Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.71 MB
2010-03-09 14:06:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
934
3592
Rövid leírás | Teljes leírás (230.45 KB)

Zalai Közlöny 1916. 051-058. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ys ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. julius 5. Szerda
51 srikm
■erkeHEtö-SK és kiadóhivatal Deáktér 1.
jtefon: 182. - Hlrdatéae\'i diJaaabtB sxerint.
7AM*rN«Kl\'V Kemény Láasió
Megjelenik hetenklnt tétMWT. EtilutM kn. <n tm M \'í\'"/\' \'t
K mai drágaság
ás a hivatalnokok.
1,11 asantó Károly lomhcnyl kórJeey«A
A majdnem két év óta tartó világháború egyik jelensége cs következménye a drágaság, amely súlyosan nehezedik az állampolgárokra.
A drágasá:;, ame\'ynek immár múltja, jelene és jövője van, a nemzetgazdászok, politikusok és szociológusok állandó témá ává lelt s fejlődésének, kialakulásának természetrajza immár tudománnyá fejlődött.
Van már tegnapi, tegnapelőtti, két év előtti drágaság, vagvii a m.-gólhetés nehézségeinek és mindennapi-szükségletek kielégítésének annyi fokozódása, ahány napja volt a háborúnak.
- -Hu visszatekintünk a -tegnapi, tegnap-előtii. félév előtti s még korábbi drágaságokra .njgillapithaij tik, hogy mindig csak a .mai drágaság" a legborzasztóbb, a legölviselhetetU nebb. Tegnap is, tegnapelőlt j8 az előtt is volt „mai drágaság" s bi-
zony ugy látjuk, hogv a holnapi, holnap-hoz méltó megadással hiven teljes.Uk a«ol-uüini s „ azutáni drágaság is a megél-gála,aikat s csak lápadt gondte jes arcuk helés nehézségeinek ujabbnál-ujabb fóko- árulja el, hogy az ok és családj.ikmeg-. sz élhetésének vértelen zajtalan, de nehéz e«
/ttStt Ebben a világháborúban mindenkire küzdelmes csatáiban mennyit szenvednek, súlyosan nehezeden és nehezedik a drága- A hivatalnokok még < Wke léében ság, de egy lársadalmi osztály eem szén- is nehéz körül nények körttt eltek 1. él* vedelt cs szenved annyit az állandó emel- tűket, de hogy a hivatalnoki családok ez-kedést mulató dráfeulás folytán beállott reiben ma milyen a megélés, azt csak .z drágaság miatt, min. az úgynevezett hiva- ludja, aki ma .a is hozzájuk tartozik.
, ,. ,.. Az elsőrendű szükségletek árai a bé-
talnoki osztály. . ,m ,m m
Ez a vagyontalan, s klzáróla; a fix- kés i lok araivol szemben 100-200-300
flztésre utalt osztály az, amelyik munka- százalékkal növekedtek s bizony « • jánok árát nem irányi,ha,j«, nem szab- 20-30 százalék drágasági es háború, adhatja meg ugy, hogy az aiányban legyen gély vajmi kevese, enyhített . tisztvUelők
létszükségletünk mai árával. nyomorán.
Ez az osztály az, amelyik az ijesztő Az élelem e ruhazatban beállott drá-drágulással szemben a tűrés, szenvedés és gaság ma már nagy általánosában Is •nélkülözés kálváriáját megadással járja s lehetetlen körülmények közé .odorUja |cz az osztály az, melyik szemérmetcsen és ország értelmiségének ezt a n.gy OMtályát. hangtalanul rejtegeti nyomorát, szégyen- Valljuk meg, ne szégyeljük, hogy érzetében nem üti \'dobra szenvedéseit.... igenis nyomorúság ez az osztály, amely « kis- és küzéphivalalnokok ezrei a háborús drágulásban munkájának árát nem legnagyobb sanyaruság és .élkülözés ki^ drágíthatta, sőt kéréseivel n»« «« sem zepette a helyzet és az idők komolyságá-.tudta elérni, hogy szerény bérét . v«l6-
Nagy csaták havában.
Ó. szabadság nagy islcue. Élel.ert luircol a hon, Kék egedel újra ven Az imádéin az ajkakon Kék egedből napszemeddé Tckiuls le e verlöt piros földre. Hogy az a r.i h\'iol. -n (M l\'uha pázsit, tar a i\'irág fedje.\'
Áld i.:eg minden ht #»«iigr,l Ennek a soi snhalomnak , Áld meg mindakét kezttldel. Akik ériünk elhnllollok.\' Rengesd iing.nd e " liaikal. Il.i riad \'1 fnl\'nak • csal n .
K.iV<\'xf» \'\'\' "
Uiakb uiabb gr :<■\',■"/ s,Káia \'
Tűzd lel ónii.I ■■■ h l ik I Az égboltra csillagodnak,
Rt elótt ijmerkedtera megkelt, uláa hittel elébb. Kgyrair aatán megnyílt eUtte" a an«. KlmoadoU egjret-máat múltjából, életfMI 8 a mll-vének életttsrténeie koUlnOeen érdekei Van bennük mindig valami a rendkívdiaégból. M4r « ugy «-luk átölelik, mint luten áldoítm tebeuégük. I titkai \'lépőiéin ndletrtt. At apja «gy M) ; tsidó kántor, akinek órOkeégekén, mmll Diakai™ selyméé, nép, lágy hangja
11, > tehetség nem elég vngyonnak ábból „gyen nem lelni\' megélni, ha nem járul hotiá u élet konjunktúráiból egy ki» newaMe adag, a rofl-vénnél • protekció. Bi döntó kórfllmény » legtöbb-
. , -i i,;.Ui ,A„rfr4i eiór • mi\\««téletben. 8 éppen ert nélkBlMU wkii«
HOvid vázlatot vetek ide 1 bakai JóieelrOI. Alakja még elöltem, hangi. még (Ölemben, emléke n.»k». pilyM k«detén.
l lk b Tanulni akart. Nem tolt péme. Mir pedm
n,ú.« ereje. Dr.g. kapitálist landij nélkül egy meetr. «em «« h. «
hord hangjában Ugyan........ „engó tenerját el- codáe tehetUg ia Wnk . ^
hallgatnám heteken ét H „gy ..........ám. hogy ál- l,eten n.égie
......L hegy a uWk M. Világába szállok a durv. meaterhex beir^koxo... * «
\' | zaklm, talán lebujokl. i.. Kínálta nnadMOU a t.
....... ............... ^ «""ZZVLZZ
-............. ........-
venienyeu.
Tündöklőbb lesz a menyország. Hegy ha c:ek o!l lobognak. Trónusod,:ak ö\'/ szolgálnak Legragyogóbb szivárványos ékül. Idehaza mii tennének Választói igazolvány nélküli
(H.
DISKAI JÓZSEF
1,1.: DM. LU*A0» JÓZ1EF.
ALAI K 0 £ L 0 N Y J0NIÜ8M.
öten
HÍREK.
oroszok dalolnak.
; ~ ; ! .~ .-m.A. „ c.„iL-n hn- Mlén-kért hozzájuthatott. Nevclaéges és Indokolatlan
ket, .melyek hamar meg Ionok ,or,ten. m.nl a Pon vidékén ezeket t. szőke. ,klwr. amíkor wlk„. «,„
számunkra a végső győzelem öiömltt- nalos, Tajdnlmas legényeiét. ^ MftWr 0#kl!1,,r,re..ei UwOr-iwmr. -mtt - az,
komáját. hajnalban a bnvíiidor-jlt ÓM alak>\'» «Uá«l hord-
Hinni, hinni, mindvégig hinni rcndil- _ /^„„^ „((„ sz,imából n „Szwhii:" ák szút. »™ lu-.•i\'idi-t irón s mire az áldott nap
leUenüi és föltétel nélkül: ez a mi ,in hoc Urizükt mw„ kimurudi ,eMI u ,lllm\'h """\'\'nnyel lrairJa
signo vinces\'-Unk Örrendezni a jón. cl- \' _ H képlfelik a békefoltételeket l»HáW» redőnyéi. mert az tlzl-tet » «*r megrni-
borulni a rosszon: lehet; se el: izakodni. „ Hngololc? égiben egy angol la,, . Timea, »*"» A
se kétségbeesni: nem szabad: jól, ros ztil kaiílt erról egy mnlat«ágn« képol A cikk írója »ze- Nincs liszt \' "m,v
x \' , , . . „... „ i.,\'.L\'t\'.iit.|i a, hoev ">á« k kenskedéné bőven akad, ki Ml azonban csak a magunkban vUett hitlel f„,adn,: ke, ,, Nlamló k,..... , kg,-.............. t K \' *
központi hatalmakkal nzemben, mert az ellenségnek |2,1 1111 Mi « markát.
csak félig-meddig «14 még ádázabb harcok! "1" >Wrtt 1\'rain. mi Wien. annak a. éhe-
magvát rejti. Rzntili felsorolja a löllélelcket: Klszász- « w"n »\'lni W
Lotharingia vlmaesalolása Fnuiciaomíglmz: Belgium M\'™\' l",\'""k"lni "
kike rekíti 4. i,j;,bh körülhatárolása. amit ez omAg I-írcttenelescM, I vész in.bl« vinni ?
vMcl...... . Well. nfll megkövetel: a Nngyszerb-biro- « « »«h> arcátlanok e,os,.alakodnak
dalom megtel"\'.....tfe: .......-engjcloniág orosz fon- • » ImtAsApi lis„ért.
Lassan estvébe térült az idő és ott, a ^J. ^„i,,,^,. „m,.lv lefogadná W*1 » \'»imlw,r" f-«<*"M«I« « *»•
hol a város kinyújtja kezét a mezők felé, Morvaországot és Magyarország északnyugati réméi; "m^rck"!
arra, ahol már nem sétálnák puccos, par-1 Magyarország moginlakta réminek é» Bukovináink - Ki-re.-krdok iparosok Mwentéal
fü-nös dámák, csak a kíváncsi szo.nck elől\' odaotolása Hománlához: Konstantinápoly áteiig - kérvényei. A kerii\'.-ii ker,\'-kcd.i,,.i .\'- iparkamara
menekülő szerelmetes emberek es napfel- Oroszország részér, fc NM. a lia.du- közli az érd-keltekkel. hogy a M«»iM kérvények
. .. j. nellákoll és a HosIKirusoll il: az cgységw tlkraar- Syors (, h. liato xlinlilAa- sz.-.............. szJlkségea a
jöttétől alkonyatig munkában görnyedő ^ ^^ ^ ^ ^ ............ ................. aUén, v,lo I,l,zer4^.
proletárok, a ringó buzatablak lajckán, egy ^ ^ M ^ ^ |-f|ok |luwil.(,|ulÍMral. „, l.ogy világos,,,, kivohoió I,.hogy :.z HM« válla-
idomtalan raktárház kiugró mezzuninjáról ^ |m|om l)jtUwjliw s, A,,riill ^...... |„w latnál »il.. hány „ikal„m»ii v.li a liálwrn elölt.
bánalos, elnyúló orosz dal melodiájai hoztn j>0|, jj^ v\'alona az olwwiié legyon A .koz- hány alkalmazol! vonnll a háhom lolyamán lény
felénk a csodasi\'árnyu juniusi szél. |Hi„ti hatalmakra hadi-arcul k.-ll kivel,ií s anng ki leges kaim,ni szolgálalra, hám egyén áll Jelenleg
öten oroszok énekeltek valami zso- nem Űzették, addig megmarad a kereskedelmi 1,1.,kád alkaliiinzáslmn, loyál,l,á. hogy a lelnienteiil kéri mióia
lozsmás, templomi enyhe dalt, amelyből - « "émet, oszlrák és magyar hajók ■» .......... nem van a rtllalaimll alkahnaz.-han Az «h. MM-
„■ .. közlekedhetnek I gvancsak ez idé alall nz enle.....nyéknek meg ne,„ feleié, hiányosan Mazer.it kér-
ugv tetszett — az elnyomott, vullasos ula- " . , . ,. .,,„,, , ,„,,,
" . a német lernleteket megszállva lartat.á. >\'ények largy-ilás nelklll fognak VissíakDldethl
zatosságban élő szomorú szláv nemzet . ... t „„ , . . , .
6 Ks az „„tente mégis azt mondja, hogy nem. Elhalasztott befizet*-- A i-agykantzni
fájdalma csendült ki. Alig néhány rf.mi- hBrai,||iak BlWrt ,.„1, , ,¥-,„,|aAgórt ,\'» a kis nem- iukaréi|,é„ii.,r által al«|,ii.,|i önsegélyző 8»iw.k,aet-
kára hömpölygött az ének, változatosság, zete|,art Húditani. más „omzetekei leigázni, dehogy „él a r. hó ait ér.- (rniiortokrei ,«.", I.ollzoiések f.
merész fordulat nem volt benne os cppen i» akarnak ík! hó 30-4o, azaz: |,é„tekcn ,1. e. lesznek megtartva
ez a messzibe tünő egyvonaluság szíliölt n — A vihar puwatltáa.il környékünkön. A háború e» .. kozoktat,,*.. A knl-
ház környékén ténfergő mieinkr.ek « lel- A mull heti viltarm na|«,k a knrnyéklwli falvaklmn tnszmi,,i»-.ter a llnt elé terje-sztotte jeleniiW-i az elemi
kébe, ez a szűzi enyheseg csókoll:, i:u,ül \'» kA" ük"It"k\' \'^n.\' «í|5bc" népiskolákról és «ok lanszemélyzeléról A statitói-
sAt a villám.-sai.ás is pnsztilolt egyes helyeken. kai .-gyheállitásM kilet\'-zőleg kft/el lizollkéteter lat U. i. l\'Olösket\'ón egy szalmdságon levő k-Atonál nitó vonult hadha. kélszázkileneienliároní clkset szénásszekér tetején sujlolt ngyot, a villám. Itajkon M«,-k kózé lernnVttelesen nem szálllilják l.e hz eltdn- ■ foglyok felé, akik ezen időlajl talán cppen p^iig egy épületet hamvasztott el. leket. kéieí.er-znzheivenné»yei pedig mentesitniek. Így, mint az előttünk ülő oien oroszo\';, a kornyék tiilibi könségeiMI is jeh„tellek jég- Ez\'.Id,\', szerint l«8nii iskolái.,in 11 íi taniló és\' bus dalt fonnak a kanyargó Tiszáról, :i károkai, moly a szépen igérö termésben érzékeny n.059 Iniijtóné van alkalmazva A i,elyz.-i nagy álmagyar földről, muskátliról, harangról cs karokat okozott talino-wáglnn juiitll a né|ukt„lás terén, hal,ár még a kislányról. És mig -z a léhány furcsa - Mikor ürülnek ki na iokolnhelylaé- mindig ,-l.ig nagy száminál vannak olyan községek.
untauglich merengve hallgatta, az ot meg- ** A ""I"41\'1"1 " l"\'mm>\'i -« "ll""11 " ......I:«w- Ullili"
, , . .. i ti j i rtnwnokfág várostmklmu jArvAn mvgvixsgnlta a Te- volt. bekelt orosz er.eket, addtg e sorok .lledel- ^ ^ s ^ ........... i||on u,(. ^ _ A tBnitó lMt4r, »,„„L. ,„lg,
mes írója gondolatban olt jarl a Guncsn- ub Miw, M a Evetéi,nényeltn. k még már IMii-han evickélllnk és sok minden tekinteti,e„
rovok, Gogolyok, Turgcnyevek, Doszlo meg nem felelnek s azok.......ég liiZi.nyíw elörelulndtiink. a régi szokások eg.vrésza megmaradt
jevszkiek cs Tolsztqjok hazájában, meg- helyr,.-ig»ziiá«okai illetve pótlásokat kell ,-zközölni, és a konzervalizmiisl,.,,, „agy magyarok „,ég mindig
leste a fantaszta oro z főurakat, lati , u u iskolák teljes kiitriié e igy előreláthatólag esnk „.-„, „k»r„«k ng.-dni a negyvennyolcból. Kzt hizo-
meghurty.iszko ló .uizsikoknl. a ravus.. szapiemtier nl», napjaira fog incgtiirténhetni. In, idó nviija a liH.h.-k kílzmi az a most megjelent pályázati
külvárosi C inovnikokal es clkis.ru „ k«hen njahh akadályok l,e „e„, ............Miért hirdeimény ka.....ly azt foglalja mugálmn, hogy »
, 1... : ii a tanítások valószínűleg ,*sak október !ió elsejével Iwla\'olikenesei kánlorlanit..i állás megüresedett és
mieinket, akik talan ugyancsak damil xm " .,,,,. ...... ,. ,, .
wdlftlk kezdeteket, aniennvlben az lskolar.elvis.-gek hogy az a lioldog linlamle. akt elfogta nverni, in,-
lozsmás énekkel vonulnak „yttg,*,.ia « n-rtfitlenités.-, tlmtUá^ s egy hóna,.....yen javadalmazás\', an r,Wes()l Mondja pedig a hír-
mielőtt összeölelkeznének az alonun ,1. la- ,„Ind))llM(ltn. igénv|„. ,„„ ,.,.,,„-,. ,i„tntóny » k. v,.,ktef,kei:
Ián kiülnek valahová cs faidu\'mas, itna Miért nlnea aseralye? Szinte nevetsé- -..lavadalom ké /.pénz :il km .",n r. Didacto-
éneket küldenek u Herniid viövkiiru a n ^ |,„m WJ hossz,, idf, óla iMoHnt a zsemlye sli- Hm Mj.-u H kor -10 lill., eo^nia h.-lyett elsí év-büszke fiükk aljúra, ahol tigy vni jitk okcl, tás, melyhez a k-gnvgényebb proletár is legalább j Un 4a kor. Unza lu hl 7o I Ilus -íh kg. és Qn-
■ 1
a sziveket és cz vitte azt a richan.- embert a rengeteg távolságban élő m.gy.,r
JUNIU8 10.
£ A L A l KÖZLÖNY
népi diákok tartására marhahús iomét 28 kg. Só 28 kg. Faggyú 8 kg. 40 dkg. Köleskása 12. I. 74 (II. Tüzelőfa 18 köbm. 68 köbcm. Egy íertály telek szántóföld, munkálja, termését takarítja, behordja az egyház. Legelőilleték hat hold, művelheti a tanító. Széna a helyság rétjérfli 6 i| 72 kg. Tandijválteág címén 307 kor 20 Ali Borltollekta helyett 2no kor. Polgári adót az egyház fizeti Trágyát évenkint kihordja az flgvház Temetési -tolák szabályzat szerint."
Étlap Bre*zt-Litov»zkban A jól szer vizelt német városvkban találnak még módot, hogy a közönség mrgllzcthesse ebédjét. Kgy magyar ember Breszt-Lito vakban i Varsó és Kowel közötti az egyik berlini üzemtársaság elvkelő vendéglőjében ebédelt május 26-én k elhozta onnét az étlapot, melynek árai jóval alatta maradnak a mi étlapjaink árának. Uvest már 30 pfeiiningért, omlettet l márkáért, tójául ttO pf., szalámit 1 50. frankfurtert melléklettel 76 pf.. /öld harcsát 1.60, nyulat I márka, borjúsültet és hasonlókat 1 ón-ért kapni legdrágább étel a lilé, melynek 2 márka az ára. I\'rinrn ím-uborka darabja 30 pl A tésztanemüek is aránytalanul olcsóbbak, mi: t nálunk.
— Az utaza.-ö igazolványok koilotu-ziIbu. Az ula-.ási igazolványuk dolgálau a főkapitányság a következő hivatalos értesítési tes/i közű1: A hadsereg főparancsnokság lontos kózgaaiaxági és közlekedési érdekek előmozdítása réljáUd a külsó hadműveleti területek ós az or zug belseje közi\', t lévő határvonalak elhelyezését határozta e| a külső had inrtveleti területből kivették: az északkeleti hadain-1 téren Magyarországon: Trencséii, Turőo. Árva, Liptó, | Szepes, Abauj Torna. Sáros. Zemplén, Szabolcs, I ng, Hereg, IJgocsa vármegyék és Kassa szabad királyi város. Ausztriában: Mistek, Neiititsehein, Miilirisch-
Weisskirelieii és NVallach\'Hch-MeseritHtíli morvaor szági. továbbá Tropfmu és Wagstadt sziléziai kerületi kapitányságok: a délkeleti hadszíntéren: Bár-Bodrog és Baranyavármegyék, valamint. Maja. ui-» Iwir. Szabadka. Pécs és I jvidék városik: a délnyugati hadszíntéren Ausztriában; és pedig Szalcburg hercegségben Szalchnrg és Haliéin kerületi kapitányságok. :itájerorsiágbau: tSröbiniug, Lieften, leoben. Britek au der Mur. MOr,*ltischlag. Graz. Waiz, H>«rt-berg és Keldhach kerületi kapitányságok. \\ jelzett, most már az ország belsejéhez tartozó területekre az utazások léhát, a mennyiben nem hadműveleti területi határvonalon át történnek, igazolási kötelezettség alá nem esnek.
Élelmezé-Jnz oatroralo t Prirlsbun Az éleliniszerdrágasátí ma is elviseli etetlén. de az 1870-e4, liábo: nbiin Páris lakói az pírom alatt sokkal. de sokkal rosszabb helyzet len voltak. Egy fal-ngatz. a melynek hitelesbe kétségtelen. a következőkben rendeli el az élelmiszerek árát az ostromlott Párisban:
Egy főit elefánthu 2«> frank.
egy font medvehus 16 frank.
egyna|H»s malac 680 korona
egy félfont sózott vaj 4n frank. ^
félfont frí-K vaj 50 Ir-tiik.
egy iloboz szardínia 12.60 frank.
egy font konzervált marbabus 16 frank,
egy font lóhu* 6 frank,
egy font Oruyére sajt 30 frank. A harctéren levő tiadimuokások kivételes esetekben
egy font sonka. 4o frank. kicserélhetők, de csak altkor, ha katonai ^osztásuk
egy font szalonna 22 frank. wt mr.gengedi és, helyettük olyanokat rendelnek ki,
egy házinyúl 60 frank. akik az ő munkájuk tu|je8ÍtiWr<> feltétlenül alkalma-
n.vul 76 frank. sak <* akiket a népfelkelő bemiitatő szemlén fegy-
egy friss tojás 2.76 frank. veres szolgálatra alkalmatlannak osztályoztak. Figyel-
egy liba 176 Irank. meztetik a közönséget arra is,, hogy a harctérről,
egy veréb 1 50 ftank. illővé a hadtáp körletből rövidebb időre hazaszalud-
egy galamb 14.60 frank. ^.Jt egyének szatudságának ipegliosazabbitása a
egy tyúk 7 • frank, közigazgatási hatóság utján szintén nem eszközöl-
egy macska 15 frank. hetö ki,
e.y kelkáposzta 12 IVank. _ üj rendelet n marhaallomány vé-
egy véka burgonya 50 frank. eleiméről A hadsereg fokozott hiisszükséglflte és a
i-irv patkány 2 25 frank háború hosszú tartama olyan intézkedéseket tesznek
egy Iont kotvahus 3.5,.\'frank, szükségé, a melyek az állatállomány ^leiméről,
különösen pedig, az. utánpótlásról gondoskodnak. A*
egy ont «*am:,.bns 12*0 frank intézkedések legfontosabbika a tehén- és Iw.rjuállo-
A falragasz alján még ez a megjegyzés van: mány érintetlenségének biztosítása, a mi csak sz»-
A nemzeti gárda katonái napoi.ta I 50 frank zsol- goru vágatási tilalmak kibocsátásival lehetséges Moat
dot kapnak irányban komoL intézkedés történt, a ihennyiben
V a töldinivelésflgvi miniszter rendeletet küldött a»
- Doh, , dot hq~ az el,mi iskolában ^ „llatv^ári é* állategészségügyi hat.\'mákokhoz, k
Novoszel .IniKts zentai elemi iskola igazgatónál jelent mdyben kimondja, hogy ezentúl hasas tehenek éa
kezet! .gy katona. Kálin: tierge\'y zent h felsüli egy i három évesnél fiatalabb üszők, illetve üszóborjtik lelakó*, a ki békeid\'.beii nap»zimos volt Kállai beje- vágását a legszigorúbb n megtiltja és ut erre vonat-
lentette, hot-v vizsgázni akar a/, elemi iskola „égve- r«**hbi ^udeletek érvényben tartósával utasítja
... .»,,•,%, ni.-. • • » husvizsgálokal. hogy a megnevezett állatok levá-
dik osztálvubol Mugnsaldi alíts/, i langtil es a vr.ez- , , . , , , ...
hJ gasát minden körülmények skö« akailaly <.zzák meg.
s.\'gi érmek soK-zatát Kállai a doln idői f-nsikon sze- A rvMtf{ minősíti, a me-
rezte. mint szaka4\'/parancsnok Egyszer az •meve^zetl támadási, idején feléje lovagol az pa aiiesn.\'k és kérdi:
Tudná maga ezt a területet nyo|<
tartani?
Tudom. Es ha nem ? — Akkor magam is itt maradok . .
olaszok ezr: d-
lyet logházbüntei»\'«sel sujtanak
— gziuhazi hir. Pénteken, junins hó 30-án rendkívül kacagtató táncos nagy operejte uidonaág napig katonazenekar kísérettel itt először: A derék Erido-lin. Operetté te|vomV*l«n. Szomb.uon jtdins hó 1-én katonazenekar kísérettel: Szulamith. tioldfaden nagv operettje, melyben a .Kol nidréht" Németh Nándor énekli Vasárnap, július 2-án két .-b\'»adás: Délután fé|he|yárakkal Eleven ördög, operetté Este rendes Kállai tierg.-ly nem vesz ti oda. a terepet azon- j„.|vár*kkal Sárga csikó énekei népszínmű 3 felv. Imi. tartotta. nyrU nap é« nyole éjjel volt talpon * _ yőroskereezte.s tábori mise Péter és
akkor is rá kellett parancsolni külön, hogy illettjén Pál. a világapostolok napján folyt le a főgimnázium pihenni, aludni A jutalma magasabb rang és a vi- "«,v*rA? * h«l)M vörösker^ délelőtti ünnep^ge. 1 Az egeaz nagv megtöltötték a sebesült harco-
tézs-\'gf érem volt Késől b a hadvezetőség katonai h a |1Klyb\'eli kó^.nség Az udvar keleti végén felmdil kiképzésre utalta a /.entai parasitllut és ehhez volt felállítva a tábori sátor az oltárral és a szószék-...... ... ... kel, amelyek ízléses díszítése ugv a kórház selosfllt-
vilt szüksége az elein, iskolai véglu/^nyitvanyra ^jalnim UBmm jelk0 Ápdónóinek érdeme
Kállai természet\'sen kitűnő sjkerrel tette le a vizs- Hála érttf! y
gái az elemi iskola iiegyHÜk untályáliól. "r«k"r Ulidw-hrynekar nyitánya
után l)r Lukács Józset íogitnn tanár lépeti a szidt — Egy jó atyai orok^óg Vilmos német KZékr«. Szeretettel szólt a sete-sültekhez s a lelkeklm csiszár mit.t a Krei:z/.*itnng irja a háhonilMui markolt, amikor az itt lem maradónak kötelességeiről
.......... , , beszélt a harctereken küzdő s az ilthonápoli nein-
allatidoau magával hord egy ének- es imádságos kön)- ^„j si«iulMfn.
vet. melyet atyjától örökölt. Atyja, Frigyes, mint a harcoló nemzet ólt künn a frontokon egész
trónörökös ...ár állandóan magánál hordta ezt a életét, lelkét áldózza fel, idk hogy mi. az
itihonmaradt nemzet ne fillérekkel, de nemes Imek-könyvecskét, melynek . lejen irópapír van bekötve ^et rójjuk le tehetaégtlnk s*erint hálánkat irAntuk. jegyzetek eéljir.\'. melVtie Frigyes s<»k érdekes dolgot
A fenséges gondolatok, amelyeket frappáns Itt résziele li V|pgV7.te, hogy mely l.á^.n.ban b-nbiluiok élénkítettek. felékeMlettek. a hallgatóságot ilt nála •• kiinvvecski
s ütközetekben Ih\'iI, iingy n ikém m- M \\iliuo«
, , megnyugtatták a katonákat, hogy a valláys irgal-KitOpik eb- ,na.s4g dolgozik, farad értök, sziveket, lelfiket möt-
császár, ugy Fricves gat és n-vel egy szebb, egy jobb jövő felé. amely-. ... .. -mi . . 1 -i • *. i* tiek c Ija a dolgozó munkás — de nem a szuronyos, is al.Hudoan magánál hordotta ezen örökségét, melyrei ___ j>ax-
u.egjegyzi \'üy német lap. hogy legyen az apjának Horváth Pál és l\'sányi László hittudomány-
áldása, amint az ó imádságos könyvecskéje, álla..- ballga\'ók segédle.óvel Kristofek Vendel tábori lel-
kész celebralla az ünil\'-pjes szent miset Intencióját dónn a német császárnál i bizton meghaílgatla az Eg s a dicsőséges béke igé-
„ , t , . . rétében szeli-l rsgyogássjil burult a kéklő inenylM>lt
- Sznbads.igol** felmentén A harc H köliyáz,aU. llliW ,
téren, illetve a hndtá -kmietl>eii szóig lmot teljesitö A zeiiekar s a főgimnázium (helybeli növendé-
... |. . | . „r ,m......• „ keinek éneke szénen illeszkedtek ff« a legfelségesebb
egyenek -zabad agola-a illetve |i*lm>\'nte>e iránt « ... ■ . ,.. \' . . . . , , ,T? „ ..
^ ^ áldozat keretebe A zenedarabok h tanításáért Katt
kó/.íga/jatási hatóságok < miniszter, föi-nán. sth.t dirigenst illeti a dicséret A hála. s az egéaz ünnep-
i.íjvii folyamod\'.i nem M.ei. mert >f.KiA a/ W\'K remi-zés.- I». Franki .\'Zredorvos kórház|»araoM-
,, mik és Kristufek Vertdel tábori leikéi.; érdemel. A
Illetéké csipat .Mp.rancsnokságok .-ngnlely.Jetnek Vöröskfr««t délutáni ünnepéről a jövő számunkban
rövidebb szabadságot, kihallgatáson, szóbt-l. kérelem^, referálunk.
Os L.
r
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS HO
„B&BLllt"
HA0YM0Z8Ő SZIKHÁZBA J
•lombc.; áa vaaárnap tártalik előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van AMMÚitTa. — A „tíKRLIN" színház agilis Igaagatúja, bog; az eliadáKokai meg érdekesebbé legye, egy uj modern, a inai kor aaaknak megfelelő, legújabb szerkezelt) vetítőgépet aaerzetl be, miáltal a kepéket meg •okkal aiebb és tisztább kivitelben mutathatja be a ut. tisztelt közónaégnek. A „BERLIN" nozgóaainház előadásai nem aiuruinak dicsé-retre. Bal oaak látni kell miudeiikiuek. — üiaaaok és reméljok, hogy a t Közönség a< Igazgatóság fáradtaágát aa áldozatkészségéi aa előadások lömegea lálognitixsval f»»tf ia honorálni.

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
, Irodalom.
ROVÁS
Vezércikk
— A fipaválaaatáe jogtörténete és tételes joga. íria: Lukács József, főgiinu. ta::ar A .(t-s inuulca a pápaválasztás löi\'-
tói.Ht I .. ,i \'V.-1 foglalkozik, amíg a/, jeleli alakjához V nidenkinek érdeket* oh la-nuKágos ■! ."hi.uiv. amel.v mig egyrészről aaigoriiM> -mánvoK. másrészről könnyed a .<t:!us;iv*l ■• *s olvasmány. A világtórlé-\'<< ji >\' \' ..:>* inozzanatanak ismerete ■uiiiden ir.inber tudásának szükséges ■w»<s. A «li ar.t 4 korona. — Kapható \'•j. tVajiiiu .\'Qisef könyvkereskedésében.! Nágykanizian
— Uj lí.ók. A vilighiboru leghűbb króoikása. naponkénti szenzációi az diában 4a kít\'ou 11 Ul Idők A mi érdekea ew
méuy > négy ulégréaa harelárein ttrtéoik. ait mind A X~7 T"T T Q Á (~~Í »lélik tárja í-«líi .a*p.égH képekben Urdui,..,.**, XI. Z-J LJ «J O -Cl. IjT iaAvéaai nívóval éa elókeló ialAa jellemai Hereau Keretre heitlapiát, ai Uj Időket, malmuk minden •Urn. aktniii. kOalainéuysibaii, elbeaaéláafHbea é» regényeiben H "grarint a .aépirodalom ápolóit — ír • ■
K1MMM Ara nngyadevr* S korona Kbd6hl..lal, , Vasa, „apónk.....
Bodaptwt, ri. Andráuj Ut 16. n mellékletet ád az
— A „Vasárnapi Uja ág- minden »áma «Al Asszonynak", ««d« tartalommal jelenik meg A .Vuirn.pl (Jj- mekeknek
aág" alSfllatíal Ara negyedéire 61 koroaa. „Viliv.
króolkA--V.I agyait hat karon. Megrendelheti . »U4e»áborartl a, .gjiUalkban „Va.iru.pl Uiaág- ki.d4lllv.UMb.il iBudapeat IV ~UJr" n.onaéarrtl, ..lohi.ról, mitvi.aatröl, lro. Kgyatem-nloa J ). Ogy.niu megrendelhet* .Ké- "»"» »a»blahaUa« öhajt .gy kitolna Néplap-, a lagolo«4bl. uj.i« . m.«y.r nép "*" ■•taaark.aat.it napilap k.r.téb.n ér(.. Miévr. 1 korona 40 fillér.
Világháború
lajgobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
POLITIKAI NAPILAPNAK
SZEMESNEK
kell ma lenni, lm uil akarjuk szárnyaim «.-, lenylárstiinkai Az elei......... netn
ALL
•gyeliliól. miutliiigy m> keaaunk egy pillnna ig sem. Ii.tui\'in soron kivíll vegyük ig i.yli,.
/.alitl Ko/.lou\\" hlrilftnst rovatai, meit ult iittáriizoitiin i-r>\'\'lmi>iivi "r •\'» n inagyitr Iií...m.,
VILÁG
ket AZ
köz.kedveltségü UJSA(i. Kicyit.: - : ,A Gver-
\'inli\'tesidi mi iiii\'ginlalja A liirtluió tOvid l\'t illan meggy,íz,„hl, n, .•!\'-••(iái i.yrAI "inak lialat ii/iillan
VAKNAK
■••a
p atUal, a...a. .16 .. AZ 1IHÁa-ot.
•II li\'i\'lH a ki ....... lmja II ..ünliij KOzlOiiv"
dl.illi\'l- le jlinl-\'eei .., |„.,|ig Világ.isan j-|. m/l hngy
— Aa .Élet" Hlépirod.lml é. nlAve.ieti lieli. . lapot (aaarka.aH Andor Jóasefi itaadax Urt.lom. ér-deke. éa aklaili. képek egéaailik ki. A klilkió Inpot malagao ajánljuk olruóiak ügyeimébe ttterka.uóaég áa UadAMratal: Budapent. I Fehérríri ut 16/c. — l KIAfiaetéai 4\' félévre 10 kot. Minalvány.i.mnt kéaa.
BXtÖFizETÉai Arak :
AZ
Bciai ivra . Pélévr. . . Vtgyidévri .
Egy hóaapra
33 korona.
aéggal kaid a kladihival.
3 k. so r.
Megreudelóai cim AZ UJSAS KIADÓHIVATALA Budapeal.
VII. Rákóczi ut 54 sr.ara..
"•ii l.ipliiin in«g|. |...... mimli\'ii liliileteatii-k
II" lllii/.nii van S.\'..,i,..KH"t áll :t vili... i •knal.
. ALAMJZSNA!

KÖNYY-, PAPII^- ÉS IRÓSZEl^K. tR ÜSK.EDÉSE
II
•I »0s raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben---—:—
2\'Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban ii« — - - - gyorsan késaittetnek.
raninttízetek
részére szükséges cikkek dús raktára
--- «
■legyzői és egvebb közigazgatási nyomtatványuk >\\ nagy raktára. |
Nyomatott a laptul.jdouos UJ. ^ajdits .lözsef lt«nvr»v.»m«iil.vi Vwykánizsán
5J-ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. julius 8. Szombat
52. síim
SíerkasítóBéK é» kiadóhivatal Deáktér 1 T«Ufo>! ÍM. — mrdaUaa* dVJaaabáa aaarlnt.
VoleU\'o >lt> k««xló
Erős Sándor
in>i\'\'<: Kemény László
Megjelenik hetenklnt kéUmr. ■Uluttal k«, •
koron., ».r».a*rr? n04*\'
Uj élelmezési rend.
Az amerikai elnöknek békere.nényci vannak, Svájcban pedig a szövylségtanács aláírásokat gyűjtet egy olyan kérvényhez, amelyben a tanácsot fölkérik a békeakció megkezdésére.
A pápa is sok levelel küldött már szét a béke érdekében, dc az ő helyzete nagyon bajos. Spanyolországból is hallatszanak hírek afelől, hogy szeretnének közbelépni a béke érdekében. Az amerikai „Associated Press" uj európai képviselője, aki nyolcszáz amerikai lapnak küldi a tudósításait azt mondja, hogy Amerika népe már csak azért is kivánja a mielőbbi békekötést, mert a háború okozta drágaságot még ott is minden vonalon megérzik.
Ezekkel szemben a német i.ocalanze iger azt mondja, hogy a békekisérletek ez idő szerint illetve legalább is a nyár utánig meddők m.iradnak. A lap szerint az antant belátta ugyan már azt, hogy fegyverrel netu győzheti le Németországot. Azt
Is hiaba várták, hogy a németeknek elfogy a katonájuk és a muníciójuk.
Most már csak abba az egy reménységbe fogóznak, hogy a németeknek \' az idei lermés learalásu, behordása, földolgozása, elölt elfogy az élelmiszerük. Csak — mondja az említett lap — ha majd azt is belátják, hogy ez a reménységük sem vált be.
Németországot pedig kiéheztetni ncir. bírják. A termés beéi\'ése napról-napra jobban közeleg s va 1 annyi élelmiszer a raktárakban, a mennyi /el addig kibírják. Dc csinyján kell vele bánni, az tény. A németek azonban ezt nemcsak mondják, de meg is teszik. Egy olyan állami élelmezési és ellátási hivatalt csináltak, a melynek a főnöke szinte diktátori hatalommal rendelkezik és — az intézkedéseiben ő a legfelsőbb fórum.
Mert hiszen az kétségtelen, hogy a németeknél is voltak visszaélések, üzérkedések, spekulálások, ezt mulatják az idevágó intézkedéseik és a visszaélők ellen hozott
:ki. De mos1. m»jd uj rendet csinálnak s tudvabvő róluk, hogy elég alapossággal
szokták kigondolni a rendszereiket.
Ugy látszik hogy az uj élelmezési diktatúra azon az alapon indul majd ki, hogy senkinek sincsen három gyomra.
Ne állhasson elő az a helyzet, hogy az egyiknek csak kevés jut, mert a kis pénzével nem birja az árakat megfizetni, mig a másik három gyommoira Is ehet, mert a vagyoni állapota megengedi, hogy a túlhajtott árakat is megflze:se. Hogy azután ezt u kérdési miként bogozzák ki a csomóból, az még kétséges.
Az első tényük eddig, az, hogy az élelmezési országos diktátor maga mellé első segédül nem hivatalnokot vagy szobatud ist vett, hanem egy egyszerű szocia-1 listát, akinek azonban a népélelmezés ügyeiben nagy gyakorlati ismeretei vannak.
Majd elválik, hogy mit tudnak ezen a téren piodukálni a németek.
Ítéleteik, a mik a szigorúságuk által tűntek
Impressiók.
i.
Ilorwzló az i<16k tanúja, Borzasztó ez uj Kiadunk, Vau már as.zoiiyliól orvos, Ogyvéd, Vau tanár, van vasutasunk.
Iraok, díjnok, villamo«konduktor, l\'ostis, távírász is, <t8 1 ],
Most legutóbb kéményseprőink áll,
Kgy morén hölgy, ki jár házak csúcsán
S még csodámból kisem bontakozom. Hallom, hogy van már kSrallves, Nemsokára megfogjuk Írni, hogy Iaxi szoknyás szabadkőműves.
II.
Valamikor szépen hangzott Magyar nőnek: Mari, Julcsa, Lidi, Teréz, Kata, Margit, Hózsi, Magda, Emi, Horcaa.
Most egy báli referfdán: Macii, Parti, Neda, Vali, Il^jsi, Midi, Mlnci. tiaga, Nusi, Dusi, Anka, Habi
8 tovább: Kiti, Gigl, Ili, Ceca, Ibi, /jsazsa, Ula, Mind női név! Ámde bátran, Futhat vele bárki lova.
III.
A pincérfluk is cenzúráznak, Hogy haladunk, én Istenem! Maholnap a szamár is kecske is, Curiíara, folyamra megjren. í pikkolókat megtanítják: Egy literbe viz mennyi kell, S híj> számlán 2X6 -20 I™"". llogy kell elütni viccekkel . . .
IV.
Valamikor bokorugrós. Falusi nép Ilit a Borban S árulta a szép mosolygó. QyOmOlcsOt u kosaraklian.
Most a szurtos gyékény alatt, Jebezeus anyja árul, Hát csoda-e hogy a világ, llupláa triplán jól megdrágul.
Itéthné, Weiizné, (IrOnné, Hchwarzné, Képezik a kol\'a uépet — Jé Isten! hogy levetkőztök. Azt a sok szép régi képet.
V.
A franciák sorba bezártak.
Zárdát, iskolát, templomot.
Minden helyet, a honnan lelkük,
S stivOk táplálékot kapott.
Most , csak kofcsma s mulató járja,
Ima helyen kánkán dívik,
Megérjük még, hogy könnyel locsolják,
A templomok dult köveit.
VI.
Temetnek, ott künn Amerikában, . . . Egy nap e nélklll nem múlik, Hogy egy magyart ki ne vigyenek. — . A temető velők telik.
ZiLAl KOíLONIf
JDU08 8
Az elmúlt három nop színházi eseménye sem szűkölködik szenzáció nélkül. Szereplő művészeink e három napon is kiitettek magukért s dtrekasan megmutatták, hogy nem annyira a gázsi, mint inkább a tiszta művészet érdekli és lelkesíti őket. A konzorcium ezer nyomorúsága sem apasztotta le a pályájukhoz való ragaszkodást s minden este friss, üde jókedv és művészi erő gyöngyözik elő játékuk nyomán. Szerdán este a Uginybucsu pergett a színpadon. Erre a darabra csak azt mondhatjuk kritikaként - - tökéletes az együttes. Hiba és szertelenség nem igen ékteleniti. Átérzett volt minden szó, minden mozdulat, mint a játékos gyermeke. Nem keresett, nem mesterkélt, hanem szívből és lélekből fakad, az élet humorát vetíti Peterdy Etel, Tóth, Izsó játékán — akiket a mull számunkban méltattunk — Borbély és Lalabár szereplése előtt sem szabad szemet hunynunk. ízig-vérig nű-vésze és mestere a táncnak Latabar. Alakja és szereplése a közönség tetszésének osztatlan tárgya. Légies könnyedséggel mozog s ebben egyetlen egy lárso sem tudja őt
utolérni. Szereplése szintén azonos a \'gyorsan p^^JJ.«-jj - ^ kcrrel - bátran mondhatjuk. A modern Izsó, cHren Cs^B r.
operettek egyik né.kü.özhetetlenje ő, erről hol unott volt - Zs gmo «
már meggyőződtünk. Borbély játéka sem kossy ™ ° \' ^ ; sikertelen, ő is ért a hatás színskálájához, hetsegesen simult rfl/ld szer p
Csütörtökön a Dróloslól ment. Az operettek tisztább és üdébb korszakából való ez még, amikor a beszédes librettói drámai erőt is lehelt ki magából, s amikor ehhez volt bő mondanivalója a zenének is. Borbély Sándor (Pfefferkorn) szerepe ezúttal is megerősítette rólunk mon dott itcl\'dtünitct. Eleven klissé volt bizonyos világból. Mellette Kákossy, Peterdy, Tóth, Német, Réthy Maigit keltettek ha-
Szombaton a Tiszavirág. Vasárnap nz Árendás zsidó mejy.
Kritikus
Gyiijtsünk gyógynövényeket, baraekmagot és szilvámul
A Hadscgclyező Hivatal által meg-
tást eleven szereplésükkel. A mellékszere- indított gyógynövény gyűjtést akció fel-pek kreáló! is alkalmasán illeszkedtek el a hivju az áldozatkész közönség figyelmet siker tablóján. Itt azonban külön dicséret- j flrra, hogy miként lehet, a normális idők-tcl kell megemlékeznünk a zenekar játé- ben veszendőbe menő, vagy elhanyagolt káról, amelynek szingazdag és kifejező1 anyagokból a hadviselésre nézve igen fon-játékában igaz gyönyörűsége telt a közö i- los értékeket teremteni A mezőkön ingyen ségnek. Szinte önfeledten hallgattuk Katt virító gyógynövényeket, a barack ós szilvadirigens gárdájának szereplését, amely nem magvát csak ósszj kell szedni és egy kis mindennapi volt. Újból élveztük őket, uj- § fáradtsággal, anyagi áldozat nélkül hatha-ból metf is dicsérjük. tósan segíthetjük a hadsereget, mely a
Pénteken Barta Lajos szenzációs szin- gyógyszereket megkapja és a hősök özve-műve a Szerelem volt a műsoron. A;; élet gyeit, kiknek az értékesítés összege jut. A ezerféle rafinériájának egy darabja rcflck- barack é< szilva magjából olajatprcselnek, tálódott ebben a darabban. Amit azonban me)y. ft....^Ógyászaiban fontos mandula-a darab drámai szempontból nélkülözött, a olajat helyettesíti.
Mert nincs munka, éhen vesznek siázau,
oda kii un a vágyott uj hazában,
S aki kap is munkát, hej, nagyon megbánja,
Leapritja a gyár, elöli a bánya
Jobb véreim itthoni hazánkban,
Snll fóll krumpli mellett,
Hiszen őseinknek szinte csak igy tellett.
S vágyat még sem keltett,
Hont, hazát cserélni,
Édes magyar népein te is maradj itthon, Fogadj szót, ne menj ki," Sovány falatodnak a honi levegő, Lesz majd lószerszáma. Egy igazi magyar nem vágyhatik oda. Ki, Amerikába. \'
VII.
A villamoskocsik harangját, Ahogy szólni hallom az utcákon át, Örökké arra gondolok : Mikor ugy elütnek egyet Uögtön mindjárt csendíthetnek, Azért alkalmaztak harangot, Mindig szóló lélekharangot.
VI
Ablakomból h moziba látok, Igyekeznek, futnak a leányok,
Ne te, ne! Mit adnak máma? Itá is nézek a programmjára, Olvasom szemüvegen át: „Egy családi tragédiát Melyben a férj mást szeretell, fci ké*nek esett . . . A iió pedig a hullámsírba, Vitte kis árváit sírva" ... Mai morál:
Ez ma a népnek bibliája Alászolgája! . .
IX.
De sík halott van eltemetve, De s:ok halott jön megy, mozog, De sok halott van elfelejtve, I)e sok, ki közszájon forog. Egyik halottnak puszta sirján, Nem kerül egy rossz mécsdarab, A másiknak fáklyásmenettel, Díszeleg a rongy födte had, Óh ez a kor szörnyű talány. De mindig is igy volt talán?
X.
l\'ályatévedt emberekből, Áll a világ mai nap. Prókátor színművet firkál, l\'iktor novellákba kap.
lírájzler lefz a színművészből Káró „Zahlkellner-nek áll. ftoltoslegény uniformban. 1 Egy országot lepipál. Szinósziskolára pislog, A szülésznő, s díjnok ur Lesz ma a kiszolgált zsandár, Mert a toll nem vág, sa szúr. Mágnás tyukszeinirtót készít Hegényt ír az asztalos, Szabólegény táncmester lesz, S fényképek a kubikot Megérjük, hogy nem sokára. Hankár hittéritni megy, S Mohamedhez tisztelegni. Csakugyan eljár a hegy.
XI.
A bölcs a dolgot ugy veszi, Ahogy jön és nem válogat, Ábrándokat nem szö síim. S nem ismer balga álmokat. Ha van mit enni, hát eszik, Ha nincs, koplal, meddig lehel, Aztán kampec, azért látunk, Éliun meghalni bölcseket.
XII.
Kicsapott a Balaton a medréből, Mint mikor a vad felrebben fektéből,

/
JUI. U8 R
_________j---\'telte A Kúria, ma OrOnt kit éri börtönre és két-
E magvakat teljesen száraz állapot-, Egy ur aki nem fél a hatóságtól ^ koronára, vádlottársai közOl Hrün Jakab Krnót
ba.i, csontliéjukkul együtt küldjük be, a ^ ^ egy[el kcrtl séhin, tOszomszédjában valóság- lltrolll hí,„,pi fogházra és száz koronára, Ongár comaiokat a posta és vasút bérmentve ^ din„ó. trág,.telepet un fenn, hogy az 0.10- Kolöpöl WteMr6l«U korona pénzbüntetés ítélték .1, veszi fel ha „gyógynövény- tartalomra lfcr„ v4gy4 közönség apraja-n^ja «\'«" Az efféle vizes leped* »U»«k "»» 4rl\'"*
vannak jelezve aHadsegélyzí Hivatalnak | he** a di^nó és trágya éd« vanília lll.tát . a - ^ \'-"-etlen hiénának, hogy Uh~ a
V., Akademia-utea 17. cimezve. «* ^"hogy a dl—,.. k.lönö- ~
A gyógynövények iránt érdekeknek | „ iUrto onl, gyakran ">«. ,
a Hadsegély ző Hivatal kívánatra tájékoz- hMzonna. jár, « tar öregedé kivájnák tatot küld. Hársfavirág, bodzavirág, nadra- Btgi J^tMI i, méltánylandó - jósnó, hogy lérjbez (og menni * . férje kapitány
gulya, beléndek, arnika, pipacs, orvosi ^„„„„J, kortlmény, UM. » J— •«• a ^^ y4n ogy ^ h,„pig, „„ raik„
székfü, ezerjóíü, üröm, ökörlarkkóro, zi- ,M„,ok között. (em je|,.„lk«rtl felkeresi) . jósnOt stb. mind Azonban ha ebból az illaté "inak
lize levél, anyarozs, redöszlrom stb. mind All)„ta„ „. etlMi « ">«" -;-: ~ L aMm4re TettUe;
gyűjthetők, de csak azon növényekről kér-,„on oti i, a markit, « »d«h,i vágyó HM4 »« _ , még „.,„ jot,
£. -r -meis vidéken r—^rir^i.....-
. \'-..I.- ..iXfm- InlnnL\' ...... i______ .. I...I
el. Mi
tényleg előfordulnak.
Adakozzunk a Vörös leheléi tá«..i igézik Kereszt egyletnek-
H l HE II.
lUHIUh IUIBIIIIWV" ----------
ur .ki tudtunkkal városi kópvMG is, nehogy . kel leuies illattal neki is mcgkelljcn barátkoznia, aUÓII
- Hja, kedvw kisaattony, — mondta a jósnó ín uein mondtam «zt. hogy rögtön jeleutkazik a a kapitány. Csak legyeu torelammel. a kapitány most
Mi„;";«djúkV°.UH... « »M képviselő tir a, «" "f ■ ■ {
helyi hatóaág állal már egy iihen llgyalmeztetve A dolgo, ember.
UH. de ugylátszik nem nagy » respektns. ^ „agy ápitkeaés körOl egy Mmíwafonna Azonlmn att hi«nk, hogy az illet" "™> ,«v\'(J|nl^r ,.„v»rog. Ikn>« a |»llár és a munká.-
ki«lt nyoinaléko«al>han fogják felviligoniuni. ami ^^^^ ^ lfikin,ct[el r4al4|
feltitlenol kiváltaton, tin képviseisi miiiónágóbau is .. Mil itty Talán fog reagálni a reglama érrfkenyelib érveinek hatáw alatt.
A negyedik hadlköloaön kötvényei A Pesti Magyar Kerenkedehni liank nagyka-„inai Bókja « nton értesiti tlgyfeleit, hogy a IV. hadikOlcsOn 6 ntaMo. éa 6 M fél Mázaléko. vég-
XtrU^—\'^^-mJ^-vo^éskJéh^
ZSben a Jik „én,áránál a hita.alo, órák alatt „statbw, „„„ak . amelyekre városig címerével a
Egy Kiilcscy-uli lakos Azok a btaonyoa saamoló cédulák.
délelótt »—t-ig átvehetők
S.gy haraggal lépett ki » partjára. Megdöbbent aí. ember ingó hangjára.
Mi lelhette a Balatont, ml lelte, Mórt haragot, mért oly borai a kedve? A hány küovény, isába fekély van Peele.i, Mind olt fatreng, benne tllrdik napesten.
XIII.
Aki panaszkodik, hogy drága ai élet, Fogadja el süépeii az én recipémet Ajánlom a nyárra.
A tengeri » az ugorka jövó szezonjára Négy fillér leiu majd egy darab IM tengeri ára. Szintúgy kovászos ugorka, mint a kezem «áza Ne......rizekochot, sem MÍIWkat enni,
UniBiua"
Jóléti iroda Vignettája van reányomva, » tigydnw közönség aziránti érdeklódését «muniH^«lL-nem ke-rnlhetik^l,^ hogy vájjon az ^ .jegyek miért niacáenek iktató nzámm.l ellátva, melynek alapj.n „zok elszámolása kell, hogy megtörténjen?
Kzt ritszben a lelkiismerete, elszámolás megköveteli, - Ile Olyasféle gyanút i« kelthet a kOzOn zég lelkében, hogy vájjon az illeti számoló cédulák ténvleg a Jóléti irodától szármaanak-e ?
\' Amikor ezeket leirjuk, caak uon óhajunknak »d„nk kifejezéat, hogy tán jó lenné « illetőktől »zá„,on kérni, hogy azon számoló cédulákat hon,un ezerezték be?
A« aprópénz elrejtéau A pénzOgvininiHteiiuni reudeletet adott ki, tuuelv aerint a dohán,kiárusok dohányvétel alkal-
f__I il.lt •nr/vl^tllllPII
- Mii sélál itt? Talán inunkát kerta? Mire az ember méltatlankodva válaszol:
— Nana, nem kell mindjárt rosszat gondolni emberről. Inkább elmegyek.
A oaépléui eredmények kötelező bajentéao.
A kormány reudeletet adott ki,. mely .zerint bármily cséplőgéppel kicsépeli kenyérmagvak.l éa zabot köteles Vlgv . cséplOgép birtokosa, vagy annak hérlóje belenként minden vaUrnap, illetve a eaéplée befejezését kovetó napon a községi elógáróságnál bejelenteni. ahol e célból megfelelő bejelenté lapok állu.k rendelkezésére. Az elöljáróságok kötelesek viszont . cséplOtulaidonosok, bérlök és kezelók név-jegyzékét statisztikai hivatalnak bejelenteni, melynek igazolt megbízottai az adatok helye»égérOI a helyszínen ineggyózOdést szerezhetnek.
Adakozzunk az elesett
muszáj rizskochot, sem bontokot enni. „„elv «er,„t a ^ ^■
hősök özvegyei ós árvái
javára!
Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Négy nagy ugorkával, hat csó tengerivel, Kendben vagy, egész nap így 40 ««érrel.
XIV.
Üt kraj. árért borotválnak Budapesten :
Nem is utcán, diszes termen,
Kiég olcsó!
Nincs semmi szó . .
Pedig van még olcsóbb ennél.
A mit fráter alig hinnél,
Pedig hát a paraszt minket,
ingyen borotválgat regen,
S torjuk szépen.
Zombory Oyula.
gosult a dohányok kiszolgálutisá. megtagadni. Kzen termékek,
rendeletnek az a célja, hogy az aprópénz eldugásá., ^ ,imt.lnn n,,„kon forgalomba hozható é. megakadályozza, mintán a jelenségek azt mutatják, ^^^ h„-ermíkek megállapításáról a kormány bog, knlotöen faluhelyen a nép minden ok 1 reI,de|etet «loU ki. a forgalomba hozható huster-
,a aprópénzt elrejti és azzal seu megbénítja.
Elítélt hadseregszállítók
pénz foigalinát telje-
rendeletet adott ki. A forgalomba hozható hústermékek a következik: az agy- és gerincvelő, a nyelv, » tudó, a sziv. » máj, • hasnyálmirigy, (fehér máj), a keresztmirigyv (borjumirigy, Bries), a pacal,
„„zen. —--------, ta^fcto, . lé,, a a Ugy, az orr, a eaont a
Az eperjesi törvényszék nemrég tárgyalta ^^^ , borjúláb, a sertésláb,
GrOil Ujos eperjesi cukrász és társai badseregsza - ^
ciirisUkftriVin
litási bOnngyét. flron penészes és kisebb sulyu ke-nyeret szállított a hadseregnek - azonban a bíróság bizonyítékok hiánya miatt a vádlottak.. íelmen-1
laruMtorom,*-* iwrjuioj. » ,
sertésköröm, nertfebQrke (kocsooyahus).
4
A L A l KÖZLÖNY
JULIUS 8
AUnf VMfifi
IlUaXlXjllll
NAQYMOZQÓ SZiHHÁZBAfJ
aaombat és vasárnap tarlotik előadás a légér- i dekaaebb és a legválogatottabb mÚHOrból van összeállítva, — A „BÜKI,IN" szinház agilis] igazgatója, hogy az előadásokat miig érdé-! kesébbé legye, egy uj modern, a Diai koraiaknak megfelelő. logujabb szerkozelü vetítőgépet szerzett be, miáltal a képeket még sokkal szebb és tisitább kivitelben mutathatja be a ni. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" uiozgószinbáz előadásai nem szorulnak dicsé-1 retre. Kit osak látni kell mindenkinek. — ! Hisszük és reméljük, hogy a t. Közönség a* igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségét az előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
^UjcttfXAÁ
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
ROVÁS,
Vezércikk
Világháború
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács józsej, fóginin. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről
szigorúan tudományos, másrészről könnyed a legjobb tájékoztató magyarázatta! "és stílusával élvezetes olvasmány. A világtörté-
nelem e jelentós mozzanatának ismerete Urkeppel
minden kulturember tudásának szükséges MqpihirfJ\'
része. A u,ú ára 4 korona. - Kapható \'
Nagy kan iisán ........Közgazdasági rOVclt
— Dj Idők. A viláj<liáboru I»ítli4lib króoikáM, naponkénti szenzációi az
iráabau in képbeu » (Jj lilik, A ini érdeke. eae-
meny » négy világéul harcterein történik, ui uiiwl A f7 TT T O A
.lealr térj. fealói azépségo képekben Érdekeaná*. Jt\\_ ZA U J Ü It
eiöveasi nívóval i» elókeló ízlés jellemzi Herce* ^
HOUTIKAI napilapnak. • •« *
regjeiben ii egwént > „épírodalom Ápolói. - ,, . . . , ,,.,„, , , , "H 1 .....W\'"-Mik az ered.......yról.
Blíflwléai ára ue<ye,tévre 6 korom. Kiadóhivatal Vasainapoiikéut két közkedveltség annak határozoltan Hndape.t, VI. Andréaay-ui 16. \' mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:
— A .Vasárnapi Újság- luiudtm atáma »Al Asszonynak", a másik a: „A Gyer- 1/ A if M A K«ida# tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Ui- mekeknek. * in íl /in •Ili" .ISfiieléai ára negyedévre ót korona .Viláí-
krónikáival együtt lial koroua. Megrendelheti a Akt a. vtllíhiboioról i, afj Illáikban kell 1........ a ki nem látja a „Zalai Közlöny"
rTMtonfl MaMMralaMbu (Badapmt. |v , »«v4.,.tríi, iro. rohamos fejlődéséi. pedig világosan jel-
lemzi. hogy
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillanatig sniil, hanem soron kivül vegyük igénybe
„Zalai Ko/.löii.y" hirdetési rovatai, mei 1 ott határozol tan eredményt ér és n magyar hintaló
VILÁG
"\' — -- * /• OJ MM,,V Itin^lDU
p«» Néplap", a legoloMÓbb uj»ái( aiámára, lélévre J koroua 40 fillér.
magyar nép
— Aa .Élet" Hiépirodalmi é» mdvémeli heti. lapot (azérkewll Audor Józsefi K>zdax Urtaloni érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kilauó lapel melegen ajánljuk olvanóiuk figyelmébu, Bierkeantóaéi; éa kiadóhivatal: Budapest, I. F.hér.ári ul 16/o _ Klólizelési á\' félévre 10 kei. Uiilatványatámol kési-Béggel küld a kladóhival
---------- - -ni----
a®"" magaaarkeastett napilap karaiéban érta-attlnl, flaaaaa aló u AZ DJT»A<»-ot.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egéaa évra .... 03 korona.
FéUvra.....16 „
Negyedévre .... a „ Biy hónapra ... a K. 80 r.
Megrendelési cim: AZ UJ8AO KIADÓHIVATALA Budapest VII, Rákóczi ut 54. szára.
AZ
eziin lapban uiegj.\'lenó utiuileu hirdetésnek kellő haszna van. Szentesnek áll a világ, vaknak az
—____________vm-, aawwi m Q">. szan^. | ALAUIZSNAI
S ______ "
s
KŐNYY-, PAPI - ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divaiu levélpapírokban
----- és névjegyekben
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára rrrrr^^
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk - ": nagy raktára.
Nyomatott » lapialajdonoa Ifj. Wajdita József kóuyvnyoiadijábau Nagykanizsán.
•k
55-ir évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. julius 12. Szerda
53 szám
.Sierkeeatőeég és kiadóhivatal Doiktér 1. Tolatni in. -atrdoUaok dljeaabáa oaorlat.
htlaliíi ti«rkoi.t.i
Erős Sándor
Kemény Láaaló
Megjelenik hetenklnt kétszer. nMaetéal ára: E*jr érre 10 kor, filém » korona, aeCTodtrro a koroaa S0 fillér. — _Iqm aaáaa Lra 13 fillér.__
Pénz a semmiből.
Segítsük a hadiárvákal. ■t
Budapesten pár hónap előtt egy olyan üdvös mozgalmat indított meg a Hadsc-gélyző Hivatal, amely azóta több százezer koronát hozott össze — semmiből. A pénz a háborúban elesett hősök özvegyeinek és árváinak segítésére fordítódik.
Annyiból áll az égési csuda, hogy amit azelőtt a pesti bérkaszá-nyák és budai öreg házak lakói a szcmeteskocsira öntöttek, most néhány hónap óta szépen berakták a Hadsegélyzőnek gyüjtőkocsijaiba. Ringyet-rongyot, mindenféle lim-lomot, di-rib-daiab hulladékot, ami a háztartásban már amúgy is kellemetlen, alkalmatlan, elküldtek a Hadsegélyzőnek,
Ki hitte volna a háború előtt, hogy még az ilyesmiből is pénzt lehet csinálni! Pedig a Hadsegélyző azt csínált belőle. Jó súlyos százezreket. Hej, a háború minde t nyomorúsága mellett is, bizonyos tekinte-
tekben mégis jó iskola. Sok minden olyasmire megtanít, amiről azelőtt n büszke magyar faj még csak tudni is méltóságán alulinak tarlotta volna.
Rongyszedés? Az csak fütyülős zsidónak való. És íme most Budapesten finom urak, mágnáskisasszonyok, — milliomosok háznépei és pengő sarkantyús fényes ku-katonatisztek foglalkoznak vele. Ks mindnyájan nagyon boldogok, hogy az azelőtt kissé gyanús, de most már határozottan nemessé tett foglalkozás /divattá lelt és pompásan sikerült. Mert a rongyszedés valóban kitűnő üzlet — a közügy javára. , Abból áll az egész mesterség, amint mér mondottuk, hogy mindenféle hasznavehetetlen hulladékot, posztódaiabot, fehérnemű rongyot, szétfoszlott szőnyeget, félretaposott gummisarkot, vagy akár kilyukadt foltos szőrdolmány és egérrá;;ta halinacsiz-maszárat, általában minden lim-lomot ne dobjunk a szemétre hanem gyüjísünk ösz-sze s a gyűjteményt aztán szállítsuk be egy központi helyre, amely viszont továbbjuttatja a Hadsegclyzőhüz : (Budapesti Or-
szágház) szortírozva, kiválogatva eladja. A Hadsegélyző szoritozva, kiválogatva eladja egyes gyáraknak.
Pénz lesz belőle a hadiárvák segítségére. A nyárok vitzont mindenféle hasznos dolgot készítenek a ringyek-rongyokból: meleg takarókat, más egyebeket, még cigarettapapirost is a frontokon érettünk küzdő vitéz katonáink részére.
Hát nem nagyszerű ez a go idolat, amely Budapesten már testté vált?
Miért ne lehetne ezt a vidéken-,is
, rf
megcsinálni í
iőt mégis kell csinálni okvetlenül. Szervezkedjünk! Álljunk be mindnyé-jan vidáman — rongyszedőknek- Hadiözvegyek, hadiarvák és étettünk vérző katonáink fognak bennünket áldani, ha most a legjobbkor utánozni tudjuk Budapestet.
Hajta, szervezkedjünk. Csináljunk pénzt a semmiből!
Tanácskozás a Mesterrel.

Tanulságos háborús mese
kizárólag felnőttek részére.
A Mesternek, kiről szó van, a Mesternek busz-terboltja van. Bizalmamat megnyerte ezelőtt pár h\'i-ttappal, amikor oipőtal palás érdekében számos vállalkozóval léptem érintkezésbe és Nála állapodtam meg. Mivelhogy alakja, arca ós öltözete, suszterköténye hasonlított Feinhalsnak, a kitűnő német Wagnerénekesnek Hans Bachsához csak éppen nem tudott ugy énekelni. De nem baj — Keinhals bizonyára cipőt varrni nem tud, ami most nagyobb baj rieki, mint a susztermesternek az hogy nem énpkel.
Tehát a Mester gyönyörűen elvégezte tizenkét koronáért a Ulpalást, mely rendnletlen maradt, ellenben a cipő felső bőre az utóbbi idők esőzése miatt kilyukadt. Ezért érintkezésbe léptem a mesterrel egypár egészen uj cipő építése (Ígyében. A Mester így fogadott:
— Csak maradjon állva, de vigyázzon, hogy bele ne lépjen a csirizbe, ruert a csiriz most drágább,
mint h 7»ir. Nos, mit bátorkodik akarni?
— Bocsánat — esedeztem — az eset egyszerű. Kgy pár cipói szeretnék csináltatni ós a körülmények felől szeretnék kérdezősködni. Mibe kerül ós mikor lehetne készen?
A Mester feltette az okuláróját és hivatása
magaslatán minden szót külön tagolva kinyilatkoztatta a következőket:
— 1. A pár cipő elkészítését hajlandó vagyok elvállalni. 2. A pár cipő ára legalább is hatvan korona lesz. 3. Kikészítésének időtartama tiz nap. 4. Azonban a hatvan korona nem végleges összeg. Esetleg többe kerül a pár cipó, aszerint, hogy mi-! 1 képpen ós mennyiért sikerült a hozzávaló anyagokat, j úgymint bírt, talpat, szövetet, szeget szerezni. Mert előre kijelentem arról, hogy varrott cipó legyen, ne , ábrándozzon, nevezetesen az ehhez való cérna elfogyott. 5. A mennyiben sikerül bőrt találnom, minek árát ön köteles, tekintet nélkül a leendő cipő sorsára, előre kifizetni azon összeggel együtt, amibe a cipő hatvan koronánál drágább lesz. a cipő tiz nap alatt nem készül el, akkor későbben lesz készen. Ön tiz nap múlva megkezdheti a tudakozódást, de a fent maradó hatvan koronát csak azon a napon köte-
les kifizetni, amikor készen lesz 7. A cipő nem küldetik ha/a. Un személyesen köteles elvinni, azonban az elvitelért fizet egy koronát, mert inast nem tarthatok, pedig az inas mindennap azelőtt végzett annyi munkát, hogy az nekem naponta legalább is öt koronát jövedelmezett. Kérdezem, aláveti-e magát ön e szabályzatnak?
— Alá, siettem kijelenteni én.
—> Ha már ennyire vagyunk — folytatta a Mester, — akkor ínég külön figyelmeztetést közlök önnel az elkészítendő cipőre vonatkozólag.
— Csupa fül vagyok Mester.
— Kzt felesleges volt mondani, látom — szellemeskedett a Mester. — Tehát hallja! Hallja?
— Hallom!
— A cipőért nincs jótállás! Addig tart, ameddig tart De eltart is, ameddig tart. addig ön köteles ti cipőért szereplési dijat fizetni.
— Hogyan? Szereplési dijat^
—r, Igen. Tetszik tudhi, ha valamely szerzőnek egy dnrabját előadják egy színházban, akkor a szerző minden előadás után tantiémet kap. Tehát minden nap, amikór ön a cipőt hordja, fizet nekem hufcz százalékot az ön jövedelméből Kifogadja?
I
ZALA! KÖZLÖNY
JULIÜ8 12.
Gazdag anyagot nyújt a színtársulat a kritikusnak. t!saknem naponta lepi meg a közönséget egy-egy preraiérrel. Ugy órzarr sokat, nagyon sokat kellene irnom derék művészeinkről, mert ők igazában, derekasan megtesznek mindeut, hogy a kon-
xoroiumos kasaza jobban honorálja őket. Napi éle- fecsérelniök.
két népdal, az nem eredeti, kölraönkért ciráda a nyebbtllés , sóhaja. Ne higyjetek miilden lehetetlen darab felruházása. Itsó, Peterdy, l^tabár, ^ósjjq hintek. Jusson eszetekbe, hogy az Itóthy Margit jobb ügyhöz méltő igyekrfetef fejtetek ombcrek bizony -- gonoszok, előbb beszél-ki, hogy a darabot sikerré vigyék. De a hüvöe fogadtatás kiérzett a földszinti hallgatóság sorából. Csaknem klauszszerü bohóccá alakítja ez a darab a művészi erőt. Sajnáljuk őszintén művészeinket, hogy kétségtelen művészi erejüket ilyen darabokra kell
tünk összea eseményeit ők adják, mert az újság te-
temes részét i
a harctéren írják, itthon csak gól «iimot
Tökéletesebb, művészi szintáju sikerről adhatunk
nek, mint kellene. Sokat eltemettek mái, akiknek pedig semmi bajuk sem történt, hála a magyarok Urának! Nem igaz. nem való, hogy elesett ez az ifjú, meg a másik. Hiszen meg ütközet sem volt, amikor már eltemették őket. S azután jött az igaz
vagy rosszul másolják.
* Csásvír.té előadásában. Itt van esemény, hir ,ő|ük> hogy é|nek> hogy győznek> hogy
IvLnr dr^ma! irrAnunl Van hiM.ír ovin \'
•mely olykor drámai erőt igényel Vin báltér, szín
Vasárnap az Árendás zsidó tolt műsoron. „ „„,.; aláfestés, amelyek, mj„d érdekesek. Ügy kit Ennek az előadását azonban inkább rovással, mint „„„j motívum különösen kihasad az operette tűi-
dicsérettel emlegetjük. Ai elsi felvonás különösen termelésből , hosszabb életet jósolhatunk neki. A
döcögött. Nem volt benne gördülékeny simaság. köt- szereplók szívvel és lélekkel játszottak. Átérezték a
vetlen élet, folytonosság, hanem e helyett egy sza- daraliot » beleélték magukat. Zalai Margit sikeres
kadozott filmet láttunk, amelyet nagy igyekezettel szereplését tetézte ebben az alakításban. Hang, beszéd,
törekedett összefoltozni • sugó. így ment. Igaz min- mozgás, megannyi életjelenség volt nála a valóság
den azé. A második felvonásban azonban már egy- patinájával boriivá. Ilaranyai most kevésbbé illett
öntető a játék, a törekvés, a figyelem és simán ment hozzá, Kovács Imre az álércés fokát csaknem meg-
semmi bajuk. Ezer eset megcáfolta már a hamis híreket, a tietek is, aggódó szivek cáfolatra lel — reméljelek !
Verus.
az előadás a siker felé. Ezt különösen Tóth József, l\'eterilí Etel, Utabár, Horbély Sándor, llorbélyné. Szüts Irén játékának kell betudnunk, akik valósággal önfeledten élték végig a kifejletet.
Vasárnap délután a Szulláti operette ment.
Hétfőn este Kávéházi Konrád operette ntent. A darabot hárman írták — Guthy Soma, Faragó Jenő s a zenei részt Barna Izsó. Oe a három szerző munkája egytltl sem ér fel a siker magasáig. Ez ne továbbja annak, hogy lehet gondolat nélktll is Írni. Mindig beszélnek a színpadon, do ez a bestéd csak arravaló, hogy kiteljék az idó Hajuknál fogva előrángatott jelenetek, amelyek semmi összefüggésben sincsenek egymással, atlják a darabot A zene meg száraz, vértelen, üres valami. Ami jó benne — egy-
— El. Persze, hogy el I
— Még egyet. A cipővel nem szabad az utca baloldali járdáján járni, csak a jobboldalon. Elfogadja?
— Pardon. Én a baloldalon lakom.
— Átköltözik?
— Át.
— Most már még egy utolsót. Abból, bőgjön a baloldalon lakik, azt következtetem, hogy ön ndnj ellenzéki. Figyelmeztetem, hogy ön a cipőv/l köteles áttérni a kormánypártba. Altért?
— At.
— Tehát, aki át mond.
lesz szíves beleegyezni abba. hogy az egész cipóké-szitési ügyet ad acta helyezem addig, néhány feltételt kigondolok Rendben?
— Kendben — feleltem s járok mezítláb.
A kofa büntetése.
Különös népiUlet.
A tojás áta a/, utóbbi idóben erósen felszökkent, a háztartásban nagy szükség van erre az élelmi-cikkre és igy a háziasszonyok nagyim is megérzik a drágulást. A Kő-utcai piacon is elég liangosak az asszonyok, csak a kofák nem veszik ki réazüket a . bustilásliól.
Egy úriasszony, fiatal, jóképű cselédjével sétál-
j;.„.•„,.,,. i , „ gittolt a téren. Vásárolni akartak, de bizony nehezen
osztatlan dicsérettel ezúttal is (Irganuina kellemesen \'
kaphattak oleró holmit.
— Van lelke tizenkél krajcirt kérni egy tojáséit — lakadt ki a cselédleány, aki urnője sötét arcát látta.
A kofa egyszerre bőbeszédű lett:
— De bizony van, lelkem! Mert az idók változtak ! Eddig minket Ötöltek, do most mi vagyunk az urak, a nagyságák ideje leáldozott.
— Az úriasszony és cselédleánya távozni készültek, de a kofa nem engedte:
— Volt egy kis adósságom, de tnár a háborús nyereségből kifizettem, — dicsekedett, — psak azt szeretném, ha sokáig tartana a hálioru.
— A cselédleány megfordult:
— Mit mond maga? Azt akarja, hogy sokáig tartson a háború?
A kofa megijedt és csak hümmögött. A cseléd arca kipirult és a harag már izzott a hangjában:
Tudja, hogy a vőlegényem a harctéren golyók
közelítette, do néhol játszott az Siet helyeit Peterdi alkalmasan illeszkedett he a letszei, a siker körébe s mellette SzOts Irén sem meni a hatástól: Ulabár és Horbély — néha (bár túlozlak - ennek ellenére is hatásosan szerepeltek. Blidár Valéria stílszerű a ruházatában, de első megjelenésekor elfogult volt. Később tetszéssel játszolt. Tóth Józsefet emlegwsllk
csengett, mozgása életjelenség s játéka kiforrott. Ujabban élveztük, újból is megdicsérjük sikerei alakításáért. Török Laci és Hofmau Lilike édes kis nippe-sek voltak. Igy festett a tobló minden árnyalatában.
Szerdán Palika, a következő bárom napon át Mágnás Miska lesz műsoron
Kritikus
HÍREK.
-V-
Reméljetek.
Ebben a pár sorban reményt akarok a fájó, a sajgó sebekre, amelyeket az a tudat ütött, hogy némely szeretteink az ellenség fogságába jutottak. Nem igy van
bét Is mond ön hif?yjelel< minden kósza hirnek Várja- van! Tudja, hogy az apám is ki vau téve
Adakozzunk az elesett hősök özvegyei ós árvái javára!
tok mindannyian a fájdalommal és remél-! «*p>rinak
amig jnég jelek. Ne.n régen történt. Tele volt vele a A L"ra \'eltll,zl« » »*H«t & cinizmussal felelt:
város és mindjn ajak, hogy Treibcr Kát- ~ iV\'k"IB n,i"rt,\'lí>\'- Kiki a maga dolgával
»""\'" Őrnagy és Lajpcig Imre százados —1W",m ni"\'* st\'"l,im * MÍ,U ">W
orosz fogságba jutott. Már könnyeztünk is * T"\' ",4r ^
\' csak lllftir ló líll-il, ,,ll n rl n ,,&>>., 1/ ____L. _
sajnáltuk is őket, mikor a napokban várat- idők lan fordulat történt. Treibcr őrnagy meg
vau. Bárcsak még jó ideig eltartanának ezek a nagyszerű
A.cseléd tekintete villámlott Sző nélkül feljött — bár betegen. Lajpcig Imre pedig k»P\'« » tojiskosarat é, fejéhez vágta. A sok tojás csakium minden jóbarátját elhalmozta Ud- eiliir"" « fehér-sárgis folyadék ráímlött az vözlő sorokkal, hogy él, hogy vitéz húsza- umm\'n- A b™^lgelóst sokan végig hallgatták,
Hadsegélyző Hivatal fn. samk kcm,inJr ökl,ivel «»" az orosz sorokat. ,\'""!\' ",i,uiu"lii " k»«~«»»<H. a megijedt nő futni
" UGW iU ..........Kt\'Zütflt. firíV U7Aiilinn ».inJ..KÍ.l . ..
pénztára, Képviselőház.
Éd» megnyugvás ez a két eset. amelynek sr \'"""\'\'"" mi"dw,l\'i "14"" ir,"u,do"• ~
. nyomán ezer szívből elszállhal a megköny-1 , " \'"T ^ "U"M
tí ü,\'y 1 \'sy játszódon le a népítélet lSHtl-ban.
JULIUS lt.
ZALAI KÖZLÖNY
Nem lesi a Balaton Mura osatorna delet szerint csak azok kapnnlc engedélyi, akik a Dr. Balázs Béla Winpán, balatoni kormány bit- né|)fölkelésH>emilUtó szemléken fegyveres szolgálatra tos, lázas buzgalommal dolgoiik, hogy mielőbb r«n-\' alkalroaanak találtattak és egyévi ilnkéntcai joguk dezett állapotokat teremtsen a Balaton környékén. "in™- A felvételi kérelmeket, amelyekhez a népfiil-Az eredi terv tudvalevőleg az volt, hogy a Balaton kelési igazolvényi lapot is csatolni kell, közvetlenül felesleges vizét egy uj csatornán kereeztnl levezetik • választott csapattest iiótszázadának |«rancanokságá-a Murába Ezt a tervet azonban most elejtették, mert hoz kell benyújtani. Az egyévi Onkéiilesi kedvez-a szakértők megállapították, hogy az áradás mind- ménynyel bíró hadkötelesek önkéntes beléphetéeére iissze néhány hónapig tart még s aitáu a Balaton vonatkozólag a régebben kiadott rendelkezések irányharminc esztendőre visszahúzódik régi medrébe. Ide-\'adók
iKlenesen kőhányisokkal tartjak viasza a pusztító ára- Földrajzi tuvolsng
dáat, később pedig kőbányáitokból rendszere* partvé- kérdése csupán minden ezen a világon. A földrajzi tlelmi művet létesítenek. A kormány az idei meder- távolságot véve figyelembe, sok mindent meg lehet kotráai munkára é.i gátmővekre 6 és félmillió koro- érteni és meglehet magyarázni, még n mai szörnyű
*nát irányzott elő.
Egy lélekemelő példa.
Bántornyai alkalmi levelezőnk Írja: „Tekintetes Szerkesztő url Kgy lélekemelő esetet hallottam, sie-
vérontás körül is. Hogy miért éppen a földrajzi távolaiig? A felelet egyszerű. A ligetben sétáltunk tegnap és bámészan nézegettük a tarka nyári képet. Az árnyas utak ejryik kanyarulatánál érdekes jelenetet
tek azt röviden leírni. A bagonvai plébános ur múlt liUllnli: három sétáló orosz katona találkozott négy
vasárnap. midőn a szentmise után az evangéliumot m"t-\'jar bakával. A mi Imkáink közölt sarai is volt,
felclyaíta, a következő heti szentmiséket hirdette ki " °r(,l,t°k niegálltak. straininul szalutáltak, azután
a hívőknek. Szerdán és azomliaton kivéve minden \'"\'"denik csoport folytatta a maga sétautjál.
napra hirdeMt szentmiséket, majd azl mondta: El lilrtín\' * ligetben lla ez a hét ember vé-„Szerdán és szombaton uem misézi k, mert akkor i1"161"1! ezer egynéliáuy száz kilométernyire innen, a
korán reggel Kilócon kaszálni fogok egy szegény \'"Ibynai mezőkön találkozik, szentséges ég. micsoda
öreg astzony rétjén, akinek fial a harctéren ízen-1 lelt Toln" belőle?
vednek a hazáért, kaszást meg pénzért sem kap a Mégegyszer mondom : (oblrejzi tivoliiig kér-közeágben, én tehát elhatároztam, hogy segitek a dí"e minden ezen a világon,
baján a lekaszálom a rétjeit." A plébáuis urnák A 39-60 évesek pótsorozasu.
azonban nem kellett kimennie kaszálni, mert bél Un A honvédelmi miniszter értesítette Znlavarmegve
hajnalban az öreg asszony lekaszálva találta rétjeit. mr,é„,hatóságát, begy az IH77 - |86«. évekbeli
ehetne alkalmazni ezt a lélekemelő „öletett néplölkelésre kötelezettek ujabb sorozását az augusztus 29-től szeptember Sl-ig terjedő időközben
Jobb idők emléke. kell iiieglartatui. Zalamegyéheu minden valószínűség
Az alábli közölt szinlapot Kovács tlyuli tábla- szerint augiiszi\'is 29-én kezdik meg a sorozást
Sok helyen módszert I"
bíró fia küldte, közérdekeaségénél fogva a jobb idők emlékeként tesszük közzé: A zarwanikai hadiszinkör nj műsora látható a szincsürben 1916. május 14— tu-ig. t. Nyitány, taraja a tilxirí zenekar, a. .Magyarok Istene", szavalja: Fóris József lidp. 3. Tá-rogatószóló, előailja 0»ór Dezső honv. 4. .Egy bal-e«et" dialóg; személyek: Margit — Fórig József lidpr. Gyula — Bródy V. lidgy. 5. Magyar dalok, énekli az énekkar. 6 .Vasárnap várom a bakámat." Kupié, előadja: Bródy V. hdgy. 7 .Pufi meg a sótartó", vig jelenet. Személyek: A férj — (iold-stein N. e. é. ö. tiz. Az asszony — Fodor tiyula
— Tlaenöt hónap múlva ndott életjelt magáról. Itéczek Márk kislip|iai lalsólendvai járás) tüzér l\'rzemysl feladásakor orosz fogságba esett s azóta nem adott életjelt magáról. Hozzátartozói már rég elsiratták. A napokban végre levelezőlap érkezett töle, melyen január 30-ikai kelettel azt Írja, hogy Szibériában van
Kolduetarlsanya.
Elül is zsák, hátul is zsák, mély és öblös és nagy befogadóképességű, ez a koldustarisznya. Aki sokleié járt, sokszor láthatta, még pedig bőven meg-e. é. ö. tiz. Cseléd — Bródy V. hdgy. 8. Magyar llizva az irgalmasság változatot adományaival. Ma dalok, zylophonon előadja : Ha:a Bertalan honvéd, már nem láthaló duzzadtan, talán egyáltalában nem 9. .Binocer és társa", humoreszk. Személyek: Kend- látható már, tatán már csak szót ári vagy lezikon-órtiszt — Lánczy 1. e. é. ö. őrm. Mikulás Demeter \\ fogalom, esetleg már csak muzeumi tárgy. A koldus, — Bródy V. hdgy. ttinocer .István — Bucsánszky aki egykor Krőzits lett ,általa nap-nap illán, ugyan A. Kendór — Fodor tiy. e. é. ii. tiz
mit csináljon vele? Lehel a legszebb szavú énekes
Adomány a Hadeegélyzőnek. koldus, kálllálhat a legmegindltóbban a szegény Lá-
A Hadsegélyzó céljaira Bágyoni Bandikától lÍnÍl """ »
8 k. M fillért, mint az általa rendezett gyermek- ^ Mktí\' **
, ... . .. \' kor megrakták nyakába akasztott kittós tart anyáját
színház jövudelmét — köszönettel átvettük. .,;„...
mindenféle jóval, amit a föld termel:, gazdaság, l>a-
Hadsegélyző romfludvtrj konyha nyijtott. Ma drágakő, gyémánt
önkóntea belépóa a hadaeregbe. tz amihez a Mdustarisznya régen hozzászokott, uram-
A hivatalos lap legújabb száma közli a honvédelmi fia, valamikor tojá-t minden megfontolás nélkül, c»>
miniszter legújabb rendeletét, az 1892-97. évben mósiulj rykott bele a jóságos asszonynép A bőség
született és jelenleg pótszemle alá vont hadkötelesek ingyenuzaruja volt a koldustarisznya. akkur, liáboru
önkéntes belépéséről. Az önkéntes belépésre a ren- előtt, ina koldus, ha meg akarja töltetni ezreseket
vogyen a bagyelárisába. Ez a koldustarisznya szomorú nótája. jr- > Egy baka vereea levele édes anyjához
A messzi volhyniai mezókról, onnan ahol must a halál vág rendet az ember-kalász táblákban, ahol elszánt harcukat vívnak a mi fiaink, a lengyel Ujakról rózsaszínű tábori lapott hozott ma a posta szerkesztőségünk részére, amelyben egy önkéntes k&ldi egy baka versealevelét, melyet a derék, egyszerű, lelkes vitéz nagytisztességü édes anyjának irt. A szívből fakadó, igaz érzések szülte sorokat itt közöljük :
Édes szülő anyám, irom levelemet, A harcba kell menni, máma én akarok ott as elaó
[lenni.
A inai nap dönti: győzelem vagy halál Legyen büszke reám, ha egy/golyó talál, Édtt.s szülő anyáin.
Édes szülő anyám, kQldöm levelemet Mef&ze a távolból s harcnak zajából Nagv muszka országból. Ahol évek óta küzdünk: tűzben, vérben Megáltuk heylünkön, fényes dicsőséggel Édes szülő anyám !
Édes szülő anyám,
(.\'sak az a kérésem : ne BÍrasson engem, l Inkább imádkozzon, megsegít az l^teu. j Imádkozzon értein reggel, délben, éjjel, Hogy haut mehessek fényes dicsőséggel, Edes szülő anyám, kedves szülő anyám I
Kelt Volhyniai harctér, 1916. VI. hó 29-én.
Leehett a robogó vonatról. Csfltörti\'k reggel 6 órákkor rendes időben elindult • keszthelyi helyiérdekű vasút Balatonszentgyörgyre, hogy vagy 60 utast vigyen a budapesti gyorsvonathoz. Az eroplán állomás körül azt vette éezre a totó, hogy a vonaton nincs raji a gépész. Azonnal megállította a vonalot és a gépész keresésére vissza indult A gépészt meg is találták a vasúti töltésen, akit aztán feltették a vonatra és visszahozták a keszthelyi állomásra A gépész valószínűleg rosszul lett éa leszédüli a gépkocsiról, Gyén sérüléseket szenvedett. A baleset következtében a vonat már qem ia indult meg újra Balatonszentgyörgyre, mert ugy sem érte . volna el a gyorsvonatot.
Hotel Ooldenes Lamm Suálloda Béceben az udvari Upera, a Ring s a Kírtnerstrasee közelében nagyon előnyös fekvésó s feltétlenül tinta. Jó restauráció.
Szerkesztői üzenetek.
— Z. Gy Margitta. Nem tudjuk mir« vélni hallgatását. Az a csengő lant berozsdásodott volna? De hiszen máshol szólj Semmit sem kaptunk. Várjuk a választ! Sok üdv!
— R R Inter arma silent Musae — csakugyan ? Vagyok sokat kell most forgatni a koboz he-lyftt a fegyvert ? Kgy-két vértől piros strófa jöhet I Köszöntünk.
— N K Csak ne olyan magasan I Maradjon elöször lent s akkur talán később síkerül a felszállás. Kz érthetetlenül magas.
4
ZALA: KÖZLÖNY
JULIUS 13
Mi LKA
r N««y.íer<lea bftvill a b»rc(<Tt« kkxdOkaál c» " áltaiábaa Blad»aklo«l Mbit legjobb
fáJdalomoHlapItó bodöntWét
I\' macktlta, riMUU, köairtmr, Uflmu, t | m.ll U kAtfáJ Ai rHi. waUlbaa
Dr. li&ktar-Ml*
Mpdcl
| Horgony-Liniment.
Horoony-Pain-Exp«ller patwu.
Othü* k -■», i «o, r—.
K.ph.lö gjfó*yaaanArakben k»«T*»- Q Iraki u Araar uroailiakotr\' cíumII ♦
"l<-híi.rr"/l<! 1\'rAga I, XI

Xllaabal kiír. 5
Irodalom.
^uc&a/iá
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
ROVÁS
Vezércikk-
Világháború
— A pápaválaaatás jogtörténete és tétdea joga. Irta: Lukács József, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik. amig az joleu alakjához ért. Mindenkinek érdekes és ta-nálságos olvasmány, amely inig egy rostról síigoruan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete! minden kulturember tudásának szükséges " lcKJobh tájékoztató magyarázattal és része. A mfi ára 4 korona. — Kaphaló térképpel Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, ■ Nagykaniisán
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikás., iriabau fa képben ál Uj Idók. A mi érdekes esemény a négy viiágréea harcterein lórténik. ail mind
.lénk tárj. fwtíi aaépeégn képekbee. 8rdeke»ség, naponkénti szenzációi az ladvéeai nívóval éa elikeló iilis jeliemii Hereit Ferenc hetilapját, a> üj Időket, melynek minden i ■láma aktuáiia kóileményeiben. elbeaiéléaeibnn és regényeiben ie egyaránt a szépirodalom ápolója — Kliflaetéii ára negyedévre 6 korona Kiadóhivatal
Hudapeat, 71. Audráaay-ut 16... POLITIKAI NAPILAPNAK.
SZEMESNEK
kell ina lenni, lia ttll akarjuk szárnyalni verseny társainkai. Az élelmesség nem
ÁLL
Napihírek
Közgazdasági rovat
AZ ÚJSÁG
egyébből, iiiintbügy ne késsünk egy pilláim lig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
..\'/„•ilii! Közlöny" hirdetési rovatát, mén ult lialározouan eredményi ér és a magyar hinfető
VILÁG
hirdeteseil iit megtalálja A hirdető lövid
. . . 4 alR" i\'ioggyőzídik az eredményről. -
. —: * -Vawiap Uja ág" minden néma Vasárnaponként ket közkedveltség!) annak határozoltan
gazdag tartalommal jeleulk meg. A .Vasáru.ni Ui- 1,1, , .. .. ..,,,,_ „ "
•ág" elóíiletéai ára negyedévre ót korín. .Vilá^- mellekletet ád »2 AZ UJSAG. Egyik:
króniká--val egyitt hat korona. Megrendelheti a .Az Asszonynak", a másik a: „A Gyer-
„Vaaárnapi UjiAg- kiadóhivatalában (Budapest, IV., mekeknek ------------
Kgyeíem-ulca I). Ugyanitt megrendelheti . .Ki-pea Néplap", a legolcsóbb oj»ág a magyar nép .lámára, lálévre \'1 korona 40 fillér.
ntladaa eaernéa/ról, ..Inkáiról mtlv.ai.trdl. lro a. Un... . - J , • , . • dalomról bóvan éa maffbtxhatóan óhajt ery klttt
VAKNAK
a világháborúról éa egyáltalában kell ll\'llui. a ki 11(91)1 látja a „Zalai Közlőn v -
nwrSI lllnhilrll I----I { ■••> -. >. ... *
lapol (aierkeaili Andor Jóiaef) *udag tartalom, érdeke. éa aktuáiia képek egéaiitik ki. A kilbii lapot melegen ajánljuk olvaaóink figyelmébe. Sierkeaitóség éa kiadóhivatal: Bud.pest, I. Fehérvári ul 15/c — KI ifi letéei át félévre 10 kor. Mill.tvány.iámol kész-eéggel küld a kladóhival.
----—M|raa»y mwi
aUmt, B.eaaa alt ai AZ UJaáa ot.
KI.ÖFIZETÉil i>U Bcéaa évié . . . . sa korona. Félévre . . Vegyedávre . KtJ hónapra
Megrendelési olm: AZ UJ8ÁO KIADÓHIVATALA Budapeet VII., Rákóoai-ut 54. szára.
a
a K. ao f.

rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, liogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden liirdelésnok kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
KÖSÍYY-, PAPII^ ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Biis raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
ggaBgaaaiixi
Nyomatott 4 laptuUjdonoa Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
" dús raktára -- —
Jegyzői és egycbb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
\\st IV évfolyam
NAGYKANIZSA. i$i6. julius 16. Vasárnap
54. szám
Szarkesatőaég és kiadóhivatal Deáktér 1. Telefon 1 101. - Hlrd.Uj.k dljeaabia nulit
L el.lA. ..«,ke<>Li>>
Erős Sándor
Kemény Láasló
Megjelenik hetenklnt kéteaer. KlSIaotéal ára: Efr évre 10 kar, MUrra * korona, aenedévra a korona ao fillér. — ityoa aafcM éra U allét.__
Az angol offenzíva.
Ugy látszik az angol általános védkötelezettség lörvényét most léptetik életbe Az angolok legfeketébb bilije saját betüso rai helyett most az angol katonák sorait küldi az antant segítségéül és ezzel, ha igaz lesz, elkezdődik a háború Anglia számára is.
Különös feltevés, de azt kell hinnünk, hogy Anglia igazi hadbaszállása a béke előhírnöke. Amig zsoldosok verekedtek Anglia, az angol uralkodó nemzet a ir.age való mivoltában épenséggcl nem vérzett.
A verbunkosok tenyerébe szegény niií-csatlen ember csapott bele az, akinek kenyérre kellett a zsold, de az uralkodó osztályok, akik Anglia sorsát intézik, akiké az anyaország és a gyarmatpáholyból a teljes biztonság távlatából szemlélték a véres színjátékot.
Most ezeknek az órája is ütött. Az antant megnyugtatására annyi parlamenti csatán keresztül törvénybe iktatott védkö-
telezettség a papiros életből most lép igazán életbe, a harcmezőre.
Az angol anyák most sírják a gyász első könnyeit, mert llaiknak el kell menni. A legelőkelőbb család gtermeke ép ugy hadbavonul, mint a legszegényebb napszámosé és a harctéri halál nemsokára époly demokratikusan kiosztja a gyász {fekete fátyolát minden rendű és rangúnak, mint ahogy a többi harcoló államban mái-régen.
Az angol nemzet fiai most indulnak a flandriai fro Ura, ar. angol anyák, hitvesek, nővérek és arák gyászát is mugukban viszik a csapatszállító hajók.
És ép ezért a béke reményéi is. — Angliában a néplélek mindenha a véres /eszteségek erős hatása alatt állott. Most pedig nz uralkodó osztály a véradót saját testéből veri csapra. Ép ezért hisszük, hogy a most megnyíló háborús felvonás teszi gyűlöltté a háborút az angol nép szivében. És az lesz az angol kormány és hadvezetés legnagyobb kudarca.
A véreü tánc megkezdődött s már az
első összecsapás alkalmával Igen súlyos
vesz.eséget szenvedtek a háború kalmárjai. Több mint bizonyos, hogy ezek a véres veszteségek hamarosan észhez fogják téríteni az angolokat, akik eddig doháraik Segítségével más tépeinek fiainak ezreit hajszolták a lövészárokba s az ágyuk pusztító tüze elé. Most, majd ha saját vérfllf özöne folyik meglátjuk milesz ?
A dispansér megnyitása.
Vasárnap a tüdőbetogek gondozó intézetét a Király Pál utcában megnyitják. Mondanunk is fölösleges, hogy ennek az áldásos intézménynek megnyitása mennyire szükséges. A háború borzalmai errőt a valóban humánus segítségről elterelték a figyelmet. Most azonban a belügyminiszter segélyt folyositott a Szanatórium Egyesület helyi vezetőségéhez, Kövesdi Boér Gusztáv-néhoz, de azon kikötéssel, hogy az egyesület hivatásos működéséhez tüstént visszatérjen. A helyiséget most szépen rendbe-
Beszélgetés egy honvéd fö-hadnagygyal, aki tizennégy évig élt az afrikai Kamerunban.
Hogyan terjesztették a németek a kuliurát az őserdő kannibáljai közölt. - Okos gyarmatpolitika. — A védősereg hősi ellenállása.
(Saját tudósítónktól.) A világháború vészes förgetege, amely mindenekelőtt európai földrészeket lökött ki nyugodalmai evolúciójából, amely a kultúrával hivalkodó, normális gazdasági és pénzügyi életet éló vén városik rengeteg kópelotái körül indult iitlalan — útjára, ez a bestiális szörnyeteg hamarosan eljutott olyan terrénumokra is, ahol ósi, szűzi civilizálatlanságban, a mi szemünkben borzalmas l»arbárságban éltek az emberek. A láng belekapott afrikai gyarmatok!* is, veszedelembe sodorta a németek tulajdonát képező, roppant gazdag Kamerun
nevü gyarmatot is, amelynek népe teljesen vad, kife-1 jezetten emberevő és ahová elsőnek hatalmas szövetségesünk tette lábát évtizedekkel ezelőtt. A gyarmaton Németországnak sohasem volt terOlethóditő szándéka, ipart és kereskedelmet produkált ott, ig talajokat fedezett fel, bizonyos termékek megtalálásával szolgálta az ipari fejlődést, nyugatiságot vitt oda, jövedelmekhez juttatta az embereket és nem csinált gyilkos kalózpolitikát, mint a tengerek gyarmatok minden sötét, imádkozó abruzzói brigantikat megszégyenítő országa: Anglia Antantbeli hatalmaknak módfelett fájt Németország gyarmati sikere és a háború első hónapjaiben megszólaltak az ágyuk a gyarmatok vidékein is, Kamerun buja televényei közöl is, megindult a gyilkos hadjárat, amely másfél esztendőn által tartott. A kameruni maroknyi német védősereg bámulatos szívóssággal tartotta magát, az 1 angol nagyarányú támadásokat mindig bravúrosén visszaverte, míglen most — mint erről a hivatalos Jelentések is beszámoltak - sikerftlt nekik ügyesen, említésre is alig érdemes veszteség mellett, a spanyolországi Oalizba érkezniök.
Kamvrun elvesztése, a kameruni védósereg és az ottani németség visszavonulása — elsőrendűen
aktuális esemény, amelyről a világlapok nagy tudó-sitásdkat közöltek. Nálunk a németek ezen afrikai gyarmatát keveseii isinerik és kevesen tudtak arról, hogy ezen löldrósz « meglévő formájában egyáltalában létezik A különös véletlen és szerencse folytán a szerkesztőségünknek alkalma adódott erről e lényeges kérdésről hiteles és preciz tájékozást szerezni Munkatársunk beszélgetést folytatott egy jelenleg nálunk tartózkodó, kilencedik honvódgyalogezréd-beli főhadnaggyal: Kalmár Jenővel, aki tizennégy évig élt Kamerunban a német kormány szolgálatában Kalmár Jenő a polgári életben geográfus ós asztronómus. Igazi tudós: Szerény, csöndes, befelé élő és fut minden reklám elől. Évekkel ezelőtt ment ki külföldre, ahol hamarosan felismerték kiválóságát és értékét és komoly dolgokkal bizták meg. Beutazta az egész világot, több tudományos értekezlet tartott a Földrajzi és » Természettudományi Társaság meghívására Budapesten is, ahol mindig ezrivel szorongtak érdekes előadásain. Az általáuos mozgósítás híre Kamerunba érte. Azonnal utrakelt és jött hesa Magyarországra, hogy eleget tegyen hazttüui kötelességének. Mint kilences honvédhadnagy ment el*- e harctérre. Kétszer megsebesült. Vitézségéért megkapta
y
ZALAI KOÍLONT
JUUC8 )6.
hozták s vasárnap már meg is kezdik a betegeknek a rendelést. Rendelés hetenként kétszei lesz s amennyiben lehetséges alkalmas, tápláló eledelekkel is ellátják a szegény bete.jeket, hogy ennek a hábotu-ban nagyon is elterjedt bajterjedésének ut-jat állják. Az intézetet működésének ujabb megkezdésekor igaz örömmel üdvözöljük.
litszólag kévén luiodal, amiről számol adnnlt Két darab referidáj. az egész. Az egyik vikoliydoll-gíju drimai próbálkozás, amsly azonban kéeébb. tanulta után erős tehetséggé izniosodllalik, a másik izzó tehetség, hordozéja életerős, tartalmas librettó, amely nem mindennapi ismeretet árul el az operette irodalom terén.
Szerdán este (lábor Andor 3 felvonásos szintűévé, Palika volt műsoron, Papp István játszotta a i\'imszerepet. Nagyobb, Önállóbb szerepben ezétUI láttuk éa élveztek ót. Szerape meggyőzött bennünket tehetsége dimenzióiról, kvalitásos tartalmáról, mert a játék sokféleségét, az átélés kaleidoszkopszerü formáit tökéletesen tárta elénk. Ha néhol, az érzelem skáláiban ugyan nem is szórja még telt kézzel a drámai erő kincseit szerepében, «z nem von le sokat dicséretéből, melyei érdemesen irunk szerepe jutalmául.
KilOnik játékán a gondos előkészülés, mozdulatain az eleuség s egész szerepén az öntudatos művész fejlődése, a jövőre irányuló Ígérete. Belemélyedéasel készíti a tanul, ez előomlik egész jftékán, s ha ezen a csapáson halad tovább, a jogoa kritika utmutalása szerint elpusztíthatatlan nevet szerez magának. Bor-bély Sándor a korhely apa szerepét ailta életpróbált művészettel Szüts Irénl azonban1 már jobb szerepben Is láttuk t\'sige BOske kissé Ismét inelancliolikus unottsággal játszotta Unci szereiiét. Zsigmond Margit ismételten inegmutatta, hogy komolyan fogja fel szereiiét. Utabár. Németh, Torday kisebb szerepekben mutatkoztak szerdán is előnyösen.
Ustllörtök, péntek, szombat attrakciója Bakonyi Károly és Szirmai Albert operettje, amelyhez a verseket (lábor Andor irta - Mfuis Miska. Az élé-adásokat mindig telt ház nézte végig Eddig ennek volt legteljesebb sikere. S nem különös. Van eleven, sziporkozó cselekménye, fondolalinenele, tartalma s erre » zenének is van mondanivalója: Nem ftres, tá kolt valauii, hanem zamatos tárgya, humora egyaránt életerős. A játék kijegecescdett stílusának diadala volt ebben 1\'el.rdi Etel szereplése. Mintha maga is tetszelgett volna Önmagának játékában Kunyi színt és elevenséget, a művészet ily Mkezi\'iségét még nála s;m láttuk, akinek pedig minden szerepét osztatlan dicséretlel emlegettük. Művészetének sugarai! igazá ban ragyogtatta ez úttal. Kbben a szerepben vilósá-gos fogalom az ő játéka, mert itt az alakítás, a szó művészetének ei a sikere meleg éa tarlós v6lt A hiúság minden gyönyörével s a büszkeség mámorával tekinthet ez alakítására, amelybe zamatos, amúgy
igazán Maresaszerű élet i lehelt. Pelerdi sikerének osztályosa és fáradhatatlan munkatársa volt Ijdabár Miska, akiből ez alkalommal is csak ugy bugyogott az originalitás. Tinca — mint minden alkalommal _ itt is az előadás sikerének egyik erőssége volt. Tóth József nagjwernan megalkotott s gondosan elrendezett szerepével (Baracs Iván) és színes énekével ebben a játékában is rászolgált az abszolút dicséretre. Itéthv Margit éneke ebben a darabban hatásosabb, tiszlábh s biztosabb volt, valamint játéka is kiforrott. Borbély Sándort llt sem említhetjük misként, mint a siker egyik igaz megteremtőjét De fogjuk az általános dicséret keretébe az összes szereplőket, mart az együttes csak így duzzadt minden\' izében az élet. sz idilli élet realitásától. Mindenütt olt zsongott a tetszés, mely fergeteges módon jutott olykor kifejezésre, az előailás sikerének legszebb elismeréseként
Kritikus
V
RE K
Az álrokkantak.
Kényes kérdés, de n közérdek követeli, hogy hozzányúljunk Az igazi rokkanlak érdeke is, még a közönségé is. Szóvá kell tennünk, hojy az álrokkantak nálunk is megjelentek mar, ahol az utóbbi időkben
x signum laudis-t és a harmadosztályú katonai ér- felmérését és kutatásait, melyben később az egyéb-lkat. Különös előszeretettel viselik még az európaiak dsmkeresztet azonkívül főhadnaggyá léptették ehi. A ként elég jó indulata bsnszülöttek is segédkeztek által kimustrált cilindereket, a tiroli zöld és piros végtelenül nimptókus, nagyképp tudó,-katona „ bímts.M6,uk , --kalapokat és a mi palijaink közöltünk diva-
Kamerunról ás az ezzel kapcsolatos dolgokról az ÉM«k"
alábbi roppant érdekes nyilatkoztot volt szíves ren- - A kameruni benszülotlek népTOrwileg a\'hogy az összes felnőtt férfiaknak - nyolctól negy-
dslkezásünkre bocsátani fang-liaussal néptörzshöz tartozóak és a történelein venöt éves korukig feltétlenül ál kell esni a circuni
előtti időkben a audani savaunakból népvándorlás eizió szertartásán, mert különben nem lehelnének Kamerun felfedezése. uljjn kerültek be az őserdőkbe. Vadászattal, halá- teljes jogú lagjni a néger társadalomnak
_ Kg, német ezpedicióval mentem ki Ka,ne- f-glalkoznak, ültetvényeiket,, melyek főleg ba- ^m.roa fi órája és faunája.
runba. Az expedioiót, melynek célja volt a délkeleti "én, ananász, kassád, (burgonyaszem növény, és ,.,.,,,
, , ,,, ... , , .kukoricából áll, asszonyaikkal műveltetik, valamint — Kamerun de i részét körtllhelül a negyedik
Kamerun határainak megállapítása, folyainrendszei é-, \' „ \' . , , ...... , , ,,,. , ,ut
... . , ,.. , ,, . ____,, ti , minden nehezebb házimunkái asszonyaik által végez- északi szükségig hatalmas őserdők Wilják, ámenek, népngu viszonyainak kikulatása és annak ki- » . ,.,,...
német tétnek lyekben a legert,-kesebb nemes fak, mint a inaba-
— A faj eiós sugár egészséges, betegeiket az góni, 5ben, afrikai körte és a vörös berzseu gyakran
fürkészése, hogy mennyiben lehetséges olt a
kereskedelem és njersipari termékek rímére piaci j .........
Plesz postdaini gárdaez- óserdóbei| elkülönítik, asszonyaik még európai elofordtil. kivitelűről azonban szo sem lehet, ainennyi-
\' fogalmak szerint is — nagyon csinosak és szépek, ben a leiigerthoz vagy a hajózható folyók állomás-
A többnejűség uralkodik közöttük, asszonyaikat csere- helyeikhez minden használható ni hiányzik. A ke-
án.k utján vásárolják, még pedig évekig tartó rész- reskedelmi teherforgalmat emherháton, bennszülött letflzclésro. A részletfizetés a leánygyermek 3-
lehetőséget teremteni, dr.
redbeli főhadnag, vezette. Hosszas és kalandos utazás után érkezett az ezpedició egy területre, körül bslül a 9-ik fok északi szélessé* és a 16-ik keleti
hmr.u, (űrenvicslól számítva) egyik pontjára, letflwléar.,. A részletfizetés a leánygyermek 3-4 karavánok utján bonyolítják le. Rendkívül nagy szamai, a gyarinatügyi kormány utasilása tíerinl a,koruklian minden különösebb oereinónia nélkül repet játszik meg Kamerun őserdejében a kai.csi.kfa. német Kamerun legszélsőbb délkeleti pontja volt mW il » f4rj \'ulajdonába. A gyermekhalandóság A terület rendkívül v.,dgazdag. Afrika leghatalmasabb m rendkívüli, gyermekágyi Iáiban tömérdek asszony elefánt és bölénycsordái Kamerun őserdejében talál-
_ A7 ottani teljesen vad állti|x)tban lévé benn- pusztult el, mégis a népesség szaporodása igen je- hatók, melyek ezenkívül antilopok, gorillák, caim*
szülöttek, kannibálok akkor • még sohasem láttak lentékeny. Színük sötét csokoládé-barna, mint az pánzok ói leopárdok csordáitól hemzsegnek. A mo-•urópai fehér embert és a mi megjelenésünk oly öagea őserdőben tartózkodó bennszülötteké, inig a esaras területek számtalan fajta kigyók rejtekhelyéül nagy félelmet étt rémületet keltelt közMtQk, bog/ tengerparti négerek szinte csaknem teljesen korom- szolgálunk, melyek közül a legveszedelmesebbek az almenekültek előlünk az őserdőbe és csak hetek mul- fekete Ruházatuk az expedíció megjelenésekor tulje- óriási kigyók, a siarvas-viperák szemüvegei kigyók tán tértek vissza rejtekhelyeikről. Az expedíció, mely- sen Ádámszeri] volt, azóta azonban annyira haladt a és a puffot erek l\'asszionátus vadásznak valóságos élnék katonai kísérete a Libéria néger köztársaságban; I civilizáció, Imgy a nők az övükre kötött egy sor gyön- dorádó Kamerun. A halgazdag folyók hemzsegnek a az Arany és Bors partján rekrutált fekete lyitonaság-! gyön\'legalább egy kis köténykét viselnek, míg a krokodiloktól, aligátorotftól ás vízilovaktól. A csónak-gal biztosította magát • benszülöttek esetleges tárna- lóriink ezenkívül egy-egy a fehérektől levetett gal-1 forgalmat c/.ek a víz szörnyetegek gyakran veazedel-dáaai ellen, rögtön megkezdte a terület tudományos\' lérral vagy mandzsettával díszítik nya\'iukat és lábu- inessé ós végzetessé teszik.
JOL\'ÜS 16
1
ZALAI KÖZLÖNY
(
amúgy is nagyon elszaporodtak — ós el INDOKOLÁS: <li(t i«J alig érhát teetükhM a rá, a ha hozzáér Ls,
is szemtelenkedtek - a házikdidusok. Mos- \' ■) A közönség célzásnak vehetné a "T* hu,°41\' """i™*-* » ""*» . .. .„.. , , „ .... . \' délután — mosogatás után, amint a budafoki da-
tanaban egyre több lesz köztük az olyan, i talpbőr drágaságára. , . ., ... . .,„ .
, """Ba\'aB" » lárda himnusza mondja, ámbár, hogy beáll a zord
akt vvgy rokkantsagot szimulál, vagy regi «) Rémüietkeltósre alkalmas. w6_ , pÍM0„ Ulni íok „,„„ rael, rokantságát a háborúra fogja tá és a haza »j Egyáltalán nem kívánatos, hogy inkább lehetne fürdőruha. Osak térdig ér, szép f.hér nevében koldulgatja össze a pálinkára va- osztálygyíllöletet keltsünk. s az is nagyon lyukacsos, lót, néha igen követelő hangon. Legtöbb-, ») a választás szintén oly.xn belpoliti- Vaakllinoa szőr azonban nincs szükség erre a. hangra, kai kérdés, amelynek feszegetésétői óva- Az épületek, lakások rétzárjait rekvirálják. A Az emberek hiszékenyek, jószivUek 9S ne:n kodni kell. kerwkedelemOgyi minb-zter elébb azonban megfelelő sajnálják II garast a „hősMől, aki meg- \'JTekintcttcl u különös háborús hely- vaừk«etröl gondoskodik. Olyanról, mely a rézszenvedett é, érlük szenvedett szegény. zetre, nemzetiségeink isteneit nem lehet kili"fMt P41"1* 8 kM"°»5 Az eszükbe sem jut, hogy még ha kiküszöbölni.
igazi rokkantakról volna is szó, azokkal G) Hál még mit ?
se tennénk jót, amikor munkakerülésre és ——
improduktivitásri szoktatnánk őket. Panaszok a hatósági llaatüzlot körül.
Hisszen a cél kenyeret, munkát jut-í Bármennyire veri a fenti üzlet dicséretes mű tatni nekik, beleilleszteni őket a társada-1kMé>e ^ \'dnbot egyigentW.lt lom dolgozó rendjébe s pótolni azt, amit elveszítettek.
kadóse nem siüki>ógeH.
Ilyen kilinesszerkezetre pályázatot Ijirdet. A páljHiiij 1(1 ezer, majd 6-4 -8 ewr kor. A kiliiiottzerkeietnek lehetőleg olcsónak s egyszerűnek kell lennie.
A Bzöllök. A azól&oeti s borászati felügyelők a tapolcai
nr, - sajnálattal kell ko,„Utálnak, - fagy^rt,^ nielyh„ VaB|)rém Zala, Gyér é. Kotná nagyon sok snlyo. panasz .nernl Tér. közönség ku^T^^ Urlülnil. ^ ^^ rébői az nltani kezelés ellen, melyeknek ntánna járva,
Amikor az ember a rokkantnak ala-: meggyőződtünk, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
mizsnát ad, nom neki adja, hanem
ön-
Nem tartjuk helyesnek azt, hogy egy helyen
A virágzás Mejvpódötl. A második permetezést részben elvégezték. A szólőmoly kártétel. Miatt a mrtük ritkásak. A terméskilátás kielégítő. A bor magának. A ket deci pálinkával, liz fillér- • *«>• m »J i30_150 koroM rt
, "I __,„.,__ ... nagyszámú lakossal biró városltan. Kz az oka annak 1 1
rel a maga lelkiismeretet nyugtatja meg a t,m,im.nn»k
. * . ,,, az óriási torlódásnak, mely miatt sokan hétetám netn\' Immalmannak ...
jószívű adakozo, akt közömbösen halad el ju(htlni)[ ,„ w k|M<s Keri|1).„k Mfa v Az angolok annyi bünterhet szedtek magukra
a plakát mellett, mely a rokkanlak érdeké- mego|dással kell a közönségen segíteni s nem olyan »blj™ » háboniban, hogy a véresen üzleti kéreg ben szól hozzá. Ezt sajnos, konstatálnunk durva hangon bánni vele, mint altugy ott történik, al.tt ugv látszik, megmozdulni próbál az is, amit lékeli. Fölhívjuk ezekre a jelenségekre kö-| Végre is az a tisztelt ur vau a közönségért, nem leknek, szívnek, vagy tuirclének neveznek. Immel-zönségüllk figyelmét, i H\'E 11 közönség az ó kénye kedvéért. Ez okozta mannra gondoltak, a németek legendás repOlöhíaéra,
Az adománygyűjtőtől kérjen igazolást, i»ll"4n "W" ia írtlielí "kMI " \'«>»•<* \'"">B» "ki minl repülőgépet lőtt
,. ............ I kifakadását. \'Ilapasztalatainkat elmnndoUuk Füredi le. Es ennek az Immelmannak egy angol repülő,
ha nincs n.ki, adja at a legelső rend írnek. , ^ ,,„ , , ,,
János élelmező urnák s azokat ilt nem regisztráljuk, a™"\'1 azt a Münehener Nachrichtennek jelentik\'
de mindenesotre bokrétába kötjük a ha mégis stOk- •»\' bádogdoboiban friss virágból font koazorut kül-
ségét látnánk, közzétessznk a nagy közönség kiván- Jött gyászszalaggnl átkötve. És mellette a következő
ságára. » levelet: f
Mindenesetre
A rokkantnak pedig, még ha igazi is, ne adakozzék, filléreit juttasa azoknak az intézményeknek, melyek a rokkantak ügyét fölkarolják, legalább igazán a rokkantat segíti, nem pedig a pálinkamérést, amely megőrli azt a kis energiát is bennünk, amit a harclér meghagyott.
De a mi tapasztalatunk szerint különben is majdnem mindig álrokkantak élnek viaztt az emberük jóságával.
A magcenzurázott Petőfi.
Tegyük föl, hogy Petőfi ma Irta volna meg Talpra magyar! kezdetű költeményéi ; valószínű, hogy a kéziratait a cenzúrától a következő állgpotbun kapná vissza : ...,\') magyar, . . .\')
Itt az idő.......3)
\'......\') szabadok ?!
Ez a kérdés.......ű)
......") istenére
Esküszünk . ..
erélyesebb ellenőrizés ttgy az Ledobatott 1916. június 30-ikán. P. kaatély árak megszabása, mint a mérés pontossága körül is felett. Immelmann főhadnagy számára, aki elesett a feltétlenül szükséges s a protekciósok ne halásszanak jun/us 18-iki csatában. Kgy bátnr ós lovagias ellenei mindent a közönség orra elől fél emlékének. (Az bátor és lovagisa ellenfél flmlé-
Majd egyébként legközelebb bővebben fogunk kének, errír beszélni, ha egy kissé kényes természetű is a <Az rellUi5 lis,lel1 •l*>ráa«.j
dolog. llgy-e, mily nctuea, mily gyöngéd a nagy
Uj tanerők a helybeli állami népiskolában, kalmároktól I Ha igy folytatják még belopják maga*—
ítészben nyugdíjazás, részben halálozás folytán U! " »™<lnkbe. Csak egy kicsit ne volnának kizáró-o helybeli állami népiskolánál 4 tanerő kinevezése » 8.v»l*zatos flttói ennek a háborús po-
vált szükségessé. Az illetőkre nézve az iskolai gótul- \'i0\' \' uokság megtette az ajánlatát, melynek eredményét s A P1kcí
Általános jajveszéklés szijról-sz^jra, hogy a Dunáutul tán éppen a mi városunk piaca lett a legdrágább immár. S uagvon helycsen, mert sehol oly Szomorúan értesllllflnk, hogy a helybeli posta- Worlátlanitlós féktelenül nem garázdálkodhatnak a J r kofa bestiák mint éppen nálunk s nem akad akt I és távírda tisztikar egyik kedves alakja: Jauda ó,zre v„„„j a erélyesen leinteni őket. I)e nem kO-Károiy tarlalékos hadnagy az északi harctéren hősi, lönbek az ulca végi specerájoaok sem, kiknél min-, ,„. , , ,„., .. ,..,,., , , ,., Uen tejlSI, tojás stb. el»olyed s akik ináét ellopják halált halt. Fájó szívvel regisztráljuk a leverő lilrt, , vilWki (irosukll, A„,i kev& 1>0dlg a piacra kerti,
de emlékét őrizni ingjuk mindvégig. Nyugodjék azért niy hallatlan árakat követelnek, amit ma már
jövő második feléhen lógjuk megtudhatni.
Höel halál.
békében I
Megfordul az öltözék egéBzeu Lehet látni fürdőző embereket, lőleg asszony-embereket, akik mielőtt a vízbe mennének, formálisan felöltözködnek: Nemcsak .-zoknyafélót vesznek föl, hanem reklit is, azután strimflit, cipót húznak, kalapot tesznek 141 és nyakig begombolkoznak; pe-
csak a bankárok s a háború jól felhizott hiénái adhatnak csak meg csupán. Pedig épen Kanizsán az efféle jelenségnek nem szabadna megtörténni, ahova oly nagy vidék hordja he terményeit.
Hotel Ooldenee Lamm Szálloda Bécsben
sz udvari Opera, a Ring s a Klrtnerstraase közelében nagyon előnyös fekvésű s feltétlenül tiszta. Jó restauráció.

4
Z A I. A I KÖZLÖNY
JOLI OS 16
MiLKA
.SiiruwiM bavili > ku(•««!»■ kkulÖkl\'. «> általába. nladonklnél mlal l«*Jol.b
fájd«lomc»lll«pitó bedSrzsőléá
[ \'ueckBMa, rktuu, kÖMTénr, Influenza, torok-, 1 —" U kilfi\'A. «tt». MctelbM
Dr Bickur-ftl*
Upilri eonpo*
Horoony-Ptin-Expeller p^tiék».
Owfj» K - «o, no, Kapható *r<ler«Mrt*r»kb«i« varr kttiv«t-
i\'ditl M „ACMiy umaiUnhui" >ln,zot|
f-Liniment.
1 elMMt| "ílefiiw-líle Jjr<i|fy»i»ri*rt>M, !, KlIa.Ufih.ir, 6 iiM\'IMi,
k

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Jrodalom.
— A pápaválasatás jogtörténete és tM*lt» joga. Irts: Lukács József, fógimn. tanár. A vánkos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik. aniig az jelon alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány. amely inig egyrészről szigorúan tudományos. másrészről könnyed \' stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kullurmnber tudásának szükséges rédid. A uni ára 4 korona. — Kapható JUj. Wajdtts Jézmf könyv kereskedésében, Nagykanizsán
. — Uj idők. A világháború leghább krónikása, írásban ás képben az 0| M6k. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt miud aléak tárja fsaiéi szépségű képekben. Érdekesség, luívéazi nívóval óa előkelő Ízlés jellemzi Heroeg Ferenc hetilapját, az üj Időket. melyuek minden aaiifla aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a ssépirodalom ápolója — Wó/iietési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal,
iOVÁS
cikk Világháború
Icgjohb tájékoztató magyarázattal és tét képpel
Napihírek
Közgazdasági rovat
naponkénti s/x ízációi i\\v.
AZ [JJSAG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltség!) mellékletet ád az AZ UJSAG. Egyik :j »Az Asszonynak", a másik a: „A Gyermekeknek.
wm- Akt a vUághábornröl ét .»yilt»Uban mindan •■•mányröl, aalnhásrOl, mttoáaaatröl, tro-A. jfci.,. .í.í , , ■ , , dalomról bövsu ti iaa»M»hat4an óhajt in klw-
— A» .Ültet szépirodalmi és móveszeli ■ heti- nöan marasarkesststt .»»„ , .
lapot („írjtészti Andor József, gazdag tartalom. ér. . n«Ao-.t
dekes es .aktuális képek „géazitik ki. A kitti,,ö I.....I . "
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Hzarkcsztóaóg BLÖFIZETÍ1I Arak,
éa kiadóhivatal: Budspest, I Fehérvári ul 16/e - .... sa korona.
■UMuM ár félévre,10 kor «„..t,4„y„ém„,\' kész- ] \\ [ »
•éggel küld a kladóbtval E*y hónapra ... a k. io r.
Megrendelési clm: AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest. VII., Rákóoal ut 64. szára.
Budapest, VI. Andrássy-ut 18. sz.
— A „Vasárnapi ÜJaág" minden száma gasdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" aléflwtéai ára uegyedévre öt korona, „Világ. kTOniká\'-Val együtt bal korona, Megrendelhető s „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest IV Kg*»l«m-»tea 4). Ugyanitt megrendelhető s .Képes Néplap", a legolcsóbb i(j.ái( a magyar nép számára, félévre a korona 40 fillér.
— A Peati Hírlap kiadóhivatala lapunk uljná közli a magyar olvasóközönséggel, hogy af illágbáborn okozta pspirhláliy dacára továbbia áfa leguagyohb terjedelemlien, „ megszokott változatos Lsrtslommal jelenik meg és állandó előfizetőit karácsonyra lugyen \' naptárral ajándékozza meg. Kz elismerésre méltó áldozatkészség melleit még egyébb kedvezményben s , ész. siti elllizetóit, skik n Divatszalont, Érdekes Újságot, Képes Újságot és Az Érdekes Újság hábo tus albumát — gjöiiyórü kivitelű képekkel — kedvezményes árou lendelhelik meg. Méltán ajáulllaljuk nzért Magyarország tegterjedlebb lapját, s Pesti Hírlapot, tisztelt olvasóink szíves ügyeimébe. A Pesti
! Hírlap előfizetesi ars: julius llóra 2 K 80 f.t két hóra 6 K 60 f., negyedévre 8 K. Pesti Hirlap és Hivatsz,,Ion együtt „egyedévre 11 K 61>\'t., A Pest, Hirlap és AZ Érdekes Újság együit nigvadevro II K 6u f. A Pesti Hit Isp és s Képes Újság negyedévre 10 K Sfl f A ii,\'gy Isp együtt 18 K 10 I. A Pesti Hj.rlap és sz Érdekes U|ség Háboius Albuma \' ciinű pompás háborús képsorozat >.gy bóra (egy sorozat) 4 K 80 !.. negyedévre (három sorozat) 14 K. I élévre (h„t sorozati 98 K.
A Pesti Hirlap kiadóhivatala, hova az előfizetési dijat Mlldeni kell. Budapest. V., Vilmos császárul 78 r,. alatt vsu
— AZ E8T. A magyar tyságok között AZ
KS1 a< ogyolleu. amelynek kiváló .......................min-
dig mindenütt olt vaunak, >ll„l helyes és pontos értesűleseket szerezheltlek be lapjuk, a magyar közönség és a küllőid részére AZ K8T éppen igy kiterjesztene tudósító-szervezetét minden magyar kidébe, sói még s kisebb helységeket is bevonta hálózatába. A tökéletes szervezettség ereje letörülhet..!, lenül rajtj vau AZ KST minden egyes példányán aminek legbiztosabb mértéke az „Ivasó közönségek AZ KÖT tel szemben megnyilvánulő, a Állandóan
fokozódo bizalma cs ................. lett a legelter
jedtebb magyar lap AZ KST, a (iUgsajló egyik log-batslmasahl, organuma. amely a kOIBId elólt Is fogalommá nőtt s smelyról sz egész inűvelt világon tudják, hogy liirszolgAlaia n ligmegbizlinlóbb es hI* l«rj«dH4ge U Kuróp* legölsft lapjn közé ainMli.
KÖMYY^ FAPII^ ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
»Ú3 raktár legújabb divatú levélpapírokban —* és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban - ■ ■ — gyorsan készíttetnek. - ---
Tanintézetek részére szükséges cikkek
--=- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdouos Ifj. Wajdita .lézsef könfvnroradáiiban Nagykanizsán.
SS ik évfolyam
\' > NAGYKANIZSA. 1916 iulius 19. Szerda
55 szám
KzeriMSEtŐBég «8 kiadóhivatal Deéktér 1. Telefon: laa. — mrdotéaok dljaaabéa oaartat.
Minket nem lehat legyezni.
Az angolokat mindig gyűlölték a franciák. Évzázados harcaik voltak egymással. Az angolok égették meg elevenen D\'Arc Johannát, a francia szentlányt, angol admirális verte szét első Napoleon hajóhadát, angol hadak tartották elfoglalva sokáig Normandiát s Fashodánál a francia lobogónak kellett meghátrálnia Kllchener angol lobogója előtt. Most teati-lel)íf jobarátok.
Az angol mindig gyűlölte az oroszt; Rudyard Kipling indiai történetei teljes megvetéssel beszélnek a pálinkától elbutult orosz katonatisztekről. Ázsiában mindig vetélytársat láttak az oroszban.
Angol könyvek rántották le a leplet a szibériai ólombányák és börtönök titkairól. Anglia régibb, liberális kormányai többször figyelmeztették az orosz kormányt a zsidóűldözések bűnös voltára, a régi Anglia nyitotta meg kapuit a menekülők előtt. Az orosz európai terjeszkedést mindig rossz szemmel nézték. Ezért segítette a krimi
K.I.IA. ím kMI!<\'
Erős Sándor

FA>*.rka.stA:
Kemény Láaaló
Megjelenik hetenkint kétezer. Elöflaetéat éra: Erj érre 10 kar, félém • korona, negyedévre a korona S0 fillér. — Emi eaim éra 19 fillér.
háborúban az orosz allén harcoló törököket. És most testi-lelki jóbarátok.
Az olasznak több oka volna a franciára haragudni, mint az osztrákra. Az olasz katonák előre I kiáltása igy szól: Avanti Savoya, pedig Szavóját elvette tőlük a francia s az olasz Nizza most is az övé. Elvette tőlük az egész Korzikát és Napoleon, a regenát korzikai olasz, leverte az olaszokat. Az olasz most testi- lelki jó-, barát a franciával.
A francia,\'akinek a fővárosába) száz év előtt rabló kozákezredek iovai lak a patkója csattogott,\' ahol akkora volt a szörnyű nagy egalité, hogy a király és királyné feje hullott le a vérpadon, az az ország, amely menedékhelyet adott az orosz politikai menekülteknek, nihilistáknak és anarchistáknak, ma kézcsókol^Jestl-ielki barátja az autokrata Oroszországnak.
A letűnt Szerbia és Montenegró, ahol mindkét dinasztiának az volt a vágya, hogy a másikat letörhesse, testi-lelki jóbarátok-ká váltak.
Ez az intánt. Ez a nevezetes bajtársi
kulturszövetség, amely, mint mondja, a kis nemzetek szabadságát védelmezi és barbárok ellen küzd. Ezekben van meg az a hircs együttérzés, amiről minden héten azt szokták hirdetni, hogy most erősebb, mint valaha. Az. Valójában pedig egy erkölcstelen briganti-alakulás, amely mind a másiktól várja, hogy az ő számára raboljon. Semmi természetes kapcsoUta nincsen en nek az egyesülésnek és éppen azért nincs is meg az az ereje, amit magukban reméllek ds egymástól vártak.
S mindene a mi vezérkari főnökünk csak annyit mond: Én csak katona vagyok, hát nem szabad politizálnom, de mint ember annyit mondhatok, hogy ezek már többé minket nem birnak legyőzni. Ebben nincsen sem frázis, sem szónoklati hevület, ellenben annál több igazság van benne.
Adakozzunk a vak katonák részére.
Beszélgetés egy honvéd fö-hadnagygyal, aki tizennégy évig élt az afrikai Kamerunban.
Hogyan terjesztenék a németek a kultúrát az őserdő kannibáljai között. — Okos gyarmatpolitika. — A védősereg hősi ellenállása.
(Saját tudósítónktól.) Az aktualitás homlokterében levő Kamerunról eddig csak nagyon hézagos tudósítások jelentek meg Kalmár Jenó 9-es honvéd-főhadnagy elbeszélése nyomán irt intervjuuk, mely széles körükben nagy feltűnést keltett, folytatását az alábbiak Un adjuk:
Kamerun kereskedelme.
— Kamerun kereskedelme ezidószerint tisztán nyers termények előállítására és azoknak csereáru utján történt becserélésére szorítkozik. Legfőbb kivi-
teli cikkei: a kaucauk.Tpálmaolaj, bénán és kopál. (lakk gyártáshoz szükséges fatermék.) Ujabban jó eredinéunyel kísérleteznek a rizs, agáve és gyapottermeléssel, valamint a Tschad-tó környékén a lótenyésztéssel. Tengeri kereskedelmét két hatalmas hamburgi társaság bonyolítja le, de jelentékeny a spanyol, portugál, franci i és angol Jiajök száma is.
A gyarmat katonai survezete.
— A gyarmat katonai szervezete tisztán csak a bemszülöttek rendbentartására és ex európai respekt-politika támogatására szolgál fa mint a legújabb kameroni igazolják, semmiféle aggressziv célja nem volt a szomszédos angol, francia és belga gyarmatok ellen. Az egész kameruni vódfaereg körülbelül 4000 főre tehető, melyből mintegy 800 a német hadsereg kötelékéből önként jelentkező tiszt fa altiszt.
Az európaiak megjelenése.
— Az európai ember megjelenése az afrikaiak 1 között, akik fehérbőrűt eddig még sohasem láttak, roppant hatással volt. Az étidig érintetlen szűziesség -hen fa hihetetlen lustaságban élő bonszülöttek megrémültek. Csak nehezen tudtak velünk megbarátkozni.
A feketéket utak fa hidak építésére használtuk, továbbá az ordókiirtásban és az ültetvények elkészítésében foglalkoztattuk. Igen gyakori volt ez ellenszegülés is: a törzsek lázadásban törtek ki. A benszü-löttek megtámadták az európai telepeseket, sőt egykét európait felkoncoltak és megettek. A nyomban rákövetkező büntető expedíció, mely ily esetekben mindig az ismert német alapossággal dolgozott, rendet teremtett, annál is inkább, mert az egvee törzsek állandó ellenségeskedésben élnek egymással, egyik törzset a másik ellen a katonai hatóság ügyesen kijátszotta fa segítőtársként használta fel.
Kultura az óserdőben.
— A német kormány mindent elkövet, hogy az egyébként értelmes intelligens fa ravasz benszü-löttek nivőját emelje. Khben a tekintetben azonban a bennszülöttek részéről — eltekintve a tengerparti .törzsektől — a legerősebb ellentállásra talált. A né-\' metek sok orvost vittek ezen videkekre, akik előbb tanulmányozták a klímát, a speciális betegeégekei fa csak azután fogtak hozza a gyógykezeléshez, ami
egyes helyeken valóságos áldás.
*
ZALAI K 0 "í L 0 N V
JÜLIDB 19.
Mllrozza meg t békét?
Tegnap Verdunnak hívták azt a reménységét és Illúziót, amelytől a békít, a szabadulást, a nagy és boldog főllélekzést várjuk mindnyájan és amely egyre késik. Az emberek szinte babonás oróvel kapaszkodnak mindenbe, amely el nem fogyó hitük és ki nem apadó reményük szerint a végső döntést hozza meg, amelyet sokan győzelemnek, némelyek szerényen csak békének neveznek.
A Párisi Louvre eyyik legszebb antik remeke a csonkán is fönséges és elragadó szamotrakci Diadal, a győzelmi hajó orrán lebegő koszorús Nike, amely egyik példánya a sok ezer Nikének, amelyet a görögök, örökké harcban álló és győzelmes békéért sóvárgó nép szárnyasan és mosolyogva képzeltek.
Tegnap Verdun /ölött éreztük Nikét lebegni, pálmával a kezében, ma az angol francia offenzíva leverésétől várjuk a béke diadalát.
Az idegek, amelyekről már annyi okos szó és olcsó frázis esett a hosszú háborúban, a zaklatott és fölajzott idegek időnként lázba esnek ós a vérvörös horizonton déli babokat táncoltatnak, amelyek, mint a
magyar puszta látomásai, szintén a valóság adalékaiból alakulnak, csupán a lelkek optikája változtat rajtuk vágyai, álmai és
reményei örök tövényei szerint MÍltÓnVÍ SáHtlOr MáSZÍ.
Megható az az erős bizalom, az a ■«■«»»\' BJ>»««-
minden megpróbáltatáson és csalódáson is gulyoB veszteség érte városunk egyik legtekin-
győzedclmeskcdií szilárd hit, amelylyel a télyesebb iparos családját, amennyiben a férj nejét,
népek a mu még lőporfüsttcl eltakart jövő gyermekei pedig a szerető gondos jó anyát veszi!,*.
elébe néznek. Az élet élni és az ember «k el Mlltényi Sándornéban.
_...... . , . A boldogult hosszas kinos betegség utáa Tar-
győzni akar: tul minden kínon es keresz- b
csára ment ndnléat keresni, ahol azonban kiszenve-ten, minden halálokon es pusztulásokon az ^ ^^ ^^ ( ^^ ^^ h(j_
élők tovább, előre ragadják az örök küz- |ml4k ör5k n„UKHlulurai , gytaiók nagy részvéte delem és bizalom zászlaját, amely váltó- raeueit. zatlarul lobog a sírok ormán, megölt szivek pora és halóit városok üszke fölött, j hüh1 hlllil
Az embert sohasem lehet kiéheztetni\' " BeUtinc k»z^ anyakönyvi hivatalához a mi-Töményeiből és sohasem lehel kiéheztetni\' reményeiből és sohasem lehet vele elái ültetni az életet. Még az öngyilkos is csak azért megy a halál, mert reménytelenül volt szerelmes az életbe és a martir, aki a ; lassú tűzön égve himnuszt énekel, az örök élet, végte\'en, olthatatlan vágyával roskad a vértanúhalálba.
Hiába, a mementó mori is csak arra való, hogy az életre gongoljunk, első, egyetlen, halálos és hűtlen szerelmünkre.
Megevett hit téritők
% 18!»8-ban négy misszionárius indult útnak Dualáből a.-- ország belsejébe, azon szándékkal, hogy hittérítő állomásokat állítsanak fel. Eleinte jól is ment minden, a bennszülöttek szívesen fogadták a páterek ajándékait, sokan a szenteltvíz alá is tartót ták fejüket de mikor arra került a sor, hogy mondjanak le a kannibalizmusról, sőt — horribile dictu — a többnejüségról, egyszerűen lemészárolták ós megették a pátereket.
— (íyarmatkörökben ismert és a bennszülöttek által rettegett Dominik őrnagyra hárult a feladat, hogy ezen bűncselekményt torolja meg, amit meg is tett Ezen eset az ország kulturális fejlődésére nézve hosszabb időre gátat vetett, mert ezentúl nem igen akadt keresztény misszió, amely pátereit az őserdő veszedelmes mélyeire küldötte volna.
Milliós szindikátusok.
— Az expedíció felfedezése azonban mégis nagy változást hozott a kameruni bennszülöttek életében. Megtalálták a kaucsukfát, a kikxia elastikát, amely a gyarmat legfontosabb kiviteli cikke lett Milliós szindikátusok alakultak az őserdők ezen\'kin-csének kiaknázására és most ezernyi benszülött térti, nő és gyermek dolgozik a kaucsuk eidúbeu ezen fontos iparcikk előállításán. Ez a világcikk teszi. oly rendkívül értékessé a gyarmatot Német országi részére, amely gyarmatot ellenségeink rövidlátása ugyancsak
8auermann Mihály 48. gyalogezredbe li önkéntes o. Őrmester a lembergi 14. számú helyőrségi kórházban a Hazáért liösi halált halt — Sauermann Mihály a belatiuci grófi uradalomnál működött, mint ellenőr, s igen kedvelt tagja volt az ottani uri társadalomnak. Kitűnő zenei tehetségével állandó szereplője volt a hangversenyeknek és hazafias ünnepélyeknek. Fiatalon, 30 éves korában érte a tragikus halál. Halálának hire már korábban megérkezett Belatincra, de csak most nyert hivatalos megerősitést.
Bucauznak a zalai harangok. A harangok rekvirálása a vidéken most van folyamatban. Megyéspüspökünk Hornig Károly báró veszprémi bíboros ez alkalomból az egyházmegye lelkészeihez szárnyaló lendületű pásztorlevelet küldött, a világháborúba sodorta, nem gondolva arra, hogy j1amelyben elbúcsúztatja a hadba induló harangokat a primitív felfogású bennszülöttek szemében a saját]08 ft,bivJa rt P«l»^got, hogy a harangok átadásának
napjától előzetesen értesítsék a híveket. A továbbiakban igy rendelkezik a püspök :
„Előző nap este angyali üdvözlet után buosu-
presztizs-politikáját is tönkretette ezáltal
Az antant konkoly hintése.
A benszülöttek szemében\' nem volt eddig kü-lömbség az angol, francia vagy német között. Neki mindenki a hatalmas fehér \'volt. Ellenségeink elhintették a gyarmatokban a viszálykodás magvát, dijakat tűztek ki a bennszülöttek által behozandó németek fejére és igy valóban csodálatraméltó az a rendíthetetlen energia, ügyesség és körültekintés, amelylyel a német védőcsapatok legnagyobb részének sike-lült a minden oldalról előtörő hatalmas ellenséget visszaverni és a legnagyobb rendben Kamerunból kivonulni és délfelé spanyol földre lépni.
Kamerun hősei.
— A kameruni védősereg Oadiz:n át jutott
záRképp félóráig harangoz! assanak az átadó harangokkal. — Misnap ünnepélyes szentmise végeztessék azért, hogy szereteti hazánk ellenségeinek sokasága (n nagy erőfeszítése dacára mindeddig sértetlenül áll fönfí. Koszoruzzuk meg a harangokat, mert koszorus hóseiíH^ segítő társaivá válnak. Csókoljuk meg, mert isten tiszteletére voltak szánva " A zalamegyei polg. iskolák köny^gyüjtése.
A zalamegyei polgári iskolák növendékei Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő lelkes buzdítására a harctéren küzdő katonák részére 300 i darab könyvet és 2000 darab füzetet gyűjtőitek s azt már rendeltetési helyére is juttatták.
Fölment íaek moghosHzabbifcáaa. spanyol földre. Hősiesen védték magukat, harcoltak, A honvédelmi miniszter idei 11900. számú ellentálltak, küzdöttek és most, hónapokig tartó ádáz rendeletével a tűzifa, bányafa, talpfa, cellulósefa, falusuk után megmenekültek. A spanyolok internálták j szén nul és haszonía termelésénél és ezek szállitásá-a Kamerunból visszavonult védőseregei ós tnenekül- nál, úgyszintén a gőzfürétzeknél és tüzifanagyvágók-leket. Kamerun sorsa külön oldalra tartozik és a nál. továbbá az erdészeti épitkezéseknel alkalmazott a békekötés után ezen gyarmaton ismét a német erő, hon.vdeleniügyi vagy a hadügyi miniszter állal meg-a német halalom, pénz ós energia fog érvényesülni határozott időre felmentett népfölkelésre kötelezett Nagy szerepe lesz ott a magyar-osztrák tőkének is. erdőgazdasági munkásokat fuvarosokat és alkalmazot-amely már most kezdte bontogatni Szárnyát. lakat, üzemi tisztviselőket, munka fel ügyelőket, gépé-
O\'cge.) szeli személyzetet, valamint az említett faanyagok
l termilóit, akiknek felmentési ideje junius 30-án vagy
JDL\'ÜS 19.
ZALAI K 0 I (■ N Y
.1
junius 30-a és azeptember 30-a kösött lejárna idei október hó l-ig hivatalból felmentette, illetőleg felmentésüket emiitett idópontig folytatólag hivatalból meghosszabbította. Érdeklődök bővebb felvilágosítást az illetékes főszolgabírónál kaphatna!?.
Helyreigazítás. Bár a család egyik tagjától értesültünk, hogy Janda Károly posta- és távirdatiszt, tart. hadnagy a \' harctéren hősi halált halt, mégis, mint most ujabban értesültünk a dolog illetékes helyről megerősítést nem nyert.
Bár valótlan lett volna, múltkori hírünk.
Színházi jelentési Matány Antal a öregedi Sziuház elsőrendű művészének első vendégfellóptével ma szerdán l^eány-
vásár. Uperette 3 felvonásban. _f
Csütörtökön Matány Antal másotllk vendég-felléptével Cigányprímás. Operetie 3 felvonásban.
IViliteken Matány Antal harmadik vendégfoltép-tével Mágnás Miska Operette 3 felvonásban üj tízkoronás bankjegy A hivatalos lap legújabb száma közli, hogy az állam az Osztrák-Magyar Bank utján uj tízkoronás bankjegyet fog kibocsátani.
Kávóközpout A hivatalos lap legújabb száma közli a koi-mány rendeletét a kávé forgalomba hozataláról kormány ezen rendeletében jelenti, hogy a kávénak 1 közellátási biztosító forgalomba hozatala érdekében Budapest székhellyel Kávéközpont állíttatik fel. A rendelet szerint mindazon egyének, jogi személyek
niában, havas, sziklás, vad helyeken sem teremj semmi, nálunk pedig igen.
Azon Fazekas rendőr ..
Az Orosházai Friss Újság .Nyilttér" rovatában olvasauk\'az alábbi igen dühös, de annál humorosabb nyilatkozatot:
Azon Fazekas rendőrt, aki a moziban , vasárnap este a feleségemnek olyan szemtelenül a szemébe kacsintott, figyelmeztetem, hogy máskor illedelmesebb legyen, , vagy levetkőztetem.
Azon Fazekas rendőr, aki az orosházai moziban, ahelyett, hogy a rendre vigyázna, szemtelenke dik és szemtelenségét más szemével hozza kapcsolatba és azt is rendetlenül, kíváncsi módra teszi, kétségtelenül megérdemli a levet kőztetéxt. A nylltte-rezónek feltétlenül igaza van: aki felöltözve illetlenkedik, azt le kell vetkőztetni ebben a nagy melegben. Mindjárt illedelmesebb lesz ...
Rendőri ellenőrzés a vendéglökben.
Országos jelenség, hogy még a nagy drágaság mellett is alig indokolható drága árak vaunak is alig indokolható drága árak vannak a vendéglőkben. Dr. Riinóczy József rendőrfőkapitány most erélyes lépést tett, hogy a tulnagy vendéglói drágaságot csök-A kentse Megszerezte a vendéglők étlapjait ós összehívta a vendéglősöket, akiknek tudtára adta, hogy az aránytalanul nagy ételárakat tovább neiu tűri és ha ezentut is ilyen árakat számiénak, kihágási eljárást indít a vendéglősök ellen. A miskolci vendéglősök csütörtökön délutután 3 órakor értekezletet tartanak,
és cégek, akik bárminemű kárét továbbsladás céljá- ,
■ ^ \' hogy az ételek árait egységesen megállapítsak. A
főkapitányi intézkedésnek bizonyára meglesz a közön-
egyébként nem saját háztartásukban való fogyasztás céljaira tartanak raktáron, kötelesek készleteiket bejelenteni. A Kávéközpont gondoskodik a kávéaük-, ^^ Béglet ellátásáról, azonkívül meghatározza a legmagasabb árakat és intézkedik a szállításról, illetve a forgalomba hozataláról. A rendelet a mai napon már életbe is lépett
Az élömarha\'áráimk maximálása A legközelebbi időben, mint ahogy Ausztria egyes tartományaiban már megtörtént, az élőmarha ós a hus árát Ausztria egész területére rendeleti inon maximálják Ezzel . gyidóben hasonló intézkedés történik Magyarországon is.
Hogy élnek Szerajevóban? üörbe Bosznia szép fővárosát au, Szerajevóban az újságok napról-napra közzéteszik a hatóságok által megállapított legmagasabb árakat, amelyeknél többet — a legszigorúbb büntetés terhe mellett — a város egyetlen kereskedőjének sem szabad követelnie. A juliui tizediki jegyzékben ilyen árak vannak :
Marhalul., elsimuld, 1 kg. 4 —
„ másodrendű 3.(10
„ harmadrendű 3 20
Borjúhús 4.40
Hárányhus 3 —
1 kg. kávé, Hantos 9 60
1 kg. disztlÓKsir 8.40
Tojás darabja —•10
Amiül cbbíl is láthat,\',: Sieravejéban is el-
cdóbban élnek az emberek, mint nálunk. Pedig Bosz-
ségre nézve az előnyös eredménye. — Nem ártana, ha a helyi rendőrség részéről is megindulna egy akció. s
A muszkák mé£ a bor szagától is berúgnak
A napok lmii egy csoport orosz fogoly munkás vonult föl Debreeenben a főutcán. Nem mondható, hogy valami |>éldás, katonás rerndben, sót mindenik eldaíolhattá volna, hogy a lábamon alig-alig állok Ok azonban mást fújtak, valami orosz nótát, aminek az értelme még sein volt más, mint amit a tények is mutatták, — hogy ez a zabolátlan jókedv föl is tünt.
— Na, ezeknek már talán nagyon is j6l megy ? — epéskedtek az emberek s fölhívták a rendőrség figyelmét a fényes nappal dülöngöző társaságra.
A rendőrség hazakisértette a muszkákat és megindította a nyomozást, hogy hol jutottak italhoz? Szigorúan megtiltották ugyanis a korcsmárosoknak, hogy az orosz foglyoknak italt kiszolgáljanak s e szemetszuró jelenet után pláne erélyes in akartak eljárni. Kihallgatták az oroszokat. Égre-flildre fogadkoztak, hogy korcsmában nem voltak, szeszes italt nem ittak, hanem valamennyien azt vallották, hogy ók csak a bor szagától rúgtak be, mert nem szokták. Ki is derült aztán az, hogy az egyik katonai raktárban, bort töltögettek egyik hordóból a másikba. Természetesen megtörtént az intézkedés, hogy a muszkák máskor neiu hogy ilyen közelről,\' hanem még távolról sem szagolhassák a bort .. .
Orosz kegyetlenkedések Bukovinában
Amióta az oroszok benyomultak Dél-Bukovinába, ijesztő módon növekszik azoknak az eseteknek száma, amelyekben orosz katonák brutális önkénnyel járnak el az ország békés, védtelen parasztlakosságával szemben. Kzeknek az önkényeskedéseknek Bukovina egész megszállott területén észlelhető időbeli egybeesése az oross hadvezetőség tervszerű eljárását árulja el A román nemzetiségű bnkovinai menekültek, akiknek sikerült az orosz arcvonal résein át az osztrák-magyar csapatokhoz eljutni, egybehangzóan ecsetelik a bukovinai román lakossággal szemben elkövetett orosz kegyetlenkedóseket. A Pruthtól a Szuczawa-völgyig terjedő területen sok parasztházat oknélkül felgyújtottak. Sok helységben a parasztlakosságot erőszakos módon kilakoltatták és ismeretlen rendeltetéssel elvitték. A parasztok marháját, apró-inarháját kivétel nélkül elvitték, a kegyelemért esdeklő assujiiMiliiit és i\'jnMimküfeet súlyosán bántalmazták. A szegény menekültek rilli»d*r»bjait és egész készpénzét is elrabolták- Számos asszonyon és leányon erőszakul követtek el. Kimpolung előtt és a giirahumoraí uton több román feleségét és gyermekeit a cserkészek agyonlőtték és néhány parasztot is megöltek.
. Halálos baleset Bence Józ*ef kiskanizsai lakós szerdán reggel kazal rnkással volt elfoglalva. Egy önfeledt pillanat-tan azonban félre lépett p oly szerencsétlenül zuhant le a kazalról, hogy nyomban szörnyet halt Egy asszony, kinek két hadifogoly férje van
Olasz fogságból irja egy német cseh utásztizedes feleségének ezt a nem mindenna|>os történetet: Itt Asinara szigetén két osztrák hadifogoly él köztfink, kik abban a különös helyzetben vannak, hogy ugyanannak az asszonynak férjei. Az egyik férj mindjárt a háború elején súlyos sebesüléssel szerb fogságba I került, ahol hosszabb idő után felgyógyult. Felesége \'azonban azt a hivatalos értesítést kapta, hogy férje | elesett így aztán másodszor is férjhez ment. Urát a I legközelebbi sorozáson bevették katonának, a déli frontra került és ugyancsak szerb fogságba jutott. A szerbek nagy visszavonulása után mindkettőt Olaszországba, Asinara szigetére vitték és pedig ugyana-Izon táborba Í-. Egy szip napon a második számú férj .szeretetadomány csomagot kap, benne családja fényképével is A kép körben járt a foglyok kőzött, így végre az első Hzámu férjnek is kezei közé jutott. \' Élénk szóváltás keletkezett, imyd megbékülve, mint „rokonok\' közösen fogyasztották el közös élettársuk küldeményét.
Hotel Qoldenes Lamrn .Szálloda Bécsben az udvari Opera, a King s a Kftrtnerstrasse közelében nagyon előnyös fekvésű s feltétlenül tiszta. Jó restauráció
Szerkesztői üzenetek.
— N. V. Miháld. A jövő számban jön. Addig is sok üdvözlet.
7, A I. » ! KÖZLÖNY
JUUDS) 19.
MiLKA
.vUtfriróriUk MtAIi » bwtMfW kiuJOkw, . általába. ml«J»Bklníl mlal U*Jobb
fájdalomcsillapító bedürzsBlés
ir«hUlé», rhtuma
háiftju «ti.
Influenia, torok-,
Mp&lci
| ut. KiMur-nH
|Horpny-űÉient.
Horgony-Pain-Expellír pmwi«-Ov*t. i -■», l», t—
Dr. Rlc
■rsr.
Sir jfyóity.iírlárbM,
■ >p«aliall lilltIMi

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválaaatás jogtörténete ég tételes joga. Irta: Lukács JitseJ, fógimn. tallér. A vaskos munka a pápaválasztás történeti íejlódáeável foglalkozik, amíg a< jeleit alakjából ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A uió ára 4 korona. — Kapható ltj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború legbíbb krónikám, misban és képben íz Uj Id&k. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azl miud elénk tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és elökeló Ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapiát, az 0] Idóket. melynek minden szánts aktuális ktalaményeihou, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klóflietésl ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal. Budapest, VI. AadriMy-ul 16. sz.
— A .Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik inog. A .Vasárnapi Uj. ság" előfizetési ára negyedévre öl korona, „Világkrónikáival egyllt hat korona. Megrendelheti a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV.,
\\ Kgyeloiu-ulca 4.). Ugyanitt inegreudellteló a .Képes Néplap", a legolcsóbb iyság a magyar uép számára, lélévra i korona 40 fillér.
— Aa .Élet" szépirodalmi és mdvészeli hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ér-dekes és aktuális képek egészítik ki. A kilftoó lapot melogou ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. fehérvári ul tB/c — Klfilizetéaí ár félévre 10\'koi. Mutatványszámot kész-Béggel küld a kladéhivll.
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Napihírek
Közgazdasági rovat
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltségei mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Kgyik: ,Az Asszonynak", a másik a: „A Gyermekeknek.
Akt a vtlárhábómról *» «ry általiban taiadan •■•ményrtfl, aalnhisról, mftváasetrtfl, Irodalomról bőven és mcffblxhatóan óhajt egy kltü-aftea A«|iitrk«ut*tt napilap keretében érte-aftlal, alft ai AZ UJBÁÖ-ot.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Efén évr» .... 32 korona.
............le
Vegyadévre .... a Egr kóaapra ... a K. 80 f.
Megrendelési cím : AZ ÜJSÁQ KIADÓHIVATALA BudapeRt. VII., Rákóosi ut 64. szám.
— A Peati Hírlap kiadóhivaiala lapunk uljáu közli a magyar olvasóközönséggel, hogy a \\i láp háború okozta papirhiáuy dacAra további a is a legnagyobb terjedelemben, a megszokott vAllozatos tartalommal jelenik meg és Állandó elóíizetóit karAcsonyra ingyen naptárral a|ándékozza meg. Kz elismerésre méltó áldozatkészség melleit mAg egyébb kedvezménybeu s részesiti elóíizetóit, akik a Divatszalont, Érdekes Újságot, Képes Újságot és Az Érdekes Újság liábo ros albumát — gyönyörű kivitelű képekkel — kedvezményes áron rendelhetik meg. MéltAu ajánlhatjuk azért Magyarország legterjedtebb lapját, a Peati Hírlapot, tisztelt olvasóink stives Ügyeimébe. A Peati Hirlap elófizutesi ára: jalius hóra S K 80 f., két hóra 6 K 80 f , negyedévre 8 K. Pesti Uiriap és Divatszalon együtt negyedévre 11 K 50 I., A Pesti Hirlap és Az Érdekes Újság együtt n\'gyed,ívre IS K 5ü f. A Pesti liirlap és a Képes Újság negyedévre li) K M) f A négy lap együtt 18 K 10 I. A Pesti Hirlap és az Érdekes Újság Háborút Albuma cimü pompás bábom* képsorozat egy bóra, (egy sorozat) 4 K 80 í.. uegyedévre (három sorozat) 14 K. félévre (hat sorozat) 23 K.
A Pesti Hirlap kiadóhivatala, hova aa előfizetési dijat küldeni kell, Budapest V , Vilmos császár ut 78 sz. alatt van
— AZ EST. A magyar újságok között A\'L
KST a/, egyetlen, amelynek kiváló munkatársai mindig mindenütt ott vaunak, ahol helyes és poutoe értesüléseket szerezheluek he lapjuk, a magyar közönség és a külföld részére AZ K8T éppen igy kiterjesztette tudósitó-xzervezetét minden magyar vidékre, sót még a ki*ebb helységeket in bevonta hálózatába. A tökéletes szervezettség ereje letörülheted lenül lajla vau AZ K8T minden egy.<s példányán, aminek legbiztosabb mértéke az olvasó közönségnek AZ KST-tol szemben megnyilvánuló, s állandóan fokozódó bizalma és szeretete. ezért lett n legelter jedtebb magyar lap AZ KáT, a /ilAi<sajló egyik leghatalmasabb orgnuuma. amely a kallóid elótt is fogalommá nótt s amelyről az egéat művelt világon tudják, hogy hirszolgAlata a legmegbízhatóbb es el-t>*rjedségo is Európa legel só lapia közé emeli.
KÖN Y Y—, PZPIt^ ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉS
E
»ús raktár legújabb divatú levélpapírokban
|P -■* és névjegyekben ------—=
\\i -Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan késilttetnek. — -
X
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
/
Nyomatott a laptulajdoaos lfj. WajdiU Jóiaef kdajvaTOiudájábaa Na^yltaaiiaán.
(sík évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916 julius 2;. Vasárnap
szám

Szerkesztőség éa kiadóhivatal Deáktér 1. Talsfoa: na. — Hlrdsttask díjszabás sssrlnt.
Falatöi »*e,k«»*lA
Erőa Sándor
Kemény Láaaló
Megjelenik betenkint kétezer. BteaseUst ar.: E»y ím >» *«\'. •
koros*, ufrysdérrs \' korom 80 fUIér, — Bfyss lúm ár. la fluér.
A közalelmezes nálunk es másutt.
A hus fogyasztása Ausztriában. — A gyú mólcsuzsora. - Egy radikális manheimi intézkedés, amit itt is még kellene csinálni — A francia muukásélilmezés.
A háborúban megtanultuk, hogy a közélelmezés kérdéséé mindenekelőtt a legfontosabb, mert nem elegendő az, ha katonáink a fronton hősiesen és elszántan küzdenek, hanem igen lényeges momentum az is, hogy a belső területeken a polgárság ne vívjon külön csatákat az élelmiszeruzsorásokkal. A hatóságok hamarosan be is látták, hogy a közellátás körül cselekedni kell, ha azt akarjuk, hogy különösebb fennakadások ne álljanak be. Ausztriában mo»t a húsfogyasztásra hoztak szigorú intátkedéseket, amelyeknek lényegét itt ismertetjük :
Egy julius 25-lín hatályba lép.\'í minlsz teri rendelet, amely a hus- és zsitfogyasz-
i tűs korlátozására vonatkozik, a husfogyasz-1 tás tilalmának érvényességet az úgynevezett ! hústalan napokon, amelyeknek száma változatlan marad, kiterjeszti a n.athák, borjak, sertések, juhok, kecskék, lovak házinyulak, szárnyasok, vad összes élvezhető részeire, továbbbá a húskonzervekre, a füstölthusra, beleértve a sonkát és bizonyos kivételekkel a kolbászáruknt is. A magánháztartásokban való húsfogyasztást hústalan napokon büntetés terhe mellett eltiltják. A zsir, háj, vérvelőcsont, husié és azok a kolbász-fajták, amelyek csak vé: vagy i belső részek olcsóbb minősége felhasználásával készülnek, nem esnek"a tilalom alá. Ven dédlőkben, kifőzésekben és minden oly helyen, ahol ételeket szolgáltatnak ki, az étkezés ideje alatt csak kélléle husneinből készülhetnek hustételek. Tilosak az olvasztott zsírban vagy olajban sütött ételek, az összes oiajjal készített mártások, zsírban vagy vájban kisütött burgonya, valamint a nyers vagy olvasztott vajjal készített ételek.
Szombatokon tilos általában cz utóbbi
helyeken a zsir használata húsételek, halételek vagy tésztafélék elkészítésénél. Egy személynek egy étkezés alkalmával csak egy húsétel adható. A hus- vagy haladagoknak bizonyos határt uem szabad meg-haladniok. A rendelkezésre álló ételek jegyzékét az árakkal együtt az utcán olvasható midőn kell elhelyezni. A húskonzervek kcszitése a polgári lakosság élelmezésének céljából altalában tilos. A hatóságok felhatalmazást kaplak, hogy a kalbászárttk készítését bizonyos fajtákra korlátozzák.
Egységes étlapot.
Magyarország nagyobb vidéki városaiban igy Kanizsán sem nagyon törődnek az éttermi viszonyokkal, noha ez éppen olyan lényeges és fontos volna, mint minden már, közélelmezési kérdés. Kanizsán is meg kellene állapítani a hatóságoknak az egységes éttermi étlapot, — amelyen kétféle életnél többnek nem volna szabad szerepelni.
Ha Bécsben keresztül tudják ezt vinni, miért ne lehet ic akkor ezt a rendszert nálunk is megteremteni? A rendőrségnek ré.
K háború és a Kárpátok.
tallér
ver, az erószak. A békében nagy arányban Italnak szerves világ törvénye. Amint az állatfajok pusztítják
meg a betegek, gyöngék és aggok A háborúban az egymást, ugy az emberek, a uépfajok is. A harsban
rósok. a Datalok. a uemzet sziue- az ügyesebbek erólebbek, alkalmasabbak gyOznek,
hatású, a háborúi már a mert ók tudják legjobban szjlgálni a tei mészét nagy
egészségesek, az <
java Ezért a béke áldásos klasszikus koltó, Horatius is átkozottnak nevezi, folytonos Habár a háború nagyon sok bajjal jár,, inégi
célját, — a fejlódést.
A háború tehát természetes, célszerű i
, ha-
Irta és fölolvasta: Kontraszt? Daaső k 1916. május elsején.
Az emberiség élete, mint sz inga,
lengésbon van a liékétól a háborúig, a háborútól a » Il4pt,v , legrégibb idótél kezdve napjainkig ugy- ladás iszköze. Szent Ágoston viszont a békét tartja békéig. szólván szünet nélkül hadakoznak Ennek a különös rendes állapotnak, a háborút kényszernek, amely ál-
A béke a gyűjtés, az alkotás kora. amely »|jtlennéguek okát már régóta koresik a gondolkozók, tal a népek valami jogtalanságot akarnak elhárítani nyugalmas lejlódés szolgálatában áll. A háború a de Igen eltért eredményre jutottak. Sötét folfogásil vagy az elveszteti jogokat visszaszerezni. A szociálista . .nmlu,ti« idaie B a haladási írvakrau év- (Uozófnsok szerint az ember gonosz, ingadozó állat, írók szerint a hábnrukal a kapitalisták, a pénzmág-
kihen démoni erók működnek : önzés, kapzsiság, "ások, a nagygyárosok, nagytermelők csinálják, hogy irigység, gyűlölet romlottság, te hetetlenség, hosszú- j még jobban meggazdagodhassanak Ax álla,„jogászok vágy, rombolási és harci düh. . fegyver®, o,.birá«odámak nevezik, amire szükség van
Ilyen az egyes ember. Egyis emberekből álla- [ valahányszor az egyes államok kört levó vitákat máa-nik a népek, kikben az említett tulajdonságok foko-1 képen elintézni nenrloliet. Ezért vésette már Klch-zott mennyiségben vannak meg és ezek idézik elé a I lieu, a hires Irancia államférflu az ágyukra a követ-háborukat Velük szemben Uonsseau azt állítja, hogy; kezű lölirást: ultima ratio regum. A királyoknak emberek Osi állapotukban szabadok, egyenlók és utolsó szava, mert ha az egyezkedések, a tárgyalá-lakosság békés hajlamúak voltak, de a műveltség megrontotta sok nem vezetnek eredményre, akkor a fegyver, az
tizedekre veti vissza. A békében virágzik a (Oldini-veléa, az ipar, kereskedés. Házak, paloták, intézetek, gyárak, iskolák, templomok, vasutak emelkednek, a _ családi élet zavartalan, a lakosság számban, vagyonban gyarapszik, a tudomány és művészet halad s a nemzet vezetói a kötélét előmozdításán fáradoznak A bábomban hanyatlik az anyagi élet, pusztul < magán- és köztulajdon, a családnak nyugalma, rendje az elvész, a társadalom fegyelme meglazul
számban csökken ijesztó mérvet ölt a drágaság, in-lókét. A műveltség állapította meg az elnyomási, a ágyú dönt. Végül a történelem maga nem loglalko-ség háttérbe szorul a ludománv és művészet, a po-! társadalmi különbségeket, minden rosszat, köztük a zik a háborúval általában, az ó fiiadat, csupán .10-liláai élet szünetel s minden cró egy célra irányul háborút is Térjünk tehát vissza a természethez, \'adni az egye, harcok okait, lefolyását és kűvstka*. az ellenség legyőzésre Darvin, a nagyhírű természettudós szerint .a létért ményeit. Ma már körülbelül hatezer, evés mult áll
A békében a jog dönt, a háborúban a fogy-\'való küzdelem- nem emberi találmány, .hanem a mögöttünk, elég anyag arra nézve, hogy megállapil-
i A L A I K Í1 / L 0 N V
JOLIl\'i S3
tekerletre kellene egybehívni a vendéglősöket és egy gyorstempóju ankéton kellene megállapítani a teendőiiet. Ha a hatóságok cselekedni akarnak a polgárság érdekében és könnyíteni szeretnének ugy a vendéglősök, mint a fogyasztok és a vendégek helyzetén, akkor ezen értekezletet összehívják és megoldják a nagyon súlyos éttermi problémát.
* A gyümölcs uzsora.
Lapunk már több Ízben foglalkozott a tarthatatlan gyilmölcsuzsora kérdésével. Megírtuk, hogy az eladók milyen vakmerő manipulációkat visznek véghez és mennyire megdrágítják a gyümölcsöt.
A gyümölcseladás körül külföldön is történtek visszaélések. így többek között Mannhelmban drágult meg jelentékeny mértékben ezen fogyasztási cikk, mire a hatóság maximálta a gyümölcs árát. A vidéki termelők és eladók a hatósági ármegállapításra azzal feleltek, hogy másnap nem hoztak árut a piacra.
Itt tartott ez három napig. A negyedik napon a mannhei;ni rendőrség hirdetményt bocsátott ki a vidéki termelőkhöz és eladókhoz, amelyben tudatta őket, hogyha nem hoznak gyümölcsöt a piacra éppen olyan mértékben mint anakelő:te, akkor népfölkelő katonákat küldenek ki és ezekkel szedetik össze u termést, amelyet rendes áron fognak piacra, küldeni, fizenki-
vül pedig a népfölkelők vasúti költségeit és egyéb kiadásaikat az aru befolyó jövedelméből fedezik. A termelők és eladók a radikális hangú rendelettől annyira megijedtek, hogy másnap horribilis mennyi ié-gü gyümölcsöt hoztak be és rendes áron árusították. Ezen intézkedést ajánljuk a rendőrség figyelmébe. Elvégre tanulni nem szegyen, a lényeges a cél, amit ezen rendelettel biztosan el fogunk érni.
Munkáscltlmezis,
Érdemesnek t irtjuk néhány sorban ismertetni például a lyoni municiógyár mun-kásclelmezési viszonyait. A l\'Humanilé ci-mü lap közli a municiógyár étlapját, amely igy néz ki:
A gyár kantinjában I frank 50 cen-timesért kapnak a mu ikások ebédet vagy vacsorát. A napi étlap a következő volt: Az I frank 50 cemtúnes ebéd: Előétel.
Arlesi kolbász.
Főtt hus babbal.
Krémes tészta Sajt. -— Gyümölcs.
Kétszersült.
Fél liter bor. — Kenyér. Az I frank 50 cemtimcs vacsora: Leves. Borjuszcgy spenóttal.
Saláta. Sajt. —j Gyümölcs.
Kétszersült.
Fél liter bor. — Kenyér. A kantini étlapon pedig: Sült körítéssel — \'50 centimes
Főzelék--- — 25 centimes
Leves---15 centimes
Dessert--— 15 centirties
Fél irancia kényé 35 centimet Fekete kávé — — 15 centimes így élnek Lyonban a muníciót gyártó franc\'a munkások, amit bizony nálunk is sok helyen meg lehete teremteni. --
——
Szerdán Matány Antal a azegedi színház elsőrendű tniívéeiének veadégfelléptével a .Leányvásár"; csütörtökön a ,Cigányprímás" és pénteken a ,Mágnás Miska" operette kerültek izinre. Miad a három estén a közönség nagy ovációban réeuei-tette egykori kedvencét Matányt.
Maién, t nem kell dicsérnünk KözönaégOnk nagyon jól ismeri A lobbi szereplők la derekain megülték helyüket.
A 18-ik Uudwahr ezred zenekarért » fcaé-relesen kell megemlékeznünk, mely mén h kkaafun működött
Szombatim : ,Lengyelvér tlperetle.
Vasárnap délután : .StulamilknpereUe.
Vasárnap este : A nagykanizsai 90. . Uaavéd-gyalogezred zenekarának á-ik hangversenye éa Kar-kas Ida felléptével . TüiulMaU lányok- kerül színre.
Hétfőn Danis Jené a szegedi szinház tagjának
sok, miért la küzdöttek elődeink. Küzdöttek a világhatalomért mint Nagy Sándor, Július Caesar és Napoleon, az emberi jogokért, mint a nagy francia forradalom, a vallásszabadságért, mint a Makkabeu-sok, Boeakay István és Bethlen Gábor, a kereszténységért, mint Hunyadi János, az egyház vezérszerepéért, mint a középkor nagy pápái, uj hazáéit, mint Árpád, politikai önállóságért, mint a 48-as honvédek, a nemzeti egységért, mint Uaribaldi. Mollke és Bismarck a haza megmentése végett, mint a lengyel Kosciusko, nemes lelkessdésbél, mint a francia lovagok az első keresztes hadjáratlian, az egyéni szabadságért, mint Spartacus és Dózsa György, a gyarmatokért, mint az angolok, bosszúból, mini II. Szulej-mán Szigetvár ellen, irigységből, mint Spárta Aliién ellen, a vagyonközösségért, mint a koiumuiüstük, kapzsiságból, mint az oroszok és Nagy Frigyes Lengyelország fölosztása alkuiméval s a löuuálló társadalmi rend teljes lerombolása végett, mint az anarchisták. \'is
Kzekból a példákbél nyilvánvaló, hogy a népek mindig valami érték, cél, érdek mialt foglak fegyvert így van jelenleg is.
Érdekek vezetik ellenfeleinket, ile ezeket\' ma még nehéz teljesen megállapítani, mert hisz\' diplomaták, miniszterek nyilatkozataira vagyunk utalva,
kiknek pedig sohasem voll főerényllk az igazmondás, visszaszerezni. Minket a németekkel együtt szintén
Követik Talleyrand tanácsát: „A sravak arravalók, érdek vezet, inert veszélyben vau a tulajdon, az élei,
hogy az ember elrejtse gondolatait " Csak egy van, a család, a magyarság, az ország területi épsége, a
aki őszintén beszél, — a hitszegő olasz. Saiandra haza, az illantok és uralkodók tekintélye, a jövő
miniszterelnök ngysnis nyíltan kimondotta: — ..ttlasz- vagyis mindaz, ami nekünk értékes, nagy és szent!
ország politikájában n sacro egoismo. a szent önzés így töri ki a háború 1914. év augusztus ha-
lesz az iránjad\'i." vában. Rövid siker után vereség ért bennünket és
Már az angolok, franciák, emlegetik ugyan a seregeink az oroszok háromszoros ereje elől kényte-
német barbárságot, a porosz militarizmus!, katonai lenek voltak visszavonulni. — Az ellenség pedig
szellemet, a kis államok. védelmét, a nemzetközi jog szeptember végén, október elején benyomult ííesz-
megsértését, 11. Vilmos aralomvágyál de ezek csak terce-Naszód-, Mármaroa- és Hereg megyékbe. Innen
szépen Itattgzó, üres frázisok. Az angolokra nézve a ugyan aránylag rövid idő múlva kiverték őket, aak
háború oka valós.inüleg abban áll, hogy a német az ungmegyei IJzwk táján veitek erős állást, de
ipar, kereskedelem, forgalom, a szárazpsldi- és ten- Bzurtnay altábornagy vitéz katonái megakadályozták
geri-hadsereg nagyarányú emelkedése irigységgel, további előrenyomulásukat. Sokkal veszélyesebb, tar-
Bggodalotnntal, ...........nel, töltölte el. Azúrt állóit a lósabb voll Zemplén és Sáros megyékbe való betö-
szóveUtégeaekiiez, Itogy veszedelmes versenytársát restik, ami váratlanul ért minké1. Mi ugyanis, Sátor-
tönkretegye.
A franciának Kiszász-lsjtllaringia kell, — az olasznak Dél-Tirol ós az adriai tengerpart. Szerbia és Montenegró fiilakarták osztani maguk közt Albá-
aljaujlielyen, famplén székhelyén 1914. november 22-én héttőn nyugodtan megkezdtük az előadást. — Hisz\' sz előző hét adatai szerint a köiponti hatalmak 30 ezer embert lógnak el, az oroszok tthadserege
niit, Hercegovinát. Boszniát, Horvát-Szlavonországot Varsó felé bátráll és százával szállították a foglyokat, és a Temravidéket. A cárnak kellene Kelet-Porosz- Volt ugyan llófer jelentésének egy gyanús ország és a Dardanellák. Belgiumnak és Portugállá- része: .orosz csapatok a Kárpátok (elé nyomulnak, uak területnagyobbilást Ígérhettek a német birtokok- aminek a most megindult ilogy harcokkal csak áléból : a bolgár, török az elveszett részeket akarj* írtadéit jelentősége van« Ez legkcvésbbé sem nyűg-
JUI.Ü8 «.»
i a l a i :: í. 2 l o x i
8
felléptével „Bitit az erdtof — Itenia Jeni nagykanizsai illetóiágu a lapunkban már többször irt szebbnél-szebb tárcákat. Beméljok, bog; közönségünk »z alkalommal azintén megtölti a nézőteret.
Kedden ,Vig övvcgy-. Uhir örökszép zonéjo operettje.
Aratás.
■ i
Milyen is a nemzet.
HIEKK.
Katonatarisznya.
— Zilahy Lajos verseskönyvóböl — Válftmfaresztül csüng U balra
És mbid -tgyforma, mind-mind barna. Vájjon mi van benne? Hogyha leli lenne.
Akkor se lenne kincs e bús tarisznya, — Van benne eccájg! kanál, bicska„ Van benne só, van benne paprika, Komisz dohány, egy szurtos kis pipa — Ó katonatarisznya !
Katonák, -»- hogyha sorsuk fordult — És, eldobáltnk reményt, hornyút. Ha máV hititk ■ sincsen S messzi vau az Isten, A kezük ... kezük ijedten remeg, Kincset rejteget... vájjon mi lehet ?
Csak egy darab — egy kis darab kenyér, —-é^röngfbs, -bús tarisznya ! *\'
Valami nyomott, bágyadt hangulat az élők kötött. Nem ceüggetegaég. Azt jól ismerem. Ez nem, az. Nem is .minden mindegy"-fél« lélek ál lapot. Inkább valami olyan meghódított akarat. Kényszerűség. Akarna ugyati. De egymagába nem tud
Ilyen lélekállapot ül a falusi nemzeten A jó Isten bőséges 1 szeretett\' váratlan áldást adott a magba. Abba a rosszul elvetett, későn halt magba. Meg is oltalmazta. Meg is érlelte. Csak ugy sárgul a mező, mintha arany volna végig öntve rajta. \\
Boldog időkben ilyenkor már feküdt a rozs keresztes kepékb^ _ -a--.
talahitott minket. Másnap a hangulat teljeeen megváltozott. Reggel 9 órától kezdve több mint ezer trénkocJi vánszorgott a főutcán keresztül véres, ki-sebesnletV hátú lovakkal, sápadt, kimerült emberekkel, akik kérdezősködéseinkre vagy csak legyintettek vagy ennyit válaszoltak : „nyolc napja jövünk Galíciából, alig tartunk pihenót, l*j van."
A megyei- és országutakon szekér szekeret ért. —, A vonatok egyre-másra hozták- rendkívül össze-zsufolvá\' a menekülteket Különösen sokat szenvedtek a (wecsjámók, gyermekek, nók, aggok, akik fáztak, éheztek, panaszkodtak és sírtak. Az állomáson tolongás} veszekedés, lárma, kapkodás és a gazdátlan pod-gyá-zok tömegei. A városban szintén jiagy volt a zavar. Az egész katonaság elment. Parasztkoosik, hintók;; autók, vitték a* embnreket A hiva\'aloá falragaszok előtt i/gatott csoportok tárgyaltak. Kémhi-rek terjedtek. Bukovinát, Galíciát elfoglalták. Prze-mysl teljesen körülzárva, Kassát kiüritetUik, az oro ktok benn vannak az országban, iszonyú dolgokat művelnek, egy nap múlva itt lehetnek. Tanácstalanság, félelem, a szellemi bénultságnak egy neme vett erőt mindnyájunkon. így múlt el a délelőtt. Délután semmi hir. Este azt az értesítést kaptuk, hogy az oroszok a duklai hágón betörtek, elárasztották. Sáros és Zemplén megyék északi részét, a mi seregeinket mindkét megyében\' viüstaverték.
(Vígo köv.)
Most még mindig áll a lábán jő réxze. Érik. Tul is érik. Várja a kaszát. Hódolattal, földig hajolva várja.
*
Dicsértessék a Jézus Krisztus I
Mindörökké — felelem.
Egy őszbecsavarodott, élet megtépett anyóka jön hozzám panaszával
Oh a panasza:
Hát kérőm. Má\' az Őszre is csaknem fára fa-csarottan, még azt a kis fertál<w fődemet emunká-tatnyi, evettetoyi tuttain. Most meg ippeg ott vájok, hogy senki emberfia nem akad, aki lövágná azt a kis hitfán rozsot.
Hit mondok ide gyüttem, mer tudom, hogy az „intézőknek elnöke." (Gazd. int. bizottság. Lögyön szüves kaszáitassa lö azt a kis élelmemet.
így az öreg anyó. »\' \'
Helyes néném, meg lesz. De értsünk szót. (Ez Bz iránt a nemzetnél (falusi n-\'p) mindig idejében legyünk tisztában.)
Annak a fertályon földnek lekaszálása, marok verése, egyszóval rendbe létele magának 15 koronájába kerül.
Hogyan? Azt tuttam, hogy az .Intézők" (bizottság) ingyen arattatnak. No lám I Kjnye!
Igen nagy tévedésben van maga néném. Hát mondja osak mii tesznek a mai kutya világban ingyen ? Máskor se. De most leginkább Igeu-e ?
Az én öreg anyókám nagy dohogva elment.
A kis gabnájáí ki tudta adni valami rokkantnak részibe.
És fizetett: 3 és félkereszt rozsot az aratásért.
Vagyis ugy körülbelül 40 koronás értékben.
Ilyen a nemzet! Kész pénzt, ha Mak lehetséges, ki netu adja jobbal, jobban szeret terményben fizetni. És mindig jóval többet fizet, mint amúgy. Miként az öreg néne példája is mutatja.
Hiába ! A mi népünk üzleti érzéke igen csekély. Nem teremtődött arra
*
Valahogy ugy van, hogy á meaő nem nagyon mozog. Valami aléltság fekszi u eg, Persze a fiak muszkát, taliáut, mit aratnak most. Az öregek meg ha akarnák sem megy annak rendje szerint
De azért valahogy mtyd csak lesz.
Csak az Isten időt a^jon. Nagy Virgil.
Adakozzunk a vak katonák részére.
A vastagbőrüek.
Van az állatvilágnak egy bizonyos rendje, melyet ugy hivnak, hogy vastag bőrűek, kiken semmiféle gyengébb kaliberű fegyver nem fog, csak a legdrasztikusabb gyilkoló szerszámmal lehet ellenük védekezni s őket rendre utasitani.
Síjnosan tapasztaltuk, különösen e hábóru folyama alatt, hogy az emberiség testén is élőeködnek ilyen vastagbórü fajzatok, kik sem pirulni, tero a kisebb intelmékre reagálni nem tudnak s akik atruc-módjára semmi panaszt, semmi feljajdulást nem akarnak meghallani, elsiklanak minden felett, mert -sr-ő-^wtag bőrük nem tud elpirulni, érzéketlen minden kiseKlJ^Hárnadás ellen a akik begombolóz-kodva semmiről nem vesznek tudomást, amiről tu-laj\'louképen elsősorban nekik keltene tudomással hirniok
Szomorú de való, hogy az efféle alakok az úriemberek sorában is bőven akadnak, kiket a szerencse szekere magával ragadott, de a mely esetleg szédületes mélységbe zuhanhat, a késő feleszméléskor.
Akik a háború súlyát itthon is érzik, fájó érzéssel szorítják el a jelenségek feletti érzelmeiket, de nyoma azt hisszük ott marad a lelkekben, ha e viharos idők elmúlnak is.
A kalmár szellem, az anyagiasság lelt úrrá a legtöbb lelken s a jólétben fürdők alig akarják, vagy nem i» szándékoznak észrevenni, hogy hányan figyelik, hányan kist\'rik lépteiket, cselekedeteiket, hogy annak idején azt méltóképpen jutalmazzák.
Nem is maradhat el az egyik. A jelen súlya alatt megzavart lelkek ha felszabadulnak, duplán fogják visszaadni mindazt, amit most hallgatagon tür-niök kell. Azonban a jelen nyoma ott marad a lelkekben s a jövő napvilágra fogja hozni a feltárni mindannyit, ha majd a retorzió ideje elérkezik.
Adakozzunk az elesett
hősök özvegyei és árvái javárai
Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Hotel Goldenes Lamm Szálloda Béoaben
az udvari Opera, a Ring s a K&rtnerstraaae közelében nagyon előnyös lekvéaö s feltétlenül tiszta. Jó restauráció.
Halálos végü\'baleset Vajda Jánoz VI. kerületi lakós kazal rakással foglalkozott. A kazalhoz támasztott létra felső foka korhadt lévén, az illető alatt leszakadt, ki a földre zuhanva mihamar kissenvedett.
Godiuek József szénaszállitás közben a azéuás szekérről bukott le s ott lelte gyáezos halálát.
Figyelmeztetés. A gnbnuvásárlási és őrlési engedélyt igyekezzék mindenki a városnál mielőbb beszerezni.
7. ;. I. A K 6 Z L Ö N V
JOLI US »S
MiKjexeriiea bavilt a barcléiaa klUdOknCl ti " általába* nlndeoklaél mlat tafjobb
fajdalomcsIHapité Ndlritllti
megbA!**, rheuma, kfeiTéar, laflaaaia, Mr*k-, mell- «• hAifiJA* aMlalUa Dr. HlcbUr-MJ*
Horgony-LimmenL
Horgoi»y-P«l»i-E*twll«r potMk*.
ü»«*i« i io, r-.
:<i|>baló KrteraaArlirakbaa rtay kinyt ntll a« ..Arany oroaxIAahoi^ ftaiuO l»r. IMrbier-fele *yAirr»x«nárt>aa, l\'rifa I. Kilialwihtlr. ft «.p».k*.ll »4tktl<4..
•t.
MiLKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pá pávái aaatás jogtörténete és tételes joga. Irt*: Lukács JizuJ, fógiiiin. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti feilódéaével foglalkozik, amig az jeleit alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jeleutéa mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges részo. A iuú ára 4 koroua. — Kapható Ifj. Wajdils József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború legbibb krónikása írásban M képhen az DJ Id4k A mi erdekei ese-meny a négy világrész hareléreiu tírtéeik, azl minit elénk tárja Mii szépaégl képekben. fird.k«wé*. naponkénti szenzációi az miveszl nívóval éi elókeló ixlés j,l|emii He™.* naPonKen" ^tuaciol az Ferenc helilapjál, az Oj Idóket. melynek minden ezáma aktuális kózleméeyeibeu, elbeszéléseiben é< regenyeiben i. egyaránt ■ szépirodalom ápolója -Előfizetési ára negyedévre 5 koroua Kiadóhivatal Budapest, FI. Andrá«ay-ut 16. n.
— á Pesti Hírlap kiadóhivatala lapunk inján közli a magyar olvaaókóiOnaéggid, hogy a lilágliáboru okolta papirbiáuy dacára továbbra ia a leguagyobb terjedelemben, a lueguokolt váhoaaUa tarlatommal jelenik meg óa állandó elófizutóit karácaoayra lugyys naptárral a|áudiko»a meg. Kz eliiioeréare méltó ál-doialkéazaég melleit még agyébb Maetmé^ban. a rész-siti elttizetiit, akik a Divatazaloat, Érdekea Újságol, Képei Ujaágot él Az Érdekei Ujeég bába rui albumát — gyönyörű kivitelt) képekkel — kedvezményes áron rendelhetik meg. Uálute aját Illatjuk aaért Magyarország legterjedtebb lapját, a Peatl Hírlapot, tiaztelt olvasóink nivaa llgyelmóba. A Puli-Hirlap elifizelesi ára: juliua Ua.lil>N I, kit hóra 4 K 60 f, negyedévre 8 K. Peatl Hírlap éa Divatszalon együtt negyedévre ll K 40 I.. APaati Hirlap éi Ar. Erdekei Ujiág együtt afvedevra l» K 60 f. A Pesti Hírlap éi a Képes U|«ág negyed évre 10 K 50 f A negy lap együtt 18: K >0.1. A-Peall Hirlap éa at Krdekea Ujaág Háborúi Albuma elmn pornpáa háborúi képaoroul egy hóra (egy ao-roaal) 4 K 80 I.. negyedévre (hárem moifk) 14 Jélévre (hat sorozat) J8 K. 1
1 Pesti Hirlap kiadóhivatala, hova az eliflze-, téai dijat küldeni kell, Budapest V., Vilmos csészét Vasárnaponként két közkedveltség!) 78 ,1,tl »»<
\' ád az AZ ÚJSÁG. Egyik :ltíAtit — AZ EST. A magyar uj»ágok köiöU 12
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Napihírek
Közgazdasági rovat
AZ rfJSAGí
POLITIKAI NAPILAPNAK.
— A Vaaarnapl Ujaág- minden száma vasain;
gazdag tartalommal jelenik meg. i .Vaaárnapi üj- „.Iliül.. ,
ság\' elófizetes, ára negyedévre ót korona, .Világ-1 Ine"eklet«t -- — — --------------— — .. « uj..Koa ao.o., ,L
a Az Asszonynak", a másik a- A Gver- . " "tO8118"- amelynek kiváló muDkaláraal ula-
1 * vay^l i ..„uS.n,,,, „|, ..iin.t, U.l___1____.A
króniks--val együtt hal" koroua. Megrendelheti a a™* aisiui Vasárnapi Uiség- kiadóhivahlábaa (Budapest, IV , mekekripk
Kgyetriiu-ulca 4). UgyauiU megrendelhető a .Ké ,--------r-......
P«f Néplap", a legolosóbb Hjság . magyar nép » » Til4»h4bor«rél éa anUtoUbu ta \' kol(illd té"\'lr» AZ KtJT éppeu \'igy ki
azaméra, lelevre i korona 40 Tillér. «ta*.« aaaméayríl, aalaktaról, alvéaiatril, lro- "\'^J,,S,I"I,,1 \'udóalri szervezetét minden magyar vi,
dalomról blW.o óa m.rblakato»» OkaJI klttt \'\'"kle\' "6| ""K " kisebb helyiégeket is bevonta llt-
I lotalába. A lókeletes izervezetts-g ereje letMIIielel-l\'-nol raju Vau AZ K8T miudeu egy... példányáé
dig miudenlltt olt vannak, ahol balyea áe pontot . értesüléaakel szeretheluek be lapjuk, a, magvai ki.
e AZ KtJT épp \'
— AB
,6l?f szépirodalmi és mivé,zeti l,.,lt. ^^"\'^.V.Vr^U.T^^at\'uao".4.^,;;" M! (i Audor Jóisef) uasda^ Urtaioin ,íl . (Hlnl M_____.<■ __ . _ _
--,-----vu..iui on iuuibmbii llllll
lepot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom érdekes és aktuális képek egéatitik kl. A kij»nó Ispot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztésé* és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut li/o -Klihzetési ér félévre 10 kor. Mutatvány,zámnl kész-Béggel küld a kiadóhival.

-------------- HB^UBV * <
atUnt, flaaaaa alt aa AX DJaáO-ot.
ELÓFIZETéai AmAK:
Sfl" • • ■ • " aoroaa.
Félévre.....la
■anralévra .... a "
S»T bónapra ... a K, SO r.
Megrendelési olm:
amiuek legbiitnaabb mérték* az elvkaé ~k»<4neéguk
,AÍ ,E,3T;\'"1 ,......megnyUváealé, . áUasdóau
lokoiódé bizalm.1 es saeretete. eiérl lett a legalter jedtebb 111 igyar l«|. AZ K-JT, a világsajtó, egyik" |„„. haUlmasahli orgauuma. amely a kallóid \'.lóit ia f0. galouimá uótt s amelyról a< egé.z mivelt világon
UJSAö KIADÓHIVATALA Budapest 53^ K^M í^t^ " VII. BákóoaI ut 64. szám.

KÖNYY-, PAPI^ ÉS IHÓSZE^KKRESKEDÉSE
Dús raktír legújabb divatú levélpapírokban
---névjegyekben _______;
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban = gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
r : dús raktára. ^--\'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomutváuyok \' "\'gy raktára. -;;^---.
55 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. tgiő. julius 26. Szerda
57. szám
ZALAI KÖZLÖNY
üierkesztoaÓK és kiadóhivatal Doáktér 1
Totafoa: 1B2. - Hirdeti.«> IU).«.bi« .nrlat.
.■■rí.\'.. i,\'.
Kröe Sándor
Kemény 1 .lVh/.Ió
Megjuluulk hetenklnt kétaser. ElófiXBtó.l la: Egy érrm 10 kot, ttUm » korosa, negyedévre 3 korona ao fillér. -Eyyaa aaina ára la flUfa.
mJ*
szony; gyenge lehet az üreg és a gyermek, de nem lehet hasznavehetetlen. Nyugalomnak, pihenésnek tiinc helye most, amikor minden karra nngy a szükség; a mai tétlenségnek, vagy halogatásnak holnap már Ínség és nyomorúság lehet a következménye.
Csuk arra kell gondolnunk, hogy a learatott gazdag termés nemzeti életünk minden tényezőjét mozgató életenergiává alnlíjJÍV\'- csal; a;:l kell szemünk előtt tar-Inntmk,- hogy Ithoni munkánkkal is hadviselésünk éfddkcil szolgáljuk, — csak abban kell rendületlenül bíznunk, hogy férfiasan viselt megpróbáltatásunk előbb-utóbb teljes diadalutját készíti elő: lelkünket zaklathatja az aggodnlom, szivünket marcangolhat, in i fájdalom, karunkat bénithatja a hiány, de megérdemelt munkánk gyümölcsé! cl nem veheti tőlünk hazánknak még annyi ellensége sc:n I
Adakozzunk a vak katonák részére.
Aratás.
-Kalászos rónaságunk dus tábláin vig kaszapengés hirdeti a gazda oromét, büszkeségét, fáradságának édes gyümölcsét, az aratást.
Oly sok nemzeti érdek fűződik nálunk az aratas sikeréhez, hogy mindnyájunk szeme ott van az aratók kezén, mindnyájunk lelke olt függ az aratók munkáján. Ha jól fizet a buza, nincs okunk félni a legnagyobb veszedelmek közepette sem; de h i elmarad az áldás, bizony megérezzük valamennyien az országos csapást.
Szért nagyjelentőségű dolog, hogy az aratás munkája is akadálytalan, zavartalan és hiánytalan legyen. A távollevőket az itthonmaradottak iák kell helyettesiteniök, a munkaerőt magunknak kell előteremtenünk és pótolnunk.
Nagy megnyugvásunkra szolgálhat az, hogy magunk aratunk és magunk iák aratunk. — Maguuknak, — tehát nem az i.le^en; magunknak, tehát nem az el-
lensségnck. És aki idegen arat, tiz iá nekünk arat.
Tutijuk és látjuk, mennyire éhes az ellenség a mi termésünkre Támadásának oroszlánrészét éppen erre az időre indította meg, hogy ott fenyegessen, ahol legérzékenyebbeknek ismer benünket. Ks vajmi keserves sorsra jutottunk volna, ha teive sikerül.
Hála azonban a gondviselésnek cs küzdő tinink elszánt védő küzdelmének, ne:n kell agodnunk a jövő miatt; ha munkához látunk és egy akarattal dolgozunk, legbiztatóbb számítását hu/.zuk át, legvérmesebb reményeit hiueitjuk meg minden törekvésnek, amely élet entartásunk elléii ! irányul. Igy nemcsak akarni fogunk, de
képesek is leszünk megélni. Ezért nevezheti jogosan a. magyar éleinek a búzát.
Minél jobban erezzük, hogy nehéz vi-jszonyok között talál bennünket a nagy feladat, annál inkább latba kell vetnünk minden képességünket, amely céljaink elérését munkálja.
Ha kevés a férfi, álljon sorba az asz-
/ Innen kezdve a nyugalom helyreállott s mint-
A háború ós a Kárpátok. >%y közsóg wwirtmuw visszatérhettek. ue
minő\' látvány tárult a szerencsétlenek fsseme elé! Irta és fölolvasta: Koutruszby Dbz.-*ő k r. tanár fölgyújtott erdők, a szántóföldeken óriási gödrök.
l Ufi. májiH elsején. hosszú árkok, a községekben csonka tornyok, letarolt
" kertek, bedőlt házak, kormos falak, összetört Inito-
llyen lelki állapotban mentőnk haza. Nyugodt fok, elhasznált hadiszerek, porcellántOriuelókek, kon-alv:ÍKről szó sem lehetett. Kgész étjei hallottuk, mint zervdobozok, drétsövőnyrószek, \'állatbőrök, szemét, robognak a vonatok szakadatlanul, — szinte őrült piszok aludtvér, fölfordulás, hevenyészett temetők, iramban észak felé az ellenség feltartóztatására Ha durva fakeresztek Ubique ruinae, tihiqne luctus et ez nem sikerül, abban az esetben egész Északkeleti-: plurima mortis imago. Mindenütt rom, pusztulás, Magyarország orosz kézre jut s ki tudja, mi történik!gyász és halál ezer alakja. Kivesztették hajlékukat, velünk. vagyonukat s mindazt, aini nekik szükséges, hasznos
Igy éltünk 11 i Sáros, Zemplén és Ung megye és kedves volt. Omne tectuin gemitus implebat. — lakosai folytonos kétség és remény, aggodalom és Minden házból zokogás hallatszott. . . bizalom közt öt hónapon keresztül. Csak 1915. má- B sorsüldözött kárpátfalvi lakosokon kötelessége jus elején fordult jiibbra helyzetünk. Sikerült az oro- [tehát az államnak és társadalomnak segíteni, mert szokat visszaszorítani a határszélre, 3-án pedig jelen- nekünk is a Kárpátok nemcsak egyszerű hegyek, de tette a vezérkar, hogy Mackensen, József Ferdinánd politikai, k»!<>nai. gazdasági, természeti nemzeti és kir. herceg, lioroevics seregei a nyugat-galíciai <ior-/lörténelmi szempontból egyaráut elsőrangú fonton-lice mellett áttörték az orosz frontot. Knnek ere«K *águak !
inánye volt 50 ezer fogoly, az ellenségnek hazánk-, A Kárpátok Pozsonytól az Aldunáig húzódva ból való teljes kivonulása, majd Przermysl visszafog hatalmas, termézetes határt alkotnak az orosz sik-lalisa ús diadalmad előrenyomulásunk Varsó felé. sággai és a romániai alfölddel szemben. A védelem-
nek alkalmas állást nyújtanak, mert a keskeny utak,
szorosok aránylag csekélyebb erővel is tarthatók, a tömör, masszív sziklák pedig biztosabb fedezéket adnak, mint h legszilárdabb betohpáncél Viszont az ellenséges hadoszlop a hegyek, a kereszt völgyek, a kanyargós ősfénvek által megszaggatott területen nem tudnak együttes míiködést kifejteni.
Kénytelenek külön működni, részlelharcokat folytatni, amelyekben kellő ellenállás mellett apránkint pusztulnak el.
Igy történt a mostani háborúban ii. 1914. december elején tűrtek be az oroszok nagyobb erővel a Kárpátokba és íU hónapi harc utáu sem tud-tak egy lépéssel sem előbbre jutni, habár közel félmillió embert vesztettek.
tiazdasági tekintetben a kőbányák, a rendkívül vastag sórétegek, a létnek, a már marosi gyémánt, a nemes opál\', a kitűnő ásványvizek, gyógyforrások, rétek, nagykiterjedésű erdőségek, gyömölcsiiskertek, a havasi állattenyésztés, a gazdag vadászterületek, a hegyaljai szólló ós az európai hirü fürdőhelyek milliókat érnek.
A felhőkbe tűnő havasok, a szédítő mélységek, az üdítő levegő, ősrégi kőzetek, kialudt vulkánok, a
2
UUI KÖZLÖNY
JULIUS 98
V
Mikor mégy vissza?
Egy
i tiszt panasza.
— Kérlek — mondta barátom —, meg kell, hogy hallgass. Muszáj valakinek feltárnom a helyzetei, azlán adl tudtomra, szégyenkezzem-e vagy mit csináljak?
Magad is tudod, hogy civilfoglulkozá-som van, de katona lettem a mozgósítás pillanatában, volt lészem mindenféle variációban, elhiheted, hogy nem hagytak unatkozni. Viszont a munkától nem ijedek meg, elvégzem becsületes lelkiismerete séggel, amit reám bíznak.
Megérkezem a harctérről, látok régi harcokat, megyek ürömmel feléjük, első szavuk az:
• Nini, te vagy ? Mikor mégy vissza ?
— Bocsáss meg, csak most jöttem.
Két nap alatt meg kellelt győződnöm,
hogy csakugyan bocsánntot muszáj kérnem. Disznó fráter lehetek én, hogy meg sem haltam. Pedig idehaza olyan szépen elrendezkedtek már.
Az Íróasztalomat kidobták a helyéről. Sok mindé tféle holmim volt benne, amit nem szokás idegen orrára kötni, azok kifordultak a fölpattant fiókból, szerte széjjel hevertek.
■>- Áh, hogy vaj)\'? — fogad a főnököm — megsebesültél ?
— Nem.
— Milyen szerencséd van I Egész köny-nyen agyonlőhettek volna.
— Hát bizony ez többnyire a mi foglalkozásunkkal esik meg.
A helyemet ideiglenesen mással töltötték be Alkalmatlan vagy nélkü\'özhetetlen ? — nem tudom a szeméből, hogy én vagyok neki alkalmatlan.
Hidegen bólint.
— Jó napot.
Egy fejem /an, mégis rá mernem ten-ni, hogy az ellenkezőt kívánja. Mondjuk : megszámlált napokat, határozóit jól semmi esetre.
Ne . hidd, hogy egyedül állok. Sokan vagyunk. Van akinek a köpenyét szilává lőttek, közben beléje is szaladt egy-két go lyó, a derekát siapnellszilánk szántogatta. Amíg feküdi, meglátogatták, .nztán fölkelt, meglátogatták, aztán fölkeli, bicegett botra támaszkodva
— Jól érzed már magad ? fogadta a baráti érdeklő lés.
— Köszönd 11, tür\'tctőe.i.
— No, akkor nemsokára mehetsz visz-sza a frontra. t\'
Nem vagyok könnyen ijedős ember, szembe nézek a vasvilla-esővel is, hát nem azért mondom, mintha következményektől félnék. Az állásom megvan, az az enyém marad, akármikor is lesz vége a háborúnak. De mulatságos volna ez a teljes kényelemben való itthoni berendezkedés, ha
nem érné az embert folytonos inzultus. Vétettem én valamit azzal, hogy katona vagyok? Vagy tán az a rossz természetemmel járó hibám, hogy föltéve, ha életben maradok, békében megint helyet akarok fog|alni az irodámban ?
Néhányszor elfogott az émelygés, írásos nyomai vannak, hogy többszörösen kértem legutóbb a harctéri beosztásomat Nem teljesítették, más módon rendelkeznek velem. Aki csak egy napig is volt kalona, tudhatja, mit jelent ez.
Szóval, ill kell maradnom addig, amíg ugy találják jónak, hogy ott foglalkoztassanak, ahol megfelelő sróf leszek a nagyarányú gépezetben. Szabad időmben — nem sok van — addig is a boxolásban gyakorlom magam. És cl vagyok rá szánva, hogy mihelyt még egyszer nrgké\'dezi valaki, mikor megyek már vis:za? — azt ugy vágom orron hogy a verdumi gránáthullás rongyos rakéta a csailla/;okat látó ízeméhez képest.
sokféle Ásvány, i mosolygó tengerszemek, a wodás cseppkőbarlangot, tündéri jég|«loták a fold alatt, Mlklált rówája\', ■ kis havasi gy„|,ár, a hatalma-tölgyek, gyönyrrü hársfák, örökzöld fenyők, az\' üregek mélyében tanyázó marmoták, i királyi sas, a félénk őzikék, izarvasok, zergék, • félelmes ihivailak, a hegyi csalogány bűbájos éneke, érdekes néprajzi jelenségek, régies városok, modern épületek, művészi templomok, hus emlékn várak ;,z utazónak, turistá dak, a sportembernek, az írónak, tudóinak éa miivisznek egyaránt nemes élvezetet szereznek.
A lakosság egyszerit, igénytelen, szorgalmas, jólelkű, buzgó, vallásos, - amely mindig, - még a mostani megpróbáltatás nehéz nspjaiban is elenyésző kivétellel hú maradt a magyar államhoz é, ősi Ili-téltra. Ez a vidék sok jeles férliut adott nektink, köztnk a régi és uj Magyarország legnépszerűbb alakjait, a zemplénmegyei születésit Rákóeit és Kossuth Lajost! Hideg, pozitív elmék megállapítanák, hogy -céljuk ábránd volt, törekvésük meddő, emlékűk nem eleven történeti erő.- Minő tévedés! liyak-ran láttuk a háború .alatt a vonatokat utrn kelni a Rákóczi-induló hangjai mellett s a távozó harcosok ajkán pedig megcsendült , Kossntli-nóta dallama
........ " N\'1"*\' fejedelein. a turini „agy lialotl
föltámadlak volna, hogy újra vezessék, lelkesítsék a
nemzetet, amelyért életükben küzdöttek, szenvedlek és mindent feláldoztak! Végül vannak itt uj sirok, egyszerű, nagyon egyszerű sirok. Álaltok nyugszanak a jelen virágai, az ifji, hősOk ... I,i,e ezek a Kárpálok kincsei I
(lyáinnlllsuk tehát e vidék szerencsétlen lakó-sait. kik nyomorban, ínségben, rendes hajlék nélkül vannak, kik velünk együtt egy hazának gyermekei. Hisz\' ina mindenki tartozik áldozatot hozni. Ezren és ezren teszik kockára naponként nyugalmukat, egész-ségüki\'l, vérüket és élitüket. Tehát mi sem marad-halunk el, akik aránylag nyugodtan, zavartalan otthonban, éji .égben és egészségben élünk. Ezt követeli tőlünk a részvét, a nemesszivüség, az áldozatkész hazaliság, a nemzeti Öntudat, a politikai összetartás érzete és a felebaráti szeretel nagy törvénye. Adakozzunk tollát mindnyájan tehetségünk szerint Enyhítsük nyomorukat, adjuk vissza nekik az egyszerű házat, hogy kigúnyolhassák nagy fáradalmaikat, a kis kertet, hogy virágot vihessenek a mi drága, dicső halottaink sírjára Adjuk vissza nekik a cson^
............ I\'«g.v bálát adhassanak megszabad,,-
lisukért, hogy mondhassák .legyenek a mi jóle-vóink oly boldogok, mint a mily ménekben irgalmasok voltak szenvedő honlltársaiuk iránt !■ (!\'«««.)
Farkas Ida a vasárnapi vendégszereplő telt házal vonzott ismét a Színkörbe s a kíváncsi kltzOn-ség nem is esalódotl. A még pályája kebleién levő, bájos megjelenésű művésznő oly sikkesen, oly hra-vurosan, oly édesen játszotta szerepéi, lipgy alig győztünk b-tolni vek a siker várakozásunkat valóban felülmúlta, kik szépen induló művészpályájához a legnagyobb sikert óhajtva, a legódíntlihlien gratulálunk
Hétlóri .llail az ciMu\' .(larvai Andor szenzációs drámája került színre, IV4r. az esős időjárásnak, mégis laulolt ház előtt folyt le az előadás l)r Wirner Féliz, bányamérnök sz.-re|iél Danis Jenő játszotta, ki kitűnő játékával megnyerte n közönség letfi sét Danis Jenő kanizsai származású és a sze-gedi színház művésze. - KocIimI a felos-Sge Csige llöske is a legjobbat nyiijtolta és művészi játékával most is hozzájárult az est siker,\'hej, Flores. gazda-asszony szerepében F Zalai Margit telje*,,, kiforrott művészeiével páratlan élv.zelel nyújtott » kozönség-nuk. tiózon, Tarics földbirtokos szerepét oly kiválóan adta, hogy jobliat még „ tóvárosi színházakban sem lehet látni Művészetének zamatos volt, roég szép Ijövő ígéretét jósolja rokonszenves egyéniségének.
Kedden Nádas Sándor rendkívüli kacagtató legújabb vígjátéka a .Kiviház- került színre A előadás zsúfolt ház előtt ment végbe. Az egész elő-adss alatt közönségünk nagyon jól mulatott. Színé-"""" cgy\'ól-egyig a legjeUmi nyújtották és mind hozzájárullak az est sikeréhez.
Szerdán és csütörtökön .öna^ága ruhája\'. Énekes játék 3 felvonásban, a képben (Újdonság,
JOL\'UB 96
ZALAI i: 0 ZL G N y
Pénteken .Mágnás Miska.- Operetté. Szombaton .János viUz." Operetté. Vasárnap : .A csöppség \'
Halátoaaa. Egy munkában ekeit hosszít élet zárult le l\'er ger Jánoe nyugalmazott fűtóházi alténak személyében
I
Érzékeny viszontlátás. széni tértén! kihirdetés után njoul«n kiontották
Az utóbbi időben, mind több menekült bukó* 10 fillérjével a csáktornyai polgárság elsősorban ■
vinai és volhynai lakést szállítanak el Salzburgba, tisztviselők körében A tojások elkobzás* nagy örö-
akiknek legnagyobb részét a grodigi és st.-leonhardi műt keltett Ceáktornyán, mert a kivitel miatt már
táborokim való kiszállítására orosz foglyokat szoktak 26 fillért kérnek egy tojásért. Ez a radikális intéz-
kirendelni. Mikor * napokban ismét egy ilyen nn - kedée talán gátat vet a hallatlan uzsorának, mely
nekültekkel telt vonat érkezett (trodigba, a pálya- ezen a téren, meg egyebbtllt is itt • határazálu
udvaron megrázó jelenet játszódon le. Egy orosz, aki grasszál. a málhák hordásával foglalatoskodott, egyszerre öröin-kiáltásban tört ki, az egyik waggonhoz sietett, amely-
böl éppen akkor szálltak ki egy-egy asrzony és két ""\'\'4r"\' 1,0« * P\'"0\' t,aPrik» 4ru»k ""ndrá-
apró gyermek. Az orosz fogoly sírva ölelte úl Sket. BÍ" "ij4k \',ir "<"" WHW«W, egyik má>lka nló-
Vizegálatot a paprika árueok ellen.
A 78 évet élt öreg ur, fáradhatb*a tevékeny- Felesége és a gyermekei voltak, akik egy l.nck mel
sággal hitvány szurrogátumot hoz forgalomba cealva
•éget fejtett ki a vasútnál a munkában s elismerésül letti faluban laktak s az oroszok pusztításai elól me-a koronáa ezüs érdeiukermtel lett kitUululve. nekülnek el. A követkézé perebeit megismétlődött ez
Életében * legjobb szivti Urát a vallásos életOr»t"""il\'c\'"lr j»l»ailjggy másik, fogoly egy öregem
mindhaláláig.
berben és asszonyban
ismerte fel,
a közönséget.
Nem ártana az illetőket egy kissé végig világaiéi s észre téríteni, hogy manipulációikkal abba-akik h"fW""lk-
Elhuuytát a legnagyobb részvéttel vették tudomásul "li"\'\'i" \',uekl""- tteJ f»k,t <»,nMI vul6k A
mind azok, akik jőszivéhez közel állottak Ktnlókét szeretettel fogják őrizni mindvégig
Temetéee a £ hó 27-én lesz, a t\'seugeri ul 67 az. házból.
Nyugodjék békében
Polgármester ur a piacon. Örömmel konstatáljuk, hogy a mai heti piacon városunk agilis polgármestere is meggyőződést szerzett a piacon uralkodo helyzetről s az ottani vakmerő uiaorárél.
■lót esik ezt látni a közönségnek, különösen akkor, ha ez gyakrabban is megtörténik s hatásaiban ia érezhető leez, amit kétségbe nem is vonunk.
Végre a túlkapásokat csakis a helyi hatóság tarthatja féken a élhet ellenük keitö retorzióval, atni nagyon is kívánatos.
A háború vége. IJóslás: Kisfaludy Mdrlonlól.) Az első hadüzenet történt IUU. 7. 27. 3 világrész harcol (Európa, Ázsia, Afrika.)
két csatári, a térj, illetve fin, akik egymást ilyen elérzékeuyitó módon látták viszout, ezután hosszasan elbeszélgettek. A menekültek nem győzték dicsérni a iuí katonai hatóságainV humánus eljárása és gyűlölettel beszéltek ártól a véres brutalitásról, amelyet na orosz katonák gyakoroltak a földönfutó lakósság-gal szentben.
Zenéje, teinetóe A helybeli zenészek egyik régisluert Torma Károly a demokraták kedvelt zenésze el a napok lm u rövid szenvedés után
A bevonuló diakok javltó-vlaagál. A kultuszminiszter rendeletet \' bocsátott kl, amellyel megengedi, hogy az 1897, éa korábbi ávek-Ih\'U született éa a májusi éa juniusi pótszámlákén alkalmasnak talált középiskolai tanulók, akik • jelenlegi tanév végén javítóvizsgára utasíttattak — ha a jövő tanév előtt behívnák őket — intézetükben még a bevonulás előtt javítóvizsgát tehetnek. Ez » kedvezmény azokat illeti meg, akik a legfeleőbb oeztály tagja VÍMBái»n egy vagy két tárgytól buktak meg. Bevo-hunyt ""llis t1ie1"" 11 * kedvezmény az alsóbb osztályoeo-
Tumetésére a
lat is megilleti. Ezek. ha a javítót letették, az érett-
neiazéltel folyik a baee. (Monarchia, Szerbia. Német, tanácsához, hegy tegyen iépweket illetékes helyen a
cipőárak és a eipőjavilási dijuk maximálása iránt. A bór árának emelkedése — mondják — abban a mértékben, amelyben nálunk tapasztalható, alig le-
Oroez, Olasz, Angol, Francia, Helga, Bolgár I
3,\\9 -27. (Huszonhét hadüzenet történt össze ] vissza a világháború óta. tehát 27 Iliig tart vagyis 1916 11. hó 5 nap U« vége.
Szentkirályi Marton fiatal bencés tanár, Szentkirályi Károly tormaftldi igazgató-tanítónak a lla, a napokban mulatta be első miséjét l\'snnoulialiu.ill.
helybeli összes zenekarok kivonultak s hus tnelődiáju ny™ih*n letehetik. A szabadságon levő ta-
nótákal játszva kisérték örök nyugalomra elhunyt j ""r"Ul Ml!ken * "z«gákon szaktanár helyetteeitheti.
Van neki eaze
Kati néni, a veszedelméé nyelvű kofaasszony, *|-piacról hazryővet dühösen rágta a földhöz a kiürült csirkés kosarai éa csipVe tett kezekkel igy támadt rá az urára:
- Hogy a görcs easék a kend pihent eezábe. lla kendre hallgatok, hát ott gubbaszthattam volna egy teljes órával előbb a piacon Csakhogy nekem is van ám eszem I lla kend előre lódította, án meg visszaigazitom az időt egy órával.
— Nem hiába vagyok a hites urad. tigy is-
társukat.
I *
| A oipöjuvltiis áranák maximalása.
A cipó- és a cipőjavítás1 is azok közé tartozik, ami oly magasan csa|ioiig, hogy an csillagvizsgáló j tornyok legkitűnőbb lencséjével sem lehet beérni. Most llmlapesten a Központi "Segító bizottság népgondozó tszlálya azzal a kéréssel fordult n főváros
het megokolt, tekintve, hogy Mécsben a cipő ára fe- merlek, mint a rossz pénzt, tudtam, hogy ez lesz az lét teszi a budapestinek Németországban pedig ennél első dolgod. Azért tollam előre mindjárt két órával ia olcsóbb. _ válaszolta l\'étar gazda, szemét hamisul hunyor-
gatva
Segédjegyzői állásra pályázatot hirdet Vlos* Ferenc fóbiró Nagykanizsán. Nugybakónakra.
Nyugalomra vonuló tauitók. A helybeli állami népiskolák kél veteránja
Le az árdrágítókkal
A szemtelenség és vakmerőség netovábbja, amit Kiskanizsán napról-napra konstatálhatunk. Helybeli pióeák, éltes hiénák tt. I. házról-házra járnak s az utcán egész hangosan kiabálva ígérnek a búzáért 50-60 koronákat E bestiákat, kik közlll az ottani Szabi, István igazgató egyet mint értesültünk fel is ]3iVár&! " jelentett, nyakon kell eeipiii a oly példásan megbün
Adakozzunk az elesett 1 hősök özvegyei és árvái
ault az elmt.lt tanév Lezárultával nyngal......... Vár, t(,lMÍi |,w ^ .......„jc„ M|mf
József és neje Szakon,i Józsa. Negyven óves rögös kik „„,„,,„ „„,„ r]w)nalc vit3Iai hogy\'mások elől
pályájukon mindig a kötelességtudás vezérelte őket munkájukban, melyet h kultuszminiszter maga is elismert most nyugalomba vonuláskor A kanizsai társadalom sok tagja tanulta kezük alatt a betűvetés első mesterségét, kik, miként mi is n legszebb, a legzavartalanabb pihenőt kívánjuk miudkettéjftknek nemes és értékes munkájuk utáji.
a kenyeret, a bet t vő falatot is el harácsolják.
14000 tojás leff ílnlása. A inult héten szenzációja volt Csáktornyának.
Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
A Csáktornyái határrendőrség lefoglalt ugyanis vasúton 1-HlOO lojást, melyei stájerországi kereskedők ben nagyon előnyös szedtek össze Csáktornya környékén A tojásokat dob- restauráció.
Hotel Qoldenes Lamm zátloda Bécsben, az udvari Opera, a King s a Klrtneratraaae közelá-lekvéeő s feltétlenül tiezta. Jó
t
\'•«•«\'"«» bavált • barvh-rva kiutJükiK, általiba* ailn<l< uklni\'l nini lacjobb
fájdalomcsillapító beüörzsöles
iHörgony-Liniment.
o»p»i> i

JOLIÜS 86
twhmi
KITUNO ALPESI TE j-CSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács József, fóginui. tanár. A vaskos munka a pápa választás tér-\' téliHtl fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről ■szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentés mozzanatának ismerni,-minden kullureinber ludasának szükséges része. A n.ú ára 4 korona. Ka,,halé llj: Wajdtts József könyvkor,iske,lesében Nagykanizsán
— Uj ídök A világháború leghűbb króu,k,,»s írásban o. képi™, „, |J| i,|4k A nli irMm ;
mény a uegy viláKré»z harctéréin történik azi úiiml
„lelik tárja leslói szépsÓKll képeld..... Érdekesség
művészi nívóval ea előkel} Ízlés jellemzi Heree* Kerene bel,lapiái az Ui (.löket, melynek miudeí,
szama akt,iáira kéziemé,,„,,„.„,. ......................
,;«\'r,\'í.\'" " Wálit . szépirodalom ápolója -Kófizetéa, á,a negyedév,,, ö korona Kiadói iv,;(al, Budapest, VI. Andrássy-ui n). »t
— A B Vasárnapi Újság- „ii,„l„„ ,t4l„, gazdag Urtáloininal jelenik meg A .Vasárnapi Uj. «á« előfizetési sra negyedévre öl korona, „ Vilii, krónika--.! egyatl hat kor,na. Megr.....lelheti . ,nz .-isszo,
íll7""V\\ Uwí*" (Budapesl, iv„ mekeknek
wV\'V\' 4> U""a"iu ...............tó a Ké
pes Néplap-. » legolosóbll ujsáz a „„„,,„■ „én szamara, televre -j korona 40 fillér.
ROVÁS
Vezércikk Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és
tci képpel
Napihírek Közgazdasági rovat
naponkénti szenzációi az
AZ ÜJSAG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltségü mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:! „Az Asszonynak\', a másik a: „A Gver-
» A" » rtlaith.borurél ós egyáltalában minden aaeuiányrol, szlnhá.röl, mü.é.a.tröl, lr0.
dalomrél bó„ao ás mejblzható.n óhajt agy klttt-
• — Ab .Élet" szépirodalmi és művészeti i,eit. .... ------------
lap,,! (szerkeszt, Andor Józsefi gazda* UÍW„,, é, , napilap k<
■l,,k„s és aktuális képek egészilik il A k";,,6 isim,\' \' ......" " " "»A«-ot.
ineleg,,,, ajánljuk olvasóluk flgvoMe Szerkesztőséi: elöfizetébi Arak,
és kte óhlvatal : Budspe.,. 1 Kehérvári üt HA,. Z • ■ ■ . 32 korona,
Klófizelesi ár félevro 10 koi Mutatványszámot kés, .....le
seggel knld a kiudóbivsl
lé-ji. íiií\'ü\'.s.
*agyadévre .
E*y hónapra ... a K. 80 r.
Megrendelési cím : AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA Budapest VII, Rákóozi ut 64. szám.
A Pesti Hírlap\'kiad,,hivafala lapunk utján kozi, ,, magyar olvasóközönséggel, l,„gV a tílágháboru "ko/.la papirhiáuy dacé,a tovább,a is a lognagyebb
leíiodeleniben, .......gszokoil változatos tartalommal
jelenik meg és állandó elóüzetóit k.,rá<souy,« ingyen lisplárral a|ándékozza meg. Kz elismerésre méltó ál-
dozalkeszseg .....Helt még egyébb kedvezményben
s rész-siti ..............kik , Dirqtszsliinl, Érdekes
Ulségol, Krpes Újságot és Az Krdekes Ujség. hál,,, rdf albumát _ gyönyörű kivllull! kepékkel _ kedvezménye* ..........................meg. .uéltán ajánlhatjuk
■szén Magyarország legterjedtebh lapját, s t-esti l|ir. lapot, tisztelt olvssóiuk szíves ügyeiméin,. A Pe.l, Hírlap előfizetési ára: julius hóra \'J K 8U I kél hóra ö K 80 f, negyedévre s K l\'esli Hiris\'p és llivslsz.ilou agy.llU ..egyed,ivre 11 K 60 (.. A Pesti Hírlap .,s Az Krdekes Újság e...mu ng.ed.vro t* b 00 f. \\ Pesti Ili,lap .,, ,, Kép., Újság negyed-évre 10 K f A ,, I,,,, egyt.ll 18 K .0 I A Pesti Hírlap és „z Rrdekea Ui»,lg Hál,,,,,,, Album. ,1,1,11 pompás háborús képsorozat egy bóra (egy so-rozalj l K SO !-, negyedévre (Iniroiu s,.rotál) 14 K lelevre (hsl .oiozat, as K
4 I\'estl Hirlap kiadóhivatala, hova az előfizetést dijat küldeni kell, Budapest V , Vilmos esászár nl 78 sz. „!„tt vsii
„„,., ~ AZ , EST A "Isgyír uj.sgok között AZ tói a/ „B,ellen, amelynek kiváló m„nkal,lrsai iáin-
dig mnulenllll 011 vannak...... I helye, és P,„,tos
erte-lllesekel slerezlielnek lm Ispiuk, „ maevsr kö Uöoség es „ klllBId részére AZ KST ép|,en ig, ki lerjeszieti,, tudósító szervezőié, minden magyar v, dékio SÓI meg a kisebb helységsk-.t is bevoeU bá-
n, ■ **«>«»\' szerveZella-u „rejs .................
1 l"1-\' "" ÜST miudeii egyes példányán
aiuinek legbuios.bb „,ériéke „z „IvasJ közönségek
fnLÁliVi i""""" ,"J«\'\'Jf\'lvú..uló> , állandóan
............. "» ........... ezé,! lelt „ |„„„ltur
teiltebb ,,, „yar la,, AZ KST. „ vilá«s„„A eKvif
llalillul.ijibli orgánuma. ....... „ k,HMI,l ,.|A|| is f„.
galomni „Ml s amelyról a, eg.i-z ,„av„lt világon
» lik, In, .y ..................... n.^bizlialébb es el-
„Is\'ge i, K-irópi le,,.1,5 k,„é .„„„n.= {ff. wA/ípjTs fpt^f =
K6RTTr» PAPUl: ^ [ROSZE H H 1.; S K li D É S E

Ilus raktár legújabb divatú levélpapírokban K \' és névjegyekben —
|| Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.

Tanintézetek részér, szükséges cikkek ----dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványt
nagy raktára.
t I
————--—j--" ^ r -T
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Vidíts lózsel könyvöm,Iájában Nagykanizsán

_S5-flt évfolyam
NAGYKANIZSA 1916. julius 30. Vasárnap
íinerkesatőaég 6a kiadóhivatal Deáktér 1. T.Irto.i laa. — MlrdaUaak dtjaiabta ».ri»t
Vel.lA, .lKll.il.\'>
Krőa Sándor
Kemény L.áaaló
Eddig nem beszéltünk róla. Nem azért, minlhu könnyű teherként hordoztuk /olno, csupán azért, mivel a drágaság a nemzet széle:! rétegeit sújtó nagy baj s leküzdése, ellenszereinek lelkutatásu, ezek alkalmazásba vételének sű-gclése nem lehet lápunknál! feladata.
\\Í6s{ azonban, niíkor a jelen 1 tűrhetetlen s a közel jövő még sötétebbnek mutatkozik, lehetetlen hallgattunk.
Állapítsuk meg a közisnert tényeket. Az áremelkedésnek nincs határá. A drágitók lelketlen manővere tultétl a leg-tefíetségesebb trapez-művészen áz árak vakmerő felhajtásában ugy, erély, mint gyors tempó s biztosság tekintetében
A háború első hónapjaiban beállott árváltozásokat tűrtük, mert a háborúval együttjárónnk tartottuk másrész azért is, mivel bizonyosak voltunk a felől, hogy az arák szertelen felhajtásának az állam minden hatalmaval és sikeresen ellenáll. A ná-lu:ik szokásos ankétek elegendő számban
1 meg is tartattak, sajnos, nem elegendő si-! kerrel. Kitűnt, hogy a drágitók olyan olyan elszánt paripán rohannak az árak szédületes magasságú fokozutai felé, amely paripának gyönge fék a törvénye: megtorlás Utlkalmazása is. Árak maximálása, büntető határozatok foganatosítása, az elszánt lovagokat alig gátolják rohanásukban. A háború előtti árakhoz viszonyítva 500%-os áremelkedés az egész vonalon — ugy látszik ez az a csábitó magasság, amely felé bűnös elszántsággal törnek. Több fontos fo-\' gyaszlási cikknél már el is érték, s méltán félünk tőle, hogy valamennyinél el fogják érni.
Nem rckriminálunk Sőt elismerjük, hogy ugy az állam, mint a törvényhatóságok minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy
a jelenleg ránk szakadt példátlan drágaság nyűgétől a fogyasztók nagy tömegét mentesítsék. Nem kereshetjük beinök a hibát, amiért a körülmények vaskényszere erősebb volt az ő akarásuknál, az árdrágítók elméje fürgébb és leleményesebb az ő találékonyságuknál.
Tényként állapithatjuk meg, hogy hatósági Intézkedésekkel az indokolatlan fr-felhajtást megakadályozni nem sikerült. S hogy viselkedtek ezzel szemben « társadalom széles rétegei ? Követték a bölcs alkalmazkodás, a hozzáileszkedés elvét. A drágulás mérvének megfelelő mértéltb«tt ifrigi-. tottak ők is Mt a szőlőrmmkfe napszáma 10—12 korona, a régi 20 IMléres cipőfolt ára a foltozó suszternél 1 korona s így tovább. Iparos, kereskedő, munkás, napszámos mind ezen a bölcs uton járnak.
A körülmények kényszere erre az útra terelte magát az államot Is. A dohány jö-vedékár fokozása alig marad marad mögötie a másnemű fogyasztási cikkek áremelkedésének. Tudomásunk szerint ezt követni fogja a bélyegek át illetékek megfelelő drá-1 gulása s az uj adótörvények. Anynyifá természetesnek találjuk ezt, hogy szinte kérdezhetnek : miért csak most ?
Egyetlen osztálya van a társadatomnak, amely nem járhat az életbölcseség eme si-1 ma országútján : a lixllzetésíí tisztviselők, állami, törvényhatósági, községi és hltfele-
Két év előtt.
Most múlt kél esztendeje, Belgrádban, a Reszarsxka-ulicán, az osztrák-magyar követség palotája előtt hatalmas kocsitábor. A kertben izgatott tömeg: ujságirtk, k szerb fővárosion lakó osztrákok és magyarok. (Mt sétál a követ is, Uiesl báró, szQrke sportruliáhan, karonfogva Láng Mihály báró mtgyar képviselővel. Forrón ttlz a juliusi uap. Kijön egy kavasz a palotából és jelenti:
— Kegyelmes ur, Pasics ó kegyelmessége megérkezett I
Oiesl besiet a palotába Kimúlik tix perc. Kijön Pasics gérokkban, cilinderben Az újságírók odasietnek hozzá:
— Excellence, quelle nonvelle? Mi újság?
A lialkán megrontója mosolyog :
— Kérdenék meg a saját követőktől I — mondja, megemeli kalapját és megy.
A kapun kilép Uiesl báró. Sapka a fején, felöltő a karján:
— Uraim, a szerb kormány jegyzéke elfogad hatatlan. Utazunk!
A követségi szolga már hozza is a táskát és feltesai egy kocsira. Gieslné feketében s a követ fia beszállnak .. A kocsi indul. Hosszú kocsisor követi a pályaudvarhoz. A belgrádi kassárnyákl*n dobolnak. trombitálnak, az ntcákon sapkával a lejükön, kurddal, csizmával a hónuk alatt már sietnek a tartalékosok a gyülekező helyekre s a sarkokon ragaszt -1 ják ax öles plakátokat: Mi első Péter... Amerre a , követségi kocsik mennek, sorfalat áll a nép, rázza az löklét s torkaszakadtából kiáltja:
— Dole Ausztria! Dole Vengria! I*e Ausztriá-| val! Le Magyarországgal !
A pályaudvaron már csomagolt a magyar állo-i másfőnökség is. Beáll a vonat, mindenki elhelyez-jkedik benne, aztán már indul is. Abban a pillanatban, mikor a mozdony elsőt, nagyot ráz rajta, a kocsikban egy stivvel, egy lélekkel kiáltják az ern-j berek:
— Éljen a háboru!
Akkor kiáltották először. De sokszor hallottuk azóta De-sok minden történt azóta. És he másként mondjuk azóta .
Baltimort.
Haiti more, a nagy kereskedelmi kikötő, hm a német tengeralatti szállítóhajó befutott,\\ Newyork mellett az Egyesült Államok legnagyobb gabonák i-kötóje, nem a tenger mellett fekszik, hanem Maryland államban a Palapeco folyó torkolati lötarirárill, amely a Uherapeake szorosba nyílik. A nyilt tengertől, melyből Cape Henrynél az emiitett tengtrao-rosba lehet behajózni, még 260 kilométer hosnu ut visz a kikötőig, mely magában a város szivében fekszik. A városi kikötő bejáratán felüt a Mac Hwry emelkedik.
Baltimorenak közel háromnegyed millió lakósa van és ennek ötödrésze német leszármaaásu. -A \'Németországban született és Kémet polgárjoggal Wtő családok száma is nagyon jelentős és \'40.000 f&re becsülik. Baltimore tehát az Uniónak „nemietbafát-városai közé számit, sőt azt i? bmélik, hogy tan olyan városnegyede is, amelyben az üzleteknél 4a vendéglőknél ez a felirat látható: engltth spdmn I Rajtuk kívül vau még olt francia és sok sainas la-
salai SOÍLOny
JÜL10S 30.
-----"1-\'. . ...., . 1 A hatósági liaatüilet
kezeli alkalmazottaknak az a ,észe, amely gyermekei, akiknél meg a ma, időkkel szem-: „,pról-n.pra alkeaerdeUebb
ben a belátásra sem lehet hivatkozni, ha alkalmazó ^ , ^
lan állapot.
Ez adja szánkba a íeljajdulást hogy jöjjön a segítség tr.inél előbb.
MIBEH,
hivatásinál vagy körülményeinél fogva ipari, gazdasági vagy kei eskedelmi produktiv munkát nem űzhet, termelővé nem lehet.
Ámde ők is emberek s igy az általános áramlatoktól nem függetleníthetik magukat. Rájok is érvényes az alkalmazkodás törvénye, aminthogy alkalmazkodtak is. De hogyan? Minthogy jövedelem szaporulatban nem alkalmazkodhattak, hát alkalmazkodtak eddig is szerény igényeik lefokozá-sában. Kétszerte drágább lelt a hus? Kétszer kevesebbet fogyasztottak.
Háromszorta drágább lett? Alig fo- T< fényem,
gyasztottak. Négyszer, ölszöi drágább lett ? Semmitsem fogyasztanak. És itt a baj, a nyomorúság nyitja. Az t. i. hogy az ige nyek leíokozásának lehetősége nem olyan határtalan, mint az áremelkedések lehetősége.
Ma már el is értünk ahhoz a halárhoz, ahol a szorongó aggodalom fojtogat bennünket, a nyomorúság könnye tolakodik szemünkbe s ha még lejebb lépni kényszeríttetünk : hajlékainkban felüti fejét a nin-csetlenség, a nélkülözés, a nyomor.
Ennek megtörténni nem szabad. Államnak és társadalomnak egyaránt fontos ér-
.... _ ---------..... hangulat « °lt Mtóntfg koriban, kik
kenyeret kérnek, ha beüt a cipőtlen, ruhát- P
Te vagy
A mely nem kezdődik s nem is ér végei. Te vagy ifjúságom,. . bizalmam.... re-IményettK . ..
... Te vagy az élei...
S le vagy isméi csak le, a hattyúdalom; A le lelked áll őri majdan, .. . sirhan-
/lomnál,. . Te vagy a lelkentel sorvasztó fájdalom. ... Te vagy a — halál.\'...
ZEUS.
amellett, hogy napokat kénjtelenek ott eltölteni, raig a nagy tumultusban a sor retjük kerti, ai ottani kénye, ée nem kényee sMuiélyzel régről a legvas-Ugabb durvaságokat kénytelenek elhallgatni s zsebre-[ rakni.
Nem értjük, hogy ki rohiita fel oly readki-mii teljhatalommal azon urakat és hölgyeket, kik tudomásunk szerint a közönségért tannak s leltek oda beültetve.
Hogy ezen üzlet minó haszonnal jár nem kutatjuk, bár ehhez is jogunk lenne, — de ahhoz kétségtelenül van szavunk, hogy azzal a közönséggel, melynek vérei, hozzátartozói a harctereken érettünk véröket ontják, lla hátésági Ozletról legyén is szó, tiszteeeéges hangon Iteezéljenek, ne lökdössék, ne taszigálják, ne illessék a legdurvább fenyegetésekkel őket éppen ott, ahol az ilyesmitől legjobban meg-kellene védelmezni azt a közönséget, mely a háború terheiből amúgy is legjobban kiveszi a maga réezét.
Méltóztassék más viroaok bssonló helyiségeibe betekinteni, ott Itaaonló inzultusok, mint a minők nálunk napirenden Tannak nem történhetnek, inert ott tapintatosabb egyének\' kezelik a közönséget mint nálunk. 8 ha igy megvadítva, felizgatva az amúgy is sok keserűséggel megtelt szivek elragadtatják magukat, alig lehet csudálni.
Lehetetlen, hogy ezen dolgot más módon ne lehetne megoldani s ne lehetne a dolgot a város
Páter Felicián énekkara,
mely az egész országban oly fényes sikereket aratolt több |ioutjáu a kereskedőknél decentralizálni s a kö-
... a jövő hó 8-án vároeunkon is keresztül utazik s itt zőnséget ne lehetne anélkül kiszolgálni, hogy « a
deke, hogy a közszolgalatban állok a nyo- . ,„ , ., , , , . . , , „. , ,„ t
J tartózkodása alatt a vasúti állomáson több énekszá. naphosszait várakozás mellett egy csomó durvaaágo1
mot fog előadni is legyen kénytelen zsebre rakni.
Vármegyénk több kisebb nagyobb városától ka- Végié ia, ha mindenkinek nincs is vasalt uad-
pott a kitűnő énekkar meghívást, melyre a jövő hó rágja s áitört harisnyája, lehet érzékeny, logékony
első napjaiban meg is fog jelenni s ez alkalomból lelke a durva koldusrongyok alatt is, mely a durva
utazik keresztül városunkon is. Amennyiben ide még! sértéseket tán jobban érzi, mint sok vastagbőrO, ki-
nem kapott meghívást igy eeak érintik városunkat.1 ről minden nyil visszapattan.
Amennyiben a befolyó jövedelem oroszlánrésze
Somogyi ur disznót hizlal
s ezt jél teszi, végre is a disznóhizlalás époli ma nem a legmegvetendőbb foglalkozások egyike.
Azonban a passzióját gyakorolja zárt körben, ahol a vele járó illatot maga élvezze csak, ne bocsássa az üdülni vágyó közönsíg rendelkezésére, mert az nem szokott az efféle párfümhöz.
Vagy tán jobb lenne, ha a Polgári Egylet elhurcolkodna a közelből, tán ezt is sikerül valahogy
mórtól megmenlessenek.
Egyetlen osztályra sem nehezedlek a mai nehéz állapotok akkora súllyal, mint a közszolgálatban állókra, egyik sem viselte, egyik sem tűrte heroikusabban a mai megpróbáltatásokat, mint ez az osztály.
Tovább is tűmé, ha nem volna ember, hal|j j6tékonjaőlr» fordittatik, üdvös lenne. It. váró-akinek enni, ruházkodni szintoly szükséges, .„„k i, ,oegbivuá a jeles és legfényesebb sikerekel mint más emberfiának, ha nem yblnának aratott énekkart.
. kéa. Így tehát a német elem a lakosság össvszáu á- Italtinioreval, Washingtonitól két, Newyorkbél öt óra
hoz vtaonyitva, nagy politikai súllyal bir. alatt ér oda a gyorsvonat.
Baltimoret 1719-ben alapították és Lord Kai Haltimoret „azolK>rváros"-nak is nevezik, liabár
timore után nevezték el. l»e már a felszabadító had* olt, európai fogalmak szerint nincs is sok szobormű,
járatban Anglia egyik legélesebb ellenségei közé tar- At elnevezés a „Druidholl l\'ark"-hól származik,
tóíoU ós IBM ben elleniállott az angolok liéditási amelyben Washington, Oolumbns, Wallace, a költők keresztül vinni,
ée ostromlási kísérleteinek. A város nagyon gyors közül Poo Edgár szobrai állanak Más említésre
fellendülést vett, de 1904 február 7-én rettenetes méltó épületei a „Wallers Colter.tion", Amerikának
tűzvész pusztított, amelyet csak dinamitrobbantésokkai egyik legértékesebb magángyűjteménye, a .C\'ityhall"
Próbálja meg a képviselő ur.
Végre is egy városi képviselő Nagykanizsán
sok mindent keresztül vihet, tán még ezt is, az ő
tudtak korlátozni Mindamellett a ráros legnagyobb (városháza), a Peabody.intézet és a John Hopkin- kertje különb s egészségesebb illatot lehel mint része tönkre ment. Moslanálstu építették fel újra és egyetem (kórházzal I. Amerika egyházi életében is szomszéd sétány.
szerepet játszik Haltiniore, sok római katholikus templomi van, Gibbon bibornok az Egyesült Alla-
modernizáiták is Főhelyt- az amerikai knnzeriparuak, feldolgoz vasat, acélt (a Spwarow pointi Bessemer-
Egy helybeli polgár.
művek), rezet, téglát, vitorlavásznat, nagy vásártere titok prímása.
vau és több mint 1011,000 ipari munkást foglalkoz-
A város különö* látványossága n Leiington-
Hogyau fogjuk gabonaszikkeéglstanket beszerezni.
tat. Béke idején élénk hajóforgalmi összeköttetésijei! vásártér, ahol belenként háromszor déltől éjfélig, áll Németországgal, a ,Nordeusclter Lloyd" (amely- színekben pompás látványt nyújtanak a legkülönfé-
uek ügynöke Buhubmacber az első „Uu-hajószállit- , léhb tengeri állatok és gyümölcsök, melyek mlayl átvette) ée a .Hamburg—Amerika Linie" he- mélyéből, a partokról és tenként forgalmat tartanak fenn mindkét iráuybaa Bay-bél származnak.
I Ez okoíza ma a legnagyobb gondot városunk közönségének mindaddig, niig engedély nem érkezik tenger felsőbb hatóságtól a vidéken leendő bevásároláshoi termékeny Cliesapeak Mint Ismeretes ez ügyben az ország több városa megtelte már a lépéseket az illetékes fórumoknál s
JUL\'08 30.
í i
ZALAI K0ÍL0NY
felirat Un városunk hatósága in. melyre azonban lo- Aa aaatagok, kaslak éa boglyák tüzblzton-
iloináaunk szerint ez ideig semmi válasz nem Ar- eága tárgyában
l,MU A Mügyminlazter 1914 évi április havában
Hogy a dolog tnielébb kedveié elintóiéet nyer- felhívta a törvényhatóság elsó tisziviaelójét. hogy
jen, helyén ralinak látnók. ha e tekintetben egy „,indea rendelkeaésre illó eszközzel hasson oda, hogy
küldöttaéget menesztene a város képviseli tesllllete, . tOsoltúk megfogyatkozott lélszáma az arra alkal-
a mely az engedélyt ntielébb kieszközölné, nehogy a nIU egyének bevonáséval pótoltassák, minthogy pe-
jövó év ismét hasonlóan záruljon a a közönség ismét dig az aratási és caéplési munkálatok nagy részs
ki lagyen szolgáltatva a hatósági iisztozlet alkalma- hadifoglyokkal éa internáltakkal, tehát idegen, ke-
zottainak. ^ várm8 véabbé megbizható munkásokkal végeztetik, ennek
következtében a termés összehordásánál és c.séplésé-
auguaztua 8-án d. e. 10 órrtor rendklvnii megye- „« fokoIolubb lQlbitlonsigi í,vint4lkedé«ok kivána-
gyűlést tart, amelyon a gabomaórlési vámszázalékot Felh|vj, , M lÍMtviaelsjAi
fogják megállapítani Az állandó válarctmány ugyan- hogy , tUlreu,iteti óvrends»Mlyok, különösen s
ezen napon d. e. ■/,lO kor lart e tárgyban ülést. felh,|lnMoll ^ llt„rmi,1Jnam[lek k5r0| ,
Változások a Saent Fereno rendben legnagyobb körültekintéssel járjon el. A Szent Perencrend Oonven^je a> elmuhnj^_ poklain tartotta disponáló gyűlését, a mely alkalom-isii l\'ater Sebestyén Andócsra, l\'ater layos pedig Székesfeltérvárra helyeztetett át. l\'ater Latulwrl Nagy. kauizsára hitoktatónak, kit luu\'t ittlétekor ia kedvelt.
Színházi jelentés.
Szombaton l\'eterdi Etel és Itákoaay Fereucz búcsúja Iaihár Ferenc szép muzsikájú operettje H/l víg özvegy* Operette 8 felvonásban. Irta Leon Viktor és Steiu Len. Korditetta Mérey Adolf Zenéjét szerzette Lehár Ferenc.
-Saaiaíet-adományok a harctéren küzdő cffrrywttok részére. A Magyar Vöröskereszt Egyesület ÖfeUgs születésnapja alkalmával a harctéren kltzdó összes helyi társadalom már „eretetadományofc költségeinek fe-
V\' dezásíre gyUjtést indit. A belügyminiszter lelltivja a
hatóságokat, hogy ezt a gyűjtést a maguk részóról n legmesszebbmeltóleg támogassák és tila Itassanak, hogy a gylljlés minél eredményesebb legyen.
A kézbe&ithetetlen tábori csomagok őrzése.
A kereskedelemügyi miniszter a (eladóknak Vasárnap délután: A gyormokvilág örömére vism nem kézbesítheti térti tábori postacsomagok -.Mágnás Miska." Operette. „,k „ ^ (ávlrdaigazgatóaágoknál való őrzési
Vasárnap este (iózon Bél. és Zsigmond Margit idejíl ^ éí |l(.|j(lll h,( w„B|,|)iin A|U|li(otu meg. búcsúelőadása .A csöppség- és » nagykanizsai ÍO. „ ida „„,„,. ulin ^ „ ,.suluagokal a |1(1S„. fc hon,. gy,e. vonós zenekarának utolsó hangversenye Uyirdai^atóságoknál elárvtrezik, esetleg meg-a Színkörben. \' semmisítik.
Öngyilkeoeág rovarporral. Orbán Mátyásné 26 óv* újpesti asszony, a Öngyilkosig a niófoki Btrandon.
kinek a férje bevonult, bezárkózott Ősz-utca 81. sz Kadliesek Mária 19 éves leány, a ki az Alsó-
alatt lévó lakásába és öngyilkossági szándékból nagy- "lca Hzámu hlz,,an id&sebb "ftaőnél volt ápoló-mennyiaégü rovarport vett be. A ház lakóinak fel- nő- néhánJ naPI>al 61610,1 * 8Íófoki Grandon öngyil-tünt, hogy Orbánné neiu jelentkezik. Felfeszítették ko8 ,,!lt- Az ^"gyilkosságot délelótt a nagyközönség az *jtót és az asszonyt eszméletlen ■ állapotban talál- ^meláttára követte el. Egy nádon ült, a mikor egy
ták meg. Az újpesti mentők a Gróf Károlyi-kórházba szállították.
Gabonanemüeket tilou állutok etetésére használni.
Az uj termés zár alá vételéról intézkedő kormányrendelet pótlásaként, a minisztérium pótrendele
fiatalember közeledett feléje. Ebben a pillanatban revolvert rántott eló és fejbelőtte magát. Azonnal meghalt. Öngyilkosságának okát nein tudják Azt hiszik, hogy nagyfokú idegességében követte el tettét.
A Politikai időszaki lapok biztosítéka.
A belflgynüniater körrendeletet bocsátott ki,
tet bocsátott ki, a melybeu elrendeli, hogy gazdasági melyben a törvényhatóság első tisztviselőjét arról ér-szQkséglet cimén búzát, rozsot, vagy kétszerest az t«*iti, hogy a pénzintézeti betétkönyvek a politikai állatállomány szükségletére számításba venni senkinek tartalmú idószaki lapok biztositékául nem szolgálhat-sem szalad. És akár a házi, akár a gazdasági szük- j \'iák és amennyiben pedig a rendelkezés téves értel-séglet cimén megtartott vagy megvásárolt búzát, ro- mezése következtében pénzintézeti betétkönyv logad-zfot Ás kétszerest állatok etetésére felhasználui tilos. ; talott volna el intézkedjék, hogy a lapbiztositék tör-
vényaierO ujabb biztosítékkal kicseréltessék.
Megmarad a nyári időszámítás.
A német kormány összes minisztériumai fel- A. közös telefon,
szólították az igazgatóságuk alatt álló valamennyi ál- A kereskedelemügyi miniszter lényeges változ-lamhivatal vezetőjét, hogy a nyári időszámítás körül | tatásokat tett a távbeszélő állomások bérleti feltéte-szerzett tapasztalataikról sürgősen tegyenek jelentést, lein és ezzel érdekes, modern reformot- léptetett Ezt az intézkedést, beavatott körökben azzal magya- életbe. Az eddigi rendelkezések szerint távbeszélő rázzák, hogy a nyári időszámítást nemcsak a háború mellékállomások a rendes állomással ugyanegy háztartamára, hanem az átmeneti időre is érvényben ban s kizárólag csak a főállomáson és annak kizá-akarják tartani. rólago9 rendelkezésre álló helyiségbeu volttk beren- 1
dezhetők. E rendelkezés megváltoztatásával a k~ k ed ele m ügyi miniszter elrendelte, hogy ezentúl és ugyanazon háznak, udvarnak, öeazeftggő lakói közösen bérelhessenek távbeszélőt olyanformán hogy a házban levő főállomáshoz oaatlakozóan maguk részére saját lakásukban külön-külön egy mellékállomást rendezhetnek be.
Hajóveszteségek statisztikája.
A „Coirere deila Bera" statisztikát közöl, amely
szerint júniusban a Földközi-tengeren 98 olasz h^jó sülyedt el összesen 38 ezer 986 tonnatartalommal. A hajók között két személyszállító gőzös volt 28 ezer 441 tonnatartalommal. A legutolsó hivatalo* német statisztika szerint júniusban a németek 66 hajót sülyesztettek el.
Adakozzunk a vak íatonák részére.
Zeirj egyek Bécsben.
Az osztrák kormány, hír szerint, a zsír- éa vajpo\'csékolás megakadályozására isirjegyek kibocsátását tervezi A zsirjegy fejeukint és betenkint való megbatározott mennyiséget fog megállapítani zair-, vaj- és étel-olaj fogyasztására. Az adagok nagysága még egyelőre niilcs megállapítva. Németországban tudvalevően már régebben adtak kl zairjegyaket, valamint husjegyekflt is.
Belgiumba való utaaáahoa szükséges engedély.
A császári német főkormányzóaág Belgiumban oly irányú rendeletet adott ki, hogy a Belgiumba utazni szándékozó egyének aa utaaáshos a azabály-szerll útlevélen kívül elóirt utazási igazolvány (Paaaler-schein) elnyerése végett a lakhelyük szerint illetékes császári német hivatásos konzulhoz kell fordulni.
Adakozzunk az elesett hősök özvegyei ós árvái javára!
Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Hotel Goldenes hamm zálloda Béoaben.
az udvari Opera, a Iliiig a a Klrlnarstraaaa közelében nagyon elónyös lekvéaü a feltétlenül tiaata. Jé restauráció.
Szerkesztői üzenetek.
<3 V _
„Egy ur ki a kirényezésből kiskanizsán vagyont gyűjt." Mi i*v jól tudjuk ás figyelemmel kisérjek. Azonban legyen nyugodt, ha a kellő adatok tatyes birtokában leszünk a leplet lefogjuk róla rántani.
— Egy képviselő. Hogy a részleges tiazt-ujitáshoz j .\'len számunkban nem szólunk, csak arárt tesszük, mert a következő számban szándékozunk érdemlegesen hozzászólni.
ZáLill KÓILÖNY
MirtUnJlnv\'" .r.i.-.-i ..
kítünö ÁLPCSÍ tEÜ-CSÖkőlÁtít
Irodalom.
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és tci képpel
Napihírek
— A pápaválaaatáa jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács József, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjából ért. Mindenkinek érdekes ós- tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának .ismerete minden kulturember tudásának Hzüksógns része. A ni A ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdlts József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők A világháború leghabb krónikása, Írásban ét képben at Uj Idák. A mi érdekes ese-luóny a négy világrész harctéréin történik. ízt niiml elitok tárja featói szépségű képekben. ftrdekesrég,
Sfréaai fnivóval én elókeló Ízlés jellemzi Herceg ereuc hetilapját, az Uj Idóket. melynek minden ■Urna sktuális kötleraóiiyeihilo, elbeszéléseiben és regáuyeibea is egyaránt a -tzepirodalora ápolója — Elóflielési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Hndapest, VI. Andrássy-ul fi. sz.
— A .Vasárnapi Qjság* minden száma Vasárnaponként két közkedveltségü
a^^t^Z^k^^: »d « AZ UJSAG-
krónikáival egyiit Ital korona. Megrendelheti a „Az Asszonynak", » másik a: „A Gyer--Ja^rajji Ujaág- kiadóhivatalában (Budapest, IV., mekeknek Kgyatem-ulca 4). Ugyanitt megrendelhető n .Ke-
p«t Néplap", a legolcsóbb iljsán s magyar nép «»■ Akt a vUlaháboravót in .arjáKaliban
számára, léiéire -J korona 40 fillér. MUtfcm\'...laáayríl, ••lokálról, mttréuatrtl, Ír..
, 4at»«r4l U»i áa magbKkaUaa ókajt nr kMS-
— Aa .Siet" szépirodalmi és mAvéezeti lieti- »6mn M.faiirk.ntiu napilap karalábén érte-lapot (szerkeszti Andor Józsefi x»zd«K tartalmn, ér- ■tUnt, fliim .16 a< AX UJaáO-ot
dekaf ,4t akiqálls képek egéuitik ki. A kiioaó lapot melegen tjáoljuk olvasóink figyelmébe SzerketztAaég áa kiadóhiralah Budapest. I Fehérváriul 15/c. KlUflzulési ár félévre 10 kin. Mutatványszámot kést séggél kQld a kiadóliival.
Közgazdasági rovat
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
FOUTIKAI NAPILAPNAK.
EX.ÖF1ZETÉBI ÁBAK Bréas ávra . ... 31 korosa.
Félévre.....la
Hagradávra . . . . S
Bgy hóqapra ... 2 K. SO f.
Megrendeléai clm: AZ ÜJSA8 KIADÓHIVATALA Budapeat
Uiijj-r-t VU„ Bákóosl ut, 64. .............
(Lg-il
— A. PeetV Hírlap kiadóbitalala .lapunk utján kózli a magyar oUasógötönségg^ J|<»gj, a, *^WltV okozta papirhiáuy darára lovábbia.il t legnagyobb terjedelemben, • megszokott változatot tartalommal jelenik meg és állandó eltfizetólt karácsonyra Ingjreu naptárral ajándékozta mag. Ki.-aliuneráare méltó ál-dottlkéttség mellett még egjé|jb..ke.d,lgiirlénybeu t részesíti eltfizetólt, akik > Divalataloat. Erdeket Újságot, Képes Újságát áa Aa\' Érdekea Ujtág hábo ru» albiunál — gyduyOrű kivilejo képtkjtcl m kedvezményes áron rplidalbrlik meg. Váltán ajánlhatjuk azért Mtgyuorizág l«gter|edtetrb lapját, • Cetli Hírlapot, tisztelt olvasóink uins Itgxelmábx A; P«4i Hírlap elófiteteti ára: juliut bója | K 80 f„ kát bóra 6 K 60 f., negyedévre fl t Petii Uiriap és llivsttzslon együtt negyedévre 11 K »«■ U A Pesti Uiriap és Az Érdekes ,IJjság egjdll a-M<»d»ire la K 5u f. A Pesti Hirlap és t Kép^s Újság negyed 1 évre 10 K 50 f A negy lap együtt 18 II 10 I. á Petii Hírlap áa az Krdekca, Újság Bábwus Albuma \' eiinll pompás háborús képsorozat egy bóra (agy ao-rozat) 4 K 80 I.. uegyedévre (három snrotal) 14 K lélévro (hal sorozat) 83. K. ... „.
A Pesti Hirlap kiadóhivatala, hova az elAfite-tésí dijst küldeni kell. Kudspmt V . Vilmo. ctáatár ut 78 sz. tltU van
, A AZ EST. A magyar qjságell közütt AZ
K8T az egyetlen, amelynek kiváló numl»lá(Mj| fiúdig mindenütt olt vaunak, altol helyes és pontoe értesüléseket sterezhelnak he lapjak, a Magyar közönség és a külföld .ráatéra Ah ItóX .éppeu jgy li-terjeizlelte tudójútA-NZervutatét minden magyar .vj-dókre, sót még a kisebb helységeket it bevonta hálózatába. A tökéletes szervezettség ereje letüf*(fceUt-lenQl rajta vau AZ EST minden egyet példánjáu. tininek legbitlosibb mértéke az-ultMÓ kötöaugaek AZ BST-tel sternbea megnyilvánuló, t állandóan fokotódó bitalma és aterelete. elért lett a legelter je.lt.*b magyar lap AZ BSTr a rllágsajló egyik leg-haUlmaiabb organums. «iu«l/ a JUlfóW, alóli irgalommá nAU s amelyről at egén mávell világ •» tudják, hogy tiirszolgáltli a legiaagblzltalóbb es el-t«rjedsége is Európa legelső lapja kölé emeli.
/ ./ J J J J f / / / / / I -r
KŐNTY- PAPII^ ÉS IRÓSZKI^KKREVKKD\'ÉSE
__L. iiu____
Oiis raktár legújabb divatú levélpapírokban • és névjegyekben „^ Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban ~ gyorsan késilttetoek. — ----
Tanintézetek részére szükséges cikkek
; , -—7., dús raktára. ---
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok
nagy raktára.
kiinti —irTnyiw
Nyomatott a laptulajdonos Uj. Wajdits Józan! kónyvnyotadájábaa Nagykanizsán