Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.86 MB
2010-03-09 13:15:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
520
3437
Rövid leírás | Teljes leírás (242.42 KB)

Zalai Közlöny 1915. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/m
Nagykanizsa, 1915. január
■iljilialk katlan ii ciitlrtlkln.
KIÖA.ataal iraki 8|lu 4tr« 10 torom, f.Urra » koron*. Nagyadírra 2 korona SO ml. t,,.. „1,„ ,„ |0 (III.
turkuitiiÉi ii klitfikltitil liák-ttr t
Tatafon \' 182. — HlrtaMaak dljaaabl* aaarlnl.
Felhívjuk olvasóink szives figyelmét, hogy az előfizetési dijat minél előbb szíveskedjenek a ,ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalába beküldeni, hegy a lap szétküldése fennakadást ne szenvedjen. E lap előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Negyedévre 2 kor. 50 fül.
A gazdasági folytonosság Háborúban.
Irta: SZÁNTÓ BÉLA
A hónapok óla duló véres háború, amelyet a magyar nemzet most végigküzd, nemcsak a harooló katonáinkra, de az itthon-maradt polgárokra Is súlyos áldozatokai ró. Hüszke őrömmel állapithatjuk meg, hogy az itthonmaradt polgárság ugyanolyan lelkesedéssel teljesiti kötelességét, mint a harooló hatónak. Amilyen fontos, hogy a harctéren lérók a hazát megvédjék, ugyanolyan fontos kötelessége a hazának, hogy a harctéren lévőket ellansa és óket minden gondtól meiitesitse, Az itthonmaradoltakra rótt feladatot a társadalom minden egyes rétege
megértette, felfogta és\' mindenki tehetségéhez mérten hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg feladatát megkönnyebbítse.
Óriási feladat a hálótéren küzdő milliók élelmezése, felsierelése és ellátása. A monarchia hadseregének hatalmas szervezete az óramű pontosságával bonyolítja le ezt a feladatot, beleértve az elhasznált szükségleti tárgyak pótlását Is. A hadvezetőség nagy munkát fejt ki, hogy a hadsereg szükségleteit már jó elóro beszerozzo én az elhasznált tárgyakat idejében ujakkal pótolhassa.
Az ország dolgozó erőinek jelentékeny része a harctéren van vagy rövidesen odakerül, a munkáskezek nagy részét a haza iránti kötelesség elvonja az ipartól, kereskedelemtől és mezőgazdaságtól. A kereskedelmi minisztérium idevágó rendelete azonban lehetővé tette azt, hogy az iparvállalatok üzemüket fentarthasaák azáltal, hogy az üzemek folylatására föltétlenül szükséges szakeróket nem küldi el a ibtrofo.m az eiküldötteket pedig áldozatok árán ís pótolni igyekszenek. Pótolhatók pedig az elvont erők részben idősebb munkások beállitasával és kitanitásával, továbbá női munkások alkalmazásával. Az, hogy az üzemek fentartassanak, nemoaak a vállalkozók és gyárosok kötelessége, hanem
egyúttal a hazának Is legszentebb érdeke.
Bizonyos, hogy a fogyasztás egyes dolgokban csökkeni, viszont számtalan olkk van, amelyeknek fogyasztása emelkedett. Azok a szakmák, amelyek az előbbi kategóriába tartoznak, redukáltan folytatják üzelmuket, a második osoportba tartozóknak azonban nagyobbított üzemmel való dolgozása többnyire nemcsak az iiletők érdeke, hanem a köt szempontjából Is kívánatos. A kereskedelem és ipar intéző körei lehetővé tették azt, hogy minden néven nevezendő iparvállalat dolgozhassák, mert különben ugy az ipar, mint a kereskedelem katasztrófa előtt állana, még pedig nemcsak a háború alatt, de bármint végződjék is a háború, utána Is. A haza megkövetelheti azt a dolgozo kereskedőitől, iparosaitól és gyárosaitól, hogy vállalataikat és Ozelmeiket áldozatok árán is fentartsák. elvégre al \'ilyen áldozat, akármilyen nagy, nem lehet olyan nagy, mint az az áldozat, hogy a harctéren küzdők életüket és vérüket teszik kockára azért, hogy az ország fenmaradjon és hogy az elkövetkezendő béke idején a polgárság zavartalanul élvezze a béke örömeit.
Nemcsak a fővárosról, de az egész
Hugómnak.
Mint egy esdő fohász Hozzád száll a lelkem: A te hü szwecskéd Sohase felejtsen. Sose szeress engem Édes húgom jobban, Mint a hogy szereltél, Mikor otthon voltam.
Hogyha rá gondolok, Könny gyűlik szemembe; Mért is van a lelke...