Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.17 MB
2010-03-09 13:33:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
606
3576
Rövid leírás | Teljes leírás (255.28 KB)

Zalai Közlöny 1915. 060-067. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. ^ 19\'5 augusztus 3
j.,|. . ,11 ,-i, 1
54 ih évfol»tu 60 szám
jt ti>ui!í i\'nr;,liii,.ilii
Migjilinlk hétfan ii ciillórtökóii.
fclofli.tí.l (rak: Ki-4.1 t,,r 10 ^ tgyiéivte 2 korona BO ült.
S-oIbIZ. *».ik..Rt,l
: Bánekovloh Jánoe 1
KrittarkcntA:
Kemény LAezló
liirtilllöiig él kl.díhlutnl Diik ltr
Zseb és lélek.
Az angol elbizakodás azt mondalla velük a háború elején, hogy ebben a nagy küzdelemben az lesz a győztes, akinek a zsebében még ott an az utolsó milliója. Nem uz országában az utolsó millió fegyverese, hanem a zsebében — az utolsó millió — aranya. Ez egészen a gyapjuzsákos angol észjárás, amely » pénzre alapilja a világhalalmát, a pénzre, amellyel idegen zsoldosukat állítani, amellyel mán országokban közhangulatot csinálni s légióként vesztegetni lehet. Angol-országnak a saját hadserege is pénzen fel-fogadott emberekből áll, a honvédő általános erkölcsi kötelezettség ismerete nélkül. Azonfelül idegen szines hadakat hozatott Ázsiából, l.ogy helyette verekedjenek, mig ő otthon issza a rum and soda-t. Pénzzel hangulatot is birt csinálni maga mellett a semleges országok némelyikében, ahol. ha lehetett, megvásárolta a sajtót, hu nem lehetett, alapi tolt uj sajtóorgánumokat. K tekintetben odáig ment, hogy Amerikában olyan zsidó lapot — osináltatott, amely azt — hirdeti\' hog.v " galioiai zsidóság epedve várja az oroszt, aki felszabadítja óket az osztrák zsarnokság alól. Harmadsorban pedig vesz-
tegetett. ahol birt. Romániában és Bulgáriában ma is megirja ezt a szabad sajtó s Olaszországban is megirta, aiuig a uenzura be nem fogta a száját.
I)e azért az angol jövendölés, a végső aranykészlet elnittfete, nem vált be a világháború során. Amerika ugyan szállit még mindig muuioiót Angliának, de a hadiilngárut hordó hajókat a német tengeralattjárók el-sülyeztlk, ha akár amerikai j olgár. ha akár az amerikai államelnök utazna is rajtuk. És lilába fenyegetőzik az amerikai állam, a német azt mondja rá. hogy ha ez nekik nem tetszik, ne csompésszonek az ellenségnek hadidugárut, hogy ezzel is hosszabbítsák a háborút Ha pedig az amerikai polgár bátorságosan akar utazni a tengeren, utazzon olyan becsületes umefUtni; vagy más semleges hajőh. anifl/irek T tul«J9onósa nincsen megvesztegetve >« angol arany által. És ebben a felfogásban kész már neki igazat adni az amerikai közvélemény is, amelynek egyrésze már megelégelte az angol uszitá-tásykat.
A Pónzuiillió elmélete csődöt mondott. A Kituhenei\'. féle négymilliós hadsereg él-tnélete szintazonképpeu. Ma már, ha az angolok egész nyíltan- nem is vallják be, de
•r
lénydolog, hogy Indiában forradalom van.
És hasonló módon áll az orosz birodalom is, Olt már nem revoit vau. mint volt1 a japán háborubkn, hanem revolució.
m ,. „ti,,) )• mi i e.ii.ttli «•. i n<M
Éranciaországban pedig kormányválság áll a küszöbön. Angliában megfejelték és megtalpalták a kormányt, de sem n fejelés, sem a talpalás nem mondható sikerültnek. Olaszországban pedig a nyilvánosság már komolyan kezdi kérdezgetni, hogy voltaképpen miért is háborúznak, mikor ugv sem mennek semmire? Miért nem fogadták ei Ausztriától azt, amit békésen fölajánlott, mikor fegyveresen nem tudnak elvenni tőle semmit V
Az ellenséges rszágokban mindenütt Ilyen s ehhtö hasonló kérdéseket tesz fői az elkeseredés, amikre azonban nem kap /eleletet. Mi pedig, a tűrhetetlenül hü szövet ségessel együtt győzelmesen állunk velük szemben.
Nem a zseb intézi el a háborút, hanem a nemzeti összetartó lélek, amely a halárunkról elkergeti a rablókat.
— Dr. Bálás Béla főispán nyári DiMitsri ite csak rövid ideig B«l>loufHr»d»u tartózkodik.
Az öreg mester.
A kis falura ránehezedett a lojtó, szürke köd Hiába simult oly félénk egyszerÜM-g^el a H«ke|y« hegy oldalához Hinhu vont köréje turmésxeladta védőfalat ar. egész»égei levegőjű Csererdő A kód löleje tolakodott, mint valami szegényes halotti szem födő
Halotti szemfedő a kod esakuuyaii A gyenge tüdejü emberek hideg kaszáHu. Fél lM»t, minden beteg. Ráül az ilyi\'iiiu\'k mellére. Szorongatja, fojto-, gatja. A tud A felveszi a kemény küzdelmet Az ogtwz ember vonaglik bele. Piros vért <?ut lámadója ít»l«*. 8 akkor egy kissé megkönnyebbül.
Legjobb az ilyeu betegen tüdőnek a tiszta le vegős, meleg szoba. Ilyen barátságos otthon várja a falu idős, beteges kántorát ia. A falu népe csak öreg mesternek mondogatja egymás között. Az ó melle U hadilábon áll a köddel Hivatásának hosszú ideig tartó buzgó teljesítése már rég megtörte. A (ágas templomban .elveszik a szava " Pedig valamikor zúgott at egész templom az «rós, kellemes csengésű Un toll tol s a falakban szinte ag^utörte magái a szárnyaló királyi hang.
\' ifttalabb korál ián váltig hivlák. kérlelték, menjen városra Ott jobban érvényesítheti hangját, tudá
\' sát, Nem mozdult Lekötötte a falu. Vouzotta a megszokott iskola, uz Ismerős arcok, a kedves falusi élet, | a jóleső fl.se 11 d Milyen jó sora letiue most városon. Netn kellene betegen temetnie ebben a csúnya kö-\'dika idób-n Ott mindig vau olyan, aki az idősebbet helyettesíti Itt csak egyedül van Éuekeluiu kell a szabad levagőu és beszívni a lassú halált okozó nyirkos, ködös levegőt.
Hat óra. ősszel egész este vau ilyenkor. Ködös időben már telieseu besötétül. Most jön az öreg mester a temetésről. Vagy laláu félig-meddig más segii ueki hazamenni. A mentemé asszony ment eléje. Tudja, hogy az öreg ur nem egyhamar lalálr \\ haza gyenge szemei segítségével. Lassan lépdelnek egymás mellett. Nem olyau délcegen, mint harmiuc évvel ezelőtt, de ugyanolyan. va*y tán nagyobb szeretettel egymás iránt.
A ködös csendet az Öreg inéster beszedi" töri meg. A temetésről kezd szólui Kezét szájahoz tartja. Fél a ködtói . Lassau a házuk elé érnek. Szegényes, rossz fedelű a tanítói lakás. Az uraság,\'aki az iskola feuulartója, már öt-hat éve s minden évben legalább hússzor is igéri a javítást, de biz* késik as évről-évre. Az öreg ur neiu sokat törődik^már vele.
— Minek. — szokta mondogatni — kiszolgál ez még minket Azután fel is ut, alá is ut
Most is ilyenforma gondolatok merülnek fel
elméjében, amikor gyenge szemeire! keresi az ajtói s melléből a köd halasa alatl, a benn folyó kfizde-| lem visszaindult köhögése szakad fel... Kre|éi vttlie n köd. Mellére szállt Talán a levegő sem olyau. miül volt régen. Mintha óloiu volna benue.
A már hullani ktndő erő* köd *»Qrkéu bajuszára csapzik. Kifáradt. Alig tudja vonszolni tagjait. A szobába éruek. Itt éri el még csak at igazi kÖ-högéjí. Felenged, a mellén levő ólomtár. Kemény próbára teszi a korhadó szervezetet. Miudig erősebben rázkódik meg keble Sykájg tart a , küzdés Végre megkönnyebbülést érez, de ajkán, a csapzott, azürke bajusz alatt piros vér bnszkélkodtk, mint az élet és balal jele.
Nem uj jelenség ez nála A tanítási ér kezdete éta mindig gyakrabhau lép fel. Ha a szentmisén Isten közolségének érzete áthatja egész lóuyét a megromlott tüdőből teljes erővel t<)r magának utat a haug, hogy néhány1 percre ismét betöltse a templomot, mint valamikor régen, — ilyenkor aggódra nézi a nép az öreg matert, aki kendőjéről törli meg véres ajkát.
Megjöttek á gólyák. A rét legnagyobb része már tőid lepellel raa> borítva: M élet pongyolájával. A fák rügyei az élei batá»a alatt szWuyillöttkk á á kikandikáló zöld hajtásokat feltüzeli, továbbfejlődésre
ZALAI KÖZLÖNY 3
Vo
AUGUSZTUS ».
Az itthonlevőh kötelessége.
Irta: Lukács Józeef dr
Kist soraimnak — amelyeket utam után irolc — ezt a prózai címet adom. Kit írom le. amikor még üdén, frissen él beooem a sok emlék, s nem kopott le lelkem táblájáról, amit láttam, tanultam, tapasztaltam, amivel gazdágabbá tett ez a páratlan utam, amelyre büszke, de amalyért hálán i* vagyok.
Nehéz utam volt. Kicsinyben egy háborús hadjárat minden nélkülöiése, szenvedése, nyomorúsága s tapasztalat* lelkem örök kincse, de egyúttal tanulsága is lelt. S most mégis nem tapasztalataim vetein eló-ször papírra, amelyak majd apró történet (Uzért adnak ki, több darabra törve — hanem ezt a konklúziót, amelyet leszűrtem h amelyet most e helyen mindannyiunk szeme elé irok.
Érzem, hogy eztel adós vagyok. Hazasieretetem ellen vétenék akkor, ha ezt le uern irnáin. Mert oda feun, a csatatéren a kötelességteljesítés nehéz, kemény harca folyik, nekünk is kötelességünk itthon, hogy e harcnak mását körülményeinknek megfelelően felvegyük.
8ok nyomor és sok szenvedés vár az áldozatkészség sugélynyújtására. Mindezt nemzeti küzdői mOnk titáui harca, mérkőzése hozta magával. Kihullt hóseink özvegyei s árvái joggal várhatják azt, hogy az itthon maradtak az elhalt hós hazafias kötelesség teljeailéseért cserébe miudazi megteszik az elárvult családdal szemben, amit ai életében hozzátartozóiért cselekedett 8eramiféle adakozás sem elég nagy s nem is ér fel azzal az áldozattal amelyet egy sorkatona hot. amikor életét adja a hazáért — értünk, akik itthon élünk. Szívtelen s könyörtelen . mindaz tehát, aki a folytonos purapolásokról panaszkodik, aki megtagadja a jogos cserét, élete s itthoni kényelme válságdiját a hóstól a azok hozzátartozóitól.
I)e fontos kötelességünk, hogy sebesültjeinknek mindent megadjunk, amit kényelmes gyógyításuk s egészségük visszaszerzése megkíván.
Aki csak egy órára is pillant bele a csatahelyek nélkülözéseibe, szenvedéseibe s uyomoruságaiba. más szemmel nézi a katonát, (óként a szegény, gyalogos bakát.
Minden percben ezer veszedelem környezi. Lakása odu, földalatti lyuk, abbau a szenny és piszok lesz lakótársa, nedves, esós időben pedig a csauk, a aár a nyugvó ágya. Ébrenlét, virrasztás az éjszakája,
ágjuk szava, puskák feleselése az éjjeli dala s a halál-ezer formának rettenetességében a kísérője, az örökös árnyéka. Mindezt toll, ecset vissza neiu adja, erőtlen képet fest róla, caak a valóság látása, némi átélése ad róla halvány fogalom aühoutet.
8 mit látunk náluuk, ai itthonl«*vóknól ezzel szembeu ? A kényelem mioden adagját, az életbiztonság tudását, a jólét föltételeit. 8 kikért szenvednek azok ott a harcmezőn ? A haza fogalma üres valami, ha nem tapad hozzá az itthon levők biztos lelene, veszélytelensége, jövője boldogságának tudata, amely bátorságot, lelkesedést ad a harc hevéheu s a haza élettelen rögeit elevenné varázsolja a halálba rohanó hősök sora elótt.
Ezért az önfeláldozásért adóaágot kell nekünk törlesztendők A ggodalmunk ezért kevés és csekély csereérték, amellyel a harcok sikeréhez vagy bal kimeneteléhez \'apadunk. Ide a szív teljes érzése, odaadása, áldozatkészsége szükséges, mint az itthon maradtak leg-uemesehb kötelessége, amely semmitől sem riad vissza, semmiben sem fukarkodik, ha az áldozat szüksége ugy hozza mayával, hanem mindenét megosztja, megfelezi, nem panaszkodik a folytonos kérel-1 mek miatt, nem tér ki az adakozás lehetősége elől-1 mert bármennyit is ad valaki, az az adomány még\' mindig csekély ahhoz képest, amikor valaki életét k egészségét adja, mint a harcos katona.
vészi játékát. Jók voltak még : Csanádi Irma, Böszörményi, Borbély éB Torkos. — Reméljük, hogy « kitűnő darabol még színre fogja hozui Füredi igazgató
Heti mflsor:
Ma hettita) Béreltéin világhírű színműve « . Tolvaj".
Kedden „Zsuzsi kisasszonyoperett*.
Szerdán „Délibáb-utca 7." Hajós Sándor szeu zációs nagy vígjátéka, itt elöször.
Tanuljunk s javuljunk. Adtunk többet, minteddig 1 hogy harcosaink, elhunyt hőseink iránt tartozásunk-, uak egy kis részét letöriemük, mert a legnagyobb\' adomány aom ér fel azzal a szeuvedéssel, amit h harcmezőn olykor egy tiz perc alatt is elszenved, eltűr a harcos kstona.
Színház.
Péntek, szombat és vasárnap mind a három 1 napon át Martos, Bródi és Jakobi szenzációs nagy • operell újdonsága a „Sybill" korült sziure. A szép zenéjü operett s fővárosban is nagyon sok előadást ért el mindig zsúfolt ház elótt. A darab érdekes ineséjü és nagyon szellemes szövegére Jakobi Viktor irt zeuét. — A főszereplők közül ki kell emelnünk Peterdi Ktelt és 8ebeetyéu Jeuót, kik kitűnő játékukért és gyöuyörü táncukért sok tapsot kaplak. Tihanyi Béla igazán élvezetessé tette az estélyi remek szép csengésű kellemes bariton hangjával és kitűnő játékával Zalay Margitot, a társulat jeles tagját uem kell dicsérnünk. Közönségünk úgyis jól ismeri mű-
HÍREK.
A fecske.
Alig látok fecskéi — Hz a kis madár is Mintha kiveszőben, l\'usztulóban lenne: Kedves csicsergésük Hajnal ébredéskor Reggeli imaként Nem jut a fülünkbe. Üres, elhagyottan Alinak a kis fészkek S ujakat sem raknak, Élelemre váró Okos fejecskéi Nem kacsintgatnak ki. A kis fiókoknak — — Régi mese mondja: Hogy fészkét a fecske Békés helyen rakja S ahol perpatvar van, Szeretet hiányzik, Helyét odahagyja. Békétlen a népünk, Szivünk szeretetlen, Érzi a kis fecske, Kerüli a poklot, Elhúzódik tőlünk l.elkesebb vidékre.
Zombory Gyula.
öaztökéli li aranyos tavurai napsugar A ká rmer re néz 11 ember, eaap« örömet, ujjászOlelést, reménységet Ül.
A legeléazó gulya mélyszavo kolotnpja. t gólja vig kelepeléae, • vÍMZikóllüiött énekesmadarak csattogó danája. > pásztorgyorek furulyájának nóléjs, a kia gyermekek vidám nevetése, mim!-mim! csak az életről cseveg
Mimién ás mioden az élet kezdődésél ünnepli.
8 e gyönyört) harmóniába kérlelhetetlenül ront bele a tuáekor oly édesen zengő haraug bús szava.
Hegbalt valaki. Temetésre bűzzék.
Im, az élet örömeinek percében a halál meg. akasztja a további vlgságor.
A rét ijedten öleli magához zöld pongyoláját, mintha valami eró le akarná tépni testéről. A Iák zöldéit hajtásait uem sQti már a megrezzent napsugár. mintha igy akarná elrejteni a kérlelhetetlen ellenség elöl.
Mindenhol megriadt az ujjászalutő élet
A legelésző gulya kolompja tompán, üresen •dia a hangot. A vissz,költözködött éneke,madarak .
ijedlen csapódnak fészkeikbe. A gólys már nem kelepel j — hanem a legközönségesebb — foglalkozáséhoz, az éleletnszerzésbez lát Kihallgatott a pászlorgyerek vidám furulyázta, el a kis gyermek pajkos nevelése.
A halál haicbakelt az élettel.
j Megütköztek. S borzalmas volt az össszecsapájt. Keláldozta magát a kezdődi éleiért a véghatárnál ; küzdő élei.
... Meghall az öreg mester.
Azért riadt hál fel oly sziveltépón a templom kis harangja, szén döbbent meg mindenki és minden oly egyszerre
Nem hivja többé a kis harang a jó kánlort az Isten házéba. Nem részesülhet az ég leié lorö ének áldásaiból. Nem hallgatja a falu apraja-nagyja a jó tauité szivei.lelket nemesiló Havait.
, Nincs többé! .. .
— Miért uem hívhatom ? — sir fel a bánatos hitrang.
— Miért uem hallhatom szarét? — sóhajtják kicsinyek és nagyok
A falelet késeli, de uein inaiadt el
Mikor • temetésnél egybegyűlt l\'alo uépo ufóit beszédet mondott s plébános, annak síivel rám szs vaiból mindenki megérthette a felelelet:
— Mert mindenét odaadta!
— 8 amint szavai végeztével a segédkező tanító atkáról felhangzott a „Oircumdedorunt ma-, az emberek szemeiből könnyek pereglek mert ez a hang is éppen ugy szárnyalt ez ég fele, oly kőnyör-göéli, oly esengjen, miul az öreg niestet hangja. Mintha ebbe az ifjúba szállt volna át az a gyönyörűséges hang és annak az elnémult szivnek minden érzése.
Most. hogy az ének után megkondul a kis harang, oly szépen összeilleti siráss az élóbbi gyászének szomorúan csengő hangjával.
A hsraug is megtudls o szomorú eset okát, Megértette az előbbi énekből: . .. . meri mindmái odaadta".
Az özvegy csendes megadással ÍOjta a mgt csapást, pedig szive sokkal jobban zokogott, mint a kis harangé . .
Mi^uer Ftrenc.
A U0UHZTU8 a
Z A I, A 1 KÖZLÖNY
Kátonanap.
A ug. 8-án, a jövő vasárnap reggel 9 Aritól kezdódőleg katouanapot rendez a nagykanizsai Köz-ponti Jóléti Írod., A kalouanap a harctéren küzdő zalai katniiAlc, a helybeli sebesültek, a hősök síremléke, a harcban eleseitek Áriáinak, sebesült katonáink szegényaorsj gyermekeinek felruházására aiolgal. Nmiiihh cél, amelynek elérése kötelességévé teszi mindan illhon levi embernek, hogy áldozzon, hogy a nap eredménye minél fényesebb legyen. A katona-nap valóaAgoa látványosság lesz minden részletében Zenekari éa dalArdai hangversenyek. szépségversenyek a még sok más attrakció teszi vonzóvá. A tombola pedig gazdag nyeremény tárgyaival valóságos szenzáció. A katonauap művészi éa tartalmai műsora mellett Dobrovics Milán tereiuló aialleme, fejlutt illése a fáradhatatlan akaratereje keteskedik. A hirdeti plakátok leljes egéazébeu korlik a raisjrl, s az minden társadalmi réleg szellemi követelményével számol. Sem kiesi, sem nagy. sem szegény, sem gazdag nem vonhatja ki magát
I melynek veszélyben léte a Tisza füzeseinek, az leazi máséit, minthogy követondó például állitsi; AlfOfdnek. a Kárpál bérceinek egyszerű fiát egyaránt
olt találta, hol vérróztókkal hinti tele az s| forrná- ______„ . , .
tióban jelentkező élete. . honszeralem. ~ i "f,, T/ :
18-tk gyalogezredbe!! katonának legközelebbi hozzá
Bs most, tnidón • természetben a nap éltali | tartozóiét, esetleg jó barátját vágy iaHwriWit ifazt*
melegének ereje gyomólosOt érlel, most e heroikus lelte! felkérem, szíveskedjék címéi velem\' IWklni.
munka eredményein a nemzet gyümOlcst is érik. Kéréaem ismétlése mellalt maradok Uajafláa \'Hkzte-
Könyeíukkel megszálltéit bazatl vér az érlelije, mely- lettel KrizsA Kálmán tart. káplár Kolozsvár. II
nek nyomán kell. hogy végre-valahára valóra váljék Zápolya-u. 24 ■■< "vl-lim
a magyar lélekben éli egy.éges nemtctl idrál rr i-m „ iliiyi,. ., 1 \'im*
«•«■»»■ _ Haliloiáa. Megrendíti lúlyoa csapás jfcrte
Atiilattal horiillimlt lat »irl a klinrluulialA \' Un rlrnu ín* f JuuL w ni I ».«.!,..!.„.! :. I___í___ I
boruljunk le azért a Hindenhalé elitt éa buzgó íobáasban mondjunk köszönetet hogy ezt elérnüuk megengedte.
Azokai padig, azokat a magvatikel, akiknek odaadása, buzgaima szántóit ; akiknek vezetékes munkája volt az érleli eri; akik lehatóvé telték a nemzet «Am»y. e caodás eredményO aralást: önzetlen muusájo\'rért áldja meg az Isten I
— Poruiunkulanapjft |A Szent ferencrejtdiek
a templom az isteulisiuilel alatt zstifolá\' ]tig megtelt ájlaloskodó hívekkel
... , .„ ..... k»luuu"P "dói" templomában ma volt a poreiunkulananl bucsu,
alól, mert itt mindenki kap valamit a gazdag illő- ! alkalommal sorból, ami hasznos, mulattató, tanulságos. 8 ha t célt nézzük, annak inagaazloaaágát, akkor u katona uapou való adózás hazafias külnlasaér, az itthon le-! ~ Lublln bevéUle- Mert még nem IkOt vök adója mindazon ezeuvedések megváltásáé,-!, amit j íudoi".í,u\'.. d\' m>J\'\' humarosan nyilt dologgá lesz bátur harcosaink a harcmezőn szenvednek.
Gyűmölcsérés idején.
Soha sem vágott oly mélyen * szívbe e dal miut ma: „Háromszínű zászló lobog fuvahui szár nyakon. Légy üdvözölve kit ez jelent, szivem szerette hou" I
értelmek oly hatalmas Arját magyar lélekből, miut amink
Soha semmi a lel nem nzabaditotta
latrina, hogy a« erkölcs, az igazság, a jog, az emberi nemes exzraények védelmében kibontott magyar szeuiséK. az imádott hármasszin elAI rohanva fut az
ellen
Minllta Mátyás tüneményes kora virradt volna a magyarra ; mintha Nagy Lajos daliás ideje tért volna vissza: mintha .megbűnhődte volna már e nép a multat és |övendót": büszkén, mocsoktalanul, szsplótlen tisztaságban leng a trikolór a nagy vihar közepette, Hirdetve a magyar soha ki nein alvó hazaszeretetéből fakadt törhetetlen életerejét.
A bécsi középületeken a fekete-sárga stinnel testvéries ölelkezésben egyesül a piios-fehér-zöld.
Berlinben, Budapesten a világ első katonája öleli kebelére a magyart.
fistakou a honvéd előtt lobogó trikolór az orosz réme.
Délen a trikolór után robogó töviseken -,,„„„ . a,Icmel{r4l. Be.zédje közben az esketi pap magyar honvéd ércfalát, - törik meg a hlla.egi, „ pán„k mtlén{ ,,„„,„„ ,doU becstelen bóreno minden erilködése.
uiinovtca nyula volt nagykanizsai, jelenleg pécsi poala- éa távlrdatlsztet. amennyiben\'a kegyeJiai^jiBlál rövid szenvedés után legkedvesebb gyermekét az örökké vidáman mosolygó kis KUlnijcAjá^ elragadta tile.
.tneJlilnJ
A kedves kis gyermeknek ityiljé^ meg az örök boldogság, bús szivü azQIAInek szifér\'i "pedig küldjön az U^ mielibb gyógyiló balzsamot. ;..,
— Tengeri kimérés a városnál. A kőibe-, iilt szállítási akadályok leküzdése folytán, hmzaa vajúdás utáu vígre kedden a kOaOnség által «fwlve várt tengeri a városi élelmeién osatálynál kimérésre kerOl, amikor is akik\'arra elhegyeztek Jelentkezzenek, Ugyancaak otl kerül ezerdán tengeri bal. ueü-bogy Luliliu bevételeinél, mely ezredek vethik ki a1 törlőkön pedig fácán kiosztásra, küzdelemből az oroszlánrészt. He.vatoll tuMióuk _ Aí iparoatanonolskolal tantWk tUe-beszédle alapMn azonban már ,„,,« is Idei,h^ut té86. Bos„ul „6 írlÍMe| ,„|h „,,„ „.hr j0.iu\' hogy Lublln bevételénél az oroailán rész a mi So
honvéd ezredünknek a a 31. honvéd, estvérezereduek
d. u.
agybe a helybeli ipsro.tanoiiciskulai lauilók,
iutott ki, mert ez a két ezred vonult egyenesen jll0ít}\' ,n4,t"U •it,íl\' «",",k\'
miuloií vegyék elajél
Ltlbliouak. " annak a kegyetlen inlézkedéanek, mely e hó else|e-
- Bentzilc Sándor Itthon. If|u, teiteró.1141 fo*" W \'-rde intézkedés folytán fizelóstklól ember liuulzik 8áudor, akiril most talán halodizbeu
emlékezünk már meg. 8 nem hiába. Egy-két uapra hozzánk jött, hazaiéri adlllór.-. hogy fáradt idegei megpihenjenek, hogy eris ilnai, acéloa rugékony-ságukat viaazauyerjék Haza jölt. hogy ? Távolból valami geuerálisnak néz Jti, áaiiyí kitlloieléa sorakozik mellén. Nagy arany érem, azuláli uagy ezüst, kis ezltat. bronz, mind a iudiérein a-zata^ján. tíyöuyörü látván; H méltán kell foitanéel az ií|n his, aki már a csaták ezer tüzében nézett etemben a balállal s karült ki onuan diadalmasan Örömmel üdvözöljük it itthon, meri ó vérosankiiak olyan büszkeségo, amilyen egész diadalmas Udaeregüukben talán négy akad a batcóló milliók kötött
megfosztotta.
A gyülésból kifolyólag egy bizottság lógja a testület kérvényét városuuk polgármesterének átnyújtani, meiybeu a flzelésuek azoiuiali folyóailásál kérik Iatnerve polgármesterünk proviálls Jóili(lula|ál nem lehet kétségünk, hogy polgármesterünk akkor, amikor a városi tisztviselőknek drágasági pótlék adá sát látja indokoltnak, az amúgy la szerényen dotált tanilóklól a meglevő csekélységet nem fogja elvonni e azt mielőbb folyósítani Indítványozza.
— Lopás. Ma délelitt törtéut. hogy a piacon Marsík Frigyesué teplicei asszonytól 70 korouál elloplak. Az asszony hagymát vásárolt s amlkcr fizetni akart, akkor ür«e»u találta kosarát.\' 1 károso-
Ime a nyugodtan szemlélődő elólt a lelkieróból táplált önfeláldozáa szédületes perspektívájából az emelkedés, a felmagasztaltatás gyönyörű képe bonlakozik ki és az öröm könnyeitől lesz fátyolossá s szem, midőn azt látja, hogy egy minden léren mellőzött nép csudán fiainak vaskarjs és leányéinak gazdag lelkiereje segítségével milyen csodás energiával kOzdi fel magát és foglalja el helyét az elsik között-llt él közöttünk az a mesevilág, melyril a regóaók, az igricek danája szólt. Az a mesevilág, melyet a gyermek a magyar anya bölcaidalával Mivolt fel magába, megelevenedett.
Hüizkéii. magasan lobog az a szentség, molyórt
dolt asszony tüstént a rendőrségre ment s ott leadta — Dr. Krítky esküvője. Szombaton reg- panaszát. A rendőrség uyoraozáal indilHl. gel » órakor esküdött dr. Krátky István fijegvzó , „ ]
örök hűséget Lajpczig Ully urWnynak. Ujpczig . , T. ""T ™
Antal kir. járásbiró leányának. Az -.kelés. dr. Lukács I kat0ntJa ?, "í » Wrdé., , melyen^.
József piarista tanár vég.zle, aki ez alkalomra jo.t """f^"\'1; már rfc.n várták, hog,
ugy Németország, mint • raopirrbia ítí^ro!, mert xok ezer kilóméternyi frunloí Wl vWeu^e ós támadnia. De ez a számitáe nem vált b». Mindeoiit *«n katonánk annyi, amennyi koll. Hogy hoiuiAn va;i ^unyi német katona, arra megfelel egy hivatalos ném«; kimutatás, amely szerint a sebesült "émot katouák 88 és fél százaléka ismét harcképeuté válik. 4 sebesüléseknek alig százaléka volt halálra. A nemet katonák tehát kipuszlilhatatlanok, * mit nagy azo> morusággal vehet tudomásul tz entento. Termeíser tesen nálunk is haionló at arány a rendkiva! gyom é» gondos kezelés következtében, úgyhogy arra igazán uem számithatuak, hogy kimerQlaak.
jük emlékjeléül. Az eskürón szép számú közönség volt jelen
— Halálozás Huckwtedt Oocsárd ny. járás-birÓHági iiodatibzt (33 éves korában, állami szolgálata 40 éve után julius hó 8s-áu d.* e. 12 órakor Buda-pehteu hirtelen meghalt. Az elköltözött a nagykaui zsai törvényszéknél is működött.
— Ahol soheem fáradnak el. Nem lehet szó nélkül elmenni azon munkásság mellett, amelyet a csengeri-uti Jóléti Iroda tagjai Karkas Vilma agilis vezetése alatt végeznek. Csak a múlt héten küldtek honfódeinkuek 60.000 cigarettát s most ujabb 50,000 vár elszállításra. Kötöskéuyi Piroska 1000 koronát gyűjtött e héten a vak katonák részére s a
— Kitünó ellátást fl^ferhet 2 jobb családból való gimnázista tanuló, esetleg Zongora" has/ná-
hazában tnindea aaiv lávasan dobog. Áll az oltár, | helyben felállitaudó hősök síremlékére Amikor . Wslyért az életét feláldozui gyöuyör AH a bálvány, j sajtó megemlékezik a jótékonyság augyalairól, ueiu ! lattal. Cím a kiadóhivatalban.

Irodalom.
,-r* A pip*választás jogtörténete és tételaa joga. Irta: Lukács Józsi], fógimn. umár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlódéaéval foglalkozik. amig az jelen al^kjáhOí\' é«, Mindenkinek érdekes es tanulságos olvasmány. amely tóig egyrészről szigorúan tudományos, ^féwól könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világlört.\'; belem < jelentós mozzanatának isniefele tatodén kultúrember tudásának s/.qk|«gea rédzo. A mii ára 4 korina. - Kupijaié Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— As .Élsf aiépirodalmi á* miSváezeti heii. lábol (álerkaaili Andor Jóieo\'f) gtlday tartalom, ár-dekát 4a tkluálll kápek egéazltik ki. A kiliní ■ lapul malacén aiásUuk o|»a#«H*„(li|»»MtDi. ftierk-títóaeg ti kMhlríaíTölldapeet, I. Kahár.in ul lö/e. -Slófeeléal ír fáléVre 10 koi. Mulatványaiániol kíai-eággel küld a kiadóiéval.
— A Vasárnapi UJeág" minden atáma gaidtH tai tal^mmal jelenik mm. A .VaaárnNii üj-ni*" alíflletái Ara negyedévre St korona. „ Világkrónikáival agyutt hal korona Megrandalbeló a .Vaairuapi Ujaíg\' kiadóhiiatalában (Utlilapeat, IV., Kgyatera-utoa 4). Ugyanitt m.*greudelhntó a . K,1-
, jki« Néplap\', a legoltlaW. > magyar nép
almára, Ibiin* \'2 korona 40 fillér.
-T HJ Idők A ailágháboru laghSbb krónikáaa, iráaban áa képbeli ai Ul Idék. A mi árdekea w inány a néfcy vitágréai harcterein történik. ait mind alánk latja teatji etépaégO képekben tirdekMaág, i,.óvé«ti nivóval át elókeló izléa jellanui Herceg Ferenc balilapjál, at Ói Idíket. melynek minden atáma aktualia kötlanléuyeibeli, elbetiéléaeiben ás regényeiben ia egyaránt a szépirodalom ápolója — Klfifiteláai ára negyedévre 5 korona. Kiadóhivatal, Bndapeat, VI. Andráaiy-nt 16. az
— A .MAGYAR LÁNYOK" atépirodalmi képaa hetilap, Halai Irányok «a*m*ra. — Btnrkeaili Tntaak Anua. Megjelenik mi\'idau vaaé.n&p. Minden agyba alkraa gybntí\'rll raStóati kivitelt! káppel á« a legárdakaaebb unalommal jelenik mag. Bl\'lltatíai ára: Kgáal évre 12 korona, felárra 6 korona negyedévre 3 korona. Sterke-iitóaág óa kiadóhivatal : Bndapeat, VI, Andráaay-ill 16 aiám. Mulataányaiá innt kiránalra ingyau Halat a kiadóhivatal — K ki tOuóen azerkaatlalt káp.\'a halilapot mindenkinek | melegen ajánljuk.
„.—_ ú. .... „ • |
NÉVJEGYEK
iMil Míg mm liUzitt ntgy lálMilikbu jtitányu árén ttllKtitiik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
f rx-\'t.i •• AüfiLSBTt 8 a
4 un-. Am ktin»ae„ tM*ai( K
Btrfter ftyóáy-kátrinyszappana
O. Mell A Comp-tÖL
ItiíVJák t* Kar*pa kr"" dmínyuyrl tiaaiiiálják
fcörkHItéft etlan
k«U>aö»»n kr6nlkub bajnk .»Uinlnl haj-
taakállkorp* fiién. Tartalmat aiAraték l.kátrJnTl to léajfarMa kHIflnMlIk » krrfakfdoIrralH\'n clflfordnlO »«74k llynnnl. P^\'.^^^JJ^H*^ hörb»jt,kiai
Bwrfltr k*fcr*nyo» liéHSuippana.
Mkvk M gycrrnrkoknek enyl.ább hali.a kétráaymrf—
gtKerln hátrányKBpptmm,
TnákM k Air AD 7 nclhul » hlrn
B*ro«r-fél« Borax-szappan
u-ssíírtftHzrz&vii"-
Dl: H»rm*r loly^unuy |>rt«rAui >upi»ua, I h»Ut» bírb.\'«-n»A|t<-krJf. f»-J- w«kAnkor^4»Al, Talsinlnl kilátó huJníWi^Ud im« I, M««
M koroWk K^Mit klfc)c»eU«iB tppN-l O, \'f-U & C»n.p--WI U m*m
Irtai. arain-
. . Wien 1 l(*í, uklrvfl. llMllk. i. »»I Aa irftayArMa. WUn IBIS. ta u lUKl-lk ári párlal »U4iikl.kllllA»« arany-tmk lankiU mladan «T6Kll*rban, drdfttrUbAa aaak
HiWketi. Maxyban: <>. Ft,\'II k t\'orap, Wiun. I.. Hrltf/
■Hrhiatram 11—II. liudaiM-Mrii iin|trbatl H klralnrban TOrtlk Jóurf K>«KT»rTllr*ti»ri KlrAly-ulca II., Moliutr MmmII, Tbalimavrr M H.ll.i.Al, KorliniPlau-r Filgyr^ utódainál. Radanortta T«»l»ín-kníl. Hleavl Nándor
■MI Hiúin
■ alá
r > .UBIIfiiiClfíU
I^YILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
i szanatóriumit- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
I 1 , 7"\' ™ " ...IÍ-MA
Erőititö éa edző hiilaló-lpirAk egéni, éven át. Ctyermekek 7 ávan felül kiséret nélkül felvétetnek.
*> K roval alatt közhlltakárt IUim vállal (aléló*, negel a\' arerkeaztóaág.

SZEMEMÉ*
- —jrrr-r- ———-r --—" \'» •
ki-ll iiiii loimi. Iih túl akarjuk Hy.áfnyithii vhr-HiMiylárHHinkat. A/. ^leliiiHHmig" tiem
|j9[3ÍJÍ iíiliilllii^
Hgyébbél. inintltogy ni\' kéHsüiik eKy pilláim tiK hphi. hanem sofon kival vigyük igénybe
../,uIai Közlöny u liirdetési rovatai mert olt Imliirozoitan ermlmonyt ér éí a magyar Itirdelíi
VILÁG
jliii>lel0HőU ill megtalálja. A liinlwlfl rövid , iilA,. alail ini)ggy6x6(lik a/, ormliii-MiyrAI. hu mik liatáro/.ottau
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny rolnunus fejlódését. ez pedig világosan jel-lenini. Itogy
AZ
ezen lapban megjelelik minden hirdetésnek kellé haszna vau. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
i
I-EaS^sEKyi.; w

KÖNTY-, PAPri^- ÉS mÓSZE^KERESKEDÉSE
Dtis raktár legújabb -divatú levélpapírokban
,,.„„,,-—nfrr 4?,.íévjsgyekb«b \'----- -i.\'
Nyomtatványok Üléses kivltjelbetj, jutányos árban .. 1 gyorsan Ifésiltte^ne^.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_- - ■ dús raktára -
Jegyzőt és egyébb közigazgatási nyomtatványuk - — - nagy raktára. —■ -i _
M
Nyomatott * lapiulaidotw* llj W.t,.l,u l„zv.i nóityvuíouidáiaban Nagykauizsáu
54-ik évfolyam 61 szám.
Csütörtök
Migjilinlk hitlön ii ciülirUkbn.
tlöfl*»lí.l iraki KgJ.. i.r. iO .o.oi.., (,i,„e a ,or„„, Stfy\'\'"\' * kóró,.. »0 (III. - £„., „tn, In lü fflí.
Kelcli\'i» mikeastó:
Bánekovich János
»■»>"«\': 1 tzirkiizliiii ii kliátkliilil Ii^k lír |M
Kemény László . Tilalom l»2. HlrOKaak dl|...b,. .I.rliil,
A5KATONANAP.
Nomea kStelesaégODk, hogy minél tabbsiOr és líbbut irjuuk róla. A cél, a nemen aiíudék, a haia-fiul és bumaiiua ériéa mind kOlnleaségOnkké lesii exl Kttolianap, a aubeaUltek felaegélyetéae — atinle tisztelettel mondjuk ki. Adóznunk kell mindannyiunk-nak e célra. Nem lehet fit eléggé haiigaulyutuunk. Mohi tigyau aug 20-ra halaaitotla el a rendezMg s nem vasárnap leai. mint a indsor elébb mondotta, de 01 as elhalaetlée éppen arra valé. Iiogy mindenki luilmiiiat amreizen réla a hogy mindenki kéaillljOn ré. Ünnep nap teán ea minden igáién magjaroaan éné haiafi elélt, aki nemcaak sióéval vallja magát e haia Bioléttéllek, lianem síivébeo ia érti idevalé tar tuiandéságét. Nemes lalkeaedéanek kell élnie mindannyiunk alivében e nap sikere iránt, hugy caak némi Ilii réalét ia tOrOljtlk amai áldoutkéauég adéjának rá lartoiéaának, amelyet héalelko bátorkilonáink a csaták \'tatéban m Itthon levélt boldogságáért és uyu galmáért tanúsítanak életflk leláldotásával Nem ma-isdbat senki nem tétlen, fukar e napon — Mind annyiunkuak sorakotnuuk kell a siker érdekében, hogy liaiafíaáguukat nemcsak sióval, de egyutlal tettel is megmiitatiuk
A nagy háború.
A háború viliara most tombol a legvadabbul. Éjjel és nappal, hegytetőkön éa szakadékokon, a fájdalom éa a véráradatai fólött, a diadalén,éa éa a/. elkeseredés | a-
roxizmusábau folyik az irtózatos küzdelem Már nincs kétség aziránt, hogy a döntés a lmigyel földön várbq|ó. A világhiboru moraja tombol, s a népek visszafojtott lélegzettol bámuló tanúi a lengyelföldi nagy színjátéknak.
Ágyúink Varsó alatt dörögnek, — de osodaszépek ezek a Juliusvégi, aranysugárban-fflrdó napoki — szinte kíváncsisággal nézzük, mi vau odakünt, határainkon tul, ahol ezelőtt éppen egy esztendővel kimondták, hogy pusztulnunk kell a világból. Néhány régi Írást olvastunk, uiílyek kijelentették, hogy az offenzíva, a támadás, a gyors letiprás az entento oélja.
— A báboru buazadik napján az orosz vilnai hadseregnek Kelet-Poroszországba kell bevonulnia, a varsói hadsereg Berlin falai alall álljon s a szerbek lovai olt táncoljanak Budapest elölt.
.........-1*.——\'dti:^ v .
Hol van mindez a tébolyodott és gőgös hivalkodás ? Az orosz hadsereg rémült futásban kényszerülten hagyja olt a legfontosabb védelmi pontokat dédelgetett várai elótt.
A gyózelem sora hatalmasan viszi elóre törekvéseinket a cári birodalom katonai hatalmával szemben, amelynek végsó letörése
éreztetni fogja lesújtó hatását nyugati és déli ádáz ellenségeinkre is.
A hivatalos jelentések beszámolnak a kifejlett kOzdeletn rendkívüli hevéről, megjelölik pontosan a kivívott eredményt s elmondják azt is, hogy a fényes győzelmet a szövetséges német-magyar-osztrák csapatok vállvetett munkájának a együttes, önfeláldozó, bátor harcának köszönhetjük.
A vert orosz caapatrfk viszavonuláauk közben mindent elpusztítanak, a mi uijékba esik s a mezAn álló gabonát, Isten áldását is — mint a nép nevezi a kenyeret termó kalaszt — könyörtelenül fölgyújtják. Kutusov óla ez a legyőzött orosz seregek rendes taktikája.
Visszavouulva föléget és lerom ol mindent, hogy a győztesek, akik üldözve kövelik. csak pusztaságot találjanak maguk előli Persze feledik, hogy 1812 óla egy egész évszázad telt el s Napoleonnak vegzcte sem mull el nyomtalanul és tanulságok nélkül a hadviselés történetében. Ma dus források állnak rendélkezesére orosz területen is a diadalmasan előrenyomuló csapatoknak a bála mögött.
A Visztula—Bug között levő orosz arc
Harctéri levél.
Iru UoritMMiiMKky Ottó,
fijsx.ik Ktltli harctér
M ilyt»it mái< is erre minden, mint az ármádia alul .Hinlerland" nak imvetelt területen I
Ha elgondolom. Imgy » cenzúrának nyomaival -az újságokban fehéren hagyott hni> fkkfl kapcsolni Un mennyi indokolatlan izgalom, balsejté*, aggódás fogta <•1 otthon a közönségét és\'hogy milyen óriási kedély-hullámzást sr.nl, ha a legnapi ötezer orosz ulán ma csak 500-nak elfogásáról adnak birt a lapok, — nem tudom; mosolyogjak-e, avagy elszomorkodjam a közönségnek ezen a naivsággal megalapozott elítélendő kicsinyhiiüségén. Ide kellene eteket küldeni I Ide : Undd lássák, hogy micsoda óriási arányokban mozog ez a világesemény. 8 hogy meiígyóződhesseuek róla, hogy n háborúban egyik fő kellék n saját eróbeu, jeles képességbeli, előrelátó, mindenre kiterjedő éles megfigyelésbon, teljes felkészültségben való megdönthetetlen bizakodás. Kicsihitüség. ingadozás — bün és nem caak hiba Mert eznn mulhatik egy-egy mozdulat dugába dűlte s vele — tudod, hogy mi az, lm egy\' pontosan működő apró részekből álló masina egyik részecskéjét kiemeled, elrontod? — nohát ez: az égés-/, masiua- szerkezet felniondja a szolgálatot.
Óriási támasz itt az a ludat, hogy otthon megbíznak az jtt harcolókban — munkálkodókban otthon I Mennyire feledve minden faradság, mily ruganyosa lesz minden, tulfeszitésbeu szinto belezsibbadi izom n gondolatra, hogy .otthon". Hisz az „otthon"-ért ennek békében maradhatawiért. fejődéséért, a mi diága horzánktartozóiért folyik a küzdelem . . .
Otthon I Billió I Testvéri Szülői házi Kicsi rózsabokros kertecske I Egy gémeskút I Valahol, a messziségből integető torony, amelyik alatt megkereszteltek! Talán egy sirhalom isi Vagy valahol egy salugáteres ablakban — muskátlik közölt vitéz arája hazajöttél lesŐ-váró kis leány I Egy csatákra vonult fiaiért istenhez könyörgő édes anya! Az öreg apa, ki — odaadta fiait — és maga viseli az otihoo ue-hée munkájának terhét helyettük I... Ez. ez hevit. Ez tölti el az embereket hihetetleu képességgel, l\'á-radtságbirással, az esetleges nélkülözések könnyű elviselésére és a háború borzalmainak játszi legyűrésére. Ez és « szebb jövő reménye, amelyért itt a véres munka folyik ós amelyik ti — otthonlévők — ne szűnjetek meg imádkozni. De bízzatok is beimé I Hízzatok, mert a ti bizalmatok, a ti — a győzelembe vetett — reményetek a mi legfőbb erőforrásuuk, tamaszuiik foiilartónk és a pokol nehézségein is át-segitóuk . ..
. Egy feledhetetleuűl kedves, békés helyen
időzés ulán tehát utra kerekedtünk. Lóján-futás. hogy minden rendbeu legyen. Téli, meg könnyebb ruha, vizáthallan csizma h lovagláshoz és a sárbainászká-láshoz. egy kis hazai tészta, amiben majd odakünn uein lesz részünk Aztán tea, bor és pálinka — ami ugyancsak barátjává lesz annak is, aki soha sem éli vele. Egy két fénykép, egy imádságos könyv (akad-e idő inajd a benne lapozáshoz 7) Aztán virágnak tömkelege — mind kedves kisérő társ. Es sípol a masina; lassan meggondoltan megindul. A sziv egy percre hangosabban feldobban; a lélek kicsit elszorul És kiröppennek a zsebkendők s bucsuiutésük egyben elhessegeti az árnygondolatokat is. Aztán keményszívű katonává izmoiulunk s ilyenek maradunk végig. Osak egy-egy percre lágyulunk el, amikor este a ragyogó csillagokkal kivert raenuybollozat alatt pihenőre (érve, ágyubömbölés mellett szép csöndesen megszólal a Mihály szolgám, hőséges kísérőm :
— Hej. hadnagy ur, mit is csiaálnak most arra lefelé, amerre a göncül szekér rúdja hajol : odahaza I
öt uapig tartott nz iH Az orazág szivében fekvő nagy városig az első résslet. Aztán innét a második, az érdekesebb. A rónaság, meg a rákon cátlan magyar folyó elmaradt — TT«jhl délibábos büszke magyar táj, mikor kerülsz raegiut a tze-műnk elé I
ZALAI KÖZLÖNY
ACGU-ZTL\'S 5.
vonal áttörésének legelaó eredménye tehát az, hogy a szővetségenek elérték az ivan-Korod—lublin—kolmi vasúti vonulat. É« elfoglalták Lublint. Ki annyit jeleni, hogy az Ivangorod várinak védelmére rendelt orosz sereg további erősítést a birodalom belseje-bél ezen a vasúton nem kaphat többé: másrészt a visszavonulás utja is el van zárva ebben az irányban a vár őrsége számára, amelyet Woyrsoh csapatai délről és nyugatról már napokkal ezelőtt körülzártak. Marad ugyan számára még egy vasútja, amely-északra Varsóba vi z, s egy másik, amely északkeleti Irányba nyúlik. De ezeket az összeköttetéseket is a legnagyobb veszedelem fenyegoti — még pedig nemosak Maokonsen seregétől, amely rohamesun tör előre Ivan-gorod mögé, hanem észak felől is. ahol Woyrsoh serege Kozsenyioénél. Ivangorod fölött átkelt a Visztula jobboldalára s immár kardját nyújtja a délről feltörekvő Muoken-> ennek, József Ferdinándnak és Marwitz tábornoknak. A hadimozdulatok ilyetén követéséből könnyen előrelátható, hogy lvan-gorod csakhamar teljesen dl lesz zárva az orosz világtól.
*
Ez a második, a kővetkező napokban várhaló eredménye a líug és Visztula közölt megindult ujabb offenzíván k fényes sikerének. í)e biztat egy további ragyogó perspektíva, amely a zseniális haditerv egészéből természetszerűen, logikusan és önként következik s amely szebbnél szehb. emlékezetes és dicső győzelmeinket betetőzi és megkoronázza az északi harctéren.
Gallwitz táborn k serege Varsó fölött közeledik a Iiughoz, udvariasan északról elébe sietve mintegy a délr I várt szövetséges seregeknek, amelyek Ivangorod körül, zárása után, egyesülten Maokenseu és Woyrsch vezérlete alatt száguldanak föl fennen lobogó, diadalmas zászlók alatt a gyönyörű találkozóra — Varsó mögött. Ez a jövő napok-vagy a közeli hetek biztató kilátása, tündöklő reménysége.
Ez hevíti a mi lelkünket s ez dermeszti meg ellenségeink szivét.
Az izgalmas tragédia elérkezett leg-feszüitebb jeleneteihez. Most dől el északon a világháború sorsa — s mindenek láthatják. hogy a mi makulátlan országunk, a ml feleőbbségünk. amely katonáink lelkéből sugárzik, héditóvá tette fegyvereinket s meg-ingathatatlanná az élethez, a nemzeti függetlenséghez és a nyugodt, szabad fejlődéshez való szent jogainkat.
Lovag Sypniewszky György dandárparancsnok.
Nem először foglalkozom soraimban Sypniewsky ezredes személyével. Hamisul mondanék, tia nem azi írnám, hogy a* ő egyéniiége, hősi vitézség*, hadvezéri talentuma, önfeláldozó készsége engem igaz cso\'dálójává lett. Mert a jelen idóviszonyaink szemlélete különösen megtanított arra, hogy ni olyan férfit, az oly nagy katonát megcsodáljam, amilyeu lovag 8ypuiewszky György. Sokan félreismerték, megszólták, próbálták megtépázni egyéni értékét (vödként enyészett el iniuden erótlen szó s féltékeny,
irigy rágalom, ba jobban utánanéztem a tényállásnak. S azután jött a királyi kitüntetés, a Vaskoronarend, a Lipótroud s akkor láttam csak a legfelsőbb elismerés fény özönében Sypuiewszky tiszta fölényét, hősi nagyságát h megszólások árja felett. 8 most dandárparancsuok lett Sypniewszky György. Nem kis örömmel irom ezt le.
Nem régiben egy egész kis hadsereg tiszttel voltam együtt. Nem voltak húszasok. S ezek .szavai-hói mindenütt azt olvastam ki, hogy Sypuiewszky hírneves ember lelt egész hadseregünkben. Ismert neve, vitézsége, hósi telteinek sorsa, jó lelke s uri modora, és ezek a kiválóságok a monarchia tisztikarának uagy részénél — akikhez eljutott a hadjáiat alatt végzett telteinek hire — kiemelte ót a húszasok soraiból az általános tisztelet trónusára S az ezred vitéz parancsnokával együtt emelkedett hírben és névben a hadsereg előtt A húszasok neve csudán fényben ragyog mindenütt s a húszas szellem, a húszas vitézség páratlanul állt a monarchia küzdó hadseregében. Nem egy alkalommal tapasztaltam én ezt. Valami megkülönböztetett tisztelet ós csodálat dicsfénye fonja körül mindenütt ezt az ezredet 8 ha oka után kutattam, megtaláltam azt az ezredparancsnok egyéniségébeu, amely gazdag forrását nyitotta meg a megbecsülésnek. S az ezred több kitüntalésbeu részesült parancsnokának kitüntetésével. De a legnagyobb kitüntetés most érte, amikor ezredese dandár-paraucsnoka lett. Ott maradt továbbra is Sypuiewszky kedves ezftde kötelékében, de nagyobb hatáskörrel A 31. testvérezred is alákerült. Nem csalóduuk, ha bzi írjuk le, hogy Sypniewszky majd inost mutatja meg igazában hadvezéri talentumát, amely most már szélesebb érvényesülési terel uyert a magyal fegyverek diadalára és dicsőségére. Beméljük, hogy városunk vezetősége is tudni fogja most kötelességét s örömmel ragadja meg áz alkalmat, hogy Sypniewszky ezredes és honvédezrcdunk e kitüntetés.\' alkalmából üdvözli tuajd a hóslelkü daudárparancsnokot. akinek kitüntetésében a városi is kitüntetés-érte. mert Sypuiewszky daiidét parancsnok szívvel s lélek a mienk, nagykanizsaiaké. Dl*. L J.
fis mily különös teremtmény is az ember 1 Máskor a gyorsvonat is lassú járású. Csakhamar, csak gyorsan — vágtassunk I Most talán a tulrakolt tehervonatuál is, csigalassúsággal mászva is — szinte tulgyors volt a menésünk Ahogy elénk kéklett az utolsó hegygeriuc, ahogy elhagytuk az utolsó magyar bakterházat (rajta a felirat araaznyi belükkel: Éljen a haza I) azért csak mintha otthon lettünk volna : mindenfelé magjai szó magyar beszéd, magyar nóta, amivel a büszkeség és keserűség szakadt fel öreg, derék, derűs bajiistu magyar uépfölkelók szívéből.
Aztán vidéken át. amit az otromba orosz túlerő elözönlött, ott a nyomuk : egy-egy felpörkólt ház, kidűlt oszlop, síétszórl bulorok törmeléke Egy gránát-gödör, ágyu-üteg állás, meg sok egyéb l»e a magyar vitézek dicső harcratermettsége adotl .ne mulassM a muszkáknak. Nem ment ugyan oly könnyen, mint ahogy egy kellemetlen legyet elfrics-káz az ember az orra hegyéről, de sikerüli, fis ma, amerre a vonat osak elhalad — sok-iok gyerek kendőt lobogtatva, torkaszakadtából ordítja, hogy : „éljeu a hazai", „Isten áldd meg a magyart I..
fi. az ötödik napon reggel, kora-kora hajnali órákban megérkeztünk rendeltetési helyünkre. At éj leple borult még a tájra, de a hajnali szüikülel birokra kelt véle. És az utóbbi győzött; talán nemcsak, mert igy vau ez a természettörvények rendelése szerint, hanem mert a világosság, a derO. a fény, a dicsőség az első u csak időnkénti megszakítója euuek az árnyék, a homály a szomorúság
Gyerüok a váresba. Órségleváltás volt:
— Vigyázz 1 Jobbra nézz! — hangzott a magyar komandó.
Az utcán német magyar és lengyel fel\'ratok. Sok katona minden rendű és rangú. Aztán hogy nappal lelt és az élet lűktetui kezdett, megindult a háborús forgalom, amiről a legélénkebb fantázia sem alkothat fogalmat macának. f)e euuek közlésére majd találkozásunkkor lesz mód.
1 meggörnyedt hátú alázatos zsidók hosszú szemöldökük alul félve pillantanak fel, ahogy inkább lopva húzódnak végig az ereszek alatt s földig hajolva mély tisztelettel rebegik el reggeli köszönésükéi Szegények I Mit szenvedhettek ezek az orosz | Utalom alatt.
Arrébb egy liazta Inti, tnkölUveg ablakain át [jámbor tehenek kandikálnak ki. Orosz ide |ilául«lás háború moráljának egyik megnyilatkozása. N,-m
muazka, oly gyors volt a mi eló-
vihatto már el nyomulásunk
Az ember agyában uom marait egy sejteesko som tétlenül: mindegyik mflködésbe helyeződik. Ez a sok minden látottat lopja fel, emez analizálja, az megrögzíti, amai kritizálja Hiába no. alighanem háborúban találták ki azt a bizonyos közmondást, Imgy nőm káptalan az ember feje. hogy mindent tudjon. Pedig heh érdekes in mindent tudni, Vagy lagalabh is mindenhez ludui.
Felrobbant hid, ujra úpitve. LapörkSIt ház romhalmaza, aztán lárma: kocsik za|a, palkócaallogás — ah, vöröa ördögök vágtatnak! Vörös ördögik!
A prémes, tatyakoa bula buzul uópsóg is, a
kaftános s szegényes eókmékját girhei loiáral ron Utó zsidó is, meg mindenki — c világ mliiden népe aziule átszellemült liazlelettel uéz íeléjok Aztán egy ép ház Valami .Hecaeie (irlluzweig* cégtábla rajta Nyilván izraelita atyámfia, Ke háta ép. sértetlen. Hí az, a kozák népaág nem dúlta lel? Nem. Un a ház eresze alatt X. Pius képe és néhány szeutkep Tsláit ódimság üzletéből vaun elé a kozák-inváziókor s gondolta: ez megvedi házát. Mert igaz ia — itt tapasztalható legjobban — ha az ember saiát erejében ingadozik, t,a az ellen emberséges érzésére nem számithat, ha már-már a kétségbeesés örvénye csap öasze feje felelt, akkor eszébe iui az Kg a akkor a láthatatlan, a nagy, a hataimas. a fe-j lettünk álló Kiöhflz, Szeretethez. Segitaéghez fordul.
Bum bum I halljuk a bömböléat Aztán ai elhúzott megnyújtott bógését > uehéz » öreg ágyuk-| n«k. 3 visszhang, lelelel nincs, legalább nem halljuk. |De amint lassan ügetünk elóre és meg-megujjul a pufogá* éa bögés. a lelkünkbél váltódik ki a visszhang Ktry érzés, amit leinti nem leltet Bgy érzés, amely lázba hoz s kigyújtja az orcát. Bgy érzés, ami ragyogóvá leszi a szemet. Bgy érzés, ami végtelen boldogságot ébreszti öntudattal tölt el. A mi fiaink, a mi teatvéreink győzelmének hireökei e bömbölÓHek és öreg agyú bógések. A mi, a magyar dicsőséget, a mi árniádiánk fényét, ragyogását hirdeti, amit — várjál.,k csak — b\'ámalva foglek rao-\'lálui mindnyájan, csak inog ne rendltljetek. ctak kishitűek ne legyetek éa ue nOujelek meg bizui. meg remélni I \\
AUGUSZTUS 5.
Z A I. A I KÖZLÖNY
8
Színház.
Három nap króuikáját tartalmazzák h sorok. HAIánau .szólunk iziutnűvészeiukról s játékukról, mert h jrtleu sivár ós szomorú napjaiban derűt- és víg tartalmat hoznak a lelkükbe. 8 a* emberek keresik is a tiszta, nemes, derült élet örömöt, amely a mű-vésietből kiárad, mórt szorgalmasan látogatják a szin-körbon n előadásokat. Hótfón este Bernstein (ford Oóth Sándor) .Tolvaj" cimü színműve volt soron A hatalmas lelki motívumokon felépülő darab igaz művészi interpretálásra talált. Mondauunk is fölöslege*, hogy Konrád Ilona művészete adta a siker aranyát az előadáshoz u az tette fénylővé s ragyogóvá azt teljes egészében. Erősen h tartalmasau mutatta . meg művészi erejét 8 az csodálatra méltó lakást vál tott ki a nézÓ közönségből. Az illúzió teljes volt s a való élei körQlményóuek lelki reflexei ragadták át Kourád alakítása nyomán a közönségre. Jó volt mellette Zalai Margit liuom |átékánnk mindenkor dicsért s elismert uQauszaival. Gózouy, Kovács, Ba-rauyai 8 Pap István szereplésükkel mindannyian a siker tetózésére törekedtek.
Kedden „Zsuzsi kisasszony" vonzott telt házat. Az előadás a már méltatott elóadás ismert kereteiben folyt lo.
Szerdán „Délibáb utca 7." Hajós vígjátékának bemutatója volt. A korszerű fonákságok szarkasztikus bírálata szülte e darabot s uzokuak Kikeres bírálata. Hogy a túlzásoktól nein ment, azt bátrau mondhatjuk. S e miatt szinte az előadások réme, az unalom is előtérbe jutott. Művészeink lelket adlak ugyan az előadásba a darabba, de annak olykor túlzásait is túlozták. Konrád Ilona és Fekete Rózsi Tihanyi Kovács, Baranyai és Zalai Margit játékáról emléke-züuk meg ismét megkülönböztetett szavakkal, amelyek a dicséretet tolmácsolják játékukért.
A következőkből! a közeli napok műsorát adjuk:
Csütörtökön mIkrek a táborban" uagy operette ujdouság, itt először.
Pénteken .Lcngyclvér" operette újdonság.
Szombaton ós vasárnap „ Vörös ördögök\' operette újdonságok kerülnek színre.
Kritikus.
— Nagy Qyöiíö az ifjú kauizsai höa, Ki ne ismerné őt, Nagy Lajos tauitó szőke arcú filéz fiát, ki a déli harctérről az északi harctérre került s kiről vitéz katonái a legnagyobb dicsérettel
elismeréssel uyilatkoztak.
A szőke arcú ifja alig rázta le a gimnázium porát, önként leleutkezett a hadseregbe, hol löbb hónapon át példaadó bátorsággal s vitézséggel harcolva, miut örömmel értesOltguk az első osztályú nagy ezüst vitézségi éremmel lelt kilüutetve.
Hétszeren örömmel regisztráljuk e hirt-, mert Nagy Győző nemcsak hós katona, de kedves verselő is, ki lappunkat verseivel több ízben felkereste.
Viselje e kitüutetéat büszkeséggel, mi pedig a legmelegebben gratulálunk hozzá.
— Istentisztelet A háború < lső évének győzelmes befejezése alkalmából országszerte, a? összes lelekezetek templomaiban hálával adóznak t
regek Urának. A nagykanizsai izr. hitközség templo
óriási munkába, mely épen az érdemben a rendőrség keretében állandóan folyik, u hasonlítsák össze más nagyobb városok ténykedésével, befogják látni, hogy városunk o tekintetben a legelsők közé sorozható. Hogy csak egyet emliteQuk, pl. Péos városában zsemlye és INliszt már vagy fél év óta csak orvosi recipére, kenyér pedig csak utalvány ellenében kapható. Piacán egy liter tej 36 fillér, egy-egy tök 80 titlér, paradicsom 70 fillér, paprikának tiire sincs, h a gyümölcs ín drága pénzen vásárolható. Míg nálunk a vetőmagtól kezdve a tengerin, teugeri halon s fácánokon befejezve minden élelmi cikk a lehető legminimálisabb összegeu szerezhető be, ugy hogy számtalan vidéki városból érkezik meg keresés az élelmezési osztályhoz útbaigazítás és tanácsadás szempontjából.
S mégis óh Üristen, hányan jajveszékelnek zúgolódnak, hegz hz a mi városunk meg vau átkozva, fej nélkül elhagyatottan áll, mert uem szállít a ! Polgármester ur mindenkinek miudenuap az asztalára I egy kövér libát s melléje olcsón egy kis vörösbort | is, hogy aunál hangosabbau ordíthassanak elfogult | rosszmájúságukban.
mában a hálaadó istentisztélet f. hó 7.-én, szómba-. Ion, ad e. 10 órakor kezdődő Muszaf-iiua keretében lesz megtartva, miről is a hitközség tagjai ez uton is értesíttetnek.
• - A helyszeraőnők kérelme. A helybeli cselédhelyszerzík kérelemmel földúllak a városi Tanácshoz aziránt, hogy a cseléd helyszerzési díjszabás oly képen módosillassék, miszerint a helyazerzónőuek
Varsó elesett.
Lengyelország fővárosát a nómetok megszálltak.
Budapesttől táviratozzák: A főhadiszállásról jelenlik, hogy Varsót, miutáu az oroszok kiürítették a német csapatok megszállták.
A világháboiu második esztendei szakasza világrengető szouzáoiókkal kezdődik. A tönkrevert orosz
cselédtartó gazdák száma is igy e faieréuyeti felemelendő
HÍREK. Uj címzetes püspök.
A hivatalos lap atombili aiAinaJköiSIle, bog) Bihoruok Mefljéajiűapflk Ur ft Emilioiioiá|*ii»lí lel -l»rjMliéíér« > kirily Öfalaíge dr. Rédoy Gjulál, a vesiprémi stékeekAptalan iiagyjiit\'postjiil olcliini címzetes ptlapökkl kinevelte Ka a kineveld öröm., a a káptalannak. dicaőaéjíe at egyhítmegyének. Honorálása a toknak az érdemeknek, melyeket dr. Rédey Gyula mini auliata, kéaSbb íveken ál e TÍroa pia-liónosa, jelenleg pedig miül Öeuiiuenciája helyoSke azurzatt. ICIismerése azokuak az egyéni tulajdonoknak, melyek aiemélye iríuftiaitelí aioretítet parauceolnak mindazok roméról, akik vele érintkeinek. A kSiponti papság. a váres polgáraága a az ianiertaoi aiollak ia, hogy UJ méltóságában szívesen QdvOlöIllesiék.
At UI püapok ur nálunk sem ismeretlen, mert járt a mull évbon a a katb Legényegylet nagy estélyen magas atiuláju előadási tartott.
a gazda ia a a lielybeaienelt cseléd ia í-2 koronát fei\'eaitetl rendetleuaégbon menekülnek kt Leugjel-, . „ , , ,, .. országba a a vert hadak kénytolenék voltak a világ
tartozzanak adni. Hogy a i»len súlyos megélhetési ai(yik |eg|„u|,n,tt0b ,4r4l v,r«4t kiOrileni. Varsó
viszonyok között e szerény kívánság indokolt azt megszállásáról a ma esd hivatalos német Jelentés
senki el nem vitathatja. De indokolt külOuOaen azon T »
1 tüsteut lobogodiszt öltött. A polgármester felhívására szempontból, hogy épen a jelen nehéz megélhetési H8(l. fáklyásrfienettel ünneplik meg fegyvereiuk ez viszonyok között összezsugorodott
3—3 koronához is ritkán jutnak a helyszerzők, kiknek száma a legutóbbi vároeí közgyűlés utáu eggyel HZHporodott ii Wmdeítfselre r«móljük, hogy városunk vezetősége e hasznos m Uniói botültó egyének kérel-I inét nejű- fogja elutasítani.
-— Miért, drága a marhahús ? Meri a i mindenható mészáros tuakuak ugy tetszik.
S miért tetszik 1 Mert most £ jóravaló marha elő kgrammonkint I K 80 fillér, egy msrha bőr j pedig 80—90 korona — Bzert a jóravaló hus 5—6 korona, hogy a mészáros tekintetes uraknak egy-egy darab marhán legalább is 100 korona üsse a mar-: kukat.
S ezt nem akarják megértoni. Magyarázatot I uem türuek, a matheiuatikában ók mindeukiuél jártasabbak. Hja az ő kalkulusaik hottentotta uyelven vannak, ahhoz holmi közönséges kanizsai halaudó nem érthet.
Azonban nagyon is helyénvalónak tartanók, ha városunk néhány darab marhával kísérletet tenne beigazolná, a mi nagyon U könynyü lenne, hogy ilyen,árak mellett legalább is 35 percenttel olcsofc" bau lehetne a marhahúst mérni s nem kelleue az amúgy is megzsarolt közönségről még a bórt is lenyutui.
— A kik mindig panaszkodnak siránkoznak 8 vádoskodnak, hogy Nagykanizsa városa nem gondoskodik a lakosságról, annak élelmezéséről a megélhetésének megköiiyiléséról, sötéten látó okulájukat tegyék le s tekiutseuek bele abba az
ujabb győzelmét, s ez ünnepben a katonaság is részt vesz —
— Elveszett egy Manna cimü uémet imakönyv A szíves megtaláló hozza el a Hadsegélyzó Csengén uti helyiségébe, ahol megfelelő jutalomban részesül.
— Egy könyv sikere. Lapuukban bőven ismertettük pár évvel ezelőtt Dr. Fenyveb Ferenc polg. isk. igazgató földiukuek Differentiól és iutegrál számítás cimü munkáját. Miut értesülünk o rövid idő alatt a könyv Ö6szes példányai elfogytak és jelenleg sajtó alatt áll annak második kiadása, mely ismét Kilián Frigyes ni. kir. egyetemi könyvkereekedes kiadásában leienik meg. Itl említjük meg, hogy ugyancsak Kiliáunál kerül leadásra Fenyves dr. egy ujabb terjedelmes és már sziulén yaju. alatt álló könyve Altaláoos mennyiség elmélet címmel, mely mű ára 10 koroua leás.
Adjuk elolvasott újságjainkat és folyóiratainkat a Hadsególyaő Fehér Kereszt osztályának!
- Kitünó ellátást nyerhet 2 " jobb családból való gimnázista tanuló, esetleg zongora használattal. — Cím a kiadóhivatalban.
Szerkesztői üzenet
— Z. Gy Báránd. Mindenre örömmel várunk 8 kérjük a beígért verses elbeszéléseket. Igen csodáljuk, hogy a posta oly vétkes. Mi reodesen kérése szerint küldünk mindent, mindig. A pótlás hamarosan megy. A szedők panaszkoduak az irás miatt, amikor korholtuk őket. Sok-sok üdvözlet.
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács józsej, fó«iinn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, altiig az jeleit alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentés mozzanatának ismereti\' minden kultúrember tudásának szükséges része. A uiű ára 4 korona. — Kapbaló lfj. Wajdils József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Ají .Élet" szépirodalmi és aiűváazeti lieti-laput (szerkeszti Andor Józsefi itazdag tartalom, érdekes 4a akliiAliH képek egészítik ki. A kít»iió ia|inl melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkeaztóaég és kiadóhiyalal: Budapest, I. Kehéryári ul lS/c. — Kíófizelési ár félévru 10 koi. Mutatyányazámot készséggel knid a kiadólliyal.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-
- elófitetésí Ara negyedóyre ól korona, „Világ-króntka--VNÍ ogylltt liai korona. MegrenilelholA aj „Vasárnapi Ulaíg- kladóliiyat.dáhan (Budapest, IV., | Kgyataiu.ulca 4 l Ugyanitt megrendelhet a „Ke-pea Néplap". a logoloaóbli uj^áit a magyar nép számara, léléyre 2 korona 40 fillér.
— üj Idők A világháború leghfll\'b krónikása, írásban és képlien az Ul Tilók. A mi érdekes esemény a négy világrést harctéréin történik, azt ininil elénk (árja lesISi azépségd képekben firitokeaség, inAvéazi nívóval és elékoló ízlés jellemzi llorceu Forene hetilapját, az Uj liléket, melynek miuilen száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klöfizetési ál a negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrásay-ut Ifi. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK* szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tulsek Auua. Megjelenik mi idea vasárnap. Minden egyes sziiua gyönyörű művészi kivitida képpel é a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: ligész évre IJ korona, félévre 6 korona negyedévre 3 korona. Szerkeazlóaég ói kiailótlivalal : Budapest, VI. Aodráwf-ut 16 szám. Mulatváiivazá mot kívánatra ingyeu küld a kiadóhivatal — K ki tttnóon szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen aiánljuk
NEV J EGY EK
addig még nem iBlizetl nagy liliiztskbin jutányos áron kiííitletnek
lfj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Al<r,U.y,T\'3
4 IMII >íik it>iOiiAeii brv.ilc ■
Berber $yó£y-kátrányszappana
CL Hell a Comp-tól.
■IvAM orvotok »)Anl]*k te K.uiípa legtöbb áJlauiíbrt •
IokH\'I\' rred.nfi.jrnyrl hníitMlJAk nilndrnH>lf
bórklUtés ollen
ktUaOM-,, krdolkui bajok <■> kllllte<-k. Makállkofpa v!ltn. Tartalmai tO h*/i ,kMWi.bfl.lk a keroakr.lol tlyntmU «yArtiiiAn>oklAI
BM-ger kátrányo* kAnixappaiu
Mkwk te grtmekeknek anyhább h.H.o kétrte)
Bwgar glicerin kátr*ny»s«p|
Tcvábbá kdt/lnjr nélköl a klwj
Bargar-féla Borax-axappan
, napaOtte, uapM, mlWa.cr te wUt börhajok aí-Uo. Darab)* uUaltéual ogyilft » tUAr.
ralamlnl
v Aló bajnűveaiiö aacr. I «»*« KéfK" kltarjatelbia Bmr*m-Tlall » Comp.-MI te nteaa mrg M4 a m.llnu
lav« védje frt te aláirtat. KiHUx-
Ifiu. Wiro IHM. okli-<Yl llullkiiviut te hu; teaaa, Wien IJ»1». ta ai UOO-lk 6vl párlat .IIAgklAIIIIA.OB HHI-
*a uak-
II II. r
kicsinyben:
ioiok JOUCI nyouvaicrlílrábaii KirAljr-uic* II., Molnár é» UMeroM, Thallronvfr M 8«-IUnW. Kotb«u*lsu-r KiIkv-utódainál, RailanovIK T«lv.>n knél, Hlrawl Natulor fa tAiiánAI. Nrfüiln N\'Andoinál n.lalnyl Frluyct.*!, VArl k«r«l «. Klralnrbijn minden «yd|tr«irftirban, Jobb dro I gérlAbaii te IllaúicrtUlilbfn ^
NYILTTÉR")
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézeti\' felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erőgitő oa edző hizlaló-kurAk egé»z éven At. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*j fóroial alatt közlőitekért nem vállal t..|,-!/,.. séget a szerkosztóség.
>\'. .....y_•<>" 1
SZEMESNEK
kell unt kuni. Int ltiI iiliarjuk .szárnvHliil v«>r-si\'iiytár.suiiilíHl. A/. t\'l^liui\'MHt\'g nem
■ lök (akátrtnyl te
i\'mb\'n cMforduW
• Wiibn okaAl na-
ALL
jeuyAlibiM. inillthogy ni> késnünk e«y pillaua litf sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
A
„Zalai Ku/.luny" liinlctOHi rovniat. men oii liiiiáru/.oiiaii i*r«*ilnmiiyt ór ós n inaKVHr hirdiUú
VILÁG
hírdelPxeit itt megtalálja. A ItirdulA rövid iilíi alatl iniiggyózótlik az eredményről, unnak balározottati
VAKNAK
i
ki-ll Itíimi. a ki uoiii látja a „Zalai Kó\'/.lónv\'
roliamos fejlftili\'iiói, «•/, podiv; világosan j^l-
lc»m/i.
w.vu liiplian uii^j.\'liMiiS mimiiMi liirdttléHunk k\'olló Iias7,na van. S/iMUOftnBk áll a vilátf. vaknak a/
ALAMIZSNA!

# •

= Jff F/fPJTs fipf^f ^
KÖNTY-, PAPl^, ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
DÚ3 raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban £ gyorsan készíttetnek.
is \' _______
Tanintézetek részére szükséges cikkek
____ ___dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
■ .....Ilinél ■ :■ w^..-^T^&^iSgiss^sűiR^tmisa^m
Nyuuiatott a laptulajdono.s llj. Wajdits József kunvvuvdiudájábau Nagykauizsáu.
ik cvfüU am
■Nagykanizsa icj.is, H qsMőrtök
83 *t&m
ZALAI KÖZLÖNY
Mi||)ilinik hitiön n csütörtökön.
tlon««M,*l i"k: K|í*»« t»ie IU /#!<•»,« 6
• ,-Kye*évi« 2 korom bO llll, t|tyr» ■ »•"• «i
Kelalói üneiUíHKtó •
Bánokovich Júuou
HósseikcaxlA: Kemény László
Szarkesztósay ai kiadóhivatal Diák-tír
fololon 182 Hlrd«l4»«k dl|*iab«* xorlol.
A duma ülésezik.
A szövetséges seregek nti\'i\'tfölili\'S esi/,- • iiink kai liiiliutniik előre OtOHZorHzáglmii. A központi hatalmuk dicsőséges o.sii|uiliii gy zei-uiesen nyomuliiUk 11 kitűzött i-ól felé liüsz-kén. örömmel tekintünk 11 térkép felé mi. It\'HlljlVfl, megtörve l\'H ideges iVíll\'lcnilliel I szemlélik 11 visszavonulási utat az oroszok.
Vagy talán vannak Or azországbaii is olyanok, tikik tiinnsenek lesújtva, akiknek mm fájdalom 11 hivatalos fájás, akik 110111 érzik a tragédia széléi, hunéin ellenkezőleg dohogó szívvel és élesedő reményekkel leBÍk 11 hirekel, melyek a Útig. 11 Visztula a Narev vidékéről jönnek.
Hiszen a szövetségesek minden győzelme a cárizinus hatalmának. az orosz antokrs-I izmus I\'S bürokratizmus erejének gyöngü-lését jelenti és minél inkább gyöngfll a cárizmtis ereje, unnál több kilátása van ár. orosz népiek, a falusi muzsiknak és a városi proletárnak, a kiuzsorázoti luh-iuerosztályimk, Ituiíy kivivlmlja az in mim emberi megilleló jogokat.
Szibéria előszobáin, a diiuin újból ineg-n.tilt és újból ülésezik. A duma összeüli é
maga ez a tény a háborús Oroszország belső megtöl\'tségét jelenti.
Oroszország jjifaideg a/ egyetlen európai állani, melynek kormányformája absoliilistikus.
Icllemzó azonban az Oroszországban tiriilkodó ellenzéki hangulatra nézve, hogy dacára az iilOO-iki renetiós választójogi törvénynek, mégsem sikerült az ellenzéket lelőrni, haltéin az alkotmányos demokraták — kudettek és szooiitlislák még mindig számottevő táborral rendelkeznek. sót lin a mérsékelten szabadelvet októbristákkal és 11 nemzetiségek (lengyelek, iil.rouomislálO képviselőivel egyiltlmükídnik, akkor övek a löbbség a jobboldallal és a nacionalistákkal szemben.
Az alkotmányért, népszabadságért és polgári jogokéri kOztlő orosz politikusok közöl egyre jobban kiválik a duma elnökének liadsiaukóuiik márkáns egyénisége. U 11 jelenlegi Oroszországnak kétségkívül legérde-kesobb és legértékesebb egyénisége, akivel szemben a cári uralom szolgái a Uareiny-kínek, Sasatiovok. I\'uriskieviiwek kiegyenlíthetetlen inferioritásblííi vannak
Mellette Miljukov egyetemi tanár, a kadetok és öuoskov az oklobristák vezére
vának ki az Uj-oroszország előharcosa! közül Ma még nem az övék a liataloni, de a haladás utjai feltartani nem lehet.
Tekintve, bögy európai Oroszország területe több mint E.OOO.OOO négyzeikilot méter, leitat, lia el is veszti Lengyelországé-és Kurlandol mondjuk kh. 200.000 négyzet-kilóméler — még mindég Rurópa legnagyobb állama marad es ha erejét népének megelégedettségéből és jólétéből fogja meríteni, akkor a jövőben külpolitikája is inkább számíthat sikerekre, mint most. Minél inkább fog érvényesülni a megújhodó Oroszországban a deinokrslikusság. annál hamarabb lesz i képes a háború okozta veszteségekel kibe-1 verni és az európai hatalmuk koncertjében [ismét tekintélyen helyet elfoglalni.
Munkás jutalmak.
A soproni kereskedelmi és ipai kamara pályázatot : hirdet ii kerülőt Imii munkásuk srámárii feiitarioti
ez évben kiosztásra kerülő munkás jutalom dijakra. A jutalmak egyenkint li»(i K-ból és elismeró okle-jvélból állanak. A dijakat az iparkamara előterjesztene alapján a kereskedelmi m. kir Miniszter oly ipari munkásoknak fogja oda Ítélni, kik ugy munka adó műhelyében mogszukittás nélkül legalább Ifi-évet
.7
ror<>s
l-t \'.v r< >,
•na/.
tsapongó kedvvel duhaj legények. Sok száz vonallal mailek csatába. Kokárda mellen .. ■ csákón bokréta. ■. S zengeti a sok lelkes hazafias nóta. Éppen Mintha násziilazás lenne. A kocsikat koszom, meg zöldág disziltlle.
Aztán a nóták helyébe ágyuk szava dörgöli. . Kereszliiltölt meltkasMólezer lialálhörgött. .. A kezekből kiesel! a fényes kard s a puska, S embervérrel lelt befntve hegy. völgy,
(mező, puszta.
S jönnek vissza a vonatok sok ezer legényuyet. Koszorúk és virág helyén nagy vörös kereszttel. Nem hangzik «.- iilvonalou dat, fütty, tréfa, \' » /ének,
Fehér ágyakon fekiisznek a duhaj legények.
A vörös keresztes vonal fut az éjszakában,\' Fehér ágyak egymás fölött minden szakaszában, |
llosszu vonat!... Elejétől alig látni végig. \\ Ablakon ál <1 betegek arca kifeliérlik. .4 kocsikban csend min, mintha halottas ház
lUllMr.
Néha egy-egy nehéz sóhaj száll a levegőbe-Vagy ev l0»ll\'« elnyomott Jaj\',... s kiviil Ia sötétben,
A vonalnak kerekei zúgnak bús ütemben.
Oyászmenel ez: sok szép álom s tervnek (temetése.
Hév szerelmek, boldog nászok megsemmi-
(sülése ... Sok ezer sziv zokogása s millió köny támad, Valahányszor megteltének a hófehér ágyak ..
A vonal fut. bele mélyed az éj snittjébe, Füstje, mint egy gy."-lobogó ott lebeg fölötte, .4 kocsikban szótalanok a duhaj legények. Sziveikben most hatnak el szerelmek.
(remények\'. ■■
Zombory Gyula.
Apró ólom-ördö
Irta. Kálmán Dezső
Aliikról «i öhnn-ónlégékröl írok én most, amelyek minket linltlvelí embereket é» aiazouyoljrt szoktak háborgatni » olyan láncot járnak elílltlnk, mim Téli llorkn boszorkányai a Szent Oellérl-liegy
tetején, ft rendes hivatalos éjféli 12 órakor. •
Ki ne olvasta volna a „Tamás Hályia" kunyhóját. Olvastuk bizony mindnyájan ezt a remek munkál, iiuiely előhírnöke « rabszolgatarlás eltörléseitek Amerikában: olvaituk pedig gyerm"kkorunkb»n a gyertnokészhez mért Ogyes kivonalnkban Kéióbb pedig e maga nsgy egészében. Kit e hatalmas \'névét. amely korszakalkotónak mondhaló, irl» Hechler 8lowe KeuHetie asszony Nem tudom jól irtam-e le nyelvtanilag e nevet, meri hál a magyar anyanyelvemen kivill .párisid-, „boriinál* valamicskét csak
érti-nék. de ............... és .nowyorknl" nem tudtam
megtanulni, korlátolt ........ nem tudván megérteni,
tiogi a Shakespeare ........ Sekszpir. a Recapilulatlon
miért wikitplejoseu és a Soiltovar kél micsoda okból kell Szödrichuek ...........
Nos hál a Tamás liálya kunyhóiénak- világszerte híressé vált itónéje a legnagyobb élvezettel olvasgatta saját remekművét s lervbe veti egy ha-

2
ZALAI KÖZLÖNY
AUGI/íZTUS 12.
töltöttek s ez Idő alatt .szorgalmukkal, éa megbízhatóságukkal pályatársaik közül kiváltak\' A jutalom oda Ítélése iránt az ipartestület utján a munkaadónak kell az iparkamaránál előterjesztést tennie és pedig ez év szept. hő 15-ig. Részletessebb felvilágosítással kívánatra az ipartestületi jegyzői iroda szolgál.
Színház.
Hétfőn „Az éjjeli őru rendkívül kacagtató, szellemi pikáns nagy bohózat 3 felv. kerüli szilire. Irta : Aniont és Naneey. Fordította: Mérey Adolf. A kitűnő bohózat a Magyar Színházban sok előadást ért el mindig zsúfolt ház előtt. Itt is szép számú közönség nézte végig a rendkívül szellemes bohózatot Az egész előadás alatt a közönség nagyon jól mula-
HÍREK. Halálozás.
Bclus Lajos városunk egyik köztiszteletben álló, kedves megjelenésű alak|a hunyta örök álomra szemeit Úgyis mint egyén, tigyis mint gyógyszerész általános tiszteletnek örvendett, jótékonysága pedig ! köztudomású volt mindenek előtt
Szervi baja, mely hosszú idő óla ágyba döntötte, vegre megőrölte s immár csak az emlékezése marad mindnyájunk lelkében, kik kedvesen gondolunk mindenkor reá.
Gyászjelentése a következő: Alulírottak mély Táplálómmal tudatjuk, hogy Bchis Lajos gyógyszerész )ótékony áldásdús életét
toll. A darab főszereplői Gózony Konrád. 8ebe«tyén, ho8SZrt8 -"""edés, a halotti szentség feladása után Fekete Rózsi és Papp István voltak, a társulat leg- *vi BUíí,l»z""i hó I l én este 8 óiakor bele-
jobb erői. Fölösleges őket dicsérnünk. már sokszor. A b°,(,0«ul1 hült tetemei 1916. évi augusztus meggyőződtünk igazi mAvészi játékukról. — A többi hó Peteken délután 5 órakor a Széchenyi-téri
szereplők is jól megállották helyüket. gyászház!^, a róm. kath. szentegyház szertartása
szerint beszenteltetnek s a helybeli róm kath teine-
nA rablóvilág" 3 felvonásos színjáték szerdán
tőben levő családi sírboltban örök nyu .•alomra be
este szép számú közönség előtt került szinre, mely- . . , „
lyeztetuek. Kngesztelő szent mise áldozat a helybeli
plébánia templomban 1915- évi augusztus hó 13-án
. , , , , „ , . délélóit 10 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatui.
sot aratva. A mindenkor kedves Zalai Margit, li- \\,
x ^-Nagykanizsa. 1915. augusztus hó 12. Áldás és béke
lengjen a drága halott hamvai felett I Merkly Autalné Belus Anna, özv l)r. Tnboly Üyuláné Belus Paula, özv. Veber Károlyné Bellis Teréz. Belli* László, testvérei Dr. Merkly Helus József, fogadott fia. Merkly utal, sógora, ifj. Merkly Antal Merkly Lajoska, uuoka-Csütörtökön „Vándorfecskék", operett-újdonság. öccsei.
Péutekeu nSybiW, általános közkívánatra. -
Szombaton János viiét\\ Tihanyi bucsuestélye.1 _ imaháa megnyitás A Kádár Lajos lel-Vasáruap „A Próbaházasság", Sebestyén hu- kész családjában előfordult vörheny betegség miatt
hatóságilag bezárt ref. imaház (Batthyány-u. 1G. sz.)
Hétfőn
ben különösen Uózou Béla s Konrád Ilona tüntették ki magukat preeis játékukkul s alakításaikkal sok tap-1
hányi Béla, Borbély Sándor, Papp István s Kovács Imre sem maradtuk mögöttük, sót kellemes és kedves játékukkal egy emlékezetes szép estét szereztek a darab szemlélőinek.
Heti mftsor:
esuja
felléptével."
„A varázskeringő". Pelerdi Ktel buesu- aug lö én vasárnap d e. Iti órakor tartandó isteu-: tisztelettel ismét megnyílik.
Befele a második esztendőbe.
X Igazság szerint azt se tudjuk még, ami az elsőben történt, de kinek fontos ez, mikor azon kel tűnődni, mi let.z a másodikban? Valamivel több biz tonsággal történhet most ez a találgatás, mint ezelőtt egy évvel, amikor a felelőtlen közvélomény és a diplomácia egyIorma gyerekesen mohó volt a jövő estkomplálásában. Anglia még az első dandárt |ó- • formán át se szállította a francia földre, mikor a miniszterei már ugy beszéltek, mint Akiknek nincs nagyobb gondjuk, mint hogy mennyivel növeljék msjd meg Belgium földjét kárpótlásul a német invázióért. Az orosz diplomácia minden rábeszélő képességét kimerítette abban, hogy Románia fogadja el tőle Erdélyt és Ildiin Trentiuót. Anglia, mielőtt a Dardanelláknál megdördültek volna az ántáut ágyúi már odaadta az oroszoknak Konstantinápolyt és az orosz odadta Angliának Kis-Ázsiát. Szóval az ügylet kész volt s az áldomás megivatolt, mielőtt a meg-bóiielenitendó medvének csak a közeiebe kerülhettek volna is
Most, talán szetényteleuség nélkül mondhatjuk; az áutáut teljesen ulápi került a medvének. A háború i eddigi folyama migy diadalokat, amelyek ha nem j döntöttek is még el véglegesen a mérkőzést, de | számunkra gazdag forrásai a bizalom és remény | energiáinak, kizárólag nekünk adott. Kz a keserű és fénytelen viaskodás ami véres fényt eddig produkált, az kizárólag a mienk. Az ántáut csak halálos sebeket kapott s a jövő kelyhéből csak mérget ihatik : ezt ttllenségeiuk csak olyan jól tudják, mint mink.
Nekik mégis az a jelszavuk a szörnyűségek és rettenetek második esendőjének küszöbén is : győzni, vagy meghalni. Küzdő nemzeteknek legtiszteletreméltóbb jelszava ez, euélkül nem is szabad háborúba indulni. De már nem indulunk a háború felé, a csúcsán vagyuuk s a jövőt nem a messzeségben, hanem a közvetlen közelben kell keresni. Ók a messzeségben keresik, az ut téti hahoruban, amikor
sonló szabású nagy regény, azután irogatott kisebb-nagyobb apróságokat igazi autmóval.
Egyszer aztán a toll kihullott kezéből és többé uem írt sommii.
Ugy történt a dolog, hogy egy estélyen valami ujságirófele ember beszédbe keveredett a híres írónővel.
— Hányadik kiadást ért már a „Tamás Bátyja kuuyhója " Ugyebár ötödiket? Bámulatos eredmény egy év alattI Kár, hogy sajtóhibák csúsztak bele!
— Sajtóhibák! — szörnyűködött Henrietté asszony.
— Igen, igen, — erősködött a yankoe — még pedig értelemzavarókf Ki volt a korrektor?
— Én, meg maga a metroinpásl
— De azért a sajtóhibák mégis ott muradluk !
Beclier Stowe asszony hamarosan átnézte a
könyvéi, megtalálta a sajtóhibákat, azután a könyvet eltette egyik szekrényének rejtett fiókjába, környezetének megparancsolva, hogy sem könyvét, sem irodalmi munkásságát soha többé ne merjék előtte megemlíteni, lelátta a tollat, többé nem irt.
— És mindez a kis ólom-ördög müve volt.
Uhland. a hírneves német költő már uein volt ilyen érzékeny. Mikor .816-neu költeményeit kiadta eme rigmussal ajánlotta a nagyérdemű publikumnak :
„Lieder siud wir; utiser Vater
8chickt uiis in die weite Welt."
(Dalok vagyunk, im világgá
Kdes atyánk most bocsát.)
Hál bizony az történt, hogy a „Lieder"-hói az | ólomördögöcske kilopta az ,i"-t s lett belőle „Ledér" (bór). Ezzel a bór.el aztán folyvást bosszantották költő kollegái a költőt De fel se vette.
Bgy költői kedélyű német asszouynak, kinek férjo Schiifer névre hallgatott az jutott eszébe, hogy sír verset irjon drága férje emlékére. Meg ím ina, még pedig nagyon szépen. Csakhogy az ólomördögök beleszóltak.
A vers így kezdődött :
„Ach 8cliiifer liebt ich nuo!"
Alii Schillert s/.oreitiem éu csak.)
Igeu ám! De az óloniördögöcske a felkiáltójel helyére egy „t" belül lopott, amiből aztán a nyájas olvasó megérthette, hogy a bámulatos özvegy „csak nyolc juhászt szeretett."
Kora reggel volt, amikor szokása ellenére felkelt Bizay bátyám, a „Nomzet bárója." Látja, hogy a szinlapokat csirizelik a falra.
„A Haramiák"
Irta: Schiller, fordította: Döbrentey Gábor.
Az ám ! Csakhogy az ólomördög is beloszólott s lett imigyen a szöveg:
„Sirla: Schiller. Ordította: Döbrentey Gábor."
A nemzet bárójának köszönhető, hogy a sírás és ordítás humarosMi korrigáltatott.
Klhuuyt jeles iróuk, Guggenberger János, a „Budapesti Hírlap" és a „Pester Lloyd* s a „Protestáns Pap" ismert munkatársa, irt a többek között egy vezércikket a „Budapesti Hírlapba", amely így t kezdődött:
„A magyaroknak két ullenaégo van: a muszka ós a német" És Csukássy szerkesztő minden elő és utóvjgyáznta mellett i< az ólomördög ezt nyomtatta ki: A magyarnak két ellensége van : a munka és a neinz-t.

Egyébként nyugodjunk bele az ilyenekbe, a mai világ embere úgyis megérti.
54 \'
AUGUSZTUS ia.
ZALAI KÖZLÖNY
3
lm uj emberük, uj muiiioiójuk. Nem mondhatjuk erre, hogy nekünk mindegy. Nem mindegy, inert mi iidin gyönyörűségből és szenvedélyből csinálunk háborút, — de nekünk nem is félelmetes. Az ö részükről azonban c*ak céltalanság és ostoba makacs ság Mert mióta világ a világ és háború a háború, még mindig ugy volt, bogy mindkét fél győzelemre készült, de csuk az egyik győzött. Legyőzetni épp oly természetszerű állapot, mini gyózui s ezt teljes erkölcsi integritással bevallani, mikor minden kötél szakad, nemcsak nem szégyenletes, de nemzeti érdekből egyenesen kötelesség. Az álltául néhány millió embert és ötven miliárdot vosztelt eddig. Amit ozulán vészit, uzl már csak néhány álhimférli hiúságának áldozza löl néhány ember hamis és bűnös presztízs-érzetéért. Kz ugy van s igazán nem a mi érdekűnk, liogy epedjünk — uz ó békéjükért «s
— Különféle koldusok. A hősiesség feszülései dagasztiák az izmokat, fojtogatják n torkokat, száritják a könyökei. Minden lélek — a harctéren is, otthon is — a Kősiesség hangnemére vau hangolva. Ks ha megszólalnak, dadásuk, zokogásuk méltóságos összhangba csendül. A jajgulAshoz kísérete1 énekelnek a templomokban; a harangszó beleágyazza n katonák dalát a hősi halál gondolatába.
A hangversenybe most uj haug vegyül segítség-kiáltások a Kárpálok aljáról
Kgy hosszú sóhaj, felállunk.
— Korai bókeföltételek Kgy németországi még együtt vagyunk .
újság emlékeztet rá, hogy a békének mily szigorú indulunk.
föltételeit szabta ma egy éte a londoni Times. ^ hté| hangokat hoz, zene . .. első eset, ini-
A mull évi augusztus 8-i szamában bejeleutetto, kor fáj, inikor bánt, mikor zavart csak egy pillanat,
hogy Auglia a béke árát a következő nyolc pontban inig az átmenet tart; s felcsendül: „hozz reá vig
szabja meg :
mi csendesen ballagunk tovább. fiu
I. A német birodalomnak apró és egymással elmaradok s írom e lapot, mint mindig irok, vnla-
szöveiségben nem álló államocskákra való fölbontása 2. A német osAszár trónfosztása és száműzése Szt. Ilona szigetére.
8 KUzász-Lolaiiugiát viszakapja Franciaország. 4. Slezvig-H\'jlsteint visszakapja Dánia
6. Kelei-i Poroszországot Oroszországhoz « satol-mely megalakítja az önálló Lengyelországot
fi. A német flotta leszerelése.
7. A német hadsereg teljes leszerelése. — Né*
|ák,
hányszor öröiu vagy bánal ér.
Sok üdvözlet . . .-tői.
—. Ml lesz a fakórdóssel ? A nyár immár befejezéshez jut, hova-lova beköszönt a komor tél s téli fánkon még a madarak fütyörésznek.
Nemcsak a szegény, a proletár osztály de a jobbmódu vagyonosok is borzadva gondolnak a mind közelebb jövő télre, amikor vary la nélkül vagy irtózatos drágán gubbaszthatnak kályháik mellett.
Maga a földművelési miniszter is belátta ez
\' metország csupán néhány zászlóaljat tarthat meg — országos bajt s felhívta u hatóságokat, hogy miudeu
házi használatra.
8. Németország ötmilliárd hadisarcot llzet.
Mjnödsszo egy éve annak, hogy igy irl a Ti- megengedi kivételesen, mes. A nagy hecc-lapnuk nőm kupink mag valamennyi számát, — de a mi eljut hozzánk, abbó arra következtetünk, hogy a Times már nem ragaszkodik az általa leszögezett békepoutozatokhóz.
— A hadifoglyoknak szóló távirati pénz utalványozása. A? osztrák Vöröskereszt Kgy let. tudakozó irodája (Auskuufbtelle für Kriegs-gefangene, Abieilung K. fleh|verkehr, Wien, I. Ora-
eszközt felhaszuélvu odahassanuk. miszerint a lakosság minél jutányosabbaii juthasson téli tüzelőanyaghoz evégből még az üzemtervtől való eltérést
K felhívás városunk hatóságához is leérkezett s hisszük, hogy nemsjog eredmény néllkül maradni s meg fog a helyi hatóság a közönség érdekében mindent tenni az amúgy is nehéz megélhetéssel fenyegető tél elviselhetőbbé tételére.
— Téli paradicsom ós paprika, beszerzésével foglalkozik a város élelmezési osztálya. K célból vidéki nagy termolőkkel tárgyalást folytat, hogy a város közönsége különösen pedig a fizetésből elő,
.. . . tmneiők ulaira koldusok ül- .............. ............... ............ *«iu» *oiunseg« amoiioseii peuig a uzeiesooi eio,
ii o uk napi u a u e • « ben 17) közli, hogy e távirati pénzű lal vény ozás mostohán díjazott hivatalnok osztály olcsón juthasson
nek. Könyörögve nynjliák ki tenyerüket. Imát mormognak. Kibeszélik bajukat, — néha siralmas kotlára szedve. Megfigyeltem a mi temetőnkben egy nyomorékot : alig volt emberi formája — és nem panaszkodott Külön húzódott az éneklő koldusoktól és csendesen lesett a boldogok, egészségesek, jómódúak könyörflletér*. A ki látta ezt a szótlan szenvedést, olyasvalamit érzeti, hogy az u nyomorék büszke arra, hogy az élet ekkora terhet rakott rá és ha a teste össze is rogyott, a lelke kétségbe nem esik alatta Még talán arra is gondolt, hogy megsértené egészséges embertáisait, ha fölleuné róluk, hogy még könyörgést is elvárnak tőle.
Mintha ez a néma koldus nemcsak az evangéliumi szegénység nagy igereleiuek volna öntudatos letéteményese, hai.em valamiképp hös is volnál
A Kárpálok alján is halottak napja vau. Kipusztult falvak orosz hullák. Az ollhou nélkül ma-
költségeit ugy Oroszországba mint Susrbiába további « fonti élolmicikkekbez.
intézkedéséig öl koronám rzáilitoliák le.^
— A puccer halála Kgy tüzérönkontes irta az alábbi levelet .\'gyík HiMgyiamftróséMwk. Kgyszerü most mindennapos eset van benne leírva, de nunyi közveielh\'tiséggel. hogy benne wzg a háború költészete
A tárgyalás e hét folyamán befejezést uyen mely után ivek lesznek kibocsáiva, melyen mindenk* szükségletét előjegyezheti. A szállítás, paradicsomból 25—50—100 kgramonkint paprika 100-onkint csomagolva történik, átvétel a vasúti állomáson.
Ugyancsak gondoskodui kíván az élelmezési osztály a téli burgonyának olcsóu való beszerzéséről, Kgy fiatal önkéntes megható elmélyedése ez, mely a városház udvarán a szokásos módon fog tőr elő a pueoerje iránt ü"nalt Mején kimérésre korűlni
Az árak a kibocsátandó iveken » a helyi lapokban fognak jelezlelni.
— Tengeri a városházán. A "-hét végén
melyből költői szavakban való részvéte, kinek halála, ott fönn, h csaták zivatarában is megrendíti a pusztulás gondolatához hozzászokott lelkét. A levél - az elesett tüzér e kis
emléke — igy szól;
Juliin 4.
ismét tengeti kerül kimérésre a városházán, melyből elsősorban azok részesülnek, kik arra régebben elő-
Kedves Máiia ! Tegnap még élt. Nem csinált jegyeztek s azt be b fijetlék
valami világraszóló hőstettet, feldkanouír volt, nem
A gombamérgezóftben megbetegedeti
jó barátom, nem tol; rokonom, csak a lovamat pu-
radt lakosság kiül az ul mculúre és segítségért co||a. mMl u, VHgJok R gjr||A| „,egj||t„6(lve. mint a könyörög. Nagyúri autók állnak meg közöilük: mi- bogy „ ember luegi||etődik. ha valaki nagyon kö-
föl panaszukat. Megnyil- ieMló ha|AIAl hn„j8 művészeti aukciókat reu-
niszterek, püspökök veszik nak a hangversenytermek, dezuek a felsegitésükre.
Ks ott, a hol legnagyobb volt a küzdelem hol legnagyobb a pusztulás — csendben, elhagyotlau
szótlanul, ül a Kárpátok Aljában egy koldus: Felső-1 godjék békébeu! Kunyi az egész, Zemplén.
Szótlanul ül, nincs könyörgő szava . . Lehetetlen, hogy hősi némasága bele ne t laljon a? orsziig szivébe
Ambrózy Ágoston
tiszt: ma csak egy kis domb. egy kereszt. Nem volt KriuíUéu csalá(, inAgodik tagjrtl My„(ik tHgllHp úrök
nyugalomra, harmadik tagja pedig most vivődik a halállal s mire e sorok napvilágot látnak, már í> is utáunuk költözik.
— Egy jó házból való leány azonnal felvétetik Ifj. Wajdit* József könyvnyomdájában.
Adjuk elolvasott újságjainkat és folyóirata-
Olyan furcsa . . . igazán . . . tegnap még beszélgettem vele: ma sic fala volunt; csak egy fake-» reszt. Itt nyugszik Fejes József, Heresm., Kál, Balt.. 2, hősi halált halt 1916 V1I/3. - Nyu-
Kőrűlöllem fenyófaerdó susog közelben varjú inkat a HadSeffélVZŐ Fö" károg, a sir fölött lát az ember egy mondatot: hodie ° "
\\
milii cras .. . Vájjon, ki tudja? Csak nézem .. j Nincs olt mondat volt és eltűnt. — Volt és ellüul akár csak \'az az ember, a ki tegnap ínég élt. ki csak • egy szám, de valaki számára egy egész vttág volt. | Mementó homo, quia pulcher est. — Itt va-gyuuk körötte mindenik fejében egy goudolat, most
hór Kereszt osztályának!
- Kitűnő ellátást nyerhet .2 jobb családból való gimnázista tanuló, esetleg zongora használattal. Clm a kiadóhivatalban.
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 augusztus 6 Csütörtök
67 szóm
ZALAI KÖZLÖNY
M«||ilinlk hétion ii ciütörtökön.
tlOfliatíal Arak: Kgéai tvr« 10 Korona, Ul«v,c b korona. SeBya«Jé¥ia 2 korona BO (111. - tRV.. ai«m ara 10 flll.
KelaliS* asfli kokxtri:
Bánekovioh János
Kemény László
SzarknztoiiQ éi kiadóhivatal Diák-tir
Talaton: 182. - ,-Hlrdaláaak dijai abia •■•rlnl.
Győzelmek után.
Az ellenség sajtójának Is, meg s kor mánynyilalkozatoknnk is már szinte közismert az a szokása. Iiogy ha valahol bármi csekély liáborus vagy diplomáoiai eredményi képesek fölmutatni, azt hatalmas győzelmi tényként hirdeti és szertetelegrafálja a világban. Ha pedig súlyos és veszedelmes vereségük érik. arról azt híreszteli, hogy hiszen az voltaképpen semmi, nem jelent semmit, valójában nem is más, mint az ő „hősies csapataiknak stratégiai sakkhuzása".
Hasonló munkát müveitek a mult héten is. varsói és ivangorodi nagy győzelmünk idején. Elóbb az ellenséges kormányok az újságok utján preparálták a közhangulatot arra, hogy stratégiai okok teszik szükségessé, hugy az oroszuk.kimenjeuok Varsóból.
Az ulán mikor a régi lengyel főváros tényleg elesett, akkor azt mondták rá, hogy hiszen sz olyan jelentéktelen semmi dolog, amit már előre megjövendöltünk. Azért az orosz sereg veretlen s legközelebb újból
támadásba kezd. Ezt hirdették Olaszországban, ezt Párisban és ezt az angol szigeteken.
Azonban e;uttal nem sikerűit a már többször próbált játék. Hiába híresztelték, hogy a legújabb oroszországi veszteségeknek nincsen jelentőségűk, mart hiszen ezt a liiresz-lelfik maguk sem hitték el s nem is hitte] el nekik senki.
Mert az\'a tény, hogy az orosz földön nyert nagy és szép diadalainknak óriás jelentősége van ugy a háborúban, luint az | egész világ közhangulatában És a semleges államok magatartásában is.
Azok most már egyre, biztosabban látják maguk előtt azt az utat, nmelyun^-lmiadniok kellett politikai vágyaik megvalósítása felé.
De magukban az ellenséges államokban, minden megnyugtatási kísérlet után is. csak kitöri a ."Ifi FM, hiriM BltTCl már
veszleségeiket tagadni és gyengeségüket takargatni.
Erre mutatnak-a már szinte állandó jellegű francia minisztertanácsok, hol folyton csak azznl foglalkoznak, hogy miként mász-
hatnának ki abból a kulimászból. amibe a népüket belevillék. Már látják, hogy a nép bizalmatlan — velük szembeit, — már nem hisz a hangzatos jelszavaknak és csábító Ígéreteknek, már forrongani kezd és megtorlást követel. A francia lapok egy része már nyíltan támad a hadügyminiszterük ellen, aki szooiálistából vedlett át erre a foglalkozásra, amihez nem ért.
Valószínűleg ez az ei-ezociálista lesz a bűnbak, akit odadob a francia minisztérium a népnek áldozatul Abban a hitben, hogy talán ennek a bukása megváltja őket. Lehet azonban, hogy vele bukik az egész francia kormány is. A (árisi események már nagyon kezdenek hasonlítani az ezernyolcszázhetven-egyben történtekhez, amikor a németek a világváros falai előtt táboroztak.
Az angolok is kezdenek már másként beszélni a varsói győzelemről. Már ueiii akarják elhinni, hogy az orosz visszavonulás csak a száz év előtti stratégia megismétlése volt Most qiár abban a véleményben vannak, hogy az orosz nem adta volna föl a várost, ha nem lett volna kénytelen vele.
K u t u s o v.
A jó öreg Kutusovra mindnyájan emlekezUnk ugy-e akik olvaslak a Háború és béké-t? Tolsztoj látható örömmel rajzolja meg a derék öreg muszka képét, aki rágyuitolta Moszkvát Napoleonra, ahogy a közhit tartja. A hadtörténelem ugyan másképp tudja a dolgot és Tolsztoj is másképp tudja. Az öreg Kulusov azért voli nagy hadvezér, mert megtudta verni Napóleont Horodinónál is, meg Szmoleiiszknál is l)e uevezetessé uein ez telte, hanem az, hogy amerre futott a franciák elöl, miudenQtt fölégette a saját hazáját és a vadonná tett óriás térségeken az éhhalálba csalogatta maga után Napoleon veteránjait. Annak a hires nótának, amelyik ugy kezdődik, hogy „már siess hazádba vissza vert seregem", tulajdonképpen Kulusov itz értelmi szerzője, akiből szino-lenszki h-rceg leli 1813 ulán (.Oroszországban a hadvezérből vagy lieiceg lesz, vagy fölakasztják; a szanatórium é* penzió ó náluk nino| bevezetve )
Hát e- a jó öreg Kulusov pár hét óta cserebogár módjára íoroghat a sirjábau, mert borzasztó
sokat emlegetik. Miklós nagyherceg, ugy indult neki a háborúnak, mintha Napoleon lett volna az ideálja és ugy végzi be mintha Kulusovnak az inasa volna. Föléget\' a hazáját u sarkában levő németek előli és esküszik rá, hogy s maga jószáutából szalad. . Azzal a kimondott szándékkal, hogy vad sivatagokon át belerángassa őket az éhhalálba. a Pripel mocsaraiba, az orosz télbe. Éppen mint Kutnsov Napóleoni.
Nem valószinU hogy a maga fajtáját el tudná bolouditaiii az orosz hadvezér, de nálunk vannak ijedt lelkek, nkikitek vacog a foga arra a gondolatra, hogy megint meg fog ismétlődni a Napoleon tragédiája. Ezeknek a kedveéri etdeines a szemébe nézni a Kulusov hazajáró lelkének.
Mindenek előtt azzal kell tisztában l-nni.hogy még ma se vagyunk vele tisztában, Kulusov volt-e gyújtogató, vagy az orosz barbárság. Mert az, amil most az ő rendszerének neveznek, sokkal régibb ő nála. Kzi a rendszert már a görögök is barbár hadakozásnak nevezték. Ezzel győzte meg a szkitha Tomyris királyuő a perzsákat már a történelem hajnalán. A mongolok is nzoválták ezt a módszert s nyilván lőlQk örökölte a szkitha mongol keveredésből | való orosz szlávság. Erős a gyanú, hogy a Kulusov
nevéhez ftlződő gyújtogatás nem tervszerű volt, hanem Ösztönszerű Olyan, mint Varsó lövelése, vagy Kiga tervlie veit elpusztítása. Nem stratégiá ez, hanem a szláv dl)h és romboló ösztön.
Mindegy az, ha sikerre vezet, — veli ellen a rémlátás De csak az abszolút értelmetlenség hiheti, hogy sikerre vezet. Kulusov óta száz esztendő leli el s bizonyos, hogy ma már Kulusov ia rendszert változtatott volna. Ami akkor zsenialitás számba mehetett, az ma badarság. Ha neki lelt volua Visztula-frontja, Narev-froulja. várháromszög* és várnégy-szöge, egész bizonyos, hogy uein futott volua el Napoleon elől. 8 ha Napoleonnak vasutjai és automobiljai leltek volna, ha olyan Irénje lett volua, mint a németeknek van, ha olyan utászai és hidászai lettek volnak. egész bizonyos, hogy nem járt volna ujiy, mint ahogy járt Hanem verte volna az oioszt, ameddig neki jól esik és kergette volna addig, ameddig akarja, mint most Hindenburg és Maokeuseu \'eszi.
ZALAI KÖZLÖNY
AUG\' ZilJS 16.
eaupa gyózelmeliM áltatták a közönságQkot, most az irják, hogy (imborfólöUl erímeg-megfes/.itéBre van síllkségflk ahlio«, hogy diadalt arathassanak. Egyelíro aíonbíit nem Ali aratnak diadalt, hanem a halál arat ItO-zötlQk diadalmasan.
Az olits?. újságok pedig, .melyek eddig *U » «■- S-« .Upján "Irend-M ^ . »\' drb.
\' 6 1 \' hirlappéldáuy bunjulvl az ilélel logerőre etnelkcdese
után a kir. Itgyészséguek megküldi. h kézíialot pedig ai iratok mellé helyein! éa ott megőrizni rendeli A Bp. 674. § ának utolsó bekezdése alapján a kir- törvényszék elrendeli, hogy jelen Ítéletei jogerőre emelkedése Illán indokaival együtt a .Zalai Közlöny- c. Idóazaki lapnak >zerkesztó|e, miut amely lapban a feillrl s vád tárgyává telt koileméuy megjeleiil ugyanebben a lapban a iogerós Ítélet kézbesítése után megjelent legközelebbi, vagy azt közvetlenül köveló számnak elejóu rendes nyomással mindéit lappéldányen az 1814. év! XIV. t. o. 8.). §-ábau irt jogkövetkezmények letlie alatt legye közzé; e célból az Ítéletet a lap szerkesztőjével közli; a fel-
,,.«..« Ii.i.a, hívja nevezett lapszerkesztőjét, hogy a közzétételt I A pécsi kir. tör,én,a,ék mm büntető bir ság * ,
I eró elleni bünteti miatt Banekoneh János a fi \'
lir. ügyészségnek 6005/k. » 1916. számú „ .„, III én nekem minden olyan komor,
, \' ... . , I az ilelei jogerőre emelkedese után a Bp. 4\'J4. , . . .
an foglalt vád felett annak megemhte:evei,, Írll|mjbí„ w kir. ngyÍMHÍg(!B|, Nwkaniza. /// <>• <«*«« »""del> »\'•>\'
■ír törvényszék a gyorsított bonvádi eljárás, ^_ ^{r|( |,|„t.iá™i közölni és 54711/ Mindenkinek csak „Herr Fálmrich. vagyok zabál,aí ezerin. járt - ^ , M. az. ......lelet értelmében a m. kir. valláa ^ ^
B. 3G07/6. szám 1915.
Felsége a Király nevében!
„alkotó rendelkezés » fölhívott törvényszakaszokon, rendeleten, illetve a bűnösök nyilvántartásán alapszik.
Pécs 1916. évi augusztus lló 2-áu. Vásárhelyi • k \'t elnök. Bök Béla, előadó bíró Kzeu Ítélet jogerős éa végrehajtható. Pécs, l\'jl 5. évi augusztus a-án
Vásárhelyi, a k t. elnök. Kiadmány hiteléül: tíáráos, kezelő.
HÍREK.
Itt én nekem..
. i ■ és közoktatásügyi miniszleiiumhoz felterjeszteni ren-lörvéuyszeki biró éa Kisa György kir. törvényszéki
elbíró, valamint Kolber Arthur kir. törvényszéki jegyző mint jegyzőkönyvvezető részvételével Klausz Kndre kir. Ogyéezuek mint közvádlónak éa
szabad-
Indoklás.
BAnekovieh János vádlóit
A bajtársakkal ha összejövök, Csali ágy szokásból fognak a borok;
meghozta a következő
ítéletet: lláuekovich János (nős 1872.
főtáigyaláson be- ,
lábon lévő vádlottnak jeletilélébeu Pécseit 1916. évi ismerte, hogy a Nagykanizsán megjelenő .Zalai ÜS jól esik SzhM kacaglliok, augusztus hó 2. napján megtartott nyilvános főtér- Közlöny* cimü időszaki lapnak 1916 évi inájua hó /./,, látják, a mini „Sírva vigadok". gyalás alapján, vád éa védelem meghallgatása ulán J7.éu megjelent 41 számában a 3 oldalon .Nagykanizsa hadlápközpont lesz- lelirat alati közzé lelt A lányok közi csak egy akad, a kii cikknek ő a szerzője, hogy a bűnjel kézirat az ő , . .
kezei,áa,,. a cikkért a felelőssége, elvállalja; beia- \'Mncsel lelkem csapongó arja, merte azt is, hogy ezeu .Zalai Közlönv" cimü he- Ki lltdm vágyik: ki ez a M? „ületen, róm. kalh. vallj,., eagykam^hu „„kint kétszer megjelenő, tel,A, időszaki lapnak ó a „„,„,„,, jó„ s wjjo„ „ lmiija?
felelős szerkesztője; beismerte továbbá azt is. hogy
.......... az 6482/M. K. t!)13. sz. reudeletról tudomással biit
vádtárgyává leli fenti cikk megírása idejében:
december 19-én
illetőségit és lakos, magyar állampolgár, anyanyelvű, beszél keveset németül és 3 gyermek atyja, a .Zalai Közlöny időszaki lap felelős azer-
keaztője, állami elemi iskolai igazgató latilló, uem ^.„„„^ , ,„„,, u u„„ Hhlw „r.
volt katona, vagyontalan) vádlott bűnös a Btk. 4 5t>.
g-ába ütköző §-a szerint valamint a Btk
taliuu lap éa óvadéka nincsen Védelinűl azt lerjesz feíyyerea (e(((i o|. ||o([) > .......... IoeIkU |,irrJ| CMk rl),(<t,|,.|
eró elleni vetségben, amelyei ugy követett el, hogy , m , 8r(,„„bHl, |,el.euyéazve irta
Nagykanizsán megjelenő .Zalai Közlöny\' cimll
meg hirteloilében a vád tárgyává tett cikkel, nem időszaki lapnak 1916. évi május 1.6 27-én megielent do|vá|| ,iamnrjAbHn arrH. cikket köz-
számában a 3. oldalon „Nagykauizsa hadlápközpont lesz* felirat alatt közzétett cikknek a vádiratban meg-
jelölt részével, amelyben az foglaltatik, hogy mi j lesz Nagykanizsán e célbői kiérkezik hozzájuk és mi végeH az osztrák-magyar monarchia fegyveres ere-
leuie nem szabsd.
Mindezek alapján a vádlott terhére a rendel* kező részben megállapított tényállás beigazolást nyert Minthogy pedig vádlottnak beigazolt cselekménye a bt 4ft0 §«ába Iiiközó fegyveres erő elleni
jének állásáról, mozdulatairól éa uiSködéséről. illetve itojiltaUki alkatelemelt kimeríti;
.a a ■ I l. II\'.\' II . _ X11:1A.. A.. AI ... ni.l.,
élelmi azerek hollétéről éa átállításáról, miután az ilynemű közlemények a 483/M. R. 11114 sz, retlde-
I)e ez a lány még egész kisbaba. Alszik nála a sziv, a szerelel: A rózsaáhnok szendergesiböl Mért ébresszem fel ezl a gyerekel1
Hallgatok nála szívről, szerelemről, Ha véle játszom, azzal megelégszem : S nagynak, dicsőnek rajzolja elölle Édes hazámat szent lelkesedésem
S ha ilyenkor kéri: vigyem el ölel,
lettel eltiltanak mint szerző sajtó utján közleményt ,„H(!siaillülí ol „„,„ fl)rog(\'rt,
minthogy a bűnvádi eljárás megindítását v>gy büszkeség csillámlik /ól szemében : s beszálllithllóságot kizáró vagy ........ \'* \'-■•
telt közzé.
A kir. törvényszék ezért Báliekovich János vádlottat a Btk. 50. § a alapján 1. (egy) napi állam fogházra mint főbüntetésre, ezenfelül 10, (tlzl Kor. ] pénzbüntetésre mint mellékbüntetésre Ítéli;
a péiizbűnletési behajthatatlansága esetére a Btk. §-a alapját, 1, (egyl napi államfogházra kell átváltoztatni. A
□apjától koll számítani.
A pénzbüntetést az Ítélet jogeróre emelkedésé-
iért vádloltat ezen vétségben bűnösnek kimondani, e a rendelkező részben felhívott löivéuy-azakaszok alapján a bűnösségével, arányban állói,rk talált büntetéssel megbüntetni, valamint az igazolt vagyontalanaága folytán vele szemben egyelőre be-ha)thalatlanokoak nyilvánított blluüyyi költségekben ; marasztalni kellett.
A bűncselekmény minősítéséi illetőleg a biló szabadságvesztés büntetést megkezdésének <íg , tlWliM H||l;r6|(,g ,,„,„ , f||Blli
büntettet, hanem aunnk vétségét lálta fennforogni, mert a Blk. no § ának harmadik bekezdése értei
boiiteiheiős.gei rffftoy, hfynih in e^.ebel tőle!
K diadallal mindig megelégszem !. Cl ntUnd—Ausztria.
tői számított 16 nap alatt kell végrehajtás terhével | „,„,,„„ á|,„mi f0g|,fcbUuletés esetébe,, n bűncselek-
a pécsi ügyészségnél az 1892. XXVII §-ában meghatározott célra meglizetui.
A vádlott a Bp. 4S0. §-a értelmében köteles az ezután felmerült bünügyi költséget nz államkincs* tárunk megtéríteni, de e költségeket a kir. törvény
méuye !> évnél rövidebb tartnlmu s/aliadsiigvo^ztés-„él a cselekmény vétség, már pedig a Btk 466 §-ábuu meghatározott büntetés & évig terjedhető, s nem öt év vagy ennél hosszabb tártulmu éllnmíogház
Nagy Győző.
— A király születésnapja. A nagy idők komolyságához mérten impozáns alakban Uunrpli meg szerdán Najokauizsa városa a magyar király Születésu\'pját Délelőtt ünnepi Istentisztelet lesz a szent Keieucrcndiek plébánia templomában ésazizr. templomba,,.
— Halálozás. NH>!y Károly nyugalmazott . református tanító, ki nyugalmi idejét 22 év óta Keszthelyen töltötte, mint részvéttel értesülünk, f.
szék az 18\'M - XI. III t e 4 S n alanián euvelA.e , , A- bU\'!lalf* ^ H-éu élte 71. évében, 48 év. boldog házasság
M Ali M1- * 4 S «»\'H|\'jan egyalöie | köittlméu.vül vételeit büut-tlen előélete, — beisme-
behajt hatatlanoknak nyilvániianiiia A kir. törvényszék az 1916.
rése, hogy vádlottat cikke megírásánál nem i\'ossz ivi bünjeljegyzék akarat vezette hunon, a cikk megírása és közzé
161. t. a. bevételezett s a bűnjelként őrzött n .Zalai tele. csak elhnmarkoiloltság következménye voll. Közlöny- 19ír. május 27 én megjelent 41. az. 37 Klleiilieu súlyosító u n, észlelteiéit\',
példányának és egy tiutairounal irt kéziratnak elkob-1 A bűnjelekre s a jogerős ítélet közlésére \\
után elhunyt. Kél fin voll a békés párnak, kikel a halál régen elragadott a a bánaton szülők t.-IJes vissza-vonuHságban éltek higet-utcai szép kis házukban A temetés 12-én volt nagy részvét \'mellett. — A dalárda itthon levő tagjai énekeltek a gyászszertartás
AUGUSZTUS Ifi.
Z a I, a I KÖZLÖNY
alatt, melyet Kádár Lajos nagykaiiitsai ref. leitta alább ai eredmények a.t mutatják. Formálódik a bíróság, skár a pénzOgyi ,agy mis kOiiga.galási
végzett.
— Az izr. nagyünnepek folyó évi szép lelkesedve. Tizenkét hónapja, hogy birkózom u musz lember hó 8-án szerdán este fognak megkezdődni. kával, de nem érzem magamat fáradtnak. Kgészsé-
gózhenger akaratunk szerint, dolgaik rajta apa-íiu hatóság rendelte el a végrehajtást.
— Az uj ezüst koronások Augusztus
15-tól kezdve a jegybank uj ezüstkoronásokat fog A helybeli izr. hitközség elöljárósága már megtette g«m JÓ. Hogy Hgy kissé dicsekedjek munkám ered- forgalomba hozni. Az u, egykorouások külső képe a szükséges előkészületeket A templomi ülések tu- ményéról: Zugstohrerből Oberjitger. 8tabsoberjftger ulAs |waZi lllinl „ régieké éa hátlapjukon napokban megkapják belépő jegyeiket, » mult hónapban tisitln-lyettessé lettem kíue- fö|jr^ eg).
,1914-15 -babérkoszorúval övezve. A most osztályával es forgalomban levő egy koronásokat rövidesen be fogják vonni. November 16-dike után már csak az ezüstgyalog- értékükön váltja be » jegybank a régi egy koronásokat és igy remélhető, hogy az a rengeteg sok egykoronás gények, ba ezért a hitközségi irodában jelentkeznek, hurrái Helyemre kell «ie»«*m - máskor lAbbnl.• a*ü«lpátt*. melyet a háború folyamán kivontak a
— Felhőszakadásszerű záporeső lepte el forgalomból
lajdonosai i
n leinplomülések bérlői pedig jegyeiket a hitközségi *«*ve Júniusban a vitézségi érem I irodában válthatják ki. Szükséges azonban, hogy ez ma Rz arany-éremmel tüntetink ki. Hok muszka itta utóbbit logkésóbb folyó hó 31-ig megtegyék, mert »\'»K ennek a levéti Most rajluuk a sor, különben az ülések másoknak adatnak bérbe. Sze- "*gon ! Me*sze lólünk, oldalt hallatszik már a sturm-gények, ba ezért a hitközségi irodában jelenikuzuek, díjtalanul kapnak belépő jegyekut és templomi üle-
tezaurallák, kerül a jegybankba.
november 16-ig vissza-
A kereskedelmi vállalatok hadi fel-
plom női karzatát kibóvittette, s oda lágitást bevezettette.
* - Védekezés a kolera ellen A bolüg)-
zápor, hogy a kocsin való közlekedés lehetetlen. Az utwk sürgős kijavításán séfényen dolgoznak
aeket. Hogy a templomi karzatok túlzsúfolva ne le- egész Keszthelyt és vidékéi. Különösen megviselte gyeitek éa minden látogató megfelelő helyet kap- zápor a hegyes vidékek*^ ezek között legjobban baason, a hitközség ai iskolaépületben levó kistem- Csemeget. ahol az .«>«,,lakat annyira .lámosia a ügyelete" A~ Z
zöl, amelynek értelmében, ha Magyarország. Ausztria vagy Németország a saját területén, vagy az általa - Zsebtolvajlás. Mult csütörtökön a készt katonailag megszállott területen, a háborúra való tekiu-minisztenum kiadásában most füzet alakjában jelent helyi vásáron Zsebtolvajokban sem volt hiány. Több tettel, egyes kereskedelmi vagy más társaságok és meg az ázsiai kolera elleu való védekezésről kiadott tolvujIAs történt, de csak -egy esetben került a tolvaj vallalatok felügyeletére, vagy ügyeinek vitelére meg-terjedelmes uj szabályrendelet, amely kimerítő ala- hurokra. Hősünk egy szegény asszony zsebében mo- bizotiat Rendel ki. ennek a jogkörére azok a jog-poss«g«al oktat ki arról, milyen intézkedéseket kell tostkáU é« abból ki is emelt a kendőbe kötőit 13 szabályok irányadók, amelyeket a megbízottat kiren-tenui koleravenzély idején és milyeneket akkor, ami K 80 f. I, de vesztére, nieit az asszony lármát csa delő szövetséges hatalom saját törvényei értelmében
fejét, pott és a tolvajt elfogták A csendőrségen bevallolts, megállapított.
kor a pusztító rém már lölütötte valahol
Világosau magyarázza meg a rendelet, hogyan kell hogy a katonaság elÓI megszökött neve Kovács Pál. fertőtlenítem és milyen eljárás követendő a kolera- Megmotozták és 189 K. találtak nála.
szabad postára adni. lízek a levelek a címzetthez is nyitva érkeznek, a mi igy könnyen vezethet a tola
bán elhaltak körül. A rendeletet külön utasítások gyűjteménye egészíti ki és részleles betűrendes forgalomban. Figyelemreméltó éidek tárgymutató gondoskodik arról, hogy mindazok, akiknek dolga lehet a szabályrendelettel, könnyen eligazodhassanak it paragrafusokban
— A vároa élelmezési osztálya f-ihivja mindazokat, — akik tengerire ott előfizettek, — amennyiben olhárilhiitlan akadályok miatt tengeri a közel jövőben kimérésre ott nem kerülhet — bár-eájuk felmutatása mellett, pénzük átvétele végeit, bámkovich János útnál ugyanott jelentkeztettek
— gót emberélet megmentője. Uyőrei ■József balatonkereszturi lakosnak a király az ezüst érdemkeresztet adományozta, mert a saját élete veszélyeztetésével két ember életét mentotte ki nagy bátorsággal a Balatonból.
— Katonai kiképzés a magyar középiskolában, A kultusz-miniszter a most következő - Nyitott levelek a háborús postai tanítás idejére érdekes és korszakot alkotó njilást parancsa I léptet életbe a középiskolákban. A miniszter kivánatos-
folytáu tudvalevően bizonyos leveleket csak nyitva ,,»k tartja, hogy az ország ifjúsága hadköteles kor
előtt bizonyos katonai kiképzésben részesüljön A katonás nevelés módját a rendes tornaórákon s ki"
kodó kivájtcsUiig ,kielégitá».érvr Kiért egy ftlmóttk rándrlásokkaj kapcsolatba, akarja megy|,tani ft.miüisz, azt az óhajtást veit föl. hogy az efléle levelidet a a kéztesités előtt zárják !»• a postán Ka nem sértené az ellenőrzésnek kéuégteíenül jog«t erdeiéi, dv
ter Vulószinü, hogy oz az életrevaló eszme a horvátországi középiskolákba is utat talál.
— Felhívás A soproni kereskedelmi és ipar-
igyultal a levéltitkot jobban forizué azoktól. « kiknek \' f „ • , , . , • . „, . < ■ , •
. kamara felhívást intéz it kerület gyár és kisiparos
a kíváncsisága a nyílt levélnek esetleg bizalmas családi tartalmát szereti ittegtiézsmiflní.
— A dróttalan zongora Mielőtt Marconl. szikratávíró föltalálója, elút.uolt volna az olast híre-| térre, lakomát reudeztek a liszteletére Londonban, j Egy hölgy, aki egy kissé járatlan a dolgokban ós a
- Nők a katonai irodákban. A hadügy-1 MtalMl összetévesztette Mascagnival, & zenoköltóvel, miuiizteriiim legutóbb rendeletet küldött a katonai \'g>\' 8ZÓIt Marconihoz :
hatósághoz hogy az irodákban alkalmazott altisztek h legénység helyét a lehetőség szedni nőkkel töltsék be, megleloló napidíj mellett. Az állások betöltésé uél katonatisztek és altisztek özvegyeit és árváit kell elsősorban figyelembe venni. Ahol el a helyettesítés nem lehetséges a most szolgálatban levő ilyen liszteket és altiszteket a majdan bevonuló 43 — 50 éves tisztekkel és altisztekkel váltiák föl.
— Jókedvű katonalevél 1£. A tábori vadász-tiszthelyettesnek a Budapesten lakó keresztező-leihez irolt leveléből valók a következő jóizü sorok : j
Klószór is bocsánatot kéivk. nz elhauyagolt le-1 vélirásért. Rddig igazán annyi volt a munkánk, hogy m alig jutott egy-egy perc pihenő Meri mint moitdia a közmondás: Addig verd a muszkát, mig meleg. Hát mi vertük gurul « gőzhenger vissza, azaz csak lehajlás ntián eladni gurulna! De akadályok vaunak ulőtt" és mivel iit-
munkaadóihoz, hogy ha vau kiváló jó és szorgalmas kitüntetésre méltó munkása, az jelentse be és abból az egyszáz 100 koronás díjból melyet az állam fent\' tulajdonoságokkal biró munkásoknak megszavazott, hat dij a mi kerületünkben kerül szétosztásra. A jutalinazandókat a soproni iparkamaiánál ez év szeptember 16-ig be kell jeleuteui. A |utalomra való igény feltételei a következők I. Magyar állatupol-— Végtelenül boldog lennék, kedves mutter, gárság 2 Tényleges ipari körében való állandó al-at ön | kslmaztalás. 8. Legalább 16 évi megszakítás nélküli működés az ipari munka körében, a tanom éveit válasz beleszámithatók. 4 A rendes műnkébe; munkaköre-seti évi Összege a 2000 koronát íiein haladhatja meg. Mindezen feltételek teljesítését hiteles okiratokkal, munkakönyvvel bizonyítható
Ita személyesen eljátszaná nekünk zongorán csodaszép intermezzóját.
— Magam is boldog lennék, — volt i — de kegyeskedjék a rendelkezésemre bocsátaui egy dróttalan zongorái
— A zár alá vett gabona lefoglalása esetében követendő eljárás tárgyában * minisztérium a következőket rendelte el :
Az 1916. évi buta-, rozs-, kétszeres , árpa- és
zabtermésuék zir alá alá vételéről 1916. évi junius inkát a Hadsególyző Fe-
iióuap is. Hunján kisiieti ron.ieiet 3. suksssának Kereszt osztályának!\'
bekezdés? szerint e zár alá vél el a lermények- ,
liek végrehajtás etjén való lefoglaláséi ti..... akadá- — KltünÖ ClIáttlSt Iiyerllet 2
lypzza. At. ilyen leloghlll terményekel Honban vég- jobb családból Való ffimnázista
Adjuk elolvasott új-ságiainkat és folyóirata-
iák akkor szabad,
közélelm«zéK vagy a közszüksé^let céljára való o\'t O^m ler keresztül, lo-le törünk egy-egy darabot i megszerzése iránt a jelen rendelet értelmében intéz-belóte. Miulha a föld is gyorsabban forogna, ieg-\'kedés nem türtéuik. Kz a szabály érvéuyes akár a,
ha azoknak tanuló, esetleg zongora haszná-
lattal. - Cím a kiadóhivatalban.
zalai közlöny
ADflUSZTI S Ifi
Irodalom.
_ \\ pápaválasztás jogtörténete és tételes joga, Irla: Lukács Józse/, főgimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, ainig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes\'olvasmány. A világtörté, nnlem e jelentós mozzanatának ismernie minden kultureinber tudásának szükséges része. A uiú ára 4 korona. - Kapható lfj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
_ Aa „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszd Andor Józaef) gazdag tartalom, érdekes és aktuália képek egéazitik ki. A kitiné lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkeaztóaég é» kiadóhiyalal: Budapest. I. Fehérváriul 16/c. -Kló\'izelesi ár félévre 10 kor. Mnlatványszáinot kéaz-aéggel kötd a kladóhival
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi l)j-aág* elóíiz»téai ára negyedévre öl korona, „Világkrónikáival egytlll hal korona MegrenilelhalJ a „Vasárnapi Hiaág" kiadóhivatalában (Budapest, IV , Égyetein-ulca 4). Ugyanitt megrondelható a .Ké. pea Néplap", a legolcsóbb uj.ág a magyar nép számára, lélévra 2 korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, iráaban és képlien az Ul Iilók. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt miinl elénk tárja lealói azépségd képekben Érdekesség, mivéazi nivóval éa elókdó izléa jellemzi llorceg Ferenc halilapiál, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseden és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófiietéal ái a negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Anilráaay-ul 16. sz
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képea hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsak Anna. Megjelenik mi iden vasárnap. Minden egyoa száma gyönyört! móvéazi kivltelO képpel é< a legérdekeaebb tartalommal jeleuik meg. Kifizetési ára: Kgéaz évre 12 korona, félévro ti korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség éa kiadóhivatal : Budapest, VI. Andráaay-nt 18 szám. Mnlalváu.yazá-mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-tanóeu azerkasztolt képea hetilapot mindenkinek melegen aiánljnk.
NEVJEGYEK
•Mii míg mm litizitt nigj uliiztakhin jutányos áron kéizlttituk
lfj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
| IsftS rfm k in»<«" bevrtll §
Ber&er $yó£y-ká»rónyszappana a. Hall A Comp-tól.
Kiváló orvotok ajánlják é> Korópa lí«Mbb állanidban a líjjobb rrídmínynyrl hanmtlják mliw*""\'" börklUték allan
kOlönOarn krdnlkui bajok ía KHílíaok- valamint aiakállkorpa cll«n. Tarf \'
Unyeg.aen kulöntxink
e«yáb Ilynemű «yárlm\'
,okwr, Makafá birbajoknái i
Btrgtr k*t/ányo> kén>zappaiB.
Xttuk M gyermekeknek a»yMbb hatás. kátráay.«ap*aa
Barflar fllUarln k*«rány»sapp«iMi.
Tcvábbá kátrány nMkllI a h|r*>
Bargar-féla Borax-sxappan
pattanás, aapaüté., a.aplö. nllaa.er «* más börbajok «t-\' la.. Darabja utaaltáaaal aiylilt TO IlUr.
H«r««r lolyéiiouy Háirrtm ..appmia.
bflrbrlcm. *rkntl, I") «á uakállkorpánáJ, valamint klválí bajufivr.itfl ner. I «»»« l.W korona. Kfrjen klfrjeieUco Bwnr-■roppan! O. Holt A üomp.-WI *a »*«• mr« " Jól a inéllrlto
levfi vádje gyet *i aláír áll. KltOn-
Wlto I8M. oklrvi\'l. tlJillk. t. iil aranyerem,
Wlrn 1113. «• ai KOO Ik évi párlil »llá«klálllláioo arany, km. KaphalA minden ayű«ylá>l>an, droaárlábaa a. siak
ailatb.n. Ka«yban: O. lírll * (Tomp. Wien. I.. Ilclfer-tlorleritraiio II- II. Iludapeaten nnsyban *» klrrlnyben: TOrOk Jflnef «yÓKy«i.ftár*ban Király-utr* l».. Molnár Moaeroál, Thallmaver «• Hrll.oál K-ehim-liter Frl*ye. utódainál. Radanovlli TeálvírvknAl, Ktenel Nándor tárián ál, Seruda Nándornál.l>et»ln> I Krl*ycm4l. Váfl kBrat «. Klralnvben minden »yö*vsr. nárban. Jobb -_ Káriában U IlláfierUilclben
MMn« haláiu

nyílttér*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö él edző hlzlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kUéret nélkül felvétetnek.
•l K rovat alatt közlőitekért nem vállal IoIhISs-séget a szerkeszlóség.
SZEMESNEK
ki-ll ma lenni, lm túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
jHgyMMI. minthogy ne késnünk egy pillana tig Kein, hanem HOrou kivrtl v^gyflk igAnvbe
A
..Zului Kö/.löny " hirdetrixi rovalál, mert olt haláro/ollan eredmenyl ér óa.a magyar liinietó
VILÁG
hirdeloseit itt megtalálja A liirdntó rövid \'idó alait meggyó/.ótiilc a/. eredint\'ilyrAI. i annak lialáro/.oltan
VAKNAK
ki\'ll leimí. a ki nem jáljsi a „Zului Közlöny" rulitiinos fi\'jlóiiéHiW. e/. |»"tli>í világosiin jhI-lem/i. Iiogy
AZ
r/.cii lapban megjelenő miiiduu hirdeló»n«k kellő liaH/.na van. S/.omesnek áll a világ, vaknak >17.
ALAMIZSNA!
= Jf/. fppff =
KÖNYY-, PAPI ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonos lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 augusztus 19 Csütörtök
67 szóm
ZALAIKÖZLÖNY
Szirksszlosflg as kiadóhivatal Deak-tcr
T«Ulon 182 lllrdaláaak dljaiahái • .1
b elelő* -./.ci ke*/.lő:
Báuekovich János
Kósxerkeastó:
Kemény László
Migjilinlk hition ét csütörtökön.
blöflzatéal árak: í»ie IO korona, lélívre 6 korona.
NegyaOcvtc 2 korona AO (III. fc*ya» *iám ara 10 Ali.
Szent István koronája.
(Dr. L.) Nagyboltlogasazony ós szent István király a magyar nép lelkében egységes gondolattá forrad össze: jelenti azokat a forrásokat, melyekből a keresztény Magyarország ezredév mullán is láplálkozik. A mi berendezkedésünk, állami konszolidációnk, társadalmi élelílnk és felfogásunk át- jneg át van szőve a XI. század keresztény világ-eézlelével. A koronára, mely a mi közjogunk megszemélyesítője, „magyar és szent* jelzőkből árad rá az a varázs, mely azt erő sebbé és elpusztitlialailunabbá lelle, mint u szent római birodalom koronáját, mely ma már osak történelmi emlék, meri hivatása alkalomszerű volt. Kakoncállnn. óserólól duzzadó Imrei zajjal özönlötték el őseink ezt n területei, molyet ;i természel is egységes, elhatárolt birodalomnak szánt, s öntudatlanul, logialási kedvtől ösztönözve tiporták nyugat felé a Itatlak utjai. A hadak iiljal. mely szent István nemzetalkotó terveiben a nyugat kultúra utja b^H-Niépüllli lelkéhez.
A magyar akkor éWte be magát a szent nyugati császárság szomszédságában, mikor a germán uralom mellett egy hatalmas szláv birodalom keretei kezdetlek kije-
geoesedni. A maroknyi nomád népnek úrrá kellett-lennie egy kultúra felett, már-már teljesen kiboiiliiltSgwn a rótuiii légiók nyomában, s ttj kultúrát kellett teremtenie, mely egyrészt belső állami létét életképesen kiképezze. másrész! az itt talált kuliurát felszívni is képes li\'gyen.
Sz-nt István államalkotó koncepciója
jellegzetest......agyar és erősen keresztény
volt. Kin..... történelmi érzékkel óvakodott
attól, hogy országát a né...... birodalom vazallusává legye, ezért koronáját, az Istentől származó halálom jelvényéi. Rómából kéri.
amelyet épp...... szent birodalmi császárság
elve függetlenített a politikai lentletioíáklél. s ahonnan királyi méltóságát is apostoli jelleggel ruházták fel. így India a magyar uralkodó család a nyugati kisérlelek ellenében épngy, mint a kclc\'i áradások ellen az ország függetlenségét megvédeni; addig s. inig t|<dáf» Á\' -jem lulúdotl- a ke-
resztény civilizáció gondolatától annyira, hogy állami léle, önállósága bosszú századokra, talán évezredekre is biztositva volt. Igv ke lelkezett a kötelék...-Inely a fiatal magyar, nemzeiel nyugat kultúrájából? fűzte, s ez az újonnan megtéri népben fellángoló keresztény gondolat volt. Éi megmaradt az a ha-
talmas erő. mely bennünket a nyugati politikai tendenciák minden csábítása és erőszaka ellen megvédett, s ez a kereszténységben diszoipiinált friss faji és nemzeti önludal volt.
Kbból a szerencsésen társult, hatalmas erőből táplálkozott a magyar nép története s ez mentette meg önállóságát később is, mikor belső vallási és politikai zavarok osztották partokra, s akkor is. mikor ktllellen-ségi\'k osztozkodtak rajta.
A történelmi fejlődés folyamán szent Isi ván koronája a Habsburg családra szállott Olyan idónbeti, mikor ez a kipróbált keresz-lénységü család a Gondviselés eszköze volt arra. hogy a keresztény nyugati kultúrál megvédelmezze. A keletnek éa nyugatnak, a pogányságnak és kereszténységnek az ütköző ponljsbau mi állottunk. Ks győzedelmeskedett őserónk a hadak minden pusztításai nyomán is A leigázó töröknek épugy nem lettünk vazallusai. mini a (elszabadító császáriaknak, hanem királyhííségbeii szent István koroná-jatrik erejeben regeneráltuk erőinkid.
Az idők járásának lehetnek váliozalai. lehelnek szeszélyes fordulatai, tiiegdö bentő jelenségei. He vannak a tőrlénélemnek erői. melyek logikus következetességgel áthúzódnak a mulatidó események forgatagán. 1 Keresztény
A felöltő.
Iiin Czettler Rezső
Kgy néhány lövíil mondatot iktatok ide. Neh^z uz élet. Nagy h drágaság. Nagy a nyoinoiiistig Nincs pénz. Ili a házbér. Ili a fűszeres. jön a >uszler. jön a szabó. Megy a pénz.
Ugy-e bár. milyen rövid mondatokat szedtem össze, hosszú nagy ig.izsággal " nincs a/ az enili«*r inon a R.tischild nemzetségből sem, ki szavaimat megcáfolná.
A jó emberismerő azt is kiveheti a legfelső aorokból, hogy aki azt illa nem alkuszik Pesten az Atiilráwui-uttii) egy háromemeletes béi palotára, de még 80(10 koronái sem tizei solYór jének, sói! Feszegén)1 ember, mi több, egy szegény bivaialnok ember. Mert tetszik tudni. Iizgy mi a kulömbség a szegény ember, meg a szegény liivalalu.ok ember közölt ? Nagy kulömbség van Szegény ember járhat kopott ruhában, elletik kenyeret, zöld paprikával, sátoros Ünnepkor mamaligát. de a szegény bivaialnok embernek va-alt nadrágban kell járni, lí^lia vendé-Ke kei kell fogagni akkor a hentes meg a kocsmn-koutó Itdszrtkik, no meg a moziba is ol kell uélia "lenni, mert máskülönben nem tudják, hogy én
bivaialnok vagyok. Pedig az vagyok, még pedig tipikus bivaialnok ! szegény hivatalnok.
Vagyoni mérlegem felállítása után arra a meg-győzödésre juioltam, hogy a csőd szélén Állok. Kz ugyan n-in valami nagy dolog, mert Alltam ott már többször is, do mindig cselekedtem, cselekednem kell leliát most is, de slIrKÖneli,
Vau neknuk egy ig.-u jó szövetkezetünk, ahol igen könnyen lehel pénzt kapui de a kötelezvényt lti) kezessel kell aláiraiui Mi azlán ugy\' szoktuk csinálni, hogy van egy közveiilónk, aki az ügyet elintézi JiO\'/u honorárium mellett. Kii aláírok, Ily ember nekem ir alá. No kérem, van enné! egyszerűbb megoldás ? Kéz kezet mos A dolog egszerü, nagyszerű és gyorsszerü.
Inam tehát Hörög Ignác urnák IVsIre, aki viaszain, hogy meglesz, de a kötelezvények aláírása végett haladéktalanul utazzam Pestre.
Pénztári zárlatot elinaltam, melynek eredménye elég kedvező volt A feleségemnek háztartásra hagy. tani egy koronát, a—3 napra elé* lesz neki a két gyerekkel majd kiírnunk, sőt meg i* takaríthat belőle Útiköltség. Temesváron ebéd, Pesten villamos Csak Pesten legyek, ott lakik a bátyám Koszt kvártély nem keríti pénzbe, azláu maid meglAljiik, hogy lesz
Első lépesem az volt. hogy lekéstem n személy
vonatot, pétiig azt még a .Zöld macska- mosogató lánya is tudja, hogy a nyomvonal drágább, mint a szeméi)vonal Sürgős kolisegvntés után megállapítottam, Logy mehetek a gyorsául, de Temesváron a „Napvilágához cimzeit vendéglőben fogok ebédelni
Temesvárra ép a déli órákban érkeztem Minden jó lelt volna, csak a gyomrom ne lett folna oly végtelen üres. Három darab 30 filléres szomorkodoti a zsebemben No liiszeu ezzel még lehet valamit csinálni. Hementem a restyilie. A pincér hajlongva jön az étlappal
— Kocka és paradicsom! — szól. Kz alsit tudniillik leveseket kell érteni.
Kenségés kézmozdulattal utasítom el az étlapot.
Nem. éu a gyorsban, az étkezőben fogok ehédelul", hanem hozzon nekem esetleg kél deci bort.
Klótlem egy halom sóskilli. megragadom az elsőt s fogyasztani kezdem.
Kközbeo körültekintek. Jobb oldali asztalhoz hoznak egy hatalmas angol bélszínt. Tulajdonosa oly jóizQen költi el. hogy szinte nagyot nyelek s megragadom a második sóskiflit. No még csak u kelleti. Leül egy ur az asztalomhoz és rendel őt darab töltött paprikát. Sok gyengém van. esek közé tartozik az is, hogy a töltöd paprikái anuyira szeratem, hogy még nagypénteken is megeiiuém És milyen
z a i. a 1 íönök!
AUai.-yZTUS II.
goi.dolat alapján képződött államszervezetek addig maradunk fenn, ainíg alapgondolatuk benn él a nenuet lelkében. A kereszténység transzcendentális gondolata nemesiti meg nemzetink szenvedéseit, a kereszténység hite. bizodalma hint glóriát a pusztulás, a kegyetlen halál borzalmaira. Szent István dicsőséges jobbjának példájára az irgalmas keresztény szeretet gyógyítja a sebeket, törli-le a könnyeket, emeli fel a gyámoltalant
A kereszténység tekintélytiszlelete sze rez érvényt s törvénynek s ez élteti a ml önfeláldozó hűségünket a trónhoz.
Ilyen gondolátok ébrednek bennem, mikor Nagy boldogasszony és István király ünnepkörében ünnepeljük a király születésnapját. Ünnepeljük csaták vihara közepette es soha méltóbban nem ünnepelhetnénk, mint most, mikor éppen ezren és ezren nyilt homlokkal szállnak szembe száz Italállsl Istenért, királyért és hazáért. Emelkedett hangulatban, buzgó szívvel esdeklünk a mi királyunkért, hisz homlokán ragyog, Itagyo máuyos fénnyel sz. István koronája Az a korona, melyet életének alkonyán Nagy-boldogasszony oltalmába ajánlott nemzelaln-pitó, elsó szent királyunk
Színház.
Kedden „Az apja leánya" 4 felvonásos vig|á-ték került síin re, csekély szainu közönség mellet). A (Ural) telt házat is megérdemelt volna. Színészeink egytől egyig derekasan megállták helyüket. A darabról azt irhát |uk, hogy étdekes meséjü és rend-kívül szellemesen megvan irva. A Magyar Színházban eddig több mint 50 előadást megért telt ház mellett. A címszerepet Fekete Itózsi a mindenkor kedves művésznő adta elő, melyen fényes sikert aratott. Dicséretet érdemelnek még kitűnő játékukért :
Gózou Béla, l\'app István, Sárközy Blanka és Konrád Ilona, kik nagyban emelték az est sikerét.
A csodagyermek.,.Pár nap múlva a szezonnak vége. Szerdán este városunk kedvenc művésznője Kondrál Ilona búcsúzott el a kanizsai közönségtől Amennyire fáj nélkülöznünk őt, annyira jóleső örömmel és boldog visszaemlékezéssel gondolunk reá, talentumára s tempererameiitnmos játékára. Ittléte mindig derűsen kellemes perceket szerez a kanizsaiak-uak. Bucsuestélyéu telt ház s tomboló lelkesedés igazolta, a közönség háláját, művészi megértését. — Most nem írhatunk mást. minthogy tegnap is ugy, mint más szerepeiben teljesen uralta a színpadot s fényesen ragyogtatta nem miudeunapi művészi tehetségét. Partnere flózon (Öeorges) igyekezett s játékával tel is emelkedett hozzá Zalay Margit (Bertlie) szerepében ismét magával ragadta a közönséget kitűnő alakításával. Kovács Imre (Croche) Böszörményi (Irén), Torkos (Paradeux), Papp I. (Hernani) Borbély (Lescalopier), Baranyai (Lansquenelj, gyakran hangos kaca|t fakasztottak szellemesen ötletes játékukkal. Jó volt méu|Fekete Itózsi (Marguerite), Sárközi B. (Laiisquenenó) s a többiek szintén sokban hozzájárullak az est művészi sikeréhez.
Csütörtökön a nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendő Károlyi tala (sziniműködésének 17. .Wéhen) bucsufel lépte „A cigány" l«l vonásos eredeti énekes népszínműben
Péutekeu nem lesz előadás. Szombaton ftózoil Béla bucauestélye „Kii jó-matlár\' bohózat. >}{, .
Vasárnap Utolsó előadás „Ferenc József azl isente" hazafias látványos, énekes >ziuiálek a mai időkből tf képben
---- •■ » - ■ -,-.-•-=-•->-.-- —
— orozás Nagykanizsán A 42—601 éves népfelkelők sorozását a jövő héten fogjuk megkezdeni, ti nagykanizsai járásra azonban szeptember: 1—4. napjaiban fog ii sor reá kerülni
H I RE 11.
A katonanap.
Szeul István nipjára, azaz e hó 20-ára lázasan folyik a munka a jóléti bizottság kebelében, melynek fáradlutlan elnöke Dobrovics Milán mindent elkövet, hogy a siker mennél fényesebb legyen s n szenvedő katonaság s n nemes cél mennél több auyngi sikert arasson
Hogy Dobrovics Milán e téren minő kapacitás, azt hisszük e helyű\'t perlrakláluunk felesleges, de mindenesetre hálával és köszönettel tastozunk neki, hogy oly lelkes barátja és főmozgató ereje a nemes ügynek.
Kiveszi a munkából részét városunk .jó lelkű hölgy közönsége is, kik mindenkor olt vannak, amikor nemes vagy humánus cselekedetről vau szó.
Hisszük, hogy városunk hazafias közönsége sem fog visszavonulni s « nemes intenciót tőle telhetőleg minden erejével támogatni fogja, hogy az erkölcsi siker mellett az anyagi siker se maradjon el.
Legyen olt mindenki, hozza meg áldozatát minden egyen, járuljon a Kikér hidosiiásához mindenki, nemes áldozAlkészségökel a leghatalmasabb égi kéz áldása s a hadban küzdők hálája fjigja kisérni.
Kz a legkevesebb a mit e nemes cél, érdekélten tehetünk s amellett oly nemes cselekedetet vi-; szülik véghez, melyre mindenkor büszkeséggel » boldog lelki megnyugvással tekinthetünk vissza.
Isten áldása kisérje a szervezőket s a nemesen gondolkozó áldozatkész közönséget, mely siker biztosításához lilléreivel, jószívű adományával liozzá|áriil f
1 _ .. \' . J..
— Eljegyzés Vértes Iván honvédatázado* eljegyezte Knorlzer Terus tirl-ányt. Kuortzer Uyörgy takarékpénztári ii/azgatóuak bájos leányát.
jól néztek ki, hatalmasak, óriások voltak de szomszédom rövid 5 perc alatt végzett velük, én pedig önkéntelenül ia egymás ulán szedtem a sóskiflikel s tán még most is azokat ropogtatnám, lia nem jön a portás, hogy becsengessen a gyorshoz. A porlá* becsöngetett, az utasok pedig éktelen zajjal plllöllék a poharakat : fizetni\'
A fizetőpincér a terem túlsó végén kezdte működéséi, egy asztalnál f> percig időzött, köztünk 10 asztal volt, kiszámítottam, hogy mire rám kerül a sor. a gyorsvonat már Kiskunfélegyházán vau Gyorsan határoztam. Egy \'20 fillérest a kifli végek mellé tettem, boromat kiittam, s angolosan távoztam No dehát azt senkisem kívánhatja, hogy lemaradjak a gyorsról
Alig hogy felszálllaui, már iudiili is a gyors félve néztem ki az ablakon, hogy uein szalad-e utánam a fizetőpincér Nem, annál okosabb dolg»l csele kedett, az ötödik asztalnál taiiott, ott fizetlek.
Azt mondanom sem kell, hogy Pestig az utam igen kellemes volt. Az a szegény szardínia éppen oly )ól érezheti magát a bádngdobozbaii.
0.3fi Budapest! No hála istenn-k, csakhogy itt vagyok. Villamosra szállok, nzzal a szándékkal, hogy « bátyámhoz megyek. Felszaladok a lépcsőn s
a lakás aj Iájánál csengetek. Három perc szünet Újból csengelek De most már három perc Csengetés és két peic szünet. A szomszéd lakás ajtaja megnyílik —
Egy tizennégy éves fruska kócos hatjai.
— Kérem szépen, a doktor úrék nincsenek itthon, pái nap előtt fürdőbe utazlak.
zt hittem, hogy elsülyedek Soha oly kelletlenül nem köszöntein még meg felvilágosítási, mint most. —
Magam sem tudom, hogy kerültem le az elsó emeletről, ilo egyszer csak mégis észrevettem, hogy oll giiunyasziok az ulca sarkán, mint egy véu gunár-Tényállás Esle \'/»H óra, pénzállomány: 2o fillér, kilátás: semmi, lakás: n holdban.
Egy mciilógomlolatom támadt Mégis csak praktikus és okos vároa az a Pest, 8ok tudományos Ítéletei mellett minden harmadik utcában zálogház van Nem minden földi hala.idónak adatik meg, hogy a zálogházak jókékony voltát megismerjék. Oh "»hi ismerem, úu nem ismerném, aki liz évig laktam Pesten ! Igen ám. csakhogy a zálogházai, ahová én lépteinél irányítottam órakor, szokták zárni, már pedig 1 ;\'8 már régen elmúlt. Mindegy, szi\'ár.l léptekkel (őrlettem célom fele. Útközben már éjjeli |
szállásomra gondoltam. (Városligeti fasor 6-ik pad) pedig az est jó hűvös voll.
De hál mii is fogok tulajdonképpen a zálogház gondjaira Lizni ? Ékszereim külömhózó címeken | külömbözó helyeken voltak elholyezAe Volt egy órám. de arra még amerikai nagybátyám sem adna egy koronát.
Egyedüli értéktárgyam felöltőm volt, Meg kell j engedi i, ériékes darab. A szabó luO koronára tartotta Nem mondhatom, hogy annyiba, kerüli, mert egy tíllér nem sok, de még annyit sem törlesztettem rá. Viidonaiuj volt, gondoltain, b-csapom í«) koronára, ezzel aztán legalább el lesznek gondjaim vetve holnapig.
Éppen jókor érkeztein mert egy bólos gyerek formájú alak már megjelent az ajtóban, hogy a redőnyt lehúzza, de bállal állt és nem látott s amint beléptem az ajtón, puff! éppen a fejem búbjára húzta a redőnyt. A szemem csillagokat szórt s szédelegni kezdtem, szerencséje a kalapomnak, hogy puha voll s így nem törhetett be, de auuál jobban . érezte a fejem s most midőn e sorokat irom, még mindig sajog fejem dipingyságu búbja. 8 ha a fájdalom elmúl tovább folytatom.
AUGUSZTUS 19
ZALAI KÖZLÖNY
9
Orosz foglyok az állomáson.
Szivesen mennek mezei munkára
— Ivangorod és Lomza elestéről
itt értesültek. — Az orosz katonák örülnek a cári vereségnek.
A múlt héten több mini egy óra hosszáig kétszáz orosz hadifogoly volt a vasúti állomáson. A kétszáz szóké férfit egy abauji uradalomba vitték mezei munkára.
Hamar otthonosan érzik magukat az orosz foglyok az állomáson. Kgy kis csoport lerakja a batyuját a lóldre és melléje telepszenek ók is. A két méter maga*, nagy vörös szakállú közlegény zsíros kaszinó-kártyát vesz eló és megkezdődik a játék — Mindenkinek kettót oiz! a bankár és aztán izgatottan kigusztál|ák kinek vau lölbje.
— Honnét való ez a kártya? - kérdezi egy
sebesült szakaszvezető, aki |ól beszél oroszul
p
«■— Még n frontról hoztam. Kg)ík elesett lisztünktől vettük el.
— Milyen játék ez?
— Akié löbb — feleli az orosz és olyan nyugalommal adja le a lapokai, miniha a uewszki pioszpekti kaszinóban orosz löldesumk közüli ülne.
A .szakaszvezető azután megkérdezi tőlük :
— Ki volt már UfTaban?
Hárman jelentkeznek:
— Mink Uft\'ába valók vagyunk. Az Szibéria-bau van, nagyon szép város. Gazdagok oll az emberek.
—• Az én bátyáin ottan hadilogoly — moudia csendesen a magyar kaloua.
Lvasaiikint nagy tömeg verődik össze a foglyok körül. Némelyik figyelmesen körülnéz és a szeme megakad egy zászlón.
— Miért van ott az a zászló — kíváncsiskodik az egyik
— At oroszul tudó szakaszvezető megtelel rá:
—• Hál azért, mert a németek elfoglalták
Varsói, mi pedig Iwaugorodot. De följebb a németek már Lomzál is elfoglalták és Kovuóllál, Hígénál vaunak.
Az oroszok szájtátva hallgatták. A vezetőjük szünet utan megszólalt :
— Lehetséges volna? Hiszen akkor nemsokára vége lesz a háborúnak.
— Néhány nap alatt - mondta a mi embo-lüuk — harmiueczret lógtak el a mi katonáink tó-letek.
Szinte kórusban zugla az oros/. tömeg :
— Harurncezrel elfogtak? Akkor mennyi leint ott n halott. Jaj de jó. hogy mink már nem vagyunk ott.
Kgy csupaszképü fiatal orosz katona hangosan felnevetett:
— Jaj de jó. akkor mink biztosan elveszítjük h háborút és az atyuskát legalább kivégezik
-- Te hol kerültél fogságba?
— Én Stary-\'tSamhoruál Hortasztő csata volt ott. A ti tüzéreitek csuuyáu lövöldöztek, amikor
bennünket rohamra küldtek a linzijeink. Bizony ne- cipális csatorna szabályozásával újból szőnyegre került
hezeu mentünk, de muszáj volt e dolog s (áu nem is időszerűtlen akkor, amikor az
Ekkor egy utastól elkapta az orosz a botol és egészségügyi óviulézkedések oly evidensek s az orosz
produkálni kezdle magái elevenen, vidáman A hol foglyokkal oly könnyűszerrel es olcsón végre lehelne
a puskái helyettesítene. hajtatni a műveletet Mint illetékes helyről értesül
A (ölitek ugyilti untuk » Miuuuyolc esxiui.- ,ir0,u,,k rotd»lko«k i« - <lo-
loggal s a város csatornáinak rendezésével ez a rég óhajtott dolog is végleges megoldási fog uyerni. i — Istentisztelet. Az izraelita templomban - A király születése napja alkalmából a péntekesti istentisztelet f. hó 20-ától kezdve to-zokatlau nagy mértekben nyilvánult meg a közön vá|J|)j jmézk-désig d. u. 7,7 órakor fog kezdődni.
dós legéuykével.
ség bódulata » ülle meg azt.
fokozottabb mértékben é - A megelőző estén fényei
fénnyel kivilágí-
tás s zenés takarodó, s-zerdMi hajnalban ébresztő s
ilják
— A nép felvilágosítása. -Zalaegerszegről Jankovich Béla közoktalásügyi miniszter ren-
deleiben hívta fel a kir. lanfelügyelőségek utján az
,UI„lóll » Vm^KjnlMk U..lplo...«b.u tault6jl| .HdjroHliak le! . Dip.l . víllópém
pély.,K i»l,l,i LÍHZlnlo* líureltílji\'O üli, u,,g » kö.8,,- wnj,W|u)ki U|„(S|,g W|„r,WgAnlk klir08 k,,«.lk.l
»ég, » halóMÍgiik vm«iöí » u k.loimsíg naiíj\' ! m4llJ„ir(l| ,i8 ,rr4|
vélele inallutl » ii"vríi\'lt\'H ávfunlulól.
hogy a bankjogyak «rléklnlehH-azlttlitaak lalkliamarallau fürrilsokbó
il^wéröl .7.0lu tii - Madarak és fák napja. Hogy ai ur- sxrirmnzimk
íllrt\'Mt \'W™01"1 k"Mt "l«,ol,»l \'\'*»\'>"•»">» _ Belefúlt a patakba W»i™ Béla Lalii a madarak 4. f.,k napjak « „l,i ,«egll„i|Bpláaér6l. t„Hík(d6 ..........e|jbi[l, , koo,jrtti |10|(). mmB
hí ÜI.I6 Ami „épi.koM lanitúi illatra U.ÚIÓH6Í ,, , ,„r„k„t „ K(lrMb, „.„„nird.mi A kocái. I,l-.Orgíaeu kdiöljik « lanMUgylí.^,!. m,.gllm1,p,|. jil>i|aU,. , p„,„cwl B „ p>l,k„„k „ ml,om ,,„„
részéhez vezette a lovakal. Az egyik ló hátán a ko
lék- e az iskoláikban a jelzett napot s ha nem, j leuisék be annak okát.
— Dijbirkózás a katonanapon A sz-u-záeiós nap agilis reudezőjo Dobrovics Milán egy érdekes ponttal óliajtolla kibővíteni a katonauap programmját, nevezetesen a (lijbirkózással.
Hz érdemben tárgyalt is egy helybeli uri embert el. aki azonban megfelelő parluer hiányában a dologra nem vállalkozott. Mi akik, ismerjük az illető uri embert, a legnagyobb érdeklődéssel néztünk a dolog elé s mivel a jóakarat hajótörési szenvedett, valóban szívből sajnáljuk
— Az uj iskolai év kezdete a polgári lakóiakban A vallás- <sv közoktatásügy; miniszter leiratot iutézell az -ország.össze* közép- és polgári iskoláihoz és ludatU velük, hogy a szeptemberben megkezdődő uj tauévnen a mull tanév elején kiadott utasítások értelmében mindenül! az eddigi ideiglenes helyiségekben rendelkezésre álló tanerők maximális óraszámmal való igéuybevéude mellett, & mull tanévben történt módon kezd|ék meg a tauitást. meri a mai helyzet lényeges változtatásokat előrelátható időn belül nem euged
— Társaságból Kgy vidéki váioskábau felmentenék a hadiszolgálat alól a uagylrafikost és az állatorvosi. Kgy alkalommal valahol szóba jött az r>0 évesek sorozása s amikor egyik ötvenévest azzal vigasztalták, hogy feltétlenül beválik, azt felelte, hogy biztosra veszi a felmentését, mert ha a trafikost — aki árulja a dohányt — felmentik, kell, hogy felmentsék az olyan jó vevőt is, mint ó mert hál ki a fenének adná el a tralikot. ha a .vevőket el* viszik. Kire »z iudokoll okoskodásra a társaság egyik tagja azt a szerény kérdést tette lel. hogy .vaijou kikel fognak felmenteni, hogy az állatorvosuak is biztosítva legyen a — klientúrája?\' A felelel — a rossz nyelvek szerint diskrécióból — elmaradt.
— Az ördög árok, melynek reudezezése, szabályozása, oly régóla vajúdik, még mindig árasztja bóditó btUét s tenyészti a kolera és egyéb ragály bacillusaiuak luainiuuthjait és moslodoujail. A priu-
csis ült, a másik lovon Kováes Gyula lenlii inasgye rek A mél) vízben az inasgyerek egyszerre csak lebukott a ló hátáról s elmerült A kocsis látta, hogy egyszer feldobta a víz, de mire segilaégéro mehetett volna, a szerencséden, 17 éves gyeimeket elnyelte a sebesen folyó patak vize
— A Szerbiában internált hadifoglyokkal való érintkezés Sok panasz merüli föl már eddig, hogy a S/erbiában internált hadifoglyokkal való postai érintkezés minden fajlá|a, tehát a pénz-utalványozás is nehézségekbe ütközik és nagy késedelemmel jár. a míg a fogoly a neki küldött pénzösszegeket és értesítésekéi kézhez kapja. A Hadifoglyokat Gyámolító Bizottság küzdött, hogy a nehézségek orvoslást találjanak.
Végre sikerült kieszközölni, hogy a szerb vöröskereszt egylet uisi központja, a mely eddig az egész postai érintkezés lebonyolítására volt hivatva, deceutralizáltassék. hogy a postai küldemények kikézbesítése rövidebb idő alatt legyen lehetséges A szerb királyi kormány elrendelte, hogy az osztrák és magyar hadifoglyok részére szánt pénz- és csomag küldemények ezentúl „Diracticn léd prisoiiniera de guerre Niche" utján továbbittaseauak, míg a hadifoglyokra vonatkozó felvilagoMtáauk -•lentu! „Biireau de retiseigiueut pour les prisouuiers de guerre 2a-robljeuika Komanda Niohe" hatáskörébe utaltattak
ki a német nyelvit Is bírja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IF.I. WAJDITS JÓZSEF
könyvkeresiedéáfbm
— Egy JA házból való leány azonnal felvitetik IfJ. Wajditi Józeef könyvnyomdájában.
4
ZALAI KÖZLÖNY
AtJftüSZTI S i*
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Iria: Lukács JózseJ, fAgimii. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egy rés/, ró I szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mo/zauntának ismereti-minden kulturomber tudásának szüksegi-s része. A uiú ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdit8 József könyvkereskedésében. Nagykanizsán ^
— Aa „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (azerkeszli Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitttiiö lapot melegen ajánljuk Olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Kehérváriul 15/e -Előfizetési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre korona, „Világkrónikáival egyült hal korona Megrendelhető a FVasárnapi ll|ság* kiadóhivatalában (Budapest, IV, Egyetem-ulca 4). Ugyauill megrendelhető u .Képes Néplap", a legolcsóbb uj*ág a magyar nép számára, félévre \'_» korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghőbb krónikása, írásban és képben az U| Idők A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind elélik lárja festői szépségű képekben Krdokesség. művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Kereuc hetilapját, az Uj Időkéi, melynek minden szátna aktuális közleméuyeiben. elbeszéléseiben é« regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klőfizelési áia negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrássy-ui 16. *z
— A „MAGYAR LÁNYOK" wépirodulmi
képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi ideu vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel é« n legérdekesebb tartalommal jelenik meg KIMizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre 6 korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 18 szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-(Onőrtti szerkesztett képes liotilapot mindenkinek melegen ajáuljuk.
N EVJ EGY EK
addig míg mm litaiall nagy niluzlikban iutínyoi áron kiiilttitnik
Ifj. Wajdits József
köny vnyomdáj ábau.
r CSAK KOR
/flQNER-
I HANöSZERKIRÁLV«ui BPE-^T, JöZ.\'iEFMÖHUT 15.
"OUH\'__-
£ M1-. ni-. I. in.iír» b»»ail e
Berber £yóay-kátrányszappana
O. Hell * Comp-tól.
KliAlt «>rvi>«»k ujAnljAk Kiiröpn l«-(t»ftht« Allíim.»b*n • IrtrJolil- ífBdiníhjoyH li»M"AIJAk mlirivnMft bőrkiütés ellen
kklooox\'ii krónlkuA bajok t* kiülik. wilnmlul ba). A»
• aakAllkurpa rllm. Tanaimat M atAialík lakalranyl lényi\'if >\'•«•» killDllliúaik n kir..k.ilrl.inln\'(i rlúf.irduli **yéb llynrmll tjArtinAli)oklúl llakara bftrbajnkníl "»•
Bargar kétrányos kén»»app»na.
Ntknrk fa gyermekeknek anyhabb bala«u kAlrAayaaappan Berger glicerin kátránysiappana.
Ti«AbbA kAtrAii) nélkül a b»r*»
Berger-féle Borax-uappan
patlaaAa, n»paul6a, •aoptA, mllaatcr o. mAa bör bajok al f lan. Uarabla ulaallAaaal a«jnil 19 nilér.
UJ: l>rr««r l«l.t#l<utiy »• i»i rrtu i »< n|i|iann.
\' börbrl.\'K>r*fkiii»l. lej- M atakAllkorpaaál.
vlamlnl knAI6 bajnm.aatO »ior. I Urfg
.50 kcirtniíi. Kíijrn kil.jni.lln. Uarfnr-
f-ii.iwnl O Moll A C\'nnp -lói «• ntur ni. « J6| a .nellrlle levfl rAdlr-K y at éa aJA-
oA»l KttUn-iklr»*l. Owlikni aranyírcin.
kim HÍ i


lOOOIk évi parlal vllA»klAllltAa.. Kaphal« aalndaa gyógytárban, ilroRArlAbaa aa aiak
......». Nagyban; (l. 11.11 h «,.m|.. Win,. I . Uclfrr-
•lorferalrattti II is. Iludapeairii namban kicsinyben.
Tflrtk Jrti.rf nvrtHy...rlAfAb.., KifAlyuKa IJ.. Mi.lnAr Moae rn*l. Tli..llnm>rr «• RrlItniM K->elinir|>irr Kilóé, utódainál, Ka.laimitla Tealtfrrknál. Hlenael Nándor *< UraánAI. N\'eruda NAndornál IMalnyi Frl«yean«l. Vao ■ln>beti tnlndrii ainlAriiao. lobb dro
KArlAban Aj ItlaUK-rüalrlbrn S
kom «.
NYÍL T TKR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- ós vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Eröai\'tö éa edző hizlaló-kurák egéaz éven át. Oyerinekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*l K riivul itliill kiitli.llt\'kiiit li^ni vrilln! IvIvlA.-M\',\'I\' .i S/ITL;i\'H/.löwc^
SZEMESNEK
kidl nin lí\'iini. hu liil nknrjiik N/.árnyiiliii ver siMiylársiiinLíit Az i\'lidiin\'Hsóg iumii
ALL
i\'ií.Vi\'lili.\'.l, .......Imny |M. kiiKNÍjnk i\'gy pillnna
\'iií ....... .......... "Oiimi kivnl vi\'uyflit iiííuvl)*
A
./íiiliii K»/.li)iiy" liinliUi>HÍ rovalftl. uieil üli Imláro/oUiin «rt>>lint>nyi ór ós u inuKyKr bir<l»ló
VILÁG
liii.louweii iu lűeglalálja A liirdetó rdviil iilA almi ni«ggyA/.6(lik m Krodméiiyról. iiniuik liutározültan
VAKJVAK
kell Iniiii. a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlfiilitarit, e/. pedig világosan jnl-lom«i. hogy
AZ
i\'7-i\'ii 1h|)1iiiii iiH\'xj..|,Mi6 niiiiileii liirdBlé»n«k ti\'116 li/ui/NH van. Szniiiiisni\'k ill h világ, vak mik ni
ALAMIZSNA!
= )ff. f^/pjjs fp^spf ^
KÖNYV-, PAPI F^— ÉS rRÓSZEí^KERESKKDÉSE
Dús raktár legújabb Jivatu levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány..k nagy raktára.
Nyomaton a laptulajdonoa Ifj. Wajdiu Józaaf kuttyvnyomdijábaü Nagykanizsán
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 augusztus 23 Csütörtök
67 szóm
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkasztosig •« kiadóhivatal Daik-Ur l
Tataion 182 HlrdaUaak dllaaabta atarlni.
Kelelói steikenxló
Bánekovloh Jánoa
Kósxeikeaxtrt:
Kemény László <
Megjelenik hitíon ét csütörtökön.
klofliattal arak: Kg<>* «»ie 10 korona, líltvie 6 korona. S\'«Hy«Clevie\'2 korona 60 flll. Eftyaa aiám éra 10 fllt
A nagy átalakulás.
Kilépett a/ iskola padjai közül. Lelkét elborította a remény, mint tavasszal az ágat a himes virág
Pályájának rajongó szeretete. a hivatásában rejlő nagyszerű eszmények iránti izzó IHkesedés kísérte, űzte előre 1
Uizakodással, hittol. reménnyel tult idealizmussal lópto át az élet küs/.Öbét.
Aroára rózsapirt lehelt az ifjúság duz /adó erejéből fakadt alkoiásvágy
Szemoiből az emberiséget átölelő, szeretet melege csillogott.
Élni, felvilágosítani, boldogítani akart. Élvezni a sziliek ga/dag kincseiben ko-rülötle tobzódó életet.
Nemes érzelmekItel inegráTcolt " Tette atomjának átadása által minden lélekben meg akarta gyújtani azt a kis mécset, melyből a hit, az erkölcs, az iga/, tudomány alapját képező világosság fakad.
Az emberi lélek mélységeiben szunnyadó
erők felszínre hozása utján létre akarta hozni azt a nagy közösséget, melynek magva a kultúrember.
A liimes virágoktól roskadozó ágat édes terhétől megfosztja a szol vész és a pusztító vihar által letarolt csupasz, ágakat már hiába csókdossa a játszi nyári napsugár.
A küzdés terére lépő ifjú arcának ró-zsapirját. elhalványitja, szemeinek csillogását megtöri a míndennaj i élet közönyéből k áradó fagyos lehelet.
Megtöri, de meg nem semmisiti.
Lelke szenved.
Szive sajog.
Szemeiből keserű könnyeket sajtol a csalódás.
Vihar zug át lelkén és . . . megtanul lemondani.
TWtyfTJtmTtjr nr.r.-^tofi nr h páfywí mely el annyi rög. annyi tövis borit, számára rózsát nem terem.
Megtanulja a nélkülözést, a szenvedést.
Megtanulja, hogy attól a környezettől, melyért küzd. melynek jövőjéért szive vérét,
ifjúságát, arcának rózsáit, egészségét, nemesebb érzelmeit, reményétT hitét hozza áldozatul, munkája szolgáltatásának ellenértéke csak száraz kenyér.
Pedig joga van az élethez. Munkájának értékénél, becsénél, a nemzet jöv jére kiható nagy borderejénél fugva joggal várhat többet mint elismerést.
Megérdemelné jogviszonyainak tételes szabályozását, erkölcsi-anyagi függetlenségének teljes biztosítását.
Elérkezhetne már az anyagi gondtalan-ság biztos védelme alatt dolgozó és rniudeu oldalról igénybe vett közmunkás köziévé-keuységének, nemzetfenlArtó- és fejlesztő munkájának nemceak elröppenő szavakban, hanem teltekben nyilvánuló értékelése
Ez eddig elmaradt. Ez ma még a jövő > zenéje es mégis dolgozik zajtalanul csendesen.
Dolgozik mert mindez nem_ tudta kiölni lelkéből az emberiség nemes eszményeinek szeretetéi.
Dolgozik, mert tudja, hdfe* az ő lelkén átszűrődve jutnak azok a nemzethez.
Kassa város háborús rendelete 1650-ben.
a X VII. század Magyarország történetének leg-mataros\'abb korszaka volt. Kifelé kél hatalom, a töiük és n béc*i uralom ellen harcolt a nemzet, bűnt pedig vallási küzdelmek dúltak Az ország nyugalma a török német -magyar, a katholikus-protestáns, u kuruc-labanc hadakozások áldozata lett. Természetes, 1 hogy e harcokban éléuk szerep jutott a városoknak-A városok voltak a hadak főhelyei a megszállások és zsákmányolások fócélpoiiljai. De egyszersmind a régi honvédelein fontos tényezói is, mivel falaik nevezetes eróditésekül szolgáltak, lakossága, a polgárság pedig a fegyverforgatáibau kiképeztetvéll, számottevő haderó volt
K katona fontosság aztán sok szenvedést hozott « városokra A XVII század örökös pártharcai állandó megtámadtatna veszélyének tették ki a városokat. És e veszélyek rendkívüli intézkedéseket tettek szükségéévé Most, a midőn közvetlenül megismerkedtünk » hadi álUpotokkal együttjáró rendelkezésekkel, két-
szeresen érdekes Kassa városának a XVII. század közepéről f(l65t) származó ilyen 21 pontl»a foglalt parancsa melyet a felsómagyarországi főkapitány s Kassa város birá|a es tanácsa, mint nyilvános rende-1 letelt adoti ki.
Kassa a felsómagyarországi császári hadak székhelye volt, a főkapitányi méltóságot a nai/y nevezetességre jutóit Wesselényi Ferenc és Pethó Zsigmond töltötte be, a birói székben Keviczky János ült. A város majdnem teljesen protestáns lévén, vallásszabadságának bolygatása miatt elégedetlenkedett.
Attól lehetett tartani, hogy az akkori erdélyi fejedelemmel, II Rákóczi Üyürgygyel szövetkezve, a folyton lartó török küzdelmek közepette, a nemrég elhamvadt fölkelések újra tllzel fognak
B félelem magyarázza meg a rendelkezések drákói szigorát s a fej vesztéi kitűzésében való bőkezűséget
A rendelet egy bölcs kijelentéssel kezdődik, hogy t. i. jó gonviselós nélkül a kellő rendel fenti-I tartani nem lehet. Szükséges tehát oly szabályzatot kiadni, a mely a váosbau lakozó két vagy három | rendűek, u m a császár 6 Felsége szolgáinak (királyi
embereknek, katonáknak) a városi köztársaság tagjainak (polgárainak) és minden Oiiyéb lakosinak békés \'együttélését és inegmaradliatását biztosítja.
A városfalakkal volt körülvéve, s kél kapun | lehetett közlekedni, melyeket éneire gondosan becsuk-lak. Minden kapu két kuloscsal nyílt, az egyik 11 j politikai hatéság fejénél, a másik ufó katonai méltó-
ságnál volt Csak kettőjük tudtával es akaratával le-heteit csukni és nyitni a kapukat é» pedig csakis a kettőjük külön-külön porkolábja utján
A rendelet különösen kiemeli, hogy miiideuek-elótt a kapukra kety felette vigyázni. 8 valóban erre vonatkozólag minden lehetőségre goudolva egész Méreg ponfót ad ki. Az Úristen Kassa városának oltalmára két fő gondviselőt adott : a felsómagyaror-zágí kapitány (generális) és a (óbiró uraimók ó nagyságát és ó kegyelmét. Utánuk pedig két porkoláb uramat, kik reggelenként saját kezükkel nyissák meg a kapukat, és ue bízzák másra, mivel ez az ó kegyelmük tisztje h az ó hitükben és üdvösségükben járó\' dolguk A kapunyitás után a kulcsokat e generális ó nagyságához és főbíró uramhoz vigyék\\8 aztán mindvégig a kapun legyeuek ugy, hogy miudeu
zalai közlöny
AUGUSZTUS iS.
Dolgozik. meri tudja, liogy az ő kezébe telt érték, hatalom, a lelkébe oltott erő a jövő ama egészséges világnézetének kialakítója, melynek ereje előbb-utóbb átkarolja, megneiuesiti az emberiséget és feléleszti azt a krisztusi szellemet, melynek alapja a sze-. retet.
Ilolgozik. mert a gondjaira liizoll gyermekben imádoll nemzete jövőjét láija, akkor tehát amikor a gyermeket fejleszti, nemzete anyagierejét növeli, — már pedig a htiza-fiatlan, hazaáruló magyar tanitó ismerellen fogalom.
Küzdésének jutalma az ártatlan gyer
Nem a keserűség mondatja ezt vélünk, ".fokban nem sok látogató,. volt az arénának. 8.1-
, 1,1 „Ul w,,il,»t, "4«x.iiik a kedvezői len körülmények dacára is )ó mert ma, a nemzet élei-halál haroáoan.................,,. .........
mindnyájunk minden érzése, minden gott-dolala oda sűrűsödik össze, ahol a sors
kedvvel, látszottak, l\'olertli a katonák imájával ujjongó elismerést váltott ki a közönaégből, Borbély, Hóazór-ményi viharos tapsok közt iatnélellék meg játékukat.
snjló karja a tanitó lelkéből kiáradt és vi- ^^iköii flózon kitűnően alakitottak s a többiek min-Itarrá alakult hazaszeretet állal már büntet. ,|e„ i^heiót meglettek az est emelésére. Külön kell
Nem a mellőzés rezignáoiója csendül szavainkból, hanem célunk az. hogy azt az egyszerű munkást, akii a sors mindig helyén talál; aki békében kis sercegő tollal alapozta meg a jövőt; aki a világosságnak fölényét dobva a mérleg serpenyőjébe védte meg nemzete legszentebb eszményeit; aki mint lilán kilzd, áldoz, lelkesít, niegnyugtas-
megemliteuOllk Sass festőművész egy óra alatt kéazlllt j\'ol sikerült Kérette József mellképét, amely váratlan meglopó tetszést aralotl. Hála érte.
HÍREK.
inekszemekból előtörő értelem fénye, melyek-.suk és odakiáltsuk neki; hogy ............alj
bői a szebb jövő reménye tündöklik.
várja a kultui kormányzat kebelében folya-
Szenvedéseiért kárpótolja a körülölte "iatl)a" >ovö "-> "\'-"vezésl. mert szilárd bitünk meggyőződésünk. Itogy a bekövetkezendő gyönyörű, nagy átalakulás némítsak a nemzetre, hanem a magyar tanítóra is a/, újjászületés kora lesz.
Görgey István.
viruló szeplőtlen erkölcs üdts illáin.
A közöny hidegségét ellensúlyozza a mai komoly pillanatok nagyszerűsége
Szivének sajgását megszünteti ttz egységben megnyilatkozott áldozatkészség győz-hetetlensége, melynek tisztító ereje tiszltillabb légköri teremtett s ennek a kozépponljábn pmelle ól.
Munkájának gjümölosc eleinte a gyön gén világító szolid fényhez volt hasonló, mely kezdetben csak egy csillagfénynek látszott. Ma azonban elbűvölten állanak tneg elölte mindenek, meri be kell lálniok, hogy az érték szemkáprázlaló. megelevenedolt mesevilága.
Színház.
CARMEN LUCUBRE.
Szereleltei annak, aki hidegen eldobott magától.
Hogy is engedhetnéd?!...
Te művésznő vagy már,
Én - kezdő poéta.
Te a kéklő égről
l.eragyogó csillag,
Én — fénylő pocséla. — —. —
Menj! - Menj emelt fővel, — Higyj csak kalandornak, Uccák rovójának. —•*— — Mii is fáj az néked. Ha a temetőben, Egy uj sirI megásnak!
A cigány. Károlyi Lajoa jubiláris huosnfclléplo Lapunk más helyén már megemlékeztünk a jubiláns főszereplőről, ill csak, leszögezzük a tényt, hogy Károlyi Tata játéka minden várakozási felülmúlt, lteinek alakítása még sokszor lelmerül a kanizsaiak emlékezetében, akik lelkükben egy ériékes művészi esettel gyarapodva térlek haza. Nem szólunk a gyakori azinrebivásokról; de nom hagyhatjuk említés
nélkül a közönség távolmaradásét. Operelle, szkeccs,
, ,, ., ..... , . lirnyedl, nedves őszi délután
Cstuadralta persze nem volt s a szitáló osó is otthon
Lipcsey Domonkos.
A STUDIUM.
haladék nélkül, reggeltől estig a porkoláb nélkül ne maradjon, különbéit ólotokét ós tisztüket vesztik.
Mikor az egyik porkoláb a kapu megnyitása vagy tartotta á~jó kanizsaiakat. Akik eijöllok, értékelói
bezárása végett az egyik kapura megy, a másik a megértői a színészeinek a Károlyinak A főbb azo-
Búsan ötöl ver a toronyóra. — A kispapok a csengetyu szóra,
a másikra menjen zárni vagy nyitni. (1.)
— - Hetliulia — hőslelkű Judilli -Fény folyja be Sión kapuit — —
replók közül killón kell kiomelnUttk Kondrát Ilonét. Múzeumokba sietnek szaporán. A város kapuin éjiel nappal ügyelő katonai "ki a darabban drámai qualitánának megfelelő szereóraéggel a strázsamester (őrmester) teljes halalom- P"t-kapón A liatmadik (elvonásban valósággal pailtolo- Pulpitus fölé könyökölve. mai rendelkezzék. Tudtok és beleegyezésük nélkül 8\'"\' Uuulmányl nyújtott SzUc. Irén (Kebeka) szintén Mig szemük szomjan ró holl belüket, egyetlen gyalogost se merjen valaki elküldeni. A ki megtalálta a maga bolyét: a népszínműben. Ilózon Lelküket igézi szent biivölel; az őrségen vétségét követ el, másnap a kapun por- IWs alakítása, mint másutt ugy itt is a szokott volt. /;,,\',,, . . Jonalhás ... és engaddi völgye. koláb és a hadnagy urainék törvény lássanak fölette A li"™1\' sike>ét még Feko Itózsi (Éva) és l\'ap lat-
s halállal Iakolion, ha csak elalszik is, kivált éljél; v"" ........ » » többiek igyekeztek beilleszkedni ,
éppen azért a strázsamester minden éjszaka kétszer "\'ereplók közé.
járja meg az őrségekel. (2.) A vasgyáros. Szombat este előre nem látott A mull ragyogása szívökre esőz.
A kit a slrázsamostor a falakon talál éjszaká* akadályok miatt elmaradt Kél jómadár helyett a uak idején, haljon meg érette, senkinek a strázsa- Vasgyáros került színre. A fó szerepeket Gózon. — ~ Künn " szíptemberi Homályba, mester úron kívül nem lévén olt dolga. (3.1 .Sárközi, Fekete Itózsi, Kovács játszották. Kondiét mi- Lomha cseppek hullnak a fákra, — -
A zászló (a parancsnoksági a gyaloghailnagyok k"ul WÍbkor, ugy most is magas drámai karakté- Régfeledt szonátái hárfáz a bús ŐSZ. kezében lévén a legénységgel esskls ók rendolkez- ,rtl lámiblzonyságot. Uózon Vasgyárosa az
zenek. A kinek gyalogosra szüksége van, a generá- "l4l|beiii évekéivel összeliaaotllilva talán a legsikerül-lislól vagy a hadnagyoktól kérjen Lovélhonlásra se u,l,b- Uasltátli szokásos kedves alakításával nyerte kényszerítse őket kömény büntetés terhe alatt senki ""\'8 » közönség tetszését. 7,aluy mosl is a társulat az Ó Felsége szükségén és generálisokon kívül (4.) M"1^ művésznőjének bizonyult.
Csányi László
— Halálozás Kgy kedves isntcrősUnk liuuyta le örök álomra a szemét HolTmau Mór nyugalmazott polg. isk. igazgató szomélyébeii ki liosszu évek
Ferenc JÓKcf azI izcntc. A társulat utolsó során él volt a helybeli polg. iskolánál közszeretetben előadása. Zuhogó esőben lartolla a társulat bucau éló tanár. Halála mély részvétet kelleti mindazokban, eslélyél vasárnap. A kellemetlen idó miatt már a kik mindenkor ke.lvoseu emlékeznek reá
AUGUSZTUS n
ZALAI K Ö Z I. f> N Y
3
A katonanap
, vénybntósAgi bizottsági romtag közgyűlésre az I ü 15 \' évi háztartási költségvetés összeállítása, továbbá a i a Zalaegerszegi és Nagykanizsa r. t v. t\'i gyámpénztári számadások megvizsgélá-a
megyei
ineljrnek agilis szervezője Dobruvics Milán volt, l!)U
valósággal meglepd kedves szorakozá*t nyújtóit a ■ ... .. , . .. , , . . .
1 \' celjAból az állandó választmány ftléae f. evi aug. hó tengernyi számban hullámzó közönségnek. . . . _ „,. fl \'
88-án, a közgyűlésen felveendő egyéb Ügyek turgya-
A nap sikerének előmozdításában páratlan |áaa víge|| folyó évi szeptember hó C-áu d. e
buzgalommal vetekedtek bájos hölgyeink is, kik*t 9y> órakoi fog a vármegyeház. gyűlésemében meg-
mindenkor ott találunk ahol jószivról van szó. Ur(ll(l|( m,|y u|eg,;kre j , \' Vli|«Hltmányi tag urat
Az erkölcsi siker mellett azt hisszük az anyagi tisztelettel meghívom.
siker sem fog elmaradni, mely a büzgó fáradozást
— Az olasz tábori püspök a Vatikánban. A (tiornttle d\'ltalia jelentése szerint a pápa hosszabb kihallgatáson fogadta Bartolomasi ola»z Iá-bori püspökül liartolomasi püspök ola-z katonai automobilon parauCBŐrtUt^je^egy tüzérliadnagy kisé-Mit is Írjunk róla?l Hol kezdjük el? Dicsére- nWm formarüüAUttf 4l<l|taloU „ Vn{Mu M A |nj. teket halmozzunk itt össze vissza? Nem. Károlyi Tata kor a ki.éró |ÍMl b- ak4r| m „ broUlkaj)UM 4| haragudnék meg ezért leginkább. A tirádák már n Valikánba, a svájci gárda nem bontotta be és
valóban megilleti.
Károlyi Lajos.
uem ó neki valók. Ilymnuszokat másokról írnak. Hosszú szinmüködése alatt volt része ebben is. At-hagyja azoknak, akiket meg ambicionál a futó elismerések rózsaszín üstököse. Ú tudatában vau művészi egyéniségéuek, értékének Felfogása eredeti
kényszerítene, hogy künn váija meg. míg a püspök visszaérkezik.
— A kolera Magyarországon. Magyarország területéről az « hónap 2-ától 8-áig teriedó
lié!en Ötszázhatvanat ázsiai kolerabetegedést |elenteltek, játékában nem hódol a divat hóbortjainak. Szubtilis . . . . . . ... . \' J hámmszáztizeiihárom halálozással.
— Verekedő tüzér. 31-én éjjel l/,3 és 2 óra közöli a Ráköti uti nyilvános mulatók elólt egy tüzér katona az ót,botrányos viselkedése miatt atyailag rendreutasító Kocsis János remlórt tettleg oly súlyosan bántalmazta, hogy hosszabb orvosi kezelést, igényel. A lüzéi kilétét eleddig nem sikerült megállapítani. Sapkáiét it rendőrség visszatartotta éa igy talán a halóság elleni erőszakol elkövető kaim* elveszi méltó büntetését.
iiüanszal uem ide pracdeszliuállák egykor s most egy esetleges meg uem értésekkel, de annál több elismerésekkel és dicsőséggel leli sziui pálya magaslaián frissen, derűs jókedvvel búcsúzik tőlünk. A sa|ló s mellelte a színészet más igaz megértői néma hódolattal hajtják meg a zászlói Károlyi Lajos előli. Nemzeti felfogású magyar tehetségek oly ritkák manap ság. Ó a régi művészgárda legnagyobb|ai közül való , Bár a távozás borongó hangulatn leng köiülötiünk mégis örömet és megnyugvást nyújt a ludat, hogy ő a
mienk volt tobb lusztrumoi. keresztül. Ezekkel a ~ A 1Í82t "ükaéglet csazsírása coljából
gondolatokkal és erzések közt buc-uzik tóié lapunk H vár0B ^tkig, ** Mit. m\\):m *i
szerkesztősége is és mond Isteuhozzádot Károlyi La- ío« l0uni n,il> «™myiség» liailro >Mi a város l*so»-
jósnak a magyar Oeníusz ihleteti művészének. H^Uuk Hlük^e » ül-v *\'™>h*n ío« »
valamely malommal szállítási szerződést kötni\' A mely család véletlen ilyen b»julentő lapot nem ka-
- Elmennek a szinészek A nyári szezon pott. Banekovích János ornal az etalmezesi osztályban
véget ért. Színészeink elmennek a társulat székbe- jelentse.
lyére Pécsre, hogy most már itt fejtsek ki nemes — A csonkák és bénák tanfolyamai,
erőiket a kultúra érdekében. Vi«8zatokinlve arra u A m kir. honvédelmi miniszter ur f evi Öllü/eiii.
pár hétre, amig itt Nagykanizsán gyönyörködtették líM 5-3. számú rendeletével a hadjár albán megsérüli
városunk és a vidék közönségét, édesen hzomoni han- katonaszemélyek oktatásáról való goudo>kodást az
gúlátok áa érzések közepette, válunk meg tőlük. — állami közigazgatás és a katonai igazgatás által kö
Peterdi, Csanádi, Konrád, Zalay, mind megannyi fe- zösen elvégzendő feladatok közé sorolta. Kunélfogva
lejthetetlen név elóttüuk^ Károlyit nem is emlitve illetékes helyen elhatároztatott, hogy azon magyar
Izsó, Tihanyi, üózou, Baranyai, Borbély, Böször- honos népfölkeló stb. tisztek, tisztjelöltek, valamint
ményi mint városunk közkedvelt nagyságai távoznak legéuységi állományit egyének számára — kik 4
tőlünk. A többiek, akikről szólnunk terűnk uem en- középiskolai vagy ......él magasabb képzettséggel bir-
gedi, kedves emlékeket hagynak hátra nálupk. Iga- ""k. — kik a haza védelmében a harctéren meg-
záu az elismerés hangján kell szólnunk Füredi Bélá- sebesültek és ennek következtében csonkulást vagy
ról, Izsó Miklósról, Károlyiról s a tehetséges, am-j bénulást szenvedtek a minek következtében eddigi
biejózus karmesterről Brucknerról, akik a mai nehéz, életpályájukat meg kell válloztatniok: a nyár folya-
viszonyok közi is minden lehetőt megleltek, hogy j Budapesten, kűlómböiő lunfolyamok lógnak nyittatni
A szőlő szomorú kilátásokkal kecsegtet, de a gyümölcstermés elég szépnek ígérkezik.
A legelő mindenütt, szép és bótáplálékot nyújt.
— Hindenburg éa a cár A laniienbergi ütlözet elólt, amikor oly pompásan csalta Hindenburg az oroszokat, hogy ugy látszott, mintha az oroszok győznének kerítenék kőiül Hindenburg seregét, már előre örültek a muszkák, hogy miként fogják el a németeket és már arról ábrándozlak, hogy Hiuden-burg is fogságba kerül
Akkoitá|t Hindeuburguak a fülébe jutott, hogy a cár ezt mondta volua :
Ötvenezer rubelt tűzök Hindenburg fejére.
Hindenburg mosolyogva hallgatta a pletykákat és a kezével legyintett :
En az ó fejéért ötven fityinger sem adnék.
— A katonakörházban. Kgy rendkívüli szigoráról híres törzsorvos látogatta végig nemrég a kórházakat, ahol a legénységet vizsgálta felül Kgy szerre megáll egy szép szál legény előtt végignézi tetőtől talpig aztán megkérdezi:
— Hát ez a marha mit keres itt.
— Állatorvos urnák alássan jeleutem, reumás vagyok — jelentkezik a legény és tiszteleg.
— Ipar üzóse özvegyi jogon Vitás kérdés volt hogy vájjon az özvegy az elhalt férj. iparát, ha az képesítéshez volt kötve, folytatbaija-e szakképzett üzletvezető nélkül ? A kereskedelmi minisz/ ter legutóbb egy özvegyet, — aki lérjének ipariÚ állandóan s megszakítás nélkül gyakorolta « nkit a hatóság, mivel üzletvezetőt nem tartott megbüntetett, feloldotta n kirótt büntetés alól. Az ipartörvény 40 § a ugyanis az özvegyet nem kötelezi arra. hogy e|-huuyt fério állal gvakoroli s képesítéshez kötött iparának folytatása végűit képesíteti üzletvezetőt jelent-ven be.
— Egy jó házból való leány azonnal felvétetik Ifl. Wajdits József könyvnyomdájában.
Adjuk elolvasott újságjainkat és folyóiratainkat a Hadsegélyző Fehér Kereszt osztályának!
— Kitűnő ellátást nyerhet 2 jobb családból való gfmná*ista tanuló, esetleg zongora használattal. - Cím a kiadóhivatalban.
városunknak igazi magas műélvezetben legyen része. Székhelyükre a közönség hálája, szerencsekivánutai és áldása kiséri óból s a vágy. hogy minél előbb léi-jeivk viasza hozzánk, ahol mindig öiömtel|es szeretet vár reájok.
Felhivatnak tehát az érdekeltek, hogy összeírás végett a város katonaügyosztálynál jelentkezzenek.
— A tengeri, burgonya, és cukorrépa termés stb. a gazdasági tudósítók beküldött becslése szerint a következőképen alakul tengeri mintegy
- Meghívó Az-alispáni hivatal az állandói41 millió, burgonya, G\'.i millió; cukorrépa 261/, választmány tagjaihoz .« köveUiező/\'-ueghivót küldötte 1 millió, vagyis a tengeriből és burgonyáitól lényegesen szét. A f évi szeptember hó i 3-átt urtaudó tör-1 több miut a mull évben volt.
ki a német nyelvet is bírja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében.
LSI K Ö 7, L Ö N Y
AütU\'SZTi S 33.
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete cs tételes joga. Ina: Lukács JózstJ, fíigiiiiu. tanár. A vánkos munka n pápaválasztás lör-tétialj fejlődésével foglalkozik. amig i\'\'1\'\'" alakjához ért. Mindenkinek érdekes \'•» ■
nulságos olvasmány. ».....niig egyrészről
szigoraim tudományos. másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány A világtörténelem i\' jelentés uiní/aiiatanak islllflfl .• minden ktiliiiivinWr ludasául, k sz.ikM\'ges része. A mű ára I korona Kapliaio
Ifj. Wnjdils József könyvkoruskoilesi\'li. n. Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi és itlfivészeli heti-lnp.tt (szerkeszti Andin József) gszdag I.<rtiil..jn. él Mi-t és akliuilis képek egésziuk ki A kii Iné lapot melegen ajíllljek olvils.iink tigveliiiehe Xí.ikesztóscg éa kisdóllivalsl: Bnilspesl, I. K.li.r nir i ut IS\'1 Eló\'izelési á\' félévre Hl kei Miilalványszámot keaa seggel klllil a kiailóliival.
A .Vasárnapi Ujaág" miml-a száma gátdug tartalommal jelenik meg l „ Vasáruéi I j.
sag" előfizetési éra negyedei...... ............ -Világ-
króliiká-.val egviltl llal kormnl Megi •\'nilelheló » ,Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában iHnilapesI, It Kgyet..... nlea -I ). llgyanitl megreiid.\'llii\'ló ■\' -Képes Néplap", s legolcsóbb újság » magyar inp számára, lélévre 2 korona 40 fillér.
— Uj Idok A világháború leghűbb krónikása, Írásban es .......... az l\' Idók. A ......rdekes esemény e négy világrész harctéréin lol\'l-\'iilk azt mind ölelik lmja (eslói szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és elókeló izles jellemzi Herceg
Ferenc llelllnpial, a! l\'i Időket. .....I.mek minden
száma aktuális ............................ellii\'s/.eléseitiMi és
regénvi\'il\'i\'ii is egyaránt a sz>i>irodiilimi ápolója —
Klófltelesi áia negyedelte 6* kel...... Ki.eli bnitisl,
Budapest, VI. Andrássy-ul iti. sz
— A -MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tlllsek Amis. Megjelenik mi iden raaáruap Minden egyes szánni gyönyörű művészi kiviielll kippel é- a legérdekesebb iarlaloinin.il jeleink meg. Kifizetési ára: Kgész évre U keroin. féleire il korona ne-gvedevre 3 korona. Szerkestlóség és kiadóhivatal : Hudapast, VI. Audrássy-al lll síéin Mtllalvmiyazii Illet kiváltaira ingyen kllld a kiadóhivatal — K l-t
llinóén szerkeszteti L p > hetilapul mindenkinek melegen ajánljuk
NÉVJEGYEK
eddig mag nem létizelt nagy választákban jutányos áron kiizilletnak

^MmjAmf\'
» 1/ d/uohkai, /fltflHOÍdRfll - \'/ CSAK KOK
/^GNEFL-
BPE«5T Ü^E^SRUT 15.
AHJtOYltJ* lMiVt.Nl
4 is<ts ölii IfinnAmi beyrtll €
Bvrger $yóay-kátrányszappana
a. Mell a Comp-tól.
K IvAlA orvotok .innunk í. K.irdpn lr*»bb illu.ii.tl.nn ■ l,„,..M. rrrjm\'nj nj rl l.a.M.itlJák niln.WnlíK-
börklUtés ®Hen
klllonoxii kiAlilktii bajok kllltfuk, anlnniltil baj
M.kállk«fD; r r,i Tarul.,.*. 40 Má.alék l.kAtrínn f
Uaraer kátrAnyos kéntiappana.
Ntknek éa «}cr.mkéknek anyhíbb h.M.u k*tr*i.y.iapt»a Bergur glkorln katrány»*app«n«-
Tf»ább» kAtrAny n.lki.l k hlr»»
Barger-féle Borax-sxappan
pattiam, n/.p.ul».. »i«plí, ailto.."
Uj: •
|»Orbrlrgn»«<-hli#l. I^J- »»k*llkorp.\\BáJ. • nUi.i.nt U.tAlA haJiiOt-eiló iirr. I U«r( 1.60 korona. Krrj\'.t kKeJrirttni Ba»tnr i(ii.rt.il (! Ilelf ft C.im». tól «« ntne ro.«
61 a mallrttx
ttyot ái aJí-IrAit. Kttür.
ItMW.

><llk< r
Wirn llálJ. él ai 1100 Ik «vl párlil vll*«klállllá>on arany-éreni. Kapható inlmtan iTúRrUiban, ilroctrlában 6« aiak
Uílalhon. Naicyliaii: li II.-II í. lump, Wien. I.. Hrlfor
• lorferatriaaaf II IS. Hu.lapp»t.i. n«K>bnn klc»ln*brn:
Török JA««o» KvAstttorUrAban KlrHlr-otr» II . M..ln*r MoerrnH. Tlmllmavrr »» H<-lt«nfl KntbmrUtrr Krlitvr-ulAdatnAl. Ka.lan.irlU To»t»ír.kn*l. StM#rl Nín.lor láraánAI, Nrru-ln N*ndorníl Urt.lnyt Krl*yp»níl. Vá.l körút « KIoIiivI.mi mlnrirn K>öic.v»«.-rt*rhan. lobb dr^ K*tUUn U lllaú«crü»lrtbfn f
NY1LTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Eroaitö ée edző hUlaló-kur&k egész éven át. Oyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*l K rovat alall kllzléllekérl nem vállal felelősséget a szerkesztóség
SZEMESNEK
kell mn lenni. Iia túl akarjuk .szárnyalni ver-seiiylárRiiiiikiit Az .........nem
ÁLL
i^yéhbAI. iniulliDgy uh kcsNÜnk egy pillHiiu lig st\'iii. Iniliom soron kivfll vt\'gyük i«önyb«
A
„Zalai Ko/.löny" üinii\'tftsi rovmat. meri uli buiHro7.ollan oretlmónyl ér ^r a umgyur hinleló
VILÁG
liirdelöseii ill mogtalálja. A hirtletó rövid lidó alatt inoggyó/ótlik az ered monyról, annak határozottan
VAKNAK
kell lonni. a lei nőm látja a „Zalai Közlöny" rohamos fojlödÓHAt. oz podig világosan jellemzi. hogy
AZ
i\'/i\'ii lapban ini\'.gjelimó niiiidoil liiidotésnuk kellő haszna van. Szemesnek AH a világ,
iw/A///47//ü/n/«ifliiBMi»i»ü\\i4\\\\\\v»&v«wa vaknak az
Ifj. Wajdits József WMml l
könyvnyomdájában. ^S^IIÍlilffl^^® ALAMIZSNA I
^ . • líJKSlBSdbiwito\'.ojl\'.is?... fát;. cv : < ||MI
= Jff WPJTS fPPPf =
|J KÖN.YV-, PA Pl ÉS I R Ó SZÉFEK EHESKEDÉSE
1
Hús raktár U-jJujabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árba gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára M
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány, k |j nagy raktára.

I I -
Nyomatott a laptulajdonos- ll\'|. W,.:.),n i„/..s,i| könyvnyomdájában Nagykanizsán
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 augusztus 26 Csütörtök
67 szóm
ZALAI KÖZLÖNY
S/irkssztöug is
T.l.lon 182 1
kiadóhivatal Oeak-tar. I
KeleU\'i* *zeik««fclő ,
Bánekovich János 1
Hósíoikcs/.tó:
Kömény László
Migjalanik hátion n csütörtökön.
tlöO«»lc»i .
Scgyeöévie
A közös oltár.
amidőn a nyugati műveltségnek hullámoktól esapko-liott kósziitje volt
Hányszor siratták ol idogeti nagyságok 0 nem-
A kereskedelem jövője.
Jaj annak a nemzetnek, amely elfelejti mull|át Z,\'M- liVRl"r kö*öu \'8 11
Ja) annak a nemzetnek amely csak múltjában él. \'^plélek mélységéből elólöió páratlan hazaszeretet
„Uégi clicHÓségtllik hol késel az éj homályban? Századok ültenek el s te alattuk mélyen enyésző lénynyel aluszol" — mondja Vörösmarty. Ks amit ilju lélekkel kesergett, megérte mint léríiu. Fátyol
Ujj°"KÓ örömmel tóllik el a lelkeket azok a lényesnél-fónyesebb sikerek, melyeket vili/, katonáink hű szövetségeseink seregei a harctéren napról-napra elérnek K sikerek azt engedik remélni, hogy makacs ellenfeleink hova tovább mégis belátják, hogy hasztalan minden további vér- és pénzáldo-foldje leié. egy szebb koi felé, .amely után buzgó /Hl ,is levonják a levonandó kouzek-
imádság epedez százezrek ajkán - venciákal. Kz a reménység mimlonkóppeil
Tanuljunk nemzetünk leguagyobb|aitól és ha jdószerQvé leszi, hogy most már napirenden Imereugünk régi dicsőségünkön, „a mull példa le- ^^ ay| a ||Qgy |||i|ye|| „
Isten! Királyi Huzal K hármas jelszó örök lényként vezette a nemzetet a niultliHii. Kz vezeti a jelenben Az ezekben rejlő, az ember mindenét maciba záró pótolhatatlanul édes tartalom testvéri ölelkezése az az imádott liúrinhB szili, mely ezer év ota
borult a lantra, amely méuegyszer (elzengett rap- ,,., ,
. . , . .,.. " ,, .. 7, . .nldólag leng Mellünk, vefet bennünket az ígéret
szoillkusan, eget basitolng, földretigelóleg. Kzerl írja ^
a „Vén cigány" szerzője, hogy lesz még egyszer . Ünnep a világon
A .Szózat" szerzője is erre céloz, midőn sin. gyászkönyüt emleget ugyan, de egy szebb kor eljövetelére utal, „mely után buzgó imádság
-tii.trak.iaWh." Meghatottan álljunk .....g einlák.-ikn. I amelyk Miivan feladatok M Állítja a közel
nagy időszakot lültatnak eszünkbe. A bemohosodott . \' , ,..,,-,
....,,. . ,, . .... . .... . jövő a magyar kereskedokel? emiekek kóbo vesett belül szent emelkedésre intse- J
nek S a múlt idők szent emlékeit magukba záró Az a kép, melyet gazdasági életöllk
porladó sziveket szeretettel Öleljük szivünkbe |||0gl _ (|jU,áni ft ||áborug á,|a|,ol|mk _
. gyen most" es nagy tettnkre serkentse ai unokái . , , , , , . ..
epedez magyar kereskedelem helyzete a liáborn
Nagy szellemek jóslélekkel Iáinak a jövőbe s mi unokák ime leijesülve láljuk azt. amit a költő jövőbe látó lelke előre megsejtett.
Kszembe jut erről egy szomorúan meghaló
kep: Kgy bánatos özvegy Lengyelország elpusztult vidékén barnult kókereszlucl buzgón imádkozik A lemondással teljes fájdalom élőképe ez
Nagy időket élünkI mulat, általában eléggé megnyugtató. Nem
A nemzet vérével irja hós történetét lehet azonban Ügyeimen kivttl hagyni, hogy
Olthatatlan fénnyel, |ángbeiokke! vési a magyar " nagy pénzbőség jórészben annak tulajdon
. 1 .......<»vét az idők beláthatatlan mélyébe ugy, hogy iiitlialó. hogy a háborús viszonyok rengeteg
Kdos Istenem! Osoda lelt volna-e ha a mi . , , , . .. ,, ... . . .. . 1.
lelkünkre 1» rtWt.lt volna a MKMtíg atomon.1 * \'\'S\'^ «»«*-»" «n.»uUI,oa.lW». | Ukcirlek* tettek pénzzé. Állatállományunk,
fályola; ha atl hittak volna, hogy a ióalat el.6r.iw.. " " amely a nemzeti vagyonnak egy igen jelen-
teljesül ? v\'sknk ia "tivilnkl.e hátiakért kat.16 sm- tékeny részéi képezi, ijesztően visszaesett.
rclioink nagy áhlmaUi. H gyárosok nyersanyag-készletei n mini-
Hányszor llnzlák meg iniir e sokul szenvedett
nép fóliitt at enyészet harangját? Miinlatuiyiator
inunira csökkentek, invesztieiéik, felszereié-
PAX VOBIS.
Oh nincs más hatra: elköszönni A szintol és a: áriától. . .
Feledni szülőt, testvért, mindent, Ha int Nihil, a süket Távol.
Csókot szórni a fénynek, árnynak Jó barátnak és ellenségnek,
-— — A távozást s a bús keservet, Vélni mámornak, érkezésnek.
— Meghalni vi$an mit se várva, Mire se vágyva ... nem könnyezni,
Üdvözölni a keshedt révészt S a Léthe habján átevezni
Csányi László.
Kassa város háborús rendelete 1650-ben.
Megszállás idején a porkoláb és a hadnagyok minden éjszaka egyszei-egyezer járják meg az őrségeket s a kapu között - háljanak, éleink veszedelme alatt vigyázván az országnak és a városoknak megmaradására (fi.)
A strázsamester minden éjszaka kétszer, éjiéiig "gyszer és éjfél után másodszor kei Ilije meg a/, őrsé-ségekol, különben elveszti tisztét (10 )
Ha lélelmes hirek lámaduak, a porkolábok és slrázsameüterek a hadnagyokkal együtt a kapun hál jiiuak. S ez esetben nemcsak a stiázsamester, hanem a porkoláb is eljővén az őrségről, egyszer-egyszer kerüljék meg a városi, hogy így a vigyázásnak szünete ne legyen. Ha ezt nem teszi meg, becsületük es lisztük vész oda. (II.)
A vií\\os falaihoz ragasztóit házak könnyen szolgálhatnak az ellenségnek búvóhelyül, de ostrom ide ién golyózáporba kerülhetnek Kirendelik lebál hogy az ily. a város kerítéséhez ragasztott házal akár ki c.siny. akár nagy, hányták el minden kedvezés nélkül kemény büntetés alatt, meri életveszélyes lehet. (16)
Különösen gondot fordit a rendelet) hogy ar. ellenséggel való minden összejátszásnak, cselfogásiiak, árulásnak, — elejét vegye. — A strázsamesteruek különös Ügyeimébe ajánl ia, hogy éjszakai körjáralábau a város kapuin lévó lakatokat is megnézze, mert már megtörtént Kassán, hogy a lakatokat feltetlék. rfe a reteszbe nem veiolték. Ha ezt elmulasztja, tisztjét veszíti el ó is mint a porkolábok kikre vonat-
kozólag újra megismétli, hogy a kapui ók maguk nyissák és zárják, meit csak ók hitesek erre, vagyis ók tettek rá esküt. (22 )
Hogy a kapun elleusége-s l\'ogyvereseket be ne lehessen csempészni, miudeu kapunyitás előtt jól felkészült husz gyalogost kell a kapura küldeni, s a már gyüleX-zó szekereket jól távol állassák a bejárattól és közel ne bociássák. Vizsgálják meg mi vau rajlok, ne\'iogy véletlen dolog származzék ennek elmulasztásából. (21-)
A lüz-jelzés már akkor is divatban lehetett Éppen azért elrendelik, hogy ha tőz támad a városban. a gyalogdohokat meg kall ütni, a gyologok zászlólól a > generális szállására menjenek s oda, a hova ó kivánjá Ha valamely gyalog hiányzik, élele vész el. mivel a tűz nemcsak véletlenségből, hanein praktikából is. szokott lenni. Kppnn ezért () felsége képét (képviselőjét, a generálist), a város kulcsát, az ország zászlóját meg kuli oltalmazui s a kapun lévőket és másokat is segiloui kell. (19.)
ZALA! K f> /. b " N t
AI\'OI- 7.THH .(1.
Fehér kenyér.
seik. gépeik n rendkívül igénybevétel folytán emelni Mimle/. isinél ujabb és igen gyak- fj | R £ |(,
sokat szenvedlek, rongálódlak, a kereske dők rali ál nem hárítható terhel jelentene a ke-
áruraktárai országszerte leapadtuk. Mindezt reskedelenire.
ismét pótolni kell mnjd kérdőjel elüti állunk abban a/.
. ......- ...... „ Mik.....z all;......lirolAlésa Hitelt,. kezet n gabna-
Az általános gazdaság helyzetnek a há- irányban is, hogy „unó Myzeie. lógnak a ^^ ^ „ Wli|wwtt, ,.„,,„.
boni befejezéséi közvetlen követé időben ketvskedelem szamara tere....... azok az m u ,„lt,,i,IlHl| k„koi-i<Mf<>At s»iWt» kenyerünket
való alakulása nvilvá......masak a háború állami monopóliumok, mclyk.t a knriniiny „1,1,01 0i,„k ............. 111 m-Khnini.........Ingót
kimenetelétől. Iinnem a békekötés feltételei- » bábuin ulán egyes niigyfurgalmii nikkek- „„gedélyozolt. „« . sötéten lété része ugyantól is függ. Különösei, pénzügyi Irányban ben előrelátl.atú.....élesíteni f..g, ,-,,k .....g.»|.„.......N.gi.......„gielszeii nékik »z a
,,,.,,,.,, . , , . , , ,1 k<-t>. hogy o-lroinl.,,! vári),ín ,-Ilink. hogy az élelmi-
elónyósebb bekefeltetelek ...................ró- Az nj terbekk.-l ........... „ ■keresk......- ^ ^ ^ ^^ , kiairtlrt<, r,„,„, ,„;..
ttubl) fellendülésre nyújtanának alapot és lem nsnk a megnagyobbodott üzleti forga- , Ai|(,)m Miinij{ „,,.iv»»k árnyékát is rég
impulzust. loiubiin. a közönség fogyasztóképes*,\'genek, eik..,golt.-k unir a ......d-t Icngérálalljiírók, ujbol
Az azonban x.....mi esetre sem lesz el- vásárin m.-jenek emelkedésében találhat ja kísérten és egyre jobban l,,>vo,t„ magét 11 kishitűek
kerülhető, hogy az egyenlegképen előáll.......... » fedezetet. Viszont ez nálunk Magyar-\' -szivébe.
háborús kiadások és 11 iiáboruval kapesolatos országún j- .niok,-nyeld, mertekben esni. a Akik melyei,!,re n.zi,ok. „kik j.ö.hn,, 1.........
egyéb teljesítések klíma.....In...... fedezésere jel.......Ki I. ......lest viszonyoknak .....gvállo- .........szeles, észszc, II inlezko,lésnek la,lelt,ik heuv
az eddigieknél lény.gosen súlyosabb álhitni \'"savai, az eddig, gazdasági f-il.nléx .-gvol- « » "\'"\'l\'" \'«•*«
...................«•**. \'\'t^.....k,.....rí „.....*r; ,zr*s
v 1, \\| k\' 1 ,„->,- ,.7 ... ,,,.,i,iM mtk 11 me/ui/azdasagi tenne es oknzasaval * ^ .
fc lesztien .1 «. K. I. 111.11 ez ev május ......... » Iramlik...... A kenyér feketesége a bábura iw v.lt
15-én (Unzdiiságpolilikni uk.............. rá- l»r-«-l hi.ladú fejlődésével es icriughi\'ásáviil |iUlll|i| , k^^rfj. ,rzá,l.iit 1),.
mulatón arra. hogy a mezúgazdnságnak várbalu hi-zeii akkor ........ t.jl v..lim a liéí-\'l,..,\' luizakenyór
ezentúl az eddiginél lenyegnsen Inlnieiió A kereskedelem eiiueifugvn netiiesiik i» ",„,, most a diadalok wéfényes, napsütéses
aránvban kell közterhek viselésében részt- állalmi.* gazdasági gyarapodásunkat, hanem m..|i>alihaij„k. ...........„„,!„«.■,Mi az M-l
„ ,,„: ,,,, ,111 jarása felállunk. Az ..ru-z lla.laü a Kárpálok kapun
vennie. 11 maga 1,0 t ogt uisa is ugy xeg eg oubau ,.,,,. ,
h dOagellék es a kírzilk lovak |„,lai mar azokon az
Ami a kereskedőkéi illeti, ók nem kér- ,é|" ba teljés erővel sz,égalj;, a 1,,,/a, ipa- n||t(i|| M„,„KUki „„.^.„k „ búzatermő migy Alléid-
nek és nem i. kérhetnek 1, maguk részére rtii.k íejbsztésere irányuló toiekv.sekei az- vezettek, anieliekeii azért Multak el. Imgy i„.
semmiféle kedvezesl: osak azt követelik, \'luW "\'\'"i11 lehetőleg liléi! fokozottabb irrumieu bűzét ,1 111,igynr Alfél,11 A keserít kenyeret
liogv a közterhek a valóságos jövedelem, á Ig.Vekezeitel fáradozik azu ,. I.»gy egyrészt a ekkor ,-illik é, a szivünkben »kk„, gjUlemleU, „ét-
tényleges teherbírás szerint nrán\'yosan osz.,,1- belföldi szükségletei a hazai ipar le,•„„•lese tén-iiéu az aggod........... kételkedj ............. ke-
jIliink meg. A kereskedők .................................\'\'és/.eiv biztosiisuk. másfeléi, hogy a külföld "\' " \'
. , n , A szum.,,,1 ,.\' „iialm iiiegfagvaszlo a voliin
„,,,,,,,.„ ...., ....... k\'/iiItiL.I lekii,teleli I ivill p aca ti ts versetivbe en uiit. IIz erre alku - " , f,
ázonhan .t/.l nem s/.aliail ...............tvill 1 • \' ,1 haladást, minit,,, iilimteir „gv helybe mer,.vedeli
hagyni, hogy a bázberndónnk ungy részét lll"1< "tkkemkkel. vi|nB .............„inlaihuitiigin, (•mlinéiiyielensógre
(az áthárilás folytául litlajdouképpen szintén leit volim káihoziiuva nninbn A kárpáti véifolya......
ók viselik. l,éna|iokig egy«z,ni helyből eredtek — Inát,a 11 hé-
A-djU-k elolvasott Új" itiifelébtotHs a katonai erények inimlen ízzé
Nagyon valószínű, hogy a háborús k.- auJuli WUlvtMSUbb UJ*
Kái\'jiálok lélebin-s telébe
A ziiliin mégis csak kitiivasíeilclt, feh-ngeilelt >1
adások fedezésének céljára 11 kormány n Ságjainkat ÓS folyÓirata-
liáboru után a vnsuli ........int is megfogja infc t HaŰSegélVZŐ P6- A ............... ......................................
drágilani. .....es kizarvn. hogy igyekezni + • 1 - ..................l"\'11\'\'""" l"ik,,,\' f\'l««»b"-
fojí egyes relációkban 11 posta jövedelmét is llér IveröSZL OSZtályanak ! dilit az Uisiág é. „ gyézelmt-k tavasza zse,„ll,li
1)0 ugy látszik egyél,1. |.-lzési iné,lókat is ,s ,...„ „„.geh-ltesst-k, kivállké(,|),n, ,, ka|iini vnyy láazté liveii. uiásiia]. illet.-kas binijámik a.lja nl törvényes
mertek, meri inegpariuieselják, hogy skármi nagy alatt, lm csak gialézates hlri is un ni, lana ellen, lk. (IS ) bíhiletésra személy vél,, galila núlktll. (18.)
vagy kicsiny dolog lé.......... i, e|.»k.. vagy 1..,,.,- szi^nisaggal le,. M a verekedést A ......... re,, térség,,, i, .................. A
vagy lúz. vagy ......... eg, es,,,l„. .........mikét ln„M„.,k ........ A u, -,.„l,tv,,l v,.U v,,l„ki,e haragból, lökben ..............Iáit kártevőkéi a ki ott találja.
maglsti„tusának „„.Igar, e, k„t„,„n, ,„,.«,. ten,se ha- ,,„,., ,.„ k ,, ...................... „„Ikl„ A ki , {| „„., h„ |ljr „,„ „,, ,„.,„ f , k
la,lek nélkül kemény .........te- teihe alatt Ilii, , , , , .,.,. , . , . . , ., f
veri lesz más.......... Illeg. (K.) Igyekszik a kaiénak Ismerlek Illeg. III IgistlIdusa la lozik igazai toiilli
A fenyegető híreket is közölni kellelt: A ki polgárok kozt 11 bekét liizlosllaui. Il„ valak\' lélllk ,14 1 ■ .
ÖiWge. a mi kegyelmes lllllllk vagy „1,111. Ó Felsége szele......gv ......„les váios lakéi ellen ,i„n,|„|„„k „ pj......á.árlás megrendel,álvo.
urainek, vagy a város ellen valami veszedelmes lurl \'»•«»> bál„,rii»,lgi.....mull,el mfivehii. vagy csak js gunkj n u<|lirw >f„ „ (H,.r„AaTn.t ,.
ball, elélte járttá,,.k le|e ............„II ......................... i- ......................is legyen a lej.........„.„„„ .......... .......^ ...........„„j^.
a d,,Ingnak .gazsága szem,,, hogy ,g, .........................• a piacra hozza az eMnMéjál. ElészOr a knzonsé^
ellene áthassanak ouuden l,.,|,,ak. (17 , A légi épiikozési .............. gvakeii v,.|t a vá«ál..|j„n é- ha ók már eleget vetlek, c-ak a mara-
HAborns idékbeli nagyon ......... » bulsA r-,,.1. lfl"\' ••\'«•\' »\'Hk»é«,is,iek huták a luzreii.le dékot Vehessek nieu keleskedés vég,,ll lla Ó Kol-
a melye; a kézllgyehunuek ... lolOgvelolnek a kltl-é *"\'" nitezkede-t lla csak , . l. ,l. ,kégliéi ileh,\\l sége dialianliailiak teles,\'ge, kiiztll valaki kiltárkodni
eaeméityckre valé irány,llá.a I.....oikefcs ........... ......1 ellenséggel valé ..........................I a lllz akar. „j,\'u,l|„k a .......álfa. é llauysiígfiiak és biro
réssal fenyeget. Szigornál, menhagviak. liogv a kii/ \' VM\'" i \'\'„gy M>k kapkodás ne l.uyei, sok k„, aramnak A vas.irbiré .............. mások előtt geu,-
csendat senkise luíborilsa meg \'»\'• A k" eflelenen talatunk. lévcnviiy.l nagy I..........u\'dis inainékia ,\', nagyságokra legyen lótekintelllk s
lla valaki éjszak.....zokoll ...........II.....övé., \'"\'"\'"Tn \',\'" \'\' \'^ ^ .................. ........\' ""*««,* begy 1...... olyast hoznak ............
lesz, akárcsak a kap,.....................g„l.., ................... W> \'T| ^í"**1\'* ....................ysigok sála,inak. avagy kulcsé,i„„k legyék hirré
tessék,\'.......I vesznek „lej,,, a, ................;.„.» .......-\'T..............................................."éten kapd,,sásban, ha...........
lövése,, és e pártllles n k„„l,„.„, .,„l„„l 1..,,, („ , .........."""""\'"" , ....... ,............................... ............"*»\' A »«"«"•
A ki báborusügol. ,-,„1,11.-. es...... , ........ van ,"T . ................V"e .......\' ............. .....ulen egyéb élésre ás épülőire
városban, szinté........el.......... ,, " ...... J"" "\' " "\'\'\' szolgáló e,kk,.k -t hozó ...........kel ,, kapuk.....nilldon
Szig..,„.,„ lep f.-l 4 ............ .. ellen |, i \\1........ „.\'lk,,, 1.,\'k.A .-I le-lloCséssák. A kik OZ elteli
Iv II lenesei, II fegyellKS! ev .L llal.-aii.i, „out |.,oll 1, .„lesá^o,, erlk. " I |s.,ge lisZ.lv i-.elö|e vagy ., cselekszenek p, ,lc öleli blh, tetess, .1 l)lllll..|,r,l|je„..k. (l\'4.1
........igedelnle.héget kívánják ............. II. ... város arra lendelt .ulh.-,egytormé,..........-Itassa Kereke\' C \'
előtte jáiuja ellen légii.,, („g ak.ir „,..„ iikái belj- és siijái „legistralusa ele. vagya maga fogságába . (V«go.) •>«»%>■
AUGUSZTUS ifi
Z A I, A I K i) 7, I, (•) \\ y
A győzelmek tavusza és a győzelmek uraló lános feltételek melleit K/.ekró Iiyara is. Szo.le a világban, miii.i,.|i Csatatéren, mm- nyújthatnak bővebb felvilágosítást i|en ulleiiscggcl szemben diadalok remije dől s/á-
postahivatalok tatni. Nemesük a mozgatható, i* rmjiiiiáliiNiM kerülnek.
épített üstök
Htiiukia ós betakarítjuk, mi lukarii juk lem gazdag termését
A íold. a termő magyar föld hálás melyet él te ontottak és a gabona du> arai notelt a dtis áldozatokért •
ny<
— Megnyílnak uz Iskolák Miot illetékes helyről éltesüllünk ugy a lógitnnáziumban. mint u polgári és keieskedelmi Ukolukimii a/, előadások a eudes időtlen fogunk megkezdődni. A/, elemi isko
— iHkolai órteaitós A .ii.igvkanizsai izr. elemi liu-es leányiskolában a tanulók beírása f. e szepl. 1. és H-án történik a Sngái-ut 14 sz ház veiért, I emeleti igazgniói irodában d • h — 12. ig. \'al fi-
blseien es J-aii a/. I. os,.t„ly|,a csuk a nagy-kani/sai izr. hitközség tagjainak gyermekei vétetnek fel; a 2. és -1. osztályba pe-bu azok. kik eddig is >>/. iskola lauulói voltak.
beirás ;t: napján onieiinv tanulók is felvételnek
\' n meg hely lesz,
, , A/. I osztályliu a/ok a i:\\erJiiekek vételitek
lak megnyitása egyenlőre m»K bizonytalan, amennyi- tl.|
anyakönyvi lun\'Mtwtnyr.val igazolják, hogy tj-ik élőket llelöllottek
■i. \'
I. osztályba
A gyermekek ii beírásnál tartoznak inegielenni
Javitó vizsgálniuk ang. 31-en d
l»/.ö osztály bizo-ml- k.
-zülókkel (gyám)
\'•-kor tar-
ben kellő.....Iiuyíségü tanterem nem all rendelkezi
Háborús kóp A veszprémi ungolkisas/.-monyok templomába,, litániára h,irango/.uuk. Még u> utalapján vételek fel kevesell vaunak a templomban A padok mellett kalória térdel es buzgón imádkozik — \\ sziiu-s templomablakon ái betévedő bncsuzó napsugár a fiatal katona szőke fejel fényuyel veszi kőiül, vájjon az élet vagy a túlvilág glóriája-e ez? Fiaiul pár ül \'"\'latnak előliem. A férj katonatiszt Kettőjük közt apró kis Hehási díj I K
lányka. Az asszony csendesen sir. a térj gyermekük
hajat simogatja Megszólal a/, orgona valami halk " Mi leHZ a hu8«»aorftaokk»l falán
mélabús ka, ének kise.i. Kigyúlnak a, oltár gy.-rtyn, is ••«..lit.Mi.»..k. hogy a .mw.uro>ok es l,,n-
A templom zsúfolásig meglelt már. Az. ahiutoskodók U*\'k \'n,lv » »<>"rát üzu-k a közönség-
túlnyomó része katona Megnyílik ,/. oldalajtó, it ^ " bus.4 eladásúnál. Nup-uap otan emelik s szab--ekres.yén ál katonák koszorúkkal bontott i,ehéy. \'"k nw* » b.isok á.át, ugy hogy
már a hlis nagy urak ;
n kimegy a divatból, csuk a háború hiénáinak u*zialára kertil hus
•zászlót hoznak he. A pap rövid imát 1110114I áldja A \'a l-0M-k holnap indulnak a harctérre
Csodálatos, hogy a moslaiiiibau oly zaios, pes dunántúli városkának, melyben pedia mmdeu második ember katona — vagy eppon azért. — mennyire középpontjává tudóit lenni ez a szerény kh templom s a vele kapcsolatos kolostor Ht-zen igaz. az angolkisasszonyok veszprémi kolostora eddig is nevezetes épület Volt. hosszú évtizedek óta a kultúra terjesztője. Itt nevelkedtek nagyrészt a szép Dunául ni uriláúykiíi. Sok családot sok szivet lüz
hozzá a hála és si-refut Mikor túlim a háború ki kelettől nyugatig és mi^it a badiludénitók is Írják, tört miinek a nemes laniióreudiiek munkáin Hegitő- a tartalékból az fllközeibe is dalolva síelnek. Hozzánk kél tsége i« Mlügnövekedell. Nincs olvail lestj.lelki j rrt küldik a kedvesebhli-l-kodvesebb Ili VII"TÍ
nyomorúság, melyei ezek a melegszívű maierek env- énekekel, amelyeknek tarka bokrétájából íme in köz-biteni ne óhajtanának Beteg katonákat ápolnak. "ll,\'< . amely aktuális. Iiks i-n magyar: hadbavoniiliak családját, gyermekeit segítik ruhával.
Orosz nyomorutíág^A ki szegénységet, nyomorúság"! akar látni, a ki meg1 akai ismeikedm az emberi gyön elemmel. uz menjen e| most Orosz országba, mondja a Uuszkoje Szlovo, N\'iucs az a Gorkij, a kinek a tolla meg tudná rajzolni azt a maga valójában maga relienelessegébeu. A moszkvai éjjeli menedékhely én lelt látogatása óta, — mondja a cikkíró, _ egy retleulő nyomás fekszik
a .............. birok eny falathoz hozzányúlni.
hogy ne erezzem a szegénységnek azt u rettentő s/agát, a mely megcsapta orromat, a mikor oda belépte, 11. Éjjeli meoedek Moszkvában\'. Mintha ha-lotii jelentés volna Siralomház ehhez, képest mosolygó hely. Magam elólt latom a bolyukat abban a |iimtebeu. a padokai a sápadt arcokat. Fojtó hüz árad miioleii >arokból minden zugból Kérdem kicsodák
— Menekülök vagy mik
— Honnan jöttek ?
Lengyelországból A katonákkal.
Öregek "s Halálok, férfiak es nok, gyerekek éa sihederek hevernek szanaszét a pincében. Kgyike-másikn bambim bániul bele a félhomályba, a másik hortyog, a haiuiadik imádkozik. Az egyjic sarokban egy vén ember fölviijog. mint a vércse es Jotleliote-sen káromkodik. Aikózodik. hogy kit, fiúit nem tudni. C>ak a szavát hallani:
! Hol vau a szemed ?
Kz azonban Ulég mindig nem volt olég e szemérmetlen /.-ákmauy"lóknak, Imnem még hamis mérleg használatával is szipolyoztuk az amúgy is megzsarolt közönséget. — Tegnap reggel nzonliuu Füredi Jáuo- leiidőrliszl a nyakukra Inigoit, aim-unvi-ben a piacon mérleg vizsgálatot tartóit s löbb uWo-I láslól elkobozta a hamis mérlegei. *
Bakauóta. M.gv«i katot-.ák énekelnek
lenét, niolex étellel Nincs a napnak olyiiti órája, melyben u kolostor kapii|áuak csengője egyszer-kétsior Ilii g ue s/ólai na; katonák jönnek imiköoy-véri. virágéit s nincs olyan óra mikor a mindig nyitóii, rózsával befuttatott kis templomban katonák lle (éldelnének
Kgy hírneves fiancia író örömmel hirdeti ma Frauciaolszág l^jjii-zülolését. s a szebb jövói, melynek az iszonyú vérveszteség melleit is el keli jönnie, meri — úgymond — a nagy háború a francia I»ép elemeit rétegeit oly közel hozta egymáshoz, a francia társadalmai annyira álalakiioila, egységessé lelte, hogy arra semmiféle szociális forradalom nem lett volna kep»s. Ugyanezt elmondhatjuk mi i-. Iln társadul 1111111 ku.ik i ly elemei, mint a kolostorok és j katonaság — liléit hiszen uz említett példa csuk egy a sok közül — így m-g tudták egymást érteni, ak j kor reméljük, hogy a kölcsönös megértés a láttad a-1 lom töhb| eleméllel é- os/.fálváuál sem maradhat cl ;
Levelezés a foglyokkal .Mint a Buda p-sli Tudo-ilo Illésül, az Olaszois/.ággal való kölcsönös pOHliiforgulom an a magyal s/.enl korona országainak íerülot.\'ii iiil.máli olasz alitiv.dók, vala. mint a/, 0Us«ors7.ágl»an mteináli magvar aliilvalók Is knhíh«\'ín-k. illelvo kaphatnak kézdl|sege.t levélpos lai küldemények") e« posfhytalváuyok.it. ii-vábfiá fuv. iratokat is válih.ttouk iz <■ tekintetben fennálló álla-
Ferenc Jóska öreg kiialy Álmodik a Blirgba. Fehér párnán nz álmában Fiatul les/. 11 ji a.
Végigjárja kis pej lován Széles- birodalmai. Fölteszi a koronáját Meg az arany almái,
liejov agol Varsóvi\'nba 8 csuilálkozva mondja — Jó Istenem <ilm»dom-e, Kólám szól a nóta\'
Magyar,bakák, német bakák, Köszöntenek engem, Miiszkaor.-zág szivébe turt A* én regemeiitem. Budapest Kanizsától kórt három vag goii rakomány káposrfál. melyet a város hatósága készséggel bocsát i endidkezosro, oly kikötéssel azonban. hogy viszonzásul három vaggoii paradicsomot kapjon Nagykiliiizsn.
— A pálinkafőző üstök requirálása
A miniszter lemleleie éi leimében az egész ország ban reqiiirálják a pálinkafózé üstöket hadicélokra, melyeket mindenki tartozik a városházhoz beszolgál
— I\'lt. te igazságos Istei Hol vau az ostorod V
Kgy kis csoport a kolmi kormányzóságból jött. Kzek meg a legtisztábbak Kérdem, vau-e munkájuk
— Munkánk? Vau. Kivetettük a magol, de más ural.
— Kik? "
— A németek.
— Miért jöttetek el ?
— Mert elhurcollak . , .
A Karokban viljog az Oreg :
— Uh te igazságos egy élő Isten . .
Kgy asszony fölemelkedik az egyik sarokból. A/, arca szinte penészes. Mezilelett gyermeket odalöki elém :
— Nézze, uram Borzasztó Irtózatos Méri n«ui hal me#?
A gyerek elsírja magát Bambán, szinte megszokásból, Ku pedig azi kérdeztem magamtól, hogy mért, olyan kegyetlen a halai. Soha nem megyén oda, a ho\'rá hívják. Ks/delt»»m a levegőre- a borjai-mak odvából. ^
KitCinó ellátást nyerhet 2 jobb családból való ^iirmázista tanuló, esetleg zongora használattal. Cím a kiadóhivatalban.
IRODISTA NÖ,
ki a nemet nyelvet is birja,
tartós és kellemes állást nyerhet
//•./. WAJD1TS .JÓZSEF
könyvkercskedcsében.
0 , knni.rtr.1 iip»nli 1
Berger $yóáy-kátrányszappana
a. Hall & Comp-tól.
Kilátó »nu«»k ajAnljiik f t:.....I\'« t.«tí-l«t- ii\'i.M.thu
leríni.!. .n-ilmfiiynyi l li,v . ilJAk min.lri.trW
bőrklUté.\' ollen
P*yíh llynrmll cy*Hmliiy oklrtl Mnkurt liflfl.njokllál KViill U«la» .»
Berger kálrányos kénaxappana.
Nftkn.k .>• Kyrriiickvkn<k «»Tb*bh h*l»u kAlr*ny»iJ|>p«n
Burgur glicerin kdlrdnymippana, Tt*ábI.A k.1tr*i>> nMill a l.lr*.
Burger-fétu Borax-sxappan
pattanót, nniitulóa, atnplA, milt»»ri niAs l>6rbajok ol Ion llarati)* uU.lMa.il oflyillt 70 Hllűe.

m^Mmtöwm
? f, \\ DA10BHAI, /fllflNDIHMl
\'a CSAK^-UOli
//3GNEISL
I H«NaSZERKIRÁiyM.
BPtLTr.itafFKflKU1\'5
(mjtavtt* ____
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyójíyintézete felnőttek- és gyermekek számán, Abbáziában.
Erősítő és edző hizlaló-karák og\'flBZ éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*i K invnl nlall .....................in vAIU li\'l.\'li\'.s
•t\'C\'I i s/i\'i kt\'sy.Iósi\'^
SZEMESNEK
ki\'ll ma lenni. Ii.-i i ii I lik arjuk H/árnyalni versenytársainkat Az élelmesség nem
ÁLL
•■lí.vl-l.I...I 111;111J|.>>íy |||. kÖHMOllk egy |iill.uia <ig m-m ........... miiiiii kiviíl vegynk igéin li..
A
.Zalai Ko/.lony" hirdetési rovaiál, meri ull linlftruzoltnn orp.liii.-nyl ír és a magyar liirdetó
VILÁG
Inrilcioaeli ill meglalálja. A liirdetó rövid iiló ulall meggyó/.ódik a?. eredmenyról. annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen l.i|ilinn megji\'lanó minden hirdetésnek kellé haszlm \' van. Szemesnek ill a világ, vaknak az
ALAM/ZSNA/
Jf/. /ppff =
KÖNYY- PAPlí^- ÉS 1 R Ó SZE F^K ERESKEDÉSE \'
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány, k nagy raktára.
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irla: Lukács józsej, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen J alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről 1 szigorúan tudományos, másrészről könnyed e stílusával élvezetes olvasmány. A világtörté-a nelem e jelentós mozzanatának ismerete j minden kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 ktroua. Kapható Ifj. Wajdils József könyvkereskedésében, k Nagykanizsán
— Az ,Élet" szépirodalmi és művészi\'li lieti-? lapot (szerkeszti Andor József) unzdag tartalom, ér-( dekes és aktuális képek egészítik ki. A kii Unó lapot
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség t és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári «l 15/c. i \' Kló izeié.sí ár félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel ktkId a kiadóhival
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" olóíizelesi ára negyedévre ill korona, , Világkrónika k-val együtt hat korona Megrendelhető u ,Vasárnapi U|ság* kiadóhivatalában (Budapest, IV , Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb uj*ág a magyar nép számára, leiévre 2 konmu 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, Írásban é.i képben az IJ| Idők. A mi érdekes esemény n uégy világrész harctéréin történik, azt mind elénk lárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Horceg Ferenc hetilapját, at Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója -Klófizetési ál a negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-irt Ki. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK* szépirodalmi képes botilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minién vasárnap Minden egyos száma gyönyörű művészi kivitelű k. ppel é- a legérdekesebb tartalommal jelenik meg Kifizetési Ara: Kgész évre 12 korona, félévre »5 korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI Andrássy-ut 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K kitűnően szerkeszted kép.\'s lielilapot mindenkinek melegen ajánljuk
NEVJEGYEK
eddig meg iibiii létezett nagy váliiztekban jutányos aron készíttetnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Nyomutotl á lnptóUjdoiio. Ifi Wajdiu Józsel könyvnyomdájában Nagykanizsán.

54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 augusztus 30 Csütörtök
67 szóm
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkaizlosay si kiadóhivatal Deak-ler I
Tataton 182. HlrdaMaak <JIUiab«a ararlnl
Kel«lő§ »«ci kciKi.\'i j kcsxlő:
Btutekovlch János \\ Kemény László
Magjalanlk hátion ai caütörtökön.
fclöfi*altai arak: K
V\'eityetfcvre 2 kort
A háború hatása a hitelviszonyokra.
irln: Ábrahám Emil kereskedelmi lamiesos.
Meg lehel állapítani, hogy u háboni mely milliárdokra rugó vagyont pusztítóit .-I és nemzetgazdaságilag mérhetetlen károkat okozott, a hitelviszonyok lerén éppen ellen kezö hatást gyakorolt. Tudjuk mindnyájan, hogy a háború kilórés.\'! megelőző években a hitelnyújtás terén milyen sanyarú viszonyok uralkodtak. A legnagyobb krízis idejét ellök I A túlhajtott spekuláció éh a minden ivális alapot nélkülöző üzleti vállalkozások az üzleti életet egészségtelenné telték nálunk. Mindezek a jelenségek természetesen magukkal hozták a hitelviszonyok teljes elfajulását. A gyárosnak a nagykereskedővel, a nagy-keresketlónek a kiskereskedővel szemben oly hiteligényeket kellett kielégítenie, melyek messze túlhaladták az illető adósok hitelképességél Igaz. hogy a kereskedelmi hitelviszony oknak ez az anomáliája nem uj keletű Ha visszaemlékezünk az utolsó évek fizetésképtelenségeire és exódeseleire és elgondoljuk. hogy voltak cégek, melyek -úgyszólván minden üzleti tőke nélkül — ez-
rekre. sót százezrekre menő hiteleket élvezlek. akkor valóban megváltásnak kel tekintenünk azt. hogy ettől a rondszerlól megszabadultunk. A nehézség éppen abban volt. hogy a^g.Vjirosnak vagy nagykereskedőnek, akarva nem akarva, követnie kellett ezt a itfiftóduHl. iii:rt különben vevőkörének elvesztését kockáztatta volna. Az a tulprodukoió. amely minden téren uralkodott, arra kényszerítene a gyárost vagy kereskedői, hogy | áruját kevésbé kedvező feltételek és nagyobb 1 kockázat mellett is elhelyezze. Ez a tulpro-dukció. mely a könnyelmű hilolezésnek egyik fóokát képezte, ho/.la léire a másik végletet is: a szinte korlátlan fizetési határidőket. A 3 havi hitelre eladott árukat l> hónap múlva vagy még később, a (i l.aviakat egy év múlva s akkor is csak részben űzették és a hátralékra a gyáros vagy kereskedő megint csak haladékot voll kénytelen adni
Ilyen viszonyok között ért bennünket e hadüzenet. Az Osztrák-uiMgyar bank óro-kés/lelenek védelme céljából 8%-ni emelte fel a kamallábat, a bankok pi\'dig a hirtelen hileliuegvonásokkal annyira megbénították a .piacot, hogy a mozgósítást követő kaoszban az üzleti élei mintha megszűnt volna. Ez a szituáció azonban szerencse nem tartott so-
káig es most a háború 13-ik hónapjában lényegesen megváltozott. A hosszú háború, de különösen a modern háború természete, csodáHitosképen jótékony, mondhatnám gyógyító hatással voll hitelviszonyainkra. A hadsereg rengeteg szükségletei, melyek úgyszólván minden gyárat és minden nagyobb céget közvetlenül avagy közvetve hadsereg-szállítókká tettek, a pénzforgalomnak oly nagymérvű növekedését idézték elő és a kereskedelem és ipar tényezőinek uly jelentékeny üzleti hasznot juttattak, hogy igen sok cégnek a szolvabilitása a háború,.- alatt határozottan megjavult. Az állam jól és bőségesen fizet ; auii áru voll. a hadsereg céljainak megfelelő, arra az állam reflektáns volt és ezen a hirtelen támadt kereseti forráson sokan, nagyon sokan gazdagodtak meg. Minthogy pedig az áru- ?és anyagi keszletek mindinkább felhasználódnak és az uj anyagok piacrajutása távolról sem áll arányban a fennálló szükséglettel, előállott az a helyzet, hogy az áruk értéke hihetetlen mertékben megnövekedvón. a j,éuz értéke pedig csökkenvén, az eddig szokásban volt hosszúlejáratú hitelek helyeit a készpénz-kiegyenlités rendszere kezdett meghonosodni.
Ebben a körülményben a jövőre nézve
SZONETT.
/I: alkonyulnak véirörös uszálya, Komoran száll a vén város felelt Ixnl az utcákon zeng-zúg a lárma, Almot hazudnak bús ablakszemek
Ugy elringat az estnek végtelenje, Mini felliös ég a szálló madarai: Ma az én szegény megkínzott lelkemre, Holt álmok, véres könyek hullanak .\'
Kii az örömek gyászolója lettem, Ilus rom vagyok. — az élet bolondja -Mert a legszebb asszonyt én szereltem, Ki szerelmét sok száznak adta oda .
Kimúlt az érzés Kihall a szerelem Minden vágyam visszahull reám. Csak néha pihen meg könyes szemem. A: emlékek bús. méla alkonyán\'..

Levél az olasz harctérről.
Érdekes levelei küldőit (iödöllei Andor kórógyi ig. Inni tó »ki most az olasz harctérén tesz elegei hazája éa királya iránti kötelességének.
A levél igy hangzik
.Már impok óla feltett szándékom, hogy elég hosszú hallgatáséin után éleliidl adjak magamról, de .más* elfoglaltságom eddig lent igen hagyott idót hosszabb levél Írására. Most, u lezajlóit csata után némi szünet állolt be, megiagadom hál nz alkalmat, ho^ty tervemet inegvalósilsnm.
Kz ideig bizony má|us óta. uiidóu ide érkeztünk. több izgalmas uapol éhem ál Vaunak egyes napok, melynek emléke, lm talán lotlt) évig élnék is, sem torlódnék ki emlékezetemből. Kzek azokra a napokra esnek, midőn az olasz lü/.ar.iégéveU akart bennünket megpuhítani, nuiely azonban nem sikerüli Micsoda gránát és sritpnoll-KÖl zudiloll felénk. Kgy alkalom-mal nem kevesebb. 1500 gránátot pazarolt egy hegyre róvid három éni ulalt. Volt olyan napunk, hogy löbh mint ítnOO különböző nagyságú lövedékkel árasztotta el állásainkat, anélkül hogy nagyobb kárt lett volna bennünk Ha fedezékeinket nappal megrongálta. azt éjjel kijavítottuk s másnap\' már ismét elég nyugodtan vártuk a gyalogsági támadást, mely
az ilyen tüzérségi előkészítést követni szokla. Valo-srtgos megkönnyebbüléssel hallgattuk a puskák ezrének csattogását nz irtózatos áyyu bömbölés és a lövedékek fülsiketítő robbanása után Igaz ugyan, hogy az ellenséget gyalogság előnyomásakor is szóllak ágyuk, -le a mieink, melyek már nem izgatólag, hanem inkább i hatottak idegeinkre.
Annak, akinek még nem voll része benne, borzasztó n kézifegyverek éles kattogását is hallgatni, de hát azt már mi eléggé megszoktuk
Az olasz gyalogság egyáltalában nem követi kedves szövetségese, a szerb példájál elónyomuláskor. Mig az óvatosan, csaknem nesztelenül, kis csapatok hau tanúul, addig az olasz nagyobb tömegükben, iszonyú zajjal, melyei túlharsog a liszteknek éles. sokszor nagyon különböző nyelvű vezényszava. Volt esetünk, midőn közvetlen elöltünk a jól ismert „zweiteschwarm forwerlz his zum drat" kominaudó hangzóit el, talán megtévesztésünkre. Csendes este hallottuk őket magyarul is beszélni. Ugy látszik, a tisztek hangos erélyes vezényszavára nagy szükség is vau, meri iihiii akariák hallani még az ordítást sem, hanem igyekeznek a saját életüket biztosítani: menekülni.
Láttunk tisztet, ki a legénységét ülleggel akarta előre vinni, de sikertelenül Kifogott olaszok mondjak. hogy egyik közelmúlt támadásuk alkalmával
08212886
.... AUGUSZTUS 30.
zalai i"4i.u> i
<«„ bizta.á jelt IA.Uk. ...... .Iki.ru... ezzel fogj.. larliuii. ennek szükségképen ...aga mát. kezni és « háború utáni nagy fellendülés
mondani, hogy ,» a Mszpénzlize.ési m,d Ml vonnia a hitelviszonyok lényeges javn- .....jd ennek a/, egészségesebb, reália.,hl. O/löt.
..... jegyében fog ri■■\'1 ■ ■ •
HÍREK.
18 IgCII
U7.t liioixlüiii, ||UK1 >•/- o .....■•<•• ...............-........• . • . , . .
szer 111081 már az üzleti életben általában lását is. A háború aUui készpcnziiaelési rend- helyzetnek a jegyében fog megindulni,
megvalósítható lesz,, inert hiszen egészséges, szerb I a háborn után ál kell térni a rövid
fejlett kereskedelem mellett ez «-l sem kép- lejárain hitel módozatára és alig hiszem, hogy
zelhetó. De különben is. ha a/, árukészletek- ebben a tekintetben nagyobb nehészségekkel
ben most uralkodó hiány érlhelóve is teszi találkoznánk, mert hiszen pénz bóven van
hz árululajdonosnak készpénzfizetésre való most forgalomban, a kereskedők és gyárosok & fQ0í 11111ÁZíUVII lfl(lZ0flt0SB(13t0l
igényéi, a háború befejezése nlán, ha \'uj közül pedig igen soknak a helyzete megszi- " *
készletek nagy tömegekben fognak boözönleni. lárduli és minthogy a/, emberek a háború A helybeli kath főgimnáziumban
az áru és pénz közölt ma fennálló vagy alatt hozzászoktak a készpénzfizetéshez, tehát a felvétel nz HU 5 Ki. tanevre szeptember
diszparitás csakhamar ki fog egyenlítődni. nem közvetlenül, hanem egy a vevó számára / , 2 és \'i. napjain történik es pedig szept.
l4 . . . . . tulajdonkénen kedvezőtlenebb állapoton keres/- / és 2. napján a helybeliek, szeptember
De egy becses eredménye minden esetre J 1 , \' .........., / , , ,
, ... . . , (ul mennénk at a rövid lejaralu hitelre. .>-</// a vutekiek vetetnek fol. A: / oszhilyba
lesz ennek, a min helyzetnek és ez az ered- , , , ,
.. . .. .. kereskedők bizonyára hozzászoktathatok len- tepo tanulok magukkal hozzak az elemi is
meny az artmak nagyobb inegbeesülesoben ; , ,. . . .
f .. . . . : . .. . nőnek ezekhez az ni viszonyok altal módo- kola el reg: eset igazoto bizonyítványt (érte-
log megnyilvánulni. Az a túltermelés, mely , • , , »
, , . . ,,.,.. , ■ sitolt feltételekhez is. sito könyvecske!) a születési anyakönyvi ki-
a hitelviszonyok el fai inasának okozoja volt. ,.-.., . .
. * .. , , ,. , , ,, , ,, . vonatot es az oltási, illetőleg az ujraoltasi
egyes iparagakban hatarozott elertekhdene- K/.erl mondottam cikkem elé én, hogy , ,, ,,,,,,
, . . ., •...,, , • ■ bizonyítványt, a lobbi osztatyba belepok palii;
dest idézett-elő. mely nem annyira az arak a haborulól a hiielélet terén hatarozott gvo- , , ,
. \'. .,.,,\',, -, ........\' uz ebzo osztalv bizonyítvány,it A inas in-
alac ony voltaoan. mint inkább abban uytl* gvtto halasi varok és ezerl tartom szükséges- ■
. * . . . , ,\',., \'., . , , i. Idzeltol lelenlkezo tannlgk bemutatni tartóz-
vanult meg. hogy a gyárosok es kereskedők udí. hogy mihelyt a viszonyok megengedik, a
. ." . \' . ... .. ... mik a: összes elozo osztályok bizonyítványát,
— amin\' azt mar fentebb jeleztem — csak gyárosok es kereskedők legyek meg tdete-
, / ,i . ( . ............. . \' , i , . , , ii-. «\' szilietek iiiiyakonvvi kivonatot es ti: u/r,i
hogy felhalmozódon keszleteiken iulnd|auak ben az erdekeik vedelmere szolgáló intéz-
\' . .. , . , . , , , \' i >. i i * * .i/iii , i. oltási bizonyítványt. /I /elvelet aikaluuU\'al
es üzleti forgalmukat növeljék, könnyelmű kedéseket az eladasi felleleleknek a változott ^ / / / / I \'> /\' "() \'//\' / /
kockázaUvállalással nagy összegű és hosszú- köt ülményekhez alkalmazón szabályozása iránt, 1" ^ tanult L. \\ /( JilUit /i.et.
lejáratú hiteleket engedélyeztek. Az áruér- Knnok a kérdésnek a helyes inegoMasa nem- \'\' ,\'1"\'"1 fl,<s~ \'\'" K",0"1\'> "
ni. i i-i .. i i . i . m . , ^ városi tanács hatiirozat<i szeriül a felvétel
lek. ulegbeesülesere a haboru tanított meg csak a/, egyes szakinak erdekeire való tekni. \'
bennünket, melyebben, a teld.,leiben bosszú let.ei, de .....nzetguzdasngi ................ is /. ,l;ot ..:„ah,». M
evekre szóló kihalással lesz h gazdasági élet eminens fontossággal bir. mert ha megs/.üni ;< v w \'<-unnuit Johamoitnak a
mindén teré,. Ks minthogy az áru és anyag- a véget nem érÁ hilelezesek rendszere es l\',nwl fdvetel alkalmaval^ 10
mar az óriási árutömegek elhasználódása ezzel együtt a tulhajiott spekuláció és az i,iu\'"\'>t\'1 i-ift cnat es HJlO.
következtében is. a mostani rendkívüli érték-1 irreális üzletvitel minden jelensége, egy fel- <n "l,,m"s ty\'W Koronnt tartoznak a
emelkedést relatíve a háború után is meg tétlenül egészségesebb helyzet fog bekövet. Vk"\'<m /\'c\'":ll,rlh\' Jr-dl" Igazgatóság.
csuk itt VHgy iiHgy.wnet lAttfk kitellek ujtyeii a lic?. Ifk \\t Általuk okoxoit iih«v znjjnl merő fllent^lbt\'ii vhii u mi embereink némusiíga. PitrAiicsuok uj{y..iiis, lifviírni hz el|hiim>gi*l! A drót |ici1ig sok Ih-lvn nu-gyou komi van tedtízékUukliOx. ugy hogy a legnu-ftyobb önuralomra vhii sr.nkhéfí, hogy ffty f«\'uyvcr u kfheténél humnrabb elne ilrtrilüljOii meri UiI.íuIihii a várt ered meny elmamfl. Mig a támadó csuháink időre jönnek adib^ at olaszok a távolnldii nllnsnikliol pokoli fegyver- »»k K«\'P|niHka-inzit ziuliianak rnnk. iIh igazán a legkist-lib eredmény nélkül, Mitlón a támadok megkezelhettek akadályainkat, eldúrdtlltek a mi li-gyyereink is. Mic^oiln f»"tétlenség le^z fgy.szi*nv! 8 szegények, hogy hullanak ! Szinte liib- tetlfii, micsoda vereségeik vannak Ilyenkor azntiin hmba a tisztek hangos vezényszava, menekülnek vi>sza állasaikba csak egypár elszántabb legény próbálkozik a drótsovenyt Átvágni, melyet, hogy a fAlien kevésbé észrevehetők legyenek a hátizsákjukhoz. ttlzOH /ul.l Halvákkal igyekeznek Iliinél loliiiail lllfjikozelitelli Testtlknek a golyírk «elleni lakarására Itilddel i.-li zsákokat használnak, á mely igen jó dolog, de moz-■ Ildiit,iikat megnehezíti.
Ilogy milyen aránytalanok a veszteségeik a mieinkkel bemben egy példái mondok A mull hó f»-éu, erő*el)b gyalogsági támadásnál össze vissza egy emheittuk kapott a század1 ól igen kónnyll seWl az. nlasznak pedig mintegy Ion halottja horilolta az. akadályok előtti térséget. Ibit a sebesítitek hol vaunak még. melyek kétszer háromszor annyian szoktak \'lenni, mint a halottak.
A halottak és sebesültek eli ikanlii-n nem iii-kv simán. Mi őket drólakadályaiiikhoz nom cres/.|||et|llk, mert hátha annak megrongálására mint iiikalili a hatottuk, sebesüllek ósszeszedtaére használták lel ide
jöket, ők illeg a mi egeszse^üi/vi cs.i|>ataiukai, dacai a a vörös kere.sz.tes zászlónak sem en>(eiiik működni. igy sok sebesültjük elvérzik, hal.diaiak |»e lig uapok;g t-ineietlenül fekszenek S hogy néznek ki ilyen melegben.
Most. mint fentebb is említettem, meglehetős nyugalom vnn. Osak néha-nélia ilördül el néhány ágyúlövés A nyugalmasabb órákai most is, mim ezelőtt olvasással. írással besíélgeléssel lolijük. mert Iliit még az. ellenséges édenz.iva ii|e|éu is vau az embernek kis pihenőié. t!ny viijiHiuk ugyanis beosztva. Iit>)íy a C»apii| egyik resz.e a ledi-zekckben vau. a inásjk része pedig hátrább pihenőben vhii * «-ak lm nagyobb támadás vau. megy előre, mint az elől levő csapat tartaléka, hogy azt megerősítse. A csapatnak e két részre oszlott emberei -.\'4 óránként teli altiak egymást s kik előbb tliz.vomilban voltak azok lesznek a tartalék. így a fáradalmakat megl-hetőseu kipihen-heljük. U*V e. furcsa hallani, liOfV a le>ipokolÍbb ágylldoi\'f»és mellett i^ pihenünk. I\'edíg igV Van, sót iilM/.uuk íh oly jőiziteii. bo«y ux ágyú IÖvé^.-k-l x-iu halljuk, lőlbdiei fekvő helyünk sokszor nem unis, mint egy szál deszka, vagy egv marok lVis>en szedett lü vagy páfrány, vánkosiink meg a borjú Ha nincs látnadás, akkor meg a lövészárokban N el lehel a/, ember elég könnyen - Ul IS beszélgetéssel. olvasással töltjük az. unalmasan hossz.il órákai, ouk a posztok őrködllek
Olvasni valónk hála Isten van bőven. -igy az. eseményekről eléyp- pontosan v.i«vuuk lá|eko-zódva Kgy«>s fonlosabb es.-m-nyt telephouiee meg igazán nagyon gyorsan Indáinak velünk. Pl a gor- , licei frout áttörést május 4 én délután, Lemborg el- \'
estét jllll 2 >-én este 9 ólakor, a Lllblill elestét illlg. l-en d. u. r> órakor már tuiltuk. Kulekes dolng toriéul Lembtog elősietlek hiiühidisitkor. A csapatok a lllrl kitörő éljeuzessel logadták mindenülI. amely a front kulőni\'oző helyein különböző időben és nyelvei* hangzott el a szerint, h«»gy mikor kapta i»eg az illető csapat a leléph»n-jeleul*til 1\'ersZe, az olasz nem tudta, mii jelent ez a hagy ellenzés, /.siviőzás bocllozás, inig oda nem kiaháltuk nekik több féle nyelven a kellemes iijHiigot. Erre egy bdinil. hogy nroinünkiiek Veget Vessen, ál kiáltotta r Kv IVH\'l\'l i\',stefc ami a többi olaszinil n hír valótlan volta miatt nem talált visszhangra K rossz vii-een embereink hangosan neveltek s most még fobhnn éljenezték.
Bámulok azon, hogy oly rettenetes embertömeget, az. anyaországtól sokszor dy távol, hogy vagyunk képesek élelmezni, ugy, hogy azzal igicán meg luhel mindenki elegedve egy éven keresztül. KledelQuk a lekele kiivé. délben gulyás vagy pedig az helyette sitő mén i/.|eles konzeiv. este főzelék, liyakiau van sajt. !•«•»-. pálinkiij mipunia kenyér, amely ma még sokkal jobb, mint pl ezelőtt csak egy hónappal is, ugy h ••gy az M)% kukoricái a ma már csak az uj lo filléresek emlékeztetnek. Kapunk ezenkívül dohányt cigarettái is ||u valamiből kevés vau, ugy ez a kei utolsó a/. Kzért mi nagyobb dohányosok kissé kellemetlenül érozillk eleinte uiagiiukal, de ma már ehhez in hozzászoktunk. Itogv keveset fOstöliiink k tudjunk komisz pipadohányból készült <íigaf«tM«U ugy elvezni, mint egykor otthon a legliuomabb dohányokst
De tiiosl már levelem hosszabbra is wyiih. mini ezt terveztem s mivel a nyakamba szakadó «ső is lehetetlenné kezdi tenni az irást, befejezem "
AUGUSZTl\'8 :w
Z A I. A I K Ö 7, I, f> N Y
\'i
Aii i .. .. i . ,. Haláláról a e-iil.\'ul i következő kjynnzjeU\'titt\'ht Mimién iijomian teleulkezó tanuló *i«kolai bizo-
HrtUSeyeijZQ aKCIOJR. "\'I\'" ^ nyUvhuvAu kiuil .ztlletési és ujranltásl Iiít.\'Hiyitr.iint
Kivész Lajos c* neje sí............ Sarolta unni ll",0lik "lm,"«"i l«M*»\'\'i-
Nemrégiben ......elwamik ...... a II.....ególyzó „zillók. Kivési ........ hadapród és kir iv A mgykauiísai magyar (•„•. állam, elemi
"■"»"s l"lk" \'"•""\'■"at..... ................»\' gyalogezredbe. miut Mtíf a .....guk és rokonaik uépiskolánál a,. l»|S/« .-kólái «... a b»,rá,.,k
kell szólnunk róluk Karkas Vilma .......nésl ii-ni i- „..yúlrnn lHj.lnlu.itlöl lesuitva i„,|„lj„k, hogy » fiú é, lllls. „,........... 4.tfi szeptember 15-ig lennek *,.
........ lil\'loMlos lelke örküihk a kis szorgalmas kezek u-slv.M-. Révész Ml uiag,iuliszivi,eln, , nagykanizsai poukinl ,1 », 0r.il.il ll-ig é» .1. u. 8 órit.,1 I óráig
lelett. Ujalil.au UO.ilini cigaretta k-.lll szálilásra ,„. kir -ju I.....Vedgyalogezro.l tarl ,ize,les a II. „szl, a .iuoslmt Kazincy-nlcai szárnyának 1 emolelé.i, a k.pi-
llaziiizroilllnkllak s igy jubilál a Ui.l.cgelyzó,......mii- ezilst viicz.égi .....,„ Uil.j.1......... hosszas, sikereklien tánysági hivatallal szembe, ■ A lamllók a beint-
\'"•" » ll4l,»™ klltlré« illetőleg a Ha.lsegélizó l.-.,..- „„Ug harci küzdelem és ......... napi sulyos beteg- kozá.kor kölel...... lel.....laliu hitele* iskolai liizonyii-
állása óla oz ujabb kül lemé,ívűvel epei, „z. lll.iOimn-r,, ,ég ola.i Ilil;,. auguszlua ho lu-oti hajnalban remény vanvi.kal, vagy — l.a még nein |árl«k iskoláim -
.....elke.l.k. A sajló ke.lves kötelességei t.-l|MI. ...» uilies Iliit éleiének 27-ik" ével,.-,, „ zaleszcikii lia.li- a iskolak.ilel.-s (.11 évo.| éleikor, igazoló anyakönyvi
kor megemlékezik a mii hadsereg Onzell..... buzgó i .............. ellumvi és az olla.il temetőben augusztus tanúsítványi. .....lyel e.ie a eelra .l.j.alamil ad ki az
munkásairól * k ............. Karkas Vilma.ól. aki ...... Iiö ........leliiláu -lle.....deleli. ..........;.*»,,. 11.16 anyakakii.iyvi liivalal. - A beirási .lij i.iiuilei. la-
.len elejei — leinoi.ilva kis és nagy vakációkról — »z „„„„„m, |„\', jií-h,,. li;,|,.|iiu,kiiak legyen köny- illlló Illán egy korona,
ilgyuck ezoulclle . akinek I.............. a lUlsegelyzé, ,„„ , l.-.l.l UW vi.,le........... íelk-s ki........... a _ A kolerft Magyarországon. Magyar,
el.nia a dolgoz,, asztal s ll.ve nuinlellkl ak. ......les V.gkimillíles.g kllzilóll Porhüvelye az euyé.zelé —
.......kajában támogatja „mleke orok. »"•"* l«r»l»1"l\'«l »« " \'"""\'I1 \'J-"l,J \'»•«■* <«H»
héten l.tiri.n.százuyolcval.l.egv ázsiai kolerát,otegodést
Zászló ft 20 fis honvédeknek Nem , , , , , ,
... ....................|ele.iteltek ke.száz..egvvenl.ároni halalozassal
njsag hogy városunk nlealis l.-lkil holt/ytngia. ne.....*
Amerre a 20-aSOk járnak -zimklioz illően veszik ki ................. részüket. a m.l Tobbtermelés nomesitott búzával
a nehéz nlók megkiviinliilk M gyrtnyitili, Ilii.......Az országos növénylleiuesiló intézel most a.lla ki j«-
Most kaptunk az északi hsielérről ..gyénleke, ....... ll""\'" \'•"»«\'»\' khldlok a .•,, lioi.ve.h-zre.l ilnl- illését a .........sllelt ln.cn vetőmagokkal fulylatotl
levelet, a............. az egyik 211-as li»,la|mi,l lei,ja »•«•• .........."nemének Az -se, ........se,, egyezem kiI(■I A .......les szerint oz i.leig lilrmil.C
l\'«lWr»í""k. ....... János l,»H»|,r„,l„ak. vitéz mag......- \'<«-« /"""W l"^1"\' »"»K«f»>»ll\'k- ,,„ „4m„„ ....... ,„.slíw kntóolllW vllll.k„ÍN ,
lásat, hősies lelek|eleulelét és .....gi,.|,...iiie„.|. H,. is lll,">\' ..................nveileknek .......* zászlójuk.
egy röpke hir, ez is ujabb ragyogó ,h,k„,„-„„„„a • »k .......... ........... j.-lleg,lk,ól l„ri a,lni „ni- \'""■"kk»l ""<">« ^
II HO-asok liitisAséglelje* eletetlek Maja ., levél az k"\' » Or,llll/aja ezt negUlinlM IVIwr l\'ólnul- kl"\'ul » ne.nesilell luiziik -J7 helyen kst linlilnukinl
igazi kollogiali,,iának fényes biz,,Iivileka. K.One,eulin, ""K< "««» ll"1" ll,,<1\'" \'""\'K\'-"" 8>|......wszkv II—BUtikgr. kilzlllt váltakozó ......myiségl..... ler-
nem lll\'ztllik hozza. Álljon ni a maga puritán való \'ivorg,,,,-. Hiigsch Alielanie. Harvás l.:,|Os„,.. II, ,„ellek tolib magol min, a régi lllizníajnk. Az érle-
s..g,ib,„, ,„,. „hogy a hinti..............ifótloll . 8zeke.es Józseh.e és Karllas V,l,,„, egy-kellf„v elli- .......... ,,,„,. 4_.„B, k|(r. „taglerilléstlllil,.
l-r,,nieitek a -Z",, zászlói s ,izl ii mai piistiivul Kar . ,
1 eklllteles Szerkeszt,\' II, ,, , . . ,..,.. . ., . . leiről számol he a „oiilesllell liuzák ttvAra.
ka* Vilma ,„ ,, el is kill.lle Itonveil ..............nyiluk-
Alulirotl tiszti-leltei kérem heeses lapjában k,„l- uek Nem l-sznek már utolsok a mi houvé.leink a Vonat-osszeütkozós. Vasártiag reggel r,
ves bn.álom líiezó János l.ailaptóll sebesüléséi közzé szirtes tel,gerp,irton 8z\'ép, ni,„eres nemzeti lobogó- órakor a itkattizsai ........ly-pályautlvaroll kisebb vas-
",h" l"kl" "" lengeti uiapl a iléli -zel lii , lengés a „I, hal.....I történi lliliás váltóóllilás következtél,on
llniálom egy tiszti járó,uek Ónként je einkezó "\'■""•» i»»«»«\' liiMfWgít Ilieséri omol „By ,„,„• uwb)mij ,,„kl ....... ..................
................ »\'• V"1\' » liivilása, hogy •> l\'onveilek el,Ml ^ « teue,-Ne,isin,III,„I jilll Szerencse voll «z, hogy
a szemközt le,ó „rosz állásban le,ó ...............................Értesítés a heljrt>«lt állami polgári ............................., |„,l,dl »ezérl „.,,,
jelentest ailiol, I.,. Ilivalá.....ak ........... meglelell, uknlálz mMi/WfiRrlA^Aeríl , ,L ...............
.......,,,,,-„ .„...„, .............. ., , ,„„. MMCOlttlt mw*»lW»s«TOr «. >>.._........ *...............wit heves az O.Mecaipáa A wietler-neu.il,Ili viuill
.......... ................ » c""l\'al I .laviló vi,.sg.ilílok ,ing. »•..«, ., littiíknliibin. , , .. , ,. ,,
jart. - ,l.cáf« a .11,11 csérjének, eszrevelték es rol, ........ ...................................................................\'.< \'"n"ká,okkal ........le. k.s.klo.l,
bit,,\', golyó alsó lábszárát szélromtmlla valami,,, „ ,.j^-,M ^ úrakoi\' a Ktttll 1.-gé,,vegyiéiben |Kazi,„ v- ,,!í "iegrn\'igálóilott. négy vasúti alkalmazón, loválibá
Imi ,,ls,i karja is egy másik golyótól megsór..... sú- ,ltM „ a A .....„amauulók\' javiló vizsgálna es\' U« "liiukás köm,vei,ben megsérllll.
I7.;............. oll™"u j\'"\'1™"\'1 " ......... ........... a tantér ................ vizslat,,!,. ,,,,. ho :,,-e„ a _ Paradicsom a városháznál. A va.os
lelveletle s a tüzelést pniancsot k.atlva, a I,„Irakul fiúiskolában, szepl hó ...........(Iskolában............... , , , ,
" m .............. s\'0.g«l">Mi» tleniklieti ileluláu » orako, ., ...... I.„gó„yeg,le,b..u "\'"l""M9\' """" " ............. "\'"
Az i jelenlétének .............. hogy ezáltal a Járón |„ A heirnsok. Szepl In. J ái, éa 3-án az I oazlalvl.eli " l,"l"«l" ""I\' lolyitilái. nagyobb ...............
nlogtilenlelte „ bedobott erós,léssel — mivel „ <„!- |Hj,„|(vk H(,,pt hó t, li es 7-én soireitdbett a lobbi Psraili\'--",,! kerül ott eliilásri kg. korillbelul 2\'i f
erő Jftl\'órünk egyetlen visszavonul,,*, utjai zárla cl anzli>l.vlj«M..k irnltlak be, ,„ g pejig ,|,.|„|öt| „ (in - I fillérig. A venni szándékozók Kallekovlcll Jálioa
............... niegmeutelle. ........ az ellenség uek. a.-liltt\'ix a le,in, iskolai laiilllok, iilimlenk... \'.lélelőtl K innal az élelmezési osz.talvl,„i, leleiilkezzeuok
veszteséget okozva, azt sajat áll,Is,ilm vissza ,.* Ilzle. ,ir,|,ó| és .lélulán 2 órától kelilve az igazgat.., iro- ,,„ . , , „ . , ,, ,,
Tisztel,\'llel székely hadapród 2,1. I, gy ........... llUm, Al , ml„m, iralbo((ik i , , . " ™P A l.elllgv-
k">"\'»- Kall). I.egéliyegvlei h»lvl.|.,-l,0„ kapnak a,lg hó ......lelblvl, . köz.gazgalas, ................ lisz.i-
30-„„ delelő......rakor 1, li„k, 11 órakoi a leányok. \'Il"k » i»«óg«tJ..*,lgg»l l».glalkozo nép
— Kitiintetés. Kucliknopl Károly 18 gia- el«ó napon az 40. számig iraiknzhalimk ho. Ki- »« \'\'lén kivételesen rartmtj) dolgozzék A.asssi-logezr.....leli káplárt ki e l.pok haeábjaiit lonliszór ,"t""\'!í dil"k : ........ •<K-Jv.-t-li rtij 3 K ,lj,,- 1,api niunker,, nemcsak „ un..,ká.lii,int h.i,. u, ., ro.sz
sági könyvien ,lij 1 K. ertesilói .lij I K, kiráudu- i,l,\\,á,„* nij.it I. sznksee ,
harctér c kkel közöli szerény k llh.lelés érlo. l\'gvanls , , , ,. \' -„ , 1 ..... sznks.g ,..n
\' - lási alapra I k es segelykonyvlarnt üti fill. A tan , , t
I. é. jitnius Ini lil-éli a groilek ru.lkii orosz front ,H| részletben lizelheió, il\'e » többi ilij.it,- össze- Adj UK elOlVaSOtt Új nllöré* alaalmiivnl az ellenséggel széniben laliUSiloll sen li K .\'01 I a hrthiilii.knr belizAteildó. A Un,lij vitéz magatartásáén a bronz érme. a vitézségi sza- elei,ge,leset kérő, „ kir \'hinfelügyelőséghez cimzell
laggal kapta. A,l|» » Miuileullaló. Ilogy ozelt és meg •«>.«»......•«*»»«\'. a beiraláskor liy,,|l»u,lok be Nagy- inkát & HadS6gélyZÖ P0-
., , , ,,..-,,.., kítnizsán, Illír, alig. 27 Az igazgatóság,
magasai,I. klllll,telessel tollli, kllzilo bajlarsakkal
egytlll viazoullailias^i szülővárosál 1.....1 immár b-szor A helybeli felső kereskedelmi iskolában
kei Hit a harctérre. I\'ó\'ló es laviló vi/sgálalokal aug. Illett « órako, KittlllÖ ellátást nyerhet 2
la,íjak meg. A liz.gázo tanulok múlt évi bizouyitvá- ...
- Révész Pál Ki „ most folyó kHz,le........ ,,„lt<)1 ,(l.aj(, „^^ ,,„ „ igÍIg„uiság„,il. A t,tűnlek jobb Családból Való gimnáZISta
\'.ól bóvm, kivel......szel, ........ 1,...................., (elvéle|............. 1 , o és :i. „„pjain ,1. e. , 12 . 1, -j U a
......... »"!."» .......... k............... „ .„ dí|ol4u ,\'_» „,„k„,.\' „lkMllk WA ,„,gvUllMi tanuló, eSHtíg1 zongora haszná-
........... k,sze,,ve,ieit )ltaa8.gQ Uliuló|l |e|(,i|H|„ M,.|1,„,„b„r t-én, ,, vi- lattal. Cím a kiadóhivatalban.
Kedves Í8iiH\'rÓ8i« voll ó a város kőzöiisófíótn-k, «lt*ki«*k«* íi-á» (\'•« :t-án történik oly formán, hogy ««lsö-kölöncén «/. ifjustigiiak t> cmleke élni fon közóiitlnk sorban azok fognak íolvélolui, kik már a múlt lau-luiudvégig. \'évbou látogatták az intézőtől.
Ságjainkat ós folyóiratainkat a Hadsegélyzö Fehér Kereszt osztályának!
4
ZALAI K " Z L «\'» N V
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Ina: Lukács JözseJ, iVigimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, auiig az jelen alakjához «\'ri. Mindenkinek érdekes es tanulságos olvasmány. amelv inig egyrészről szigorúan tudományos. másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány A világtörténelem e jelentós mo/./.nn»launk iMie-ivt. minden kultureiuber ludasának s/nkseg.s része. A mű ára 4 korona. Kapliaio
Ifj. Wajdlts .József köny vkere.sked»\'seli.||. Nagykanizsán
— Az „Élet* >zépir«idaiiui ••> műv.-szeii b-ti-lapot (szerkeszti Andor Józsefi uazdag lait.ilom. -i dekes és aktuális képek egészítik kl \\ kitiltó Irtpol melegen ajánljuk olvasóink figyelne-be Szerkesztőség éi, kiadóhivatal: Budapesí. I Kehérvmiui lfi.V
Kif izetési ár félévre 10 k«i Mulatván)-/.uniót seggel küld a kiadóiéval
— A „Vasárnapi Újság" mind.-n s/.ama gazdag tartaloiniiial jelenik meg \\ . V.i-iii u.ipi I j-ság* előfizetési ara negyedévre <»l komua. , \\ iláü krónikáival együtt hat korona Mej>ieii.|e||iei>-> .i , Vasárnapi Hiság" kiadóhival.iláb.m i lbidap—l, H , Kgyetem-iilca 4). Ugyanitt megietidelheié .t .!<•• pe» Néplap", a legolcsóbb uj-ie.\' t magyal n-p számára, lélévre 2 korona 4" fillér.
— Uj Idők A világháború leghőbb knmikasu, írásban es képben az III Idők \\ mi erdeke?, esemény a négy világrész haivi-rein törteink a/t mind elénk tárja feslől szépségű képekben Krdek-S-eg. művészi nívóval és elókeló i/.lé.s jellemzi lleieej! Kelem- hetilapját, az t\'j Időket melynek minden száma aktuális közleményeibeii. elbeszéléséiben e> regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója Klófizetési aia negyedévre .r» korona Kiad\'diuatal. Budapest, VI Andrássy-ni •> sz
A ,MAGYAR LÁNYOK" s/epno.i.dmi képes hetilap, fiatal leányok .szamara Szerkeszii Tutsek Anna. Megjelenik mi tden vasárnap Minden egves száma gyötivorü művészi kivilein k\' ppel e a legérdekesebb tartalommal jeleink im«g KI\'tizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre »> korona ne-uv.\'dévre 3 korona. Szerkesztőség kiadóhivatal : Budapest, VI Andrássv-ul 10 s/.ám Mulaiványszá iii»t kiváltaira ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-tUnóen szerkesztőit kép-s lietilapol mindenkinek melegen ajánljuk
N EV J EGY EK
Bddlg mag nem lelezetl nagy választékban jutányos aron kaszlttatnek
V.Mif&gs--
Mjffffr De /
jjj* f h/ DAIOKNAI, /flliÍHOianUL nítoy \'* "V CSAK iíOK
V^tsív&f^.
"fl HflNÜSZEKKIKALy,
i bi^T iMt™1"1"
witaviin

Berber $yóáy-kátráriyszappana
G. Mell & Corop-lói.
b6rhl0t0£ elion
H.\'kíUkunw !\'■•»\' rHl".-. »B ,/aialúk Uli.llri nvl^a l*ny*b">:",. <uu \'..1 .......■••! \' M <•<"\' «•
Berger hátrányos kénsxappana.
Níkn.t. J< n, •.: onyhahb b»t»<.u kAlr*t»T»"l\'P™ Berger glicerin kátranysxappana.
TtvábbA UHtr»nj «-lk»l .. l-;r»«
Berger-lóle Borax-szappan
pattanni, BH|r«ula«. *i«|iló, iiiitt^-.......*"
J?VteéLj 5s Jrfc
—-----irA.i Km.
W i.|. I!.|j .. II i\'.uu k ts*i |WI.| vllJuklullllá.on r Aiom K«|ilinlA min.lun atusvUiliAtt. <w..<ori itim. »»
tlilolb.iii \\ I . I. II i s ... Wl.ii. I . II
■li.rtiAI IVlMt.yi t >u>>< u lllat\'i. riniríkrii
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
ww.ni.K*)
vDr. Szegő Kálmán
s/iiiiiitoi\'itmi.t- fs vix^yt\'í^yintivoii leint itU\'Í< "s »»vei mtrkt\'l: s/;tni;ir;i.
Abbáziában.
Krösitö es odzó UiAlaló-kur.ik egeB7. even at. Öyeruiekek 7 éven felül kiseret nélkül felvétetnek.
*i K rotál alatt ktizlótlekerl nem vállal felelés vegei a szerkesztőség
•_• ■ -o • \' ír " _)
SZEMESNEK
kell mik lenni, ha uii akarjuk száriiydui v»«r siMiyiársaiukat Az elelliiesség nem
ÁLL
r\'iíyelilnd. minthogy ne leessünk egy pillana tig sem. hanem soron kivQl vegyOk igénylie
A
./.al»! Ko/.louy" hird.\'lési rovatai, mert otf haiái\'ozotian ere.inieuyl er es a magyar hirdető
VILÁG
lnrdeieseil Ul megtalálja A hirdeti) rövid idó alatt meggyőződik a/, eredni \'iiyrftl. annak halározoltau
VAKNAK
k\'-ll leiini. a i«i nem Iái ja a ../iilai Ko/lony\' lohauiosi fejlődései, ey. pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ez«Mi l.iplmii mi>g|> hűié minden hirdetésnek kelló has/.nn van Szemesnek áll a világ.
vakmik az
ALAMIZSNA!
JTf T^AF^JTS\'
KÖNYV- PAPIF^- ÉS l RÓSZER KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árba
gvorsan készíttetnek.
T
.A.
1 .íninte/.etek részére szükséges cikkek dús raktára
•legvzöi és egyébb közigazgatási nyomtatvány..k $ nagy raktára.
- h
Nyonmtoti a laplulajdono.s llj Wajdits IW ki>nyvn\'yoiud»|ibaa Na^ykaniiaáu.