Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.66 MB
2010-03-09 14:28:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
424
2159
Rövid leírás | Teljes leírás (199.6 KB)

Zalai Közlöny 1916. 088-094. szám december

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. december 2. Szombat
88 szám
ZALAI KÖZLÖNY
í>\'eerke8BtŐ8Óg ós kiadóhivatal Deáktér 1. Tolafoa t 182. - Hirdetek 4lj»ftabáa »*erint.
IV. Károly.
A magyar nép hagyományos királyhüségét a történelem számos példája igazolja. A harcos, aki felölt! legfőbb hadura palástját, hogy az ellenség őt ölje meg a királya helyeit: klasszikusan jellemzi azt a 6zinte határtalan, önfeláldozó szeretet mellyel a magyar nép uralkodója iránt vís;ltelik.
Orgyilkosok a trón örökösének elete ellen törnek és kioltják azt. A megtorlásban elüljár a magyar; a hadüzenet napján legelsőbben magyarok ragadnak fegyvert, hogy méltóan megbüntessék a gyilkosokat. Az ország szivében, Budapesten, hangos az élet Rögtönzött népgyüléseket tartanak Isten szabad ege alatt és a gaztetten felbőszült szónokok lelkesítik a tömeget, hogy boszulják rne » a trón várományosa ellen elkövetett merényietet. A magyar katonák a boszu lángjától hevítve, megfogadják, hogy a vérök, éietök áráh büntetik meg a gyilkosokat. Ég, forr, lázong és készülődik az egész ország a trón védelmére folytatandó harcra.
A magyar ember éizülctébcn és lelkületében a trón egyesiti magában mindazokat a jeles-tulajiloságekat, melyeket az ország vezetésében, uralko lásában és irányításában szent és sérthetetlen ideálok gyanánt tisztelnek. A magyar alkotmányban a király a törvényhozó tényezők legmjigasabbja, akinek szentesítésétől filgg minden törvényünk. A magyar közéletben pedig a király fenkölt személyét mélységes hódolattal igaz szeretettel veszik körül.
Amióta I. Ferenc József királyunkat Budavárában SzjOiU^ István koronájával megkoronázták, az egéw monarchiában nem voltak hűségesebb "alattvalói, mint a magyarok. Kgész élete során végigkísérte a bölcs uralkodót magyar népéne\'t rajongó szerete, amely még örök pihenőhelye elölt sem fordul meg, hanem a nagy veszteség fölötti mély fájdalommal tovább él szivünk--hen, ahová emlékezete ellörölhellenül bevésődött ...
Meghalt agg királyunk és örökébe a fiatal Károly király lépett, tizenöt év előtt először láttam a Tátrában. A mosolygó arcú fia\'.al főherceg már akkor előszeretettel kereste fel a magyar földet, amelynek havas bércei elbájolták és a bércek alján, a fenyőbalzsamos levegőben szívesen tartózkodott. De nemcsak szórakozni, üdülni járt erre mifelénk a fia\'.al főherceg. A tragédia, melynek véres jelenetei a büntető expedíció megkezdésévsl indultak .meg és még ma sem értek végét, a körünkbe vezették ifjú trónörökösünket, kinek szeretetreméltóság gyorsán meghódította mindazokat, kik szerencsések Voltak közelébe jutni. Felséges neje, Magyarország királynéja pedig hosszasan tartózkodott az utóbbi időben hazánkban és még egy két hét előtt is Erdélyben kegyes szamaritánus tevékenységei fejtett ki.
Az ifjúság derűje aranyozza most be a m.igyar trónt. Uj király: uj rend. A Király olső szavából az Ígéret országa nyilik meg előttünk : „Mindent meg akarok tenni, hogy mielőbb elmúljanak a háború aldozatai és borzalmai, uiból megkívánom népeimnek szerezni a béke áldásait." Az első nagy és kedves szót követi a másik: .Attól a szándéktól indítattva, hogyvMaga, mat Magyarország és Horvát-Szlavon- és „Dalmátország királyává mielőbb megkoronáztassam . . " így beszél a király — a magyar király I
A felség a gyönyörű szavainak hallatára lángra lobban sohasem szunnyadó királyhüségünk ós örömmel hódolunk meg ifjú királyunk, a legelső magyar ember előtt, remélvo, bizva abbai, hogy amit már eddig Is számos tanújelét adta irántunk való kegyes jóindulatának, ezentúl gondos apja lesz a magyar népnek, mely ogy szívvel lélekkel üdvözli:
„Éljen Károly magyar király!"
Erős Sándor
...