Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.89 MB
2010-03-09 14:01:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
516
4377
Rövid leírás | Teljes leírás (171.24 KB)

Zalai Közlöny 1916. 044-050. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"j5-ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. junius 5. Hétfó
•14- szám
ZALAI KOZ
oíerkeactőség és kiadóhivatal Deáktér 1. Tolafon: laa. — Hlrfl«t*Bok dtjuabás «««rl»t.
t-\'olelAt .tmke.iitri
Erős Sándor
rY,.«.,k..»i.V
Kemény László
Megjelenik hetenkint kéteier. Elöai»t*Bl In; Eri Wr« ío kor, lilém »
koron., »(7«ft*na 1 koron* W (llUr. — Ilka tr* ll allét.
Husz milliárd.
dalon és fájdalmis veszteség a másikon, zák a lelkkiismerct nyugalmát. Borzalmas
Nincs holt pont. Mincs itt tehát más tenni/aló, mint fölis- lesz amikor a féli evezetett népek meg fog-
„ ,. . ... ., .... ■ merni a helyzeti valódi jelentőségét. A né- ják ismerni az igaz,A;ot ér eltiporják bo-
Ugy lepes a beke tele, egyetlen lokes \' °
, , ... . ,,,.. , met kancellár\'volt az, aki a megoldásnak londttoikat.
az eseme-yek lavináinak: ez Wilson bc-
„ ... ,. ..... .... ,. ezt a íormuláját megjelölte, az egyetlen ----
szede. Egyelőre alig tobb szelíd tapogalo- \'
. ., , , ., , ,.., ,*..„..,„., j lehetséges formulát, melyre minden további zásnal, melynek mélyrehatóbb kóvetxezme- s \'
, . . . p, .. következtetést építeni kell.
nyei nem is lehetnek- De eppen az ilyen i \'
tapogatózások egyengetik legjobban a meg- Ellenségeink lelki berendezése még Husz milliárd értékű az az aranyhegy,
egyezés ulját. S lem is azért fontos Wil- nem jutott el a nyugalomnak és bölcseség- amC|VCt |<ét háborús esztendő alatt Magvar-
t,on beszéde, ami benne van, hanem azért, nck arra a fokára, ahon mn a nagy cél ily 0|SÍ;ig és Ausztria a háborús költségek
mert kifejezést adott olyan meggyőződés- világosan látszik. A félrevezetett francia és redezetére előteremtett. Husz milliárd akkor
nek, mely hihetetlen arányokban terjed s olasz közvélemény még várja n beígért cso- js hihetelen gazdasági erőt képvisel, ha a
ma már a harcoló felek államaiban i; ál- dákat, melyeket nem az emberi tudás és béke és munka időszakában dobtuk volna
talál,os. akarat, hanem földöntúli hatalmak fognak bele közgazdaságunk serpenyőjébe. De a
Wilson egyelőre egy tontos feltevésben határidőre szállítani. A kiábrándulás azon- négy hadikölcsön önkéntes adakozásból telt
téved. Azt mondja, hogy a harc holt pont- ban suhogó szárnycsapásokkal közeledik.
la jutott. Pedig a holt pont azt jelentené,. Diadalmas offenzivánk\' a lombardiai sikság
hogy minden harcos álljon meg ott, ahol relé való haladtában (épp ugy megbénítja
van Mi szívesen megállunk Soissons és az olasz lelket, mint « nagyszerűen borzai-
ki s csupa belföldi pénz, csupa hazai erő tölt\' ki az aranyhegy tartalmát. Annyi pusztítás és megpróbáltatás közepette ez a háborús dokumentum egymagában elegendő
Verdun, Riga és Pinszk, Valona és Szalo- mas verduni haláttánc véresre tépdesi a ahhoz, hogy a gazdasági válság gyors el
niki előtt, de vájjon megállanának-e az gall szellemet.
oroszok, franciák és szerbek is ? Saját népeiktől fogják e dőre államok
Nem holtverseny ez, rosszul tájékozott a legfájóbb csapást szenvedni, saját népe-
elnöke a jenki-gőgön hízott Uniónak, ha- iktől, melyek már riadtan, mozdulatlanná
nem aránytalanul nagy diadal az egyik ol- merülten, eszelős ijedelemmel szomjuhoz-
mulásába s a kél diadalmas nemzet nagyszerű jövőjébe vetett hit kősziklává izmo-suljon bennünk.
Az osztrák pénzügyminiszter már nyilatkozott a negyedik hadíkölcsönjegyíis
A kapitány, a béna hatona •i a 16 éves falusi asszony.
— Háborús korrajz. —
Nem bánjuk, ha ki is nevetnek, métfs el-mondjuk ezt a jelentéktelen történetkét amelynek szereplői: egy csonka katona, meg a felesége é« végül egy kapitány, a kapitány ur, a katonák úristene, aki szigorú, sót kegyetlen is tud lenni, mint a Mars, a hadak istene, de olyan jó és nemessé is tud válni, mint az édesanya szive és olyan okos, bölcs és szeretetreméltó is lesz néha, akár csak a diplomata — mielőtt az ágyuk szava megszólal. A csonka katonát nevezzük Jóskának. Magas, erós paraszt ember. A 48-ik gyalogezredhez vonult be, ámikor megfújták a trombitákat. Zokogás kö7ött búcsúztak tőle az" övéi: fiatal szép felesége, aki még csak kukorica-kapáláskor töltötte be a tizenhatodik\'esztendejét és annak anyja, a ráncoskópd. tiszta tekintető Anna néni Jójnéhány hónapig várták Jóskát és egy szép tavaszi napon be
is állított Alig váltoiott valamit a tagbaszakadt derék ember, csak éppen a jobb keze nem volt a helyén. Azt valamelyik kórházban spirituszban felejtette. Tóból levágták a katona jobb kezét. .Sírás-rívás. aztán nyugalom Következett a kis paraszt családban.
— Nem baj galambom, - mondta a fiatal asszonv — jobb igv, mintha csak a jobb karod kerfllt vóna haza, te meg a csatában maradtál vóna. Tudsz te a balkaroddal is ölelni.
— Tudok édes, tudok .
És teltek a napok, .lóska még mindig katonaruhában maradt s hozzátartozói tovább kapták az államsegélyt, mintha Jóska még mindig az orosz harctéren hadakozna, vagy pedig mintha betegfen feküdnék valamelyik hadi ispotályban. Ebben a drága világban, amikor egy pohár vizet s« adnak ingyen, nagy segítség volt a családnak az a hatvan korona államsegély. Ha a katonát rokkantnak nyilvánították volna már, akkor egy esztendőre csak nyolcvannégy koronát kaphatna, ebl»ől a rokkant díjból pedig még egy madarnt se lehet felnevelni, nem egy éhes gyereket A minapiban szörnyű szomorúság támadt a Jóska otthonában Hivatta a kapitány ur Itt már baj lesz. biztosan rokkanttá fogják nyilvánítani és
akkor vége az államsegélynek. Jól (.ejtették : a kapitány csakugyan az államsegély miatt hivatta a katonát.
— Jelentem alássan, meggyüttem — mondta a csonka vitéz és a megmaradt Kalkfciével szalutált.
— Azért hivattalak fiam — mondja a katonák édesapja, — hogy megkérdezzem, szeret-e még a feleséged ?
Jóska kicsit elvörösödött, izgatottan rángatta a szemöldökét, aztán kibökte:
— Ugy látom, hogy tréfát tetszik belőlem csinálni.
— Kénét tréfálok, fiam. Azt akarom tudni, hogy dacára csonka voltodnak, szeret-e még a feleséged^
— Az a vélekedésem kapitány ur. hogy sawet még az asszony.
— Hány esitendós a feleséged?
— Betöltötte a tizenhatot.
— Eredj haza, jó ember ée hozd el hozaám a feleségedet.
A menyecske nemsokára megjelent a szigorú tekintetű katonatiszt előtt. Ugy remegett a szegény teremtés, hogy az ujjáról majdnem lecsúszott a rézkarika gyürü.
2
SALAI (OU0HT
JUNIUS 8.
HÍREK
Így dalol a véges végtelen.
Az öröklét a létörökséf;. A létörökség végtelen. A végtelen a létörökség, Mely jó, vagy rossz de végtelen.
A percnyi lét, a percnyi élei Az örök virága, magva. A végtelent a percnyi lét csak. Mint tát a mag elrejtve tartja.
Ha jössz Hahil, már nem buvunk el, — Vén kertész, szorgos magvclö A íirokból, hova szórsz minkéi. Az öröklét tör majd elö.
Csányi László.
3\'J-ik éráben, tlohh/iI alenvedás i\'h n halotti szeot-sögek ájtatos felvétele utáo történt gyászös elhunytát. A boldogult ball telemét lolyö hó 31 ín délután 4 Arakor fogjuk a Bugár-ut fit), hí. gyáazllázból a róm kalit, sírkertben Örök nyugalomra helyezni Az eli-(ehhxtelA szent mise-áldozat f. hó 31-én reggel \'/,? urakor fog a szent Fereuorendiek helybeli plebáuia templomában a Mindenhatónak bamutattatni. Nagy-kauitsa 1918. éri májua Ili SO-án. Életedben szeretetül öntöttéi .szivünkbe ez kiaér utolBÓ utadoo t Ozv. Amiére Károlyné szOl. Kövére Rózsa, felesége Andere Jeni, neje: szOl. Weibel Méria, Anders Hermin, férje: Lányi László, Anders Biza. férje: Unger Aulai, Andere Ilona férje: 8závita György
Andere Kalö, gyermekei, menye ée vöi. nika, Hlci. Ilonka. Karrei, Léuyi Lacika, Unger Terka. Szávit* llonkft, Gyurika éit ICati, unokéi
hogy északi tartományait, a melyek > legtarméke-uyebliek, a németek tartják megaiállva, tehát a termés is ai ölek less. Amerikának tavalyi tennáM rf,
kordot Hintetett fel de az idei termés a in\'dTSiétlep időjárási viszonyok miatl nem leíz valami nagy. Kani-,, \'Iában a munkáahiány iniatl lesz Kyönge termés, ni-vel Kurópábau a háború miatl aránytalanul ftwökkMt S bevándorlás. Argentína a hajózási zavarok miatt nem fog Knrópának gabonát szállíthatni, a mit kfl-lönöseu Anglia fog megérezui.
— Évzárás az állani népiskolákban. Bár ii korábbi megállapodás ateriul a helybeli állami • népiskolák évzáró vizsgái a hó középár* lettek meg- > állapítva. inégiH a közbe jött súlyosan kányazéHtŐ\' Andera Ja egészségi a ágyébb körülmények arra birták a Gouft-
nokságot, hogy azok e hó elaó napjaiban beiáraaaának, - meri be kellett lAtui az intézőknek, hogy azokban a börlöns/.erü zugokban mint szük»éghelyi»étfekben a gyermekek tortúrája, tovább tarthatatlan, hol aem szellőzietÓM sem a gyermekek termésteli szükségeinek
— Uj katonai érdemrend óa vaaórdem-kereszt. A hivatalo* Inp legújabb száma legfelsőbb parancs iratot közöl, ameljben « király elrendeli, bogy az újólagos dicaérö elismerés másodszor én harmadszor ím adathassák és hogy ez az ezüst katonai érdemérem szalagján alkalmazott egy, illetőleg kél ezüst pánt által nyerjen külsőleg kifejezési. A parancsirat szerint a király a következőket alapítja; 1. A katonai érdemrendnek egy uj fokozatát, inely .Különös dicaárő elismerése" jeléül fog adományoz-tatui. Az uj érem a jelenlegi katonai érdeméremnél valamivel nagyobbra, a korona körnl egy babérko-Mtoruval éa aranyozva készítendő. 8. Egy Vasérdera-kereaztet koronára! és korona nélkül legénységi egyének részére, melynek adományozási |ogát a liadse-regfóparancanoknak és a dényugali harcvonal parancsnokának engedi át. mely jog általuk, utólagos jóváhagyás mellett, a magasabb parancsnokokra, hadtestparancsnokig bezárólag átruházható.
— Halálozás. Kgy uemes munkában elfáradt lélek költözött el a minap Anders Károly volt aormási kántortanítóval az örök élet hónába
A nyugalom édes pillanatait is alig élvezte, aulyoa sorvasztó betegség nehezedett reá. mely erős szervezetét lassan, dei régre megőrölte 72 éves köriben.
Temetése a tauitóság részvéte mellett 81 éo d. u. 4 órakor ment régbe a helybeli sírkertben.
A boldogultban a tanítóság kedves b*|társát, Lányi László takarékpénitári hivatalnok pedig apósát gyászolja.
A család a kövelkeió gyászjelentést adta ki: i- Alulírottak a maguk, valamint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtörten tudatják .a felejthetetlen jó (érj, forrón szeretett édesapa. após, nagyapa és rokon Anders Károly nyűg aormási kántortanító és kir. postamester f. hó 80-án éjj-l l/4l órakor, életének 78-ik, boldog házasságának
Ugyancsak a napokban hunyta örök áltomra
szemét Sélley Pál gelsei és lórántházi birtokos 43
... .. ..... . . , . .... kielégítése meg nem történhetik,
eves korában, ki jotekonysága revén az egesz vidék p °
elótt közszeretetben állott
A napokban tették örök nyughelyére s családi
sírboltba, hol örök álmát fogja aludni a korán elhunyt
jólelkQ birtokos.
Nyugodjauak békébeu, jóságos lelkük nyerje el
olt fent jutalmát az örök Hirótól.
— Á város uj szabályrendelete. A na
pókban érkezett le jóváhagyólag az! illetékes minUz
terlumból s igy a köretkezö .Uztujitás már ennek m«lu8ok^\' íoIk
értelmében fog megiörténni.
Lesújtó ez kQlöuösen a már bent levó azon hl-
Dr Szekeres József, mint a gondnokság et auomális helyzetről ér\'eanlrén, azounal gyüléat kivolt egybe, melyen elhatározUtott, bogy e hó 7-éo,m állami elemi népiakolák összes osatályaiban az el*-adások bezárassanak s a biionyitráoyok is agyinak-kor kiosztassanak.
i • ni
Ez intézkedést örömmel veszik az érdekelt azt-lók, kiknek apró gyermekeinek egészsége ama azttk-
vatalnokokra, kik eddigi szorgalmas munkájuk után előléptetésre vártak s igy az uj szabályrendelet a a legtöbbjét elüti az előrehaladástól utat engedve a legtöbb helyen a jogi kvalifikációnak,
I«> legtöbbet nyertek a már nyugdiiba vonultak legtöbbet veszítenek pedig a kik tán legtöbbet dolgoztuk » háborús idóbuu s az előrejutás minden reményétől megfoNztottak
— Világ ez évi termése. Az egyes államok földmlrelési kormányainak és a római nemzetközi mezőgazdasági hivatalnak jeleutéseiból képet le-bet Alkottti uz idei lerm.i«kilátá<okról. R-mélh"tő, hogy a német birodalomban az aratás rendkirül kedvező lesz; sokkal nagyobb az idén a megmunkált és bevetett terület, mint tavaly, s a megszállott tartományukat a német hadvezetőség majdnem teljesen megmunkáltatta gondos becslés szerint olyan jók a kilátások, hogy Németország egyáltalán uem fog behozatalra szorulni » örvendetes körülmény, hogy a központi hatalmak a I elymállott vasúti összeköttetés tés a zavartalan hajózás segítségével a bliicán álla-\' mokból könnyen kiegészíthetik készleteiket Az h veszedelem már elmúlt, hovy esotleg szárazság megronthatja az aratáa kilátását, mert bőségesen volt eső és a föld elég nedves. Hnlgária és Bomáuia olyan ijó termést várhat, a milyen már régen volt Aa őszi | vetések érni knzgenek s az idén szokatlanul koráu i lehet mnjd aratni .Sokkal kewéshA kedvezők a kilátások Európa többi omágában Oroszországban tossz I termés lesz, mert munkáskezekben messze vidékeken I nagy hiány ran és a termőföldeknek alig 60 0/0-» van bevetve. Vrauoiaország eróaeu uaog lógja órezui,
— Kutyahűség. Egj százados egy lörérr-árokban egy lompos kutyát talált, melynek lezsarolt állapotán megkönyörült és partfogáaába fogadta, tisztítgatta és jól tartotta eledellel. A százados azonban rövidesen elesett. A temetés után raló este egy katona ment a sirhoz hogy ^ fakereaztre fehér Iföfffo-rut helyezzen Olt ült a százados kutyája és k«ttr-vfgm vouitou A katoua ni aksrta , magával vinni, de minden szó i>s cirógatáa hiábavaló rolt, a kutya uem tágított A kutya csak ronitott, a katonának kezét nyalogatta és kérőén tekintett reá. A katona elértette a kutya kívánságát és reá emelte a puskát A kutya rögtön elhallgatott. A bő kutya a gazdája mellett kapott helyet éa neki ia jutott egy knyőlg.
— Görgei tábornokról mejfragadő azép verset irt halála napjára Ábrányi Kmil kitűnő költőnk a Jó Pajtás legújabb, május \'28-iki számát*, a tábornok halála alkalmából. Sebők Zsigmond éa Benedek Elek képes gyermekiapjának ugyané számába elbeszélést irt Zsoldos László, Sebők Zsigmond fely-tatja Dörmögő Dömötör kalandjait az olasz harctéren, Klek nagyapó ujabb oroaz mesét mond el, P. Ábrahám Krnó az uszó szigetről mesél, Gyula báesi kedves mesét mond el, B Indaii Ktelka folytatja regényét, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
▲ Jó Pajtás t a Franklin-Társulat adja ki . előfizetési ára negyedévre Ü korona 50 fillér, fái évre 6 koroua, égést évre 10 korona. Kgyes szám ára 90 fillér RlŐfizetézeket elfogad és mutatvány számokat küld a .Jó Pajtás- kiadóhivatala Kudap^t
IV . K«yetem-utca 4.
M
J
ÍUNIDB 1.
t A L A I KÖÍLONT
A Hadsegelyzo müvészestje.
erőben teljef). kifejezésében hatáaos s mindkét számával ahszout tets^íst váltott ki a hallgatóságból Számail Z Zábor-zk\'j Zoltán bankfouök ki-érte sok A mindennapi és történelmi élljffrltorlódó\'eee,- ü„)is«al, igaz mflérííkkel, izlélének gazdag szinski-zásaink Összege ezúttal megközelíti a két | ményei között sem mehetünk el hangtalanul a Had- , „j|a mjr niegwkntt és sokszor dicséri
milliárdot. Olyan teljesítmény cz, melynek; senAlyzS szombati e»ij. mellett. Valami különös és m(vi„,i erj i,ik,i|oteeaégével. tanulságaiból méltán vonhatunk következ- szokatlan áradt ki minden fzámából a műsornak | ^ Bledermeyer t inehneieU l\'ongor Klári, Hatotta a legközelebbi tiz esztendő várható TVwrU\'mw. .M", művészi e mégis könnyed, szórakoz- ^ U|ri, & u. sehwarz Ilonka adták ctA katona-
tató volt Volt benne a komolyabb művészetből x volt zenekar kísérettel A Hlilazerfl öltözet a bájos tánc benne a közvetlen és l\'ájos dilIeUantizmusból. A- bemutatásának értékét nagyban növelte. Pontosan műsor egésze a kritika méllatósára méltán lart volt a lánc minden részletében s a stílus
vágy és hazaszeretet hajtotta egy táborba • jgínJ1 Fnrkaí vj|l|m sikíl.Mm „|dolu mPg „ „Jte 14;{v,i)t,, együttesbe omlót.
ia feladatát » — amint hisszük - \'rómmel tekint- a<sa, előadásban. Mindhárman belevilték egyéni-
lieletl végig a teli páholyokon és sorokon A 12. s/^dkt-l. művészi lelktlkel slakilásukba. 8 mert Amin.
I,. ezred zenekara a Költ* és paraszt c. nyitányt jál- keresetben való volt minden mozdulatuk a tetszés
rompóba állítani akkor, ha a győzelmes !"WIUl * mll"°r ,\'1"5 w\'lll"ul lln"(,Pi megnyitó iii^reie zengeti az ismétlési kéró s szűnni nem aka-
szines ée tökéletes előadass in* gala|>ozla a sikert a ^ tapeviharban. Ennek a lágy vonalú kornak egyik
műsor többi számához A bevezető esellószóló általá- .t(\'.|, reflexe volt Saághy Lívia, l\'ongor Klára és (í
nos tegzesre is\'láll s a zenekar a hatásos nyitányt Sclnvarz Ilona tánca. A letűnt kor édes varázsának
eredményéről. Ehhez a megállapításhoz mérve a magyar kölosönjegyzEs méreteit, most már világosan kitetszik, hogy adnko-
gazdasági eredményeire. Azt jelenti cz a fényes teljesítmény, hogy szorgalom, becs-
az erőket, s ha ma ennyit tudtunk áldozni a háború szcrencsés befejezéseért, mennyivel több pénzt és fáradtságot fogunk so-
megoldás után meg fog kezdődni az a sokkal szivófibb, sokkal jelentősebb gazdaság küzdelem, amelyet iparunk és gazda-
minden izében tökéletes játékkal edla \\ issza. Dicsér uKupsz^rlísé^úvcl Imtutt a műsor h szánta, amelynek
Ságunk fog megvívni a versenyben előre- j„k ,„eg K,tl dirigensi ez ujabb élvezetért. amelyet bemutatás, bármely nagy színpad™ i« megállná he
rohant nyugati államokkal, kalmárja, Anglia
A világ dus szombaton este szerzett neknnl Ezután gyorsan per- diadalt, sikert aratna
Budanoviob Mária éneke. Lányi Ernő -s Kii
nyugati bankárja, gfitl le a műsor minden száma liyurs ogymásulán-Franciaorsz \'g nem tudták hadikölcsöneikct llan évelték egymást a számok A rendelés valóhan nil,z János dalalMl, majd l\'allai Anna tánca, a Trón belföldön eluelyezni.
pompán volt. lieisl Kózeika és (iiilia magyar lánca ,|0„r opera kirtyajelenete adták a műsor művészi nem közönséges képességről győzle mag a kozönsé- csattanóját. E két siámra alkalmazzuk a dicséret get. Tetszett Megismételtették S Szabd l\'ista — előbbi szavait s akkor a Hadaegéiyzií szombati esljé-akí ezl s a hollandi, majd a lliedermayer láncol is.n„k sikeréről tökéletes és életllü képet adtunk, betanította — örvendve Szemléltette fámduzásának a
Mi összeadtuk az egész tőkét erőnkből. El fog válni, hogy lesz-e még e kot féle erőfeszités között mélyebb összefüggés, hogy harctéri diadalaink utol fogják-e érni diadalát. Nagy Oyózó szávalala - édes atyjától sza-az adósokat, akiknek számlájukra karddal valt egy hangulatos, leiró költeményt — a tetszés Írhatjuk föl a rettentő végleszámolást ? Ha frenetikus tapsviharát vilioila ki a hallgatóság sorá van isteni igazságszolgáltatás, ugy a vég- Min<1"" át általán,« és osztatlan Hgj elemmel\'
hallgatta a k07.(insóg A vitézségi ér«inm«l dekorált hadnagy imlvtWi előadása ugy hatolt, mintha egy
Az ttstőly 1650 koronát jövedelmezett
(dr. I j )
Épülnek a kárpáti falvak.
zet utol lógja érni a háboruszerzőket és bőven megfizetteti velük hadisarc alakjá-
ban, amit mi a véres színjáték dija fejélten fe|é„k , hadifoglyaink sorából s bánatos lelkéből.
panaszos, fájó majd örvend zi hang csendült volna _ Közel négy millió gyűlt össze.
hazafias szívvel áldoztunk.
és tiszta lelkesedéssel
— Azért hivattam magát lányom, hogy megkérdezzem : szereti-e még a közelien emberét ée hajlandó-e hozzá Uiváhbra ia jó szívvel lenni V
— Igenis kérem szépeit.
— Hát ssereeze ia, hát legyen is hozzá jó,
l\'allai Aona. a tn. k opera prima-liallerinájá-
A társadalom áldozatkészségével oly nagy összck
nak a tánca, amelyet Kurnc János kiséri zongorán g>011 "W1* » ^rpáti falvak helyreállítására, It.igy — ugy a valcer fantáziában, mint Sylvia balett solo- 11 "i"11 építkezést tnár megkezdte sót az már reezletébeu a tökéletes alakítás a a kifejező etó dia- .javában folyik.
dala volt Táncát nem jellemezzük — meri hiszen az
A házak anyaga kó, cement és fa, vegyesen,
ó neve s művészete e téren a tudás logalma Kunt.- amint » helyszíni viszonyok megkívánják s az atla-Jánoo kdlön szároot is adott-saját szeraeményuiból és kotó közönségnek a legkiaebb kívánsága íz méliá-pedig egN rapszódiát, .láléka erével teljes, de ml di- "í"1™ i™ « építésénél.
szes. A futamok ékességétói szinte terhelt s ezek
Károsban eddig !Bn ház épült fel és niiulfcgy
túztelje azt a hóa katonát, aki\'a szent haza védel- sokaságában elvész a melódia nemessége A hollandi 711(1 ideiglenes hajlék, amelyekben a lakosság a tél mében lett csonkává. Mindig nagy bOn az. ha az tüic olSad.ii lieisl liózsika, fieial tiitta. lieisl Irma, megvevő hidege elöl húzódott meg , asazony eltárolódik az urától, de az az asszony, aki Lányi Ktelka, (írnnfeld Höske. tirniifeld Z-séli, Dentach\' Zemplénben US nj ház áll teljesen készon, a harctéren nyomorékká vált férjét cserben hagyia. .fózm. |>a|kovils Margit, Kulin Mattezi. Mulli Nessy, gazdasági éptllelekkel együtt s ezenkívül 2115 külön vagy megcsalja, a poklok tüzére való. Még a lába Kehre Irénke. Sleru .lanka, Steril Höske, Junker gazdasági épület emeltetett.
nyomát is meg kell csókolni a harctérről bénán Mattezi, Horváth .Mariska, Lendvai lí.-iioé - *« építésnél nagyon vigyáznak az utca rende-haujöU férjnek és soha se szabad megfeledkezni az megannyian édes küzvellenséggel s természet.» biyjal klll"{ "si"™ » a homlokzatain a népies iránta való köteleeségekról Megfogadja ezt lányom? ,\',|iek a színpadon. Kápráztató szép lüllemény volt ez művészei lipufai jutnak kifejezésre.__
— Fogadom. , „in, amelynek sikeréi legjobban az bizonyítja, A kárpáti falvakal újraépítő bizottság jelenté-
— Akkor menjenek haza szépen. Az urát nem |,og} háromszor kelteit mogistuélelniök. A jelmezek "áMI Indjuk, hogy elemi iskolákat nem fognak épi-fogják tuág rokkantnak nyilvánítani, hanem tovább B^jmége »rós.-Q emeli,- n szám plasztiicitásál, mert ,eni\' hanem az erre befolyt összegei óvodák épité-kapják az államsegélyt. I)e ha megtudom, hogy llüt- „,ek között mind -gyik a gondos és slílsze,II törődés <^re használiák fel, mert az iskolák építéséről maga
len lelt az urához, bfazüntetem a hadisegélyt és ak- „pr„|,\',k<«sál:át és .............. nmlalta. Itl, e iámnál » kormány log gondoskodni. Az ovodákhoz kizárólag
kor mago a nyomorbajul Isten áldja meg magukat, i, i«„,ét,.|jnk meg a beianitó Szabó Islván ilieséretét. magyar óvónők kerülnek és felépítésük 1917-ben
Oh de kár, hogy minden faluban, minden ut- M „niiikájával. szorgalmival » kitartásával jogosan nyer befejezést: Ezek ul \'ui jönnek aona a kórházak, eában niacs ilyen drága. íó, forró szivü igaz ember, tarlhal »r» számol A társadalini akció eddig il millió 700,0011
ilyen kapitány. Hndanovich Máris a m. k op- rn niilvésznője koronát gyűjtött össze, de 6*ée fél millió koronára
a Sámson és Delila op»rából énekeli egy áriát, a VH» szükség. Carmenból pedig a iiabanerái. A művésznő hangja --
-t
ZALAI KOíLÖNY
MÁJUS 90
M> LKA
ii
m
MkQYMOlQÓ 8HHHÁZBA J >
mindennap tortalik alóadáa s légér-dakaaebb t* a legválogatottabb nifixorból van óaaieállllva. — A .BERLIN" színház agilin IgMgatója, hogy ar. elóadásokai rnxR árdt-keaebbá tegye, egy uj modern, h mai kor •aaknak megfeleló, legújabb szerkezein veii-tógápet auratt be, miáltal a képekel még •okkal aaebb és tintább kivitelben mulathatja Min. tiaatelt kózSnaégnek. A „BERLIN" moigóulnház eléadásai nem Biorulnak diomv retre. Kai oaak látni kell mindenkinek. — HiauOk éa reméljOk, hogy a I Kózónség a/, igaagatóaág fáradtaágát éa Aldircatkeawiégéi as előadások lömegns lálogalé*áviil fngia honorálni.
^ucficuvó
KÍTUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasatás jogtörténete és I joga. iria: Lukács józsej, fóglmii. A vaakoH munka a pápaválasztás tór-
tte«U fejlódéaével foglalkozik, amig a». jelen alakjához ért Mindenkinek érdekes éa ia-nalaágoe olvaaiuánv. amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészról könnyed stílusával ólveteles olvasmány A viiagtörli-nalem e jelentós mozzanatának Ismernie minden kiiltoramber tudásának szOkségc-s réaae. A uá ára 4 korona. - Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— OJ Idők. á vilixhAbom leghtiib króaikiUa. naponkénti szenzációi az írásban A* k^pbeu u Uj Id&k. A tui érdnlwa «*<•■ Máuy I négy vllágráM harctéréin történik ati mind •lAak tir|a f»al6i népaé*!! képekben ftr(l«k»>«ía mtfimi nívóval ét aíókeló iiléa jellcmu Here** Ferenc hetiIapiát, as Uj IdókM. melynek mlDdsti aáma aktiiAlin közleményeiben. elbeaiéléaeihan éa regényeiben in ng* aránl a aiépirodalom ápolója - -Klífiietéai Ita negyedéire 6 korona Kiadóhivatal, Rodapeat, VI AndrAaaj-ul 16. a<
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
SZEMESNEK.
kell mim Iimiiií. Ii.-i túl akarjuk HftáriiVRlit: v.• t h»mi várnáin kai A/ i\'IhIiiimrrAíj iipiii
ÁLL
HgyábbAI. iniiillnitf.Y ni\' ki\'HHlluk rgy p;\'.Imin tijí !«*m. hanem soron kivöl vogyílk itf/uvlf
..Zala! Ko/.lonv" binlflitai rovatát. ineii liaiáro/oiiau nr<"liin»nyt ér >\'n a magyar hj.
AZ ÚJSÁG
VILÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK
— & „Vasárnapi Újság" iniiidm, wiáraa tartalommal jelenik meg A „Vasárnapi Uj-iáf slAfisHtAai Ara MgjMdAvrrt öt korona. ,Vilá»<-lNiBtá*-vMl egytttt bal koron*. Me«r«n(lHlhetA a .▼aaáruapi Uiaág- kiariélii vauiéban (B.Map^t. IV , B^yeUm-utea A). Ugyanitt m«g«»ml..lli.\'ift * .KA. pea Néplap", a legolosóbh njni* « in*xv*r nép félévre \'2 korona 40 fillér.
saladra aaaményröl, axlnbisról, m&véazatröt, iro. dalomról bövan é> m»grbUhatO»Q óhajt •gy ktttt-uö«n aofaaarkaastatt napilap karatéban érta-•Ualt flaaaaa alö aa AZ UJMÁO-ot. , ELŐnZETÉSI ÁRAK:
lafot (aaerkeatli Andor Jotaef) icatdau tartalom, ér- rluvra.....1* „
dakaa Aa aklaália kép«k egAnltik ki. A kiltnA lapul ><cy«<UTr\'a \'. \'.. \'.»
«*lafaa ajéüljak olfHAink fljíelnnéli. Si»rkfailA«éK ««T aóa.pr. ... a K. 80 r.
fa kiad&hivalal: Bodape.t, I K.hér.ilri ul 16/c _ I MegrendelAel olm
■MAutAn félévre 10 koi MulatvAnyiAmol ká«. ______ ...______
aAggei kaid • kladóhivil AZ 0J8A0 KIADÓHIVATALA Budapeet.
VU . Rákóozi ut 54. szára.
IlIrdelilHell tll megtalálja A lill\'delA iAvi\'1
itló aliiti meggyó/.nilik a/ .............. —
Vasárnapunként két közkedveltségli annak liniárouittan mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:
,A» Asszonynak", a másik a: „A Gyer- VAKNAK
mekeknek
Aki a tUAfkAbonlról Aa .rjAlUlAbui k\'dl ........ » kl ....... látja a _\'/.al»i Kú/.|0ny
liilliilll"" fi-jló.l"«ei. „A pi.ilie világnsall
Ii\'lll/I. ll\'IL\'V
AZ
c/.imi l.ifiluiu iiim^I-I.miA iiiiihIimi InnlnWMirk
ko|ló hús/,un van. S/iMiii\'Hili\'k áll » vil\'J. i vakiiük a/
ALAMIZSNA/
= jff Fz/pjT8 fppn
KÖHTT-, PA Pl ÉS I HÓSZEF^KERESKEDÉSE
S Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban = és néyjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban -- gyorsan készíttetnek.
T.mintéáetek részére szükséges cikkek
-----dús raktára
Jeg yzői es egyébb közigazgatási nyomtatvány\' k nagy raktára.
Nyomaton a laptulajdonoa Ifj. Wajdits József kónyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA 1916. június 8. Csütörtök
45. szám (
ZALAI KÓZLONf
__-V • " . . \'in
SierkesatÖHóg ós kiadóhivatal Deáktér 1
Talufon: 182. — HirdetAiok díjasaké* aaarlat.
Erős Sándor
Kemény László
Mégjelenik hetenklnt
■tS1
■i w-1
XUSiatM in: Eri Itti 10 tor, HUm • korom, lof^odmo a koiou M flHtr. — ■«»•■ nta ir» U tUlte.
Katedra és lövészárok.
Ki hitie volna, hogy a boldog bckcs idők igénytelen alakja ~ a tanító; \\\\ nemzet ünnepelt hősévé valhut ?
Igen! eme irtózatos világháború epizódjainak kellett elkövetkezniük, eme — minden természeti és elemek csapását felülmúló összemérkőzésnek kellett megtörténnie, hogy végre valahára nemcsak a dolgok mélyébe tekintők, de a laikusok szeme is tisztán lásson: a tanitó a nemzeti eszmék letéteményese.
íme a katedráról bevonult iskolamester és olyan otthonos- a lövészárokban, mint az iskola falai között; egyforma érzéketlenséggé! viseli el a lövészárok hideg, nedves levegőjét, mint a tanterem bacilus-sal itatott, tüdőt testet sorvasztó porát; ugyan&ma ihlet éggel, szent hevülettel hirdeti fegyvereink, hadaink legyőzhetetlenségét, ml it azt hivatása körében tetté, és végül ugyanama önzetlonscggel^ —/ jobban mondva fásultsággal szenvedi el a harc ezernyi fáradalmait, nélkülözését rr.int pol-
gári életét*.m tette, mert hiszen kisded jövedelme egyenesen a nélkülözésekre, ön-zetlensé ;re u.alta
Tiszteletieméltó a nemzet másnemű loglnlkozásl ü/.ő, egyéb hivatási betöltő fiainak nemes törekvése, peldá: viselkedése, de a tanitóé egyszerűen - b\'mulatós!
Honnan ez az erkö\'csi nemesség, miért ez a szellemi ma; asztosság, jeliemi intaktság, honnan ez a fizikai, tnyagi igénytelenség és lemondás? A szebb jövendőben való nemes hit, a nemzet jövő erejében, felvirágzásában .és hálájában való törhetetlen bizalom, ezek sarkallják, ezek vezetik és irányítják, ezek adnak ihletet a tanítóknak; akik eme r:ménysége birtokában telték azzá a nemzet ama fiait, kik a harctéi en vérök ontásával, minden idők törlénclme lapján a díszhelyre érdemes vitéz tetteikkel mutatták meg a világ emberiségének, hogy a magyar ama páratlan , nemzetek egyetlenje, amelyet mcgbíímulni, dicsőíteni, esetleg utánozni lehet, de — jfelülmúlni — nemi Eme tanítók irányította ; nemzet itthon maradt —* nemes — hon-
fiai, honleányai mutatták meg, hogy\'flhte&\' lehetetlen .ég; igazolták be, hogy a koldusnak isme t, kigúnyolt magyar nemzet erejét felülhul. dó módon milliárdokat képes áldozni a nen:z;t oltá ára akkor, amidőn\' harcban levő fiai győzelmének biztosításáról van szó
A harcban dicső halált halt testvéreink hátramaradottéinak özvegyeinek s árváin.tlf ellátását biztosi\'.ó törvényjavaslat tárgyalásakor államféi fiaink elitjei, politikusaink; honatyáink kitűnőségei és a sajtó számottevő organumai babérkoszorút lontak a tanítók homlokára. El és beismerték azok használhatóságát, póto\'hainilan ágát, s igézeteket tettek, hogy a nagy leszámolás eí-, multával nemcsak vállvcregctésekkel, de anyagi javakkal is ogják honorálni azt a munkát, amelynek becsületes elvégzésétől függ a nemzetek sorsa.
Mert hiszen mi sors várt. volna enw maroknyi nép:e, minő hadieseményekét, tetteket remélhettü ík volna anna\'v fiaitól, ha a tanítóság az erkölc ük nem eme ne-Imét, a szellemiek nem eme fajtáját és az
Katonasors.
— Irt* NAGY LAJOS. —
A dicsőségnek gyémánt porával Fényesre növünk\' most csiszolgatjuk ; Odafent az azúr magyar égen Hogy hámul a Gönozöl, a Fiastyúk ! tíz volna tán az egykor halódó, Helótasorsra ítélt magyar nép ? Hisz most a magasba tOrve, élni Gyarapodni, virulni akar még!
Nézzétek, hogy illik a kezébe Nagy harcok vérrozadás buzogánya ! Ellenségei számát se tudja, (teák úzi — bajtja, csak veri — vágja. Valónától a Pripet mocsárig Győzelmes hadaink száguldanak 8 a K limegdán flttkös totóin Puha fészket a magyar gólya rak . .
Bocskai, Bethlen, Rákóczi lelke Beszállt az öreg népfelkelőkbe
8 mig vérük omlott Uzsok vidékén : Nevökot a hir mesébe szöUe. Hogy rohantak « szürke legények Tíizbe vízbe, ajkaikon dallal! . 8 lábnyomukon a leköti- éjhól Kihasadt a rózsaszínű bajnál.
Gyerek még tegnap. — ma véres harcban
Felejt szülőket, testvári, családot:
Nem int feléj" muskátlis ablak,
Nem üdvözlik az akácvirágok.
Hogy tflr az ifjú honvéd előre!
Nem védi más, csak annyja imája - —
S ha elvérzik a nagy zivatarban.
Hány szerető sziv sajoj utána! . . .
Magasztos szent sors ez a ini sorsunk : Élni a bonnak s meghalni értté : Hullatni a szép, meleg piros vért Pazar módon, — mert a haza kérte. Hogy magyar földön ellenség lába Vetést, virágot ne tapodhasson : Hogy rusnya kozák vad ölelésén El ne viruljon a lány, az asszony . .
Magasztos, szent sors ez a mi sorsunk, rf Mint szokott lenni megváltók sorsa; Mig mást hizlalnak dús Kanaánok, Ki jut nekünk az asztali morzsa. Vakok Ó8 bénák nagy seregekben Tengődnek majd a nyomortanyákon Kiknek részére koldusból érik Dós gyümölcs helyett, minden faágon.
Magasztos, szent sors ez a mí sorsunk Bármily kriaztusi nehéz a terhe: Lesz-e majd költő, ki a jövőben Megértő sziwei megénekelje ? Hisz osztályrészünk egyéb se lészen Csupán a dal, — a hősökről zengő. Melynek tüzénél fel — felmelegszik A múltba néző Iwldog jövendő.
. . . Am igy is jó lesz! . . Szent nemietérdak Ha igy kívánta: megnyugszunk benne; Nem akad köztünk, ki nósirást-al Bús sora ellen panaszra menne. A csipkerózsát megnemesiténk Leszedvén a tövist ágairul — —
Önzetlenségnek, hazaszeretetnek nem eme mértékét neveli bele a nemzedékek egész sorozatiba; vájjon a félmillió négyszög kilométer idegen föld megszállását, — főleg uralnát, erkölcsi és szellemi kitűnő tulajdonok nélküli tömegekkel lehetséges-e biztosítani? Ellenségcink példája igazolja, hogy nem 11
„Az árvákért-"
Irta: ANGYAL JÁNOS
kis liirt egy rövidke eset valamelyik napilapból.
Ai egyik megyében tartónt. A tanfelögyeló iskolát látogatott. Szabó Pislának, az osztály elBÓ tanulójának a földrajzból adott kérdéseket. A szorgal
Az Ígéretek kora lejárt! A gazdasági mas és eszes gyermek remekül felelt. Mikor azonban válság okozta drágasá > lidércnyomásként a tanfelögyeló azt kérdezte tóié, hogy hol van az nehezedik a tanítóságra
A magyar nemzet gavallériája ismeretes. Kérelmezze a kormányt a nemzet képviseletének jóindulatára, a nemzet költségvetésébe beilleszthető eme kiadást, fedezetét Uremtse elő s akkor megszűnik az az anomália, hogy u tanítóság vezetői ku-nyorálással zaklassák a kormányt, törvényhozást és a lapok olvasó közönségét.
Keménységünk, bizodalmunk azt su-
uzsoki szoros, Pislának elakadt a szava Mi az, flacs-kám, talán erre a kérdésre nem tudsz felelni? — De tudom én, hol van Utsok. Ott eseti el édes a|iám. felelt a gyerinek és okos szentéit az éd--s gyermeki szerelet tényében fnrdö könnyek Iwritolták ite. mire a Innitó s a tanfelügyelő könnyesre fordullak ki az iskolából.
Ennyi a történet a milyet ft napiliirek rovatába irt valaki, aki talán nem is gondolta. hogy\'eb-ben az egyszeri), pár soros hirecskében ti legmegha-tóbb gyászjelentést szerkesztette meg Nem a t-ot\'ba-állitott fekele bellik teszik azzá. Inneni a kis árva
fanyar izét! Az árváknak ne az éhenbalástól való
megmentésének a gondolata-emelj" kezünket tuntetó
gesztussal adakozásra, hanem n kis Szabó l\'istákuak
annak a földnek legparányibb rögéhez is a drága,
. . \'nagy áldozat, az apai vérvetés termelte legtöbb jo-hírei olvastam \' .
gátiak belátiisálmn megéreti nnmes akaral nyujtsa ki
karunkat az irgalmasság virágjáért, amely az utaoki,
Isonzó-menti, gorlicei, loveseni és Isten tudja, még mely hantok alatt nyugvó édes apák véréhói sarjad és az ó szellemmé Itnomult valójuknak, tnint najinak a fényéhen tündöklik .. .
l\'j nevelési irányt rajzol országunkon végig az a lérképmutató pálca, amely l ez a szomorú gyermek az árvaságnak részketó meghatottságával üisok felé Itttz ..
Minden jótékonysági akeiónkliaii az ilyen — — talán most minden napi apró esetekhói — ránk, tigyeló gondolatok vezessenek honnflnket, inert a mi Minőnk lesz. ha árváknak érzik itt maglikat az árvák.
galja, hogy ez meg is fog történni s akkor Sz>w ,,Í8U Mifíw| f„|dol)u((íl ^„Imak, amelyeknek nyugalommá, Megsokszorozódott ambíció- im4 iokteié»At érzem a kezemben retnegó papiros-val folytatjuk hivatásunkat, o reánk bízott lapon És 117, ívjság egyre jobban reszket az ujjaim
munkát.
Kaipinecz Emánuel. és
Adakozzunk az elesett hösök özvegyei és árvái javára! Hadsegéiyző Hivatal fő-
Jól esik tiidnuuk, hogy a jövóben Csak ezerszínű rózsája virul . . .
E rózsák sok —sok kertésze pihen Lublin, Valjevó, [tolierdó mellett, Kik a hazáért áldoztak mindent: Életet és vért, otthont, szerelmet. Sírjuk porából uj élőt sarjad. Uj nemzetélet, uj, szebb jövendő — — — Virul-e majdan sírjaik felett A nápkegyelet: e rózsaerdó ? . . .
k halottkém jelentése.
Kgy camádmegyii faluban orvoft nincs, de van halottkém. Knnek a jelentésóból való ez
között, majd hirtelen olyasmit érzek, mintliH ezer ezer árva felni ró sóhaja, mint valami irgalmasságra felvezérlő szellem karja a szivemig hatóan meg-
pénztára, Képviselőház.
ragadna kezemnél, — melyhói az újság a földre hull... — M,»«t látom csak, amikor már nem nézem a hetüket, bogi ehhen a néhány sorban, a kis hirben sok-sok édes apáról kaptam az ó vérflk táplálta éló, szóló betnkkel felszárnyalt szenthangu gyászjelentést.
R* a kis kép egy megindító voltában nagyszert, szomorú pompájú, ritka évszázadokban meg-ismétlődő, a hősiesség *<zer szinti virágjával párnázott utón haladó aprószentek, a hazáért hall édes apák koporsója köré özvegyi gyászfátyollal pántlikázta koszorúsodon árvák méltóságos gyászmenetének egy áttekinthető részecskéje. Hiszen ki láthat el ennek a menetnek az elejére óh ki várhatja el a végét?
Ezen a kis képen három embert látok szivból
HÍREK. A szakáll s a harctér.
Nem helyi babonáról szól c pár sor. Aranyos kedélyű, minden izéig mugynr szívű törzstiszttel beszélgettünk a mirt.ip. Itt került szóba a szakáll, mint életmentő csodaszer. Tinóm pedig, hogy a harctéren
\' sok tisztnek megnőtt tt szakálla, a csata
könnyezni. Mennyi Jájdaloin. mennyi érték......nnyi hőében. Nem volt alkalom ami, hogy bo-
néhány \' lélek «ib-tis«dbeieii\'beh-raekbe S VISSM-Vi\'sziiszoritoti rolválkozztiiia ; A tisztek nagyrétté azon-
a4at: és igy a szívnek legelrejteitebb, legdrágább értékeket bí.n ugy gondollu, liogy még u harctéren
Katona Kálim, élt 3H évet, a kór neme: bal védó zugainak mélységes émdemtengenwniéhell is sem sztibud u szalonképes simaarcról le-
talp feWi rfez rohamos támadás, kifakiulás nincs, de! inegförödhetelt könnyebbel Ha Ilyen kömi,cseppek s^o^ní Mert így inig ugy Száz oka
a láhsxár is dagadt nézetein szerint a halál oka hullanak az édes apák véróv-l is szentelt uiagYiir ,
.... . .. ,. . 0,11 1.1 .,...., is van unnak Kaii.oskodotl is a, simaság todógyulailás lehet , töhtro. akkor az irgalnms-ag vit-agall bőven termi ez
Domonkos István, élt H2 évet. a kór neme:1 tueg és ezekb 11 a virágok Imit mindenkor keresendó
mellett nem ej:y gavalléros k isejü tiszt.
a hirtelen kö-! gyönyörűségét leli majd az is, akinek szivéből nem sz"\' mllU sz"ii Vt"r0 is\'\' az etíkeltes
, hajt ki mindjárt ilyen jótékony záport sz árvák ! ralmának vihara.
birtaleu köhögés, a halál oka högé..
Jójárt István, élt 9á évet. a kór neme és halál oka vele született gyengeség ] Vegyen mindenki egy szálat ebből a virágból,
Ugyanez a halottkém szenv-délyes vadász és, de csendben. nem tépve ilurvnsá" uelkltl iiehogv ebben a ininóiéglien nagyon szeret körmondatokban I megsértse az uzsoki sírokban szebb nai\'okérl örttk-bewélui. Mikor egyis vadászata után megkérdezték, j álmot állítódó édes apák kegyeletét és az árvák Hó. mi «»eU terilékre, így válaszolt niusza ítal lelkönkbeirt irgalmamig parancsolatának
— Bár az egységes nyolállomány célirányos la hiúság lármás cifraságától halk kütelcsségsZMUsé-
külsi\'i melleit döntött n lisztíkur nugy része. Csak néhányan maradtuk meg állhatatosan a szakáll melleit. Hiába való volt minden érvelés, kapueilálas tikár a csat k tüzében helyükön, ugy vitézül kitartottak u szakall ir..llett is. S a szakáll nőtt; fciflus, szép kül-ii aduit nem egy katonatisztnek,
volt. de fogékonyságra nein vo\'l kapható (Értsd, egy gél. Kevesebb érdesen hangos hivalkodás ,s annál x!!Ínlu " elisnieiheletlenseglg. Közbe tom-uyul került ugv.ia a puskája elé, de azt is elsza- j több lágy^zavu- jóes« h\'keilet! Ne dauasHzuk bele ■ Csuiflk líizc. S a j^yi\'líos j^olyó nem laaatotu.j , ezekbe a .jótókony«ag--i knuyerekbe a kegy«leiuuek rilUa sori vugutt u tisztek kúrában. Hull-
WWT

*
tak onnan is, akárcsak a legénység álló-mányiból Már tiibb hónapja dull a csaták vihara, amikor valaki csíTGvelte. ho^y u szakállas lisztek sorá\'. ól egyetlen egy s-.m cselt el Nem mese. valóság. Igy volt, igy történt. Mié t, miért nem? Ki tudja azt \' megmondani. A forma így tartja. A::óta a tisztek állán mindig dúsabban nő a szakáll — a harctéli legjobb talizmán.
Verua
Junius 16-éig tart a hadikölcsön jegyzés.
Az ország hazafias közön cg.: nemcsak vérben a lövészárokban, de itthon is megmutatta ugy a kis — mint a nagy töke, hogy vagyonából is tud áldozatot hozni a haza oltárára, amely különb\', n szép kamataival a háború után ismét megtérül.
fi legutóbbi h dikölcsön is demonstrálja, hogy nem maradtunk hűtlenek ön magunkhoz. Ha mégis volna c vármegye i,erületcr. aki kimaradt volna, ne této /ázzon, álljon sorompóba, hogy igy a háború mielőbb befejezést nyer mindnyájunk dicsőségére és boldogságára
órakor Krímiin*?. istentisztelet. a halottak lc*lkin«lv«*órt való imával. Házkárával. A póniel;-istentisztelet továbbra is változatlanul 8 órakor fog kezdődni.
— Színház Füredi direktor társulata - mint a napokban jeleztük - megérkezett. Gazdag műsorukból ma a Cikláment, (látior\' Andor darabját tűzték ki elsőnek az előadásra A kilátási* hfljrexett darabok országos sikere, a társulat törekvése, erejű megannyi ajánló levél, hogy közönségünk Füredi direktor társulat minél többször keresse lel az aré-nálmn.
Hadeególyzö köszönete. Harct ren küzdő katonáink téli ruhájára Puszta magyarod körjegyzőség 66 k 40 f.-t, szeretctadoin uiyára pedig a
róm. katli. főgimnázium énekkar vezetősége 20 k-:U |noglo|m ^„„„^e.
— Június 8. A koronázás évfordulóját az egcsz ország s városunk is megünnepelte, az összes felekezetek tcívplo-mniban ünnepi iáteni tisztelettel.
— Megkezdődtek az ujruHoroz-inok. Nótás hangú alakok forgolódnak városunkon isméj, felpántlikázott kalappal.
Klleneink nem tudnak erőt venni rajtunk, mert a magyar hazaszeretete a legragyogóbb példákat statuálja itt in s a harctereken is
Derék fiaink érdiként állanak s verik az ellent az összes harctereken. _ .
— A Vöröfkerenzt napja Sz l\'étcr é^ l\'ál ünnepén a Vörö-kerwzt javára orwtágszerte nagy gyüjt.s lesz. Mondanunk sem kell, hogy a a Vöröskereszt hivatása mily magasztos. Hszaliui kötelességének szolgál minder.ki. aki c napon adomá-nyával a hazalias cél megvalósításához lilléréyel hozzájárul A gyűjtés napjára a nagyarányú szervezkedés már városunkban is meg udult, hogy minél impozánsabh keretb.n menjen végbe a Vörö^ereszt napja
— Az izraeliták temploraáb •n a pünkösdi ünnepekkor az istentiszteletek a következő sorrendben mentek végbe: f hó 6-án, kedden este 7,9 órakor uiariv ima : 7 én szerdán d c lü óra kor muszaf ima, leányok koflrmát injával: este \'/t9 órakor rnariv iiua; f. hó 8-án csütörtökön reggel 7
adományozott, mely állományokért hálás köszönetét fejezi ki a Hadsegélyzó
— Az elsiratott gyi-rmek. Huppán Kál mán keszthelyi asztalos mesterről egy év óta a* mini hír sem érkezett a harctérről. Édes auyja özv. Huppán .lózsefné már holtnak hitte gyermekét, aki neki kenyérkere-ője voli. KI is siratta, meg is gyászolta. Most aztán egy év múlva megjött tőle az értesítés. hogy él, hogy oro*t logságban van, messze, messze, Szibériának valami kis jelentéktehn falujában. Képzelhetni az anya örömét, aki már el is siratta, meg is gy iszolta kedves gyermekét! Huppán Kálmánnak egy kis 7 éves, anyátlan árva gyermeke is van
— Vóg^Ö bucsusorok a troutrol A magyar k.ilon.t hősi leikének, nemes gondolk\'Miásá-nak, hazaszeretetének örök dicsősége lesz az a két levéltöredék, melyei elább közlnnk Az egyike: Horváth Mihály kózhonvéd irta a leleságének, de már elküldeni nem volt id»ye, sürgősebb dolga akadt, elesett. A zsebében találták meg. Kzt irja:
„Édes l\'ároin, a négyéves kis Veronkáin-nak irora e sorokat. Tedd el és őrizd meg az számára. Mu én befejezőin az életet .. Isten akaratahol a csatatéren. Ibi drága k s Veronkám már megtanul Írni-olvasni, add át ueki e tábori lapot. Azt akarom, hogy az én kicsi árvámnak első olvasmánya hgyen az apjának utolsó írása."
A másik leveldt Kalmár István hősi halált halt közhonvéd irta, néhány perced halála elölt, mintha
tését a terméskilátásokról. A jelentés nerint országszerte a legiobh kilátásokkal kecsegtetnek a vetések mostani állásai. Zalamegyében is a legjobb kilátások uralkodnak. Minden talpalatnyi föld be van vetve • a mezőgazdasági helyzet mai állapota annyira kifogástalan. hogy nemcsak a tavalyi háborús esztendő, hanem még az elmúlt békeévek tavaszi állapotait is felülmúlja Ez mind igaz. Haj nincsen is Bőven van mit enui, inni. A pénz sincs tzükiben. Az élelmi és ruházati Iwltok tömve vásárló emberrel, mint hé-ringgel a hordó. De ki mondja meg, mi van s mi lesz a — hivatalnokkal?
— Megjött a gálicz. Azonbau nincs sok köszönet benne, ugylátszik Nagykanizsa a vármegye
A szőlősgazdák bizonyára szomorúan veszik tudomásul, hogy hoidankint csak 2 krg. keröl egy-egjr gazdának, ami tekintettel a peronus-pora erős jelentkezésére, uem fogja annak tovább terjedését meggátolhatni
— Tolongáa a hatóuágl üzlet körül Nap-nap után erősebb a tolongás a hatósági bolt ajtó körű, ahol kolönösen a lisztekért folyik a nagy i csata s nagyon sokszor megesik, hogy a ki reggeltől estig ott lebzsel h akinek tán legnagyobb szüksége van reá át \' nem juthat épen hozzá.
Nagyon helyes lenne, ha a város hatósága a városnak ínég legalább kél |ioiitján állítana fel hasonló Üzletek s ablia szakértő dutailista kereskedők** állítana be, kik nemcsak szakértelemmel deltán nagyobb udvariassággal bánnának a közönséggel.
"t- Vasúti kocsikban felejtett török foglyok A török távirati ügynökségnek jelentik semleges forrásból, hogy az oroszok egy vasúti vonat rakomány török toglyot egy szibériai állomáson a kocsikban felejtettek. Tizenkét nap múlva jöttek rá a végzetes könnyelműségre, de ekkor már mind a 700 török fogoly halott volt. Ez az eset a legborzasztóbb, melyet elképzelni lehet.
— Nők mint mozdonyfütők A háború mint tudjuk, a legtöbb munkát, foglalkozást megnyitotta a nők számára A kalauzok és utcaseprők nni-formisásan, a bérkocsik bakjain, a borbélyok fehér köpenyegeiben, a kávéházi és véndéglői pincérek helyén és sok más munkánál is láthatunk nőket. Ezek azonban többnyire olyan foglalkozások, amelyek
érezte volna a csatatér halál Angyalának szárnya nöm kjvánnnk a közepesnél nagyobb testi erőkifejtést
suhogá-üt
E volt a- levélben :
Ha vállaidra szakad drága feleségem a család fen tart ás gondjn: Isten és emb. r előtt Te vagy a felelős, hogy mi válik Hámból, l\'i-tál\'ól pap t nevelj, mert puha a szive Jancsiból katonát, mert kemény a leje."
Ezek az gazi hősök Elesik jt becvület mezején,
Mint most Pécsről jelentik, a Magyar Államvasutak I üzletvezetősége hat nőt alkalmazott mozdonyfűtőnek A nehéz fizikai munka terén ez az első szerepük a nőknek. Tudnivaló, hogy a mozdonyftltés a legnehezebb foglalkozások \'egyike. Éjjel nappal a mozdony-kemence előtt állni, j rekkenő hőségben vagy szálviharban, hóban szünetlenül lapátolni a szenet a vas-i szörnyeteg éhes gyomrába, ez bizony olyan munka, de végbucsut vevő sorúiban már gondoskodik arról, amt,lv ftZ ^ $rfl|<art is próbára teszi. Kiváncaian bog) mik. p kell a hazái továbbra i, fentartani, 1 vArjuk, hogyan fognak ezen a téren beválni a nők, kép kell megvédeni, bölcs- bb tanácsot soha magyar |akjk egyebkéiit férfiruhában fogják végezni nehá ember nem hagyott testaimntomilag feleségére, mint i muni(^ju|tati
e* az egyszerű p rabember Kx a két névtelen hő*. _ pün^Ö8(u vonat A délivasut igazgatő-
ez a két egyszerű paraszt ember ezer, százezer és ^ pnnköwjj ,»„„„,„* alkalmából a Illatoni ki-millió társaival együtt belekerül magyar nemzet1 ráll(lll|,-(k üdékében az ünnep másodnapján délután dicsősége :öi-énéébe s határkövet fog alkotni ezer- 4 (-)ra l8 ))(.ri.k()r gyorsított személyvonatot indít éves életűnkben 1 Nagykanizsáról, amely Budapestre ette 11 óra 94
Znlamegye termő»kilata»ai A jutpok- per0|(0r ^r. . bau adta ki a fóldiuivelésílgyi miniszter első jelen-
Mi LKA
„B&JIÍaIM"
HAQYHOZOÓ SZIMHÁZBA
tmr mindennap tartatik előadás a legét-dekeaebb és a legválogatottabb mámorból van taazMllilv*. — A .BERLIN" szinház ngilis Igaagatója. hogy a/, előadásokat meg érdm-keatibbé tegye, egy uj modern, a mai kor aiaknak megfelelő. legújabb BzerkezntO vetítőgépet szerzett be. miáltal » kepeket meg ttokkal aiebb éa tisztább kivitelben mutathatja b« a ni. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" uiozgóazinház előadásai nem szorulnak dicséretbe. Bit oaak látni kuli mindenkinek. — Hiaatok éa remélJOk, hogy a t Közönség ál igazgatóság fáradt-ágai na áldozatkészségét az előadások Iftlliagi-s lálogiii wiv.il f\'ttíin honorálni. \'VC
^ucfuxaó
KÍTÜNÖ ALPESÍ TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
— A pápaválaratás jogtörténete és tétele* jog*. Irta: Lukács JótseJ, fógiinn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti feilódésével foglalkozik, amig az jelen alakjához árt. Mindenkinek érdekes ós la-nulságoe olvasmány, amely mig egyrészről azigoruan tudományos, másrészről könnyeit atiluaával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentés mozzanatának ismerete minden kulturember ludasának nzakséges része. A mú ára 4 korona. - Kapható ifj. Wajdita József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— UJ Idők A világháború leghtbb krónikiiu. naponkénti szenzációi az Iránban é« képben at Ui Idók A mi érdekea eae* mény a ii«kt yilágréaz harctéréin történik ait mind A X~7 T"T T Q A
aléik tárja íealfu ezépaéga képekben Srdekeaaég. J\\_ U J (O Xl VjT
uatvéaai nívónál éa elftkeli iiléa jellemzi Herceg Kerene hetilapját, ai Uj Időket melynek minden aaánu aktuália közleményeiben. elbeaBéléeeiben én
ragéuyeibe. ia egyaránt a azépirodalom ápolója - Va«Ariian..nkéiil két krtzkedveltsétjü
KIMzMéai ára negyedéire S korona Kiadéhi.atal, VasamapoUK. nt ket kOzkedveltSLgU
Hudapeat, fl. Aadráaay-ut 16. aa mellékletet ád az AZ IJ.ISACJ KiíyiU:
— A .Vasárnapi UJság- minden aaáma »Al Asszonynak*, a máén. n: „A Gver-gaadag Unalommal jelenik iseg A .Vasárnapi Uj- mekeknek.
aág" elófiaetéai ára negyedévre út korona. ,. Világkrónikáival egrtm hal korona Megrendelheti a a v1Ushibortiról áa .syáttaláb.n pVaaéraapi Hlaág- kiadóhivatalában (Budape.it, IV ...ménjrSl, aatnházrót. ntváaa.trjll. tro. Kgyetem ulea 4 ). Ugyanitt megrendelheti . Ke m.íbl«l..t«.n "alt \'17 kt««-pee Néplap", a legelébb uj^g a magyar „ép "pilap karatéban árte-eaámára, lélévra 1 korona 40 fillér. «"•■• " AZ tTJ,At,"t . . . , , , . . ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
— Aa .Elet" szépirodalmi én inoveazetl heti- Eaéaz 4*ra lapot (aatrluaan Andor Jizaafl gazdag tartalom. ér- Félévre . dekes é* aktuália képek egészítik ki. A kitánó lapol negyedévre . melegen ajánljuk olvaaóink figyelmébe Saerkeaatéaég e" h6»»P\'« ■ • ■ a K. 80 r.
\' í\'bt"iri" 16/« - Megrendelési cim IClifixeteai ir félevre 10 kor Mutatváoyazáinoi kéat- .„„.„.„
aéggel köld a kladiliital AZ UJSAG KIADpHlV ATALA Budapest
I VII Rákóczi ut 54 Bzám.
SZEMESNEK
lo\'ll 111ii leinti Iiíi níl akarjuk H/áriiyHli-: v. i MiMivUrKiiinkHi A/ •»IHIIII<"SSI»ÍÍ IMMII
ML
iiiíiiiliogy in- k^HMiluk püU.iiít
iy siMII. Ii.IIUMM sorOll kivfll Vi>|fyOk itf iV\'ii\'
A
.,/illlii! Ko/lonv" Ilil\'ili\'lÓKÍ roVMÚt. IMIMl Ilit lialiiro/.iiiiin ••n\'-linciivi i\'r <»m a iiia^ynr Iii. .( Ij
VILÁG
POLITIKA! NAPILAPNAK
liir<li\'ii\'ht\'ii ni\' lui-^ialiiljrt A liinlulA m>v i I iil\'i alaii nin^Kvó/.óíiik a/, ••rfilm uvrAI annak liniároy.ullaii
VAKNAK
33 korona.
16 M
ki\'ll UmimI. a ki ...... luijii a ..Zalai Kö/.lrtüv"
n)liiím"s ffjliV\'l •>••! ■•/ ji.\'.litf vilAifiiMan j -| já\'lll \' I . llllK"
AZ


•■/..■ii li|ili.tn itft\'l 1,■ 11 ,i Iiilinl.\'li liliili-tne\'!.\'t
hn^/.ne ven S/.,.|n-vii-t áll n . vt\'.i\'. vakli.k az 1
UAI^USfíAI _
Jf f. DfTS / ppjíf =
KÖNYV-, PAPI^ ÉS IRÓSZEI^KHRESKEDÉSE

Oús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben jj Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
r.tai mezetek részere szükséges cikkek
---- dús raktára
■legy/.ói es egyébb közigazgatási nyomtatvány. U nagy raktára.


Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdiu .léisef íönvvnyomdijábán Nagykanijsán
SS\'-ik évfolyam
Nagykanizsa iqió junius 13. kedd
46 szám
ZALAI KÖZLÖNY
S serkesBtősóg óh kiadóhivatal Deáktór 1 V»l«f on: 183. - HlrdatéiaK dljaaabáa aaarlnt
KelelAi jíoi keixtó
Eröa Sándor
Kemény Lásaló
Megjelenik hetenkiut kótaeer. Elöfi*«té«l ára: Egry évT« 10 kor, félérra ft korona, negyadérT* 3 korona ®0 fillér. — E*y e« ára ia fillér. ___
Hogyanjfejeznek be háborúkat?
Az egész világsajtó foglalkozik u békekötés kl c|t; CRC.ll KkI i.-OI. nemi •• P" ttmizmus mellett, jeléül k kintluiiii innia:,, hogy a világháború elérkezett ahhoz u stádiumhoz, amelynek alakulásától függ u véres birkózás /egeredménye
Ha a háborút a politika megváltozóit eszközökkel való folytatásának nevezzük, ugy viszont a béketárgyalásokat jogiul tu" kinthetjük a háborúnak diplomáciai igénybevételével való folytatásának. Általában a a háború végének tűb\' féle oka lehel: vagy az egyik fél elélte már politikai célját, melyet a háborúval ki akar vivni, s ezzel a további harcnak már utelmo nem lenne, v.igy uz ellei\'ifél annyira meggyengüli, hogy a háborút tovább nem folytathatja. Ilyenkor a la gyalusok többnyire közvetlen egymással történő écinkiezés utján indittnl-lak meg.
lielejezhető azonban a háború semleges állam közbenjárása ulján is, ami rend-s-n akkor szokoil bokove k-jzni, hu
iu illető scn.lugcá^étlaninal; \\alamely po lilikai, kereskedelmi, Una! chilis vagy bármi érdeke luződik ahhoz, l.qjiy egyik vagy ni;: ik lia \'\'i^elti uis/.a- mU ::g.,..;in cg ne ..rosliudjtk \\ agy meg .\'. • gyengüljön
Fejeznek be háborúkat ormaszerintl békekötés nélkül is, mert .iz ellenfelet nem tartják jogosultnak art:., hogy háború vagy béke l\'plött dönthessen. E--: az e;et akknr áll be, hogyha vuluin:ly hutulmas ullum nálánál sokkal gyengébbel győz le
l)e a nép is kényszeritheti -.íját kormányát an.-i, hugy véget vessen egy kilátástalan háborúnál;. moly túlságosan sok vér- és pénzáldo-.atot követel Ettől tartanak különösen ellenségeink vezé\'ei nagyhangú. de mégis semmitmondó, mert indokolatlan iráziscséplés k d cárg.
Ha mar most a hadviselők egyi:;i a háború befejezését kívánja, ugy rendesen egy vele barátságban ..levő semleges álla mot kc.es meg annak kiiudakolására, minő fclléle\'ek nellett volna hajlandó az ellenfél I békél kölni.
Mialatt az illető semUges állam meg-
indítja a békekötést megelőző lépéseket, a háború változatlanul tovább folyik. Sőt lehetséges, hogy épp akkor folynak a\' leghevesebb harcok, mer. minden fél igyekszik előnyös harctéri helyzet alapján neki kedvező békefeltét rlekhez jutni.
H.i a béketárgyalások megkezdődnek, ugy azokat többnyíre a meghoialmazoUak-nak kormányaik által adott különös uta-sitaso\'. alapján vezetik. A béketárgyalásokhoz azonban c ,ak akkor foghatnak, ha a lelek előzetesen már tudatták egymással, nik azok a legminimálisabb feltételek, melyek mellen a békekötést lehetségesnek tartják.
Fegyverszünet csak akkor kivetkezik, ha bizonyos, egész határozottan körvóna-lozolt engedmények tárgyában véglegesen megállapodtak az ellenfelek és egymásnak erre nézve biztosítékok például kiválóan fontos vasúti vonalak átadása és éhhez hasonlóak. Rendesen az ellenségeskedés időleges beszüntetésére határidőt tűznek ki. Sokszor megesik az is, hogy oly területeket, melyeken ", i-élhoz közel álló hadmű-
A halottas kocsi.
Hág vull!.. Kezdő nliiénr. boronilmn, ott tanyáztunk valahol 8oniogyl»n, Aliol kürtéből, somból kijlllol, De illául win-Sa/ iifia igen nyal hatott
Megunván « inOrliyO kopláoiól.
Varán hiteit.....gy rossz |»\'k cipól,
Kgy kollegával, r" V"^l1™
Aticimltuiik a határáron, N megindultunk keresni jobh hazát. Ahol johlian becdillnék Tháliát .
Mentmik laasail, etaniéí cserélve, (Makra pipánk régen kiégei, Az országul kltzepát járva, Nézegetőnk sóváran hátra, Nem-e jón ■■,\'!) kocsi lalán, Hogy uiegk&miyohhtilHe két ki- karaván
Hali! Megálljunk\' Aiiio\'1 » volgylitu, Haiái- illat lel i szilliJjödbeu -
Kettős fogat! . . , Kát szürke Iwktal . Megvárjuk llál, ínég fölfogadhat
[le mily osalédás!. . Halár helyéhe, Egy gyásekoesi rukkolt elónkhe, Kala llveg, kocsis f.-jén csapni-. Mini mikor valakil jól pofon iwlplaimk. S minőt viselnek láljontokok, S valamikor inog császárok. Beat egy üres knpnMÖ egy magán, Éü oldalán.
Arany hetüknek Iihiiiíü raja:
,Jll hytifszik X csatád utolsó -1:7-1 "
Kezdtük kutatni némán, hallgatag.
ki lehel e végtó sarjatag ?
Mikor a bakról ezi lialláuk csendülni,
.Szülész urak, lessenek felülni.\'"
Kyy peri: a- mi beint ültünk szépen l\'ipázgalva, büszkén. kevélyen: (lésünk h kopor-óletó. Kgyik liátnl. másik elő. K uiíiilltiigv i-n ciliHtterben valók Ali u> ilokáll. úrként hálrálili Illók.
A kát szflrkii h&lirált uz iilhta. Mi fetóiuínk furcsa odúnkban, 8 akik velnnk jövánek wellllle, Kilszöntgetánek jó hiszembe. Mert « tájon e fále sterstám. Nem igen járt s lia járt ia, ritkán — rsoilinzáiuliti jóit az nvegfal, Belsejében két ily bolonddal.
tigyuer egy kis Inlnhoz érve, (Ha jál cmlák-izein Csicsó a neve), Vén anyóka jfltt ép alér.kho, S keresztet vetett nagy ijedtébe, Bekiáltva egy ablakon : „ TurbrhU! Zsuzsi, angyalom ! Gyüjjeiek ki Pisla, Mihály/
Jézus Mirja! Gyllu a királyi-*
. . És az asszony fején találta, I Mér a szeget ) Valóm vál., Amit mondott: még nem is .ejtve, Királyi játsztflm még az nap eele, Csurgón, a nagy korcsma szobában, , „A/.ííj-.jv Diákban.\'
í A L » I EOíLONY
JDN1D8 18.
Vitetek folynak, a fegyverszünet érvényes- kötelezők a csapatokra né?ve kötelezőkké ség pedig örvend a tökéletes együttesnek, sége alól kivonnak és ott tovább tart a csak akkor válnak ha az illetékes korma- Igaz, néha fegyelmezetlen. Megindító jele harc még a fegyverszünet tartama alatt is, nyok vagy törvényhozó testületek\' azokat neiekei k teng végig .a műveltebb körön-különösen, ha egyik vagy másik fél attól ratifikálják, csak amikor már a ratilik-\'ll ség ne.n csekély boszuságarat De hát kiki t»rt, hogy a hadműveleteknek ezen a téren szerződések egymásnak kézbesítve lellek, ugy nulal, n hogy tud Talán később a v»ló megszüntetése által kiteszi magát an- tekinthető vélcg megkötöttnek a beke. karzat népe is kicsiszolódik akkfar meg-
Létjuk tehát, a hogy a békekötés utja találja a drámait s a komikumot is és hosszadalmas. Egyelőre pedik mé • ott se; i ahhoz képest viselkedik
nak, hogy őt neki kedvezőtlenebb békefel tételek elfogatására kényszeríthetik
Fegyver-zünet alkalmával a csapatok! tartunk, hogy a béketárgyalások ineglndi- \'Gábor Andor CiJiíiH/m darabjával nyi-
általában a következő helyzetbe kerülnek: Mihelyt a legyverszünetel tudatja\': a csapatokkal, legelébb megállapítanak egy demarkációs vonalat, melyről mindkét fél továbbra is fegyveres készenlétbe i marad, noha táborozási helyeiket hátrább tolják. A meg-
tására.kerüln a sor. tolták meg az idei előadások vorát. S az
A körülmények azonban arra enged- előadas valóban erő:ől duzzadt. Az egyes,
nek követkesstetbi. hogy ettől mar nem le- az együttes mind-mind ikerült. Gózony,
hetünk messze, s ha végre be fog követ- Csige Böske, Izsó valóban élvezetes estét
kezni az az idő, amikor a béke létesítésen szereztek a közönségnek. Es sikerükben
fognak fáradozni, bízhatunk abban, hogy velük osztozott a többi szereplő, akik
állapított határvonalon in íen szabadon mo- egyik fel sem Ibgju a tárgyalásokat s\'zük- szintén hogy sablonosait szóljunk —
zoghatnak, átcsoportos-thatják, összevonhat \' segtelenül meghosszabbítani, ják seregeiket, stb.
Hogy felesleges vérontás és kellemetlen súrlódásokat elkeríthessenek, sr.ükséges, hogy a csapatokat és a hatóságokat a fegyverszünetről és annak módozatairól sürgősen értesítsék.
derekasan állották meg helyüket.
Pénteken K-t^v ö, vagy senki Stein és
Jenbach operettje volt a soron. Kedélyes,
kellemes c ic volt ez a pénteki előadás.
Önf Icdien tapsolt, nevetett a közönség,
Városunk eseményei, története köze ,nimha 8 Jdonbő1 ■ KO»<ll«l.inabb s hábo-
csütörtök óta egy j ciklus toldodik be rull,jn mul,1,an Dc "e"> kül(inös\'
Ez természetesen sok\'.zor nehézségek- „ szinhéz Faredi direkl„r dcrík művész- Hc®\' " szi»P"don az elet illúziója l.ljes
gárdája, ha számban talán kisebb is a \'W" " szeplők mindent megtettek. Izsó békelétszámnál - erőben semmiben sem Miklós Szilveszter tanár szerepe, alakítása fogyatkozva tartja előadását az arénában. " lökóle,0s "eovábbja volt. S az
S a siker diadalmai. Csaknem mindennapi szcrepc\' 0ran>\';\'2Ul uz eKész d!irabot-tolt ház elölt pereg le a színpadon a da- Tólh J6zscf clőn>\'öse" mutatkozott be, rab. Jó sziv.\'el, örömmel s tudással adjak han«J». jálóka biztos, tudatos. Borbély ezek a megegyezések még mindig nem művészeink, a nit műsoruk ígér. A közön- Sa ,do\'\' szin,é» előnyösen mulatta be ma-
f?al- Poterdl Etel hangja gyönyörűen cseng,
— Majd bevennünk a j5vö esztendőre, akkorára üde, abszolút tiszta, játéka - -- mint eddig megerősödik. _ is — minden kifogástól ment. Fekete
- De, kóréin, midig elmdljk a világháború, R(ií!íii, Dorman Juci élnek a szh.padon.
Szqmbat s vasárnap Straus operett
be ülközik, már azért is, mirt a háború rendesen megrongálta a békében fennállott érintkezési eszközöket.
Ha a hudviselők képviselőinek sikerül a béke alapfeltételeiben megegyezni és az egyes pontozatokat írásba foglalták, ugy
De gyáazkoeaiu azóta többé. Nem utaztam ós ríí hiegem, Ilyen luxus nem is jut nekem, Ha majd eljön az ideje, ^
Hogy pakolni kell kifele Vándorszínész élve keríti Oveghatárra. Holtan ped\'g SuHtmiháty lovára.
— válaszolja a ftu.
-volt — ,i Ugényiticsu Első nap katona-
* világháhorn egyik érdekes spi-i-iaiiliso az nj...... ■ , „ ,. .
.... , , . . zenekai kísérte az előadást. Örömmel írjuk
orajárás, amely-l majns elseje ota már egészen meg- . J
Búa Bandi « éberek. Az ,.j remi sehol »ea, okozott ldC Darnhoffer <-\'z^dV^tehal itt i
I zavart, a katonaságnál, irodákban kereakeilésjkbeii, megmutatta, hogy városunk taisadalniának
ülőhelyekben stli szinte .észre sem veszik az emhe- őn mére mindavt meg akar tenni S Kait
rek. hogy egy egész órával mindent linmarabh i si- diiigens lá saí pri na vísla ugy kísérlek az
N ~ "hln"k "l\'l"" » >\'4r.,sbáza egyik népszerű . őadást, ........ Pr bak hosszú sora előzte
A Halai népfelkelőket sorozták. A hírnöknek tisztviselőjénél lámadl egv kis Untiizió. aki isohérá- ... ......... . , . , ... . ..,
vnin.t i..eg .</ eloadasi. Dicsérjük meg okci - fczerepuk-rt, ■. mi de.i esti inlcrmezzo játékukét S a darab ? az tökéletes elö-
Háborus apróságok-
kátznló dalaink kifeszíteti mellel állottak az orvos j"1 a régi rend szerint járatja - hivatalába egy óri elá. ügy felttlnöee vézna diák levegő ulait kap, hogy v«l később jur l„- Kgy kollégája a luiiiup megszi felfújja magát s ezzel is erösehbnek lássák. Minden- iitolla a tisztviselői
áron katona akarl lenni. Milyen ór.i szerint jársz l>. 1., a hivatalba? h"\'- perg.\'ll le előliünk mind a kél
A katonaorvos végignéz n vékonydongájú kis K-dvi-s buraiam. -n niár sok .zolgá- naP Borbély S-indor, Izsó, Latabár, Pe-
leginyen, ainláll határozott hangon megállapítja: l»\'» a régi időjárás s/ liut a várost, nilu,szoll « kon- l idi \'.lel, S«Q \' . Íré !. Fekete KÓZ\'li, Tóth
— Alkahualla. zervativ tisztviselő. ......... megumradok a ré-|józsel. Kovács l:nre minden mozdulatuk-
— A diák szinte flliuédnl, az arra lialálsnpaill ti\'1"\'1
l«M valamit helieg s .zulán a bizottság nagy eso- - Szép, szép. .......... u njiisik. ,1.
áilaíira sirva fakad. azt tapasztalom. h.>g\\ \\ iszom az oj órajárás /. lint
A hadsereg.-: képviselő törzstiszt reá szél az mégy hazs » hintali.nl aatanglich aura: Az ^ „
— Nem stégyenli magái, » s.-rozásoll siritiV náljak KL.v,-dlll a biialalhsii. amikor i-gy órával ha
— De. amikor én katona akartam lenni ? inarébb nuyle mindenki ln/aim>g\\ |it;tr(i a diák.
b„n, iiangjukbaii hes/. \\les, elevenek, kifejez..,.; s jellemzői; voltak. Ritkán látóit az jftiena olyan -iken neska falain belül, mint
.1- mit e.si- cí:en a \';ét \'.slen
Hétl\'őn l< alti operettje - az Ele ven "•■•I"s larlolia >.kedvben a hallgatósá-_ : fcoi. Rákosi F-.tene ekkor lépett l\'el előszöt,
J0NIÜ8 IS.
ZALAI KÖZLÖNY
akit ez alkulomhói jó ismerősei szép tölgy- llsdiolést tartott, Ilmí\'lyeii Ifibb vasúti orvosi és \\e Az tg cigarettát a jflmléki iinugatóaáf a *zegénvebh falevelekből fonl s nemzeti -Zalaggul üi- sl"\' egáezségOgyi kérdést vitattak meg s elhatároz- néposztály használatára szánja. de azt hisszük, a szitetl koszorúval leplek mer. Az előadá.. llI,*-v " ,"!n">,• »\'• o«zlrák~6s a magyar vasúti jobbmíduak is IMiilni maják
sikere nem mindennapi volt Rákosi Igaz kSU "I"r0Mllb • *»>"\'• ,!"a?\'*í» * "W1""
. . . határozatot több miiit 40ti0 mímel vasút i orvos kért- takarék pénzt ár állni alapitól t Önsegélyző Szövetkezet-
művészete, foko .o ereje a legszebb szin- . , M . " .. „ \'
° \'viseletében hozta a gyűlés nél a I l»o 12 ere. hétfőre «*so belizeUwek a* ünnep
pompában ragyogott S mellette Izsó, a _ Hőbí halál Most volt itt közöltünk, mintha miatt f hó ln-ái. arn péntekén d. «. lednek meg-
komikum internált prototiponja, a tomboló j mMt látnók k.arcau s.audér alakját h immár ott oyug- tartva
• tetszés előidézője volt Zalai Margit gazdag *zik az idegen földben, Buzásy László 48 gv ezred- ■ h<»boru* ka-ok rendezőnő A korművészi etejét, csengő hangját ö.ömmel | heli hadapród, Ruzásy LAs-.ló galiunboki Kántortanító ntány iéjhivi\\ja}.osan igen Ihatározáaát közli, amely íogadta a közönség, s mellette szívesen IKi e rolinuiimn szuim\'n g<»lyő- a liálmrn folytán károsult vidékek lakosságát á leg-
tapsolt Pcterdi ítélnek tökéletes szeieplé- 101 UU,VR * haiA,;rt ,IÖ8Í hft,ált hrtU \' 1,1,1,1H7\' köw,,".....* 11 l,^l"él-vpbb,\'n ördekli- A nAmel hin>-
obensonyei katonai temetőben helye/lék katonai pom- dalom -zövelégtniiácfn ugyanis elhatározta, hogy
pávai örök nyugalomra megállitpiUaljn mindenütt u háború okozta károkat
Kedden .4 korzó szépe operette, szer- A hósi halált halt kedve, mod.ru vidám ifjú ttekm-k r.-mb-z. mi azonban, vagyis a kártalanítás dán Lyon Len kerül műsor ra. városukban végezte iskoláit s kedvelt alakja volt az foganat o-itácál a hábor.i utáni időre hagyja s teszi
Kritikus ifjúságnak, «tt azzal a meg. talárnál, hogy a kárta\'anitá* mér-
Nyugodjék békében, legyen neki könnvü a hant léke attól függ, hogy milyen lesz a birodalom pénzmely aludni fogja ftrAk áli-.át A k-sergő szülőknek ügyi helyzeti- a liáhorn után Khhez a közléshez Adakozzunk az ©l©S6tt Mimlenhu\'ó. kik legszebb kapcsolta a magyar félhivatalos azt a hiteles értesfl-
reinéiiytlket beléje helyezték "ét, Imgy a tuatryar kormány álláspontja e részben
hősök Özvegyei árvái KOHZOnet nyilvuniiái* Mindi.7,ou Ind- egyezik u német kormányéval A károk felvétele itt
gyeknek ós uraknak kik kózivniükódi\'-sü k.-l a llad is a hggmi.ioK.bb figyelemmel megtörténik a mirjft javara! Mjgélyző .estéjének sikerét • lómozdiia-.iv/ivesek voltak idejt- folyamatban is vau. a kártalanítás summája
Hadseffólvzö Hivatal fö özönétünket ".vilváiiitjuli Továbbá hálásan köszönjük a7.oiib.ui .1 háború után előálló pénzügy i\'liMyztft ere-
a 20. Iionv. gv zr. és a láhitadozó -osztag puraucs- jétó! függ A jogu» reménység persze az Némétor-nokságának a munkaerőt Undveh\' ezred pa\'atuw- szágban is és nálunk is. hogy mivel a harctér ro-nokságának 11 z-ii-kur átengedését A Kei Nőegylet- nal.iin mimh\'iiütt nagyszerűen állunk s végső győ-nek, az Irod. és Múv kör vnt tó-égének, Füredi H«\'la\'zelniünk ilyiormáli Lizto>itva van. ennélfogva ac el-szinigazuató urimk, Wei-zf- hl és Fischwr uraknak a ért-ndö béke i> meg log felelni a harctéren kirivoU színpadi diszeket. Csillag .1 nő urunk a színkör dijta- nagyterű ereilm nynek s igy a pénzügyi helyxetünk lan átengedéséi Szegő (iyulátié nmének a színpad ifi innéllieiőleg olyanná alakul, hogy a kártalanítás felállításához\' szüksége* farmagot. I\'etorman kertész teljes mértékben meg fog felelni a károsultak meguntak n színpad díszítéséhez használt zöld növények állapított igényeinek. ■ díjtalan t.ngedáséi. liágyoni Ödönné úrnőnek a pró- A/. a ii^hV/. német nyelv! liata Jánoa l«ák alut vég/. tt zeiH\'kiséretet Az iparlestülelnek a szabad-ágra érkezik, nagy társiság gyűlik, öi^ a zékek átengedését. A Stii-gyár vezetőségének egy tiszteletére u koíwmáltan.
nagy. a ki mar haromizben sebesül, me ^^ ^ .^„^ K„|m ,, uj„„ ^ „„ „„,, _ k<rt«i a. a|V,í - s«k.,
s csaknem minden csatatéren megfordult a|alkll|11|0„1||iaj|mk kltofcw(1 !£„,.,..}„ Kir„|y nzlet/e. lá|„ , „ímetekliel ?
hadiekitményes kalonai érdemkereszt mellé ^ „r„ak ,, jH„VBk ,.|K()ÍBa k.vi-cili fáradozását. || ,TO„ i,„jtár»ak voltunk.
nr.ost a Signum laudisl is megkapta. Egy A llads gély«6 vMotóaige Akkor megtanultál nemein! te.
hősi s bátor magatartás kiérdemeli jutalma Olg«nyk«rdéa rundenráf. A Und. Tud . Turtjn, «p,iai unun, azt már igaz lélekkel
ez a kitüntetés - .mely « hós főhadnagy!iUiWkB\' W>"41 ">M >nt%°,ÍK *l\'|,j<" kteli\' hMÍ .............
a belOgymini-zter a uMriintortanács 11)11,alalmazisa t •„„lálkn/snu rajla, inert te nagjo)) világo.
alapján rendelet utján intézkedik a eigánykérdéj |Bjn ^,,ri,k ,„|l4| ,i|i„éleledben.
szabályozásáról Wru mondom, Imgy nem luilok námatnl,
- A rendelet. - a mely eaak azokra a k,l- i„.,x,-.|ní ,„.,„ |,ir,lk ny„i mert „„y, k,.„d u „
Wreígányokm terjed k, a kiknek rendes lakóhelyük ^ ,„;„„., „)V|t , ilVHUnál fogva ki vau tekert.,
ninos - inindenekelétl eltiltja a . ixány.ikat a szn- Hogyan lehetséges az, hogy a németek mé-
kásos kóborlástól A eitfáuyokst ott, a Imi éppen J,js heszéluek rajta ?
pénztára, Képviselőház.
HÍREK Dr. Hegedűs kitüntetese.
Dt. Hegedűs György ügyvéd, l\'őhad-
katonai érdemeiről ékesszólóan beszél.
Évzáró vizsgalatok.
A nagy kan ízsíií izr
elemi isKola (iz^gálata Sugár-ut 14. sz. alatt a köv«tki«zó s rr.\'mlbt-n far tatnak meg:
18-án d, e. 9 órakor I. oszt.
19-én d e. !i órnker II leányoszt; d. órakor II. fiuoszt. .
20-án d. o. 9 órakor III leány oszt; d. órakor III. fluoszt. _
21-én d. « 9 érakor IV leányoszt: d " órakor IV linoszt.
A vizsgálatok nyilvánosak.
tartózkodnak, összeírják, nyilvántartásba
hol
ívszik 1
el.
- Fem- tudja De hallga son ide. uram apám
| helyezik Hogy elkóborlóik ni«giieh. zittfwék. elvt*zik milltljArl ,.|llMgvarázoui kendnek, hogy milyen
tőlük vőnőálliitaikat és járóinüveiket Lkaikat a kat»i y 1 naság neszére állítják elő haíliszojgáltatásképp\' ii. Jövőre pedig lovat, öszvért, és szamarat ««»k külön .j rendőrhatósági engedelemmel sz-.-rezhetnek.
A védóerő érdekeit is szolgáló f-iidelkuzése a ■A rendeletnek, hogy a \\h 50 eigánvférfiakat a , „uálja ki. Imgyau mondják németül, hogy
sorozó-bizolUág elé állítják s azokat, a kik fegyveres levélhordó" ? szolgálatra nem alkalmasak, valamint a nőket a liadi-j szolgáltatásokról szóló törvény alapjá/i niJukyra
\' kötelezi k. 3
— Egyfilléres cipfarotta. Knnyi lesz az
A nemet és a magyar vasúti orvo- ára a legújabb cigarettának, amelyet a doliányjove-
aok. A német vasúti orvosok szövetsége Jénában,déki igazgatóság a közel jövőben foig.domba hoz
INid^ kend, hogy mit tesz németül .levél"? - Már hogy tudnám. — Blatt. Hát „hordó" ? Tudja ,% kánya.
Fász. No most hiszen kend is értelmes
Megmondom én. vőmurant blatfász. - Istennyilát : hriflróger
igazad van öcst\'mi, ezt az istenverte nyal-vet el nem birja magyar ember- •
t.
„Ő&BMM"
KAOTKOZOÓ SZIK HÁZ BAJ
$0f mindennap larlaiik elóadáv a Ingéi -dekeaebb éa a legválogatottabb mAxurból van Oaszeállitva. — A „BERLIN" szinhiu ngili» igacgaloja, liogv a/. elóadáeokai mi\'g érdekesabbé legye, egy uj modern, » iiihi kor araknak megfeleló. hgujabb azerki\'zmü vetítőgépet szerzeli be, miáltal » kopek.-i még •okkal azebb éa liailább kivilelben muialbatja be a ui. tisztelt kölöiiaégiiek. A „HERLIN" uiozgóaziuház eló^dásai nem szorulunk dicséretre. Kii oaak lálni kell niindenk inek. — Uiaaaük éa reméljük. Iiugy a t Közönség a/, igazgatóság fáradtságai es áldozatkészségéi at előadások lOnn\'g-s lálniíntiisittMl foiíiii honorálni. Vf
irodalom.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga. lila: Lukács józuj, fógi.....
tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik amtg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes es ia-nulaágos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészról kóiinyv.l stiluaával élvezetes olvasmauy A vlláglörl"-nelem e jelentós mozzanatának ismerei,* Minden kulturember ludasánsk szükséges réaza. A mfi ára 4 korona Ksphaió
Uj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsai!
— Uj idők. A viláKhéboru leghilili krónikása írásban A« képben » Ul Hók A nli érdekes »»«• méuy a iiégy vilAgréai harctéréin történik. tv. mind. •lénk tárja fnatói azépségo k-p-kli-n írdnkeaség. laAvéaai nívóval éa ,1,\'ikeló illés jelimnil Hercu Karonc helilapjAt. at U| |.lók..l m,.írunk niiaden •tAma akluAlia kólleménrejbrtii. elbeszéléseiben éa rngAuyeiben ia egyaránt a szépirodalom ápolója — KlAflietési Ara uegyedévr* A korona Kiadóhivatal, Budapest, 71. Andrássy-ul 16. az
— A .Vaaárnapl Ujaág" iuind.ni siAina gazdag tartalommal jelellik meg A .Vasárnapi Uj. aág- •lAfíletéai ára negyedévre ól korona .VilAit króaiká*-val együtt h» korona Megrendelhet* a .Vasárnapi Uwág- kiadAhivat.1IAb.111 iBudap—I. IV . Kgyetemnlea A), Ugyanitt in .grand -lli-ió * .Ke pea Néplap-, a legolesólih uj-án a inszysr nép számára, félévre 1 korona 4ll fillér
— Aa .felet" ssépiru.lalmi é. niAvésaeti la—za■ lapot (azerkesili Andor Jótaefi gazda* tartalom érdekű Aa aktuális képek egészítik ki. A kuanó lapui melegen ajáulj\'lk olvasóink flgvulinéhe SierkeaatAaég áa kiadóhivatal: Budapest. I Kehérvári ut 15/c UAfizetéai á\' félévre 10 knr Mutatványszámul kést aéggel kaid a kiadóhiral
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti szenzációi az
AZ EJJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK
Vasárnaponként két közkedveltségü mellékletet ád az AZ UJSAG. Kií.vik: „Az Asszonynak", s másik ;i: „A Gyermekeknek
•m- Aki « világháborúról Aa agy általában minden •aamányröl. aalnháxról, múvóaxatról, lro. dalomról bövan Aa megbízhatóan óhajt agy kitti-nAea magaaarksastatt napilap karatéban Arte-attlnt, fixeaaa aló u AZ DJBAO-ot.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK I Egáai Arra .... 33 korona.
SZEMESNEK
k\'-ll HIH í\'Mini. Iia túl akarjuk szárnyalni v«u-HMiiviárKaiiikat Az rtl«liui\'Sft«Sg uhui
ÁLL
••KVi\'hlml. minthogy ne ksssűiik egy pülalía-ug si»m. hamun soron kivfll vegyük ig-iiyln\'
„Zala! Közlöny* liirdi\'tósi rovatát, uieii olt határozói tan nn»\'lm«>nyt ér és a magyar hiiilotó
VILÁG
hIldiit,>seit Itt megtalálja A liirdetó ióvi.1 idii alail meggyőződik az eredni \'liyról. — annak liatározollan
VAKNAK
k.-ll Imuií. a ki lUMii látja a „Zalai Közlöny" ihIiíiiii\'»s foj|ft«|.w.n. u\'a pnifig világosan j«*l-ifin/i hogy f
AZ
Etln Av PalAvra WagyadAvra . Egy hónapra
18
. 80 r.

Megrendelési cini AZ UJSÁO KIADÓHIVATALA Budapest VII Rákóczi ut 64 szam.


,-/.,-ti 11|disii megi\'dmió tiiindiiii hirdetésünk keli.. Iiaszna van. Szemesnek áll a vil.-i/. v.iknnk az
ALAMIZSNA/
JFf F//DITS /P^Sff :
KÖNYV-, PAPI í^— ÉS IRŐSZEF^K liRESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben----
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árhai gyorsan készíttetnek.
r.t iliitc/.jtek részére szükséges cikkek
_ dús raktára
Jegyzői t> c^yebb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomaton a laptulajdonos Ifj. Wajdiu Jozsol kóuyvnyoindajában Nagykanizsán
55-ilc évfolyam
NAGYKANIZSA 1916. junius 20. Kedd
48. szám
ZALAI KÖZLÖNY
S \'.erkeaztösóK é« kiadóhivatal Deaktór 1 VoUfonj 183. — UlrdetÓMo- dlj«*aba» szerint.
-cloliis tr,e>Ko«xin
Erős Sándor
Kemény László
Hát azután mi lesz?
fölösleges magyarázni, Hogy uz azu-i.-in annyit jelent: a hAb.nu ulán. Minden : zámitásunivnuk e/. a ■einiinu.-.u majd kut év óta. Minden iossz eddig fog tartani es minden jó itt fog kezdődni.
Isten őrizzen ultól u gonoszságtól hogy , elvegyük valakinek a kedvét a bekétől, amelynek jötte különben csak ugy nincs ránk bizvu, mint nem volt u háborúé, de talán még se ált némi objektivitással hűteni le azt a forró optimizmust, mellyel mindenfelé készülnek , világol megváltó nagy ünnepre. A háborút nézni optimiz-mizmussu!: rendén van, uzt nem is szabad máskép nézni.
Kell, hogy mindijf~a győzelemre gondoljunk a lélek minden energiajavai egész a diabetikus játszma végeztéig, dc nem szu-bad arra gondolni, nogy a győzelemmel véget ér ininden nyomorúság s olt folytai-hatjuk majd az élelel, ahol elhagytuk az embeiiség utolsó szcp nyarát Egy tilus::t se lehet niáról-holnapru elfelejteni s volt-e
vulnhu hagymáz rettenetesebb, mint a háború? Hu hun volt, lm fátum volt — ahogy a bünok büntetését nevezi a felelőssé); elúl valn bujkálás idege:.ben, elei-kedvben, v,t;;yuiiban, huladnsban való pusz-lilasuit erezni ogjuk nemzedckckeii ai. i
Kihuzhatja-e u beké uzonkn ik u szivéből a tőrt, ukinek legkedvesebbjei nem jöttek huza a háborubi\'i ? Lehel-e majd örülni a csuladi asztalnál a csöndnek, hu üresen mnrnd u családfő, liu, az unoka, a vőlegény széke ?
S hu ezen segit is az inádsag es az idő, u gazdasági a polilikui, u társadalmi életet lehet e könnyen beigazítani a normális váganyokra ? Akik nihon beleszoktak a nyumorusógokba, győzik e türelemmel tovább s ukik hazajönnek u Ironlok poklairól, ahol u világdráma vezető láklorai voltuk, tudnak-e majd megadó, minden igazságtalanságot eliiiiő^ minden ..csalódásban megnyugvó stuliszlái • lenni u szürke szi\'h-játéknak, mely a béke nevét viseli ? A dágaságot nem lehet lemobilizálni, mint a hadseregeket, uz ő igazi offenzívája
Megjelenik heleiikint kétszer. Elöaiitáit ára: llg-y ovr« 10 kor, félém • horona, nogyadóvro 2 korona fto nn.r. — gffli Hfcm ára ia flltér.__
csuk a háború után fog kezdődni. Akiknek anyagi é, erkölcsi erejét a háborús konjuk-turák épen hugylák, va ;y meg is növelték azok ingaszkodnak majd í. régi társadalmi reiey.eződés megőrzéséhez: de ló^ák-e azt lümi azok, akiknek csak ostora és pöröiye volt a háború
Mindenfelé soha nem ért keserűségek raktározódtak fői a lelkekben : lehet-e azokat ugy leszerelni, hogy hevesebben ne explodáljanak/minden negyvonkettcs löve-
g.krtB) ?
Minden nemzet a szebb jövőt várja juglmul ii háború mérhetetlen szenvedéseiért: mi lesz, mi lesz, ha minden nemzel megérti, hogy a szebb jövő hihetetlen mesz-sze van A békére berendezkedni még hamui- van, dc a vérmámoros szédületből való kijozanodás meghozza majd e nemzet nyu g.ilmát és u kormányok gondoskodni fognak, Jiogy njcni.ől könnyebben, viseljük el. a háború okozta fájdalmakut.
il
Egy nepföikelö főhadnagy érdekes leírása a balkáni és az olasz hadjarat fel esztendejeröl.
Szorultiak a crttagorcok
Nagyszerű robbanások h Jxm\'eii mögött, szorulnak .1 crnagorcok Embereinket nagyon szépen látni, amint egy-egy havas meredeken, mint valami bogarak mámnak felfelé. Legurul egy-egy még a masikat is leüti. Csak lesiklott, megint mászik már felfelé. Ezek a bosnyákok. A kis ágyuk elhallgatnak, a nagyok meg a hajóágynk megint egész éjjel morognak. Erós bóra, lent eső, fent hóusés, az élelemmel kiküldött tragthierek ugy látszik nem lelték meg a csapatot, nem jöttek vksza. pedig már a vacsorát is ki kellett volna rég Vinni. Azt hittem, minden ember megveszekedik odafenni ebben az időbeu.
Xern lett semmi nagyobb bajuk, — de sokat is kibir az ember, Szépen előrehaladtak, a meleg utái. a hóba, hidegbe. Tizetlikén én is utánuk a karavánnal, fel, fel. olyan utakon, hogy gyalogos embernek mászni kellett s a tragthierek feljöttek mégis baj nélkül 60—100 kgrm. teherrel. A jeges kapaszkodókon, sok helyen csákánnyal vágtunk lépcsőt, éjszaka mégis feljöttek. Nagy nehezen utolértük a z -aljat, én egy nyergén, de az emberek 3(i()—4(i0 méterr I ígveneaen fenni, egy kupon. Kelkiabálni igen, de tpenázsit felvinni még az em berekkel sem lehel. Ki kell önteni, amit a trainle-génység nem bir megenni, mert megromlik. Ezek itt pukkadásig *• znek, azok "dafennt káromkodnak. A. kis tartalék konzervet és zwiebackot majszolják.
Át a hegyen^
^ A szép tavaszi idő után ismét hó és hideg., Ez az átmenet kutyának való volt.
Át a hegyei térdig hóban. hóesésben !— utmutato egy 7u éves öreg montenegrói asszony, meredek, hol fel. hol. je. a lovaknak nincs takar-; niány, kiesi pihenésekkel előre éjjel-nappal Amellett nem tudta az ember, melyik szikla mögül kezd ránk i
puskázni valami vf-ttanbiraiU montenegrói hátv d a | táboriÜZ\'Thbi\'u nit-y pár /s volt sok helyen, amit clhauyt.k.
.V/t•grrkexés Cet injibt A /..tW.joalj nilKigosan előre ment, — én utána — ioo.nI l«\'.<M\'k u»sza Juniiur 12. 13. 14. 16 hoaszu napok voltak, lii-án végre lletinjében ég egy uap pilun- .Másnap toúhb, de most már lefelé. Hála az Kgeknuk, isinél ott hagytuk a havat, le egy igenigen mély völgybe, ahol léiig tavasz volt.
Jöttek a békét kérő parlamentairek. Az az üdvrivalgás, abban a mély völgyben, egyik csapatról terjedt a nin.-ikra, némelyek sirtak mások imádkoztak, a vén uépftlkelók közül örömükben, — azt gondolván most már vége a háborúnak, — oly színes kep volt, amit nem felejl el az ember.
Sajnos, — r-n*lakozlak. Harca ugyan mostanáig nem \\olt a zászlóaljnak, — de már :.iegÍQt szemben ül egy másikkal, a taliánnal.
.o de hogy sorjában menjek. Ezután békéi (m-m-.-liVk köVfik«\'Zt«*k uz elmenekült szerb a a kn-piOilalt iiionl urgrói hadsereg nyoméi m, la egészen Skutariig
Helyenként jó. de helyenként a skutarii tó
SALAI K 0 t L 0 N Y
JÜNÍÜ8 10
[folyton n színházban játszót volna. Rz n megindultság: könnyei csillogtak a szemek-loütino* kiséret abszolút dicséretet juttat ben: S nem csod Mintha r szereplőknek A színház krónikájának fonalát csü- ki Darnhoffer ezredes zenekarának s Kati is ,ol esett volna, hogy egyszer tiszta, ha-törtökön szakítottuk meg. Pénteken este dirl*ens szorgalmának, hogy ily rövid misittallan érzés inkarnálás. hc^y Nalosá-\'
csak a felnőtteknek beígért Van-e babája? időn be,ÜI cnn.vil tudlak-c téren is P,odu- got é,nek s nom a ,edcr vi,á* hű/\'u* három felvonásos bohózat került színre. kálni\' Dc a zcnckar kisércle c^utlul Jó ft>náksá«"ival kel1 bajlódnlok. S a darab-Mondanunk sem kell. hogy a cégér jó be- reklámnak is bizonyult, rtíert a lelt !.ázat br.n éllek. Izsó ebben a szerepeben felülvált. Telt ház volt. A felnőttek soraiban\'a,ighanem a *enekar Jaléka vonla óssze mulhutailan v°l1 Zalai Margit művészeté-axonban néhány serdületlen Halai flut, sőtA S55e,eP\'ök já»ék« mindenben az előbbi nek s drámai erejének teljét adta. Peterdy leányt is láttunk, akik mindannyian jól
dicséretre is érdemes. Peterdi Etel, Izsó, Etel uj s eddig ismeretlen oldalról mutai-Fekete Rózsi, Tóth József, Latabár, Kovács, kozolt be s valóban előnyére. Zsigmond Szűcs Irén nevét ismét felemlítjük, mint Margit szereplése a siker alanyával zo-akik a dicséretes játéknak szereplői voltak, máncozta az estét. Gózony. Tóth József.
Vasárnap délután a TaUirjaras nin- Borhél>\' Srndor- ,>UPP ,stván bö méltatást den tekintetben sikeresen mei.i. De az érdemelnek játékukéit Szóval mindannyian vós volt. Izsó, Szűcs Irón, Zsigmond Mar- eddigi darabok es előadások oloujál va- illetlenül dicséretesek Mintqa ők maguk git, Borbély Sándor, Zalai Margit, Gózony \' sárnap élveztük esie, amikor Lukacsi Sán is érezték volna, hogy a művészet tiszta Béla, Baranyai László, Ko/ács Imre, Csige doi Vereshaju népszínművet adtak. Ilyen terére jutottak, ahol szárnyra bocsáthatják
mulattak az éppen nem nekik való bohózat vaskos durvaságain. A darabról ani.yit mondva — nem finom — már Sokat, mindent megirtunk róla. Eltekintve a bohózat tárgyi tartalmától azonbai az előadás ni
Böske, mindannyian — bár imitt-amott túloztak is a darab amúgy is eléggé túlzott tartalmán — sikeresen éltek. Néhol ugyan egy kis unottság is észlelhető volt a szereplők némelyikén! de ezt a hibát tudjuk be a különféle körülményeknek.
játékban még ne.n volt részünk Kar, hogy tehetsegüket. S hogy pergett az együttes! a népszínmű kieseit már az operettek izet- Rilka tökéletességben egyszóval — mindéi, len tökéletlenségeinek révén a modern em- Hétfőn Strauss operettéje a Bájos ber tetszéséből. A modern ember izlése ismeretlen volt műsoron. Premier — teli megioinlolt. Tákolt s itt ott lehetetlen niu- ház S a zene.\'.ar megint kitett magáért. A zsika, dallamtalan kuplik, táncok kellene!; szereplők közül újból élveztünk, tehát uj-Szombaton a Legénybucsu volt har- neki s nem színtiszta drámai műfaj, egy- ból megdicsérjük Peterdi Etel, Zalai Mnr-madszor műsoron. S a színház — ez al- séges,* felemelő tartalom, mindez inegte- git, Latabár, Tó.h József, Kovács, Fekete icalommal is tömve /olt. A 12. Landwehr- tézve a művészi alakítás szépségeivel, ere-[Rózsi játékát, akik mellett a kisebb szereezred zenekaráról sem szabad itt megfeled- dctiségeivel. Milyen őszinie öröm élt a pek betöltői is sikeresen állták neg helyű keznünk. A zenekar kísérete tömör, színes közönségben az előadás alatt. Az öröm, a ket. Kedden a Táncosnő, szerdán a Szultán s mindenben illeszkedik az énekhez, mintha jókedv, a tiszta humor, majd a résztvevő van műso.\'on.
meatin iga tán nyomorúságon utak. s ennél m/g nagyobb * nyomorúság, amit látnunk alkaloiv nyílott.
Nikila lükre elölt
í j
Igái. Oetinjével még nem végettem, pedig már tul vagyok rajta. No visszatérek egy kicsit:
Uetinje olyan, mint Montenegró, olyan, mint a királyi palotája, — egy rongyos írnek. Van talán vagy 8—8000 lakosa, van egy\' pár stebb épülete, — a követségek épületei -• egy rendesebb ute^ja, de aaután igazán nincsen semmije ■ } . A vidéke vadregényes, síkság ca. 1000 kat. hold, de azután kó, kő és harmadszor is kő, csupa kőhegy, fa nélkül kopaszon. Nyomorult szegény pátriák A királyi palota egy ócska sárga egyemeletes ház.
Amilyen az ország, olyan a berendezés Szerencsém volt a Nikita tükrében megigazítani a felcsúszott kravátlimat.
Az arzenál, muzeális értékkel biró mindenléle rendű rangú és nációju Aló szerszámok gyűjteménye a kőgolyókat dobáló mozsártól- a visszafutó csövű ágyúig, Kgy igen érdekes zsibvásár, azonban rengeteg muníció. Lőszerrel még győztek volna.
Podgovorica felé Lősierrel igen, de nem győzték kenyérrel.
ftUluiitter aranyért sem, — sehol --
Amint k\\.ibb mentünk. I\'odgoriea felé mioáoda toprongyos éhségtől lecsigázott, torzonborz
társaságokkal találkoztunk.! Kzek voltyk a. mieink, skik foglyul estek, s most megszabadultak. Bétnös {alakok, aki már régen fogságban ült, .igazmi meg i sem lehetett itsraerni Mindenféle ruhákban, akárhány mezítláb, itt is, ott is az útfélen eldűlve, ennivalóért tátogva, mert már beszélni nem tudott; amelyiknek nem vette be : aturíya a döglött lovak húsát; az bi-zony egyszerűen éhen lialt.
Gyenge vendéglátás volt a Nikitáé Hogy néznek ki a mi foglyaink Ki vaunak hizlalva, Kíváncsi vagyok, fognak-e a montenegróiak a véglejzáinolás-uál a foglyok tartásdija cimén valamit lelszámitani.
Gyalázatosak. M*-rt a nép. a montenegrói katonák - dac.ra a nagy szükségnek, azért nem voltak eléhezve, de a foglyoknak nem adlak. — amint mondjak hetek-g az elhullott lovák busából miegy-, másból táplálkoztak A szemétdombon, - a vendéglő mosogatóié kiöntójéról élelmiszereket felszedegető, s ott eszegető Ínséges alakot akárhányat:láttam.
he nem adtak ugy látszik ke-ives barátaiknak, — a rácoknak sem.
Isa fíoljelinac
Podgorica sokkul rendesebb, nagyobb, nem olyan szegény város, mint Oetinje Itt már a piacon élelmiszerek is kaphatók voltak. Igaz. hogy egy — ca. kgrmos kukoricakenyér áru 24 korona volt, de mégis volt. Hal volt aránylag « legtöbb s igy a leg-olbaóbb u ukutarii lóból
fiikor bejöttünk l\'odgovoricába, javában szólóit a puska. Azt hitlük megrágták a szíjat a cruagor-i cok, megint verekedés lesz — de nem. lsa-Bol-Ijetinac és társai használták fel, illetve alkalmasnak taláilák az időt egy kis látogatásra, Iwgy a fegyvert lelett haragosaikkal leszámoljanak Víztükre. A mi I grenjyflgereink magyar link — alaposan rendet j csináltak han.arosasan Holjetinac bes/orull egy mecseibe. Ott nyomták ki belőle a szuszt, hogy még az agyveleje is a ineexét falára került.
Aliul hulla-hegyek.
I\'odgovoricánál a kedves testvéreket a mouler negróiak útnak éreztették, értem a szerieket. Utraviilókal azonban nem adtak nékik, legfeljebb átkot, mert nllitolng mindenüket azok ették meg.
Szorulhattak már nagyo:>, mert magában l\'od-goricában BOO éló.s músik 600 döglött lovat hagytak vissza. It: én kaptam a dandártól a megbízást, hogy a visszamaradt sz»-rb lovakat ftsszegyftjtsem 460 drb. szedtem össze. Kgy részi? kint kóborolt, más ré.-ze — ezek rosszabbul jártak, mert éhen döglöttek — istállókba volt bezárva s a lakosok, s a még gyalázatosabb magi-trátus. elnézték, hogy ott pusztuljalak
Kgy istállóban magában 13 drb, éhen döglött lovat leltem. Három még ilt. de ; már nem bírtam beléjük lelket verni. Khségüklfeji szegény párák megették az ott hagyott puskák agyát.
^Vcjjo ltuv.)
\\
JDNI08 to.
SALAI KÖELONY
A csütörtöki és pénteki darabot cserélve szeretnők látni.
fel-
HÍREK.
Műtét után.
Nem dicsértek óli doklori
Szakértelem, A mióta becses énem
Vakbéllelen : Bár pokolba tűnik gjtmuom
Kaikarnfa S nem árt neki hús, bableves. Túrós csusza.
Bizony nem árt se az egyik, i
Se a másik. Merthogy minden euiuvol"
Rég hiányzik. Mi u hasznom, ha kitüiiö
Élvágy mellett Éhségemben majd eltaszil Egy lehellel!
Bár ne volnék olyannyira
Vakbélleien. Csak lenne meg minden napra
Az élelem. Étvágyául vall! Hejh dc annak
Semmi haszna.\' Éhen döglum a virágos Szép tavaszra ...
Nagy Lajos.
fa zzrn-.áeifa fa ment l-e a menetszázaddal • vasat - A hadi emlékbélyegek és a posta, lelá, ki az állomásra, a vonathoz, amely elvitte at A HadtegélyzA Hivatal okvegy fa áhra alapja javira apát h bari-térre Kflnii a perrimon a katona még- hadi emlókhélyegeket hozott forgalomba A niévfazi egyszer elbuc8im.lt feleségéiül, felemelte fiacskáját, kiviteli! i-mlékMIyegeket a ni. kir. kereskedelemügyi keblére szorította fa hosszan, erősen megcsókolta A miniszter abban a kivétel0* kedvezményben réazeaf-gyerel. nézte a katonákat, nézte az apját éj ennyit telte, hogy posta hivatalok a levélküldeményekre rákérdezett: gasztotti hadi emlékbélyegeket a hely fa kelti bá-— Mikor tetszik visszajönni, édesapám ? lyegzó leuyomatával elláthatják, mint a rendes bélye-Az apának már nem volt ideje leleini. mert a péket, A ininister intézkedése szerint ezek a bélye-szive birkára szal.nlt sírni nem akart, hanem a g. k a tábori |siata utján {eirtémenteaen közvetített többiekkel egyittt bemászott :i Witggonba, amely ins- levelezésen kivfll a belföldre. Ausztriába, Hoaznia- -
san ItigórdQll i
ellenség ellen
pályaudvarról és vitte az apákat az Hercegovináim fa Svájcba szóló péatai levélküldőmé-
Adakozzunk a Vörös Kereszt egyletnek-
— A vöröb kereujtt uyttjtfoft Azok u nemesen gondolkozó hölgyek, kik h gyűjtést magukra vállalták járnak házről-házra, gyűjtve a jószívű adakozók adományait. Fáradtságot nem ismerj buzgósággal lia bárhova bekopog álnak. legyen logadta-láHuk szívük, iim zárkózzék el f őink senki, bi z a legnemesebb cél írdtfkAbun fáradna. ók
- A kufnurttlom piucuukou Örömmel vettük tudomásul, hogy járásunk főbírája hatásköré-ben az élelmicikkek árát maximálta. mely ha kellón ellenőriztetik ián némi enyhülési Iiuziih piacunkra, mely ilrágaxáglwu immár a ltuda|i Mi piacot irt lefőzi, amennyiben a petrezselyemtől. .salátától kezdve fel a vajig minden a kofák telhetetlen k saraiba ke* rnl, amelyet ók tetszés Mzeriuli áron Ixioiátauak az éhes közönség rendelkezésére
Igy p Idául, amig HudaptKten egy kgr. uj burgo.iyn 30 40 lill., nálunk egy darab 4 lill., egy kgr. 80 till -be kerül
nyekre ragaszthatok fel ugy, hogy a küldemény eim> iratának áttekinthetőségét ne zavarják és helyet engedjenek a bélyegzőlenyomatok jelzícódulák és szolgálat i megjegyzések alkalmazására.
- Ofontkózpont A hivatalos lap legutóbbi számában megjelent a kormány rendelete, amely a csontok és csonttermókek forgalombahozatalát szabályozza. A rendelet értelmében mindenneraQ csontul és csonthulladókot, kivéve a mészáros és hentesüzemekben lévő, étkezési célokra szolgáló csontokat (velőscsontok. levescsontok) csontíeldolgozó vállalat részére eladni é» ily vállalatnak csoiftot be^ser^ni csak a létesített Csontközpont r. I. utján szabad. A rendet 4. szakasza kimondja, hogy a 100 kilogrammnál nagyobb caontkészletet tulajdonosa a Osontkö*-.. pontnak bejelenteni és megvételre annak felajánlani tartozik. A kötelezettség nem terjed ki, az. esztergályos iparban tényleg feldolgozásra kerülő caoq^éole-. tekre. A, legmagasabb ár. amelyet a csontközpont íizet. a csont minősége szerint 100 kgrként 18.50 K éa 27.60 K közt váltakozik. ""
— Aa ólom éa óntargyak lgónybavé-tele. A honvédelmi miniszter, mint a hivatalos la|> közli, ujabb rendeletet bocsátott ki aa ólom és. áor, tárgyak igénybevételéről. Bt a rendelet a térit é« léteinket állapítja meg. melyek ólomtárgyaknál 100 kiló»rammonként 70—280 korona közt váltakoznak-.
A menetszazad.
És valahonnan messziről felharsan) a zendülő zene, hangok törtek által a levegőn, szomorú, elnyúló vékonyak, tiimör erősek, zugolt a nagydob, harsányan vitte a szót a kürt és a kapuk előtt egyszerre emberek teremtek, az .dilakok mellett kiván-
Tojás csak az emlékezésben él, azt az utcavégi ... , ... , , . , , i Természetesen a még használatlan lévő ólomtárgyak-
krajzlerosok süllyesztik el opngy. mint más egyéb " w
ért ti bbet fizetnek, mint ócska ólomért, vagy ócska
anyag gyanánt eladott ólomtárgyakért. Htaniollemst,.
ón- és ónöt vezetek bői való tárgyak teritósi tótelét
kilogrammonként állapította meg a rendHet/a eta-
niol-lemez kilogrammja 21 korona, a többiekért 4—t
koronát fizetnek. \'
el harácsolhat ót, ngy hogy u piacra csak morzsák jutnak, melyen az éhe4 vevők élet halál harcot loly-talva, a legmesszebb menő árakat ígérik egy máson tul licitálva. Hja I a gyomor, a gyomot mindenre képes.
Azonban a tisztőt kofa lénsat-szonyokat tán mégis meglehetne egy kissé rendszabályozni s ellenőri ve a tisztességes árak lietartására szorítani.
— Érvénytelen huazkoioniitmk A köz
—- Ninca tovább Egy gyermekbarát beszólta
el ezt a kis történetet
A ligetien élveztem a délutáni esó utáni friss levegőt. Amint sétálok, látom, hogy as egyik pfd
érdekélten közli az tJsztrák magyar bank helyi inté- e|öl( kót ki(t flu iuporug a foidön ós pálcikával mj-csi fejek jelentek meg, az utca fordulójáuál sok-sok «**nek főnöksége, hogy az 1900 évi március 31-én zol a homokba. Közelebb megyek. Számokat r^j-
mezitlálias. maszatos, haiicuroy/i g\\ erek had kanyarodott be. a zene minderősebheii hallalsződolt és az igyik balkonon valaki önmagának csak ennyit m.>a-dott:
Menetszázad . .
És jöttének a fiatal-öregek, a gyerekarcu hősök, a marcona napégelte szikár legények, asszonyok, siró nénik l>atidukoliak a katonák mellett, akik
kibocsátott koronás bankjegyek beváltása ibevo- wdnak uásai 1916 június HO-ával megszűnik A Sank-alapszabályok 89 cikke értelmében f. évi junjus 30 után ezen bankjegyek egyáltalán nem váltatnak be a bank egyik pénztára által sem hanem a még kiulevők a két állam javára elévülnek
K. évi június 30. déli 12 óra után bemutatott 1900 évi 20 koronásokat pénztárunk inár nem
daloltak és virágosak voltak és jókedvűek. Az egyik váltja be. A
idősebb kaona mellett asszony haladt, kinek orcájit Kgyuttal azt is közöljük, hogy az 1907. január
könnyek nedvesítették. Iwbos -zoknyájába pedig egy 2. keletit 20 kmonás bankjegyek továbbra is lörga-
fiúcska fogódzott és nézte a furcsa tumultust, hall- lomban maradnak: ezek majd csak 192l-ben
gatta a zenét, amely neki uiyau uj vol-. és különös lesznek a bank által bevonva.
Hát ti mit csináltok itt?
— S torzunk.
Aztán tudjátok-e már az egysapregyst ?
— Hogyne tudnánk.
— No, hát mennyi kétszer három ?
— Hat.
— Ée háromszor nyolc? " — Huszonnégy
— No és négyszer nyolc ?
— Huszonnégy.
— Kis csacsik az több. # A fiuk mosolyognak.
1 ~ a bácsinak T)e mi az iskolában 0 a hmzonnégyig jutoltunk.
A L A I KÖZLÖNY
jdniijs »".
I
„B&BIAII!"
MAOrMOZOÓ SZIMHÁZBA
szombat ós vasárnap tartiilik »IömiIiU n legei■ dekeaebb és a legválogatottabb műsorból «u ÖMaeállitva. — A .BERLIN" szinház ágiin. Igaagatója, bogy az előadásokat meg érde-keaebbé tegye, egy aj modern. » mai kor •aaknak megfelelő. legújabb szerkezetű mii-
tógépet azarzetl be. miáltal a kepéket ......
•okkal azebb éa tisztább kivitelben mutathatja be a m. tisztelt kózónaégnek. A „BERLIN" mozgóaainház előadásai nem szorulunk die»é reire. Kit ouk ülni kell mindenkinek. — UlaaaOk éa reméljük, bog; a t Közönség az igazgatóság fáradtságai Ah áldozatkészségéi m előadások lötnegen lAtmriiiii-»vnl i honorálni.

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és joga. Irta: Lukács JózseJ, fógiinu.
A vaskón munka a pápaválasztás tör-fejlődésével foglalkozik. auiig itz jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és lati ulaágos olvasmány, amely inig egyrészről aalgoruan tudományos, másrészről könnyed •tilosával élvezetes olvasmány A vilagtörte-
naletn e jeleutóa mozzanatának is.....rele
■inden kultúrember tudásának szflkségex réase. A tuA ára 4 korona. Kapliaió IQ.. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsait
— UJ idők A vilAxhAlioru leghilih króaikM. iréabau éa képben az Uj Idák A mi érdeke* "*e-aaény a négy viláxrésx harcterein törteink iíi mind eléak tálja featói aaépnága képeklieu Érdekeaiéu. Mtvéaai alvóval ás elókeló iliée jellemzi Here.\'. Vhik katilapiát, az Uj liliket, melynek miaden ■aáma aktuAlia kdaleiaáiiyeitiHii. elheaiéléHeilien éh ragéayeibea la agyaréul a Hiépirudalom Ápolója — Klófiaétéai ára uenyedévre & kornna Kiadóhivatal. Badapeat, TI. Ajtdréaaj-ul 16. íz
— A „Vaaáruapi Újság" minden i/állla gasdag tartalomiaal jelenik meg a .Vaaérnapi Uj-aág" élófitatééi ára negyedévre 01 koraim .V.IAs króniké\'-val égylltt lial korona MeirreudelhelA l( „Vaaéruapi Uiaág- kiadóhivaUlAbm Hulap -t. |V ggyotein-uloa 4). Ugyanitt inegiendelheló ,1 .Ke paa Néplap", a logolaaóbli uj.A* « magyar nép
télévre 1 koroua 40 fillér
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és1 térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti sze ízáclni sz
AZ ÚJSÁG
SZEMESNEK
kHI ma Umiiií. ha nil akarjuk szárnyalni v«*r-«ny társainkat Az •MeliiH\'Haág unni
ALL
•gyrtbbAI. minthogy ■>•\' késsünk rgy pülaua ng sem. hanton soron kivOf vegyük ig^nybi-
A
.Zala: Közlöny" hirdetési rovatát. inéit ott határo/oiian Mrchnoiiyt »»r >>s a magyar hit itató
VILÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK
hirdetéseit itt uieglslálja A hirdető löviil idő alatt meggyőződik az eredni nyról. — Vasániapniikenl két közkedveltségü annak határozottan mellékletet ád az AZ UJSAti. Kg.vik:
„Az Asszonynak*, a ina-rk a: ,A Gyer- Jf fy K f\\f K
■netteknek.
Akt * vUéekékaraiOI éa ogrélUlibui kell lenni, a kl lleui látja II „Zalai Közlöny" minden eeeméarról, ealmkénról, mttvéaaatrol, tro. rohamos fejióilesét. ez pedig vilátfOSall jél-
— Aa .felet" -*zépirü>t*liai m aiávéMZeti li-n-lapot (azarknazli Audor Jótaofi aanla^ tart^lnni éi-dakaa áa aktuAlia képek egéazitik ki. A kiiOnA I«|hii alalfl^on ajánljuk olvasóink iiKvelnielin dzerkeaztóaéi; ás kiadóhivatal: Budapest. I Fehérvári in 16/e Sárizotéai ár félévre LO k»r MnlatványizAinnl ■é*n»l kaid a kladóhival
dalomról b«T«a 4a m»(ktakat4aa ókajt .sí klttU atia aifaiarkantaa aafllai karatéban 4rta-atttnt, Saaeae alt aa AX OJkáO ut ■Ltntntai tua lalai érra . . , . aa korona.
Filém.....ta
Jfaayadévra .... a
Kar bónapra ... 1 I. U I.
Megrendelési cini AZ UJSAQ KIADÓHIVATALA Budupeet VII. Rákóczi ut 54 szám.
ietuzi. liogy
AZ
«iZ«n lapban in«ig|.\'l«Mió iuiiiiíhii hinlHláaiiuk kelló has/iiH vau Rzstnnsnck áll a vilá/. vaknak aj.

ALAMIZSNA I
Iff Yfi}PJTS iptm =
KÖNYV-, PAPI í^ — ÉS IRÓSZtCt^K. IÍRKSKKDÉSE

l!
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban - . _ gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek —— dús raktára ,leg\\zői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk j l nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits fózaef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
SS ík évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. junius 23. Péntek
49 szám
ZALAI KÖZLÖNY
K {flrkesBtőeég ós kiadóhivatal Deáktór 1 Tolafon: lta. - Hlrdatáae* dljaxabáa axarlnt.
Keléit\'* »r.e. ke«/.i.t
Erős Sándor
v>*>«x«tkmx|.V
Kömény László
Megjelenik hetenkint kétezer. Elftflmatéal árt: érra 10 kmr, félévr* ft korona, a*|y«dim 9 korona BO fillér. — J— iiíb ár* IS fillér. __

A világháború tetőpontján.
A béke galambja messse szállt . . Nem leli seh-»l jthunia A gigászi hurc felcsapó lángjai megperzselte!, a békegalamb szárnyát Nincs még itt az az idő. midőn szivesen látott vendég lesz
Tombol a harc minden fronton mint a fékevesztett vihar. Emelkednek a hullahegyek a vizek kicsapnak nedreikböl a beléjük folyó vértömeg miatt. A végső győzelem kivívásáért folytk a harc fia kilóm bolta magát ez a rettentő vihar, talán meglátjuk utána a szivárványt : — a béke előjelét. —
Minden fronton bömbölnek az ágyuk, mindegyik fél keresi a döntést A- ember-milliók a végső elszántsággal csapnak ösz-sze; vivják a világtörténelem le .nagyobb ccattfját. • - •
Mi fölajánlottuk a békét ellenségeinknek, de azt kívántuk, hogy a békelárgya-lásoknál a térkép legyen az irányadó, ellon-ségcink fogcsikorgató dühhel utasitoltak
vissza ajánlatunkat, nem akarnak legyő- mek folytatására: van bőven. Nem kell te-zöttek len.i nem akarják beismerni a lé- hát más, csak kenyér s ha azt bőségesen nyekel a mi fegyvereink sikereit. Az ő lel-kükon szárad az a kiomló vér, uz embermilliók átkai, akik elvakult gyűlöletükben, kétsé ibejsclt tehetetlc segükhen visszuakar-
ják fordítani a sors kerekét, kiakarjuk ke rülni az igazság lángpallosának sUjtá.iát.
Azt már tudják ellenségcink ha nem is ukarják beismerni, hogy a harctereken
megadja a nyár, megadja vele a békét Is, n-.ert elveszi ellenségeink utolsó reményét. Hu nem sikerült a kiéheztetés két olyan esztendőben, a melyek közül az egyikben n igyon rossz, a másikban alig közepes volt a termés, mért sikerülne egy jónak Ígérkező esztendőben ?
Ellenségeinknek végre is bele kell nyu-
netn tudnak legyűrni, Ma már mindenütt godni, hogy a fegyverek hábojuju után a — a kelet-galiciiii front kivételével - - mé- kiéheztetés! háborút is elvesztették. Mert lycn ; z ellenség földjén alla-ák seregeink, nemcsak a saját országainkban nekünk amit pedig kél esztendő kemény küzilelmé- terem a kenyér, de mi aratunk Lengyelor-ben elé tünk, azt nem lehel visszacsinálni, szág. Belgium, Északfrancia-ország, Szer-Ha vannak is ellenségcinknek itt-ott helyi bia térségein Fs.
sikereik, mint most az^>roszoknak, ezek Ha a most folyó harcoknak végét ér-csak pillanatnyi helyzei\'eredményei, de jük, akkor már nem messze lehet a béke. nem lehetnek dentő befylyu sal a háború Franciaország utolsó embertömegei vérez-további sorsára. nek Verdunnél Ennek az erősségnek bevé-
Ellenségelnk utttfcio reménysége aa,< uüe most már csak idűkérdés Q akkor — hogy az ennivalóval nem bírjuk ki újig s Franciaországban iselkövetkezik a magáha-az éhség fog térdre kényszeríteni benn :n- szállás órája. Dacára az orosz ofTenzivá-ket De ez is hiu reményked :s. Mert kato nak, seregeink Olaszország földjén nyomul-.ia, muníció és erős eltökéltség a győzel- nak előre s ejtik kétségbe az olaszokat.
Egy népffilkelő főhadnagy érdekes leírása a balkáni e az olasz hadjárat fél esztendejéről.
Skutaribun
Egy lidli időzés ulán Ultiét tovább, -- neki a skutarii tónak, kezdődött Albánia.
A tó innenső részét az Isten lilia ás rueate-nyésztésre teremtette. Százwer korona befektetési itt 10 év alatt vízi szárnyán tenyésztésből milliót lehetne csinálni
A sekély, de liszla viziten nád, gyékény, közte millió apró Imi. A tél enylu Nemktllene ott a fölnőtt szárnyasok nak enni adni a vjláuon semmit, a felesleg vizi nlon. a-tavon m ki az Adriára, — autón Oattaróha. Mese hely erre h eélra Elég nagy termékeny sikság, gyér lakosság. Megritkította a 4
év óta folyton tartó háborti. Ide csak egy vállalkozó kellene a háboru ntán.
Utunk ezután a tó partján vezetett A mi utu.-ik már csak nt volt. de mikor itl a szerbek elszeleltek, akkor esak egy sziklás hegyoldal volt Tragt literekkel félig-meddig járható utat már a mi embereink csináltak Ott is hagyták szegény rác. k ami lovuk még megmaradt az útfélen dögölve A Hkntáriig vívó. ca 40—60 kmes ul első felében á\'.lag minden 10 — 20 méterre esett egy döglött ló. Legalább 1000- 1600 lóhulla. Lába törve, 6árha fúlva végkiinerülve Nincsen arról emberi fogalom de nincs arról a bűzről sem, ami helyenként ahol a nap már jobltan meg-fekndl. volt. Hetakargatiák ugyan kicsit — már a mi utcsináló embere\'iik a dögöket gazzal, mivel, de föld nem volt, kó minden, nem ért semmit.
Útközben sok helyen találtunk 20—30 friss sirra. miről az albánok nagy gaudiummal mesélték, hogy mind éheri halt szerb katonát (akar. Itéme^ visnzavoiiu\'ás lehetett. Feliruár 9-én megérke tnuk Skutarilm. Balkáni fogalmak szerint szép nagy város. Kgy\'kis kolera, egy kis tífusz — a visszamaradt szerbektől még sok éhtifuszbeleg. <!»< ki törődött ezzel. Szakadt az eső és mi ismét fedél alatt voltuuk
Az internacionális különítményeknek annak idején fain, n így istállók épültek, — azokban helyezkedtünk el, — kivnl a városba, és kiont maradtam a lovaimmal. Finom helyünk volt, itt QltQnk egy hónapig. Kgészen jól éreztük magunkat.
Skutari kfllönben is igen érdekes, régi várót. Vau vagy 25—30.000 lakosa. ttégi és uj — a török és albán várot-rész. Sok Ötlet; — mindenféle régi, érdeke* portékákkal, amik eleinte olcsók voltak, de később az árak mesésen felszöktek a nagy keraa-let folytán.
Itt már jobban lehetett élni is. Volt legalább tojás elegendő, a csapatok sem voltak az élelmezéssel pusztán az országú ra utalva. Az Adriáról hajók is bejöttük, kikerülve valahogyan az ellenségeseket.
A stevb foglyok
Skutariban ismét a liadtestől kaptam megbizéat ea 8000 drh. ló számára a széna beszerzésére.
Nem volt bolondság, de mint tzénalíferáaa első sorban a magam lovait turtottam jól, azutáa meg kényelmesen utazgattam össze-vibsza a környéken. a tavon egy kis tlnom gőzbárkával — kőiben vad kacsákra vadaszni is bő alkalmam nyílott,
SALAI mnONT
JÜN1U8 K.
Ott mér elkövetkezett a vég kezdete. Megbuktatták a háborús kormányt. A Balkánon mi vagyunk az urak. Két ország fekszik lábaink alatt. A salonikii entente sereg támadására olt vannak a bulgárok, alak meg fogják védeni vérrel elfoglalt területüket. Az orosz most adja ki — talán utolsó — mérgét. Kergeti kancsukával, gépfegyverrel a szegény muzsikot, hogy legalább két esztendő gyalázatát valahogyan kireperálja s visszafoglaljon valamit ax elfoglalt területeiből.
Az ő offenzívája is véget fog ét ni, néhány százezer emherével kevesebb lesz s talán néháty kilométernyi "területet visz-szafoglal abból a 40 ezerből, nmit mi i németekkel tartunk megszállva. De hat az Ián mi következik ? Az angolokat a tengeren érte felbecsülhetetlen ver.\'.ég. Ha ezt ki akarja köszörülni, megtöriénh. n , hogy még nagyobb éri. Mi következik cm:-tán ? Ezután következik az entente ne i-zetek forradalma, a mely hm: régen pislákol Oroszsrszágban is, Olaszorszá ban is, Franciaorszában is, csak egy hatalmas vihar kell hozzá, hogy lángra kapjon, amit aztán nem tud eloltani az entenle mindet politikusa és diplomatája sem.
Ekkor fo,;. megszületni a béke!
Adakozzunk a Vörös Kereszt egyletnek
Harctéri levél.
Az 59-esek köréből kaptuk e sorokat. 8 miután azok katonáink lelki, hangulatára vetnek világot — örömmel közöljük.
A jól medérdemelt rezervaság napjait éljük Mont nemcsak arra jut időnk, hogy az otthoniakra egy-egy futó gondolatot vésünk, hanem hogy Írjunk íb nekik. Eddig biz a (telimig erősítése, a szolgálat, meg a pihenés tejesen - lefoglalta az ember idejét Bizony, a pihenés is! Ha volt egy szabad léléránk, akkor egy minutuinmal sem kevesebbel, mint félórát, aludtunk. De most, hála Isten, több szabad időnk van.
Este, félhomályban, kiülünk i n\'.dtetejű házunk elé, mely egy rongyos kis feldkanone Irt vénétől is ugy mugreineg, mintha öasze akarna dűlni, oszt megindul a beszéd. Találgatjuk, merre is van „haza", mit is caiuálnak most otthon ? Idi-sankinl aztán m-m bett-\'l senki, csak itez maga elé, le a Szereth parira Olykor, mikor meg meg villan valami, tekintünk föl. „Mi volt ez?- I<eichlraketla vagy explodál" sr.ipnell villanása ? Bizony, mostanában gyakori a srapiiell meg a gránát. Mozog a sógor, azaz jelenleg pihen, mert alaposau beverték a lejét vagy tizenötször.
A szabadságosak hoznak hazulról egy-egv jó bírt, vagy még jobb „hazait Must is varjuk őket. Szegény Buzássy is, nem egész egy hónapja, hogy mesélte még nekem, hogy mint vau otthon, most pedig már több mint egy bele. hogy itt lekszik a mi kis falunk temetőjében Jun. 6 áu hősi halált halt. A temetésén nem leheltein ott, mert palrullha kellett mennem, de láttam, mikor a pionírok szedték a kék nefelejtset, meg a sárga liliomot a sírjára koszorúnak. A Szereth virágai hervadoznak most lö lőtte. Szegény, de vig volt, mikor szabadságra ment, most pedig \'az örökre szabadságosak gárdájába tar-1 tozik.
Pünkösdkor misét hallgattunk. A végefelé már volt orgona szó is szóltak azjágyuk.
Itt élünk mi itt Sóvárogva rá-rá gondolunk a a boldog iiinterlandiakra. De azért nem panaszkodunk Itt mindenki megnyugszik Isten végzésében
Pötty ondy
A vonat megáll ^
s az egyik másodosztályú szakasz ab\'aka leereszkedik. Parancsoló hang hallatszik : - Hordár! Nem jón renkisem Hordár!
Valamennyi kiszállt utas már a kijárónál van Köztük és a hordár után kiabáló nr közölt óriási flr tátong
Horr-dárr! kiált kétséghee-etten az ide-az ablakból kifelé forgatja finoin kézitás-
gi*s ur Uját.
A
A for>{ó miatt.
Ho-orr dn-rr! .
szolgálatos vasúti liszt kiált feléje valamit, kézitáska nem érti a mozdony sustorgása
Hát nincs itt hordár? — jajgat.
Most a vasúti tiszt hangcsövet formál a kezé-hó| és ugy harsogja
A hordárok a harc\'éren vaunak !
A kézitáska megszűnik forogni Egy pillanatig mozdulatlanul pihen az ahlakrámán és sárga rézaze-mét bámészan mertszti az állomás-épületre. A kézi-lá-ka leszáll a kocsi lépcsőjén. A kézitáska összeszorított fogakkal halau át a perronon.
Csakhamar egy társaságija v»gyűl. A hál>orii nélkülözéseiről, óriási terheiról beszélgetnek.
— Bizony, — mondja a kézitáskás or, — ebben a súlyos idóbu mindenkinek m beiére esik a maga terhe!
tnegbiuerkodlem m albánokkal, élveztem a sajátsá alatt elértük Anl várit. Azután már finoman voltnnk. ü\'ülék vizsgálat alkalmával Iwcillnsgazdának találtat-gM vendégszeretetüket - mióta ezt kibírta, tudom, Kitűnő uton, remek vidéken, májusi időben ineiieieí tani, azonnal menjek kórházba megfigyelés végett, hogy jó a gyomrom — elég az hozzá, luyy gyúr- tünk fel, végig a dalinál tengerparton egészen Cas- míg e vád alól nem tisztázom magamat, aan telt az idő lelnuovon tul, Igalóig. Itt három napot pihentünk. , Hasztalan protestáltam, hogy kutyabajom »in-A zászlóalj hadlápszulgálatut teljesitelt, lu epé- Valoságos nyár, sokan in-g is fürödtek a tengerben, csen. nagy hitre még két napot kialkudtam, hogy sten Alessioig A Dnrazzú felöl idekerülő szerb log- én azonban nem mertein. dolgaimat stadjam — szépen bedugtak a járvány-
lyok gyalázatos bőrben voltak, a\', olaszok ellenben lgalóhau ismét vasútra pakoltunk, allo, lel | korházija, Itt kuksolok már egy heto. Pedáns tiszta-
jói tápláltak. \' Bródha. Ott azon módon átpakolás a keskenyvágányu ság, jé kvártély, kitűnő koszt, sétálhatok a remek
Az albán utak egyszerűen rettenetek. Sok-z r Iwwnyák vasu\\ról a magyarra Végre valahára egy kis vidéken, amennyit tetszik Kégen voltam ilyen jó — az esőzések idejéu még lóháton sem járhatók. Magyarország megint! Hogy örült a publikum. Még módban, de azért c-ak unalmas a semmittevés Amint Vagy a viz viszi el az embert, vagy a sarka Iónná-\'mindig nem tudtuk, hová megyünk ebből az irásuiúből is teiszik látni fófoglalkozá-
liaan balefallad. Ahol kő nincs, ott feneketlen a sár. som a levélírás. A bac.illushordozás vádja alól kü-
Bolond egy pátria ez is, de talán mégsem oly *zo- * lso"-ó"(l1 Iftnben már azt hiszem, hamarosan fel leszek mentve,
gény, mint Montenegióé. ■--Zágrábiéi várt a |amncs Pragerhofon ót. az Még negatív ürülék vizsgálat -..keltő már volt --
Széna igen sok, legelő még több s -lég nagy termőföldek. Mezőgazdasági tekintetben ig*u lehetne csinálni Skutari melleit miudjn.i l.hiitt volna ca öoOO kai. holdas gaz»la*au«»t lerein-teni, kifogástalan föld a hadoszt ály|Mtra.ii«tibk. velem akar lat megcsinálta1 ni. M.v majdmn h>uá is fogtunk, erről az évről azonban már lekentünk A dolog annyiban maradi
Albáuitibau
Március 10-én Skutaritól is hucMit veiiűuk A tő, Uletva a Ui.gert a (óval öss/ckölö Bojana m llelt.
Isonzóhoz Április Useje óa ott vagyunk. Nem is « akkor mehetek viwzn Nein is bánom. Megszoktam
(Ut olyan rossz hely Modern Iw wws komfort: villany- ugyan már, hogy a szomszédos szobákból ki-kieipel-
világilásos deckungból acsarkodnak egymásra a mieink nek egy-egy lifnszban elpusztult embert, -
és a (aliáuok. Nekem hála Istennek a decki,ingokban izgat, hanem spitál e-ak spitnlazagu.
hátul tar- Néni egészséges embernek való.
ez nem
nem síik keresni valóm van A trainii"! tózkodom s ismét hozzáfog!am gazdálkodni Különben 1 tekintve á Ukintendökeí - iga-
Megbizásl kaptam a körnvéken levő. bevetetlen zán flei- panaszkod hat\' .in Még eddig jó dolgom volt
területek hemtiiikálására. amellett privát diligentiából mindenütt lt! is megvan-már a széleskörű istneret-
nekifogtam egy nagy. 4 kat lioldks öntözhető zöld- ségem a magasabb parancsnokságoknál, --étkezni
séges kert dlakitásához az Adria partján, ámilől nagy is a dandárparancsnokságnál élke/em, - minden lé-
eredményeket vártam heii kanál vagyok, ahol valamit kell csinálni Ekkor üt.itt le a immkü. Jön »»-ry \' sürgöny gyorsan telik az idő
igy
aautin az albán partokon, irdatlan utakon, két i.ap Klágeufurtbúl, hogy az útközben rajtunk megejtett
(Vé*..)
JíJtflüB «8.
ZALAI KÖZLÖNY
Kedd este óta ismét adósok vagyunk a színházról szóló referádával. Komoly aggodalmakkal trlt je-lenünkbe az. a művé-zet egy kis önfeledésl ad Kedden Lengyel Menyhért Táncosnője v»lt műsoron. A darab" tartalmát talán az élet sablonos valóságaiból merítette a zerző igy mondhatnánk Sok ezer variációban? forog a valóságban az el féle eset minden frázisával és raflináltaágával A címszerepei (Jsige Böske ját-zotta Alakitá-a .ez este a komoly művésznőt mutatta elénk. Meglátszott rajta, hogy átélti- szerepét 8 a legapróbb részletekig i alaposan és lélektanilag teljesen kidolgozta. Sz r-pe az Illúzió teljességével is hatott s h közönség önfeledten gyönyörködött játékában. Jó társa volt\' a siker előmoz ditásában tiózon Béla. aki keddi «zere|»|éséve| isméi l>ebizouyiloiia, hogy nem közönsége* mii vészi tehetség Kovács, Szllts Irén szintén tudatosan állták meg helyüket A lőszereplók mellett Fekete Itözsi, Zsigái m iid Margit és Bornély Sándor kisebb szerepekben mulallák meg művé-zi erejüket
Szerdán a Szultán operetté volt a soron. A rég: operettek levéltárából előszedett < ine éitékes darali azonban nem keltette fel a közönség érdeklődését a dara\'- érdeméhez méltóan Az uj, formátlan és tarlaluiatlau operettek megrontották az Ízlést, s ha tánc#*uplé nincs kilátásban, flr-sségtól tátong a színház. A tiszta művészetek igaz hívei, rajongói azonban megjelentek s élvezték a zene szé|W*ég-\'t, tökéletességét, a mese üd-ségét. lmjai, romantikus gyönyörűségét ttélhy Marg it adta Szelim szultán szerepéi. A művésznő aki ez alkaloigipal mutál kozott be nagyobb szerepben. Kell ine en csengő, ^ itt ott koloratur* csillogáslta is át csapó haugjávd sikert aratott, bár nem egy áriában imlispozícióval küzdölt. A közönség nzonlmn e feltűnő hibával szemben is türelemmel viselkedett s a művésznőnek más sikerei -rt sokat tapsolt l\'eterdi Et-1 azonban ez este js tökéletes diadalt aratolt Csengett a hangja, eleven volt a játéka egyszóval élt. Izsó Miklós, Borbély Sándor, Fekte Rózsi, l.atabár és Szüc* Irén a kedélyt, a derű\' a tetszést vitték be a darabba Itt ismét megk- ll emlékeznünk a zen-kar tőkéidéről, amely színimen, idáfcstően. a solo részletekben pedig igazán művésziesen emelte a hatás\'.
t\'sütörtökön délután a Nánit adták nagy gyermeksereg közönség gyöny rüségére. nár a szereplők némelyike nagyon játszott a színpadon.
Este : • V a n - e babája? ment másodszor a múltkor méltato\'t mederben minden vaskos durva-^ . ságával egyetemben. A szereplók azonban sikeresen W éltek Zalai Margit Szüts Irén. Zsigmond Margit, Oózon,* Izsó, Borliély előbbi sikerüket ismételték meg a darab reprisénél.
Ma Heltai ladiózata Bernát lesz 1 műsoron. Szombaton r. Karikagyűrű újdonság kerül színre.
Vasárnap délután a I\' r ó bah á z a x s á g, este pedig a l)o lovai Nábob leány I adják
HÍREK.
Könycsepp az égben
Az l\'r ítéletet larl fönn az ►glie\', Hogy dúljon-e a háború tovább. Vagy jöjjön már a béke ?
A mennyei igazság mérlegébe Rak ják az angyalo. A földi szivek kívánságait
Ks jönnek a poritól való .nagyok*" : Országukat \\eszteli kiiál.vok. Kél balkezű, vert hadvezérek Farizeus diplomatáknak ajtaik. Sok rét ű k íg\\ ófajznl a A Hadser .gxzállitő puritánok És fagv» rgvárosok had\' S mind, akik a hálából élnek
- Szóval az egyik .erpenyób i: Oyűl. gyűl a háború-ág vágya bóyen !
A mérle urnáik serpenyője
Sokáig úgy áll üresen Hiszen ha a haza kívánja lói-. A nép tűr. vérzik * halk\'at csendesen S dehogy panaszkodnék az árva !.
Aiii mini ha Isten valamire várna
S egysz-rre, ime. harmatgyöngy gyanánt. Egy könysepp hull a másik se/p-nyól^. Egy árva kfiny csepp valahonnan. — Az ur tudja: hogy egv angjMra-vált ti ennek ejt-tle fönt az é#í sorban Egy angyallá vált ki* gyerek, Ki édesapját idelent. Mióta háborúba ment : Hiába siria. sírdogálta vissza, S kinek halálos bánat il eleddig Megvigasztalni még a menny se birla !
É- isten mérlegébe E harmfttcsepnyi könnyű úgy esett: Hogy hosszan vNzhangozták az egek ^Az l\'r döntését: béke, béke. béke!!
Szabotcsk* Mihály .Sxivflin Hxeriul\' •
nem vóltornak, a veszteség már magában a polgári lakosságban 830.000— hBO.OOO főre emelkednék.
Ez ellen kell az eddig sporadikus intézkedéaa-kel generalizálni, s ennek első lé|»ése az, hogy a munkába járó anyák gondozás nélkül maradt gyaf-mekeinek védelméről haladék nélkül történjék mog-lelelö gondoskodás Ennek legcélravezetőbb módja a Na -közi Otthonok, szervezése Az erre vonatkozó útba-igaz iáitokat a hatóságok részére kiadott „Ctaaitás\' tárirvalja, inig a nép kitanitására az Országos Stefánia Szövetség kis kátéja szolgál
A vöröskeresztért. Az ágyuk bömböléaa, fegyverek durrogása s szuronyok csattogása közepett a haldoklók hörgése s a sebesültek segély kiáltásai hallanak fel-nk. hogy akik itthon a Höfer jelentések-bő| ismerjük csak a háború n-tteneteaségeit, megnyissuk H.-.ivünket « feleslegéből áldozzon ki-ki tőle tnlhe-löleg az k megin-ntésére, kik- érettünk a perifériákon vér kei Antják hogy legalább szenvedéseiket enyhülik s őket az éleinek megmenthessük.
Ilngy a téren I)r l\'lihál Victor s Unger líll-uiar n Klekkel a helyi vöröskereszt agilis vezetői mit lettek már eddigelé is azt vázolni felesleges volna. Hangosan beszélik az ő tetteik.. De minden igyekezetük s fáradozásuk csak ugy lehet valóban gyümölcsöt hozó, ha a nagyközönség minden rétege rnellé-jök állva az ó áldásos buzgalmukat támogatni fogja. Örömmel reméljük, hogy a Péter l\'ál napi gyűjtés eredménye eklatáns bizonyíték lesz a lelken vezetők s közreműködők mwikáinak eredményességéhez.
Ne vonja el magái senki s a Itábortut hiénák is nyissák meg zsebeiket, kiknek a háború naak hasznot s telt erszényt hozott.
- Miből fedeaik a hadlkölceón karaa talt? A negyedik liadikölcsön kamatait, hir szerint, a dohánytermékek árának Jelemelése után kívánják fedezni. A terv szerint, kü 5 filléres levelezőlapokat 8 fillére, a távirati szavak diját pedig 8 fiilérre fogjak felemelni
— A CHéplós eredményét be kell jelen-teui A hivatalos lap legujjabb száma közli azt a minifsterelnöki rendeletet amely szerint a cséplőgáp-tulajgonosok vagy bérlók, akár gőz-, villany vagy •bármilyen más üzemre legyenek berendezve, kötela-sek a cséplés eredményét hetenkent pontosan az illetékes községi elöljáróságnál, város határokban padig a p 4lgármeateri. hivatalban rendszeresen és pontosan bejelenteni. A cséplés eredményről a hatóságok a statisztikai hivatalnak ugyancsak hetenként kötelesek beszámolni.
Munkaba jnró nnyak gyermekének védelme tárgyaban adott ki legujablwn körrendeletet Sándor .láuos belügyminiszter Ennek a körrendeletnek a bevezető sorai szomorú képet nyújtanak a há-Ikiru egyik legnagyobb veszedelméről: a polgári lakosság veszte-égéről. Eszerinl a háború tizedik hónapjától, vagyis 1915. évi májustól kezdve havonként 21. mi 22.00D, októbertől kezdve pedig mát 26 000 - -28.000 kevesebb gyerm k született : ezzel szemben pedig a csecsemő halálozás eddigi husz százaléka hét százalékkal emelkedik, ugy hogy ha á viszonyok meg
Adakozzunk az elesett hősök-özvegyei ós árvái javára!
Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Az anya bűne A pötrétéi csendőrség jelentése szerint Horváth Mari 2o éves hajadon elföldelte nyolchónapos magzatát. A l.unös anyát letartóztatták.

í 1 l á. I KÖBLÖN Y
JUNIUS »8
fi
haoymozqó szimházbah
szombat éa vasárnap tartatik előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb uiAsurból vau öaueállitva. — A „BERLIN" színház agilis igaagatója, hogy az előadásokat még érdekesebbé tegye, egy uj modern, a mai kor tinkn-L megfelelő, legújabb szerkezeid vetítőgépet szerzett be. miáltal a képekel még •okkal atebb és tisztább kivitelben mulathatja w > >1. tiszteit közönaégnek. A .BERLIN" mozgóaiinház előadásai nem szorulnak dicséretre. Bit osak látni kell mindenkinek. — lll—nk és reméljük, hogy a t Közönség az igazgatóság fáradtaágát és áldozatkészségét a> előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
Mi LKA
KÍTÜNÖ ALPESI TEj-CSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és joga. Iria: Lukács JózseJ, fógi.....
A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, song az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és ts-uulaágos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kullurember tudásának szokséges része. A uA ára 4 korona. - Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedesében, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború léhább krontkass. iráabao év képben zi Uj Idők. A eii érdeken nAay i négy világrész barctérelu történik, itt mind •lAak tárjl festői azépségH képekben Krdekesseg. laávéaai oivóvil é* előkelő ízlés jellemzi Herceg Parue hetilapjAt, ai Uj Időket, melynek minden iiáma aktuális köileméuyeibeu, elbestéléselben él regényeiben ía egyaránt a aiépirodalom ápolója — KIAAutéai Ara uegyodévre & korom Kiadóhivatal, Hndapest, TI. Anilrásaj-tH 16. u
— A .Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi llj mekeknek
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
» legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti sze.izációl az
AZ ÚJSÁG
SZEMESNEK
ki\'ll tini h\'iiui. lui u\'il akarjuk n/.árnyalui v. i siMiviarsninkHi A/. i\'IhIiiii\'RHÁk m»m
ÁLL
minthogy uh koNHiluk egy p:!líii.H lig h<*ni. li.uiHin soron kivíll vegyük ig iiylu-
„Zalaj Koz-lonv* liirdctéHi rovatai, mén liatáro/.oiiau erH\'lmwiyt «\'r hm a magyar hl-
, VILÁG
IllldntiisiMl III itiegtalálja íiló alatt meggyőződik av.
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltségü annak haíározotlsn mellékletet ád az AZ UJSAG. Kg.vik: ,Az Asszonynak", n niaeit n: „A Gyer- \\f A K N M K
A hirdető tóvid eredni -iiyról. —
■ég" alófuetési ára uegyedévre ól korona. .Világ króoiká--val együtt hal korona MegrendelhelA u „Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Biidape.t, |\\ . Bgyeteiu-nlöá 4). Ugyanitt megrendelhető e .Ke pea Néplap", i legolesóbh uj-áií .« inavyar nép a lámára, lélévre l koroua 40 fillér.
Aa .Élet" szépirodalmi\'és művésieli li.-ti lápot (azerkesiti Andor Jóisefl gazdag tsrtaloni. éi • dekaa Aa aktuális képek egészítik ki. A kiltnó la|...l aaalegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Hierkesitőseg Aa kiadóhivatal: Budapest, I. Kehérvári-ut 16/c — MAfiietési ár félévre 10 kot. Mulltványazámol kési. aéggel kaid a kiadóhiral
mm- Aki a vUAghAbornról áa agjáHalában kell I........\'a ........
mtadan aaamányról. ailnhásról, mttváazatról, lro. rilhllluo* f..jlód.-sel dalomról bővaa Aa megbízhatóan óhajt agy klta- |li|||ti hogy aóaa magaaarkaaatett napilap karatéban Arta-aSlat, flaaaaa aló az AZ UJ*áO-ot.
ELŐFIZETÉSI AB A* Egáas Avra . ... 3a korona.
PAIAtm.....IS
gipidávri
látjn it „/iitlai Közlöny" \'/ pedig világosan j.-l-
AZ
E|f hónapra ... a K. >0 f.
Megrendelési oim AZ UJ8AO KIADÓHIVATALA Budapest
ezen lapban lllegj\'-li-nó minden hirdelasimk kclló liaizuii viin. Szemesnek áll a vil\'/, vakunk az
VII, Rákóczi ut 64 szám.
ALAMIZSNA I

mi-

= ]ff. jpjpjjs fpj.s^f =
köntt-, papií^- és irqszeí^kereskedése
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
--------- ■ és névjegyekben
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban ~ - gyorsan készíttetnek.
1\'anintezetek részére szükséges cikkek - dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány. \'( nagv raktára.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
55-ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916 június 30. Péntek
\'O. szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség é« kiadóhivatal Deaictér 1 Telefon: 183. - Hirdető.e- dijasabás axarint.
-Vleir.n k«<>Kl<,i
Eröa Sándor
\'•\'sMikenr.ló:
Kemény László
Megjelenik hetenkint kétszer. Elöflzotéal ára: Egy övre 10 kor, félévre ft korona, negyedévre 2 korona 80 fillér. — Egyei »im ára 13 fillér ._
Nyugalom.
A sok háborús bülcseséfből, amil két nzlcndő ni u a i:ltu s an-n \'a, \'u-nink ■. elfelejthetni valaha, mi: mc.nit £.klualis a/., mnit Hindenburg az első oosz dilu/ium idején mondott: hogy a világháború az m i.;egek háborúja. Csakugyan az, — ám ez nem jelentheti azt. hogy a háhot u alatt uz i .leg megvastagszik és keménnyé és érzéktelenné válik, mint a tengervízbe áztatott l.ijókötél. A háború, annyi millió ember vérző hősiesscgo s annyi millió közt olyanoké, njíik nck .nk egész világnál drngnb-liak, semmicsetrc sc lehet arr való, ho.;v nlyan hidegen olvassunk róla. mint .a francia forradalomról, vagy olyanfajta érdek hidésscl, mint a mi szabadságharcunkról. - igenis a szélvihar mt.i zu asában szabad ^ ; iszketni a szívnek cs szabad érezni ttjra, hogy n-.i most élők ismét mind ivóján megkéretünk n végzet serpenyőjébe!., a kai »-iák a lövészárok véres sarában, az itlhon-valók a térdeplő deszkáján
A katonát szabad félteni, de zt a
földe1, melynek halárán u magyar !:aton.a áll, nem lehet, nem kell, nem szabad! Még
ak .i«i .s,; h:, • azsz r tiíjlekzóhb Ininc a va > ^ . nu-gbo-nl . leng n.\\ mint amilye Hazaj i. na-a .. ,ii .km cs \' n!-csőkre, anyjára, asszonyára, gyerekére gon dol a ma/\'.yar katona, a kinek fejéről ei-<:«lll már a dalia: lefccnyk dések ideje, s talá l a habom alatt kóluizött még az az iljti szívbe is az érettség nyugodt elszántsága: jaj annak, tiki nekik ^eredetisé e óraiban jön vele szembe ellenségül. Nem a Kárpálok völgyréscC az ezeréves némzei védi meg ezeréves l\'olilj ;t Ezer év ciia c.erszc! megvédte ez a jussa szegénynek, azi kapta apáitól, ezt adja át fiainak. E;ty nagy Hollandia ez a Magyarország, de védő hűtéseit nem verejtékkel, annál is drágábbal: vérrel tapasztották, -— soha nem drágábbal, mint most.
Ám nemcsak a töltések tetején kell őrködni, hanem belül is rajtuk. Nekünk is, beiül levőknek, vigyáznunk kell, hogy hivő hitünket és hizó birodalmunkat kétség és kishitűség meg ne ostromolja, be ne végy ,
megszállva ne tartsa, romba ne döntse. A i hadi ikeri még soha se lehetett egyenes von llal ábrázolni annak nagy esései és u -rásai annak, n ini a láznak. Éppen egy cv " a uszu r emelkedő hullámon, most egy időre a megpróbáltatások völgyeibe ériünk, - bizonyos, hogy az utolsó megpróbáltatásokéba. Az ellenség saját bevallása szerint is utolsó erőfeszítését teszi, még egy próbát, mielőtt leülne a békeszerzés aszt tlához. Nem akar meztelenül ülni oda, szembe a hoditások biborába öltözött győzővel. Legalább egy-két rongyot akar magára takarni, hogy szégyene ne legyen akkoia Nem a miéiket akarja többé elrabolni, csak a magáéból igyekszik valamit visszaszerezni vére hullásával valamennyi fronton.
—Amit tőlünk tanult rettenetes tandíja fejében, ar.t akarja most ellenünk fordi-lani: a n.i taktikánkat és a mi technikánkat, megfeledkezvén arról, hogy a tanítómesterek iz Tanulhattak azóla valami ujat. S hogy talán késze\'t megint olyan meglepetésekben részesíteni a mindi: legyőzölte
Akasztófa humor.
Hajban voltak h vAradi cicányok. A disznók nem igen hullottak, lakodalom sem volt Szonm-n:an ülték körül a sátor közepén füst lgf> nedves hwábokat. - Kosa telünk vsn! — sóhajt tol az freg dádé — ázs Istenke nagyon elfeledkező\'! ró-link Mi les velünk? ila A desla nem hoz egy kis .l.\'gvést a határra, hát mi magmik kezdünk el deg« \' \'fl -ni. Kipzselem. milyen jó el ődje lein t most a ntyiy-ig » pispek nr fiszeiítségének!?
Az egyik rajkó, aki eddig lehorgftszlott Ifivel l attanul Olt talán bóbiskolt n tűz mellett az utóbbi szavakra lölütötle fejét, csettintett vgyet a nyelvivel, sót megkockáztatta azt « vakmerőséget. liogY megkérdezze a dádét :
— Hát ázstái mit is ehetik ilyenkor egy ele-v mi pispek ?
r- -Hibást\' szólt az öreg haragosan mi kezsed hozszsa!? .lobbal mint te Biztosan van n«\'ki j\'i piros, ropogós, llstelt malin; . pee-eiiye zsiros ká |KWZtávitl. meg .
Belevájí e.\'re a rajkó, miközben a nyála csurog:
- Kipzselem. hogyan vágja le most a zsírosát, csak legalább Azst ádná nekem \\
— Ne te hibást! szóltaz öng s jól pofon vájija a gyereket.
Hál ux> ént áll miért volt? — kérdi a gye rek ámulva
A*»é hogy ne b*é|j olyan zsírosakat, mert megint eltalálod rontani a gyomrodat, én pedig ki ni\'iu hi>zxatom többé a váradí doktort, mert a I iniiltkor is hojfv hiún volt utána becsukták ázs egés faniiliát. mert :í/> á bibnst doktor nem találta többé ki* óráját

Tizen ti (;L\'y impi s/.alwds:iu\'ni ment haza az öreg yéptölkeló a yontról. Éppen vacsorázlak: az asszonyba-Íífó tlu, meg uz orovr. loirnlv, kit az asszony kért a l.á/.ln /. ^"gitséirfll, — mikor belép az öreg porosan, fái. \'tan
A viszontlátás örömeink eNfi kitörése után megnyugodva folytatják a vacsorál - most már négyen.
Vacsora után lolkel a Ibi > kifelé indulva illedelmesen .jó éjiszakát" kiváu
Hát te hova indulsz fiam? — kérdi
apja.
— Megyek az istállóba aludni.
— Hát te az istállóban alszol?
Igen mióta a ruszki itt vau. Hál kend édes apám hol fojí aludni?
— Hol aludnék? itt bent a szobában, hiszen anyád is in alszik
— "Ál nem lehet ides apám, hál akkor a ruszki hol aludna?. .
B. L.
Adakozzunk az ©lesett hösök özvegyei és árvái íavára!
Hadsególyző Hivatal főpénztára, Képviselőház J ~ .
\\(lako//unk a Vörös Kereszt j^gyliítnek-
SALAI KOÜL0NY
JÜNÍÜB <0.
M. .melyek hamar meg fogják leriterti mini a Don vidékén ezeket « szőke, bá- «»*« WNM iM^ *
...>. , , . , , nedig akkor, araikor egyik-,- *mk éhes pékmestirlluk.
számunkra a végső győzelem ürömla- natos, fajdalmas legényekét. ..,...., . , . . ,!?•
h hJ J hófehér eipókenyere.ei derűre-,torura sím s azi
komáját. hajnalban a h>,vándorolt <ÍIwm alakok szUávnl hord-
Hinni, hinni, mindvégig hinni rendű- _ iA,pmk „„„ ,Zlimábiil n ,Szmktíz" ák szól. iwu-i Iwvi\'uli* áron s mire az áldott nap
letlenül és föltétel nélkül: ez a mi „in hoc timarudl \'":kíl " l"\'li"1MlCT llr dunad! erszénnyel lezárja
signo vinces\'-ünk. ör/endezni i. jón. cl- _ Hogy Mpte|u, a békefeltételeket holiajtaja redőnyét. mert az üzletet ő már magasi-
borulni a rosszon: lehet; se el: izakodni. „ angolok? NWgiben egy angol lap. a Titnea, »«la A nagyknzöu»ég.\'\'lakjék jól a reggeli harmattal.
se kétségbeesni: nem szabad: jót, ro„ zut közölt «M agy mnlataágos ké..... A cikk Írója «ze- - Nincs liszt?? Dehogy nincs. Bgyik-
... , „ „ r i :,,!,. „ in1i.,„ IntL\'v misik kereskedőnél bőven akad, ki azt azonban esak
a magunkban vuett hittel fogadni: kel nnt természetesen alsó felt tele a békenek az. nogy , ,.,,..
az antentebaialmak töké\'atas győzelmet vívjanak kii. Mandó k\'»<b"- >\'« kgrammontmt 1 K --■11
központi hatalmakkal szeinhen. mert az ellenségnek . 30 ......ti a markét.
csak félig-meddig valí leverése még ádizahb harcok 1 (,h! ü"-"-11 l\'ralin mi kellen. annak a/. ébe-magvát rejti! Ezután felsorolja a teltételeket: Klszász- l\'\'\';»*nalí, ki képes ilyen áron adni egy kgr. lisztet?
Lotharingia vissza,wuolta Franciaországhoz: Belgium *«»" Wkw lebunkózni vagy azonnal az
kik.r-kit-»- és ojibb körülhatárolása. amit ez ország első. legn-llenelesehl. I vész árokba vinni?
vélelme , ......................... a X;,gy«orb-hiro. s .......... az elfajla areáUanok eríazaló,, kodnál,
dalom megtér.....lé..: önálló hongvclonfllág orosz fen- » l\'glöbhot a hatósági lis/.lért.
Lassan estvébe térült az ido es ott, a lU<ut. Jni|,4 u,.ll„rwi(!. ........ befogadná \'«•>! » háhorn ........... r.ljogosllj. a gátból a város kinyújtja kezél a mezők felé, 1 Morvaországot és Magyaromig északnyugati részéi: mtmrA*
arra, ahol már nem sétálnak puccos, par-1 Magyarország tnagánlakta részeinek & Hukovinámk - Kereskedők é- >p ,ro«ok felmentééi
fü^iös dámák, csak a kíváncsi szenei: elől odacsatolása Nomániúhoz; Konstantinápoly iteng - kórvényei. A kerllieti ki-re-kodeln.i é- ipaikamara
menekülő szerelmetes emberek es napfel- Onmmlg részire h mhi hajó/is a Unuln- közli » é\'rd-UlickM. hogy a feline-lési kérvények
öten
HÍREK.
oroszok dalolnak.
jöttétől alkonyatig munkában görnyedő
nellikon és » Bosporumn át: az egységes tllaszor- gyors és lehaló elintézése sz,.in|»,uij:ilail sznkségea a
..........azág kiegészítése uz egész ola>z Treiiiino, a karin-1 lelmonléai javaslatoknak akként vnló Idreeraleae,
proletárok, a ringó buzatablnk tajekan, egy ....... ^ ^ __ ....... ......,„|ÍMVal:u.. ,„„, riHgwm Wwbrt4 legyen, h„gv » lllc.0 villa-
idomtalan raktárház kiugró mezzaninjarol ^ m|om lliBMli,iw „ A,lri4ll 0|yW|K1I1. |„w l„mil Ml.. Iinny .............. voh a háláim elfct,
bánalos, elnyúló orosz dal melódiáját hozta ),„|, Valona az elaraoké legyen A k-oz- hány alkalmazol! inmtill he a hiliorn lolyawán tény
felénk a csodas/árnyu junlusi szél. jHuiti hatalmakra hadi\'areol kell kivetni s amíg ki leges katonai szolgídaira, hám egyén áll jelenleg
öten oroszok énekeltek valami zso- nem fizették, addig megmarad a kereskedelmi Mókád ....................... hogy a Minunteni kért mióta
lozsmás, templomi enyhe dalt, amelyből — " német, oszlrák és magyar hajók a tengeren nem van a vállalatnál alkalinaz-.»lian Az mi n kOvolelmé-
ugy tetszett - az elnyomott\', vallásos ala- kazl. lcodl.rt<.«k I gyancsak « hlö alatt az e,,lenle ...veknek ...... nem lel,-ló, hiányon felszer. lt kér-
„ német teröleteket megszállva tartaná vények tárgyalás nélknl fognak nsizaknlditlli
zatosságban élő szomorú szláv nemzet fájdalma csendült ki. Alig néhány ri\'.mi
Ks az entente mégis azt mondja, hogy nem Ulhnla.-ztoit beflzeté-. A eagykanizaai
harcolnak másért -->sk a szalisdsigért és a kis nem- lakarék|nlnzt.ir állni al,i)»iloU önsefrélyzó Kz-\'Velkezet-
kára hömpölygött az ének. változatosság, M|8Wrt nóditanl. «ű» ......leteM leigázni, dehogy „úi « r. hó «» ér., (rsoiíirtaltrei horizeiések f.
merész fordulat nem volt benno es éppen j, »Urnak ,lkl hó :111-án, azaz: pénteken d. c. lesznek megtartva,
ez a messzibe tűnő cgyvonnluság szíkölt 11 - A vihar puasstltiaat kornyékünkón. _. a háború kózoktatue. A knl-
ház környékén ténfergő mieinknek « lel A mull heti viharos napok a környékln-li fabaklnyi tnszininisder 11 Ház elé lerjesztette jeleniését az e\'eini kébe ez a szűzi cnyheség \'\'csókolta kórul \'* s"k k4rl uk",,ak\' vetésben, szólóben egyaránt, népiskolákról és azok tanszeniélyzetérói A siutiszti-
a sziveket és ez vitte azt a néhan.- em- * 8 is ^ ^ wWHHW»\'.l kiiet-zóleg kf»el tizenkétezer 1.1
L\'. i. I\'ílöskefón egy szalaidsigon levő katonát nitó vonult Imdlia. kétszázkilcncvénliároin elesel
bert a renj\'eteg tavolsagban elo nv,gv.tr , . ,. ..... .„. „ ., ...
" -a szénásszekér tetején -ujUill agyon a villám. Kajkon <•/.,.k kőzé természetefien nem .sznmiiják l«e az eltfin-
foglyok felé, akik ei:cn időtajt talán éppen ^ w d|,ni„t«t hamvasztott el. Ww . kétraervzázl,elvenné,,,-et pedig ..................
így, mint az elöltünk ÜTö öten oroszo1;, A kornyék többi kóiségeiWI i» j,-|. ntetl.-k jég- Ez idő szerint 16 8«» iskoláliau S8 II6 laniíó é» bus dalt Ionnak a kanyargó Tiszáról. :i károkat, mely a szépen igéró termi\'sben érzékeny 11.059 tanítónő van alka\'ranzva helyzvt nagy álmagyar földről, muskátliról, harangról es ksrokai okozott tahíno«ságh:tu javult a népoktatás terén, habár még a kislányról. És mig \'Z a léhany furcsa Mikor ürülnek ki uz lokolnhelyisé- mindig elég na^y számmal vani-ak olyan községek, untauglich merengve hallgatta az ot meg- K"k A <«W"WSbl.i napokban a pozsonyi hadiestpa- Binelyeslieu ..z elmull évl> n remUer-s unilia nem
, .. ,, , . , , , 11 . 1 ranesnoksig városiinkban járván megvizsgálla n Te- volt.
bekelt orosz enckcl, addig e sorok illedel- \' h "
leky-nt végi s n szentmikhVai uton levő bamkkórhó- - A tanitó llzeté-e Dacára auuak, hogy
mes írója gondoláiban olt jari a Ouncsu- , . , , , . . , ........ ■ , ......... .,
J ^ zakat. Mivel az utóbbiak a kovetelmcnvakmk meg mar IHIb-liau .evickélflnk es sok inimlen tekintetben
rovok, Gogolyok, Turgonycvek, Doszt,, |n(.g |u,m (V|(i|nek g ............. hií,nviw előrehaladniuk, a régi ™kb„k egyrésza megmaradt
jevszkiek és Tolsztojok hazájában, meg- helyreigazitásokai illetve pótlásokat k,-ll i-zközillni,lés a konzervatlziuusli.iii nagy magyarok még mindig
leste a fantaszta oro z főurakat, lati, u az iskolák teljes kiltriiéíc így előrelitliatólag csak m-m akarnak ngedni a negyvennyolela\',1. Kzt bizo-
meghunyaszko l,> . lllzsikoknt. a ravas.: szeptember etsó napjaira fog megtArténhetni. lm nyílja a t,.1.t, -k kftzotl az ,i most megjelent pályázati
külvárosi c ínovni: okai es elkis.ru u közben ujabb akadályok b- m-m állanak Miért< hirdetmény is. ann-lv azt foglalja magái,,111, hogy a
, . , ^ . ., , , . . ,1... . i. a tanítások vulöszinllleg esak október hó elsejével .bala\'onkenosei káiitorlanilői állás1 inegllresedett és
mietnkeí, akik talon ugyancsak tliHtol z.so * \' *
vehetik kezdőtöket, amenoyiben az iskolahelyisegek boiíy az a boldog halandó, aki -Ifogja nyerni, iní-
fertőtlenitése, tisztítása s bebútorozása egv hónapot lv,-u javadalmazási an részeshl. Mondja pwlig a liir-
nlndeueafltre igénybe l„g venni. detnii\'-ny ,, k, ve\'.kl«ők,-i:
ián kiülnek valahová es t\'uida\'inas, tmu MJA , , „ - , , , , , , , . ........ „.,
Miért ninea ínemlye? Színié m-velse- _.bivn,lalom k - /.pénz :ll Kor .,0 f. ludaclo-
éneket küldenek a Hernád vidékére i-. 11 (!„i ilot,, w |10as2„ [,),-, óhl j)wz(|ni a zsemlv,. síi- ....... b. I> 11 « k„r -ni üli., eoqnia helyet! első év-
büszke Bükk aljúra, ahol ugy varjak okai, .lés, melyhez a Ugazegényelib pr^leiár is legalább 5,1,..11 4a kor. Haza la hl 7o 1 Ilus xa kg. és Qn-
■ 1
lozsmás énekkel vonulnak ,i.vagöV„iu es mielőtt összeölelkeznének uz alomm ,1. la-
JUNIU8 »0.
ZALA! KÖZLÖNY
népi diákok tartására marhahús ismét 28 kg. Só 28 kg- Faggyú h kg. 40 dkg. Köleskása 12. I. 74 dl. Tüzelőfa 18 köbtn. 68 köböm. Egy fertály telek szántóföld, munkálja, termését takarítja, behordja az egyház. Legelőilleték hat hold, művelheti a tanítót Széna a helység rétjéről 6 c| 72 kg. Tandíjváltság címén 307 kor 20 fi 11 Borkollekta helyett 2tiO kor. Polgári adót az egyház fizeti Trágyát évenkint kihordja az egyház Temetési vtolák szabályzat szerint."
Étlap Brozt-Litovazkban A jól szer vt-zett német városvklmn találnak még módot, hogy a közönség megfizethesse ebédjét. Kgy magyar ember Breszt-Litomkban iVarsó és Kowel közötti az egyik berlini űzemtársaság el\'keló vendéglőjében pitédéit május 26-én s elhozta onnét az étlapot, melynek árai jóval alatta maradnak a mi étlapjaink árának. Levest már 30 pfeuningérl, omlettet l márkáért, tojást 00 pf., szalámit 1 50, frankfurtert melléklettel 76 pf.. /öld harcsát 1.60, nyulat I márka, borjúsültet és hasonlókat 1 ón-ért kapni Legdrágább étel a lilé, melynek 2 márka az ára. Prinia tós-uborka darabja 30 pl A tésztaueuiüek is aránytalanul olcsóbbak, mi: t nálunk.
— Az nL-tü,i-1 igH/.olv.myok koilutu-ziiaa. Az utalási igazolványok dolgában a főkapitányság a következő hivatalos értesítési tex/i közté: A hadsereg főparancsnoksága lontos kozgaiuiasági és közlekedési érdekek előmozdítása céljáltól a külső hadműveleti területek és az or zug belseje közöl léVő határvonalak elhelyezését határozta e| a külsó had műveleti területből kivették : az északkeleti hadszíntéren Magyarországon: Trencsén, Turóo. Árva, Liptó, Szepes, Altauj-Torna, Sáros. Zemplén, Szabolcs, I ng, Kereg, Ugocsa vármegyék és Kassa szabad királyi város. Ansztriában: Mistek, Neutifscbeiu. Miihrisch-WniNskirebeii é* Wallacb\'seb-.MeserilMoh morvaországi. továbbá Troppau és Wagsfadt sziléziai kerületi kapitányságok: a délkeleti hadszíntéren: Báe-Bodróg és Baranyavár megy ék, valamint Baja. 7a iiii-Itor. Szabadka, Pécs és l\'jvidék városok; a délnyugati hadszíntéren Ausztriában: és pedig Szalcburg hercegségben Szalcbnrg é$ Haliéin kerületi kapitányságok. i\'tájerorszáirbau: tiröbming, Liefteii, leheti, Britek an der Mur. Mflr^uschlag. Oraz. Waiz, Ili.rt-berg és Fcldhach kerületi kapitányságok. \\ jelzett, most már az ország belsejéhez tartozó ter\'.lefrkre az utazások "ellát, a mennyiben nem hadműveleti területi határvonalon át történnek, igazolási kötelezettség alá nem esnek.
Élelmezó-Juz ostromlo t Páriában Az éleimiszerdráguság ma is elviseli etetl.-n. de uz 1870-e? Iiábo: ulmii Pária Inkoi uz o ti\'om alatt sokkal, de sokkal rosszabb helyzet b-n volttik. Kgy falragasz. a melynek hitrfe^ke kétségtelen, a következőkben rendelj el az élelmiszerek irát az ostromlott Párisban :
Kgy főit elefántliu 2\'» iVank.
egy font medvehus 16 frank,
egynajMM malac 580 korona
igv fél font sózott vaj 4u Irank.
félfont fri-s vaj 50 fr-iuk.
egy doboz -zardínia 12.60 irank.
egy font konzervált marhahús 16 frank,
egy font lótius 6 frank,
egy Iónt Hruyére sajt 30 frank. A }iarctére» levő fiadimuukások kivételes esetekben
egy font sonka. 4ö frank. kicserélhetők, de csak akkor, ha kntonai ^osztásuk
egy font szalonna 22 frank. (!Zl m,.gengedi ó<rbelyettük olyanokat rendelnek ki.
egy házinyúl 60 frank. flkik mmunkéj„k tojjewtówre feltétlenül alkalma-
egy nyúl 76 frank. ^ ^ Rkik\\,t K „^pjmikelA bemutató stemlén fegy-
egy friss tojás 2.76 frank. veres szolgálatra alkalmatlannak osztálynak Figyel-
«gy liba 176 Irank. mezteiík a közönséget arra iv Imgy a harctérről,
egy veréb 1 50 fiánk. illótv^- a hadtáp körletből rövidebb időre hazaszabad-
egy galamb H.60 frank. ^^ c,g^nek szaltadságának meghosszabbítása a
egy tynk 7 « frank, közigazgatási hatóság utján szintén nem eszközöl-egy macska 15 frank, kj
e.y kelkáposzta 12 frank. új rendelet a marhaállomány vé
egy véka -horgonya 6<» frank. delméról A hadsereg fokozott husszükséglele és a
• iry patkány 2.25 frank. háború hosszú tartama olyan intézkedéseket tesznek egy lom kiitvahus 3.5.» frank. szükségessé, a melyek az állatállomány védelméről, e v out szani\'irhns l •> n k különösen pedigv«z- utánpótlásról gondoskodnak. Az
• gy on szánni tus _..<t mn intézkedések legfontosabbika a telién- és Iwjuállo-A falragasz alján még ez a megjegyzés van: mány érintetlenségének biziositása. a ml csak szi-
A iiem**ti gárda katonái impoi.fa I r»0 frank zsol- goru vágatási tilalmak kibocsátásával lehetséges Most
dot kapnak •« irányban komoh intézkedés történt, a mennyiben
_ . . ... a töldmivelésflgyi miniszter rendeletet küldött a»
- Doh. rdót ho^ h/. el,mi {„kólában ^ „||aivásárí é« állategészségügyi hatóságokhoz.*
Novoszel .Inuos zentai elemi iskola igazsnitónál jelent me|yben kimondja, hogy ezentúl hasas tehenek é*
kezelt • gy katoi.a. Kállai (b»rg#«\'y zent a felsüli egy i három évesnél fiatalabb üszők, illetve ilszőborjnk le- /
lakón, H ki békéid1\'ben itu|»zimos volt Káll.ii beje- vágását a legszigorublwii megiillja é* ui erre vonat-lentette, liot\'V vizsgázni akar az elemi iskola negve- r\'Vebbi rendeletek érvényben tartásával mamija dik osztályúból Magasabb altiszti rangját és a vi.éz ségi érinek soiezatát Kállai a doberdói fensikon szerezte. mint HZ4»kasz|«niiicsnok Bgyszer az olaszok
»\'ZI" «l-
eszeveszetl támadási, idején feléje lovagol az pa- anc-sitok és kérdi:
Tudná maga ezt a ti-rOletel nvolt
tartani?
t Tudom.
fes lm nem ? . . — Akkor magam is itt maradok
a hídvizsgálókat, hogy a megnevezett állatok levágását minden körülmények \'•közt akadályozzák meg. A rendelet megszegését kihágásnak minősíti, a melyet fogházbüntetéssel sújtanak
- S/.inhazi hir. Pénteken, junius hó 30-án rendkívül kacagtató táncos nagy operejte újdonság napig katonaz<\'nekar kísérettel itt először: A derék Frido-lin. Operetté 3 felvooisban. Szombaton július hó l-én katonazenekar kísérettel : Szulamitli. (ioldfaden nagy operettje, melyben a ..Kol nidréht" Németh Nándor énekli Vasárnap, július 2-án két előadás : Délután fél hely árakkal KI evén ördög, operetté Kstc rentles Kállai (lergely nem vesz tt oda. a terepet azon- |,gyárak kai Sárga csikó éneke.- népszínmű \'3 felv.
............vo,t ,a,\'M,n s - Vöroskereazte, tábori mise Péter ós
akkor is rá kellett parancsolni külön, hogy menjen Pál. a világapostolnk napján folyt le a főgimnázium
pihenni, aludni A jutalma magasabb rang és a vi- <"lv»rán a helybeli vöröskereszt délelőtti ünnepsége.
.... , ...... . , , . , .Az egéaz nagy ter*t megtöltötték a sebesült liarco-
tézs-gi erem volt Kcsol li a hadvezetőség katonai Kok 8 a hdybeh kö^nség. Az udvar keleti végén
felsőid kiképzésre utalta a zentai parasdflut és ehhez voli felállitva a tábori sátor az oltárral és a ««ÓNzék-
.„.,» • .„ i , i, i ■ , ,. ., . kel, amelyek Ízléses díszítés* ugv a kórház selusült-
„I, »/ rinni. .-k..l»i véíLi^ujrlUi,,,™. j(iii;e|( <tJllutal mmm ,,.lkp érd.me
Kállai természet>Hen kittlnó sikerrel tette le a víz*- Hála érte!
Kát az elemi iskola negyedik iwztálvából. Pont 10 őrakor a Landwhr z»n«kar nyitánya
után l>r Lukács József !őgii(iu tanár lé|»eti a szólt
— Egy jó atyai orok^ó« Vilmos német KZ4s,kri; Szereleltei sz«»lt a M-b^ültékhez s a lelkekbe
e.wászár iiiir t a kremeitung irja a háborúban markolt, amikor az ítthoniuaradottak kötelességeiről
.„ j. iii , i i . j .. , . Iwszélt a harctereken küzdő « az ilthonáiu>|( uem-
allatidoau nugaval hord etfv onek- imádságos köny-
vet. melyet atyjától örökölt. Atyja, trénörü\'.ö már állandóim magánál
Frigyes, mint a harcoló nemzót <ilt künn a frontokon egész hoidla t*zt a klóját, életét, blkét áldozza fel, illő, hogy^tui. az ilthonmarudt nemzet ne fillérekkel, de nemen lélek-
könyvecskét, melynek elején irópapir van bekötve ke| rójjuk |(. tehetségünk sz.-rin\'t hálánkat irántuk, jegyzetek céljir... me|«w"Frigyes s^.k érdekes dolgot ,\\ fenséges gondolatok, amelyeket frappáns
irt Itt részlete \' ti Mjf g\\-zte, hogy mely. ná^.rnlian /"rdulatok élénkítettek, felék-hiteitek, a hallgatóságot
...... . ., , , ., , uiegnvugtaUák a katonákat, hogy a vallásos irgal-
s ütközetekben volt itala könyv-cske. Kitüpik eb- mR.ság"dolgozik, farad értök, sziveket, lelkeket mozitól, iiogy n ikénl m« -sl \\iliuos császár, ugv Fricves gat és ij \\e| égy szebb, egy jobb jövő felé. amely-is ilUrita. mnsni.il l.or.l(.!(» «,■„ a^i. | tf,f * - \'\'" n"""t
m..(U.giv2i ■■") IIÓIIIM Inp. Iiojív Ingyen m »|.jnnak H.irvilli l\'ál ó» CaAti.vi 1.4«zlí> liilludumin;-
iílil*«i, iimiiit HÍ r> iluii.Náam kHiií«i.c..MjV, állán- Iwllim\'úk »e«4dl«lMV..| KrialoMt Vendel láliuri lel-
ke-z .■.■l.\'lir;»lla »/. ütiiL.\'|tje» szent miséi Intencióját di.»n a nemet fonámél. I.iztun megli«ll(t«tl« az Ku s a .li.-súsé(ies liske igé-
t. . „ . , . i rettMieii.>zeli\'l pagyygisaa! Iiernlt a kéklü nienvbolt
- S»"bRrt»"Kul»« felmentén A Kar.- , kö„,to,lu ,laJ (,,!,\'..
téren, illetve a hadtá -koi^tbeii sz.dg latot teljesito A zenekar s a főgiinnáziuin helybeli növendé-
egyének -?almd agolása illetve felmenté,.- iránt a k*ii.ek éneke szépen ilk^zkedtekbe a legfelségesebb
a áldozat keretebe A zenedarahok b tanításáért Katt
közigazgatási hatóságok inini-zter. főKnán. «tb.) ,|ing«nht í[|mí a dicséret A hála. s uz egész ünnep-
i.tj-\'-n tólyainofl-.i nem h itei, mert .•zX\'nei esak az rembzés.- |)r FrSnkl ezredoivos, kórházparanca-
.„,..\' i • i *- .•! . ■ nok és Kristufek Vendel táb<»ri leikéi érdemel, A
Illetéké „«.,*( . s.p.rancMiokságok eng^lclyeZtetnek Vöröskefi^t délutáni ünnepéről
rövidebb szabadságot, kihallgatáson, szóbél kércleuu[c. referálunk.
jövő számunkban On L.
salai közlöny
JTTNIOH SO
„BHE.MI"
MAQTM0Z9Ó SZ1MHÁZBA
aiombat át vaaárnap tartatik idóadáa a legérdekesebb én a legválogatottabb inöeorból »»n ÖMa*állit<a. - A „UEBLIN" »»inhá> agilia l|»M< Irtja hogy ai előadásokat meg érde-keaebbé tegye, egy uj modern, a tuai kor asaknak megfeleli, legújabb szerkezetű vetítőgépet ■ te nett be. miáltal a kopeket meg •okkal uebb én tisztább kivitelben mutathatja Im i di. liaalelt kötöttségnek. A „HEKLIN" motgötiitihái eWndáaai nem azoruln»k dicxé-retre. Bit ónak látni kell mindenkinek. — HlastQk és reméljük, hogy a I. Közőnae.g »« Igazgatóság fáradtaágál Ah áldozatkészségét ái előadások tömeges látQgniii»avnt f-uru honorálni.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
„ Irodalom.
A nápaválautis jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács Jóisef, fóglniii.
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattnl és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
AZ ÚJSÁG
tanár. • . iiiuiika a pápaválaMXtáa tör-
trtr.eü i- a . foglalkozik. amíg ay. jelen
! alftkjáUoz\\ • Mindenkinek érdekes óh la-;iuU4gos •>\'\'...tMiiáuy. amely tűig egyréx/.ról I szigorúan > >:ii;iuyos. luásréüzról könnyed I uil\'isriva! .•/.-?.••« olvasmány. A világtörté-nt.\'yj f \' i.tós mozzanatanak ieuierete tiniden ur«Mnber tudáHáuak ar.öksógoa A » ii ara 4 korona. — Kapható y. Wajdits Joisef könyvkereskedésében. I i tta^ykanizían
— Oj lelök. A világháború leghébb krónikát*, naponkénti szenzációi az iráttbau é» képteu mi Oj Idék. A mi érdekes ese-uióuy h négy világrész harctéréin törtéuik. azt miud •tlénk tárja featói szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és eldkelö izlés jellemzi Heree*
Keranc hotilapiá. a. Uj Idékat. m.lvü.k miod-o POLITIKAI NAPILAPNAK
aaáina aktuális kOiIaméuyailiau, elbeaiélenaibeu éa
r^Vjbaai, martat . „épirodalon. ipoll>|. -| Vtaiii,n.|........... két közkedveltség
AZ UJSAti. Kgyia:
— A „Vasárnapi Ujaág" minden .Uma »AI Asszonynak, a ii.ú-i. » „A Gyér-fáidig Urt.lorarail jelenik meg A .Vasárnapi Uj- melleknek •ág" alóflietéai ára negyedévre ét koroaa. .Világkrónikáival agyait hat korona Megrendelheti a
.Vaaáraapi Utaág- kiadóhivaUláb.n tBildape.t, IV.,,., .. . .. .„. .. ,_,.„
ltU«,.l 7). Ugyanitt megraiidethelá / w b»„« 4a m.rblah.tóan Óhajt.W kitt-
£ Há^a,-, a lagoliább Ui-ia . .aa.yar „ép r"*"r«\' ?« n7.á*ő V ""
aaáraára! lálévre ; korona 40 fillér. " AX DJ,A°-ot
. , . , . . , KC.ÖFIZETÉSI ÁRAK:
— Aa .Elet- siepirodalral as iiiQvaaaaU Italt- H*4aa ávra aa korona, lapot (atérkaaiti Andor Jóisaft aaida* tartaloiu. ér- FáHvra . le
dekaa 4a aktuélia képek egéaxitik ki. A killVné lapot Vacyadévra .... 8 „
malafan ajánljuk olvaaéink n<v«lioéb« 8íe,ke«itéaég E" l>ừP\'a ... a K. ao r.
4a kiadáhlvalal: Budapeal. 1 Fehérvári ul 16/e. — Megrendelési óim
BIAfitatéal ár félévre 10 kor Hntatván;>táinnl kéat- „„.„ , ■ a o ,
aéggal kotd a kladóhival. AZ KIADÓHIVATALA BudiipeMt,
VII. Rákócziul. 54 ezam.. —
SZEMESNEK
k«*ll ma lenni. Iia ni! akarjuk hv,árnyalni lenytámainkat Az olelmcaség nem
ALL
•gyelibél. iiiiiitliogy ne kensiink egy p:.\'l.ii;a itr xem. Ii.iiieni soron kivOl vegyivk ig -iiv\'•«*
A
Zala! kosion > tatarozol tűn er<
\' llinleliíHÍ 11ill**IIVt 1-r
ovatat. inéi i n magyar lat- -.
VILÁG
l£16Aietá«i ára uegyadévre 6 korona ~ * ?I. Andráaay-ut 16
Kiadóhivatal. .
mellékletet ad * mind... szára. »Al Asszonynak"
■ inleii\'M\'ii III megiutalja
ló alait in.\'ggyó/.óilik a/ • mink haláio/oii;ui
lnr.l.\'tö . 6v i\'l •ilm i.vrél.
VAKNAK
Akt a világháborúról óa agyálUlábau
mlndnn •••mánjnröl, sxlnházról, mttvóasetröl, tro-
li a ki l,jló.|.. "gv
látja a ..Zalai Kozlnsiy" •/ -jt.\'dig világosan j,-l-
AZ
A-n l.ipli.tii mem-li. •IIA lias/.nii || •kuak .1/
i iiiiiiiI<-ii lm (li-tehi.i-k
-m-sii\'-k áll :i vili.-.
ALAMIZSNA!
<SJ|>...
.e-Toi\'
f A/DJT"5 /P^öff -
KÖNTY-, PAPII^- ÉS I RÓSZE^K. ER ESKKDÉSE

fl
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban ---— és névjegyekben ———
^Nyomtatványok izléttes kivitelben jutányos árban —- gyorsan készíttetnek.
Paninte/.etelt részére szükséges cikkek
---- dús raktára
legyzől üs egvubb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
I
Nyomatott a laptulajdooos Ifj. ffa|diU rózaef Wiivvivundiiiliv. Vi/vkanizsán