyébon a bel-ügj\'ininiszler rendeletet ai.\'ott ki.
A VÉDETTSÉG határát a kataszteri tiszta jövedelem huszsiorosára emel k.
V/v.1
Kt^.
AZ OLASZ—ABESSZIN vitában dón tött a Né[)szövétség: minden állam visszanyeri szabadságát a hódítás elismerésének kérdésében.
A FAJELMÉLETTEL és véruiitosz-szal szembcu a Vatikán élesen állást foglalt.
A PÁRISI angol királylátogatás programját már összeállították. A királylátogatásra junius 26-án kerül sor.
A FRANCIA BANK félszázalékkal leszáliitotta a kamatlábat.
IIENLEIN s?udétanémct vezér nudlii vásra Londonba utazott. Anglia felkérte Néir.eiorszógot, hogy hasson oda, hogy Henlein engedékenységet tanu-siUon.
KEMAL ATAT0RK köz társasági elnök valamennyi ingáiéinál a török népre irattá.
SZÁRAZSÁG j>usztit Franciaország-
J938. májúi 14
Ha nem jól lát, J&.,
Fenyvesi György
óráa én axakoptlkui me»terhox
Fö ul 0. Dobrovics-ház.
SzulTiiit onritl inepltí ijkhiitii!
481
brui: gyalogszerrel lehet átkelni n Szajnán.
•KÉSZENLÉT japánolloncs háho• ^ra — adta ki a jelszöt Blüchcr szoVjettábomagy.
AZ OSZTHAK MENEKOLTEK ügyé-ben julius 0-án Genfben nemzetközi értekezlet lesz.
A BRAZIL FORRADALOM !eyO ése után e:er letartóztatás történt.
PÉLDÁTLAN arányú tengeri és légi fegyverkezési folytat Anglia, Franciaország és Amerika.
A SPANYOL nemzetiek Terűdtől keletre megindították az általános of-lenzivát.
12.000 külföldi újságot foglaltak le Argentínában és 3000 anarchista röpiratot. I
A BELGRÁDI tanácskozásokon Törökország és Jugoszlávia érdekelnek azonosságát állapitolták me.í.
A BELGA határok szigorú ellenő zé sét határozták el.
A GAZDAADÓSSAGOKAT Ausztriában Is ie idézik.
Leszállított helyárakkal kezdődik a kanizsai színi szezon
A pécsi Fodor-társulat idei kanizsai évadját sokfelöl megnyilvánult kívánságnak engedve, leszállított helyárakkal kezdik. Az idei szezonban 1 50 pengő lesz a máskor 2\'10-es jegy. Bérletben a 16 pengős I. rendű bérletért nem 10, hanem 12 jegyet kapnak a bérlök. Ugyanígy II. rendű bérlet ára 13 pengő.
Oroszlán György,
a társulat kitűnő művésze tegnap Nagykanizsára érkezett és a más téren elfoglilt Mátrai titkár helyett megkezdte a bérleti előjegyzések felvételét.
Bútorozott szobákat is keres a szintársuht a színészek számára. Ezeket Oroszlán Qyörgy-nél vagy a szerkesztőségben lehet bejelenteni.
Gyermek kabátok minden nagyságban, olcsó árakon
SchÜtZ-né/.
t «■ Nem vágyónk elég gaxdagok ahbox,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csinál-tatási költségét takarítunk meg, ha tiszta szingyapjuszőveteket veszünk közvetlenül a Trunkhahn posztógyár-tói. Ez a hírneves posztógyárunk éveic óta szállítja a magyar uricsaládoknak angolosan gyártott, garantáltan színtiszta gyapjúból készített uriruha-, angol női kosztüm, sportruha és iskolás ruhaszövetekben. Még m* kérje a szövetmintakollekció költség- ós kötele-zettségmentes elküldését a gyártól: Budapest, XI., Lenke ut 117. Jól jár vele.
ÍAfcAl KÖZLÖNY
— (A miniszterelnök Füreden)
Darányi Kálmán dr. miuiszlerelnök
— hir szerint — szombat-m Balaton-füie Irc érkezik és résztves/. a< o y.>s-hét n.e (nyitásán.
— (Doktorrá avatás
Majt,hényi Zoltánt, az Irodai ni és Művészeti" Kör volt főtitkárának, Majthényi Károly sütne ,i gimnáziumi tanárnak fiát, Budapesten a jojtudo-mányok doktorává avatták.
— (Orvosi hir)
Dr. Kaali Nagy Gizella fogorvos tanulmányi szabadságáról htzaérke ett ós rendeléseit hétközna|>okon délután fél 1—0 óra közt tartja.
— (Harangszentelés Szentmlhály hegyen)
Vasárnap le z Szcntmlliályhegycn lurangszcnielés. Erre ezúton meghiv-ják Nagykanizsa város közönségéi. Sajnos, nincs az országnak lvitára, amelyen tul magyarok ne élnének, így van ez Muraközbe,i és Létrád községben is. Most a liarangszcn leiéire átjönne\'* a kellős birtokosok. Meg kel ragadni nz alkalmat, ho;^y Nagykanizsa városi közönsége velük talilkozzék.
— (A leánygimnázium)
az e nlékczeles sikerű, káprázatosan széj) farsangi műsorának lánc-számait május 10-án e.lc 8 órakor a városi színházban megismétli. A 12 számból álló műsort a határőr zenekar kiséri. 1.50 pengőtől 30 fillérig terjc.lő ároi kell megváltani a műsort.
— (Nagykanizsán megalakult ■ Szálassy-pári)
A nagykanizsai rendőrkapitányság közigazgatási osztályához irásbel l>e:er jes\'.tói érkezett a Nem*. Szoc. Párt vezetőségétől, amelyben bejelentették, hogy a Szálasy-párt Nagykanizsán lúvatalosan is megalakult. Ugy tudjuk, hogy rövid időn belül nyilvános gyűlés ke.előlien mutatkozik bo Nagykanizsán a Szálasy-párt. A beje-lenlé.s aláírója Szabó Gyula,
— (A balatoni mfiut)
ügyében Vas megyéből küldöttség járt a kereskedelemügyi minisztériumban. A Bécs—Balaton müutnak Sopron, Kőszeg, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg városokon át vezetését kérték. A Sopron—keszthelyi ut ilyen megoldása kedvező fogadtatásra talált, ugy hogy a három érdekelt vár-rr.ejyO állaniépitészeti lűvata\'iaí megbízást kaptak a tervek és költségvetél elkészítésére.
Oyomor-, bél-, vese , máj- és epehólyagbetegek srivrsen isznak reggelenkínt epy-egy pohár természetes .Ferenc József" keseiü izei, mert anmk tmhajió hatása fiyors és bizton, igen enyhe s e ért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
- (Felgyújtott a villám)
a minapi zivatar alkalmával egy lábaspajtát alieizneki uradalomban. A villámcsapás pillanatok alatt lángba borította a hatilmos mére\'.ü pajtát, amelyei a zuliogó eső ellenére sem lehetett a lángoktól megmenteni. Egy velő.;óp, több kaszálógép, egyéb mezőgazdasági géj.ek ói nagymennyiségű takarmány e;ett a tüz áldozatául. A kár mintegy G—7 o/.er pengő.
— Sxandilok, tornacipők, tennlsz-clpflk Miltényi cipóüzletben, Fő-ut 2.
*=» Egéaxxéges telnt gyakran (szenved a rendetlen székié-tétel miatt. Előzze meg cl Darinoi használatával akkor is, ha nincs ki. mondott .székrekedése. A Darmol tisztítja a vért, szabályozza az emésztést, lelszés szerint adagolható és hatása tartós használat melleit sem csökken.
— Tlx eixtendfi 1 .. ..
A magyar reklám fejlő.lésének tiz esztendejét tükrözi viss/a a Reklám-é\'et vaskos jubiláris száma. A Balogh Sándor szerkesztésében megjelent ünnepi számban hosszú sorban vonulnak fel a magyar közélet, ipar ós kereskedelem, valamint a reklámszakma kiválóságai: rámutatnak a reklám nagy jelentőségére az ipari és kereskedelmi életben és méltatják azt az áldozatkész munkát, amit a Reklím-é!el tízéves fennállása során a magyar reklám fejlesztése é-s népszerűsítése le én végzett. A jubiláris szám vezércikkét dr. Hallá Aurél kereskedelemügyi államtitkár irta, mig a leklám különböző kérdéseihez Kováesházy Vilmos, Sümegi Vilnos. Kóbor Tamás, dr. Berkes Róbert. Katona Béla, dr. Balkányi Kálmán, Pogány Zsigmond, dr. Bányász Jenő dr. Naményi Ernő,49 szőlőssi Zsigmond. Róna Ödön, Ivne.- Imre, dr. Orel Géza, Balogh Sándor, \'dr. Vajda István, dr. Barinkai I-e.cnc, Bedő István, Romor Károly, Ix)vászy Károly, Kostyál Je.iő és má sok szólnak hozzá. Tapasztalatok és ólfetek gazdag tárháza e/. a majd 100 oldal terjedelmű, pompás kiállítású kötet, amely azt igazolja, hogy Magyarország reklámjának helye vau a nap alatt — és e.re a helyre büszke is lehet. Megrendelhető a kiadóhivatalnál: Budapest, V.. Szent István körút 9.
— Tavaaxra dlvatclpflt ée harisnyát Miltényi oipőüzlotben veszünk.
— Bátor kiállításunkat tekintse meg qilnden vételkónyszer nélkül. KopstelD bútoráruház
Szabi Antal
Már
lOpei
részletfizetésre vehet megblzhaló
kerékpárt. ♦
Kérjen árjegyzéket
kerék pár nagykereskedő sport-üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
quáx: xi <H&jnhQ.-ut, 11?.
i&AÚ.-. VI. JlcéíCfett: 8 . IV.!BcoRA)^a6ttoKáca.8.
GY/(R BUDAPEST, XI.IENKEUT 117.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai.lAs
SaakAoanö aionnal felvételik. Unfar Horthy Mlklól-ul 19. 1289
Nagykanizsa <1 kornyékére bUtoaltáal ügynflkSkat keresünk. Ajánlatok • klidó hivatalba .Élet- jeligére. 1373
Vidékre magános nö mellé Apelóait keretek. Hltály-ulca 18 \'
ADÁS VÉTF.L
4 lauinás tetepea rádió Igen olc.ón eladd. Meglekln helö Mllulect é. Parkis-nál. Ciengery ul 7. •
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
Haremaaat.aa ulcal laká. auguaitua
l-re kiadd. Caengery-ut 57. 1387
Balaton mArliia kélszobás villa teljea felszerelései kiadó Bóvebbel Stamplnál. \'
KÜLÖNFÉLE
Quml-báljregaafc, rír éa zománc-
tiblák, vésnöki munkait legolciébban kékülnek Vékásay Teatvéreknél. _.
Ha akarja, bogy dlvaloa ruhája legyen, Miké szabónál rjndeljen. *
Mindennapi leveleiéiből összegyűjtött béljaaat, régi vagy uj tömegeket, magyart és kllllöldlt, (eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlta Ujoa a Zalai Közlöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. ax. vagy azemélyeaen mindennap d. n. 5—8 óra kösdtt.
— Saját ér dacéban és örömére nol-gáló meghlvranak teez eleget, ha a Kop.tein Batoráraiiáa é.il mübotor-klál-lltá.át megtekinti, vételkényner oélkOI.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Pelelöa Irladó: Zalai Király Interurbán telelőn : Nagykanizsa 78. azám.
— VI,aa mulathat,
lai megnyeri a táskíigrauunofont az egyházközségi kulturliáz-alap r^ypen-göa sorsjegyével.
„Dolgoztass, bogy dolpta!"
zalai közlöny
1988. máim 14.
A tii[ mini
gykanlzsal kir. járásbíróság, it telekkönyvi hatóságtól.
1949/1938. tk. sz.
(rverftl fiirdeímény-klvanat.
Lancsák Jenő végrehajtónak Varga Jenőné Horválh Anna végrehajtást szén-védő ellen Indított végrehatási Ügyiben a tkvt halóság A végrehajtató kérelme kö vetkeitíben az 1881 JLX. t. c. 144, 146. 147. §-at értelmében • végrehajtási ár-veréit 32 P 48 I. tókeköyelelés, ennek 1934. lunlua 17-tól |áró 5% kamata, II P 68 I. eddig megállapított per- éa végre-hajtáal éa az árveréal kérvényért ezúttal megállapított 11 P költség végatt Eszte-revnye közsígben lekvö, az eszteregnyel
116 >zt|kvhtn 155 hrli. a loglalt híz, 87. sr. a udvar kertlel Ingatlannak (ele té-jzfre 600 P, eszteregnyel 537. ízl|kvben 621/b. hraz. a. loglalt rét az Arnyl völgy-
ben Ingatlanra 220 P, 722/a. hrsa. a. log-talt szántó a Klsnuzőben Ingallanra 220 P. 8l»/b hraz. a loglalt azánló a partlöldi
földekben Ingallanra 320 P, 833/b hraz a. foglalt szántó a bükkréll dűlőben Ingallanra 80 P, 1068/b. hraz. a. foglall szántó a Fakapózl dűlőben Ingallanra O-l P. 1556/a hraz. a. foglalt szlntó a Clcella meióben Ingatlanra 180 P, 1730/b. hraz a. foglalt szántó a Hosazu\'öldekben lakatlanra 400 P, 1730/b. hraz. a. loglalt szlntó a Bezsó völgyben Ingallanra 200 P, 3043/b hrsz. a. loglalt rét a klsréll dulóben Ingatlanra 60 P, 3343\'a. hraz a loglalt rét a tóazéll rétekben Ingatlanra 150 P, 2822/a. hraz. a foglalt rét a gáti rétekben ingatlanra 80 P kikiáltást árban elrendeli, az 5801/928. az. végaéajel özv. Horváth Jó-zaetné Kuzmanovlcs Anna Javára bekebelezel! klkötrnényl Jog éa haazonélvezeli azolgslml Jog fenntartásával, de ha Igy az Ingatlanírt a klkölményl és hssionélve-zell liolgalml Jogot megelőző terhek te-dereiére ezennel megállapított 4M> P be nem igértetník, az árverés hatálytalanná válik a ai Ingatlanok a klkötrnényl |og fenntartáaa nélkül kerülnek ugyanazon napon árverés alá,
A tkvt hatóság az árverésnek Eazteregnye kör.éghtzánál megtartására 1938. évi május hó -ti rí- napjának d. e. 10 óráját tüzl kl ís «s árveréal leltételekel az 1881: LX. t.-c. 150. §-• alapián mcgíllaplt|a
Az árverési leltételek a hivatalos órák alalt a Ikvl hatóságnál (Törvényház, tsztnl, 1. ailó) éa Essteregnye községházánál tekint-telik meg. (1881: LX. t-e. 147. 8. g) pont.)
A Ikvl hatóaág elrendeli, hogy a tkvl Iroda az árverés elrendelését az eszteregnyel 116 éa 537. azt|kvben legyezze let.
A tkvl hatóság e hirdetmény 1 példá nyál kifüggesztés, egy példányai pedig az árverési feltételek megtekinthesse végell Eazteregnye tözséghásánái, továbbá 1-L1 példányát szabályszerű közzététel végett Sormás, Rlg.ác, Szepelnek közs. elöl|. meg, \'Ildi, végUI az árverési hirdetmény lörvénya.ertl klvona ál a Zalai Közlöny c. helyi iapt.an egyazerl közzététel végeit a vég.ehall. í k -pv. kiadta (1881 : LX. L e. 152. S , 1903: XII. t-c.23. §) Az árverési teltételek a következők: 1 Az árv- réa alá eaö Ingatlanokat és pe dlg - hál a kikiáltási ár leiénél, a többit kí adánál alacaonyabb áron eladni nei leltet (1908: XII. t-c 26 §) Az át.t, i szándékozó* köleleaek bánatpénzül « i.rklállási ár IOo/,~ál készpénzben, vsgy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árlolyammal számítolt óva dékképrs érlékpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegea birói letétbe helyezéséről klállilolt letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési leltételekel aláírni. (1881 :LX. t-e 147., 150., 170. §§; 1608: XL. t.-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, hí löbbet Ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kl kiállási ár azázaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XL. tc
25 §1-
Nagykanizsa, 1938. évi febr. hó 17 én. Dr. tlentzlk sk kir. lárisblró.
A kiadmány hiteléül.
Oumllár a, k.
Ofcsvnésjjof
aáftamvzibm szófxtkoxhalik
lecju/ABBJ? Az uj kormány-lista
Budapest, május 13 (MTI) Darányi Kálmán miniszter elnök 111a bsnyujtja lemondását és átadja helyét az uj kormánynak, a mely valószínűleg még ma meg. alakul Imrédy Béla elnöklete alatt. Az átalakulás semmiféle rendszervál\'ozást nem jelent. Meg lehet állapítani, hogy Imrédy Béla é> kor-mánya élvezni fogja az ellenzék bl-zalmát is.
Az uj kormánylista valószínűleg a kővetkezőképpen alakul : Miniszterelnök: Imrédy Béla, honvéde\'mi miniszter: Rátz Jenő, belügyminiszter: Keresztes■ Fischer Ferenc,
pénzügyminiszter: Reményl-Schnel-ter Jenő,
külügyminiszter: Kánya Kálmán, igaz\'ágügymini8zter: Mlkecz Ödön, kultuszminiszter: gróf Teleki Pál, földmivelésügyi miniszter: Sztra-nyavszky Sándor, iparügyi miniszter: Bangha Imre. A kereskedelmi tárcát ideiglene «en vezeti: Imrédy Béla.
A tárgyalások még nem fejeződ, tek be. Szó van a kereskedelmi és ipari tárcák egyesítéséről, mely ecetben Bornemisza Géza lesz a miniszter. ,
Yalós/inü, hogy a miniszterei* nökségi államtitkár dr. Antal István lesz.
Az uj kormány a Nemzeti Egységre támaszkodik.
A Ház általánosságban megszavazta a zsidó-javaslatot
A Csllléry-féle faj-inditványt nem fogadták el
Buda|>est, május 13 A képviselőház ma ío\'yt&UA a z-^idó-javaslat vitáját. Fábián Béla hosszabban birálta a javaslatot, a melyet azután a Ház általánosságban elfogadott. CslUérynek azt az indítványát, hogy a zsidóságot faj-
nak minősítsék, a H.áz elvetette. Következik a javaslat rész\'etes vitája.
Lányi Márton előadó beterjesztette a Ház közjogi bizottságának jelentését a felsőház által a választó, jogi törvényen tett módosítások\' ügyében. Az ülés még tart.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmanioikj-utu 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel k-tphalják a szálló minden modern konforltal (hidcg-meleí folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lifl stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, n.elyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Szájápolás
LYIOFORM fogkrémmel és szál-vízzel megbízható, kitűnő és olcsó.
A Zalai Közlöny 8porlUpp?erietiTe
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NZTE-DVAC......... (...:...)
KTSE-NTE ......... (...:...!
KSE-KRAC......t... (... :...)
PBTC-PEAC. . . ._:... (...:...) PVSK-MSE . . . _:_.(...:_.) ZaSE-PAC . . . _:_(_:...)
- kozqizdatáf,i RétnfailUrtMál c
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kSnyvkOteM*, mmM tmtimt, UeU kfayvek i* dobozok ryára ■ „Zalai KBzISny" politikai napilap uarkaaztóséga éa kiadóhivatala
KészitQnk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, Qgyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolái nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzMzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallna|*árakat, dobozokat stb. elsőrangú^Id-Tüelben és a legolcsóbb árakon. 9
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott • lap,tulajdonol K4z*«i(l«s ági MUySnytflríaság líónjTrnjoindájfcí «u Nagykaalzsán. Felelős üzletvezető Zalai Károly,
78. Évfolyam 109 szám. Nagykanizsa, 1988. május 15 vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
bntaariMx fa UadMhróai: PU 5 uba. McChMt i......
. I illlrl kn&up dHnUa.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési in: egy hón 1 r*ngó 40 HUér. Sierkeiilótiíi é» kí.<iólilr.Ull leldon. 7& u.
Darányi bnosn-beszéde
Darányi Kálmán a kormánypárt tegnap esti értekezletén jelentette be lemondását. Beszédében egyebek közt ezeket mondta:
— Ugy érzem, ezzel lezárulóit a magyar i>olitlkai életnek s az állam életének egy bizonyos korszaka. Lezáródott mégpedig akként, hogy alapul szolgál a további épitőinunkára. t\'gy érzem, hogy részben a* átvett örökség körjogi részének likvidálásával, részben a távolabbi Jövő alapjainak törvényhozási megteremtésével véget ért az én feladatom. A mai nehéz időkben különösen szükséges, hogy mindenki százszázalékosan tudjon helytállni azon a helyen, ahová áHitotlák. Ha még tovább maradtam volna helye tnen, hiányzott volna belőlem ez a százszázalékos képesség. Emberi gyen-jjeség «z s elnézést kelt kérnem érte.
\'Meg kell mondanom azt ls, hogy az utóbbi időben olyan hírek terjedtek t>l s egyesek mesterségesen ls terjesztették ezeket a híreket, hogy visszavonulásomnak oka az, hogy a fel-őház tagjainak\'bizonyos csoportja, bizonyos követeléseket állitolt fel a kormánynyal szemben. A felsőház egyáltalá-ban nem foglalt állást ű kormánnyal szemben, egyébként is alkotmányos felfogásunk szerint a kormány két té--vező bizalmára támaszkodva kormányoz: az egyik az államfő, a másik a képviselőház többsége. Teljesen alaptalanok azok a hirek, amelyekot bizonyos helyen terjesztettek s amelyeket bizonyos orgánumok kolportáltak. A kormányzó ur ő főméi lóságának felhatalmazásával bejelenthetem azt is, hogy ez a feltevés annál is inkább ulaptalan, mert ón már hetekkol előbb kértem felmentésemet. őfőméltósága, aki kegyes volt engem bizalmával kitüntetni, arra o.z álláspontra helyezkedett, hogy a kormány felmentése akkor történjék meg, amikor elérkezünk annak a kormányzati Időszaknak végéi e, amelyet az előbb ismertettem.
— Az utóbbi időién sokszor hallottuk azt a kívánságot, hogy a kormány bizonyos jelenségekkel szemben nagyobb eréllyel lépjen fel. A rendet és fegyelmet fenntartani elsőrendű kötelessége az országban a kormánynak, d* emellett a megállapítás mellett meg kell jegyeznem, hogy mindenkinek viszont egyéni kötelesség, hogy a szociális feszültséget is enyhíteni törekedjék.
— Az egyén mulandó, a nemzet örök — folytatta beszédéi. — Hz régi bölcseség, régi igazság. Gondoskodnom kellett arról, hogy utódom ezemélyéro vonatkozólag olyan javaslatot tehessek, amely nézetem szerint megfelel az ország érdekeinek.
— Imrédy Béla szakember. A politikai életbe akkor lépett, amikor őt boldogult halhatatlan vezérünk, Gömbös Gyula hivta s mellette az egyik legneliézebb tárcának gondjait viselte. Imrédy Béla tette lehetővé, hogy Gömbös Gyula megoldhasson olyan feladatokat, amelyeknek megoldásánál uz ő segítségére szükség volt. Amikor a Nemzetj Bank elnöki tisztsége megürült, Gömbös Gyula kérte fel Imrédy Bélát arra, hogy ennek a nemcsak gazdasági ós pénzügyi szempontból, de egyébként is egyik kétségkívül legjelentősebb nemzeti intézményünknek élére álljon s Imrédy Béla fényesen megoldotta azokat a feladatokat, amelye kro megbízást kapott. A győri program gazdasági és pénzügyi részében j>cdig nekem értékes segítőtársam volt.
— Európai liirü szakember ő, akit
Az első két rendbizftositó rendeletet ma délelőtt letárgyalták a kormánypárt bizottságai
Az uj kormány bemutatkozott a képviselőház mai Ulósón
Budapest, május 14 Az uj magyar kormány ma délelőtt fél 10-kpr letette az esküt Utána a kprmányzó kihallgatáson fogadta Imrédy miniszterelnököt, majd a kormány többi tagjait. Ezután rövid miniszteri megbeszélés, majd fényképezés, hangos híradó felvétele következett. Ennek végez, tével a •kormán/ tagjii átöltöztek, hogy a Házba menjenek.
A Házban ezalatt letárgyalták és cKpgadták a választójogi javaslaton a felsőház által eszközölt változtatásokat. Beterjesztették a zsidó javaslat 8 szakaszának móc\'ositását,
majd a zárszámadást, amelyhez Strausz és Eszterházy szóltak hoz. zá. Horváth Ferenc beszéde után a lárfczjémadjá/st elfogadták. Letárgyalták és elfogadták a rendkívüli házadómcntességről szóló jelentést, azután az ülést az uj kormány megérkezéséig felfüggesztették.
A Nemzett Egység Pártjának közigazgatási és közjogi bizottsága ma délelőtt összeült és letárgyalta az Imrédy miniszterelnök által legnap bejelentett két rendelet-tervezetei. Ugy az egyesülési szabadsággal való Visszaélés korlátozására, mint az állami rend megóvására szükséges
büntető intézkedésekre vonatkozó tervezetet elfogadták Antal István előadásában
Imrédy rádió-szózata
Nagykanizsa, május 11 Imrédy miniszterelnök ma, szamf-baton este 7 órakor mondja el rádiószózatát. A "Zalai Közlöny ezal-kalomból a Dűttf tér 1. sz. alatti i ádióüzletböl (Elektron) hangszórón közvelitl a beszédet, hogy azok is meghallgathassák, akiknek nincs rádiójuk, vagy más qk miatt nem ülhetnek a készülékhez abban az időben. i
Jtinius közepe tájára tervezik a nagy cseh átalakulást
London és Párls figyelmeztette Prágát, hogy a magyar és lengyel kisebbségeknek ugyaraz az elbánás jár, mint a szudétáknak
London, május 11 A Temps Henleln !ondoni látogatásával kapcsplatban rámu\'at arra, hogy a szudéta németvég rendithe. tétlenül kitart az au\'oriömiára vonat kozó követeié e mellett. Az ango és francia ko\'mány utasította prágai követét, hogy figyelmeztessék a c«h kormányt arra, hogy a c ett állam kebeléten élő töbti nemzetisnek, nek ugyanolyan kedve* mén veket kel biztosítani, mint a szudétáknak. Ha ez nem történne meg, a magyarok és a lengyelek méltán viS3ltetnének ellen-ségios érzületekkel a cseh ál. lam iránt. Egyebekben az antol kor ntány a legnagyobb Milvt helye?! a kérdések békés megoldására.
Prága, május I I A cseh nemzetségi alkotmány hir szerint hét fejezetből ljog állni.
Páils, május 1» A francia sajtó rendkívüli érdeklődéssel kiséii Henlein szudéta-ve-zér londoni tárgyalásait. Henlein a lai ok értesülése szerint közölte Lon donban, hogy Középeurópa békéje két feltételtől függ, amelyeket Cseh országnak kell teljesi\'enie. Az egyik : — a cseh államot át kell szervezni a benne élő né|>ek szö, vk-tségl államává A m&sik: -Csehországnak fel kell bontania a S70vjettel fennálló szerződését.
A Matin szerint Hitler nézete ls az, hogy e két feltételen fordul meg ft középeurópai helyzet kialakulása London igyekszik arra birnl a szu-détákat, hogy e két fellé .el teljesülése esetén tanúsítsanak engedmé. nyeket. v
Chile kilépett a Népszövetségből
Mexikó megszakította a diplomáciai összeköttetést Angliával
Megállapítja egyebek közt azt a kulcsot, ame\'yr.ek a\'aoján az állami feladatokban és felsőoktatási intézményekbon az autono.riák részt vehetnek. Gondoskodik az uj alkotmány a nyelvhasználat kérdésének rendezéséről és a helyi közigazgatás kiterjesztéséről.
Páris, május 11 Az Ouvnc közlése sierint Henleln közölte Londonban, hogy a szudéti németség önkormányzatát csak az eucharisztikus világkongresszus és a c\'etországi községi választások lezajlása után, tehát körülbelül ju-nius közepén mondják ki. Csehország svájci mintára szövetségi állammá alakult át, teljesen semleges, minden szövetségi kapcsolat alól felszabadult IDíam kiván lenni.
Genf, május II Chile kormányától bejelentés érkezett a Népszövetséghez, amelyben bejelentik, hogy Chile kilépett a Népszövetségből. A ki\'épés indoka azok a nehézségek, amelyek Chilének a népszövetségi alapokmány reformját illető javaslata kü-rül támadtik. *
más nemzeiek irigyelhetnek tőlünk, ö annak a frontharcos nemzedéknek tagja, amelyhez mi is a legtöbben tartozunk, Olyan, mint a damaszkuszi
London, május 14 Mexikó megszaki\'otti a diplomáciai összeköttetést Angliával ós visz-szahivta londoni követét. A diplomáciai incidens oka fil\'itólag az, hogy az angol kormány kérte az 1910-20 évi, angol kátok megtéri, (ését és ennek január elsején esedér-kes részletét sürgette. A mexikói
penge, kemény, hajlékony, éles. Az a szellem pedig, amely áthatja és füti őt, amely őt alkotásokra készteti, ugyanaz a keresztény nemzeti jobb-
kormány 361.000 pesot csakken átutalt már s ezért az angol sürget ;st barátságtalan CM-lekedetnek minősítette.
Argentína védekezik
Buero< Ayres, május l-l Argentína törvényt hozott, amely-lyel védekezik idegen eszméknek az iskolákban való terjesztése ellen.
oldali eszme, amely bennünket hevit. Ebben a teküitetl>en nem lesz törés a mull és jövő között, ezt én garantálom.
KALA1 KOZkONY
1938. mi|u« 15
Olció éi jó uálloda Peileo
. METROPOLE,
■ RAkóo>l-ul«n.
150 kényelmes szoba 4 pengőtől,
" \' * ;_ing\'Től.
luitil
muzsl.ál, a télikertben délután és este
teljes penilóval 9 peng\'tő
tdl Farlat Jó.ka
Az Étteremben
a Virány-jau játszik a tánchoz. Hallgassa meg mindkét zenekart rádión. Adion barátainak találkozót, hívja meg őket vacsorára a
METROPOLE-bal!
tEW/ARB?
Az nj kormány bemutatkozása a Házban
Jmrédy kormánya a béke, rend és szociális igazság kormánya
Budapest, május 11
A Ház mai ülésén Putroki Móric háznagy vezette be a terembe Tm-rédy mliiszteieltnökjöt éti az uji kormány tagjait. Imrédy bejelen-tefte, hogy kormányzói kézirat ér. kezett> amit állva olvastak fel és amely Tmrédy é« kormánya kinevezéséről szó\'ott. A Ház lelkesen ünnei>elte a kormányzót és éljenezte te. az uj kormányt.
Imrédy Béla miniszterelnök ez. után fejtegette kormányi>ogram\'ját és a jobboldal irányelveit. Az uj kormány határt)\'.ottan a jobbóid tH )>oUtiká alapján áll. Három pont-ban foglalja Össjv a jobboldill-ág teendőit. A Ynult tisztelete legyen az irányadó. A társadalmat mint szerves egészet fo?ja fel Segélt ar ról, hogy történelmi fordul.it előtt állunk. PoÜ\'ikéjának lényege : a béke, rend, nyugalom. A jövedelem és vagyonelosztás : a szociális gondolkodásnak megfelelően. A nem. ret minden tagjától rendet és fegyelmet kér. Az állan i tlsztvlse\'flc-nek nem lehet megengedni, J-.o\'^y felforgató eszmék szolgálatába álljanak. Majd a szomszédokkal való jóvi^onyról beszélt.
Nem Szálasl9banem Hnbay-párt jelentette be nagykanizsai szervezkedését
A Nemzeti Front Is rövidesen bejelenti megalakulását
Tegnap jelentettük, hogy Szabó Gyula városi képviselőtestüleli tí\\g bejelentete a rendörkapi ány-á.v:ot a Nemzetiszocialista Magyar i*áHt megalakulását és szervezkedését Nagykanizsán. A bejelentés aláírói Szabó Gyulán Mvül : Flumtort László, Haba József és Kiss Tóth Imre, ngf toJíkanizsljdak.
Hivatalos párthelyisgük *s Kiskati-zsán van n bejelentés szerint, Ho-mokkomáromi ut 16. sz. alatt. ^ Ez a bejelentett párlsaervezés nem Szálavi-féle mozgalom, mert hi zen a Szálasi-párt szervezkedését betiltották, hanem a Huttay-féle Hunga lista Szélső jobbóldali tilakuJ lás. Lényegben és célban a kettő
kö/t különbség, tudomásunk szerint
nincs.
Még egy kzéJNő^lo.tfcnidtfi szervezkedés van indulóban Nagykanizsán. Értesülésünk szerint már a kö/ell na] okban bejelentik a rend. őrséten is a Nemzeti Fixmt megalakulását, amelynek a »Harc« a hl. vatalos lapja és jelszava ÍJ.
A ki kanizsai Saerecz László vendébe alatt működő Festetics-nyilasok csoj>ortja a fenti két szervezkedés hírére ugyancsak erő\'eljesebben igyekszik nem kimaradni a szélsőjobboldali mozgalmak versenyfutásából-
A végén csak legyen, aki kiismeri magát a különféle szélsőjobb szer. vezkedé ek között I
Szabályozzák az ipari tisztviselők kezdő fizetését
Miniszteri biztosokat és bizottságokat neveznek ki a tisztviselői munkaviszonyok ellenőrzésére
Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomort- é\'csator-nát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz alaposan klUsztilia, az emésztést és az anyagcserél elömozdit|a, a vérkeringést megéiénki i 8 kellemes közénretet és fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosit.
— (Mlsszlós-huzAs : — vasárnap)
A Missziósház szeretettel közli a társadalommal, hogy az .Átmeneti Otthon- sorsjegyeinek húzását a pénzügyminisztérium rendelete folytán május 15-én délután 3 órai kezdettel tartja a Missziósház nagytermében. Kgyben ismételten ké.i, liogy a még l>e nem fizetett sorsjegyek árát — vagy a meg-nem váltott sorsjegyet — május 12-ig okvetlen beküldeni szivc-skodjenek. Nyerni csak a kifizetett sorsjeggyel lehet. (:)
A Magyar Közgazdaság irja: Mint múltkoriban jeleztük már, uz iparügyi minisztérium fo dalkozik n magántisztviselői kamarák létesité .ének tervével. Ezek a kamarák az összes magánlisztvi*előkel magukba foglalnák és arra törekedné íck, hogy u szociális intézkedések véifrehajtása «orán rájuk-hárulö feladatokat elvégezzék. A minisztérium intenciója az, hogy c kamarák lélcütőére vonatkozó intézkedések hivatalos funkcióval ruházzák fel ezeket az érdekképviselteket.
Az e.-revonatkozó tárgyalások cíyc-lőrc n minisztérium keretén belül folynak és néhány magántisztviselői érdekképviselet is megtette már előterjesztő cit. Valószínűnek lUszik, hogy amennyiben még a nyár folyamán megalakulnak ezek a kamarák, akkor is csak a költségvetési vita beR-jozére után kezdő lr.ek meg az errevonatkozó intézkedések. Ivitesülésfmk szerint a oi ban nagyobb az esélye annak. hogy ősszel kerül sor ez inté\'ke lésekre, amikor is a magántisztviselői munkaviszonyokra vonatkozó szo. iális re idei kezések köre teljesen kiépüli már.
E szociális intézke lések sorozatiba tartozik az is, hogy a*, iparügyi minisztérium elluitjrozla aiparban ul iparban alkalnazotl tiszlvi elő\'s kezdő, fizetésének megállapítását.
A Ke eske.lclml Kamara és a GYOSZ e^j-értclmiien arra a\', állás-l>ontra liclyezke.ltok, hogy u íuunka-bérmegállapitó bizottságok nz. egyes ipari kategóriákban a kezdöfizeté-st megállapíthatják, azonban arra nincsen mód, hogy az elö.nenetel.iél ío kozatokat .állapítsanak meg. Nem lehet Hehét a magángazdaságban olyan szolgálati évhez kötött elő/nenctell skálát megállapítani, miként a közh\'.v italokban. Erre annál kcvósl>é van l.\'holő ség, ir.e.-t ha valaki állásából kicsik akkor más vállalatnál egész mái kategóriában kezdi, illetve folytatja munkáját.
Az ipari magántisztviselők fitetés. megállapításánál tehát a legnagyobb vita előreláthatóan nz előmenetel kérdésében lesz. Egyáltalában nem megoldott probléma ez. Van olyan véle-}móny, amely szerint a nagyvállalatok-
nál meg lelict állapítani nz olőlépési fokokat, amelyek minden t\'sztviselő -e egyaránt kötelező\'< volnának. viszont az ügyes tisztviselők gyorsabban haladhatnak előre. Ennek Is fok nehézsége van.
Egyelő-e tehát még teljesen kiala-(kulallun e ,té en u helyzet és az iparügyi minisztérium az" érdekképviseletekkel tanácskozást tart mujd. A minisztérium szándéka az. hogy a? ipari tisztviselők fizctésmegállapitn bl\'oltsá-gát még a .nyár folyamán élelrchivja. A bizottság elnöke — bír szeriut" — Simav Gyula lunácselnötc lez.
A munkaviszony szabályozására Vo natkozó ic.ulclel gondoskodik a vég-íehajlás ellenőrzésé ől Is és e.-rc mi. niszle.-i biztosok kincve ését teszi lelie-tővé. Az első kinevezések — értesülésünk íze-int — most mcgtörlénlek.
Az. ipai*SSyi miniszle.- a< iparban Hűmmel Céia nyugalnazott miniszteri osztályfőnöKöt, a ke.eskcdclemben Teischmann József nyugalniazotl m\'t-ni.sztc.-i tanácsost, a bányászatban és kohászatban dr, Miclmay Árpád nyugalmazott miniszteri tanácsost minisz-lei biztossá nevezte ki az alkal nazot-tak munkaviszonyának ellCiiö.\'zéíére.
A törvénybe.! ka|K>tl felhatol nazás alapján az iparügyi miniszle.* törvény-hatóságonként cilciőrző bizottságokat is nevezhet ki. Ezeknek a bizottságoknak a felállítását a — mint értesülünk — ugyancsak rövidé en sor kerül.
FflrdAszoba
berendezéseket kedvelő részletre legolosóbbin szállít
MENDLOVITS
Naptári Május 15. vasárnap. Kom. kat. Cantato Protestáns Zsólta. — Izrael. Ijar hó 14 — Május 16. hétfő. Rom. kat Nep. János. Protestáns Mózea. Izr. Ijar hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az őrangyal gyógyszertár ée a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától este 5 óráig (hétfő, szerda, péntek déiutár kedden ngén nap nftknnk.)
— ButorkUllltiaunkat toklntse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
k Dunántúli Közművelődési Egyesület
Közel félszázada áll fenn a Du-nántuli Közművelődési Egyesület, amelynek egyik legközelebbi teen. dője a türjei kisdedóvó felállítása. Ennek céljára szolgál majd a ju. tiius 5-én Nagykanizsán tartandó hangverseny. Párhuzamosan ezzel folytatjuk a megmaividt népkönyv-. tárak kiegészítését, úgyszólván ujjá teremtését.
Sajnos, a közelgő jubiláris esz. tendő legfölebb még azzal számolhat be, hogy sikerült az egyesületet hamvaiból uj életre kelteni, mert nz országos csapás, amely a világ, háború után olyan könyörtelenül süvített végig Magyarországon és szelte darabokra, szinte katasztró. fás hatással volt Széli Kálmán aL kotására, a nevezett egyesületre l;. Először i; összegyűjtött tökéje, mü. ködhetésének anyagi alapja hadi,-. kölcsönbe rekedt, másodszof meg működésének legfontosabb terüle-\' lét, Nyugatmagyanországot szakította el az országtól Trianon ; népJ könyvtárnainak nagj-obb része azon a terüleen veszett el.
Mindamellett legszűkebbre sz0ri-lott keretei közt is igyekezett eredményesen folytatni a kényszerű megszaküás után munkáját. Amikor megalakult, egyik legfőbb feladatául tűzte ki a nemzetiségi szigeteken a magyar nyelv terjesztését, a magyar szellem megerősítését, olyan körülmények kö\'.t, amehek miatt az államhatalom politikai ok(,kból nem érvényesíthette teljís akaratát, ezt azonban nagyon i; magára vállalhat\'a a társadalo.n,
Többször hangzott már el az a figyelmeztetés, hogy a magyar társadalom ne akarjon mindent a kormánytól, azaz tágabb értelem., ben az államtól várni, hanem igyekezzék saját erejéből i* elvégezni munkáját, saját érdekei szerint, a közművelődés terén. Ma ugyan sűrűn fordulnak elő olyan jelenségek, amelyek talán a gazdasági helyzet miatt mindent át\'szeretnéf-nek hárilanl az államra, pedig ez nemzeti szempontból kár«s jelenség, mert azzal járhat, hogy a tár. sadalom képteleimé teszi magát saját erejének ki ejtésére, mégpedig mindenkor és mindenütt megmaradó külön helyi érdekelnek feladásával.
A Dunántul társadalmának még külön eszményi kötelessége is van, a Dunántul kétségtelen közműveltségi fölényének megőrzése és to, vább fejlesztése. Ez nem jelentj azt, mintha haftánk más részének művelődé i törekvéseit és eredményeit hazafias örömmel és szerep tettel ne ismernők el, hanem jelent
Fájdalmaitól szabadul meg
rheum&nál, köszvénynél, Itchlatznál, ha thermálls kuráta lehelóve teszi, hogy közvetlenül a kénes hőforrásokban fürödjék. A modern orvosi tudomány ezeti Ideálját valóra vált|a
TRENCSÉNTEPLIC QyógyfUrdö.
1938 mljua lü
zalai közlöny
Ajánljuk
a hölgyeknek,
hogy arcbőrük ápoláaára használják a legjobban bevált világhírű nagyenyadi
Kovács-krémet.
A Iegelhsnyagoltabb arcbőrt Is rövid Idő alatt tökéleteson rendbehozza.
Éjjeli használatra kék csomagolás (zsíros). Nappali használatra sárga csomagolás (száraz).
Figyeljen a védjegyre I 303
annyit, hogy a versenyben nein szabiid átengedni atz első helyet, abban a művelődé-\' i versenyben, a mely végeredményben az egész magyar nemzet javára szolgál.
Az 1086-ben Veszprémben tartott diszgyüléscn a Dunántuli K&a. művelődési Egyesület elnöke, dr. Sziklay János megnyitó beszédében tanulmánya alapján a kővetkező érdekes , nipgállai (Wjfpkjajj adta elő. A régi Magyarország há_ rom nagy részében, a Dunántul, a Ffclvidéken, az Alföldön született neves irftk, (tudósok, művészek; arányszáma a következő \\olt : az I9104ki népszámlálás szerinti Diy. nántui lakosságából 8900 lélekre, a Felvidéken már csak 4470.re, az Alföldön 7006-re e>ett egy neves iró vagy tudós születése, Hasonló az. arány a művészek térén is. Kifejezte azt a re;;. ínyét, hogy a szent; hagyományokban felnőtt dunáp.tulfl társadalpm erről a kétségtelen/ műveltségi magaslatról nem fogja magát leszoríttatni.
Ez a .gondolat szabja meg töi% hetetlen akanattal uj életet kezdett Dunántuli Közművelődési Egyesület munkájának céljót ós irányát, midőn nem csak nemzetiségi tájakra gondol, hanem uj teret óhajt hó^ dítani a magyar ajkú nép müver ilődésének emelése végett is. Ennek egyik eszköze a szintén nagyrészt a kommunizmus alatt tönkne< tett könyvtárainak ujjáalkotása, U-t letőleg megujitáSia és fejlesztése is ; mert az óvodák fenntartás csak egyik oélja, a főcél a magyar nemzeti művelődés szolgálata. A neníH pet jövője valóban műveltségétől függ akkor, amikor körül van véve anyagias ostromló hatalmaktól^ mert a fizikai erő végül tehetetlen a szellemi erő Irányítása nélkül. .
Ezért ferdül az egyesület bizalommal éf» regénnyel a Dunántul társadalmához. Mentől lelkesebb lesz annak pártpgása, annál szélesebb körben és mélyebb hatással fogja teljesíthetni programját, amelyet szent kötelességének vall. I \' ; . \' 1 1 őr,*
ID.<3
Melegebb!
Prognózis: Mértékelt déli légáramlás. Csak kevéa felhő. — Fagymentes éjszaka. A nappali felmelegedós tovább fokozódik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőAUomána jelenti i
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: + HU, ma reggel -j-t 1.4, délben -f- 19.8. Osapadék: 00%.
Évadnyitó operettelőadás: Sárgapitykés közlegény
A nagykanizsai színházi évadot május 17-én, koddcu nsto kezdi meg I\'odor Oszkár vezciósével a pót sí Nemzeti Színház társulata.
Megnyitó előadásul Erdélyi Mihály népszerű operettjét, a Sárgapilykés közlegény újdonságot mutatja he, brilliáns, predzen gördülő előadásban.
A kitűnő együttes ezzel a "kedves kanizsai vonatkozású operettel nagy sikereket ért el. Eddig közel ötvenszer játszotta szinte kirobbanó közönségsiker mellett.
Oltay Baba elragadó kedvessége, Szalma Sáin\'or szép magyar énekszámai, hőróssy Zoltán arany humora ÍŐ-e. ősíéAei az operettnek. Külön ese. mény, hogy ez estén mutatkozik be az uj szub ettprin:adonna, a bájos, ifjú Jatzkó C.ia, aki első felléptével már meghódítja a közönséget.
Szerdán este Fodor László pompás vigjátélüi, a Hajnali vendég kerül bemutatóra. A r.ői főszerepben llanzes Irént látja viszont n közönség tel/\'s művészi ragyogásában. Ez estén mu-
■l^Jsszony vogyo^
Kamatot hoz, ha gondosan kezelik. Egyetlen feltétel: Olyan szappant használjon, mely alaposan és kíméletesen tisztít.
HUTTERMDV SZAPPAN
ragyogó fehérre mos
tnlkozik l.o az uj hősszCrelmos, Mester Tihor, a Magyar Színház volt művésze.

A MESl-K AZ ÍRÓGÉPRŐL, reves Békeffy—Lajthai opeiett felújítása szintén hangulatos, ke.lves színházi estét igér.

A színészek számára kiadandó bútorozott szobák szíves bejelentését kéri | a társulat.
A balatoni szállodások pert indítanak az OTI ellen az elmaradt kölcsönök miatt
A Balatoni Kurír Írja : Rendkívül érdekes ügyben tartott a napokban ülést a balatoni vendéglátóipar egyik nagyobb csoportja, Oláh-Gyárfás Mihály elnöklete alatt. Ugyanis két évvel ezelőtt a balatoni vendéglátóipár képviselői az illetékes minisztériumok részéről határozott igéneteket kaptak, hogy üzemeik modernizálása céljára kölcsönöket fog részükre az" OTI folyósítani. S ekkor megindult a balatoni vendéglátóipar kálváriája Az OTI terveket kéretett be, vizsgál tátott felül, módosíttatott, kiküldte
becslőit, hogy meg"ájlapilsók az igényelt kölcsönök nagyságát, s a szállodások az Ígéretekben bízva mérnököket, épi észeket, tervezőket és különféle szakembereket bizlak meg a szükséges tervek elkészítésével. Beruházásokat eszközöltek, épi-téi anyagokat és különféle berendezési és felszeio\'ésl tárgyakat kötöttek le — tekintettel a beszerzési árak napról-napra való emelkedé sére,-feltöltéseket eszközöltek, stb.
S a költségek szaporodtak napról napra két hosszú reményekkel teü esztendőn keresztül. Végül az OTI
üj lakásába
szép szőnyeget függönyt
-nél vegyen.
Örökéletű klöpll-lüggönyök
nagy választókban I
a közelmúltban értesítette az igénylőket, hogy a kölcsönöket nem áll módjában folyósítani, a kölcsönöu ket elutasító végzésüket a belügyminiszter már jóvá is hagyta. Ez a két év ulái 1 merev elutasító határo-, zat telje*en lesújtotta az érdekelteiket, kik érthetetlenül állanak O TI határozatával szemben s az elkeseredés tetői ontján jöttek össze, hogy megvitassák a felelősség kérdését. Kétségtelen, hogy hatái ózott Ígéretek alapján eszközölték kiadásaikat, s kell, hogy valaki vállalja érte a felelősséget.
Az értekezleten elhatárolták, hogy a politikai élet kiváló jogászait kérik fel véleményadásra » ezek tanácsadásától teszik .függővé a további lépéseket. Értesülésünk szerint szó van arról is, hogy próba per után kollektív© fogják tetemes költségeiket visszaperelni. i
Szombat
BUDAPEST L
17 Bábszínház a gyermekhéten. — 17.40 Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. — 18.10 Helyes magyarság.
— 18.45 Thurzó Gábor elbeszélése.
— 19.IS Dr. Palló Imre énekel, kíséri Magyari Imre cigányzenekara. —. 20 ♦ Biedermeier.. Vígjáték négy részben.
— 21.30 Hírek, időjárás jelentés. — 21.55 Az operaházi zenekar. — 23.20 Tánclemezek. — 0.05 Iiirek. BUDAPEST II.
18.15 Mezőgazdasági félóra. — 18.45 Hanglemezek. — 19.30 Dr. Léderer Emma előadása. — 20.05 Magyari Imre cigányzenekara. — 20.30 Hirek.
— 20.55 A rádió szalonzenekara. —< 22.05 Időjárusjelentés.
BfiCS.
18.45 Lemezek. — 19.30 Közének Grácból. —- 20 Uj némot sz/ratooz-tató zene. — 21 Az «Aida.»
Vasárnap
BUDAPEST I.
0.30 Hirek. — 10 Református istentisztelet. — 11 Egyházi ének ós szont-Wzó^; f~ 12.20 Időjelzés, időjárás, jelentós. — 12.30 Az o|>eraházi zenekar. — 13.05 Egészségi Kalendárium.
— 14 Hanglemezek. — 15 Csíki László olőadásn. — 15.45 .Éneklő ifjúság.. Közvetítés a Nemzeti Gyermekhét alkalmából az Állatkertből. Beszélő T I-llólás Lili. — 17 Dr. Balányl György előadása. — 17.30 Farkas Jóska cigány zenekara. — 18.30 Helyes magyarság.
— 18.55 Ember Nándor zongorázik.
— 19.30 A magyar válogatott és az angol Wolwerhampton Wanderers lab darugócsapat mérkőzése márodik félidejének közvetítése az Ollő- uti FTC pályáról. Beszélő Pluhár István,
4
ZALAI KÖZLÖNY
1938. roiju» 15.
Ha nem jól lát, J!KL.
Fenyvesi György
órái éa uakoptikn* raeiterhez
Fő-ut 10. Dobrovlcs-ház.
SzialTUit finrosi ruiptrt is készítek 1
20.20 .Lili.. Énekes. színmű !1 felvonásban. — ^.20 Ili ck, s|>ortC;cdmó-nyek. — 22.45 A rádió szalo izc.iekara
— 0.05 Húek.
BUDAPEST II.
11.15 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 15 Beszkárl zenekar. — 17 Kongiesszusi énekóra. — 1H Dr. Geréb László előadása. - 18.30 Itták István" bejedül. — 18.55 Dr. Ki lighi NiiRy Dénes előadása. - 19.30 Deák István hegedül. - 20.20 Hírek, sporteredmények. — 2ÖT15 Hanglemezek.
BP.CS.
15.25 Schubert: D-moll vonósnégyes. Ifi Saarbrückei zeaés, dalos dél nlánja. — 19.10 Házi ze-.e — 20 llangké,ek. — 22.30 Kis rádiózc.ickar.
— 21 Hamburg.
Gimnázlsták ballagása
A nagy ka ni fiai piarista- gimn> zium végzett diákjai az intézet tradi cjóiljoz méltóan mondtak Istun-hoaádot az i íté/etnek, a tanári karnak, iskolatársalknak, mielőtt át lépték a/. Ek\'t kapuit. Unnepé\'yeH és megható módon búcsúztak el a vég/ett nyolcadik ások, Vinnspl leL-kük ttel, ünnepi ruhában, ünnepi hangulatban, &ofnblyukb.vn a iV. mény svj nbólumtival. Ángyán Pál vezetésével mindenek előtt a pi;Y rista gimnázium hőseinak emlék, müvét koszorúzták mcj/. Majd Gá_ losy István a VIII. osztály nevében mondott érzékeny buesut, mire Bíirtha István h. igazgató intézett beszédet az intézetből távozókhoz. Golenszky Jóssef a VII. osztályjos >k nevében vett bucsut a távozóktól. Kedve en kapcsolódtak b> az első osztályosok is, akik nefeLejts.csof-korral kedveskedtek a búcsúzó tár, •saiknak, íikik ezután bevonultak az intézet templomában, hogy a tater-náculum előtt adjanak hálát min. denért. , ( i
Majd megindult a fiatal sereg, az uj magyarság, telve napsugaiyis lélekkel, bjlzó reménységgel, szembe a felkelő magyar Napjial, egy. reájuk virradt uj Életlel és felh:tr-•sant ajkukon a Gaudeamus ^gilur... örömére mindazoknak, akik az ifjú magyarság árnyrakelésében zálogát látják egy boldogabb magyar életnek.
Iskolatársak, tanárok^ szülők és közönség szeretettel kiférje utjukat. Az égboltozaton pedig felragyogott a nmgyar szivárvány szinppmiyá^ ja : az uj életbe szárnyrafcoesátott fiatal magyarság diadalmas előretörés a most még nv3g.szállott ma-» gyár területeken és nyomukban dübörgött a szent föld... Ünnep volt.
Felakasztotta magát a veszprémi fogházban a fűzfői pincérleány gyilkosa
Tavaly januárban szomorú sz^n-* záejója volt a Balaton-parti kW Fűzfő községnek. Gaál Ferenc pincér a falu korcsmájában mulatott és ittas állaplotbon zokon vette a 1 íacéilánytól, hogy mái vendégekkel i> foglalkozott. A vége az lett, bo^y kést rántott a lányra és leszúrta. A fia\'al teremtés holtan maradt a korcsma.padlón, nős, cfialátfoh GoáJ Ferenc jJe&j,
aki ezen az éjszakán az utolsó krajcárját is elmulatta, csak a fogdában, bilincsbe verve józanodott ki. Gaál Ferenc felett csakhamar ítélkezett a veszpjrémi törvényszék és ho sszú rabságra Ítélte. Moit érkizett a hír, hogy Gaál a veszprémi fogházban egy óvatlan pillanatban felakasztotta magát. A nyakcsi jolyája eltörölt, azonnal meghalt. Szjgo-Vubb bírája volt önmagáik, mint a törvényes igazságszolgáltatás.
Látogatás az Iparosműhelyekben
1. Ahol nótasKŐval késiül a koporsó
Fiatal, e{ész^égos. éleiért; iparos az asztalos. Akai atl.inul a gó|>ekrc gondolok, amint megülöm felgyűrt ingujjakkal a gynlupa-1 mellett, melyen ugy járnak izmos karjai, mint a vőzj-ép dugattyúi, szivo talán ugy működik, mini a regulátor. Eml»er-idegbajlolla, gépies mechanizmus a munka, amll végez, kicsinybe i azoknak a gépeknek a Munkája, melyek előbb a (élvekéi teliéi lünkre, majd lassan-lassan a kisiparosok nagy részét is, liojy megteremtsék n döm-
pingijwirt: esiznwapatkóknak, suszler-fonálnak, elizakithat itlan na Irágok. nak, ápyuknak. re >ülő;.íéi;Ckne!\\ dömping uloa való előállítását, piairadobását...
A lK)ldog békeviüg románt.kája tí-rul azért «lén, amint belenézek a mülvelynek, mesle ériek s. környez tó nek a lelkületébe.
A mester vig nótázás közben\' kopor. sót épit. Mgy kilencven éves asszonynak a koiKjrsóját. Serényen sz >rgos-ko lik. Inasának, ki ugy áll melleite. mint a cövek, bizonyára lekente már az obligát pofont, — amiért ökel ne majd saját tanoncán ve z elégté\'.ell annakidején — s amikor előadom (jövetelem célját, a koi>orsóca mutatva mosolyogva szól hoztám:
— Uram, nincs az az iparos, aki oly gyorsan készítene lakást, mint mi. Nem parancsol egyet?
-- Köszönöm, inajd a legvégéi.
Hellyel kinál, Józsit kikül li. néki az a sorsa, hogy minden fontosabb diskurzus alatt tűzifát april>on, vngy pe.lig inajszlramné asszonynak s.\'g;t.sen mosogatni, konyhát súrolni. Ötszáz e.ziendővel ezelöll is igy volt e/..
— Bosszul mejy az asztalosoknak, uram. Egész télen alig volt munkánk, örültünk, \'ha egy-egy konyliaszekrényt, ágyat, vagy ko|x>rsól reidellek. Azt fizetik meg a legjobban. I\'ostamunka s hogyha adósok maradnak az árával, kegyeiéiből a temetés után mindjárt megfizetik. A gazdagabbak hozzátartozói a te nelkezósi vállalatoknál eszközük a megrendelést minden kellékkel, ami a túlvilágra való szállításhoz szükséöcs. Hozzánk csak a szegényebbek fordulnak.
— Mi mindéit készít még a koj>or-sókon kivül m©;tcr uram?
— legszívesebben jegyespárok részéit! fenyő, tölgy, dió, vagy cseresz-
VáPOSi Mozgó. Szombaton és vasárnapi Konrád Veldt ée Vivien Leigh mesteri ezerepe i
Kémek — ellenkémek
(A fekete gárda) Német, angol és francia kémek fantasztikus, Izgalmas és életveszélyes fortélyai. Fényes kísérő műsor. Híradók.
Előadások kezdete hétköznapikon 5. 7 és 9 órakor, vasár-és flonepnapokon 3, 5, 7, 9 kor. Köznap 5-kor filléres helyárak
nyefából szoba, konyhabútort de a régifajta tartósabb, masszív bulorl csak ugy tudnánk előállítani, ho\'Q\'ho évekkel előbb ltfszorezhetné ik, pihen-lelnénk, preparálhatnánk a hozzá v>ló faanyagot. Ez a mai gazdasági világban szinte lehetetlen. Mi sem tudjuk le;zo.ezni s a fogyasztók som fizetnék n ej. A gyárak bár nagy lökével rendelkeznek, ugyanoly anyaggal dolgoznak, mint mi.
— A je :yespárok apóssal, anyóssal jönnek \'inegiendelni a bútorokat. Pen-gőnyi liasznunk ?e n lenne, lia az utóbbiak állal k\'alkudo\'t árszabás sze rint kész;te.:énk, de tudjuk, bo y másnap, harmadnap Ismét Tolkeres )>en-nűul.et a jegyespár s díszesebb, Jo"»b minő nyoszolyát, szekrényt sub. lótot lendel\'jek, mint az öregek. Előre n.e>Iizetjk a különbözetet, csak a t kötik ki, liogy ne sióljunk a dol igról az örömszülőknek, kik házbo\'.szállítás után büszkén mutogatják a nikonok-nak, sógoroknak, komáknak s az anyós leülősen csak az első összetűzés útin tudja me( a ri leg valóságot, ami után nyomban következik a második családi perpatvar. Fe.sze, a boldog házaséletet é\'ő felek soha sem árulják el ezt az ártatlan csiny-tevést.
A konyhából jó illatú gulyás szaga tölti Le a műhelyt. A közelben lévő te-nplom tornyában most kondul meg a liarang déli imára.
— Szegények vagyunk,, de jól élünk, — mondja a meder.
Ez a gondolkozás Jelleme/to a békevilágban is a magy.ir iparosokat. Nagy vagyont ne n gyűjtöttek, nem is gyüjtlvellek, meri nagy családot alapítottak. Az .ejykél ma sem ismerik. Vigan ós jól éltek, örökségül gyermekeiknek a liazaszereletet, mun-kasze.etel, a gyalut, kalapácsot, kaptafát, me.í a jókedvet hagyták, amit a mai ne\'.iéz időkljen is birtokolnak.
Kl\'NGL LAJOS
„Oilsoitiss, bo sy dBlBozhassl"
— Akar prajUrt .gy butorl?
Vegyin cgyhílkSuégi kulturháx-•or.Jegyct I
A MK^Ucmiaiai UwÜfíOM sok Is <m ÍA&sé&et-téú Üdék Uhdltc.
Az alábbi sofrodkat kaptuk : | A »Zalai Közlöny\' szerkesztő^ ségének
Nagykanizsa. Nb. lapjuk minapi Számában egy közlemény Jelent meg »Érdek5S fordulat az Erzsébet téri husbódék , Rérdösében« cimmel.
Mi, kik jelenleg még abban a »s7cnencséten« rér>zesülünk, hogy egyelőre husbódé tulajdonosok vagyunk, magunk is érdekesnek tart. juk ezt a fordulatot.
Az Ipartestület husipari szakozz, tálya ugyar.í; Samu Lajos iparles. tüloíá elnök ur személyes vez.;té.e mellett még 1937. november 21-én ez ügyben gyűlést tartott. Ezen a gyűlésen szakosztályunk 27 tagja jelent meg, közülük 20 szavazott a fülkék fenntartása mel\'ett, 6 tar. tózkoiott a szavazástól csupán K szakosztályi tag — ép|>en szakoez. tályunk elnöke — szavazott a fülkék megszünletéíse mellett. Az Ipartestület je\'enlévö elnöke az egyöntetű véleménymegnyilvánulái hatása nlatt mc^jjérte, hlo.?y eljár h városnál a fülkék fönntartása érdekében.
Szakosztályunk még egy gyűlést tarto\'t a bódék ügyében, mult hó 26.án. Ezen a gyüléen Viola LaJrs t larlestületi je/yzö ur jelent meg az Ipartestület képviseletében é> ez a gyűlés ugyancsak a husbódék megmaradása mel\'ett döntött.
A nagykar! sai hisi.iaixx^ág tehát, a saját és. a köz érdafoébei^ nagy többséggel a husbódék fenn-tarlda mellett van. Csu|>án egyes szaktársai »k, kiknek nagyon i; átlátszó egyéni, üzleti érdekét tá|il lálná a bódék megszűntetése, a szakosztály megkerülésével írJ-iH dent elkövetnek ennek eléró éne, Holot^nyi\'vánvaló, hogy ezeket a bódékat legalább olyan tisztán lehet ke;eli4> mint egyes szajctársuk üzletét. , ( i
Azért van Ipar:estület és annak kebelében szakosztály, hogy a köa érdekét megvédje. Nagyo i szjonKU ru, ha látnunk kell, hogy a szak-o iztály erre nem kéjies, hanem tüii, vagy türní kénytelen, hog.\\t egyikünk a másik szájából még azt a sovány falat kenyeret ri» kiverje, amelyet a mdstani gíjzdasági helyzetben magának össztekuj:orgatn| kéjxis lennie.
Sorainknak a nyilvánosság elé tárását kérjük és vagyunk
kiváló tisztelettel ; Rtín Zoltán Rein Ernő Rein Andor Prágor József Kaj;o\'i Ferenc Spiegel Viktor Németh Jóczsef Szabó Lajo; Simon István Sattler Gyula Frk Ferenc űeí;rl Járo > özv. Singér Izjdorné Lackx\'nbacher Rezső
Nép Mozgó* *»onibston és wsáwiip
S film I műsorban I — I Végig magyarul beszélő film:
A dzsungel tragédiái*
Irgalmas kalandok az óriáskígyók, tigrisek slb hazájában.
"• Arlznna hlánál ■p.n»báii»4k srdög.)
ailZiUUd uieuai A ,5ruinet tl(sm,: toü ttlcr -ym
Előadások kDznap 5, 7, 9, vasár- ís ünnepnap 3, 5, 7, 9 «or. Ommk 2Q, 40, BO <UUr.. holyérakkal I
1938. máim 15
Hleqlcpeiés!
A szombat—vasárnap! mozielőadásokon, a „Kémek-ellenkémek" c.nagy kém film k/sérőmüsorán bemutatja a Városi Mozi a „Huj, huj, halról" cimü magyarul beszélő sportfilmet, amelyben P/uhár István konferál és látni fogja a közönség, hogyan készülnek a magyar olympiai bajnokok a tokiol Olymp/ászra.
Rendkívüli élmény a sport kedvelőknek,
Beszámoló
Azzal a büszke öntudattal a íjuk át a kuliura hajlékát, liogy százszázulékig e\'e^et teltünk a kölelez.-tségeinknek a város közönségével szemben.
A mult év augusztusától mostanig elhoztuk \'Nagykanizsa müveit közönségének mindazt a szépet, mindazt az érlékc.ct, amit a v\'lág fii npro lukeió-jából kiválaszthattunk. A nagyközönség sokszor hahgoztntoü elismerése n lejszebb bizonyilóka annak, h >gy a várakozásnak megfeleltünk. A fö .ulyt le-mészeteen arra fektetlük, liogy közönségünknek bemutassuk a magyar filmgyártásnak azokat a re nckelt, a melyek megütötték a nagykanizsai közönség szellemi nivóját s szigorúan szen elölt tar toltuk uzl at erkílsi szabályt. ami kulturvállalatnnki.ak legfőbb célja: szórakoztatva tanitani.
Az esztendő folyamán alkalmunk volt Le nutatni azokat a nagysikerű magyar filmeket, amelyek nemcsak itthon, de a külföllőn is dicsőséget sze ezt^k a magyar géniusznak. A halhatatlan JókaitAl a ma élő irói gárda legsikerültebb alkotásai kerültek a nagykanizsai közönség e\'é s sorozal,-san mutattuk l>e azokat a külföl li filmeket, amelyeknek kivételes szépségei egy egéíz életen át megőrződnek az emlékeinkben.
A Városi Mozgó, altol annyi forró sike • zajlott lo, egy időre most |>ezárja a kapuit, de folytatni akarjuk kul\'ur-munkánkat a Nép-möZgóban, ahol a Városi Mozgó szünetelése alatt he\'.ea-ként Ivat napon át tartunk e!ő\'tdáso-|kat s aliol folytatni fogjuk a kultúra s népmüvelő\'lés, a szórakoztatás sisme-relterjeszlés nagy és nemes munkáját,
Megsze.eztük a viliig fii npro Jukció-jának azt a válogatott alkotásait, a melyek alkalmasak lesznek áthidalni azt az átmeneti időt, nmig visszatérítünk a mi ke.lves ós megszokott környezetünkbe.
Jó filmek, jó hangleadás, jó fényi F.zek lesznek a l.\'gfő\'íb go aljaink s hisszük, hogy a kőzönséí a .szerényebb környezetben is meg fogja találd mindazt, amit tőlünk elvár.
ígérjük hogy a várakozásnak meg fogunk fe\'cbiil
Városi Mozgó Igazgatósága
Állandóan íri«8 i»5
MEINL KÁVÉ és TEA
eredeti csomagolásban kapható: Korió ontarkaftiletbea, Fö-nt 10.
tMJA KOZLOMV
Vasárnap ismét nagy mérkőzés lesz Kanizsán
A tavaszi futballmüsO\'-* elég érdekes és változatos. A\'l{ mult el az egyik izgalmas mérkőzés, márii itt van a bajnoki hajrá legérdekesebb »szezoninérkőzése« : Zrínyi— DVA$S A bizo- bajnoknak t-kinthető pécsi csapat játékereje ismeretes. Na. g>on tudnak és t-chnlkájuk felette áll a többi délnyugati csapatokéi\' nak. Mindezek ellenére is nem lehet ugy feltüntetni a do*gbt, mintha a vendégcsapat sétagaloppban nyer né a mérkőzést. A Zrínyi küzdöszel leméről, telkesedéséről nem kell külön i nunk és mindezek mellett a csapat balszárnya Csöngői vezényletével jelenleg félelmetes erőt képvi cl, de a csapat többi tagjai.) tói i; várhalunk o\'yan játékot, hogy bizony a DVAC kellemetlen emlékkel távozhat Kani^áról Vasárnap este. Jóslatunk egy gólkülönbsége* Zri-iyi győzelem. ElömérWüzíé^t a Zrínyi II. játszik a Cserkészekkel" ifjúsági bajnokságért.
Az NTE Kaposvárra utazik mindkét csapatával, holaKaposváii Turul lesz áz NTE nagyobb csapa-, tának ellenfele. Az NTE.t nem félt. jük vidéken sem, ha s/ivvel-létekkel küzd, akkor meglepetést csinál, hat. A f\\asulas csapat szabadijait po", míg a kerületben, Pécsen PPTC P.EAC, *i Í\'VSK-MSE, Kftmlién « K.SC-: \\KRA<C, Zstínán pcdl.4 a ZsSE-PAC mérkőzések lesznek megtartva vasárnap.
A Hadsereg Kupáról
a Zalai Közlöny f. hó 13-ikl számáj-ban tévesen közöltetett a határőr csapat felál\'i á,sa. Itt adjuk a helyeset :
Kemenei — Kárpát, Mandler — Bcraxa, Mihalecz, Bakonyi — Eit-ner, Eo \'.só, Csöngő, BoJa, Pőcze.
Azonkívül : a budapesti 1. sz. honvédkórház csapata upy a 20-as, mint j)edig a -18.a.s hősi emlékmü,1-vet megkoszorúzta.
Végül : a honvédkórház góljait nem Kardos, hanem mindkettőt a középe atár : Nobilek lőtte. Ezt maga Kardo; erősítette meg a határőr csapat vezetője előtt
SLAZENGERS London
legjobb angol
tenniszütő é. labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozds
Vágónál. ,0J!
— Kleai falvakban, távoli majorokban
ön épugy mházkodliat, minlba « íővárosban élne. Harink egyik leg. régibb posztógyára Önnek i: szívesen küldi on,olos gyártású legdivatosabb szingyapju szövetmintáit közvetlen • gyárból. Kérje még ma a mintakoltek-ció bérmentes és önre kőtelezettség-inentcs elküldését a Trunkliahn posztógyártól, Budapest, XI., Lenke u. 117.
QjYÁRTMfiNYU
maihto szereket
árusítja: Deutsch Sándor Nagykanizsa,
Fő-ut 1. Teleion: 137. 120C
Az uj menetrend
— Lapunk mai számában a május í5-től érvényes nyári menetrendet közöljiih.
— (Vege e Károly előléptetése)
Tegnap é:ke/el| meg a j>olgármcs-te i hivatalhoz, a közokidásügyi minisztérium re ídelkezé e, amely július elsejével Vegeié Károly kegyesrendi gimnáziumi v lági, tanárt a VI. fi..e lési os/t ilvba ló.de;le e\'ő.
— (Felmentés a böjt alól)
Az eucharisztikus kongresszus belének pénleké.e, május 27-ro a bíboros ben egpriniás a budaiKisti helynökség le ü le lére a hústól való meglartóztalás nlöl felmentési adoU, melyei kltcrjosz-lell mindazokra a liivcire, akik o napon xiz eucharisztikus kongresszusra utaznak, valamint azokra az idegen ogyházmcgyebeli lűvckie is, akik a kongresszusra uUiztukban a főegyházmegye területén átvonulnak. Ezt n felmentési minden fő.nisztor n maga egyházmegyéje to.ületén mindazoknak n.égadta, kik a kongresszusra kero<z-vlülutaznak egy liá z megy éj ükön.
Betegiég utáni Üdülésre éa nyaraiéira legideálisabb
Dr. Baái: Svábhegyi Gyermekszanatórlnma
Budapest, I., Mátyás király-ut 23. szám Telefon: 115—111.
— (üoktorrá-avatás)
C.olenszky Kandid cisztercita teol>-gus, aki tanulmányait az innsbrucki egyetemen folytatta, sikeresen levizsgázott és mai napon doktorrá avatták.
— (Eltemetlék vitéz Csele Antalt)
Tegnap délután a végre beköszöntön lavaszi napsütés ragyogásában temették el a nagykanizsai kalliol klis\' le.netőben az élete derekán elhunyt vitéz dr. Cse\'.e Antal szolgabírót. A le.nető ritkán lát annyi embert, mint amennyi ezen a temetésen megjelent. De kevés embert is szerettek é< becsüllek olyan általánosan messze vidéken, mint vitéz Csele Antalt. Kevés embert siratnak is meg annyira, mint ahányan tegnap sirlak ogyütt a gyásztól sújtott családdal. Olt vju u le.ne. itése.i a váios egész társasága, katonai, papi és polgári éle ijárók egyaránt. A vitézek testületileg vonullak Ki. A koi>orsót a koszorúk és virágok e.tlcje borította. A vármegye, a járás és a lőszolgabiróság tisz\'tviselökarának ko>-szoruját búcsúbeszéd kíséretében dr,
Znrubny Lóránt szolgabíró helyezte el. A vitézi szók nevében vitéz Farkas vármegyei székkapitány lielyezett Katonás l,o;zéd kisé etében koszorút a koporsóra. A temetést P. Cirfusz Vjk-lorin iilóbános nagy papi segédlet lel végezte.
— (A szlnflgyi bizottság)
pénteken dr. Ilegyl Lajos főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, amelyen foglalkozott I\'odor Oszkár pécsi színigazgatónak játszási eigedóly kérelmével. A bizottság megadta I\'odor Oszkárnak a játszási e.igedélyl ó» a repcrloir l>enyujlására hivda fel.
Sxihrektdég
a várt batzennyazl. Ennek következményei:, émelyof* fe|- áe defékfé|l» át máa bajok. Ilyenkor Owwfc la
hMhaiul4 \\3sssa
— (A keszthelyi frontharcostáborozás),
amely vasárnapra az egész Zali vármegjei fronlhanos t.\\-
fbort voll hivatva óssze-gvüjle.ii, az országos budapesti üilálkozó miult, amelyen a vidéki vezetőknek is részt kell venniük, elmarad ós későbbi i lőpontban fogják azt megtartani.
— (A Városi Zeneiskola)
szerdán délután 0 órai kezdettel az iskola föl Iszinti termében nővendék-liangverscnyt lart. Belépődíj nom lesz. A rendezés költségeit önkénlos alo-mányok lxivalotlak felezni.
AMIT
ma megtehet, ne Halassza hulnap* utánra, mert lunius 3-án van a jótekony-célu magyar királyi állami sorsjáték húzása, amelynek főnyereménye:
110 ar. P
18.729 nyeremény, 275 00) P értékben. A sorsjegy ára: egész P 3, fél P 1.50. A sorsjegy kapható minden sorsjegy-fóárusltónál, valamint az összes dohánytözsdékben.
Zalai közlöny.

1938. május 15,
T
gniszütők, húrazásak
megbízható, kittlnö minőségben:
GrQnhnt mérnöknél, Deák-tér 2.
Eucharisztikus hirek
1. A szegényházban
A nagykanizsai szegényházban |s megünnei>elték az Euchurfriztia ünnepét. Oütörtftktől máig naponta lelkigyakorlatokat tartott P. Cirfusz Viktorin plébános a szegényház nagytermében, a gyönyörűen felvirágozott oltár felett, majd püspöki engedéllyel minden nap szentmisét tartott a szegényház lakóinak. Ma reggel közös áldozással és pápai áldással végződött az cuclwinsztikus lelkigyakorlat.
2. Első áldozások
Az eucharisztikus ünnepi hetekben az első áldozisok százul kap. okolták be a gyennekseneg lelkületét is a magasztos ünnei>sorozat hangulatába. Most vasárnap a fcl-sötemplomban .oldozott elszőr 100-nál több gyermek, holnai), vasár, nap reggel 8-kor jiedig P. Cirfusz Viktorin plébános áldoztat meg 127 fiút és leányt a plébániatemplom, ban. Utána az Oltilnegyesütet szere-tctreggeline várja vendégül az első áldozókat.
3. Eucharisztikus nap Klskanizsán
Hplnap, vjasárnap dék\'lőtt KJSM kanizsa né|>e fog iinnei>élyesen hódolni az Oltáriszentség előtt, előkép születül a buda|>esti Eucharisztikus Világkongresszusra.
Az ünnei>ség 10 órakor kezdődik tábori misével a .templomtéren, melyre az egyesületek, leventék, ts-kolásgyerinekek zá^lók ajatt vo^ nulnak fe\'. Mise alatt a klskanlzsal Leventezene kar játszik egyházi énekeket. Mi-se után szentségi áldás lesz, majd az egyházi rész lezajlása után eucharisztikus gyűlés lesz ugyanott, melynek programja a következő :
Megnyitó beszédet mond P. Cirfusz Viktorin nagykanizsai plébá. nos. Az ünnepi beszédet egyházi részről P. Bakoss Ágoston, polg. iskolai hittanár, világi részről j>cdig dr. Almássy Gyula törvényszéki bi-ró fogja mndani Végül P. Hajnal Zénó helyi lelkéfiz zárószavai utá.n az Eucharisztikus Himnusz és a Magyar Himnusz zárja be az ünnepséget. Az ünnepségre szeretettel várják Nagykanizsa katolikus tár. sadalmát. ,
—- (Kereszt a Jegyzői Irodában)
Lenti község elhatározta, hogy a körjegyzői irodában elhelyezi a feszületet és beszerzi a kormányzó arcképét.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut8
— (Uj zalai hősi emlékművek)
Hősi emlékművet állit a folyó évben Zakmjlak község. A lovászi emlékmű már készül egyik fővárosi szobrász műtermében ósoktóber 6-án kerül sor leleplezésére. Nemesbítésen is buzgólkodnak hősi o.nlékmü beszerzésén.
— Csúnya ni nincs többé I A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idö alatt megszépíti a vi.ághirü nagyenyedi Kovács-krém. Éjjeli használatra kék csomagolásban (zsíros). Nappali használatra sárga csomagolásban (száraz). Figyeljen a védjegyre I
— (Szociáldemokrata népgyűlés)
A nagykanizsai szociáldemokrata párt ma, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Munkásotthonban (Fő ut 24.) politikai népgyűlést tart. Szónokok: Kéthlv Aima országgyűlési képviselő és Tolnai Jú*ef kerületi párttitkár. (:)
— (Uj országúti segélyhelyek)
A nagykanizsai Vörös Kereszt uj országúti ?egélyhelyekot létesít Bigyác, Sormás Garabonc. Zalameienye Zolaszentbalázs és Pölöskefő községekben.
— (Holnap tűzoltó-majális)
A nagykanizsai tűzoltók a mult vasárnap elmosott majálisukat — mint jelentettük — hobiap, vasárnap tartják meg délután 3 órai kezdettel a Sétatéren, este 8 órakor podlg a Kis Hoyalban a már Ismeretes szórakoztató programmal.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
— (Az eucharisztikus postabé-lyegblokkok)
Igen nagy érdeklődés előzi meg a l>osta által az eudmrlszUkus kongresz-szussal kapcsolatban kibocsátandó e.nlékbélyegblokkot. E művészi kiállítású, 7 értékből álló, nyolc szinben előállított bélyegblokk a magyar széniek galériáját ismerteti szerte a v 11-gon. A blokk nemcsak bélyeggyűjtők között örvend nagy keresletnek, hanem számos előjegyzés érkezik a postához azok részéről is, akik e/.t kongresszusi emlékként vagy ujándékozás céljaira szánják. A posta a vktékl kincstári postahivatalait is ellátja megfelelő készlettől s a bélyegblokkol már május 10-án forgalomba bocsátja.
CvArm^lf szövet téllkabá-azurniKív, tok megóvását
biztosítással vállalom L6bl BAla képesített szűcsmester,
(hadirokkant, tűzharcos) Fő-ut 8. Baxár-udvar. 1 toj
(Utolsó napi)
A leánygimnázium az emlékezetes sikerű, káprázatosan szép farsangi műsorának táncszámait május 16-án este 8 órakor a városi színházban megismétli. A 12 számból álló műsort a határőrzenckar kisóri. 1.50 pengőtől 30 fUlérig terjedő áron kell megváltaid a műsort. Jegyek Szabó Antal és Miltényi üzletében kaphatók.
— (Leégett a lűzoltóparanct nok háza)
Tüz pusztított Tóth Sándor zala-lóvői tűzoltóparancsnok portáján. Leódéit a lakóhúz a mellékhelyiségekkel együtt ós több kazal. A kár mintegy kéiezer pengő.
— A Magas Tálra Idei forgalma
— az előjelekből Ítélve — minden eddigit felülmúl, linnek az oka: a Magas Tálra nagyon olcsó, klímája ideális, hiszen a Magas Tátra vendégei tudják\'legjobban, hogy Istennek o páratlanul szép paradicsomában legkevesebb a csapadék ós itt nem ismerik soha a kánikulát. Emellett: abszolút nyugalom, minden politikai vihartól távolélő hely a Magas Tátra, a béke nyugalma köszönti itt a vendégel, akit — jöjjön bárhonnan is — mindenki megbecsül és szeret.
— Pénx 411 a hixhox,
ha idejében beszerzi államsorsjo-gyétl A pénzzel együtt nyugalom és béke költözik otthonába. Egy sorsjegy ára 3 pengő, egy fél 1.50 |>eugő. Húzás junius 3-án.
Aranyérnél és béldugulásnál,
valamint az ezekkel jáió derékfájás, mellezorulás, szívdobogás és szédülés! rohamok esetén reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosát.
— Stnbnyafflrdtf sxexonja
Néhány nappal ezelőtt nyitotta míg az uj igazgatóság a Kárpátok legrégibb ós egyik legnépszerűbb fürdőhelyét: Stubnvafürdőt. Ugy a Grand Hotelt, mint a hozzá csatlakozó Erzsébet szállót átalakítva teljes üzembe helyezték és mindkét szálló válogatottan jó közönséggel telt meg. Az idén a különböző ünnepségeknek ogész porát rendezik meg Stubnván. Különösen nagy érdeklődés nyilvánul meg a népmüvészeli előadások iránt, amelyek a turócszentmártonl muzoum megnyílásához csatlakozva a szezon élső Telében zajlanak lo a turóci tfensik o végtelenül bájos fürdőhelyén. Az Uj Magyar ,Qiuirlett, a Quartelto dl Homa és az angol Tudor-Slngers hangversenyei szerepelnek StubnyafürdŐ idei programján.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize téel feltételek mellett
Blxtoaitó intézet keres
helyi képviselőt.
Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába .Élet" Jeligére m<
Nagykanizsa megyei város polgármesteré,öl.
10864/193a
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város tulajdonát képező 1 darab tenyészbikái folyó évi május hó 18 án délelótt 10 órakor a< állatváaártéren tar-landó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladok.
A tenyészbika a Zárda-utcai városi istállónál megtekinthető. Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. évi májú, hő 13-án.
Polgármester.
12238/1938.
Tárgy: Selejt tűzifa értékesítése.
Faeladási hirdetmény.
Folyó hó l&An, hétfőn d. e. 9 órakor a városi Alsóerdőn kitermelt 40 halom selejt tűzifát a vágásterületen tartandó nyilvános szóbeli árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1938. évi május hó 13-án.
isu Polgármester.
Jolgiztass, hosjy dolgozta!"
8648/1938.
Venenytarualdsi Mt
A méntelep tatarozásl munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi május hó 24 én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A klirási müvelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. évi május hó 11-én.
isss Polgármester.
Vasárnap délutáni programmunk, megnézzük
Schütz kirakatait
APRÓHIRDETÉSEK
\' ^Apróhirdetés dlj* vaiirnap él Onnapnap 10 sióin S0 fillér, mlnd.n további axó 0 ftllír. hélkOm.S 10 szóig <0 fillér, mlndan tovibbl axó 4 Mlléí.
Állás
Siakieaal azonnal felvétetik. Uneer Horthy Mlklói-nt 19. j&tg
Oép- és gyorslrásbsn jártas Irodista, nöt felveszünk. írásbeli ajánlatokat Her-mea Biztosító fótlgynökségébez kérünk 1400
Ügyei varrálaányt éa taaulálaánvt
lelveaiek. Sió Szalon, Arany János-u. " 1391
BajáráaSt felveszek. Póznl nem kell
Ba]ia u. 2. u. 1397
.lárássS azonnal felvéletlk. Clm a kiadóban. 1403
Klfulóflu (elvétetik. Vida lüszeríziet
1406
ADÁS VÉTEL .
Haaanált ruhát vesiek éi eladok, h|-váira házhoz megyek. Márkus, Király. ntcs3l.______tlfc
■flárat legszebb részén kétlakásos irima száras, modern családi ház eladó, Clm a kiadóban. 1369
Saáua, |ó mlnöiégü, eladó. Sugár-ut 2- Trafik.____13W
Eladók hét |és {háromszobás, Itlrdjsio-bás, adómentes családiházak, Jövedelmező
2X3, 7X2 siobáa bérház nagy telekkel, házhelye* gyümölcaósiel Horváth közve-lllónél, Sugár-ut 42. 1395
Eladá Somogyazentmtklóson 47. sz 1100 □ öt terUklnagy gyltmo caös éa két lakóházzal, a legyzóség mellett 1306
.^.Jta iaép régi ebédlőbulor éa egyéb bútordarabok .ládák. Caengery-ut 7. 1394
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Máromaaabás utcai lakáa auguazlua
ire kiadó. Caengery-ut 57. 1387
Egyaaabáa lakás mellékhelyiségekkel augusztus eleseiére kiadó. Kölcsey u. 17
1390
■átaaabás udvari lakáa auguszlusrs, üzlethelyiség novemberre kiadó. Teleki-ut 10. 1401
Háromaaobáa komlortos lakást ke-resek belvárosban augusztus l-re. Havas, Deák-tér 15. 1402
Irodának allulmas Bres szoba gabonapiac melialt azonnal kiadó. Zrínyi-u. 62.
1405
Mllabajáratv szoba, fllrdóazoba-használallal, Ureaen vagy bútorozva kiadó. Zrínyi u. 62 1404
(araaak négyszobii lurdószobás lakást a város belterületén Jun. l-re. A|án-latokat Sugár-ut 2a alá kérem. 1398
KÜLÖNFÉLE
Autótaxi (bérautó) n| áramvovalas legolcsóbban Kaulrnann Manónál rendelhető. Telefonállomás 222. 4024
Mindennemű férfi Munkaalkalmak, mindenes azakácsnók. be|árónók stb.. laká-aok, bútorozott szobák kSavatlláaa, Minimálta dl|azás. Munka- éa lakástkere-sók, munka- és lakástsdók azlvea Jelent- , késését kérem. Munka, éa lakáskOzvelltó-otthon, Fö ot 4. 1382
Minden kSfaragá munkát olcsón vállalói!. u. m. alrazegélyeket, slremlékekel, vésésl, aranyozást. Blschol kólaragó,
Mtndennapl leveleaésból öe»zegytl|t»tt bál,agat, régi vagy u] tömegeket, magyart £s kllllöldlt, {eloszlatott gyO|temé-nyeket bármikor megvételre keresek. -Barbarlta U|os, a Zalai KOalOny I. azer-keaztflje. Érdeklődni lehet telefon 78. as. vagy azemélyeaen mindennap d. u. 5-6 óra kOaöll.
Kiadja > laptnlajdonoa Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanliaán.
Felelős kiadó: Zalai KárWy.
Interurbán telefont Nagykanizsa 78. szám,
1938 m*tti« 85
ZALAI KÖZLÖNY
a
51 év óta százezrek dicsérik
jóságát síép kivitelét és olcsóságát.
Vásároljon tehát ön is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési fettételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
NAGYKANIZSA.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyira a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i •
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegy-zékeket^ műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket^ névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
■aasaHKöarcs üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, TELEFON*. bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-/ 3. cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangn kivitelben és a legolcsóbb árakon.
\' Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
4 zalai közlöny
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényest IBS8. é«l május IB-töl 1918. október 3-lg.
Nagykanizsa állomálra órkeifö él ai onnan Induló mátokról.
Nagykc .lisa—Budaptsl dili p
Voa.t tUmé A vonat neme K in lltá-ril Ind. KMIIH.I] r. trk. Só*!*\' Bp.ilr* iitiulk Voui tiia. A vonal |Bp»lr)l neme 1 ind.i Bofflái Ind. K-itM, ril Ind. ICU4 r.M.
13)7 Oyv. 5-44 6-50 6 57 8 40 1220 Szem. v 22-25 2-49 315 437
2237* Slnauló 600 916 754 - 12406 Motor v — 510 5-50 7-30
mii* Slnautó 808 946 9 59 — 1202 Oyv. 7-20 9"! 8 1005 1115
1211 Szem, v 9-40 10-55 11-25 1.V50 1212 \'I Szem. v. 645 1103 11-10 12 55
22433 Motor v 11-30 13-20 — — 1222 Szem. v 850 1336 1405 15-28
1221 Szem. v 14-30 16 02 16-33 20 45 1214 Szem. v 14-48 18-25 18 55 2016
1211 Szem.v 15-51 1707 1747 21-15 i238« Slnauló \' 2152 20-45 23 3 4
1241* Motor v 17-37 1948 1942 — - 1208 Oyv. 2015 22-55 23-05 004
1201 Oyr. 1841 1948 19 57 22-40
1319 Szem.v. 23-46 115 1-38 6-15
• Közlekedik Nagykanizsa -Siótok közölt VI. 26.-1X. 8 lg.
I Közlekedik Nagykanlzsa-Balatonszemes kOzölI VI. 26.-IX. 8-lg .8 Közlekedik Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy közOII VI. 26—IX. 8-lg.
* Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben, Balaton-szentgyörgy—Balatonbogíár közölt VI. 26.-IX. 7. közölt.
s Közlekedik lialalonboglár Balatonszentgyörgy közOII V. 15.—VI. 26. és IX 9-töl sze dán és pénteken, VI. 27.—IX. 8-lg naponta. Balal nszentgyórgy-Nagykanlzsa között egész éven.
i Közlekedik Balatonboglártól-Nagykanizsálg VI. 26. IX. 8 lg.
Közvetlen kocsik forgalmat 1201 sz. gyorsvonattal: egy 1, 2., 3, Ventimlglia-Budapest déli p. u.. egy I., 2.. egy Róma-Budapest déli p u. egy étkezókocsi l\'ragersko-Budapest déli p. u., egy I., 2.. egy 2. egy 3. Nagykani-sa—Budapest déli p. u.. egy 2, 3, Graz Siófok, egy 2., 3. Wien Sb.-Siófok, egy 2, egy 3. Keszthely-Budapest déli p. u.
1202. sz gyorsvonattal: egy 2, egy 3. Keszthely, egy 2 egy 3. Siófok—Wien Sb. egy 2., egy 3. Siófok—Oraz, egy I., egy 2 , egy 3. Budape&t déli p u— Naf| kanizsa egy élkezö Pragersko, egy 1., 2.. 3. Budapest déli p. u.—Ventlinlgíl egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u —Róma. 12CÍ/I207. sz.
-Nagy-glia,
gyorsvonatokkal: egy I.\', 2. egy 3., egy étkező Budapest déli p u — Nagykanizsa, egy 2.. 3. Budapest deli p. u.—Fiume, egy háló Budapest déli
p. ü\'—Venezla, éjiv 1., 2., egy í. sz. személyvonattal: egy 2, ci Balatonszentgyörgy—Keszthely. 1214. sz. személyvonatul: egy 2, egy 3 VI. 15—IX 15-ig Bpesl déli p. u.—Keszthely. 1222. az. személyvonallal: egy 2., 3. VI. 28-IX. 8-ig Székesfehérvár-Nagykanizsa— Szombathely—Graz, egy 2., 3„ VI. 15—IX. 15 -ig Budapeat déli pu.-Keszthely. Nagykanizsa—Szombathely—Ág/atv a
8^.0^11 SiwO.t- || !...,r
bil Ina. hiljril Ir.-).\'! Indul
-----íTT
1212. sz. személyvonattal:
Budapest déli p. u.—Roma. égy 3. VI. 15—IX. 15-lg Budapesl keleli p.
1412 «,. v. 1422 Sz. y. 1442 | "•!•> 1402 I 6y. mrt 1424 Sz v. 1410 lSz v. 1421 I Sz. V.
....... Fn.-.t Riu.ib.l- SUpronb.
"■ ■ 11 \'rt. jltotyrskv" \'1
rW Ind.
\'457 540 809 11-24
13 55 15-24 15-56 | 17-21 20 21 21-40 1 22-23
6 45;, 7-141 9-48
7ir
7 53 1029
12-501 12 56 16-22 ; 1815
"5W
jj 9-23
2000
1447 J Motort 1427 liSz.v. 1415 Ss. V. ( 1413 l\'Sz. v. I 1401 I, Gj.mot. >411 Sz. v.
5-3011 10081 13-57 I5\'44 18 58
7-22 I 7-56
11-37 ! 11-52
15 25 1609
16 54 ; 17-23 21 10 ^21-47
KaW.
"T5T
9 32 13 45
17 34
18 27 23- i6
Az 1401. és 1402. sz. gyorsmotorvonatok közlekedőik Wien Sb.-Pécs közölt.
KAzvetlsn kocsik forgalma;
1415. sz. személyvonattal}: egy 2., 3., Sopron déil pu.—Pécs, egy 2., 3.. Wien Sb-Sopron—Nagyianlzsa— Gyékényes—Koprivnlc—Osljek, egy 2., 3, VI. 15.-IX 15 lg Wien Sb.—Nagykanizsa—Zagreb- Susak.
1416. sz. személyvonattal: egy 2., 3, V,. 15.—IX. 15 -lg Susak Zagreb-Nagykanizsa— Wien Sb, egy 2., 3., Pécs-Sopron déli pu„ egy 2, 3. o. kocsi Osljek—Kopriv-nlca-Gyékényea—Nagykanizsa—Wien Sb.
1411. sz. személyvonattal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli pu., egy 2,3, VI 15. X. 15.-lg Praha—Pelrzalka-Csorna—Szombathely—Nagykanizsa-Gyékényes- tereb—Susak.
1412. sz. s .mélyvonattal: V. 15 —VI. 14. és IX. 16.-tól egy 2., egy 3, Budapest déli pu Zt L-gerszeg.
1422. sz. szegélyvonallal: VI. 15—IX 15.-ig egy 2 , 3., Budapest déli pu.—Zalaegerszeg, egy 2., 3., Susak-Zagreb-Gyékényes—Nagykanizsa—Szombathely Csorna— Pltrzalka—Praha.
1401. sz. vyoramotorvonattal: egy 2., 3., VI. 15—IX. 15.-ig Wien Sb.—Sopron—Nagykan -Siótok és Oraz-Szombathely—Nagykanizsa— Siófok.
1402. sz. gyorsmotorvonatUI: egy 2., 3„ VI. 15.—IX. 15.*lg Siófok—Nsgykantzss-Sop-ron—Wien Sb. és Siófok— Nagykanizsa— Szombathely—Oraz.
___Nagy kan Izsa—Bara —Pécs
J
Nagykul-l.áról Indul |
Birciu II Picut
M6\'|i Sz. V.; Hfh
2414 II Sz. V. || 13 54
2406 0,.n»l.[| 1832
4rk.
*fk.
Pfcwii
njnrsr
2407 || 0,. 2413 Sz. 2431 i, Vegv tözlekednek Pécs
B.rtwúl j| N.gjbln.-\' * J nüi irt.
I. aot. | 900 I Z. V. :! II 54 1 egv , 1816
- F 4 45 1| 6 58
13 45 I 15 44
19 58 f 22 35 ■Wien Sb. között.
6-52 " H 50 16 II I 17 48
19 50 1 20 53
241811| Sz. v. || 20 21 1 1105 | 23 40
A 2406. és 2407. sz. gyonmotorvonatok
Közvetlen kocsik forgalma:
2413 - 2414. sz. személyvonatokkal: egy 2, 3., V. 15.—IX IS.-lg Wien Sb.—Nagyka-nlzsa—Zagreb—Susak, egy 2 , 3., Wien Sb - Sopron—Nagyksnfzss-Koprlvnlca— Osljek, egy 2, 3., Sopron-Pécs és vissza. 2431. vegyesvonattal: egy 2., 3., Pécs-Bsrcs-Budapesf kelcll pu.
Nagykanizsa—Oyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pn
|| Kanizsáról;- i- ; Indul !! 4l |
"TETi 1146 15-33
A 24.
Bpest kp. érk.
iíir
"íli: Sz.
Kariizsá r. érk. 803
Bpest
kp. ind , — u 23 00 jj 7-2?
1/2447. sz. vonatok közvetlen vonálrészt visznek Nagykanizsáról Gyékényes Kaposváron át Budapest-Keleti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kolorlba
igykani !] rój Indul «
zsá\'ó
Hová 7
1208 Oyors : 0-27 Trlestc Roma 12031 Qyora i 11-25 Ventfm.Roma
\'2921|Vegyes 640 [M-Keresztut g,,
Az 1208/1207. és 1201/1202 sz. gyoravonaloknál a közvetlen kocsik ugyanazok a Nagykanizsa-Budapest viszonylat alattiak
Honnan ?
Nagykanl-zsára
érk.
120/ Gyors 1201 Uyora 1297 ;l Vegyes
Trieste-Roma\' Ventlm.Roma I M.-Kereszturf
5 30 18-21 1147 mint
Saját termést! karaoaanfl sszlslt
tehér bor P 036-íil, asztali siller (vörös) bor P 044-ért llterenkint kapható bortermelőnél Csengery.ut 19.
Szfilöben pydinölosf Aknái kertiiiotemónyeknól rózsafáknál pázsitnál
csodát müvei a
Péti-Só mütránya.
1 kg. Péti-Só kell: 20 szólölökéhez 30 rózsafához 35 m\' kerti-veteményhez 20 m1 pázsithoz stb.
(Nemcsak zcákszámra, hanem már 1 kg. is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
oiAg, műtrágya. zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
ESzikségleteit -—s
mkt a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8856/1938.
Tárgy : Harctzeiü lOvéizcl
Hirdetmény.
A tielyfrség ctapalsl f. évi május hó 16, 17, 19, 20, 23, 24-én 5 óra 30 psrc\'öl 18 óra 30 percig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idö »Ml oll tartózkodni tilos, meri életveszélyes. Nagykanizsa, 1938. április 11.
iocs Polgármester.
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Márvány kAüfQrdék Tyukiiemvigáa
tr Nyitva minden nap.
1938. m*lm 86
Cfcsvnújjff
nafta moziban szfkakoxTialik
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
közvetlenül a pályaudvar elölt, a Balatonparton nagyon szép fekvésű, fásitott
VILLATELKEK
fflrdöjoggai
25% os físztvíselűi eageilmÉQDyel
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A Jó talaj-beszOródéa folytán kitűnő Ivóvíz. Fenyveseiben árnyas sétányok. Bársonyos h.\'.mok-strand. Enyhén mélyülCT sekély vizében ■ gyermekek veszély nélkül fürödhetnek Az építkezés olcsó és kedvező
feltételekkel lehet építkezni Egy csekély előleg lefizetésével a te\'fk nyr mban birtokba vehető és nevére lesz lelekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospek-tust és siessen lekötni a telkei I Érdeklődni lehet:
Szabó Antal plfclslto
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforitai (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Roletti
vászon rud zsinór
Fé.\'regmentes
AFRIK
díványba — párnába
latracvászon
Nyugágyvdsfon Szalmazsák
Nyomtolt a
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
J»flfuJaj(IoiJo« HíZdUdasigi Mmínylirsasíg k&njrvnjamdáJátíiui Nagykanizsán, Felelős Otlolveatlö Zalai Károly,
78 Évfolyam 110. Mám.
NagyluotzM, 1988. május 17 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
UaUMnUl: FM & tütm. bétkfenap délután.
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elótlietésl ára: egy hóra » pengó 40 tiUir. Sierkeattóségi és kiadóhivatal! teletöm 78. u.
Az erős kéz kormánya
Az ország kormányzásában bekö-i vetkezett őrségváltás a közvéle* ményten érezhető Véjr pezsdülj eredményezett) |>edig az Irányító eszmék ft$|siweréfijétfcn és általi ban az uj kormány felfogásában eltérés ni nos a megelőző kormány irányétól. Mégis frissült .tömény... nyel tekintünk az uj kormányt míl* kődóse elé s annak eredménye tekintetében megacéfo>itja bennünk a hitet az a tény, ho?y az ország kormánykereke a legkiválóbb gaz. dasápi és pénzügyi szakember ke. zébe került. Imrédy Béla olyan időkben vette át az ország kor. mányzjását, amikor az államvezetés munkája épppen azokban a kérdésekben követel legnagyobb szakértelmet, amelyekben Imrédy Béla a legkiválóbb tekintélyre tettszert
Az eddig követett politika irá. nyában tehát .semmiféle törés nem következik be, de hangsúlyt kapott Imrédy Béla \'pno^unjában az a passzus, amelyik az ország rendjét Ifp s a nemzet minden tagjának fegyelmezettségére vonatkozik. Az a kormány, amelyik\'a maga pojitiv káját a nemzet anyagi és erkölcsi javainak fejlesztésére és koncentrálására kivánja fordítani, az a kor* inány különösen nem nélkülő\'-hell\' a nemzet erőinek tcljesmérvü össza fogását. A nemzet közvéleménye megnyugvással plvasta ki Imrédy Béla programjából azt a szép gon-4 dolatot, amellyel lekötötte magát aj előző kormány által reá hagyott örökség gondozása és a jövőbtfv.aj^ maradéktalan átvitele meüé. Ebben a politikai beágyazottságban azon. ban millió és millió magyar saknlSf tekint azoknak a feladatoknak elvégzése felé, amelyek kifejezetten Imrédy Béla korniár(yának működéséhez fűződnek. A Győrben előterjesztett kormányprogram megf-való^itása Imrédy Béla feladat a\' lesz. Ez a program tartalmat adott a helyes termelési és gazdasági po-Utikának s öt évben jelölte meg azt az időt, amely alatt modernizálj nunk kell hadseregünk felszerelését s mulhaatatlanul sürgőten megoldásra kel» vinnünk o^yan gazdasági és s ooiális kérdéseket, ame!y>k az egész nemzet összességét lendületes munkába ál\'itja, de főként az elhanyagolt mezőgazda á^í népesség, a f;ílu lakossága érdekeinek szem előtt tartásával valósál meg modern kívánalmakat. Ehhez a munkáho* lelki erők is szükségesek. Imrédy Béla sjoinbat esti rádiószózatáfaan hangsúlyt ac\'ott az álta\'a is szolgálni kívánt keresztény és nemzeti politikának. Valóban csak akkor válik ez a politika értékessé, ha spirituális indítékokon nyugik s tnem néi-külöii azokat az eszmei tartozékokai, amelyeket a nemzőt történelmi hagyományai alakítottak ki. Rend. kivül megkapóan ragadta ki ezeket a vonásokat Imrédy Béla a wi; agyar lelkületből s tette a;p!<at poétikája aktuális tényezőivé. A tisztesség, a becsület és a nemes magyar virtus,
Siena olasz és Hartmann magyar versenyzőket halálos szerencsétlenség érte a trlpolt nagydíjon
Tripoli, május 16 A nagydíjért folyó gépkocMver-seny során Sima olasz versenyző kocsija egy kanyarodóban felborult és pozdorjává tört. Sírna a kocsi romjai alatt szörnyet halt.
Ugyanezen a versenyen Barinu olasz és Hartmann László magyar versenyzők autói előzni akarták e,gy
mást, eközben összeakadtak és ki. futottak a pályáról. Barina köny-nyebben, a magyar versenyző súlyosan megsebesült.
Ujabb jelentés szerint Hartmann László óllai ota o\'yan súlyosra fordult, hogy a katasztrófa bekövetkezésétől minden pillanatban tartanak.
Már a szovjet sem segit, ha Cseh• ország bajba kerül
Hentein meg van elégedve londoni tárgyalásainak eredményével
Prága, május 16 Henkin, a csehországi szudéta-németek vezére Londonból vivsza-étrőben Asch-ba érkezett, ahol kijelentette, hogy londoni tárgyalásainak eredményével teljes mértékben meg van elégedve.
London, május 16 Genfi jelentések szerint a Népj szövetség tanácsa bizalmas megbeszélés keretében tárgyalta a cseh kisebbségek ügyét. Eonnet francia külügyminiszter nem találta kielé. gltőnek az értesítést, amelyet a prágai francia követtől kapott. Lit-vir.ov >\'cm volt abban a helyzetben, hogy megismételhette volna .igére, tét, amely szerint a szovjet megsegítette volna Csehországot bajbajutás esetén. Lengyelország közölte a hatalmakkal, hogy nem engec\'imeg területén orosz haderő átvonulását, sem orosz légi erők átrepülését Oehország felé. Románia nem
ment ilyen mevsze, de dip\'omáciai körökben nem kételkednek abban, hogy Románia Is a lengyel példát követi ►
Az angol sajtó véleménye szerint Henlein ázzál a benyomással távozott Londinból, hory az angol közvélemény kivánja a kisebbségek ügyének rendezését, de lisztában van azzal is, hogy a kérdésben a makacsság egész Európa háborújához vezetne.
Cseh-némel verekedés
Berlin, május 16 Prágai jelentés szerint fruppsich községben a csehek megtámadtak egy német í*u ági tornász-esapatot. Több tornász megselesült. A vei íxíkedésben cseh katonák i> részt vettek, akik ellen a németek fel-, jelentést tettek. Két német i\'jut le-tartóztattak, de később képviselői közbenjárásra szabador>.boc;átották őke.t . í \'
Imrédy kinevezését nagyon előnyösnek tartják Londonban az angol-magyar kapcsolatok tekintetében
I London, május 16 A nagy angol lapok kimerítően foglalkoznak Imrédy miniszterelnök bemutatkozó beszédével. Kiemelik\'
nyiltlelküség és az egyenes beszéd mind-mind olyan vonások, amelyeket az anyatejjel szivtunk magunk* ba. A magyar valóban nem született a földalatti aknamunkára és nem hajlandó a szatad levegő napfényéről levonulni a titkos csatornák útvesztőibe. Szeretjük a szabad ságot s enélkül élni sem tudnánk. De a szabadság is csak akkor érték számunka, ha összhangban van ;i nemzet érdekeivel Tűrhetetlen vol
az uj magyar kormánynak a béke megerő\'l\'éséie ós a feszülIségenyhítésére irányuló szándékait és arra mutatkozó alkalmas voltát.
na az egyéni szabadság olyan tul-ságbahajtása, amelyik minden korlát nélkül konf iktusokta jutta\'ná a közösség céljait. Az a politika, a melyik ilyen lelki konstrukcióval indul missziós útjára, bizalmat ér-" dcmel az egész nemzet részérő\' s igy nyugodtan foghat hozzá a kormány alkotó munkájához. Ehh.z a munkához valóban szükség van rendre, nyugalomra és békességre. Hisszük, hogy ennek az orszAgos
A Financial News napjaink egyik legkiválóbb ké|>e:sógü fér fiának nevezi Imrédy Bélát, akinek kinevezése a lap sze int nagyban elő fogja mozdítani az angol—magyar pénzügyi, gazdasági és j>olitikai kapco\'atok kimélyitését.
Budajjest, május 16 A belpolitikai érdeklődés homlok) terében áli
Eckhardt Tibornak békéscsabai vasárnapi kijelentése, mely szerint ő és pártja támogatni fogja Imrédy kormányát. Komoly formában tartja magát a hir, hogy Eckhardt kereskedelemügyi minisztere lesz az Imrédy-kormány,. nak. A Ház uj elnöke Ko\'nis Gyula lesz, Antal István miniszterelnök^ sé-i államtitkárságát is befejezett tényként emlege\'ik.
Az uj kjormány első intézkedése volt, hogy az árkormánybiztos Buda pesten a felemelt
kenyérárakat visszaállította.
A belügyminisztériumban körrendelet készül az összes közigazgatási hatóságokhoz, amely eltiltja közszolgálatban állók tevékenységét minden pártérdeket szolgáló mozgalomban.
A kultuszminisztériumban, a hétfői lapok értesülése szerint, rendelet készül a "bajtársi egyesületek \\ 01 litikamentessé tételére és
az iskolákban
minden politikai agi\'áció megszüntetésére.
„A magyar frontharcosok nem tflrlk, hogy mégegy-szer felfordulás legyen"
A magyar\' Frontharcostábor hatalmas seregszemléje Budapesten
Budapest, május 16 A magyar frontharcos tábor lm-j>ozáns seregszemléjét tartotta meg vasárnap Budapesten. Az ország minden részéből tizezerszám jöttek össze, hogy az ország rendje és nyugalma meglett demonstráljanak és nemzeti hüségükről és hazaszere létükről tanúságot tegyenek. A Vigadó zsúfolásig megtelt a formaruhás hősökkel, akiket mindenütt, a hol az utcákon elvonultak, nagy szeretettel és éljenzőssel fogadtak.
rendnek és békességnek semmiéi* komoly megakadályozója nincsen. De ha volna, jöjjön hát az erőskéz politikája s az alkotmánycsságke. rétén belül tegye lehetővé a dolgozni kivánók nyugodt tevékenységét-Bi-onyára ezt a célt kívánja szolgálni az a két törvényjavaslat is, a melyet Imrédy Béla szinte névjegyeként tett le a Ház asütíHára, ak« kor, amikor kabinetjével bemutatkozott a képvjselöházbau. , [
IJAUAI KÖZkONV
1938, roijui 17,
Volt azonban felháborító ünneprontás is. Egy kisebb nyilascsoport égő kanócos, puskaporos skatulyákat dobott u felvonuló fnontharco sok közé, akik azonban ártalmak laimá tették a hősök ünnepének megnontóít. Szélsőséges elemeki máshol is igyekeztek rendet bontani, de ez sehol sem sikerült.
A Vigadóban a nemzeti ima után gróf Takács Tolway országos elnök] mondott hatalmas beszédet. A magyar f IX) üt harcos tábor nem fogja tűrni, hogy itt mégegyszer felfog duLás legyen, — hangoztatta — és ha az ország érdeke ugy kivánná, az egész fnoutharcos tábor felvonulói elpusztitja még a helyét is a forradalmi csóvának. Nem lesz még egyszer 1Í118 ! i
Kertész Elemér azt hangoztatta, hogy a frontharcosok a mai nap. a rend és nyugalom jegyében át-; veszik a közvélemény nemzeti iráJ nyitását. Egy a cél : a független, keresztény, szabad, nemzeti Magyar lország.
Hajnóczy Béla, Martsekényi Inu re, vitéz Tóth András beszéltek még ezután. Huszár Aladár volt főpolgármester hódolattal köszöntötte a Htíntharcos tábor nevében a inak gyar kormányzót, aki mögött ott állanak mind rendithetetlen hűséggel.
Majd hódoló táviratot küldtek a kpn^nányzónak. (..,<. j .
Nagykanizsáról dr. Orlcy György kormányfőtanácsos, a fö-i csoport elnöke vett részt az orsz#j gos táborban. ( , , i


A KORMÁNY kérklhetetiéii7 crélyé-vei fenyegette meg Antal Istváji államtitkár mezőcsáti beszédében a zavart keltőket és lázitőkat.
AZ IGE vasárnapi közgyűlésén- melegen ünnepelték Inirédy Bélát és Ke. resztes-Fischer belügyminisztert.
A KERESKEDŐT ma nem becsülik meg ugy, ahogy ez az értékes osztály megérdemelné, jelentette ki Éber Antal a székes fehérvári kereskedőgy ülésen. , (
ÚTLEVELET ezentnl már 2-3 nap alatt lehet kapni, a legújabb intézkedések alapján. Nem kell állampolgársági bizonyítványt bemutatni.
A VALUTAÜGYÉSZSÉG Budapesten G0.000 pengős vagyonclkobzási eljárást indított Sallai Leó budapesti idegenvezető ellen, aki ezt at összeget bankbetétjéből felvette és engedély nélkül ki akarta vinni külföldre.
«BECSÜLETES magyarnak nincsen lK\'lye semmiféle titkos társaságokban-
— hangoztatta vasárnap Sopronban Pinczich István NEP képviselő a front harcosok helyi ©\'ülésén.
200 EMERICANAST avattak fel vasárnap Budapesten. Az Einericánások a katholikus magyarság rohamcsapat**,
— mondotta avatóbeszédében Bittér Illés dr. apátur.
A KATHOLIKUS munkásmozgalom vasárnapi nagygyűlésén azt hangoztatták a vezérszónokok, hogy .elsőszámú közellenségünk, aki az ország füg-getK\'nségét kockára teszi.\'
Ezrek hódoltak vasárnap Klskanlzsáo az Encbarlsztia előtt
Ragyogó napsütésre ébredt Kis. kanizsa. Sürgés-forgás a reggeli órákban, mindenki igyekszik a templom téren felállított tábori oltárhoz és 10 óra tájban már sok-ezer ember várja a Kanizsáról jövő vendégeket. P. Qrfusz Viktorinház-főnök érkezik elsőnek kíséretével, majd a város képviseletében dr Hegyi Lajos polgármesterhelyettes, egyházközségi elnök, az ünnepély világi szónoka, dr. AJmássy Gyula kir. törvényszéki biró, dr. Wéu ber Elek kir. járásbió, stb. Kiskani-zsa intelligenciája sem maradt tá. vol. A; Leventezenekar pattogó ritmusú indulójára felvezényelik a közel félezer létszámú leventezászló aljat, a tanítóság |>edig az elemistákat. i | i , j Arvalányhajas magyarruhás fiuk és leánykák sorfala között hoznák az Oltári-izt\'ntséget az ünnepélyes, nagyini^ére, melyet P. Andrcsca Felicián végzett fényes papi segédlettel. "Mi ealatt felváltva játszotta leventék zenekara Wekl karnagy vezetésével, az elemisták énekkara pedig Lencz Gyula kánlor vezetésével. \' • ( < Ak istentisztelet után P. Cirfus* Viklorin üdvözölte a megjelenteket, szép és lelkes szavakkal megnyitot-j taaz ülést, melynek egyházi szóno(-ka, P. Bakoss Ágoston, a kiskanV zsaiak volt kedvenc lelkipásztora
emelkedett szólásra. j i ■ I Beszédében rámutatott vallásunk főerősséjgére, a \'fanatikus hitie és az Oltáriszentség szeietetére, mert ygy mondja : »a mai nehéz és válságos időkben választanunk kell Róma vagy Moszkva között. Nem kJell több vörös téboly ! De arra sem va-. gyünk hajlandók tovább, hogybár-i miféle idegenek vezessenek bn-nünket az orrunknál fogva.« A továbbiakban vallásos keretben, Izzó lelkesedéssel beszélt arról, hogy, egy |>illaiuitig sem szabad megíe, ledkeznünk arról, hogy hazánk les-téről durva kezek tépték le a legszebb részeket. * , , ,
Dr. AJmássy Gyula volt a másik szónok. Beszédéből kiáradt a nagy vallásszerelete, hozzáértése, nyugodt, imponáló hangját lél)L\'gztí<H vi szafojtva figyelte a hallgatósága Az Euchaitsztia fontosságáról, a kettős szenbévröl beszélt, rnj^g P. Hajmil Zénó zárószavai.al felhivia a közönség figyelmét Budapestre, a hol a napokban történik a világ egyik leghatalmasabb eseménye, a hová a katolikus világ szeme irányul s ahová százezrek jönnek messzi országokból, hogy láthassak ós hallják a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszust a maga szépséu gében és hódoljanak az Oltáiiszejit-ségbe rejtőző Krisztus Királynak.
K Nagy L.
Dr. Makó Gábor és gróf Batthyány Ilona a nagykanizsai Nemzeti Front vezetői
A szélsőjobboldali mozgalmak közül az egyik a »Harc !« jelszóval és ilyen cimü hetilappal szervezkedő Nemzeti Front. Miután a Festetics és a Hubay.féle szélsőjobboldali pártok már ímunká(ban vannak! Nagykanizsán, ma a Nemzeti Front is bejelenti a rendőrkapitányt gon, hogy megkezdte a szervezke. dést. Ennek a harmadik nemzetin szocialista pártnak dr. Makó Gábor,
a nagykanizsai Hangya-kirendeltség vezetője áll az élén, titkára a Sőt-mogyszentmiklóson lakó gróf Batthyány Ilona. A szervezés vehetője Bárány István ékszerész, a Katolikus Legényegylet egyik ifjúsági élharcosa. Aj Nemzeti Front ifjúsági csoportjának vezetőjéül Szendröi (Mancsék) István váit) i tisztviselőt nyerték meg. I . | ,
Szombaton éjfélkor hirdette ki Ítéletét a bíróság a zalaszentgróti kommunisták bűnügyében
A győri törvényszék két napon At tárgyalta a zalaszentgróti kommunisták bűnperét. Mind a 32 vádlott tagadta, hogy részt vettek vrU-na u zalai kommunista szervezke-t désben, vagy hojgy felforgató esz* jnéket terjesztettek voilna a mun. kásság között. ; |
A hatalmas jicranyag, a tanuk ki hallgatása egész estig tartott, az Ítéletet csak éjfélkor hirdették ki. .
A bíróság Dobronyt Józsefet és Koller Károlyt Íígatás miatt hat-hat havi börtönre, Koller Ferenciet és Műller Józsefet három-három havi fogházra, Marton Lajost egy hónapi, Györké Józsefet, Györké Jenőt, Györké Lajost, Buzgó Lajost és
Kasper Pált egy.egy heti fogházra, Kiss Józsefet 20 pengő, Racdó Ki. rolyt 15 1 rengő jrénzbüntetésie Ítélte. A többi vádlottakat a bíróság felmentette. A? Ítélet nem Jogerós.
Naptár, M&jua 17. vasárnap. Kom. kat Paakál hv. Prot\'atána Paikál. Izrael. Hu hó 16
Gyógyszertári éjjeli azolgálat a hé 15-lg az Őrangyal gyógyazertáz é. a klskanlzsal gyógyszertár.
üőztürdó nyitva reggel 6 órától esti 9 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden ecées nap nőknek.)
„Doloutiss, booy dolgozhassr
Vizvezetékszerelést
garancia mellett készít -
MENDLOVITS
Kéthly Anna
volt a nagykanizsai szociáldemokrata népgyűlés szónoka
Szociáldemokrata néjigyúlés volt vasárnap Nagykanizsán a fóuti mun ká\'otthon helyiségellen, melynek nagylerme és udvara megtelt az érdeklődőkkel A gyűlést Zsohilr Gyula nagykanizsai pártelnök nyitotta meg. Kéthly -Alnna országgjyűlési képviselő hosszabb beszédben ismer tette a | olillk.il ós gazdasági liely-zrlel, majd Tolnai Józ>ef |>écsl kernleli párttitkár beszéltaszervezke-dós kérdésiről és a pártsa|tóról A gyűlés végig ÍV\'gyelmeaetlen folyt le. j
Két kitüntetés a sajtó-világban
Budajiesf, május 16 A\' szombaton megjelent kitünte. lések kőzött kettő közelebbről értn^ tette a magyar sajtót is. A\' kormányzó a Magyar Érdemrend középkeresztjével tűntette ki Rákóczy Imre miniszteri tanácsost, a miniszterelnökségi sajóosztály vezetőjét. Ez a magas kitüntetés elismerése azoknak az érdemeknek, amelyeket Rákóczy Imre, mint előkelő kőz-tisztviselő eddig is szerzett, de nyomatékosan kihangsúlyozta azt a. munkát is, amelyet a sajtóosztály vezetője, mint a magyar sajtó fő-t nőké végez. Tisztelőinek nagy tábq-át örömmel tölti el ez a kitüntetés, mint megbecsülése az ő mindig kiváló munkásságának és ur| egyéniségének. I Kitüntetés érte Haeffler Istvánt, az MTI jioUUkaj szerkesztőjét is akkor, mikor miniszteri titkári címmel sajtóelőadónak szerződtették. A kötelességteljesítés és a |ó( elvégzett újságírói munka megbe, osülésc ez az előléjitetös, amelynek szintén szívből örvend az ii>ágiró társadalom. ,
FótájAs, Idegesség, hypochon-drlás Állapotok gyakran a legrövidebb idő alatt mrgazünnek, ha bélmüködés linkel reggelenként, éh-
Somorra egy kii pohár terméizetes . erenc József keierllvlzzel elrendezzük. Kérdezze meg otvosil.
Prognózis: Qyenge déli légáramlás, túlnyomóan derült Idő, a hó tovább emelkedik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megtlgyeléállomáss Jelenti ■
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor:
t- 14*2, ma reggel +14.8, délben + 25.0. Caapadék: 00-t.
1938 mi|u» 20
zalai közlöny
TIINKU4HN
p o S Z T C MüiM rns^ ma • GYÁR íütfiffin rrwntát
IV.PQON/ÍSZK4 OTTOKÁR U\'ö VI.TEREZ KQTft
GYÁR BUDAPEST.XI LENKE-UT 117.
Sárgapltykés közlegény az évad színháznyitó előadása
Kedden este az eleven magyar szui-jálszómüvészetnek hivatott mesterei kezdik meg a szokásos nyári színházi évadot.
Fodor Oszkár kipróbált gárdája, a pécsi Nemzeti Színház együttese vendégszerepel a Városi Színházban.
l\'jra jókedv, derű. hangulat öröm-zaja veri fel a színpad néma csendjét. Az idei műsor különösen bővelko-dik hu felejtő újdonságokban.
Ilekezelésül mindjárt Erdélyi Mihály - az év legnépszerűbb szerzőjének — vidám, kanizsai vonatkozású ope-relije, a Sárgapitykos közlegény újdonság kerül színre. Ez az operett az. oszlendő legnagyobb sikere. Közel 50 előadás hangolta össze tökéletesre a sugó nélkül pergő előadást.
Ez estén ismerkedik meg a közönség Jatzkó Clával, a Aebrcceni színpadtól elhódított szubreltprimadonná-val. Fiatalságával, üde bájával, játék-müvészeiével kedvenccé teszi magát már első fellépésével.
Oltay Baba, Szalma Sándor, Kőrössy Zoltán kedves régi ismerősök, akiket országosan elismert művészeink nyomán joggal becsül a közönség.
Katona Einmi, a szimpatikus anya-szinésznő mellett Ujvárossy Kató, a temperamentumos \'szubrclt is ez estén mutatkozik be. A főbb szereikben Danis Jer.ő, Késmárky Kálmán, Kormos Lajos, Máray Ede jeleskednek. •
Bérlelügyekben a társulat népszerű művésze, nz előkészületekkel megbízóit Oroszlán György már napok óta
a közönség rendelkezésére áll. •
Bizonyára őrömmel veszi tudomásul a közönség, hogy az igazgatóság ez évben sokkal olcsóbb .helyárakat állapított meg. Ez lehelŐYÓ leszi, hogy a közönség minden rétege számára könnyen, olcsón, áldozat nélkül hozzáférhető legyen a szinliáznyujtotla kellemes szórakozás.

ItARCZOS IRÉN\' FELLÉPTÉVEL — HAJNALI VENDÉG. A prózai együttes bemutatkozását Fodor László: Ilaj naü vendég című színjátékának pre-mirején látja viszont a kanizsai közönség ünnepolt kedvencél, Harczos Irént
Egy falu magára ismert a falu-kutató-iró könyvében és bíróság elé állította a pálfai grófi nevelöt
, Szombathely, május 16 Nem mindennapi érdekességü ügje, tárgyalt a Szombathelyi törj vényszék büntetőtanácsa. Egy falu-i kutató tanárember, a ki több jeles irodalmi mű szerzője, ál .\'ott a bíróság előtt sajtó utján felhatalmazásra Üldözendő két rendbeli rágalmazás vétsége mlaflü Soltész Jenő iró, aki jelenleg a tolnamegyei Pálfán Ap|X>nyi Ká-roly gróf gyermekeinek nevelője, könyvet irt i ,
Pirosan kel a nap" címmel. Ebben a könyvben a magyar falu gondjaival és bajaival foglalkozik és alakjaiban erősen ostorozza elsősorban a bürokrácia és
a közigazgatás kinövéseit. I i A regényt a szombathelyi Martl-iuwm_;nyomda nyomatta ki. Megjelenése után erős felzudulás keletkezett a tolnamegyei Pálfán. A re. gény egyes alakjaiban
a falu Intelllgenoiája köréből többen magukra véltek ismerni,
Igy azután Eordács Sándor pálfni jegyző és Hidasy Imre gyönki főszolgabíró felhatalmazást kértek\' felettes hatóságaiktól a rágalmazás! per megindítására. A felhatalmiat. zás után a szombathelyi ügyészség vállalta a vád képviseletét.
A tárgyalásra a vád.\'otlon és a két sértetten Vivül még több pálfai tanút Idézett be a törvényszék. \\
A szegény zsellér kilencedik gyermeke
Soltész Jenő elismerte a könyv szerzőségét. Elmondotta, hogy sze^ gény zsellér ember kilencedik gyermeke, akit egy jótevőjük^ egy katolikus pap nevelt fel. A* pn(p tette lehetővé, hogy belőle inteUektuei lehetett. Ay- iránta való szeretet é« hála adta kezébe a tollat és neki ajánlotta ezt a legényét. A falut jól ismeri, Ismeri annak bajait és azokat az okokat, amik ezeket a bajokat előidézik. Tisztán az vezette regényének a megírásában, hogy ezeken a bajokon, ha lehet, ezzel
segítsen. A regény alakjai mind képzelt alakok és semmiben se ml hozhatók vonatkozásba a nálfai jegyzővel és a gyönki főszolgabíróval. Azt e\'ismerte, hogy regényéi nek első része szülőfalujára, egy kii szatolcsmegyei község\'re vonatkozik. Regényének ezt a részét ennek a falunak az adatai alápján irta meg, a második részben azonban már az ország különböző helységeiben, amelyeket bejárt, szerzett tapasztalatait irta meg. Sem a helységnév, Sem a regényalakok nevei nem azonosak, igy a pálfai intelligencia ok nélküli izgalmat okozott magának azzal, hogy ezekben az egyes alakokban magára jfcsir.ert.
A jegyző magára Ismer
Ezután kihallgatta a bíróság Por-dács pálfai jegyzőt. Sorra vette az egyes inkriminált régeket. Bordácr jegyző elmondotta, hogy ellene több feljelenés jfcs érkezettt a főszolgabíróhoz, amelyeket részben Bezl református tanitó adott be ellene, az a Bezi, aki a könyvhöz az ejőfczóti irta. Ebben a feljelentésben ugyan-a/ok az adatok foglaltattak, mint amelyekkel a könyvben az ott szereplő »Kalapátf oló Szilárd* jegyző alakja van kifigurázva. A feljelen, tés másjk részét maga Soltész tette
meg ellene. Ebből kifolyólag rágalmazás per Is van folyamatban Sol-
I
A nagykanizsai tetőfedő mesterek értesítik aháztulajdonosokat, hogy tetőjavítási. Illetőleg fedésjavltásl munkákat som az építőmesterek, som a kőművesmesterek vagy kő-mUveslparo8ok vállalni nem jogosultak. Aa Ilyen munka vállalása részükről kontárkodás, vagyis Jogosulatlan Iparűzés, ami minden esetben a klliágásl büntetőbíróság elé kerül. — Tetőfedési és javítási
(munkákat kizárólag csak a tetőfedő mesterekés tetőfedő Iparosok végezhetnek.
tész ellen a szekszárdi járásbíróságon. A per most fellebbezés alat* áll. Elmondotta Bordács jegyző azt is, hogy a regény megjelenése előtt már mondották neki, hogy Soltész regényt irt és ebben ő mint »Kala,t pácsoló Szilárd* szerepel.
A főbíró Is
Hidasy Imre főszolgabíró ugyancsak ugy Jnyil átkozott, hogy a regény egyik alakjában magára ismert, még pedig a regénynek azokkal a \'passzusaival kapcsolatban/ amelyek tényleg megtörténtek Pál-fán. ;
A legtöbb tanú nem Is olvasta a könyvet
Orbán Márton dr. gyönki ügyvéd tanuval\'onubában elmondotta, hogy Bordács jegyző őt kérte fel a sajtó-l>er megindítására, ő azonban ezt nem vállalta, merta|.er kimenetele kétséges volt és igy sok költégbe került volna. A regényt elolvasta és miután felhívták figyelmét rá, ő is ugy véli, ho\'gy egyes alakok a púi. fid jegyzőhöz hasonlatosak.
UllHcli Károly kántortanító tudott arról, hogy meg fog jelenni] Soltész könyve, de azt nem tudta, hogy abban Bordács jegyzőről és Hidasy főszolgabíróról lesz szó és igy nem is tehette azt a kijelentést, hogy »Kalapácsoló Szilárd* néven fog Bordács jegyző a regényben szerepelni.
Hölzl Antal segéd jegyző a könyv megjelenése óta nem beszél Sollész-szal, mert nevetségessé tette őt a faluban. »Merész Jónás* segédjegyző alakjában magára ismer és felismeri a többi falul>ell alakokat is. Mióta ez a könyv megjelent, a falu békéje fel van dúlva, az egyes cm, berek a guny tárgyává vannak téve. ö maga a legrészegcsebb embernek van beállítva a regényben.
Bárdos János községi bíró a regényt nem olvasta, csak egyes részeket olvastak fel neki. E/ekben ráisme az ottani alakokra j
Kiderült különben, hogy a re. gényt a legtöbb tanú nem olvasta, csak az egyes inkriminált részeket ismeri.
„Ha magukra ismertek, akkor fogadják részvétemet!"
Kovács Lajos dr.kir. ügyész mon dotta el ezután vádbeszédét. Szefin-te a legény nem értékés irói mun. ka, egyszerű párbeszéd, amely tele van c ipkelődésekkel, tüszürások. kai, amelyek helyi vonatkozásúak. Mevsze áll attól, amit a szerző hangoztat, hogy uj közigazgatási rendet szeretne kiharcplnl. Ez a net-gény nem a békét szolgálta a faluban, hanem éppen ellenkezőleg. Cél munka, amely az ott lévő emberekre vonatkozik. Egyes kitételek hát, rányos beállítása sértő volt az illetőkre és kisebbítésnek, sőt meg. vetésnek tette ki őket. Van benne egy pár jó elgondolás, de több benne a konkoly. ,
Llehtscheidl Gyula dr. védő nem losztjaavádló véleményiót, sőt utal a legnagyobb magyar irók munkái-
ra .amelyekéhez hasonlítja Soltész regényét. Legközelebb áll Féja Géza » Viharsarok* cimü müvéhez. A regényben szereplő alakokat ideálisan állítja be Soltész, egyedül a közigazgatást ostorozza. Ha a sértettek ebben önmagukra ismertek, mpndottta — akkor részvétemet fejezem ki. A kicsiny Pálfa községben útban áll a vádlott, aki maga^\' san felette áll az ő intelligenciájuké nak és mégis azok gyakorolnak kritikát felette. Do.dálatát fejezte ki afölött, hogy a vádlott elten idejönnek tanuskodri Tolnából töblien és ezeknek a tanuknak 80 számléka még csak nem is olvasta a könyvet. Majd azt fejtegette, hogy a rendelkezésekre álló adatokból nem lehet marasztaló Ítéletet hozni, nem lehet megcáfolni a vádlottnak azt
Magyaros selyemruhák, DiintUm
Schütz.
gyönyörű faconokban raktárra érkeztekl
4
ealai közlöny
1938. májul 17
a védekezését, hogy alakjai az írói fantázia szüleményei.
Felmentés
Soltész az utolsó szó jogán felmentést kért, kifejezte még azt, hogy a regényben magasabb elgon-
Jóslatunk bevált. (A Zalai Közlöny vasárnapi számában e^y gólkülönb-sé>,es Zrínyi győzelmet "jeleztünk.) I)c micsoda vita van a mérkőzés végén!? A DVACot üldözte a szerencse! 11a jizok a nagy helyzetek... ha a Gozdán.. stb., stb. — hangzik. Egy kissé furcsa tárgyilagosság keli ennek u mérkőzésnek az elbírálásához. Valóban a DVAC mindo.i részében szemre tetszetősebben, mondhatns\'uik a játékidő túlnyomó részében iskolajátékkal szolgált és mégis... Hát ez Így van, az l-re pont kell, különben nem i. csak egy vonás. A DVAC csatárok lövőludomá-nyáról van szó. Nem lehet akkor a balszc.encsére panaszkodni, hi későn és különösen altkor, lia rosszul lőnek, (fellát a Zrinyl megérdemelten győzött. Miért? Hát nem kell elismeréssel ndóznunk annak a csupasziv, lelkes védő és azonnali támadójátéknak, melyet a Zrinyi időnként mutatóit? I)c igen! A hirtelen átváltozott a futball-nak: nyári me\'eg) időjárás ellenére, különösen a második féidőben szép és igazi «sze/onmérkö/.ésl láttunk.
A Zrínyinél: Gozdán — Kárpát, Habos II. — Beke, Habos I.. Horváth — Tóth, Boda, Csóngei,, Junker, Pőcze.
4 DVAC csapatában. Grozdics — Hameisl, \'I^oós — Krivitz, Onódi, Tóth — Fülirer, Keszler I., Dunai, Csirke, Keszler II. játszik.
Meleg van, lanylia az iram. Keszler 11.-nek vau helyzete a 11. percben,
kolásalt juttatta kifejezési.
A bíróság rövid tanácskozás után Soltészt a vád alól felmentette az-zaí a rövid indokolással, hogy nem látja bizonyítottnak, hogy az inkriminált kifejezések a sértettek szt\'inélyére vonatkoztak volna. I
egyedül rohan, de Gozdán szögletre öklöz. Dunai lesgólt lő. A DVAC támad töbljct, de a csatárok keveset és amit lőnek is, rosszul. A 15. |>erc-ben Keszler és Csirko kever, Dunai az utóbbihoz továbbit, aki vezetést Bze.cz. 0:1. Fülirer a nap legnagyobb (!) gólhelyzetét hagyja ki. Junker pompás játéka élmény, Krivitz már kezd szégyenkezni, de csak erőszakosan tudja szerelni. Szabadrúgás, g-\':l helyzet, de Tóth az összes testrészével (kézzel is) együtt igyekszik a labdát vinni. A 21. percl»en Habos I. ravasz labdát ad balkölőhe, Csöngci, aki egy pillanatra meglógott a diszkisércté ŐI, küzd Tóthtal, majd a kapus elől ügyesen a hálóba gurit. 1:1. A DVAC támad szé|>en, de a 28-ik percben Csőn-gei parádés szöktetését Junker gól-hclyzcll)e kapja, do túlságosan önzetlen, I ő zéhez ad, ennek nem sikerül. Van még elég gólhelyzet mindkét részről, dc gól nem esik.
Igy van et a második félidőben is. A játék most sokat javul. A középfc de/^t nagyszerű játéka s u baflcötőbo vezényelt Boda okos labdái néha felhozzák a Zrínyii, do a DVAC nem hagyja magát A két hátvéd nagyon jó, Krivitz is feljött a második félidőre és a kitűnően játszó Onódival folyton küldik előre a csatárokat. Tóth és I\'ő.ze, a két szélső van többszőr helyzetben, dc nem bírnak gólt lőni. Junkert jobbszélrc kárhoztatják. Nagy
DVAC-nyomás, Kárpát a lfl-oson belül kézel nyul a lalxlálioz, Krivitz büntetőjét Gozdán kitűnő érzékkel öklözi, a ljeszaladó védők mentenek. A 11 -ik percben az előrchuzódó Hor váth harcol ki egy labdát, át ivei jobb-széli e, Junker egyet cselez, mögötte marad a hátvéd, a kapus már hiába fut, fölötte átível gólba. 2.1. Csöngeíl l es, gyanúsan szerelik. Nagy a biztatás, még egy gólhelvzelo van a Zrínyinek és vége.
Egyénileg a Zrínyiből a védőhármas szinte egymást multa felül időközönként a játékban. Gozdán kitűnő védése már nem meglepetés, Kárpát megbízható ós gyors játéka sem. Ellenben a kis Babos valóban a nap meglepetése, de ez áll Horváthra is, aki az utóbbi időkben nem szokott ennyit nyújtani. Babos I. a mezőny legjobbja, hiába öreg rutin, a Csöngci gólját csak ő tudta ily ravaszul előkészíteni. Beke nehéz ellenfelet kapott. A támadósor legjobb embere az cl ő fél-időbeli játékhelyén játszó Junker. Szeme volt a Labdáinak és Csöngőivel nagyon megértik egymást, akit hiába őriztek, igy is sok szép dolgot mutatott. Boda csak a második félidőben,
Az NTE Is panaszkoJhatik a balszerencsére. Most a csatársora nagy. szerű,\'viszont a kitűnő kaposvári csapat ellen teljesen tartalékos fedezetsor állt ki.
Csondor — Csáki, Varga — Mandler, Kovács, Kiss — Szabó. Szollár S>end-rői, IstciCi, Csász. Már n 2. percben szép NTE támadás, Szollár 20 m-es bombájánál irár gólt kiáltanak, de az kapufát suiolvy kimegy. A 10. percben Csondor röviden öklöz Németh hálóba lő. 1 :0. Nagy az iram A 1G percl>en Szendrői Szabó átadásából a nap legszebb gólját lövi lehetetlen helyzetből a 16-os balsarkából. A 25. percben a gyengén bíráskodó Láng a Csáki karjára felpattant labdáért először szabadrúgást (hiszen a 16 oson volt), majd a Turul csatárok icklu-málására (nem volt partjelző) 1 l-est ítél. Miklósi lövi be másodszor a Csondorról visszapattant büntetőt. 2:1. A második félidőhon az NTE ugyanannyit támad, mint a Turul, do a csatárok 5 lépésről bombázhatnak
Feltűnést keltettek
a budapesti Nemzetközi Vásáron Berény József éa Pia mis
nagykanizsai ékszerészek legdivatosabb
karikagyűrűi.
a két szélső pedig egyáltalán nem elégített ki.
A DVAC-ban Grozdics kévés labdát kapott, a góloknál bátrabb lehetett volna. A két hátvéd jó volt, a Te lezct-sorban Onódi magasló tl ki, teljesítménye alig maradt n Babosé mellett. Krivitz csak a második félidőben, Tóth pc.lig egyenletesen játszolt. A támadósorban Keszler II. volt legjobb, a két összekötő játéka szép. de lövéseiket nem kísérte szerencse. "Dunai csinált egy-két szép dolgot, dc sokszor a kapu előtt ichetctlenkcdett. Führcrnck nem ment.
Vitéz Adorján csak az utolsó negyedórában fáradt ki, egyébként kifogástalan volt.
—k—n—l—
titfcllé , lir.eg fölé. Ez nagyon helytelen, ennyit tudhatna a Szollár is és a Szendrői, tiszta hölyretben biztosabb a helyzeUövós. Á 41. |>ercbcn Csondor tenyerel íorről leszokhatna), a fölpattanó labdára, ill. Csondorra szabálytalanul térdel ós páros líbbal ugrik Szép, Csondor fekve marad, a labda gólba n.e.-y, inig a lehetetlen Láng ir.eg is itéli.
Elleniéiben az elmúltban, most a csatársor tüntette ki magát az NTE-ben, nagy kár, hogy a szerencse nem segítette őkot, mert nyugodtan fordi-tott is leheteti volna az eredmény. A fedezetsor nem vált be, a közvetlen védelem különösen Varga, jó volt.
Kerületi eredmények
PVSK-MSE 8:1 (1:0). PBTC-PEAC 3 2 (0:0). ZsSE-I\'AC 2 0 (1 :0). KRSC-KSE 3:0 (1:0).
Kanizsa szenzációja: a Zrinyi 2 : l-re verte a bajnokjelölt DVAC-ot
Izgalmas hajrában a második félidő utolsó perceiben győzött a Zrínyi
Szerencsétlen mérkőzést vívott az NTE
KTSE-NTE 3:1 (2:1)
Nyári emlékek
Irta: Hflll Cili
Történelmi, sőt, mondhatjuk nehéz történelmi időket élünk. Egyik óráról a másikra döbbenetes meglepetések érik a világot. Az emberek rémüldöznek,, csodálkoznak, sopánkodnak, aztán inegy minden a maga utján. Az időjárás is ugy látszik az eseményekhez igazodik, hol derült Onyhe napos — mintha Európa egén a feszültség engedett volna, hol hideg fagyos, mint amikor Európa felett a harc, a háború réme lebeg. Ilyen a tavas*. Lesz-e nyár, lesz-e meleg, nyugodt békességes nyarunk % I>esz-c pár* napos pihenésünk azokért az izgalmakért, amiket a szeszélyes, kiszámíthatatlan tavaszban átéltünk? Talán igen, talán nem, clő;c nem lehet tudni semmit sem.
Az c.nber mégis visszagondol egy-egy elmúlt nyári kellemes napra s pillanatfelvételként rajzanak az ember szeme előtt a nyári emlékek...
Halj meg I
Budapest a legszebb város. ||a nem volnék magyar, ükkor is azt mondanám, ele mert magyar vagyok, újra és újra felfedezem, bog}1 milyen szép. milyen fe.slő s milyen jól lehet pesté,! nyaralni. S fi j>c.sti humor, a szegény ember humora, az valami egészen egyéni.
Megyek a József utcában. Előliem egy szerelő forma íérfi haladt lassan kerékpáron. Megáll egy nagy emeletes
ház előtt leállítja a kerékpárt, indul a kapu felé. Ebben a pillanatban a kerékpár eldűl. A férfi odanéz, legyint egyet és azt mondja:
— Halj meg! — és bemegy a kapun.
Bég nevettem olyan jól, mint ezen
a mondáson. Hogy a bicikli haljon neg. Benne volt a |>osti humor, a lemondás, vagy talán n mindcn.mind e^y mottója, ahogy az cmljer belenyugszik mindenbe, liogy kár vesződni, úgyis az történik, amit a Sors akar.
Fiu vagy leány?
A Balaton mellett is töltöttem egy pár napot. A magyar te;igcr mindig rabul Ojt s bár vizét nem használom, c!e nézni, gyönyörködni órákig tudok benne. A szállóban ismerős hölggyel étkeztem együtt. Egyik reggel motor-berrogésre ébredtem s hallom az ismerős hölgyet, amint meglepve, örvendezve üdvözöl valakit. Később lementem reggelizni. Hál - a mi asztal inknál egy fiatal férfi ült az én hölgyemmel. Csinos, szőke, barnapirosra sült fiu volt, briccsesz nadrágban, piros kötött ujjas mellényben. Nem hkartain őket zavarni, átültem a másik asztalhoz. Később láttam, hogy a fiatalember a motorkerékpárhoz megy, igazítja, csavargat rajta. En aztáu elmentem kóbort;\') utamra.
Délben megkérdeztem a hölgyet, aki már várt rám az ebédnél, hogy ki volt az a szép fiatalember látogatója.
— Nem volt nekem fiatalember látogatóm, mondta.
— Na na! — mondtam évő Ive — \'hál a motorkerékpáros?!
— I)e hisz az nem volt fiu, har.cm leány.
Leesett az állam.
— Le.íny? — kérdeztem, — é i fiúnak néztem. Ennyire rövid haj, uz öltözet, az arc formája, minden fiúra vallott.
— Dehogy! — nevetett társnőm, — leány volt, még pedig tanítónő, csak nyáron igy átveilik. Sokan nem is ismerik meg.
Most is olyan világot élünk, hogy sok emberre nem ismerünk rá. Megváltoznak, átváltoznak, a jó ég tudja, mi van a világgal, az emberiséggel. Csak mi magyarok ne változzunk meg, hanem mindig magyarok maradjunk.
Mindig csak hus . ..
Az osztrák hölgy két kislányával és a tanítónő-nevelővel lakott a szállodában. Étkezésnél gyakran hallottam, hogy valami fölött méltatlankodtak. Hol rántással szerettek volna valamit, hol habarással, vagy más kifogásolni valójuk volt. Egyszer aztán leütött a bomba. Egyik délelőtt megjelent a hölgy a falu jegyzőjével, előhivatták a szálloda bérlőjét és a jegyző ur, -íki tökéletesen beszélte a német nyelvet, tolmácsolta a hölgy panaszait. lilénk eszmecsere indult meg, de én is elindultam. Nem szc;etek vitatkozás tanúja lenni.
Estefelé aztán u sétányon megisiner-ikedtem a hölggyel. Éppen jókor, ágas-
kodott ugyanis bennem a magyar önérzet, liogy mi lehet a nagy l>aj\'s amiért a jegyző úrhoz kellett folyamodni s milyen hírünket viszi el majd a hölgy haza Ausztriába.
Meg is kérdeztem s meg is mondtam neki őszintén, nem szeretném, hü Magyarországról rossz emlékkel távozna.
A hölgy aztán elmondta, hogy kevés gyümölcsöt kap, pedig a megállapodásban az volt, hogy e.tc mindig lesz gyümölcs és lial is lesz gyakran. Le a gyümölcs kevés és silány és halat is csak egyszer adnak hetenként, le\'ig itt vagyunk a Báláton mellen. Egyébként az adagokut nem keveseIte, csak kifogásolta, hogy sok a hiusélel. f
— Mindig hus... délben este hus — mondta — ez nem egészséges.
Igyekeztem meggyőzni, liogy a szállodás i.c 11 akarta őket megrövidíteni és hogy csak jöjjön el jövőre is. A hölgy eézel szemben azt hozla föl, hogy a balatoni nyaralás drágább, mint n budapesti s hogy pesten ugyanazért a pénzért mennyivel jobb kávét, több habot és finomabb kalácsot kapott.
Mint békél lelő azt hiszem kevés eiedményt értem el, bár a hölgy kedvesen biztosított arról,hogy jövőre is eljön, dc más szállodába megy lakni.
Vájjon eljöhet-e az idén?
Elne Stlmmung
A vendégek közt feltűnt egy idős, magas, egyenestartásu hölgy. Heggel
1938. május 17
BALAl K02L0NV
8
KTSE II —Nagykanizsai TE II. 6:0 (2:0)
Kaposvár. Vezetic Lutz. GóUőYÖk: Fábián (4), Perjámosi és Farkas.
Egyéb eredmények
Magyar V. II. kísérleti YiUl.—Wolve.--lmmpton Wanderers 0:0. BLASZ-P.I.ASZ Váll. 71 (1:0). Angolország-—Németország G : 3. Phöbusz—Budai,<11? 5:0 (N. B.) Szolnoki MAV-DVTK 2:1 (1:1).
Ifjúsági bajnoki mérkőzések
Sáska levente—Iparisko\'a 13 :0 (9:0). Vezette Szabó. Góllövök: Nagy (5), Savanyu (5), Vajda- holir.ek és Horváth. VI. féllxwÉakadt
Zrinyi II.—Cserkészek 2 0 (0:0). Vezette I ischer. Góllövő: Pctresics (2). Félbeszakadt.
„Dolgoztass, liog y dolgozta!"
lUijlanluailittl Halóban Vállalat MENETRENDJE érvényes 1938. má|us 15-tól.
Eraaábal-tér Va.uUllomá.
Vaiutállomálra Erziébct-térre
430 B2B 7 88 |10 1106 13 35 1418 16 31 17 20 u« 20 08 2221 2320 23Í0 Visszaindulás a vonatok érkezés* után
Latanyai menetrend Lat*.,MIM. 8 40 Nifykuilz.lra i/V, 7 86 ■•Oka.lz.MU, 1400 utMjrá^ t\'k. 11-10
elsőnek Indult a Balaton-partra feslő-szeiekkel, képekkel a hóna aluit.
Azt mondták, német festőinüvésznő. Aztán megtudtam, hogy a hölgy Pa ez ka Fe.enc festőművész özvegye.
Paczka magyar volt, csak kérőbb telepedett meg Berlinben. Felesége Wagner Kornélia fcslő ó> grafikus. Egész nap jött-ment, festegetett, 73 éves kora mellett (-sodálatos "volt, liogy ennyit tudott dolgozni, A lilék (finomsága s a művészet áhítata kiült az arcára. S mennyire igyekezett kis magyar tudását, amit férjétől örökölt, kihasználni. Velünk magyarul beszélt, de persze keverte némettel. Ilyeneket mondott:
— Én nagyon szo.etni Magyarország... Férje n magyar volt fin szere, lem magyar beszéd.
Megmutatta képeit. A Balatont sokféle változatban festette meg. Reggeli napsütésben, esti alkonyatban, ködben, Viharban, déli csendességben. Mikor a képeit magyarázta, ilyeneket mondott:
— Das war ciné Stimmungl... Ez volt ieggeli 5 óra... Ezt esto én csináltam 0 óra... este hangulat...
Megluitó volt az igyekezete, hogy magyarul Jéyozze ki magát. Kéi>eil>ől először Németországban, Kölnben, ahol él, akart kiállítást csinálni, aztán jövőro, már mint az idei nyáron Béla-telepen, mert mint mondta, vissza akar jönni szép Magyarországra nyaralni.
Vájjon éle még és jöhetne? fis ha él és eljöhet, milyen hangulatot talál a nyáron a Magyar Tenger partján?
— (Befejeződött a hlvatalvizs-gálat a törvényszéken)
I)r. Szabó Lajos, a pói-si kir. Ítélőtábla elnöke befejezte hivataivizsgá-latál a nagykanizsai törvényszéken. A vizsgálat egy hétig tartott. "l)r. Szabó Lajos vizsgálatának e.edményél jegyző könyvben foglalta össze és eb!>©:i rámutat arra, hogy a csökkentett bírói létszám és n birói karnak sok oldalról való igénybevétele ellenére a nagykanizsai bíróság tagjai teljesítmény, valamint felkészült- 6i tekintetében\'kiváló minősítést érdemelnek, a tőrvényszék ügymenete inindon tekintetben példás, vezeiése mintaszerű.
— (Az alispán Nagykanizsán)
Dr. Brand Sándor alispán a zala-apátl eucharisztikus ünnepről liaza-utaztában rövid ideig Nagykanizsán tartózkodott és meglátogatta Babochay György városi képviselőt.
— (A rendőrségről)
Megérkezett a nagykanizsai kapitányságra az uj helyettes vezető, zágoni Debioczenyi Dezső rendőrkapitány Kar tagról, aki a mai nappal elfoglalta hivatalát.
— (A Misszlósház)
szeretettel értesili a szervezet hölgyeit és a mélyen tisztelt érdeklő löket, liogy a lelkigyakorlat, melyei Menthes Mihály győri theologiai tanár tart, folyó hó 17-én, keiden délután G órakor kezdő lik a Missziósházba n.
— (Meghalt Leltner László)
Egy harminc esztendős fiatal életei tört derekbe a halál. Leltner László, Leilner Ödön letenyei fölJbirtokos és téglagyáros fia vasárnap kóő eue a városi közkórházban meghalt. Néhány hétig az Uj Szent János kórház bei-gyógyászati osztályán kecelték, de a makacs kór minden kezeléssel dacolt. A betegei kívánsága szerint ogy nagykanizsai mentőautón beleg anyja és egy orvos kíséretében szállította a nagykanizsai városi kórházbü, ahol megadással várla sorsát. Az alig 30 éves fiatalember Nagykanizsán fejezte be gimnáziumi tanulmánya.t, majd atyjának vállalataiban fejteti ki sikeres tevékenységet. Tavaly augusztus elsején kötött házasságot u nagykanizsai társadalom egyik közkedvelt tagjával, Bücliler Mancival, a nagyképzettségü gyakorló tanárnővel, de a házasság otthonát csak néhány hétig élvezhette, mert ágynak esett és betegségéből a legkiválóbb küi- és belföldi professzorok kezelése ellenére sem gyógyult fel. Korai elhunytát nemcsak a szülők és nagykiterjedésű rokonság, hanem Lo-
lenye és Nagykanizsa közönségének tekintélyes részo mélyen fájlalja. Temetése időpontjáról a gyászjelentés kö-zól intézkedést.
— (A zeneiskola szerdal növendék-hangversenye),
mely délután 0 órakor lesz az iskola földszinti hangversenytermében, változatos műsor keretében kezdő és magasabb oszlályu növendékek felkészültségéi mutatja be. Belépődíj nem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok lávatotlak felezni.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
— (Kereskedelmlslák ballagása)
Szerény, csendes keretek között ballagtak a maturandus kanizsai felsöke-reskedelmisták. Kimentek a temetőbe, olt néma kegyelettel megkoszorúzták egy meghalt pajtásuk sírját. Azután felvirágozták az iskolai csengőt, amely alalt Kovács János végzeit negyedéves mondott beszédet, a harmadévesek ne. vében pedig Jámbor József mondott búcsúzót a 15-nek, akiket most már csak az érettségi vizsgák választanak cl az iskolakapu és az élet határvonalától.
— (Mégha.t Kanizsa egyik legöregebb embere)
Neumark József volt egykori szabómester, a régi nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Egylet zenekarának nagytrom-bilása tegnap reggel 91 éves korában meghalt.
— (Földszinten a bejelentő hivatal)
Megkönnyíteni akarván a közönségnek a bcjelentőhivatal megközelítését, Kovács Nagy Pál főtanácsos, a nagykanizsai rendőrkapitányság uj vezetője akként intézkedett, liogy a bejelentő-hivatal a második emeletről visszakerül a fildszinlre, régi helyére.
Féloldali hűdésben szenvedő betegeknek gyakran igen nagy megkonnyeübüiéat szerez egy hia pohár természetes „Ferenc Józsel" Keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mérlék-ben is eröiködnie kellene, a beleket alepoaan kitisziiija és az egész anyagcserét el0mo2dit,a. Kéidezie meg orvosát.
— Aranyat legmngaeabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
— Saját ér (lakéban ÓS örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ba a Kopateln Buloráruház 6axi mübutor-klál-litéaát megtekinti, vótelkényszer nélkül
Ha nem jól lát, JZU
Fenyvesi György
éráa él ixakopllkm na.it.rh.i
Fó-ut 10. Uobrovlca-ház.
Sitmíiilil inui ntifln ii Mulltkl
APRÓHIRDETÉSEK
A?ióhlidttíi dl|. vatiinap .t Qnn.pnap 10 >ií lg no [III.r. minden tov.bbl »zó 6 tlll.r, h.lkömap 10 ll&lu 60 fllllr, mlnd.n lovibbl tló 4 1111*1.
Állás
SzakáoanS aionnal felvétetik. Unffer Horthy Mlklós-ul 19. 1289
Kifintéflu felvétetik. Vlda fuitertlzlet.
1406
Ügyei varrélaáayok felvétetnek lm Szalonban, Erzsébet tér 2. 14C
ADÁS VÉTEL
Ritka nép régi ebédlóbu or éa egyéb bútordarabok nt-dók. Ciengery-ut 7. 1394
Telekl-ut 25. izim alalt 20 mázia répa aladá. •
Psdláilépesó, mikroszkóp, hegedű, sonks-vágó, gyermekágy, különböző háztsitásl dolgok aladúk. Józsel főherceg ut 00. T ralik.
lakás-ozlethelyiséo }
Héraiaaaabta fUrdóiiobíi takáiomat aloeerálném kétizobái lurdöizrjbái lakásért a véroa belterületén. — Clm > kiadóban.
BÚTOROZOTT SZOBA
Lápoaóháal elkülönített elegánsan bútorozott izoba jutányosán kiadó. Csen-geryut 31. *
■ OlAnb.járata eleginaan bútorozott utcai ezoba kiadó. Labor, Csengery-ut 22, *
különféle
Irodának ll alkalmaa ktllonbejáralu nagy azoba, Centráilal izemben Juulm l -re kiadó. Erzaébet-lér 1. •
Vlda étteremben abaa.n.ak felvételnek. 1412
Suml-bályagaflk, réz- él zománctáblák, vésnöki munkák legolcióbban készülnek Vékijay Testvéreknél. .
NyakkandA fordftái, lavftái, múslop-polia. tlveg, poicellán ngasztáa Erzaébet-tér 4., második udvar 1. em. *
Mindennapi levelezéaból Összegyűjtött bályaaat, régi vagy uj tömegekel, magyart & külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kereaek. — Barbarita La|oi, a Zalai KOzlöny f. izer-keszlóje Érdeklődni tehet teleion 78. az. vagy személyesen mindennap d. u. 5—6 óra között.
— Bntorktáltltá*aiik.t toklntso meg minden vótelkényszer nólktll. Kopateln bútoráruház
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
Gyermek kabátok minden nagyságban, olcsó árakon
SchUtz-nH.
.Dolgoztass, hogy dolgozta!"
özv. Leltner Lászlóné szUl. BDchler Margit
fájdalomtól lesújtva jelenti, hogy szeretett férje
Leitner László
életének 30-ik évében, házasságának lü-ik hónapjában türelemmel viselt súlyos betegségután c$!hdesen elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 17-én, kedden délután 5 órakor az izr. sírkertben fogjuk örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1938. május 16.
Nyugodjék békében!
L.lta.r Ödön és neje Flickar Irma szülei. Dr. L.ltn.r György fivére. Hűcbt.r Már és neje Krauix Gli.lla apóia és anyósa, özv. Fl.ch.r Héráé nagyanyja. Büchl.r Edit sógornője.
Ráaiváfláteiafáiak aellizéiét kérjük.
e
ZALAI KÖZLÖNY
1938. má|u« 17.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvény** i 1938. évi méjus 15-töl 1938. október 3-ig. ílagykanlzsa állomásra érkező és az onnan Induló vonatokról.
Nagykanlzsc.—Budapest déli p. ti.
VOB.I ■Uu Av>raUK».íi»4- u.mc 1 ról hd. K.utb.1, r. Irt. V Srkuik VÖO.I iA vonat I neme SpMlrfl ifl.ul B^llr há,_ ZNIIMJ KMIIIII rlt 1*1.1 n tfi.
I2i: Oyv. 5\'44 650 6 57 9 40 1220 Szem. v 22-35 2-49 315 4 37
2237\' Slnauló 600 916 754 _ 12406 Motor v 510 5-5C 7\'30
rw Sinauló 808 9 45 959 — 1102 Oyv. 7-20 9-.\'8 10 05 1115
.213 Szem. >• 9-40 10-55 11-25 15-50 1212 Szem. v. 645 II 03 1110 12 55
2243S MoIjí v 11-30 1320 - — 1222 Szem. v 850 1330 1405 \'528
1221 Szem. v 14-30 1602 1633 20 45 1214 Szem. v 14-48 1825 1855 20 16
1211 Szem.v 15 51 1707 17 47 2115 i238» Slnauló ■ 21 52 20-45 23 3(
1241\' Moloi V I7\'37 19 48 1942 — 1208 llyv. 2015 22-55 23-05 004
1201 Oyv. 1841 1948 19 57 22-40
1319 Szem.v. 23-46 1 15 1-38 6-15
\' Közlekedik Nagykanizsa- Siófok közö t VI. 26.-1X. 8-ig.
2 Közlekedik Nagykanizsa—Balatonszemes között VI. 26.-IX. 8-ig
3 Közlekedik Nagykanizsa-Balatonszentgyörgy között VI. 26—IX. 8-ig.
* Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben, Balaton-szentgyörpy- Balatonbogíár közölt VI. 26.-IX. 7. között.
6 Közlekedik Balatonboglár Balatonszentgyörgy közölt V. 15.-VI. 26. és IX. 9-tól szeidán és pénteken, VI. 27.—IX. 8-ig naponta. Balat nszentgyőrgy Nagykanizsa közölt e^ész éven.
a Közlekedik Balatonboglártól -Nagykanizsáig VI. 26.—IX. 8-ig.
Közvetlen kocsik forgalmai
1201. sz. gyorsvonattal: egy 1., 2., 3, Ventimlglia- Budapest déli p. u., epy I., 2, Róma-Budapest déli p u, egy étkezókocsi Pragersko-Budapest p. u., egy 1., 2., egy 2, cey 3. Nagykani sa—Budapest déli p. u., egy 2, 3, Graz Siótok, egy 2., 3. Wien Sb. Siófok, egy 2, egy 3. Keszthely-Budapest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal: egy 2., egy 3. Keszthely, egy 2. egy 3. Siófok—Wien Sb. egy 2., egy 3. Siófok—Graz, egy 1., egy 2, egy 3. Buiiapost déli p u—Nagykanizsa. egy étkező Pragersko, egy 1., 2, 3. Budapest déli p. u.- Ventimigl
SR
egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u —Róma. 12C8/1207. sz. gyorsvonatokkal: • ~
egy 1., 2. egy 3., egy étkező Budapest déli p. u.— Budapest déli p. u.—Fiume, egy háló
______ , . . egy 3. Budapest déli p. u.—Roma.
1212. sz. személyvonattal: egy 2, egy 3. *\' " "" \'
~ \' \' \' " ly-Kes; \'
Nagykanizsa, egy 2., 3. p. u.—Vonezia, egy 1., 2.,
Fiume, egy háló Budapest déli u—Roma.
15 ig Budapest keleti p. u.-
atlal: egy 2, egy 3. VI. 15-IX. Balatonszentgyörgy— Keszthely. 1214. sz. személyvonattal: egy 2, egy 3 VI. 15 -IX 15-ig Bpest déli p. u.—Keszthely. 1222. sz. személyvonattal: egy 2., 3. VI 28—IX. 8-ig Székesfehérvár—Nagykanizsa-Szombathely-Graz, egy 2., 3., VI. 15—IX. 15. Budapest déli pu.-Keszthely. Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva
, tioabit- | Sopronb* Myrt4rij|
—9 öl 447 Motoi
9-23 1356
Ij Sopron-V 8ioal.it- i| Egini.\'! Ktnlaá-|i ból IikIJ h.lyr4IM.\'l Indul 1
Tsrp^r
756 i| 932
II H Kulaá ||Ec*ru.
hTT^STV. ||4\'57 fl 45 "7 17 1422 Sr. v. 5 40 7 14 7 53 1442 Motor 8 09 9 481 1029 1402 Qy.mol. 1124 1259! 12 56 1424 Sz v. 13-55 15241 1622 1416 Sz v. 15-56 17-21 1815 1428 Sz. v. 20 21 |21-46 22 23 Az 1401. és 1402. sz. gyorsmo
Közvs\' __________
1415. sz. személyvonattal\': egy 2., 3.,/Sopron déii pu.— Pécs, egy 2., 3., Wien Sb-Sop-
ron—Nagykanizsa—Gyékenyes—Koprivnic—Ősije\' " ..........
Wien Sb.—Nagykanizsa—Zagreb-Susak.
orvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs között, ion kocsik forgalmai
Hl ^\'u.-l tw, tKJT J., VTáCIá OLl-OU|>
-Osijek, egy 2., 3, VI. 15.- IX. 15 i|
1416. sz. személyvonattal: egy 2.73, V". 15.—IX. 15.-ig Susak Zagreb -Nagykanizsa-Wien Sb, egy 2., 3., Pécs—Sopron déli pu., egy 2., 3. o. kocsi Osijek—Kopriv-nica-Gyékényes—Nagykanizsa—Wien Sb.
1411. sz. személyvonattal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli pu., egy 2,3, VI. 15.—IX. 15.-ig Praha—Petrzalka—Csorna—Szombathely—Nagykanizsa—Gyékényes—Zagreb—Susak.
1412. sz. személyvonallal: V. 15.—VI. 14. és IX. 16.-tól egy ?., egy 3., Budapest déli pu — Zalaegerszeg.
1422. sz. személyvonattal: VI. 15— IX. 15.-ig egy 2, 3., Budapest déli pu.—Zalaegerszeg, egy 2., 3., Susak-Zagreb-Gyékényes—Nagykanizsa—Szombathely Csonu— Petrzalka—Praha.
1401. sz. gyorsmotorvonattal: egy 2., 3., VI. 15—IX. 15.-\'g Wien Sb.—Sopron—Nagy-
kanizsa -Siófok és Oraz—Szombathely—Nagykanizsa—Siófok.
il: ecy 2., 3., VI. 15.-........
ron—Wien Sb. és Siófok—Nagykanizsa—Szombathely—Graz.
1402. sz. uyorsmotorvonattal: ccy 2., 3., VI. 15.—IX. 15.-ig Siófok—Nagykanizsa -Sop-
\' ........ " ibathely—C ~
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
J. >Wk»i- ; nirAl M.l | Bitet,, fck. Picit. w. II Pícwll 1 w. Btroiú i u. 1 N.|yk.nl-uln trk " 658 11-12 1544 22 35 It.
H5) Sz. V. 2414 ; Sz. v. 2406 a,.*.!, 2418 Sz. V. A 2406. 4.17 i| 6-52 || 850 13 54 16 11 1 17-48 18 32 19 50 20 53 20 21 2 1 05 | 23 40 Is 2407. sz. gyorsmotorvon ltok 2427 Sz. v. || -2407 ;: G,. Bit. ; 9(10 2413 Sz-v. 1154 2431 ll Vegv 18 16 Közlekednek Pícz-Wlen 4 45 9 53 13 45 >958 Sb. közö
Közvetlen kocsik forgalma:
2413-2414. sz. személyvonatokkal: egy 2, 3., V. 15.—IX. 15.-ig Wien Sb.—Nagykanizsa—Zagreb—Susak, egy 2 , 3., Wien Sb.- Sopron—Nagykanizsa—Koprlvnica— Osijek, egy 2, 3.,. Sopron—Pécs és vissza. 2431. vegycsvonattal: egy. 2., 3.. Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
_Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu
j! Kanizsáról
indul |i j^J kp\' ért,
WSTv. il-40
Bpest kp. érk.
Itir-
Sz7
|! Bpcst^ ; [Kanizsára fsw" p27
A 2442/2447. sz. vonatok közvetlen vonálrési\'t visznek Nagykanizsáról Gyékényes-Kaposváron át Budapest-Keleti pályaudvarra. Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotor iba
Nngykani |f zsáról Indul
027 11-23 640
■Trlcste Roma Ventim.Roma HM.-Kerebziui
1207 Oyura 1211 Gyors 1297 Vegyes
L™ 011
Vrleslc Roma1 5 30 Vcnlim Roma 18 21
1207. ^a 1201/1202 az. gyorsvonatóknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek/ — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
TEQMÉSBIZTOSITÁS.
ARZ01A-DARSIN-N0SPRASEN
ERtDf TI GYARi ÁPON 0fSZERE/METÖ
I ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésíben — Nagykanizsán I Erzaébet-lír 10, a tígl bíróság mellelt.|
ESzikSBOlBtBit ^—I
mkl a helyt kereskedőknél I Iparosoknál szerezze bel
Már
részletfizetésre vehet megblzhaló
r i i
Kérjen árjegyzéket
finhri flnffll l«rtlipíni«gyl»re»kedö sport-JiUUU HI11U1 üzletében. F6-ut 5. Telefon 91.
Mindenki jól jár,
I
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Hirdessen n Znlni Közlönyben
Njomatolt • Iantt0al4ouoa KjiZjjazdas ági H$vvl»ytós pasiig küJiyvujorndí|<b au Najykazuzs4u. Felelís üztotvcaitO Zalai üHtuly,
78 Évfolyam 111. szám.
Nagykanizsa, 1988. május 18 szerda
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY
SwtcwttWg é» káadófciralal t Föat 5 tiám Hcádcwi i *
. mimkm Jrtktaup (Miután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. »x.
Rend és kenyér
Imrédy Béla bemutatkozó bei. szédei parlamentben és parlamenten kívül Országszerte mély és-őszinte hatást keltett. A nemzetnek minden Időszerű, fontos problémájára kiterjeszkedő miniszterelnöki beszéd hitvallás \\olt a halhatatlan magyar nemzeti lélek mellett, amely a történelem folyamán mindenkor győzedelmeskedni tudott a test, az anyagiasság érdekel felettt. Hitvallás \\olt a nemzeti ál-cozatkészség, az cgyéainek állam-]>olgá»i kötelességei mellett, a melyeknek egyik legfontosabb ja az, hegy mindenki gondosan mérlegefl-je önmagát, gyakoroljon önkritikát és csak azokra a feladatokra vállakozzék, amelyek szellemi erőit, rátermettségét ineg nem haladják. Épjien ezért mindenkinek alkalmazkodi ia kell a nemzet létérdekeihez, egyéni érdekeit önfeláldozóan alá kell rendelni) a köznek. Nem annyit jelent ez, hogy felolvadva a !nemzeli közösségben feláldozzuk egyéni szabadságunkat, hanem azt, hogy ennek a szabadság nak a közérdek által emelt természetes korlátait mindenkor meg(-lássuk és tiszleletben tartsuk.
Szólott Imrédy Béla a rendről, a nyugalomról, amely nélkfu nincs biztonsága az országépitő munká* nak. Szólott az állam rendjének megóvásáról, a földalatÜ éretlen szervezkedések kíméletlen és erélyes elfojtásáról. Az alkotmányos rendről elmondott szavait I>edlg nyoimban, még (ugyanazon képviselőházi ülésen tettek követték A belügyminiszter beterjesztette az egyesületek működéséről, az igaz. ságügyi miniszter pedig az egyes fel forgatást célzó bűncselekmények nek megtorlásáról és ezért a bűnvádi eljárásnak bizonyos .módosításáról szóló törvényjavaslatot.
Meg kell állapítani, högy ez a gyors cselekvés fokozta azt az egyébként Is rendkívüli ha\'ást, ame lyet a miniszterelnök beszéde keltett. A parlamenti pártok és a felsőház tagjai kivétel nélkül örömmel fogadták ezeket a javaslatokat, Nincs |>árt, amely nyíltan ne val-laná, hogy az uj kormány működé-1 se az ország gazdasági megerősödésére fog vezetni, amelynek első feltétele a rend megteremtése és a kenyér bizto i\'ása mindenkinek, aki dolgozik.
Imrédy Béla kormánya ennek a kettős főfeltételnek máris megfelelt, amivel elnyerte azt, hogy működésében nem csak a NemzeliEgy ség Pártja, hanem a parlament két legnagyobb ellenzéki pártja is bizalommal támogatja. |
Rend és kenyér, ősidőktől fogva ikeríogalmak. Rend nélkül nincs kenyér, mert nincs munka sem, kenyér nélkül viszont veszélyeztet-vo van az államok és társadalmak rendje. A kormány két törvényjavaslata biztosítja a rendet és kétség kivül a politikai eseményekkel
Francia területen lőttek agyon egy nemzeti őrnagyot a spanyol köztársaságiak
A párisi kormány megtorló intézkedésekre készQI
Oere, május 17 A Havas iroda jelenttíte szerint a: spanyol—francia határon ujabh incidens történt. Valencia őragyi Piquera határában francia területre akart menni. A\' közlár. asfigiak
azonban az őmugy utón lőttek és sul>oáan mcgxebe itették. Már francia területen volt a .í-ebesíült, ainü j<or a spanyolok mintegy 50 méterre behatoltak Franciaországba és\' agyonlőtték az őrnagyot i
A francia határhatóságok megál-lapi\'ották, hgoy az eset már francia területen játszódott le, a megJ torló intézkedések ügyeljen niegt* indultak a tárgyalások.
A Ház kimondta a sürgősséget a két uj rend-törvényre
Elfogadták a zsidó-javaslat módosított 8 szakaszát
Budapest, május 17 A képviselőház ma, kedden dé»-előttt 10 órakor ülóst tartott. Kor-nis Gyula alelnök felolvasta Sztia-nyavszky Sándor levelét, amelyben a házelnöki tisztségről való "lemondását jelen.i be. Komis Gyula meleg szavakkal emlékezett meg a miniszter háiom éves házelnöki működéséről és kérto a Házat, hogy érdemeit jegyzőkönyvben örötkjtvft meg.
Ezutáu az állami rend megóvása
érdekében előterjesztett javaslaton nyujlották be, amelyre a Ház kimondta a sürgősséget.
A z;ldój avas lat 8. szakaszának módo ilására Merült ezután sor. Vitéz Balog Dezső előadó ismertette a módosítást, rámutatva, hogy a vállalatokban az arányszámon óe-lül a személyi kérdéseket rem éi inti a törvény és a felekezeti vállalatokkal is kivételt tef»z.
Több rövid felszólalás után a Ház a módo itást elfogadta.
Lányi Dániel előadó a kÖz,\'o;1bi-zoibág jelentését terjesztette elő az úgynevezett egyesületi-javaslat ügyé ben. E törvényjavaslatra is\'kiiuond-ta a képviselőház a sürgősséget.
A mentein.I ügyek .órában Drózdy Győző mentelmi jogát is felfüggesztette a Ház, majd a napirendi indítványnál kimondta a Ház, hogy hol nap, szerdán délelőtt kezdi tárgyalni a benyújtott javaslatokat. Az ülés toy pár ixirccel 12 óra után végetért.
Teljes zűrzavar a cseh tervek k8rOI, Hodzsa és Henlein e hét végén kezdik meg a tanácskozásokat
I/>ndon, május 17 A párisi oeh nagykövet jelentette a cseh kormány terveit a szudéta német kérdés rendezése ügyében. A be. avatottak véleménye szerint a francia kormány válaszában kérni fogja Prágát, hogy menjen el az engedmények legvégső fokáig, addig a ]>ontig. ame. lyen még nemzeti öngyilkosság nélkül rendezheti a kérdést.
Párisbnn ugy tudják, hogy u cJ.eh kérdés rendezése körül a szudéta németek továbbra is kitartanak követeléseik melleit és az összes kisebbségeknek teljes önkormányzatot követelnek, a hivatalokban a viszonylagos számaránynak megfelelően az elhelyezkedést, az egyéni és a faltai jogok tisz-tcletbentartását, főt bízositékot arra nézve, hogy a hivatalos állam semmiféle akadályt nem gördit a nemzeti kü>ebbségek szervezkedése elé.
Páris, május 17 Francia lapjelentés szerint Henlein uj javuslata három szakaszból! áll. Az egyikben teljes önkormányzatot, aránylagos elhelyezkedést és a nemzeti célkitüzé.ek tiszteletbentartását követeli, a niáeödikban szövetségi állam terveit mondja el,
foglkai kapcsolatban \'igen jelen, tös lépés történt a to-nyér biztosítására Is. A« árellenörzés országos kormánybiztosának közbelépésére ismét olcsóbb lett a kenyér. Visszaváltottak a régi, május 5-ike előttti árak, a szegény ember mindennapi kenyerének drágítására irányuló törekvések hajótörést szén vedtek az államhatalom embervék dö bástyáján. Erös emberek kor\'-,
a harmadik szakaszban pedig ö jenile^esviégi államformára teszin-ditványt. Ez utóbbi a skandináv laamok példájára teljes sfemleges-séget kiván, tehát Csfcho\'szánna k< nem csak a szovjet, hanem a c>eh francia szerződéseket is fel kellene mondania. i . , Az egyes tervekről különböző
kombinációk és találgatok is vannak ,\'isztán a kérdésben a világsajtó stein lát. A tervek csak n o<t kezdenek kibontakozni, mJH után Hodzsa és Henlein a hét végén kezdik meg tanácskozf\'stiikat. E találkozót az egész világ kíváticsfi in varja.
Lényeges további változások az angol kormányban
Róm^, május 17 | is ellá\'ogat. ahol a volt osiztrák kor-
MuMsfolini visszaérkezett az olasa fővárosba.
A Duae beszédével foglakozva a lapok rámúiainak arra, hogy a Muszlin! beszéde nyomán ke\'etke-zett angol kormányátalakítás ni ég nem tekinthető befejezetlnok. A világiatok is ujabb, lényegesebb változást jógiinak. . \' • London, május 17 Leith-Ro\' Sj, az angol kormány legfőbb pénzügyi szakértője Rómába uta/ott, hogy az angol olasz k i reskedelnii tárgyalásik ügyében tanácskozzék. Május, 21-én Berlinbe)
Hiányának nevezte a külföldi sajtó Imrédy Béla kormányát és ez az erő már az első napon megnyilatkozott. ( Bizalommal tekinthet ezért azj egész ország, annak minden társa-, dalmi rétege a kormány működé é el, amely azzal kezdődött, hogy az elhangzott szavakat nyomon követték a köz érdekét eredményesen szolgálni hivatott cselekedetek.
mány adóssjágainak ügyében folytat; tanácskozásokat. |
Olasz-francia tanácskozás
Páris, május* 17 Ciano gróf olasz külügyminiszter a római francia nagykövettel megkezdte tanácskozásait. A megbeszélések elé politikai körökben élénk kíváncsisággal tekintenek.
Húzás
Budapest, május 17 Az osztálysorsjáték mai huzá.ván u főbb nve. cményekel a következő számok- nyerték: 10.000 pCn-gől nyertek a 32.070, 50.9-11 és a 77.071 sz. sorsjegyek tulajdonosai, 5000 pengőt nyert a 30.(5G0 sz. sorsjegy, 3000 Ilengőt az 5107 sz., 2000 pengőt a 32.102 sz. sorsjegy, 1000-1000 tengőt nyertek a 10.0 Itt és a 40.-12P sz. sorsjegyek tulajdonosai. (Felelősség nélkül!)
BAHAI KOacOKv
Megérkeztek a jegyek az eocbartsztliros kongressznsra
A harmadik különvonatra még lehel jelentkezni
»_
tEtUMBB?
Holnap i
RepQlö-bemutató Magykauinán
Holnap, május 18-án, szerdán délután 3 órakor u kaposvári Sportrepülők repülőbemutatót tartanak a klskanlzsal Hősök Ligete feletti légtérben A bemutató érdekessége, hogy műrepülés Is lesz, belépődíj nincs.
Forradalom Mexikóban
Mexikóban ujabb forradalom készül. A harcok egyrészt a szociális ták és kommunisták, másrészt a polgári lakosság a katonaság é.s a papság között dul. A véres harcok több helyen máris fellángoltak. Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy Kar-denias elnök átadja liclvét Hueban kormányzónak. I
Helyreállt a diplomáciai viszony Németország és Szovjetoroszország között
Németország és Szovjetoroszois szág között a legnagyobb csend ben helyreállt a diplomáciai viszony. Ai moszkvai volt német nagykövet ismét bemutatkozott Moszkvában, a szovjet Merkalovot, a közgazdaság volt népbiztosát nevezte ki nagykövetté Berlinbe. Politikai körötyj ben nagy jelentőséget tulajdoniéi nak a diplomáai$ kjajicsolat fek< vételének. , . 1 .
Aranyérnél és béldugulásnál,
valamint az ezekkel jáió derékfájás, ínellszorulás, szívdobogás és szédü-lési rohamok esetén reggelenként egy-egy pohir természitss .Ferenc Józsel" keserűviz csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosát
Szerda
BUDAPEST L
0.43 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 Hirek. — 10.20 Eelolvasás. — 10.45 Eelolvasás. 12 0.) Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. — 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, időjárásje-tés. — 13.30 Kiss Lajos cigányzenekara. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának isir.ertet0.se. — 15 Arfo. lyamhirek. — 16.15 Diákfélóra — 1G.45 Időjelzés, hitek.
17 tiöUerichné Voigt Gizella zongorázik. — 17.30 I)r. Czakó István előadása. — 18 Tárul-\'mezők. — 18.20 Helyes magyarság — 18.50 Ráth-Yégh István előadása. — 10.30 Az Operaház előadása. • Rózsalovag. Zenés játék 3 felvonásban. —- Az I. felv. ntán kb. 20.40 Külügyi negyedóra. — A II. felv. után kb. 22 Hirek, időjárásjelcntés.
— Az előadás után 23.25 IhiUola Ede jazz-zenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 1845 Tánclemezek. - 19.30 I)r. Kallós Ede előadása. — 20 llirok. - 2025 A rádió szalonzenekara. — 21.55 Időjárásjelcntés.
BBCS.
12 Stuttgart déli zenéje. — \'14.15 Vidám zene. — 15.30 Opcrarészlctck és liangversenydarabok. - - 10 Szórakoztató zen©.
18 Alpesi dalok eitcrával és jódlivai.
— 19.10 Szimfonikusok. — 21 Tavaszi dalok DanzigbóL — 21.30 Tarka le mezek. — 22.20 Könnyű ós tánczene dalokkal. — 24 Dauzig hangversenye.
A nagykanizsai rk. egyházközségi inoda jelentése szerint a vasúti je-! gyek az eucharisztikus világkongresszusra megérkeztek és azok a hivatalos órák alatt kaphatók. A szájlásolási és élelmezépi jegyek\'is má\'a már megérkeztek. Az utazást most már visszarendelni nem lehet. Ellenben a 8-ik külömoTatra azfgy házközségi iroda még felvesz jelentkezőket. V
A különvonatok indulnak Nagykanizsáról május 28-án, szombaton reggel: az első 7.35 órakor, a második 8.15 órakor, a harmadik 8.30 órakor. Tehát egy órán bel üt elindul mind a három vonat a nagykanizsai állomásról. | / A különvonatok a Budaj>est-jó-
Zalaegerszeg, május 17
Sokáig enlékeieles, díszes ünnepséget rendezett Zalaapátiban a pannonhalmi Szent Benedek-rend zalavári apátsága, a pacsai esperesi kerület j&s a kórnyék papsága. A katholikusság ezrei sereglettek egybe a községből és kórnyékéről az Eucharlsztia imádására és Szent István királyunk tiszteletére rendezett jubileumi nagygyűlésre. Az előkelőségek soraiban olt voltak vitéz gróf Teleki Béla főispán, dr. Hrand Sándor alispán, dr. Tomka János vm. főjegyző, dr. Szalay (iyula vm. tiszti főügyész, rchm József zalaegerszegi pápai prelátus, dr. plihál Viktor felső-luki tag, dr. Krátky István kanizsai IX)Igármester, dr. Thassy Kristóf, dr. Schmidt Jenő zalaszentgróti, dr. Horváth Vilmos pacsai főszolgabirák, számos földbirtokos, jejyző tanító és természetesen a környék katholikus papsága. Az ünnepségre érkezőket, elsősorban l\'zdóczy-ZadraveU István püspököt szívélyes melegséggel fogadták.
Délelőtt 10 órakor ünnepélyes szent mise volt az apátsági templomban és a parkban. A szentmisét a püspök és Kroller Miksa zalavári apát végezték. Mise után az apátsági parkban tartották mej a nagygyűlést. Kroller Miksa apát nyitotta meg a gyűlést, meleg szavakkal köszöntve az egybegyűlteket
z^efvárosi pályaudvarra érkeznek meg. Akik szállást igényeltek, közel a józsefvárosi pályaudvarhoz nyernek elszállásolást.
Visszautazás Budai>estről : május 30-án,\' hétfőn éjfélkor. Megérkezés Nagykanizsára kedden hajnalban.
Hogy a nagy kani ísai utasok és résztvevők mindenben könnyen tá. jékozódhassanak s /\'részletes ."elvi;, lágo-itást kaphassanak, mátfüst 21-én, szombaton délután 6 órakor a plébánia fehértermében értekez. let lesz mindazok részére, akik a kongresszusra felutaznak. Fontos, hogy mindenki ott legyen és a szükséges tudnivalókról tájékozódást szerezzen.
Az eucharisztikus kongresszusra vonatkozó minden tudnivalókat az egyházközségi iroda a Zalai Közlöny utján tesz közzé.
és vázolta a nap jelentőségét. Uzdócxy-Zadravetz István püspök <Szent István, mint a zalavári apátság alapitója. címmel tartott nagyszabású előadást, történelmi visszapillantást vetve a nagy király életmunkájára. Dr. Brand Sándor alispán a vármegye üdvözletét tolmácsolta, majd dr. Tremkó Eerenc törvényhatósági főíllatorvos előadása következett. A záróbeszédet Horváth Vilmos dr. főszolgabíró mondta.
Délután csoportülések voltak. Az apátsági parkban férfiak réizére Uz-dóczy-Zadravetz püspök, dr. Melzlcr Károly országgyűlési képviselő, a zárdai leányiskolában asszonyok részére tartott gyűlésen Nagy Hona dunaföld-vári ígazgató-tanitónő és dr. Miklós János \'pacsai járási tisztiorvos, a nagy leányok részére a fiúiskolában tartott gyűlésen dr. Csaba Margit budapesti orvosnő és Pehm József prelátus, a kultúrházban a legények gyűlésén Pör-neczy József pusztaválickai föllbirto-kos és Ambrus János, a kehidai mezőgazdasági s/akiskola igazgatója tartottak szép előadásokat. Később litánia volt a templomban és szentséges körmenet a parkban Uzdóczy-Zadra. vetz István püspök vezetésével. Az ünnepségüket a zalaapáti kathol kus legényegylet műkedvelőinek pompás előadása zárta be. A jól összeválogatott műkedvelők Sik Sándor: István király dmü színdarabját adták elő.
1638. május Ifi
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telefon 271.
i\'Bcnkö László nemrégiben még irgalmasabb kalandon ment kel-resztül. i
A fiatalember akkoriban súlyos, betegség után lábbado\'-ott és Erdélybe utazott rokonaihoz, hogy az ottani levegőn meggyógyuljon. Közben az oláhok elfogták és mint »kémgyanus magyart* fo^va tarn tották és csak hosszas utánJÓ(i^s| után sikerült kiszabadítani. (Izellitö a magyar kisebbségi sorsból...)
A jutalékos üzletszerző esete 3 88 pengé biztosítási díjjal
Nóvák Sándor az egyik biztosító intézet nagykanizsai főügynökségének volt jutalékos üzletszerzője ideiglenes minőségben. El is ment tiz napos üzleti útra, amelyre 5 pengő költséget kapott, Ikn-sta községben Nóvák azután annyi biztosítást szerzett, hogy ezek után 22 pengő jutalék járt volia neki. Közben elfogyott őt pengőjo. Borsfán Tóth Viiue, a biziositó társaság ottani ügynöke saját 3.88 pengő biztosítási diját is átadta Nováknak azzal, hogy e-t fizes^u be. Nóvák pénz nélkül lévén, Tóthnak ezt a 3.88 pengőjét is felhasználta. AUitása szerbit a biztosítási díjnak ezt a felhass nálását\'be is jelentette a nagykanizsai főügynökségnek, amely Tóth Vincétől a biztosítási dijat később mé.{is követelte. Tóth azonban nyugtával bizonyította, hogy ő a pénzt befizette. Minthogy a biztosító intézet ait álli-tot\'a, hogy Nóvák Sándor pénzfelvételt e nem volt jogosult, a rendőrségi nyomozás után megindult Nóvák ellen az eljárás.
Most volt ebben az ügyben a büntető főtárgyalás Makáry Vilmos ta. nácselnók előtt. A bizonyítási eljárás befejezése után a biróság Nóvák Sándort bűnösnek mondta ki sikkasztás vétségében és őt ezért hal heti fogházra Ítélte.
M,D<3
11 4 Hidegebb!
Prognózis : Élánk déli, délnyugati izél, nyugat tolöl lelhó.Odéi, éj|sl t8bb ha-lyan talajmaatl tagy, nyugaton méraé-kait a.özés, zivatar. A hó ma még amal-kadlk, holnap nyugatról osökkan.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megtlgyeldillomáaa jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: + 16 6V ma reggel +1W), délben + 25.0. Csapadék: 00-t.
Naptári Május 18. szerda. Hom. kat. Vonano, Protestáns Erik. — Izraelita IJar lló 17.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az Őrangyal gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
QözIUrdfl nyitva reggel 6 órától esle 8 óráig (hétté, szerda, péntek délután kedden ecta nap nőknek.)
Oláh fogságból kiszabadult, összemarcangolta egy somogyi kutya
Egy kanizsai fiatalember kalandja a templom-alap gyQjtő-kOrutján
AJ nagykanizsai temploaiépitési akciót előmozdítandó, vidéken Is gyűjtenek a templo.n.alap növelóJ síre. Ilyen vidéki gyűjtő volt Benkő László 23 évei nagykanizsai fialal-crnber, Benkő törvényszéki irodafőtiszt fia. Bi\'nkő nem tudott elhelyez kedni és ezért vállalta a vidéki gyűjtést. Sonogy volt legutóbbi működési körzete. Szülei - tekintve a nemes célt — k&z éggel en. gedték el útjára. Tegnap a .szülőknek hirül hozlak, hogy fiukat, mi. közben Szigetvár mellett egy gazda
házába akart bemenni, a láncr^ kötőtlt kulya, amely a háíat őrizte, megtámadta, eltépte láncát njkt, Ugrott az udvarba lépő Benkő Laisz lónak és összevissza macango\'ta a fiatalembert, akit végül is á ház. bcliík szabadítottak ki kino-s .helyzetéből. Benkőt súlyos sérüléseivel orvoshoz vitték, aki első segélyt nyújtóit. Eddig bővebb hir megnení érkezett aggódó szüleihez, akik most a szigetvári hatóságokhoz Iflr-dúltak gyermekük hoiva-szálljtá-sa; dolgábati. ,
A katolikusság ezrei ünnepeltek Zalaváron, Zala vármegye eucharisztikus finnepén
1938 m*tti« 95
zalai közlöny
a
?Aúue*tcc UafiuiáfaH
NI&
Sárgapltykés közlegény meg-nyllóelőadás ma este
Szakadatlan kacagás és kifogyd hatatlan tapsyfhar kiséri ma este az évadnyitó újdonság, a Sárgapityw kés közlegény operett előadását.
A pompásan összehangolt előadás meg fogja győzni Nagykanizsa közönségét, hogy az együttes hivatása magaslatán áll és igen sok szép és értékes estéit tartogat kellemes meglepetésül.
Az olcsó helyárakat bizonyára örömmel veszi tudomásul \'a közönség. , i i
Hajnali vendég Harczos Irén első felléptével szerdán este
Holnap, szerdán e.,te Fodor László pompás színjátéka, a Hajnali vendég kerül bemutatóra. Ez a bemutató szolgál alkalmul Harczos Irénnek, a kanizsai közönség kedvencének, hogy köszónthesse tisztelőit. Fodor Lástló minden újdonsága e eményt iclenl a magyar színpadok életében, de különösen ^rtókes ez a Hajnali vondég clm A színjáték, melyet brlllláns előadásban mutat be a prózai együttes. A darab könny-mosolyos közvetlen melegsége, megindító életszlnekkcl telt alakjai, a romantikus cselekmény — mese az igazságról — biztos utat talál a szivekhez, amikor annak hősnője olyan kivételes órtékü művésznő, mint Harczos Irén.
KeiMim ii\\Mim
■ Zalai Közlöny Pestre utaiö olvasói részére
A budapesti Művész Színház május 18.án mutatja be Paulinl Bélát nak, a kitűnő írónak, a Gyöngyös, bokréta országszerte (sniet szervet, zőjének zenéfi, láncos, magyar kéj*, sorozatát:
.Paulinl magyar játékai"
csupa Játék, szövegben, zenében, táno-ban éa képben
qlmmel. [ ,
Ez a magyar müvésrl sorozat, melynek \'zenéjét az uj magyar zeneszerzői gárda legkiválóbb tagjai Írták, díszleteit pedig olyan művészek tervezték, mint Szőnyl István, Fülöp Zoltán, Molnár C. Pá", nem csuk a színházi évad, de általában az egész magyar müvésri éíetleg., kiemelkedőbb eseményének igér, kezik. I i
Sikerült megállapodnunk a Mű, vész Színházzal, hogy ezt a Tiagy-szerű produkciót olvasóink rendkívül olcsó áron nézhessék meg. Minthogy épp május .végén nagyon sok olvasónk fogja felkeresni a fővá. rost, már most felhívjuk olvasóink figyelmét .PAJJLINI MAGYAR JA-T£KAI«.ra, mely naponta kétszer fog szlune kerülni a Művész Színházban (délután 6-kor és este 9-kor) és mindkét előadásra, a délutáni mérsékelt előadásra is, olvasóink 30 százalékos kedvezményt kapnak. Kedvezményes utalványok a sner. kwtftflségben kaphatók. |
— Tekint,.* mef a Kopstetn Bútor áruház állandó butorktállltását. ízlésen éfl olc é bútorokat kedvozö flzetéal tol lóteleklcel váaárotbat.
Mum, iiaay hindui r
Pro ven te, a Földközi-tenger francia partvidéke s a Rhone völgye, Rhéna-ula, e^y kicsit más világ, mint amit Franciaország alatt érteni szoktunk; része annak, do annyi mindenben különbözik tőle, más éghajlat, más szokások, külön nyelv ad «Provence dal. lelt mezőinek ogyéni életet, délies jelentést. Provence Igen sokáig külön állam, a> mi Aujou-királyaink is ural-kodnak rajta (Les-Baux-ban ma is mutogatják még Nápolyi Johanna házát), Provence ma is őriz valami külön levegőt, — bő. szenvedélyes ós állhatatlan déli vért.
MontéUmar kb. 130 kilométerre van a tengertől, de a déli klíma már itt érezteti hatását; a városi parkban olajfák köszöntenek rád. Viviers és Donzéie hegyei között a Rhone is kitör a síkságra. Szá\'.ej Aplán bárkájára gondolatban s ha a vonat ugy is hozott át Viennen, hogy észre sem vetted a ködöt, a oepegő szikláikat s a katheJrális málló homokkő díszeit, most köszöntsd rá Provente.ra Orange fiatal hercegének dalit, ahogy Nislral énekelte, .üdv néked Napnak birodalmai* Ha a hajó elúszik a Pont-Sain be-Esprit (a Szentlélek-hádja) hét. száz éves ivei alatt, akkor már átléptél dél ós a szerelem földjének kapuiát. Olajfa, gránátalma és nagyhajú köles tarkázza a |>artot, kastély és várromok iülnek a dombokon, ha hátrafordulsz, Láthatod a síkság összeszűkülésénél a kilencszáz méter liosz-szu hid tizenkilenc ivét: korona a Rhone hullámos haján. A középkor ezt az utat járta Spanyolországból Róma felé, zarándokok vonultak a pá|>a által fenntartott hídon, ragyogó kék őg alatt, vagy fütyülő szélben s a jobbpartl kis város nem állt csak vendégfogadókból, . zarándokházakb.\'l korcsmákból ós templomokból. Most lapos, sárgacserepü tetők és ciprusok készítenek elő a délprovenoei díszletek lmngulatára. *
Az ésijakról jövő barbárnak Pro-vcm« történelmébe is be kell még lépnie tígy hármas kapun át: Orange Róma iveivel versengő diadalíve alatt ünnepelnie kell a győzelmet, mit Saesar vett a ruassalístákon Krisztus előtt 40-ben.
Az estében az autók sárga fényt vetnek a diadalívre s az ut élete körülöleli a romot. Provenceban semmi sem leltet igazán rommá. A napos dél nem ismeri az elhagyotll
sasfészkek legendáját, dél ogyütt él a múltjával. Ha egy cselédlány kiintett egy régi házból a tejesember után, az ablak. az ajtókeret, ahonnan Integet legalább tizenhatodik századi. Carpentras római diadalivét beleépítették egy keresztény templomba s az orangeihől egy tizenkettedik századi hertOg lőrésekkel ellátott váracs. kát csinált. Mert ProvCnoe som élt örökös békéién, Jó harcosok voltak urai, a nassaui ncrt«f?ek, egyikük például Hollandia királya lett. Nassaui Móric még vissza-vissza tőr Németalföldről 0rangéba, falövet huz a városhoz s egy dombon hatalmas várat, amit tsak XIV. Lajos romboltat le. hogy a várost birodalmába illessze. A provenciak benne élnek a multukban, élnek vele, do nem tisztelik. A nassaui herceg vára a régi római emlékek köveiből épül s a herc«g csak az antik színháznak kegyelmez, mert az csekély átalakítással önmagában is e ősség. Ha megállsz a színház 100 méteres csupasz homlokzata előtt, megértheted a herceg gondolatát, do még Inkább tisztelned kell a római kulturát. Az anyavárostól valószínűtlenül messze, idegenek között, barbárok állandó támadásainak kitéve a római légió 20.000 néző nek emel színházat s Carrarából és Slen mából hoz márványt a felékesítéséi c. A 30 méter magas falat, melyet (belül a színpad oszlopsorai díszítettek, kivül csak néhány egyszerű kapunyitás töri meg; tetején láthatók még a nagy lyukas kövek, amelyek a nézőteret befedő ponyva árbócait tartották.
Jobbra az antik fürdők köveit keresik, balra koloniális katonaság menetel. Ennek a földnek minden kor leadta adóját. Mélns kcresztclőkutja a gall kereszténység kezdetéről való, Point-Suinte-Esprit egy csodásan faragott 14. századi gót ká|x>lnahomlok-zatot őriz; Viviers, régi püspöki város, Szent Vincéről nevezett katedrálisának egyes részei 1119-l>ől válik, három század épitgetett rajta, s u 16. században kapta mai gót formáját; a magánházaknak története van s a szélmnl ir.okra legalább annyit illik ráfogni, hogy Daudet lakott bennük.
Az épületeken át a történelem, sziklákon, fenyőkön ós szélen át az örök Földközi-tenger itt érezteti először azt az összjátékot, amit Provencenak szok. tunk nevezni.
Dr. Ortutuy Gyula
Feltűnést keltettek
a budapesti Nemzetközi Vásáron Barény Józsaf «■ Pia mii
nagykanizsai ékszerészek legdivatosabb
karikzigy ürül.
S-S ® — (]
AZ IMRBDY-KORMANY megkezdte munkáját a felforgatók ellen.
A BALATONFÜREDI orvoslíét meí-nvilt Kelemen Krizosztom bencés főapát és Hóman Bálint miniszter ünnepi beszédével.
A LISZTARAK leszállítását kérik a sötőmesterek.
A HERCEGPRÍMÁS előtt a Nemzeti Munkaközpont 1000 tagu küldöttsége tisztelgett.
A NEMZETKÖZI GYORSIROVI-RSE-NYEN első lett Magyarország I. csapata (dr. Majorcsik Sándor, Knppa György, Fodor Antal), második Magyarország II. csapata, harmadik Németország I. csapata, netfvedlk N\'é-motország II. csapata, ötödik az olasz csapat. }
A MAC elnökségről lemondott gróf Sigrav Antal.
A KESZTHELYI premontrei eucharisztikus hangversenyt rendezett dr. K\'empa Károly vezetése alatt, amelyen részt vett a Fosteles hercegi család.
ALLASAT vészit! a köztisztviselő vagy bíró, aki titkos mozgalomban részt vesz: a ma megjelenő rendelt szerint.
SZAZ EVE most, liogy Petőfi megírta első versét.
ÖSSZEESETT az éhségtől egy anya Budapesten, névszerlnt Koller FetCnc-né vasmunkás felesége, aki hat gyermekével nyomorában a Dunának akart menni. Most a rendőrség igyekszik rajta sogiteni.
EGY GIMNAZISTA Rudapeden szülői lakásának padlásán felakasztotta magát. A 10 éves gimnáziumi tanuló: Porták György, jeles tanuló volt. Titkát magával vitte a sirba.
SZRKACS Elemér gazdasági főtanácsos, aki a buzanemesitéslMMi elért eredményekkel tette nevét ismertté, Budapesten elhunyt.
ROMANIA revideálja u Co,a kormány • zsidótörvényeit.
JAPÁN hadserege az északi é* déli frontról Lunghájnál egyesült és előőrsei már elérték Jangoí városát.
CEDREANUT merényletekkel, Duca miniszterelnök meggyilkoltatásával és epy külföldi szervezet anyagi támogatásának elfogadásával vádolják.
PARIS továbbra is bízik a francia, olasz tárgyalások sikerében. A megegyezést a francia népfront igyekszik elgáncsolni.
AZ ARAB terror tovább dul Palesztinában.
BORZALMAS szállodatüz pusztított Atlante georgiai város Amerika vasúti szállodájában. A halálos áldozatok száma 35.
A SZENT DOMONKOS-REND visz-szanyerte magyar tartományát; u legújabb római jelentés szerint.
HARTMANN László belehalt a tri-poliszi autóversenyen szenvedett sebeibe.
A FUTBALLBAJNOKSAGRA Euró pába érkezett Brazília csapata. Ma érkezik Holland-India, Magyarország ellenfele.
A LENGYEL-MAGYAR kereskedelmi tárgyalások megkezdődtek.
A FRANCIA honvédelmi kölcsönt néhány óra alatt csaknem teljesen lejegyezték.
A NÉMET KORMÁNY rendeletet adott ki a Rajna —Majna és Duna összeköttetésének kiépítése érdekében.
ltoptihví
és UrMÓ&ztov
Ruhára
Kompiéra
Kabátra

r
Legújabb kimintázásban, olcsó árakon
4
ZALAI KÖZLÖNY
1938. m*lm 18
Felmentették az ügyvédet, akit dr. Egán Imre volt főispán sikkasztással vádolt
A Misszió-sorsjegy nyertes számai
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai Missziósháza állal 1938. május 15-én megtartott tombola sorsjáték túlzásának eredménye a kővetkező:
Férfi kerékpárt nyert a 40, nói kerékpár! a 2015, 6 személyes teakészlelet a 99, faliszCnyeget a 180, csillárt az 1705, karórákat a 100 1058 1071 száirok.
Nagy kézimunka teritőt nyertek : 92 112 188 177 180 800 487 550 557 505 500 571 572 588 024 740 830 1108 1201 1500 1313 1715 1729 1780 1830 1070 2071 2491 2702 2828 4284 4010 4003.
Kis kézimunka téritől: 280 343 353 390 045 000 082 092 728 707 770 778 793 841 872 884
909 050 060 996 1083 1136
1340 1361 1393 1404 1416
1418 1433 1491 1547 1552
1574 1500 1708 1741 1759
1773 1701 1825 1833 1873
1954 1072 1980 2004 2030
2005 2005 2140 2140 2154
2178 2201 2301 2341 2348
2359 2407 2577 2701 2737
3517 S\'110 3635 3671 3007
3802 3907 4325 4567 4003
4023 4034 4085 4090.
Dlványpárnát: 10\' 178 215
201 413 480 080 051 1018
1052 1540 1001 1030 1044
1700 2243 2247 231(1 2348
2371 2515 2520 2731 3195
3217 3684 4610 4652.
Likőrkészlelet: 2505, 2 drb a.\' tik
nagy vázái: 1008 2553, egy vég
vásznat: 4025, babát: 058 118;) 1335 1804 2031 2157 2308, bőr footballl: 294, nemez footbalU: 1770, 2—2 drb. törülközöl: 2078 2197 4110, egyetemes darálót: 1170, díszdobozt: 325, magyaros disz edényt: 044 1000 1301 1337 1471 1579 1735 1787 1909 2052 2131 2424 4069 4809, bor 1 üveg: 1010 1002 2328 4017, 1 üveg likőrt: 300 828,-2040 3011, altminiutn lábast: 73711098 3053, sósborszeszt: 205 1103 1901,
Dísztárgyat nyerlek: 54 60 00 72 94 100 107 105 193 194
198 208 212 203 330 334 345 308 378 379 381 387 401 400 409 435 450 485 489 498 500 544 552 555 559 580 008 022 025 091 095 009 701 785 791 796 805 820 835 819 863 866 868 880 010 040 905 070 074 977 901 1031 1048 1050 1088 1117
1125 1104 1175 1217 1220
1271 1280 1287 1297 1315
1320 1330 1334 1338 1340
1319 1403 1414 1445 1470
1481 1482 1503 1508 1514
1571 1581 1583 1588 1592
1010 1035 1643 1001 1067
1087 1090 1098 1703 1736
1777 1786 1796 1816 1820
1821 1870 1891 1897 1809
1939 1047 1051 1953 1065
1008 2000 2013 2018 2044
2054 2057 2058 2113 2170
2104 2196 2100 2231 2238
2221 2241 2258 2302 2304
2800 2314 2301 2370 2405
2431 2432 2134 2435 2441
2410 2453 2462 2183 2408
2538 2511 2579 2000 2733
2828 3300 3622 3623 3049
3001 3008 3902 4117. (0
Hölgyeim! Vásároljunk Schüíz-ruhátI
Divatos, Ízléses, olcsó.
Dr. Havas Béla sümcpjt ügyvéd ellen a zalae^r^-gi ügyészsóg sikkasztás büntette címén vádiratot UL\'ott ki. Az üfíyvéd ellen dr. Egán Imre ny. főispán, budapesti lakó; kitt feljelentést azon az alapon, hogy a volt főispán adósaitól több. ezer |i«n#&s kövelelé-st hajlott be, de azzal soha sem számolt el, a pénzt sem szolgáltatta ó|, noha a behajtás kilenc évvel ezelőtt tör-\' tént.
Az ügyet már mi^q li\'ben tár-
gyalta a zalaegerszegi törvényszék egye.sblrája. A vádlott ügyvéd kl-luíjlgatiisa Korán azzal védekezett, hogy n sértett kielégítése azért nem történt meg, mert annak követelése részben letiltás részben elszántok lá\'i vlszo\'ay következtében vitás volt. A bizonyítási eljáráp lefolytatása után a törvényszék felmentette az ügyvédet a vád alól, mert a vitás követelés folytán terhére bűncselekményt fennforogni nem látott. Az Ítélet még nem jogerős.
Ha nem Jól Iái, JS^
Fenyvesi György
órás éa ■xakoptikna metterhex
Pő-ut 10. Dobrovics-ház.
Szemüveget orvosi receptre íj ktailtkl
Kenyérfóltés volt az oka a titokzatos pölflskel gyilkosságnak
Március 21-én történt, hogy Pö», löskefő községből, Pálffy Lászlói gazdaságának istállójában, fekvőhelyén agyonvene találtak rá Badics Mihály gazdasági alkalmazottra. Feje össze volt roncsolva. Minden jel arra mutatott, hogy Badicsotéj-jel, álmában ismeretlen tettesek, agyonverték. Megindult a nyomozás, aronban a legszélesebb körű kutatás sem hozta meg a kívánt eredményt. Miközben a községházán órák "hosszat folyt a kihallgatás, este az egyik kihallgatott, név-szerint Beke István, aki alkalmazott társa volt Badicsnák, előkapta kését ós azzal mellbe szúrta magát; súlyos sérülésével behozták a nagykanizsai kórházba. Mikor a kórházban kihallgatták tettének oka Telől, maga sem tudott elfogadható okot mondani. A nyomozó hatóságoknak gyanús \\olt Beke öngyilkossági kísérlete, amit nem lehetett nemink vei megmagyarázni. Mikor azután Beke a minap hazaérkezett a kór. házból falujába, a csendőrök ismét faggatni kezdték. Ekkor a kereszt-kérdé\\ek közben egyszerre csak ki* jelentette, hogy ő verte agyon tárfát álmában és pediglen azért, mert állását fél\'ette tő\'e. Elmondotta, hogy mialatt Badlcs Mihály aludt, ő előkaj ott egy dorongot, amelyen a tejeskannákat szokták vinni és azzal a fejére mért üté ekkel agyonverte Badicsot. i i
Beke vallomását nyomban jelentették a kanizsai kir. ügyész égnek, a vizsgálóbíró és a kir. ügyészség egyik tagja kiszállt Pölös"kefőre, a hol Beke Ferenccel eljáhzatták az egészet ugy, ahogy elmondta, a ha-lá\'os dráma színhelyén.
Beke Ferencet ezekután a csendőrség beszállította Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek. t
Dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró ma vezet eti maga elé Bekét, akinek szabadlábrahelyezése vagy lovábbi fogva tartására nezve ezűtan fog csak dönteni.
(—) A földművelésügyi kormány intézkedéseiről
gyümölcstermesztésünk érdekében, a gazdaságos gyümólcsfavédclemről, n kaiszibarackfák pusztulásáréi, a szőlő, zöldség, virágoskert, a baromfi és méhtenyésztés aktuális kérdéseiről ir «A Magvai- Gyümölcs legújabb száma, melyből — lapunkra hivatkozva — ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV. (lerlóezy utca lt. szám.
— ButorkiállitásunkAt tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
Diófából postabélyegzőt és azzal csekket hamisított két csörnyeföldi jóbarát
Bonyodalmak Budapesttől Szemenyéig egy 17 pengő 50 filléres adósság körül
hogy házkutatás lesz náluk,/eltűnt hazulról és csak este tért haza. A nyomozás során bevallotta, hogyi
Muraszemenye, május 17
(Saját tudósítónktól) Varga Ist-ván Csörnyeföld-jánoíshegyi béi\'-cséplő vállalkozó a Yacuum Oil\' budapesti képviselete bepei elte egy 17.50 i>engős tartozásért. A? tárgyalás előtt ti na| on a cég körzeti nieg-bi ottja hirtelen vissza vonta a pert, mert Varga Géza, a vál\'a!ko.zó fia átadott egy csekkszelvényt, amelynek tanúsága s/erint ők a 17.50 | en göt a postán már korábban lefizették.
A csekkszelvény mo\'ít már ftfke* rült Budapestre, a Vacuum OiU hoz. Oi> derült ki a turpiság. Od;» ugyai\'í^ a csekken állítólag beküldői/ összeg nem érkezett meg. Erii- ihlették a s/emeny.i rostán kelt
gy barátját kérte meg a hámi ii tásra. A jóbarát diófából fara^la ki a szemenyei jofsta bélyegzőjét, a mely első tekintetre kitűnően sikerült. Ugyanez a barát irta rá -i Varga állitása szerint - a csekkszelvényre a szemenyj j oUames-ternö nevét is.
A CMMidőrsg megtalálta azt a le-velezőlai ot is amelyet Varga átadott barátjának, hogy abból vágja ki a köralaku pecsétet és pontu an annak mintájára készítsen evyet a a megadott dátummal. A pecsét hasonmása a levelezőlap-kivágás alapján el is készült, még |>edig
ekws^eivényt a |osta takarékhoz, a| I kemény diófából, szinte hajszál-
mely a7öíínal meginditotta a vízsj gáiaíot. A postaigazgatóság kh küldte dr. Dénes Károly segéd.itt kárt Muraszemenyére és elkezdőd dött a vizsgálat. Ennek során a csekkszelvényen szereplő 17.50 pengőt a j.osta napi jegyzékébén nem találták meg, ellenben kiderülj hogy a csekkszelvényen lévő alá* irásés a postai pecsét is hamis.
Következett a házkutatás Vargáék lakásán. Ezt a postatitkár végezte hatósági segédkezéssel. Megvizsgálták a Vargáék által befizetett korábbi részletek csekkszelvényeit is, mert az volt a gyanú, hogy többha-t misitás is történt. Több hamis caekk a-ónban nem került elő. |
Varga István, amikor megtudta,
I onto-an. Éppen csak a FELSÖSZE-MENYE feliratban az S betűk vannak forditva, ami azonnal e\'árulja a pilmitiv ember kezemunkáját. Ezt azonban első rá\'.ekintésre nem is veszi észre a szemlélő, ezért sikerült egy ideig tévedésbjen tar*--tani vele a;okat, akiknek a pecséttel dolguk volt az eljárás során.
A házkutatás során a jx\'cxét-farugványt nem találták meg. Aki kés/i\'ette, az meg mezőgazdasági munkán van valahol más vidéken, ugy hogy most a csendőrség keresteti (
Most tovább folyik az eljárás Varga és barátja ellen, akik drága árat fognak fizetni a 17.50 pengős csekkszelvényért.
Nép Mozgó. Kedden ée eierdán A Nép-Mozi mindennap játszik!
AHce Faye, Walter Winchel és még hat világsztár versenye a szerelem körül.
PLETYKA
Nagyszabású zenés vígjáték, tele legújabb és legdivatosabb slágerekkel. Felülmúlhatatlan humor I
Jöjjön mindenki a moziba, mert különben klpletykázzák!
Fényes kísérő műiorl
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkall
1938. május 1
balai közlöny a
r
-----
51 év óta százezrek dicsérik 1
jóságát síép kivitelél és olcsóságát.
6 nagy üzlet az ország különböző városaiban
Vásároljon tehát ön is nálunk!
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKAN IZSA.
Elitta pénzét, ruháit, majd a vonat elé vetette magát
Enyingi Józ-ef tapolcai lakos 37 éves volt és nagyon szerette az alkoholt. Elvált feleségétől és pénzt kért testvérétől azzal, hogy elmegy munkát keresni. összego nagolta ruháit. Am csak az első ko csmáig tudott elmenni, ott nem tudót\' e\'-lentállni a kísértésnek, ott íj ragadt. Pénzét elitta, majd a ruháit
is és amikor minden elfogyott, kiment n vasutmentére és a robogó budapesti vonat elé vetjtte magát. A n.o\'dony kerekei levágták a fejét. A\' törz nélkú i fejet reggel a füredi vonat mozdonyvezető).} vette észre.
A hullát beszólították TapoLcá. ra, ahol eltemették.
52 házban tilos fegyvert találtak Valkonyán és környékén
(Saját tudóitónktól) Borsfa közelében, nem messze az -2ger. szegj os/^lguttól, fekszik a kicsike Valkonya község. Ajz utóbbi időben ezen a vidéken egyre több és egyre vakmerőbb lesipuskás okozott különféle galibát. A hatóságok créh lyesen hozzáláttak a környék meg.
tisztításának. Az egész faluban a környéken há\'kutatásokat tarlo\'tak Majdnem minden máoiik házban tilo> fegyvert találtak, A házkutatások során Valkonyán és környékén összesen 52 darab lőfegyvert ko-i ko/.tak el és tulajdonosaik elea mef i ídi\'ották a kihágási eljárást.
Halálos szerencsétlenség
a komárvárosi állomáson
Rakodás közben összelapított egy vasúti munkást a tolató vonat
Halá\'os szerencsétlenség történt tegnap délután a komárváro i vasúti állomáson. Rakodás volt az egyik szerelvénybe és miközten a vonat tolatott, ott dolgozott egy Kovács István nevü vasú 1 munkás; aki a rakodásnál segédkezett. Egyszerre a tolató vonat kocsija Kovái CsOt odaszori o!ta a rakodó oszlop-
hoz, annyira, hogy fejét mellkasát és hasát összeroncsolta. Kovács-István a helyszínen kiszenvedett. A szerencsétlenség nagy izgalmat váltott ki a pályaudvaron, ahonnan jelentették az esetet a községi elől\' járóságnak, amely telefonon bizottság kjszállá át kérte a főszolgabiró ságtól. Megjelent a helyszínen a
ki-komáromi csendőrség egy járőre is, amely intézkedéseit megtette. A hullaszemle megállapította, l:ogy senkit gondatlanság nem terhel. Kovács saját vigyázatlan-ágának leit áldozata. Elteme.éséne megadták a hatóság engedélyt.
— (Változások a rendőrségen)
A belügyminiszter FarKas Jenő rendőrkapitányt, a nagykanizsai kapi. ta\'nyság h. vezetőjét helyettesi megbízatása alól felmentette. Az uj helyette* zágonyi Debreczenyi I5ez>ő rendőr-kapitány. A rendőrkapitányság uj ve-zelőjo,. bikkfalvi líovács Nagy Pál főtanácsos az áthelyezések következtében változtatásokat rendelt el. Far. kas Jenő kapitányt a közigazgatási osztály vezetésével bizta meg, elő utóként Zágonyi Géza fogalmazót osztotta be. Az autókörlet vezc\'ője Dárday Fcienc dr. fogalmazó, aki egyben a bűnügyi osztály előadója is. Hc.időr-sógi iktató é; kiadó Be ideíi Béla. a hejelentőhivatal vezetője Kamarás I\'e-rene. |
— (Esküvők;
Wrábl Ciizit, a nagykanizsai mozi közke Iveit pénztároskisasszonyát elviszik Kanizsáról. Ma dél előtt volt a |>olgári esküvője Horváth Mihállyal, OS a (Sonia\' mozi igazgatóéi! JJ iával, Magjai\' János nagy kanizsai moziigazgató sógorával. Az egyházi esküvő C/ornán lesz. — Ga/dag I\'e.enc püspöki tanácsos u Ita össze Bárány István nagykanizsai ékszerészt és Németh Ilonát a plébániatemplomban. A Katii. Legényegylet ifjúsága díszsorfalat állt n templomban népszerű vezetőségi tagjánuk esküvője
alatt. Gazdag Ferenc megható és emel ke.lett beszé le cíilán a gratulációk tömegével bal nozlák el a fiat il párt.
— Zenei hlr)
Kanizsai ze ici műsora lesz pünkösd vasárnap a nagyatádi katliolikus le nploin orgona-avató ünnepségének. I\'. Kotsis Oilön plébános akadályt nem ismciő, lelkes akarata teremtette elő a nagyatádi orgona 1.").000 ]>engő költségét a község lakosságának áldozatkészségéből. A felavatáson a nagyatádi templomban <£yházi liangver-seny le^z. Közremüköuik azo:i u nagy. kanizsai városi zeneiskola tanári karának e ;y része i Vannay, WilzeneU és Ivánkovits), valamint Gazdag István kántor vezetőével az Egyházi Yegyes. kar. A hangversenyic Nagykanizsáról autóbusz indul.
— (A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör)
május 2l-én, szombaton dé\'után 0 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermében. A rendes és meghívott tagok minél telje cbb számú megjelenését ismételh a kéri az elnökség. (:)
— (Házasság)
Wrábl Gizi . (Nagykanizsa) és Horváth Mihály (Csorna) házasságot kölötlek. (Minden külön értesítés helyett.)
A prostata megbetegedéseinek kezelésében a rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral — gyakran .nagyfon-ioB8águ szolgálatol tesz azzal, hogy igen könnyű, lágy székletétet biito-: it és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.
„Dolgoztass, hooy MmW
zalai kozlönv
1938. má|u» 18.
SL4ZENGERS London
legjobb angol
tenniszütő é. labda
lerakat.
Szakszerű és gyors hurozás
Vágónál. 1M2
— (A szerdal növendékhangverseny)
délután G órakor kezdődik a zeneiskola földszinti hangversenytermében. Belépődíj nincs. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
— (Angol kirándulók Nagykanizsán)
Az enyhébb idő beálltával megindul Nagykanizsán is a nyári átmeneti idegenforgalom. Távirat érkezett a C.entrálba, mely szerint május 23-án egy 2G főből álló angol kiránduló csoport érkezik Nagykanizsán, t\'gyan-csak francia vendégek érkezését is (jelentettek a közeli hetekbe.
— (A törvényszék kiszáll Keszthelyre)
.A nagykanizsai törvényszék linrom napra kiszáll Ke zlhelyre, ahol n v.i rosháza tanác\\slermél>en büntető tárgyalásokat folytat. A kiszállás június 2., 3. és 16:i losz.
— (A Nemzeti Front)
na; vkanizsai megalakulásáv al kap. (■solath-n Sz,endiöi \' Munesok István városi u..ztviscl\'ft annak megállapítását kéri, bog;.- p.Cve téves informát ió alapján került a NF vezetőségi névsorát tartalmazó ujságközle,nényl»e. S/endrö\' az uj alakulatban semmiféle tisztséget, r.em visel. Tárgyalások folytak ugyan Szendrőivel eblicn az ügyben, de ő arra való hivatkozással, hogy városi tisztviselő, nem v. Halta a megbízatási és jelölése tudtán kívül törtóul.
— (A „Szleglrled" Nagykanizsán)
Az osztrák vasút május l.ytöl Bécs —Pécs viszonylatban uj gyorsmolorost állított l.o, amely 80- \'•»<) kilométeies sel^sséggel h;ilad.*\'.\\ \'• "Szicgfrid első-útja alkalmával vasárnap keresztül haladt Nagykanizsán. Khö ulja alkalmából az osztrák vasutak egy igazgatója is a szerelvényen ut >zotl.
— (Uj balatoni állomás)
Balalonzamárdin a MAY uj vasútállomás építéséi tervezi és az építés
— hír szerint — még a szezon előtt megkezdődik. Az uj állomásépület emeletes lesz.
— (Az Étsy-ügyben)
perújrafelvétel folytán Mak.irv Vilmos törvényszéki tanácselnök, a bün lelőfötárgyalások elnöke junius 10 és tl-éie tűzte ki a tárgyalási.
— Kevesebb ruhát kell
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból készüli, mert az évekig tart és mindig szép. Csak a szövet csinálója tudja garantálni, hogy a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar uricsaládok részéie évek óta szállítja angoloson gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézböl a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke ut 117. Még ma j<érje a szövetminták köUség-és kötelez« ttséginentes elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. A kollekcióban rengeteg elismerést is olvasliat.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsán.
Zalai Károly. Nagykanizsa 78. szám,
Pelelös kiadó Interurbán telefon
APRÓHIRDETÉSEK
I iiólg 60 fillér. minden további >ió 4 1111*1.
ÁLLÁS
SzakáoanA azonnal felvétetik. Unger Horthy Mildós-ut 19. 1280
Ügyes kifutólényl felveszünk. Excel-lior Harlinyaház, Fő-ut 14. 2
Két beJArónA azonnalra felvételik. — Hunyady-utca 16. 1420
ADÁS VÉTEL
Használt ruhát veszek éi eladok, hl-váira házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1132
Agytól!, használt és uj. Vétet-eladái. Rtticher Mátyáí, Király-utca 32. 1127
Költözködés miatt egy complett háií-axoba bútor, részben is, eladó. Eichner Kisfaludy u. 6. 1416
Rózsa-u 16. számú ház alariá. Érdeklődni Attíla-u. 46. »z. 1417
KÜLÖNFÉLE
Autótaxi (bérautó) u] áramvovalas legolcsóbban Kaulmann Manónál lendelhetö. Telefonállomás 222. 4024
Mindennemű férfi munkaalkalma*, mindenes szakársnék, bejárónők stb, lakások, bútorozott szobák ktfzvatilése, Minimális díjazás. Munka- és lakástkeresők, munka- és lakástadók szíves Jelentkezését kérem. Munka- és lakásközveilió-otthon, Fő ut 4. 1382
Gyilkol a szovjet
A szovjet hatóságok ismét folytat, ják a tisztogató munkát. Tifliszben a GPU 25 tagját Ítélték halálra és végezték ki. Üzbekin szovjelköztársa-ságban 13 ujabb lialálos itéletot mondtak ki, inig Sztalininben 0 bányamérnököt és hányását végezlek ki.
naükuluiilltt! mióta Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1938. május 15-töl. £rxaéb«t-téf* Va.ulí llomé.
Vasútállomásra
4 30
5 25 7 65 9 20
II 05
13 35 1415 15 3!
1720 18-20 20 05
22 25
23 20 23 60
Eizsébel-térre
O
» 3
S 3
"0 c a
Letenyei menetrend
L.l.nyitfl Ind. 6 45 HlgjVwIllir, irl. 7 55 N.g,k.nll.fc.0l Ind. 14 00 l.lwijir. trk. 15*10
Pollák Józsefné szül. Pollák Ida ugy a maga, mint gyermekei, unokái, valamint az Összes rokonság nevében fájdalomtól lesújtva Jelenti. Iiogf-szeretett férje
Pollák József
városi képviselő, megyeblzottiigl tag, Izr. Szentegylet alelnöke, atb.
életének 73, boldog házasságának 47. évében türelemmel viselt súlyos, hosszt! betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 18 án, szerdán délután 6 órakor az izr. sírkertben levő szertartásleremböl fogjuk örök nyu-lomra helyezni.
Nagykanizsa, 1938. május hó 17.
Nyugodjék békében I
Bence Mikia, Jenő, Imre, Lajoi, László, Klára gyerrrckei Bence Jenőné szül. Székely Böske, Bence Imréné szül. Bence Sildl, dr. Bence Lajoiné szfll. Stnger Anny, Benco Lásxlóné szül. Vérles Bözsi menyei, Lampel Jenő vöje. Bence Évi, Llal, Gabi, Lampel Judit és Gyurika unokái.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet, mint az 1 fzágos Központi Hitelszövetkezet tagja igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztikara mély sajnálattal tudatja, hogy helyettes elnöke
Pollák József ur
elhunyt.
A megboldogul! 41 éven át niűködöit intézetünknél, nek mindéikor önzetlen, buzgó és lelkes támogalója volt. Nagykanizsa, 1938. évi május hó 17-én.
Hálás kegyelettel őrizzük emlékéti
Koletta
vászon rud zsinór
Féregmentes
AFRIK
díványba
párnába |
I iatracvászon
Nyugágyvászon Szalmazsák
HIR8CH ÉS SZEGŐ cégnél

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves jó ismerőseinknek és barát linknak, akik felejthetetlen drága |ó
Tónink váratlan ethunytával bennünket ért kimondhatatlan fájdalmunkat bármilyen módon enyhiteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Csete él Szabó család.
A Balaton legszebb, legolcsóbb üdülőhelyén
közvetlenül a pályaudvar elölt, a Balatonparlon nagyon szép fekvésű, fásilott
VILLATELKEK
furdőjoggal
megszerezhetők.
Villanyvilágítás. A jó talaj-beszürfidés folytán kltünó Ivóvíz. Fenyveseiben árnya9 sétá nyok. Bársonyos homok.strand. Enyhén mélyülő sekély vízében a gyermekek veszély nélkül für Adhatnék Az építkezés olcsó és kedvező
feltételekkel lehet építkezni Egy csekély előleg lefizetésével a telek nyomban birtokba vehető és nevére lesz lelekkönyvezve. Még ma kérjen díjtalan prospektust és siessen lekötni a felkel!
Érdeklődni lehet:
Szabó Antal sporlizlstta
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Szőlőben gyümölcsfáknál kertiveteményeknél rózsafáknál pázsitnál
csodát müvei a
1 kg. Péll-Só kell: 20 szóIGIókéhez 30 rózsafához 3Í> ni1 kerti-veteményhez 20 ins pázsithoz slb.
(Nemciak zsákszámra, hanem már 1 kg. Is kapható):
ORSZÁG JÓZSEF
miig, műtrágya, zaák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
Nyomatott a laittulajíono, IiazgM.sáji HiavflnytirMsíí kónyvnjomiájtb(m Nagykanizsán, l\'ekWs ilíWvCíOtö Zului Hjtoly,
78 Avlolyim 112 szám.
Nagykinltu, 1938. május 19 csütörtök
Ars 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
(intedWc és HadóUistal: PM 5. sziia. Utódok DiisJea lirtkfluup délutia.
POLITIKAI N A P I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előllzetésl its: egy hóra t ncngó 40 fillér. Sicrkesztóségl és^uirióliivatali telcfoa! 78. sz.
A megkezdett nlon
A/. ország még mindig Imrédyi Béla miniszterelnök első beszéde^ nek hatása alatt áll- Ezekben a be-/ szédekben a logika és az érzés ösz* szefonódott. A logika azon a vonalon, amelyen éles pontossággal kö-rülhaláiolta progi<amjárak n ioden részletét)étfa piogijam megvalósijár sára igénybevtendő módszereit, aal érzés pedig azon a vonalon, ahol a családról, a népről, a s:oeiálls po* litika mindennél fonto\'abb szerepéről szó\'ott. \\
Egy rövid vezércikk nem méltathatja ennek a beszédnek minden\' gondolaatát, hiszen gazdaságából hetekre terjedő anyag kerülne ki. Ai mi célunk íogy a beszéd külpolitikai részével foglakozzunk A, kül* politika mindig fontos volt az országok életében, de különösen fontos ma, amikor Európában, do az egész világon az események egymást kerge\'ik. Itt él a mi kis né-, púnk a Duna völgyében, körülvéve! olyan országoktól, amelyek mindegyike egy-egv daratol hasított le a répi szép Nagymagya\'ország testéből. A\' má\'ik sJomszédunk a német birodalom, amely világhatalom lett Ajusztri i csatlakozd a óta.
Mi a magyar külpolitika utja ezekben a nehéz időkben ? Imrédy Béla megmondotta: az, an.á volt. A közelmúltban lezajlott nagyfontosságú eseméhyek ellenére is kül-po\'iUkánk továbbhalad a megkezd dett ufón. Alktiv béke|M>litikát csinálunk, amelynek az a célja, hogy bevált barátainkkal való jóvwor nyunk ápolása mellett minden néppel békében éljünk.
Kik ezek a bevált barátok? Elsősorban Olaszország, amely már akkor felismerte és elismerte triaroni béke igazságtalanságát, a milor Magyarország szinte a proskribált országok közé tarló. ?0|t. Még 1927-ben kötöttük meg a magyar-olasz barátsági szerződést s megpecsételtük a rómri paktum-. mai, amely változatlanul érvény-, ben van, jóllehet Ausztriának Németországhoz való csatlakozása folytán a rómel paktum hai*madik szerződő országa kivált a három ország sorából.
Németországhoz mindig meleg szálak fűztek bennünket, politikai, gazdasági és kulturális téren ecy-aránt. Együtt küzdöttünk a világhálóm nehéz esztend ib:n a fron* tokon s éppen ez a tény jogositfei bennünket arra, hogy barátságunk a megváltozott körülmények körölt is tovább fog élni és fejlődni.
A Lengyelországgal való me\'eg viszony sem ujkeletü. Ai a fogadtar tá\\ amelyben kormányzónkat legutóbb Lengyelország részes i he tto, nem hideg külsőségek egymás melle .\'o\'akozáSa volt, de egy nép •^ivének megnyílása a magyar államfő előtt.
AngUa mindig nagy tiszteletnek örvendett hazánkban. Imrédy Bél.i in|nisz;erelnök megelégedés el á\'la pitot\'a meg, hogy miud nagyobb
Prága felől tisztul a láthatár
A cseh kormány bejelentette Pórisban és Londonban messzemenő engedékenységét
Púi is, május 18 A ceh kormnáy közölte Páris és London kormányaival, hogy a szu-déta német ég ügyében Prágában folytatandó tárgyalások során me :z-s/emenő engedményjket og tanúsítani. A c eh kormány a kisebbségeknek adandó engedményeket haladék\'a\'anul I i erjeszti v lameny nyi nemzetiségie. A sajtó biíik abban, hogy az ellentéteket -sikerül békéjén elintézni. Prága felől tisztul a láthatár, irják a francia laj ok. t Varsó, május 18 A lengyel laj ok élénk Ügyeimet
fordítanak a c eh köztársaság terük-lén nap-nap után ismétlődő cseh
német összetüzé ekre. Elég, Írják, hogy egy villamoson valaki németül beszéljen, máris kész az össze*. tűzés.
A lengyel hi| ok a felháborodás hangján irják meg, lo^y a cseh iskolaegyesület a lengy;lek lakta c eh területen 3 c\' eh közép is! out és 18 c\'eh elemi iskolát szándékozik\'fel. ál\'itani. A lengyel kiebbség ebben kihívást lát és .íz Ígéretek megszegését.
Holtpontra jutottak az olasz-francia tárgyalások
Párlsnak választania kell Moszkva vagy Róma között
i London, május 18 Rómából érkezett jelenté\'ek sze. rint az olasz francia földköziteni< geii megbeszélések a spanyol kérdés miatt holtpontra jutottak. Be-ava\'ott ola^z körök véleménye s e-rint a francia kormány mag.\'iftartá-sa Moszkvával szemben véglegie£« rendezést követel és ez előfeltétele annak, hogy Róma és Páris őszinte, tartós és szilárd megegyezést tudjon létrehozni, amely valóban szol-
gálná Európa békéjének ügyét. Mussolini azt kívánja, hogy Fran. ci:ország végleg válasszon Moszkva vagy Róma között.
A francia sajtó véleménye s: érint J a párjsi kormány nem gördit aka-dájyokat az ó?a>z—franci\'* meg-\' egyez&ek útjába. Nincs ok, irják a | la| ok, arra, hogy túlságos sötéten Ítéljék meg a helyzetet, bár a nwa-I egyezés kilátásai valóba.í r.em tul-\' sáyosan rózsásak e pillanatban.
loszkva utolsó kísérletet tesz a köztársasági Spanyolország megmentésére
Tortosa városa lángokban áll
Saragol\'a. május 18 Az éjszaka az Ebro folyón átúszva érkeztek spanyol meneküli lek, akik elmo ídlák, hogy Tortosa váio a lángokban ál\', a püspöki palota és a templom is leégett.
Páiis, május 18 A Malin értesülése szerint Spa-
nyolország körűi nagyje\'entőségil remények vannak küs-öbön. Ai ezovjat kormánya, auríy a* utóbbi időben ugy látszott, magára hagyt;i a köztársasági Spanyolországot, most egy utolsó kísérletre készül a köztársaság megmente e érdekében Moszkvából hivatalos értesítést kw
lOjt a spanyol köztársasági kormány, hogy a szovjet uj repülőgép és hardKocsi szállítmányt indDtotlf útba számára.
Letartóztatták a népbiztosok tanácsának ülnökét
Moszkva, május 18 A s>ovjet népbiztosi tanácsánaki elnökét, KorHnovot letartóztatták! A letartóztatás ragy feltűnést keU tett, mert Kossinov a legrégibbtől-* íevisták egyike \\olt és Sztálin közvetlen környezetéhez tartozott.
Letartóztatták Eiche mezőgazda* sági népbiztost is.
A képviselőház megkezdte az egyesületi rendtörvény tárgyalását
y Budapest, május J8 A képviselőház mai ülésén harc madszori olvasástan is elfogadták! a z Idójavasla\'ot, azután áttértekaz egyesüle i szabadsággal elkövetett vIszaéléLek meg\'orlását tartalmazó javaslat lárgyiilására. A javusiu\'oí Lányi Márton előadó Ismertette.
A javaslathoz elsőnek RupertRe zső szólt hozzá és azt elfogadta. Indítványt nyuj\'ott be, hogy rendszabályozzák meg hasonló módon a keresztnek, vállá i jelvényeknek és egyenruháknak yoÜtikai propagandára való felha-ználácát K aminek teljes be\'illását követette. <
Soltész János kifogá olta, hogy a javaslat r.em korlátozza a gyülekező i szabadságot. AJ javasl.it büntető rendszabályát enyhékrek találja. A javaslatot elfogadta.
Meizler Káioly aggodalommal látja, hogy a belügyminiszter által felo zlatott egyesületek eme javaslat alapján nem fordulhatnak fel. lebbezévsel u kö: igazgatási bírósághoz. Pártja aggodalmait helyesli, a java latot n:i íd\'tzonáltál elfogadta pártja revében is.
Hubay a szabadkőműves szerzők neveit ismerteti, eközben Bródy Ernő nevét is felolvas a. Nem i^az! — kiált közbe Bródy. Sulyok Dezső
érdeklődést tanusit a vi\'ág vezető állama azokkal o kérdésekkel szemben, amelyek Közepeurópa jövendő Jorsának helyes megoldásával kapcsolatosak. Franciaország még mindig nem lépett ki tartóz) oJásából. Ennek oka azok. ban a különböző szerződések len kerc\'endő, amelyek ezt a hatalmas né|jct volt elten égéinkhez köt k
Éppen Jugoszláv! i, Románia és Csehszlovákia vannak Igen szoros baráti viszonyban Francia rszág-gal, azok az államok, amelyek országunk testéből gazdagodtak s lettek naggyá. A magyar bél;eszeretet ékes bizonyítéka, hogy mégis tárgyasokat kiadtunk még .uuult
évben a há\'om álLwmr.al, amelyek nek célja elsősorban a Isi ebl;sé»ek helyzetének megja\'l s a kölcsönös vis.-ony normalizálása lett volna. Ezek a tárgyalások, sajnos, losszabb időre mégszakadtak, de. türelmünk tanújele, hogy ma Sem adjuk fel a reményi, hogy szívós é> kitartó munkával a Duna medencében végre o\'y.m helyzetet te. leintünk, amely egyelőre az Itt élő népek nonná i egymás n.e lelt élését garantálja, később |K-dig az adódó körülményekhez kéj est, barátságos együttműködést eiedméj-nyezhet.
Ez a külpoUtikai program az ors/ág népét megnyugtatja, Auicly
tudatában van annuk, ho.\'y Magy,ar O\' szág helyzete n i iden javulás ellenére is még ina sem o\'y;,n fén nyes, hogy ne lenne szíik>ég a legnagyobb óvatosságra. A1 békét a u\'-juk, azért dolgozunk, sőt ért" á do-zjiíokra vagyunk hajlandók. D.- szabad és szuverén állam vagyunk, megaláztatá okba "bele nem iiiehe-tünk. A magyar külpo\'Üiki feladata éppen az, hogy or-zágunk viszonyát más álLunokhoz ugy.^za-bályo\'-za, hogy ez nemze»l érdekeiket és nemzeti önéraetünk-ítr.« sértse. Reméljük, hogy Imrédy Béla ko niánya ezen az uton szép eredményelvet fog elérni.
DACAI KÖZLÖNY
1938. roi|us 19
Nmpm\'Vm41iÍÍ<VÍ f||fnffmhh hazai textilgyárak által kiállított selyem és nemZeiKOZI VOSOrOn ruhavászon divatkülönlegességekből nagy tétel érkezett raktáramra. Minden mintából csak 1—2 rnhaméret van, igy nagyon olcsó maradék áron árusítom, p,^ j^j f|.|| J. ft ÍS FlfK UHUM
Hubayhoz fordult: Fogalma sincs-n hnutfiságról! kiáltja feléje. Nem engemet neveztek ki pápai vörös-őr parancsnoknak, rcplikázotttHiu bay. Hazugság! — felelt vissza Hu-baynak Sulyok.
La|»zártakor az ülés még tart.
A japánok betörtek Szuciauba
A japánok nehéz ágyul ma hajnalban rést ütöttek S^ucsau váro> nyugati falain, amelyek ellen a Japánok 21 órán át véres és elkeseredett ostromot vezettek. A szörnyű erejű bombázás után általános rohamot intéztek a falak ellen A város 100.000 főnyi \'kínai védőserege véres harcjok után délkeleiit irányban visszavonult.
Elpusztult az USA légi óriása
A(l Északamerikai Egyesült Államok leghatalmasabb ói-iásgépe, a mely óránként 250 mérföld sebes-séggel repült, Las Vargas közelében eddig ismeretlen okból ieziw hant és elpusztult. A nagy köd ne, heziti a mentési munkálatokat. A| gépen 9 utas volt. f
Agyvérzésre hajlamos idősebb embereknél, akiknél igen fontos, hogy erő.ködés nélkül mindennip könnyű bélürlllésük legyen, a természetes „Ferenc József* keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral Devéve — a lehető legjobb szolgálatot teszi. — Kérdezze meg orvosát.
Lecjlüabr?
1 let lilen István gróf volt miniszterelnök ma felkereste Imrédy Béla miniszterelnököt, akivel hosszabban tárgyalt. Állítólag a kisebbségi kérdésről folytattak tárgyalásokat.

A rendőrség széles körű nyomozást indított a Halászbástyaj-muzeum is meretlen betörőjének kézrckeritésére. Sikerült is az Úleiőt elfogni Katona József gépkocsivezető sremélyében, akinél az ellopott érméket meg is találták. Katona beismerte tettét. •
A .Slovak cimü prágai hírlap közli az amerikai tót néppárt pits-burgi egyezményét 20 éves évfordulója alkalmából és határozottan köve\'.eli az egyezmény végrehajtását. A pitsburgi egyezményt a tótság magáénak vallja., amelynek alapján ma is áll.
A pápai legátusnak hétfőn reggel ünnepélyes fogadtatása lesz Nagykanizsán
Ajz eucharisztikus ünnepségek kanizsai kisugárzása lesz az a ipéltór. ságteljes j>ompával Jjérkező fogadtatás, amiben a határváros a páj>ai legátust, a Szentatya követét fo|. gadja hétfőn, május 23-án reggel a vasúti álloitnáson. Ezt a fogadta^ tást egyszer lefújták a korai időpont miatt. Ma azonban P. Cirfusz Yiklorín plébános levelet kapott az eucharisztikus központi rendezőbizottságtól, amelyben közli\'.í vele, hogy a nagykanizsai fogadtatás még i> meglesz és annak megrendezésére a plébánost kérték fel.
A legálus különvonata hétfőn reggel 6 óra 30-kor érkezik Nagykant-zsára és itt fél ór% tartózkodik.
A plébános megkezdte o tárgyaltokat a hatóságok fejeivel és a környék plébánosaival, hogy a fogadtatás minél impozánsabb legyen. A város és a vidék katolikus hivei zászlók alatt fognak kivonulni a Szentatya képviselőjének üdvözlésére: , 1 A holnapi gulsei i>api koronán részletesen megbeszélik a fogadta-" lámák a vidéket érintő pio#ramját
Líceumi tagozatot a leánygimnáziumnak és tanítóképző akadémiát Nagykanizsára
Az uj tanévtől a tanítóképző mint i (ilyen fokozatosan megszűnik és a tanA-óképzés érettségi bizonyítván alapján két esztendős tanítóképző akadémián történik.
A lioeumok tehát egyrészt a tanítóképző akadémiák előiskolái, másrészt az élethez alkalmazkodó gyakoriali tantervükkel és érettségi ty\'onyitványukkal egyéb elhelyez-* kedést is biztosítanak. így minősítenek mindazokra az állásokra, a melyek betöltéséhez érettségi szükséges, azonkívül az öss®?* főiskolák ra, az egyetemek kivételével. Tantervük pedig olyan, hogy különös súlyt helyez a gazdasági élet követelményeire, nőknél j>edig a háztartásra, egészség ápolására,- stb.
Felmerült Nagykanizsán annak a gondolata, hogy a Notre Dame{ leánygi nnáziumban esetleg lieeumi tagozatot létesítenek, párhuzamosan a gi\'.názium IV. osztályával, amelynek elvégzése után a növendékek
Tokioi jelentés szerint Csang-Kai-
Sek visszavonta Szucsanból csapatait.

A miniszterelnökség mo>t dolgozza ki annak a rendelettervezetnek szövegét, amely fixirezza a köztiszt-t
viselő i>olitikai magatartását.
& ; *
A Ház jövö héten szünetel, tekin tettel az eucharisztikus ko.ngresz-Wusra. . .
érettségit tehetnének.
Egyelőre ebben a kérdéslien az intézet fenntartó Notre Daine női szerzetesrend, az érdekelt hatóság gok és szülők bevonásával tájékoztató tárgyal áfákat kezdett, nenu voliuue időszerű az uj tanévtől kezdődőleg a gimnáziumi és lioeu-mi tagozat párhuzamosítása ? A v onatkozó törvény szerint a polgári iskola sikeres elvégzése után ugyan Is a líceum I. osztályába át lehet lépni
Szó van arról is, vájjon nem voliuue célszerű ezzel kapcsolatban tanítóké|>zó akadémia me#izer->. zéqe érdekében a sürgős lépéseket megtenni.
A Zalai Közlöny munkatársa érdeklődött illetékes helyen ezzel kapc olatban, ahol információnkat megerőltették. Az ügy dr. Krátky István pplgánnester részéről ii a, legnagyobb megértést és jóindulatot bírja. Minden remény megvan
Nép Mozgó, jfijj*^ szerdán A Nép-Mozi mindennap Játszik I
Allce Faye, Walter Wlnchel és még hat világsztár versenye a szerelem körül.
PLETYKA
Nagyszabású zenés vígjáték, tele legújabb és legdivatosabb slágerekkel. Felülmúlhatatlan humor I
Jöjjön mindenki a moziba, mert különben kipletykázzák!
Fényes kisérö műsor I
Előadások köznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres hely árakkal I
tehril arra, boiíy <u élere való mozgalom az ősswd, az uj likolal évad megkezdéskor már a megvalósulás st:\'nijmába jut.
Hivalaloi városnak, sznlőkru-k és Intézetnek e^íyaránt mindent el kell követi i; a líceumi tngozat, mint a tanltóké|>zö akadémia frMllitAsa érdekében. , [
Szerda
BUDAPEST I.
17 tióllcrii-Iuié Volgl Gizella zongorázik. - 17.30 Ur. Czakó lalván előadása. 18 Táarl\'mezek. - 18.20 Helyes magyarság. — 18.50 Hálh-Végh István előadása. — 111.30 Az 0[ieraWz előadása. .llózfelovag.. Zenés játék 3 felvonásban. — Az 1. Klv. után kb. 20.40 Külügyi negyedóra. - A II. (elv után kb. 22 llirek, időjáriajelenlfa. _ Az előadás után 23.25 liutlola I de jazz ,eneku,a. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST IU
18.15 Olasz nyelvoktató. — 18.45 TáneJemezek.— 111.30 Dr. Kalló* Kde előadása. — 20 Ilitek. _ 20.25 A rádió szalonzenekara. — 21.55 Időjárásjelenlés.
Becs.
18 Al|»si dalok dterávai és jódlival. — 19.10 Szimfonikusok. _ 21 Tavaszi dalok Danzigbói. — 21.30 Tarka le mezek. — 22.20 Kónuyü ós tán,zene dalokkal. — 24 liaazig hangversenye.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
IDŐ
HőcsökkenésI
Prognózis: Élénk nyugati és északnyugati szál. az ország több helyén, főleg s nyugaton kisebb futóesö, a hőmérséklet kissé osökken.
A Meteorológiai Intését nagykanizsai megflgyelőállomása jelenti.
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: + 17.0, ma reggel 4- 96,délben + 21.2, Csapadék: 00 -L.
Naptár, Május 19. caUtőrt. Kom. kat. Cüloaztla l\'rot iláns Ivó. - Izraelita ijar hó 18
Uyógyazertárl éjleU ssolgálat e hó 15-lg az Őrangyal gyógyszertár éa a klakanlzaal gyógyszertár.
UózIQrdő nyitva reggel 6 órától eata « óráig (héUŐ. aaerda, pénlei délutás kedden egén nap nőknek.)
Í93B roá|u« 19
zalai közlöny
Sárgapltykés közlegény SzMonnyltó előadás
Megjöttek a színésziek.
Egy kicsit riadtabban, egy kicsit lemondóan várta, de — várta őket Nagykanizsa. A társulatot, minémü-ségét Illetőleg, jó hírek előzték meg Pécsről. Ne.n is emiatt volt a szezon-féltés. A viszonyok, a levegő, az általános hangulat miatt. Szerencsésen oldotta fel a társulat ezt a lehangol tsá-got azzal, hogy a helyárakat alaposan leszállította. (Másfél pengőért kivet a legjobb jegyet kapni, bérletben még olcsóbban.) Az eredmény: — elég jó (bár távolról sem tele) ház tapsolta, kacagta végig az első előadást.
A mai világban nincs e.nber, akit gondok ne nyomnának. Mégis fel kell karolni a szülészeinket. Hiszen az ő é\'etük, az ő magyar kultur-missziójuk míndannyiunkénál nehezebb és nagyon sokszor — keserves is. Nekünk, ha gondunk, bajunk van, jogunkban áll idegesnek, kedvetlennek, fáradtnak lenni, asztalunkhoz a gondunk terhével együtt leülni. A színésznek ragyogni/ kacagni, mutatni, hódítani Ke:L A szüiészr.ek jókedvűnek, frissen vasaltnak, mindig biztos, nyugodt fellépésűnek kell lenni. A szinészhek mások életét kell élnie mások ^yónvör-ködteléséic akkor ls, ha talán a két-ségteosés széléről Ié|>ett bo a színpadi pompa és derű világába. Iszonyú ideg-munka a ma magyar színésze számára életének ez a kettőssége, amelyből az igazit, a küzdő, vergődő, gondoktól tépett embert mindig el kell rejtenie a közönség c\'ől.
Nagykanizsa közönsége, aki a falat biztos kenyere mellől nézhet szembe az idők sodrával, fogadja megértő szeretettel, támogatással színészeinket|
A bemutató előadás tanúsága szerűit a társulat operett együttese letette a vizsgát: — érdemes a támogatásra. Az együttes kitűnő. Itt vannak a régi kedvencek és aki uj erő, valóban a legjobb benyomásokat keltette a bemutatkozó előadáson. Alt ez elsősorban Jatzkó Ciára, az uj szubrettre. Csupa friss, fiatal, üde közvetlenség a játéka, csupa temperamentum a mozgása. Olyan, mint az eleven kéneső, de tud határokat tartani. Első este meghódította Kanizsát. Nagyon rokonszenves, finom színésznek mutatkozott be Ujvárosy Kató. Sokat várunk Katona Emmitől, aki Vass Irma szerepkörében uj tagja a társulatnak.
A többi csupa isine.Ős. Oltay Babát, Danist, Kőrössy Zolit, Egry Ber. tát, Szalma Sándort kitörő, hosszú, lelkes tapsokkal köszöntötte a nézőtér, amikor a színpadra léptek. Ebbe a könnyű, vidám, szép muzsikával telő Erdélyi-operettbe ez az együttes annyi szivet, szint, sziporkázó Jókedvet vitt bele, hogy vége-hossza nem volt a hangos derűnek. (Messze kirívó volt az együttesből a piszkos cselédlány tul-rajzolt alakja, ami kellemetlenül bontotta iv.eg az együttesről alkotott benyomást. Ekkora túlzásokat nem bii M a kanizsai színpad, sem a közönség zömének Ízlése-) Sikerült volt Kés-márky vidám figurája.
(N>
Gyomor- és bélbajoknál, a máj és ai epeutak megbetegedései-nél, reggel felkeléskor egy pohár terméstetes .Ferenc József kese-tüviz kortyonként elfogyasztva igazán remek hashajtó, Kérdezze meg orvósát.
— ButoroklMö a Kopsteln-eég vezet.l Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ice té«i teltételek mellett
Az őszinte barátság jegyében folyt le a dunántuli magyar orvosok és újságírók tanulmányi kirándulása
Felejthetetlen szép napokban volt része annak a 128 dunántuli magyar orvosnak és újságírónak, akik részt-vettek a pécsi és szombathelyi kamarák jugoszlávi-ai tanulmányi kiránduláson. A Jugoszláviával haláros vármegyék orvosai és újságírói t\'z napot töltöttek az adriai jugoszláv tengerparton és o.yéb fürdőkön. Az idő r.eai mindenkor vall kedvező, de a fogadtatás és vendéglátás, mindenkor meleg és rokonszenves volt. A magyar orvosok és újságírók, nemcsak az Adria fürdőit ismerték meg, hanem összejöttek jugoszláviai kollégákkal is és elmélyítették azt a barátságot, a mely a két állam között egyre szélo-sebb téren nyilvánul meg.
A magyar orvosok és újságírók hozzátartozóikkal együtt elsőnek Susákol nézték n.eg, ezt az egyre fejlődő kikötővárost, amely a tengeren\' át a világ felé kapuja egész Jugoszláviának.
Cirkvenica, majd Novi következett ezután az utiprogramon, ahonnan a társaság kirándulásokat lett a közeli szigeteken lévő Baska, Vrbnik és a többi fürdő és kirándulóhelyekre. A kéklő Adria partján lévő szebbnélszebb helyek ezek, ahol a tenger minden szépségét élvezték a kirándulók. Cirkvenicán és Noviban nagy banké ti is volt a magyar orvosok és újságírók Üszte\'.etére, ahol Tasch Ferenc. fürdőigazgató, Illetve H. Wrigna-nin, az adriai fürdőszövetség elnöke köszöntötték a magyarokat.
Bab szigetére, amely valóságos kis tündérkert, hatórai hajózás után jutott el 4 társaság. Itt is vendégszerető fogadtatásban részesültek a magyar vendégek. A baráti kapcsolatok elmélyítésén itt elsősorban Maluicz Albert, több szálloda tulajdonosa tett ki, aki magánlakásán és birtokán is vendégül látta a magyar sajtó képviselőit.
A történelmi múlttal biró szigeten a magyar orvosok és újságírók szintén több kirándulást leitek, majd a cíodás szépségű plilvicai tavakhoz utaztak. Itt Ruzic Viktor bán látta vendégül a magyarokat. A bankett szónokai itt is a két nép szoros barátságáról beszéltek és a nagy tapssal fogadott egyes kijelentések messze tulmentek a sablonos udvariassági szólamokon.
Ugyanezt a meleg baráti légkört élvezte a magyar kirándulótársaság Zágrábban is, ahová a pompás Taprel autóbuszok szállították a kirándulókat a vadregényes, gyönyörű plitvhai vízesésektől. Itt Zágráb város látta vendégül a magyarokat. Szombat este bankettet adott tiszteletükre, amelyen Pjecic Teodor főpolgármester, Radi-
(Cvic. J.Őrinc kanonok és dr. Spisicfi egyetemi orvosprofesszor mondtak baráti érzésekből fakadó beszédeket. A banketteken mindenütt ezüst cigarettatárcákkal és Pécs város szlmboPkus jellegű kulcsaival köszönték meg u magyarok a le.íves \'fogadtatást és vendéglátást, mig Zágráb város diszal búmmal, a fürdőhelyek pe lig egyéb ajándékokkal ke IvCskedtek a magyar vendégeknek. Zágrábban a klránduló-cso|x>rt megtekintette az egészségügyi intézményeket és a város nevezetességeit is, mig este az Operában díszelőadás volt tiszteletükre. A zágrábi program megrendezésének érdeme dr. Cabas József bánsági tikáré, kr. MayOr Miró városi tanácsnoké és u kanizsai gimnázium e.jyik volt növendékéé, dr. Barabás Kálmáné, aki Zágráb város idegenforgalmi hivatalának t,lkára és aki a zágrábi orvosokkal fáradhatatlanul kalauzolta a magyar ve idegeket.
Az utolsó állomás, Llpik jód-gyógyfürdő, illetve Daruvár fürdőhely volt, ahol egyik legszebb emlékű napját töltötte a társaság. A meleg és igazán szívből jövő fogadtatás, u magyarok tiszteletére rendezett gyermekelőadás, a bankett, stb. a két nép közötti "kapcsolatokat mélyi\'eite el. A jugoszláv lm lóságok részéről a főbíró, u fürdőigazgatóság részéről i>eiig a fürdőigazgató, a fürdőtitkár és az orvosi kar köszöntötték a magyarokat oly meleg hangon, amilyenre alig volt példa.
A magyar orvosok és újságírók tiz napos utja végig Jugoszláviában valóban az őszinte meleg barátság jegyében folyt le és meggyőződésünk, hogy a két nép közeledésének erdekében többet használt, műit sok diplomáciai tanácskozás. A jugoszláv hatóságok nem tévedtek, amikor az orvost és az újságírót, a két legnagyobb propaganda erőt hívták meg s látták vendégül néhol szinte fejedelmi pompával. A magyar fürdőhelyek példát Vehetnének a jugoszláv fürdő1* o propagandájától, amely a külföldi barátok szerzésének minden Iszonnyal egyik legjobb módja.
A magyar orvosok és újságírók jugoszláviai.tanulmányútját a szombathelyi és pécsi kamarák égisze alitt a jugoszláv fürdők meghívására dr. Balázs Győző pécsi főorvos rendezte.
— Aranyat legmagasabb napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
Az Eocharlszllkns Kongresszusra
Budapestre ránduló olvasóink figyelmét felhívjuk a Városi Színház nagysikerű operettjére,
JULIÁ-ra,
mely Hontliy Hanna, Dénes Oszkár, Deliy Ferenc, Somogyi Nusi. Kertész Dezső. Bársony István. Donáti* Ági felléptével és a raayogó együttessel kerül szinre. Hontliy Hanna ragyogó művészi pályafutásának külön fejezető Júlia lejnek alakítása, mely felejthetetlen élményt jelent mindenki számára, aki ezt az izlg-vérig magyar művésznőt e világsikerű operettben láthatja. Dénes Oszkár a ka<agtatás nagymestere, valósággal nevető orkánt váll ki komikus alakításával. A békebeli snájdlg huszárok megtestesítője Kertész I)cz>ő és Delly Ferenc, a nagyszerű humoru Somogyi Nusi, a kitűnő Bársony István és a közel száz főnyi személyzet az o|>crctt terén el. képzelhető legjobbat nyújtja prózában, \'énekben, táncban egyaránt. Ábrahám Pál fülbemászó muzsikája és remek slágerei (Ma este u Burgban, Szeretnék szántani, Kis Komárom, nagy Komárom stb.) példátlan hatásúak és sok helyütt könnyekig meghatók. Földes Imié és Harmath érdekfeszítő szövege messze felülemelkedik az opeiCtt sablonon és irodalmi értéket jelent. A Városi Színház káprázatos kiállítása valóságos látványosság, mely Európa legnagyobb operett színpadjaival kiállja a versenyt.
Lapunk olvasói 30% kedvezményt kapnak
a lapunkban elhelyezett utalvány felmutatása ellenében és fillérekért élvezhetik a budapesti színházi élőt legnagyobb operett szenzációját. (:)
PLETYKA
A színészek érkezésével a Nép-mozi nyitotta meg kapuit, hogy napoota •szóhikozlassa azt a közönségei, amely a színészi játék mellett a ccluloid-szalag képeinek szerelmese maradt. A Pletyka erősen amerikai izü zenés vígjáték. A mese nem túlságosan bő, de alkalmas arra, hogy. egy féltucat kitűnő énekest és művészt léptessen fel. A cselekméily középpontjában a szép szőke AlUe Faye és a mikrofonlázas kedves Walter Winschel áll. A rendezés gyorsanpergő képeket ad,
öuuuutü Idöfdí függönyök és átyyieiU&k
nagy választékban
Schütz
-nél.
«
zalai kozlonv
193a. mt|u» 19
10.000 pengő biztosíték ellenében szabad-lábrahelyezését kérte dr. Berger Géza
Vizsgálóbíró és ügyész helyszíni szemléje az orvos Sugár-utl rendelőjében
de a főszereplője a filmnek termésre lesen a muzsika, még pedig nagyszerű muzsika. Percenként halljuk a legdivatosabb slágereket, igazán pompás előadásban.
Kedvezraéayes színházjegy
a Zalai Közlöny Pestre utazó olvasói részére
A budapesti Művész Színház május 18.án mutatja be Paulinl Bélái mik, a kitűnő Írónak, a Gyöngyös, bokréta országszerte ismét szervezőjének zené-s, táncos, magyar kép. eorozfitát:
„Paulinl magyar Játéhal"
csupa Játék, szövogbon, zenében, táncban és képben
cjmmel.
Ez a magyar müvésrl sorozat, melynek zenéjét az uj magyar zeneszerzői gárda legkiválóbb tagjai irták, díszleteit pedig olyan művészek tervezték, mint Szőnyi István, Fülöp Zoltáif, Molnár C. Pá\', nem csak a színházi évad, do általában az egész magyar művészi élet legkiemelkedőbb eseményének Ígérkezik.
Sikerült megállapodnunk a MÜ-vész Színházzal, hogy ezt a najry-szerű produkciót olvasóink rendkívül olcsó áron nézhessék meg. Minthogy épp május végén nagyon sok> olvasónk fogja felkeresni a fővárost, már most felhívjuk olvasóink figyelmét »PAULINI MAGYAR JA-TÉKAIU.ra, mely naponta kétszer fog színre kerülni a Művész Szin. házban (délután 6-kor és este 9-kor) és mindkét előadásra, a délutáni mérsékelt előadásra is, olvasóink 30 százalékos kedvezményt kapnak. Kedvezményes utalványok a szer. kcsztőségben "kaphatók. |
Dr. Berger Géza .Sugár uti orvos ismeretes ügyében a pécsi tábla elutasító végzése után a védd most beadványban fordult a kir. törvényszékhez és 10.000 pengő bi*. ío iték ellenében való szabadlábra helyezését kérte. A kir. ügyészség erre vonatkozó indítványát á"ic<zi ,a kir. törvényszékhez, mdynekvád-tnnácva dr. Henri g Alfréd törvényszéki elnök elnök\'ete alatt összeül, hogy döntsön az ujabb szabadlábra helyezési kérelem felett. ;
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró és dr. Yaday Sánc\'or kir. ügyész kedden délután kiszálltak dr. Ber,;er Géza Sugár uli orvos! rendelőjébe, helyszíni szemlére. Ugyancsak teg-
A Nemzet c. napilap mai s\'zám\'a Írja :
A magyar gazda ági élet történelmi napja lett május 17-e. A\' kora hajnali órákban hosszú Ivóu napokig tartó fáradságos munka ulán hatalmas sugárban tört elő a a gazdagságot és életet jelentő olaj a llspei kutatótelep uj kutjából.
Az esemény jelentőségét rendkívüli méretűvé avatja az a körülmény, bógy az első percek megállt pitása szerint )
a közel másfél kilóméieres mélységből előretörő olaj mennyisége már most kezdetben eléri a napi öt vagont. A,z első, hat hónapja feliárt kut hasonlóképpen öt vagonos mennyiségével együttt, a lispei telep napi termelése tehát összesen tiz vagon, vagyis Magyarország teljes szűkség létének immár egyötödét fedezi a
nap érkezett meg Budapestről és részt vett a védelem részéről la szemlén, mint ellenőrző orvosszakértő, dr. Faragó budapesti tanár, regéd, röntgenológus is. A szemle célja volt megállapítani, vájjon dr. Bcruer Röntgen-készüléke alkalmas e arra, hogy besugárzásával előidézhesse azt a cselekményt, amivel dr. Bcrgert gyanú* itják. A szemle eredményéről jegyzőkönyvet vetlek fel és azt beterjesztik a kir. törvényszékhez.
Egyébként dr. Bcrgert edc\'i;i védője mel\'ett még epy má ik védő is fogja védeni, ugy hogy két kanizsai ügyvéd fáradozik érdekében.
belföldi termelés.
A nagy eredményre való tekintettel a kutalótárs-iaság most már
két ujabb kut fúrását kezdte meg,
amelynek munkálatai, a közel másfél kí\'ométeres mélységet tekintve, még mintegy három hónapig tar-i tanak cl. Könnyen lehetséges tehát, hogy már az ősz elején egyedül a lispei telep a magyarországiszúk^ séglet felét fogja biztosítani. Ehhez járul még a bükkszék! forrás, ahol a, magyar kincstár területén, állami tu lajdonban bugyog fel már néh\'ny hónapja a »folyékony arany.« Ai bükkszék! kut napi termelése ezidő szeilnt két vagon.
A lispei hir vétele után a Nemzőt munkatársa beszélt
Telegdy-Roth Károly miniszteri tanácsossal,
aki a következőket mondotta:
— Megfelel az igazságnak a hír/ hogy kedden hajnalba11 a másodikí lispei kútból is olaj tört elő, még. pedig mintegy napi 5 vagon menyi nyi\'égbcn. Ez még »*em végleges, mert a vizsgálat még nem\' fejeződött be és lehetséges, hogy ezt a mennyiséget is túllépi a napi termelés. A\'telep ezidőszerint 10 vagont termel, lami különösen örven-detes és nagyjelentőségű magyar szempontból, mert az ország télies szükséglete napi 60 vagont (esz ki, tehát mai naptól mintegy 20 százalék erejéig nem szomlunk ezen. tul behozatalra Most egyszerre ujabb két kut fúrásához kezdenek íjspén, mert most már két fúróberendezés áll rendelkezésre és előrelátható, hogy a következő három hónapon belül ujabb eredményre vezetnek a munkálatok. A£ 1250-1300 méter mélységben ugyanis a jelek szerint bő olajréteg terül cl. Könnyen lehetséges, hejgy az orn szág szükségletét néhány éven belül teljes mértékben el tudjuk \' látni* .\':őt azután sor "kerülhet arra is> hogy a felesleges mennyiséget külföldre exportálhatjuk.
Válasz
„A nagykanizsai husiparosok és az Erzsébet-téri bódék kérdése" c. közleményre
Tekintetes Szerkesztőség! i
Tisz\'clettel kérjük, hogy közérdekű sorainknak n. b. lapjában he, lyet adrl szíveskedjék, hogy mi is véleményünket nyilváníthassuk a közönség tárgyilagos tájékoztatásai céljából.
Mindenekelőtt is helytelenítjük azt a hangnemet, mellyel ezen ügyet a nyilvánosság előtt tárgyalják és amely korántsem alkalmas a kl>H iparostárcadalom tekintélyének eme lésére. |
Miután a vitának még ebbe a formájába is belekénysreritettekj bennünket: válaszunkat tiszteleti-telje1 en, tái\'gyilagosan, de minden nekelőtt elsősorban a közérdek szemmeltartásával a következők-
Utalvány
A ZALAI KÖZLÖNY olvasói e szelvény felmutatása ellenébén 300/o kedvezményben részesülnek a budapesti VÁROSI SZÍNHÁZ délutáni vagy esti
JÚLIA
előadásán.
Tegnap hajnalban az uj lispel kútból is feltört az olaj
őt vagon az uj kut napi termelése — Most már összesen napi 10 vagon olaj a llspei eredmény — Megkezdték két uj kut fúrását
Idegen cigánymuzsika
Irta: ifj. Mutichenb.cher Edvin
Lágy, omló. selyem-zene zúgta át a csönd mindéig parányát, cirógató, sima muzsika. Vibrált, mint az álom-rakésztő gyertyapislogás, zsongott, mint a darázsdongás a budai étterem tarka vendégserege fölölt.
Meleg volt ez a muzsika és bágyasztó, mint a bor, amit iddogáltam. A kedves opercttslágcrek hangjai az arcokon régi, gyermekkori emlékek tükrözése volt és azt a gondolatot kellette bennem, hogy lám, mi magyarok még mindig csámcsogjuk azt a hangulatot, amit a háború előlli évek lespiteliek belénk. Akkor is, bár forrott már körülöltünk a vilíg, népek nyújtózták ki tes|iedósflkcl és lápász. koillak föl álmos szemmel u világ porondjára, mi a vajúdó közeljövőt ciővct elhessegetve felejtkeztünk bele a békeidők haldokló hangulatába.
~ Unsz éve a háborúnak! A magyar cigány hegedűjéből iné; mindig ii e„en zene száll, amelynek semmi köze a lelkűnkhöz, tradiciótalan, pulu muzsika... s csak az az érdeme,\' hogy behízelgő s hogy az emberek, mint a langyos fürdőben, olvadoznak u varázslalában.
De talán legjobban mégis unnál az
asztalnál ékezik C/.t a valceres hangulatot, amely felé most sok érdeklődő pillantás figyel: német tisztek és egy diplomata ül ott asszonyaik társaságában. A diplomatának isme e.n az ar. cát, régen élhet már Pesten, de uj egyenruhájában még nem láttam. Az ő balkarján is, mint a tisztekén, a szvasztika elütő szinei kiabálnak. Különösei a nők érdeklődése általános, azoknak meg láthatóan jól esik fogadni az asztaluk melleit ellépő magyar tisztek udvarias meghnjlásait.
— Nagyon nehéz bor ez! — gondoltam épien, amikor a zenét hirtelen mint a pMllos vágta kelté a csönd I Az emberek eleinte nem néztek fíl csak pillanatok múlva, mint az alvó molnár, akit fölébreszt, hogy nem zakatol a malma. Az abbamaradt ;Cno motívumai a fülekben maradtak s csodálkozva kérdezte tőlük a megszokás: hol a folytatása? A banda felé néztek s a prímás tekintetét követve megakadt a szemük valakin, aki az ajtó ban állt.
Vállas alakján a honvédtisztek ki fogástalan atillája feszült, az arca csontos volt és a tekintete barna. Sapkáját a l e\'.ében tarlói t.» s mongolos szeme mégis azzal u Ickinletlci nézett, amelyet a szemrehu/.olt kalip szoktat meg. OsszehuzoMan kissé és n.esszenézve. Volt valami mágikus a
szemeiben.
A cigány vonós keze még ugy állt a levegőben, ahogy abbahagyta a d«. lát, amikor a tiszt magi elé meredve szinte a földet nézve megindult. Amikor elhaladt a prímás melleit, az meghajolt, valami határtalan alázko-dással a szemén, ahogy csak a cigányok tudnak tisztelelct adni, valuni n~.estérségbeli vagy talán faji érzékkel érezve meg az urat. Az meg csak lépeti a pillantások kereszttüzében s mikor elhaladt a németek asztala mellen, némán fordultak utána.
Szemben a teremmel leült egy magányos asztalhoz s elfogta a prímás !e ő tekinte\'.él; az delejes, babonázott mozdulattal, hátra se.n nézve inlelt a bandájának. Sűrű, vastag csönd állt a levegőben, az elszakadt meseszál némasága, csak a cigány készült hangra, amit talán ösztönösen érzett n-.eg, hogy jönnie kell. Ráfektette a fülét a hegedűjére s mint aki élete legszomorúbb, legszebb nótáját akarja húzni, fölzenged- legmélyebb húrjait. Komoran zúgott végig u termen a hosszuszálu hang s mint elfelejtett szc:ctő sírt föl l>elölo a kuruc virágénekek légcsőd ála losabbja: ~\'...szól a kakas már!...
A dal vógigzengell a levegőn, szo-moin-meleg árja betöltötte a világot. Történelem beszélt benne, megvert,
megcsúfolt\'magyarok hangjai, bujdosó kuruc tárogatók!... Hang volt, umi babonát /hint széjjel, ami megfogja puha tenyérrel a szivet!...
Az embereket megborzongatta és a németek (összenéztek: — mi ez a dal?! Mi ez a zokogás?! — Hát errefelé sírás is járja?! Hál a történelem véres (salabárdja még nem ölte meg itt u külön bánatot?!...
— Mi c/. a hang? — mondták a magyarok szemei, mert még tapogatták a lelküket, még csak ismeiős volt nekik ez a távoli sírás. Mint uz évek messzijéből megérkező dajkaszö, legrégibb emlékeik lálogatása markolta n.eg a szíveiket. De amikor az ő»ök távoli n e.i.cntója, mint kereső folyam, megtalálta a lelküket, megmelegedett a szemük és nem birlak mágikus hutásától szabadulni... — megbicsaklott a fejem és kinyitottam a szememet. Ehő pillantásom önkéntelenül azt kereste, hogy nem vette.c valaki észre az álmosságomat!? Azután lassan fölfogtam, hogy még mindig száll az uz édeskés, idegen Zene s hogy a cigány húzza, hajlongvu amarra-emCrrc, mint valami zilálthaju napraforgó u szélben s hogy azt a barna arcú katonát is uitf látszik - csak álmodtam. I)o azért még sokáig sirt bennem az u régi muzsika és körülfájla a kedvemet.
1938. május 19
balai közlöny a

Feltűnést keltettek
a budapesti Nemzetközi Vásáron Bsrény József és Pia mii
nagykanizsai ékszerészek legdivatosabb
karikagyűrűi.
ben bá\'orkodunk megadni
Ha a szakosztálynak annyira egyöntetű az Állásfoglalása a hus-bódék kérdésében, tisztelettel kérdezzük, miért nem lette a kiebbség lehetővé, hogy e kérdésben a szak-o ztály ülésén titkosan szavazzunk ? Vissza kell utasítanunk erről a helyről i , hogy bennünket hangoskodással a kiiebbsétí lelerrorizál-jon. Amennyire fontos az aláirt 11 husipawinak az exbtenciális erdeke, éppen annyira fontos nekünk, harmincháromnak is a mi érdekünk. Miért akarnak bennünket bele kényszeribeni a mul nywnorusájj go> gazdasági viszonyok közepet.e, hogy a drága béren fenntartott üz. létünk inelett még husbódékat is fenntartsunk ? ti
Hogy az igazság mellettünk szól* minden hangoskodásnál meggyőz zöbben bi:onyitja az a kétségtelen tény, hogy amióta bizonytalanná vált a husbódék Jéte, néhányan már meg is oldották a szájmukra még azelőtt *existjenüUVlis érdekj nck« minösitett kérdést ugy, hogy ők is üzletet vettek fel.
Ha a város képviselőtestülete kimondja a bódék további fennmarad dá-sát, akkor a konkurencia egyenlő feltételeinek álUüános lelve alálH ján a f. évi május hó 12-én tartott) szakosztályunk ülésén hozott egyhangú hatá\'ozathoz mi is ü ^sovány falat kenyér* jogán ragaszkodunk és mi.iden rendelkezésünkre álló törvényes eszközt igénybe veszünk, hogy érvényre juttathassuk azt az igaz-ságos kívánságunkat, hogy : ha husbódét ad a város, ugy adjon vagy minden szakképzettséggel ren delkezö ipuiosnak, vagy ne adjon egynek se. ) ,
Nem lehet itt .szerzett jogról szó, annál kevósbbé lehet j>eclig egy kisebbségnek továbbra is kiváltsár tokát biztositani.
Eimyi az egyéni érdekről! A.kö^ érdekről nem szólunk, mert nam lehet vitásT A város közönségének annyira kézenfekvő e kérdésben a közvéleménye, hogy az igazan ujabb bizonyítékokkal nem tudnók kiegészíteni. \\ :
Soraink közlésséért kérjük , a tekintetes Szerkesztőséget, hogy hálás köszönetünk nyilvánítását fogadni méltóztassék és vagyunk nagyrabe-csülésünk kifejezésével\'
Nagykanizsa, 1038. május hó 16-án mély tisztelettel Babits Lajos szakoszt. elnök, Marton János, Haszon János, Horváth Ferenc, Petrics JánoB, Kálitz Vendel, Hegedűs József. Baj Károly, Vágó László, Tuboly István, Zlegler Ferenc, Tóth Lajos, Bu-kovlcs Sándor, Tarabó József, Horváth Ferenc, Lenkovlcs István,Tarabó Gyula, Légrádi Pál, Blzzer István, Horváth József, Tamás József, Guta Antal, Sípos Zsigmond, Tuboly János, Petrics Gyula, Petrics Lajos, Babits Imre, Györgydeák Károly, Dervallcs József, Légrádi István, Weltner Hudolf, Adler Miksa, Mátyás István.
— Botor kiállításunkat tekintse meg minden vétel kényszer nélkUl. Kopsteln bútoráruház.
A murarátkat halálos szénszállítás epilógusa a kanizsai törvényszék elölt
Felmentették a gondatlansággal vádolt fuvarost
Április 6-án történt, hogy Pénzes István szentmargitfalvai lakos febl fogadit Siket István kiscsehi fuvarost, hogy vele faszenet szállítson, eladásra, véj^ig a falvakban. JEL i» indultak, Pénzes "felengedte ~még harmadiknak a kocsim Horváth A;nj tal nevű komáját "Js. Elöször Sormásra mentek, de mi/el olt nem tudtak üzletet csinálni, fo\'ytatták útjukat Becse^helyne, (ahol nemcsak sikerült szenet eladniuk, de, holmi kis sovány vinkóval is fel* frissítették magukat. Este folytatiák utjukat MikorLetenyeé.vMurarátkd közé értek, a Julián hegy felöl egy autó zaját, majd szirénajclzést hallottlak, a következő pil La na tokban a koci belefordult az útszéli vizes árokba, az amúgy csúszós, homokos partról és ,miközben a k >-cvi rúdja és a lovak fennakadtak a hidon, a kocsi a három embert ma-gaalá teinet\'e. Siket fuvaro> nagy-nehezen kimásío;t a kocsi ós a kuJ koricás zsákok alól, befutott Mura-rálkára, onnan a késő éjjeli idő dacára segitséget ho7ott, kiemelte a
kocsit, Pénzest felvitte a partra, de amikor Horváthot is kiemelte, az] már halóit volt. Belefulladt az árok vizébe.
A nyomozás eredményeként Siket Istvánt a kir. ügyészség gondatlanság miatt perbe fogta, mert állítólag nem autó lökte\' be a korit az árokba, hanem a jelenségek szerint Siket ittas volt.
Most volt ebben az ügyben a törvényszéki tárgyalás, amelyen "Siket tagadta, hogy i tas lett volna. Határozottan álii\'.otla, hogy idegen autó szaladt beléjfük és az lökte !e a mélységbe a koc-it utasaival egy<itt. Több tanút hallgatott ki ezután a biréság, akik ujgyancsak amellett; vallottak, hogy Siket nem volt ittas és valószínűleg autó lökhette megj a koc-it.
A bizonyilá>i eljárás befejeztével a "biróság felmentette Siket Istvánt az ellene emelt vád és következményei alól, bűncselekmény hiányéi-! ban. A halálos áldozat özv^-yeV Horváth Adtaíné és a kir. ügyész megfellebbezte a felment? I életet.


A GAZDAADÖSSAGOKAT a kormány végleg rendezi. Most már az 500 holdon felüli birtokosokat is ma gáncgyczségi tárgyalásokra ké»ztclik.
GRÓF BETHLEN István a 8 Órai Újságban közölt .Távozó- e. cikkel, amely a távozó miniszterelnök el e.ii éllel volt megírva, nyilatkozatában ne.n azonosítja magát.
BETÖRÖK Hudapesteii a Bástyamuzeumot kifosztották. A kár 15—20 e,.er pengő.
IMRÉDY miniszte.elnök átvette a kereskedelmi minisztérium vezetését. A tisztviselői kar melegen üdvözölte Imrédyt.
A HAZELNÓKSltG betöltésének kér-Jdésévcl a Nemzeti Egység Pártja csütörtöki értekezletén foglalkozik.
A FRONTHARCOSOK második nagy demonstrációs táborozása junius 10-én Szombathelyen lesz.
A KERESZTÉNY Községi Párt budapesti értekezletén Bocsáry Kálnán örömét fejezte ki afelett, liog$" akadt végre egy miniszterelnök, aki ki merte
mondani Magyarországon a rendszerváltozás szükségességét.
A MINISZTERTANÁCS a kormányprogrammal kapcsolatos teendőkkel foglalkozott.
ELÜTÖTTE a gépkocsi Kőnek Emil allCngernagyot a Krisztina téien. Sérülései nem síüyosak. Lakására szállították.
SERÉDI Jusztinum biboros hercegprímás arcképét leleplezték a vármegyei törvénvliatósági közgyüló.en.
. 1IALALRA gázolta autójával IIol-bert Ferenc szabadkai kereskedő I)u-nae^háza községben Dómösi Károly pá|>ai gyógyszerészi.
AZ OMGE igazgató választmányi ülésen tiltakoztak a íolclőtlen földosztó mozgalmak ellen.
A GYOMOLCSKIVITEL irányárait megállapították.
UJ HITELINTÉZETI konstrukcióra számítanak a mezőgazdasági hitelre-torm során.
IIABSBUHG Károly lölicr^á Hós ben feleségül vette bálványos! Sutzgur
MOZI Az asszony és az orvos MPZI
1021 Az asszony és az orvos MOZI
MOZI Az asszony és az orvos MOZI
MOZI Az asszony és az orvos MOZI
MOZI Szerelmi háromszög MOZI
MOZI Az asszony és az orvos MOZI
MOZI Az asszony és az orvos MOZI
MOZI Az asszony és az orvos MOZI
CsUttirtSktfn és pénteken ■ Nép-Mozgóban
TIMISSICIIAIIS8
8T / j—v ÍWW4\'
\'/•j/F nxövot&h, §T köxóatfW 5 a>%yáci>óz!
ELADÁS: VI.TEBEZ KRYiö IV.PROUÁSZKA OTTOKÁRuö
GYÁR BUDAPEST. XI LEHKE-UT 117.
Géza földbirtokos Kriszta nevű leányát.
A SPANYOL nemzetiek áttörték a corbalanai vasgyürűl. Corbal-iut beke-rilelték, majd megszállták.
A FÖLDALATTI vasúton I/>ndon-ban az egyik vonat belefutott az előtte haladóba, hét halolt, 60 sebe .ült.
A YAJDASAGRAN 150 német kisebbségi polgárt\' tartóztattak le.
REPCLÖSZOLGALATOT létesít Budapesten az angol kormány.
PACELLI bibornok.államtitkár bu-dai>esli tartózkodásának programját megállapították.
^vArm^lf szövet téllkabá-^ZDrmEK, tok megóvását
biztosítással vállalom Lflbl Béla képesltott szűcsmester, (hadirokkant, tfltharcos) Fff-ut 8. Bazár-udvar. 1428
Leégett a nemrégen felszentelt gellénházai \'kápolna oltára
Egy égve maradt gyertya okozts a tüzet
Zalaegerszeg, ni&jus 18 Gellénháza községben nemrég avatták fel a kápolna-fülkével ellátott kato\'ikus iskolát. A( na|)Okban a kora esti órákban tartott májusi ájtatosság után észrevették, hogy az iskolaépületből füst tódul ki. Behatoltak az épületbe és látták, hogy az oltár gyulladt meg. Nyomban hozzá láttak a tüz elfojtásához. Az épületet sikerült megmenteni, de az pltáron elhelyezett kegyszerek, a padló és ;iz ablakok a lángok martalékai lettek. A megejtett nyomozás során niegállapitották, hogy a tüzet az oltáron égő gyertya okozta.
— A tl.ita.ág 6u ffiaaeiég étxééét elsősorban az ápolt száj adja meg. A helyes szájápolás kelléke az ODOL fogpép. Az ODOL fogpép ragyogó fehérré teszi a fogakat és.megőrzl épségüket.
Rákéosi nt B8.
Pompás uj kávéháza, János-vitéz sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió-árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-tánc: Vlrány swlng-orchestra.
Próbálja m HJötr li Is i RfTKIPOlf t.
(Salai közlöny
» 1&8. május 19.
tmcvw
— (A főispán szabadságon)
Vitéz Teleki Béla gróf főispán május 18-Iól június 2-ig szabadságon loz. Szabadságidejét főként Pesten és (iyóinrőn fogja tölteni.
— (Zadraveíz püspök Pölöskén)
Uzdóczy-ZudravCU István tábori püspök tegnap e.ste Pölöskén vitéz Teleki Béla gróf főispán vendégo volt. Innét utazott ki ma reggel Bucsu-szentlászlóru, ahol befejezi bérinukör-utját.
— (A postáról)
Dr. Tholwav Zsigmond |x»stahiva-tali igazgató, a nagykanizsai I. s/. lK)sta főnüke mától kezdődő 10 napi szabadságra Budapestre utazott. Távollétében helyettese, Mutter Cé/a fő felügyelő vezeti a hivatalt.
— (A Missziósház)
értesíti a szervezet hölgyeit és a/ érdeklődőket, hogy Menthes Mihály győri tbedogiai tanár lelkigyakorlatait május 17—18. és 1U én délután 0 óra kor tartja a nagykanizsai Missziósba/-bau.
— (Dalos-hlr)
A lapolt ai járás dalárdái számára ezüst vándorserleget alapitól! a palu Szöxetség^ Az ala piló le\\elet most küldték n.eg ulá-
IfttííMííTO! lrts VÍKt\'n. (!r
Plv nfrV\'J\'l I Tholwav Zsigmond . Jüuint /Lii postahivatali igazgatónak, a zalai tlaloskei üle| elnökének. A serleget obőizlHii a Sz-ntbé-kállai Katholikus Ifjúsági KgyesiVel énekkara nyerle el a i:emrégil>eu megtartott első falusi dalosvcrsenyen, a IneKel a Mayvur Dulosegyesiiletek Országos Szövetségének szabályai szerint rendezett a Falu Szövetség u tapolcai járás dalárdái részéie. Kzulán minden évben lesz ilyen verseny, azon t sak falusi dalárdák vehetnek részt és csak népdalokkal.
— (MI. szlós sorsjegy hir)
A Missziósház pótlólag közli a tegnap az utolsó rovatból kimaradt néhány nyerőszámot: 4221, 1020, IG27, •1(517, 1051, IB58, 4007, 4003, 4700, 4720, 1773 11)88. A nye.Cinények át-vehelök a Missziósházban uu|>ont i délután I órától fél 0 ig. A megnyert táivyak csak a sorsjegy ellenében ve helők át. A Missziósház ezúton is há-lás köszönetet mond mindazoknak, akik sorsjegy vásárlással segítettek bennünket, hog>- az Átmeneti Otthon építése minél előbb megkezdődhessék.
(0
— (Minden nem lehet .eucharisztikus")
A ke: csked elem ügyi miniszter r-n. deleié szerint tilos nz 1038-i Szent Ist-ván emléknapra, valamint az Cucha-riszlíkus kongresszusra utaló megjelölést az iparban vagy a kereskedelemben a nemzeti, vagy vallásos érzést meg-é tő módon használni. A rendelet ellen vétők kihágást követnek cl és amennyiben cselekményük súlyosabb heszáír ilás alá nem esik, 15 napig terjedhető elzárással büntetendő. A kihágás miatt indítóit eljárások a kir. járásbíróságok hatáskörébe tar (óznak.
— (Van még magyar lakodalom!)
Nemcsak az Alföldön, hanem Zalában is tutinak hetedhétországra szóló lakodalmat csapni, amint az most bebizonyosodott Pusztasicntlászlón. Gerencsér Mancikát vezette oltárhoz Szabó Vendel lvercegségi erdőőr s a lakodalomra 300 vendég volt hivatalos. Kifogyasztottak pedis ;> q marhihusl, 3 bizott le tésl, 1 őzet. :WK) drb. < sir-Két, tyúkot. 50 kacsát. 2 i| lisz i öl készüU süteményt, 50 drb. tortát 1500 tolást s tnegittak 5 hl. bort, 500 liter feketekávét. A sfttésfőzést négy sza-
kácsnő végezte 5 napon ál. A lakodalomén részlvett u környék intelligenciája is.
— (A somogyi bicska)
Id. Dómján János 52 éves somogy-szentmiklösi földművest a törvényszék II napi fogházra ilélle, mert konyhakéssel Kotnyek István földművest Ims-baszurtu. Az itélel jogerős.
— Aranyat legmaguHnlib napi áron veszek. Bárány ékszerész Horthy M.-ut 3
— (Agyonrugta a lova)
N\'áprádfa zalamegyei községben lovai körül foglalatoskodott Xén.e h Já-uos gazdálkodó. Az ejvik 1> hasba -rugla gaztiáját és a >zerencséllen embert életveszélyes sérülésével a zala. cserszegi kórházba kellett szállítani. Sérülése olyan súlyos volt, hogy az orvosi tudomány ;e.n tudott segileni és a gazdát megváltotta szCnvedó>ei-től a halál.
mmm
Vész-kerület 9 zalai községből
Vas vármegyének Zalával haT-ros kél községében, Csehiben és Pácsony-ban ragadós száj- é-s kórömfájásl á l i-pilotlak n.cg, melyei valószinúen uc-11 el terűiéiről hurcoltak be. A zalai állategészségügyi hatóságok orél\\e.s in tézke léseket lendellek .1, hogy a betegség át\'crjcdósél megakadályozzák és igy i emelhető, hogy Zala megye épen uuv mentes marad, mint a jugoszláviai járvány idején.
A vármegye kilenc községéből vész-kerületet alakítottak. Kzek a za|i. s/entgróti járásban Balyk, Zala vég. Zalabér és Pakotl, a zalaegerszegi já-rásból N ugy kutas, Kiskulas. Xagyp.\'li és Zalaszentlőriiic.
(—) A járási mezőgazdasági bizottság közgyűlése
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság május 20-án, pénteken délelőtt a váiosbáza nagytermében nyáii közgyűléséi tartja. Kezdete délelőtt 10 órakor. _
(-) Sertéspestis.
A szomszétlos Somogy yánncgxe barcsi járásában scrlé.s|>estis lép«U fel. Az oltás azonnal megkezdődött, ugy liofjy leméllielőleg a nagyobb károk elkerülhetők lesznek.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Részvénytáraság Nagykanizsán. Felelős kiadó : Zalai Károly. Interurbán telefon; Nagykanizsa 78. szám,
A nagykanizsai hivatásos tűzoltóság tagjai mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett bajtársuk
hlv. tűzoltó, a. oaövezetó
nagy türelemmel viselt hosz-szas szenvedés után életének 42 ik évében május 17 én az Úrban csendesen elhunyt.
Hült tetemét folyó hó 19-én 15 órakor fogjuk a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1938. május hó 18-án.
Emiókét kegyelettel örizxök!
APRÓHIRDETÉSEK
AllAs
S..kioanS azonnal felvételik. L\'.tgfr
Hoithy Mlklól-ut 19. 1280
Ügv" klfutólán»« felveszünk. Ezcel-
■loi Harlanyaház, Píut 14. 2
Ügyes aagédnSI lelveaz Beltlhelm Huh
női ruhaszalon, C,engery-ut 27/a. 1427
Ügyea kllialóflut lelveszllnk |unlui
l-re. Ml Bollunk. •
Ügyes varró- ír taniilélaAnyakat
lelveszek. — lllrachler Imrédé, Caensérvül 12. •
Uradalmakban bevezetett kerékpáror UornOkOk (elvitetnek. Agilla hadirokkantak >\'ónnytl munkát kaphatnak. Fő ut 4. *
Kr.esnk megvételre egy faaaztarg*-IV *ó padal fs egy kiik.rlo.mor raolól. A|ánlat Magyar utca 25. alá. \'
Klfuiniliit lelvesaek. — frank M-nrt. Csengeryut 3. 1430
VaaaUnftt, gyári munkfmfit tanú ; leányt felvesz állandó munkára Pátcsles leatfide. *
ADÁS VÉTEL
Itllka saép régi cbédiőbu\'or és egyéb bútordarabok alaslók. — Csengery-ul 7. emelel. 1394
Eladó 2 drb tlnom llllor 80 X 160 mé relben Stern üvegUzlelében. •
351 es ffl.tork.rákpár eladó Király utca 17._______•
Telekl-ut 43 számú háx eladó. lluszti-lír 7. •
Mia Shellgáz?
A SHELLGÁZ nagyvárosi kényelmet hoz olthonába A SHELLOÁZ kuliurát hoz házába A SHELLOÁZ a legideálisabb háztartási tUzeló A SHELLOÁZ nem mérgező, nem robbanó, de 13.000 kalória hói ad A SHELLOÁZAT díjmentesen kipróbá halja
otthoniban, stllhel, főzhet és vasalhat A SHELLOÁZ a legtökéletesebb ttlzelS
Csepel gázresók, takaréktűzhelyek és a Shellgáz
kapható
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Luoarna lábon, Szabadhegyen egész 6vr« eladó. — Bővebbet József főherceg-
u 76/a._*
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
Belvárosban kétaxobáa vlzveaelékea előszobás lakás augusztus t re kiadó. — Bővebbet Telekl-ut 65. U20
KQIflnbejóratu utcai szoba junlua l-től Hadd Hunyadi utca 21. sz. •
KÜLÖNFÉLE
K«rákpár«k kedvező résziette legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-kedé»ban. 1424
Ne halasfiuk tovább az elkormcsodo t éa kl\'geit belse|U oaarépkályha helyrehozását, most javíttassuk és rakassuk, tnig van Idő a tökéletes kiszáradásra, ezzel blz-to ltjuk magunknak a kifogástalan cserépkályhát. IJj kályhák laklárow. özv. Tóth Józsefné,óthát-ulca 2. (Katonaré\'). *
Vlda étteremben abonanaak felvétetnek. 1412
A Zalai Közlöny Sport tipptersenye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
NTC—ZsSE ... ... ... (...:...) PAC—NZTlí ... r... (...: ...I KRAC-PBTC. . . :...(..:..)
DVAC-KSE........ (. :...)
l\'EAC-l\'VSK......... ( :
MSI2-KTSH......:...(..:..)
Nagykanizsa megyei város Adóhivatala.
2626/1938. szám.
Adófizetés iránti felbivás!
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, kik a folyó évi ll-ik negyedére járó adótartozásukat még nem fizették be, hogy azt a jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben a hátralék tőlük végrehajtás utján fog behajtatni.
Nagykanizsa, 1938. május 15. Itu Városi Adóhivatal.
TCRMESB12T0S1TÁS.
ARZOLA-DARSIN-NOSPRASEN
lmom GVARi ÁRON BESZEREZHETŐ\'
I ORSZÁG JŰZSEF
magkereakedíaében - Nagykanizsán
\'".Ehel-tér 10, a ríol olrí.lj me\'l.rr
n
:aán I
a"rtr |
Nyomatott • UjliUajilopoi lUiZí«id«sáfi UtazvJnytírsMÍji kónyvnjomd,íHl)»u Nagjk^Us4u, FelclSs QitctvcztU Znlú KAroly,
78 évfolyam 113. szám.
Nagykanizsa, 1638. május 20 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
bntwlMi H kúdóliivalal: Póul 5 uZa. tkóOoii mialca MOOuup (Wlutin
POLITIKAI NAPILAP
FelelAs szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllzetóai ira: ety hóra t ptngó 40 fillir. Szerkuztöaógi éa kiadóhivatal) telefoa: 78. az.
Helyet az Itjaságnak!
(bl) Sohasem volt ki\'átástalanabb a magyar fiatalság sorsa, mint az utolsó két évtizedben De sohasem1 nyíltak számukra kedvezőbb távla-lok, mint ma. Most egy eg6sz uj világ, amely eddig kie ett a magyar ifjúság törekvéöeii.ek íeriilétéből i kitárul előttük és várja őket, hogy felkészülve, e\'határozva, bátran nekivágjanak. A gazdasági élet, a szabad pályák, amelyektől eddi-? szüleink féltve óvtak bennünket, érvényesülést i,énnek a gyermekeinknek. Évek óta a kormányzótól az i\'-kolákig sok fórum hirdette, hogy nem a hivatali Íróasztal az egyelőn »méltó« és »biztos«. kenyér az iskolát végzett fiatalság számára A nevelésünk, a vállalkozástól való l«rsódzásunk is visszatartott lx*rf-nünket a szabad versennyel Járó foglalkozásoktól Most a nagygazdaság átrendeződés szélesre tárja |i holnap kapuit. Akik ezt a kapunyitást felelős |K>ziciókt/m segíti,H elő, azoknak kötelességük, hogy azon a kapun valóban a keresztény magyar fiatalság masírozhasson át a becsületes munka, a biztos kenyér, a családalapítás lehetőségei felé. Ne JusM>n át az uj idők, uj szellem, uj berendezkedés kapuin senki azok közül, akiknek .jő kenyere, jó sorsa inár megvan és most talán csak egy még jobbad vagy talán éppen több jó falatot akarnak összeharácsolni
Az ifjúsági probléma nem lehet divalos jel-szó, amelynek hátán bárki |>olitikai, sőt sok esetben anyagi előnyöket verekedjen ki — ön ina" gának. Az ifjúság kérdés;- a neimel testébe, sorsába vágó, elen i fontod ságu és egyetemes magyar ügy, a mitől távol kell tartani a népszerű, ség.hajszolás kxtfárjait és az öi.<-\' érdek megszállottjait. \'Afc iífjuságn nak nem azok az ijazi b.irátai, a kik aranyhegyeket i?érnek nekik, ha éppen a fiatal fantázia arany, hegyekről álmodik. Az ifju-ág igazi barátai azok, akik az útszélre cöve-kelt utmutató viharálló erejével,t tárgyilagosságával és önzetlenséj gé\\el segilenek nekik abban, hogy a kitiport nyomdokból az élet valóságával kikövezett orsz%ut k>f gyen, de olyan ut, amely nemcsak az ifjúságnak, hanem az tígés/. ma. gyarságnak felvirradó napjai feléi vezessen.
A/, utakat e/vá\'asztani nem lehet és nem szabad. Fiataln ik\' éi öreg-nek, ameddig isteni akarat élnie rendelte, egyaránt hazája, kenyér, termője, sorsának bölcsője ez a föld. Fiatal magyar az idŐHrbb mla-gyarnak nem lehet ellensége, sem i\' igye. mert hiszen ebl>öl o\'yan végzetes szembenállás fejlődne ki, a mit másként, mint az emberéletnek korhatárhoz kötésével meg se le hetne oldani. Ámde nem szabad a nemzetet ugy sem ketté osztani, hogy az öregek feledkezzenek meg a fiaiul tömegek felduzzadó életakaratáról. Nem lehet minden ke-
nyérosztásnál félreállítani a fiatalokat és 80 |>cng6s áüás-népkony. híkkal ie intézni* az ifjúság feldü-börgö élet.lömegeit. A mai ifjúság nem a békebeli gyerekeinberek serege, amelyre lehetett azt mondani : »rúérnek még.« A mai fiatalság az i