Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.95 MB
2010-03-09 13:30:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
503
3549
Rövid leírás | Teljes leírás (255.88 KB)

Zalai Közlöny 1915. 043-050. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 19,5. június
Pintek
Az igazság élni fog!
Azt mondják hogy a központi hatalmak altA| erósiakosan felbillentett hatalmi egyensúly helyreállításáért lóglak fegyvert
Azl mondják, hogy a brutáli* erőszak állal szolgaságba vetett népek kiszabadítása a cél.
Azt mondják, hogy a duló ember mészárlás oka a leikökben lobogó n«iub« eszmények általánosítása
Azt mondják, hogj a központi halalmak világ-malmi önzése következtében rémükön beállott gazdasági depresnió nyomása alóli íelnzabadulás rá|ok nézve életkérdés.
Az mondják az emberi szellem nemes kvalitásai : az emberszeretet, az erkölci, a becsűletesség. a hűség ragyog fegyvereik .Hón
Azt mondják, hogy a lélek legdrágább kincse, a kultúrember élettartalmának legbecsesebb rísze, a ntnbadság megteremtése a lelköket mozgatóerő.
Ahány mondják, annyi naivitás!
Hiszen a nyers, robusztu* erővel hengerelni akartak.
Az oldalukon működésben levó brutális erőszak egy gőzheiigort sajtolt össze az állatok szolgálatba veteti népekből.
A henger megszületett, de működni nem tudott, mert hiáuyzott egyik lényeges alkatrésze: az öntudat.
Az állatisorsra leszorított tömeg pedig az emberi eszmények védelmében mélyen nevetséges.
Világuralmi törekvéssel vádolnak, gazdasági depressiót imák lefyetlapUnkra pedig ugyanakkor a kiehezleté* becstelen íegyvereivol sújtanak védtelen i llőket és gyermekeket, hogy nemtelen céljukul «\'l ■ érhessék * ^
Kmberszereteiból hajtanuk a front előtt békés polgárnépet.
Puritán erkölcsük példáit zengik u tönkretett
szüzek
BecHl»lel.-HségÖk nyomai tapadnak a feldúlt köz Hégek Oszkeihez, az Csszelört bútorokhoz.
Az emberihűség megragadó példáját *zolgák t»tjn a Oapitolium tornyában megszólalt Dianua hangjától megkótyagósodott talián.
A mozgás ftkadálylalauságál, eszníényi szabadságot igér a letarolt lengyel mezők kanosukén zsarnoka.
Tegethoff szelleme.
Tizenkét órával » hadüzenet mán az osztrák-magyar Holla akcióba lépett és a sikeres haditényak egész sorozatát hajlotla végre. Negyven kilométernyi területen támadta meg az olasz tengerpartot és támadása ellenséges hajók megrongálásával, kaszárnyák és lövészárkok elpusztításával, vasul! hidak, víztornyok, kikötői épületek le-rbrnbolásávnl s egy olasz torpedózuző elsü-lyesztésúvel ért végot.
*
A monarchia tudvalevőleg nem bir oly jelentés tengeri haderővel mely a többi E» mit álliüiatnnk mi ennyi lelkinagyaéggal "\'"gori nagyhatalmasságok közölt méltóan szembe? képviselhetné lieinzelflnket. E tény önkén!
Fiaink sMkwjából eg, árofalal, melyből vnki értetődő. ba figyelembe vesszük, hogy nem lóan ragyog « hennerelomból KIUií, polgári On- vagyunk gyarmatpolitikái folytató állam, ludat és »z i tatlan t>rujt».
A múlt megmutatta, bogy « szabad polgár lelkének ereje nagyolib eré n knucaubáv&l Összetereli csorda erejénél; a jOvö megfogta mutatni, hogy az
igazság ialeni erejével, rérlezett nép kurtának sulvos , . ..... . „
csapásai al.ii a«l„„„lik a béreno által (elfog,,!,,!, j"^\'" ** »* í"ffriÓllP erejű flotta az elsó bérnrilkos er..i« »« » i„.„,4„ ,u»« .„.,.,1 1,...;; napon oly meglepetéssel szolgál!, mely nemcsak előre veti a tengeri báboru jövendő epizódjait, de egyszersniint alkalmas arra,
i\'izel kapcsolatos érek igazság eltipoi ba- nml^n.ek gyarmatai megőrzése végett szíik-- sége van á téfTigöri1 harférő fok07.11 los fejlesz-
bárgyilkoa ere|e üb az igazság élve marad, liogy tovább is tündöklő eazniénye maradion az eintieri séguok.
lésére s igy 11 hadi flottánk főképen osak arra szolgál, liogy ellenséges lámadásokkal szemben sajat partvi...