Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.06 MB
2010-03-09 13:51:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1062
3992
Rövid leírás | Teljes leírás (238.97 KB)

Zalai Közlöny 1916. 017-025. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55
i ik évfolya
Nagykanizsa. 1916 március a Csütörtök
\'7
■•líilulk kéltii ét eilllrltkéi.
flAft\'&Üil ÁrA: ÍCg*i 1 é«ra 10 korona, ÜUrf t horoni
tiarktiztiaii it klaiiklialil Biák-tlr l
TaUton: 182. — Mir<f*U».k dl)a*ab«a aiarlm.
KeUlfa »*«tkw»tó t
Banekovlch Jánoa
ml \'
Kóasarkeasttf:
Kemény Láartó
Árdrágítók és hadseregszállítók.
A tapasztalat és az elAimények hiánya « háborús gaidálkodásra való áttérésben természetesen óriási zól<kenéseket és hibákat hozott magával. Nmn meglepő az sem, hogy az ilyen mindent\' magával ragadó fergeteg ar. egyéni ekszisxtenoiákat szintén fel kapta és sokakat a porba sújtott, másokat viszont hirtelen a vagyonosság igen magas polcára emelt.
Bizonyos az is, hogy á Háború FOIyá-mán a drágaság mindinkább érezkelóbbé, az egyes szükségleti cikkek mindinkább ue hozebben megsterezhetóvé lettek.
A drágaság tenye, az egyéni szükségletek nehezebb és kevésbbé tókéletes ki-egyenlítése, karöltve ama tagadhaUtlau jelenséggel, hogy e nehéz idókben igen sokiui jómódban élnek, sót meggazdagodnak, szinte lélektanilag suia vádhoz vezették, hogy a nehezen elviselhető drágaságot és a milliók szenvedését és szegényedését, a gazAag\'odó és jómódban éló tízezrek avagy százezrek
okozzák. És hogy n i drágaság és a vagyoni iftlíiuitis nem á liábtríivál szükségszerűen járó nemzetgazdasági jelenség, hanem iíii4riMág vagy túlnyomóan az egyesek erkólostelen és büntetendó visszaéléseinek következménye.
E vád a kereskedő- és iparos-osztály nagy része ellen irányul és nem osupáit a tájékozatlan fogyastrtó nagyközönség ék az énnek hangulatát kifejezi napisajtó rtózér\'51 bangák el, barién á oettüúrm magatartása btil követkéztelve, a drágáság által szinte legérzékenyebben isujtott ama tlattviseló osztálynál is rokonszenvvel fogadtatik. mélyre egyéb súlyos féladatok mellett a UnaiioWis és gazdasági közigaigátás ís hárul.
Fölösleges hanjjféulyoziti, bbftf az ilyen, égisz gazdásági osztályok vágy osoportok elleu taAii váflak\' mennyire alkalmasak társadalmi és golitHai ellentétek és steiivedé-iyek felkeltésére és hogf tt ilyen erópazar-lás milyen vétkes és házaflatlan ma. amikor minden erére év gondolatra ik házá éffenVé-gelvél szemben ván stékségtf/ik. Az ilyéri latfttMt jelszavak ler/eszíése nem osiipán olyan egyéni érzékenységeket érint, amelyek
mmtss öaMI
utazása
Keleten, Japánban és Mandzsúriában. — Humoros verses elbessélés. — Iilt: Zombory Gyula
III.
— Itt •! Ukk mondva, hogy oalt yéfaott Saul VoftTftl él a haroba tadullaa. —
.... At ordlliáue elment, óu kddi« BélálUm, — i
Aunyi siedetl vedelt katonát ss Irttíkm,
Mint • japánnak vét, — kién aárga ioíndli.
Kien piros bu|kk, kien meg kniiáali,
Melitláb in Tóták, lehínjiitk k csiimát,
Meri inegaiokU köunyO riiaataltua pápiioacsAt
Ai én egyunruMm feltűnő vit nékik.
Lkttam: jobbról balról, elél. héttut alz\'ik.
Kivettem k lAroím megkínáltam íket,
Szép virgóniákkal, k min caak rötiuKiék.
8 amint nézem őkel, jön egy pioi einber,
Tele énlemjellel 8 szemügyre íeál eugelll.
8 bála mögött álíotl k! orriitiánc « meg ragy,
Négy, öl, Hí forma b, ki klasbk. ki ínég nagy. S.
Mindért kitaláltam, bog\'jr ti len a Nogi, Gondólam: no Dkui, inoal hát aztán vágj ki, Kihúztam a kurdom, prezentért csináltam, Azután a földnek lefelé lóggázlam. ÜHakugyan Nogi roll; oda jOlt elébem, Láttam égy nagy vágás volt a keze fején, Meg a homlokán is, kiix-krax, összevissza, No — a teját — mondok, ez nem jába issta. Vártam, bogy meg«zólit, s csakugyan ugy is lett, Magynrul szólított, el se...