Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.51 MB
2010-03-09 12:46:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
581
8325
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zalai Közlöny 1938. 122-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78 ^folyam 122. Mim. Nagykanizsa, 1988. Junlua 1 szerda
Ara 12 A".
ZALAI KÖZLÖNY

és UWnU: Nd 1 i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hón t pengft 40 flllír. Sierlteizlóiégi é> KtadAhivalali lelclom 7a u.


A BESZKART.núl llsztvfce\'Akké minősilik át a főiskolát végze.t kalauzokat.
PLETfiT n.entetlo meg Budapcs\'.en Halász Erzsébet nrile-.ínynak Bronctky Józief szlovák piarisUupAp, aki a villamosról !©evett leányt az clj^úzolás elöl egy hirtelen rántással a kocsiba emelte.
ZSEBTOLVAJOKNAK nem jó aia-tása volt az nm.epnapok alatt Buda. jesten. A rent\'őr»ég egész sereg zsebtolvajt fogott el és tartóztatott lo.
ELTEM ETTfiK a győri renilóráli\'o-zalot, Böc-\'ő Károly rendőrfőtőrzsör-n.estcit, akit óriási közönség fisért utolsó xitjőra.
PROHASZKA Ottokár szókesfehér. vári püspök hamvait a teme ő\' kriptából átszállították a \'székesfehérvári széke egyházba.
NÉMETH Antal, a Nemzeti Szinhá* igiizgalójának távozáséi rr.egcáfclták.
PACELLI bíboros nevél.eu N\'aro zászlósúr és Luttor tanácsos megjelentek gróf Mayláth Gusztáv erdélyi püspöknél, aki két és fél éve betépem \'fekszik a Vörös Kereszt kórhá/ban és a legátus üdvözletéi tolmácsolták neld.
AZ ÜZLETEKBEN ezentúl sziip-ruan eUei.őrzik az árak kifüggesztését.
OLCSÓBBODOTT holnaptól a juta. szövet 10 százalékkal, a gabona és bur^onyazsák pedig 3 szá>al>:kkal.
A HANGYA junius 23-án tartja jubileumi kongresszusát. .
150 MAGYAR iparos utazott el a berlini kézműipari klállitásia.
A LENGYEL törvényhozók tiszte-leiéie Kánya Kálmán teái adott.

XI. PTUS pápa a mai napon üli 81-ik \'szüleié naját.
CSEHORSZÁG szakítson a szovjet-szö>-eUóg(,el, _ követelte Strang aiif,ol kiküldőit Parisban. A szovjelszövetség a béke akadályu.
A MAGYAR hősi hatoltak UszloU). lére Londonban a legelőkelőbb kalli. lemúló inban, a Bronton Oratoryb\'n gyászLsten tisztelet tartotlak, amelyen a magyar követség teljes számban részt vett.
A CSEH választásokon a szudéWi. német párt óriási győzelmet aralott.
A KOLFOLDI sajtó a legnagyobb elragadtatás Ittingján Ir az Euchurisz. risztikus Világkongresszus páratlan sikeréről és melegen emlékezik nvg Magyarországról és a magyar népiől ez alkalommal.
A CSEH VAMOHOK megvertek Szo-bon o^y felvidéki magyar fiatalembert, n*ort él\'etle Magyarországot,
VALENCIATOL már <sak 90 kilo-méternyire állauak a spanyol nemzeti csapatok.
A JAPÁNOK legutóbbi támadásának két és félezer halálos áldozata és tiz. ezer súlyos sebesültje vau.
DAMASZKUSZBAN a nuiukásszer-vezetek szövetsége kimondta iu általános bzUájJkot.
BERLIN és Budapest Wőiötl meain Ürüt a lepülőjájnít.
Az eucharisztikus kongresszusról hazauftaztábaii meghalt Seroy vtordiniai püspök
Ma hajnalban érkezeit Triesztbe a budapesti eucharisztikus kongresszusról érkező egyik különvonattal Sercy nordíniai püspök. Az idős főpap a vonaton rosszul lett és a vonal meg-
érkezése után azonnal az irgalmasok kórházába szállították. Segíteni azonban már nem lehetett rajt, szivszélhüdésben a budapesti szép napok emléké vei, meghall.
A pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány javitani szándékozik a tisztviselők helyzetén
A Ház elutasította a költségvetéshez benyújtott határozati javaslatokat
Budapest, május 31
A képviselőház mai ülését fél 10 órakor nyitotta meg Bobory •alelnök. Azonnal folytatták a költségvetés megkezdett vitáját és elsőnek Reményi Schnoller jíéüzflgyminiszter szólalt fel, aki kimerítően válaszolt a vita során elhangzóit felszólalásokra.
Mindenekelőtt eloszlatt...