Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.8 MB
2010-03-09 14:26:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
501
2013
Rövid leírás | Teljes leírás (223.85 KB)

Zalai Közlöny 1916. 080-087. szám november

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Si ik évfolyam
NAGYKANIZSA. ic>Á november 3. Péntek •j
80 szám
ÍJíerkoöztősóg ós kiadóhivatal Deáktér 1.
•i\'tíUfon I 183. — Hirdatéisk dljuabá* Martat.
Koleló» nxeikeHKt*\')
Erős Sándor
rYm*ei kshkiA;
Komóny LíujbIó
Mfigdrti bfUiliil k«»»r: « (dtirtUk «U fi kük. Elöttsatéal kr%: Egy ivf 10 kor, íélévra • korona, n«gy«dévra 9 korona M fillér. — Byy«» "ám Ara la ftlUr._
A mi dicséretünk.
Mi tagadás benne : jóleső éizéssel töltenek el minket az elismerés szaval, melyekkel barátaink háboríts magatartásunkat kisérik. És az elkeseredés hullámai is, melyekkel ugyanez okból ellenségeink,.árasztanak el bennünket. Amazok épugy, mint emezek, arról tanúskodnak, amit sokan sokáig letagadtak rólurk, hogy a mi nemzeti erőnk nem üres frázis, hanemvalóság, mely-lyel számolni kell és hogy ezt az erőt Hz európai tényezők sorából 1 ószuíiUlanul kihagyni nem lehet liz az. igazság, legutóbb az oláhokon bizonyosodott bc akik áruló botö.ésük diadala helyett már saját löldjük védelmében lihegnek.
Ara seni az elisnerís, sem a g/ülöi-?ég (lem teáz mjnkot clbidakodotlakká. líy-\'MázSŰUKr\'WIttfflttHinTttíg\' raj Viögy ésttk- » legszívósabb kitartás terem a nemzet számára gyümölcsöt és hogy küzdelmeinkben mindig csak a végcél megvalósítása után szab.td megpihennünk, iiz af történeti tanítás átivódott vérünkbe. Iiz edzette katoná-
ink hősiességét ellenállhatatlanná: ennek köszönhetjük, hogy a front mögött is min-, denki lankadatlanul teljesíti kötelességét.
Jól tudjuk, hogy az oláh perHdlti megtorlásában ismégorak a fele utón játunk: a bocskoros hordát már kivertük a hazai földről, de ágaskodó szarvai még nincsenek annyira letörve, hogy soha többet kedve ne kerekedhessék az ellenünk való agyarkodásra. Idáig még meg kell tennünk az ut hátra levő részét \'és büszkén látjuk szövetségeseinkkel egybeforrott csapatainkat, hogy a megtorlás munkáját minő biztossággal folytatják halárainkon tul, mar az árjiiló fajzat tűzhelyen.
De ép oly jól ludja és átérzi minden i teremtett magyar lélek, hogy a megtorlás teljességéhez katonái ik \' győzelmi akarata mellé még a harci, fölfcészültség tökéletessége is kell, \'hogy* mi a front mögött elŐt\'cientlslft mindannak a költséget, amivel csapataink diadalmas előnyomulásának az anyagi föltételeit biztosíthatjuk.
Négy hadiköloiönön keresztül idáig | lehetővé tettük, hogy katonáink bámulatos
teljesítő képessége tiszteletet gerjesszen irántunk még ellenségcink sorában is. Most vari/ küszöbön az ötödik hadikölcsön. De a háborús fergetcgből a magyarság egyúttal most érte meg azt a fázist is, mely leg-utáltabb, mert ősidőktől mindig rajtunk rágódó ellenségünkkel állított szembe. A végleges leszámolás szükségének ré..\'óta visszafojtott érzése nemcsak katonáinkai sarkalja leblí hatatlan tettekre: a (ront mögött is mindenkit erre fog ösztönözni, hogy ami mozgósítható tUlérünk csak akal, az az utolsóig a haza oltárára kerüljön és demonstrálja a magyar nemzetnek azt a megmásíthatatlan elhatározását, hogy most pedig ezzel a legporfidebb ellenséggel egy-szersmindenkorra végezni fog.
És a mai nagy idők magyarságának legmaiadandóbb dicsé-ete ez leszi
Nagykanizsa és vidéke áldozatra mindenkor kész közönsége bizonyára ez alkalommal se marad el előjegyzésével az ötödik hadikölcsönre; áldozni most nemcsak felebaráti, hanem hazafias kötelesség Is a jelen háborús körülmények között.
A fertőző betegségekről szerzett tapasztalataim.
jtályoumn minden beteg részesül, a lehető legrövidebb ,idú Alatt ót jWinit szolgálat képftssé. teszi. A baktero-logiai vizsgálatok minden egyes esetben való szigorú keresztülvitele által abba a helyzetbe jutunk, hogy a ...