Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.93 MB
2010-03-09 14:56:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1398
4178
Rövid leírás | Teljes leírás (200.01 KB)

Zalai Közlöny 1917. 029-035. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

• 6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917. mAjus r. Kedd
29 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
3-«erkenztŐ8ég és kiAdóhivatnl Deáktér 1. T*Uíon i 188. — Hlrdatének dlj«*»bá« asorint. FOoivrkoottfi: | \' Fololaa oiorkoO.tQ: Kemény Lá»ló Erős Sándor Megjelenik hetenktut kitaaar. iitiuW in: tn lm la kn, MUm » koron*. R*(,0,ÍTr0 2 hor*U SO (1U*T. -E|,o> nua kn la lUlér.
A hódító sovinizmus. A német szociáldemokrata párt április nül abban a sovén politikában, melyet a többi nemzetekkel való egységesülés és szolidaritás gondolata helyett a nemzeti osztályérdekek, de az egyetemesség érdekében munkálkodó sajtónak és iskolának az lesz a feladata, hogy az emberekben a
20 án nagyfontosságú értekezleten vltatla állam halárainak kibővítése, uj tömegek vílágpolg/frsií;; eszméjének szem! eni fólé-
meg Németország politikai ólulakulásának leígázásának és elnyomásának gondolata ve-és a békének kérdését. Az értekezlet, — zéróit egész Európában, — megjelöli közmelynek határozatához u jelen volt dr. Adler velv(! abban a közszellemben, melyet a
Viktor, dr. Renner és Seitz képviselők ut- ""j\'9 és °z isllol» jén az osztrák, Garami irnő és Weltner!ki> ho8y « .fájl.
oly iránybata alukitolt nemzetiségi, vallási és
Jakab utján a magyal szociálisták is csat- osztályclőitéletek jobban befolyásolhatók lakoztak — -kimondotta, hogy a polgári °z embereket, mint a közösség, a közös jogok egyenlősége, a bürokratikus, kor- embcri S0IS. a közös munka és a közös mányzás megszűntJlése, népképviselet és"*101* eszméi. Csak a közszellem • ily torz nemzetközi, választott bíróság lehetnek kialakulása stíllhetett yestarp-ok.u, Grey-cgyedül ozok az intézményük, amelyek a ket> Briandokat/^s Miljukovokat, — csak
nyél meggyőződéssé avassa. Nem egymástól különböző, egymás gyilkolására .teremtett lények va ;yunk, hanem a világegyetemben megnyilatkozó erőrek egyforma teremtményei, akiknek szive a fájdalmak alatt ép ugy megtörik az északi póluson, mint az egyenlítő vidékén.
A ícnueti állam határai
jövő békét biztosithalják, s
fonto-
sabbak, mint valamikor a családi, törzsi és nemzetiségi államok határai voltak, csak töretéi azoknak a törekvéseknek, melyek az1 összes 01 -!az hitéletekkel szaturált gondolkodás biil által az emberek boldogságukat keresik,
szágok szocialistáinak az a legközelebbi n0sy°bb értéket látni egy geografiailag mi- de nem feltételei. Az ember hazája nem
feladata és kötelessége hogy a béke meg-
g. nél szélesebb határokig terjedő, de belső- olt van, ahol a Rajnu vagy a Visztula el-^^^^B^^ft.^fiWWrttfíÉMÉilifttefeJSttfPiMB^fc ha- S le8 " demokrácia ós a fejődés gondolata- különítő habokat állit fel, de mindenhol, talmi álmainak megtörésével, a kormányok tAI hc nei" oltott ánYmt\'estbenTmint Tibin, alíw iii?«n»efrs\'zewtíTr*3^emW(h stori-ily irányú kényszerítésével siettessék. amelynek — bár szűk határai között — a daritás, a munka megbecsülése és a fej-
A szociáldemokrata párt e hntározuta, t\'clső konszolidácio munkája a fejlődés lődés eszméje egy beforrasztja őket.
mely a béke akadályát a hódító soviniz- j Irányában folyik, musban találja: ezzel egyszersmint a há- A szocialista
K.
határozat megjelöli a
bo;u okát is megjelöli Megjelöli közvelle- jövendő munkáját is A
becsületes, nem ■HKHCH
Jézus meséje.
A csatatérre téli este száll — A kere ztuton vén fesznlet áll, Színehagyott, kípott fa Krisztus rajla Beesett arca, megadó az ajka, Görnyed a válla, szemo szomorú, •Fején megtépett papiroskoszoru: Áldozla i\\eki jámbor póvleányka 8 titkon egy nevet szólt a Miatyánkba
A csatatérre téli este száll, Köd sompolyog, havas esó szitá...