Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.4 MB
2010-03-09 15:02:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1223
3738
Rövid leírás | Teljes leírás (203.81 KB)

Zalai Közlöny 1917. 044-050. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SÓ ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917 július 7. Szombat
44 szám
iíimkaKZtőa.ty és kiadóhivatal Daaktér 1
1 ulaloa i lt3. - pir4atáaa> dlj.i.u.. aaorlpt.
f|. ^-—í I. -|"iTi\' i I „--—;---------r
T
FOaxarkaaatO:
Kemény Láailó
mmsx
F«latO« Marka,zlO:
Erűi Sándor
Megjelenik hetenklnt kétaser. Elt»at«al <urai £«y lm M k«, ,MM*n • korona, nagjad4vra 3 korosa 50 fillér. — Etja. a<Ua 4ta l« Ml*t.
A nők választójoga.
. .Hirolí vannak róln,
\' ™ J ..... ........... u non vuia ztojogu kozeiebo an a inog- ciojarot zei
iiozóssal bíró nőknek- megadja a. választó- vttlósuláshol5> nllm mmk oto ncm nemzetiség.
\'j\'dgot. Károlyi1 Mihálynak a Feministák a],blln kell lesnünk, hogy a 10 év el&ll\'tori<u» bor
ság.i akkor épp ugy inog vult, mint ma nemzetiségek elnyomásának megszüntetését. Csak éppen uz cirtl-crokbcn hiányzott a Pedig a nők választójoga éppen azok képesség, hogy belássanak kézen fekvő kezében volna a legalkalmasabb fegyver, ezuiuil komo- dolgokat és egészjn bizonyos, hosiy hu Ina akik Uton-utfélen a magyarság szupremá-lyak. - hogy n kormány a kereső, foglal- „ nök váia:zlj,jogu közelebb áll\' a meg- ciójáról zengnek alkalmi ódákat. Akik a
iségekiől minden másodpercben hisz-borzongássnl féltik a magyar állani ^Egyesületében elmondott és\'a kormány ide „^„„j, HU„dolkodávi lényegesen mjgvál- egységéi, akiknek naponként százszor elvitatkozó igéretét .aposztrofáló beszéde az tozolli c(,ycjui abbuh, hogy u kormányban isméiéit mottója, hogy az általános válaszelső félhivatalos szá.nba menő kijelentés van „éhány vilago* lejII és tisztán láló lójog széjjel darabolja a Monarchiát, volt írről .U kérdésről, de maga az a léijy, p0li\'likUK, akik a hők válaszló|ogái pro- li félelem nem uj, valósággal törté-hogy a választói reformot Vázsonyi fó^ja grammjukba vették.\' A polgárság jelenté- nelml hagyomány. Amikor 1874-ben a vá-kidolgozni,\' garanciája unnak, hogy a re- k^-ny része még ma sincs tisztában azzal: laszlói törvényt megcsinálták, a városok l\'orm valóban nlodern léSic és szakit a vá- kell-e a nők választójoga, vagy nem, — követküldési jogát és a városo\'t polgárai-lasztók egyneműségének rendszerével. osu|; néhány hét előtt jelentette ki a kassai nak választójogát a konzervatívok azzal \'■ Jól emtókezúhk még reá, amikor kö- ügyvédi kamara, hogy a nök választójogát akarták kijátszani, hogy veszélyesnek mo»-rülbelül 10 év elölt Kassája a Választójogi j nem tartja aktuálisnak. Általában le kell dották az akkor még idegen anyanyelvű Liga alakuló.\'nagygv^l\'ííVt^y feminista jzögeznÜ.ik azt, a iéityt, hogy, a politikai városi polgárságnak az alkotmány sáncaiba . szólásra jijtart jelentkuíiil u nök válaiaaó-* éreftség és a poltirtui* eRréiátas a poigSÍ-\'való bevonását. Ma mindenkinek az a mag-joga #$»kiWBf);\'^z akfcttr^jjpklőrfyJnlTyságból sokkal nagyobb\' mértékben hiány-1 győződése, hogy e félelem alaptalan .volt nem..ettgedjé ^z^ljoz juln^^i^iji^j^yíllés zik, mint például ,a njunkásságból, n-.ely a \'és a városok a magyarságnak mindenhol a lelkes lieíycsfésseY vette tudomásul az e\'ínök tlőkre is kiterjedő választójogot épp ugy a legerősebb védőbástyái. De még régebben: határozatát. PeBig a\' Vök*4 \\\'Slásziójogának-demokrácia előfeltételé lek tartotta minden- amikor a nem nemesek hivatalképességéről "erkölcsi,\' lársaifuhni\' és politilílil\'-\'J^osult- Mfr, mint akár a titkos szavuzást, vagy al tárgyalt a törvényhozás, a konzervatívok ü- l1íll#\'\' IV \' \' \' \' ■ »tr —--,-----!. , ------------
,;., intés.
Mindig kövesd az epenes ulal Mii tiszla, ronilallan szived mulat!
s ha az\' — rózsák közöli Jezehíe il: A rózsákhoz ...