Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.11 MB
2010-03-09 14:21:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
563
2921
Rövid leírás | Teljes leírás (169.04 KB)

Zalai Közlöny 1916. 073-079. szám október

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

j5 ifc évfolyam
NAGYKANIZSA 19* október 4. Szerda
73- Mj"1
3<t»rka»rtöaég és kiadóhivatal QuMctér 1. TiM«\' -m»a»té».k 4Un*b«* «nrt»t.
Ii lesz a háború után?
K.uyn iw-i-TIflV Eröfl Sándor
.\'•\'wwlíi
Kemény Liiepló
Amim a béke idején készülni kell az esetleges háborúra, éppen ugy ezen áldás-talon háború alatt készülnünk kel\' a bcke Idejére is, mert mindkettő létrejövetele óri-ási következményekkel jár. Előre kell gondolkoznunk. hogy mit teszünk holnap, hogy készületlenül ne találjon egy-egy nigy horderejű változás.
Legtöbb ember nem tudja megbecsülni szeronoséjét s csak a mai napnak él, nem
tfepjelenlk fcetehklíit "té»M»r.
KtMutM km En *m 1® k«r, Mtm •
———
arukból és igy tovább. Azzal nem törőd rétegeinek keién forog,, (ta jgí-teW, h» m nek, hogy mi les? hóinak, ho.ty nem lyhít ia forgás hirtelen :negctM>pp»n wa»M«p«« j mindig 8—10 korona a napszám és ilyen! megszűnik, nagyok a termények.
\'fiVV1 J"
Nagyon áldásthozó tevékenységet iej,Vn hetnének ki a papok, laitilók s a szövetkezetek vezotői, ha felnyitnák a jelpn által félrevezetett társadalmi rétegek szemei! és ezáltal megelőznék a bekövetkt^endő szooiáiis bajokat. Megmagyaráznák (ílol vasások és egyéb összejöveteleken azoknak, akiket érdekel, hog/ a rekvirált léért, jffl eladott szarvasmarháért, sertéséri stb,-ért
gondol vele, hogy mi is lesz holnap. Nem-csak a hadiszállítók pessgőző s gyémánt |befű1^ <«W«
ékszereiket, párizsi ruháikat fitogtató és egyéb téren eszközölt közismertté váH pa-
a koros,i»ába, selye náruló boltba más
nul nagy munkabér, jó magas eladási ára\' bél került ki, megmételyezték a mi becsületes földmlves és iparüző munkásainkat is
Ezek egy \'tis része is mintegy észnélkül szórják a pénzüket, ahelyett, hogy gondol nának a hét sovány esztendőre ii.
az esetbon, ha miiKtnyíjunk
által óhajtott béke megázOletHc1 " S"\'.*"
I—Jnjll\'l :M III:!T mkI< J Ht4H.lv
. .1 . , (Vfca !»».). „,.., U.MIpdl
- lO\'imÁt iitdlirnii ri\'W A .övöi, a
"Tismr -rffis^rmaiiJ — A harmadik háborús tél «frt.
jl nMT-zrn*\' ii\'iifni\'tíF hrriJoüí?**
A nagy begjek orWán aiápr t^^ ^Jt"*. f^rM^JprtU k,p*r ^ikl^.Jlhjjkb. wj* b^afokr. Itt, váro,Wn, t^^iDÍ,
A, kint,a tM^Sl,^ Vihar riu, máf » kopw erd«|f$r A. íffeíf
mafesor vigyorog rápk. « Wí ),<t(mp«*
„ritím kiurtáaonltat. MMÉffe fi*
lyei komi mit fagyMUi. tél Wri.í.1^,,*\'"
pedig hadikölcsönbe kellene fektuiiii, "Ogy.^ „joÁít vérvirfcok ÍMOft ^„Ifflfi • M midőn eljön a bizton beálló pénzhiány, j ^^ kMa,|8mto|jM „ luhMaiUML A amidőn a gazdának uj lovat szekeret és, n,pi sutéit val« keaem turtetfc, a aomtalK*íaooy-egyebeket kell vásárolnia, ne kelljen nagyjukuMiga ftWtt rali 6r<)k a«44á., • H-
zarlásalkat akarom említeni, hanem sajnosán kell megállapítanunk, hogy a háborús költségek folytán a társadalom egyes rété-
gal**ljpt, Wly kamatra (Wvcnrtf a Wvatómtm-! «*» átvlrr.*u«, mint „eh* *****
kásáinknak pedig i.em kell majd nyomor-! «h««i»ek Wk«nkr». A ,on*«gédía ** H-, ,„ . , , ,... , ..,,,,.„. cet tiíxili » vili* tuflntíliTi bu»uidíVi«fc N«i
ral küzdenie, ha cljon a muuklinelkaiiség K \' .
<1 gtMwílgrtk, nem «6bfti h«ny»<té«uÉk »•«•« •
vagy a kisebb naplbérert való dofeo^. ^ ^ ^ ^ ^^Mm *\'fOMU t4-
\'<lejc- Iftytt mlndoo gooáoUtunkht. uM()tl afoán\'M
Nézzük meg rideg pénzügyi szempont-1 Amikor elli«t*ioit»tott télttnk, uűifinokWn td»-
A józ,n felfogás szerint félre ko,,ene|ból m,|y« állapotot várhatunk egy tenniök valamit a holnapra ...