Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.95 MB
2010-03-09 13:30:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
534
3606
Rövid leírás | Teljes leírás (255.88 KB)

Zalai Közlöny 1915. 043-050. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 19,5. június
Pintek
Az igazság élni fog!
Azt mondják hogy a központi hatalmak altA| erósiakosan felbillentett hatalmi egyensúly helyreállításáért lóglak fegyvert
Azl mondják, hogy a brutáli* erőszak állal szolgaságba vetett népek kiszabadítása a cél.
Azt mondják, hogy a duló ember mészárlás oka a leikökben lobogó n«iub« eszmények általánosítása
Azt mondják, hogj a központi halalmak világ-malmi önzése következtében rémükön beállott gazdasági depresnió nyomása alóli íelnzabadulás rá|ok nézve életkérdés.
Az mondják az emberi szellem nemes kvalitásai : az emberszeretet, az erkölci, a becsűletesség. a hűség ragyog fegyvereik .Hón
Azt mondják, hogy a lélek legdrágább kincse, a kultúrember élettartalmának legbecsesebb rísze, a ntnbadság megteremtése a lelköket mozgatóerő.
Ahány mondják, annyi naivitás!
Hiszen a nyers, robusztu* erővel hengerelni akartak.
Az oldalukon működésben levó brutális erőszak egy gőzheiigort sajtolt össze az állatok szolgálatba veteti népekből.
A henger megszületett, de működni nem tudott, mert hiáuyzott egyik lényeges alkatrésze: az öntudat.
Az állatisorsra leszorított tömeg pedig az emberi eszmények védelmében mélyen nevetséges.
Világuralmi törekvéssel vádolnak, gazdasági depressiót imák lefyetlapUnkra pedig ugyanakkor a kiehezleté* becstelen íegyvereivol sújtanak védtelen i llőket és gyermekeket, hogy nemtelen céljukul «\'l ■ érhessék * ^
Kmberszereteiból hajtanuk a front előtt békés polgárnépet.
Puritán erkölcsük példáit zengik u tönkretett
szüzek
BecHl»lel.-HségÖk nyomai tapadnak a feldúlt köz Hégek Oszkeihez, az Csszelört bútorokhoz.
Az emberihűség megragadó példáját *zolgák t»tjn a Oapitolium tornyában megszólalt Dianua hangjától megkótyagósodott talián.
A mozgás ftkadálylalauságál, eszníényi szabadságot igér a letarolt lengyel mezők kanosukén zsarnoka.
Tegethoff szelleme.
Tizenkét órával » hadüzenet mán az osztrák-magyar Holla akcióba lépett és a sikeres haditényak egész sorozatát hajlotla végre. Negyven kilométernyi területen támadta meg az olasz tengerpartot és támadása ellenséges hajók megrongálásával, kaszárnyák és lövészárkok elpusztításával, vasul! hidak, víztornyok, kikötői épületek le-rbrnbolásávnl s egy olasz torpedózuző elsü-lyesztésúvel ért végot.
*
A monarchia tudvalevőleg nem bir oly jelentés tengeri haderővel mely a többi E» mit álliüiatnnk mi ennyi lelkinagyaéggal "\'"gori nagyhatalmasságok közölt méltóan szembe? képviselhetné lieinzelflnket. E tény önkén!
Fiaink sMkwjából eg, árofalal, melyből vnki értetődő. ba figyelembe vesszük, hogy nem lóan ragyog « hennerelomból KIUií, polgári On- vagyunk gyarmatpolitikái folytató állam, ludat és »z i tatlan t>rujt».
A múlt megmutatta, bogy « szabad polgár lelkének ereje nagyolib eré n knucaubáv&l Összetereli csorda erejénél; a jOvö megfogta mutatni, hogy az
igazság ialeni erejével, rérlezett nép kurtának sulvos , . ..... . „
csapásai al.ii a«l„„„lik a béreno által (elfog,,!,,!, j"^\'" ** »* í"ffriÓllP erejű flotta az elsó bérnrilkos er..i« »« » i„.„,4„ ,u»« .„.,.,1 1,...;; napon oly meglepetéssel szolgál!, mely nemcsak előre veti a tengeri báboru jövendő epizódjait, de egyszersniint alkalmas arra,
i\'izel kapcsolatos érek igazság eltipoi ba- nml^n.ek gyarmatai megőrzése végett szíik-- sége van á téfTigöri1 harférő fok07.11 los fejlesz-
bárgyilkoa ere|e üb az igazság élve marad, liogy tovább is tündöklő eazniénye maradion az eintieri séguok.
lésére s igy 11 hadi flottánk főképen osak arra szolgál, liogy ellenséges lámadásokkal szemben sajat partvidékünket védelmezze, fis
Szalvenektől...
Szatvenektöt zúg az erdő, Pelporzik a Dnyeszter parija; Hejh de sok jó magj\'ar gyerek Fekszik már veiben alatta!
Mindene vagj\'ok azoknak A kik velem megmaradtak: Biztatója harcolóknak, Siratója halottaknak.
Nagy Győző
Egy hitetlen tanító a háborúban.
A város "gye\' kórbáz megflgyoló osztAljáu feküdt több iwteg között találtam két kollegét, aki több bavi háborubn való részvétel ntán ide iutera&lUitoU.
Az egyik G. nevü bukovinai román anyanyelvű Uniti, akit súlyos todóbaja ide jultatt. Gondos, jó ápolásban, megfelelő kezelésben részesült, a miuek köveikezményoképen megfoltozott tüdővel visszatért báróin havi pihenés uláu Ciapaltes!éhez.
Csak németül értettük meg egymást.
Tizenhét ütközetben vettem részt — mondta U. — de a legcsodálatosabb, eddig soha nem érzett lelki benyomást az elsó ütközet előtt nyertem. Hug mellett Kamionkánál tudtuk meg, hogy döntő ütközetbe megyünk. A láthatár minden pontja felől ,\'Zredek, csapattestek bukkanlak fel, hogy egy öt négyzet kilóméieres helyen felálljanak az egyházi áldást, az általános absolutiót átvegyék. A messze észak felől dörgő ágyuk moraja volt az egyházi áldás zeuekioérete. Meg kell említenem, hogy mint teljeseu hitetlen, közömbösen néztem az előkészületeket, hallgattam az időköziién megszólalt ezred zenekar változatos műsorát.
A zenekarok ezredeik katonasága, nemzetisége szeriül más-más darabokat adtak elő.
A. nemzeti himuu»>z befejező akkordjai utáu felhnugzott az ezredes érces hangja, s néhány szóval lelkesitoll, eskünkre emlékeztetve kötelességünkre figyelmeztetett Majd felhangzott a vezényszó. Zum gebei! Ezredünk minden »mbftre, még a tisztek is földre borultak, s meg-megcsukló zokogásuk, tompa morgáshá elegyült, csönden sírásuk jelezte, hogy a halál szolét ni^érezvo, bünbáuatukuak szabad folyást engedtek.
Könnyei kel áztatták nzt a földet, melynek porát ezer osókkal szentelték ineg. Valami a torkolnál
í szorította, keblemre nagy fájdalom Bzállt, s miközben egy pillanat alatt átéltem a multat jelent, sőt a jövőt, az én szememből ím megindult a könyzápor ; (sírtam a marcona hadiiakkal, — a hitetlen Saulból egy perc behatása alatl Pal lett
Az ezred zenekara egy vig csatadalrA zúdított rá és mi Uurrál kiálltásaal megindultunk meg-köiiuyehülve, megtisztulva, hogy szembe nézzünk a halállal, kaszaboljuk, pusztítsuk az utált muszkólt.
A másik beteg H fógymu. tanár, ki a harc-| téren szerzett vérhasban feküdt. Most már mint lábbadozó beteg emlékezik viszsza az Átélt súlyos\' napokra, betegsége minden fázisára.
Feltett kérdésemre arca elkomorul, rövideu kutat emlékei halmazában, majd belefog elbeszélésébe.
Folyékonyau szaporán beszél, itt-ott arckifejezés mimikájával kézmozdulatokkal kiséri beszédjét.
A mozgósításkor Nagyváradra vonultam be. hol majd két hónapou át újonc kiképzéssel voltam elfoglalva. Innen pót menutszázaddal Galiciába mentem, hol történolmi nevezetességű Jauów—Gródeki ütközetben vettem részt. Itt kaptam meg a borzalmas és utálatos betegséget, melyben két kilométert kellett földön csúszva másznom, teljesen magamra hagyatva.
ZALAI KÖZLÖNY
JÜNIU8 4.
hogy a hiborn sikere felöl a legoptimisz-tikusabb reményeket oltsa belénk.
A moBt folyó viligliiborti megmutatta, hogy giimbeli fölénnyel diadalt aratni még nem lehet. Oroszország katasztrofális helyzete. mely a hiboru tiienegyedik hónapjában elérte, bizonyságául szolgál annak a tételnek, hogy diadalt csak az a hadsereg képes kivívni, mely mindvégig megóvja offenzív szellemét és amelyben a fegyelem és a harckészség a gyózni akarás oly vehemens vágyakozásával egyesül, hogy erejét meghUadó haditettek végrehajtására is képes.
Olaszország flottája, melyet az Adrián és a Földközi tengeren a francia-angol flotta egy része is támogat, kétségkívül számbelileg túlsúlyban van a monarohia flottája felett. De túlsúlyban volt felettünk az orosz hadsereg is, mégis tönkre ment, inert hiányzott a megfelelő vezetés és a szükséges liaroi szellem. Az, amely nálunk ineg van, s amoly arra késztette flottánkat, bogy idót se engedve az ellenség felocsudására, ott támadjon, altcl támadását nem várták és olyan eredményeket érjen el, melyek kétségkívül alkalmasak arra, liogy a paroxizmusig felfokozott lelkesedést még jobban növeljék és ujabb baditények végrehajtására adjanak impulzus.! Bizonyos, hogy ez a szellem, mellyel az olaszok már megismerkedtek, amikor Te-gethoff vezérlete alatt flottánk az olasz tengeri haderőt tönkre verte, teljes erejében és ismételten meg log nyilatkozni a háború fo-
lyamán és oly eredményeket fog elérni, melyek méltán fognak osatlakozni szárazföldi haderőnk diadalmi babérjaihoz. Uisszük ezt nemosak azért, mert ismerjük csapataink szellemét és vezetését, de főleg azért is, mert u legelső hivatalos jelentésekből, miket had-vezetőségünk az olasz part bombázásáról kiadott, már is meggyőződést szereztüuk arról, hogy az olasz katona nem számba-vehetó ellenfél. A jelentés megemlékezik a legmodernebb olasz tengeri erőd, a Saero katonáinak szégyenletes gyávaságáról. Az ágyuk mellett működő tüzérséget két pilótánk géppuskatűzzel elűzte és a megfutott legénység vissza se tért előbb ágyulhoz, inig a repülőgépek és a hadihajók a veszedelmes közelséghói el nem távoztak.
Az ily tömeg, melyben az erkölcsi erő és a bátorság hiányzik, jó lehet arra, hogy felbujtók szavára hallgatva védelem nélkül álló nagykövetségek és konzulátusok előtt tüntessen, de teljesen alkalmatlan egy győzelmes háború kivivására, mely nemcsak szóuuklatokkal, virágos körmondatokkal és olcsó szinhalásokkal, de ami ennél sokkal veszélyesebb: ágyúgolyókkal, bombákkal és szurunytámadásokkal is kedveskedhetik azoknak, akik belékóstoltak. Hogy az olaszok szája ize nagyon hamar el fog savanyodui a háború Eris-almájától, azt alighanem rövidesen módunk lesz ta| asztalul.
Nem, erról tnobt uem beszélek, mert ezeu pillanatokra & visszaemlékezés is kínos és fajdalma*
A lelkibeoyomások érdeklik Out. azért lahlu elmondom tűzkeresztségemet, vagy ha ugy tetszik esetemet vérkeresztséguek ís nevezhetem.
Jaroszlsutól északra a 8an és a Visztula szögében alltunk, hogy a Lemberget szorongtó orosz haderő jobb szél nyél feltartóztassuk at elónynmuláabau, at álkarolést meghiúsítsuk.
Engem és több allisztet küldtek ki elóöra-szolgélatra it Sau süppedékes, Itlz és különféle bokor, rekelyével benőtt partjára. A szolgálat rendkívüli felelŐKÓgteljes és terhes volt Meg kellett figyelni s süríl bozótbél az egész San psrlvidéket, hangtalanul kitartani bérki közeledik felém. Lóul. kiálltául tiltva volt, a fegyvert csak szúrásra használhattam. Kjfél elólt pár perccel hangos csobogást észleltem. Bgy pontonon átevezett az ellenség pár embere A korom sötétség miatt cssk a luniháu mozgó tömeget tudtam kivenni. Hajam égnek meredt, idegesen tapogattam végig fegyveremet.
Jól hallottam, a mint a pontou a parthoz Utódölt és agy ember szállt, ki belőle halkau utasítást adva a bent ülőknek.
A löldre lapulva kúszott elére, majil mikor semmi neszt nem hallva ugy vélte az ellenség tévol vau tőlünk, óvatosan igyekezett elére.
Pár lépésre volt tőlem, midén a hold előbújt az ót eddig eltakaró felhő csoport alól. Kmberem, azaz a drabálís orosz észrevette a szoliormerevséggel álló alakomat Neki is ugy látszik liasouló utasítása volt, mert puskáját válláról lekapva nem lőtt. hanem
óvatosan felém közeledve annak csövét két kézre kapta, hogy rettenetes erővel reám csapjon.
Kliuodhatatlau perceket, pillanatokat éltem át. Végig mértem az oroszt kinek szándékát könnyű volt kitalélui. Téliesen a k*»i*t|enibe engedtem, s miközben pálinkától bűzös lellelelétaTc»m&n éreztem átélUim sok éviizedet.
Ifjú feleségein, at éu hadbavonulásom alatt megszületett kis Dara jutott eszembe.
Tiszaniontón gubbasztó görnyedt liátn kis azülói ház minden kedvessége, az öregek szeretete vonult el lelki szemeim előtt.
Fáztam, rettegtem, uem az orosztól, hanem a vérontástól.
De ez Csak egy pillanatig tartott, meit a kővetkező percben már a kötelesség, a királyhQség, az élelfenUrtás ösztöne dolgozott bennem. A felém sújtani akaró orosz nyakába vágtam tövéig a tzuro-nyomat. Tompa állati liaug, zuhanás volt a felület.
Az engem telváltó őrség borzadva nézle vérrel mocskolt ruhámat, a bideg éjszakában párolgó, undorítóin bűzös meleg ambervért.
Szerencséin volt, hogy felváltottak, mert rosz-szul lettem és odavágódtam a meredt szemű orosz hullához. Másusp korán megtettem jelentésemet, a mely után megtudtam, hogy az általam leszúrt orosz egy kaukázusi százados volt.
Több kisebb usgyobb ütközetben vettem részt, még e/utáu, de többé uem rettegtem már s gyilkolástól, at ellenség pusztításától.
HÍREK.
A tanulók felvétele a helybeli főgimnáziumban.
A helybeli katli. fógirauáziumbau a tanulók előzetesen juuius 11. és 12-éu d. e. 9—11 óráig vétetuek fel az igazgatói irodában. Az első osztályba lépő tanulók, kik 9-ik életévüket betöltötték, okvetetlenül hozzák magukkal a IV. elemi osztályelvégzésé, ról a bizonyítványt, továbbá a születési é> ujraoltási bizonyítványt. Az idegeu iskolából jövő tanulók is magukkal lartozuak hozni az osztálybízonyitványon kívül a születési és ujrtolláei bizonyítványt. Kzeu okmányok nélkül senki sem vétetik fel. A felvételkor 18 Kor. 70 fillér fizetendő.
Ae igazgatóság
Hogy büntették a lisztcsempészeket?
— Kihágásért a jótékonyság listáján. —
Nébáuy nappal ezelőlt emlékeztünk meg arról, hogy ugy helybeli ismeri kereskedő, ki miudennapi üzletfeleinek Ián csak nagy könyörgésre jullatolt némi finom lisztül, képet* volt idegeube telnie* szerinti ineuyiségü lisztet társzekéren utuak indítani. Szemfüles rendőreink egyik i azonban a legutolsó kirándulást megakasztva, a rendőrhatóságnál jeleutésl Inti, hogy a csempészésre szánt liszt a városház udvaráu van s várják az intézkedést. Az illető reudőr ebbeli téuykedését örömmel velle a város közönsége tudomásul, de aunál meglepőbb volt, amikor kiviláglott, hogy az illető cég visszakapta az elkobzott lisztet a a helyett, hogy példás büntetésben részesült volua, mint súlyos kihágást elkövető fél, ínég előnyben részesüli 8 a városi számvevőségnél 100 koroua mint nagylelkQ jótékony adomány van ezért javára elkönyvelve.
Hogy miért, mi jogou történi ez, erre várjuk a feleletel.
Hogy a kihágási büntetéseket feloldani s azt a jótékonyság lisztájáu elkönyveltatni joga vau a rendőrségnek,
azt uem tudtuk, de azt föltétlenül tudjuk, hogy hai>ouló körülméuyek között hasonló felekkel más városok rendőrhatósága nemcsak, hogy uem j huny szemet s az illető kereskedőnek uem csinál I srauy hidat, hanem oly példát statuál, moly elriaszt miadeukú hasonló kalandozásoktól.
Hogy e kendózés miéit volt jó, nem tudjuk, de hogy a nagyközöuség érdekei ezt ueiu kívánják. azt nagyon is jól tudjuk, s azt is, hogy a rendőrhatóságnak minden hasonló kihágást kötelessége a legszigorúbban ellenőrizni s a megérdemelt súlyos bir-| sággal sújtani.
Majd jövQuk még.
— A hadbavonult magyar kath. tanítók CHaládjait segélyzó bizottság m^jus hó 14-én tartott ülésén Habics Kálmán bakonybánki, Oeglédy Lajos toruaszeuljakabi, Jurás János mibálygergei, Nyulaasy (Ju«láv máriabilati. Nizsnyánszky József borsod dürnözsdi, Rácz Károly egei vári, Szánló Kóbort bidegségi és Szepessy Vazul ozamosvörösm art tanitók családjai 560 korona segélybeu részesittettek.
JONIUB 4
ZALAI közlöny
A kupecek alkonya. Magy. kir. állami hadiköicsön.
C»ak két hetH. bogy Benedek J6z«ef a jórlat le»el»\'k régi kerelóje jelenlegi v. aljegyző, — amikor megkezdette, hogy időt, fAradtnügot nem kiiuélve, ai iparigazolvány nélküli kupecek garázdálkodásait ellenőrizve, a zabolátlan uzsorái megfékezni, kezdette Éjjelt nappallá léve, a rendőrséggel karöltve, puritáü megvusztegutbetleu becsületességével » közönség rovására utazgató szédelgőket kileste, leveleikül elkobozta, őket a vásárról kitiltotta s büutetés végett T a rendőrség elé állította. — Igzeu erélyes intézkedés hatása alatt, az iparigazolvánnyal biró kereskedők örömmel jelenteitek, hogy szerdán már. 35% olcsóbban tudtak vásárolni
Sajnálattal voltuk azonban tudomásul, hogy épeu e derék puritán jellemű s ritka b«c*QleleaségU hivatalnok egyébb nagy elfoglaltságára való hivatkozással ezen ellenőrzői tisztétől Polgármester ar álul magát felmeulette Mivel az ügyre nézve ez nagy veszteséget jelentene, a közönség érdekében kívánatos volua, hogy e tisziébuu további a is megmaradjon s így a marha vásárlást s ezzel a közönség megélhetését is mngköuyitse s a marha árakat tiszt elégés mértékre leszorítsa. Természetes, hogy e dolog még nagyobb eredményt produkálna ha a kupecek elleu inogye ós és országszerte erélyesen fellépnének s a katóságok tűzzel vussul ütnének a kupeceken s őket a rendőrhatóság minden kihágásért sulyosau s érzékenyen büntesse Helyi rendőrhatóságunk a piaci kofák és ulca vegi elóvásárlókkal szmnbeu is hasonló erélyes és példás intézkedési foganatosíthatna, hogy tőlük a várost és piacol is megtisztítsák s már már elvesilhetleu drágaságot ezzel föltétlenül csökentenék. Várjuk.
— Ass urnapi körmenet Imposáua keret-ben folvi le az urnapi körmeuet. Az áhítatos lm ók »ztel énekellek s könyörögtek, hogy az ádázul duló háboruusk minél trfóbb dicsőségesen vége szakadjon. Mert mutf minden köuyörgés -ezért tan II az ég Urá> bot A régi magyar egyházi énekek szövegéből: Áldd meg országunkat, mi magyar hazánkat .. énekelte a hivő sereg fegyvereink győzelméért. A körmeneten P. Bőrtbei Tivadar pontifikált s azon a világi hatóságok is miudann>iau részi vetlek Az Ünnepi hangulat és fény emeléséhez nagyban hozzájárult az. hogy a merre a körmeuet elvonult a villamoslámpák miudenOit églek. Dicsórjük meg ezért Pongor Henrik . igazgató urat. mert ez az ó kiváló érzékének, lapin-: tatának szép telte.
— Egy kié gimnazista halála Apró, i kicsi gimnazistát, Horváth Ferencet, a második osztály be végsőjét kisérték tegnap szülői fájdalmára a. temető íeió a főgimnázium igazgatója, tanárai a tanulói. A jó kis fiút néhány napos betegsége hirtelen I dönlötte & sírba. Szülőinek egyetlen gyermeke s igy megérthetjük a siránkozó auya fájdalmát A tomelé-1 seu és a sírnál a fógimn. énekkar is jelen volt s kél gyáezdal eléneklésével fejezte ki részvétét korán elhalt kis tárca elköltözése felett.
— A marha- és lóbőrök maximális ára A hiv*l*Jo8 lap közli a miuixsloreluő.k rendelőiéi a nyeri, ás kész marha ós lóbórökért követelhető l»g-magasalib árakról, melyek május hó 28-án léptekj hatályba A maximális árak túllépése kihágás, mely-! nek megszegése » havi elzárással és 600 K pénz-j hiraággal büntettetik.
Hirdetmény.
Mindnyájunknak liH/.üfjiiH kötxlesságQnk. hogy »•/,
jegyzésében részt vij^yimk ás ilyen módon minden itthon levő íb hotííjáruljon ahhoz, hogy dicső hadseregünk emberfölötti küzdelme mielőbbi végleges győzelemre és tartós békére vezessen. E nagy oélt a magunk részérói is elősegítendő, elhatároztuk, hogy a
hadiköicsön céljaira
mindenkinek, aki ily kölo«önt jegyezni akar és e óéiból legalább \'/,„
ré«it készpénzben lefizet, a többi •/.„ ....... , .,,. , . .
* > "0 meliMte. Az itelet jogerős,
részt 1 évi időre 6 százalékos kamat
— Przmysl a mi birtokunkban. Örömmel telt szívvel írjuk le. ami miatt mátoiuaban annyit eajgoU szivünk. Przinysl vára ismét a mienk. Hatalmunk, erűnk ujabl) dokumentuma ez s egyúttal ellen-Kéglink erejének gyöngülése Bizalommal néllletQnk a jövő elé.
Van rá |egi a erkölcsi alapunk. Igazságunk súlya erkölcsi erét aiiolt fegyvereinknek, amely elöl szégyenteljesen vonul vissza a iiatalmae orosz erö. Ne Déltök, hogy mit nyertünk a visaza vett Przmyal-ben. Hadizsákmány is lesz elég. De az tény, hogy nagy erkölcsi erö jutóit hadseregnek vagyoniba, amikor Przmyaibe bevonult, amelynek elestekor az entente sajtója világgá körtölle gyöugeségöuket. Vájjon most nlit sióinak ? Erőnk ujabb bizouyitéka ez a hódítás zászlója biztos gyöielmöuknek. Osak a kishitű csüggedhet ez után. Przmyslben a mi lobogóul lengése s ilulé csaták ujabb fordulatáról beszél — ami javunkra.
Felmentett férjgyilkos asszony. Meg-
irtuk mi is szí a störnyü drámát, amely április 3 án Ueclölitöii lejátszódott Vizei Józsetné családi perpatvar közben fejszével agyonveite az urát, aki vele folyton brutálisan, durván bánt. Vízsiüé ügyét a mull héten tárgyalta a zalaegerszegi kir. törvényszék csküdtbirósága. amely Vizsinét — dr. Weiaz Kndre ügyvéd nagyhatású védőbeszéde után - fel-
mellett kölosön adjuk. Míg padig alj módon, hogy lem fiitól, tam kizut mm kall ■dnia óa > kölcsönt agy évnél hxmarnbb la bármikor ilaazaflzatliatl. amikor la a kamat caak a tiayiagai flaazallzatáa napjáig utóla-gotatt laaz lolazámltta. Mival padig azan
.,, ,. , tutró! nyakon ragadta s oly durva brutalitással
után a magyar államkincstár szinten « sM- „.,„ hogy „ „Mlli li81t(lknek , , ^„„^„„k
zalékos k»m»t(it fizet, t-bát az áltatunk
kötvények kifizetésére kálosónzőtt összeg után számítandó kamat sem költtáyglll, unt áldozattal nem (ér, uM ellenkezőleg az a jövőre in igen jól jövedelmező befektetést képez.
így tollát mindenkinek módot nyújtunk srra, hogy minden
10 K készpénz lefizetése mellett ugyanannyi 100 K hadikölcsönt jegyezhessen.
Elhatároztuk továbbá azt is. hogy e htulikölosón jogyezhetóse oóljából hivatalunkat a rendes hétköznapokon kivtll a junius 6-iki vasárnapon is 9-12 óra közt nyitva tartjuk és ezen idóben tisztelt Kózónség rendelkezésére állunk.
A jegyzések osak junius 7-ig eszközölhetők.
Nagykanizsán, 1915. május 21).
Néptakarékpcnzlár Részvénytársaság
— Az 1916 IV. törvénycikk. A hivatalos
lap közli az 1ÍH6. évi IV. törvényeikkel az országgyűlés tartamának kivételes meghosszabbításáról. A törvény értelmében az országgyűlésnek 1(116. junius 81.-éli lejáré Isrlama a háború kényszere miatt a békekötési kovelö hatoilik hónap végéig meghoasza-bittallk.
- Egy brutális népfölkelő. A vasúti állomáson történt, hogy egy jubbau öltözött uó hadba vonuló két fivérétől akart utolsó bucsut vonni. — Horváth József volt posztoló népfelkelő azonban há-
bául kellelt a durva alak karmai közöl az illető jajveazéklő nőt kiszabadható.
Nagykanizsán
Deák Fereac-tér 10 szám
Mindenesetre elvárjuk, hogy a hatóság a megérdemelt szigorít böutetéssel sújtsa a brutális magaviseletéért.
— Orosz udvariasság. Bokor Józsid zala-vári jegyző, zászlós, megsebesülve orosz fogságba esett s mint ilyen egy előkelő moszkvai kérházbau korölt. Innen Irt feleségének, hogy jól bánnak vele az oroszok és hogy jél van. Mlr» feleségétől a fáim megérkezett, Bokori felgyógyulva továnb vitték és felesége levele nem találta már a korházban. ízt aörgönyileg tudatta vele egy oroeL tijn, iki a táját költségéu táviratozta meg Bokor feleségének, ílogy férjét már tovább vitték.
— Bejelentette halálát. Megiudiió levél érkezett a napokban aomogyinegyei Merayére. A község egyik derék polgára, Sorrái Kereucz negyvennegyedik gyalogezredbe!! szskaszvozetó beosillik el benue sziliéitől és testvéreitől. Azt irta a sziliéinek, érzi, mire irtsa hazaér, ő nem lesz az élők között hősi halált hall a harctéren. A levél utáu közvetlenül megjött a hivatalos értesités Sorrál hősi haláráról.
„BEBLIN" nagymozgó színházban
szombat és vasárnap nagy dráma újdonság kerQI szilire, mely Berlin városában óriási sikert aratott. Az igazgatóság mindig a legnagyobb figyelemmel vau a közönség igényeire és éppeu ezért caak a legújabb. legjobb és legérdekesebb mozidarabokat tOz műsorra. Hisszük, hogy a közönség figyelembe fogja veuui a csodaszép ruésort és zsúfolásig megtölti a nézőteret. — Bővebbet a falragaszok I
ZALAI KÖZLÖNY
JONIUS\'4
kítuno alpesi tej CSOKOLÁDÉ
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- ------- dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány.! k nagy raktára.
Dús raktár legújabb divata levélpapírokban _ —~ és névjegyékben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gvorsan készíttetne^. ■_

yciuiuiel március 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Emiinek, a .Koz-niariu néni": .Ludas Matyi" és egyéb nagy-sikerű darabok, szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj képes lietilup legnagyobb részében a modern nyomdai teohnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással keszul és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-méuyszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész terüle-téréi még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzációk lesznek. I.)e az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, liánom ötletes, változatos és gazdag rovatrendszerrel. „Tessék befejezni" oiiuü rovata a legszérakuzlnlébb jálék lesz a családok számára A „Hadikonylia* mégbe-l usülheletlen szolgalatot fog tenni a drágaság luiatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimO rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyéb izgalmas eseteknek
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel és rovataival, ez az uj képes betilap bizonyára a legrövidebb idó alatt m,\'g fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 82 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacara talán a legolcsóbb hetilapjai az egész világnak és példányonként csak 20 j fillérért kapható.
A Képe* Újság előfizetési ára negyedévre 2-50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona. \'íli^j__!L
A Képe* Újság
kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szám alatt vau.
— Az „Élet* szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) Kizdttx tartalom, él -ilukeii ón aktuális képuk egészítik ki. A kilBtió lapot molegon ajánljuk olvasóink figyelmébe. 8lHrkeutMg és kiadóhivatal: Budapest, I. Kehérvéri-ut t5/c. — EUflztiléri ér félévre 10 kor. Mutatványszámot készséggel ktlld a kiadóhival.
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képus hetilap, fialal luáuyok száméra. — Szerkeszti Tutsok Anna. Megjulouik minden vasárnap. Minden ,yyes száma ^yöujrórti művészi kivilein képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési éra: Bjiész évre 12 korona, félévre 6 korona, im-líyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrásay-ut 16. széni. MiilatváuyBzií-óiul kívánatra ingyen kaid a kiadóhivatal — lü ki-Hluónn szerkesztett képes hetilapot mindönkinek melegen a|áilljuk
J
anyák gondoskodnak
nrróíj hogy By«imek»dk tápláló izl»\'te« én édeatésztábd, kiipiniink vacsorára. Ki«vé« fáradtsággal, olcsón. kitOnö édestész-lákat kószithetönk dr. Oetkeríéle pudding-porokkal, melyek kulöu-bözók mint pl-: vtuilia, málna oitroin és csokoládé izükben kap-halók m a kicsinyük állal ujjongó togadUtásban részesfllnek Bgy 15 filléres puddingpor csomagból \'/a liler lej. 3 lojáí és fi dg. cukor bouáadásával ki.Unó vacsora ké-azilhetó ft—U gyermnk részérő. Minthogy pedig a puddingokai gyQmÖlnsizzel. l«jlöl nélkül ké-szKjtlk, ezen szerek fokozzák a jóizl valamiül a tápériéket. II.
NYI I.TTfiR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- es vizgyógyintézele felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
...____■
> ■ •
Erősítő és edző hlzlaló-kurák egé»z éven At. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt kSalóltekért nem vállal leiolóa-séget a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana tig soui. hanem soron kivill vegyük igénybe
A
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményi ér és a magyar hirdeti
VILÁG
hirdetéséit ilt megtalálja A hirdető rövid idó alait meggyőződik ar. eredményről. I unnak határozottan
Nyomatott a laptulaj louo.s Ifj. Wajdits Jóuef Hönyvnvoindijiba« Nagykáuii&n.
VAKNAK
imii látja j i. ez ped
AZ
i\' lenő mi . Szemes
ALAMIZSNA!
kell lenni, u ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődénél, ez pedig világosan jellemzi. hogy
eziMi lapban megj. lenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
Nagykanizsa. 1915. június 7
54-ik évfolyam. 44 szám
Hétfő
Migjalanlk hétfőn ét csütörtökön.
tlöfiiatial Arak: KK*» Nígytőiitt 2 korona
ív 1o 10 korona,
60 nil. - fcKyri
KúasarkeixiA:
Kemény László
9zirkitztéiég ii klariéltlviUI Oaáh-tir \\
Talafon: 182. - Hlrd«U««k dljtsabA* •s«rlnl.
A MERLEG.
Betelt 11 háború tiíedik liónnpjn. k bar minő szemekkel ift nézzük u jövendöl, az of.tímiala ón a pesszimista egyképen kénytelen megállapítani, hogy a békétől messze vagyunk. Amikor már azon a ponton aluliunk, hogy erőinknek egy hatalmas lendületével magunk alá temessük az oroszt a a háborut diadalmas bi\'fejt\'/óm\'hi\'/ eljuttassuk, nj ellenségünk támadt s bár oz az ellenség jóval csekélyebb jelentőségű, mint bármelyik az eddigiek közül. mégis számolnunk kell vele. A háború tartama meghosszabbodott, anélkül azonban\', hogy győzelmi reménységünk csorbát szenvedett, vagy kilátásaink rosszabbodtak volna.
A báboru tizedik hónapjában nem lesz időszerűtlen, ha mérleget készitünk az eddigi eredményekről. Nemcsak azért, hogy megállapítsuk azokat az erőviszonyokat, amelyekkel számolnunk kell, de mindenekfelett, hogy egy szilárd és lényekkel megerősített alapra helyezkedjünk a jövőre való következteté-
seinknél. Bizonyos hogy a jövő diadalban való bicsak akkor lehet komoly, ha az nem csupán a szuggesztión. de a multak eredményein is alapszik, s bizonyos az is, hogy ezek <iz eredmények olyanok, amelyek az oplimisztikus hitre jogot adnak.
A háhoru első hónapjaiban az orosz túlerő elől kénytelenek voltunk oly állásokba visszavonulni, amelyek védekezésre alkalma-Nak voltak ugyan, de nem nyújtottak lehetőséget offenzív kísérletekre, Franciaországban és Belgiumban a német csapatok jelentékeny térülőtöket elfoglaltak ugyan, de ezzel szemben állott az orosz hóditás. mely Galícia és Bukovina elfoglalásával úgyszólván teljesen rekompnnzalta a nyugati harctéren szenvedett kudarcokat. Igaz. hogy Qalicia felgöngyölése. a kárpáti harcók és a kelet-poroszországi kudarcok az orosz haderőnek pótolhatatlan veszteségeire! járlak és oly vereségekkel keserítették meg a győzelem italát, amelyek a világtörténelemben páratlanok, de e veszteségek árán is > hivatkozhattak az oroszok a tényleges térfoglalásra, melyet Przemysl eleste megkoronázott.
A háború mérlege ekkor az erők egyenlő erejét és hatását mutatta be. És ekkor hirdetni kezdte az antant a nagy orosz offenzíva megindulását, mely nem fog előbb véget érni, mintsem az orosz kozákok patkói végig nem tipornak Berlin utcáinak kövezetén.
Vártuk . . . vártuk az offeuzivát és egyszerre csak jöltek a hírek : a szövetséges előnyomullak és elfoglalták Libául. Mitau felé német seregek vonulnak, az északorosz-országi erődöket németek bombázzák. Jött a gorlicei diadal és egy káprázatos sorQZHU a szövetségesek győzelmeinek; visszavettük Tarnow, Rzesow, Jaroslau, Sambor, Droho-bicz városokat, közel negyedmillió oroszt elfogtunk és annyi zsákmányt ejtettünk, amennyit e háború egy csatájában se. És míg a nyugati harotéren az angol és francia támadások kénytelenek beérni azzal, hogy helyenként súlyos veszteségek árán egy-egy lövészárkol elfoglalnak a németektől. Gáli-oiában feltartózhatatlanul haladunk előre immár az orosz hóditások koronáját. Prze-myslt is saját diadalutunk eredménye gyanánt könyvelhetjük el.
Mikor az anya választ.
— Fekete J
Nem sokan ismerték fel igazi értékél. 8 tei-mészetes ím, hogy sablonos tekintetek sohasem halunk ikIr, hol az igazi érték. az erkölcsi líinca lelhető fel.
Szebb lelket emberi lest még nem sokat laknrt, mint n Szókéék leányáé volt. Annyi kincs volt obben h lélekben elrejtve, moly éppen elég ahhoz, hogy valaki annak birtokába tutva, igazán boldoguljon
Reá is lelt ez erkölcsi kincses bányára Török bajos. Megismerte, hogy ki az a Szőke Márta, mi lakik amink a lelkében, milyen sziv dobogása élteti axt a gyönge, legszerü alakot. Bele is szeretett atBrelmes lelke egész hevével.
Török Lajos uem való volt a leidegzett fiatalság komi vénaégre hajló seregéből. Klevenftl kedélyes einbe- volt, ki tudott szeretni vjgazán. őszintén. S mert az álet lelolyásáról komoly fogalmai voltak, nem azt a boldogságot kereste, melyet a telo poharak h léder körök iiyujtannk, hanem a mely a sziv és lélek mély talajába veri izmos gyökereit.
Sokat kereste a világban ezt a fel nem laláihatót, inig végre is belátva hogy a modern kor boldogság sugára a hamis és tettetett örömök ineg- j tört fénye, a talmi szórakozásnak árjába dobta magát, hogy annak vultozatos értéktelenségében j (eledje az élet komoly s tartós boldogságában tauu-sitott szűkkeblű adakozásának keserű emlékét.
Lelkét azonban mindez üreten hagyta. 8 mikor már csak a szokás erejének szótfogadva kereste fel ez üres szavakban gazdag szórakozás társaságait, akkor a litkáu kedvező sors egy vóletleu pillanata elébe hozta 8zóke Mártát, kinek azláu meg ia hódolt az igazi szeretet megadásával.
Török nem méltatlan szivrg pazarolta eddig féltve örzött 8 el nem szón szeretetét. Az ismerkedés minden ujabb napja egy másik erény, majd ismét | felfedezett jó tulajdouság tapasztalatával érlelte szándé-i kát, hogy Mártának birtokába való vételéro törekedjék a szeretet jegyével.
8 mert Márta nem kevésbbé ismerte fel Törökben az igazi férfi ritka példányát, ki a komoly élet jellemedző iskolájából került ki: hamarosan I viszonozni kezdte az eltökélt szándék igaz vallomásait,
ha nem is mindig szóval, melyet kimondani liltotl sokszor sive érzésének megtörésére ébredt nőién tartózkodó természete, haneiu a feltámadt aterelem néma, de azért mindent megvalló viselkedésével.
A fakadó közös öröm hamarosan ellenzőre talált u leány anyjának személyébeu.
A jó asszony anyagi aggodalmai közé ékélte azt az ujabb gondot is. inelylyel az igazában egymás mellé termett fiatalok szeretetét akarta kiitUoi min-\'Móből.
Kleiuto minder. terve meghiusnlt. Minden megtorési kísérlet az ellenkező eredményt szülte : a fiatalok még állliatatossabb szeretettel vouzódtak egymáshoz.
Már-már reménytörötten akart belenyugodni a ki fej lőtt viszonos szeretet egymáshoz való forradásába, mikor az irgalmatlau sors közbeuzólásával at anyagi törekvések segítségére sietett.
Törököt más vidékro vitték. A távolság vpnt Lajos éa Márta között szakadást.
Váláskor elbúcsúztak. A férfi a megfontolt szándék ezerszer isinételt uyiltkozatával vigasztalta a könnyező leány, mig ez állhatatos várakozásának
I i
ZALAI IMUH
A harci sikereit mérlegén ma a nagyobb suly a mi javunkra esik. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de bizalommal megyünk eléje. Ma már meglsmorlük, liogy az oroaz nem az a félelmes hatalom, mely tömegeivel 1 legázolni képes, de ellenkezóleg: az eredmények azt mutatják, hogy offenziv szellemű csapatainkkal szemben egy kimerült és hiányos hadsereg áll. Lehet, hogy enn<\\k a hadseregnek a megsemmisítése, s véle a diadal termésének betakarítása még hónapokba fog telleni, de ma már senki sem kételkedlietik abban, hogy m a termés végül is a mi raktárainkba kerül és mi fogjuk azt élvezni és felhasználni.
Dr. Mező Ferenc könyve.
Aki városuuk sporlélotét egy-két évvel ezelőtt fellendülni látta az előtt dr. Mező Feróim nőve nem ismeretlen; az tudja, hogy a Hportot nálunk életre kellett kelteni és ez jórészt dr. Mező műve volt, •ki újságokban, társaságokban lelkes, szakértő szószólója volt a testedző játékoknak.
Most könyvet irt Az Orosz-Osztrák-Magyar háborúban címmel, melybeu a rettenetesen duló világháború sportot tár|a az olvasó elé. — Ót magát mint tartnlékoB hadnagyot szólította el a kQrlharsogás a zalaszenlgróli polgáriskola igazgatói katedrájáról. Hosszú hónapo\'tou keresztül vitézül, keményen állt helyén, ahova szűnt köteleaégo Alii -lotta, mig a tífusz le nem döntötte lábáról. De a
sport emberét le nem gyűrhette a gyilkos kór seiu. Talpra állt újra. És mig megerősödve újra mellét szegezheti a haza ellenségeinek, addig köuyvbeu irta meg háborús élményeit, megfigyeléseit.
Hiába dicsérném > magyar vitézségnek ezt az elevenen megirt apotheosisái; ebből még nem is mernék a könyv kedves vonzó tartalmát. Kzt a könyvet meg kell veuui éa olvassa el miudenki, aki a finoman megfigyelő szemen keresztül látni akarja a .moderu harci életet. (A könyv jövödelmét szerző a, Vörös-Keresztnek szánta.) a mélyen gyökerező hit,, az emberi érzés mint aranyszál húzódik végig e | művön. Biztos elhnografus kézzel rajzolja meg benne a magyar katonát, kit a világ első katonájának tart. Az éjjeli ütközetről, A halottakról, A vörös kakasról, Tiszliszolgáról irt lejezeleil említem csak meg, de n többi is olyan meglátással van megírva és annyira eleven élet lüktet beonök. hogy a ki kezébo veszi ezt a külsőleg is csinos könyvet, az le uom teszi mig végig nem olvasta, fis az emberi lélek ínég tovább szövi a harci életet saját fantáziájával, melyet az író lelke megilletted
Még csak annyit h .sikerült munkáról, hogy iskolai könyvtárakba és tanulóknak jutalomkönyvül kiválóan alkalmas, mert az ifjúság a magyarnak bátor, törhetetlen lelkéről és vitézségéről talál benne példát. K
— Felemelték az elesett tisztek özvegyeinek ós árváinak járulókait A háború alalt az ellenség előli elesett vagy az ellenség elölt szenvedeti sebesülés vagy liadiláradultnak következtében egy éven belül elhalt tisztek árváinak nevelési járulékéi én nt özvegyi nyugdijat a honvédelmi miniszter ötven százalékkal felemelte.
HÍREK.
A helybeli római kath. főgimnáziumban
az előleges beírások junius 17. és lft. napján d. e 0 — 11 óráig és uem junius II ós 12-ón, az igaz gatói irodában történnek.
Az Áldozat Énekel.
Uram! én elhoztam magam, azokért, Akik szeretni sohase tudtak, Akik hajnalos, ifjú éveikkel --Szomorú éjjelbe alkonyultak.
--És Uram én itt vagyok azokért is,
Kik akarlak, de sohase mertek, Akik az Élet hymnuszát dalolták, De már utad elején — — elestek.
És én azokért is örömmel jöttem, Kik csak másokat — átkoztak, vertek, 5 kik bölcs álokokkal, kegyes orcával Másokat Káinként letepertek.
Uram sohse büntesd! Mért vernéd őket,
Örömet adj nekik,---vig kacagást!
— Hályogos szemöket, szivöket nyisd meg! Adj nekik hajnalt, — virágvirulást!
Csányi László.
hangoztatásával kísérelte meg a flu elfojtott néma fájdalmát a jövendő örömének biztatásával kiirlaui.
Elváltak. Az egyik messzire távozott, magával vivéu uj helyére a boldogaágtermő munka határozóit aágát, — a másik megmaradt régi helyén, régi érzéssel, állhatatos szivbeii
Szókéné idókózbou gondolt egyel, hogy leányát most már férjhez kellene adui, Bl is határozta, hogy a legelső kérőt logjn boldogítani leánya szivének odaadásával.
Ó Török állhatatlauságától télt s azért nem akarta, hogy leánya bevárja azt az idői, molyben a a flu boldogságra adott szavát beválthatja s kezének a leány felé nyújtásával biztos jövőt is lehet annak kezébe, ki majd hivatva lesz. az édes otthon varázsát megteremteni n munkából hazatérő, kifáradt iérj boldogitására.
Az anyai várakozáH láthatárán nemsokára feltűnt a támadó remény elsó sugara, jölt egy fiatalember.
hogy Tolnaynak nyilatkozatát viszonozta Meg is történt minden az anya kívánsága szerint s Mártából Tolnay neje lelt. nem is gzerutulhől, hanem az összeszokásbn vetett reméuyból.
Török mindent megtudott. Keserű csalódással mondott buc*ut a hangos életűek, megkezdett munkáját abban hagyta, mert hi*z előtte ósuzeoinlot* reményeinek összes boldogsága A leánynak meg-
házán élet örömeit is meg akarta ismerni, elég gyakran telte liszteletét Szókóékuél
Az anya nem győzte leiuya előtt magnszlajui Tolnay nagy jövőéf, hogy közben Töröknek még csak jövőben levő partiképességéről sem feledkezett meg említést tenni, annyi bizonyos Kz volt minden leányához intézett beszédjének befejező záradéka
A leány egy ideig tfirl, s hallgatott Neki Tolnay egyáltalában nem teszetl. Ha párhuzamot i hatolt « szerelőiét megtartotta továbbra is annak vout Török és Tolnay közöli, akkor látta Tórök 1»* emlékére, ki egy ideig ól a hasadó örömök remé-egyéniségének ériékét Tolnay ür«s síivé és sablonos "jével boldogította, ha azok nem is váltak valóra lelke melleit. El Is lialározla. hogy akarata meg
uem iuog s ha várni fog, mig Török megjelenik *| De a sors büuleléséi el nem hagyja s meg komoly szándékát lettel mutaija meg, felajánlva neki wi azokat, kik nem bíztak benne s másképpen ha-azt a szivei, melynek\' miudeii érzése az ó számára\' tározlak, mint a liogv ó akartn összefűzni jövőjüket.
támadt. » odaadja önmagát reá várakozó Mártájának *
* *
azzal a lélekkel, melynek minden gondolata az ó boldogító jövőjének megteremtésén s növelésén fáradozik terveivel.
S miit hitt erősen ápolt reményeinek valóra
Tolnayből kitört nemsokára a osak időre eltemetett mulató természet. Hivatala után nem oda tért vissza, hol felesége várla, hanem hasonló el«á*>k szórakozásai közölt kerosle örömeit. 8 a szegény válásában. mig bízott . határozott férfi komoly „Uátni MIM. mist mollézi ur. él mtaden Kgéazon morf,™ mM* gavallér volt. Banílla igólelébeu : addig lelkébon az, örömöl . boldog- | k8íílkel4„„p jubl,„„ „ el6bbiuái. A d„H „ kai áraaztotln el Máriát, ki eddig Törik, ajkairól | ságot érezle, ....... ónak azoknak bírtoklotl o»íUty-.,,u,u„„i
bókokkal araszioua ,,«.„„, ., emng tokn, , ság„, n.el, esak azok..... bírtoklot. oszlál,- , e„l4lltol| ,„,,„„ Malrin élőt miMu
az ösziuta igazaág szavait hallgatta. melvet a kölolos részük, kik álnilnd|aik (írva Livánl khlakalMi udvariasság kéliytlerazavaiuak kinkmtMrel a szív ! Imán. de biztos InMoabau l«l|ák maguk íelé közaledn
diktált a szív faló, mely magába is fogadta azt
Kz magával liozta a pervez legényéletbeit kifáradt lóikét a teatói, ltogy azuk megmaradt eróíval atkoaaou ■ kor Igényeinek megfeleli családi éleiét
a valóság színében
Azonban agy napon megingott hite a bizodalma S mert a? elsó lépés a bizalom megingásában a remény megtöréséi, a bit elvesztéséi ionja maga
nem engedte, liogj férjo hálátlanságát hasonló köuy-uyelmflséggel viszonozza, a azivvel ogytlll a toilat is összetörték.
Kgy napon Szókéné arra ébredt, hogy laáuyát koporsóban látta meg. A megiörl lest örökre .olnémulí, ajka nem panaszkodott az anya ellen, elmanl
8,6"é",i .........í,,g*\'"" \'M,"SÍ mi\' * U,A"\' « ^ W «IW»™»»I Nlolt aira, legjobb lólolTazoiurobáliyás „élkQ . föld.útU feledé.
JUNIU8 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Három halott egy családban.
Megreuditő súlyos csapás «rte Kisfaludy Józ8*«f posta és távírda tÍHitot, ki a harctéren mint tábori postás súlyos szolgálatot teljesít. U i. mig ő ott! görnyedett, a kegyetlen kaszás sarlach alakjában beköszöntött családjához s két kedves gyermekét s imádott nejét két nap alatt magával ragadta.
Temetésük ma délután folyt le általános részvét mellett.
Nyugodjanak békéu, — a lesújtott apának a férjnek lelkére pedig kUld|ön az Ur vigasztaló gyógyírt.
A tizenötéves katona.
Másodszor megy a harctérre.
Egy felvidéki vasúti állomáson történt. Katonákkal telt von&t érkezett be a pályaudvarra és a katonák — minthogy hosszabb időig kellett a vonatnak állania — kiszállottak a kocsikból. A jókedvű én hangosan énekló legények között feltűnt egy fiatal, 15 évnél idósebbuek nem látszó legényke, aki kalouaruhában, puskával, oldalzsákkal járt kelt a többiek közöli s valami különösen nagy és meleg gondoskodás övezte a többiek részéről. Ugy látszott, mintha mindegyik bajtársa különöseit vigyázna rá, becézték, enni-inni valót vettek neki, egyik-másik erőszakkal dugott valamit a tarsolyába utravalóul.
Az -állomáson várakozó többi utasnak feltűnt a gyerekhonvéd és egyik közülök órdoklódui kezdett iránta.
— Hogy hivuak QamV
- Tonheiser Andrfts a nevem.
— Aztán, hogy kerültél bele ily«u liiatnlon a háborúba ?
— Önként jelentkeztem. Antikor kintöli a háború, beaorozlaltam magam
— Aztáu elbiröd-\'í a nehéz fegyvert, meg a leiszerelést ?
— Kaptam *gy könuyü kis karabélyt, s azzal szoktam lóui a/, eltefffiégre. A cakkumpak helyeit pedig csak egy Örotsackot hordok
— Csatában is voltál már?
beu látni, amikor egyik ilyen dolngkerQló kofa 86—30 liter tejfelt, túrót, tojást stb. balomra vásárolt s az ól l6tlenéró Kocsis rendórt oly gyalázatos módon inzultálta, hogy pirultuuk hallatára. Méltóztassék e dologkerülóket iparigazolvány váltására kötelezni s akár .vidéki, akár helyi elővásárlás tettenéréskor példásan bOntetui, ismétlődés esetén a piacról kitiltaui s a szolgabírói hivatalt megkeresve a közreműködésre fölkérni. hogy a falvakban az elővásárlási szintéu megakadályozzák. Bizonyára többáru fog a kauizsai piacra kerülni, mert azt a polgár maga meg uem eszi s e dologtalan hiénák sem fogják a kanizsai piacot uralni s a közönséget orránál fogva vezetni.
— A komédiáA cár. Nem is tudjuk, mit tartanuk róla. Egy világháború duló viharát szabadi-
Január ÍG-án meg is sebesültem | lotta Európára, a halál, szenvedés és nyomor min-Miudakét lábamon. Ónnal elvittek a deu iszonyatát s most azt olvassuk, hogy a hágai békepalotára egy százezer rubelt küldött. Nem tudjuk, hogy guny, iréfa emt tolódásnak vegyük-e. vagy pedig a raegköleudő béke előjelének.
— Hőbí halál. Mikula Antal ezredes, mint értesülünk, mikor ezredét rohamra vezette, az északi harctéren hősi halált balt.
— Mázsadíj a városi tengeri éa bur-- A többi honvédek lassanként odagyültek . ^ trésnél. Több oldalról hangzott fel a
Voltara. Homounáuál.
kórházba, de már begyógyultak n sebeim és most mi\'gyek vissza a harctérre.
— Vanuak szüleid ?
— Apám és testvéreim vannak Az anyám már nem él.
— Aztán hová való vagy ?
— Abauj-megyóbe. Tornára
bon kerovnl b</idugs«g*l, — mit m ólulbuo «tlraf<adtak elölő az aggogalmas anyai szív tanácsai.
A férj gyásza egy napig tarlóit. Azután neki indult az élet (K-k ki|árt utján keresni a kínálkozó örömöt, melynek teljes kiélésében uem gátolta most már nz az élet, melynek eszköze sírban porladt, tóle
örökre feledve elég korán.
• *
Az anya bánkódva ment gyakrau egyetlen leáuya sírjához, magát könnyezve vádolni. Sírva könyörögte a kemény rögek alalt porladó bocsánatát, hogy időnek előtte küldte le oda, ha uem is közvetlenül, hova még ráért volna hosszú óvek inuló soráu poriadásra térni.
Egy alkalommal ismeretlen kezek odahelyezte koszorúját találta a siron. Az anya kiváuesisága felébredt, hogy megtudja ki a koszorúban kifejezésre jutó megemlékező
A hervadó virágot egy hét múlva eleven pótolta s ez így ismétlődött sokszor, folytouosan
A véletlen egyszer uljába hozta a titokzatos virághordói: Török volt. A sírnál találkoztak, uémáu üdvözölték egymást. Mindkettő könnyeiéit. Az egyiknél a bánat, a másiknak szemeiből a romba dőlt boldogság fájdalmáuak köunyei hullottak
Török még olt maradt a sírnál, mikor az anya már távozott. Szótlanul vállak ni, de 8sókóué távozásakor magának íájóaii vallotta be, mit előbb, . I*inya igaz boldogságára hinni nCm tudott s nem is akar;: hogy Mártát ínég is csak ez szerette igaeán.
I
1 panasz, hogy a város állal vásárolt s a közönség részére bocsátolt tengeri és burgonya kiinérésónél az ott közreműködő népfelkelők 10—80 stb. fillér ( mázsadijat szednek Tudomásunk szerint városunk
ftrute, bog, dl«í.ég ár«nlik »rr. « 11,,,^ „„, „érl ,„„„ , (,ntem||,ell do|gok„,
hogy azok szétosztásakor a közönségen nyerészkedjék, hauera, hogy az miudeu protekció oélkül az arra reHeklálóknak arányosan s a bevásárláshoz mérten a legolcsóbban oszlassák szét s azok árát önké-nyilleg holmi mázsadijak ciinéu ne tetőzzék. Tudomásunk vau arról is, hogy e dij szedés elleu városunk érdemes tójegyzóje inár egy ízben tiltakozott Is s mégis ugy látszik a dolog folytatódott, — amit valóban elég merész dolognak tartunk — bárki volt is az iniciáléja.
beszélgetők köré é8 nagy büszkeséggel hallgatták kis honvédet. Az egyik rábökött a íiura ós igy szólt — Ez a mi ezredünkhöz tartozik.
amelynek ilyen katonái vaunak. És nki tanúja volt a jelenetnek, aunak éretnie kellett, Sio^ dicsőség szármaiik az egész magyarságra
— A beteg katonák jobb ellátásáért-
Tudvalevő dolog, hogy a helybeli kötkórháibau ápolt katonák ellátására egy bizonjos Owífg van fejenkint előirányozva s utalványozva, amely azoubau a jeleu-legi súlyos drágaság közepe11 elégtelen arra. hogy jobb ellátást kiváuó beteg katonáink oly menüt kaphassanak, mely erejöket mihamar visszaadná. B kö-
— Vizsgái felelet Izzadtak a gimnáziumban
rülmény tudomására jutott Dr. Tuboly Gyuláné, Ózv.1R foul()8 éyzáró f|Mg<||( kU|öl)ÖMI1 & Déme, Dje|fl
Wéber Károlyué úrnőknek u Belus Lí^os urnák, kik nyombau siettek ia adományukat 140 koronát e célra a fónöknőhöz juttatni, ki a uemeslelkü adományért legnagyobb háláját fejezi ki ezúton is ez adományozóknak. Mindenesetre követésre méltó nemes példa, mert értüuk harcoló beteg katonáink erre magukat valóbau érdomessé tették.
— Requirálnak a kofák. Ugjlátsiik a mi helybeli kofáink nemcsak az uloavégeken, a .Patria" pótkávégyár, a sánci hídnál s a lazsnaki kápolnánál stb végzik elővásárlásaikat s szállnak szembe egyikmásik lelkiismeretesebb rendőrrel, de mind szotnba-
óráu. A tanár, hogy könnyítsen u szegény göcseji fiún, raeutóde8zkául oda viti neki e mondatot: Oott slráfe Kngland. Na, hát fordítsa le ezt, de jól, magyarosan ára! A kis diák rövid gondolkodás utáu
kivágja a rezet: A rossebb ogye Aagliát. *
Hát már a taliánokkal is bajba keveredűak, — sopánkodik az Öreg népfölkeló. Hás .á perme. — válaszol a sógor — mer\' hát látod, nagyou piszkos már ez a komisz csizma, hát raaj\' mink jól, fényesen kisubickoljuk.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma
tou reggel is tetlék seregesen indultak útra a budai, gaidag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Ej-vonattal, hogy az útvonalba eső falvakat végig requí- Hág„ „^fizetési ára negyedévre öt kcroua, „Világ-rálják, az árukat összegyűjtsék s hozzák a kauizsai | icróniká"-val együtt hat korona. Megrendelhető a piacra, hol háromszoros áron vigau értékesíthetik. |Vasárnapi Ojság- kiadóbivaUlában (Budapest, IV., Ezzel nemcsak azt akasszák meg, hogy a fa- Egjetora.utca 4). Ugyanitt megrendelhető a „Ká-lusi áru közvetlen eladótól nem kerülhet a helyi pefl Naplap", a legolcsóbb tyság a magyar nép vevőközönség közéhez, de egyúttal a helypénz dijak- ^„^ félévre 2 korona 40 fillér.
bau is nagymértékben megkárosítják városuukal. ( _
Éppen a pótkávégyáruál volt alkalmunk egy íz-1
4
fl A L \\ I K 0 Z I, Ö N Y
JUNÍl\'S 7
s
eituiuel uiároitts 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Eminek, ii .Kuz-marin néuí"; .Ludas Matyi" és egyéb nagysikert) darabok szerzőjének szerkesztésében. EZ az uj képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai teobnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá leU mélynyomással készül és ennélfogva képei minden fotográfiánál .szebbek, és fest-inényszerUen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész területéről még az elkényeztetett mftgyar közönség elótt is szenzációk lesznek. Üt: az uj lapnak reudkivül gazdag olvasmányos lurtáliila is lesz. még pedig nemosak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovatrendszerrol. .Tessék befejezni" oiiiiü rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a osaláduk számára. A .Hadikonyha" megbe-caülhutelloii szolgálatul fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelői a bűnügyi és egyéb izgalmas esetüknek
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és állalábalt a családoknak. Képeivel és rovaiaival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Ujaág előfizetési ára negyedévre 2 60 korona, félévr e 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képes Újság szér kiadóhivatala V„ Vilmos császár-itt 78. szára alatt vau.
— Az „Élet" szépirodalmi és mfliéateti hetilapot (szerkeszti Andor József) sszdag tartalom, érdekes és aktuális képek egóaíitik ki. A kil8uó lapot melegen ajánljuk olvasóink rigjr«lmuüa. Szerkosztóség is kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 15/c. — Kló\'izclési á\' félévre 10 km Mutatványszámot készséggel ktlld a kiadóiéval.
- A „MAGYAR LÁNYQK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Aaua. Megjelenik mi\'iden vasárnap. Minden egyes száma győuyrtrU művészi kivitelű képpol é« a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kf\'lizetési ára: Bjíész évre 1» korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : ItudajeM, VI. Andrássy-nt 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — F, ki-lUuően szerkesztett képes hetilapul mindenkinek melegen ajánljuk.
|ó anyák gondoskodnak arról, hogy gyet mekelk tápláló ízletes és édestéaitákal. kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, killluó édestész-lákat készíthetünk dr. Oelker-léle pudding porokkal, melyek kuldn-bózók mint pl. : vauilia, málna cilronl és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinvek állal ujjongó logadtalásbau részesllhiok Kgv Ifi lilléres pttdding.por csomagból \'/\', liter tej, 2 to|Ae óa 6 dg. cukor hozzáadásával ki,Unó vacsora ké-aziliicté ,f\'—ti gyermek részére. Miulliogy pedig a puddingokat g)Umölcaizzel, lejlö) nélkül ké-szitjllk, ezeu szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II
1 \' \'\'
NYILTTÉR *) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintazete felnóttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö ób edző hizlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 iven felül kiséret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt közlőitekért nem vállal felelAs-sógel a szerkesztőség.
SZEMESNEK
kell ma it\'iuii. ha túl akarjuk kzárnyalni v«r-\' muiy társai ukat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillaua lig sem. hanem soron kivül vngyftk igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az orwiuiiUjrról I annak határozottan
J®0©
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
VAKNAK
kell luiiin. a ki uoiti látja a „Zalai Közlöny" rohauiu* ívjlöilrt8iM. ez |n?dig világosim jel-i|»»in/i. hogy
AZ
ez»Mi l.i|»ban inerfj\'li\'uA uiimleu hirtleutaiiek kellt\'» haszna vau. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
= JF/\' F^/IPJTS fppm =
KÖNYY-, PAPI F^— ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintézetek részére szllkséges cikkek
------ dús raktára -
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány,>!c nagy raktára.

Nyomatott a iaptul&jdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában. Nagykauizsán.
Nagykanizsa, 1915, június 10
54-ik évfolyam 45 azám
Csütörtök
Megjelenik hátion 11 csütörtökön.
felöfliatíal árak: Kg 4.. i.re 10 korona, Mlivre b korona.! Negyedévre 2 korona 60 1111. — Egy** aiám ara 10 flll.
Kelelőí siNkesttó :
Bánekovloh János
Kőazerkeaxtd:
Kemény László
Szirkiiztiiii éi klariéklvitil liák-tir 1
Talafon: I8». — HlrdaUaak dljaiabáa aaarlnt.
Szemlélődés.
Most már tisztán ónjait, amit sokáig nem voltunk képesek megérteni: azt, hogy az oroszok miért fordultak egyszerre olyau dühvel és minden áldozatra kész energiával a Kárpátok kapui ellen, Elegendő katonai okot orre a végeókig menó kitartásra nem tudtunk találni, mert hiszen bzemelláthalófc, volt. hogy a kárpáti átjárók forszirozására jóformán az egész orosz hadseregnek ide kell osódülnie, tehát itt döntésért fog folyni a harc, már pedig egy vereséggel végződött ütközet a Kárpátokban az egész front megbomlását, s a hegyekben megzavart fóorók katasztrófáját okozhatja, aminthogy okozta is.
Nem tudták megérteni, hogy éppen ezen a borzalmas nehézségű terepen keresik a döntést az oroszok, mert arra mi, emberséges. lovagias és becsületes nemzetek gondolni sem mertünk, amit a kárpáti akció céljaként az angol újságok most lelepleznek. Sírva és gyászolva Írnak az angol újságok egy nagyszerűen elgondolt terv véres kudar-
cáról, mi pedig szédülve nézünk vissza a közeli múltra, az éppen elhagyott helekre, mint mikor az ember éjszaka, a veszélyt nem sejtve átmegy a hasadék fölé dobott deszkaazálon. s a reggeli világosságban észreveszi, hogy micsoda veszeduiemböl menekült meg éjjel.
Az angol újságok élénk sajnálkozássá! konstatálják, hogy az orosz hadsereg nem volt képes végrehajtani a reá osztott feladu-tol, s iuost már nincs arra remény, hogy a német, osztrák és magyar asszonyok, öregek és gyerekek éhen pusztuljanak. Mert ez volt a terv: betörni Magyarországba, elgázolni a vetéseket, fölgyújtani a magtárakat, kiirtani az életet, s a föld áldott ajándékaitól megrabolni a népeket.
Egy uj, minden fantáziát megcsúfoló tatárdulás volt itt elókeszitve, s az antánt gonosztevői izgatottan lesték a dúlás kezdetét, mórt fegyverük szégyenletes osódje után már csak az éhhaláltól reméltek hathatós szövetségesi támogatást. Joliban biztak ebbeli, mint az olasz beavatkozásban, amely osakugyan \'nem ugy indul, mintha túlságo-
san feszélyezné a mi diadalmas északi és nyugati akciónkat, s amidőn üorlicénél és Tarnovnál szédelegni kezdett az orosz kolosszus csapásaink alatt, s a májusi győze-delmek áradata messzire elsodorta a dúlni jött hordákat országunk kapuitól, s amidón bizonyossá vált, hogy a félmillió orosz életén vásárolt poziuiók örökre elvesztek Bzámukra, Angliában fájdalmas-visszhangja támadt az orosz seregek lialálhörgéséuek : az angol kalmár siratja piszkos és lelketlen üzleteinek csúfos bukását.
Nekünk gyönyörűség ez az angol siralom, nemcsak azért, mert a szent magyar föld megint tiszta és szabad és érintetlen, hanem, mert a mi népünk és a mi országunk értéke és jelentősége emelkedett megint ellenségeink és barátaink szemében egyaránt.
Íme, a magyar katona vállvetve a német testvérrel fölséjo* haroot vív az egész világ ellen, s ahol csodák kell tenni, ahol emberfölötti példája kell a férfiúi erénynek, oda a magyar katonát állítják, mert a magyar soreg legerósobb ereje, osztatlan, egységes lényege a tnonarkia fegyveres hatal-
A hősök lelki benyomása.
Végig járom h felvidék kórházait a igyekszem hozzáférközni a hó.sök szivéhez. Keresem, kutatom a lelki benyomásokat, melyeket sebesUltieiuk, betegeink, a megligyeló állomésokra internált katonáink hoztak! a csaták zajából az embervér áztatta végteleuuek látszó hómezőségekről, az égbeuyuló, rengeteg Kárpátok bérceiről.
8 mondhatom uem hiába jártam. Minden ember máH-más benyomást \'szerzett polgári életben viselt allása, képzettsége, természete, sőt ha szpbad mondanom katonai rangfokozata szerint. A tarka mozaikot alkotó képet próbálom leadui, a katouák lelkivilágába engedek betekinteni ruindazokuak. akiket oz érdekel. A háború uj irodalmat fog teremteni majd a sóvárgott béke napjai éjkóvet köziével, a mely bizonyosau fokozottabb mértékben, teljes aprólékossággal dolgozza Tel a csaták zajában szerzett élményeket, az ott nyert lelki beuyomAsokál.
De a bennUnket érdeklő, reánk vonatkozó dolgokról már most kell elmélkednünk az úton-útfélen gondosan felszednfluk, h az\\élet nyújtotta számtalan
kínálkozó szobbnél-szebb képeket már mo»t kell gondosan felszednünk, s az élet nyújtotta számtalan képünkhöz raktározva kell azokból juttatnunk a késó, kor gyermekei, unokáinak is. Kzeket előre bocsátva | kezdem a hősök lelki benyomása képét festeni egyen ^
kint, szeréuy tehetségem szerint.

A magyar tauiló. Az I ... i Vöröskereszt j kórházába lépve R. doktor szíves jóakaratából sorba! látogatom a Lórtermeket. Rlbeszélgetok a katonákkal,! kik a monarchia minden részét képviselik itt, inert vau miuden nemzetiségbe! ib£l bőven
A IV. számú kórteremben találom Cs. állami tanítót, aki a Káipátokban vivőit ütközetben vett részt, s most súlyos lábsebével csendes békességgel elmélkedik a multak felett és várja a mielőbbi felgyógyulását, hogy újra teljesíthesse a haza iránti kötelességét.
Sok érdekes dolgot moudolt el a hat hav1 harcban szerzett élményeiről, a melyek közöl ki-emolem az alábbi esetet:
Ezredünkkel a Homonuát támadó orosz hadakat tartóztattuk fel ideig óráig Kimondha tatlau sokat
szenvedtüuk ezeu a hegyes terepen a csontjainkat hasogató hideg miatt.
Mi uépfŐtkelók bírtuk még a legjobban ezt a farkasöló hideget.
Ha jól emlékszem január 23-én azt a parancsot kaptuk, hogy az éj leple alatt minden oldalról támadjuk az orosz hadállást.
A parancs szerint a leguagyobb csendben kasztunk, csusztunk szikláról sziklára mig csak meg nem közelítettük az ellenség lövész árkait.
Hogy mi történt azután azt leirni, elmoudani lehetetlenség, mert azt látui, átélni kell.
Ember-ember ellen harcolt, a vér ömlött és olvasztotta a lábuuk alatt a ropogó havat. A pokol zíya, kiujai, hangja nem lehet retteueteaebb, mint a halál hörgés és ordítással elegyült bábeli zür-zavarra j emlékeztető síivettépó, idegbomlasztó állati hangok tömkelege.
A szuronyomról lecsurgó meleg embervér bemocskolta kezem, s bakaucsom nehéz lett az ember vérrel lucsokká gyúrt hó ós agyag sarától.
Másfél órai harc után vagy százötven orosz
7, j I. A I K f) L L (i N Y
JUN1U8 lo.
mfaak És most látjuk, ho& a magyar föld- Jaz orosz dulásl azért indították Magyaror-míves éppen ugy életet adó érték nemcsak szág ellen, mert Magyarország romlása az
Ausztriának. hanem a nagy német birodalomnak is és & történelem díszét tevő német magyar osztrák szövetségben a magyarok
- Fekete szárnyain! messze űzni tőlük, Ellenséget ülni, vágni mindig győzzük ; Könnyek ne hulljanak, ajak ue remeyen, Az ellenség vesztét bizakodva nézzük!
egész központi szövetség romlása volna, egyúttal arról is inesszehangzó tanúságot teltek, honi teliát Magyarország jelentősége nemországa nem is egy, hanem kél verhetetlen csak katonai, hanem gazdasági szempontból Miénk az igazság
B i ..................i. Diadal szárnyam repülhet a leikunk:
Meri babérral, győzelemmel jönnek Vissza a mieink, kiket ugy szeretünk
mi sohse veszilünk,
sereget vitt tűzbe: lobogó lelkű, hatalmas, is elsőrendű ebben a háborúban. Barátaink osodálatos katonákat és földjének, a dus, ezt bizonyára nem most és nem ellenségeink-
éltető magyar földnek szorgos művelőit, akik ^ tői tudták meg, de mégis jé nekünk ez
nélkül, lám, a német hősiességet is legyóz-helőnek remélte" az okos és ravasz terveket főző aniíol lelkiismeretlenség. Mi adjuk a
ellenséges részről kiadott dokumentum, arra jó, hogy amit ruost mindenki tud, azt ezután soha senki el ne felejthesse. Drága májusi
fKuliner Aynes
szövetségnek az életet, a kitartást, a csüg-esó. kenyerünk érlelője, most .nemzeti szép gedellen győzni akarást, s a mi vetéseink reményeink dus votésél is érleli, s gyémáu-
Háborus jelenet.
UarctérrAI iöll. harctérre mouő katonák vonultak zőldeló tengerét aggódva, félve, bizakodva, los csöppek mint az életre kelt magyarság « Kassán. Rövid ideig álll a vonatuk, de azért az örvendezve látogatja a csatázó népek szebb örömkönnyel csillognak a fejlődő, érő kalá-j egyik nehémivavó leli kassai bak.gyerek, (estesen jövőt váró reménye. A magyar fáid üde,1 szok hegyén, termékeny lllala ad friss mámort a német1 hós lelkének is és lám a német jóbarát most velünk együtt lesi az égen a tavaszi borulás esót osztó felhőit, s a magyar zsoltár együtl száll fel a német imával, áldást és bőségei kérve a magyar földek az-amára. Az az áldott májusi eső most Kurópa minden becsületes népének vetéseit öntözi, s a ™ mi magyar sorsunk most egy a tiszta er- iB«i4i irodában történnek köles és az emberséges civilizáció boldogulásával. Amidőn az angolok bevallják, hogy j
HÍREK.
A helybeli
római kath. főgimnáziumban
odaállt a hadnagya hIó:
— Hadnagy úrnak alázattal jelentem I Meglátogatnám az édes anyámat Itt lakik a Kálvány-ulcában 1
A hadnagy jósaivá ember volt. Ilyenné lesz a legfegyelnlezoltebb, loguigorubb ós lograllenlhelelle-nebb lelelibvaló i», a lósósiárkok széle* haláluli\'ái kOzOtt.
— Kiengednélek tiam I — mondta, — de
ai előleges beírások junius 17. és 18. napján d. e.,
11 óráig és nem junius 11 ós 12-én, at igaz- .\'""" l"1"\'1\' ",erl in\'1"1 \'

Az érettségi eredménye a főgimnáziumban.
A nagykanizsai lógimnáziiimban az érettségi
tok elólápett kfaolük eg, torzonborz ...kálu kó,-1 VÍ,^hloU\' is l,ef"j"I,ék A •i"#4ku" KírP4li katona » elíbb orosznl. majd tört né.....IsógH kér- li"l»1""" l«"ke™l«li <%««•« \'"»«■•"•
fogolylyal tértünk.;vi*sza egy közüli fxlulian Kiékelő paraucanokságunklioz.
Mikor a foglyokal egy tágas csűrben elhelyez-
dezte vajjoli niucs-e a ml katonáink közölt magyar \' tanító?
vizsgára bármint tanuló jelontkezett. Ezek közül jeles eredménnyel maturált: hat; jól érett: 3 és
Valahova messze. ..*)
Kezdtem érdeklődül kiléte és kívánsága félől órölt: l7- A praeinaturuaok a következők : Lóké Miszkievsiky Teda orosileugyelországi tanitó volt \' MozA Ignác. Polt.vondv Józ-sof, Steiuer Henrik,
kinek családja Narevka orosz városkába meneküli a 8zigeti Józbíí és Wenetianer László. A levitsgázollak háború borzalmai elől. Tiszteletteljes bitalommal kért,1 nagy része legközelebb már katonai szolgálatra hogy értesítsen) fogságáról az ó sorsa miatt aggódó vonul be. családját, de irjara alá nevemet nem mint katona, hanein mini tauiló, mert családjával ugy állapodott meg, hogy az oroszlengyel kollegák állal nagyra-1
becsült magyar tanítóval iraija meg esetleges fogsági Valahova »"sszí telnék most menni, jülását. csuk ennuk az irási-ak adnak oitlion hitelt ! Kicsike kunyhókba lopva besuhanni,
Én büszke önérzettel szorítottam meg a felém 5 aggódó lelkeket lágyan simogatva nyújtott kezet, melynek tiilaidonosa anuyi szeretettel Jövőnk meséjével álomba ringatni. ós becaüléssel viseltetelt irántunk már akkor, midőn a népek szabadságát ellipró cári hatalom hadba szólitotta az elnyomott, rokon lengyel nemzet szürke tanítóját.
Rz volt n háborá tartalma alatt szerzett lelki benyomásaim legszebbike, legértékesebbike, — fejezte be Cs. kollegáin beszéd|ét.
8 a beteg tanító hós ágya mellől én is megújhodva, — mindennapi küzdelmeket és gondokat teledve, — megörvendeztetve távoztam azzal a tudattal, hogy még .ellenségeink táborában is vau tisztelőnk, barátunk.
Árgus
Dicső fiainkról dalt susogni nékik, Vigasztalni szépen, kiknek szive vérzik; S lepergő könnyeket titkon lecsókolva, Hő imánk szálljon fel magasan az cgig!
A dermedt sziveket melengetni félve, Sugarai hinteni lelkek sötétjébe, Mesélni örökös, nagy-nagy diadalról, Es remélve nézni távol messzeségbe.
Nem bizony. Csak rövid ideig vesztegel itt I most is. Olyen rövid ideig, hogy a szegény katona I nem érhetne mér el a Halvány utcába, hogy logalább | csak egy ölelésig ja, a karjába zárja ősz édesanyjáj A parancs — parnne* és a derék vité* már sok hadi szetivedós mellé odakönyvulto a lelkében ennek a vágyának a teljesítő\' lennége fájdalmát is, amikor ládomást szerzett a ka-saí «Héfc bánatáról egy uémet tiszt, aki automobillal jött az állomás
A többi már gyorsan meni. A német katonatiszt elrobogott a Bálvány-ulcába elhozta a szomorú katona boldog édesanyját, aki legragyogóbb könnyeit odasiita a hadból jött, hadba vouulő rég neiu látott fia széles keblére.
Aztán el indult a hosszú katona vonal a melynek egyik kocsijából legbóldogabban a kassai íiu integetett s amelyeknek fokele ftMfátyola uián boidog könnyek közül hosszasan nézett a Bálvány-utcai öregasszony.
— Halálozás. Gyászlap tudatja velünk, hogy Leposa Ferenc p. és. táv. főtiszt a tapolcai postahivatal főnöke hosszas szenvedés után Budapésten meghalt A megboldogult éveken át volt a helybeli mozgóposta hivatal buzgó lisztMőj* és a társadalomban is élénk részt veit.
•> SuiiŐHtk .Venózsák\' eimú tenkonyvtból.
— Herceg mint járásorvos. Kati hány-Siraltmatiu László dr. hercegről, a nagykanizsai körmendi és köpcsényi hitbizományi javak ly birtokosáról olvHKsuk egyik fővárosi napilapban a kővftt-kenőketS
,Batthyány-StraUrnaiiii Lászlő dr. herceg már évek óta kórházat tart fóuu kflpcaényi birtokán. A hábor u óta 70 selieslth kstnnát tál el és gvó^ykelei a maga köhségén Ambuláns lielegernek utánis évrni-kint meghaladja a tiieiret, akik kön az ostlrák hu-
JÜNIU8 10.
Z A I- A I KÖZLÖNY
tárközségek lakói is szerepeluok, sőt - különösen szeiubajosok még Németországból in eljör,uek hozzá gyógyulást keresni. Amióta a kflpcséuyi járásorvos Kricb Béla dr. hadbavonnlt és Przemyslben foglyul esett, maga a herceg látja el a járásorvosi teendőket is. Délutánoukiut sorra látogatja a járáshoz tarlozó községeket. A herceg most uéháuy hétre körmendi kastélyába költözött, de juuius közepén visszatér Köposénbe, hogy mint helyettes járásorvos a kötelező védőoltásokat elvégezze".
1 — A .Magyarországi munkások rok kant ós nyugdíj egylete" nagykanizsai 18. hi liókpénstára 1919. évi juoius hó 27-én. viusáruap délutáu 3 órakor a Hattyú vendéglói helyiségében tartja 18. évi rendes Közgyűlését. Napirend : 1 Elnöki meguyitó. 2. A választmány évi jelentése. 3. A zárszámadás elfogadása és a felmenlvéuy meg adása. 8 Tisztújítás, 6 A központi küldöttgyűlésre a fiók képviselőjének megválasztása, ti. Netáui indít váuyojc. — Jiinius hó 27-éu befizetés nem tartatik.
— Egy brutális csendőr. Oroszion község közönsége részéről általáuos a panasz az ottani postamesternő hivatali működése ellen, ki a közelnapok-bau az ottaui jólelkű jegyzővel Vegein Józseffel éppen egy ily ügyből kifolyólag hevesen összeszólal-kgzotl. A jegyző a portéról távozva ha/.atért, azonban rövid időre a postamesternő férje, — ki ottani csendőrórs, álig felfegyverkezve megjelent a jegyző Itikásáu s mellének revolvert szögezve reámordult, hogy azonual kövesse, kűlöuben megvasalva kiaéri a oseudórségre. Jegyző uz éppen jelen levő plébános unszolására, nehogy a brutális cseudŐr lelójje, követte is a weudórórsöt, azonban ulleue s a postamesternő ellen ia Wrgtetle panaszát. ki\':m-k mogfo-nyitéséről bizonyára íoguak illetók«\'> helyen gondoskodni s e brutalitást érdemszerint megfogják torolni
— Krematórium Nagykanizsáu. Emii* tettük már, hogy Nagykauizsáu, a vasúti állomás mögött hetren kat. hold területen egy nagyarányú kórházal épittet a katonai kincstár, mely 3000 fertőző beteg számára lesz berendezve. A feitózó kórházat krematórluiumal kötik össze. A fertőzésben elhaltak a kórházból a kreiuatóiiumba kerülitek, ahol elégetik őket s elégetve kerüluek a kórház mellett létesítendő temetőbe.
— Trlesti Általános Biztosító Társulat (Assicurazioui Generáli) Budapest, V., Dorottya-utca 10. és 12 A .Közgazdaság" rovalában közöljük Triesti Altalános Biztosító Táisulat (Assicurazioui Generáli), a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének lóbb adatait Teljes mérleggel a társuli^mindeukim-k, aki e célból hozzá fordul a leguagyobb készséggel szolgál Az intézet elfogad: élet-, tüz-, szállitmáHy, Üveg- és betörés \'"elleni biztosításokat. Közvetít tovibbá: jégbiztosításokat a Magyar jég éő viszontbiztosító r t , balesetés szavatossági biztosításokat az Első o. általános baleset ellen biztosító társaság, valamiül kezességi és óvadékbiztositásokal, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkaszlásolleni biztosításokat ós vorsenylo-vak. Mi vérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a .Minerva" általános biztosító részvénytársaság valamint áru és utipodgyászbizlositáykat az Európai áru és podgyászbiztositó részvéuytántaság
számára. A nagykanizsai ÍŐÜgyuökség: Damiebcrg J. Inra tenyószde még ma is áll s uralkodik az egylet-
kerti üdülő közönség örömére. Most azonban már gondoskodni fogunk róla, hogy az illetékes legfelsőbb hatóságnak is jusson e körülmény tudomására, ahol tán a képviselői rang dacára is foguak gondoskodni róla. hogy e kolera fészek a városon kivül helyeztessék.
Weisz
— Esett a marha ár, csalódtak a polgárok. Lapunk egyik legutóbbi számában megemlékeztünk. hogy Benedek József városi aljegyző erélyes föllépése a heti állatvásár képéu mennyit változtatott s minő örvendetes tényt teremtett ott.
Végtelenül sajuáltuk volua, ha e ténykedését beSRÜQtetué, de örömmel láttuk, hogy ugy Füredi János fáradhallau rendőrtisztünk valamim Benedek József ír ott voltak régi helyükön s tűzzel vassal 1 üldözték a visszaélésekre hallandó elóvásárló kupece-bet. 8 mi törtéül? Helybeli usgykereskedók vallották be ószintéu, hogy az eddig ezer loriutos marhát (>00 forintért vásárolták. Gratulálunk a közreműködő derék hivatalnokoknak, nemkülönben Dell-rich Ernő marhalevél kezelőnek úgyszintén Hajós Ferenc rendórbiztostiukuak, ki a piaci garázdálkodó kofákat Füredi János rendőrtiszt segítségével szintén megzabolázta ugy, hogy szerdán már százával állott n tojás piacunkon 10 fillérével a közönség rendelkezésére. Hisszük, hogy e készség derék tisztviselőinkben továbbra is megmarad s a nigyközönség érette a legnagyobb el ismeléssel fog nekik adózni
Azt azonban nem tartjuk helyesnek, hogy a vásártéri legfontosabb bélyegzőt egy rendőr kezeli,
......."" tÖI,b\'iíbB" ,iS"\' U éU | iiilUMÍUai ágl»u , díjbevétel ,,878,080 koron, 84
— Affér a villamoson. 8cb«ITliau»er Endre (Illírre ritgoll. A Millitmánybiztoailáai áglmn a díj. inecbauikua, lart. írmealer ir|n egy lábori lupoii: h vétel kilett 7,566,1123 korona 48 fillért. Károkért
liécsben voltam és egy érdekes jelenetnek a társasig 1914-ben 48,992,434 K 88 f. és alapi voltam szemtanúja a villamoson melyet itt az államásnn tása óta 1,212,012,f>98 K f. fizetett ki. E kár-rögtön megírok. tfeluáll a villamosra egy katoua. j térítési összegből hazánkra 24-1,624,706 K 27 fülöt kinek egyik Mba\'itérden alul a a bal kezelője hiányzott. | esik. Részvényenként 500 arany frank osztalék kerül A vlllimwoo tllr egy nrl kluézéslt llölgy tia meg- kifk.\'uwi\' A társaság összes tartalékjai és alakjai, kockáclsttt azt a nutgjogyzéat: melyek az ide AtiitziláHuk folytán 456,949,184 K 97
— Na, i.ieginl eggyel többet kell eltartanunk I: f -rél 480.984,666 K 23 f.-re emelkedtek, a követ-I A béua katona a csonka libára mulatva így I ketó "M™«g" értékekben vaunak elhelyezve: 1,1*
gntlanok és jelzálog követelések 108,383,641 K 09 f. — 2. Élotblaosltáni kötvényekre adott kölcsönök
Közgazdaság. A Trieszti Általános Bigtositó Társulat
(Asstourastonl Oenerall)
f. évi április hó 14-ón tartott 83-ik rendes közgyűlésén terjesztettek be az 1914. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1914. december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,296,ai.fi 663v- koronát tettek ki és az év folyamán bevett dijak 67,086,190 korona ós 74 lillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 20,917 413 korona és 91 fillérrel 419,031,610 kor. 88 fillérre emelkedett Az életbiztosítóitok osztalék alapja 8,031.481 korona 38 fillért tesz ki. A tűzbiztosítás ágban beleértve h tükörüveg biztosítást, a díjbevételt 19,394,863,66Bv- korona biztosítási összeg után 35,885,788 korona 77 fillér volt. A betörés-
•zóli.
— Ezt /. hazámért adtam ... (Majd a béna kezét mutatta } Ezt meg a császáromért adtam ... De maradt még egy kezem ...
8 aizaS a megmaradt kezével ugy ütötte pofon a nőt, hogy az leesett a padról. A villamos megállt s a bent ülők kidobták a nőt. Hogy tovább mi történi vele, nem tudom, mert a villamos tovább vili miuket.
— Az egyletkert parfümé. Több oldalról haugos panasz érkezett hozzánk, hogy sem az egy-lelkerii séláuybau, sem a vendéglő kerthelyiségbeu maradui lehetetlen, mert oly lürhellen büz árad ouuét szét még a Sugár útra is, melyen az ott járó-| kelő jámbor cseh katonák is megbotránkoznak.
E bódító párfümról pedig Somogyi Zsigmond városi képviselő ur gondoskodik, kinek udvara végéu,; közvetlen a polg. egylet báslyája mellett áll egy óriási disznóól, mellette egy closelt. utáuna vagy 20 kí £L német IXyölVöt ÍS bírja szekér trágya. ma,d ismét egy disznóól a az ezekből\' ^^ ^ keU(Ma#1 álláit nyerhet
Ifj Wajdits József
59,112,928 K 90 f. 3. Letétbe helyezett értékpapírokra adott kölcsönök 8,214 6)19\' K 07 f. 4. Értékpapírok 257,436,899 K 59 f. 5. Követelések államoknál és tartományoknál 41.265,398 K 72 f. 6. !Tárea-váltók 421,637 K 44 f. 7- Ké»pénz és az intézet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 6,160,626 K 42 I. Összesen 480,984,666 K 23 f. Ezen értékekből 90 millió korona magyar értékekre esik. s
IRODISTA NÖ.
s az udvarból kifolyó trágyáié és szenyviz egy árkon a kertbe folyik a ott szét terül, melyből édes illái tárul az egylet közönségének orra alá. E körülményről már a mull évben két izbeu is történt jelentéstétel, azonban Somogyi ur ugylálszik különös privilégiumot élvez, mert a dUznó hizlalda s a kó-/ \'
hönyvkeresludésébeH.
ZALA
i kOzlöny
4ENIU8 10.
■ Hl ■■
eimuiel mároius 27-én szombaton uj képes hetilap indult meg Vajda Eriiének, a „Boz-lutrin néni"; .Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai teohnika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással kéaíOI és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, és fest-inenyszerüen valósággal köretbe kivánkqjínak. 1 Háborús képei a világháború ogész területéről még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig neuiosak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdiig rovatrendszerrel. .Tessék befejezni" oimű rovata a legszérakoztatébb játék lesz a családok számára. A .Hadikonylia" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a dtágaság tuiatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimQ rovata állandó szén-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok ogész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj: képes hetilap bizonyára a legróvi-(„tlebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára Inlán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2-60 korona, félévre 6 korona, egész évr» 10 korona.
A Kópés Újság szerkesztősége és kiadóhivatala V., Vilmos osászár-nt 78. szám i alatt van.
— Az .Élet" szépirodalmi és mSvéBzeti lieli- j lupét (szerkeazti Audor József) |<atdag tartalom, érdekeli é» aktuális képek ■•gészilik ki. A kitínó lapot, melegen ajánljak olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, 1. fehérvári U1 15/c. — Elóüzetési ár félévre 10 kel. Mulatváuyszámot készséggel kolil a kiadóiéval
- A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Intsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű inúvéazi kivitelt! képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik mon. Kl\'iilotési ára: Kgész évre lí korona, félévro 8 korona, ue-Ityedévre 3 knroa*. Szerkeszlóség éa kiadóhivatal : Itudapesl, VI. Andrássy-ut 16. szám Uuiatványszá-mot ki vállaira ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-IGoóen szerkesztett képes hetilapot mindönkinek melegen ajáuljnk.
NYILTTÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
p- \' ít" •• r. erini tv, „
szanatóriuma- és vizgyógymtézete (elnöttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
ló auyák gondoskodnak * arról, hogy gyennekeik tápláló Ulutes é« édeslésxtákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcoóu, kilüuö édeutési-tákat kósiiiliHlOiik dr. Oelker-íéie puddiog-porokkal, melyek különbözők mint pl.: vanília málna oilroio és csokoládé izekben kaphatók h a kioaioyok által ujjongó logadUtásbau részesülitek. Kgy 15 filléres pudding-por csomagból >/, liter tej, 2 tóján és 0 dg. cukor hozzáadásával kitünó vacsora készít hetó r>—fi gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, Utjlöl nélkQl ké-szitjQk, ezen szerek fokozzák a jóizt valamiül b lápériéket. II.

j. M. W*Wó-knrák
egész éven át. Oyermekek 7 éven
felül kieéret nélkül felvétetnek.
| \' _
•) K rovat alatt kízlóttekitrl nem vállal tabdóa-séget a aterkesztóség.
SZEMESNEK
.ii» ■löRieeo aiujdnid *(aE kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni »er-senylársainkat. Az élelmeftség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana lig sem, hanem soron kívül vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdetési- rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredmenyról. — annak határozottan
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „\'/.alai Közlöny" rolinmos fejlódesot. ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ufuu Inpbiin tiit^jflimó iiiíikIoii hirdetésnek kollö ItmiiH van. Sxempniiok áll » vllá^. vaknuk az
ALAMIZSNA !

KÖNYV-, PAPtf^- ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
tg Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
— és névjegyekben :____.
^Nyomtatványok Üléses kivitelben jutányos árban —:— 1 gyorsan készíttetnek. .
Tanintézetek részére szükséges cikkek —7 ■■\'- dús raktára — Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok \' nagy raktára. -
Nyomatott a laptulájdonos Ifj Wajdits József kötty»ii?otndájib»ui Nagykanizsán.
Nagykanizsa 1915 junius 14
54-ik évfolyam 46 sfcám
Hétfó
Msgjilinlk hétfőn i 1 csütörtökön.
tl ödiatíal árak: Kg*.» íne\'lO Negyedévre S korona 60 VIII.
. lilívic b korona,
■ a Mám ara 10 Ali.
Vclelös k«s<t« .
Banbkovioh JáöOá
i
Kószáikéin*: Kemény La,azlo
Szsrkssztőség és kiadóhivatal Dsák-tér t
Talalon 183. - f«lrdat*aak Uljatabia aiarlnl.
A német becsületesség.
Abban a gigantikus küzdelemben. arai most milliók közt az egész világon folyik. Németország, arai bit szövetségesünk többször megmutatta, hogy igazi mivoltát, a puritánságot minden körülmények közölt megtartja. A háború elsó fázisaiban őszinte tanújelét adta nyíltságának és karakterisztikus be-nstlletességének. Nem gonosz praktikák, körmönfont trükkök és veszedelmes cselszövések tüzvomilba való dobásával ragadott fegyvert, nem akart .kijátszani senkit sem és nem akari mások rovására semmit sem cselekedni Legfényesebb bizonyítékát láthatjuk a német egyenességnek azokban a diplomáciai aktákban, melyek a tulajdonképpeni prcludiumát képezik a mai véres halálláiioiiak : a német császárnak az orosz cárral folytatott táviratváltására gondolunk. És ez a nemes, tiszta gondolkozásmód, est IS határozott utes gyíkén való bátor előrehaladás, oz a uyilt sisakkal való küzdés jellemzi Németországot minden lettében A gőgös germán sas meg a hetyke gsll kakassal és a fekete kétfejű orosz madárral szemben Is az maradi a háborúban, mint volt a békében : nobilis, erős, becsületes, erélyes ób mindenekfelett
BÉKE.
Te a k,inek\\szavára a ki ■sáv is megláginl. Akinek áldása a féregre is liánil. VilágszereleJ,"jöjjön el oHzágfd!
U hozd el magaddal a szelíd aicu békél A fiősz lerontásnak vesselek végéi. Máidat ember keblél liassa ál jóságod !
Zsarnokok vad szeméi fogja be kél kezed, A haragos szivekel egj\'inashox vezessed, Mosolygás, vidámság legyen a kormányod.
■Ne hullasson szem többé bánatos könnyeket, \' Vigasztald, védd meg az árvát és özvegyet. Kagyogjpn\'be mindent tündérszép vdágod!
JUHÁSZ. MÓR.
puritán Németországot a Machiavelli emlőkön nevelkedett, csalafinta, hitszegő és rosszindulatú Itália eljárása se tudta meg-rendíteni nemes gondolkozásában, még az orgyilkos-politika érvényesítése se fosztotta meg objeklivilásátói. ami abban a gesztusában nyilvánult inng Németországnál, hogy az olasz hadköteleseket most, a inai napokban is hazaengedi utazni hazájukba.
Németország cselekedete azonban egész más irányban fogja ámulatba ejteni a világot, egész inas meglepetések fognak bekövetkezni: a hazamenetelre szabad tiUtt nyert olasz állampolgárok nem fognak élni kapott jo gukkal es nem fognak hazasietni, hogy a I), Antiuziók. Souniiiók és más milliókkal megllzetett ügynökök altal előidézett háborúban „liósi halált" haljanak. Németország megengedte, hogy a birodalom területén tartózkodó tiiliánok szedjék-vegyék sátorfájukat .és siessenek az Appenini királyságot, megvédeni. Németország: utat mulatott » kntonaköteleseknck, hogy ha tetszik menjenek és sorakozzanak a hitszegő lobogó alá. de az olaszok mint uiár egy izbeu ki is jelentették — nem fognak menni, mert fonlosabb\' a biztos megélhetés, a német nyugalom, mint vágóhídra hurcoltatni hazug frázisokért és
igazságtalan demagógiáért A németországi olaszok tudják, hogy oltlion sínylődő testvéreikot beugratlak ós rászed\'ék. Túllicitáló ígéretekkel, nagyhangú ért ábrándos hitegetésekkel érte el az ántánt Olaszországnál, hogy most az ország határain dörögitek az ágyuk és osztrák-magyar léghajók cirkálnak Velence fólöll. A más országokban élő olasz testvérek nem fognak vesztükbe rohanni, nem fognak elvérezni n mégvesztegetettség szülte háborúban, hanem inkább — ha keli — a legnagyobb szenvedések árán fognak ott maradni, altul jelenleg tartózkodnak
NémotOMzá^\' nim fílli ti< rtfuÉoiótól, nem tartott Itttól, hogy az u néhány ezer talián azonnal útra fog kelui. Az idegen földön munkálkodó olaszok, sőt az otthoniak közül is tízezrével nagyon jól tudják, mogy mi történt a kuliszák mögött. Látták a mesterségesen szított háború uildletti tüntetések .keletkezését, látták... a.. Inaival kereskedő államférfiak utazgatását ós mindazt, nwi megelőzte a mai lángbabomiám. A megvásárolt uralkodó osztály azonban torkára szorította a kési a népnél;, a\'szoúlidlstáltniiV és a liberális politikusoknak. Még idejekorán intézkedett arról, hogy a józanabb gondolatok ne találjanak termékeny talajra ós minden
Az Escorial.
Irta: Lukáoa Jóíeef ilr
A világháború forgataga sodorta ezt a történeti , becsű műemléket az emberi érd»\'kiódes körébe. Nvm régen ugyani* arról volt szó, hogy lu az olasz vi-(szonyok lehetetlenné teszik a pápának a Rómában való maraiiánt, XV Beuedek a Spanyolországban | levő Kscoriálba megy.
B hir miatt lapoztam át 1909-iki spanyolországi \' utam naplóját « szakilottHin ki belőle az Kscorialtól szóló foljegyzéiemet. .
Hurgoslól indultam e linly felé.
Száz és száz ember várja velem együtt az í iruui gyorsvonatot.1 nmely utunk célja feió röpít. Ide-Igeu ny«dv zsongása 1 száládgálás, hivatalos lárma s tolongás közölt robog be a moidouy. Spanyolorazág-1 ban Hurgos és Madrid között a legnagyobb a forgalom, igy nem különös, liogy mindenki tolopg, hogy helyét biztoMtsa magának az éjszakára. Mert -:az ut a merre túrtok én, az iijegeii s velem , oly \\okan ijpaiiyolok^ egy éjjel nyugalmának feláldozását kívánja Amikor "indulunk n nap még magasan In jó darabot fut meg alkonyatig
| Már mindenki a helyén üU förró vidékeken I törtetőnk át Miuden hely telve Alig mozoghatunk n OTtlk \' kocsikban. Piros talajú ízáraz vidék, omladotó I hegyhátak, romhoz hasonló véroefalsklial támogatva la merre elhaladunk. Bujdosunk az alagutakban. Sötét I éjszakából egyszerre vakító napfeiyrre jutuuk<
Ötömmel nézek mindenüvé. Ismeretiem tájék i ne ifi járt útján megyek s én a kiyáucaioág mohó vá gyávái szegezem tekiutetem a szaladó vidék minden részletére, mert az megkapó változatossággal röpll j felém és sietós gyorsasággal IQuik el a hátunk indigóit hagyott távolság mélyébe Egész lelkem látássá \'lesz s ebben a munkában fárasztom s gyönyörködtettem magam. Olt állok ^z ab|ak előtt, inig a söt|t-, ség el nem takarja hoiuályávaj előttem, a spauyol I föld eseménydús tereit. 8 a mikor>ár niU eem,látott, | befelé fordulok s csomagommal cserélünk helyet. | ti; • tí * í\' . »Jí\'V -\'>1\'
j Útitársaim nózeiu meg, akty mindannyian fi utazók intemaciopájis szokásainak hódolva, foglalják el helyükei Hiába, az embei tnindephol egyíorpa.
A leszálló est mindönkit helyére zavar a a kocsi belsejének képe az alkonyattal együtt változik meg A kíváncsiságot, valami uualom, valaki álom féle introdtikció váltja fel. Néhány pero" mindössze
— amelyet ébren töll el áz ember, tVtg\' szom\'it^d-jail megnézi jól, kivel Ül szetíibeu s ki Hl méllétta,
— s azután^\'megpróbálja a hely
ZALAI közlöny
JUNKJS 14.
nyilvános hang a háború szükségessége mól-lett szóljon. Németország beosületos iutoz-kedése, tudniillik az. hogy menjen haza az az olasz, akinek tetszik osak ujabb nagyszerű tanújele a becsületességnek, viszont az olaszoknak Németországban való maradása pedig amellett szól. hogy az itáliai háborút egyedül és kizárólagosan a megfizetett és lepénzelt ágensek akarták.
HÍREK. Bentzik Sándor kitüntetése.
Ne in régibon adtunk birt arról, bogy Bentzik Sándori vitézsége iniall az ezüst vitézségi érmei kapta. Most az ifjú bős ujabb kitüntetéséről adunk Hiámoi. Bentzik Sándort ugyanis a brouz ét» arany vitézségi éremmel tüntették ki. A kitünleié.si junius 8 áu srapnel tttibeu adták ál a fedezékben Bentzik Sándornak, akinek moat már liároiu vitézségi érem ékesíti mellét s buszéi hósiességéról.
Folytonos diadal.
Bármerre tekintünk kiterjedt salaiéiUnkftn mindenütt diadalmasan látjuk hadseregünk zászlóit lobogni. Magyar szivünk duzzad az örömtől, amikor a mai hivatalos jeleutéseket is olvassuk Bukovinából inár teljeseu kiszorítottuk az oroszt, sót mi már Be-sszarabiában üldözzük a azétvert ellenséget. Galíciában szintén jól állunk. Mindig szűkebbre szorul az oroszoktól megszállt Galíciában * muszka halalom 3 közben folyton gyarapszik az orosz toglyok száma.
Délnyugaton vitéz csapataink hősiessége a hitszegő olaszt verik. Az Isonzó mellett százszámra hevernek ai olasz holttestek. 8 inig a mi katonáink bátrau harcolnak az olasz minduntalan hátrálni kényszerülnek s e közben sok fogoly esik hatalmunkba.
Nagyjábau ez a helyzet képe. Nyugaton, a fraucia harctéren is előnyösen állnak szövetséges csapataink, mi* a Dardanelláknál török saövetsége-seiuk törik össze ellenségeink reményét.
Korai kapuzárás.
i Régóta számítunk iskoláink idő elólti bezárá- j i sára; rettegtünk is tőle s mégis váratlanul ért ben j i nüuket a gyors intézkedés
Azzal tisztában voltunk iniuduyájau, b\'ágy ha
hz idó melegedni lug h a Kárpátoktól az északi szel
üde fenyves levegő helyett kóros betegségek cairáii hajtja felélik és esetleg járványok lógnak pusztitani. akkor az iskolákat sürgősen be fogják záratni, mert I azok mesterséges terjesztői lehetnek a ragályos be-! tegségeknek.
S mivel számilottunk az eshetőségre, ugy osz-1 tollúk be a tananyagot és ugy gazdálkodtunk az idő-, vei, hogy a kiszabott ineiiuyi-éget el is végeztük Leglölebb az ismétlésre, a folytonos gyakorlásra és simításra kellett voluu még egy kis idő h akkor nyugodtan elmoudlntlluk volna, hogy teljesen készuu vagyunk dolgainkkal. Így azouban, hogy éppen most, :i melegebb idők beállta s a járványos betegségek fellépése előtt — miket talán távol is fog tartani tőlünk a Gondviselés — oly gyorsan és sürgősen kizavarták tanulóinkat a tantermekből, egy kissé meglepett bennünket k megzavarta számításainkat. De, habár meg is Icpeit s meg is zavarta számításainkat egy kissé, egészen váratlanul uein talált s készületlenül nem néztünk a dolgok elibe
Mo»t már teljesen bevégzett dologgal állunk
szeltébeu s hosszában. Egy sarokba temetem fejem | s egy-két perc múlva átlépek a valóságból az álom , birodalmába. Csak körülöttem zug minden azzal az; egyhangú lobogással, inig itt-ott valami trombitálás s ajtócsapkodás jelzi, hogy állomáson vagyunk. 8 mikor a sok kocsi lassú lökéssel iuuen megindul, minden kerékfordulásnál megszakad egy szál, mely a valósághoz (Oz s nemsokára ismét abban az édes nirvánában élüuk, hol n valóság tövisei helyett a képzelet rózsáit szedjük tarka álomképek látomásában. Azután röpülünk a világűrben, egyik állomásról a másikra, uém látva, nem hallva
Kgvszerre csak m öntudat áttöri az álmot Gondolat és cél együtt térnek vissza a valóságba
Felülöm feiem s erőszakosan nyitom tágra szemeimet. Mintha hajnalodnék s az éjjel búcsúznék a földről Tényleg minden világosabb. A sötétség h lyébe azaz ólmos színárnyalat száll le, melyből lassú alakulássíd a derengés, a pirkadás ha-ad ki. Még nem igen látni s inkább lülivel él az ember és hallja a iéggel, m ébredés csendjét. Azl a különös bugást, mely a távozó éjszaka nyomán észrevétlenül lebeg a levegőben.
Nagy zökkeués jelzi, hogy ismét megállónál vagyunk. Erőfeszítéssel iparkodom magami ól lerázni az éjszakából megmaradt zsibbadt hangulatot. Vastag, kapitalista útitársain is kilielyezkedik éjjeli kényelméből s én a nagy szorítóból kikerülve állitóm magamban talpra az életet.
Kscorial! — hangzik tompán a kalauz huugj-i. Tehát egy éjszakai útnak ismét vége. Megérkeztünk. Itt vagyunk azon a pályaudvaron, azon a perionon, ahova iudultunk Nem sokan szállunk ki; talán öteu. batau. Velem útitársain, aki egy éjszakai át zengte
mellettem a bZeieuádol álmaimhoz, kéi-bároin hang változatos variációjában.
Az egész pályaudvar egy jókora őrházhoz hasonlít. A váróteremben akarom csomagom elhelyezni, meri Spanyolországban sehol sincs ruhatár. A csomagot a váróterem. vagy az állomás kezelö|éuek adják, aki a hivatalos arc maaszivilásáTal méri végig ezt, aki elébe áll. s a?,után nyugodtan int. hogy a csomagol pártfogásába veszi. Az átvételről semmiféle uyuglatváiiyt sem ad. Ba ilyent kér valaki, önérzetesen kéri ki a megbízott, hogy benne kételkedni mert. Azulau oli hagyja faképnél csomagodul. Azután tárhat málhájával akár egész uap, mert a dologkerű-lókból alakult magán hordái-gárda megbízhatósága mellett semmiféle paragrafus sem szavatol.
Hiába volt minden löiekvésem, hogy csomagom az állomáson hagyom. Az állomáson csak kél emb< r volt ébren : az ligyeletes tiszt és valami segédtiszt féle. Kzek szertartásos külsővel adták tudtomra, liogy hivatásuk nem a csomagőrizel. Az meg semmiképpen sem mutatkozott, akinek lisztjéhez tartozott volna bizalmamnak igénybevétele. Ki tudja, hol űzte a boldogság pilléit álmában Meri hiszen c-<nk négy óra körül járt még az idő.
Megindultam tehát a csomagommal a kijárat felé. Kgy automobil állt ott Utasokat várt. Én is ebbe ült-ui.
Teimetes szomszédom mellett voltam ismét. Ó ugyanabban a helyeiben, ugyanazzal a hanggal aludt már ott, amellyel a kerekek dübörgését a kupéban igyekezet) felülmúlni, ó szállodába ment, mig én egyenesen oda, hova hűséges uiitái\'sam. Baedeeker küldött egy napra: az KsCoriálhoz.
(Folyt, köv.)
szemben. A tanév be van fejezve Az egészben még az a megnyugtató, hogy a biy nem országos jellegű, hanem csak szorványos. Inkább csak az olyai, nagyobb városokra terjed ki, ahol tömegesebbel van-uak sebesült és beteg katonák s ahol az 6 ré»iükr«. kellenek az iskolák, kórházak és gyógyszertárak W, rendezésére. Olt bizony uein igen nézik, hogy W végzödött-e a tanév rendesen, hanem az az iráuyadó, hogy a katonák gyorsan és jól elhelyezhetők legyenek.
És ez igy rendben is vau.
Nem zugolódunk ellene egy szóval sem. Mint tanítók, kiknek a népnevelés és az általános műveltség terjesztése a hivatásunk, legfölebb sajnálhatjuk, hogy a tanítással járó kötelességeink teljesítésében némileg gátoltaitunk. de magunk is tudjuk, hogy ez még csuk olyan kisebb rendű baj. melyet könnyen lehet pótolni Most szerintünk is nem az a legfőbb dolog, liogy a tanuló teljesen kihúzhassa a tanévet, hanem az. liogy a hazái védő vitéz katonáink Kényelmesen elhelyezhetők legyenek és semmiben hiányt ne szenvedjenek.
Sok tapasztalattal biró, öreg és érdemes lauűgyi férfiutói hallottuk, liogy az még nem pótolhatatlan veszteség, hu a gyermek egy félévig, vagy esetleg egy egész évig is tanítás nélkül maradi, de ha a haza elvesz, azl nem pótolja többé soha semmi Tehát a haza minden előtt I Osak az megmaradjon s egyszer meg virágzó és boldog legyen, minden egyéb kérdés magától nyer megoldást és elintézést
Miuláu tehát iskoláiuk egy részét sürgősen bezárták s tautermeiuket a katonák részére lefoglalták. az a kérdés merülhet fel most előttünk, hogy mit tegyünk tanulóinkkal, hogy foglalkoztassuk őkei hasznosan, hogy ez a hosszú szünidő, mely a legkedvezőbb körülmények között is 4—■> hónapra terjed, haszontalanul el ne leljen ? I Szerény véleményünk szerint, miután mái a lauulók értesítőjét kiadtuk s a tanévet bcvégzi-ttuek tekintjük magunk is. de teljesen befejezettnek tekintik ast a lauulók is, ueut lehet más megoldás, mint teljeseu belenyugodva abba, hogy tanítani a kényszerítő körülmények miatt nem lehetvén, igyekezzünk különösen nagyobb tanulóinkat a kerti szólói és mezei munkák körül foglalkoztatni és munkaerejükéi — ainounyire lehel — lelha«ználui így aztái; maguknak is szórakozást és óiöniet szereznek szüleiknek is hasznot hajlanak
Nagyvárad az élelmi szer uzsora ellen.
- Követendő például. —
A váró* tanácsa a kormány engedelmével meg-! állapította az összes piaci termékek maximális árát j s engedelmet kélt a kormánytól arra, hogy a behozott élelmiszert a közforgalom cé||ára lefoglalhass A maximális árak holnaptól kezdve lépnek éleibe. Kgy pár csiike, mely eddig hat-héj korouáért volt kaphuló, a megállapított ár szerint két-három korona; egy pár sovány liba hat-kilenc korona, mig ezelóli I tizenkét-tizennégy korona volt.
A ki drágábban szabja meg az élelmiszerek árát, azl tizenöt napig terjedhető elzárással és kát-I száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtják. A I városban ezentúl a lisztet keveretleuül adják.
Mint tudtuk a legutóbbi h hó 17-e után nálunk is megtörténik, de mindenesetre idodázllatlaü, hogy a piaci uzsora végre megszűnjön s n kofabad j onnét kiüzwssék, nehogy lovábbra is az uralja a beJ.y-j zetet.
JUNIUS U
U U I KÖZLÖNY
9
Egy-ál őrmester leleplezése.
larléhivatalba VAroshAz 11. talni.
emelet 31. szAm bejut- <0 fillérért maritlli 8 a mikor arra a tialtölt rsudör urat figyelmessé láttuk, azzal rágott viasza ; Hogy
lalaégAt, megzavartuk, Bravó I — Boccaánat I
— A vitézségi érem öröklése. A KűlOgy-
— Megjelent. Nagy Lajos éa Nagy Gyétó bál kicsoda az ur ? 8 a lagvaalagabb durvaságokkal Végigszélllánloskodta az egész országot verses kölele — amely lfj Wajdita József nyomdA- pirii0tt la a kotahad legnagyobb örömére.
és Kassán elfoeták ián,1< kiállM8áb"" ^ bibáuk.t baljr, hozandó. tisztét! rön
es isassan euogian. napok\' cimeu moal kertit ki a aa|té alél. A ver- B" \'
aeakötal, amelyről bévebbe,, jövő azámuokbao Írunk, «<"•» ö»161 booaáoatol, bog, mu-
Bgy vakmerően veazadalmea szelháinoa, Braun* ^ g korona - - ■ ■ ■ - • \' - \' * ■
„lein Uéza volt villanyszerelőt, aki uniformisban követte ol a legagyaíurtabb csalásokat éa lopásokat, lati - Holttest az iszapban. Varga János b»
ártalmatlanná tegnsp délelőtl a kaaaai reudörség. A laloomagyaródi lakoa f. évi február elején sala a Hadügy értesülése szeli.II az elhall egyének vitézaégi
rovott muilu ember, aki már különféle bűncselek g,„bonéi szőlőhegyről jövel volo levő téraái arra érme minden körülmények közölt a hátramaradónak
ír^\'Ctittni\'zr^r-; ^^zz^^T.™ trt
:^- ti vrfT:a]: rM,dtouu- épp ^ -
\' kaaaai j.viléiulézeti korházban. Az Alőrmesler a " « •»•«•" ">«« megérkezései. A koca, ,MMÍgi 4rm,k„ ,oígvMli , hátramaradottak-
kórházban maaélni kezdeti az ó bravúros fegyver- meg is érkezett. ■!» Varga nem volt sehol. A kiv.il-j tói, v.gy átveszi megórzéa végett, tula|dou joguk
lényeiről. elniondolta. hogy az arany vitézségi érmet kezó napokban kereatók mindenfelé, de hasztalan I feulartása mellett.
azért kapta, mert a harctéren eifogolt egy orosz ,„n ro|nd«n kiuatáa. Szombaton, junius hé 6-én al .A hazáért hősi halált halt". A ina-
generálist, az ozűetöt pedig ágyuk és municiós .ze- > K>iabonei herelcb»n levő uradalmi akol környékén
terek zsákmányolásáért szerezte. A ,6 W***, ,„4 . ,ege,4 ,„»k egyszerre elkezdtek
l.izloa fellépésű szélhámosnak persze mmdenl elhittek.....* °
éa csodálattal néztek rá. holott soha..,,, volt a hare- "«■»• «"ó gulyás odasietett, hogy ,„, lörtenl
téren, fegyveres oroazt kitüuóeu tudotl.
látott, de baazélui\' linóknál. lazouyu látvány tárult a gulyás szeme elé/ A leapadt folyó iszapjában ott lálla Varga holtteatél,
At ál-őrmester napokon At grasszált Kassáit melynek belső részeit és (él arcát a ragadozó ina-
sok helyen pénzt ia felvett, azon a cimeu, hogy ó kiselejtezem élelulicikk.k eladásával van megbízva a hadsereg részéről éa azAllil. Az emberek beugrottak a szélhámosnak, előlegei adlak ueki. peraze az élal-micikkeket sohasem kápták meg. Ezenkívül a kűlőu-féle csalások éB aíkkaszláaok egész sorozaUt kövelte el. míg végre KassAu hurokra kerüli
— A jósaivá német Budapesten játszóilotl le, városában a tavaaznak, eyönyörüséguak. fészkében a drágaságnak, a bol a sebesült bakák azeriut nagyszerű volna az élet. ba uam kelleue enni liauem esak aétAlui. A kelenföldi pályaudvaron a minap kiszállítanak egy wagguti sebesültei. Magyart, uémelet
darák már feltallAk. Junius 0-án ment ki a liely-azinére a iiagykauizsai bíróság az azonosaág meg-állapiláaa végett. A holttestei (laraboucou helyezték örök nyugalomra Még nem tudni, hogyan uralt ki azcgéay Varga. A nyomozás folyik.
— 57 000 német diák & harctéren Moai jeleni meg a német egyetemi statisztika, amely be-szAinol a német birodalom huszoukét egyetemének és liteuegy technikai fóiakolának látogatottságáról. Kitűnik ebból, hogy at 61.000 beirl égyelemi hal-gató és 9996 beirl technikus köztil mindössze Ti 600 látogatta az egyetemet és SB94 » technikai fóiskolá-v-«yeal Eg> német gárdagyalogos botra eróailetl klt A kltenaság slfigálataban AM ÍS O\'iO "gyeteiui sturoliyl szorongat a markában. Orosz azurouyl, a |„||g<,4 ia fl7go technikus A bio,irubau rászlvevő milyennel « fegyverlel-u orosz gytlogsAgol _ küldik (^^ ||>%i,.k uinl, kél«g,alanti még ennél is
néazáretekre az oroaz vezérek. A furcsa tegyver megtetszik egy budapesti uruak. a ki alkuba bocsátkozik a nemeitől. Száz koronát kiuál neki He nemei sebogyee adja.
— Még ba azázezret ad is az ur. akkor se Aat hiazi, hogy tréfál. Fölemeli az ajánlatát Százölveuet adok 1 Még százezerért sem 1
Nem ia lőtt az üzletből semmi. De lebicagetl | Mlimínyek a vaggoubol egy magyar katona. Aaazouya. gyereke Sr|u>burg|Mlli Könlg»bergben, Boroszlóban.
várja Kajtuk a nyomorúság, a szegénység katona uézi őket, majd ulAuaszól az ttruak Kiadóin ajfegyverl szAzötvenér^l
Az automobiloa. jólöltözött ur előveszi a pénzt és át akarja adui. De a német a lejét rázza:
- Ne nekem adjs. hanem annak a szegény asazeuyiiak! He no mondja áiu meg, hogy lólem való. Mert rálarli fajta ez a magyar . .
Jgy történt, a a hogy történt, ugy mondtuk el.
— A város felmérése, a melyet a in kir. háromszögelő oazlály a mull évbeu megkezdett, ismét folyamatban vau. A munkálatokhoz szükaéges III lotzazáiujugyiéket Qárdos La|os m kir. kataazteri mérnök szerkeszti. Az adatok ÖBazegyüjtóaére az Öaazes ház éa lelakUil^jdouosokiuk kértlélvek küldetnek A tulajdonolok aaját érdeke, hogy az uj ház azitnjegyzék a téoyiegea Állapotúak mogfelelőeu, hi-bátlauul tag yen öaazaállithilé, a kérdőíveket pouto-aao kitöltési a azokat mielőbb a kataszteri ayilváu-
egyotemt
nagyobb, ba azokhoz a kik beiratkoztak, de nem a látogathatok az egyetemeket. bozzAazámilluk azokat is, akik ez évben még esak bo sem iratkoztak, á statisztika az egyetemek látogatottságának Mökkené seért nem csak a német diákok harci készségéi okozza, hanem azt is hogy a küllőid i hallgatók ez évben teljeaen elmaradlak, a technikai fólakolák pétiig réazbeu olyan városban vannak, amelyek a háborús középpontjában állanak, igy példán Az
egyetemek éléu Ali, hallgatói száiuát tokintve a Berlini egyelem, amelynek 8067 hallgatója vau. a legkovéshbé látogalott egyelem a minap incguyi.lt fjankturli amelyre csak 1116-an iratkoztak be.
— Egy udvarias reudőrünk a piacon Kasaa vároa hatósága a rcllenelea drágaság enyhítésére szombaton tartott Oléaében a piaoi összes áruknak maiimálía ArAt megállapította, a vidéki vásárlókat és ismét eladókat a piáéról kitiltotta, marha és disznót vásárain csak a polgármester igazolványa alapjáu enged vásárolni s azt is csak a helyi fogyaaztáa céljaira vagy igazolt igarouáara. Kivitelre a Kassai piacon Allatot uem engednek At A tej maximális Ara 1 I. fillér, tojás in fillér, alti
A mi pieuukon épen ma reggel történt, hogy az olt diskurálgaló egyetlen szál reudór jelenlétében
gyar igazságOgymiuiaztar a következő rendeletet adta ki a hazáért hősi halált halt egyének megkülöut\'öz. letett ntegielúléae lArgyabau :
A harctéreu elesett, vagy vele azerzell sebesülés- avagy betegaé\'í következtében meghal: egyének hősi öulelAldozAsukkal méltán kiérdemelték azt, hogy az utókor emléküket külsőleg is megkülönböztetett alakban hatásosan őrizte majd meg.
Ennélfogva elrendelem, hogy az igazságügyi hatóságok éa közegek azokban a hivatalos irataikban, a melyekben a harctéreu eleaelt, vagy az ott azer-zett sebesülés, avagy betegaég következtében meghalt egyének névazeriut vagy mint örökhagyók szerepelnek. ,n elhunyt", .az elhalt" stb. kifejezés helyett, valamiül az illető egyéu taalAdueve előtti jelzőként ezt a megkülönböztető kifejezést haazuáijAk : ,a hatéért hősi halált halt".
— A ki olcsón akart libahúst enni. ánhoffer Oyula városi számvevő kél helyes libája gondolt egyel a kirándult a lüzolté laktanya előtti gyep felé legaléazni. álig, hogy e kirándulás megtörtént Anhofferék mihamar éazrevették, hogy a libák egérutal veitek a eltűntek. Nyomban keresésükre indnllak, ámde minden fáradozasuk eredmény nélkül való volt, mert a libáknak laljeseo nyoma veszeti. Azonban Auhofferékuek egy kedves ismerésük osak hamar nyomra vetelle ékel a meg ia lelték egy 8zeulgyörgyvári uti, még pedig uriné kalrócábao elzárva, ki ily módon akart olcsé libahuat enni. Lám-lám a drágaaág miro viszi az embereket.
— Féláru vnsutl jogy R sebesült kntc nák látogatására A kereakedelmi Iniolaaiet msg eugedte. hogy a MA<. igazgatósa,:, i sebesüli vagy beteg katonák hoizálartozóinak látogatás céljára » személy éa gyorsvonatok harmadik osztályában 66 szazaiékos kedvezményt adjon. Hozzátartotóknak csak szülök, gyermekek éa a feleség tekintetnek A di|-kedvetmény 60 kilométernél oagyobh utazások eae-téu vehető caak igénybe. A féltegyeket a személy-pénztárak csak akkor szolgáltatják ki, ba az illető kórház igazolja, hogy a meglAtogandó! ott ápolják és hogy a lAlegatAsa ellen nincs kifogása.
— Gyermekek imája Óaz költőnk Wvay József két gyönyörű imAI irt egy reggeire és egy estére valói a Jó Pajtás legújabb, juniua 6-iki számába, amelyek bizouyAra hamarosan Általánosan el fognak terjedni a gyermekek ajkán a ezer meg eser gyermek fog velük ébredni a lepihenni. Sebők Zaig-mond és Benedek Klek képes gyermeklapjáuak e számába ezenkívül Benedek Klek Irt történeti elbeszélési Toldi Miklósról. Sebők Zsigmond folytatja
kofák már 7 órakor vig.u
vásárollak s a tejet Tamáaay Miklós oimO buatár regényél stb.
4
l A lAÍ 1 K ó Z li Ö N V

Háborús képei a világháború egész területiről még az olkoiiyo/.Lytclt magyar közönség előtt is szeuzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lész. niég pedig nenidéalr novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rova trendszerrel. „Tessék befejezni" ointü rovata a legszörakoztatóbb játék lesz a családok számára. A „liadikonyha" megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bálíkodú háziasszonyoknak. „Borzai inas pjllanatok" eimü rovata állandó szén záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi os egyéb izgalmas eseteknek
1>e a rovatok eges/, sorozata fog szólni., az asszonyoknak. gyermeküknek és altalá ban a csaladoknak. Képeivel éa rovataival ez az uj képes Hetilap bizonyára a legrövidebb ídó alatt meg fögja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert nz uj lap 32 oldalas terjedelme es tartalmának gazdagsága dacara talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak es példányonként csak 201 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, felévre ö korona, egész évre 10 korona.
mól kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — B ki-tütióun szerkesztett kóp«s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
K rovat hIhII közlőitekéit umn vállal íelolÓa-segél a szerkesztőség.
ló anyák gondoskodunk w arról, hogy gyennekeik tápláló iaMes iw édestesztiíkat, kapjanak vacsorám, Kevés fáradtságnál, oltvún, kitűnő édestész-lukai készilli-tünk dr. Oelker-féle puddingporokkal, molyelr különbözők mint pl. : vanília, málna citrom ás csokoládé izekbnn kaphatok f( a .ioni^yvkíáM
iDgudlati\'^baii részestlhiok Kg.v I r> tilh-re* pndding-por csomagból */, liter tej, lojáv és r» dg. cukor hozzáadásával kliilnó vacsora ké-szilheiő <; gyermek részére. Minthogy pedig a pnddingokat g)ümöl(\'sUí>l. Mjlöl nélkül ké-siitjük. i-?..*!! szerek fokozzák a jóul valamint a tápértéket II.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni ver seny társainkat. Az élelmesseg nem
egyébből, minthogy ,„. késnünk egy pilln.ua tig som. hanem soron kívül vegyük igénybe
VILÁG
liiiili\'tesoil ill megtalálja. A liinlntA rövid idő idilli Iiiiiggyi/.ódik\' il/. Hniiliih>iiyröi. annak lialározotlau
VAKNAK
ki\'ll I. iiim, ii ki m-m Iáiju n „Zului Kötlönv" rolni mos fejlődését. ez pedig világosan jellemzi. hogy 4
lapban niegj.-lenő minden hirdetésnek haszna van. Szemesnek áll a világ.
KITUNO ALPESI TEJ CSOKOLÁDÉ
ALAMIZSNA!


ni fmr* twm.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__dús raktára ——-—- \'
Jugyzöi és egyébb közigazgatási nyomtatvány i\'c nagy raktára. -.nr ::r
Dds raktár legújabb divatú levélpapírokban és., névjegyekben r* — --—. Nyomtatványok Ízlésen kivitelben jutányos árban gyotíán készíttetnék. —.:
-Nyomatúit a laptulajilouos Ifj. Wajdils .löjsof könyvnyomdájában Nagykauizsiu.
Képes Újság
ciuimel márciqs 27-én szombaton uj kepe* hetilap indult meg Vajda Ernőnek, a „Rozin arin néni*; ;I/«dsw Matyi" és egyéb nagy-sikerű darabok szerzőjének szerkesztősében. Ez az uj kópuB hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá l«tt mélynyomással készül és ennélfogva kepei miII(fen fotográfiánál szebbek, es lest-ményszerüen valósaggal keretbe kívánkoznak.
A Képes Ujsáy sV> rkesztósége es kiadóhivatala V., Vilmos c.sászár-ut 78. szám alatt van.
— Az „Élet* >zépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom. érdeket, és aktuális képek egészilik ki. A kitttuA lapot melegen ajánljuk olvasóink ügyeimébe. Síéi kesztóség é» kiadóhivaial: Budapest, !. KehérvárL ut 16/c. — Kló.\'izftesi á>- félévre 10 kei Mutatványszámot kész séggel küld a kiadóllival
- A .MAGYAR LANTOK- szépirodalmi kepes helilap, fiatal leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mii Jen vasárnap. Minden ••gyes jozáma uvóimöi ü mAvészi kiviielQ képpel é- n legérdekesebli Urlalommal jelenik iumjí KlóíizetÓHi ára: évre 12 koruna, félévre 6 korona, no-tfyedévr.? 3 korona. Sí.uk-^zJ.^ég és kiadóhivatal : Itudapeíi, VI Andráisr-iit 16 s/.ám Mntatványszá-

NVíLffÉR.1\'!í;:j
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyjógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Krösitö és odzö hizialó-knrák egés7. éven át. Oyermekek 7 éven felni kiséret nélkül felvétetnek.

Nagykanizsa.
54-ik évfolyam 47 szám
Csütörtök
Migjilinlk héttőn it e«Ul4rtflk6n. í<Uu, «,,»„,üt;
t.oiu.té.l k,..,«.i.k> l«í... » »..."... Biuakovloh Jinoa
Negyedévit 2 korona BO (III. Egyet^tam ara 10 flll. I
Kőtaei keantri:
Kemény László
Szirhiiztöség it kiadóhivatal Diik-tér 1
Talalon 182. Mirrtaiéaak dl)aiabia aiorlttl.
A Szentszék es az olasz háború.
Mikor XV. Benedek pápa a ferencesek j generálist választó bizottságának tagjait fogadta. a megjelenteknek feltűnt a pápa komolysága és sápadt arcvonásai. Ez éppen ama napokban történt, mikor Olaszország megüzente a háborút a monarkiának. A pápa komolysága érthető, hisz elsősorban ő érezte legjobban azt a viszás helyzetet, amelybe a a háború az apostoli Szen\'széket keverte. A pápaság sem nem olasz, sem nem másfele nemzetiségű. Ezen felúl áll, mert az összes, minden nemzetiségű kalholikusok szellemi j fejének tekinti magát. Ámde az olasz háború j a pápaságnak ezt a nemzetközi helyzetét1 tette kétségessé, amenynyiben megakadályozta, hogy a pápa azoknak az országoknak katholikusaivai érintkezhessek, melyek Itáliával hadiállapotban vannak. És azola napról napra világosabb, mennyire ingatag talajon állók mindazok a biztosítékok, melyek a Szentszék jogi helyzetét szabályozzák.
Az osztrák -magyar, bajor és porosz vatikáni követek elutazása világos jele, hogy a háború kitörése óta helyzetüket nem látták
biztosítottnak. A római kúriával való érintkezést késóbb Svájcon keresztül történt irányítással próbálták fenntartani, ámde az olasz posta ezt is meghiúsította. Egy másik mód y-t. volt: a legkényesebb természetű ügyeket egy Nemleges állam tuagasrangu papjának referálták, aki mint saját kéréseit terjesztette az illetékes kongregációk elé. Ez a mód sem valt gyakorlatinak ugy hogy most a/, apostoli nunciaturákat kellett olyan joghatósággal felruházni, mint aminővel a kongregáoiók bírnak. Ilyen állapot fejlődött ki az úgynevezett olasz, garanciális törvényekből. melyeket a pápák magukra nezve
sohasem ismertek el érvényesnek.
*
Mikor 1870 ben Viktor Emiiiantie! elvelte a pápaság utolsó birtokát Róma városát. csak a világi uralomtól foszlottá meg. de legfőbb souverenitását uem érintette. Hogy ennek az olasz állam nagyobb súlyt adjon törvényeket hozott, melyekkel körülbástyázza a pápák jogviszonyát. Ezek a garanciális (örvények, melyekben az olasz, állam és királya űnnepelyes kezességet vallatnak. hogv a pápák az egesz világ katholikusaivai szabadon érintkezhetnek. E törvén vek a pápái bármely uralkodóval egyenfö
rangúnak tekintik. így az elsó paragrafus kimondja, hogy a pápa személye sérthetetlen. A szemelve ellen intézett minden támadás oly elbírálás alá esik, mint a fejedelmek megsértése. A harmadik paragrafus szerint a pápának uralkodókat megillető előjogai vannak. Ezért mint souverain uralkodónak meghagyták a jogát, hogy sajat személye szolgálatára gárdái tarthat, mellyel tetszése szerint rendelkezik A hetedik § a pápa lakásának érintetlenséget állapitia meg, Állami tisztviselő ahol a papi székel, hivatalos minőségben lábát be nem teheii.
A 12. § a pápának zavartalan össze-kötettését biztosítja a külföldi udvarokkal és az egész katholikus világgal. Értendő ,tz összeköttetés alatt a leti\'lváltásbuu nyilvánuló, valamint távirali. Legvilágosabban a 12. § rendelkezik a pápai souverenitásról. A pápa eszerint idegen államokbu teljesen szabadon küldhet diplomáciai képviselőt, udvara mellen elfogadhat külföldi követeket. Személyükről, elfogadhatóságukról ó maga dOut. Ugyancsak állapítja meg a diplomáciai viszony megszakítását. vagy folytonosságai bátiuely állammal tekintet nélkül arra. hogy Olaszország minő viszonyban vau az illető külföldi állammal.
Escorial.
Irta: Lukács JÓ28ef dr II.
\'Pöfögve mentünk leifelé. mintha egy hegynek töltettünk volna. Körülöttem az ej csendje, hajnali homályával.
így ériünk Kscorial de Arriba helyiségbe. Mi kor iit vagyunk, akkor látom, hogy ez egy kis város, a mely eddig leves vetületben élt emlékezetem tábláján. Azután megállunk, fin elindulok a Monasterio de 8au Lorenzo felé. amely a tiilajdonkepeni Kscorial neve alatt ismeretes.
Magas házak között érek egy térségre. Gyönyörű látvány az, a mint egy sikátor éjieli sötétjéből kibukkanva, szemembe öt lik a bágyadt félhomály mellett az Kscorial. Szabályos uégyszögü tér közepén terül el. Kél oldalán körüljárom, mert a másik két oldalán a park mialt hozzáférhetetlen. Nyugodtan bámulok fel magas gránit falára semmi sem zavar. Egy lépés sem koppan mellettem. Még a madarak is pihennek. Minden csendes Leülök a bejárat elé s várom, inig a portico principal hatalmas szárnyas ajtói m«gny!lnak. Velem szemben a Oasa de la 0«»m-pAiia palota. Ablakai lerollózva komoran uézuek rám.
Olykor egy egy giánit darabka hull íe\\ amelyet
az idó már lemeléli az agg falakról. öreg augusztinus vezetőm később figyelmeztetőt <• dologra. Általános hit, hogy iifiu jól válasjtotiák meg a/ építési Htiyagot. A szemesé:- gránit erőtlen az idöjáiás viszontagságával szemben. Mállik, porladozik. Ugy tetézett, mintha valaki dobált volna reám. Oly sürüu hullottak az elvált darabok
Nemsokára a Csönd e szimfóniájába haraug-kongá- vegyül. Tömören, zúgva repülnek széljel a toionyról » végig remegtek a/, alvó városon. Még csak öt óra felé jár az idó. Amint magányoséi ülök a halottak e vára elélt, elvonul elóltein az Kscorial egész lörtéiiete
A művelődés történetnek ez is egyik legszentebb helye.
Már előre látom a félreismert király alakját, akinek akaratára létre jöll e csoda Pedig 6 már uem is él, csak lumvai pihennek ilt évszázados álomban. J1 Kulöp ez a király.
1557-ben a franciák fölölt diadalt aratott serege u spanyol származású 8z Lőrinc vértanú napján. 8 metl a csapatok liadi célból a Sfcent egy templomát lerombolták. Fülöp fogadalommal kötelezte ma^át győzelem esetén egy új templom építésére. Kz az Kscorial.
Neve latin eredetű. Kgy régikorú vasbánya
maradványából (scoriae) származik
A fogadalom alkalmas helyét \'.Madridtól uem
messze jelölték ki. Jüan de Toledo s Jüan de Her-rera építették csaknem harminc éven ál. 8 mert sz. Lőtiuc tüzes rostélyon szenvedte el a vérlauúsá-got, az egész épület a rosi formáját örökítette meg.
II Fülöp azonban nemcsak templomot épitte leli. hanem egy hatalmas kolostort h*, amely a templomot kötülöleli E tervébeu talán V. Károly életének követésével akarl magának helyet készíteni, hogy miként az a trónt ól lemoudva, kolostorban fejezte be életét s ezzel komnak csodálatát keltette fel, úgy ó U kolostorba zárj* le azt. De a kolostor hatalma* paloia letl. Az auguszlinusok kÖrülbelQf nyolcvauiu— az épülelue* csak egy részét foglalják el, míg a fókapún tul elterülő részben a collegio és palacio reale szemlélhető. A palota mauap is a királyi család nyári tartózkodási helye, miként a sau aebastiani várkastély.
Közben ól óra is elmúlik s a felkelő nap sugár özönében, a részlelek gazdagságában nézem az Escorialt. Nagv aráuyokon akad meg a tekintet. A főbejárat felett meglepő a 8zent négy méter magas szobra Nagysága elvé»z az épület óriáa méretén.
Az egész épületről hót torony s egy hatalmas kupola néz le. Tizenöt kapun át történik a palotával a közlekedés s ezerszáztiz ablakon ál hatói be a forró, spanyolországi perzselő nap sugara.
a
ZALAI I I) í l U ,N V
JUNIUS 17.
A római kormány miudeu szépítgetés ellenére ja Szentszéknél akkreditált diplomatáink működését lehetetlenné tette. Amely intézkedéssel a pápai szék jogi helyzetét rosszabbá tette. A garanoiális törvények nem tisztán az olasz államhatalom és a pápák viszonyát tartalmazzák. Amint tekintélyes jogtudósok vallják ezekben a törvényekben nemzetközi jogállapolot szabályozlak és ismertek el, amely független az olasz államhatalomtól ós annak törvényhozásától. Az 1870-íki esemenyek után az olasz kormány , viselkodése senkit sem lepett meg. De egyúttal | világosan igazolja, mit érnek az olaszoktól kilátásba helyezett biztosítékok. Csoda-e tehát, ha a Szentszék a jeleidegi jogállapotba nom nyugszik bele s többször is kifejtelte, hogy végérvényesnek el nem ismeri s ragaszkodik az elvhez, hogy teljes függetlenséget csak territóriumon való rendelkezéssel látja biztosítva. Nagyon is meglátszik, hogy az 1870 iki olasz parlament neut eredeti alkotást hozott létre, hanem szolgailag lemásolta I. Napoieonuak intézkedéseit, melyeket VII. Fiusz pápával szemben foganatosított. Pedig I. Napóleon szándéka nem volt olv jogi helyzet teremtése, hogy a pápaság teljesen emancipálhassa magát autokrata iörekvései és hajiondóságai alól. Bármiként alakuljon a háború képe. vagy változzék meg a nezetközi helyzet, amikor Knrópa uj térképéi megrajzolják a Vatikán kérdéséi sem hagyhatják figyelmen kivü. A római
pápa mm lehel csak római püspök. így kívánja Európa bekéje, a világon éló 300 millió katholikus eminens vallási érdeke.
HÍREK. Gyászmise.
A hősi bal Alt halt Mikula Antal ezredesért ma délelőtt lélk\'leuckor volt az ünnepi rekviem A misét Ince István piarista áldozópap s.lanár celebrálta & főoltárnál, mig az egyik mellékollárnál Balogh 8ándor piarista tanár « az elhunyt jóbarátja mondott! csendes misét. Banekovich János énekelt művészien a szeut mise alatt. A rekviemen szép számban je-1 lelitek meg az elhunyt barátai és tisztelői s a kalo- j nai körök.
Háború idején.
i
/ma.
Fölséges nagy Isten I A porban osdeklüuk : Ne engedd o harcban Kiesni nemzetünk I Oh, IIe hagyj, légy velünk, Iigalmazz nekünk I
Tudjuk) hogy büuünk sok: Tudjuk, hogy bünOiik nagy ; Nincs kegyre érdemünk ; De azért el ue hagyj ! Oh, ne hagyj, légy velünk. Irgalmazz ueküuk!
Tékozló fiúként Könyörgünk, jó Atyánk : Távoztasd haragod, -Oh, tekints le reáuk I Oh, ne hagyj, légy velőnk, Irgalmazz uekünk!
Jogtalan tört reánk Sok ádáz ellenünk . . I Hegy nincsen igazuk, Te látod, Istenünk . . Oh, ne hagyj, légy velüuk. Irgalmazz nekünk I II.
Riadó
Meghasadt a toronyban a uagyharang. Kiadóvá lón torkán a méla haug ; Ne kérdezzük tőle. hogy mért hasadt meg, Azt zúgja, hogy nagy ágyúvá öntsük meg.
Akkor is a nagy Úristent dicséri, (is hivoit a csatába kiséri ; A csataba — a haza oltárára. A legszentebb szabadság oltalmára.
Zúgjatok és zokogjatok, haraugok. Míg ágyúnak valóvá nem hasadtok I Álnoksággal tör hazáukia az ellen, Ezredéves szabadságunk veszélyben
Kimegyünk a temető szent földiére Ha szükség lesz a koporsók szögére, Ha más nem lest, ebből verjQk legyverüuk. Mégis győzünk, vagy egy szálig efveatUbk I
Dabronczi Gyula.
Észak-olaszorországi reuaissanco stílben épült az Kacorial, egy vallásos fejedslmi lélek fogadalmá uak örökszép maradványaképp.
Külső disz alig ékesili Talán ez is jelezni akarta azt a komoly és zirkozott jellemet, amely II Fülöpnek tulajdona volt, s amely aunyi hamis történeti kritikának lett forrása.
Már csaknem másfél órát töltöttem a plaza del Monasterion, járva minden oldalán s megnézve mindenfelől az Escorialt, nehogy Qlés közben lupjeu meg az erőszakosan elűzött álom
Kezdek türelmetlenkedni, mert szeretnék mái-titkaiba behatolui.
Egyszer belülről «t#oszogó járást hallok. Kopo gok a ponie.o principale kivert szárnyam. Ütéseim eróseu visszliaugzauak, mire zárcsikorgás, kulcsfordulás s a megnyílt kupán kíváncsian kandikál ki egy augu8ztiuus fráter. Oreg már a szegény, régóta járja e gránit járdákat Fejét javarészt letarolta az idő uhui pe-dig egy-két csomo haj megmaradt rajta, azon az élet hava gyülemlett meg.
Látja rajtam az idegeul.
Mellettem paktáskám pihen, vállaimról gillér lóg le, mig hónom alatt felöltóin szorongatom Háromszor is végigmért szúrós tekintetével, mig vegro köszöntésem viszonozta. Udvariasan adta tudtomra, hogy csak hal órakor uyilják ki a kaput az idegenek számára. Már betenni készült előttem az ajtót, hogy a terminusból hiányzó félórán át még kívülről nézem az Kacorialt, amikor odamondom neki, hogy éu is az eklézsia militaus tagja vagyok. Kire az öreg arca elnyúlik : 0 iigyauia valami jégsarki utazót sejlett bennem. Krre ezután változtat merev -álláspontján s tömérdek tisztelettel közelit táskám felé. mig uekeiu 8zerelettaltel|es mosollyal mutatja az utat a Pntio de loa Royett-en keresztül a templom felé
Benuvagvok tehát az Escorialban. Hátam mögött csikorogva fordul ismét a kulcs s az emeletes szárnykapu bezáródik. Minden tekintetem az épületé ; most már. Csomagom bú kéz őrizete alatt nyugszik s nem kell tarlauom tőle, hogy lába kél, mig éu mindkét szememmel az K»corial falait mérem hoaazá-bau s felfelé,
Zárt helyen vagyok s nem érzem a Sierra de Guaderiama le|lőjen elsiető éjieli szél hidegéi, niuely másfeloi án keresztül metszett át » hideg borzongással járt végig rajtam. Nézem azuk muukáiát. akik egy kor regedús emlékei hagylak hátra munkájukban nevükkel egy ült, akik azoubau azóta régen az enyészet ölébe hullottak s nem maradt meg belőlük más a löldön a név balliatailausátián kívül. .
A Patio de los Reyes az Kscoridl legnagyobb udvara. Innen széles lépcsőkön megyek fel a iiiouas-teiio fóékességébe, a templomba. Veslíbuluma mintha rokon lenne a római sz. Péterbazilikáéval. Hatalmas oszlopai és pillérei mély bonyolítási tesznek a szemlélőre. Tágas tere a déli nap forró óráiban a város lakóinak üdülőhelyéül szolgai. Száz és száz ember keres és talál menedekel az Kacorial hűvös folyosóján főképen a templom előcsarnokában, — a nap ereje ellen. Szinte veszedelmes itt felöltő nélkül járni Mintha építőjének rideg szelleme kísértene itt állandóan e hidegségben. Mihelyt azonban a szabadba megyünk, olvadni készül az ember. Beuu pedig csaknem a hidegláz gyötör.
A balkapun lépünk u templomba A templom előcsarnokának lőhejáraia exak az uralkodóház latijai s a főpapok előtt u^JJik meg. Az első hatás nagy-■szerű Kisméretbeu ismét a sz. Péterbazilikáé. A templom közepén négy magas pilléren múlik az ég felé ii laternával megtoldott gránit kupola Merész. alkotása a képzelet szüleménye leheteti, a mint hirtelen emelkedési tör a magosba. Kz u templom
középpontja, ahonnan uegyvenuyolc oltárt láthatunk
művészi ci lek ti oltárképekkel. A kupolával összefüggő nyolc égboltozaiiuezón Luca tiiordano freskói keltenek 01 ok csodálatot. Kl ludmí megmondani, melyik a legértékesebb, melyik sikerült legjobban ? Mind beszédes ós kifejező alkotás, amelyből a művész szelleme iuvenciojáuak mélységével s gazdag színárnyalatával tekint le.
A Capilla mayor-bau (iiacomo Trezzouak híres r« tabló|áu neves olasz művészek szobrai gyönyörködtetnek. A főoltártól jobbra s balra, a királyi család oratoriuma füleit V Károly és 11. Fülöp szobor csopoilozalaival Pompeo Leoui irta be nevei a művészettörténet halhatatlanjainak sorába.
S most egy aj\'ó előtt állunk. Két egyenruhás udvaii alkalmazóit logad iit. Két pezetáert királyokat megyünk némi, akiknek birodalmában a nap sohasem nyugodott le S ii a összes birodalmuk egy márványszarkofág. Csendbou nyugszanak egymás mellett elődök s fenséges utódok, akik haló poraikban a legigazabb egyenlőség örök törvényének hó dóinak. Porladnak ók is, ha nem is jeltelen sirbau, hanem a csillogó márvány kriptábau. A világnak ez a legfényesebb paiitheouja. Mintha egy márváuy szalonban járnánk, amikor végig megyünk rajta, ahol csak a feliratok beazélnek a múló életről, az elhervadt dicsőségről Meghatóan fejezi ki az élet és dicsőség múló értékét Don Juati de Ausztria tfir felirata, melyben az élet jelentékteleiiségének hangja csendül : Quid uobis prófuit superbía aiit divitiarum iacianiiii quid conlulit uobis? Transieriiut omnia illa taniquam umbiii! A goudtörte fiatal hős siriratának olvastán szinte megjelenik előttünk rokonszenveit alakja, amely lehullt csillagként hanyatlott az éjbe, pedig dn só fényével egy világol akart megvilágítani; aki azéit töltetett a halhatatlanság hmia felé, mert panaszos szavai szerint a földön egy tenyérnyi hely sem volt az övé.
(Víg. köv )
JUNIU8 VI
7, A I. A I K Ö X L Ö N T
3
- Ferenczy György dr. óa Vaet&gh nlillor nyugovóra száll a nap, a királyi herceg kiáll elemi iskolai lauitói nyugdíjazta a neki a tanügy te Vince temetése. Hazatér a hősök omló pora A a palota erkélyere. A nép már várja, ott hullámaik a\' réti 4 1 éven át kifejtett buzgó éa eredménye* uiuu két özvegy nem kiméit fáradtságot, hogy liós férjük palota elótt. A Halai királyi herceg ugyanis igy ató-1 késségéért elismerését nyilvánította \'v teteme hazakerüljön. 8 törekvésük siker kurouázta. litja meg a népet: Ferenczy György éa Vastagh Vince hazatértben — Távirat jött a papától . . . tannak. Hőseink temetéae szombaton délután 4 és 5 Ezek után pedig elmondja a legújabb harctéri órakor lesz a róm. katli. temetőben , híreket. Hogy a Szán mentén vérbe (ulad az orosz.
- A Kozponti Jóléti Iroda ujabb Bukovina már tiszta az ellenségtől. A. Isonzó mel-oeztálya." Az el só magyar általános biztosító tár-1""\'lik a»»l» " "Imi «\'4|Wés és fegy-saság palotájának egyik löldazlnli helyiségében diadalmasan nyomulnak előre mindenítl. Es
a Jóléli Iroda egy U| osztályt léte.helt .Kehéi miul4» elli,ondóit .....„lent, « nép éljenez, Ea varja
kereszt- Ciliién. Az osztálynak élén Samuely Ottóné » estél, a ulilor M.I kilép a. erkélyre a kta
nraaaiuny áll. Al osztály cél|» az, Uogy a váró-1\'""W h«rwlt *» l""1»1\' 6rtn™Bl ■ sunkban levő aebesülleket rendszeresen napilapokkal — Táviral s papétól
í.ilyóiralokkal és klllönliözó adományokkal ellássa _ oiosó ayaialie. A harctér fáradalmai
Az osztály vezetősége, mindén adományt szívesen 1(,„„ |8 ,0|, p0inpá« ípifa, ötletes móka születik meg. fogad, amelyet a iiemesazivű közönség rendelkezésére j harctéri liiimoi egyik kiltluó hailása az alálibl bocaál. Mindezen adományukat nyugtázni fogják. hirdetmény is. melyet földiek Faragó Marci fialó,
- Zalamegyci katonák dicsérole. A Kezdi-1 művész. tartalékos hadnagy knldötl linkünk. Fiatal vásárhelyen megjelenő .Székely Ujaág\'-ban nlvassuk iókedvü zalai lioiivédti-zlek a következő hirdetéssel (helóh- kiáradni. Versek a háhorii lázaa napjaiból, hatt-a következőket: Majd, ha vége lesz a háborúnak, s invitálják Oroszh-ngynlorszégban valn ulcsó nyaralásra gulntnk. színek, érzések, amelyek két |»ietikiis lelket a nagy vihar tombolása elnémul és cseud fekszik a az itthoulevőket: / töltöttek el csordultig, hogy azután kicsapva a lélek isaták mezőire s a hóaök vérkoazoruita airját csókol Figyeicmi Figyelem! ,is sliv "j|i .....dróhíll igaz esztetlkns gyönyört ad.ingatva keresi fel a méla eal kósza szellője, akkor , , nak iniiidaznkiiak. akik e csinos kötelet lapozzák s * \' Orosz-Leugyelo.rszag vadregényes vidéken tel-
Irodalom. Lá.zas napokból.
Nagy Lajos éa Nagy GyöaŐ — költeményei. —
Nyom. lfj. Wajdlts Józaef könyvnyomdájában. — Ara 2 korona. —
Kgy verses kötél fekszik elöltem Olvasgatom már napok óta. Gyönyörködöm henne s folyton több ós több szépség, ili-n\'i, lelki színgazdagságot ériek
lübb gondolat, több emlék jnt az elhunyt nagy idók bÓHeinek, habérövozte vitézeinek. Akkor lesz tárgy, lesz téma, amiről lehet irui, ami maid tüzoszlopkéul íog emléket varázsolni a késő utódoknak. Az alábbi hóatörtéuet a SiO-as zalai honvédekről szól: Kenu Galíciában történt. Januárban Mikor még keméuy harcokat vívtunk s a muszka túlsúlyával tudott meg némi sikert -elérni. Egy maga-lat megszerzésééit vetekedtünk, azonban a síkos, agyagos lejtőn nem lehetett boldogulni. Krre az egyik zalai kiadja a jelszót: — Fiuk, levetni a bakanc.-ot!
Mint a paraucsolai, pillanat müve volt. hogy katouáink lábáról lekerQlt a lábbeli és a hideg januári időben n mezítláb" indultak a inagahlat megrohanására. A fegyvert halukra veríték, a szuronyt kézbe fogták a ugy indultak a mu»ik» ellen A küzdelemben a mienk lett a diádul Klfoglaltunk löbb ágyul i» «*> a muszka vad futásban keresett búvóhelyei a mezítlábas hősök elöl. Ilyenek a zalai bakákI
11771/1916.
HIRDETMÉNY.
Közhírré teszem, hogy a Nag)kauizsa város területén össz«irl IU97. évfolyambeli népfelkelő kö telezettek bemutató szeiuleje NAGYKANlZSAN l. e. június hó Síi én d. e 8 órakor a POLGÁRI KG 1 LET emeleti helyiségében (öugar-ut) log meg lartatni. —
Kelhivoui a né|>felkeló kötelezetteket, hogy a ieuliil időben es helyszínen tisztán öltözködv a legszigorúbb büntetés terhe alatt jelentenek meg.
Nagykauiz-án. 1915. eVÍ juuius hó 17-eli
Dr. SáBJAN GYULA s k. polgármester
— A szerdai állatvásár szokatlanul csendes volt, vevő alig akad! Az összes álirás 180 drb volt, de az árak meglepóeu olcsóbbak lettek. Megláijuk henteseink és mészárosaink, hogy fognak hozzá alkalmazkodni, —
Legalább 3ü—IU pár marhát hazahajtottak a keserüli csalódod polgárok A uövendék malac iim->:Seu olcsó volt, ugy, hogy egy 3 hónapos malac ára 10 korona volt — Kzt pedig nem másnak, mint n kupecek elleni erélyes halósági intézkedésnek kö. szönhetjük, a\'mely. hogy továbbra i- fent maradjon, uagvon- is kívánatos. —
— A tábornagy fia Kedves, intim, családi a lel. net játszódik le • nap-nap után Pozsonyban estefel u (Jrassalkovioh-palota elölt, a hol tudvalévőién Pri-
moudás folytán megüresedett lakások csakis urak fészere azonnal kiadók. Ozoiidu* levegő Kémek kilátás az ellenséges lüvésziirkokra. Naponkint monstre-bannverseny (lölválivn rendezik a tüzérek és a Jo-ik honvédgyalogezred gépfegyver-osztagai). Kitűnő orvosok. (Nálunk niucs bete«) Napfürdő, Kneip-aura, ásó-kura. Tábori posta és távírda helyben. A vendég hálzsákol. takarót és evőeszközt köteles magával hozni Klőjegyzé-seket elfogul a t-ik század tisztikara, mini fürdőbizotlság. A nyaraló uaklekinlélyekiől javalva : elhízás, ideges félelem, ro^sz etivéSílés j álmatlanság, reszketés stb sin. ellen. \\ Tessék elolvasni! Testéi tMvtuui!
— Érdekes háborús gyáeajeleDteefc kap tünk n tegnapi postával, mely igy ssol ;
„Alulírottak u lagiuélyebb utálattól átluiva adják tudtul ■ még *«nil«g»s országoknak, hogy .hü" szövetségesünk
ITÁLIA
f. é. május 23 áu, püukóbd vasáruspján délután fél 4 órakor, az alattomosság hosszas betegsége és a judáspénzek felvétele után, a .Nyomorék Kotenb" vigaszaival ellátva, becsületszó megszegés é« gyó-gyithatat Ián területvágy következtében 33 éves korában az ellenséges laborba koltözoti.
A sz>«rződé.sszegő temetése még ugyanaznap a g>ászházban (Os. és kir. külügyminisztérium épülete, Bécs) folyt le. amikor is az áruló a közmegvetésnek adatott át
Ex-Hármaaszö vétség Törökoreaág.
Au»trit-Magy«ror»«ig, Németomig fogadott növír.
fivérai. •
— Rohitsch-Sauerbrunn. a nálunk is nagy kedveltséguek Örvendő stájerországi fürdőhelyen a nyári idény egész terjedelmében megnyílt. A fürdőélet normálisan folyik. Az orvosok teljes számban rendelnek, a zene játszik és a sétáuyokou sok előkelő vendég sörőg-forog. A pompás nyári időjárás Bohitsch Sauerbrtinn ismeri előnyeit nagy mérlékben fokozza. A közlekedés a rendkívüli viszonyok dacára is elég kényelmes és poutos, a mi abból is kilüuik. hogy a bécsi és budapesti lapokat Rohlfschou már másnap reggel lehet olvasni Magyarországból Rohitschra jelenleg lega|áillatosabb Zágráb—Krapináu át utazni. Krapinára déluláu 5 orakor érkezve, Rohitschra 2»/j őra alatt lehel gyönyörű ulou kocsival eljutni.
— Nyugdíjazás A vallás\'-és közoktatásügyi
olvasgutjak. S érdemes •• kis kötettel foglalkozni, Kgy apa é.s egy fin rokon lelke szól benne szép együttesben. Az apáról a fiúra szállott költői, Istentől nyert talentum szava esendül benne, amelynek még meleg tarlós sikere, dicsősége lesz költészetünkben
Izzó hazaszeretet az alaptonus Nagy IÁjos 1 verseiben. Hizlalja, tüzeli a magyart, hogy régi fényes nuvóhez illően éljen. Lelkének igaz érzéséitől I dalolja a forma tökéletw szavakat, amelyeket költe. j ménveibe mesterien sző harmonikus együttesbe. Nagv j Ia»yos vcrsHiboii nein a méla. — halkhangú lint érzése omlik, hanem az örükifju. tüzes lelkesedés hangulata, amely azután értékes egyéni kínosé átformálva jut kifejezésre. Küllői szavainak telihangil érzéséhez szépen simul a forma mesteri külsője. Itt-ott a « {íiiny is kiesfitdül sxafirikusait soraiból, aiúikor a magyar tehet el lenség felett érzeti fájdalmát önti ki I l)ts ebben is művésziesen érvényesül poétái lelke fájó szava.
Nagy Győző verseit a pillanat hangulatai hatják át s ezeknek köszöni létét verselése. Mikor a háborús mezőkön egy-egy érzés megüli lelkét, megszólaltatja tüstént ennek visszhangjaként múzsáját. S ha néhol még vét is a forma traditionalis s?épsége ellen, a tartalom szépsége, hangja s a benne rejlő érzés; valósága fátyol alá rejti a kis <tápaégbibai. S ha még nem is ad mindent n kiforrt tebetséir pazar 8»neiben, «»k reményt nyújt már most is arra. hogy igaz költői szavai elé várakozással néttBtik.
Tartalmát a verskötetnek .wgyjáUn igy jellemezzük. Hisz nem ismeretlen költőkről saékuitk mosi olvasóinknak, meri lapunk olvasói mát számos alkalommal gyönyörködhettek Nagy l-fyos és Nagy (íyőzö verseinek igaz szépségeiben
Most csak városunk közönségén van a sor, hogy n Lázas napok szép szavai minél ismert ebbé legyenek. Méltán reméljük hogy a csinos verskötet minden uri esalád asztalára elkerül majd. mint a niag>ar lelkek vigasztalója, buzditőja, nevelője m gyó-nyörködtetője.
Dr L J
gyub királyi herceg táborusgy fia lakik. Kst»f»ló, és\' ministter Meűcwy Károly caáktoruyai elaggot állatni
IRODISTA NO.
ki a német nyelvet is birja
tartói é« kelleme! Aliiét nyerhet
_ lfj. Wajdits József
Unyt\'lurtsIUdésébtH ■
ZALAI KÖZLÖN*
JUNIUS\'17.
címmel mároius 27-^8 pitpjylinlon uj képes hetilap iudult meg Vajda Eminek, a .Boz-marin néni"; .Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztesébeu. Ez at 4 képes hetilap legnagyobb részében a modern nyomdai teobtiika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszetizAoíóvá lett mélynyomással készül ós ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, es fest-mónyszerüen valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész terülő-téról még az elkényeztetett magyar közönség előtt is szenzáoiók lesznek. De az Uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemosak novellák ós regények, hanem ötletes, változatos és gazdag rovatrendszerrel. .Tessék befejezni" oimü rovata a legszórakozlatóbb játék lesz a osaládok számára. A .Hadikouyha" tuegbe-osQlheletlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Bornál inas pillanatok" oimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelói a bűnügyi és egyéb izgalmas eseteknek
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak Képeivel és rovatéival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, mert az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága daoára talan a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként esek 20 fillérért kapható.
A Képes lljság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korons.
A Képes Újság szérkesztósége es kiadóhivatala V., Vilmos osászár-ut 78. szám alatt van.
— Az .Élet" szépirodalmi és müvészuti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A killuó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szurkesitóség ós kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut 15/c. — ElSHzalésI ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kész-seggel kaid a kíadóhival.
- A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számira. — 8z»rkeszti Tataek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyOuvórQ művészi kivitelű képpel é< a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. BI\'Mizetéaí ára: Kgesz évre ÍJ koroua, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szorkintzlóség és kiadóhivatal : Budapasi, VI. Audrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen kuld a kiadóhivatal — £ ki-lüuóon szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
ló anyák gondoskodnak * arról, liogy gyei mekeik tápláló ízletes és édesléaztákat, kapjanak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsón, kiltlné édefitész-tiik.it készíthetünk dr. Oetker-léle pudding-porokkal, melyek klilón-bözfik mint pl ; vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek állal ujjongó logadtatásban részesülnek Kgy 1 tilléres pndding-por csomagból\'/, lller toj, 1 tolás és dg. cukor hozzáadásával killllió vacsora ké-azilbeló r.—i; gyermek részére. Minthogy pedig a pnddingokat gyümölcsízzel. lejtói nélktll készítjük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamim a tápértéket- II.
NYILTTÉR.*)
Dr. Szegő Kálmán.
szanatóriuma- és vizg^ógyintézete felnóttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erősítő és edző hlxIalé-knrAk egész; éven At. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*l K rovat alatt kflzlóltekért nem vállal lelelfts-aéget a s/.ei keezttség
SZEMESNEK
keli ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsclnk egy pillaua tig sem. hanem soron kivíll vegyük igénybe
../.alai Közlöny" hirdetési rovatit, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről. 1 annak határozottan
rA A 11 K i M
"1\'
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
VAKNAK
kell lehntí-a ki nem látja a „Zalát Közlöny" rohiiutos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
07.»mi liipluiii nit»t;ji\'l<Mió tiiimliMi liird«lÓHn«k kellő lias/im vau. H/enu\'Snek áll a vilá*. vaknak a/
ALAMIZSNA!
EEEEEE jf f. JTj^PJJS fpp^f EEEEEE
KONTY-, PAPI J?^ " ÉS IRÓSZES^KERESKEDÉ^E
Dús rsktár legújabb divatú levélpapírokban
(------ és névjegyekben =j—rrrnrr
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek ______ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatást nyomtatvány nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József köuyvnvopidájibau Nagykanizsán, rtyoinaiou a mptumjuouus, i.bjuim ^— —j -..— , ..-
Nagykanizsa. 1913 június ai
54-lk évfolyam 48 \'ifzám
Hétfő
MiiJilpglk hétion ii ciOlörlikűn.
tlöAiéléél ér*k: K,é>. e.it 10 ld.s.u, lilébe 6 komi,*, N\'.Bj.íl.vr* 2 koron* 60 llll. fcKr.. Ilii, éré lOtílí.
Hit, Szeretet, Bizalom.
Hit. A materializmus kultúrája csődbeju-tolt. Rnoseífiiek-ropugnak a szabadgondolkodás nagy ri ndsxerességgel telepített teóriáinak » bordái. Az ei!)bi)l\'Í8tig, amely szociális boldogulást és lelki megnyugvást várt tólak, mert biztatták vele, üresnek, pusztának cs sivárnak látja most, amikor támogató erejére valóban rászorulna. Az oly szépen megirt, sokszorosan megénekelt és sokfelél diósért eszme akarva nem akarva vtalépelt és njliól átengedte lielyét a sokai ócsárolt metafizikának, amelyet pedig oly gyöngédtelenül szorított ki annak idején hosszít századokon ál liirt helyéről.
A teniploniok újból meglHluek, a hívek száuia kivül is szaporodik és mint egv egctreugetó jajkiáltás hangzik ezrek ajkáról a vágyakozó sóhajtás a földóiituli malaszt illán. És valóban, a nugy tudományos haladás a gyűlöletnek oly rettenetes arzenálját halmozta fel a nemzetek szivében, a technika oly szörnyű, pusztító eszközöket gyártott hozzá, hogy a kivilel arányai és az elő-készítés lelketlenség)] kell, hogy ősödbe ker gesse légyen a hangzatos kuturjelszavakat. No, do jön a régi Ir, az ósi gyógyító; jön
KcloMl Mélkt.lló
Báuekovich János
Kó.E.ilíe.ti,":
Kemény Laezlé
a HU és véle iön, ami a nemzetek szivéből legutóbb hiányzott,: jön u Szeretet
\' Tflifr.víi Í\' •\'.ji . :«í ■ *
*
Szeretet. A szeretet a világ sarkköve, mondja egy régi bölcs: szeretet nélkül boldogtalanságra, pusztulásra nyitna fel a szemét a csecsemő, szeretet nélkül bánatban, kétségben. Oiuiiegiiasoulásbau és nyomorúságban hunyná le pilláitJtz aggastyán. Vele és általa boldog minden lény.
És ez a Szerelet most hallgatna, szuny-nyadná, vagy Ián épen megfinlt volna az emberiség Bzámára ? Nem I Nem halt meg I Még csak uem Is szunnyad. Pusztán csak visszavonult nagy körból kiosluy körbe.
Megijedt az e|let|ség gyűlölő haragjától es meghúzta magát a nemzet bolsó Ilonába, a nép bölcsőjébe. És itt aztán, nem hiába sűrűsödött a külső nyomás folytán, csodákat is müvei. Nem jöhet gyűjtőkoesi olyan gyakran és olyan számosán, hogy roskadásig meg né leljék. Nem lehel annyi cini amelyen a haza kér, hogy-mindegyikre ne jutna.
És ennyi lelki nagyság láttán isteni erénnyé magasztosul a szeretet es ludattá forr a hit. Reményben gazdag, várakozásban
8zirkiutoiig M klittkliittl íiÉk-tér I
T.laton tea. — in,d.lé..i> <ll|*.abé. ...rlnl,
teljes boldog tudattá, amelyből aztán mindjobban kiformálódik a reális, a büszke Bizalom.
Bizalom Csak a*z az egyén, csak az a nemzet érdemli meg a sikert igazán, amely önerejében bízik. Ámde a bizalom igazi erény osak akkór. ha apré sikertelenségek, defektusok meg nem ingatják.
Minél egészségesebb valamely leal. annál erósebb lázat vált ki. Lázas állapotban pedig kisebb vérkeringési, táplálkozási zavarok osak természetesek. Az ogészséges. szervezel egy kis rázkódás árán kiváltja magából a káros anyagokat, a gondos orvos pedig eltávolítja a mérges váladékot messze emberlakta helytől Rgy kis rosszulét volt. az egész és a lest Ián még egészségesebb lesz. >uint valaha. Mert hiszen ilyen nyavalya többé uem közelit hozzá. Ilyen fertőző betegség a szervezetet osak egyszer táinsdia meg.
A ti-sti egészséggel fokozódik a lelki frissesig, az erkölosí erő. És az irigy szomszéd aki talán elgyengülést remélt, bosszúsággal kénytelen megállapítani, hogy nagyon erős versenytársit vau.
Az Escorial.
v Irta : LukacH József dr
A mikor az elő és ulósekrestyébe megyek az aii^iiMziiimaok egész seregével találkozom. Örömömre. Nélkülök liem láthatnék mindent, ami érdekes és| művészi becsit. Egy öreg páter áll mellém. Tudós, ember. Meglátszik egész lényén, hogy szerzetesi kötelességén kívül minden ideje a könyvtáré. Hajongva magyaráz mindent a legaprólékosabh részletekig. Tudása mélyen jár, nem felületo*. Csakhamar megismerem a zárda benulukóii. Nem marad semmi sem előttem zárva. Hova ők bevihetőek, be is vezetnek minden helyre A fejedelmi palota belsejében
az ön megtagadást és a magasztos eszmékért való lemondást látni a inai monisztikus világban jól esik az ideális léleknek. Egyszerű cellákat zár ma-gábau a díszes monasztéria. amelyben csak az szép és az fenséges, amit az Istennek s a tudomáiiyuak szentelek. A többi, az mind szegényes és lemondásról beszél.
A sekrestyében Olatido Coello gruiidiozus oitarképév«-l-találkozunk. A 8autn Kormát ábrázolja, . amelynek háttere mellett, egész zarándok csapat térdel folyton, hogy n lábbal tiport Isten-embert ki-
enge«.zlelje az emberi leves hit fanatizmusáért. Ugyanis ennek liarco.-ai taposták meg 1626-ben a holland G«>t kuniban u koiiszekráll ostyát, amely vérzett, mint háromszázaddal előbb a kélkedó német pap bolzHiiai miséjében a korporálé A retablóban vau a megtaposott kouszekrált ostya s ez a Santa Fonna, E/. az Escoi ialnak uem kivetíti kincse, mint Orvieio híres dómjának a koiporáleja.
Az alsó keresztfolyosó ii, a Patio de los Evau gelistas puszpáugcserjés. szökőkutak kai ékített udvarán ál megyünk a fejedelmi lőlépcsóhöz Freskóiban Juau Hallista de Tolcdo, J. Oastillo és Luca Gior-datm alkotlak halhatatlau remeket, órákig lehetne rajluk csodálni a színgazdagságát, a torma érzék tökéletességét s egy kor megfestett történeti részié-leit, amelyek életre kelnek a s*em előtt.
De beljebb megyüuk a felső kereszt*folyosón.
Az Escorial könyvtára világhírű. Héber, szír, cbald és arab kódexei a tudománynak féltve őrzött kínoséi.
Egymásután szedik le az ajtókról n kilós lakatokat. Honn vagyunk. Tudós ember magyarázata mellett uézek itt mindent. Mert öreg kísérőmnek ><i a könyvtár a birodalma. Itt lakik csaknem állandóan, áj és úi gyöngyhalászat eredményéről adva számot a tudomány e mélységéből. A mint a/, ókor óshaj-danában az orákulumokhoz, igy sietnek most ó hozzá
távol világok tudósai akik valamihez határozott an\\a got akarnak kapni, hogy az emberiség tudomáuyo* közkiucséuek amit ügyét előbbre vigyék. $ ö. mint a theokratikus kor Mózese a sziklában a vizet, hasonló biztossággal mutatja miudeu kutatónak a tudás u sziklavárábaii a kérdések megfejtéséhez, korok homályba borult történetének megmagyarázáshoz a leírási Egy sor mellekszobábau dolgoznak moat is lejárt korú kutatók a könyvtár mellett, akiket üldöz s bajszol a tudásvágya. egyes megfejtellen kérdések homályosságának eloszlatása
A könyvek miud cédrusfa szekrényekben állanak gf.zdag aranynielszésükkeljkifelé, amelyeken a köuyv a elme olvashatók. A terem kűzepén porfir és jastpisz asztalokon nyugszanak a bires kódexek szabadou. vagy üveg alatt, mutatva a türelmet, a tudási, a művészetet, melyek egyesült ereje létet adott a tudomány e megbecsülhetetlen ereklyéinek.
A könyvtár meuuyezetéu medalllonokban s széles mezőkben Pictor Tivaldus freskói, mithologiai b világirodalmi képei mutatják mesterük művészetét.
A Coro altobau harsog lel a horák magasztaló hangja az augusztiuusok ajkáról. Nem közönséges faragó művészei hagyatéka ittaalallumsor. Az oltártól a baloldalon az utolsó stallum volt II. Fülöp helye, ki a lepantói diadal hírét is itt vette, a mint sier-zetesei között imádkozott. A kórust Luca Giordauo
ZALAI KÖZ LÓNK
JUNIUS >1.
És mim1! jobban [mórgelidlk a gonosz ellenség, uuuál jobbuu eröaödilt az igazságos bizalma, lg; támad aztán egy uj hármas-szövetíóg «gy nemzet számára: Hit, Sza-relel és Bizalom, amelyek jegyében győznie kell még a poklok ördögein ia.
HÍREK.
Támadás előtt.
Irta: Nagy Győző
Sürü ködfátyol borul a vidékre
Komoran szállnak sötét fellegek; Figyel mindenki, lelkét reá léve,
Hogy az oroszok meg ne lepjenek. Más nem töri meg a halálos csendet, Csak a keblekből szálló sóhajok — Külön megnézek minden egyes embert, Ulkesitek és vigasztalók.
S a mini hallgatom egyszerű beszédjük\'
Alig fojthatom vissza könnyemet — Kadét ur! Ennek végét akkor érjük.
Mikor már minden ember elveszett. Pedig, — folytatja bús remegő hangon,
Mialatt ry kis fényképei mutat. Ha elesek majd valamelyik harcon, Ki neveli fel szép családomat\'/
■J másik mennyasszonyát mulatja, , Kit odahaza egyedül hagyott — Egy hél volt már csak az esküvő napja.
De menni kellett s fegyvert ragadott. S mig szememből törlöm a könnyeket, Szivemet csaknem kin repeszti meg. — -
Nem egyedül vagytok jó emberek, Én is honn hagytam minden kincsemet
És nem vigasztal senki, senki meg.1 (Galícia )
Dr. Ferenczy György és Vastagh Vince,
faluja, tauitótáraai i» olsiitAk feiutte kényeiket. — mert beuua egy Igazánszerető,\' jnuokás és kedve* ksriársall veszítettek.
Uegy az elismerés, s hódolat mily mértékben jelentkezett irántuk a helyi közönség Isikében i«, igazolta a tömeges megjelenés a az a mélyaéges részrét, mely mindnyájunk szomébSIfkönyeket; facsart ki.
Elsirattuk immár éket, elhantolták poraikat, de emlékük élni fog közöttünk a axeretelüok kiaérui fogja őket ható poraikban is Nyugodjauak békében. Iegyeu stri Aliuuk oaendoa, zavartalan a nyerjék el olt lent önfeláldozó hazaszeretetükért jól megérdemelt \' méltó jutalmunkat.
Halálozás Nagyon sokan vaunak még, a
. . ,, ... . ... .....I kik emlékeznek az egyszerű, fsketo kámzsás szerzetesre,
— e most duló rettenetes háborúnak Áldozatai Itt *J \' ,,,,,.„
Herceg Krizologra, ki, miut a helybeli kt. Kérem-nyngosznak immAr szeretteik, barátaik, tisztelőik közölt ^ ^ 10|)|j ^ á( ^ hi,ukl>tí raokMim
a helybeli HÍrk«rtbeu. Nemes lelkük, mely a haza- városunkbiiii.
szeretet „evében a,alít fel az egekbe, immár a leg-, A ^ mef?refpnniMáH|| utrtn l)ljlumtr »1108U hatalmasabb Ur Iróujánál lebeg, hol el is uyertek jutóit, most pedig élte 67 évében hu
méltó jutalmukat. A gyarló porhüvely, melyet ha- j |y0H baja gyorsan végzett vele s immár olt nyugszik zajukért áldozlak, nemos önfeláldozásukhoz méltó teste az édes anya földbeu.
Nyugodjék békében, legyen »írí álma csendes zavartalan I
— Szökés a szerb fogságból B.-csból irják: Selicha Fereuc, az r>8. uépfölkeló gyalogos zászlóalj káplárja hónapokig siuylódolt szerb Antal pápai kamarás, merenyei plébános oly gyöuyö- \'og^gbau, mig végre sikerült megszöknie. Fogságba-. > a. a ... , , .. . . , i jutásáról es meuekQlésérfl a következő rendkívül ér-
rájzolts le s jellemezte, a végltszlcsségeu meg- ■ ^ ^^ ^^ ^. ^ ^^ ^
jelent merenye. lakosság fényesen dokumentálta, l>og> I ker0ltera 8,erl) fügMigi(a Szemendria mellett. Zászló -olt a tanítói hivatás rögös mezején is pélttásan a)jaak előzően komitácsikkal keveredett harcba, Sze megállotta helyét mindenkoron. — De nemcsak; lencsénkre reudes «orkatonaság kerített hatalmába,
féunyel és pompával költözött örökíuyugalomra — Hogy kik voltak ók a polgári életben, felesleges itl jellemeznünk, hiszen ismerósek voltak mindnyájunk elóti, de ha az utóbbi nem is volt oly közeli ismerősünk, a sirja felett elhangzott beszéd, mellben 8tr»uz
freskói diszitik, míg értékét nem kevésbbé uöveli az a hatalmas 21!) chorális könyv, amelyekhez hasonló-kai csak a burgosi kathed ralis rejájáuak ércrácsa mellett lehet látui. A Ohorue egy kis raellékkápol-nájában van Henveuuto Cellilinuek hires márvány feszületje, amelyet Madridból ide emberekkel ho atoll el Fülöp. Napoleon katonái e műremekei is elvitték volua innen, ha az imperaloi halalma kelletéuél elóbb le nem hauyatlik. A Patio de los Reyes ben felálli-tott tábor e kápolnából hallgatja a sz. misét. Kkkor a feszülettel szemben levő kétszárnyú ablakot kinyit ják s i lentállók mintegy égi jelenés gloriolájábau lát|ák Benvenulo mester csodás alkotását.
Itt buevut veszek öreg lolmácwnmlól, aki ezután tudósokat megy tanilaui kéziratokból s kódexekből Azonban mellém ad egy hozzám hasonlókorú augusz-tinus pátert, akivel hamarosan ósszebaráikozva a királyi kollégium termeit, muzeumait nézzük meg. Mondhatom nemcsak neve királyi, hanem berendezése is. Külön cikket érdeiuelue a kollégium magában. Meglátszik rajta miudenben a jólét s a gazdagság, melynek várományosai itt szedik lel egy élűt fogékouy korán át a tudás és műveltség lelki kincseit.
Régi korok letüul ideje beszél a királyi palotának emlékeiben. Fejedelmi termek hosszú során megyünk át. üoya, Tenniers s má-ok karionjai után szőtt gobelinek takarják mindenhol a falat. 0-tak futólagos pillantás! velünk ilt mindenre. Az aprólékos megtekintés napokat venue igénybe. A (öldsziuten terül el II. Ffllöp lakása. Ott van íróasztala, könyvtára, globnsB, lábtartója, hires Madouuaképe, szóval miudeu, ami cellájában környékezte, Kgyszerü itl minden, semmi nem inutntja a királyi fényűzést. l\'Vv ember lakása, akit félreismerlek kortársai s kit hibásan itál meg cselekedeteinek nagy részében ma is a
történelem. A szobájából n templomba lehet láloi. ! Itt hall meg a rapilla mayor felé fordulva, kénében ugyanazzal a kereszttel, amellyel V. Károly, az Kv corial építője 1608. szept. 13-án.
Már délfelé jár az idő, vagy lúl is rajta, ami-j kor a királyi palotát elhagyom. Forró, perzselő nap szórja sugarait a földre. Tdrlhotollen, bágyasztó hőség ver le lábamról. Megkeresem a gyomorcsatáliox\' szükséged rekvizilumokal. Azután ismét visszatérek 8 ekkor látom a városi az Kscorial hús árnyékában\' üdüli\'i. Én progratniiisxerQeu tartok n Halas cspiiu- i larea ek leié Kzeket csak délután nyitják ki. Tulajdon-1 képpeu bárom teremből áll. amelyekben nem egy értékes képpel szerepelnék Velatquez. Ribera, Tiiian,\' L, Giordauo, Tintoretto és mások, nemek s névte-1 lenek egyaránt.
Még egy dolgot nem szabad elmulasztani & ez\' a Üasita del priucipe. Csak délután látható. Ha tehái mindent látni akarunk, egy napol feltétleuül kell1 szeuteluünk az Kscoriálnak.\' Talán azért vau igy.! hogy a déli vonattal senki el ne ulailiassék. mig u hoteliereknek le uem fizette a gazdag dejenuek és\' dinek diját. — De a Casila del priucipél kár is volna j elmulasztani. Hosmu, csaknem félórás utaz Kscoriál-1 lói, mig hozzáérünk. Évszázados fák árnyéka borul az emberre, mig az út mentén forrás vize szalad zúgva, lörleive. Kz az Kscorial megszámlálhatatlan szökőkútjának kiszabadult vize. Velem siet mindenütt. mig egyszer a föld ala szalad s fehér babokba | törve búcsúzik. Neki már nincs szerepe e tündéri kertben, amely a Oasita del priucipél környezi. Az egész birodalomnak beillő parkban szinte meglepő az a kis oázis, amely igénytelen külsejű fejedelmi kis házával csodás hatást gyakorol. Miulha lüudérek és törpék stékhelyéu voluánk. hova ily felsőbb erók i
hordták össze e szépségi-t, e bájt ameív különösen a Oasita kis szobáibau lep meg. ízlés és művészet csodás barmoniábsu. Sajnáltam volna, hn szándékom megvalósítom s megunva a hozzávezető át hosszú-ságAf. visszafoidulok
Kél emeleten magas a Casila. de SzobAinak plafoujábau csakui\'in megakad uz ember feje. oly alacsony. Valamikor, úgy kél századdal tflftbb, talán, egy Károly nevű Jierceg urátsolla ide a Casila del Labradort Aranjuezból s ex a Oasita del principe. Igaz paradicsomi kis tanya, tele rakva a művészet, az ízlés, a képzelődés éter meg ezer emlékével
Oar ravaggio, Domenicuiuo, Luca Giordauo, Auuibale Oariacci értékes testményéu kivül, az egy kori hires Relirogyár porcelláuvázái s az eleláut-csont metszelek keltenek í11 csodálatot.
A stukkók. a£ festmények, a reliefek egész pompeji stílust adnak a casiláuak. így uéxbeteU ki éppen egy pompeji villa belseie, mielőtt a Vezúv égő hamu ét lávatömege\'elborította. Mikor kijövök belőle, háromszor is visszanézek rá. a szépnek s a meglepőnek oly édes emlékével távozom tőle.
Alkonyra hajlik a nap. Visszatérek a monas teliohoz A jó HUKUsztinus fráter őrizetéből átveszem élettelen útitársaim s nemsokára töfógvo haladunk a l.ijtóu lefele — az állomásnak. Kgy nap tapasztalatát s édes emiékél viszem magammal Madrid felé. Ide-larlok. Sziklás, kopár úton megyünk át, hol miud«tl élet leperzselve, hervadásbau nyugszik. Megérkezem J s azután pgy elfáradt lest lér pihenőre s egy kimerült lélek az álom karpiiban keresi az enyhülési.
(Vá».)
JUNIÜH 21
Z A. I, A 1 KÖZLÖNY
mert máskülönben végünk lett volna Innen Nisbe vittek bennünket, a bol négy bélig maradtunk, a hol a lakosságnak kiállított gyönyörködtető eszközei leltünk. Négy [hét múlva Monaszlirba kei ültünk s ettől a perctói kezdve szenvedés, pokol volt az életünk. A balkáni hadjáratban Télig összelőtt, összedőlt kaszárnya volt a fogolytábor. A szél befujl az ublukou. a hideg tűrhetetlen volt Majd megfagytunk. A puszta deszkapadlón kellett hálui s nem kaptunk még egy marék szalmát seiu. Eheztüuk. Naponta kétszer adtak viz-levest és kukorioakeuyeret. Ilyen körülmények közölt nem osoda, ha kiütéses tífusz pusztított a foglyok között. Három hónap alalt 573 fogoly hall meg, mert a betegeket nem különítették el. Szenvedéseimet még elviselhetetlenebbé telte az őrség brutalitása. Hazulról küldött pénzünket uem kaptuk meg: útközben ellopták Elhatároztam, hogy elszököm. Egy Wagner Henrik nevü prágai iiuval .megbeszéltem a dolgot, a ki helyeselte. Március 97^én éjjel, a mikor az őr körüljárta az épületet, zsákszövetből sodrolt kötélen leereszkedtünk az utcára és elszöktünk. Szökésünk előtt egy jószívű (örök kereskedő feszt, meg fehér gyapjukafláut adott, különben végüuk lelt volna. M uekülésüukkor két fnlat száraz kenyér volt nálunk Éjjel meneteltünk dél felé, nappal erdőbeu huzódiuuk meg. Három éjiel mentünk, mig végre elértünk egy folyót. Az éhség reltenlóeu gyötrött. Hidat kerestünk. Találtunk is egyel, de kalonaór állott előtte. Egy másik hídnál is ez volt az eset Nem volt más hátra, mini átuszui a iolyót. Átvergődtünk valahogy s egy kis görög faluba jutottunk, u bol azoubau ueiu tudtunk eleséget felhajUui. Kénytelenek voltunk egy szomszédos görög kisvárosba gyalogolni, a hol kenyérrel meg feketekávéval jóllaktunk. Egy német mérnök pénzt adott és megváltotta jegyünket Szalonikibe. a hol a fókonzulátuson péuzi kaptunk, hogy hazautazhassunk Én rajiam kiütött a tífusz b hal hétig voltam egy kórházban, a hol egy német orvos ápolt. Hat hét múlva fölépültem s Bukaresten át haza érkeztem.
— Golyó az élö selvbeu. Orvosi körökbeu szenzációs esetről beszelnek. Eddig ugyanis miudenki meg volt győződve airól bog) ha a szívbe idegen test kerül az megszűnik működni. Pedig a sziv golyótól érintve, szövetében- tovább él. Egy ba|or gyalogos ugyanit lövést kapott a francia harctéren A mikor meg akarlák Röntgenvizsgálattal állapítani a golyó helyét, azt a sziv arayékában találták. Tekintettel arra, hogy egy Röntgenfelvétellel még nem lehet pontosan megállapítani a golyó helyét és mert az esel sehogy sem látszott valószínűnek, a betegek a Vörös Kareszt müncheni középponti Rönigenológiai intézetébe vitték, a hol Úlaser Ferenc dr és Ksest\'e Károly dr. ismételten megvizsgálták és megállapították, hogy a golyó csakugyan a szivb-n, meg pedig a sziv ulókainrálábau vau. El lnh*t tnou dauí, hogy a katonának emberfölötti szerencséié volt. A golyó átütötte a tüdőt elcsúszott a nagy véredények mellett a nélkül, hogy szétroncsolta volna és végül a asivalókamra gyöuge falát fúria keresztül, a nélkül, liogy el vérzésre vezetelt volna. A páciens állapota kielégítő Panasza nincs. Nem is fogják operáluii mert egy operatív beavatkozás veszedelmes volna.
— Harc a piacon. A mai rettenetes drágaság közepeit szinte nem is újság, hogy iniuduu reggelen valóságos harc folyik a piacon, melyet nemcsak »l eladók, de az ismét eladók s a polgári vásárlók egykepeü idéznek újból és újból.
Hár a rendőrség a legnagyobb erélyősséggel küzd «z olt uralkodó uzsora ellen, azonban részben a személyzet osekéiy száma, részben pedig a vásárló kösöuség versengése miatt alig iud gátol vetni az uzaoráuak
Mint már többször is haugoztatiuk a bajon u*ak ugy lehetne segíteni látszó módon, ha:
I A piacról az ismét eladók (kofák) kitiltanának a háború idejére.
9. Egy piaci árszabás készíttetnék, mely ott több helyütt kifüggesztenék.
3. A kik akár eladók, akár vevők a piaci uzsorát előmozdítják, szintén méltó büntetésben részesüljenek. — épugy, mint azt más városokban is cselekszik és sikerrel alkalmazzák is
Erre kérjük u helyi halóságot s ennek végrehajtására a rendőr-.. p«l: mely ha nem rendelkezik kellő személyzete!. nyújtsanak ebben segédkezet az összes városi tisztviselők ös alkalmazottak.
— A huekérdéa országon rendezése. Újból moger&silesi-\'iiyert az u hír, liogy a kormány rövidesen smbfilyoztii fogja országosan a huskérdéel. A kivitelt erős korlátozás alá veszik és a húsárakat szabályozzák. A terv szerint nz nz elv iráuyadó, hogy a lakósság arányosan részesüljön húsban. A husio-gyasztás korlátozása, illetőleg a huspazarlás megakadályozása érdekéoeii pedig a hétnek csak bizonyos napjain hv»z vágás. Végül megállapítják az egyes családok áliift megszerezhető Ints mennyiséget is.
— Mi van egy hadihajon Egy francia folyóirat érdekes ismertetést köi.öl arról, hogy a dieadnougbtok milyen óriás készleteket visznek munícióból, élelmiszerből, tüzelóunyagból. Ezeket írja: Danlontipusu francia páncélos 9000 kilogramm szeuet éget el óránként, ha a sebesség óránként 11 csomó. Ha a sebesség óránkéul \'20 csomóra emelkedik, akkor a széufogyaaztás óránkini 19.000 kilogramm, és végül 115 óra alatt a szén tar lányai feljeseu kiürülnek A francia és ar. angol dreadnoughtok fedélzetén 10—12 darab 305 milliméteres ágyú vau. ! mindegyik 150 lövési tud leadni. Az ellótl muníció | értéke ágyunkéul átlag 450000 koroup, liznél tehát
négy millió ötszázezer kuroun ós ^ tizenkettőnél 5.300 UOO korona.
Ha ágyukéul és pefrsenkéot lövést adnak le, akkor hatodfel milliói köt ás félóra alalt el-lövöldözne.
A Kileiicww ifőiiyi l IfgiUiységgel bíró angol dreadnought fedélzeten n következő élelmiszerek vaunak :
Haiminr tonna friss marhahús hatvan tonna burgonya, hal láda só, 8.i0 fout bab. 751 láda biszkvit, 225 fout makkaróni, négy Inda konzervált sáigarépa. 750 fout szóda, 12 tucat üveg bors, 300 fout kolbász. 50 hordó disznózsír, 86 hordócska margarin, 180 oldal szslouua, 130 láda csokoládé, hat láda alma, két láda száritolt alma nyolc iáda hering, 94 tucat üveg iz, nyolc tucat doboz auauász, (izénkét luoal doboz körte, huszonuégy tucat doboz őszi barack, háromszáz foiil banánn. háromszáz fout tápióka háromszáz fout szilva, nyolc láda vese, uyolc láda nyelv, tizenkél láda konzervált disznóhús 235 Iont perjeleit méz, hal láda szardínia. 190 doboz | cakes, 36 fölt sonka, 30 egész maii, 9150 font sózott hal, 24 doboz bückling. 19 doboz au rolna, 15 doboz sataiiyu hering. 79u friss loiás. 70 láda tomála, 200 doboz friss tornám, féltonna hagyma, ezer doboz 1 cigaretta.
— Alispáni hivatal a rózgálicról. Az alispáni hivataltól érkezeit távirat szerint a réz-gálicra nézve som rekvirálás, sem ár megállapítás nem lörtént
r— Tengeri a városházán. A tengeri előjegyzés a városházán a napokban már megtörtént, azonban fuvarozási akadályok miatt az csak szerdán és szombalou nyerhet a felek részére kielégítési.
— Egy zsebmetseő, ki vagyonát félti Kohu Miksa bérkocdlutajdouo? koüsiján kíhijtajlt
Hévíz fürdőre egy veudéggel. Mikor a kocsiról le szállolt odainti a kocsist és azt mondja neki itt a tárcámba 680 kor. tartsa ezt magánál iuík megfúr-döin, inert uem merem a pénzt őrizetlenül a fürdő-kabinba hagyni. A kocsis eleiuté vonakodott a pénzt őrizetbe venni, de végre engedve a keresnek tanuk előtt megolvasva átvette a pénzt. Az illető elment fürdeni, de a bérkocsisnak motoszkált a szokatlan dolog a lejében, mert ól még soha nem bízták meg ilyen üggyel, elment a csendőrséghez é« elmondta az esetet. A csendőrség bevárla mig az idegen kijött a lürdőből és kérdőre vonla, kicsoda micsoda és a pénzt honnan vette, hosszú vallatás után kiderült, hogy az illető fürdőző egy notorikus szertolvaj. A csendőrség h fürdőzöl őrizetbe vette és beszolgáltatta a keszthelyi járásbírósághoz.
IlKSZVKNVTAKSASAíí NAIJYKANIZSAN
az nni/Slö. M. li. s:ii»»i knriHáiiyrenile-lií alapján a m k. t\'ústatakarékpénztar allal termény előlegek nyú jtására kijelöl/elvén,
földbirtokosoknak és
az idei terményeikre előleget nyújt a miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó 6\'/,% kamatra
— Tizennyoloóves diákok kiegészítő önkéntes! vizsgálata. A közö* a magyar király honvédelmi minisztériummal és Bosznia-Hercegovina tekintetében a közös pénzügyniiuu;itériinnmal egyei értően az 1897-ben született védőköteleseket, a kiket a uépfölkelói szemlénél fegyveres szolgálatra alkalmasnak találnak, kiegészítő vizsgára bocsátják a mennyiben az iljulők ét \'>U —IV évi iskolai fvbeu olyan tanintézetnek nyilvános tanulói, mely tsuiutezet elvégzése mogokolltá teszi a kiegészítő *iz«gák \'.elé (elét A tanintézeti tanulmányok eredménye nem lehet iráuyadó a kiegészítő vizsgára *aló bocsátásnál. Az 19 15. május 95-én kibocsátott rendeletlel július 19-ére megállapított vizsgaterminu-l a btüuni gyalogsági kadettiskolában ugyanazon hónap 6-ára helyezték át. Az 1892., 1893., 1894-ben születeti védőkölelesik a kiket az ujabb szemlénél fegyveres szolgálatra al.\' kalmasuak találtak s a kik a kiegészítő vizsgára való bocsáttatási a közös hadseregbe vagy hoiivedség kötelékébe, mint egyéves önkéntesek, az önkéntesek, az önkéntes belépés céljából csak inont kérik, e vizsga letételére a katonai parancsnokságoktól kaphatunk engedelmet.
fiCáf KRy j(> állapotban levó
pedálcfe cimbalom megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 31.
es ü
A Képes Ujaág
kiadóhivatala V., Vilmos osászár-ut 78. szam alatt van.
I — Az .Elet" szépirodalmi éa művészeti hetilapot (szerkeszti Audor Józsel) gazdag tartalom, érdekes éa aktuélis képek egészítik ki. A kitlnő lapul . .. ki. -I icimniel wároiuB 27-én szombaton in kénes melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség
legújabb szama «zl mutatja be. heg, Mdy.u . , " "" 11 és kj,<{A|l|,Rla\'): Budapest, 1. p.bérvá.l ut 18/c. -
lesz ezeetul az Érdekes Uiság Terjedelemben majd-, \' üult " V"Jd" »«„ek, . .Hoz- ^^ „ flilí>r6 H10 „,,,. Mutatvá.farimoí M»-
bem kétezer akkera. mint eddig, fölélesztve rai„d-! "" •Lud,ui M"l>\'r 1)8 Küyéh \'"NO" . ségg„l küld a kiadóiéval.
—\' \' *« .........<« Ez L ujarkenes S^a^Sm ~ A .Vasárnapi Újság" minden .zárna
mellékleteket, melyek a háborús felvételek sokaság. f Bi U 8 J\'01\' bignagyol b részében UrUlo,nm<| jytea.ik meg. A .Vaaárnapi Uj
miau kéuyszermégből kiszorultak é» gazdagodva" modem njorodiu teohntka legtökéletesebb SÍK- ,|SfÍMW „egyedévre öt korona, .Világ-egész sor ilJuaztrált cikkel, melvek mk távolabb, f»*k9w,wl\' *» K>0,su" világszenzációvá. króuiké--v„l együtt bal korona, Megrendelheti a vonatkozásban vannak a világháborúval, de löltéllesül l»\'^ólynyoinással készül és ennélfogva ké- Vasárnap, Ujaég- kiadóhivataléban (Budapest, IV
...... , . V. » x a uj . pet minden fotoiírafiánál szebbek es lest- f\'gynt\'.n-iiica 4 Ugyanitt megrendelhető a .Ké
igényt tarthatnak a magyar közönség érdeklődésére. "aeuoea, ns test "„,.,. ...„„liHAbh ui.éir a n,.*vsr „én
„\'.£.,.„... .. ... Uiöuyszerüen valósaggal keretbe k vánkoznak. pf" a \' T,?? p
Hegy A. Krdekes Újság- egyetle,, n«r*8s.l ,l,en h.^ m j „ ^ Mboru ter0to. «—»• j 40 flllér\'
nagy mértékben „öve , terjedelme, annakoka,,a- ^ J « * A .MAGTAR LÁNYOK" aze>rodatmi
Ián nem ,s kell bővebben kifejteni. Mentől előbbre , ... \' , . ■ , i \'"I1"" hetilap, (tatai leányok száméra. — Szerkeszt,
haladunk a világháborúban a mentői inkább torlód- !. Jf , l\'\'l"\'"Bl<- Ue « ".Napnak Tul,„k Aul,„. Megjelenik minden vasárnap. Minden
nak a nagy események, annál fájd........abban érezte. ,roudklvUl ol.asrnauyos tartalma is egyes száma gyöuyöru mövészl kivitelű képpel é. a
lesz. meg pedig neinosak novellák es rego- legerdekesebb tartalommal jelenik meg. KIMizetesi Az Krdekes U|«ig, hogyha lelkiismeretesen akarja- nJeki )„,„„,„ 41|Blw)i »j|,01!lltos és gazdag «\'»: K>?é»z évre 12 korona, félévre 6 korona Helgáim « raövelt magyar közönségnek mindenre rovatrelldszsrrel Tessék befejezni"1 oiinü KJedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadőbivatal : -■dó-érdeklődését, nem férhet el az eddigi szöb rov>u „ \' " \' \' ""\'......" \'-■*-*.........\' \' " "......
.1.1 . I. 1 Hudapest, VI. Andréssy-ut 16 siám. Mutalványazá-
legszoiakozlatobh ja ek lesz „ kjftartr, mym k\'űM ^ kiadóhivatal - K ki-
kiszolgálni kitérj.
keretekben, mert a háború n.rléiló érdekességeinek nMulé,t„k .v.ini,., a w,,ml.....,i..,.. ............---------
k«.„„,.,i z ., „, .„i,., _______ • , „ . , 08»l»dot! szamara. A .Uadtkpuyha mngbe- uinóen szerkeaztett képes liet apot .nindei.kutak
bemnl.tésál „en. lehel korlátozni, viszont az ele,,. osOllielollBH szolgalatot fog tenni a tlrágaság melegen ajánljuk,
geilbeietien háborús anyag bemutatása lassankint „jj.n bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai
elnyom é« liszeril minden egyebei, aminek egy jél wm pi||,luaiok. 0j,m, rovaln A|ja,l(ló „„„.
szerkesztett, a közönség minden igényével lelkii.nie- xAojÓJll |esa miUd«zoknnk. akik kedvelói a
retesen számoló „tségbol hiányoznia nem szal.ad. bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek. Kényelmetlennek kelleti éreinie a szuk terjedelmet
éa hetenklnl lájé szivvel kellet, lemondania olyan Ue » rüV"lok S01\'0\'"1" fü8 8zóllli
érdekes és közérdeké anyag közléséről mely kétség-!" »»B>!Onyok.iak, gyorniBküklink és »H»iA szanatóriuma- és viztryÓKyintézete
lelenöl n^yon érdekli . közönig azéleaebb rétegeit. b"" H ^^ Kepeivel es rovataival II,,
t»g, érez,., hogy majdnem kéUzer akkora teriede- ~ f .fi ^ " fell»^tel<- ^S gyermekek Számára,
NY1LTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
debb idó alatt
Abbáziában.
lemre van szöksége, La igazán teljes, . háborún tel I r" |...... "\'e« lióditani a magyar
minden érdeke, jelen,őa eseményről beszámolé! Jí^taSi I r " " T^y"\' \'\'
,, . ... , ... ; / ... , . . oldalas terjedelme es tar a maiink gaz-
Iluazlr It he llapo. akar a köz nWgn.k nyu, .,,, es (| . « Erö,ltö ég edlö hislaaó-kurák lépest éha|l tartant .nzal a feilokoiott érdeklődéssel, „, , ,, , . , *.;„
melye, éppen a nagy világháború f.jle.zl».t minden (Jlerórf kauhíto >"\'l\'1\'\'"-vu"k""1 08»k 20 Gyermekek 7 év.n
mrtv»«11 mM»r r.«»ioiirh»n a» Ér/tMiroa MiVírv n.« » felül kisóret nélkül felvétetnek.
*) K rovat xlatt kötlúltokért q.mii vállal (alnlÓH-aéjfHl a 8iorko«tÓ8ég
-
mAvelt magvat polgárban Az Érdekes Újság nagv közönsége, amely ismén a Up folytonos tökéletesi- A Képes Újság elófi/.eU\'isi ára Hetesére irányuló törekvését és ismert kipróbált meg- j gyedévre 2 50 korona, folóvre o korona.
bizhatÓHágát is. inkább fog néhány fillérrel többet adni. ha enQ«k elleuében abban a helyzet!),n lesz,
hogy Az Érdekes Újságot a mainál majdnem kétszer nagyobb terjedelemben, összes régi mellékleteinek felélesztésével éa uj rovatokkal gazdagítva aaplmtja meg hetenkiut Miudös.-zu hat fillérrel lesz drágább Az Étdeksa Uj»ág. 24 fillér helyett 30 fillér, de enuek ullenében kétszer akkoia lapot kap a közönség Kgyóbként Az Érdeke« Ufság ismét tóenzációs pályázatokat hirdet több mint 6000 korona összegben. Az Érdekes Újság előfizetési ára egy negyed évre 3.50 kor., félévre 7 kor., egész évre 14 korona — Egyes példány ára 30 fillér. — Az Érdekes Újság kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. sz. nlatt van.
egóiz óvro 10 korona.
Mi LKA
KITUNO ALPESÍ TEj-CSOKOLÁDÉ

KŐN Y Y-f PAPIf^. ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
I)ús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben ----- -
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
tanintézetek részére szükséges cikkek
— dús raktára. - ______
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdonos lfj. Wajdits József kóayvn.otndájábau Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915. június »4
54-ik évfolyam 49 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■•li.lit.lk hétlön é. ciOtírlíkín. ...............
ÍS^ttUtt* £ I Bánekovlcta János
fi...,k„„í: irirkiiitiiii ét kliMhlittal liák-tir I
Keraéuy László , Tattton tea. — Hir..tá,.i, dlj«b . crtni.
Vörösmarty
látnoki erővel tekintett a jövőbe. midőn népének bekövetkezhető élet-halál harcát sorokba rótta.
Víziójának azonban csak az első része teljesedett be.
Az erőpróba elérkezett. A határ lángokban áll. Az emberi gonoszság által lelkorbáosult indulatok lángnyelvei egy nagy. közös sírba ttk-turják fektetni, ami becses érték van e földön, hógy a romok égó us/kei felett, a gazság ülhesse diadalát. És az erkölcsökben rodhadtj vén Kurópa becstelensége, kajánul vigyorgó szemekkel várja az erény összeomlását.
A költó fantáziája tragédiát festett, melynek középpontjába állította belviszályoktól gyöngült nemzetét.
Ihlettek lelkéből jött soraiból Mohi. Mohács gyászos emlékeit f> lidézó sirok százezreinek néma vádja szól.
Azonban a nemzet a multak szenvedéseiből omlott könyeket emlékében tartja. Tudja, hogy balsorsát mindenkor az egyetértés hiánya okozta. De tudja azt is. hogy vala-
hányszor egységben jelentkezett erője, mindannyiszor győzelem koszorúzta homlokát.
Ma. az emberi ocsmány porűdia tobzó dásáuuk idején, amikor bérgyilkosok, nemtelen szövetségben, a jog szentaégéból szótt igazság palástjába burkolódzva törnek léte ellen, megnyugla\'ó az a "jövőbe néző törhellen
nyugalom........ a nemzet érveréséből kifelé
sugárzik.
Reánk megnyugtató, elleneinkre vérfa-gyasztóau megdöbbentő az a fagyos nyugalommal párosult közöny, melyet a hitszegés kloakája a magyar lélekből kiválasztott.
A Mátyás templom harangjának méla kongását nem zavarja a ludak gágogása, hanem egy nemes, érzelmeiben megsértett, nemes gerjedelmeit a bos/.uig fokozó, egy akaratú, egységes nép halk. esdő imáját viszik az Ur trónja elé, alázattal kérve tőle megtorló izazságot.
Nem a csüggedés nem a rettegés, nem a kétségbeesés gyökere a magyar lélekből az ég felé törő imának, mert szilárd ben nünk a hit. hogy a rákent piszokréteg alól diadalmasan tör elő az igazság, gazságot | elsöprő fénye.
Rendületlen meggyőződésünk, hogy az
élet és halál küzdelméből az igazság mérlegébe dobott fegyver kerül ki győzedelmesen Lelkünk érzelmeinek egységes iránya kapcsán érezzük, hogy felhalmozódott értékeinek súlya párosulva a mindannyiunk lelkében feltámadt boszu paroiísmusával. megtermi gyümölcsét és megsemmisíti a szövetséges álaro alatt meghízott perfldiát.
Vén esoutokkal, az élet kűxdélmoibéú meghiggadt vérrel, egy hintés virágoktól ékes, letűnt ifjúkor drága eiulékeivél megrakottan száll hadba a magyar.
A vén csontoknak rugalmas erőt ad a boszu. mely az égbe kiált I A meghiggadt vért pezsgésbe hozza a gyáva, hitszegő elvetemültség miatt a szivekből előtörő felháborodás.
A letűnt édes kor himos virágaiból reményteljes gyümölcsösé festett édes jelen védelme, dühös oroszlánokat teremt. Klekkel sz oroszlánokkal találja magát szemben a kufár milliárdjaitól megrészegült héreuo.
Csak jöjjön I A szivekből kiáradt fékezhetetlen dühtől összeszorult kemény öklök éles acélja várja, és azok utján a nemtelenek iránt könyörtelen ig zság Istene sujt le reá I Görgey István.
A fiú és az anya.
— REGÉLŐ. 1.
Nem tartozik a ritkaságok közé, hogy az életnek valóságai a mese színezetét viselik magukon Oka eunek az, hogy a valósághói merített elbeszélések nagy része nem teljesen az életl>ól kifaragott részletekkel van megindokolva.
Az én történetem teljesen eleven szivekből vau kiásva. Hányau? nagyon sokan éluek e világban, kiknek esetleges jelenlegi boldogságuk nem bugyborékolt fel oly hamar az élet rohanó folyóárjának habjai kötül, mint a mily gyorsan Összefonja azt a szeszélyes sors szerencsés kedveltjei számára.
Fekete Gyulának ia sokat kelleti küzdeuie, mig boldogságát előre megfontolt tervei alapjáu megalapíthatta.
Anyja baruaaziuU, jóságos asszouy volt. Szerette igazáu Istentől anyaságáuák adott legszebb ékszereit: gyermekeit. Miudig maga körül akarta őket látui. azt hívén, hogy ez miként neki boldogságot azerez, óhy azokat is osak boldogokká teheti. Pedig csalódott I Az auyai hit s a gyermeki érzés között gyakran nagy űr tátong.
Az idő orsója gyorsan pergett. Feketéné legszebb reméuye, Gyula fia, fiatal emberré lelt. Bele-lutolt abba a korba, melyben a szülők iráut bennünk égő szeretet egy szikrája kipattan, hogy felkutassa a befogadására hajlandó szivet s abban gerjesszen szerelemre vágyódó törekvést.
Fekete Gyula férfias szép alakja, aroápak fiatal üdesége, az élet tüzében égő szemeinek fénye egy leányt sem hagylak ériulellenül.
Nem vehető külöuösuek Ily körülméuyek között, ha Feketéné anyai szivének büszkesége fiának < koraval együtt nőtt. Azt hitte, hogy a közeljövőben fiához kötött minden reménye valósággá válik k az I anyai szeretetnek egy vágya sem marad teljesedés nélkül K célból a fiához méltó sót legméltóbb leány j utan kezdett keresni.
Leeudő menyéi képzeletében egy vagyouos s I előkelő leány személyében találta fel.
S hogy miért szőtte fia boldogságát e vagyo-uos és előkelő leány személyéhez, azt a mennyei művész csodás ügyességü alkotásának, az auyai szívnek természetéből fejthetjük meg.
Az auyai szívből a mindennapos élet ellentétes áramlatai s örvénylő forgatagai között sem a csüggedő szeretet mellől a szerelet büszkesége sem hiányzik Nem csoda! természetes az, hogy akiket
szeretünk, steretetüuk mértékével arányosan szeretnénk boldogokká leuni s boldogoknak látni. S ha enuek alapján az anyai szív büszkeségre hajlik, ez nem természetellenes, meri e szivek büszkék szeretetük tárgyaira s ha ezeket más akarja birtokába venni, önérzetesen keresik annak méltó voltát e vagyon elnyerésére. A tévedés olt nyilvánul a dologban legtöbbször, hogy sokszor anyagias dolgokhoz kötik szerettei boldogságának kezdetét és folytatását s nem gondolják meg, hogy az anyagi gazdagság a megelégedésbeu lefolyó valódi boldogságnak csakis eszköze J«h»t, de uem feltétlenül szükséges alapja. Az anyagias vagyon ugyanis támogathatja annak létét, de előidéző oka nem lehel s azt meg nem férem ti. — ♦
Mikor Feketéné így gondolkozott egy körülménynyel nem számolt. Nem gondolta meg, hogy, aki az anyai sziv követelményeinek megfelel anyagi körülményeit s nem egyéni érdemnek betudható származását illetőleg, az éppen uem, vagy nagyon kis mértékben válik be oll, hol egy másik sziv e földi salaktól mentesen mérlegeli a lélek ós sziv valódi értékét jövő boldogságának szempontjából. 8 Feketédének tapasztalnia kellett rövid idő múlva, hogy fia másban találta meg boldogsága élettársát, kiben jövő boldogságának reményét valóra válni vélte, mint akit az anyai sziv szeretetének büszke-
Z A L 4 I KÖZLÖNY
JIJNID8 24.
HÍREK. A háborús k. B. C.
AMERIKA aomlegea — nioudlák : Az ANItOL fegyvert onnan hord|ák.
BRÜSSZEL tornyán német a zászlö A .kötél\' BERTA- hangja bántó.
OALAIS ■ franciáké még m>. t\'ONRA I) báró pompán alrltóga
D\'ANNfJNZIOT megvették pénien. A DARDANELLÁK áll kevélyen.
ENVER pasa vitéz mutulmán;
Viktor EMÁNUEL pedig agj — taliáű...
KRANKHONBAN nagy a gond. a liánal A KRANT1ROR orozva támad.
Kdward UttüY elmegy penzióba. UIOLITTIT éljenii még Róma !
A szerencse HINDRNHÜRII párti Éa HOFKK szebbet ir mint bárki I
A nép zug INDIA lapályain. ITÁLIA rosszabb, mint Káin.
JAPAN önzéaét mi aem menti. JOKKRE. ha támad, bejelenti
KUZMANEK várát visazaveltok. KITCHENER dohét kinevel|Ok
IXÍNDON a zepelinlól reaikel LODZR.Y • cár keresztet vethet.
MAOKENSKNT örök hírnév >árja. A MAGYAR héauek nincsen párja.
Tiaitt kard NÉMETHON jelképe; NELSON hónáé — gurkhák kése!
Az OROSZ henger rozsda-elte : Kél OFFENZÍVÁN* tönkre tette
POINOABRT eszi a méreg. POLYÁK Wldon rém sok a féreg.
QIIENSTOWN ma már híres város. A QÜ1RINAL biborja — káros
RADKÖ futott « nem volt megállás: RENEHAT kardon nincsen áldás
A SPANSOLNAK tiibr»ltár kéne. SVAJCBA futott az érva béke.
A TÖRÖK egylél-egyik bátor ; TOMMY Alkins reineg karjától.
Az U-NA8ZAD dönt véglll még is .Hooli UNtiARNI" — zeng Berlin » Bém3i».
VAR8Ö körül nagy csaták dulliak VENEZIARA bombák bulinak.
Az 1Í-RK. sajnos, nincsen rimem, Ha csak ez egy nem : D1XMUIDKN . .
Az YPERNÉL ebol jár John Bull. YPERN se lesz busás haatonlnl I
ZEEURÜOOENEK iiiuc» már egy ép lléza ZEPPELIN grúl nem élt lliába I
K E.
Levél az északi harctérről.
Kötli: Kirchknopf Károly 48. gy. ezr. lilédén. Kanizsai Hu ir HxOlelnek a harctérről, ki imiuár másodszor kerüli a harctérre a muszkák ellen. Ezen levélnek a nyilvánosságra átállt réstót íentinek kérésére itt közre adjuk:
„Nagyon-nagyon sok muszkát látok, ezek azonban futva menekülnek elölünk Finom halpaprikásra voltunk beinvitálva valami jómódú ruthénuól, itt borozgattunk is. Rohamosan haladunk előre s győtel-
ségével Ö a legmegfelelőbbnek hitt e hivatás botöl-tésére.
♦ > •
Déry Ilonka egy a Duna folyása mellett fekvő város legszebb leánya volt. A természet épen nem mostoha kezekkel mérte ki reá adományait. Az ártatlan élet bársonya ült minden vonásán. Arcán ártatlauság fehér sziue anuak pírjával egyesült, szemeiben pedig ott láugoll a másunk boldogitására vágyó törekvés perzselő tüze. K természeti adomá-uyai melllelt csak egy hibája volt. melynek, ámbár nem volt oka, bocsánatát Feketenétől uem tudta kinyerni: hogy nem volt vagyonos, gazdag szülők gyermeke.
Azonban Fekete Gyula másképpen gondolkozott. ó nem tartozott a mai leidegzett fiatalság gárdájába, melynek tagjai, bár még nem is éltek, mégis Halai koruk ellenére esztendők sirnak le arcaikról, ugyanis siettetétt gyorsasággal akarván mindent végig élni. Nem száguldott át vakon az életen
egyszerűségében s a lélek szépségében gondolta azt feltalálni s birtoklásba venni.
8 ahol kereste boldogságát, téuyleg ott is találta fel azt. Nem lévén a hozományvadászás divatos bajának betege, ügyes érzékével ott kutatott a boldogság rejtett gyöngye után. ahol azt a szerény igé-uyek takargatták. 8 mig sokau észre sem vették Déry Ilonkában a uagy erkölcsi hozományt: addig Fekete Gyuht meggondolván, hogy nincs az életnek valódibb örOme az igazáu viszonzott szerelmen kívül, szivének egész szeretetével fordult Ilonka felé, hogy megnyerje a modern életnek sokaktól megtagadotl legvalódibb adományát: a hitvesi hóséget. Szívében hamuvá égetett minden számító érzést, összetörte anyagias gondolatainak egész halmazát, hogy az érdek egyenlegei között lezárt inulmál a meguyill jövő boldogitobb legyen.
8 jövőre irányuló számitásábau uem csalódott, mert minél többször jött össze Ilonkával, annál erő-sebben szilárdult meg meggyőződése, hogy amit
nem dobta magát a modern és demoralizált élet flAbb homályosan sejlett, az lagadhatailan való: zajába, hanem komoly szorgalommal fonogatla sorsát Ilonka nem a modern női paedagógia gyakran éppen s egyengette boldogsága még ki uem járt ösvényét.| nem moiáh\'s reudszere mellett nőtt fel. hanem
Áttörte e rideg kor számításának kérgét; boldogsá gát nem a muló anyagból törekedett kicsiholni s uem s a születési tangbau kereste, hanem a sziv tiszta
antiksága ellenére is legjobbnak bizonyult keresztény uevelé* legéletrevalóbb tanitváuy».
(Vég* kttv)
met mindennap aratunk. A népek ilt örömrivalgás-sal fogadnak; nem ugy mint tavaly ősszel, ami annak -tudható be, hogy már megelégelték az orosz barbár uralmat.
Most a lövészárokban vagyok. Egy népei, be-rendezett lövész árok, mint egy kis kert ugy a föld mélyedésében, jó alvó hellyel, benne vau egy kerti asztal s három pad s ha körül nézek, ugy érzem magam, mintha szép kertben volnék Szivszofongva haza gondolok a házunk mögötti kerti szőlő lugasra és a pompázó gyümölcsfákra Az ágyúink egész nap bömbölnek, az oroszoké nem mert azokuak nincsen. Várjuk az oroszokat, de nem jönnek ujő, bujkálnak előlünk, mint a bűnös emberek A uapokban 31 ezer foglyot, 70 tisztet ejtettünk és 69 gépfegyvert «sák-mányoltunk. Most várjuk az oroszokat, kiknek majd ar. oldalról adunk egy kis nyomást. Élelmezésben hiány nincsen s a nagykanizsai jóléti intézmény ne méltóztasson megfeledkezni egy kie füstölögni valóról. Barlha és Lusztig hadnagy urak jól érzik magukat és a Magyar-utesi Baranyainak sincs baja. Kpstein nyómdai gépmesterrel is beszéltem".
Üdvötlöm a kanizsai ismerőseimet. Juiihis 18.
Úriasszony a rendörbirósáo előtt.
Kihágás! eljárást inditottak ellene, mert fumigálta az árjegyzéket.
— így jár. aki többet igér. —
A kassai rendőrség teljes szigorral folytatja az élelmiszer piacok ellenőrzését. Ma is megjelentek a gazdasági csatatereken a halóság emberei és Ugye-lemmel kisérték, hogy betartják-e a kofák és a kereskedők a maximális árakat, de konírolin>tUk a közönséget is, hogy uem akad-e közöttük olyan, aki többet igér, miud amennyi elő van írva. Meg kel! állapítanunk : miud a két fél részéről történtek visszaélések.
A vásárlók közül akadtak olyunok, akik a maii mum felül Ígértek, at eladók táborában pedig tetten érlek uzsoiásokat. De hogy a kassai reudórse* mennyire komolyan fogja fel fontos szerepét és hogy mennyire szem előli tartja az általános érdekeket, arra nézve jellemző a mai esel:
Felelősségre vontak egy úriasszony t, aki többet Ígért, majd beidézték a rendörbiró-ságra, kihallgatták ós megindították ellene a kihágási eljárást. A maximumon felül igórő uriasBzonyt a hatóság meg fogja büntetni.
A „Felsőmagyarország* vasárnapi számiban figyelmeztet le a publikumot, hogy tartózkodjék a lullii iláléstól, mert ez éppen olyan következményeket von maga után, mint a drágábban való eladrts Megjegyeztük azl is, hogy a drágaság előidézésében része van a közönségnek is És ma már arról kell beszámolnunk, hogy a közönség körében akadt egy uriasszony, akit a hatóság emberei kénytelenek voltak felelősségre vonul mert fumigálta b rendőri árjegyzéket.
A többel ígérő úriasszony kihallgatása államával beismerte, hogy a lejei és tojást nagyobb összegért akaitu megvásárolni, mint azf.áritjgyzt\'kbeu
JÚNIUS* 41
ZALAI KÖZLÖNY
••16 vau irányozva, mert sietett nem fog élelmioikket kapui. Az
méltatlankodott, hogy ezért a oselekméuy eért ót meg-1 f,,. , . u „ . . .. .... . „ . . , . bui... , , 6 . . . . . r 1 \'óttszteleudő Koller lmr« dióskáli lelkész lovo evi
ukai\')ák büuietni es azzal ut veit. hogy mindenki . - J
annyit ad a megvásárolandó termékéit, amennyit
juuius Utt-áu délután 5 órakor életének 71-ik, áldo-
s félt, liogy niAr — Gyászhír A paeaai alesperesi kerület | harmadnapra rátörték az ajtót és szabad illat enged* íjrwsazouy azonban |w|ké»zUedő papsága wotaorodott szívvel ludatia, hogy tok ösztönünknek. Alig teli el egy óra a laluhau
megszólalt a kürt. mire lóra kaptak a kozáxok a vad iramban vágtattak a határ felé, a hol azonban ágyúink lüze szórta fejükre a halált
Bekerítették óket. A három kozák tisz meg-sebesült H a Bzanitécek szedték össze. Másnap reggel a azanílécek három hordozóágyyal állítottak hu a
akar. Súlyos é* a közérdekre hátráuyos nézető felől bírságának 44-ik évében borzas szenvedés és a hal-felvilágositották az uriasszonyt és megindították ellene í doklók szentségének ájtatos (elvétele után Dióskáloti az eljárást. A lialóság azért dolgozott és azért kérni-1 az Úrban elhunyt. Halottunk íöldi maradványai f. tett árjegyzéket, hogy azl mindenki tiszteletteljesen j hó 35 ón délelőtt 10 6nVor H dióskáli köztemetőben rospektália és betartsa. mert hu nem, skkor aoliase lesz itt rend és a drágnság csak nóui fog
A mai piaci elleuórzés alkalmával árusítókat Is előállítottak a rendőrségen, olyan kofákat, akik termékeikért többel kértek. A rendőiaég n\'z élelmiszer drájfitókat elzárásra bünttette.
fognak a boldog lelntmadás reményében nyugalomra
| helyeztetni. Az engesztelő szóul mise-áldozat pedig | csodája a beteg
l. . . i kastélyba. A házbeliek elsápadtak, fis csodák
folyó hó 25-én a temetést megelőzőleg d órakor a dioskáli piebáuia templomban fog ; deuhaióuak .b6trii|Mliatiii. Dióskál. 15)15. évi hó »4-én imádkoztunk érette!
y.io
Min-
asszony. K. Yladimirué logadla
közönségét is s az örömből a polgárokkal együtt katonaság is kivette a maga részét. Lobogó dísztl« asszony? öltött a város a est* pazarul kivilágított ablakok
Lágyabb húrokon.
A liáboiu elsó honapjaiban az áutánt sajtóia a legvadabb hangon irt a szövetségesekről. Az orosz
lapok, francia és angol kollégáikká! együtt azl kür- között lampionos menet katona zenével járta be a tölték világgá, hogy a békét csak a német íóvároaban,, várost, illetve annak Ifibb utcáit, melyet a Central
a megszállóit é« ellenséges uralom alá került Berlini,,n kávéházban katonai hangverseny követett a közönség
lehet diktálni. Az oroszok szentül megvoltak gyó- .... . ... ..
... ., , .... ö\'^nk részvételű melleit / zódvo arról, hogy végig «öprik a központi hntalmakai
és eme felfogásuk dokumentálasárH már érmeket is Fottball klubbunk Prickel József ágilis
csináltattak, melyre az 1914 évszámot nyomaliák. lilkár V"zetóaevel megkezdte tréningjeit. K dicséretes
l\'-zeket 4Z érmeket diadaluk ünnepén Berlinben «kar- ,llóköbl!»ö Wul»H annál ír inkább megérdemli a kö-
ták kiosztogntni. A monarchiával szemben is megvolt j^l és támogatását, mivel mérkőzéseinek
a tervük: Péter-Pál napján a uagy magyar alfödöu jöveileln»^t oroszlánrészben hadi jót-konycélra fogja
akartak végigszáguldaui. Az oroszok igy tervezték a f°i"ditnni.
háborút és tervük keresztülvitelére el is köveitek miudeut, száz és százezer embert dobtak lüzvonalba, vérbe akarták fojtani a világot és megindítottak a rettenetes gózheugert. A Mazuri-invakat és a Kárpá-1 tokát azonhau kifelejtettek számításukból. Kifelejtették továbbá azt is, hogy kellőn áll a vásár, hogy nekünk
őket. Ápolta, jniut a hogy kötelesség gondozta, mini a hogy a jó sziv parancsolja. Az orvos arra kérte, hogy csak másnap reggelig tűrje a sebesülteket, a mikor is elszállítják őket. A báróm orosz estére Lemberg bevétele lázba hozia városunk | magához tért. Borzadva látták, hová kerültek. Es
suttogva kérdezték a cselédeket, hol vau az uruó, Másnap regg.-l megjött az orvos, s megvizsgálta a sebesülteket. Állapotukat kielégítőnek találta s intézkedett, hogy szállítsák el. Vngy tiz perc múlva meglőttek a sebesülthordók. De az ágyakon három haloltat talált. A három orosz szivét golyó ütötte át. Az orvos megdöbbent. Nem tudott uu gyalázatot. Végre is belépett K. Vbidiinirué, a ki elmondott miudeut.
— Isten igazságos — szólt — a nem engedte, hogy büntetlenül maradion a gazság. Kérjem nem teheti, én boszullam meg magam i A három vadállat holttestéi az árok szélén loméi lék el. — Kunok a vadregényes históriának a
Azonbaui\',,írA*At |,tdÍg 01)8,1 ktítb6\' kttPlult\' »>ely\'megbízható tsakis az ignzinoudásbnu gyakorlott.
— Megint olcsó liba húshoz akart egyik Tolekvuli lakosunk juini, ki Anhoffrr szám vetőéinek egy eltévedt libáját pártfogásába vetb a turpisság mihamar kiderüli * n g^íduokságbu h lyezett libái feloldották Auliofferék \\
is- van még abba beleszólásunk amit ellenségeink. alól,
Ml/ _, I,UL-
gondnokság
akarnak
Az elbizakodolt, ónhiil és arrogáns hangnem m«güté»e ola sok minden történi Azóta a Mazuri-lavakból egy uj növényfajta uött. hosszú szám, bá naios sziriuu, halvány virág ; a Kárpálok alján pedig ••ter és ez»-r orosz alussza örök álmát. Nem az oroszok állnak Németország területén, hanem megfordítva és Galíciából kitakarodófélbeu vannak. És ez a körülmény lágyabb hurok pengetésére késztette az áutánt sajtót Mos már letűnt a jelszó : A Belliül Most már nem akarnak rz oroszok végjgszáguldani Magyarországon, hanem azt haugoztaiják, hogy a szent birodalom, a nagy Oroaiország terüleléról akarják kiUzui az ellenséget Megváltoztak az idők. nagyot fordult a hadak hatalmas szekere és tompultak a bősz ordiiozások Csakhogy most már mi vagyunk lórba. Az utolsó védelmi vonalén állnak Galíciában az oroszok és nem bírják magukat tartani. Bes<za irtbiában pedig már a mi seregeink Opeléinak-MegertjOk az ellenséget, mégértjllk, hogy most mar csak nz a céljuk, hogy saját területükön ne legyen j — A lengyel assaouy boszuja A háború ellenség. De ezt már csak majd mi lógjuk eldflnleui, története tele vau hímezve tarkálló epizódokkal Vau-ez már a mi ügyünk, amit ugy fogunk végrehajtani, I s\'ró\' tannak nevető históriák, vaunak borzal-ahogy azt érdekeink diktálják. , masak, miknek hallatára meghűl az emberben a vé., _ 8 megcsapja a háború irtózaU. Ilyen az. a melyiket
. . , x, , , . , . . egy olvasónk kuld T. melleit, a merre elgázoltak
— A soproni kerületi kereskedelmi ósl . , . ... ... . • *
mindent a haduk, régi kastély gunnjast a jegonyék
mögött. Lengyel nemes familía lakja A férli elment az uláuusokkal, ollhou Csak fiatal felesége maradt. K. Vladim irné, a fiatal asszony is ott akarta hagyni az elmúlt hónapban a kastélyt, de beteg lett, uem tudott fölkelni Kgy este kozákok vetették be magukat a faluba s a kastélyba három kozákliszt került, Három nap három éjjel folyt i pálinka s tivornya, tatluk - Veié egy ni era kezdődik s ez u, ora Vtírle lö| H |lázHt H bdU,R A8sZOII>. zug
küszöbén lüijb üdvözöljük. |szobában birkózott a lazzal. A berúgott kozáfelisitok J
A SEITAKAREKPENZTAR RÉSZVBNYTÁRSASAli NAGYKANIZSÁN
az 17dl VI5. M, /•\'. számú kormányrendé-—8 naponkint újból leszuek meg-1 alapján a m k. Postatakarékpénztár altat termény eh"legek nyújtására ktjelöltetvén.
Megszúrt a p\'i&cl uzsora, u alispáni
| hivataiiiok l,S7i7/-.( 1,6 s/.ámii tvnrfelele alapjai) a | helybeli rendőrhatóság fllké«7.it«Hte a \'pUci ár jegy-1 zéket. mely négy példányban h piac t sarkán lesz i kifüggesztve Bzeu árjegvzúkhe? nem esak rz eladók., j de ii vevők is lartoznak ragaszkodni, ellen esetben tó\' napi elzárás, esetleg 2Qy kor. pénznir\'-MuKal sujltatina\'<.
Az áruk
állapítva s a helyi lapokban is Mtaétévi
A húsárak mint tudomásunk, van n minisztérium által országosan fogunk rendeztetni
— A központi Jóléti Iroda Nópiroda Osztálya munkát kores 1 favágó, l házmester, &{ takarítónő és irodaszolga részére Munkát szerez: 1 bonne, 1 kocsis, | kovácsswgéd, 1 malommuukás I mindenesleány és 5 lakai itóuő részére.
Slligóson lelszólitjuk a t. munkaadókat, bog munkásszükséglelflket a Központi Jóléti Iroda Nép iroda Osztályával (Ofcengeri-ul r>.) tudassák
földbirtokosoknak és
az idei terményeikre előleget nyuH a miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó 6\'/s% kamatra
iparkaraara a f hó 2\'2-éu tartott eluökválasztó közgyűlésén Spiegel Félix inat választotta meg el nőkévé. Ifiz alkalomból a helybeli ipartestülot vezetőcége a megválasztottot táviratilag üdvözölte. Az uj elnök nem ismeretlen már városunk közönsége előtt \'-"in. agilitását, rátermettségei régiói fogva hangoz
— Burgonya, tengeri vásár. Nap usp után folyik a városházán a burgonya és tongori iné rés, amely óriási terhet ró a rendőrségre Dacára, hogy e munka az egyik ott mdkötíő hivatalnokot teljesen kimeríti, mégis akadnak elégtelen egyének, kik követelő, erőszakos s néha vastag bánásmódjukkal az olt felügyelő hivatalnokot a végletekig bo-szaülja.
Kár Egy jó állapotban levó pedálos cimbalom megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUÉ 24.
legújabb száma azt mulatja be, hogy milyeu lesz eteolul az Érdeke Újság Terjedeiembeu majdnem kétszer akkora, mint eddig, fölélesztve mindazokat a régen megkedvelt hasznos és szórakoztató mellékleteket, melyek a háborús felvételek sokasága miatt kényszerűségből kiszorultak és gazdagodva egész sor illusztrált cikke*, melyek csak távolabbi vonatkozásban vannak a világháborúval, de föltétlenül igényt tarthatlak a magyar közönség érdeklődésére. Hogy „Az Érdekes Újság" egyetlen ugrással ilyen nagy mértékben növeli terjedelmét, auuak okait talán uem is kell bővebben kifejteni. Mentül előbbre, haladunk a világháborúban s mentül inkább torlódnak a uagy események, annál fájdalmasabban érezte.1 Az Érdekes Újság, hogyha lelkiismeretesen akarja kiszolgálni a művelt magyar közönségnek mindeure kiterjedő érdeklődését, nem férhet el az eddigi azük keretekben, mert a háború torlódó érdekességeinek bemutatását nem lehet korlátozni, viszont az elengedhetetlen háborús auyag boiuutatása lassankint | eluyom és kiszorít miudeu egyebet, aminek egy jól szerkesztett, a közönség mindej) igényével lelkiismeretesen számolo újságból hiányoznia nem szabad. Kényelmetlennek kellett éreanie a 6zük terjedelmet és hetenkiut (ájó szívvel kelleti lemondania olyan érdekes és közérdekű anyag közléséről mely kétség-teleuül nagyou érdekli a közönség szélesebb rétegeit. Ugy érezte, hogy majdnem kétszer akkora terjedelemre van szüksége, ha igazáu teljes, a háborún tul minden érdekes és jelentós eseméuyról beszámoló illusztrált hetilapot akar a közönségnek uyujtaui és lépést óhajt tartani azzal a felfokozott érdeklődéssel, melyet éppeu a uagy világhábora fejlesztett miudeu művelt magyar polgárban Az Érdekes Újság nagy közönsége, amely ÍBmeri a lap folytonos tökéletesítésére irányuló törekvését és ismert kipróbált megbízhatóságát is, inkább fog uéháuy fillérrel több* t adni. ha ennek ellenében abban a helyzetben lesz, hogy Az Érdekes Újságot a mainál majdnem ketszer nagyobb terjedelemben, összes régi mellékleteiuek felélesztésével és uj rovatokkal gazdauilvn Kaphatta meg hetenkint Mindössze hat fillérrel lesz drágább Az Érdekes Újság. 24 fillér helyett 80 fillér, de ennek ellenóbeu kétszer akkora lapot kap a közönség. Egyébként Az Érdekes Uiság isméi szenzációs pályázatokat hirdel több mint 6000 korona összegben. Az Érdekes Újság előfizetési ára egy negyed évre 8.60 kor , félévre 7 kor., egész évre 14 korona. — Egyes példáuy ára 30 fillér. — Az Érdekes Újság kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. sz. alatt van.
ciuimel március 27-én szombaton uj képes hetilap iudult meg Vajda Ernőnek, a ,Boz-mariii néni"; .Ludas Matyi" és egyéb nagy-sikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj kepes hetilap legnagyobb részében a modem nyomdai technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lett mélynyomással készül és ennélfogva képei mindeu fotográfiánál szebbek, es fest-méuyszerQen valósággal keretbe kívánkoznak. Háboríts képei a világháború egész területeid még az elkényeztetett magyar közönség elótt is szenzáoiók lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemesük novellák és regé-nyék, hanem ötletes, valto/.atos és gazdug rovatrendszerrel. .Tessék befejezni" olmü rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a osaládok számára. A „Hadikonyha* megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzai mas pillanatok" ciniü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelői a bUnügyi és egyéb izgjtlmas esetüknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel éa rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, meri az uj lap 32 oldalas terjedelme és tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Képes Újság előfizetési ára negyedévre 250 korona, félévre 5 korona, egész évre 10 korona.
A Képes Újság szerkesztősége és
kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szám alatt van.
— Az .Élet" szépirodalmi és művészeti heti. lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kittuó laput melegen ajánljuk olvasóiuk figyelmébe Szerkeactóség ós kiadóhivatal: Budapest. I. Kehérvári-ut I6/c. — Előfizetési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" mindeu száma gazdag tartalommal jelenik meg. A , Vasárnapi Uj ság" előfizetési ára negyedévre öt korona, „Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a-„Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV , Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
— A ,MAQYAR LANYQK\' szépirodalmi képes hetilap, fiatal leáuyok számára. — Szerkeszti Tutsek Auua. Megjelenik mindeu vasárnap. Miudeu egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel ó- a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész évre 12 koroua, félévre 6 koroua. negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andráasy-ut 16 szám Mulatváuyazá-mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — E kitűnően azerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
NYÍLTTÉRIT
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö én edző hizlaló-kúrák egiiz éven át. Gtyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül fölvétetnek.
♦i K rovat alatt kétleilukért tiitni válUl Mttli*-Híget a xierkmtónág
Mi LKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ

KÖNYY-j PAPIH^- ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben :——-— Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. -
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----— dús raktára. -
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok - nagy raktára. —
Nyomatott a laptulajilduoa il\'j. W.ij.iiu iótsof kóiiyvuyiiti.Ujibau Nagykanizsát!
54-»k évfolyam. 50 szám
Hétfő
I
I
Migjalinik hétíón is csülörtökön.
tlöfUaliel árak; Kg«.< «vio 10 koron*, MUvi« 6 Negyedévié 2 korona 60 flll. kK,M ,,\'tiu ét
Felelős azci kesító
Báuekovich János
FótserkeaitA:
Kemény László
Sztrfcasztóiig n kladthlvital Diik-tér 1
Taleton 182. Hir.UU.ak dlj./.bí. •■•rlnl.
Rézmozsarat — Vasmozsárért |i Rezet — »asért|
Gróf Andrássy Gyuláné felhívása
A magyar társadalomhoz, különösen a iiiagynr háziasszonyok, egyházak gondnoksága, jegyzői kar, lelkészek, tanári s tanítói kar, kereskedők és iparosok jó s/ivélieti fordul az „Uránia" Országos Nóvedó Egyesület es áldozatot kór a haza ultárára
Az országos hadsegélyző hivatal lelkes fölhívást intézett a magyar közönsog ós első sorban a magyar háziasszonyokhoz Kz a felhívás azt kívánja tőlünk, hogy háztartásunk fölös és nélkülözhotő fémtárgyait adjuk oda részben a hadseregnek, részben egyesitvén a kettős célt a társadalom munká-jának segítségére. Bizonyos, hogy e felhívás nem is marad hatástnlan a minden magyar liaztnrlásbnn már készen várják Összegyűjtve és megválogatva az erre szánt largyak a gyüjies idejét. Elibez a felhíváshoz kapcsolódik. bár lóle függetlenül a mi kérésünk is
Adják nekünk háztartásaik vagy kereskedéseik egyik másik darabját, mely talán
nem felesleges, de nem is pótolhatatlan. Az „Uránia" Országos Nóvédő Egyesület ugyan-nerro a célra IffsJfczuiozsarakai, rézgyertya* tartókat, vagy egyéb nélkülözhető réztárgyakat és réziuérlegsulyokat (leginkább Va kilón felül) kéri azoktól, kik ellenszolgáltatás nélkül, vagy mert nem nélkülözhetik, uem adhatják át tvztárgyaikal. Nem ingyen kérjük, mert ellenértékül felajánlunk minden adott rézmozsárérc. vagy 3 kgr. sulyu vörös vagy sárgaréz tárgyéit vagy. törmelékért, egy a használatnak, ugy ízlés, mint hygienioiis szempontból teljesen megfelelő nikelezett vasmozsarat. Másfél kgr. sulyu rézgyertya-tartóért, vagy ugyanannyi sulyu sárga vagy ugyanannyi sulyu sárga vagy vörös réz-tárgyért vagy törmelékért egy nikkelezett vagy bronzirozotl vitsgyeriyatnrtól; l/s kilós és ezen felüli rézsulyért a megfelelő hiteles vassulyokai.
Ezen vastárgyak bízvást pótolják a háztartásban, templomokban és az üzletekben lainadi hiányt. E jelzett tárgyak e történelmi napok emlékére „pro Viktória" „a Győzelemért" 1 i> 14—15 fijirallal vannak ellátva és mindenkor ékesen szóló emlékei lesznek ennek a nagy időnek.
Réztárgyaik helyett fogadjak el tehát
szívesen az általunk felajánlott és a réz-adományokat míntfetiképeu pótló nikkelezett vagy bronzirozotl vastárgyakat, hogy egyrészt uj. eszközöket adhassunk küzdő hadseregünknek jövendő győzelmek kivívásához, másrészt pedig, hogy a hadicélra adott anyagnak nyilvánosan elszámolandó átvételi árával támogassuk a/. „Uránia" Országos Nóvédő Eegyesület már megkezdett munkáját.
téglával hozzájáruljunk ahhoz az otthonhoz, melyet az egyesület a l.sdbn-vonuUak özvegyeinek és árváinak lehetőleg még a háború tartama alatt felallitaui óhajt.
A fenti tárgyakon kívül minden egyeb réz vagy vörösréz tárgyat, üst. konyhaedény stb. adományt is szívesen fogadunk és ké lünk és azt kívánság szerint az adományozó által megnevezett bármely, általunk forgalomba hozott nikkelezett vagy bronzirozotl felirásos emléktárggyal kioserélftnk.
A hazafias nagy oél érdekében bizalommal várom a becserélendő réz- és vórosréz-adornányokat, gróf Andrássy Gyuláné IV , Váci-utca 20. vagy az ..Uránia" Országos Nóvédő Egyesület lielységebe V. . Szerviia-tér 5 szám alá. Budapest. 1015 juiiius havában.
Gróf Andrássy Gyuláné s. k.
Nálunk temetnek...
És ilt-ott hörgő átokba fogamzik. Egy-egy hörgő emberroucs ajkán a s:<>. Utána csönd ... Hatalmasot suhintott Vén kaszájával a zord Arató.
Nincs g\\\'ászbeszéd itt... Nincs papok imája. Se tömjénillat... Se beszenlelés, A requiem egy ócska... ócska nóta, Mit szánalomból a szél fütyörész.
A csöndes uton a Halál bolyongott, S amerre járt, vérbe fagy a szó, Csodásan gazdag legényaratásával, Halkan... Szitálva ... Temeti a hó.
Kassa, 1915. tavaszán.
Vágó Géza.
Jez
A fiú és az anya.
REGÉLŐ. it.
Foki-télié anyai tekintélyének telies egészét igeuybe vette, hogy e kel remény egy boldogságban vhIó egyesülését megakadályozza.
Alkotott ő anyai képzeletének fénye mellett lia számára egy ideáll 8 mikor a képzelet az esz méiiyl minden |ó tulajdonsággal felruházta, nem hagyván ki e jó tulajdon-ágok közül a gazdagságot sem, — komolyan kezdett keresni iiz életben a közeli ismerősök-?\'i-nrnm\'t lenek között egyaránt fiának az anyai kívánságok mértéke szuriul megfelelő jöven dóbelije után
Már kettőt fordult a föld tengelye körül. A tavaszt kétszer váltotta fel a nyár, a nyárra kél ízben jött az őaz s reá a tél, inióta Feketéné számításait megkezdette s menye keresése után nézett, de még mindig nem jutott eredményhez. 8 mikoi már eiiuyí ideig hiába kutatta a legméltóbban az anyai remények kiváualinaiból le-letöri egy darabot, hogy könnyebben céljához jusson Siettette a felfedezést a liáuak már elóhaladotl kora is. Ugyanis belátta, hogy Gyulát kulcscsal és lakattal már meg neiu őrizheti, seiu pedig tulrövidre szabott szeretettel közeljövőben
megvalósítandó tervétől el nem riaszthatta. így az anya reménye leszállott kívánságainak minimumára De mert a gazdagság alkotta még mindig reményeinek tetemes részét, Ilonka még most sem ütötte meg az anyai sziv kívánalmainak mértékét, ha eré-uyei ezl felül is multak, ó tehát vári. mig az idő hoz majd egy olyant, aki megfelelő lesz.
Azonban hiába várt. Az idő uem termelt olyant, ki az anyának is, meg a fiának is megfelelt volna, mivel Gyulának választásába való beleegyezéséi még seiu hagyhatta figyelmen kívül. 8 mert Gyula áll hatatos maradt fellett szándékában. Feketéné pedig reményűiből engedni nőin akart, az anyának kero sése és találgatása éppen ugy uem vall be k oly kevéssé hatolt Gyulára ma. mint anyai tanácsa tegnapelőtt.
Csakis igy történhetett, hogy az anya és fiú között a szeretet kapcsa meglazult egy időre, hogy a fiúnak elért boldogsága a gyermekekuek az anyát s az anyai sziv reményeinek részben való teljesedése az anyának a fiát a köteles szeretet egész özönével adja vissza.
* »
Minél többször jöttek össze a fiatalok, a hét-közuapiasiiág számításának sivár tervei nunál inkább háltérbe szorultak, hogy a kölcsönök szeretet életerősebben ébredjen fel. Gyula egy tekintettel kiles o
Z i U I KÖÍLÍINV
JUNIUS 28.
HÍREK. A főgimnázium Igazgatóságától.
A főgimnázium igazgatósága értesíti a tanuló ifjúságot, hogy az évvégi Értesítőket holnap kedden reggel S órakor kapják, meg és pedig az 1—4. osztály a volt iskolai helyiségekben, — az 5 -8. osztály az igazgatói irodában.
Az antanté harcmodora.
Hogy nem az igazságot képviseli az entente, azt már a harcmodor is mutatja, amellyel küzd a harc folyamán Osak a hamisság küzdhet a kétszínű-ség fegyvereivel, amilyeu a rágalom, a látszólagos megadás n azután a kézi bomba, a gázzal telt grá-. hálok 8 a keretbe szépen beillik az orosz hadsereg szombati fegyverténye. Kegyelmet kérve tartják fel kezüket s azután harcoló sorainkba kézi gránátokat dobnak. De minden fegyver eddig még vissza sült el. 8 akkor persze oda át van nagy lárma s a nemzetközi jogra való hivatkozás. Mintha ók lennének a nemzetközi jog hivatott őreil ók, akik minden látszólagos törvénytelenségünknek az okozói. A kiéhez-tetésre, amikor a teugeralatt|árók munkájával válaszoltunk, telesírták a világot, hogy milyen jogtalanság esik az emberieségeu s több elféle panasz szóval kiabálták ki a ini barbárságunkat. Hát szép-szép, hogy ók ennyire hangoztatják a nemzetközi jogot s az általános emberi érzéseket. De akkor miért cse-lekszeuek mindig ellentétben azokkal ? Azt hiszik, hogy mi gonosz harcmodorukat ölbe tett kezekkel uéziük s tűrni fogjuk, hogy engedeimünkkel öljenek meg miuket. 8 itt eszembe jut az a bizonyos zsiváuy közmoudáaos esete, amikor ó kiabál másokra, hogy
ott szalad a tolvaj. De felül-e még valaki ezután az 6 tisztességüknek ? Az olasz esküszegés, a szerb ki-! rálygyilkosság, ártatlan polgárok kiéheztetése, törvénytelen fegyverhasználat s színlelt megadás — I megtanítottak bennünket arra, hogy oda ál nincs! tisztesség, nincs jog, csak gonosz törvénytelenség. 8 most rajtunk a sor megint! Az orosz tömegek, ha megadásra készen jönnek felénk, a mieink majd sortűzzel felelnek Mert lehet-e uekik hinni, akik az entente iskolájában kitanulva, igy akarják ami jóhiszemű becsületességünket a mi rovásunkra kihasz nálni ? 8 akkor oda át meglot megszólal a nemzet, közi |og megvesztegetett lelkiismerete s ismét mi leszünk a barbárok.
De csak lármázzanak. Valahányszor |ilyeu lárma hallatszik oda át, mi mindig ezt kiállhatjuk : köszönöm hogy erre is megtanítottál entente, hogy ezt is lehet 1
A sebesült utolsó sóhajtása.
Adatok, megfigyelések a meghalt harcos katonákról.
Valóságos hő>költeményekel olvastunk már arról, hogyan viselkedik a monarchiabeli és a német kalória n harctéren roham közben, az ágyú. vagy a gépfegyver mellett. Tudjuk, hogy a magyar a német és az osztrák egyformáit hós tud lenni, ha hazájának védelmére rendeli ki a sors. Arról azonban, hogy miképpen válnak meg az élettól. mi az utolsó szavuk, mi a végsó óhajtásuk, még uem igen olvastunk.
Kassán, az oltani lemelókben sajnos, elég számban vannak olyan harcosok, akiket olt váltott meg földi szenvedéBeitól a könyörüleles halál. Több száz katona pihen a kassai, bósök (emelőjében ; ezeket már az itteni korházakban érlu ulól szomorú végzetük.
— Hogyau viselkedtek halálos ágyukon a sebesültek ?
Kzzel a kérdéssel fordultunk azokhoz a kassai
ápolónőkhöz, akiknek az a szomorú szerep jutott, hogy elfogják a haldokló katona utolsó sóhajtását és
— amennyire, lehet — teljesítsék végső kívánságát.
— Ahány haldokló van — mondta egy régi kitűnő ápolónő — annyiféleképpen hal meg Van olyan is, aki ugy múlik ki, mintha nem ismerué a szouvedést. Kbbeu nem lehet különbséget tenni magyar, orosz, vagy német közölt,
— Soha se felejtem el azt a tiroli, kedves, huszonegyesztendós huszárönkéntest, aki csonttöréssel került kozzánk. Kleinie nagy fájdalmai és lázai voltak. Ha harminckilenc fokos láza volt, elkezdett zokogni hogy ó már meghal és táviratozzanak az auyjának. Ha már nem találná élve az anyja, akkor mondjuk meg neki, hogy ó okvetlenül a lovával akar egy sirban nyugodni. A szegény fiúnak megvolt hát az „utolsó kívánsága*, de annak végrehajtására itt nem került sor. Tőlünk egészségesen távozott, de ugy tudom, hogy legutóbb 8tryjnéi eleseit.
— Érdekes, hogy a legtöbb fiatal ember, ha haláltusában eszméleténél van, az édesanyját hívja. Volt olyan is, akiuek már nem élt az anyja. Kz viszont ugy érezte, hogy a mamája hívja ól.
— Megyek már, jó mamám, azonnal megyek,
— motyogta könuyes szemmel.
— Azt is érdemes fölemlíteni, hogy egy prága iparos miképpen viselkedett halálos ágyán. Napokig halódon és folylou azt hangoztatta, hogy a feleségél, meg négy gyermekéi hozzák ide Amikor az utólsó perceket élte, hamar sört kórt. Hoztunk neki egy üveg sört; kiillu és azt mondta: ^
— Ha meghalok, ne értesítsék halálomról a családomat. Hadd higyjék, hogy valahol a harctéreu vagyok, hadd reménykedjenek.
Pár perc múlva kiszeuvedett.
Jellemző az alábbi eset is:
— Kevés olyan haldoklónk vau, aki öntudatánál van. Rendszerint olyan magas a lázuk, hogy nem tudnak magukról. Ilyenkor persze félrebeszélnek Az ilyen haldoklók csaknem kivétel uélküi a haretérau
jövője titkának boldog megfejtését Ilonka szemeiből, már meglevőt is széttöri Krro mutat a modern élet
míg Ilonka egy nem feledett alkalom mai kicsalt egy s megerősíti a tapasztalás. Osak ott van a házassá-
édteljea vallomást Oyula ajkairól.\' gou Isten áldása, hol a viszonos szeretet hozta össze
8 ez a perc összelüzte őket, a méltó siáudík- R M,wkeL ban a méltóval egyesült. A szándék érlelődött a ki- 6 a feltünedező akadályok csak megerősítenék vitelre, Gyula ezerszer újította meg e szándékát és egymás iránt való szeretetükét. Mert lelkükben mégpedig ugy, hogy az szebb nyelven, meghalóbb alak- győzódésl szerezlek arra nézve, hogv mindez csak a ban emberi szellemből s emberi szívből még soha- kölcsönös állhatatosság próbaköve s a bizton közelgő sem sugárzott ki, 8 valahányszor együtt vollak, arra boldogságnak miulegy lerótt válságdija. . néhány röpke pillanatra merne luloU tólak . világ 8 „,m ,, c,„|6l|uk „ >kjdi| k bit gondoláit, azivükbeii kialudt u önzea lángja. » uljű 10„1(,k bo|dogl4,uk üljáüó| mulandó erzelmek háttérbe szorultak S ilyenkor az
igazi boldogság előérzete töltölle be szivüket; A """,l"í" r"""\' \'"\'k1\'" \'Kénjeihez azé a boldogságé mely nem a jelenkor ferde fogai-1\'°\' ÍJ,ed»l"\'e"4 á|l«ra nevezlek ki: s inosl már termáin épül lel a nem is a társadalmi jeges számítás. vél a \'erelliette. mit nem is mulasztóit ból seivja erejét: hanem, amely a boldogság valósá- A tM\'i * " kezllkel egymásnak adiák. gát a hitveseknél a kölcsönös ragaszkodásban, az " 18,i>es \'\'\'\'" röllös uliá" egymást támogatva arányosan megfelezett gondlian s az önfeláldozó lu,j*k " l4«"«ket s íakaszszák ki a szeretetül szeretőiben ébreszli lángra Ók már egybekelésük | "!r"\'"11 \'\'"\'\'^í Mmeit. elölt meg voltak gyózódvo, hegy való boldogságuk
S egy alkalommal a muló fájdalom a ebredó öröm halk zokogásával zárta azivére gyermekét, arra a szívre, melyben végre is az anyának büszke tervei fölött a gyermeke iráni érteit auyni szeretet halalma diadalmaskodóit.
És aki a rideg sziiiniiásusk csaknem áldozalul dobta gyermekéi, az a szeretet csodás erejével kél szivet vonzóit magához. Mikor pedig megismerte igazán Ilonka hozományát, akkor fiának laláll kincse telelt érzelt öröme az elóbb érzeti láldalum teledé-kenységél vonta maga uláu s az anyai szeretet bűn-bánatával mondta fisunk : ámbár célunk egy voll, a te boldogságod megteremtése, a hozzávezető igaz utal te tiilsltad meg; meri a melynek forrását en megtévedt BZereiellel az anyagból akartam megnyitni, te azl a lélekból s annak erényeiből fakasztottad életre. 8 még én éveken ál kerestem hiába
s végre a fokozatos lemondás engedékenységével ; I addig te sziveddel kulattál iiláua s szivben is lalál-,.,„., ., , . , I Feketéné ellenzésén kivlll már nem is volt\'ltál rá; őrizd is meg, mert igazi boldogságot a azlv-
C"! V \' Í ki él"\'-!-""ls ,k"UI> 4rtl"»k 6 ™K "lindig éló "ek csak is a sziv szerelete adhat és semmi más.
erősen. Belátták, hogy ott a boldogság az igazi hol-1 anyai büszkeségével skarta ni lángra ébreszteni ham
v»dó reményeinek üszkeit. Nem tudóit a nem is * . "
sksrl beleegyezni gyermekének férfiss azerelmébe;
másképei, akarta inegfoiiiii fia lövendó sorsát. 1 H a "mgtérl anyai azerotel szavait Gyula meg -
fogadta. Ilonka szivében szerelellel kutatott boldog -
dogságnak csak látszólagoa faltyábailása, hol a társadalmi fagyos számítások gyalulják ösaze a azivekel a megkívántató elózetos szeretel uélkül.
8 teljesen igazuk veit. nem csalódlak ítéleteikben. Ugyanis a komor élet a földön kötöll házassá-! „ni* « .. „n ....... • , . , I .............1
goknak ezerszámra „yujlja példái,, melyeket meg,e- r f" ÍI Z ?\'""" Alk°""1 is 1,1 tó" \'\'"l\'"^"\'. ■*«» «
remtetl az érdek s felbontott s szeretellenség és kn-I, ?! , i« l * legyőzőit az elóbb, lesz; akkor elegáns szerelem birtoko....... nem osztályrészük
rai kiábrándulás Mert tagadhatatlan lénv, bog, » I. I. a, ? \' " ""í"i \'""rl "°k \'""" " KÍV\' l"n™ " ír\'iak\' ~ """ "
Urtós Házasságot a azell köli; eunek iiiá^ " l\'^\' " " " "" ~
" hanem az összeszokásba velett remé\'jy a munkásaik.
De mikor látta, hogy a gyermeki szívben , .ágának még hiányzó morzsái uláu. 8 mindenre reá
JUNIU8 28.
ZALAI KÖZLÖNY
képzelik magukat és valósággal csatároznak képzelet-beii. Van olyan i«. akit le kell kötözni, mert rohamra akar. menüi ós fojtogatja a szomszédját. Érdekes volt íz g karlsbadi fiatal kereskedő, aki tüdő-sebével haldokolt. Már egészen öntudatlan volt amikor egyszerre csak mugáhnz téri, felnit és tükröt kórt. Adtunk neki. Megnézegette magát a tükörben aztán hátra dűlve mondta: „Meg vagyok magammal elégedve. Nyugodtan halok meg".
— Egy év. Egy esztendővel ezelőtt éppen ma, amikor eldördült két lövés, amely két lövésuek olyau viszhaugja támadt, mely végig zúgott az egész világon, megborzougatva az emberiség idegeit s mii-\' liókat vitt a rettenetes vágóhídra.
Ez elmúlt esztendőben sokat éltünk, sokat rettegtünk, sokai remegtünk s az I1H4. év Péter-Pál napján vérbetükkel vésődik örökké feledhellenül a nemzetek történetébe. Meghatottau, levett kalappal állunk, imánkat, fohászunkat felküldvén az egek Urához, az elhunytakéit s a hadiszerencséért egyaránt. Hálatelt szivünk azonban esedezve köuyörg, liogy ily esztendőt ue hozzon a Mindenható »oha többé hazáukra x nokat zaklatott szegény nemzetünkre
— Piao, húsárak a a közönség. Az az
erélyes intézkedés, melyet a helyi hatóság megindítóit lassan-lassan kezdi megteremni örvendetes gyümölcseit. A piaci árak két hét óla legalább 30%-kal estek h hova tova a vidéki árusok beletörődnek a megváltozhatlanba.
Annál inkább zúgolódnak a hentesek óh mészárosok, kik uem tudnak beletörődni, hogy ezentúl kisebb haszonnal kell dolgozuiok s a közönség bőrére oly szabadon nem vadászhatnak ezentúl
De bármennyire fáj is e valóban rég óhaj tolt intézkedés a hentes és mészáros utaknak, indokoltságát h méltányosságai el uem v itathatják, mell a jelenlegi disznó és marhaárak mellett, a hatóság állal megállapított húsárak egy cseppet sem méltánytalanok.
Nem mulasztjuk azonban azt sem el, hogy meg ne említsük, miszerint a közönség nagy része nemcsak, hogy uem respeklalja a hatósági árszabást, de azt lépleu-nyomon áthágja s ezzel a hatósági intézkedést bénítja.
De egy más hibáját is fel kell említenünk közönségünknek, nevezetesen azt, hogy az eladó közönséggel sokszor nagyon is méltánytalan követeléseket támaszt — ami arra vezethet nagyon könnyen, hogy az eladókat elriasztjuk a piacról, ami egyáltalán uem kívánatos.
A reudórhatóság azonban fáradtságot nem kiméivé, a közönség igényeit minden irányban igyekszik kielégíteni, amiben oroszlánrésze Füredi János agilis reudórtiszlüukiiek van, ki nemcsak a piacon, de minden terén a közönségnek állandóan rendelkezésére áll a azok élelmezéseit minden irányban eló-mozditaui iparkodik.
Jói eső ölömmel regisztráljuk, mert o drága világban az ily erélyes intézkedésre kétszeresen is szükségünk vau
— Meggyilkolt örog házaspár. Egy öreg bakházai házaspár. Teuk Ferenc és felesége ráiratia házát és löldjét Tóth József bakházai földmivesre és feleségére. Az ajándékozási szerződést ahhoz a föltételhez kötötték, hogy vagyonuk átengedése fejébeu holtuk napjáig eltartják őket. Most egy esztendeje történt az ajándékozás, de Tóth Jáuos nem bírta kivárni, a mig nz öreg házaspár természetes halállal bevegjti földi pályáját Pár hónappal ezelőtt Teuk Fereuc és felesége nyomtalanul eltűnt a községből
Németh Dávid barcsi csuiidórjárásórmester nyomozni kezdett a titokzatos ügyben s a minap a bakházai akácosbau megtalálta az öreg házaspár holttestét. Tóth Józsefre gyanakodtak, a ki több napon át konokul tagadta a gyilkosságot. Végre őszinte vallomást I telt, elmondta, hogy a két öreget ó telte el a láb\' alól. A gyilkost n uagyatádi járásbíróságon vették őrizetbe.
— Sztrájkolnak a kiakanizsaiak. Vasárnap délulán a kiskanizsai templom előtt néhány nagyhangú izgató lelhivta a kiskanizsai közönséget, hogy a hatóság; árszabást megakasztandó a piacra" semmiféle zöidségueiuüt be ue hozzanak, különben a kanális hídnál ieütik őket. — Nemkülömben a helybeli utcavégi polgárok is feltartóztatták u falusi árusokat, hogy nejn szabad a kanizsai piacra semminemű árukat behozni.
Eteti izgatókat a rendőrség nagyon helyesen letartóztatta s ellenük a hünfenyiló eljárás megindít-tatolt.
Nagyon helyesen.
— Elhalasztott befizetések A nagykanizsai takarékpénztár állal alapított Önsegélyző Szövetkezetnél a f hó 29-ére (keddre) eső br fizetések az ünnep miatt jnlius hó \'ián, azaz": pénteken d. e. lesznek megtartva.
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyző Szövetkezetnél a folyó hó 2!)-r» eső befizetések az ünnep miatt julius hó \'2-án vagyis pénteken | délelőtt tartatnak meg.
— Tűz Kiekanizsán. Szombat éjjel haugor tüzilárma verte fel a VI. VII. kerület Inkosságáll, amenyibeii eddig ismeretlen okokból egy épület kigyulladt.
A tűz lokalizáláséban, leguagynbb réazök volt derék rendőreinknek, kik azo&uql a helyszínen termettek s o\'l legodaadóbb meuléji munkát végeztek J — Megtagadták & foglyok a munkát.
A ki figyelemmel kisérte u hadifoglyok szorgalmas munkáját, s?.iufe örömmel kenslilálla, hogy ezzel a napszám uzsora is némikrpist megtörött.
Azonban mint minden dologban, e téren is akadt egy nagyságos bérlő, aki dacára hogy ugy-szólva ingyen munkásokat kapott a foglyokban, mégis a legsilányabb s leggyalázatosabb kosztot adta a nyomorult munkásoknak, kik az éheztetés! megunva, a munkát megtagadták r.
Füredi János rendőrtiszt a dologról értesülvén, azonnal gondoskodott róla, hogy az illetők humánusabb elbáuásu gazdákhoz kerüljenek.
— Kutyák a temetőben. Több oldalról panasz érkezeti hozzánk, miszerint a helybeli róni. ksth. sírkertben a kutyák állandóan bent ténferegnek s a sírokat is feldúlják K kegyelet sértő dolog mint tudjuk n kutyák lulajdouosai ell-n büntetést von maga után, ugyanazért figyelmeztetjük a közönséget, hogy a temetőben kutyával járni tilos s a rendőrhatóság állal a temeiőőr szigoruau utasíttatott, hogy a temetőben kutyát meg ee tűrjön s ha mégis valaki oda magával vinné, azt azonual jelentse.
— Harctéri baleset. Egyik kassai kávé-házbau a kereskedők asztalánál egy felkötött karu fiatalember ül. A vendégek szánakozva nézik az ifjút és mindenkire azt a benyomást leszi, hogy valószínűleg a harctéren volt, olt a kariába lövést kapott, most szabadságon vau és ezért vetette le a katona-ruhát
A kereskedők azonban irigyek egymásra és1 nem engedik, hogy a rendelő téves hitben legy n és miiideuhol, ahol a sebesült hősnek látszó kollégájuk megfordult, előre beharangozták, hogy láloga- j
lást tevő X. Y. cég utazója nem a háborubau sérült meg, hsnem most van először uton és sok helyen nem a legszívesebben fogadták, ez az oka. hogy egyik helyen kificamította a karját. . .
— Egy szemért — 120,000 kor. Hermán Tivadar, a ki Magyarországból vándorolt ki Amerikába hosszú időn ál a W. 8. Tyler Compauy gyárában dolgozott. Szerencsétlenség következtébeu elveszítette a félszeme világát s kártérítésért pört indított a társaság elleu. A pör sokáig húzódott, mig nem juniuB elsején véget ért és pedig houfítársuukra nézve kedvezően A" uéwyufki bíróság — a céget\' 120.000 korona kártérítés megfizetésére ítélte, miután bebizonyosodott, liogy a szerencsétlenségért valóban a társaságot illeti a felelősség.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSAN
az 1701/915. M. /í, számú kormányrendelet alapján a m. k. Postatakarékpénztár allal termény előlegek nyújtására kijelöltetvén,
földbirtokosoknak és bérlöknek
az idei terményeikre előleget nyújt a miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó 60 kamatra
— A „Magyarország" politikai napilap a • bábom óta a legjobb és legpontosabb hírszolgálatra rendezkedett be. Gyorsan, tárgyilagosan közvetíti az i eseményeket s tudósításaiban sokoldalúságra törekszik. Közli a hivatalos híreket, de közli elleuségeuik jelentéseit is amelyek ismertetvén az ellenakciókat, i föltárják vállalkozásaink nagy nehézségeit a még sikeresebbnek mulatják sikereinket A .Magyarország" nemzetközi hírszolgálatot rendezett be. amelynek a semleges löldön levő Amsterdam a középpontja-Harctéri (udósitói a hivatalos sajlóhadiszállástól füg ( getleuül járiák a harctereket s közvetlen megfigyelés alapján írják gyom és mindig megbízható tudósításaikat A lap szépirodalmi része is csupa aktualtiás Szépiróiuk éléu Tömörkény István •\'s Krúdy Gyala állanak. Krúdy a fővárosi életet, a pesti emberek háborús érzéseii és gondolatait veti papirosra, Tömörkény az alföldi magyar népnek a világháborúban tanusilotf magatartását festi hs ,oulithalatlau magyaros művészettel. A .Magyarország* nem háborús rovatai is mindig élénkek, változatosak, ugy hogy a lap métán lelt az intelligens magyar családok legszívesebben olvasott napilapja. A , Magyarország• azerkeszcö-sége és kiadóhivatala, Budapest VI. Teréz-körut 22. szám alatt vau. A lap előfizetési ára negyed évre 8 korona, egész évre 32 korona Egyes szára ára 12 fillét.
BtítT Egy jó .állapotban levő pedálos cimbalom megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
I
ZALAI KOZLÖN í
JUWIUR as.
Ai Érdekes Fjság Képes Újság
legújabb száma azt mutatja be, hogy milyen lesz ezentúl az Érdekes U|ság. Terjedelemben majdnem kétszer akkura, mint eddig, fölélesztve mindazokat a régen megkedvelt hasznos és szórakoztató mellékleteket, melyük a háborús felvételek sokasága miatt kényszerűségből kiszorultak és gazdagodva e^ész sor illusztrált cikkel, vonatkozásban vannak^a világháborúval, de föltétlenül igényt tarthatnak a magyar
A Képes Újság szerkesztősége ét kiadóhivatala V.. Vilmos császár-ut 78. s\'/.am alalt van.
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti he(f. lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartaloi n, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kittnő lapot címmel március 27-én szombaton uj képes I fúljak olvasóink figyelmébe. 8zerkesztó*óg
. . • i «• • i ii • i u \' os kiadóhivatal: Budapest, I. fehérvári ul 15/c.
Iielilup indult meg Vajda hnioiiek, a El4íi«el«si á- félévre 10 koi. Mutatvány«ámol kén-
marin nanr; „Ludas Mutyi" es egyel) nagy- a^gge| kü|,| 0 Itiadóliivsl. sikurll darabok szerzőjének szerkesztésben., .
Ez az uj kepes hetilap legnagyobb ^ .vS^
cuo uu.u U ,l,odl\'n\' Wl,dHI U\'chuika legtökéletesebb ejófizetósi ára negyedévre öl korona, „VilAg-melvek csak távolabb" I ia ül>\' K>0l\'bM« világszenzációvá krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a
\' lett tuok nyomassál készül es ennélfogva ké- .Vasárnapi UisAg- kiadóhivatalában (Budapest, IV .
figyeteiu-ulca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Ke legolcsóbb uj-án a magyar nép
T, . « • , . P«»i minden fotográfiánál >z,bbek, ,s fest , közönség érdeklődésére.,1 _ . ? i pes Nén an\'
1 meiiyazürütüt yalosaggul kereti), kívánkoznak. y . ^
Hogy „Az Érdekes Újság" egyetlen ugrással ilyen I HÁhoriiN
uagy mértókbeu növeli terjedelmét, anuak okait la-1 |J)(i) Ián nem is kell bővebben kifejteni. Mentül előbbre haladunk a világháborúban s mentül inkább torlód-
e.k . nagy események, annál fájdalmasabban érezle. ^ Hj)f ni,lll<MI,l(t m)V1,||Ak
Az Érdekes lljsáií, honyha lelkiismeretesen akarja nv,.ki luu,,.,,, ólleles, változatos és
kiszolgálni a mflvelt magyar kózőuségnek mindenre róvntrelldsz\'.-rrel. „Tessék befejezni
kiterjedő érdeklődését, nem férhet el az eddigi szük rQv,itu n legn/.oi\'akozlalóbü jáliik
keretekben, mert a háború torlódó érdekességeinek osalátluk szamára. A „Hadikonyha"
lel\'ílle-
számára. télévre y korona 40 fillér.
képei a világháború egész .........
g az elkényeztetett magvar közönség .. " * -MAOTAR LÁNYOK- szépirodalmi
,. . - ., \' . , , képes hetilap, fiatal leányok számára — özerkeazti
flott is szenzációk lesznek. De az uj lapnak Xul„„k Am,„ Megjelenik minden vasár...... Mi.......
rendkívül .gazdag olvasmányos tnri.-iliua
•>íyea száma i/yörivijrü imlvészi kivitelt! képpel rege- legérdekesebb tartalommal jelenik mén- Ki\'tizeléai ga\'zdng ém: l£>;ész évre 11 korona, félévre 15 korona, ua-oitllíl Ky,!^évre 3 korona. Szerkesztőség és kiailóhlvatnl : . Hudapast, VI. Andrássy-nt 16. szám Mutatványszá-
""sí Hlinot kiránatra iníyen lítllil a kiadóhivatal — K ki-niegbe>|tijnőon szerkesztett képns lietilapot mindenkinek
bemutatását nem lohol korlátozni, viszont az alen-. oaülllBIOlleii szolgalatot fog tenni a drágaság, melegen ajánljuk, gedbeietlen háborús anyag bemutatása lassankint, ,„!„,, bánkódó háziasszonyoknak. .Borzai
elnyom és kiszorít minden egyebei, aminek egy jól mus pi||,iniuok" oiniű rovata állandó szeli- \\TVI I TTIh P *\\
szerkesztett, a kőzöuaég minden igényével lelkiiame- jyációja lesz mindazoknak. akik kedvelői a lNIli.iii.K-/
retasen számolo újságból hiányoznia nem szabad, bűnügyi es egyéb izgalmas eseteknek
Kényelmetlennek kellelt éreznio a szűk terjedelmet ,, ,
He a rovatok egesz sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyeraiukoknek es altaiá ball a családoknak. Kepeivel éa rovataival .
ez az uj képes itutiiap bizonyára a i grovi lelnóttek- es gyermekek számára, ,debb idó alatt meg fogja hódilani a tuagyar A hhár/iáVian
, . , közönséget, unnál is inkább, iuerl az uj lap AODaZiaDail.
minden érdekes és jelentős eseményről beszámohi 32 oU|u|ft8 lorj,de|ln, ^ almának gaz-
illusztrált hetilapot akar a közönseguek nyújtani ^dHgnága daoaru lalán » leKulöHÓbb I.Hilapja Erösitö ós eázö hirlaló-kurák lépést óhajt t.rtan. azza a fe fokozott érdeklődéssel. a/, ■ ^ világ,,ak ,,s példányunk,nt csak 20 efféBZ éven át. Oyermekek 7 éven melyet eppen a nagy világháború fejlesztett "ib\'d^ flórért kupliaio. y
és hetenkint lájó szívvel kelleti luinondania olyan érdekes és közérdekű anyag közléséről, mely kétségtelenül nagyon érdekli a közönség szélesebb rétegeit.\' Ugy érezte, hogy majdnem kétszer akkora terjede-1 lemre van szüksége, ha igazán teljes, a háborún tul [
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézett*
müveit magyar polgárban Az Érdekes Újság nagy közönsége, auiely ismeri a Inp folytonos tökéletesítésére irányuló törekvéséi és ismert kipróbál, megbízhatóságát is, iukább fog uéháuy fillérrel többet adni, ha ennek ellenében abban a helyzetben lesz, hogy Az Érdekes Újságosa mainál majdnem kétszer uagyobb terjedelemben összes régi mellékleteinek felélesztésével és uj rovatokkal gazdagítva Kaphatja meg betenkiut. Mindössze hat fillérrel lesz drágább Az Érdekes Újság, fillér helyett 30 lillér. de enuek ellenében kétszer akkoia lapot kap a közönség Egyébként Az Érdekes Ui*ág isinél sz"ii*ációs pályázatokat hirdet több mint 5000 korona Öss7ei>b<-u. Az Érdekes Újság előfizetési ára egy negyed évié 3.50 kor . félévre 7 kor,, egész évre 14 korona — Egyes példány ára :t0 fillér. — Az Érdekes Újság kiadóhivatala V.. Vilmos császár-ut 78 sz alatt van
&épes Ujüáy elófueié.si ára ne-r, 2 50 korona, fclevre 5 korona, évre 10 korona.
felül kiaóret nélkül felvétetnek.
* E rovat alatt közlőiteké, t n«m vállal felelős-| ségel a szerkesztősén.
o
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
j ff- f//djts fPfm
KONTY-, PAPI ÉS I RÓSZ KISKERESKEDÉSE
Oús raktár legújabb divatú levélpapírokban
-----és névjegyekben
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára —
Jegyzői és egyebb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatott Uptulat.lou.w Uj Wa|,l.ts !.,/.,,( k.iiwviiMtudataO;,,! Nagykanizsán