Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.18 MB
2010-03-09 13:19:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
650
3726
Rövid leírás | Teljes leírás (301.76 KB)

Zalai Közlöny 1915. 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1915. április 4
54-ik évfolyam a6 szám.
Vasárnap
ZALAI KÖZLÖNY
■•iJilHlk hátion ét csltirtikftn.
blOflzvMal Arak: Kg4i* «yle 10 korona, f#lt»,t 6 korona, i Sagyaíívre 2 korona 60 (III. Egya* arirn ára 10 flll.;
KelalAa axa ke»Hi,«:
Bánekovioh Jánoa
Kó»r.«rke»ító:
Kemény László
Szirkiiztiség ét klaUhlvatal liák-tir 1
Talafon: 182. — HlrdaUaak dlJaiabAa aiarlnt.
A feltámadás ünnepén.
A feltámadás isteni lényének emleke-zele egekbe ragadó érzéssel k.pja meg lelkünket. Feltámadni, lehányni a halál bilin, őseit, emberfeletti gondolat. Meghalni az emberi nem váltságáért, isteni elhatározás. Föltámadni az emberi nem tovább vezetéséért, százszorosan isteni ténykedés I
Megkeltett Isten Fiának is halnia, mert emberi testet öltött s az emberi lest a halál martaléka. De fel kelleti támadnia, mert ez az emberi test nem ismerte a bűn halálthozó szennyét; már pedig a bQn az. amelynek következménye a teljes feloszlásig vezető halál I
Uyózödelnieskedtel, Te, Urain, a bűn nélküli Istenember a halál felelt s evvel utat mutattál az emberiségnek is. hogyan győzödelmeskedhetik az eletnek a születés pillanatától kezdve rá leselkedő ellensége, a halál felelt, ha bántól mentes életet él. Az embernek ugyan nem adalott meg, hogy mindjárt a meghalás után diadalmaskodhassál! testileg is a halál felett, d» az Űr fel-támadasa jelképezi azt, hogy majdan, az utolsó ítéletre, testileg is fellátnád minden ember I
De ha ránk, emberekre nézve most még lehetetlen is a testi feltámadás, vau és lehel erkölcsi és társadalmi feltámadás.
S volt-e VMlitíia erre nagyobb szükség, mint most? Most, mikor százezrek élete pusztul el a rajiunk úrrá leli háború irtózatos erőfeszítésében ? Nem I New volt soha nagyobb szükség erre az erkölcsi és nemzeti leitámadásra I
8 hogyan lehetséges ez? Ugy, hogy kiüzzük magunkból mindazokat a nerazet-gyöngiló hibákat, ferdeségeket, bűnöket, melyek megroniliatnák\' lelkünket.
Le kell tehát küzdenünk azt a veszedelmes hibánkat, amely politikai és társa-idalmi kérdések miatt szembe állit bennünket s szinte az ellenséges érzületig bőszít fel egymás ellen. Nyugodi mérlegeléssel kell lárgyalnuiik a kérdéseket, melv nyugodtság nem ejt a szíven sebei, hanem értelmileg világosii fel.
Föl kell hagyiiuuk a nemzetségi torzsai kodással s iiá kölönhözó nyelven is, de egyenlő szeretettel kell ragaszkodnunk annyi elesett hős fiunk kiömlő véréfl uira, meg újra megszentelt hazánk iránt.
Meg kell fojtanunk magunkban az ön-
zésnek, a mások kizsákmányolására ösztönző kapzsiságnak undok indulatát, hogy, míg vitézeink a harcmezőn igyekeznek a világ bámulatát érdemlő hósiséggel a feltámadásunkat elzáró nagy sirkövet, az orosz hatalmat, fejüuk fölól eltávolítani, addig itthon ocsmány pénzsóvárok ne vegyek ki szüköl-ködó embertársaik szájából az utolsó falatot is.
Ne nézzük irigy szemmel, ha ináanak a sors, vagy önszorgalma nagyobb vagyoni, kényelmesebb megélhetést juttatott, hanem az elkeseredés szülte pazarlás helyett buzduljunk nagyobb munkára, takarékosabb életre, hogy a nemzeti vagyon aiiuél job-han szaporodjék.
Ne henyéljen közönünk senkii Lesz a nemzeti éleinek annyi megmunkálásra szoruló területe, ahol ki-ki megtalálhatja a saját egyéniségének megfelelő munkaköri. A ludós ésszel, a gazdag pénzzel, a szegény testi munkájával járuljon a nemzeti ólát és a jólét biztosításához szükséges ténykedésekhez.
Legyen bennünk erős és megingathattál! a hit nemzetünk történeti hivatása és az azért folyó nagy küzdelemnek győzelem-
Húsvéti vers.
— Irta: Nagy Lajos.
És húsvét volna ina falóba\' ? Avagy a naptár csalfa módra C...