Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.13 MB
2010-03-09 14:57:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1200
3506
Rövid leírás | Teljes leírás (205.53 KB)

Zalai Közlöny 1917. 036-043. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 június 1 Péntek
36 sz/im
SzerkflBEtőeég ók kiadóhivatal Deáktér 1.
T.lafoa i 1«3. - Xlrd«U««h dljsftmbis ...rtat
Fa.i.rka.ato:
Kemény Ltazló
F.l.lo. .i.rk.nlo:
Erői Sándor
Megjelenik hetenklnt kiUnr. UUuWH ini Mfr » k«r, félévre-k«»Rt, »nr<44TH 9 kltwt M fillér, é gfy— «ut fcr* U flUér.
A jövő biztosítéka.
Mindnyájon erezzük, hogy (llött oz utolsó óni. Ellenségeink még egy utolsó, hatalfiiug támadással kísérletet tesznek, hogy a győzelmet a maguk juvára csikarják kl. Védő bástyáink azonban, mint a leghatalmasabb várak, sziklaszilárdan állanak ellen minden, az eddig nem. ismert hatalmas támadásnak. Erőink kint a harcmezőn szinte felülmúlják önmagukat, s vitézségük s kitartásuk u világtörténelem egyik legszebb ténye lesz.
De amint mindnyájun érezzük s mindnyájan tudjuk, hogy u küzdelem a tetőfokát élte el, ugy a közvélemény az embjri lelkekben felsarjadzik a békevágy,, melynek ina már olyan erős gyökere van, hogy annak eredménye, gyümölcse nem lehet messze.
Hogy azonban közeledllnk a béke első nyomuihoz, uhogy a jö/ő előttünk lussan-lassun kitárul, mindinkább éreznünk kell \' azt, hogy a béke eredményességéhez nemcsak a győzelem ereje szükséges, hanem a
nemzetek beléletének teljes szilárdsága.;
Tagadhatatlan tény, hogy ml, akik\' mégis aránylag a kisebb nemzetek közölt foglalunk helyet, eddig minden tekintetben oly teljesítményekre tekin.hetünk vissza," melyek a-mult nagy időket is jóval túlhaladják. Mert amint q háború méreteiben hatalmas óriássá fejlődött, ép^u ,*y a teljesítmények egész tömege hárult a nemzet vállaira.
Természetesen elsősorban a pénzügyi helyzet szilárdsága az előfeltétele, mely a jövőt biztosítani hivatva van. Mert kérdjük, ha eljövend az idő, mikoron u hadakozó lelek békeasztalánál a tárgyalásokat megkezdik, nemcsak ama nemzet megbízottjának lesz-o szava, komoly es dör.tő bel\'olylfsa, melynek nemcsak hadi,^ hanem pénzügyi ereje is .megingathatatlan ? Nyu-jolian nézünk azonban a hatodik hadiköl-csön elé, mérTTTSagyar neíüzél fenséges nyugalommal tür és áldoz mindenkor, tr.eg fogja lenni Itt is a- kötelességét .
A kath. főgimnáziumi énekkar egyházi hangversenye.
fizombuton t-Kte h város közönségének jelenlétében, a felső templomban lezajlott a főgimnáziumi énekkar második egyházi hangverseny*. Tarlatomban talán lúldíi.*an, sikerben izmosodva, a hozzáértők általános dicséretétől koszorúzva az előbbi év egyházi hangversenyéhez minden méltóan sorakozik.
Váró unk zeneileg müveit közönsége örömmel fogadta ezt a hangversenyt, mert minden náma tökéletes, imlvészi reprodukció volt. Tehetségének h tudásának legjavát adta minden szerepló s Dr. Lukács Jówef piarista tanár önzetlen munkájának gazdag sikeréhez újiibb emléket kötött. Az énekkar hatiio-zott, tökéletes, sxines jól intonált rolt minden számában A partitura minden követelménye szépen s öntudatosan érvényesült l\'edig Filke, Mettenleiter, Mozart, l\'reyer értékes alkotásai ékesitetUk a műsort.
Az énekkar együttesének gazdag tartalmihoz Ízlésesen válogatott szólók, icettósök, vonósnégyes és SWtítWí TiT-
mult. Mind elökeló Ízléssel, technikai fejlettséggel, tudással s elmélyedéssel interpretálva gyönyörködtette a hallgatóságot, amely lélegzetwegett figyelemmel hallgatta, élvezta s csodálta a két órás műsor mindeii számát. Hilndel Ignác Improvisatiónja *>rgo-

Rrany lános költői művészetéről.
irta: Kováts Antal.
(II. Folytatél,) Arany pedig a szerkesztésben elsőrendű művész. Előre képzitett terv szerint indul munkára s azért tudja is, mit hová kell tenni, mit lehet elhagyni, mit kell okvetetlenül fölvenni az el...