Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.16 MB
2010-03-09 13:20:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
888
3800
Rövid leírás | Teljes leírás (271.2 KB)

Zalai Közlöny 1915. 034-042. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykrihizsa. 1915. miju8 3
54-lk évfolyám 34 szám
Hétf«
MilJilinik hillín ii c.ülörtokoi,
tlí(1i.l«l Irak: Kgt„ ]0 .
NegyM.v.. 2 koron* 60 ílll. S,„, „„„ ,
felelő* ne kcsct.\'i
Bánekovlch János
PAuerkentA: "Kemóuy László
A magyarországi tótok.
Amikor « háboru kitört, az álltám hatalmak abban bizakodtak, hogy az a nemzetiségi konglomerátum, moly Magyarországot és Ausztriát alkotja, egyszerre fel fog bomlani és azok a viszálykodások, amelyek béke idején az országol nyugtalanítják, a háború alatt is éreztetni fogják hatásukat. Az áutánt lapok e bizakodásai a háboru eddigi része már megcáfolta és e cáfolatban különösen értékes az az elem, mely a nionarkia szláv fajú lakosságának törhetetlen hazaszeretetét bizonyítja. Különösen a magyarországi tótság hősies harcai azok, melyek nz elismerés minden szavát megérdemlik A lótok a magyarság minden szabadságharcában mellettank áliotiak: Rákóczinak a legvitézebb katonái belőlük kerültek ki s a mai világháborúban is követték a régi iradioiókat. E hűséggel, mely egyik leg-Iclkesitóbb motívuma a mai luuKiiei, « u™. Reichspost foglalkozik és hosszabb cikkben a következőket irja:
A tótság az óriási háboru és a nemzetek küzdelmének idején fényesen tanúskodik ósi. kiváló erényeiről.
Felső-Magyarország tótoktól lakott me-
gyéi tudvalevőleg a harctér közvetlen közeiebe esnek és az ottan való események éppen ezért erősen éreztetik velük hatásukat. Idóröl-idóre elárasztják az oroszok és lakóikat a háboru borzalmainak szolgáltatják ki. A kárpáti ősalak sebesültjeinek nagy részét a felsőmagyarországi nagyszámú, niagánáidozat-készségból létesített kórházakba szállítják
itt nyilvánul megható módon ennek a népnek jószívűsége kótelességérzése. Minden hegyi faluból önként jöttek a szegény tót\' asszonyok és fáradhatatlanul cipelték hátukon a sok szeretetadoniáuyt, A lelkészek és lanilók, úgyszólván egyetlen intelligens elemel ennek a világ hála mögött való szögletnek, vidéki gyiljtókocsikat szerveztek és kitűnő szolgálatokat teljesítettek ezzel a gyűjtéssel. Felső-Magyarország kicsi városaiban mindenütt jótékonysággal foglalkoznak a
a^tóet\'l I L
ség, hazafiság mezején baráti kezet nyújtott mindenki egymásnak. Mikor ezer és ezer galíciai menekült özoiilölle el a feisőinagyarországi vidékeket, azokat Is szeretettel fo-i gadták liiptószentmiklős, ez a kis négyezer t lakosú városka, egy napon tízezernél több |
IzirkMilíiéi ii kiiMkliiUI liik-tir I
T.UIon 192 _ >0,4.II.,k „tr|„,.
éhezőt látott el élelemmel és részben elhelyezte őket.
A harctéren se maradlak utolsóknak a tótok A pozsonyi 72-ős háziezred, amely leginkább tótokból áll, nagy hősiességet vitt víg], ez Rudnikuál Wossala ezredes vezénylete alatt. Nem kevesebb, mint 117 vitézségi érmet szerzőit már ez az ezred. Az ötödik hadtest minden csapata, amelyek a nyugati tótokból kerülnek ki, nagyobbrészt kitűnőnek bizonyult. És amit Boroevios a kasaai 6. hadtest északi tótjaival véghezvitt, lángoló belükkel Íródik fel a világtörténelem auna-leseiben De mint honvédek is. a IB. (trenoséni) és a 13. (pozsonyi) honvédezred. a losonci háziezred (amelyiket már negyven vitézségi éremmel tüntetlek ki) — vitézségükkel és bátorságukkal kiváltak a lótok. Hogy Przemysl védőinek egy része is lét népfelkelőkből állt, mindenki előtt ismeretes . írnKSPiihál-a (öldmives elemből kikerülő rohamra a magyarok lendületével, de bátorsága, szigorú fegyelmezettsége és tisztesség-tudása állal válogatott osapattá letl, mely nemcsak az offenzívára, de nemzeti karaktere következtében deffenzivára is kitűnően alkalmas.
Április 20.
Irta: NAGY GYŐZŐ
Melegen tűz le a tavaszi nap ......