Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.62 MB
2010-03-09 13:36:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
514
3236
Rövid leírás | Teljes leírás (277.92 KB)

Zalai Közlöny 1915. 078-085. szám október

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 október 4 Csütörtök
79 szam
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkas/losnu as kiadóhivatal Deák - tar
Telelőn 182 Hl.il.l«»*k <1 ■ | • < ni. »■> .........
Ke lelő* »ícikev<t»
Bauekovich János
KtíinénV László
Megjalauik hátion is csütörtökön.
fclOAi«M«l »>«k Kk*"\' \'•i\'Hyctfevie 2 k«ioi>i
A mi albumunk.
F VAKKAS VILMA szive jóságának bkon_yít«*-| kait aranyszálakkal szólto be nagy jelenünk történetének helyi eseményeibe. — .Szebb es tisztább áldozatot — őszintén mondom - alig lat-Irt III, lltinl Ulll illőt A ho/.ott lielllPK ÓSeílöl 01 oldott hnwszereleleból s minden nemes cselekedet iráni vui\'ó ü»jybuzgóságál>ol kifolyólag. I.••!)««(•>(len ióI.i s » háborús napok ui.it( végzett hazafias munkájáról hallgatnunk. iS amikor a mull eredményen. — ittitlyckiöC már auiiyiszor .statisztikai aikiiokk.il szúinollain b.» lapunk hasábjain — u dicsérő szavakból alló emlek-sorokha összegezem csuk a mélló elismerésnek adom kiérdemelt pálmáját munkássága julalmaul. v »\'» minden ji«rce odakötötte ói a IlmUegélyzóhöz. s valaháuyszor meglepőbb eredmenye It*U a vezetése altit működő munkáskezek szorgalmának, mindannyi-i szor a tiszta gyönyör paroxismusától csillogott szeme. Nem vesztegetett «l ludatosan soha egy percet sem alil\'ól az időből. amely a háború kitörése óta lulitj-ilona volt. Jól tudta, hogy a hazalías kötelesség mii lasziási semmi terén és senkitől nem szenvedhet e ve»zterhes iilók epocháiáhau. S ennek megfelelően elt ós dolgozott. Es egyéniségéből elő aradi ki, aiiu-ly egész iiiuukasíoil gyűjtött köréje s a lladsegclyző olvan eredményes munkásságát produkálta, hogy aiuiuk paija iilijj akad a vidék hasonlóiéiII iniiiikamAhelyé-btíli. Csak egy vágy uralja egy év ola, minél többet előteremteni a küzdő hűüókuek akár a iél hidege ellen meleg ruhák bőségében, akár a cigaretták mennyiségében. S eddig meg nem limkadi nl a nemes verseny, amely hús kutonáiuk öní(dáldozó mimkáját
\' üliaitja \\isZonoznl valami C-eké|y .-/.■•felei adománnyal.
A kenyérkereset Ilijszajáiiak éktelen zaja * >u önzés | érzékeden közönye mellett valóban |.»| esik látnunk, hogy uiéji liszta s ou/.ellen lelkek i-élnek közöttünk | — akik egyik »x*>inélyftekintheljük |a mi körünkben Farkas Vilmái Albumunkba igaz lelkese.lessel iioill be Hevét egyéniségét, hogy V»»* léke a uíelyeii érző hazafias u»i -/.IV munkásságá-
nak öiok lauusága legyen
(ilr I j. I
Küzdjünk vegre komolyan a dragasag ellen.
Szervezkedjenek a tisztviselők. Hogy lehet elejét venni a fokozódó áremelkedésnek Az ál larai segély és a piaci állapotok
Must fá\'\' elérkezett iu a/. idő, niiiidön a .rohamosan es minden «•*»•• n fokozodö drága-sál\'gal N/eiiibiMi ii(*tii elég a Im\'8/,ihI, a paiiHS\'/--k(»dás. n jajví\'h\'/.i\'kelő sopáukuilfts, Imncin rá kHI NVpni » jWí\'ltíkwtwtpk tpri»re ttt»gy a ilrafi asag .•Iviscllici.-ilen és bog.v mii im-gelni niűvA\'Kzot. »/, lutloll dolog.
A ki\'pwli\'11 t\'s elvisellieleljiMi gazdaság. depivSK^iól kftlönöseii a llx li/ftéses tiivaltiokok: eiv.i.k, akik egy.-lőre lueglialarozott össz-
szcgliól, pri\'oi/t\'ii kiszainilolt liazlartási büdzsé alapján keii\\i.-lenek küzdeni akkor is. Int időközben biriuilynii magasra szöktek a/ arak. A keresketl>\'> konyebben inegnssy.a a lia/niagaMágnyi ItullániOKfil veló drágasHg tengeréi, az iparos is un-gküzd a veszélyes aradailal.de mit csináljon a hivatalnok, amtmkás aki nem l^erl.et többel egy-egy áruéli, nem hoz bat be nagyobb "\'kasznol a munkájából. Minden élelmi és ruhft/kodási cikknek horribilisen íelnii-nl az ártCa liivaialnok azonban nem kap löbb fizetést, .y. állam beláita...