Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
56.6 MB
2010-03-09 12:44:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1165
6001
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1938. 097-120. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78. ívlolyam 97. szám.
Nagykanizsa, 1988. május 1. vasárnap
Ara 12 ftll.
ZALAI KÖZLÖNY
H kia.kMi.TiUJ: Fóot ü. azAm. mirnie* UHttomf áílutin.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Elólltetfel áta: egv hóra 1 pengő 40 lill Sterktiilóaigl ía kiadóhivatal! tdrfon: 78. i
A világgazdasági helyzet és Magyarország"
Irla: Halla Aurél dr. kereskedelemügyi államtitkár
i A világgazdaság helyzetet az el-múlt évben egy általános fejlődő javulás jélleniezte. A£ Ipari nyersanyagának ugrásszerű emelkedése, a mezőgazdasági cikkek áránakerő-\' sen Javuló irányzata és az ipa^*, különösen a hadiipar, mindenütt észlelhető kedvező foglalkoztatottsága \\oltak e Javuló konjunkflujrá-* nak legfőbb jeliemsói. A*z óv v4 gén azonban mindezekben a jellegJ retes tünetekben általános vtKuoaJ esés állott be, kivéve a ffcgyverkeJ ^éfcl ipart, melyek frnjár blöfuttí.^ j álként jelentkeztek azoknak a politikai változásoknak, amelyek a jevUín óv elején bekövetkeztek.
Az utóbbi (hetekben végbement nagy világpolitikai változások aj világgazdasági helyzet /alakulására kétségkívül további nagy mértékű beltolyást fognak gyakorolni. A\' fegyverkezési ipar • igénybevétele mindenütt tovább fokozódott. Az amgol—olasz megegyezés ha,tá&ai kétségkívül a gazdasági oldalon is énezhatők tesztnek. Frficciatonsidtf-nak aj. belpolitikai •problémái ^s a különféle sztrájkok a gazdaság? élet irormális folyásában mfnd súlyosabb akadályul szolgáljak és Németországnak A,usztrlával Való/ egyesülése sem maradhat hatástalanba viiágjxiacra. Ausztria bekebelezése révén a .Néniét Biroda-, loim nyertsanyagöneWáíási töHekívó-Nei uj lehetőségekkel bővültek. A hatjai mas osztrák erdőségek és az osztrák érctelejiek a njémet nyers, anyagleltó)t|ás szempontjából itfen nagy jelentőséggel birnak. A Német Binofdalom Auszt^vaf oiy^ gazdasági területet kár-Pift, melyet az ö irítenzjiv gazdasági módszjci leivel müveive, a jövőben kétségkívül az eddiginél lényegeién nagyobb mér. tékben fog t«dni •produktivitás szempontjából Whaszatól\'nt
A nagy termelő- és fogyasztón:-szágok életébetn véfcjbcmient politikai változások kéteégkivül: az egész világgazda ági hely»itk<ópre ki fog nak batm és miután a különböző infinybia ható erők között az egyensúly\'pillanatnyilag mjég nem• ula. kulhatott ki, a \'gia/xlas^ii életet ma. egy éütaláló* várakozási áfláspont
Mí^yarorsfeágot mindezek közül kétségkívül az AnschUiss-prob\'éma érdekli l*«közciebbröl. Az 1037. évi adatod szerint Ausztriába t, mii-\' lió ixmgö értékű árut exportáltunk, inig Németorstádbía Urájnyuló k4vl-telüJník 14Í.6 millió pefcgőt képviselt. E két ország tnhát kivitelünk 44 százalékot be prtűXJn tál já. Ben hctóujtalJühkblan Au«5tita 85.1 inU-Üó peingő éntékü á\'^uvaj szesrepeit, melytnek1 tekintélyes része «ájnunk-r<a fontos ós értékes nyersanyag volt. A Németországból vUÍÓ behozatal 121.8 miUKó pehgőiv rúgott, ugy hogy behozatalunkban az uj Német BiiqdalMni 44.2 százaléksai szintén döntő jelentőséggel tyr. Ma-
gjától értetődik, ho^y Mugy^)^ szág a hatalmas német gazdaságii egység külkereskedelmében lényegeién kisebb jelentőségű sierepel játszik. A Nagy-Németország bevi-telén csupán 2.9 százalékká" weie-peltüink, a hozzánk irányulj k»r» vitel pedig az egész német} exporté
nak csupán 2.6 százalékát kéj>vH seli.
Kétségtelen, hogy a magyar plao mel\'ett lévő, külősiő\'en mezőgazdasági termékekben hatalmas felvevő kéi>ességü piacnak külkercskedeL műnk kedvező alakulása szempont-" jából rendkivüi nagy jelentőségű, m|^nt aihOgy a fej fett meaőgazda,. sággal biró Dánia is a közelétx-n lévő hateim-as apgoi piacnafk köszönhette jólétét. Azonban ügyel, nünk keli arra, hogy Ma...