Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.42 MB
2010-03-09 14:42:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
872
3456
Rövid leírás | Teljes leírás (181.1 KB)

Zalai Közlöny 1917. 001-007. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

.■>6 ilc évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. január fi. Szombat
1. szám
S<.rlc»»«tő.<Sg éa kiadóhivatal Deáktér 1.
t mrí.u..k ay.«abá« ..arlat, Er«a Sándor
ManwhMsii*: Kemény I,ásató
Czernin ás Clam Martinié.
■ —
A külügyminiszter- változással kapcsolóiba i az egyes sajtóorgánumok messze- j menő kombinációkká kisérik Czernin beiktatását. Nűiielyek szerint a centralista politika uj fázisa előtt állunk, mások szerint az alkotmányosság kezdődik cl Auíil-| Hábnn ismét, mások — tekintetül Clam-Martinié ós Czernin cseh származására : a dualizmus Fölborulásától és az orsztrák-magyar-cseh trializmustól tartanak.
Ugy hisszük, hogy ezjk a találgatások nem birnak semmi komoly alappal. Az az eg/ bizonyos, hogy centralista politik \'t Űzni ma, amikor a magyarság nomzeti személyisége diadalmas erővel bontakozott
szolgáltatta annak, hogy jogait és földjét minden ellenséggel szemben meg tudja védeni : legalább is anachronizmus volna. A trlalizmus veszélye szintén nem annyira fenyegető mint ahogy némelyek félnek tőle: nemcsak azért, mert a magyar, mint az
alkotmányos nemzet tipusa semmiesetre sem láthat veszélyt abban, ha az alkotmányos jogkiterjeszkedes Csehországra elkövetkezik és ezzel a mult bűnei, melyek Csehországnak ;t monarchiától való elhide-gülését és a háborúban való sajnálatos szereplését eredményezték: kiengcsztcltetnck.
De nem fenyeget ez a törekvés azért
Megjelenik hetenklnt kituorf
UHhIM ára: **T in. M kar, MUrra • karaaa, aagyatávra a karaaa M r~" *t*~ aaáa* ára u miét.
mindenkor egyik alapelve volt a lajtántuli részekben is erősíteni a közjogi szabályok megtartására irányuló tendenciákat. Ausztria alkotmányossága bizonyos te\'iintetben mindenkor magyar alkotmánybiztositék volt: a történelem igazolja, hogy a magyar alkotmány ellen intézett támadások minden-! kor oly időben\' történtek, amikor az alkot-
sem, mert nem valÓMinü, hogy amikor a mányosság Ausztriában is fel volt füg-benső konszolidáció úgyszólván létérdeke!gesztve. a monarchiának, — a belterjes fejlődés
lehetőségeit belvillongások, közjogi harcok Nem kel1 "hít aUÓ1 ««\'tanunk, hogy felidézésével akarnák megakadályozni. Cz4rnin és Clam-Martinlo kinevezése bármi
Marad tehát a harmadik kombináció, is porolhatna » W
mely szerint a külügyminiszter személyé- P0""kaia-
nek és Clam-Martinic miniszterelnöknek Akik ezl hiszik- ncm veszik "ííyelom-frontba "hozatala csupán az osztrák bel->\' "W a mWr Poll,lkónilk az utJa politika számár, szolgáinak eseményül és ""tizedekre me j van szabva és irányából
• R«hsh».;",mn>if<le mini,zlírvA"84l kl n«m len\' tatnak és a delegációk összehívásának <" he"
előfutárjai. Az u> 8 polgári élet kifejlődése leié
Magyar szempontból ennek a változás- VI8Z « a fej|ődés u,jai\' 8em Czernin\' sem nak csak örülni lehet. A magyarságra nem előnyös, ha Ausztriában az alkotmányos\' rend hiányzik és a magyar politikának
Clam-Martinic nem befolyásolhatja.
- koronázás ünnepére.
tJr/ii: «fforáls eflnlal kegyosrendl főglmnijluml tanir.
Uralkodók Jdjdt is csak
Weglördcli a hald!----
Uralkodók fdjdra is tBislos késsel rdlaldl. \'Habsburgoknak jdjdróí is fíelépcll egy fidgal: Jtm as (i<i<Jo/í dg hetijébe Jfjá, erős, új Idmadl.
absburyoknak ijjü dga, 15>e, ma fölkeni uj kirdíy, (fkire sscnl koroiidnkbo\'l ^örcém/csség lelke ssdlt : \'Stavalla FODOR LAJOS gimn. 111. os*l. t. fögimitdiium Korxtuiitiisi iinHepHyJ*.
jfiódo lattal kössönI léged ó* kicsim/, dc biisske nép, Ss oeled ma, e nagu napon, fBonlhalatlan frigyre lép I