Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.95 MB
2010-03-09 13:35:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
812
4179
Rövid leírás | Teljes leírás (290.71 KB)

Zalai Közlöny 1915. 068-076. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 2 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
S/irkeszlosag BB kiadóhivatal Deak-tar I
r«ifli»i< 182 •(.,.!.........
KcIcIóh */,cike»*lö I KómikMxtil:
Bánokovich János 1 Kemény László
Magjaié (tik hitioii as csütörtökön.
tlOf)i#le»i ár«k: K|{í«< *ne U ScgyeiJevie 2 koinm 60 Ml
A visszatart hősökért.
Hegen. akik nagy háborúkból csonkán megtértek, béna, félkarú, fóliáiul veteránok, uls\'/.nlj nyomorékok. furcsa, senkinek sem kellő, mindenhonnan kivertek voltak. A hadsereg nem volt a fegyverbe öltözött a nép. a hadsereg a királyoké volt és elhibázott,. .....gkeseredett életi) boldogialanok. vagy erőszakkal, büntetésből kötéllel fogúit scnkilíai szolgáltak a királyok hadseregében s közömbös. idegen lest volt a hadsereg, a nép bámulta a luidiélot cifráját. leli a nyers, vad bekvárlely ózott ak lói, hallgatta a messzi harc lerek kalandos meséit es kenyeret es alamizsnát dobott a béna hadastyánnnk. aki idegen világ eltévedi idegenje volt és a Iliid-seregnek is senkije, amint harcos izmainak többe hasznát nem vehette. Később is, a közelmúltban is legfeljebb rokkantházak szűkös kegyelemkenyéren tengődön a munkára képtelen veterán ért soha eddig » nép a maga mártírjának, szereteltei es hálával jutalmazandó drága katonájának nem tekintette a harcok rokkantjait. Ez a mostani háború merőben különbőz minden eddig volt bábomtól. legalább nekünk, megyaroknak ez az első olyan alkalom, mikor maga a nép ka-
pott fegyverre a maga éleiének a exís/.tenoi-ajának- védelmében, s amikor a király hivő szavára ugy gyűlt hadba a nép, hogy világosan a maga ügyének látta s a tornyosuló veszedelme\', amelyet a király bólcseséggel es jósággal hiába próbált elhárítani. Most a katona nem valami killon emberfajta, hanem puskás, kardos, $wroi»yos paraszt, hiteinor és mágnás. . a nftguátí. a magyar nemzet vedeke/esre felkészült fiui. most a hadsereg maga h nép és nmiért hare.ol az is maga if nép s a in slaui háború rokkantjai ennélfogva nemcsak a hadseregtől várhatnak kegydijai, hanem követelhetnék tiszteletet, luegboosülésl es nyugalmas, emberhez méltó eletei attól a néptől is. amelyből valók s amelyért épségükét feláldozták.
Mindenki ind ja ezt. mindenki érzi ezt s nem lehet egy becsületes ember sem ebben az országban, aki valami Ösmerelleii mely megilletődéssel nem nézne az ériünk megnyomorodott hősök után. He az érzés, a dolgok homályos, ösztönös sejtése nem elég. tellek kellenek erőteljes, láll.ató és követhető kezdemenyezés a föltámadt érzések céltudatos kihasználása a segíteni akarás számára tennivalók kijelölése, szóval szervezés és öntudatos munka. Mindenekelőtt világosan és
teljes ki fejezel tsegif el kell in tudni minden embernek, hogy mit szenvedtek és mit harcoltak ki ezek a bénák és sánták, épkoruk-ban mi ertünk, s mindenkinek tudni kell ponjfcui. hogy ez a háború miért a magyarság élei-halalharca es miért lett fölmérhetetlen jót minden egyes magyarral az a katona magyar, aki most nem könyörületességet, han^í megszerzett jogokat igényelve jftu vissza a megmentett országba. Mindenki kalaplevéve köszöntse őket. erre a mély és általános tiszteletre kell rá nevelni a népet es aztán módokai és utakat megjelölni, hogy mikep vehet részt minden egyes magyar a munkaképtelen hősök olyan sMgjtésében. ami őket nem alázza meg. s amit nem megköszönni való alamizsnaképen kell fogadniuk, hanem amit ugy fogadhatnak, mint a minden egyes magyar szivében élő. világosan érzeli es érteit, soha meg nem szűnő hala kiesi jelét. Ne ók köSZ0üjék, hog> kapnak valamit. hanem mi érezzük megtiszteltetésnek hogy adhatunk nekik, s hogy mit es milyen módon adhat nekik minden egyes illlion-maradt magyar, azt kell országosan szervezeit akciók rendszerében szabályozni
Eddig is sok történt már: magánosok széltében megmutatják segitó készségükéi s
Szomorú boldogság.
Mosl iiuir búcsúzik a nyári alkony. Mélabús csendbe merül a Iái. A zúgó sólet fenyves arnyán Megint bolyong egy bánatos leány
/•\'ajó leikében sir a remény. Virágzó álma mm félig rom . . Es mégis vár . . var forró vággyal. Lázas éjeken, hosszú órákon.
. . . Messze harcmezőn, orosz földön, A tábor fölöli halk zene kél : /-áradt katonák lialk sóhaját Hazafelé hordja az esti szél.
Sok édes-bús, kedves üzenet: De a legforróbb elmaradt ma már: /:\'gy ifjú liós hadnagy haldokol, fítt itthon eg" szív oly epedve vár.
Tálossy József.
Harctéri levelek.
Közli: Dr Lukács Jó*sef
Néhány b-vel jóit hozzám a halál mezóiról a lefolyt napokban III váltuk rám. inig megjöttem. Hangulatos, v/,iii"s sorok luimlejeyik« Szint hozunk a harcién 61
Különféle szerzők uiúvo. !)•• mind igazat szól, igazat ii. Leírja ami a lelkei oliölti. ami knzdel-iiillnk perceiben ügyeimet megragadta. Krd-kes le\'n-deli Minik Hiszel! egy-egy kis epizód mindegyike nagy világháborúnk kióllika\'ából. Kii ne érdekelne azok sora, k\'k mindannyiunkért k()/.ilenek s akik közúti iilinditllliyiuitkunk vau léi te Ili valónk.
Talau ilaralios mozaik igy kolón-kolon, de összeszövi őket n liáliorú a ktUdelém. a cé| s közös remény illik egysége
Scliaiiisclnila ttezs\'> hadosztály paiaucsiiok. tá\'iornok sorainak adom a* első helyet Ideális jó-s/.ivéből fakadt minden sora Az ő hadosztályába tartozik a mi 2o hotivédezredllnk Szívvel s lélekkel hozzánk kötött tehát A uagv orosz város megszállása. iija a höslelkii tábornok, amelynek kötelében egylUI hallgattuk az ágyúdörgés! es puskaropogást, derék esapaiaiiiinak. köztük a vitéz, kanizsai honvé-
deknek köszönhető Mióta egy Olt voltunk nagyol haladniuk észak felé s milidiiagyohh a bizodalmunk,
hogy hamarosan lek Ozdjuk hatalma- ellenségünket *
A húszasok vitéz páterének leveléből lepek ki. irok ide tovább egy részt (iyöuyörn, édes sorok ezek is.
Tegnap kelniük ál a Hugón és vele az igazi orosz határon. Valami boldog Orom. a kieleglllt regi vágy erzete fogott id Mikor » lengyeleknek a .magvai hoz annyira rokon törtenetei es tragédiaiiiiik egé-z smál magismertem, már kicsi diák koromban nem egysze;- könnyekre lakadtam KrlltHlelleii erős sympatia. vág), a l ludat ragadta meg Inlkemtil, hogy a lengyelek sorsabau kolosszális lordiilalnak kell következnie, mely fordulat kikúnyszeriteaébeii a magyarságnak és nekem magamnak is szerep |iit, Almom valóra váll. Ila ujabb (eladatok tovább nem szólítanának, az agg Simeonnal boldogan térnék vissza szép Magyarországba. Alig Is-án oly megható volt, mikor a tábori mise után a csapatok a magyar hym-iiiis illán elénekelték a lengyel hymniitjt. Knnel meg-hatóbbat e&ak Liiblinbau láttam A bevonulási követő napon felvonult egy honvéd zenekar a főtérre a főparancsnokság elé A katonaság kordont vont es tisztelgő állásba helyezkedett. Kgész bubliu ott Imi láauolt az utcákon. imához tujlak a k.Ortösök és a
ZALAI KÖU 0 N V
8ZEPTEMHER 2
a közigazgatás íh lelkes buzgalommal farad ebben a munkában. de egységesen meg-koncipiáli megoldásról még nem tudunk, önnek u legmagasabb helyről kellene jönnie, hogy aztán a nép közvetlen vezeiói, a közvetlen vezetői, a községi tisztviselők ilyen egységes terv szerint irányíthassák a magyar léink jóravaló törekvéseit. Kgyenlóre t.eni lehel inast a községi tisztviselő, mint. hogy preparálja a népei egy bizonyára eljövendő akcióhoz, megmagyarázza, hogy kik ezek a rokkantak és hogy a hozzájuk való tiszteletet öntudulossa teszi a nép szivében s a maga ininiativajából, a maga hatáskörén belül és a maga Ötleteivel provizórikus módokat ezzel ki. hogy a megtérő hösök egy pillanatigse érezhessék a közöny és hálátlanság Ifeserü izét. Ks sietni kell. mert most sokan jönnek hazafelé Oroszországból, szomorú fogságból, nagybetegen és nyomorékul s amire itt lesznek. már ké z intézkedések kellenek, mert meg mindig mennek velük szemben innen észak én dél felé frissek és még épek s azok se lássák egy pillanatra se. hogy elhagya toltak és árvák lesznek, ha ók is találnak megtérni Akik most dalolva mennek a visszatérőkkel szemban. azok is lássák. hogy érdemes áldozni és vérezni a hazáért, mert a haza halas és szeretettel gondoskodó és fon los az. hogy a harcba menők ezt lássák, mert ajkukon fagyna az ének és bns jövőjük fajdalma* sejtelmét vinnék magukkal, ha odamentükben elhagyatott és hálátlanul elfelejtett béna harcosokkal találkoznának.
Ugyancsak az egységesen vezetett ak-oióhiány érződik meg abban a munkában, amely az oroszdulta felvidéki falvak újraépítéséért folyik. Tömérdek szép szándék és jóravaló készség látszik az adományok minden Mól özönlésében, de mégis, mintha már sok kai tovább lehetnénk, ha nemcsak egy nagyszerű magyar újság és külön-külön, egymástól függetlenül magyar városok, járásik és falvak mozgolódnának hanem egy központ energia vezetne a dolgot s ahol megvan a készség ott sielellné az elhalálozást, ahol még iiciii ismerlek fel a kötelességei, ott felvilágosítana, esetleg, ha kell. nyomást is gyakorolna s miudcjickfölött gyorsan, precízen. a drága időt percekig kihasználva intézné az ügyeket, mert odafönn, már ősz van és nemsokára hideg lesz és házat építeni napok alutl nem lehet Kgv ilyen központi energia például már odavezényelhetett volna egy séreg orosz foglyot, ácsokat, földmunkásokat. köinivesekel. vezető pallér is akadi volna köztük, sót a fogoly őrző népfelkelők lisztjei között tudok jeles magyar építészeket, akik őrzés közben a munkát is irányíthatnák. Olt már lehetnének ilyen módon akár véglegesnek megépített házak is. legfeljebb a le vakolás és egyéb befejező munkák maradnának tavaszra, míg így. ahogy most megy a dolog, kissé rapszodikusan megy. magánosok és községek gyönyörű áldozatokat hoz mik. de sokan még tanácskoznak, halogatnak és meggondolnak s mikor arról vau szó, hogy elveszeti otthonok helyére útja építsünk, akkor az idő is fontos, mert nem mindegy,
hogy egy hónapig, vagy egy félévig van e az a megpróbált nép olthon nélkül.
Kritikus.
Odafenn Bécsben
a legtisztább hódolatot mutatják he a magyar var-\' megyék és városok. Kzen a napon jobban, mint valaha, egjütt érez minden magyar alattvalói sí iv ltl||ii|| én a harctereken a magyar király iránti hűségben és odaadásban. Valamiképen a király ás a haza fogalmi egyesültek, hogy soha többé szet n» váljanak hanem mint egy fény ló lángoszlop ragyogva lobogjon a nemzet elóti. líbbftl az alkalomból a ragaszkodás és szeretet dobogtatja meg a legutolsó napszámos szivét ctakugy, mini a milliomosokét ás mágnásokéi ledőltek, vagy legalább ín kell, hogy ledőljenek n .válaszfalak, amelyek vagyon és rang szerint klllrt nozték »*| az egy haza gyermekeit.
Ma a győzelmek idején a legnagyobbtól a legkisebbig cakngy egyek vagyunk, mint a megpróbál tatások nehéz napjaiban. 8 ha a győzelmek súlypont* jaiiak talán a közepén is állunk, monarchikus érzel-meitúei tolmácsolják a magyar haza küldöttségei Szent István utódja koronás királyunk előli.
Az ünnepségek központjában az ősz király áll. mint a béke ezüstös galambja ; s mert a béke gou dolata s HVrenc József a/.onosfogalmak, továbbra is: Vitáin et sam|uiiiein pro rege uoslrol
— Felmentés. Cigány Gyulát, magyar szombathelyi plébánost a 48. közös ezred tábori lelkészéi, aki a háború kitörése óta folyton szolgálatban volt, a további katonai szolgálat alól a hadvezetőség felmentette.
zenekar egy-egy indulóval rázei.ditett a császár. majd a magyar s végül a lengyel liymnusra. Sohasem fogom elfelejteni ezt a pillanatot. A néma csendben egyszersmint valami villámlUésre megmozdult a tömeg. Szívbe markolóan, mint valami rab, fukadt fel az öröm hangja az egy évszázados szenvedésben bil-lincsbe vert telkekből, ki arcok kipirultak. A szemekben szent lelkesedés tüze gyúlt ki. Aztán kunnyek törtek elő. S az ajkakról balkán felzokogott az ének, mintha >irbol tört volna elő És ebbeu az énekben benne sírt a lengyelek minden keserve és minden reménységé. Láttam őszbecsavarodott oieg utakat Lik talán tanúi voltak a b-ngyel szabadság csillaga letűntének Osztrolenkánál és Macejovic mellett, mii|l hz utca kövére leborulva imádkoztak. Hisz száz év óla először latiak, hogy szabad lengyelül érezni a lengyelnek. Igaz, hogy a hatalom és katonaság eddig is felvonult. Iiu a lengyel hazaszeretet burkolt formákban megnyilatkozni merészelt, de nem hyminist
I itt szó Zenekarral, hanem Szibériával és kancsukával. Ks n pár km.-ról idehángzó ágyúdörgés és fegyverropogás elhaló zaja, mintha boldogan ölelkezne a lengyelek mélabús énekevel. Katonához ucin illik az érzékenykedés, de ugye megérti, hogy én is sírva fakadtam
.4 nagykanizsai honvedekről -zól a harmadik levél Ideiktatom egészen,
A ?l-ik veszteségi kimutatásban és a lapok hősi báláit halijai közölt, feltűnő nagy számban vannak a nagykanizsai 20 ik honvédgvalogezred tiszti kaiéitól es legénységéből. Illanjál ásómra egy kórház-látogatása k.iiliMii egy tartalékos tiszttől a következő éniokeb részleteket tudtam meg.
Az ezredet az északi harctér x-állomásáu szállították ki Mintegy 10 napi nehéz meueteiéMÍ Iára-dalinak után Uhnow mellett, éppen akkor, amikor déli meleg ételét akarta egysei, már nyugodtabban elfogyasztani, támadták itieg az oroszok pihenését biztosító előőrseit. Kitől az -időponttól kezdve a győzedelmes harcok egész sorát megvivta az ezred. Mily bátor és vitéz voli a legénység, a zalaság és veszpré.nség e sziue-|ava, ime egyes epizódjai!
Az első Összecsapások utáu az egyik század-parancsnok, aki századával előőrsnek volt kirendelve, a legénység önként jelentkezőit akarta kiküldeni az ellenséges erők nag»sá«áliak kípuhiltolására 8 mí törtéül? A század összes legénysége jelentkezett. Sót amidőn a századparancsnok egy emberének a kérelmét, aki az aznapi menetelés folytán kidőlt, lehetetlennek tartotta, szinte méltatlankodva így telelt: .Ne tessék haragudni, százados ur, ha parancsolja, elmegyek ou az orosz cárért i*|- Ugyanez az ember, mint járőr, egy jelentést oly rettenthetetlen bátorsággal kézbesített, mintha a legnagyobb ellenséges áuyu és gyalogsági tüi reá nézve ártható nem lehelne Jól tudjuk, hogy az .orosz muníció pazarlás idején, mily ungy szeretettel vették célba az ilyen fitymáló mozgó, egyes alakokat
Az egyik Ütközetben egy őrvezető és négy honvéd, mint harcjárőr, oldal biztosítást védett Időközben az oroszok ol) erős tűzzel támadtak, hogy a szélső osztagok jobb állás céljából hátrább fekvő állásba kényszerüllek. Kzek ezt látva, észre-vétlenül az ellenséges tüzérségre törtek és vakmerőségükkel őket állásuk elhagyására kéuyszeritelték. Igazi iskolapéhlaja a harcjárőrök változó feladatának.
— Kgyik géppuskát irányzó honvédunknak, amidőn gránát találta, ezek voltak utolsó szavai: Jaj, vigyázzatok a géppuskára! (un nem reám!)
De nem is csoda I A meg«leveuüli. szólcsiptr, barnapiros kanizsai link, akiknek ezredese szinte felelősségre vonható módon nem kímélte az életéi (később súlyosan megsebesült), amikor végre szept
(i-ikán OJtlt tellllelen HlUilllÓI-blHIIlbell állhatott H
lozölilszino, gráuiMbullajtó szerszAmos otlulyuklakók. kai, eróvel sem volt Itsbbó vissziUrtliató. hogy «i „aimlykOnJV fekete bellii belyell |lirm vére 111,11H sftval beirt.itt. legyezze iirtvét h mi emlékeink arsny-kUnyvébe. Oll .\'Kell, oll lobogott t.thr akkor szemük ben, h vilAgmérk6zik tömkelegében Kararnsba lénrr. Az acélgolyók zBreje tilliull. n gépfegyverők zakalti-lítiit megszűnt, a nem néma Agyuk feleselnek inéi Hallgatag, szoinoiú toinolfi lioiúll rálok csatt-|lloa néinssAgbau. Fej fátok beomlolt aziln, neveiekei
It.mor-ln nt,ír ,, hava. ,.«ó. Vastag hó tlon.........
feleltelek nesztelen, mindenl elnyeli.
Ha nem vihetünk virAgot Sirolokra. ha «y"jtllMljuk is ki majd egykoron, no leijeink I Kmltikolok élé. eleven lesz é« marad . mindig ki. bllszkiió írömmel tölti el szitánkét. Harcos tnzetelt
folszitolta, uj életre keltetle és .....gazdagította ^gj -
dunántúli beszédeink M emlékéi.
Kpikns jelentitek,.1 ezek s mégis, ItAr knlono
""" \'\'•»*»"\'■ l\'"\'»IOk alak.......... , „agy lirsi verses
kiilel I
8ZKPTKMIIKR -j
Z A I. A I KÖZLÖNY
HÍREK. A főgimnázium Igazgatósagától.
Felvétel a gimnáziumban A tanulók felvétele a helybeli kalli. főgimnáziumban szeptember /., 2 és • >\'. napjain történik. .\'Ic igazgató a Társaskörben veszi fel a tanútokul, kik a felvétel után okmányaikkal jelentkeznek az osztályfőnököknél a Polgári Egylet emeletén levő iskolai helyiségekben.
A tanév hajnalán
kétszeresen félő szeretettel csüngnek a szil lök feltett kincsük gyermekeik jövotiilA boldogulásán
A nehéz viszonyok parancsoló hutása aluli nem lehet eléggé ajánlanunk az ifjúságnak, hogy ugy hazafiúi, mini gyermeki kötelességből ih Mikszorozolt szorgalommal es kiiailássál buzgólkodjanak tanulói kötelességeiknek elegi" lenni. — hogy a/, amúgy is sok keserűségben rt*sz**»(llt szülőknek l-galább pilla iiHtuyi boldogságot szerezzenek
— Lapunk munkatársa Zombory Gyula kori lapunk olvasóit, bngy a kinuk megvan Uálorfl Lajos „Rajta fiuk daloljunk" cimft népdalgyűjtemény e, legyen szivén adja neki cserébe akár keleti munkáiért, akár iiios! megjelent „ Vérvirágok" cuiQ bábom* verseiért Cime: Margit!*, Hibar m.
— Menjünk a katonaestélyre Lelekeme-Ióhii szép eslelyre készülnek a m. kii. 20. honvéd gyalogezred tiszti iskolát végzett önkéntesei a harciéren elesettek. hátramaradottjai javára.
Nemis-ak a cel lélekemelő, és szép, de maga ti program ím, melyei végig kell élvezniük mindazok nak. kiknek lelkében a felebaráti s liazafiai szeretetnek -\\sak halvány lángja ég
A i estély re a rendezőség a következő meghívót küldte szét:
Megbitó a m. kir. bonvéd gy ezred tart tiszti iskolát végzett e. é. Önkéntesei által az ezredUnk dicsőséges harcaiban elesettük hátramaradottjai és az ezred rokkantjai javára, a cs. kir. 12. Landwehr gy. o*r«d zenekarának közreműködésével, a ráróni aiiti körben szeptember 4-én rendezendő katoua-estélyre. Kezdete este »/,9 ó.akor. Bolépiidti: páholy 12 korona; lötdn/.iuli ülőhely az első Imi iuii ban 3 korona, a többiben 2 40 korona; karzati ülőhely az első sorban 2 koiona, a lobbiben l.6t) korona; földszinti állóhely I korona, karzati állóhely (iO fillér. Jegyek előre váll halók : a földszintre Kolin L. Latos kereskedésében (Kő tér), a karzatra Hruncsies József kereskedésében (József főherceg-Ili). Műsor a beit szí m<n lesz kapható. KelUltízetések a nemes cél érde kében köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz-tatnak.
— A rendőrkapitányság figyelmébe
Nemrégiben lörlónt hogy a flakerosok In vardiját 25 százalékkal felemelték. Nem tudjuk, mi inditotia a hatfii ozatára a rendőrkapitányságot Mi most ugyanis e határodat uieginasilásál-s g regi sladiumnak visszaállításai kérjük a közönség nevében A fuvar meg-diágítMs^ nálunk már azért is megokolatlan, mert sebrl az országban ctocs oly mrigiM ara n bérkocsiknak, mint uáluuk. Magában a iővérosbau seiu fizetnek
annyit a pályaudvarokra, mint uálutik. Az ország rendezett tanácsú városaiban padig rendszeriül I korona, I kor. 20 f. az átlag díjszabása a vasúihoz, bár több helyen sokkal messzebb vau az állomás a várostól, mint Nagykanizsán. A drágának ismert Tatralflrdókben sem fizet annyit az utas a bérkocsisnak — mikor a szomszédos, ile nem közeli lűrdő-helyre megy ál — mint nálunk. Kérjük tehát a le-lettes hatóságot, hogy ez.ui intézkedései ^ódosítsa vissza, ahol regebben volt Semmi ok sincs a drágításra. Mert a végletekig menó áremeié? ma ezen, holnap mái« téren, n közönség Uljes kizsarolására vezet. A nagy résznek pedig sfemmiléle áremelés sem áll rendelkezésére a sokoldajü, téliesen indokolatlan. lolytouos drágításokba\'! szuiubeu.
Üdvözlet a Háriőegélyzőnek A napokban a lladsegélyzó nittukáb hölgyeihez azép, köszönő sorukat irt Szatlmayer zá-tlns a 2o honvédezredtől. Aug, 18-án érkezett meg oda az a 60 ezer cigaretta, amelyet a lladsegélyzó a . J(i honvédezreduek küldött. llalvaiiezerszeres orüui töllö\'le el a legéuyseg lelkét iija Szallmayer zászlós, amikor a kedves és idrága küldemény megérkezett, mert nagy dolog a harctéren cigarettához jutni
— Öreg regruták A napokban folyó sorozáson városunk nem egy tekintélyes polgára váll be. így többek közölt lapunk kiadója U az újoncok
I sorába került
— Adót fizetni hazafias kötelesség A pénzügy igazgatóság valamennyi főszolgabiiónak körrendeletet küldött, melyben felhívja őket, hogy az adólerovás eredményéi figyelemmel kísérjék s ahol szükséges, aí adó befizetésire a közönségét buzdít-I sak Kgynémely dologtól eltekintve, örömmel álla-
pit hatjuk meg, hogy a háborús év adölerováaa a mnlt ev hasonló szakához viszonyítva. >okkal kedvezőbb
— Drágauág Bégi nóta már a mi phlfunk drágasága 8okat irtunk mar tói* t még \'cöbbet !»*-szélnek azok, akiknek & piac át eléstiaiiMájuk Aíosf csak egy dolgot hozok fe! píldau! — • szőlői Nálunk a szól ló kilója 1 kor. 2o fillér Budapesten a Krisztina téri piacon íiO fillérért veii a sorok irója, elsőrendű szép szőllőt kilónként. Ma okát keressük, mindenütt a/, általános drágaságig hivatkoznak. Talán a kanizsai szóllő mégis lehetne olcsóbb, mert a szállítás még setn kerül a mr piacunkra annyiba, mint Budapestre.
— Alelnök-választás a soproni ipar-kamarában A soproni kereskedelmi és iparka mara — mint tudvalevő — Spiegel Szigfridet, az eddigi alelnököt ültette az elnöki székbe. Az ekként megüresedett alelnöki székéi a kamara szeptembei 2i-én inegtarftmdó közgyűlésén fogja betölteni.
— Mi vau a városházán ? Akinek csak kissé nyílik alkalma betekintést nyerni a városházán történő közérdekű dolgok intézésébe, érthető megnyugvással látja azt az erélyes intézkedési, melyet I)i. Krátky István helyelles főkapitány fejt ki a piaci és élelmiszer uzsárásokkal szemben. — Napról — napra érkeznek a feljelentések, melyeket komoly mérlegelés után a legigazsagosabb erélyességel mérlegel és torol meg minden esetben, Teljes megnyug-1 vással és megelégedéssel fogadhatta városunk közönsége e rég óhajtott erélye őségét, mely hivatva vau megóvni közönségünket ama sok tulkapástól, melynek rabja volt oly régtől fogva
— A város élelmezési osztálya értesít a közönséget, miszerint minden hétfőn és csütörtökön ott foglyok kaphatók páronkiut 2 Korona. — Ugyanott rendelhetők nyulak 3—3\'/, kg.-ros kifejteti nyúl 5—íi kor , 2--21/., kgros süldő nyúl 4— 4 «/a korona
Kiadós betörözeákmány A zágráb rendőrfókapiiányság értesítette az aleólendvai csendőr-őrsöt, hogy ismeretlen tettesek a minap Zágrábban Strugár Fe.enc korcsmáros szekrényéből 20,000 korona összegű 20 és lo koronás aranypénzt elloplak. Ilyen száp kis summa aranyat sikerüli a kilősz tolt korcsmárosnak a háború óta összegyűjteni A jó logást csinált betörőknek egyenlőre még hirük-ham-vuk sincsen
— zölök állapota vidékünkön Szüreti kiállításainkat csökkenti a szőlőkre nagyon kedvezőtlen állandó nedves, csapadékos időjárás. Amit a szőlők permetezésével megmentheted a gazda, azt most kikezdi és pusztítja a fürtperouoszpora és ha nem lesz rövid idő alatt meleg, száraz idő|árásunk, ugy bizony még az eddig is isökkent terméseredmény még kisebbre redukálódik. A korai fajták már érni kezdenek, sajnos, a sok érzéstől lelpattauuak a szemek és levQk kifolyik, a fürt elszárad. Ily körülmények kllzotl a legerősebb idegzetű gazdái is ket-ségbeejli a helyzet, amelyben a nagy anyagi aldoza-tok mellett eddig megtartott termést az Riójárás szeszély-őssége fenyegeti. A dologban csak egy keserű vigasztalást találhatnak a szőlőbirtokosok, azt t. i , hot!)\' hasonlóak a tenuénkiáltások iiemcsnk hazánkban, hanem a küllOldöu is.
— A lovészárok szalonjában. A lövészárok „szalonjáéban jó kis itókához jutott a ludnagy úr. Poharat is szerzett a tisztiszolgája.
Hadnagy: Az ebadta. János, mi jut az eszedbe?! A zsebkendőmmel törölgeted a poharamat?
Pucér: Legyen nyugodt, hadnagy ur. hisz nem az öu zsebkendője
— Egy zaiványbanda szétugrasztása Lakatos József cigány legény katonasorba került, de megszökött Sopronból és bandát alakítóit, de nem seriélő. hanem rablóbandát — A banda a zsidi erdőben Uiötte fel tanyáját és onnan indult ki portyázásra. Többrendbeli betörést eszközöllek. Kgy csendőr járőr rajta ütött a bandán, kik puskalövésekkel védekeztek. A zsiványok megsebesülve kerültek fogságba Lakatost n katonai parancsnoksághoz szállították Sopronba
Adjuk elolvasott újságjainkat ós folyóiratainkat a Központi Jóléti Iroda Fehér Kereszt osztályának !
Szerkesztői üzenet
- Z. Oy Margitta l.^illólilii ImbIbi ih mcgkajiliik húsiöliel -rl.- TtOnU otonlitl itiindeii orré h oimrrt tii»fff ChhIc he i^tirl v«r«Hí. mIíuwiiMb-Btíktít várjuk Sok fldv.
IRODISTA NŰ,
ki a német nyelvet is bírja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. W\'AJDITS JÓZSEF könyvtureskedésében.
Z A L A I K 0 Z 1, A N V
SZEPTKMHUifra
Irodalom.
\\ pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Ina: /.likacs $özsej, íőgiiiin. tanár. A vaskos- munka » pápaválasztás tör-I éne ti íejlődésev.-l foglalkozik. amig a/. jelen alakjahoz erl. Miutletikin**k érdekes es tanulságos olvasmány. amely inig egyrészről s/.igeriiau tudományos. másrészről könnyed .stílusával elvezeti** olvasmány A világtörté-nelem e jelentős nio/.zaiiatanak ismerete minden kuliuiviiilx\'i Hidasának szükséges része. A un\'i ára 4 korona. Kaphaiö
Ifj. Wajdil.s József könyvkereskedésében. Naií > kanizsan
Az ..ftlot* s/,«\'piroilnliai <*s inúvészeli lu-ii-lapni (sn\'ikiís/.ii Amtor Józsefi «a/.<iaij tartalom. <-i • «|nlif.s es aktuális képek i\'jí«\'«/.ilik ki. A kilftnő lapot nia-lejjen .ijiíiiIj\'ik olvastunk liusrlm.\'lii\' Szerkes/.tóséjí liml0llivrtl.il- Hti.l i|)\' M. I Ki\'Ihm vih i III 16/c. — KI\'VizHi\'H s\'ifélévre 10 k»i Miiiiitviíiivsziimiti kés/.
knlil .1 kimlóliivnl
A ..Vasárnapi Újság\' mimlen sviima im/.i|»« l.u lítiummal jelenik nlt\'M A . Vns/irintpí l\'j nhk- i>|öii7..-l.>si ara im*»í\\vi<>i koioiia, PVilúx« kiiiinkt\\ .il \\ nit hal kiinuni M»»jíieiiilelhet<i a . V,ishhm|i| I\'í-íiiu" kuuli\'iliiv\'uliiliibitii iHuiliip«\'Nl, h , Kk!\\il"iii iHi;i -I i 1\'jiViiilill iii-i;ii-iiiI.-I||i\'I.\'i a .K
pe
N\'.-i
l.\'Hiilcxóbli iij-iiü korona 4o tillér.
magyar
- Uj Idők A vilii^lirtlmru leghűbb krónikiiMi.
ira>1>.tii ki»jii\'i\'ii "az l\'i Idők A mi érdeke* ehetnem .( in\'isy vihinivsz harcterein történik. azt miinl etetik tarja l-Mm >zepsénll k<*|»*klH*u Krdekesséf* művészi nívóval ••> .-l.\'k.-lő izlé* jellemzi llercen
V......... heitlap;nt ií l\'j l.l.\'.kH, melynek minden
s/ijjnn aklnalls kozleiiioiiveilien. ••Ilii*s/.i,l«\'s»,iln\'ii és l i\'KtMiVfili.\'U t> i\'jí»arniil a >/.épÍiodaloiii apulója — Kléfi/eicsi áia iii«uvi\'il.-vr\'- n korona Kiadóhivatal, HndapeM, VI. AlullHüsy-nl H>, si
A MAGYAR LÁNYOK" ^epirodalmi kepe?. hetilap, fiatal leányok számain — Szerkeszti Tnisek Anna. Megjelenik mi idén vasárnap Minden ••gyes "•r.áiiiii jjyi\'ininU iihívós/.i kivitelű ki ppel é- a legérdekesebb tarlatommal jelenik . Kl\'lizetésl
ara: Kijé.-z ••vr<- t ! kmon-t. félévre 1} korona ne-uv.\'.levr.\' 3 k-iviit S/..\'|-ke"./.i,V\'g kiailóluvalal : ltinl.il>i»s|. VI Aiiilra^sv-ui 16 s/.am Mutálvánvszá-iiMt kívánatra íiiüv«\'ii klU.I a kiailóhivatnl — K ki-iitmVii síorkKsít.\'it k-p - hetilapul intn*1>*nktimk mi<li\'(íi\'ii ajánljuk
NEVJEGYEK
ndillg mey ntm litn/etl nagy ulaszlshban jutányos áron kaszillalnek
Ifj. Wajilits József
könyvnyomdájában.
4 l»ns *..t li iniiAn" brvilH H
Berber gyó^y-káfrányszappana
a. Hall & Comp-tól.
KI>«I4 orvuiuk ajlfiffj.-lk 17 I «uA|i.i lrKlnlili *ll,Hn l\'. m • li-Kji>M> rn ilini\'ii) nyfll lin>in^lJ4l> iiilliil>\'lif<,l<\'
bőrkiütés eilan
hHlOnAx-n krónlkiia bajuk >• klUl\'M\'k. >nl»lliinl hnj- «• <i»k«llk<it|>.t ellen. I iirinlDini *u m««nlflk (»k»lr»uyl Uny.\'Kr vn killiiiiliit/ll. 11 ki-i« -kfiIrli-IKluMi clvlor-lolí xgyfli Wynrinu ny*rlin.>ii> íiklol ilaknra liA(b«)okn*l nft-K)ui| linU*<<>
Bergur hátrányos kénszappana.
Nlknrk (*» gycrmeki-ldiek onyhólih halAaU I»*lr4ny»«jp|i««
TcvábbA k4Irány nvlkiil a lilrra
Bergar f*la Borax-nappan
pallanAn, napaulttv, »iii|iUi, iullo«n(ir ia uiáa bArb*|ok ol , Ion. Darabja ulaalla>ial u«»ull 70 fillér.
Uj: HerKrr lolyfimni Itilirilia 1 «nppuna. kílflnA haMoi börbi\'tin.i-^kipi-1, fc) ra •aiikilllk\'irp.\'UiAJ, nUintiit ktVAlA lin|inivi\'»alA »rrr 1 ■VI knrnil.i. K.\'rj.Mi k ifoJrifUcn Boriar-■ipiirtiil 0 llrll A IJ\'iiiip.\'tA) Aa Mf/ie iiii*|1 " a .nellrllcwiri. lail. .. ai icuu ik Ovi parit! vihuki.illiuton arany-Arom. KapbalA nilmlso «yA|vlil(baii, ilroxorlAbnn oa aiak
Oilolbnn. Nagyhan: llcll .V ......... Wl.n. I . Ilcllnr-
alorleralrnsx\' ii is. Ilinliilirali\'ii ........... i>> klr»lnvbeil
1\'OrOk JAi.rf K>A|S» .,■ HMM,Kii.ll. uc.\'a 1; . Mulnilr .w
MoaprniM. Tliiillinmrr e« HrlI/\'i.M K\'iirlirnrlMrt l\'iimi-. iilAilaliiAI. HailnnuTila Tr»|a^rrknAI. Sloanl NAmliir Urainál. N. ru.la NAndornál H. |.|n> I KriKy">ii«l. Virl kArul e. Klralntiion mlnitiMi k>Ak> •i. iiiHban, |obb rtro gi\'rlában fra lllalurrlliliibrn j
NY1I.TTKR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógvintézetf felnőttek- (?s gyermekek számira,
Abbáziában.
Erősítő én edző hizlaló-kurák cgéaz éven át. Oyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
* l<; rt*.HI nluii ktiKlnif«k>\'it ...... uiiiui ifli\'iA.-
.i\'Krí ,1 jítttrkaiixIAitég
SZEMESNEK
k>\'ll ma I>iiiiií. lei 1111 akarjuk szárnyalni ver si>iiytársainkal. A/, tdelniesseü nem
ALL
\'•lí.Vi\'lili.M, II.......... „,. kVHNlllik i\'KV |illlllMll
üu In....... minin kivitt v.\'Kvilii iií.\'inlii\'
..Zulu! Kuilmiy" bil\'ilt\'liMi ravatal, mert 0I1 liitláru/oiittii ................ .^r iw u magyar tiiiitalO
VILÁG
lurdeii\'si\'ii 111 megtalálja A Inrdető rövid idő alatl meggyőződik az eredinenyről annak határozottan
VAKNAK
kell Iciim. a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődőnél, ez pedig világORan jellemzi. hogy
AZ
e/.f 11 lapban niegj.-lonő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!


~. ■ vl^v.íJt.... 1.,isit-,-.MlJW\'.wsl
ír/- FA/WTs fp?m -
KÖNYV-, PAPIF^- ÉS IRÓSZEF^KEHESKEDÉSE
f
l>ús raktár legújabb vlivatu levélpapírokban es névjegyekben Nvmutatványok Ízléses kivitelben jutányos árban
gyorsan készíttetnek.
Tanintezetek részére szükséges cikkek ___í. dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány. U 5 nagy raktára. $
-- |
Nyomatott a laplulajdouoü Ifj. Wajdlls Jówuf kAayvnyouxUjibau Nagykanizsán.
54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 6 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkeiztosag ti kiadóhivatal Daik-tír I
Telelőn 182 .................,li|...b«* .<«. •..«
KCICIÓB UÍCI kesRiú
Báuekovicli Jánoa
KiííKeikcnzl-\':
Kemény László
Magjilmlk bition n csütörtökön.
tlöli«el*»l *r»k: K^*-/ évié IO korona, («U«ia 6 korona. Si\'uyocévte 2 koron* 60 llll. tKv«» Ilim ara 10 flll.
A háború es a világbéke.
A 87,(Miiünk előtt 11108I folyó vílághábo rut a faji, 11 nyelvi, a nemzeti, az ipari, a kereskedelmi sót a vallási óriási mérvű ( érdekközösségek okozzák.
A nemzetek egyike is a másika is polgárainak javát, létérdekének forrásait veszélyeztetve találván, azokban inig egyik részről ürít gyet találtak a támadásra, a vallási óh nemzeti kettős együvé tariozandóság álíameszméí megvalósítása, terjesztése. a másik felül az ipari produktumoknak piac szerzése ós ennek révén olt a közgazdasági javaknak kiaknázása.
Akármim\') nagy terjedelmei képezzen is a most folyó háború, aligha hihető, hogy annak végeredménye a világbéke biztosításával járjon es pedig azért, mivel míg egy-f. lól egyes nemzeteket távolabbi céljaik elértére való törekvésüktől elütni nem lehet, addig másfelől sokkal nagyobbak az ellentetek, hogysem azok véglVg kiegyenlíthetők legyenek. Mert hiszen a követendő békél egyik vagy másik fél részéről a kényszer helyzet parancsolta végső szükségből eredő cselekedetnek fogja találni, amit felejteni an-
nál kevésbé fog. mert abban érdekeinek .
veszélyeztetéseit fokozottal) mérvben ismeri fel.
A vilagdéke nagy eszme és kitudja, nem-e az ember tudását, járatát meghaladó nagy eszme I Miért ?
Mert a világbéke, oly az emberiség létérdekeit szolgáló és kölcsönösen értékelő munkáinak valamely erkölcsi életben va.ó felhasználásának feltételéből, követelményéből all amely az emberiség közö4t a lélfentar-l tási ellentétek megszüntetését eredményezi és az emberiség részére békés, egyetértő világ-társadalmi helyzetet teremt
Bármily nagy is korunkban a világleifordulás, egy több mint valószínű hogy a világbéke egy időre befog állni, Az emberirtás végletekig nem mehet és így a hadvisel felek egyikének vagy másikának kezdeményezésére, de mi denkor kényszer helyzetből befog állni.
Ámde a vizelő felekben nz elégületlen-ség. a megtorlás vágyának érzése ott fog lakozni a szivekben, amely a fájiság. a nyelvi, a nemzeti, sőt mint azt a suliizma és az izlam tanúsítja a vallási együvé tar-lozandóságórt és mindenekben, mindezek fö-
lólt a hazáért küzd : amiért mindnyájunknak élni és halni erkölosi kötelesség.
A világbéke hisszük be.\'fog következni; de hogy meddig fog az tartani az attól függ. miként közelednek egymáshoz az ellenfelek ; mennyire jutottak az érdekellentéteket lel.e tóleg kiegyenlítő megállapodásokra; mennyire tisztelik egymás nemzeti lélfeuiartási jogosultságukat, jogosságukat: menyiben mozdítják mind azokat elő és mennyiben bizto sítják ugyancsak mind azokat egyikére is a másikára nézve is kötelezóleg ós egyetemlegesen.
Mindezeknek meghatározása természetesen a nemzetek vezetése ólén áló kiválóságok — feladatai és hatáskörébe tartozik, akik azt annál bölcsebben fogják tudni elin tézni, aainél jobban ismerik nemzetük faji. nyelvi, vallási társulás át a tömegek gondolkozását, társadalmi viszonyait, mindezekben kifejezésre jutott közvélemény szerint való óhajait, engedményekre hajló hajlamait, mérveit, létük nélkülözhetlen feltételeit és azokat a határokat, amelyeken tul egyik a másikának megsemmisítése nélkül nem ter-jeszkedhelik ; egyikét a masikának erkölcsileg megvetendő rabszolga járomba való hajtása nélkül nem eszközölheti.
IVaszary Kolos, fi
1832—1915.
Irta : Dr Lukács Józsof
Még nem régen nemzetek hírneves történél nója volt s pragmatikus történőiéinek szavai okulásul. s gyönyörködtetésül szolgáltak. ma már róla és cselekedeiriról írunk történelmei. — mórt Vaszary Kolos, Magyarország hajdani hercegprímása szept. 3-mii elhunyt
Halála hosszú élei. munkás és emlékezetes szereplés vén*fi záradéka. Nem közönséges részvél és gyász szavai töltenék meg széles ez országban a közvélemény harsonáit, ha a most a háborús jelen minden érdeklődésünket le nem kÖMié, ha nemzet nemes és erős küzdelme má«ra is engedne figyelnünk és tekintenünk, mint a csatatérre, ahol létünk, lövőnk, (eltett szeretteink bilincselik le oszlnllauul minden figyelmünk, minden percünk
I\'e néhány perc egy-két sor még mindig int Vaszary Kolosnak is a közérdeklődésből, a nemzeti gyászból. Alakja sokkal mélyebben vésődött a ma-, gvarság szivébe, semhogy azt hamarosan feledtetni vagy elborítani tudná a világcsaták hulláintengere.
Klsö kó/.iogi méltó.-agunk viselője Vaszary Kolos löbh, mint két évtizeden át 8 mert ilyen felelősségteljes iiiuk"* állást löllölt be, u tekintetek ezre tu|iadt alak iához, működéséhez és szavaihoz. Minden szereplése kinielle ót rt kö i.apí .-Ifi keretéből s tekintélyén gyarapodást, népszerűségében fokozódást, hozoll neki szavaival pedi * történeti kincses házunkat gyarapitollH.
Kzek miatt került Vaszaty bilioros a magyar nemzeti történelem gavdag leltárába S nevét nem a töriéuelem margójára illa. hanem annak egyik legszebb s legtartalmasabb lapjaim, amelyek fiztedéves dicső multunk ünneplésének körzetébe tartoznak
Szerepe méltó emlékkő e fontos históriai pontnál. Az aranyos kor egyik íéiiylő sugara az ó egyé ínségéből az ó ajkairól ragyogott ki De ne vágjunk ki a ».>nendhől. Vaszary Kolos Zalamegye fia. Keszthelyen született 1832-ben * innen került a bencések rendjébe, Klete az egyszerű szerzetesi élet csendes és zajtalan mesgyéjén indul el. Története nem sokat igér, mert a lemondás nem tojt tüneményesen fénylő jövőt s az önmegtagadás sem a fényes karrierek kezdő pontja.
1 A bencés rend életkórének egyik sugarán indul Vaszary Kolos is. mint a dicső rend annyi jelese, munkása, büszkesége Keménye, törekvése, életcélja
közös meg annyi sok rendtársának feladatával és hivatásával.
Vastart Kolozs azonban nem vész el a/azerzet tesi élet szürke, ködös lávotábhu, akik. a hivatásos élet munkájának hű napszámosaiként élnek s múlnak, el a közélet tekintete elől,
Kagvogó szelleme, történetírói lelke fényl-sngárkéut vonják ót a szemlélet és közcsodálat körébe.
Kgy nemzedéknek lesz nevelője a bencések neves és emlegetett gimnáziumainak kathedrain. Uyór és Kaztergom egy-egy ismertebb pont ai ó életében. A tanár dicsősége itt vau emelkedóbeiis hírneve ekkiy gyarapszik meg annyira, hegy rend főnöksége elül-láróvá teszi.
Tágult munkaköre egyéniségét ismertebbé teszi. Győri igazgatósága alatt már tekintély rendjében.
Hamarosan dicső rendje főapátja lesz, a pannonhalmi apátok örökéb-* lép. Egyéniségének gazdagsága. lelkének tartalma értékesebbé teszi azt a füzért, amely a beueósreudet apát|aiuak sorával nemzeti történetünkhöz kapcsolja
A rend történetébe inélyeu vesi be magát főapátságának korszaka Sokat alkotott. S mert ó történelemből — amelynek igaz és hú munkása vola v- megtanulta az egység, az erő fontos kihatását, rendjében is egységesített. S reud|e megértette, művét tisztelettől nézte és valósította meg.
ZAI.AI K Ö L L 0 N y
8ZEPTKMItKIÍ fi.
Szóval ismerniük kell az összes érdekelt felek közvéleményét ók az erkölcs magasság azon tetőpontjain kell állniok, hogy őszinteségük kétségbe vonható ne legyen. Mindezeken felül a legnemesebb emberi érzésekkel kell bírniuk, ami igazi tartama a műveltségnek. .Meri elvégre is igazi műveltség, a tartalmas, a mély im\'ivellsóg nem a másuk elnyomásából, mint inkább a mások élet feltételeit képező tulajdonjogok tiszteletben való tartásából áll és azokban nyilatkozik meg.
Ks valamint hogy az egyes emberekre vonatkoznak a jéznsi igék : Szeresd felebarátodat mint ón önmagadat, nemkülönben vonatkozik az a népekre, amelyek nagy összeségükben egyike a másikával szemben azoiikópen felebarátoknak tekintendők.
Igen. az emberek állal létrejött külőu-lele társulások. tömegek, mint az emberiség tagozatai egymással szemben elsősorban is felebarátok, amik között a világbéke csak ngy következhelik be és csak akkor és annál álandobb, ha az idézel! jézusi szavak minél melyebben minél érdentteljesebben élelmeztetnek és gyakorlati kivitelükben az érdek ellentélek mások életfeltételeit kepezó jogaik tiszteiéiben tartásával minél jobban kielégíttetnek.
Amiért is amely felelőség leilieli mindazokat. akik ,1 világhábornnak bekaiombákal szolgáló embervadászatnak kezdeményezői voltak és lesznek nem különben azokat is. akik a békekötésnél nem ügyelnek arra hogy a báborura szolgáló okok minél jobban el-
távolíttassanak, minél inkább meggyengit-tessenek.
Mennyiben fog az sikerülni a mostani vértói megittasodott világ gabalyodásból ki folyólag egyenlőre nem tudhatni ; de bizonyára annyiban, amennyiben a békének előfeltételéi képező alkura küldütt államférfiak nemcsak a maguk országa, hanem az összes érdekelt oi-szágok társadalmi, közgazdasági és hadászali helyzetét felismerik arra nézve mennyire terjedhetnek a követelineyek és engedmények, hogy a béke lehetőleg közmegelégedésre minél hosszabb állandóabb időre megköttessék és pedig mindazon biz-tosiió átributonokkal amik azt lehetővé teszik
HÍREK. Hódolás a királynak.
Zalavármegye részéről l)r. Hálás Héla főispán vezelése alatt a diszes küldöttségben részv.-tt.\'k Kroller Miksa, zalaváii apát, Hertelendy Ferenc lö-rendiházi tag, Ollnj (íuidó nagybirtokos és I)i I Itt jós Kálmán ügyveií
— Vaszary temetóae Az ollnuiyt biboros temeU\'Ho szept. !i én d e. !i órakor lesz Keszthelyen
— Megaebesült munkatársunk. H. Radics Kálmán lapunk s tobb fővárosi lap munkatársa, szép sutvh költöje s prózairója az .\'-szaki harctérről megsebesülve ide érkezeti. A sebesüli vitéz négy hóna-poi töltött az északi harctéren s kitüntetés i> érte hősi magatartásáért,
— A nemzeti áldozat jelvénye. .Ma az alispántól 7 7 dr»>. jelvény érkezett meg a Hadsi-gély-zőbe. Kgy jelvény ára 2 kor. A nemes cél érdekében a közönség Ügyeimébe ajánljuk e jelvényeket
Hangulatok.
Vau egy kicsi falu valahol, Csendes benne minden ulca sor. ElnémulI a méla esli dal, Minden régi kedv lassan elhal ... íly gyászos még nem voll a tanya • Nem hallik a pásztorfurulya, Pusziul a gulya
II.
Van egy kis házikó valahol, Nádpupjára akáclomd liajol, l\'itvarábau üreg asszony vár. Mindig napestig el sírdogál. .. Mig messze a Visztula pariján Lehanyatlik sok vitéz huszár. Szép magyar huszár.
III.
Van egy halvány leány valahol. Dús hajába gyászszalagolt fon, Muskátliját könnyel locsolja, h\'ozmarinját már nem ápolja \'Sz kalap mellé soh\'se kérik már. Minden magyar leány szive fáj, Gyenge szive fáj.
TÁLOSSY yÓKZSF.
Kletéuek legszebb kora a fiapáli méltósághoz Wződik. A férfi erő, az alkotás és tapasztalás szel-lomé itt működnek teljes hatásukban. A Hadtörténete alatta gazdag anyaggal gyarapodik.
Már-mar azt hitték, úgy látták, hogy a főapáti méltóságban érte el Wzaty Kolos pályája delelőjél.
Az isteni (iondvisoles azonban még töbliet in tartóit számára a földi dicsőségből éw Himm herceg-prímás halála után a magyar <g> tniz lőpasztorává lette. A csaknem hatvan éves vállakra nehezedett luliat a magyar kalholicitmus kormányzásának gondja. 8 ez a legnehezebb idóbeu lörtént meg
Uj küzdelmek várnak kibontakozásra, s nehéz feladatokat kell liitMtoldnili ez idólájl s ezek az egy-házi eleltel mind szoros viszonyban állanak, Tapintat, móraéklés. szeretet és békülékeny szellem jóságára volt s/.ükség e küzdelmes hareokban, hogy a szenvedélyek ml ne topjanak ama korlátokon, amelyeket a/, egyház méltán állithalott fel a megindult modern és tultó szellem rohamának megállilására. S ez a harc a legbékésebb kifejlethez jutott.
\\t uj prímás szelleme n |tti-|én«iti Imnyomáuyoli jogos alapjaiból meritvén érvei\'l, tekintélye az ellenséges áramlatok érdességét lelörle s így a tisztái, emberi vagy nemzeti kívánságok le||e*ülésu valósult meg csupán Az egyház, amely ellen indulta tulajdon-képem harc - történelmi mnltiából érdemlegesen örzylt jógiból mit sem veszteti, tekintélyét eredeti lényében örizle meg, számbeli gyarapodásának pedig \' törvényileg biztosított jogát nyerte el
Vaszarv Kolozs érdeme, hogy a csaták szenvedélye elcsitult, iu egyházpolitikai kényes s egyúttal jogalap nélkül s.Ukölködő kérdések bolvgalása pedig lekerüli a nemzet belső békéjének örömére a napirendről.
Ha az elhunyt bíboros életét nézzük — amint az látszólagosan telt — alig hisszük, hogy az a csendes élet, h munka élete volt. Zailalau. folytonos munka, békiiés. kiegyenlítés. az ellenlétek lelniése élete celju. s e munkaprogramul kifejezésére még cimero tarialmát is a pax adja ki.
8zellomené| nem volt szegényebb szive «eni. Minden cselekedetben ez voll a tanácsadója Innen van, hogy tetteit annyian félreértettek. mert a mai kor emberének nagy részénél már ismeretlen fogalom a szív szerepe az elei harcéban Ó azonban ennek tanácsától, hangjától nem tért el soha s talán ez is voll, ha lehet igy x/ólmiuk róla, eleiének s állásának tragikuma.
A vezető állások magasában nem mindig tanácsos a szív szavát megfogadni, mert oda igen sokszor a kemény é* irgalmatlan határozottság szükséges, ha az élelmes emberek hadával nem akarjuk hatalmunk anyagi gyümölcsét loszedeini.
Az ország nyomorékjainak egész serege keresel! és talált mila mindig segélyt s ezek melleit a cimerek és származás kevélyeinek elsenyvedi utódjai is csapatostul eliek henefieiuináu. Mindezt csak igen kevesen tudták A beavatatlanok meséi azonban nép s/orlUlenné tették nem egy hiszékeny előli alak iát.
i\'edig Vaszarv bíboros a nemzet élő lelkiismerete voll Mig egyrészt dicsőséges multunk fényét varázsolta a magyarság szeme ele. másrészről a sze-genjség sebeit gyógyítgatta a nemzet Segélyre szoruló tagjain Csupa példa voll egész élete. Igaz, hogy nagyobb részben szívből Allotl.
Mint piimás örökre feledhetetlenné lette magát egye> beszédjeivel.
Milleuiuiukor mondott nevezetes szavait boldo-
Qr. Kele Antal ügyvéd meghalt szepi. 1 ón Ül éves- korában, egy évi súlyos betegség illán ügyvédi dolgain kívül a magyar gyorsirászaloftk hírneves mftvflője. minden magyarsági ügynek a közéletben egyik leglelkese\' b, szilaj támogatója, mindenben puritán tzittoiusággal. a boszniai okkupaciót végigküzdötte, az olt kapott rheuma bántotta egész éleiében s végre összeomlott a nagy, erős ember. Az igazságos emberek gyászoliák.
gull emlékű királynőnk ir- megkönnyezte, az ország Iiépe pedig különbség nélkül szivébe zárta
Kz a beszed i\\t elhunyt biboros legszebb hagyatéka Magasztalva emlegetik Illa is, » II Léső kor története in meg lógja őrizni. Az igaz magyar szive s lelke szól e beszédből a koroims uralkodó leié, akit mindenre ki akart oktatni, amit az ezredéves Magyarország joggal várhat alkotmányos uralkodójától Magyar király előtt még nem hangzott ragyogóbb es hazafiasabb szónoklat, mint Vaszary millenáris beszéde, amelynek kéziratát királyunk el is teüe emlékül.
kilétének fóliására egy gaz merénylet is halassal volt Osolics Mihály pincemester gyilkos merényletétől csak a Gondviselés mentette meg a herceg prímást
Vaszarv biboros huszonhárom évi primássága alatt a zajtalan munka embeio voll Nem sokat hallatott magáról s ehhez megrendült egészsége in hozzájárult
1912. Őszén lemondott »z esztergomi érsekségről Lemondása után s/.ülömegyéjébe. Halaluiiíft-redre jött el s \'itl tartózkodott teljes visszavouuliság-ban. A keserűség percei itt sem maradtak el mellőle. A nyolcvanhárom aggastyán halálát tüdőgyulladása okozta, amely régi hurutjához hozzájárult.
Halála ismét reáterelte az ország figyelmét a nyilvános élettől teljesen elvonult egyházlejedelemie.
Szikrázó szelleme kihall, az ország egy igaz 9 hazafival lelt szegéin ebb, aki lelke egész tüzével, szive teljes erejével szerette hazáját s őrizte unnak ősi jogait A megtestesült igénytelenség, szerénysé* és jóság f pásztorát a nemzet iwztallau részvéte ki séri keszthelyi sirbolljália. amelyet még életében készíttetett magának Vaszary biboros.
8ZKPTBMHKR «
Z A 1. A I K 0 2 I, 6 N Y
A főgimnázium Igazgatóságától.
ban a rendes előadás szepl. 9-én csiitörlőkön reggel $ órakor kezdődik.
A 20. honvédezred
| halálmegvetés bátorságával s mintegy édes, tünemé-uyt\'N álom kAp vonull *•! mindez a uózók szemei ^^gdfc ! elöli, amelynek tömött sorábol örömittasan tört fel a
A hedy1!fefT*\'kath. főgimnázium- jteUaés, a csodálkozás tapsvihara, büszkeségének ki-
löró hangja uyHíjáut. hogy ez a csapat n mienk.
A király imádkozik <- melodrámát Kollin Géza szavalja nagy tetszés közt Szigethy Sándor hadnagy ismert, méltányolt zongora kísérete mellett. A baka-! nótákban megint az egy IH les remekel. Szilinél, hang-
htilfóntacoinolf katona octnlifo "WB"1 u,,v* M,luk s mikor a honvéd c.
UIIHDIIIQOCIIIQH naiUlia ÖÖIOIJO.,blu,oiús törléu«i (kel ríOTben),. Kajx Ferenc müve,
Irta Dr L J kwrül sorra, édesen mulatott h közönség a találékony
I utánzás játnkéu és szerepen amely teljes illúziót lio-1 ™bl"™ lnlt"k " volllii, lm l>« \'n\'ITIJtluulik hogy »l Slikáilhmk »ü-
rából került ki meg a két nő szereplő is. Szalay Dé-1 1 nes, Szalay József, Magyar István, Sümegi László, Murkó Uéza ailták eló ezt az alkalmi darabol. Grassy
iskolát végzelt önkénteseinek katona estélyen A nemessége, a szereplők egyénisége, az irányítók köt tisztelet övezte személyisége megannyi okként sze. lepel a siker számláján. Mert orról a katona estrftl írván, csak a legteljesebb sikerről adhatunk számot és pedig mindenben dicséretesen Szinte csodálkozva uéztflk már uiHgát a programot. Dicsőséges harcaink-hall eleseti ba|társak hátramaradottjai « a mi dicső \'.\'ti honvéd ezredünk rokkantai javára cimezödött a katona eslelyAmi ebben csodálatra ragad az, hogy jjHj;iblg az estély az ezred keljeléből került ki egész tártul c,atrtk,.p mával. Dicsérettel kell azért emlegetnünk a derék, a hóslulkú, a nemes bajtársi ifjakat, akiknek nem voll elég a tiszti\' iskola kemény kötelességekben
Hela hangja kellemes szórakozási nyújtott néhány szép magyar nóta előadásával Szigethy hadnagy dí-csért kísérete melleit. Méláji, búsan, érzéssel énekelt Grassy » hangja nem mindennapi Isten adomány.
Lengyelek fehér asszonya c. költeményt Mandiner Pál szavalta el nagy sikerrel s változatos színnel. ICztllán egy negyedórás szünet tört" meg a \'isoit, amelynek második 1 észét öt szép leven illusztrációként uyilotla meg. Kgy-egy eleven darab volt miudeii kép (Koeh Sándor terve szerint: a sorozás, a Irén megakadt, a roham, kísérik a foglyokat, az első segély, az ima) a háborít
gazdag anyaga munkának, hanem a hősi életre való tartalmából t-lve invencióval és színe* -kivitellel A készülés é» tanulás mellett még szabad idejükből is b(f|liv6 lllal6g|a| gieinauer József és Herboly Zoltán
kilépték a tetemes részt, hogy a szeretet, szánalom
együttese mesteri előkészület és átérzés
terméke, amelyre is bevo-
es könyörUl-t áldozatát is meghozzák azokért, akik ^^ köl| ht||gtjk a bakanólAk „|6idé8Bl már elvérzettek a dicsőség mezején, de akiknek ár |{aj/ Km|<hMC ^ Nag). K Tob(á(
V\'áik maradtak, vagy akik a küzdelem tubájában rok- „„, láh(,kM|U-,se iMl„étléas«l kerül sziure kantakka lettek Valóban sMrotetie méltó eszme volt SlaU>. József _ H7.HV»liitHl. a Gjei^ek Kudrő-
s igazán, méltán dicsé.etes smak koszorújára tarthat (|j,fi| u Muig |(HVoUtt U.fruádjHl
számot a kivilel. Boldogok lebeiüuk mi kanizsaiak. já,s7ák 8ufilwuw Wli|„ fat*, Bziu István,
hogv ezek az ideális ielkü ifjak a mieink. A dicső Sj,igelll). |lidOTgv kisér*t* mellett íátekos
húszas ezred kohóiéban olvadt ki ez a színarany, k^szség^l. technikai Indául ki utoiwk >.i*m «|á amely hősi ezredünk történetét a nelilea és résztvevő k„r|J|t n Ralj J(skHjló| c waV<i|(il szív zománcával is berónia. Ez az esemény, azt hí-
mintegy gazdag
emény, azt hi- múfc0r ,,udásakeui. A múveszi szavalat előadóját mi
szem. páratlanul áll a katonaság töiléuetében A halni Í8 az iBlllBle||tíll^g akoliban hagyjuk, de igy is
induló hősök — akiknek jogos jusauk vau arra. hogy k0|őllös dicsérettel emlékezünk róla. » haza » melyért vérüket adták s a társadsloni. amely- A táborban c. (eleiiet «*ei*ó|e Rajz Ferenc
Iiek békéjéért rokkantak lettek, segitsegét igénybe vtl|, K|6a(loI (iril(i),y fíeh Maulhnor Fal, Völgyi
v,.Kyék - saiái maguk lelkes munkájával teremtik Zl,||A|1> ,iiber K6Záó lff(8||, JÚZ8t,( Nagv K ,)H71jfi
meg majd rokkant életük alapiát. amelyen az erő- ^ l{aj, j,VrtM|C vo|lak NaK). |H|eil,«Duye| nieg„er-
beu csorbult vitezek ellengödnek. Kz a nemes bdke- kesllHU( ü|)itó,| |í,.rU|, t. darabban « közönség sedes voll a fó vonzó erő. amely azl a nagy tömeget 8 miko|. H gépfegyver kattogása e* kézibomba
e szinköibe vonzotta, amely az estély jövedelmeként l0bbauás is beleszólt a jelenetbe a csatakép realiz-
a közel 2.400 koionát összehozta \\z estélynek azon- ............ - a közönség csaknem a csaták kutforrá-
lian nemcsak az erkölcsi ereje voll támogatója, ha- „^nál képzelte magát.
nem az igert gazdag músor is. Érdekes, változatos. Közel négy óra keretében ment mindez végbe tartalmas szines, egyúttal zamatos is minden részében g MuUn mA|. úgy túl az éjfélen, megindult a a kat 011a estél>. A husras honvéd duzzadó akarat tömeg haza felé egy édes est emlékével lelkében, s ereje, letlvágya. kedve, dalos, natás természete, a diiséró és elismerő szóval ajakán, halál útján is játszi, édes humora csillogón minden i„ oll egy-egy éljenző hang is suhant az estély számban, minden szereplő ajacán. és szemében. Acé- llu-,sorhnak végén. Kit szerettük volna dicsérettel átlós kemény lépés minden mozdulat — az önkéntes- T0|ll|| mi js arainkba érdemes erények jutalmaként, iskola nemes neveléséuek gyümölcse, az irányító htt r«*lHÖb>.> szempomok nem kényszeritenék ránk a zászlóaljparancsnok és tisztikar dicsősége — amúgy a „látást s nem tiltanák « vezető és irányító szá-igaián uiBgyaros s a sokszor emlegetett húszas dicső- „.^„ok „evének megérdemelt emlegetését xeg bizton záloga -z *t ilju gárda. Uo zárjuk « szép esi emlékéi.
Kegyelem, rend, pillanatnyi pontosság — a __
dicséretes vez-tés gyömölcsei — a műsor részletei- — Az öreg regruták Nincs hangos nóta,
iiek a fő karakterisztikonjai. amelyek gyönyörrel töl- de bánatos arc sem kedélyes megnyugvással állnak
löt (tik el a szmuléfő sokaságot. sor alá az öreg regruták
Művészi műsort osztogattak az ilju honvéd A sikeres küzdelem kedvet, ambíciót nyújt
tisztjelöltek a bejáraiuéJ. Kr. a műsor is közel 8) miudnyájuknik. szinte örömmel készülnek a froulrai
koronát hozott a nemes célra. A bevezetést s az iu megtorolni a gazságot, melyet talán szomszédaink
\' Urmozzókal a cs. -k. l\'i Landyvehr gy ezred zene- elkövettek velünk szemben, kara adu sikeresen. KI a remény mindnyája leikehen, hogy a szent
Az első szám — jönnek a húszasok életkép cél, melyért fiaink vérzettek diadalra\'fog jutni s az
voii. Mog|elütitek a tiszti iskolrtt végzett ifiak szépen, igazság, melyért küzdünk, győzni fog minden gazság daliásan, szemükben a buszát* dicsőséges vágyával, * felett
— A honvóclezred gyászmíaóje. Darvas Lajos a 20. honvéd ezred pótzászlóaljának paraucs-noka igazában szép és uemes tervet valósit meg. Nem inasról van szó, minthogy a 20. honvéd ezred elesett tisztjeiért es legénységeért havonta egy rekviemet mondat a lelső templomban. A uemes terv és eszme Darvas Lajos századost dicséri, akinek minden gondolata az ezredél A hős századost kfl-lonben 11 napokban a Siguuin Laudis-szal tüntette ki hősi magatartásáért a csaták tüzében a legfőbb hadúr. —
— Vitézségi ezüst crcrn. Megint egy hős nagykanizsai ifjúról, Cirosinger Józsefről emlékszünk meg e sorokban, aki hóbi magatartásáért az első osztályú vitézségi érmét nyerte el. A kitüntetett ifjú hős — aki már meg is sebesült egyszer — csaknem tizenegy hónapja állja a tüzet, a csaták küzdelmében. — Óvja meg a magyarok Istene a hőst, ha kétheti szabadsága elteltével visszatér a harc me-mezejére. —
— Ab izr. templomba a közelgő őszi nagy-ünnepekkor, sem a nagy, sem a kistemplomha, köz-, egészségügyi és közbiztonsági szempontból belépti jegy nélkül senki sem fog bebocsájtatni. Kívánatos tehát, hogy belépti jegyé\' most már mindenki haladéktalanul kiváltsa a hitközségi irodában, ahol féríi-és uói ülések, utóbbiak alsó karzatiak is, minden helyre kaphatók A szegények f. hó 6-án hétfőn kapják meg iugyeii templomi belépti jegyeiket a hitközségi irodában
jy , .
— Elhalasztott befizetések- -A-nagykanizsai takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezetnél a f hó 8-ára (szerdára) eső bef\'zelesek^z üuuep miatt f. hó 10 én. azaz pénteken d. e tartatnak meg.
A Délzalai Takarékpénztárral Kgyesült Önsegélyző Szövetkezetnél a folyó hó 8-r« eső befizete sek az ünnep miatt 10-én vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg.
— Katonai kinevezőnek Őrnagyokká léptek elő: Weld Győző f>. ulánus e-beli és Nemes Bittér*Záhohy Kdgár ü-ulánus e.-beli százados, ez utóbbi h 13. uláuus 11.-hez való áthelyezese mellett; továbbá a mozgósítás tartamára teuylegesitelt nyűg tisztek csoportjában Nagysilkoi Kiss József. Tóth l\'órnai es Hlaiuiczai Póruay István és Palliardi Ágost őrnagyok címet és jellegét Századosokká léptek eló . Nemes Trauu (iyőző é« Namcs Traun József M;t. gy. e. béli főhadnagyok. Főhadnagyok lettük: Breznay
I Pál, Kohn Ferenc 83. gy. e.-beli, Hohi Ostfcár éi. Ditlrich Győző 90. gy. e.-beli huíoagyok. a király Maróihy Lászlót, a 3. huszárezred zászlósát haduaggya nevezte ki. — Őfelsége Gergő Imre dr. egy«M,mi magántanárt, budapesti hőnvédhelyőrségi tar* ezred-orvost, dr. Gergő Samu körmendi járásorvos fiát, a háború tartamára a hoüfédorvosi tisztikarban törzsorvossá nevezte ki.
— „BERLIN\' mozi megnyílt Szombaton I délután 6 órakor nyitotta meg három havi szünet
után a Szarvas szállóhau levő .Berlin" mozgoieuy-képsziuház művészi nívón álló remek előadását. A ,Berlin" mozi előadásának legnagyobb érdekesség* egy kitűnő hollandi zongoraművész remek szép já -téka. A „Berlin" mozi. miként az egész üáboru alatt sem emelte helyárait uj szezonjában is a régi rendes olcsó helyárak mellett mutatja be a legújabb harctéri eseméuyeket. a kitűnő vígjátékokat, a legújabb és legszebb természeti felvételeket és a szenzációs legújabb érdekfeszítő drámákat stb A további előadások látogatását a t közönségnek a legmelegeb ben ajánljuk
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukacs \'JozscJ, íógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-tóirnti fejlődésivel foglalkozik, amig a/, jelen alakjához ert. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány. Jtmel.v mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasuiauy. A világlörté-nelem e jelentós mozzanatának ismereti-minden kulturembcr ludasának szükseg.-s része. A niú ára 4 korona. Kaplialó Ifj. Wajdits József köny vkeroskedesébi-n^ Nagykanizsán
— ab .Élet" szépirodalmi míiveHZfti Mi-lapot (sxerkHsiti Andor József) uiuda^ tartalom. <-r-(lekeh UH aklurtlib képuk .tgéwilik ki. A kimnó l»poi lütdegeii ajánljuk olvasóink Ii«v«»lmél)B. Swrkesztftség és kiadóhivatal: Binlipmu, I. Miérvári ut 16/c. — tilft\'izHtéai ár fólóvre 10 kor. Mutatványszámot kész-aéggnl kOld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazda* tartalommal jelonik m«g A .Vasárnapi Újság" alöfitolóai ara n.<gyedevr« 01 korona, króuiká--val együtt hat korona Megrendelheti » ,Vasárnapi Ujság- kiadóliivat.tlában (Budapest, IV, ügyelem utca 4). Ugyanitt m-giendelhetó u .Képes Nóplap", a legolcsóbb iy»áx a magynr nép számara. félévre -2 korona 40 fillór.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikásH, iránban én képben az Ui Idők A mi érdekes esemény a négy világrész harcterein történik, azt miml j Miénk tárja íeutói szepsógü képekben Érdokesség. mövesii nívóval és ^lökuló izlés jellemzi Herceg Perein: hetilapját, az Uj Idóket. melynek minden száma aktuális kötleméliyeibeii, elbestélésoibell és re«ény<-ib(<n is egvaránl a szépirodalom ápolója — Klófizotési áia negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI, Audrassy-ut 1(1. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmiy-kepes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti tutsek anna. Megjelenik ini iden va^Hiiiap Minden egyes száina gyönyörű művészi kivitelű képpol é- a legérdekesebb tartalommal jeleüik mejj Kifizetési ára: bgést évre 12 korona, félévre 6 korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : budapest, VI. Audrássy-ul 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a/kiadóhivatal — K ki-(qnóen szerkesztett kép *sv hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
NEVJEGYEK
sildig míg mm latazetl nagy »al»iztakb»n |u lányos áron kéizlllalnak
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
8ZEPTKMKKK H
^áiifhútvvln
{[/ OflipwKAi, /aiánomnai
y w OAtpna
- \'g CS/W^-KOR
HAN6SZERKIRÁLY-U.
BPE«rrjMEFKflKUTl5.
amtavit* inoun\'
Berber ^yó^y-kótrányszappana
a. Hell a Comp-tól.
KlfálO orvonok »jAltlJftK . « KuiApa l.\'Kl"!.!. álln»jiU>«ft a
börklütó* ellen
> ii»i«»
aiAlúk lakálráay* t*
l.lrml.rn rlilf.irUulO ..ím I.ArbaJoknál na-
Berger kátr*nyo> kénsxappana.
Nákark ét icycnnekvknrk onyhiíbh halmú kátrány iiappaa Berger glicerin k.itránysxappana.
Tcrábbá kátrány n.\'lkul a hlrr. *
Berger-féle Borax-sxappan
pallaaái, 0»i>»ul6», a««pl6, mlloaaar »• mU b6rba|ok al . Ion Darab)* ula>IUaaal e«r\'MI 70 Ollér.
ÜJ: llrrir«T lolyfuuiiy unirrtaai »*aa|i|iitaa>. kflHnfl halá<u bfllbcti"K».-i<!\'kli\'l, trj. MakAllkorp.\\JiáJ, alamliit áló liajnovrailA «icr. I Urr* N) kucon.i Krrjrn kitrjri«ll«n »or«nr Minaul 0 Hell A Oomp.-WI fa níiw meg
**KUUi\'."

ím
llllkl I
.......... ....... övi |>arl>l vllauklAlliláion oranr
áram. Kapható mlndon ívOnvUrhau, droxárlábaa »t nak
Állatban. Nagyban: (l 11.11 A «\'«>«KV, IMm. Ilrlt.r
»lorf«ritrn»(c II -II. Ilu,lí.|.e.lrn naioVnn í. klrMnvhrn. TOrOk Jön.-I ayó(tv.i.rl*ri»bati KirAly-ulra II.. MnlnUr í. Uoa«rn«l. Thulltntvrr r« KrlKnOl KodlinrUur ffIK\'r u löd álnál, lta.tni.ovlu Tealvírrknf I. Str..rl Sándor e-láttánál. NVruda Nándornál. I».-I.lii» I Krl*jr«>»iiél, Vári korul 0. Klroliivl.ru mlnilrn k>(.nv.n\'iiirl.ini. |nbb drn Kúriában U lltam.rtulrlbfii 4
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézc.\'le felnőttek- ós gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö őb edző hizlaló-kúrák ogész éven át. Gyermekek 7 éveu felül kieéret nélkül felvétetnek.
*l K lovll aluli kutl.iumlít\'il n.\'in viillnl M\'tí\'.l .1 Hllil\'liHlillÖHÓH
SZEMES/VEK
kell nui li\'iuii. lm itil iikitrjnk s/.hi\'iivhIiií v«*r siMivtÁrmiinkftl. A/ ólelini\'8ft«^ ihmii
ALL
HgyAhliAI. iniiillioKy ne kósHÜnk i\'g_y pillnna lijí som. Iihihmii Noron kívül vegyük í^óiivIh\'
..ZhIh! Közlöny" liirdctósi rovnlát. nmil ott liHláro/oilan rtr(i<linónyt ór ft magyar liinJet/)
VILÁG
liirdclONcit ilt megtalálja A liirdotö rövid idö alait meggyó/.ódik a/. immmIiii••nyrftl. | annak lialáio/.ollan
VAKNAK
k<-ll lenni, a ki nem Iái ja a ..Zalai Ko/.lrtnv rolnimos fejlAdesél. ez pedig vilaifosan jel-lem/i. Ii<)g>
AZ
••/.i-n lapban megjelenő lllintleii liirdelÓHimk kellő lias/.m» van. Szemesnek áll u világ, vnkmik a-/.
ALAMIZSNA!

- Iff ^A/PITS /Pf^f ===
KÖNYY-, PAPIf^- ÉS IRÓSZEí^KEHESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban v,nl m gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_L dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány- k ^ nagy raktára. ^
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits Józsof könyvnyomdájában Nagykanizsán.
54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 9 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkaiztosau as kiadóhivatal Deák - tar I
Taloloii 182 Mlr<laliaak •Hjat.liá.
Kelfllós axoikesxlA •
Báuekovich János
K.í»üefke»etó: Kemény László
Magjalanlk hátion as ciüt&rtftk&n.
fclOfnaltal 1 VeKy«öevie
hk*i> *»■« 10 koron*, l#lívi« R korona,
íuom 60 (III. fc*»a. •«*•\'• irt 10 flll.
A nemzeti áldozatkészség
jelvényei mint miilt Hzáinuiikbaii említettük megér keztek a Hadsegelyzőbe (\'sekély két korona az áru. Knnyil kér, vár mindannyiunktól uz u szép emlék, amellyel a nemzet öumugának adózik s öiök időszak-ra akarja megörökitHui a jelen nagy napjaiban tanúsított hősiességet és Önfeláldozást. Sokan Vagyunk meg itthon, akik nem eltünk a háború viharában, akik nem szenvedtünk, nem nélkülöztünk s nem vér-z.«ttűnk Nekünk kétszeresen kell az eddigi kényelemért adóznunk. Senki sem vonhatja ki magái ez áldozatkészség alól, mert nincs rá jogcíme. Most csuk egy |ogos cim van e hazában, a kei és. a gyüj-tés az iltlioiimaradollakkal szemben. Könnyű adó ez. amelyet örömmel kell lerónunk, csekély váltságdíj, amellyel saját épségünkért, kényelmünkért » talán .1. lünkért adózunk. Klmaradhat-e tehát ez adó meg-lizetésétól, aki e hazában él? Joggal » becsülettel alig hiszem. A legszebb divat, most a jelvény bordása. S e mellett meg áldozatkészségünk dokumentuma is. Menjünk. kzer-xzUk meg v tüntessünk vele — önmagunk mellett.
Tanítóink a harctéren.
A faji és netüZeli nyelvünk ől*«-i. u buldog jovfinek zálogai a gyermekek szellemi í,jlóde«ének vezelöi 11 nehéz müiikánuk baj-
nokai, a békében is hós emberek, ezek : a liuljnk, liugy a magyar tanítóknak hozzájuk magyar lanilók. A puszták falvak és városok uiéltö diosó faiadat jutoll. Ok nevelték és iskoláinak szerény emberei, az anyagiakkal ápolták a Ijéiokoszoriizta föld gyermekeibe ktizdú kuliur napszámosok a magyar m-inzel ezt a fegalmat: A haza mindenek i\'lóll. Ok igazi feniiu-lói: 11 miigvai- (unitok. ohottak be gyermekek köbölére a hazának
Ma a midim minden arra való alkalmas szeretetét, ók oltották a gyi\'iigi\' gyermekek imibor a harctéren kttv, 1 liogy megőrizze lelkébe uralkodójához való hűségét ók oliot-hazánk függetlenségét és mi\'gvivja uemze- Iák gyermeki szivükbe a Irón védelme és lének szabadsagai: oll vannak magyar tani szerűtek! fogalmát.
mink is. mi küzdenek a bósók sorában. Olt Végül a fronton ók lelkesítették hazavéreznek az ollenség uz idegen földbe ásoti fias példájukkal vitéz katonáinkat. Ma a lövészárokban Miudenmt elól vannak azoknak világ legnagyobb legvéresebb háborújában soraiban, kik elsónek l"| ték át a megtört tudjuk inog. hogy a magyar haza földje ellenség borzalmas védó vonalát. Olt vanak csak hósóket terem (Jsak most látjuk hogy mint közkatonák, mint altisztek és tisztek de e hazának minden iia, akit sorsa fegyverrel mindenütt a közdók elsó soraiban. Ez a leg- kezében a frontra sodor, életével os halála-fényesebb tanújele, hogy a gyermekek azi- val kosz megvívni hazája függetlenséget éa vebe bele olloli hazaszeretetet ók érzik egész segíti nemzetünket a diosó győzelemhez. Eb-nagyságában (ben a nagy munkában, ebben a lilám kü/-
1870-iki lenyes néraot győzelemről a delemben ugy a harctérre vonult, mint itt-a loi lenelem azt írja. hogy azt a német hon maradt tanítóinknak is kijutott, iskolamesterek az általuk nevelt katonakba J A legutóbbi napi lapok hozták a kékési
olloli hazaszeretettel szerezték meg. Ma a hóskur forrongó tengerében, a világ legnagyobb győzelmének megszerzésében, elmond
evang. egyház megye azon határozatát, hogy a harctéren egyház megyéjük bél elesett magyar tanítók neveit márványba véseti és az
Sypniewsky dandarparancsnok
lila Dr Lukács József
Mikor a harctér felé indulniuk, ha jol emlék szem — ös>zesen tizen leheltünk. Sypni-wsky. a llós liutjzas ezredes, azóta daudurpaiiiucsuok, Schuei-d-i István lóllailiumv, száruysegedliszt, Ital altiszt, különböző rangban, meg én. aki n.\'bánv |ó szóval, tmzdiio lies/éddel mentem a húszasok tele s egy kis tudáfvágnyal Vittem magamban honi levegói, honi vágyai s üdvözletekéi a hősiesen küzdő osapainak, ezrednek, amelynek tájéka után indultunk, hogy feltaláljuk, hogy lásktik őket,
Nagy utón jártunk, amint azt máskor elmondom Zivataros, esós éjjel értünk Janowba Vasárnap este volt, már úgy éjfélutáu. Ili tolt az Ktapénz-koinmaudó, ahol azután megszaporodtunk
Nem harcias honvéd került közibüuk s nem is Vnlami generális, hanem egy nyúlánk fejű. ok«^s szemű fiatal lö - az ezredes úr Sárgája.
Édes, szelíd állat volt Mi Sárgának neveztük el (!>akuem világossárga volt a szőre, innen kapia a nevét.
IJgy ötéves lehetett Már szolgált /hadsereg-
ben s megszokta a dörzxölésl. a keiét, a veregelést, meg aztán a parádés eledelt, a cukrot is.
Régebbi gazdája lioiry mint szólította, nem tudjuk Mi az tiloii csak Sargának hívtuk S ó ha-murosuu megszokta névéi. Másnap már ügyelt nevére ;>de meg inkább n felé|e nyújtott kényéire. Kzt is igen szerelte
Oko.ian, de hálásan i» uyull utánna s azután uagv szakértelemmel vette el a tenyerünkről Azután ragaszkodó hn»ég és hála nézett ránk szemeiből; rö-viilre nyitott sörényét pedig nieg-inegrázla, mintha ezzel is baiálságos köszönetéi akarta volna lolmá osollli
Ilyenkor különösen kedves volt a Sárga Mindannyian liamaiosau megszerettük, s azt moedhatnám, valósággal becéztük.
Ha ettünk. Sárgáról nem feledkeztünk meg sohu Az övé volt minden harmadik falai. Ha közben valahol a tréiihuszáioktól szereztünk egy-egy kenyeret Sárga mindig tetemes részt kapott ez nj lekvirálasból. Mintha neki ehhez küjöuös joga lett volna.
Tekintélye pedig akkoi nőtt ki előliünk a ha souszőrü állatok sorából, amikor az őrnagy, akilói Sypniewsky ezredes átvette a Sárgát, így szóll a Lipót-teud hóséhez : — Kzt édes úr, a legjobb togam húzza most ki I
Kitől a perctől kezdve megkülönböztetett tisz-
teletiéi néztünk rá s bániunk vele. É* Sárga meg is érdemelte, mert ó is hamarosan hozzánk szokott. Megszokta, megértette a magyar stól. tűrte a magyar tenyér cirógatásál
Mikor Jauowból elindultunk, már Sárga volt az általános figyelem középpontja. Nem hiába lepett négy telivér örökébe, ezrede* úr Sypniewsky új paripája. Megbecsültük A mi kocsink, vagy szekerünkhöz kötötték s annak lőcse mellett lepegetell a Sárga. Olykor nagyol ugróit örömébeu s bele. ol dalrakapoli a mellettünk elfutó zabvetésbe
Hosszú utailik mentek mellettünk, nehez ágyuk merüllek e. a sárba cstdákok tömték az utca sarát kőtörmelékkel, — de mindez csekély figyelmet kellett nálunk Mi csuk a (érképet, meg a Sárgái néztük. Az előbbi már megszokott kép volt sokféle változatában. de a Sárga még új volt * érdekes is.
Hozzám különösön ragaszkodott Nem tudom, honnan származott a Sárga e vonzalma Lehet, hogy a kenyér, mely nekem sehogy sem ízlett s igy « Sárga kapta meg adagom, vagy a cukor, amelyet ai esetleges éhség elcsilitására vettem magamhoz ezredes ur Sypniewsky tanácsára, hozta létre ezt a ragaszkodást Később azouban a Sárga ugyancsak hálátlan lett.
Mikor már ••llogyoti cukor, kenvér egyaránt & nem voli már nekem sem más táplálékom, mint a remény, hogy a ZuckerKabrikbau. ahol a hadiéul-
Z A I. A I K ti /. L 0 N í
SZBPTKMHRR 3.
iskola belső hiába illés/,teti azon óéiból hogy a gyermokek minden pillanatban szemeikkel lássák a7.1 a nevet, amelyet sohasem szabad elfelujlHiiiók. amelyei iiuáikbn is be kell foglalniok. A békési é». egyház megye e.zon határozatát az iskolafönlarto közönség becses figyelmébe ajánljuk.
*
A harctéren eleseit magyar tanítóknak márványba vésett nevilk örökkön át követendő példája legyen a magyar gyermeknek. A harctéren eleseti tanítónak utódja mint az iskola uj prófétája azzal kezdje hivatásos munkáját, hogy elmondja annak az elesett hós tanítónak élettörténetét, ki itt élt közöttünk. Aki a béke idejében kezdte meg az élet kálváriáját aki nevelte a hazának azt a sok világrászoló birességit lióst. akik újra megmentették a trónt a bazának es viszont e hazát a trónnak.
Minden tanya, minden falu és minden város, melynek a tanítója a harctéren hósi halait balt. az iskola bels falaba illesztett márványba vésesse az elhunyt hősnek nevét, mély hirdesse a zaenge gyermek előtt, hogy midón a haza veszedelemben volt. midón a hazának llai a harctérre vonultak hogy meg-küzdjenek a sáska módra megszaporodott ellenséggel: eleseit hós tanítójuk Is felöltötte a katonai szürke ruhát es ment volt növendékeível oda ah ol csak vérvirág terem. A
. . . ................ i-uiínvieh Hála vallás és kiizokl. minisz-
falu népével oda ment hol a vemrag gyü- » E„„ek ^
mölose a diadal, ára pedig a dicsó halál. [íulii 1|liin ((„„jpiat t„u„ ,, gyászmise. A ......pl.....
Mondja meg az uj nemzedéknek midón Lmntalyél............ kutatókon pihent » náhai h«r-
azok a márványtáblára bevésel, nevet olvas- UgP-l-J. A Laldachmum Wrül „nely
\' alal t e koporaó vcill — tu.ngeresz kalonak alltak kel
sák l.ogy a tanító sorsa, a magyar ------
ulilalt, valamiéi a tompl.......IMIÍ léron i» «ok ven-
zet sorsa is, ....... mind kettőé küzdel- uk kordont A t„mploni fck.,i« posztéul volt ba-
mes és veszéllyel van tele, de amely látja ">\'"» » » .......nil\'d",n,m
ékeskedett Vaszary cmiera — a pai aiimliolunia diadalmaskodni az erényt, a becsület, a bün A ^^ rfMl ....... ^ án ^ , „
és 117. ármány fölött. bíbornoki kalap, a sít. István ós a KeVmu\' JÓZs.\'i
Azon tanítóinkat pedig, kik a harctériről rend iiagykermzlj.1 között. Köröskörül a koszorúk ... , . , „ideiébau a gyertyák sokaséun égall A sárga inisz
kedvese k kórébe vissza térnek, fogadja a 1 , • , , .....1 ,„„
tikos fény szep-m fakító ki a magyar ajíjbáz K>»-
magyar nép kettős széretcttel, mert nagyon Zlll A köszönik között ott volt a lóreudihAz, a kép.
megérdemlik, mivelhogy nemcsak mint tanító, de mint hazájáért hősiesen küztlő katona is
iselóház s a magyar kormány kosioriija Kzek kii* zött foglalt helyet Keszthely tokét.* szalagos baln-i koszorúin. A másik oldalt Mihályfty Akos. a l\'áz niiny
híven teljesítette nemzptíi iránt való köteles- „^„„niut, Hudupasl közönsége, a Tudományos Aka-
segél.
Pataki Béla.
Yaszary bíboros temetése.
Irta: Dr L. J
démia. Esztergom város és vármegye, Balatonfüred, majd Darányi Ignác és a kegyes tanitóreudiek koszorúja. Oldalt volt Pápa város, Gyór szab. klr. város, Pest vármegye, « gyászoló rokonok, u katli. középiskolai tanár egylet, a keszthelyi lőgimnázitim. ii Reservspitnl koszorúi.
A király képviselője, Pál ily herceg, arauvgvap
Mit délelőtt ruent végbe Vaszary bíborosnak, jas vitáz az oliár evangélium oldalán loglall helyet a pax tópiipjának temetése. Ke*ztbely.n ment végbe A szentélyben pedig apró térdeplők álltak, s azokon a plébánia templomban A temetési szertartást Báró Dr. Prohászka Ottokár. Olattfelder Hyula Csanádi Hornig Károly biboros püspök végezte nagy és lé- gróf Mikes sioinbath-lyi, gróf Széch\'uyi nagyváradi, nyes segédlettel. — A celebrált* biboros az ünnepi Fetser gyóri püspökök s Kránitz Kálmán felszentelt mise **IAtt a jelenlevő papság üdvözlő bódolatál ío- ^ntlspölr foglaltak helyet. A celebnins biboros körül gadta Oemiiieiiciája teljes, jó egészségnek örvend, pedig a főpapok bosszú >ora mloti ünnepi szint. A mint örömmel szemléltük. A fogadás után a bibo- iliákonu>ok tisztét Kitörli Dezső veszprémi s dr tial ros püspök nr templomba ment, aniely.uek bejáraté- esek (iyorgy váci prelátus kunoimkok töltötték be. nál a főpapok bosszú sora várta. Amint rövid imá- A szertartásmester Molnár .láitos prelátus kanonok ját a szentélyben elvégezte, a bíboros ár a papság volt. Bészt vetlek még Nemes Antal r. püspök sorától követve herceg Pálfíy Miklós főudvarmester. Wurglils lelsóőrsi prépost; Bitksay prelátus, aki Gal-a király képviselőjének fogadására ment a templom esek kanonokkal a váczi káptalani képviselte s Maibejáratához. őfelsége képviselőjével együtt jöttek a zeiiauer Oszkár preiálu* kanonok Urol Osáky Káról)
parancsnokság székelt, majd esak kinéz valami, a Sárga az alám ülésnek rakott lucernát kezdte kieDni. Klóstör csak lassan, alázatosan lopott ki egy-egy szálat, mintha uia^a is tudta volua, hogv hálátlan-ság, amit cselekszik. De később kitört rajta a ló-természete, hogy mindig egyék.
Be-be nyúlt az ülésbe s mindig mélyebbre st>-lesztette alattam az ülést.
Nólia meg — megszólaltam barátságos hangon :
—- Ne te, Sárga!
De ó csak tovább folytatta Ülésem pusziilábát Ha|totta a fékezhetetlen ösztön, s azt többé uem korlátozta már semmiféle hála. Ha útban voltam, nagyot lökött rajtam orrával.
Kii meg mindig mélyebbre sülyedtem a lengyel paraszt szekerébe Kéloldalam már csak a szekér kasán pihent — meg is verte, kékre is törte a rázós ut, a sok kátyú A másik fel alatt még miudig a SArga gazdálkodom, inig deli tizenkét óra felé azon vettem magam észre, hogy már esik egy kis ládacsucbkéu ültem és semmi puha fúnemú sem vol: alattam, mert az mind átköltözött a Sárgába. Bá is emlékeztem erre az úti a néhány napig, mert a félüldalom mindenféle sötét szint játszott a Sáiga la-lauksága miatt. Klfogvlt a cukrom, nem volt kenyerem sem s meg ülésem is elpárolgott a Sárga lóvoltából.
Körülbelül délig tartott ez a |ó út. De én azért türtein szótlanul. K miatt meg nem álltam volna, inkább hagytam a Sárgát garázdálkodni tWésem lucernájában.
Mikor már az utolsó száll is elfogyott, NAtga nyugalommal állt a szekier másik oldalára s ott Ügetett, onnan nézte kiulódésom, kapaszkodásom a sze-
kér lőcsébe, mintha semmi sem történt volna Nekem meg majd a vesém és má|am szakadt le a kemény ülés miatt, valahányszor nagyobbat döccent u szekér — az orosz országnlou. Pedig ez uem volt titka jelenség Fel volt már olt járva ét« taposva minden út, mert u vi-rt orosz sareget arra üldözte a mi diadalmas hadseregünk.
Mikor beértünk a cukorgyárba, ahonnan uéháuy nappal előbb hadosztályparancsiiokságuukat kilőtte a muszka, s amely ott létünkkor a hadtestparancsnok-ság állomása volt, bizonyos örömmel szalltam le szekerünkről. Tört volt minden tagom.
Mi in étkezni indultunk, s a Sárgát is etetni vitték. Nem volt neki elég a köteg lucerna, az én ■ ülésem. Amint elváltunk \' szemrehányolag néztem a Sárga felé, mert neki köszönhettem, hogy a (öldon alig tudtam vánszorogni
Kbéd után folytattuk utunkat. Tulán omafel óra múlva bekerültünk i\\z ágyuk pokoli feleselésébe, amely miatt még saját hangunkat sem hallottuk
AgyutUzben voltunk
Kittiek tudata kiss^ hatott némelyikünkre.
A Sárga azonban hósieseo viselkedett Ugy jött, maid állt mellettünk, mintha semmi sem történnék körülötte. Pedig még a föld is remoguit alattunk. az ég meg egy siró, repedező, folyton hnsadni-készülő boltozattá vált.
Ez tetszett nekem A lengyel furmányos lovai ugyancsak mozogtak, s borzongott bőt ük, de a Sárga, az nyugodtan állta a helyét.
Csodálkozva néztem ennek a lónak a nyugalmát Kgyszerre beletalálta magát a helyzetébe.
Nemsokára célhoz értünk. A Herreiihaiislioz lutotliiuk, amint a katonai térkép jelezte. Kihagyott
uri lakás, a melynek lakói elköltöztek a csaták zaja hói az orosz birodalom mélyébe
Itt a Sárga lödéi alá került, s ekkor tdbúcsuz-tam tőle. 8zépen megsimogattam okos lejét, megveregettem mozgó ajkát — ezzel elváltunk, Mind ketten más útra tértünk, öt át vette a derék János, én meg a tapasztalás ösvényére lépletu.
Már másnap nem is gondoltam volna a Sárgára. ha fájó feloldalam uem emlékeztet rá. hogy ezt a Sárga étvágyának köszönhetem
De még sem feledtem el. Valahányszor irtain hős daudárpaiAiicsiiokuukuak, mindig eszembe nitott a Sárga. Még is kérdeztem néha:
— Mit csinál a Sárga?!
S a Sárga bevált. |ó paripa lett belőle. Büszkén járt nemes terhével a harcmezőkön — de csak néhány hétig
a minap, amikor levelet kaptam a harctérről — abban a Sárgáról is szó esett. Megötültein, amikor a papíron nevét láttam. De csakhamar elszomorodtam, mert (Inndárparanosiiokunk soraiban azt olvastam :
— A mikor elénk ellenséges gyalogsági és tüzérségi tűzben célomat értem egy végrehajtandó egyetemes támadás érdekében, kilőtték alólam a Sárgát..
Ilyen dicső vége leit hát a Sárgának.
Ha uem volna lefoglalva a hősi h\'tlál kifejezés dicsőén meghaló hőseink számára, nzt mondanám, a Sárga hósi halált halt. De igy is abban volt része.
Különbeu a Sárga nem egyedül esett el. Ugyan akkor még egy huszárlóvat i» eltalált az ellenséges golyó h duudáiparancsnok környezetéből,
Ki tudja, a Sárga meg 11 lár.-a nem voltak-e életmentők, amikor ezt a kél gyilkos golyót felfogták ?
8ZKPTKMHKR !).
ZALAI 8 ÖUH T
9
váci |)ltnpük líúpviaHlilttóbfln s Hólt Ni mim preUlus kitúrniuk, a körpoilli pttpuoveló i^iugalója. A leinp-hitt) liajójáltnn nlti\'L Kohl M"il,inl reUztiiitult |)Uapok, . II«k.ili li "inig zirczi apát, Hajdú Tiboi, pannonhalmi |0Vi főapát s a többi bencés apátok, Burián Gergely csornai prépost, Hila Dezső egyetemi tanár ciiozetes, apái, Mihályft Ákos egyetemi tanár apát és még sok egyházi előkelőség.
Dr. Breyer István miniszteri osztálytanácsos, (iróf Aichy Aladár v. b. tt. » még számosan a zsúfolásig lelt templom közönsége közt vol\'ak láthatok. Az Ünnepi requiem alatt Kckhardl karmester vezetése mellett keszthelyi hölgyek s urakból alakult dalárda a dirigens kai nagy nagy requieiujét szép és művészi előadasban adla elő. A gyászmi-e után Dr. Prohászka.
Dicső szavak húszasainkról.
\\ minap egy levelet kaptam a harctérről A a mi húszas honvédeiukkel is foglakozik. A szavak régi hangzásunk — dicsérelesek. Éjjel érkeztünk, vagy éjiel indultunk — mondja a levél — s közben folytonos támadások, az teljesen mindegy volt a mi csapatainkra. Mert az jellemzi a húszasokat legjobban, hogy-ha egy keveset pihenhetnek, már olyan jókedvűek. tréláluak. huiieutkcduak, mintha csak nem is ők állták volna ki a több napos emberfeletti küzdelmet. A nézőre olyau benyomást tesznek, mintha most érkező ujcsapat iiMiU^tttik még nem is tudják,
Gróf Széchenyi. Gróf Mikes és Ülaltfelder püspökök hogy mi a háború. Kálöuben — irja tovább levele-a ravatal négy sarkán foglalva helyet infulával lejü- l(i||k _ holnapra (ez aug. 29. volt.) nagyszabású
tervben. Szinte ritkaság a harctéren
A-ról az érkezet és ebbeu a szóban: Főtanácsos, az ő-n c.sak egy vonás vau. Az osztrák oldal 1914. augusztus 3-ról, a magyar augusztus .Véről van keltezve.
— Rekvirálják a salétromot. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a honvédelmi miniszter a száz kilogramnyi vagy euuél nagyobb salétrom-készleteket hadicélokra igéuybevettekuek jelenlelte ki.
— Esküvő a kórházban. Felemelő ünuep-ségusk volt tanuja Daruvár közönsége, mely a Vörös-Kereszt kórházban játszódó II le. Báthory József, 3. vadászzáazlóaljbeli őrmester, üdülő beteg, a napokban vezette oltárhoz légi jegyesét Horváth Mariska bácsi lakost. Az eskeléstiél mint tanuk szerepeltek a kórház parancsnoka s egy másik tiszt s nagy számú közönség nézte végig a szertartást s örvendezett, hogy a háború vihara állal egymástól oly régóta elszakasztott jegyesek, egyesülhettek.
— Vasutasok kitüntetése Ferenc Salva-tor főkerceg, a Vörös Kereszt védnöke Krusl Mór eszék-felsóvárosi állomásföuökuek és Kozsics Kudre volt eszéki forg. főnök, most pécsi Qzletvezetőséghez beosztott öizlályfőnöknek a Vörös Kereszt 11. osztályát a hadiékilméuiiyel adományozta azokért a hasznos szolgálatokért, melyeket a sebesült katonák szállítása érdekében kifejtettek
— Burgonya a városházán. A .város élelmezési osztálya, mely eddig szivén hordta a közönség érdekeit nem akarván a félúton megállj,
Gyáfizhir. Feigl Gusztáv nyug. d. v. Addigi megszokott melhodusát követve gondoskodott béke főpapja megtalálta az örök nyugalmat, ame- ellenőr f. évi szeptember hó 7-éu »/t7 órakor este nrró|( hogy a közönség az előre uem látható súlyos lyei eleiében a magas rang sem adott meg ueki életének 68-ik évében hosszú ée kiuos sieűvadéa tlj|j idényre burgouyával is ellegyeu látva.
kön — külön-külön adták meg az absoluliót amely
után Háró Hornig biboros püspök absoluliója követ............, ,
A ■ , „ xi .. A jutalom ditak kozl ilyenek szerepelnek : — egy kezelt, mire a rangldősb Gr. Szécheuyi püspök vetle 1 \' \' 1
át a celübrálást, a telem kíséretéi a kivilágilötl ut- ru.l szalámi ; 15 liter bór Pedig, Uej I .....
cán át a temetőig A minta és példás rend a sebe értékel" képviselnek ezek ilt a harctéren
slllt katonaságot dicséri, az ó sorfaluk édes és meg tudnám hirtelen
iiegállapitaui.
mekkora Nein is Hogy milyen ered-
ható lálváuy volt a szeretet és béke főpásztorának mj||Uy„| f0jt |Wi M verseny, arról legközelebb sí£ koporsójánál. Ez volt a legméltóbb kiséret és keret Vaszary bíboros tetemét vivő halottas kocsinak
molok he.
Nagy érdeklődéssel uépünk elebe, már a jutalom-
Keszthely gyásza inindeuUll kifejezésre jutóit. A fő- (i
utcán a házak ablakait kivilágították, amerre a város \'«\'l«k mialt is. No, de nincs az a jutalom djj, ame-nagy fiának tetemét vittek. A koporsó után Ófelsege lyet a húszas baka meg tW érdemelne!" Eddig szól képviselője s Kohl Medárd püspök haladtak. A te- H |HVél s az megint csak azt a régi. már országon
húszasaink
isinert dicséretel erősíti, amely
ameló kápoluája elöli lelelték a drága érckoporsói
\'még egyszer beszenlelték, mire a kar kél szép éu«-1 ^^ fimj n ^^ ^ ket (.Mért oly borús — Adj nyugalmat) adott elő. Kire bevitték a koporsói a kis kápolnában elkészített szarkofágba — s Vaszary KoIoí a néhai hercegprímás,
Mély megindulással oszlott szel « hatalmas tömeg \\ „Un jobblétre jwHs^KA m^bold^, 12 év»n kápolnától s minden szó az elhunyt biboros, Magyar " .. , . . ,7,..\' .
ors/ág egykori hercegprimásán.k jó szivei magas,- /1 mtt*,<Ml » ,I01 Lu»- 40 vaggon burgonyára, melyből háztartási ce-
tulta, niiielv most már a szarkolág melyen porlad «ó odaadással es leik iiamervtewegg.l rignl* nehez lükra bárki jegyM7>ljel el6. A ki- kápolnában még egy emlékjel hirdeti, hogy hivatását. Kartársai és baVátii uagyo.n bMaÚÍték
E célból kötési kiuáll vidéki termelőkkel miül-
Az árak a piaci áron jóval alul állauak tehát
8
benne biboros főpap holl teteme nyugszik, a fel- Tavaly augusztus 7 éu költözöl\', el Nagykanizsáról akj e nemtt „lükaégletét óhajtja beszerezni. A városi élelmezési osztálynál, Banekovich Jánosnál eb béli igényét jelentse he.
— Levólellenőrzés megkönnyítése. A
függoszteit blborosi kalap, amely egy nagy hatalom kialvásáról beszél s az el uem né uuló rwfraint hozza eszQukbe: — sic Iransit glória muudi I
HÍREK.
Kőszegre és itt nyugalomba vonult. Felesége gyermeke siialiu a gondos és önfeláldozó apái —-j A család a következő gyászjelentést adta ki:
< zv. Feigl Gusztáv né szül. Jónás Amália ugy hírszolgálat katonai ellenőrzése érdekében » külföldre ,a maga. mint gyermekei Mici, Frigyes. Margit férj. nó[6 |eVolezések az alábbi korlátozásoknak vannak Tolnai Józsefué, Ilona, Amália, Elza, Jenő és Anny, aiávotve.
— Vaszary bíboros temetése Magyarország néhai hercegprímásának temetésére városunkból is többen átutaztak Keszthelyre. — Átment Dr. 8abjáu Gyula polgármester, Farkas József érdemesült piarista koi uiánysegéd, Horváth György piarista lőgimtiázíuuii igazgató, Mátyás József és dr Lukács József piarista tanárok s többen a főginiu. timát ok közUl. Továbbá Krnlky Ietváirée Kádár Lajos ág. ev. lelkesz.
— Gróf Zamosky kára A Glas Narodu
az oioszlengyeioiszágt káiokal illusztrálja és többek között közli, hogy a Gróf Zamoyski Mór lengyel hitbizományos lublini es cholmí kerületben lévő birtokain a háború által okozott kár 20 millió rubelt tesz ki
- Kitüntetés t» halál után Berde mre volt m kir. 21. Itouv. gy. e hadnagy századparancsnok, halála Után főhadnagyi rangra emelteiéit, kiben Lehota József Iwlybeli dv liszt sógorát gyászolja.
valamint veje Tolnai József, sógorai Hónai Frigy Feigl Gyula, Feigl Adolf, sógornője Feigl Emília és az ötszes rokonság uevébeu is fájdalomtól megtört szívvel jelenti lelajlheietlen, jó férjének illetőleg jrás ,jtaU jó| 0|mható legyen. - Titkos Styiuk, após, testvér és^rokonnak Feigl Gusztáv nyug. jjei jrások (gyorsírás) uem használhatók. |d. v. ellenőrnek f. évi szeptember hó 7-éu este \'/,7 órakor éleiének f>8 ik, boldog házasságáuak 30-ik évében hosszú, kiuos szenvedés után történt gyászos
A Levél szövege levélpapír fqúart) két oldala i ne haladja meg. - A levelekhez uem csatolhatok oly mellékletek, a melyek híreket tartalmaznak. Az
rag y
A soroknak lulsürüu alkalmazása ugj*zint*u a sorok fölé keresztben más sorok átírása tilos
Üzleli levelezéseknél, ha azok egyébként a
elhunytát. A drága halotl földi maradványai f. hó fo„ti feltételeknek megfelelnek, a szöveg kel oldalnál 9-eu d. it. 4 órakor fognak a temetői haloltasházban | hosszabb is lehet Ezekhez számlák, árjegyzékek es megáldatni én onuoii a helybeli (emelőben örök nyu- hasonló üzleti mellékletek csatolása meg van engedve, galomra helyeztetni Kőszeg, 1911>. szeptember 7-éu.! Áldás és béke hamvaira!
— Hamis kétkoronáu papírpénzek
A levél burkolásához csak oly borítékol szabad i használni, amely egy rétú papirosbol vagy más bur-Az I koló anyagból áll, tehát selyem papírral vagy más egyik becsi lap arról értesül, hogy Budapesten. Cseh, annyaggal bélelt borítékokat használni nem szabad-
oiszágbau és BrUuuben hamis kélkoronás papírpénz\' van forgalomban, 1914-es keltezéssel. A hamis pénz i
Azok a feladók, a kik a fenti szabályokhoz nem ilkalmazkodnak, tulajdonítsák, ha az ellenőrzési teen-
a következő iráshibákról is fölismerhető; az osztrák | dók megnehezítése folytán levelezéseik tetemes késést oldal halmukéban, a harmadik sorban Dvije kruue ■ szenvednek vagy egyáltalábau uem továbittatnak.
helyett Dcuje krone olvasható A magyar oldal jobboldalán Buda után hiányzik az összekötö kis
A fenti szabályok a hadműveleti területeken lévő posta hivatalnál feladott összes magáulevelezé-
vonás: , ebben a szóban Kormányzó, hiányzik az aekuél alkalmazást nyernek.
Z A L A r -K
Z l 0 N V
8ZRPTKMHKK 9
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. lila: Lukacs \'JozscJ, fógiinn. tanár. A vaskos munka a papaválns/.tás történeti fttjlöflésóvel foglalkozik, amig az jelen alakjához i»rt. Mindenkinek érdekes es tanulságos olvahinány. amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténtééin e jelentós mozzanatának ismerete minden kultúrember ludasának szükséges1 része. A uiíi ára 4 korona. — Kupluyó Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti heti* lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. A kiütné lapot melegen ajáuljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség é> kiadóhivatal: Rudnp*\'s(, I. Fehérvári ut 16/c. Kló izetési ár félévre 10 kor Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi Újság* előfizetési ara negyedévre 01 korona, „Világ-1 króniká*-val együtt hal korona Megiendelheló a .Vasárnapi l\'iság- kiadóhivatalában iBudape-st, IV , Kgyeteni-nica 4). Ugyanitt megrendelhető a .Ive. pe« Néplap", a legolcsóbb ujVáií a magyar nép számára, leiévre 2 korona 40 lillér.
— Uj Idők A világháhoru leghűbb krónikása, írásban é« képben az Ui Idők A mi érdekes ese-1 meny a négy világrész harcterein történik azt iniml elenk tarja teslöl szépségű képekben Kl\'dekesseg. művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egy arául a szépirodalom ápolója KlöfizeteM áia UegH\'dévre 5 korona Kladohőalal, Üuilapest, VI. Audrássy-ul ni. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számara — Szerkeszti Tulsek Anna. Megjelenik mi olen vii-ámap Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel e a legérdekesebb tartalommal jeleink meg. KI\'tizeién ára: Kgesz evre l i korona, félévre tí korona negyedévre 3 korom 8*«»rk«»-/.iiWj{ és kiadóhivatal: Hudipesl, VI. Aililiássy-nt 16 s/.iim Miltal vánVszá-m -t kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-iüiiően szerkesztett kép s hetilapot mindenkinek melegen ajáuljuk
NEV J EGY EK
eddig m«g nem latazett nagy valasztakban jutányos áron ktuittalnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
DAlOftitm, /AiflMOiaMi CSP.K^-UOR
táGNER-
HANGSZER KI RÁ LY-ui
BP£«ÍT.JMEFKÖRUT15.
HHJtüVlLA IHOUH\' ilimitt uovtu*\'\'__jCj
0 Isi.s t,: , I, nliiArn brv.lll 1
Ber&er áyóáy-kátrányszappana
a. Hell & Comp-tól.
KlválA uiiumk njrtiilj.il. f» f.uiApu
li-ir|nia> iTnlm^ntuyrl liamiitjiik
börklUlcs ollfcn
klllonOKi n ktAiilku* bajok • ■ keiii ■»• 1- > Janiim - *» • inktllk.xpi rllro. TnrtMlaim• 49 «a«rtli>k fafcalrAnyl Unycil i-mii kUlillibödk ,. k.i.ik.vlrlr.i.bri, .l.lf.rrdulA itKjib IljriirmU «y»Hui4ii>i"klrtl Mnkm* i.ö»l.i<Jokn»l na-Ututi h*l»">>
Barger kAtrányot kénsxappana.
Ntknrk •>• Kjrrrmfltrknrk onyhílib haUiu k*lrányujppao
Barger glicerin kátránysxappana.
Tcvábbá kittráfi) nrlkul a t.lrrn
Borger-félo Borax-szappan
patlanái, i>*i>»ulí>«, ainplo, nillo»«ur n» min bArba)ok al , Inn Uarabja uta»llừal <i*yull 7» flll«.
Uj iti-ri(t*r lol) riniiii MAIrAniii«app»ii«. trtlOnfl Ii»u<ii liflrb. I< j- *» maktlIk^rpMál,
nJaluiiit kitálA IuJiiíim\'hM »irr. I Ü»r|j Kfrjrn kl(i-J<\'irllni Uorget-
- , |AI ■ mitllcllf
»Mlc-
Wien iui:» . . ai iun ik Avi párUI vlla«kUl|ilá«OD ncany. ér»m. KnpbalA mlmtan *>o*. I.uImn. ilruftorlábnn o» >iak
iiilolbrn. \\«K»|..,ii: li ■ i11 A ! ..„„.. Wirn. I . Ilrifrr
•lurfrrair.ii>>r li la. H<iila|k\'ii|rii ihikvI>k» tf klolnvlipn TOrOk JiViM\'f It)6^v«/, rliíiitlinn Kli.il> ulr» I.- . Vl .lnUt > -Mihpíiii\'1. Thulliimirr o« Srlli\'i.l Ki.rliniilM.\'r KiUi.\'-ulAdaliiAI. Iltiila>invll» Tc«l»íirkníl, Slr.«,l Nitmli-r Urtáiiikl. Ni\'iuila N\'«iidorn«I.IIil>ln>l rnsyr<níl. Vári-kflral « Ki.\'^iiu ( i n mlndrn k*6«> •K-tlArbaii, |oM
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézeti-felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Eröaito én edző hizlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiBéret nélkül felvétetnek.
KiikiiI hI.iII k.t/Mllfll.\'rl ...... viilliil l. l.\'l .
SZEMES/VEK
kidl inn b\'uni. lm inl tikiirjnk .szárnyiilni ver M-nyiiirsuinkiitti A/. clelnn-sHÓg; notn
ALL
-U.Vi\'Mlíll. II.......... II,■ k.\'ssunk i\'ky |úlIiiiiii
\'itt ........ni >..r.ni kivin v.i<K.yilÍi iui\'mlpr
/,; ilii: Ki./Ilim" Iiii-,|.|,.m iuviiUI. iii.i i ull IiiiVihWiiIiim iti\' .......... ,.r i\'s ii maicyiM liinli\'t/j
VILÁG
lmdi\'ic.MMi ni .....gtnbilja A hirdető rövid
idő iiluit iimggyő/.ődik a/. <\'iv«jin i.yről hm na k liiilai u/ifllíin
VAKNAK
k\'-H b-iiiii. ;t U iii\'in l.\'iij.t ;t ../nini Ko/.lon.v" lolmiii"- b\'ilőib\'siM. !•/. jmmIííí vilagosnn |• -1— I••in/i. bogy
AZ
\'•/■•íi lufdtiiii iih-l\'i-b\'iiő iniiidi\'ii liirdi\'tiíhin\'k kellő li;iv/nn v.ni Szemesnek áll a viláir.
ALAMIZSNA!

ITt
L:
ir-f fakíts /pppf
KÖNYY-, PAPI F^— ÉS IROSZEf^KERESKEDÉSE
Dús raktár Ic^ujabh divatú levclpapirokbiut cs névje^vekhen Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árba gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére süükséfjes cikkek
___ dús raktára
Jegyzői és etfyébb közigazgatási nyomtatvány..k nagy raktára.
■\'yj r . T . -r ■ .....a^J^HIIHt: •• .....y vy^ii^^
Nyoiiiiilott a liiptuliiiilunus III Wa|.liu Józs.if könyvuyomdijiban Nagykanizsán
54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 13 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szcrkuzloaig sí kiadóhivatal Deak-t«r
Talalon 182 Itlrdaliaak <il|a*ab*a • tarlnl
Kelőin* s7.eikesKl<> :
Báuekovich János
Kóite* k««si<*>:
Kemény László
Magjalanlk hétfon •« csütörtökön.
tlOfUaUtl árak: Kgéit ívre 10 korona, lilevic b korona. Negyedévre 2 korona 60 »M. Egyaa axám ara 10 011.
A mi albumunk.
(dr. 1 j l Arcképcsarnokot nyituuk e sorainkkal. A legszebb portraik foglalnak helyet benne. azok kepei, akik örökre emlékezetessé nevüket ama buzgó, áldozatkész tevékenységük miatt. amelyei h háborún, napok szomorú idejében tanúsítottak Nem vérüket ontották ogyan mint a harctéri dicsőséges hősei.
halottai, dl* Ők sem akarlak ......Zek mellett eliua
radni s minden percük áldozatul hozták a sebesültek ápolására, katonáink ellátásara, az elhagyottak istápolására, a társadalom mentő munkájának elesztésé ben, rendezésében, célravezeiéhében Uselekedeiuk nagygyá tette őket s honfiúi tiszteletünk méltó társai köze aratta. Ila majd a távoli jövőben valami nagy szellem megírja dicső de küzdelmes jelenünk törté ledéi, sorainak szavaihoz nyerjél) iuspiraliól a társa dúlom nagy munkásainak Uemes lelkesedéséitől, tiszta onzetlensegéból s önfeláldozó hazafias munkájából. Kitesszük emléküket a jelen törtenetének egyik foi-rás orgánumába, hadd találjon olt arany fonalai a p.raginat\'ktis iró, amellyel nehéz küzdelmünk dicsőséges korszakát aranyozza. 8 ez albumból nem hagyunk ki senkit sem, megemlékezünk mindazon nagyokról s kicsinyekről, akik társadalmi nehéz mun kálikban reszt vettek.
A beke korszakát már most kell megalapoznunk!
Irta: Perényi Antal.
Ki tudja, Kogv mikor lesz vége a liá-borúnak?
Hogy közel állanánk a békefordulathoz. azt a jelen helyzet még remélni nem engedj, dacára azoknak a páratlanul fényei* hnditel-teknek, nmelyek az egész világ méltó osodá lalál idézték eló.
Aiuig li\'hát vitéz hadaink haláítinegvetó bátorsággal küzdenek az egész világot lángba borító ellenseg ellen, s vérük, életük árán egyengetik a jobb jövó ösvényeit számunkra, illó és szükséges. hogy\' mi in készüljünk a százezrek sírján és a tengernyi vér árán megalapozandó job»• jövó sikeren felépítésére
Gondoljunk már most arra, hogy azok a százezrek, akikot a községek társadalmai ma meg csak gyér számban latnak a maguk körében, — mert órittsi többségük a városokban léleHlelt kórházakban keresi gyógyulását — néhány hónap múlva már olt kopogtatnak családi tüzl.elyük ajtaján. részben vagy egészben munka és kereset-képtelen állapotban.
Iga/., hogy az államkormányzat, ttgy,
miként iiiár most is leszi, a jövőben is fog gondoskodni aziránt hogy a hazáért vívott harcokban rokkantakká vált vitézeink az állampénztárból is segittesseuek. sót. ahogy ezt illetékes korinányférfiaink nyilatkozataiból tudtuk, ez a segély az eddigi törvényekben megállapított segélyezés mérvét is meg fogja haladni.
Csakhogy, mert igaz az is. hogy meg a megkétszerezett államsegély sem lesz kepe* rokkant vitézeink megfelelő ellátását biztosítani, a községek társadalmára fog liára-inolni nz a kötelességtöbblot. amelyre az állampénztár keplelen, de amelynek lerovását rokkantjaink joggal elvárhatják attól a társadalomtól, amelynek számára, testi épségük feláldozása árán, a tartós béke áldásait kivívták.
Ennek a kőtelesseglöbblotnek lelkiismeretes és hazafias készséggel való lerovásától fog függni az égó sebeknek gyors és j«red menyes behegesztése, amelyekel nz iszonyt* tos háború azoknak szivén ejtett, akik sze relteiket vagy soha, vagy csak nyomorék állapotban láthatják viszont.
A községi társadalmakra nemsokara ha ramló ezen nagy és hazafias feladatoknak eredményes teljesítése nagyban van feltéie-
/ ma.
Magvarok Istene \' Hallgasd meg imánkat: Alid meg a harctéren Küzdő katonánkat
Segítő kegyelmed Kérjük esedezve: Vezesd őket (\'ram. Fényes győzelemre!. . .
Drága nekünk e hon Es ha ez elveszne: Mit érne bárkinek Megmentett élete ?!.. .
Nyalanksagok.
Xyujtsd felénk véd karod Magyarok Istene Oszoljon el a vész. Hazánk gyászjellege \'
Tekints le népedre Halld meg esdő szavát : \' Tedd győzhetetlenné Árpád apánk hónál.\' . . .
Papp M\\hály
iUsilngti Tiiigi ii ><ilt Kaviár i -A kultúra lokozatos haladásával a konyhaművészet is megtartotta fejlődésében a kellő gyorsaságot s milvészete ma már kifejlett mondhatnók tökéletes. A régi germánok ünnepi lakomáján még na-yoit primitív volt a felszolgálás; vadpecsenye vadkan, lud még a nyárson pirult ízletessé s ott terjesztették ingerlő illatokul; Rómában már egy fokkal haladt a konyhaművészei A rómaiak, asztalán már általánosan ismert s kedvelt nyalánkság az osz-triga; de érlelték is am elkészítése módját Az Ínyenc Apícius oszlrigák.tl kllld Kómából a Perzsiában időző Traiáu császárnak. A római írók és poéták nem egyszer említik, dicsőítik verseikben az ízletes osztrigát. Pliuius a lueriuai ló osztiigáit, mini a legjobbakat említi, Horaciuk és Antonius a cumuai uszít igákat tartja kiválóakuak.
Az osztriga (ostrea) a záiható fedelű kagyló-félék fajtájának egyik legnemesebb képviselője. Hogy megélhessenek, szükségük van legalább is 17 percent sótartalmú vízre, *z északi tongerben — melynek sótartalma tudvalevőleg lóval kisebb — ueiu élhet meg a/, osztriga. Rendesen a tengői lenekén, vagy melyebb részein tartózkodnak, a hol egész kis telepei alkotnak ; néha millió a száma az ilyen telepen
előforduló oszlrigáknak Az osztrigákat aztán rendesen a leihely, a nagyságuk s az alakjuk szerint osztályozzák Kuiópaban a legdúsabb osltrigatelepel a traucia és a brit tengerpariokon találják, de osztri-gákbau gazdag Bchleswig Holstein. Hollandia Norvégia, Spanyolország. Portugália. Olaszország. Dalmácia egyes tengervidéke is A lelhet vek közül leg többre becsülik azonban Nalives-t, Oalíugfords-t. Whiisiables-i. Golcbesters l Angliában és 8i. Mato-t Franciaországban; keresettek nagyon a holstwíni osztrigák is. melyek Husiim vidékéről valók. líszak-amerikábau oszti igában gazdag partvidék a chttsa-veak.ibni és a ina»sachuesettis-i Virginiában.
Az osztrigákHt úgynevezett „osztrigatogőval* mélyebb helyeken pedig oszlrigshálókkal fogják. Ta-nyészlésél mesterségesen űzik, az ilyen mesterseges telepről néha a legízletesebb példányok kerülnek forgalomba. A mesterséges tenyésztés módja nem az ujabb kor leleményessége, már az ókorban is foglalkoztak vele. Az osztriga logása s a vele való kereskedés »lontos közgazdasági tényező. fölsőben in kitűnő, könnyen emészthető tápszer; húsában a táplálkozásra legkiválóbb anyagokat: zsír, sófélék. foszforsav stb megtaláljuk. Az osztrigát hordókba rak-lák, még pedig ügyelve arra, hogy el ne romoljon, illol.ve. hogy a kagvlók befogják a husi.
ínyencek valósággal - szeuvedélylyel szeretik, fogyasztják az osztriga húsát, csak hogy ehhez az
Z A l. A I III U 0 N V
SZEPTRMHKR 1 1
lezve azok mik buzgó Icőiremalíödésiitöl, tikik a községi társadalmakban a közhivatali tisztségeket ellátják.
Természetes, hogy itt eis sorban azokra gondolunk, akik a községi közigazgatás élén Állanak.
A községi tisztviselik nagy és j«lea gárdájára vár azon százezrek szomorú sorsának megenyhitéee, akik a honvédelemnek rájuk nézve végzetesen befejezett munkájában rokkantakká válván, földi életük hátralevő napjait osak akkor tesznek képeBek az általuk hozott áldozatokra való keserű gondolat nélkül elviselni, ha azt fogják látni, hogy a béke áldásaiban testi sérelem nélkül részesedőit huiifitáisiiik versenyző szeretettel igyekeznek földi megélhetésüket megkönnyíteni.
A szörnyűséges háború által okozott fájdalom töviseinek a/, abban résztveit hadfink és hozzátartozóik szivéből való gyors eltávolításától fog függni a jövő béke korszakának minden áldása.
Látniuk és érezniök kell azoknak, akik a honvédelemnek rettenetes harcaikból, akár részben, akár egészben megnyomorítva hazatértek, hogy a társadalom, amelybe visszatértek, mely és igaz hálával van irányukban azért, inert a háború irtózatos szenvedéseit vitézül eltűrték és a győzelmes békét megteremtették
Hangsúlyozzuk, hogy ezt a hálát látuiok és érezniök is kell. mert ettől függ egyedül, hogy feledve a szenvedést es a testi épség terén bekövetkezett veszteségűket, békés lel külettel vesznek ók is részt a viszontlátott
polgári társadalomra váró és a jövő békekornak áldásait előidézni hivatott nagy feladatokban egyéni képességeik arányában és zugolódás nélkül.
Erre a hazafiasai! hálás s a szonvede-) sekel és veszteségeket feledtetni hivatott visel-, kedésre már most kell előkészíteni és tanítani az otthon, békében élő községi társadalmakat. mert az emberek hamar feledik a velük telt jókat.
Addig is lehal, aiuig vitéz rokkantjaink mim! visszatérnek, nzon kell lennünk, hogy a községek társadalmai gyakori vasár- és
.......puapokon rendezett előadások keretében,
11 hazafias gerjedelemnek szivrehaló szavai buzditlassanak azo i felebaráti és hazafias feladatoknak versenyző teljesítésére amelyek rájuk, a visszaleró rokkantakkal szemben való viselkedés terén várunk.
Ezeknek az előadásoknak keretei...........
kell értetni a háború borzalmaitól megkímélt lakossággal, fóleg pedig azokkal, akiknek még szeretteikéi sem kellelt a háború oél-jairs feláldozniuk, hogy mily veszedelmet hárítottak el vitéz katonáink edes hazánk elől az állal, hogy az emberileg elképzelhetetlen fáradalmakat és bajokat, annyian pedig a halált is elszenvedték.
— A tegnapi uőpünuep jövedelme A Ingiinp délulwi meglurtutt népünnepély Jöve(teJin>\' iili\'^hulieljfi « 3H1I K-t. A költségek IhmAiiiUAh, mén ni. üiiuep li-HS-jöu\'H.\'ling S5n K. lesz ki A7, liiiifj, reudezésébeii liobmvip* Miliín segilólAisn Prikl József volt.
HÍREK.
Konstantinápolyban bíznak végső győzelmünkben.
Hogy török szövetségeseink miért küzdenek annyim rettenthetetlen bátorsággal, annak magyarázatát egy magán levél soraiban találtuk meg a napúkban. A levél Konstantinápolyból jött. Ür. Tuboly Kárnlynéhoz irta Belus gyógyszerész halálának alkalmából Kajdi lazarisla házfőnök, akit a nevezett úrnőhöz n rokonság köteléke ÍUz. Kbbeu a levélben olvassuk, hogy Törökország fővárosában általános a hit s a bizalom a mi végső küzdelmünkben. Kzt mindenki természetesnek tartja ott s ebből a re menyből kitolyólag kurd minden török oly hősiességgel ellenségeink ellen, akiknek minden támadása eredménytelen s véresen omlik össze a törökök szívós ellenállásán. Kz azjáltalános hit a célozza a török katona bátorságát, hogy hónapok óla meddő minden vállalkozás, amellyel a Dardanellákul el akarják foglalni. A nevezett lazatista házfőnök ár különben ínég sok érdekes dolgot mond el a lötök katona |ólelkü-ségéról, akik hálás szívvel hagyják el a |ó lazarista atyák kórházai, amelyben állandóan huszonöt seim-stilt török katona lel ápolásra, jó bánásmódi a » egészségre.
— A keszthelyi szegényeknek Háró Hornig Károly Veszprémi biboros püspöke a hold. liercegprimás temetése alkalmából a keszthelyi szegények számára 200 kor. adományozott.
Ifj. Löke Emil hadnagy. Nem régiben illhon járt. Kgy roham alkalmával leápolt sebének telgyógyulása után üdüli néhány napig a szülői házban. Nagy ezüst vitézségi érem csillogott mellen, tanúbizonyságául annak, hogy az ifiú dalia hősi módra viselkedett a csaták küzdelmében. Kitüuteié-
inyeuckedéskez bizonyos anyagi jólétnek is kell járulni. mert az osztriga élvezete nem tartozik a legolcsóbb élvezetek közé. a polgári családok asztalán csak üuuepólyesebh alkalomkor szolgálhatnak fel witrigát.
Sokkal népszerűbb tivaláukság a teugeri rak, mely szíutéu karneválban éli ,szerepét. Ki ne ismerné a rák-levest, a rák-ma|onai»e-t ? Hazája fóleg a Földközi-tenger. A tengeri rák 30—60 cm. hosszúságot ér el » külöuósen a köves, növényekkel benőit helyeket szereli. Az északi tengerben neiu fordul elő. Krdekes miként szmizí m-g táplálékát s mint fogja el n kiszwuelt áldozatot.
Sohasem nyill s m-rész inkább ravasz s számító. Kódarabok mögött, vagy a sűiö növények körött húzza meg magái s a mikor egy-egy hal jou (elé, összehúzza magát, megtárja inig ellenség* semmitől sem tartva, egészén közelébe ér s akkor ki löki éles ollóját, egy csettintés s a hal fogva van.
A tengeri rákot kosarakkal focink, az úgynevezett rákkosarakkal. Francia amerikai, angol a norvég partokon kiterjedt rákteuyésztést tuuek. A rákokat mielótl kereskedésbe hoznák, vizeu usr.ó ládákban rakják s in (artiák mindaddig, míg «z előbbi ssállil Hiányokat elexpediálják Kzállal mindig friss rák jöhet a kereskedésbe.
A mikor összefogdossák a rákokat mindenek előtt összekötözik az ollo két részét s csak azután teszik be az uszó ládákba, teszik ezt azért, hogy rg>-egy vérmesebb, izgágább iák káit ne tegyen gyen-géldi társai között. Ha csak ugy szabadon lakjak be őket, akkor valóságos s véres rákharc tejlódik ki közöltük
Helgolaudbaii körülbelül száz rák-lialáxz foglalkozik lákhalászattal. Kvenkint 60 -70 ezer darabol fognak össze ezek a halászok, a mi í>0—60 ezer korona jövedelmei hajt nekik Az északumerikai és norvég export sokkal nagyobb u joleutékaiiywbb.
föszakumerikábnn 188\'J-bon három millió korona értékű tengeri iákut hoztak forgalomba Telén decembertől márciusig szünetel a fogás Legízletesebb a rák nyáron Általánosan kedvelt s i»merl a dobozok bau kereskedésbe hozott konzervált rák. Kzt ugy készítik, hogy a rákot lögtöu a fogás uláu megfőzik s dobozokba rakják.
Leginkább ILdgolandhan ké>zhik ez a konzervál l rákoi. mely mini egyszetű mayonaíse mindenkor ízletes eledeli ad Az i-fla|(a nyalánkságok csopor iában a harmadik helyei a kaviár foglalja el, mely nem más, mint sós halikra (orosz ikra )
Kinevezése az olasz caviathól stármazik. A hal. mely a kaviárt szolgáltába 10 —20 kilograinot nyom. fóleg Asztrahánbau űzik nagyban halászatát A teli halászat sok veszedelemmel jár. A halászok a jégre épiteti egyszerű kunyhókbaii löltik a telel s vát|ák, Iliig egy egy helyről a jég elvonul, azután megkezdik a halászatot. Halakkal s horgos végű botokkal • lógnak a halászathoz A „téli kaviárt" kutyák által vont szánokon helyezik el s igy költözködnek egyik helyről a másikra. Veszedelmes et a halászat azért is, — mert a halászok majdnem mindig ki vaunak léve H borzasztó hóviharoknak, hirtelen olvadásnak s nem egy halász lelte már halálát a tenger mélyén. A nyári halászat már nem jár sommiféle veszedelemmel, csak hogy a nyári kaviá.t erósebbeu sózzák hogy |ohbau elálljon A hesózás illán préselik. majd szárítják a kaviárt. A kaviár legértékesebba
fa|a i itkáu |ul tul Oroszországon. Kveukint flOn—HOti ezer kgr. orosz kaviárt liozuuk kereskedelemben, összeseitekben mintegy másfélmillió iiibelnyjl. Minél világosabb és nagyobb a kaviár annal ertekesebb és Hiiumabb. A kaviarszemeket elóbb iniudenfele idegeu izomrostoktól megtisztítják, majd rosiáu nyomják at. tiesózzák s bontókba rakják
A romaiak is ismerjék már a kaviárt. Ovidius megéio kelte, dicséitelie a kaviárt, tnjg Cicero, síomre-hsnyásokkal illet kél rómait, a miért oly nagy falunk-miggid s költekezéssel hódolnak a kaviár élvezetének.
Gondolatok.
A köbe megbottloti ember — bármennyire üsse is meg magái, még lelállhal, de az erkölcsileg elesettel uine* az az eró, amely mégegyazer talpra állítsa.
Aki a kútba néz, a saját képmását láthatja a sötét Vizsziiien, az égre néző pedig az Ision arcát a felhőkön tul.
*
Jól megfigyeld azt, akivel társalogsz. Ha örökké csak önmagáról beszél, akkor veled nem igen törődik.
*
Vannak már viz alatt járó hajók, felhőkkel versenyző repülő gépeink, a földszínen robogó vouatok: még csak egy járművel nőm talállak lel. a melyik az Isten országába szállítaná az embereket. S «■/ nem is lehet, de mmi is szükséges, mert ott vauuak — lélek szárnyai. - z. Qy.
8ZKPTKMHKR 13
Z A I. A I KÖZLÖNY
8
aéré — mint annak idején megírtuk — csakugyan érdemet szerzett az ifjú zászlós Mostanában azonban megint bírt kaptunk róla a csaták mezejéről. Amint ezredéhez visszavonult s azután a halclérre ment. soron kivQl hadnaggyá léptették eló. Kz a kitUutetó előléptetés ifj, Lóké Emilnél a mull érdomoiuek el-ismerés.! és méltánylása, de egyúttal ununk a várakozásnak is kifejezése", amellyel a" vadászezredben az ifin hadnagy további szereplése elé néznek
— Az izraeliták ujóve. Szerdán este kó- í szöulólt be az izraeliták egyik legnagyobb Ünnepe, az újév. A háború kitörése óla másodszor Ünnepli a két napot, imába loglalva azok noveit,- akik éffcakon 1 és délen fegyverben állva érték meg az Ünnepeket. Ks oda löuu, északon ezer meg ezer ajakról száll hálaima az ég felé: az orosz barbárságtól embertelenül megkínzott zsidók adnak bálát, hogy fölszabadítottak ókét a szenvedések alól.
A mi orosz izr. foglyaink is megünnepelték az újév kél napját, mely idó alatt a munkától teljesen felmentetlek s rituális szokásainknak élhetlek. — Koseuthal sülő mester ez alkHlomból 8 drh barcheszt bocsátott rendelkezésükre s (ioldiuaiin vendéglős is többeknek adott Uunepi ellátást
— A felmentési folyamodváuyok bélyegmentesek. A katonai felmentési kéi vényeket és mellékletüket, amelyeket a folyamodó nem bélyegzett fel, <ftUiÍg meg Motoztok. Most a pénzügy-iniiiisztei meghagyta, hogy a beadványok és segéd-iratok leletezése mellőztessek, illelve hogy bélyeg-hiány miatt nelau már felvett leletek alapján a királyi adóhivatalok bélyegilletvkekei ne írjanak eló, s ily beadvanyok bélyeghiánya miatt előirt illetekek elleti benyújtott jogorvoslat esetén az illeték töröltessek.
— Iparosok óh kereskedők szabadságolása Az osztrák közgazdasági érdekképviseletek legutóbbi üleseu az a rendkívül figyelemreméltó ja-vnslat merült lei, hogy az önálló kereskedők és iparosok epp ugy, mint a földbirtokosok, illetve mezőgazdasági üzemek tulajdonosai, bizonyos időre szabadságoltassanak halaszthatatlan ügyeik rendezése céljaiból A szabadság csak olyanokuak adatnék meg. akik már hosszabb idó óla teljesítenek hadiszolgálatot és akiknél hivatalos szervek igazolnák, fiogy halaszthatatlan szükség esel* kétségkívüli nagyfontosságú es a mi gazdasági erdekeink szempontjából is sunyira figyelemreméltó, hogy érdekképviseleteink haladéktalanul foglalkoznának vele s hasonló előterjesztést lennének sürgősen ugy a honvédelmi, mint a hadügyminisztériumhoz.
A város lisztszerződóse még mindig nem került illetékes helyen aláírásra s így veszedelmesen közel áll a li*zt ínség. Kereskedőink a leg-kétségbeesotlebbeu futkosnak Kranzéknoz. azonban liszthez még sem tudnak jutni Most .az aratás után közvetlen. Ugyan mi losz a tavasz felé s miféle komposzttal fognak a malmok, bennünket traktálni in. az eldorédóbau ?
— Mi lesz a városházán ? As, élelmezési osztály mindent elkövet, hogy « város közönsége az élelmiszer uzsora karmai közé ne kerüljön. Így a közel jövőben érkezik dániai hus. szalonna piima fajta, mely az árakban kouveniálui fog mindenkinek. Jön eidami sajt. kávé, konzervek slb . melyekről a
a lapok utján fog tájékozást nyújtani az élelmezési osztály.
— Mi lesz;a zsir\'és fakórdéssel Kelte-, ueles kérdőjelként lebeg « város közönsége előtt * zsir és téli fa szükséglet. A kövér s egyáltalán a disznók százai rohafhosan fogy s az árak újból emel-, kedlek egyéb húsárakkal egyetemben.
A fákon még a madarak fütyörésznék s ami levágott fa van a környékbeli erdőkön a szertelen magas fúvar árak miail irtózatosan felszöktetik a tüzelőanyag árát. S nincs is remény, hogy enyhüljön a dolog. UgyanNjji^lesz az egy esetleges szi gorú tél beáfttájul velünk.
— Foglyok és fácánok a varos élelmezési osztályánál heteukiul héttőn és csütörtökön kerülnek eladásra És pedig fácánok daraboiikinl 2 80 Korona. Foglyok páronkinl 180 K.
-- Nem lesz téli menetrend. Az államvasutak igazgatósága közli: A magyar királyi államvasutak vonalán október hó 1-vel uj menetrendet nem adnak ki. haueui az 1914. évi május hó l-éu életbeléptetett nyári menetrend a vonatok egy részének megszüntetésével továbbra is érvényben marad. A forgalomba maradi vonatokról egy kivonatos hirdetmény kerül kiadásra, mely csak a közlekedő Vonatok számait tartalmazza K vonatok menetrendié az 1914 évi május hó 1 tói érvényes menetrend-hirdetményekből vehetők ki.
— Jelentkezzenek a rokkantak. A háború i elején leheteileu volt a háború összes rokkartjai szakszerű orvosi kezelésben részesíteni. Hiányozlak erre nézve h kellő lapasztalatok és bereiidozówk«- Ujabban azonban az állam minden lehető* elkövet, "hogy minden rokkant és béna kellő gyógyításban, oitaiáaban, esetleg művégtagokban, ?f-gJtő eszközökbeü részesüljön. Tisza István miiiiszier«inok a ttiinap fcrőrrondele-tel bocsátott ki, hogy a már korházi kezeién alatt nem álló sebesültek e» rokkantak fs ■jeleutkezlieluek szakszerű kezelés végett
— Liszthaszon. A legtöbb város maga szerezte be s szolgáltatta ki u közönség liszt szükségletéi Nagyon természetes, hogy az ütleire egy város sem akar ráfizetni özedtek tehát bizonyos kezelési költségekel, amelyeknek nagyságáról egyik-másik városban legendák származtak. Hogy a túlzás itt-ott nem leheteti alaptalan, mutatja Nagyvárad esete. Kz á város ugyanis, mint a\' Városi élelmező-osztály jelen-lése közzé teszt, egy esztendei működés alatt 180 ezer koronát u y e r .1 a lisztkezolésen.
— Az apró pénz visszatartása. Régi panasz a háború eleje óta hogy az apró pénzt kivonták a forgalomból. Kunek az érthetetlen eljácas-nak kellene valahogy eletet venni Sok balhiedelem kélt ugyanis szárnyra a nep rétegében, hogy így és úgy. csak az ércpénznek lesz értéke. Knuek folytán az apró ércpénzt visszatartják s -bajokat okozuak a lorgalombau. A nép vezetőinek lenne szerepe, hogy ezeket a balhiedelmekel eloszlassák s meggyőzzék a népet ama Cselekvésének helytelenségéről, amikor az éi cpénzt eldugdossa. Mert csaknem minden falusi embernél egész garmada ércpéuz található, ha szükséges, inig kereskedőink valóságos hajszát kénytelenek csinálni, hogy néhány korona árú aprópénzt
összeszerezzenek.
— Hová lesz a tojás? Dacára a rendőrség legcrélyesebb intézkedésének s éberségének az tilcavégi kereskedők a beérkező falusi asszonyoktól a
"tolást mind össze vásárolják s a kózönségtól ellia rácsolják. Vasárnap reggel a végekre kiállított posz-
tok nagy meuuyiségü lojásl koboztak el az «fféle elóvásárlóktól. akiket a legszigorúbban kellene ismét* lódés esetén megbüntetni.
— Paradicsom egy vaggounal érkezik ismét a város élelmezési osztályához .melyre ott elő lehel jegyezni. — Az ár ugyanolyan lesz körülbelül mint az előbbié.
— Megállapítják a vadak maximális árát. Miut értesültünk miniszter ur megállapitlatja a nagyobb vadak és nyulak maximális árát és pedig kgramoukiui 2—2 koronában
— Vaddisznó helyett — muszka. A csóti N fogolytábor építésénél alkalmazott muszka foglyok közül többen megszöktek és a bakonyi erdőben talállak búvó helyei. Lipka Árpád erdész, a huszárokkal
az erdőben vaddisznóra lesett és az esthomálybau rezzenést hallott és abban az iiánybau lőtt, talált is, de nem vaddisznót hanem egy muszka foglyot. Az erdészt az eset nagyon megtörte, — azonnal jelen lést tett az esetről a bíróságnál.
— A katonák öszi szabadságolása. A
legnagyobb munkaidő megkezdésekor kezdtük meg a 1 legendás offenzivákat is a harctéren, a bölcs hadvezetőség mégis keresztül tudta viuiii, hogy a föld-\' mives emberek hazajöhettek az aratásra, a ciéplési munkálatokra. Isten segítségével mindkettői (éuyeseu elvégeztük. A hadvezetőség most egy ujabb okos éa szerfelelt foutos ideával áll eló. Megint szabadságot I ad a katonáknak, hogy az őszi munkálatokat is elvégezhessék itthon. Már értesítette a törvényhatóságokat. hogy szükség esetén hajlandó az ószi munkákhoz munkaerőt adui. — Diadalmas győzelmeink melleit tehát a gazdaságok őszi munkáit is reudbehozzuk -
— A gabonának végrehajtás utján való lefoglalása. A kormány 2072/910 M. K. szám alatt rendeletet adott ki, mely szeriül a gabonafélék végrehajtás utján lefoglalhalók és el ia adhAhók amennyiben az országos gazdasági bizottság azt köz-szükséglet céljaira meg nem kívánná szerezni. Ha a lefoglalt terményt a kiadott rendeletek értőimében jogosult vevő elővétel utján vagy készáru vétel lej megszerezte, kellő igazolás és a hátralék kifizetése uláu a foglalástól számított lő nap alatt kérheti (2 $.) a terménynek részére való kiagásál. Ugyan ilyeu |oga van az előleget gyujló j>é.».zinujutnék is. Azokban a folyamaiban leró végrehajtási ügyedben, amelyekben az árverés még kilttzve nincs, a jelon rendeletet megfelelően kell alkalmazni. A 3. § bari megszabott hataridói a jelen rendelet életbelépésének napjától kell számítani.
Szerkesztői íizenet.
— N. helyben. Fura kérdés. Termett, miut a gomba az erdőn. Ki terjesztette elsőnek, ki dobta világgá — azt senki sein tudja Miut a sok kósza lii.nek, ugy euuek sincs, felelelós szerkesztője. De hiszen már ismerhetné a mi társadalmunkat, hogy itt mennyi hamis liir lóg a levőjében s a gonoszok és bárgyúk eszében és aiakáu De csak hagyjuk őket beszélni. A fó. hogy sohase legyen igaz az ilyen beszéd 8 baj ne érje a mi földienket a messze távolban. Cdv !
— R. K Talán megszólalhatna betegsége kőiben is. Hátha most még szebben zengne az a laut. Vegye csak fel! Talán az nem sebesült meg a harctéren. A lélekig csak nom hatolt az a sebokozta lövés.
— F J. Majd, ha már jobban megy Akkor
laláu

4
/.ALII KÖZLÖNY
8ZKPTKMIIKK 13
Hirdetmény.
Alulírott pénzintézetek kölcsönös megállapodás alapján a betétkamatlábat
f. évi október hó 15-től kezdödőleg 41|2°/o-ra szállították le,
a miről a nagyérdemű közönséget ezúttal tisztelettel értesitik. A betéti kamat adét ezután is maguk az intézetek viselik.
Nagykanizsa, 1915. szeptember hö 9-én.
Délzalai tMpéizi r. 1. Maisai taMpéiztár r. t. fiéitaWiÉtár r. t. Nartaiiizá Umm\\ Mái
jr/ TfPnsfPPff s
KŐNTY-, PAPI — ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Y
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban Tanintézetek részére szükséges cikkek
és névjegyekben X ____dús raktára
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban » Jegyzői és egyebb közigazgatási nyomtatvány..k
gyorsan készíttetnek. ^^W nagy raktára.
Itvsaiia^aa\'iiaaai&i.aa;.....■ .r • >• ••■•■ilt .......................
Nyomatott a laptulajdoiws Ifj. Wajdits Józant Könyvnyomdájában Nagykanizsán.
54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 16 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szirknztöng es kiadóhivatal Dsák-tlr
T«U(on 182. Illrd«l4**k dljii.l.á. ■(•rlnl.
Kelalós ««i ke«ztú:
Banekovich Jáuou
Kómtci ke»xt-\'>:
Kömény László
Migjslinlk hition ai csütörtökön.
klon<«tt«l ír»k: K-k*.. «v
^c^yeOevic a \'- -- - \'n
w«>n», ItKvic 6 >«ronl, 60 (III &R«tt •■ám ára 10 flll
A mi albumunk.
Dobrovics Milánnal
nyílom meg portraii sorunkat Kgyéniségéről s ti nehéz és súlyos időkben való szerepéről már nem egyszer emlékeztünk meg. S erre »z emlékezésre valóban, érdemesen rászolgált. Nebéz sormik első percétől kezdve azon a bolyén, abban « munkakörben áll. ahova szive s a szegények iránt mindenkor részt vhv6 lelke beállította. Nem csügged, nem lankad buzgalma, kifogy hatatlan találékonysága. leleményes sége, amelyből meriti nemes terveit Nem tudom hol lenne segítő akciónk őnélküle. így vámsunk vezet, az elsők kőzött áll, sőt nem egy tekintetben például szolgálhat Az ő tevékenysége teremtette meg ti Hadsegélyzői, « Népsegitől s kézzel lógható eredményeket létesített ott. Szavát s tervét nemes-lelki) hölgyvilágunk megcsinálta s azóta folyton erős bódik, gyarapszik a mozgalom. Nehéz is a/, ő sze repét s munkásságát e pár sor kerotébe szorítani. Minden nevével van kapcsolatban, ami a segélyezés terén törtónt. S mindebben valami különös izles ii) tlváliul meg s leszi jellegzetessé Nem mellőz senkit, nem bngy ügyeimen kívül semmit. ami nemet} céljában támogatja és elősegíti. Ku azt hiszem, meg álma is e nemes foglalkozása IcOrQl forog. Kár sokan követnék példáját s átragadna sokakra lelkes munkássága, törekvése. Kmléke összeforrt a jelen töltene-tevéi s városunk krónikájában nemes lelke miatt méltán tart számot a jövő méltatására.
Ne gyujtsunk gyertyát.
S\'e gyujtsuuk gyertyát, édes apum. Homályban hulljon ránk o sötét Odaát a nádas mögött már Úgyis nagy harcol vesztett a: tg.
Csalás tusuja köd/ént le bei: Keresztül a széles nádason. Közelebb tart a feketeség, S előtte minden tavaszon
Marad a semmi. Csak a semmi Valaki mindig győz a csalán. S zörögve mennek a gyászkocsik . . . — Ne gyujtsunk gyertyát édes apám \' Kocsis László.
A hősök lelkivilága.
K. őrmester, aki in mozgósítás alkalmából a kacsai hadtesthez Vntiull be s a 9 honvéd gyaleg-ezredlieii hat hónapig haláltiueg vetve klUdölt az északi harctéren és vitézségéért az ezüst eremmel jelt kitüntetve, mondta e| az alábbi ket történetei
Rokkantjaink ügye.
(cs. ../ Ilusze/.ei rokkantat számolt ns/,-
»*•• ország teríti.....n a Csonkított és llémi
Kaiomikal gomtozó Hu-iitság a folvo évi
április 3(1 ál.............. rukkantszámltilás al-
kalmáviil II,. iii\'iii a s/mn nagysága, liánom a nemzet k<)l■-!ofi — es wiimigához nlétté hálnia a rokkant katonak iram imliija az al-
liim és .............. köieit arra. hogv a c.sonka
Hói.Ok jövő sorsának nly lonlos kérdését H\'Ivok tini.I.ni megoldjuk A prohletna egyike a legn* lirZ"ljlj.\'kni\'k és teglmiivoltiltahhtmk. inert hiszen immilis, ItmiiM-iális es szueíálin szempontok pontos és g. mloa összeegyeztetése kapcsán oldandó meg s niinittiárom szempontnak lialásosiin kell kidumhurodnia iriiiiilii/okbaii a kormányiniézkedesokben amelyek ii rokkanlak sol\'sárél hiiiározliak. Heg-nyugtató. Iiog.v ngy a/., állani, mint a társa-
.............. tudja az ugy fontosságát, amit
neme-nak a ndtkarrt^rté^ldelgtenéKim rendező löj\'vén v es jogszabályaink (amelyek helye lie azotilpn szervesen kidolgozott s a rokkant-kérdéssel minden irányban foglalkozó rész letes és gondos rokkatii-lörvenyl wintuk.i nemcsak eddigi jeiideleteíuk. ii-umsak a társadalomnak eddig is Inilhalós módon uyil-
Míiiiljírl h i iin.ru logotejé.....Mént » imnn.
»zewi nlkilli-lNít llo/jí 111 „n.Mok n.|l,\'iie|ei. lllilie
tegnik ziiszliuiliiiukiil I nyliiisíi.ll hogy légsíioninlrM
\'■Ijllk Al ell..||«é)í gi.ti.iíiliHirH . ...... Iií^(,.|[(. Ni(.
imiikui iii.\'lyk ..........\'i Inginl,./.in kw.li\'-k A lií-x-
ti-k kn/lil már többen \'lestek, vagv súlyosan megse liesitteilek. Zászlósunk I- elesett. Kkk..r jötl a parancs, hog\\ a szeműi u levő magaslatot szurouy rnliainmol el kell foglalni. Mi idi -ebb ktiloiiak megdermedve néztünk össze meri leheellenségnek lartotliik a reánk rótt feladat sikcie* kivitelét. Kkkor a rajvo-nalból előugrott egy csupasz kepu liatal gyetek es leikapva a fedezékünk előtt gazdátlanul I- verő zászlót, n I uiagasaii ungleiigetve kiáltotta: Utánam! Klóré !
Kgy pillanat alatt mindent feledve rohautu.tk a zászló után. az ellvli-ég állásai leié. A itolyó zá-1 porban előreiörietve t-uk a zászlót néztük, mely magasan lengve bátoistixot. Iiarei vitézségei öntött kehiünkbe K eiilény lii\' i után alig »gy óra alatt urai letllluk a uiagaslalniik. nndy alkalommal száznál több oro-zl ejtettfliik ínul)ni
Az egész diesósejí.-t. vitézi t.-litlnkel annak a esiipnsz képit bálor katonának köszönhettük, akt a Válságos pillaiialban lángoló hazaszeieletlól dicsőségesen ellielle fel és vílt>- a zászlót bál»l>ágá hafCÍ készségével maciival tagadta mili(linájiiiikiit
lliiduag)mik kéidósére, bog* kicsodaV csak
vánult áldozat készségé lii/onyitiinnk, lianeui a/- n kétHOgtideiiül örvendetes jelenség, hogy szakkörök, tudományos, gazdanagi twstöletek arra hivatott tagjai ós közéletünk legkiválóbb vezetó tagjai allandóati fid.sy.inen tartják a kérdést és kidolgozott ehsaykkel, idóadások, felolvasások keretében komoly, hozzáértő hozzászólással inienziv figyelmei keltenek a rokkantkerdés legapróbb részletei és azok gyakorlatilag legidóiiyősebb es legmegnyugtatóbb megoldana iránt. Kbből a szempontból igen figyelemreméltó gróf Klebelsberg Kuno közoktHtásügyi államtitkár lanulmánya. amely behatóan loglalkozik a rokkanlügy mai szer vuzetóvel. .Meg kiforratlan most <fz. inkább kísérletezés, tapogatóilzás,\'de az eddigi jelek bői ítélve bátran szógezlieijük le azt a kedvező megállapítást, hogy a munka jo irányban halad es hogy az Itllam és társadalom egymás feladatait megértő összhangban igyekszik tető ala juttatni a kérdést, amelynek kOzigazgatast, orvosi es tarsadalmi ke/.elesn az etluigiek szerint k í fogási ala n na k s eroil menyekkel kecsegtetőnek látszik. A rokkant-ügy ezidőszerinti egyetlen allami jellegű intézménye, amely a közigazgatási szervezni irányító szálait tartja kezében, a lenn b emiitelt bizottság, amely ilykéf pen gondos dik a megoldás, a kezelt kérdések egység -
I annyit feleli: magyar tanító vagyok, kötelességem I
1 téliesítettem
Dicső, követésre utelló példá|a megkapta az j ezüst énnel V
Az orosz lujerő lépésről-lépésre előr« haladt. | Hiálmvalóiiak t>i/.onyult minden eröfeszitésünk. A linhoiu kitörésekor lőszerrel. nKdival, gépfev) vnrríl |o| felszerelt, az Orosz-Japán háborubi>f egy kit taaulsagol mei ileii el lein* ég vi»sziiszoritoita haderőnket a Kárpálok égbe nyúló, bércei közé
Vitéz honvédetek is ide szorultak és lialállme^-vető bátorsággal szivóság«al védtek a hazát. Klet-halál harc folyt itt, amelyen megtört az «lletiseg ereje és Vissza leli vetve a Saiiootilli vidékre. Orosz-lengyelországlia
Napokon át tartoltuk ezt a helyei, inig nem az ellenség egy osztaga éjnek idojéu egy dombhál Intőjén magái jól elásva biztos fedezékből lőni kezdte konyhánkat.
.laj volt animk. ki lőlávolt>a inert közeledni 8 meri az ellensegel ezen állásából kiverni nem tudtuk, megszakadt hadtápvonallal való érinlkezésüuk annál iukáliti mert a nappal velünk érintkező biztosau halállia volt. éju<-k ideién pedig az oroszok golyózáporral távol tartottak mindenkit. Kifogyott már minden evő készletünk. Kkkor egy szabolcsi öreg népfelkelő pipára gyiytva neki gyürkozöll. hogy az
ZALAI K 0 í L 0 N Y
8ZEPTKMHKK 1
ségéról n egész ország t«rOt«.W.» B Marttal önfeláldozását értékelni tudó. Mfbaráli «r»- _ HIREll
melleit, amely állandón.....valali sw.rvvö ala- sekkel álhatóit polgárai vagyunk a Itazauak.
kul majd át a háború mán. nem kevésbbé A szeretet szavain kivül a szeretetitek a :..UiU,.mn
fomos „ rokka.....ihelvezó hivatal működése, rokkant hósók hozott áldozataihoz méltó tette. BlDOmOK pilSpOKIIIlK jUŰIIBUIlla.
amely a gyógykezelt es kózgazdasáiíilag újra legyenek azok. amelyekkel a hazatért csonka
hasznavehetővé váll rokkanlak számára ..hősökről .....tdnyájan egy szivvel-lelekkel Il>.,,.íe Káról, dr. v.»»pn\'..... ..................
mezőgazdasági, ipari es kereskedelmi üzemek gondoskodunk. a.\' Ö «................. f. hé 8 én ü„„.p»lt........ l\'<"«Hkk-
körletéi)...... gyógyult és a hadsereg kőtélé- --> szenlHllelé-ieNek »7-ik évfor......Íját Kzen a nagy «.-
kéből elboesátoii iekkanlak munkaképessege e"" » veazpr..,,,, ,.g, házmegy............ ..............
bez idomuló koresteíorrásról gondoskodik. WajtÜtS GVUla DTBlatUS kan0tl0k a rafg « hívók ajkairól a
azokat szátnonlarlja és elhelyezi, llelyea az ... »H......ellátóhoz kér- Í.I, hogy nagynevű bilmrnok-
ez Hegyben kiboesalott miniszteri rendeletnek aHytllIS8j6. püspökünket ...ég ig........ tartsa......
az az intézkedése. Iioiív az orvosi kezelés es "égbe,, . veszprémi díszére a anya-
a rokkant iskola kiképzésé alol adott esetben Nagykanizsa mig, szalonéról a ló.zivll é« „„„„.,,, ,„„ „5 » ll>w |av„r„
»............................. *......-«•••*„. Jsí." r* ......— - ■ - M
si igény elveszlésenek veszélye nélkül es ^ ......^ ......,,„,„„ .„„•,!,.............. „ját".......»«g »» a ll.Vek „na,......I>*> »
helyes s feltétlenül ligyelemrenieltó és keres*- |u |,.|Wl„.k »„)lit k.,,..,,.. ,.„k keresi, h.iiiy Imi « k-\';h sajtói,ak oszlopa é» erówege a....... elíbh
lülviendö szemponl is, amelyei groí ieli,.s,.ii j..i. Ind szárason tel kénnyel, amelyet a megérhesse « jmiaiiya sa|ló teljes mégerósoil...... e»
Klelielsberg Klll.o tanulmánya kerelébell Iliin ni.....o, szenvedés .ajtai ki u .oilo-ri sz.......Iliéi. |„|vir„K„i,.,il
gozlai. hogy a rokka,Ueihelyezes kérdései Aik.l.,,,,1 , sorainkra „ ad. bogy . ......*Mk«
nem szabad a gazd.isagi éúben különben ........ ...............)\',l,is\'l\'\'1 ",r|l». ^.....- Vaszary Kolos omlék-muzeum. Keazl-
, saganak ui véneink evíordiiloiat. hzi a k**v<\'Nwk(ö! ,.. . ... .
......gseggel es ............iwseggel ^ ........... ...... ......... „„,. „„,,.„, w,,j,lii« I"l> .............- H-\'«l*»\'* ...........
kezelni. „Kevés hazai de annál lőbb emberi |)rH„iN> „„.„...... „„,,,, „„^ ,„„, t.„„d............dr. Os.ik Árpad, » llidi.lo.ii Mázaim, - Kgyestllt
kell felépileuül.k" inoudja a találó meg- , ...............I Mária-MI,e ........ Mml » Olt . "lkára > .í«-S\'li osztály vawlája, a keszthelyi
jegyzés kegyolláionl nii.tatia b- iiriin>miséjét in. f,link s7.e|it. Italain,,, Miizeum-bsn Vaszary Knlns .or.net létesít
A kérdés csak félig Vili......goldva a *»•"•• I\'" Nasykanltsa.él seni Meilkeiik nieg. Kt .....lyhsn íissze(!yil|li és kiéllilja niilnlilzokal a lérgya-
gyógyult karokkal, lábakkal, a protézis meg- .............1 "\' is .......1 " ":\'">;\'............kai, .......lyek... ,, v„h hercenp,iimts ........... Akiknek
\' rtZt\'lil IIIIS.-Í NZ.Mil. 21-11 ifgK.\'l H Oliiki.i Wa|(llUi ,, . .. . , , .. . . ...
M-\'é ........Hízásával é„ oll sem végződ,i, az ,,„,,,„„ \'k.........., .............. ,«;,,„„,„. ...... >»*** "\'".tokákban ..................
állam s a társadalom feladata egészen, hogy „,,„ ,„. „M „„.,. „m™,,,\'.!. Azóta l.lk.s műn- »\'«™l»\'k- \'•» al"k"1 » -v"SI"r>\' Ko,<" »\'"lekmi\'\'
gazdasági elistenciál leremtsen a rokkanlak- káiu jnlnliiiAiil n pécsi kápulan liifju........ síeli- ......... .észére ih. O-iik Árpád nmieiuni titkár ei-
Illik s aztán iólvégezellen gondolván liiunka Inlla n fej,.il.-!t........Ilanylils. Slalliiiintiiak jiivt-d-line m,-ie Kestllielyce knldik A Vaszary Kolos emlék-
ját. ne törődjék többé Vele Igen, .....berek,-, "dóságire forrás, a ................ hosslíl Mitaiiak. ,,,,„,.„,„ caellóképuu In* sorakozni a (iuorgicoa hal
kell fölépítenünk, de ne... gél.....iberekel. I.a-, í!™1\'" K""\'lol"U ""« W»-v«\'- ,""i>\' Í4\' hal.lla.i alapilójának Keslellcs üyér8ya.k és ii.Ky.mvü
. „ ..........7 Eleléuek .•t n lOrtenete - ,, . . .....idlg j.n c».-le- ,,.,..„ ,,,
nem e kei is ke ehehtüiik ezekbe az em- .,,,,.. , . , ■ ... , linlneazttnkin-k I\'.-|er tivérizvm-k emlekm.izeumál.ez
ki-dell. Kivanluk, tlojiy ii ioshjiop sí.iv es lelik
berekbe, lelkei, bizalmat, reményi. Kzt pedig mL1), legyen u sz.-iivedft és s.-g.-lvi keiesö ■-,„- " .Hulik......................................melyek kiegéhziiO re-
csak az a szeretet és osak az a hála leheti. I,Misen lula|dini>. "lk"li"k a llul.lo.ii Muz.-ummal k.pcsolal...
amely ott szunnyad iniiiilnvájniik lelkén, akik Történni.....nekepcaiaoknai. ea ereklye (.jajteméay•
keresztül éltük — az elsőháborús esztendő m-k, ..leljl.en Znlsvéunegyn I,«gy|ainak akar .lr Crik
dulásál. akik io hazafiak es hós rokkalll|aink G/ÜfllÖICS18P111BSÜlik Ar|,lW .....H" é> marodwidé emlékei álliiaai
--_ . - Az izr templom Jomkipurlcor a.-.
elle.l.éKes lOVMZnrol eléli l.everó linlill, lilel.l,,.,, ÓrtÓk8SÍtÍS6 8S 3 IClVÍtOl. « i»tenll»ílelelek kiivelkezó BorrUldtiei, lesznek
élelmi szert szimaloh, át Imzzi. De pü«iiLjiiri, ne-,, .....gt«rli..:«) a nagytemplomban: f iio 17-éu,
Isivel, lalrtlva hunyni viígólloll ott, a lovészálok pere- Állalmion óhajtsa es törekvés aiosl. hogy ter- pél.teko.i l.-l„la„ lel .1 órakor milicha Imii, á órakor
1111-11. A siumora v»g meg t-ak jolilun itgtlla em- ...ényuhikhól mindazt igyekeZiQlik a ieh-nlogi nszo- rai, j„u; |s ,ü. szonibatoi. reggel fel 7 arakor sucli-
béreinké,. Kgyimi. ,„»,, |„ól,álko.elt meg ......- „v,lV kwu ................... ,mi.....|e(nl„isi ...... r,M ...... (| u g |||u Mm[iM„U „
Iftii\'l lial fiilbör. s nniiil a iiat olt liauvta l«>uát .,.•, ,, . .. • . .,,
Az é,szaka „lienelien. „„kor az oroszok a 10,j. ........................... ,"k"\'b- ........W°"»k \'»\'« Háztórávil k.pa,,d,l».....
•zarknak liánéról lótlek, l.og, lávoha,l«k „ k,,.,,- .................................. lllel .ékelte.................„„lelyell „dmtenki lesu vellel; ,1. e fel i| makor
haiikat, ku-zva ca.isz«a „elöli nng a kérdéses láila "\'« "" l\'-iel-lkeiéslültl-g és azokat lielltiziilnl ólján mnMöl| j,„„ llázkiiréval. Délután\'1\',4 érakin
iianvábaii M laniló. ........... gyalogezreill.eh i,.-p- "Wst legielj.-lili ré-zl.en szerezi.,.,tok ...... liehl.-len .„incl.n es ezt kövelóleg neilu es mari, ima. b)
lelkeló, „ki a száz,„Ipa,.....-......... lórlent meglieszé. dolog le...... ........... ezei, el, alapja,, gvQanllvakii,. „ UsUmplmilban : peatekea d. „. li érakor e.li ,„„,
......""í""""1\'T^T"\'1 l-\'»»kel « Ne............liliomba ............ ............... ,-eggel 7 éraker saolnisz d e lo órakor
»ii0 «z elleiiseg loveszi.iknt A diotllálol H magátal , , i i r I , , , , , „ ... u e. in ománi
„I. ollóval óvalosa.i .......................... az ,g, ............................. \' f"1\'"1^"1"1"" » ........ «-»-» ................... ,1. ,, -,, t „rak.......„el...... ezt kovelöl-g
tiadilott ládát liátdia l,el,e/vo .............. vls.Za ko-zoll l"2"\'\'1" "* ""k l"\'l)"" "\'".............a.ila é> Ilin,ív ,,„,. - A .......bal d e. léi II óra-
bivészálkunkba. sóges ,„,.vW,l ,„llal re„delkezé,ll„kiv K.-lló óvatos- ,k„r itjnságl is|e„|ln(„|„t kivételéül, feni,
Az oroszok lálva, heg) honvédaégllnk ti,/.-lése Ság „n-ll\'-u .i l.at a ki,in-l leljes ................... szllk- isle„ll,zt,.letekhez ,s e.ak a megfelelő la\'lépli jegyek
a loléhZilrki\'kbol. az a/, fedezékek ne.glll Íüií\'\' nem seg nines ,, , „ ,. , , ,
... , \' 1 * el.....Ili....... ,„ellett lel,el a l,.|,|ii|„>l,l,a l„„„é„n, —
Igen reagálták ,.-a s esak ,By torteliliel.it nn-g az a pv,„s vidékeinken az idén eatik.másik ei-„ .n ,
"„\'si-.......ló ......... Iiogv M.-nek ..................... ......, , , " , , \' \'\'-H...... nl"«"k ...... ....... « » WHU*
. 11,1 ....... "\' \'-l\'-lil\'kenv .......................li\'l llli\'lli\'k ÓS i,„,|,u,„,
lovosíitika ele helyezett lada ............. ...................................
In-hozni loHwzárkmikl... \'""......" ................ a - Halálozás \\\',„„siink ngy régi-Iparinának
A megtizedelt, agim.eli, i.u c»a|n,l a lükiiial, "li"|»>tl,ai, legvaszlilsra ...... Kerül a keu/eri k-s/.i- „z„.g,„ linnyta le szép ........... örök álomra szóméi.
eoiiserníl „j ei,-,r» kapva. I,a,„„olNap tn.-,,. u \'\' s,.. ...... szolgál, vsak .ili-sztegetóihiék Magaagad- azv.Hein ilBkAolalnekdiei, lleaedek Jótsef y III aljegy-
.....;*"k\'" l\'»l"ll"»«" .....................lílbtsniklnil ........ liéhV .................. az ii,....................................... zí éde»„,y,ál vvsz,t,ti... Ilosoaa holegoskedés„lé.....ml-
........ .......... ...... ..............Argug .......*....... - ig» ,.z ország........az, dogaltnak .........I e.ak .....gválnis volt, gyermeMnak
,I0ZI" ljt\'- liAnaliU jiMilig a mind......k-t gyógyító U. m-«g ("gj*
euyííiteui. Nyugodiék békében
8ZKPTKMHKR 16,
Z A L A I KÖZ I, 0 N Y
Festetics Taasilo herceg adománya. feleletet nem kapott hazulról A levelek lermészete-
Fesleiics Tassilo herceg ur Őfőméltósága n ............ nem érke&bük meg Képzelhető inuii az aggódó
bau f..|.lult tűzhelyek újraépítésére MOO koronái kül- hitves é« szerelő gyermekek öröme. A fogságból ér-dött gióf Klmeii-Uéderváry Károly bizottsági elnök kezeli pár sor irás vÍBszaadla a bánatos családnak címere; a háborúban eleseti hősök árvái javara pe- megnyugvását és boldogságai dig \'2000 K-át küldött gról Zichy Jánosnak, mint az - A vároe élelmezési osztálya értesíti országos Kathohkus szövetség elnökének a közönséget, miszerint a jövó hetiól kezdódóleg liiss
- Városi képviselő gyűlés Holnap dél- füstölt ma.hu nyelv ih rendelhető kgranimonkiut után tartja városunk képviselőtestülete közgyűlései. t~4T>0 Koronáé, t H város élelmezési osztályénál, m-lynek legfontosabb (áigyái a véres gnbonnszükseglo- - A hadifoglyok ellenőrzéséről A po-lenek beszerzése s a lisztszerződés bejeleniese képezi, zs.myi c* ,-k kir katonai? parancsnokság, amely az
A tárgysorozat egyébként a következő: 1 A ogéttz or»aAg területére meg vau bízva a hadifogoly város gabomiszükségletének biziosilása és n lisztéi Iá . munkacsoportok kiadásával, értesített., M összes tör-lás tárgyában a Franz l és Fiai céggel kötött veiíyliatósngokftt. hogy a kísérő személyzet zsoldját a
szerződés I............... 2. V. tiszii ügyész helyiig munkaadó luruuik kin/.--,,, „s az illető táborparancs-
tése 3. Bay tiyorgy rendőralkapiláuy szabadságolási noksággal elvámolni Valamennyi\'az arató munkánál kerelme. 4 Pollermaun János helyelles rendőibiztos levő fogolynak kulouui rulnizaütán kell lennie és csak eskütétele, ö Perget Károly v aljegyző uyugulomba katonai sapkát szabad hordania helyezése, ii. Ozv. Kovács Lajosué szül Hoginii Ve- — Rendelet a szeszfőző üzemek korlá roiia V. rendőr özvegyének nyugdíjellátása tárgyában tozáöáról A p-nzügyininiszier a lakosság élelme tanácsi javaslat. 7 A gőzfördöbeileti szerződés be ze«éio. valamiül m állatállomány eltartására szükse-inutalása. 8 Ai esküdlekot osszniró .küldöttség illeg- ges termények biztosítása Céljából e napokban kiadott alakítású, y Az liltii. évi városi közmunka össze• j rendeletében a fogyasztási adó alá eső szeszfőzők írására bizollság kiküldésé. 10. Az l!ll4 évben ler-1 üzemében állupilott meg koi látozásokat. meszeiben U nem szolgált közmuiiKaiiupszámok lo A rendelet értelmében búzát kétszerest és zu
irása II. Deiitsch Mór, Herger Samu, l)r hreisleribol egyáltalán nem dolgozhal mik fel a szeszfőzők. József, Jugasiis János, Vinkler István. \\ ince János, Rozsot és árpái alapanyag gyanánt csak a saiinit Herlalan László, Skerlnk János. Töllősy Péter. Ko-\' élesztőt is készitó szeszfőzdék fordíthatnak szeszler-váí\'s József. Tóth Péter, Blumeiischein Mór. Haver 1 melésre.
Vtuce, Némelh József. Fischl Adolf, Klschei Jakab. A tiilnyomólag burgonyát fiidolgozó szesz f.\\z-
Károly, Szalai János. Roseijbeig Salamon, Horváth, dek az lül —li.évi ÖHn»f«nnelvenyOk So százaié-Klára. Vlasit^ József. Uergye Sándor. Pallos Zsig- kának megfolelió mamnyise^ szeszt termelhetnek mond. Kolin Zsigmond, Ring Mór lluáu liyula Cukorrépából csak h svesziózdóvel kapcsolatban álló Horsos Karoly, Hegedűs Karoly, Fcldmnun Józsel mezőgazdasági foídek^i, k\'«vetlcn(ti szeszgyárlási Kumaiiovics Pál, Frank Jenő. Czeiin-r Pál. Csavut célokra i ermcitekel szabad szeszgyártásra felhasználni, csár Ferenc, Krcisler Albeit Nagykanizsa varos köz A tengeri felhasználásain vonatkozólag külön intéz-segi kölelekébo való felvétele. 12. Kraii-z Komlós kedés*ket tufiahiHz a rendelet Károly illetőségének megtagadásit. — Mi lesz az iparos tanonciskolái ta-
- A soproni kerületi kereskedelmi és nit,ók fizetésével? A köz>egi iparostanoncískolánál iparkamaranuk közgyűlése. A soproni kerületi « tanilok a mm nappal megkezdődnek, az ott műkereskedelmi és ipaikumurá kedden, azaz töíö. e»i ködő tanítók már m.M kíváncsian várják, vájjon vissza-szeptember 21 ikén délután 3 órakor « kauurai • tartott\' fizetésük ftug. Mól visszamenőleg ki lesz e székház gy üléslurmebéu reudes közgyűlési tart. — utalva Krre nézve Ib. Krátky István v. ló jegyző Napirend : 1. Klnöki előterjesztések. 2. Miniszteri meguyugtMió kij-leniést tett felelés szerkesztőnk előtt, leirat nz elnök választás eredményének megerősítés* de mindenesetre kívánatos, hogy. az ígéret mielőbb tárgyában, a. A kamara kereskedelmi alelnökének valósággá váljon s az .-ti működő tanítók jogos ígé-megváhiszlÚHu t Az Üialágo* Ipaitaiiáesba kikül- nyei kielégítését nyerjenek.
dendó lag megválasztása. 5. A törvén»hatósági ipar- - Házasságon kivül született hadi-
tanácsok tagjainak megválasztó.a li. Jelentés a ka árvák A nemei birodalmi kormány szociális lelki marti IMI I. évi zárószuuiudásánuk miniszteri , jóvá- ismerete pártjára kel a oknak a házasságon kivüj szü-liug vásárol. A kamura l ilii évi köllsógvetése 7. A letelt kiskorunknak, akiknek anv/a nemet alattvaló szakiskolai ösztöndíjak nieg.illapilásu. s. Jelölés «/, atvja ellenben magyar vagy osztrák és a szövetséges állami mtiukásjulalmi dijakra 11. A felsőmngywpF- magyar és osztrák hadseregben teljesít katouai szol-szági községeket segély zó mozgalonibuu való rési- gélatot K.blig azok a gyermekek, még ha hadiárvák vetél. lo. A háború következtében Ínséges viszonyok vállak is. neuf kapuik aljaim ellátást, csupán a közé tiltott kereskedők és iparosok segélyezése. társadalom jótékonyságára voltak utalva A német.
— Halottnak hitt férj. Keucos György < birodalmi kormány rendeleté értelmében ezeuiul vonyarc vashegyi születési! 20. Iloiiv. gy. -zredbeli segítségben fognak részesülni, még pedig a szükség-uepfölkelő a mull évi augusztus hó eleje\'v^ta az hoz mérten oly képen, hogy az^ állami támogatás er. orosz harcterén ktlzdöit » nzóta semmi eleijeit nem ,>v májusáig viszabató erejű lesz
udott magáról Kríe aggódó felesége már elsiratta — Orosz foglyok szökése. Nagy János\'
Most egy év után érkezett .meg el-ö levele egy keszthelyi adóliszt I. hó 7-én Karakó község hulárá-Vladimosztoj mellein hejységból nug I. kelellel, l.an egy kukoricásban vadászgatott, miközben kutyája melybef, tudatja, hogy a háború elején orosz fog- egy félig főldbovájl kunyhóhoz vezette, amelyben aagba kerüli, iioouau mar löbli izbea irt és seiuiui, két megszökött orosz fogoly rejtőik idótt A f.glyoc
menekülni próbáltak, de Nagy János vadászfegyveré lói annyira megijedtek, hogy hamarosan meg adták magukat. Nagy a átél foglyot átadta égy uradalmi őrnek, aki aztán Jáuosházárn kisérte őket.
— A rokkant katonák ellátása Illetékei helyréi szerzett értesülésünk szerint az igazságügy-miniszter igen érdekes tervvel foglalkozik, amely már a megvalósulás küszöbén van s egész sereg rokkant katonát fog a bíróságoknál kenyérhez juttatni. Az igazságügymíuiszter jgyauis a polgári iuhukat mljnkáshiáuy envhitésére ipari üzemekhez osztotta be s mivel itt nagyobb Őrszemélyzetre van szükség
i mint a börtönökben, a törvényszéki* járáshiróuági é> ügyészségi llrt\'alalszolgákal fegyveres börtönőri szolgalatra rendelte ki. a hivatalszolgai leendőket pedig a honvédelmi miniszter által kijelölendő rokkant ka-tönákkal végezteti, akik megfelelő díjazásban részesülnek.
— Tengeri a városháznál Utva azt az óriási hiányt s uzsorát, melyet h tengeri árával elkövetnek, a város közönségének szükségletét ellátandó gondoskodás történt annak beszerzéséről. Ugyanazért azok kiknek tengerire szükségük vau, a város élei mezési osztályánál jelentkezzenek, hol a tengeri ári felől is tájékozást szerezhetnek.
— Ingyen liszt a megyei tisztviselőknek A varmegye legutóbbi közgyűlésén kimondotta, mi szerint az őrléssel megbízóit malomtól nyerendő té fii vény összegéből a megyei tisztviselőket s alkalma zollnkul ingyen liszitel fogj* ellátni.
Nagykanizsa városa a Franz malomiéi szintéu nagyobb összegű visszaléritméuybeu részesül, melyből szintén elláthatná tisztviselőit épugy ingyen lisztlel mint 117,t a vármegye teszi. S ez megtörténhetne nagyon, csak egy kis körültekintés és |óindulnt kel lene hozzá az illetékes faktoron részéi ól. \'
,.BERLIN" nagymozgó színház szom bal és vasárnapi műsora rendkívül érdekes szép tiszta felvételekből vau összeállítva, melyek egyúttal akluu litásuk revén nagyobb |elentósegü»k A rwnek műsorból kiemelendő ..gy érdekfeszítő szenzációs n dráma, mely az eddig láloli drámákat is telülmulja Ezt leírni nem. lehel, ezt látni kell. A „Herlin" nagymozgó kitűnő másom alkalmazkodik a közönség hangulatához ép. ineglalál|a benne mindenki azt. amit látni óhajt és szerei. Kedden, szerdán és csütörtökön a szezon legkitűnőbb műsora lesz beniuUHVn.
Káposzta eltevéséhez, különösen V alkalmas étel olajos hordók, kemény fából jutányos árban kaphatók a „PATRIA\' nagykanizsai pótkávé gyárban.
IRODISTA M,
ki a német nyelvet is bírja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJDÍTS JÓZSEF
könyvkereskedő >iben
1
BF
1
8ZRPTKMUKR !\'■
Hirdetmény
Alulírott pénzintézetek kölcsönös megállapodás alapján a betétkainatlábat
f. évi október hó 15-től kezdodőleg 412°/o-ra szállították le,
a miről a nagyérdemű közönséget ezúttal tisztelettel értesitik. A betéti kamat adót ezután is maguk az intézetek viselik.
Nagykanizsa, 1915. szeptember hó 9-én.
Délzalai talaiipztái\' r. t. Marósai takaitpÉtár r. t. NeitaMpztlr r. t. Maisán Zalaniji Gazilasii latÉlptár
L

KÖNYV-, PAPI F^— ÉS IRÓSZE F^K ERESKEDÉSE
Nyomatott\' a laptulajiionos líí Wajdiis JiíísuI líüiiy vuyoimlájábao Nagykanizsán.
54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 20 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarhes/tossg as kiadóhivatal Daak-lir
falaton 182 Hlr.l.U.ak <ll|aiab4* •■•rlnl.
!-\'elel<"\'» *xeik<*»tö Búnekovích János
Kemény László
Migjalinik hition ii csütfirtftkftn.
-tlöflxalcíl ár«
N" egyeíévi • 2
I K|f*»» é»i« 10 korona, f«l*vi< 6 korona, n.nna 60 llll. fcn,«» aitin ára 10 Ali
A mi albumunk.
Vidor Samunóról,Janiikor a nehéz és súlyos idők igaz lelkű munkásait ól fs jótevőiről Írunk, uem szabad. de nem is lehet megfeledkeznünk Az elsők közüli is első A. hki sohasem hiányzik onnan. a hol nyomor, a szenvedéa\'sxavát <adjj s könnyeit hullatja Hogy biányozhaluék|ó jna,^a nemzet élet-halál harcának perceihen\'a segítő helyről? Nem maradi el Megértette most is, hogy mi a magyar asszony kötelessége s régi napok sora óta rója már azt az1 utat. amely lakásától a Királypál-utcai kórházig vezet. A jó és vigasztaló szavak hősége leggeltől Mig feledteti a legszentebb cél érdekében nyert sebek liildaluiát. S a vigasztalás melleit az any-egi segítés alól >Clil vonja ki magái Vidor Saiiiune Valóban csonka lenne városunk jótékonyságának történél-, ha az ő nevéről meg nem emlékeznénk Az igaz magyar asszony kötelességeinek örök példnia lehet a/, ő elete és le vékenysége Amennyi akaraterő s tehetség lejlik b»une az még sohasem szolgált lilás célt. mint a jótékonyság ügyel. 8 erre a nehéz szerepére mo-t sem cáfolt rá Vidor Samune. Kolytatia lankadatlan buzgalommal s energiával a mull szerepét. Lelke nemessége kimeríthetetlennek latszik, ahol a szenvedés segítségét kéri; sokféle változatban, de mindig igaz jóságnál, látják a jótékonyság utján. Nem , késik el sohasem onnan. Kii azt hiszem, az leutie a Vidor Sainuué halála ha jót iieiu tehetne. Nevét ideírtuk albumunkba, hogy mindennel ékesebben be-. szél jeli példája a késő korok nő világa felé is. Boldog élet az ő élete, meri a jótétemények bő tartalmának ignz kerete.
Az üzlettársak.
Soha még üzleti érdekeket szivteleueb-bül. kegyetlenebb cinizmussal nem szolgál-1 int luk vérző és szenvedő milliókut, mint a-/,1 eutenle, melynek feje ós vezetője Anglia pénzével előbb megmérgezte. megmámorosította a népek lelkét és aztán az arany és frázisok lázában vágóhídra hajtotta őket
Mosl n külön béke réme kínéi t az eu teiiteban, amely már fisak M artiuyCKengés csábításával és a fenyegetések kegyetlen nyomásaival tudja együtt tartani az üzlet-tarsiikut. Kgyik nap Szerbiából jön u hír. a másik nap már orosz lapban üti fel a fejét a gondolat. Itogy a/, összetart birodalom szó. velségesei nélkül is nynitaiia már n béke. jobbot felénk. Sejtjük, hogy a cenzúra milyen szigorú lakatot ver - különösen Oroszországi) un — a gondolat és a sajtó szabad- ( ságára és lia emeltei) mégis ilyen hangok emelkednek, azi is RejlKevjük. hogy a*ok for-l rásiv m-m az elnyomott nép. hanem a pánikban élő vezetőség véleményéből fakad.
Az erkölcstelen szövetkezés üzlettársai előbb azon veszlek össze, hogy iníkép osztozkodnak azon. ami nem az övék. azután pedig, amikor kardunk súlyos csapásokkal
józanilani kezdte őket. azon marakodnak, hogy melyik mit adjon a magáéból, hogy a saját leslük feldarabolásával szerezzenek uj társakat a sehogy sem sikerülő üzlethez.
Az eiiteule hatalniiii egymás elől is annyira elzárkóznak, hogy az ott történtekről biztos képet nem kaphat senki. Nekik titkaik vannak -- külön-külön mindegyiknek meg van a maga titka — s csak ha a csalódás vagy a vereségek vihara fellebbenti a titkok fátyolát, akkor láthatni be a belsejükbe, ahol bizony most n»iu valami rózsás a hangulat és uem duhaj az öröm. A fellebenlett fátyol mögött az egyiknél, a kis Szerbiában nagy a csalódás és a keserűség. A hadsere gilk még van nyomorítva és most a derek szövetségesek lesteböl gavalléroskodnak Bulgáriával szemben, amelyet hasztalanul igyekeznek a bomladozó cegbe megkeríteni. A futó orosz hadsereg" mögött az elégedetlen, forrongó birodalom népe már betelt a háborúval és nagyobb a gvttlólate az angolok iránt, mint az ellenséggel szemben h)z a valóság és neui kell hozzá nagy joslási ke pesség, közel jár az idő, amely eloszlatja a a homályt és viszi az ingadozókat a béke keresésének egyedül megváltó utja fele.
Mara utolsó levele.
Ez az utolsó, félénk levelem, tíz az utolsó, könnyes, kék levél. . . Lásd, te engem solise szerettél.
Szomorú vagyok, mosl is halovány, A temetőbe egyedül járok S bolondos szívvel valakit várok.
Néhány álommal kevesebb jut mosl, Néhány köny cseppet többet könyezem S picit remegöbb kél sima kezem.
Mióta messze, idegenben vagy, Nem vár rám senki az őszi ködbe, Vedig hozzánk másodszor szökött be.
Magam viszem kis könyves tarsolyom, Nincsen társam az őszi estéken, Nincs, akt védjen, nincs menedékem.
Oly csúnyák most a kupolás házak, A sikátorban sir a gyenge szél, . Lásd, le engem sose szerettél.
Kocsis László. \\
Egy honvéd viszontagságai.
Életjeladás hét hónap után Levél Ázsián keresztül Przemy sítől—Teheránig A történél uem is különös Nincs benne fegyverropogás, hurrá, ordítás, szuronyvillogás. Kgy honvédkáplár különös esetéről szolnak e sorok, de ezt-khen a sorokban benne van az egész világháború A történet hőse Kovács tíáspár harminchét esztendős beton vállalkozó, houvédkáplár. aki Prze-ínyslbon jutóit logságba Hét hóu./pig uem irt egy sort se; a felesége kétségbeesve tudakozódon Utána, sehol semmi felvilágosítás, vegre augusztus 23-én érkezik egy egész Ázsián keresztül cenzúrázott, perzsa; arab, török bolgár, román és kitudja még hány bélyegzővel ellátolt levél a liatnadani nemei konzulátus boriiékájban A levél Kovács Gáspár írása, szó szerint így hangzik.
Szeretelt édes drátta anyiiskáiii és gyermekeim I Krlesillek. hogy én hála a jő Istennek egészségen vagyok, csak az az egy bajom van, hogy kö zélek uem mehetek. Mindent megtettem, hogy haza tilthassak, de olyan akadályok jöllek mindég elém. amiket keresztül nem terheltein. Ugyan én már neked két levelel irtain, amelyben megírtam, hogy orosz logságból melybe l\'rzemysl feladásakor jutottam, megszöktem és ezer veszély közölt átjutottam Perzsiába It Meséd varosában tartottak bennünket 3
hétig. Innen Teheránba jöllüuk, ahol a Monarchia követő van, innen a második nap elszöktem, hogy tovább lolytaosam utam, de elfoglak és visszavittek a követünkhöz Itt voltam \'2 hétig A szivem csak közetek vágyolt. E hónap 3-áu ismét elszöktem, de a a nagy nélkülözések arra késztettek, miután hal napi nehéz meuelelés után lábbelim lerongyolódott, péu-" zeiu elfogyod, hogy ahol most vagyok Haiiiadáu városába bejö|jek és a német konzulátusnál segélyt kérj-k. A konzul lelkemre beszél, hogy hagyiam abba. • vándorlásomat, ne legyem ki magam a rettenetes | fáradalmaknak, mert 3 hónap alatl sem jutok haza | Maradjak nála a háború hefejeztéig, amit en meg is i ígértem Szivem fájdalmát félretéve, mondhatom nagyon ló dolgom vau. mert a kegyelmes urék csak hárman, ó és a kegyelmes asszony meg egy 16 hónapos kis fin Velük egy asztalnál eszem, a szolga -személyzettel kiszolgáltatnak cigarettát, szivart, bort annyit fogy asztok, amennyi csak kell, szóval ugy tekintenek, mint c«aládtagot. Pénzt azt nem kapok, mert fél a kegyelmes ur. hogy ha pénzt ad. ismét útnak indulok.
Hál csak legyetek türelemmel, az Isten meg-segít, vége lesz ennek a felfordult világnak és akkor közétek mehetek, ami az én legboldogabb percem lesz mert akkor liléket, akiket legjobban szerelek a világon, karjaimba zárhatlak
Édes Elemérem és Piroskám, legyetek jók és
ZALAI K 0 L L 0 N V
SZBPTKMHKlt :o.
VILNA. Apróságok a nagy időkből.
Nekünk öröm. a fehér cár birodalmában nagy 1
gyászt j»lent ez a vár. Litvánia fővárosa és Szent A klVllágllási költség.
Pétervár dija esott a szövetségesek kezébe. Hosszú Zsurmay Lipót huszárezrede® a vízaknai csata
kitartó küzdelem nehéz harca adta\' kezünkbe ezt a alkalmával mintegy ötszáz emberével elszakadt Hern
városi, a honnan most már diadalmas elónyomulá- seregétől, s Medgyes felé sordoriatott Itt aztán meg-
•unk rettegteti az orosz birodalom fővárosának la- vetette a lábát, s váltakozó szerencsév.l báró Heydte
dragouyo-óriiagy ellen harcolt A pályaber: Medgy««
Vendéglő a felkelő naphoz. Az uj cégér azonban neiu soká pompázott, mert a korcsmárost már másnap a kerületi (Önök elé idézték
Hallja, barátom. — szólt hozzá atyai szigorral a főnök. — vagy |t*£edi azonnal azt a cégért, vagy bezáratom
MiértV — kérdezte meglepetten a korcsmáros
— Mert az valósággal forradalmi -felírni. A felkelő nap az ii| korszak hajnalát jelentheti, amiről a gaz fölforgatok annyit neszéinek Szóval, azt a cégért vegye le még ma, különben ismétlem, becsukatom, s akkor aztán jó sok ideig nem fogja látni a felkelő napot.
A korcsmáros ijedten ment haza és rögtön le vétett- a veszedelmes cégtáblát Hanem azért sa|-
kosságát. Nekünk nagy erkölcsi erőt ad további küz- "rf™\'™ T™ T..... 7 7 \' \' " ""\'7
* volt; s hol ó szorította ki a császáriakat a városból,
delmütikhóz Vilna elfoglalása, de odaát lehűti azt a ,. , ^ (
liagy diadalmas mámort, amely két hét óta, a kelet Történt, hogy 184\'J. február H áti Heydte őr
galiriai harcok véres napjaitól kezdve Oroszországot nagynak kedvezel! a hadiszerencse A medgyesi
betöltölte. Ismét ogv hatalmas darab hullott le Vilna szászok a győzelem öröméül kivilágították a várost
J , i, , ./ ..............i» ;..„,.».. vetett" a veszeueimes ceginuim. ■ murin n<,u.. ntt|-
el.»té,el „ orosz biriHÍilotn te,leró ........... .„,.- \'»«.....* \'\'»\'»"") • » ....................., „,„,,, ,„ k „ ,„„„*, elkeresztelte
, Heydte dragonyosait Medgvesrol A győztes ele, a ,
lyet a mull történőiének néhány szála nemzetünk ^ ^ ^ ; ^^ ^^ yo!t> hódo|ó a hajnali - alkonyat,iák
dicső törléuetéhez füz, fővárosának elestével hozzánk küldöttség járult Mlk,,r aztAn a föllük H,r*
jutott. Jogink van örülni e miatt. Nemcsak egy \' TMa ,)ilouy ,ng„nll.t is kivilágítással akarnak M^ált. ezt a lölirást olvasta a\'.korcsma feb-tt:
körülbelül másfélszázezer ■ lakossal biro város jutott megtisztelni? - pirit reájuk Zsurmay „Vendeglő a lenyugvó naphoz •
,, ,. i . i i,„:|„„ — Kz már helyes. — mormogta a ionok es
kezünkbe, de egy nagy erkölcsi diadal, hogy az Ha ugy parancsolja az ezredes ut! - hajion- > b n.. ■
* „„,, BftitfírmftMiMP inegelé *edetten fordult be a vendéglőbe eg> pohtit
orosz hadsereg a birodalom szive felé induló hadse- *Mlt a POlgármeilir. ®
• , , , . , , . , Dehogy parancsolom. — válaszolt kedelyeseu ""r\'"
regünknek nem biria úttal állam. Jogunk van teliát az . . ... .
* \' \' Zsiltmay, Mennyibe is kerül a/ a tegnapi illumi-
örömhöz. 8^ját szövetséges hadseregünk dicsőséges ujabb „^..jő?
legyvirlénye adja ezt az örömöt nekünk Bizalommal Körülbelül kétezer forintba, feleli siránkozva Uj VlÓpfÖIk8lÖSOFOZáS.
nézhetünk a jövő sikere elé e jelen újabb diadalá- a polgármester, ugy okoskodván, hogy ha ilyen nagy •.*„•, t, •
J 1 1 . , „ , i, Félhivatalosan jelentik : Az ezidőszerilit a kozos
uak Nebo hegyéről A nem éppen tiszta, Ízléstelen összeget mond, Zsurmay szive bizonyá.a meglágyul J
, . , \' ,.„.,.. , ,,, , No. én megkimélem a fáradságtól a várost, - hadseregben, a haditengerészetben, a honvédségnél
város eleste nekünk tisztultabb helyzet felé nyíl t , . , * r............ . . .. , ...
felelt Zsurmay, — uem nem kell a kivilágítás , . . vagy a csendőrségnal meg nem wolgálo vagy uep-
kilaiási, reményt hegycs-hamos vidékéről, ahouuatt .„ , , ,\\ , . ,, , „ . ,, u. _ ... „, , . t . ,.,,\' ,,
\' Oh kérem, kerem ! •- vágott közbe mély bóko- fölkelői kötelcz-ttsegük alapptu-fegy veres nepfölkelói
néhány óra alatt Pelrogiád, az elkeresztelt Szent- i,ihM11| H noMnnexter , .. . . 1Q,„ . . ..
* inMHI tt polgármester. szolgálatul meg nem leliesitő I87H —77-lg Unjed ■ Pétervár felé juthatunk el Reményünk acélosabbá J^en nekem nem kell a kivilágítás, — folytatta . \' . . . u . ...
,, . , , i evekben, valamint az 1891., 1895 es Ih9tí evekben
vált. — hogy győzni fogunk, bármily pokoli gyuj- Zsurmay kissé emeltobb hangon, — nekem csak a . ... , , , . . , „ .. .
* J \' \' s ,i\' lAli • L-. i ; . l ti szülelelt nepfölkelésre kötelezettek uepfölkelesi szol-logatással dolgozzék is az enteule a diplomácia piacán «ivdágltás költségé : a keteze. tonut kell. v »
A azász atyafiak mosolygós ábrázata hirteleu hivatnak be, ameiiuyíheu az ez évfolyam elsavauyodott, de azért félóra múlva már .együtt számára ujabban elrendelt szemlénél ehez alkalma-_^ _ volt a pénz, s Zsurmay jókedvvel száguldott tovább toknak fognalt találtatni
szófogadók, hogy inamukátok szeressen. Csak várja- |h\'1\' Kz a szemle egyebek között azokra is kiterjed.
, . ° , ■ , , , , . . Alig távozóit Zsurmay, |öu megint Heydte .,„.,.
(ok türelemmel, maid csak haza jön apatok. Amióta . .. .... , , akik korábbi nepfelkelői szemle ideteu alkalmasuknak
. . . . , .. . , , , . báró. De már ennek fele sem tre!a. A polgármester \'
kiragadott a sors közületek, ugy-e nagyok leltetek t ^^ dÍMn|hA A| fif. kif(ie,e|( találtatlak, a jelentkezésnél vagy később azonban mim
Klemér fiam, te talán már katona is vagv ? Legy „ , , , , ... , , . . ,, .,
»J — Mi csak Örülünk. — úgymond — ha is- uom alkalmasak újra szubadsugohatUkt
oly vitéz, bátor, hogy ha apad megszerezte az ezüst ...... , . .. ,, . ......
, ... . inéi a báró úrhoz lesz szerenesenk. De ebben az A szemlére kötelezettek valHinenynyien tar\'ozuak
vitézségi érmet, te szerezd meg az arany vitézségi . , .... • i ....... •
úriiiot. Azt .«,»! b m.K.z.mb.l.d. b. j» Im.16 *" \' "»»>; l,",l",ílíl ................ «»,,!,HW| . .161,4,
..... . , », hogy a varos megvédhető legyen mert nekünk sem ... .. , , . • , , . , , • • , , , .
vagy es szofogado, hogy unndeiiLi szeressen. Mamit- , , , , , , , . . nál e liiriietmeuy nlejen való tartozkoilasi bolyukéi
. , , .. . . , , . . ., .. . penztluk, sem kedvünk minden második nap kelezer . .
kad, apid szeretete felér bármily vitézségi eremmel. . , . .,, .... beié etiteui
u , , , . ,\',,,. , forint kivilágiiási költségét (izeim J
Most Isten veletek, legyetek boldogok, ne A oktobt,r llmMl D0>eIIlb,r 6.ikAÍK
csüggedjetek, számtalauszor csókol és ölel beuiieteket .. , . ,
.z.r.lí apilok. „ "\'"l""\'1"""
fidm aiiyukiim, ■» »., in aekt\'iu. m.rt Murt ssereteU "ol"" fíel" magyarul tudni? Az .lk.linx.kndi lalnli.k «i,.lK4Uttái„lre nló
ez !!«} 8.111 jou me^, IfKf.linbb .\'Ki tiiíir.- IVlAli. mint ludjuk. vnirhi tiiborozHuu i,l,.r«>ii l,,\'inul!\'a ktí«Abbi .................lóiwlHtbittóIn^ liM.\'i
tot kulilj, ,íh oh.h ugy, li. n"llílllozll,.lA »z .rrn miiii leUulk..zelt tu..p btlbitjo. InullAmt lii » bitr<- nov.Inb^i R-hh lufi iin.^lflrtvinii
v.ló |jüiiz. ÍÖrgettigúbiiu, az «g>nk .....iivilílrgt\'S). közt .zQl.ttfk
Ciinein : a leg^zotib cs.tHd.lni
Kovms Gáspár, iióiu.l konzalilt 11,111 » ».\'ipM»dil» it»lnk.it » Uboii PcáhtáaC 3 RalkállfIR
ll.mwMtt, Ptrtaia. b\'n kiujtnnulta. a ez........ »z« |wldái>;lmn oaili.lt. UOOUtailU a DdlHdlIUl!.
uM... ri . . . , , • ., \' \' ki « l..gény«íg kftiflft A lUUu bonotké«*km.>h«i> forr. •hu.nv nrá Kovács ti.apat Igeov e ..iisegelie i ilffíható . , , , , . , * *
,„,. , , i - 0«»k »z»rt sí.......... .....gyárul ....................... de b ztoa ..rediniinyiöl iiiík miuilia min tu ■
............................rr-^...................................
t;L,,,^ ......... vo™\',v:;;^rür„„ . ,, ^^ ^.........................
UdltwtifM. Tnrkaaz, ínból "kv, iu k,,,..tt lmlJj Z „ \'■\'" ".fi\' ............ «
......Mti. Ki«m a cizorobt, bog, U.I., ZuT \' "\' I..........\'\'"\'"i" ............... ,"\'4 ........
minél ,lSbb jaUHMllt aggódó o.IMj. kaz.il,ez "" " \'"""""" ..............7 "»\'
Magyal országba 111 BulgAna, a.t bizonyíra a lant, érdekek Által rendelt
Gtovcbert, A megepizurázott korcsmacégér. »l"«\'ni»» pill.n.l parancsolj, meg.
Agent Iinueriid Coueélaire Allemaod. . „ . . ... \' A,ll,íl lil«kMtombb é« értlieiellenebb Boniául.
Két levél- amely n.ú.ött reíényre v.ló ér \'. . , \' , m*k "" ............. " KklilW* lt...,»„iáU.. n hangulatok ,!» a tóz.n
l.gSígai é. kalandjai ...............l.ig Jelky V , ,,,,, ........ r r , ....... » P--
Audrfa ................. elevenedik tel .....lek\' ........, tó 7 \',\' ", " ^.............." ^ «
zelbell a ball.......... Milyen eré ,.„ ebben a t„ld- , \'\\ " " " , ? U r, ........\',\' t .....\' T \' "\'k .........................
ben aiu.ly ntáu igy vágynak « üai V ""\'\' " \'•"l"\'"r""- » ütt^MM,.. Akkor « oro,t .....I
g) \' A "ü\'Hl"S "l vol, Írva , ,er.g , Kárpátok ércfalát vivla. Ozeri.owitzb.u oro.z
SZKPTKMBKR 20
Z A I, A I KÖZLÖNY
paraucsuoklás volt és egy keskeny szegély a magyar I
földből i« orosz bitorlás alstt n.tögöll Kz a kedve- |,.|( |
zőnek látszó pillanat azonban gyorsan elmnlt és Ro- | . ...
....... 1 is nagyon sokan érkeztek
tintnia ismét a válaszút nelie/. Ie|tó|ere |utot(. A mai
helyzet mellett a józan okosság mutatja az utat.
amelyet román szomszédunknak követni kellene
Csakhogy — legalább ugy látszik — a frázisok és
az arany-csengés mámorában nem gondolkozik és le
A hosszunap llmgulufos derűs idóben iiz izraeliták hossMinapja, melyre a vidékről I
• fosunkba. — Az itt levő
izraelita vallású orosz foglvok is a munka alól fel-
menteitek s az elő es utó vifsoiakor közűlök többel
Goldman Iguácz Teleky uti vendéglős gazdagon meg-
traktáll, Roseuthál pékmester pedig H) darab harc-
bet. hogy a mámor egy pillanata végzetének tragikus I hesi,(.| ,„,.,„ ||1MK óM - ............. mjl [oVin{lt>t
utiára sodorja. , . ,
. .\' „ „ , . , . , hogy e nyomorultakra senki ne
A vit|uiias a If.tlkauon mar nem inrllial .sokáig
Katonai helyzetűnk megengedi, hogy sürgetően kény-j rM«i«lrA,\'»\'k l»P«\'\'k bábjain, „
szeritsQk színvallásra azokat, akik minden okosság é« tmrAiokintk pedig « meg ......legellek ueveben köszö-
természetes cél el lenében is ingadoznak elhelyez-1 uetet mondunk
kedésűk elhatározásában es ezzel jövőjük alapjainak _ Megnyílnak a népiskolák is A hely-
gondolt, szívesen •mes szivü ember-
megvetésében. A nagy ellenségek leliprása után pillanatra sem akaszthat meg kis orók beavatkozása, amelyeket nagy győzelmek fergetegeben megedződött seregeink könnyeden elsöpörnek maguk elől.
Acelidegeki e vau szükség a napokban, amelyek bizonyosan meghozzák a döntési a Balkánon is. amely uek államaiból Bulgária már minden kétségen felül a mi táborunk leié jön kibenlotl zászlókkal. A diplomácia balkáni erőfeszítésének ez utolsó outi meg izgalmasak, katonailag azonban a Balkán sorsa i> elhitetett az összeomlott orosV váiak alatt.
HÍREK. Jegyzetek a közgyűléshez.
Pénteken délután városi közgyűlés volt. Bőséges tárgysorozat jutott a városatyákhoz a meghívón. A gyűlés le is folyt a maga rendje-tuód|a szerint. A városatyák meghányták-megvetették a muukaprog ramm minden sorát s elmondtak a maguk vélomé nyél. Senkiben SflHI maradt benn a maga nézete. Kimondta, mi helyes a/, ó itezele szerint, s mit nem tart jónak. Mondanunk is fölösleges, hogy a kenyér-kérdés talált legtöbb hangra KUó az élet s azután mm jöhet a többi. Nem említem a már lefolyt es elmúlt vita pontjait, kiemelkedő mozzanatait. Mindenki legjobb hite s meggyőződésű szerint beszélt.
beli állami nepwköWlíual it beírások tfibbékevésbbé befejeződtek habár a/, iskolaépületek még mindig uem ürítettek ki. a múlt évi helyiségekben a f évi oki. l-«n a tanítások megkezdődnek, felváltva félnapos támlással, mini mull évben is történt.
— Hol hajtják végre Miháldon a fuvar-szabályzatot Tudvalevő dolog, hogy szerte az országban, mindenütt megvannak állapítva a fuvar s. egyéb dijak, melyek azonban erélyesség vagy nem lörődöliWg hiányában a legtöbb helyen csak papi { rosuii vaunak. Miháldon történi, hogy az egyik fu varos gazda a megszabott tai iíndtjérl az öl fit hor-dást megliigailla. A dolog a legyzó előtt beigazolást nyert. ki az illetőt lót) korona birsággal sújtotta. A büntetést let meszelésén a renitens fuvaros az alispáni hivstaluál megfolubbezte, ahol a bírságot :iOU koronára emelték s e példa elég volt arra, hogy azóta
\' senki a szabott i^rou a fuvarozást megtagadni ueru meri. liám-lám, a kis somogyi falu \'UiLtmi keresztül vinni, ftíuig mi Csak jujgattihk, jajveszékelünk s u fuvarosok szabadon zsnri Inak bennünket még ma js. amikor a tél mái a stem\'úwkjie viguyog s tüzelő anyagunk az- erdőn «*>rii» t> bnhr.ialtit Ugyan már, mi lesz velünk?
— Akinek az öröm okozta halálát Ify Perem; a Keszthelyi líatb legényegylet érdemes
Nyilvános köszönet.
A boldogult édesanyánk halála alkalmából megnyilvánult kö/.részvét jóleső jeleivel szemben erkölcsi kötelességünk nek teszünk eleget mindazon barátaink, tisztelőink és jóakaróink s az utóbbiak közölt különösen a helybeli főtiszt Szent Ferenerend iránt, midőn megtisztelő jó indulatukért hálás köszönetünket nyilvánítjuk
Nagykanizsa, 1915. szept. 17.
Benedek József
v. tb aljzó és testvérei.
azt hiszem A sok szó közül azonban az eu figyel- »MÍ». ki ideig mint keresketlősegéd műkőméin azt a tényt kapta meg legiobban, ha valaki Keszthelyen a háború kitörésékor már mint goi.doskodott rólunk, hogy legyen gabonakészletünk. tényloges katona szolgált Bécsben, honnan az orosz miudeutiApi kenyerünk. harctérre kerüli, hol félelmet uem ismerő bátorságá-
A fő ebben a gondoskodásban az. hogy a vá- Vttl löbb kitüntetést szerzett ........... jutalmául íiszl-
rosra nézve nem jár semmi rizikóval. Nyugodtak Ih\'belessé léptették eló. s mint ilyen pár heti szaba.l lehetünk tehát teljesen, az üzletre nem fizetünk
l)e a gomlöskodásert hálásoknak is kell leiiuliiik di SabjAu Gyula polgármester iránt. Emlegetjük >1 ne vél, mert megérdemli. Őszintén s önzetlenül cselekedeti a köz érdekében, miért ne szólnánk róla. z érdem jutalma, szükséges, hogy igy is kifejezésre leljen. Reméljük, hogy az első pontnál azonban nem
áll meg az ő körültekintő gondoskodása. Arra fog u\'l"b,,n P\'^"\' "\'"\'uhtlmail a sok viszontagságot halni, hogy olcsóbbá legye ma|d sz életet a mi vá- v,loz
rosunkban. ......« fővárost is megelőzi ebben ~ EW vendéglős, aki fosztogat. Kél
a pontban. Különösen, hogy a vá.os atyái, kö/öu ez »>°\'»»rull. kizsarolt közkatona .éri be egyik hely-a pont nem talált szószólóra. IVdig ennek a drága- Mi vendéglőbe, hogy ott egy kis vasárnapi vacsorát
ságot kapott. Öröme hontalan volt, hogy egv évi IfilsdidiiieM távollét Illán II iliitoo beréiiyben lakó szlW lóit tiszonl láthatja mos\', már nem mint kőzöuságes katona, de többszörösen kitünteteti hős tiszthelyettes. Az öröm azonban megártott neki: útközben hirtelen rosszul lelt, s meghall. Addig, míg viszontláthatja szeretett szüleit, egy kis galíciai falu csendes teme-
átéll
■ágtiök vasmarka miiidanyiuukat szorongat. Ma ill, holnap ott jelentkezik. K/.er fej fi hidra ez, amelyen nem lehet eleget vágnunk De az irlás mindig kötelességünk. Nem szabad megálltaink egy percre sem. S (alán határozottabb, biztosabb less a küzdés, ha a közgyűlés Htkár. is leihangzik :> vélő hz alaptalan, a lelketlen driígíiHs ellni
deljenejc. A vacsora állott fejeuként 2 drb. töllötl paprikából s kél kenyérből, melyért a lelkeden zsaroló vendéglős, ki mélló a lebiinkózásra f> K. 0-1 fillért fizettetett a kél nyomorult katonával, kik ma a rendőrségen feljelentést lellek s hisszük, hogy az erélyességéról ismert h. főkapitány oly példás büntetésben fogja a zsdniiet.sző Ven l-\'glő-it bü ltetui. hogy
Kritikus |iutó például szolgáljon minleukiuek.
— Szabadság meghosszabbítása. A honvédelmi 111. kir. miniszter rendeletei bocsátott ki. mely a mezőgazdasági gépészek és fút/.k szabadságát folyó bó íto-ig nieghosszabbilia. A gőz- és motorekegépeszek szabadsága az ország egész területen f. évj ••óv 80-ig meghosszabbíttatott. A szabadság meg-hosszabbítása iránti kérvények heuyu|tási\\ mellőzendő
— Rekvirálni fogják a babot is A magái mindenre rávető élelmiszeruzsora következtében a kormány elhatározta, hogy az idei termést zár alá veazi és az értékesítés munkáját a lladiter meny Részvénytársasági a bízza. Az idevonatkozó hivatalos rendeletet néhány napon belül (eszik közé a hivatalos lapban, addig is már serényen lolynak az elő -készületek, hogy a Haditermény Részvénytársaság megfelelő szervezettel ezt az ujabb munkát is elvégezhesse. Az értékesítő vállalat kebelében már megalakult az uj osztály: a bab osztály, amelynek vezetői már inosl dolgoznak azon, hogy szállításokat megindítsák és az eisó küldeményeket irányítsák. A Itali beazarzése egyelőre nehezségekbe fog ütközni, mert ugy. mint a gabonánál, ill is csak egyesek lesznek hajlandók rövid időn belül készluleiket loiga lomba bocsátani, de későbbre meg van minden remény arra, hogy az óriási termés miud#D erőszakosabb intézkedés uélkül piacra kerüljön meri lehetetlen azt csak fel is tételezni, hogy ai idei bő termést tel|es egészében visszatartsák. Kgyébkánt, ha ez mugtörtenik, ugy a kormány soron kivül fog intézkedni a fogyasztás zavartalan biztosítása erdekében ugy, hogy 11 fogyunzMtii piacokon a siúknégen nieuy-nyiség minden időben reud»ik*&vter« fog állni. A Haditermény Részvénytársaság intézi továbbá «z Ans/.J-riába irányuló keresktdelem lebonyolilását it es ugyancsak tárgyalásokat folytat most a nemei.usiági Hadi-termény Részvénytársasággal, hog> az olt szükséges mennyiség beszerzése is biztosíttassák.
Káposzta eltevésehez, különösen alkalmas étel olajos hordók, kemény fából jutányos árban kaphatók a „PATRIA ■ nagykanizsai pőtkivó gyárban.
ki a német nyelvet is bírja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
köHyuktróskeJtiibin.
54 ik é»fo.yam
Nagykanizsa 1915 szeptember 23 Csütörtök
75 szára
ZALAI KÖZLÖNY
8;«rkeiztoiag n kiadóhivatal Osak-tar | Kelelóa i/.ei ktsí.ló : KöatarkeiiliV Migjalanlk halion aa csütörtökbn.
Tataion 182. Ill..|aiii.k ,ll|«i.tM. ...,l„i Báuekovich János | Kemóuy László tlflftiatíal «rak: <>>« 10 k„,oi>«. («ltri« * ku,.,..«,
A mi albumunk.
br SZEKERES JÓZSEFNÉ uove fogalom városunk jótékonyságának történetében. Örökre kitörölhetetlenül irln be Ö nevét ama jólét ők sorába, akik az emberi szenvedések és nyomor megszQnleléséii fáradoznak. Régi idó óta telik élete ebben a mederben. Mindig jót cselekedett. ezi lehetne élete mottójaként választani, ha élettörténetét akarnók megírni. De itt csak néhány szilánkot adunk ehból a drága életből. Vagy talán helyesebb, hu azt mondjuk, néhány sugári ragadunk ki abból a lénycsomóból amely életét s működését övezi a szegény, a >eghségre szoruló emberrész előtt. 8 a háborús napokban sem változott meg jó lelke. Nem leit önző, amint annyi sok. a i.ehéz napokban sem \'gaz magyar asszony volt ez idő első percétől. 6 adta az első példái s a mellett heteken át kitartott fáradhatatlanul, hogy a mozgósításkor bevonultakai ebéddel s vacsorával lássa el házszámra. Mig sokan ekkor vagyongyűjtésre gon-dúllak, Ő vagyonát, kenyerét osztotta meg az ertünk küzdelembe iuduló százakkal. Igazán fénylő példája lelke jóságának. S azután kórházal teremtett, ahol családi otthonra lelt n sebesült vitéz. Édes goud|a ez a teleki-uti kórház jó szivéuek. Minden percben itt a szive s szivével az áldozatkészsége, A meleg-ruháknak pedig, amelyeket a katonák számára kólón, senki sein tudná számát elsorolni Apró konlurvo-uások ezek az ó életéből, amelynek kevés mása akad •Statisztikát kellene írnunk, ha mindéül kimerítően akarnánk jótékonyságáról elmondani 8 vaskos kötetté dagadna az adatok bősége, amely magába lögadná
az ó önzetlen, szerény, zajtalan jóságos működését a jótékonyság terén. Szinte bűnnek is tartom, hogy e pár sor keretében szólok róla Sokkal nagyobb ő semmint e kis helyen érdemeim-k megfelelően szól hatnék róla De ba már albumot füzük, beleszövöm az ó képét is magasztos egy**erüsegébeii, édes lóságában, — élethűen, amint megismertem -álJKmnii csodálva tisztelem
A jövő kulturális feladatai.
Irta: Hackl N Lajos.
A Jelen vHAgtőrléhelme. mely óriási súllyal nehezedik Kurópa népidre, nem hagyhatta figyelmén kívül az iskolák iiiiitorvniiiuk kereteit. A nagy küzdelmi). annak eredményei, u fiatal nemzedék lelket is Hthaiották. a nevelő munkának tervszert) útjait a borzalmas jelennek hatiilniiiH esemenyei kiérik, melyek a harctérről küldött egy-egy levelezőlappal, a testvérhaz, fel\'-Mégha/ es szúlójiez küldött üdvözlettel, a lövészárkokban o« begyekben verekedő ás küzdő testvéreink sóhajával, a ködben, esőben, liótmii szenvedő elszánt liő-s5k elszántságával, még a főhadiszállás rövid és velőn jelenléseivel is, az események iránt Kiteli gyermek Ilikének kíváncsiságát, B/áz meg száz oldalról felcsigázzak.
A történelem eme hasábjai, a kerdésí-k
és faggatások számtalan oldaláról formálódnak.
A gyermekserogiiek joga van, hogy az eseményekből tisztán lásson es tanuljon, a tanító feladata, hogy a hivatalos köziemé\' yek száraz adatait, a pedagógia melegságévei es élénkségével kitöltse, az események közti összefüggést kidomborítsa, hogy a fiatalság, amely nem tudja az események összefüggését átérteni, ezen események helyes lefolyásáról magának teljes és tiszta képet alkothasson
A mozgalmas idők, melyeket átélünk, melyekben a lelek a valót átérzi, ezek az idők az igazi nevelés napjai.
A benső átalakulás az öntudatosan és öntudatlanul felidézett lelki benyomások pillanatai, a szellemi csírázás rügyfakadásai
Hány ezer meg ezer emberrel találka zuuk, aki a nagy idők alatt átélt eseme-nyéket, azok benyomásait lelkűkből soha ki nem törülhetik, haueiu űrök iduu *l weg-tartiák, újra felidézik é* utódjaiknak átadjak. A jelen idó bizonyara alkalmas arra, hogy a nagy H.seméuyek láncolatát a tanítóság felhasználja. azokat mint nevelői tényezőket az ifjú nemzedék lelkébe átültesse, azokat a jövőben, a nagyobb, a hatalmassabb Magyarország kialakulása iránt fogékonnyá és biz-
Az öreg mester.
(Est vi vt nila in el a felvétel kor l -
Tisztes, oreg ember az apám. Fehér hajú, regi legeny . Azért könnyeznek, elzokognak Csöndes, zsoltáros énekén
Nag}\' bocsületben áll az apám, A fehérhajú, vén mester. Mert a faluban minden holtat Most is oly szépen elversel.
Igaz, rime nem csengő-bongó, Kifeledte már a lábat. Gyakran elakad érces hangja, Szeme könnyen könnybe lábad
Igaz, esténkint en^em kér meg. Csináljak neki jó rimeI . Tudom, azért el-elzokognak Mély sírja mellett a halottnak Es az Isten se. vert meg
Kocsis László.
Szemesnek áll a világ.
Vidám mozi téma. lila Szabó Imre
A lókapilánysag Zniiyi ulcai része. Hajnalban. A kapuőr bágyadtan láimwkodik a falhoz, ásít. Hir-1 lelett kel ferft jön és Izgatottan a Bazilika tele mulatnak . majd kerdó gesztusokat Csilláinak. Hol vau az ügyeletes liszt? A rendőr a ket férfit a kapu ala vezeti. A kél izgalotl férfi egy liszt és két detektív kisereiebeu visszaírni u csapat a Bazilika felé tart, itt a rendőrtiszt utasítása szeriül mindenki egy búvóhely mögé lapul Alkalmasak a lépcső körüli részek és a hatalmas kikeiités. Az egyik detektív a a rács közelébe helyezkedik, csöndre inti a leselkedőket. Két arra menő munkást is felre liivuak és elhelyezik ókel egy leshelyre. Bot|ál mindenki tetire készen tartja, a detektívek jobbjukat a zsebükbe le-szik, levoiverüikel tartják
A kapurács möglll óvatosan elólép három alak : kételégjól öltözöll densiu elegánsan. Kültelki iparoslegé-uyek vasárnapi ruhá|a Az egyiken bársony kabát ás pepila nadrág, öltözött suhanc és egy leány. A leányt ligeti eleganciával öltözve, bukj-el szoknya, félcipő, azsurozoú harisnya a ket legény felemeli a rácsia.
A szoknya sok baji okoz. végre a nő áiveUti magát es körülnéz Nem lát senkii Int két táisáuak ezek ügyesen kikuszuak. Amint a földöu vannak és ruháinkat iuazgatiák, előlép az egyik detektív, uiaua a másik és már csak néhány lépés választja el az Ü.L-dözötlekel az üldözőktől A többiek közben előbújnak rejtekeikből. Csöndes, fojtóti izgalom A detektívek színlelt nyugodtsággal lépnek a barom betörő ele Ktek mindegyike, a leány is (jiinkiis nyugalom mai vár, amikor egyszerre, mintegy parancsszóra, a kél suhanc és a leány kirántiák revolvereiket es a levegőbe tüzelnek., A detektívek es társaik a váratlan lövésekre megtántorodnak. egyesek visszafele falnak A pillanatnyi fejetlenséget a gonosztevők lelliaszual-ják és a Váci-körűt felé eliramodnak
Akkor már felocsúdik az üldözők csoportja Kiáltásokkal, báioi itó kézmozdulatokkal egymást ösztökélik aria, hogy a három menekülőt elfogták A Váci-körui sarkán már-már uyomukban a hatóság és a nép ; a vakmerő bűnösök azonban gúnyosan visszanéznek és fügét és .ilyen flalaf--t mutálnák Amikor már csak két-három lépés választja el az elleusége-ket egymástól, akkor a betörők egy automobilba ülnek mely a Váci-körul sarkán, közel az illetuházi-kólioz. üresen áll Az egyik fiu megfogja a kormánykerekei és gyors tempóban az Andrássyut felé el. A sotTór, aki — dolgát végezte a hazikóban, nyitott ruhában kirohan együtt ai üldözőkkel ; ezek most
7, A I. i I K 0 /. b (I N 1
SZEPTEMBER 23.
tossá tegye Habár a sovén nóraet Lagarde némi gúnnyal és lenézéssel ellenzi. Iiogy a hazafias lelkesedés eme módját az iskolábiin miveljük, féltve a nemzedéket, nehogy az a pártpolitikai sovinizmus martalékává lehessen, sokan vagyunk akik a jelen alkalmat tartjuk elérkezettnek, hogy ott ahol talán kell. a bizonytalanban kalandozó ifjúság lelkébe, a haza igazi fogalmát megrögzítsük.
Hiszen a haza a hatalom, a nagyság, a lét vagy nemlét, mindmegannyi kutforrásai egy-egy uj fogalom köreinek, amelyek épen ezekben a napokban bővültek ujabb és ujabb tartalommal.
A boldogabb Magyarország a pirosra festett vérmezők korvonalaiból most alakul ki.
A franciák állampolgári nevelésének egyik pontja „a ház a kultusza" oimet viseli, mely az ifjúság öntudatos nemzeti érzelmeinek és politikai nagyravágyásának fejlesztését tűzi ki célul,
És amikor a háború kitörése uián, a franoia iskolák ismét megnyitlak, a tanítók a Iiiizh kultusza nnvébun azzal ámítottak el gyeriueksoregökot, hogy a barbáruk betörtek az ors/ágba. az anyáknak, testvéreknek a torkára fenték késüket és a legkegyetlenebb kínzásokkal megölték.
A magyar pedagúgiá fényes múltja az ilyen Ízléstelen és együgyű hazafias nevelésre nem kapható. Mi magyar pedagógusuk mélyebb húrokat pengetünk, a kiindulási pontunk az, hogy tartós és ellentálló hazaszeretet nem létezik tuilás, belátás nélkül, igazi meggyőződés nincsen tisztánlátás nélkül. A hazaszeretet ne támaszkodjék tisztán az érzelmekre, hanem alapuljon a haza logalmá-tiak tiszta és igaz ismereten ós ezen ismerettől fölébredt érzelem alakítson erős meggyőződést, különben a legkisebb fuvalom is arialmára lehet annak
Mindnyájan éreztük a háború kitörésekor a veszedelem nagy julyát, mindenki tudta, hogy ellenségeink bennünket orozva inegtá mailtak. hutkot vetettek nyakunkra, hogy] megfojtsanak, a létért való küzdelemben megöljenek, amely aluM békés és nyugodt életünk és munkánk — megzavarását értjük. — Az önvedelem es harc a mi kipróbált és hűséges német szövetségesünkkel az igazság győzelme érdekében történik.
A hazafias szellem ápolása es fejlesztése ennek a tudatnak a terjesztesse és ejleszlése. Az iskola nem n száraz adatok felsorolásával elégedhetik meg. hanem mélyére kell hatolnia tanításával altnak a világháborúnak a gyökérére, mellyel a nagy keresztény Magya-rurszág eszméjét a jövendő nénrzedékben nagyá ki-ll nevelni.
A világháborúban való hathatós közre-működésünk, niiullyel létfenntartásunk egyenesen összefügg, magva kell kogy legyen a nemzeti nevelésnek, a magyar hunpolgár nevelésében. Kp azért ki keli küszöbölni az iskuhi tananyagából minden száraz adatol, összefüggésbe kolj hozni a tauiiással nzoWiT az eseményeket, amelyek honal.ipíiásuulEiól kezdve a mai lélküzdulemig a magyar nkm zelel jellemzik. Az alkalmas pillanat itt van, a tanítás mimli-n fokánál a legújabb történelmi adatuk, \'úgymint balkán, a kettős szövetség, az olasz Jjíblenség, a némct-aiigul versenyzés^-tr\'niagyal\'ság hősies viselkedése stb . történelmi tényéken alapulnak; az uj magyar történelem a világtörténelem középpontjában áll. Iskoláink nem maradhatunk a várakozás állásponiján. amíg a kuliitó hisztérikus a tankönyvek részére feldolgozta a jelen történelem hiteles anyagál. Aki késik, az lemarad. Igyekezzünk az eseményeket mielőbb ifjúságunk közkincséivé tenni.
Mert akié az ifjúság, azé a jövő. A
magyar ifjúság a magyar jövőé. A jövő feladatai érdekében életbe vágó munkát végzünk, ha az uj történelem éltető gyökereit mielőtt társadalmunk legszélesebb és legnté-lyobi) rétegeibe eresszük. .
Kitüntetett ápolónők.
Mielőtt albumunkban rájuk kerülne a sor. már is szót eilek nemes lelkük igaz öröméről, jótevő személyiségükről, akik névtelenül, szerényen végtik már hónapok Ii^hhzú sora óla a sebesültek ós bele gek ápolását lankadatlan buzgalommal, nem szüuő Ügyelőmmel s gyengédseggel. Munkájukra annak méltán)lásaként veróíényes gloiíolaként bulit mM az a kitüntetés, atuely nemes munkájuk csendéleté-böl néhány percre kiemeli óket a dicséi etes megemlékezés körébe. Jól ludom, nemesleikük munkájának nem a kitüntetés volt cél|a, szándéka, hanem az a legszentebb cél. hogy valamiképpen részt vegyenek a haza nehéz napjainak kezdőimében. S ró szűket önfeláldozóan vették ki. Több egy événél már. hogy a beteg és sebesült katouák ápolásában aiTgólkodnak tíillény Sáudorné, Pállfy Etelka, Mair Kata, Szekeres Ilonka s Weber Anna. S ez idö óta az önfeláldozás nemes munkáját végzik, akár a harcoló vitéz. Lelkük minden gondolalja, idejük minden perce a nemes célé. Nem a munkátlan h könuyü életet választották osztályrészükül. hanem h tevékeny hazaszeretet zsold|ába szegődtek. S mint kitar\'ó munkások ernyedetlen munkakedvvel s kitartással állták azóta helyüket. Munkájuk, Igaz lelkesedésük nyeit most elismerést abban a felső kitüntetésben, amely számukra a Vöröskereszt hadiekilmél»y«s ezüst érmet juttatta. Örömmel írjuk ezt le A prózai Önzés áradatának fellüuó napjaiban jólesik látni hazafiúi szemünknek riika egyenixégOk, nemes munkájuk De egyúttal azon csodálkozunk, hogy uimes munká juk osztályára I\'álffl Klfa s a jó irgalmas nővérek kimaradtak a kitüntetésre felterjexitHltek lajstromából.
már az ulca népével megszapoiodtak és üldözik konflisokon és biciklin az autót, amelyről a menekülők fügét mutatnak és lobogtatják zsebkendőiket A kép az első részében az üldözési a Terez-köiulig mutatta; a másik részben már az Aréna-ulon vannak. Htomb.-n lálHzik n uiilleniumi eml-koszlnp, Az aulo-mobilosok a hídon átkerülnek, itt a W\'eingrubor mögött belorduluak. leugranak a gépkocsiról és el-tűnnek az ordóbeu
*
Szerkesztőség, képekkel, karrikaturábkal, falra ragasztóit ujságszeletekkel térképpel és néhány könyvvel. A szerkesztőségi tagok körülállják a riportert. Az egy ujságlapot lobogtat, felolvassa az újság egy cikkét, a többiek a felolvasást csodálkozó gesztusokkal kisérik. A riporteri mindjobban elfogja az izgalom, heveskedik, csóválja a fe|ót. hogyan lehetséges. más a szobát mutatta, amint revolvert fog nak. A körülállók egy része álmélkodva hallgat, mások vitatkoznak. A vásznon megjelenik egy uj sághir.
,Titokzatos betörés A.....templomban az
éjszaka betörők jártak. A detektívek még idejében I értesültek az esetről, meglesték, amiül u betörők\' kijöttek. A gonosztevőknek még maradt annyi időjük, hogy egy idegen automobil segítségével a ligetbe,
liajivi elmeneküljenek. A templomot tüzelésen átvizsgáltak, de hiányt néni fedezlek fel. A rendőrség a titokzatos betöiés dolgában, miiiihog> kar nincs beszüntette az eljárási -
Az előbbi kep A riportéi\' egyet üt a homlokára. ilofip. meylalaltaui a dolog nyíljál. A fiiak faggatják kabáliáuál lógva ráncigállak, ó azonban előveszi a penzláicál. uillel) ben Ilein lalái elegendő pénzt Összeszedi a löbbieklól. Az eg\\ik papiroi-pénzt ad. a másik kiönti az erszényét es kél réz-kiajcáil hullat ki belőle. Az egyik zsurnaliszta ünneplés beszédet tart a riporterhez, aki kalapját és felöltőjét kezében larlja. A többiek megölelik, majd újság lapokat tiiznek a botjaikra. Ilyen zászló kíséret
mellett v»nul ki a riporter.
*
A mutatványos sor a ligetben Két suhanc azon mulat, Imgy egy \\ekouy fonálra köiöit pénz tárcát dob a fo\'dre Cselédlányok, vagy facér iparos-legények utána nyúlnak, amikor pedig a ke?ükben i vélik, az egyik suhanc megrántja a cérnái, a tárca ugrik, a boldog megtaláló pedig haragszik. A közönség között sétál a riportor is. aki jot mulat ezen a nyers inókáu. Kgy szerie a közönség között terem! a bársony kabátos, pepita nadrágos betörő. A riporter felismeri és a nyomában van. V betörő i» Inba
jol a pénztárcáért, későn rántják u cérnái, mert akkor már megmarkolta a bársony kabátos a tárcái. A larca tulajdonosa és a betörő között vorekedéc fejlődik, amel\\nek az vet véget, hogy a betörő meg-villogtatia a bicskáját. Azután egyvzeiUcii el)on.ul. A közönség különben neki ad igazat. A kezeik gesztusával is ezt mondják A pénztárca tulajdonosa még megfenyegeti az öklével a távozót, de a bársonykabátos messze es háttal van tőle Kz utóbbi nyomában pedig a riporter.

Kihagyott kültelki tesz, a Váci-ut valamelyik mellékutcája, dülledczó földszintes házakkal. Kgy ilyen házsoron megy végig a báisony kabátos. Útközbe kinyitogatja a bugyelárisát. ti|ra meg újra meg-iiézegiti a benne levő pénzt, csak krajcárdarabok vaunak benue; szomorú és megvető pillantásokat vet rá. Nyomában a riporter; öt-hat nieter a közöttük levő distancia A riporter tetetett uuoltsággal megy, lekonyitott lej|«l, bután, mint valami munkanélküli. Kgy szene egy léligpajta. felig istállószorO. ház Iából való kapuján beoson a báisony kabátos. a riporter előveszi a noteszát meg a ceruzáját és lel-jegy/.í a házszámot
8ZEPTEMBER 83.
Z A I. A I K 0 7, I, <*> N Y
3
Kemél|ük •• hiba is hamarosan korrektúrára kerül n mindazok eluyerik majd működésük elismerését, akik erre ik^zhii jogos igényt szereztek
Kritikus
H I RE II.
A tizeunyolcéves hös utolsó verse. — A hus és zsirkérdés. Immár több
A győzelmes iwaugorodi harcokban esett el Küsz mint eszteudeie, hogy az uzsora az áruk árát több Lajos, egy liatal bajusztalan, alig tizennyolc éves1 száz perceutiel drágította fUcceaive ugy, hogy ma-kolozsvári öukéules A lelkes, derék magyar fin, már kezdünk kidólui. s a huaevést régi emlékeink alighogy kitört a háború, ^katonának jelentkezett, közé sorolni. Neiu igy vagyunk azonban a zsírral. Mindenáron a lengyel légió tagja akart leuui. de melyről lemondani lehetetlen s a mely szintén rette-ekkor még a 17 évet sem töltötte be s azzal küld- tietes árakat ért el s amelytói a inegzsirosodott hetitek vissza hogy várion még, amíg a király hivó te» basák azt mondják, hogy csak az esetben adnak, szava ót is badbu szólil|a A liatal diak azonban nem ha az illető husi is vásárol Természetes, hogy szi-
bemutatni.
— Wajdlts Gyula pápai prelátus arany-
mi léjét e hó a-t én pénteken reggel 8 órakor fog|a nyugodott, amíg ki uem inodták rá az .alk«lina»-t vesén tennők ezt meg, de mondanák meg az illető
a helybeli Szent Ferencreiidiek plébánia templomában1 Mint a kolozsvári 51. gyalogezred önkéntese került háj gombócok azt is, hogy honnét és miből, hisz
ki a harctérre, mint önként jelentkező: Egy i-zouya már teljeseu kiszipolyoztak bennünket — S ha egy
j los rohamban aztán szíveli találta egy orosz golyó erélyes iulézkedé* nem szab határt a fékteleuséguek,
az iwáugorodi sáncok aUM Megható azt a lelkes uagymi szomorú télnek uézüuk elébe, amikor a hi-
poémiit elolvasni, amelyet k. véssél halála előtt vetült d*g szobában gunnyasztva, zsírtalan kosztou ábráudo-
küldőit családiához a halai hós lu.o a vers : "">k. lágóduuk a mull emlékein, hullatva köuuyein-
ket elvérzett övéiukérl.
Mi az a hidfö?
papírra s
A harctéri ludónilásokbau minden untalan talál kozuuk ezzel a katonai mükifejezéssel : liidlö. Nem lesz fölösleges, ha ennek a logalmával közelebbről megismerkedünk Tehát: ini is tulajdonképpen nz a Ilid fő ?
Képzeljünk el egy folyói, amelyen egy vasúti Ilid, meg egy egyéb közlekedési eszközök számára epüll hid Vezet keresztül. Ha az elleiiseg állása közel van ezekhez a hidakhoz, akkor lehetetlenné teheti ránk uézve a hidak haszuálalát, vagy az azokon átvonuló csapatainkat olyan helyzetben támadhatja meg. amelyben ezek kifejlődni képtelenek. Hogyan lehet ez\' megakadályozni ? Ugy, hogy a hidaktól olyan távolságban tartjuk az ellenségei, hogy az átkelési helyekel hatásos tüz alá ue Vehesse, másrészt átkelő csapatainknak a harcszeiü kifejlődésre elegendő teret biztosítunk. Erre a célra a hidak előli lélkorben egy eiódövel alkotunk és az erődök közöli is nehéz tüzér ségel állítunk löl. Tegyük föl. hogy az erődök félkörének sugara ft kilométer, lövegeink pedig lo kil^-méterre hordanék, akkor ezzel az egyszerű hidlóvel az ellenséget a Ilidtől 17 kilouiéi»inyite harora tudjuk kéuyazerileni és igy megakadályozzuk nt abban, bog) közvetlenül beavatkozhassak áivonuló. sere :en»k mozdulataiba s e Beregeknek J6 lylométeruyi kör zetheti nyugodt mozgási biztosilottunk
Ha az ilyen hídfő már békeidőben ki volt építve, azt állaudó hídfőnek moud|uk. Nagy folyók melleit rpilelt minden er> sseg hídfő jellegével bír. Ha a hídfő egész koraiakban van kiépítve, ugy hogy a tolyo a kör közepén folyik keresztül, akkor kellős hidlóvel állunk szemben.
A hídfő Iiagy szerepet játszik n visszavonuló saját csapatok védelme es kifejlődése szeinponliából í is. akkor « csapatok egy menütoszlopl-an kénytelenek « lolyóu áthaladni Láttuk Ivangoroduál és Varsónál hogy ezek a hídfők milyen hatásosan támogatlak az "toszok ollenziv«|iii e hatalmas folyón keresztül Lát\' tuk, mint nyeltek el u hidfók a vlssiivouuló oiosz seregeket és lellek kilüuő szolg\'ilaloi az oroszok visszavonulásának.
Általában egy nagy lolyó nagyon kedvezd tampont annak, aki ezt n vonatot csak védelmezni akarja. Az ellenségiifk megnehezíti a támadást, a védőnek pedig inigy idóhaladékot njujl. De amilyen akad.tly a folyam az idlunségUek, éppen olyan akadály a ve-dóuek is, amikor offenzívába akar átmenni, vagyis a védelmet támadásra váliozliilui. Am, ha a védő az ellenséges oldalon egypár hidlőt épituil ki. vagy ilyenekkel már a békeidőből rendelkezik, akkor me*-vaunak offeiiiivájának természetes kiindulópontjai Erre legutóbb Tarnopol és Trembolu uyiljioltak be-szedes példát. Mivel pedig a jelen háború megmu- Ne||| ,„j1|k ni0nll|lll latin. ho«y lehel eifon pu*zt:i vede|.inr.« szoriikozni kell, hogy a védelem alkalma* időben offenzívába menjen iU. azért a hidl\'ok a jelen hábivriibau is igón jelentő.* szerepel visznwk
Ullhonomal. hogy elhagytam Éppen hat llóliaplit, Ellenséges földön já.ok Már száznyolcvan napja Ezalatt az idő alatt Mit is merjek szólni ? Szegény magyar katonának Szegyen panaszkodni Kötelességem ezt tartja, Nem is panaszolok Hogyha szükség ugy kívánja. Szívesen meghalok. Él|en n haza I
Szegeny magyar katonának
Ajkán panasz nincsen
Kell. hogy minden magyni vilez
A hazáén küzdjön
Az ellenség velünk s«emU-t>
Mondhatom nagyon sok.
Oe a legtöbb reményében
Meg is csalatkozott.
Azt számítva. keves időn allal
El log bánni szép uiagyar hazunkkal,
Éljen a haza I
l
Mi csak Isién segedelmet Kérjük s fogják kérni, Utóvégro Isten után Usuk mi loguuk győzni A halállal nem töródüuk, Hisz gyuvasrtg volna, Hogyha helyét meg nem állná Egy magyar katona Éjei, nappali eggyé teszünk A jó Jsten ill van velünk, Jogunk ki fogjuk küzdeni Bániieiiuyi az ellenségünk, El|en a haza!
— Kijátsszak a hústalan napot. Az állatállomány, kímélése szempontjából az állaiu tudvalevőleg belenként kél hústalan napol rendeli el, melyei a vendéglősöknek is kölelességök respektálni legtöbbnél, hogy betartaná, rt akár kedden, -- akár péulekoli az előző napon árolt hunból vígan járja a borjú pörkölt, székely ulyW natúr szelet xih. — Ugyan hát akkor minek ilaloi\\i, hisz e duzzadt zsebtt urak épen a hústalan
gtöbbet arainak
— A Zalamegyei hadi-adó tárgyalása
Mim tudvalevő, a pénzügyi kormány hadiadót Vei ki azokra, akikuek az évi jövödeluiQk meghaladja a i 20.000 koronát A/íalamugyei hadiadói fizetők adótárgyalása szeptember I l -étöl október végéig lesz Zalaegerszegen A vármegye székhelyén alakított adófelszólamlási bizottság a következő : Elnök : Mesterház) Jenő, alelnök : Barcza Lászaló, restUw lagok : dr. Berger Béla, Usertáu Károly, Malatinsiky Ferenc, Fischer Pál és Pougor Henrik. Znlamegyébeu öaa-! szesen 243 adózóra tétetett javaslat: ebből az alsó-leudvai adóhivatali kerületre 10 adózó esik Az alsó-leudvai adóhivatali kerületben lakó adózók hadiadóját szeptember 2H-án és 29-éu fog|a a bizottság tárgyalni 1 Előadó (iyeuge Sáudor pénzügyi lauácsos lesz. v — Rézgállc a vetéshez. A földinivelés-
tigyi minisztériumnak sikerüli a vetőmagvak őszi csávázásáho] szükséges rézgálicmennyiaéget az ország gazdaközönsége részére biztosítani A rézgálic eladásával a minisztérium a Magyar Mezőgazdák Szövet- -kezetét (Budapest. Alkotmáuy-ulca 31.) bízta meg s annak árát kilogrammonkint 3 korona 10 fillérben állapította meg. Aki tehát vetőmag csávázására rez-gálicol akar venni, forduliou közvetlenül a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeiéhez, aki annak igazolásai kérheti, hogy a rézgálic tényleg vetőmag ctávázasára szükségeltetik és ha ez kellőett be uem igazoltatik, a rézgálir. szállítását meg is tagadhatja
— A háztartási fémek rekviráláaa A kormány már Mókészilette a közönségei, hogy *> háztartásukban található fémtárgyakat lukvUAÍ\'ii fogya. Az eire vonatkozó rendelet rövid idő múlva meg fog jelenni. Még csak azl döntik el, hogy vájjon készpénzben váltsák-e meg a haztartási nikkel, sárgaréz- és vörösréz-tárgyakat, vagy pedig hasonló méretű vas- és bádogtárgyakkal cseréljék be. Előreláthatólag a háztartási fémek rekvirálását is a \'fém-központ fogja vége/.ui, ép azéri fontos, hogy a kormány gondoskodjék arról, hogy a központ ezen az ulon se jussou illelékteleii has ouhoz másrészt » kereskedelem érdekeit se sértse
Káposzta eltevÓBÓhez, különösen alkalmas étel olajos hordók,^kemény fából jutányos árban kaphatók a „PATRIA\' nagykanizsai pótkávé gyárban.
4
ZALAI KÓZIÖ N Y
SZKPTKMHKK >3
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes jogW-frtfiT Lukacs JózseJ, főgiinn. tanár. A vaskos munka h pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának isim-rele minden kultureuiber Ludasának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedesében, Nagykanizsán
— Aa .Élet" szépirodalmi és mflvészeli hetilapot (szerkeszti Audor József) Kszdag tarUlom. érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitiné lapul melegen ajánljuk olvasóink figyelmebe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 16/c. — Klő\'izelési ár félévre 10 kot Mutatványszámot készséggel küld a kiadóiéval.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-»ág\' előfizetési ára negyedévre öl korona, „Világkrónikáival együtt hal korona Megrendelhető a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV, Kgyetein-utc* 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb iy»á»< a magyar nép számára, félévre \'l korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb króniUésa, írásban és képhen az Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind elénk tárja festői szépségű képekben Krdekesség. művészi nívóval és előkelő izlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeibén is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klőfizetési áta negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrás«y-ui 16. sz
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi nién vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű ktppel és a legérdekesebb tartalommal jelenik ineg. Kifizetési ára: Kgész évre 1\'2 korona, félévre ti korona, iio-Kyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ul 16 szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — fi kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
NEVJEGYEK
addig míg nem litizitt nigj választékban jutanyoi áron kiszlttalnik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
^Jpifú/mf/rg! ^H/^mJím/a
r. w OfliOKHOt, faiMioewwi - \'f CSAK KOR
/flGNER.
\' fl HANGSZER KIRÁLY**
kV BPE-^T. JoZ-^EfKÖHüT 15.
fíRJtOVii* iNörtnl
4 |s«s 4|„ hi(qn««n ktiAll |
Berber £yófty-káfrányszappana
a. Moll & Comp-tól.
Klválé orrolok ajánlják «i Kwiépa Irglobt. áJI»f»Ab«n • UgjAbh prndm/nyiiyrl ba\'KullJék mlllrtrrfelí
bórMUtés ollan
kélOna»rn ktdnlknt bajok kiUlrx-k >alaidinl !.»)• él aaakátlkurp* rllrn. Tarlnlinat W aiáialék lakálráayl lénye grwn küldnWolk * krr. <kr.IH.ml.en elOfirduló »«>♦>• IlynrmU gyártmányoktól Makara liflrhajokoél na-
Bargar MátrAnyos kémuppaaa.
Néknrk áa gyermekeknek aayhébb hálám k élráa;u.>pf>«a
Bargar gllcarln kátránysxappana. Tcvábbá kátrány nelktil a klrea
Bargar-féla Borai-nappan
pattanás, onpiuIM, aiapté, mtlw.er *. bflrbalok .1
f Un. Dérab|a nlaaltáaaal agyún It Bllér
UJ: «»r|fr lalytMuity Hilintiit aiap|taaaa, kIMné baláau bflfbélrg.egeknél. ff), tt .mkállkorpináJ.
alarmul knáló baJnOveailö uti. i iteg *> komnn Kérjen klfejeaelTtn Bargar-• ippant <1 Hall A Cnmp.-lél U iiiiui meg . |« I .néllelte
la»fl védje-
m»I
rvíl.
vllágklállltáio
KllUr.
IWIS \'> •> 1(00 Ik évi párlal Képhalé mlndaa gyógyírban, drogériában
Nagyban: (í. Itrll k l\'omp. Wlco, I llelfrr — II II. Iludapeatrn nagyban «a klr.lnvbei.
------ árában Király ulra II . Molnár f
Hrllanél Koehn.rlM.-r Frlgve - fivéreknél, Rleaael Nándor Neru.la Nándornál IMalnyl Kflgyeauél. Vári Klr%lnyben minden gjógyairrlárban, Jobb ár-gfrlában U IlUUifrtlitelben M
TflrOk Jöiirl gyógy a leltárában Klráíi MotéroM. Thailinavpr es Helto itódalnál. Kadanovllt Te.lrrfi
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézeti-felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erősítő éB edző hizlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek
i K loi ai iilutl ktíxl»ll"k.i
.....III l.lll.ll l.\'l.ln-

SZEMESNEK
ki\'ll ma b\'tiiií. ha Kii akarjuk szárnyalni vei MeiiytársHiiikai Az elelmesség nem
ÁLL
1-gyiddiAI iiinnliugy m. kfliimliik |nlli.tui
»••>«. .......... wir.in kivitl vi\'Kyni. íiíimivIi.\'
-/.nini Kó/.tün> Initáni/.otlim i.|-i
liirdeti>ni ronitát. lupi un ........... I\'r t\'H II iiniKyiir liiniwi\'.
VILÁG
lm ■l.\'hwil Hl ini^liilaljH A llil\'ilfló ri>v ni illó Iliiül Iiuiggyó/.óilik II/. .tiiiIiii •Ii vi\'41.
lilliink lllltÁl\'O/.Ullllll
VAKNAK
kell Ihiiiii. a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését. ,vz pedig világosan j\'el-hogy
lemzi.
AZ
KÖN Y Y
i\'/.i\'n Inpbau mcgji.|iinó inindeu liinteléonnk knllíi Iias7.nu van Sjemeunnk áll n vilin, vakunk nz
ALAMIZSNA !
íff FA/P)TS fPfm =
PAPIÍ^- ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
1
I %
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok izleses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára.
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
I

Nyornniott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József kónyvnyoíndájábau Nagykanizsán.
54 ík évfolyam
Nagykanizsa 1915 szeotcmbcr 37 Hétfó
76 szám
ZALAI KÖZLÖNY
S/arkoi/toseg 8s kiadóhivatal Daak-tar |
Talaton I8V Hl.tlaUaak <JI|aaati*a aiarlm
Kelelőa axeikcsxtó
Báuekovich Janoe
Kőa/.erkeaUA:
Kemény László
Megjelenik hétion aa caütórtftkón.
tlöflaaltal arak: K|(«>< ív i« 10 korona,\' \'fáU.ie b korona, "ícgyeíevic 2 korona 60 IMI. Egyaa aiám ara 10 flll
A mi albumunk.
(dr. l.j.) Dr. TUBOLY GYULÁNÉRÓL lelkünk
bizonyos öröméVr>l írunk. Mér rég óla ismeri a -orok iró |a, de igazában csak most, a háboiú tartama óta ismerte meg. Ha a veszedelem a jó barál próbája. úgy R báború szerencsétlensége ia megmutatta, kinek mi lakik lelkében, 8 Tuboly Gyuláné lelkében nem az önzés lángja esipott fel. hanem a részvété, a gondviselésszerű jó&ágé Ka ebijén a részvétben jóságban benne van a uói jellem lágysága. szelídsége és ét-heriktts volta. \\ háború első porcétól sebesült és beteg hőseink ápolásának szenteli ininden percét. Kgyedül ennek él. 8 ezt a hivatást, oly önfeláldozással tölti be. hogy örök emieket állító*i magának jótékonyságával sok hálás lélekben, fts ebben a nemes cselekedetében nem a puszta külszín, az időszerű, divatos betegápolás légárama kapla el. hanem magyar leik* ama szava buzdítja, hogy ma mindenkinek ki kell venuie iészéi a m-héz időktől nemzetünkre rótt kötelességekből. Érzéssel végzi lellát a betegápolást, — amelyi e már a beke napjaiban lelkiismeretesen készüli — s igy próbál ja meg az elveszített. vagy nélkülözőit olt bon helyét kipótolni a^ébesüllek nagy tömegénél. Nem is hiszem, hogy ne hálás szeretettel gondolna rá az a sebesült tábor, amelynek egészsége visszaszeizeséhen tetemesen részt vesz Hol volna seliealllt ápolásunk nélküle, — olyan kérdés, melyre válasz! nem szívesen aduuk Kitepve önmagát kényel-
/ inéból el munkájának amelyei hazaszereiele cdee kötelességként azabolt ki reá. Kemél|ük, hogy mikor az ápolás nemes hőseiről a magasabb kitüntetéseknél szó esik, a kitüntetetlek elsői között dr. Tuboly Oyuláné neve is olt lesz a valódi érdem elismerése gyanánt és méltáuylásakéut.
Az erösebb.
Valamikor tán ugy volt, bar ez se egészen bizonyos, hogy a győzelem egyszerűen azt döntötte el, ki az erösebb. A seregek egy meghatározott szűk helyen találkoztak s aki a csatát elvesztette elvesztette a háborút. Az erösebb győzött, minta tatárjárás idejében, vagy az ügyesebb, mint Napóleon idejében. Nekünk az ilyen régifajta győzelem is drága lenne, mert életünket mentené meg Alii a mi győzelmünk más lesz s már is más, mint a hogy ez a háború másforma minden eddig volt háborúknál. Ez a háború térben ós időben beláthatatlan. Ezt nyert vagy vesztett osaták, ugy látszik, el nem döntik. De nyert vagy vesztett csaták nem azt mondják csupán, hogy kinél van a nagyobb katonai tehetség s a nagyobb fizikai erő, de azt döntik el — s ez lesz a nagy háború végső eredménye — hogy az emberiség összes képpességei szempontjából hol vau a nagyobb érték.
Mert minden mozgósítva vau most, minden harcok s mftide.n emberi képessség érvényesül és Versenyez egymással. Hogy ellenségeink minden bajaik forrásáit a németek gondos előkészületeire vezetik vissza, az csak kudarcaikat szépítő frázis. Körülbelül azt jelenti ez : ha uii is igy elkészültünk volna, mi győznénk, — s épen ez a frázis. Ök nem
készülhettek volna el jobban, mert ez nem elhatározás, hanem képesség dolga volt Az elhatározás nálunk nem hiányzott, rég bebizonyosodott már; hogy ók igenis felkészültek erre a háborúra, melyet ók akartak. Tévedésük ott volt. hogy az ó kulturális fokmérőjük elkészültségnek tekintette azt, ami velünk s a németekkel szemben most készület-leuséguek mutatkozik.
Most persze ugy forgatják el a dolgokat, hogy ók békességes népek s a német öldöklő mesterség fejlettsége a német barbárságot bizonyítja benne. Ez nem naiv, hanem tudatosan hazug álláspont. Hiszen világod, hogy az öldöklő képesség a legbékésebb, a legkulturább haladásokból rakódik össze. Mi teremtette meg a német negyvenkeites agyút? Ugyanaz a fejlett fémipar és mérnöki tudomány, amely Európa legmintaszerübb vasúti hálózatávaU szolgálta a civilizációt. Mi teszi a nemet organizációt ? Az a rend óh becsületesség, mely szívós szorgalommal kötögeti, ápolgatja ós fejleszti a kereskedelmet ai egész világon. Mi adja a német stratégiának az ellenállhatatlan lendületet ? Az a biztonság, melylyel népek milliónak egyértelmére és azonos lelkesedésére számithat.
Ebben a mértéktelenül vad és könyörtelen háborúban a nyers erő és öldöklő készség mellett győz a fejlett mezőgazdaság es a
Szemesnek áll a világ.
Vidám mozi téma. lila: Szabó Imre
Szegényes szoba rozoga kevés b\'itorral, lócn-val. A falon egy kopolt Kossuth képpel és gyilkosok meg auarchixták újságokból kivágott arckepeivel Az asztalon szalonna é* kenyérhéi maradékok, mellelte egy összegöngyölt papirosban só és paprika A szo-\' bábán hárman vannak a bársotiykabálos, a leány es, a harmadik, akik a templom elótli ribilliót csinálták.\' A leány duruzsol, maid heves kézmozdulatokkal jelzi, hogy hitvány emberek a barátai, nem luduak pénzt hozui Rámutat az ételmaradékra majd kis tükörbe néz. ijedten eldobja, kezeit végig simítja az arcán, lám mennyire lefogytam ! A fiuk dühösen, de pöffeszkedve egymást szidjak a nyomorért. Nyílik az ajló ás megjelenik a riporter, kissé alázatos, de azért bizaluuakodó sz«iuioleuseg ül az arcán Kopolt ruhája g. udozallanul lóg rajta a balkezén egy urasá-goktól levetott ruharaktár. Megvételre ajánlja a ruhákat, de senki sem veheti meg. Pénzt hozzon, mutatják ueki az ujjaikkal, ue portékái Zsidó gesztussal a bánd lé a megértés gesztusát mutatja. Vesse le a
suhanc a bársouykabál|át, ó kicseréli egy egyszernb bel es még pénzt is ad valamit Az ajánlalra a társaság felderül. A handlé a leveleit kabátot először alaposHti szemügyre veszi, nézegeti juhhról-balról a bélését és az ujjai szélét. A kabal kifogástalan, félreteszi A sajátja koztll kivesz egyel és felpróbálja a suhancra. Szűk egy kissé, de nem ba|, az üzletet megkötik. A riporter kéri koronát vesz el\', es átadja a kisasszonynak A leány megköpködi a pénzt, egyikei a zsebébe rakja, a másika* pedig átadia a lista labli suhancnak A leány a ládájából egy levelet vesz eló, lassan pedig kirakja a poharakat A haudlét ott tartóztatja székkel kínálja meg. ott kell maradnia, meri egyet mulatnak Mialatt az egyik borért megy. a riporter a képekel názi és helyeslőleg bólint Majd nagy hasat mulat és a kényelem gesztusát, a nő felé mutálva pedig a francia kalap formáját inntalja a fején, a fülén pedig az öklömnyi bútorokat Leveszi az egyik felszögelt ujságképet, rámutat a zsivány arcára, az volt ám esek az igazi hós. A szúrás gesztusát mulatja. Igy kellene miudeii gazdaggal elbánni I A leány és a liu helyeslése közben jöu a harmadik a borral A poharak hamarosan megtelnek, mindenki kociut a handléval, akit öleléssel barátjukká avatnak. Kgy ideig még folyik a poharazás, azután az idősebb suhanc félre hívja a riportert, sug valamit ueki, be-
zélgelés közben pedig a földre mu Ist, olyan gesztust csinál, mintha rántana valamit; a mellére és a fülére mulat, azután az ujjaira; finom, drága dolgok I Te majd eladod, mutatja, marokkal les;, pénz es mulatunk, táncol. A riporter egy pillanatig sem habozik, kiveszi a tárcá|át és oda ad neki egy ué-liáuy koronát A handlé szíves búcsúzás után el-m elli.

A redakció Az újságírók nagy hahota közben fogadjál\' a haudléiiak öltözött társukat Körülállják, taggalják. A riporter sugárzó arccal mutatja, hogy hány oldalt fog irni erről a pompás esetről. Nagyokat" nevetve Kiutalja, hogy milyeu furfanggal jutott a betöróbanda bizalmába. Azután ujabt) pánzgyüjtést rendez és elvonul.
*
Kgy rendőrségi szoba. Középeit asztal. Törvénykönyv. jegyzőkönyvek. Íróeszközök az asztalon egy bronz nehezék és egy uói arckáp vázában A falon a főkapitány képe, metszetben. Az asztalnál egy fogalmazó Dl uniformisban és a körmeit tisztogatja. Közben előveszi a képet, nézi ás csóválja a fejéi. Kjnye. se pánze nincs már és nem is valami megnyerő az arca. Belép egy hölgy közepes elegán • ciával öltözve, nagy kalap, nagy rózsákkal ; ékszer
z a i, 4 i (ouiin
^ZKI\'TKMUKR
fejlett ipar. fíyóx a fejlelt gyógyt\'üiloniánv, a kémia és a néprajz, a" pszichológiai es » történelmi tudomány egyaránt. A németról beszélünk egyre, m rt bennünket szerénység illet. Annak határain belül azonban megálla-pithatjuk. hogy nem vagyunk ineltatlanuk a németekhez s ez a háború olyan alvó eróket ík életre keltett bennünk, melyek magunkat is megleptek.
Tanítók a tödövész ellen.
(1000 korona jutalom 10 tanítónak.)
A tüdóvész elleni Térteket** sociális ismereteinek ler|esztéseben nagy szerepük van a tanítóknak. A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület, ez a par excellence tüdóvész ellen küzdő társadalmi és egészségügyi szervezet évről évre a magyar Ibiiíió-sáithoz fordult, hogy legyen segítségére a tüdóvész ellőni ismeretek terjesztésében A tanítók az iskoláinkban a jó levegőnek, tisztaságunk, rendes étknzes-uek egészségügyi fontosságát már a multakban ia hangoztattak ujaldiau azonban a tuberkulózis elleni védekezea országos szervezése folytán e tanítások céltudatosabbak leltek és érintették a fertőzés veszedelmeitek. orvostudományi kritériumait is. A zsenge növendékek előtt a lauilók a mindennapi élei szörnyű példáival bizonyították, hogy az egészséges életmód elemi szabályainak be nem tartása minő szörnyű rom bolásokat idéz eló a csaladokban. A tuberkulózis lakásbeiegs«g Ezt igazolják a legalsóbb népesség körében pusztító és nemzedékról-tiemzedékre valósággal öröklődő leitózó esetek. A megismerésnek, a koi okozás e megállapításnak pedagógiai (elhasználása alkalmas arra. hogy a növendékek révén az alsóbb népesség körében áldásosait terjessze az egészségügyi ismereteket.
A magyar lauitóság helyesen ismerte fel a inatta feladatát e téren « a József Kir Herceg Szanatórium Egyesület évről-évie konstatálhatta hogy a tanítóság munkája milyen jelentékenyen segili előre humanitárius és ismeretterjesztő tevékenységéi. Kz indította nz egyesületet arra, hogv legújabban e*y egészségügy5 tízparancsolatot is közforgalomba hozott amelyei sok ezer számban szétküldött az iskolák vezetőinek Kz egészségügyi tízparancsolat a következőkép hangzik
1. Az egészség a legnagyobb vagyon és hol dogság.
2 Zsugori ember az aki a napfénnyel takarékoskodik. A napfény az egészség "legjobb megőrzője.
X. Egészségedre vigyázz s ezzel vigyázol embertársaidéra is
4 (iondosan őrködjél lakásod tisztasága lelett Szennyben elszaporodnak a rovarok, különösen a legyek. Ezek pedig a legveszedelmesebb betegségek terjesztői.
ft. Étkezés előtt mosd meg kezedet szappannal és vízzel. nehogy a veszedelmes betegségek csiráit vidd a szádba.
6. Sohase köpi u földié, nníA a köpeted árthat embertársaidnak
7. Zs<uigitó alkohol ártalmas az egészségre A tiszta víz a legjobb Hal.
8 Sok betegséget egészen láthatatlan kis lények (bacillusok) okozunk, amelyek ellen tisztasággal es fertőtlenítéssel védekezzél.
y Erezd eiiibei voltodat es légy magadra tiszta, meri n lisztatluuság állati tulajdonság.
10. líyomrodnt meleg, forrald delekkel tápláld, a magas hó tflpusztii|n a betegségek csiráit.
Kétségtelen, hogy ez a rövid mondatokba komprimált egészségügyi tanácsadás megtulál|a az Utal a gyermek elmékhez és » gyermekeken at a szülőkhöz.
A József Kir. Herceg Szanatórium Egvnsülel a tauilösiig nemes inuukájat méltányolni kiváuta azzal. hogy az ország tanilói kaiéból K) olyan tanítót, nki avtüdővész elleni vedekezés szociális ismereteinek terjesztése körül n legtöbb eredményt produkálta, 100- 100 korona lulalomban, vagyis összesen lnOO korona jutalomban részesített. Az egyesület mérlegelte a hozzá beterjesztett jelentésekéi s ezek alapján a következő tanítóknak ttelle oda 100— Ulti koronás jutalmait: Bagoly Bein ig tanító (Karátos), Físclter Lipót tg tanító (Liptószentmiklós), Fülöp Gyula tanító (Nagyrákos). Iloru József isk inazgató (Poprád), Kiss Béla lg laiillö (Újpest). özv. Ko-1 Iiecsny Jáuosue tnnilóuö (Szilágysomlyó), Kovács Ida óvónő (Vésztő), Nergert Vilma lauilóuő (Jaszknrnjepó) Lukács Dénes tanító t Usogyeriyan). Szutler Dániel ig. tanító (l\'npn).
A magvai inuilosng nem saokott hozzá, hogy a illnga Önfeláldozó onzeljeii. hazafias és s cíálls tevékeny segél akár a nyilvánosság, akár magánosok részéről valami nagy luéháuvláslinu részesítenek Éppen ezért különösen megemlítésre méltó u József
Kir. Herceg Szanatórium Egyesületnek ez a spontán elismerési\', amely a maga anyagi értékén messze tulmeuőleg, rendkívüli erkölcsi értéket jelent a lauitóság szempontjából Hiszszük. hogy a magyar tanítóság a tuberkulózis elleni védekezés áldásos ismeret-terjesztése tereli további eredméuves munkásságot fog kifejteni.
HÍREK.
— A 20 Honvéd ezred gyásza A M
kir tfo. hon. gyalogezred tisztikara mely lá|dnlotutnn jelenti, hogy bajtársai közül, az északi harctérén külömnózó népfölkelő alakulások diadalmas harcaiban Királyért es Hazáért hősi halált haltak: Lugossy Miklós szkv. főhadnagy 1914. szeptember 7-eu . Ratosyunál ; Obal Uezső tart főhadnagy, Gomhocz János népi hadnagy és Koréin Jenő népi hadnagy I9i4 november 22-én Koczykowánál; Kulcsár Gyula uépf főhadnagy 1916 február 1-éu Bukowp-cznél; Biczó Jáuos tart. hadapród harctéri sebesülese folytán lilló. augusztus tfl-én OserUoVltzbaii ; és König-mater Jván tart hadapród 191 fi szeptembei 3-án Oleksiuce melleit Vitéz katonák jó hazafiak és derék bajtársuk Voltak. Emlékük előtt tisztelettel hajtjuk meg ezredünk vérázlaltn, dicsőséges lobogóját Nagykanizsa, 1916. szeptember havában
— Iskolai órtesitós. — A nagy kámzsa\' állami elemi iskolák 1 és 11 igazgatói körzeteiben a tanulók beírása, osztályoiikiut való eloszlása, a tan. lennek berendezése megtörtént.— Heiiatkozolt közel mástelezor lanulo. — Az iskolai évet szepiember \'29 eu reggel ti órakor Istentisztelőnél nyíljak meg. A l-tntilok a városházán levő tantermekbe jó idó eseten a városház udvarán gyülekeznek reggel félkilenc órára. — Istentisztelet u\'áu az osztálytanítót abba a helyiségbe vezetik a tanulókat, ahova majd járniuk kell.
— Kitüntetett hős Oiömmel látjuk mindig a Vitézségi érillek Csillogását a vitézi melleken Tisztelettől lekiutüuk rájuk, akik hüsileg viselkedtek m küzdelem, II haic beveben, akik nem mentenék saját eletüket, hai\'pm véri áldozni ts készek voltuk h linzit sznbndságnérl. Egy ilyen ifjii végzett gazdász
nincs a nőnek ; az arcan szomorúság, fiiaidueui kétségbeesés ül A fogalmazó vontatottan kel föl, barátságtalanul csókolju meg a hölgy k<-zét, üléssel kínálja meg a vendégét A uó kérdő pillantást vei a léi fii m és a két keze geszlusaval fejezi ki hogy bizony nincsenek meg az ékszerek Azulán elővesz egy jegyzökönyvei, ujtn mulatja az eredménytelenség jelét, csönget, benyit egy detektív, megkérdezi, a hölgy felé mulatva, vnjion van-e vnlami eredménye nz ügynek. A detektív szomorúan inti. hogy hiába minden, le kell mondani n megtalálás reményéről. A uó tenyerével elfödi nz arcát, zokog. A detektív kimegy. A nő feláll és meg nkaijn ölelni n tisztet, nki azonban gyöngéden lefejti magáról a uó kariát A uó letörli könnyeit és dacos tekintetlel elhagyja n szobát. A logalmaző az asztalról a kepei bos>ZUs arckifejezéssel égy\' alsó fiókba teszi.
A zsivány lakás A handléunk öltözött riporter meg a lány n-hezeu várják a fiukul. Ki-ki néznek az ablakon jönnek-e a link, .csöndre intik egymást. Egyszerre óvatosan, de örömtől sugárzó arccnl jön a kél legény, (iondosan bezárnak ajtói, nblakot. Az idősebb előveszi az érteke* csomagol es egymás illan kirakosgatja uz asztalra A leány és u handlé minden
kirakott dambol alaposan megnéznek. A leány arca boldog meglepetést árul el Az ószeres szakértő szemmel vizsgálgat Végre leveszi a csomagot és muiaija. hogy Összetöri és kiveszi a kövekei, melyekéri sok-sok peuzl hoz. Megint szép sorfába becsomagolja a darabokul. zsebrevágja a Csomagol es ez egynéhány bankot nyújt nt előlegképpen nz idősebb betörőnek.
*
A rendőrtiszt szobája. Az újságíró széles gesztusokkal. diadalmas arccal mutogatja, hogy mikenl jöil a betörök nyomába é» végül, hogyan kapta meg az ékszerekel A lognliliazó boldogan uezl az ékszereket, el veszi 11 teljeleillés |egyzóköliy vét e* \' nézi vujion minden egyes darab meg vau. Osiiku tyau ott van. Amikor ezzel elkészüli, akkor előveszi nz slsó fiókból n hölgy arcképét. szeretettel néz ra, u zsebkendőiével pedig letöili it ráÜlopedell porI Csönget. Hejöu egy rendőr, ennek egy cédulát nyújt át. Oda meujou; siessen a kisas-zony jöjjöu azonnal, meg-, vallunk az ékszerek ! Ezekre számit. A rendőr szalutál El. A riportéit cigarettával kínálja liiey. A . lipoiter mohón, az események hatása alatt még mindig izgatottan szívju a cignretlál. Közben fel és álá sétál. Belép u hölgy A vőlegénye elébe siet. meg-
öleli s a nő nz ölelést tartózkodó kedves^ggel visszautasítja A rendőrtiszt azt hiszi, hogy ezt egy idegen férfi jelenléte miatt teszi. Most már csak udvaiia*-ságot tanúsít vele szemben, illéssel kiuália meg A tiszt felkéri a zsurnaliszta!, aki még mindig handlé ruhában ül, Imgy mondja el a zseniális nyomozás történetet. A hirlnpiró megismétli nagyjában az iménti gesztusait. A kisasszony a végén még átuézi az ékszereket Mind egy darabig megvan Boldogan nézi ól n rendőrtiszt, aki már nem tudja tüiióztetni iliagál. Előveszi uz arcképel és egy csókot nyom iá A nő rakosgatta a letiküljebe a dolgokat. Meg vau elegedve, hiilásnn néz a riporterre A tiszt odalép a hölgy hoz es át akarja kar»lní Ez azonban határozott szigorral visszalép és heves kézmozdulatokkal emlékezteti hogv lilikéül viselkedett akkor, amikor elveszettnek vélte nz ékszereket A logalmaző lesújtva all. A hölgy odafordul a handléunk öltözött zsűrim-tisztához megnézi a kezét, nincs-e jegygyűrű ra|Ur Nincs, ennek megörül a nő, kérdő mozdulatot tesz, hajlandó-e feleségül venni ól. A zsurnaliszta odanéz az elszontyor. dott tisztre, aki szomorúan leveszi ujjáról u leggyürUt és visszandm volt mentasszonválluk, aki viszont ráhúzza nzt nz újságíró injára Az-iitnu pedtg karoutögja es elhagyja a hivatalt.
SZKPTKMBKR 27
X
ZALAI KÖZLÖNY
8
jolt « iiiiiIikor köi linkbe. Faits Ferenc az iíju hős "ki első o-ziAlyu vitézségi eremmel jött haza súlyon betegen s a/. aranyérem reményével; - mert Faits Ferenc több hónapon át igaz hősként állta n csaták tÖzet- Az iljú hős a napokban Visszakérni a harc-lüzébe Adja a jő Isten, hogy tegi sikereit további
De megszoktuk mi Fáhius Cuuctátor a ísajekvő s gondolkozó
sággal a distiugvációkkal tizei, ezt. hisz nálunk nagyon sok h kritikus, de annál keveaebb a egyén
— A 18 évesek bevonulása. A
lap kuzli a honvédelmi miniszter rendeletei
Szerkesztői üzenet.
hivaiah»
és azzal
Egyik olvasó Ajánlott levelét megkap tnk Tartalmával mindenben nem ériünk egyet. A nemen eszme — A mi albumunk — kimerítő tör-_ ténete lesz maid városunk jótékonylágának örök
hősi Cselekedetekkel gyarapítva — ......iuden le*ti ] kapcsolatos hirdetményét amelynek értelmében azok j,|(\\kr,. ^ a c,,| v„Zt,n,. „ VeIelj tt rovatvezetőt, akt
az 1*97 évben született egyének, akik népfelkelési igaz ügyszeretettel folytalja fegyveres szolgálati* nikalma-nak találtatlak, amennyi\' »z«riui fwfoientvo nincsenek,
siker.
sérelem nélkül
Kitüntetett * vasutasok
lebouyolitott hadi forgalomért több va*nii tisztviselő I ben királyi elismerésben részesüli. Schilhái. János lőfel ügjeló fütőhazifAiiök á Ferenc József rend lovagke-iésztjét kapta. Ka)ser Jlftsef állomásfőnök p\'dig i koronás aranyéidemkeresztet nyerte erdemei méltány lásttl. Mimikét kiiüntolett a vitézségi érem szalagján lölkelési bemutató szemlén alkalmasoknak találtattak viselheti éidemretid|et. A kitüuietett fólisziviselókííirUjtoksI a néplelk-lesi kötelezettekét, akiknek a nép-kivül még számos alsóbb U>zlviselő is kilttuUiésben^WrtileM igazolványi lapjuk szerint/Újvidékre kellene ieszesüll, akiknek részük volt abban hogy a nagy bevouulniok. Ilgyelmezteli a miniszter hirdetméiiye forgalom a legnagyobb rendben folyt le a nagykaui arra, hogy a közös hadsereghez beosztottak ne U|-zsai vonalakon a mai napig. A kitüntetett tisztviselők vidékre, hanem Bécsre, az oda áthelyezett cs. «s kii ürömében városunk egesz társadalma osztozik, meit kiegészítő k.-rületi parancsnoksághoz. ■« honvédséghez ugy Scbilhan Jáno> főíeltjgyelí.. mint Kay*«i Joz^-f beosztottuk pedig Újvidék helyett a C. honvéd gya-
album sorozatát. Tessék nyugodt lenni, senki — aki érdemes munkát október Ifi-én ki nem marad albumunkból, amely, amikor
, . ., , . , . , befelezett, önállóan, külön munkában ín megjeleuik,
ueplölkelesi tényleges szolgalatra bevonulni taroznak , , ,.,,.,
nemes, áldozatkész munkásságuk, örök emlékeül Ez a tviulebezes kvterjed a 18 éves osztrák állam mjndjUok|ntkí Bljk „ nagy j|16k llwgírleUék 8
polgárokra es V^yák hercegoviuai illetőségű egyé- köte|,Wgüket végzik. Vidor Samunéról alsó sorban neki e is. kik Magyarország területén megtartón nép- j irtunk. A mull lapaszlaiala. nemes munkája mindazt
állomásfőnök társadalmi életünk közkedvelt lag|ai
— Köszönet a harctérről Pucher főhadnagy irt a harctérről Köszönő soiait Kai kas Vilma hoz intézte s ezekben ama ölöméit ..d kifejezést, amelyet a honvedek érezlek akkor, amikor megkapták a kllldott szép u<fijr/.ett lobogót, amelytől már inaskor irluuk. Olyan örömöt szerezlek a zászlóval irja Pucher főhadnagy - hogy le sem írhatom A sátoros ünnepek Az izr. templomban .i sátoros ünnepek utolsó napjai alkalmából uz istentiszteletek a kővetkező soiremllu n lesznek meglariva:
\' foglalkozási lekinteaflo chrisz es | V
kol .Sti
kotelessegiinkké tette. Az ó neve fogalom a jótékonyság terén Kz esak természetes. A sorrend aeu-kit sem sérthet, inig a sorozat ;nem befejezett. — Az iio igen is éles szemmel néz 8 meglátja az érdemet Nem csupa udvariasság ez a cikksorozat, hanem a nyilvánosság előtt nyugtatváoy azért, amit többen les/tiek. de a mit még többen uem cselekszenek. Legyen az érdemes emlegetve — örök emlékül. s legyen miudai mellőzve, nki ma sem hasonul az Igaz magyar szivek kölelessegteljesitésébeli munkásokhoz.
— Régi előfizető Felesleges, hogy a ni figyelmünket teltiivm a harctéri eseményeknek azokra szakértő magyarázataira, melyek, ha szárazföldi harcról vau szó: K. B. L. ha tengeri csapatról, Tengerész aláírással jelennek meg csaknem naponta a Budapesti Hu lapban. Kzek a pompás cikkek már régóla figyelmet keltenek nálunk is, adatokban gazdag, ismeretekben bővelkedő, alapos és tauuUágoá voltukért, me-kimomlotta. nuha az ipariskolaiig mm(| ^ va|||iak( hogy e*«kn»k.» köíleinéujek-uek az írói beavatott szakemberek, kik olyan pozi-
logezred pórzáMztóaljáhoZ Szabadkám vonuljanak be.
— A Hadsegélyző szünetel A hidegebb idő bonillával valami inas kötelesség i- hárul a társadalomra, Iliiül a/, egyszeri! adakozás Meleg ruhák készilésere már megjelent a lliv sZÓ a felsőbb helyről s nálunk még iiiiudig szélcsend van e téren Felhívtuk erre a Hadsegélyző figyelmét
órakor s Vi«Í öi
F. hó 29-én. szerdán, reggel \'/»" ezt kovetóleg llllls/al IIliit , dellllilll ima; 30-án csütörtokou, léggel 7 órakor sachrts* ima, l/ts órakor el só niuszaf ima, h halottak lelki-üdvéért való imával (házkára;, délelőtt It) órakoi imtsodik iiiuszaf illla. szintén a halottak lelklüdveéil való imával, delniáu \'/,4 órakor miucha ima. l/tii órákor (tízimcháoz-Tora) esti ima; pénteken, októbei l-en, léggel 7 órakor sachrisz ima, d. e. lu órakor t muszaf ima — A hitközségi elöljáróság ezúton isi figyelmezteti u t. temploinlaiogaio közönségét, hogy a szokoit templomi lend Szimehásztorakor is szigo-1 ruan betartandó. Mindenki belépti jegy n*lkul is bemehet ezúttal a templomba, azonban föhisziutroi csakis leiliak. a karzatokra pedig mik Leanygyer-mekek csakis a karzatokon foglalhatnak helyet, liu gyermekek a loldsziulen Hatéveu aluli gyermek- k azonban nem bocsaHatnak be a templomba.
— Mi van a városháznál? Aki ügyelem-1 mel kiserle a háború folyása közben mily gondo»ko-1 diin történt városunk lakosságának élelmezése ügye ben, leheletlen, hogy gondolkozóba ne esett Volna s ne kereste volua, kinek kézébe tuinak össze azon szálak, melyek óriási terhel lónak az azzal foglalkozok válltlira. Liszt, tengeri, burgonya, slb uem kt* dolgot adlak azoktisk kik erről gondoskodtak. Polgármesterünk gondoskodása uhui oioszlánrész julott. ki e téren Füredi János agilis rendőrlisztvisclónkuek, ki a rendőrségi tengernyi munka mellett e terhes mű:,kéunk fáradhatatlan végrehajtója s a melyéri a közönség ugy neki mini « vele ngjüll működő sn-gedkezóktlek bála lielyetl a legtöbbször vastag durva-
— Újpest az ipariskolai tanítókért
lljpest rendezett tatláesll Város képviselőtestülete legutóbbi közgyüli
tanítóknak a varosnál való alkalmaztatása csak mellek Illeg is ne drágaság) tkoi\' n tán
alkalmi Nálunk
i-kiW mint köziégi ciőba vaunak, hounau az eseményeket miudea titkos vonatkozásaikkal együtt áttekinthetik K cikkek és
iitlakimk a (írágsshgj segélyt megszavazza vonatkozásaikkal együtt
pedig amikor n tár.* pénzügy, bizottsága -rtesülese gyakran meg|„pő « ne.,, egy-
szer frappáns azáltal, hogy nieiiiiyire igazolódik a szükségesnek álla liogv ItsZlVlseloim-k itragH»agl pol- . . ;l, , L> , . \' , .
későbbi esemeuyek által. Kzekel olvasva bizonyára
lékol szavazzon m?g s azt megta adtr., ugyanakkor ö„ js |1)Ag világításban látja a magáusztratégák naiv egy tájékozatlan lolorinátor stiggesznóia alapjan az erőfeazitéseit s a/.okal a vakiába történő találgatásokat, iparos tanonciskolái Janitoktól azt a Csekély ehbért melyeknek uem egy nagy lap is helyet ád. Otakoffm ilyért esteiket, pihenőiket feláldozva ^rddkes, hogy a Budapesti Hirlap K B L.-je előre előre mily precízen megírta, hogy miként log megtörténni az orosz várak elfoglalása Kzeket n kitűnő
tanonciskolánál Nem érljUk, ..... i-.í—
indulatot
megvonta, lauitas l<-gterhe«ebb
eIÍV kiilt-
mag)arámitokat uagyszerü-n egészíti kijy uagytekinié-mivel érdemelte ki az iparoslauoiicipkola |R|1 ,|ll(|j „„Jósitásaihak es éitesüleseiuek egyéb-lanitóleslülete amely városunk tanonciskoláját több- kent is páratlanul gazdag anyaga, szörös elismerés közepeti a legszebb nívóra emelte. —.
— Vagy liin a tani"óság, mel) a háborús küzdelemből oly dicséretesen kiv\'esii a maga lénzét Illeg azt a csekély |ótudulatot sem érdemelte ki. hogy terhes luuiikaiáuak koldus béréhez- juthasson ? Nem — ez
máoull nincsen. — csak épen nálunk hol oly sok a . . m . « ■
, , , , , atvetelben kesedelmes vcví
tanácsadó, ketelkedo es dtsttugválo s oly keves a cselek-vésre képes, a gondolkozni tudó önálló egyén
— Az élelmiszer forgalom szabaddá-tételéért A belügyminiszter a városhoz és a tör hatóságokhoz rendeletei küldött a kivileli tilalmak dolgílhau. Több város és törvényhatóság élőállatra es lilás éleluiicikkekle kivileli tilalmai rémiéit el. Iiliir pedig a miniszter szerint •• tilalomnak a vámvonalon belül semmi alapja sincsen- A lilalom a gazdákat 1915. SZept. 29-éll ti. e. 10 Órakor érzékenyen károsítja, — azzokivül pedig az is meg
ii lü!
Közliirré tesszük, hogy s
ségére és veszélyére
kb. 240 db. 290-500 kg. sulyu üsző ós tinó
a Nagykanizsa vasútállomás alatt elfekvő bérlegelőnkön
történhetik, hogy a tilalom következtében az élelmiszer az egyik helyén tálságosan sok lesz. a ina-ik helyén pedig kevés. A miniszter mosl elrendeli, hogy íven tilalmakat nem szabad ktadui, a meglevőket, pedig meg kell szUolelui A rendelet részben helyes
nyilvános árverÓ8«u készpénzfizetés ellenében el fog adatni.
Földberlö részvénytársaság Sárvár.
ZALAI K <"> Z 1. 0 N V
SZEPTKMBER \'27
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténeté és eles joga. Irta: Lukacs JozscJ, fógimn. ár. A vaskos inniika a pápuválasztás tör-neti fojlódéaével foglalkozik, amíg az jelen .kjálioz ért. Mindenkinek érdekes és túlságos olvasmány. amely inig egyrészről figpruHM tudományos, másrészről könnyed ilusával élvezetes olvasmány. A viiagtörte-íleni e jelentós mozzanatának ismereti? inden kulturember tudásának s/.flkseges .sze, A uiű ára 4 korona. — Kapható j. Wajdtts József könyvkereskedésében, agykauizsán.
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti heti-pot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ér-tkes és aktuális képek egészítik ki. A kitftoó lapot elegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség ; kiadóhivatal: Budapest, 1. Fehérváriul 16/c. — ló\'izelési á«- félévre 10 koi. Mutatványszámot kész-iggel kUld a kiadóbival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma izdftg tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újig" előfizetési ára negyedévre öt korona, P Világ-róniká--val együtt hal korona Megrendelhető a Vasárnapi Uiság\' kiadóhivatalában (Budapest, IV., igyetem-uica 4). Ugyanitt megrendelhető a „Ké-es Néplap", a legolcsóbb lyság a magyar nép lámára, félévre \'2 koroua 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, ásbau és képben az Uj Idők A mi érdekes ese-lóny a négy világrész barciéreiu történik, azt mind lénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, iiűveszi nívóval és elékeló izlés jellemzi Herceg Ferenc helilapjál, az Uj Időket, melynek minden zárna aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és egényeibeu is egwiráut a szépirodalom ápolója — Clófizelési áia negyedévre 6 korona Kiádöhivatal, Judapest, VI. Andrássy-ul Ifi. sz
— A rMAÖYAR LÁNYOK" szépirodalmi ,<opes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi idén vasárnap. Minden •gyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel é* a egérdekesebb tartalommal jeleuik meg. Kifizetési \\ra: K^ész évre 12 korona, félévre 6 korona ne-.\'vedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ul 16 szám. Mulalványszá-m it kiváuaira ingyen küld a kiadóhivatal — E ki-iftnóen szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegeit ajáuljuk.
NEV J EGY EK
addig ma« nem lílizall najj •iliizlákbtn julinjoi aron kiizltlalnak
Ifj. Wajdits József
köoy vnyomdáj Aban.
ff
/famditvm
Dflioaani, //>in«oiim/u CSAK KOR
faGNERL
0 HANfi5ZERKIHÁLV«t
V BP(L<ÍT,ióqEFndRUTt5.
, I.n. ... k\'in..,n h.■
Bcrfter $yó£y-kátrányszappana a. Hell A Comp-tól.
KItíM urvoiok BjAnljAk f KucApn lejlOlib 4H.ini ib tn » l-Kjobb pífiliníujiijwl h»»»iiSIJAK mlmlrnfíli\' bőrkiütés allan ktlönöirn MOnUii, bajuk f« klUleaek, »almintiit baj- ♦« ■ ■•lt<llk\'ir|u ellen Tnruim«i W ..a.al.k >*k«lr«ayl
l*nye«. »ro kUlUnbuHk « kermkr.lrl. n.I.ri. előfordul* r*jéb Ilynemű KjUrliníiiyoktöl^ U»k»r» bflfbajoknAl n»
Barger kétr&nyoi kénsxappana.
RlkMk M K/erineVeknrk anybébb hala.a kátráayai ipp —
Bargar gllcarln k*trány»xappana.
T«Tább» kátrány nélkül » hir*»
Bargar-féla Borax-axappari
pMUati, najnúlá*. aiaplö, mllaaaor 6« . laa. Dwab|a alaalláMal o»,ull
ai ItOO Ik »Tl párlil rlltgklálllláton arany KapbalA mlndon nyó«ylArbau, droftórlában m a«ak
o. Nmjybun: (I IMI A l\'ooip. Wien. I., Ililf.r alorfei»!/««»•• II II. Iludapmleu nnttyban é« klf alnyl.iMi: Török Jóxef kvök>"lerMrihan Klrály-ulea 11 . Molnár Moíemel. Thallmuver ea SeldnAI Korlin>el>ii-r Kilipe« utódainál. Hadaim.IH. Teiivér-knél, Hte»«el Nándor #a tájaánál. SrruiU Nándornál, IV talnyl Frigyeinél. Váci-kOral 8 Kleaintbon minden *yö»tr><. rUrban. lobb drij __**rlábá« \' "
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézetu felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö és edző hlzlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
K ruval nlntl kdEluHnkerl nem vAllal
SZEMESNEK
kell iiin li\'iiui, lia lúl akarjuk szárnyalni v«r-stMiylársaiukal. Az elelmesség nem
ÁLL
C\'ltyelib.\'il. Iiiiudiogy II,. keaMiliik piiluiia
li(! x\'eio. In.....in soron kívül ve«y(lk i|;élivlia
../,ala! Ivo/.loii," lnnb\'léní rovatai. ....... oll
..........................................,.r ,.8 a MISKyal Inrdebi
VILÁG
I luideleNrit Itt mi\'gtalálja A Itird.Mö rövid i«ló alatt lueggyó/.ódik a/, ermlm nyról. i unnak liatáro/.ottan
VAKNAK
kell lioini. a kl nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ey. pedijí világosan jel-111/i Il0|{>
AZ
ezen lapbntt tnegjelenó minden bit tlelésunk kellő biLszna vau. Szemesnek áll a vilátf, vaknak »z
ALAMIZSNA /
= ír/■wpjts /pf m =
KÖNTY-, PAPI F^- ÉS I R Ó S Z E í^ K E H fc, S K E D É S E
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintezetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok jjj nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdooos Ifj. Wajdits József kouyvnyotndájábau Nagykanizaáu.
54 ik évfolyam
Nagykanizsa 1915 szeptember 30 Csütörtök
77 szóm
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkesztoiag es kiadóhivatal Daak-tír
r«l«ton: 182. lllrd*U«*k dljaiaháa •■•rlnl.
Velelős izei keittté
Bánekovich János
KiSaserkc»zt<\'i:
Kemény László
Kigjilmlk hition ii ciDlirlikin.
fclonx»lé»l árak: Kgáu ivic 10 korona, íélário b koron*. Negyedévic 2 koron* 60 fltl. fcgy.. (iám ár* 10 Ali
A mi albumunk.
ÖVESDI BOÉR GÜSZTÁVNÉ is mindig az elsók közölt vau, akik az emberi aitmvedén éa nyomor\'enyhítésén (áradoznak Jó Nzive hagyományos szokásához hiven a magyar női világ kölelességteljesiléséiiek helyén is megjelent az ••Isó segélynyújtáskor nemzeti küzdelmünk nehéz napjaiban, s ott azóta fáradhatatlan buzgalommal, |ó szive érzésvilágának gazdagságával lankadatlanul tart ki. Következetes maradt önmagához s jótékony szive sugallatához. Tudja, mert átérezte, hogy mi a ma-g)ar nő legszebb hivatása a háború érájában. 8 Kö vesdi Boér Qusztávné ezt a hivatást nemes kötelességként végzi, amikor a Királyi Pál-utcai korházban kényelmét feláldozva, fáradtságot nem ismerve ápolja se-besülljeiuket Nemes szeme az ó működése annak a gyöugylUzérnek, amelyet a háború szenvedése, fáj- , dalina fűzött össze a nemes női lelkek világából Hogy mit végez ó a kórházban, azt csak az tudja., aki egyszer ott ápolásban részesült. Amikor több sebesült van a kórházban, kora reggeltől késő estig ott van ó. 8 nemcsak vigasztaló szavakkal könny it a beteg vitézek lá|dalmáu, hanem a sebesülteket be is kötözi. HzÁtAkrn megy ina tuár »iok széiu*. akik kezei alatt gyógyultak meg. Amióta az a kórház fennáll, naponta jár oda s végzi el személyeseu az adminisztratív munkát. Mint a kórház vezetőnője s elnöknője minden gondolatával ott él, s nem ritkán történik meg, hogy meg késő este is ellátogat »ds, hogy meggyőződjék, javult-e annak a betegnek állapota, aki napközben uagy fájdalomról panaszkodott. De megszakítjuk e sorokat, hogy megmaradjunk a megszokott keretben. Jó szive lailnlmából vetítettünk ide néhány sort. Illusztráció ez az ideális női szivek munkájából a nemzet sebesültjeiért s ennek egyik iukarnaciója Kövesdi Boér üusztávnc {dr. I. j.)
Az emelőerő.
Az él.\'t kardinális feltétele az anyagi függetlenség, ti/ért mindenki arra törekszik, hogy birtokában legyen azon eszközöknek, melyeknek segítségével, de mások érdekeinek sérelme nélkül, rendezhesse be életét.
Ezek az eszközök biztosítják számára azt a gazdasági alapot, amely jólétet, gondtalan jövőt, a közbecsülésbon gyökeredző tekintélyt, a nemzet számára pedig egészséges, értékes erőkoutingenst képez.
Az anyagieszközok hiányából eredt le kötöttség melleit az élet vegetáció napfény és meleg nélkül.
A madár a kalitkában nem olyan vidám, mint a szabadság éltető, balzsamos levegőjében.
A pincébe zárt növény halavány lesz, elsárgul, elpusztul, mert hiányzik a fejlődéséhez szükséges életelixir — az áldott nap-
A ketrecbe zárt vadállat vágyó szemekkel tekint a ketrece előli diszlő pálmautánzatra.
Siratja elveszett szabadságát.
Csoda-e, ha azember megfeszített ideg és izomerejével dolgozik lankadatlan szorgalommal küzd, hogy birtokába vegye azokat az eszközöket, melyek révén a szabad mozgás regióiba emelkedhetik lelke es mely nélkül az élet semmit sem ér?
Csoda-e, ha keserűen jajdul fel. midőn látja, hogy emberi méltóságának alapját képező ezen javainak megszerzése közben folytatott verejtékes küzdelme megtörik a viszonyok egészségtelen abnormitásán ?
Csoda-e, ha ó is élni akar ; birni akarja az eszközöket, melyek segítése utján nyílhat csak meg számára a gondtalan jelen, gyermekei számára a nyugodt, reményteljes független jövő?
Codft-e, ha fellázad lelkének jöbb érzése, 1 midőn látja, hogy egyesek mások tekintélyét kihasználva igyekeznek kiemelkedni?
Csoda-e, ha szomorú szivvel távolodik és fordul el attól a közélettől a komoly munkás, ahol azt látja, hogy egy pár kézben fut össze az anyagiéról adó, erkölcsi hasznot Öntő eszközök tömege akkor, amikor az azokért köteles8égszerüleg adandó munkát az alantasok szolgáltatják a reményteljesebb jö-1 vő megvalósulandó rizikója fejébeu ?
Ilyen körülmények között csoda-e, ha az egyén elveszti a jövőben való hitét, reményét és elfásul lelke apatikus közönnyel l néz reménytelen jövője elé ?
Vagy csoda-e, ha elementáris erővel csap ki lelkéből az elkeseredés lángja, midőn jogos küzdelmével szemben jólétet, megelégedést sugárzó osztályérdeket^alált, melynek rideg gögjén, közjó iránti érzéketlenségen megtörik minden törekvese mindannyiszor,
Virágos ablak ...
Virágos ablak, muskátlis ablak, Feketeszemű, halavány lány, Iiucsuzom tőled, elmegy a szivem, RŐt alkonyatkor már ne várj rám . . . Kimegy a szivem halovány lány.
Csalogat más szem, hívogat más lány, Muskátli helyett fehér virág. Fekete hajait nem csillog többé, Elhagy a régi álom, hit, vágy . . . Hívogat sok-sok fehér virág.
Kocsis László.
Késő ébredés.
A lovak szügy be vágott fejjel vágtattak a süppedő utón. Kitágult orrlyukaikból, forró párát fújva ki a nyirkos őszi estbe Megnyúlt testük reineKetl h megfeszített jajgatáshan. Kgy liatal nő üli egyedül a könnyü kocsin. Arcán dacára merész elszántság lát-
szott, előre hajolva nógatta gyorsabb iramra a már úgyis megvadult állatokat
Körülbelül két órája, hogy az őrületes hajsza tartott. A ködös estbe alig lehetett kél lépésnyire látni és csak ugy vaktában ösztönszerűen fúrták magukat a tajtékzó lovak a sötét éjszakába. Az ul homokos, süppedő volt, a kocsi zajtalanul haladt előre, csak a a lovak acélos patáik csörrent össze olykor. A Tüzesek körül halk moraj hallatszott, a megáradt folyam suttogott bele az esti némaságba. A leány olykor felfigyelt, majd lassúra fogta a kantárszárat, cseudes lépésre kéuyszeritelle a lovakat és feszülten meresztette szemeit a sötétbe . .\'Messze távolról gyér világosság pislogott bele a növekvő homályba. Olykor eltűnt egy-egy pillanatra, de újra meg újra felbukott, mind közelebben Kgy mély sziklákkal megszaggatott útrészen haladt a kocsi, a lovuk óvatos féléukséggel rakták előre patáikat, de a leány ideges rángatásnal nógatta őket gyors futásra.
Végre a völgy ölébe ért a könnyű jármű, a kis f) pont ott pislogott a leány előtt. Kgy rozzant náddal fedett viskóból szűrődött ki, csak olyan olaj , inéoses volt, szegény ordei lakók olcsó világa.
A leány megállította a lovakat, köuuyü moz-; dulattal ugrott le a puha posványos talajra, melybe
apró lábai teljesen besülyedtek. Nesztelen léptekkel haladt az elhagyatott kis ház felé, a fény irányában, majd miut ki ösmerós helyen jár. az ajtóhoz tartott, izgatottságtól remegő kezét hozzá érintette többször a durva fához Csönd rolt, csak a sziklákon keresztül szaladó éles szél hallatott valami kisértetiesan élő halál madár féle hangot. A leányt siokatlan-íélelem. a nyugtalanságnak eddig még egyszer sem tapasztall érzése lepte meg Az egyedül különössége az éj nötétjéuek vízió képei nyugtalanították. Sápadt, anélkül is a hidegtől kréta fehér arca sziute fehérlett a homályban Lassan vissza osoni az ablakhoz. Benézett A halváuyláug nyelv kékes fóuye misztikusan libegő áruyakat húzogatott a vizes mésszel bemázolt nyirkon falakra, mely csak még jobban elősegítették a fény játszást. Kgy náddal teleszórt helyen a földön, bent egész a zugban egy sötét alak f«k\'üdt mozdulatlanul a falnak fordulva. A szoba közepén levő rozzant háromlábú asztal mellett egy sápadt képű fiu ült. fejét egyik könyökére támasztva, néha idegesen megmozdult helyéu, mintha uehéz lenne a kézuek a Jteher. S álmából felriadtan az ajtó felé tekintett, s ugy figyelt.
A leány figyelte, majd vissza ment az ajtóhoz, cseudeseu felnyitotta, lassau oda állt az asztal mellé
ZALAI KOALONY
SZEPTEMBER 3).
valahányszor a köz ás magánérdek összeütközik ?
Pedig ninos nagyobb erő, érték, mint a szabad lélekből kiesillámló büszke öntudat
Ma ez ninos igy, azért meddő ez a kor.
Ebben az állapotban él az a tanító, aki olyan értékkel gazdagította a nemzetet, mely eléggé nem értékelhető, melynek fénye Európa határain tul hatott, közbecsülést teremtett és bámulat tárgyává tette a magyar nevet.
A tény a világpolitikában nehéz suly-lyal bíró nemzetek nagy fórfiainak szájába adta a szót. hogy a magyarral a jövőben számolni kidl. mert a politikai érettség oly meggyőző, értékes példáival szolgált a felettünk zugó nagy viharban, melyhez hasonló nem lelhető fel sel.ol.
Ha tehát Idegen helyen észrevették a magyarnak a tanító munkája nyomán kifejlődött értékét hatalmas erejét, melynek segítségével mint súlyos tényező szerepel a világhatalmak nagy koncertjében, azt hinné az ember, hogy itthon, az erőforrás helyén h\'lyzele, ha nem is eldorádó, legalább konszolidált.
Fájdalom ez nincs igy és enne a fennálló egészségtanul rendszer az oka.
n a íérli vAIIhih lette a kezét Az alvó felriadt, először meglepetten nézett a leányra, aztán idegesen bántó hangon rá som nézve a jövevényre srólt:
— Lilla, még itt sem hagysz engem hékén! Méri jöttél utánnam?
A leány csak állt szótlanul. arca most még sápadtabb volt. mélyen Uló szemei könnyes csillogással fénylettek ki a hosszú selymes pillái alól. Meróeu, szinte megkövülten nézett a férfira, majd lassan lehajolt hozzá. Igézón szép szemeibe a vágy tüze lobbant fel, kissé nyitott piros ajkát csókolni való kívánatossággal közelitette a férfihoz, halkan suttogva, a fájdalomtól, a szenvedéstől, a kéjtói vonagló hangon egész hozzá bújva forró lehellettel súgta, — szerellek. Es csendesen neki engedte, könnyein megtörten állt a férfi előli.
A férfi, még mindig mozdulatlanul maradi.
— Imre, — szólt a leány, midőn kebléből fel-fel törő zokogása alább hagyott. Imre. hál még most sem szűnt irányomban való gyűlöleted, meddig fogsz még ridegségeddel gyötörni, nem látod, nem érzed, hogv az élet legkiuieliesebb kálváriáját járom, reménytelen szerelem vágy elsorvaszt ewészen Csak szenvedek és miért, hogy beláthassam mily ered méuytelenUl küzdöttem, hogy egy hiábavaló tusa volt, melyet érted a szerelmedért vivők.
A lérfi lehajtotta fejét. A leány meg állt egy •pillanatra, reá nézett, de látta annak mozdulatlanságát, közeledett hozzá. Oda állt egész elébe, lábaihoz térdeli.
Szeretném — suttogta ha egyszer csak egy pillanatra is, boldog lehelnék a karjaidban, megittasulhatnék a szerelmedtől, engedd az ajkam az ajkad hoz értetni.
— Nem. nem soha, hörögte a férli szinte brutálisan tolta el a leányt magától Soha, éried, soha! Inkább b pokol kiuja, mini a te btinös ajkad csókja. Menj, mit akarsz, menj oda. ahol (óbb szerelmi üdvöt találsz, aliol téged viszont szerelnek, él) nem soha . . soha.
(V«g* köv.)
Hogy pi\'dig mikor lesz értékelve a tanító munkája ugy. ahogy azt megérdemli : mikor lesznek tételesen biztosítva jogai, előírva kötelességei; mikor biztosíttatik számára a lelkiismeretes gondossággal teljesített munkáért járó gondtalanság ; mikor szűnik meg már a család jövőjéért remegő bizonytalanság; mikor adatnak meg azok az embert megillető jogok, melyeknek a tóbbi osztályok már birtokosai; mikor nyílik meg a korlát, lan szellemi életből fakadó öntudatos, alkotó, termő munka korszaka erre csak azt felelhetjük, hogy akkor : ha a szemben álló férfiak szelleméből kicsiholt érték ad tekintélyt. hatalmat és hz lesz az emelőerő.
Görgey István.
HÍREK. Kidűlt egy ember.
Kgy emberrel kevesebb van városunkban. — Statisztikailag nem sok. Nem különösen akkor, amikor ezer és ezer dül ki a halál kaszájának suhintása alatt. I)e ez az egy ember mégis említést és néhány sor uekrologot érdemel. Több voll egy embernél. Csendes, zajtalan életef élt s valamikor hírlapírással is foglalkozott és igaz meggyőződéssel szolgálta a sa|tó hivatását. Mikor városi hivalalnoksAga ellentétbe \'jött az újságírással - otthagyla a hirlapirást. Letelte a tollat s ment az anyakönyvvezető! iroda csendjébe [itt élt és dolgozott. Ez tolt az élete. Szótlan tárta lom, de kötelességteljesítés volt, érték a köz szem-pontjából. Csendes természete e titokzatosság Isié vonta s néhány évet az okultitmus szolgálatáltan állott. Ezt is azérl telte, jiogy jót tegyen vele az emberiség érdekében. Talán tett is. 6 ugyan túlbecsülte a misztikus erőt, (le senkinek sem ártoli, sót használni akart vele. Hétfőn hirtelen rosszul lett a hivatalában Szédülés fogta. Kocsin vitték haza ahol hamarotmi. meghalt. A Sugár ul is szegényebb lelt egyik jellegzetes alakjával Kmnoly alakja őrökre el-lüuik most szemünk elől. Ihászi Horváth István meghalt. Kár érte, mert még lérfi kora delén volt, még élhetett S dolgozhatod volna. Sajnáltuk őszintén ko-tai elmultát Megtért az igazi titokzatosság hóna felé. A városházán lengő, fekete zászló az ő érdemes életének végét hirdeti. Mi is elparen\'áljuk a sajtóban, a sajtó néha munkatársát Nyugodjék békében!
Verus.
Mikor a bálteremben győzött Arz tábornok.
Régi irások.
Lapunk egyik olvasója érdekes á|ságot juttatott ma kezeinkhez A lap hasábjain egy régi dálumu báli meghívó vau megörkflilv«. melyen mint fórén-, dezó Ar/. Aitur tábornok szerepel. A niegjmókat a marosvásárhelyi „Kllenőr" cimü újság vkozlj nyilvánosságra.
Az egyik bál I8H4. február hó 9fi-án volt a marosvásárhelyi Transsylvania nagy termében. A bált a Jótékony Nőegylet és a Klotild-árvalányház ren \' dezle Ennek a balnak első láncrettdezője volt Aiz. Artúr vadászfóhaduagy
A másik bál 1S85 február hó i7-éu voll s ugyancsak a Jótékony Nőegylet rendezte a Transsyl-vániábau A* báli meghívón ekkor már két főrendező szerepel: Arz Artúr vadászfóhaduagy és Sándor János közigazgatási gyakornok.
Arz Artúr) aki akkor a marosvásárhelyi szépeket láncoltatta, hódított és tóink szerezi* a kotiliont és hasonló jOrdókal, ma deresedő fejjel, —de ugy-látjuk — erős szívvel, erős kézzel az orosz hadse-sereget táncoltatja
A ma már nagynevű tábornok a Vaskorona és a Pour le Merile rendjelekért küzd a világ hatalmas báltermében s logmahb hódításai közé tartozik a draga orosz szépség : Brest-Lilovszk
Sándor János pedig, a bálierem másik hőse, a hajdani közigazgatási gyakeruok, ma Magyarország belilgymiiiiszlere.
Régi szép napok s hogy a fekete fürtöket szürkére festi ar. idő s lassankint elsárgulnak, megfakulnak a ré-i iiások. az emlék ma csak szebbnek let.>zik .
őfelsége születésnapja, táu soha nem vol» oly aktuális a nemzet részéről ősz királv mik névnapidnak meg — ünneplése, mint épen a jelen nehéz viszonyok közeped — Városunk közönsége is kiveszi az ünueplésból a részét, hogy király azere; telének és bódulatának méltó tauu|elél adja
A felekezetek templomaiban istentiszteletek kére télien ünneplik r királyunk névOuiiepét. kérve a Mindenhatót hogy drága éleiének továbbra is ked-vezzeu.
— Három mise halottaknapján XV.
■ Benedek pápa apostosloli konstitúció! bocsátott ki, mely a Szentszék hivatalos lakának 14. számában jelent meg. A rendeletben u pápa Mialalmazást ud minden kalli papnak hogy halottak napján bárom szent miséi mondhat Ez a szokás eddig csak Spanyolországban és pmitigáliában volt meg s most XV Benedek pápa a világháború okozta viszonyok halasa alatt ezt az engedményt az egesz. Egyházra kiterjesztette
i — Zalamegye az aradi vértanuk gyász-ünnepén. Október Ö-áu Aradon a 13 hős negyvennyolcas táhornot kivégzésének emlékére országos gyászünnep lesz. Az ünnepen Zalamegye törvényhatósága küldöttségileg képviselteti magát. A küldüttaég tagjai gróf Batthyány Pál, Kituer Zsigmond é» Bosnyák Géza országgyűlési képvisel k lesznek.
— Hogy készülnek a Hőfer jelentések? A Hőfer jelentések magja naponta kora hajnalban
\'a raj vonalban Iái napvilágot. A századparancsnok a zászlóaljjal kflzli a fontosabb eseményeket. Ott már négy század jelentése fut össze A zászlóaljak parancsnokai összegezik az eseményeket és továbbítják a. ezredparancsnoksághoz, szószerint; minden pont vessző kötőjel és pontosvessző, kötelessége. A „táv-mondat- leadói és felvevői idejének óráját és percét, leadójának és föl vevőjének nevét mindkét érintkező állomáson feljegyzik,. Az ezred, ahogy a zászlóaljak beadták jelentésüket, újra összegezve, a hadosztálynak továbbítja \\ hadosztályparancsnokaiig a hozzátartozó kél dandár jelentéséhez a sajátját is hozzáfűzve, föltol jeszli a hadtesthez A hadlest víhzoiiI a hadosztályok jelentéseit összegezi és a hadsereg
SZEPTEMBER 30.
ZALAI KÖZLÖNY
3
parancsnokságához juttatva, megadja az anyagot a — Reformálják a vadászati torvényt kerüli volna a bakier csizmája a mai drágaaágbao,
llőfer jelentés\' elkészítéséhez Otl ponlosuluak a Közismerl dolog, hogy a vadászati jogról és annak mini amennyi készpénz fizelést kap egész esztendőre,
különböző hadseregek parancsnokságainak jelenlései korlátairól hozoti 1883. évi XX. I. c. számos rendel- Elhalasztották tehát a csizmsvásárlást éa haza-
ós Höfer altábornagy megírja a napi bulletinjét. Ki- kezése a 32 év alaiti nagy változások, átalakulások érve, a biró ur egybehívta az elöljáróságot hogy
veszi a nagyobb említésre mélió mozzanatokat és miatt be uem tartható illetve nem alkalmazható. A tanácskozzanak mitévők legyenek a bakter kénven-
bizouy sokszor egész hadosztályok napi tényke- íöldmivelésügyi ininiszlérium készíteti ia még tavaly ciójái illetőleg meri a vásáron 66 koronát kérnek
dései vagy egyáltalán nem vagy csak pár szóban egy uagyobh szabású törvényjavaslatot — de közbe- egy pár csizmáért
szerepelnék benue. És ez az egész, szinte véletlennek |öll a háború, s benyújtása elmaradt Állatállományunk
látszó létraszerüen és határozottan miud nagyobb erős megfogyatkozása miatt
csapattesleket érintő anyag összehordottat) kerül töl az ságu közélelmezési cikk lelt
altábornagy íróasztalára, alig kél óra alatt. A vilauy, ideig, a lövőben
a telefon talán ebben a háborúban mulatta meg iga lathoz tehát nagy sociális —
záu, hogy milyen gigászi átalakító erő lakozik benne, lelmezési érdekek {űződnek
—. Halálozás. Városunk egy régi ismerőse, meglepetés, lw íöldmivelésügyi kormányunk r leg-
jótékonyságáról ismert nemes szive költözött ál közelebb összeülő képviselőház elé terjeszti a ja-
őzv. Wittinger Antalnébau az enyészet hónába — vaslalol
Ozv. Wittiuger Autalné több éven át élt városunk- . . , . , , , . ,,
..... ... — A haboru ós iskolalatogatas Egy bau iniiit jonevü cukrászda tulajdonos s ittléte alatt
nagyon sokat, részesültek nemeslelkü adományaiban. "u,"»l ,«,0í>i " ^aedagogiscbe Zeitung legutóbbi
Az idő vasfoga azonban kérlelhetlen, a legnemesebb i «*«■» ismerteti a német kftlt)|szmiiii»*lWuek a tan-
élelel is megőrli, igy érte őt is élle 73-ik évében lelügyelókboz intézett rendeletet, melyben utasilja a
utol a halál. Temetése holnap délután 4 órakor log tanfelügyelőket, hogy a háború tartalma alatt — ha
végbeviletni Pacsán. csak rendkívüli eaetek nem követelik — ne lálogas-
— Megnyíltak az állami népiskolák. A sAk Hl ÍHko|ákBl Az iskolákra felügyelő ható-
hosszú szünidő után végre, bár csak szükségbeli . helyiségekben, az állami népiskolák is megnyíltak — Hangos lát ma veri fel az eddig csendes helyiségeket s
Ilyen ha|bau van a biró ur akkor is, ha arról vadhús nagy fontos- kell tanácskozni, hogy odázzák el a nótárius ur, meg lesz külöuöseu egy jó az iliur meg a többi községházi követelés teljesítését. A látszólag jelentéktelenebb javas- Mert igaz ugyan, hogy rászolgáltak a segítésre a mai ilrága világban, meg van is pénz bóviben, de azért
közgazdasági és közé-ezért tehát uem lesz j mégis csak jobb azt ki nem adni, ha nem muszáj.
„BERLIN" nagymozgó színházban
ma csütörtökön és holnap péutekeu egy igeu érdekes es tanulságos szenzációs nagy dráma kerül színre: „Wagner Richárd regényes élete" címmel. Szenzációs dráma 7 felvonásban. A mozgófénykép ipar legremekebb alkotása. Szombat és vasárnap lenyes Elité estély tartatik. A „Berliu" sziuház igazgatósága liszleleltel értesíti a t. Közönségei, hogy ezentúl miudeiinap fog előadást tartani a legérdekesebb műsorral A nagyérdemű közönség szivae pártfogását kéri.
már eddig is bejálta, hogy a mostani rendüli viszonyok közt, mikor a tanítók többnyire vidám gondtalan gyernuksereg is miről hadbavouult kartá.saikal is helyettesitik. mikor az
Szerkesztői üzenet.
tárgyalna egyébbról, mint a jelen nagy eseményeiről, összes iskolák tauilási ideiét .redukálni kelleti és i Lelkük odalapadt. hisz kevés közülük, kinek valakije B tanterv követelményei uagyrészbeu korlátozva vau
ím küzdeue a harctéren. N
Szinte jólesik kissé belemerülni u tanulásba deáknak. Uniténak,, hogy a uyoiuasztó gond legalább rövid időre mát irányba terelődjék.
Segélje Isten a gjenge lauulókal s a gond-1 i-rhés tauitókáf\' i» \'A&tyók\' WóBjlfkbáír1 f
— Jótékonyság \\ helybeli Köípöuti J\'óíéli 1 Iroda Vezetőjéhez Dobrovics Milán úrhoz az alábbi sorokat intézte Koch Antal ezredes: Nagyságos Uram I Ő császáii é» apostoli királyi felségének 85. | születés napja alkalmából a cs. és kir. 48. gyalogezred tisztikara a Pilsenbeii állomásoló pótzászlóalj-uál egy „Kokkaut alapot létesitHlt, s e célra a ren dnlkezésere álló alapokból 9<>0li koronái adományozott.
A rokkant alap az ezred tulajdona éa célja a hadjárat alkalmával teljeseu kereset éa muukaképte-. lenné váll oly, az ezred kötelékébe tartozó legénységi állományú egyének segélyezése, kik egyébb rokkant,
uak. az iskola feleit uem szabad a békés idők azigo-
Egy olvasó Ounek is igazat adunk, de nem mindenben A múltkori szerkesttói üzenetből már sokat olvashatóit ki az öu kérdéseire vonatko-ru krilikájál gyakorőlni. nehogy kedvét szegjék az ^ ,H ^ várjU(ik 8orL h|é, „riik Vt,„L
az amúgy i- túlterhelt tauitókuak. Ha valamicor ugy bennünket. Mi nem reklámcikkekét írunk, hanem most vau fokozott szükség arra, hogy ta tanító nemes, szeréuy néhány sort olyan érdem inéllatót. Azt l>e-de iiwhéa.jHv*láiiái azeittt»U*i éa kedvvel töltse be.j öü hW ««icrejwlpt kvJI tartsunk. Mindenki A tanítóság eddigi munkáeság* a változol! viszonyok közölt i« nagy ellenérzés nélkül lováobra la lel&itame\'élesén teljesíti felelőség-
eaia uia arra hogy ®*f)r8Zerre 80r,a uum J^el. Ez az^bau nem melló-• ié* é« seukit sem bánthat, \'dó előtt szólni valamiről igeu különös. Hiszen uii nem mondtuk, \'hogy már lezáiluk az albumunkat. Egyebekben tessék alól vasúi a múltkori üzenetet. Nem értem, kinek lehet érdéke ez a sok levél.
R K Meddig tart még a hallgatása ? — NA harciéri leveleii örömmel rérjuk. Kégi szép rímei is megcsendülnek majd cáfolatára Különösen a nászutasok vesztegették meg nagy borra-j annak : — Inter arma sileni Musae. Sok üdv. Sok valóval a kalauzt, aki mosl elesik ettől a jövedelem* 1 szerencse, föl. A kereskedelemügyi miniszter ugyanis reudele-let adott ki, melynek érloluiébou a vasúti közegeknek, a kalauzokat is ideértve, tilos a borravalót elfogadniuk. A rendelet az ajándék vagy borrravaló elfogadását
teljes hivatalát.
— Tilos a vasutt borravaló Kégi jó, vagy
regi rozsz szokás szerint a vasúti kalauz jó borravalóéit külön fülkét bocsátott az utae cendelkezésére.
F
viliik őszinte.
Nem konkurálunk n dieséretbon. Megrendelésre nem írunk.
Hza-
ellátásbau nem részesülnek A segélyezést az alap \'«-gy«l,ul őségnek mlnósill és figyelmezteti a személy-
kamataiból a közigazgatási hatóságok meghallgatásával n rokkant alap tiszti választmánya eszközli.
i>tet arra, hogy a borravaló elfoagdása, a hadiszállításokról alkotott törvéuy alapján, mint a hadviselés
Midőn tisztikarom fenlirt alapítását Nagyságod ^dekei -llén elkövetett bűncselekmény, a bíróságok becses tudomására hozom, tisztelettel megkeresem ré»*éról is a legsúlyosabb elbírálásban részesül. A
kiadott rendelet hatálya a háborús viszouyok meg-
Nagyságodat, méltóztassék a vezetésére bízott várói áldozatkész közönségét felkérni, hogy szerény alapit- fényben marad.
váuyunkat bármi csekély \'adománnyal gyarapítani
— A bakter csizmája. Egyik győrmegyei
szíveskedjenek, hisz a vármegye vitéz fiairól van község elöljárósága a régi világ óta olyan megegye- | szó, kik ezredünk kötelékében váltak a becsület meze- zésben voll a község bakterjával, hogy az esztendei jén rokkantakká. I készpénz zsoldja mellé minden évben egy pár uj
Az ecetleg befolyó adományokat kérem a cs csizmát is kap. es kir. 48. gyalogezred pólzászlóalj parancsnoksága- A régi szokást hűen betartotta á község elől*
lioz Pilseube küldeni- járósága és a bakier minden esztendőben megkapta
Fogadja Nagyságod kiváló tiazteletem nyjlvá- « konvenció értelmében kijáró csizmát \'"i&Njl- Az idén azonban baj van a csizma körül. Az
\\PilMMi. 1915. szeptember 1. elmúlt vásárkor lett volna esedékes az uj csizma,
Koch Autal sk . ezredes. . amit azonbau a biró nem mert megveuui, inert többe
A Somogy-Szent-Miklós község korcsmája
f. évi október hó 17-ón ieggel 8 órakor
a községházánál 3, esetleg 6 évre a legtöbbet ígérőnek bérbe adatik.
Amire a pályázók ezennel felhívatnak Bánatpénz 100 Kor.
t
ZALAI K 0 Z-L 0 N V
8ZRPTKMBKR 30.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukacs \'JózseJ, iogiinn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A vilagtörtii-uelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának s/.Okseges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsai!
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom. érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitinó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 1. Kehérvári ut 16/c Klófizelési ár félévre 10 kot. Mutatványszámot kész-seggel ktlld a kiadóliival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag laiutómmal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedévre öt korona, r Világ-krónikáival egytltt hat korona Megrendelüetó a „Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV , Kgyetem-utca 4 ), Ugyanitt megrendelhető a .Ke-pe« Néplap", a legolcsóbb iy«ág a magyar nép számára, lélévre •> koroua 40 fillér.
— Uj Idok A világháború leghfihh krónikása, írásban keptien az Uj Idők A mi érdekes esemény a négy világrész harcterein történik. a/.t mind elénk tárja fealói szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiban. elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófuotesi aia uegy\'edévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audiássy-ut 10. sz
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Ózerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyönyörű művészi kivitelű képpel é< a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kiváuatra ingyen küld a kiadóhivatal — K kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
NEVJEGYEK
addig mag nem litizill nagy váluztakbin jutányos iron káizlttatnak
Ifj. Wajdits József
köny vnyomdáj ában.
úikk.ijiirvlt!
D/UOHHAl, /flJ/WtMIIH/U.
r CS/W^KOÍt
fí HflNSSZERKIRÁLV^
\\ BP^TiMEfaűnuTis.
w flwitovrtlí inortMl
--r^lj mmt imriini\' ___
\' " •" . j
4 I-IIS riln kilDiilIau bníHII 1
Berber iyó^y-kátrányszappana
a. Hall * Comp-tól.
Kiváló oriuaok ajánljuk Kueópa lojctűl.l. AJUm.\'tbta ■
IrRjnlili ered Iii/nyaftt ha««t,dl)Ak mindenféle
bőrkiütés ellen
ktlöoAien krönlklia bajok f kltil.\'ái\'k > alan.lnt baj- ** •aakállk,.rj.j ellen Tartalmai tu naialAk línyeK.fcrii kulunbrulk » a.r.ak.Jrl • ngytb ilynemű gyártmány okiul Makar
Berger k*f "\'
N«ka«
Berger glicerin kdtránysxappana.
TtvibbA kálránj n.lkiil a In re.
Berger-féle Borax-axappan
pattanta, napautAa, ainplö, mlloamr 6a mái börba|ok at-Darabja ulaallaaaal acrull J» Rlltr
ányl f•
ibrn clufordulí
b\'.rbajoknál ua-
Uj: liergn

KrKi>*l, fej ■ utald hajnon . Kírjrii ki:

»*dje-> aJá-KltUl,
If\'t\' aini ituw. „kl.víl. tliilik<t.a<i n aranviSrem, Wien l»IJ *h aj KOO-lk évi pariit vllágklállllá.on arany. *f«M. Kapható minden «,ű«ylárbau. ilrofAriábnn oa aiak
Ailolta.,i. Naicyban: (I fli\'ll Ar l\\,me. Wien. I . llelf. r-atnrfrr.tr n |» Hudupeaten nagyban í« kle.lnvben
Török Jóijef ic>A«t,vnerUr«l.au Klrály-utra l! . H.,|n*r é. Moaernél. Thallmwrrr fa MeltinAI Knehmrl.ter Krím*, utódainál. Itadaiiortta TMltereknAI. Sle.ael NHt.dor <>• lánánll. Neru.la Nándornál Urlalnyl KrluyranAI. kftral A. Klrilnrben minden «yók)"i- ilárban. |okb l__Kórlábari «« IllaUierUtle tbf n
J1
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézetc leinőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö és edző hlzlaló-kurák egész éven á.t. Oyermekek 7 éven felül kiaóret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt kóElOttokórt tlarn vállal lololéa-segol a a,.ork«82tét:é|í.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárúyalni v«>r Kenytársainkat Az élelmesség n<>ni
ALL
ogyabból. niinthogy n„ késsünk ogy pjlhins lití snin. lisnani soron kivfll vcnytlk iuényha
.Zalai Ko/.hinv* hirdetési rovatát, mart olt hatiiro/,ottan eredményt ér és a magyar hirdaló
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdeló rövid idó alatt meggyóíódik m eredinóuyröl. — annak határowttan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Köv.löny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jel-jlemzi. hogy
AZ
eseti lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
Jff f^fPJJS /pp^f
KÖNTY-, PAPI F^ — ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek áj
- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok % nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdünos líj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.