Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.57 MB
2010-03-09 14:00:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
671
3899
Rövid leírás | Teljes leírás (270.07 KB)

Zalai Közlöny 1916. 034-042. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1916 május 2. Kedd
34. szám
ZALAI KÖZLÖNY
\\ Szerkesztőség és kiadóhivatal Deáktér 1. KclolAi siflike.ilő rfiasarkeutó: —— Megjelenik hétfőn és csütörtökön. EtgSaaUal ara: Egy érra 10 kor, VUm S
Tol.fon: ISI. - HlrdaMaak dljaaabta aaarlnt. hírős Sándor Kemény Linssló korona, naffyaaavra a korona 50 lUMr. —
Egy.a akim 4rs 11 fillér.
Az itthonmaradottak kötelessége.
A háború elmúlt husz hónapja rengeteg pénzügyi terhet rótt a hadviselő államokra. Már a régi idők hadvezérei is rájöttek arra az igazságra, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és harmadszor is pénz. A haditechnika mai fejlettsége és a mostani háború óriási méretei melleit fokozottan áll ez az igazság.
Ellenségeink, miután véres fejjel győződtek meg arról, hogy a fegyveres mérkőzésben mindig ők maradnak alul, a kiéheztetés politikájához fordultak. De mert - hála az áldott magyar földnek — élelmiszerek dolgában jobban állunk, mint akármelyik antantállam, pénzUgyi téren akarták megvalósítani kiéheztetés! tervüket, amelyet tehát úrra építettek, hogy addig húzzák a háborút, amig pénzű ;ylleg kimerülünk.
Az első három hadikölcsön fényes eredményei azonban alkalmasak voltak arra, hogy lehütsck ezt a nagy kiéheztetési
kedvet. Miircet és dicső szövetségeseinket ezen a téren sem lehet legyőzni, amit az antant kénytelen-kelletlen kezd már belátni. Már szelídebb húrokat pengetnek, már Asquth sem akarja megsemmisíteni Németországot.
*
A most kibocsátás alatt levő negyedik hr.dikőlcsön van arra hivatva, hogy ellenségeinket végleg kiábrándítsa győzelmi reménységeikből. Soha jobban nem választhatta volna meg a kormány a kibocsátás időpontját. A pénzbőség szinte hihetetlen arányokat ölt, a földmüvelés, ipar és kereskedelem a hábzrus konjukturából igen nagy hasznot huz és — ami a legfontosabb — most már ugy be vagyunk rendezkedve, hogy már nem is vagyunk ráutalva a külföldre, a hábo.Uí szükségleteket minden irányban magunk pótoljuk. A háború rengeteg költsége tehát itthon marad és uj erőt ad az ujabb győzelmekhez.
Ebben a nagy pénzbőségben tehát keresve sem lehet olyan jó tőkegyümöl-csöztctési alkalma, találni, mint amilyen a hadikölcsönjegyzés, amely tehát nemcsak
n hazával, de önmagával szemben is kötelessége minden magyar embernek.
Amikor fiaink, tesvéreink a becsület 1 mezején, a harctéren egészségüket, testi épségüket, életüket, mindenüket kockái* teszik az itthonmaradottakat a hadikölcsön jegyzés hazafias kötelességének teljesítésére hivja fel a kormány. Jegyezzen tehát - tőle telhetőleg — minden magyar ember hadikölcsönt. Mutassuk meg ellenségeinknek, hogy mi £bben a háborúban csak győzhetünk,1 inert itt mindenki teljesiti kötelességét. .
Harcol a béke.
A béke folytat inont liarool a maga jogaiért hi élelllez, a íelláiiiadánliM nyitott sírjából, ahori a gylllúlkodÓH íekteite a két ív előtti nyir egyik tragikus reggelin l^péeröl-lépéare halad a béke ofTen-ziv^ja a hálxiru ellen. A harctereken nem pihennek a fegyverek, az ágvnk zenéje toribb i« lélelraeMaea dörög, de pillanatnyi csöndjében a gigantikua koncertnek, Hzefiri hangokat hallunk, treug* dei tanai lehelletét éreraOk. Mialatt Verdimnél utolnót roppan a gall eréfeazitéa, mely nem tudja fentmrtani a rir-
Egy álomkép...
Csak álmaidban fogok megjelenni, A valóságban nem leszek a tied. Nappal az árnyam fog kisérni. S éjjel zokog ériem a szived.
Ahol mi együtt jártunk szürke őszben, Olt jársz majd búsan, egyedül S beszélsz magaddal csendben rólam, Ha lelkedre fájás nehezül.
Hazudni fogod a vidámságot, Ahogy mosI hazudod a bánatot, ,S kérded szellőtől és madárlót, Könnyes szemekkel, hogy hol vagyok...