Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.03 MB
2010-03-09 13:20:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
787
3775
Rövid leírás | Teljes leírás (271.2 KB)

Zalai Közlöny 1915. 034-042. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykrihizsa. 1915. miju8 3
54-lk évfolyám 34 szám
Hétf«
MilJilinik hillín ii c.ülörtokoi,
tlí(1i.l«l Irak: Kgt„ ]0 .
NegyM.v.. 2 koron* 60 ílll. S,„, „„„ ,
felelő* ne kcsct.\'i
Bánekovlch János
PAuerkentA: "Kemóuy László
A magyarországi tótok.
Amikor « háboru kitört, az álltám hatalmak abban bizakodtak, hogy az a nemzetiségi konglomerátum, moly Magyarországot és Ausztriát alkotja, egyszerre fel fog bomlani és azok a viszálykodások, amelyek béke idején az országol nyugtalanítják, a háború alatt is éreztetni fogják hatásukat. Az áutánt lapok e bizakodásai a háboru eddigi része már megcáfolta és e cáfolatban különösen értékes az az elem, mely a nionarkia szláv fajú lakosságának törhetetlen hazaszeretetét bizonyítja. Különösen a magyarországi tótság hősies harcai azok, melyek nz elismerés minden szavát megérdemlik A lótok a magyarság minden szabadságharcában mellettank áliotiak: Rákóczinak a legvitézebb katonái belőlük kerültek ki s a mai világháborúban is követték a régi iradioiókat. E hűséggel, mely egyik leg-Iclkesitóbb motívuma a mai luuKiiei, « u™. Reichspost foglalkozik és hosszabb cikkben a következőket irja:
A tótság az óriási háboru és a nemzetek küzdelmének idején fényesen tanúskodik ósi. kiváló erényeiről.
Felső-Magyarország tótoktól lakott me-
gyéi tudvalevőleg a harctér közvetlen közeiebe esnek és az ottan való események éppen ezért erősen éreztetik velük hatásukat. Idóröl-idóre elárasztják az oroszok és lakóikat a háboru borzalmainak szolgáltatják ki. A kárpáti ősalak sebesültjeinek nagy részét a felsőmagyarországi nagyszámú, niagánáidozat-készségból létesített kórházakba szállítják
itt nyilvánul megható módon ennek a népnek jószívűsége kótelességérzése. Minden hegyi faluból önként jöttek a szegény tót\' asszonyok és fáradhatatlanul cipelték hátukon a sok szeretetadoniáuyt, A lelkészek és lanilók, úgyszólván egyetlen intelligens elemel ennek a világ hála mögött való szögletnek, vidéki gyiljtókocsikat szerveztek és kitűnő szolgálatokat teljesítettek ezzel a gyűjtéssel. Felső-Magyarország kicsi városaiban mindenütt jótékonysággal foglalkoznak a
a^tóet\'l I L
ség, hazafiság mezején baráti kezet nyújtott mindenki egymásnak. Mikor ezer és ezer galíciai menekült özoiilölle el a feisőinagyarországi vidékeket, azokat Is szeretettel fo-i gadták liiptószentmiklős, ez a kis négyezer t lakosú városka, egy napon tízezernél több |
IzirkMilíiéi ii kiiMkliiUI liik-tir I
T.UIon 192 _ >0,4.II.,k „tr|„,.
éhezőt látott el élelemmel és részben elhelyezte őket.
A harctéren se maradlak utolsóknak a tótok A pozsonyi 72-ős háziezred, amely leginkább tótokból áll, nagy hősiességet vitt víg], ez Rudnikuál Wossala ezredes vezénylete alatt. Nem kevesebb, mint 117 vitézségi érmet szerzőit már ez az ezred. Az ötödik hadtest minden csapata, amelyek a nyugati tótokból kerülnek ki, nagyobbrészt kitűnőnek bizonyult. És amit Boroevios a kasaai 6. hadtest északi tótjaival véghezvitt, lángoló belükkel Íródik fel a világtörténelem auna-leseiben De mint honvédek is. a IB. (trenoséni) és a 13. (pozsonyi) honvédezred. a losonci háziezred (amelyiket már negyven vitézségi éremmel tüntetlek ki) — vitézségükkel és bátorságukkal kiváltak a lótok. Hogy Przemysl védőinek egy része is lét népfelkelőkből állt, mindenki előtt ismeretes . írnKSPiihál-a (öldmives elemből kikerülő rohamra a magyarok lendületével, de bátorsága, szigorú fegyelmezettsége és tisztesség-tudása állal válogatott osapattá letl, mely nemcsak az offenzívára, de nemzeti karaktere következtében deffenzivára is kitűnően alkalmas.
Április 20.
Irta: NAGY GYŐZŐ
Melegen tűz le a tavaszi nap ... Én itt pihenek a fenyves alatt. És fejemet tenyeremre hajtva Rágondolok a tegnapi napra.
Hol ma madarak dicsérik az Istent: Óh milyen ádáz tusa folyt le itt fent! Uig nézte, — a nap is belefáradt, A hogyan az 6 kétezrük ellen Rohanva a mi ezeriink támadt....
Ók jöttek megpihent erőkkel, . Mi fáradt, éhes szenvedőkkel. De a mig őket kancsuka verlt, Valónk mi a nemzet-önérzet Dicsőségvágytól tüzeit regeitjenije.
Óli, véresen szép vula e nagy nap. Hőskölteménye a szuroiiy-rohamnak;
Ez volt a harcok véres harca! — — Ennél nagyobb, szebb, csak egy jöhel még: Ha felvirradunk a békenapra !... .
(Kárpátok)
Rongyos Tóth.
Kit egyszer, jobbmi mondva, a mull század őtvt\'iii\'8 PVMiboii. Tóth nevű színigazgató, ki abban lelte minden öröméi Kyönyörü*égét és huináuus, lelkének nagy diadalát, hogy a társulatához került minden rongyos sziuészt tetőtől talpig fölruházott., Ugv, ahogy ezt az. akkori polgári divai .megkö vetelte. | Kiért nevezték el minden logika ellenére Kougyo8 Tóihuak
Kgyebnkben alig különbözött valamit akkori 8zinÍK»zgAfó társaitól A végső tablóhoz a hatás okáért 6 is meggyújtotta az orrfacsaró görögtüzet bengáli fény elnevezéssel és a deficites idójárásbau ó sem átallotta a atinlapokra kiuyomatui, hogy miudon éló embernek hazafias kötelessége a .színházat pártolni.
Az tacruyopszázötvenharmadik esztendőnek e-
gyik nyári reggelén szokatlanul jól öltözött férfi jelent meg Rongyos Tóht igazgatóuál.
— Kmigráns vagyok mondotta a jól Oltöiködött térti — beteg nővérem erdekében uétiáuy belet titokban itthon keil töltenem . . Ha ön a társulatánál menedéket adna . . .
— Torméaaetea, magától értetődik — sietett az igazgató kijeleuteni.
— De figyeliueztetuem kell az igazgató urat, hogy a dolog nincs veszedelem hijján.
— Annál iukább I.. .
— Nem lehetetlen, hogy « hatóság már is kutat utánam.
— Maid teszünk róla, hogy meg ne találj* mondotta az igazgató, figyelmeseu uézve az emigráns elegáns szabású, finom, szürke gyapjuöltözetét.
Aztáu halkan folytatta :
— A súgólyukba (esszük... az a legbiztosabb rejtek ... Ki keresne ott egy hídverőt ? Hanem van egy kis bökkenő . . .
— Mi az?
— Az ön ruhája. . Kz n-ra xugólyuftba v»ló i. . . Ilyen öllözetbeu mi angol lordokat játaaauáuk,
ha volna ilyen öltözetünk .. . Kz szemet szúrna t
ZALAI KÖZLÖNY
MAJ08 8.
HÍREK. U Z3 n e t.
Küldöm valakinek, de más is olvashatja.
Testvéri li bú* búzavirágok, Az % megáldjon titeket! Kenjétek most azeut olajokkal Harcokra bivott lelketek !
Hús dómotok titko* homályán. Harcon zsoltárt daloljatok! Ha titeket in kaiv az óra, Víg énekkel induljatok
Itt az északi részeken már Köri riog, Agyuk dőröguek . . Kárpátokban piros u szíue A hónak s fekete rögnek.
Otíliámat éu is odahagytam, .... Kapisztrán lelke erre Jár, Kiindulok tüzes szavára, Ahol arat a uogy Halál.....
--Tustvér, gondoltatok néha ráiu I
8 imádkozzatok odaát! .. Ku most megyek, a liuk várnak, FAI üdvözöl egy hú barát.
Osányt LásBló.
A fiisttelen nap.
Ragyogó, nyári nap. Mindent aranyos fénnyel vont be a tündöklő nap h a jótékonyság cselekedete. Komoly, fájdalmas évek szomorúságát volt hivatva elűzni hz a nap megindult jótékonyságával Feledtetni a mindannyiunk boldogulásért rokantü lett hősök szenvedését, s feledlelni a jólét biztosításával a kapott sebek nyomorát, n csonka tagok fájdalmas birtoklását Uyöuyörü eszme, nemes hazafias cselekedet s különösen azok részérói, akik itthon maradtak, nyugodtan élnek, akikért, akiknek boldogságáért a harcoló hősök, a derék, hibátlan emberek nyomorékokká s önmagukkal tehetetlenekké lettek De önző az amberiség nagy része. Csak önmagával gondol. 8 mert igy vau, zsögödi kézzel méri kötelességszerű jótékonyságának filléreit. Ezer kifogás hangzik, hogy \'ó ezért, meg azért uem ad. De én ugy tartom, hogy |ez mind csak titkárságuk takarója. Mert az írás szavai szerint — a jókedvű adakozó uem néz az eshetőségekre. csak azt tekinti, hogy adnia kell s adhat. De hát az ilyen önkéntes adakozásnál kiki annyit ad, amennyire saját magát beosüli és értékeli — Egyiknek csak 10 fillért ér saját épsége, inig a másik néhány koronára értékeli n rokkantakkal szemben az 6 tartozását, hogy ó ép kéz-láb ember maradt a jelen zivataros napjaiban. Hogy ez a tényállás, azt lelkemben egy régi eset megerősíti.
Régebben történt már. Egy nagy államférfiú kritikus helyzetbe jutott bizonyos törvényjavaslat miatt. A büntetők elől csak pillanat múve volt, hogy megtudott ineuekQlui egy kél fogatos bérkocsin. Amiut a kocsiból kiszáll) az akkori pénz számítás szeriut 1 írt 50 krt adott a kocsisnak.
— Egy forint 60 krt kaptam! Mondta lothar gikusan a fiakeros .. . Ennyit adott a kegyülmes ur, hogy a tüntetők közQl kimentettem ... De miudeuki (efloubau tudja, tiogy mennyit ér az életei
Ez az eset a napokban sokszor eszembe jut. 8 teguap nem egyszer ismétlődött meg lelkemben. De hagyjuk. Térjünk a krónikára
Dobrovics Milán volt a tegnapi napnak is éltető lelke Az ő önzetlen munkássága s a társaiul hozzászegődött nemes lolkek teremtették meg az elért sikert. Dolgoztak és sokat fáradtak. Megérdemlik az emlegetést a dicséretet. Imitt-amott talán erősen Is támadtak a kis kéregetők ! De uem erőszakosabb támadásban volt e részük a csata hevében rokkant hőseinknek ? I A nap főeseménye s talán legjobb tőkéje Tripammer Gyula eredményes munkájának helye a Sétatér volt délután Reugefeg ember, tengernyi sokaság volt együtt s gyönyörködött a hangversenyben, a melyet a 4d-asok zenekara s egy cigányzenekar rendezett. Általános volt a gyönyörködés a bánatot feledtető zene hangjaiban De kQlöuöseii katonazenekar sikerét emeljQk ki. A korouával
díszített arauyérdeinketWtes karmester gyönyörű 1 dolgokat reprodukált De majd erről máskor s bő-!vebben I
Az anyagiakat, a nap gyűjtésének eredményét még nem ismerjük De reméljük. hogy busásan jut belőle Dobrovics Milán szándékának kivitelére. Telt perselyek kerülnek elszámolás alá, mert hála az Égnek, még uem feledte el honfitársaink nagy része, hogy adóssága van a haza védőivel szembeni — Mennyit hozott a füsttelen nap, majd a jövő számunkban említjük fel.
Verus.
— Venczel igazgató meghalt A jelen percben már csaknem lapzártakor érlPbQlnuk a nagykanizsai tantestület gyászáról, u mely pedagógiai körünket Venczel Rezsó halálával érte. A megboldogult egy hos>zu omboröltőii ál állott eletui iskolai oktatásunk élén s a jeles pedagógust az oktatás tőréről csakis szembaja szorította le. A nemes férfiú
színészeknek ... Ón át fog öltözui.. . van egy kopott gérok, melyet egy átutazó színész viselt.. .
Az uj sugó habozás nélkül bujt bele az elébe adott rongyos öltözetbe, mely azonfölül több helyen szűk is volt. De még igy sem deformálódott termetének dalisága. A színészek uem is állották meg szó nélkül.
— Nem értem az igazgatót — mondotta a komika - egy Adoniszt temet a sugólyukba.
A bujdosó emigráns kitűnően vált be súgónak ; értelmesen, sziute ezüstös csengéssel adta föl a végszavakat. A színészek elragadtatással beszéltek becaületrtíméltó képességeiről s szemrehányóan azóliak oda az előbbi sugóuak, ki a szabadult rab csapongó örömével hagyta ott a sugólyukat, melyet bátran nevezhetnek a „hálátlanság üregéinek.
— Igy kell súgni barátom, melegen és han-gosau I — mondották.
Csak Ernyői Erzsike, a kékszemű naiva. nézte különös szomorúsággal az intelligeusnek látszó, javaerőbeli férfit toprongyosat! a sugólyukba húzódni. Hogy kerül ez oda? Mi zavarhatta meg élete folyását, törekvését, hogy fiatalon az utolsó rezignáció kietlen állomását, a sugólyukat választotta?
Egy este, előadás után, mikor a naiva cselédje nem jött idejében a színházhoz, hogy a rubukosarat hazavigye, az olt ődöngő sugó udvariasau fölajánlotta, hogy hazaviszi.
— fis ön nem röstelné ezt a szolgának való munkát? — kérdezte a naiva fürkésző tekintettel.
— Legkevésbbé .— hangzott a könnyű válasz,
akkor sem, ha az ország első gavallérja
— meg lenuék.
Azzal fölkapta a kosarat és szépen odavitte a naiva háza küszöbéi*. És ezt megismételte minden este vagy két héten keresztül, anélkül, hogy a legkisebb bizalmaskodást is megengedte volna magának.
Egy délelőtt, mikor a próba javában állott, a legfélelinecebb ember, a Kerületi biztos és iruoka lépett a színpadra Küuu, a színház udvarában lovas | zsandárok állottak hnptákbau. A kerületi biztos az I igazgatóhoz fordult és hangosan kérdezte:
— Nincs ónök közölt egy Autalfy báró nevű emigráns ?
— Ilyen nevü embert uem ismerek — mondotta az igazgató a leghatározottabb hangon.
Ebben a pillanatban már mindenki tudta, hogy ki a/. Autalfy báró. A kerületi biztos sorra igazoltatta a színészeket Volt köztük olyan is, ki c»ak komáromi I menedeklevelet tudott fölmutatni. Az igazoló eljárás | természetesen negatív eredményt mutatott s az írnok j lávözás előtt a sugókalap alá mutatod.
— Hál az kicsoda?
— A fiam — *zólolt Rongyos Tótli oly őszinte j egyszerűséggel,\'hogy az írnoknak hirtelen fölbukkant, gyanúja teljesen eloszlott.
A színészek a művészet meggyőző erejével játszották meg polgári életűknek ezt a nagy jelenetét. Aki látta egykedvű, közömbös a.ckifejezésüket. m nem sejtette volna, hogy ez a nyugalon erőlteted hogy lelküket halálos szorongás fojtogatja belül
Mikor a nyomozó urak távoztak, a rendező olyan haugou, hogy a távozók is hallják, kiáltott rá az emigránsra :
— Tessék (otább súgni I
De hiába, a sziuészekol a nagy jelenet teliesen kimerítette. Mintha a lámpaláz nyomása nehezed, tt volna mellükre, oly izgatottan lihegtek. A próba összezavarodott, a színészek nem ismertek rá szerepükre. Az egyik színész közismert szerepnemtudó. életében először és valószíuDleg utolszór leintette a súgót :
— Nem oly hangosan, kérem I
. . Azon az estéli utoljára vitte haza a sugó ! a naiva kosarát.
— De báró ur, Isteuértl — tiltakozott a szép színésznő — csak nem viszi megint?
A báró mosolygott.
— Ön bárónak nevez? Helyes. Annál inkább kötelező rám a lovagi szolgálat
És fölkapta a nagy, kerek kosarat... Az ut egy Kőröshidon vezeted keresztül, a színésznő megállt a híd közepén s a csillagfényes éjszaka reszkető homályában a megindultsággal küzködve igy szólt :
— Ugyebár ma utoljára kísér haza?
Az emigráns válesz helyed megismételte a kérdést:
— Utoljára?
(Vég« küv)
MAJUB 3
l A [. A I KÖZLÖNY
a
nsgy zenész is folt » városunk zonei életének irA-1 Rrzsébolfalva község közigazgatása mér a hónap óla kassai és szegedi felsó ipariskolákon. a gyóri, ko-
nyitásábau és fejlesztésében i» hosszú iilón él tévé-1 foglalkoztál 20 hivatalnoknál, akik kiiauöeu beváltak. lozsváii. maroaváíárltelji, nagyváiadi é» temesvári fa-
ki-nv részi vett. Temetésekor — amely .zerdán dél- j Most u községi jegyzék kftiOlt megindult a hivatalos és fémipari szakiskolákon, a pérsi és pozsonyi fém-
utén lesz — koporsóját nemcsak a tanügy munkásai. mozgalom, hogy olt a kényszerű helyzetei, mely a ipari szakiskolákon elrendelte, hogy a felsóbb év-
haiiein táisadalmunk nagy része is koilllállja, mert nók alkalmazását előidézte, törvényessé tegyék és a folyamok komolyah gondolkozóin, értélmesebb tanulóit
Veuozel Rezsó városunk nagy részének igaz nevelője jegyzói irodákban nók alkalmazásét hivatalosan i» az ogyszerll gabona arató. marokrakó arató éa kéve-
volt. Venczel Hezaót 71 évos koréban érte a haléi elismerjék. a Vármegyei Tiszlviselók Orstégos Ugye. kitté arató gépek működésével szerelésével és keze-
__sltlete legközelebbi ülésén foglalkozni log a i.ói lésével elméletileg és gyakorlatilag ismertessék meg
A második szakasz liMl»i«el«l«.ek Hjjf«M irodában való alkalmazáséval, j és (kot ezen a gépeken előfordulható hibák kijavitá
nyolc embere.
írod I
A hatvannyolcadik — jászkun — gyalogéira lét altisztjét, Biró Ádám Ármestert és Biró Elek
A mi rendörbiztosunk
A ki meggyőződéből szokott beszélni,
ki a
szakaszvezetől, az arauy viléssn^i éremmel lüntellék j vAro« -alak|át s annak ralfluáli lendeiicióit figyelem ki A ritka kitüntetésre. — mint értesülünk — olyan j ,„H| kiséri, a ki a piaci mizériákat láija s azoknak
magatartással szolgált iá a két altiszt mely megér- nyomasztó halasát érti,
deiuli, hogy a háború törtéueléiiek legszebb esemé- lélekkel látja, hogy vau
nyel közé sorozzák. Akkoriban történt, a mikor Sa- „fej „ vicszaéléseket
bácot ostromoltuk, a iniilt óv novemberének első üldözi napjaiban. A szerbek Sabác déli oldalán voltak erő sen elsáncolt állásokban és a mieink parancsot kap
,ak. hogy védett helyéről űzzék el az ellenséget. Az ^ ^ befu|yiM s bo8URÓk _ „ „Hgy-
,»t beálltával az ezred ötödik százada kezdette meg ^^ ^ ^ u
terhes köielességét
Olt találjuk öt minden kényes ponton, otí látjuk mindig nemcsak n piac téren, de miudeiiQtt, második "I\'"1 «i«lye* közbelépésre vau szükség s ha tán\' uéiiH brachiummai i», de miuilen előrostámitotl garázdálkodás megfékezésénél s ahol megjelenik, olt holmi Dávidovios László »tb. alakok nem óuiek reá
sábau gyakorolják be, a budapest1 állami felső ipariskolán; pedig ezzol n tárgykörr*! két párhuzamos tuntol)amoi engedélyezett, a melyekre az iskola kö\'elékéu kivül álló ipar) mezőgazdasági munkások felvétetnek.
Kzenkivül intézkedett a miniszter az iránt is. Iinftnv in.jn n aÍIiOüV a nevezett iparoktatási intézeteken, valamint a — valóban inegkÖnnyeMM , ■ n • •<>
r\'l\' rnnhitisflUnii ! "e\',r,lCei" "s miskolci fémipari szskiskolakou es a <gy rém < i » .. • |)ras8Ój A||a,fjj faipnti szakiskolán külön gózkazánfütői
a^marokkal torolja meg es ... » . i
! es lokomobil gepkezt\'lói tanfolyamok szervezliwaeuek
és ezekre az érdekelt gazdaközönség figyelme is felhivassék
Kgyébként a cséplési munkák megkönnyítését célozza a cséplőgépek hajtására szolgáló lokomobilok ónálló kezdeBére szükséges gőzgépkezelók és göz-kazánlötők al almnzásA tárgyában a folduiivelésügyi miniszterrel együtt 1014 évi augusztus 4-én fiilO&l. szám alatt kiadott rendelet is mely a kivételes
0 nem az akia gyártás labirintusában, nem a négy fal között, uem szentelt »Ízzel, kéz simogatás-
uz elönyomulást. A szerbek észrevették a csapat mozgolódását ós elQlról és oldalról rettenetes tnzxel fo ^adták az elóuyomuló liakákat ugy. hogy ezok kény t,-lenek voltak megállaui és beásui magukat. Az ol •hltüz irányában, a század jobb szárnyán, a Xiakasi foglalt állást Bíró Ádám ftnne,ier paiauo« uokságával. Kz a szakasz már az elóuyomulas alkalmával is a legtöbbet veszhette ós maga Biró Őrmester is kél sebből vérzett Az őrmester leküzdve sajgó revolverük uta.. nyúlni.
lájdalmát, embertől-embe.hez meut. buzdította őket a ini selyem kóláink természetesen nem jó
,l uiabb előretörésre es a kitartásra. Meiilek is előre hZHinmel nézik, epttgy nem tetszik a részrehajlást
bakék. A lövóérkok ásás.kor sok hó. egyntUl a megszokott a,akj.inkn.k «m. de akik ............... ^^ J^ • .\'"í,"^™
védte tovább kísérik iiiúküdé.ét s látják munkáját azok sznesen s |>|4,n, „ ^ >wk >orib>ll manM.
jWlyzetre való toklntetiel képesítéssel nem biró góz-gépkoculók-es gózkazáulQlók alkalmazá.át is lehetóvé teszi
- A Hadeegélyaőből. Egy egyszeri! leányzóról Írunk. Érdemes Upényi Ermébot nevét meg-említeni, meri A iiniójének lleiinler Józselué mél taton példáját küv.tve tóbb ezer eigaietlát lóltotl már a Hsit-egélyzó számára Orómmel siógezztlk ezt n tényt le. hogy » nép sorából ilyen önfeláldozó
maga sírját i« megásta, a többi azonban i„ rendületlenül a jobb szárnyunkat az elleuség old«l- oioiumel eoiioedáljak, begy vaamaika, ha s tizen- jukkái eddík\' iiieg nsm munkálkodtak \' tllzétöl li^ty válságos pillanalliau lliró órmesler vértó ketledik órában i«, d» oll vsn s rendel osinál kél sebével egyedül elóremenl. hogy az ellenséges állásokat kikémlelje. Harmadszor is megsebesült —
de megtudta liog* mit terveznek a szerbek. Vissza-vánszorgott a mlewkbet és miután a hziizadparaocs-nokuak meglette a jelentést, átsdta a szaka»i|\'aianes-nekságot Kurucz siakuszreteióuek, a ki teljesen méltó ulódja lett sz őrmesternek A szakasz lonsb\' harcolt Héven aratott közOtlOk a halál éa bár étlen-szomjan mar hairainc órája tűzben voltak, a második szakasz hósi kitartásé nem lankadt. Harcoltak viiradalig, » mikor már csak ujolo ember voll éleiben az eredetileg negyven emberból álló szakaszból. Végre ineg-. rósilés érkezeti és fölváltották Ruiucz Elek szakasz-vezetól éa nyolc emberét, a kik eleseti társaik bollles leinek közepette maslél napig megállották helyüket azzal az elszánással, hogy kitartanak az utolsó emberig.
Kök a közigazgatásban.
Megnyitják ^előttük a jegyaöi Irodákat.
A háborús állapotok a közigazgatási hivatalnokok nagy részét a harctérre szólilotUk. Kunek az » következménye lett, hogy a közigazgalá.-i munkalatok elvégzése csuk nohezeu történhetik, mett a megsza-porodott munkával csökkent létszám áll szemben
Persze, hogy a felületesek azt mondják, hog.t »K)\' ki.-öé brutális. Kllenei ezt még tetőzik is;
akik muuká-Hadsegély-
I tőben. I
-- FtlharmoVukus hangverseny. A 48.
i-md katoutaeuekaíáiuk km mestere Wiruitzer (lyörg.v hutttr uiunk^sa a Hadcegélyzóuek Több ezerre menő
de a kik ismerik azt a salakot, melyet ő állandóan <*z»gut hozott nniy rendezett haugveisenyei-
elyes kézzel fékez s akik nem elfogultságból vag) bizouyos ellenszuuvtól vezettetnek, azok sanolionáljKk az ó némelykor tán brutális eljárá-át is, tuert vaunak a mi társadaliuuukuak olyau elkényezteteit és el kérgesedett lelkű alakjai is akikkel szeuibeu ai alázatas szainhuiiyorgalás >ugy a vallveleguló szere-teiteljfsiH\'k látszó baiálságf> figyeliiieztetes egyáltalán nem. hauem c.>i<k az erélyes, komoly, sót sokszor csak a brutális eljárás vez.l eredményre.
A napokban a piac uépo egy fellépése alkalmával felháborodott ugyau, de akik fellépése indokoltságát ismerik, velünk gondolkoznak s velünk éreznek, kik értékes \' munkáját állandóan figyelemmel kisérjük.
— Hét métermázsa fémet adott a király. Bécsben — irja tudósítónk — ina kezdték meg azoknak a lémtárgyakuak hz összehordását, melyeket hazafias célra ad a közönség Az első adomány ő felségéé volt. melyért tegnap mentek el a gyűjtők és magukkal vittek halvau, ünnepi ruhába öltözött, kokárdával díszített iskolásfitn A király háztartásából
vei. A márciui ti-án rendezett filharmonikus hang-í versenynek folytatása lesz mánis" közepe tálán a második filharmonikus hangverseny, amelyre már most erősen foltnak a próbák. A hangversenyben részt vermek városunk >.ft.é.»zei i*.
— A7. uj népfelkelők novemberben kerülhetnek a. frontra. Hazai Samu báró. honvédelmi miniszter tegnap délelőtt tiz óra körül a folyosón tóbb képviselő flótt a nyilvánosság számára kijelentette, hogy az ellenzék magatartása az uj katonai javaslatok körül helyes és rokonszenves volt, miután több olyan kérdéa és szempont felvetését provokálta, ami különben esetleg háttérbe szorult volna Kiielentette továbbá a miniszter, hogy a tizennyolc éves, valamint a 42 —50 közti népfelkelőket legkorábban augusztus lfi-én fogják sorozni és legkorábban novemberben kerülhetnek a frontra ftz a tény remélhetőleg meg fogja nyugtatni a közvéleményt.
„BERLIN" nagymosgó színházban
keddi é» szerdai mfisora rendkívül érdekes felvételekből van összeállítva melyek egyúttal aktualitásuk révén nagyobb jelentőségűek. A remek műsorból kiemelendő egy érdekfeszítő dráma mely az eddiif látott drámákat is felülmúlja. K/.t leírni nem lehet, ezt látni kell. A .Herlin" mozgó kitűnő műsora alkalmazkodik a közönség hangulatához és megtalálja
Különösen a lalvakban állt be nagy munkatorlódás hétezer kilogramnyi réztárgy került ki a hadicélra
A belOKVininisner intézkedésére a községi jegyiőket é* a rézüslOknek, Kiiozsaruknuk ezt a tömegéi három „ ,
rt ijiiugyinini7.it T i . t iinJ. «l u fAovttllAh .ivim a kiipmkimk l»kj<1tillkl azt. amit láttll Óhajt es szerel
meghagyok ugyan íróasztaluk mellett, de a aegéd- Urszekér száll.totla el a fógyüjlóhely.e A kocs.knak ^^ .g ^ ^^ ^
jegy tőknek, jegyzői Írnokoknak és a gyakornokoknak | előtte és utána mentek a? iskolás fiukba kik rop- ____
Elsőrendű rézgálic
el kellett menniük a harciérre
A beállott helyzet arra kéll,yslent"tto a kózsé-! geket, hogy a háhorn alatt felhalmozódul! munka
pántul bttszkék voltak rá. hogy a királyi konyha réznstjeire koll vigyázniuk.
— Ai aratási és cséplés! munkálatok
"anyag tetóolgszásáboí uíkel ba»»tiálj»nak fel. Kz j megkönnyltttee A kereskedelmi miniszter a lolyó egyik ilunáiitüli község elíljáróaí\'ga a miilap katonai évi ,iralá.»i és cséplést munlrálátok lebonyolilá.ának szolgálatra hüVOi.nU segédjegyzó helyetlesltesével megköínyitése és o célból megfeleló gépészeti szak-aunak teleségél bízta meg. A (óvárosai! szomszédos: erók képzéss érdekibsu a fóhitófága alá tartozó
Azonnali hzáIIíIAsi\'ii líu|>liató Simon Károly füsierltereskodóiiél Kaposvár. Oyii\'pjut »zak- \'fiszek minden tuennyiséfibeii, Itórek ajánlatokat.
1, A- L
MAJD8 3.
cimiiiel inároiue 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Viíjda Ernőnek, a .Koz-luurin néni"; .Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésébe!! Ez az uj képos hetilap legnagyobb részébenj a modem nyomdai technika loglökéietesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzáoióvá
lett mélynyomással keHzül és .....................ké-i
pei minden fotográfiánál szebbek, és fest-1 ményszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei u világháború egész területéről még az elkényeztetetl magyar közönség eléli is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkivül gazdag olvasmányos tartalma ín lesz. még pedig nemesak novellák és regé-l nyek. hanem ölletes, változatos és gazdag rovatrendszjrrol. .Tessék befejezni" oimft rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a családok szániára. A .Hadikouyba" megbe- J osfllhelolleii szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pilliiualok" című rovata állandó szeli-záoiója lész mindazoknak, akik kedvelói ritt bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovalok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában n családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó illáit meg fogja hóditani a magyar közönségei, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és larlalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 k oromi.
A Képes Újság szerkesztősége és kiadóhivalala V.. Vilmos császár-ut 78. szain alatt vau.
— A .MAGYAR LÁNYOS" aiépirodaliui képaa hetilap, fiatal leányok számára — 8terkeatli Tultu-k Anna. Megjeleuik nii.idan vaaárnap. Minden ogyea aiiina gyöuydrQ ralWéali kivltela képpel éa a legérdokaaabb tartalommal jeleink IQ»K- KIMizatéai ára: Bgéaz évre 12 korona, fálóvro H korona, iie-gyadóue 3 korona. Slttrkettlöiég óa kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrá-fay-ul 16. aaám. Mulat váuyazá-mot kiváualra ingyen kaid a kiadóhivalal — K ki-IQnóan szerkesztett kép-s hetilapot mindenkinek mölogun ajánljuk.
|ó anyák goudoakoilnak arról, hogy gyeimekeik ápláló iilalea óa ódeatésztákál, kapianak vacaoiára. K.-?és fáradt-angyal. nlcKÓN. killlnö élieRtéaz-tákal készillletOnk dr. Oolker-léle pnddiag porokkal, melyek klllon-Inlzók eliut pl. : vanília málna elírom és csokoládé iz-kbeo kap-. halók a a Itieainvek állal ujjougó logadtalá«ban réatealllnek Kgy 15 fillére* pudding-por caoinsgból \'/i liter tej. II tolás ób í dg. cukor hoztáadlMval kiitliió vacaora ké-síitlieló fi—ii gyermek róazére. Minlbogy pedig a puddiugokal gyümölcsízzel, liíjlöl nélkül ké-siitjllk, i>7.,\'n siarek fokozták a jóiit valamiül a tápértéket. II.
.3
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.

Eröaitö él edző hizlaló-kúrák egész évan it. Gyermekek 7 éven felül kisérat nélkül felvétetnek.
*J K roval alall kftzlottekárt nem vállal laleló»-
| sétfM a alerkeazlóaéK.
SZEMESNEK
ki-ll ma lenni. Iia túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy 110 késsünk egy pillana lig sem. hanem soron kivill vegyük igénybe
..Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér é« a magyar hirdetó
VILÁG
hirdeteseit itt megtalálja A hirdető rövid idó alatt meggyózAdik az eredmenyról. I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA !
= jn- r/pjrs fPPff =
KÖNYY-, PAPI í^— ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Diis raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben —-Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyoráan készíttetnek
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonoa Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykan izsáu.
Nagykánizsa, 1915. május 6
54-ik évfolyam. 35. szám
Csütörtök
iiljilinlk hátién ét csütörtökön.
fclflfl««U»l árak: Kgáti <rto 10 korona, f«l«»,c 6 koron*. Negya*ávr« 2 korona 00 flll. - Egy" • ára 10 611.
Kelcl<í» sxeik«*ztó :
Bánekovioh Jáuoo
K>Weike»*(rt:
Kemény László
Kivitali esélyeink a háború után.
A világháború nemosak a politikai, hanem a nemzetközi gazdasági viszonylatokban íh óriási eltolódásokéi ós változásokat okon. A nemzetközi furg»loin, amely a világgazdaságnak legfőbb alkateleme és jellemzője. » háború alatt jórészt megszűnt ók a hadviselő osoportok közül Anglia nagy tengeri liatalma folytán csakis az mente kópés » tengerentúlról való behozatalát fentartani, sót z ententeon belül Oroszország is csaknem teljesen el van vágva a nemzetközi forgalomtól.
Ausztria-Magyarország és a Ném»t birodalom a maguk erejére és termeléBere vannak utalva és eltekintve a konlinens semleges országaival folytatott gyér és akadozó külkereskedelmüktől, ki vannak kapcsolva a világgazdasági viszony Iáiból. Már az u tény, hogy a háború hosszabbra nyúlt időszakán keresztül a centrális hatalmak gazdasági területe megszűnt aktiv tényező lenni a világ-forgalomban, azt eredményezi, hogy régi üzleti kaposolatok megszűnnek, hogy egyes fogyasztási területek veszendőbe mennek és a múltban ápolt eddigi összeköttetések megszakadnak. Az elóbbeni állapot helyreállítása
tehát ujabb gazdasági liódiló munkát fog igényelni és a változott nemzetközi konstelláció sok részben uj helyzet elé fogja állítani még azra német termelést is, amelynek nagy eipanziója és hódító ereje miatt visel Anglia háborúi legfélelmetesebb gazdasági vetélytársával
*
A háború után tehát Németorszái; igen el lesz foglalva egyrészt a maga tengerentúli és gyarmati összekötetéseinek a helyro-álliiásával. másreszt pedig a bábom altal okozott inindt\'nnemü károk és pusztítások pótlásával, ugy hogy előreláthatólag annyira igénybe fogja venni saját iparát a regenerálás munkája, hogy a háborút követő első Időszakban export-képessége és a kivitel szükségessége is a termelési felesleg csekélységénél fogva o^ökkenni fog. Ugyanez a helyzet várható Ausztriában is, Galioiát igen nagy munkával es költseggel helyre kell majd állítania, a hadsereg felszerelésében beállott fogyatkozást pótolni kell ugy hogy az osztrák ipar saját területén igen nagy mértékben el lesz foglalva és egyrészt nem lesz ráutalva az eddigi mértékben a kivitelre, másrészt pedig produkcióképességének az elsó Idóben bizonyára érezhetőbbé váló
SzirkMilíiii ii klariikltalal M*k-Ur t
TaUton: 182. — HlrdaMaak dljaaabáa .. arl*t.
alábbhagyása export-képességét is csökkenteni fogja.
Ezt az időszakot kell majd nekünk alaposan kihasználnunk. A német és az osztrák ipar kiviteli képességének ez az elsó idóben várható megfogyatkozása iparunknak és exportunknak nagyszerű konjunktúrát nyit meg. Elsősorban iparunk egész leljesitó képességének kihasználásával azon kell majd lennünk, hogy a nálunk is jelentkező nagy beruházó szükségletet lehetőleg a magunk erejéből tudjuk fedezni. De a mauyar kivitelt is lényegesen éleszteni és gyarapítani lehet majd lóleg a Balkán-államok Télé. amelyeknek a földrajzi fekvésnél fogva Magyarország a legtermészetesebb beszerzési forrása A törökkel való politikai barátság és háborús szövetség kellóképpen preparálja a talajt részünkre az ottomáu birodalomban, amelyhez a dunai ut olosó és előnyös kiviteli módozatokat nyújt. Kétségtelen, hogy Törökországban az angol és a francia gazdasági kapcsok erősen lazulni fognak és nagy eltolódás fog beállani az otlani gazdasági viszonylatokban, amelyeket kiaknázni elsőrendű feladata a kivitelünkben érdekelt gazdasági tényezőinknek. De, nemcsak Törökország, hanem Románia és Bulgária ia, szomszédság
A honszerelem lángja.
■ — Jelenet a harctéren — i.
Kmiiu a hófedte tetőkön, S alatta a sík mezőkön, Emberirtás folyik nagybau, Mindegy: sárban, vlaben, (agyban — Oda fena at Agyuk tüze, Itt lenn a karok ereje
In télik a sikereket---
Pusztítják a saázetreket--
Akit golyó, bomba talál, Karjára ölti a halál, 8 timí oda, hol a cseudet Neiu zavarják ágyú s pu*kn dörrenések
II.
.... A tér sebesülttel tele, Mindnek vért harmatoz sebe, Gyalogfenyó havas bokra,
Déil hullat a homlokokra--
Csitítgatja a lázi egyre ---
Jól esik a vérzó sebre, Megfagyanztia, megdermeszti — — Jégburokkal behegeszti
Alom ueheztll a szemre. 8 dőluek izerte, ki a merre — — — A fatetőn varjú, falka, ! Búcsúztatót énekel rá: 1 „Kár I Kár!" — mondja.
III.
Kgy útszélen két webesült; szembe Ilinek, Miud » ketten tátongó nagy sebet kötnek, Egyik magyar, másik muszka el lenségek, 8 im a közös bajban szépen összeférnek — „Mond csak bajtárs", szól h magyar bensőséggel Mi az oka hogy az Isten nem áldott meg titeket
[is vitézséggel, Sokan vagytok s exak férfiak ti is. mint mi. 8 még seiu birtok a harctéren boldogulni. Nagyot sóhait rá a muszka s kis vártatva, Fájdalmasan ilyen szókra uyilik njka: „Látod bajtárs, a te honod, a szabadság szép hazája, Népeivel együtt érez, sir és örül a királya, Tinztességes korlátok közt független ott minden polgár, Szabadon tesz, szabadon megy, szabadon jár. Ott a haza u tiétek, óseitek hagyták rátok. Itt minálunk ugy öröklik minden cárok, Az a föld is, melyet iurunk addig mienk, ainig [hagyják,
S ha kegyelmük jónak látja, hogyha meg unt, más-Inak adják,
1 Mit védjük hát azt a földet, hol mieuk osak a
[temető ?
Ostorcsapás, rabszolgaság uem buzdít, nem lelkesítő, Akár nyerünk, akár vesztünk helyzetQukön nem [segíthet,
Ezért biztos fölöttünk a győzelmetek s vertek minket. Ti nálatok honsaerelom a mi lángot ád a szívnek, Minket harcba kancsnka és Szibéria félsze visznek. 3zava elhalt, — s most a magyar kezet fogott a [muszkával,
S aztán sirjái behintette hóvirággal.
Zombory Gyula
Rongyos Tóth.
— Ugy van — bólintott a színésznő végtelent)I szomorúan — önnek menekülni kell . És jobb
is . .
— Miért?
A naiva erőltetett vidámsággal válaszolt:
— Mert még bele találnék szerelni... I — És? — hangzott biztatóan.
| — Ka az nagyon szomorú — mondotta a
ZALAI K t) L L 0 N v
MAJU8 6.
folytán igen jó oxport-terülotQl kitiAlkoiik, tunikor » távoli Németország és Ausztria magukkal li\'Btnok elfoglalva és éppun esért nem ápolhatják tuajd annyira a balkáni kivitelüket.
Ezek a megfontolások kötelességévé te-s.ilt ugy kormányunknak. mint magunknak az ipari és kereskedelmi érdekelteknek. hogy már idejekorán mindent megtegyenek Hal-kán-exportunk megalapozása és emelése érdekében nehogy ez u kedvező időszak eredmény Iiélkol elmúljon. Exportérdekeinket a háború utáni legközelebbi időre már most szerveznünk kell. a hóditó munkához már a háború alatt hozzá kell látnunk, mert sok valószínűség van abban, hogy a versenytársak közt az fogja a legjobb eredményt elérni, amelyik legkorábban siet a terített asztalhoz.
HÍREK.
Elhalasztják a 42—50 évesek bevonulását.
Hivatalos érlesité), szerint Ausztriában uj sorolásokat fognak elrendelni, mely a népfelkelőket ismét a sorozébizottaág elé állnia. Az 1878-1890 . IH9S.. 1H9S. és 1894. évfolyamhoz tartóié népfelkelésre kötelezettek szemléié oly eredményekkel tárt, melyek arra mutatnak, hogy az alkalmasság uiogíté-lésénél nem mimlenutt alkalmaztak egyeulé mértéket. Oly ellentétek merültek fel. melyek sürgésen szllk aégessé tették az igazságos kiegyenlítést. A katonai intéiőség eiért o fentebbi évfolyamok népfelkelésre kötelezettjeinek ifjabb sorozását rendelte el. melyen a jelentkeiésllkf.él alkalmatlannak talált, vagy ideiglenesen szabadságolt népfelkelők is előállni tartoznak.
A sorolások ináios 26-tél június 13-ig fognak lat tani, s ezen sorozás következtében s népfelkelést törvénynek cask kevéssel ezelélt történt változásai álul alkotott ly uépfelkelési kategóriák (43—60 évesek) behívása el fog halaaztatui.
i hivatalos érteeitéaek egyelóre csak Ausztriára vonatkozólag közlik az u| Borosok elrendelését, de nem lehol vitás, hogy a paralelizmns keresztülvitele érdekében Magyarországon is hasonló intézkedések lognsk történni
Hogyan bátorítják az orosz katonákat?
Jézus Krisztus levele. — A kárpáti harcokban elfogott orosz foglyok i kötött volt Gucsabkij Audré, f>8. gyalogezredböli, katona, akinél a pocsigevi orosz kolostorban írással ( másolt következő szent levelet találtak, melyei az( [ orosz hadvezetőség a katonák lelkesítésére osztogat. A levél így hangzik magyarul :
„8ieul levél az orosz katonához! Ezen irásj Pocaa|evbeu, a kolostor templomában, a azüzanya ké-péuek háta mögött találtatolt. A levelet maga a szQzanya lia Krisztus irta és aki elolvassa, aun«k szerencsét hoz u háborúban, szerencsét hoz az Alyus-kának. minden otoszok cárjának, hogy ellenségeivel elbánhasson.
Orosz katona! Éo Jézus Krisztus megparan csolom neked, hogy ezen levelemet, ha elolvastad, add oda a bajtársaduak. A mi uruuk ós paiauoso-lóiik, a nagy és hatalmas cár bajba jutott népeivel együtt Ellenség támadta meg országát, pedig nékie az egész világra ki kell lerjeszteuie hatalmát, az 6 kezének lóságát és áldását .minden óló lénynek, ki e földön van, éreznie kell. A nagy és hatalmas cár fegyvert fogolt, hogy veletek, orosz katonák, atyái-nak örökségét megsokszorozza Kiindult veletek egy győzedelmes háborúba. Nektek kötelességtok a cárért vereté et ontani és életeteket feláldozni Duló csa-
tákban veletek van a szüzauya áldása, az kisér benneteket az igazak utján. Az ellenség gonosz és Orowországnak kárt okoz. Gondol latok otthon maradt családotokra, feleségekre é« gyermekeitekre. Ha ti . a cár országát meg nem védelmezitek, győzelmet nem arattok, nem érdemlilek meg a leVegól, hogy magatokba szívjátok, nem a föld termését, nem a cár kegyét, mely felétek sugározza a boldogságot. Vigyázzatok. Az, aki az ellenség kezébe kerfll, ha-láluak halálával hal meg. Elkárhozik, elveszti lelkének üdvét, családja hetedizigleu Ing megbűnhődni én érezni fogja a cár sújtó haragját.
Harcoljatok a szüzauya ós a cár nevében, mert ók mindenütt jeleu vannak l"
— Vonczel Rezső a helybeli népiskolák volt érdemen igazgatója immár a múlté, az emlékezésé, mint aunyi sok érdemes kartársa, kik ezúton már korábban megelőzték.
Rendszerető, jóságoa * egyenes lelke elköltözött közülünk immár anélkül, hogy a kifogástalan köielességtudás, a lauitói tövise* pályán végzett lelkiismeretes tevékenykedés utáu, a nyjgaloiu jól megérdemelt zavartalan s boldog perceit élvezhette volna. A megfeszített, mogorőlteteU munka idegzetét, szervezetét időé lőtt tönkretette, úgyannyira, hogy a halál, mely most utolérte s megszabadította az élő halottal hosszas szén védéséitől, szinte jótékony megváltás volt reá s környezetére.
Klhaugzoltak az utolaó aceordok is, mellyel derék gimnázistáiuk mint iutézelük egykori éuek és zenetanárát megtisztelték s Ó leszállott jöveudó szállására, a* ölök nyugalomra, hol niuca többé fájdalom, nincs lorzsálkodáa, irigység, hol a jajszó s min- V den bánat elcseudesenik, hol az osztó igazság mindnyájunknak egyformáu mór, mindnyájunkul egyíor-máu sujt u jutalmaz, kivétel uélkQl egyaráui.
Nyugodjék immár békében, legyen sir! álma csendes. Lelkiismeretes, igazságszeretö lelke odaadó fáradozásáért nyerje el ott fent a leghatalmasabb Ur zsámolyánál a legszebb égi jutalmat.
naiva komolyan — ha egy szegóuy sziuésznő egy főúrba szerelmes.
— Lehet, de számításba kell venni a kivételeket. Lehetnek esetek .. .
— Esetek?
A báró letette a kosarat a pallói a és egy értékes szaflr gyürüt húzott le az uijaról.
.— Ide ügyeljen Erzsike, — szólott megtartva az eddigi iugerkodó hangot — ezt a gyürüt boldogult anyám viselte. Formája szerint nem jegygyűrű, de ha óhajtja, annak tekintheti s ugy húzhatja ujjára.
Mintha nem jól érteném, báró ur... Ou azt akarja mondani ?
— Világosan fogem mondani, édesem : ha van akarata, bálorságH, szívbéli hajlandósága kövein! a bizonytalanságba egy számüzöttet. egy bujdosót.
— Bárhová szívesen !
Kezét nyigtotta, a báró megcsókolta azt. Majd gyöngéden magához vonta A naiva, ki hasonló jelenetel mindig bravurosau játszott meg a színpadon, oic \' kissé félszeg húzódással, szemérmesen igy szólt:
— Nézze kérem, nem azért mondom, de azért mégis . .. mielőtt megcsókolnám mini vőlegényemet, szeretném tudni keresztnevét . .
— Gyula.
— Köszönöm, édes Gyulám 1
Én odanyújtotta korall ajkát,
És lóo, hogy a természet gyászosau következetes rendje szerint a derék Rongyos Tóth elöregedett, kidőlt a színigazgatók sorából és — uomen est omen — le is rongyolódott, ö aki annyi kóbor szinézt öltöztetett vadonatúj ruhábB, most kopottan, fakult sziuü rongyokkal védekezett a meztelenség ellen. Csak épen egy szürke gyapjú ruha állolt makacsul ellen a posztórontó viharnak. Az az öltözet, melyet több mint tizenöt év előtt a sugóíedel alá bujlatolt emigráns hagyott hátra. Ezt viselte a leviharzolt veterán ünnepnapon s büszke volt, ha tetszést aratott vele.
—- liiion) , ez még a jobb időkből való . ..
Talán el is felejtette eredőiét.
. Egyébként kegyelemkenyéren éli egy süket, mogorva és relteueteseu fukar kalapos sógoránál. A ház, amelyben lakott, egy kutyaszorító u\'cáuak hátsó része volt. Az utcára uyiló tornácon ült naphosszat és olvasgatta. Jób könyvét hangosan, helyenkint patetikusan.
És szive fiatalosan reménykedett, hogy rá még szebb napok virradnak, hogy mini az uzororazági Jób, ó is megéri egykori jómódjáuak apoleozisál.
Ugy képzelte, hogy azokból a rongyos színészekből, akiket ő nagylelkűen fölruházott, valamelyik meggazdagodott s eszébe jut az egykori igazgaló és hintóval hajtat végig a jegenye fasoron a tornác elé, hogy magával vigye valami Eldorádóba.
Es az öreg Rongyos Tóth reménykedése agy uapou valóságra vált liiutó állott meg a tornác
előtt, a hintóból egy elegáns ur szállott ki és jött hozzá.
— Jó napot, direktor uram I Hát ismer-e ?
— Hogyne I Persze ... axt.»\', hiszem .. . ámbár ... #
Az öreg uetn ismert rá az érkezőre, az egykori daliás emigránsra, de röslelle bevallani.
— Nagyon örveudok — mondotta uem kis zavarral küzdve — csak azt sajuálom, hogy nem láthatom szivesuu ebédru, dohát ugy áll a dolog.
És ömlött bóveu föltartóztathatatlanul a panasz az ajkáról., . Még Jób könyvéi is segítségül vette hozzá :
— Bizony jó uram — moudotta máskép volt ez nálam valamikor... Nem mondom, nogy, miként Jóbuak. háromezer tevém lelt volna, de volt olyau magyar ruhatárom, hogy uyolc ládába is csak gyömöszölve fért el. Még iyy is kiszorult néhány darab meute. fis uem dicsekszem oktalanul, hogy ötszáz nőstény szamaram legelt volna a gyepen, iniut hajdan Jóbuak, de volt olyan könyvtáram és voltak olyan kortináim, hogv k színészek álmélkodva nézegették. Ugy biz az jó uram ! És nem volt a». én társulatoiuuál egy rongyos színész sem. Három szabót is fizettem olykor, hogy rendesen járjanak öltözve... És most drága uram, ez az egy öltözetem vau, amit rajtam lát, a többi koldusén tat .. Jó, hogy ez az egy kitart Igaz hogy tiuom k*lme, de meg is volt az
\' áia . Tudja, hogy mii fizettem én ezórl a ruháért ?
Kiváncsiau nézett a jövevényre ... s valószínűen az eszmetársulás rellektorim erejével egy-
MAJU8 6
Z A I. A 1 KÖZLÖNY
— Vidos János városunk egyik ideális lelkű tisztviselője, ki a déli és északi harctéren is Iióhíusuu harcolt, az ott dühöngő ragályos lifusz gyilkos kormai közé került s az uugvári kórházban kilehelte Íf|U lelkét.
Az ideálisan gondolkozó ifiu a háború kitörése ••lóit csak kél hétig élvezte a házasság örömeit s most ifjú ueje h 76 éves éden anyja, kinek egyedüli támasza volt, siratják tisztelóivei együtt korai elhunytát.
— A bíróság vakációja \\ bírósági szabadságok az idei uyárou uem lesznek olyan terjedelműek, midi más esztendőkben szoktuk lenui, a mennyiben a törvényszékek több tisztviselőjét. fól«g a jegyzőket olyan városokba helyezik ál, a hol rog-lönitéló biróságok működnek Ez utóbbiak számát a s/ükséghez képest szaporit|ák és e végból uj, szervezettebb tisztviselői karra, illetőleg a meglévő tisztikar kiegészítésére van szükség.
— Mit jósol a „Meteor" május haváról? Mám* változási napjai: C. en\\he, fi. szeles, esetleg viharos, vagy zivataros, 11 meleg, derül; szeles 14. részben csapadékos, hűvös, 15, meleg, száraz derült, 17. hűvös, esetleg hideg, szeles, S2. enyhe, 28. csapadékos hűvös.
— Kirendelés. Az igazságűgyminiszter a nagykanizsai törvényszék területére vizsgálóbíróul Sághy János törvényszéki hirót rendelte ki.
— A kormány ujabb lisetrendelete. v kormáuy a búzalisztnek tongeriliszltel való keverésére rendeletet adott ki, mely szeriül a vármegyei és városi törvényhatóság első tisztviselője a kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg kiadott fölhatalmazásával
kori gazdájára, az emigránsra Zavart mosolylyai folytatta:
— Semmit sem fizettem, báró uram, semmit . . Hehe, mert ez a ruha az öné roll s tulajdonképeu . . restellem, hogy . .
— Ej ej — szólalt meg * báró — családtagok koiött az ilyesmi mindeonapl dolog.
— Családtagok V Nóra tudnám, báró ur. ámbár.. .
— Ugy van, iMaládíak. ön engem tizenöt év előtt nagyon kritikus percekben, fiának nyilvánított.. . Tudja, mikor halálrA kerestek a színpadon ... Nos, állom, n fia vagyok . Jöjjön apám uram hozzám, a feleségéin alig várja ...
— De csak uem mehetek ilyen borostásan a báróné őméltósága «lé
— Megsúgom, hogy a feleségem nem tulsá-gosan kényes dátun. Kgyébkéut ismeri . Önnél játszotta utoljára tizen\'l év előtt Qrizeldiszt Veszprémben
— Az ernyői Rrzsike ?
— Az.
. . . Mikor egy hél múlva a vacsoránál egyQll ültek, hoszabb elmerengem után olyan »ej(«lmes hangon szólalt meg Rongyos Tóth uram, mintha valami különös látomásról adna számot:
—r 8záz és száz óiubert öltöztettem föl valamikor és azok mind megfeledkeztek rólam .... Csak egy embert vetkőztettem le és viseltem gn-uyáját. .. . Az az ember karjára vett é» megsegített
örtllui J^szott a hatásos aatitémuek és igy fejezte be :
— De — mint Jób könyvében áll --■ Isteu luindebben nem iei gáncsot .. .
nlreudelheti, hogy a malomvállalatok köztestületek- — Ne kapkodd a fejedet. Tábori postai
uek és köziutézinényekuek kcnyérelőállitásával fog- levelezőlapon írják ezl a harctéri tréfál:
lalkozó vállalatai részére olyan helyeken pedig, ahol dUrQ güly6táporbtn m6gyüuk w|6re. ^ ö
a liszt- illetve keuyóruUlvány. rendszer be van ve- ! yÍ8U H fiaU, rekru(a rohwU(lk
zetve, a malomvállalatok és a Isztelárusitók bárki Al ujouc k>pkodja a ftíjét holi (de ho, odi.
részére keuyárlíwlel keveres nélkül hozzák forgn MBgaoka|,a
ezt az öreg tartalékos, aki majdnem az omb. n . .nmmbou kamMw .zdtaíg.H tengeri- ja MMm , „„„,,, 0(,m6| , h 61 : liszt mennyiségei a keverés céljára egyidejűleg kü- i
lön szolgáltassák ki.
— Istentisztelet Az izraelita templomban a péntekesli istentisztelőt f. hó 7-étől keadve további intézkedésig d. u. 7 órakor fog kezdődni.
— Öcsém, ne akkor kapkodd a fejedet, mikor a golyó már elfOlyölt a füled mellett, hanem akkor, amikor, a muszka elrántja a ravasz\'.
— A borvásárló ős a hegy. A Kisalföldről jött le \'hoztáuk egy borvásárló, lfju volt az ember és
| — A renitens flakkerosok Vasárnap tör-! még tudatlan. Most volt először a Balaton mellitt. | télit, hogy sürgős ügyben vldékro kelleM volna uta&-\' De hát akadt vezetője is és a szeuzál úrral kimeutek Inom s egy fiakkerra lett volna szükségem. Az áilo-i másnap regg«i Badacsonyba. Mikor leszálltak a vo-máson lebzselő s folyton újból érkező liakkeiosokat natról és meglátta a kisalföldi vendéglős ur a hegyei,
következő párbeszéd hangzott el ó és kísérője között:
— Nehéz erre a mágus hegyre teljutui ?
— Kel még megjárja, de lejöuiii nehéz.
— Hogy lehel az ?
— Tetszik tudni, mi oda, ahhoz a jiirostetejü pincéhez megyünk, érdemes fölmenni, odafönn nagyszerű bor vau — ós huuyoriloit a szemével.
j egymásután kérdettem, kértem, de mind atsal válaszolt: .El vagyok foglalva.- Pedig dehogy, óraszám ott lebzseltek s nemcsak uekein, de a sarkon jálló Markotáu rendőrnek sem voltak hajlandók engedni, kí a hatósági orvos számára óhajtott kocsii | keríteni, hogy Kiskanizsára a himlőoltáshoz kijuthasson, de minden igyekvése hasztalan volt
Nem hisszük, hogy ily emuit a síun-lra rendelt fiakerosnak szabad legyen elkövetniük s éppen akkor, amikor rozzant gebéik és minősithetleu piszkos bárkáik mellett még takszaemelésért is folyamoduak megtorlás nélkül szolgálataikat sürgős és kényes esetekben bárkitől is megtagadhassák.
Egy városi polgár.
— Mikor lesz vége a háborúnak ? —
Milliók tönk ezen a keserves rébuszou a fejüket. Pedig lapunk egyik külső-belső inunknlárta szerint a dolog megtejtése egészen egyszerű számtani mOveleleu alapszik
— Tehát mikor lei>z vége a1 háborúnak ?
— A dolog egészen egyszerű. Háuj uagj pes Néplap", C legolosóbb nj-ág elluuségünk van nekünk? Ugye három: orosz, j számár*. íélévrt^ \'2 korona 4ü fillér.
Irodalom.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedévre öt korona, rVilág-króuiká-\'Val együtt hat koroua. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Uggyanill megrendelhető a .Kémagyar nép
; Az ,&Iet" szépirodalmi és művészeti heti-
j lapot (wwrkewu Andor József) gazdag tartalom, érdekes és sktttáfia kepék egészilik ki. A kitűnő lapot melegen (pánijuk oisaaóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári-ut 15/c. — Elő\'iifltéai ár félévre 10 kor. Mutatványszámot készjéggel küld a kiadóhival.
angol.
Hány ellensége vau az áutáutnak ?
— Három : német, magyar, lür«»k.
— Ugy van.
— Tessék e hármat eloszlani hárommal —
— Hányszor találtatik? 1 — Kgyszer
— No lám 1 maga kis okos ! már meg is lejtelte, pedig még nem is egészen kopasz A válaszban benne vau a felelet.
— Tehát mikor lest vége a háborúnak?
— Egyszer.
— Kivasalt pantalló, Bgy sebesült zászlós meséli a Kossuth Lajos-utcábau harctéri kalandjait.
— Tudjátok liuk — mondja — a harc, a Veszedelem, a fáradság uem bántott engem egy percre sem, csak az a nyomorult állapot, hogy borotválatlanul és gyűrött ruhában kelleti járnom. Egyszer agyongyü-ötton keseregtem, amikor láttam, hogy a pionírok a kövekkel beszórt utat hengerelő masiuával simitgatják egyenesre. Hirtelen ötlettel levetkőztem és vártain, hogy a gép hozzánk érjen. A társaim azt hitték, hogy napfürdőt akarok venni, de még inkább azt, hogy megbolondultam. Én azou bau nem törődtem velük, hanem kiszaladtam az J
útra, gondosan leieregettem a ruhámat s vártam a azonnali szállításra kapható Simon Károly hengert. Nagy eiővel gördült keresztül a ruha-. \'
darabokon . .mikor ml volt r.itnk, di.d.lkiilW.il fűSíiorken-slíBdaníl Kaposvár. G y a p j u t ktpkodi.111 m.g.mr.. A. OiW ttnyawa bóráit. Olj.o! TBB7.,.k minje„ („„„„yjaégbwi, ktürelc ajáu-kiv.ualUn Allt.m liAinilIó Urnáim előtt. mint mont
itt . Komutli L.jm-uti\'lb.u latokat.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretett halottunk Venocat^ Bezaö nyugalmazott áll. isk. Igazgató végtisztességén megjelentek s azzal Is fájdalmunkat enyhíteni kegyesek voltak, ezúton fogadják hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1915. május hó 6.
A gyáixold osal&d.
Elsőrendű rézgálic
zalai közlöny
május
Szombathely r. t. város polgármesteri hivatalától.
8291. II. 1916.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Szombathely r. t város tanácsa a Períntvashid pallózatának megújításához szükséges tölgy faanyag beszerzését versenytárgyalási ajánlat alapján kívánja biztosítani.
Szükséges 10,8 (liz egész 3 (10) köbméter 15 (tizenöt) oentimoter vastag .tölgyfapalló 2,35 (kotló 35 (100) m. hosszú és 22 — 2» om széles darabokban.
A pallóknak fűrészelve vagy teljesen simára kifaragva, szabályos és teljes négyszögletű keresztmetszettel kidolgozva kell lenniök. Az egységár Szombathelyre szállítva adandó meg. Az átvétel Szombathelyon történik. A tölgyfaanyagnak tökéletesen egészségesuek, kifogástalannak kell lennie, kéregfának nem s/.abad rajta lennie és minden darab pallónak a törzsek belsó kemény részéból kell vágva lennie.
Szállítási határidő a megrendeléstől számítva négy hét. Ha ez nem lenne betartható, az ajánlatban közlendő Az ajánlathoz az ajánlati összeg 5°/0-a mint biztosíték óvadékképes értékpapírban mellékelendő Az ajánlatok lepecsételt levélben e felírással: .AJÁNLAT HIDPALLÓK SZÁLLÍTÁSÁRA"
folyó évi május hó 20-án déli 12 óráig
a polgármesteri hivatalhoz küldendők.
Szombathely. H>1 fi évi május hó 3-án.
KlöKOSS,
polgármester.
NYILTTÉR-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő éa edző hizlaló-kúrák egóaz éven át. Gyermekek 7 éven felül klaéret nélkül felvitetnek.
*) K rovnl ttlalt kftllftltekért unni vállil /<il«lö»-ntÍKfl A ttmrkesitítwíí.
i mxmusafjj&i/tf
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana lig sem, hanem soron kívül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert otí határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
M" Lka
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA !
KÖNYV-, PAPI^- ÉS IH-ÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben —------
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. ------ — t
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----- dús raktára. \'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára. ----
Nyomatott a laptulajdouos lfj. \\Jfajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa 1915. május 10
54 ik évfolyam 36 szám
Hétfő
■•lliliglt hétlin ii cilUrtiktn.
Kalelűa «xeik«*El<
blöfli.trtl árak: Bgé.« A.re 10 korona, félén « b korona. Rúnalrnulnh Naiy,rfé»,e 3 horon. 80 AH. Egy,. itém ár. ,0 flfi. Bt^eKOVÍch JünOb
Kóix«rM«*Ki<V.
Kemény Latjaló
SzirkBiztóiég ét kladéíilvaUI Diák-tér 1
Talalon: 182. - MlrdaUaak dljaiabáa aiarlnl.
A mi városunk vszetőséga.
Az izzó tűz választja ki a színaranyat, a nagy idők szülik a nagy emberekel, fejlesztik az energiAt s tüntetik fel a rátermettséget, a viszonyokkal megküzdeni képes tehetségeket.
A jelen háburus viszonyukat megelőző napokban bizonyos elfogultságból származó jajreszéklés Olt ki a lelkekból, sóvárgás a múlt után s elkeseredés a jövőbe nézés mellett, — mintha éppen a mi városunk lenne az ors/.ág logelhagyalotlabb. leggyámoltala-nabb, legmostohább viszonyok között élő terrénuma, melynek seui vezetősége, sem életképessége nem áll azon a nivón. melyre szerencsés fekvésénél fogva a határszéli hivatása folytán* érdemes volna.
Változtak « viszonyok, — megnehezült az Idölc járása s a súlyos viszonyok a máskor\' IfízOmbös egyéneket Is besodorták a tevékenység, az erőpróba mezejére,
Uj erők. ismeretlen készségek váltak ki: uj tehetségek tűntek fel s a bizalmatlanság, tuely a lelkekben a vezetőség iránt táplálódon, mint jégkéreg a naphevének hatása alatt, felolvadt.
A klcéinyeskedók\'egyenkint elnémullak, a nagyhangúnk, kik olj jól értik a distin-(juálást, odúikba vonullak vagy beálltak farkoséválóknak s a háborús viszonyok között városunk vezetőségének\' kifejteit tevékenysége mindenkit meggyőzött arról, hogy a legfontosabb, legélOtWágébb Ogyéírtflí íntéíése oly kezekben "van, a hol félteni való nem leltet semmi.
Boldog vagyuk, hogy apró gimnázista koromban volt jeles tanárom, Ormandy Miklósnak egy figyelmeztető mondása kijegeoó dött lelkeníbeli. IM.v lUl^óltá -Fiuk, ha egymást szerelni akarjátok s felnövekedve egymást megbecsülni óhajtjátok, sohse keressétek a hibákat, hímem azt nézzétek, mi vau egymásban a megbecsülni való."
Ezt a mondást talizmánként órizUun s ez irányitolt az emberekkel való érintkezésemben éltem eddigi folyamán mindenkoron.
Vessék le tehaT a kákán csomót kereső, pessimizmussal telt . kadékoskodók is a mindent feketén látó okttláriumot, tegyék fel az optimizmus tisztán látó szemüvegét. — nézzenek körül a közelmúlt alkotásain, városunk örvendetes fejlődésén s a nehéz háborús viszonyok között is kedvező életviszo-
nyain, lehetetlen, hogy el ne kelljen istner-niok, miszerint városunk v>zetősége, nemkülönben rhudóftiatósága Is óly nivón áll, amelynél különbet az ország bármely hasonló provinc városában alig találhatunk.
A nagy Németország jeles Usászára,. a neves Hindenburg, Hötzetldörfl Konrád s világ legelismertebb stratégái és hadvezéreinek tqtre.fs csak papírmunka marad, ha nem, áll melléje egy támogató vezérkar, egy áldozatkész nemzet s egy a vezetőség terreil követő vitézen harcoló katonaság.
Álljon elő a vezérkar, hallgasson el a\' mindent pessimizmussal kísérő folytonos elégedetlenkedés. — adja közre mindenki tapasztalatból szerzett hasznos tudását, támogassa minden közérdekű ügyben vezetőségünket, mely mint látjuk Immár a legjobb ufón jár; akkor a mi szép fejlődésnek indult városunk mihamar felfogja magát küzdeni arra a nívóra, melyre szerettosés lekvésénél határszéli hivatásánál fogva predestinálva van s amely után mindannyian állandóan sóvárgunk.
ch.
Abbáziái rege.
Az osztrák tengerpart legBZebb fürdőhelyén, Abbáziában, lm az ember a tengerpart hosszában lovasiet, ogy ki** öböl mellett, butin « tengerben, sziklák között lát a tengerből kinyúlni egy SzUz, Mária-szobrot A „Stella maris" szelid arcával, két kinyújtott karjával uralkodik a tenger felett Áldás, vigasztalás a hajóitokra iiözvtv A jámbor vallásos olasz, ha sajkájával a sik tengerre megy, először egy imát rebeg a szobor előtt. Szélcsendben a szobor kiséri védő karjával az ezer veszedelemmel küzdő hajóst, szélvihaibau pedig mellén levő örök mécses ad neki ós hajójáuak biztos irányt.
Az abbáziai fürdővendégek minden nap látlak egy őszbehqló, görnyedt, fekete ruhába öltözött uii-embert, aki szolgája kíséretében lassan, iiíga\'Hg lépésekkel ment « Umgwrpart egy bizonyos fesze toló 8 se jobbra se balva iiéssvo. megállt egy helyoti » merően a tengerre nézve, siró, vad, kétségbeesett hangon kérte tö|.< vissza két kincsét a világon, nejét és leánykáját Nem hallotta a fürdővendégek tiszteletteljes, hódoló beszédeit, akik egymásnak sugdosták :
„fiz Oltarino Krancesco, a Ilire* tudós", nem látta a nők hóditó arokifeiezésuit, csak állt merően ás szállt perbe a vízzel.
Majd lelke kifáradt s a pálmafák alá helyezett karosszékébe ült A tenger halk csobogása, a messziről ideszálló narancsfák illata, a pálmafák levelei közt zizegő szellő, a mosszi San Lorenzó haraug halk, csoudes hangja, a najádok és tiéreidák bájos éneke, kedves zsongássá változott. Lelke mindiukább elszállt a jelenből és elaludt Almodolt régi — régi boldogságról és mostam nagy szomorú ságról Alma oly szomorú s mégis oly meguyugtatő volt Álmodott . . .
Üttariuo Fraucesoo htres tudós hírében állott Velencében. Rgész nap és ó\'ijel könyvei felelt búvárkodott s kutatgatta az élet valódi cél|át és értékél. Ismerte Koperuiciis. Galilei, Haeckel s a többi tudósok műveit és belőlük akart egy egész életre szóló célt kitűzni maga elé. Ismerte a dualizmust, a posilivizmusl, a materializmust h nem tudta eldönteni, melyik a valódi. De tanulni vágyó lelke nem tudott megnyugodni s örökös bizonytalanságban éli. Ha könyveitől megszabadult és otthonába térve, érezte feleségéiiek egyedül értn lángoló szeretetéi, hallotta kis leánykájának^ csacsogását, kedves nevelését, akkor
érezte, hogy az élet egyedüli célja esak at lehet, hogy egyedül a muukának és családjának éljen. Ilyenkor töpieugó lelke megtalálta az egyedül kivezető utal. b megenyhült lelke a nagy kinzó] kérdésektől.
így éltek, amikor egy nyári uap FrauosscoJ azt u badar torvet a|áulotta feleségének, hogy jó§ volna, ha a következő vasárnap, ha szép idő lesz, áiránduluának egy hajőn Abbáziába. Feleség* különösen kis leánykája harsogó örömmel fogadtákpj \' el a tervet.
Kijött az a végzetes vasárnap is. Ragy%góJ szép nyári uap volt, miko- a hajó kifutott a sik1 teugerre A mérhetetlen viz sziliét egy kis Mellfi| sem zavarta fel, a viz sziuén pajkos delfinek játa doztak ós sütkéreztek Az ég tiszta kék volt, csak] uyugatou, az ég aljáu látszott egy kis fekete folt
Boldogan vidámau üldögéltek a hiyón s sl-| merengve néztek n lagúnák városára vissza. Messze-S m-sze hátnk, inögöit fekete foltként látszott Trlestt^ Oly boldogan Qltek ott s néztek a tenger csendsi vizébe, amely kék posztódarabként szegte be a látóhatárt. Néha-néha egy-egy sirály röppeut fel s sivitd haugjával talán párját kereste. Majd lebukott a 1 sziuére s egy-egy kis halat kapva fel, ismét fol-í! röppent.
Bokáig eluédék e vidám madár halászatit sfl
A L A 1 ÍÖH08 !
HÁJDB 10.
HÍREK.
— Tanévaáráa a helybeli kath fögün náilumban A vall Ab- is kézokl. MiniMiteriora rendelete következtében az előadások f. hó 1 Un végződnek, u oejtáiyvizsgálatok inAfus hó J4—21-ig tartatnak meg, 18-éo reggel \'/,9 AraVor "jTb Deom ét utánaa az egyes osztályokban kihirdettetik « ér-légi osztályozás. Az érettségi szóbeli vizsgálatok juniua 7., 8„ B. és 10. napjain tartatnak. Az évvégi iskolai Értesíti juuius második leiében fog raegjo-lenni.
Lajpczig Antalné.
Tegnap temették el s pénteken delutáu halt meg hirtelen, váratlanul. Halála nemcsak a gyászba borult családot érintette Mslmasan, de városunk intelligens koréit s jótékony egy»aOlít.il is, mert Laipciig Autalné a kei. iótékony nóegylel vezetésében s munkás életében tevékeny és áldáeoa réezt vett. Városunk tehát szegényebb lelt egy ideália lelki) úrasszonnyal, » igy vesstenégHuk |elentékeny. Szinte bibetetlenlll baufzolt az elsó bir. D« csakha mar szomorúan győződtünk meg, hogy a jótékonyság ei fgaanivo munkása • jóéuekea, a niövéssWktl Lsjpczigné valóban elhalt. Kik siratják elkélténél, — köztudomáau Még atttksége lelt volua az apró, éd<-a gyerekeknek at édes anyai sziv melegére, nevelésére — de a kérlelhetetlen halál uem nézte, hová lépett be a Ltjpozig Antal biró családjára nagv gyászt hozott. Temetése a város részvétele mellett történt a ■ jó anya koporsóját virágúidé borította. Beszédea emlékei vollik ezek annak a azereletnek, amely Lajpczig Antalné iránt annyi szivet tisztelettel
és szeretettel töltött el. De jelkép is volt. Lajpczig Antalné nemes szivét szimbolizálta, mely örökös virágágya volt a jótékonyság, az ideális lelkesedés folytonos virágzásának. 8 mikor s duló háború elesett hóseiról számot adunk, s jótékonyság egyik hésének korsi elestéről adunk akkor számot, antikot Lajpczig Antalné haláláról siomoru hírünket jelenleg leadjuk.
A gyászoló család a következő gyáazjelenté«t adta ki:
Lajpczig Antal kir. járásbiró. ugy a maga, mint gyermekei Lelly, Alice, Kditli, Annus. Ilus. továbbá a siQlók és testvérek s- a kiterjedt nagy rokonság nevébuu a pótolhatatlan veszteség fölölt érzett, mélységes fájdalomtól megtört szivvel jelenti, hogy hón szeretett áldott jólelk\'J felesége, az ideális jó édes anya, gyermek és lestvér Lajpczig Antalné szili. Antalné Mariska f. évi má|us hó 7-én délután 7 órakor éleiének 41-ik. boldog házasságának 82-ik évében rövid szeuvedés után birleleu elhunyt. Drága halottunk földi maradványait folyó évi május bó 9 én, délután 5 órakor lógjuk a Királyi Pál utca >. száuiu gyásztlázban az ág. eV. (bitvallás szertartásai szerint megáldatni és a helybeli tóm. kath. temetőbe örök nyugvó helyére kísérni. Nagykanizsa, 1915. május 7. Km léke örökké élni fog szerettei körében I
A győzelem felé.
Megyünk .. . megyünk elóre (el tartóztat halatla-uul I Ameire** ..csataterek fekünzuek, mindenhol az előretörő magyar, oszlrák és némel csapatok diadal-kiállása zendül és az orosz henger, mely a Duna-Tiaza vidékéu keresztül tierraúuiát akarta porba fek-totui visszafelé gördülve maga alá temeti az orosz órirtht. Pétervár felé halad északon Hindenburg, Lem-
berg felé a galíciai hadseregünk ós mint a szikla óllal visszavert hulláin, óriási gyűrűkben terjeszkedik a szövetséges hadsereg éradala. elborítva az ellenséges mezókel. Megkezdődött a döulŐ leszámolás, a halálos csapás most lendül ki a szövetségesek kezéből, hogy nyomán kiiakadjon a béke és a lefegyverezi szülte nyugalom.
8okáig kételkedett a szivüuk maguukra hagyatva miudeneklól és belésxorulva ellenséges államok polipölelésébe, azt hittük, hogy nem fogunk (adói ellenállani. Azt hiltok, rövidebb, vagy hosszabb ellenállás után iá leszünk kényszerilve a békére, s csak azt reméltük, hogy fe yvereiok ezzel a békével nem lesznek ugy megalázva, hogy Európa népei elölt szégyenkeznünk kelljeu.
Ma tudjuk már, hogy a győzelmet senki és semmi a kezünkből ki nem csavarhatja. Qaliciának egy részét elvesztettük, Przemyslt leiadtuk. Szerbiából ki kelleti vopuluuuk: oly hadilények ezek, amelyek után csak az a hadsereg tudhat még ellent-állani, amelybeu a végső siker iránt való tántoríthatatlan bizalom tüze lobog. A háború első felének letelte után abban reménykedtünk, hogy ez a hadsereg a defeuxivára még elképaelhetetleuül hosszú ideig képes lesz és ezalatt az idő alalt az elleuség ereje a sikertelen támadások özönében felói lódik És ez a hadsereg ma a háború kilencedik hónapjában, amikor egy téli hadjárat minden nyomorúságát végig szenvedte, egyszerre offenzívába kezd oly erővel, amelyhez hasonlót akkor sem fejlett ki. amikor a háború kezdetén állottunk. Offenzívába kezd a bátorságnak az elszántságuax és a bizalomnak azzal a rajongásszerü lelkesedésével, melyet ellenségeinknél I hiába kuresüuk és amelynek eredraéuye már az elsó mozdulatok raegtöiléute után az ellenséges front ál-{lőrése és a foglyok és hadiszerek megszámlálhatntlan tömegének zsákmányul qjtése. Ily haditényre oly
nem la vették észre, hogy a meleg kezd törhetetlenné válni a az a kis fekete folt kezdi az egész látóhatár beszegni sötét felhőjével,
Már meglátszott Pola is és már be is futottak a quarneroi öbölbe, amikor a táj mind sötétebb és sötétebb lett és a fekete, gomolygó felhő már az egész eget beborította.
.Vihar lesz — mondla a kormányos. — Itt caak az Isleu segíthet."
Kezdett már a hideg txél is fújni s néhány percre rá megketdődölt az istenítélet. At ör.-g kormányos kihuaata a vitorlákat, de a vitorlákat a heves szél ledöntött* s ugy ide-oda forgatta a hajót, mint a téli vHtar a kis hópelyheket. Fraucesco leánykája és felesége ájultan heveitek a hajó kabiu-jábau. ó pedig mellén a mentőövvel, várta a hajó Bülyedését. Végre is eyy heves szélroham oldalára döntötte a hajót s a fedélzeten levők rainduyájan a tengerbe estek.
* Fraucesco is érezte, bog/a vízben van. Körül-| nézett, de hajónak s embernek a nyomát sem látta. Uaaott tovább, inig végre keze egy gerendát ért. Mint a fuldokló a szalmaszálba, ugy kapott a gerenda után. Sokáig, két napig vitte a viz a gerendán, mig végre a harmadik napon abbáziai hajósok akadlak rá, magukkal vitték, de gyermekét és feleségét többé vissza nem adhatták neki Nejének ciak a holttestét adta viBitza a gyilkos teuger, de leány ká|ának egészeu nyoma veszett. Fájdalma rendkívüli volt s uem enyhitelte semmi.
Nem ia vált meg többé atlól a helytől, mindig ía ott maradt és naponta kimenta partra és folytonosan kérte vissza a teugertól elrablott zsákmányát.
III.
Felébredt mély, nyugtalau álmából. AlmáUfu
végig élte szenvedésének mindeu egyes fázisát és ugy érezte lelke fájdalmát, mint akkor. Mqd felállt s elnézett a messze vidékre. Citromfák illata szállt hozzá, a szemei elölt elterülő teuger mintha fájdalmának végtelenségét szimbolizálta volna. A mt-ssziról haugzó harangszó békét varázsolt szivébe s érezte, hogy a szép, szelíd, nyugodt természet enyhíti szenvedését.
Merengéaéból harsány kiabálás zavarta fel. Egy kis lány köteleden Imzzá egy asszony kíséretében 8 kiabálta: „Osztrigát vegyenek I Osztrigát vegyenek 1" Haragosan fordult bátra s mái durva szavakkal akarta a kis láuyt elkergetni, de csodálkozva hátrált meg, amikor a kis lány arcára és aranyszőke hajára tekintett. Kihall teleségének volt ily szép, szelíd barátságos arca s az 6 fejét köritette ily finom aranyhal Egyszerre azívdubogása támadt. Hátha ez az ő leánykája, akit auuyiszor. oly keservesen megsiratott, akiért még az éggel Is perbe szállt. Hátba ... hátha . .. ? I Arca kipirosull a már iuduliii akaró asszonyhoz lépett s izgatót tan, alig pihegve nagy izgalmában kérdezte :
. A maga lánya ez, jó asszony ?"
.Nem, uraiu" — válaszolt az asszony — uem ismerjük, uem is tudjuk, kik a szülei Oly váratlsuui kerüli hozzánk. Négy éve lörtént, — ugy emlékszem, minlha ma történt volna, — az uram egy hétfői napon kiment sajkájával a sík tengerre. Amint már benu a tengerben járt, a parton a sziklák között, mintha pirussagut vett volna észre. Az uram |s, mint minden olasz, kíváncsi ember. Arra felé irányította tehát sajkáját, hogy megtudja a pirosság okát Amint közel ért hozza látta, hogy egy ki* piros rubaszél a sziklán f*uuakadt. Kiszabadította a ruhát, felem-lle és néz/.e uram, ezt a kis láuyt húzta ki ouuan, csónakjára vette s rögtön haza hozta Még volt beuue egy kii élet Sokat vesződtünk vele,
mig életre tudtuk hozui. Még akkor ia hetekig élethalál közt lebegett Én, kora reggel miuden nap, a templomban, Szűz Mária szobra előtt imádkoztam s kértem öt, hogy őrizze meg s ne eugedje meghalni
Kérésem teljesüli és a kis beteg felépült. Nagy voll örömöm, amikor a kis belegel először vittem ki ölemben a szabad levegőre, akkor sírtam sokat hosszan, örömömben.
„8 inikor találták ezt a kis lányt?", kérdezte Fraocesco.
.Négy évvel ezelőtt egy szép nyári hétfői napon, kora reggel", válaszolt az a»szony.
,8 milyen ruha volt rajta?"
.Kis piros perkálruhácska, fehér szalmakalap, görcsös kezében pedig egy kis piros uaperuyőt szorongatott" .
„Nem tudia szülei nevét megmoudaui?" — kérdezte tovább fokozódó izgalommal.
.Nem. csak annyit ludott mondani hogy ha jón jött, nagy vihar voll s többet nem".
.Hisz akkor ez az éu leánykám", szólt Fraucesco s mikor ölébe kapva leányát az átkarolta At. sírva fakadt s ajkán, először hangzott el « Szűz Máriát diesóiló ima.
Két hónap múlva, a sziklák helyén ott állt a Szűz Mária szobor s minden áldott nap, még télen is, tele volt szép virággal Minden nap kijárt oda Francesco felulált leánykájával s imádkozott hosszan, boldogan s ugy érezte, hogy ilyen boldog még nem volt életében.
MAJD8 10.
ZALAI KÖZLÖNY
S
hadsereg iidin képes, melybtui a győzelem hite és nkarása nem él. amely pedig ezzel a hittel rendelkezik, annak számára a győzelem mindaddig biztosit va van, sínig egy embere és egy puskája megmarad.
Ma már tudjuk, hogy az ,m győzelem, melyet a hivutslos jelentések tudtunkra adnak, « végleges győzelem bevezetése. Hisnzftk, hegy a végső kifejlé-sekre must már uem kell sokáig vámunk. Most már nyilUu ki mer|Qk irui, hogy várjuk a békét. Várjuk minden melegségünkkel, minden vágyakozásunkkal, minden idegszáluukkal, mert tudjuk, hogy e béke a diadalmas harcok békéje, melynek uyoináu a uagy-»ág és a felvirágzás évei járnak.
Halálozás. Kgy nyiló virág, egy ifju-elet. egy sokat igéiő, kedves pedagógus hunyt el Szabó Mária személyében.
Angyali nemes lelke, simulékony, kedves modora mindenki előtt kedveltté telte, taiiilóuői Ügyessége 8 rátermettsége pedig egy valóban hivatott nevelőié vallott
a bizonytalau időig nyúlható szünidőben a házimunka mellett a lélek művelésére, mz ismeretek bővítésére is insson idő, ha elosendesedik a harci znj, a munka zavartalanul folyhasson tovább, előkészítendő egy szebb, egy boldogabb időt.
— Somogymegye népesedése. Somogy megyében 1914 ben a születések száma 10,942, a halálozás száma 7738. \\ f. óv első negyedében született \'2787 csecsemő s elhalt 9380 egyén Az alispáni jelentés kiemeli, hogy a hatóságok az egy gyermek rendszer meggátlása ügyében eljárnak, keuó-asszonyokat s kuruzslókat szigorúan büntetik.
— Ab ittas ember borzalmas halála. Babios Károly keszthelyi pékmester a kocsisát el-
gróf, a balatoni katonai üdülőtelepek szervezésével megbízott a napokban járt a Balatoni szövetség titkárával Keszthelyen és Hévizén és tüzesen megtárgyalták a kérdést. A Vöröl-Kerewt központja örömmel küldi.va beteg katonákat a mi gyógyító fürdőnkre, mert tudja, hogy itt biztes és tökéletes a gyégyulás. Néhány pavillonba alkalmasint tisztek jönnek, ugy hogy a magyár fürdők közölt Héviz len hz, amelyik a legtöbb katona gyógyításáról fog gondolkodni.
— Aa uj Háry Jánosok. A falu korcsmájában s belelteit meséli ket sebesült baka. Egy csomó „eltol- szájtátva hallgatja. — Axt mondja az egyik ka<oua :
küldte Balatongyörökre valami megbízással Győrökön — Csuda dolgokat cselekedtem a harctéren, a kocsis becsípett s mikor a kocsiu hazafelé tartott,; a legnagyobb hőstettem mégis az volt, mikor bogy a láb* (egymagam elfoglam egy egész szakasz muszkát!
nz ülésről a lovak közé I ukotl
íenakadt az istrángban. A lovak megbökrosodlafi a szereuosétlen embert lábánál fogva hurcolták árkon-hokron keresztül. Mikor a megvadult állatokat sikerüli megfékezni, addigra a boldogtalan ember meghalt
— Hogy osiuálta azt, vitéz ur? — kérdezi az ugyik hallgató.
— Könnyen. Körülkerítettem őket. . . Most a másikon van az elbeszélés sora.
— Az semmi, — kezdi. — De ami énvelem
— Lapunk legközelebbi száma Hosszas, kluos betegség* után immár megvál-1 nem csütörtökön, hanem pénteken jártéul! Borzasztó verekedéaüuk folt. ügy hullott totta uernea lelkét a porhüvelytől a jótevő halál. Ó a rendes időben jelenik meg. a *oly6, mlnl •/ ^P0"*6- létünk, lőttünk, egy-
már olt nyugszik, a hol minden gyarló porhüvely
a/, enyészel martaléka lesz, oda. honnét elindult vaia.
lelke pedig visszatért
hozzák ezt
Mikor az őrmester fordit. A frontról. kedves történetet; Az egyik xzázad |
csak repül ám felénk egy veszettül nehéz, tüzes srapnel!, egyet pukkan ék — elviszi a köpönyegemet . . . Aztán megint lőttünk Kgyszerre csak
hoffe,
Nyugodjék immár meggyötört teste ott lenu h nehéz hantok alall; nemes, áldott s ártatlan lelke p. dig örüljön ott fent a magasságban a boldogok honában, hol uinos löübé fájdalom, keserűség * ahol u panasz ós jajszó örökre elcsendesedik.
Bár ó immár elköltözött, de emléke itt maradt s velünk órisui fogja kesergő családja s lesújtott vőlegénye Bárdi Géza.
— Vármegye gyüláe Alig voli a közel- ^ múltban megyegyOJéa, mely olyan széleskörű s nagy érdeklődést kelteti volna, mint éppen a mai.
A tárgysorozat leglényegwebb s érdeklődést keltő fontos ponti* a kalou«to«aálMuolá*i dijak kér dése, melynek mikéül történő eldöntése a mi böd-iséukre nézve i« nagy borderével oir.
— Mekkora volt az alsülyedt Lusita-nia? Nagykanizsai méretek szerint a Lusitauia hoosxa akkora volt, mint a városházától a felsőiéin-plomig a fönt hossta. Ssélessége megfelelt a Főút siélesbégéaek a Koroua szálló s Belua gyógyszertár között. Magassága nagyobb volt, mint a felső templom tornya.
— Nem leea filharmonikus hangverseny. Amilyen örömmel töltölt el bennünket Wir-uitzer karmester törekvése, éppen olyan leverőleg hat iánk az a hir, hogy a jövő szombatra tervezett filharmonikus hangverseny — amelynek próbái már javában folytak — eimrad. Kimarad pedig azért, mert a 48. gyalogezredet egyik háziezredüuket Pil-senbe helyezik át. Helyükbe cseh ezredet kapunk, amint hírlik.
— Beaárulnak aa iskolák Nehés. súlyos idők járnak, terhes gondok szállottak a szülőkre, síükaég vau minden munkás kézre, még az iskolás gyermekekre is, hogy a jövő* megélhetési viftonyo-kat némiképpen megalapozzuk.
A zaj elcsendewdik s uz elemi, de a gimná- j ximu kapui is bezárulnak s a növendéksereg otthonába tér, bogy segítsen gomütt&hes. taüleiknek munkában
kapitánya nem bírja a magyar stói, ezért fölhívja aljöu megiul ra4í|k ormótlan, mennydörgős arap-szlzad hetyke bajuszu, magyar őrmesterét, hogy azt „„^ raieueteset robbau, még borzasztóbbat pukkan
a beszédet, amit a legénységhez nkar inlézui, fordítsa | Hát uem visszahozta a köpönyegemet ? I... le részletekben. Úgyis történt. A kapitány balján az i
—■gyógyeaer. Kgy sza-
órmeslerrel odaállt a század elé s igy kezdte :
—r Kinder 1 Dor Horizont iulschwül. leli glaube es wird losgehen.
Az őrmester fordította : -— A kapitány ur as8t<uid|a, hogy esui log az
tűzre, azt nyakonosip i
— Kinder I —■ folytatta a kapitány. — leh ihr werdet euoli mit Rulun beáeoken
Az őrmester fordította:
— A kapitány ur a»zond|a, hogy jc- lesz egy fiaska rumot magatokkal vinni..
A kapitány folytatta :
— Denu der seine Pflicht nicht erfüllt, den erreicht dio Nemesis.
Az őrmester fordította :
— Mert aki rossz fát; lest Nemiweics, a számadó őrmester ugy hogy belebódul a feje.
— Tudakozódás eltűntek után A hadba vonult és a harctéren ellüut egyének hozzátartozói köréből tömeges tudakozások érkeznek a bécsi cs. és kir. hadilevéltár hadi statisztikai irodájához. Ez a hivatal a kért felvilágosításokat nem adhatja meg, mivel a csapatoktól beérkezett jelentések alapián csupán az eltűnés lényéről van tudomása. Az eltűnt katouai egyéuek neveit, az flsstea meglevő adatok feltOntétése mellett, a kiegészítő parancsnokságok az illetékes községi elöljáróságokkal közlik. Ezenkívül még felvilágosítás adására csupán a Budapesten és Wienben alakult tudakozódó irodák vaunak hivatva. Más hatóságoknál való tudakozódás tehát céltalan.
— Héviz, mint katonai üdülőtelep. A Keszthely szoiuszédbágábau levő
I Hévíz rövidesen benépesedik, 1800 katonát küld j központi
— A .ragályos"
uitészkáplár mesélte :
Nadvornál történt. Az oroszok tönkretették a patikát és elloptak miuden gyógyszert
Heggel öreg aépfelkelők jelentek meg a gyengélkedőben. Az , egyik köhögött, a másiknak a melle, legtöbbnek a gyomra fájt.
A* onrta, gyóf,y«erefc hijján nem tudta, hogy m«.4w*é légyott. Gourtottauí. behozom a rumos üveget é* mindegyik hateguek agy-agy pohárkával beadok. A« „orvosságé fcilünósu bevált, a páoiensek nagyon meg roltak elégedve.
Aa orvos gratulált. A százados megdicsért.
Másnap azonban majdnem a fél századunk maródit jelentett.
Az orvos megrémült. A bsáwd megtiltotta, hogy ezeulul „ragályos" gyógyszereket alkalmazzuk..
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
mint hivatalos aláírási hely elfogad előjegyzéseket ai
1816. övi 6%-os 48 57,70-118 állami
járadék kölcsön re eredeti feltételek mellett.
Elsőrandfl rézgállc
azonnali átállításra kapható Simon Károly füsierkereskedónél Kaposvár. Gyapjút világbirO furdóuk,\' vesiek minden mnnnyiségben, kérek ajánlatokat.
VGrba-Keri\'att Kgyw.alel Hómrti, bogy a bAboiuban üi.fxi\'tl bajaikból ill kigyógyuljanak. A Zajo», l^ngd. tanóv lirul «»wl b*. mi-ljbrt.llMMl|( f,|9 Hóriismnl.iidrásjn k<p niillí.t,
Illót u« IcBIdjSu 11 Cr. , Híflui. á, i,aná|>«aiiv.i marail a kJl ti-.ly
SiOlók gyafiuek.k padig aiirlalJiSk .u.g bogy \'míg bUioru utáu la boasiabb idóra. Korgíob Kiroly iOd,Oilgt I
Szerkesztői üzanat.
— Z Qy. Miuden kívánsága szeiint lesz. 8ok
KÖKTYV
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatás! nyomtatványait nagy raktára.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
—~-: és névjegyekben -r---
Nytfmt;ttMán)tok Üléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
MAJÜ8.10.
Szombathely r. t város polgármesteri hivatalától.__NYILTTÉR )
aau. u. 1818.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Szombathely r. t város lantosa a Perintvashid pallózatának megújításához szükséges lőlgyfaanyag beszerzését versenytárgyalási njinlal alapján kívánja biztosítani.
Szükséges 10,3 (tíz egész 3 (10) köbméter 15 (lizenöl) oenljpieter vastag tölgyfapalló 2,36 (kelté 85 (100) in. hosszú és 22-28 om széles darabokban.
A pallóknak fűrészelve vany teljesen simára kifaragva, szabályos és teljes négyszögletű keresztmetszeti kidolgozva keli lenniök. Az egységár Szombathelyre szállítva adandó meg. Az átvétel Szombathelyen történik. A tólg.vfaanyagnak tökéletesen egészségesnek, kifogástalannak kell lennie, kéregfának nem szabad rajta lennie és minden darab pallónak a törzsek belsó kemény részéből kell vágva lennie.
Szállítási határidő a megrendeléstől számítva négy hét. Ha ez nem lenne betartható, az ajánlatban közlendő Az ajánlathoz az ajánlati összeg 6°/0-h mint biztosíték óvadékképes értékpapírban mellékelendő Az ajánlatok lepecsételt levélben e felírással: „AJÁNLAT HIDPALLÓK SZÁLLÍTÁSÁRA"
folyó évi május hó 20-án déli 12 óráig
a polgármesteri hivatalhoz küldendők.
Szombathely. 1915 évi május hó 8-án
K18KO|S S,
polgármester\'.
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erö»tt« é> edző hizlaló-knrik egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*| H ront almi közlőitekért nem véllal IhMík-Ktífínt a itterkeHil&aég.
SZEMESNEK A
kell ma lenni, ba túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
.egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana tig sem, liánom soron kivül vegyük igénybe
..Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert otl határozottan eredményt ér és a,magyar hirdető ^
m
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezou lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA !
tana
Nyomatott a laptulajdoaoa Ifj. Wajdits József könyvnyomdáiban N»gykaal«a4n7
Nagykanizsa 1915. május 14
54-ik évfolyam. 37 szám.
Péntek
ZALAI KÖZLÖNY
■i|Jilinlk hétfőn é. c.llfSriak6n. „„taM..
-X-tS. \'-"0 B^nekovich János
KóuarkeiilA:
Kemény László
Szirkuztiiég ii kltriéklutil Oiik-tér t
Tataion. 182 — HlrdaMaak dl]aiabéa aaarlol.
Irta; Dr. Battlay Dezső.
A lavina megindult és elsöpör mindent, amit útjában talál.
Fönt a Kárpátokban futnak az oroszok diadalmas seregeink elél Nagyon futnak. l,élegzotünket visszafojtva várjuk, elég gyorsak a a mieink, hogy utólérjék a hatalmas ellenséget, a gózhengert, amelynek megmozdulásától oly sokat vártak ellenségeink? De hiába futnak I Ha a nyugatról kergető sereg tói meg is mentik óket jó lábuk s a hirbedl orosz stratégia. mely egyedül a visszavonulásban nagy. — délról kapnak egy ujabb támadást, amely elól már nincs menekvés többé.
Egyik oldalról Mackóimén, a másikról Boroevios seregei igy kergeti, nyomja, öleli balálra az egérfogóba került muszka óriást, és amit hivatalos vezérkari jelentéseink osak a sorok között érintettek inkább, bejelentette a miniszterelnök a dindalmámoros parlamentben: .a III. orosz sereg teljesen megsemmisítődnek tekinthető."
És a lavina rohan tovább ...
Fönt északon, a Balti tenger partvidékein éppigy futnak a meglepett orosz hadak Hindettburg elól. Franoiaországban az előre nagy dobbal beigért erős támadást, m.eljt hivatva lett volna német szővclségesüníef egész Franciaországból kiszorítani, követte a németek fiatalos előretörése. És hátrálnak az egyesült angol-francia seregek már ez elól a fiatal, el nem használt és el nem használható eró elől, mely nem beszél, nem igér, dí oselekszik
Lent Törökországban, a Dardanellák előtt is véres fejjel omolnak össze nap-nap mellett az entente beigért támadásai
És a lavina rohan tovább
Kileno hónapja harcolunk, küzdünk, várunk és reményiünk. És a tizedik hónap nyitja meg számunkra azt a perspektívát, mely megnyugtat, fölemel és önbizalommal eltelitetté tesz mindannyiunkat.
Büszkén nézhetünk előre. Ninos okunk félni a jövőtől. És ezeket a győzelmeket éppen akkor vivjuk, jövő boldogulásunkba vetett ezt a szilárd reményi éppen akkor moriijük, amikor s kormány másodszor for. dul az országhoz kölcsönért. A háború dicsteljes befejezhetése érdekében szüksége van
pénzre, hogy katonáinknak élelmet, fegyvert, ruhát, municiót adhasson. Tudjuk, hogy minden egyes nap sok millióba kerül, nem c8odálkozhátunk azon, lia a készlot már elfogyott.
Kölcsöneit eddig külföldről szerezte bo a kormány, ha szükség volt reá. A háború alatt a külföld kapui beosukódtak, oda nem lehel fordulni. Maradt tehát az orBzág. a nemzet, amelyhez annál sziveaebben és annál nagyobb bizalommal jfordulhal a kormány, mert hiszen az ó létéről, az ó jövő boldogulásáról van szó, mert.azt a pénzt, amely a hadikölosönból kezeihez folyik, az ország megvédésére szánja. És ha a külföld mindig szivesen adott pénzt, amikor hozzáfordultunk, miért ne adna sokkal szivesebben a haza, mikor az ó léte vau veszélyben, mikor ezzel a kölcsönnel befejezhető lesz egy diadalmas h ro, melyet fiaink a kárpáti és észak galioiai harcmezőkön a mi dicsőségünkre vivnak.
Soha kormány szerenosésebb időben nem fordult a nemzethez kölosöuért. Emlékezünk meg reá: Németország második hadi-kölcsőne kiboctálása előtt hosszú időkig álló harcot folytatott a nélkül, hogy egy lépést is tehetett volna, előre És mégis összegyűlt
Tiszta már a földünk...*)
A muszkától másodszor is Tiszta már a földünk ; Észvesztetten menekülnek Kiket meg nem öltünk. Behunyt szemmel nem nézhette
A jóságos Isten, Hogy ellenségünk uralma Tartós legyen itten.
A Kárpátok valamennyi
Égbenyúló orma Büszkén néz a menekülő Muszka sereg-rongyra: Mig azalatt Petrográdban
Nagy oroszok cárja Szegény árva Magyarország Letiprisát várja.
•) Mulaot N«b) Lajos ,U kintiéból
F.gy legyőzött magyar nemzet
Kéne ugye, kéne 1 Békót verni hevenyébe
Az ifjúra, vénre... ? Várod álmod teljesültét
Hej de mindhiába.\' Bús csalódás a le sorsod Nagy oroszok cárja .. .
Fui az orosz amerre lát
Szép magyar hazánkból, Miklós cárnak a haragtól
Egész lelke lángol. Szikrákat hány, villámot szór
Sötét szemepárja---
Gebedj meg a haragodban Nagy oroszok cárja!!. .
Részletek a hadinaplómból.
(A sajtószállás engedelmével.)
Galíciai harctér.
Nem volt egészen bét óra, mikor "X városkába megérkeztünk. Mit csinál ilyenkor az ember legelőször? Megy szállást keresni, bogy a bideg éjszakát ue kelljen a szabadban tölteni tábortűz mellett, abol a melle megsül a nagy tűstől és a háta megfagy a hidegtől, b-osak nem változtatja meg minden tiz percben a „stellungját", ami tekintetbe véve az éjjelt, amit az Oristen már a világ teremtésétől kezdve ü a nyugalomnak reudelt seiumi esetre sem kellemes.
Az utcák a sok piszoktól, meg a betört ablakok lábunk alatt ropogó Ovegdarabjaitól eltekintve, elég tűrhetően néztek ki. Valami szembetűnő rombolási, gyújtogatás! nem igen rendeztek itt a menekülő ellenségeink. (Jgylátszlk uagyou váratlanul érkeztünk nekik ide és igy miuden gyujtogatásoál fontosabb volt a sa|át becses bőrük épségbau való megmentése.
Miuden ház telve volt már katonákkal. Emeletes lakások, földszintes házak, belakkozott padlóju szóbák, egyszerű szobák anyaföld padlóval — teljesen mindegy
L A I líliLÖNÍ
MAJU8 14.
kilenc milliárd márka. Nálunk a kormány j rámutalhat azokra a diadalokra, amolyekel | a mult napokban arattunk fent északon, és 1-issiük, hogy nem hiába mutat rá.
Kilenc hónapon kérésziül buzdítottuk katonáinkat a győzelemre, most a katonák kérnek tólünk: nem jutalmat, hanem módot arra, hogy harcaikat befejezhessék a mi dicsőségünkre.., Jegyezzünk tehát a hadiköl-osönre I
Hisszük, hogy a kormány szava most sem lesz pusztában elhangzó szó. mint nem volt az elsó liadikólosön kibocsátása pillanatában; hisszük, hogy a társadalomnak minden rétege teljes erővel azon lesz. hogy a jegyzés ntinél fényesebben sikerüljön Nemcsak azért, hogy ezallal megmutassuk mi is. hogy mennyire bízunk a jövőben, mennyire bízunk erőinkben, hanem azért is. inert erre feltétlen szükség van.
A községi tisztikar már az elsó hadi-kflicsön kibocsátásakor hazafias kötelességének tekintette, hogy a községeket és lakosait liadikölosön jegyzésekre buzdítsa. Ennek eredménye lelt azután az a megnyugtató szám, amely a jegyzéssel eléretett. Hisszük, hogy most is igy lesz hogy az a hazafias tisztikar most is kiveszi nagy részét ebből a munkából hisszük, hogy katonáink megkapnak mindent, hogy nehéz harcaikul dicsőséggel befejezhessék és ebben a hitbeli várjuk az elkövetkező jobb jövőt.
HÍREK.
Fogolyvonaton a Kárpátokban.
Lennhoff Jeuő, a Voss. Ztg. harctéri tudósítója a következő érdekes képet fösti útjáról, melyet egy foglyokat szállító vonatou. a Kárpátokban tett:
H. kárpáti városka vasúti parancsnokától megtudtam, hogy még ma este egy sebesülteket ós Ing-lyokat szállító vonat el fog iudului 8. felé. Beszálltam a vonat egyik kocsijába. Majdnem valaiuenuyi-beu orosz foglyok voltak. A mily egyformák a for-\' maruliák, a piszkos köpönyegek, éppoly különbözők a fejek. Itt szakálas arcok, közönséges, érzékellen kifejezéssel, amott emberek, finoman voualozott homlokkal e* világos, értelmes pillantással. Mellettük zsidók vöröseu csillámló csúcsos szakálukkal és őrökké hajszolt emberek nézésével Az egyik kocsi-szakaszban néhány kozák, hatalmas fickók, fekete báráuysüvegükkel ós vastag, durva köpönyegükkel. Egy másikban szibériai vadászok karmin-vörös váll bojtiukkal és fehér, mag-s kucsmájukkal; nyilvánvalóan mongol típusok kiálló pofacsoutokkal és hasított mandulaalaku szemmel. Azt hallom, hogy a foglyokat valahová Stájerországba viszik. Még uem tudják, örUljeiiek-e vagy szomorkodjanak.
A szállítmány parancsnoka megengedi, hogy elsó osztályú kocsiszakába lépjek, a hol már elóbb egy orosz tartalékos hadnagy loglalt helyet. Az orosz tiszi nagyon levert, de utóbb me. is valamivel beszédesebb lett. Béke idején Qgyvéd Pétéi vái ott. Páris-bau végezte tanulmányait és két hónap óta szolgál mint századparancsnok. Azelőtt egy másik századhoz volt beosztva, de ez a század az utolsó emberig elpusztult.
— Negyven lépésről kelleti kétszáz emberrel támadnom. Rettenetes dolog volt, mondja, százötven emberem egy-két másodperc alatt elesett. Kzért az ostroméri a Szent Győrgy-keresztel kaptam.
K szavaknál fájdalmas pillantással kivett levél-
tárcájából egy csillogó rendjelt, a mely sárga-fokele szalagon csüngött. Azutáu kissé nekihevülve igy toly. látta:
_ Igen, Uidom, mi az obtromtámadás és kit-
lönösen azért bámulom az osztrák és magyar, de főképpen a magyar csapatokat, a melyeit mindig támadva rohannak előre. Mondom: különösen a magyarok ebben a tekintetben mind csupa hősök és utolérhetetlenek Mesés bravúrral, páratlan lelkesedéssel a mely uáluk a szív dolga, nem pedig a fegyelemé, rohannak mindig újra meg újra előre állásaink ellen. A magyar huszárok is ebben a tekintetben csodálatosak és gyönyörűek és nem hiszem, hogy még volna hozzájuk foghalú katona a világon. A honvédség, mint zárt sorokban nekirohanó töuieK, olyan, mint a förgeteg a melynek semmi sem tud ellenállni. A \'mouarkia többi csapatait kevésbé ismerem, mert majduem mindig magyarokkal álltam szemben.
— Egy dolog érthetetlen előliem, — voleltem közbe. — öuök oly rémitóeu sok embert áldoznak, egyre ujabb csapatokkal töltik be a hézagokai, ha még oly kilátás nélkül való is a támadásuk.
Az orosz tiszl egy pillauatig zavarával küzdött, azután ezt mondta:
— Igen. sokszoi bennünk is az az érzés támad, hogy vezntŐiuk kelleténél több embert áldoznak fel, de uálunk osak az történhetik, a mit a uagyherceg akar.
— Mi az ön véleménye a kozákokról? — kérdeztem azutáu. — Nálunk azt hiszik róluk, hogy össte sem lehet őket hasonlítani azokkal a lovasokkal, a kik Napoleou hadseregét tönkretették, vagy azokkal, a kik Gurko ós 8kobelev alatt az orosztörök háborúban csodákat műveltek.
— Igaza vau, — felelte a fogoly liszt. — Nem is tudom, mire valók ebbeu a háborúban, hiszen ma már osak lörtéueli fegyvert képviselnek. Sőt mi, intellektuális emberek, a kib tanullumc és tudunk valamit, gyűlöljük őket, mert mindig euflukbe jut, hogy diákéveinkben mindig őket és a házmestereket zúdították nyakunkra.
volt — mind tele volt faradt, pihenni készülő katonával.
Végig bolyougok a Pő-ulcáu, mindenfelé fel méteres szemét, megállok valami nagyobb üzlethelyiség ellőtt, a cimtábla félig lelépve, de azért maradt egy kis német felírás: „Kafleehaus-, közvetlen mellette pedig egy másik üzlel, ami békében fluom csemegéket szolgáltatott a lakosságnak
— Na gondolom — ide bemegyek, — taláu még hagytak valami maradékot a meuekülő oroszok.
Zsúfolva volt katonákkal Székek, asztalok összetörve, egymás hegyén-hátán, a billiáid asztalról a zöld posztó lehúzva — szomoruau meredt ránk — mint egy megnyúzott ember, a nagy szép csillár, ami máskor a városka hölyyeit és mulató fiatalságát fürdette fényárban, leülve, dirib-darabra törve, csak ugy ropogott a sok üvegcserép a lábunk alatt. Pezsgóvödrök. konyakos üvegek szétdarabolva, szétlapítva, a nagy tükörben h-gulább kétszáz lövés, mintha csak a céltábla szent hivatását teljesítette volna. Szomorúan, nagyon szomoruau nézett itl ki miuden.
A kávéházból egy kis méllékajtó vezetett be a szomszédos oaemene-kereskedósbe, ugy látszik egy talajdonosuk volt, óh nmi itt tárult a szemünk elé, az valami fenséges volt a maga megrázó erejében. Kunéi tökéletesebbé tenni a rombolás művészetéi azt hiszem lehetetlen
Ami ehető és iható volt, az mit.d eltűnt, amit pedig uem lehetett azonnal megenni, vagy meginni,
azok szerle-széjjel a földön — leirhallan vegyülékbeu. Liszten, són papiikán, külöuböző fűszereken, oly nyugodtan sótáltuuk bokán leiül, akárosak otthon az Andrább) ulon. A lisztes zsákba beleöulve a potróleum, cipőkrém, szappan, gyertya, összemorzsolva, agyonlapítva, mintha csak a Belzebubok lejlettek volna rajta gouosz táncol.
Az irodábau könyvek, számlák, és óriási tömegű felszólító levelek, miud szétdúlva, szétdobálva, a bórdivány kóc belseje, amin valószínűleg a tulajdonos — ugyan hol lehet most? — aludta minden délután jóizü álmát, kifordulva, a tinta végigöntve minden könyvön — véletlenül ? — mindig a tartozik oldalon lapok kitépve, sárral, szemétlel összedobálva — akárki csinálta — alapos munkát végzett.
Keresgélek a papirosok, könyvek közt, hátha vau valami érdekes olvasni való köztük.
Kelszólító levél — Törley pezsgőgyár, Budapest. Ezernyolcszáz koronát kitevő számláját, három napon belül okretleu fizesse ki, ellenkező esetben kénytelenek lennénk . stb Keresek továb . Mintapince. Tokiy Nyolcszáz koronát kitevő számlája három nap .. Ooguacgyár, \'Wien Ezerkétszáz
koronás számlája postafordultával . . . Kiég. uem keresek tovább, ennek nagyon jól jöhetett az orosz invázió üalicziában.
Azonban lakásom még mindig nem volt Kimentem az utcára Gyerünk, keresünk tovább. Véjíig mentem az ulcán és — óiiáxi szerencse I — lekkor ott állt előttem egy doraboc.sk, a dombocska
tetején pedig egy faház. Gyerünk, gondoltam, próbáljunk szenencaét. Neki a dombocskának, csúsztam, csetlettem. botlottam, de végre íeut voltam. A ház lakatlan volt, bútor?, az uem volt, de volt egy kályha. Találkoztam két önkéntessel és nem teli bele liz perc, csak ugy pattogott beuue a vidám tüt. Aztán szalmát luentüuk keresni — végre I az is lett és akkor megjeleut a szomszéduuk egy jó öreg zsidó Félénken, óvatosan nyitóit be hozzánk :
— Nem éhesek ?
— Micsoda kérdés ez? Katouák és uem éhesek ? De meniiyire I
Kiment. Tíz porc múlva újra megjelent egy kosárral és egy — leánnyal A kosárban tinóm euuivalók voltak, tej, tutó, kitűnő vqj és — édes jó istenkém — fehér, bófehé. kenyér. Vájjon hová tehette ezt az öreg az oroszok elől, hogy azek el nem vitték? azl-iu elment, de a leáuyt — uem volt csúnya — otthagyta.
— Ha még valamire szükségük lesz. csak szóljauak a lánynak, az iniyd kiszolgálja magukat.
A leány pedix hozzálátott rendet csinálni Á szalmából knüuó ágyat veteti — az Isteu tudja houiiau — ágyneműt rs kerített, a tűzre rakott, lámpát szerzed, egy óra múlva ugy érezlük, miutha otthon lennénk.
Kileuc óra felé a leány — kifogástalan német nyelven — kezdett mesélui.
Árva leány, sem apja, seiu auyja, volt valami régi szerelme, az megcsalta, szerelmi báuat, öngyilkos
MAJD8 14.
ZALAI KÖZLÖNY S
— Bgy kis gimnazista halála Még csuk gyermek volt. Alig öt éve mull, hogy Keméuy Viktor a gimnáziumba került. Sok törekvéssel nézett az élet elé 8 iparkodott munkáját elvégezni. Törékeuy teste azonban előbb mondta fel a szolgálatot, mint hittük volna Meghűlt, ugy öt héttel előbb, s azóta\'volt a, körülbelül ugyanilyen nagyságú kölcsönt jegy a szenvedés iskolájából vizsgázott nagy türelemmel zett. A zseniális hadvezér, kinek idegőrlő munkája — az ég számára. Rövid élete zsoldját hosszú szen- mellett jut ideje ahhoz, hogy azokkal a kérdésekkel védés árán fizette le. mig végre szer-lán este az ilju I is foglalkozzék, melyek a háború közvetlen kérdéseiu élet utolsót lobbant s Kemény Viktor tiszta lelke j tul mennek, a hadikölcsön jegyzése által táuyekkel odaköltözött, hova gyoriiieki lelke ideális ábrándjai, bizonyította be. hogy szilárd és rendíthetetlen biza-ez életben is vouták — Teroiulójéhoz. Életét a gon-1 lommal várja a jövendő eseményeket és nincs két-dos szülői ápolás nem menthette meg s a tudomány sége aziránt, hogy- a jövő csak dicsőséget hozhat a is erőtleuül állt belegágyáuál. Halála Kemény János szövetséges csapatok fegyvereinek. j
— Boroevics hadikólcsöne Boroevics1 minden szépen együtt volt, a küldönc muszkánakSj Özvetozár hadseregparancsuok a Magyar Általános ■ megmagyarázták, hogy kap jutalmul ötveu koronáig Hitelba.uk kassai fiókja utjáu 100.000 koronái jegy-1 és vigye vissza ezl a levelet meg a kosarat. A >| zett a második hadikölcsönből. Boroevics az első I muszka szép cseudeseu végighallgatta a magyarázatokat hadikölcsön kibocsátása alkalmával is az elsők közölt zsebrevágta az ölveukorouást de csak nem mozdult B
Károly, dv. főellenőr családját gyászba borította. Az ifin megboldogult temetése ma délután ment végbe öt órakor s temetésén és sírjánál a főgimu. énekkar gyászdallal veti tőle bucsul. A sírnál az iljuság ne vében Vlassils József 8. o. l. búcsúztatta el megható, szép szavakkal az édes emlékű ki" elhunytál.
— Egy\'letört rózsabimbó. Gazdag tori ül a mosolygó, a kegyetlen halál, dúsan szedi áldozatait a harctéren s itthon is egyaránt. Mig ott a golyó s az agyafúrt gyilkos fegyverek sok féléségi itthon már is a ragály larl gazdag aratást.
A napokban temette el egy kedves kis pol-giirista rózsabimból s inost. ki mellette ülő szomszédja volt s ki a ragályt táisától kapta az aranyos kis Kálovics lírzsike II. polg. isk. tanuló, Kálovics Lajos v. könyvelő kedves kis leánykája fekszik kiterítve a ravatalon. Élteélt remegő édes anyja, ki bőséges ápolója volt éjjel-nappal hasztalan erőlködött, megmenteni nem tudta, de maga is a sarlach rettenetes karma közé került s most súlyos betegen fekszik, halott gyermeke ravatala melleit.
Isteni — Wlégeld meg már e gyilkolást, iné
— Adomány a vak katonáknak. A
nagykanizsai állami elemi népiskolák tanítótestületei. Veuczel Rezsó igazgató elhunyta alkalmából koszo-mipólló adomáuyképen u vak katonák részére G0
helyéből.
— Hát mi lesz? — uógatták.
— Azt már nem I — felelte szilárd bangón f Éu nem viszek sem levelet sem kosarat, inert éu — megadom magam.
És hiába volt minden kérés, ráboszélés, hiába kecsegtették, hogy még öiveu korouával mogtetézik az ajáudékot, a muszka hajlhatatlau maiadt.
— Én /ogoly vagyok — mondotta büszke önelégült mosolylyai és állt szilárdan egy helyben.
Mit volt mit tenni, egy magyar baka vitte el válaszl és az orosz tisztnek — őszinte sapiálkozás
koronát adományoztak, miért a nemes szivű adató-1 kifejeiéfie rae,|eU _ megirtuk ezt is, hogy
zók ezúton is fogadják 8Zöuelét.
a jóléti bizottság hálás kö\'
— Az angolok vérebekkel fognak harcolni. ti szerint a világ legnagyobb hatalma kény- j í teleu az állatvilághoz fordulni, hogy fönntarthassa továbbra is a világhatalom látszatát. Miuláu már nem akadnak katonák a/, angol birodalomban, ezok nek a helyettesítését kutyákra bizzák az augolok, ezl mondja egy londoni híradás: „Az angol had vezetőség 1600 vérebet fog küldeni a nyugati harctérre, tizek a vérebek nagyszerűen ki vannak tauitva. Lövészárkokban elhelyezett, német katonai egyenruhákba öltöztetel bábokra uszítva, széttépték azokat és miuden eddigi kísérlet fényesen sikerül!.* 8 az augolok még azt akarják a semleges államokból, hogy higyjeuek az ó győzelmükben.
iehetüuk róla, de a követük szándéka megmásíthatatlan I nem tudjuk ót visszaküldeni.
— Hogyan küzd a somogyi baka Kgy somogyi bakáról, meséli egy hazatért sebesült fiait.
Rohamra mentek a legények. A somogyi hon véd, hatalmas szál magyar, megfordította a puskát hogy több ereje legyen. Szembe került vele egy nyápic muszka: \'
— tiredj innen, nyavalyás, téged még nem báutlak I
Amott jött feléje egy jól megtermett tatár katona!
— Ez jó lesz — mondja és ütésre emelte a puskatus t.
i A muszka azonbáu lassan csinálja a dolgot.
Az apa rémtette. Zágrábban Duke Iván {
vigMzUiást, a mérető anyáuak gyógyulást, a kedves korán elhalt kis virágaak pedig adj cseudes és boldog nyugvást.
Oaa már muszka, mert ón ütök I
szárláat 8 e kedves bimbókat tépdeső veszedelmesI harmincöt éves munkás, aki tüdőbajban szenvedett, j A muszka ül, a honvéd íölfogla az ülést és járváuyt akaszd meg. A kétségbe esett apáuak nyújts j kél gyermekét megfojtotta, azutáv eltűnt. JCgy\' olyat vág a muszka fejére, hogy szétloccsant az
hátrahagyott levélben azt irta, hogy gyógyíthatatiao \' agyreleje. beteg, napjai meg vauuak számlálva és fél, hogy halála utáu a két gyermek nyomot\'ba iutua. át
eltüntet mindenfelé keresték. Utóbb után Stupoiknál HZ erdőben egy akasztott ember holttestét láláliák : Duka volt, aki rémes tette után magával i» vegwtt. Olt temették el a helyszinéu, mig a két szerencsétlen áldozatot Zágrábban hantolták el.
— Statisztika a koleráról és himlőről. Hivatalos kimutatás szerinl ez év január elsejétől április harmadikáig Magyarországon 680 koleramegbetegedés és ebből kifolyólag 196 halálozás
akart fenni, nem sikerült, ekkor az öreg magához velle. Most itt van. nála, segil házi munkák elvég zésében. tuog vati elégedve a sorsával, négy polgárit végzett, nem törődik semmivel, csak tél az orosztól, Hallotta, azok nagyon szoretik a lányokat — leginkább I a isidólányokal — de ó nem kér az ilyeu szeretetből. [ Most is a jégverembe bujt el előlük. Különben | kezdve
mindössze tizennyolc évés.
Íme! Kgy tizennyolc éves leáuy életrajza — j történt. Horvát-8zlavouországokban 679 koleraes-it
fordult eló s a botegek közül 902 halt meg. ! Ausztriában 184 kolerás közül 24 fejezte be földi : pályafutását. Annál erósebben pusztított az osztrák
I tartományokban különösön pedig Bécsben, a himlő, már elfelejtetlflm — három! tibben a betegségben az említett időtartam alatt 1227-en betegedtek meg, mig a halálesetek száma 267 volt. Németországban mindössze 62 himlóesel fordult eló. A kiütéses tífuszt. Ausztriában összesen BÓI9 en, Németországban pedig 198-an kapták meg.
— Az oroszok húsvéti báránya. Bgy
huszárfőhadnagy irta haza: Húsvét vasárnapján gyönyörű reggel egy orosz katoua közeledelt feléuk hatalmas kosárral, nagy fehér kendőt lobogtatva. Ajándékot hozott a muszkáktól: frissen sült húsvéti bárányt, szentelt kalácsot és piros tojást. A kosárhoz szives hangú levél volt csatolva, amelyben az orosi liszt igazi nagyrabecsülését fejezte ki ós azt a hó
dióhéjbau
—• Mikor volt ez a szerelmi bánat?
Mosolygott.
— Már régen évvel ezelőtt.
— Hát már tizenőt éves korában? — Ilyeu korán ?
Csodálkozott.
— Az korán? - Nálunk már tizenöt éves korban a legtöbb leány — asszony.
Lehdtségos I Ahány ház, annyi tzokás.
Féltizenegykor kifogyott a lámpánkból a pet-róleam. Keidtüuk aludni menni, a leány elbúcsúzott és kiment. Tizenegykor, mikor utoljára » tüzro •akUm, hogy ki nn hűljön a fapaiótánk, társaim
már jóizűeu aludtak, pihenve a | óhajt lüzte hozzá, hogy bárcsak mielőbb megjönne
a béke. A magyar gavallérság uem maradhatván a | muszkáé mögött, hamar készen volt a szép köszönő
Azt h tetem negyedtiWmkeUőkor már "én is aludtam Szigeti László.
válaszlevél és egy nagy kosár, megrakva prája sonkával, vörösborral és egyéb földi jókkal. Amikor
— No látod, muszka igy kell verekedui I
— Viziten. A harciéren vizitre jelentkezik a regruta, akit most akarnak először tűzbe vinni,
— Doktor urnák alásan jelentem, tessék engem haiakbtdeni
Miért?
Nem bírom tovább a szolgálatot. Mi a bajod ?
Rohamaim voltak már civilben is. Mikor ?
— Különöseu ha emeletre mentein fel, mindig rám jött a roham.
\'— Akkor csak maradj itt llam, mi a roha mainkat mindig ftldsxiuten tartjuk . ..
A NEPTAKAREKI\'ENZTÁR
mint hivatalos aláírási hely elfogad előjegyzésekel az
1915. éri BVos és 5v«%-os állami
járadékkölcsönre eredeti feltételek mellett.
Elsőrendű rézgál le
azonnali szállításra kapható Simon Károly fQsterkereskeddnél Kaposvár. Gyapjút veszek minden mennyiségben, kérek ajánlatokat.
4
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 14
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban —— gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
____ dús raktára ---<
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványul nagy raktára.
Szombathely r. 1 város polgármesteri hivatalától. NYÍLTTÉRI)
8981. az. Dr. Szegő Kálmán
1®15- szanatóriuma- és vizgyógyintézete
felnőttek- és gyermekek számára,
Versenytárgyalási hirdetmény.
Abbáziában.
Nyomatott a laptulajdonod lij. Wajdits József-irittyvnyomdájábau Nagykanizsán.
Szombathely r. t város tanáesa a Perintvashid pallózatának megújításához szükséges tölgy-faanyag beszerzéséi versenytárgyalási ajánlat alapján kívánja biztosítani.
Szükséges 10.3 (tiz egész 3 (101 köbméter 15 (tizenöt) oentimeter vastag tölgyfapalló 2,35 (kettó 35 (100) m. hosszú es 22 — 28 utn széles darabokban.
A pallóknak fürészelve vagy teljesen simára kifaragva, szabályos és teljes négyszögletű keresztmetszettel kidolgozva kell lenniók. Az egységár Szombathelyre szállítva adandó meg. Az átvétel Szombathelyen történik. A tölgy faanyagnak tökéletesen egészségesnek, kifogástalannak kell tennie, kéregfának nem szabad rajta lennie és minden darab pallónak a törzsek belsó kemény részéből kell vágva lennie.
Szállítási hatariiló a megrendeléstől számítva négy hét. Ha ez nem lenne betartható, az ajánlatban közlendő Az ajánlathoz az ajánlati összeg 5%-a mint biztosíték óvadékképos értékpapírban mellékelendő Az ajánlatok lepecsételt levélben e felírással: „AJÁNLAT IllDPALLÓK SZÁLLÍTÁSÁRA"
folyó évi május hó 20-án déli 12 óráig
a polgármesteri hivatalhoz küldendők.
Szombathely, 1915 évi május hó 3-áu
KISKOSS,
polgármester.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Erőaitö éa edző hizlaló-kúrák egéaz éven át. öyermekek 7 íven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*J K rovat alatt kSzlóttekért nem vAltnt r«lelA»-\'aéfltít a aierketizlGsóg.
SZEMESNEK
keli ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana Uig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid Idó alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
Nagykanizsa. 1915. május 17
54-ik évfolyam. 38 szim
Hétfő
Miijilinlk halion ii ciitirtlkin.
11311..I..I árak: 10 i\'Um, (élt... 6
N.grvrfavr. 9 korom 60 fiit". - t|i>i *i..t. In 10 Slt.
Kelőid* ».ikMtlA:
Bánekovlch János
KriiiflrkflMtA:
Karaóny László
tzirkiiztiiéi ii klidthlutil liák-tír I
TflUlon isa. — Mtrfl.té.. > rfij.i ab*. ...rlrM
Á hadi árvák.
Még tombol az öldöklő (táborit, Idegeink — habár kimerültön is — a változó események hullámzását követik, de már megjelennek azok a képek, amelyek sokáig foglalkoztatnak majd bennünket.
Egyik ilyen megható kép lesz: a sok, sok árva gyerek. Már találgatják, mennyi a számuk: százezer vagy több is. Tegnap még osendes, biztos családi tűzhelyen ma már talán egyedül, a holnap bizonytalanságával. Segiteni kell. Az Ittlioumaradottak kötelessége, l.ogy a háború ulánról gondolkodjanak. Vájjon lehet-e ennél elsóbbrangu, sürgősebb tárgya az előre való gondoskodásnak ?
Gyermekekről van szó. egy egész nem-/.edékról. Nem jótékonykodásról, hanem egyszerű, rideg nemzeti kötelességről Százezer vagy ennél is több gyermek vár elhelyezést, nevelést. Milyen módon? Ahol az anya alkalmas a nevelésre, legjobb otthagyni s a gyermek nevelésére segítséget adni. Az anvai szeretet pótolja azt. amit az apa személyében elvesztett a gyermek. De itt nagyon szigorú mértéket kell alkalmazni és ninus helye semmiféle érzelgóségnek. Végre is egy egészséges, jövő nemzedekról van szó,
amelyre erős munka és nagy feladatok várnak ;\' legalább ebben a gondolatban kell föl-I nevelnünk őket. A gyermeket nemzeti érték i gyanánt kell az emberi gondolatvilágba álli-| tani. Minden ember érték, sót az ember az egyedül értek, ó a termelő, a kigondoló, az | eszmék megvalósítója. Az árvák fölnevelésé-. vei uj lapja nyilik az embernevelésnek. Meg kell találnunk azokat a módúkat, amelyek \'legközelebb visznek bennünket ennek meg-1 valósilásához.
A társadalom seui maradhat tuvabb i tétlen Egész sora van azoknak a gyermektelen csaladoknak, akik szivesen vállalnak 1 örökbe gyermeket, vagy fizetik egy gyermek eltartásának költségeit. A gyermektelen és jómódú családokat az állam sem hagyhatja figyelmen kívül. Aki öuként nem vállal ezekből a kötelességekből, azt egyszerűen rá kell lés lehet kényszeríteni. A hadi árvák részére fizetendő adó — a legigazságosabb terhek közé lártozik.
A hadi árvák elhelyezésenek ezenkívül \' többfelé módja vau. Árvaházi — intézeti — elhelyezés, családi telepek létesítése.
Az intézeti nevelésnek kétségkívül nagy előnyei is vannak. Egységes szellemben, t\'Widre, pontosságra, fegyelemre, kötelesség-teljesítésre neveli a gyermeket. Ezekre az
A, nevelésben
erényekre szükségünk van. éppen az egységesség áz, amit sajnosán nélkülöztünk idáig. Az intézeti nevelés esetleges ridegségét enyhíthetjük, ha belevonjuk a társadalmat is. Nem ugy, hogy a laikusoknak helyet adjunk a nevelés, oktatás területén, hanem egy férfiakból, nőkből álló bizottság volna bekapcsolandó az intézet egész i menetének elősegítésére. Hogy milyen módon I lenne e bizottságnak jótékony hatása az in-Itélet életére, arra a legszebb példái egy németországi kis városban láttam ; vasárnap
volt, a leány-árvaházat akartam iegy növendék sem volt utthon. Az intézet 1 vezetője megmagyarázta, hogy a városka I polgársága ünnepkor és vasárnapokon meghívja a gyermekeket vendégségbe. Ugy, hogy egy gyermek sem marad illhon. Az árvaháznak van egy a társadalom legjavából álló bizottsága, amely az árvák szórakozásával gondol s bevonja őket Ilyen alakban a családi éleibe is. Ennek semmi akadálya nem lenne nálunk sem és biztos vagyok bonno, hogy a magyar társadalom is kivenné részét a munkából.
Másik módja az árvák ellátásának a osaládi lelepek létesítése. Ilyen már van ia nálunk, Szegeden. A gyermekek részérő valóságos kis falukat létesítenének a itt kulo

Rákóczi dicsösegs.
Zombory Gyula „Rákóczi álma" cttnu 1 felvonásos apotheozisébdl.
A cigány vajda dala
Jtthou vau már Rákócxy, Bzólbat már a „Rákóczi". A hegedűn, meg a brácsán, A nagybőgőn, á gordonkán — Osajóri, csajóri, Pietro vodzsori, Pielro vodtsori, Aineuches panyóri . .
Megjöttek a kuruczok, Velük a kuruczdakk, Járja majd a verbuií^ újra, Hangját tárogató fuija j Csajóri, csajóri.. . stb.
Nem félünk már seukitól. Nem nótázunk németül.
A nag)\' kurucz megvéd minket, U stimiuolja hegedűnket — Csajóri csajóri... stb.
Kodoatói temető Ndta magyaré, títöká S a nagy vajdát befogadta, Göröngyével betakart\' — Csajóri, csajóri. .. stb.
limait ott aludta Két századig a vajda, Aldd meg IstBu a törököt. Adjál ueki sok örömöt — Csajóri, csajóri... «tb
Vajda álma megszakadt Rodostói hant alalt. De majd itthon tovább szövi, Síri szellő tovább viszi Csajóri, csajóri. . stb.
S ha a nemzet megérti, 8 a szivébe bevési,
Axl az álinot szabadságtól. Egy eltiport szép hátáról — Csajóri, cuy\'óri. .. stb.
Megszólal az induló, Rázug a tárogató,
Azt súgja, tíogy csak előre I Édes hazáuk védelmére. — Csajóri, csajóri... stb
A nagy kuruc stelleine Ali a sereg élére, ó visz minket be a harcba, 0 vezet rá diadalra. — Csajóri, csajóri. .. stb.
Az lest a végítélet, Megverjük a németet, felragyog majd akkor újra, A fényes uap a magyarra. S boldog lesz az ország, liesz arauy szabadság, Csajóri, csajóri, Pietro vodtsori.
uai ióílűs r
MAJU8 17.
nősen ii mezőgazdasági uék ba őket.
Mindeneseire hozzá kell fogni a dolog megszervezéséhez már most és a társadalomban lévő nagy hajlandóságol ki kell használni erre a célra addig, amig lehet.
unnkálatukba vezet-1 kapta. Ünnepi hangulat, szűnni nem akaró taps, lelkes óráció közt ujojtotlák át Nagj Irénke a Németh Klla a megemlékezés szeretet tárgyait, inig a közönség Ünnepiéi lelkeaedésélien ott rezgeti a váron elismerésének, tisztelet.mek és szeretetének inegnji-latkozáss Wirnitter személje iránt bucaneinléktll
E.
HÍREK. Olasz válság.
Talán csak ránk nézve (Quik fal válságnak. Valójában, mintha csak alku menne odaát. Meghallgatják ezt a politikust nuv a masikat, s a végű mégis csak az, hogy Salandra marad. Olyan játék-léiének tüuik f.*l ez az egész, amelyu -k az a célja, hogy Olaszország megpróbálja magáról a felelősséget elhá ritani. S ha aztán mégis történik valami, akkor el mondhassa, hogy akaratán kívül fejlődőit oda a helyzet, a hol áll.
Bxegéuy Olaszország I Ott az enloule lett az úr. Az olasz zavargó tömeg állaudó statisztaként él a történelemben a fizető hatalmasok zsoldjáért. Annak adózik húségével, aki többet fizet. 8 most tudjuk, honnan hullt a bőséges milliók összege az izgatásra. Innen a forrongás, a határozatlanság 8 a megfizetőn had mit törődik azzal, hogy Olaszország szö vetségi becsülete forog kockáu. Megszokták ezt már régen odaát, hogy miudenki csak a unjál maga számára tartja a kezét alamizsnáért. Talán most is igy van. De még mérsékeljük szavunkat. Qiolilti jelleme még sokat kiengesztel a lázongás bűnéből. 8 ha az enieote szennyes törekvése ntiát nem - állauá becsületes munkájának, talán sikerülne is neki hazája becsületét megmenteni ! Vederemo.
Wirnitzer György karmester ünneplése.
Nagyon rövid ideig volt náluuk Wirnitzei György, a 48. gyalogezred zenekarának karmestere, de azért ez az idő is ••lég volt ahhoz, hogy egyéni aégét mindannyiunk szivébe s leikébe véste. Igaz, vérbeli muzsikus, akiuek minden goudolata a zene, gyönyörűsége pedig, hogy a zenei életet iuteuzivebbé tegye. Amint idejött, tüstént összeköttetést teremtett váiosunk muzsikusai közölt s ez ideális tettének lett gyümölcse a márc 6-iki filharmonikus hangverseny. Bűnek anyagi és erkölcsi sikere indította arra, hogy május 15-én egy második hangversenyt rendezzen amelyen Deák István gordonkaművész Dvorak gor-doukahaugversenyét (op. 104.J adta voloa elő. Ez azonban, sajnos! az ezred áthelyezése miatt elmaradt. De Wirnitzer karmestert nem lehetett csak ugy egytzerűeu elbocsátani városunkból, ó, aki miu-deu szombaton a Oentrál kávéházban Had&égélyzónk számára hangversenyt rendezett s igy Dobrovic* Miláu nemes tervének kivitelére bő forrást nyílott, érdemet szerzett arra, hogy ünnepeljék a bucMizás pillanatában. 8 erre jó alkalom volt a zenekar utoUó szereplése szombat este. A város közönségének i telete iuipozáusjl nyilatkozott m^ Wirnitzer karmester zenei kiválósága és rokonszenves egyénisége iráut. A város és a Hadsegélyzó egyaiánt kivette részét a tisztelet és ünneplés kifejezéséből. A város ezűstkoszorut, a Hadsegélyzóból pedig a koronás érdemkeresztet, amellyel felséges királyunk márciusban tüntette ki jelei karmesterünket — uianyban
Deák István hangversenye.
Már lelezlQk, hoay a május 15-ére hirdetett filharmonikus hangverseny elmaradt. A hangverseny gordonka-szólistája azonban — /lem nyervén iilötien értesilé.t a hangverseny elmaradásáról - csütörtökön a próbákra pontosan megérkezett Itt tudta meg. Hogy ót otthon várja a leköszönó levél Deák István-
nak. a jobbaknak. — ativélyea üdvözletemet, — léged pedig szeretettel ölellek
igaz barátod Saénás Perkó
Így szólnak e sorok, melyek hozzáuk érkeztek a közzé adjuk miudiu kommentár nélkül, inert ennyit megérdemelnek legalább ia.
A drágaság és a régi jó Idők.
IV Henrik könnyen beszélt, mikor azt akarla, hogy minden parasztnak vasáruaponkÍDt csirke io-nak azonban náluuk már sokkal jobb a hire, nagyobb, tyogjou a fazékéban ; köunyen beszélt, mert Irancia a neve, semhogy otthonra ne találjon, ha már Nagy-j volt t Párisban élt és nem Pestmegyében, mert ha kauizxára jött. A mienk Hlumeuechein Vilmosnó is-; neki is középponti vásárcsarnok arai szerint kellett mert jósiive. ideális lelk» aki rajong a zenéért s volna igazolnia, ahol mostanában három korona 1 élete boldogsága, ha egy egy .művész lélek bozzáke- hatvan fillért is elkérnek a csirke párjáért, akkor a
jószívű francia király is meggoudolta volna: legyen e jószívű ? De nemcsak a csirke drága a tojá* is az ; heiet adnak két hatosért. A hus ím drága, a kenyér is, a lakás ia. De mégis kár panaszkodni. A drágasággal ugyauis körülbelül ugy VHgyuuk, mint a* egyszeri ember a piaci légygyei: egyet, — a molyik legszemteleuebb volt — agyon ütött ós annak az egynek »záz jött a temetésére. A mészáros fölemeli a hus árat? Nosza a háziúr is fölemeli a házbért, mert drágább a megélhetés, már mint a hátiig megélhetése *A pék fölemeli a kenyér árát, mert drágább lett a bér. Nem terein lucerna, mint most
rűl Igy történt Deák Pislával is, aki tavaly oly nagy t sikerrel működött közre a Magántisztviselők hang-|versenyéu. Blumen>>oheiu Vilmosáé vendégül fogadta s három napon át alig egy két órát pihent a gor-! donka s a zongora. Művészi lelkek mindketten s örömük, boldogságuk volt a játék, tílumensebeinué örvendett Deák kivAló tudásáuak, Deák Pista pedig Blumensoheiuné párját ritkító zungorakiséretének. Vasárnap délelőtt azonban zenei életűnk előmozdítói ia megtelelitek Blumenscbeinék vendégszerető házában s erre gyönyörű liuproiutu matiné lett
I)-ák játszott Dvoráktól, Volkmatmlól, Pop-
pertől. 8 néztük, csodáltuk művészeiét, elmélyedtünk j két éve? Fölemelik a hus árál. Elzárják a szerb mély tudásában. Mert egy év óta sokat fejlett az\'határi? Fölemelik a hus árát. Kevés buza termelt?
ifjú művész. Játéka öutudatosabb. tónusa acélosabb, technikája pedig oly biillián*, hogy a csodálkozás enthusiazmusa minden számnál kitört a hallgatóságból Deák Isten adta tehetség, akiben azonban a természeti kiválóságon kívül a hangszeréért való rajongás még csodás nevet fog adni a magyar zene világnak. Témáját átdolgozza, átérzi s azután a technikai tudás remek kerelébeu megértve, hozta az előadásnál Ebben rejlik ereje Crescendoi térfias erővel teljesek « gazdag azimpompában ragyogtatják a fiatal művész máris férfias művészetét Eunyit aduuk neki most útra valóul az igaz kritika kincses házából s utmutalóul, de bálául is azért az élvezetért, amelyet noküuk szerzett itt léte utolsó percéig folyton játszva, míg csak indulnia nem kellett az állomásra.
Fölemelik a kenyér árát Sok buza termett, mint az idén ? Ismét fölemelik a kenyér árát. Es az ár ugy megy fölfelé, uiiut borban a gyöngy s bár ezt egyáltalában nem leszi jól: az az ár, a melyik egyszer már fönt van. többé le nem száll.
Hogy a hus, meg a kenyér árát fölemelik. a*( meg tudják magyarázni a pékek és a més&árosok. De mit akarnak a tójástól ? A tojásnak csakugyan nem árt. hogy volt-e e»ő » termett-e lucerna.- A kakas elvégzi a maga kötelességél s a tyúkot igazán nem lehet egy kalap alá fogni a magyar anyákkal, a kikről már a haza bölcse megmondta, hogy egy esztendőben csak egyszer szülnek.
i De hát ki tehet róla? A tojás drágul mint a házbér; már csak hetet adnak két hatosért. Ezekben :a szomorú időkben igazán nem csoda, ha az embor visszasírja azokat a bizonyos .régi jó időket", amikor állítólag sokkal olcsóbban éltek az emberek és sokkal 1 tö b husi ettek. Persze, a régiek könnyen beszéltek. A vármegye közgyűlése az 1658. évi LXXI, törvény ! alapján miuden esztendőben megszabta at árakat és { nem voli drágaság. A főváros levéltárábau kezembe 1 akadt egy ilyen árszabás, a melyet 1818 december K sorokat Írtam el a közeli napokban Buday ,SMu álltPi,oU n,e# ^Solt-vármegye
József s Maiuka István tauitótársaink fekete kopor- A ™<Mgl« ételek árál
\' na Mán - Al, A.,.,
Verue
Hősi halált halt taniték.
Kiiették a holttestet az udvarra. Nincsen aki végig végig siiassa
sóinak si. ba tételénél, kik a harctéren a Kárpátok | ^L\' 8"bjí nM* "
alján hősi halált hallak.
Mint oroszlánok harcoltak, retteuthetlen bátor sággal küzdöttek ez édes haza rögeiéit.
Hu megkapod e levelet, add tudtul, ptt lakó rokonaiknak s mondjatok egy buzgó imái értök, kik j immár olt leüt álmodják n jövendő boldogságot. Ha ugy elbeszélgettek emlegessetek igaz szeretettel ne-, vöket, hidd el megérdemlik.
Ferk Mihály réosei s Terszlenyák József len-1 gyeli tanilólársaiiik pedig sebesülten orosz fogságba kerültek s ott sinyleiiek szegények Add át tár*aiuk -|
szabályzat LXUI. fe|ezete :
1. Egyes adag leves 9 kr. \'2. Egy adag marhahús hozzávalóval ö kr. 8. Egy adag főzolék 7 kr. 4. Becsinált 10 kr. 6. Tészta 10 kr.
6. Marha- vagy vesepecsenye fi kr.
7. Sertéshús 10 kr.
8. Csirkepecsenye 10 kr
9. Liba-, vagy kacsa-pecsenye 10 kr.
MAJD8 17.
ZALAI KÖZLÖNY
S
! melybeu csillogói! az öröm. Ugy égett az arca, mint
a tUz És a mikor Keuézy befejezte a híradást, föl-1 „^j,^ a|jg mutatkoztak be városauukbau a máris k\'"\'1011: valósággal uiehül állnak. A magyar gyomor nem-
tudja óket beveui, a verekedések máris napi, reudeu lelkével > vaunak. Pedig, hát az mégsem egészen helyén való, virtust inkább a muszkára vagy a Karogyargye uyájára s ott mutogassuk be öklének s izmaik hatalmas erejét.
- Népesedési statisztika A csáktornyai
10. Pulyka-pecsenye 15 kr.
11. Solt hal 15 kr.
(Megjegyzés Minden egyes terítékhez salátát is tartozik adni a vendéglős.)
19 Ha több személyből c álló társaság eszik, hároiu tál élei ára 13 kr.
14. Ha a három tál étel közt pewnye is szerepel, akkor minden személy tizet 10 hr-t.
14. Hat tál ételért, inelyí e a bor a kenyér nincs bele számítva, miuden személy fizet 36 kr-t.
(Megjegyzi. A kenyeret, vagy zsemlét a vendéglős, vagy szállodás abban az
árban tartozik valami « mely nagyidókbeu csendül meg jArá8ban
fölszámítani a vendégnek, mely árban maga vette a M emberszivekeu . .
péktől .) \' \\ hóty katonát nagy részvéttel ^emelték el abba
94 esztendőfel ezeiótt ilyenek voltak vendéglői a Wíb^-melyet ulolsó szavával éltelett. árak. — Próbáljon valaki ma hat krajcárén — Az uj hadi kölcsön. Herceg F.\'stetios vesepecsenyéi kérői. Hiszen ma egy kiló elérendő; Tassilo, ugy mint az elsó hadi kölcsönből, az uj
kölcsönból is 300,OUO koronát jegyzett a Keszthelyi | Értesülünk, hogy ezeu intézet-1
Ütik a Cseheket. Szegény cseh kato-
75 osztrák értékö krajcárbau számítunk égi „olcsó világban" ké z matematikusnak
krajcár 1
A
kellett lennie attuak, a ki a sok mindeuléle pénz közölt el akar igazodni. Egy öreg bácsi, mikor elbeszélte nekem, hogy milyen rossz volt a termés 1847-beu s milyen drága voll a buzn, elmondta, hogy három társával a Nyírségben három szekér rozsot adott el.
Nyerlüuk rajta lizeubal forintot — mondta az Öreg ur — ugy, hogy mikor mogosztoztunk, mindegyiküukri jutóit t4—14 forint.
Mikor látta, hogy rettenetesen csodálkozom a számitáson, megmagyarázta:
— No tudja, abban az idóben sok mindenféle pénz járta. A mi nyereségünk tizenhat pengő forin\' voll és mikor három részre osztottuk: tizenuégy-tizeunégy sáju toriul jutott egyre-egyro. Egy pengő forintban ugyanis 60 krajcá.t volt, mig egy sájn forintban csak 40. Mivel pedig eny pengő foriut 1.05 oé. foriut, tehát a 16 foriut 1680 oé. krajcár, melyben éppeu tizennégy sáju foriut vau.
Így számoltak Pesten régen, mikor olcsó volt miuden s mikor minden olcsóság illúzió volt.
Pápaezem.
— Éljen Magyarország! Megható hírt közölnek Debrecenből. Az e^yik katonai kórházban feküdt eszméletlenül Kovács Barnabás, a 24 hon védgyalogezred közvitéze Golyó Ü\'Ötte át a tüdejét a vérét beszívta a szomjas föld s haldokolva hozlak be Debrecenbe, mint annyi más bajtársát, a kik ott hadakoztak a Kárpátok közölt.
Hiába volt mind»n tudomány, minden láradt-ság. a halál mind közelebb fért a hós honvéd szivéhez h az orvosok meg az ápolók miudeu percben várták, hogy a kórházban kevesebb lesz egy vitézzel Kovács Barnabás azonbau megtanulta a harcot. És ugy küzdött a halállal is, mint az orosszal, szívósan.
A mikor a gorlicei diadal híre mogérkezelt a nagy magyat városba, Kenézy Gyula egyetemi tanár, a kórház vozetó orvosa kihirdette a betegeknek, a sebesültöknek, hogy lássák, uem volt meddő a küzdelmük, hiába való a haicok. És csoda ^történt Ko vács Baiu»báo az első. szóra kinyitotta a szeméi
— Éljen Magyarország I Ez volt az ulolsó szava, a mely együtt szállt ki belőle. Meghall. Csendesen, nyugod- tartogassuk tan, de boldogan mint igaz magyarhoz illik, a ki igaz harcot harcolt s küzdelmét győzelemmel áldotta meg az Ur. A hős katona gyönyörű halálát mégha tottan beszélték el a bajtarsak s a hová csak eljutott híre, köuybniábad minden szent. A hós honvéd járásban ez év elaó negyedében 541 születéssel ulolsó sóhattása ugy szól, mint valami zsoltár, mint j SZBinbeu 360 halálozási eset fordult elÓ; a perlaki
421 születéssel szemben 386 halálozási eset. A csáktornyai járás szaporodása felette kimagaslik a vármegye többi járása közül.
-— A lisztárak leszállítása Németországban. Berlinben a hadi gabonaforgalmi társaság május Id-lól kezdve a rozslisztet 25 márkával, a búzalisztet 50 markával tounánkint. Ez m.mázsánkint a rozsnál közel 3 40. a búzánál 6 80 K-t jelent. A azért törtéuik nagyobb mértékben, hogy a kevésbbé tehetős lakosságnak is olcsóbbá tegyék aránylag hóségesen rendelkezésre álló búzalisztet.
— Az izgató elemek .eltávolítása. Beteg vármegye alispánja igen okos módon kiváuja a hatóságokat a dologkerüló, izgató elemektől megsza-badilaul. A tavaszi és nyári mezőgazdasági munkálatok elvégzése tárgyában kiadott körreudeletébeu ugyanis utasítja a közigazgatási hatóságokai, hogy „azok a hadi szolgáltatásra kötelezhető egyének, akik, nkár muukátlanságukkal, akár izgató magaviseletükkel a hatóságoknak a mezei muuka elvégzésére irányuló törekvésébeu nehézségeket okoznak, összeirau-dók oly célból, hogy a községből hadimuokára haladéktalanul, szükség esetében karhatalommal is eltá-volithassauak.
— Uj adó. A háborús költségek nagy terhet rónak a városokra. Ha meg ia térül a kiadások egy-része s ha az élelmezés házikezeléaén marad is valamelyes haszon, azért még a maga zsebéből is vau fedezni való. Több város megragadta tehát az adózásnak egy ujabb nemét, amelyet a városok gyűlésén vetettek fel. fo a kártya- és és vigalmi-adó. Már a szomszéd Székesfcefcérvárott ia bevezették. Valamit nálunk is hozus » konyhára. Próbáljuk meg.
vesepecsenyét a vásárcsarnokok hivatalos árjegyzési Nzeriul három, meg hat korouáért aduak. Pedig az
árszabás árai 1812-ben nagyon drágák lehettek. P • . _____... „ „
Ugyanis ezt az árszabást közvetlenül a devalvációd « uj hadi kölcsön jegyzések szintén igen szép, ^ ^^
után állította össze Pestvármegye, mikor a papírpénz | eredménnyel lolynak és remelhetóleg az elsó köl-értéke a névérték egyötödére szállolt le. Egy ada^ esönhöz hasonló nagy sikorrel fognak zárulni, becsinált ára tehát 1818-ben sem 10 krajcár, hauemj _ HÖ8Í688égért kitvintetett tanitó. Szép csak kél „saju" krajcár, h mi a mai pénz szerint u , , . . -,». . ,
■ "T , , „„„ „„...a kitüntetés érte Varga Karoly radamost tanítót, larta-
három és fél kriycárnak felel meg. ha egy pengő .....6 „ ,
lékos bonvédzászlóst. Varga a háború kitörése óta
katouai szolgálatot teljesít s a harctéren vitéz magatartásával és hősies bátorságává! több izbeu kilüut. Hősiességééit Őfelsége most az első osztályú ezüst vitézségi éremmel tüutetle ki A jól megérdemelt kitüntetést a minap közölte a katouai reudeleli
minap közlöny.
— Fagyos szentek A bárom lányos azent háborús haugulafbin aliium1, be a kalendáriumba. Ugyancsak lehüit ezeka;i a nepokou a levegő. Alapos oknak volt iarlaai a invngzi rémétől — a tavaszi fagytál Azonban ha)« ti gondviselésnek, el-
\' vonult a /eszedelem tojunk felől. Be volt borulva a veszedelmes uapekou s a dzéi t* fujt s igy hiába volt a kardcsörtsié.s a fagroe szentek részétől. 8 ezért tovább ib reménykedhetünk s gyönyörködhetünk a pompás tavaszi tyrmésbon. Meri a gazdák szerint uálunk is a termés nagyon szépuek ígérkezik, (jyöuyörüeu mutatkozik a gaboua, biztató a szóló, a gyümölcs is sokat igér.
— Nem lesz sorosáé |Zalában. Aubz-triaban tudvalevőleg újra sorozzák azokat, akik a reudes sorozáson, vagy a népfelkelési szemlén nem vállak be. Amiül értesülünk, Magyarországon ilyen sorozás nincs tervbe véve. Illetékes helyen még hozzáfűzték ehhez, hogy Zslainegyében semmi esetre sein lesz uj sorozás, mert ill a régebbi sorozások eredméuye nemcsak kielégítő, haneiu ineglepóeu uagy volt
— A 42—50 évesek. Budapestről jeleulik, hogy a 42—50 éves népfelkelőket csak szeptember elejáu fogják behívni. Az összeírást azonbau már a jövő hetekben tnegkuzdik, a sorozás pedig juuiusban s juliusban lesz.
— Nem jó a fegyverrel játszani. De még a tölténnyel sem, amiről, szombaton a sétatérén szomorúan iryózódött meg egy suhaiic, aki egy tölténuyel játszadozott, mely felrobbant s a golyó
A
illMiU
mint hivatalos aláírási hely elfogná előjegyzéseket az
1915. étí B"/V0S és 57,%-os i
jéradékkölcsönre eredeti feltételek mellett.
„BERZJK" nagymozgó Hrinháabau
ma bélién ti* lioluap kedden uagy Klite oléadás la.\' ■ tátik Léwiuger Amália zongoraművésznő közrerafikd-désével, melyen elsőrangú képek lestnek beruutetve Májos 19-án szerdán országos mozi-nap les*. K napon a színház bevétele s .Vöröskereszt egylet- ás szemén kérésztől száján jötl ki. Sebesülése vészé- sz Auguszta-alap iavára leez (ordítva — Tisztelettel . , ., . ... ,,, . 1 (elkérjOk Nagykanizsa .áros bazal..t< közönségét,
lyesen súlyos » mikor » sorok napvilágot Iáinak, llIlgy „ jétállouyaHlu előadásra minél tömege.cbUn
tslán inár nem is lesz si élők sorában.
usgjelenni szíveskedjenek.
/
4
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8 17.
Szombathely r. t város polgármesteri hivatalától.
iimti. w.
1815
Versenytárgyalási hirdetmény.
Szombathely r. I város luiiáosn a Perintvsshid pallózaláiiuk megújításához szükséges tölgyfuanyng beszerzéséi versenytárgyalási ajánlat alapján kívánja biztosítani.
Szükségen 10.3 (liz egész 3 (10) köbméter 1B (tizenöt) .penliineter vastag tölgyfapalló 2.35 (keltő 35 (100) ni. bosszú és 22 — 28 om széles darabokban.
A pallóknak fűrészelve vagy teljesen simára kifaragva, szabályos és teljes négyszögletű keresztmetszettel kidolgozva kell lenniók. Az egységár Szombathelyre szal-litva adandó meg. Az átvétel Szombathelyen történik. A tólgyfaanysgnak tökéletesen egészségesnek, kifogástalanunk kell lennie, kéregfának nem szabad rajta lennie és minden darab pallónak a törzsek belsó kemény részéből kell vágva lennie.
Szállítási határidő a megrendeléstől számítva négy hét. Ha ez neui lenne betartható. az ajánlatban közlendő Az ajánlathoz a/ ajánlati összeg 6°/0-a mint biitositék óvadékképes értékf.upirban mellékelendő Az ajánlatok lepecsételi levélben e felírással: „AJÁNLAT HIDPALLÓK SZÁLLÍTÁSÁBA"
folyó évi május hó 20-án déli 12 óráig
a polgármesteri hivatalhoz küldendők.
Szombniltely. 11115 évi május hó 3-án
NYILTTÉR-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számába,
Abbáziában.
Erö»it« é> edző hizlaló-kutik egé»K évan át. Gyermekek 7 éveu felül kliéret nélkül falvétetnek.
i
j - ------
•) K rovat alatt kézldltekérl nem villái lalelé«-séget a azerkeaztóaég.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha iúl akarjuk: szárnyalni ver-
senytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim lig seui. hanem soron kívül vegyük igénybe
A
KISKOSS,
polgármester.
-Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredinnnyt ér és a magyar hirdető
VILÁG

Mi LKA
KITUNQ AUPESI TEJCSOKOLÁDÉ
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik a/, eredményről. I annak határozottan
VAKNAK
kell. lenni, a ki nem tálja a „Zalai Közlöny rohamos fejlődését. ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /

rs
KÖSYY-, ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben -----8-—
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan „készíttetnek

Tanintézetek részére szükséges cikkek i - - ; dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdils József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
HígJrklÉnizsH 1915. május ao
54-ik évfolyam. 39 Szám
Csütörtök
■■íjtlinlk liHin ti ciíIirUMn.
ktöfl*«U»l ,4r<|H; t£g«a> *tc« 10 korona, liltm 6 koiunt,. Negyadivic 2 koron* 60 Olt. - bKyo* uáni ára 10 fll|,
Feleld* szét ketztó :
Bánekovieh János
Ki5»ierke»»t^:
Kemény László
SzirkMztéiít ii klirféhlvital liih-tir 1
Tclaton: 182. v — MlrdaUMk dll**abá» (Mrlnt.
SZEMLE.
Nálunk most minden szem Olaszországra irányul. Még dicsőséges seregünkről is megfeledkezünk. Minden találgatást és érdeklődést Salandra s társai fogfafüák le. Pedig az egész odaát az Adtge-n csak egy üzlet lebonyölitás amúgy olaszra tempóban. Kiad többtft? Mi már beigértBnk. De az enteute még folytatja Ígéretét. 8 hz olasz vár. Hátba még mi is gon-doluuk valamit. ígérik, hogy összehívják a Kamarát. Csakhamar azonban elnapolják a Kamarát. Ezt a játékot mi olaszbrsíági utasok jól ls\'mer|tík a különböző olts* bűnügyi tárgyalásokból. Mert ott még ez ia üzlet i De legmeglepőbb, bogy a zavargó olaszok az ország becaületét emlegetik. Fura fogalmak élnek a Gardatói-Öiracusaig a becsületről. Ott tehát hátba támadui a küzdő szövetségest becsület; két oldalról fizettetni magúkat szintén a becsülethez tallózik. S mikor ezt írom, akkor jut etftfiabfe, hogy ez nem is uj dolog az olasz é* alatt. Hisaeu ott miudig a becsület volt az alku tárgya s ebből éltek. Eszembe jut ez is, hogy a Piazza-Ipagna előkelő üzleteiben miudig akkor osaptak be legjobban, amikor az üzlettulajdonos gavallér becsületére hivatkozott! S most uem ugyanez történik ? — Csak nagyobb üzh-theu I
Herkules a bölcsőben.
Az uj magyar hadikölosőn jegyzése már egy napos korában is rendkívüli eréről telt bizonyságot Megfojtotta ellenségeinknek azt
a kigyéját, amelyik azt sziszegte, hogy velőnk pénzügyi téren el lehet bán/li. A magunk egyéb erőihez uiérleu ugyan a pénzügyi a legkisebb, de még az is bőven elegendő arra, hogy igaz ügyünket diosőséges befejezésre Juttassuk. Türelmetlenül várla a nemzet az aláírás megnyitását és lelkesen sietett a haza oltárához. A legelső aláíró a legelső magyar ember, a király ő felsége volt, őt millió K.-val
Van ebben valami mélyen megható, hogy szent koronánk főiként viselője elsőnek nyújt kölosőiit a nemzetnek. Ggy egy részről azt fejezi ki, hogy nagy küzdelmünk nem dinaszlikus. hanem nemzeti báboru, hiszen hazánk drága.földjét, magunkat, családunkat, gyermekeink és unokáink jövőjét is védjük, neiuosak az uralkodóháziit és a kelós birodalmat Másfelől gyönyörűen dokumentálják líatonadalaink hódoló szeretettel övezett, Ferenoz Józsefet, hogy a legalkotiuányosabb király a legsúlyosabb napokban mennyire egy hűséges magyarjaival: „Fény nevére, áldás éleiére I"
Méltó a nemzet a nagy királyhoz. Főuraink, főpapjaink nemesen vetélkednek egymással a hozzájárulásban, dicső, hadseregünk mindenekfölött való szükségleteihez
Apponyi Albert, aki tíem oly gazdag anyagi javakban, mint szellemiekben, a legelsők között volt a maga százezer koronás jegyzésével. Történelmi nevű mágnásaink hosszú aura volt azonnál az oldalán. És nagy vállalataink sem késtek hazafias készségük nyilvánításával. Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság a múltkor tizennégy, most huszonöt millió koronát jegyzett a hadikölcsötire. nagyszerű példát nyújtva a vele öszeköttetésben álló számos intézetnek. Szeged város két milliót jegyez és nem lehet felsorolni az elsőfttap hatáinmn eredményét, mert annak az ismeretlen, még nyilvánosságra nem jutott nevű ezrek a hősei, kisébb összegre szóló kötvényeikkel. .. A nemzet zömét derekát alkotó százezrek nyúltak be a ládafiába mindjárt az elsó napon, amoly* alkalmat nyújtott arra. hogy lendítsenek valamit a haza szent érdekén. Mindenki belátta, hogy becsületesebb és okosabb dolgot ma nem művelhet a pénzével, mint hogyha a világháborúnak ráuic nézve sikeres bevegzését biztosító liadikólosönbe fekteti be. Hiszen minden értéknek az állam biztos fennállása az alapja s mit érne az eldugdosott kincs, ha a haza jövője kétségessé válnék ? De nem fog azzá válni, erre már
Sokan mentek .. .
Sokan Mentek a városból, Rósz emberek, jó emberek;
Polgárok százezreiből Toborzódott a hadsereg.
Mikor egy-egy jó lélek ment A harctérre, — megsirattuk!
Szivünk úgy-úgy belésajdult. Heteken át Jájt miattuk.
De örömest menni láttuk A házsártos semmi embert,
A ki miatt nyugodalmat Városszerte senki sem leit.
Ugy gondoltuk: odavaló Mindenképpen a harctérre
S ha csatában el nem esik. Tán megjavul: visszatérve.
S kiket itthon körülölelt A becsülés, a szeretet,
Szorongva vártuk sorsukról A megnyugtató híreket.
És a fátum vnkszemével
Intézkedik nagy bolondul -, Kikre itthon várvn-váruak, Azokat szedi a sorbnl.
Hazajön a cudar lelkű,
Puskagolyó se fog rajta! S meghalnak a Ferenczyek, Doktor Rentzik, doktor Vajda.
NAGY l.AJOS.
gyémánt. — At egyik honvédzászlóalj parancsuoka azt a helyet válasitotta. atai jobban mondva tartotta alkalmaknak arra, hogy zászlóalját itt elhelyezze. Nyomban paraucsot adott a letáborozásra és elrendelte, hogy a zászlóaljat szakaszokra, a szakaszokat pedig rajokra osztva, mindenki csinálja meg a maga fedezékéi ugy, hogy at a lehető leguagyobb bittou-ságol nyújtsa és\'miuél kényelmesebbnek ígérkezzek
A legénység lerakva a sok cók-mókot, lázas sietséggel fogott a parancs teljesítéséhez, s aránylag rövid idó alatt mindenki elkészült a fedezékcsiuálás munkájával, kivévén a füslöaképü Budit, (az egész zászlóalj igy tisztelte) akinek kezébenjnég most is UB£y üggyel-bajjal „szuperált" a kurlanyefü ásó, arcáról pedig patakokban\'gyöngyözött a verejték. Hja, nem szokta a cigány a szántást I Nyomban, azon pillanatban, amikor abbahagyta a további hiábavaló erőlködést, hamisítatlan cigány dialektussal beszélve, azon módon vágta oda szakaszparancsnoknak, hogy ó egészen más alakban képzelte a háborút, hogy áz ő fiuom ujjacskái nem ásónyélhez, hanem hegedű-húrhoz vannak hozzászokva.
óriási kacaj kísérte a „füstös" egyéni öuérze-tének ily szilárd kijeleutésoken alapuló meguy\'ílatfco-zását, még a zászlóalj „kis Samu" néven becézett önkéntese is szívből kacagott, (elhasalt szegény a garai. ugy csillognak, ragyognak, mint a legdrágább1 tisztivizsgán, s igy kerüli a „bundások" közé,) a ki
Mozog a bokor.
... Ott, ahol a kanyargós szerpentin a D.. .. i j hágó legmeredekebb részén kiszögellő megfigyelőállá-sokhoz vezet, egy kis tisztás uralja a lankás hegy-, oldalt, letarolt, sürüu egymásba fonódó, lombnélkűli cserjéivel. Gyönyörű, fenséges kép, festők ecsetjére való. Az apró, csenevész életű bokrok hiányzó, szegényes l(Hnbruházatál, az ezüstösen fénylő hópihék helyettesítik, amelyedre, hn rátűznek a nap aranyuu-
ZALAI KÖZLŐN Y
MÁJUS 10.
a» első nap is biztosítékot adott és Apponyi kívánsága, hogy ámulni fog Európa.
Hatalmas kezdet I És nyert ügyet jelent az, hogy ilyen. Mert csalhatatlan jele a nemzet lelkességének. Ma ninosenek Fetó Pálok. Senki sem mondja, hogy tizennégy napi idókóz van a jegyzésre, — „eh, ráérünk arra még I" Mindenki elsó akar lenni. Szomjúhozták az alkalmat áldozatkészségük-
HívhihI özvegyek é» árvák életbevágóan fontos érdekeinek felkarolására Magyar Nók Korona-Alapja néveu indul hódító Htjára tíz a HemeB ós szép akció mely méltó kifejezője lesz a magyar társadalom asszónyai és leányai példátlan nagylelkűségének, a nagy idók sielleniótAI való ihletteégének és igsz hazaflságának.
Az akció országos lellegll, nem maradhat ki abból egyetlen magyar asszony. egyetlen magyar leány sem. A Magyar Nók Korona-Alapjának tagjává
nek tettre váltására.
válik mindenki, aki legalabb egy (1) korona adomány Aki nem lehetett elsó, az sem íog;nJl| jírul „ >lspllol Legye„ eí „ uj .j,p ,„iuél
elmaradni. Ah. nem szalmaláng »«» f6l-|h,t.l„,„.bb. l«dd lás« mindenki, bog, ,nWamé pezsdulés. amely az elsó napon nagyok sok mé|ló >t { ^^ <||4 jo ^^ hjdd jg>!olj4k
milliót hozott össze! Egy olyatt nemzetnek . ..,,. ...
8\' J a teuyek. liogj a magyar nót a jótékonyság szolgála-
öntudatos. megfontolt és határtalanul sztlard ... , . , ,..„, . .
.........,.,,,,......141,1111 «""" \'e"8\' fölülmúlni.
erónyilvámtása ez, amelyik feltétlenül bízik
magában és hosszú jövójében, mert akarja
azt.
HÍREK. Rekviem a katonákért.
A helybeli főgimnáziumnak a most folyó harcban i lesett volt tanítványaiért pénteken, májún 21-én reggel 8 órakor gyászmise lesz a felsótemplomban Az igazgatóság.
Magyar Kök Korona-Alapja.
A honvédelmi ministárium Hadeegélyső Hivatala • vitéz katonáink Özvegyei és áriái érdekóbeu a háború kitOréae óta folytatott humanitárius munkájába ikliv muukatársul kívánja bevonni a magyar nói társadalmat At eddigi gyűjtés eredményéül teljesen kulin álló alapot óhajt teremteni a Hadsegélyező
pedig jóformán semmi tekintetbeu sem kűlömböiött Fáraó iiadékából származó kollégájától. Lusta volt mindkettő, de bátor, mint a nyúl . ? A dolog eddig rendjén volna.
... Már hat nap éta hevert a záazlóall az időközben kiszélesített és lOvéazárnkká átalakított fede lékben, de ellenség még uem mutatkozol!; pedig a csillogó szemű fiukat, az Alföld rónáiról idetévedt tagbaszakadt legényeket már ugyancsak furdalta a vágy, kíváncsiságukat fokozta a harr.i kedv, már szerettek volna „rastuyákol- látui, kicsit birokra kelni, megkenegtflui a muszkák oldalbordáját. Majd kiugrottak a bőrűkből. Daloltak, fűlyürészlek, várva az ellenségei, amely oly aoká késik. A „fllelöa Budi" meg a „kia Samu" szótlanok, némák vollak, tudj\' Isten merre, bo! kalandozott a gondolatuk? A Hűk azorettek volna a lelkébe látni enuek a két dédelge. tettuek, szerették volna megtudni az okét, ami bus-komorrá, szótlanná lette őket. Faggatták, lirtat\'ák őket. de csak nem tudták dűlőre vinni a dolgot. — Klhalározták, hogy cselhefr folyamodnak. de a tervük is csődöt mondott, nfért a kát .bátor" megsejtette, begy kelepcébe akarják Őket mini.
Máanap aztán sikerült minden. A szakaszpa-1 rancsnok kiválasztott három ügyes fiút, megmou-l dotta, hogy mit akar, s amikor magyarázatával ké- j szén volt, óvatosságra intve a fiukat, lelkükre kötötte, hogy észrevétlenül kerüljenek a bokrok mögé és egy 1 adott jelre uiozga«*ák a cserjéi állandoau. Ugyau-1
Akik a Magyar Nók Korona-Alapjához egy (1) ko ronás adományaikkal nagylelküeu hozzájárulnak : művészi emlék-szelvényt kapuak. Hogy e nemes mozgalom minél szélesebb körben elterjedjen, a magyar nói társadalom vetetólagjai egy uigyválaszt mány keretében csoportosullak. ók veszik kezükbe enuek a gyönyörű akcióuak az intézését. Á uagy-választináuy Budapesten alakul meg. miutegy központi szervekéül az egész nagyarányú országos mozgalomnak de már a legközelebbi idóbeu az ország minden városában fa községében is hadsegélyezó hölgy-bizottságok alakulnak, programijukba véve a koronás emlék-szelvények árusítását Niucs kétség aziránt, hogy e hölgy-bizottságok a legélénkebb agitációt fogjak kifejteni a hósök özvegyei és árvái érdekébeu.
Az emlékszel vény-füzetekért (á 20 koroua) vagy az egyes szelvényekért (á 1 koroua) a Had-segélyező Hivatalhoz (Budapest, képviselőház épülnie) kell fordului, e szelvén) füzeik Budapesten a nagyválasztmány tagjaiuiíl, továbbá a tiBzIikasziuó (Váoi utoa 36.) második emeletén és a Kossuth Lajosutca 20. szám alatt lévó persely osztályban, vidéken
pedig a hedsegélyezó hölgy-bizottságoknál s azok tagjainál is kaphatók.
A Magyar Nők Korona-Alapjának nagy választmányában felső köreiuk hölgyvilága vjszi a főszerepet.
Riadalom a vásárban.
A felsüli kupecek.
A sok visszaélés, a kupecek hallatlan szemtelensége vároauuk hatóságát nem hagyhatta tétlenül, sót arra az elbatározó lépésre késztette, hogy lótok városunk piaeát végre raegtiaitilea.
Kedden délután Füredi János, Benedek József Kiskauizsáu Hajós Ferenc reodórbizlos a rendőrség asaistenciája mellett pedig a belvárosban ellepték az utca végeket, hogy a szokott elóvásárló kupecekel eieaipjék, ami sikerűit ia, inert egy egész sereg le tartézlatás lóriéul, akik iparigaiolváoy nélkül űzték « kupeckedésl s hajtották a hallatlan szrmtelenaégíg a marhák és disznók árát.
De még nagyobb volt a meglepetés a heti vá-htiron, ahol minden olyan levél átírása meglelt tagadva, mely a vásártéri bélyegzővel el nem volt látva s minden kupec ki lett űzve, ki uem tudott iparigazolványt felmutatni.
Kz helyén való. Gratulálunk városunk hatóságának. — Tessék iparigazolványt váltani s ntánna adót fizetni. Nem podig itt a kereakedók, hentesek és mészárosok alól s disznót, marhát elkapkodni, auuak átát a hallatlan inagss fokig felsrófolni s a kOzónaég bérére ezreket zsebrevágni.
ismerünk pl. egy kupecel, kit mint földmQvest feliuuntetlek a bevonulás alól, de a ki kapál kezébe soha nein vesz, uzouban a háborús kampány alatt a kupaokedésből ÜOOD forintokat vágott zsebre.
Ilyeneket kell galléron ragadni s a vásárokról kitiltani, dől, ha a hatóságnak jogában állana a ami
ekkor a legénységnek kiadta a parancsol, hogy figyelóalláaba helyezkedjenek, épen ugy, mintha rendes ti-repharc folyna, mintha megfigyelő elóórai szolgálatot teljesítenének. A terv, amely „fűalős Budi" éa .kis Samu" kivételével mindenki elólt ismeretea voll, sokkal fényesebben sikerült, minisem azt a szakaszparancsnok remélte volna. A kél fickó természetesen mitaem ludoll arról, hogy három lia|lársuk hiányzik.
A fiuk tekintete a cserjésre szegeződött. Néhány kinos perc leli már el fesztelen Dg,elemben, nuikor felugrik fekvőhelyéről a .lűslös" s vele egy^ idóbeu a .kia Samu" nesztelenül a szakaszpsraiics-nokhoz aurauuik » remegő ábrázattal jelentik roiud-kellem .szakaszparancsnok ur alázalosan jelentein, mozog ... a. . . bokor, a bokor ... a bokor.. mozog ... a bokor. A temperamentumos paraucsuokló őrmester ligyelui kezdi a két remegő alakot, majd ugy lesz. mintha a cserjést figyelné, s azláu haU-rozotlan. de ajkán kitörni készüló kacajt elnyomva, emelkedett hangon mondja: „számúak, hiszen uem mozog ott semmi, uem tudom, ugyan mitől mozogna a bokor, hiszen niucs a közelünkbe senki és semmi." De a kél fickó hajthatatlan marad és bizonygatja, hogy „de bizony mozog a bokor."
No ha csakugyan mozog, mondja félvállról az őrmester szakaszparaucjmk akkor elrendelem, hogy az egész lerap azonnal átkutatiiudó, h enuek végre-hiytásával magukat bizorn meg, s elvárom, hogy el- I
járásuk eredményéről pontos és kimerítő jelentést tegyenek, mint jó katonához illik, ha pedig ellensé ges szándékkal közeledik valaki, ugy fegyverezzék le és kisérjék be. Vigyázz, bálra arc I Indulj I
A két fiokó lehorga-ztolt fórel iudul neki az útnak, de néháuy pillanat múlva visszafordulnak s remegve, könnyezve állnak meg a szakaszparancsnok elótt. Nos miért nem teljesilik a parancsot, szólt rájuk keméiiy haugoti.
4, .Őrmester ur alázatosai! jelentem, mondja a cigány, rosszul láttam, nem is mozog az a bokor, csak ugy képzeltem, miuthogyha mozogna." Két óra vas, mars tovább ebadta cigánya.
.őrmester ur alázatosan jelentem, folytatja a .kis Samu" éu senkinek sem Uzeutem háborút, én senkinek sem vagyok elleusége, alázatosan jelentem bokor.. . netu ... a \'bokor... a bokor. .. neui is mozgott. Két órai kikötés, mars, bálra arc, indulj. Haszonlalau népe. semmirevaló fráter. Gyáva! Gyáva 1 Az önérzetében mélyen sértett .kis 8amu" a fejét fölveti, ruganyosan megfordul a saját tengelye körül, s harsány hangon vágja oda a szakaszparancsnoknak :
.Ktt uem merte az őrmester ur a szemembe megmoudaui" . . .
Pikó Sándor.
MAJD8 23.
ZALAI KÖZLÖNY S
még helyesebb voloa, ugy a majorság, mint aj a hasa usólilolt el az iskola padjaitól a katonaiba. | záry rendőr ós társa ma csípte el egyik ke-disznó és marha árát is, élősúlyra kgraminoukint Az óskoronázó város háborús mozzanatainak egyik ^ reskedőnket. ki kél nagy társzekér lisztet felpakolva megállapítani *s ezzel a földművesek hallatlan szem-1 legragyogóbb aktusa volt ez az ünnepség, n mely Horvátországba akarta azt szállittatai.
lelkiségig vitt árköveteléseit megakasztani.
méltó a főgimnázium hazafias szelleméhez. Délelőtt j Hogy ez mit érdemel nem taglaljuk, de hogy tiz órakor a rendház templomában Ünnepi mise volt rendőrségünk méltó büntetést fog r«á kimérni, azt
— A hadikölcBön Az a várako\'.ás, melyet h második hadi kölcsönjegyzéséhez fürtünk semmikép sem marad hátra az elsőnél. A magyar sziv
megmutatja, hogy nemcsak vérrel, de pénzzel is lud 1 vonuIÓ tiMnhárora ií)ufa|. A lemplom lépcsőzetén I e szédelgők a kiutalt liszteket a helybeli közönség
az egész tauári-kar és ifjusng részvételével. Utána a feltétlenül elvárjuk. — Mert az mégis csak distnó-temploin Nádor-utcai főkapuja előtt állt föl a fő- 8ág, hogy mi az efféle spekulánsok miatt nem jut-gimuázium háromszáz uövendéke, élükön a hadba-! hatunk liliom liszthez s a malmot szidjuk, holott ha
segiteui édes hazája sorsáu. Városunk közönsége most sein marad hátra, bár vannak, akik sanda szemmel másokat lesuek s nem tehetségük szeriül jegyzik a kölcsönt, pedig éppen a tehetősebbek közül valók, de ezek mindig a renitensek közé tartoztak, kik szájjal s mell veregetéssel lüutellek mindenkor.
— Űbv. Vidoa Jánostió, kinek fia a hazáért halt s aki városuukuak 12 éven át hü hivatalnoka volt az éhalállal küzd
a szigorú büntetést, bünhődjeuek a csalók:
Városunk képviselőtestülete a legközelebbi köz-1 <j«Corum est pro patria móri!
helyezkedett el a tanári kar Domby Márk igazgató konyháiba juttatnák, bőveu jutna még kaláosnak ia. vezetésével és nagyszámú diszes^közönség. A lépcsőzni- Kgyébkeui erre még visszatérünk, amikor az illető ról Domby igazgató lelkes bestédet intézeti az cégeket is megfogjuk uevezui. — Egyenlőre várjuk iljakhoz.
Kedves fiaim, jó tanítványaim fejezte be beszédét, nektek is mennetek kell I Nincs idő a habozásra, áldozatot kell hozni uektek is >. talán fiatal életeteket is föl kell áldozni a haza oltárán. De sohase feledjétek, a mire nyolc évig tanitolluuk benneteket : Dulce at
gyűlésén fog e kérdéssel foglalkozui, — amennyiben jószivü barátai kegydij iránti kérvényét illetékes helyen benyújtják.
Hisszük, hogy nem akad képviselő, ki megla-
Azutáu odalépett a tizenhárom ifjú elé és sorban megölelte és megcsókolta őket. A megható aktus köuyekig megindította a jeleuvoltskai. Majd a főgimnázium ifjásága íuvós-zenekara rázeuditolt a
is énekéit. Végül a zenekar iudulóiuak hangjai mel lett a főgimnázium zászlója alatt elkísérték a had bávonuló ifjakat a kaszárnyába, hármat a honvédekhez, tizet pedig a Hiudeuburg-bakákhoz.
— A derék kössóg. Nincsen szebb élet a A mikor kidugta fejét u lió-ÍÜ és
gaduá, hogy a 76 éves nyomorék némi segélyben j Himnuszra, a melyet a diáksággal együtt a közönség részesüljön.
— Elmentek a 48-aaok. Zalai, somogyi magyar gyerekek, a mi véreiuk. Fájó szívvel vettünk buosut tőlük i rosszul esik megválva tudui, hogy hosszú ideig nem fogjuk őket látni.
Polgármesterünk szép búcsúszóval vált meg; magyar falu életénél tólök, a város közönsége pedig impozáns számban jeleut meg a pályaudvaron, hogy ísieuhoziádot mondjon kedves háziezredünknek a derék 48-asokuak.
— Évzáró vizsgák a felsőkereskedelmi ós iar. sióm; iskolában A nagykanizsai izr. hitközeég éitat feot&rtotl két tanintézet, úgymint a felsőkereskedelmi iskola és az izr. elemi iskola évzáró vizogái május ü5-tél juuius 6 ig és juuius 14-től 17-ig tetjedó aapokou lesznek. A felsőkereskedelmi iskola I. éa és li. osztályainak évzáró vizsgáit az igazgatóság értesítése szerint pünkösd utáu, kedden és szerdán, vagyis május 26 és Jlü-áu Unják, a III osztály osztály vizsgáit május 28, 30, és 91-éu
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen férjem halála alkalmával megnyilvánult őszinte kartársi részvétekért fogadja a nagykanizsai ügyvédi kar hálás köszönetemet. *— Továbbá mindazon tisztelt Ismerőseim, akik fájdalmamat a végtiszteségen, valamint azok, akik keservemet enyhítő soraikkal tiszteltek meg, szintén ezúton fogadják hálámat és őszinte köszönetemet.
özv. Trojkó Lajosnó Nagykanizsa, május hó.
mikor kidugta fpjét takaró alól a hóvirág a mikor kizöldellik a __
rügybe fakadnak a fák. elkezdődik munkája a löld- bejéleuMték február elején, hogy Angliát bloká\'i alá nek, elkezdődik a birkózás n földdel s a harapésíogn j az angol hajóstársaságok, államférfiak, nemzet-
tréfa. A mikor a németek
.gudák kijelentették, hogy Business az usual vagyis u üzlet szokásos mederben folyik tovább,
f .ni*) u • • •
eke marcangolja a televény testét Munkába állatiak a magyarok s a duzzadó karu íiataUlr uaphoaaxat i tnurt a német teuyegetést nem érdemes koinolyau
............. «* ^sr^t
____ 1.1. ____j. . ___I. ________ I,.\'.. , 11,1.1 „Ih.., „„lí t ■ . . . . ■ i . . i_____«.._____ _______< .
puskát szőrit n sok megvár kél. i ÍWd elhagyott. A lovukon huszárgyerekek Ülnek és mi toré. tagadás, sok tarló ko|.árkodik a zdMrl6 huzaléinak k\'Mtill. Van egy magyar falit, Kisvasz.r, a hol egyformán hajt a kalász mitldeo darab szántás, a hol az 0k9 vasa felhasogatott minden tőidet. I\'edig a falunak száz munkabíró tia kQzd az orosz veszedelemmel.
a, éretUégl viadalok.! pedig június 1-11 napiáitt »« "»»«•"« *»«• h"J\' » merl "
a felsőkereskedelmi iakola vizsgákon i«kul.»réUi! itihom»r»doll«k megmunkálták egyesült erővel. A kiküldettek gyanánt cs.pt Szoutiner Ignác, Pongor i l«|ub«" \'«»»» >lhl"4. m8rl " 18bbl \'««8««\'i> »•!• Henrik, Szommer Náthán, dr. Welsz Lajos. ZeikowlU! >\'ln« elhagyatott, mert magyar testvéreik
Lyo«. H.lpeu Mór, ujnépL Klek Lipót. dr. Neumann
Kde ós Qrünhut Henrik lesznek jelen. A nagykanizsai izr. elemi iskolában junlus 14—17. napjain lesznek a vitsgák.
— Trlesatben mér Boronák a negyyen-kotto—ötven éveseket. Az oraztrák honvédelmi miniszter rendelete értelmében Triesztben megkezdték sa 1806 — 1878-ik évfolyambeli népfelkelők beinutató atemléjét. Május 14-én kezdték meg a szemlét. Délelőtt azokat .orozták. akik már szolgáltak, délután szokat, akik nem szolgáltak. Az alkalmasak kötelesek a hadkiegészítő csapathoz hevouului, ahol mégegyazer gondos orvoai vilagálaluak rulik ökel alá.
löIkeresik szeretetükkel. Nincs adóhátralék sem, mert kell a pénz a hazának, királynak, kell a kenyér meg a töltés a katonának. A miul.-közaégról meg kellett emlékeznünk, tuert a hol egy ilyen falu akad, ott . többiben is ilyen az élet. A szépséges, igazságos, békességes........ magyar falusi élet. melynek párja nincsen a világon sehol a világon, sehol *
— Miért nincs finom llsat? Nem. in.lóm ellen, nem a Kranz részvénytársaság sem annak derék igazgatója Pougor Henrikre akarunk panaaz-szal élni, hanem azokra a nagyobb koreskeiló cégekre, kiknek térdelve kell könyörögnünk, hogy egy kgr. liuom liszthoz hozzájuthassunk s akik a helyett,
— Bftttbavonuló diákolt. Székesfehérvárról hogy dicsérelesen munkálkodó malmunk állal kiszól-irják: Lélekemelő ünnepség keretében buc.uatlalt. a, gálutott finom lisztet a nagyközönség rendelkezésére
székesfehérvári cisztereit. lőgíinuáíiujn tanári kara bocsátanék, nagyobb sáp reményében és Utuaáge ai intézet tizenhárom uöíendékét. a kiket |játszásával idegenbe szállítják.
hatóság ki
miniszteri kijelentés. hogy Business aa usual telje, mértékben löuuáll. De a mikor az úszó város torpedó elaülyetlette. megváltozott a miniszteri kijelentés szilárdságéi), vetett bizalom, a mit egy .tokpnrti cég levele bizonyít, melyet svéd üzletfeleiknek küldtek . A levél igy azólt : Tisztelt uram I B.jnálattal vagyunk kénytelenek önnel lud.tni hogy a háboru miatt be kellett zárni QlemUuket, miután áruinkat sierződéthez mérten tlállitottuk Mihelyt a helyzet megengedi, iainét megindítjuk üzemünket, t iniról nyomban értesítjük. Biztosíthatjuk, hogy ezt a lépést a legnagyobb kényszerűség nyotnaaa alatt tetttlk meg. . Tehát még sem folyik ol-au stinan az üzlet és mégis változott a megszokott rend Ügy látszik, még sem tréf. . német blokád
ANÉPTAKARÉKPÉNZTÁÍl RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
mini hivatalos aláírási hely elfogad jegyzéseket az
1915, éri 6%-os és 5\'AVo-os állami
járadék kölcsönre eredeti feltételek mellett.
Elsőrendű rízgálic
aminnali siutllilásra kapható Simon Károly füniMirkereskpitóiiél Kaposvár. Gyapjút v«si8k minden mennyiségben, kérek ajánlatokat.
4
ZALAI KÖZLÖNY
HAJÜS 70.
Kép©®
eiumel máruiuH 27-én szombaton uj képes honlap iudult meg Vajda Érnének, a .Rozmár in néni"; „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében, íz át uj képtls hetiláp legnagyobb részében t modern nyomdal technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-1 méuyszerüen valósággal keretbo kívánkoznak. tyébproB képet a világháború egész területről még az elkényeztetett magyar közönség ttótt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak
£ndkivül gazdag olvasmányos tartalma is iz. még pedig nemosak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag fcvatrettdBzerrel. „Tessék befejezni" oirofl | rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a családok számára A .Hadikonyha* mogbé-| ÓBülhetetlon szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimü rovata állandó szen-táclója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünflgyl és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általiban a családoknak. Képeivel és rovataival eSs az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap tt oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 60 korona, félévre 5 korona, egész érre 10 korona.
A Képes Újság
kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szám alatt van.
— Az .Élet" szépirodalmi és iiíúvészeti lieti-\' lapot (szerkeszti Andor József) gazdag Urlalom, ér-
dokes és aktuális képek egészítik ki. A kitiltó lapot \' melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Budapest, I. Kehél íár i-ut 15/c. — Elófizelési ér félévre 10 koi. Mutatványszámot készséggel kUld a kiadóiéval.
— A .MAGYAR LANTOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok száméra. — 8zerkeazli Tutaok Anni. Megjeléuik minden vasárnap. Minden agyú száma gyényértl művészi kirilalQ képpel és a j legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Bgész évre t\'2 korona, félévre fi korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztóség és kiadóhivatal -Budapest, VI. Audráasr-ut 18 szára. Mutatványszámot kívánatra ingyen kaid a kiadóhivatal — E ki-tduósn szerkesztett képes hetilapot mindönkinek melegen ajánljuk.
ló anyák gondoskoduak " arról, hogy gyermekeik tápláló Ízletes és édealésztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal. olcsón, kitönó édestész-tákat kénithetUuk dr. Oetkertéle pndding-porokkal, melyek különbözők mint pl. : vauilia. máltia citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek állal ujjongó fogadtatásban részesülnék Kgy tö filléres pudding-por csomagból >/, liter tej, 8 tojás és 5 dg. cukor hozzáadásával kilUlló vacsora ké-aiithető 5—R gyermek "részére. Min\'nogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, lejtől llélklll készítjük, ezen szerek fokozták a jóilt valamint\' a tápértéket. II.

MH-KA
KÍTÜNÖ ALPESÍ TEj-CSOKOLÁDÉ
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekele számára,
Abbáziában.
Erósttö éa edző hitleló-kurik i »(áiz éven át. Oyermekek 7 éven felttl kíséret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt kílílGItekért nem vállal lelelóa. ségel a tuoi kesztóuég.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillanatig seui. hanem soron kivül vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatai, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hlrdétő
VILÁG
hirdetései! ilt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. — I annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a kl nem látja a „Zalai Közlöny" ! rohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hinletftáhek kellő haszna vau. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA l
KÖNYY-y P^PIF^- ÉS IRÓSZE ^KERESKEDÉSE
Dúé raktér legd}Atrfc (Hvatu levélpapírokban
rr?— és névjegyekben --------
Nyoöt tatvátryök izléfces kivitelben jutányos árban gyorsán készíttetnek. -------
Tanintézetek részére szükséges cikkék
-------- dú8 raktárt: . \' 1 \'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatotl a laptulajdonos lfj. Wajdits József köuyvuyomdájábau Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915. május 35.
54-ik évfolyam 40 sfcám
Kedd
■•ijiltnlk hillin ii eiillrttkin.
ttOftitttát ir.k: KKli. I.rc 10 korán*. |«|«»,e b koroná. N.gjiaJávf. a kuroi.. 60 ml. í|y!| .Iám Éta to üli.
K.l.l,*,. »iei kett.ii\'i
Báaekovlch Janón
KifiiarkMitA:
Kemény László
Swkaiztiui ii kliátklvalal Diák-tér I
TaUfon 18?. — Mlrd*u««k dljaiabáa Martat.
Olaszország.
Irta: Lukács József dr
Napokon ál ráfüggeszletlük tekinlulün-kt*t s ugy vártuk, uii gyóz oda át. az elvakult szenvedély politikája s alattomos játéka vagy pedig az igai szövetségi becsQletér/.et s a józan ész. Számoltuk a rispot. a percei, hogy mikor dóul Olaszország felelés közege. Nem régiken döntött. A döntés leszámolt minden igaz okfejtéssel, le a szövetségi hűséggel s megtagadta egységének erejét, létrehozóját — a német és osztrák-magyar szövetségei s kalandos útra :ért. Most már tehát nyíltan Írhatunk róla. Őszinte szavak kimondásában ueni köt a tartózkodás, a habozás. a hátha jobb utr« tér föltétele Olaszország megtagadott minket, sót mi több, ellenségeink sorába állt — mi tehát fel vagyunk oldva a palástolás kötelessége alól s írhatunk róla a történelem világánál. Mert a mult ebben az álnok eljárásban sok mindent megmagyaráz.
Olaszországban uem lóriéul most semmi más, mint a mivel e keverék nemzet története telve van. Kitöri belóle a régi római kapzsiság, az elruszk ravaszság, a longobard kalandos természet s még egy más csomó
jellegzetes tulajdonság, amely a különböző népekből összeállott olasz történelmet kegyel, leuségbvit véressé, hűségben alattomossá és megbízhstallanna, mohó kap/.siságábatv-podig csaknem egyedülállóvá teszi a világ történőiében.
Nagy vonásban az ez ó történetük.
A kereszténység nem szelídített öröklött tulajdonságaikon. Mig a népvándorlás nyugati nemzetei az egyház szellemében fejlödnek kulturelemekké — Olaszország mai napig azonos maradt százados bűneihez. Nem alakul, uem változik ál nemesebbé soha, bár az egyház tűzhelyénél foglal helyet, megmaradt ósi. pogány tulajdonságai mellen kitartóan tsíán akaratlanul ís, természetszerűleg — a inai napig.
Bármerre menjünk kék ege alatt, Lombardia. a Campagna üde síkjain, az Appe-ninek sziklás helyein ugyanezt tapasztaljuk
Az olasz minden korban mindenre kapható volt.
Alattomossága par éroellenoe nemzeti tulajdonsága. Ebből magyarázható megbízhatatlansága. Amikor mosolyog, a legerősebb gyűlölt)\' us/.ko ég lelkében uem ritkán s ha hűségre esküszik, biztosra vehető, hogy lelkében az esküszegés szándéka már olt él.
Veronában a Via Maz/.antin leselkedő borús árnyak réiues dologról mesélnek az utasnak. Mastiuo delin Soala meggyilkoltatása e helyhez kótö.lt szomorú emlék. A testvérgyilkos Soaligerek\' kora itt egy epizódot mond el az olasz lélek rejtelmeiből.
S csakni-ui minden olasz városnak megvan a saját sötét Volto Barbnre-ja.
A könnyelmű utas talán nem is sejti, hogy amikor a renaissanoe csodás kivirág-zásain önfeledten gyönyörködik, a műemlékek forma, tartalom és szin gazdagságából eredő benyomások hamarosan eltűnnének lelkéből, ha az olasz városok tereihez, utcáihoz. sót műemlékeihez is tapadó véres emlékek előtte életre támadnának.
A gráciák városában, amint Herzeviozynk Firenzét nevezi — nemcsak a művészet örökös hajnala dereng a város felett, hanem a rémes gyilkosságok árnya is ott kisért. Az itt gazdagon buzgó művészi élet vidámságát akárhányszor túlharsogják a szomorú törté nelek tragikumai, amelyek egyes helyeihez tapadnak.
A\' világhiril Duomo félhomályos tere seui ment a szomorú emiekek rajától. A Pazzik gyilkos tőre alatt ilt vérzett el Medioi
Páter Ozorai Izidor, f
Angyali jó szive csütörtökön este dobbaut utolsót Nem is goudoiluk, liogy ilyen tragikusan végezze be földi pályafutását paler Ozorai, a lereuoes atyák nagykanizsai rendházának sokat emlegetett fó-uöke. Iga/., még ma is emlegetjük, de már csak szánakozva. dzénjuk szomorú sorsa miatt KI vesztését még alig tudjuk mérlegelni. Pedig halála nagy veszteség reudjére, városunkra egyaránt Szavára még sokan várnak, akiknek lelkébe beszédjével, tauácsai-tal bekét éa megnyugvást leremteit. Mert paler Ozorai a lelkeknek igaz orvosa volt.
Minden szivhez megtalálta szavaival az utat. s ezen az dión oda a lelki béke boldogsága költözött. Nem tudom; hány felajzott lélek nyugalmát állította helyre paler .Ozorai, a gyóntató.
A gyónóizék birodalmán kivitI a szószék is hódító területe voli. Szavai lelkéből jöttek s a meggyőződé\' erőjével hatottak. Elfeledett ötöm. nélkülözött leik. béke termelt szavai nyomán, s a lelki vigasztalás és lauitásra váró lelkek ezrei még soká fogják érezni a ferencesek|rendje ez ékességének elmúlását S épen most történt halála, amikor a duló zavarok idejében megrendült lelkek nagy seregének a legégetőbb szükségük vau at ilyeu vzeraíikus lel-
kek buzdító, vigasztaló s megnyugtató tanítására A lelki élet irányitásának egyik nagy mestere balt el Ozoraiban. A hol szava Cseudűlt, ott a lélekből ja-vulás fakadt a jövőre nézve. Mert szavai mindig szívből jöttek, szivhez is találtak azok. Lelki életben évszázado* árvaságunkat Ozorai szelleme alakította át mély s öntudatos vallásossággá
Hét évvel elóbb egyéniségével uj élet is köl tozólt az alsótemplomba, a ferences zárdába s onnan városunk katholikus társadalmába. Minden szava s szereplése egy egy ér volt s azou át az i^az élet vérkeringése indult el pályafutására a nagykanizsai katholikus hivek között.
Évtizedek s nagy állások hibáját, évszázados mulasztását pótolta javítgatta h telte észrevehetővé Ozorai működése.
A milyenk is lett teljeseu, a mienk kanizsaiaké ! Mintha ó is érezte volna hogy ez a lelkiekben szegény város rászorul az ó támogatására, lelki gazdagságának tartalmára Ez annak n magyarázata, hogy rendfflnöki tisztének letétele után — amelyre ismételten helyezte őt rendtársainak bizalma s lisítelete — Iiil2-beii ismét a nagykanizsai forences rendház élére áíltjtt.
8 működése a lelki élet reuaissance-át terem-lette meg, mert munkatársai mint megannyi rellexe ként tűnnek fel az ó terveinek
S minduntalan alkotott. Tevékeny szellemo folyton cselekvésre sarkalta. At is alakuli környezete teljesen, Az előbb gazdátlaunak látszó alsólemploin 1 hívogatóbb alakot nyert, belsejében pedig az Isten Házához illó reud, tisztaság vert tanyát. Lassan bő vülni is kezdeti. A lelkek fájdalmának enyhítésére külön hailék nőtt altemplom szentélyéhez a gyóntató helyiségben. S maga a zárda — mennyi bnuaő-,íéges vonással letl gazdagabb 1 A szabályszerűség bevezetése külső tűkre lett a ferences atyák lelki harmóniájának. S ez a harmónia áfragadi a hitközség lelki szegenyei iek az ezreire. Ha meg nemes és város szépéfizeti szempontból is fontos tervét át nem húzzák a jelen történetének zivatarai, városunk hamarosan külön modern résazel s mfiemlékbecsű templominál lett volua gazdagabb S ehhez már csak a megvalósulás hiányzott.
Ozorai lelke folyton allfotoil. 8 ezek az . alkotások fenséges eszmékkel telt lelkének voltak a virágai.
Ma azonban ez az ideális és apostoli lelkű férfiú már örök nyugvóra téri. Szomorú véggel Is-inerlük már ezl a szomorú véget a uapi élet harsonájának szavaiból.
Fejét, mely annyi nemes gondolat és terv foglalatja voll, mozdonyok kereke -zakitottn s rágta le. S ezek jóságos szivét is összetörték.
9
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 95.
Giuliano. S hogy olasz lelki életérdi
ejtették el? Jellemző ar.
A templomba jövel a gyilkosok egyike még szeretettel meg is ölelte. De ez az ölelés csak arra v»ló volt, hogy megtudja, nincs e pinuél kiszemelt Áldozatának ruhája alatt. A többi már ts ismert dolog.
Nem idevág e » böloBOosimo mondása, amellyel követét útnak indította: - Öltözzél jól b beszélj keveset I
De ne folytassuk I Hiszen mindezt osak azért irtani ide, hogy hü szövetségesünk mostani modorán ue igen ütközzünk meg.
Nem történt odaát most semmi uj. Osak a történelem ismóilöd6ttmeg, az olasz természettel annyira összeforrt tulajdonság — a hátbatámadás, szószegés, alattomosság. Nem hiába jellegzoles fegyverük az olaszoknak a lór. Ez az alattomos támadások fegyvere. A történelem orgyilko8ságának javarészét olaszok végezték. A különböző litltos bandák és bűnszövetkezetek, melyeknek működése az alakuló Itália unita történelél megtömi eseményekkel s megalapozza, — nem nyílt támadások, bátor fellépések Itóslelkü véghezvivói.
Amikor a hármssszövelségbe befogadták az olaszokat, a történelem szellemétől nem szereztek informáoiót a szövetséget: hűségéről s jelleméről. Most megmutatta msgál igaz sziliében. Az orvlámadások eszköze, az olasz fegyver — a tőr megint előkerül rejtekhelyéből.
\' Az olusz kamara ülésén megtörtént a nyilvános mosakodás, — de azért a karbonári korom továbbra is rajta maradt az olasz politikán, amelynek elméleti kodeie Mncohía-velli munkája.
S ha valamikor Isten segítségével lul-leszQnlr n jelen zivatarán, lesz-e olyan bslga
nemzet Európában, amely Olaszország szövetségi jobbja után fog nyúlni? Alig hiszem 1 Olaszország kék egére eí a szövetségtörés örökös borút von.
HÍREK.
Néma bánat.
Nem sirok többet. Panaszszó többé Nem hagyja el ajkam. Vannak, kiken a balsors átzúgott Inkább, mint rajiam.
Akik sötét gyászfátyollal vonnak De egy drága képet, Kiknek szivében * kihaltak mind az Éltető remények.
Nekem van helyem, egy drága hanton, Hová sirtti járok. Ahol Ő róla beszélnek nékem Könny ázott inrágok.
De hányan van\\uik, kiknek szerette Idegenben porlad, Kik csak fekete fátyollal takart Kép előtt zokognak.
Nem strok többet. Panaszszó többé Nem hagyja el ajkam. Én tudom, mily ttagy vigaszl találok Abban a sirhatitban.
ÖZV. TÁRNÁI GYULÁNÉ.
Mindez csütörtökön este történt. Akkor, ami kor meghitt jó barátjának, « rend generális főnöke megbitoltjának, Tamás Alajosnak fogadtatta indult De Ozorai barátja fogadására csak a Kaziucti-utcai átjáróig jutott, llt érte utói a störnyü halál a gondatlan s lelkiismeretlen cselekedet áldozataként. — 8zomoiu vég. A hivatalos eljárás már megindítót (a vizsgálatát annak kiderítésére, hogy kii terhel a felelősség. De ez már csekély kárpótlás lesz Ozorai haláláért ót örökre elvesztettük s csak temetőnk őrzi mttjd azt a porhüvelyt, amelynek eréuybeu gazdag éltető tartalma annak közelében van, akiuek htját, igazságát m életéi oly nagy lelkesedéssel taui-totla az életben, a szószéken s a büubocsátás trónján Ozorai Izidor.
Páter Ozorai 1851-ben született Érsekújváron. Szent Ferenc rendjébe 1864-ben lépett. Pályáját miut gimnáziumi lanár kezdle meg a íereucesek érsekújvári gimnáziumában. Csaknem egy éviizedet töltött itt a tanári kathedráu. Később a rend esz-lergomi szemináriumában tanár. Itt tekiulélye mindinkább nó 8 a SzOz Máriáról elnevezett magyarországi ferences tartomány három ízben választotta meg tartomány (önökének. Utoljára 11)09 — l!>lí ben töltötte be e tisztséget Rz idö alall ugyau Pozsonyban
lakolt, de Nagykauiz*ára ekkor is igen sokszor ellátogatott. A lelkével ideforrt ar. elhanyagolt hitéleti) városhoz. Amint reudfŐnökségének ideje lejárt, ismét a nagykanizsai rendház élére állott a vetette annak ügyeit lelkiismeretes pontosaággal, apoMoli buzgalommal. A zárda és a templom volt egész élete. Hivatásának tüzével ilt sugarazta be mindazok lelkét, akik hoxzámeutek s lelki útmutatására bízták magukat. Halála Ilire a városon tul is igaz részvétet keltelt, inert Ozorai a tevékeny pasztoráció egyik igaz vezéralakja volt
Temetése szombaton délelőtt ment végbe a ferencesek templomából. 8 ezen ott volt az egész város. Az elhunyt fölött Lukács József dr. piaiista tanár tartotta a gyászbeszédet a temetésnél.
Azután megindult a menet az Eperjesay család sírboltja felé. ahová ideigleuesen helyezték el Ozorai holtlestél inig a ferencesek uj sírboltja elkészül.
Lezárták, a szétdarabolt testei magában foglaló sírboltot. 8 az a sírbolt gazdagabb lett ani\\yival, amennyivel mi knnizsaiak szegényebbek leltünk — páter Ozorai összetöri szivét s elnémult ajkát zárja magában
1. j. dr.
Sypniewszky György ezredes ujabb kitüntetése.
(J. j. dr.) A 20. honvéd gyalogezredet u.gy kitüntetés érte Glóriás története, hősiességének országos, esodás hire a felséges hadar figyelmét a napokban ismét az ezredre fordította. 8 az ezred Itóslelkü paranesnokábau. oljau kitüntetést kapott a legfelső helyeu, hogy az páriát riikitja nemes küz-delmüuk örök időkre ragyogó történetének lapjain. Az ezred kitüntetése az, hogy parancsnokát őfelsége május lft-én. legfelsőbb elismerésével at ellenség előtt tanúsított bátor és eredményíéljes aerétiy működéséért a hadiékilményes Lipótrend lovagjává lelle. Még eddig e magas kitüuteféH hire neiu jutott nyilvánosságra. A rendsieti közlöny a uapokban közli ezl az ujabb babércsomót, a melyet a fdlséges ur az Htredparauosnok|homloka köré font at etred dicsőséges működésének a bátorságának érdemleges ^ elismerése és dicséreteként. Örömmel irtuk azt ide, mert hőslelkü honvédeínk bátorsága a kiváló ezredparancsnok személyes, baláltmegvetÓ bátorságának és vitézségének at eredményé. 8 mert a hős parancsunk mindig elől mutatja at utat, a honvéd etted vezére után bátran s önfeláldozóan tör a dicsőség biztos utjáu tuiudig előre. Kevés etrednék jutott az a kitüntetés, hogy parancsnokának inelléu kél hadi-ékitméuyea nagy lovagreiidkerestl|e csillog. És 8ypuiew-szky ezredesben eza ritka kitünteté» érte a mi 80. hou-védetiedünket. A hadiékitméuyes Vaskoronarend után most a hadiékitméuyes Lipótrend lovagkeresztje ékesíti vitézi mellét, sruelyet sunyt ütközet tüzének gyilkos Kolyója került el De kéUzerea örömünk atér-is, hogy a járatlan es rosszakaratú moudák köréből 8ypniewstky ezredes neve a legfelsőbb elismerés királyi piedestláljára jut.
Miut anuyi nagyot és dicsőt, SypoieWstky ez-redes személyét is különféle sugdosással környékez- . ték. Krényeit s elüljárói lelkiismeretességét ferdén ítélték meg. 8 a kislelküek — akik miudeu kó»ta-hirt, a szellemi naivság és roszskarat * korcaatülÖU teit édes csemegeként fogadnak el — a ferde ítéletek terjesztésének már szolgálatába is állottak » a vitéz ezredes hírnevén, jövőjén, raint [at elejted királyi vadou a hitvány martalocok ugy rágódtak. 8 most a kitünteté. rasgasa legjobban mutatja ezredesünk nagyságának és viiéii kiválóságának Igaz érté két. De ezzel a legfelsőbb helyen hitelesített értékkel szemben eltörpül a felelősség nélkül dolgozó rága lom, melyet bontó csákáay gyanánt akaszt a legtisztább jellemek, a legbátrabb elüljárók jellemébe, a gonoszok serege. A minap már bővebbeu irtunk arról, amikor városunk jótékonyságának iucarnatióját, gróf Billotot tisztességtelen munkakörébe vonta a nálunk spoitszerüeu ütött rágalmazás. Moat másodszor szégyenülnek meg a kószahir gyárlók. Qouost szavaik minden értékét tünó ködként üti szét az igazság napjának verőfényes izzó ereje. A hélközuapi beszédek elnémuló tömegéből ódai fenséggel harsog ki at a dicséret, amely a legfelsőbb elhatárolás elismerésül 8ypniewstky ezredes érdemeit kellően méltányolva a 80. honvéd-ezred parancsuokát, vitéz ezredesét s parancsnokában az ezredet az elnyert és kiérdemelt kitüntetésben részesítette. Reméljük, Sypniewszky ezredes kitüntetése igaz örömre talál mindazoknál, akik* igaz liaza-lias lelkesedéssel nézik a nemzeti létünk és fennmaradásunkért vivott küzdelem nagyságát s az ott küzdők bátorságátl
- Frank Henrik Piai pótkávégyárosok (a uagykanizsai .Patria" pólkávégyár tulajdonosai, oz ujabb hadikölcsöure ismét 1 millió koronát jegyeztek.
MÁJUS Sf.
ZALAI KÖZLÖNY
Eperjessy Gábor ajándéka a fölső templomnak.
A felszerelésében kezdetleges b értéklárgyHibau szegény feloőlemplomöt püukösd ünnepére szép ajándékban részesítette Kperjesuy ,Üábor. Ériékes ezüst feszületei adományozott a fóoltárou levő tsbernacu-lumra, amely ezüst díszével mintegy koronával ékes most s az egész szentélyuek n magasban ragyogó kereszttel díszesebb kifejezést]\'ad. Kpurjessy Uábor vallásos lelkének ez az oblatiója nem szorul magasz -lalásra, de érdemes, hogy sok lélekbeu a szép példa követésére buzditólagjiassou. Hiszen vannak, akiktől joggal várhaluáuk efféle megemlékezést szegény templomunkkal siembeu, amelyben nem egy helyen kiált feléuk az adoiuauyozás szüksége. Eperjessy Qábor példájáuak kövelése.
A Hadsegélyzöből.
Magiul visszatérünk Dobrovics Miláu működé--fcéuuk e szép teréhez jéajKarkas Vilma lelkes, fárad-1 hatatlan munkájának eredményéhez Kiszámolunk pe- j dig avval, hogy egy negyedmillió cigaretta megiul | készen várja a megemlékezés jeleként a mi harcoló takarékpénztár álul alapított Önsegélyző Szövetkezetnél katonáinkat. Nagy szám ez ifinél, amely, ha azt az j a f. hó 5i4-ére (béliére) eső belizetések. az ünu p eddigi statisztikai adatokhoz csatoljuk, a Hadsegélyzó | miatt f. hó 28-áu, az az : pénteken d. e. tartatnak
tüuő ismertető jeleit a pénzügyminiszter kezókbeu" foglalja össze: \\ hamisítvány oldala halováuy és elmosódott A hamísitváuy összes vonalai eredetileg kék színűek, míg azok a valódi baukjegy szövegoldaláu háromszínű, a hátlapon pedig zöldsziuü uyomással vannak készítve. A szövegoldal kétfélo szinuel festetett át, még pedig a keret sárga, a benne levő kép pedig vörösen színnel, a hátlap össziajza halavány sárgás, a?- értékmegjelölés, a sorozat és szám pedig sárgásbarna fedőszinnel festetek. Az osztrák magyar bank uj 2 koronás bankókat hoz forgalomba.
— Oaeh 6a magyar barátkozás. Pünkösd estéjén a Polgári Kgylel \'kéWjétíeu cseh és magyar katonák külön-külön aszalóknál mulatoztak, uótáz-gattak. Távozásakor a magyar honvédek szalutálva odaszóltak :
— „Szervus Ki iga .Kamerád".
Kz oly jóleső érzéssol töltötte el a cseh bakákat hogy rögtön fölugrállak, honvédeiukel össze I vissza csókolták s maguk közé húzva h rogyásig . itatták ókut k leszervuszoztak veiök mindannyian.
- Elhalasztott befizetések. A nagykanizsai
olyan eredményéről beszél ós kitartó munkásságáról, amelyhez fogható az országbau alig akad.
ineg.
— A Délzalai Takarékpénztárral Kgyesült Ousegélyzó Szövetkezelnél a folyó hó 24-re eső befizetések az üuuep miatt 28-án vagyis péutekeu délelőtt larlaluak meg.
— Segély dijak iparosok Özvegyei1, és árvái részére. A kereskedelmi miniszter j)ályárWi hirdet a Goldberger-feie, alapítvány ÜiOÖ K. évi kamataiból alakitolt uyolc
K segélydi|ak szakmájukban kivált, józan életű, de fiatalon elhunyt és képesítéshez kötött ipari ütőit magyar honos ipatosmeitterek őrhegyeinek, vagy szegény-sorsú és 18. életévét még be nem töltött íiu , esetleg leáuy-árváiunk fog odaltóíleiui. Özvegyek, kik atyjuk iparát választották életpályául (segédek, tanoncok, vagy szakiskolai tanulók,) előnyben része sülnek. Utóbbiak kiképzésük érdekében & segélydijat esetleg több éven át megkaphatják. Részletes fölvilágosítsa az ipartestűletekuél, vagy a soproni iparkamaránál uyerhetó. A folyamodványoknak juuius 10-ikéig kell a kamarához beérkezniük.
— Nia, a halál városa Az angol Vörös Kereszt egyesület jelentése szerint naponta háromszáz ember hal meg Nisbeu tiluszbetegségbeii. A temető
lalás után 3ÖO.ÜUO K.-t jegyzett Nagykanizsa városa. | földjM már Uü|11 ,uil ,öbb hl||otta, Oe,ogaduj. <)kör-
vouta halotlaskocsik járnak naphosszat Nis csendes utcáin. Egy fiaucia újságíró megerősíti ezt a-szomorú
— A főgimnázium Te Deum-a. Szombaton t%rtotlák meg a helybeli kath. főgimnáziumban az évzáró istentiszteletet. Még a magánvizsgák és érettségi vn(i bárra a tanév munkájából.
— Vigasztaló Sok család lelkét Öli a kétségbeesés. hogy katonaijaikról hóuapok óta ueiu kapnat hírt. Klsiiaiják, gyászolják őket. azl hívén, hogy meghallak, iiyeuek vigasztalását a írjuk, hogy egy kaposvári születésű katoua hét hónapon ál uem adott hifi magáról s csak euuyi Idő eltelte utáu tudatta, hogy orosz fogságban vau. Bitouyára több magyar flu is vau ott, akit már innen hazulról eltemettek, ott pedig — hála Istenuek — még életben vau, de egy vagy több ok miatt még nem írhatott.
— Városi közgyűlés. Ma délután 3 órakor Nagykaulzaa város képviselő testülete közgyűlést tartott különböző tárgysorozattal
Ezen az ujabb (i°/o~08 zárolt államkölcsöuból a városi tanács határozata alapján többszörös leiszó-
Elfogatta az uj kaszárnya építésére vonatkozó tanácsi javaslatot.
— Kaan Irma gyásza. A ker. jótékony nőegylet egyik tevékeny lagjál, Kaau Irmát nagy gyász érte. Fivére Kaan Nep. János halt el gyó-gyithatallau vese és szivbajábau. A uiegbóldogult katonatiszt korában városunk társadalmának közkedvelt é* szeretet* Jagja volt s így halála igaz részvétet kelt városunk társadalmunk széles köreiben.
— Kétkoronás bftakjegyh&minltványok. Az Qfttíák*Jíugyar Hauk 1914. évi kibocsátású 2 korouás bankjegyeméi ujabb h.vmisitványa került
jelentést és olyan tudósítást ír a fekete zászlók váro-sárol, hogy az embernek, bár leghalálosabb ellenségeiről van szó, megesik a szive.
Megérkeztem egy városba, mondotta a tndósitó, a hol alacsonyak n házak és zászlók, fekete lobogók hajtják le csüggedten szomorú posztójukat. A háborús halálnál sokkal borzalmasabb, sokkal rettenetesebb pusztító hatalom jár iU lábujjhegyen és érintésére elhullanak az emberek. Ez a tífusz, a retteutő kórság, a mely hatalmasabb, mint a legmeszebbhordó tarack, muri éjjel álomban, nappal nevetés közbeu teszi torkára a kést áldozatának. És amerre jártam-keltem,
i követ-1 a pályaudvarról szomoruau baktatott be a szállobba, miudcét Szürke, színtelen katonák, csendes, halkszavu emberek járnak, arcukon rajta a halál félelme. A szállón, mely előtt megállott a kocsi, mondja Albert Loudres, szintéu kint leng a fekete zászló, a mellette leirö házban is. Mindenütt. A szállóban nem adtak euni. Nem szabad. Osak tizenegy órától egy óráig és este hét órától kilencig. Az asttalokon mégis van szervi-rozás. Fekete szegélyű gyászjelentések, melyek arról beszélnek, hogy a halál sarlója rendaket vágott az é|jel Éhes vagyok. Azt mnudják, szemben s pékboltban kvpok zsemlyéi kenyeret. Átmegyek, Kapok kenyeret, de a kenyeres kosáron gyászjelentés, i kiszolgáló-asztalon gyászjelentés, kérdem, igy van-e ez miudeuűtt, az egész városban ?
— Igy mondják csüggedten, szomorúan. Mellékutcákba vágok. Ott is minden házból
kinyúlik a halál fekete lobogó-nyelve.
Tizenegy órakor kezdődött a vendéglőben az evés. Körülnézek és megértem, mért terjednek any-nyira a halálos bar.illusok Az asztalon aszfalteritök melyeket két generáción állal uem mostak. Fölemelem a teritőt s elszörnyedek, milyen a lapja. Piszok, szenuy mindenütt. A vendégek spirituszlámpácskákat veszuek elő és meggyújtják. A lángra tartják a késeket, villákat, táuyórokal, a láng fölé az ételt, a kenyerei a aajlotl, a valóságos fertőtlenítő intézetté alakul át a terem Megnézem a fölszolgálót. Vissza-bökkeuek. Azt hisaem, a dezinflciálást a pincér ruháján kellene kezdeni. Az éjjeli szállás megfolelt az ebédnek Uttz, piszok, szenny miudeuűtt. Másnap meglátogattam egy kórházat, a mit láttam, Leírhatatlan. A temetkező vállalat boltjában fényesre, lilára, kékre, aranyra festett koporsók. Ezek a gazdagoké. I A szegények koporsójának nincs födele, mert hiány van fában. Kleiute naponta kétszázan haltak meg. Most már kevesebben. Háromszáz szerb orvos közül, a kik a kórházban teljesileltek szolgálatot, százhúsz meghalt. Most francia orvosok működnek. A korház-terembe hat ti fuszbeteget hozlak. Osak egy üres ágy SüQ—koronás segelydyrs. a betegeket egymás mailé fektették keresztbe.
A halál udvarias és gyors. Megszabadítja a belegeke. kényelmetlen helyzetűkből. Ledobják a földre holttesteikéi és uj betegek jönnek... Ez márciusban volt. Áprilisban alábbhagyott a kórság. De csak Nisbeu. A vidéken hullanak, pusztuluak az emberek. Oroszország miatt, az orosz politika miatt...
— Húszezer vaggon tengeri kell még még a kormány részére. A földmivelési miniszter tudvalevően 25 tengeri termelő vármegyéhez felhívást intézett, — köztük Zalamegyétm is. miszerint a gazds. bizottságuak felajánlott teogeriu kívül még vagy két millió métermázsa emberi táplálkozásra alkalmas kukoricára van szüksége. Azok a kik as általuk fel^jáulntl tengerinél többe* i.uílitinak, ni kormány által meghatározott legmagasabb írón, közönséges tengeri 36 koronával, h csikvánliu koronával m. m.-kiiit lesz kifizetve. A megyei törvényhatóságok pedig felbalalmazlátnak. hogy f megye lakóinak, saját élelmezésükre szükséges tengerit a megye lakossága részére rekvirálják.
orgatomba, a mely hamisítványuk legíukább szem e- i ugymoud fekete drapéria guuyolta a tavaszt A koasi
A NEPTAKAREKPENZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
mint hivatalos aláírási hely elfogad jegyzéseket az
1815. éri B70-os és S\'/.Vo-ib állami
járadékkölcső ire eredeti feltélelek mellett.
ZALAI KÖZLÖNY
MAJOB W.
címmel máruiiiH 27-én uxombuluii uj hetilap indult meg Vajda tírnóuek,
A Képes Újság szérkeaztósége és kiadóhivatala V,, Vilmos oeisnár-ut 78. szam alatt vau.
— Az .Élet\' szépirodalmi és művészeti Iwli-lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ér-<lele» és aktuális képek egészítik ki. A kitauó lapot melegen tyáuljük ofvasóiuk figyelmébe. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Budapest, I. Kehérvári ut 16/e. — Kló\'izetesi ár félévre 10 kor Mutatványszámot kész seggel küld a kiailéhival.
A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi
kepes .Rozmárul néni": „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésűben.
tíz az uj képes hetilap legnagyobb részében képes hetilap, italai leáuyok számára. — Özerkeazli modern nyomdai leohnika legtökéletesebb Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá
leU mélynyomással készül es minélfogva ke- ;ára. ^ ^vre n korouH( féléTre 8 koront ue_ pei roiliden fotográfiánál nzebbek, es lest- Ky,.,i,j»re 3 koroua. Sterkeszlóaég ós kiadóhivatal: ményszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Budapest, VI. Andrássy-nt ití szára. Mutatváuyszá-Háborus képei u világháború egész terüle- "10t kiváuatra ingyeu küld i kiadóhivatal — E ki-USról ...dg az elkényeztetett magyar közönség JJj"4*0 ""/S\'11 ,IHli,aPot \'nmdeokioek
efött is szenzációk lesznek. De az uj lapnak _ jjf \' \' ________
rendkívül gazdag olvasmányos tartalma isj lesz. még pedig nemcsak novellák és regé-nyék, hanem ötletes, változatos és gazdag rovalrendaz^rrul. „Tessék befejezniu oimö rovata a iegszórakoztatóbb játék lesz a Osaládok számára A „Hadikonyha* megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" oimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyM» izgalmas eseteknek
De a rovatokNigész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általa ban a családoknak. Kepeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizppyára a legrövi- fi debb idó alatt meg fogja\'nóditani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, i\'gész évre 10 korona.
ló anyák gondoskodnak arról, hogy gyeimekeik tápláló Ízletes ós ódestésztákat, kaptának vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsóu, kitünó édeatész-tákat készíthetőuk dr. Oetker-léle pnddiug-porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók a a kicsinyek által ujjongó fogadtatásban részesülnek Egy 15 filléres pudding-por csomagból liter tej, 2 tojás és 5 dg. onkor hozzáadásával kiiünó vacsora készíthető 5—U gyermek részére. Minthogy pedig a puddíugokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
NYILTTÉR.*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyinté-zeU; felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőalttt éa edző hizlaló-kúrák eg*»z éven át. öyarmakek 7 évan felül kisirat nélkül felvétetnek
K rovat alatt kiS»l«t«kérl nem vállal leinti., ségel a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. A/, élelmesség iieiu
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana tig sem. hanem Boron kivül vegyük Igénybe
.Zalai Közlöny* hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt én,és a magyar hirdető
VILÁG
hirdeteseit ilt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredinenyról annak határozottan
M« LKA
VAKNAK
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
kell lenni, a ki nem látja a ..Zalai Közlöny" rohamos fejlődései, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
| ezen lapban inegje|euó minden hirdetésnek i kellé haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNÁI
= jf f. ffipjjs fppfj
KÖNYY-, PAPI ÉS IKÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban éa névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
li^^vitssíiegaieaag^: \'^SManigsai
Tanintézetek részére szükséges cikkek
------" dús raktárad
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. —-
Nyomatott a laptulajdonos Ifj Wajdits Józsnt könyvnyomdájában Nagykanizsán.
rfagyitanizaa. 1915. május 27
Csütörtök
8ztrk«szti«i| .. ll.-^.t.l.^-Ur I
Mi|jilinlk hátion él csút6rtökön.
fctOftiatéal árak: Kgá.r «trc <0 korona, f«tev.c 6 korona. Negjr«4ivr« 3 norona 60 Wt. Egyai Ilim éra 10 ftll.
V\'cleló* iiei keaztA :
Bánekovich János
hMiaarkcatlit: Kemény László
T^laton 189. Mire
A háború hiénái városunkban.
A háborús IA?. terjeng, terjed szél, mim ragadós betegség az egész világon. — cso-j dálatoskóppen ott is, abol eddig a háborút csak az újságokból ismerték.
Az emberek milliói zökkentek ki rendes kerékvágásukból s mint eszeveszett vadállatok rontanak 11 civilizáció 20. századában egymásra, hogy mindazt, amit az emberiség századokon alkotott lerombolják, semmivé tegyék.
A nemzeti beosület védelmezői tőlünk is a esatamezókre szálltak, hogy vérókkei, eletükkel érettünk áldozzanak, nyugalmunkat, békességünket ádáz ellenségeinkkel szemben bizlositsák.
S atuig hós fiaink ott verőket ontják értünk, minden szenvedést tűrve s a halált is szívesen szenvedik, addig akik a bőrüket itthon biztositiiatták a legguládabb, eléggé el nem itelheló módon ulaznak az ország s az itthon levók zsírjára, zsebére. Iiogy inoos-kos tarisznyájukat megtölthessék s a háború tejfölét maguknak lekanalazzák.
Vendéglősök, kik a háborús kampány kezdetén, amikor potom pénzen vásárolták az élő állatot, lioribilis árakon adták a bevonult hadfiaknak a legsilányabb ételnemUoket s kezeiket dörzsölve dicsekedtek, hogy boruk és sörük fele viz volt. amit a nyomorult, érettünk immár elvérzett hősöknek annak idején kiszolgáltatták s megduzzadt tálcájukra ülve dúslakodnak mindenben mig mások, kiknek vérei ott a osalaiuezón véreztek el. naponta belevó falathoz is alig kerülnek.
Kereskedőink, egyik másika felhasználna a háborús áruzökkenéseket, salak élelmi s egyébb legsilányabb cikkeiket a lehető legmagasabb árakon dobták oda lelketlenül a kétségbeesett közönségnek, kizsarolva azokat ugyt-zólva teljesen 8 most a mikor a háború lb-ik hónapjaban a nemzet teljesen kiszipolyozva húsra alig gondolhat, tésztához, fözelekhez a legnagyobb megerőltetés árán kerülhet csak. akad vendéglős ki a hadba készülő véreinket, romlotl, büdös bússal akarja traktálni s akad kereskedő, ki helybeli közönség élelmezésére színt lisztet társzekérszám idegenbe szállilja s rajtérés
eseléu a tettenéró rendőrt is képos lett volna szemérmetlenül megvanztagetnl, hogy eléggé I nem Ítélhető bűnös cselekedetét palástól-hassa.
Tudjuk, Ismerjük e jeles hazafiakat, neveikot hűségesen feljegyezzük s ha majd a kuszoru teljes lesz, közreadjuk, feltárjuk, a helybeli közönség előtt, hadd lássák hadd ismerjék meg e szemérmetlen üzérkedőket, hogy vegyék el majdan s szenvedjék málti uiégvftésöket.
Hatóságunktól pedig elvárjuk, hogy e lelketlen, immár tele zsebit urakkal szemben a legmesszebb menő büntetést foganatosítsa, példát statuálván, nehogy vérszemet kapjanak mások is hasonló cselekedetekre, kik errre nagy hajlandósággal birnnk s akiket a tejfel Bzedegetésben mindenkor és mindig ott találunk, de akik sem vérükkel nem iparkodnak áldozni, sem a jótékonyságot tevők sem a hadikölcsönt jegyzők névsoriban neveikkel nem találkozunk. Különben majd résen leszünk, nehogy bőrüket olcsón,megmentsék, büntetésük mikéntjét is figyelemmel fogjuk kiserni. ch,
Mese a „Csendes Ország"-ról.
Kgy furcsa országról, egy csendes ura tágról Zengó bongó mesél mondok el li uéklek, Jertek ide mellém, hogy jobban halljátok.
Hogy másoknak ti is hitül vitiessélek. Mert hál ez az ország litkitja a párját,
Csend ülte meg, mint a viharverte erdót, Pedig valamikor zajos élet járta,
S mozgalmakban élt át egy ezer esztendőt De idók változtak, .. ezer okok jöttek .. .
8 néma, hangtalan lett ez a pici ország, Összezsugorodva haldoklásra készen,
Mint fa. melynek lővén pusztulás férge rág. Szomorú lesz dalom, tárogató hangja,
Osak még gondttzőmet jó égőre töltőm, Mert ha rágyújtottam, a felszálló füstben. Röpke szárnyat öltuek gondolatim rögtön.
8 bejárják a rónát, a hegyet, a völgyei--
8 fáradtan betéruek egy árnyas ligetbe, . 8 olt a csalogányuak panaszos dalától,
Enyhe álom terül lassankint szememre. Színes álomképek . ., rózsás látományok, Ellentétét adják a rideg valónak.
Kz lesz a kárpótlás, ez leszen ju\'altna.
Az öreg regősnek, a bús dalolóuak, Figyeljetek tehát zümmögő dalomra,
Mennyi bút keservet hoznak egy halomra.
Hál — hol voll, hol uem voll tengereken iuuau
Vau egy pici ország — Szorgos, munkás uépét, valamikor, ősök,
Messze földről hozták — Négy lolyam locsolta ennek az umzáguak
Dúsau termő földjét,. . Rengeteg erdói a vadat s folyói
A halat ugy öuték . . . Hegyei mélyében arany, ezüst bőven —
Kánaánnak hívták A költők, lautosok, lelkes hevületben,
8okszor megdalolták. Azt is irták róla, hogy Iateu kalapján
Lehelne bokréta .. . Ismerték szépségét, meg is irigyelték,
De hányanI. . . Kitudja?.. . 3ok vihaVos század sttjió szárnya érte Ezt a kis országot,
De szívós, hós uépe igának, járomnak
Mindig ellen állolt. — — Végre sok kUzdénsel kivívta magának
A legdrágább kincset, Kicsiny kis honában, bilincséi lerázva
Rabból szabaddá lett. Ezredik évének utolsó lépcsői
Boldoguak találták.. S most a tevékenység a haladás jelszavát.
Lászlóikra irták. — — Városokat emelt.. . templomot épített ..
S a gyárak kétnéuye, Népek jólétének etne hirdóje
Füstjét verle Égre . . . Zöld mezők hullámos kalásza olt ringott.
Az alföldi rónáu . . . Megindult az élet sok ezer színekben,
Leírni se tudnám ... »
Egyenlőség elve egy asztalhoz hívta
Parasztot az úrral, 8 hogyha jól végeztek, áldomását itták
Jó tokaji borral . . Búk, bajok ha érték uépét, ós szokásként, Ugy sírták el uótán? . .
a
ZALAI KÖlSLONV
MÁJUS 87.
HÍREK.
- Milliós badikölosön. Báró Hornig Károly bibornok megyénpUspök ur Ó Emiuoupiája a második hadilíölcsőure is egy millió koronái jegyien.
A Hadsegélyzö fémgyűjtése.
Irta: Lukács József dr
Dobrovica Milán a Hadsegélyzö lelke a nála már megszokott ügy buzgósággal karolta föl a hadsereg számára a fémgyűjtést. Nyomtatványok röpültek szét a város csaknem minden lakójához s azok hazafias hangon szóllak a magyar szivekhez, hogy minden nélkülözhető fémet összehordjanak vitéz had-seregünk azámára. Mert a fém a háborús világbau mindig kevés. 8 Nagykanizsán a kiadott jelszót megértették. Kiki ajándékozott azt, amije volt a fémek különféle neméből. Napról-uapra jobban gyOlt s jobban dagadt a fém mennyiség a Hadsegélyzó Oseugeri-uton levó egyik helyiségében s özv. Maikó Nándorné és Ajkas Malvin, ennek a helyiségnek ügybuzgó lelkű vezetói. Alig győzték a nyugta kiállítást, az összeírást, a leltározást.
A gyöjtós határidejének elteltével egyazer beállítottam a Kreisler-házban levó helyiségbe, hogy ÖMzeirjam az adomáuyozott fémet, hogy készítsek róla egy kis riportot.
Jóságos mosollyal, magyaros szívességgel fogadtak a nevezett uriiölgyek. Ajkukon szíves, jó beszéd, kezflkbeu cigarettatöltő, mely egy pillanatra
sem szünetelt — folyton gyarapítva Farkas Vilma cigaretta millióit a hadban levőknek.
Megmondom, miért jöttem. Csodálkozva néznek rám, amikor száudékom hallják. De én sem soká maradok meg elhatározásom mellett, mert csakhamar meggyőződöm, hogy lehetetleura vállalkoztam. Egj garmada mindenféle fémet látok magam előtt. Az egész helyiség pedig ugyancsak fémstagu.
Imil-amott egy lalpalaltnyi hely, de máskülönben minden tömött. Néhány polcon a kincsszámba menő finom liszt s más egyéb duzzad és díszeleg, mely a népsogitő gyűjtéséből, mint drága fölösleg megmaradt — a jövőre. De azután inkább muzeura a helyiségképe. Kégi vasalók száz számra húzódnak egymás mellett szép sorjában, sárga rézből megannyi a melyekkel dédapáink gavalléros viseletét vasalgat-
i ták ideális lelkű ötegauyáink ifjú korukban. 8 most ezekből ágyúcső, patroutasak, srapuell ceúcs — meg mit tudora én, mi lesz! Az ősi tárgyak ai ősi rög megvédésének eszközeibe olvadnak. Azután a magyar gazdaasszony büszkeségei, a rézmozsarak, réztepsik, a csillogó, uagyauyáról unokára szálló családi relikviák, amelyek a konyha birtokosának rendszereimé ról beszéltek Most mind olt simultak egymás mellett. 8 körülöttük, órák, permetezők, üstök, miudeu-féle főzök, ainelyekuek nevét nem tudom, használati módjukat uein ismerem.
Gyorsan irok. Régi krajcárok kopott kétfillé-resek, uralmukat vesztett régi brouzpénzek s megannyi más régiségek, amelyek muzeumba volnának érdemesek örök megbecsülésre, folytonos csodálatra. Még egy caomó névtelen fém . . .
Kifogyott az időm és türelmem egyaránt, amikor láttam, hogy erőn tolül álló muukára vállalkoz-
tam. Kissé szégyellem is magam, amikor Maikóné óuagysága előtt abbahagyom a riporter leltározást. Aroomra azonban a restelkedés pirja helyeit csakhamar a büszkeség pirossága Ül, hogy a nagykanizsaiak ennyit s ily pazar bőkezűséggel szórták még családi kincseiket is oda a hadsereg számára fémet gyűjtő kocsikba . .. Szép bőkezűség, dicsérendő ada kozáfft De meg is érdemli a mi derék hadseregünk, — mert az meg vérét áldozza.
— Megjöttek a hadiérmek Őfelsége, a király által a gyorssegély Auguszta alapúak adományozott s a krasniki diadalmas csatában hós katonáink által zsákmányolt orosz ágyú anyagának felhasználásával készült hadiérmek a Hadsegélyzóbe megérkeztek. Az érmekből szép kiállítást rendezett a Hadsegélyzó a Osengery-ulou levó helyiségének kirakatában. Van köztük női függelék, óralánc, nyak-keti\'lő UV sima függelék, bross, függelék korona diszszel. Megannyi különböző kivitelben művészi értékben kapható. A foglalatok Ízléses és szolid kivitelűek és 13 laltos ezüstből, illetve 14 karátos aranyból készülnek. A szép emlékérmek már kaphatók a Hadsegély tőben Reméljük, hogy a hazafias célt lekiulvo. minden igaz magyar hölgy és férfi hadiemlékéreininel ékesen jár csakhamar.
— A hadikölCHön óe aa országot* rabbi egyesület elnöksége. Az országos rabbi egylet elnökségének nevében dr. Neumauu Kde köztiszteletben álló főrabbink, ügyvezető alelnök szép és hazafias szellemtől áthatott felhívást iulezetl a kartájakhoz, hogy raiuél eredményesebbé tegyék a hadikölcsöut. Reméljük, hogy dr, Neuiuanu Ede szónoki lendülettel kiadott felhívása s szép szavai nem maradtak eredmény-
Derűs kedvéuek is ott volt ringatója
A húron, a kótáu — — Szóval: pezsgő élet kerekén haladtak.
Mikor a szomszédban, Hangos vad uépek üzenetet küldtek
Hangos ágyuszóbau . . . Háború lett vége\'.. . A férfiak mentek
Bátor, hősi kedvvel, Hogy leszámoljanak egykettőre, gyorsau A bóaz ellenséggel . .
U megdörreut az ágyú, mit magukkal vittek,
8 ennek a hangjára, Dj ellenség támadt s mint a méhraj törlek,
A kicsiny országra . . . Nagyobb erő kelleti. Az ifjak utAu már.
Az idősbbek mentek. S győztek lépten, nyomon, de a golyók szálltak,
8 egyenkint éledtek. Oj haderőt kivánl a nagy ejleuállás.
8 a hogy sorja hozta: A királyi paraucs az ősz apákat is,
A harcba sodorta . .. Nem maradt más otthon a kicsiny országban,
Csak az asszony népe. 8 a sok apró árva; mert a kik elmeutek,
Nem jöttek meg élve ... MegállUk a gyárak .... Az eke szarvához, Asszonykezek nyúltak ....
Nem épül már város .. . templomi harangok,
Csak elvétve zugnak .. .
Akkor szólnak, ha egy bú* özvegyet visznek
Ki, a temetőre. —
Csupa szomorúság még csak kinézni is,
Az üres mezőkre .. .
A rit\'.a kalász közt nem szól a pacsirta
8 a fürjek dalára,
Nem csatlati az ostor . . . messze idegenben,
Pihen a gazdája .. .
Tor .. . lakzi .. áldomás elmaradtak telidre,
Szüretet sem várnak . .
Nem játsznak cicásdil a templom udvarán . .
■ Fonókba se járnak . ..
Nóta, muzsikaszó elhallak örökre . .
Csendesek a falvak ... I N
Düledező házak rozzaut kapujában,
Bús asszonyok állnak .
Mintha mindegyike egy .valakit" várna,
A távolba nézuek . ..
;8 az éhes gyormekek síró szózatára,
Lakásukba téruek. —
Holdvilágos estén, lonu a patak mentén,
Furulyaszó sincs már ...
Tengeri fosztóba, egymáshoz a szomszéd —
Mint hajdan, inost uem jár...
Arató leányok harsogó dalától,
Nem hangzik az utca
Jókedvű legények uem mennek rajongva
Ki, a közös kgtnt,,. Húsvéti öutözésl csak híréből tudják . .
Névnapoknak lége... Virágszínű ruhák kimentek divatból, Járnak feketébe\'...
Csönd van mindenfelé, mintha m^y gyása leuua,
Csak ugy éjszakákon. Bagolysirás hallszik s ebek vonítása,
Némely utca tájon .... 8 benn a lefüggönyzött házak belsejében.
Hangja zokogásnak, Dres az egyik ágy, hiányzik valaki,
Kit hiába várnak .... Kz a csöndes ország, mint egy beteg ember.
Most vau elhalóbau, Otl dől el a sorsa vad uépek kezében.
Egy-két ágy úszóban ....
i A moly házból kihalt, ahol nincsen férfi,
Gyásznak vau tanyája, Mint a puszta kertben, hol néhány hervatag.
| Virág áll magába\' ....
j Asszony s gyermekkönnyek nem tesznek világot,
i Haldoklás a sorsuk, Kietlen temetők burjáuos I öld jé ben.
I Vau megásva sírjuk .... Ma|d zug már a harang; sirváu, részketve,
1 Végig hegyen, rónán .... Csendes ország sorsár. feltört zokogásom,
8 befejezem uólám.
Zombory Gyula
MAJU8 27.
Z A I. A I KÖZLÖNY
8
nélkül abbttii a körben, amelynek tlr. Neumann hazafias lelke szánta.
— Dr. Hegedűs György kitüntetése Vitéz, hóslelkü katona dr. Hegedős György ügyvéd. Most másodszor jött súlyos sebbel haza a harctérről, h hol hós magatartásával annyira kitüntette magát, hogy az ellenség előtt tanúsított bátorságáért a hadi ékítményen katonai érdemkeresztét nyerte kitüntetésül 1
— Analfabéta tanfolyam a Lábadozó osztagban Tyll alezredes, a 20. honvédezred lábadozó osztagának parancsnokit ideális, nemeslelkü katona. Brro vall az a körűimén), hogy május 1-óta analfabéta tanfolyamot szervezett a Lábadozó osztagban. A tanfolyam vizsgája ma délután 2 órakor volt lőbü meghivolt veudég jeluulétében, akik a legnagyobb csodálattal és elismeréssel adózlak Tyll alezredes nemes lelkűségéról. Erről bővebben jövó számunk-hau. Valótian megható jelenség volt amikor a gyógyuló katonák szerzett ismereteikről beszámoltak s a jelenlevő vendégeket könnyekig megh tolták a honvéd lábadozók derék feleletei « általános ismeretei Nagyon megható jelenei volt az, amikor a kiválóbb .szorgalmit orng tanítványok közölt a jutalmat kiosztották.
— Nagykanizsa hadtápkozpont lesz
Mint illetékes helyről érteuOlUluk a/, oíaszhadszintér hadlápközpontja városunkban lesz s h célból a napokban már néhány ezer tiszt érkezik hozzáuk. hogy itt az élelmicikkeket összpontosítsák a vele az olasz hadsziuléren harcoló derék katonaságot ellássák.
— Hadlkölcsön városunkban. Bár nagy ou sokan vannak városuukban kik erejökböz mérten uem a legnagyobb gavallérok voltak a hadiköl-csöu jegyzésben, mégis közel\' 4 és fél millió jegyzés történt a helyi péntiulésetekuél.
— Megérkeztek a foglyok. A város által, az iugatlauok megmunkálására kért tiO orosz hadifogoly ma megérkezett. Kilátásáról a városi hatóság fog gondoskodni. Füredi János rendőrtisztnél volt alkalmunk a részükre készített étlapot megnézni, valóbau irigységgel olvastuk, hogy ók jobb ellátásban részesülnek, miut ma a legtöbb lateiuer ember.
— Zsemlye szállítók D-rék és fáradhatlan rendőrségünk nyomára jutott, hogy egyes kereskedők u városban a zsemlyét Bzáz számra szedik össze s azt dobozokbau, Bécsben s más városokba küldik szót. Kxeket előállították a meg is büntették. Csuk azt uem Úrijuk egésszeii helyéu valónak, hogy uem a kellő szigorral sújtják az uflólo házi tolvajokat.
— Róagálic kiosztás volt ma isinét a rondór-kapitáuyi hivatalnál. Ameuuyibeu a rendelkezésre álló készlet még nem fogyott ki, akik még esetleg tenni óhajtanának, a holnapi nap folyamán a lomlór-halósági hivatalnál Füredi Jáuos rendőr tisziuól jeltmtkezzeuek.
—- Sorozás. A katonai ügyosztály közzétette, miateriul mindazon B) osztályú uópfölkelók, kik atmak idején a munkácsi, besztercebányai, iglói. íreucaém, kolozsvári, dévai és orsicki járásokban leUek összeírva á« bemutató szemlére állítva., újra leendő sorozás, céljából a jövő hó 7-óu a .Polgári Egylet\' nagytermében jelentkezzenek.
— A márka átszámító kulcsa. A kereskedelemügyi miniszter további iutézkedésig a Német-
Köszönetnyilvánítás.
Fájdalmas gyászesetünk alkalmából,ugy helyből, mint vidékről, szóval és Írásban nyilvánított és vigasztalólag hatott részvétnyilatkozatokért fogadják mindnyájan leghálásabb köszönetünket.
Nagylc&nizaai zárda.
birodalommal való po; laulaiványforgalombatt (közön- sOOO drb busz ók 8000 drb tizfilléres nikkeíérmei tiégee, távirati utáuvélelt éa postai megbízási utalvány- 1800 kor. értékbeu a végűi 1,149.070 drb kélfllérea nál) a befizetó, átszámító kulcsot 1011 márka 137 \' bronzérmet 89.981 kor. 40 lillér értékben. A koroua, vagyis too korona 78 márka 99 plentiigbeu fókéniióhivetelnak kémlésre átadott 976 darab, ót-állapította meg. koronás. 4^8 dsrab kétkoronás és 6638 darab egy-
— Turistául A badacsonyi turistautat |s koronáit, összesen 11.488 korona értékbeu. A vitják. Krro a célra Zalavármegye löivéuylialóságs pénzverdében készletben maradt at 1915. év. I. 600 ,koroiiál>ugedélyezett. negyedév végével 11.885 darab egykorooás, továbbá
— Váltságdíj a tanítóért. Megbaló liistó-1 789 710 ,l"r,h hu«rillér«. 13.000 darab liifilléru riát jehmleuek Zólyomból: A hegyes-völgyes várme é« d"r"b kétmléra., összesen 177.890 ayében is kntarfadzotl a tavasz kizöldültek a fák,, 7° nllír értében.
de mi lűrés tagadás, Itiálljzik ott sok tniudeu, a mi; más tavaszokban bóviben volt A legjobban hiányzik n félli, a ilirúíitdo izmu, orós térfl, a ki barázdálja,1: lóri a fajdot. De hát ez idéu korábban őseit a cséplés, mint a szántás-vetés s a nagy csépléauél, a muszks-keigetésuél ott vaunak ,a zólyomi gyorekek is. Végleshutnról is elmenl a falu eleje, csak az öregek maradlak otthon Hiányzott mind, de a legjobban Barabás Józsefnek, a falu tanítójának érzik u hiánya. Mert az is elment oroszra, szerbre a verekedők, vitézkodók északon, délen, miut hiv és igaz tuavyar-hoz illik. Utoljára orosz l\'oMröl kaptak hírt róla: miut a rózsasziu pillangók, ugy szállottak hazafelé a tábori levelező lapok. Egyszer csak kimaradtak. A faluban már az a hir járta, hogy elveszeit, hullait vágódott el a muszka göröngyön Sajnálták, siratták, mert egész ember volt és igaz magyar s elparentálták nagy illendőséggel, miut a hogy illik s cank azl sajuálták, hogy uem a végleai temetőben domborodik a sírja, hogy rózsái fakaszthatna rajt u tavasz Már , holtnak hille mindenki. ,a mikvi; ,megjött az igazabb hir. hogy fogságba |utott a lauiló^s oll van válaliol széles Nagy-Oroszországban, nehéz nde-ágban, hadi-fogságbsu Valamit hallottak njiáiktáí a régiek, az öregek, bog) uehéz sora »»u a fogoly katonának. Kabtáucon tartják, szi|korbácsal hajrák s a cifraruhás urak veink vontatták a szekerüket. De vau ám orre is orvosság A ki tégely, annak ára is van. Közember 100 koroua. liazl meg ezer. A lanttll ember az 1200 korona, s ha ezer. A tauull embei az ezerkétszáz koroua » ha megfizetik, hazaengedik a uehéz rabságból. Valamikor igy adóztjk az elrablott vásárosokért a zólyomiak a losonci törő basának. Pedig az is volt akkor ur, mintegy muszka generállá. Diklutll-fakllim ösazpilobolták a falu népéi a összegyűjtötték az ezerkétszáz koronái. A pénzt leszámolták a jegyzőnek, hogy küldené el váltságul az oroszoknak, hadd engedje haza u tanitól. Nagy leli azonban szivüknek az 6 ^szomorúsága, a mikor meghallották, hogy nem lehet. Itab marad a tanitó a háború IHe-! jére. Ott tarifák az oroszok maguknak, a mi uem is |csoda, meri tudós, okos, akktlrálua ember...
— Főmváltópőns.
— Hu tűhegyek a gorlicci lövészárokban A gorlicci harcokban elfogott oroszok egyike a következőket beszélte el a gorlictii csatáról, melyuét rettenetesebb atlakol még nem intézlek az orosz állások ellen.
— A bábom .kitörése óla — mondta a fogoly — állandóan részt vettem a harcokban, de Ilyen szörnyű csatát illég elképzelni sem tudtam. Félelmetes volt az oizlrák-magyar tüzérség munkája. Én lior-licu melletl álltám zászlóaljammal, miut tartalék a harmadik védelmi vouaibau. A tnidóu az első éa a második aor lövészárkokat az osztrák-magyar ágyuk elsöpörték a fold színéről s a mikor hekalombák emelkedtek az eleseit orosz katonák testébél. megkaptuk mi is a parancsot a rohamra. A parancsot háromszor megismételték, de az orosz katonák mint kóbálványok állottak meg.
Ebbeli a pillanatban rettenetes ágyúdörgés resz-keleUe meg a levegőt. Kis távolságból az ellenségea katonák „hurrá"-! kiáltozlak. A\'ig ocsudtuuk fel. az OHZlrák-lllagyai katonák mér nitiglamtdUk \'•emuinkéi. Feltűzött azurocnyal. miut az órdó^ös. tombolva törlek ránk. S a hatalmas ticngzavarbóf élese*\' kisű-völlöll zászlóaljunk tissljéuek, egy kio»i kuscrosiuak 11 vezényszava: Podajtiesl „Adjátok rnog magatokat i"
— Megszűnt a postaforgaloni Olaazország-gal. A kereskedelemügyi miniszter az Olaszországgal való posta, és táviréforgaliual fölfüggesztette.
A legfőbb állami szám-1 További intézkedésig tehát a magyar posta Olaazor-
vovószéknek a hivalalos htpbau megjeleni közlése I szágba szóló vagy oittiau érkezó bázmioemü poata-azeriul az 1918. év I negyedében 4,14.9 188 darab küldeményt és táviratot nem közvetil.
egykorouás ezüstérmet és 1,848 "\'81 darab kétlilléres
„BERLIN" nagymozgó sámliiéban
bronzérmet verlek 4 174.157 korona 112 fillér érték- J szombaton é» vasárnap fényes elóadás laríalik. A ben. A több, pénzverés a forgalomra már „ettt | .Berlin" színház agilis igazgatója leguiabb. legazebb
„ , ós legérdekesebb képokból Állította össze a másorl alkalmas mindennemű érem átveretóaére vonatkozol.; JmSMr Nagykanizsán uem voll látható,
az 1915. év I. negyede végéig összestől 309.314 1 A mta)r ,„artejl, érdekosségo, a képek tisztasága korona 98 fillér értékben. Kohón az évnegyedben. mj|mu nWgérdoraIik, hogy o két napon miudeoki forgalomba bocsálaloll 1,900 831 darab egykoroaáa j megtekintse azokal. - Kedden, szerdán éa csűtörlö. ezüstérmet ugyatiaiiuyi koroua értékbeu. továbbá | kön pompás elsóreudű uj tnásor.
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8\'
ciinint\'l luáruius 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a ,Roz-uiarin néni"; .Ludas Matyi" és egyéh nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj kepes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai technika legtökeletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva "ké-pni minden fotográfiánál szebbek, es fest-ményszerüen valósággal keretbe kivánkoznak. Háborús képi\'i a világháború egész területéről még az elkényeztetett magyar közönség elölt is szeuzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovalrondazjrrel. „Tessék befejezni" oimfl rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a családok számára. A „Uadikoiiyha" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. , Borzalmas pillanatok" cimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általá ban a családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt lueg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre B korona, egész évre 10 korona.
A Képes Ujaég szerkesztősége és kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szám alatt van.
— Az ,Élet" szépirodalmi és mévészoti hetilapot (szerkeszti Andor Jóisef) kakIhk turulom, ér-dekes és akluélis képek egészítik Ili. A kilálló lapot melegen ajáuljük olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség <i« kiadóhivatal. Budapest, I. Kehéi véri ul 16/c. — KlöfiíeltSöi ár félévre 10 k«t Mutatványszámot kés/, seggel ktlld a kiadóiéval.
- A .MAOYAR LÁNYOK- szépirodalmi képes liotilap, fiatal huínyok számira. — Szerkeszti Tutsnk Anna, Megjelenik mi.ideii vasárnap. Minden i\'gyes száma gyöityörll inilrésii kivitelű képpel é< a logérilsk.-sehlj tartalommal jelenik men KI\'Hizetéai éra: Kx\'usz évre 1 i korona, félévre ti korona negyedévre 3 korona. .SzarkHszlAség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ut lé. stáui Mulatványszé-mot kívánatra Ingyen kUld a kiadóhivatal — IC ki-tünóen storkeszlelt képts hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk...

I anyák gondoskodnak arról, hogy gyei mekcik tápláló Ízletes és édestésztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kitQuó édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-féle piidding-porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó logadtalásbau részesülnek Kgy 15 filléres pudding-por csomagból 1/8 liter tej, 8 tojás és ö dg. cukor hozzáadásával kiiünó vacsora készíthető ö—(5 gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül készítjük, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.

NYILTTÉR.*) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröiitö és edző hitlalé-kurák egétt éven át. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt közlőitekért nem vállal IhIhIós-séget a szerkes\'ítéaég.
SZEMESNEK
kell mit lenni, ha túl akarjuk szárnyalni v«r-HenytArnaiiikat. Az óloliii(«88ég rmiu
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana lig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
-». A
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdotoscit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, az pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezeu lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
ALAMIZSNA!

. "p^jTpjys
KÖNYV-, PAPI í^ — ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben ------—
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban & gyorsan készíttetnek. —
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára ——
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok - nagy raktára.------
Nyomatott a Uptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Negytoaratzsa. 1915. május 31.
54-ik évfolyam. 41 szám I
Hétfő
IU|jftlMlk hátion ti csfltftrlAkfin.
JctflíUatéal Áimk: KKé» é»a 10 koron*, UUvte 6 2 koron* 50 HU. - fcgy*. .M^m «c|
Keloló* »*«r,ke*itó:
Bánekovioh Jáaos
Pószofkeiatö.v Kemény Láezló
tzarkaiztltéf ii kladéhlvaUI Biák-tér I
TsUfon: 182. - HlrdaUaak di)«««bá« «MrMK.
Fohász.
Tavast tau. A nap fénylő Migarai jótékouj meleget Árasztanak a löldre Az atomok uj ÖKuzetéln-léból fakasztott uj élűt csodás kifej lésnek indult Ünnepi hang száll a levegőben, a madarak ezreinek bájos énekhangja cseng 8 száll az Ur elé.
A tavast Ünnepi hungjai közé azonban mélységes fájdalom vegyül, mert az ember a gonoszság állal szétdúlt romok felelt kesereg és sehol nincs egy biztató .sugár, mely hirdetné, hogy az irtózatos nyomor alól kőtél a szabadulás.
Ajért hozzád fordulunk Uram! Ne hagyd el az embtyll Térj vissza hozzá, mert világosságra, vigasztalásra, erősítésre van szüksége! Térj vissza gyermekeidhez I önts beléjük erőt, hogy visszatér-\'hősének arra az útra, melyet számukra kijelöltél mert tanításod áldásaihoz c«ak ez vezet.
ktyedd, hogy békéovbb csillagok járjanak az égen! ihlesd meg a nagyok és kiválasztottak lelkétI Uyujtsd meg lelkükben azt n tzikrál, melyből a nemzetek közösségéből táplálkozó, emberszerető béke ismét életrekél!
Ne hagyd kérelmünket meghallgatás nélkül!
Hallgasd meg az özvegyek, az árvák segélykiáltását, siralmát! Töröld le könnyeiket, melyeket a hősök ezreinek kiontott piros vére bzentelt meg!
Add, hogy ne csak csalhatatlau szellemed műve a természet kebelében fakadjon uj élet, hanem fiaid, leányaid lelkéből is előtörjön a mosoly, a kacaj és ismét besugározza a világot a suflaui megszűnt, felemelő kezeidből jövő áldott napsugár!
Szebb, fényesebb,
,v boldogabb jövő!
Mennyi Síin, mennyi tartalom, mennyi megvalósulásra váró édes remény zsong Magyarország miniszterelnökének felelóség-i teljes helyéről elhangzott önérzetes, egyszerű szavaiból.
Kgy sziliekben gazdiig, arányaiban óriási melységbon, eróbt-n fönséges panorámáról hullt le a lepel.
Az uj, modern kornak a képe ez. Az életképes, eritlljesebb alapokra felépített egyseges Magyarország gyönyörű perspektívája bontakozott ki azokból a haughttllá-ruokból. » melyeknek rendíthetetlen nyugal-mai kisugárzó ereje a lmzaszeretetbeii egységes ueph\'lekre osak gyujlólag, feletnelóleg, erósitóleg hathat.
Az önfeláldozásnak, a kitartásnak, i teljemtóképességnek a nemzeliérzésböl táp lálkozó és közös teslvériszerelelból fakadó együttes, harmonikus munka erejéből eló-1 nsillanó larialmas ériékre lanisszkodó ón bizalom apotéozisa volt az n beszéd, mellyel a nemzet erőkifejtésben megnyilvánult htt-talinas egységet oly laláló szavakkal aposztrofálta. mellyel e hatalmas érzés szent vértanul hősi emlékének áldozott. J__
A miniszterelnök szavaiból kisugárzó törhetetlen erő és önbizalom üde szellője suhogvit száll, útjában lelkesedést teremi, megaoélozza a kart a végső nagy küzdelemre, melyből máris elöosillan a szebb, boldogabb, fényesebb jövő I
A nagy konoepoióju elme által keretei-, beu megrajzolt és jövő termékenyítő hatásaiban odavetett kóp háttere azonban az egymáshoz fűződő események okozati Oesze-fttggését kereső elme elölt, a kérdések egész láncolatát veti a felszínre és vár azokra feleletet.
Honnan vette a magyar nép gyermeke azt a lángoló, páratlan honszerelmet, mely lelkében él, buzog, telteiben élelrekél ?
Ki plántálta be a nép egyszerű Rába a leijesilóképességnek azt a hihetetlen erejét, az önfeláldozásnak, a hősiességnek megindító eseteit, az élet értékelésének a haza érdekei alá rendelését?
Ki fejlesztette ki a lélekben a testvéri-közösségen alapuló igazságszeretelet. mely ily csodálalos erőkifejtésre képesít?
KI ruházta fel a föld fiát azzal az er-költisierővel melyen összeomlik a számbeli túlsúlyra támaszkodó robusztus nyerserő?
Ki az, akinek zajtalan, csendes munkája a magyar néplolket felruházta azokkal
Vir&gfakadáskor.
— Z O G. úrnőnek —
Kmlékszik\'* Nagyságos asKKoiiyoiii V KUgyíakaszló «*"!» tavasz vala — — Virágszt-rini »;. iirdöu bolyougluuk Láb,iuknál ezer ibolya
Nagyságod hz ifjuKHg eszménye, özóke h^jáu .PanuJIla- kalap. Kn a sangóiijr pedagógus akkor, Csomó könyvvel a hónom alatt.
A véletlen hozott össze minket, Miuilknlti-u egy célból imluUnk, Saedni ujnótt apró ibolyákat --A uiagáuyban igy találkozánk.
Ma íb látom tengerzöld ruháját, ü ób az aioat aem feledtem "II . -Kihoztam, roiul .ideált" szivemben. Édes vággyal ott reitettem al. \'*
Féltékenyen, vágyóktól ölel*« Bit .okáig liö sziv„ni falán.
8 ki-kinjul ibolya nyíláskor. Mindig igy a tavam idutián.
Negyven évi lappangó parázsnak. Tüzszikrája most is lángra vál, A dérlurll) .nagymama" szivemnek, Még máig is mindig ideál.
Mit tagadnám, .óhajba lill sokszor Agg szivemben agy bús érzemény : Nem szedünk inár löbbé ibolyákat A pázsitos ardó peremén.
De az emlék szent varázsa él még, S arauyoe szint ólt tőle a múlt, Ki én áldom, megőrzöm örökre, Ha iniudeu más .ominiségbe múlt-
Hatvan évem kietlen leiének, Rz az emlék örök tavasza, 8 boldogsággal merengem a mulloii. Valahányszor nyíl az ibolya.
Zombory Gyula
A doci bor.
Kz nz esztendő árvizes esztendőxvolt Alföldön. Akkor még gátak és töltések uem szorították rabságba a Tiszát. Olyik tavaszon hatalmasat nyújtózkodott a folyó. Buja testével lomhán megfeküdt a búzaföldeken. A viz alá merült buzafejeket játszilag kapdosták a halak Még kisasszony napján is kompon is leheteti bejutni üócba. tíiliosó Flórián és Jójjárt Rókus hanlházi d háuykertészek ilyen vitifuvarral igyekeztek a lóci búcsúra A uap sugárnyilakat lődözött a langyos kövér víztömegre.
— Hej, beh jó is volna egy kis savauyu nyakolaj, — sóhajtotta sóvárgon Jójjárt.
— Hiszen Biczók sogornái majd megöntözzük a garatot, — felelto Giliczó, egy foltos nadrágu, sunyi veres magyar, — egykét garasom né\'tem ia kerül.
— Ami azt illeti, egy-két garas az én lajbim-ban is lötyög.
— Akkor mit busoug kend. összeteszszük. Kgy-két itcéig csak kifutja.
— Altul nem megyünk a falnak, — mondta kókadtau Jójjárt, mert az ő idejűkben még koogós
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8 31.
tulajdonokkal, molyok segítségével a népek nagy erómérésében, élethalálharcában mint ragyogó gyémánt tündököl 1
Ki ai, aki kopott ruhában, szerényen rótta ai élet útjait és igy álmadozott egy szebb, fényesebb, boldogabb jövőről; akinek gyermeke napjában talán egyszer Ita jóla-kott; akinek szemeiből noiu egyszer sajtolt keserű könnyeket a nyomorúság és a gyermek bizonytalan jövőjéért támadt féltő re-
Ki az, aki tűzben lángoló szemekkel, a honszerelemból lángoló, rózsapiros arccal regélt e sokat szenvedett, csodálatos nemzet régi nagyságáról, a nemzet évszázados küzdelmeiről és e küzdelmekben megszületett, megedzelt hősi erényeiről?
Ki az, akinek szenvedés — és küzdésteljes életén csak akkor vonult át egy-egy mosolygó fénysugár, ha az ifjú lelkek lángoló lelkesedését tükröző szemekben ott fénylett a szebb, fényesebb, boldogabb jövőnek vakitó fenve s aki boldog álmodozással, boldog reménykedéssel várta a reménytől-jesebb jövő hajnalhasadását 1
Azt hisszük, fölösleges kimondanunk, hiszen mindenki tudja, érzi, hogy e nenmt egyszerű, igénytelen napszámosa, a magyar tanító az. aki a néplelket felrázta, felruházta azzal az erővel, mely ma a gránieon alapozza a nemzet szebb, fényesebb, boldogabb jövőjét.
A magyar tanitó csendes, zajtalan műn kájából alakult ki az az egységes, hatalmas érofal, melyen megtörik a zsarnokuk nyers ereje, melynek védelme alatt a szebb, fényesebb. boldogabb jövőnek napról-napra több több sugára szabadul fel, hogy azok közös
eredője hinlse majd e nemzetre áldást hozó 1 melegét.
És a magyar tanitó. aki a bdkébaii lankadatlan kitartással dolgozott, hogy a végső, nagy leszámolásnál nemzete megfelelő eró-kontingenssel rendelkezzék, ma elhagyott \'szülőt, testvért, feleséget, jegyest, gyermeket és ott küzd hós tanítványai között mint az elsők elseje. A többi pedig zajtalanul dolgozik tovább . . . vigasztal, megnyugtat, lelkesít, irányit, hogy a hősök munkáját méltó-képen egészíthesse ki a társadalmi tevékenység.
A pici atomok szerves kaposolatából alakul a tost, az élő szervezet.
A tanitó feltűnés\', nem keltő, csendes munkája is ilyen atom és ennek lesz eredménye az a szebb, fényesebb, boldogabb jövő, melyről a nemzőt már századok óta álmodik.
HÍREK. A nemzeti kölcsön.
Nem áldozat, hanem haszon. Ma, amikor n magyar óh német vitézség ellenállhatatlan ereje végre -összeroppantotla az orosz tulerót és ellenállhatatlan lendülettel veri, üzi maga elótt a muszka óriás megvert seregeit, óriási fontosságú, hogy a háború viteléhez befejezéséhez szükséges auyagi eszközök bóséggel álljanak a hadügyi kormáuy rendelkezésére.
A „vitám et sangvinem, sed aveuam non" régi jelsió abban a régi idóben sem birt belsó igazoltsággal, ma meg éppen tarthatatlan állapotokat teremtene. A tókeerós vagyonosoknak nemcsak erkölcsi kötelessége, hanem tisztességi feladata, hogy rendelkezésére álló tökéit még áldozatok árán is a nemzet nagy erőkifejtésének támogatására bocsássa, de igazában
a támogatás valódi erótorrásaibau, a széles nép rétegeiben kell a kérdés nagy fontosságának meggyózó tudatát felkeltenünk. Nemcsak a kisebb pénzintézetek-uek ia hazafias feladata hogy előmozdítsák és népszerűvé \'tegyék a tőkeel helyezésnek azt a nagy Átalakulását, amelyet ma nemcsak közgazdasági, hanem kiváló politikai érdekei tesznek sürgősen síükségessé.
A második nemzeti kölcsönnel — épp ugy, miut az elsővel — az állam nem áldozatott követel, hanem előnyös és biztos viszontszolgáltatással fizeti meg azt a készséget, mellyel uemcsak az állami érdeket szolgálja, hanem általános közgazdasági\' helyzetüuknek és saját tőkéjének biztonságát is növel az aki a kölcsön sikerét előmozdítja.
Ha ezt a járadékkölcsöut a pénzügyminiszter -az aláírási felhívásban biztosított jogánál fogva — legkorábbau 1985. május l-re felmoudja és uévérték-beu visszafizeti, ugy a kölcsönt jegyzők 9* 13% 08 tőkenyereséghez jutnak hozzá, amely tiz éven át egyenletűden élvezett évi járadékra átszámítva és a
0 06%-os hamalhoz hozzáadva az 5\'6%-m járadékkötvények hamalát évi 6 75%-ra emeli fel.
Emellett a nagy jövedelmezőség mellett a hadi-kölcsöu kötvéuy — nagy kelendőségére való tekin-
1 tettel — könnyen pénzzé lehető, avagy arra olcsó kamat mellett nagy összegű — a uévérték 70%*® erejéig terjedő — zálogkölcsön (lombard-kölcsöu)
1 vehető fel
Hazájauak ós önmagának tesz nagy szolgálatot | az, aki megtakarított pénzét a hadikölcsöu jegyzésére j fordítja.
Analfabéták vizsgája a honvéd lábadozó osztagban.
A napokban egy szűkszavú kis meghivói kaptam, melyben az állt, hogy a honvéd lábadozó osztag analfabéláiuak vizsgájára vagyok hivatalos. Kiolvasása utáu (üstéül feltámadt lelkemben a kíváncsiság. szerettem volna mát többet tudni és hallani a mi vitéz honvédőinkről, kikről mint hós harcosokról már oly sok szépet és dicsőt hallottam.
A vizsga napján. 87-én délután tehát siettem ki a baraktelepre, hogy kiváuosiságomat kielégithes-
rézgaras volt a váltópénz, az italt is rézitcével mérték.
— Ha nincs pénz, igyál vizet 1 — elméskadett Giliczó és zsíros kalapja karimáját benmritette a zavarosan sürü áradásvizbe A pusztai ember gyomra nem kényes Akárhányszor ökörnyomból kiiaazák a vizet. Qiliczó torkáu is jó izüen szaladt le az áradás vize. Elégülten törölve kétfelé a vastag bajuszát. Mosolyogva mutatta Jójjártuak a víztől csepegő karimás kalapját. A kalapkarimán belől kel piciny keszeg halacska vergődött. Giliczó kisujja körménél alig voltak nagyobbak ezek a halporontyok. Giliczó a vízzel együtt merhette ki a pici jószágokat Borzas szemöldöke alól ravaszul sandított Jójjártra.
— Tán bogár csapódolt a szemébe, sógor ? — vigyorintotla a nehéz fejű Jójiárt.
— Nem al Ezeket a kis halakat nevelem.
— Megörül uekik a gyerek.
— Hm, persze I — Giliczó a lajbizsebbe osusztalta a kél keszeget, de már a komp is pártol ért. A két dohánykertész is parira szállóit a több; bucsusaal. Minekután beszagollak a dóci templom tömjénfű8tös l»tvegÓ|ébe, a korcsma felé vették utjokat. Dócou Biczók sógor volt az első korcsmáros. A sok jó vendégtói zajgott a korcsmaháza, mindamellett egy sötét sarokbau Giliozóékuak is jutott hely Ki-
parancsolták az itce bort, majd a második, harmadik, negyedik Itcével is rendeltek. Az ötödik rendelésnél Jójjárt az asztal alatt meglökte a Giliczó csizmáját:
— Sógor I Oszt uem lesz baj a fizetésnél ?
— Mán hogy leuiie I
— Mert nékem négy garas az összes vagyonom !
— Sebaj I A fizetést csak bízza rám sógor. — Giliczó hetykén nyúlt a lajbizsebbe; majd döntött az itcés üvegből. De ni! összeráudult a szemöldöke. Feljebb emelte a poharat — hm I köszörült a torkán Bütykös hüvelykuj|ával intett a korcsmárosnak. A kövér Biczók leereszkedőleg fordult a dohányo-sokkoz:
— No, mi feslett, sógor?
Giliczó szigorúan mérte végig Biczókot
— Súgótom még miudig iloével méri az
italt?
Biczók meghökkent a különös kérdéstől. Némileg ziivaiodoltau pislantott a szigorú nézésű ombeire.
— Hát ugyan mi a frányával mérném
— Pediglen bizony inkább szűrővel mérhelué kend I — Giliczó hegyes fehér fogá kegyetlenül Hiczókra vicsorította, — mert amint látom, a. Tisza vize becsapott a kend piucéjébe is ?
— Ez meg inán miféle bolond beszéd sógor ?
— Nem szoktam bolondozul I Nézte kend ezt az itali 1
Biczók az asztalhoz hajlott. A talpas pohár bavauykás illata, vörhenyes levében két izoinuyi hal csapkolódott a pohárhoz Biczók borában felelevenedtek a halacskák. J
— Az áldójál neki I - Biczók félhalk káromlásra gerjedi s véletlenül leütötie a poharai Alighanem ludas volt, mert súgva mondta : — Ne komédiázzauak kendtek I Most mán én leszek a gazda, igyatok, ameuuyi belétek fér I
A hegyes orru. véres fejű Giliczó az asztal alatt megrúgta Jójjárt cimborája csizmáját, miközben borért távozott Biczók korcsmáros: egymásra vi-gyorodutt a két hunout dohányos Az 1830-dik esztendőben történt ez az eset. Az Alföldön akkor volt az a nagy vizes esztendő, midóu a, kiöntésekből kalappal is halat meriteltek az emberek. ,
— A „Vasárnapi Ujeág" mindet! száma gazdag tartalommal jelenik meg. A „ Vasárnapi Újság" előfizetési nra negyedévre öl korona, „Világ-krónika--val együtt hat\' korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Uggyanitl megrendelhető a ,Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar uép számára, lélévre 2 koroua 40 fillér.
1
MAJU8 31.
Z A I. A 1 KÖZLfIST
Bein. Odaérve a kiváuosiság meglepetéssé vált, mert^ímra hemzsegj e batárt,!,,: .zemteletuéggel |,olt helyét találta mlttd.....lek
llll>0lllfllflm inán • .1...AÍ, ...........___I. m..ll . I___ J i . i ■> ■ >.. < . „ _ , ... \'
megtudtam. hogy a derék paraiiemok, Tyll aloziedes knpzsiskodó kofáiuk a közönség rovására immár nem mindössze 4 hétlel ezelőtt válogalia csuk ki a iába- csak a piacon, de az utcavégeken is elkövetnek, — ie„j dozók közül azokat, kik elótt az iráfodvasás mester- ugy hogy városunk publiknma ugyszólva teljeseu ki
Azt van szolgáltatva az ö határt nem ismerő vakmerósé güknek, kik képesek a magán vevő felekkel szembeszállni, sót azokat a legsaewtelenebb, legdurvább hangon inzultálni is. ha erőszakoskodásaik elélt szemet nem hunynak. —
két-háromszoros áron volt kénytelen 8 miért ?? ?
másod kézbél magát kielégi-
Majorság. tojás, tejfel vaj. túró sót a zöldség
ós főzelék féle is ma már e kufárok kezén keresztül le-
kerül csak a közönség kezeihez, melynek árait piaci kartellt kötve, kényök, kedvekre, önkényesen, saját szájuk ize szerint szabják mag s mosolyogva nyúzzák a vásárolni kénytelen, éhee közönséget, mely velők szemben teljesen leiietetitóflíil áll.
Nem hisszük, hogy a helyi hatóság erélyes i
tudná veuui. Méltóztassék csak kora reggel az utca végekre kisétálni, az illetőket olt tettenérve példásan s oly súlyosan büntetni, hogy uz kedvöket végye az elő vásárlástól.
De velők egyetemben uuis városok
nkik a heti fogysaziásra szánt lisztéit s egyébb élelmi cikkeket idegenbe csempészuek a mi orrunk nagy fontossággal fognak szerepelni elől.
Azon kujiecok és kofák, kik a közönség rovására az elóvásárlós folyton az áruk árait már — már az elviselhetlenségig felhajtják, köteleztessenek ipar-igazolványt váltani s ha vásáron kivQl, az utcavégeken tul harácsolták össze áruikat, ne csak példásan s e legszigorúbban büntettessenek, de ismétlődés esetén elfogad jegyzéseket az
sége az ismeretlenség homályába burkolódzott, akarta a derék alezredes, hogy ha már hazájuk védelmétől egy időre távol kell leoniök még besülteknek, legalább azt az időt, mit osztagánál eltöltenek, használják fel a leghastnosabbau tanuljanak meg imi-olvasui, akik még nem tudnak. — Mint ainiklor a jó apa fiaival a legjobbal akaija, ugy magyarázta meg 6 is hőseinek, — ahogy a labadozókat nevezni szokta — hogy mily hasznos leune, ha csak a legszükségesebbeket is megtanulnák. Klóbük tárta, hogy legszentebb polgári jogaikat is csak ezen alapon gyakorolhatják; megértette velük, hogy ha majdan a hősök útjáról visszatérnek h tán sebeik következtében a nehéz polgári munkára képletének lesz-nuk, mily óriási jelentőséggel bii rájuk nézve, hu tudnak Írni s ezáltal a kenyérkereset forrásai arány-talmi iiiérlékbeu gyarapodnak eléltük.
Amilyen szép ós nemes maga az eszme, éppen oly nehézuek és lehetetlennek látszik a kivitele: kérges tenyerű, őszbecsavarodott, nehézkezü embereket kellett megtanítani aráuyialauul csekély idő, mindössze uégy hét alatt De Tyll alezredes erőé elhatározása mégis megvalósult, vasakaratn legyőzött miudeu nehézséget, meri a nemes munka legszebb jutalma a várakozáson felüli eredmény Intl. Négy hét alatt megtanultak a ml harcosaink irui, olvasni, szá molni és ínég egy igen hasznos, toutos ismeretnek: az egészségügyi szolgálat tudásának is biitokába jutottak
A rövid életű iskola vezelóje Marké t. Iiduy, fővárosi tanár volt, ki az oktatási u lábadozók közül mellé beosztott szaktanítók segítségével oly szép eredménnyel végezte, míg az egészségügyi szolgálatnak, mint a leghasznosabbujk okulásában dr. Gyárfás főorvosé az oroszlánrész.
A vizsga befejeztével értékes ajándékok : órák, finom pipák, ima- és egyéb hasznos könyvek kioszkéra került a sor Végül ezért, de főképpen n jóakaró, atyai szeretettel teli szivQ alezredes önzetlen láradozásáért moudotl köszönetet egyszerű, keresetlen, de anuál közvetlenebb szavakkal a tanfolyam hallgatóinak egyike.
Beszámolóm még uem lehet toljes, meri nemcsak a vizsgán vettem részt, hanem az egész barak-telepei is alkalmain volt megtekinteni. Krról legkö-1 a Csütörtöki ünnep áliatt pénteken zelebb bővebben, de egyeulőre csak annyit, hogy a jelenik meg.
meglepetéseknek itt sem kiaebb sorozala tárult szo _ A 18 éves osatrák népfelkelők seem-meim elé, mint a vizsgán Az egész baraklelepen lőj0 nóo8bó| j jk. A kötelezettséget minden csak azl látszik Igazolni, hogy a csendesen j tudva|HVÓt,n B l8 ^veaekre és a 4S-Ö0 évesekre tevékeny parancsnok tőle telhetőleg a legiobbal akarja ,g lkiterjeMteUék. Al 1878 -1890. évfolya.nbeliek nyújtani embereinek s hogy a példás rend es fegye jMU,á|| ,8g2 ( 1893 lgf)4 óvfolyambeliek ujabb lem fentarlására alkotott szabályokat mindedkor 0sjirák szemléje folyUn lehetséges volt az uj nép-szív törvényeivel együtt alkalmazza. fö&elési kategóriák bevonását "későbbi időpontra el-- i halasztani, jiiint a hogy tervezték mig a határszéleken a behívásnak korábban kellett megtörténnie a külügyi helyzet folytán. O^ak az ujabb szemle keresztülvitele utáu lordulnak az ujabb uépfölkolő év-
fárok féktelen fltrázdálkodtsi?^oi>ainDkli^; ****** » 18 évMekni v*,ik ^^
[alá. Bz évfolyam szemléje Ausztriában juuius 10-ától julius léig tart.
I — Kik uralják a kaniaual piacot? Klsó-sorban n munkakerülő kofák, kik hajiialbau már reá-feküsznek miuden beérkező falusi árura, másodsorban
- Elbalaestott beflaetés. A uagykauizsai
takarékpénztár állal alapitolt Önsegélyző Szövetkezetnél a f. hó 3-ára (csütörtökre) eső befizetések az ünnep miatt f. hó 4-éu azaz péulekeu d. e. lesznek megtartva.
Ab állomáson. Búcsúzik egy legény az
Osztán hazagyüssz-e Jancsikám? — sírja a jó asszony.
— Kedves édesanyám, hogy haza-e, ízt nem tudóin ; de azt tudom, hogy uein megy az se hau, aki engem nein ereszt . . .
— Nem lesznek tankönyv váltoaások.
fniiA.wi*.* ..i. s. .a. t-it -i in. A különböző iskolák lanteslOlelei minden év május fellépése ós szigorú intézkedne ennek elejét, ne.. .. . . . 1
tsii,! , i| . . , navánau kötelesek
k megállapítani a jövő tanévre szóló tankönyv-vállozasokal A vallás- és közoktatásügyi miniszter most -elrendelte. hogy a tantestületek az idén ne tartsák meg erre vonatkozó értekezletüket és további iutézkedéaig a tauköuyvekbeu semmi vál-módjára u> italául ne tegyenek. Ennek oka részben az, hogy
példásan büntetlennek azok i«, akik romlott hust meg akarják kímélni a családokat az uj köuyvek be\' hoznak forgalomba, nemkülönben azon kereskedők szenesével járó kiadásoktól, részben pedig az. hogy
háboru okozta változások a jövő tankönyveiben
A NÉPTAKAREKPENZTAR , RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
mint hivatalos aláírási hely
igazolványuk megvonassák s n helyi piacról egyaflerl és mindenkorra kitillassauak.
Ezt kivlnja .s kéri helyi hatóságunktól[* uagy közönség és hisszük is. hogy e kérő (elszólaiasdak lesz eredméuyes foganata a városunk hatótfga oíy szigorú rendszabályokat fo# életbe léptetni. íiieiyeár a ruiteueteseu fokozódó s nagy mertékbes indokolatlan drágaságot lokalitalni fogják, amely miatt különPaeu a közép és fizetésből íló hivatalnok osztály nemcsak legtöbbet szenved, de mir nélkülöz, sót határozottan koplal is. ch.
Lapunk legközelebbi száma
Meddig tart a helyi kofák s ku-
Kérelem a helyi hatósághoz 1
Annyit nyúztuk, liuztuk, vontuk, gyürlttk tuk már e témát, hogy magunk is szinte csömöriéül kesdünk (öle. N ha bár uzt U tudjuk, hogy h háboius idővei bizonyos méretekig a drágaság karöltre jár, melyet zabolázni, féken tartani a halóságok vannak hivatva, mégis megutiv.volta dacára is saiuos vissza-visata kell hozzá térnünk s fcónylolenek vagyunk reá mutatin azokr* a visszaélésekre. melyeket csorda-|
pedig n szombathelyi, székesfehérvári, stb. helyről korán beérkező vasutasok, kik tejet, tejfelt kauitf^""-\' szám, főzelék és zöldség félét zsákszámra szedlek ma is össze piacunkon s az ott diskurálgató rendőr szemeláttára vitték az állomásra s mire a legkorábban kellő halyi közönség a piacra ért, már vagy
.915. évi 8%-os ós B\'/.Vo-os állami
járadékkölcsönre eredeti feltételek mellett.
Hadi menetrend t
NtigykanlnHa-Pragerhofl vonal: Indul Nagykanizsáról: A postavou.t I., II.. 111. oatt. d. u. 5-19. Érk. C.áktoinyára 8 IC este. . I\'ragorboíba li.OG , Ai élelmezési voeat: 111. oail. Il it eate. Érk. Csáktornyáié 3.16 é,j.-l . Pragerhefra ti.06 reggel Érkeaik: NagykwUsára A poaUvonal [., II.. 1X1. ont. S.lfi reggel Indul Pragerhofról 8.111 este . UsáktoruvárOl 19.16 . Ai élelmezési vouat III. osat.: Krk. 13.Hí délbsh Indul Pragerholrél b.f. rif^el
. Csáktornyáról 0 61 Nagykanissa—Barcel vonal: Indul Nngykaniuárél Az élelmezési vonat III 08Zt. eate Érkezik: Qyékényesre eate U.ÍÍ3 Harcara éjjel 3.35
A po.ta vonat 1— III. oszt. indul á.6:l reggel Érkezik Gyékényesre este 11.68 Borosra éjjel 3 96 A posta vonat I—III. oszt. indul 6.63 reggel Érk. Gyékényesre 7.53 reggel Barcsra 10.25 , Nagykanizsára érkezik : A postavonat I—III. oszt. 11.60 éjjel Indul Barcsról 6.18 esle Gyéíéiiyesról 9.4J . Az élelmezési vonat érkezik 7.60 reggel ludul Barcsról 8.13 éjjel Gyékényesről 6.él reggel.
A L (& 1 K í> Z L 0 (I Y
MAJU8 31.
Ság
címmel március 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a .Roz-rnarin néni"; .Imclat, Matyi" és egyéb nagy-jsikerü darabok szerzőjének szerkesztésében. Kz az uj kepes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és feat-inényszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. JUábort^i képei a világháború egéjtz terüle-térÓf még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdug r\'ovatrendszeip). .Tessék befejezni" olmO rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a osaládok szántára. A .Hadikunyha" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni s drágaság ruiatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bünügyi és egyéb izgalmas esetüknek.
De a rovatok egész sojrozata fog szólni az asa?,<)i>yt)k|i«k, gyermekeinek és általában a családoknak. Képeivel é« rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt meg fogja hóditani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára tulan a legolosóbb hetilapja az egész világnak és példányonként cssk 20 fillérért kapható.
A Képes Ujaán előfizetési ára negyedévre 2 50 koíoná, félévre fi korona, egész évre 10 korona.
A Képes Ujeág szőr kiadóhivalala V., Vilmos osászár-ut 78. szám alatt van.
— Az .Élet" szépirodalmi éa művészeti boti-lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tárulom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kilíuó lapot molegeu ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, 1. Kehérvéri-ut 15/c — Elóíízelési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot készséggel kUld a kiadóiéval.
, - A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok száméra. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes „zárna gyönyőrlt művészi kivitelit képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Kgész évre Íj korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 koroua. Szerkesztőség és kiadóhivatal : < Budapest, VI. Audrássy-u! IS szám Mutatványszámot kívánatra ingyen kllt.t a kiadóhivatal — B kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegeu ajánljuk
ló anyák gondoskodnak " arról, hogy gyeimekeik tápláló Ízletes és édesléattékat, kapjanak vacsorára. Kevée fáradtsággal, olcsón, kitűuő édestész-tékát készíthetünk dr. Oetker-félo puddíug porokkal, melyek különbözők mint pl. . vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó logadtalésbau réazesQlnok Kgy 15 filléres puddiug-por csomagból \'/, liter lej, \'i lojáe és t> dg. cukor hozzáadásával kilUlló vacsora kó-stilhelA 5—fi gyermek részére. Minthogy podig s puddíngokat gyürnöli",ízzel, tejlűl uélkOl készítjük, ezen szerek fokozzák a jóízt valamint a lápériéket. II.
I \' " .
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erdeltö éa edző hizlaló-korék egéez éven ét. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt köztöltékért nem vállal felelős-séget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell mű lenni, ha lúl akarjuk Hzáruyalni vtfi Benytársainkat. Az áloliiifKHóg uem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetescit itt megtalálja A hirdető rövid idő alatl meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lotini. a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rolni mos fe jlődései. ez pedig világosan jellemzi. hug>
AZ
ezen l.ipbim inogj, lené minden hirdetésünk kellő haszna vau. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
KÖKYY-, PAPIF^- ÉS IRÜgZEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben--—
í Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban ----. — gyqrsaq készíttetnek. —\'-----

Nyomatott a laptulajdouos Ifj. Wajdits József könyvuyomdájábao Nagykanizsán.