Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.1 MB
2010-03-09 13:45:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
721
4004
Rövid leírás | Teljes leírás (243.14 KB)

Zalai Közlöny 1916. 009-016. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55 ik évfolyam
Nagykanizsa 19 6 február 4 Péntek
9 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkisztésio •« kiadóhivatal Daák-lar I
Talaloii: 189. HlrdaU*«k liiUiabt* •larim
Kolol.\'.» tte< ktnxtó
Bunekovich Jáaott
KósMrkMKiA;
Kemény Láaaló
Magjalanik Nélíön éi ciüUrlökön.
tlöíU»u»i Arak; Kgé» eve 10 Megyatfévre 2 koro».« BO flll.
uiona, l«l«vi« 6 korona. tBva. uém ért 10 ftl.
Az orosz fiaskó.
Rémületes dolog lehet niosl: orosz had-fe/.ériiek lenni I Évszázados elbizottxag oe-mentjéből t&paszlult fedezékben, sárga arc-oal nagy stratégiai lórinkét koncipiálni és mikor a papiron minden boszorkányos módon összevág, a diadalszomjlól őrjöngő vo-
zérkari főnöknek a sajal fészkéből is ........
kalnte kell. mert a niegvivhatallannak mdott kőlapok is recsegnek-ropognak.
Kiszámolja, hányadik offenzíva az, melynek halotti énekét niosl énekelte el Hófer. Huszonnégy napig tarlóit lielvenejer embert emésztett föl. Ai egész európai fronton ez volt az cntoiile-haialniuk minden akciója Franciaoszágból. az angol üzletekből ennek sorsa elé néztek liliegó vágyyíl. (ijonyö-rüen volt megkonstruálva a terv.
— Ivanov tábornok kivágja a közép ponti hatalmak alól a talpzatol a caernovici fronton. Kzen at törnek a uionarchiaba a muszka hordák és összeomlik a rengeteg arcvonal : a besHv.arábjai halártól egész a
rigai öbóljg. A háború i-léról kezdődik, de most már csak mi diktálunk I
tvezdódöu a nagy harc akkor, amikor a mi ágyúink először dörögtek Lovusen alatt, lís szinte naptári pontossággal fulladt a vé res komikumba, amikor Montenegró kapitulált. Mit érezhet must a muszka uar, akinek minden joga meg volt ahhoz, hogy kétség nélkül nézzen az irtózatos mérkőzés esetné nve iHé, A leghatalmasabb, a leggazdagabb, a legdúsabb népbirodalom ura. a bibliai (ióiiái, akit a Dávidok parilylyáznnk le I Ahova avul átok és balszerencse fakad a kezon>0inán. Minden vnrákozáa az ó válal kozasa sikereinek reményein alapul és min dlg csak kudsroról számolhat he azoknak, akik földi Istennek nézték...
Ivanov generális, a legialoiiliimoRabb és a legnagyobb koncepciójú orosz hadvezér alighanem rövid ideig marad mar mogtépnti serege elén. Megint más stratégát keresnek, frisebb ötletekkel. Lesz uj kisérlel, szomorú, át\'latlau muzsikok holt teleméből isinél máglyák emelkednek, de kozákló palája többel mégsem érinti a magyar földel, Mig az
orosz egyre gyengül, felszabadultak a uii szerbiai es montenegrói seregeink és már védelmi vonalaink hatalmas erődökké aoé-lozódtak Kelet-Gallciálól a I\'ripel-mocsarakig. A mostani nagy kisérlel az orosz birodalom és az orosz hadsereg presztiztenek mentését oelozta. Egyik aetu sikerül
Világok pusztulása.
világlap kiszámította, hogy mire a hálioru második esztendeje is elmúlik, Kurópa embervesztesége eléri a hu«t milliót.. Az ember rá-merőd a tömör, nehéz i|«MZtó hm mégis oly közömbös és nyugodt atAmra: igaz lehet? Itit at igaz lehet. k talán alatta is marad az igaz«ájjnak A bocs-lés. ugy mondiH nr. újság, a hadviselő felek hivatalon veszteséglisilái alapjáu kés/ült s ezek a listák nem mindenütt iuvgbiikal6k. Az olvau borzalmas veszteségekel amilyenoel például n mostani orosz offenzíva is járt, bölcs számvetéssel szokás »l osztani a halottak, sebesültek éa eltQutek rovata közt, a mi-beu igazság szerint nincs in hazugság Utóvégre, aki eluselt, az csakugyan eltűnt, azt maga azent Miklós püspök he vonhatja kétségbe.
Tehát Ini.ii millió lesz csak az emberveszteség Körülbelül egy évvel ezelőtt. mini*-egy akkori Mól-
Sárga Viola.
Nóta csendül a fülembe, Régi nóta, nagyon régi -Csak az érti, aki érzi
„Sárga violának letörött az ága, Az én bánatomnak nincs vigasztalása " Mintha a fiilembe tárogató sirná; Kuruc harcos mintha a vérivel irná — 5 mintha messze délről a szellő susogná, Hogy ott, odalennt a Tisza szőke szinü. Gyönyörű kék vizil, most tán vörös szinü Lassan folydogáló széles Isonzónál, Sárga violának tördösik az ága. Vitéz magyaroknak hulldogál virága — De, hála Istennek. nem hull ám hiába.
VÉRTES Y GYULA
Képek a nagy háborúból.
A történelem valamikor janovói csatatérnek fog|a jelölni azt a harcmezőt, mely Jjombergtől nyugatra Janov felé és délre egész Urodekig terül el
8 a melyben a vjlájj legnagyobb csatája folyi le szeptember hó elsó napjaiban. A monarchia hadsereget mérte össze erejét m, orosz haddal, mely már Leiuberget hatalmába kerítette. Borzalmasan rettenetes csata volt ez, mfly tiz napon át tartott s a mieink győzelmével végződött. Itt kényszerilette a monarchia dicső hadsereg- az orosz túlsúlyban levő tömeget a visszavonulásra.
Sajnos nem s»káig élvezliettük n győzelem érzetét, mert az újult erősítések, az orosz segédha-dakuak gyors egymás utánban való érkezése visszavonulásra kényszeríltu n több napi csatában kifáradt harcosainkat,
A/. emlékezetes csatát két gyalogezredünk nyitotta meg hatalmasan tánngalva itt/.érségüuktől
A magyar bakák gyilkos pu*katüzo rettenetes pusztítást vitt végbe a fedett állásokba menekült orosz katonaság között
Katonaságunk hajszálnyi pontosággal lótte a lel-fel bukkanó muszka koponyák tulajdonosait, kik golyózáporunk elől az átjáróval összekapcsolt sáncárkokba menekültek.
No hiszen nem kellett több a mi derék gya-
logosainknak sem. Nosza rajta I utána vetették magukat a bujkáló oroazuak.
Vakmerő merészségük határt nem ismert Rettenetes pusztító tűzben lohadták meg az árkokba lapult orosz gyalogságot, a mieink közeled-.téra működésbe hozta gépfegyvereit.
lÍHCsegett a trombita, pergelt a dob s ember ember ellen szuronyhegyre harcolt
— A gyilkos harc uyolc órán át tartott szakadatlanul váltakozó szerencsével, miközben bömbölt az ágyú, süvített a golyó, búgott a srapnell. berre gelt a gépfegyver egész késó éjjelig, hogy mqd másnap újra kezdjük a hol elhagytuk.
A sebesüllek nyögése, segélykiálllása, a haldoklók hörgé Htí, tntó sóhtita, a gniilát vesztett pari-p»k niriiikoió nyuiitéhn töltötle b» áisnka vér-pArAtúl nedves lovegfijét.
Alig pittjiaalotl mictSn hailvHzeliségtliik a balízáruj állMt keletfalé kitolva ujra ííIvbIIb a harc elejteti fonalát
A csata tízszeres erővel njtill ki Éludlalálbarc tolt ei, mely a monarchia katoua-Kágáuak, knl5ii0B.ni pedig a inagfarnak bizlositotta a pAlinilt Ai Agyuk árclorka ukádta a tüzel, bontotta
ZALAI KOÍlöNÍ
FEBRUÁR 4.
jagyzésönk — ma már elavult emlék I — mulatja, még csak 0,878,000 volt Május közepe Iáján már ojole milliót mutatott az embervérméró, dm minden frouton való végső egymásba robbanásuk előestéjén már meg baladja Kurópa vesztesége a tízmilliót. Az őrületes számbau benne vaunak a mieink ím, bizonyára ijöBztöen sokan, amiról jobb is még most semmi pontosat uem tudni.* 8 természeten, bogy szivünk ó értük szorul először össze talán némi önérzóssel ismert náluk uélkQl oly kevesek maradunk tneg ma-gyaroknak, mi szegény kicsi nemzet. De lebeletlen a többiekre is emberi lájdalommal nem gondolni minden nemzetbeli szegény katonákra. akik áldozatul adattak egy rettenetes moloclinak. mely sokkul át kozottabb éa titokzatosabb annál a szir istennél, ak az ázsiai kultura kezdetén euftervérrel bizlaltatctl. Hiszen ba szinbázégés vau valabol Amerikában vagy földindulás Jokohámábau elsülyed egy nagy hajó és meghal ötszáz, vagy háromszáz, vagy csak száz ember, szivünk szánakoaással és megindulással van (ele. Milyen megborzongva kell rámerednünk erre a száirtra, amilyet még nem produkált eddig háború. Hiszen ez egy nemzet létszáma, még pedig nem is kis nemzelél Tízmillió stiv állott meg és mennyi agy veló ^fagyot élettelen maszszává és enuyj záj némult meg. Szivek bilitek ki, melyek nyájas meleggel árasztottak el egy kis kört, drága szent kályhái a családi szobáknak és szivek, melyeknek nemcsak melegségük volt, egyetemes forróságot ontó de fénylésllk is mindenki számára. Korommá éget napok és agyvelők melyek mélyén jövendölik szuny
az ellenség Borait, lovasságunk pedig irgalmatlanul porba tiporva az ellenállni próbálók százait.
Itt ismerkedett meg alaposan az orosz katonaság a magyar huszárság bravurossága hősiességével
Éllen-azorajau, de vérszomjasán harcolt ott a lovasság, melynek hatalmas kardja ugy aprította az elleuséget, mint a répái.
A merre a szem ellátott ember ember elleu harcolt, a a puskapor füstiétől terhes levegő sürü áthatlausággal wzállt a vérrel itatolt harcmező fölött.
A csatamezőt több kilóméteroyi távolságban a hollak ezrei, összeroncsolt, pozdorjává tört kocsik száza, megrongált ágyuk sokasága takarta.
A kép szívfacsaró és mégis borzalmasságbau is felséges volt.
A szekerek tört részeivel vegyesen egymásra halmozódott a gépfegvver az ágyútalp, n melyekhez bőven odatapadt u szolgabad ártatlanul öntött vére ölelkezve az igazságért harcoló hőseink vérével.
Olt hever az osztrák-magyar katona az orosz-szal vegyest; szivük nem dobog, vérük nem pezseg szemük uem szór villámot többé, de megmerevedett kezükben még ott szorul a halált oszló jéghideg acél.
A csatateret átszelő putak partján, ott hol a bullák egész halma fedi uz eiuborvérrol luusokká gyúrt harcmezőt boldog mosollyal nyugosszák örök álmukat a magyar bakák Jeghősebbjei. kik haláltmegvetve védték legszentebb kincsüket u hazát, s holtuk után testükkel takarják az őket buldog álomba iingató, a harcmezőn porba hullt trikolórral díszített ezred zászlót.
nyadt, uj lángelmék gondolatai, uj nemzedékek vágya\' visszafoglaltuk, templomáhau felgyújtotta az őszes
ereje, langja mind kialudt és porrá vált, megéret- csillárokat, lámpákat, meghúzatta az összes harango-lenül és félhaszuálutlsiiul Ne higyjOnk a háború 1 kat, mire a templom félóra alatt zsúfolásig megtelt, fanatikusok vigaszírázisainak : ezek pótolhatatlan vesz- a hazafias házfőnök ped;g örömteljes szónoklatot teeógek nemcsak az emberek, hanem az Ember tartva, Tedeumot mondott.
Ilámára Í6. _ Gürtler István házassága. A mai pos-
Hogy mit jelent ez a szám mint veszteség iával kaptuk a .udósitást, hogy Gdrtler István a minden tudomány, művészet és kultura számát a, az] Zalai Hirlap szerkesztője, hírlapíró kollégánk Weiss soha se derül ki éa talán ez nem is fontos minden- Lujza úrhölggyel házasságot kötött A hir vételekor kinek. De ez a szám könnyek, t is jelent, forró, az ölöm hangulata száll meg minket 8 a helyi hirlap-keserű, gyilkos könnyekel Ahány halott és sebesült, > írás egyik első munkásának igaz szivből, kollegiális \' unnyi könnycsepp, ha minden elveszet emberért csak szeretettel kívánunk élete uj szakára napsugaras \'e#y hullott volna is, pedig mennyi hulloll és meny-j hosszú boldogságot, amelyre Gürtler István ai ő jó uyi fog még hullani, milyen ló lolyam és óceán | szivével méltán jogot szerezett. S reméljük, hogy ezt lenne abból.
S az mind kicsi lenne szoknak a bűnél lemos-
iikik ezt a háborút csinálták !
HÍREK.
Dr. Hegedűs György harctéri otthona.
1 a boldogságét meg is találja ideális lelkű (elesége oldalán, akinek gondja s öröme az lesz hogy GQrtler Istvánnal a házas élet szép együttesének őrök példáját élje le. Günler István élete tehát uj fázisba lép. S Gürtler most tetézni fogja hírlapírói sikereit ama boldogságból merítve, amelyet házas élete nyújt.
— Személyi változások a kir ügyészségen. Nagykanizsa mi társadalmának egy markáns egyéniségű, kiemelkedő iilakja távozik el tőlünk a közel jövőben. Hegyeshalmi Kischer Imre j királyi főügyész, aki uépyesziendőu ál körQltekiulőeu á olasz harctérről kaptunk megint néhány «orl.|ét4 éb(,r ,e|kiUmer0tUlj A„oll H ka„ÍMal Qgyészség
minap is ogészségi okokból nyugdíjaztatta magái s é»le-
Ubsünk szerint a fővárosba óhajt költózui. Távozá-amely első ízben lepi meg a sima, bizonytalan arcú , ^ hM |jglU,|6j 6btM[ f(ij|ll|ják A V()U diak-önkéntesl. Kz már nem újság előtte. Dobpe.gés Üg>-M Mtnif e||jején ^ A{ h,M(|||4t Rj(j Um|.
Fülöp Jóska önkéntes irla, akiről emlékezlüuk. A levél most már uem
szerű gránát eső hull — hulljon, mondja a húszas honvéd diák katona. JtTu huszounyolcas is bőséggel, a lapogatta, hol ölhelue magyar katonát. De ez a mi harminc és feles ütegeink öccse sem rémili mái s magyar liut Hiába brummol, fülyUl, sir. s le-peszli a különböző kaliberű olasz gráuál a levegőt,
dr \\ezutó ügyésznek, akit Nagykanizsa \'ársadalma már régóla osztatlan szeretetével ég becsQlésével vesz körül. Nagy képzettsége mélységesen emberbaráti fölfogása és rátermettsége mindenki elölt ismeretes. A tározó királyi főügyész 1883-ban Győrben
kezdte meg hivatali pályafutását, mint joggyakornok magyar humor erője keményebb, mint az olasz i„„„1, „ „„„„„„i ,x • .... V7
J Innen a soproni lörvenyszekhez utóbb Nagymarton-
iűz, amely elleu fedezékeink is jó védelmei nyújtanak. Hegedűs kavernája például modem két «zobás lakás Van azutáu benne külön telefonszoba, küldöuoszoba s azután egy elő éa egy hálószoba Olgalak — a felírása. Vilauyvilágítás, mosdó, hintaszék, madiau, a különféle szebbnél-szebb képpel ékesített Az egéez lakás pedig görzi egy elhagyót papírgyárból szerzeit feliét papírral vau bevonva 8 mail 300 méter a Isenzo tőlük, ínég fürdőszoba berendezéseit is dolgozuak. Miudez a Podgoia Görz felöli oldalába!
ba, ma|d isméi Sopronba helyezték át, ahol nlbiróvá nevezték ki. l8»3-bau alQgyész, 1900-ban vezetó-flgyész lett, inig 1914 elején hivatalos tevékenysége elismeréséül a főügyészi címet íh megkapta. 190U-han Zalaegerszegre helyezték át, ahonuan 1907. májusában Szekszárdra került. 8zekszárdou lovagias ügyből kifulyólag párbajoznia kellelt a törvényszéki elnökkel s kevéssel utóbb Nagykanizsára helyezték, ahol 1912. február 1 , tehát éppen négy éven át
... . . műkődólt s mindeiiüll. ahol közelebbről meiminer-
van építve meg sok más kaven.ával. Osuk egy baj ...... , megismer
111,, m. , «*k. őszinte rokonszenvei kellelt maga iránt. — Kiss
vau. írja az íródeák. Konyhái is épiiiel „ lóhadnagy , tJ , „ , , K *
Mi I- , . László dr 14 év előtt Jászberényben kezdte meir
ur. Mar pedig »z rossz jel, meri « hány hely«n K. , . ...... „ , 3 K
voltunk s konyhát épitel.Onk mire elszül, kilesf *«*»*•*» ^
sékellek bennünket állásunkból. Kélek itt is ugy ** " ^ ",0,C Nyíregyházán
.... , ^ ^ nevezték ki alügyésszé, később pedig ügyésszé. A
nagy kinizsi Ügyészséghez 1911-ben helyezte az igazságügyminisziérium Hivatali kiválóságát a gyors előmoi.elelen kivfll bzzhI íh honorálták felettes haló-
- Haaaflaa Franciakánutí. A óu,l„pMJ^ "
ki.Mbom lolyama dall I „u "" * d0l"«A\'líl1 "
«*•».......«H...............taMuk R "tftahíta, eli.rn.rik
»"»«•" «4«l b.^1 .......^n,,: "\'"\'" ««^ép»..Hsőgét i. huniániiu ér.„lm,il.
!»•». A minap különben ai O.laviai lenplunidaiiibau 9uu ulant ss 37 lisilrt fogtunk pl. Rí jan. aj ,.u rull
nit-gvéiiéstín, ilt\' lÉ.tt«l
................önkéml/.1181\'?"",?™"" ü,lvö,li M • -w
........... a l\'al eléri «lÍÍWr. A b.zati.., h,, ■ ...............<»«">*•«»
l™lu w»rzolM pozsonyi IMzIJnOk korában, amikor «ale 11 ónkor üirlll lalla,
i«»p|6knl(i h.\'ljvl lonlnl nl.
I\'ogy Lembergut
FBBRÜAB I
4 ZALAI KÖZLÖNY
- A Polgári Egylet közgyűlése. A
Felgári Egylet snjál helyiségében Kaira Lajos „Inök-lésévea a f. hó J-án 11 órakor Urt0||„ 1Heg
80ik évi rendes közgyűlését, melyen a háborús idík dacára ia a laguk elég szép aiániban jeleul*k meg.
A megnyíló után Dr. Hajdú Gyula az egyesület tilkAra, lendületes, szelleme* ás azép szavakban vázolta az egylet múltját, Dr.- Benlzík íVreuo álnok
caeudljen nem történhetett pulim meg a betörés. — Kgyebként rendóraégűuk a nyomozást már megindi-totla, mely remélhelóleg mihamar sikerrel végződik.
— Mi kell u népnek? A becsületes ma. gyai népet nuin egyszer elrágnlmazzák, hogy anr nivóa, ízléses és igazán szép. az magas neki éa iiam szívesen vásárolja. Ezl a rágalmat egyszeriben agyonütötte Az Érdekes Újság csodálatos gyora hódílása
Ki a bárom évi fenuállása óla országhóditónak bi-igílía tevékenységét a jóle.J meleg-hangon emleke- zunyult képe, hetilap művészi képeivel, izléaea be-Zeit meg a mull évben elhuny. tagokról ia. állításával s olvasmányainak irodalmi hangjával egy-
Kperjesy (tábor az egylet pénztárosa tette meg „ént meg u.dta hódítani az úgynevezett iulellektue-ezulán jelenté,ét melynek keretében megemlítette, leket , a „agy közönségei Az Érdeke, Uj.ág a hogy az egylet hú azolgája Osillag Lajoa a jelen km.yhótól , palotákig mindenüvé eljutott , ezt u é.vel töltötte be 26 eve, ténykedését, miért is el- „lgy népszerűsége, még fokozni fogják azok a harc-Ismereskepeu a választmány liz.lé.ét j,.taln.nl HOo téri irodalmi, művészi éa szociális pályázatok nw-koronával felemelni javasol,.. i|yakel . gJ|1„y0rS h„,i|lip ,„„„ k, ?6||0 ku_
Elfogadtatván s a jelentéstétel ulan Faica Lajos\'
kép-kel ma egy u|>igolva>ó sem nélkülözhet, Siessen hát, akinek még nincs naptára áa rendelje meg e Pesti Hírlapot egy negyedévre 8 koronával, mart a kiadóhivatal azonnal ingyen és bérmentve mag koldi a Pesli Hírlap Naptárát az 191<S-ik évre.
Szerkesztői üzenetek.
róna értékbon.
— Az Érdeken Ujáig pályázatni. Az
Érdekes Újság. mglyuek az u|ságiráa történetében szinle páratlanul álló gyors sikerét kétségtelen III a hetilap mélynyomásé képei, gazdagou illusztrált eik-kei a Ízléssel osupoi toaitntl al|tuálitása! mozdították aló, most ujabb lépéssel törekszik a közönség ragaszkodását matbálálni. A gyorsan népszerűvé váll képes heti\'ap összesen 7600 korona pályadijai lüzóil ki harciéii, irodalmi, művészi éa szociális kérdésekre. Nagy érdeklődésre száinilhal az a soou koronás pályadíj, melyet a h-gszehb magyar nók számára hirdet a népszerű kepes hetilap.
— Áthelyezés. Bertók Károly a helybeli „Oaztrák Magyar Bank- tisztviselőjét Béosbe a Központi intézetbe helyeztetett ál.
— Nyugdíjazás. A vallás- és kozokt. minisztérium Deák Félémé állatni tauitónól saját kérelmére nyugdíjazta.
— Kinek mi a kedvenc étele ? Ügyvédnek — pörkölt, Málnoknak — köile. Papnak — basátfOle. Gazdának — rétes. JSidésznek — fánk.
A humánus missziót betiltó egyeaüleluek az Blt")">»""ik - aranygaluska. Fogorvosnak - fog-volt l£i-ik évi közgyűlése. Hegy nemes miaaziójál ll,*)"»«- Bakternek — aludttej. VárlOzérnak — mennyire megérlelték azélea körben igazulja hogy
ugy Dr, Hajdú tiyulu titkárnak, mint Kperjeay Uábor pénzlárosnak jegyzőkönyvi kiisziiuelol szavazni ludil ványozotl
Majd a kölvéuyek kisursolása a a tisztikar megválaazlása következeit, mely uláu a kOzgyltléa véget ért. Megválasztanak : Elnök: Dr. Beutzik Ke. renc, Alelnök : Faits Liyoa, Titkár: Dr. Hajdú Gyula. Háznagy: Sannweber József, Pénztáros: Kperjeay Gábor, Ügjéaz: Dr. Ktlényi Géza, Gondnok: Tóth István, Könyvláros: Holfuiann András. — Válaazt niáuy: BraudIMfer Aulai. Dauts Kálmán, Osonnák Miklós. Érdósi Bálint Falér Mihály. Fáy Árpád, Gálos Béla, Grlluhul Henrik, Halvái Frigyes, Hor-váth György, Kuorlzer György, Milléuyi Sándor. Olvöa Emil, Dr. Sáliján Gjula. Xauermsun Mihály. Sommer Nálháii, Vellák János. Viesz Ferenc. — Számvizsgálók: Halvai Gyula, Lányi László, Sur-góth Miksa, Tripammer Gyula, Vidos József.
- Az Emberbarát temetkezési egylet ugyancsak azuap délután 4 órakor IBI lotla meg Epeijesy Gábor elnöklésével évi rendes közgyűlései saját helyiségében
— N. E Tábori posta 60. Köszönjük. 1 Örömmel várunk mindig hangiára. Beináljok, soraink
odaérve, teljes egészségben találják, s nem szenved daliás lelkű sein caurbát, hogy szava még intenzivebben szóljon Sok-sok igaz üdvözlet.
— Z. Gy. Maigitta. Várjuk a végét a akkor összeállítjuk. Ami ideális kérését illeti, arra ciak azt válaszoljuk, hogy keressük, kutatjuk, mint régen a bölcsek kövét. Néhány poroa iskolai énekes polcot is átkutattunk már — de eddig még uom találtuk meg. Pedig mi is örvendenénk, hacsak egy szemer-nyi örömöt szerezhetnénk viszonzásul. ígéret : keressük. Sok üdvözlet idealia hamuinknak.
— Dr. H. Qy. Tábori posta 313. Leveled megkaptuk, Tüielmellenül várjuk ígéreted. Isten óvjon olt II doberdói magasban I No, de most már nem panaszkodható!, hogy nem lörlél alég magasra. Milyen lOrpék vagyunk mi most melletted I Üdvözöljük F. Ji.akát is. Ahogy lehel, vedd szárnyaid alá, hogy meg na találja — a gránát. Sok üdv I
ma 8336 lagol számlál s vagyona üö-145 korona a hegy bazaltul, missziói is teljesít lanu.ága liugy 16001) korona lladlkölcsOn jegyzése van.
— Gyáözünnepóly A nagykanizsai izr hitközség 1. b fókáulura Karlschmarojf Leó kegye
palacsinta Tűzoltónak löllelék. Tornásznak —
lekvár. Cserépledönek lángos. Vsdáazusk — ugorka.
— Két nélkülözhetetlen dolog manapság : az újság és a naptár, fntelligena ember ma tuár egyiket sem nélkülözheti. Miudakellót egyszerre
latea emlékére f. hó 6-án vasárnap U. e. II érakor "Wr",MÍ b"\' * 8 k"re"4\'
a Pesii Hírlap kiódóhivAtalának (Budapest, V. kar.
Vilmos osásiár ni 78) Ka összegért megkapja n
az izr. templomban gyászllniiepélyt^ tart, amiiól a t c. közönséget ez uluti értesíti uz izr. hitközség elól járósága ií,<,8li folyamát, 191fi. február 1 lói
április 80-ig ás — míg a megmaradt készlet lart — Olcsó a tojás A uétfAi országos vásár 1 ..... . ......
\' ° díszes kiállítású, tarlós vaszonbontékba kö-
alkalmával oly uagy mennyiségű tojás érkezett
vidékról piacunkra, hogy darabját iU fillérért leheteti kapui, tetszés szoriuli meunyiségben. Keltünóeu hiányzik azonban burgonya, e fontos élelmi cikk, mely ua|>ról-napra kevesebb piaeuukra.
tölt, nagy képes naptárt, melynek egész éven át
használ látja. A Pehti Hirlep a háborús viszonyok
ilacára is a legbóvebb tartalommal jelenik meg, a
, Pesti Hírlap Naptára pedig az olvahóközönség miu-meimyiségben jöu i . .... .,.,...„
j den retegéuek igenyelt kielégíti. Van benne nuudeu .
j kóimphoz három rovatotott oldal l\'öljegyzésekre \'
Betöróa. Az elmúlt éjjelek egyikén ismeretlen Llilldoil hóuap.a gazdasági, kertészeti és egészségOgyj
lettesek behatollak Hazsó Teleky-uti ütlelébe, hon- unácsok, szépirodalmi közlemények, ismeretterjeszló
uét több anyagot, szerszámot s nagyobb mennyiségű ! cjkiiBk vAi.á|.ok jeg),zé|,e iu ^ ^gyM tudnivaló,
gépszijat emellek el, A tettesek már jó elóre kiszu- l0vAbbA 16 mélynyoinásu aktuális kép, 4 színes
melhetiek zsákmányukat s a helyzetei, kUlüubeu oly haditérkép és 40 szövegközti ábra Ily poutos tér-
4 ZALAI KÖZLÖNY
KEBRÜÁR 4 _
Meghívás.

A Dél-Zalai Tahrélpéizlár Részvénytársasátt
1916. évi február lió 20-ik napján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán saját helyiségében tartja
XLVI. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatósági és felBgyeló-bizottsigi jelentések a/, üzlet eredraényéról, az 1915. évi számadások előterjesztése — etek\'alapján a mérleg végraegállapitása. a számadóit felmentése és a mutatkozó nyereség feloszlása iránli liatároial
2. A társaság hivatalos közlönyének az 1910-ik üzleti évre leendő kijelölése.
3. A megbízatásuk lejarta következtében az igazgatóságból kilépő elnök, alelnök és Ledofszky Ernó, Stréra Vilmos és Szukits Zsigmond helyett elnök, alelnök és 3 igazgatósági tagnak 3 évre és az évközben idhali Belns Lajos helyett az alapszabályok értelmében 1 igazgatósági tagnak 1 évre, — ugy a felügyeli bizottsági-tagok számának meghatározása és egy évre való megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1915. évi január hó 29 én
Az igazgatóság.
A I. c. réazvéojesek kéretnek azavazólapjaiknak részvényeik olíraujítáaa melletli átvételére i takarékpénzlAr lielj inégében 1910. évi február 18 én
megjelenni.
A ur»ulnti igugitóaéguak a kóiajUlés elé terjeSJtendé |,.|«nté»e a közgyűlést inegelSlé 8 napon itt a t részvényesek állal ai inlétet helyiaé-gébsil betekintheti.
VAGYON
Mérleg 1915. évről
TEHER
0 8S Z EO
10 frankot ca. kir.
1 Pénztári készlet
Jelzálogi kötelezők.....
Törlesztéfes jelzálogi kötelezők . Kezességi kötelezők . . ■
i Váltók.........
I Intézeti ház.......
I Értékpapírok.......
I Értékpapírok tüggő kamatni . jj Kintlevő kamatok . . . • P Aranyok és frankok Osztrák-Magyar Bank giró . Magy. kir. postatakarékpénztár
1 Adósok.......
órás ós bélyegköltségek .
arany
4
4
Ilfi4
25 256
Korona fit.
7HH43 l>7
843491 94
2U.i565i! 40
9829 —
807200 97
26000(1 —
2352740
325711 98
126886 tii
3f>43 —
.llnie 46
17(10 07
896 t 70
7011
10 frankos|
Ö S S:»Z, E G
Részvénytőke . . Tartalékalapéi- .
Nyugdíjalap Tiszti uyngdijslui\' Betétek és bftétkamatok .
Hetét kamHtadó......
Letétek.......
KIöit felvett hintálok . Aranyok és frankok
Hitelezők.....
Kpei\'Josy 8Awh»r ÍKkolnalapHtáuy Árvaházalap ..... Kzinházalap
Katonatiszti Akadémiai alap Napibiztosi dij
Felügyelő-bizottsági dij Fel nem vett osztalék-Nyereség
álhozal 1014. vról
1015. évi nyer. 68 db IQfrkos 45 arany
4
HU 3
0238-03 123705-65
korona
snnono
738608 78
inoooo —
76224
006603 99
11746 <6
19090 oj
46068 37
649370 72
ionon
43610 88
203119 22
12667 02
2392 —
1500 —
705 -
129943 58
843 1448 7368929 34
i A folyó cvt nyeieséghríl kiegi-stiive 700000 koronára
Kelt Nagykanizsán, 1915. évi december bő 31-én.
Dr. Bentzik Ferenc s. k. Iiperjesy Gábor s. k. Remii: József s. k
Ián. igatg. ilnök /ópduilániok igazgató
Ezen zármérleget a fő és egyéb ttzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk Kelt Nagykanizsán, lt»IH évi január hó 31-én
Halphen Mór s. k. f Rapoch Gyula s. k. Löuie Adolf s. k.
ftlúgy. bit. I4g bit. Ing /iltigy. bit. tag
Nyomatott a laptulajdonofl Ifj. Wajditó József könyvnyomdájában Nagykanizsán
55 \'k évfolyam
Nagykanizsa. 19.6 február 5 Szombat
10 síim
Ketelita ■leikesitlí
Bánekovloh Jáciou
í Marassál*: Kömény László
tlO(l..«.l \'rak: K„... ,„. 10 „„,.„., „„,,. ,
^n*"" " \'""«\'" °° "" e«r.» ..é- u, ,0 „I
n"™ még ne„t voll az az egységes
A -A hónapban hír......egyed éve leszi\'tT , , \' «""«"» »»■«».. egéazen apró J
»n»k. hogy a hírm»s8*Ovelség harmadik jnín,«kw"rfl\' ** Nagy Lajos fejedelemség, királyság J, . «
.......7"" "\'<»«>«» terOlelón és ezeknek a piciny "
járatat Nápoly ellon ós „ . hadjárat ,!gyike ^
vo a leghosszabbaknak mS-ban kezdó- Btlrópán „„, J^™^ d»« s Bl;1g tarlóit, „„ál három évet ve„ J4 vi8.onyb.n legy„„ek. \'
igénybe, ami abban a/, idóben nagyon hosz- , YIV . JL «*« idó volt. Hadaink akkor n,ár Szicíliát !* * " .T "«<">«" kél híbo-i. roeyogeuék. Nagy I,»jo8 killonhen megJ h °\'1 "ború
..................- í
Mag varországé vei, Skt"S8\'K" " P\'6"10"1\' királ7 titkos támog.-
- -<*>. -......íyo" hmun jztjetjz ir
Ha a tóbhi harc,ereken ,nár eddig is zrlr^ ^ " °"M01"""\' ^ ^ ^ 4 «« « uavarrai a Zu "»K.v gyózelmekei a,állunk, „gv a, Lz , \'6k\' » "d-bb -ben a piemonli király,. .„, különJ ami
a történelem lankai ""/\'T ^ — » alpja v Í Í^
A középkorban vi8e„a„k legelaó Ízben horgok uralkodása\'idején ia 2o b^rá, ^ LU [Í Oliw/oruzág ........ Mindenki ismeri a viszony kOlOtt Össze bennonl, , Nföv.debb háborúja, meri mindössze h»t
rrmMi Kndr" *............—-" ***** ^
Endre nápolyi király voll a mi Nagy I,s i8 „ánmfi m , g "ap|An volt " hlr«« navarrai ülkOzet, -
-......... ~„Lt^, ttuz rrr r^r —.....-
* mi olasz hadjárataink.
lagja. a/ ulasz bflllan és porfld árulást kö .j vetélt el. és hadat (Izem a monarohiának A monarchia népeit mi nem lepte meg annyira, mint az olasí. népnek az a perfl-diáia, dacára annak, hogy legjobb meggyó. zidéne a monarohia minden egyes lakójának az volt. hogy ezen a harctéren is diosóseg fogja koroi ez valóban igy lörtínt, mert az olasz erófeiaiiések mind véresen hullanak viesza1 a sziklafalról, amelyei katonáink alkotnak.
Lovél.
(B«> rfl\'Xény harciéról menyasszonyához,
(Kazak) harctér.)
Kd™ kicsi lelkem, uiikor ugy az e.le HIiiich Almok fttjMl von fa a aienieitre S mikor a kandaló kni»e» brummoláaa Tivoli képen megUlásAI tárja OondolBi-e a meBczu mocharaa vidékre. Ahol a Te pírod uyiikon, nedvea é|beu Kuhbih a mocearfla higoványoN lápjiil ?
Edes kicai mátkám, mikor uftj at alkoaj Szoiaori, pattogó magyar dalia haniiol 8 hunyt Kémeid tükrén uj életek kélnek Mikor mesélünk fényié vidékének Képzelt palutája csalogatja lelked. Amikor csendesen esti iméd kezded Elrepülsz.e hozzám ide a vadonba. Jnt-e még eszedbe a szHgény katona, A Te mesSíekUtdi, inesszejaró párod 7
Edes kici kincsem hajnalhasadáskor Megéized-e forró igaz imádságom ? Megérzi e. lelked : lehér lényszoliédban ) SzOz sierelincm síéiuyán kOzuleilbea JérUiu 8 éretted az Isleiit köiiyórgón imédlam?
Nemeea Ernő honved hadnagy.
Élat a fronton.
Píilőp Jözaef, had.pródjelJIt Hegytetón élünk s véd|ok Auszlriáuak egyik nagyou szép « kedves virégos városit. A liegjlnít a véros elólt húzódik, mintegy utolaó védóvonalul. Ezt \'gy haragoszöld szinO folyó vélaszlja el a várostól Ennek a hegynek a lelején huzódik végig a rajvonalunk S ennek a begynek az oldalán élllnk villanyvilágításra s villany fűtésre beiendezeit tavernákban s gyönyörködünk e szép folyó zugásihsn 1 Jan lll-án vállolluk fel egyik közös ezredei Hat hétig voltak ebben az állásban s ók lettek oly kedvessé ezt a helyet. De mi sem állunk tétlenül \\ | rujvonalat éjjol nappal arOaiijQk Méljltiok a futóár
kokat, sOritlOk a dróúkadáljokal s készlltlnk Ha ligyalóket a hoarédnko.k. Oéluukat elértük. Allá.un kat annyira lu.g.rósilettük, hogy a. ol.sz bármekkora erével i» támad, támadása kudarccal fog végiédoi Épugy nagy gouJoi fordiluok a lartalikholy iókarban tartására. JSgész nap dolgoznak az emberek, javítják a kaveruákat s az egéaz hegyoldalát gyönyörű ,,„. peutiu utakkal hálózzák b. s kötik össze at egyik kav-ruát a másikkal. Kaveraáiuknak neve I. ,au. Vau .Irénke lak", .Klárika lak- (e, „Mbbl n|Ms lifüggeszlve) s készül uiabban még egy sokkal ni-Kjobb terjedelmű kaverua. Nagy litokban elántlom. hogy dr. Hegedűs fóbaduagy ur építteti az ofabbal a ennek a aeve az ó általa annyira imádott „aj, ulán .Olga\'-lakoak vau elkeresztslia.
Palóbau ideális kis hely ez. KüliioDseu uagy-szerüen festenek a szerpeoUu utak. Valóságos paradicsom Azoubau a helynek szebbé s kellemesebbé való Átalakítása dr. Hegedűs György fóhaduagy ur érdeme, fáradságot nem ismerve fulylou katonái közöli van, szüulelen dolgozik s mutatja, bogyau a miképpen lehel s kell Is szebbé « keileuMuebbé tenni j..leulegi helyünket. Katoüái. de mindojájunk egészségi állapotára való tekintettel fürdőt rendeila-
N
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRüAB 6.
Annál hosszabb roll a másik háború az egész olasz hajóhadat. Hogy e gyózel-az olaszok ellen, amely két részből állott, j mek ellenére is Velenoe szabaddá lett, illolve Az elsó rész nevezetes dönti Ütközete volt Olaszországé lett. unnak magyaráznia »*,
a solferinoi. a másodika a ounlo/.zai. Az első háború 1859 ben volt. és akkor a solferinoi osatában gréf Gyulai Sámuel verte meg az olaszokat. Az osztrák diplomáoia hibája és III. Napoleon ügyessége volt az oka annak, hogy a villa francoi békében Lombardia mégis az övék lett III. Napoleon ugyanis az Orsiniféle merénylet után az olasz anarchistáktól való félelmében jónak lálla, hogy az olasz nép barátjának játsv.a ki magát és a villafranooi béketárgyaláaok idején ó fenyegetódzött arra az esetre, ha az olaszok nem kapják meg Lombardiát.
hogy a porosz osztrák háborúban viszont vereséget szenvedtünk s diplomáciánk éppen ezért nem léphetett fel kellő eréllyel.
Slratégialag és katonailag az olaszok ellen vivőit háborúink mindig győzelemmel\' végződtek igy lesz ez most is.
HÍREK.
A béke feltételei
n mi részeinkről már régen tisztázottak. Amikor ránk Mindenki tudla azonban, hog.v ez a ^ ^ ^ ^ a ^^ ^^ ^
béke nem lesz végleges, hiszen csupa ke||eU ^ ^„„„k ,mUÍOT ^„^„i, „,|„. gyupent volt az egész békeszerződés Olasz- denfetai bordáik fekete hullámaival készültek elbori-oszág is osak várt az alkalomra, hogy mi- tani, amikor fájdalmak és veszteségek. örömök és kor támadhat újra reánk. Jelmondata ugyan:győzelmek értek bennünket, ha néha csordult is a mindig az volt, hogy L. Itália fara da sé;. könnyünk, felzokogott is a lelkünk, bitünk és ineg-(Olaszország egyedül fog cselekedni azonban W^dfatlnk sohasem változóit: nekünk addig kell .,, , , , ., folytatnunk ezt a háborút, amit a megvert ellensé-
ez a mondat papíron jól hangzott. de beváltására soha sem került a sor. Olaszország most is megvárta a kedvező alkalmat és
amikor a porosz-osztrák háború kitölt, akkor
gek karjai el nem lankadnak, kezükből ki nem hull a fegyver, szivükliő! ki nem vész a hosszu és irigység gonosz akarata A megtisztulf lelkeknek igy kell várni, vágyni és kérni a megváltó békét Minden
találja jónak, hogy újra megtámadja Auszt- erőink teljes megfeszítésével, minden javaink áldozatra riát. Benedek Lajos magyar tábornok voll vetésének készségével, elszántan emelt fővel, szilárd
az olaszok ellen indium sereg vezére, és j ren,l!,,níel visel,nli » lllrrol\' mind™ ri""MI41 Mert , , . . . .éreztük, hittük és tudtuk, hogy nagy missiói kell he-
Oustozzáuál fényesen legyőzte az olaszokat. | . ,
töltenünk, szurnnvaink begyen a a beke, a boldog-Ennek a haborun.k a történetéhez tnrtOzik fónye ^ ^ addjg W| htrco|nunk Hinig a
a hires li^ai tengeri ütközet, amelyben a|piciliv féuy nem árasztja vi|4gü88ágAt ftlegéM
nag>hz. i n Tegethoff admirális tette tönkreJvilágra.
A béke legelső feltétele tehát most is az lehet a mi részünkről, ami mindig volt: vérünk, pénzünk feláldozása árán hosszú biztositékát kell akarnunk annak, hogy a békét \'sokáig nem zavarhatja meg senki. A hóditások. a határok kiszélesítése ez már részletkérdés, a fókérdéa mellett: belátják-e ellenségeink, hogy további közdolmük meddő, hogy legnagyobb céljuk, teljes letörésünk akaratunk, erőnk leigázása hasztalan, minden csöpp vér, ami még kiömlik, hiábavaló. Belátják-e, hogy már nem változtathat semmi fegyvereink ragyogó győzelmein.
Hasztalan volna, ha mi most hirdetésével jönnénk békeakaratunknak. Hiszen nem győztük soha eleget hirdetni: mi a békéért folytatjuk a háborút. A mi életünkre törtek és ha erőinken megtörteit az ellenséges tenger hullámai, akkor ennek a következményeit is viselniük kell azoknak, akik a tragédiái felidézték. A magyar vér azért ömlött, hogy a magyar föld gyarapodjék, a győzőiéin virágát azért öntöztük anuyi drága vérrel, hogy az nekünk adja ter-I niését. Akarjuk a békét, szeretjük a békét, karunk, \' amely lankadatlan erővel tartja a fegyvert, kész a 1 megértő békés szorításra, csak elóbb azoknak kell le-hanyatlani, amelyek a ver világát dőrén felidézték.
IÍJ INTÉZKEDÉSEK A HADIFOGLYOKRÓL.
A belügyminiszter ujabban két rendeletet adott ki az alispánokhoz a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában.
Az első rendelet a hadifogoly munkások használhatatlanná vált ruhadarabjának beszolgáltatásáról szól, ezeket a lábbelieket, ruha- ós feh^rnemüeket amihelyt az ujak megérkeztek, ugyanannak a fogolytábornak kell visszaküldeni, ahonnan a pótlás érkezett. Az ócska holmit tehát nem szabad értéktelen tárgynak tekinteni és félredobni, bunem be kell küldeni a parancsnoksághoz. ahol azokat kijavítják. A szállítási költségekről a fogolytábor parancsnoka intézkedik,
tett be. fitc>"d<il Ó az az egész ezrednél, aki még ily dolgokra i» gondol. Van tiazti h legénységi fürdő, azonkívül untod*. A tiszti lürdó főgouduoka én vagyok. Fürdódij bzemélyenkint 40 fillér, idegen századbeli tiszteknek I korona. A befolyandó összegen a legényaéguek aör lesz véve.
Kgész uj élet kezdődik itten. Mi s honvédeink felváltva teljesítjük szolgálatunkat. Honvédeink éji Uradalmaikat nappal pihenik ki s a tuost létesített fürdőben a tiszta Isonzóból hozott vízzel üdítik fel lankadó tagjaikat. Olyan élet vau itt, mintha nem is volna háború. Azonban a hitszegő talián uein enged benuüuket csendesen elmerengni a a képzelet szárnyáu hazaszállui kedveaeiuk körébe, hanem oda-oda küld egypár hívatlan s kellemetlen vendéget, néha az öregéből is. (88 sat.) Síerencsénkre tul megy a hegyen s lent a Tölgyben vagy pedig az Isouióban végzi vendéglátását. (Igaz, ma délelőtt a főhadnagy ur kavernájáuak a lépcsőit egy liagráuát (7 és fél cm) szétrombolta, de ez még csak elsó volt a kicsiből s várjuk a többi vizitelni) A kölcsön azonban a mi részüukről sem murádt el. Nemcsak a belyüok kedvessé, tételén fáiadozuuk, baueui mi is meglátogatjuk u taliánokat egypár puskagránátlal s golyóval.
1916 január 20. Vau eate 8 óla JaVábau gondolkodom, hogy kinek — » mit irjak, amikor ajtómon kopogtatást hallok. — ,\'lWék" — a belép dr. Hegedűs főhadnagy ur „Na, Jóska akaraz-e velem járőrbe jönni" — llérdi legnagyobb báinubi-tómra. Kícail nagyot is bámultam erre a kérdésre, s habár kelletlenül is, d* ráfeleltem — igen, — inert még csak sz kellene, hogy 11 lóliaduugy uiusk valaki szl mondaná: nem merek. Hárman meiitütik: főhadnagy ur a tisztiszolgájával és én. Amint kilép tüuk a födözékból, pili-pak, egy kél puskalövés esik. Húzom n fülemet, de fl főhadnagy ur oda súgja, — a mai ha Isiién atl gondolja, hogy talán inegijeMt beuuüuket. Nem szóltam semmit, csak egy nagyol nyeltem. Kérésziül meg) link a drólakadályainkou s ekkor egy világilö rakétát, majd pedig viláíitópiii-loly tölléuyl lőnek ki. Most állj mozdulatlanul ■ Is-pulj. UJra hűiét vsu s megittuk előre egészen sz olaszuk előretol! állásáig. ]il megúsztak, vájjon uinos e olasszal megsiállva. Ilikor már mindem jői átnéztünk s nem lalálluiik senk\'l, csendben visszafelé indultunk. Akadályaink előtl a főhadnagy ur még megnézte az aknavető gödröket s avval bejöttünk.
Barátságos meleg fogndotl bennünket a főhad-
nagy ur ktveruájábtu s itt — .hogy Ízlelt Jóska a

álőrség* elbeslélgellüuk s kOzbeu Bachuaiol sem feledkeztünk .ni.ig. Jó nagy puhiir spiioellel kiuált meg a főhadnagy ur, láteudiive, de átalakítva: „He niegetl a Jótka ina- stb vig dalia Kellemes beszélgetés közi löltölIQuk el egy-pár órái a szép ál-inukat kltáuvs aludni tél tünk. Szent János áldásul „bikal- koityot kaptam » főhadnagy úrtól.
Másnap azonban megjött a lekule leves: 9tl assal lőttek a laliáuok. Asztalainkról lecsörömpöllek az üvegek a levegő nyomása alatt; megszeppentünk, Iliig a tóbjduagy ur ezt is el nem üti humorral: no, az árgyélusát, eizel a iS-assal jön maga az ágyu
{ia. ló, ember, tiszt, tiazliszolga, abrak stb.

Így élünk távol hazáuktól, de még távolabb kedveseink körélől s leszünk elegei hazafiúi kötelea-ségünkuek. Jól éreizük magunkat. Hárman vagyunk ilu-asok együtt. Dr. Hegedűs főhadnagy ur, 8oős Uyula tiadapród a én. Kstéukiul csak ineg-megláto-gsljuk egymást s kellemes szórakozás közt töltiük napjainkat s »árta-vár|uk. hogy mikor derül fel újra a .1\'siiLs* boldog ideje.
\'l\'üiállás, lslo. január bó 30.

FKBRÜAR 6
ZALAI KÖZLÖNY
8
A másik rendelet a hadifoglyokkal való bánás- — Paraginó jácintjai Nem régiben irtunk
módról szól. Figyelmezteti az alispánokat, liogv a kii- Paragioé hófehér jáciutjairól, a zönséget a hadifoglyokkal szemben eddig lépten-nyQ- Kereszt kirakatában nyíltak. A inon\'tapasztalható túlzásoktól tartsák vissza. ujabb 10 cserép fehér jácintot adott
Némely helyütt a munkára kiadott hadifoglyok resztbe hasonló célzattal. Duzzadó bimbó csokor reudesen fejlett, csuk és a lakosság közti érintkezés tullápte az erkölcs és minden jácint, amely az uj tulajdonosnál pattan majd a családi tűzhely tisztessége által megszabott korlá- ki. A jótékooycélu nárcisokat a virágkedvelök figyel-tokát. Minthogy azonban a távoli havetereken tflzhe- méhe ajánljuk. . /
lyeik oltalmáért küzdő katonáink családi életének tisz _ a Hadeegélyzö köszönete A harc-
taságát mindenképen még kell óvni, a magukról meg- j térMU ktízdó katonáink húsvéti »z*retet adományára feledkezett női családtagokat pedig a rendelkezésre! Kefiraives Izidortól \'20 K-t, Sartory Oszkártól 5 K-t. álló társadalmi és hatósági eszközök Alkalmazása mel- Lflwe Adolftól 5 K-t, Gál Gyuládétól 9 K-t Bölnn lett meg kell büntetni; ebben az irányban a I. fokú Jenfin^f a K t átvettünk. m»ly adományokért há-rendőrhatóságok. — ha kell nyilvánosan Is^— -OÜ\'Míír\'kÖszfluetél fejeii ki a Hads-gély zó. koztassák a lakosságot, egyben pedig különös gondot _ A nyugdija80k háborús segélye. fordítsanak arra, hogy a hadifogoly-munkások mnn- Al 0l8lrtg0, |IBd}iHgólyzó bizolt>ág elhatározta, hogy k*juk végeztével elkülönített helyiségeikben tartokod- a/ o|j-|| liyugdi|txoU t^tviMelők-t. altiszteket.
— Osoda-borju. Lendvajakabfa közaégbeu melyek a Fehér néhány nap óta egy párnapos borjú csodájára járnak jó asszony most az emberek. A borjú Mulasics Pálné istállójában Fehér Ke- látott napvilágot s egy kész unikum. Teste, alakja hátsó ballába tér el a rendestől. A bátsó ballábon térden alul három lábszár vau a mind a bárom lábszár végéu két-két köröm van. így tulajdonképen hat lábszára, vagyis uégy ballába vau a jakabfai hires borjúnak.

BIELI1
Cl
MAormozoó szikházban
luindwiimp tarUlik nlAadás u legér-ilekosebb ós a legválogatottabb műsorból vhii ó8«/.uállilv». — A „BERLIN\'\' szinhái agilis
jana, . ^ H* — .....MoWk„, llltnlinl „kiknek Tot
barátkozás! ne kezdjen.
KartsohmarofF emlékezete. Az izr-templomban vasárnap délelőtt KartschmarolT Leó fókántor emlékünnepét A templom zsúfolásig megtelt részint az izr hívőkkel, részint pedig Kartschmaroff tisztelőivel a keresztények közül Az emlékezés szép ünnepének művészi szint adott Lazarus adolf pesti izr. fókántor jelenléte, aki a szertartás idevágó részeit művészi öntudattal, átérzéssel s linóm nűansszal is adta elő. A bevezető ének után Dr. Neumann Ede főrabbi magas szintöju szónoklata következett A szónoki ékességben dúsgazdag beszéd az elhunyt érdemeit méltatta. A tömör, a megindulást fakasztó beszéd után ismét Izzani* főkántor énekelt s hangjából a gyász, a fájdalom érzése rezdült. A bővített kar ezután a Ifi zsoltárt adta elő nagy készültségre valló művészettel. Majd még két alkalmi egész dalt az énekkar, mire a jelen volt közönség a szép beszéd, a művészi éneit ihletése alatt megindultan hagyta el nz
tegye, egy uj modern, a tuai
még H régi nyugdíj törvény vagy ..yugdij^abályok iuegfuleló, legújabb szerkezetű veti-
alapjáu állapíttatott meg. a téli szükséglet-k beszer- tógépét szerzett be, miáltal a képeket még
egy>
;ersmiiuh-nkorra
zé>ének megkönnyítése céljából szóló segélyben részesíti
Kzt azonban csak ubban az otthon leszi, ha az elveszett nyugdíjnak az összege és pedig n nyűg díjas tisztviselőknél évi 3000 koronát, ezek özvegyei uél évi .kétezernyolcszáz koronát, altiszteknél és szol-1 gáknál, valamint ezek özvegyeinél pedig évi ezer koronát meg nem halad
8zóvid a szegény nyugdíjasok helyzetén ií se-gitenok. A legfőbb ideje is volt\' már, mert nagy részük nyomorral küzd
— Mezei munkák elvégzése A föld.nU volésügyi miniszter rendeletet küldölt a megyékhez, amely ben kifejti, hogy roliuino-an közeleg az idő, amely a magyar mezőgazdát nagy jelentőségű erőpróba elé állitja.
A tavaszi uifzőgazitasiigi munkák nagy terhe-kel rónak a gazdákra Nem szabad azonban
sokkul szebb és tisztább kivitelben mutathatja be a ni. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" mozgószinház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt osak látni kell mindenkiuek. — Hisszük és reméljük, hogy a t. Közönség az igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségét az előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
Irodalom.
izr. templomot, ahol tegnap ily szép módon áldoztak > lüekuek lenni, hanem minden lehetőt el kell követni,
az elhunyt KartschmarofT emlékének,
— Személyi hir. I)r. Piltitz Samu néhány napi pihenésre a déli harctérről hazaérkezett, s innen a Semeringre megy.
— Mai tárcánk. Mai tárcánkra, — mely az olasz fronton látott napvilágot — felhívjuk olvasóink figyelmét, mert azt lapunk mult számaiban többször emiitett Fülöp József diák badaprródjelölt irta s lioui izü, hogy ugy mondjam, mert benne dr. Hegedűs ügyvéd barátunkról is szó esik.
— Fisoher Imre kitüntetése. Fischer Imre féügyészt őfelsége nyugalomba vonulása alkalmából stolgálalaiuak pontos és lelkiismeretes teljesítéséért a Ferenc Józsefrend tiszti keresztjével tüntette ki. A kitüntetés hosszú érdemsorozal eüsineiése, amelyei Fischer Imre főügyész helyettes hivatala teljesítésében szerzett. Ffscher legfelsőbb kitüntetése örömmel töltötte el tisztelőinek nagy számát.
— Kinevezés a bíróságnál Dr. Gózony Aladárt a nagykauizsNÍ törvényszéknél albiróvá nevezték ki. A fiatal albiró társadalmunk egyik l.-g rokonsseuvösebb alakja, akit egyéni tartalmasságáért ért fiatal korában a birói kineveees. Kinevezésének sokau örvendenek városunk társadalmának siókelői közül, ahol dr. Gózony Aladár még vezető szerepre hivatott.
hogy rendben lebonyolíthatok legyenek az összes mezei muukák, amelyektől megélhetésünk függ.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukacs József, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jeleu ukkjához ért. Mindenkiuek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről kishi- Migoruan tudományos, másrészről könnyed siiluiával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kulturemijer ludasának szükséges része. A inü ára .,4 korona. — Kapható
Utal a földmivelésOgyi miniszter az őszi gaz-, Ifj. Wujdtts József könyvkereskedésében,
dasági munkák megkezdésekor kiadott rendeletére és | Nagykanizsán. >okat vár az életbeléptetett járási és községi intéző bizottságok közreműködésétől.
A földmivulésügyi miniszter rendelete szerint mindenki, akinek nincs elegendő munkása, ezt lelten halóságánál jelentse he a szükséges eszközöket 8 tavaszi munkákhoz, mire szintén figyelmeztet a földmivelésügyi miniszter
— Ab .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ár-daksn és aktuális képek egészítik ki. A kitlnő lapot melegen ajánljuk olvasóiuk figyelmébe Szerkesztőség fe- ás kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári-ut 15/c. — Blőíizelési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhival.
Mi LKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
üALAJ KÖZLÖNY
1TKBRUAR
Meghívás.
\'„<í
XVIII. rendes évi közgyűlését
lé^TiXliT^VT 11 ^ " Gazdasági Takarék-
pénztár r. t. helyiségében tartja meg, melyre a t. c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
A* igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT:
2 Az Wl7Tgi é" f:l°«rVk0,t8Ígl ie,°"léa\'>k " 101B\' és számadásoké
s. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése
^sxt^sz^ wsvr*?, ** - ^ «........
~kn\'k 3 - ^„ok 4o. H ssli fS- ifítf :t hely"u ujBk\' ««
m Nagykanizsán. 1915. február 1,6 4-én. P \' 4™ »\'«»*\'»"*«■
JKümT" rr: trjy ^ -• —
bi»«lilon ót Ak
VAÜTON
mérlege
1912-1815, evi. Kötelezó 1918—1916. „ 1814—1917. . 1816 — 1818. „ Ideiglenesen elh. töke Kintlevő kamat Pénztár
számla
58166 -
74118 -112872 I -
62304
26095rt | 93
4000 -
3941 18
576458 11
számla
Fatcs Lajos s. k.
Jelen mérleget
Rothschild Samu s. k.
\'•"ty HM. IS/
Feloszlott évi. függő {•»-»». év,. Üjlelrész
1914-1917.
1915-1918.
J»l|-19,5 . Tőkés" nyeremény
1914-1917. „ Tartalékalap Függő kezelési költség Tiszta nyereség
Nagykanizsán, 1916. december bó 31 én.
Knortzer György s. k
m„ít Osterreicher József s k
" fÓ 08 mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk """
Nagykanizsán, 1916. január l,ó 29-én.
Waligurszky Antal s. k.
/■••a- bh. tag Kertész József s. k.
bit. tag
Nyomatott a laptalajdoaue Ifl". W.jdi^ J6wef k4ayynyülndij4b.„ ^^
55 >k évfolyam
Nagykanizsa, 1916 február lo CsütOrlök
11. uám.
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkaiztósig is kiadóhivatal Daik-lir
Talelon 182. — Ht.<).U.«k dl|*fabi* •(•rlnl.
Kelelói stoikeüxtó
Báuekovioh János
K<t»«rkeutA:
Kemény Láseló
Migjalanlk hét ián éi ctfltirtikftn.
tiolliatíal Árak: ftfiu évié 10 korona, Í.Iítjc 6 korona, ^egyadévre\' 2 korona B0 Cili. — Cgyaa iiim ara 10 ftl.
Irln : Osaba.
Manupság, amikor naponta ezer iueg ezer ifjú élet\'áiklikjle a lejtőn, amikor kráterré leltj\'a\'világ, hogy elnyeljen milliókat, töröljön országokat, rombadöntsön házakat és bontson családakal; mosl amikor a gránát túrta földeken fagyott teteinek, lelépett kezek, lábak mutatják a huszadik század vérrel irottt történetét, most amikor oly sok a lerongyolódott, kisirtszemU árva, amikor gyászfályolt lebegtet a dunaparti szellő; minden reggei, amikor didergő leánykák ostromolják meg a lejcsarnokok és péküz-letek bojáratát a mindennapi kenyérért: megrendít és megtör a gondolat, „háború és béke, világbéke". Az egyik a rideg jelen, a tagadhatatlan valóság; a másik hajnalcsillag mindaddig míg angol perfidia, szerb vadság orosz rabszolgaszellem, franoia hisztéria küz-ködik joggal és igazsággal; az utolsó légvár, amig egy falat kenyér és kél ember lesz a világon. Miért?
Van bennünk, sajátos énünkben egy meghatározhatatlan, nyugtalan valami melyet be nem tölt a jelen, nem\' elégil ki a mult mely vágyik — mondja Göthe — béroen,
völgyön ál. ha szállva-tünve kéklő őrbe pa-osirla zengi osattogó dalát; ha fenyves bér-oek messze árnyán a Sus lebeg kiterjedt szárnyán s a tó felett, a sikon át daru keresi otthonát. Ez a telhetetlen valami, mely égtől legszebb osillagát kívánja, a földtől minden üdvöt óhajt és nem rejt olyant köteg s messzeség, mi csililhatná. Ez az, ami tör és alkot pusztit es telepit, ami vonz és taszit, rombudönt és felépit, ami mindig megvolt, mégis örök ifjúságnak örvend. Ez az, ami nem ismer megalkuvást, antant, protekoiót, pardont.
Mégis akadlak, a mult században, kik az emberiséggel ezen egykorú ösztönt — nevezzük annak — lenyűgözni, sói többet mondok, kiirtani megkísérelték. Ugy okos-kodluk, hogy az, a szokáson áll osupán. A kisded íb előbb elfordul és nem\'.kap az emlő ulán. amelyből később tápja osordul. Azért kapóra jött egy röpke szó: emberszeretet világbéke.
Nemes azó, » kuLdra szülötte. Ez él az anya szemében, midőn osókjával zárja álomra kicsinyei szemét; ez él a tanári katedrán, amidőn a műveltség elemeit oltja a tanár az uj nemzedékbe. Ez élt azokban a fáradhatatlan emberbarátokban is, kik apostoli buzgalommal, kitartó lelkesedéssel, tollal.
szóval verejtékezlek a messze távol kaosin, gató eszme után. Ámde az a véres korszak, melynek első lapjára 1914. jullus 26. van Írva, komoly bizonyságtétel arra, hogy szavakkal lehet disputálni, szóra esküdni lehel, a szót egy pontig védeni lehet, azonban, kiosufolja irigyen az ember, amit érteni nem bir, bántani nem mer. így vagyunk a világbéke gondolatával is : a világégés kútba vétellé gúnyos neveléssel.
Csodálom, hogy azok kiket ez az ideális állapot, mely mulltá lett, mielőtt jelenné alakulhalott volna, megejtett, lázban tartolt. emberöltőn keresztül nem tekintettek a történelembe, mely pedig emberekről embereknek szól. Olt láthattak volna egy az övükéhez hasonló szellemű s végű szárnypróbálgatást. Ez arra birhalta volna óket, hogy pihenjenek.
Elöltem van egy kódex, BOO évvel ezelőtt írták. Akkor is volt világégés, akkor nappal égő házak füstje borította a látóbatárt, akkor is IQzes üszök, égő zsarátnok mutatta éjjel a hadak útját. Akkor az angol a franciára lőtte ki nyilát és a franoia pallos angol vérben tört ketté. Akkor a francia tört hadüzenet nélkül a belga földre a pusztított olt élőt élettelent, miután az angol cserbenhagyta őket. A perfid Albion. IV. nagy saép Fülöp és I. Eduárd küzdelmeiről
Valahol messze kék hegyek alján A nap bíbor aiinekbe szökött. . . Valahol messze duuaközelben Álmok fakadtak szül szivek között, ^^Menyasszony bugoiu félve Álmodott.
Ablakuál ült . . .
Hekacaglak a lilás ormok . . . 8 a rózsáit . . . Színük zenébe bomlott És mint augjrali azordináa ének, Mit Uecilia művész kezének Finoman hajló játéka kísér, Uj dall lukasztva ujuló hitért . . . Zsibongtak, zsongtak a haugfonsiak Az aranyiománcu hurok alatt . . Menyasszony hugotn akkor álmodott.
Szabadijai! járt . ■ -
A virágok miud neki susogtak .. . Tündéi világnak, tündéri bonnak
Mosolygó arcú lovag* hívta . . . lg,\'ii I — Mesélt a filagóriil. .. Erdei pázsit, eslcli séta. Mind hűvös mesél motyogott néha . . . Erdós füvekeu, — kisértó élni — Rózsás kézzel vadvirágot lépett 8 bosszú, bosszú ,\'iles vouaglésban Feküdt a fűben öröinbezárlau ■ - ■ 8 a nyári, zöldes bársonytakarón Mintha muzsika szólna. — elhalóu — Ugy érezte . . .
Osodásau, boldogan álmodott a lelke I Meiiyneazouyhugoin akkor álmodott . . .
Pihenni tért . . .
8ziuek szöktek az éji sötótbs . . . Mosollyal, boldogan uézte — nózte Lángoló ilju hajolt lüléhez. (Perzselé szemű, dalló, délceg) Szerelmesazavu\'dalait hozta I . . . És olvasta halkan sorba — sorba — 8 miulha minden szóban ezer éltet Írna, 8 életre kelne mind az élet titka, A cseugó^sorok lüktető rímén
Ugy ragyogott minden, — 8 az é|jali fény A szerelem burján olvadt édes dalba .. . Menyasszony hullom sírt kacagva, kacagva, Mert akkor ategéuy, akkor álmodott.
És ridsg kaiek téptek a húrba, Kettéhasadt a dal és kúszva, bukva, Mint a törtszároyu zuhanó madár, Amit gyilkoa fegyvergolyó talál, Erőtlen, tompán bukott a földre . . . És most csak air — sir — szakad a köuuye Menyasszouybugoin már nem álmodik. (Északi harctér.) Nemese Ernő
honvid hadnagy.
Kis képek a nagyvilágháborúból
A Bártía-Eperjesi vicinálison szomorkodtunk a múltkor éjjel. A hangulat megkapóan romantikas volt: odakünn zuhogott a havas-ieges téli eső a sötét földekre, a vasúti kocsiban pedig két gyertya lobogott kísérteties sárga fénnyel az áblak mellett. A kupébau rajtunk kivQl még uégyeu voltak, két jó
ZALAI közlöny
FEBRUÁR 1"
beszélek. Akkor Franciaországban pár évtized alatt 66 pénzügyi rendelet látott nap-
lengetik éltük, rendesen innen jón a Gond viselés bünloló ostora, hogy igazságot tegyen,
világot tett őnkre ipart, kereskedelmet.! hogy védje, a veszélyeztetett érdekeket 0 k ent a pénz értéke\' növekedett a nyo- Ámde még ez is kockázatos vállalkozás. A mor Akadt végre eg, publioista, a zsurna Itarcléren eleseit apák vere ne n enged Iák se a prókátorok osztályából, ki - nyugtot az unokáknak. Nem ute. gyógy^ épen mert élethivatása volna az igazság tásával, hanem megbosszulasaval letk meg kiderítése - legjobban tudja, hogyan kell!lelkük. És igy ismét osak egy ujabb had-kitekerni az igazság nyakát, Pierre Dubois. járatra gyűjtik az anyagot. Megindult a szülők keservén, egy ország (ví,. k»v.j
nyomorán és tollat ragadva irt, mert Írnia
kellett.
Szükséges - mondotta, — hogy a katholikus fejedelmek között egyet értés legyen és tartós béke uralkodjék; háborút egymással ne viseljenek, mert a háború csak arra jó. hogy könyeket fakasszon, de nem arra, hogy nyugalmat hozzon létre Minél gyakoribb, annál jobban kivetkőzteti az emberiségei emberi mivoltából, annál mélyebb alapot ás a szenvedélyeknek, kioltja a gyengédséget, és megteremti az ököljogot. De vájjon eéltalan-e és a világrendben osak mint harmóniát rontó félelmetes és fölösleges jelenség? Nem „Amin egy Isten hat napig sajog és végre maga tapsol, hogy : Helyei I nem is lehet az rongy dolog." Szükséges
HÍREK.
Hót gdlyó, az semmi...
A honvéd mindig egészséges ember. — Beszélgetés egy abauji sebesülttel
Fénye* napsugár iucaelkedell a háztetők fölött. Az eintier ilyenkor önkéntelenül i^ arra gondol, vájjon a mesaie harctereken milyen at időjárás, Kzen tűnődtem én is, amikor stetulie velem hirtelen meg-koppant aszfalton egy honvéd mankója. At egyik hadiLAibáxiiól jöll ki épp.
A jobb lália bepólyálta, balkatja (elkötve, a
■ IMII 1" MJl>. , — .< > v.\'BJ .....-n t. — . -
rossz, Szükséges, valahányszor tűrhetetlen homlokán és halszerűén atéles, lekele kötéa, a mel-szooiális viszonyok, óriási nagy gazdasági |é„ kél vitézségi érem. A legénytoll e»ak moat bajok gyötrik a népeket; ahol álmos, avult. pelyhédilk állán, oly fiatal még a máris belekerült állott az erkölcsi élei, kihall a hit, hidegen, * világtörténelem aranykönyvébe. Mégatóliioiu. A hagy a tudomány; aliol osak ugy lehet volhyniai mocsarak közölt járótben volt, géppuska-segíteni, hogy szélülnek, mintáz egérfészek-jtotbe került « lestét rostává lyukgatták ai orosz\' ben És minthogy ez a blazirteág rendesen | golyók.
sárii azok érdekeit is, kik a határokon tulj — Halót már kiszedtek belőlem a doktot
urak, - moudja nevetve, - de egy még itt van valahol a lágyékomba, azt nem lehet kivenni, csak majd idővel, ha egy kicsit lejebb megy.
— Maga jól megszenvedett a hazáért, — mondom ueki, - hét golyó egyszerre, nem csekélység.
Legyint egyet a keiével : _ Semmi az, kérem, annyit még kibírok. M ez egy abauji legénynek, aki ollbon la szembenézel! már néhányszor a veszedelemmel. A gyuvó béteu már viasza la akarok menni a bajtársaimhoz, nem akarok elmaradni tóiük. Teccik tuuui, ugy vau az, hogy ha az ember valamibe belekezd, bál végezze ia el. Kél munka, osak fél ember, fél ész, az uem ér semmit. Vagyunk ott a századunkba hatan egy falubeliek, mi mind a hatan csak ugy gondojiuk etlet. A legtöbbünk már háromszor ia megsebesült, de mibest meggyógyultunk, a legelső meuelazáiiddal vissiakérestkedüuk a haictérre. Mi már caag illenek vagyunk . .
Megindultan néztem re*. Micsoda auyagbél vaunak gyúrva ezek a magyar honvédünk ? Hét géplegyvetgolyó, ez semmi nekik. Olyanok ezek, mini a bidcölöpök, a háborúnak minél löbb pöröly-Oléae éri óket, annál erősebbnu állnak, anuál biztosabb pillérei a nemiéinek, a hadseregnek, az or-száguak, a magyar földnek.
Mikor jóegészséget kiválna elkösiönl s mankója tovább koppant a kövezeleu, sokáig néztem utána. - GsukaszUrke köpenye hálán oll bniuálloll a boruyu beivódott rozsdaaziutl keresztje. Magamban atl gondoltam, ha majd kialszik eunek a: átkozott világlQzvésznek toetemészlő lángja, lesz-e annyi márványkövo, kőfsragóji, babérja, írója, papirosa ennek vértó orsságuak. ameunyi ezeknek a a löbb
kedva huszáilistl és egy idósebb uri-bölgy a leányá- Tavaly, mikor a fronton jártam, egy alkalom
val. A bértfai vasúti vendéglőben vacsoráztak, egy mai sürgős százsdparanosol kelleti viunein G.-ből kicsit sokai é„ hangosau beszéltek éa lej-gyzem ide K -re. A két helység hu»z kilóméternyire lebetell 021 a három kia esetei, mit a múltkor éjjel hallottam egymástól, de egy begyen kellett közbül keresztül ««y gyertyával világított vasúti kocsiban. Kperjes éa vándorolni és a tavaszi esőzések miatt akkoriban olyau Hárlla kötött. sarak dagadlak az utakon, hogy nem volt lattáosoa
1. Kit ai uiileáuy mondla el: lóháton nlnak indulni. Kgyéb alkalmatosság Inán egy
— Mikor három hónapi vergődés ulán viasta-1 lézengő parasil-atekériu Ullem éa megbittallain az kerültünk az orosz-látogallá Bárlíára. India, uem sok Oreg fuvarost, hogy csak hujltía a lovakat, borravaló-remenyUnk voll, liogy épen találunk valamil. Magi ban nem leaz hiány. Jó két lova volt at öregnek, uak eit nem is kell magyaréiul Itisten vi.ll a Iron- gondollam, majd csak elérünk o.lére valahogyan K -Ion éa a (ront-mögötl, lélhnlla at oroai pustlitásokal be. De János — igy hívták — nagyon kímélte a Mink ia épeu elegei hallottunk óiról a vandalizmus- lovait Hasztalan- voll kérés, könyörgés, simán ai ról, hogy ne nagyon ieménykod|Unk. mintha a laké- üreg c«ak lépésben mástoll a ►nresuton a szekérrel, suokat lulságos kíméletben résiesilellék volna a bc - j Mikor már igy eantinogluuk vagy három órái és dilók. Annál nagyobb volt a csodálkotásuuk. mikoi miuden érvem kifogjon, végbó paraatlfogó furlang-kivlllról épen semmi uyoma nem lálsioll a pu-tiilás- boi lolyamodtam. Ravaszul megrángattam az öieg uak, a házba lépve pedig mindenütt a legnagyobb 1 subáját és moudom ueki:
reudel éa tisztaságot találtunk Utóbb allll ki, hogy a — Mehetnénk pedig gyorsabban i", hallja
mi házunkat lisili kórháznak használlák ai oroszok ken . . . Mert . . |ó ló et a Pejkó 1 . innen a rend éa listlaság.
,. .. . „., --------------János hátranéz rám, atléu kalap alól öt-szebu-
Szóval uem voll semmi baj. üsak este, mikor I0u «,.möldökkel vitsgálja a lovakai, csettinl egyet, aludni akarok menni, gyertyával rávilágilok a no- kutihuk vág at ostorral s a következő pillanatban
hám ajtajára és láloin. hogy f-liér krétával, vastag Ugj jiirgött a lócsös szekér fel a dombnak,
durva bellikkel ez van ráírva: „Leicbankamtnerl" minlllA kocsiversenyre készülnénk.
. . Keptelllelí I . . Altán bárom hónap lelt el, én bitouy el is
* felejtellem Jánost, a lovaival egyQtl Egyszer megint \'Nevein,-L Kis szünet ulán ráketdi nt egyik (i -be kerülök, megint sürgős utam volt ós fuvarost
tiait. .kerestem. A véletlen épen Jánossal botolt össze. At
öreg ismerősöm üdvötöli, föltolepedlein a szekerre. meutüuk. Már a fele utat megteltük, mikor egyster csak bátrafordul János, harcsabajusza alól kivestí a pipáját, ostorral a lovakra mulat és csöudea,_rábe-sléló hangén mondja:
— De a Stürke se kulya I . . .
Még három hónap múlva ia égette a stó.
Tovább beszélgetnek. Almos vagyok, odakünn ztlling az eső. a viciuália dobog, a gyertya pislog. A beslélgetó hangok álinos zsibongáasá keveredői töasie. Bgyszer hnlloni, ahogy att mondja a másik huszártiszt.
— Tavaly, mikor a nagy offenzíva voll, éu is üorlice alatt jirtam a hu-záraimmal. Verekedős kedvU link voltak valameuuyieu, ha ellenseget láttak, ugy uekistélesedlek, hogy alig lehetett bírni velők. Sok-stor löiténl aiouban, liogy előrenyomulás.r,vagy por-lyátás kötbeu olyan lulerőre bukkanunk, mikor Isten kísértés lelt volna harcba bocsálkotui. Ilyenkor atláu mindig igy veiéuyeltem:
— Fiuk, Itália, hátra I . . .
*
Kkötben at egyik gyertya teljesen kialudt, a máaik meg csak épeu hogy pislogott. Szerényen gondoltunk valamit az Kperjea—Bártlai vicinális felől, atláu elaludtunk. Legalább ia elbóbiskáltuuk, mert több esetei —- stereucsére — uem hallottam.
FBHIlOAB 10. ZALAI közlöny ______
,„k százezer névtelen, hős magyar fiuknak 6-hUl-1 - Elitéit fdeeéggyllkos. Bro,ch József | kölcsónképpe,.. béborn
Tozé.*t, kálváriáját és vitézségét Mb*. körülboros- „éplölkeló. .bl6U . katona,ághoz bevonult, íelke- kor,„ányz.lna .n1.ly go,, oB o k .l eh ^z ^
. megőrizze a késő „lókor «*raár... V feleségét, . kivel m», régebben rossz viszony- *MI. Kérté.* * - k \'
y 8 .!,.„• ÍH „ asszonynak erkölcstelen élet. miau. F»l- és h.degéazségügyi szolgálatra ha»náll kolyákal
— Deák Péter fegyelmit kér.
szerte ismeretes az az iuzullus, melyet
Város-a piaci
huh en az asszonyi." ....---- - .... vvlll
.szólitoll. az asszonyt, hogy mulasson vele még egy idomilA tanfolyamhoz intézendők, Bécs, XV111.
szer. utoljára A leleség o?.( a
kérési megtagadta iíerbechslrasse (ifi jazaka kimaradni. A — Harctérre
orvosokat.
értesülése szerint a
azzal. hogy ó nem szokotl éjazaka kiiearailui. A — Harctérre viezik
uzsora meggátlása közben a hálósig embereivel ^ mjUl[ap m8gludUi |Jogy („|B8Íg6 az egész éj Streilltlor kalouai szaklapjának
szemben egyes öuhitl egyének tauusiloltsk s olyan ^^ (liMlSirel ljmölUli „„,„ j„lléb811 ,4ri ,á- hadvezetőség rendeletére » közel jövőben harctéri
oyilalkozalokra ragadtatlak maglikai, mely Ml Pé- fa .„,,„„,t |MMrU. A gyóri lör- szolgálatra viszik el az összes alkalmas orvosokai és
ler derék lókapilányunk személyéi is milyen séileile. ,to)nik k8lW„„ |árH,„, ,m „ 0g).9|, , mivel az , mögölles Síszágrésxekban csupán ax alkalmatlan
E nemtelen támadással szemb.u Deák Péter e8kMtek Brmoh j6lse(B| , u„,urrfn elkövetelt orvosuk szolgálnak. A népfelkelés, kötelezettség ki-
Iegyebei tizsgélalol kér mag. ellen mely mán az sjáhdíto) emberölésben 1,Hűesnek mondatta ki, a terjesztésével is uagyobbszámu kipróbált orvosi erő
illető nagy haugu ...ük elfogták venni méltó bünle-L Í0J>lék tl lU évi fegyházra iléite. *» majd e célra a hadmelőaég rendelkezesere. A léstlkel - Aktatáskából bakancs. A .Magyar frontról viaszaiért és frontszolgálatra többé nem al-
- A nemjokleveles tanítók karpaszo j^. irja. A|l|)6| „ .............. jlogy . kormány kalmas orvosoöveudékok megfeleli nlasilás es föl-
mánya. A honvédelmi miniszter körrendnlelbeii a hllds„e(, rjslír„ slUk.ége, bakkancsok előállításé ügyelet mellett orvo.i segédszolgSlalra vonhatók be. óitesitelle az összes lörvényhatóságokal. hogy a ka hw u (>1|J bMk r„kviri|á8il elrendelie. dr. Weiner Az önkéntes orvoauöveadékek tanulmányaik végié-tonai szolgálaiol t«l|esitö ilem okleveles elemi, ipari, Jakall beadvAiiiiyal fordult a budapesti Ügyvédi Ka
letételére többé nem
tenai szolgála,oi unjesiio nem um...,™ ......... -r—■■ jakab beadvánnyal loraun a ouuapesu u^j.eui sere vagy az első szigorlat
kereskedelmi, polgári vsgy lauoneiskolai tanilók is m>rthol alne|y|,„„ kérte a kormány figyelmét arra .zsbadságolhatók
------------- --------------a köiQluiényre f.lbivai, hogy minden ügyvédek - A szappan drágulása. Az elmúlt bélen
legalább egy tél kikészilelt biul.il való léskáp. vau, .. szappanfogyaszlást ujabb meglepetés érle. A szap-amelyek mindegyike elegendő egy-egy pír bakkaucs pan ára - „egyedkiló.,kint - eaOWrtök óta 130 lelsfrészlie. In.nivá.,yezz», l.ogy az ügyvédi kari fillérre szökött löl, a megelőző 90 fillérrel ezerabeu.
viselhetik a keskeny karpaszouiiliyt
— Elhalasztották a^fémrekviráláBét. Január 31-ike vvlt tudvalevőleg az u terminus, amelyikre ugy a háztartásoknak, mint a kávéházak, vendéglők
és más üzemeknek rézedényeikel be kellett volna szol- (ol 8Mklwk at aktatáskáknak a hadsereg r«- Megjegyzendő, hogy a bábom előtt inindöassze 99
_______,>LI \' _____l.U... .. |..-.i;-.»c/iir ni V ... ■ .i. .1 . a 1____ft/oii.iiíl filljp unit na V llf 0 V i-ll l( í 10 S7.anuau ára. A foKvaaztö
szére való beszelgállalés.írs. A budapesti Ügyvédi \'fillér volt egy negyedkiló szappan ára. A fogyasztó Kamaiii vezetősége nagy tetszéssel fogadta ezt az kétségfelenül joggal kutatja, hogy jogosult-e az ár-jjllelel, meri könnyei, kereszlnliihetó, anélkül,\' hogy emelkedésnek ekkora mértéke és fölteszi, hogy ha heMéges, másrtet" pedig az ezek pótlására ,,Al kirí is aulyos terhel jeb-ntene \' ez nem jogosult, a megfelelő kormányintézkedés .............. ■ Hadifogoly munkások kérése Meg- nem fog most már kéanil
gáltatni. Miután az utóbbi napokban » közönség oly nagy tömegben hordta a rezei a beváltó helyekre, hogy azok lebonyojitisa és elszállítása nem volt le
vasüslök, vasnwzsarak és vasalók kifogytak, a fémrck viráló közpunt a bevallási határidót bizonytalan időre meghosszbbitotta. A közönség tehát nyugodtan válthatja be rézanyagát ezután is és nem kell attól tar-ania, bogy azokat térilés nélkül veszik el. A bevál-ii»i határidő lejáratát majd idején közöljök.
— Mikor zárják be az iskolákat? Illetéktelen forrásból városszerle az a liir van el terjédve, hogy május elején az összes iskolákat bezárják. Illetékes helyen érdeklődniük a dologirául s olt azt a felvilágosítási kaptuk, bogy ilyeuléle lerv-lól ez idó szeriül szó siucs. Az illuTéktelen hiilér-jeszlők pedig, jó lesz, ha lilással foglalkoznak, III ilyeu alaptalan plelykázéssal.
— A román gabonavásárláe. Az lnde peudance Roumaiuc jelentése azeiint a kőzépponli hatalmak lésxéie lekölöll 1U0 ezer vaggull gabonából a tengeri 70.000, « buza pedig 30 0110 vaggoii
— Szerbia közigazgatási beosztása. Egy katonai szaklap közlése szeriül a szerbiai lő-korniAuyzéság közigazgatási beosztása a kövelkezó: Belgrád külön közigazgatási kerület, mely a belgrádi bidlópaiancBiiokságuak van alárendelve. Szerbiának az a része, a mely magyar és osztrák kormányzás alatt van, hal kei llletro oszlik. Az egyes kerületek székhelyei: Sabáo. Valjevó, Belgrád, Szennudria, Araugyelovác éa tíorni-Milanováo
— Az éjjeli mulatók. Napról-napra h»n gosabb n panasz, hogy az é|jeli mulatókban, az olt dőzsölő ledér nők a lépre kerüli vendégeket kiszipolyozzák s különös előszeretettel űzik ezt nős emberekkel, kik pénzükből kivetkőztetve reslellenek a rendőrségen jelentés! tenni Mint érlastlltüuk a rendőrhatóság a legei élyesebb intézkedésekéi fogja foganatosítani, hogy e ledér garázdálkodásnak végét
A trónörökös húszas honvédőinknél.
irtuk hogy milyen módon lehet a mezőgazdáknak hadifogoly inunkáaokal kérni. Ezen ludósitásuuk kiegészítésre szorul, amennyiben a mezőgazdasági munkákra szükségelt hadifogoly munkásokat az első
f„k,i politikai hatóságiéi kell kérni és az óvadékot Lapl4ri,kor kapjuk az érlesliéai hogy leWuár
is ill kell leiélbe helyezni. Az első fokú hatóság ■\' u jj, , mjuörökös ineglálogalta üeliainscllllla Bezsó kérvényt véleményezve a katonai paiancsnokséghoz ubornok hadosztályát. A vitéz fábornok, — akiről lerjeszli fel lapunkban nem régiben emlékeztünk meg — a liad-
_ Hu. a hatósági székbon. Ma ismét osztályába tartoznak a ml húszas Jionvédeiuk is. A
...... h.Ai.i „ím,.. 1,1,1. trónörökös liszlelelére kivonuli d.szszézadot farkas
egy darab mail,a került a baloság, azekben k„é diszkülonit-
1 k. 60 f. volt. A közöliségj ^
gásra, melynek kgrja
„lényt Konkoly huszas őrnagy iczelte Vitéz husza-
lóleső örömmel vette s igyekezeti hozzájului, hogy sainkat „.inden magasabb parancsnok lueglátogalta s e drága világban egy kis hilsélelhez is illsson. 1110!ll ,„ár a legfőbb Hadúr képviselője is ellátogatott _ Nem vonulnak be a tanitók. A hely j vitéz honvédezredünkböz
beli állami elemi és polg. isk. lanitók közül az ille- .
tékes hatóság II legtöbb besörözött lanilót felmentette. SZBrKBSZtÓI UZBtlBtBK.
Csupán Acs József é, Dávldovios Oyorgy nem kap- ^^ ^ ^ ^^ 8lli„mükllau.
lak felllieutésl, kiknek 0 lló végével be kell vo- Kúszöuot. üdvözlet. /
... N. E Tábori posla bo. Hálás köszönet, hogy
UUÍI1IOK t 4l•l~l»^^l^olrhBz,\' katlogó gépfegyvere mellett sem feledkezik öreg ba-
- Hogyan juthatunk élelmicikkekhez. V. Mnzaéjál a háború zivatara sem tudja Egy,életre való terv fogamz\'otl meg városunk vozo- |,11ngaUis,.„ i,jrllj „ a2Zal rácáfol a régi közmondásra,
IŐBéizébe.1 moly ha testet öllhelue, ineg leunéuk „, csak azt l,i,„nyitja - erós olt a kélté vena. Dl-losegeoeu, y c.érellel emlegetjük iniudig s a Lelhe ária sohaaem
védve az idegenek lurácsoláeaitól. |)ori|ja B| |H|kn„kben. Él emléke » emlékével igaz
A terv t i. az, hogy a helybeli piacon csak |„|ki nagysága. Ápolja ezl az emlékei tuiuél gyako-helybeliek vásárolhassanak bizonyos élelmi cikkeket, ribb in^alWva^ ^^ ^ ^^ Mag.íu f az idegeneket pedig eltiltani. a mull számunkban Illeg is jelent. Kedves
A terv szén. Azonban, ki fog A.ut llozui maj- inlerieur volt - a ti mostani éltetekből. Jól ewll , , ,, . . ■ minden szava, minden sora es szeles érdeklődési Is
dan, ki fogja a meghozott szabályzatot ellenőrizni s ^^^ Neiii |]{(|ba U|keltkM| m4|, _ , mi lelki fogja annak életbeléptetéséi megengedni ? künkhöz. Iródiákat t\\ J. I. c»ak őrizd szereteltel,
- Ebeket a hadegészségügy szolga- „miut mi ót veled együtt üdvözöljük. A »8-asokal
" " ... lausa tőletek távol, akihez érietek mindig imád-
latába. A hadügyminisztérium felhívási nitez a koIuok
közönséghez, amelyben kiemeli a hadi- éa hadegész- _ z Qy Margitta. Váriuk a befejezést, hogy
ségügyi ebek nagy ielenlőségél és „aszná, a hábo- ^ % X - ^ ruban. Ezúttal [elkéri az el,tulajdonosokat, hogy az Umk lá _ , Raj!, fiuk vigadjunk dalfüzetre. 8ok
emiilett célra alkalmas állatokat ajáudékképen, vagy üdvözlel.
W"
4 ZALAI KÖZLÖNY
CKBEÜAB 10.
II
BgRUK"
naoymozgo szmházbal
■V uiiudemiapjtortalik előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van összeállítva. — A „BERLIN" színház agilis igazgatója, hogy az előadásokat még érdekesebbé tegye, egy uj modern, a mai kor szaknak megfelelő, legújabb szerkezetű vetítőgépei szerzett be, miáltal a képeket még sokkal szebb és tisztább kivitelben mutathatja be a m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" mozgószinház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt osak látni kell mindenkinek. — Hisszük óm reméljük, hogy a t. Közönség az igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségét az előadtunk tömeges látogatásával fogja honorálni. "Wtt
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete én tételes joga. Irta: Lukács JózseJ, fógiinli. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely míg egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges része. A tnű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József köuy vkereskeilésében, Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kilftuő lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, I Kehérvéri ul 16/c. — Kló izelési ár félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel kűtd a kiadóltival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag larti,lommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság\' előfizetési ára negyedévre ot koroua, „Világ-kióniks-.vnl ogyUtl hal koroua. Megreudolbeló s „Vasárnapi Utság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Igyttein-uloa 4). Ugyanitt megrendelhető a „Ké pss Néplap", a logolűsóbb uj-Mc a magyar uép számára, 1-lévro •i koroua 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghőbb krónikáaa Írásban á* képben ai Uj fdók A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt uiiud alénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és előkelő ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, at Uj Időket, melynek minden •láma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója Któfizetési éta negyedévre 5 koroua Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16. az
A ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal cs térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti sze izációi az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltségü mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. E>íyik: „Az Asszonynak", a másik a: „A Gyermekeknek.
t-T Akt a világháborúról éa egyáltalában minden eaeminyröl, ■tlnhixról, inttvéazetröl, Irodalomról bőven áa megbízhatóan óhajt egy kitűnően megszerkesztett napilap kerotében érte-sttlnl, flzoaae elő az AZ UJSÁCI-ot.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre .... 3a korona.
Félévre.....16 „
Negyedévre .... 8
Egy hónap-a ... 2 K. 80 f.
Megrendelési cim AZ UJSÁO KIADOHIVAT\\LA Budapest VII Rákóczi ut 64 ezara
szemesnek
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
áll
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillana tig sem, hanem soron kívül vegyük Igénybe
..Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, uiett olt határozottan eredményt ér ós a magyar hirdető
világ
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. — annak határozottan
vaknak
kell Ionul, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jel-lemzi. hogy
az
ezen lapban megjelenő minden hirdeléauek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
M"LKA
kítunö alpesi TE j-CSOKOLÁDÉ

s
KŐNTY-, PAPIÍ^- ÉS IRÓSZEí^KER&SKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
FEBRUÁR 10.
ZALAI közlöny
5
m £ c h / v A s !
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült Önsegélyző\' Szövetkezet
folyó cűi február h>ó délelőtt 10 órakor
saját helyiségében tartja
XXXV. rendes évi közgyűlését,
melyre a t. Üzletrészbirtokosokat tisztelettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
Tárgysorozat:
i.
osztaléknak végmegállaplláaa, ugy
A szövetkezet igazgatóságának a lefolyt üzletévról szóló jelentése.
II. A felügyelő-bizottság jelentésével a vagyonmérleg bemutatása ós ennek. Illetóleg igazgatóság és számvizsgálók felmentése.
III. A szövetkezeti hivatalos közlönv kijelölése.
IV Az alapszabályok 22. g-a értelmében kilépó Dr. Ollop Mór alelnök ur, ugy Danis Kálmán, Frank Vilmos. Kardos József, Muzikár Vince i, Singcr József igazgatósági tag urak helyett ujak. vagy ugyanazoknak megválasztása, végre az alapszabályok 47. g-ának rendelkezéséhez képest 3 tagu felügyelő-bizottság megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1910 évi február hó 5 én.
JEGYZET A folügyeló-bizottsáK *l\'"l felOlviMgáll vagyonmérleg a azövelkezeti helyiségben bármikor betekiutbetó. ....
A társulat könyveibe bejegyzett üzletrészliirlokosok szavazatlapjaikat folyó évi lebruár hé 26-én éa 26-áu a szövetkezeti helyiségben atvalletik; a közgytllés uapjén szsvazatlapok ki nem adatnak.
VAGYON
J í
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült Önsegélyző Szövetkezet Mérlege
1915. december 31-én
TEHER
301 309 325 333
341 361 361 338 349 357 359 318 343
aeo
342
1906 — 1910. évt. kötelező szintién 1908-1911. . ..... . „
1908—1913. .
1909—1914. .
1910—1916. . 19U—1916. . 191U—1917. .
1913-1918. .
1914—1919. . 1015— 1930. Kintlevő kamat számlán Anyaintézetnél elhelyezett tartalékalap számlán
Ingatlan birtok számlán......
Ideiglenesen elhelyezett töke számlán . . l\'ónztár számlán........
1905 — 1910. évt. üzletrész szán 1906—1911. . 1968—1913* „ 1909 — 1914. .
1910—1916. .
1911—1916. .,
1912—1917. .
1913—1918.
1914—1919. . 1916—1920. „
1906 — 191Ü. évt. tőkésített kan 1906—1911. ,
1908—1913. .
1909—1914. .
1910—1916. ,
1911—1916. . 1912.-1917. ,
1913—1918. .
1914—1Ö19. , Tartalékalap számlán . . Előre fölvett kamat számlán Tiszta nyereség . .
Ián
nyer. számlán
64 64
229 459 60711 62936 | 75678 80397
misen 57285 89 63 60 104 6971 5619 5136 3077 1548 6844 61
20448
60 OS 60 29 71 77 >4 99 41 70 24 38

Eperjeay Gábor e. k
* szuv. i«. alelnöke
Kelt Nagykanizsán, 1916. évi december hő 31-én
Sió József s k Knausz László s. k.
___________ pánttáros. könyv.lí,
..........Megél megvizsgálván, a fő- és egyébb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk
Kelt Nagykanizsán, 1916. évi február hó 3-án.
Reichenfeld Gyula e k \' Strem Tivadar a. k. Mathea Károly ». k.
felügy- bla, ««. b"\' u«\' "
í;
a
ZALAI KÖZLÖNY
FKBRUAR 10.
Meghívó

J
m
1916. évi február hó 19-én délelőtt 10\'j2 órakor tarifa saját helyiségében
71. évi rendes közgyűlését,
melyhez a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
Az ig\'azg-atósá.g\'.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági- és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése reletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 24, 27, 43 §§ ai értelmében lelépő Dr. Fábián Zsigmond alelnök, a sorrend szerint kilépő 5 igaz-
"Jegyzet : A t. c. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat 1016 évi február hó 18-ik nnpján délelőtt 0-IS délután 3—5 oraig az intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik.
i, -z. ,MogW"\'e,ik\' ho«y az alapszabályok 11-ik g-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzólen négy héttel nevére átíratott. 6 H
gatósági tag és pedig: Blau Lajos, ujnépi Elek Géza, Grünhut Henrik, KUrschner Ignác, Rosenfeld József és 4 felügyelő-bizottsági tag helyett, és pedig alelnöknek cs 5 igazgatósági lagnak 3 évi időtartamra, 4 felügyelő-bizottsági tagnak I évi időtartamra leendő megválasztása.
5. Netáni indítványok.
vaqton MÉRLEG ÉS VÁGYON KI iM ÍJ TATÁS
TEHER
Pénztári készlet Váltók .... Előleg értékpapírokra Jelzálogkölcsönök . Intézeti héz . Egyéb ingatlanuk . Ingatlanok eladása utáni vételárak Értékpapírok . Értékpapírok függő kamatai Kintlevő kamatok . Aranyok és frankok Adósok .....
Arany
47 2133
152 2220
190
9245
510
182870 1534872 20684 6888002 205000 05526 8610 3213941 38793 237977
703962
4552
9945 13130248
81
Arany j| frank j
Részvénytőke . Tartatékalap . Külön tartalékalap Rendelkezésre álló tartalék Nyugdíjalap . Külön nyugdijalap . Ujnépi Elek Lipót alap . Belétek és kamatai. Betétkamatok aranyok és frankok után Betétkamatok utáni 107„adó Átmeneti kamatok . Előre felvett házbérek Aranyok és frankok Engedményezett kölcsönük Visszleszámitolt váltók . Hitelezők
Nyereség áthozat 1914. évről
ü 1,392 K 28 f, 1915. évi nyereség : 74 ar., 130 frc. 177,030 K 09 f
\'1
4477
74
4552
2355
10 7450
130
9945
Ujnépi Elek Ernő
Nagykanizsa, I915. évi december hó 3l-én. Dr. Fábián Zsigmond
mÜtmük
I250000 52I243 l55000 10304 160000 98 5512 9201312 171 22640 65971 1787 28785 671098 235825 602076
198422
89
97
13130248
81
«.« MMt " Tripammer Gyula
Fenti mérlegszámlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel tétel,ől-tételrc összehasonlítottuk, azokkal teljesen megélőnek találtuk
Nagykanizsa, 1916. évi február hó 4. Felügyel &-bizott»áK :
Fr\'td ^ö» "«»><« J^\'f Goldhammer Károly Dr. Rothschild Jak*

Nyomatott a laptulajdonoa Ifj. Wajdita József kanjTnyomdájibwi Nagykaniísán.
55 évfolyam
Nagykanizsa, 1916 február 14 Csütörtök
12 szám
ZALAI KÖZLÖNY
SzirkaiztósiQ n kiadóhivatal Deák tar I
T.l.lon 182. IIn 0«i4*«k Ji|.,.bi. ........
Kole!<1» szcikc»r.U>:
Bánekovich János

Főszer kesxt A: Kemény László
Megjelenik hátion it csütörtökön.
tlofixolíii »r«k: Eftéu tne 10 korona, (élé»r<" & koron* egyedévre 2 korona 60 HU. tRv«» •«*•»» 10
A Hadsegélyzö estélye.
Mg
fEBRl\'ÁH 19-én I.EKZ A HADSEGFXYZÚ ESTÉLY E, amint az már köztudomású. A dátum mindig közelebb jön s jelzi azt az időpontot, amikor az önzetlen hazafiúi szív ismét az áldozat oltárára teszi a szeretet obulusait, hogy az értünk vérző, értünk küzdő katonáknak a húsvéti szeretetadományok ismét megédesítsék a küzdelem, a harc-, az önfeláldozás nélkülözéseit, türelmét, szenvedését, sebeit s halálát. Mert oda fenn, vagy lenn a harctéren mind. otthonosak « fogalmak Naponta, óránként, sőt pillanatonként toppannak a fedezékek lakói elé k azoknak nincs menekvésük előlük Elszenvedik — az otthonlevők védelméért, a haza biztonságáért s a jövő boldogságáért. Ennyi önfeláldozás nem maradhat jutalom és figyelem nélkül az itthoiilevók részéről. í^okftnk is tennünk kell valamit s nekünk is megvan a magunk kötelessége hőseinkkel szemben. Ez mindenki előtt természetes lehet, hacsak valaki az önzés rút bűnében nem él. Nem lehet nekünk panaszunk az örökös pumpolás, inig katonáink, a fronton küzdő hőseink a folytonos halál, sebesülés, megfagyás és más őket minduntalan környékező bajok ellen nem panaszkodnak. Az ön feláldozásra nem lehet panasszal válaszolnunk \'lennünk kell nekünk is, Iih a csatában álló hadsereg oly vitézül cselekszik\'. Nem elég csak büszkéknek lennünk rájuk s nem elégséges a dicsérő szó — áldoznunk is kell. 8 nem is magunkat kell áldoznunk értük — amint ók cselekszik — hanem csak néhány fillért. A könnyebb szerep nekünk jut. Teljesítsük
Szomorú állapot
Száműzték a csendes békét, Visszajön-e valaha? Millió sziv piros vérét Issza bolygónk talaja.
Véráztatta földünk szomja Olthatatlan: „még, még, még," S ágytt torka tilzél ontja: Hol vagy Jóság, Szelídség?
Hol az írás szent hatalma ? nNe ölj", szólt egy szózat rég Nagy próféták, bölcsek tana, Ki emlékszik rájok még?
S míg fényűző cifra bábu Jár az ulcán rangosait, Folyik a könny, dörg az ágyu. S szól a — korcsma hangosan
Ezrek csorgó piros vérét Megsiratja millió könny,
ezt — s váltsuk meg jegyünket a Hadsegélyzö esté- ] Ivére Érdemes is lesz. Művészi szintájú hangverseny1 lesz ez az estély, amelynek műsora a lelki felfrissülés egy kis szigete lesz a jelen aggodalmainak s talán fásultságiinak Szaharáján, kadnár Miéi énekművésznő énekel Massanet tlerodiásából (Salome dala). Puccini Toseájából s Tarnaytól Művészi számok megérdemlik az érdeklődést. S azután a többi művészi szám. Duettek, triók — megannyi érdekessége a tudásnak, az átérzésnek s az előadás művészetének. S az nem puszta heigérés. Előhnugja a napokban megjelenő dús műsornak Ne tusakodjunk. Sokan vagyunk még itthon — mi se maradjunk hátra az elismerésben küzdő katonáink hősiessége mögött. Nem önzést dicsőítünk katonáink dicső győzelmében, mi is legyünk önzetlenek az áldozatkészségben — értük.
(dr l j.)
Világbáke.
Irta : Csaba, n.
Mindezek kikerülérj. végett szükséges, ; hogy uz európai keresztény államok meghozzák azt az áldozatot, hogy lemondjanak ön állóságukról, hogy alkossanak egy köztársaságul. egy respublien chistiana-t melynek élén nem n német császár, hanem a francia király legyen az ur. a ,.modern* király Már most ha egyik vagy másik alárendelt
területen viszály üli fel a fejét: választott bírák, még pedig három előkelő állású egyházi s három főnemes vizsgálják meg a fennforgó esetet. Azért ily magasálásuak, hogy a megvesztegetésnek, fenyegetéstől való felelemnek, önzésnek elejét vegyék. És ezek az illető ország vagy vidék szokása ós tételes törvénye alapján mondjanak Ítéletet a viszályra. Ha rosszvért szül a döntés, fellebbezni lehet a római kúriához, a pápához,
akinek Ítélete megmásíthatatlan.
*
Ha mindamellett akadnának, egyesek, kik túltennék magukat a világbéke megteremtésére. kiszabott korlátokon, kik keresztény véri ontanának keresztény létükre az ót körülvevő országoknak jogában áll, sót kötelessége, hogy elkobozzák minden néven Hi-vezendó ingó s ingatlan jószágaikat. Amit magukkal vinni nem bírnak, azt elemésszék, kót kövön ne hagyjanak. Ha elzárkóznának sziklaváraikba, ha elrejtőznének a mocsarakba, rengeteg erdőségeikbe, nem szabad őket ostromolni, hanem csak kiéheztetni, hogy bűnhődjön apraja nagyja. Ha megadják rua-gukai, mindegyiket legyen f^rfi, nő, kiskorú, felnőtt, egészséges avagy beteg, száműzzék. Azoknak pedig, kik az ilyen csendzavaróknak kezére játszoltak akár éleleniszállitás. akár
Sebzett szívvel csendes békét Kii is várok: - ti likőr jön ?
1916. febr. 7 \'JUHÁSZ MÓR.
Tudományos apróságok.
A kezlyii.
Minden divatcikk között csak éppen a keztyü az, a melyről legkevesebbel beszéltek. Talán azért, inert kevésbbó van alávetve a változásnak. A két utolsó évszázadban, úgy alakjában, miut a kivitelében, jóformán egyforma volt mind mai napig.
Pedig a koztyünek is meg volt a maga fénykora, a mely igaz, hogy réges-régen letűnt A keztyü is csillogott a sok aranytól és drágakőtől, prémdiszes volt és éppen ugy díszítette r/. áldási osztó főpap kezét, mint n keresztes vitéz harci öklét.
A mai keztyünek már sokkal szerényebb az alakja. De hogy már réges-régen, a legrégibb ó kor-hau is viselték, az l>e van .bizonyítva. Homérosz az Odisszeájában az öreg Laértesz kertjében keztyüvel a kezükön dolgoztatta a napszámosokat. A régi egyiptomiak hosszú kezlyükkel rótták le adójukat és
már a régi perzsák is tudlak miudeiiféle szőrméből készíteni keztyüt.
A későbbi korbsu a göiögök és rómaiak az ujlaikra húztak keztyüt étkezés közbeu, miután más étekeszköz híján a kezükkel eltek. Hogy legrégibb őseink visellek-e keztyüt, azt neiu tudjuk bizouyosán, de valósziuü, hogy nagyon hideg télidőben keztyü-beu vadászlak. A régi skaudiuávoknak, a népvándorlás germáujaiuak a frankok » más uépeknek már volt keztyü jók.
A keztyü a VI. században a püspökök jelvényeihez tartozott. Akkor, s később is, fehér volt a keztyüjók, a kézfe|en arannyal s drágakövei kivarott kereszttel.
Eleinte a keztyü csak szükségos ruhadarab , volt, a mely megóvta a kezet. Később aztán az öltözék díszévé lett. Európábau csak a XII. században tanulták meg az ötujjas keztyü módját. A XIII. században már fontos cikke volt az előkelő hölgy fölszerelésének. Hogy mennyire nélkülözhetetlen volt a lovagoknak a háborúban vagy a harci játékokban, azt mutatják a régi lovagfelszerelések gyakran mö-vészi kivitelű páncélos keztyüje.
A középkorban bizonyos szimbólikuo jelentősége
»
ZALA/ közlöny
FEBRUÁR 14
menedéknyujtás révén, a pápa Ítelete szabja szes Ifiz vágtatott végig a világon. Ily vi-
ki büntetésük. monyok között a pápái megtenni az európai
Ennek a térvezetnek rendszeres keresztül egyensúly fenntartójának : nevetséges sziliben
vitele, a bűnösök példás megbüntetése azután lüiitelte\'fel a reformátorjfáradozását. alkalmim eszkőz volna arra, hogy osillapuljon 4) A kezdósoraiuibnn már megemlített
a kaladvágy megszűnjön az akna munka „valami", a fügellenség szeretete, az önálló
az államok ellen. akarat amelynek snját oéljai vannak vala-
Kótségtelenül van itt^löbb dicséretre méltó gondolái, de megvan adva annak ie a magyarázata, hogy miért irla a szerző könyvét osak a könyvtár számára.
1.) Reformjában oontmliotio in adieoto van: békél akar tereinteni, báborut akar kiküszöbölni, de eszköze uem más mint az annyiszor megátkozott háború.
2.) Reformjában volt valami, ami elkergette mellőle a fejedelmeket és ez az a mozzanat, hogv a keresztény köztársaság feje Szép Fülöp legyen, a francia király, a Maciit ist Reoht megszemélyesítője, a hideg raoionálista. a XIV. század XIV. Lajosa,
mennyien mint áthidalhatatlan ellentét álllak a világbéke ■■ íjába.
Hat évszázad suhant el azóta az embe-riség felett. Volt az alatt harminc meg százéves bábom is, bóvvn aratott a „tatár uya valya", földrengés, sáskajárás, meg a mor bus Hungaricus és mindezek dacára karddal fekszünk és kelünk, annyi idő után is görcsösen simul az unokák karja az ősi acélra.
Hatszáz év bámulatos kultura! haladásról tesz tanúságot; mégia a már évekig tartó mai végpazarlás megmutatja kemény ostorcsapások között, hogy kell valami más lelnek is léteznie, ahol nincs harc és verej-
HÍREK.
akinek a nevében a királyi hatalom azonos Wk, ahol a harangszót nem nyomja el az h korlátlan önkény foglallatával, ki a jogról ágyúdörej, ahol a kuliura nem arra zaklat, azt tartotta, hogy minden jogos, ami végre l\'Ogyan lehel tömegesen gyilkolni vizén és hajtható, kinek szavajárása .par laple nitude v" "I"". meg a földön tűzzel, vassal, meg-nőire puissauce royale", ki a frank földet fontolt levegővel, szóval kuliurával. Máskü
megrontja", „qvi se trovasse al suo tempó.\'
3.) A keresztes-háborúk hatása alatt Európában akkor már más szelek fújdogáltak : a „jus ecclesiastioum" mellett mint számotlevő tényezó lépett fel a .jus oivile": a kolostorok „Roraléi " mellett felhangzott a „troubadourok, iniruiosftngerek" lorró szerelmi éneke. Megbomlott a társadalmi ólét: ko"\'iKiulu útiigaltSja Őfelségétől a III, oszt. vssko a terménygazdaság helyébe a pénzgazdaság r"""end»1 k"f" érdemeinek elismeréaénl á« kiltln-
, ,. „ . ....... . téléiként. Kajtii lazarisla alya « llelus családdal kö-
jutott. Megbomlott a Intelei: indifferenlizmus, „„
szkepticizmus és iiiatérlálizinus mint szélvé-1 _—
lönben leroskadnánk a világháború azon első eredménye alatt, hogy utjat állja életünknek az is, amit teszünk, az is, mit szenvedünk.
Budapest. 1916.
— Vaskoronarend. Kajcli József lazarista hátfőoök, a konstantinápolyi Bz. György koiliáz és
tl volt a kaztyOuek: a mikor a lovag harcra hivta|gyon kedvelt aiámlékli.gy volt, a melynek tiilüd.nki
ki ellenségéi, kezlytlt dobon a lába olé. H« a másik megörüli
fölvette, ez annak a jele voll, bogy elfogad,, a har- XVI. Latos idejében a divat elfordult a nagyon
col. A ketlyO jelképe volt továbbá a papi ÍSIavalás- tliszes kezlyOlől és azóta .......... az egyszerű keityOt
nak, hllbéradásu.k, rangén,élésnek. Mint az ókorban, kedvelték, bár a divat néhányszor megkísértette hogy
. középkorban is adózlak kettyUt, de ezt leginkább mindenféle vállozlatásl tegyen rajta D* hiába volt
tniüdenfóle vadnak bőréből vagy vidr.bőrból ké.zi- minden igyekezel, a napkirály udvarába,t oak féltették. \' 1»«IJ0 járt., amelynek egyetlen disze egy ki. szalag
Már a Alii. században a egnagyobb gonddá ..-i, n .....
,,..„.. , , gonunat Ugyanezt « fot máját megtartotta mind mai ua-
keszitettek a kezlylll Abból az időből származik at „;„ . t ... \' ,,
...... I"B. c"»k • színekben gazdagabb a keityti mint haj-
ai arany é» eiOslInmzeses bársonykezlyU, a melyei ,(,„ ,0|, 1
a Habsburg-ház kincslárában őriznek Béosben. Ugyan- Kancellárok humora.
otl lálb.dók „lég a keitytlk, a melyek a római-német Érdekes könyv ielent meg most Berlinben .Az
császárok jelképeihez lartu.iak Biborsziall selyemből »"\'"y kupola átall- címmel, amelyben a szeizó" öt vaunak «»».. varrva, lele drága hiiMzéasel, ékkövekkel biroilaltni kancellárról emlékezik meg és feljegyii és zománcos c-iilainm.l, azoknak a nevezetesebb mondásait Az öt kancellár:
Eismarck, Oaprlvi Holmntolie, Bulow és Betlim.nn
............. " XVI » k«\'ja>i- ; H-I\'weg. A politikai hálterű leijegyzések hója a hu-
""..... """ " is " P\'M" » "irodalom elsó kancellárjának Bis-
teiípon.já, Többnyire fel,ér és sarga ......a bőrből marék hercegnek „,u|t„, aki valóban érteti hozzá
keletiek a melye, előbb erősen be,II......lottak, bog, . legviharosabb politia.i mom.alumokbau h
azulan aratiyttyal ,, drágakövekkel kihiumték. Na-, élccel és öllellel deritse föl h.llg.,ó,4g4t
A térzene.
A felsőlemplom elölt levő Deák-tért fekvése, idillikus csendje egyaránt arra prodestinálja, hogy térzene helye legyen. A 12, Laudwehr ezred zeno kara sokáig ott is tartotta vasárnapi térzenéit, őszinte Örömmel hallgatta ott a zenekedvelő közönség, ahonnan a zenekar liaugja erős érként omlott le a korzó terére. Néhány hete azonban épen sem előnyös cserét csinált a zenekar helyét illetőleg. Ott hagyta a csendes Deák-teret s eljött a Korona elé az utca közepére. Mondanunk is alig kell, hogy a csere a zenekedvelők között iosbzuI hatott. A sétálók lármás beszéde, a szabiidon közlekedő kocsik, szekerek dübörgése, a ineg vad lilásig száguldó lovak patájának do bogása megannyi kellemetlen uUausz, amely még veszedelemmel is jár. Nem tudjuk, honnau eredt a helycsere gondolata. Bárhonnan származott is, nem tudjuk szerencsésnek tartani s kérjük a zenekar vezetőségét adja vissza a Deák térnek a zenekart. Vagy ha már miudeu áron garnírozni kell a korzózást a katonazenével a zenél igazán élvező, mflértó közönség érdekébeu a rendőrség zárja el a korzói a térzene idejére minden forgalomtól. Végtére is a lér-z«ne nemes szórakozás s nem boszankodás helye
Kritikus.
Nem lesz fehér liszt.
Megváltoztatják az őrlésl^arányt.
Magyarország Összes malmaiban február havától kezdve már úgynevezett sima őrlésű lisztet termelnek és a kormány a hivatalos lap egyik legköze lebbi számában közzéteszi azt a roiidelotet, amellyel az eddigi óilési arányi megváltoztatja, hogy ezentúl csak egylltta liszt állilható eló.
Az eddig érvényben voll őilési rendelet injait
Az érdekes fóltegyzések közlll néhányai itt közlünk.
Amikor Bismarck előszöi látogatta meg az osztrák Thnn grófot a kancellárt, a gróf a dolgozószobáiéban fogadta és iugujra velkózódve Ilit az Íróasztalánál. A kedélye, logadtalás uem bozla zavarba Bismarckot, aki már a küszöbről így szólt a gróllioz.
— Milyen okos ember ön, gróf url Igaza van, ebben a szobában nagyon meleg van.
És ezzel a legnagyobb nyugalommal kezdeti velkóződni éa nemcsak a kabáljál vetette le, hanem a mellényét is, sőt laláu még tovább i> ment volna, de Tbun gróf ijedten ugrott fal, magára kapta a kabátját és nagy iin-ulegetódzések között bocsánatot kért.
*
Az la66-iki osztrák bábum illáit Vilmos csá. szár aggódva kérdezte Bismarcktól :
— Mit csinálunk most Franciaországgal ?
— Bismarck nyugodlau felelte:
— Hatvanbaloat játaziiuk majd vele.
FEBRÜAR 14
ZALAI KÖZLÖNY
a közönség, de külöuöseu a liszttel dolgozó iparosok fényűket a földről csodálkozó omborekre, akik kőiül j lal a köztérből elfoglalt területért megállapítandó körében sok pannsz hangzott el. Ismeretes, hogy ke- nem egy mondta, hogy ez a két csillag még a löldbe | térítés.
vés volt a főzöliszt és még több volt a nullás licit Tagadhatatlan, hogy s megszűnőben levó őrlési rendelet nagy haladást jelenteit az 1914. évben és sz 1915. év első leiében érvényben volt őrlési rendelethez viszonyúvá.
Az u| rendelet értelmében csak egyfajta liszt lesz és pedig kenyérhez!, ami sz első és második őrlési rendelettel szemben igen lényeges változást jelent. Értesülésünk szerint a búza 88 százalékáig órlendő ki, teliét minden métermásza gabonából csak 12 kiló korpa lesz termelhető.
Kgy szakember a következőket mondotta :
— Az uj rendelet következménye ai lesz. hogy keuyérlisztbeu nem lest hiány, a febérlisztek azonban tejjosen eltűnnek Kgy másik igen fontos következménye ar nr-*elideloluek az hogy a kenyér-liszt ára valószínűleg t? koronával emelkedni lug ugy. hogy amíg eddig 47 K 06 fillér voll a inazi-
botlik. -> Sorozás "Annyi már biztos, hogy a tavaly
Az égi testek pályáján ismeretlen emberek lu-, hozott törvényből kifolyólag a 18 éveaeket az idén sakodásáuak egy szakember megjegyzése adoll azután ik sorozzák. így ez 1898-ban született legfiatalabb más irányt, aki így nyugtatta meg a kétkedő embe- néplőlkelők szjlllléie február havában lesz, ugy hogy
utuk )»■«■«,»! már be is vonulhassanak.
reket : Ne félieiiek, nem ntkozlielik az a kél csillag össze, mert » keltő közt olt van még a mi földünk I Nó el re lelt még nagy kérdő jel embereink arca. 8 még most is azon tanakodnak, hogy lehet a mi földűnk a Veims és a Mar* körólt.
— Kitüntetés. Őfelsége Kimschenberger Adolf déli vasnli fólelűgyelől é&leraol elismeréséül a Ferenc Józsolr-nd lovagkeresztjével lüntelle ki a vitézségi érem szalagiáll. farflill lléza pedig, Bogeu-rieder Józsel veje, székesfehérvári déli vasúti főmérnök a koronás arauyérdnmkeresztet kapta ugyancsak s vitézségi ói,\'in szalagján.
— Házasság, öurgoth Miksa az Osztrák-magyar bauk helyi intézetének helyelles Iónoké Dr Eöry
mális éra, a jövőben 63 K. (16 fillér le>z,- nini ter- u,„bó Jeuő törvényszéki elnök sógora a napokban mészeteseii a keiiyérdrágulásuak is kiinduló pontja |,ázn«-ágnl kötött Ozv. Vörös Endréné sz Darázs Msgálol érlelődé, hogy mindaddig, amíg a mostani fínka úrasszonnyal. Surgoth Miksa llázasiága társa-finom liszlek raktáron vannak, addig ezek csak a dalműnk előkelő részében igaz ílrOinöl kelteti a szá maximális érou adhatók el. mosau halmozták el szereucsekiváuatukkal az uj párl.
— j - A Hadsegélyző estélyének műsora
- Vilmos császár a magyar vitézség- \'• El"1""l«» i,"»uell> O"6"4 urn6\' 2\'
röl. Egy né...... lapból ludjuk meg. hogy Vilmos ; W«b.r t Táncrabivás; b) Goldmarl : Op. .
német császár milyen kitüuleló elismerésben része- ««*•• "««»«»» ■*«»<» k\' » • K°
sitelte a magyar katonák vitézségéi. \'»" Dmsí "r "> ^•i0"1\' *ri4<\' iU""
A Berliner Tagebl.lt nagy német világlap olaaz » Tarna,: Ozeiiet Énekli Kaduár Mic,
barcléri ludósilója leírja, hogy mikor löbb-dmagá.al , »• 1 4\'
órák hosszáig tarló rendid,III nehéz kapaszkodás Lipin.k,: Ooucei,. Gp. Hl. Hegedttn llofrichler Emma
után elér,e a tolm.i.....idlól nialó Kral,egység jeges ><• » «\'»»<">■> K°viM D\'"4 ur\' 6\' ll"\'tl",,M:
magaslatait, .„el,eket kivétel nélkül magyar opálok Bérén,de. Op 8. Hegedűn Králky István ur,
védelmeznek, mér kélszáznapo, halban, ép akkor "r. Lukács Jó.s.1 ur, zongorán Z. Záborszk,
érkezett oda Vilmos csiszár magyarul h.galmazolt Zoltán ur. 6 a, Puccini: Ima .Toscá--ból; b) Tar-sürgönye, mely az ó kassai ezredének egy zászló- "V i «•** Mid "
aljához voll iulézte. A caábzár sürgönyében dicsőítve szói a zászlóalj magatartásáról, mini ,T magyal nép
hősies bátorságának példádról. A sürgöny lelol- • « 11 « p6UtaU.ll
vaaása leírhatatlan lelkesedést kelteti » magyar katonák körében, akik viharos ,éljen" é» „Hurrá"-
Zongorán kíséri Z. Záborxzky Zoltán. 7 Humoros előadás. Tartja: Supka Ferenc nr s Zenekari szám Előadja a zenekara.
— Halálozások
ezek tavasszal már be i> vonulhassanak. Valószínű hogy a 91, 22 ss 23 évos sorozókülelasek li, akik \'ddig még csak egy vagy kél Ízben voltak álliláion, szintén előálliltalnak. Ha azek közül valamelyik har-madizben -is alkalinatlau, H. aloszlályu néplölkeló lesz belőle a mini ilyent tartják nyilván.
— 2,800.000 ember a\'franola veszteség aallieni Iraucia hadUgymiuiazter*bajeleutelto, hogy a Iraucia rokkantak száma 1 millióra rug. áz elesettek száina egymillió nyolcszázezer ember.
— A hústalan napok szaporítása. Március 5-ikén; országos állattenyésztő).értekezlet len Budapesten. Az értekézlet elé több javallatot terjesztenek és pedig a marhahús kimérésének az összes hélkötuapokoii való korlátozásáról, s ezzel kapcsolatban sz állatkereskedelem szigorú korlátozásáról.
Megsemmisítették az Ipartestületi elnök választást. Mint illetékes helyről értesülniük, a helybeli ipartestület legutóbbi eluökválultá* sál lellebbezéa folytán a kereskedelmi miniszter megsemmisítene s az iratok az értesítéssel egyetemben a városi tanácshoz már leérkeztek
— Útonállók a Szentháromság téren. A mull napokban kél fiatal ember egy kis leánykát kiséit haza Teleky-uli lakáséra. A nevezeti téren áthaladva, a la mögül kél. rongyos\' suhanc ugrik sió a a két flul a legdurvábban ütlegellek. Az átelleni oldalon aétálU segítségükre sietlek, mire a két lá-hOlóuek szülei baltával rohautak mocskos csemetéik segítségére. Azonbau ezeket is lefegyverezték a a baltét elvéve a rendőrségen az illalók ellen a feljelentést megtették
— Titkos közlések a hadifoglyoknak szóló levelekben. Az ismételi figyelmeztetések ellenére még mindig sűrűu fordulnak elő esetek, hogy a közönség ellenséges külföldön badifogságbau levó hozzátartozóinak küldött levélben meg nem en-
A napokban hunyta örök ,„,.„„ ., , , ,, gedetl közleményekéi tesz, ilyenekei burkolt forrná-
kiállással fogsdlék azt. Erről a sürgönyről, m,ly álomra szemét Szmodíss 8,Srg, nyug. kántortanító, ^ ^ „gy más láthatatlanak
nem csupán a magyar nemzet . a magyar cápátok volt 48-,,, fóhsdn.gy, városunk „mert .alak,., - ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ szolgáltatásénak az elismerése szempontjából oiiést ugyancsak n a helyeztek érik nyugalomra Klrupilz borderein, de a néinet-olasz háborús politika »z«m-: bősnél a li.zói kántortanító nejét
pontjából is, a magyar napisajtó miudéddig — lelje-
— Közgyűlés Nagykanizsa r. I város kép-
amikor a feladók a csomagba igyekeznek egy-egy közleményt elrejteni. Ilyenre sokszor dnplafödelű
edényeket használnak, azokat ruhákba varrják, u|sá-
seu érthetetlenül - egy szóval sem emlékezett meg víeelólestolete f. évi február hó 15.-én d. u. 3 óra- ^ <>g> y(,gyM cikkekel Mora,goK, plpirk6lu
_ Venue és Mars. Két ragyogó csillag lünl kor a városháza dísztermében rendkívüli közgyűlést ^^ ^ , fogíjtk a> 8||on8ég6ii
fel közel egymás mellen . na pókban az eg bolton tart A közgyűlés 21 ponlhól éli, amelyen különféle ^^ ^^^ e|{u rigm israe(U|[ ^ Mok
Szinte ugy lélazolt, hogy-ii. még kissé egymáshoz elintézni valók szerepelnek. A pontok közül figyel- , |egritkábl,BU kB(a:it Nem lakilllve „t,
közelebb jutnak - össze is ütköznek. Már már lel- uiet érdemel. 2. A vár., közönsége zsirszükségleté- ^ ^ j|yM| külaelniuí8k naAmm „,m julolk a
telték is néhányan a két szép Csillagot, amikor a nek részbeni biztosítására lelt intézkedések bejelonlé.e. ^^ ki,léhaIi , kSl8u8égn6k ei az eljárása a
nép i. megszólalt naiv tudáséval, Hogy biz az nem 4- A váro.i közigazgatási alkalmazottak háborús ^ kűlí„,nénJre hátránnyal jár, mert a cenzúra is csillag ez a kél fénylő pont. hanem valami cso- segélye. 5. A v. kézkorházi alkalmazottak háborús, ^^ ^^ ^ bi„|n]|t|,Q| ,Mkat Í8 beh,14bb,n
dé,a s az kapcolatos a habo.ús eseményekkel Teg- segélye. r> Polgármester részére tiszti szolga l.rlás kfajtill()0 raegviIggá|uii .„j a küldemények tetemes
nap is ezer es ezer népei pállani le az uicéu az címén adandó pénzbeli térilés megállapitása. 8. Fű- kéMdB,mil fouj, mtgí ulán, A körűség tehát oaak egyszerű emberek ajkáról, amely mind a csodás I redi János rendőrségi írnok személyes póllóf iránii fényükét csillag mibenlétét fejtegette, hanem is! kérelme. 12. A v. közkorházi lólidknő kéretnie asztronómiai alapon. Ók már csak megmaradtak a 6000 kor. élelmezési költségelőleg iránt 17 A fogmaguk nézete mellett, hogy az a két caillag nein < lalkozást közvetítő és cselédszerző üzletekről szol ló jól jelent s még valami ujabb hajt hoz a világra. , szab. rendelet módosítása ós tyból való megalkotása. A Veuus és Mars pedig csendesen szórták iündökló 119. Az Első magyar általános biztosító társaság ál-
a saját érdekében cselekazik, ha a hadifoglyokkal való levelezésnél a meg nem engedett közleményektől tartózkodik.
r
-----
4 ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR l-l.
»»
« A ROVÁS
Vezércikk
Világháború
NAGY MOZGÓ SZMHAZBAN
10f mindennap tartalik előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van összeállítva. — A „BERLIN" színház agilis igazgatója, hogy a*, előadásokat nn\'g érdekesebbé legye, egy uj modern, a ""\'I kor szaknak megfelelő. legújabb szerkezetű vetítőgépet szerzett be, miáltal a képeket még sokkal szebb és tisztább kivitelben mulathatja be a m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" mozgószil,ház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt assli látni kell mindenkinek. - naponként, sze ,z.-ioi,.i a/. Hisszük és reméljük, hogy a t Közönség az ^ J g Q
SZEMESNEK
Itell ma ......... Ita túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ALL
legjobb tájékoztató ma«.V»rázatt«l ^
térkvi pcl egyébből, tuinlbogy ne késsünk egy pillana
lig sem. Itattam soron kivill vegyük igénybe
Közgazdasági rovat Napihírek
A
„Zalai Közlöny* hirdetési rovalál, inert utl határozottan eredményt ór és a magyar hirdető
igazgatóság fáradtságát ós áldozatkészségét az előadások tömeges látogatásával fogja, honorálni.
VILÁG
1>0!,ITIK \\I NAI\'II.U\'N \\K
Irodalom.
VAKNAK
hirdetéseit ni megtalálja A hirdető rövid
íiló alatt meggyőződik tu ered.....yról. —
Vasárnaponként két közkedveltsegü |imi(||i ll,l,a|.nzoMan
mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:
.„ . . . .Az Asszonynak", a iuíwtk a: „A Gyer-— A pápaválasztas jogtörténeté es »" • .
tételes joga. Ina: Lukács JózseJ, fogimu, melleknek __
tanár A vaskos munka a pápaválasztás tör- • * Akt a *Uáckik*ni«t é. e-rváitaiaban kell lenni, a ki ...... latja a ,,/ialai KozlOny
léneti fejlődésevei foglalkozik, a,ing az jelen mtad.n eaeminyrSI. a.lahi.rél. mtt.i.i.tröl, tre- ,()|1HIUUg f„jló,l,>sél. ez pedig világosan jel-
. >1- i I : i, l,. „U hl dalomról bőven éa megbtihatóan óhajt agy kltu- . . .
alakjahoz . rt. Mindenkinek étdekes es la ^ „rk.llUtt „„,,.„ „„.,«,.„ I""™- llüK>
nuleágos olvasmány, amely míg egyroBzrot >ulnl ,IS
az AZ U J8 ÁO-ot.
szigorúan tudományos, másrészről könnyed előfizetési arak:
stílusával élvezetés olvasmány. A vilaglörte- Eg4lJ évre 3a koroni.
nelem e jelentős inozzanatanak iMiterele Félévre.....te
minden kultúrember ludasának szükséges E°?ybónlp°» •\' .\' a K- io l.
tzsef feJÍÍÍ I - mim mm i 7 cy rí n /
Nag^anizsan - 0»AO KlADOHIVáTALá^Budape. ALAMIZSNA !
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
_ Az .Élet" szépirodalmi és luAvészeli hetilapot (uterkeszti Audor József) gazdag tartalom, érdekes ós aktuális kópék egészítik ki. A kitfció lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség -éh kiadóhivatal: Budapest, i. Kehérvári ut 16/c Bló izelesi ik félévre 10 kor Mutatványszámot készséggel kQld a kiadóliival.
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Uj-1 ság\' előfizetési ára negyedévre 01 koronu. „Világ-[ krónikáival ogytUt liai koroua. Megrendelhető „Vasárnapi U|ság- kiadóhivaUlábaii (Budapest, i V .,, Bgyeteiu-utca 4). Ugyanitt m-greiidelhetó » .Képes Néplap-, a legolosóbb uj«át< a magyar nép „zámára, l\'Alévre 2 koroua 4u fillér.
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikása írásban és k^piien az U| Idók. A mi érdekes esemény a négy világrész harctereiu történik, azt mind elénk tárja foglói „szépségű képekben Érdekesség, iHÚvészi nívóval és előkelő izlés jellemzi Hurcn Ferenc hetilapjái, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egvaráut a szépirodalom ápolója — Klófizoiési áia ne/vrt.lévre 6 koroua Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrássy-ut 16. sz
- Jff Fy*/PJTS f
KŐNTY-, PAPI — ÉS IRÓSZEB^KHRESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára.
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdonos Uj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
55 ik évfolyam
Nagykanizsa. 1916 február 17 Csütflrlök
13 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkosztosiu as kiadóhivatal Daak-tar l Ke le lós *ze. keni-.t» J Kó**eikcsictó: Migjilinik hitión it csütörtökön.
Bunokovich Jtiuou Kemény László tlötizatísi arak: Kj-í»» tv<e 10 kuiona, («t«vie 6 korona.
A háború es-a toalett.
Mincs a társadalmi\' éleinek egvellen t*K>* kérdésé sem. mely ne állana a~legs/,o-rosabb kapCKolalljHii a mostani nagy időkkel. Módosító.\' átalakító hatása" kiterjed életünk minden fázisára.
Azonban, ha módosilólag hat is minden dologra a társadalmi, tudományos, művészeií gazdasági élet folytonosságát meg ui-m akaszthatja. Az „Intés arma silent Musae" érvényesülhetett akkor, amikor egy egy ha ború néhány hétig, esetleg két három hónapig tartott; de most, amikor már jócskán benne vagyunk a második esztendőben. nein l^hat kívánni, hogy a társadalmi élet ezen leglényegesebb szervei teljesen pangjanak. A front mögötti életnek is ép oly szervezettnek kell lennie, mint a harcvonalnak. A fokozottabb lelki feszültség és tevékenység megfelelő ellensúlyozást kíván, Épen azért a finomabb szórakozások és szellemi élvezetek utáni vágyódás nem áll ellentétben a nagy idők hangulatával s az illetékes tényezők ilyen irányú törekvése megérdemli a támogatást.
|)e unnál vissza!etszóbb es megrovásra méltó, ha e nagy idők komoly jelentőségól sértő s esetlegesen egyénileg. kedvező hely-j \'/.elüket kihasználó magatartásukkal némelyek annál kiáltóbbá teszik azt az ellentétel tfmely köztük és a háború szerencsétlen nyomorultjai között támadt A pazarló fényűzésre gondolunk itten, mely lii alkodva büszkéi-j kedik mindenütt. * a hiúságot, lelszelgest és feltűnni vágyást szolgaija, méltó kesfcrfl-ségit keltvén azok lelkében, akiknek a leg-szükségesebb kiadásokra sem tellik. Tényleg nagyon sokaknál ruházatban, ékszerekben, lakásberendezésben és más egyebekben oly pazar luxust tapasztalhatunk, ami egyáltalában nem egyeztethető össze e nagy idők követelményeivel (Vagy \'alán ép ezzel ma gyarázható meg az immáron elviselhetetlen drágaság?
Es ha ez a patai- fényűzés nem érezlelné romboló hatását sok irányban, talán nem is tennők szóvá, de sajnos, igen sokszor nagyon is nemes törekvések sikerét kockáztatja.
Látjuk, hogy a háború okozta számtalan
Egy honvéd halálára.
Máthé József barátomnak.
Olyan Iáuyos-szeJid az arca! Hizony nem termelt ö a harcra, Es mégis, mégis olt wstítt »•!, Hol százezrek vad gyűlölettel Tiporunk egymás éleiére — 8 hősök halála lelt a bére.
Művészieseu, szépen lofejjlvf: * Való igaz. — nagy, szent az eszmo Melyért oly rég fol)ik a harcunk . 8 melyért a végsókig kitartunk. De ha a harc. sjrokra epQl: Mi lesz a nemzőt jövőjéhlil ?
Jön a lavusz s virága nem losz, A berke és erdője csendes; K hallgatag uagt némaságba Belézokog az Özvegy." árva Kgész tavasz ugy elfekeltll A g;ász\\zin vonja be egyedül ...
Piros vér hull teher hóra. Égő szívből piros rózsa, Puskagolyó, srapuell, gránát Szaporítja a sok árvát.
Hosszú, véres, bősz csatákban De sok gyerek lesz apátlan I l)o sok szülő gyerek nélktll I — S liejli, ile sok haj megfehéríti! . . .
De sok asszony várja-várja, Hogy visszatér majd a párja. Tán a nyárra, vagy az őszre — — S óh mennyi sziv törik Össze! .
S a ki vissza nem jön onnét: Csak e g y közös, vagy e g y honvéd ; De a s7.iv, kii veszteség éri, Felzokog a m i u d e n é é r t .
Kárpátoktól .Adriáig
Hány reménység könnyé válik I
csapás enyhiténére a társadalom fokozatos áldozatkészségére van szükség, s\' hogy j a társadalom nem is tagadja meg ezt a kötelességét. szívesen áldoz, amennyire módjában áll. Azt is be kell látnunk, hogy ez az áldozatkészség nem uyilatkozhatik meg örökké adakozás formajaban,*- hanem a ndo ut des" elve alapján egymás után tartanak jótékony-| célú hangversenyeket, estélyeket, összejőve j leieket, amelyekben abszolút értékű műélvezetet nyújtanak a megjelent közönségnek, igy azután a jótékony cél javára is áldoz a közönség, meg műélvezetben is van része.
Ha már most ilyen kölcsönős szolgál-inányon alapuló tőrevés valamely kicsinyes akadályon törik meg, akkor csakugyan méltán kelt felháborodást. Már pedig igen gyakran volt alkalmunk hallani, hogy a hölgy-közönség jó része azért tartózkodik az ilyen kissé ünnepélyesebb jellegű összejövetelektől, mert nehézségeket okoz a toalettkórdós. Hozzá vaunak szokva, hogy különösen a hangversenyeken fényes és drága alkalmi ruhákban jelenjenek meg ésy sajnos, sokan még most sem hajlandók erről lemondani
Háuy fa izmos ága tör le
S vár kipusztulás a törzsre . .
Nagy Lajos.
A kiöntött századparancsok.
Február fl-ika van. A nap biborpalástott ölt 6 lassankint eltűnik a lálhalárról. Méla csend uralkodik az egész fronton. Nagy szó ez; persze otthon azt hiszik, ha csend vau, akkor az embernek nincs kötelessége. nyugodtan átadhatta magát az édes álomnak s ennek röpke szárnyain haza repülhet családi körébe, vagy kedvese karjai közé,-feledtette a osatarajt, a gráuálesól — « édes — boldog merengésben tárhatja lel lelke mélyén már rég összehalmozott mondanivalóját. Pedig nem* ugy vau Csak egy éjszaka a sok közül
Dr. Hegedűs György főhadnagy ur nappal folyton n lüzvonah építésén fáradozik s ha kis ideje, van akkor pedig bölcseleti munkákat olvas. Sokszor majdnem egész éjjelen át tanul. Így tehát nem csoda, ha kimerülten feszik le Persze, ez nera olyan .oiíhoni leiekvés — ha aludui megyünk, rajtunk vau
I A
LA; KÖZLÖNY
Ennélfogva, ha valamikor, ugy moslan „agyon la indokolt, ha hölgyeink lemondanak ez idö szerint a fónyról ós pompiról. s egy-egy jólókonyoélu hangverseny alkalmival megelégszenek azzal az élvezettel, amit a műsor nyújt és arra törekszenek, hogy minél több jusson a jótékonjoólra.
Ajánljuk ezt a dolgot minden nemesért és szépért lelkesedni tudó hölgyeink szives
kapáján s . közgyűlés hamarosan meggyőződön arról.
- A
keszthelyi Jkath. főgimnázium
intézetnek hadbivonult volt
heg, d, Babján polgár,neater az inkriminált ™ ^ .ózóit, hog, kato
- » ........" " ; rT: a támadási Slat" vonatkozó adataikat. eseUeg areké
téa. • bainia világi,áa azokra hull, .kik - támadá g U„gllórigán.k sziveskedienek be ellene megindították A közgyűlés bizalmat szavazót, , ü t a fógimn * . polgármesternek s.ezt-\'mindenféle óvá.? ellen tel-, kőiden,, jesen jogosan tette, bogy a megbolygatott jogrend belyre Altion
lyót elfoglalja, ám. bizonyo^\'^üT^n- buzgalomból. -Fölhalmozó^
amely, szintén a terjedő sutlogás kö.ebe ke.ű lllM4„|llBlld8i ,„osl el-zólitollák ideiglenes hiva-
Ujváry Géza szava derített igaz fényt,. .u,ál,á.r. ^ «g dr. Lénárd
Uj.áry Géz. szava erőaiulonziv, logikus éa igaz .... amelye^^ ^^ ^ ^^
.. Dl helyettea főispáni titkár. -
Ama bizonyos; szolga űgjbeu ....................-Fölhalmozó-
A keddi közgyűlés.
, az euuek nyomában járó egvség éa összet.rlás a ,,.,.-
...............záu».nZ,nutaiko«oil be minden bom- Unára <°* ^ eetélye. Szombaton.
A HOUU. ..MI"— , \'aszló s széthúzó törekvéssel szembe, B.b,,on,oso- ^ * gl,z,l.«. tartat-
Mintha „bar lett volna kitörőben, amely puaz- ,,„„, afnsgy többség eróaen áll.a.oros al.nk.z- ^ ^ ^ slám„nkb»n;közöltük. A l»
ui, söpör, orkánazerüeil dúl végig csendes vidékeken I Wnl Sabján személye *n igazság- me lel. - K41,t vígjáték nyitánya,
keddi közg)ülés. 8 „ r„nlM ,.„uMg .;,„,.„;,aló,latt .........zen,be ^^ ^^ „gy ^^^ r>p.
, jövőre nézte, hogy az „t egyseg nem engeui ......... ^_____,
_A..A,I1L\' l,u él,,ekés
vezeló szerepéi jseinm iféle*egy én i"lörek vésnek, ellen-
azenvnek. A közgyűlés kulóuben az (ismert és .»•
— oly.n szinben tűnt tel mert sz.mélyesizOnek I, \'.igérkezelt - a kedvenc csemege bóségeaen meglöllölle a padaWokat. 8 az érdeklődés nem ivott hiábavaló A megboljgalotl bé-
omoliék «
szódiáját. Kzzel a számmal záródik\', be az érdekes
estély, .melynek" egyik j tószereplője\'; Kádnár Mici
azenvnek A közgyűlés különben az (ismeri es em- * „x.l„íi,
........—- ........r?;r rsr: ir:;,^:
lelárgyaha fejeződött be a ké.ó délután, .[órákban fővárosból. A aozor g ^
kének kelleti pillért adu\', bogy öaaze
eróaiteui az ig.z.ágo, a megszóláa, . auttogás, , „a- fejeződő., be a ke.O ^ „ .„.„^ ,:ll„,gver,en, iránt. AJ,egyek
u.kodás f teijedő híreivel szemben . megmutat,,,. Még caak .,, emll.jDk, hog, dr * .. a ^
hogy az-lgazság-szava kip-Ua - verőié......... _ amikor;, közgytllé, a ^olgaHle. éket á- « "a cél
tűzerejű nap. amely az álhírek ködös világát liazta, g,,|ta - arról ..iáti.ze.nelyét illetőleg lemondotl. ragyogó,Mdóvé vatázsolja. 8 ez .z igazság igaz fény- „- ...
beu tűudökötl,Sziporkázott - a felvetett .vihar _ még mielőtt feltámadt volna - caeudeaeu elüli A közgyűlés kezdetén dr. Babján \'.polgármester személyééig,ben .szólalt fel. A kö*J»l4e>lötl>lje. igazában s
miatt ueve - -...-----, . - . - ,
tAabau — a fóvároai lapok soraiba ia átjutóit. Min- rosunkb. érkezeit, den szava Botond csapása volt . valóllan^gok emelt
mi érthető
Is A műsor tartalmassága s a cél uemesiége egyaránt vonz minden igaz magyar bazítlt.
— Polgármesterünk Budapesten Mint
HÍREK ismeretes, kormány körökbeu\', .^legmesszebb, menő
inlézkedéaek vsnn.k tervbe véve. bogy az élelmezés
_ .zemélyl hllTlíárpálb, Kelemen széke.- » háború, viszonyok között is} megkönnyítessék [B "* ni. ii t. la......:..:.,.!.,< .. i-áinonli vuiaiAil ArIUAZ-
Kun b.óIhIi fel A közgyűlés «ölt telje, _ .aemélyl air. aarpainy.ae........ ...................- -
ben,szólalt tei. a ""Hl"" l < ....... ..ólból a belűutiu u szler a városok vezeló,t erlekez-
v^tósáuábau tárta lel .ma* lettél.; amely fehérvári kir. uuk. főigazgató; fógmtnázunnuuk t.- "Ibid » b, lűgjintnlszier a ,
vatösigábau ,.."„, -I . , • W1--IJH,,, .,,„ v-á- létra hív I. össze, melyen városunk; polgármestere te
a bi,..zár„,á„~-:b»:«™ IsIjő; világi j nul........ ügye.uek megvuagálására.k.dden este , „„^j. „„„£ . közönségre nézve
résxt vehz s remólbutö. hogyg n köxüns«gr« uézve , örveutleifH bir»«k){fl fog vi«8tftli»riii
aeu uuwu" -—i\'-"- — _ -__^__________
—-B ,,uWk ,,,„,.,,,„,lkfPedig . ny,- Adla - teremtette, ha még egs.er csak egy kicsi, kodik, bog, <1. legyen? Felmegy a .pagodáj."
^ ^l\'"1 " í v alszunk beleké!, á^ Igy történt ma js megmozdul .............. jbát nyom,.....drótkeri tetejét megnézni . látja, bogy egy csatom, epeu
kunkban, « igy alszunk heteken ai. Így , többnél: ennek a közepér.....íja a vizel a ez szivárog a
i(. Már előre örült a tób.dnagy un bog t y 1 U*. *-« k, ^ „ „8m kawllíb„. Alonu>, hü,lAfügotl , . csalor,,„ .„ás
log aludni; már uapok ó,a pausszkodelt. bogy nem, az^ytk J ^ ^ ^^ ^ _ ^^ ^ ^ ................ , ke^^nájába
jíu ».w »..,d..b.„ ^».ud„i,.„, bog, -égre „„*» .-
J , I n, t. «r - szórakozni kezd. -most n.ár rendet teiemtelt. most már csak alb.lik Némán, c.eud......lázi. mint c»,.peg a v.Z ka-erná-
szobában a telefotlisia - u, szórakoztiti já„„k 1,-hér papírral szépen kibélelt faláról Kg,ezerre
Ti-la, 1,1,0 »•\'" *•• \'j bog, Pedig, ha tudná szegén, tób.dnagy ur, hogy ,„gy dörömböli, az ajtón Ki az? .Főhadnagy ur, erő,ebben : ba 10 "" . \' \' , I, Uve|kelik „,„„, biz,in,ár. nent teküdl ....... I. főhadnagy ur eresszen be. Jaj Istenem elvisz bon-
«» - ■» - -—1 ~ "ü"w",il V"1 ,nr,niul"
g \'ez ül. halló - ballo Hegedű, állomás után „ most bizonyár, otlhoi, vau soka, emlegelet, s -iazliazolgája Javában alud atntkor a csa orua l,
TI u e,ele„li:.Vo„.,pl,.ége-kö,.ö hnád.lt neje s H-ibskája között. Talán épe........ leazakllotla a avern |. let.,.t és zuh.uyként bu.lotl
uöm slussz - Utána :\\lIallo 1. zászlóalj ........, tölli ., őket reménnyel : ne fél.elek, a jó Me........ . a >\'iz a nyskéba. (Per«» » főhadnagy nr vezette
! Ma„, az Pataki bácai í, nem álmo,?; én c,„k ránk virrasztja a boldog béke napját s akkor oda a v.zel az ó kaveruájálol) Ne lármáz, gyerek „J is vigyek. Hogy van V Kzt folytatta ujr. tiétek vagyok, újra nektek élek. Os.k várjatok, - -álaezoll a főli.du.gy nr, - bál c.a uem akar.z L a telefoni., egész é jei, b. a tőhsdnagy ur n,„„.okára köztelek leszek s akkor már .őle.ek ml -Ind.......... a gazdád ......... azolgálalt ögybeu- í
felébredve kidobással nem feuyegeli
sem fog elválasztani Talán ilyenekkel vigasztalja!
Dtaoa csend volt. talán egynegyed ó,áig Kk- kedveseit ollhon s tudj latén meddig la,Ihatna ez az Tessék,
■ ■ I fi ... . t >* A A n n ,»>,.« Ir/klíVl ipllílmi
B>*gKel 7 óra. Kopogtatást hallok az ajlómoD. s ln\'lép a fAbatlnagy ur gtui)miköpunjfbeQ.N .Tudod e Jó^ka, mi at uMg?" Nem tudom, f«l«l-vArtam, hogy moiidia. meg. — •gyuzer a tel<<fouÍKia Hzórakozáaa
UMUH CTOUU VUll, »<anaj ■ o
kor volt a küldönc felváltás. Kgy alacony, zön.ök álma, h. valami nedvességei ne érezne maga ko,ul.
termetű jó - ki»kauiz»a, - magyar foglalja el Semmibe sem veszi, al.uk lovább Azonban es, lem neki » ,bg
peieáuak „„.a- u,mbna»t. Kg, darabig csendesen. b,,mis csepp az arcára is esett ; - fordult egye. a .Javába,, alszom,
„eledelen szipákolja a pipáját, de cs.kha...... máaik old.lár, Újból egy csepp s alán. egy-k-ltó zavart (pl, majd a küldönc köhögésé. De ez semmi
elkezd kohó „1 - köhög akkorákat az istenadta, mint >tb Kz már fellünl neki s lelgynjtjs a villanyt, sem. Az árgyéluaál neki. .nttnl .Uzom, hát . „z
ki,.bb k,l,b „, ,.1,-z ágyú elsütéskor. Ez meg sem Hnl I tan, Istenem 1.1,ik a viz a kaveruá|ál,„. már befolyik a kav.ruámba, rá az ágyamra a mér mm-
„I sem M,.g.,oesa.balé - talán szamárk.-be - hálószobái, tele vau, csupa ,iz minden. M-gy át az den viz voll, amikor felébredtem. Uram Islenem,
lloná , köhögésbe, nyomatékul még éle.ekel la (előszobába, „l, ia minden viz. Most már mit csinál- hát minden viz voll. 8 reggel t órától 7 óráig
pókdécsel Felpattan az ágyról a főhadnagy ur. - Íjon? Felveszi gutnmiköpányél s áll - áll s gondol- mindig ott gubbasztott.™ s nézte,,, mint lolytk le a
kkhhuar II
ZALAI KÖZLÖNY
8
honvédek tovább mentek a kiváuoai közönség pedig, kielégítetlenül mihamar szétoszlott.
— öngyilkosság Nemcsak a harctéren pusztulnak véreink a gyilkos golyóktól, itthon ia cl akad élátunl egyén, ki az életet könnyelműen eltolja
Polgári Egylet nagytér ""\' Fodor Ferenc bognár mester u. i., kinek két
méhen íia a h8rclóreu küld\'legnap *,,apotbikn ltká"árt
Ne feledje el. hogy a H a d s e g é 1 y x ö estélye szombaton, 19-én
— Halálozás. A Déli VnhuI társaság egyik korábban elhunyt főraotdouy vezetőjének özvegye Werhánovits Jáuosné hunyta örök álomra Hiúmét temeiése pénteken délután fog végbemenni.
— Uj ]\'elnökválasztás; az "Ipartestület nól Mint lapunk] legutóbbi számában [iuleztok a keresk. miuiszter az Ipartestület legutóbbi elnökválasztását megsemmisített Halvax Frigyen elnök
mint értesültünk a határozat tudomásul vétele ulán 1 - Diákleúnyok nem lehetnek nyllvá- d tl
„luöki tisztéről azonnal lemondott s a testület elöl- nos tanulók. Megesett, hogy ai anionom feleké- ngyilko^sAgának oka^ étidéig^J*™8™1 járósága legközelebbi gyűlésén (og határozni, hogy zeti főgimnáziumok leányokat is vettek föl nyilvános a közigazgatási ^bírósághoz felebboizen vagy uj vá- tsuulókuak. Az egyik kőnyomatos újság értesülése ^ lasitán\' megejtését javasolja,* ahol a közbitalom a szerint Jankovice Béla dr kÖ/oktatásQuyi miniszter "" ■|0ga "" legnagyobb valószínűség sierint újból a lemondott most energikus hangú leiratban megtiltó)la a jövó
térve kést ragadott s azzal szíven szúrta magát. —
elnök\'Halvni-Frigye* felé fog\'[iráuyulni.
— A rendőrkapitányi"]\'álláB. melyre a pályázat a jövó hó elején jár Ih. ugylátszik mihaina befog töltetni s minda kilátások igazolják, arra egy dűli jelölt Kiss L,ajos~törvéuy széki jegyző lesz; ki pályázatijfeltételek szerint erre kációval^rendelkezik.
a hus óh zsirárak maximálása.
Tudvalevő dolog, hogy az országos átakat a hatóaág-
saját viszonyaihoz képest megAllapi-
taui 8 ez alapon az ország nagyobb városai a követ-
\'"\'"\'7 "77 , kezóképpen maximálták a hus us zeir árakat,
eányoknak nyilvános taniiloknl rr
Kassa, Debrecen, 8zeged : Serteskara| 4 K —
Kgyéb sei téshus K 3 40. Kocsouyahus K \'2-40.
iskolaévtói kezdve u li való fölvételét.
- A rézgél,c biztosítása Ghillány Imre __ K s ^ R ^ „„„„„ k.,M„
körrendeletben közölte
báró földiuivelésUgyi miuiszter a törvényhiitóságokkiil, hogy az idéu jelentékeny kvulili- menynyiségű rézgálicot juttathat a szőlősgazdáknak. A rézgálicot ez évben is csak közvetlenül a törvény-
K G. Disznósajt K 4 50. Füstölt szalonna K 6.
Remélhető, hogy nálunk ia ugyanezen árak szintén elérhetők leazuek s henteseink eddigi merevségükből engedni fognak.
lehetőt megtesz, hojiy a szétküldést mielőbb (lehelően
A VASARNAPI UJ-
hosszabb már március hónapban) megkezdjék K rézgálic el- p í / , , A / U
adó ára alőréláthatólu nem lesz több kilograinonkénl OiYvJ-llclK. — -TV. Uct£,y lia
koronánál. A szőlősgazdák\' csak akkor kaphatnak ;i]bll[nü ga/ClaST S
rézgálicot, ha ebbeli szükségletüket más utón még , ,
nem szerezték be. a ré.gáiicot » szóiózgnzdák értékes tartalommal je-
szőlóterQletéllek aráuyában látják eloszlani. .
— Gazdasági célokra szükséges lovak lent meg
Amennyiben;., ujabb szabályrendelet értelmé- haltok utján fogja a raiina.ler kiosztani éa miudeu ben ez állásra csakis jogi végzettséggel bitó eg>é-uekjpályázbatnak s igy a rendőrségnél idej 11 működéssel biró tisztviselők ettől elültetlek. ■ városptanácajrekompeuzációképoa" helyesen szzal ki-
13
váttla kárpótolni az illetők szorgalmai munkásságéi, hogy egy fizetési (okozattal előléptette őket, mely előléptetés sz ^illetőknek mindeneseire jóleső^mog nyugvással szolgál.
- Hatósági jéggyár. Az abuorrali tél be- A nyilvántartási lapokkal bitó lovak u,abb osztályé-
lásáoal tekintettel kell leoni a g.zdasági^érdekekro a olyan esetekben, amikor l lovak egy bizonyos*száma nélkülözhetetlenül szükséges a gazdaságban s\'atludi
— F. J. Tabpri posta. Itt megy.
Örömmel.
felezéséhez tözeled.éu a jéghiány elkerüléae ;»égetl zasaeat tekintette, k«„ tenn, - Szerkesztői Üzenetek
miol értesültünk nemcsak a Kraliz cég fogia léggyé rét kibővíteni, de a város maga is száodékozik egy
lyitck kiteiztttívltéíe tekintelek megengedik, kérelmezhető a gazdák re- ,dtuk le. Kdes közvetlenséggel irtai. Csak minél reáforditotl stéról. hogy « lovak be ne vonassanak. A kormány gyakrabban szólj : özázadparancsuokod a bőal siiutén
ez érdemben kibocsátotl rendeWél s vármegye slis- odvözöllük. __ pátija megküldölte szlösezes, látási lószolgahhékuak
hatósági jéggyállit felállllsni. mely nagyobb uehézségekb........ ütközik
költséget is megfogja téríteni.
Csak ennyi baj legyen. Levél ia megy. Aliban kérdéseidre ulbaigazilást kapsz. A szerint
községi és körjegyzőknek, községi olüljáróságokoak saelekedjél Nemcsak ott van zivatar és orkán. Itt-niihezlsilásrrl. Magától érlelődik, hogy a lölmentéa; |,on is lombol. Mondd meg dr Hegedül főhadnagy
ut rak.
Személyes érdekek láuiasztják, táplálják, a au rá, hogy mindig uapi renden legyeu. Kemény eró az egység. S ez uem dó.
csak n legkorlátoltahb mennyiségben történhetik.
— Razzia a Huszti téren. Szerdán d. e. gondjuk is li óra tájban nagy csődület keletkezett a Huszti tér Ite hiába egyik llázs körül, melyet 0 flíuroiiyoi honvéd vett meg.
kórul, hogy egy oll beüt rejlozó órmostert elfoglaltak — K. J Tábori poita 102. A mint megkap-
ki állítólag valami nagy.....ossz Iái lelt a tűzre luk lüBtéüt leadtuk. Folyton emlegetünk. Üdvözlünk.
A menyiben a lakás ajtaja zárva volt s ail a bent — 8a. Z liudapait Ha Szép Krnő • OulUy
miért
miért tisztel és terhel szellem
A lakásban csakugyan eg, őrmester aludt, azonban mivel uem ő volt a keresett, a szuronyos
nem közölték ők a termékével minket.
viz a .plafonról" Jót uevellem, de reám kiáltott: — Csak Ue uevess. mert kihuzlsk m ágyból s éti fekszem le. ttgy sem aludtam. -—
Heggel megnéztem élt is a knvernál, hál még szépou csepegett a viz. Nein baj fóüaduag) nr, — véloszoltam - hiszen seulmlt sem vitt el a viz ; megvan a .bilial- korty is s más is íll vau." Tudom, hogy alt érslreveslsd, r- nesze igyál — s nézd
százldpatiusuokod viztől megrongált kavornájét ^ ^ ^ ,.|41l, oil[kél n .UirA.ra
Kora reggeltől lógva újra erősítik; dolgozik » >•
8 . . " . ,,.,.„, ,„. Kálmán lakatos ineslert lltylák, bog, a lakást le!
rajta a legénység unuiteu neme: acs liáipiloí, t\'sa-
torna szabályzó, utász. Megerősítették s ntosl már]")""M
biztosítva vau az eső ellen.
Jól megázhatott a főhadnagy nr. mert amint-
ballem. nioil vált harisnyát és belső ruhát.
Ez a csend a fronton. Apró-csepió események
jobban zavarják az emberi mint egy ola>z támadás.
De nem csüggedünh Jól kacagunk ia|ta — Jól
érezzük magunkat. Ilyen apróságokat pedig megírok
— tudom — meghúzza valaki érte a lülemel, —
de aki ugy szerel bennünket, amin\' » főhadnagy nr
.engem s s Soós komát ; annak életéről sziiesen
mesélek
Tőzállás, 1916. február hó 9-én.
Fülöp József
ttadaptótUalöit.
MUKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Z \\ I, l I KÖZLÖNY
FKDRI AIÍ 17
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai Takarékpénztár által alapitolt
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
1916. március hó 5-én délelőtt 10\',.., órakor tartja a nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
19. évi rendes közgyűlését,
melyre a t c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.\'
Tá rgy sorozat:
1. Évi jelentés.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, enuelt alapján 11 mérleg megállapítása, az igazgatósán és felügyelő bizottság luliuentése iránti határozat.
3. A szövetkezet hivatalos kö/lónyénok kijelölése.
4 Az igazgalóság Ingjei közül az alapszabályok 23. szakasza értelmében kilépő Unger Ullniami Elek elnök. Tripammer Gyula alelnök és Dr. Bálás Zsigmond\' Dlau Olló, Dr. Frted Ödön, Hoffnumu Bernát, Scherz Richárd, Szedlmayer László igazgatósági lagok helyeit 3 évi idólarlamra, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi ldól|itlamra ujak, vagy azok iijboli megválasztása.
\\ Nagykanizsán, lfllti február hó 8-áu.
JEGYZET A felűgyelé-bizotl\'ág állal felltlvIzsgiUi vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető. Az üzletrész birtokosok könyveik lelmtilatása inelb-it szavazólapjaikat folyó évi március hó 3-én és -l-étt n szövetkezeti helyiségben álvehetik.
IV
fit
NAGYMOZGO SZINHAZBA.\'J
Uiiitileniinp larlnlik előudás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van összeállítva. — A „BERUN" színház agilis igazgatója, hogy az előadásokat meg érde-kesébbé legye, egy uj modern, a mai kor szaknak megfelelő, hgujabb szerkezetű vetítőgépei szerzett be. miáltal a képeket még sokkal szebb es tisztább kivitelben mutathatja be a Itt. tiszteli közönségnek. A „BERLIN" mozgósziiiház előadásai nem szorulunk illcsé rétre. Ezt osak látni kell mindenkinek. — Hisszük és reméljük, hogy a I Közönség az. igazgatóság fáradtságát es áldozatkészségét az előadások tömeges látogatásával fogja honorálni. "SB
Irodalom.
Vagyon
Teher
Korona fit. Korona |m. ! Korona III,
Pénzkészlet I 18711 28 !i 12. évi. Törzsbetét száutlt, 3281 |
Kölcsönök 628820 67 13. . 92869
Nagykanizsai Takarók pénz- l-l .. 113863 —
tárnál elhelyezve . \'J12352 Ml lí>..... 176020 _
Kintlevfi kamatok 1881)2 78 16..... 17 144646 164026 - _
18 „ 75746 — 769440 —
13. évi. Tartalékalap számla 503 38
14..... „ 622 63
IS..... . ! 566 27
16..... ., ,1 470 13
17..... 648 11
18..... 169 4-1 2768 86
12. évi. Osztalék számla 1627 27
13..... 11822 94
14....... 11061 89
16...... 11334 89
16..... 6347 46
17....... 2168 97 43263 42
•* Átmeneti kamatok 167 22 167 22
Összesített személy számla 6162 89 11162 89
1 KIllőn tartalékalap 23778 82 2377H 82 31343 92
Nyereségegyenleg II
1 866906 13 ;; j ll 8669116 13
« 1, II
Orbán János s. k.
könyveld
Nagykanizsa, 1P16. november hó 30-án Unger Ullmann Elek s. k. Tripammer Gyula s. k.
igjzgatösjfi tinói Hlellitík
Fonti mérleg- és vagyonkimutatást megvizsgáltuk, a fú- és iiiellúkkönyvekkol összehasonlítottuk azokkal teljesen megegyezőnek lahiltuk. Nagykanizsa. 1916. február hó 8-án, A fel üg-yelő - bizottság: Rosenberg Ernő s. k. Krámer Lajos s. k. Dr. Ellényi Géza
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JózseJ, főgíniii. tniiar. A vaskos tiiiniku ti pápaválasztás tör-leitoli fejlődésével foglalkozik, amíg a/, jeleli alakjához ert. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetés olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultúrember ludasának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Ka|dialó Ifj. Wujilits József köny vkeí\'eskodésébeti. Nagykanizsait
— Az „Élet" szé|jirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József, gazdag tartalom, ér-dekes és akiuélia képek egész,lik ki. A kilftnó lupol melegen ujáuljtlk olvasóink llgyeluielie Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ul 16/c —
■ Kló líeiesi áe félévre 10 k„i Mutatványszámot kési-seggel tllld a klsilólliVal
— A P Vasárnapi Újság" uiiitdeu a/,átna gazda* Uitutomnisl jelenik meg. A ,Vasárnapi Uj-sáx\' előfizetési ára negyedévi,* 01 koioua, rVilág-krónika--Vid egylltt hal korona. Megrendellletó a ,Vasárnapi Utság- ktadobivatidábau (Budapest, IV., Bgyetauiulca 4 | űgyauill megrendelhető a .Kepe* Néplap", a legolcsóbb nj-áz s magyar nép számára Hévre \'J korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása Írásban é» képben az Ul Idők A mi érdekes esu-méuv s négy világrész harctéréin történik, azt mind elénk tárja íeslói szépséiill képekben Érdekesség, művészi Itivóval és elíkoló ízlés jellemzi Hereea Ferenc helilapiál, a-. Uj Időket, melynek minden SZálIM aktuális közleményeiben, elbeazélésaiben és reiíéiiy.-iben is eg,arául a szépirodalom ápolója — Klófizelési ríni negvedévre 5 korona Kiudóliivalnl, Budapest, VI Andrássy in Ili, sz
névjegyek
"•tdlg még nem látizitl nagy válaaztékban jutányos áron kiizlUitnik
Ifj- Wajdits József
könyvnyomdájában.
Nyomatott a lapuilaj Ifj. vVajdus .fózsel sönyvavoindáiában Nagykanizsán.
55-lli évfolyam
Nagykanizsa. 1916 február 21 Hétfa
i4. siám.
ZALAI KÖZLÖNY
Izirhiizttiég 11 kiadóhivatal Diák-tír
Taleton 183. — Hlrdaléaek <ll|a«ab«e eiarlul.
Felelői ■seikeettÓ:
Bánekovich János
PtartMt: iigjilinlk hétfii éi eilllrtlkli.
Kemény Láazló érak: Kgí.. évre 10 koron., félévre 6 kirMi\' __I Negyedévre 2 korona 60 Ali. — (gyes eiém éra 10 M
Lesz-e hajlék.
Hogyha hazajönnek, itthon. Uláljunuk mindent rendben. Ne zavarja örömünket semmi. Ezért most kell megfogni a munkát, az ismeretlen messzeségben rejtózó béke betoppanása ne találjon készületlenül.
A háborús harotóri események, az itt. honi élelmezési nehézségek és drágaság szinte elvonták teljesen a figyelmet a meg-
részben pedig más közelálló családokhoz mentek lakni. Ez a költözködés nem teremtett anyagi szempontból abnormális helyze tet. mert inkább volt, s abnormis ma is a lakással űzött kényszerű, nagy pénzkiadás.
Kanizsán is másutt is kevés a kislakás. Különösen kevés az olyan, amely megfelel a kispénzű, de kullurigényeket támasztó lakó számára, akik — a „modern" lakásokat keresik.
A régi kislakásokért a kevésbé nagy
élhetéa egy nem kevésbé fontos ügyéről, a Igényűek nagy kereslete folytán oly magas
lakágkérdésróí. Most sem vagyunk jól, ho- összegeket kértek, amiért már kevés pót
gyan leszünk akkor, hogyha hazajönnek a lássál nagyobb lakásokat vehettek. Egyes
lövészárok lakásokból a mieink — a lakás- oBztalyokat, a kereskedőt, iparost, hivatal-ügyekben. A múlt héten Dainaschke Adolf nokot a munkahely irányított a nagyob la-
■lAmat tudós tm-tott előadást Budapesten löb- kások igénybe vételére, amelyeknek ennél
bek között erről a kérdésről is, s rámutatott fogva is emelkedett az értékük.
arra. hogy az 1870—71 iki német-franoia.
A férfiak hadbavonulásával, a körülmé-
bábora után, mikor a német győzelmes-hő-nyek uitozísávál\' megszűnt a nagy laká-sök visszaverték, egyedül Berlinben tízezren sokhoz fűzött érdek A lakók kivonultak, s maradiak lakás nélkül megmaradt az üres lakás - és magas ház-
Égetően fontos kérdés. A háború kitörése bér. Hónapok hosszú során át állanak üre-ulán mindenütt nagy változásokat hozott a sen, s okoznak effektív veszteségeket a házlakásokban A bevonultak ittbomnaradt osa- tulajdonosnak, de a bérek osak nem szállnak ládjai takarékossági és egyéb szempontokból le. Mi örténik, hogyha hazajönnek a harcrészben más. kisebb lakásokba költöztek, terekről. Összezsúfolt kis lakásokon kivül
más lakást alig találnak. A drágaság csökkenéséi, legalább nagy mértékben, nem lehet várni rögtön a békekötésre. Lakásra azon-ban szükség van. Ha a most üres nagy lakások bérei nem emelkednek, mégis tul-uagy és több kiadást jelent a háború után, mint előtte volt, mert a nélkülözhetetlen élelmezés veszi igénybe túlságosan a polgárság anyagi erejét.
Gondoskodni kell már most, hogy a bekövetkezendő állapott legföljebb átmeneti legyen és sokáig ne tartson. Szaporítani kell a házakat, ha máskép nem, a mai lakásokát föl kell szabadítani tisslviseiöbázak építésével, hogy majdan a lakásbérek szabályozhatók legyenek. Lépéseket kell tenni a kormánynál, hogy az építési kedv fokozására biztosítson kedvezményeket, hosszú lejáratú házadó-mentességet stb.
A súlyos helyzet a bábom követkei-ménye lesz a háborúra hozott sok áldozat mellett a várható könnyítések elenyéaióen osekély veszteséget jelentenek, annál is inkább, mert kedvezmény nélkül aligha képeznek jövedelmet.
Bagyogáa, fényár, ünnepi osend . . .. A I.lkunk
ott Jár inaaate. idegenbe — Mind, aki harcba, vérözöube hmm, Valiink vau ilt moat ia e teremben. Mind, aki fárad, klltd, siettved, harcul, Vértik és gyóz — és ujrí caalát, Mind, ki a rögre vaskigjót rajtol, Miud a kiért itthon Qrea a hite ...,
Ti, akik jöttök egy szent oltárra Letenni ujabb áldoiatol, Ti, kiknek mivé soha sincs zárva — Nem mondjuk nektek, hogy Isten Itozolt. A lelkünk otl jár ac idegenben. Harcok zenéjén velük osatáz 3 lelkünkkel itt van miud « teremben. Akiért otthon Ureu a ház . . . .
♦A Hadscgclysá satótyének « vutt a |„ologjt, u lamatUy Ottóná ürassKotiy atlotl aló.
Nektek hozzák itt a szent oltárra Ma is az ujabb áldozatot — Nektek azól itt ma dallamok árja. Nektek azól szivból al : Isten hozott I Lelketek itt él atáruyáu a dalnak, Futamain a zene „savának, Hősei egy nagy, örök diadaluak Ti félialenei a kies Zalának I
Hogy mire szellő tavaszi árja Uj fuvalommal átáll oda fönt, Megkapjátok majd feltámadásra, Amit hazulról a azivQuk izeut. Dalokból szójjuk a zene szavából, Szivekből küldi a szeretet, Feltámadáskor harcokba tárol így küldünk nektek üzenetet.
Üzenetet, hogy egyre caak várunk, Hogy tinektek azól itthon a dal. Virág nektek nyil, hoztátok járunk Lelkünknek legszebb álmaival
8 amit mi küldünk kónuyeklól ázva, Mind oaupa derű éa szeretet, Küldjük Ti néktek feltámadásra. Mint egy öröketép kikeletet.
Adjou hitet ez hősök lelkébe, Uj diadalra mámoros erőt, Éljen fel benue at otthon képe, K kép, mely szebb leaz mint azelőtt Adjou barookhoz vidám danákat, Uj győzelmekre ujabb ihletet, Hogy mikorra majd az Ur feltámad, Mondhassátok, hogy : elvégeztetett. . .
fiiért hozták itt a szent oltárra Ma ia az ujabb áldoaatot — Nektek azól itt a daloknak árja — Nektek mondjuk, hogy: latén hozott I Futamain a zene atavának Lelketek itt él, stárnyín a dalnak, Ti aient bősei a kiea Salának, Félistenei egy örök diadalnak I

alai közlöny

PBBSÜAB 31.
A Hadsegélyzö estólye.
a legtöbbszúr «kkor nem találunk megfelelő szavakat gondolataink borítékául, amikor valami nagy, valami lenséges ériéa aiállia meg lelkünk. 8 ilyenkor atillán megelégszünk azzal, ha ajkuukat a cso dálkozás, a meghatottság őszinte szava vagy felkiáltása hagyja el. Úgy énem, hogy úgy áll a dolog a jelen alkalommal, araikor a tiadsegélyzó esteijének történetéről kell beszámoluom uéháuy aorbati. Őszinte képet, való vetületet, igaz sikert kell ideiktatnom. amely a meglepődés, a meghatottság, s a rökélates műélvezet érzésail adja vissza. Herl ez az érzés, ez a hangulat vagy lelki állapot tükröződött ki minden jelenvolt szeméből 8 nem érdemetlenül. Jó, rátermett erők fogtak össze, tehetséges művészt kvalitások looódtak össze az est ama sikerébe, amely párját ritkitja a Polgári Egylet falai között lezajlott hasonló estélyének A siker lökéUteeaége minden számban az egész estélyi a mővészi tökéletesség magas síintijíra emeli — s nem csoda, ha a meglepődés, a csodálkozás folyton fokozódik az egyes számok uláu a végül ii az általános dicséret nimbosa vonja be gazdag zomáucával a műsor egyetemét. Talán a cél namesaége inspirálta a mővészi erőket a adta az ihletet a kivitel feuségea magasához ; de tény az, bogy szinte sziporkázott a művészi készség féuyétől és megejtő laiiyogásálól az egéaz estély. Hangzott ia a tetszés 10.-II is a tiszta műélvezet a hallgalóság soiaibau mig \' -\'mellényen a művészet telje gyön-uvözftlt kör t hírem óra hosszal a műsor számaiból.
,ét erejét, formaérzékét a Pro-1 pelt. két ré.zre oszt,, fellépését. Először Mássanet Herodiásából Salome áriáját énekelte s ezt Taruay
valódi hőse Tehetségét, log minden sora, minden szava eléggé mutatja — Satuuelly Otlóné adta eló a Nemzeti Szinhál klasszikusainak művészelére valló érzékkel, betanulással, hangsúlyozással s előadása uyomáu a lelkekhez tapadt a Prolog mélységes értelme A tetszés vihara zúgott fel a hallgatóság soraiból, a hullott az előadás babérjaként Samuelly Ottólié felé. Pelrics Msgda és Kovács Dezső zongora négykezese volt a következő szám. Weher Táncrahivását s Goldmaik IJ-ik Opu-
Üzéuetével toldott, meg. 8 a hallgalóság már az első szám utón fergeteges tapssal honorálla énekét Az elragadtatás, az sbszolut tetszés hang|a mellett lépett fel másodszor, amikor Pucoiui Tímeájából az Imát a ráadásul Taruay Beleken járok műdalát énekelte. De ekkor mér nem engedte el uly könnyen tekintete elől azeretetéuek s tetszésének édes tárgyát a közönség. Újra, meg újra kiváuta hallani, s végül
sál játszották. Tudásuk s művészetük melegétől meg- is kifogyott a magával hozoll koltareperloir a nagy eleveneden a haugszer s valósággal érzést dalolt a hatás válaszául. Kőként édes kö.vellenséggel hatott tziufokozás sokféleségétél, a művészi átérzés követ-, Lówe Lipesóliázbau 0. dala, amely Kádoár Mici keztébeu a zongora. Nem is maradlak adósak a bit- j szereplésének édes emlékeként fog még sok lélekben leütés semmiféle változatával sem, a mit a darab „tt csilingelni napokon át.
tartalma, szelleme megkivánl. A négykezest sz első Kádner Mici étiekéi zongorán Z. Záborszky
szám sikerének meglelelóeu tetszéssel fogadta a kö-
zönség. Kádnár Miéi éuekművészuó szereplése már előre sokat igérl. Két évvel előbb volt már uáluuk s művészetének emlékét uiár akkor az elismerés örökzöldjével koszorúzta közönségünk. A kisasszony megjelenéséi tehál szeretetreiuéllóau lug.dta szómba-ton eslu s bizonyos fokozoll kiváucaiaág.-al nézett szereplése, illetőleg művészetének fejlődése elé. 8 a jelenvollak Kádnár Mici fellépéséhez rOzött reményükben uem csalódtak.
Két év tauulása már az elótt is lükélales tudásét nagyban fokozta. Élvezettel hallgattuk hajlékony, friss, üde hangját — hiszeu abban az élei tavaszának zenéje csengett — s tisztán pergő kaloralurá|át. Hangja mosl még cseugóbb, még melegebb, mint
Zoltán az Osztrák-Magyar bank helyi iutézetének főnőké kisérte. Záborszky zongora kiséretét külön megemlítésre és diesérelre kell méltatnunk. Kísérete élet friss színekkel dekorálta Kádnár Mici énekét s jelentós zenei tudását, kiséri művészetéi előnyösen mutatta be. Záborszky Zoltánban sokat uysrt zenei életünk, mert — mint magismertük --• a zenének
buzgó, lelkes, fáradhatatlan munkása.

Hofrichler Kinin. Lipiusky hegedűversenyét (op. 21.) Kovács Dezsi zongora klserete mellett mesterien adta eló. Kovács Dezsi stílszerű művészi s aláfesti kísérete méllé voll Uofrichter Emma játékához, amelyet bauálilás leune már dicsérnünk. Az i neve fogalom nálunk a hegeilüjáték tudását
N- m Is h i\'Ogy hamnrösau a leledés rétege
alall ham i! I a Hadsegélyzö estélyének emléke. A telelt in .- kr.n elmereng ina|d a termet zaufo-1 lá-la meii l - közönség java ré-ze. ha a/, élet Sza-li.iájá\'Ol .1-1-1 a lisztullabl. n.e.i.ól .. «.»ára vágyik.
Az ei... „vám alapunk láio rovatában közölt — ProU.g Vi.lt — bzerzije a lantnak, a költészeluek
két év elólt, ének technikája tisztább, biztosabb, i illetőleg, technikájának tökéletessége s előadásának
előadása, azóvegkiejtése pedig közvetlenebb. Főképpen az utóbbit emeljak kr énekművészeiének fó-var.zs.ként, amellyel p\'.rosulvH hanganyagának gazdagsága, frazirozáaáiiak biztossága, kiiorroltsága, s egyéniségének elbájoló tulajdonsága — üdén, tisztán s bájosan mosolyog ki szereplésébil a biztos siker. I Kádnár Mici a műsorou négy számmal szere-
gazdag sziuvariáosa miiideu kritikán felül áll. liyöu-gyöző stakkatói. pergő spikkatói. absolut tisztaságú kettős fogásai és flsgeoletl|ei a legalik szépségeivel gyönyörűen omlottak össze játékban. Szombati szereplése csak a mull sikereit tetézte, mert játéka a felfogás előkelőségétől, a kivitel goudosságátol, finomságától s nyugodságát\'ól tündököli, Ráadásában tóiiu.
Christlannel
Irta: GU- ZTAV WIED.
A koporsó kint állt a kis szérűben a ház mögött; jutius végo felé járt az idö ós a hőség rendkívül oagjr volt.
— Legjobb, ha Obristianuet a szérűbe tesszük — moudta Marén. Rasmus is erre gondolt és igy hozták a halottat egy pár deszkád, melyet a tuskon és a gyalupadon végigfektettek. Az ajtóra függő la-1 katot: és a szülók a dolguk után láttak. Rózsaaratásnál segédkeztek feuut a majornál, A férfi kazalt\' és a uó kötözött. KI ég szaporán mout a dolog. — Akkordban végezték; a temetés is majd belekerül I néhány koronába. Amikor az emberek a mer,ón az árok szélén ültek és vacsoráikat fogyasztották Marén odament nz intézóh&z.
Némi előlegei akar a maga és Basiuus számára.
Nem, ehlM* .1* íit<é*6 nem mehetett bele. Hiszeu akkor <Hlnnioiiii>i>\'U löiniéu k é» előleget ai.111-náuak. Vau e*z«\\ h<ig» bele ne m-ttj-n a/ ne-iu<.e Bizonyára meri akar előlegei, huity ••dikim a* .-hIA ben a lövési ümepélyeu bolondságokra és semmiségeken szórják el a pénzt.
— Oh nein ezt nem akariák. is. A fejét kissé meghallotta és a keze látszólag kö-
— Miuek kell akkor az előleg ? tömbösen babrálta kötényének a fűzőjét.
— Ohrisliauue miatt. — Marén, ha delel harangoznak, gyere el —- Sokkal jobban tennék, ha munkába külde- hozzám — mondta az iulétő és elment.
Marén megkapta a péuzt, megcsinálták a koporsót és Ohristianu odaát voll a szérűben és várt. Mart szó sem lehet róla, hogy vasárnap elótt eltemessék.
Mareu volt n pápuái, a sekrestyésnél, a haran-gozónál. És mindenütt Űzetnie kellett. Hát ez igy is való és uem is lehet elleue kifogás, de aiért mégis rossz volt, mert uem lesz semmi abból a kábáiból,
uék, semhogy otthon láballaiikoduék és lopná n napot.
— De hiszen egéaz nyáron olyan borzasztó gyönge volt és az orvosok egy rettentő üveg orvosságot rendeltek neki. És szeretuéuk mégis, hogy rendes temelésbeu részesíthetnénk. Hiszeu egyetlen gyermekünk volt.
— Temetés? Hál meghall Ohcisliauue?
— Igen meg. A jó Isten olyan kegyelmes amil a télre akart veuni.
volt, tegnap reggel megváltotta : mert amikor délben Vasárnap isteniisztelet uláu eltemették Ohris-
hazameutüuk a leány olt feküdt egy ingbeu az ajtó .j^i. Nem aokat teketóriáztak vele. 8zegéuy embe-előtt és halolt volt. \' fek gyermeke volt és a pap nem kapott többet ué-
— Hál teljesen magára hagyták a betegei ? háuy koronánál És mégig olyau szépen beszélt arról,
— Hát mit teltOuk volna ? Muszáj volt a ke-1 bog> mi|yw„ lltíhól vo|na néha idw|(jnl „ ,éUrl va,ó uyér utón láini. És Kovácsék Marija megígérte, küzdelem, de ha megtanuljuk, hogy kell\' dacos há-hogv majd Ügyel Cbristianera. És éppen tegnap, m,,^ H megpróbáltatások keresztje alá hajtani és "" 11 ......,,,iatl a »\'»i"rb« mem k-llett m-g- iarHl«*miiit*I elviselüi. ainit az Ur kiszabon ránk, akkor bizonyosak lehelünk abban, hogy a jutalom ma-
uii^ .iiie a hzerencj\'étleu>é«uek
A1 intéző félelmes pillantást veiéit az előtte álló nagy nőre. Széles arcának egyetlen vonása sem járulta el. bogy azt, amit most ill elmoudott. érzi
gától el|ön felüli ól az égből.
Rusiuus Hzékeu ült és ide-oda riugoltv beu csikós szürkekék nadrágját simogatla.
miköz-
FEBRUÁR 21
ZALAI KÖZLÖNY
sának diadala zengett. Újból élveztük, újból meg (liCférjük Hoírichter játékát
Beethoven Szorenádjál (op. 9.) dr. Králky látván (hegtidu.) dr. Lukács József (gordouka) a Z Záborszky Zolién (zongora) adták aló. A Szereuá-dot nem pusztáu a névbecsüleiéért hozták miisorra az elóadók. Minden idók zeneköltójének legnagyobbja ebben az opusában emléket emelt nagyságának. Tudása, mélyen járó zenei gondolatai dus árként csaponguak a szerenád iniuden részében Tele van a lénia értékének analízisével, a hangfestő sziuek sok féle szépségével s a dallam ritka változatos gazdag Hágával. Halkszavu lira olykor, majd harsogó diadalszó, máskor lágy, enyelgő, érzés leli, napsugaras, amiut s nyástla ki valójaként
be a műsorba. Két különböző világ, hangja, színe.
nikiben görög katonák megöltek kilenc szerb kato-
tsrlalina. iránya választja el egymástól ezt a műsor 1 nái. A ujugali barcléren a némelek az angolok állá-löbbi számától. Ez léhát a rendezőség hibája volt, 1 sál 300 méter szélességben elfoglalták a lelőlUk egy hogy ezt odaerószakolla a műsor művészi világába, sugol kétfedelű repülői. A uómet tengerészeti re-Maga az előadás azonban, Supka Ferenc alakítása, plllók bombázlák a fourmesi\' repülő teret éa wapat-mralerl volt a belevitte egyénisége gazdagságét e táborokat. Olaszország és Görögország közöli az terén, talentumát, jelentós \'udását. 8 ha a műsor ellenszenv nő. A görög kamarában a korfui képvi-müvészi zománcán csorba is esett, az előadás rutinos, selók tiltakoztak Olaszország csapatszálliláiai elleo.
, élet valóságából meritell tar-
Klse Ernő gyásza A Korona bárlőjél
sokoldalú, derüa
lalmaa ábrázolás voll. Snpka szere|ilése iiiéltóan, ismételten aulyos csapás érte A harctéren levó illeszkedik be az eatély szereplőinek sorába. Ezulán vendéglős most feleségéi veszítette el. A fiatal a 12. Laudwehi zenekar Kéler Vígjáték nyitányát | asszonyt a túlfeszített munka ólte, amellyel az Oz-s Liszt második Rapszódiáját adta elő hatásosan. Ezzel I létben távollevő férjit mindenben pótolni törekadalt.
záródott az est, amelyen a siker virágbimes rónáin
— Venus ée Mars. Megiut szólunk • kát
tehetség és érzés mélyének tárnáiból bé- iérlunk. 0>ak annyit jegyzünk még meg. hogy sz szép ragyogó bolygóról. Fényük, faltüuéaok még
égő szellemének gazdag mondani
erkölcsi sikert az anyagi siker is koronázta s 18 koronát adott — amelyből 680 K. felOlüzeléa
Az allegrok tüzét az adagiók mély gondolalei az estély a Hadsegélyzőuek Farkas Vilma pedig a lokozzák le s a variációk színdús pompájának csalta- Hadsegélyző vezetője örömtói ragyngó szemmel nós refraiokéul adja befejezését s Marcia Ismétlődő j mondóit hálás köszönetet az est Kenőjének — a témája. Az elóadók mindezt művészi együttesben siker diadaláért, adták, öntudatos álérzéaael. s a zenei szin erős kontúrjaival látták el játékukat, amelynek nyomán a szárnyaló dallamok, a kidolgozás palhosza • s hangszerenként vállakozó nemes melegség lerjedt el a teremben. Hangsúlyozás, dallamkölés, dinamikus fokozás jegeeeeedatt ki mindenütt a Irtában. A barom hangszer az érzés kincseitől eltelve öntötte ki a technikai készség társaságában a tolmácsolásra váró részeket mindenütt fiuoui Ízléssel, csiszoll modorban Főként a játék, az együttes közvetlenségét kell még dicséreteseu megemlítenünk a trióban Ráadásul Mozart egy Menüettjét adtak, a melyben a barokkor szeszélyesen gazdag a mozgalmas formatókélye jutott kifejezéare Csokorba kötött édea emlékek meséje ez
a darab, amely távol idők bájos iuterieurjét reflsk-1 ,m()|y miudi({ g<1„do|
tálja
A műsorban jelzett humoros olöadaal Supka Ferenc realizálta. Itt azoubau néhány percre meg i kell állnunk s félbeszakítva a kritika objektív vél, azt kell mondanunk — ez » szám nem vágott
Éa Marén egyre baugoaabbaii fujla az orrát Végül már egyetlen száraz lolt som akadt a zsebkendőben.
Odakint a temetőben gyorsan inent s dolog, mert a papnak a városban még egy esküvőt kelleti ellátnia.
Hazafelé Marén bedugta a lejét a Kovácsékhoz, nem volna e kedvük átjönni ő hozzájuk lizeuketló és egy óra kőzött? Nagyon szép kél, három fontos aertéseülluek raló húst kapott a hentestől skkor, amikor a paphoz ment.
■ .— Köszönöm a meghívást — mondta a kovács. Ks miután ugy gondolta, hogy Marén joggal elvárhat néhány szót, tovább folylalja:
Mégis cssk fájdalmas nagyon, hogy Obriatiane megboldogult.
I. . . gen, — mondta Maron halkan — de az Isten igy akarta
— És ó előtte meg kell hajolnunk — egészítette. a kovács. Pár porcig még szótlanul állottak
— Isten vele I
— Isten vele, Marcii!
— És Mareu bazakocogotl a s«rtésült|éhez.
most is csodálat tárgya s az egyszerűbb emberek seminiképvii sem tudnak belenyugodni abba. hogy ez csak sféle véletlen, hogy éppan most jutottak al a mi szemünk elé Tegnip azután egyik csődületben azt a magyarázatot fejtegette a kél csillag megjelenésének egyik utca bölcse, hogy a két caillag egymásból való közeledése a béke közelségét jalli. S amint a kél bolygó összeolvad, meglesz a béke.
— Kérelem. A Hadeegélytó azombati eatélyén egy értékes esernyő elcseréltetell. A polgári egyleti szolga, voll ruhatáros kéri az illetőt, kegyeaked|ék az: visszahozni, hol sajátját átveheti, nehogy neki az eltévedt ernyőt meg kelljen flzetuie.
— A klB elmer az uj pénzeken. A hivatalos lap legújabb száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, melylyel a pénzdarabokon az újonnan megállapított kíscimer használatát kötelezővé tesii. A rendelet szerint mindazoknak a magyar veretű ko-ronaértékü pénzérmeknek verésénél, amelyekon a magyar szeut korona országainak egyesített címere a címertartó angyalokkal látható, ezenlul a magyar szeut korona országaiuak az 19I&. évi október 10-én kelt legfelső kézirattal megállapított uj címere fog alkalmaztatni. Szintúgy mindazon osztrák veretű érmeknél, amelyeken a császári sas látható, jövőre az oszlrák tartományok uj kiscimere log alkalmazást nyerni. Hasonló rendeletet közöl az osztrák hivatalos
A Gazdasági Önsegélyző Szövetkezel I hó 20 én lap legújabb száma is. tarlolla évi rendes közgyűlését Fsics Lajos ügyvéd - A Jövedelemadó alá tartozó jöve-
eluöklete alatt. A szé|> számban inegjeleut lagok delrnek bevallása. A hadsegélyezés céljaira a élénk figyelemmel és megnyugvásul hallgatlak az jövedelemadónak ideigleues éa részleges életbelépteévi jelentést, melyei Kuortzer György szövetkezeti tétéről szóló és az 1915.. évi XXI, I-c. 7. §-a eze-ellen ői olvasott (el. A jeleulés beszámolt arról "i rint hatályában az 1916. évre is fentarlolt 191á. bizalomról, melyben » szövetkezetnek a közönség évi XLVl t. c. 1. § ábau foglalt rendelkezések alapkörében része vau ás arról az előzékenységről, mély- jáu miudenki, akinek összjövedelme az 1915. évbon lyel hitelre szoruló lagok részesülnek. Ugy a felü- , JO.OOO koronát meghaladta, ezeu öt, illetve a vele
Kritikus
HÍREK. Kovács pator kitüntetése.
(\'tömmel irjuk le, hogy Kovácn Józsefet viléx húszas hoiivédezredüiik regemeuspáterét a Vörös karmi II. oszt. »*zQst)elv«nyóv«l tüutelték ki. A rokonszenves. fiatal tábori pap most már harmadik kittlntfttésbeu lészesült. Tul»jdouosa a lelkészi érdemrendnek, birtokosa & Siguiim Laudi»uak s mindez dús érdemeiről ét} vitézségéről bestéi. Kovács József ujabb kitüutetése őszinte örömöt költött tisztelőinek nagy táborábau s a. húszan honvédezred le-
ó tábori papjára, aki tüzes szavaival, szóuoki erejével, meggyőződéi terével uagybau hozzájárult vi tez ezredliuk lelkierejéuek fokozásához.
Szövetkezeti közgyűlés.
gyeló bizottságnak, mim az igazgatóságnak a lel-inentvéuy egyhangúlag megadatott. A megejteti vá-lasltásuél ugy az igazgatóság, mint a felügyelóbizolt-ság taglal, valamint az elnök, alelnök ellenőr egyhangúlag újra megválaszolták.
Az osztalék csütörtöktől kezdve s tagoknak a pénztárnál kilízelletik. Az üiletév a nehéz idők inel. let is kedvező voll A befizetett tőkék után 5 és ViVo kainalhozatal voll
— Hogy áll a háború. Az nincs különös esemény Az harc vau O.l\'iiola -érődüuk ellen s az Iiouzé harc-vonalon Albániában kőzoledűuk Durazzó felé Szalo
közös háztartásban levőket megillető összjövedelméről, származzék az akár a magyarázón! korona országainak területéről, akár a küldföldröl, ISII. évi március hó 15-ig bezárólag vallomás az elóirl vallomás-
íven adandó.
— A hadsereg magasabb árakon vásárol lovakat. A honvédelmi miniszter valamennyi várSegyei és városi törványhalóaághoz körrendeletet intézeti, amelyben elrendeli, hogy február 15-ikétól kezdve, a mostani liaboru larl.m. alatt még bekövetkezhető ujabb lóosztályozá. alkalmával a lovak érlé-kénekmegállapításánál a mai tényleges piaci lóárak ___ orosz fronton vétessenek figyelembe. Mivel a raoat foganasitaudó
nl.sz harctéren tüzér,éíi osztályozásnál szabványosnak lekinleudő árakat nem olasz h.rciereu tüzérség, . raB((tUip|tani és közzétenni, valamennyi .1-
k.lmasnsk osztályozott ló értéket becslés utjáu fogiák megállapítani.
—rr»

■ i \'
ZALAI KÖZLÖNY
FBBBUÁB 21.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai Takarékpénztár által alapitott
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
1916. március hó 5-én délelőtt 10V, órakor tartja a nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
19. évi rendes kőzgyűléöét
melyre a t. c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
it
Tárgysorozat.
kaoyhozoó szmHázban
MT" mindennap tartatig olóadAs a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van összeállítva. - A „BERLIN" szinhá* agilis igazgatója, hogy az előadásokat még érdekesebbé tegye, egy uj modern, a mai korszaknak megfelelő, legújabb szerkezetű vetítőgépet szerzett be, miáltal a képeket meg sokkal szebb és tisztább kivitelben mutathatja be a m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" mozgósziuház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt osak látni kell mindenkinek. — Hisszük és reméljük, hogy a t. Közönség az igazgatóság fáradtságát és áldozatkészséget az előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
mérleg megállapítása, az
szakasza értelmében ki.
1. Évi jelentés.
2 A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján a igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat.
3. A szövetkecet hivatalos közlönyének kijelölése.
4 Az igazgatóság tagjai közül az Alapszabályok 23. lépő Unger Ullmann Elek elnök, Tripammer Gyula alelnök és Dr. Bálás Zsigmond, Blau Olló, Dr. Fried Ödön, Hoffmaun Bernát, Scherz Richárd, Szedlmayer Laszlo igazgatósági tagok helyet! 3 évi időtartamra, valamint a felűgyeló-bizollságil lagok helyett 1 évi idótartamra>jak,{vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán,*1916. február hó 8-án.
JEGYZET A felügyeló-biwltság által felülvizsgált vagyömnérleg » "^vetkezeti helyiségben bármikor betekintheti. Az (Izletrész birtokosok könyveik felmutatta mellett szavazólapjaikat folyé évi márciust hó 3-án és 4-én a szövetkezeti helyiségben átvehetik.
Vfcffyon
Mérleg- és Vagyonkimutatás Í815.«-noroinlier hú 30-án
Teher
Koron.
|m.| Koron. |rn.
ii S, ^ j
Pénzkészlet Kölcsönök
Nagykanizsai Takarékpénztárnál elhelyezve . Kintiévé kamatok
11879 28 623820 57
218358 60 18852 78l
)
12. évt. Törzsbetét számls
13. ,
1 4.....
1 5.....
16. „
1 7.....
18
866906 13
13. évt. Tartalékalap számla 14........... II
\'5......
1 6..... „ J
17. „
18..... ., !1
12. évt. Osztalék számla
1 3......
1 4.......
16......
16.......
1 7.......
Átmeneti kamatok Összesített személy száruk KIllón tartalékalap . Nyereségegyenleg
3281 — 92869 I—\'! 113863 — 176020.— 144646 — 164026,—\'\' 75746 — 603 38 622 ;63 566 27 470 13 648 11 169 44 1697 27 11822 94 11061 89 11334 89 r.347 46
7694401
2168 167 6162 23778
97 22
43263 167 6162 23778 31343
I
Orbán János s.
kótlYVtli
I II I
Nagykanizsa, 1916. november hé 30-án. Unger Ullmann Elek s. k. Tripammer Gyula s. k.
igatgolútjgi tliók ultin,.k
Fenti mérleg- és vagyonkimutatást megvizsgáltuk, a fú- és mellékkönyvekkel összehasonlítottuk és azokkal teljesen megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa. 1916. február hó 8-án. A felügyelő-bizottság:
Dr. EtUnvi Géza
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta; Lukács JózseJ, fógimu. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekeB és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kullurember tudasáimk szükséges része. A iuü ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Ab .Élet" szépirodalmi és müvé«x»li hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag UrUlom, érdekes és aktuális képsk egészítik ki. A kittoié lapot melegen ajánljuk olyaséink figyelmébe Szerkesztőség és kisdóhivalal: Budapest, I. Kehérrári-ut 16/o. — Bló\'izotési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot készséggel kllld « kiadéliival.
— A „Vaaárnapl Újság" inindHU száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára uegyodéyre öl korona, „Világ-kréaiká\'-yal együtt hal korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Uiság- kiadéhivatalábau (Budipest, IV., Égyeteru-ulca 4). Ugyanitt megrendelbelé a .Képes Néplap", a legolosóbb nj.ág a magyar nép számára, lélévre 2 korona 40 fillér.
— Uj Idők. A világháború leghőbb krónikása iráabau és képbeu at Uj Idők. A mi érdekes ese-mérry a négy világrész barctérsin történik, azt mind elénk tárja (estéi szépségű képekben Érdekesség, rnftvészi uivóval és elékelé Ízlés jellemzi Herceg Kerenc helilapját, az Ui Időket, meljuek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója —
1 Klöfizetési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16. sz
névjegyek
eddig míg nem létezett nagy választékban Julin ja a áron kiazlltetflak
Rosenberg Ernő s. k.
Krámer Lajos s. k.
Ifj. Wajdits József
lc 5 ny vny omdáj ában.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnromda|>baii Nagykanizsai!
55 ik évfolyam
Nagykanizsa. 191.6 február 14 Csütörtök
15 síim
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkiiztoug bi kiadóhivatal Dsak-tii
T«U(On 182. Illr«l«H*»k .ll|.•f«.i).l.
K«lol\'".« »Mfk«»*lA (l K>»x«ikc»*i.V
Brtuokovioh Jáuoa \' • Kemény Láealó
M«B)«l»nik hition ii ciBtirtikfti.
tlöllc*Usl Arak: Kk*.» *»•« <0 k«MOii«, l*lé»i« & korona. N«Ky*(>evie 2 koron* 60 flll. fcgy «r> 10 ftl.
A tanár tekintélye.
— Levél ti szcrkes^lőlwz. — Irta: egy pedagógus
R H.
Igaztalan és meggondolatlan vállak hangzottak cl a tanárság ellen. Ilyesminek — sajnos — nálunk minden erkölcsi testület ki van léve. Rendesen elégtételt kap ugyanannak a lapnak a hasábjain is az igazlala-nál sértett íéí s ezzel a dolog tt lovagias ság szabályai szerint el van intézve. De vájjon ilyen egyszerűen nliiilézellnek tekint-hetjűk-e a lanárok nézőpontjából\') Sajnos
I tanár működésének sikere imgyrészben attól \'függ. mennyire tisztelik lanitványai, mint embert, s mekkora elöltük a tekintély, \'fessek elképzelni, mit gondolnak a lanulök, a Iliikor a tanár a ba/.aüui kötelességekről beszél, de a mellett ugy tudják, hogy pro-tekoió segilségével . bujV ki legszentebb kö telességének teljesítése alol. Vagy minő eredménye lesz a köleleseégtudásra intésnek, ha ludják, hogy a- tápár ur még szívesebben mulasztja ol a/, ólakat, mint ók. Miért \' "igyekszenek lelkiismeretesen elsajátítani a tananyagot, mikor apró ravaszkodásokkal sikerül osztályzatot kjesiUrni; mert hiszen ez a fő. Tudni V Minők az V Csak bizonyil-
nagyon is nem. Meri a tanár érdeke a való ságban esak másodrendű. Első helyen 4M- Korunk világnézeté es e/en az alapon mik mindig s mindeuűll a tanülúk százéit- tt tanulóifjúság visejkidése veszedelmesen leinek nagy érdekei. Mindent, a mi a lauá- közeledik ehhez a fölfogáshoz Csodálaton, a rokkal lórlétiik, a mit tóluk mondanak, a milyen hanyagsággal.. nemtörődömséggel tamil ók tesznek vagy mondanak, a tanuló lálkozunk inatiapsag az iskolákban Kitlónö lelke a legérzékenyebb szeizmográf; mindent aen azokban, a melyikek nagy tömegeket észrevesz; a lánár faradlságál, indiszpozioi kapnak az alsóbb néposzlályokból. Minden óját. szórakozottságát ; ügyességét, elkesere-\' órán elhangzik egykét tanuló ajkáról ; el-dését. lárgyszeretelél. Mindent fölfog és föl felejtettem Ez jellemző korunkra; az egyet-I,asznál, a mii bárhol hall a tanáráról. S a len és min,lennél fonlosabb kólelesseggel
mmtis bjlkx
utazása
Keleten, Japánban és Mandzsúriában.
— Humoros verseB elbeHzólóa. — Ma: Zombory Oyula.
(Ebbau •lmondatik, boly ía miként Indái\' Dani Kalatra.)
A koreatna telve voll. Fogyott az ilóka. Mózai a pinteket Jókedvűen róla. — A társasig pedig flll veit fejlői Miiig. Sziule kigomboltak Pra.xlikot és mándlit. Szemük oda mered, A hévvel szólóra. S kíváncsian lestek Minden egyes szóra. A beszéli pedig Pohnrát fölhajtván. Így kezdi1 beszédét: . Messzi vsa 4", Ja|mu I
Ugy számilják kendtek Mint Zákányi,ei Róma. Ne de ne elóiztüik Menjünk szépen serrn S ujra iváu egyet. Rágynjlva piptirn, , s vette a bestédet
Dani szép sorára.
*
* *
Nellilt sokst Iá,lant, „leadllatoa, kendteknek, Szinte illeg lói ni huszonöt embernek, Alim csodálkozol,,, ho«y fér a fejembe. Mind, a miket láttam »I|I a\' « vidékbe\' Ha éppen kiváltják, egyel-uiásl elmondok, Nem lódiltok liouá, sem p. jK ki nem hagyok, Ugy mondom, ahogy vau, meg ahogyan láttam, De tán innánk előbb esak nincs » pohárban.
Hál — hol is ketdjeni el? Az vóna » rendje. Hogy i, dolgok sorát usy mondanám rendin, Legeslegelőször: hon) kerültem én ki, Abba a Japánba ? S azulán a többi.
Még a múlt esztendőn olvasom újságba. Ilogy migy csetepaté van Maildlslirlália Hogy az orosz, tmualka). meg valami vad nép, Sieretuék legyiiiui egymást, de mindenkép.
annyira nem törődni, hogy egyeazarüen el lehel felejteni. Azonkívül feltűnő és aggasztó jelenség az a bizalnfás és konfldens viselkedés, a mit a tanulók tanáraikkal szemben tannsiianak, különöken a fővárosban. Szinte kiérezhetó, hogy mint kritizálják a tanár minden lépését, mitideu szavát. Megcsapja arcunkat az a világfólfogás. a mely elvet minden tekintélyt) a mely az Én-t ülleli minden lólötl uralkodó trónra. Az utolsó években a levegőben lebegett ez a világnézet, a
A társaságban, otthon a csíkiadban is
ezt hallolla, sói hallja akárhány fiu. \'l\'a-
paszluljuk, hogy az ifjúság kórébon az egy
liláshoz vonzódás kisarjsdzáaa idején a
finomságra való törekvés helyett uz OH.\' tuaga
és a pökhendi hányaveliseg mind nagyobb
tért hódit. Most pedig, a háború idejen, a
gyermeki korlátlanságot kordaba szoritó apai
hatalom sok helyen hiányzik ; a fantáziát a
háborús izgalmak tartják fogva. Sokkal
nagyobb szükség van a jó tanár energikus
kezére, mint valaha. Ha lebál bármikor
kétszeresen kell vigyázni a tanárság jó tjir-
ü
nevére, ugy ma tízszeres gondot kell arra
Valami országon vestlek vöua óssze, A mii a muszka már rég taitogat kötve, S mell liogv h japánnak a helye sztlk vóila, Rávetette nemét arra az Olszágra. Mikor ennyit tudtam, goudótim magamba: Nullá, kimék én ia Mandisuri országba, Meg csak att nem tudtam, kocsin a vagy gyalog, Mert mindig ugy vól, hogy garastalan vagyok. -Álért is elmegyek — gondoltam magamba, Hat ha még valami változik soromba, Háború eseléü özvegy nagysád vau sok Kgy japán menyecskét nyakamba akasztok, ázlán méh-dyt nyitok s nora is lövök vissta, Igy gondolkozik egy .köti siauliata." Üsslesiedtein ami apróságom ínég vól, Néhány ruhadarab, holmi eteralám, meg fót, S elindultam gyalog Bécsé a Galamboknak. Oiinaii integettem biioaut Oelse a Rujkoik. Ai. mamat voltom egyenest Budára, Hogy ott irányt vegyek majd Maudzauriába, Annyit sejdítettem, hogy feljutok Becsbe, Onnan valahogyan még odább Berliube, Azután Moszkvába muszka (óvárosba, A löbtíi, meg bizoin Isten jóvoltára De még nem is mentem Fehérváron luluan. Már is a szerencse rám akadt az inban, Amitu ott egy este a lierbergen ülök. Knui valóm ueul vét, cseadecskéo fütyölök,
ián ionom
FKHBUAR 34
fordítani. Minden anyagi éa erkölosi tényezőnek össze kellene inOködni a nevelés sikeres \\oitán. A háború mindenkori vadiló hatása ijesztően látható a tanulók előmeneteli viszonyain. Utnák osak sokan azt az el-kedvetlenedést, a mit az osztályozó konfe-renoiák kedvezőtlen eredménye a tanároknál előidéz, bizonyára kevésbé vádolnák igazságtalansággal.
Lelkiismeretlen és bűnös meggondolatlanság teliát a közvéleménybe bármit is belo-dobnl a társaság ellen, különösen ma. Nem a tanároknak ártunk vele, hanem a tanulóknak, s ezzel az egész jövő nemzedékben hintegetjük az erkölosi mételyt. Hogy n tanárok között is előfordulhatnak selejtesek I Hol nincs olyan? De ntinnél inkább volna hiba
azt a tanulóknak tudniok, Ha. a szabadosságjj^fí " veszedelmes térhódítása idején inkább arról
lukin-
Polgármesterünk felhívása!
HÍREK. Miklós bácsi tanul.
Édes emlékként zsong kérni mindig bennüu kel Miklós bácsi szíva, lette, mosolya, égisz egyétti-
Zalavármegye alispánjának 28o»/ni l»l«. rendelete alapján kízltirre teszem, hogy Nagjk.nizaa város lovai és járművei 19111. tnárcius bó 10. é
Osengery, Kötvös, Honvéd, Hunyadi, Husz,i,ér az is .......r mosolyra v^^ , ^
Király, Petőfi, Rózsa, R<kóey. Sugár. Te,ki * Vö- U Műben, Mik,6a bác, „ Out - J« « rösinarli-ulcák Kossuth Lajos,éren (tűzoltólaktanya.) « utcán, nem a Szarvban Siet ünk ,>mm mm
1916. márc. tl-én reggel 8 órakor ^k-\'-WIto, ....... meg.ud.nk. »u>gy bog
Alsó- és Felütő, bába. n,pi»it az 6 otthonában tölt.. Meglátogattuk Sok Hit A v a I xavHrluk a nyugalmát Kérdettük minden ul ds|,ól _ mi baja. bol a fájdalma Miklós báoi Zstgárdí, mindezt komolyan hallgatta. Miklós bác«i mindezt
tanárok körül annál kovésbbó H,abad ^J\'Zyl Rozmaring. St, komolyan hallgat,a Hagyott ben
tanárok kötül, | Vnm8di.ulc,k KoMlllb Uj08.léreH uül. dezi.i szánakozni, könnyez,,, a mikor m*r Ulta. hogy
> I őltó-lakUnya.) Felhívatnak a ló éa kooáilubjdono. nekünk igazán fáj « 6. betegsége, akkor, hogy meg. 80k, hogy lovaikat éa , járműveiket kézen egyenkint vigasx,aljon bennünket . meggyőztől, arról, l.ogv ^ondolkouunk. miként lebet növelni a tnklil- a ^ u(cAk 80rr<jndjé|wu e|ó. A ki a ó nem ia olyan beteg. - felénk szólt az ó aranyon
télyuk megbeosüléaét. 8 vele a nemes hala ,üVak éa jánnflvek elővezetése tekintetében fennálló humorával: - Ugyan, mit keseregtek rajtam. N,nos dás egyik elófdltótelét. | törvénye* rendelkezéseknek nem teáz eleget az ki- nekem semmi bajonf.
^^ I bágáat követ el és 800" kor.-ig terjedő pénzbüntetés, mert Dingeuos életét tanul,uáuyoío,,. sel büntettetik. Valamennyi alkalmának osztályozott — Esküvő Dr, Orünwald Illés Csáktornyái és jármű értéke becslés utján fog megállapít tat ui főrabbi í. évi február 27-én tartja esküvőjét Slrauat Sándor ottaui könyvkereskedő éa kőuyvuyomdalulaj-|
donos Riczika leányával. ! __
város VI—VIII. kerület: Jnkaiikut, Kiarác, Cigány. Homokkomárom, Nagyrác, Pápai, Pivári, Sziget, Berekkőz, Országút, őrtorony, 8zt.-Flóriáu, Öxt.-Rókus, Templom-tér.
Azért iiein mentem sebova,
,gy történt. Kunyi volt az egész látogatásunk története. 8 most már csak arra vágjunk kíváncsiak, mikor kezd Miklós bácsi Diogeues módjára élni
Látom, hogy egy újság hever a pad mellett, Uccu nHki, vedd fel, euuél jobb sáJ kellett, Legalább elülöm unalmamat véle, 8 oda hatódtam a lámpa kötelébe Nem ia régi újság, csak egy napos volt még, Lássuk: munka. japán, egymást hogyan verték. De szemem rá esett a kis hirdetésre, (Ember sose tudja, hol a szerencséje?) Abba Iratom, hogy egy ur megy J-pánba, És szüksége lenne egy magyar szógára, :,* Ki inasa lenne, kőcscségre nincs gondja, ■V Élelem, rnháiat a havi 90 forintja Aki jelentkezik írjon Budapestre, Baros-utca 40 „Katonatiszt" névre. Nekem se kelleti több. még azon az éjjel. Nem tttrűdvé a „agy sötétséggel — széllel, Feltörtetlem Peslre s reg* el 8 órái a, Beértem fniudiau a Baros-utcára 8tHreuc»évfl jártam, fölleltem fogadva, Még at U\'p lO forint lett előleg adva. Uniformist kaptam, szürkét, tőid puttóval, Mellény\'-^ uailrágon fényes sártta gombbal, 8 másnap már indultunk ; jó kedvem volt mondom Ragyogott u szeiutm akárcsak a gombom. UyorsvouatUl mentünk, nkár a (Ut yenlés, Stinte elringatott a lassú dübörgés, ügy röpült a vonat, nuin lehetett látni. Mi volt at at melleit, kenőcn-e vagy kvárgli ? Bécs, Berlinnek mentünk ; én hál jól céloztam, Pedig\'hát földrajzot sohasem tanultam, 8tegáuy emb«r sorsát, boldog isten bírja. Megsegitti azt, ki magát rája bízza.
Az utón megvoltam ^semmim se hiányzóit, Virgóuiát szitair, az uram dohányzott. Kis tajték ca\'ónkból eregette lüsljét 8 egyre nézegette nagy vászon t-rképjét. Moszkvában azután ültünk más vonatra Éppen katonákat szállított a muszka Kgyik hailivonat a másikat érte, Annyit sose lállam egész életembe Mandzsui ia felé megy a vonat onnan, Az ám a keserves élet, ami olt van Katonát a lóval egy vagonba rakták A mennyi esak befért, meg sem is olvasták, Kgy-egy ilyen vonat vól vaity olyan honsti, Mint Nógrádmegyébeu Vadkerthez Oroszi, Vagy — hogy jobban tudják, mint Heinéhez Pacsit, (l)e éu iozom egyet, kendtek I>ten tarcsa.l 8 ezek a vonnlok vittek annyi oiubert, Nem láttak még kendtek annyi rakás kendert Tiz nap kevés lenne megolvasni őket, Van ott aztán golyó mikor ezek lőnek Hátukon menátsi. butykonbsn pAlinka, A sok t-zókol-mókoi hátuk ulix bit ja. Orosz katonában pálinka a virtus, Me« i« verte fiket az Ur Jétus Krisztus Hi>z óvnsták kendtek, a |npáu uxy Verte, Knká»ra hullottak, mint a tolja köt te. No, de amint látom kendtek megszomjaztak, Jobb kedvvel hallguluak, lm egy csep;tnt istil tk De éu se akaiom. kivenjii majiamut, Tócset-e meg sógorom az éu poharamat (Folyt, küv.)
—rí Kitiintetéö. ólelsége Manluauó Jenő mér-nőknek, -a badi építkezés terén kifejteit buzgó tevó« kenyaégének elisjiierésdit az Aiany éidem kfif«wtet a vitézségi.szalagon, adományozta.
Hogy ezúttal egy kiváló szakembert ért « ki-lüulelés/ azt ismerői minden kommentár nélkül tudják, melyhez mi >s c»nk igaz őszinte örömmel gratulálhatunk.
— Eljegyzéa. Könczöl Sarolta állami taniló-ii6 é» Posch Emil László tai,th koi» honvéd hadnagy jegyesek. -- Minden külöu tudóéit áh helyett. — Győr.
— Köszönet nyilvánítás. Minadazotf böl-, gyüknek és uraknak, kik kötreiuüködectikkel a Hadsegélyzö estél) ének nkerét előmozdilani szívesük voltak, köszönetünket nyilvánítjuk. Továbbá hálásán köszönjük Danhpfer ezreden urnák a os és kii\'. 18. Laudwehr ezred parancsnokának a zenekar közre liinkodését. A Polg. Kgylel Vezetőségének a nagyterem díjtalan átengedéséi. A Ker. Jót. Nóegylétnek a díszletek átengedéséi Szegő (ijuláné úrnőnek u pódium lelullitásához szükségeltető deszkák díjtalan átengedését. Pál Ili erdómesler uinak u terem feldíszítéséhez használt feuyögaljakat. Kóbler terstvé-rekuek a zongora átengedését. A Sörgyár vezetőségének egy hordó sör szíves ajándékozását éa a pódiumhoz felhasznált boidók átengedését. Petlermaun kertész urnák a teremdiszitését. Kohlt L. Lajos cég alkalmazottainak, különösen Krnstein Károly üzlet-vezotö urnák a jegyek eladása körüli fáradozását.
A hadsegélyzö.
— Elnökválasztás az ipartestületnél Az ipartestület elöljárósága legutóbbi gyűlésén ak-kéut határozott, hogy a jövő hó 19-én határozalkép-
FEltllUAR 24
ZALAI K 0 7, I. Ö N Y
teleuség esetén 96-án eluökválasztó gyűlést tart. A leköszöni ülnöknek HhIviix Frigyesnek e<lihgi élisnte-lésre méltó működéséi j. könyvben megörökíteni határozta, egjben elitéli azon Isglárssksl. kik s felebbezésSel zavart teremtve, a testületi békés egyetértést feldúlni óhajtották. Az elöljáróság egyedali Jelöltje eznttsl is Halvax Frigyes lesz.
— NlüCö liszt ? Dehogy niucs. Tessék Füredi Jánós rendőrtiszthez. a föélelmezó lilautrophoz fölfáradni. s a legégetőbb szükségen enyhítve lesz. inig a vezetőség a minisztériumban a legközelebbi lövőre a szükséges lisztmenyiséget kireginálja.
Addigia türelem s a kimért Iwztiuenyiaég mihamar rendelkezésre éli.
— Lesz hatósági jéggyár? Mim Ispuiik legutóbbi száméban megemlítettük, városunk liaté sága az enyhe télre való tekintettel egy halósági jéggyér felállításéi vette tervbe, melyet más vidéki városok módjára részvénytársasági alapon lehelne leghelyesebben megoldani. U i. Hívja össze váio-sunk vezetősége az érdekelt jégveremlulajdonosokai. vendéglősöket, cukrászokai, kávésokai és besúgókat. kik valószínű részfényesei leszusk a felállítandó jépgyérnnk. melyhez helyiség mihamar áll rendel kezesre, s kérdés mihamar megoldást nyerhet s Kauiiaa a nyár folyamán él lesz látva jéggel, mely az előrelátható járványos betegségek tneggállásábau nagy fontossággal bir s semminemű áldotailól meg riadni nem szabad
— Vége a farsangnak Uiolsó napjait érjük immár a máskor oly vidám larsatiguak s ma a vidámság és hangos öröm helyeit búsongó alakokat látunk, kik gonillerheeen kullogva, epedő lélekkel áhítják a régi-régi jó időket Niues házasság, Ámor és Hynten internálva leltek, agyuk ea puskák dörgése l^lli be a léget a a máskor oly vidlhu larsaug egyhangúságban ellelve búcsúzik mihamar tőlünk azon édes reménnyel, hogy a jövőben láu jobb kedv vei lel fel mindnyá)Unkal.
_ Nincs burgonya Minllta meglenne piacunk átkozva, ngy keiül! a burgonja. Ha Véletlen téved egy kosánál, orra teá lekúsznék a vérszom|as kolék kik í lillélérl adják nagy dölylOsen darabját Mint ertesültUnk Küredi János agilis r emlőt lisztünk több vsggon besíéllilhatásra csinált kötést, meljből
az elsó rakomány a uapokba.....ár meg Is érkezik s
elég elfogadható árban lesz a közönség rendelkezésére bocsátva.
— Megszűnnek a csillagok A háború tapasztalatai máris sok vállozést eszközöltek a katonai uniformison Megválloioll a ruha aziile, eltűntek a telesleges díszek, a ragyogó gombok é.- fényes zsinórok, mosi pétiig arról értesülünk, hogy u háború után megszűnik az eddigi rangjelzés is Khüunek a gallérokról a csillagok, hogy helyet adjanak ,i német hadseregben használt rangjelzéseknek : a sz,.llagok-Itak, vállroltoknak. Hogy szebb lesz-e Igy az tini forrnia, nem tudjuk. De lény, hogy praktikusabb egyöntetűbb lesz. A mostani háborúban bizony német és magyar katonák sehogysem lnd,ák kiismerni egymásnak a rangját.
- Hősök síremléke a csáktornyai temetőben. Nemes és dicséretes mozgalom indult „teg , csáktornyai közönség kötébtőt, az ollatti Vö-
röskereszt kezdeményezésre. A tamelóbeu s hősi fspiacra Egy öaszoritolt rozzant talyiga 30—40 da-Italáll halt katonák emlékezetére egy díszes emlék- rab fával 54—56 korona, melyből egy-egy darab müvet lógnak felállítani, melynek tervét Onádig Sán közel 2 koronába kerül. Vajjou e rakoncátlan undor inüszohrásszal már el i.s készitletlék. A nagy- ságot nem lehelne megzabolázni a e gyalázatot ttiáqjn emléktuü ti és fél méler hossza, 5 méter uzsorát uem lehetue megtorolni? Nem hisszük, magas lesz s mú-kőbol épül. Karakterisztikus részét — Merénylet az urodalmijfőlntáaö ellen, a teltei fogja képezni, mely egy özvegy anyát áb- Tapionybau tuultkor este léi 8 órakor Héazáros
rázol......int harctérre Induló fiától bucsnzik. ,\\z Ujos urodsltni főiutézö irodahelyiségének ablakán ál
emlékmű egyik oldalára egy kararai márványlap- eddig még ismeretlen tettes forgópisztolybői belőtt,
kerül, melyre az elesett Csáktornyái hősök neveit Szereucsére a golyó az ablakdeazkában megakadt éa
vésik, — Az emlékmű költségeit, mintegy 4U00 igy senkinek kárl uem letl A meréuylő után a
koronát, társadalmi utol) hozzák össze. o.endőriég a nyomozást niegiuditotta.
- Bulgária kivitele, Bnk.re.ti lapok jelen- ^ -^\'^Xt^L!^.
tése szerint a román kitötőkbeu jelenleg igen nagy- p,,,,,, Krisztiin 103 éves korában bált meg f. hó
mennyiségű lörók, bolgár és görók áru várja a ll-éu. A ritka magas kori élt úrinő keveaet bete-
.„ ........... . . ,„,.,: k.„ goskedetl életében, llosszu éleiét örököl tuuukásaág-
kozeppoult államokba való elszállítást. A többi közt » toltőltM
500 waggon gyapjú. 50 wagou dohány és nagy mennyiségű opiltm van ott lölhalmozvs, a mely lókéul Tötökorsziigból való. s részben Németországnak. részlten pedig a kettős iiiouarchiáuak vau atáiiva. Hu Igát ia bő waggon dohányt. B17 wsggon babol, Sll waggon tujiist, 40 waggon diót, 110 waggon zsirl s nagy mennyiségű gabou,délet,. Uórögország pedig 800 publacsomag szárítóit belel rakalolt le, a román kikötőkben a Centrális államokba v.ló lovaszállités végett. A román kormány engedelmet adott egyik rómáü kiviteli cégnek, hogy 11000 datali .orléal szállítson. Romáit gabonaféléből most átlag HöO w.ggonl exportálnak napotila a középponti államokba, d, valószínű, hogy ez a mennyiség már legközelebb leienlóseii növekedni tog.
— Mégis drágább lesz a trafik? A
multkorábati hire ter|ed, hógy a .szivar és oigaretta-árakat a kincstár lényegesen emeli. Néhány napra megjött a cáfolat is s igy a dohányosok nyugodtan fogyasztották s tekintélyes készleteket, amelyeket az áremelkedés hírére vásárollak hirtelen össze. Mos ismét arról mesél a fáma. hogy az áremelkedés meg lesz. A doháuyjövedéki igargatóság már össze IS állította az uj árjegyzéket, amely most fekixik a pénzügyminiszter előtt A drágulás állilőllg még fehriiái bsn életbe lép.
— Megjöttek a felmentések. A klikaui-zsai nagyobb birtokkal biló földművesek fclmaoléael . a napokban érkeztek le i városi tauácahoz, melyet az illetők már át is vettek s igy a mezei munka A fatalpu cipők. A bajai állatni iskolák uem (og ^lrá„yt „tenvedui legalább városunk kör-g„n Inokségának legutóbbi Ölesen IremulatUk azokat uyé|,4u
a fatálpu\' cipókel, amelyeket s clpötleu gyermekek — . Kaláua a városházán. N.pról-oapra
lógnak kapui. A gondnokiig a lalalpu cipókel éa k(j|joí 0| „ njntlórség koiárizáinra hófehér kalácsot klnmpakal jokuak és liasiitálb.tóuak találta. azoktól az saszouyoktól, kik a cseh katonákat trak-
Jon a véres pénz Megérkezett New Yorkba „íjuk V8|u állandóin, a Ballic nev0 angol hajó s nem kevesebb, urlut 36 1)« amíg az illetők busonganak, addig a «á-
\' millió dollárt Itoioll aranyban a uew\'yorki baukok- l0sháznál levő iskoláa fiuk boldogan inosolygnak, n.k. amelyeket azt a munlciógyárosokiiak fogjak ,U6I( Füredi János a kedvei rendőrtiszt, kiválogatva továbbitaui. Mint az amerikai lapok büszkén meg- közülök a legazegéuyebbeket, minden ilyen alkilom-tegyzik, étidig is minden egye. angol hajó nagy kor megvendégeli őket a hóflhér kalácoaal. összegeket Itoioll, kizárólag aranyban, Angliából. - Nem vonulnak be a mezőgazdasági
amely mind a municióeti való lizelésbe meni, de munkások. A honvédelmi miuiazter a hétfői aapou még eddig Ki millió volt » legnagyobb összeg, távirati utou köi reudelelel iutézett a járási liiztviM-.melyet egyszerre hozlak A tiallic tehát ugyancsak lökhöz és vároaj hatóságokhoz, hogy a halMithatal-kitett magáért. Eioye, hogy nem akad egy fürge kis |„u mezógazdaaági munkálatok elvégzése érdekében szubinarin az utlál.a ! működő gazdasági muukásoknak megengedjék, hogy
- Mi lesz a munícióval ? Ezl atabálják a még be nem vonult, vagy érvénye, felmenté, alap-az angolok meg a franciák Amerika leié s loporzé- jáu még olthon tartózkodó felmentésüket kért egyé-kolnak Is hozzá, hogy Ita fizetik érte a nehéz pén- uek igen kivételes és sürgős cselekben a felmantél xokel, hát miért i.e„, küldik. Kiderült ugyanis, ho.-y iránt v.ló kérvényük alinlézésél Urtózkodáai helyű-az amerikai gyárak lőinve vaunak megreudeléaael és kön várhalják be.
dolgoznak is nyakintóre d« eddig csak s 43 száza- _ Németország nem mond 1* Bla«áa«-
leké. ......................... amit el kellett volna kűl- *V^LoX
> ■ fj___1111 ..II.._I(I»..I< mn.l la lílaiiil.
....................clakat a világháború megtuaitaiar
deiti. Az angolok meg vannak gjőzódv.i róla, hogy ^ „„,„[,„„ fönnálló ellentélnek most ezt a ké-cdelmeskedést is az ármányos iiémelek Lolaringia lioválarlorásáiisk a kérdése
_____I;_ A nAau.i innal
Elazáiz-ütközó-
, , , . ,.„,., pontja," Ette nézve most minden kétséget kizárő i.lézték eló \\ Baltié nevű lla|óval át ts küldtek egy J|Us|0gU|j8 lírléui , porosz-orszéggyüléseit, a mikor úriemberi hogy nézzen nlána. mi a baj és szorgal- j» egy szociáldemokrats képviselő Elszáaz él Lollii. . (imntiat i\'iitgia külöuválasztásáuik még gondolata elleu is ttl-mazzu » nagyon sürgős eytlkos szerszámokat- ukB01,lU Merl ehn„k . tanománynik az elveaztése.
— 54 korona egy kocsi fa. Mi lesz velünk? mondotta tekinlve arra a közismert fontosságára, a
....... I „,„„ ,„lélet, tuelyet a német ipari termeiéire nézve az ottiol bá-
Mc.ldig tart a vakmerő uzsora, mellyel ulpti ulteleu ^J^ ^ Já|o> c„pll ,0|„, „ uém„ „él-
az aicálIsti piócák Bzivtiik vérünket? j|1>rr5 és egyben az egész orazágra nézve il. Kunek
Ellöki,nve mindentől, vessünk egy ............ a « lehelóséguek a távoltartása minden áldozatot Mqér.
zalai KÖZ I- Ö N v
FKimrÁR 24.
Meghívó.
Á nagykanizsai\'Takarekpenztái által alapított
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
1916. március hó 5-én délelőtt 10\'/, órakor tartja a-nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
tví rended közgyűlését,
melyre a t. c. szövetkpeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
ff
mérleg uiegílliipitAsii. ny,
Tárgysorozat:
1. Évi jelentés.
2. A felűgyalő-bizollaág jelentése, ennek alapján n igazgatóság és Mflgyeló bizottság teliuenlénu iránti határozat.
3 A szövetkezet liiv»l»los kö/löii.vének kijetöhése.
4 Az igazjíslóság Ingjei kózQl nz alapszabályok 23. szaka-zn érlelmében ki-lépé Unger Ulimann Elek elnök. Tripammer Gyula tiMtrök és Dr Bálás Zsigmond. Blau Olló, Dr. Fricd Ödön, Hoffmann Bernát, Scherz Richárd, Szcdlmaycr László igazgatóssal isgok helyett 3 évi Időtartamra, valnniinl ajfelögyilő-biíöllságillagok helyett 1 évi idólnrliimta ujak. vagy azuk újbóli .....gvéliiszlása.
Nagykanizsán, 1916 február hó 8-án.
JEGYZET A felügyelő-bizottság állal felülvizsgált vagyon mérleg a szövetkezeti helyiségben birmikor betekintheti. Az üzletrész birtokosok könyveik felmutatása mellett szavazólapjaikat felyé évi március hé 3-in ós 4-én a szövetkezeti helyiségben átvehetik.
Teher
KkOYMOZOÖ SZÍNHÁZBA:!
CST tuindciiiiap tnilnlik előadás n legérdekesebb és a legválogatottabb lul\'isorból vau összeállítva. - A „BERLIN" sziuház ngilts igazgatója, Itug.v az előadásokat meg érdekesebbé legye, egy uj iitudorii, a utat korszaknak megfelelő. I gujabb BzerkezelO veli-tógepei szerinti be. miáltal a képeket meg sokkal szeídi és liszlább kivilelben iniilnthalja lj,. 1, m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" inózgószinltáz elöndásni nein szorulunk dieselein!. Ezl esnk látni kell mindenkinek. — Hisszük és reméljük, hogy n l Közönség tu igazgatóság fáradt-ágát és Aliloznlkészségél ,IZ előadások lömegi-s látogatásával fogja honorálni.

Mérlag- és Vagyonklmalatás 1015. november hú 30-án
Pénzkészlet Tiölcábnök
Nagykanizsai Takarékpénz-
tárnál elhelyezve . Kintiévé kamatok
213352 Ml 18852 78
■r
12. évi. Törzsbetét számla
13. .
14 .,
1 5.....
18.....
1 7.....- „ ||
1 8......J
13. évt. Tartalékalap számla
......
15..........,1
in.......
17.......I
18. „
12. évt. Osztalék számla 13......
14. „
1 5......
1 6.......
Átmeneti kamatok . -.11 Összesített személy számla
KIllőn tartalékalap .
Nyereségégyenleg
K.rona |lit.j Koioe. 111.
3281 -i
92869
113863
176020
1441)46 — 1
154020 —!r
75746 769440 —
603 38
622 63 1
566 27
470 13i
648 11
169 44 2768 86
1627 27
11822 94
11061 89
11334 89
6347 46
2168 97 43263 42
167 22 167 22
6162 89 6162 89
23778 82 23778 82
31343 92
i ll 866906 13
I H
Nagykanizsa, 1915. november hó 30-án Unger Ulimann Elek s. k. Tripammer Gyula s. k. Orbán János s.
igazgatósági elnök ale\'nök könyveld
K\'enti mérleg- és vagyonkimulatási megvizsgáltuk, u fő- és mellékkönyvekkel iKszehaKonlitottuk azokkal teljesen megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa. 1916r február hó 8-án. A felüg yelő bizot Rosenberg Ernő s. k. Krámér Lajos s. k.
t 8 Ú g :
Dr. El lény i Géza
Irodalom.
-- A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Ina: Lukács JózseJ, fogimit. latiar. A vaskos munka a pápaválasztás lör-UMii\'ti í.\'jlóiiosévct foglalkozik, amig a/. jutón alakjához rrt. Miiulüiikitifk érdokfS ós la-uuUágos ulvahiiiáiiy, Ninely míg ogyrószróU szigorúan tudományos, másiéstfról könnyöd
hiilusával .\'iv»\'/..\'i«»s olvasmány. A viUglőftó-lu-l.iii •• j.-li\'iilós nioA/átialaiiak isiin-ivi.> minden kuluiivmW ludasának s/ftkKOgr* :é*ze. A mű ára 4 korona. - Kápííaló Ifj. Wajdtla Jó/..Hi«f köuyvkmoskndesóbt\'u, Nagy kanizsait
— Az „Élet" szépirodalmi és míh eszeli hetilapot (szerkeszti Andor József) uiizdují larluloni, ér-ilukes é* akiuilis képek egészilik ki. A kii&tió lapot melegen iijáulj-ik olvasóink figyelmébe Szerkesztőség é*-kiadóhivatal: BudapoK, I. fehérváriul 15/c. — Kló iielesi á\' félévio 10 k«n. Miilnlvány«*Auiol késséggel küld a kiadóhival.
— A „Vasárnapi Újság" minden w/áina gazda* tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Uj--ág\' olóliz.itéM ura negyedévre öl korona, rVilágkrónika"- Viil egyttll bal korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Uiság- kiadóltivaUlábaii (Budapeal, IV., KgyeU-m utca 4) UgyauiU megrendelhető « -Képet Néplap", a legolcsóbb uj«A« a magyar nép *zátnira. Mévro 2 korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború legliflbb krónikáin iráabau é« k>piieu az Ui I\'tők. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin lörténik. azi mind elénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és előkelő idés jellemzi Herceg Kereuc hetilapját, a>. Uj Időket, melyuuk minden számi aktuális köllnméiiyeilieii. elbeHzábWibeli és
I r.\'iíény.-ib..n i« eg»uránt a szépirodalom ápolója — 1 Klófuolé»i át a itegyedévrvt 5 korona Kiadóhivatal, Hudapesi, VI. Audrássy ül Ifi. sz

N EVJEGYEK
eddig nig mm lélizitt nagy valasztáhban jutányos ám kiMlttituk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Nyomatott a iapiulajdonos Ifj. VVajdiH Józsnl köuyvtiyoindajiban Nagykanizsán
í
Nagykanizsa. 1916 február 28 Hétfő
16 siám
ZALAI KÖZLÖNY
Izarkisztösig es kiadóhivatal Deák tar |
Teleion\' 182. — IlirdeUtek .(!),».b«» •■•rl.it.
felelős sxei ke*R|ó •
Bánekovich Jáuoa
Kömény László
Mi|]ilinik hétfőn it ciltlrtlkH.
tlöílzatíal Arak: Egén «vie 10 korona. félévre 6 koron*. Negyedévre 2 korona 60 flll. - Egyaa nim ára
Menenius Agrippa.
Milliologiai mondás, Menenius Agrippa meséjét stilizálja a\'/, antant s a gyakorlatba átültetve kétezer néhány száz évvel — a-mesemondó halála után. — velünk akarja eljátszatni.
MeneiniuB Agrippa elmondta a plebejusoknak a gyomorról és végtagokról nlkotolt meséjét: A munkás végtagok beszüntették a munkát, hogy megbüntessék a renyhe, nem dolgozó gyomrot s nem adtak a gyomornak enni. A gyomor pedig noui adott erót
Tehát elvonják a végtagokat. Akadályozzák a behozatalt. Ha nem birják fegyelemmel, eróvel, fegyverrel, munkával, gyózuie kell a kétezer évvel ezelőltról kölcsönkéri esznek, amely útmutatást ad a számukra, hogy az embernek egyik legsebezhetőbb része : a gyomor.
A strucc politika csődöt mond ezúttal is. Ezt a bölcsességet nemcsak az antant tudja, de mi is. S ahogy felkészültünk * folyton készülünk, már nem is háborúra, de győzelmes sikereink, habáraink megtartására.
tudjuk azt is. hogy ehhez nemcsak hadve- csület és a polgári becsület, amelynek be-zári zsenialitás, nemcsak lelkes, hősi vitéz- betartása most nem csupán erény, hanem ségü sereg, nemcsak muníció szükéges. ha- kötelesség.
nem a gyomor kielégítése ugy a harctéren. Ellenségeinknek\'eddig sohasem volt igai mim iullon- zuk. Hamis és lisztig jelszóval szertették
A Gyomor követeléseit ki kell elégite- meg a laza kaposolalukat. Hazug hírekkel uünk. Többre nincs szükségünk. Békében táplálták országaik népét győzelmeikről, sem. háború idején még kevésbbé. A szűk- Lehetetlen, hogy eredményt eddigi vi-ség biztosítva van, a feleslegről szívesen j lagiengetó sikereink után, a mi eróMensé-lemondaiiak. günkbó érhessenek el. Ml Is ismerjük a
Ezt köveleli a becsület, ezt követeli gyomor\'"meséjét. legfontosabb érdekünk, hogy mindenkinek Az az orí, amely megvivhatatlannak jusson, aki a n.ii számtalan ellenségünk eileu j hirdetett acélváraikat porba omlasztotta, véres fegyverrel, vagy békés szerszámmal „me|y e|„öpörle a rettenetes, follarlózlhatat-
Unnak hitt gózhengort. könnyű szívvel viszi-Be kell jelentenünk minden felesleges hordja a haza oltárára az erót blítdsKö készletet, uiely nekünk tulajdonosoknak ke- élelemfölösleget. vésnek lüuik fel, a Jiöz.iek sok. A mi egy kilogrammos fölöslegünk része Jesz annak a
nagy nagy mennyiségnek, amely a kis ki- AZ AdPÍ& UT8.
lograminokból sok helyről összegyűl.
Mi-gkezdik az egész ország területén a rekvirálás!, házról-házra összegyűjtik a felesleget. Addig jelentse be mindenki önkéntesen a Iftbletet, ezt követeli a hazafiság, be-
A bulgár főhadiszállás lelsntésel után ellenségeinknek nem lehet többé kétsége, hogy balkáni ak-\': ciénk további sikeréi fel tudják tartóztatni Seregíiirtr már Albániában nyomulnak előre, a bolgárok pedig -már megszállták Hlbasszánl és mindjobban aztfrltjálf1\'
m&WS BAMt
utazása
Keleten, Japánban és Mandzsúriában. — Humoros verses elbeszélés -- . Ma: Zombory Gyula.
U. j
Itt elmondódik, hogyan ért ki Dani Xandsan-rlába és m4a egyebek. —
Nohát ez jól esett ... Moszkvában, mini mondtam,
Kgy eféle hadi vonalra jutottam
A pHHHH\'Mokiink hozzá akasztottak,
Néhány személykocsit a nem is válogattak,
Ki ide, ki oda Olt. ahogy leleteit,
örült az embei, hogy egyszer már mehetett,
Kn az én gazdámmal elsAlie jutottam.
Mert hát szó a mi kzó nem rosszul mulattam,
Az uniformisom — senki nem tudlialtn
Nem e valami nagy generális ruha?
Mert ott akkortájban annyi mindenféle,
Katona megfordult, hogy «z einher végié.
Még a konduktort is kapitánynak nézt»»,
Ha visszagondolok liBrag fog el érte,
Hogy lártam én csúful Kajlár állomáson, Ahogy a ga/.dáinal a vasúinál várom, Jött felém egy ember piros öltözetben, Keztyü volt a kezén, tollas zöld süvegben. S azt kérdési tólem: .hány óra barátom, Mert a kalapomat hirtelen levágom. S aszoudom uékin: Méltósága kérem, Tiz óra lesz ihindjárt, legalább uny vélem. „Nem vagyok barátom .Méltósága" — mondja, Szegedi bandának vagyok a karnaggya, Pcterváron vagyunk, k\'csit körül nézek. Mert ott bi\'un a banda éhezik, szegények." Ugy inegröstelleltein magamat e ezóra, Hogy majd elsüllediem ; most is ha ugy néha, Kszembe jut, szinte a pokolba mennék, Hogy nekem ciüáuuyal ilyen dolgom essék. Dm lui/yon kitértem, . . . mondom elindultunk, Ott benn a kupéban nem volt semmi bajunk, Vitt a vonul min Kei s 17-ed napra. Bekocogott velünk hires Porlárlurba. Hogy el ne felejcsem ugy nézzenek kendtek, Hogy od a vonatok jégtetején mennek, A najty Hajkáli tó nincs még áthidalva, Hát a jégháláu vau a slipper lerakva,
Csak ugy sivít a |ég a szörnyű teheriül, Mégis tizereno8érel jutottunk keresztül. No ott volt ám dolog I A mennyi katona, Volt ott egy rakásoo, aszoudom, hogy csoda. Lovas, gyalog, tüzér, szanitéc, furvézer, Hogy sziute a száját tátotta az ember. Meddig a szem látott, (pedig ú jól látok) Mindig és mindenütt csak katonái látott, Amodébb pedig a tengeren száz azámra, Alit a sok nagy hajó, gőzvitorlás, bárka. A nagy páucélosok sziotég másik sorban. Muszka volt-e?... Japán, Isten tudja jobban. Odaföun n várban bömböltek az ágyuk, Aszongya a gazdám: „Dani: ha azt várjak*, Hogy ennek vége lesz, akkor éjszakára, ftg alatt maradunk, alo mars szálláara." » (01 is mentünk mindjárt vendéglót keresni, Féltünk, hogy a golyó fejünket beveri . . . Éppen ugy röpdöstek, mint a rajzi méhek, Circum dederuut volt, kit fültövön értek. Beterítették h fejünket kabáttal, A hogy nálunk szokták asszonyok szoknyával. 8 mentünk esak vaktába, hogy szállást találtunk, Hol vacsora is lesz, aztán meg ia hálunk.
4 ZALAI KÖZLÖNY
FEBRüAR 38.
Kszid iioMiuíi. Albániai eredményeink lagjabban fájnak Olaalországuak éa Milánó légi boutbálásl nem idéz elé t talián lelkében oljan M^gáel. mint az Adria partjáo elért előnyeink.
8 elsó sorban Albániában tessiük teljessé a gyóielmet, mely a leglőbb ütközőpont köztük ée Olaszország kélt, atnenuyibeu évtizedek éti egyik kijeiéit bázisa Tolt az olaszok adriai álmainak. Kzek-nek az álmoknak mosl az utolsó rougyait szaggatjuk, egyféléi mi, akik Durazzó, ináslelél a bolgárok akik Délalbániának már elfoglalt leguagyobb városi Kibasszál! és Bein felél nyomulnak Valoua felé. Ilália, mely legalább egy várost akart tartani az Adria keleti parliábél, nemcsak preszlizs okából. Inneni Szalouiki miatt is. nemsokára beláthaUtlim idékro bucsut vehet nemcsak az albán partoktól, hanem az adriii álmoktól is, melyeket e paiiok féléit riogatott a délibáb.
ügyetlen kérdés se forradt Össze sunyira az olasz pelllikii tériekkel, mint az albán probléma Azoknak a keled partoknak birtokbavétele, melyekért már az óiritnaiaknik — a nyulai nemzett párducoknak — aurfyi vére \'Folyt, beosesebb cél volt az olaszok elélt nílódazon vágyaknál, melyek balalmi vágyaikat fűtik. Nagy áldozatokat hoztak ezért az álomért s rengeteg\' péazi erét fektetlek a gazdasági és politikai agitáciéba.
Már a lőrék uralom alatt keidték megdolgozni a talait az olaszok. Az agitáció csali egy célt nézett, de azt kát szempontból nézte. Kgyik volt az albán partvidék- helyzete a tőrük uralom Halt; a másik az eshetőség;\' aruely az utolsó évtizedekben kétségtelenül benne volt ininrlen európai /djaro B.rlkán-problemájában : l Törökbirodalom lebomlásának es-
bal oda, minden törekvéssel, hogy az ezred és a város társadalma között a kölcsönös tisztelet érzése fejlődjék ki. Az ezredes ór klllönöseu a fejlődő zene-kar gyakori szereplésével akarja a város közönségét jó barátként megnyerni. Nemes szórakozást nynjt a kávéházi hangversenyeken, a hol a H.dsegélyzőnek ...................hazafias céljaira egész tőkét hozott össze s a vasár-
monarcb^\'köuüakatirozása i nap ünnepi hangulatát meg magasztosad emeli az a mely — ha olykor elmarad uemcsak a zene haltéin a usgy közönségnek is nagy
betóségét. Addig, inig lörjlk világ voll Albániában, a gazdasági tevékenységre fektették a fésulyt az olaszok, ipari é» kereskedelmi vállalatokat terveztek, viszont a másik eshetőségre való tekintettel konzu-iáik politikai ügynökök is vollak s olasl iskolákat alapították Albániában, rniut ahogy az olasl pariokon albáuili deákokoak csinállak nev lőiolázelekct
Közel Port-Arturhoz találtunk egy kocsinál, Nézegetem lassan, bötüzöin a firmát. Hát az vél kiírva: „Az üres taMkóboz. Kuni, mui lehel, ki mit magával hoz.* Alélt vsak bementünk; laidó volt a gazda, „No..— mondja a gazdáin, bejöttünk a gazba. Kérdetd meg fán e hát kiadó siobája. 8 ns feledd, hogy hol vagy, tudd meg mi ai »:• [ára?..
Nagy nehezen tudlim a zsidót meglelni, Szinte lekelletntt a pincébe ineuui. „Miéli meg mondta — a háború folyik, Egész családostól a pincében lakik, Odá még se üt be a golyó és gránát, Ember ahogy tudja ugy védi meg magát. Kapluuk bál egy szobát, olyau vót a milyen . . Mit várna az emb..r jobbat ily esetben, Beköltöztünk, . . . ellünk füstölt kecske combot, Miről !<« lehúzták s szőrös nadrágot, A gazdáin, is, «n is bebufluuk az agyba. Rbtluillui.k ii-lreu « reugel virradatra Arra eb l.i k I-.I beütQU egy bomba, Vagy lr. , I I.ries vét-e. a pince ablakon, És s.ege.n gn\'dattial. ugy rágni mellkason, Hogy .» \' rtértt moccant, init volt hat mit
[tenni,
Kóun. t \' m-zhel kezdtem r ií-k I, -Valnm, i, „ vob mit elejbe,ii ,„* Íli-Zíri utl.-j.-li.il keszUlt bort is niluU S aliogy falatoztam az járt a fejembe, Hogy esik tueg itten gazdám temetése, - V
A cél mindig
volt és el kell ismerni, ezt a célt nem ügyetlenül j térzene,
szolgálták az olasz politikusok. S be lehel vallani igaz barátainak,
azt is hogy a s-ját ügyességükéu ki,ül nagyban Hiány. 8 Ha most ö»sz»h«0uhljük a zenekar játékát
aegitelte ékel a mi külpolitikánk közmondásos ügyet- a közelmúlt,al, é.zinlci, konstatálhatjuk, bog, Darm-
lenságe 1, Mi megcsináltuk Wied herceg királyságát hofer ezredes fáradozásnak s áldozalkés.ségéiiek Ig.z
a londoni .....ferencián, de ugy, hogy az olasz i.alri- hatását szemlélheti már a zenekar tökéletes «...
kákuak nem volt ízt nehéz pünkösdi királysággá é, plasztikus előadásának. Tegnap delelőn pl. a ler-
tenui 8 a világháború kezdete Is kö.el.-bb vitte a. zene valóságos hangverseny jelleget éltéit, oly tő-
az olaszoksl a célhoz: beengedtük éket V,lonaba s keleles előadást remekel, az agilis dirigens. A mű-
tálán még több engedményt is kaplak ....... h. ez sort ide is iktatjuk, mert az unalmánál s előadasá-
egyszer az 6 politikusaikon nent vesz erőt a. ügye- nál lógva a megkülönböztetett ügyeimet ..lóban
fogyotlság. Ók nem osztozni akarlak a, Adrián, ha- megérdemli. - 1. Pichl.ri „Kaisor Krauz Josef." uam m,„ cl.muin-ot akartak belőle csinálni. Azi Marscli. H. Schmutier: „Audreas llofer." Konzerl érték vele. hogy elves.itetlék s.nit eddig elérlek és yuverlur. 3. Lehár: „Zigeuuerliebe.- Walzer aus
az dria urai mosl mi leszünk, sói már vagyunk is. ; der gleichu. Qolle. 4. Verdi: „FanUsie aus der
Oper Aida". 6. Hertzka: „Besoroztak engemet is katonának.\' 6. Wagner: „Uolkesolio Jigerl Maradi. (I | U [[ [( 8 a közönség uagy részo odaszegzell figyelem-
mel hallgatott minden számra, igy honorálta üarm-lioler ezredes figyelmét városunk iránt s zeuekará-iiak játékát. A zenekar különben miudig bővül, gya-Mióta a IS Lnndwohr ezred városunkban tar- raporlik s lianisrosau megérjük, hogy miudeu hang tólkodik, figyelmének s igyokezal.\'mek ezer jelével nem tel|esou képviselje lesl. Tegnap a korzó elején találkoztunk, amely mind azt eélozta, hogy a város játszóit a zenekar. Akkorié kocsi forgalma azoobiii közönségével magát . megértesse s megszerelle.se még mindig zavarja, a játék finomságát Uj élvezel. Különöseit az ezredparancsnoka Darrnhoter elredes öröméi. Meg kellene Jiróbálnunk Isinél a Üeák-lérn«k
térzenétTalán olt zrtvarlálanabbul jutna
Térzene-
Hol se pap, se kántor, de piég liamiig aincseu, De hamar jó színét adott az Úristen Fogtam a gazdámat, levillein a rétre, lefektettem szépeu egy ároktól íélre, A melyik hadsereg rá Ulál akailui A többi holttesttel elfogja takarni A mi podgyásza voll, végig rendbe mértein. E;y tiszti nucug yót, azt magamra véltein, I Kapitányi sarzsi volt a nyakra varrva. 1 No Dani — gondótam, ha most nem, hál soha, Gondolhatják kendtek, nem néztom ki romul, Osak azt Hainálliim, hogy uem tudtam oroszul, Akkor hát beállok — olt üsse, — Japánnak, 1 Majd megörllluek egy osztrák kapitánynak, I Az őrségre mentem, nagyba szalutáltak, I Én még oda szóltam egy sárga japánnak : I Szeretnék beszélői, Nogi tábornokkal,
Aki csuk ugy könnyen játszik a munkával, i Mint macska egérrel; jelentaeu be röglön Szalutált a japán s azt felelte: „Siöug-csön> Nem bánom én moudok, akár szöng, akár CsÖn, j Ez a fáradságod olybá less, mint kölcsön ; Megszolgálom, eincz, czvei I tisztelem a Nogit,
visszaadni i \' ki a liszla élvezet 0r6me i
zene igaz barátainak.
Köszönet nyilvánítás.
A „Hadsegélyzó" által f. hó lu-én rendezett estélyéu felüllizetui szívesek voltak :
Fr«nz Lajos Fiai réci&vénytársasAg, Klek Kruó, 13 Landwer ezred lisztikai a 60—60 Kor. A \'szombathelyi vasúti tUzlikxr: #0 Kor. Bo»uyák Géza, Misufu, Hlau Lajos, GiUuhut Alfréd, Kbennpauger Leó 20—20 Kor. Herleléndy Béla 17 Kor. zábori Záborszky Zoltán 15 Kor. csapi Soiuiner Ignácz 12 Kor. Tabajdy Kálináuné, Bughch A ládámé, exelenc. Letoswky Öypuiewsky György ezredes, pos-lai Horváth Jánosué, ózv. dr. Szűkítsd) Náudorné, Goldhammer Károly, Josifovic Milivoj, Knoriter György. Weiser József, Braudlhofer Antal, Boseufeld Adolf Fiai, Krátky György, dr. Gross Dozső, Míltó-nyi Gyula, Tyll László, Kardos és Sleiner, Palaskáry Péter, Neumann\' A ládámé, Viola Ignácíné, Stern Sándor, Breu«r Izidor, B\'ischer Pál, Pátria póikávó-gyár 10 — 10 Kor. Wal\'gurszky A utal 8 Kor. Fatór
Moud, hogy Magyarhonból egy kötös tiszt vau itt. Mihály, Fi os Gyula, Dau»cha Oltó, Fischer Imre.
No de iunáuk egyet; keudtek ugy hallgainak, Hogy az itokára kevés gondol adnak, Petiig hál aszomloiu nincs a bornak párja, Melléje M-m állhal a japán tejája.
(Folyt, köv.)
Tripammer Gyula 6—6 Kor. l)r. Szekeres Józsefué, ! Viovsz Ferenczné, Györfiy . Jáuosué, Acél Pál, Tóth Zoltán, Csillag Jeuóué, dr. Balázs Zzimond, Badó Nándor főhadnagy, Siuger József, dr. Sainuelly Oltó, dr. Goda Lipót, dr. Ballá Jáuos, dr. Bród Tivadar, Kóhler Gyula. Eperjesy Gábor, Goldfiuger Herraiua 6—5 Kor. Köóiuives Ferenc, Névtelen,
FISBRDAB 28.
4 ZALAI KÖZLÖNY
Meiszner Oszkár, Semetke, skwor Irán, Kemény Jánosul), Várj Jolán 4—4 Kor. Bífll ezredesué, Markó Nánitorné, P. K. dr. Villányi Henrik, Süpks Bála. Sziegor Istvánná, Sznlny Uéues 3 — 3 Kor. Sarkady Tiluszné, Kövesdi Bóér Guszláv. Kollay Lajos, Szabó Imre, Ueimler József, Kaán Irma, Krausz Fülöp, Dumnano>ics Juliska, N. N., N. N.,1 dr. Domjáuuó 9—2 Kor. Horváth Lajos, Moluár Kálmán. Kalmár Hourik, Uousios Kde. N. N N. N.. N. N , N. N., I — I Kor. mély szíves felűlfizelése-kéri hálás köszöuelét fejezi ki
a Hadsegélyző.
— Sypniewaky dandárparancsnok ajándéka. Uégi dolog, hogy Sypniowaky dandáipaiancs-uok szivvsl, lálokkol hozzáforrl Nagykanizsa város iársadalmálloz. Teljesen u mienk. Kzt bizonyilja mosl ama telle is, bogy tudom,isi szerezvén a Hadsegélyző estelyéröl, annak nemes célját 10 K adományával szintén előinozdilsni törekedett — A Hadvezetőség oiömmel fogadta, SypuieWaky daudarparauc-iiok megemlékezését, amely csak ll|abb bizonysága unnak, hogy a hós daudárparancsliok mimlen társadalmi akciónkból részt kér.
— Halálozás. A keszthelyi iparos osztály egyik volt oszlopos tagja Sándor Klek a initlt kedden este 77. éves korábsn hirtelen meghalt. Tente lése pénteken d u. 3 órakor volt a közönség nagy részvéte mellett. A boldogulluak kél lia a harctéren vau.
— \'A divat. Akárhogy i» magyarázzuk s találgatjuk,"Inra biz a mai ilivst. Nelncsak nem szépili a nfli világol, hanem még »l is" leriliti n szép alak vonalait. Okossu mondta a minap valaki, bogy a mai hölgydivatot a nyomorék, vagy enyhébben szólva — fogyatékosan fejlett nói világ száméra találták íel. így azuléu megokolt, az a leheruyeges, bó, se hossza, se széle, — » luduiu is én milyen szabású, alakú, modorú ruha. Kzt most iisgyoíi köny-uyl) varrni, is. A 15. hogy sehogyse álljon — utak libegjen — lebeg |en — már jó, divat szerű Valóban ugy uéz ki benne n legtöbb nó, mint egy denevér - bocaáual a hasonlatán I Mimim lolylou azállui akarna. Vagy talán — ez a korszeri?
— A Hadsegélyző estélyének jövedelme. A Hadsegelyzó esléljéllek |övedelllle llláíi korona volt. Bbból a tiszta jövedelem 1800 koroua
— Elbujdosnak a pékek Sem Mihályi, sem Rosenlhal nem niulaikozUk ma röggel, édesen pihenlek a sok kenyér offenzíva utáu. A friss kenyéribe! eltűut, ma már csak lísz! és kenyér lázéiul szagolhat a közóuség, a szegény obbje pedig a kenyér mull emlékein rágódbatik csak csupán.
Hja! a uélktllözéal is meg kell szokui. Gyermekük tudjátok meg, hogy Kanizsáu vaunak kenyér-tuleu napok is, amikor a kéródzéa ós a fogfájás ideié érkezik el s a gyoméinak hallgatnia kell. mert nincs liszt. És miéit? Hét mert háború vaui Puuklum I
— Keserű a borostyánfa levele. Még keselübb esészémbeii il lékele A cukor, mely eddig ezt a keserű éleiét némiképpen megédesítette, ollütil a kanizsai szilllérrói. Iljal — kell a puikaporgyér Iáéhoz, hogy no legyen oly mérges. Dehogy I Klfe-
szolid alapon mílködó pénzintézeteknek a háború uem ártott meg. Bzek erőteljes támaszai lesznek az Hj életet kezdő gazdaközönséguek. De a gazdáknak is arra kell törekedui, bogy adósaágaikat fizessék miért hitelre csak az száraitbal, aki a beléje helyezett bizalomnak eleget tesz.
ledilliik róla gondoskodni. Cukor van, akár egy kis Himaláját lehelne vele alkotni, cssk, hát tudja Isten meg sincsen. — De majd lesz. — Szokjunk hozzá a lemondáshoz Nem muszáj éppen kávát és pedig édes kévét iuui Nagykanizsán Majd a háború utáu lehel, addig is türelem — Gyermekek csend legyen I
— Oj betegeég Európában Az alrikai gyermekek legborzasztóbb betegségét, sz élomkórl a franciák segítségére hozott néger csapatok behurcolták a Riviérára. Az álomkór okozója egy a vérbeu és sz agyban élő iufuzórinin. amely légy-, vagy szuuyogcsipéssei kerül a vérbe Láz, vérszegénység, állandó fáiaillság, izomgyöngeség, hosszú ideig tarló alvás, tnsjd agyhártyagyulladás a lelensége ennek a kórnak amelyben 2—3 évig is szenved a beteg. Kgész falvak, törzsek pusztultak ki Alrikában e betegség lolyléu. Mosl a félvad lékeié hordák behur-co bik a betegségei és ez a francia délvidéken az európaiak közölt i, kezd puszlitaui. _ Aii lpari ^amek] éa a hadaereg-
— Kevesebb lesz a papir kétkoronáe „„állítás. A houvédelmi miniszter rendelalet intá-Ai Osztrák-Magyar Bank a jövóbru megszorítja a ,,.„ , ,4rmegyébez, melyben felhivja a törvénybató-
NYÍLTTÉRI
A vegyszerek és drogua árak beszerzést árának hihetetlen mértékben történt emelkedése kényszerít bennünket, hegy egyesek részére szokásban volt százalék engedményadási kivétel nélkül beszüntessük.
Dr. Merkly Betűs József Reih Gyula Neumann Aladár Mlkovényi Árpád
gyógysMtrJnéki
kélkorouás papirjegyek kibocsátását és lehetőleg katonai szükségletre fogja azokat korlátozni. A bank a polgéii szükségletei ezüst kálkoi oltásoknak fokozottabb tnérlékhen való kibocsátásával akarja fedezni. A foszladozó, könnyen bepiszkolódó, célszerütleu papir kétkoroiiésok száménak apasztésu sok kellemetlenségtől fogja megmeuteui a jkötönségel a ezért is örömmel Üdvözölhetjük a visszatérő fémpénzt.
— A vasárnapi munkaszünet vissza
ságot, hogy a hadsereg réatére dolgozó, ds külön ki nem jelölt (az rrro vonatkozó jegyzékben falnom veit) üzemeket, (iparosokat, ipari izővetkezeteket, alkalmi egyesületeket) figyelinezteaae a badaereg-azálliláaokuak a hadi érdekekre figyelemmel rali intenzív teljesítésére. Az egyea ipari üzemek tulajdonosai, illetve vezetőségei köteleiak a legszigorúbban őrködni afelett, hogy mindazok, akiket Ily óimén fehueutetlek a katonai szolgálat alól, egész
állítása. Tudvalevő dolog, hogy a háború kitörésé mmikaerejokol tényleg • hedaereg-iaállitáaok kereaz-ulán a vasárnapi, inuukaszüjielet felfüggesztették. Ke- ,0I (iie|éuek szemeljék éa hogy szigorú bünUtéauek reskedóknek és iparosoknak megengedlek, bogy va- teszik ki magukat, he azokat, akik uem állandóan a sár- és üuunpuapokou délelőtt Hí óráig, az élelmi- badsereg-szálliláli munkálatokkal foglalkoznak, hanem szerkereskedóknek pedig, hogy este 8 órától II óráig irtnyu tevékenységet fejtenek ki, azokat aionnal üzleteiket nyitva lartha-sék.\' Mosl azonban az ui jelentsék be.
mini-zteri rendelet szerbit vasárnapokon d. e. 10 _ Riz„káaa A Kecskeméti Naplóban olvaa-
óráig tarthatják uyilva üzleteiket. luk, hogy a földiniveléeogjl miniszter Kecskemétnek
— Katonák exhumálása. A belügyininiiz- so métermázsa rizskáaát utalt ki. Sót már oda is ter meg a mull év végén rendeletben szabályozta a |,0|dték a kiosztják a fogyasztók között. Ha a föld-haduiüveleti területen eltemetelt kalonák holttestének mivelésügyi miniszler a mi városunkat is részeilt-kiáséaáérl és szállításáért kövelellietó költséget. Kzérl ^elne t|yen szeieucséhen, bizony nagy jót tenne ve-a ntuukáélt arauytalanul nagy összeget .....gszabni jnp^ próba, szereocae.
vagy követelni tilos i Aki e tilalmai megszegi ki- _ Mennyi gabonát szabad otthon tarhág, let kövei el. amelynek büntetése tizenöt napig tani? Az egész magyar birodalom területén szigo-lerjedlleló elzárás éa kétszáz koiouáig ierjedheló rllt„ kutatják az elrejtett gabona éa liaztnsmOekat. pénzbüntetés. Időszerűnek tartjuk ismertetni, hogy mennyi gabonái
— Fizeesük adóeeágLinkat I Kgy osztrák i^et otthon tarlaui, amely mennyiség nem esik el-had vezéri ól legyezték lel azt a közszé|oii forgó mondást hogy a háború folytatásához hároin dolog szükséges: pénz, pénz és harmadszor is péuz. Ma a pénz beszerzése a lisdviseló államoknak uem okoz gondot. ICIlellkezóleg mindenki tapasztalhatja, hogy a háború kövelkeztébeu rengeteg sok péuz kerül forgalomba. Nem csodál Mindenre szükség vau és
mindé....... magas az ára. A gazda közönség is jó
áron értékesítette terményeit, -ót pénzt kapott kocsijáén lovaiéit, amelyeket pedig szívesen tartott volna meg A nagy pénzbőség azonban az előre látó gazdát uo tévessze meg. A belolyt pénzt arra kell felhasználni, hogy földjél lerliolő adósságéi löl\'lessze, hogy aztán, mikor visszaáll a régi állapot, amikor megint újra be kell szereznie mindent, ami a gazdaság folytatásához szükséges, legyen újra hitele. A
kobzás alá. 1916. március 1-tól augunlus 15-ig egy löldiuüvea személyre 811 kiló buza vagy rota, illetve 62 kiló 20 deka liszt esik. Egyéb muukások (Iparos, gyári munkás. «tb.) 67 és fél kiló gabona illetve 48 kiló 40 deka lisztet tarthatnak. Mindeu más foglalkozású emberre <8 kiló gabona vagy 40 kiló 42 deka liszt jut fejeukint.
— Háborús Imakönyv. Stampay ének- éa iiuakönyve háborús énekekkel éa imákkal bővítve inegjeleut. A 266 oldalas könyv csinos kötésben 50 fillér, láazonkötésben 70 lillér, bór vagy bársonyban 4 K. Kötött kotla is 60 lillér. Tizre egy ingysn jár, fűzött kotta egyszer ingyen. A |övó kiadás elesett hősökéit való énekekkel és imákkal éa veaperákkal 16 oldallal ismét bővitve lest. Szives hozzászólások Köbölkutra (Esztr -ra.) kéretnek.
4
ZALAI KÖZLÖNY
fkiibuib an.
„BEELII"
NAGY MOZGÓ SZÍNHÁZBAN
ttKr mindennap lartalik előadás a legérdekesebb ós a legválogatottabb műsorból vau összeállítva. — A „BERLIN" szinfiáz agilis igazgatója, hogy a/, előadásokat meg érdekesebbé legye, egy uj modern, a mai kor szaknak megfelelő, legújabb szerkezei0 vetítőgépei szerzett be, miáltal a képekel még sokkal szebb ós tisztább kivitelben mulathatja be á"nt. tisztelt közönségnek. A „BERUN" mozgószinház előadásai nem szorulnak dicséretre, csak látni kell mindenkinek. —
Hisszük és ......éljük, hogy a t. Közönség az
igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségéi az előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
^xxjdvanJb
KÍTÜNÖ ALPESÍ TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
ROVÁS
Vezéreik k
Világháború
üjobh tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
\' naponkénti sze iziielói az
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta; Lukács József, fóglmn. tanár. A vaskos munka a papuvalaszlas lör-tóneli fejlőd eáávwl foglalkozik, aung az jelen alakjához ert. Mindenkinek érdekes és la-nulságos olvasmány, ktnely útig egyrészről Szigorttan ftldományoe, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A vilaglörté-nelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdtls József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az .Élet" szépirodalmi éti művészeti Iteli-lipot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ér- a «—r T Ol A
dekás és aktuális képek egészítik ki. A Utáni lapot JA^ U J Q ±\\_ Vjj"
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Sziiikesilóseg éa kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ul lB/c. — Kló izetési ár rélérre 10 kot Mutatváoyaíámol íész séggel kDld a kíadóhival.
— A .Vasárnapi CJjság" mindéi, száma gazdag tartalommal jelenik meg, A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre ót lioioiia, .Világ-króníká^-víil együtt hat koroua. Megrendelheti a .Vasárnapi Uisig- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyelem-ulca 4). Ugyanitt megrendelllölő » .Ké pes Néplap", a legolcsóbb uj.áu a magyar számára. IWvra •.! koroua 40 fillér.
SZEMES/VEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyHlni versenytársainkat. A/, élelmesség nem
ÁLL
ne k ón k
A
■delét nyl él
VILÁG
egyébből, iniuthogy ne késsünk egy pillaua tig seui, hanem soron kivfll vegyük igényije
„Zalai Közlöny\'\' hirdetési rovatát, meri olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
MJUTlIi M NAl\'ll.Al\'N \\l<
— Uj Idők A világháború leghűbb króuikásn. Írásban én kepbeu az U| Idők. A mi érdekes «a«-itióey a négy világrész barclerelu történik, azt mluil elénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval éa előkelő izlés jellemzi Here»e Ferenc hetilapját, az Uj ldóket. melynek minden azániri aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófiteléai áia negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Awlrássy-ot iti- sz


Vasáriiapuuként két kőzkedveltségU mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik: „Az Asszonynak", a másik a „A Gyermekeknek.
•ar Aki • világháborúról é. ugyalUlában nép minden osowéuyröt. színházról, művészetről. Irodalomról bövan éa megbízhatóan óhajt ogy kitűnően megasarkaaxtatt napilap karatéban érta-■ Utul. Saeaaa alö ai AZ UJSáO-ot.
ELŐFIZETÉSI árak: Egész évra .... 3a korona.
Félévre.....16
Negyedévre .... 8 ,, Egy hónapra ... 2 K. 80 f.
Megrendelési cirn AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest. VII Rákóozi ut 64. szára.
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredin niyről. — annak határozottan
VAKNAK
kHI lenni, u ki nem lálja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
őzen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
= jff JflT/t/PJJS fp^ff =
KÖNYY-, PAPII^ ÉS [RÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben K Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban g gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek _ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk
nagy raktára.
Nyoin.it.Hi a laptulájdotios llj. Wájditi József könyvnyomdáiban Natrykanizsán.