Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.86 MB
2010-03-09 13:15:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
546
3492
Rövid leírás | Teljes leírás (242.42 KB)

Zalai Közlöny 1915. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/m
Nagykanizsa, 1915. január
■iljilialk katlan ii ciitlrtlkln.
KIÖA.ataal iraki 8|lu 4tr« 10 torom, f.Urra » koron*. Nagyadírra 2 korona SO ml. t,,.. „1,„ ,„ |0 (III.
turkuitiiÉi ii klitfikltitil liák-ttr t
Tatafon \' 182. — HlrtaMaak dljaaabl* aaarlnl.
Felhívjuk olvasóink szives figyelmét, hogy az előfizetési dijat minél előbb szíveskedjenek a ,ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalába beküldeni, hegy a lap szétküldése fennakadást ne szenvedjen. E lap előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Negyedévre 2 kor. 50 fül.
A gazdasági folytonosság Háborúban.
Irta: SZÁNTÓ BÉLA
A hónapok óla duló véres háború, amelyet a magyar nemzet most végigküzd, nemcsak a harooló katonáinkra, de az itthon-maradt polgárokra Is súlyos áldozatokai ró. Hüszke őrömmel állapithatjuk meg, hogy az itthonmaradt polgárság ugyanolyan lelkesedéssel teljesiti kötelességét, mint a harooló hatónak. Amilyen fontos, hogy a harctéren lérók a hazát megvédjék, ugyanolyan fontos kötelessége a hazának, hogy a harctéren lévőket ellansa és óket minden gondtól meiitesitse, Az itthonmaradoltakra rótt feladatot a társadalom minden egyes rétege
megértette, felfogta és\' mindenki tehetségéhez mérten hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg feladatát megkönnyebbítse.
Óriási feladat a hálótéren küzdő milliók élelmezése, felsierelése és ellátása. A monarchia hadseregének hatalmas szervezete az óramű pontosságával bonyolítja le ezt a feladatot, beleértve az elhasznált szükségleti tárgyak pótlását Is. A hadvezetőség nagy munkát fejt ki, hogy a hadsereg szükségleteit már jó elóro beszerozzo én az elhasznált tárgyakat idejében ujakkal pótolhassa.
Az ország dolgozó erőinek jelentékeny része a harctéren van vagy rövidesen odakerül, a munkáskezek nagy részét a haza iránti kötelesség elvonja az ipartól, kereskedelemtől és mezőgazdaságtól. A kereskedelmi minisztérium idevágó rendelete azonban lehetővé tette azt, hogy az iparvállalatok üzemüket fentarthasaák azáltal, hogy az üzemek folylatására föltétlenül szükséges szakeróket nem küldi el a ibtrofo.m az eiküldötteket pedig áldozatok árán ís pótolni igyekszenek. Pótolhatók pedig az elvont erők részben idősebb munkások beállitasával és kitanitásával, továbbá női munkások alkalmazásával. Az, hogy az üzemek fentartassanak, nemoaak a vállalkozók és gyárosok kötelessége, hanem
egyúttal a hazának Is legszentebb érdeke.
Bizonyos, hogy a fogyasztás egyes dolgokban csökkeni, viszont számtalan olkk van, amelyeknek fogyasztása emelkedett. Azok a szakmák, amelyek az előbbi kategóriába tartoznak, redukáltan folytatják üzelmuket, a második osoportba tartozóknak azonban nagyobbított üzemmel való dolgozása többnyire nemcsak az iiletők érdeke, hanem a köt szempontjából Is kívánatos. A kereskedelem és ipar intéző körei lehetővé tették azt, hogy minden néven nevezendő iparvállalat dolgozhassák, mert különben ugy az ipar, mint a kereskedelem katasztrófa előtt állana, még pedig nemcsak a háború alatt, de bármint végződjék is a háború, utána Is. A haza megkövetelheti azt a dolgozo kereskedőitől, iparosaitól és gyárosaitól, hogy vállalataikat és Ozelmeiket áldozatok árán is fentartsák. elvégre al \'ilyen áldozat, akármilyen nagy, nem lehet olyan nagy, mint az az áldozat, hogy a harctéren küzdők életüket és vérüket teszik kockára azért, hogy az ország fenmaradjon és hogy az elkövetkezendő béke idején a polgárság zavartalanul élvezze a béke örömeit.
Nemcsak a fővárosról, de az egész
Hugómnak.
Mint egy esdő fohász Hozzád száll a lelkem: A te hü szwecskéd Sohase felejtsen. Sose szeress engem Édes húgom jobban, Mint a hogy szereltél, Mikor otthon voltam.
Hogyha rá gondolok, Könny gyűlik szemembe; Mért is van a lelkem Nemesebbik fele Tőlem olyan messze?
Azt mondják a társak, Hogy szent vasárnap van S a sapkái levéve Imádkoznak halkan.
Azl súgja a lelkem Az Isten is vélem! Mert valahol távol, A: én kis hugocskám Imádkozik ériem.
NAGY GYOZO.
A MAGYAR KATONÁK HŐSTETTE. A koskói diadal.
A debreceni 89-ik gyalogezred nemcsak azért híres, mert színmagyar fiukból áll, hanem azért is, mert a háború krónikája ezideig még egye len ezred-uél aem tudott olyan magan figyelemről és megkülönböztethető fényes kitüntetésről megemlékezni, mint amilyenben a debreceni 39-ik gyalogezred részesült. Az ezred Ksekócuál (Észak-Magyarország) az oroszok kárpáti botörésénél megsemmitett egy teljes orosz lövészdandárt s ezért a kiváló fegyertéuyért nem kisobb személyiségek, mint Károly Ferenc József trónörökös, Júzséf főherceg, Oonrád báró, Boro-
evics és Kolericb tábornokok keresték fel az ezredet üdvözlő távirataikkal.
A minap érkezett haza Kolozsvárra ennek ac ezrednek egy tisztje D. D. V. csendőrhadnagy, aki a következőket mondotta a koskóoi diadalról:
A híres koskóoi harcokban mint zaszlóaljsegéd-tiszt vettem részt s így a harcok detailszerü fázisairól is beszámolhatnék, ha a természetesen indokolt diszkréció nem kötne. Koskócnál az oroszoknak egy tekiutélyes hadoszsopa állott velQnk szemben, köztük volt a hires szibériai 15-ik lövészdandár is. ftn megelőzőleg az ezrednél csendőreimmel tábori csendőr-Örs szolgálatot teljesítettem, melynek tudvalevőleg az a feladata, hogy az esetlegesen előforduló és indokolatlan visszavonulást megakadályozza. — A koskóoi harcoknál azonban, mint hirszt-rió járőrparancsnok lettem előre küldve s igy én voltam az első, aki patrolommal az ellenséget tüz alá foghattam. A homo-nai Andrássy-kastélyhoz tartozik r régi Rákócivár, amelyet bz Andrássy-család vadászkastélynak haszuál. Eddig a kastélyig haladhattam előre, de e vár tövé* ben fekvő Várjeszenó községben tartózkodó orosz haderő itt megállásra kétiyszeritett. Tüzelni ac ellenségre, mely a faluban gyauutlannl járt-kelt — nőin mertem, mert értesültem, hogy a tóífluk jobbra, oldalt levő Kálvária hegyen erős ellenséges tüzérség van felállítva s igy a biztos romlásnak tettem volnai
ZALAI
J
Z L Ö N Y
JANUÁR 4.
országról van itt s»ó. Av/.al,\' Imgy a/. össien Qzuutekot mindenáron fentartjuk, mindent ff-érünk. Aí igazi termékeknek megvan a piaca, a ar.flksógleli, a tömeg , HÓt a luxna-oikkeknek is. A7. Illemek folytonossága nem-osak a gyári és mezőgazdasagi munkások nak ad kenyerei, ele tormtanMen foglalkoztatja a kereskedelemnek minden ágát és igy táplálja az ország egész, ittlionmaradl lakosságát. Iparunk (is kereskedelmünk, habár némileg osökkeutett mérete kben, de mégis zavartalanul folytatott működésével bebizonyítottuk a külföldnek azt, liogy közgazdaságunk a háború idején is megállja a belyét. Ennek egyúttal természetes következménye a belföldi hiteleiét megszilárdulása és a külföldi hitel megerősödött bizalma is. Az üzemeknek a háború alatt való fenlartása bevezetése a várható későbbi fellendülésnek ós ezzel a preludiummal elébe vágunk a nyomorúságnak. a kenyértelenaégnek. a munkanélküliségnek. A kereskedő és iparos annál könnyebben boldogul, annál szélesebb körben, annál nagyobb ü»,lelet folytaiba!, minél jobbmódu az ország lakossága, amelyben mint iparos"vagy kereskedő uu\'iködik. A jómódot még a háború alatt ip erősíteni igyekezzünk, de legalabb is egész erőnkkel álljuk inját a leromlásának.
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk hadi segély bélyeget!
Ne adjunk alkoholt katonáinknak !
Hadi hírszolgáltatás.
Mikor a mull század második feliben a teleg rapliiát világszerte befőtték, néhány spekuláló fej ÓBzrevette, hogy a hiraiolgáltatásnak ez a gyors, de drága módja maga uláu vonia az ujVágok hirezolgál-taUsának központosítását. Még a leggazdagabb ujaág sem volt abban a helyzetben, hogy a telegraphia magas díjtételeit önmagh fedezhesse. A nagyobb országok fővárosaiban téTidl távirali Irodák alakultak, melyek a hozzájuk belolyó híreket az újságoknak aránylag csekély díjért átadiák. Persze ezzel együtl járt az, hogy az ujxágok kénytelenek voltak megelégedni azzal a szöveggel, a mely valamennyi lapban azonos módon jeleni meg. így alakult meg a mull század 60- e« év ágbeli TWIin a Wolff-féle, Londonban « Reuter-féle Páriában a Havas-fél" távirati iroda, a melyek mai nap is az illető országok hírszolgáltatását kezükben larlják.
legcélszeiQbb alakban boc,ássa közre. A némel lysá-gok a Wolf-Bureautól, a franciák az Agence Havastól, az augolok a Keuter-irodától, az osztrákok a K. k. Korreapondenz-Bureau.tól, a magyarok a magyar lávtrai. irodától kapják a hadi-tudositásokai. Béke Idején ezek az irodák kioserélhetlék híreiket, mosi ez a háborúban álló orslágoknál ] megszűnt. Osak a semleges államokban le rj eszi heti mindegyik távirati iroda a maga híreit. Így történik azulán, hogy pl. a svájci újságok egymás melleit leadják a a beiliui Wolff-Bnreau és az Agence Havaa híreit, a melyet egymásuak a legtöbbször ellenmondók. A semleges országokból a háborús országokba pedig ismét csak megceusurázva julhalnak el az újságoknak eme birei.
Vau** hadi hírszolgáltatásnak még másik oldala is. Minden országnak érdeke, hogy a semleges orszá-gokbau az eseményekről megleleló hírek terjednek el tözt hivatalosan szervezui uern lehet, mert a hivatalon apparalusuak működése ebben az esetben
A hadi hírszolgáltatás nagyon kQlónhózö phasiso-, U|jm gerjmU,u„ bizalmat. Szükségei tehát, hogy a \' seinlges államok bizalmi embere által nyerjenek a
valódi tényállásról megbízható tudósításokat. Ezt a hivatási bizonyára a diploiuatiai leslületek végzik és igy biztosak lehelünk a felől, hogy a semleges államok hivatalos körei a távirati Irodák hamis bireiuek sziláján könnyen átlátnak.
kon meni keresztül. Nagy Frigyes ós Napoleon csak hivatalos hadi híreket engedeti meg. A mult század első felének egyes háborúiban már külön magánlu-dósilók kezdtek mftködni. A hadi tudositások mflvészi nivoaura emelkedtek az 1851/ft5-iki krimi es uz 1870/7l-iki német-francia háborúkban. Azouban már ez utóbbi háborúban megnyilatkozott ennek a privát vállalkozásnak ánnyoldala A némel hadvezetőség magukból a francia. lapukhói értesült Mac Mahou hadseregének fel vonulási irányról és ennek folyománya volt hírneve* előuyomúlása észak felé és a sedani győzelmes útközei. Ebeit a lapaszialatok arra birjsk a hadvezelőségckel, hogy az ifjabb háborúkban elővigyázatosabbak legyenek. Az orosz-japán és a balkán háborúk alkalmával a had vezetőségek csak ceneurázott hírek továbbításai engedték meg. Ugyanígy történik a mo»t folyó\' háborúban is. Nemcsak a hadviselő (elek, hau»»me semleges államok is caak olyan tnvirafottat inelyok hiva-
talom censuián mentek ál. Újságokba sem kerülhet
HÍREK.
— Madame Thébea a jövő esntendőről.
Ki ne ismerné madame Thébes nevét, a világhírű párisi Szibillát, a ki a jövőbe nez, de az emberek zsebére utazik. A bölcs, láló és Ifiképpen nagy Uz leli érzékkel megáldott tuadáme minden esztendőben hullatja pacsirta hangját, n mikor kicsiosorgi sz uj esztendő minden lilkát. Jósltaihoz a vele szoros
Qzletbarátságbau élő lapok Qtik a untamul és azok, i oly hír, melyei hivatalosan meg nem vigázsgáltat ii » kiknek van fölösleges aranyuk, ellálogalhalnak a újságok ugyan küldhettek haditudósilókat a harcterek-1 jövendők tudójához egy kis magánbeszéd re. Azonban i re, azonban ezek nem juthatnak a csatavonalba, a í uem ez az érdekes, hanem csak a hasznos tevekeny-j hol különben ia csak részieleket lálhituának és így ség, Az érdekesség az, a mikor a köznek jósol, á mjHÍIkis a badvezetőségtól kapják h^eiket, leveleit | palrie-nak, a házának, a szent Franciaországnak. A és sürgönyeik pedig előzetes cetiiuráu mennek madame tavaly i« jósolt, etidéu is. De a míg a la-
keresztül.
Természetbe, hogy minden kormány a rendel-I kezéséro álló távirati irodákat használja feli aria I hogy miuden a hadműveletekkel összefüggő hirt *
ki mindnyájunk életét, ha lüz megnyílásával, állása inkát az ellenség elölt lelepleztük volna.
Igy hát megelégedtem azzal, hogy a várhoz közelfekvő erdőségből erős támadást markírozva az ellenséges tüzérségi tüzet tévútra vezettem s ezalatt hatásos, de lövid tüzelés alá fogtam a pánikszerűen menekülő oroszokat. Feladatom teljesitéae után csatlakoztam utánunk előnyomuló csapatainkhoz s ezredem azt a parancsot kapta, hogy Koskóc leié térjen ki s támadja meg az ellenségét. Határozott é« geniá-lisan előkészített leilejlődés után ráuk nézve igen kedvező terepviszonyok mellett rettenetes lüz alá fogtuk a muszkákat s a harcot ezredünk borzasztó szu-ronyrohama döntötte el, mely a leghíresebb orosz lövészdandárok egyikéi, a 15-ik szibériai lövészdandárt az utolsó emberig összemorzsolla. Az ezekben a harcokban foglyul ejleit nagyszámú orosz közül 10-Í9 foglyot kellelt átkísérnem egy század emberrel Kiskemeucéról Nagymihályra k ez az ut okozta azt is, hogy olt kelleit hagyjam a harcmezőt, amelyet, ha már megszogolt az ember, uern szívesen cserél fel a béke kényelmével. Ulközben l i. egy folyón kellett kérésziül vezetni a foglyokat egy olyan hídon,
valyi esztendőt fényességes évnek, l\'alinée brillanténak mondotta, addig az ideit csak .üzleti érzékre való kétértelműséggel ködös évnek l\'anuéo brumeu-sh nek nevezi. Természetes, hiszen 1916 ben olyan
---—-—-=—=— [események következnek be. hogy még a leglátóbb
a melyen az emberele cnak libasorban vonulhatlak ál jószemek is tévedhetnek. Ó Szibillasága tehát csak s mivel ogyedüli tíszl tollam e szállítmánynál, a | nagy vonásokban lapogatja az 1915. esztendő pulzu-nyelvünket nem értő foglyok átszállításánál a (él40-j sál. És igy szól Franciaországhoz: Oh nagyszerű dőmet kikiabáltam (A hadnagy ur még suttogva is ország, a háború végén, mely közeledik, micsoda csak nagy fájdalmak közőit képos boszélni.) Talán az változásokban lesz részed I Az én ködöm előtt ér-egész háború alatt ez volt a legnehezebb leiadat, zera: Mire a nap pályájának egy harmadát befutia amelyet keresziülvíuem, \' mert ivóvízre nem akadtak (tt-hát iij>rilU végén), megszűnik a te vered hullA.il s az elcsigázott éa a foglyoknál arányúimul kisebb IDe micsoda áron? Természeles nem aiérl, a mire számú legénysége! ca«k a legnagvobb eröíesztéMel | te goudolta. (Tehát » franciák nem szerzik viasza leheléit együtt tartani. De > magyar vér, > magyar KIzAsz Lotaringiál. Miijen kedvei a P,thlal) Allj írt önbizalom szerenoaére visszaadta e derék harcosokat , keményen I A sora varakozik rád I — A ki ebból is Önmagunknak 8 igy minden különösebb incidens kiokosodik, az bizonyán » bölcsök kitinek birlokii-nélkül megérkeztünk rendeltetési belytlnkre. 1 ban van De a ki csak próbálkozik vele — az a
. Azután mutatott a liaduixy nr egy oroaz bolondok bázába kerül. Azt biotztlk, a madame őzül 14 ben készült arapuél-bitrkoUM, melynek egyik; idén azért látta ködösünk az eszlendól, inort az Uz-golyój. » sapkáját lurla kere.ztdl, egy orosz hiti letek, azok a jó zsiroa kis üzletek mag csappantak « bőröndét (érdelieK és praktikus dolog) töltényeket és I a szerelmes hölgyek, pikáns klsasszonvok inkább ki-egy oro>z tiszti ref.dvrl A azeme réved.zve siklón | váncsiak aira, a mit Joffro tábornok jelent, mint •égig a tárgyakon. Talán eszébe jutottak a vijjogó arra. a mii madame Thébes beszél, bár ez \'is ha-— és mégis isonlit a francia — barciéri jelentésekre.
— Hőal1 halál. A háboiu molohja, mely ozrével szedi áldozatait ismét egy szebb életre érde-iiiios ifiül ragadott el (Jnger Ullmauu Viktor szemé-
éjszakák, llalállliordozö nagy mosoly\'gva jelenti.
— Alig várom, hogy visszaniehes-sek
IANUAK 4
ZALA, KÖZLÖNY ___
lyébeu, ki az északi harctéren esett áldozatul, mély gyászt hozva szeretteire. Nyugodjék békéu!
— Elesett újságíró. E«j közkedveltségnek örvendetl, tehetséges iíjn újságíró társunk, Keleti Armand es»tt -I a harctéren, ki élte virágában a legszebb jövő elölt állott s Ifjú élete a háború áldozata lelt. Nyugodjék békén I
— öt kónapos harc után. A háború lel kft formáló, lérfias értékeket nőveló erejéről beszél az a levél, a melyjt hadseregünk egyik listai, vitéz lisztje irt családjának. Segédíogalmazó h belügyminisztériumban, öt hónapja harcol s a rengeteg fáradtság, veszedelem után, december elején a következő higgadt, szép sorokat irta Szerbiából:
Nagyon (tok érdekes élményein vau, a veszedelmekből b\'ven kijutott a részem, de a sors eddig, bála Istennek megkímélt minden uagyobb balesettől. Niucs elég színes szó, a mivel híven vissza lehelne adni azokat az impresstiókal, melyeknek az újságokban megjelent harctéri rajzok iuazán csak halvány kópiái lehetnek. A háború uagy nevelő hatása: hogy az egyén megtanulja értékelni saját statisztikai jelen-téktelenségét, a golyófütty és a közös veszedelem egyformán leszállítja az önzést és az öuinagunk túlságos értékelését. Mennyivel tökéletesebb emberek leszünk mi, ha ebből a tisztítótűzből egyszer szerencsésen kikerülünk, s mennyivel jobbban meg tudjuk majd becsülni a polgári kultura minden áldását, mint eddig I
— Az újonnan beborozott népfölkelők behívása. A most besorozott 24—30 éves uépfel kelők közül azok, akik 1887 , 1888 . 1889 és 1890. évben születtek, a közzétett felhívás értelmében 191 fi. január 16-áu tartóznák szolgálattételre jelentkezni ott, ahova a sorozáskor be leltek osztva. — Ugyanekkor tartoznak bevonului azok az 1894., IH93. és 1892. évbeu született népfelkelők is, akik annak idején be lettek sorozva, de valami okból eddig be uem vonultak. Akik a kitűzött helyre és időre be uem vouuluak. karhatalommal lesznek elővezetve és két évig terjedhető börtönnel büntettetnek
— Mennyibe kerül a háboru*\'Angliá
nak ? Genfből jelentik nekünk: A párisi lapok lon-doui tudósítás alapjáu kiszámítják, hogy a háború Angliának sokkal több pénzébe kerül, mint eddig hivatalosan bevallották. Guyot 46 millió frankra lelle Anglia tiapf hadikölUégeit. holott már augusztus eleién 65 millió frank volt Anglia hadiköltsége naponta Ez augusztus második felében nyolcvan millió frankra emelkedett.
Az angol hivatalos statisztika nem vesz arról tudomást, hony azóta Angliának Törökországgal is háborút kell viselnie és rengeteg összegeket emészt fel a kalouaözvegyek és árvák nyugija, * melyre a hadikormány az önkéntesekkel kötött szerződésében kötelewe magát. Kétségtelen, hogy Anglia uagyon érzi a bábom nyomorúságait, mart a kormány felszólítást intézett a londoui lapodhoz, hogy intsék takarékosságra a közönséget. A Daily Telegrsph például vasárnap hoswti eikkot közölt, hogy a közönségnek takarékoskodnia kell. mert különben beáll az inség.
— Au igaal tauglich Az uuUugliohok sorozása alkalmával történt, hogy a bizottság elótt egy vézna, horpadt mellű és min ién tekintetben uu-Uiuglichuak mutatkozo legény jelent meg. Elég jól volt öltözkődvo, de ruhái ugy lötyöglek rajta, mint a madárijesztőn. Osak léiig vetkezett le és ez orvosok már is intettek neki, hogy elég, ue is fáradjon, ilyen testalkattal és horpadt mellel uem lehet valaki kalous. A fiatalember feléjük forditotla sápadt arcát és rájuk szegezte égő tekintetét. É* megszólalt:
— Moudjék mog a doktor urak, miért nem vesznek be?
— Azért barátom, mert magának uagyon S2ük a melle.
A fiatalember hallgatva simította végig magas homlokát s egy kis pauza után igy felelt;
— 8zűk a mellein ? Talán még nagy arra. hogy elféljem benne egy orosz golyó elég széles arra, hogy el féljen rajta egy vitézségi érőm ?
B felelet hallatára a tetszés moraja vouult végig a buotlságon. A fótörzsorvos odalépett a sovány ifjú elé, megvoregette a vállát, megszoritotta a kezét és harsány hangon igy kiállolt:
— Tauglick I Ennek a fiúnak helyén vau a szive és nekünk ilyen emberekre vau szükségünk. Isteu éltesse, ifjú barátom I
A katonának bevett ifjú boldogan távozott.
— Farsang — bál nélkül. Bécsből jelenük neküuk: A bécsi rendőrség az 1915-ik évi farsangra megtiltotta, hogy nyilvános helyekeu báli vagy láncmnlalságot rendezznek.
— K&ráosony estéje * német főhadiszálláson. Kölnből jelentik : A Kölnische Zeitung jelenti a nagy főhadiszállásról íő-iki keleltel:
A uagy főhadiszálláson igeu egyszerűen ünnepelték karácsony estéjét, mely auuál hatásosabb volt. A császár a főhadiszálláshoz tartozó katonái körében kívánta az üuuepel tölteni. Az ajándékokkal megtelt asztalokat óriási csaruokbau állították fői, melyet min-deuütt zöld feuyógalyak borítottak, ugy hogy a me-nyezeiból semmit sem latiak. A csarnok hosszában felállított asztalok mellett, a uielyekeu -számos gyertyák fényében ragyogó karácsonyfa állott, mindenki megtalálta helyet a császártól ax utolsó meghívott iiépfölkvlóig Minden tiszt és minden közkatona hasonló borsos kalácsot, alftiét, diot és a császár kópét kapta. A legéuységbeliek azonkívül dohányzaoskót és szivart kaplak. A terem homlokrészén oltár állott, előtte a uagy jászol, melynek mindkét oldaláu hatalmas karácsonyfa volt -Az .Oh boldog derűs kará-csouyéj" kezdetű régi kaiácsonyi dal vezette be az ünnepet. A császár a megjelenteket e szavakkal üdvözölte :
Jó estét bajtársak I
A lelkész rövid beszéde nlán eléuekelték a .Csöndes éjjel, szent éjjel-1. ezután Plesseu tábornok köszönetet mondott a császárnak a szép ünnep rendezéséért, mqd a császár mondotta a következő beszédet:
— Bajtársak I Hídban fegyverben állunk itt együtt, — hogy e szent ünnepet megüljük, — melyet egyébként békében, otthon Onnepelüuk. Gou-dolalaink baz*szállnak otthon lévőinkhez, a kiknek ezeket az adományainkat, köszönjük, melyeket oly bóségeseu látunk asztalunkon. Isteu ugy akarta, hogy as ellenség arra kényszeritseu berniünket, bogy ezt az űunepet itt üljük meg Megtámadlak beunün-ket, tehát védekezüuk. Ad|a Isten, hogy e békeün-uepból segítsége révén, bő diadal háruljou reánk és hazáukra a súlyos harcok után. Ellenséges területen állunk, fegyverünket az elieuség. szivünket az Isten felé fordítva. Azl mondjuk, a mit egykor a uagy választófejedelem moudoft: .A porba sujljuk Neraet-osiág minden elleuségét" Amen.
AxUÜu a császár körüljárt az asztaloknál és számos lisztet, valamint legénységbelit megszólítással tüntetett ki.
— Drágaság Pétervárott és Londonban. 8zeujpétervárról jelentik Bukarestien át: A Novoje Vrsmja legutolsó számábau keserveseu panaszkodik, hogy Pétervárolt hihetetlenül nagy az élelmi-
szer-drágaság. Az utolsó héteu a liszt, hus, árpa, dara, a kenyér, a zsemlye éa a gyufa hihetetlen arányban mngdrágult. Egy zsemlyéért hat kopeket kell fizetui (tizénöt fillér), a kenyér fontja egyik uapról a másikra 31/,—4 kopekkel drágult meg, Wgy csomag gyufa ára 3 kopek (7*/, fillér). ▲ „Novoje Vremja" a kormányt okozza ezért, mert a drágaságot az élelmiszeruzsorások csinálják! minden ok nélkül. Egy amsterdami lávirat liirt ad arról, hogy a londoni malomtalajdonosok hétfőn ismét felemelték a liszt árát. Egy zsák liszt újra egy shillinggel drágult. Ezzel a háború kitörése óta a liszt ára 99 shillingről 41 shillingre emelkedett.
— Az Est ós a háború. Az újság hirszol-gálalat a háború állítja a legnehezebb, a leglárasztóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszorosan nehéz a feladat, amikor a magunk káboruját vívjuk, amikor a mi tüzhelyüuk nyugalmáért harcolnak a katonáink. Bisszűk, hogy minden t^ságolvasó megtanulta már és tudja, hogy a hírszolgálat poutossága és gyorsasága elótt más, nagy érdekekre kell tekintettel lennünk. mert amikor a hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi fáradunk és uélkülözünk velük egy ült, de a uagy cél érdekében a mi muukánk :s beilleszkedik a haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. Az Est munkatársai, akik a magyar irodalom és újságírás legelőkelőbb képviselői, olt vaunak minden harctéren, b a táborokból küldik lelkismeretes, hü tudósításaikat és ismertető, színes cikkeiket, úgy, sbogyan ók maguk tapasztalják. 8 boldogan látjuk, hogy nemcsak illhoní közönségünk, hauem a velünk szövetséges és barátságos viszonyban lévő külföld sailója is a legnagyobb elismeréssel sorozza Ab Retet a világ elsó hírlapja köze. Hogy pedig még szorosabb legyeu a kapcsolat Az Est és a hadsereg között, a háború kitörése óta tizerszámra küldi ennek az újságnak a kiadója As Estet a tábori postákon és a kórházakba, s örömmel gondoluuk arra, hogy a hónapok óla meszi harcoló, vagy idegen kórházakban, gyógyuló katouáink naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangot Az Est kiadóhivatala Budapesten. VII., Erzsébet-kriiui 20. szám alatt vau
Legújabb hirek a háborúról.
Berlin, jauuár 3. Nagy Főhadiszállás jelenti : Nyugati hadszíntér Wistinde előtt tegnap délbeu torpedónaszádoktól kisért néhány ellenséges h^jó jelent meg, melyek azonban uem tüzeltek. Egész nyugati arcvonalon tüzérségi harcok folytak, ellenséges gyalogsági támadás csak saint Menehouldte északnyugati a történt, ezt a franciák súlyos vetztesége mellett visszavertük. Keleti badisziiitér, Keletporoszor-szágba és Leugy-dország északi réssében nincs változás. Lengyelországban Visztulától nyugatra csapatainknak több napi kemény küzdelem után sikerült orosz Főhadiszállásnak különösen jól megerősített támaszpontját Borzymovuál elfoglalni, eközben egyezer oroszt foglyul ejtettünk és hat géppuskát zsákmányoltunk. Három éjjeli táinadásbau kísérelték meg az oroszok Borzymov visszafoglalását — Támadásaikat visszavertük, miközben súlyos veszteségeket szenvedtek. Rowatol keletre is támadásaink lassan előbbre jutott.
OroBz jelentésekben többször említett luosoladz körüli orosz sikerek tisztára koholmányok. Ama környéken oroszok összes támadásait súlyos veszteségeik mellett visszavertük és a tegnapi támadások uaeg sem ismétlődtek. Egyebekben Pilicától keletre a helyzet változatlan
Miniszterelnökség sajtóosatálya.
Z A 1 |
L 0 l L ö N Y
JANUÁR 4
A KIS ÉRDEKES.
Kzzel a címmel egy uj kópés hetilap jelent meg h művelt magyar közönség érdeklődésébe és figyelmébe Az uj képes hetilap önmagában leljen, kész és az eseméuyeket összefoglaló hetilap, de — miut oime is őszintén jelzi — Az Érdekes .Újságul kívánja kiegésziteui, annak akar az események torlódásával igazolt, rendes heti második kiadás lenni. A rendkívüli idők rendkívüli feladatokat rónak a kötelességüket feliaraerő képes hetilapokra is. A világháború nagy eseményei egymásra torlódnak s egy hetenkiut csak egyszer megjelenő, bármilyen gazdag és tartalmas,, képes újság ezekben az időkben nem elégítheti ki a műveli közönség jogos érdeklődését. Az Érdekes Újság, melyet a különböző harctereken nemcsak kiküldött fotóriporterei képviselnek, hanem sseuiáclósnál szenzációsabb felvételekkel keresnek fel maguk a harcoló kalonák is, nem egyszer fájó sziv-vei volt kénytelen lemondani igazán érdekes képek közléséről, mert az újság terjedelmének természetes korlátai vaunak és raiuden, ami érdekes, nem szorítható bele a lap egyeden számába. Pedig as ak-luálilás parancsolná, hogy az ilyen képek gyorsan jelenjenek meg. Kzekuek közlésével nem lehet a közönségei egy hétig várakoztatni Kbból a kény-1 Hterhely. étből nőit ki ,A Kis Érdekes" gondolata. Gimévei hozzáilleszkedik Az Érdekes Újsághoz,1 mely gazdag heti tartalmát szenzációsan fogja ki-egé-iiteui De külön eiramel jelenik meg azért, inert önmagában is teljes, egész és különálló képes hetilap .A Kis Érdekes" heteukint második kielégítést fog jelenteni. Az Érdekes UjBág olvasóinak gazdag tartalmával és aktualitásával pedig olcsó és művésziesen szép krónikáját fogja uyujtaui a világeseményeknek, melyek sohasem voltak érdekesebbek és idegfeszítőbbek, mini a mai időkben .A Kis Krdekes" teljesen önálló, független, képes lap, cikkei és képei teljesen \'üggetlenek. Az Érdekes Újság tartalmától. Ugyanaz a cikk és ugyanaz a kép , sohasem fog jönni miud a két lapbau. Nem einlé-: kezletui fog egymásra a két lap, hanem kiegészíti egymást. A Kis Érdekes minden hét csütörtökjén jelenik meg és égést terjedelmében azzal a mélynyomással késsül, mely az Érdekes U|ságnak olyau páratlan sikert szerzett ittbon és az ország határán tul is .A Kis Érdekes- előfizetési ára negyedérre 1 kor. 80 Hll., fél évre 3 kor. 60 fllt. Egyes példányának ára 14 fillér.
Ugy vagyunk meggyőződve, hogy a műveli magyar közönség az uj képes hetilapot úgyis, mint a szenzációs világesemények uj művészi és olcsó króüikáaát és ugyia, mint Az Érdekes Újság azol-gálatké#wégének es az idők parancsához való alkalmazkodásának ujabb bizonyítékát, ugyauolyau szeretettel fogja kegyébe fogadni, mint ahogyan páratlan sikerre vezette Az Érdekes Újságol is. .A Kis Érdekes" kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. sz. alatt.
Gyermekeimnek nem adok élesztővel készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan ellensége ai ilyenekuek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell, lepényt, tortákat s felfiyiat Ur. Oetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből és tojásból puddingót kapnak, mit a kilüuó Ur. Oetker-féle pudding-porokkal készítek el, vagy pedig <íré-met Dr. Oetker-féle dibona orémporral. Változatosság kedvéért kicsiuyeiiunek időközönként Dr. Oetker-féle vörőa darát adok, mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és last not least voltuk dacára olcsók. I.
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete , felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaltö «• edző hizlaló-knrák egén íven it Gyermekek 7 íven felül klaéret nélkül felvitetnek.
*) K rom ilill kOiIóltekárt n»m vállal f»MS»-aégul a awrkesxtáség.
SZEMESNEK
kell n lenni, lm túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim lig sem, hanem soron Iliiül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny* hirdetési rovatit, mert ott határozottan eredményt ér ós a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja A hirdetó rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéaét, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAr
- cigarettapapírt vagy hüvelyt \\
BUDAPEST.
____VIII. RÁKÓCZI-UT 43 SZÁM
ELSŐRANGÚ SZÁLI.< >DA A FÖ és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN.
A ,.,m„d.r..bb b.r.nd.aí.a.l, hld., é. „.!., ........... ,,o01b„. _ „„,.. „.„, _ L.k<,„lá)(oki „„,„,,„„,„, 150 .„,„. , k.,dM„
El.Srandű ál .rm.k 1. kl.ihái. aaiinUM mag.. ..In.on.lu hanr.raan(,
Nyomatott a laptulaj (ionos Ifj. Wajdits Jőzsof könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nafcykanlzm. Ig,5. janu4r ?
54-lk évfolyam, a szám
I CO.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■•fjilMlk Mllii ii eillirllkén.
tléflí«M«l ÍM ki Egí.i 4vr« 10 koron. 1114. - d „
KeUIrti SMikMttó:
Biinekovich János
PóuarkmtA:
Kemény Lássló
Felhívjuk olvasóink szíves figyelmei, hogy az előfizetési dijai minél flíbb szíveskedjenek a .ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatalába beküldeni, hegy a lap szétküldése fennakadást ne szenvedjen. E lap előfizetési ára: Egy évre 10 kor. Negyedévre 2 kor. 50 fül.
Az olvasókhoz.
Hátinkban a közérzés ma ai elégedetlenig. » nyugtalanság és osaknrm a reménytelenség tünetei kőit hányódik. A »ajló s maga rikító színeivel e kőzérzésnek minié toriképét rajtolja meg. E napról napra, hatról-hétre iamétlódó pillanatfelvételek egyre nö-velik a zavart az elmékben és szivekben és a nemzetet sötétlátóvá leszik.
Terjedőben van a pesszimizmus, mind inkább nagyobb a fogékonyság, a baljóslatok,
a valószinütlenségek, a hitetlenségek, a képtelenségek iránt. A roxsz könnyebben talál hitelre, mint a jó ; a közfigyelem inkább áll a rombolás, mint a komoly munka, a nemes törekvések és a szeplőtlen példák halasa alatt. A nemzet t> szokatlan, rendellenes
lelkiállapotának a sajtó nemosak tükre, de részben okozója is.
E nehéz időjárásban a hazafias sajtó feladata szembeszállni a mesterkélten szitott reménytelenséggel, rémlátással és színlelt kétségbeeséssel. A gondviselés a mai nemzedék vállaira óriási terheket, nemzedékekre kiható társadalmi feladatot rótt. Magyarország ujjáteremtése ez a feladat. A Zalai Közlöny > nemzet e korszakalkotó erómegfeazitésében részt kér és részt is akar venni, vidéki utjáu biztatója, utinutatója, fegyvertársa lesz mindazoknak, akik a nemzet sorsa jobbra fordításán fáradoznak; üldözője, ellensége mindazoknak, akik kishitűség ból, tudatlanságból, önérdekből és gonoszságból az ujjáteremtés nagy munkáját zavarják, óosárolják és lehetetlenné akarják tenni.
Ugy érezzük, hogy a .Zalai Közlöny"-nek, mint teljesen független sajtóorgánumnak a feladata nem a helyiét, a dolgok célzatos I összezavarása, kiéiesitéií. haszonleső érdekből és ónzó párlszt\'nvedélyból, nem a nemzet vágyainak kigunyolása, csalódásainak frivol kihasználása, eszményeinek kifosztása, hanem a valóság, az nkár kedvező, akár kedvezőtlen valóság becsületes feltárása és pártatlan megítélése, hogy síilárd .közvélemény és
Surkmtiiii ii klaMhiiitil liák-Mr 1.
■ Tallinn 102. - HlrS.li.ak dlj.iabi. •■•HhI.
közitélet képződhessék, mert megtévesztett közérzéssel még a mainál kisebb feladatokra Is hasztalanul vállalkoznék a mai nemzedék.
Magatartásunk egyetlen szabályozója, egyetlen rugója tehát: a oéljaival tisztában levő. a oéiialtól el nem tántorítható Igaz magyar közvélemény kialakítása, irányítása és támogatása.
Az eleven életre képes társadalom képe nem hasonlítható az álló tó nyugodt, sima tükréhez. A természetes evoluoió utján levő társadalom is osupa mozgás, osupa élet. E mozgásnak, ez életnek öntudatosnak kell lennie, de nem erószakoltnak.
A mi társadalmunk lázas tünetei igen gyakran káros állapotra mutatnak és a sajtó legtöbb esetben nem orvosságot nyújt a betegnek, hanem mérget s a közönség, sajnos, szívesen nyal a méreg után. At a társadalom, amelynek mindig a gyengéit, a bűneit firtatják az újságokban, nem tud ellenállani a vérmérgezésnek. Az a társadalom, amelyet naponként a legagyafurtabbb izgató szerekkel kínálnak, nem a békés munkában keresi nyugalmát, boldogulását.
Az ily társadalom uj és régi elemei nem luduak összeforni, mert egymásnak osak a hibáit látják, erényeit lebeosmérlik. Az
Minden éjjel.
Minden éjjel oly szép a: álmom,
Mint amily rideg nappalom: A Te édes utcádat járom És csevegésed hallgatom.
Ugy beszélsz, mint ki megelletted
Dalom epedő vágyait, Meri könnyezve kérdi a lelked :
.Mond mi voll az, mi harcba vitt\'/
Hiszen szerel, imád a szivem,
Tied vagyok, tied leszek, Ha messze kell majd menned nmen Vigy magaddal, en is megyek."
S én hallgatom, mig a távolban
A riadó kürt felzokog S amint a szivem vele dobban: Érzem csak voltunk boldogok!
Esztergomi tábor. 1914. dec.
NAGY GYÖZÚ.
Mikszáth-AHmanach 1916-rí.
Ki keres most oly leépít, amely oaeudólelet ábrázol V Ki kíváncsi oly szerelmi történetre, ainely-; Deu az idill arany felhője úszik? A háború dübör-Igéae kikapcsolta érdeklődésünkből, legalább egy időre az effajta munkákat. A kirakatokbau, ahol máskor uj i regények ós novellás kötetek versengve ajáulták magukat a közönségnek, (érképek függnek. 8 ami újdonságra rávilágít a könyvesbolt villanyfénye: jóformán kizárólag a népek fegyveres mérkőzésével függ Öme. —
Az irók és kiadók sok ty terve, az idei kará-csouyia, bennmaradt az arsztalflokbau. Egy könyv azonban kivétel. K könyv a „Mikszáth-Almanach", amelynek szerkeszti örökségét Herceg Ferenc velie á( n amelynek megjelenését nem nátQlhatta az, hogy újságjainkban ma Hófer vt-zérórnagy jelentéseit olvassuk legelőször.
Singer és Wolfner az idén is kiadta a Mikszáth Almanachot, mert e könyv sokkal több. mint egy uj kötfl « karácaouyi könyvpiacon. Elmaradásával nemcsak az eddigi Almanack kötetek folylouoH«ága csonkult volna meg, hanem a közönség asztaláról is hiányzott volna egy mindig várva-várt irodalmi csemege. A Mikszálh-Almanach immár tradíció
Kiég kiejteni nevét s az olvasók népes tábora tudja, hogy jelenti a jó izlést. a válogatott eszközök-1 kel dolgozó magyar novellairodalom pompás csokrát.
Ahova posta utjáu eljut a magyar betli, ott megtaláljuk a-\'piros kötésű Mikszáth-Almanaohot is. 8 ahol a kézbesiló leteszi e formás könyvet, ott a magyar mesélókedv sxine és illata tölti meg a levegőt. Miut mindig, az lg 1 b-re szóló Almanachuak is féltő gonddal készült össze a tartalma. Vaskos teBte belletris-táink szine-javának elbeszeléseit tűzi egybe. A szerkesztő Herczeg Ferenc két mflvészi Írással szerepel az Almanachbau. E?y drámai erejű .öt órakor" o. elbeszéléssel s a naptári rész uláu következő „Klő-azóval"-val, amely — miut anuak idején Mikszáth alatt — az ó mondanivalói révén ia valósággal irodalmi esemény. Mellette a következő novellisták termékééiből kötött az uj Almauaoh dus kévét: Balla Ignác, Bársony István, Bónyi Adorján, Érdősi Dazső, Farkas Pál, Herczeg Ferenc, Krúdy Gyula, Lörlucsy György, Lövik Károly, Malonyay Dezső, Móricz Zsigmond, Pékár Gyula, 8cossa Dezsó, Szomaházy István, Somlay Károly, Szikra, Szmrecsányi Béla.
A Mikszáth-Almanach Singer és Wolfner (Budapest, VI Andrássy-ut 16) kiadásában jelent meg. Ara 9 korona.
Tárca rovatunkban Herczeg Ferenc pompás előszavát közöljük.
R L Ö 8 Z Ó .
Hajdan a költő ós a katona jó bajtársak voltak, mert kölcsönösen megtalálták egymás palackjában az italt, amelyre szomjaztak. A költö hősiességre, a katona hírnévre szomjazott.
ZALiI non ÖNT
JANUÁR ■>.
erkölcsi értékek oda devalválódnak, hogy » bűnt megcsodáljuk, szerényben tamáskodunk.
Egy pompás automobil ma irigycltebb portéka, mint a ttszl* kéi és a nyugodt lelkiismeret. Esemény volna ma a demokratizálódás, de fönnhejazó góg és szertelen versengés dul a társas érintkezésben, az élet minden módjában, csúfságára a demokráciának. Pedig a legreakolonáriusabb elvnél is nagyobb veszedelme a társadalmi egyensúlynak és egyenlőségnek a provokáló versengés, a fényűzés, a dólyfósség és a hiúság.
A .Zalai Közlöny amikor a társadalmi egység, a békésen fejlődő virágzó társadalmi élet oéljait kívánja szolgálni, nagyon érzi, hogy a feladat nehezebbik részét vállalta. Mert arra mi pem akarunk vállalkozni, amit könnyebb lenne megtenni, hogy hetenként ok és alkalom nélkül botrányos szenzáoiókkal kedveskedjünk az eltompult idegeknek; nem szórhatunk hetenként erjesztő anya got a világba, nem léphetjük át a magánélet tiltott hrtárát. nem nyujtbatunk táplálékot a nagvzásnak, az irigységnek, az agyarkodásnak. a léhaságnak.
Kitűzött oélunkat osak akkor szolgáljuk, ha összhangot hirdetőnk vágyaink és helyzetünk közt, egyszerűséget szokásainkban, előkelőséget Ízlésünkben, kedvet a munkához, az élet nemes örömeihez és áldozatkészséget, a közjavára.
A széttagolt sokféle nyavalyában siny-lódó magyar társadalomnak, amelynek hatása városunkban s környékünkön is érezhető, semmitől sem kell annyira óvakodnia, mint a hazug, az uilramodem társadalom ábráiul jaitól, kiszínezett szenzációitól, amelyekről oly sokat olvashatunk a sajtó öntudatlan, vagy nagyon is tudatos részében. E romboló osenjpész munka tilalmas határa legyen a
vidéki sajtó, amelynek küszöbét a „Zalai Közlöny- mindig tiszta szívvel és azzal a tudattal lépi át. hogy a vidéki sajtó tisztasága egyúttal a vidéki társadalom oltalma,
Tekintetünk mindenütt olt lesz. ahova I hivatásunk s a közérdek tisztaságának megvédése hlv s városunk érdeke, legyen bár jelenlóségében a legparányibb, fogja irányítani munkásságunkat az egész vonalon. Nem osatlakozunk semmiféle nézethez sem és érdekek rabszolgaláncai sem lúgnak szókimon-dásunkban megkötni. — Programmunk lesz ebben az évben is az igaz. a szép, a jó s a tiszta közérdek megvallása, védelme s annak hirdetése.
A lelkünkből íakadt eme szavak igaz voltál és őszinteségét a .Zalai Közlöny" jövendő pályafutása igazolni fogja.
Fogadja társadalmunk közönsége ezt az (ósziute programmot bizalommal es támogasson nehéz munkánkban ebben az évben is
HÍREK. Ki a hamis prófétákkal.
Irla: PaUüty BUa.
Kérdethelné valaki, l>át ilyenek is viinuk listánkban f Lehetséges e, hogy listánkban — ma midőn e hazának miudeu lakója imádkozik a hadak istenéhez hazánk szabadságáért. — legyen olyan elvetemült ember, ki hazáját nemieti gyűlöletből, avagy mellékokokbol elárulja óa eladja ? Tudom, liogy sokan leltnek, kik megbotránkoznak eieu állításom lelett, hogy igenis vannak északon és délen ilyen hamis próféták
At oroszokhoz butódó felsővidéki ó Intő papok már részben elvetlék megérdemlet büntetéseket, éli de bányán vaunak még, — kik aj magyar aamtet
és a magyar nemzetiség ellen ixgaluak. Ob de hányan és hányan vannak, uniósak észskoo., hanem délen is kik h háborús világban - bár magyar földön élnek »• aazdagosiuak meg, - olleutlnk ás-káloduak. s magyar nemzetiség alalt, akna munkát végeznek.
Kzek mellett a magyar lajt gyűlölik mellett vaunak, kik haszonlesésből, Önzésből kezük™ iátszanak ellenségeinknek és eladják hazánk és badscregüuk titkait, csakhogy Ouző céljainknak szolgálhassanak.
Kiékel az emberi értésből kivetkőiólt szörnyetegeket, tuár rég kellelt volua a faderekára alkalmazni, de a humánus magyar nemzet mindig elnéző volt iráuynkban, azon reméuybeo, hogy majd megismerve a magyar ueiutel öutellen sieretetél, magukhoz térnek és nem bocsátják rul önző célokból áruba hazájukat.
De bitón vaunak, még pedig sokan vannak ugy északon mint keleten és déleo, kik csak kényszerűségből tartanak velünk, a amint idő és alkalom kínálkozik elleDOok áskálódva folytatják akua munkájukat. Talán a déli barcléreu nem volnának előbbre édes véreiuk. ha illy árulék meg nem nebeiilettek volna előnyomulásuukat I
Igaz. hogy a jelen háborúban midőn annyi apa. férj. testvér odamaradt a csatatéren hazánk fiai nagyon meglogyuak. de a mint az orvoa kivágja a fekélyt • testből, uehogy az ép lent ia vesaélyez-letve legyen ; ugy kell cselekedni a magyar állam és magyar kormánynak la, hogy azokat kik a magyar nemzetiség ellen izgatnak, eltávolítsa hazánkból.
Kszembe jutnak a vállásháboru történelméből, ínég az 1700-as években uralkodó érseknek ama szavai, |obb ha farkasok és rókák Iskják országunkat, mintsem eieluekek. Mi is elmondhatjuk, hogy inkább ezek lakják orstéguukal mini a hazaárulók mert duvadakkal ma|d csak raegkOzdüuk, de liazáok emlőin táplált és általunk dédelgetett orosz éa szerb kémek ellen uehét a küzdelmünk.
At álbarálság köntösébe Öltöztetett s ellakart érzelmeikkel közeliiének liotiáuk bebitelgő méte* stavakkal ellesik ellop|ák félve őrzöl! titkainkai, hogy atokkal elleségeisktiek stolgálbsssanak. Hason lók etek a tsollárirő acavaihot. kiknek ajkai ugy tudtuk áldani, hogy a szív belül átkoz, ajkai ugy ludnak mosolyogui, hogy a szív belül dl és gyilkol, ajkuk szava édesebb a színméznél, lágyabb az olamál
A háború volt a költő igazi nagy théraája A l&zea forgószél, sinely kiragadta a qyárepolgán.at élet lapályaiból, önmaga és mások fölé emelte, harcok lovagjává év énekek hősévé szentelte. A háború cao dáiatoasá tette a valóságot ée a költő a csatatér fölött vonuló felhéköii gigautikiis isteuárnyékokat lálotl ágálni. —
A inai háborúnak la vannak csodái és átok különbek a régieknél. A modern háború istanei azon-bau nem a vezéri aálrak, hanem a lovóárkok lakóit, nem az egyént, hanem a tömegei avatják bőssé. A gép szerepe a háborúban demokratizálta a vilézségel. Szálezer ember egy megvető gesztussal el tudja magában oaitilani az öufeutartáai ösztönt, százezer élni éa élvetui vágyó, szerelmes és éhes ifjú ember — oz olyan csoda, amelyben Hoiuér ée Vergil nem tudott volua hinni.
A közkatona áldozalkéstsége nagyobb at eposz hősénél, meri hiszen a hőe égi és földi kincsekért, hatalomén, dicsőségért, szerelemért küzd, a katona pedig egy gondolatért hal meg. Haza, király: egy gondolat; kötelesség, fegyelem is at.
A balálba induló katona artikulalatlau hurrá-kiélltása a legmélyebb szó, amil emberi száj kimondhat. Mélyebb a kOltó éa s tudós szaváuát. A katona.
akt aturouyok elé .dohja ií|u eletének verőfényes gazdsgságát, a legnagyobbat áldotta embertársainak Krtaék meg az antimilitaristák : a kálónál nem azért tiszteliuk, mert emberi ölni képes, hanem ezérl, meri meghalni képes.
Káidalmas kegyelettel nézzük mostanában utcáinkon a gyürőU szül ke katouaárnyeiokal. A ködsziuü ruhájukból idegeu föld istapja tapad A lekmtolük merev éa Üres, mintha a pupillájukat kitégilolla volua véres borzalmak láláss. Ami élei, tilt, erő. ifjúság volt bennük, az mind bolefolyl a nagy kobóba, a háború tüzesen bömbölő kohóiéba, ahol most egy uj \'ilá/íoi öntenek formába.
Miféle jutalmat adbal ezeknek a hősöknek a uemtel? Semmiféléi, mert a amil adni akarlok nekik, atl előbb (óluk kell elvennetek, histen ók maguk a nemzet.
Is mii adbal nekik az irodalom 1 Halhatatlanságot V A tömeg ép olyan halhatatlan, akár a lenger vagy a begylinc.\'
At iiodalom, legyünk ószinlék, egyelőre teho- j tétlenül all szemben at uj háborúval Ma nincs iro.\' dalom, valamint élet sincsen Ma csak háború vau.
A nemietek rettenetes erőkifejtése megremegteti lábunk alatt a földel és vcrsziuüre fesli lejünk lölött
at sgel. Ki tudná ezt most veiabo szedni? Nem | költő, cssk egy múkedveló ctáaiár volt, aki a lantját pengette, midőn Hó ma lángban állott.
Az irodalom várja a holnapot. A dicsőség reggeli féuyében égő holnapot, amely egy uj és if|U magyar nemzetei log bMugározni. Mert bármilyen hosszú és bármilyen sötét lesz az éjazaka: egyszer reánk fog virradui és a virradat dicséséges lesz. A magysr nemzet. inegif|odva, megerősödve, győztesen log kilépni a homályból Már győzött abban a pillanatban. midőn ledobta királyi testéről a közömböaség, a kételkedés, a pártoskodáa és az idegeu-imádás koldus rongyalt.
Ha eljön a holnap: egy uj tfiuság pirja fog égni a nemzet arcán. Leaiitek munkásaitik ea lesznek költőink ; dolgozni és éuektdni lógnak. És a költők kötött lesznek Stok is, skik méltók arra, hogy babéri éa virágot uyuiisanak a nagy háború szürke hőseinek. Akkor majd a slllrke béaök hajlóit dereka déloogeu ki fog megint egyeuesedui és s szemükben, smely most üres és szomorú, egy oj élei visazféoya fog ragyogni ~
Majd holnap I
.UNllAR 7
í A I, A 1 K í) L l 0 N Y
fénylíbb a »«UH, e .Ur, |,|k, w mé
mondta . „w prMU:\\J magátokat a banm proféuldói k,k hozválok ,6u.i.k juhoknak ruhájukban, d» b.lul raga.iozó i.rkMok
— Megnyílnak a népiskolák A tanítótestületek fáradozása, PolgirmesterOnk Jóindulata közreműködése s sz ,Eisó Msgysr-szive* elózékeuy-•óge tolylin vénre hossza* vaiudás ulin sikerült ■ .... . alszouteskedó l„m„ próféták\' "tyiakolák részére >011;! termet rekvirálni. bog. eóUnlUM «.!., „.«, leWpik „ ártatlanság [ull4. azokban b. szükesen i., de . járt bél folyamán lét é. a gjralizatnak kóntósével öltózletik lel 0„k........
Kink alóli
bogy tut céljukat szolgilhsssik.
A magyar nemzeUek
\' magyar illámnak éber
nemekkel kell órkedni a. ilyenekkel, ha mást lehetünk lelbirjuk kormányunka, hogy „ 11, hamia prófétákat száműzze basánk területéról, mert a fene. vadak ellen mogküzdhelüuk de ezekkel nehéz . kQidelmüuk.
Lesz-e elismerés?
legalább fóltiapon tanításokkal az előadások feltétlenül megkezdódhetuek. Hogy mely osilAlyok liota és mikor (ogunk járni. arról a kötöoaég réttletesen fog
értesülni.
Mindeuesetre nagyon hAlyeseu lentik a ttzQlók, ha be uhui iratoll gyermekeiket beírat|ák, aiokat a kelló tanszerekkel s könyvekkel ellátják, nehogy e miatt a tanítás még hátrányt szenvedjen.
A menyiben pelíg az iparostanoncok oktatása le 1 ugyanezen helyisóg-kbeu szintén keszdetét veszi, figyelmeztetjük a még be nem iratkozott tanoncok
a L 1 | , , UIUUKBRUOII, llOffV l)
Ahol e. k cauda .«gl(. ahol hsjszálon múlik .Likl, b,J, „
menyiben azokra ollboa szükség volna, erre való igénylikét igatolva, at igazgaló-siguil bejelentsék.
— Koeaönetnyilvánitáa karácsonyi aján dákokért Nagykanitea város uenioslelkfl közön sége a Ksrácsony szent ünnepe alkalmiból külön-bóió ajándékokat küldött kaloniiuknak, hogy legalább némilev pótolja a megetokoil Meni esték melegéi, beusóségél atokuak, ;kikel a kötelesség elatakil óvóiktól, - fegyver ali szólított. A nehét idók kétszeresen próbára letlék a közönség iidozatkészségét, mely aiouban nem fogyott ki aiokkai etemben, kik tirsdUigol nem ismerve, ételüket mindnyájunkért kockára téve, — Önfeláldozóan védik halijukat nsgyszámu ellenség ellen. így Sypnieeky Oyórgy eiredei ur és neje 1000 drb. cigarettát éa 80 kor., Kövesdi Boér Gusaláv etredeané 10 kor., Bugacb Aladár ömsgyué 80 koronái, 9 hóaapkil és < pár érmelegitól, Haiallustki Krull Emilné 10 koronát. Bommer Ignác és neje 18 palack szamorodni!, Dr. Öyirfis Leó és ne|e eriuelegitól és 1000 drb. cigarettát, l>r. Serdot Maiié éa neje 200 drb. alivari, Berkee Jóteef 80 koreait, a Hadsegélytó Hi. tatai 000 koronát éa végül a Honvéd péúáailóalj tisztikara Minién 600 koronái adományozott.
Kedves kötelességei teljesítünk, midón ósszes kalouak nevében hálás kOstóuetet monduuk uemeslelkü adakotóknak aiives adományaikért, jól-esó érdeklődéséit, mely bitonyára lelkesitóleg hat emberfeletti muukit végió derék barcosaiukra.
80. Honvéd pólzászlóalj parancsnoksága.
— Egy hadifogoly Üzenete Varadból l)an-zigból leientik : A Uarienwerdor mellett lévó Kur zebrackuál egy asszony a Visztula pariján uszó pos-lil talill, a melyben a kurzebracki tanító nagy meg
— Farsang. Hirom ezeul királyok jóltenek tepetésére egy voll Ihorni sieminirtnmbeli koltegijá-napkeletről hogy lömjénl. mirUl és szin.ranyal nak ceruzáival Írott következó panaazszavaira akadt áldozzauak az Isten fláuak A hirom stent kirilyok Vsrsóban vsgyok. Kifoglak az orostok. Esdve ünnepén keldódlk a farsang, meri a kirilyok rink i. kérlek benneteket, szab.dilaalok meg. Beggel és este gondollak emberekre, a kikre ráfér s molal-ig csak kenyerei és vizel kapunk. Uelre hámoullan tómjéne, a vigeig uiirhiji éa sl ar.ny cendíló jókedve. Ilyenkor megdobbannak a leányszivek, felós ve.gódéasel. tiszta piruliaaal. Almok suhannak ke-resztül a linyszobikou, fényes lovagokrói, kik sra nyos hintóban jónnek el értik egy karoeváles, brha-vazott téli estéül Ks a uevelOsieinü gavallér Karnevál klruk-kinek jullat valamil kincséból es ezéit várva-várják Viszkereszl napját, a hirom kirilyok ünnepét. Kaultal azonban elmarad. A u.pkeleli kirilyok utján fegyveree milliók roulotlak rink. Az ágya mozs.kal vad Indulókat a messze határokon lul. A lovagok künn a lövóá.ok sarában emlékeznek el,null larsan-
veszedelem, ott msgysr huszárok szállnsk le a lóról s s karabélyok agyival buukózzák le .1 ellenségei ahol • rosstul sikerült vakmerőség 8tb. bajra fordítják a dolgot, ott bakáink a houvédeiuk hétszer, tuaser intetett rohammal mentik meg a (áradt seregek életét. B mindig « mindig ■ magyarok. A várak miattok vivhatlauok, a Kárpátokat magyar szu roujok védelmezik, a németek kötött ók az egyenló bősök, hol ók vannak a gyávaság megszűnik « at árulás hajótörést szenved.
Keaerü harag lángol a magyar szuronyok hegyen, hogy a mi magyar becsület ar. ó hibájuk nélkül bepiszkolódott, az ó haláluk azt fényesre tisztítsa.
S rajjon lesz-e méltó elismerés, íognak-e irui ama kegyetlen napokról s mikor a magyarok ezrei hósi halált haltak s az elleunég tÍKZlelgett a hideg tetemek elöli ?
Megfogják -e irni,«hogy a hazáért úgy meghalni mint a magyar senki sem tudott « hogv a rengeteg harcokban gyáva és áruló ebbeu a népbeu egyetlen egy sem akadt?
Megfogják-e mindezt irui s kik fog|ák meg-imi, hogy a magyar vitézség és hűség e retteutó próbán ragyogóan vált ki s e retteutó tüz kilobban-Iával nem borul e ismét fátyol ez arauykónyvbe illó hadi vitézségre, elfogják e ismerni irigyeink, hogy • magyar parasztnak, urnák, veiéruek egyaránt való s hogy at a nemzet, melynek ftai ily vitézül, ily gyönyörűm tudnak meghalni, az megérdemli, hogy a kulturállamok sorában éljeB elismerésben időtlen időkig ?
burgonyát és egy kevés sót. Holuap visznek Szibériába. 8egitsetek ötven bajtársaimmal együtt egy nyomorúságos helyen ülök. Varsó, 1914. december 2. Kütterer tauitó, 12c<. gyalogezred. 3. szátad,
— Elhalasatofct befizetés. A nagykanizsai takarékpénztár állal alapitól! öusegélyzó Szövetkezetnél a (j-dikára eső szerda délelőtti befizetések at üunep miatt 8-dikáu, péuteken tartatuak meg
— Roham. A korházban ápolt egyik sebeuült mondta el e kis epizódot a harctéri életéből:
Javában vesződtem a muszkákkal álmomban, gokról ée leányok helyeit a halállal néznek szembe. mlkor tfrsam, ki ugy látszik kevésbbé mélyen aludt Karnevál mindig diadalmas volt: legyőzte a dögvésrt megr4f Ó8 mondja : betegséget, emberi nyomorúságot, gazdasági üsjt. rtei _ A(jf vorvgrtsl nemben . háborúval gyönge s ez idén nem lesz M . _ ^ ^ mj farsang, vig«bág s a lányálmok is m.n.l.a haloványabbak, azomorubbak lettek volna.
— Hadnagy ur parancsa — mondja. Erre 8 már kibujtuuk a földalatti lakásból h csakhamar -készen áll ar. egész század az indulásra. Sötét vau. éjfél lehet. Néhány perc és elhangzik a vezényszó. H
— Marsireu korapaui mars I direkció mir 1
uach I 1
i
Rajvoualbau mentünk egymás mellett: előre. , Az első lövészárokból csatlakoztak hozzánk a harcosok.
— Vigyázva fiuk, csak csendben, már nem vagyuuk messzebb legfeljebb kétszáz lépésnyire — i suttogja hadnagyunk. Taláu öt lépést mehettünk,
ikor megszólaltak a muszkák gépfegyverei. Gyalogságuk is miud élénkebben kezdett tüzelni Ugy látszik észre vetlek bennünket. E8y pillanat s minden a földre hasaltunk, hogy a fölöttünk elröppenő golyónak szerenceés utat kívánhassunk. Lélegzetvisszafojtva várluk, tui lesz. Nem soká kellett ivárui. Hadnagyunk elkiáltja.
— Auf, sturml
Ezer torokból tör ki a hurrá Máltás, s trombiták megszólalnak, a dobok peregnek s megdördülnek az ágyuk. 8zurouytszegezve, futólépésben, folytonos hurrátás közben rohanunk előre. Az ellenség gyilkos tüzelése szűnni kezd, tömött soraik megingatlak, a rend felbomlik s eszeveszetten futásnak erednek Menekülnek a gyávák.
Az ütközet eldűlt, a kimenetel sorsa meg volt pecsételve. Mikor a jól sikerűit roham utau hadnagyunk újra csatarendbe állított benuűuket, az arcvonal előtt elbaiadva, messze hallható érces hangon csak ennyit moudott.
— Jól vau fiuk. magyar ketonéhoz illően harcoltok I
— Az Est éB a héboru. Az újság Lirszol-gálatat a háborít állítja a legnehezebb, a legfárasztóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszorosau nehéz a feladat, amikor a maguuk káboruját vivjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért harcolnak a katonáink. Hisszük, hogy miudeu újságolvasó megtanulta már és tudja, hogy a hírszolgálat pontossága és gyorsasága előtt más. nagy érdekekre kell tekintettel leu-nünk. mert amikor a hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy cél érdekében a mi munkánk ln beilleszkedik a haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. Az Est munkatársai, akik a magyar irodalom és újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak minden harctéren, s a táborokból küldik lelkismereles. hü tudósításaikat és ismertető, szines cikkeikel, úgy, ahogyan ók maguk tapasztalják. 8 boldogan látjuk, hogy nemcsak ilthoni közönségünk, hanem a velünk szövetséges és barátságos viszonyban lévő külföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel sorozza Az Estet a világ eUó hírlapja köze. Hogy pedig még szorosabb legyen a kapcsolat Az Est és a iiadaereg között, a háború kitörése óta ezerszámra küldi ennek az újságnak a kiadója As Estet a tábori postákon és a kórházakba, s örömmel gondolunk arra, hogy a hónapok óta meszi harcoló, vagy idegen kórházakban, gyógyuló katonáink naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangot. Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Ertsébet-kórui 20. szám alatt ran.
— .BERLIN" uAgymozgó színházban
stombaton éa vasárnap érdekfeszítő uj műsor kerül bemutatásra, melynek remek pontjai mindenkit megfognak lepni A u. é. közönség szíves pártfogását kéri Az igazgatóság.
- kérdem szemeimet
még ki sem uyitva.
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk hadi segély bélyeget!
4
ZALAI K A Z L ö N Y
JANl\'AR 7
A KIS ÉRDEKES.
Ezzel a citnmel egy uj képes hetilap jelent uieg a művelt magyar közönség érdeklődésébe éa figyelmébe. Az uj képes hetilap önmagában teljes, kész és az eseiuéuyekot összefoglaló hetilap, (te — mint cime is ósziutéu |olzi — Az Érdeken Újságot kívánja kiegészíteni, annak akar az események torlódásával igazolt, retfdes heti második kiadás lenni. A rendkívüli idók rendkívüli feladatokat rónak a kötelességüket felismerd képes hetilapokra is. A világ-! báboru u&gy eseményei egymásra torlódnak s egy j hetenkiut csak egyszer megjelenő, bármilyen gazdag j és tartalmas, képes ujbág ezekben az időkben nem | elégítheti ki a művelt közönség jogos érdeklődését, j Az Érdekes Újság, melyei a különböző harcterükön I nemcsak kiküldött fotóriporterei képviselnek, hanem | szfliizáciÓHtiál szenzációsabb felvételekkel keresnek fel j maguk a harcoló katonák is, nem egyszer fájó szív- j vei volt kényteleu lemondani igazán érdekes képek , közléséről, mert az újság terjedelmének természetes korlátai vaunak és miuden, ami érdekes, nem szorítható belo a lap egyetlen számába. Pedig az ak-tuálitás parancsolná, hogy az ilyen képek gyorsan jelenjenek meg. Ezeknek közlésével ueiu lehet a közönséget egy hétig várakoztatoi Ebből a kényszerhelyzetből nőtt ki .A Kis Érdekes" gondolata. Címével hozzáilleszkedik Az Érdekes Újsághoz, mely gazdag heti tartalmát szenzációsan fogja kiegészíteni. De külön oirnmel jelenik meg azért, mert óumagában Is teljes, egész és különálló képes hetilAp. „A Kis Érdekes" hetenkiut második kielégítést fog jeleuleui. Az Érdekes Újság olvasóinak gazdag tartalmával és aktualitásával pedig olcso és művésziesen szép krónikáját fogja uyujlani a világeseményeknek, melyek sohasem voltak érdekesebbek és idegfeszítőbbek, mint a mai időkben „ A Kis Érdekes" teljesen Önálló, független, képes lap, cikkei és képei teljesen \'üggetlenek. Az Érdekes Újság tartalmától. Ugyanaz a cikk ós ugyanaz a kép sohasem (og jönni mind a két lapban. Nem emlékeztetni fog egymásra a két lap, h^nem kiegészíti egymást. A Kis Érdekes miuden hét csütörtökién jelenik meg és egész terjedelmében azzal a mélynyomással készül, mely az Érdekes Ufságoak olyan páratlau ,sikert szerzett itthon és az ország hatáiáu tul is. * A Kis Érdekeselőfizetési ára negyedévre 1 kor. 80 fill., léi évre 3 kor. 60 fill. Egyes pél-dáuyának ára 14 fillér.
Ugy vagyunk meggyőződve, hogy a művel! magyar közönség az tg képes hetilapot úgyis, mint a szenzációs világeseméuyek uj művészi és olcsó króuikását és úgyis, mint Az Érdekes Újság szolgálatkészségének es az idók parancsához való alkalmazkodásának ujabb bizonyítékát, ugysuolyuu szeretettel fogja kegyébe fogadui, mint ahogyan páratlan sikerre vezette Az Érdekes Újságot is. „A Kis Érdekes" kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. sz. alatt.
Gyermekeimnek nem adok élesztővel készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan ellensége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsi-nyekuek a tészta kell, lepényt, tortákat s ftilfiytat i)r. Uetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorám, gyermekeim tejből és tojásból puddiogot kapnak, mit a kitűnő Dr. Oetker-féle pudding-porokkal késaitok el. vagy pedig cré-met I)r. Oetker-léle dibona erémporral. VúltozaiONxág kedvéért kicíinyeimuek időközönként Dr. Oetker-féle vörös darát adok, mi egy kitűnően IrissitŐ utóétel. Mindezen ételek Ízletesek, táplálók és last not le&ut voltuk dacára olcsók. I

NYILTTÉR- *) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő éa a difi hizlaló-korák egéaz éven át. Oyermekek 7 éven felül klaéret nélkül felvétetnek
*l K rovat alatt kóxE>MLtík^rL umn vAllal lelelfla-tlógttt a tuerkealtdaig.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne kéBsQnk egy pillmm iig sem. hanem soron kivill vegyük igénybe
.Zalai Közlöny* hirdetéBi rovatát. mari oll határozottan eredményt ár ín a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéséit itt megtalálja A hirdetó rövid idő átall meggyőződik a/, eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki uum látja a „Zalai Kozlony" rohnnios fejlődését, ez pedig világosan jellemei, bogy
AZ
ezen lapban megjeleni minden hirdeténnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ. \' vaknak az
ALAMIZSNA!
^ Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOIHÍN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt I
BUDAPEST.
VIII.. RÁK.ÓCZI-UT 43 SZÁM
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN
A lagmodarnabb b.,.„da.(i,.l. híd., i, „, ml„d,„ ,„»«,.„. F».,.. hall. - L.ko..UI,„k, (ú,dí.,obl,.l 160 ..oba, « k.rb.UÓI kaadídíla,.
SlaArandO 4tttrmak a, ká.thái. aatinkinl magta ailnvonalu hangvaraany.
/
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. WajdiLx Jőzsef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915. január 11
54-ik évfolyam 3 szám
Hétfő
Maijaltnlk hition ét cidtirtókftn.
fclAfl«etí«i árak: kk*.í íy.o iö N cgyodévtc 2 kbron* 60 f|||.
V\'clelói sxeikositő:
Bánekovich János
KőtzurkoMló;
Kemény László
Sz«rkis2tosá| ib kiadéhiviUI Olák-tér I
T«laton: 182. — Hlrd»U»»k dlj.x.b*. •■•rlnl.
A ZSÚR!
Jlty. abog) tarsaug volna, hál írjunk neliíny sort a Húrokról. I)« már előre is mondhl-lom. hogy ín ellen* Írok. Nagyon különös-n.li tartom ón iit, hogy ez a fogalom míg ma >-in hall ki sorainkból. Sót! Mmiha mi M tor tennék, nem állanánk nagy események előtt minden percben, amelyek nemseti létünkkel kapcsolatosak — ugy folyik most is sok helyen a zsúr, A had-segélyzóben olt Ali garmadával a sok pamúl, de nincs, akt feldolgozta, mert a zsúr nem eugudi. Már1 bocsánat, nemeslelkü honleáuyok, de ez nem magyar nőhöz illik. Különös, sőt egyenesen boiránjos, hogy még mauapság is csak a mulatságon járhat valakinek n lelke gondolatja, amikor fajunk litáni küzdelmét vivja feuuállásuukért. Vagy önöknek\' zsurozó hölgyek nincs seukijük északon vagy delen a harctérén ? .Sajnálatos I Vitézeink a harctéren nem mulató nőkre gondolnak, hanem olyauokra, akiknek most minden gondolatuk egy-egy gyöngyszem a harcos fiainkra való emlékezés szép füzérében. 8 ez n gondolat abban nyilvánul, ha lestünk valamit a segítés terén. A jó régi nők ilyenkor lépest készítettek s ez alatt miuden gondolatjuk a távolban járt s azokkal küzdöttek lelkükben, akik szivükről szakadtak le a harctér halálos tüzébe. Nem lehetne ezt a példát kövelui? Ha már zsúrnak is kell lenni,| ám legyen ! De legyen az a hósapka kötő zsúr. Ez lesz igazán nemes * a magyar nó lelkéhez illó szórakozás! Próbáljuk csak meg! Hamarosan különben
cikksorozatot nyitunk s közöljük a zsúrok történetét. De egy másik sorozatot is vezelüukl S ebbe azok neveit iktatjuk, akik hazafias, jó lelkük szép gou-dolatját a hadsegélyző számára ajánliák fel minden percben és sok hős .katonáikat védték meg ideális munkájukkal a hidégypuszlitó hatalma ellen.
A háború és a vallás.
.Háború vau most a nagy világban" 1 énekelte n Szózat költője, — de hogy ilyen1 háború les/, valamikor, azt nem hitte volna.\' — Hogy négy világrész boruljon lángba — hitte-e valaki csak egy évvel elóbb is ?
Zug a srapnell. bóg a gránát, ágyú-fűstbe burkolta msgát az öreg löldgolyóbia, ha valamelyik csillagról néznók, azt hinnók, hogy pipázik.
Milliók állunk egymással szemközt s a milliók között lehet sok. aki otthon nem igen gondolkozott a véges dolgokról, az Isten létezéséről. Klóim az égbolt osak egy tetőzet volt. amely ha elunja magát, hát dörgést, villámlást, esőt, havat boosájt a földre, H/után mulut rajt\' milyen furcsa most a föld. mintha sárténger. viztenger .ölelné ál, vagy mintha hófehér liszt OuiiOlt volna széjjel. Hogv a tüneményeknek mozgató
ereje, parancsolója van, aki mindezt szépen!,, elrendezi, az elemek szertelen játékát féken tartja - arra n milliók közül bizonyára sokan nem gondoltak. Hogy a betegség, egészség, öröm. bánat nem magától jó — nem a véletlen műve azon vajmi kevesen törhet- t ték az eszüket.
UH a lövészárokban mintha valami földöntúli eró szállttá meg az embereket, tűikor az ember belefekszik, elgondolkozik sok mindenről. Kikerülök-e innen még? ligést-ségberi-e, betegen-e ?
Oh mily jó mester a föld mélye. Megtanul itt mindenki imádkozni. Istenhez fohászkodni. aki otthon az Isten nevét vagy ritkán, vagy soha nem vette ajkára, itt ugyan sokszor emlegeti: Kdeit Istenem osak most segits megl
Szeretném látni azokat a vallás ellen it-gató zugolódókat, vájjon ot^a fagyós földön az Isten szabad ege alatt töltve ejjet-napot hosszú egytormaaágban — néha-néha a gépfegyver csörgését hallgatva — jobbra-hullanak a golyók, egy-két bajtárs utolsót nyög. ráborul a földre „Isten veled p ajtái-sóhajtva, ugyan nem kérik-e ók is a Jó Isten irgalmát, kegyelmét, hogy vezérelje óket is még egyszer vissza .. . haza 1 ? Nem ?
Harctéri ima.
Édes jó Istenem. Hozzád fohászkodom. Mentsd meg életemet borzalmas utamon. Halalt osztunk s kapunk ezrével pusztulunk. Mégis Hozzad küldjük esdekelő szavunk.
Nem ami eleiünk, amit mi ugy féltünk. Gyermekeink atyja szállna sírba velünk. Ártatlan angyalul kíméld meg óh Islen, Legyen akaratod mindörökké Ámen.
Bodó László
és Itir. hadnagy.
Hősi csaták uzsoki szoros körül.
az
ötszáz
magyar foglyot szabadítottak ki a honvédek.^ Egy nagyváradi sebesült katona beszélte el a következő érdekes háborús dolgokat:
— Már másodszor kerültem lol elleui harotérre. Az első nagyobb csata,
résziveltem, Takesány korlll történt, innen előző nap jelentették nekünk, hogy sok orosz van a községben. , Elóórseiuk egy hadtestről teltek jelentést. A tábor maga a község kürlll volt, mig az orosz vezetőség a községben volt elhelyezkedve. Mi észrevétlenül köze-lituttük meg a községet. Tüzéreink pompás pozioiól foglaltak el s egyszerre kezdődött az ütközet Az elsó gránál, ami az orosz táborba caapott rettenetes pusztítást csinált. Az oroszok a faluba menekültek-Tüzéreink precíz lövése az oroszok egész sorát pusztította el. Este parancsot kaptunk a rohamra. Három oldalról rohantunk a faluba. A.muszkatábor \' lejveszteiteu menekült. Asákmáuyunk uagyszerü volt 8000 orosz. Két konyha, két ágyú jutott birtokunkba. A nehéz ágyukat sikerüli az oroszoknak elszállila-niok. Mi az egész falun keresztül:
— Rajta! Rajta! kiálltással üldöztük a muszkát. Kiáltásaink közben egyszerre magyar szavakat
hallottunk.
— Hurrá! Hurrá! Mintha valahonnan a pincéből jöttek volna a hangok. Nyomban megállott jegy szakaszunk és a hang irányában kultatotl. Egy ; istállóba törlünk be. 600 magyar baka rohant reánk. Sirlak a liuk. A nyakunkba ugráltak s ugy örültek | a stabadulásuak. Kimondták, hogy már három napja I nem kaptak enni. Az oroszok kisebb ör játotok alkalmával fogdosták össze az ötszáz katonát. Tény az, hogy velük n-\'in nagyon éreztetlek azt a nagy humanizmust, aiuil szerte hirdetnek. A katonák mint a
i oroszok I lar\'kasok rohanták ínég az orosz konyhákat f. daraamelyben \' bókban szedték ki a pompás fótt In*. Ezalatt mi
tovább üldöztük az oroszt Penyvesvölgy feló. Másnap Sákcsány környékén 600 orosz hullát találtunk. A magyarok részéről tizenkét halott volt.
A mostani ütközetben elfogott oroszok egészen más képet adna a győzhetetlen orosz hadseregről, mint szeptemberben. Takcsány körül például az elfogott «k közölt voltak 43 — 50 éves emberek is. Sói, ami legjellemzőbb, az egyik orosz katonától, mikor megkérdeztük, hogy mióla katona, szinte sírva mondotta:
— Öt hete vagyok katona és ebból már hármat harctéren löllöttem. Kiképzésre tehát két hét maradt volna, Es a két hét nzonbau a felszereléssel és az utazással lelt el. Odahaza mikor behívták óket, Összefogták és mint egy nagy csordái a vágóhidra terelték.
— Nem is fél senki tőlünk, az orosz fegyyer-golyótól, csak a gépfegyvertől. Ha lehet, elsó feladatunknak tekintjük a gépfegyvereket elnémítani.
— Az orosz katonák ellátása rossz. Főttételt ritkáu Kapuit. Rendesen nyers búst osztanak ki közöttük és azt a katonák raeguk fótik meg, ba Kiengedjük . .
— Ezzel a hadsoreggel nem sokra mennek. A legénység nem szivesen\'harcol és ha teheti, megadja magát. Akárhányszor megtötánik, hogy a lő-árkok telo vaunak orosz lövedékkel, amit « katonák dobáltak el.
Takcsányból Nagybereznán felfejlődve, mindenütt nyomom követtük a muszkát. Itt az orosz tábornak •
9
ZALAI KÖZLÖNY
JANUAH 11.
Tévednek tisztelt Urak! Lehet, hogy a büsz-keség nem engedi az őszinte vallomást, de én tudom I Tudom, hogy a legkáromkodóbb. legistentelenebb is elfelejti a nagyhangú elveket s káromkodást
Megtanul Istent imádni I Megtanulja, hogy istentől jó a jő és a rossil Megtanulja, hogy odafönt az égbolt mögött lakik valaki, aki talán könnyeket hullat az emberiség ily irtózatos mészárlása felett.
Isten I Be sokszor mondják el e szót a küzdők, fiatal, öregje I Szegénye, gazdagja. — a közlegény, a tiszt be sokszor néz fel oda: segits meg Istenemi
Olyan gyermeki áhítattal tud fohászt küldeni minden katona az égre, mintha egész életében buzgó lett volna.
A legvadabb katona is mily szeretettel hordja össze a galyat-virágot. disziteni ar. oltárt; s mikor felhangzik a Dominus vo-bisoum — mily mély áhítattal omlik térdre s merül buzgó imába
Vallástalan Uraimék! szeretettel és tisztelettel szólok önökhöz, ha nem hisznek szavaim igazságában, kérem szépen" itt az álkalom, tessék ónként kimenni a svarm-liniébe s meggyőződni mindenről I Hogy a paraszt gyermek (akinek Önök szerint ninos szüksége „butításra*) be szépen mondja: Istenem I — s írja haza: imádkozzon értem édes anyám I
A szabad ég. a természet mostoliasága, a süvöltő szélben elpukkanó srapnel, a bugó hófergeteg — oly szépen kulcsolja imára » fagyos kezeket.
A közeli halál gondolata, az édes haza — az édes otthon hiánya a legszebb harmóniává fonja össze a golyó vérfagyasztó zenéjét az ima csendes mormolásával.
S igy van ez jól? Talán így ? Ki hogy fogja fel? Az az egy azonban bizonyos, hogy nem árt az emberiség magasan szárnyaló gondolkozására, lslenlól való eltávolodásába erős kézzel becsapni; — lui vagy ? Semmi I — egy porszem, ha reád lehel a halál, (az Isten sújtó vagy megváltó keze.
General von Paszuly.
^ A legkedvesebb vidámságokat maga az élet ir-ja és ilyen mulatságos históriák teremnek a háború vérrózsái körül, mint amilyen a Qeneral von Paszuly esete is.
Valahol Bychawan tul, orosz-leugyel földön eltévedt Paszuly András. Paszuly ujtauyai legény, magyar baka felderítő járatban volt többedmagával Orosz géplegyvertüz szétkergette a kis szakaszt a mire rejtekhely Okból előjöttek, infanteriszt Paszuly nem volt föltalálható. Bizonyára berukkolt a neny-oda jutsz, ahonnan csak egy föltámadás van. j uyországba, gondolták a társai é8 elsainálták, mentek
Szép dolog eszméket hirdetni, de még|. dolguk után. szebb megval\'ani az eszmék ferdeBégót. Kü-\' paszuly András pedig nem hall meg. Hanem (önösen nekünk, az elszigetelt, testvér, ro-|az a különös pech érte, hogy egy gépfegyvergolyó kon nélkül álló nemzetnek van szükségünk I» uadrágzsebén szaladt át, ezeuközbeu meggyújtotta
sikerűit tábort Otoi és elaáncolni magát. Mi ia álláat foglaltunk a irtózatos (Őzbe fogluk a föld alatt lévő muszka hadat. Ez a tüzelés nem tartott sokáig, mert H. zázlóaljparucsuok kiadta a paiaucsot:
— Roham I
Én a parancsnok mellett voltam, mikor a roham megkezdődött. Tisztáu láttam a következő esetet. Egy őrmester tiz emberrel támadt az orosz rajvonal ellen, amelyben három gépfegyver is dolgozott Az őrmester a lóárokból egy orosz századost, egy hadnagyot és két altisztet emelt ki. A kél altiszt a parancsnokot megkérte, hogy eugedje óket viasza, szívesen meghálálják, hoznak még át egy századot. A két altiszt el is ment és vasárnap dél felé ismét megkérdezett. Nyolcvanhat orosz katonát vezetett a kát altiszt a magyar táborba. Sapkát lengetve mosolyogva jöttek az oroszok.
— Fenyvesvölgyön egyik főhadnagyunknak az volt a feladata, hogy kutassa fel. vajjou a községben van-e orosz katona éa ha igen. milyen erós az. A főhadnagy két altiszt éa még egy őrmester társaságában indult el. Minden akadály nélkül jutott el a faluig. A falu utcái népteleuek voltak, ami gyanút fogott a tisztnél, óvatosan haladt előre a kis csapattal Mikor a falu közepére ért, a házak ablakaiban egymás után jelentek meg az orosz katonafejek. Az orosz katonák Ijedten bámészkodtak a kis magyar Mapatou. Pár percig egyik fél aeiu tudta, hogy mit CHináljon, Végűi is a főhadnagy törte meg a csendet.
— No ! tiyertek ide ! Nem lesz semmi bán -tódásotok !
a pakli gyufát. Paszuly — nehogy lángoló célponttá legyen — beszaladt a közeli erdőbe, bevetette magát a havas p (sétába s igy eloltotta lángoló ruháját, amely cafatokban lógott le róla. Mialatt eme ténykörülmény miatt káromkodási gyakorlatokat végzett, beesteledett és eltévedt az erdőben.
Valami tanyai épülethez érkezeit. Amint közelebb ért, vette észre, hogy egy feldúlt urasági kastély áll előtte. Óvatosan bemerészkedett. Sehol egy teremtett lélek. BevOlröl, a holdvilágnál, aunyit látott, hogy itt oroszok tanyáztak, akiket alighanem a mieink kergettek el ouuan. Kis csata is lehetett a kastélyban és körülötte. Erre vallott néhány orosz halott, amelyekben Paszuly Audrá* megbotlott. Az egyiket végig tapogatta s miután megállapította, hogy használható ruha van nyta, levetette a magáét n amazt öltötte fel. Talált egy kis pálinkát is, felhajtotta 8 azzal elment díszes orosz ruhájában magyar katonákat keieaui
Ment-mendegélt a csatakos országúton. Bal hóna alatt köpenye alá rejtve szorongatta a puskáját i jobb zsebében pedig a zsákmányolt Fromraer- pisztolyt szorougalta Egy ut kanyarulatánál orosz járőrrel találkozott. MenekOlésre már nem gondolhatott.
~! (lehúzódott • kőpeuj fefgyOrt gallérjába * m«nt
Ks a muszkák lasean kezdtek előbújni rejtek-| (oyAbb A j4r6rmel6 félelemmel tisztelgett, elébe helyeikből Kétszázhatvan orosz katona jslaot meg 14|lotl éa érthete||eo orosz nyelven jelentett valamit, fegyveresen a főhadnagy előtt, aki három emberevei; pMM,y ráorditott mir„ a htUagu 6rcatpa( a magyar táborba kiserle a muszkaitat. . |o|loU tov4bb
Ugyancsak Fenyvesvölgy mellet történt, hogy pasiu,y Andrág mftjd „|kurji0t0tu ragg4l örö.
egy este . mi táborunkból egy román baka kiszökött móbüt) hogy niegme„ekült. Azt szerette volna tudói, fegyver nélkül. Egyenesen a faluba ment hogy m|t ho2 „ M XslAlomra befordult a fagyolt szántó-onnan pityókát hozzon sütni. Nagy bűnt. követett el. fö|dre jóért-kp 8ugi|U|)( ||QgJ arrgfe|é mBgyJir k>to. Fegyver nélkül nem szabad a tábori elhagyni. Alig ná|ta, rt|A| Ku81¥8.,opVlli mj||l m>C8kii kerMte M egy óra múlva már »i*sza is jött a b*ka, még pedig uU| „ éjetlk4bin pityóka nélkül. Fenyvesvölgyön ugyanis, mikor a
falu egyik házába bekopogtatott, hogy olt pityókát I BgJ«err* csak ordítás állította meg : kérjeu, egyszerre öt orosz toppant elébe. — Megállj! Meg ue moccanj, vagy lOvök !
— Mit keresel te itt?
— Pityókát akarok vinni!
— Messze vau ide a ti táborotok?
— Nincs az Egy óra jáiás csupán.
— KI viunél minket oda?
— El én!
a hatalmas Isten pártfogására. — Ninosen testvérünk, kire támaszkodva szembe nóz-besHÜnk minden bajjal. Egyedül maradtunk — ezer esztendő véres történelme tanított meg erre. mig nemzetek tűntek fel s vesztek el. addig a magyar megmaradt ósei hagyatékában s a koszorús kárpátokkal körül bástyázott gazdag alföldet eddig is megvédtük, s ezután is, ha Isten hatalmában és segedelmében bizni megtanulunk
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk hadi segély bélyeget!
Ne adjunk alkoholt katonáinknak !

Mire Paszuly körülnézett, már megkötözték és vitték. Nein is ellenkezett. Magyar buszárok kerítették közre. Hadd legyen meg az örömQk gondolta, A hozzáintézett kérdésekre morgással felelt. Annál inkább fülelt hogy mit beszélnek a huszárok. Osztozkodásról tauakodtak és azon vitázlak: mennyit is fognak jutalmul kapni az elfogott tábornokért, mivelhogy ilyen magasraugu ellenséges tisztért tekiutélyes És ezzel se szó se beszéd, a román kaloua summa jár. tegyver nélkül öt oroszt kisért foglyul a magyar táborba A dicséret helyett ugyan egy uyaklevest kapott a puska elhagyása miatt, de azért ó büszke " volt, mert puska nélkül fogta el a muszkákat.
Fen> vesvőlgy.ól, miut tudjuk, csakhamar üzsok ~ Alás8\'" ie,entÍak- ""ogtuuk «gy orosz felé törlek elé « ini Heregeink, s nagy harcok után I M van I
visszafoglaltuk az tusoki szorost « kivertük az A psraucsuok épm udvarias néiuet megázó-
oro"ok81 lilással fordult a fogoly .tábornok" felé, amikor
Paszuly András kiköltözött a bő orosz katonaköpeny bői
Hajuali két óra volt, amikor beérkeztek a ma-baraktáboiba. A hui 1 vitték Paszulyt, moudván:
JANUÁR IU
ZALAI KÖZLÖNY
— Generális ám a vakagátok I — kiáltotta
A buszároknak leesett az álluk, a parancsnok nagyo\' nevetett, Paszuly AudrAson pedig rajta ragadt a „General von Paszuly" uév. így tisztelik már az ujtauyán is, ahova sebesülten hazaérkezett.
HÍREK.
— Szomorú képek Kárral, vérrel, piszok- Törtéut pedig, hogy egy haditudósító a lodzi csata kai mocskos ruhájuk valóban beillik a ködös lucskos után bejárta a halál földjét, a hol még temetetlenül
időbe. Vájjon kik lehetnek? Uton-utféleu látjuk ökel feküdtek az orosz halottak. Az iniut a fáradságtól beesett, izgalomtol lesoványodott a széttépett drótsövény mögött
egyik orosz sáncban egy lengyel katona
arccal, felkötött karral, bekötött fejjel, mankóval, holtteste hever. A haja szóké, a azeme kék. A kese-bottal szomorúan tdhaktaluak inellettQuk. Szinte nem fejére olvasó csavarodik a végén egy kis érem, is újság. Egészen meg is szoktuk s csak akkor kezd- rajta a szeut szűz képe. A liut akkor ölte meg •
jük valóban szánni ókét, amikor a „Ceulrál" fényesen kivilágított üvegtáblái elólt megállnak s elgondolkozva bámulnak azon, irigykedve nézvén, amint a vidám zeneszó mellett (olyik az aszú s a pezsgó, az ö szemökból pedig hull a köny a sáros piszkos ruhára.
egy bet* adtuuk Viktor tartalékon az északi harcté-
A házmester konyhájában gubbaszt egy sováuy sebesült katona. Sebe geuyesedésuek indult, foga va cog a hidegtől, leszökött szobáiéból, beköuyörögte magát a konyhába melegedni. Szegény haicflak, hat
— Hő.i halál. Talán hirt arról, hogy Unger-Ullmauu hadnagy, Unger Ullmann Klek fia ren hősi halált halt. Mo\'st megjelent a családi gyász-1 jelentés is már, amely a *zomoru hirt megerősíti.
».nll, tájé „Imi ttdtunk bírt . r»»«,,Wj« éa |é- | . Valuta"**"i^S, modorú ifjú b.láláról mull azémuukban, épen olym, >M)vedl„k
erzessel Usactluk eleget e szomorú kStelességOukuek s hogy a családi gyászjelentést a liüi nevében ludo-másul vesszük. Hiszen mindannyiunkat érdekel, ba •alaki korüuliliöl esik ni nemes áldozatként UgyOnk diadaláért. 8 llnger Ullmann Viktor csakugyan a mi kordokból való volt. Nagykanizsa táraa-dalmáé folt szive r lelke, az a nemes és jóságox .sziv
golyó, a mikor nu&dkozott. Imádság volt az utolié sóhajtása s ezzel repQlt a lelke el a békesség orsiágába. Nem messzire tőle egy lövóárokban egy német gyalogos kihalt teste piheu Abbau a percben érte a halálos lövés, a melyben levelet irt. A betOk katonái rendbe sorakoznak a tábori levelezőlapou. A haditudósító lehajlik, elolvassa. Csak ennyit írhatott: Atyám, egészséges vagyok.. . Igaza volt. Már nem fáj uéki
Katonazenekar.
központi kávéházban a 48
A hadsegélyzó javára ezred zenekara iniudan
bénán visszatértek?
kik erifluk „lombatou hangversenyt reudei. Belépődíj ÖO fillér.
\' A hangversenyt a nagy közöuség ügyeimébe ajánljuk. — Szomorú háborús történet. Vannak
szerit ieá miudeukire. Az ilyesmiből az utin szomorú, köuyes tragédiák fakadnak, a melyek megtetétik a H reánk nehezedő amúgy is súlyos napok terheli. \' Kolozsvárról jelentenek most egy fá|dalmu hirt : h lactalusi állami iskola igazgató-tanítója, Lázár JAiiod, HÍ«
— Hirdetmény Felhívom a város lakossá- gyeugébb lelkek, a melyek nem tudnak hoztáedtődni Hieut 8Ai, ho«y minden hányás és hasmenéssel járó meg-1 » szörnyű teherhez, a melyet a háború kény-betegedésl — mivel a legkisebb késedelem is nagy ! veszélyt vouhat maga után -«• a polgármesteri . amely mindenki! szeretetére indított. Örök táv.- j""\'16\'1"^\' Ui«l«lu»k M-leltUen.
zá.ávalrés támadt társadalmi életünkben. mart A is jöví LbI\'1 m \'IIbI<í "\'"gbelegedésról tudomást sten.lt. társadalmunk egyik hivatott lagja lati volna. Csendes, A mulasztás és késedelem kihágás! képez és solyos sebbel került , issza a harctérről és hiába
hallgatag természete s munkaszeretete szép szerep- (j(j„ koronáig terjedheló pénzbüntetéssel s behajtat- v0" """sok. ápolók minden igyekvéae, meghalt az kJrt biztosítónak neki. Ue ma . ez a remény esetében 30 napi elzárással bQutelendé
szétfoszlott. Annyi más uemes közt Ifit- hősi halálát. Kmlékét sokan órizzQk szivünkbe zárva, akik, mig u hazáért el nem esett, rokouszenves egyéniségét is szivünkben hordtuk igaz értésekkel oda öltve. Fájdalmunkban euyhüiet, hogy ifjú barátunk a legszebb halállal mult ki, amely az igaz magyar névre a legdicsőségesebb — a magyar hazáért halt ineg. lluger Ullmann Viktorért ma délelőtt volt az engesztelő szeut mise-áldozat. A hó\'ök Istene adjon a huszonöt éves hősnek az idegen földben örök .nyugalmat I
.Nagykanizsán 1014 évi déc. hó 2!)
Dr. Sabján Gyula :
polgármaaltr,
— Atyám, egészséges vagyok. ... Kz is a ríkató szavú háboius történetek közül való. Azok közül, a molyok hallatára elkezd az ember arcán ba rázdát vágni a köny. És hallik csendes sírása valami iameretleu öregnek, a ki hiába várja haza katouaflát.
| (gyík kolozsvári kórházban. Fiatal felesége, leány-nevén Pap Mariska, ott vergődött férje halálos ágyánál h a mikor a hős tanító agonizálni keidett, főbe lőtte magát éa nyombau kiszenvedett. Néhány perccel még meg is- előzte férjét a halálban. A boldogtalan fiatal asszony hátrahagyott levelében megmagyarázatta Öngyilkosságának az okát. E szerint logadalmat telt, hogy ha férje elesik a háborúban, A is követni fogja a halálba. Utolsó kérése ai tolt, hogy imádott férjével közös sírba temessék, a mihez a kolozsvári katonai hatóság megadta hozzájárulását.
— A koldusasszony kenyere. Haugos zokogással tipegett hazafelé a Hunyadi-utca sarában egy stegéuy koldus asszouy, tején keuyér-szakasztó kosárban, valami az utca sarának színével megegyező kenyérnek csúfolt öt darabra repedi fakéreg ke l ménységüre összepörkölt téuyleg koldus kenyeret | vili. Hogy melyik lelketlen pék kemencéjéből került ki, nem kutattuk, de elfacsarodott szivvel goudoluuk ama szegény fogatlan koldus asszonyra, ki ajtóról-ajtóra járva fillérenként kaparta össze mnaz ízetlen < szégyen kosztuak árát. melytől kenyerét összehozta s s melyen hazánkban a spekulánsok meggazdagod nak, az élelmiszerárusok meghíznak addig, — amíg,
— akikuek vérei a haicniezóu életüket áldozzák,
— itthon koplalnak
Kedves Halis Ur!
Azokból a helyes kis miniatűr, mikroskop alá való zsemlyék és kiflikből s azokból az édes kicsi kis virslikből tétessen néhányat a város muieumába s jegyezzen fel néhányat azok nevéből, kik azokat előállították. Hadd lássa az utókor a jelenlegi élelmiszerek árát olvasva, hogy mi vár azokra, kik vérei kel a harcba küldik s lássák meg, hogy a legnagyobb elleuséggel uem olt a tűzvonalban, hanem itthon állunk szembeu, — azokkal, kik a hadvezető ség minden lépését lekritizálva a kávéházi asztalok mellett rémképeket látva, az itlhoiunaradottak bőrére spekulálnak s a háború lezajlása után, mint győztes felek, dnzzadt zsebekkel minden jó hazafit, nyomorultat, bénát kiröhögnek majdan.
neghlTás.
A Nagykanizsai VI VII. Kerületi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
XVI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
a f. évi január hó 24-én délután 2 órakor a rác-utcai
iskolában tartja meg, melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meg-\'
liivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYAK:
1. Az igazgatóságnak a mult üzletévre s a szövetkezet állására vonatkozó jelentése.
A felügyelóbizottság jelentésével a záró-számadás bemutatása, a vagyonmérleg végleges megállapítása, a mutatkozó nyereség felhasználása s a számadók felmentése.
3. Megbízásuk lejárta következtében az Igazgatóságba: az elnök s négy rendet, valamint 2 póttag-, a felúgyelóbizotUágba öt rendes és 2 pótlag választása.
4. Esetleges indítvány, mely az igazgatóságnak a közgyűlést legalább 3 nappal megelőzőleg írásban beadatott.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR »1.
értesítés.
Hazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesítem nagyrabecsfllt vendégeimet s a tisztelt közönséget, hogy az eddig pártfogásnak örvendő
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET
nevem alatt továbbra is fentartom. — Akkor, amidőn a beállott kivételes állapotok engem a civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított, gondoskodtam arról, hogy tisztelt vendégeim és pártfogóim a jövöben is kifogástalanul, a hygteniá-nak megfeJelöleg tisztán és gyorsan kiszolgálva legyenek. — Kérem nagyrabecsült vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az eddig irántam tanúsított jó indulatukkal a jövóben is szerencséltessenek, hogy üzletemet — ha Isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe — ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám értlekében. Megköszönve az eddigi szives pártfogást s kérve azt a jövrtben is, maradqk kiváló tisztelettel
KIRCHKNOPF ERNŐ borbély és fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér J. sz.
Ab Érdekes Újság előflaetósl felhívásul
Négy tartalmas és Ízléses kötet: .Az Érdekes Hjfkág* két évfolyamának kötött példánya jelzi .Az Érdeke* Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit. NéWuy ezer oldalon csupa beváltott igére!, csupa Ízléses éa művészi kép, csupa aktualitás és lelki ssaoaáoió. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert „áji Érdekes Újság" két esztendő alatt fogalommá JelL Meglepetésül jött és ugy győzőit, mint egy kellemes meglepetés : az első órában már megbódi tolta a közönséget. Azon a napou, melyen .Az Érdekes Uj|»Ag" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert a MHpta a háború kitört, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Üuuep; amikor ÍCjee,..uám kerül a család asztalára. .Az Érdekes UjwSg" ezt,, a gyors uépszerüaégei uyilván auuak kÖMÖqlieti. bögy nemcsak a közösség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt (aktét a képek mövészi szépségére ízléses kiállítására Í6., A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek miudenkor .Az Érdekes U|ság*-ban találhatók. .Az Érdekes Újság" mélynyomásu borítékai pedig egyenosen szenzációi auuak a bélnek, amelyen megjelenuek. Hozzájárultak .Az Érdekes Újság" gyors népsűrűségéhez: mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit .Az Érdekes Újság- az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklódó közönség számára hetenkint nyújt, az igazán fölös-1 legessé teszi a családok számára a külön újságok járatását. „Az Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme az egész .családnak, szülők-1 nek és gyermekeknek egyaránt, fokozott buzgóság-\' gal tökéletesiti magát. .-Az Érdekes Újság- és fo-kozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek soratatát. A lap technikai Idállitása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj féltvulendöben is előfizetőinek és olvasói-uak további támogatását.
.Az Érdekes Újság- elő\'izetési ára negyed évre 2-80 K, fél évre 5-60 K, egész évre 11 SOK
Az Érdekes Újság kiadóhivaUla, V. Vilmos osáazár-ut 78, alatt van.
- A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes, hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik miudeu vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű mövészi kivitelű képpel é* a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség ós kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrásay-ut 16. szám Muiatváuyszá-mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — E kitűnően szerkeszteti képes hetilapot inindenkinek melegen ajánljuk.

J
nyák gondoskoduak arról, hogy gyeimekeik ápláló ízletes és édeslésztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-tákat. készilíiMtüiik dr. Oetker-féle puddingporokknl, melyek különbözők mint pl. . vauilia. málna citrom és csokoládé izekben kaphatók - a kicsinyek által ujjongó logadtalHshau részesülnek Egy lő filléres pudding-por csomagból l/j liter tej. 2 tojás és ő dg. cukor hozzáadásával kii Unó vacsora készíthető 5—li győrinek részére. Minthogy pedig a puddingokpt gyümölcsízzel, tejtől nélkül készítők. ezen szerek fokozzák : jóizt valamint » lápértéket. II.

NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö éa edző hizlaló-kúrák egéaz éven át. Gyermekek 7 éven felül klaéret nélkül felvétetnek.
*) E rovat alatt közlöttekérl nem vállal felelős-I séget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha tűi akarjuk szárnyalni ver-»enytársainkai. Az élelmesség nem
ÁLL
egyóbból. minthogy ne késsünk egy pillana lig sem. hanem soron kivtll vegyük igénybe
A
"üalai Közlöny* hirdetési rovatát, mert oli határozottan eredményi ér és a magyar hirdeti
VILÁG
hirdeteseit itt megtalálja A hirdetó róvid idó alatt meggyózódik a/, eredinénvról. -annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlódését. ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kolló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!

tíiéykinizsH. ,9,5. január ,4
54-ik évfolyam. 4 .szára
Csütörtök
■•ijilinlk hition ii csütirtéböfi
tlűfliettel lr«k: Kg*.. é».« 10 ■,„,„„, „lt¥ A „ Negyedévre 2 koron. 60 flll, - g.J,
Keletóe SECiketkltS •
Bánekovich János
Fősseikcnzt<*>:
Kemény Laezló
Szarkaiztösíg ia kiadóhivatal Deák-tér 1
Telefon: 189. HlrdeUeefc dlj.i.bí. eieVlnt.
Erőmérés.
A fájdaluut és szenvedés életünk szükségszerű alkotó része.
A legnemesebb, amire az ember kepes. az önzetlen, önfeláldozó oselekedei.
Embertársaink iráni nemcsak igazságosaknak, hanem méltányosaknak és irgslnia-saknak Is kell lennünk.
M inda n haladás felteiele a tökéletesség eszményében való hit.
A legmélyebb tudomány értéktelen, ha nem ihleti meg az erkölcsösség szelleme
A\'/, erkölcs fonása nem a tudás, hanem a hit és szeretet.
Az emberiség, nagy részét ezek az igazságok humanizálták.
Az erkölcsi örök igazság eltiporhatatlan ereje bontakozik ki azokból a győzelmekből, melyek arra az oldalra billlenlik a mérleget, ahol a lelkeket az őrök eszménybe veteti hit vezeti.
A kérlelhetetlen sors sajtó kezét latjuk működni ott. hol a népek alól a felvilágosodás, haladss liiu mazába öltöztetett ön-
hittség kirántotta s talajt, megbontotta az egyensúlyt
Az ethika fényének melege gyümölcsöt érlel. A küzdelmes jelent felváltja a béke áldásslból születő boldog jövő. Az erotika által táplált dózsölésból fakadt hisztéria nyomán bomlik iniuden és a bomlás felszabadult gőzeiből támadt bűzhödt mocsárból kikandikál a nyomor
Ebben a küzdelemben az erkólus áll harcban az erkölcstelenséggel, a vallás az erotikával.
Az emberi eszmény, az örök emberi ideál harca ez a haladás mázába bujt önhittség állal táplált vaksággal, mely legá-zolni törekszik mindent, hogy helyére állithassa az emberi szellem örökéletünek vélt kártyavárait.
Ám százezrek, milliók állanak az élet é« halál határmezsgyéjén. hogy ezt megakadályozzak.
Gyermekek\'is mertnek mosolygó, tűzben égő szemekkel, dalos ajakkal
Az anya. a hitves, sz ara. a testvér búcsúzik. Sehol egy könyosepp, sehol a kétségbeesésnek, a zugolódásnsk. az elége detlensegnek a legcsekélyebb nyoma
Fáj a bucsu és mégis kiül az arcra a szivekben égő lelkesedés rózsapirja.
A szivekel tépő kin valami megindító kacajba olvad, mely lelkesít, extázisba ejt.
L)e mi hál az az erő, mely a szívbe a szemeken ülő kényeket, hogy t^el^el adjon annak a csodálatos fénynek, mely most az anya. a hitves, az ara, a testvér tekintetéből mindenkire — még a gyermekre ia átragad, melynek melege a gyöngéből is hőst. félistent teremt?
Mi az. minek nyomán az öiifglAldozáa. a rettenthetetlen bátorság megszámlálhatatlan esetei előtt áll könnyes szemékkel, de büszkén a magyar ember?
A költő szép gondolatában erre is feleletet talál az ember, mert amely nemzet nóvilágát erre a piadesztálra emeli a költő, annak a párja csak hós lehet.
Ez az erő vezette a magyart ezer éven ál. Ezt tanulta a patak csobogásból, a ma-dárdalhól, az erdő bugásából, a gügyögtető anyaszóból Erre lanil a történelem félisteneinek légiója.
Ezt sz erőt a magyar nőnek köszönheti a nemzet. Az anva, a hitves körében alakul ki h gyermek, a férfiú hit, gondolat-
Pihenő napon.
Fütyül a szil ottkinu. Tépázza a fákat. Betakarja hóval Az idegen lájat. Fagyos kézzel rázza A kis vászonsátort. Hóval lepi be a Magyar huszártábor!.
Kinézek a kicsiny. I\'ókhalós ablakon. Messze hegyeken túl Száll ii gondolatom. Messze hegyeken túl Az a széles róna, Könny gyül a szemünkbe Ha beszélünk róla.
El-tl emlegeti /I: egyik az anyját, A másik elhagyóit. Csendes kis faluját.
Azután csend áll be — Egy-egy sóliai lebben De. hogy ez kihez száll. Nem mondja senki sem.
£7. AKÓNYI LAJOS.
A szellő meséje.
Irta DEZ8ÉNYI VIKTOR
Szép ente vall. Apró Inlhöc-kek, inial [áradt, piioscsórtl gólyák lomhán nsztsk ni égen, egy-két megkésett nnpsugsrat összegyűjtve diazes, bibor mégolyunk [eltér tubájukra A szellő szomorúan zörgette a aárga liveleket, Mlllogolt ia nekik valamit, valami szomoru históriái, mert hál a hangja mást nem mondhatott A levelek hallgatták, ■ aiuolyik megunt.,Jépergnll CBendesen a földre.
— Jlesaziról jövök — sligdosl. a stelló. — Nagy ulat bejárlsftl Sokat, nagyon sokat láttam I Átszálltain lombolva. li.lalos erővel, törve, zuzvs a jegei óceánon Jöttem tovább s elértem a békéé * szárazföldet, hol ai eszkimók leugódnek-nyugodt.n, csak a balállal küldve ai éleiért. Melegebb tájra ,iriem íiyöngUlt erőm de csak lovább-lovább, amerre
\'égé álmom hívott, a szép, virágon örök tavasz teléé álig vártam, hogy iuegpill.otMra az tlaö virágot, mely karjaimba dobja elhaló szirmait a hallhassam az emberek csoudes boldogságát, érezzem »» apró
.gyermekek üde caokj.it Jöttein, elóre — mindig elére I 8 oh borzalom, mit láttam!? Képzeltétek »l I
— Olt .hol [liánkor az óaz . természet halálát búsan, csöndesen simíts, küzdi, emberek kiálltáét b>l-láni, a kunyhókh.u sirás és nyomor I Agyuk döröglek! Ilul\'.ak az emberek nyögés és iajjok szálltak relém I Nem skarl.k menni I Kiöltük a b.iál I Vissza I csak vissza 1 Nem lehet — nem mert ott a kaucsuka vár és . szegyei-\'öles halál I Rlóre hát, élóre I De olt meg, miut a inegiugadhatallau azirt-
1 fal . magyar katona áll, a Ti gazdáitok, . Ti gon-dozöilok Védik a hazát, hegy ti, akik szivükhöz nőttelek ujr. csak nékik virágozzatok! Siettem tovább. hogy ne lássam e szörnyll egyenlőtlen csalit
— . telkes bátorság küzdelmei a gyáva kényszerűség tömegével.
Szálltam tovább Sötét volt. Kgy-két csillag pislákolt caak az égen. az ia álmosan, rettegve. Néha-néha na ágyuk villogó tüze szakította meg az éj sötétjét Lassan mondom — fáradt rolUm már a pihenni vágytam, midöu ugy eor bokor körül fájdalmas nóhajok szálltak lelem Kgf katona volt — sebesült Lassan szivárgott vére. áros sáp.(II — . halál nzine raj la á sóhajai hozzám szóllak, velem
ZALAI KÖZLÖNT
JANUÁR 14.
világa. A KIDItl egész életét az anyák, a hitresek egyéniségéből kisugárzó nagyszerű értek dominálja.
Nálunk ez az érték ai örök, mély hitből kiáradó szeplőtlen nói eriiöles párosulva a kitéplntetlen bonszerelemmel.
Elért irigyelnek bennünket. Ezért vagyunk büszkék reájok. Ezért áll a magyar férfiú elótt a magyar uó mindenkor a legmagasabb pledesztálou Mária kultuszában.
Ez a kínos a magyar nó lényéből a gyermek, a férflu lelkébe átplánláll örök eszménybe vetett rendületlen bit, a mi legnagyobb erősségünk, jövendő győzelmünknek, boldogságunknak biztos záloga.
Bizalom az anya állal szivünkbe oltott végtelen jóságú, örök Istenben.
Rem élbeletlen bit az ó megdönthetetlen hitvallásában, mely átkarol, megtisztil, magához emel. megdiosóit.
Benne meghúzódik minden a születéstől a sírig, ami az emberi léleknek reményt, vigaszt, feledést, boldogságot ad.
Boldog az a nép, melynél az erő gyökere a ringó bölosó felett elhangzott bájos hitregékig, e gyermekkor édes ábrándképeihez nyúlik vissza, miket a hitvés lelkéből kiáradó vallásethikai világnézet erősít ; de jaj annak a népnek, mely a vallás által teremtett lelkinyugaloui szelid kóréból kilép és törékeny ábrándok realizálásával tör uj, bizonytalan világ felé.
Az emberi véges oélokat állítva az örök végteleu helyébe, az összeroppanás Immár bekövetkezik és ennek ereje lesutjő.
A győzelem a mienk, mert a jövó kulcsát a felülmúlhatatlan erkölcsi erő dominálja. Míg ez az erő fenmarad, és igy marad fenn. addig biztos a j5vó. Hogy pedig fenmarad. arról gondoskodik a magyar nó páratlan hazaszerelet", kulturaképessége, etbi-kai fölénye.
Eletek.
A citrom és a tót - Nagy István foglal — A hazafias kötelesség
Vonaton törtéül SebesültelM hoznak valamelyik
harctérről. Az egyik falkébeu Ql egy tót katona és kétségbeesetten rég valamit. Látszik rajta, hogy uem izlik az eledel, de rendületlenül tömi magába. Rgy-szerre csak keringeni kezd vele a világ és... és megtörténik vele az, ami együtt jár a tengeribetegséggel.
Jön az orvos és ápolás alá veszi. Közben kiesik összeszoiitotl markából az élvezeti oikk: egy fél citrom.
— Mit éltél szerencsélleu ? I — kiáltott rá az
orvos.
— Ómá étiéin! - nvögte a lót.
Ugy esett a dolog, hogy az egyik kisebb állomáson, amikor már nem maradt idó a sebesültek | etetésére, egy vöröskeresztes nénike egy egész citromot nyomott a lót markába, A tót civilben a Tátra bércei közölt teheneket legeltetett, embert se igen látott, nemhogy citromot ianurf volna. Azt tudta, hogy a parancs: parancs s mivel ueki odaadták azt a citromot, reudületlenül hitt benne, hogy azt el is kell fogyasztania
Boldog volt, amikor megtudta, hogy a maiadékot nem muszáj megenni.
Kilünó intézmény az a polgári órség I Mióta éjszakánkint vállra akasztott Werndlek őrzik a város nyugalmát, a szegény férjeknek nem is kell kimara dási engedélyt kérui a feleségétől. Osak azt mondja vacsora után:
— Hazafias kötelességet kell teljesítenem. Ma polgárór leszek ...
Egyik jámbor férj-ismerósöiu szintén felcsapott polgáii őrnek. Kezdetben minden második este .hazafias kötelességet (ellesitek," de mikor a lelesége egyszer megtudta, hogy férjuram a legjobb esetben ssak minden tizedik este kerül sorra s a többi estéken a Tálosékuél polgári Orösködik hát egyszeriben vége szakadt a jó Yiláguak.
Erre már más fortélyhoz kellelt folyamodni. A legközelebbi este azt mondja:
— Hazafias kötelességemet teljesítem.\' A lima-novói győzelem alkalmából bankettet tartunk Hindenburg tiszteletére, — és elmeut.
Másnap igy sióit:
— Hazafias kötelességemet teljesítem. Lakomát tartunk a töiökök tiszteletére kaukázusi győzelmük alkalmából ...
Hariuaduap az ly déli hadvezetőség, negyednap Vilmos császár tisilelelére irttak. Végre i< egy napon, mikor hazamegy az irodából, sirva lógadja a felesége.
— Miért sírsz? — kérdi a férj.
— Hogyne sírnék, — foleli zokogva a felesége, — olvastam, hogy az afgán einir elfogott husz-oroBz teherszállító öszvért, képzelem, menynyire be
lógsz rúgni ma éjjel eunek a tiszteletére ... *
— Vigyétek a Zsuzsannámat Sokan ismerik a kis felvidéki városkában B. Mihály gazdái.
| aki bátor ember, a muszka elől se menekült el, csupán egy valakitől fél : a (eleségétól. Kóla beszélik most azt a mulatságos történet, hogy miképpen akart mogszabadulni feleségétől.
Háxoiu kozák rontott be a portájára és megfenyegette :
— Pálinkát, vagy az életedet 1
— Pálinkám az mincsen, - felelte hidegvérrel Mihály bácsi, — de vegyétek el az éu életemet, a Zsuzsannámat I
A kozákok megnézték a Mihály bácsi Zsuzsannáját és sietve eltávoztak más portájára.
*
— Háborúban dolgozik. Az iskolában, ahol a segélyezés céljából összeírják a szegény gyermekeket, végig kérdett a j<deiilkexŐkut > tanító, hogy vau-e munkája az apjukuak. Hórra került egy vöröshiju flu.
— No, a te aprtduak van munkája f — adja fel a kérdést a lauitó neki is
— Vau kérem nagyon sok
—- Hál akkor miért kérsz segélyl ? Mit csiuál az apád ?
kis flu
— A háborúban dolgozik — feleié büszkén a
Üzent, hogy vigyem el messze-messze, — ahova már nem tud visszatérni — szerettei közé. Ajka már alig mozgott, sdtlogása nagyon gyenge volt, de azért én minden szavát megértettem, emlékembe véstem.
— Mond meg édes szellő Néki — szólt. — Mond meg, hogy meghalok ! Mond meg, hogy utolsó szavam is az volt — az igen {— az ö neve I — Erzsikém I — Mond meg, hogy örökké szerettein — és szeretem is ott tul, ahova most megyek I Köszönd meg nevemben, hogy szeretett! — Kéri, hogy néha-néha gondoljon reám 1 8 he tán valaki — egy élŐ — majd elfelejtett véle, néha-néha boruljon le a térdeplőre s egy-egy irnát küldjön értem az Istenhez fel a magas égbe I — Osókold meg szellő lá-gyau, puháu ; öleld át és sugd a fülébe: „Ó meghalt, de azért örökké szereti — Nem fáj semmi, osak tőle a válási Oh szellő — vidd el -• mondj meg — Erzsikórai
Hallgattam. Vártam. Ajka uluémull. Meghall
8zálltam. Tovább. Mindeu házba be-be néztem,; hogy megtaláljam azt, akioek az üzenet szólt.
Nem mondta kinek, nem mondta hová, de láttam Bgy képet, melyet kezében tarlóit, láttam az
arcot, amint bájosan mosolygott s tudtam, hogy megismerem, ha köuyáztatotl is
Repültem ál sok-sok csalán s elértem a békés rónaságra, vigasztaltam a\' haló virágot, kerestem, kerestem azt a könnyázlatU arcot.
Benéztem kunyhókba. Besurrantam díszes pa-iotákba, de nem találtam sehol-sehol.
Jöttem tovább. Ailépinm > Dunát s elértem Peatet a nagy za|gó városi.
8orbá jártam valamennyi házal s végre megtaláltam.
Púba barátidén)!! kicsike lakásba i díványon Ull, nemit, mintha gondolata messze messze járna. Aríán sehol bánat. Inkább a nagy tárás, ax idS Isssuságs vágott rá ideges vonásokat Vári.
Szép volt
Néztem — köríti ölelgettem. 8zánlam, — bisi remélt még!
Várta. Visszavárta
Nem akartam szivét feldúlni egészen
Nyitott az ajtó. Osengetyt] i< szólóit férH lépett be.
Ai asszony arcán kigyúlt a vér tüze, öróin látszott rajta Öleli karokban iont el bájos, törékeny alakja.
— Szerellek I Szeretlek I — súgta a férli. — Szeretsz-e Krzsikéra? Szeretsz-e?
— Szerellek I — mondotta az asszouy és ajkát nymtolia a férfinak bizonyságul.
Megcsalja hál? - Ez a szerelője I?
Megdermedtem. Alltam. Sajnáltam ezegéuyböal otl a csatatéren és dohöaben összeszedtem — nagy — minden erimel, zúgva süvöltöttem, az ablakot ráztam, kiabáltam, nyögtem :
.Meghalt! — Meghalt! — Vége! — Meghall az urad, alti szerel! — Akit megcsalsz! — Akit meg uem érdemelsz I"
Hiába volt minden. Ó csak nem értette és még reszketőbben bujl meg a férfi ölébe.
Fájt a Bzivem s elrohantam onnét, caak lovább-lovább; előre, előre.
■lANUAB 14.
2 1 L A I K í> í L 0 N Y
A közönség köréből*
Beteg katonáink
gyógyítása városi közkórházban.
csóbbau étkezhetnek s ihatnak ar, arra reá utalt egyéuek, mint a kávéházban. 8 ha már az efióle „ szempontok nem jönuek számításba, csupán erkölcsi j szempontok, akkor szóljanak ugyauazon szabályok a a kávéházi zárórákra i*. ahol sokkal több alkalodí „ nyílik a züllésre és pénzpazarlásra, mint bármely f Örök becsű emlék marad az az arauykönyv, j kis vendéglőben. |
HÍREK.
Arany könyvet s emléktáblát a mi hőseinknek.
melyben a helyi jóléti bizottság, a uemesszivü ada-
Kótkórházuűk missziója teljesitésébeu Igaz, hogy 1kót6k ,,öVei, "\'»Körökiteui szándékozta, dicséretre uem szorul, azonban óukéutoleuül eszembe Ami örökbecsülésre méltó az az áldozat készség.
jutott az az örökké igaz idézet: „Dicsőség a tueuuy-[mellyel az itthon lévők e leiieuelea megpróbáltatások; ma meghalL
ben, békesség a löldö.n a jó akaratú embereknek." idején a hazafiúi kötelességnek áldozták, — époly. —
Bischltzky Miken gyásza. BísehiUky .
I tanárt, a nagy zongoravirtuozt nagy csapás érte. — j
Hősi halál. Szomorú levelet hozott a , a a harctér tábori lelkészétől, mely tudatja, hogy h György. a sormásiak kedvelt kántor* , sors I nyugoszuak s" érettünk elvérzettek, egy maradandó 11,nil6Ía ür0M Lengyelországban egy véres ütközet-
. | posta V a a t a
Ezen idézet uralkodott rajtam akkor, amikor kará-1 táu nemesebb, szeutebb kötelességünk, nekünk, itthon csonyt követó vasárnapon a közkórház járványos be-! levőkuek, hogy a kik ott t»z Nraeretleu földbeu tegek részére újonnan felépült külöuitinényébe a sors nyugoszuak s érettünk elvérzettek, egy maradandó vezeteti, iniot szomorú keleglálogalót Látogatási célom\' beosü emléket állítsunk melyre at elhuuyt hősök bea Mai h\',A,t l,alt 8 Stari-Korzi alatt nyugszik társa-az 4fgodo apai szeretet, kisérve hitvesemtől és mi úlodai a mi is mindenkot büszkeséggel nézzünk Jival kölös 8Írben A "ínp^\'k"" ifJu- «ki alig élt kor bús szemekkel kerestem, hogy melyik ágyon tekinthessünk fel s elmondhas.uk, hogy a mi apáink 1 -"ég. boldog házas.,ágának első éveiben fekszik katona fiam súlyos betegeu, szivembe szállott * hozzáuk tartozóink a 48 — ns é« 2u—ások voltak egy megköfluyebülósi érzet, amit a harctérről vissza "ok, « kik az 1914—ik évvel ne vöket örökre beirlák került beteg katooák részére felszerelt kórterem lát- a történelem nagykönyvébe.
tása idézett elő megtépett lelkületemben.
Őrizzük meg emiéköket Nyissuk meg erszé-
Párját litkitó tisztaság, minden ágy felszerelve nyüuket, kezdjük meg alapiát, egy oly emlékuek ugy, hogy az egész kórterem lehérlik előliünk — mely a késő utódoknak mindenkor íétiyeaen
mi véreink nemcsak a is mindenkor megmutatták fold, melyet ezer év óta
levegőjében egy parányi siuw( ami súlyos betegek; fogja hirdetui, — Intgy hajlékára következtetne.
Az irgalmas szamaritánus teljes apotheozísa
S ha
mi i
nem következlietik,
mindenkor igazolni fogja, még elleneiuk elölt is. hogy ez a nemzet, mely ezer éven élt e földön hőseit megtudta beoMllni mindenkoron.
Bánekovich János
nyilvánul itt a szoiuoru látogatók előtt, mivel hz I bírunk, másé nem lehet, mindcsak a miénk ápolás az itt szenvedő hadfinink részére, minden dicséretet felülmúl.
A kedves testvérek gyöngéd, önfeláldozó szor-goskodása a betegek körül, az aggódó szülők- és hitvesek borongós lelkületére jóleső érzéssel hat.
Az ápoló személyzeiuél, a kedves testvérüknél, magasztosabb, lélekemelőbb missziót elképiolui lehetetlen. Nemcsak a kedves testvér nyilvánul itt meg, hanem a gyermekeiért legrajuugóbb anyai szeretet apo theozisa fogamzott itt meg ezeu kórteremben.
Az az ütemszerü pontosság, a mellyel a kiadott orvosi utasításokat leijesitik, meglepő. 9 ezt miud szeretetlel, az irgalmasság mosolyával, a kötelességtudás legmagasabb fokával yégzik a kedves testvéiek. Ez a
élők sorából s jobb sorsra érdemes élte koráu szakadt meg. Nyugodjék békében
— Az igaz magyar asszony. Bagyoni Szabó Ödönné uruóröl szólunk röviden, hogy példaként állítsuk oda sok magyar asszony elé. Bágyouiné 64 db hósapkát, ir> pár érinelegit,öt, 16 pár térd-védőt kötölt eddig, inint a hadsegélyzó tanúsítja. — Hölgyeim, kövessük ezt a dicséretes példát.
— Orbán István balesete. A nagykanizsai pedagógusok egyik kiváló Ingjál ma délelőtt baloldalon szélütés érte. Orbán István Állapota iránt áilaudó a részvét szerte a városban. Kívánjuk, hogy ne-
megts ellenünk esküdne - az elsodorhat!.* történelem mt)8 ^ |e|keH íogIa,koi4it kötóu ininé, el6bb ^
békében, de beigazolták
harcban bog*
magasztosság, nemcsak a beleg hadfiak szenvedéseitU r„„dH|el erkölcsi
Zúgolódnak a vendéglősök
a 9 órás záróra miatt. A mozgósítás kezdete óta, uem tudni minő intencióból s honnét eredő rendeletből veudéglóseink esti kilenc órakor kénytelenek bezárni. Hogy e zár-
kétségen kívül
.szempontok szülték az hogy ily szempontokból
enyhíti, hanem a szenvedők hozzáUrlozóira is jóleső,
s eltávozva innen, nyugodtabb, csöndesebb nyugvójj^,"",^""^ meddő dolog\\olua\\.7atu7 éjszakára hajthatják le lejüket, meri az itl szenve-
dőknek az anyai és hitvesi szeret\'-t sem nyújthat kü lonb gyöngédséget és ápoláot.
Ezeu ápolási misszió mini igen meglepő és magasztos és eszköz kórházunk fennkölt lelkületü iga;, gatásának méhéből fakad az emberi irgalmasság legnagyobb dicsőségére.
Áldottak legyenek azok, kik az itl szenvedő had-fiaink fájdalmait enyhítik s ily odaadóan ápolták. Ez a szeretet visszaad|a nem egy halálnak száut embernek az életét a^haza oltárára.
Megkönnyebbülve, megvigasztalódva hagytam el ezeu iniuta tisztaságú kórtermet, mert irgalmas sza maritáuusi kezekben vannak itt a súlyos betogek.
A kórterem egy beteg család s szomorú család csarnoka a látogatások alkalmával, a melyekben azonban irbalz8amot nyújtanak a kedves testvérek, az ápoló személyzet szamaritánus\'! irgalmasságukkal.
Áldott legyeu ezeu irgalmasság és felebaráti szeretettől duzzadó intézmény vezetője és személyzete. Hallgassa meg a Mindenhaló u sok szenvedő és azok hozzátartozóinak áldó imáját az irgalmasságot gyakorlók egészségeért és türelméért, hogy nehéz, magasztos feladatukat — béke időben is — so-káig teljesíthessék a szenvedő emberiség javára.
Kaptuk e pár hálálkodó sort, amelynek örömmel adunk helyt lapunk hasábjain.
J ségeseu üdvözölhessük.
— Megnyíltak az iskolák. A mai nappal
ugy az .elemi, mint az iparos tanonciskolában a a tanítás kezdetéi vette, miért is mindazok kik ez ideig, -még be nem iratkoztak, azt mielőbb meg tegyék,, nehogy velük szemben a törvényes megtorló intézkedést kelljen foganatba veuni.
— Az .ÉLET" szépirodalmi képes hetilap (szerkeszti Andor József) miuden számában egész sokaságát közli a kitűnő közleményeknek éa rendkívül érdekes képeknek. Előfizetési ára: Egy évre 20 kor., félérre 10 korona. Szerkesztőség és kiadóhiva tal. Budapest, I. Fehérvári ul 16. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal.
-- .-BERLIN- nagy mozgó szlnháaban szombaton és vasárnap uagy Elité előadás tartatik gazdag és válogatott műsorral. E soha nem látott szépségű műsort óriási áldozattal szerezte meg az igazgatóság, hogy a u é. közönségnek egy élvezetes és kellemes estélyi szerezzen. Egv uagy élvezettől fosztaná meg magát, ki e gyöuyörü műsort megnézni olmulasztaná. — Bővebbet a falragaszon 1
Legújabb kirak a kábámról.
Berlin, január 13. Nagy Főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér Niuupert környékén heves tüz-őrségi harc folyt, amelynek következménye a Palin-kebrug (Nieuport külvárosa) előtti ellenséges lövészárkok kiürítése volt. Labacsi csatorna mentén ellenünk intézett támadásokat végleg visszavertük, — ugyancsak visszavertük franciáknak Labíselle és Nouvrou magaslatok ellen iutézutt támadásait is a franciáknak tegnap a csernyi magaslatok ellen intézett sikertelen támadásait német ellentámadás követte, amely franciák teljes vereségével Cuffíetól
Mindazonáltal vaunak szenpoutok. amelyek indokoltnak bizonyítják, hogy e szigorú intézkedés már inost enyhittessék, mert miatta, külöuösen a a kisebb vendéglősök tetemes kárt szenvednek x a cél mit vele elerni akartak még sincs teljesen elérve.
Á i\'él mint értesültünk, a löiueges bevonulások alkalmával a 0 órás zárórával az volt, hogy a bevonuló ifjaknak a dózsölésre ne nyílták alkalom s a magukkal, hozotl uéháuy koronát ue dorbézolásra fordítsák.
De viszont az esti vonatokon érkezőknek s a bevonullak és sebesültek látogatóinak uem volt a mód ilyen képen megadva, hogy egy-egy ilyen kisebb vendéglőben meg vacsorázhassanak s ott magukat éjjelre meghúzhassak s ue legyenek kénytele-uek egyik vagy másik éjjeli kávéházba telepedui.
De a helybeli, üzleti alkalmazásban levő. vendéglőben vacsorázó egyénekre nézve is a korai zaroráuak sok kellemetlen hátránya vau. meit sok i északkeletre és Orougitól északra lekvó magaslat esetben meg sem vacsorázhatlak. f megtisztításával végződött. Braudenburgi katonáin*
Végre is mindenki nem ülhet a Korona vagy íraoci\' ^MM elfoglaltak és egyezerkétazái
más étterembe vacsorázni « nem válthat magának fo«^ot °\'leltek- uéW 044 ,öbb gépfegyvert
zsákmányollak. — Egy francia arkusztámadást 8t.-| Mioheltól délre sikereseu vísszaverlűuk. üsapataínk
előkelő szállodában lakást, ki egy korcsma padon is szívesen meghúzza magát éjjelre
S amikor az éjjeli
kávéházakban a dorbézolás MM^k Neraeytól északra és északkeletre fekvő
folyhat akár reggel 10 óráig is, ahol sziutéu sört i sotr, szeszt mérnek méreg drága pétizeu, mrért uem | l lehetne |a kis vendéglő is II óráig uyilva, hol ol-|
magaslatokat. Vogézekben helyzet változatlan. Keleti hadszíntér keleten helyzet tegnap nem változott.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Z_A I. .11 K 0 Z L 0 N Y
sr..
_ __-
jai^OAR
értesítés.
I lazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesítem nagyrabecsült vendégeimet s a tisztelt közönséget, hogy az eddig pártfogásnak Örvendő
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET
nevem alalt továbbra is fentartom. — Akkor, amidőn a beállott kivételes állapotok engem a civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított, gondoskodtam arról, hogy tiszteli vendégeim és pártfogóim a jövöben is kifogástalanul, a hygieniá-nak megfelelöleg tisztán és gyorsan kiszolgálva legyenek. Kérem nagyrabecsült vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az eddig irántam tanúsított jó indulatukkal a jc\'ivöbcn is szerencséltessenek, hogy üzletemet — ha Isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám érdekében. Megköszönve az eddigi szíves pártfogást s k^-rve azt a jövöben is, maradok kiváló tisztelettel
K1RCHKNOPF ERNŐ borbély és fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér 1. sz.
Az Érdekes Ujaág elöfleetési felhívásai
Négy tartalmas és Ízléses kőtől: „Az Érdekes Újság\' két évfolyamának kötött példáuya jelzi „Az Érdeken Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit, Néháuy ezer oldalon csupa beváltott igéret, csupa Ízléses és művészi kép, csupa aktualitás és lelki Rzeuzáció. Aki látja, már ismerösuek üdvözli, mert .Az Érdekes Újság- két esztendő alalt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, mint egy kellemes meglepetés: az első órában már meghódi totta a közönséget. Azou h napon, melyen „Az érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s amióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Ünnep, amikor friss szám kerül a család asztalára „Az Érdekes Ujaág" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális kéntartalmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és ízléses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb én a legaktuálisabb harctéri képek mindeukor „Az Érdekes U|Bág"-ban találhatók. „Az Érdekes Újság" mélyuyomásu borítékai pedig egyeneseu szenzációi annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság\' gyors népszerűségéhez j mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit; .Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a| sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára heteukint nyújt, az igazán fölös-1 legessé teszi a családok számára a külön újságok í járatását. „Az Érdeket, Újság" számol a család minden igenyével és öröme az egész családnak, szülők-nek én gyermekeknek egyaránt. Fokozott buzgósággal tökéletesiti magát. „Az Érdekes Újság" és fokozod buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek so-. rozntál A lap technika\' kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel, kéri az uj félesztendóben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
„Az Érdekes Újság" elő\'izetési ára negyed évre 2 Hl) K, fél évre ÍVGU K, egész évre 11-íoK.
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos caászár-ut 78 alalt vau.
- A -MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tütsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és u legérdekesebb tartalommal jelenik meg. . Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre H korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — lí ki-iQuöeu szerkeszteti képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.

J
anyák gondoskodnak arról, hogy gyei mekeik ápláló ízlelés és édestészlákat, kapjanak vacsorára. K««vés fáradtsággal, olcsón, kitüuó édestészlákat készíthetünk dr. Oetker-féle puddiug porokkal, melyek különbözők miut pl.: vanília málna oitrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó logadtalásban részesülnek Egy 15 filléres puddiug-por csomagból \'/s liter tej, 2 tojáf* és ö dg. cukor hozzáadásával kiiüuó vacsora ké-sziibutó i>—li gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, lejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a lápérieket • II.

NYÍLTTÉRI)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröiitö éi edző hinlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt köilóttuk^rt nt-m vállal fwl«lftK-"i\'Kii a 3ierkeaxt6»ég.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha Itíl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. A/ élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthugy „e késsünk egy pillaua lig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
A
Zala: Közlöny" hirdetési lovalat. luert olt Imiiirozollan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
Itir.leteseiivju megtalálja. A hirdető rövid id6 alalt meggyé/Alik az eredményről. 1 annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny -rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a viláu. vaknak az
ALAMIZSNA I
Nyomatott a laptulajdonos-.IQ. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
vkunizsa. 1915, január 18
■•llilmlk hátion ét ciittrtikin.
fcIOAiatáal árak: Egén «.i< Ncgyadivrc 8 korona 60
•lém ára 10 flll.
Kelalös szctkasKtri :
Bánekovioh János
Kil»xerke*tlA:
Kemény László
8zarkaiztoiag áa kiadóhivatal Daák-tar 1
Talaíon 188. — HlrtfaUaak dljaiabáa aaarlnl.
Kultura és háború.
Maga ez a szó; kuliura — harcol, küzdelmet jelent; a világosság, az értelmesség, az erkölcsösség harcát a sötétséggel, butasággal, bigottsággal és erkölcstelenséggel.
A kultura harca neui a technika modern-embert gyilkoló, földet rengető, öldöklő fegyverekkel, hanem a megértés, a felvilágosítás, a szelídség, a humanizmus jelszavai alkalmazásával — a modern pedagógiai vívmányok igénybevételével zajlik le szerényen — és csendesen dolgozik.
Tudjuk igen jól — régi igazság : van túlontúl elegendő műveltséggel — ismere-tekkel biró eiuber, mindamellett határozásaiban, cselekvéseiben nincs meg a kellő finomság; mint mondani szokás: tanult, intellektuálitassal biró ember — de nem
Amint az egyének egyéniségűk szerint különbözők, — ugy a kuliura is — egyes nemzetek vérmérséklete, temperamentuma szerint más és másféle — noha a kuliura célja, hogy egyformán hasson az emberiségre, egy mintára képezze ki az egyéneket. A barbarizmusnak, vandalizmusnak, kapita-
lizmusnak éppen ugy megvan a sajátos kulin rája, mint a hamisítatlan humanizmusnak, idealizmusnak.
B két csoport sohasem egyezhetik egymással, sohasem lehet kiegészítője, helyettesítője, egymásnak; — ellenségek lesznek, mint a múltban voltak, harcolni küzdeni fognak egymás ellen ; a végén mégis az idealÍN nyomokon haladó kultura fog győzni. Kz a dolgok természetes rendje!
A kultura egyes csoportjai, szélsőségei alapjai egyúttal az egyes hatalmi érdek-1 szféráknak, kiinduló pontjai eme érdekszférák eltolódásának, terjedésének megnyirbá-! lásának: okozói az egyes érdekszférák kö-I telékeibe tartozó nemzetek összekoccanásának, küzdelmének, harcának; a kultura egyes jelszavaiért, lörekveséiért és irányaiért nemcsak tinta — de embervér is patakokban szokott ömleni.
A jelenben az emberiség milliói állanak egymással szemben. A cárizmus autokrata, az angolok kalmár, a franciák negédes kul-turája hadat üzent a közéj/európai hamisítatlan, eszményi kultura térLódilása, érvényesülése ellen. Ók azt állítják, a gyengébb védelmére (értsük alatta a szerb és belga
népet a germán militarizmus lultengése ellen foglak fegyvert.
Hamis állilás 1 A királyait gyilkoló — tuás ország trónja várományosát megölő rác — a hamisítatlan kulturfelfogáfc szerint: nem érdemel kegyelmet; a belgák nemes erkölcseiről pedig a Kongó gyarmat megcsonkított. rabláncot viselő négerei tanúskodhatnának. Nos amilyenek a védencek, olyanok a védők is! A cárizmus nevelőintézetét — Szibériái, nevelő eszközeit a kancsukát, pogromokat, ezek szülöttét: a nihilizmus!, — nagyon jól ismeri a világ. És az angol civilizáció különb fegyverekkel dolgozik ? A dum-dum golyók a fokgyarmati burok letörése; a franciák idegen légióinak minden emberi képzeletet meghaladó kínjai, szenvedései méltó társai amazokénak I
A germán militarizrausróf van szó! Vájjonn nemes értelemben v<4t VuUnraJr pokat épitőlí — a nagy építményt védők pillérek nélkül hagyuák-e; eme kultura érdekszférájában levő népek évszázados munkásságát, igyekvése eredményét a martaló-cok, barbárok, kalmárok — sem isteni, sem emberi jogokat nem isinerő rablók hadától
30
centiméter.
Ne panaszkodj szegény lialolt Olt a föld alatt,
Hogy nem tudod kiböviltti A sziik sir falat.
Neked hal láb jut a helyből, Térben drága kincs !
Pedig már az egészséged Kockáztatva sincs.
Nátha nem bánt s köhögés se, Boldog a sorod :
Áldd az orvosi a ki léged Oda lehozotl.
Ha iskolás gyerek volnál. Fogadni merek -
A levegő hiány miatt Guta iilne meg !
Harminc négyzet centiméter
Lenne a helyed, Héring módra kéne által — Élned <i telel.
No de hiszen sokan vagyunk,
Még mindig sokan, Muszka ágyuk torka elé Nem elég rohan.
IHflerilisz őfelsége Majd segit tehát, l\'ár százezre! a halálnak Még ö is teád.
Igy bőséges hely jut annak
A ki megmarad . . . Hát\' csak dolgozz óh Halál, a Háború alatt!. . .
OMIKRON.
A leghíresebb hipnotizőr.
Verseoeu, a tipikus kí» délvidéki német városim), csüudes el hagyatottság han, bénáu, betegeit élt egy öreg ember, akiuek csodálatos, szuggesztív ereje volt az emberek íölölt. Neukomra Ferenc, a volt nagyhirU hipnotizőr.
Nenkomm Kerenc harminc éven kereszinl gyógyított, hipnotizált, s csak akkor hagyta abba a működégét, amikor szél ütött**, megbénult a bal oldalára sokáig mozogni sem tudott s elvesztette az emberek feletti hatalmát. Elsó volt náluuk, aki hip-notizinussal foglalkozott rendszeresen, bűvös és érthetetlen dolgokat művelt, betegeket gyógyított
Nenkomm Ferenc, meghívást kapóit (óuri várakba, ellátogatott ósrégi kúriákba, kastélyokba. Halamon Ellával — a híres neves, ósrégi alapi Salamon család gyöuyörü sarjával — végzett kísérleteiről, szeánszairól, mágnások beszéltek a csodálat suttogó hangján, újságok írlak hasábokai, orvoepro-fesszorok hosszú kommentárokat főztek hozzájuk. Aulán — kilencvennégy márciusában, vAgy áprilisában történhetett — a szép Salamon Ella nem ébredt föl többé a hipnotikus álomból. AgyszélhQ-dést konstatáltak az orvoqok, de azéri megindult az eljárás Nenkomm ellen is. Uosszu ideig larlott, mig
ZALAI KÖZLÖNT
JANUÁRU.
meg ne védelmezték. eme védelemhez szükséges erők biztasilisáról ne gondoskodjanak ?
Az ellenkeió oldalon levók kulim-felfogásának. erkölcsi álláspontjának legékesebb bizonyítéka a germán militarizmus tul-tengésének — említése.
A középeurópái domináló germán magyar elem fegyverkezik, hadseregeit növeli, de nem ám azért, hogy mások érdekeiket veszélyeztesse, dehogy a maga érdekeit védje, hogy az általa alapított — évszázados kultura további fejlődését biztosítsa.
A németek mindennemű ténykedését — „vaskalaposság"-gal jellemzik — gúnyolják -, 8 ugyanakkor a német egyetemekre mennek tudományt szerezni; a teobnikai vívmányok mintáit a németek tói kölcsönzik ; a német harckészségét, kitartását; a magyarok honszeretetét. királyhóségét vitézségét csodálják — bámulják.
Örök természeti törvény: az erósebb a gyengébbel legyózi I Kézzelfogható igazság: a fejlettebb, magasabb fokon álló, az erkölcsileg nemes nívón álló kultura legyűri a másikat, a kulturálatlant.
Az oroszok számbeli túlsúlya, az angu I lok zsarolt kínoséi, a franciák hetyke pöf-feszkedése eltörpíti — eltűnik a német-magyar szövetség becsületessége, erkólcHi fen-\' sóbbBége, kuliurai tökéletességével szentben
A pedagógia vívmányainak bölosóje — Németországban ringott: a vitézség, hősies 1 tég a magyarok-németek egyaránt közös jellemvonása ; a szedáni győzelmet biztosító j aohulmeisterek utódai — a korszerű nép-
tanítók, pedagógusok nevelte ármádia végig gázol a muszka cárizmuson, az angol kapzsiságon és a franoia elbizakodottságon.
.Lassan haladnak messzire" mondja találóan a magyar közmondás. A harotéri eseményekre éhes olvasó kérdi - bosszankodik; miért niuos a döntés? A kulturallag képzett hadsereg nein kockáztat semmit, „vaskalapos" bölcsességgel leszi minden lépéséi — de győzni fog — győznie kell.
Legyünk türelemmel I
Jóslás 1915-re.
Kgy magyar csillagát.* jóslása
Ebből atouual látszik, hogy a háború az újévben nem foglalhat le már hosszú időt, vagyis a hónapok túlnyomó többségében már a Merkúr fog uralkodni. Világos, hogy ebből viszont at következik, hogy pyulc-tiz bét múlva be kell következni a lift-ború végének. NéttOk meg, hogy mit mond a horoscope.
A Merkúr évét az nltalános hit tsidóévuek nevezi. Abból az okból, meri a kereskedelem a domináló eleme. Uogy ez menynyire vág a vallási babonával, bizouyságul ott vau az év kezdő napja — a péutek, amely közhit szerint zsidóuap tehát szerencsés uap. De mé& fényesebb bizonyíték a jó esztendőre az is, hogy az év péutekkel végződik is. íme a péntek-év, amely háromszorosan bizonyit-hatólag szerencsés
Azoknak is igazuk vau, akik a pénteket szereu-csétlen uapuak tekiuttk s igy az egész évet szereu-
cuétleuuek tartják. Háborúban élűnk, tehát világos, Csillagászati megállapítás alapján az uj eszten- bogy ami uekűuk szerencsés, az az ellenfeleinknek dó uralkodó bolygója a hold. Az elmúlt évbeu a werencsétlen.
Mars uralkodott s ez alaposan igazolta a csillagé-1 így is lese, amit az év többi napjaiuak vita-Kzati babonái, mert az év hutedik hónapjától végig, gAlata bizonyít. Február és március hétfővel kez-de talán a hatodiktól is számíthatjuk már, a földön I dődik, április pedig péntekkel végződik. íme az év lefolyt legnagyobb vérengzés folyik s tart ínég\' második és harmadik hónapja ritka normálisan, tehát most is úgyszólván abnormálisan rendes kezdett) 8 hogy két
A Holdnak, mint uralkodó bolygónak, nincs l,ón,P ^dé.0, igen jó jel az
olyan jelentése, mint a Marsnak, vagyis ez e.etben ™k ránk ué"e «»nelkedé«t tart a
nem tudjuk megmondani, hogy a Hold képében °««>ödik hÓD»P Pén,ekJéi« \' onu,ü hul1 •
milyen földi mozgalom fog jelentkezni A hold ural-1 ka,mlróí4IÍ8 » á,,lá,,tr" * 1,6
kodását ugyanis a legrégibb Időktől kezdve ugy «éí* M ulolsó UH»W. ,mBl-¥ Pén«»k- Tudni értelmezték, hogy a világ vége abbau az évben fog
bekövetkezni, amikor a Hold uralkodik, de mert évszázados följegyzések igazolják, hogy a Hold bolygó uralkodása alatt soha sem voli háború » a legnagyobb alkotások évébeu éppeu a Hold volt az uralkodó bolygő (a világ vége természetesei), .nint azt mi is egészen bizonyosan tudjuk, egyszer sem követketett be,) vagyis a Hold helyett eddig még mindig a Merkúr uralkodott, moM is állithatjuk, hogy az uj év uralkodó csillagzala a Merkúr lesz
is, bogy ápiilisban ót pénteki uap vau az tg évben.
Köuuyü belátni, hogy az áprilisi utolsó péntek talán a teljes véget jelenti. Az év első négy hónapjának tizeuhat hetében ugyauis uem tizenhat péntek van, hanem tizennyolc.
Az év többi hónapja kötűl kiválóan foutos az október, amely elsóreudű kritikus nippal kezdődik Október első napja ugyauis péutek. K napon irják alá a békeszerződést, amely — az előbbiek szerint szerencsés miránk —- kritikus at elleufelekre.
at iratok végigjárták a törvényszéki táblát, Kúriát, i Neukorainnak nem lett semmi báutódása
A tragikus eset utáu egy ideig abbauhagyta Neukomm a hipnotizálást, de azután újból elkezdte csodatevő működését. És lelt is csodákat.
Egy csodálatos esetét most fölelevenítették, mely étdekes átért, inert egyik szereplője Kálmán Gusttáv miniszter felesége.
Az esetet Neukomm Perenc igy mondja el:
— Levelet kaptam, melybeu Kálmán Gusztáv államtitkár neje kétségbeesetten panaszolta, hogy nagyértekű gyémánt nyakéke elvestett.
— Néhány nappal később valami Ügyben Oseruovics Diodor jóstágigazgató ur, aki már látta at éu produkciómat, meghívott, hogy látogassam meg ót. Este tit órakor mentem fel bottá. Nagy és előkelő társaság volt ott, köztük egyik kitüuő médiumom. .
— Vacsora után megketdtem a produkcióinál. Előbb egy aradi előkelő uriasszouyt, egy huszárkapitány elvált feleségét hipnotizáltam s azt szuggeráltam be neki, hogy ó most három éves. Az urí aaszouy leült a föld/e s babával, labdával kezdett játszani Ha a labda elgurult, négykézláb csuszott-mászott utáuna, mikor pedig elvették tőle a játékot nirai keadett.
— Sok produkciót végeztem már, médiumom-mai dolgoztam épeu, amikor reggel három óra felé eszembe jutott, Kálmán Guszlávné levele Elmon-
dottam a társaságnak, hogy miről van szó s aztán a médiumhoz fordultam:
— Most augusztus másodika van! Megértett augusztus másodika I
— Igtn I — felelt halkan a médium.
— Menjen el Gödöllőn ebbe é« ebbe az utcába, ebbo és ebbe h házba
Rövid idő múlva válaszolt a médium
— Már ott vagyok I |
— Egy inagas hölgyei lát ott. Kék szoknya vau rajta és fehér bluz I Látja?
— Igenl
\' — A blúzba egy hossr.ukáe nlnku arany bros vau lüzve, a közepén nagy opálkő I l«áija?
— Igenl
" — Mit csinál most az a hölgy ?
— Most felkel az asztal mellől, kimegy a szobából, — a folyosón, — a lépcsőn most kiér a ház elé.
— A két hölgy beszélget. — 10 óra két perc van — most egy légy száll az asszony homlokára.
A uiédiuin most nagyon izgatott lett, rá kiáltottam :
További FolytassaI
— Egy légy száll a homlokára — a hölgy keiével a homlokához kap — elhessegeli a legyei — és a bros? — kézmozdulattal leverte a
— Tovább, tovább l
— Most at utcán megy . házba . . . bemegy egy szobába ... nő fekszik . . , belegeu . . .
— A bros meg vau még?
— Meg
— Most mit\'lát?
. befordul egy ahol egy másik
melltűl.
— További Mi van a brossal? Látja?
— Igen — a bross a földön fekszik — a hölgy nem velte észre — most p hölgy — elmegy
— egy kutya jön a stobába... egy daxli — a j broshoz most... most a szájába vesti. .. viszi el ,J ... ki a kertbe ... jobbra ... egy virágágynál ... leejti. . aztán . . most a két mellaő lábával... — a földbe kapar|a.
— A földbe? Ott van még most is?
— Most ? ... Igen ... ott... van ... még . . .
— A médiumot felköltöttem — folytatta Neukomm. — At égési társaság oda volt a csodálkozástól. Osernovica ur azonnal megirta az eredményt Kálmán Cusztávnéqak, én pedig másnap közöltem az eredményt levélben. Harmadnap jött ez a levél Kálmáunétól. A levélben túltengő őröinéuek add* kiféjezést h méltóságos asszony, hogy a bros
I megvan I
JANUÁR 18.
ZALAI KÖZLÖNY
3
A péntek-év szigualurája ez lenne a háborúval kapcsolatban: 3
Az időjárásban más abnorrnitás uem várható, luiut az, hogy Igen koráu fog tavaszodni « a nyár rettenetesen forró lesz. Ehhez képest uagy viharok várhatók, fóleg május közepén és julius elején. Így e tekiutetben elsóreudtl kritikus nap lesz május tizenhat és julius hét. A tavaszi viharos napok száma sziutéu
kávéházi hősöket. — Valószínű azonban, hogy hŐs-ködésQk nem fog soká tartani s mihamar haza fogják őket kétségbe esett szüleikhez szállítani.
— Kiknek kell e hó 20-án bevonulni. Városunk polgármesteréhez érkezeit egy magyarázó távirat értelmében
méuyesnek és biztosnak. A mi hadifoglyainkhoz intézett írásbeli közlemények, melyeket a mi irodánk közvetít mind a küldőnek, mind a címzettnek nem kerüluek egy tillérjébe sem. mert a 100 grammnál könnyebb levél portómeutes. A levél címzését latin hó 20-án 40 éves korig az j betűvel kell irní s meg kell jelölni a címzett kaionai
összas katonailag bármely fegyvernemhez tartozó s bármely pozícióban levő egyéunek be kell vonulnia, h«
jelentékeuy. Ilyenek a február kilenc, ttzennyolo. I külön személyére vonatkozó felmentéssel uem birnuk.
március tizenöt, busz és az április három, huszonhét és harmiuu.
Az uj évben egész Európábau nagy lesz a jéghiáuy s a járványok leküzdése igen nehéz Ióhz. Igen sokat log szevedni a járványoktól Oroszország és Belgium területe, de hazánk határai is. fóleg azoubao a főváros jut veszélyes helyzetbe.
Igen jó lesz a termés s ennet ellenére is magas lesz a gabona ára, mert Oroszot szagban semmiféle termés nem lesz.
Az év első felébeu egy államfőt meg fognak gyilkolni, de az semmiféle hatással sem lesz » háború akkor már diplomáciai munkájára, sem pedig hazáukra.
Angliának komoly összeütközése lesz Eszak-- Amerikával s a megtépett hatulmu Angliu ujabb megaláztatással kerül ki az afiairból.
ErÖs földrengések egész sora fog pusztítani. Legsúlyosabb lesz az olaszországi, egy eddig még egészen ismeretlen s fóldreugéstól eddig még mentes helyen
lesz Franciaországban, Dániában Ko-hazáukban .is. A legsúlyosabb lesz a
— Megvannak a betörök, A közel múltban városunkban elkövetett betörésük tettesei, mint értesültünk kézre kerültek. A tettesek egyik vezéralakja egy helybeli tisztességes v»suta* elzüllött fia. kiuek hazaszállítására városunk reudórbiziosa Hajós Fereucz már el is utazott
— Ragály a harctéren. Leverő szomorú hir érkezett hős vitézeinktől, hogy a golyó és srapnel pusztítása mellett a fellépett hólyagos himlő is kezdi szedni áldozatait. Hát még mi ?
— Sugár-ut 7. Hogyan mi lehet? Mi?!... i Altkora sár és víz a járdáu, hogy aki arra megy ugyaucsak áldja a házi gazdát, de még a rendőrséget is, hogy a járdák tisztántartását miért uem őrzi ellen! Tessék csak utána nézni s büntetést alkat mázni, meri ott a közlekedés valóbau életveszélyes
Egy szerenoaéa halálugrás.
Tűzvész mániában és dániai.
rangját, ezredét, tartózkodó helyét s az országot, hová szól. A cmzés lóié, a levél egyik sarkába ul»0 vashatóan Írandó ez a megjegyzés: Küldemény hadifogoly számára. (Prisonnior de guerre.) A levélbori-ték másik oldalára rá kell iruí a föladó címét és nevét A levelet nyitottan kell föladni. A levelet a bécsi irodáuak címzett borítékba kell tenni (Gémein-saiue Zeutralnachweisbureau) és egyszerűen egy pos-tagyüjtó-szekrénybe dobni. Á hadifoglyoknak hozzátartozóikhoz intézett leveleit n legegyszerűbb módon az említett iroda közvetíti. SUrüu megtörténik, bogy egyesek^a hudifoglyoknak szánt levelet a nyilvánosság orgánumai utján akarják a címzettel közölni, a mi sokszor uagy kiadással jár és teljesen eredménytelen. —
— Az olcsó hun és kenyér városa.
Miskolc város tauácsu, élén Nagy Fereucz (fr. -polgármesterrel azon fáradozott, hogy a város közélelmezése a háború folyamán is jó és olcsó legyen. E fáradozásukat siker i< koronázta A húsárak taláu az I egész országban Miskolcon a legagacsouyabbak: Marhahús kilója l .00 korona, borjúhús 9 32 korona,
Péntek délután a Bettlheim-féle szalma és széna te-!11 sertéshús 1.84 korona. Ez alacsony árakat a város lepi ól a katonaság több szekéren préselt takarmáuyt u,gjr irle hogJ szövetkezetat léte-
•italt ác m llu
szalmát Hzállitotl s a félemelet magasságnyira rakott
takarináuy tetejére ültek fel a kalouák. A telepről levezető gyalázatosan nyaktörő utou, hol már több
sitett és a bevásárlást is maga eszközli. A kenyérárak szabályozását a polgármester ugy vitte keresztül, hogy városi keuyérgyárat létesített. Á kenyérgyár naponta 40 métermázsa elsőrangú kenyeret gyárt és
l.ilAIXI 10 AIIA-X-, * I_________l____1. •
szekér felborult a/, egyik megrakott terhes szekér kilóját 48 fillérért árusítja. A kenyérgyár búzát is teljeseu feldőlt s hogy a tájt ülők szörnyet nem bal | vrt»Arol ó« maga őrölteti, hogy a liszt igy még ol-tak, szerencsés lélekjelenlétűkuek köszönhették, hirtelen ügyesen leugrottak.
csóbb legyen. A városi népkonyhán naponta több mer mint 600 szegény étkezik és a város a szegények között több vaggon vágott fát oszlott ki.
HÍREK.
— Városi közgyűlés. Városunk képviselő testülete holnap kedden délután gyűlést log tartani, melynek tárgysorozatának egyik legfontosabb pontja az uj ragálykórház felépítésének ügye stb kevésbbé fontos és lényeges lárgy. —
— Aa Érdem ós a Hála meséje. Egy országban nsgyou elhanyagoltak az .Érdeme" t Egyszer csak eszébe jutott a királynak. — királyoknak lehetne ilyen szeszélvei — hogy az Érdemel meg akarta jutalmazni.
Elküldte tebál egyik udvari emberét hz Érdem keresésére.
ül kőiben találkozik a követ a „Hálával "
— • Kedves Hála -r szól -- mondd meg kérlek, hol lakik az Érdem?
— Sajnálom — feleli a kérdezett — ueiu szolgálhatok. Ismertem ugyan a tartózkodási helyét .. egyszer De tndod, nekem ugyan rövid az emlékező-tehetségem. Fordulj * szomszédomhoz az „Irigységéhez. Az talán megmondja. Meri — lelte hozzá sokatmondóan — az mindent tud ...
A Szövetségről sok miudent hallottunk ós olvastuuk már; a vezetőiről is. Azok, akik vederrel merítettek, amikor a Szövetség befolyását kellelt igénybe venni, elfelejtették, amikor hasznunkra lehettek volna. De bezzeg eszébeu tartotta a címünket a másik ... a szomszéd.
No de uem baj I Azért ajtónk tárva-uyitva ezentúl is, mindenkit szRinára, akinek szívességet tehetünk.
— A hős fiuk. A szombaton hadba vonult menet zászlóaljjal több 14-16 éves flu megszökölt városunkból, köztük egy hatodik giiunázisla is. kik valóbau meg szégyenitjk az iltbou remegóket s
Nem tudjuk, kit illett azon nyaktörő ál tatarozása, de a Bettlheim cég, maly a háborúból oly sok hasznot húr. egy kis gondot az útra minden esetre fordíthatna, nehogy szegény katonáink, kik amúgy is sokau olpuszlolimk, már itthon nyakukat törjék, iuh-sok gondatlansága miatt. (Helytelenség ugy a ro
gyásig megterheli szekér letejére ráiilni, ugy hiszem ez Uüiórségi harcok folytak. Hlaugy mellett Ariastcl nem volt paiaucsban. . . 8sedó.) ! keletre egy uagy gyárépületet robbantottunk fel.
— Nem szűnik a vörheny és sarlach. Az I mely alkalommal néhány foglyot ejtettüuk, többi az fyidemikussn fellépett ragályos s járványos betog-1 arcvonalról változó hevességgel folyó tüzérségi har-
Legújabb hírek a háborúról.
Berlin, január 17. Nagy Főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér Flandriában mindkét részról osak
seg, mely városunkból oly sok apró gyermeket ragadott magával a halál birodalmába, még miudig, különösen a VI —VII. kerületben egyre szedi áldozatait, aminek imgy oka a szülők gondatlanságában lelhető, kik az ily betegekhez magukkal hurcolják apró gyermekeiket is és ezzel a ragály terjedését csak előse gilik. — Nem kevésbbé terjed a ragály az 1 -V,
cokon továbbá árok és aknaharcok folytatásán kívül semmi lényeges leleuletil való nincs. Argonokban kisebb elóhaladást (ettünk. Vihar és eső úgyszólván egész arcvonalon gátolják harci tevékenységet. — Keleti hadszintéi : Helyzet általában változatlan, körülbelül uégy béllel ezelőtt közzétettük e helyüti azt a/, általános támadásra vonatkozó hadparancsot,
kerületben is, ahol január l-lől 26—30 ragályos be-1 amelyet fraucia főparancsnok kevéssel francia tör-tegség fordult már is elő. | vényhozó testületek összeülése előtt decemberi ki-
— Hadifoglyok levelezése. A na- i \')00*étott ellenségeinknek nyugati hadszíntéren meg.
I pilapok több ízben közölték, hogy a külföld tflbb vá- kií,;rö11 támidA8,i- »"»elyek erre megkezdődlek robábau a Vörö* kereset és más egyesület irodát tart, 8H">miképpen sem gátolták uéiuet hadvezetőséget fönn, melynek az a föladata, hogy az osztrák éá ma hoM " r^«*óröl célszerűnek talált miudeu
gyar hadlfoidyokuak övéikkel való levelezését kőzve- rendelkezési végrehajtson az említett kisérlelek
litse. Ezekről az irodákról és intézményekről anuyi szó eseti, kogy azt az impressziót kelti, mintha a mi hadifoglyaink számára nem volna hasonló intézmény s erre a célra a már áunyiszor említeti külföldi intézményeket kellene igénybe veuui. A hadügyminisz-
ellenség számra egy helyen sem jártak említésre méltó elónuyel, míg esapaiaiuk Labassetól északra Aiane mentén és Argonuokban igeu kielégítő elóhaladást tudtak felmutatni, ellenség veszteségei ezon idő alatt következő volt : Halottakban megazámlál-
teriuiu ezért kötli, hogy mindjárt a háború kilörése Iluuk t»u«**onbalwer, ra„g nem sebesült fogoly volt
tizenhélezernyolc8zázhatvau, egészben véve a veszteség, ha a sebesüllek létszámának meghatározásánál a tapasztalat szeriül bgy a négyhez af^J* vflu* szűk alapul, eltekintve a betegektől, azoktól a halottaktól, a kiket számba uem vehetünk és az ej-tü u te klói legalább egyszázötvenezerre tehetfi a ml összes veszteségeink, ellenben ugyanabbfp az idóboa ennek a számúak negyedrészét sem éri, fel.
Minisaterelnökaég aajtóoaatálya
ulan az általános középponti tudakozódó irodábau (Ztentraluachw*i!>bureau) külüíi hírszerző hely állilta-tolt föl a hadifoglyok számára (Bécs I., Jaaomirgott-slrasse 6 ) Ez az iroda megbízható és biztos utakra (ereli a in\' hadifoglyaink alial küldött vagy azokuak szóló levelezé-i. Eunek az irodának működése fölöslegessé leszi a külföldi irodákat, melyek a levélküldőt meglehetős uagy költséggel terhelik mog, e mellett az ilyen közvetítés nem mindig tekinthető ered

ZALA! IlHflNT
értesítés.
Hazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesítem nagyrabecsült vendégeimet s a tisztelt közönséget, hogy az eddig pártfogásnak örvendi!
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET
nevem alatt továbbra is fentartom. — Akkor, amidőn a beállott kivételes állapotok engem a civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított, gondoskodtam arról, hogy tisztelt vendégeim és pártfogóim a jövőben is kifogástalanul, a hygieniá-nak megfelelőleg tisztán és gyorsan kiszolgálva legyenek. Kérem nagyrabecsült vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az eddig irántam tanúsított jó indulatukkal a jövőben is szerencséltessenek, hogy üzletemet — ha Isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe — ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám érdekében. Megköszönve az eddigi \'szives pártfogást s kérve azt a jövőben is, maradok kiváló tisztelettel
KIRCHKNOPF ERNŐ borbély és fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér 1. sz.
Ab Érdekes Újság előfleetésl felhívásai
Négy tartalma* éa Ízlésen kötet: „Az Érdekes Újság" két évfolyamának kötött példánya jelzi .Az\' Érdeken Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit Néhány ezer oldalon csupa beváltott ígéret, csupa Ízléses és művészt kép, osupa aktualitás és lelki\' szenzáció. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert1 .Az Érdekes Újság\' két esztendő alstt fogalommá lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, mint egy kwllemes meglepetés: az első órában már meghódította a közönségei. Azon a napon, melyen „Az Érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert a amióta a háború kitört, ugy hozzátartozik az élet szükségleteihez, mint a kenyér. Ünuep, amikor frias szám kerül a család asztalára. „Az Érdekes Ujaág" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és ízléses kiállításéra Í6. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes U|«ág"-ban találhatók. „Az Érdekes Újság" mélynyomás borítékai pedig egyenesen szenzá^ji annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit .Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közöuség számára heteukúat nyújt, az igazán fölöslegessé leszi a családok számára a külön ujBágok járatását. „Az Érdekes Újság" számol a család miu-1 den igényével és öröme az egéez családnak, szülök-1 uek és gyermekeknek egyaránt. Fokozott buzgóság-1 gal tökéletesili magát. .Az Érdekes Újság" úh fo-j kozott buzgósággal gazdagítja kedvezméuyeiuek sorozatát A lap technikai kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szereteltel kéri az uj félesztendóbon is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását.
„Az Érdekes Újság" előfizetési ára negyed évre 280 K, fél évre 6-60 K, egész évre 11Í0K.
Az Érdekes Újság kiadóhiwatala. V. Vilmos oaászár-ul 78. alatt van.
- A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutaek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egjfes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel ós a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési I ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 korona, ne-1 gyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra iugyeu küld a kiadóhivatal - R ki-tüuónu szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.

J
nyák gondoskodnak arról, hogy gyeimekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kaptának vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-tákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding-porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek állal ujjongó logadtatásban részesülnek Egy lf> filléres pudding-por csomagból \'/» liter tej, 2 tojás és f> dg. cukor hozzáadásával kitűnő vacsora készíthető 6—fi gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejföl nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
<
2C
tu
UJ
(0 Q
LJ-<
a
■i ° sc
:00

O
t
NY1LTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö éa edző hiiluló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül klaéret nélkül felvitetnek.
I *) K rovat ■Int kotláitokért uem vállal feletti-cégei a aierkeaiLöség.
SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni ver-senylársainkat. Az élelmesség nent
ÁLL
I egyébből. minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
-Zalai Közlöny * hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdetó rövid idó alatt meggyózódik az eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA l
k Nyomatott a lapliilnjdoilos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. 1915. január ai
tion*«»é«i
N cftyedevn
Maijflinik hilion 11 csütörtökön.
Ktfi.* «»,. 10 koiom, ront 60 fill. .
\'/elclös s&C\' kcs/.tn
Banekovich János
KólxeikesrtiV.
Kemény László
Szirkaiztösii ét kiadóhivatal Baák-tir 1
TftUton: IB2. - Hlrd«lé**k dl|.««bá. •■•rlnl.
A mindenható állam.
A rettenetes viaskodás még mindig lo-lyik és egyelőre beláthatatlan, mikor lesz vége. Az államok a hadi szervezet kiépítésével, a veszteségek pótlásával és a haderőnek folytonos kiegészítésével kapcsolatban nagy erőlködésre kénytelenek a gazdasági téren is, hogy előteremtsék egyreszt a hadisereg szükségletűit, másrészt pedig a habom idejére megzavart közgazdasági rendel valamiképpen helyreállítsák es a gazdasági elei folytonosságát biztosítsák. Ha már a békeben is az államhatalom a legfőbb rcmift/.ó éa szabályozó tényező, még inkább domborodik ki a*\', állami omnipotencia a közgazdasági jelenségek világában a háború folyamán. A termelés nagy része ugyan nincsen államosítva, de a legfontosabb fogyasztási cikkek forgalma teljesen az állam által előirt módon és kényszerítő kormanyrendsza-bályokkftl történik. «
Politikai és földrajzi helyzetünknél fogva a/, osztrák-magyar monarchia a német birodalom mellett az. amelyben az allamnak a rendező keze es parancsszava a közgazdasági élet mezején a legérezhetőbbé válik.
Angliának az a törekvése, hogy a maga tengeri hatalmával lehetetlenné tegye az osztrák-magyar és a német szövetségeseknek az élelmiszerek, és nyersanyagok tengerentúlról való hozatalát, amely törekvés jórészt sikerült is. ugy a német birodalmat, valamint bennühtfet a saját termelésünkre szőrit és reákényszerit. hogy fogyasztásunkat teljesen a saját produkcióinkkal lássuk el. A semleges államokból való importunk csak jelentéktelen lehel, egyrészt azért, mert a mozgósítás folytonos lehetősége a semleges államokat is tartózkodókká teszi, másrészt pedig ez allamok kiviteli feleslege a legtöbb cikkben a saját belfogyasztási szükségletüket esak jelentéktelen mérvben haladja meg. Az Anglia által létesített ujabb formájú kontinentális zárlat párosulva a semleges államokból való import lel.etóség korlátolt voltával, élső látszatra igazolni alkalmas Angliának azt a reménységei, hogy a szövetséges hatalmakat a kiéheztetés kegyetlen fegyverével fogja végül is a háború feladására kényszeríteni.
Ks ez7el a veszedelemmel szemben a két szövetséges birodalom rálép az állami kényszers/.abál yozás útjára. Mind több és tobb kormányrendelkezés Iái napvilágot,
amelynek célja az, hogy a meglevő élelmiszer-keszleteket mentül hosszabb időre megóvja az elfogyasztástól és a táplálkozás egyre nagyobb mértékben es több tekintetben állami kényszereszközökkel korlátoltatik. Ma még csak a gabonakészletekben való takarékoskodás nyomait észleljük a liszlórlés és kenyérsütés s/igoru szabályozásában. A németek a legutóbbi papokban e téren ismét tovább haladtak egy lépéssel és a bnza-és rozskészletek még nagyobb mérvű kímélését léptettek életbe állami parancscsal, amennyiben még az eddigi aránynál is nagyobb mérvű szurrogátumokat lettek kötelezővé a kenyér elöállitásánál. A német császár aszlalan is „Kriegsbrod" fekszik éa a német birodalom legtudósabb közgazdászai szüntelenül tanulmányozzák azt a problémát, hogy miként lehel a kenyérmagvakban való* készleteket mentél hosszabb időre kihúzni. 1 Nálunk is történt ilyesféle szabályozás és az elkényeztetett közönség nagyobb nehézségek j \'nélkül megszokja a gyengébb minőségű kenyerei.
A gabona maximális árainak megállapítását nyomon fogja követni egy olyan kormányrendelkezés, amely az ármegállapításnak szankciót is ad. minthogy hamarosan
A szerb határon.
Égbe nyúló hegyek között, havas éjszakákon. Szegény baka szomorkodik ott a szerb
I határon.
A telkében ezer édes emléket melenget, Kis faluról, barna lányról, otthon hagyott / boldogságról S golyó süvit el a füle melleit.
Valahol egy kis faluban szomorúság járja. Valahol egy barna lánynak könnyes a
Ipárnája.
Ajakáról ima rebben, sóhajok btis szár-
fnyán,
Hogy ottan * szerb határon, puska golyó (ne találjon, S ne mardjou. elhagyottan árván.
Y
Egy álom.
Irta. SIENKIEVIC HENRIK
Egv jó ebéd után, fényesen kivilágított kényelmes szalonban, kölönféle csodálatos eseményekről, tüneményekről és hasonló megmagyarázhatatlan dolgokról beszélgettek. Egy orvos- is volt a társaságban, aki egy szkeptikus k\'íejezésével mosolygott ezeken a beszédéken és feltevéseken. Ekkor egy bá|os hölgy foidull hozzá azzal a kérdéssel, hogy vjyjon vele nem történt-e még soha olyasmi, műi megmagyarázhatatlannak tűnt föl előtte?
— Fialal éveimben — válaszolt az orvos — volt egy áloinom, vag}ix inkább egy egész álmom, amely különösség tekintetében mindent fölülmúl, amit valaha hallottam. Ha kiváuja, szívesen elbeszélem.
A társaság egyhaugu kérésére az orvos ekképpen folytatta :
— Ezelőtt tizenkét évvel egy nyáron Biaritz ban tartózkodtam fürdőzés végeit. Itt beleszereltem egy angol nőbe, aki egy pikkelyekkel borított sajátos fürdójeliuezt szokott viselni. Nagyon eredeti hölgy volt. telve különös ötletekkel és gondolatokkal Egy izben meghívott engem es löbb tisztelőjét hajnali három órai csóuakázásru
— Kis mmakuukróf a csillagokat vizsgáltuk es a lelkekuek egyik bolygóról a másikra való állítólagos vándorlásáról beszélgettünk. Hazaérkeztem -kor nagyon fáradt voltam,\\ugy hogy egy .levél olvasása közben, melyet íróasztalomon találtam, székemen ülve alaludtam
Alig hunytam be a szemeimet, egy ösmeretlen nagy városban találtam magamat és egy idegen hátban léptem ki, mely előtt egy halottas kooi állott.
Egy fedett kocsi volt miudeu oldalról beüvegezve, egy hátsó ajtóval a koporsó befogadására. A kocsi előli egy körülbelül tizeuöt éves Hu álltat, fekuteszinü, rézgombos iuaskabatbau.
Amidőn engem meglátott, kinyitotta n halottas kocsi ajtaját, meghajlott udvaiias kézmozdulatot let felém, engein^beszállásra szólítva.
Na ba az ember gyakran Álmodik furcsaságokat, mégis világosan emlékszem, hogy álmomban nagyon megijedtem és oly hevesen hökkentem vissza, hogy fejemet a szék karjába ütöttem. Természetesen tüstént felébredtem.
A következő két nap alatt bájos társnőm oldalán teljesen megfeledkeztem különös álmomról, «de n harmadik éjszakáu csodálatos hasonlósággal megismétlődött. Es azután szabályszerűen minden
2
ZALAI fOZLÓNY
JANUÁR 21.
kiderült, hogy h gazdák gabona-készleteiket a maximális árakon sem adjak el, bánom még magasabb árak elérésére törekszenek, ami nekik a malmok igen nagy nyersanyag-f szükséglete mellett többnyire sikerül is. — Azonkívül Ausztria is mind nagyobb mór-lekben lép fel a magyar gabonafélék vásárlójaként, még pedig a maximális árakat meghaladó árakon. Rövidesen kormányintézkedésre van tehát szükség, amely a gabona tulajdonosait rákényszeríti készletüknek a maximális áron való áruba boosájtá-sára. Egyelőre ez csak a katonai rekvi/.i-oiók esetében történik meg, de előre lehet látni, hogy a hatóságnak egy ilyen általános rekvizioionális jogot adni az ország egész fogyasztó közönségének érdekében mellőzhetetlen lesz.
Az. élelmiszerek sorában egészen biztosan rá fog kerülni a sor a húsfogyasztás és husforgalom állami rendezésére is. Az országra nézve a húsfogyasztás teljes szabadsága mellett a depekoráoió veszedelme feltétlenül beáll és már is mutatkozuák elő jelek, hogy az állat-állomány megóvása
harmadik vag negyedik éjjel ujra jeleutkezett. Végre nyugtalan lettem A legkülönösebb az volt a dolog ban. hogy a ház, u kocsi. uz öltöny és a Hu arca mindig ugyanaz maradt é« liogy a fiu mindig hasonló udvarisággal kélt fel a beszállásra. Mindezt egészen biztossággal megtartottam emlékezetemben : a tinóm inaaruhát, rézgombokai, szóké haját, szürke szemeit, melyek távol állottak egymástól és élénken emlékeztettek halszemekre.
Ou természetesnek fog|a találni, hogy egy álomnak ilyen csökönyös ismétlése végre ím bárkiben nyugtalaneágöt kelt. Néhány héttel ezután Páriaba utaztam és ugyanabban a fogadóban szálltam meg. melyben az Bngol nő. Este érkeztünk meg nagy társasággal Sietve öltösztein át s aztán a lifthez mentem, hpgy az élterembe fel vonassam magamat. A íolyosóu találkoztam útitársaimmal akik szintén a liftre várlak Én megnyomtam a villamos gombot és pillauat múlva hallottuk a Illtet lefelé jönni. A lift ajtaja íelnyilt és —- en histelen visszahátráltam mintha kiserletet pillantottam volna meg : az ajtónyílásban egy körúlbelul liienótéves Hu állott, szóké bajjal, szürke haUiemekkel. fekete inas-kabáiban, rezgombokkal éppen ugy, ahogy álmomban láttam Udvarias meghajlással kéit fel a belépésre
Megvallom, életemben elószö.r éreztem, hogy a hajam az égnek meredt a borzalomtól. Visszafordultam és örült lohanássel fulotnm le a lépcsőkön Odalent egy székbe rogytam és igyekeztem magamat megnyugtatni, mert éreztem hogy külsóm nagyon halvány és feldúld lehet.
Ekkor — nem ludom hogy pillánál ok, vagy percek tnltek-e el eközben, -- iszonyú sikoltást és recscsenést hallottam. A lift leszakadt. Amindón ismét eszméletre térlem, az utasok véres testét láttam a földön, akiket gyorsan fehér lepedőbe hurkollak és elhordták. A Hu tüstént meghall és késóbb három utas. is, miut utóbb hallottam.
Mindenki a maga módja szerint magyarázhatja az eseíet. Kugem joggal neveznek szkeptikusnak, mé-t ha ez egy más emberrel Untéul volna, akkor nem hittem volna el
\'végett ilyen hatósági rendezés már nem fogj óh ne forduljatok el tőle, de csináljatok utat neki!
A borjúhús és a Merl al a fakó vérfo,t és ronW°» dolmány hirdetője, nemes magyar" nemzet, te dicsőséged az égig löllo
sokáig magára váratni fiatal malachús fogyasztasának nagymérvű I
korlátozása lesz az elsó lépés ezen az Hton.
bogásának.
Kik a honvédek?
Irta KOMAKOMI .IANOS.
Mikor még a honvédek soraiban forgolódtam s hozzáteszem uyomban: nem kevés éberséggel, — bizonyos gondolattársítás révén napokon át, heteken at ott zsongott a fejemben egy elhaló töredéke vb. lami régi-régi versnek, melyei nemzeti ünnepeken pántlikásan, nemzetisziu kokánlásan szavalgattunk az iskolában. Turbuciié kisbiró-asszony ugy sirt ilyenkor.\' mint a nyári zápor, liogy is volt cs«k:
Apa elhullt és a Hu
Ráborult a vérző főre :
— Csak egy szót ínég, édesapám I
A haldokló fölnézett rá
És azt mondta, hogy : E I ó r e I
Előre I Elóre! . . . NLzko veres utcai harcá-I ban — egyik egy kapualjban, másik a város alatt—: olt maradt a Karkas véu órmusler kél legéuyfia is.\' Az öreg mikor megtudta, hogy a sorakozónál nem ; sorakozik lobbetsem az István, sem a Gyurka, megtörölte a szeméi, akkor megigazilotta kardja szijját s tovább; masírozott- velünk Krakó iiányába.
Apa elhull, vagy a Hu elhull, talán mindkettő-\' uek szemére rászakad az örök éjfél, a többi aztán, a ki megmuradt, megigazítja bujoiiettje sziiját s to-vább masírozik Krakó leié, Lengyelország leié s többnyire háttal azoknak a csillagoknak, melyek messzi i Nagyniagyarországnak mutatják az utal.
Különös kepzeM jáltitik velem s olyan érzésem vau, hogy a negyvennyolcas március soha nem múló; dicsőséggel kilépett a sírjából. A lövészárokban ott szorongatja a puskát a magyar paraszt a Bareaságból, Tiszahátról, egymásnak feszit vállat szegedi lauitó és i a pesti rendőr s elfog a meghatottság, mikor olvasom, hogy a pataki és debreceni kollégium teológusai, (mert a jogászok rég a gránicoii tul vitézkednek szuronnyal, kelevétzel). hál hogy ezek a teológusfiuk egymásután benllnak kt-zbakának, honvédnek . . . Honvéd! Ma már fogalom, diadalmas fogalma ina-1 gyar katonának, magyar vitézségnek. Magyar katona! I Kzi a szót aláhúzom, inert iua már nincs külön honvéd és közös katona, csak magyar é» honvéd A német utredek n muszka gyalogosok nem Vnszik é»zre , a síüike \\at-v sárga fekele zsinórt, caak szüknadrágcs bakát, tehát honvédet látnak. 8 mikor egy-egy roham megindul, mint a fergeteg, a szegény muzsik csak azt lesi, hogy pautallóuos lábak vagy szükuad-rágosok vágtatnak-e telé|e. — Oh ezek a szüknad-rágo>ok kónyes-keserves iskolát adtak sok-sok szétugrasztott, elfogott, legázolt muszka regimentnek. Ezek a szüknadiágosok gyászos koncerteket adlak az ellenség tiszteletére Lubliu, Komarov, (irodek alatt, Lengyelország bus avarján Limanova mellen és annyi helyen másutt s a rajtá-val és a liajrá-val télszáza-dok multán is orosz dajkák orosz csecsemőket fognak ijeszigetni Hej, csak olyan sokan ne volnának, akik azt a rajtá-t utolszor kiájtották
Ti kényelmes polgárok pedig kiknek uem adatolt meg a dicsőség, hogy lábatok elfagyjon u lengyel hidegben, kik hiába irigykedtek, de soha kartács ellen, xzuronyeidö ellen uhui muhettek s kiválasztott halállal meg nem halhaltok, hát ti polgárok •s magyar lányok és delnők, hit egy-egy ilyen lerongyolt, révedező, béna harcfit láttok, kiuek nadrágjára rászáradt vére s cinére melankólia borii fátyolt,\'
Keserű kenyér.
Hogy lesz az édes kenyérből keserű Kenyér? Hát csak ugy. hogy amint a nóta moudja:
Édes volt as anyám teje;
Keenii a próíont bele.
A háború megtanitolU az úgynevezett Nagv-magyarországuak is a lakosságát arra, hogy mi az a málés kenyér A kftkorica-lisztbőj sütött pogácsái hívják málénak s az evvel elegyitetj kenyér a málés kenyér.
Erdélyben egyéb gabona idellett bőven megterem a kukorica (török buza) s lisztjéből főzik a puliszkát sütik a málét és az elegyített málés kenyeret, nemcsak a szegények, hanem a jómódúak íh, mert az jó »*«iel, kellemesen édeskés\' és mindeuek fölött egészséges étel; de ugy, hogy saját maga határozza meg az ember, hogy mikor, hányszor és mennyit égjék belőle, uem pedig a kormány, a király, a kereskedő vagy a molnár
^ Általában azonban igen szegényes ételnek tartja ezt a uagy világ s különösen a nagyuugyar-országi igen lenézóleg szól róla s azi szokta mondani hogy ő már csak a disznójának adja azt
Késóbb már Nagymagyarországou is nagyobb-mennyiségben terem, — sőt még Dunáutul is. — De csak terem IsIhii jóvoltából Termelni neiu tudják, sem megérlelni, sem eltarlaui. Éretlen, nyers vagy vizes, penészes, keserű, dohos és büdös.
Erre pedig az erdélyi ember aztáu azt mondja, hogy ó bizony ezt még a disznójának sein adná oda.
Hanem most már az erdélyi ember ia, a uagy-magyarországi is ezt a dohos keserű keuyeret eszi, még pedig olyan méttékbeu, amilyen mértékbeu adja neki a molnár és a kereskedő.
Kényszertakarékosságban esszük a málés kenyeret. A takarékosságra rákényszerít a kormány. A takarékosságnak a módját, vagyis a lisztkeveréat rábízta a molnárokra és kereskedőkre, e hűséges sáfárokra
Ezért keserű a mi kenyerünk H uem édes. miut a légi erdélyi málés kenyér. Az csak szegényes volt. Ez keserű ét büdös is. Más keveri s más eszi. Különben ez csupa munkamegosztás. Miut a gyermekme8ébén hogy ex eliaeut vadászni, a másik meglőtte • nyulat, a harmadik megsütötte, a negyedik Illegette s az ötödiknek nem maradt semmi.
Az még uem jött divatba, hogy a kereskedő szabja meg, inenuyi sót és mennyi ecetet szabad és muszáj tennünk ételü\\kbe.
Lehet idő, liogy még azt is le kell nyelnünk.
Bizony keserű kenyér már ez a mai is.
Pártoljuk a Vöröskereszt egyletet!
Használjunk hadi segély bélyeget!
Ne adjunk alkoholt katonáinknak !
JANIMR »1.
ZAI.AI KÖZLÖNY
HÍREK.
— Kérelem a iAt. kntliolikuH klérushoz, az összes lapokhoz, szerkesztőkhöz én a közönséghez.
1892-ben kindiain az 1848—49-iki szabadság-harcban részi veit „Paphonvédek Albumát". — A könyv 4001) példányban Mt s még most is gyak ran keresik;
— Csalódás A nagykanizsai városi közkór- — A przemysli postás Kassáról Írják alt.
házi tisztviselőket szomorú meglepetés érte az 1916. T.-nak : A legszorgalmasabb przemysli postás Kvasz
éti költségvetésnek a belügyminisztériumban történt András,, a ki már a béke idején is a legvakmerőbb
tárgyalása alkalmával. A városi közkórházi bizottság, és legügyesebb pilótáiuk közé tartozott. Egyik felső-
a városi tanács, a városi képviselőtestület belátva a magyarországi nagyobb városunkból indul el\'
nevezeti tisztviselők tarthatatlan helyzetét, mely sze- Przemyislbe, a hova rendszerlut percnyi pontossággal
rinl a gondnok családos ember létére, családi pót- szokott megérkezni, akárcsak a postavonat. A mit
lékban nem részesül és 26 évi szolgálat után máig vitt leadja, megrakja gépét a przemisli küldeménnyel
mindez fénye* bizonyítéka annak, hogy Kem kBpja IIM,g „ ,öbbi ti«£tvi«el6k által már rég és visszatér elindulása helyére. Az ut oda vissta jő munkát végeztém. élvezett fizetési osztályba való sorozást; az irnok rendszeriül három óra hoBszat szokott tartea!.
A jelen duló világháborúban a katholikus pap-1 pedig 16 évi szolgálat után most is fizetésének j Przemisli Dijaiban hűséges társa, Tóth JÓMef, volt ság ismét kiveszi hazafias és önfeláldozó részéi; utolsó lokozalába, mintha csak most választották rákosi pilóla-iársa. a ki épp oly bravúrosan hozza a máris több pap ontotta drága vérét király és ha- volua nfl»g -hivatalába. Felleijesztést intéztek a bel- postát, valamint a hadiparaucsökat és jelentéseket be záért; mások eszik a hadifogság keseiü kenyerét; ügyminiszterhez, kérve a méltányossági és igazságos a várba és ki a várból.
éx mások végeztek oly heroikus dolgokat, hogy figyelembe vitelét. A miuiszler azonban rideg . Szegedről jelentik: Bálint Imre miniszteri
azoknak Ilire a irónig hatott s csillogó érdemkeresz- elutssitással felelt. E szomorú helyzetben a városi osztálytanácsos felesége Budapestről levélben értesl*
képviselőtestületre hárul e nemes loladat, hogy meg- lelte Nyári Ferenc szegedi városi lisztviselő nejét, mentse tisztviselőit a végromlástól, melyhez hasonló hogy férje, a ki tartalékos hadnagy, jól érzi magát, eset nem fordul elő az ország egész tisztviselő ka-jbenl van az oroszok által körülzárt Przemyslbea. A rábau. i levél igy szól :
Bizunk rá számítunk polgármesterünk nagy- a légi postáu Przemyslből levelet irt,
ItdkQségében, hogy ezen méliáuyox ügyet magáévá » nwljbwi arra kér. hogy azonual értesítsem kegye-
tek igazolják u balhatatlan, dicső tetteket
Nem szabad eugedni, hogy a katholikus pap> ssgnak bátor, hós, öufeláldozó, csodálatot és bámulatot keltő hazafias cselekekelei, a világháború be fejeztével, elfelejtve s a mulandóságnak átadva legyenek. A katholikus papság dicsó teliéi megérdemlik. megparancsolják, hogy azok ne legyenek a holnappal a semmiségbe oltomelve, de örökké éljenek s a történetnek drága kincsként átadva s a jövő
leendi.
— Hogyan írnak a katonáink a térről. Egy bajusztalan, t"je* szájú gyerek
harOf
tábori
nemzedéknek inegórizv* tanításul, buzdításul, miként |„pjd került ma a kezembe Reggel hozta a posta, kell a hazáért életei s véri áldozni. De jó, hogy |ött! Már-már könnyre állt néhány pár
Ezeket a hazafias uagy letteket akarom a ko-i^P ■«•»«. mert a gyerek alig hogy kikerült a fa- ^ rai elmúlástól megmenleui. szorgalmazom azokat I uiiliábAI. Hisz\' tavaly még diák volt. gyerek. S ma \'J^^J""^ JTemulató ---------...-----||(uni ku|turAluk és | már katona, lührer freiwilliger - -I
iszegyl\\jtve könyvslakban történetnek átadni: miért is alázattal kérem összes ft. klérust, egyházi és világi hírlapírókat
a a uéme-
det, hogy férje a legjobb egészségnek örvend ás ezer csókkal köszönti.
— Bevonulási hirdetmény. A népfölkelésre kötelezetteknek az 1886. évi XX t. cz. alapján történi általános behívása folytán azok a népfölkelésre kötelezett magyar állampolgárok, kik az 1914. évi november 16-tól december 31-ig terjedő időben szemlén vagy a
más minden rendű és rangú polgárokat, hogy amiliMÍ,t elolvasnunk. — Közérzet mesés I a nagy világháború folyása alalt katholikus papnak messze . . s csak a hálát látjuk s ir hazalias leltéről, vagy szenvedéséről luduak, vagy gyünk, de nem akar raeglnrdulni,
j lekkel együtt táborozik s még katonák közül írja a | következő tudósítás), amelyet mindannyiunknak jól . A muszka utánna mo-csak szalad
olvasnak, vagy a jövőben tudni, látni, olvasui fognak, azokal alulírottal, ha röviden is közölni kegyeskedjenek. A haza és történet fogja a csecély fáradságot\' megjutalmazni. — Toröutáloroszí 1916. jhii. 16 (Toroutáliuegye.) Ambrus József, plébános.
Az igaz magyar asszony. Ürömmel bóviljük azl a ka\'alógubt, amely azokuak a hölgyeknek nevcorát foglalja inagábau, akik ebben a nehéz időben éltünk küzdő katonáinknak \' ajánlják szabadidelüket: Dr. Szekerezné volt az elsó, akiről ezen a téren az elismerés és dicséret-hangját hallottuk. S azóta dagad a névsor, nő a védekezésben réózes sereg. Ma Üzv Viosz Lászlónéról és leányáról, Markó Nándornérói emlékezünk meg, a kik a\' Hadsegélvzó részére 67 hösapkát, 31 pár éruiHlegitól, 3 hasvédőt, 4 pár térdvédót és 7 nyakvédót késziloltek
— A Déli Vasút ügye. A háború kitörése elóit tudvalevően hosszas tárgyalások volidk a Déli Vasút szanálása ügyében. A bábuiu kitörése uiáu is többféle terv merült fel, hogy a luloyomóiéstt francia részvényesek lulaidouában levó vasúinak bo-uyodalmas Ügyét valahogy elintézzék.
A tervek egyiko seiu nyerte m-g a mérvadó körök hozzájárulását. — A helyzet az, hogy meg 1913 ban egy állaláuos jellegű megállapodás jöll létre az illetékes lényezók közölt és h megállapodásnak ez év iiiuuár elsején kellőit volna életbi lépnie.
Ez a megegyezés az úgynevezett- admiuisztra-tiv larifa-biztositás utján rendezué a Déli Vasul pénzügyeit. Hogy azonban ez éleibe lépjeu, ahhoz szükséges lenne, hogy a magyar és az oszirák kormány között külön megállapodás jöjjön léire u Déli Vasul magyar vonalairól
későbbi utóbeiuulató szemlén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasaknak talállaltak és 1888, 1884, 1886. ** 1881; évben születtek 1916. évi február | hó rd-éii, ellenben azok, a kik 1878, 1879,-1880. | 1881. és 1882, évben szűleUek 1915. évi március hó 1-én a mennyiben uévszerint felmentve nincsenek — a népfölkelési igazolványi lapon feltüuletett m kir. honvéd kiegészítő illetőleg cs. és klr. kiegészítési kerületi parancsnokság székhelyére oévfölkelési tényleges szolgálatra bevonulni tartoznak.
A magyar szent korona országai területén tartózkodó és népfölkelési fegyveres szolgálatra alkal-masnak talált osztrák állampolgárok és boszuia-her-cegovínai tartományú illetőségűek közül azok, a kik az 1884, 1886. és 1886., évben születtek 1916. év február hó 1 én, ellenben azok a kik 1878., 1879.. 1880., 1881-, 1883. és 1883 évben atüleÚek 191*. évi február hó 15-én a népfölkelési igazolványi lapon feltüntetett cs. és kir. kiegészítési ketületi parancsnokság siákhelyére vonulunk be.
— Marhalevelek bevonásáról. Tudomására jutoll a földmivelésügyi iniuiszlernek, hogy sok helyen a katonai célokra megvásárolt lovak marhaleveleit nern vonták be » igy azok továbbra is a volt tulajdonosoknál maradlak.
Az ilyen eljárás melleit a visszaéléseken kívül, még az államkincstár is megkárosittatik, miárt is a miuiszler felhívja a törvényhatóságokat, szigorúan intézkedjenek, hogy a még be nem vont marhalevelek a községi elójáróságok által pótlólag
.,,,,,,„, ,. , bevonassanak és az elsőfokú hatóságnak beszolgál-
tel os e miatt h nélkül végződött, hogy a bizottság . lt . ... , . , ,,
— Kanizsa István orosz fogságban. A
Zalai Hirlap volt szerkesztője, Kanizsa (dr. Slrém) István hónapokkal ezelőtt el az orosz harctérret mint a 20. honvédgyulogezrod kadétja. Eleinte irt uéháuy levelet, azután seiumiléle életjelt uem adot, magáról. Végre a Vörös Kereszt-tudakozó azl válaszolta, hogy a kadelt megsebesüli, de hollétéről semmit sem tudnak. December 31 én végre megérkezett Kauiz»a német ryelvű levele Kievből. A levél deaember 4-ról kell. Kanizsa azl írja, hogy könnyű sebesüléssel orosz fogságba kerüli és Kievbe boiták ahol jól bánnak vele. Felgyógyulása után Szibériába viszik a többi sebesüli tiszttel együtt.
— Hót testvér a háborúban Ölass Samu lévai mészárszéki felügyelőnek hét Ha van a háborúban. A hét testvér móij nz általános mozgósítás alkalnával vonult be, kettő a tüzérséghez, egy a honvédséghez, a löbbi a közös gyalogsághoz. A testvérek közül az egyik vitézségéért egyszerre káplárrá lepleitek e|ó a harctéren. Eddig még egyik sem sérüli meg közülük, de az egyik flu orosz fogságba került
— Harc a békeszövetség ülésén A svájci békeszövetség legutóbbi bizolsági ülése kínos jelenet
- Miért bajuszuk. B.
nem
orvos,
nő az asszonyoknak
rettenetes rágalmazó, fel-
határozatot hozott volua. Az ülésen a belga bizottsági tagok közül Lafnntaiue jelent meg és képviselve
volt az osztrák és magyar monarkia, Németország i fölfedezte az okát, miért nem nő az asszonyoknak Anglia Olaszország,Svájc és Hollandia is. A francia — kivéve a kiveendőket — bajuszuk. Konstatálta, delegátusok táfol maradlak. A zavaró incidensre az hogy hogy a gyengébb neműek ajkai folytonos moz-olasz delegátusnak az az indítványa adott okot, hogy\'^ vannak, akár átért, hogy beszédnek akár * , \' ,, azért, hogy nevessenek vagy mosolyogjanak s hogy
bizottság itelje el a háború folyaman Urnáit r(ne|6 terQlelnek M u orökós mozgása akadá-uemzelközi jogsérelmeket. Az índitványnak ellene lyozza meg azl, hogy az asszonyokoak nem nő ba-szólott a német delegátus, a ki kijelentette, hogy I juszuk. Ha nem iga/, eléggé találó. Belgium semlegességének kérdése még uincs tisz-| _ Sláger műsor a .BERLIN" nagr-tázva. lürro a kijelentésre hevesen fölpatiaul helyé- mozgó színházban. A szezou egyik legkitűnőbb ról az angol küldött és igy szóli: | műsorát muUtja be a .Berliu\' silnbái szombét és
-Ha a béke érdekében akarunk működni, \'^t\'tr.^.b^n ön\'ek
Értesülésünk szerint már legközelebb tárgya- ^ . ****** Pellengérre kell állítanunk, ^
láaok keid6Hn«k meg a kél kunuíu; kílOII a ra«- a biuitluAg ol««il írre IwrekemUitlák a ii^l - j Alraiet kiolwiló .íriolérnl koniUlálji. liogj • ,B«r-
KJ.I vonalak Ug;tibeu [Itttl. hogy hiUroulol hoilak voloi. Ilin\' iiiohái iioél ji hiruofílm mAltót prodnkált.
7. ll.ll K Cl Z L 0 N í
JANUÁR 11
értesítés.
• Hazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesítem migyrabecsllll vendégeimet s a tisztelt közönséget, hogy az eddig pártfogásnak örvendő
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET
nevem alatt továbbra is fentartom. — Akkor, amidőn a lieállotl kivételes állapotok engem a civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított. íjondoskodlam arról, hogy tiszteli vendégeim és pártfogóim a jövőben is kifogástalanul, a hygieniá-nak megfelelöleg tisztán és cyorsan kiszolgálva legyenek. Kérem nagyrabecsfllt vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az (Kidig irántam tanúsított jó indulatukkal a jövőben* is szerencséltessenek, hogy Üzletemet — ha Isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe -- ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám érdekéljen. Megköszönve az eddigi szíves pártfogást s kérve azt a jövőben is maradok kiváló tisztélettel
KIRCHKNOPP ERNŐ borbély ós fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér I. sz.
Az Érdekes Újság előfizetési felhívásul j
Négy tartalmas és ízléses kötőt: „Az Érdekes I Újság" két évfolyamának kötött példánya jelzi „Az [ Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit j Néhány ezer oldalon csupa beváltott igéret, csupa I Ízléses és művészi kép, csupa aktualitás és lelki\' I szenzáció. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert I „Az Érdekes Újság" két eszlendó alatt Ingalommá\' [ lett. Meglepetésül jött és ugy győzőit mint egy ; I kellemes meglepetés: az első órában már ineghódi- i r tolta a közönséget. Azon a napon, melyen „Az Ér- I delies Újság* először kopogtatott, bebocsáttatást nyert, r s amióta a háború kitöri, ugy hozzátartozik ijz élet I\' szükségleteihez, mint a kenyér. Ouuep, amikor rí friaa szám kerül a család asztalául „Az Érdekes I Újság" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak ^ köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kíván- || i\'siságát elégili ki gazdag és aktuális képtartalmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és iz-■1 léses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és! a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Er-1 dekes U|ság4-ban találhatók. .Az Érdekes Újság" j mélyuyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi1 annak a hétnek, amelyeu megjelennek. Hozzájárultak „Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett. Amit „Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tuduivalók iránt érdeklődő közönség számára hetenkint uyuit, az igazán fölöslegessé leszi a családok számára a külön újságok járatását. „Az Érdekes (Jjság" számol a család minden igényével és öröme az egész családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt Fokozott buzgósággal tökéletesíti magát „Az Érdekes Újság1- és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatai A lap technika\' kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj íélesztendóben is előfizetőinek és olvadóinak további támogatását
„Az Érdeken Újság" elő izetési ára negyed évre 2 80 K, fél évre 0150 K. egész évre, 11J10K
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos OBápzár-ut 78. alalt vau.
— A .MAGYAR LANYOKr szépirodalmi kéöes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tulsek Anna. Megjelenik minden vu*árnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a leg<|^ekewj)b .(árulómmal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre 8" korona, negyedévre 8 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : .Budapest, VI. Vndrássv -ni 16 s/.ám Mulalváuvszá- > irtot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — fö ki-itat eu szerkeszted képes hetilapul mindenkinek melegen ajánljak.

I anyák gondoskodnak w arról, bogv gye.inek«ik ápláló ízletes es édestésztákat, kaptaimk vacsorára. Kevés fáradtsággal. olcsón, kitűnő édestész-tákiit készilheiünk dr Oelke.r-léle pudding porokkal, melyek különbözők mint pl, : vanília ntáliu citrom és csokoládé izekben kap-hitiók s a kicsinyek által uijongó lugadtalásbau rcszesüluek Egy lő tillere.N puddiug-por csomagból \'/4 liter tej, 2 loiá- és t» dg. cukor hozzáadásával ki>üuö \\nc.sora készít belő :>—II gyermek részére. Minthogy pedig a puddirigokat gyümölcsízzel, tejiöl nélkül ké->zit|ük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a lápériéket II
k
NY1LTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősitö éa edző hiilaló-kurák egéiz éven át. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
*l K roval ttlall klW.I,lilékért in\'m vnIIhI MoIők-*<\')£\'\'I » «T.prktíKít6«é|í
SZEMESNEK
kell iiiu lenni, hu lúl nkarjuk szántyjUni ver-swiy társainkat. A/ élelmesség nem
ÁLL
egyébből. minthogy ne késsünk egy pillana-lig sem. hanem soron kivlll vegyük igénybe
-Zalai Közlöny" hirdetési rovatai, uierl olt Inilnrozotlan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
Inrdeteseit itt megtalálja A liirdetó rövid idő alatt meggyőződik az iiradmény ről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lunni. a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA/
Nyomatott a lapliilnjdoilos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Hétfő
■•llilmlk httlgn •■ etlllrllkli.
tlOfli*U»l árak : KgWévia 10 korona, /»U«r« a korona. Negjradévra fl kortana 60 Ali. - Egy a* *<*... éra 10 M.
t\'elel<\'>« íxci k«*r.(ó:
Banekovich János
l\'őatarkeaató:
Kemény Lusuló
Szirhiiztiiéi í« kliiiklvatal liák-tér I
T«l«l«n: 183. - Hlr4aUaak Sljaiahéa niHM.
Az orosz sajtó és a rendörsig.
Meg kell adni, liogy diosó északi szomszédunknál, a ki most mindenáron a uii nyakunkba szeretne zudulni telhetetlen tömegeivel, — mir a béke idején is mindenkor ideálisán szerettek alkalmazkodni ahboz a szép elvhez, hogy gondolatait sajtó utján niiudeDki szabadon közölheti Ezt az elvet ók t. i. kissé önkényes gondolkodásmódjuk fonalán mindig akképpen értelmezték, hogy az a tisztelt mindenki éppen csak addig legyen szabadon, inig a gondolatait leközölte, — ennek megtörténte után azonban tüstént a nyakára helyezte erélyes tenyerél a könyörtelen rendőri közeg. Ha ez igy volt béke idején, — elkepzelhetjük, hogyan mehet az most oroszéknál odaát, a világháború kellős közepén, mikor olt tudvalevőleg nincs is egészen rendben az a bizonyos széna. Csak ngy igénytelen adatként éppen nemrégiben közöltek a mi lapjaink is azt a hireuskét. hogy a .Heti" oimü szentpétervári (bocsánat: petrográdi) lapot a békekilatásokról irt oikke miatt 10.000 rubel (38.100 kor.) pénzbüntetéssel örvendeztették meg. Tehát nem is olyasmiért, hogy — mondjuk — a mi csapataink Przemyslnef kegyetlenül toukre-
silányitották a várat ostromló orosz sereget, avagy hogy katonáink vitézsége véreseb visszaverte a jó orosz urak Kárpátokon inneni bekukkantásait, hanem tisztán egy békéért sóvárgó, igy hát a légynek sem vétó ujságközleményért.
Mindnyájan tudiuk. hogy a „békeeár" léleknélküli birodalma sohasem volt az emberi jogok és egyéni szabadságok modern értelemben vett védőbástyája Nem az ma sem s igy odaát szinté magától értetődő dolognak tűnik fel az, hogy ott az újságírás felelte nehéz kenyér és akárhányszor nyaktörő mesterség. Legutóbbi időkben e téren a Pravda oimü progresziv irányú lap szerkesztői jártak elől szomorú példával. Ez az ügyesen szerkesztett pétervári újság 1912. évi április havában indult neki a kevés Óróinmel biztató életnek s hogy gondolatait milyen szabadon közölhette, az is mutatja, bogy ugyanebben az évben, tehát mindjárt fenállásának első esztendejében negyvenszer kobozták el és végösszegben 7700 rubelt (29.337 kor.) kellett lefizetnie különböző pénzbírságok fejében, a mellett a szerkesz-, tőség három beltagját három-három hónapi börtönre ítélték. A múlt év május havában ezt a laput éppen huszonhalszor kobozták
el, néhány hét múlva pedig végképpen meg-tiltották megjelenését.
Ehhez hasonlatos meglepetések csaknem mindennapiak az orosz újságírás életében béke idején. Most, a háború forgatagában meg végképpen lakat alá vau helyezve mindennemű gondolatközlés. Számot vethet sorsával az, a ki most a mindenható censo-rokuak nem tetsző — bár elejétől végéig igaz — sajtóközleménnyel merészkedik kedveskedni olvasóinak. Az elkobzások napirenden vannak s leggyakoríabbak az 600 rubeles (1996 kor.) pénzbírságok. A uiint azt egy európai látkörü orosz újságíró: O. Kaffalovios az orosz sajtót ismertető egyik ügyes cikkében — természetesen nem orosz, hanem angol folyóirat hasábjain — példának okából feljegyzi, hogy az 1913. év folyamán volt olyan hét. mikor hároin nagy újságra sújtott le az orosz rendőri hatalom haragja: a pétervári Bourse Gazette-nsk 600 rubel pénzbírságot kellett fizetnie csupán azért, mert az orosz birodalom rendőri szervezetét s annak működését ismertette; aztán a ebarkowi Utro o. újságra 160 rubel pénzbüntetést szabtak kl az orosz detek-tivtestületról szóló cikkéért; míg a Oolos Mostoy oimü lap 200 rubel pénzbüntetést
Asszony a testamentumban.
Irta: Verner Jenő
Ai f«t«> at a hiéb liir ierjudl el ■ városban.
hogy Füleki Tar Domokos linszárezredes, a társaság nobilis tagja meghall. A hírt mindenfelé megható réméttel beszélték at tjmberek, meri a buszárezre-dest mindenütt jó szivéről, bumánusiiágaról éa nagy intelligenciájáról ismerték.
Találkoztam aztán Solt Palival, a főbaduagy-gyal, a ki bejáratos volt a hátnál, at meg a szokott-1 iiAt vigabb volt.
— igaz hát. b«gy a vasember meghalt?
— Dehogy is igát. Késtől, de uem tudom, mire megy vele. Klóbb megakar gyógyulni, aztán kivánja, hogy én vágjam agyon. Már a lovassági laktanyánál i* intétkedett. Baudázs nélkül, a végkimerülésig fog menni a párbaj.
De a lapok már hozzák a halálozási hirt. Az egyiknél már ki is van szedve az elpareutálás.
— Még haszuát veheti. Mert meglehet, hogy Domokos ezredes csakugyan meghal.
— A párbajban ?
N — Lehet, hogy abban I
— Sót at a valószínűbb I
— Nem értem
— Furcsa.
— At
— Hóiebb magyarázatokat uem kaphatok?
— Ilyen szárazon az nem megy. Gyertf t» egy teára vagy kettőre, Öt-husz pezsgőre.
Ks én bemegyek a suájdig katouával a raua-tóba, inert jol tudom, hogy a magyar ember )or mellett tudja magát l«gjobbau kibeszélni.
— LoUltQuk. A fő had uagy rendelt. Megbpett az a szörnyű reudelvény, noha én már jól isirerem a béleli tárcijál. Miudég kivakkan onnan ejf pár százas, <U ma meg tulságosau kiduzzasztotta az a sok kékbasu bankó Utóbb auuyi italt reudet, hogy a megyei vicinális lokoinotivja szuszogot volna alatta.

— Tehát az ezredes még él ?
— Tehát él.
— Ne kivánd drága vitézum, hojf harapóío góval húzzam buiőled a szót, igyál és beszélj I Érdekel a dolog.
— Felhajtott aztán kél teát egfliásután és a
j milyeu teli tüdővel csak tudta fújni a füstöl, ugy | szívta a cigarettáját
— Jól vau no I Kezdjük Füleki Tar Dornou-tos ezredes meglehetős krudélis ember. Nem res-peklál az se zsentrit, se pénzt, se lőhadnagyot. De a
\' mellett volt gondja rá. hogy olyan aranyatöke asz-szonyt vegyeu felségül, aki elveszi ái embsr estét. Lehet, hogy az enyémet is
— Ismered/az asszonyt, ngy-e?
— Oh igeu. Bemek asszony, az igaz. Fiatal u
— Persze persze, elég iialal. Aztán micsoda asszony!
Sóhajtott rá egy nagyot, újra leöntött két teát.
— Micsoda asszony! olyan karja vau, mint a bársony Az ibolya szeme pedig a szivemig hat. Ha én i» tudnám a veraeket ontani, miot a gimnázista, szorgalmasabb muukatáraa dehogy is volna a helyi Hirkürtnek.
— Oh meghatóbb a u tiszti bojtod, pajti. A gimuázistánik a szekundéi minden illusiót elrontanak, mig a te bogár szemed, a bajuszod is imponál. At aranyzsiuóros mentédről meg szó se essék.
— Hm I Ne dicsérd fel ilyen laikus észrevételekkel a huszártisztet, mert amúgy se értenétek meg, mikor éu az urat, a szerelmest adom. kis
9
r
ZALAI KÖZLÖNT
JANUÁR 25.
volt kénytelen kiizzadni tisztán azért, mert egyik oikkében a szent synodussal bátorkodott foglalkozni.
Kaffalovios — tehát már hivatásánál fogva i> arra legilletékesebb tényező — nem is tétovázik kellő kifejezést adni abbeli meggyőződésének. hogy az oroszok összes belső kormányzati bajainak korántsem a bureu-kratia, hanem maga a most már évenként több mint hatvan millió rubelnyi államkölt-aéggel fentartott orosz rendőrség az egyedüli oka. Uogy ez a szervezet mekkora kiadásokat emészt fel. legtalálóbban az az összehasonlítás jellemezheti, hogy például u legutóbbi osztendóben a százhatvan milliónyi lakosú Oroszország egész óriási területén az el«mi népiskolák összes költségvetési leiele tí7 millió rubel volt s ezzel szemben a rendőrség fenti 60 millióján felül csupán a börtönök fentartási költségei is meghaladják ina már a 38 millió rubelt.
A hol ekkora nyomasztó teher nehezedik az állami élei működésének összes ágaira, ott nem lehet szabad sajló, utl el van fojtva a azclleml élet terniekeuyiló világossága. A sajtó munkásai olt leláuuol! Prometbeusok. íme, mosi a szegény Den-uek is potom tízezer rubeljébe kerüli, hogy a világháború borzalmasságai közé egy kis enyhítő sugarat törekedett vetíteni olvasói lelkébe, nelaláut békukiiátásokról szólván. És minden bizouynyal sok hasonló esetről lógunk még hallani a most folyó háború tartama alalt is, már a mennyire ez az orosz oensura jóvoltából egyállaláu megtörténhetik.
Kétszázötven honvad elfogott hatezer oroszt.
A kolozsvári honvédek nagyszerű haditetteiról
uok érdekes bir lát uapvilágol. Az alábbi hibeletle-uQl hangzó, de kétségkívül megtörtént esetet egy buszoungyes bonvéd zászlós boszelte el s különös büszkeséggel jegyezzük fel, hogy a példátlanul bravúros harctéri történet erdélyi fiuk nevéhez fűződik
November 24-én indultunk el — mondotta a zászlós — Kolozsvárról. Djoucokból és önként jelentkezett felgyógyult sebesültekből állott a transzport a melyet az Északmugyarorszégba betöri oroszok ellen vittek. November Só-én vnggoniroztak be beu-
annalesei nem igen szoktak följegyexui. fi. és K. községek közöli állottunk Galíciában. Mintegy yfii) emberból álló különítményünkéi lábori őrsre küldték ki Zilahi Sebess hadnagyunk vezetése alatt. Zilahi Sebess, aki a polgári életben egy erdélyj gimnázium tornatanára, a 62. gyalogezred tartalékos tisztjo, de hoizáuk osztották be.
A kis csapatban én is olt voltam, az alábiak-iink tehát uemcsak koronatauiya, hanem részese is vagyok. Kihagyatott, igazi istenverte vidékén voltuuk Galíciának. A koromsötét éjszakában bizony — be kell vallauuuk — eltévedtünk s azon vettük észre magunkat, hogy oroszok között vagyunk. Kz egy oseppei sem volt rózsás s minden okonk meg volt a kétségbeesésre. Vissza sem vonulhattunk, mert az oroBzok észrovettek s a sokszoros túlerővel szemben legnagyobb hősiesség sem ért volua el semmit
nűuket ór mezőn Délelőtt 10 órakor már tűzben u, P»raDMUokuuk ,Ionbau uem vesztette el a fejét, voltuuk s a további napokban részt vettünk azokban ^ Mra f#hér ítwbk<Mldöl j,öl|lt U kQrtöil a dicsőséges harcokban, a mely Homouna visszafog-, ^ raegleW6 örv^et véve magamellé, kijelentette\' ll.láaára rfaz oroszok e helyen való betörésének tel- hogJ ö mo6, p,r|aroentér vizitbe megy az orosz \' jes meghiúsítására vezeteti. — A kolozsvári újoncok L^orba I példátlan lelkesedéssel vettek részt a tisztító muu-1
lkában Érezték, hogy ai oroszoktól megszeniség-1 A következő pillanatban már el is iudnlt és telenilett magyar föld vimahóditása lügg legyve- » oro«l előőrsöket, a parancsnok utáu é.dek-
reiktől. Véres, nehéz harcokai vívtunk meg, de az- ,ödöM- KKY őrnagy elé vezették. Hadnagyunk, aki tán mégis Mléglételüukre szolgált, mikor kiadták - p°\'np*«an beszél franciául, udvariasan bemutatkozott, parancsot ■ közölte az ellenséges csapat paranosuokával. hogy
i azért jötl, hogy megadására szólítsa fel. Térképet
- A határmagaslatokat kell tartani. fjjU ^ tmelybe
már előzőleg berajzolta uhui létező
A mi uem jeleutett mást, minthogy az oroszok | csapataink állását, kitakarodlak az országból _ üum, _ muudoU, _ öuök be ¥(U1Uik
Aztán Galíciába kerültünk ki s részi vettünk i kerítve s ha egy óra leforgása alatt meg uein adják azokban u győztes ütközetekben a melyek Höfer magukat, vagy bennünket visszatartanak, könyörtele-jelentése szerint 93,000 foglyot és az orosz elónyo-\'uül öswelódözzük seregüket, múlás megtörését jelentették.
— Volt itl részünk bőven nehéz és fárasztó osaiákbau. Hiába, a győzelmet uem sdják ingyen I
Zsoldos Benő.
Az eset azonbau, amelyei el akarok mondani, való\' bau nem tartozik a sablososok közé s méltó arra, hogy külön feljegyezzük. Kgy derék erdélyi ember | lélekjelenléte é« nagyszerű ötlete segített hozzá bennünket egy olyan sikerhez, amelyet a hadtörténelem
Az őrnagy megdöbbent s a mi különös szerencsénkre, a környék különböző részein robbantások, ágyulövések zaja hallatszott. A mieink robbauloltak fel hidakat n távolban. Bz ée a valószínűleg sziutéu beijedi orosz előőrsük téves jelentései arra bírták rá az orosz parancsnokot, hogy megadta magát. Hatezer ember gúlába rakta fegyvereit s a mi kétszázötven emberünk szépen bekísérte
tanys, melyet Wexel. a jószívű zsidó bérel, már ma)d hogy a szép asszonyra ment. De emellett ml-epodn térden csúszást, micsoda viharos jeleneteket miveltem, az már igazán beválik olyan kisebbsterü oanossai útnak.
— És — és?
— És végre I Az asszony hajladozott, amiil Dankó muzsikálta uótábau — Én felém is hajlado zotl, mosolygott egy . Tudod, ismered a nótát.
— Bár ue hajladozott ? ..
— Bár) Mert tudod, most kezdődik az esel izgatóbb része. Most kell meghHlniaV Küleki Tar Domokosnak.
— Szerelemből ?
— tön is ugy vélem 1
— Mert igaz, hogy régi asztmája most mái egész a nyugdíjazásig vitte, sőt a halálig is. Mert ugy akarta, hogy végrendelkezett. És ahogy felosztotta a vágyóul, volt beuue egy kis humanizmus is.
— Igen — igen. Azt mondta, hogy az asszonyt én reám hagyja, vagy hogy kíméletesen legyen moudva: azl hagyja meg szigorúan, bizonyos apai hitelemmel: fiam, légy hü gondozója ez asszonynak.
— Később — súgta egy rohama után el is veheted. Legyen a tiéd, én úgyis meghalok l.e gyén a te feli-véged.
— Bravó!
— Dehogy ! Malőr ez, nem bravó.
— Hogy — hogy ?
Mert uem ismered az asszouyt! Amíg igy, mint barát, éppen ezresbe került, hát mint feleség? Aitáu már idősecske ja. Nem kell nékem olyan asszony, aki legénykoromba is. Tudod I
— Sötéten ítélsz! igy ítélni, ilyen arauyos. de mng ilyen nagytekiulélyü asszonyról nem szabat) \'ínég ha annyit ittunk is. mint most
— Ha-lia-ltal Az ezredesiéről ?
— És miért szereted hát azt az asszouyt ugy, jhtgy éjjelekel uem aludtál, sunyit búslakodtál utáuua. i Nem szólt reá a főhadnagy, de sarkautyujához j vert egy pezsgős poharat és láttam rajta, hogy az
jassztyyt szereti, Qagyou szeieii. t

imidöu az ezredes halálos ágyán megíratta végrendeletét, a boiosfejü főhadnagynak nagyon el járhatolt a szája, meri az ezredes erősen meguhnadta az asszoiyi.
—Hogyan, u főhadnagy önt megveti, önnek nincs mit számítania reá; dehogy is .kiváuja feleségének I Mem halok még meg asszonyom1 Nem tudnék meghalni nyugodtan Kire hagyjam hát magnt ?
A jó asszony csak habozott, de határozott
feleletet nein tudott adni KönoyelmQuok tarthatta a főhadnagyol, de ilyen léhának soha?
— Answnyora! Füleljen tehát f
— Peleiek. Maradjon csak jgy, épen a végrendelet.
Azl nkarja mondani, halják fneg nyugodtan.
Beszél.ieu hát, asszouyom !
— Hát ba tudói akaria : igedia a* 1 Meréfzen, szivteleufll mondta? ki az asszouy.
mint amilyen kíméletlen volt a haldokló támadása. •
Az öreg ezredes (élt már a haláltól. De az asztma hu ma halálra ie Ijesztő holnap reményt ád az élethez Mindjárt másuap megcáfolták a halála hirét. Sőt egy hét múlva tatgy örömmel újságolta, az egyik qjság. hogy 8olt Fái huszárfóhaduagygyal kardpárbajt viv a lovassági laktanyában .. .
Nem halt meg az ezredes, éu is sietek kijei . |leui. Se n párbajban, sem a szerelmében. ót annyira jobban van, hogy a végrendeletet is sz el tépte, meri egészsége helyreálltával, az öröklési jog ty\'ra ó reá szálloll vissza. t
Klónyös ez reá mindeuképpeu, de a főhadnagynak is, mert ó most újra - házibarát...
ember
Persze, a tiazturak között „ok
tehetséges
.IANUAR 96
ZALAI KÖZLÖNY
« hatezer hadifoglyot a magyar táborba. De azér mi otiak akkor éreztük jól megunkat, amikor a mi csapatainknál voltunk. Kétsaázötveuen igy , fogtunk el hatezer oroszt. Zilahi Sebesst kitüntetésre és rendkívüli elóléptetésiu terjesztették föl. Annyi bizonyos, hogy zseniális ötlete minden jutalomra érdemessé tette.
Hl R EK
Idegen országban.
Köny fakasztó álom . .. Messze jár a lelkem, Messze idegenben, az orosz nép földjén, De nem a szép rónák védvirágos zöldjén, Vagy a lombos erdők hűvös árnyékában ! Nem ott szövik álmom ... Szomorú itt minden Vad Szibériában.
Reszketve, figyelve, didergő hidegben, Zajtalanul, félve bánatomat hordom,
vőlegénynek készilutt 8 igy lett mint at élet ben annyiszor — a komikumból tragikum 1
— A soproni kerületlSkereskedelml 6e iparkamara gyásza Dllein József kir tanácsos-
Az eset egyszerű. Egy fiatal ember udvarolt nak a soprvui kereskedelmi éa iparkamara tragikus leánynak s a médi természetesen a mamának j san elhalt elnökéuek temetése csütörtökön ment (Hogy ez az udvarlás is — | végbe.
A megboldogult másfél evtizeden keresztül aok
»gy
is bemutatta udvarlóját, mint a többi csak Üres frázis volt, azt talán mou
dánom sem kell. De hát a mama — hisz nem azért tudásssal. teljes odaadással, az ipati és kereskedelmi
mama — rögtön keblére vonta a Juuói férfiút a j elhalmozta szeretetének egész teljével, hiaz háború vau, a ferfiu most drága lesz, drágább a kenyérnél pedig az is méreg drága. És mi lehel az oka, hogy az ily finom tapintattal megáldott szellem mégis elveszítette a játékot ? Nem más, miut hogy a mamuci nagyon mélyen; akart bele nézni a kártyába az Kju kártyájába! Ugyanis titokban kémekkel vette körűi a fiaUl embert, hogy azok puhatolják ki, vau-e a háznál egy\' kis finom| illatos dohártyt, mert ó j nem Pali, (persze uem I) hogy uohéz hozománnyal, ide még uehezebb bájakkal ellátott leáuyát egyesen-;kinek odaadja. | Amint a fiatal ember ezt észrevette, szép csendben odább állt Na hiszen lett erre a kedves,
Mig hangot nem hallok: „Szomorú a sorsom!jHuora, szeretetreméltó, jó térinek való iljuból sem-. . Ismerős ez a hang, mtnt a rét virága . .. — Szomorú á sorsa a magyar honvédnek Vad Szibériában.
Kz is ottan harcolt, hol a halál táncolt, Ö is ottan küzdölt, hol az ágyú dörgött, Sebesült szenvedett s a haldokló hörgött. S bár hós oroszlán volt minden csatájában, Leszaggatták róla vitézségi érmét Vad Szibériában.
Belenéz a fehér, csillogó világba, Belesir a szélvész zugó bugásába, Téli fagyban meleg köny ül az arcára S tehetetlen, rongyos, kifosztott voltában Hazájáért remeg, fél a vitéz honvéd Vad Szibériában.
miházi, gazember... slb
Azóta a mama is lecsilapult, talán meg is bánta már a merész |átékot.. . elkésett I
Az egyedüli amit most már lőhet hamut öuleni a fejére s a bűnbánati zsoltárokat zengedezve eliuoudaui: „A tatáruk bejövetelétől ments meg Uram minket I" B L
— Egy hadapród jlevcle. Grosinger József had apródul kevés ember nem ismeri városunkban Egyszer már itthon volt az északi ^harctérről egy I lőtt sebbel, de csakhamar hadapródként meut vissza a jókedvű s jólelkű önkéntes. Néhány hete, hogy
érdekek figyelmes goudozásával, önzetlen,*ti«zta lelke egész melegével vezette a kamara ügyeit.
— Közgyűlés. A helybeli ev. ref. egyház a f. hó 8l-én d. e. 11 órakor az imaház termében fogja megtartani évi reudes közgyűlését, melynek tárgyai: A mult évi zárszámadás bemutatása, az et-évi költségvetés megállapítása s egy presbiteri tag választása. A közgyűlésen az egyház felnőtt tagjai is sziveseu láttatnak.
— Megszűnt a sóhlány. Keresaedóinkuek az elmúlt hónapokban sok bajt okozolt a sóhiáuy. A káposzta — savanyítás és disznóölés idején nag a só — fogyasztás és kereskedőinknek ugyancsak sok utánjárásba került, hogy minduntalao kifogyó sókészletűket pótolhassák. Ha a só rendkívüli keree lele csökkent is, a só -- szükségletüket pótolhassák Ha a só rendkívüli kereslete csökkent ís. a só — szükséglet természetesen állandó és igy a kereskedőket érdekélni fogja a péntűgy mintatér ama legújabb rendelkezése, mellyel a soproui m. kir sóhivatati fölhatalmazta, hogy inegbizható ismert nagyobb sókereskedók részére belenként tisenö métermázsa sót is adhat. A sopron —, moson — és vasmegye vidéki kereskedők megrendelései soron kívül teljesitendók.
— Közgyűlés. A Nagykanizai Emberbarát
Temetkezési Egyesület XIV. évi rendes küzgyűlését irodahelyiségében, f. évi február 2-án d. 4. órakor
visszament s azóta állandóan ott küzd, a ki* houvéd m**\' Tír«,k: Al 1914 ém unatkozó
védi hazáját. A napokban egy érdeke, levelesé-lapot | 8. A számvizsgálók jelentáaével
küldött, amely a magyar katona lelkivilágára szép fényt vet s a mellett nekünk, itthon maradottakuak jól esik ezeket az üde sorokat olvasnunk, mert katonáink haugulatáról értesít bennünket. Ez a kitűnő
záró számadások bemutatása s a számadók (elmentése. 3. A felügytflóbizollság és póttagok vá|asztása I évre. 4. Esetleges indítványok.
— A mesebeli város kapujában két
hangulat pedig záloga jogos kűzdelműuk bizto* dia- alak kór bebocsátást: az Igazság és a Hasug-
Vergődik a lelkem! . . Nem tudom már nézni dalának. Mit ír a kis hadapród? — „Feun ülök jó E szomorúságot . . . Vissza! vissza innen, Hol a szabadságnak vadvirága sincsen. Hol az örömnek sincs hajnalhasadása \' S visszasuhan lelkem konyezve, remegve Magyarországra!
MÓZMF.R FKRES\'C.
meleg kunyhómban a harctéren o muttska állásoktól mintegy 960 lépéauyire, akik szintén be vannak ásva. A nappalt atial ütjük el, hogy nagyokat alszuuk. De biz az éjjeleket ébren kell töltenünk, mert ezek a kutyafejű muszkák ekkor szoktak támadni, roha-mozoi. 8 előttünk a terep tele vau fűzfával és ez megnehezíti a figyelést. . . Külöubeh kitűnően érzem magam. Szobám persze afféle földputri. De mell a é leg ! Melegebb ián. mint az otthoni s e mellett uagy-RilXlHal. «trű ellátásban van részünk. Ha ezután is igy megy
|soruuk, nem iga* magyar az, aki csügged!" Csak ezt Mikor a talárok puszt.ló tűsként v*gig söpörték • * «*
Hzép magyar hazánkat s a fiatal s»euge szüzeket az iljakkkal rabszíjra lűzve magukkal hurcolták Ázsia vadoujaiba, Béla királyunk idegen omágok gyermekeit liivta meg, hogy a kihalt országot újra talpra állítsa s a földúlt otthonokba, hol egykor boldogság, megelégedés honolt, újra életet adjon
Vájjon hány leány szive dobbau fel e uehéz fo^fc ,öbb helyen.
a pár sort adjuk közzé- Ezek lélekből fakaduak s egyúttal lélekhez is szólnak a magyar lelkek megnyugtatására
- Háborús .hírek. A háború tudósítók sűrgöuyei mind nyugalomról szólanak. A rossz időjárás miuden akciói lehetetlenné tesz, igy szóluak egybehangzóan a tudositások. Csak tüzérségi harc
ez pedig gazdag ruhá-
időkben arra a gondolatra, nem kell-e majd a háború utáu párta uélkQl-vén leánynak maraduia, mikor eddig is oly nehet volt a házas élet paradicsomába bejutni különösen a szegény leányoknak, pedig férfi volt elég szerelem is, talán több mint kellett volna, dehát a mai modern huszadik században sok más egyéb kell a házasághoz csak éppen - szerelem uem I
Ne féljetek Jeruzsálem • csókjaitokat nem kell idegen
— Az állandó választmány illése. A
lolyó évi február hó 8-án tarlaudó törvéuyuhalósági bizottsági reudes közgyűléseu felveendő ügyek tárgyalása végett az állandó választmány folyó évi február hó 1-éti délellót 9 órakor a vármegyeház gyűlésterinébeu gyűlést tart. s erre a választmányi tagokat meghívja Zalavármegye főispánja.
— Halálozás Hirtelen jött, mint a legtöbb lányai, szerelmeteket. |IIUK)U|ó esetben szokott jönni az agyssélhüdés s vá-uemzelek vad fiainak í „^„k egyik szimpatikus alakját Maximovits György
ság. Amaz aiiyamezleleuűl. zatban.
A kapu őre a jövevények nácionaléja iránt érdeklődik és kijelenti, hogy ebbe a városba caak az mehet be. akinek hozzátartozója vau benne.
— Nekem — szól a Hazugság kidűllesztelt mellel — a város minden lakója hivem. Otthon vagyok minden házban. A nevem persze nem min-deuütt egyforma. Opporluuiiásuak neveznek itt, élelmességnek amott. Rendes nevem : Konveuieuoia.
— Bemehetsz — hangzik a határozat.
— Hát te — fordul a kapuőr a meztelen álak felé — kit tudsz a városban rokooodnak meg-
1 nevezni ?
— Rokonom felel az Igazság — at bitotiy kevés vau, de ismerősöm anuál több. Ismer engem az állambölcstól kizdve, a papokon, a tudósokon keresztül a néptanítóig minden ember. Hirdetik as erényeimet szónokok és irók.
— Nos — jegyzi meg a kapuőr maliciózusan
— és ennyi hivő mellett, még egy gúnyád sinoi ?
— Az én erőm — szól az Igazság — épen a meztelenségembe rejlik.
— Már pedig — határoz a kapu szigorú óre
— meztelenül ide be uetn teszed a lábad.
Pártoljuk a
odadobni. caak okoaau, « H réRÍ ismert bölownég- 1,1,4,4,51 végr«ha|tól pagadta eiutUI maghal, ki|r6SZt ögylötöt !
Használjunk góly bélyeget I
tökkel jArjátok el, nem ugy, iniul »i a bitjoe ki»
leány, aki most nem tudón bájaiba v*gy nbba fult J41 barAtai uagy réaivéttel vették tudotuáaul a Terembe b»la, amit raarauká]a at ,id»«" a félt | lék e hó 23-ín at örök nyugalom helyére.
ugyan hosszabb idó óta gyengélkedett, inéitie balé-
kiaér-
Vöröske-hadise-
Z A I. A 1 K <1 7. L 0 N V
JANUÁR a;
értesítés.
Hazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesítem nagyrabecstllt vendégeimet s a tisztelt közönséget, hogy az eddig pártfogásnak örvendö
* BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLETEMET
nevem alatt továbbra is fentartom — Akkor, amidőn a beállott kivételes állapotok engem a civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított, gondoskodtam arról, hogy tisztelt vendégeim és pártfogóim a jövóben is kifogástalanul, a hygieniá-nak megfeleloleg tisztán és gyorsan kiszolgálva legyenek. — Kérem nagyrabecsült vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az eddig irántam tanúsított jó indulatukkal a jövölren is szerencséltessenek, hogy üzletemet — ha isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe — ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám érdekében Megköszönve az eddigi szives pártfogást s kérve azt a jövöben is maradok kiváló tisztelettel
KIRCHKNOPF ERNŐ borbélyba fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér 1. sz.
4 \'- •^Mgjj
Az Érdekes Újság előfizetési felhívása! 1 Négy tartalmas és ízléses kötet: .Az Érdekes |] Újság\' két évfolyamának kötött példánya jelzi .Az \'|J Érdekes lljság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit P Néhány ezer oldalon csupa beváltott ígéret, csupa: L ízléses és művészi kép, osupa aktualitás és lelki \' í szenzáció. Aki látja, már ismerősnek Üdvözli, mert I „Az Érdekes Újságé két eszleudó aluli togalommá íj letL Meglepetésül jött es ugy győzött, -miut egy j V kellemes meglepetés: az első órában már meghódi 11; tolta a közönséget. Azon a napon, melyen „A/ Ér-11] dekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert rj s amióta a háború kitört, ugy hozzátartozik az élet\'l szükségleteihez, mint a kenyér. Ünnep, amikor > »i friss szám kerül a család asztalára. „Az Érdekes1] Újság" ezt a gyors népszerűségei nyilván annak ^ köszönheti, hogy nemcsak n közönség jogos kiváu-\' || csiságát elégili ki gazdag és aktuális képtartalmával,: de súlyt fektet a képek művészi szépségére és íz- j léáes kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és1 a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes Újság*-ban találhatók. „Az Érdekes Újság" mélynyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi i annak a hétnek, amelyeu megjelennék. Hozzájárultak .Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejlesztett, Amit „Az Érdekes Újság" az asszonyok, a gyermekek, a aportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő 1 közönség számára heteukint nyuit, a/, igazáu fölöslegessé leszi a családok számára n külön újságok járatását. „Az Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme az egész családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaráut. Fokozott buzgósággal tökéletesíti magát „Az Érdekes Újság" ós fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A lap teehnika\' kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj féleszteudóbeu is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását
„Az Érdekes Újság" elő izetési ára uegy«d évre 2 80 K, fél évre 5 i>0 K, egész évre 11-Sü K
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászflr-ut 7#. alall van.
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti fűtsék Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyöuyörü művészi kivitelű képpel és a , legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Kgééz évré 12 korona* félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség ós kiadóhivatal : Budapest, V-F. ^"ndrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyeu küld a kiadóhivatal. — E kitűnően szerkeszteti ícépe\'s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.

ló anyák gnudoRkodnak arról, hogy gyeimokeik áplálö ízletes és édestésztákat. kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestésztákat készít hetünk dr. Oetker-féle pudding porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek állal ujjongó logadtatásban részesülnek Egy 15 filléres pudding-por csomagból >/3 liter lej, 2 tojás és .\'> dg. cukor hozzándásiivul kiiünő vacsora készít belő ft—r» gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejföl uélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápériéket. II

NYÍLTTÉRI)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézetc felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősitö éa edző hizlaló-korák egész éven át. Gyermekek 7 éven felöl kiiéret nélkül felvétetnek.
*l K rovat il.lt kézlfltlekért nem tállal l»l«lía-i Bé,íwl a sttrkesitöaég.
SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni ver-Benytáraainkai. Az. élelmesség nem
ÁLL
egyébbél. minthogy ne késsünk egy pillant-lig sem. hanem soron kívül vegyük Igénybe
-Zala: Közlöny" hirdetési rovatát, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetésen itt megtalálja A hirdető rövid idö alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
k Nyomatott a lapliilnjdoilos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NagyJc .nizs-i. 1915. január 28
54 ik évfolyam 8 szám
Csütörtök
Miijilmlk hétion ti ciülArtttkón
fclflfl*«té»i Arak: Kgéu evt. 10 korona, ftltvia 6 koron*. Negytdívie 2 korona 60 (111. - Egy*. »i*,„ éra 10 Ali.
Vcletfo stti ke»7.«i\'i •
Bánakovich Júdoh
KósxorheaxtA:
Kemény László
Szirhitztiiéi éi klariéhlvtUI liák-tir 1
T*U»on: 182. — Hlrdatéaak dljaiabáa •■•rlnl.
A háború.
Megmozdult ii föld alattunk. Emberek milliói elhagyták oBidádjukat, otthagyták mesterségüket, hogy háborúba szálljanak, csatákat vívjanak. Mi, magyarok is ott va gyünk a osataiuezön. Mintha csak történetünk legdiosóbb lapjait elnök végig újra, megelevenedik előttünk a harcias események soroíata ugy, amint azt olvastuk ; egységes, szép tömör kép áll előttünk, nemzeti erényeinknek, a hősiességnek, becsületességnek, euiberaierutetnek képe. Miközben ezeket szemléijak, gyönyörűség hatja ál lelkünket. De a gyönyörűség mögött ott settenkedik a kérdés, vájjon mi lesz? Megint folyik a drága magyar vér. Miért? Miről is beszélhetnénk most egyébről, amikor az egész világ egy nagy szinpad; drámát játszanak s a nézóség visszafojtott lélegzettel kiséri az eseményeket. Egész sereg kérdés tolul elénk. Kellett-e ez a háború? Melyik félnek van igáza? Mit hoz az emberiségnek? Mii hoz nekünk magyaroknak ?
Lehet a háború igazságos ? Lehet igaza annak a rettenetes megmozdulásnak, hogy emberek milliói mennek egymás ellen; ha-
lottak, sebesültek ezrei borítják a csatamezét? A történelem - azt lanitja, íiogy lehet igazságos háború. De azt fogja majd tani-tani. hogy ez a most folyó nagy népháboru a Monarchia. Németország és Törökország igazságos háborúja volt.
Miért? Vajjun mi az első feltétele annak, hogy a háborúnak igaza legyen? Mikor kell és szabad valamely országnak kardot rántani saját védelmére? Akkor, ha látja, hogy szabadsága és függetlensége veszélyben van. Jól meg kell vizsgálnunk ennek a két fogalomnak valódi jelentőségét
A szabadsághoz és függetlenséghez nem elég az, hogy az emberek egy országban szabadon mozoghassanak, vagyont gyüjthes-senek. Ezt megtehetik akkor is, ha egy más nemzet fennhatósága alatt állanak, [gazán szabadok és függetlenek csak akkor vagyunk ha teljes testi, szellemi, anvagi erőnket ki tudjuk fejteni és ezáltal egész erőnkkel, beletudunk kaposolédnt - a& emberiség kttltur-munkájába. ha teljesíteni tudjuk azokat a I feladatokat, amelyeket a mull, jelen és jövő részünkre kijelölt. Mihelyt azonban más nemzet határt akar szabnia gazdasági, szellemi, i testi erőnk kifejlődésének, akkor szabadsá-igunk és függetlenségünk veszedelembe jutott.
ü& pedig megengedjük ennek a korlátoló erőnek az érvényesülését, el is vesztettük önállóságunkat, csak látszólagos függetlenségünk van, hiszen minden lépésünket u a tétovázó félelem kiséri, vájjon nem lesz-e baj belőle?
Vájjon fenyegette-e ilyen értelemben vett veszedelem Németországot vagy Ausztria-Magyarországot? Látszólag uem. Németország hatalmasan fejlődött, gazdagodott; mi is haladtunk, fejlődtünk, habár nem is oly nagy mértékbeli Németország fejlődése megkívánta a gyarmatokban való terjeszkedést. Készben, hogy ipari cikkeit tudja terjeszteni, részben, hogy mindjobban szaporodó lakosságát eltudja helyezni. S mivel a tisztességes kereskedő elvet vallotta mindig, ez nem tetszett a kapzsi, gőgös, pöffeszkedő angolnak s irigyelte, hogy más is élhessen s ebben van a magva a német, angol éllen-ségéskedésnek s igy két ut állott Németország eiótt, vagy lemond a természetes fejlődés menetéről vagy az angolokkal kerül ellentétbe s megszűnt terjeszkedési fejlődési szabadsága.
Az Osztrák-Magyar Monarchia, ha tovább türi .Szerbia fektelenkedéseit. folytonos és szándékos kihívásait, minden 2 —3 évben
Mozaik.
Tanulmányok. — Megfigyelések. — Ötletek — Gondolatok.
Ha egyoldalúnak látásik is, tiogy a lapok most szüotelen a háború esélyeivel, a harctéri dolgokkal foglalkoznak, nem clyau egyoldalú az, amiut hinnők, — azokban az egybaugu közlemóuyekben Sok minden van elmoudva, ami belejátszik a mi társadalmi. életünkbe, létkérdéseinkbe, wivvilágunkba, gazda sági vUzouyaiukba stb. stb. csak azért érzik meg ra|tuk a pustcapor szag, mert mindig a harci eseményekkel kapcsolatosan, jobban mondva azokból kiindulva lesznek elmondva, — letárgyalva. — Az itthon maradottak segélyezése, a harctéren kűzködők helyzetének euyhitése, sebesültjeink ellátása itthon, az ellesettek eUiratása, az élelmi és az j árucikkek drágasága, a buzakérdés, mind megauuyi érdekes ós gazdag tárgy, hogy kizárja az egyhangúságot és száz meg száz irányban tereli el a gou-dolkozva olvasó figyelmét.
Nézzük például miuc|járt az itthon maradottak segélyezését. Találhatott volna-e ki az intézó hatalom ennél humánusabb módját a könyek felszállásának s a jajok elcsitilásának ! Anyagiakban pótolni
Anyagiakban pótolni a harciérre, hivott apa, fiu, (a kenyérkereső és munkaerő) hiányát s egyben nyu-godlá tenni a vérben taposó ktizködók lelkületét, hogy á kiktől a hon üdve tettre szólította ólü\'t, nem Útnak hiányt, uem nélkülöznek, nem éheznek. — Ennek a tudata hatványozza a tetterőt, az akaratot, a jóraWrésl. Csak a segélypéuzek eloszlásánál, moly majd kiszámithatlau terheket ró az országra, nem voltak kellő körültekintéssel, hanem pazar módon r.zórlák boldog-boldogtalannak, hogy valósággal lejben vaiban fürdik az u. n misera plebs szinte dőzsöl s a jólétnek minden kigondolható modjil kieszeli, csakhogy kiaknázhassa ezt a nem is álmodolt bőségszaru! — Én, aki itt éldegélek tűzhelyük körül, látom ezt a visszaélést a kapott jótétemeny-nvei szemben s másodsorbau azt is látom, hogy a segélyek kiosztásánál uem követelt az illetékesek szigorú klasszifikációt, hogy ki érdemel segélyt, ki nem Az is úszik iürdózik a napsugarakban, akinek ,nég csak csipkefodrai sem lebbeutik meg a harciéri szellők és végül, a segélyek osztásánál meglő lejlkezett az iutézőség önmagáról; hogy miként ? .. .. elmondom azl is, de tartsunk sorrendet.
A segélyezendők összeírásánál a családok kiterjedését, összeköttetéseiket ismerő elóljárósági tagokat kelleti volna az engedménynél alkalmazni, hogy "meg ue történhessenek olyan esetek mint a minőt én is tudok s a miuö száz meg ezer lehet-
orazágszerle. Eiempli grácia. Az én kis községemben él egy kegydijas juhász, akinek fia (urodilmi béres) a harcterén van. Az apa A) községben lakik, a katoua fia (nős ember) B) község grófjánál szolgál. Az apával lakik felesége, leányuk, egy férjezett asszony, akinek férje sziuta urasági máléd. Az apa évi kegydijat és auuyi búzát kap természetbe a gróftól, hogy évről-évre el is ad belőle, harctéren levó Hálói egyszer beneficiumot nem kap. de igen is a , gróf kiadja béresi járulékát a katona nejének egyszerre hiány nélkül Jön az összeíró komissió; oUB-beu felírják segélyezendőnek a katoua feleségét, itt A-ban feliratkozik a kegydijas apa s mi több, bediktálta egy szobán élő férjes leányát ennek két apró gyermekével, akinek béres férje több keresményt hoz a házhoz, mint az öreg kegydija s most a rókáról három bórt húzva, segélyt kap a katona felesége ott a katona apja és férjes leáoyH itt, körülbelül 140 s néhány koronányi összeget havonkint jogalap nélkül, csalafinta módon, melyhez hozzá jön az apa 300 koronányi kegydija, a katoua 500 kor. évi lizetése a segélyezett leánytestvér (béresné asszony) férje keresménye évi 600 korona, olyan osornó pénz üli markát a bandának, hogy egy városi hivatalnok vagy tauiló ember áhítozva nézne rá-No de van is heje-h^ja, dinom-dáuom I A rózsaszínű blúzok, a sárga cipók, a gummi sarkos cipók, piros paplanok, szilvóriumoa üvegek hófehér 8 kilói ke-
_ZALAI K 0 l L Ö N T
értesitjés.
Hazánk ugy Monarchiánk érdekében beállott katonai kötelezettségemből kifolyólag tisztelettel értesitem nagyrabecsnlt vendégeimet s a tisztelt közönséget. hogy az eddig pártfogásnak örvendő
BORBÉLY ÉS FODRÁSZ ÜZLET|EMET
nevem alatt továbbra is fentartom — Akkor, amidőn a beállott kivételes állapotok engemUa^civil-polgári életből a katonai kötelezettség terére szólított, gondoskodtam arról, hogy tisztelt vendégeim és pártfogóim a jövőben is kifogástalanul, a hygieniá-nak megfelelőleg tisztán és gyorsan kiszolgálva legyenek. .— Kérem nagyrabecsíllt vendégeimet és tisztelt pártolóimat, hogy az eddig irántam tanúsított jó indulatukkal a jövőben is szerencséltessenek, hogy ilzlctemetg— ha Isten segítségével visszatérek a civil-polgári életbe — ismét személyesen is tovább folytathassam megkezdett szerény életpályám érdekében. Megköszönve az eddigi szíves pártfogást s kérve azt a jövőben is maradok kiváló tisztelettel
KIRCHKNOPF ERNŐ borbély és fodrász,
Nagykanizsán, Deák-tér 1. sz.
Ab Érdekes Újság előfizetési felhívásai
Négy tartalmas és ízléses kötet: .Az Érdekes Újság" két évfolyamáuak kötött példánya jelzi .Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi sikereit. Néhány ezer oldalon csupa beváltott Ígéret, csupa Ízléses és művészi kép, osupa aktualitás és lelki j szenzáció. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert „Az Érdekes Újság" két esztendó alatt fogalommá\' lett. Meglepetésül jött és ugy győzött, mint egy | kellemes meglepetés: az első órában már "meghódi-totta a közönséget. Azon a napon, melyen „At Ér-1 dekes Újság\' először kopogtatott, bebocsáttatást nyert a amióta a háború kitört, ugy hozzátartozik az ólét j szükségleteihez, mint a kenyér. Ünnep, amikor friss szám kerül a család asztalára .Az Érdekes Ujaág" ezt a gyors uépszerüségei nyilván anuak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kiváu-oaiaágát elégili ki gazdag ós aktuális képtartalmával,; de salyt fektot a képek művészi szépségére és íz-léaea kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb harctéri képek mindenkor .Az Ér-\' dekea U|ság"-bau találhatók. „At Érdekes Újság-mélyuyomásu borítékai pedig egyenesen szenzációi annak a hétnek, amelyen megjelennek. Hozzájárultak .Az Érdekes Újság" gyors népszerűségéhez mellékletei ia, melyeket állandóan fejlesztett, Amit „Az Érdekes Ujaág" az asszonyok, a gyermekek, a aportok és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára hetenkint nyújt, az igazán fölöslegessé teszi a családok számára a külön újságok járatását. „At Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme az egész családnak, szülőknek és gyermekekuek egyaránt. Fokozott buzgósággal tökéUteaili magát „Az Érdekes Újság* és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A lap technika* kiállítása tekintetében pedig fölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri at uj létesítendőben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását.
.At Érdekes Újság" elő itotési ára negyed évre 2 80 K, fél évre 500 K, egész évre 11 80 K.
Az Érdekes Újság kiadóhivatala. V. Vilmos osászár-ut 78. alatt vau.
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leáuyok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Magjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jeleuik meg. Előfizetési ára: Bgész évre 12 korona, félévre « koro&a, negyedévre 3 korona. Sterkesztóség és kiadóhivatal : Budapest, VI. A idréssy-ul 16. szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — Bc ki-iQuóen szerkesztett«kép^s hetilapot tuindeukiuek melegen ajánljuk.
Jó anyák gondoskodnak * arról, hogy gyeimekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kapjauak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitűnő édestész-tákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding porokkal, melyek különbözők mint pl. : vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjougó fogadtatásban részesülnek Egy 15 filléres puddiug-por csomagból\'/, liter toj, 2 tojá* és 5 dg. cukor hozzáadásával kiiünó vacsora készíthető ö—fi gyermek részére. Minthogy pedig a puddiugokat gyümölcsízzel, tejföl szitjűk, ezen szerek jóizt valamint a tápértékét.
NYILTTÉR-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
ErőiitS é. edző hizlaló-korák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkttl felvétetnek.
*) K rovat alatt kellőitekért uem vAllal feleiéi-uéget a sierkeeitóaég.
SZEMESNEK
I kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyaiul ver-i senytársainkal. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből. minthogy ne késsOnk egy pillana-lig sem. hanem soron kivűl vegyük igénybe
-Zalai Kózlönyw hirdetési rovatát, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdetó
VILÁG
hirdetéseit, itt megtalálja A Itirdeló rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. — | annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogv
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. ffajdits József köuyvuvoindájábau Nagykanizsán.