Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.62 MB
2010-03-09 13:36:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
545
3305
Rövid leírás | Teljes leírás (277.92 KB)

Zalai Közlöny 1915. 078-085. szám október

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 október 4 Csütörtök
79 szam
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkas/losnu as kiadóhivatal Deák - tar
Telelőn 182 Hl.il.l«»*k <1 ■ | • < ni. »■> .........
Ke lelő* »ícikev<t»
Bauekovich János
KtíinénV László
Megjalauik hátion is csütörtökön.
fclOAi«M«l »>«k Kk*"\' \'•i\'Hyctfevie 2 k«ioi>i
A mi albumunk.
F VAKKAS VILMA szive jóságának bkon_yít«*-| kait aranyszálakkal szólto be nagy jelenünk történetének helyi eseményeibe. — .Szebb es tisztább áldozatot — őszintén mondom - alig lat-Irt III, lltinl Ulll illőt A ho/.ott lielllPK ÓSeílöl 01 oldott hnwszereleleból s minden nemes cselekedet iráni vui\'ó ü»jybuzgóságál>ol kifolyólag. I.••!)««(•>(len ióI.i s » háborús napok ui.it( végzett hazafias munkájáról hallgatnunk. iS amikor a mull eredményen. — ittitlyckiöC már auiiyiszor .statisztikai aikiiokk.il szúinollain b.» lapunk hasábjain — u dicsérő szavakból alló emlek-sorokha összegezem csuk a mélló elismerésnek adom kiérdemelt pálmáját munkássága julalmaul. v »\'» minden ji«rce odakötötte ói a IlmUegélyzóhöz. s valaháuyszor meglepőbb eredmenye It*U a vezetése altit működő munkáskezek szorgalmának, mindannyi-i szor a tiszta gyönyör paroxismusától csillogott szeme. Nem vesztegetett «l ludatosan soha egy percet sem alil\'ól az időből. amely a háború kitörése óta lulitj-ilona volt. Jól tudta, hogy a hazalías kötelesség mii lasziási semmi terén és senkitől nem szenvedhet e ve»zterhes iilók epocháiáhau. S ennek megfelelően elt ós dolgozott. Es egyéniségéből elő aradi ki, aiiu-ly egész iiiuukasíoil gyűjtött köréje s a lladsegclyző olvan eredményes munkásságát produkálta, hogy aiuiuk paija iilijj akad a vidék hasonlóiéiII iniiiikamAhelyé-btíli. Csak egy vágy uralja egy év ola, minél többet előteremteni a küzdő hűüókuek akár a iél hidege ellen meleg ruhák bőségében, akár a cigaretták mennyiségében. S eddig meg nem limkadi nl a nemes verseny, amely hús kutonáiuk öní(dáldozó mimkáját
\' üliaitja \\isZonoznl valami C-eké|y .-/.■•felei adománnyal.
A kenyérkereset Ilijszajáiiak éktelen zaja * >u önzés | érzékeden közönye mellett valóban |.»| esik látnunk, hogy uiéji liszta s ou/.ellen lelkek i-élnek közöttünk | — akik egyik »x*>inélyftekintheljük |a mi körünkben Farkas Vilmái Albumunkba igaz lelkese.lessel iioill be Hevét egyéniségét, hogy V»»* léke a uíelyeii érző hazafias u»i -/.IV munkásságá-
nak öiok lauusága legyen
(ilr I j. I
Küzdjünk vegre komolyan a dragasag ellen.
Szervezkedjenek a tisztviselők. Hogy lehet elejét venni a fokozódó áremelkedésnek Az ál larai segély és a piaci állapotok
Must fá\'\' elérkezett iu a/. idő, niiiidön a .rohamosan es minden «•*»•• n fokozodö drága-sál\'gal N/eiiibiMi ii(*tii elég a Im\'8/,ihI, a paiiHS\'/--k(»dás. n jajví\'h\'/.i\'kelő sopáukuilfts, Imncin rá kHI NVpni » jWí\'ltíkwtwtpk tpri»re ttt»gy a ilrafi asag .•Iviscllici.-ilen és bog.v mii im-gelni niűvA\'Kzot. »/, lutloll dolog.
A ki\'pwli\'11 t\'s elvisellieleljiMi gazdaság. depivSK^iól kftlönöseii a llx li/ftéses tiivaltiokok: eiv.i.k, akik egy.-lőre lueglialarozott össz-
szcgliól, pri\'oi/t\'ii kiszainilolt liazlartási büdzsé alapján keii\\i.-lenek küzdeni akkor is. Int időközben biriuilynii magasra szöktek a/ arak. A keresketl>\'> konyebben inegnssy.a a lia/niagaMágnyi ItullániOKfil veló drágasHg tengeréi, az iparos is un-gküzd a veszélyes aradailal.de mit csináljon a hivatalnok, amtmkás aki nem l^erl.et többel egy-egy áruéli, nem hoz bat be nagyobb "\'kasznol a munkájából. Minden élelmi és ruhft/kodási cikknek horribilisen íelnii-nl az ártCa liivaialnok azonban nem kap löbb fizetést, .y. állam beláita a tisztviselőknek a szomorú helyzelót és badipóllé-kot szavazott meg részökre Erre a drága, sági pótlékra elób-gel is mainak a tisztviselőknek Ks ennél a pontnál álljunk meg egy kie^il
1 la most «• tisztviselők megkapják az egy-két-bárom száz korona előleget, rögtön megindul 11 bevásárlás. Tudvalévő dolog, hogy a kínálat és a kereslet egymást szabályozzák, hogy ha valamely, áru nagy keresletnek ör-1 vend. akkor annak bsmsrotnm Íel»jt6kik ára. így lösz most is. A tisztviselők megfogják kapni az előlegeket, ezt észreveszik az : latlók es kereskedők és nyomban felhajtják az árakul. Nálunk különösen elővigyázatosnak kell lenni a tisztviselőknek, ivanizsa az
SzorieV a kis tündérről.
Anyám, sirassuk mrj>, a fos Hindi) elment. Nem játszik már velem itt a homokba. Angyal volt, tündér volt, tul ii felhőkön ett, Rózsás, boldog almom sokszor meglopta
Tul a felhőkön él! napsugaras házban. Furitlyás pásztor volt, amolyan regény. Kekem is ígérte, kapok ai anygyapjúi. Hívott is, - menjek el ezüst szekerén.
Kopott ruhájában hányszor eljött értem. Mikor künn játszottam a komlós kert táján. Lila virágok közt, déli verőfényben.
De mióta elment, szomorúan, árván Járom a kertünk homokos útját Anyám, éu hiszem: eljön még, vár ram!
Kocsis Lás/lo
Késő ebredes.
Meri. .bün oh "vagyok? veite át a leány a szót
hál nem i.isi ml-........ \' Mck ^\'Telemben
vagy neUm imir reineuveiu sem leh-l. hogy eguzer meg igpzihi .>zeitíHsenek V Nem a vág) ragadott el engem, hanem a sorsom a \\égzelem A u^/et, mely előbb a lerllt. aki erÓHebb volt nálamnál é^ erejénél élt g3 m.geségeinniel, a lialal gyermek leányéval
Meucttiikk \'<> » l"»"íiÍH- ,,,,k,,,l l"sl"
az asztalra s eíh M l».»«*«tt soliajszerÜen ismételte.
• - Ital iwl <«•\'» ni"\' »Z"itíliiem sem szaliad ?
Kiéget izet. «uél mai vágta vi-szu a léríl. De \' azért II tán un kape U i\\t elalélt leúnuiak
Illíré, ne be. *«\\\\ ig.V velem. Nincs is jogod hozzá, azért, hon? ai\'il-\'- \'»il,cs \'•"íi,\'(,v,\'• liántsál is.
Ne beszélj v, mond. szerelemnek lehet e nevezni azt. ami a ll ^nagyobb szenvedéssel i> felér. Imre. le azt him-l. l"\'gv az én lelkem meg olle a bnn « nem tudok é rwiii. nem tudok szeretni A %ziv.mi nem fáuull n * »«»> Vl,lt közönyössé a szép és Innaóges ers. \'sok iránt. Ne Ítélj olyan llhleg szavakkal, inert mujp. d is befogod látni egyszer, mi-
kor már késóu lesz. hogy érdemek léllem volna a szerelmedre
A leány elhallgatoll A leskelődő csönd orvul illót te lel fejét Kínos nyomasztó hanjítalanság nehezeden rá a kis .szoltára. A m«c» bálvány kékes fénye, bágyadtan hunyorgott bele a homályba. A nyirkos lalakon Illeg.meg billentek az árnyak, a megenyhüli ■szél zúgása tompán el-el mai adózva hiilltttszolt be HZ ablakon r
A leáll) lehajlott fejjel állt helyén. Ket kezét pillegö keblére szorii.nta Tekintete ijjedt rezzenéssel röpködött egyik tárgyról a másikra, nyiigponlol keresve Mosi már piros volt az arca. lázban tiizben éjiö piros. S e percben felzaklatolt lelkén áthullámzott vihaios életének minden seluó sieuvedése, fájdalma, egy érzés, egy gyilkos tudat leikorbácsolta elfeledett éveinek\' minden borzalmát Es a bánat megtestesitóje a könir után megmarndl szivet összeszorító mély fájdalom érzése, egész leslét megreszkető sóhajban rázta össze gyönge termetét, mint a szél a szomorít füzet. Erezte, hogy elvesztett mindent, boldog nem lehet soha. Tudta hogy minden lájdalma könyörgése hiába való csöndesen folydogáló könnyei merungö lel-kebe vissza ijéziék a multat. A ki nem aludt vágy mikor még szeretve volt e férfi állal, beszőtte finom selyem szálúival álmait s, « hímes szárnyú pajzán ábrándok most lépetten hullottak vis»ta megsebzett szivébe.
ZALAI K f)
0 s y
OKTOHKR 4
ország egyik legnagyobb beamter városit, sok állami és más lisztviseló-osalád ól itt és így indokolt lesz, ha a tisztviiselók a szervezkedés terére lépnek a kereskedőkkel ós piaoi eladókkal szemben.
A tiszviselóknek meg kell csinálni azt »z érdekközösségi társaságot, amely azlán reálisan és oélravezetóen megoldaná az ügyeket. A tisztviselőknek más fogyasztókkal társulni kell és hozzá kell látni »;, fontowdib oikkek beszerzéséhez. A tartalék-kvantumok vásárlása nem a napi piacra hozott árukból fedezendő, mert akkor ismét elóáll az a helyzet. hogy a kereslet gyorsan felveri az árakat. Ha a tiszviselók őkönomikusan akarják megoldani a mai roppant nehéz problémát, akkor erro csak egy mód van: a most kapott előlegekből lehetőleg idegen piaookon, deoentralizált erővel, más-más vidékeken be kell szerezni a szükségleteket. Ajánlatos volna. ha a tisztviselők nem szeperáluák magukat, hanem inás fogyasztókkal koalioióba épnének és igy kezdenék meg az akciót. Ennek meg volna az az előnye is, hogy nagyobb, tekintélyesebb tőkével eredményesebben lehetne dolgozni.
A tiszviselóknek és a közönségnek be kell látnia, hogy ninos más módja a védekezésnek. mint az egyöntetű eljárás, a szervezkedés és a közös erővel való dolgozás. Meg kell állítani az élelmiszer árak lavináját és erre a nagy munkára össze kell lógni min. Jenkinek, aki osak leheti és a hatóság támogatása mellett végre tenni kell valamit
- Analfabéták tanfolyama A honvéd lábadozó osztagban piaiakén délulAn voli » második vizagálala bz analfabétáknak, akik ismét szép sikerrel Laliik la a >iza||át az irdakl6d6k eiótt A tanfolyam sikere Tyil ezredes nemes lelkét dicséri.
HÍREK.
Ifj. Löke Emiighasi halált halt
Egy gránát okozta hósi lialálál. Az éazaki harctéren, a keletgaliciai caalák tüzében tragikusan zárta be iíjii, reiuéuyteljaa éleiét l)r. L6ke Krail ügyvéd egyetlen fia, ifi. Léke Krail. Amikor a pár «orl leírjuk, a toll megáll kezünkben. Kríllen. gyenge szerszámnak bizonyul, hogy kilejezze a fájdalom nagyságái. mely a szOlói ezivre s a jóbarálok lelkire nehezült az iljé hós haláléval; igénytelen eszköz, bogy a remétiyteljes ifjú lelki uemesaégének hű ké-, pét fasse. Krósebheu beszél valami mis betol, lalán > veszteség, vagy a fájdalom tudata, érzetének nagysága, semhogy azt leírni tudnók, hogy Uriadalmunk jóvóje mit veszteit az öldókló gránát nyomában járó bóai halállal. Tasli szépsége, szelleme ieleiségéval párosult a rniudozt a megkülönböztetett uri modor oly nagy szerénysége tetézte, hogy a főllélleu tetszés maradt emlikgyanánl abbau a lélekben hátra, amelynek birtokosa ilj. Löke Emillel érintkezésbe jutóit. Nem a lármás szavak s a feltűnni vágyás szellemével hódított, hanem lelki linomaAgának kisugárzó erejével, hogy a valóban művelt fiatalság örök tipuaa lehel 8 nem váltott Jegyet az alkuval semmiben sem Amit a köleleaaég rárótt, a parancs előirt raiu-
inak s tartalmasnak igérkezS történelme árt el epilógusához. Korán, idó elótt élt oda, Elhervadt egy apa jóságos reménye, érváu maradi a sztllóí szív, az átörőkleudó tekintély, állás, vagyon, hirnév a mindaz, ami alyai Örökségként várt reá, a mosl már hósi halált hall ifjúra. Győzelmünk — baj megérjük a be-kink, ha ismét birni fogjuk — drága dicsőségünk lesz, ezok zsoldját ilyen értékbei fizetjük, mint a iniuó mosl ilj. Lóké Kmil iljú élete. (dr. 1. j )
A Balkán.
Nem .lehet másról írni, miul aiuiról mindönki beszél 8 ami jobbau érdekli ma a közvéleményt a frontok legizgalmasabb eseményeinél is. Mi lesz a Balkánon, senki se tudja, azt se, mi von mosl ott. az utolsó mozzanatra, an>i ezt a mostani erjedést megindította, mindnyájan emlékezünk. Az még augusztusban volt, a varsói napok táján. Mint az istenek tanácsából kilépett Jupiter, ugy Olt aranyos trónjára h cár. intett jobbjával a balkáni népeknek és azt mondta nekik :
— Te Görögország neked Ígérem Kizaázsiát; neked, Bolgárország, ainit a bukaresti békében elraboltam tóled, azt most visszaigúreiu, noha egyszer már odaadtam Szerbiának és Görögországnak ; néked, Szerbia, odaígérem fájdalomdíjul Hercegovinát és
A férfi kezeibe lemette arcát s újra goodola taiba mélyedt. Kifeledte, hogy akire gondol itt vau mellette, ó csak lelki szemeivel látta ext at nrcot, akire igazán csak ellenszenvvel tudott nézni, mert mindig a bUu gondolata tépte marcangolta agyát. Pedig ugy szerette volna leküzdeui csak egy percre ia a boldogságát, rabláncon tartó érzést. Erezte, bogy, nagyon tudná szeretni ezt a leányt, akit a sors a btln uljára sodort, vagy talán szerette is. de saját magának sem merte bevallaui. Ki akarta Űzni gondolatai közQl, a lappaugó kétséget, mely szivét vissza tartotta a Uguagyobb boldogságtól. Ila tudta volna, bogy a leány lelkét reméuyteleu szerelme mily nagy változáson vitte át . .. már neiu is az a rossz uó volt ó a btln, árnya eltűnt lelkétől, hogy helyet adjon egy uj, egy a szenvedések hosszú megyéjén megtisztult érzésnek, — az igaz szerelemnek.
És a félti mentől tovább szótte gondolatait, annál nyugodtabbra vált arca, homlokáról lassan elsimultak a kusza vonalak s ajka, mintha mosolygásra, eugesitelésre vált volna, mint hideg tél utáu az enyhe napsugár, arcén két könnycsepp gördült alá. most szűrődött ki pillái alól az enyhet adó csepp, amelyet eddig vissza tartott egy megnevezhetetlen érzés. Arcán a boldogságot megtalálók sugara fénylett és szinte Ubullau önfeledten nyúlt a leány keze után.
Egy pillanat rnAve volt ai égést. Egyik seiu
den habozás nélkül vitte vágto. E tulajdonságának Boszniát; neked Románia, odaígérem Erdélyt. Mind-örök bizonyságaként olt is tündöklött vitézi mellén ezért pedig balkáni bandába verődve, mellém az első osztályú ezüst vitézségi érem, s ezt bizonyi- állok, megiudnl ki erre, ki arra s legelőször megtolta a harctéren hadnaggyá történt kinevezése soron bzerzitek nekem a Dárdaiéi Iákat kivül örökké beszédes érvként. Egyszer már súlyos Ebbe a kie cári tfangeliumba, a melv máig
sebei is kapott. De csakhamar visszasietett a hősi tartó forrásba hozta a Balkánt, bele vau tömörítve halál termőföldjére, ahol uz Önzetlen önfeláldozás az t mindaz, — amiben kis- és — aapjrfcövetek, élet és halál megvetés csodás tetteit ismétli sokféle diplomaták — és utazó ágensek, -y /lllamfér-fájó változatban. Csaknem teljes évet töltött fenu ^ fiak és bérgyilkosok, koronás fejedelmek és bomba-a harcmezőn. Hiszeu még nem régiben dicsérő ao- vetők nyíltan és alattomban, élőszóval és írásban rokat irtunk róla, az itju vitézről. S oda fenu a ka- fáradoznak. Mint egy őrült álom keciegietése láncol tonai erények példányképe lett Tegnap azután egy az ántánt forró agyában a gondolat, hogy sorsának sürgöny minden reményünket összetörte, a melyet, uj fordulatot adhatna, ha sikerülne végre az agéaz életéhez a jövójéhez füztüuk, amelyet életéhez kölöt- Balkant uekiugratni a központi hatalmaknak, tünk Jogunk volt e reményhez nyugtatványa volt Hogy sikerül-e, ki tudná azt) Azt kellene bill-
ennek az if|ú hós jelleme — 8 a háború szeszélye ni, hogy ha eddig a balkáni duodec* képződméiiyek megcsúfolta reményünk. A magyarság őserdejéből kisérleli nyula és próbakisaaszouya leheltek az euró-értékes sudará tölgyet; sújtott le s tört ketté valóban pai diplomatáknak: a kellős balkáni háború férfivá a gyilkos gránát. Egy »zép ifjú regénye, sziugazdag- érlelte őket. 8 ha egy évig mtudeu biztatásnak, min
--—-———;-:—r--—. ■ ... . den csábítások és miudeu pres-zióuak ellent tudtak
lálta saját fajdalmától a másik Urnáját, csak érezték állaui. a harctéri helyzet mai állapotában ciak két tudták, hogy itt kell történnie valaminek motívumból tántoroghatnának meg : vezérpolitikauik
A férfi mint egy vadállat, melyet Iskából ki-[ vagy az eszüket vesztenék el. vagy a becsületüket kergetnek, ugrott fel, midőn nem találta a keresett adnák el.
kezet. Hirtelen e*y gondolat villant át agyán, a leány Eddig politikai útirányukat kizárólag hazájuk
utolsó szavai, magad is befogud látni, egyszei mikor I jól felfugot éideke stabta meg, aiuiut látszott. Ha már későn lesz, — bogy érdemei lettem — volna pedig ezek az érdekek addig, amíg diadalunk csak
szerelmedre.
Mikor már késő haz. Hirtelen mozdulattal felrántotta az ajtót. A hűvös levegő megcsspta testét, majd összeseit a mellére tóduló belélegzett ködös párák nyomasztó súlyától.
Lilla. Lilla hol vagy, szeretlek, jer. jor vissza, karjaimba zárlak. A hold fényes tányérja hirtelen kibontakozott a fekete lelhókból 6 megvilágított mindent.
A leány zilált hajjal futóit egyenesen a sziklák felé. A férfi éstre vette a lány karcsú fehér alakját, futott utánna, kiáltott utánna, nevén szólította, becé-
valósziuü voJl, a seinlagwiéget parancsolták rájuk, mennyivel kiáltóbb ez a parancs most, amikoi Hiúdén burg útban van Potarvár és Mnckensen Kiew faló.
Mindazáltal a központi halalmakuak el kel! készülve lenoi miudeu fordulatra, ami csak képzel heló. Nincsenek rászorulva oly kétségbeeseti vízkörökre, hogy a háború démonaitól eddig megkímélt nemzeteket beugrassák e borzasztó bonyodalomba. Háborítjuk célja a világbékének biztosítása, semmi más. Ahol azonban a béke föltételeit fogják megszabni, a közpouti hatalmak számon veszik mindazo-
zóen, mint régen, későn... a *zél ellenkező irányba kat. kik e nagy mérkőzésben az ó igazsága ellen vitte a hangot, a távolság mindig nagyobb lett, a vól«ttek akár cselekedettel, akár mulasztással s a leány jobbau birla. Mire a férfi a sziklához ért. csak szerint mérik ki sorsukat, mint a végitéletet az összeroncsolt testet lálta a hold világítása mellett, A szél a sziklákon keresztül éles süvítessél futoll
át, olyan ijesztőn, mint egy halál madár kísérteties! — Szücs-iparosokfflgyelmébe, A m kir. hívogató hangja. A férfi megkövülten, lehelellenül honvéd központi ruhatár parancsnoksága kétszázezer in i. i i k u ii t < . darab báránybőr mellén) I kiváu beszerezni ós rész-
ált helyén. A hold gúnyosan mosolygott s megtört | HIÓIÓ ^^ „„^ ^^J.
testből egy sohB| szállt... kesó .. . a kezeibe t«. (iők B Hoproui kereskedelmi és ipmkamaránál kflp-
metve arcát, fuldokló zokogásba tört ki.
ihatuak részletes felvilágo»itá*(
OKTÓBKB i
7, A I, A I K* Ö Z L Ö N Y
3
kérdés milyen fontos, aijl magyarázgatni lelesleges1 75 lillér. Tiszta sárgarézlemezből és tombaklemezbíl i"lns. Hisszük is, hogy 117. alispán la;,-sis nem fog és lombaklemeiből készuett tárgyakért más anyagból süket Inlekrc találni s városunk közönsége a lelketlen való alkatrészekkel 3 korona TiszU öntött sargaréz-\' famsora karinai közül mihlmar ki fog szabadulni. hői való tárgyakért más suyagból való alkatrészek ,■ — Hősi halál. Kgy .lerek iparos haláláról nélkül ti koioua 50 fillér. Tiszta öntött sárgarézből , értesültünk a tegnapi nap délutánién Az északi harc ;„|ó tárgyakért más anyagból való alkatrészekkel
téren a rokonszenves fiátkai i Kalhinauu) Lajos ke-
Városunk polgármesterétől.
1077S/1915
RENDELET.
Felhívom Nagykanizsa váron közönségéi, hogy a házban, a lakásban és udvarban minden egyes háztulajdonos és bérli h legnagyobb tisztaságot tartson fenn, különös gondot kell fordítani » kulaWS^^uí «í. . « az ivásra használt kutakat mindenki befedni tartózik, minden vízmerítő vedret keresztpánttal kell ellátni,
mely megakadályozza, hogy a vizet merítő saját edé w, .. ______
nyét a vederbe meríthesse. A kut környékét tel kell | , ^ Vlsel1" * pélll,i|a bülditó ,,r6ké,,, történt ilyen merénylet ugy éjfél után Tórakor. A
acélozta a vitéz negyvennyolcasok támadó lelkesedé- háztulajdonos észrevette, hogy az illetó "a Rákóczi Bél. Haláláról Prlckl vároci tisztviselő érlesilelte utca felé hozzátartozóit, akikre súlyoij csapásként nehezedik
2 korona
— A közönség köréből Valami élhetetlen
halált halt fiatal e.nbty a 48. közös ezredben éjjeli esavargó azzal töMuualmát, hogy alacsonyan elhe-szolgált s egy alkalommal mái súlyos sebesüléssel |ytMll ablakoknál az ablak üveget bezúzza. A Huny ad volt itthon a háborúból A, hosszú harc alatt mindig ulcáb.u egy házon most közel egymásután kétszer
tölteui, tégla vagy kö törmelékkel, nehogy az ellocsolt vagy szennyviz a kútba visszafolyhasson A szemetet lehetőleg azonnal ki kell hordatni. A puca és szemét gödröket inészlejjtd kell fertótleniteni. Ivásra használt kutak közelében sem ruhát, sem edéuyt mosni nem szabad.
Minden háztulajdonos köteles lévén árnyékszé-ket építeni és fentartaui, miért is felhívom azon háztulajdonosokat, akiknek udvarán árnyékszék felállítva nincsen, hogy ezt 24 alatt óra készíttessék el, akiknél a szegénység miatt ez egyenlőre ki nem vihető, azok udvaraikban tartoznak ezen célra egy megfelelő nagy és mély gödröt ásatui.
Nagykanizsán, 1915. évi szeptember hó 80-án
Dr. SABJÁN GYULA a k.
polgármester.
vitte nemtelen irháját. A károsult kéri a polgári őröket, vegyék figyelembe ezt az utcát, talán derek tparosmes.er elosztó*., mert ó hozzátartozóinak ki tudják puhatolni, hogy ki az a lelketlen, aki éjnek igaz gondozó atyja Rokonszenves ...odora s egyéni- idején ablak bezuzásial éjjeli csendzavarást és magáulak sego a város szele* Mtgábpu ismertté tette « most rongálást kövei el. A károsult állítása szerint már történt mindenki igaz rfewUtol érésül! hősi haláláról. 0|y intézkedés, hogy a netáni ismétlődő merénylet
— Halálozás Vegeie" József orosztonyi kór- elkövetője örök időre megemlegesse nemtelen csele-jegyző 38 éves korában Nagykanizsán meghalt. A kedetét.
közigazgatás jó katonájának elvesztése a közérdek — A tüzifakórdés. Meglehetős nagy goudot
■súlyos csapása A megboldogult lelkiismeretes pou- 0\'t01 mindeufelé az országban, hogy kovéa tűzifa tossággal töltötte be mindenkor állását s a falúiahelh ^udalkeiésre Amennyire megbírjuk állapitaui, népnek igaz atyja volt. Fiatal kora még aok tevó-y alárendelt jelentőségű kérdés, hogy mennyire kenységre hívta volna, ha tesebaja ijlóelótt véget) \'Izgulnak az árak, mert sokkal fontosabb rolua, nem vet áldásos működésének. Halála uagy család^ ho«y tűzifát lehessen kapni. A helyzet alapjában véve borított gyászba. Dr. Vegele Lajos püspöki titíár s az- ll0K>" »»"ánylag véve elég kitermelt mennyiség Vegele Károly fógimn. tanár testvérüket gy/szolják Vo,l,a " erdővidékekről elszállítható, azonban egy-az elhunyt, muukáséletü jegyzőben. Utolsó útjára r,\'szt u\'DCíl munkás, másrészt pedig a forgalmi kor-uairy részvéttel kisérte rokousága és tisztelőinek nagy \'hozások akadályozzák a kellő hozatalokat. Arról ér-serege ma délután ^ lesülünk egyébként, hogy a fóldmivelésűgyi miuiaz-
- Egy durva rendörtlzedes. Az a dicsé- "r nta.itotta az ordóbivatalekat, egyrészt „,„,,,, . , ... " nioglevö készlelek kimutatására s másrészt pedig retes fáradozás, melyet a varos közön.égenak élei- „„,. ll0|{, ,n„pi,„(k „,eg ^ , „„
mezese körül Füredi János ^gilia reudőrtisztviselőnk „lőtt milyen mennyisig!! tűzifái tudnának kitermelni.
kifejt, jólesó érzéssel tölti el, njiniwtM. kik annak Kzen intézkedés összefügg a kormány azon rentltle-
jótékony áldáséit érzik. De\' kétszeresen rosszul esó \'""l- ,n»lj " lüzifakészlotak bejelentésére kötelezte
Valóságos konstantinápolyi képei nyújt az utcák és érzéssel rakják zsebre azl tf sok durvaságul » isetsg " \'"l»ÍdoN08okat. Az igy Osszeállilaudó adatok foguak
terek uagy ,«,.« Csapatostul barangolnak . estefelé „<,,<,,„M.koflí.1, melye! Száry öyörgy a lijmaré.nél i\'\'PU\' T\'*""\' * ,""li""ili" n,egállapiiá.ál,oz
oly éktelen zajt vernek ngalásukksl. Iiogy szinle . ........., Kétségtelen szonbau, hogy a közönség jogos türel-
\' " felügyeletet gyakorló eaniulptigll s gőgös rendőrtiíe- ...
A gazdátlan kutyák.
Mái többször szót ejtettünk a gazdátlan kutyákról. Kláraszlják maholnap az egész váróst s veszélyeztetik a közbiztonságot. Alig merlluk már járni, mert lípt«R-fjou)on beléjük hullunk, 8 a kóbor sereg nem udvarias morgással fogad)s, aki mellettük elhalad
rémítő. A minap egy honvéd önkéntest harapott meg
illetlenségével mim áll arányban a hivatalos körök
egy ilyen gazdátlan állal S az önkéntesnek 10.lém d"» Mdil Ne<" bog. ezen ».- buzgalma, ami könnyen érlhelóleg igen erős é» ért-
Hudsjestre kellett uUzuia « harapás miatt, a tiouuan *ilM\' ,H\' l,ll"|n". hiszen vau ott löbb dwék.tlMtes "ég ez ideig .Min tért vissza. 8 ez <\'saknem minden- i »ég tudó rendőr aki a közönséget respektálni nap megismétlődhetnék Htáz-meg száz gazdállau Ultija s azzal tiszleaaőgtfrt\'n-fi tud\' bánni Végre
kutya ódöng és caava.og várö.uukbsn. Ajánljuk ez! . ,«utlör van a közönyt, nem pedig a közön
az ügyet reudórságüuk figyelmein- A kutyák össze irésa talAn segileue e dolgon. Azutáu pedig eréllyel irUui ki a fölösleges mennyiséget amely adó nelkul
heló kilaksdásokra ad alkalma! Mindenképpen kivá-nalosuak larlluk, hogy a kormány az árak maximálisával és a készletek leloglsláenval snrgis iulázke-déseket tegyen a tüzilaszükség euyhitésére, mert hiszen itt állunk már a tél küszöbén. Az árak szigorú utuimiliaa különösen Keszthelyen kiváuatos, A 08. és kir. Ladügymlnl«>toriuui """ » ktizlhelyi piacon polgártársaink, akik néhány
wég a rendór lekintetes utér\'
/avarja a ösendol s veszélyozleli a közbiztonságot. Jó "W\'1\'1\' mennyisegll háránybírt száudéknzik kiadni "Ideiköz fái hoznak eladásra, llalárlalau árkövelelé
lesz már egyszer o lényre gondol lordilsuunk. amig ko"f«k«i"nálá«ra szakmabeli oigeknek áa kisipari "ékkel állnak olö nagyobb baj nem ered a leirl dologhói Kslo felé még;a "Zl>vulkeze!ekiiek. A beadsudó ajánlatok a.hadügy- —Útlevél
korzó sem ml\'ut a kóbor állatoktól. A hol ralemi- \'"initlzlériumhoz cluiezvo s kerületi Kereskedeluii és raucsnokaág Öroszországnsk «z osztrák-msgyar kato-
toiz voo, mind kényelmes fészekként szolgel egy-egy \'i>"kainaiánál uyujtandók be, amely » keltő lalvilá uai igazgalás alall álló lerületoire kiadandó útlevelek
Utlevél-8Kabtüyozás A liadseregfúpa-
gazdátlan komondornak. 8 minden nemből laláluuk készségei adja meg.
köztük Kaluai komondorok, juhasz kutyák, apróbb
niivésú haziebek. De mi
— A hadi célokra igénybe vett fémtár-
llgyél akként sz; bályozza, bog) akik az elioglalt te-rIllet határát átlépik, megfelelő útlevéllel kell Hogy
már nem akarjuk ilyon gyak árának megállapítása. Hazai Samu báró igazoljak magukat s ez útlevelet a liaiitlgyminiazteri
k sti\'eiesell tneirismeini , .....
Intézkedést kérünk. JUznapi lénia ez. de mégis szólnunk kell róla. mert elhallgatása veszedelemmel jár.
— Alispáni reudelet a fakérdésben. A
honvégelmi miniszter rendeletet adott ki s hsdi cé- mnuak, vagy hsdseregfóparaucsuokságnak (badtáp-lokra szabad kézből olailoll fémtárgyak árának meg- fó|.arsnc»uokságuaki. illetve valamely kirendelt ul állapilá.áról. A rendelet azerint hadi célokra férn- levélvizsgáló állomásnak láttamozásival kell .Hátúi-tárgyakat csak azok a kereskedők vásárolhatnak, skik A hadseregfópsrancsuok most emlilelt reudeletóuek erre s lámközpontl részíénylársaságtól niegbizáit il, J-a szerint azonban azok a ezemelyek, akik a
rendelethez mellékelt ininla szerint kiállítót és a
zsir és kenyér kérdés után elodázbatlan szükséglet kspusk s ezt az írásbeli megbízást a községi elóljá
épsn most a tél küszöbén a fakérdés, mellyel a lel- roság, városokban a polgármester láttamozza. A. miutábsu megjelöli midőn l.itelesitelt és lálUmozott ketlen fshiénák hallatlanul szemtelen és mocskos árskat « miniszteri rendelet kilogrammonként kóvet- értesitóivvel igazolják, hogy val.mely belföldi keres,
uzsorát tíznek, a fuvarosok,padig valósággal rabolják k.-zóleg állapítja meg i Tiszta nikkel tárgyakén 16 kedalmi vagy iparvállalatnak » képviselői az utlevél-
a közönségéi. korona Vörösréz tárgyakért más anyagból való alkat- n.k a föntiek szerint elóirl láltamozásra nincsenek
B mocskos uzsora meggátlásn ügyéb,-,, irt le részek nélkül 5 korona üli fillér. Vörösréz tárgyakért, kötelezve. Az elfoglalt területekra utazni szándékozó
vttrmagjénk nli.pánja városunkhoz, hogy állapílsa meg más Anyagból való slksIiV-szekkel 5 korona. Tiszta| iparosok és kereskedők sz értesítő ív (Auskuuftsbogeu)
a fa éaa fuvar minimális érát r azl n» ossk papíroson [ sárgarézletnozből es ............................készült tárgya- miuUtját a kereskedelmi- és iparkamaránál sz.rezha-
őrizsí, hauem szigorúan vógro is ba|lsa. Hogy a la- kért inás anyagból való alkatrészek nélkül :i korona,tik meg.
ZALAI K \' I* 0 N Y
OKTOBRR 4
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténeté es tételes joga. Irta: Lukács Jozscj, I- giuui. tanár. A vaskos munka a papavalaszlás történeti fejlödésévul foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes es tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona Kapható
Ifj. W aj dl ts József köuy vkereskeileselien. Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi inűvmetí hetilapot (.szork«K7.ii Andor József) Knzilaj: turtuloin, «■ • -dokeb éri aknirtliri képek egészítik ki. A kitlnö lapol melegen ajánljuk olvasóink ügyeimébe S/.erkesaót»ég és kiadó.liivAtal: Budapest, I. Fehérvári ul 15/c Kló\'izelési á»- félévre 10 k.-r Muiatváii)í.zámol kész-béggel kiihl a kiadóbival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A „Vasárnapi l\'j-mik 14 előíizetesi ara negyedévre o| korona, ^Vdág-kréuiká- val egyilll hat korona Megrendelbcíó .a , Vasárnapi t\'iság- kíadóllivatalábaii tBu«lap->l, I\\ , Kgyeiem utca 4) Ugyauill megrendelhet.-, a . Ke-pe.N Néplap", a legolcsóbb uj\'mík a magyar nép szamara, l-lévre J korona 40 lillér
— Uj Idők A világháború leghőbb krónikása, írásban k^piien az U| Idők A mi erdekes «•*»•-mény a négy világrész barcleieiii történik, azt mind elénk tárja í»»siöi szép.ségO kepékben Érdekesség, mAveazi nívóval é« előkelő ízlés jellemzi Herei! Korenc hetilapját, az Llj Időkéi, melynek minden B száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és rogényeibeu is egyaránt a szépirodalom ápolója Klöfizelesi áia. negyede\\re 5 korona Kiadóhivalal, Budapest, VI. Audrássy-ul Ili. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fialni leányok számára — Szerkeszti Tulstik Anna. Megjelenik mi idou vasárnap Minden egyes nzáma gyöuyórft művészi kivitelű k»\'ppel e- a logérd&kesebb tartalommal jelenik mee Kl\'lizetesi ára: Kgész évre 12 korona, félévre ti korona ne-Kyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivalal : Budapest, VI. Audrássy-ut 16 szám Mutatványszámot kívánatra ingyen kllld a kiadóhivatal — K ki iiluóou szerkesztett kép-s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
N EVJ EGY EK
eddig mag mm latazetl nagy • alasztakban jutányos áron kaszittetnek
^/M/njJitmii
V o/hokkai, /aiáHomnai
CSAK\'KOR
a HflNÖSZERKIRÁLy^
, BPE^T. JOZ^EFMÜHU115.
k=9
J
4 i «<.-. i.m h mnSrii licviiK |
Berger áyóáy-kótrányszappana
a. Moll a Comp-tól.
Kl>ál* .«>..<i.l\'l\'llj ll. .» I III .|i.t ........... «ll.llll.»ll-UI »
)><*|«M< .11 .lin.livüj.\'l l.:i."Hlj1l< lnllwlrol.il-
borkiUiú:. ellen
ktllano»\'/i
•l|M \'
gyárimn
Maki" Mirbajoknál i
Berger hátrányos kuntMppana.
MíkocL •« isvrin.k.-k».l; snybobb halála kAiriiijti.ippaa
Berger glicerin katranysxappana. TtvábbA kálrán) nelkiil a hlfr*
Berger-féle Borax-szappan
pa4lao«». napaulAa, ainplft, nille»»or út mit> börbafok ol ( imi. Darabja uln.IUn.il ogyull 70 fillér.
DJ - Hrrui-r lol.t y nniriiii > ■•■|i|iniia,
kfl«hA baU«u butin t>n- \'.ii\'hii*!, |i>| (iákitllkiirpüiáj,
<*i4 imjiiuv.\'nki mr. i »"\'k Kitipii k!|rjr/.-»U-u U*r*»r
"r|l .v (\' mu. i«m m ii^ilr iii\'«
xss >- v K\',.*
^ ÍJ:;. \\,r
...... "I ••• amiivA/ctii,
Wlrti IHI3 ,■■ ni 11.00 !k övi püritl vlU«kl.il|IU«on aimy-Kapbnlé nilmlon ayo«vlArbnri, ilrocoiUban A* »i«k
Dilolbua. Nnjo\'lmn: <i II. II .V r.nup. \\V k-n. I . lUIIrr
alurfri.lnn.i I! 1.1. IIiiiI;i|i.-41i-ii Iiaiiyban kir-invhiv.
Török Jfimet tM.m-i>). HiH4lii»n KlrAly-ulr« ír . Molnrtr ■>• Uwriiíl. Th ilmnpr f Hclltií/-! K.irbnii>l«i<r I rlm--uUJiUlnitl. ltn.li.i.Mill» TrilT^rikn^l. S|p»%«t KAmlor <t< -------- " i.ln S\'itinlornál.l)il«ln>l PrlKy<->ii«l. Várion* ben mlinlMi cyAjrvx. fUrl.aii, Inbb rtro KírlAban lllalti. rurl.\'ibfo f
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.

N YiL\'l TÉR *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erősítő és edző hizl&ló-kurik tígeaz éven át. Gyermekek 7 éven felül kiBéret nélkül felvétetnek.
*i K rovHt nlnil kótlóttnk.\'il N^i l a síarkesatősén
vAllal r.-11-
SZEMESNEK
kell iiin lenni, lm ital akarjuk s/.árnvalni ver
sfiiylárNitiiikai A/ eleliin-Hseg: hbiii
ÁLL
■•K>vlil.;.l ............. III\' ki\'.HHüiik 1-K.y |iilhiii»
"t "\'"i". ............liiviil vi\'gyük iizi>n\\Ix\'
/.níii! Ku/|oiivH tijr.I.\'l.isj r.iViitAl. irii-il i»ll Illlllll .i/.llliin !■«-.- ......mi , „ Iinigv.u |,í| ,i,.|
VILÁG
litrdeie.seit itt mogtalAlja A liirdistö rövid idó aliut moggyózódik a/. Hr«dui.Miyról. annak lialáro/.oltan
VAKNAK
ki\'ll li\'inii. ii ki iii\'in láljii u „Zului Köílön.v" ruhnnios fyjlAili\'mH. v/, [ihIík víIíkosiiii ji\'l-l.\'lir/.i. Ilony
AZ
\' I»«f• 1 ■ ........................................ liii\'ili\'léanuk
kellő liiisziin van. Sw.mwiiiek ill u viláü. vakunk az
ALAMIZSNA!
! I J FA/P|TS
KÖNYY-, P A P1 f^- ÉS ÍRÓSZEÍ^KERÜSKEDÉSE
l i. 1
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Y
A
1 anintezetek részére szükséges cikkek ~1T\\
--dus raktára .^j
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány..k
nagy raktára.
S-v
Nyomaton a lapuilajdono* lf|. WajiliU .l.iawf *oiiy»iiyoiBdájiba» Nanykatiizsin
54-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 október 7 Csütörtök
79 szam
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkaiztoug n kiadóhivatal Diak-tar 1 Kelolő* i/.ci kfl»at<> K.\'isr.flike»ítű: Magjilinlk hition n csütörtökön.
T.l.ton IB2 ........................... Bauekovich János Kömény László tlOfl(»U(l Srak: KK4»i «>te IO korona, Ulé.ie 6 korona, N\'egyetfévif 2 koioxa 60 nil. fcgya* •(ám éra 10 MII
A mi albumunk.
Wn.
|h. sipkki bálás béláné
portrait-jál is idelüzöm Krdeuies természetű s nem ritka összefüggésben áll ideális lelke aúlyos jelenünk történetevei.
Jelen szerepében {megismétlődik egyeuiségen«k varázsa, jósága a eredetisége Nhiii különösei, újai alakit háboi úi tartamú működése elulnbcu a nem is valami rendkívülit es szokatlant revelál, hanem esik azt folytatja amit eddig éli — a jótékonyság igaz életét Adós lenni* múltjával izemben jelenéert, lm a megkezdett s |óhan tartalmas eletet nem ily keretbe illesztené be most, amikor minden igaz magyar lélek a kötelességteljesites terére lép Jelene tehát csak fokozottabb folytatása n milltnak, egy áldásos ismétlés könnyek felszárilására, mindannyiunk boldogulásáért vert sebek begyógyulására. Főispánunk ne|o most sem kiméi fáradtságot, nem ismer kellemetlent. nem retten vissza semmi viszontagságtól, hogy a jótékonyság tereli elüljárjon Nemes cselekedetének Ilire kiemeli ól a helyi jótékonyság körzeteitől s oda állitia követendő példakent egy megye társadalma lelkese dese a nemzeti érzése ele Kzert iktatjuk ide aze-melyet, mert az ó határa mint a inult év gyermek napjainak lenyes eredményeben — úgy a .sebe-stílt ápolás körül is példaadó K tereli a jótékonyság kiitforrácának tekinthetjük
Működésűbe n nói lélek szelídsége, légies ti-nomsága adnak chaiakterisztikiis szint a tartalmat, amelyek el nem némuló nyelven .szólnak a magyar nói világ hazafias kotelesaegeról időtlen-időknek
Dr. Siptlti Halas BéLitté mai szerepe ott
ve»zi kezdetei, hogy a háború kitörése után a már megszűnt zalaegerszegi vöröakeieazl egylet telvirá-goztatására indított mozgaliiiHl. S hogy működése erediueuiiyel járjon, személyesen háztól-házra |árva gytljtött tagokat. WirfíllsáKán ák, nemes ügyhuzgoságá-nak eredménye nem maradt ni. Csakhamar százötven taggal alakult meg Zalaegerszegen a Vöröskereszt, egylet. Kzzel kapcsolatosan a/, egylet választmánya nak közreműködésével a főgimnázium helyiségeiben a Vöiöskereszt egylet kórházat létesítette, - ahol 22(1 — 850 sebesult nyert elhelyezést A kórház az <"• vezetése alatt áll Miudeti idejét a kórház ügyeinek szenteli Reggeltől estig ott fáradozik s mindenre kiterjed figyelme. — Az igazi honleány cselekvese mindez, akit eme kötelesség teljesítésben jó szive részvétén kivQl a hazafias éizes is lelkesít. Ápolja a sebesülteket, az operációknál segédkezik, a betegek ellátásáról gondoskodik, szóval — az adminisztráció egész ügyét intézi. A kórhazat tclieseír ti| fehérneművel s minden szükséges dologgal szereltje fel.
t anyagi- áldozat sem kímélte. S ruha és ágynemű előalfwIsHÍ házilag eszközölte, ile ebben a munkában az egylet választmánya s a helybeli közönség mellett iií tetemes részt vett A kórház pedig niinl&szerU s kezelese a kalonai hatóság részérói is slisinereiben részesült
De szakítsuk meg az erdemek statisztika* «o rát, Imr tekintetünknek jólesik azon pihenni Kgy jóságos szív es tevékeny hazafias lélek mely érzésének Udeu tiszta kristályjegecei nzok. Sugaruk nem tisztán a jelent vonják be a jótékony teltek arany zománcával, hanem a jövőbe is áthatnak, hogy fenséges tanulságul szolgáljanak arra nézve, — a sok erénnyel ekes nói szív. mint veite ki részel nemzeti haláltusánk ránk háramló kötelességéből íJr. I. j.)
Bajban az üzletvezetőseg.
A förtelmes részvénytársaságban, mely Áiitant név alatt a barátaágos egyetértéshez van címezve, az angol haialum az, üzletvezető. A muszka csak az n véres szájú mészáron, kutya, akit ráuaziiottak a beken világra. Ú a brutális nyers nró, aki mellé segédkutyá-kul van beosztva a francia és a belga tacskó hz olasz agár é* a szerb-monteneg rói puli hiú az úgynevezett erkölcsi tartalmat az álltamnak Anglia adja meg. Már olyant, amilyent. 0 az impressárió. aki kieszelte a háborút, előkészítette, uyélbeQlötle, aztán beolt a bírói páholyba és fütyült. Rajta, mehet, kezdjétek, nekem jó lesz, akár a néiuet marcangol szét benneteket, akar ti szaggatjátok szet a németet, de legjobb lesz. ha valamennyien halottra marjatok egymást. És mentek a belgák a megsemmisülésbe, mentek a franciák a kétségbeesett támadások szélsóségebe, ment az orosz rettentő tömegekben halálba, fogságba, ment az olasz, ment a rác/ mindenki ment, csak az angol nem, mert ú ur 0 csak "képviseltette magát a harctéren sárgákkal, feketékkel, vörösekkel, skalpvadászokkal és prémvadászokkal. a nagyszerű navy-t pedig beraktározta, mert hiába, a llotta sok pénzbe került s az csak dicsekedni es ijesztgetni való nem harcolni.
A klastromból.
Most dalol az ósz a vén klastrom körül, Hsö Inirfiijan lankadatlan zenél. Az ablakok ra halkan megi ezeknek. A kertben Imii, lem; a sárga levél.
/I Jeliéi folyosók wes homályán. Lábcsoszo^iisok. csuha snliogas . . . Kéklő pipa füst . . . dallamtól edekek l\'ater Jeromos halkan fuvoláz.
Esti nyolc óra. A rejlektonum, Kedves arcokkal lassan meglelik, Bág)\'adtan csurognék a cinpohai ak, .-l kártyát is fai ad tan keverik
.4 lienedica! is szomomn hangzik., i\'islog a mécs a jésziilet alatt. .
.1 hold is bnsan néz az ódon lukra. Hylt fénnyel kira:.a a falakat
Csányi László.
Háborús mozaik.
Kgy kóiházban haldoklik egy logoly orosz tiszt A szeme kőiül, az orrán meg látszik a monokli nyoma, Hlazirt arcának legnagyobb ékessége az arisz-lokialiku* orr. Névjegyen jóhang/.asu, világismert név nyomva. Ismerik ezt a nevei Monte-tai lótól kezdve Osiendéig mindenül!.
Mielőtt örökre lehunuiá szomorú szemeit, elveszik arany óráját, remek, linóm inivll, antik gyűrűjét, péuzeslárcájál A halott fogoly vagyonát ugyanis hazaküldik Oroszországba. Megnézik a kitüuő arany órát a kórházban. Bécsi cég címkéje vau a bens > órafedélen A tiszt tárcájában három magyar ezies liaukó; 3000 korona van tiyauuiak leitek etek az adatok. Rögtön megkérdik a becsi órást, hogy kinek adia el az ilyen fonná|u. etuilyeii szánni órflt. Az órás tudja, uiegaürgönyzi a nevet A uev Imin szerepeli már h seszleseg liszta „Hősi halalt haltak" rovatában. Az elpusztult tisztünk özvegye felisiuori az ékszert és tud a pénzről. Knnyi » mese Az aiisztokrata orosz tiszt rabol. Kz pedig a iiie*eben.
riKVanetiben a korházban a felgyógyult on»sz toglyok parkot csinálnak az Ibíüló katonáknak l\'ersze a régi köves udvarou nehezen megy a munka. A
köveket ki kell takaritaui, uj földet kell hozni. Az uj kertbe pázsit-kockákat raknak, utakaj csiuáluak Mikor már a pázsit részek elhatárolták az utakat, a rögös földet le kellett heof{«relni. Vau ilyen kerti szerszám, Ilyen henger Be fogták magukat az oroszok a henger elé és igy vonszolták az uj park uj utjain A beteg magyar bakak. kik az udvarou élveztek az őszi meleget, érdeklődve nézték a muukát. Meg is szólal az egyik •
— Nezzed, már. nézzed, azt mondták a muszkák hogy majd lehengerelnek minket. Nézzed csak hogy csinálják . .
*
Meg délben ui-gjött a parancs a brigádról : l). községet és az azt védő orosz állástel kell (oglalui; egyelőre lohaintávoUágra beássuk maguukat «s a gyorsan hevenyészett ái kokban 190—100 lépésre az ellenséges állások előtt, nyugodtan várjuk azt a pillanatot, mikor niegiudiiltuuk majd a döntő roham ra
Kgelveró hurrázás. Idegesen nyulunk fegyvereinkhez, mi ez, esak nem a muszka támad ? Dehogy ; a telefonon pár pillanat alatt meg|ön a parancs : a balszárny megkezdte a rohamot előre! A következő percben mindenki talpon vau. elszántan ragadjuk meg a fegyvert s máris kiút vagyunk az árokból- ötvuu lépésre aztán vad erővel tör ki belőlünk az eddig lefojtva tartott indulat, egy
ZALAI K 0 /. I. 0 N V
OKTOBER 7.
Talán i) hivatalos angol politikái nem fedi egészen e/. a kép, az talán többet is cselekedeti volna már, lia tuilna. De nem lehet, meri a hivatalos angol politika mögött nem ál ai angol nép A*, nem ismer bíboros jogot és veszedelmet, az osak per pro-oura kívánta viselni a háborút. Tudja, hogy nem köteles katonáskodni, se az apja, se > nagyapja, se a dédapja, de még a szépapja se volt köteles, tehát semmi köze sincs a maga bóra révén a liaroterekhez.
A háborúnak ez az angolos fellogása eaelleg nagyon szinpatikus is lehet egy holdbeli ember elölt, azonban háborút, csinálni nem lehel vele. Kddig talán lehetett, mig friss erőben volt az ánlánt menazsériája. azonban annak most már vége. Vagy nincs tovább háború, vagy viísárra viszik a derék misterek a saját bőröket is. A páholyból mindeneseire ki kell szállni és másforma golyókat rugdosni, mint eddig. Muszáj megcsinálni az angol miliiárizuiust, mert máskép a német militarizmus ,ugy fúrja fenékbe az angol világbalalom l.ajóját. hogy menten leedlyed a Lusitánia mellé.
Így ötölt be a batárba az ördög az üzletvezelóéknél, ahol most szinte nagyobb a baj, mint Oroszországban, mert Oroszországnak szerencséje lesz, ha a cárizmusl lejbe veri a háború, a rabtartó veszedelme úröm a rabnak. I>e anglia mai válságából becsülettel sehogy ki nem kerülhel. Ha behozzák az állalános katonakötelezettséget, az
nem bizonyos, nem is valószínű, hogy segítsen az ánlánlon, de bizonyos, hogy halálát jelenti annak az angol polgári szabadságnak.
HÍREK.
Furcsa esetek.
A lei Ml drágább — ez történi a legutóbbi napúkban 8 ez most b mindennapi beszéd botrány-tárgya. A tej, n szegéuy harcosok családjának egyik fú eledele a mindennapi kényéi mellett. A fti ugyan buján zöldüli ez évben is a réteken h a kaszálók nem fukarkoduk a szénapetrencék tartalmával. A tej mágia drágább lelt Nem szegéuy, földhöz ragadt zsellér drágította, hanem egy hatalmas birtok, uradalom földes ura. Kz teszi különössé a helyzetet. Néhány korona többlet az uradalmi klímában mennyi gondot ad a szegény családoknak, akiknél egy pár fillér már nagy különbséget tesz a haztartáaban. Ott elenyészótu csekély, itt alig kifejezhetően sok. De a ti\'l mégis drágább. Mennyi átok hull annak a néhány fillér nyereségnek helyébe j- ki tuduá azt megmondani?! Oh, honvédelem, de drága vagy némelyeknél
s menyire lebecsült azoknál, akikért a harc folyik. •
A napokbau verőfényesen sütött az őszi nap A De.áktéri fasorban három katona ki is ült, hogy a napsugár édes erejét élvezzék. Mind a három nyomorék. Csupa kötés a féloldaluk, ki jobbról, ki balról. Olyikon még a láb nyomorékságát is mutatta a fehérgyolcs. Rászolgállak az üdülésre. Hónapok ho»z-szat a dekknngok nyirkos, hideg levegőjében ültek, mig sebet kaptak 6 ott hasznavehetetlenné lettek Csakhamar ott termeit előttük egy itthon maradt ember
irtózató* „hurrá" és tuint a vihar, zuduluuk neki az elleuségnek
Pillanatig tartó harc es az oroszok egy része fegyverét eldobálva menekül, másik része leitartja a kezét, megadja magát s vígan paroláznak a bakák a .sógorral."
A faluban hirtelen nappali fény lámád, hat helyen gyulád ki egyszerre a falu és pár perc alatt lángban áll az egész; dühödt fúriaként kavarognak ide-oda a lángok, — vérszinüre festik az eget és szikrázva hull a pernye. Ott |obbra egyre szilajabbul, egyre eszeveszettebbül rikoltanak a kürtök s a győzelem extázisában vadul hurrázva rohanunk be a faluba. 8 a bakák diadallal mulatnak egy különös instrumentumra:
— Ez volt a muszka szeme — magyarázza egy vén csont az elvette orosz lényszórót a többinek :
— Azután . . azután újra beásáB. amelyet
nemcsak elfoglalni, de tartani is kell.
*
Érdekes levélét intézett a harctérről ismerőséhez Kádár Károly, vitéz szakaszvezető. A levélben élénk színekkel festi a felszabaduló Galíciai örömei és a menekülő oroszok vaudalizmusát, akiknek nyomán kő kövön nem marad. A levéluek a közönséget érdeklő részletei ill következnek :
A Síéről h lolyó előtt egy végtelennek tetsző rónaság szélén ülök h gondolkodom »r. egyheti események fölött, Ma egy hete kezdődött ill Galíciában az a nagyszerű játék, amely az oroszok kilaka-rodását jelenti egész Galíciából.
Ha az ember személyesen nem látja, nem győződik meg róla, nem is hiszi azt az örömei, lelkesedést, amit győzelmes előrefutásunk (máskeut nemnevezhetem, mert, 30 85 kilométer utat teszünk meg naponkint; kell üaliciábau, különösen a zsidó vallású
lakoüsng körében, akik azt mondják, hogy most a szent ünnepek olőtl katonáink ruháját magára öMve, jött el közéjük a Messiás, hogy annyi szenvedés után végre boldogság, öröm, megelégedettség költözzék hajlékukba.
Oreg emberek, asszonyok sírva csókolták kato-naiuk arcát, kezét, ruháját megérkezésünk feletti örömQkbeu. Az oroszok előtt elrejtett utolsó falatjukat hozzák katonáink elé.
Ha az ember körülnéz a felszabadított vidéken, mit lát? Ar. oroszok tébolyodod dühhel pusztítanak miudout visszavonulásuk utján, amerre csapataink verik ki őket Galíciából. Mindent elpusztítanak, mindéül felégetnek. Nem marad sem termés, sem vasul, sem gyár az őrjöngő csapatok nyomán. Mikor miuden-Ilimen ballatszik, hogy Oroszor-zágban nincs ipar, nincs szervezettség és erő, akkor ók, a kuliura meg-meiitói, a kuliura és technika alkotásait teszik tönkre.
Ugy lüuik fel nekem, hogy a kétlelkű Oroszország (egyik a Tolsztojok és Dosztovjeszkijek, a másik az előttünk menekülő vandálok Oroszországa) n mindnyájunk felett uralkodó. Kgyre lent az Igazságot akarja gonosz telteivel próbára tenni . . és Ő válaszol is az órjöngókuek : vae victis I
Érezzük és tudjuk, hogy az otthoniak mindenüket feláldozzák érettünk, ezzel szemben mi nemcsak, hogy a haza halárait védjük, a betolakodott elleuséget kiüzzük, hanem szabad idejükben katonáink hí elmenekült lakosság lei mesét is betakarítják, mint. egy hálakép azokért a nélkülözésekért, amiket az otthoniak esetleg érettünk szenvednek.
Mondd meg, kedves Barátom, ismerőseinknek, hogy ne aggódjanak, a végleges dicsőség napjának, a végleges győzelemnek el kell következuie. I
— Kőszenei vettem, jőjjeuek, hordják le a pincébe — úgymond — adok uéhány cigarettát I.. .
.A három csonka vitéz összenéz s az egyik lethargikus hangon mondja:
— Nem látja, hogy mi nyomorékok vagyunk.
ti szavakra dühösen támad rájuk az az úr, hogy
mily dologtalauságbau töltik életüket.
Most elhallgatom ennek az úrnak a nevét.
Pedig, de megérdemelné, hogy pelleugérre állítsam. •
Kgy régebbi eset. Valahol b Teleky-uton történt. Ott is vau egy igen kedves olthou a sebesült vitézeknek. A már lábadozó harcosok egy-két pillanatra kiiekiulenek a katonarét felé, de jobbra sem. balra sem néznek. Orveud midegyik a tiszta időnek, derűs égboltnak, muló bajának, enyhüli fájdalmáuak. De a csendes otlhon egyszer az Önzés lármájának színtere lelt. Átlibbent oda egy család |a közel szomszédból. Nagy tdr-zavar közt adták tudtul, hogy uéhány szem apró gyümölcsük (talán ribizli, ha jól emlékszem) eltűnt. Katonák ették meg, a sebesültek. A aérült vitéz had önérzetesen tiltakozott inindeu gyanú elleu. Vizsgálat is volt. — Néhány szem apró gyümölcs ekkora téuykedést mozgósított. 8 a vége, hogy a gyanú alól tisztán kerültek ki a hősök. 8ok lárma volt hát — hiába. Mert a sebesült — még ha úgy lett volna IH — egy pár gyümölcsöt nem éideuiel megl
*
Oe kár, hogy nálunk a polgári becsület elvesztése még nincs a paragrafusok között ratifikálva.
Verus
Harctéri levél.
Közli: Kirchküopf K -IH gy. eziedbeii tizedes.
Kantzui liu ,rj• «en hetctalt levelei, ki mii 3-ücot karúit ar ástaki haroicrru.
Nyugodt állásban vagyunk elhelyezve, mert ar oroszok uralma megszűnt (ialiciában, mivel fontos hadállásait vissza foglaltuk koinéuy ádáz harc illán. Frontunk elég |\'ó ás eleg írós. 200—»Ó0 lépes távolságban nézünk a mimikával farka,-szemel. kt folylou támad bennauket, de mi ókul mindig ellen-Umadásban véres veiztességükkel sikeresen vtaizs vetjük.
Szept. hó 26 án szeretett századparancaiiokuuk, fthadiiagy ur Varga azt a parancsot adta ki. hogy a 2. és 3. zug kimegy a 13-ik század lüvéazárkait megerősíteni. Mi a telt aziiibelyéu, eskünk szeriül bivan dolgoztunk. Közben kapunk ismét parancsol. Iiogy mindenki (igyeljeu, mert a muazka támadni fog. Ka bekövetkezett a muszkák katasztrófa. Szepl 37 én reggel heves ágyuliarc közepette megkezdte a támadást s 3:l-ik divíziónál; 3 órai rettenetes Itarc után sikerrel, az A véres és leírhatatlan veszteségük-kel vissza nyomtuk ókel. Annyi balolt, ami olt volt
a muszkának, az igazi ré......lerí ember-ember bálán
feküdt. Most azóta megint hallgat, csak néhány grá-nál és schrapuel jelzi, hogy még vaunak. Ami tüzéreink kitlinó állásból isméi válaszolnak, de duplán és jól belóve. Máskülönben katonaságunk elég |ól érzi magái a körülményekhez képcsl. Élelmezésünk ki-lünó; híven kapunk cigarettát, dohányt, egyszóval
mindenünk ...... van. még a jókedv sem hibázik,
meri frontunkon Bste és nappal harsányan p .kanizsai lányok- slbi magyar dalokat zengjük és azl kiabáljuk ál a muszkának: „Pauyo iák. r.umia üirdi doazla kleba," (.Urain jöjjön ide ál, van jok kenyerünk.-) De ók biz szomorúak és hallgatnak. c»k egy lövéssel jelzi, liiz jó volna egy kis magyar kenyér, mert 6 n,-kik nincs és félnek hogy agyonlőjük.
október 7
z a i. a i k (> z l a n" y
3
A nagykanizsai Jóléti Iroda küldeményét is | kos zsebeit töltse s telhetetlen molohként halmozza — A háború állása. A harctéri események
megkaptuk, amelyért hálás köszönetét küldi a 48. lel a közönségtől elrablott, kiuzsorázolt ezreket. Nem ma háttérbe szorulnak. Különben is csaknem min-gy. e. 7-ik mázad legóuysóge. péuzzel. nem követeléssel. iüz.-s vassal kell a piócá- (le|l0U cso|ld val, Hindenburg üli az oroszt. Nyu-
kat s doronggal lebunkózni s mindnyáját oda a leg-vadubban dühöngő frontra vinni, hogy vegye el megérdemlett büntetését valamennyi
7-ik század legénységi.
Szerető fia KirchknopJ Károly, tizedes, kí mái H-szor kerüli a muszkákkal négyszemközt hazánk védelmére.
— 100 éves jubileum a bencéseknél
Csütörtökön Űnhepelle a Szent Benedek-rend kőszegi rendháza loy éves fennállásának emléknapját. A rendházat ezelőtt 200 évvel a jezsuiták alapították, kik mintegy 60—70 évig székeltek Kőszegen, utánuk a piaristák kerültek
gáton változatlan a helyzet A Balkán most az ér deklódés középpontja Bulgária válasza nem kielégítő
Lehetetlen, hogy az állain tovább tűrje e fék- « oro" ultimátumra, fiörögországbau is bonyodal-telen garázdálkodást. Üssön le közibök vas markával mas a helyzet, Venizelos bukása tisztulást hoz való-méltóságos, nagyságos * a gatyás uzsorásokat is szinüleg s hamarosan eredményekről Írhatunk.
— Az öszi országos vásár, mely a kár poszta szüretre esik I. hó 11-én fog megtartartani. Mint értesültünk ugyanattól kezdódőleg a környéken kiütött száj és köröm fájás miatt az élő állat kivitele is be íog tiltatni.
— Fogházra Ítélt városi képviselők.
ki log kebeléből mihamar tessékelni.
- Elmaradt az ujnépi tejes. Nem\' ad-
ragadja fülön, requiráljon minden élelmi cikket szabja meg azok méltányos árát, hogy a szegényebb osztály is juthassoi\' betevő falathoz, a gaz uzsorások pedig kerüljenek hurokra, vagy hígjának vissza piszkos lelkókkel mocskos odúikba
\' - Selymet n meleg alsót a katonáknak városba, kik nagyon rövid ideig I A |,j,i»K heátósfmindig hangosaid) lesz az a kérés, voltak itt. mert már 1816 év szeptember 30-án a |ltíg>. ht,|yHiy f|nrabokat adjunk a Ha.lsegélyzőbe, ahol Azok a lelketlen izgató városatyák/akik annak ide-bencés rend foglalta el helyűket és azóla e rend fejti Bzl felhasználjak katonáink részere. Minden családban jéu a kiskauizsai lakósokkal a piaci sztrájkot rendez-ki a városban és vidékén igazán nagy kultúrmunká- skad egy pár darab, amely nélkülözhető — juttassuk ték a szerdai tárgyaláson elvették megérdemelt bűn-ját. A háború miatt egyszerű keretekben foly le az ezt küzdő katonáinknak oltalmul a hideg ellen/ tetésüket. A törvényszék u. i. 2—3 hónapi fogházzal ünnepség Heggel 8 órakor a főgimnáziumi ifjúság, - Összeirják a felmentetteket A hon- « «00, 4\'»0. \'200 korona"pénzbirsággal sújtotta őket. a városi hatóság es nagyszámú közönség részvételével védelmi miniszter egy legújabb rendeletével elren- Kállovics tauácsos ur, Anek, Plander és Mátes a lenén hálaadó istentisztelet volt. melyet dr. Bárdos dalte hogy mindazok a népfelkelésre kötelezőnek, jeles urak, kiket reméljük a városi képviselő testület Rémig igazgató celebrált fényes segédletül. Az isten- kik 1873. január elseje és l«!»6. december 81. kö-liozlelél előtt Kiucs IstvÁu apátplébános szeulbeszédet ,ötl születtek s a népfolkelói tényleges szolgálat alól mondott, melyben a bencések 100 eves munkásságá- fe| |«t|ek mentve, összeírásét végeit a közzéteendő hallá drágábban a tejet 28 fillérnél, bosszút Állott nak érdemeit méltatta. A nap folyamán számosan időben jelentkezni tartoznak Az összeírás céljából tehát a nagyságos úr, leintette lejeset s vevófeUiMk jelentek meg a hatóságok es hivatalok képviselői, a a rendelet nem tesz említést. uiucs löbbé tejők. Persze, meri a háborús idő raiaU
rend barátai az igazgatónál, s örömüket fejezték ki _ Újra sorozzák az .alkalmatlanokat." nem ugy nőtt a fú, nem ugy gyűlt a lougeruyi
A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy Írják össze takarmány, miut máskor adla az Urisleu. mindenütt azokat u népfelkelésre kötelezetteket, akik _ a kolera biztosok Tehát belátogetott kér a pápa. XV. Benedek pápa köriraital fordult az 1873 évi január 1-je és I89fi. évi jíece.nber kolera, az egészségügyi bizottság átalakult jarváuy-az összes hadviselő hatalmakhoz, a vallásosság és az 31-ike között születtek es jelenleg tényleg nem szol-\' bizottsággá, gondoskodott a kolerabiztosokról is. kik
gálnak, tekintet nélkül arra, hogy a porozáskor vagy között két beutfeules városi tanácsos, a szemlén alkalmatlanoknak laláltatuk^ avagy alkat-j elvez. A tanítók azoubau. kik verszüuetet tartttmak; hogy m » napot az összes miU^^ik/i bövooulují és később a tényleges\' elég iugy\'u munkát végeztek, mindeu>IÍ8.uer,és nél-harcpló katonák az elesetlek amlékónek szentelhessék, szolgálatból alkalmatlanságuk folytán elbocsáttattak, | kül moit is beváltak ugyau igavonóknak, napidíj - Kitüntetett zalamegyei orvosok. - tekintet nélkül a swmlebizottóági hsttrozst vagy a*, „ónban nekik nem jár. mert a plebs ezt így szokta Ferenc Szalvator fól^rcg a hadiápolás körül telié- elbocsátás időpontjára. Az igy ósatelrl népfelkelésre meg. - Szegény taujtók, mi másként vau ez más MteU érdemeik elismeréséül dr. Grauer Adolf zala- kötelezetlek loiyó évi október 27-től december 31-óig városokban, még Újpesten is. Hja a háborús időkben egerszegi, dr. Szekeres József nagykanizsai, dr. Deák terjedő időben pótszemlere tartoznak jelenlkezui, a „agyon sok e.ubör elveszti ítélőképességét szivét. Jeuó tapolcai és dr. Szabó Zsigmond perlaki kórházi |,0| alkalmasságukhoz képest osztályoztam! fogják
a jubiliuiu alkalmából.
— November elsejére fegyverszünetet
emberiesség nevében arra kérve azokat, hogy november elsején, a halottak Ünnepén egy napi fegy-
uapidijat is városnak eddig is
főorvosokat a Magyar Vörös-Kereszt Kgylet liadí-ekitményes II. osztályú díszjelvényével Hintette ki.
— Az élet Osernowitzban Székely zászlós leveléből írunk ide pár szót. amelyben azt irja, hogy Czeruowittben olyan az élet akár, Budapesteu. Ha h lávól szomszédból néhány órni szabadságra időt nyer a Iáradt harcos, üdülni ide léibe
— Milyen lesz a tél, A Hortobágyon vau egy öreg csikós, aki — mint beszélik — nagy szak-
— Októbernek elsején be kell rukkolni - A zsir kérdéséhez. Budapesten a leg- mindenkinek, katonának és civilnek egy arául „Az
erélyesebben kutatják fel azok lakasait, kik spekulá- Érdekes Újság\' előfizetőinek óriási táborába. Meg. cióból a zsirt felhalmozzák, hogy aztán auuak árát jelenése óta „Az Érdekes Újság- példátlau sikeirel
mesterségesén fesrófolják. Nem állana az efféle váró- hódította meg az egesz ország és a külföld olvasó-
suiikbeu sem, hogy az illetők kipellengerezlessenek közöuségét. .Az Érdekes Újság- a magyar család
s példás megbüntetésük után a szégyen táblara ke- legötletesebb szórakoztatója, az összes harcterek l*g-
rüljeuek. szenzációsabb krónikása, a leglarialmtsablK íeg-
- Mi van a piacon? Hallatlan drágaság- uépMerQbb i||U8Ztrá|t hetilap „At Érdekes Ujsay-
leirhatatlau rohamok, ha egy egy kosár lekerül a . . . , ,
éttője az időjárásnak Harminc esztendeje künn lakik ^ ^^ ^ _ A ^ ^ ^ n.mden számat százezrek olvassak! 1915. október
\' ellüuik az ulcavégeken. a majorság hallallan árakat l;éVel elö,,zelÓ8t "J\'tunk -Al Krdek... Ujáé*--*,
ért el. egy-egy sovány liba 10—12 korona, kövér Előfizetési ár egy negyed évre 3 óO ko>.. félévre
ban gazdagon csak ritkán jelentkezik. Ha ez a virág 20- 22 korona, csibe párja 5—ti korona s még ilyen 7 kor.,\\egész évre 14 kor. „Az Érdekes U|ság"
már a pusztán és ismeri anuak egész természetrajzát\' A Hortobágyon őszre virít ki egy virág, ami azon-
bujáu tenyészik a Hortobágy dércsípte mezőin, akkor rendszeriül kemény, hosszú tél következik. Megfigyelte az örég pásztor, hogy az idén ez a jós virág a szokottnál korábban nőtt és rendkívül dúsan bori.lt virágba. A vén csiíós ennek alapján jövendöli, hogy igen hideg es tarlós tél előtt állunk. Majd elválik, hogy betel|e8cdik-e, amit a vén csikós mesél V
— Hol a törvény sújtó keze? Hogy le csapion az élelmi é« egyéb cikkeknek undok uzsora bestiáira, kik szemérmetlenül reáfeküsznek a tarsa •If^oih amúgy ífc kiszipolyozott zsebéie. Kiszívja vérünket. lenyúzta bőrünket, megőrli testünket, tönkre-
árak mellett is egy mást taszigálják a boldog vevők, kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. - Ugyan mi lesz a télen, ha, már is ily szerteleuül drága minden !
— Ahol rendőrség kutatja fel a zsirt. Az esztergomi hentesek nemrég kijelentették, hogy nincs zsirkészletük s ujat a megállapított maximális
Szerkesztői üzenet.
— Tudakozodó Tudtunkkal a Hadsegélyző-
árak mellett nem tudnak beszerezni Minthogy az r ben nemcsak cigaretta készül, hanem már melegruha voli a gyanú, hogy nagymennyiségű zsirkészletet tar- j„ katonáinknak. Tehát csak jelentkezzék ott n ajánl lanak elrejtve a közönség elől, a rendőrkapitány kél jn f„l szolgálalát. Igaza van. A hűvös idő azt most detektívet bízott meg ennek megallapiiásáral A első gondnokká teszi, hogy meleg ruhát adjunk kato-deleklivek sorra lárták a hentesmúhelyeket és mer- uáiuknak. állapították, hogy több hentesnél iiu is métermázsa
teszi erőnket e ielkellen vad pióca fajzat, hogy rnocs-I számra álj a hordókban a zsir.
/. AiAl K \'. I. 0 N V
ONTOB Ktt 7.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete es tételes joga. Irta Lukacs JozstJ, lógimn. tanár. A vaskos munka a papaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, niuig az jelen alakjához rtrt. Mindenkinek érdeke? és tanulságos olvasmány. amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed •stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismereti* minden kulturemlfi
l
ludasámik szüksége* korona. — Kapható konyvkoroskodesébím.
része. A mú ári Ifj. Wajdtts Jc Nagykanizsán
— Az ,Élet" .stwpirodalmi e* m»vé«z»ti lieti-lupol («torki<P7.ti Andor Józsefi gazdiiK tartalom, érdekes és aktUrtlis k«*|»**k egészítik ki A kit»ií6 lapot melegen ajáuljuk olvasóink HK««*lm-lte SzeikesitŐHég e- kiadóhivatal Huda|nwi. I Fehérvári u» 16/c -Kló\'izntésí ár félévre LO k»i MtilatvátiyKiiimot ke«.-néjigel kttlil a kiaitóhivat.
A „Vasárnapi Ujaág minden s/.iima jínidttn tartalommal jelűink me* A . Vusiiriiupi Uj-MH\' előfizetem ara negjeduvre «M koiona. ,Vilig-kióuik-r-v«l együtt hal korona. Megrendelheti a rVasAruapi Ujáig- kiadóhivatalabaii (Budapest, IV, Kgyelem-utCtt -4 i. Ugyanitt megiendellieló a „ Kepe* Néplap", a IfgolCHÓIiti uj-á« a magyar nép szamára. télévre 2 korona 40 Itllér.
— Uj Idők A viléglitüioru leghűbb kiónikáha, trá-l-an kípiieu a/. U| Idők A un érdekes ese-iiitfiiv .1 negv világreM han-leiein történik. a/.t mind nleiik tarja ti-siói .-.Zfphégö k\'\'pfkhi«i« Kidekesseg. múvf.-/;i nívóval és elókeló i/le.» jellemzi Herceg Keiene hetilapját. al Uj Időket, melynek minden bCHlllrt iktimli.s kozleiueiivt\'ii\'eli. elliesz.détn\'ihen és rfgeiiv ii\'Hii is -stvaraiii a lapirodalom pólója Klölweiesi műi negyededre & korona Kiadóhivatal, Huilttp.\'«t. VI Andráasy-nt Ili.
— A ,MAQYAR LÁNYOK" siepiiodalnii kepe* hetilap, fiatal leányok utAmára 8/.nrkeszli Tutsek Anna. Megjelenik minden va.v.rnap Minden «gyea száma gyönyört) mnveszi kivitelű k. pp«l é- a legérdekesebb tarialommal jelenik me*. Kifizetési ara: lügész évre 12 korona, félévre ti korona, negyedévre 3 korona. Szerkesttónég és kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-nt IS szám. Mutatvánvszá-mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-idnóen sierkesztnt kép-* lietílapot mindenkinek melegen ajánljuk
NEV J EGY EK
addig mag mm litizell nagj *alaizlakbjin jutányos áron kisílttetník
llj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
áúáxjJiirvl/i
o/JlonBAi, AMNMIWÁI CSAK-^-HOH
faGNER^
HANfíSZERKIRÁLV^
BP£«5T .JŰ^EFKÖRUT 15.
amtoviL* iHúrtN\'
trtttl íK>rtlH> •
ilOnllin bc»ftll
Berber ^yó^y-kátrányszappan*
a. Hall A Comp-tól.
Kiváló oriumik mjAm)j«K h Kuiopji lejClütib állam Umo a kKjnlib rrrdii.érijny.l mlndrnl*l»
börklUlés allén
• takAllk\'.riM ■ kl
eUT\'b HjfMrml
Ilmán. ..Mól Unkára bAiliaJokaAl i
Mtkaek *4 fjrrm.-Krkr.fk unvhtlib hálám Ulrt»;iu»»
B«r0«r gllcarln kátrányisap|»»««.
Tí»ább* kálránj uílk\'il a hlr«»
Bargar-féla Bora*-iupp»n
mNiuAi, b*|muIM, .i*|.la, mliawer »• m*a l>ö»b^k al . |M. Darabja ulaalláaaal onüll 71 BlUr.
Dj: Hargar lol,ahu», ..mppmv,
kataA halí.u bÖfbrlrK*f «rk hit. ffj ..akál)*on.»»*l,
_ É ralauiinl kn«l<l hajnörr««l4 ««*r. t »»»«
■ L I :<I korúIII. K«r)<>ii kifrjrwu«n n»t«
mjyf^m ,nnxiil (1 Moll A rorap. WI «a n**a« meg . XI > aaallftte * lirl tMJr
^ irial. Kltfln-l.\'»cl iKiUkii.nl Aa aranyArom, lk évi parltl vlUcklállllAaoa arany

ÍB?
Wlro 1*19 U
4tm>. KaphaM
•ilaO>an \\a«-
TSrflk JA.,rf
UH>m(l. l\'ha
uhM&lnál. Had______ ______________
tAnAnál. Xpru-la NíodwUI DrUlnyl Krl«y<>n«l, Vifl-kOral «. Klrkliiyben inlndrn íyó«y»«trarban. )obb ._ <rrlábaa Aa illaUarrOiIrUrn
I. dro*örlabaa Aa aiak
1(1. Wlan. I,. Hrlfrr lludaiiratrri naiobaii Aa klr»liiybcn . rlArAban KlrAly utoa U, H\'^nár
Hrllrufl KnebmrluMr Krl|t)*» Taalvírakníl, Htrurl NAndor

nyi;
FÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö óa edző hiilaló-knrák egéiz éven &t. öyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*l K ruval slrtlt lí.tílimiik.\'tl Ultin vAllul IuIhIóh. Miigt\'t h Hii\'i k..(.í.Iöse^i
SZEMESNEK
kell mű lenni, ha tűi akarjuk szárnyalni v«r-siMiylátHiiiiikiu Ki. óluliiti\'SKiy nem
ALL
■•tí.véljbiM. iiiiulliugy ne késHüuk egy pilláim lil! sem. liaiiBli) Niiron líival íoKjük igényliH
..Zalai KihIüiij" hirdetési rovatai, meri uli liaiáro/.üilan eredményt ér és a magyar hiriloló
VILÁG
Ini\'ilelöatíii ni megtalálja A liirdeló rövid iiló alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, u ki nem látja a „Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA/

Iff fPPFT -
KÖNTV-, PAPI F^ - ÉS IROSZE F^K ERESKEDÉSE
^t l>ús raktár legújabb divutu levólpapirokban
ós névjegyekben [V Nvointatvánvok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
■ ^sjsaa^^s
Nyoiuaiuti a tapiulaj.lonus Ifj. Wajdús .lózaef kőayvayoiűdájábaQ Na^ykanizaáu.
54-ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 október 11 Csütörtök
79 szam
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkasztosag ai kiadóhivatal Dsak-tír I Kclel<ís sier k«»r.ió K»»it«fk«»*i.*»; Magjalanlk hitión u ciiltörtökön.
Talafon I82. HlrdaUaak íjij■(•!>*• aiarlnt, Bánekovich János Kemény László fclOflctUtl írak: KKé«» 4»ie korona, Ulévra 6 koron*. Negyedévié 2 koron* bO flll. • Eftyae *tám Ara 10 flll
A mi albumunk.
ÍR. SAMUÉULV OTTÓNK i.\'„ i.blúlw
;-£¥f larloiik. Krdemet s jogul szerzett reá, bogy örök idők miuuentójába keridjöij ,Si£>rgulmas kitartással marad meg a/, onkeul válni!* \'Kötelesség úll^n s lelkiismeretes pontossággal vég/.i teendőit a liadsegelyző Fehér kereszt osztályában A sebesüllek lelki, szellemi ápolásáról gondoskodik. Nehéz, nagy szellemi porciók várnak rendezésre, szétosztást a » mindez példás reudlien, eaztéiikus keretben megy végbe A legridegebb mizantróp is nieglinjolltek a lelkes munka elölt, amely nem fogyatkozó lelkese déssel folyik ott már hónapok óta. Nehéz volna u Keherkereszt munkáját teljes értéke .szerint méltatni Krdekes s e mellett sok erénnyel éke* 11 |{ad»egélyző ez osztályának a működét,e A mikor teliét néhány percre megállunk vezetőjének személye mellett. néhány pillanatra az igaz, a megei demell figyelem adóját rójuk le. Sokféle aga van most a kotelessé*-u -k. Mimi egyarául értékes és hazafias. Bármelyiket végzi is valaki, már a küzdő bősök segítőtársa. érdemeik támogatója, lulalmazója Munkája nemes, eiii legetéal\'e, dicséietre eidenies. Nemzeti kUtdellllülik igy le.»z általános. — ha miudeuki részt kér es részt vesz lielőltí, erejének megfelelően. Örömmel fnpniihal a hazafi lekintete minden munkára, amely csak egy paránya legyen is u neiiueti harc egyeieméiiek S a lebérkereszt működése az iithou levők hálája, figyelme a sebesüli, a beteg hősök iránt hogy n háborúk szenvedése utáii néhány perc lisztn szellemi gyönyöre legyen annak, aki a szenvedésből a megsebesülésig kivette részét K hála muiikiisainak uevére se boruljon a feledés avar|»,- — azért, jougal irtuk ide Di. Samut! ty Otlóné nevét > nyugtáztuk láradozá sál, több hónapos munkájái. {ár. I. j.)
A harmadik hadikölcsön.
A magyar kormány a legközelebbi napúkban bocsátja ki aláírási felhívását a harmadak liábortts kölcsönre. A kormány és pénzvilágunk mérvadó tényezői között már létrejött megállapodások szerint a jegyzés teltételei olyanok lesznek, hogy a harmadik hadikölcsön alkalmával a kibocsájtási árfolyamon megszerzett járailékkötvények a köl-csönjegyy.ők részére a kibocsájtási kurzusnak ismét tV/„-un jóval túlmenő kamatozását-biztosítják
A jegyzések a nemet harmadik hadikölcsön csodás eredményének buzdító hatása alatt fognak megindulni. Az a példátlanul szoros összetartás, a német népnek a saját erejéhez való törhetetlen bizalma, amely a 12 milliárdos főösszeget összehozta, méltán bámulatba ejti az eges/, világot és az az altalános odaadó hazafias kötelességérzés, a helyzetnek és követélményeinek az a megértése. melyet a német példa mutat, kell, hogy nálunk is felrázza közömbösségükből mindazokat is, akik — bár módjukban lett volna rés\'/.tvenni — vagy egészen távol maradiak az eddigi hadikölosönök jegyzésénél, vagy aránytalanul csekély összegekkel járultak azokhoz.
Kétségtelen, hogy már az első két liadi-kölcsönnel Magyarország olyan fényes gazdasági erőpróbát teljesített, amely minden vára-
kozást felülmúlt. Nemzeti vagyonunk értékéhez viszonyítva ós e vagyonnak nagymérvű lekötöttsége mellett az elért közel 21 , milliárd olyan összeg, melylyel bátran odaálha-tunk az osztrák és német két első hadikölcsön eredményei melle. Hogy mit jelent a mi viszonyaink között ez a hét hónap alatt előteremtett 2\'/, milliárd, arra nézve tájékozásul szolgálhat például az, hogy a magyar államvasutak összes vonulaiba 3 milliárd koronavan invesztálva.
Mindenképpen jogosult az a remény, hogy a most kibocsájtás alá kerülő ujabb hadikölosön sikere még nagyobb lesz az eddigieknél. A harotéri helyzet ma részünkre hasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint bármelyik megelőző hadikölcsön aláírásánál, a pénzbőség általános, az első\' két hadikölosönre befizetett összegek jó része ismét visszakerült gazdasági életünk körforgásába. Az is lényeges előny, hogy a mostani jegyzés a mezőgazdasági termelés értékesítésének idejébe esik. __ _
Mindazok, akik az Uj kötosölTFfc jegyinek, nemcsak hazafias cselekedetet végeznek, hanem a maguk szorosabban* vett magánérdekeit is szolgálják. Nem csupán azt érijük ezzel, hogy a pénzüket feltétlenül biztos állami kötvénybe fektetik es kitűnő kamatozáshoz jutnak, hanem még egy másik igen fontos körülményre kívánunk rámutatni, ttizo nyos ugyanis, hogy a háború kimenetele,
Kelet költészetéből. JAPAN DALOK.
Szeretőn az /riszt, Oh be szeretem .\' KriZíintmt liii latok. Nem kerülhetem. Czeresznyevir ágnak Haja elbűvöl, S keblemen Hirsvirág Égve tündököl. Nem tudom mi lennék I irág nélkül én ? (homtelen féreg Itt e földtekén.
JAPAN.
Csupa virág a mi hazánk S a Napisten ragyog le ránk, Illattal .an a lég tele, Orom a: ember élete.
Nem is cserélnénk fel söHa. Lenne sorsunk bár mostoha, Ahol virág fény s illat van. Ember sohse boldogtalan.
font. Z GY.
il h\'ltillhr.O.
Képek a háború tarkaságaiból.
Kgv kis oroszdulia tói község szegényebb templomából a reggeli miséről sziillinköznnk ki az öreg. töpörödött nénikék és a templom körül meg-megállva beszélgetnek. Néha-néha könnyeik l törülgetik szá-
raz. csontos kezeikkel,/mert van bizouy miu köuuvez-niök Kieek lia, kinek unokája pihen már rég egy-egy csendes sírban Galícia vagy Lengyelország elhagyatott síkjain
A nénike Is keservesen zokogva pauas/.kodik. egyetlen fia, mindene, eltartója, kire oreg napjaiban számítolt, sem ad már kel hónap óla semmi életjelt magáról. Bizonyára már ő is pihen valahol egy jelleien sir alait. Mert eddig csak megjöttek hetenkent 11 piros lapok és most, ha fogságba került volna is, ideérkezhettek volna azok a várva-várt sorok, melyek a/. aggódó és lemegő anyai szível megvigasztalhatták volna De hiába várja, a levélbordó csak elkerüli az ó szegeuy hajlékai, mintha nem is volna itt e kis községbeu. Nem jön számára semmi...
De ime, mikor mái iudului akar, feléje tilt a levélhordó, kis fehér levélkét ad kezébe. Női kezek írtak es nagy kék belük az X i megfigyelő járvány-kóiház címét. Szive hangosan dobogott, mídóu a levelet átvette, nem tudla elgondolni, mi lehet a lehér borítékban. Míg igy tépelődött, sietve csoszogott a közeli plébániára, hogy )ó Öreg papjuk levelét elolvassa A lelkipásztor szívesen teljesítette kérését, hisz evvel is köuuyit szegeuy uépe szomorú sorsán
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOHRR II.
illetve az, hogy milyen mértékben verjük el ellenfeleinket, jórészben attól is függ, hogy minó eredménynyel folyik a központi hatalmak részéről a pénzügyi mérkőzés. Ellenfeleinknek teljes vagy kevésbé teljes letiprásával viszont szorosan összefügg az. vájjon sike-rülhet-e olyan békefeltételeket elérnünk, amelyek legalább részben elkerülhetővé tehetik, hogy a pénzügyi likvidáoiójának következményeképpen h központi hatalmak csoportjához tartozó államokban az állampolgárokra súlyos uj közterhek ne nehezedjenek. Olyan terhek, a melyek lényeges befolyással lehelnek évtizedeken át a népesség életviszonyaira.
A kereskedők, iparosok, vállalkozók az első kél hadikölosön jegy7.ésénél is az első sorokban állottak. Bízvást lehet remélni, hogy most is minden tehetségük szerint hozzájárulnák majd a kölcsön sikeréhez. Különösen h kereskedők nagy szolgálatot tehetnek a kölcsön ügyének, ha megfelelő időt és fáradságot szentelnek u kölcsön propagálásának is. A kereskedelemnek meg van erre a kész szervezete. mert a 13.000 községének mindegyikében van kereskedő, akik a község lakosságának buzdításával, felvilágosításával sok szátezer uj kölosönjegyzót szerezhetnek.
Napkeleti mese.
Kevés nemzetnek volt auuyifóle alakja a történelemben, miül a töröknek, aki (elé illó meleg ro-kouérzéssel tekinteni e napokban, mikor a sors ól állította a háború középpoutjába. Volt olyan nagy, hogy a csillagokig ért a teje és volt olyau kicsi, hogy egy rög is árnyékba boritolta. Volt ugy, hogy reszketett tóié a földgolyó és volt ugy, hogy ó reszketett egy ftlszál lebbenésétól is. NokQuk magyarok-uak különösen sokféle formába mutatkozott be a (örök, azonban egyikben se ismertünk rá — s ez
tragikuma volt mind a kettőnknek, nem szokatlan a nemzeteknél, hogy a törököt és a magyart egymás barátjának szánta a végzel.
Hiszen olyan két kard volt a magyar ós .török Európában, melynek nincs is rokona. Mindkettőt Ázsiában kovácsolták és kemény acélból készüli mindkettő, ám a mi kardunk a keresztény, a töröké a mohamedán fanatizmus lángjába edződött meg, azért kellett egymáson kicsorbitauiok. A két nép egymás acélján vérzeit el s mire szétváltak, a magyar alig lihegett a vérveszteségtől s a töröknek csak annyi ereje maradt, hogy visszaváuszoroghatott keletre. A két keleti görbe zablya, melyekel a német-római császár egyenes kardja győzött le. azóta gyakran ikereste máf egymást, ám nem gyilkos szándékkal többé, hanem nekibúsult érzésében annak, hogy a múltban valamit elhibázlak. Néha elvert a vihar török földre egy csapat bujdosó magyar acélt, mely olt csörgött árván a török utak portáján, csalogatva a török szablyáknl, hogy csinálják vissza, amit a múltban elvétetlek. Ám a török kard egy századik ellumbultan hevert a porban s fénytelen, vak pougéje közömbös szomorúsággal nézte az Aja Szófiát, melyen a félholdat már csak Allah irgalma tartotta. Talán eszébe jutott ilyenkor a magyar szablya, melylyel annyiszor csapott össze, nemes, szép, lovagias ifjúi , mérkőzésben. Csak ezzel az egy karddal való össze-csattogasábau tudott igazan szikrázni kedve, lelkit, gyönyörűsége és dicsősége
Olyau nz, mint valami napkeleti rege, hogy mikor elkövetkezett a nemzetek utolsó ítélete, megint találkozik a két görbe szablya, még pedig a napnyugati császár hosszú, Imlalmas, egyenes kardjának szövetségében S e szép mese moudaija velünk, hogy milyen szomorú olvasmány alapjában a történelem! Annyi száz éven át fogyasztotta a magyar, török ós uémet kard egymás népét, hogy ha szeme lenne a hideg vasnak most a három kard véres könyeket sirna a régi tévedéseken. íme a népek retlenles ekiáinenéuek kelleti velünk be láttatni, hogy bár vallás. kultura és természet dolgábau óriás lávolság vau
és kíméletesen értesítette hogy egyetlen fin nagyon beteg. Ulána sóvárog, ót hívja szüntelenül akar vele. Jöjjön, siessen, mert nagyon várja.
Még sok más is volt a levélben, de a jó pap uom akarta a szegény assaouyt megrémíteni, hanem "BJ-P*1- koronával és a legjobb tanácsokkal ellátva és megvigasztalva engedte útjára. A legjobb dolgokat. amik szegénységéből (elletlek, sietve csomagolta nélkülözhetetlen hátizsákjába Legszebb üuuepló ruháiba öltözve sietett ki a legközelebbi vasúti állomáshoz. hői a legelíó vonattal indult az ó kedves |ó llához, mert az már nagyou várja.
De oly lassan mull az idő, hogy minden pillanat egz örökkévalóságnak tÜnl fel az ó megzaklatott lelkének. Pedig de drága miuden perc, hisz az ó egyetlen fia várja, ki tudja \'mi van már vele.
Végre odaér. Remegve siet szegényke a kórház felé. Itt is, olt is útbaigazítják Végre eléri célját. Félve, szepegve kopog az iroda ajtaján, innét egy barakba vezetik, hol keresett fiái felelheti. Kehérbe öltözött ápolónő siet elébe. 8zegéuyke csak néhány nap óta van a kórházbau és a töpörödött nénikét a/, udvaron keresztül egy egyterű sirdombhoz vezeti. I szomorúan mutatja, hogy itt pihen már az ó keresett fia. Kdes auyjál várta, annak nevét rebegve ajkain hunyta le örökre szemeit, Zokogva borult a szegéuy
I asszonyka az egyszerű sírdombra. .Görcsösen ölelte annak száraz fe|(áját és lorró könyeivol öntözte annak hantjait A sírról alig tudott felkQlni Mikor már jól kifiits magát, lassan újra az iroda felé indult, hogy legalább emlékül átvegye szegény fia itfmaradt holmiját és meg tudja, mikor is ball meg (ula)douképen
A máskór szótlan, komoly urak szívesen hallgatták meg jó asszonynak és szolgnlgálalkészeu siettek segítségére. I).< mily nagy volt meglepetésük, mikor Halic Misó nevét a megholtak között sehol sem lulálták Nem tudták elgondolni, hogyan lehet ez, mert ha itt nincs, nem is halhatott meg. Mert bizony-nyál az 6 neve is ill volna.
Maga a hivatal főnöke iudult vele burákról barakra, melyekben a legény feküdt, hogy megtudják, hol is van az a szegény fin Mily nagy volt az öreg törődött tót asszony öröme, mikor az egyik elkülönített osztály fehér ágyán olt találta egyetlen fiát, színtelenül, sápadtan, de ragyogó szeinekkrl. Karjait kitárva tiltott feléje, hisz drága (ia. akit röviddel ezelőtt lliégsiralütt ill van -■ 111.. Olali, csókolta az ó csontos kezeit itn a nagy bajon ia lul van Az öreg
orvos itr ia azl mondja......st már uwginenlhalik az
ételnek és az 6 üreg ,■> alltjának. \\
Paullca ATajoa.
a hárem fegyvertára közt, nemzeti érdekeik, sót nemzeti életük vérfolyama együtt lüktet.
Kvszázsdokoii ál vail dühvel igyekeztünk ezt a vérfolyamul eltépni, vagy elkötni. A német vaiázslat csodál Hll velünk, - de a törökkel tán nagyobbat Százados álom és kábulat ulán felébredt az ozmán uralom s hangjától megreszketitek a kupoll inlliarélek és az ázsiai sárga sivatagok Kurópa és Ázsia választó küszöbén relteueles erével áll a lielegnek moudoll óriás és szikrázó haraggal töri össze a Dardanellák szikláin a rablóbandába veródötl nemzeteket. A magyar kard pedig, markolatig íürdvén a vér bíborában a kütlös oruaz rónákon, büszkén és buldogén cseng üdvözletei a vele egy célért küzdő teatvérstablyáuak a uaplényes keleten
HÍREK. Furcsa esetek.
Még mindig sok beszéd, kitörés tárgya a tej. Mo.nl nem a lábasban habzik, hanem a közéletben. Izgatja a kedélyeket, az emberek lelki világát. Bármint akarunk is napirendre térni fölötte, tiltja a közhangulat. Visszatérünk tehát reá. Jószáudekkal tesszük, hogy a társadalom javára fordítsuk vissza a mostani fonák helyzetet. Hisz igen egyszerű lenni nz előbbi állapotot isméi éleibe léptetni. Aki kezdte ezt a jogtalan áremelési gondol egyet s mint a közmondásos bölcs megváltoztatja előbbi helytelen nézetét s nilut liberális uri ember, aki egyik társadalmi egyesülelünk ólén is áll, igy szól — ember vagyok, tévedtem. Tévedésem kiigazítom s marad miuden a régiben. A lapok örömmel hozuák a szük, de örvendetes eseményt, hogy a tej ára ismét a régi. a méltányos, az emberseges. Fülöp István ri-gyáci bérlőről halljuk, hogy ó JIO fillérért hozza a tej literjét a közkórházba. 8 ha az leheti és még tisztességes haszna ia megmarad « szállttán meilell, ugyan, miért uem lehetné az ujuépi uradalom ura? Kire a kérdésre azt hiszem, liberális *s humánus választ is kapunk hamarosan, — hogy marad miu-deu a régiben. A megingott lisztelel igy majd helyre | áll, elcsitul a jogos felháborodás s ennek hwlyébe lép a méltányló elismerés szava. Végűi az itthon levókuek is kell valami áldozatot tlozniok a súlyos i jelenért, hogy mi ilibrfti vagyunk. 8 azt is meg kell i gondolni, hogy harcolo katonáinkat családjuktól a tejnek megvonásával legjobban .-uitia ez a hirtelen áremelés, Azok pedig uuiu ezt érdemlik aa itthon kényelmében piheuó férfiaktól, hogy az ó önfeláldozásukra ilyen legyen a válasz. A lej fehérsége most feketévé tett több régi tiszteiéi élvezői. Ne engedjék, hogy ez a feketeség mindig erósebb patinája legyen ráillik a lenézés, a megvetés kitöréseinek. Tőlük lügg, változtassanak rajta s áldani fogjuk őket. A feledésre s a lelzudult lelkek bocsánatára számíthatnak.

A lelketlen öuzés sok alakban ujul fel a jelen súlyos perceiben. A napokban is tudomásunkra jutott egy esel. A népleUeló katonákat elkergette kutjaról egy ember. Jó férfinek kellene lennie az illetőnek a neve ulán s mégis a leg.útabb tettet vitte vegbe Mikor történi? Talán többször is a háborá alatt Csúnya kapzsi lélek, aki az ó bőrének védőitől még a kut vizét is sajnálja A legjobb bűntotés az lenne az Ilyenekre, lu tüstént besoroznák - . frontra Hadd tanulná tisztelni azokat, akik az itlhonlevökárl * háború nélkülözésének minden nyomor*, végig szenvedik.
októbkr 11.
zalai k ö z l ö n y,
3
Polgári becsület elvesztése miért is nem vagy nálunk paragrafusban törvényesítve I A közmegvetés még kicsiny némelyeknek.
Verus.
Első magyar általános biztosító társaság hadikölcsön jegyzése.
A mai napon megtartott igazgatósági üle:. Ormody Vilmos vezéi igazgató főrendiházi tag indítványára, e társaságnál hagyományos hazafias érzéstől áthatva, elhatározta, hogy a harmadik badikölcsöuből ismét Kft millió koronát fog a magyar királyi Peut-Ugyminisztérium ut|áu jegyezni. Az előző két hc»di-kölcsönből a társaság 32\', millió korona értéktt címletet vett át és igy a ma határozatba ment jegyzés összegét is beszámítva, az „Klső magyar" összes jegyzései — leány intézeteinek jegyzéseitől eltekintve 57\'/, millió koronára, vagyis oly összegre rúgnak, melyet eddig Magyarországon és Ausztriában egyetlen péuzintézet sem jegyzett.
Kzeu fontos határozat meghozatalánál az iuté zet vezetőségét azou erkölcsi és hazafias szempont vezérelte, hogy a tarsaságuak, az utolsó évtizedekben követett szigorú tartalékolási elvének következménye képen hatalmasan váll anyagi erejét a legmesszebb menő mértékben az állam által kibocsájtott, teljes biztonságot nyujló és előnyösen kamatozó címletek uagyiuérvU vásárlása által a haza szolgálatába állítsa. Kzeu n tArsaság által eszközölt ujabhi impozáns összegű hadi kölcsön jegyzés, mely a jövőbe vetett hit legléuyesebb bizonyítékát nyújtja, mint példaadó hazafias cselekedet a legszélesebb körökben is bizonyára a legiobb hatást lógja kelleni.
Ha eme nehéz időkben, összes gazdasági te nyelőink és pénzügyi vállalataink ugyanoly hazafias áldozatkészségtől áthatva, u harmadik hadikölcsön kibocsátását anyagi eszközeik teljes igénybevételivel hasonló mellékben mozdítják elő, a harmadik hadikölcsön sikere vegerediuóuyébeii minden bizonynyal az előzőket is messze tul fogja szárnyalni
mindenesetre örömmel néznók, ha az illetékes haló- framis kormány helyezui, nyilvánvalónak látszik,
— hogy az Anglia kiéheztetéai politikájának tapsoló Frauciaország nem lulságosau rózsás tél elé nézhet.
Köszönetnyilvánítás.
Őszinte köszönetet mondok ezúton mindazoknak, kik boldogult férjem elvesztése feletti fájdalmamban részvettek.
Tisztelettel ÖZV. VEGELE JÓZSEFNÉ-
— Fizetési pótlók A vallás és közoktatásügyi miniszter Dudás Sándor gelseszigeti érdemekben megőszült 40 éves tanítónak, elismerése jeléül 600 korona személyi pótlékot utalványozott.
— Búcsú. Hirtelen történt hadba vouulásom miatt személyesen búcsút nem vehettem, miért ezúton Isten hozzádol mondok kedves ismerőseimnek és tisztelt pártolóimnak. Mindegyiknek kívánva azt, hogy
a viszont látás reményében, miuél előbb élvezhessük. Zágráb 1916. okt. 7.
— Kitüntetések. Öfelsege Krátky György 20. honvéd gyalogezredbeli főhadnagynak kiválóan vitéz magatartásának elismeréseid a 3 oszt. vasko-roua rendet adományozta a hadi ékitménuyel. — Ugyancsak e kitüntetésben részesült a hősi halált halt Salamon százados. — Hugsch Aladár ezredparancsnok a hadiékitményes katonai érdemkeresztet kapta a Vaskorona rendjele melle — Lujpcig Imre századosnak pedig a hadiékitményea 8. ootlályu katonai érdemkeresztet adományozta. A kitüntetések reudielei mind hősi vitézség intalma.
Mi van a hatósági hus-szókben? Hangzik a tőke, zuhog a |bárd. dolgozik a hivatalos mészáros. Marha érkezett la husszékbe, melyből először a tanácsos ur lajstromán levő benfeutesek hordják el a használható részt, az.,ián a salak átadózik cizáry tekiutetetes urnák, hogy lejfölét leszedhessék az 6 protekciósai s a cafrangok megvásárlására megnyílik a hatósági hus-szék ajtaja, hova egy órai öklelés után sem juthatnak el épen azok, kik atra legjobban reá vaunak utalva. Oh u<am, hát ezéit teremtették u találták fel a hatósági husvágásl? Tán legjobb lenne azt olt a városház udvaron elhelyezni valahol, hogy véletlen ne tudjon róla senki
400 liter tej hiányzik. Állítólag 400 liter tejet dobott a kanizsai paicra naponta az a nagy ur, ki bossyuból egy napon egyszerre beszüntette annak behozálalát. hogy miért, ludjn mindenki
Nem kommentálunk, nem dislingválnuk. úgyis tudjuk hogy célt éppen olt vele uein érnéuk. De,
ság ama nagyúrnak marha állományát hatósági zár alá vetetné, amihez ily körülmények között |oga van, s a tejel hadiszolgáltat^* címén lefoglalná s azt naponkint illó áron a közönség rendelkezésére bocsátaná. a bosszúálló nagyurat pedig a frontra dirigálná.
— A harmadik hadikölcsön. A hadikölcsön jegyzésének uj módjáia nyújt alkalmat a Magyar Földhitelintézetek Országos 8zöveisége. Krre nézve a következő jelentési teszik közzé, f képpon azok tájé-, lioztalasára, akik ha|laudók földbirtokukat lekötni hadi-1 kirlcsön-jegyzésük fedezete gyanánt
Az Altruista-bank módot kíván nyuitani lóldbir-j tokosainknak arra. hogy készpénz hiányában is eleget teltessenek a jegyzés hazalla? kötelességének. Krre nézve az igazgatósága Teleszky János dr. pénzügyminiszter elnoklésével tartott ülésén kimondotta, hogy keltő fedezetet nyújtó birtokokra liitdikölvényekuek 60.000 koronán telüli tételekben és szabad darabokban való jegyezhelése céljából oly jelzáloghiteleket uynjt, melyek a földbirtokos részéről tiz év alatt egyenlő évi részletekben, esetleg ezen idóli belül is stornó nélkül bármikor llzetheiók vissza. A kölcsön kamatterhe azonos a kötvények tényleges kamatjövedelmével ; e mellett a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége a kölcsönigénylőkéi a költségtől ia mentesíti, amennyiben a kölcsönök lebonyolításával járó mindennemű kiadás, bélyegeket es kincstári illetékei sajátjából visel, x kötvényjegyzéseknél pedig ügyfeleinek azt a legnagyobb jutalékot is megtéríti, a melyet a hivatalos aláiróhelyek megaduak. A jegy-; zett kötvéuyeket a tulajdonosoknak a teljesített rész-törlesztés arányában fogjak kiadni Az intézet fogja kuzelui a ki uem váltott kötvényeket, de azért dijat nem számit. A kölcsön uagyságáuak megállapításánál az iuté/et ÜgyeleminelV lesz arra, hogy a kölcsöu részlörlesztese a földbirtok évi jövedelmének megtakarításából fedezhető legyen (gy a földbirtok tőke értékeuek igénybevétele nélkül,, ly tőkegyűjtésre óhajt szolgiíiutui Ai \'Utéz*4! romeii, hogy a fönti módon sok oly jegyzést fog a utmueíi és hadicélnak megnyerni a mely különben elmaiadt volna.
Mi van a. tejkérdés.el? Ktáiky a 6" „-OS III. hadikÖlCSÖIire
István főjegyző és Füredi János rendőrtisztviselő, ki
az élelmem terén eddig i« emberfeletti munkát vég- eredeti feltételek mellett, zett, bejártak több vidéki faival, hogy ott a földbirtokosokkal a tej behozatal ügyében kötési csináljanak. jegyzés céljaim 10°\'l( készpénz lefi-Sajnos azonban, nem sok eiemnéunyel, mert a legtöbb tejtermelőnek már van kötése mással, meg az- zelése ellenében. 90"/0 kölcsönt ad az vitézét tán vauuak, akik mint uémelv kapzsi urak még erő- ... , , ■ . • . lwu.pdkuMln.lc.- bárkinek / 2 evi időtartamra (!"/„ kamal
— Holdog alHÓlendvaiak. Alsólendváu az w £/\'/$//, élelmicikkek hatóságilag megállapított legmagasabb árait kéthetenkint közzé teszik. Ott a disznózsír kilo-
........>j. 5 K.. zsirit.loun. 4 K„ l,j (.. m „ - Bale8et \'"W •«»«» b<*» »
toj«» 8 I. égy kg b»tg«„. 8 I »Ib.. I..»k .»■ ií5"""!"™1\'... .nuukfan.k » »ij b.lln,. kt\'i « 4r.k.l . lidlyi Árukkal ».,..hUonlil...i. »<Moy u|,íl . * A BeMuotól.uül jár. rauukí,,
a vsrosházára holtak, alioi aagy keresés után Fischer vasutak vasarnapi mun- katoU(ki a,orVŰ8 réazeBÍtelte e}gő mélyb#fce Kl , hu.
maiius ember vette kezelés alá vérző munkást, aki-
bekövetkezendő békét
Illő Uszjelettel Kirchknepf Ernő
borbély- cs íodráaz mc»««r.
\\ n k pt a k a r kk pénztár észvénytáksasáli nagykanizsán
mint a m. kir. Pénzügyminiszter által kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad Jegyzéseket
- Beszüntetik k&sziinctét. Krtűsülésüuk szeiint a déli vasút Máv. igazgatóságai legközelebb leifüggesztik a vasárnapi munkaszünetet. A készülő rendelkezés szerint a rendkivüli viszonyokra való tekintettel vasárnapon és üuuepiiaaou is fel kell venni, illetőleg ki kall szolgáltatni az élőállatokat és teherárut. Kétségtelen. Imgy a teheráru forgalom sokat fog nyerni ezzel az intézkedéssel, amely Ausztriában meg is történt,
— Rosz termes Franciaországban. A franciaországi termésben ezidéu erősen csalatkoztak
hez orvost alig tudtak találni. Hiába volt a keresés, a szaladgálás orvos után, a szegény ember akár elvérezhetett volna, ha Fischer dr. humánusan segítségére nem siet a vérző munkásnak.
Szerkesztői üzenet.
Z. Gy. Margitta Nem értjük hallgatását. Hol vaunak a beígért verses elbeszélések. Kivancsian s türelmetlenül várjuk már. Apródonkónt minden ■Franciaországban és mert a baj sohasem jár-egyedül,, sorra kerül alkalomadtán. Reméljük, a posta rendé most kitűnt az is, hogy rendkívül gyenge a termés jseu jár. —
burgonyában és főzeléknemüekbon is, ennek folytán \' N. Mái a múltban is irtunk. Csak türelem
a kormány szeptember hó 16 élői kezdódőleg altil- J,-,An * Hadsególyző is rátér igazi munkaterére.
. , . . • . • , „ . s°k a haj. Reszvetlenseggel találkozik akárhány
W.V 14 \'""Konyának valamint m.ndenuemünek Mkes0llÓ8 ,K). „ulá„ „em JJ^ ,ia kedveszeggeí
az országból való kivitelei. Minthogy kévéssel ezelőtt ten abbshagyja akárhány a megkezdett munkát. Moud-a kőszenet is kiviteli tilalom alá volt kéuyteleu a j juk igy. uagyzók és ötizők az emberek.
OlTl\'BKII II
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete es tételes joga. Iria: l.ukacs józstj, fögimii. tanár. A vaskos imiukit. a pápaválasílás történeti fejlődésével foglalkozik. atitig ha jelen alakjához ért. Mimletikinek érdekes ós tanulságos olvasmány. amely tűig egyt-ésni-iil szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentés mozzanalannk i».....ret.-
minden kultúrember ludasának szükséges rósie. A tut\'i ára 1 korona. Ku|dinio lfj. Wujdits József könyvkei\'eski\'des.\'h.n. Nagykanizsán
— Az .Élet" szépirodalmi és művészeti heti laput (szerkeszti Ainlor Józsoll gazdag tartalom el dekes és aktuális képek egészítik ki. A kilttnó lapot melegen ajánljuk olvasóink figvelmého. Szerkesztőség és kiadóbivalal Budapest, I. Fehérváriul 115/c. Kló\'izetési ár félévre 10 kot Mnliitniuyszá...... készséggé! küld a kiadóllívaí.
— A „Vasárnapi Újság* unnd.\'n száma
gazdag tartalommal jelenik ...... A .Vasárnapi I.Í-
ság\' előfizetési ára negyedévie ő! korona, , \\iliig-króuiká"-val együtt Imi korona Megrendelhető u ,Vasárnapi Uinág- kiiidóllivatalábau (Budapest, 1\\ Kgyetem-utca 4). IJgjauiil megreudellieló u -Képes Néplap", a legolcsóbb uj-ág a magyar nep számára, télévre \'i korona 40 fillér.
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikása, írásban os képben az ll| Idők. A ini érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik azl inin.l elénk tárja \'leslói szépségtt képekben Hrdekess.-s. művészi \'nívóval és előkelő Ízlés jelleui/.t llereeu
Ferenc halilapiál, az Uj Időkel. nn-huek ......-len ,
száma aktuális közleményeiben. elbeszéléseiben -regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója Klófizetési áia negyedévre f> korona Kiadolmit\'id. Budapest, VI. Andrássy-ut Ili. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi tden vasúrnap Minden egyes száiua gyönyörű művészi kivitelit k.\'ppel é- a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. KIHizelesi ára: Kgész évre 12 korona, félévre « korona negyedévre 3 korona. Szerkeszlőség és kiadőliivutal : Hudapesl, VI. AndrAssy-irt III szám Slulalványszn-luot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K kitűnően szerkeszleit képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
W\'/M
* 7/faAmMW\'w
iT V oaionnfíi,
HflNöSZERKIRALV^
BPtV .ÍS^EFHrtl«JTf5.
Berber £yóáy-kátrányszappana
G. Mell & Comp-tól.
borkiütt-i. flllen
Bergar kAtrányos kénsziippana.
Nikit.-k ••« K»> "»• k. i iirltübb hol,i«u k«lr*or.np|>«t>
Berger glicerin katranyszappan*.
Bergar-féle Borax-szappan
paitmi.ie, onputlIM, tinplA. mllOMai <- ■>•bArba|ok ol
NEVJEGYEK
eddig míg nem letazett nagy yalaszialtban jutányos aron kéizltlatnak
lfj. Wajdits József
könyvnyomdájában.

N VI I.TTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szaiKilóriuma- Os vizjryógyintézt;le IfliióiU\'k és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő és edző bizlaló-kurák egész, éven á,t, Gyermekek 7 éven feliil kiseret nélkül felvétetnek.
•j K l-m Illan .................... valtai telelős-
>\'\'U-I .1 S/el kos/tőség
>_ js ■ o_Jr_y ^t. \' \'-
SZEMESNEK
lii\'ll ma ItMiiii. Iiíi liil akarjuk szárnyalni v«»r-scii.vlársninknl Az i>U\'luii\'fltti»g iiímii
ÁLL
i-i;vidili,\'i| iiiiiiilnigy ne késsünk egy pillaitR-
iíg M-m lm....... SIM\'UII kiflii vegvilk igénVbe
A
./.nl.v Kii/liinv" liiiili\'lesi rovatát, ....... olt
iiniiirozotinn crodim-nvl er és a magyar Itirdeli
I//LAG
liiiilcli\'.siMi ni meglalalja A liirdotö rövid aló ahiit inogg.vözótlik a/ orcdiiienyról. amink liaiározotlan
VAKNAK
kell lenni, ki iumii látja a „Zalai Közlöny rohamos fwjlMtWu. i*z pétiig világosan li\'llizi. IlUtfV
AZ
ezen Iii|i|>iiii inegjelimó minden hirdetésnek kellíi haszna van. Szemesnek áll a világ, vakunk az
ALAMIZSNA!
. a1--. ,. ... ,<v .•
Jff fA/RJTS ! .
KÖNTY-, PAPlf^- ÉS ÍRÓSZER KEH ESKKDÉSE
v
legyzi\'ii i-s egyébb közig.fzgatasl nyomtatványok |
Nyomatott a laplulajdonos lfj Wajdits-.lózsol kónyvnyoindijiltau Nagykauiísin.

54 évfolyam
Nrfgyk.nizsa. ig.5 október :4 Csütörtök
81 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkaszlosay bs kiadóhivatal Daak-lir 1 !• elei.\'-* itc> kcw.li\'- rö.M.ucííj.-.: Megjalsnik hátion it c aQtfirtők bn.
Bánekovich Janón Kumóuy Lttsaló tlAflxeleal ár*k: Kjjíw <VI« 10 k ^egyttfcvic 2 koron* 60 llll. oiotia, lílevic h korona. ÉK»e» artm ara 10 (III
A mi albumunk.
Jjrosu I AI..M ).\\K\\1- I« Mikui tini-
1 gozott h lladsegéhzőiick. — Az unt vitéz
" & húszasaink ezredparancsnoka már hat hónapja, a feleség pedig, hIioI tudott. — olt segiteit unudauii.viuuk közös baján, közös szenvedésén. Az élei legszebb együltese az. niii»tv**i llugsch Alailánw haza* ebiében szemlélünk. S most őt kilépem abból a kor-uyezetből s odaállítom sokak elé példaként az iga/, magvai asszony egyik élő mintája gyanánt. A kemeny erő h a bájos lágyság egyesülése az ő jelen élete Az aggodalom lélretélele — míg 111.1 a háború ha láltosztó zivatarában küzd - s az eleierinek a 10-tekonyság terén való érvényesítése fonódik ösfze jelenének törtéiielélien. Az igazi nagy honleányáig örök géniuszukéul lehetne idézni s emlegetni személyét, mely rettentő váltságunk közepeiI a lieilies nőiesség kiniurilhetleiilll éldásifnkasztó hivatásának leljesile-ében Csodás erléktl virágukul termői örök nlók bámuló csodálkozására, hátink üt kozveibnül. hogy »egil a li.ul Illik öiOliieli\'k .•lőuiozdilá\'áu h egészség tik megóvásán, amikor n Had.v-gelyzó munkájából részt ker. ré»zl vesz, amikor példájával buzdító erőt sugároz azoknak sokjába akiket a nemzeti munkánkban való ro»ze>edé» szeli- uie. vágya s öröilíe még lieiil lelkesít, még 11-111 ragadott az lillaláliOt inuilkakötűleseegeuek forgatagába. Neill tölti éh\'tél a háborús izgalmak viharzó napjaiban kari karba fonva, tétlenül, hanem az egyedüllét végtelenbe nyúló órait az értünk küzdőknek szánt örömök é- meglepeie>ek
készitésébou munka között |<üldi a múltba. A nemzeti munka áldásos hatásának tudata lelkesíti minden percében. Milton jogos büszkeség i» töltheti el vitéz férje-urát a hadak tüzében, amikor arra gondol, hogy felesége is reszt vesz a nói lélek es női természet megengedett munkakörének keretén belül abban a nagy kölelessegielj.\'NÍté^ben, amelyet a ina gyar lélekre parancsolt az idő. nagy küzdelmünk nehéz percei (</>• /. j.)
hi áldozatkészség szobra.
A/, országban ii NtMn\'/.ri[ áldozatkészségnek iiiiniiír .......... s/.nbi\'s all .\'s hinteti hogy
szerein KOtiduxxiÍKicnl ápoljuk a hadban ele--etl hósök óív>\'gy(íi[ii\'k i\'s árváinak érdekeit és rokkant hőseinkéit. akik lü./.ájuk és királyuk irán: való udaadásból lesiiik épségét s •■/./.cl inegelhe.lésOk biziunsagát hozták áldozatul. A harmadik h/uImjiIiiui a/, ország szive Ilud itpesi lakossága dobbant joinkouysági\'a s ii.ll ilott emlőket Hullik viimjl megpecsételt liaznszerpteiéh CIVQI amink a sohasem szüne li\'l" lelkesedésnek i«. mellyel polgári társadalma a maga onmegtagtidassal járó háborús kötelességéit leljeaiii.
A lenyes leleplezési ünnep, amely a vasárnap lelie.s verőfényében folyt isméi szimbolikus diailala vuli annak a csodákra
képes együttérzésnek. mely a nehéz napok iiiinili-ii megpróbáltatásánál úgyszólván egy lentié és egy lélekké forraszt kaionát es neni-z.-lei. Ilii magyarjainak ünneplő soraiban minden hazafias mozgalmunkban résztvevő királyunk is képviseltette, jnagál s a fenséges megbízotton, Károly István királyi hercegen kivfll, megjeleni leányával, Zsófia heroegkisusszoiiiiyal Auguszta királyi liereeg-asszony is. aki jótékonysági kötelességeink teljesítésének egyik leghatalmnsabb rugója s a háború szenvedő áldozatainak valóságos nemlóje

Felséges uralkodónk ezt az alkalmat is megragadta, hogy mittt a schönbruni nem-zeli hódolas alkalmávaj olyan \'megkapó és lelkesitó közvetlenséggel lolmácsoll. fenséges kéviselúje által in köszönetei mondjon az I országnak azért a kitartó áldozatkész és mintaszerű gondoskodásért, melyet a hazát önfeláldozóan vedelmezó dicsőséges hőseinkért és hozzátartozóinkért kilejt Amidőn ezzel egyidejűleg mint fogadalmat kot lelkünkre. hogy a jóvőben sem csökkentő odaadással szolgáljuk tovább eil a szent ügyet, bizonyosak vagyunk benne, hogy a királyi koszöllel es buzditás szavai mindnyájunk szivében buján leintő talajba hullottuk.
A Jugoslavenski Odbor (délszláv bizottság) aknamunkája.
Az eiiiente. mel) óriási számbeli túlsúlya • In cára nem tud a maga erejéből boldogulni, luiuinu hlt|a, hogy a vitéz taljánok csatlakozása se lemlilelt semmit a dolgán, most a legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik a balkán népek megnyerésen. Mint ncnize tisegi elvnek patrónusa, különösen a delszlávokat vette páitlogáMiba s régi cinkostarsa, Szerbia melle hódiiaui a feldarabolásra iiélt moiiarcbia szeiI), hor vát és szlovén lakosait is Az aknamunka már évek óta folyt a monaichiu területén melynek szerbajk u lakosságát részben sikerült is (tőicg Hoszninbaii) elcsábítani s nagy-szerb eszmékkel teliloni; nagy buzgalommal, de kevesebb eredménnyel folyt a horvátok s szlovének csalogatása is. Nyíltan peisze nem lehetett fellépni s különben is a nagyszerb igények hangoztatásával nehéz Jelt volna a más nemzetei alkotó horvátokat és szlovénokét lelkesedésre bírni ; kitaláltak tehát egy uj jelszót, mellyel a gyengébb éltelmfteki-l lehetett félre Vezetni A ftZerbek mindenfelé a három délszláv nép (szerb, horvát.\'szlovén) egységét hangoztatták: el ak^iták hitetni az, uj .sz.-nt-hárouiságtant. liog> a három: eg\\ : niindcu iga/, délszlávnak 11 „liaroduo iijediujen|e" jelszavára kell
esküdnie s irodalmi, kulliirahs, politikai téreu a köztük fennálló különbsegek ni-g-íünlélésen laiadoziu A jutíO-láv egység szolgaiamban álló s gombamódra szaporodó Iljságok. s kuhtllális couelt viselő egycsü-b\'lek persze a monarchia lei ületen belül azt hangoztatták, hogy t> mozgalom esak a délszlávok knl-tunílis egységét célozza s nincst-nek lillauibomlasztó kifelé kacsintó céljai Csak a szerbek voltak tisztában céljukkal ; e ravasz tajii ik sikerült a maga önző céljai szolgálaiátia befogni igen sok szlovént s horvátot i*. kik komolyan VHiéfc a nyilvánosság elölt hangoztatott jelszavakat. Tini uk. hogy Horvátország ban a szerb és a horvát önálló párt már évek elölt koalícióba állott s a nemzeti egység jelszavával si-ki-rült a legutóbbi választáson, is többséget szereznie.
A swajevói merényiéi s a bekövulkezelt háború tisztázta a helyzetet; kitudódott, hogy .Szerbia a maga politikai cél|air.i akarta fölhasználni a délszláv egység .kulturális" mozgalmát s a szellemi egység mellé az állami egységet. Niigvszerbiát is létrehozni a horvátok és szlovének elnyelésével A félrevezetett emberek szeméről lehullt a hályog: ho. válok, szlovének undorral fordultak el a véreskezű Kaiintyoriiyevicsek népétől s az uiilente nagy meglepetésére szinte egyérielmüleg. nagy lelkesedéssel sorakoztak a zászlók alá a habsburg dynastia s a kettős monarchia védelmére. A tulaj még nem volt kellőleg aláaknázva a Mkek még nem völlak eléggé
megmérgezve. Principék revolvere lulkoráu süli el > <1 neill.-s áldozatokkal együtt leterhelte a jllgosláv egységgel való szédelgést is. Jo^^al iiiulalotl iá Tisza István gról miniszterelnök is a horvát kérdésről most Bécsben mondott beszédeben, hogy .az illúziók, liiulazmagóiiák. téveszmék es jelszavak," melyeknek sajnos a horvát intelligencia is kezdett mar behódolni nemcsak a monarchia teiüleli épségere. hanem magára a, |mrvát nemzetre is veszedelmesek voltak, inert „az általános, nagy délszláv jelszavaknak iiíiui karaktere" semmi más. mini a történelmi horvát nemzetnek államiságnak végleges megsemmisítése, beolvadása a nagyszerb uiolochba
Tisza István joggal hangoztatta hogy „a horvát nép hazafias érzülete jogos haraggal és felháborodással" loglall állást 0 leálcázott jugoszláv törekvések ellen. A kettős moiinrchis területén belül teljes kudarcot vallott az aknamunka a teleszínék horvát nép hűségén és lózau élet fen tartási ösztönén t még a szerbeknek is nagyobb része höeu teljositi kötelességét. Nem egészen így áll azonban a dolog a monarchia határain kívül rekedi, de magyar vagy osztrák állampolgár katli. délszlávoknál. Kzek közt fejti ki mostanában tevékenységét a „Jugoslavenski Odbor."
A szerb-horvát egység titkos kártyáiba már régebben betekintett horvát lapok ujabban sokat foglakoztak e szép kompánia viselt dolgaival Az Odbor
ZALAI K ii / I. " N V
Olí\'ldUKH 14
Mi sem ékesebb bizonysága ennek, e«yell(>ii panaszos hang is zavarhassa akár HÍREK
mini épen a budapesti szobor leiopiezési iln- lelkiismeretünkéi. akár a nnx.v nemzeti (ünnepének lefolyása s az akoiónak már eddig,dal harmóniáját.
is látható eredménye. Ilárha országszerte _ Rendkívüli közgyűlés. A f é. oki.
mindenütt hasonló mozgalmak veszik igénybe , io-^h, rcnJkivali kóinynlísl liivnlt öhsib Balíis ltulu
az áldozatkészséget, azért a budapesti még- A Ml HÚSZAS h0nV8d0lllK. fókpáimek. A közgyűlést megelAzólog íéUixlkor ál-
sem maradt házi-akalója Budapest lakossá- U»» váU.mányi itt™ lm. A közgyűlés tárgya, .
ganak. RészvételDkkerts áldozalkészségükkel Akár Mi. ......mink mar dWséges harcaikról, m krr be tar :M» ^ /J
, , ,.,,,, ■ vitézségükről Dicséretök besziIlla tniir szé e« ez or- gelyéról futó iulezkodís u \\irmeg)el alkalmazónak
OU láttuk az ország Igszels pertferta, ,s ............ ,„„„„, .„„ . ^lyezése. ak,k„.k a bekövetkező őszi vagy tél!
s a legkülönbözőbb retegekból es vidékről w ka| ^ „r(ljil{| , w ^„j^ji várják időszakban való segélyezése, « élelmiszerek » külön-
összeverődi és egyre szaporodó bfonzpik- > dj|4r|i > „^„i,,,,.^ , v,:g|,,ge» ,iia,ij|i. Nem «gy- bözö fogyasztási cikkek áriunk • liáboro állni előidé-
kelyek eleven csillogása fennen hirdeti, hogy .„„ jm\',,,1, ,„jr róluk » Mindig btuzke Önérzettel zett nagyobb mér.t!................köfoikenében koi.i
mikéül többi társa szerte az országban, a miguzLliuk őket » mieinknek, mert 7.»la IDIdtén \'"isim indokoltnak mutatkozik w akik azt kertk
budapesti nemzeti áldozatkészség szobra sem nött. k tel. ................... a c«.Uk tüzébe a magyar «gy.»n.iimd™k.rr. szóló rendkívül, segely.......esze-
lokális disziteshl. hanem a Kárpátoktól az ■»»«• • regyw hir».nevenek e.....|,«,r,. Meg. anoud ..,„,• „„, ,
, ... csodáltuk őket a Kárpátokban. .Imi az etelal egy l\'ovabba a lakosságnak gabonával való ellátása
Adriáig felkarolt nemzeti ögvet szolgáló. |m.„|m.mU ,„„ .....g,ttl,diik őket az északi tárgyában kiadón\' I0«í«a.-l»m, az. It M. reude-
Nincs kétségünk benne, hogy amint |||rclér kotollM,j ,........... .,|„,| vitézségük c-o<IAj»- lei éneimében . fHazerkereskedőkuek » közönség
Kolozsvár után következett Pozsony, ennek tll|ll „, in|,.ra támadása iniudcnoii hiit\'a- liszticl való ellátásában leendő részvétele tárgyában
nyomában pedig lindapes. — n\'ZZel a Nem- való erőlködésnek liizouyuh 8 lapunk hasábjairól kell a törvényhatóságnak a liszt kiszolgáltatási rend
tuti Áldozatkészség Szobrainak sora kora I dieseleinket . uetllkoi átvette az ország »iiój» az azoréuek megállapításinál határoznia
sem zárult le. Ezeknek a városoknak mind .......K«\'B" k,".ol. S most megint hírt kap- A t-ik liadjkölcsöu jegyzése tirgyib.ii kiadott
össze csak az idóbeli elsőség jutott, talán \'""k ",l,lk IM"»k"u ir\'"k \'\' lllM\'! rendel,.....n.ázkedés, igén,......... a dece.........
, ,, , , . megannyi! — Kényes baditetnnk .egyik kimagasló közgyűlés elélt.
csupán szerencsesebh művészi es teohnikai i„t„«i ,„,„,i .........,„k i,iriem.l,n,\'.|„. ., , , . , ,
..,,,,., ,, l"""J" \'"k"™ m"lJ kUzoelnlllntt tortenelmelie yi 1U , U|j,|asíü|,^g[,| Iphioaltása tárgyában a
viszonyaik folytan. Azonban ugyanaz a lel- m,.r( ,,„,,„„„„tailill .,„„„„,„„ k0,.,ie|„,n „,, ,„,.. |()44M_ ,, M 1||16 ^ ^^ ^^
keseilés él mtlködik szeles e házában mindé- <illi,i helyét s binsitotta in,-g m ellenséges ml- SÍBi,á|jroiidelet lesz a közgyolés távgya
"ült és ép........... bizonyosra vészük, hogv e,A lá.nadá.ál, ho.y , néniét hadsereg p..raueanok _ l8t0ntis2te,et \' At ilr. ,,,„p|.„„b«„ a
a,, országnak nem marad egyetlen számot- !• \'be.éril.g ismerte el .......miket . k v.voit siker- kí>li ,s,H„ljsl„.lHl r ,„■, ,r„M| k„<Hvu „,„H,bi
tevő gócpontja sem. amely róvi.lebb, vagy be" K"k « valószmnI,,dve,.el5,ega„k ■ (|. ,„„ koídűdui
,,\'.,/ , , , , . , ........ Jelei,lésében is kitüntetésre kei\'lllnek De nem is kll . .....
hosszabb Illón beiül hós kalonatnk Suf«lal-,1|l|ito|i>i|(ai. ....................,,„kuk|oía)f Sl,,„■„.„.sky - Eljegyzés, ürbin Ltjo. fígmmizmm..
dozasat s ezenkívül snjáj mogai ts ne becsül- <iyilrwv b4, „ ozredpaianesnokuk Hugaeli Aladár tanár, ki egy ideig városunkban is imikii.lóll, elio-
llé tneg azzal, liugy e büszkén illtú példákat lObb.zörOs kiltlntelésael^ kiemelve, mcgklllOllbízlelve BJezte Jiiger Hona úrhölgyei váresnnkból. nyomon követi. a tolibi hónok sorábol ál ezred miudentut vad bi- Arany- ós ezüsttárgyak beváltása
Azok az apró bronzpikelyek olt a Nem- \'»■»**««\' megleckéztatv. az oroszt s ez A ...................|lMlé<el 0„köl|itón,-,| , ,„„,.....rémek
. , . vére. fejjel vonult\' vissza, mig az ezred Veszteségei , , . .,.,.,. ,
zetl A dozalkeszseg Szobrain egy-egy sa|go " . tudvalevően rendklvOll lelentSseget nyertek a liib.ru
alig szenvedett. Hősiken gondolhatunk mindig hun-sebhelyet gyógyítanak meg és takarnak el. tM„rediiuki-e, a Imszas vitézség es bitorsá- már "azallas cselekedet a fémeknek a beszól
melyekét az érettünk vívott ádáz harc ütöll fogalommá lett a hadsereg vezérlő köreiben is gáltatasaat való gyarapítása, mert az arany és az hőseinken, vagy elárvult hozzátartozóikon Verua kezében igen lonlos közgazdasági tol-
Valisa meg ki-ki a magáét, nehogy majdan adat teliesilésére hasziiilható foi.
élén ismert nevű politikusok állanak, kik a háború lak s az ausztráliai csapatokkal egylllt verik véresre lak el ueim-sak az albánokkal, neinesak a ,rokoiiu kilórésekor jónak látták a monarchiából megszökni: lejüket a Dardanellák szikláin A háború kitörésekor bolgárokkal, hanem a .testvér," egy eveivel beszélő, a horvátországi politikusok közöl a hírhedt Supilo, Szerbiában és Montenegróban rekedi osztrák s ma- de mohamedán vagy k.tlmhbtls biten lovó szlárok-l\'otoeujak. Hiukovics volt képviselők, a dalmácíaiak gy ar tli*l>zliiv iit\'nizt\'iisp^i) iiluitvtilók ku/.DI „mlriní kul t-z^inhoii, kik irOviz itli*)t\'ii löldjQktól, litizuklól közül Trumbfó. HíhiioIiíiií, Olulli, tiaztnri (iiiícnüiIh l-^iókut* pióliiílink U»ln»r»*iil uiiinl.\'ii karpotliis m>|kUl iiu-jíIoszIvh. iiinósiígaiklól
óx -szluv iíMVfk !) s Mf.siiovit- h hires nzobnínz sili. Az Kgyisüli Allaiin-kl»nii i» nwguitliiU iiauybaii im<«rnliolv« nu\'neköllek HmnAulába, hol a .eliiyonió.
EtfU JÓ urak egószt\'ii elmünk magukat a »zeilmkm-k n/. ngitiició pöingyOjléh s iiiikéiitestoborziis, gyűlések gaiiyargiitó\' moiiari-hía helyezte el óket» Arról sem h egy bizottságot alakítottak, im-lynek Londoiibua s hírlapok ni|ibi. Kgy i«b-ig ment a dolog s alliiólag b.^zéln.-k, miért kell h ióvó Szerbiának L.r» millió vau a fóliailiszallása Oéljuk az eutente baialmaii a már tüliti i-zer «»nkéniest i* ósszi\'gyüjiöttek. kikel lako.»t magáliuu foglalnia, mikor n leggomlosalib nagyszerb állam (vagy álom?) megvalósiiására Imz-1 ázerbiHlia akatlak vinni ^ a hírhedt Piiliieevié Milán Miimbavélel se tud 4 milliónál lobb azeibol kilnizni ditaiii. K taj- e« \' hazaáruló szerit zsoldobok külön parancMioksiiga alá helyezni, de az K\'nio végre mégis 8 véglll arról a lájdalmiis pontról sem szerelimk hatalomkéni szeropelnek, melynek teiüb*!- s alali- lellóp. ii »omlegifSfcégéu.\'k em« megsértse elírta. Nagy nyilalkozni, hogy mi lesz a nagy felszabadításból, ha valói egyelőre még hiányzanak ugyan, de vmi már Iwi folyik a bujtogatás a délamerikai horvát koloni- kedws >zóvftségesliknek liuliának nagy proU-ktoraik kormánya adókai is vet ki (miból is élnének n w- ákban ir, m«-lyek.\'l- röpiratokkal, rópíilft hzóiiokokkal, már b. Ígérlek sok százezer szlovént o horvátot? zetó urak?) van diplomáciáin a állítólag s.<reg.- is újságokkal árasztanak el. Allilólajj Mkeiül is nekik \\"«gv azt hiszik az odbor diplomatái, hogy az 6 .Tárgyalnak az entenio miiiisziereiv«.|. .követek-l- | számos öiikéntost s liavonkint mintegy 30.00U dollár szavuk, az ó néhány légiójuk nyom mapl latban az tartanak l\'étorváron, Fárisban. Komában, Amerikában, l\'iiioiin korona) adományt ö>szegyiljleui cntente-iiál. mint az olaszoké?
inauífesztiimot, rftfós nyilatkozatokat bepsátaiiak ki. < Vajon mivel bolonditják a kint ívk.-dt horvá- Tény az, s .>zi jó .*l nem felednünk, hogy n Kó működési terltleiok hNzak- és Délamerika. rész- lukat s szlovéneket ? Dics-rik a szerb lestvéreket, hoivái nép óriási többségével szemben áll egy kis ben Oizéland, hol igen nagy számban vannak a | kik liAsi tiselkedésiilikel valamenyi délszláv „felszal.a-; töredék, mely áruló módon a nehéz időben hazájá-mouarehiából kivándorolt délszláv muukások dulását" mozdiliák eló, haiigoztalják. hogy Szerbia val. királyával szemben fordul s • a monarchia, de
Klószór az eiitenle államaiba internali horvá- ugyan a ,felszabadított-horváb kat a szlovéneket rög egyuital a ifibb mint ezredéves-horvát nemzet romlókat környékezték meg s sikerült is közülük többi tön be is fogja kebelezni, ámde ez nem huj, meri juh. akarja a i-agy szerb államot megvalósítani. A önkéntes légiói toborozni (ebben s-gilseuDkr.- voltak |Szerbia nekik „fehér lapot- adott, melyre ráírhatják nagy viharnak meg van az üdvös hatása is: meg-az oll levó hü csehek is), melyek a franciákkal s minden külön kívánságukat, tehát nem kell félniük, hibádul hatunk a férges elemtől mely rögtön élve
angolokkal egyült küzdöttek a nyugati harctereken ; hogy a szerbek elnyomják őket. Arról .............. ............. muuká)ával évek óta íegfóbi, okozója volt á
a francia hadügyminiszter is diosérőlejt emlékezett beszélnek, amit mi e lap hasábjain sokszor szóvá mastyar-hoivát viszony elmérgesedésének.
meg róluk a senatus gyűlésén. Az újzélandi hor»á- teltünk, hogy a. törököktől elfoglalt terüle\'t.-ken |<i\\\'j Aurél
tok néhány kuiou Jiorvát-jugosláv" . légiói alakítói- j óla a szerbek mily vérfagylaló kegyetlenséggel jár- __
OKTriRKR U
7, a 1. a i k 0 z i. l\'i \\ y
hppen azért mindenki. « kin.\'k it birtokában Amikéi az ám niogérkezell, u koksz \'., kgrmul, it hatóság közegeinek respektálni kötelességek. a jog-uélklllózhetó arany- és ezüsttárgyuk vaunak, a köz- kőszén pegig IV kgrmot uyomott. Az illeti jé lelkll „íj,, durvaságokat pedig egyáltalán: nem tartóztuk érdeknek tesz szolgáhílzt. Iia « tárgyait megvételre l,i,,ul"«l1 ««li\'l-é*e dacára I- dühbe gumit s meg- M8b,.0 t4|(|li
a kincstári lémbeválló hivalaloknak ajánl,,, tol A "./"í"\'" í"""1 s apr..h..„
., , ziojhI előadta. A meghájasodott tenen r be is ismerte i v rtiT t r i mm nrv/T í h
Oly árért történik,,........ arany i, az ezüst ^^ az agy kgr. koksz árt. visszafizette, a * Mii I AKAI*KKl \\M. I Ali
normális árát, fölül........ a „ mennyit a háliorit után 3 kgr. kőszén helyett pedig küldött r, kgrmot. - lljv\'/t j\'VVTÍlK\'K\'ii\' V ll\'Vf I Vl\'/C ÍU
nem leliet maid többé ezekéi! a tárgyakéit kapui. Hegy mit ...........I e rossz miijil uzsorás nem „10,id- IÍLN/jI h.\\ I I UlMMu A \\u 11\\
Kénlburtiltó hivatal vau Budapesten ,Kőiéin- iuk meg. I)c amint n rendőrség bo.ilajslromába lie- . . .
ielző é, Kémberáltó Hiv.taf V, ........... u ) Ah- ....... "> \'"alai. "-ve, is M. irjak. mint » m\' klr\' renzusymimazter ál-
r„,II,anyán, Nagybányán ós Zalatnán. I.e bevallja az ..........\'"iü"\' "" W klj6l°U hlvatal°» aláirá,i >»ely
„ ... . . . .... , — Feltámadt huszár Bajáról itjak a ko- elfő ír ad tearvzéaeket
arany- es ezllsltárgyakiu a kor,,,deli,layai penzveró ,,..,, , , ,. 6
1 vetkező erdekes esetet: Néhány hat előli nagy szo- „ T , .......
hivatal is. A taráik* tárgyakat beolvasztják. kivá- mommte itl„ SollI«icller János k.iszorllsl, pecsétes a O" „-OS III. hadlkolCSOnre lusztjiik belólllk a belekevert nem nemes témekel., Írás. kapott a katonai hatóságtól, mely azt 11 szomorú ei ecleti feltételek mellett
Az igy nyert alany és ezllsl tiilnyeinó részben az hírt közöile, hogy huszár lin, József a barctéren
osztrák és Magyar Hank érekészletéuek gyarapítására kapott siilyos sérülésébe belehall. A szóméin iiás -I ./««•:« ceti,ura 10",, Usz/KIK kft-
log szolgáiul, begy olt........kjngylorgalon, ére,,lapiát bori.0,.,1 a Síd,leicher csaladot. Megsiratlak
. ,,,,,.„., gyászolták szerenesetlen fiukat pedig 11 Józsi gyerek "
erősítse vagv liogy külföldi lizető eszköz megszerzi\'- . , ,, . . v, . . ,
... f ..... . . nem adott okot a nagy szomorúságra. Nem halt luukiiuk l- 2 ni Mariamra 6°\' kamat
1,1 \'W íordithato. Kzekrc szükse* vau. hogy a Inegi elti betegen, tehetetlenül fehér kórházi ágyán. 0
hadsereg és a hazai közgazdaság részére küllőidről Golyó éite a harctéren, n tábori kórházba vittek, \\ mellett.
szerzett nyersanyagok ós gyártmányok kilizetlietők «»bol azonnal megoperálták. Ai operáció sikerült,
legyenek. A beváltásra szánt aranv- é» ezüsttárgya- <*»k ju adminisztrációba került egy kis hiba, de —Mit visznek haza tanitóink a gim-
kat a fénibeváltó hivatalokhoz postán * be lehel ......l1úfordul n , !"U\'"rU vórCH názium éa polgáriból? Nemcsak tudást s
han. Ugyanis a Józsi gyerekkel egyszerre egy mii- ,. ,..,. . , „ ......
kit, elli , , , , . ■ erkillcsl lioinesl,Illést, ,le a Uozgonyi-llloal regi Iskoa-
Slk buszait is hozlak a kórházba. Azl is sürgősen 6 b
- Mi drágult meg legjobban a háború operálni kellel! Mitldkelló|llkel levetkeztetlek é» •\',íMMI tanúét a kalou.ság nemrégiben vonult ki alatt? Amikor „z emberélet elértéktelenedésével megoperálták A Schleioller liu operációja sikeiüll, tvlvek.,1, sót poloskát is ■ bSviben. 8zülík részérói
ellentétben minden olyan hallatlanul .....gdrágiill, nem "1<»ik h"""r "érül"" a""\'b"" l,"wl»li v0"> "I"\' "\'\'\'\'b ol11"11"1 ,,,níw" l"1 ""W l\'»n"«- »"" "»"«\'■\'
kounyll erre a kérdésre r.l.dni. liddig kó.illbehll a \'*®l6.V"1 s\'"" l,"1\'"\'".1\' ...............• ,A lu,l"»"i \'\'W » k«i«ák ki.onalM .........,,,
......- -..................ág...................e-, •• « rr*-rr -ip, -
.., ,, ....... ,„...„.......... ., ., ,; ... . . . ,, , .. , . elt felszaporodotl lergek ki pusztíthatok nem vo lak.
„lat allgtlaiiem leyerte egy lóte|p,l — a lo. caerellek a neveket: a Schleieller József nevet a
Krilekesen mondja el cgv állatorvos lapa.zt,.la- meghall huszár nevével. Igy esett meg atulá,,. hogy P"1\'* "" l,0W " lírí«k "nk "igálynak is
nu, , drágulás korul. Hcllleicher Jánost •rtesiletlek, hogy fia a korházban leijesztói lehelnek
_ a tavasszal még ..............ormalis vol. ","«tl"U .......* sf" IW\'11 \'<*■ ~ Sóta » fapiacon. Uirlles g«ta vonla
»z ar. ,le a drágaság az utolsó kát hónap „1,1. elért \'".f \'rtr" -k"""1\' t\' "f""""„ l"\'"11""\' T\' "W j"\' »1\'1"1" *0-»6
, , . , . » .. »««tad.ágol Ü, adtak mar uekt, hogy,d ,, „edm f. van bes.oreng.iva. Kérdezd mi az
azl a fokot, a melyről sohasíiu ............. Az állal- „j,,,,,, „„„lá,„„„Hassa. Szerdán ilélulán kuun alt . „ , , K
. f...... ,, ,.„ „i. .. . , „ , . . ,, ii ár,, / Azt lelel, re,i an korona. A másikon legjobb
orvos egy fuvarossal nlli széba, a kt gnl.es szűike Scbleichorne. Amint nezeget ,ubliru.balra egyszer
lovai .11, koronáért velle s most tH,l korouei Ígér- csak e-zre veszi, hony egy huszár lordul be az utcán ~ "r» 15 ku"""\' • \'«">"\'• -
lek érle, ilo ezért a pénzért «„, adja el, mert kér I"11 At arca az alakja olyan ismerős volt v»l)OU meddig garázdálkodhalnak ily szemérmetlenül
dt!, ......ágik,,, K„, disznót vett ,1 fuvaros a au".TÍI\'» basoulitolt a Józsiéhoz, hogv szegény asszouy e vérszopó hiénák s mikor csap le reájuk megér
. , ...... *"v» \'akadt. A huszár egyre közelebb jóit, majd ,leméit módon a törvény elretleiilóen sújlia s btln-
lavaszoii . ,, koronáért s luest :>0H koronáért ken k .......,, u ,, . . ■ ... ,. ...,,, „ .,.,,„],
... . , . ... ulegállt Schleichel no elStt, rátarull. Olelle, csokolta. |U,,6 kolB? „,„, 1ÜM, m>jl|nu „ fl),dhöl „
............ uegy azok » lovak, „melyeke....... kel flí ,h„olly ,11, In....... szemének, de bizony ......\' ...
.......... , . , , , , \' szegény osztály, melynek lerfiai e gazokért is verze-
ev eleit ts 111 koionáert leheteti ka|oi,, ma 1 -Imi a huszár nem volt inas. „,,„l az o megsiratod, ha-
, ,, , , . ... i. ,... , , .,■,„,,, ,, nek oll a háború dühös forgalagábau ?-
koronáéit szerezholík inog. A fáradt „reg ló ara lollnak hitt, ,le teltamadl lla » e
T.soo korona. Hizonv „z a „azda. aki tavaly „< ós.i Katonalovak kikölcsönzése a gaz- „BERLIN" nagymozgó színházban
........-...... belejezése ............... 1...... „,«, ,,„gy ""knak. B^ • tadtlgymimszló- a" „Becsület
haiban van. mert depla .......cm ............ Kgy \'\'""" " k""""" l\'y"^""1"^\' " társadalmi dráma 4 felV. A főszerepe. Banetti II,g.
. , . „ ,. „ . .,7 tartalék-lovakat.............. a katonai uszonyok meg- moziinövászuó játszi, Remek szép kép. 5. ,A bizto-
"l,l"k(\'s " ...... emelkedésié, hg.v is....... leld- „^„j,^ „ ,6b| ^^ |a„Jl,|,1( t0|m»6tiliép«o enged- ,iió,i ügynök". Rendkívül mulallató. II. .Indulás a
birtokos néhány hónap előli egy közepes lovat veti ,,-k ét n gaz,laknak Azl a l\'iatáridől, a....... alatt « huszárlaktauvából-. Természetes felvétel. 7 „Terks, a
:ioO koronáért, melyei kóhorilásra használlak A lé lógyüjlö- parancsnokságok az átengedett lovakat vissza- torónyór kis nuokéja". Nagyon érdekes életkép. 8.
, ,, , , ■ , „Lusetle ap,a- Humoros Vitogral-kep, melyben a
meghizoll, nemrégiben llusziirlis/lek kereslek h,lf«s követelhetik, huszonnégy ónban állapították meg. |Sw,r(,pel ,„a,ész játsza. - Szombaton és
lovakai s az egyik liszl uiegvelte a löhlbjriokos 31,0 - Fa- és szénkereekedök ellonörizése vawiruap szenzációs mösor. Bővebbet a fahagaszok !
koronáért veti lovát 30WI koronáért. A katonaság magánosuk által, hol mérleg mm áll rendelkezésre \' ~
most inald) lekviiálást vegez és egy teljesen fólsze lehetetlen s igy miül egy másik rovatba.....egirtnk a OZGrKCSZtÖl UZBItStSK.
lelt fogat (kocsi, kél lé stb.i árát „ benvéilehlli mi közönség ki vau léve a kereskedők legszem.eleuebb _ M t<míi miudeukiliek dolgozni. Akkoi
niszler 17ll koronában szabta meg A gazdák Ilin-, uzsorájának. Nagyon helyesen cselekedne reudórsé- alkalomadtán mindenkiről megemlékezünk Nom ér-
csenek megelégedve ezzel az árral. günk, ha a ......... és faszsákokat szállító kocsikat dicséret szavank haueninyugtatváuyainely.
lyel tartozunk. Mindenkiről egyenlő |ó akarattal írünk.
- Beirás az iparostanouciskolába Az "élia megállitaná az azokon levó zsákokból egyel- Senkit le nem nézünk, senkit ki nem emelünk. Nem iparoslniioueiskela teli talilolyamáhi, a beírások e hé egyel megmérne s az uzsorás csalókra irgalmatlanul reklám, hanoin érden, enilegetes, niuiu, a jótékony-\' lesújtana !t",í lsöin BP"r1, \'"\'vat, lidiieni iiiulogatas nélkül veg-ir. ón kezdődnek naponkint r»—7-ig a városháznál 1 . iH(| hazaŰas kötelesség A ki csak a dicséretért levő iskolahely iség....... ahol .........le 6-kor már az ~ " P\'"" \' »»1>.......... dolgozik s ......... azt nézi, bog, inak a másikról -
eladó, a ti.lerós és erélyes intézkedésnek ez lett az az már nem igaz napszámosa a nemzeti küzdelem előadások is megkezdődnek ereím.uje ............ AM| 8Í|11 kwoK i|ilb6| raak .„„„kéjínak. ■ .
- Egy ezénuzsorás. Kgy szerény ,ava,l.l- .......... ^ ..... ........ „ ,„, slüUl, j^^^tSJ^^^-
mazastl llivalalnok. _ kuiek mód, bau vau állandóan ..............melye, sokszor mif. lltjár, vitte a körülményektől más ulra vezérel,
a leghitelesebb merlegén mindent ellwi6rn.il, - ■ „ urat ígéretéről hallottunk, várillik.
panaszolta el. hogy egyik helybeli moghájnsodtill az eladókkal szemben a piacon lanusilotlak Végre —F. N Mindent mngkaplnilk. Nemsokára
fauzsoréstól rendeli l 1 kgr koX\',1 és óu kgr. szenet .lis az eladókuak is vaunak bizouyoi |og„ik, milyel a sorra kerül. . , .....
L ó N V
OK ToBKIl 14
Irodalom.
— A pápaválasztas jogtörténete és tételes joga. lila: Lukács \'JózseJ, lógiiun. tanár. A vaskos munka a papiiválnaztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen ukkjához ért. Mindenkinek érdekes es tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről 8/.igoruan tudományos, másrészről könnyed siilusával élvezetes olvasmány. A vtláglÖrté-1 iinlem e jelentós mozzanatának ismereti\' 1 minden kultúrember tudásának szíiksegcs i része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdils József könyvkeréskedesébt\'ii. Nagykanizsán
— Az „Élet* szépirodalmi és mfivészeli hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. A kilAuó lapot melegen ajánljuk olvasóink flgvelméhe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rudiipesl. I. Kehérvári III 1 ft/o. -Kló\'izetési á«- félévre 10 kor Mutatványszámul készséggel küld a kiadóhivai.
— A „Vasárnapi Ujaiig" minden s/áma gazdag tarlalommal jelenik meg A „Vasárnapi Újság\'\' előfizetési ára negyedévre öl korona, , Viliig* króniká*-vnl együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiajlóhivat.ilábaii (Budapest, IV Kgyeteiu-ulca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Ke-pes Néplap", a legolcsóbb uj-ág a magyar nép számum, l-lévre korona 40 tillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, Írásban «i* k.\'piien az Ui Idők. A mi erdeke* e«j-meny a négy világrész harcterein történik, a/.i mind •délik tárja festői szépségű k-pekbeit Kldckesség, művészi nívóval és előkelő Ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden ( szama aktuális közleményeiben. 1\'lheszéb\'seibeil és regényeiben is egvarául a szépirodalom ápolója — * Klófuelési ál a negyedévre 5 korona Kiadohivaiul, Budapest, VI Andrássy-ut Ki. sz
— A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik ini ideu vasárnap Minden egyes száma gyölWőrű művészi kivitelű k. ppel é- a legérdekesebb tartaloinuial jeleutk meg. Kl-\'liZetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre <5 korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség é-s kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ut 16 *s/,ám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K kitűnően szerkesztett kép-s hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
NEM JEGY EK
!} / / f^Mmmmii
y OAiannm, /airtHPfniiv
\'aarM^-HOu \'
HANG5Z£RKIR«ty».,
BPEfr.ÜlftEFIKŰHUI IS.
BPE.STJI .
HKjtov/m muvui\' irorltnt\'__:
_
4 Is.ls .........................bevall f
Berber győ^y-kátrányszappana
G. Hell a Comp-tól.
Kiváló Mvo.ok ajánlják
lakalrauyl 1
alj,a
börkiUtés ellen
kalf>BÜ>rll klúlltkiM IPIIJ..K <• klilli\'»rk. •mk4llk»i|i, , II,n. T.illalmnr <a »m/nl
lénjeur^t. kliluiihú.iu .1 k.r, • kr*-lvl»l><-i> n,.i.,ruui«. rgy*b Ityrimill k.«íHi:iíiivoltlM Jl.it,-.. » tiAflmjuknál n»-
*<,..» ll»llt>M>
Berger kátranyos kenizappana.
Kiknek .>■• «>rrmck.-kii<k onrhcbb hal»»u k Mrény.iappM
Berger glicerin kátrlnyszappana.
Tí»ábl>n kAlfán) ni\'lk\'il » htrrj
Bergor-féle Borax-szappan
patlana*. naptuloa. amplA, iuIImmt u>*. bArb«|ok al-f tan. Darabja ulanU..al n||>üll TO Bllár
UJ: llffífr lOliiHuinj h.lírIlii 1 •.j»p|jinin.
MlSní halá.g t".il,. Ir,. r« .iak.Ulkorjia«AI.
i nUrintil kt>AIA h:, lí. «<rr. 1 ÜTrjt
I :<! \' k„t,m . K/rjcn kllrjeírllrn B««or-(1 Mell A Oorop.lAl fv« o*u« m<« JAI a .nfllettr levO
Ititl. *K ltu\'
ICOO Ik ovi (H.rúi v 11 n a k IAU11 átóo*1 a iá n\'y • nilon «v»s;vlúMmii. ilruioiiaban •• atak
li ll. il f, i\'"iiiii. \\\\>i,. | , llrll. r
................. /S. II||>U|M\'(I«-I| ,,,«.!„,., i, kle.lo.l.rn
TöíOk JA».,í cw..,.,. •,!,;,„ k„„i, „ir» i: vi„ii,.,r .. Moai-míl. Tl.ulhi,. rr r. S.||»níl KoHiin.-l-l.\'f Kfliiw-uMdalnHI. llnil.nniMK \'IValvír.kníl. H|r,.rl N*ml<>r
i\'la Nándornil.lVUlnjrl Krl«ye»nít, V*ci-.luilien inln«lrn gyí.uyaKiurbnii. jobb drn KtrUbtn M UUlueruilcIbni M

,nrgi 6
eddig mig nem letezeü nagy választakban jutányos áron kászlltslnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
NYILTTKI
-líin
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- ós vizfíyógyintézetf leinőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö én edző hizlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
•l Kimal aluli ..................>4llal
-.■ ^i a Mitrliaa2tA8éM
/
\' \' 1\' \' 1.....1
SZEMESNEK
kell ma lenni. hu Itil akarjuk számynlni ver-Nciivtiirsainkai A/. «\'|elnii\\ssi\'g nem
ALL
.■lívMi.il. inliilli.ifív ne k\'iWMiink I\'K.V |illliiiiii lilí sem, Iiiiim\'Im MOfiin kivfll VI>K.VIIk ÍKI>||\\)>•\'
Ki>/I»ii)".|,ir,|,.|,t*i rovalál. meri uli haiiiroaollnn oriulnnMiyi ,t .-s a tnUK.VHi\' liinlclú
VILÁG
liinli\'Uwji III mcKlaláljii A hirilelA ruvid iilA uhut nn\'ggyóíüilik az. iM\'i\'dnii\'iiyriil annak halaio/olUui
VAKNAK
k\'-H li\'iuu, a ......... láija a ..Zalai Köz.liinv •
Inliainos fi-,j|,\'„l,>H,M. m pcdii; vilá|fi>nan |,\'l-li\'iir/i lu,(z\\
AZ
i■■ .............K.i\'1\'\'"" iniiitl,*n Itiiilitléiiiitik
kflli\'i liíis/na van. R/.i\'iin\'Siii\'k áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
KÖNYV-, PAPII^- ÉS 1RÓSZEPvKERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
l\'uninté/.etck r&wcrj szükséges cikkek
------ dús raktára
■legyzői és egyóbb közigazgatási nyomtatvány \'c nagy raktára.
Nyoffiátott a laptulajdon,,s Ifj. Waj.lit, \'lózs^ kónyvnyoiadájiban Nagykanizsán.
Nagykanizsa 1915 október 18 Hétfő
82. szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szirkesztostg as kiadóhivatal Deak-tír
r«Ulon 182 Ml.iUlát.w .1,4. «,.,i„i
helalós sxe.k«»xtA
Báuekovich János
K<*.»x«ikcsst<V
Kemény Láaaló

Megjelenik hétíön él csütörtökön.
tlOfl««ttii arak: «v.e 10 korona, l»l«»ic b kon
SegyeOevic 2 korona bO flll. Egya* atém ara 10 flll
A mi albumunk.
©K. SZEKERES JÓZSEF elóit »
r\'r\'-,\' lisztelet és esodálat érzésével itlImik meg — l Nem pusziim egyénisége, hanem önzetlen fáradhatatlan tevékenysége s nagy kiterjedésű munkája miml ennek oka. A sokat emlegetett nehéz ülök janisainak krónikáin tokélel lenül csonka s adataiban hiányos volna akkor, ha róla s valóban üdviis működésétől szól nem ejleuénk, kepei nem festenénk Nem n pillanat fellángolásaból fakadó tettek soráról vau itt szó. hanem egy állandó, (öbb hónapos, önfeláldozó 11miiika értékéről ^ amelynek kezdete üssze-lorr háborús jelenünk első perceivel. Sót lalán már tovább visz alúköde.s^liek kezdete A meglartolt ápolónői tanfolyamok miml nevével állanak kapcso-latban. Kövid jellemzésünk sziik lei az ó erdemeinek kellő méliatá-áiyi Tevékenységének koré sokkul nagyobb kerületű, semhogy az egwerü leírás magába loglalhatmi Valóban példa Mm működése »/. ország orvoskara előtt Tiszta niizetlt-iW\'ge. lángoló hazaszeretete. mimieiikor eló kötelességérzete nzck a tulajdonságok, amelyek hivatásának tejesítésében lelkesilik es Vezetik, Lelkiismeret*\'* szeretet es törő dé> a beteg, a sebesült vitézzel sZeillhcil jellemzik irgalmas tevékcnysegeben. Dolgozik folyton s egész leiekkel, meri a félmunkát mauap elítélendő s meg-velendó cselekedetnek tekinti bazatíaa lelke Tudja s álérzi feladatának fontosságát, amely az éber őrszem, a harcos kalona kötelességeinek semmiben sem áll alaita. S kimerem mondani, ha mindenki ugy fogná
A béke Merseillaise-e.
Németek és franciák patakokban out|ák egymásnak a vérét. Amazok az önvédelem Isteni jogának jegyében harcolnak, a gall kakas — igy hirdetik a franciák — a civilisatio szent céljaiért szállt síkra Kz a büszkén hivalkodó köpönyeg azonban nyers hatalmi é .leket takar. A franciak egyetlen és iga/, célja az 1871-ben el veszteit kettős imk, Klszáznak és Lolharingiáuak visszaszerzése. Kzt a ketségbcvonhatallau törekvést nem csupán az ulóbbi négy évtized konokul követ kezeles tényei: a határok es a főváros hatalmas megerősítése, Hoiilangernnk és Déroulédonek hírhedt államcsiu vje. a világból lánnyá lajult Dreyfus-ügy. az orosz cári hatalommal való természetellenes szövetség, a német politikával szemben tanúsított rideg és eluiasiió magatartás, a párisi Slrasshoiirg-szohoruak évenkiuti tüntető megkoszorúzása, a revancbe gondoláiénak iskoláskönyvökben is rendszeres ébrentartása és sok más. jelenség bizonyítják. hanem egy korábbi nevezetes történelmi esemény is, mely a mostani élethalálra menő francia-német háború első tél vonásának, a katflstrophaljs drámai bonyodalom előkészítő cselekvésének tekint-belő.
Már lS-Ul-ben ugyanis küszöbön volt egy
fel s úgy valósítaná meg kötelességét — amelyet nagy harcunk egyetemesség.- mindannyiunkra ró — ügyünk még jobban állana s k cselekvések különböző terén a pragmatikus tekintet a |clen események .szemléleténél annyi visszatetszőt önzőt s megvetésre méltót nem lalálna. Őszinte önzetlenség s köteíesség-érző hazaszeretet ez charaklerizálja cselekvését, ez teszi értékessé s örökélelüvé n magyar lélek a magyal sziv elölt, értékesebbe minden kitüntetésnél. Jr. I. j.1
A belső front.
UluniMíOilíe felliók iuriiyOMil.it.lt :■/. ur-s/,ag fülen. A politikai liumom még mimlig sölél. Iltult mar kicsillan ngvaii éltető.
.........kenyitó nap egy-euy mosolygó sugara
a íellliMt lUÖgÜl II békéljen rejl.\'i ilrágll éné-kfk beoses K/.imbulutnakenl, ,Im ínég sok
...............llillnlen prAl.lii-: lelielségilnkel
igénybe vevó erofeszilésre van szükségünk, bogy az iiiiiuái\' megszakítóit. de meg mm dig ólomsullyal rcánJt nehezedő f.\'lliók löme-get elűzze es a lálóhalárf ismét elborítsa, eletünket ismét besugározza az áldott nap-sugar.
Nehéz idők várnak meg reánk. Azokkal a csapásokkal és szenvedésekkel azonban áliitsuk szembe összes energiánkat és százszorosra fokozzuk erőnket, hintsünk gyógy irt az ütött sebekre.
A nemzet teste, daoára egy világgal folytatott dieső küzdelmének, ezer sebéből vérzik. Nincs az állami gépészelnek egy csa-varja, egy szöge, mely meg ne sínylette volna a háborút Nincs egyetlen munkakör, melyben a slagnaciónak bizonyos foka észre ne volna vehető.
A munka zavartalan menetét lehetővé kell tenni. KI kell tüntetni a beállott stug-naciót és az általa bekövetkezett vesztességet pótolni K-t II. Ipari-, gazdasági és kereskedelmi téren az erők fokozott mértékű beállítása állni kell pótolni a hiányt, mert csak igy tudjuk fedezni az import beszünese következtében beállott szükségletek és az export megakadta koveskey.tében beállott anyagi nehézségeket.
Az anyagiéról, a lestiéről pótolja a honszerelemból táplálkozó lelkierő ugy, amint a külső frontot acélfallá válton-
latia a számbeli túlsúly nyers tömegevel széniben. n lélek fensóbbségében rejlő er-kólcsierő.
Állítsuk szembe azoknak emberfeletti munkáját, mérhetetlen szenvedéseit és az ezekből sarjadó dicső tetteket. akik számunkra a szebb jövőt vérük hullásával alapozzák ; — állítsuk szembe a mi kényelmes, a kultur-
német-francia háború Klzász és Lotharingia miatt. A veszedelmes ellentét a mes>ze Nílusnál kezdődött és a Kamu vizénél végződön. Alid Mehemed egyiptomi pa>a a kit hódiló szándékaiban Franciaország támogalotl, ebben az időben Konstantinápoly feuye-gi\'tlo Nagyiniltáuuia koimáiiya, ntejy akkor Is en-tente cnrdiale-t tarlóit fenn Franciaországgal, hamarosan szovctsezelt HZ orosz bírodiiloinmal, Poroszországival és Ausztriával es az úgynevezett londoni coliVeiitio\' altul biztosilolla az otíomán uralom egységéi Kraiiciaoiszágot pedig kirekesztette az európai conceriból.
A leforrázott franciák rettentő haragra gyulladtak a váratlan sértés miau. Felindulásuk azonban, — sajátságos módon — nem a baráti kapcsot alattomosan széttörő angolok, hanem a convenlío élteimében a Ktjuu balpartjálioz idaailonis. Maiuz. Rastadt Ulnu jutó németek ellun fordult. Kdgar Quiiiet röpirata. mely e feltámadt szeuvedéivex hangulatot úgyszólván legelsőnek t.ibuácsolta. rendkívüli hálást kel-\'.ett „Nincs közönünk*jóformán senki, úgymond a bevezető sorokban, a ki őszintén ne akarná a békét a németekkel Arnde ha arról van szó. hog-y ezt csak az állal biztosithaljuk hogy le|et|elmeik torkunkra szoríthatják a lábukul es Paris kulcsait, Lalidéul, Mainzot elragadhatják tőlünk, akkor végső |e-helletünkig ellen fogunk állni."
Maga Lajo- Fülöp kinily is módfebitt meg-
haragudott. Mikor tudomására hozták a londoni szerződés megállapodásait olyfcu éktelen •zidalmakhmi tört ki. hogy a királyné kénytelen volt a dolgozószoba ajtaiát is becsukni, nehogy künn a galérián meghallják a király kiabáláséi. Az osztrák és porosz köve leknek ezeket mondta a király :
— Népszerűségem, nyugalmam, sőt életem kockáztatásával tíz év óla törekszem gátat emelni a forradalom ellen Az önök uralkodói egyedül nekem köszönhetik Kurópa békéjét, trónjuk biztonságát, s íme. er, a hálál Vagy azt akarják, hogy én is fejemre tegyem a vörös sipkát ?
Később még ezekkel a szavakkal toldotta meg keserű kifakadását:
— Háborút akartok, hát majd lesz háborít! A tigrisről leveszem a szájkosarat!
Az oi leáusi herceg is ugy nyilatkozott, hogy inkább a Rajna vizében fog elpuhulni, miül a Saiiit-Denís-utca csatornájában.
Még a nyugodt és bölcs Thiers-t is kihozta sodrából a londoni sérelem. Nappalokat és éjjeleket töltött haditervek készítésével. Akárhányszor találták ugy dolgozószobájában, hogy térképeken hasalva, vörös- és zöldgombu lükkel jelölte meg-az egymással harcba kerülő seregek hadállását. A nemzeti bank részvényei, a járadékok és más nagyonb értékek hanyatlottak A Uastille-téren imént felavatott emlékoszloptól nyolcvauozer gárdista vouult a Tuilé-
13672213
11282981
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOHKR IP.
élet keretébnn mozgó munkánkkal. Mérjük meg az általok végzett muuka súlyát, értékét. Hasonlítsuk össze a kettő kvalitását ós kvantumát a mi. munkánk mennyiségével és minőségével. Ha ar.t l.wzük, akkor az önvád fokozottabb tevékenységre serkent és mií..ien kényszer nélkül fokozottabb erővel igyekszünk majd pótolni a mulasztottakat.
A diadalmasan előretörő front mögött meg kel alkotni azt a belső frontot, mely vértez a jövő sötét képei ellen, az emberbaráti, felebaráti szent közösségébe ölel minden szenvedést; fájdalmat enybit, nyomort szüntet, könnyeket töröl és az ezer sebből vérző nemzet számára uj boldogabb életei fakaszt.
A muuka sietségében esetlenül össze-áesoll fakeresztek ezrei figyelmeztető jelek a nemzet számára. Mind megannyi kérdőjel, hogy az iltlionmaradollak milliói egyedenként es összességökben teljesitetlék-e azon arányban kötelességeket ugy mint azok. akiknek hulló véréből a szabadság illalos virágja fa-,kad. Áldoztak-e\' annyit mint azok, akiknek ifjú élete árán marad szabad, független a magyar ?
Eljön majd a számonkérés, a megmérettetés súlyos ideje. Kijön az az idő, midőn elül h harcizaj; kisüt a béke áldott napsu gara es jaj annak, aki sáíárkodásáról be-, beszámolni nem tud.
Mert nemcsak a fronloíi küzdő egyed halait megvető bátorsága, önfeláldozása mozdítja elő a sikert. Késze vau ebben annak, aki munkájának erejével fokoza nemzete ön bizalmát, növeli ellenálló képességét, szóval! felruházza nemzetet azokkal a készségekkel, melyek a siker magvát rejtik méhökbeu.
A magyar tanítóságra itt is nagy. szép nemes munka vár. (
HÍREK. Hőseink sirjáért.
Mindenkitől elhagyatta, elfeledve sorakoznak egymás mellett a temetőben a katona sírok. Mintha a feledés régével egyUtt rádobták volna az elhagyatottság teljes fátyolát is. Pedig ezek többet érdemelnének részünkről, finnek az érdemnek a köz mulasztással szemben szép elismerését adja dr. Szekeres Józ8efné és német kisasszonya, akik szépen rendbe szedik apródonkiut hőseink sírját. Ktdemes cselekedetük nen csak dicséretre, hanem követésié is méltó. Kunyit megérdemelnek azok, akik értünk jutottak fiatal koruk ellenére a sir mélyébe.
Kövessük a jó példát s gondozzon mindenki egy-egy sírt.
Vádaskodások a város élelmezési osztályával szemben.
A háború, a lendkivüli hangulat ugy látszik az embereknek nemcsak látó, (le ítélő képességéi s |Ó-zaii judieiuIllái is megzavaita, különösen pedig azokét. kiknek egyházi feje nem a római pápa s a kik a háború helyett szívesebben olvasnak a harniiuc-keites bibliából s jóleső örömmel ütnek egyet éppen azokon, akik itthon is kiveszik részeket a háborús munkából.
— Városunk vezetősége élén Dr. Babján Hyula polgármesterrel e Dr. Králky István főjegyzővel láradlságt\'l nem isméié buzgalommal dolgoztak a habom kezdetétől fogva azon hogy e város közönsége semmiben szükséget ne szenvedjen s a vetőmagtól kezdve ellátták a közönségei mindazzal meg olyan dolgokkal is amire más vidéki városok meg csak nem is gondollak. — Fogoly fácán. hal. burgonya. tengeri sth. mind onnét kerülnek ki. miknek beszerzésével a tengernyi rendőrségi munka mellett
Füredi János derék rendői tisztviselőnk leginkább volt megterhelve.
S mindezekért a nagy közönség részéről, melynek nagy moloch gyomrát állandóan ellátták, mi \'lelt a hála. — Uton-utféieu, gyainiskodás, vádasko-I dás, kicsinyeskedés, éppen azon kétes értékű egyé-1 mik részéről, kik egesz élelöket embertársaik megrövidítésével, zsarolásával, csalásával s vádaskodásával töltötték el, nem látváu a kloakál ; a szenyet. mely egyéniségűket állandóan fenyegeti fi szenny-alakok piszkolódása mit vonhatna mást maga után. mint elkcdvelleiiedéKt azok részéről, kik o nehéz viszonyok között becsülésre méltó önzetlen munkál végeznek hivatásuk nemes felfogásából s akik erkölcsi elismerésüket megtalálják azokban, kik ér.le-mes munkájukat ériékelni kellőképpen tudják.
Nem hisszük, hogy az említett piszkos tendenciáin egyének ordilása csak eljuthasson is azon egyénekhez, kik a közönség érdekei! szivokön hordva, e város közönségének érdekeién pihenői nem ismerve mindenkor önzetlenül s szívesen fáradoznak.
Meleg ruhát a katonáknak.
lithou ragyogó napsugár köszönt ránk délolól-tönkml, de a messzi haiclérekeu már\'beállott a rideg, esős őszi idő s a hegyek közölt a hó is lehullott. Aki itthon az eső elől meghúzódhat és a hideg ellen védekezhet, gondoljon csak az alázott és didergő harcosokra, akik érettünk, a hazáért küzdenek es s/dtivediiek, szeretettel és panasz nélkül. Ne i» enyhük. hogy pmiBszra okuk legyen, hisz oly kis ^áldozattal lehelüuk segítségükre. Módunkban áll védeni1 4 \'if»r; vérejnk r tinink, testvéreink épségét égést A\' segél, íiiegacelozhatjuk elszántságukat, ébren tarthatjuk lelkesedésük és harci szellemüket. Szeretetünk megnyilatkozására iu van alkalom : meleg ruhát kél a katonák .számára a honvédelmi minisztérium llad-segélyzó Hivatnia
A kincstár ad ruhát minden katonának, de sok apróság van, ami megkönnyíti a nehéz szolgálatot.
liák felé, u Marseillaise i énekelve, a sorozó-bizottságok elé pedig hatalmas tömegekben lódultak az öukéutesek.
Kzalalt a poroszok a legnagyobb nyugalommal váriák a történeudókel. Nem tudiák megérteni, mond|a francia forrásunk (Uastou Raphael: de Rliin Alleinatid). mi köze van a Rajnáink a Nílushoz? Mikor azonban a párisi hangulat halározoliau fénye-1 gelót e kezdeti válni, a berlini és frankfurti újságok is megfujiák a harci riadót és egyenesen Klzász es Lotharingia annektálásái sürgették.
Kbben a történelmi pillanaibau születeti meg egy kis német dal, mely történelmet csinált. Hecker Miklós hüushoveni írnok hélstrólás verse volt ez a Rhciulied. Egy kis \\ideki újságban történt megjelenésének másnapján már hites volt a szerzője; meg-zeuesilett szövegéi csakhamar az egész német fohlöu enekellek. Maga IV. Frigyes Vilmos porosz király igecyleleii poétának kényelmes hivatalt juiatioti jutalmul, a metllochi majolika-gy.tr porcellán asztali készletet küldölt ueki hét csészével, melyek mindegyikébe a Rheiulied egy-egy strólája Volt beégetve, , Lajos bajor király ezüst kancsóval tüntette ki, Vilmos \' porost herceg pedig, a későbbi császár, viszhangul a Hecker dalára, Stra*szburgol és a Rajnát dissőilő1 versezetet irt.
De hogyan is hangzik, legalább a mi gyarló fordításunkban, ez a korában- oly nevezetes, s halasában oly messzeható költemény ?
Hasztalan károg ni éh-hollók csapatja,
Nem le.zen ovik a szabad nénjei Sajna,
Nem, míg zold hullania medrében hömpölyög, Nom, míg csak evező CMp habjai kozutt;
Nem leszek ovek a szabad nemet l<i»)na, Amíg uzeu bűnit luinet ujk Ihalja,
Nem. míg benne sziklák ágosUodnak égnek, Nem .míg büszke dómok n tükrébe néznek.
Szabad nemet Kujnu n/. övék nem lehet, Xhg csuk pajkos legény karcsú Idn.vl ölelhet,
Nem, inig csak egy Imi is Itc/kándoz a mélybe\', I Nem^aiig^ c»sk egy dal is csendül fel az egbe.
Nem lészen Övék a szabad nemei Uajna, Mig utolsónk felelt o*sze nem csap Imbja!
*A köliói tekintetben ne.....ágyérlekú dall szerzője Franciaország egyik legnagyobb lyrikusáuak, a kiváló szónokunk és államférlinak, Lainerliue Alfonznak ajánlói tn.
A párisink\' a kik a külföldi szellemi mozgalmak. s lóként- a német irodalom oseinéuyei iránt meglehetős közömbösségét tanúsítottak, jóformán még nem is igen tudtak a Heker-féle Rheiulied létezéséről, mikor I.auiarliHe a Reuie des deux Monde* egyik számában ugy a Ib-cker- dalát, mini «z ó rögtönzött költői válaszát, a Morseíllaise de la l\'aix cimü krdtemeuyl közzétette.
A béke hymniisa liaialyias költemény. Mintha csak a Ra|na dagadó hullámai hömpölyögnének benne olyan mély, méltóságteljes és megragadó. Az érzelmes szívű és magasan szárnyaló Lamartiue ódai\'
hevülete, költői elragadtatása és az egész világot átfogó, ragyogó képzelete talán egyetlen költeményeben sem nyilatkozik meg olyan tisztán, nemesen és fenségesen. mim ebbeli az alkalmi hymniisbau, melyet szerencsés ihlettel a béke Maraeillaise-ének nevez.
A hós mondák világának kápráztató színeiben pompázó büszke folyamhoz, a Rajnához intéz* meg kapó szózatát. A nyugat Nílusának, nemzetek serlegének nevezi kezdő soraiban. Bár ragadná magával hullámos ária a népek gyülöjclél és nagyravágyását\' Habjai krislályát ne szennyezze be soha a gerilláitok lehér, ftatikokiiak piros vére! Dörgő lobbatiás alatt ne omoljanak össze hidjai, melyek barát\' kéz gyanánt nyulunk egyik péptől a másikig 1 Harcok szivár-ványai, bombák és gránátok ne hunyjanak ki többé sisteregve viruló partjain! Uyermek ne lássa többé lalai ormáról, mini szakad ki bele büszke paripának s hulláma mint sodor levágott karokat! Repkénytól övezett régi várai tükröződének továbli is szabad és tiszta vizében! Folyása során, eleven hajók melyeknek lelke a gőz. bontják ki a \'.űznek sörényét : eve zők selies csapásai alatt csillogó lajlékok buggyannak és száguldó füst felbök nyaldossák a mosolygó égboltot. Az Európa hét nyelvén beazéló utasokat mintha bölcsőben ringatnák ra|ta; dallal ajkukon mennek a folyam forrásához, vagy sóváran üzletet kötni (Jsmlás csöppjeit Isten csak azért sokasítsa, hogy liait egymáshoz fűzze, nem pedig hogy őket elválassza
(Vég* köv )

OKTÓBKK 1*.
Z A I. A I K f) Z I. A N Y
3
különösen a inost következő erős lóli időszakban. Mily jól esik például egy gyapjú kapcát felhúzni a helyett. A hazulról küldött jó meleg léi d védő é* érmelegiló is kitünó szolgálatot tesz. Ha minden család csak néhány darabol ad, ellálliatiiik az összes magyarországi csapatokul. Magyar asszonyok, lányok! Hozzátok stól kérésünk elsősorban. Kössetek érmele-Kilót, térdvédÓt, sálai.
Aki jobban szeret varrni, miut kölni az is hasznos lehet a katonaságnak. Készítsenek vizmentes szövetből lövészkeztyüt, jó meleg béléssel, Vagy uáljanak olyan baslikot, amelyik nemcsak a tejet,
neposz-
talnok 6 munkásosztály s a nyomorult alsó tály is juthasson belevó falathoz. melyhez joga vau az állam minden egyes polgárának, méginkább s különösen azoknak, kik gyermekeikel, véreiket, övéiket adják áldozatul az imáiloll haza megmentésére
Br
hanem a vállakat is védi a hó,
— Kovács páter itthon. Kedves vendé-günk volt a napokban. Kovács József, vitéz húszasaink tábori lelkésze voll itt két napig. A délceg az eső a szél ellen\' tábori lelkés* - aki a háború kezdető óta végzi Van a husiiknak egy olyan fajtája is amelyiket a sapka ,,e,u*» hivatását húszasaink között - néhány napi alatt vitelnek ezt könnyebb csinálni a hozzávaló vé- ttt,ű,«s\'« Íü" hat»\' ,10K.V Min* a harcok in-
kot* tljuel előkerül minden ruhaszekrényból. Kötött "rö»ilwl "®P jvaival küzdő viléz ezredünket,
hósapkák most nem kellenek, részint mert még van ~ Treiber Kálmán ezredparancsnok,
belőle készlet. Most egy nagyou vékony, rugalmas Közkedveltségnek örvend nálunk T szövetű anyagból csinálják a hósapkát; ennek olyan wemélye. A háború kezdeten mar meg az alakja, mint egy zsák, mely mindkét végen nyitva «\'s«khamar édes csalódásban volt ,,,„ Treiber Kálmán százados súlyos séiC
eibei
Kálmán iratluk, részünk, mert éssel visszatért
Az is becses adományt nyújt, aki kötött sál ^thnk. Régóla lenn vau már az északi harctéren, I helyett puha vékony gyapjúból (gyapjú szövetből) llh,>l ®«ik vilAtl ,hU ",An " ",,,MkaL V,M\' v4«be-készít sálat i elhasznált, megunt vagy. divatját muh <M»hl *rM«ídíU« hitt kaptunk róla. Treiber
selyem ruhadarabból is készíthető ilyen, a marad- **\'••\'»« 8 veszprémi Hl. honvédezreduek lőparanca-ványból pedig egy pár kapca is kike.Ul. Hogy an>t.-"oka. Közel kél honapja vezeti már diadalról diadalra hogyan és milyen anyagból kell készíteni, arra nézve • 20. ezredünk teslvérét a harillilieegyeseket
minden lel világosi lást megad a honvédelmi minik- « « kö^,\'•J,, l»l-«tu...rtnak kiváló bizonyságát
lérium Hadsegélyző" Hivatala. K Hivatal tájékoztatói n\',Ul hatóságának legnagyobb elismerésére
bocsát ki. ebből iniudeut inegludhatuak azok, akik — Kegyetlen tolvajlás. A temetőben elérdeklődnek katonáink sorsa iránt. Szívesen megkül követett tolvajlásokról szólunk megint Napról-napra dik mindenkinek, aki kéri. A hadsegélyző Hivatal hallunk panaszt, hogy gonosz kezek megszenUiégtele-(Budapest, képviselőházi uagy készséggel válaszol »i«ik « kegyelet szép virágait Letörik, ellopják tö-minden hozzá intézett érdeklődésre és szívesen áll vwstől a sírok díszeit. Ajánljuk e botrányod panaszt rendelkezéseie azoknak, akik a lólékuny munkában elöljáróságunk figyelmébe, hogy végi? megwünjenek támogatui akaiják. ■ « lopások
— A városi aljegyző nyugdíjazása Ki fogja helyét majdan betölteni V Perger
Városok KI BlOlOltlUZSOrfl 81 Ion. \'húroiy V..lt városi nh^rK mint\' érirJiiilÜnk e t év
\' nov. 1-én lesz végleg nyugdíjazva. Amikor egy de-
A tehetetlen vergődés , ,, . ■ , ,, ,
rek munkás egyenlői vegle: megválunk, s tőle bu-
Az iiidokolallau árszabások a piaci brutalitások, csuzunk, örömmel konstatáljuk. hogy helyét IJeuedek a fejetlenség? a szabad verseny elnyomása s a lel- József tb. aljegyző oly hivatásszerűen, oly ügy szor-
keilen spekulánsok elővásárlásai s kenyéráiai a uagy gólommal s oly kifogástalanul tölti be. hogy kélsé-
közönség rovására országazeité megtermelték korán güuk sem lehet aziránt, miszerint a város képviselő érett keserű gyümölcseiket s amikor a tél még be jw8lület« hosszú évek során Unu-itott szorgalmának sem köszöntött, élelmiszerek dolgában már is a 8 munkájának eliftmeréseül a megürült aljegyzői
niiiüstelenseg réme fenyeget bennünket. allásra ól fogja megválasztani Hogy ki Ó a város-Szomorú kilátások ezek, melyek éppen most háznál azt Polgármester ur legjobban tudja s hogy kétszeres ólomsulykénl feküsznek az amiígy is lel- rtZOn munkához ineg van a kvalifikációja s rátermett-
zaklatott s meggyötört lelkekre. „ége igazolásul szolgálhat az is, hogy nem egyszer
Tanakodás, aiikétozás napirenden vannak. A « főjegyzői üres állást is állandóan líwlyetteiitette. vidéki városok vezetői egymás után ülnek össze ta- Hisszük, hogy a mellóségbon nem fog része-nácskozásra, de csaknem mind lehelet lenül állanak, sülni, s munka kedve a megválasztás által csak mert nincs megofiiva a jog. mellyel a féktelenül fokoztatik a derék városi hivatalnoknak, rohanó drágaságnak gyeplőjét megragadva azl vissza- — A hadi munkások bére ós a hon-■ ránthatnánk. védelmi miniszter A honvédelmi miniszter lei-Lehelellen, hogy ez igy továbbra is fenuállhas- ratot küldölt a gyárakhoz, amelyben közli hogy a sou a féktelenül tomboló élelmiszer uzsora « a min- hadiszolgáltaiéiról szóló törvényhez kiadott miniszteri dow tereu duló lelketlen piszkos manipuláció és utasítás szerint a soffőiőket. mechanikusokat, gépé-spekuláció tovább száguldhasson. ezeket és .kovácsokat öt korona napidíjban kell része-Kormányunknak minden béíolyásiól menten Mt,.nj A miniszter arról értesült, hogy több helyen azonnal lé kell csapnia # a legeiélyesebbeii intéz- 0zt a rendelk-zést nem tartják be és ozérl elrendeli, kednie, — srólnak a városok vezetőségei egyhangú- hogy a leiratot minden gyárnál függesszék ki és hoz-lag, — hogy a kivitel a legszigorúbb koilátok közé ?Ak a munkáíok tudomására. A munkások panaszuk->7.oritlalván, ugy a termelőknél, mint a spekulánsok- kai közvetlenül a honvédelmi miniszterhez fordulnál az eldugdosott, összeharácsolt - élelmiszerek s hatnak.
s dicséretre méltó módon megmaradt a jó lej és a régi ár mellett, mit uráliak azok részéről, kik kepeken, naponta részesülnek csak köszönni tudunk.
— Bükéi Nani nem ijedős. Neki a város által megállupi\'oll maximális árak nem irányadók Nem is engedi magái zavartatni, otthon vásárolja a vöröshagymát össze öO tillérjével s liferálja Üzletfeleinek. Hja a Nani nem holmi közönséges ijedős menyecske! De azért táu mégis reá lehetne valamikép ijeszteni.
— Helyreigazítás Lapunk legutóbbi számának hírrovatába, .Mit visznek haza a tanulók a gimnázium ős polgáriból" cimbe a tanulók helyett tuuitó szó csúszott be, mii ezennel helyreigazítunk.
— Be kell biztosítani rendőrségünket. Haj Uyuri bátyánk, a kierijemüll rendóikapitány a . legutóbbi gálic eladáskór 3 zacskóval vásárolt a várostól s azokat a főkapitányi iroda egyik sarkába helyezte. A napokban hazavitte s hogy ue kelljen károm zacskobau kezelni, egy nagyobb zacskóba öntötte át mind a hármat. Jött az egyik, a másik a harmadik s amint megnéztélC$Alic helyett gondosan összezúzott apró köszéi/hullt ki belőle. Hogy kilehetelt az a bűvész ki ezt cselekedte, ki a gálicot kőszénné változtatta még nem tudni, de mindenesetre jó lesz biztosítani a^/elidörséget, mert egy reggel arra ébredünk, hogy magát a főkapitány urat és elemelik vagy kicserélik
Meri hát nálunk nagy a reudóri tapéutat még a Szári lekentek\'* uruál is, hát ínég a többiuéi!
„BERLIN" nagymozgó színházban
ma hétfőn egy rendkívül csodaszép inú-or lesz bemutatva Hegedűs flyóla é* Szamosi KWa jtjriii4.M • magyar- művészek a fősi««lvpekhta) Földes liViie nagyhatású drámája ,Munkás zubbony I lelv. K kitiluő dráma a fővárosban luo-unl több előadást ért el. Azonkivül a remekszép kisérő műsor. • Kedden, szerdán, csüiurtóköu és pénteken a legújabb , és legsz-bb niűlilmtjk lesznek bemutatva. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri az igazgatóság
IIESZVmiiRSASii; n vcykanizsán
mint a m. ltir. Pénzügyminiszter által kijelölt hivataloi aláírási hely elfogad jegyzéseket
a 6" ,-os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett.
.-1 itgyiés céljaim HP „ készpénz le/i zrlése ellenében. 90"\'„ kölcsönt ad az iulezel bíirkimk / - 2 éri niöLn tauira 0" t, kamal mellell.
Aruk. a Ifg.siigoriiblutu ri\'quirAllasuanak, s nzok Ára
Szili Kálmán tejese, aniiker hz egész
eiaximiiltnetAk a igy leliatóvé lélessek, hogy a be- vonal uiegindnlt a innyságos ur kériiésere. Itogy a t\'Klllete. inuukában gdrnyeJA, fix fizeU\'übdl \'\'ló hiva- le] árit (eiemelje, ueni e.atlakozotl a mozgaloiuboz
ki a német nyelvet is birja,
tartós és kellemes állást nyerhet
ÍVJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében
V
Zalai I;
N V
0\'\\T"HKU JH
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács jttesej, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejló\'désével foglalkozik, amig az jelen alakjához i rt. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan ludomáuyos. másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismereti1 minilcn kultúrember tudásának szrtkseges^ nW.e. A uiű ára 4 korona. — Kaphaló Ifj. Wajdiis .lo7.H«*f könyvkereskedésben. Nagykanizsán
Az „Élet* szépirodalmi •■« művészeti hetilapot (szerkeszti Andor Józsefi gazdag tartalom. érdekes óh aktuális képek egészilik ki. A killuő Inpol melegen ajánljuk olvasóink figyelmeim Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budupesi, I. Fehérvári iU 15/e. -Klóizelési á«- félévre 10 koi. Mutatványszám") készséggel kltld a kiadóhival
A „Vasárnapi Újság" minden szánm gazda* tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj->rtK" előfizetési ára negyedévre <>t korona, „Világ-krónika--val együtt Imt korona Megrendelhető a ,Vasárnapi UjsAg" kiadóhivatalában (Budapest, IV , Kgyeleiu-uloa 4 l IJgyanitl megrendelhet A :i .Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép n/.ámaru. i-dévre ■„\' korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghőbb krónikása, Írásban és kípbeu az Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész harcterein történik, azt mind elénk tárja festói szépségO képekben. Érdekesség, művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az l\'j Időket, melynek minden ( száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófizetési ni a negyedévre 5 korona Kiadohivalul, Budapest, VI. Andrássy-ut Mi. sz
— A „MAGYAR LÁNYOK- szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi ölen vasárnap. Minden egyes száina gyönyörű mii vészi kivitelű képpel é> a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kl-\'fizetési ára: Bgész évre 12 korona, félévro 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Mudapesl, VI. Audrássy-ut IS szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — K kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk
ftt
NÉVJEGYEK
addig mtg nem Istizell nagy vajasztakban jutányos áron készittetitBk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Í///\'fmJ,(vmi
I1 Ofl^OMKAi, /fliai(Oí«nni \'u CSAK\'^-HOtt
HflNflSZERKIRÁLV»ji
bcfít ülz.\'iefkflrut 15.
mitüVlLH IMlHlNl -
4 i.ns ni. ..iin.iörII ti.vAll ■
Berber $yóay-kátfányszappana
0. Hell « Comp-tól.
KUálé urrotok ajAtilJAk <•• J.urApa IrgiOlil. Államiban • IflfjM.I. .fr.lM „„y,\\> .1 l.tt./nSlJAk mindrtif^lo börklUtéc allén
khlönfc.n, kiAiOkux bajul. .. Ui.iK.cl. > .lmn.nl li»J. >i*k«llk<»|>< i\'llrn T.VI.H..HI iO »«Ai«l4k lakAlrAnyl «• lényrgi >rii kiilunh.wii. «KJ*b IljmrinU irrArlII.Al
lordulA
M:.V«r» I.ArbaJoknAl i
......inlAfut
Berger kátrányos kénsiappana.
Nöknrk ujermrkvkiirk •nyhíhh halAm k Atr Anyiwppaa
Bergcr glicerin kátrftnyasappanc.
TcwAbbA kAlrAnj rulkul » h.r<«
Burger-félu Borax-uappan
pattanA*. n«p.ul6., ttnplo. mllon.rr «% wAa bAibalok el Darabja uladlaaaal osyull TO Bllér.
»PP»"». •lakAllkorpMAl,
^ . ....f
\'nmp.-IAI fa ntiM mi*g . jAl a mrllcllf
» lerö »íiljr-
gyrl ét «!»-IrAil. KliUi. »» aranyaram, 00 ik evi pArul vIlAgklallllAton arany Aram. KaphalA mimlnn r»oivtorbnu. df ugorjában 6% »ak flilatbon. Nnffyhnii: <! II, II .V l ump. Wvlru. 1.. Ilnlf. r •t«r(rr.lt«»... || i* 11min|»-MOl iihk*Imit klr«ifi»l.rn
Török JÖJM\'f KlfAly-iilra IJ , Moli.Ar t,
Motrrn^l, Tlmllinnvpr Scll»lii«l KorbmoUfr hllgfr-Ul4.tal.lAI, Hadai.nrll^ Trih.M.kn<>l. Hlr«.rl NAuilnr f-lAraAnAI, N^ruda .S\'And»rnAl.r>.|.|nyl Krigy.-ítiíl. VArl \' * KlOíliivl.ni mlndrn k>ök« nipriArhan, |nbb ilri RfrlAbm. t» IHaUirruiIrlbrn t
NYii/rrfiR-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyeimekek számára, Abbáziában.
ErÓBitö és edző hizlalA-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
•i K roval alnt. líótli.ll.\'k.Ti ...... vnH;il l.\'l.\'í-Vi-
■■^.\'1 N/frlfPxy.lÖKt\'1^
SZEMESNEK
kidl ma l.\'iuii. ha lúl akarjuk szárnyalni vim senvfársaiukat Az elelim\'sseg nem
ML
<g>.dih.\'d\' nüulluigy m. késsünk egy pillaua litr •<••111. Iiam\'in Soron kivíll vegyük igén\\ln\'
../ala: Ko/.lónvto hinl.U-si lovaiai. mert ott liatái\'n/<Mlnn i-redtneiivl i\'r <\'s 11 magyar liirdeló
VILÁG
llll(l|.||.»J.I III IM|.filllllll|il A |l II.I..1Ö iovi.1
«•"<( i»«K(!yi\'Álik M ■■■ i.vn\'il
iiiiniii, hAlaiu/ullHii
VAKNAK
ki\'ll It\'inii. u ki ih\'iii láijn n „zului Kö/.Iom.v roliiimos. (rjlAilráAi. kz |n<ili^ víükoshii j|.|. li\'iiivi. l.oftv
AZ
i\'zimi iii|ii)ími nit.(!ij..liMió niiiiili.il liinlütísnek
kelló liiisznii van. ............... áll » viláe.
viikmik ír/.
ALAMIZSNA!
If/\' FAKÍTS /P^spf |
KÖNYY-, PAPIF^- És l H Ó S L E I^K E R ü S K E D É S E
Y
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos. árban gyorsan készíttetnek.

l .mintezetek ré«ére szükségei cikkek
_ dús raktára
•legyzöi és egyébb küzigazKatási nyomtatvány.,>t nagy raktára.
Nyomaiét a lapluUjdoa.,, I„ VV.ij.lu, ,..M„ .................. MaK¥kauizsa„
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 19.5 október n Csütörtök
83 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkasztosag es kiadóhivatal Oaak-tír I
Talafon 182 HlnlaUaak .lljatabaa a.arlnl.
Kclelós síci ke-»stő : ,í K"»R«rk«»Bt *.;
Bánekovich János | Kemény László
Magjalaulk hétfőn él csütörtökön.
tlön*»M»i arak: K«í«« ivio 10 korona, (iltrie 6 korona, SeRyeOévre 2 korona 60 Ml. E«v*> uám Ara 10 Ml
s
A mi albumunk.
ASCHLER ISTVANNERQL
vesén, lelkesen és fáradhatatlanul! Munkása volt nemzeti ügyünknek. mint |ó ura a harcmezején, méltán rászolgált hogy intve a hazafiúi kötelesség teljesítését visszatükröző sorokba bekerüljön, (dr. I j.) |
jSY-
sem szabad megfeledkeznünk amikor nehéz
időnk igaz munkásairól írunk. Hozzátartozik ahhoz a gárdához, amely a nagy jelen hívó szavát megértette s odavitte idejét, egyéniségét, lelkét, hogy feledést boríttasson a csaták tüzében nyeri feliek fájdalmára, a szenvedések és nélkülözések keserű emlékére jóságos bánásmódjával, •figyelmével, a be-legek ápolásával Csaknem egy évet töltött a betegápolás lerén Mindenre kiterjedő ügyelnie s színes szava |ól hatottak a kórágyon szenvedő hősökre. V Hokan áldják nevét, figyelmes lóságát. amel\\et/-^t Vöröskereszt kórházaiban dr Tuboly Gyuládéval egyetemben tanúsított. Ápolása melled, kedélye folytán elszállt az aggódó lelkek sokaságáról a borongós fájdalom, a kétségbeesés s a jövővel szemben ápolt aggodalom és ezek helyébe kedéljr és humor vert tanyát s a magyaros jókedv a halált is kifigurázó sebeaült vitézek táborában. Működése tehát igaz áldás voll. Mert. ahol a lélek vidámsága visszatér, unnak állandó édes érzete tölti el az embert, ott a gyógyulás hamarosan befejezést nyer, a vert sebek mind beforrnak, a törölt csontok éppé lesznek — Nemes eszmének szolgálatában áll tehát Maschler Isivámé s az egész éleiének folyamán édes leik1 nyugalommal tekinthet vissza erre az időre, amelyben mint annyi jele*, annyi nemes, ó is kivette részét nagy küzdelmünk súlyos adójából s megjárta az igaz honleány kötelességének úlját buzgón, ked
A mi színeink?*
Októberéi Írván az esteledő esztendőnek, kibámul az emb<>r a halk d.\'iíijil őszbe, mely levelek arnnvesőjével i.-rin be az utakat es kényelmetlen borzongással gondol a tavalyi .októberre, mely zordonan és ijesztően kezdődött a mi szelni fájainkon i* Tavaly ilyenkor voli. napokon kérésziül elmaradt a llőfer, esak szórványosan adtak ki jelentési a nemetek is es minden vigasztalásunk az volt. hogv Tisza István megjeleni a tnuukapárljban és igen jókedvű voll. — amint olvasnunk adatott. Tavaly ilyenkor nem ezek a meleg deli tengerekben fürdött szélsulianook járták itt bolondos táncukat, akik most pajkoskodnak a lavidyd eivil-kahipokkal — mert ujai ki hirna és ki merne venni ezen elienlialó időkben polgári eb-le bizonytalan larlauiára? — és pajzánkodnak a hölgyek bő szoknyával Tavaly ilyenkor goromba szélkozákok üvöltöztek be a kéményen északról való gonosz híreket.
Tavaly ilyenkor görgött felénk a Uoma-nov-cég gőzhenger)), kerek tízmilliói által lengetett kerekével, óh. hallottuk is már harsogását a határvédő kárpáti sziklákon és átkozott tüdejének párája tette keserűvé a tavaly októberalcji ködökéi.
Az uzsoki-szoros... Milyen messze van már. mikor először hallottuk a nevét s kitágult széniünk-bogara percekig meredt gon-dolatlannl a mappára! Hol van már az ellenség. aki akkor ott lihegett rónáink tövében és hol van a mi magunk önmaga elől is bujdosó remegése! A fantázia szegény madara, akit a csillagoktól az ereszaljba kergeted vissza a háború, meglankad, ahogy követni akarja az eseményeket.
Igen, minden megváltozol! azóla körülöltünk. még a lérkép is, melyben reszkető ujjunk le-leosúszott lavaly ilyenkor a halár vérpiros vonaláról
Nem ugy lett. ahogy azokban a napokban gondoltuk, a háború szivacsa nem a mi színeinket mosta le róla. hogy haláraink idegen halárok mellékágai legyenek. — ugy leit. hogy a mi színeink sütnek oll is. ahol ezelőtt más fajtákal jelölt a kartográfus és a Ilii határaink húzódnak egyre beljebb és beljebb idegen világok leslébe. Minden
A béke Merseillaise-e.
Mért viszálykodunk hegy vagy róna miatt V Könnyű sátruukat a széf percre elfuy\'a; még kenyeret sem szegtünk a terített asztalnál, s a halál már elszólít onnan. Ariniuiiis, gallok és germánok folyója, lolyjon büszkén es szabadon ősi omladékok közolt; Caesar és Nagy Károly táboroztak egykor halmain de bár iltanak vizéből, azt ki nem merítették Miért >s gytllölitik untat? Miérl is emeljünk választófala kai emberek, népfajok kozé? Vagy vannak-e az líg iiek is halárai? Vau-e boltozatának fala, korlátja, közepe ? Népek és nemzetek \' Tépjetek össze a zászlóitokat I Csak-a gyűlöletnek és az önzésnek van hazája, a testvériségnek nincs. Nem föld, nem folyó, nem tenger szab|ák meg népek örökségének határait, hanem a szellem arányai. A világ haladása az egé.iz emberiség üdve. Ldniartino hazája oit van mindenütt, a hol csak Franciaország ragyog, a hol szépséges nyelve hódit. Minden gondolkodó léleknek testvére polgártársa ó; otthona, hazája az igazig. Folyjon csak a Rajna békén és szabadon a két erős fai közöd ; egykori gyülölségük olvadinn tel a század nap jáiuil. KI|enek a komoly Néhn-Iország nemes liai I Homlokuk hideg nyugalma barátságos tűzhelyt lakai . Fejedelmeik. Nagy Károly utódai, Nyugat tanácsá-
nak Nesztorai Nyelvük egy királyné köpenyének hallásaihoz hasonló, büszke szívük olyan mint szirének forrása, a mi ennek a mélyére kerül, szerelem, jóság, gyűlölet, nem jön fel többé onnan, Nemes bollivei alatt áradjon hiten és szabadon a nyugodt, de zabolátlan folyam ! I\'artjain szabad nép viruljon. Ks éljenek Franciaország munkás méhkasának rajai, kik előőrsök gyanánt Isten előtt haladnak! Mint boldog reményekből elő utazók, hintik tele a világot áldó magvakkal, de ők maguk sohasem aratnak , . . A talaj, a mit megérintettek, büszkén és gazdagon virul, jutalom nélkül. szolgálják az emberisegét, s szellemük i|jából eszme vagy halul nyilait szórják
Folyjon sznbadou a hatalmas folyam ós áldja meg (olyásábim e kél népet! A sas meg a bika isznak forrásainál Az ember közeledjék az emberhez! Nézzetek oda! Az elhagyott Kelet amott fordul a Nap felé. A sivatag hasztalan fárasztja a lomha ka-raváut, a magány alussza olt mélységes álmát. Az elpusztult népek olt hagyták üres águnkat, a barázdákat poros országuk borítják. A .végleien .síkság néptelen lapján a pymmisok árnyéka mint arany tőr méri a holt órát a sivár homokhoz. A hol «z Kilphrales elhal, oda a tengerekre szálljon szabadon a Rajna! A hálátlan rögöknek vigyen áldást,] virulás!! A Myók vnlianak egy \\ízzé, az embeiek egy I néppé! A csillagos Alpokból szállítson a Rajna büszke ijeuyőket árbocok számára, kövér völgyeiből
vigyen leüt és kendert a távoli világba, cserébe gyapjúért, aranyért, selyemért. Ne hulljon vér ebben az útjában ; reszkető nép ne jusson zsarnoki hatalom alá! Nyugalom, öröm, testvériség zászlója köré sorakozzék a világ! A béke szivárványa. Iiétsziiiü lobogónk kigyódzzék. a Raina vizében.
Hiába volt azonban a béke Marseillaise-ének ragyogó szépsége, .Lamartine vihart aratott békeszózatával. Honfitársainak tüzes ueiuzeti érzése és lobogó íjnlulata meg a nagy költő fennkölt szellemét és szeplőtelen alakját is meghurcolta. A francia sajtó feneketlen támadásokat inté\'.eit ellene.\'s még olyan Hzerepyivő mság is, mint a National, szánakozva állapítja meg, hogy Lamartine megszűnt kiváló költő lenni, miután mint politikusi ugy sem vehették komolyan.
Az irodalmi szalonokban, mint Adolphe Bris-son írja, szenvedélyes vitákat keltett a Lamartine költeményé. A Uiiardiu asszonynál összejött írók. mii vészek, tudósok és politikusok különböző szempontból bírálták a nevezetes dalt, de abban valamennyien megegyeztek, hogy páratlan szépségű, elragadó ékesszólást!, magasztosait szárnyaló óda. Mindegyik kiválóságnak, HAIzacnak, (iauthiernek, Musset-nek más-más strófa tetszett, de mégis mikor Oirar-diu asszony kijelentette, hogy őbenne szilaj ueiuzeti
z a i. a i souo n y
OKTOHKK 21
megváltozott. minden hozzánótt azóta a háború kolosszális méreteihez. Iiozzíi a katonához a még eddig ÍUhonhagyott polgár is. akinek munkája, szorgalma, lelkesedése, hite, bizalma kiapadhatatlan energia-forrása lőtt az ország harcoló friének. Már nőin vagyunk olyan kislelküek, a béke nádszil-emberei is megértek és megszilárdultuk. Talán nem vagyunk már olyan naivul sokat várók sem, mint valaha voltunk, a szerenose legdélibb verőfényében. tűikor még minidig újság volt a háború Ma már állapot lett belóle s mi jóra- rosszra felkészülten tudjuk állni ezt az állapotot, amely a biztos végsó győzelemhez se^it.
Dr. Bentzik József emlékezete.
PAIOS LAJOS adománya.
A gimnázium mai ünnepe
Ma egy éve, hogy dr Betlizik József az északi harctéren hősi halált hall. Az egyévi idő leforgása, azonban még vékony rétegnek bizonyult, hogy az ó rokonszenves alakját elfedje. A fájdalom megújult mindazok lelkében, akiket az édes emlékezet s?.álai fűztek a reméuyteljes hósi halott személyéhez. E megemlékezés refrainje különösen szépen s meghaló (ormában újult fel a helybeli ka\'.h főgimnázium mai Összejövetelén. Csendben, hangtalanul készült ez a? összejövetel, de áhiiala s meghatottsága annál szebbl lett. iiyászmisét hallgatod előbb a katli. ifjúság, azután pedig a tanári kar vezetése mellett a Polgári Egylet egyik iskolahelyiségébe ment. Itt Horváth György főgimnáziumi igazgató szép és megható szavakkal adla tudtul az egybegyűlt ifjúságnak az összejövetel céljái. Kajdalmas megemlékezésre jöttünk össze, mondá az igazgató. Ma egy éve. hogy iskolánk egyik tehetséges és édes emlékű növendéke miudanuyiunk érdekéért hósi haláll halt. E nap emlékere, veszteségünk es szivünk fájdalmának kifeje-
zésére a hósi halált halt dr. Bentzik József egyik gaz Darálja száz koronái adott, hogy azzal egy rte-génysorsu s jeles előmeneteld tanuló ifjút jutalmazzon meg a tanári k»r. A megboldogult e mulegaziv.lt bniátjn ait akarta ez adományával. hogy mikéül dr. Kenuik Józaef « szerénység és a cötelesíégtudáa igaz paldáujképe toll, ugy » megjutalmazandó ifjú in az erények uljáu járjon egész életén ét. A jutalmat Sehmolz l,»|Os ötödik osztálya tanuló kapta meg. A jutalom átadása után ai igazgató nemzeti imánk eléneklésére tiirta (el az ifjúságot, amely a Himnusz \'eléueklesével iíkolai helyiségeibe vonult az előadáaok folytatására. Kz a azéji és meghaló iskola ünnep rövid története, amely ezután minden évben meg-újul. hogy ifjúságunk elótt itr. Bentzik József szerénysége és kötelesaégtudása követendő példaként ra-
gyogion. Szebb .....lékel nem emelhetett téjdalménak
kifejezésére, tiaréti érzelmének kiniulalíaáia <n dr. lieutzik József emlékének megörökítésére az adományozó, miut o nemes gondolatának és tervének megvalósítása volt. A humánus jótevó. a nemealelkl) jó-barát szerényen, névtelenül akart maradni s a főgimnáziumi igazgató az adományozó e szándékának inegiá felelt nem emiiivén nevét az ifjúság elótt. amelynek adományával dr Bentzik kit szép erényének köve-téaére akar buzdító pedagógusa lenni. A azép cél s a neméé teíl azonban kötelességünkké tett., hogy a gimnázium a jótevőjének nevét közzéadjuk
Jél tudjuk, hogy o»in a hiúság gyönyöre s a kétkedő büszkeség mátnora inditotta jó szivét szép telte és szándéka megvalósítására hanem igaz baráti érzelme, amely öt dr. Bentzik Józsefhez l\'Ozle. Tartozunk azonban a köznek vele. hogy nevel ideírjuk akkor, amikor a rut önzés annyi visszataszító példáival szemben az önzetlen erények egész sorával találkozunk adományában. A nemesszivü adományozó jó-barát Fahw l-ajós Itgyvéd. Adományát ezentúl minden évben felajánlja u tanári kai rendelkezésére jutalmazásul, holla után — hogy dr. Bentzik József emléke mindig éljen s végsó leheletéig szerelelettel, önfeláldozással. a kezdet lelkesedésével gyakorolt kötelesség, teljesítése örök példája legyen a nagykanizsai kall), főgimnázium ifjúságának — a száz korona adománynak megfelelő alapítvánnyal fogja Beutzik József em-
léket megörökíteni. Nem szólunk tovább. A nouios cselekedet Faics Lajos jótetlének beszédesebb eillle-gelője lesz minden ékes szónál - időtlen időkig. De kevés hősnek is lesz ilyen minden márványemléknél tartósabb - ötök emléke. Méltó emlék a mogerökitóhóz s a megörökitetthez egyaránt.
Dr. L. J
HÍREK.
Tábori levelezőlap.
„Bátyám! egymásután megkaptam rendben Minden hozzám intézett leveled... Mily boldog lennék, hogyha férfi módra Forrón fezei .szoríthatnék veled. II tábori lapot az úton írom: Galícia felé visz a vasul, Alig pereg le még huszonnégy óra S öcséd a rusznyákokkal szembe jut.
E tábori lapomra \' számot írok S a lobbit is majd mind megszámozom. Hogy ellenőrízhesd, ha elkallódnék Egy-egy lapom a hosszú, nagy utón. E lapom szóval: egy. Csókollak! Ölellek százszor bátyám! hü barát! Ha szünetel a puskatiiz minálunk, Majd folytalom a számozásUovább !u
Megjött az első szám. De jaj, miért ^ Nem jött a többi, amit meg ígért.. .!
Doktor János.
egoismus lobog, hogy Lamarline békeszózata túlságosan nagylelkű, hogy ó a hazái mindennél elóbb-valónak tekinti, a aunak a német poétának kegyetlen versére méltó választ kellene adni, Alfiéd de Mus* sel lelkes lángolással löri ki Lamaitiue elleu, s arra is kész volt, hogy a Rhciiiliedre válaszoljon.
— Nosza rajta! — biztatták a társaság tagjai. Menjen ki a kerti terraszra és egy negyedóra alatt irja meg a méltó választ!
Majd tollat, tintát, papirt és kél szivart adtak neki és magára hagyták dühével és gondolataival
Tizenöt perc múlva a kél szivarnak már csak a hamvai maradlak illeg, de a vers is készén Volt, a Le Rliin Alleiuaud
Mindössze hat stróla az egész. Költői értéke sem sokkal több. Nem az isteni ihlet, hanem a vers irói sport szülötte. Éppen a lueglorditoll Mecker-féle dal Olt az író költő talentuma csekély, de a dalban kifejezeti indulat őszinte, igaz és inély; emitt a poéla a legelsők közül való, de a dal mesterkélt, felszínes és hideg. Mint egy Öntelt bajvívó áll ki benne a porondra Mussett, s hat tartalmatlan vers-szakban elintézi egész Németországol.
Azzal kezdi a költő, hogy a Rajua egykor az övék volt. Egy couplet nem elég arra. hogy ellöiölje a németek vérében gázolt lovaik nyomait. A Rajna egykor az övék volt, s keblén még olt látóiig az a s«b, melyet a győzelmes Üoinlé ütöll zöld ruháján. A hol az alya járt. oda a fiu is el tog még |iitni. Mivé lettek a germán eréuyek, midőn w hatalmas Caesar aruyéka borította téreiket? A Rajua egykor
az övék volt. Ha a férfiak elfelejtenék is a multat, a néniét leányok emlékeznék rájuk: ók löltöllék meg borral a kupáikat. Azért, hogy a Rajua most a germánoké; ne beszeljenek olyan gőgösen A haldokló sassal szemben ók a hollók valamik. Am hömpölyög-piti bekében a német Raiua, s gól székesegyházaik tükröződjenek benne szerényen, de ügyeljenek, nehogy harcos dallamaik felélne*-szék a holtakat véres nyugodalmukból
Mussel lögtönzése a Revne de Parisban jelent meg es heves polémiáknak lelt a forrása. A közvéleményben pállok keletkeztek, mel)ek a kél költő kürUl csoportosultak és a dalaikban tolmácsolt eszmék nevéven lamadták egymást A natonalisla köllói hívni természetesen túlnyomó számban voltak ; Lamnétiiie-l még a Revue des Dciix-Moudes is megtagadta, a Marseillaise de la Paix megjelenésének ellensúlyozásául hamarosan kiadta Edgár Quinet tüzes, harcias C\'OUplel-íl
Az izgalom álcsapoll az oiszág határain tulia is. Porosz katonatisztek provokálták a Németországot lekicsinylő francia költőt, de Mussel kijelentette, hogy ő csak Hecker Miklóssal, a Rheiulied szerzőjével hajlandó kiállni Ez azonban abban az időben súlyos beteg volt, s így a párbajból nem leit semmi.
Egyébként a Irancía közhangulat is lassanként elnyugodott. Ujabb politikai események hullámai magukkal sodorták a Raju.i-daloklól felkavart szenvedélyeket, a nélkül azonban, hogy a fertőző csirákat is elpusztították volna. Három éviized. inulva a tiéinel-Iraneia viszályos elletnétek véreseu idószerüokke val-
tak, s ma, hetvenöt év múlva, a phaualiktis fajgyűlölet mint visszatérő végzetes láz pusztítja a két gyönyörű culturiiumzetet.
Lamarline lelkében mély és gyógyiihatatlan sebet ütött francia költótársáusk méltatlan támadása és a közvéleménynek ellenu való fordulása Közzébocsátoi-irásában (Oours de Lltléraiure) Franciaország géniejét hez és méltóságához nem méltónak nyilvánítja a Mussel slropháit. a sasnak szárnyai úgymond, nem találnak az apró pacsiiiához. 0 a szószékről is lelke egész indulatával küzdölt az elleu, hogy egy parvenü pasa miatt európai háború legyen A Marseillaise de la Paixt az ihlet órájában iria, mint olyan feleletei, a mivel a franciák fenyegetése\' által súlyosan megbántott Németországnak tartozóit. Valamennyi dala közt, irja, legjobban becsüli a béke Marseillaise-ét s ha a francia uemzeli szellem mégis a Musset gúnyolódó, prosai versének tapsol, ez csak azt bizonyítja. hogy az igazi hazafias érzés megromlott Kianciaországbaii.
Bizonyos, hogy Lamartiue a francia irodalom egyik legnagyobb szelleme ma is szemben találná magával nationalisla kóltótársait és lélrevezelett hazája közvéleményét De épp oly bizonyos az is. hogy miut l84o-ban, ma is Lamarline-nak volna igaza A Rajua partjain békében és boldogan virulhatna a kél nemzet
Halász Gyula.
(Vége.)
októbkr 21
z a i. a i közlöny
— Bugsch ezredparancsnok kitüntetése Bugsch Aladár, viléz. Iniszasaiuk ezredparancsnoka h múltkor leirt dició viselkedéseért ezredének a Vas-keresztéi kapta meg
j - Harctéri lap. Szatlmayer János zászlós irta a Hndsegélyzóbe azt a lapot, amelyből egy pár sort kiszakítunk s ide irunk. Érdemes, hogy köz-kinccsé legyen, hiszen a húsza* honvédek lelkivilágából sugároz ki néhány fénycsőméi, amely azután sok miudeul megmagyaráz a hősi dicsó.«ég ország-uljáu járó ezred cselekedetéből A hol a lélek vidámság oly bősége harcol, mint húszasaink soraiban, ott a győzelemnek állandó társnak kell lenni. — Óriási mocsaras őserdőben élünk, írja az ifjú zászlós. 8 mikor estefelé ót órakor már be áll a sötét, nem az éjszakát s a nyugalmat várjuk hanem a muszka komát. Igy várunk reggelig, hogy mikor teszi tisz leletét. Kgész éjiel rakétákat eregetünk a levegőbe, mintha csak szüreten volnánk; de a szőlő — sajnosI — hiányzik. A muszka azonban uem hiányzik. — Iterek heteseink, a hetes lüzerek. 110 meg a muszka is küld egy-egy srapnellt Igy, igen jól vagyunk,— végzi háborús lapját a hós ifjú.
— 20 ezer darab sertést vágatott a főváros, ahol a szándékot lelt is követte. Nálunk is megvolt a tiagyhaugu jószúndék, de hiányzott az energia a kivitelhez, de azért a mi disznóink is zsírosodnak .a 32-es bibliában.
— Mi^lesz a téli fával? Nítjjy kérdés, logas kérdés, — mely különösen most, amikor minden téren a letteuetes drágaság lojtogat, — óriási probléma s ólomsulykent nehezedik a lelkekre. — Mert az éhségét is könnyebb a melegszobában törni, a dohos kanizsai kenyerei is könnyebben lelehet nyelni, ha nem hideg n szoba. A lelek is a meleg szobában jobban fel tud melegedni mint a dermesztő h idegien, hol u gondolat s az érzés is belefagy az emberbe.
Örömmel olvastuk annak lde|éu, hogy városunk gondoskodni fog a fakérdés megoldásáról, uzoiibau mint sok más dolog, ugy látszik ez is csak a jámbor "száudékok számlájára Íródott. Ne reményked|ék, iu> bizakodjék tehát seuki. szerezze be fáját mindenki mert hiu ábránd abban bízni, hogy a város e tekintetben segédkezet tud|ou vagy akarjon nyújtani.
— Mennyibe kerülnek a tüzérharcok? A tüzérség a lugfciitosabb fegyverneme a hadseregnek. de talán a legdiágább is. Nemcsak az ágyúgolyók kerülnek r.agy összegbe, hanem megdrágit|a a tüzérségi harcot az is, hogy egy ágyúcsövei csak bizonyos, korlátolt számú lövést lehel tenni. Igy például egy tizcentiméleres agyúval 750 lövést, a lizenhatcenliméleres ágyúval 880 lövést, a 27 centi méteressel 100 é» a 30.5 centiméteressel csak 150 lövést lehet teuui. Kzután az ágyúcső úgyszólván teljesen harcképtelenné lesz és ujial kj;ll kicserélni Az ágyúcső aránytalan gyors haicképleleusége rend kívül megdrágítja az ágyú-ló véti. Kgy 30 5 centi-, méteres ágyú, amely 4H.400 kilogrammot nyom, 500.000 koronába kerül, a 100 kiló lőporral (öltött 338 kilogramm összsúlyú löveg 9000 koronába kerül, de hozzászámítva az ágyúcső veszteségei. 3323 koronát, — egy lövés a 30.5 centimóleres ágyúnál 5333 koronáim kerül. A 27 centiméteres ágyúnál egy lövés 244? koronába a II! eentimétei esnél 430 koronába kerül. A kiskaliberű ágyuknál olcsóbbak a lövések is. A Ö\'fi centiméteresnél egy lövés 30 koronába a 4 7 centiméteresnél 12 koronába, a 3*71
eeutimcleresuél 8 koronaba kerül. Kbhftl a hozzávt-1 tóleges kimutatásból is látható, hogy drága mulatság | az ágyuharc
- Miért apró a zsemlye a kávéház
ban\'\' Mert ug, rf„d,lik 6n darab 2 koron., lgJ mint a m kir Pénzügyminiszter ál-
vág vissza a sütő mester ur mert ugy rendelte a
a nkitakaitékpénzták i{ksz\\ knv ráiísasa<; nagykanizsán
tal kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad jegyzéseket
a kávés léusiir, hogy nagyobb legjen a haszon. Lám-lám! Mi a péket sZidjuk pedig a kávés téusurak hunén tkodnak a publikummal a tojás nagyságú helyes , kis zsemlyékkel, amiket a kora reggeli órákban a kulcslyukon dobál be a zsemlye hordó fiu I Bravól — Miért nem lehet Barcsról lisztet szállítani? Így tüuódik egyik helybeli pékmesterünk. Hiu. Csodálatos, hogy a multak tapasztalatain nem okult ez a tisztelt ur. Hiszen világos, hogy nekünk elébb meg kell ennünk a felhalmozódott I bárkinek 1—2 évi időtartamra 6\'°,
a 6" ,,-os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett.
A Jegyzés céljaira /0°/„ készpénz lefizetése ellenében, 90" „ kölcsönt ad az intézel
kamat
Szerkesztői üzenetek.
dohos, büdös, savanyú lisztéi csak azután kaphatunk mellett. egy másik silány értékű valamit, ha a malomnak ugy leiszik, mert a gyomrok lelett nálunk ez az élet és halál megbüutetheletleu ura. Ilát hol a hatóság? Hol a törvény sújtó ereje? Hol nz egészségügyi
"""\'» .....«"kMHa - Dr. s« J né. Ne móltoztassek csüggedni.
ama disznóknak való lisztnek torgaloinha hozatalát? Al é|el spr/ m»lllr4B,i „„ vegj4k ke()vét> |,0|().
Hál éppen Hálónk kell minden vu.litg visszaélésre nemes lelke jóságát továbbra is megvalósítsa. Az .lemet hunyni s ill hdiel minden embernek az "P™ Megszólás és félreértés élei,, nagystílű « ürók amúgy ia felzaklaloi lelkll közönséget orránál fogva emlél"\' programjának uoni lehelnek megaeramiaitíi. m,.tm11 Ai érdem, a kezdeményeién nehéz munkája a Nagysá-
, -«»<lé marad, hogy a hedUledezS airok gondozó ke-- Visszavont tejárak li.dval.ví dolog, „,liluk Bhu,y eMl ,,„ mii(t is ,„.
Iiogy a jó példa haiása alatl Lówenfeld Joacliin is gyen a aze jény hós airja gondozott ? Elég, lia évente lel akarta a lej érát 32 fillérre srófolni. Azonlian egyezer hivatalosan íeletekiulenek. S azután megint jólesőn veltllk moal tudomásul. hogy kówenleld ur rtu"lot \'\'85 évig Virág, csak mulagnláara való. A l.lk,. meglágyult , visazatérl a régi 2S nilérea le|.| MrdT! koazornk.l lessék halottaknapja után a 1,6-
árhoz. A nagyságos ur azonban meg mindig eróaeu ingadozik, nem tudott még ugylátszik határozott kai kulust találni, hogy miből log a háború tartama alatt megélni.
Hja kérem az nem is csekélység a mai drága világban, amikor minden itthon maradott iparkodik I tarisznyáját mennél kövérebbre teleszedni
— A mezitlábos iskolás gyermekek
sök sírjára tenni, amikor hivatalos magyarázat már nem lesz. Mert a hogy éu ismerem — ugye nem azéit tetszik ott semmit sem teuui, hogy ezért magasztalják ? Sok üdv. Igaz elismeréssel vagyunk mindig önzetlen muuká|a iránt. Hiszen már többször megírtuk, hogy jó szivének tiszta szándékáról, haug-talan, cseudes jótéteményeinek hosszú- soráról erős a meggyőződésünk
— N E Táboriposta 50. Köszönjük sorait Jól esett a megemlékezése,, hogy jó munkatársunk
Dideregve, éhozetten tipegnek apró fiuk s leánykák nem feledkezett meg rólunk. Olvastuk gyönyörű
az iskolákba, riugyekkel, rongyokkal takargatva fázó! az Életben. Feusóges volt, illeti nevéhez es
testüket - Ugyan mi lesz, ha beáll u hideg lel lan,Ja rógi ,ia»SÍá,,"z ilyen szó s hálás kö-
honnét jul e nyomorultaknak ruhára, lábellire s egy- "\'T ^"í!*" í\' "t™*** f0,t\' ^
. , vázlatot adtunk rola, halvány kontúrvonalakat, ő
egy darab fára, amikor a szenyes spekuláció a fa magál) . da|iá8 jf)út, le|je8 PRészébeD nen, ludluk
árát loo koronára, a csizma árát 60 koronára esi-1 sorainkba adui. Hiszen, ha ismerte, igazat ad akkor
liázta fel ? Kerül e n háború hiénáinak zsebéből né ■ szavainknak. Uránál ölte meg s zúzott össze anuyi
I hány fillér e nyomorultaknak, lesznek-e akik e dider- "\'n*11)\'\'. tört össze egy jó atyai szivet. Kgy ideális
\' gókuek megnyitják zsebeiket. I"za,i e*w,t f«Ídalom gyönge akkordja csak a
. , »»» szavunk. Már három hete, hogy történt. Ott,
- Miért dohos ós savanyu a liszt? va|ah0| az ÖII közelében. Az egerlandi vadász ezred Váiosunk minden üzletében dohos a liszt s savanyu i kitüntetett hadnagya volt. Bár együtt lettek volua.
a kenyér. Ugyan mi lesz velünk, ha beáll a tél s Talált élne s mi fájdalmunk helyett érdemes, öröm-
tavasz felé, ha már most is. amikor a cséplés is alig sorokban Írnánk rója. De megszakítjuk sorunk. Sok fejeződött be dohos kenyeret kell ennünk? Mi az oka euuek? Miből őrlik azt az undorító szagú lisztet, mellyel városszerte traktálnak bennünket ?
üdvözlet.
— K. Igaza van. Soknál sport s nem őszinte részvél. Alap az önünneplésre. De hát emberek vagyunk. Árnyékunk is van De ez nem meutí önt
Hol a szerződés s a hatóság? Miért nem tör attól, hogy ne vegye ki részét a kötelesaégteljesités-
hól. Legyen ön jobb S ne tüntetőleg, hanem cseud-ben végezze muukáját.
— R. K. Köszönjük. Sorra jön. Jó utat a dicsőség felé.
— Os. L. Hiba biz az! A feledékenység nagy baj. Tessék korrigálni. Mi lesz öreg korában, ha már most felejt.
téuík a legszigorúbb elleiiórizós, hogy b.i tartja e a malom, amire kötelozio magát? Meri az lehetetlen hogy a város közönségét orránál fogva vezethesse bárki s egészsége megrontására utazhassék minden megtorlás nélkül!
1
ZALAI K :: I. 0 N V
OKTOBKK 21
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta; Lukacs JózseJ, fógiinn. tanar. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, ainig az jelen atokjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmáiiy. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismereti-minden kultúrember tudásának szükségé* része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdtts József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Az „Élet\' szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) xazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. A killnó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. I. Fehérváriul 16/c. — Kló\'izelési ár félévre 10 koi Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhival
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi Újság\' előfizetési ára negyedévre ot korona, „Vdá>í-krónikáival ogylUt hal korona Megrendelhető a ,Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képen Néplap", a legolcsóbb iy~á« a magyar nép számára, lélévre \'2 korona 40 lillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, irúsbau és képben az U| Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind elénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és elókelö izlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépiiodalom ápolója — Klőfizetési ára negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrássy-nl Ifi. sz
IRODISTA NO,
ki a német nyelvet is birja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJIIITS JÓZSEF
könyvkereskedésébe\' ii
NÉVJEGYEK
«ddib míg nam lalazeit nagy valasztakban jutányos aron kaazitlatnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
^ 9 W/ uiláx.ijtn\'v/ű
OfllOHKfll, faiMDUnAL
cs/W^ko\'Í
r>qGNER~
HANG5ZERK IRÁlYu.
BP£«5TiÓAEFaÖRUTl5.
HHjtwrm INOILN\'
Berger gyógy-káfrányszappana
a. Hell & Comp-tól.
Klralö urtotnk ajánljuk .•» I nf -j.u irftli.bb .VII jinlbin a loujnhh rrrdmritytiyrl ba.tníljik miiidnnf«l» börklütós ellen kSIOnAarn krónlkui bajok Kllll^aek. valamint b»J- «a ••■kállkorpA rllm Tartalmat 10 oatalók fakAlranyl Ifnyi\'ai .vti kttlonbóiili n krrrakrdt-lnnbtii .Morduld f«yfb llvn.-it.il gyártmanyokllW Makai* bflrbajoknál na
Berger hátrányos kénszappana.
N*ka«k Kyrrmrkrknrk .mybíbb halam kátráayaxappaa
Berger glicerin kálrdnyiiappana. Tcvábba k*ir*«y nrlkiil a blrrt
Berger-féle Borax-azappan
paltanai, napaulfla, airplé, iiillMtat 6. m*a bArba|ok al f laa. Darabla ulaaliaaaal agyúit TO (lltr.
UJ: llfrfff tol.v •M.iin> killrtliiiaiiippxia, kfrtnS liaM-u liörból. «K>;<<-kníl, frj- -laXAIIkorpAnal.
\' >4lft haJnOx-atlft iim. l Ivrit Kírjrti kit.Ji\'irttrn Hw|qr
-..,.,........ Mnll A Oomp.-tdl it né/.ie m. g
j, k Jöl a .uallctU-% ,nTfl ,Adjr-
Itám K Iliin
------... pariul vilAgkiallliátoD arany"
a*«m. Kapható ailmlan «vo*»Urbao. droiériabao o. ajak
Oilalben. Nagyban: C. II. II h r»iiip. Wltin. I.. Ilrlf. r alorlrratraair ll-l). Iludapeatm lUKvbnn kl<-lti>ben: rOrOk Jöairf Kyöu) •>irtí tAban Király ulca lt.. Molnár .. Motorául, Th»ll.nn«cr ** K*li<uál. K»fbinrlM-r K»l«»r. u(Adaln.il. liadanovlta Ttatr«r<-kii«l. 8l.-ai.nl Sándor tr ta/aánál N\'rruda Nándornál Doialnyl Krluyeinál, Váci-kBral «. Klr*lii*b«n rnlndfn Kyö«v.irriárhan. \' " * _Kúriában t» IlUUforUalnbrn

NYILTTfiR*) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erősítő és edző hizlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
*i ruvitl tilnii lí\'Píl.\'lt.\'k/ii ....... vnllnl l.-l. l....-
\' • ^ \' \'•!>-\'\'. 1 \'■<►\' J
SZEMES/VEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ALL
r-fíVélibAI. ......Iliugv nt\' ki\'HMlliik o«y pilláim
>■"\'" lm....... soron kiv01 VKiívilk ÍKiMiili.
..Zului Kó/lljuy" Iiir,|,.|(>si rovttlál. meri oil liHltíro-/.ottan ktoIiiii\'iivI i>r ™ ii mnjtyiir, liinluló
VILÁG
liinlrli\'seii mi mvyialálja A liinli-tn i<>ví.l iilt\'i iiliill iui<gKy{/,rii|ik ii/. i-rmliii mi vi .\'il annak llalaiu/.ullan
VAKNAK
ki\'ll Iiíiiiii. a ki nem látja a „Zalai Kőílöny • roliantos fojlődiiséi. e/. |mili|( víIAkokiiii j■ ■ i-Ipmzi. Iiojí.v
AZ
i"/.imi lapljim iiii\'jjji.1(1110 mindeii liircletésnek kclló luisíiia van. Szemesnek áll n vilin, vaknak az
ALAMIZSNA!
i ■
KÖNYY-, PAPIi^- ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben I Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
I
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára.
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk. P
nagy raktára. ^
21
Nyomatott a laptulajdouos Ifj. Wajdius József Itfliiyvayomdájibau Nanykanizeán.
54 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1915 október 35 Hétfő
84. ssúm.
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkaaztosag aa kiadóhivatal Deak-tar I
Talaton 182 IllrrialAaak <|i|e*aü.ta ..a.!..!.
tíimekovich Juiioh
[•\'.\'•»*«) k«»*t A;
Kemény Lttsssló
Magjalanik hation él ciütörtökön.
tlOfiialtai Arak: Kgéit tv.t 10 korona, féUvie b korona. Negyedévi e 2 korona 60 (III. Egyet aiAm Ara 10 flll
A mi albumnnk.
IPONGOR MARGIT, PONGOR KLÁRI és GRÁF BÖSKE már több «*gy évinél, hogy y\' a Népirodában végzik nemes mimká)ukat k hazafias kötelességüket. Még nem is szóltunk lóink, eddig semmi liirt sem adtunk munkakörükről a sajtóban. Pedig éppen abban vau érdemük, hogy minden figyelem elöl kitérve l-özel másfél éven ál lel-iesilik igaz ügyszeretettel, finom ízléssel, csiszolt modorral társadalmi fontosságú munkájukat A kezdet lelkesedésével tartanak ki ma is helyükön. Ifuzgó. kedves, igaz lelkű uapszámosni a N-pirodának, amely intézménynek — bár látszólag idétlen is a eime — annál kihatóbb munkássága. A harcban levők hozzátartozóinak ók a megnyugtatói, a felvilágocitói. 8 munkakörük nagysága nem sorvasztotta el kedvüket — Lelkiismeretes pontossággal vezetik a mi kél ezredünknek sebesültjeiről és halottjairól a nyilvántartási és pedig oly pedáns pontossággal hogy szintű lélek emelő munkahelyiségükbe betekinteni. 8 e mellel! muukaköivittilésl irányítanak, hogy a háború okozta kei esettemig riajain is segítsenek azoknál, akiknek kenyérkereső|Uk h harcmezőn védi a hon biztonsá t/ál Mennyi aggódó, törődöd lélek és sziv megy el lólük megkönnyebbülve, csak az tudja, aki a Cseiigery-uti helyiség forgalmát figyelemmel kiséri. Ks szavuk sikere meleg és tartós az aggódó lelkekben. Megnyugtató intézetnek leélne mondanunk a Népirodái, ahol a fájdalmak elől a megnyugvás után epedók lelik és találják fel feldúlt és aggódó lelkük bé-
kéjét A jóság, a mások bajával-yjdó őszinte és rokonszenves törődés valami édes \' melego » jóleső színe honol a folytonos munka ama helyiségében, ahol a divatos ás szeszélyes önzés helyett a felebaráti szeretet végzi uemes és megörökítésre érdemes munkáját. Szép együttes munkájuk, eredményében kiható hazafiúi kötelességteljesítés, legyen mind - a hármuk neve elköuyvoli s méltán emlegetett nehéz jelenünk jótevő munkásainak sorában. (űr. I. j.)
Régi nevek.
Kégi nevek kerülnek elő újra a Imreien tudósításokban. Krupanj, Tekia. Obre-novác, Szeiuendria . . . csupa magyar vér-járta, magyar verejtékmosta hely. Visszatérnek. mini ahogy visszájáról újra sorra kerültek a gorliliei áttörés utált azok a galioiai város és helysoguevek. amelyekről a háború elején szó volt.
Ks amint ezek a galioiai nevek is mást jelenféirek úiólib, Trifiii a háború elején, más csengése van most Subáénak és Obivnováo-nak, másként liangzik most Té_kja és Krupanj. mint tavaly ősszel. Akkor a földjét tiz körmével védő, asszonyostul, gyerekestül, öregestül hadakozó szerbeket kellelt onnét lelépni irtózatos munkával a magyar bakának Most azonban Szemendriát, llelgrádol.
Obrenováoot nem Szerbia visziti el, hanem az ántánl. Szerbia bukásává! a négyes halalom fordul föl s a világháború sorsa dói él vele.
Minden jel arra mulat, hogy az ántánl érzi és bevallja ezt Viviani. a francia miniszterelnök beszéde nyillan elárulta. A Belgrád uiógötli második vonalat a szerbek az utolsó emberig akarták védeni, az is elveszett a számukra. A Szalouikin át várt segilaég periig még mindig nem tud előbbre jutni, tförőgország még nem bontott nyillan frontot az ontente ellen, de egyre nő a valószínűsége annak, hogy a semlegességből kenyértörésre viszi a dolgot.
Kemény é« nehéz a harc, — ami szinte természetes oly ellenség ellen, amely tiz hónapot töltött az uj védelem szervezésével, uj erődítések építésével, amely a halálra néző Iember órjőngésével küzd és amelyet nagy pártfogói hazug hizlalással küldenek előre a pusztulásba De minden nehézség és akadaly ellenére egyre nagyobb lesz a lendülete a szövetséges német és osztrák-magyar csapatok offeiizivájánnk. Ka növeli a támadás hevességet. hogy tultijui Szerbia mögött kigyulladlak a bolgárok tábortüzei és összecsapott " fegyverek lángja. Ks ugyanaz a düh amely
Orosz népszokások.
Alig vau keresztény állam, a hol a nép minden éleluyilvaníliását annyim átbalná a valláslana. mint éppen Oroszország A fejedelmek hamarosan felismerték, hogy a vallás hatalmas államfentartó elem * Ím)\' tőlük telhetőleg ki is használták. IV vagy Rettenetes Iván (1538—J 584) a rakoncátlan, halalinas előkelők kiirtására a nagvbefolyású pópákkul szövetkezik, a kiknek magyarázgatására és felvilágosítására a vallásos és babonás moszkvai lakosság a vérszomjas fejedelem szörnyű telteit elnézlo — és az állam e nagy zűrzavarok közepette foiiu tudja magát tartani Még inkább kitűnik ez a Huriktik kihaltával beálló zavarok idejében, a mikor III. Zsigmond lengyel király próbálja hatalmát kiterjeszteni a moszkvai fejedelmek területére s a kalli vallás gyors elterjesztésére vállalkozik. Az orosz papság azonban a vak. buzgó népei körmeneteiben lömör;l«tte, fellelkesítette és szent zászlói vezetése alatt a tömeg elsöpörte a lengyel uralmat épp ugy, mini később az igaz és ál Demeli iusok zavarát
Nagy Péter (1089-1785) volt az, a ki érezte hogy mily nagy jelentősége vau az orosz uép babonás életfelfogásának egy autokratikus államban s igy céltudatosan arra törekszik, hogy a népei vallásossá-
gában s babonájában erősítse h n szent orosz vallás-1 iiak oly szei vezetet ndjon. hogy ez a cár kezében a katonai hatalmon kivűl fontos észkózzé legyén a birodalom erődítésére és határainak kiterjesztésére. I\'ilősegiti törekvései az a körülmény, bog) az orosz egyház liiiiK-bau függetleníti magát a konstantinápolyi, patríarchától s ettől kezdve látható feje a moszkvai orosz patriarcha. a kinek oly nagy * hatalma, hogy a cárral i» szembeszállhat. Úrezte is ezt Nagy Péter s igy 170*2 óta nem tölti be e méltóságot, míg végül a papság előkészítése uláu 178l-ben kijelenti-hogy « méltóság oly szent, hogy erre c*i»k maga a cár érdemes Kz az azóta annyira híressé váll caesaro-papisinua kialakulását jelenti, a cár nemcsak világi, hanem egyházi feje is népeitek, Isten tényleges, meg-személy\'evtó helyetlese, a láthatatlan Atyai-len mellett egyetlen, jóságos atyja népének, az oroszok atyuskája-Az egyház kormányzását is ó intézi, mert a szent ayuodus tagjait ó nevezi ki és fizeti, a kik az ó utasításai szerint járnak el minden tekintetben s a cár viszont az ujoniiau hódit.>11 területeken is mindig azNegyház s a papok érdekét szolgálta, csak az ó szent vallását támogatja. A papok felsőbb utasításra a tanulatlan, egyszeri) népnek annyit beszélnek a cár személyének szentségéről s Isten helyettesei méltóságáról, hogy bizonyos félő tisztelet alakul ki az orosz népbon a cár iránt s a mint az Isten minden parancsát nem megérteni, hanem teljesíteni kell, meri
ezért örök jutalom jár, ugy kell minden igazhivő orosznak a cár parancsait tisztelettel fogadni és zúgolódás nélkül végrehajtani. Törekednek arra, hogy az orosz népietekhez oly közel álló és a keleti keresztény vallások tanainak megfelelő vallásos külsőségeket fejleszszék. a mivel a gondolkodó embert lenyűgözve tartják, s igy kialakítják a jelenben annyira speciálissá vált szentképek cultusát s az oroszra annyira jellemző babonás népszokások egész tömegét ; a városi lakosság körében ezeket vidékeuként osak kisebb-nagyobb pontossággal tartják meg, aunál lelkiismeretesebb rabja e sok babonás ceremóniának a szegény muzsik
Az újszülöttel egy bundával kipárnázott teknőben helyezik el s mellette a felügyeletére hamarosan kiválasztott szent patrónusának a képo, a kinek nevét is viselni fogja. A kereszleléssol nem sokáig várakoznak, minek köveikeztebeu a beteg anya eunel nem is lehet jelen ; mivel pedig az atyától a szokás megköveteli, boyy\'felesége mellett maradjon vigasztalására ó is rendszerint otthon marad « a szülőket hantijaik helyettesítik, a kiken kívül ott vaunak a keresztszülők, keresztelési tanuk s meghívott veudé-gek A keresztszülők rendes ajándéka az anya részéről egy főkötő, iug és darabka vászon az újszülött számára, míg a keresztapa kifizeti a papnak a szertartáséri járó dijat védence számára hoz egy sárgarézből, esetleg ezüstből készült keresztet s a vendé-
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBKR 25.
a doberdói fensikon forralja harokedvét az áruló szövetséges ellen, viszi elóro a bolgárokat, hogy egykori szövetségeseik, a szerbek hitszngését megtorolják.
Obrenováo, Szemendria, Krupanj. . . Most ezek az ágvuturta. mocskos helyek annak a hoszu vonalnak állomásai, amely DUnburgtól Konstantinápolyig vezet. Észak legészakibb osuesálól a Dél zárószögéig: k„déite, Közép-Európán végig a Halkán alsó szegé- ] lyéig. Kóvid idó kérdése, hogy ezen a vonalon végig a kózponti hatalmak és szövetségeseik lesznek az urak. A gvAzők, az erősek, a békél diktálók. Ahol a haronak el kell dőlnie, olt már neiu tartják kétségesnek ezt. A kis Görögország, amely nemrég még egész oroszbarát Venizelosz hipnózisa alatt széitült, most nem állana a sarkára az ántánt-lal szemben ?
mi katonáink iww ennek at.pjaii má, félszázadon át. Szép aoro-! ..rednek valóságos éröm,,.pj. volt
kzf kellene mos, írnunk lígimoáziatn máködéséről. ünnepélyességgel ..«. végbe A ^"tárp.r.aea mk Nev . tanárok Mutak « «"•« ■ kH>. «ép beszédet mondott s azutáu átsdl..
názlouibali a piariatarend köböléből. Hivatásuk Iliiét, tudáauk teljét vitték az intézetbe s osztották ott ki. A inbiieumot. oaeudben fogia megölni sz intézet jelenleg. A másfélszázados évfordulón hálaadó isleui tisztelet lesz s enuek*\'befejezlével főgimnáziumunk folytatja másfélszázados működénél abban a köreiben, amelyben hazafias munkáját 1765. nov. ö-én meg-
A húszas honvedek ünnepe.
tel Bugscli Aladárnak. Agyuk feíesotésa közben ment végbe mind ez, mert közben a haic egy pillanatra sem szüneteli S inig néhány száz lépéaeel odább » tüzérek vívták a csatái, a vitéz buszai hontédezred
meghaló............ büszkeséggel s igaz örömmel
lekiutalt ezredparancsnokára, aki a daudárpiraucs-uokká lelt Syppiewsky Györgynek méltó utódja lett ezred dicsőséges vezetésébeu. (dr. 1. j )
A harmadik hadikölcsön.
A harmadik hadikölcsöu érdekében Dr. Neumann Kde ügyvezető alelnök szép levelel intézett
. .. . , , •, , t u kartársaihoz. A lefél hangja, hazafias célja TitÖzérde-
északi harctéren, amelynek sikere sok orosz verne, . . .. •,».«„ .i.uai .. t,xi
, , . , , * . , , , , küve teszi dr. Neiiinanu sorait, hogy abból a köl-
naev futasba kerti t. A hailvyzetóseír azonban nem .... >.„,..
Már a múltkor szóltam húszasaink ujabb dicsőségéről. Nagy, fényes hadileltet vittek végbe
nagy fulásba került. A hadvezetőség azonban nem hagyta annyiban a húszasok hősi teltét. Megvizsgálta néhány porosz törzstiszt is és leirták, feljegyezték a magyar vitézség ez újabb csodáját körülményesen. A harcászat történetébe került tehát a mi huszasaiuk dicső fegyverténye. De uierl a jövő okulására is feljegyezték. a jelenben is eredményesnek s maradandónak kelleti lenni a húszasok hősi teltének. Négy Vaskeresztet kapott tejiát az ezred dicsérő elismerésként a fóhadvezetóségtől. 8zél is osztották. Kapott
— meg függ ő
A főgimnázium jubileuma.
Másfél százéve lesz nov 5-én, hogy főgimnáziumunk nemes, kulturális hivatását megkezdette.
Nagy idő, érdemes a külön megemlékezésre. Jubi-, belőle a tüzér Üteg, két zászlóaljparancsnok leummal kellene megültiQnk. ha szomorú jelenünk s az ezredparancsnok, Bugscli Aladár. Ha tői nemzeti küzdelmünk minden percünk, minden érzé- ezt is másnak adja. De uiert a dandárparaucstíok, lov«g sünk küzdő hadseregünkre nem irányítana. Igy azon- Sypniewsky György is beszólt a dologba, Bugscli Iitt 11 n másfélszázados jubiláris üuuep megülése a jobb Aladár ezredparancsnoknak is julall egy Vaskereszt korszak csendesebb napjaira marad. Hangosnak kel 1 vitézi mellére. Kzi adlak át neki i lene lenni e napon városunknak, merte fő kulturális ünnepélyesen. Megérdemelte, rászolgált 0 vezette, intézményünk megérdemli, hogy másfélszázados ó hajtotta végre a rohanót. Lovag Sypuiewsky dan működéséről megemlékezzék a ligens közönsége iuuen kapta
város. Városuuk intól- dárparancsiiuk személyesen Itlzte hát fel Bugscli Ali tudását, műveltségét, dár ezredparancsnok mellére\'ez ujabb kitQiiletéet. Az
csőn jegyzésére minden hazafi ihletet s lelkesedést meritseu. Azért közzé tesszük dr. Neumann Ede sorait.
„Még nem ért véget a nagy mérkőzés. Fényes diadalok kísérik dicső seregeink hadiletleit, a melyeket a történelem örök emlékezetül jegyez fel évkönyveibe. Az ádáz elleuaég visszaverve, büszke vá rai meghódítva, hadoszlopai letörve. Olt állanak hőseink az északi barbár rengő fÖldjéii, megreszkettetve az óriást, a ki gyengének bizouyult. Délen megtorló Ítéletet tartanak vitézeink és véres csapásokat mérnek az ellenségre, a ki »-.saját vesztére merészelt reánk törni. A délnyugati határszéleken pedig ércfafként állanak fiaink és testvéreilik, inegyt^pyeni.tésére a inina > é"s°""odi" kita&f^éiwk. a ki elárulta hű szöve^égeseil
De ellenségeink még nejű teszik le fegyverei ket és-segsó.ere.iUkot megfeszítve, viaskodnak velünk. ^ t Kudarcot tög valUm uüudt\'» iparkodásuk. A győzelem, csak a rtii zásilóinjíkaj.Jwh^. Isten csak igazságos harcot ftfigithet diadalra. Hároiu csatatéren küzdő
gek és szülők számára jé adag erós pálinkát ésrleh«t Utána nagy. tort wpo.k . „üíík MMkff ^I^^T*"- "jfS °"\'Jr
osztályrészül jutott nekik. Csodálatos hősiességgel, tűrhetetlen kitartással, lángoló lelkesedéssel teljesítik ki, mini jeleztük. »z halókról gondoskodni tartozik. * -41)"* l")\'«l«»»e«k»l • """"«< védelmébe,,,
A mig az anya teljesen fel nem épül. a rokonok és 6 •\'""" M«<*l>«» <««»toégér.. U fog-
minél itlasabh lesz a veudégsereg a szülőkkel egye* annál inegti«zt»U«bbuek érzi magát a kereszt
tésztákat. A pap a kereszlelési dijat ugyancsak ki érdemli, mert a szertartás rendkívül hosszadalmas lemben ceremóniákkal kapcsolatos, a melyek a pópától bizonyos kézi ügyességet is igényelnek
A keresztelés ugyanis ugy történik, hogy bi I ismerősök sűrűn lelkeresik, s ilyenkor titokban vagy zonyos imádságok és fogadalmak elinoudása után
pap a gyermekei a szentháromság nevében a ke- tatnak, a min azután a gondos szülők resztvizbö mártja a mely alkalmakkor vigyázni kell. vesznek gyermeküknek hogy Kiemel, szájal orrot s fülel gondosan befogja. Igen-érdekesek i
Tekintettel arra, hogy — Közép- és Déloro-aország- szokások. Az orosz köiuépuél is él az a tudat( ha fszükséges segédeszközöket. Meg kell védenie az ed-tól eltekintve — olt az éghajlat állandóan hűvös,, az embert a teremtési koronájának nevezzük, akkor di# kivivolt sikereket és ujabbakra segítenie hősemből hideg, a keresztvíz felmelegítését pedig legfeljebb ez csak a férfin lehel, a nő csak mint a férfiú társa ^
kerül számításba, Kgyszerü felfogásuk szerint a felnőtt ftuiuik Önállósításához » boldoguláshoz két do lyának okozója. Mindeneseire symbolikus kifejezése ■log kell: egy ló ó, feleség. A lovat az apa szerzi arró,» l,0K>\' vitézeink, a kik a hazáért életflket koc-anuak, hogy a szegény orosz alattvalónak szenvedése meg liának, de az assiottyszerzéshez az Biiya jobbnu kázlatják, hiányt ne szeuvedjeuek, hogy harcaink
ért, e dolgot tehát ó reá vagy valamely rokonára iniudeiiütl meglegyenek
feleségtől épp ugy, mint igavonó nuzsik c-ak azt követelte, hogy i
gyetlen természetes hőforrás, a nap eszközölheti, ti szokás szürnyü barbár s kétségtelenül sok nyava-
juk gyűrni elleuségeiukei és győzelmes harcaiuk uláu
ujnüu 7 perinek böic^ójéne uttái."/\' k\'opeket"c.uTz\' H béke " boldü* naPÍli TÍr"
szentképel r,,du»k éd*8 \'"^ukra.
De a nemzetnek meg is kell adnia a bábom házasságkötéssel kapcsolatos g)óielme« folytatásához és dicsőséges befejezéséhez
kik a csatatereken nem vehetnek részt a nagy uemzetvédó küzdelemben, itthon tartoiuak fegyvereink diadalát előmozdítani. Gondoskodni** kell
akkor veszi kezdetét, a mikor a sálán körméből kiszabadulva. a gondolkodási és haladást lenyűgözve | bízza. Kredetileg i tartó orlbodox orosz egyház tagjává lett Ha még I állatától, az orosz
len
eszközök. Erre hivja fel a kormány
iiélkülözhelet-
uemzetel. Bizva
ehhez hozzáveszszük, hogy közfelfogás szerint csak I erós, egészséges es szorgalmas legyeii, a szépséggel mindeu-magyar ember hazaszeretet ében, harmadiz-az a gyermek lesz éltében igazán bodog. a ki ez nem sokat lúródik, mig ujabban az a felfogás terjed ben fordul hozzá, kérve támogatását, segítségét, ál-alámerítés s az ugyancsak hosszú szertartás alatt el közöltük is, hogy három dolog kell sírásával pópáját meg nem zavarja, skkor érijük iga élethez: ló,
záu, hogy miért oly boldogtalan hz a köiülbelül 8ü | szerephez jut a menyasszony kiválogatása alkalmával millió oithodox alattvalói
A pópa utána ráadja a gyermekit
kényelmes dozatait. A háború okozta költségek fedezésére feleség é< pénz, tehát a pénz is nagyobb harmadik hadikölcMin kibocsátását határozta el. Ks joggal bizhalik a nemzetben. A kik eddig megállot-Néiuelyik helyen a kiváloga\'ást nagyon egyszerűsitik, ták helyükéi és féuyes tauujeleit adták a magyar nieiiyibeu az eladó leányokat leány vásárra vagy nép erejének ós áldozatkészségének, most is megfog-
fókölót
inget, inajtl nyakába teszi a keresztapa állal hozoll kiállításba viszik keresztet, a melyet amulettként élte végéig hord
semmi körülmények közt le nem vei. A nevel a vá-, jelennek meg a uyilváuos>ág előtt. Itt megjelenik a darunk, győznünk kell. nem tagadhatjuk meg
a szülők épp ugy mint gyermekük ják tenni kötelességüket. A harmadik hadikölcsön legpompásabb ruhákban, drága ékszerekkel diszilve a végső győzelem kivívását jelenti. Győzni
falusiak-1 íérlinomzedék
helyen a napi (szwáclm) és közveliló (szwat), akik utáua
vesz\'k a
rosi polgárság persze maga válogatja, de nak a pópa választja s a legtöbb
szentnek nevét kapja, a hol vigyázuak még arra is,1 megbízottjuk nevében kehükbe hogy csakis egv nevet kapjon, mert az e nevet viselő gyorsan le is bonyolítják, szent lesz patrónusa már pedig Sí—3 patronusnak egy
szerre engedelmeskedni a muszka fellogás szerint seiu (Folyt, köv.)
le luiudeuesutre sok közvetilőnó kéri áldozatokat.
Dr. Schiff Péter.
az ügyel A magyar rabbikar nhgyon szűkös anyagi hely-
Ivhelóleg| zetben vau. Csak flllóieket adhat a hazának. De nagy lókéi vaunak a lángaló honszerelembeu Ka a bőséget használjuk lel most ii a haza szent ügyének szolgálatábau ! Buzdítsuk, lelkesítsük, sarkaljuk híve-
OKTÓBKR Síi
7í A L A I K fl 7, I, Cl N T
I
HÍREK, húsról.
iuket, gyüleketeteinke\'t!\'ogyeaületeinkíl, mindennemű Hej! i\'ongor ur éa Wkinieles Kaaler úr, kegye-1 iuléiményeinkot, ho<y a harmadik\' KnJikOlosín sike1- iák aligha eaznak azokból az ailriktumokból, melyek-! réuek biztosításához a magas céll mogilleió áldozat- ko, , muil lélen ia lr,klá|llk |,e„„üukal. Önökneki kasiseggel |árulnak;hozzáI ,,.*,, ,, , „ ,, . , ,
kalács liazl aa cipókenyér jár. inig ml kéuytelanek
vagyuuk drága pénzeu minden lim-lomot -elfogadni s gyomrunkal rontani, midlynl a lelketlen élelmiszer-szállítók traktáluak benőnket.
Db álljon végre alt > lialóaág, legye\' mag köteleaaégét azzal a közöuséggul szemben, inalynak vállain bejutóit a beülhetett diszsa pozíciójába.
A hábort\'ia idókbeu páncélos autók, páucélos! Statuáljon oly elrettenti példái, mely a u.gy közön-vonalok éa ledezékak Málló igákká a a kölismaret í aégat hálára kötelezni, a lelketlen, kalmár azellamü tárgyai1 l&tlak.. Védekezünk az eltenség :v!leu Páncél élelmiasurusaoráeQKnak pedig.ölök intelmUl azolgálna, itt, páncél olt. Milyeu jó, mennyi életei ment meg, Iieg,»„ a réazványak Miztaléka valamivel kisebb,
hála az emberi Indáénak, a technika munkájának. de >i( j , ul,tth„j, „ |,iv.Ulnoki kart
Oaák agyról nem hallunk ma sem, páncélos gyomor-..... , . ,,, . ,.
ról. Már megbocsáss, Uram,Teremtóm, d. legalább »«\'»■ k°*>»»*. \'»\'«•>"»\' megakadályozta,.ék,
háború taitaniára adtál v..h.a egy reaeivgyomrot hogy bárki szabadon utazhas.ek bőrére es zsebére.
uekftnk, szegényeknek, akiknek .....yi az ellenaégOuk Egyébként még viaslalérOuk.
e téren, hogy a muszka milliók ármádiája kicai se reg ahhoz képeat, akik rajiunk éiösködnek, gyomrunk rovására híznak, gyarapodnak Mert annyi min- — Treiber Kálmán" kitüntetése Treiber denl be kell szednünk a táplálék óimén, hogy szárit. Kálmán századost, a 31 Honvádezred parancsnokát, Mániát som tudtuk. 8 iniudaz nem lápiái. hanem akiról a minap irtunk, Sfolaége a hadlókltményes annyiban köuuyil a drágaság ellen hangzott paua 111 oazt. katonai érdemkereszttel tüntette ki. Treiber azuukutir-hogy alt ontván gyomrunk velük, a patika kitunletéae hosszú él.lemsotozit eredménye 8 az aláfelé tartunk többet mini a piaora. Egyezető rege az lea körbon öaziute örömöt kait. oka. a miét ironi ezl. A minap történt. Érdemes — Halálozás Wohrj Hugó polgáriskolai liünletéasel sújtottak egy aaazonyl, aki valamiféle ^uiárt aulyoa caapáa érte Karillsuheseu édea ^tyja eleaelt sertéa busából nyitott Jövödjdmi forrást. Ha- életének 53. esztendejében meghalt. Mire Wohry lyeseli járt el a közegészaág óro. Vágra valahol tör- tanár hazaért, édes atyjának már csak holt teleinél tént valami, ami megment benuünket. hogy löbbet találta. Rokonszenves fiáiul pedagógus lársunk nyer-járjuuk a patika éa orvoa uláll, mint az élelem felé. jen fájdalmára enyhülést ösiiilte liszlelöinek igaz l)a moal azután fonák eaet történt. Megesett, hogy réazvéléból s az íateni fltmdviaeléa intézkedésében hogy a hatósági mészárszéken kimért haa is bait való megnyugvásból
okozott aok fogyasztó -vegykonyháján. A napokban] — BJossOnet a Hadsegélyxönek Bugach \' ■»{!»«/,\'UWi\'mutl-\'ííiafivfAft\';\'X"dblógv» egy" azejjény | A|,dár. húszasaink löbliMürőseu kitttntetetl ezred-asszony fordilolta llgyelriiOli*\', Wtl\'ttá \'jSl megotle.
- parancsnoka irt- a Hadsegályzóbe. - Sorait azon alka-\' gell, hogy véraláfutást kapott hálán\'e\' Véraláftlfásoa lombéi irta, hogy az eínad nevében kile|ezze háláa húsért, l\'edig ó csak azl vitte háza, a mit pétizért kllsIMelát ama uemeaaJivU\' é« ftradhatallau buzga-kapott a amit a leölés elótt ni-lli vizsgállak meg loméit,-amelyet a Hadsagélyzó al etred irányában Sok más családban la bajt okozott a véraláfuláaos., jrom4r egy- évnél hosaaabb idó óta állandóan tanúéit, bút, bár az aaszony háláról a férj intelligenciája _ Levél a lovészárolcból l)r. Mezó miatt elmaradt a véralálutáa előzménye l)e -|íeranc haduagy aorait adjuk ilt le. Érdekei, hangula-enuyit ment Kttlöubeu aemtiii sem köiöuös. Mlérl I ^ jjj a u,árokból s .zineí részlet katonáink legyen a hús jó. ha mér a mindennapi kenyér sem |blkj juj^i ,lirt irjuk jj, a mióta ellőttem
— Mondja csak, mennyibe kerül egv liba? Hogy adja ?...
Csak úgy, magasról nézi végig az alázatos kér-dHZÖl az aaszony s azután igy azól:
— Nem mondoin megl .. . Hogyne 1 .. Hogy kinevessen I . . 8 azulán tovább ment De kéióbb mágia ciak megmondta. 8 mégsem nevették ki. Kifizették az árát.
a nk1takare! rész v kn ytársasár. ■ nagykanizsán
mint a m. kir. Pénzügyminiszter által kijelölt hivatalos aiáiráoi hely elfogad Jegyzéseket
a 6" ,,-os III. hadikölcsönre
, eredeti feltételek mellett.
.4 jegyzés céljaim 10"í„ készpénz lefi-zetése ellenében. 00"/„ kölcsönt ad az intézel bárkinek l — \'J évi időtartamra ő"/„ kamut melleit.
leltet más, mint rossz, savanyú a ehetetlen
Verus.
(mull hónap) hazulról, azóta erís atlétikai tréningét folytatok — a galíciai harotéreu Gyakran ugrom tárkot-bokrot), sokat inászortl (a földön), ágaskodom, guggolok, lapulok, aszarlul, ahogy azllkséges. de mostanában uem futok, sént előre, sem hátra ... Talán az intenzív atlelizáláauak eredménye, hogy oly egéazségea vagyok, mint a makk (maradnák íb
Hogy az elmúlt lélen milyen ken,érten volt "\'«« W 50 e.zlendeig I) éa a vas is elpirul-, ,, ,, 1 halna, hogy hozzam képelt oly puha. Mindezt azon-
réazőnk, bisszü., hogy ehel,011 azt bővebben kouimen- ^ ^ mM
láluuuk leleslegea. S Uriatau I iámét arra vallanak a >|(|nUtM _ |lauMgDÍ i _ fg),,; be azavait dr. Mezó
Mit csinálnak Franzák.
Hol a hatóság?
jelek s csaknem holt bizonyos, hogy Franzék a télen isméi holmi e h e t e t l e u exlraktuinokkal szándékoznak trakiálui beiinUukel. Meit ha már most a legnagyobb gaboiiabóségben is oly lelketlenül reá-kényszeritenek bennünket a savanyu és dohos lisztre, mi lesz a télen, különösen, ha reá szabadulnak a keverésre, — amikor tán még a tengeri c«utka is is belekerül kenyerünkbe. 8 ezt inkünk jámboran tür-
haduagy.
— A piac felől. Nom rege, valóság, amit ideirok. Megtörtént a nHpokban, taláu péiitekeu. h piac tAján. Kél libával ballagott egy asszony a piac felé. Kövér ia," zsíros is volt \' a két jószág. Szinte nulláznék is tűnt fel, amiül az asszony szorongatta a hóna alatt, hol egyikei, hol másikat. Liba, kövér liba, — husi uagy szó a mai világban. Sokan is nézték meg még a tehetősebbek sorából is. A sze-
nünk kell, mivel a tekintetes Kranz cég monopóliuma a liszt szállítás.
Hol a szerződés? Hol a hatóság? melynek kötelessége nemcsak a legszigorúbban elleuórizni, de tudDj( IU|iyeü gazdagnak kell lennie, aki ma ostorozni s a legkegyetleuebbül büntetni minden m„g •„,! veuui. szerződés szegést. — Nénil — sújtja kérdését az asszony felé,
gényebb bámuló csak a nyelvével csotliutett. hogy jó volna abban az Kldorádóban lenni, ahol ma még libahnsl is esznek. Kgy embernek azután csak kicsúszott egy pár kérdő szó az ajkáról. Azt akarta
— Részesülnek a gimnázium civil tanárai a drágasági pótlókban? Közludomásu dolog, hogy városunk a közelmúltban * lógintnázium-uál két lauári állási reudszer^sileU. melyekre a je-leuleg hadban levő Vegele és Cavalloui tanárok választattak meg. Miutáu nevezel! tanárok a város állal — választattak, fizetésöket a várostól kapják s a városi uyugdii kötelékbe tartoznak, logikus kövelkvt méuyképeu ók is ugyauazou elbánásban részesülnek, melyben a városi tisztviselők és alkalmazottak a igy kétséget sem szenvedhet, hogy a tervbe vett drágasági pótlék őket is épugy illeti, miut az összes többi városi alkalmazottakat. - Hisszük, hogy arról, ha uem történt, de mindenesetre történik illetékes helyen gondoskodás.
— A tanácsos ur fát ad el Mert ueki a város fájából a kelleténél több is jutott ügy, hogy
i belőle a roklis 8. urnák is került. Azoubau a Uui-(ók, kik a városnál dolgoztak, ily szerencsében nom részesülhettek, nekik még a Polgármester ur sem juttathatott. Lám-láiu a ki a kedvező szeleket fel tudja haazuálui, dúslakodik az fában is. húsban is.
— Nincs 6 fillérért kenyér! Igy vágott i vissza egyik hájas hasú pékineaterüuk egy meziilábos
didergő gyermeknek. Tekintetes pékmester ur I Mi uagyon jól emlékezünk, amikor Tekintetosséged hasonló mezítlábas korábau örült, ha könyörületből ; valaki vetett egy-egy darabka keuyeret éhsége csilla-1 pitására. S hogy voltak könyörületes lelkek. igazol|a, I hogy ön ma meghájasodva köztüuk uyuiza az em-! berek bőrit. — Lágyuljon meg tekintetes ur a birja reá megliájasodott társait is, ha vékonyabb darabot (is de 4 és 6 fillérért is vágjanak egy vékonyka sze-J let keuyeret a nyomorult éhezőknek, kikuek filléreiből gyűlt egybe az öuök palotája a Ittasodott meg kis tekintélyük. Vagy menjenek el a frontra azok helyett, kikuek övéi itthon éheznek.
SiLil K • I. Ú N V
OKTOBKK 2r>.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete es tételes joga. Ina Lukács JósseJ, J\'^"""-
tanár. A vaskus ........... a pápaválasztás löt -
tóneti fejlődésével foglalkozik, miiig iu jolrn alakjához »rt. Mindenkinek ordokes \'<* m-nulságos olvasmány. niiielj míg egyrt\'síról szigorúan tudományos, másrészről könnyed niiluaával ólvezeles olvustuiny. A világtörténelem e jelentós mozzanatának imiiPrut.-minden kulturember ludasának szűkseges része. A mfi Ara 4 korona. — Kiijihaló Ifj. Wajdtts József könyvkereskedésben, Nagykanizsán
— Az .Élet\' szépirodalmi ás inóíésieli heti-Iflpol (szerkeszti Andor József) Kazdai; tartalom. érdekes m aktuális képek egészítik ki. A killní lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztóseg ós kiadóhivatal : Budapest, I. Fehérvári Itt 16/c -Kló izelósi á\' félévre 10 kot. Mutatványszámot kész-
. seggel küld a kiailóllival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelonik meg. A „Vasárnapi Újság- elófizetésl ára negyedévre üt koiona, „Világ-krónika--vul ogytitt hat korona Megrendelheti a „Vasarnapj Ulság- kiadóhivatalában (Budapest, IV , Bgyetom-ulca 4). Ugyanilt ulegrendollleló a .Ke-pes Néplap", a legolcsóbb uj-áit a magyar nép azáinnra. l>Mévre 2 korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb króuikiiaii, iráhlian ... képben az ll| Illók. A mi érdekes . -o-inény a négy világrész harctéréin történik, azt mind olénk tár|> íeslói szépségű képekben Érdekesség, inAvészi nívóval és *-l6kuló illés jellemzi Hewieg Kerelic hetilapját, ak L\'j Idóket. melynek minden szánni aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regény-dben is egyaránt a szépiiodalom ápolója — Klófiielésf áta negyedévre 5 korona KisiUhivatal, Budapest, VI Andiássy-ul Itt. az
cimti rovatot olvassa el na-
ponként a Budapesten megjelenő
AZ ÚJSÁG
politikai napilapban A háborús helyzet kimerítő és szakszerű magyarázata. Bö hirrovat, tájékoztató és minden tudnivalót felölelő közgazdasági rész. Kgyes példány ára 12 fillér. Kapható minden ujsagilirusitónál.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egéax évre .... 32 korona.
Félévre.....18
Nogyodévro .... 8 „ Egy hónapra ... a K. SO f.
Megrendelési cini
AZ UJSAQ KIADÓHIVATALA Budapest
VII Rákóczi ut 54. szára
NYILTTER.*)
Dr. Szegó Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erősítő és edző hizlaló-kurAk egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
♦l K rovat alatt közlőitekért nem vállal tolalós-.-éget a szerkesztőség
ki a német\'nyelvet is birja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJDVtS JÓZSEF
könyvkeresiedéséWn
NÉVJEGYEK
■ddlg még nam lilazatt nagy lalatilikban Jutányos áron káiilttatnak
Ifj. Wajdits József
kőny vny omdáj ában.
SZEMESNEK
a lúl iikarji
Ü l\'ldl 1111\'H.Si
ÁLL
no k
\'on k
A
rdelés nyl ér
VILÁG
kell tuti lenni. ha túl akarjuk szárnyalni var-seu.vlársainkal. A/. élelmesség nem
egyébből. mitilhogy no késsünk egy pillnna lig som. Itattam soron kivlll vegyllk Igénybe
„\'/.alai Közlöny" hirdetési rovalal. muri ult határozottan el-odményt ér és a magyar liirilelő
hirdetéseit in megtalálja. A hirduló rövid idó alatt meggyőződik az erndtni\'iiyröl annak lialározottati
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny rohamos fejlődését. ez pedig világosan jellemzi. hogy
//

ezen lapban megjelenő minden hirdelémiek kellő haszna van. Szentesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
= JFf )WJTS •<ö 7 s}• I- =
KÖ1ÍYV- PAPI f^- ÉS ÍRÓSÍEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány.■\'< nagy raktára.


Nyomatott a laplulajdottos Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában NagykaniwAn.
Nagykanizsa. 1915 október 28 Csütörtök
85 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkeiztosag as kiadóhivatal Deak-tír l Felel"* s/.ei kes%t<> ri1s*eikc»*i1: Magjalinlk hátion ii csütörtökön.
Telalon 182. Bánekovich Judom Küiuóny Luezló fclOflzattal Arak: Kj-én «vto 10 korona, fílívic 6 korona.
Negyedévié 2 koro»a 60 011. Egyaa Ilim ára 10 flll
A mi albumunk.
ILLÉNY SÁNDORNÉ .„teke* munkása
^^ közügyünknek. Csendes, hangtalan. szerény.
Nem kiáltoz, hogy mit lösz. hanem egy év óta állandóan rója az utat a Sugár-uilul a Közkórházig. Heggel megy, este jön. Lelkiismeretes pun tossággal végez mindent. Nem tüntet maga melleit, nem reklamirozza saját egyéniségét, haiium jó honleány módjára ott vesz részt a uagy nemzeti munkából ahol a nói sziv, a nói jellem lágyságára finomságára leginkább szükség vau. A Ind ennek nyomán köiiy szárad sebek (orraduak. szív s lélek könnyebbül. KI eltűnődöm e sorok Írásában miért in nincs nekünk sok ilyen napszámosunk. Nem döut-hetué meg hazaukat még a poklok kapuja sem — alkalmazhatjuk a szabadságharc lángszavu szónokának szavait, ha minden téren így fognák fel a hazaszeretetből fakadó kötelességérzet mibenlétét. t)e mert nem soka\'u vannak, akik ugy éreznek, igy gondolkoznak. s igy munkálkodunk, azért válik ki a min deuuapi élet sablonos keretéből Gillciiy Sándorué. Az ó életébou is egy szép együttest látunk A térti, a lérj — a haiotéren. a nő, u feleség pedig a sebesültek közCtt. igaz szívvel igaz hazafiságból. Mikor hozzáértünk, örömmel akadt meg riyta méltató tekintetünk. figyelmünk, szavunk, mert az ő működése, munkája valóban érdemes a megörökítésre. A hazaszeretet témájának egyik szép vaiiáciöja az ó működése, súlyos lelenülik küzdelmében való részvétele, amely tisztán s feiiseg-seii csendül ki a jobbak időszerű együtlmúködésenek harmóniájából, (dr. I. j.)
Föl a munkára!
A háború kitörése óta elértük a második ósz küszöbét s nem sokat kell vizsgálódnunk. Iiogy megállapítsuk, begy a uios-tairi őszi időszak még fokozottabb kötelessé gekat ró az iUio.uinaradotiakra. mint a múlt évi különösen atlír a mezőgazdasági munkálatokat illeti.
Mindnyájan jól tudjuk, h\'ogy az el nem képzelt méreteket öltött háborúban országunk létérdeke feltétlenül megköveteli, hogy hadseregünk hare.készsége állandóan fenntartassák, ez pedig — amint azt Minién mindnyájan jól tudjuk — ujabb és ujabb korosztályoknak behivá>át, kiképzéséi és harcbaállitásál, valamint a hadsereg megfogyatkozó lóállományáuak állandó pótlását lette és leszi szükségessé és elkerülhetetlenné !
Ennek egyik trruiésíelszciü követelménye abban nyilvánul, hogy az országban-maradoltak száma és azok közt a földlui-velessel foglalkozók száma is igen megapadt s ezenkívül erősen megfogyatkozott a mezőgazdasági fuvareró is. ugy hogy az idei őszön ínég jobban meg kell erőltetnünk magunkat, hogy ezenfelül meg minden egyéb
munkát elvégezzünk, amit a jövő évi termés biztosítása megkíván.
Pedig egyikünk elólt sem lehet kélsé-ges, hogy ezt a feladatot meg kell oldanunk nemcsak az ithouiuaradollak élelérdekéból. hanem lalau még inkább hadseregünk harc-készségének fenntartása s ami ezzel egyértelmű ; édes hazánk sértetlen fennmaradásának biztosítása oká ól is!
Ne tétovázzunk tehát és ne késsünk egy pillanatig sem, hanem fogjunk össze s idősebbek es ifjak, asszonyok es gyermekek aljunk sorompóba, vessük latba minden tudásunkat és erőnket s meglontoll beosztással, egymás segítésevei végezzük el az őszi száu-lást-vetési s az összes egyéb mezőgazdasági munkákat.
Közös erővel, egyetértéssel és helyes munkabeosztással még a gyengébbek is, az asszonyok és a gyermekek is bámulatos eredményi tudnak elönti Nem is kétkedünk benne, hogy a loklmiveléshez többé-kevésbé •érlö magyar asszonyok megértik a történelmi idők fontosságai, megértik, hogy hós katonaiak dicső lelteihez méltóan nekik is -karöltve a magyar ifjúsággal — ki kell ven-niók részükei it 111011 a létfenntartás most mai igen megsulyosodott küzdelméből\'
Hisszik és reméljük azonban azt is. hogy
Orosz népszokások.
Mindenekelőtt azt kell .megállapítani, hogy nem forog-e lenn valamilyen házassági akadály, a mi nem Csekély bajt szokott okozni a túlságosan vallásos oroszoknál a hol a házasság ívjnkouság ötödik izéig tiltva tan Ha ilyen nem lorog feni. é* a személy ki vau válogatva, a közvetítő gyorsan lebonyolítja üzletét; lóval nehezebb, ha a vőlegény bizonyos tulajdonságokhoz hm feltételekhez keresi a személyt Ilyenkor a közvetítő az eladóleáuyok közt kjválogatja azt, a ki a férfiú követelményeinek legiobbau megfelel a őt felkeresve, először szüleivel, majd vele is közli, hogy kinek a megbízásából jött érdeklődni. Ha a vőlegény személye ellen nincs kifogása, ugy egy legközelebbi alkalommal a templomban vagy valamely nyilvános helyen a vőlegénynek megmutatja a kiválasztott leányt, Kz az első találkozás, s ha az érdeklődés tovább is tart, akkor a közvetítő személyesen összehozza őket valamelyik barátjuknál, a hol egy kis társaságban közelebb megismerkedhetnek és beszélgethetnek egymással. Ha megtetszenek egymásnak, következik egy pénzügyi tárgyalás; a férfiú megszabja, hogy mekkora pénzösszegre becsüli magát s elmondja azt is, hogy mekkora jövedelme vau K pénzbeli hozományon kivűl a menyasszony köteles
férje számára teljes öltönyt\' csizmát s kucsmát is magával hozni, Miját rnhá|án és ékszerein kívül A hozomány és ajándékok megbeszélésén* Igen sokat adnak s az előkelő családokban is megvan « szokás, sokszor az a|ándekokat közszemlére is kiieszik Igen lontos és elengedhetetlen a meny asszonyi fátyol, a melyet a legtöbb esetben a hány sajáikezttleg készit h lehetőleg sok nzü .t- én aranyszálai szó közbe; <st, valamint a selyemből vagy báisonyból készült fejdísz a nő legszentebb tárgyai közé tartozik és elte végéi; megőrzi, és sok helyen 0 fáiyul szolgál maj dau szem födélül is !
Ha ekkép megegyeztek a fiatalok, egy el&»e kijelölt napon a pap elé járulnak, a ki őket sok imádság állal és szertartás kozt egymásnak eljegyzi. j Klóször a vőlegénynek háromszoros áldás után egy aranygyűrűt huz az ujiára, majd a menyasszonynak Ugyanígy egy ezüsigyürilt, ezzel is jelezvén, hogy férje lesz ezeutul életének napja, a kihez bolygóként állandóan láncolva l«»z A gyűrűket utóbb hosszú imádságok közt kí»*s-»rélik s a menyasszony szüleihez egybehívott társasághoz visszatérnek; ez elválaszthatatlan eljegyzés alkalmából a közeli egybekelés napjában megállapodnak, a melyhez azután ugy a vőlegény, mini a menyasszony házánál nagyban készt) luok.
Az egybekelést megelőző estén a meunyass/ony U 11. dsewicsníket vagy szűzi eslét\' ad, a melyre
barátnőit és nőtestvéreit hivja meg. A menyasszony a kemence melletti palálán, vagyis deszkaemelvényen foglal helyet s szomorú dalok kozt búcsúzik minden-tói, a mi ót leány korára emlékezteti. Hucsuzik a szülői ház peualeseitól, a falakat ékesitó szentképek -lói, mert a vőlegény házában más szentek vedelnie alá jut, azután rokonaitól és barátnőitől, a kik közül kelti, kötvellenül mellette loglal helyet. Miután ilyenkor a iiieiinyasszonynak feltétlenül es lehetőleg sokat kell sírnia, szomorú dalaikban nagyon rózsásra festik az eddig leélt éveket s igen nagy aggodalmat keltenek benne lövő életére vonatkozólag, a hol egy fiatal telj parancsait és az anyós szeszélyeit teljesíteni kell. Hogy a sírás hamar meg ne szUiy\'öu, a rokonok egyeukéul jonuek be, a kiktől külóu-külöu nagy zokogás kési vesz bucsut az ekképen teljeien megfélemlített meuyasszony
A jajveszékelés tetőpontját éri, midőn a köz-vetilőnő vagy valamely barátnője a befont haját felbontja, mert ez jelenti, hogy a menyasszony kivált a lányok sorából s ezentúl mint nó szalagok nélkül, kétoldalt egybefonva s a fej köré csavarva viseli haját, a melyet különben pártával vagy kendővel elfed. Utána felszólítja egy barátnője, hogy járuljou szülei elé; a menyasszony felkel magas ülőhelyéről, a s miitlAu a szentképek előli újra a társasággal együtt imádkozott, a sírásból tel seiu ocsúdva szüleihez meKy* hogy áldásukat vegye Most a menyasszonyi
ZALAI K 0 t. L 0 N í
OKTOB
RR 28.
-r
azok az itthonmaradt munkabíró férfiak, akik eddig nem foglalkoztak a mozógazdasággal, beállanak a munkába és megfogván az eke szarvát, a hadbavonult földiuivelőket. tőlük telhetőleg pótolni igyekszenek.
A mezőgazdasági munkák idejére felmentett hadköteleseknek, valamint a bevonult katonák révén állami segélyezésben részesítettek közül a munkaképeseknek pedig egyenes kötelességük, hogy megfeszített szorgalommal és buzgósággal dolgozzanak á a maguk gazdasági munkáinak befejeztével mások segítségére siessenek I
Ha a kormány rendelkezéseinek eleget teszünk es útmutatásait követjük, ha a vármegyei és a községi gazdasági intézőbizottságok tanácsai szerint cselekszünk, ha sohasem tévesztjük szemünk elől az elérendő oélt — hogy t. i. az ószi vetésekben hiány ne maradjon s mindazt a munkát elvégezzük, amely a jövő évi termes biztosítása érdeké ben okvetlenül szükséges — akkor mindenki, fiatal és idősebb, gyermek és asszoyn egyaránt meg fogja találni a kötelességek láncolatában a maga láncszemét és tudni fogja hogy tudásához és erejéhez mérten hol, mikor, milyen munkát kol teljesítenie : s akkor nagy feladatunknak tisztességesen meg is fogunk felelni !
Tehát ne tétovázzunk, hanem: előre!
A mi 6olgotánk.*)
Ha egyszer majd a léinek, zord Miiek. A háborúnak is már vége lesz; A Kárpálokban ibolyák kinőnek. Vihar helyeiI langy szellő lenge Jet: Harangzugás, zászlókiséret mellell Járuljunk föl oda, Imi ök pihennek, A magyar Ilösök apró sirlialmához, A honi megváltó magvai Golgotához \'
Szebb fény sugárzik ott az ég bulijára, Szebb ilalt csattog a madár is a fészkén : Hogy hőseinknek édesb legyen álma. Diadalokról álmodjanak békén ... Boruljunk itt e kis síroknál térdre. Imádkozzunk az Istenhez az íigbe: Hogy szálljon hőseinknek homlokára .-I - örök élet fényes koronája.\'
Szcndröi József
A t e ].
•) Szerzőnek ,l.cgeiulii» rv 2 Uoronnéit kapható a
k* c vmeskonyv« ;őncl, Sopronban.
A húszasok dicsérete.
Néhány szóval megint megemlékezünk róluk
Mielótt rólad írnék csecsemő gyermeknek, gyen-gélkedó betegnek édes eledele, - nyelek egyet. Még csak kél hete, begy irtunk érdekedben, hogy olcsó légy, mint elóbb - bár mér akkor sem vollál olcsó. Csak két hete, hogy a sajtó lelkiismerete felháborodó!! az oktalan, a jogtalan, a lelketlen áremeléseden « neki indult annak az útnak, amely a kézérdek megvédése felé vezet. Dühóskódólt, tajtékzott, mi tűrés-tagadás _ haragos i< volt s csapkodott mindenfelé, hogy a régi állapotot fenntartsa. Már-már sikerolt.... A gyermek, a beteg, az elaggott llareoa az előbbi áron jutott hozzád ; sót Külöp István rigyáci bérló SO-84 fillérért hozott be s adott el. téged, a diága eledelt a megbecsülhetetlen a táplálék körzetiben. Áldottuk, dicsértük ia a nemes lelkű embert, aki nem akar vért, verítéket s átkot az áron látni, ainolyet érted, a szelíd tejért kap. Azután mások is pirullak s már mást is gondollak, míg a sajté pedig folyton irt, hadakozott a régi rendért. Sorainkban mi pirultunk másokéit « átvettük a közönség telajzotl szavának hangját . . Irtunk . . . S már-már minden a régi mederben folyt... Elcsitult szavunk, panaszunk. De valami tflrtént veled. Kimondták rád, hogy neked a drága eledelnek drágábbnak kell lenned. Kiért meg azért, amiért elóbb két héttel olcsóbbnak kellett lenned. Ne keressük az okát. Háború vau. Kél bélen belül zord télre fordult a rét felett az idó, meg ez, ineg az . tudom is éu micsoda. Oh. le. szegény drága tej, mit szól ehhez a te lelkiismereted? Menj el személyesen, a saját érdekedben, önzetlenül, menj el a lójegyzóhöz s mondd meg neki, hogy le drága eledel vagy, tehát diégébbnak kell lenned. Ne mondja rólad más, hogy drágább légy,
HÍREK.
P. Ozorai exhumálása.
A közszeretetnek örvendő P. Ozorai tetemének exhumálása s az elkészült rendi sírboltba való átvitele pénteken délután félölkor lesz. Valóban utolsó Útját tehát örök nyugvó helye felé ekkor teszi meg az örökké emlegetett )ó lelkivezetó, akinek emléke sohasem hal ki az éló hivek sorából
a mi halbatatlauuHVü hőseinkről. Talán két hete, aki velünk együtt az olcsóbb áradért kiabált lelkesen, hogy irtunk vitéz honveduzredünk bogistlokkai dia- humánusan s igazságosan — taláu két hét elótt ..
daláról, csodásan hősi tettéről Megírtuk, hogy az ó tettük majd a hadsereg főparancsnokság külön di-! csérő szavainak keretébe is belekerül. Azóta az mégis törtéut. Frigyes kir. herceg tábornagy sürgönyileg fejezte ki elismerését és koszöuetét az ezrednek azért a hősiességéit, amelyet a Korinin patak mellett, BogiszloN-kánál vívott heves hnicokbau lanúsilolt kiválóan vitéz módon az ellenséges túlerővel szemben Vitéz húszasaink eredményes inagatattásának »z a \'dicsérete egyik loglényesebb momeulunia lesz az ezred háboruskotú történetének.
Kritikus
A mi óráink.
fürdő következik, a hová énekelve kiséri a véiidég-sereg. a kik közül többen a fürdőszobába is követik. Itt ruháikat levelik s mint szűzes nymphák körültáncolják a menyaszoityl, a kit végiil is teljesen meg-füröszlenek. Most már a siránkozás abbamaradt s a liatal menyasszony is valamivel vígabban tölti el az est hál relé vő részét barátnői közt, a kikel most lóképpen tésztával és édes pálinkával megvendégel, miközben most más víg dalolás kózepetle ót társnői kórültáucoliák
Némely vidéken e hajadonok vagy szüzek estéjén gyertyákkal kivilágított fenyőfái is találunk, a melyet a leányok a menyasszony hajából kivolt szalagokkal díszítenek s a \'mi a mi karácsonyfánkra emlé keziet. Végül megérkezik a vőlegény megbizoltja, a ki miudeuféle tréfák közt átadta a leendő asszonynak, felének ajándékát, ruhauemúokeu kívül szépítőszereket és ékszereket, a miket azoubsn n szegyeulős menyasz-szony csak hosszas unszolásra és kérésre mer el fogadni.
Később maga a vőlegény és rokonsága is elmegy jövendőbelije házához; a menet élén ismét a vőlegény előbbi követe áll, a ki ostorával háromszor az ajtóra üt, mire azt nekik meguyitják Némely vi-J
dékeu szokáabau vau. hogy az asszony rokonság-
Nagykauizsa városa nem nagy terjedelmű Az alsó és a felső templom ugyanazon szélességi fok alatt fekszik, tehát idő különbözet nem lehet a város határán belül. Valóban úgy is kellene lenni, hogy t város mind a három órája egyformán járjon. Ne mutasson 10—15 pérccel egyik sem többet vagy kevesebbet a másiknál. Ideális valami volna ez. ha az órák járása e ténynek megfelelue. De sajuos, a valóság mást mulat. Valóságos harangjáték — akár a Hamuiul helységekben — az órák ütése. Termé -
ilyenkor kimegy «z udvarba s alkudozásba bocsá,t ,\'°gflN bar,",1{"0 is i«ftlodik A M
kőzik a jóvevéti)ékkel, a kiknek az ajtót csak akkor [ J^V^l ? wT\'** ^ ". ^
nyitják ki. ha előbb valami ajándék átadását Ígérik Rendesen kap minden rokon egy pohár pálinkát »
akkor az alku ...... vau kötve. Reut a szobában a
leányok minden ülőhelyet elfoglallak már s ezeket sziutéu csak hosszas alku. rábeszélés, hízelgés s ki
városihoz képest. Pontosan sohasem jöhet, Boliasem mehet, mert az órák a legnagyobb rendellenségben járnak. Nincs nálunk pontos idó. ami ezt dirigálná, az mind poulailau. Van is e miatt panasz elég a városban. A toronyóra nem parádés szerszim. ha-
vés pálinka élvezete uláu euKedtk át az nj vendégek- T" Í0"Uw vaU,ni " forgalmi világban, a polgári
éleiben. Azért viseli gondját a hatóság s fizeti az órák igazításának s húzásának adóját. A baj oka te-hái kétségtelenül az, hogy a toronyórákat szabályozó
uek A vőlegény az ő megbízóit követe kezén jelenik meg a szobában, a mikor is a leánysereg szép szobában levő szentképek
dallal köszöni i, azután
elé járul, a hol mélyen meghajtja magái s mindegyik óráH,",,íU,rek "M,» ««I|«siHk lelkiismeretesen köteles-előli csendes imát mond. Utána mély meghajlással só,íllkel C\'Mak a honoráriumot vágják zsebre, az érte gyenkétr « menyasszony rokonait a ^ "u,,,k*VHl a,lósak »\'»radnak. timialt kelyéuvaló
illáin üdvözli a
üdvözli ismét
kik ezt illőképpen viszonozzák menyasszonyát is.
A lialalok megcsókolok o^ymást s a leányok-
tói kisérve külótuzobaba mennek, miután nekik a ........
legtöbb vidéken nincs megengedve, hogy vendégeik- rosszul egy harangozó is
kel együtt lakmározzanak. w|,|,e; "
olua, ha a városi hatóság is Ügyeimet fordítana az órák ügyére hogy az órások mennyiben tesznek elegei vállalt és lizetelt kötelességüknek. Mert végtére is mit fizetne a város olyan munkáért, amelyet i\'állalkozók sohasem végeznek el Az órát jól, fel tudja majd htuni,
noru kell órásmester.
(Folyt, köv.)
Dr. Schiff Piur.
-T-
H <

októbkr 88.
7, A I, A I KÖZLÖNY
—iGottmannalezrederJnálunk. Uoltrainn >»t»la ellen hatalmi erejévpl állást foglalt. — Öröm- \\ lánszár a föld felett vágandó le, nem azabad a gyö-Kmil^alezredes.\'a 31 -iU gyalogezred paraucsuoka né- niel voltuk tudomásul ezt az intézkedést, csak még k„rai js kii,nini! A eaaláulevelek. agy kézsimiláasal bánj napig vároaiinkbau^tarlóikodoll. (jotlinauu al- "zt szeretnénk. ha a azörződés 1. nyilvánosan, a helyi, ,WTO|it,odót js , megmaradt osaláuszárak kévébe
. összes lapokban publikálva lenne, amely a .város és \' gőzmalom közölt a liszt llgyel szabályozza,
- A zsir ós a szalonna maximális , ... , , . ..
hunvedgyahigezred potzászloalja egy levelezőlapou árának megállapítása A közeli napokban meg. ^„„^ m „ iuMM go,ldolko4ni tog.
jelenik n kormáuy rendeleté, ainelylyel megállapítja a zsir és a szalonna maTiinális árát Hír szerint a kormánynak az a terve, hogy fokozatosan csökkenő Iárakat állapit meg. Az elsé időszakban, amely körülbelül három—ót hétig fog tartani, a zsir maximális
..... , , . , ,., . ,., ,, . iára 7 és 7.60 korona közólt lesz. Knuek az időnek
millió koronát legyiett a harmadik hadikólesonre s,
ezzel a hazafias rend összes hedikölosöiio egy
millió ötszáznyolcvanezer korona
ezredest a többszörösen kitüntetett ezredparancsnokot varosunk közönségének nagy része tisztelettel s örömmel látta, mert Gotlmanu Emil százados korában legszebb emléket hagyva maga után ment el uj , állomáshelyére, Nyitrára.
— A haza oltárára Teljesen megbízható forrásból értesültünk, hogy Festetics Tassilo berreg, n harmadik hadikölcsöure egy millió koronát jegyzett. A csornai premontrei kanouokreud ugyancsak egy
összekötve szellős helyen megszáritaudók. Az összegyűjtött mennyiségről a nagykanizsai m. kir. 20.
a seitakarbkpenztar részvénvtáiisasái! nagykanizsán
eltelte után az ár fokozatosait csökken és körülbelül két hónap inulvh meg fogja közelíteni a 6 koronás áruivót. A szalonna árát ezzel arányosan fogják természetesen megállapítani. Kzzel a maximálással a kormány azt akarja elérni, hogy az átmenetileg érvényben maradó magasabb\' árak a piacra csalják az az elraktározott készleteket.
— Mit kapnak az állami tisztviselők ? Nincs a társadalomnak egyetlen rétege, mely a háború nyomán kelt s részben mesterségesen szított a nemzet, ahol oly 1,5,lelkll apák élnek. - Adia a „„„,.;,.„ ,n,g4rM„j. mi„t ippB11 A 0lmellett
Mindenható, hogy mind a kilenc hőst szeretettel ^^ ,|6 hi„u|noki ksr R nJoinürurigol ,„. ölelhesse szivére, ha majd kiküzdött,* a végleges ^ i ^^ „„„„^ d„|goll„ioll kl. ,„„,,
— Akinek nyolc fial küzd \'a[ harctéren Adorján Márton Bárd kőiségbeli székely gazdának nyolc lia és egy veje kllzd a harctéren. Felhívták erre a honvédelmi miniszter figyelmét mire báró Hazai Samu 300 korona jutalmai küldött Adorjánnak a következő sorok kíséretében : „Uoldog apa ar. aki nek családjában kilenc a vilér férfi és örökéletű az
mint a m. kir. Pénzügyminiszter által kijelölt hivatalai alilrisi hely elfogad jegyzéseket
a 6" „ os III. hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett.
A jc/O\'zés céljaim l(fl„ készpénz lefizetése ellenében, 90", kölcsönt ad az intézet bárkinek 1—2 évi időtartamra tfn/o kamat
ilíad alt, amely meghozza az áldásos békél nemzet örök dicsőségére v
— Az aprópónz hiánya. Már többszőr
3I2IILJN" nagymozgó szinházban
„uujvm ; ma csütörtököt! és holuap pénteken elsőrendű mozi-
szerint alkalmazottait segélyezni óhajtja. Mint meg- mijgor |e8Z bemutatva. A gazdag ós változatos mű-bizható helyről értesültünk, a segítés nem segély sorhói kíméljük : „Az emberirtó- 3 felvonásos
drámát A kiueinatoKiafia legszebb alkotása. Azonki-
. ... ... lesz, hanem az elkészült terveit értelmében az állam ..„.„„b l, faár A míW -- Hznmbat és vattámul
ii tuuk róla. E sorainkban a nép vezetőihez, a pap- , . ,{.„ , „ - vUI *ll,,,r,0 müb0r1 ozomnai vasarnap
. , ... . . ••[•ti e wi..i....L. összes alkalmazottai kitelel nélkül fizetésűkuek nyűg- uj erdekfeszitő músor. melynek miudeu pontjai min-
^ilS^Stra\'^ir\'ln^ Uifba is be,zárni,andó egy harmadát kap,ák fizetés J-™ »a^U.\'\' ^ """
érlékieleuségéről. amelynek alapján a nép eldug- emeléskópeu és pedig julius Mól visszamenőleg. — | ___ ... ________... ...
dossa az apró váltópénzt. A kereskedői világban mér Krro nézve a novemberi képviselőházi gyűlésen véghetetlen kellemetlenségeket okoz az aprópénzek a ,ej<|JJJ jntézkedés \'törtóuik, ugy begy az állami alkal-forgalomböl való kivonása Nincs oka senkinek .rtij^ hozlájut|^k várva.várl MttgUe8ük.
arra, hogy az ercpeuz elteteleben talalpi vagyona , ... ,
megmentésének gondolatát. Az ilyeűTéle cselekedet - Nehogy azonban a . háború hiénái erre .s . _ .
.azonkívül hazafiadat) is. Lássanak tehát hozzá a nép "zonnal reá fekhessenek s a háború áruuzsoras itthon- tartottuk, aki a bérét a saját lelkiismeretében, köte
vezetői, bo^y ez elterjedt visszaélés minél előbb meg- ülői elharácsolhassák, ugyanazon országgyűlésen in- lességleljositésébeu bírja. De lám, egy véletlen, s
szűnjék. Valóban hazafias és nemzeti munkát végez tézkedés történik az áruuzsdra mogfékezésére, mely miudeu kiderül. Lepattaut lelkéről a zár s kiuyill lar-
miudaz, aki e téren csak egy embert is felvilágosít a ,BgjAiKörubl> uleg,or|ó intézkedésekre fog az illa- l8ln,» ösziutén. Tehát azért.., Divatból... Hm!..
. . , . , . ,i , . , • Sajnáljuk. A jobb ügy nem ezt érdemli. Fut öu Is lekes hatoságvkuak felhatalmazást adni. \' . \' . . ,, „ . .. .. . . .
6 a feltüues szekere után. 8 ha nem veszik fel elsőnek,
- Mibe kerül Angliának a háború? A wm k-|| & lóbl)j „|ésb6L . Kár . .. Ez a gondolat
háború Angliának naponkint 8.875.000 koronába oera időszerű Nem gondolja?... Ugyan mondja,
Szerkesztői üzenetek.
— M Nem írunk. Taláu meg sem láttuk, észre sem vnltűk volna. Cseudes, igaz napszámosnak
babouás és ferde uézeléuek jogosulallauságáról
— Városunk polgármesterétől: Hirdetmény. Ezennel közhírré teszem hogy a Nagyka-
nizsa város területén született s nagykanizsai városi ke|U, Hm óy a)&u a|<og6 minjó korouába> Ez, kérem, - párdon a hasonlatért! - lenne e valami illetőségű 1894-1893-1892 és 1890 évlól 1878 M öuszeg nagyobb, mint az a tőke, amely össze- valamely irodalmi munkából, ha az iró mindent az évfolyambeli uépfölkeló kötelezettek bemutató szem léje f. évi november hó 5- én és az osztrák-magyar Monarchia terülotéu bárhol született idegen illető-
gyűlt volna, ha Kiisztus szQlelése óta miudeu perc
első oldalon akarna eliuoudaui ? Ugye, egy nagyobb
ben félretettek volna 2í> koronát. Anglia egyévi hadi-
műnél a tizedik . .
agy ezredik oldalra is kell jutui anyagból? 3 igy lesz a munka szerves egész, költségének négy ós félszázalékos kamata több mlüt,N-m gondoija> |l0gy mjnden .„unkábau első és utólsó seggel biro 1894-93-92, valamint az 1890. évtől perce|lkinl a50U küroua. A yboni Angliának má- 0|d>|ut|c is kell lenni? S talán szégyeukezhetik az 1878 évfolyambeli kötelezetlek bemutató szemléje S01|p..rc«ukÍMt 1000 korongjába kerül. 8610 házat utolsó oldal azért, mert ó utolsó?... Köszönjük, lolyó évi november hó ü-áu Nagykanizsán a Polgári |e||el(|() fö|óphe||j HÜbó| ttlái, Anglia egy nap alatt hogy megtanított rá, hogy önben is csak csak reklám Egylet nagytüiinébeu (Sugár-ut) délelőtt 8 órakor R ^borúra költ Egyheti kiadásból 1)9 tüdőbeteg-.napszámost lássunk fog megtartatni. Felhívom a néplölkeló kötele^- ^^ irtani fegyeukinl öt,t mii- ( "
ket, hogy h fenlirt idóoen es helyen tisztán öltöt- év| kö,^KK0,)t v)(gv 49 ^etemet. A Panamaibet CNÚfoljaV Goutlo|joil Mak errw. NeIU megrá8érol-ködvo a legszigorúbb büntetés terhe alatt jelemeuek ^^ ,875 mj||jó kür0llábrt kerUll; ily nagy b8tó. Erie az illető semmi fele hivatalában sem adott
összoget Auglia 21 nap és. 10 óra alatt költ el a okot. Kitartóau a közérdek munkása. Panama stb. — háborúra 61 ismeretlen fogalom. De hát miért is
— Qyüjtsünk csalánt ós vadgesztenyét
meg Nagykanizsán, 1915 évi október hó 2G-áu Dr. Babján Gyula s. k , polgármester. — A liszt A közérdek szempontjából irtuk
a mull számainkban ama sorokai, amelyekben liszttel való visszaéléa ellen emeltük fel szavuuk vadgesztenyére van szüksége. Friss, de levólnélküli 8orailiknak meg volt az eredménye. Városunk pol- (csa|áutjlá,. mélerinázeájáért 2 koronát, teljesen csörgő
mondja a bogoly a verébnek .
— Z. Qy Margltta. Nem értjük hallgatását.
A hadvezetőségnek bizonyos célokra csaláuszárra és KÍ8ZÍkka(]l vo|ua „ HZ öl)|(Jg kalanlÁrÍ3 ? Vagy az
gármestere erélyes hungú felhívást lett közzé hogy
száraz levéluélküli csalánszár métermázsájáért 4
agy, a kóltói véna vértelen? Lehetetlen, hogy egy oly gazdag forrás ősszel száradjon ki. Várjuk, mikor ko. buzzog uira. 8zivesen, elevenen s formásau, mint előbb De meg azután ígérete is köti a stóláira
miudeu e téren panaszra adó okol uuci tudomására
, .«., „ . . . | , ,,. , , . . ... rónál lizet. A vadgesztenyét egy myállapitott napi
hozzák. Polgármesterünk e felhívásának a vá.os sze- , , , . Á- Megfeledkezett volua erről egy magyar emberi —
les köreiben igaz öröm lett a következménye, hogy Arou veszi át. Asszonyaink, gyermekeink üres órái ...... Q1 „,.. ,
az egészségre ártalma? lisztnek forgalomba való ho \' kat igeu haszuojsá tehetik ezek gyűjtésével. A csa-1
taláu mégis korán gondolunk erre. 8ok fldv I
OKTOBKK M

Irodalom.
A pápnválaszt.is ju^tot icnctc es tételes jo^t. Ina. logiuni.
tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig a/, jelen nhikjálioz irt. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, mnel.Y "\'in egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A .vilaglörté-iinlem o jolontós mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges része. A uiű ára 4 koronaT — Kapható Ifj. VVajdtls József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitűnő lapot melegen ajáiiljuk olvasójuk figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut 16/c. Klóíizelési ár félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel kUld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre ol korona, „Világ-krónika--val együtt hal korona Megrendelhető a „Vasárnapi Utság* kiadóhivatalában |Budapest, IV., Kgyeteiu-utca 4). Ugyanitt- megrendelliatő a „Ke. pes Néplap", a legolcsóbb i^ág a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 lillér.
— Uj IdÖk A világháború leghűbb krónikása, Írásban és kepben az Ut Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik azt mind elénk tárja festői szépségű képekben - Krdekesség. művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben; elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója (előfizetési áia negyedévre 5 korona Kiad-dmaiul, Budapest, VI Andrássy-ut Ili, sz
IRODISTA NO,
ki a német nyelvet is birja,
tartós és kellemes állást nyerhet
IFJ. WAJD1TS JÓZSEF könyvkereskedésében ^
NÉVJEGYEK
addig meg nem lelezBd nagy vülasrtalilian jutányos irón készíttetnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
cimii ic\\iiiui oiva^sa ül JIÍX-poukéni a Budapesten megjelenő
AZ [JJSAG
|iiiliiíl<;ii. n;ipil.ipli.iM A liaburús hrl\\ /et knnei ii\' i es s/.iks/. ru m i -.ii .i/.u.i Hu hinne.it, ia|eku/-lató ts minden tudnivalót felölelő kó2t>il/das.\'l!>l le-/
V es példám ,11,1 12 fillér l>\'lmlo miiiilM tíjsageiarusitoitai.
ELOHZETÉSI A fi A K Ea.mz ovro . ... 3a Itoron.i. Fétövro .... 10 Negyeid0vtű ... «
Hyy Imiupi« . . 3 K. BO I
NYILTTÉR*)
Dr. özeg\'o Kálmán
sz.inalonitina- es vizjryógyintézeti-lein.iiiek- és ^xcrinekek számira,
Abbáziában.
Eröaitö és edző kizlaló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*i K unni sIhii k.i/.l, l(.«k..|l u.-iii iiillnl ft.l.\'l.\'.M-
s.\'^cl a SZMrkRHZldStíJÍ
SZEMESNEK
el! ina\'lenni. Iia túl akarjuk szárnyalni ver-enytársainkat. Az élelmesség nem
ALL
i\' Hl <-! ll\'-i l\'llll
■■\'/. IHn.ví :IAD0HIV \\ Ru VII H kérair r,.| *:•..■„
egyébből, minthogy ,„. késsünk egy pilláim tig sem. hanem soron kivtll vegyük igénybe
| Miét
..Zala: Közlöny" hirdetési rovatát, inert oli baiiiroz,maii ere liii.-iivl ér és a magyal- hirdető
VILÁG
megtalálja A [yöződik 11/ ere. ottan
VAKNAK
biiileteseit itt megtalálja A hirdető rövid idő alail meggyőződik az eredményről, annak határozottan
k\'-H ......... a ki nem látja a „Zalai Közlöny"
rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden \'hirdetésnek kellő ba.szna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /

)ús riktái
Jf/. )VAÍD,Ts /p\'^Sff
KÖNYV-, f A Pl És lRÓSZE^KERESKEDÉSE
Y
"tf
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árb, gyorsan készíttetnek
r.minui/.etek részére szükséges cikkek dús raktára
\'I
A.
le«\\/.oi es e^yebb .küsstjíazyatasi nyomtatvány..\'t 5
t)
nagy raktam.
—3—-r_üt_iJt__)t——i\'—J M ; y v v \'sa.- ■ fJO/
Nyoiuiitolt a Uptul.ij Ionos Uj. W ül. . Tj7,7,f "kőn*vuyoin.lá|ib»n Nagykanizsán