Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.25 MB
2010-03-09 14:51:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
808
3712
Rövid leírás | Teljes leírás (169.23 KB)

Zalai Közlöny 1917. 023-028. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

:-fi ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. április 3 Kedd

23 szAm
í> <erkoH?,tÖBÍK «8 kiadóhivatal Deáktér 1
Tslsfou i 111. - Hlrd.l...» dUsskbáa si.rint.
FflttsrksailA:
Kemény László
F.l.loi • larksailű\'.
Erői Sándor
MoKjelonlk hetenklnt kítaiir.
ElMnUil kt»i 10 hn I* kai, UUm • koroDK, uiplhn • tntu u fUMr. -En» ■!«■ in u allét.
——— i i i i i
Mennyivel javult az ember egészsége?
lrt»: Dr. Buday Dez ió, égyeteml m.-tanár.
Évezredek ota kllzdünk a haíilllal.
Ebben n küzdelemben a tizenkilence-; dik századé ú pálinn. Az elmúlt évszázad olyan haladást mutnt az emberiség egészségének dolgában, mint eddig egyik sem. Azaz, hogy ezt csak sejtjük: mert még másfélszáz év előtt csak a szorgalmas Norvégia, Svédország és Finnország vezetett halálozási statisztikát, a többi állam még messze vol^az öntudatos küzdelemtől.
A társadalmi ideálról szóló, sajtó alatt levő munkámban kitérek az emberiség évszázados haludásának erre a rajzára. Itt közlök belőle néhány adatot.
Sokat küzdöttünk. De még több van
-hálfa-----i.\'fyVi\'-----p**""1 \'
A halvBstülőllek.
A kulturállamokban ma már évenkint legföljebb tiz halvaszülelés esik tízezer lakosra.
A tizenkilencedik évszázad folyamán. Svédországban 8-ról 7-re, . Norvégiában 10-röl 8-ra.
Dániában 15-ről 7-ro száll le az arány. Az évszázad utolsó felében lelt megfigyelésekről kitünőlcg pedig
Hollandiában 10-ről 15-re cselt, Belgiumban 13 kqrUI, Franciaországban pedi; 11 körül slagnál. Az utolsó évtizedek statisztikája szerint pedig
Ausztriában 11-ről 8-ra, Magyarországon 8-ról 7-re, Németországban 15-ről 9-re, Svájcban 16-ről 8-ra szállt alá. Meglepően kevés
Oroszországban, ahol 2 és Bulgáriában, ahol szintén 2 a halva-szülöttek aránya évenkint tizezer lélekre.
Emelkedett a halvaszülöttek aránya a .szapora
Japánban 19-ről 32-re és Komániában 6-ról 1 l-re. Majdnem törvényként lehet fölállítani, hogy a halvaszülöttek arányszáma forditott
viszonyban vun a csecsemőhalandóságával. A természetes kiválasztás a csecsemőket gondosan ápoló kulturállamokban elvégzi a maga szelektív munkáját a csecsemő élete előtt.
A halálozások száma köztudomásúan csökkent az egész civilizált világban az utolsó évszázadban. Ez a csökkenés majdnem mártani arányokban halad.
A halálokok pontos megállapítása még ma is a legkevésbé lehetséges statisztikai uton A hulottkémlést nem végzik min lendít orvosok. Ezért csak az ujabb statisztikák megl\'izhatók.
Még az emberiség haladásának kétségbevonhatatlan bizonyítékait épen a halálokok udutai mutatják. Az utolsó negyven év eredményei nagy vonásokban ezak; mindig egymillió lakosra számítva. A tífuszban elhaltak száma Angiidban 1870 körül még .174 éven-
kint, 1900 körül már csak a fele, 1910-ben csak 53.
Dániában ötven év alatt 785-ríl
27-re száll,
>. . __
Egy kis emlékezés.
Irta: HOKI JOZ8KK "fll. KolyUUr)
gák adiaátMii Már pedig I\'II azt hiszem és velem kell mindenkinek nzt hinni, hogy a jogászok jobban megérdemelnék h m\'i kollegákat, mint a tudákos lllozopterek, vagy a szemüveges orvosok.
Mert talán fölösleges is említenem, hogy
Ideális szempont, mint előbb mondottam he,"jogászok nemcsak hogy nem hagynák gyöngéd uemQ ha mások bírálgatták, nézik a jogász knlömbözó ol- kollégáikat az óriási könyvek aszalós tartalmánál, hadaiét. Ehhen a tekintetben pedig csak egyféle kritika „„,,, a tanteremben, folyosón udvariasságukkal és állhat meg, a mit már ezerszer hallottam s a mi |enge Uánásmódukkal kényeztetnék el óket. Nem még mindig fülembe eseng: ...