Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.82 MB
2010-03-09 14:44:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
520
3049
Rövid leírás | Teljes leírás (161.98 KB)

Zalai Közlöny 1917. 008-014. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S6 ik évfolyam
8 szám
ZALAI KÖZLÖNY
\' :ertB8ztÖ8í« és kiadóhivatal Doáktói I i.l.Iou ISI. — Htrdatáiak ftljiaabái mi.rlnt.
Fötferktiílo: F«Ulo, «í0rke,itö:
Kemény Lá«zl6 Erö» Sándor
A helynevek.
.\'rta : Bltlviiri Alajos.
Negyven eszlun.\'cje muloil, hogy Nagy-Kanizsán Mihály Endre (ősi székely vér, táviro liszt és a Zalai Kijzlöny segédszerkesztője) köré nchnny tlual magyar tiszl-viselő csoportosult, hogy magyar helyneve-inket forgalo uba hozzuk.
A rcndezettlen helynevek már a modern közlekedés hajnalán igen sok zavar és téres irányításnak\' voltak okozói. A köz\'ekedés termológiája, a kezelés vad ide gen. Az abszolutizmus nyoma a közlekedés terén különösen, érezhető volt. A szabad fejlődül sorvasztó, dohos légkor burkolta körül
Itt akartunk mi szellőztetni. Derült ifjú kedélyünk összhangját, hej do sokszor váltotta fel aggódás, zűndőr, fájdalmas nyugtalanság. Nagy szerencsénk voll, hogy •Iső vezér igazgatónk Takács János középiskolai tanár voll, aki megértette a mi
renddel ellenes szabálytalanságainkban --a magyar lelket.
Helyneveink elcsulllva. kiforgatva fityegtek mindenütt: Neutria, Leulschau stb : Azi hiliük kinában vagyunk!
Ma már - már félszázad munkája, hogy az abszolút Vllá..\'. iu felejlell vacakját nemzeti fejlődésünk útjából cliakari-lotluk; illetve még mosl is takarítjuk : mert még ma se,n ment át annak szükségessége a közérzésbe.
M.ijd a berni földrajzi kongresszus is foglalkozott -- kis tnusstár inasunkkal: rendezte a földrajzi s egyéb helyneveket Megkaptuk az 1808 évi IV. (. cikke: helyneveinkről.
A Földrajzi Társaság irányítani akar, hogy u rengeteg helynév halmazban megértéshez juss\'.mk Hiszen némelyik Isten hála mögötti kócos kiu. községnek is annyi neve van, mint akár egy spanyol grandnak. Az elfajult" Bécs — Vicn vitájának is ezen a tájon találjuk meg forrás vidékét.
Megjelenik heteakint kéUnr.
EtóOtaUil ára: Egy ÍTi* 10 kar, MUrra korona, Bagyadtara a karona >0 ÍUUr.
B»t«» iiU ára la futár.
A külföldi sajtóban csak ujabban találunk helyneveinkre vonat\'tozó örvendetes változást.
A külföldi helynevek rendezése nem a mi dolgunk. Néhány külföldi helynév magyaros használata nyelv kincsünkké lelt. Oly közismert nevek zavart nem oköznak; miért küszöbölnők ki azokat ? (Persze a közlekedés terén kalauz — könyvekben slb. hivatalos nevüket is fel kell tüntetni,)
A magyar nyelvkincs megóvására irányuló törekvés jogát saját — Magyar birodalmi — helyneveiknél hatékonyabban és nyelvünk szellemének, törvényeinek és a történelem jogának megfelelően kell érvényesítenünk.
Pesty Frigyes munkáit különösen, kéziratos helységnév gyűjteményéi kell közkinccsé tenni.
Ezt a magyar nemzetiségi muzeumot kell szallőztolni. Helyneveink véglegas megállapításánál a Tudományos Akadémia egy bizottsága döntene végérvényesen. A törzskönyv csak mint nyilvántarló hivatal sze repelne
2 Rokon lelkek
Irta : Syriuw. A világ, vagy helyesebben a*/, emberek nagyon hálátlanok. Némelykor kedvtelésből szeretnek velllnk foglalkozni, hogy mikor hatalmukba ejtettek, ugyancsak akkor kedvtelésből listát fordítsanak s legyen ismét üggyel több, akin szánakozni leltet. Iligyje el, minden reményünket az emberek törik össze. Mihelyt a teljtsedés fénye távolból csillogni kezd felénk, már készen állnak,«az ébredő fény kioltói. A reményt a mi szivünk gyártja, lelkünk szüli, de fájdalmas csalódással az emberek koronázzák meg K gondolja-e; hogy maga kiv.\'tel marad a szabály aH ? Barátom, én a multak tapasztalatain okulva, intve figyelmezte tem magát, hogy ne higyjen senkinek s ne bizzon senkiben, ha keserűen csalódni nem akar
Nekem nem...