Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.41 MB
2010-03-09 15:30:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
761
2896
Rövid leírás | Teljes leírás (125.29 KB)

Zalai Közlöny 1918. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

é fi Mtyam
NAGYKANIZSA 1918 február 1. PÉNTEK
5 szám

Mögjeleul\'S\'hetenWnt líá
í> lerkeaztőaáií éu kiadóhivatal Daiktér 1.
J\'ul.fon i III. — HlróaWa.k dtjaaabáa aaartat.
Foáfarfca aitö:
Kemény László
Falaida aaarkaaitA:
Erői. Sándor
Bllutu ára: E»jr évre lo kar, borona. ni(y><n» ■ heraga M
Világforgás.
(t. j.) Valóban bolond világot élünk. Minden felfordult e Földön. A dúló zlvutar mindent megcsúfolt, amit alkottunk évtizedek békés fejlődésén át s ma hült helyét leljük a régi nyugalomnak. Okét alig tudjuk kimagyarázni a nagy felfordulásnak.
A lelkekbe be szállt az elégedetlenség tüze-vágya s ma minden a pusztulás képét mutatja. Nincs tisztelet, nincs engedet
I pozíciót s a jövedelmezőbb Jövőt. Sajnos,! Hangverseny. Nem közönségei él-a jelon ezt mutatja. vezetben volt kedden este részük mindsfok-
A jelszavak tartalmatlan üres frázisok,: nak, akik Blumenschein Vilmos házában amely csak is hangoztátóiknak dúsan termő\' megfordultak. Délután hat órakor Itt hang-tőke. Minden békemozgalom ujabb harcraIvcrsenyzct DEÁK István gordonkamövésí
tüzel s csak dühös riadó az osztályharcok rohamainak megindítására. Ide nem kell nagy bölcsoség sem éles lalás*hogy erről hamarosan meg győződjek az ember. S fáj-dulotnmal kell szemlélnünk, hogy a szép szava\'í mint lesznek önző célok takaróivá.
KALMÁR Heddy zongoraművésznő. A lakás valóságos hangverseny-teremmé lett, amelyben közel nyolcvanan gyönyörködtek a művészi játékban. A műsor teljesen uj volt S kifogyhatatlan volt mihd u két művész. Játékukról megismételjük a mutt számunkban mondottakat. Erőik teljé, tüdásuk
Szegény nép! Életeden s véreden emelkc messég, nincs tüielom, mindez tovaszállt\'dik a maga;ba minden megváltód. A kik!bősége, művészetük szépsége s Udeségé az emberiség sorából s e helyett valamijmelletted állnak azokat nem igen veszed:mind igaz gyönyörűséggel töltötték el a megnevezhetetlen érzés ural minden szivet, j észre, csak az öncsalódás után, hanem | hallgatóságot, amelynek soraiban láttuk Syp-
minlha a világ feloszlása s megsemmisülése | csak az öblös torkok hangja után mégy felé törne. \'Igaz, most már az általános khaoszból nagy
Olcsó jelszavak hódítanak mindig na-|a derengés és kibontakozás, gyobb teret s a lelkek millióira a népjogok | Észbe kafK a vakított tömeg s kezdi
védelmével s kiterjesztésével új rabszolgaság terrorja veri láncait. A további vérontás akarjuk megakadályozni s ennek kedvééit s az új hatalmi téboly céljából itthon vezetünk ozroket fegyver elé.
5T a tömeg — amelynek örök sorsa,
látni, hogy vezérel mindig cserben hagyják a támadásnál, a vériig s ptt i\\ei» ők az elsők. Csak az érvényesülésben vezér a vezér, de máshol alig látható. De mégis jó, hogy ilyen a világ sora.
Majd Igy talán kitisztul végre, és
hogy személyi törekvések s_önző célok! meggyőződik az emberiség arról, hogy a labdája legyen, ma sem más, mint olcsó\' földön a paradicsom nem mindig úgy fest, anyag életével együtt, amelyen ábrándos\'amint önző célokból sokszor eléje restik, lelkejí vásárolják meg maguknak a jobb 1A tanulság is megéri majd az árát. miillt " —~ \'
niewszky György tábornok családját, Bugsch ezredparancsnoknét. Z. Záborszky Zoltán bankfőnökéket s még sokat \' liéiyi intelligenciánkból. A házi hangverseny 730 K-t hozott a tehetséges művésznek az önkéntes adományokból. ^ ,
-----,— \'i" 1
Kgy kiváló teapótlú.
Amint érteaolllnk • jdhtnivrU Wtldmairu-fWS konzervgyárnak Budapest—I,o«enó •Ikoffllt agy olyan teapótlót a piacra botul,\' amely kivájó mínötíga <!» cánt a legolcsóbb m agy otóate [orrá viibu (így kínáltai véve a tugkitoa&bb rumos Leit adja, mltrt ía mindenkinek a legmelegebben ajánljuk.
Török emlékek.
Irta i »» bUKÁO* József.
rt. \\ ;;
egy liajó hátáru ülünk s onnan nézzük tuvább, mái beállításban a török fővárost. De csakhamar valami máson botlik meg tekintetünk.
A tengerből-kiemelkedő sziklán egy kis házikó áll, melyet ügyelőmmel né/, minden utas. Ez annak iTAMBUL lármás utcáiból menjünk a ten-: n jele, hogy annak köveikez valami monda, rege gerrc.^Vibrálo szinek dús skálájú ragnd f fűződik, alkotva forrongó képzelettől, melyhoz talán meg. "Áz apró hullámok hátán sziporkázva törik ; a való is adott valamit, ezer darabra a napsugár. S amennyi mozdulat, j Siwl pedig a rege a következőképen: hájláa, haiom változtat u viz helyzetén, magannyi | Nagy, neves ember vslt Achmed basa vala-
megsokszornaodó fény vetődik vissza a mozgó leHJtfWífi.
Az ég kékje, a levegő párája, Scütari cyp-ruserdőinek smaragd szine, a hajó-óriások lüstgo-molyógjal, zászlóerdói, mind egy-ogy ecselvonás-sal járulnak a pazar szlmpompa gazdagságához.
Gyönyörű látvány. Valami csodás fenségről beszél az az Izgalmas tenger, melynek hátán a világforgalom eszközei százával szegik Galata, Stam-bnl, Scütflri partjait mozgalmat, hangos életükkel tevén tanúságot a vagyon jelentőségéről.
Jönnok-menrwk á mozgó óriások, S a galatal torony tetején csaknem tízpercenként Jelzik a fol-huzdtt lobogók, hogy áz aranyizaivklkötőbe iámét ujklncset rakominy csúszott be. Közben gompá-aan búgó hajókürtük variációi adnak ujabb szint a zakatoló és lármás élet potpourijához, molynok sokszavu árllkulálatlun zűrzavarában ezek a hangok alkotjak a legerőteljesebbet, a legmeglepőbbet.
Az uj hidon ődöngünk Jó darabig. Azntán
mikor régen. Allah a hatalmas, nemcsak kincset,
Büszke ia volt leányára Achinod ! Mindennap kilencszer magasztalta Allah ntvéi. hogy apai szivének ilyen örömöt adott t Katimét annyi ékességgel áldotta meg, a mennyi más szét ember leányainak is elég lett vg/na. féltve rejtegette, hogy örömet meg ne lopják. Boldogságának birinklésá-ban senkivel sem akart megosztozni.
De—-amint a gyémánt fénye áttör a takargató rongyokon ia, ugy hatott el Fatime szépeégének htre Aehmed falain tul is messze.
Szépségéről regéket szőttek s nem volt Stsm-
gazdugságot adott neki, hanem megáldotta boldog, bu|bal| cmber ha mig • ^ klc,iny „„ voln> la> családi élettel is. Nagy az ő hatalma, teljes,I: igaz-\' k| ^ h>||()|1 V()|nn Achme(j r„Jlegcl41t kinc^rí|. hívőinek vágyát, kérését, ha buzgón szolgálnak Tal4|) A(Jhm((d udva-b6, „ MCTt,;|„„| sl4||, „ nevéhok. Achmed pedig bugón szolgált. F(U|m<! h|re_ n(jve
De Allah ftlött is van még valami, az irgal- ,gy Iórtém meg hogy eg?,Mr cs4k ,gy ud, mattan fátum, mely még a bölcs és nagy Isten |virj hercegi g szut(4n ^ Jai( (| Ac|im>d |o4í)yi. terveibe is belesel- olykor » az áldáshoz ,s mér- ^ Ugy |mk hogy a pf u(6i)Ja „,kltM ,„ , get vegyit, hflgy az emberek el .ne bizakodjanak. L^ , bbJ4t
Knnek irgalmaüanságából jutott ki Achmed-. nak is az élet fájdalma.
Családjának ékessége, szemefénye szop leánya,
A nagy kitüntetés boldogságában úszott Achmed háza.
Fatlmé zolt.
Allah, valamelyik szép huriról mintázta. Szebb arcról még nem mosofygott. az élet s még a napsugárnak sincs oly tüze, fénye, mint a milyen
De hamar vége szakadt az örömnek. Egy. Jósnő tévedt JTatlme közelébe, ki azt jövendölte neki, hogy kígyó csípés okozza haMlát hamajwsan. Nagy gond borult ezután a vőlegény és az
Katimé szemeiben égett. Ajka pirosaága a akárlát apa szivére. Hosszas gondojkodás után azonban korallt, düs haja sötétsége az éjszaka fekoteaégél,! egy kolduló dervis az apának azt a tVnáctot adta, alakjának lengése, karcsúsága podlg az ingó nádat < hogy a tengor valamely magányos sziklájának há-szégyenbo hozta. itára épittessen egy kőházat t odavigyék Katimét
í A L i ! EOíLONT
\'Ml"\'"}
K. gazda leveleiből.
Hajnalodik...
Az előkészítő bizottság értekezlete-
CUUrtökOn «U tartotta hit ónkor u elóké szitó blsottság értekellstét • városháza tanácstermében. Al értekezleten Dr. Hahján Oyul. polgármester elnökölt. Ai értekeileten mutatta be Imreh Albert Csakhogy végre hajnalodik! . ■ ■ kataesteri fjmérnök • <ára behertiletének felmérésé ! „ • di . hMa„ /)<t)íf elöltem.
? t,rnti\':"k\\z mk * w.
alumínium lemeseken foglalja magiban 1 város bel- J \' , ■ , i.imi.u.
UrtleUnak reália attat.it- M 4v m«»k^4mk | ./<*<««»> «>»< « h»r\'"al MStUm-eredménye. K. már nélkülözhetetlen folt. Nyitott szemük elmereng a
A fára 1666. óta nem folt felmérve A régi\' Lassan kelő, élelontö, szent napon ... térkép teljesen elmúlt. Beírt megbecsülhetetlen ai Gyerekember mind a három: Máké e* ujabb felmárásnek, amely pontoeeágával | . nviAmal áilalosan lekapom. ■ —1 elejét. A felmérés eszközlése közel p
s igy pusziul az olasz Jolylon. Mégse\' hagyja abba kedveszegellen. Nézheti a napol aztán, Ha elölle már a sapkát levettem / S uszíthatja ránk a poklot, Vagy az égbfi, a jóságos szenteket: Hiába: a magyar bakát Se kiverni, se legyűrni nem lehet! Most a rögök megmozdulnak. Közelednek. Ember-formái ötlenek. Jönnek túlról, számon kérni, Ezt a hármai éjjel ki is ölle meg1 : Rájuk köszön! minden ágyunk :. l)r. Szekeres indítványára csak azokai az1 Srappnelt süvil... Kövér gránát zakatol... UtooUt töltik be, amelyekre megfelelő pályW ,.,, j ; ^ ^ nehogy a vároet meglepette árja 3 választások róvéu. I . , , . ,
Ab iltalánoa tWtgitást - amelynek két é, múlva "éztm »">Jd valahol...
ismét itt lenne sí idője — erre való tekintettel nem j FERKE ÁGOST.
tartják megfelelőnek Eperjesy (lábor ebből ■ célbél\' • ----
» múltkori érteke»leten tett .ily^alit ai általános I a 20 hopvéd pótaisalóálj tlsatikara, timtujitásra vonatkozólag visszavonta. ^ mM(jn ^ „„„,, h fénJM „lSlÍB ^ v9.
rétében Onnepll meg at (izred egyik legdicsőségesebb
120 eaer koronába kerül. A munka móisaki réme aaonbaa, hogy holttá ne váljék, szükséges a fára eme felmérések betétszarkesztési elrendelése, amire Dr. Táiaonjri Vilmos minisztersége alatt igeu alkalmas aa idö Ö ugyanié mint ügyvéd legjobban tudja ■ennyi baj forrása a telekkönyveknél a régi felmé-rés. Király mislaki lanámos él Székely mérnök fel-ssélalása után elhatárolták, hogy a betétsierkesitósért a fára folyamodást ad be az igazságogyminiszterhez, Dr. Szekeres inditfányára azután köszönetet szavaztak Imreh Albert főmérnöknek a lelkiismeretes munkáért A fáros kültelkének felmérése a háború utánra maradt a nagy költség ét nehézségek miatt.
As értekezleten eitután Knortzer György előadta a fára egyes hifataloa állásaira való betöltésének
Al értekezlet az tlggyel érdemlegesen foglal, kolott 8 aa Indítványt sajátjává tette
egéez életére, hogy a kegyetlen fátum rendelkezését kikerülhesse.
Busás baksist kapott Allah koldus szolgája tanácsáért.
A többi már Ismeretes. így kertllt Skutaii közelébe a azikla hitára az a kis házikó. Itt biz-toaltva látták Patfmé( a megjósolt veszedelem ellen.
Pedig hiába I Allah sem elég hatalmas arra, hogy a balsora rendelkezését megmásítsa. A dervis tanicaa som mentette meg végleg a szép Palimét I
Örömmel vitte Achmed leányát a balsors veszedelme elöl biztos menedéket nyújtó magános
fegyvertényének, a 90(1. magaslat 1916. febnr.r ílS-án rohammal történt elfoglalásának évfordulóját. A mí-vész-est et évben február hó 24-én lesz délután 5 órai kezdettel; a programmot, melynek megvalósításán öyulay Gábor óruagy, pótzászlóalj parancsnok elnökletével megalakult bizottság és egy hölgybizottság fáradozik, a napokban közöljük. Annyit máris jelezhetünk, hogy az est mindenben méltó lesz a kárpáti liarook kimagasló eseményének jelentőségéhez
Az est jövödelmét a készQló ezred történet, — — egy pompás óe nagy szabású diszmö kiadására óhajtják fordítani.
Az est iránt, melynek előkészületei a legjobb mederben folynak, ugy a város, mint a vármegye
kis axiklavArba. A magas sziklán álló kis háznak falai körű- folyton ott enyelegtek a hullámok. Sug- kl»»ib«" élé"k Mekl4(i4\' "J\'1"""1 » tak-bdgtak a felszökkeni, ,.,eg vlssznhulló" zugó! "^\'\'eH, hogy unak vimhangjaként az ünnepség y^pjj a szezon egyik legkimagaslóbb mflvószi eseménye lees.
így mult el nap-nap után, talán mór egy-két;A mflvéss-estét táno köfeti.
év is. Apja és vőlegénye pedig minduntalan jöttek
• látogatták szeretettik féltett kincsét l hordták naki a virágot. Egy ilyen alkalommal történt, hogy amint a virágot nézegotte Palim.*, egy k:tsi Uigyó ugrott ki a virágból és megharapta Patime ujját. A méreg gyorsan hatott. A rózsás arc halványulni kezdett s mielőtt segíteni tudtak volna u boldogtalan leányon, már botéit ritjla a sora b holtan hult Achmed karjaiba.
Bnnyl a rege I Mi igaz, ml nem belőle, ne keresaUk. De tény, hogy a szomorú történet a kis hál falaihoz odatapadt mint a tenger főnék sziklaihoz a korall, a szivacs. S ha százszor megyünk el a hizlkó előtt, százszor halljuk \'a szomorú métát. Mintha a zúgó hullámok maguk is arról be-aiünének, ugy hat ott a tenger hállámcaapása.
A Zala azerkeeatőaége.
Tegnap óta flOrtler István vette át Zala szerkesztőségét. (lürtlor István hírlapírói munkássága java részben a Zala szerktMztósógében lelt el s igy most ugyanoda kerül vissza, ahol hírlapírói jó nevét szerezte.
Megalakult a hadtgondoaó bleotteág. Vasárnap tartotta alakuló gyűlését a vármegye alispánja által kinevezett hadigondozók bizottsága. A sz4p számban megjelent, illustria társaságot városunk polgármestere üdvözölte.
Majd raegejtelett a választás a elnökül Remete (léza és l>r. 8zekere» Józsefné választattak még, titkárnak periig Füredi János és Öáspár Béla bankhi-vatalnok.
A nemesiéin bizottság teendőit a gyűlésen Füredi János vázolta mint előadó, mely nemee intentiö megérdemli/ hogy a bizottság minden egyesi tagja részéről feikaroltassék.
Meghalt ,Vogl Kriratlna.
Meghalt Vogl Krisztina. E néven csak kevesen ismerték, de akik igy megismerték, tlazteletben lar-Itották. megszánták a szomorú sorsáért. Az utea éretlenjei is adtak nevet neki, ha dolga után sietett az 1 utcán éretlen gyerkőcök utánna szóltak: .Paripa Kézi." Most a halálakor, csak mulUinak ismerői gon-dóinak rá szeretettel párosult szánalommal. Vogl ! Krisztina egy müuoheni vasgyárosnak volt a leánya. A szülői gondos, a társadalmi helyzetüknek megfe-: lelő nevelést akartak neki juttatni, zárdába adták, ahol tizennyolc éves koráig élt és szedte magába a műveltséget. Tanult nyelveket, lest«|i, songorásni, szói\' val mindenre megtanították, csak t\'ppen arra nem, hogy szükség esetén hogyan k[«ll az életbe szembeszállni. Mire a zárdát elhagyta, az édesapja meghalt. I Vogl Krisztina kikerült Oroszországba, de eaak rövid i Időre, niert\'köaben hírét vette, hogy meghalt az anyja is, akivel nem élhetett együtt. Haza jött. A vagyo nukból nem sok maradt. Húszezer forintot adtak rokonai, amit elhelyezett a rttlküljébe, a azzal eljött I Nagykanizsára; III tengette életet Sa éven át. Elt, amíg a pénze tartott, amikorra\'\'az elfogyott, nem | maradt senkije és semmije .más, mint egy Ha,- aki \' most a harctéren szerzi a dicsőséget, vagy öt kitüntetést. Vogl Krisztina akkora megismerte az életei. \' Nekiállt a munkának. Dolgozott Nyelvekre tauitott és zongora órákat adutt, amig ereje egészen el nein i hagyla. Egyik vidéki Embcrlmráti kórházban halt meg hatvanöt éves korában végelgyengülésben.
Horvátországban tilos a táno. A horvát országos kormány tánctilahnat bocsátott ki, mely kiterjed égést Horvátországra és Szlavóniára. Mivel a rendelet, szigorú ellenórléee kiterjed minden nyilvános helyre, a már. hirdetve volt jóté-konycélu táuckoszoruoskákat is utolsó órában lefújták rendesé bizottságok. Különösen a fiatal leányoknak okozott fájdalmat ez a szigorú, de valljuk be, a mai súlyos időkben megmagyarázható tánotilalom. Szab id é a férjes nőnek titokban leveleiül.
Egy válópór kapcsán azt a kérdést döntötte el rnozt a Kuiia, hogy levelezhet-e titokban a férjes asszony. Persze nem azt, hogy az udvarlójával lete-lezhet-e, hanem hogy egyáltalán a férj hála mOgött, titokban való levelezés megengedett dolog e ? A legtöbb bíróság erre nemmel felelt, vagyis a fórj tudta nélkül való levélírást tilosnak mondta ki, A kurta eszel következetea maradt, legújabb joggyakorlatihoz, mely ujabban házasság erkölcsi alapját nagyon kiemeli és szigorúan védi. Megnyugtatásul közöljük, hogy az adott esetben a titkos levelek egy huszárkapitányhoz mentek ós igy alapos a gyanú, hogy nem voltak egészen ártatlanok. Felülflzetóaek a Jan. 26-lki hangversenyen : Zerkowitz Hanna, Ujnépi Elek Ernő, N. N„ 50-50 K, Hreusr Izidor (Sánc), Vidor Hamuné, Polgári Egylet 30-80 K, firünhut Henrikné ÍO K, Gold-utann Ignác 18 K, Singer Izidor, özv. Klein Illésné, Weisz Klárika, N. N„ Hlumeusohein Jakab, Kanter Miksa, Mair József, Szegő Uyulánó, Holtai Józaefné, Kardos és Btoiner, Dr, Bella János, ür. Habján (iyula, Dr. Szekeres Józaef, Beeenfeld Józaefné, ltadnai Jenő, Sírom Tivadar éa nnje, öiv. Slretn Vilmoané, Lóké Láasló 10-10 kor.. Hajdú hadnagy 6 K.
RFRI II" "Ugymoagó ealnháiban min-nlll.IIL.in dennap tartatik előadás csodaszép nii\\sora*- A zsnét egv elsőrendű kiváló szalon zenekar szolgáltatja — Minden 8-ik nap uj remek mflior
FÍB0DAB ».,
ZALAI I 0 ! I. O H I
Meghívó.
K
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított
|,XÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET j
t J ööwl M február hó 16-in délután 4 órakor tartja " —
a Nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében ■*>«»—
XXI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. o. asfivetkeceti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT:
1. Évi Jelentés,
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat. ..... \'fuwi
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. szakasza értelmében kilépő HALVAX FRIGYES, HALVAX GYULA, MURAKÖZY LAJOS, ROSENPELD JÓZSEF, PERGER RÓBERT igazgatósági tagok helyett 3 évi időtartamra és az évközben megüresedett igazgatósági tagsági állás betöltésére egy uj igazgatósági tag szintén 3 évi időtartamra, valamint a felügyelő-bizottsági igok helyett 1 évi időtartamra ujak, vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 1018. évi január hó 31 én.
; i.
1E6YZET. A felügyelő-bizottság Által felülvizsgált vagyonmérleg n szövetkezeli helyiségben bármikor betekinthető. Az Uzletrétz birtokotok könyveik felmutatása mellett szavazólapjaikat folyó évi február ho 14 - és 15-én a szövetkezeli helyitégben átvehetik, y,- i
urbyoh (Dérlegszámla 1Q17. nouember hó 3Q-án. terer
Köroi
124275 120198
i. 105793
Korona Hl. Koron*
Pénzkészlet — — —\' — — Kölcsönök — — — — — Nagykanizsai Takptnól elhelyezve Kintlevő kamatok — — — — Usszesitett személy számla — — trté kpapirok:
100,0Ó0 K. n. é. 5\'/4°/o IV- kib.
hadikölcsön á 94\'— — — 75,000 K. n. é. 6% V. kib. hadikölcsön & 94— — — — 100,000 K. n. é. 6% VI. kib. hadi-bölcsön á 94\'— — — — Értékpapírok függő kamatai —
94000 70500 94000
8Ö10 | 347342 194449 6870 4391
258500 2375
822739 IHO
Tartalék alap — — —
15. évt. Törzsbetétek
16. „
17. .
18. .
19. „
20. .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
15.
16.
17. ,
18. . 19. „
Külön tartalék alap Átmeneti kamatok Nyereség egyenleg
Osztalékok — — —
Nagykanizsán, 1917. november hó 30-án.
Unfler Ullmann eirt s k BOrtler Ferenc t. k. Orbdn ldnoe s k.
l,no\'•„ . HMVtto* MM. «
Fenti mérteit1*™141 • •ubilynerden veiotctt f«- ét tegédkSnyvekkel Suzehtionlitottuk, ttokkal teljeteo megegyeiínek találtuk.
Nagykanizsán, 1918. február hó 1-én
A felügyelő-bizottság:
Dr. Ha]Au Byula a k.
Kramcr Lajus t. k.
FCosenbcrg Ernfl t. k.
7/4 L A I lOnlKI
Htábn i.
™»TO»
MEGHÍVÁS.
H Da zalai takarékpénztár RéezTénytáreaeág
1918. M ftbruár hó 17-íh napján déltlött 10 órakor * [Nagyhanízeán eaját belyíaégében tartja fi fi
XLVIII. évi rendes
m aljra a t réssváuyesok tUitalettal meghívatnak.

TÁRGYSOROZAT:
J
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1917. évi szá nadások előterjesztése — ozelt alapján a mérleg végmegállapltésa, a számadók felmentése ós a mutatkozó nyereség felosztása iránti határozat.
2. Az alapszabályok módosítása.
, ) / \\.táfrsasíg, hivatalos közlönyének az 1918-ik üzleti évre leendő kijelölése.
4. A megbízatásuk lejárta következtében az igazgatóságból kilépő Faics Lajos, Grünkut Alfréd, Rothschild Samu ás Dr. Stábé Zsigmond, valamint az évközben elhalt Slrém Vilmos és Szukits Zsigmond helyett az alapszabályok értelmében * igazgatósági tagnak 3 .évre, 1 igazgatósági tagnak 2 évre és 1 igazgatósági tagnak I évre, — ugy a felügyelő-bizottsági tagok számának meghatározása és egy évre való megválasztása. Kelt Nagykanizsán, 1918. évi január hó 28-án. /UÜ7D y.A .,1/1\' v \'</.\'/.\'\';•: . . .
AZ IGAZGATÓSÁG.
Az alapazabályok 65. J-a értelmében csakiz uok a részvényesek gyakorolhatják azavazati iugukal. kiknek részvénye 4 héttel a kózgyOlés elótt
vükre átíratott és akik részvényüket legkésóbb a kOigyttlént megelóti nap délután 6 óráig az intézetnél bemutalják. ___.
A táiaulati igazgatóságnak a kóigyfliéa elé terjeaztendft jelentése, valamint a módosított alapszabályok tervezete a közgyűlést megelózó 8 sápon át « t. részvényesek Utal az intézet helyiségében betekintheti. ~ ,
MÉRLEG 1917. ÉVHŐL
TKBBX
kororu ar
137794 47
146400 —
1673969 39
3006 09
35654 38
467904 98
1997770 11
_ 9117 —
388699 67
960000
5036165 —
82719 18
6000 ™
49581 89
84487 36
997 " _ l_
•) IdMleaDan telj *sen beflMtve.
549 i 1500
Készvénytike 100 drb régi
részvény K 1000000 -500 drb oj kibocnáUuii réezv. K 500000 -Tartalékalap\') ______
Adótartalék ______
Nyugdíjalap — -» ■— — •—.,-< Tiaiti nyugdíjalap _ _ — ■ — — Betétek — — — — — — — Betét kamatadó _____
Letétek ________
KIAre felvett kamatok _ _ — _ Aranyok ég frankok — — — — Hitelezik
Kperjeaey Sándor iskolaalapítvány — — Árvaházalap — — _ _ — _ Szinházalap — — — — —\' — Katonatiszti akadémia alap — — _ Napibiztosi dy _____ _ FelOgyeli-bizottaági díj _ — — _ Fel nem vett osztalék _ _ — — Nyereeég
áthoiat 1916 évril — — 9670-36
Ilii hi .jtmíjSS MIO frUN
1600000 603680 60000 100000 84948 7487518 11988 89184 98768 13980 138898 10000 478(6 20899 18711 2399 1600 1445
183746
M
•) A folyó ívi nyereMgból kiegdezitva 840000 koronára.
Igazg. aialnOk.
Jtx. Bentxik Fersno s. k.
Un. |UI alnOh.
Bogenrleder József s. k. ,
Igazg. t,f
Grünhut Alfréd s. k.
1 -Ml, . ta«-
Mtltányi Sándor s. k. BothaohUd Samu
igeag. tag. tgaag. tag.
Kelt Nagykanizsán, 1917. évi deoeáiber hó 31-én. Bettlheim Győző s k. Eperjeay ÖAbor
rflpénatárnok.
k.
D»nta Kálmán
Dr.
Igaa*. tag.
Kiss István
s. k.
Kolnlti JÓKaef s. k.
_____________(Ugató
Falos Lajos s. k. I»Z tag.
Ledofsky Ernő s. k.
*\'!■ Iiaztla*
i . •nr.sitilu.i
Sanveber József s. k. Dr. Ss.bó Zsigmond
Kzen zármérlegnt a (6- ás egyéb Őrleti könyvekkel ó^basonlitoUu\'kTndenb^u uiegígyezinek találtuk **
Kelt Nagykanizsán, 1918. évi január lió 99éu Halph.n Mór a. k. Bapooh Oyula s. k.
s. k
faioav. Na. tag.
íalOgr. Sla. tag.
XjtwsMt ."UüttÉÜ.Ío.o. m. Wajdlt. Jóawf kóflynyoiűdájábag, NigykaaiMáu ^
U«* Adolf s. k.
ralOgy. bit. ta<.
i7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918. február 9. SZOMBAT
6 szám
Saarkeastőaág «a kiadóhivatal Daiktér 1.
rhnilniu: Kamény Láailó
F sUtOs nlrdiild:
Erőn Sándor
M^eienTlTiiataiiklnt kMuwr
utM ára: In ém W U>, M
HfiT«4*m a kmai M I]
A hadsagályzö kiállítása.
Ismét egy szép siker városunk kultu-i ális életében ismét egy (Ilatu virágszál a művészetek édenébői. Van ismét néhány napra a szépet szomjúhozó lelkeknek ogy oázisa, hova üdülni és erőt gyűjteni megy a kulturális értékekel keresők nemes tábora. A ma világának ezen ködös, vigasztalan homályában, édesen csalogató hatással van a fényimádókra a legszerényebben pislogó mécses is. Pedig itt nem is csekély kulturális fényhatásról van szó. Igaz, hogy vannak közöttünk a fénytől iszonyodó és a bűnös sötétségben kéjelgő sátán lelkek is, de ezek fölölt elnéz a nemes értékeket regisztráló krónikás átszellemült tekintete.
Farkas Vilma úrhölgy nemes buzgalmát hirdető kollektlójáról szakszerű leiió kritikát irni, a lap helyi viszonyainál fogva lehetetlen; de nem i« célom. A legáltalánosabb impressiók megrögzitését találom csak helyénvalónak.
A régiségek, nagyapáink gügyögő szeretettel becézgetett gyermekei a krinolinos biedermeier levendula-illatu parfümjét árasztják magukból. Mennyi elsirt könny, sóhaj ée ábránd merev tanul ezek a kis szekreterek, bonbonierek és halvány medaillonok. És azok ar. alabáslromoszlopos zenélő-órák Istenem de sokszor is búgták egy-egy felejthetetlen óra örök elmúlását és andalító menüett muzsikájukkal, de igen sokszor kacajjtak éa zokogtak az illatos biedermeier Gretchenjei.
És hogy micsoda meghatódottság ejti . meg a lelket a shawlak, teritők és csipke-bóbiták láttára, azt csak az érzi, kinek nagyanyja gyormekkorában a kandaló meghitt dudolgatása mellett színes meséket regélt elátkozott princessekről, tizenkétfejü sáikányokról és gavallér hercegekről. A porcellánok theaizü zsurokról, poétikus kávétracsokról és sok csilingelő-ezüstös családi ünnepélyről dalolnak. Ezüstök, fa-ragványos képkeretek, relikülök és kisebb bútordarabok kiegészítik a báj ama rizsporos poézlsét, mely méla nyugalmával oly végtelenül jól hat sgy modern ember fáradt idegrendszerérc.
Modern életünk finomult, eszthetlkája-i ól tesznek tanúságot azok a szép madjira,
richelien point-lace és egyeb kombinált technikákban előállított kézimunkák, melyek a női psziché karakterisztikus kifejezői. ! Néhány helybeli műkedvelő festményei és j rajzai is nívós munkái a technikának. , Kettőt azonban őulntén sajnálunk: .miért nincs intelligens udvarosunknak egy I kiállítási helyisége ? A környezet és az el-1 rendezés sokkal előrtyösebben befolyásolná | az anyag nívóját. A jmásik sóhaj^ pedig: Imiért olyan csekély ez a kiállítási anyag? ! Mikor meg vagyok róla győződve, hogy a helybeli és környékbeli uricsaládok családi kincstárából legalább tízszer annyit lehetne összehozni,
Pfeifer Elek.
K Patroaage únnip.
A tevékenységéről kiváló Szociálii Misszió Társulat nagykanizsai szerveaete vasárnap Miután szép ünnepel rendezett a Polgári Kgylet nagytermében. Az ünnepnek \\ nemes coÍüii kívül nagy jelentőséget adott a* a dúa műsor. mely nagyszámú közönséget is vout össze az ünnepre. Vároaunk művészlelkű szereplői csaknem mind együtt voltak, akik hiányzottak, azokat a körölmények mostoháévá tartott távol az ünneptől.
A főgimnáziumi ánekkar nyitotta meg az ünnepet, Wsber csata elóUÍ imáját adva elő finoman, árnyalatos kidolgoxással \' mély érzéesel. Hasonló sikerrel énekelte a melodrámát bezáró Himnuszt a távolból baugzás igéz illúziójával s az ünnepet befe-jexö Honflimát Moaonyitól, amely a jó betanulás éa átérzéa elóadása volt. Fal is Hósök napján e. melodrámái Mohi Ciizílla szsvalta A kisasszony előadó ká{>eeságet csengő, orótaijea hangja, egyénisége mind közrehatottak a siker rasftwamtésáben, bog; a melodráma elóadása általános tetszés s gyönyörködés tárgya volt. Szép alőadáeáért tapsorkán honorálta. Kapoesy Uéza disztingvált zongurakiséretfl, amely minden tekintetben flaom a művész lelkéhez illett, fiaoh D moll hagedü hangversenyét zenei korinaimként mutatta ba a főgimnázium vonós zenekar kísérete mellett fíofrioilter Kratna művészete s Sauer-mano Ferenc játéka A \' szép darab interpretálása méltó volt a belaó tartalomhoz.
Jahn Adolfné urnó két réezben énekelt a hangversenyen. Grieg, Schumann, Hendelsohn, Tarnay, Dalmady múitalai adták músőrssámait. Kneka, elóadása gondos, művészi, öntudatos, osisaolt. amint eddig is méltattuk többszörös szereplése alkalmából ■ hangjának szépsége, varázsa eddigi sikereit njabbal tetézte. A közönség szeretettel fogadta - örömmel hallotta énekét, amelyet éppen ugy, mint kieérójáaek Szigeti Sándor lóhadnagynak zongorajátékát frenetikus elismeréeeel fogadolt a közönség. Hasonló sikerben, tetszésben részesült Hofriobter fimma hegedüjátéka, atuelyhsa a méltó kíséretet aongorán Kapoesy Géza
adta Zdeneaay Dal, Hubay A fonóban — volt M-adása tárgya. Ami szépet elmondtunk róla már többszörös saerepléeénél. azt ;iiniétslJok vasárnapi játékáról. Kár, hogy a zongora egy léthaaggal alaeao-nyahb volt, mert így HofrlclHer diadala m hegedő : világiuesterének abszolút bee-slljátékáról vetekedett volna a tökéletes sikerbeu, amelyet ráadása la megtoldott Páratlan vonókazeléee ezúttal is elérheWUent produkált s ezt csillogó technikai tudása, Unom nüanszai még megtoldották a szűnni nem akaré taps jutalmazta Hofriohter Kmina nagy mivéazaUt.
Mindezek a számok Or. Mutschenbacber Sdviu bíró elóailásának voltak diszkó foglalatjai. A kiskorúak neves, kanizsai hirájának a patronags érdekében kifejtett ügybftzgó munkáaeágáról nálunk s a vidéken már töltb alkalommal tartottunk elismeréssel ée dicsérettel teljea beszámolót. Szabad előadáaa a nevea biró úrnak vasárnap Is nagy élvezetet saerseU hallgatóságának s tisztelőinek, amely mámoros gyönyörűséggel fogadta a hangulatos képekben gaadag a a komoly tapasztalat tanácsaival tosserneU, folyékony szabad sióadás minden szavát. A gyönyört) paraine-zie a patronaga ügyében számottevő sikarral fog járni. A meggyózó eró kiáradt az elóadó lelkáWt * as esuggeastive halott s hallgatóságra, bogj a. patro-nage ügyét oltalmába vegye, pártfogásául diadalboa : vezesse. A nagy értékű szabad előadást hamarosan tárcarovatunkban közöljük. A tetszés vihara augott aa előadás dicséreteként a hallgatóság tömött szavaiból az előadó felé.
Bürtler István slhara.
| Miért na szólnánk (ifirtler István milödéséről komolyan, mikor as ő működése a mi boszkeeégltak, a sajtó igaz napszátuossinak öröme. Örömmel ismerjük benne a zsenialitás:, az ötleteaségst a fordulalol, eleven sliiua nagy meatorét as objekth szemmel néző, a személyeskedéstől mindig ment történetírót De már az igaz, ha eliamerjök is értékéé egyéniségéi, azt még sem liillük volna, hogy arr* ia képaa, amit inoat vállalt. Vállalkozása pedig az, hogy sasi Isme csak úgy önti az újságot, léién jelenleg három újság szerkesztője és pedig: — s Zalának, a Zalai Hírlapnak éa a Zalavármegyének. Ilyet még kevés szeltem produkált s ml Uortler művészi éa szellemükben dúsgazdag lelkét eme nagy munkájában igaaán örömmel üdvözöljük
A ttath, Legényegylet kaba.at előadáaa.
A Katii Legényegylet 1818 évt február hé 10-én. (farsangvasárnap) a Polgári Egylet nagytermében tréfás jellege kabaréi előadáat rendez, melyet a szokásos táncgyakorlat fog követni. Külön magbi-vók nem adatnak ki. Kelyárak: Ülőhelyek á, 3 ée 2 K Emeleti páholy (6 személyre) Í4 K. Földszinti állóhely 1 K 60 f. Karzati állóhely 1 K. Jegyek előre válthatók Kopár A cég órás Uzletébeu
Az előadás kezdete délután fél < órakor leea.
Hisszük és reméljük, hogy a tréfás kabaréi előadás, melynek minden egyes pontja érdekes éa mulattató zsúfolt ház előu fog lefolyni.
)i A I. H\' SÓÍLÖNT
FRBBUAR ».
A kongrigánista hölgyek
:lm a aorsuk. D# ha nem, ugy namaokto az egész
\\

szinislöadasa
világ faja fölött Ta«aát keriugeni miwfti.
jövő viláp. gép-
Matti mindennapi élvezetben volt (tank miild-aaoknak, akik vasárnap > zárdában a kongregániaták sainalóadáaát végigg,ön,őrködi,ették
A darab Baent Enaébet életéből taitslmaz meglepő, kedvea jeleneteket, melyet a játékosok^oly precizitáaaal adtok eló, hogy a szemlélik nem gyía-tak eléggé betelni velak.
HMM B^xaébet saereptt Pífrl«: I.ulűr \'Mrátnői laautrud éa JnlU azefepét Mayer Gabriella éat PálITy Jolánka, Juditb Szent Erzsébetet Mágot Vilma, Ag-un hercegnő Pllhál Értei, Zsófia Bentaik Ella, Jo-banna Kened; Aura, Őrangyal Nagy Irénke, Hun gária Bparjesy Manczi, mind-mind oly élethűen ked-veenn a megragadtán illeszkedtek szerepökbo, bogy aammi kivinni valót nem liagytok maguk Mán. Nem hagyhatjuk einlités nélkül a magyar leányokat sem, különösen Miltényi Kraaikét, kik szintén elragadóan Mjoaak toltok.
A darab aanfolásig. telt helyieégbon jltaxédott la • vasárnap, hétíóu te kedden megismétlődik, melyre a jegyek már il jcsakneoi mind elfogytak. Egyébként a elkér oroazlánréeza a nagytehetségű te mOráailelka Páter Benvenutot Illeti, ki a darabot Qgyaaen betanította a rendeal ie. *
Születésnapomon.
v A íövő világ.
Ami Plátétól keadve ngéaaen a mai szakszervezetek minden mnnkáeáig a társadalom berendezésével, tagyon- ** jog elosztás igazságtalanságaival, a midi jók egyenlőtlen atlagaival elégedetlen emberek állandó álma volt: a kommuuiimus most üroazpr-1 ezágban testet kezd ölteni. A kicsulolt utópiák, az, agyonoáfolt eaooiálista jóslatok, a melyek oly kikéről hetet leiitek, biztosnak ás mathematlkallag határo-aottnak birdetták eljövetelei, mint a csillagászok az égitaatek megjelenését, most igazoltaknak óe reális-j uak bizonyultak. Üroazorsaágban államosították a lílil-birtokot ás állami monopóliummá tetták a banküzletet. Ba annyit jelent, hogy a lóid ás a tóke az, állam kWlxn van. Minden termelés ósfonwa: a lUd étmWéti termelés eszköze: á lóké megszűnt avvsl magántulajdon lenni. Egy csapásra megvalósl-. tetták aa Ipari- is a fóld szociállzmnsnak kflret«IMI| Ép most fenolt figyelemmel kell vámunk, hogy | ml jár ennek nyomában Vájton beválik-e ez a ki-, sárlet, amely a könyvrk igazságait bátran ós ellogu.
M. 4
(íjjsdst jó Kronos felemeled intve, Köntösöd leveted, hogy öltön más sítnlw. "• Jöiőuiet terveled, mely egy Hemming álma, .Ufvnrjpd. öfegezem; na lágy ilyen ká!»ltt
HögyT,* rajtám múlna, maradiam vó\'h ntíaK Mikor gyermek ésszel játeztam a homokban, Mikor élni kezdtem sok égő reménnyel, Mikor álmaim „lég nem foszlottak széjjel.
Öregszem?I — Badarság! (lak te futsz barátom Lelkem soh\'sem lesz más: snh\'sem lesz uj álmntn Vágyaim maradnak egyformák, inig étek, (Wí egy változás van: Tűnnek a retnónyek\\
Hzemem ragyogása lassan — lassan szunnyad, Lelken) az a korhely rak mámorba fullad-Élni szeretek cöak 1 De mért is mesélem — mámorért rajong még szép huszonnégy évein.
Állj mag itt barátom 1 Várjunk iU egy éltet 1 Álmodjuk itt végig a dajkameséket I — Különben esak menjünk, int az élés vágya,. Ember vagyok a lelkem kíváncsiság bánija.
Mi lesz majd a vége? - Ne mondd el móg kérlek Hisz, hn tudnám jókor, teher vón az élei. Sejteni mar előre u^jis a bus véget, Majd. ha szdtloszlanak ábrándok remények
Mikor még nevetve bölcsében cipeltek, Reszketve csókoltak, rajongva öleltek. Jövendöltek sokan jót s rosszat is nékem, Mikor andalogtam a daikameséken,
Minden gomlolatja én voltam anyámnak, Alinál, reménye csakis hozzám szálltak, e- Most más könnyet látok kisírt, bus szemében Hir egy csalódáson, egy eltűnt reményen.
KONÓZ I\'IfSTA.
áumbaton, \'ti fél II óaktr
letelő székesü papiársát\'seg&lelórel -
felső, templomban első Klgg^ misáját helybeli
Bannezor uri a porosa állami vaautak szolgálatéban. .
Még a knlönbózó irodákUn s láíirdai és so-latlanul alkalmazza Európa legnagyobb államára V I0m|„jóri uolgilitátian, továbbá at. állomási llelylsé-TaJjon tényleg caSdöl mond e minden Ow^in, sihely- K,.|i fa a koosik áiszlngatá* kom) ÍO.IIUO |<S dolgo-nek fatatáaében nem a kizsákmányolás a módszer ís moit , wim i«o ooo-re*melked«tl, Terrke ret-ntm a ramél nagyobb proít a oél? Vájjon níegte- M ,„ ,bW mtinkaerók tovétibi szaporítását Is, atiieny.
. l- ijtm.,1. annnn aim,. jnlnn llalAUai .. ..................
Az ai(fí(pflí?íí^ÍM«édet br. Lukku J6arf ax njuiisés _ vulL tanárja, tortotts l)r. Lukács Jó^ef gjOnyótb butditó azavákal intézett az ujmlséehez és a liivekbez. A tudós piarista sziv hMl\' Möffi "íléftt \'tjbfHiSaít\'\' il- fegnagyobb Egyetemmel ImHgatták- számban megjelíift\'MWt. A mise ntáu az niuuíés áldást osztotf paftársailji, a,jó szil iKi-ft lésivérekre, ioltonti|fr». M- * lHvttre. I tlnnepi szent misét Káo János fókántor gyönyört szép énekével ós mflvészi orgonnjátékával magasztosalibá i tette Az ujniisésnfk mi is gratulálunk és kiránjuk, i hogy a MiudenliajiV- sokáig éltesse ugy ax egyház, j mint a haza javára ■ >-
Személyi hlr.
Emich Ouaztáv államtitkár szombaton a vasár nap városunkon tartózkodott jóbarátjs 7, Záborszky /pillán bankfónók vendégeként.
A .Polgári Egylet\' ■ évi rendes közgyOiése a tagok általános érdeklődése melleit folyt le f hó S án 11 óra\' nlán Kaira Lajos . elnök a gyűlést megnyitotta, mely ntfó a lemondott dr. llajdu Gyula helyett a titkári jelentést Eperjeey Gábor terjesztette eló, melyben kegyeletes szavakkal emlékezett meg a mnlt évben elliuuyt tagokról: majd a pénztári jelentés ós költségvetés letárgyalása, viigttl a tisztikar ós válisztmáuy mógvála^ttáxa fejezte bo a közgyűlést. - Uj választmányi tagok lettek Dr. Kenedi Iinre kir. táldsbiró és Keltért Józaef elemi isk. igazgató. \' . .. „
A Saurmay est
af
iránt városszerte nagy az érdeklődén, amely nagyon értbetó.
Őröl.....el reméljük, hogy ez estélyen nemcsak
l\'a tkvós\',\' de ti kornyék szine java is teljes számban •fosat log ^-énnr a sz ftit anyagi sikeréhez1 úgy a ráró* hatósága, mint a helybidl :tagyoHnáibb polgárok s púuzintózetek nagyobb adományokkal fognak hoará-
mSLlmttMk, ..\'w-JtasicooRo\'. .\'." ■ \'
Ez ueincsák erkölcsi, de liazallaa^kötalessége az Illető hivatottaknak, Anmagiikkal szemWn is.
Mit rekviráltak Nagyk&nüuán ?
A gnbnarekvirájáí iin.iuáf IwtyeMtftlM.-j«t, awnb\'U körítsem fogja e(Vdmény|ezuj a kívánt 00 TtgüiW.
Eddigelé u, i. az óiedinéÁy 3ti\'vaggon s na-gjoit jé siker lesz ha 35 rnggonra felmegy. Ebben
.. , . _ . ,,,, 1.......... -----\'v aj"" r\' na sn rnggonra leimegy. r.Ob
rtotlk-e az oroat tö dek éppen olyan dnsan kalák«, ,„yib,„ .„„u-hélyébe »h»«ágá»al és témierü Wrmé«z„le»«n hunt van ,uoui««k a gabna hanem
kat,\'amikor « imtzalkot nem a\' földeaur ispAigr. bo- lebonyolításával nssaeegvezttithetó A női munkaerőket tengeri köles is
taném m^ának ós „fel egyOU « államnak , llSlloro „rt.mtnl ^ \' \' ^ ■ ^ \'
dolgnalk í Vjjjom a. <mm gyáriban ís bányákban m A fB8Uti ,llini,lU,r ........... h , „6t , ^ ^ a ^ , « j "
Urmékotlenebb len-e a munka mort, mert nem nagy uli Molgála.l„ jól beWrftak, bár a női tuunk baszó.1 gint más fogas kérdés,„ni nagyoK ís kétes\' bankok magánzó részvényeaet vágják webre a liasz- a szelgálat egyes ágazataiban nem áll ínindenölt egy.i J,
nít,, baneiu aa aa álUui pénztárába folyik éa Igy lö- Í0I„„ wint0n,|0„. AltaUban elmondhstó, hogv a né " " " " ..... " ~
, LOalegaaaé tesz sok leplíaett és leplezetlen adatokat? , tisztén szellemi munka terén egyszerit szolgálati j
frelhiváe olkorlatermeléors.
A fóldini leléetigyi niiniazter körrendeletben fel-
lehet, bogy fel fog fordulni ez a rendszer vjazonyok közölt a lóriit jól helyetti siteni tudja, bár, egyesületek is közigazgatási liató-
■■ k—..................................................\' . Hágok ügyeimét a kökéuygyökér cikória íoriuositésés
.Ubat, hogy nyoiuoruságosan fog gurulni, ahelyett kezdetlsl, nagyon írezlieió volt a vssntas szakkézett. hogy röpülne, mint ahogy a röpQlégépek is telték az, alaö próbák idejében i)e a kommunizmus vágya ós állna mélyebb éa általánoeabb aa emberek lelkében, „zllksó
ségí, ós Iskolázottsága, Ntt azonban, (hol szellemi "\'\'k f"111"*-^4™ A kávépótlék legbecsesebb és leg-képenelgee) egyölt testi ögyvswégre .t. erőre tan1 f<",1<Mabb nyersanyagának, a kalángnak vagy elkéri-
és ea a tulajdonkópeni vtlsnti forgalmi stol-,Bjqt a repOléaé. . gálatbau sebol lem nélkfllózhetó, a nő nem tud lé-
Z l\'l fíTST V^T, 1 fírd képességével, ott pedig körrendeletében a .............
« egyenlőségért halto férlanu halált. A kommün,.. ,„„, m ^ „ ^ J £ -................... - \'
mus narkezee » W og pün, inert erről a öld „[I!m,, I „.„lielymunks,oknál, Ott.
ialjjs n^hódi.Wról ép oly evéssé \'fog emondan, „4k , térti teljesítő képességének 50 -75-,-át Hkel emberiség, mint a levegőéről Oroszországiam most rapOloak lel az alsó pilóták. Lehet, hogy lezuhanás
belföldön .faló termesztése ugy mezógaldaaági szempontWI békében is figyelmet ér<Ul)iol, mondja A belli,Idi inaftégalda-sigra hárul az a hazaflsa feladat, bogy a cikória-lermeszléa felkarolásával ennek a fontos megszokott cikknek nyersanyagát biztosítsa A^ miniszter tudatja a gazdaközóns^gel, bogy altol a »)szon>ik érre al kalmasak cikériateriueszléere vállalkozzék.
F^BRÍlAR 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Kölhivjuk ft gaxdakózónáég ezivee figyelmét, hogy akik oikóriatermeiéesel foglalkozni akarnak, szíveskedjenek a „Patria* pótkávégyár igazgatóságához fordulni, hol bővebb felvilágosítási nyerni,k. Előléptetés a hősi haléi után VSMt etredlwfw
A paprlkaáralc.
A paprikaár maximálására vonatkozó rendelet o héten jelent meg, melynek értelinében az órlésre szolgáló esöves, továbbá a feldolgozás alatt illó paprika készletet tér alá helyezi A készletet csak a
— .BERLIN* nagymozgó színházban min-
Jennap tartatik olóadás a legválogatottabb műsorral. A .Berlin" szinliáz látogatását mindenkinek • legmelegebben ajánljuk.
hályl 4\'.Aír *ok" honvéd gy*gí T\',*k "ÍJ bizományosinak lehet eladni és leb-liafc-si ofei" liáktéren a Piave ^ér l»-i| nwfr\'M"\' Ml f»mánl«iii A. szárai el»6-
melletti\'harcokban hóéi halált halt, ezredparancsnoka ren,l» «»"• paprikának az árát a termeiénél átvéve Bugsch Aladár aleiredw « ellenség elótt tanúsított] IM.oronábffl állapították meg kilogrammonként -\' - \' - zészlóssí Hokvlriláa wetón HO százalékot levonnál as árból.
, . . . A rrfl Viiliol L- A\'/.\'iu II íu ínlAvlrrtflilf a i-i-nrli.li.t Imnv nL\'i
Arra voíiatkózóan is\'intézkedik a rendelet, hogy aki ív paprikát őröltetni kívánja, kötele? az illetékes köz-tógi elöljáróságnál azt bőjelenteni-\'ós hogyha rendelet életbeléptetése után feldolgozott paprikát csak a megállapított" 3 féle ihittöeégtxm lehet forgalotnlm hozni
Í-Á- ttldáüötijít\'^prtka1 árát » követkefőíépen
Isőrondü ám nagybani eladásnál eladásnál 36. másoíhendü 26,
Bgy^kaniBdHl 0mnaBii»t»?tíaasf*9ny" könyve \' " a trónörökös/könyvtárában.
Ötvös fowótffifmgimnáziuiti tao^Iojftfi; I ÍNr&-Emil adótáfnoknak a nagykanizsai tnv kir. adóhivatal fónökéneíc leánya az elmúlt ér&ejV Uít&ÜköhjM ajánlótIfM Jfcrvne JájweKQltó ^rttrököHRek, Ma a [ "zabályozták : Az első fóiapáiuól leirat érkezett\'a városhoz, mely leirnt tu-; 30, ;lletre kicsinyben datjá, hogy a királyné a lojális ajándékot kös számára legfelsőbb engedelemmel- elfogadni mól-tóztatott.
293 vitéaöógi érem.
A. honvédség Hendeleti Közlönyének legújabb kanizsáy, az igazságügyi palota számában foglak adatok szerint ismét 293 húszas (nwfrhidegvérft) herélt ló kérj honvtj,dQi)k kapptt e^yszerrtf vitézségi érmet és: pedig I ty^ közül 3. nagyeztistöt, 68 ki$ez(lstj)t, 26 második bronzot, \' \'
tróuörö-1 illPtve 29, harmadrendű 2j), Hletve 24 korona.
LÖár\'verés NagykaniBHán. A paliul ménteléposztály parancsnokig értesi-[lése szerint február hó 20\'án délelőtt 9 órakor Nagy-1 előtt 3 drb. véri] kerftl. elárverezésre, ine-egyik:, 15 iWes, 176 cm. magas, pej, mindkét oldali liavivakság; u második: 6 évei, 166
Fauesora a kaniital piaoon. Fát ma a kanizeai fakereikftfőknél nem igen lehet kapni. Est a haltét* aztán alaposan ki ia
használják a jó falusiak, akiknél valóságod\'^éraivA íögult, hogy a városi pantallos „urakat" minél jobban kiuziorázhaasák. A Deák-tér fapi«c4n izerMte be eddig a wegényebh néposztály tflté&jéé:* Ma már
erről szó sem lehet, mert egy kis kocsi fáért, amiért valaha 4 koronát Urt^ a, jó falusi g**^, fia pont 100 koronát követelnek. Egy ily kooai fa mesaze áll egy köbméter mennyiségtől, de es egy csöppet sem ejti gondolkodoba a fxuzsora lelketlenjoit. A szegény emberek otthonit ma dermesztően hideg, i fagyos, mert annyiok nincs, hogy egy kocsi fit vásárolhassanak. Jó volna, ha a rendőrség szétnézne i hetivásárkor egy kissé a fapiacon és valahogy kordába szedné a lelketlen falusi fauzsorásokat.
197 bronzot, llelyszúke miatt, sajnos, nem közölhei- cm- pej, csukas/ij; a harmadik: 172 cm.
jQk valamennyi vitfe kitűntettünk nevét, meg kell. m»«w» PeJ. vékony csoutozat miatt soroltatik ki.
elégednünk a tisztek ós önkéntesek felsorolásával A hosszú névsorban szerepelnek: Sebestyén Mátyás lart. hadnagy, Kaulinann Hugó tart. zá zlós, Pár&ány La-:j<fe!tart. hadapr&i\'Eisezüst\' éremmel, Tfíierjáns Fe-
Meghalt a Teleky-utl dráma áldozata.
Ózv. \'lakács Istvánné, kit eddig ismeretlen tettes- oly irtózetosan megsebesített, tegnap a kórházban kiszenvedett. Holttestét a temető h lottasházába
Táglagyártáshoz szénit,
építesher meszet ajánl Bergstein Pál
kösién- és termény-iiggfkeraskedó SZOMBATHELY.
renetart. hadnagy, Ktister Uraló mipf. I»ÍW, ->1|4 u „ b u^jk, A rejtélyes A
Hautzinger l\'ál tart. hadapródjelölt. Szűcs .József C&péMWeV\' önkéntes szakaszvezetók, Ányos Sándor és Kt^i -BjjWntír mtdtóefr •
jFch^rncmüt a katonáknak 1
A harctereken küzdő, érettünlc harcoló véreink katonáink részére ugy a környéken, mint ban is folyik a fehérijemjl gyűjtés
Nem kényszer, nem erőszakolásról van szó, ön kóníes felajánlás és adakozásra hívjuk fel a nagykő
gyilkost uijg mindezidáig iiejn\' bár — ha a legszélesebb körű ellenök.
sikej-nit felfedezni,1 nyomozás folyik
üj burgonyarekvirála varmegyében.
Zalavármegye alispánja rendeletére vármegyében 1 városunk-j^j burgonyarekvirálás lesz elrendelve, melynek 280 vaggonak kell eredményezni Magának Nagykanizsának 3 vaggont kell hes^olgáltati^ mely aligha fog összekerülni. IJ.; i. a műit burgonya rekvirálás városunk-
szinü, hogy a legnagyobb megszorítással sem lehet a kívánt. mennyiséget öizehozni, habár kívánatos
volna. , ; 1 • . - . ■
Hihető azonban, hogy a vármegye^tírületén as4&a 280 yaggon egybefog gyűlni, csak azután ugy ne járjon mint a budapesti 150 vaggon burgonya, mely vétkes gondatlanságbóljt^ fagy áldozata |ett,._« A hadifogolytart4 gaadák
zÖnséget, lililönösen akiknek feleslegük van, julják j ban ae,inineinü eredményre nem vezetett s igy való-oda:ázoknak, k:k azt sok Szenvedéseikkel valóban ki-érdtjnieltélf. \'l^djuk, nagyoii sok olyan ház és család, van\'városunkban, ahol s akiknél bőven akad ilyesmiben is fuMiig s akik nem éi-zik meg cseppet sem, ha néhány párt bolőle ily nemes célra feláldoznak.
wtéhéaaeti tanfolyupiok rokkantak róéaére.
Az OrszAgws Hadigondozó Hivatal nagy súlyt héljtfft arra, ho^y; a méhészetet, mint könnyű ke-nyérkerosetet a rokkantakkal megkedveltesse. B)zen célt szolgálják az ország különböző helyein a földművel sügyi Miuiszterium által rendezett kaptárkő-szitéssul egybekötött méhészeti tanfolyamot (Kaposvár, Szombathely, Győr, Kalocsa, Pozsony, Eger, Temesvár\' stb.)r nlrtjék\'Tt tartanak és szünet
nélkül követik eg?ö>fct?\'Ezen felül a földművelésügyi Miniszter oly hadirokkantaknak, kik tanfolyamot végeztek a szükséges méhészeti felszerelést ajándékba adományozza ó* oly hely/e,,. buyjr-t\'^O^SO rokkant méhészetet tanulni hajlandó, -• szakközegét küldi Jci fanfolyam megtartása céljából. Méhcsaládokat a rokkant nem kap, hanem kaphat nz 0. H. G. H.-tól
Meghívás.
Nagykanizsai VI—VII. Kerületi Kereutény Fogyasztás^ Szövetkezet^
XIX. évi rendes I KÖZGYŰLÉSÉT
1818. *vi február 17. n«||JáB délután a órakor a KUráos-uUlű iskolában
tartja meg, melyre a tagókat tlíitelettel
meghívja.
Nagykanizsán. 1918,
febr. 8.
az icazgatósAg.
tárgyak
____^ 1. Az igazgatóságnak a mult Uzletévre
felhiratnak, bog,- iJíogiaik.t e hé 10-én márnap s » "Vetkezet állására vonatkozó jelentése, délután 3 órakor a városhá-áuAI a szoklw. helyen, 2- A felUgyeló-bizottság jelentésével a orvosi vizsgálatra okvetlenül heimiU^ák. zárószantadások bemutatasa, a vagyonmér-
Kgyh\'én minden további letolitás\' nólkttl érte-!leE vogleges megállapítása, a inutatkcró siiMuek,, hogy inindei, második vasárnap délután j W®,1^ felhasználás* s a szamadók fel-haeúillóah föjlyáikat a vizsgálatra elküldjék.
Kereskedők os Iparosok évaárlatl Baabadeágoláaa.
A hadügyminiszter az Összes katonai parancs-nokeágokat stlrgönyileg utasitotta, hógv az iparosok-és kereekedóknek, dohány nagy- ée kia-téwdéseknek\' évzárlati szabadsagvlásra vonatkozó hadügyminiiaterí eudeletek kihirdetendók és azoknak hatálya kivélo-
mentése
3. Felügyelő-bizottság választás 2 póttaggal.
4. Az alapszabályok I, 2, 5—11, 14, 15,
bélyegtolen kérés alapján pófllMgétjV méhcsalád icjpn , kereskedelmi- és bank-alkalmazotUkra is ki-
beszerzésére. K/.en kéréshez mellékelni kell a tailfo- terjesztendó. Kzeu eimen való subadságolások cso
lyam látogatásáról sz.iló tauusilvanyt ii az eladónak ,wrt0nként 19t8 évi február \'hó 16-ig eszktwólhetók. nyilatkozatát arra nézve, hogy milyen áron hajlandó a »iat*dságolás iráni! kérelme^ • fennálló rendelke-
a 3 méhesaládol eladni. \' zések értelmében — a.szoigálati ut belartása mellett
Hóvebb falvilágositftt nyújt a ^osi hailirokkant az illetékes elóljáró póttest-parancsnokságoknál klhall-
munkakozvelitó (l\'ées, témipari szakiskola. gatása utján terjentendók elé.
17—3S. fainak módosítása. 5 Esetleges indítványok.
Vagyonmérleg 1917. december 31. VAGYON: Pénztár 82162. Aru: 7115-48. Ház: 6000- -. Adósok : 65\'86, összesen: 14 002 96. — TEHER : Üzletrész: 1410\'— \' Tartalékalap: 4928 43. Biztosíték: 2000\'— Letét: 5200\'— Nyereség: 464-5$. — • összesen: 14002 96.

7 I U1 IÖÍLOHT
PKBftUiS

|)|rtS[í iitfi
MHGHIVASI
—---
„A GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSÁN"
XX. rendes évi közgyűlését
f. évi február bó 24-én d. e. 11 órakor a 231^60^61 0HZD«Sfl0I ZKKHRéK pé^ZZÜR R. Z. helyiségében tartja meg, melyre a t. c. szövetkezeti tagoltat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYSOROZAT:
1 lgaZg»tósági- és felügyelő-bizottsági jelentésok az 1917. évi üzletmenet- és számadásokról. 2. Az 1917. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség mikénti felosztására vonatkozó határozathozatal és a felmentvény mogadása. tnájfi Jü 8. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 35. §-a értelmében a működési sorrend szerint kilépi Krinici Jótsef, Klein Ignio él Rosenthal Jakab igazgatósági tagok helyett ujak, vagy ugyanazoknak 3 évre, és az alapszabályok 40. §-a értelmében felügyelő-bizottsági 3 rendes és 2 póttagnak 1 évre megválasztása. ,■ t Kelt Nagykanizsán, 1918. évi február hó 1-én.
JEGYZET: A felUgyeló-hizottiág által felülvizsgált és hitelesített számadások is mérleg, úgy »z üzleti jelentás a sattvetkeMt helyiségében • hivatates órák alatt betekinthetik. Szavazólapok ugyanott február hó Sí én ós 23-án átvehetők.
vnitnoie? iiífe-▼AOTOH
jín liilii\'
M É H L E G E
aeímo" iv>\' ■a \'8-É JÜ T -ü S i
fMoszlott évtársulati ruggő számla 19Í4-1917. évt. Kötelező ÍÍ15—1918. , 1918—1919. „
1917-1^20. Idelgl
\'deiglenesen elhelyezett tőke
Kintlevő kamat
Pénztár — — — — -
jéíT/ÖSÁ\'\'-\'!
leisy
It !V,
IffibiltTsliím •. ,<.\'••> : *\'« Paics fajos s. k. einok.
ÖSSZE 0
korona Allér
— . - 2472 80
— 57994
— 28794 —
— 29799 —
— 21671 —
— 432742 88
— 1345 31
4539 81
579358 80
1914—1917. évt. Üzletrész számla
1915—1918. „
1916—1919. »
1917—1920. »
1914—1917. . Tőkés. nyer. ,
1915—1918. , . ■ . .
1916—1919. , „ Tartalékalap
Füjgő kezelési költség Tiszta nyereség „
\'■Illa
korona i flllár
\' 202499 ■
107152 —
T- 108099 —
— ■ 101920 _
— 12122 84
3576 10
- 1294 17
23714 73
- 2973 54
18007 82
579358 80
-■" -
Nagykanizsán, 1917. dcozember hó Sl-én.
Dr. Like Emil s. k.
aUlHök.
Knorhter György s. k. >Mr
Kitinjeid Ignáct a. k.
könywli.
Kreintr Gyula s. k. Kohn Lipót ». k.
IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Csóka Ferdinánd s. k. Guth Arnold s. k. Kránici József s. k. Klein Igmicz s. k.
Lator Arnold ». k. Rcichenfetd Ede s. k. Koséba, Jakab s. k. Rothschild Zsigmond s. k. Sneff LdsM .. k. UjváryMza*. k.
Jelen zérmérleget a bemutatott fő- és mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsán, 1918. február hó 4-én.
i\'t 0.1
\' .Olt.
Rothschild Samu s. k. mgy. bt,, tag.
Waligurszky Antal s. k. fetttfy bú. tag.
Kertész József s. k. bú. tag.
. Uptalsjdoaoi itj Wsjdlt. Hint kl„i,„dljtb„, NwUá
lui>.
J
57 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918 február t9 KEDD
ZALAI KÖZLÖNY

S«.rk»K«tőaétr éu kiadóhivatal Deáktár 1.
T«MMi lU-OfOUMt «jn»l>áa ea.rt.t
■agyar nyelvű forradalmi újság Oroszországban.
Midőn a bolsevikiek Pélervárott uralomra jutatlak, első tényük az vuli, hogy maximalista eszméik propagálására 2 millió rubelt szavalták meg és cbból fedezték több millió számban nyomtatott szláv, magyar és német nyelvit röpirataik előállítási és terjesztési költségeit, valamint kéiőbb egy hetenkint százezernyi példányban megjelenő magyar és egy német forradalmi újság ingyenes terjesztését.
A magyar. újság első száma 1917. december 27-én jelent még Péterváron. — Ezen lapnak egy példánya véletlenül munkatársunk birtokába került, aki a lapnak rendkivül érdekes tartalmánál fogva a következő szemelvényeket jegyezte ki belőle:
A nouanai lapon mimajara lurman négy oldalas tiszta szövegből álló újság feje brösz nyelven oyrill betűkből van szedve, alább pedig 1 francia ékezetekkel szedett felirat olvasható: .Világ proletárjai egyesüljetek!\' Majd lejebb, nagy blokk-bctukkel a lap elme:
Erős Sándor
jgSJfÖ iww. M ka», WÍn. »
NemietkOii Szocialista. Alntta pedig a lap iránya: Az orosz munkás- és földmives kormány magyar lnpjn. i Ingyen kiadás a magyar katonalestvéruk \'számára.
Az újság ogész tartalma kommunisz-tikus irányzata és etzmemenete az emberi társadalom egy uj erkölcsi világrendjének megalapozását célozza Nem követi mindenütt Mark elveit, néhol Slurmorhez, néhol \'meg Bakuninhoz csatlakozik. ,A föld u iöldmivesoké* cimtl cikke pedig teljesen uj reformeszméket vet fel, melyeket méltán (Leninista elvckn.sk nevezhetünk.
A nyolc pontban fpglalt orosz földreform két első és leglényegesebb pontja a következő: „A lóid mogánlulajdonjoga mindenkorra mfcgszünik, a földet nem lehet sem megvenni, seni eladni, som bérért
enuegcínűmi\'\' 5Sm-jnáii -uuMon,
Minden föld, birodalmi, uralkodói, hűbéri, zárdai, egyházi, engedményezett, majorátus!, maganbirtokosl, társasági és föld-inivesi stb. ellenérték nélkül (díjtalanul) elvétetik és általános tulajdonul átmegy mindazok élvezetébe, akik ríjta dolgoznak.
««Sil<m rVtüu H _
tj» »fl Mlli.
2. A föld belső kincsei: érc, nafU, szén, só, slb., valamint az általános birodalmi jelentőséggel bíró erdők és vizek a birodalom kizárolagos élvezetébe mennek iát. A kisebb folyók, tavak, erdők stb. * helyi közbirtokosság élvezetébe mennek át azzal a feltétellel, hogy azokat a helyi önkormányzati szervek kezelik." Fordításából és mondatszerkezetéből Ítélve ez a cikk alighanem egy magyar nemzetgazdán tótjából ered.
Érdekes még az orosz népkormánynak a német katonákhoz intézett magyarra fordított röpirata, melyet ultraradikális tartalma miatt csak egészen rövid kivonMbtri közölhetünk. .Katonák, TestvérekI\' így kezdi. Október 25-én a petrográdl munkások és katonák az Imperiáiista Kerentzky kormányt megbuktatták és az egáu állam-
, bajiam, s.„miinir<ir ir.m.. .......
nünket, alulírottakat a kormány a népmeg-blzoltak tanácsának vezetésével és ax állam külügyeinek az intézésével bizott mag.
Siessetek segítségünkre I A munkát- é« paiasztkormány nevében kezeskedünk, hogy i ha elhatároztatok magatokat a béka zászló-
b
LOURDES.*
XrU: ML LVKÁOS JÓUKT.
|oST IS HIxVrrBM a* emberi nyomor és szenvedés képe. Nem képkelero, de vmmww^J\' láttam I<áttam a sápadt arcokon a kínzó fájdalmat, a béna ingókon az élet stenradésé-üttk gyötrelmét Sohasem feledem el o képet, az embert kínlódás nagy történetének e korszakát. Mert üt est láttam. Seregwámra betegeket toló kocsikat, a mint egymás mellett sorakoznak. Itt tanultam megismerni aV. embert egész teljességében, ugy, a mint él. Mily szánalmas egy kép egy tábor beteg nyomorékot látni Mélyen vésődik be emlékezetem táblájára, melyről ez a karéolat még hiányzott.
8 e sorban minden társadalmi osztály képviselőre talál. Kgy püspök mellett egy uri család talán egyetlen gyermeke Olt. Egyiknek sem szolgált már lába. Annál az idő bénította meg, ennél már szüle-téskor hibásan került birtokába. Könnyebbfllést jöttek keresni, menekülést a bajból. Mennyi remény1 szólt ajkakon s mily sok bizalom tekintetQkben. Odatapadt réveteg szemük a grotta kormos falára. De nem esek ék Igy. Sokan vártak ott még rajtuk, klrfll osztozkodást a reményben. Minden jelenlevői egy beszédes nyomortanya ott, melyből szabadulni i szeretne. Az a sok réveteg tekintet, sok szenvedés-\'
•Fubruár IMn volt a Jolánét ivfordulójiu
Iról beszél. Nem mindegyiké egyenlő, de\' egyik sem (irigylésre méltó. 8 ezek elől akarnak megmenekülni ; az emberek, kik rozzant tagokkal hordják az élet keresztjét. Okuk elég van rá. Száz számra lógnak ott a mankók és különféle műszerek, melyeket a hála aggatott fel, miután a remény valóra vált.
Az a barlang egy egész kiállítás Keletkezése a mult század ötvenes éveiben különös módon tör-jtént. Egyszerű kis leány látott ott valakit, ki azt kU I vánta, hogy neki ott templom épüljön. 8 mert a ! kért jel teljesedésbe ment, azután forrás is fakadt a í látomás helyén, mely gyógyItóorőt hozott magával, a szikla oldalán, a templom felépfllt.
Hármas várszerű épület a bazilika. ígaz művészeti remek A legalsó része köralaku templom szép motaikdisszul s a hála márvány táblákba vésett szavaival. A második, a középső rész katnkombasxerfl . épület számo9 oltárral, mig a ftlső, a tulajdonképpeni \'bazilika, a nemzetek kegyeletének pantheona. Falai 1 alig látszanak a nemzeti lobogóktól Nem hiszem, jjmgy Volna egy nemzet, melynek flni itt ne hagyták volna nemzetük képviseletét színeikben
Előtte gyönyörű park. Sik mezőjével sokban emeli a magasra törő épület nagyságát. Mindoz a barlang fölött van. Itt azonban csak művészetet lát az ember. Podig Lourdes nevezetességét nem ez alkotja Ez mind csak következmény, melynek elö*-ménye a barlangban játszódott le. Ott már csak a megszűnt szenvedések múltját hirdeti a márványtáblaburkolat, a szenVeifrést inzgát, mélynek megszűnése
még - csak reményben él, a barlang terén leht látni. \'
Közepén egy oltár áll. Ettől balra fakad a wwde-(orrás. Szabadon folyik éjjel-nappal Terméket« tiszta viz, semmi egyéb. Ezerszer vizsgálták meg a egy vegyelemzés sem fedezett fel benne mást a tér- i mészetes alkotó elemein kivfll. Hatása mégsem ter- j mészetes Nem ritkán cáfol rá a természet rendes | következményére s oly eredményeket létesít a vele 1 való mosakodás, fürdés benne, melyek a természet-tudomány s materializmusnak nehéz problémát sátat I megfejtésre. 8 bár az empyrik is megfejtésen kivtíl ; | a fllozótiai bypothezlsek egfaz raja la támadt, ; Sőt a természet fölött valót ironikasau értelmező re- ; gényirás egy mestere is megpróbálta a talány meg* I törését, azért a grotta vize ma nem kisebb uláay ; eredményeivel a tudós világ előtt, mint keletkezésének pillanatában volt. Híre világgá szállt * hol a .reménynek egy htlvány fénysugara vetődik a saea- ; védő lélekbe a szabadulás vágyával, ax biztosan idejön, hogy szenvedésének erejét végképpen megtörje. |
Kormos falai ugy nésnek ki e barlangnak, mintha ezredéysor tekintene onnan at tnbifff. E küWnok aionban nem «> idö II oka. Kár nMa j harmadik nap eria tiastltia alá Maiik a falakai, a rókalesé* Mk nem múlik el nha. Nem i< külUSa. (ijiel nappal %n«k a MajUnl*-. Miit (jjeftyattn* teati igrUrt mir maanlrM a lÍRrt. Ott .ercej (£al ! nappal a hit tOainak ezernyi Unjji. Mind mtf \'annyi gnniolat a ma; annyi V^roleia va<y Hlta Haas
■B
7. Ali\' KCíLÖMT
FKBSüAft\' )».
kőzetekbe venni, katonáink egyetlen egy
A SZURKÁT EST.
leneképével, amely" • nagykanioa mMrW kMa-
téei elemzéséi inoat .ne* sem IMrlem, ftyira ken. "rt pllkált annyira érdekes. A zenekar benfe minden
W tí-il- hntkérítletébe von- l* >»«U|«« MU" ""m! ""i N** mell"U " lol\'l°"
II orsgagotok beikéi illetőbe von f-^ ^ 9UlK111Gllik„, bang».«b,t ^ ^ 0n,|ik el a h^relAfelett^ybou
j Igy véjtl: Blég a vértéből!; ^ , f<llgtó nagjrte.méban. Kz ^ , goMlH(k,t „^ consordiuo. heg«d.l»óto. a
|e ! Éljen az üsazes országok „„epIWv.l nálunk attlsztikusau örökítette ^ l)Ugi íirt|lu. , . bár (a pengj.akkorája! adnak
íyesitéae! Éljen a nemzetközi ^ ^,,]„,„,* Ffíésay karnagy. A niü«»S» ^„g^agUgot, érdekedet. Stolaer talentuma. lOCiáUs fotradalom! Aláirva a népképvi-1 «UM|, -góró mMm **, M-W-\'!\'t»r ,H ehaoiiku. alkolá» - mkto a ma*,-TZá,, elnöke Wladlmir Ullanow (Le- aág, u.gy nevek é. hagyottén,ok tisztelete, a ^-i^ben mgyogott nagy«W*«n. po,npá».i B#etine Hfi tanae. elnöke WIMlmtr uiwnow i "g,^\', ^„^tan pedig javait olyan ko- ^ ^^ HiUtót nyujt » « hsagntoáertk
r n)» nepKepvisei a gy lönsóg, amelyét Igazán a mftvészet sxeret«te, a leg- révéu
lelkűnkbe au az érzést ItM. «">•■
TtOOki." - fenlöltebb Ideálokért való ratongán visx a hingver. .............................Alnéuk át. Van benne sajtelem-
Rendkivül érdekesek még a lapban le-: „„„^ Körtilh«lill s> a szombat «aU ílharnio- ^ ^ mtaa1M(ljt„«, lassú melódia a ojjlor közölt titkos szerződések és titkos diplo-;^,; ^„^„„„„y knlsó Mp* * • urU,ll»i ^ \\ ezeutlmentfíU llgurieió. A komponista rtatal Telke
német előkelőbb, ttnomalib, éterikusabb, -- 4Iéu rogv|akadást igér a jövófe.
. . ■ t ......,° ^ , ■ . * .ttii.
máoiai iratok, amelyek eddig sem setu magyar lapban nem jelentek még me;(. hangú, bűbájos mosolyú,
RW! w . . . . .1. ItlUu ..liwii.wi-Ami\'l HiltlSKIl
megkapó poazis, amelyért
Ezeket legközelebbi számunkban IÜWu\\ikwl „„^i,, ,ör„kvé»»el .gyet«,n-|r
leközölni. |>— .\' ■ 1- j___ „M, iam«rA ambioiú és en.\'.\'-
irt óa rendeltetést szolgáló töreivesevei \' BJrá.aá« ,„|t Haeli Meditációja, amelynek begedtl-
_ ben tleak rára\'dlaágot nani inioeró ambioiú ós entr-! Bji|,rail Artny| jf„eu0 konoart ruester jit«wtt»
II.—-:-:-- " gis lioi létre ily eredményt, mert el a fokoxottabb , ri|[i|s kellónn «lig iuó|táltyi)llistó aeéloa
Táhnrí Élat az oroiz irOBtOn. tánkeiW U kielégíti. Sié|. á. gondosan « 0légl, ténuMl. Arányi jtók.
egylltlw ...imlei.,Mi.ua, eltórcndu aeuei tudtoal, lel- . MmM> m41taUrt Jrden.elaé, mell ea a kil«)IMött V \' ■ lapunk egy barátjától, aki már » *rs " oro«t k€M>Mt| , korlati ktesigg.1 Vetetve, ira-\'^ dh(UU t0|,. 8 , „„ekar httfaes • fonandói
fróotou van a kítetkwó írdekaa köileményt kaptuk : ^ , útjáia. 8 mindeme auUtysurMg niel-. ^ MjuMt„ , tekéiét™ elóadáat. Kelgjollsbb, alra
i kötleméúyt kaptuk .Wolhynla, 1918 )«"■ »»■
1 rj------------"" Miiuq \'"" - --------
nyitva a siker útjára. 8 mindeme srabilysierllsíg mel-; v<J mUlutU , wké|etiw elóadáat. ----------
let még sok érdekei intim vonást i» találunk a hang- ll)lul)b „ „iuunóbb kl)«Jn»ágel tnóg alig láttánk,
- ...... ..... aaíta H ® ■ eaak a Utui iatl
Bvvo.uyui., \'j—.. —. . lel jiing sok eruefcea uihiu " ----------- - " gailottabb H ujuugouu aowiuwge
• lti moat Igen -egyhangú élet folyik. A» ellen- versenyen elömölre. Ka jut kifejeltre 8o|ttlliert H mlnt n cUnkb ^(„iáM, után. Ö »a» « «ium .», aég k HMaSárkokból kivonult éa a koaellevó faival j M|mlonlájának elóailásában. A teuekar ertpongó. rwldM4s(,„ rau|ti |,0|y , tá„e miatt e ilarab máaod bu huaádoU meg. Moat egyetlen oroai «in« 1 hévvel . elragadó eróvel revelálta a befejexetleu re- Bl|ir| 4|¥Wrf4líl| ,|^0„k.
.. . .....l _ ____„„.I. minálunk aab- 1 m.Uí. .„in.lan atátMiWát Semmi hiál.V, SemUli QO- A..u|nalt*,lr .1 elnuuaíláat. S roiük 11,0.
asori élvesetétói eleatank.
ÓMinUn sajnáljuk e> elnuiradáat. • rójuk u.og félszeg s korlátolt lutéikedéat, amely még egy
baa htiaédou meg. Moat egyetlen oro« e.o« névvel ■ eiragaoo «n»« . --j- • --
Unk á dróteövónyeken Innen, ragyii minálunk, «ab-1 ,uei,mí „űnden »tóp«égét Semmi hiány, nennnt bí-
loaot batáraxéli katonai élat folyik. Hstárórjirat, gya-1 Mg, a játék plasztikája « világosaága uairan «xép, ^ filmg 8 kur|4(ol, |u,4l . .....
korlatozáa «tb. Ne.u ia tudjuk megérteni, hogy miért j megnyeró, lulá«o«an kellemea. Fejlődésének uj>l,ü ülhsrnlonikua haugveraeuyt aém tud kieUgitónék tar la tartanak még Itt bannonket, holott «gé»t bizo- \\ biionyeágát adta Háwtor Irma íongoraniúveatnó, aki | ^ 4|,nelk4oL J|iuden idók legnagyobb lenekíltó nyoara vehet,\',, hogy ai oroeioknak abban a bál»ru-1 KneVar kinérettel Betboven Bs dór baugvorWHyót j premrtlleua iljitánya hupolánn lökétetesiégbe,
baa alléuttok aktiv réaatlk nem lehet többé. Háború iu — uja tovább barátunk -p már eaak volt A ..... \' iWgu.lt" *l« \' - "
zenekar kinérettel Betboven Bs dó. liangrowenyét j^^ p^^bwu nyitánya impoiána lökétetesaégbe,, adta eló. Játéka lendüleUel, férlias eróvel telje. Bár|ju((|U til^jvzásre. Dvo.ák Bagatellut o. mívének\'kU-
a teiigora hangoláaa: hibás « at allegróban bántóan í. .....\'aidi „

IJIIIUIV »inyv-»otu. "T"""™ ----------<
u i lö.ióaen humoreszk réazlete kelteti csodálatot, mert az
i u. i_,__\'__________■ ■ tuik-i i .....ti vér ■ i ■ ■ ni aa-n* - »k,ti.
—^ , mnuocti uuiituicui IIOBIDW »y«»v»» ----------1--
saiUkezteUiék már o^t arra, hogy itt rtlaiülkur | mert látal, l.og, játéka Jűpa terméoMnég bille.VuU A bívve , «envedelou,,u,l ie|je« ,át« nam , iteonyu oaaták dúltak, amelyekról le« mit m«élnlök I (WnBk „,, „„j^ f4 , ,uilMj~ ^,1m41)11i,!» " • ««>P »"é.y»..
M unokáinknak k\' Majd igy végai sorait: .Habár >lmB |0klrt „ 4rlA( A inlwliai. , „,„. ""égével ervén,eaUll.
,----—------— — —e- w --o—----------i ueinte maiét az értéé. A móvéazuó intenciója a me
ml má. ugyaaólván a béke nyugalmát élvezzük itl éa , k.nizmue biUotságával hat minden tételbe... H a sam élínk ippen roaetul, mindato,.állal ugy érezzük, : vlltkH mpmM köv„,i 4 ^„b,,,. Heetl.oven uel. hogy ennél a nyugalomnál mí édesebb voliut mégi. |ell„, ul|lllegy újraéledésre lobban
Dr. L J.
a kttldalem — odahaza a létért.
Adskosaunk a vak katonák réasére I
...... .. „ ,, , - ADAKOZZON MHuÜMti Ululsi/íí
le,ne mintegy újraéledésre lobban az elóadás a alt. ______ , .. .. . . "J
,. 1 ■ -iTu 7 , , j ■ ,. j ., szemit a -halónak rokkaul alavta tavara . Drámai erótól iluuid az minden izében éa atilexe- . V1*"\'"" .
rflen tinóm, pontossággal teljea a kivitelben a ,Hadugelyzo"-Hek es a . Vörös Ktrtsil-
Beethoven zongorslungversenye után n.utalko- KgyUt"-i\\ck. .
sik be Slolezer József, huuaa önkéntea siímfonikua — >, ,< ...
ia mondok sokai, ha azt állítom, naponta ezer frank | ára gyertyaégés beezél ott a báláról, a reoiényról.
I. ajándékról köveikestetni lehet e az ajándékozó va-; gyoni állapotára. Az olyan gyertya uem - blányzik, raaly talán négy-öl napig ia tolmácsolja a veit jól. H mennyi ég ott ilyen l Számát eeu. tudom megmou- j daui. 8 mlg az egyik oeomó lángjával dioeóiti att, kinek ÜasUletére gyújtották, addig .náa helyen felhal.uotva egéas máglyára való várja rendeltetését.
ö aemeeak gyertyaégéa mond dieeéretet Ima sem hiányzik, ének is teng. Kiki a eajál nyelvén kér, i .. saját nemzeti énekével magaaztal. Mert a lourdee grotta internaeioualia terület, llt mimleu reménynek agyenló joga van, egyik sem több |a másiknál. A aaiv diktál, a fájdalom s a szenvedés sugall a a mi;
- kéréa mily alaktan jön a nyelvre, az ujak agy adja viasza. S az nines az aeathaUka ellen. Minden szép-, formák közölt megy oU végbe, melynek lorráea a
- eziv. A eziv. a mely érez a mely érzéaét stavakba ,u hangba önti
Saaki sem gondol ott a köruyezettel. Az ott Jéló, ki kérni jöu. kitépi magát az élet valóságából S eaoda-e ba a blllaoselból subadult léink ii.iija . tisztábban tör az örök eea.ne a irgalom trónja el.\', hogy, ,a kova kegyelmének gyöngyszemét leejtette, Jlgyanoauan a hála eaavait taluaaia szUntoleulll
Ma kQlöuben l.ourdes már a világlorgalom egy nevezetes iKinlja, Nemzetek a távolorezígok lakói keroeik lel. Kit a baja hoz oda a szabadulás remó-uyével, kii pettig a kíváncsiság legérdekesebb eleket nézni a barlangnál. Wa i» eljflunek, mert e nélkül túrt lenne utjuk. A Soubirua család egyszerű háza óai ...almával, vert tálával\' e kopott, rozoga tetejével nem sok látni vaiót nyújt. Dunai, hamar kitéved, ki bovetódik, mert Bernadett;, arcát fátyolos öltőiéibe,, l«urde» utcáin gyakran loliet látni. Azonban a bariéiig már né,ni érd,-késséget nyújt. Leroskadt embertömeg a nap minden szakiban, mely eaodát vár, kérése teljeailéseért könyörög a nem kötönaégea imádságos módon, inár uem mindennapi. Vau benne valami,ga ml érdekea H mégis mi történik l Kl.\'i tekintet,>.| tettem ott figyelem tárgyává mindent Figyeltem, mert nemcsak a tisitelel vitt oda i egy \' niegneveihetetlen remény birtokba vétele, ha ugy akarja a« is. kinek könyörgésére aeiuini aem lehelet-len, — haueiu, Itogy saját la|«wzlalato,o szén,leletét vigyem i.iek elé, kikel egy élet Iwldogitó útjára kell tani tanom S mit láttam? Érdekesen tört meg a bűsike tekintet, hagy az alázatosak között maga i. alázatos legyen. A hely, a környezet ereje megtörte az embert s meghajlott a lé„l. Elébb fél.g, ,íul4„ egéazeu. S én nem találtain kolöuöjuek. Mert a re-
ményt mindannyian magunkban borijuk, s boldogtá-gunk fénye. initHllnuyiliokuál töröUee ragyog e 191-don. S mikor látjuk, bogy abba a lútiyaagirba a hiányzó sávot megnyerhetjük, a Ilit hiányának merev aége feloldódik a remény valóauláaáuak eshetőségén. Kz az oka, miért indul ott meg a közömbösség s
miért lesz olt .....legobb az állitat minden eaivbei.
Azután bo is megy mindenki a barlangba, mert ez igy elűká-s S ott mintegy megbűvölve ceelekazi azt mindenki, a mit a másiktól lát. S tovább megy.
i Tovább, ,io már ulás tekintettel, inert areán valami rnár auiuwzlolt, a mivel elóbb a barlang elé lépell. — Kz volt az én lourdesi utam Még tovább megyek, de emlékét soká vineiil magammal á mait szivembe irtain, laláu nem ia liagyom el lóba. \'falán : száraz aorok ezek « l\'yreiiensok liavas aljából, de ligásak. Tények bizonyítják a ezek bizonysága megdönthetetlen.
l-ourtlee fylódik. Palotái, hoteljei világforga-loinról tanúskodnak. 8 a ujos életból, melybe belevegyül az emberi gyarlóság ezernyi viaszaleiszó tö-kéletleiiaáge, erősen ballalszik ki a- az igazság; hogy at embeiiséguek szüksége van arra a grolla forrá-sára, melyből a reménynek annyi haruiatweppje buli «ót a szenvedésből kisiáradl lelkek leluditésére.
PKBRbAR 10.
1 A 1, A
K 0 fc I. Ö N T
A király proklamacioja a nemzethez.
A lifMtátutf lap legújabb fczánm u kővetkező legfelsőbb királyi kéziratot közli:
Budapest, február Ú. Hála a Mindenható ke-tfyea segélyének, békét kötöttünk Ukrajnával. Űyó-/.elmes fegyvereink é«. lankadatlan kitartással (olytátott pékupolilikánk megérlelték a létfenlartásunkért vívott Védelmiharu első gyümölcsét. A súlyon megpróbáltatásoknak alávetett nemzettel együtt bizom abban, hogy ezen örvendetes békekötés után mihamarább az általános béke köszönti a szenvedő emberiséget. Ai Ukrajnával kötött béke .haltat alatt ro-koUsxenvvel tekintünk ama törekvő iiju nép felé, melynek szivében ellenségeink közül először ébredt föl a felebaráti szeretet Arznse ós amely számos csatában tanúsított hősiességét betetőzte^ aiuidŐa bátor-
| ntézkedését arra nézve, hogy a szegény lakó sertést! fp[, hogy a közigazgatási hatóságokfcnl a tárgyalás « i tarUiassvn yt, ahol már előbb is tartott. gonosz,dohányjegyek behozatala tekintetében indítsa meg éa I lelketlen uzsora b üldözendő bün a inai súlyos Idővj amennyiben ezek a dqhányjegyek behozatalát helyei I ben. •— ide a hatóság kezét kérjük, hogy oltalmul j nek taftják\'és artnak régrehajtásáí, vitfanftnt ellen-szolgáljon a szegénynek, akit úgy is sújt a bú s aj őrzését vállalják, a jegyrendszert léptesse életbe, gond a terhes időben Kz ma szociális gyógyitówer, Dohányjegyeket a megyei én járási székhelyek; kW amely sok elégedetlenségnek s keserüséguuk veszi; telével leginkább a kisebb községekben kutlrvW
eleiét.

Műkedvelői előndáe.
Xiiblnt Károly főmérnök lakásán húshagyó kedden több ari család gyermeke bájos ée közvetlen elé-adást tartott. Szinre került a Születésnapra irt két jel. Hetes KiiiraS s Kor éa Hon vígjáték. A szereplök mind közvetlen kedvességgel játszottak. Somogyi Itójwi találóan adta a nattvmania szerepet * mellette »,lwl Bözsi, Kiss Klári, Rubint Mária, Kövese
l\'ilbál
ságot leitarra, Itogy jobbik meggyőződését nyíltan j éa lettekkel IxbitonyKaa. Elsőként vált ki elleneé-1 * ™"»k » "\'"darai, í«l\'«"s MÜlagai.
geink táboriból, Kogj most már a közös nagy cél! Ki« nagyszerű prológust tartott. A szerepi® mlelóbbi elérése árdek ben erónkkel egyesítse törek- i 8ol,ilt,á" *»*- Sra8lils P41\' STMtu"
réseit Ha már as elsó pillanattól kezdve, amidőn l1\'4". B*"Uw ""W"1 K5t<» Buk"\'.
leéli ölt elődeim trónjára léptein abban a sziklaszilárd I Vi"ra Vni- Al "látásokon, amelyek szépon gördül-
tek — nagy szátnu előkelő közönség volt jelen. Ott voltak a Somogyi, Plihál, Kövess, Fábián, Kiss, Hellil-hán saládok, ari közéletünk több kitűnő tagja. Aa előadást Plibál Vica előadása zárta be hatásosan.
Hány oaeh katona ment át aa ellenaőghea ? - En aaak rfplzat Blttal sistst. -
Röviddel ezelőtt menzáelós könyv jelent meg Párlsban dr. Benee Eduárd volt prágai egyetemi tanár tollából, aki jelenleg a párisi .cseh-tót nemzeti tanács\' főtitkára.
A könyv valóságos, tárháza olyan okmánysierü bizonyítékoknak, melyek vikitó-világításban igazolják a csehek árulásának tervszerűségét. | IJr Benea a legzxeinérmetleoebb leplezetlen-iséggel beszél arról aa összeesküvésről, amelyet a i esetiek nyomban a háború kitörése után a Monarchia | ellen szőttek. Azt irja, hogy egy általános ellenséges [érzület lepte meg az egész oseh népet. Miután kellő I előkészítés hljján a forradalom lehetetlen volt, meg kellett elégedni a paasziv ellenállással. Valamennyi cseh párt elhatározta, hogy a hűséget a Monarchiával szemben feladja
A< újságok ellenséges cikkeket közöltek, a lakosság nem Jegyzett hadikölcsönt, nem azállitott élelmiszert, hogy a Monarchia .pénzügyi ée gazdasági MfkMt előidézze. Amivel azonban Henc* ■ legjobban \'eldicsekedik, az a cseh katonák \' \'maga tartása.
i A e*h katonák- — írja — rendajareqen meg4 tagadták V Űrctéré való iitduli-i és ha mégis oda-
kerültek, megtagadták a harclMni való részvételt. Itrnen nyomatékkal tlgyelmezteti az ente«to-ot, > hogy milyhágy!i«áé Tolt; a bíbora első évében a csatek-nek abban, bogy a Monarchia hadserege vereeéget
szenvedeti. | ,
» Büszkén jelöli meg. íenes a íl , 2É , \'SB. és
36. ezredeket ée megemlíti, hogy mikor ás utóbbi át akart menni az ellenséghez, porosz gárdakatona-ság ós magyar honvédek kereazttüzéhe került.. Számítása szerint 600.000 cseh tőt katonából az 1916. év elejéig 350.000 adta meg magit ar. oroszoknak mint a házigazdának, ugy adott kifejezést irigységé- é, , szerbeknek. Azt sem hagyja megemlítés nélkül, nek, hogy a sertéstartási egyszerűen megtiltotta n „, „i Arulái tette lehetővé az oroszoknak a ()»-
siegény zsellérnek. Msnapség nagy szó egy .•setlegesüifij^l w),\', kedvező visszavonulást és okozta dl hizlalás Sok minden bú elkerül a ház tájékáról, ha i osztrák-magyar seregnek tomasovi vereségét, egy kis zsiradék jut aa asztalra s nem kell utáuna
szaladgálni. Ma padig, örvendjünk, ha segíthetünk Dohányjegyek
egymáson s ha megkönnylthetjűk egymás életét A A pénzügyminiszter valamennyi. pénzügyigas.
nebéa időkre való tekintettel kérjük rendőrségünk , gatosághoz rendeletet intézett, amelyben a rra bivja
elhatározásban. Itogy a becsnletea béke kivívásáig I végigkütdjtlk a reánk kény:\'terilelt harcot, — egynek érzem magamat a nemzettel; még inkább egynek Uttuu magamat vele ehbeu aa órában, amikor a cél elérése felé az első lépée megtörténi. Csodálattal ixeretelteljes elismeréssel viseltetvi bős csapataink Iránt, melyek majdnem emberfölötti kitartást és páratlan áldozatkészséget tanúsítottak, úgyszintén azok iránt is, akik odahaza napról napra nem kisebb áldo-zatot hoznak, — teljea bizalommal tekintek a közeli boldogabb békére A Mindenható áldjon meg bennünket erővel, kitartással, hogy nemcsak a tna&oiik és.liő szövetség őseink, hanem ae egész emberiség számára is kivívjuk a végleges diadalt.
1918. február 11.
Károly,
. Wtketlc —---
Egy latőrt virág.
Alig élt még, hiszen caak 8 éa fél éves volt a már la elkoltöaölt nmét-agy ismeretlen túlvilági* aa Ur angyalai ktiaé slolgáiiii.
> «kak TAvi l Ideig TOlt beteg, mihamar erői vett ngt * megváltó halál.
A bánatos szülők e Ismerősök nagy fájdalmára olt nyugszik Immár a gyermek Báró tukey Jsnosika aa iharozi családi sírboltban, magárai vivén egy sae-retetbeu élű család boldogságát
k háziarak zsarnoksága.
Hatóságunk figyelmébe Elöljáróságunk flgjelmét bírjuk fél alilJpi ao rainkra, amelyben sok szegény ombar panasza forr öasze. Az egyszerűbb bázak zsarnokairól vau motfl eaó, akik a kis bkok felelt llrannuskudnak. \'IVvály még több helyen tartottak sertést a lakók Miutén hizlalás egyik-másik szegény lukénak joliliau beütött.
j mert ez a rendszer csakis ott£válik ha, ahol ^anm \'égrehajtésa nagyobb monkáral nem jár.
Kórtérltáo a beronuláakor alveaiott ruhákért
A bevonuláskor elveszett polgári ruhák értékél
negyven koronáig sí illetékes katonai térili meg. Bebizonyítottan magasabb értékű polgál ruhák helyett nem pénzt, hanem ruhát adnak | sul Polgári ruhák helyeit megfelelően átalakított -" egyen ruhadarabok is adhatók Az elveszett bőröndél Iádéért esak akkor adnak kártérit&t, ha a tulajdonos megbizhuló tanukkal, igazolja a bőrönd eltűnését — * Értéktárgyakért (óra, gyürü stb.) nem jár megtéritée. i
Munkaköavetltáa.
Az Országos HadigoiMlozé Hivatal péeeí badi-rokkaílt munkaközvetítője értesíti á munkaadóki bogy jelenleg a következő munkákra alkalmas bit rokkantak vaunak elhelyezésre: béresgazda 1, 1, csősz 1, lelügyelő 18, gazdasági:felügyelő t, i l, gazdasági cseléd 8, géplakatos t, házmester hir. szolga ő, Írnok 6, ispán I. kályhás 9, kei kedő 2, kézbesítő S, niaglároe 8, vasút; tnuiikiv\' I őr téjjolii 8, erilőór 8, portál i. postás .d, rendőr 1,; szolga 8, tisztviselő 8, utkaparó 1. Azon muokai akik a munkaalkalmakat badirukkantakkal őbtútjál forduljanak bizalommal a pécsi hadirokkant munka közvetítőhöz. tLégsietagyár-u. 2.,telefon 3,13)\' Lóárveráa Nagykanlaaán.
A palitti ménteleposztály parancsnokság folyó éri február hó 4-én kelt 66, számú értesítése ■ február .hó> 90-án délelőtt 8 órakor Nsgfltaai „Igazságügyi palota" előtt 8 drb. vérű (nem vérű) herélt ló kerti elárverezésre, iiltHjrek egyik: ló éves, 176 cin magaa pej-, mindkét \' bavivakaág\'; a második: 6 éves, lti6*ctu. magas, j esukaexáj: a harmadik: 5 éves, 172 cm. magas, j vékony csontozat miatt soroltatott ki.
Aa élet tartama.
Tudományos megligyeléeek szerint s
közül, aki Slő éves korában teljesen e, ■40 I«r éti el a 70-lk, U ezer 80-ik, 9 a VU-ik s 1 ember a 100 ik esztendőt. . újszülötteknek negyedrésze élete első évében elhal i Bö év ttáo lilénél 1.11* elpusztul. Al állagoe korból ait kívetkíztelií, hogy aki 95 éves koi egészséges, még 38 évet, aki 30 éves korában l séges, még 34 évii, aki 40 éves koriban egéi méll 96 ol, átr 60 írr; Icoráhan egénaégea 13 at, aki 70 éves koriban egészséges, még 8-a 80 éves Vet, a 80 évee «-őt remélhet, a 100, kuk csak\' hónapjai átutal! Hátra
Az illatok közül ai elefánt 1(0 - 900, már 106, a bálna 100, a medve 40-60, ak \'macik?, oroszlán 31—46, a szarvasmarha, 20-96, u egér 6 évig él.
— Egy jó háaból Való laány azonnal t vétetik Ifj Wajdits Józsel könyvnyomdájába.
Téglagyártáshoz szenet, építéshez meszet aji Bergrsteln Pál
SZOMBATHELY.

wm:
UU1 I ó ÍL ÖH t
FKHBPAB 19
IRODALOM.
<f — A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga Irta: Dr. Lukács József, főgímn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely míg egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed stíluséival élvezetes olvasmány. A világtörté-nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József kínyvkereakedésében, Nagykanizsán.
-— Aa .Élet\' siápirodaltol ái mfitévtell heti-apót (eurkeezll Audi.r Józaef) ganlag tartalom. ér-dek™ t, aktuális kíptk egészítik ki. A kilOnó lapot malagt-n ajánljak oltasóink figyelmébe. Ste.\'kaailMg ás kiadóhivatal : Budapest. I. Feliértári ut 15/c. — Htflzeléai ár félévrs 15 kor. Mutatványszámot kész-Sággal kaid a kiadóhivatal
— . Vasárnapi Újság* minden sutina gazda* tartalommal isTtiriik meg. A .Vaaárnapi Újság- elóflzelóal ára negyedévre tla korona, „Világ-krónika- val egjtm tizenkét kor. Megrendelh-tí. a „Taaárnapi IJjaág- kiadóhivatalában (Hudapxl IV., Btjetem-ulea 4.) Mgyanltt megrendelheti u .K\'pee Jflalap-. a legolcsóbb újság a magyar nép számárs, Miéire > korona 40 fillér.
— Magyar Bslnpad. Bud»p»»l egyeden színházi éa zenei napilapfa, az Krényi Nrtn.loi ■asrkeaztésében megjeleaó Magyar Színpad teljesen nf formában, pompán aktuális inóvésti i ajtókkal országos nevű kiváló irók kBzremfikOdMiel jelenik msg áa napról-napra a aalnház, zene kariéle és mozi világából való érdekes közleményeken friss aireken és pikáns pletykákon kliU kilón foglalkozik h vidék aziabáii éa művészi híreivel is. - Kd.ligi számaiba Herceg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy
Kndre, Porzaolt Kálmán és tná.ok írtak cikkeket, j belsó iniinkalátsai a többi kózt Rarsányi Zsolt. I Kntkay Ovórgy és Oaerna Andor, Nag* iKndre saját rajzaival latkltoit cikksorozatot kezdett bemle a. vidéki ninhizi furcaa-egokról. A Magyar Színpad elíflzelési ára egy évadra i8 kor . egv hónapra 8 kor A kiadóhivatal Bildap»«t VIII. Bökk Szilárd-utca 18. Kiváualra egy bélig Ingyen küld inutal-ványátátuot.
A világháború
minden mozzanatáról i bő,
eredeti, megbiihaté, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak,
■LÖriXBTáar ábak i Baéss ím .... SS korosa.
niásrs.....SS „
latraiéira , . . 14 K. — t. *,r késapra ... 4 K. 70 r. Megrendelési olm AZ UJSAU KIADÓHIVATALA Budapest. VU Rákóoal ut 54. asára

BERLIN
««
Najrymozgó iNagy lianiz stln, Erzsébettől- 8/arvas-S/illqdti.
Az újonnan átalakított modern nagyteremben
ar mindennap tartatik elő-jdáa "ffm
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematograf-i legeHőrendű, legújabb s legremekebb alkoa tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A .BERLIN\' színház agilis igazgatója minőig a legújabb és legválogatottabb » légér tékesebb moziműsort mntatja be. finom művészt illéssel összeáll1 tva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A .BERLIN" nagy mozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és i) órakor Vasár és ünnepnap fél 3-5, 7 és, 9 órakor A m tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁQ.
és jó
hnzóharmonikákat
I-stadfl minőséget ajánlok n legolcsóbb árért. Továbbá: Hegedűk, eitorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinétok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
m
\\
hangszerkereskedésében, N AGYK\\NIZSÁN, DE 4K-TÉH 1. SZÁM
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
a laptslaidűQoii Ilj Wajdit, V«.sef kJafnyomdájábau, HsSSSCK----
Megjelenik hetenklnt kéteser. KIluM li>< Sor int u u>, Mim • kereaa, U0Mton • kw*M »• Wtl. V-uru saáaa ái» se atiá«.
8aerke»ató«ég «• kiadóhivatal Deáktér 1 T.t.r.. i lea. - Htrdakésak <ni>ul>U ssetlat
FAaiarkasita:
Kemény Liasli

Brftt Sándor
Az anarchia uralna.
, gasra és akik halálos gyűlölettel viseltetnek kivégeztet, borravalókat szed és rablásból, mindenkivel szemben, akinek öt t\'ubel van betörésből és lopásból él.
De ezeket a garázdálkodásokat nem lehet a végletekig folytatni. A derék Kry-lenkoi megverték és becsukták; rendbon-tottan menekülnek a vörös gárdák Ukrajnából, amelynek legelvetemültebb kinzói Voltak.
Ugy látszik, Troczky rémuralmának
A bolseviklek uralma az Ukrajnában a zsebében. A legósdibb "él legkopottabb véget ért. A derék Krylijnkol, aki zászlós anarchista elméletek, miket a világtörténe-létérc a maximalista csapatok parancsnokló! lem folyamata százszof-ezeiszer megcáfolt tábornoka, vezérkarával együtt letartóztat- és nevetség tárgyávÁ tett, mostanában ták. Kz.i-.0l az a kérdés, vájjon ki. jogosult i északi Oroszoiszágban 111114 vadonatúj • központi hatalmakkal béketárgyalásokat! igék közkeletűek : tulajdonelkobzás, u bank-folytelni, a klevl radu e vagy az ukrajnai pénzek eltulujdonitása,\' a föld igazságos el-
bolsevikiek, gyakorlatilag ellett döntve. osztás:!, ttz nllamudóssígok letagadósn, bá-; napjni is meg vonnuk számlálva. Jeles Nem épp véletlen, hogy lengyel legio-jjos változatosságot KDIcsönőznek a maxi-iszónoklatait aligha lógja még soká hallatni, náriusok JoroiyHf meg a bolsevikek lui- \\ malista műsornak.\' jA boisevikieken kivül senki sem fogja ezt
kapásait; hiszen Treczkij elég. met ész volt! Még mielőtt ezekét az igekel rendsze- sajnálni. Mi legkevésbé, mert igy tán mé-tagadni a lengyeiek.önnllóságát ók kétségbe-|iesen inogvalósithatták\' volna, Északorosz- gis csak letlttséges lesz Oroszországgal vonni Kuchnrzvskitől a jogot, hogy a len- országot lelrhatetlan nyomorba kergették és békét kötnünk.
gyei nép nevében beszélhessen, mort nemi lábbal tiporják az emberi szabadság utolsó I--■ ■ ■ 1
maximalista kegyből jutott hivatalihoz. Kö-j foszlányait. Példátlan önkény tobzódik eb-; Naptárhlb*.
zös érdek köti a lengyeleket az ukrajnai- ben a ^boldogtalan országban, éhség-Inség\' Egy nagyváradi nyomdavállalat kiadásában meg
kit egymáshoz: az önrendelkezési jogért elvekké vállak és a rendnek még a látsza-ji,lwi° naptárban olvassuk > következőket: felír ül
,,\',„,. . , , . , , , , - ... . ... :\'*. . ... I uAllli4Al> • U.moaa A aeurla. MaovIiAlfA bailil HaHÍt
való küzdelem, melynek jogosultságát elismeri ugyttn Troozkij, de ténykedésével
mindenféle gáncsol vet ellene.
A bolsevikjei; szolgáltatta színjáték,ságnak. Ha országában Zúgolódni kezdett 1 egész Európának tanulságos. Olyan férfiak az elégületlenség, hű kozákjait vonultatta: — Húszas honvádcink emlék-kltzdenek itt a hatolom birtokaért, kiket a [ fel, Troezkij a vöröi gárdát használja, mely j ünnepén vasárnap délután megje-lorradalom hullámai a legalsóbb és leg- ugyanazzal a módszerrel dolgozik, mint n, lenni hazafias kötelesség. nyomorultabb viszonyokból vetettek ma-!cári kozákcsapat: benépesíti a tömlöcöket,1 -
-—O—————a lllti«i|illi liii i- | »IhMHt--iBWI|iaa>Éii» .....1 BWÉMM——I...... II »ilM
Emléke a kilórlllheletleuség mázával vésődött be ta Amilyen nyájas és jó modorú rolt az iskolában
uitrinyai leikéit* a azolí az iskolapadjaiból való ki* 1 határtalan türelme, a mily közmondásos volt.\' a kerülésük érek multán le fölkeresték, hogy mosoly- gyermekvilág tőkélelleiiségvivcl azemben, - ép oly gós arcának lássák iamert vonáaail a hallják azt a sziporkázó volt szelleme Jó modorával. párosulva a hangút, amelyből mindig a megártó, atyai szeretet\' társaságban.
szolt a lapasztalatlan iljúhoz annak boldogsága a tu-\' Munkájában nem a büntetés, hanem az intés, dásb&n való gysrapodása érdekében. Még sokan vár-j buzdítás volt az a bűvös hálálom, \' amely fáradozása MEDÁLOM MEQBEüKflTKTI A TOL- ták, hogy Iuoze István lanltványai legyenek. A mim-\' eredeiényónek nyilát adja.
tát is felbontották. A c$r a bolsevikiekhez S^ÍJ"rtJÖ*— képest valóságos apja volt népének, mü-jí* ^SX^iS^^ ZT^S kedvelő autokrata, sít barátja a szabad-; ^íjuk.
Incie István f
1863. uept 20, - 1911 febr. 2L
LAT KEZEMBEN, « mikor sít kell"«\'MI kidűlt paptanárra még ttsgy szükség lett; Nem oélom, hogr e szűkszavú nekrolog kwe-!\'leirnoiu — hogy lucu Istuiu kegyes\' >»lna rendjének, a magyar nevelésügynek Mindkettődéi „xorítaam Incze latrán életének egész tartalmát, tanitórsadl áltlozopap tanár február Sl-óre virradó;»»ly« veszl.atág részese az allialálozással ligádba- ,ádetot akartam itt adni, hogy az megokolja
éjjel tufglialt Budapesten. Az egészséget, a nyugodt | <áden, r** Myotl hátra távozása. A tisztelők | >m> „jjat é« fájdalmat, amely otost, halálával életet ment oda keresni a tudomány támogatásával s,"^ W részvéttel. tekint a főgimnázium! annyi hálás szivre borul
távol elköti otthonától a halált találta meg, annak \' kopott épületére, amelynek ormán lengő fekete zászló i Hj^en „ Krak Írója is részese volt lacze la-árnya borplt r^a, elfedve köztiszteletben álló alakját. hirdeli, hogy a nagykanizsai piarista rendháznak ns- air pedagógus munkásságának s annak áldásaiból mindazok. e|ól, akik tisztelték, szerették. Örökké ino ! ■ veszteeége, súlyos \'a csapása ; xokat meritett az éiet, a tudáa útjára a gyermeki lé-
soiygóe arof elkomorult, jó szive porladni tért, ara-; A halál hír megdöbbentően hatott mindenkire lek fogékonyságával. A közvetlen tapasztaláé közelé-nyoe kedvét elvette a* elmúlás, ludasa kihűlt s uipltjAz elköllözötluek Nagykanizsán már htluookét éve \' bői szedte elő tehát mindazt, amit az igaz érdemek már eeejidlten, hangtalanul piheni harmincéves ta- J rolt otthona s egész nemzedéket nevelt fel, amely: elismerésének örökzöld csokraként a megboldogult nári tuúködésólltk fántdalmAI a Kerepesi temstőlMii | most már u élet gondjának útját járja a a nyeit; koporsójára tett.
levő piaiiota sírboltban Kg) vándor pályafutásának. tudásért és éhekért édes einlákezássel lelve őrzi; Hervadhatatlan érdeiuü tnuukáuak érdemelt végére ért, egy pedagógus végleges szünidőre ment laoze tanár emlékét. munkája eaek ez lehet. A közelből látta a meg 11
a egy munkás elme tart pihenőt a nagy szellemi j Miut tanártárs jóezivltségben, szeretetben és gyeló. Először az iskolapadjából tekintett beeaédee munka után, amelyet jó kedvrel, liiva.Uwei végzett.; odaadásban párailan vok.
& igazság minden ráasletáhen fájó. 1 Társában mindig az embert nézte, tudásával,
Még látni szerettük rplpe ót továbbra is abban gyarlóságával, e. szerint bánt veltk ■ őket igy is|dsn áldásával, összes a munkakörben, ahol oly\' sok azéptt és nemeset al-, mérlegelte. Kgyűttlétonket mindig kellemessé igye- István végzett, kotott. Látni, mert a magjar pedagógjáiiaa értékes kezelt tenni s alapn., tudásából fakadó szellemi frit munkásai között előkelően fontos helyeit töltött be s sesége munkatársainak homlokáról sokszor Űzte t munkássága nyomot hagyott sok ifjú ideális lélekben, fáradtság borúját.
ajkára, mosolygós arcára, azután pedig a umukatárs közvetlen szomszédságából nézte azt a munkát min-erodményérel, amelyet lneze
Ne szóljunk továbh róla, hagyjuk ót syngodní. A muukás tért pihenni, érdemet, Jogigényt szerzett e jutalomra
57 ilné»foly*in
NAGYKANIZSA. 1918 február 24. VASÁRNAP
8 szám
HLAI rínöKi
rKBitiA* «4.
£»T£ VAK...
Sitt van... A gytrtya Pislákoló fénye Ráesik egy barna Fürtös leány-képre.
Mintha a távolba, A jövőbe látna, Olyan szép — merengi -Fénylő szimtpárja.
Selymes szempillája Mintha könnyet sirna — Mint a harmatcseppes Tea-rózsa szirma.
Piros ajka sem ég Ugy mini akkor este, Mikor a kis padon Ajkam szaval teste.
Serceg a gyertyaláng-, Majd utolsói lobban — Kialszik. — A csendben Csak a szivem dobban1
UJ plébánia rtroipkbM.
Simon öjürgy veszprémi kationok, mint > megyés püspök kikuld»m* vároannkba órkszelt, hogy az iu felállítandó második plebáaia ogyébsn sí Illetékes leiekkel tárgyalásokat folytasson.
ő Kztllentiója iUléte sllfclmából u. I í»ioíÜ
diguk. Jegyek Kohn L <*»« C4"4*\')
„te > píujtárntl TáltheUjü ■ s^\'. gM^
Hőig/bizottság: I.ofsg Sjppfawki libornok neje elnök. BiHl b\'crewoá ezrsd«| Króssy Ossk<rné ezredes nqe, KOwwái Hoér Uvné ezredes neje, Bug»h Akdirné isswdss* Sc.hrenus Ödönné alezredes neje, JóMthy Bálán ezrede* neje, Dr. Kilián Itnréné Mrwrr* S
| felmerült, hagy sárosunkban egy HÍ plébánia felálli-1 g^M uázzdos nejo, MÍ HÜM
tán volna sinkeégoe: Hogy ezen rág óhajtott ngy
nqs, nemea Kndrfidy Leéné saáaadoe 11 ej* tnefrslósulás atádiumához jiuson, erre nézve óhajt Kendezi bizottság: VUsils Bm4 asissdoa ela*k, í ugy a megyáa püspök, valamint Batthyány Stratt- ^^ ,mre „jzados, KndrMj Leó aaáaadoe, Baig-\'maun I.áezló herceg i» támogatást nyújtani, melyhez; j^j ))í)mM öyU|, uáiadoi, Markó^
még s város közönségének támogatása szükséges oen-: ^ , fj^j,,^ Pongrátz Jenó tT haiüigy,\'
pán a a lóg óhajtott plébánia még ez érben meg-1 Qr 1 kezdheti áldáaoe működését.
Húszas honvódeink ünnepe.
—y
A Saurmay-eat Jövedelme A Hadssgélyzó által rendezett Szurmay-eet tíz-aatr koronát jövedelmezett. Dicsérettel emlékezzünk IU meg a harcban Utó huszae honvéd ezred tisztikarának s legénységének ajándékáról, amely ez alkalommal egyezer koronát kttldott a hadssgélyzó veze tűjéhez, Farkas Vilmához s neme. oéjra. Uugeeh \\ Aladár asrsdpsrsncsnok külön 100 .koronái küldött ss est jöTsdelmének gyarapításához.
Oáloa Rezsó t. táselóe. Műsor: Sághy Lili úrhölgy navsl Dávid GWló:\' "; István vitéz. 8. Uajfer Jóiseflié ursnsony, csendít-lűhadnagy neje énekel a) Thoinas: Mignon; -II) 1 Uűfenbaeh : Bsroarolle; o) Oaiky Jánoi): Bánkóíás. 3! : j Vasárnap délután a Polgáii ügyiéiben vitéz ós;1)r W1|jtl g^^u sikv. eiredorvos feiolrsa: \'Á ;\'íáí-\'" I méltán oaodált húszai ezredünk művész estél rendez. p^t0bbesu. í. Jabn Adolfné úrasszony, asássdos nője jAz ünnep ennek a nevezetes haditeljeailménynek ,) llejerlwer! Apródok áriája a .Hn^jmot-
jemléke, hogy a kárpáti hsrookhsn a 91«-o< magaa-l^. UnUms: Ulgánydalok; s) Oajjfftfo\'
\' latot honvédeink Lovag Sypniewski ezredparancsnok AntMÍ, „mjac, , .Hoffmann inasóiMI. ». KíatPtíi^í,\' vezetésével elfoglalták Művéazi Oüuep keretében ál- |>we„c hegedül a) Bttsihovsu: Kománo;
idoz a pótzászlóali az esemény emlékének Városunk j1>mMU: Qavotte. g, gudródy Leóné ursssiony, szá ■ hazaűas közönsége megérti az ünnep j tlentóeégéts U(,M nI(jt r)MÍ|. m^j mPlf a mese kerstébsn ; az nnuep fényének emelésére megjelenik azon. - fd||ép Bypniswski Alics nrholgy, Jókuthy B»relk«, Nemes kötelességünk az mindannyiunknak, hogy hu- Huilir Djd;k>i Koaenfeld Berta, Siposs Baba. ie siasaluk aultepe mindannyiunk Ünnepe legyeu. -í Lsla, Makoviozky Gyuazl. Az ének éa sonoezásaokat.
A meghívó a kóvetkezó : A m klr: ÍO. hon- Mngori„ g,^,,! sill(l0|. fűl^nsgy kiiéri. . . „
I vád pótzászlóalj tisztikara sutiak emlákvzelét, hogy a Azonkirlil énekel s fógimn. énekkar,
tábori ezred a Kárpátokban, 1915-ben a 90«-os ma- j
gaslatot dicsósógns harcokkal eiloglalia, 1918 febr.. A hadifogoly tartó gasdAk felhívatnak! \'
hó üá-éii a . Polgári Kgylef nagytermében Művész-1 ..... , . . , „, . ,,,
m\\\\y.\\ ünnepli meg. A* ünnepi kezdete cl. ,, 6 ^gy . had.foKl^kkal ^^mben e U6
órnkor. Belépti dijak: Emeleti piholy 60 K, fölá- ulA«.8 órakor a vircl.At k,. l.n4«termébW tar,
txinti páholy iO K, nlöhoiy aa I-Vl Mrban laXl^6 o^oe r.ttgálaton okretlenO megjeUi•
a VII IX. xorban\' 10 K, a X-XII sorban 8 K. u^n»kkor »nmdH0 h,dlfo«olJf uk4» 8
áltóhely 4 K. Buffetrfil - «ifM tdakotte utján íh vitt«4l»li * oU m«rt tUeü-
gondoskodtunk. At e^ly jöredelmát a Rokkant- e,l*nök \' ^ maf H U&WÚ.
alapra és az ezred történet kiadásának kOlUigeire for- Fogolynyüváutarló.
Koporsóját a távolból Min hagyják kíséret nél-kOl tanitrányai. Drága eraklye nskik as a kihűlt műt, amely annyit dobbant ax ö boldogságukért, at ó jlröjttkért.
Inna István elment kftrünkból. Nincs többé. Oda tért, ahonnan vianatérés nincs. A föld . egy gasdag Mellemmel, egy igaz emberbaráttal lett hie-gényebb. Kevesebben vagyunk, akik a nemzet teriuö talajába vetünk.
Isten vslsd .szeretett rendtáraunk! i.. ,. , , . . ..__. ., ... .
Dr L J |kön,t 8olt oru»ke« lanuUággal nzolgált. arra nézve,
♦ j hogy a bsjorok —^ mert fóképpen ezek ortaágábau
Incte tanár haláláról a hslyboli piaruU rend- !^ R "lüvóezi^ látogatá» - milyen wivvel visel-bás a követketó gyászjelentést adta ki: |Ütnek irántunk. Ez a művészi körút egy erős szem
jénwmlett abl)an a lánoban, amely bennQnket törtó-Ineti emlékként ehhez a vitéz nemzethez hozzálQs. A fogadtatás mindenütt oly nagy méreiQ volt, hogy azt
. rendea tanár, folyó hó SO-án I * tTi""** t14"\'\'*\'4" ■ "he"""° , e\',\'\',C,°,"
: vfelndnk. Volt abban valami a rajongó twztelctból, a
budapesti honvadzantkar németországi körútja.
IrU: DB. LUKAOS JÓXSEÍ\'.
^ MULT ÉV ÖS&ÉN Frictey Richárd karnagy vezetésével a budapesti honvéd-zenekar tftt .körutat Némeliirszágbau. A
A Kegyes TaHÍlór*ndúk NagykanUsai Társ-] Tagjai fájdalomtól megrendült szivvel ctstják, hogy szeretett rendtársuk luozs István kegyes-rsadi áldozó pap, fSgin
ájjsl 12 órakor, korának tS-ik, ssersetesi életének <
sr-ik, áldozó papságának 31 ik, \'unári műkódé^nek I \' •\'\'■Í^WI.am.ljlysl
odaát a jelen Uirténelnnek inegalkolisábnii való sze-
l A tudomány és művészet e slákbsljénsk sáséts\' " zenekarunk szerepléséről áitékse, mert Manc.bsa, ítélete s tekintélye a művészei megítélésében mindenkor j irányadó. • \' * \'"■>»»*■•
A bajor királyiig székhelyének tstsséss s •»■ i. ragai^tatása honvéd zenekarunkkal szemben már sa-\' nak s ióvároslia való érkezésekor megnyitásul!. Ott volt a ini küvetségOtik, a város kltldötlsége. s sitn-choni jnagyar kolónia a a iiajor testórgárda küldött- „ sége ée zenekara. A Himnusszal fogadták s miéin- \' ket. A pályaudvarról a Prini Arnulf laktanyába TS-zstték a zenekart. (HkOibeit a két zenekar felTilíis játszott indulókst A laktnnyában lemét fogadtatás volt, air elven a liajlirsi viszony szépen Jutott kjfsjé-lóare. Az érkezőknek a vendégszeretet javaiból bóaé-gesen kijutott a laktanya tiszti ótkezój. nek gyöaytrl és művészi nagytermében.
Az oiaó igazi diadalát bemutató hangversenyével srstls l\'riojay zenekara Ezt a hangversenyt s kir. Odeonban adták Súlyt, tekintélyt adott morális
SO-ik évében rövid szenvedés és a ludotU szentségek " f\'" vato »ze- „smpootból a hangversenynek a királyi oalldnsk
ájtatos felvételi\' után Budapesten az Örbsn csendé- ™f*aVM vélekoda.^- ÖrOmniel trjuk ezt le. ,„„„ „|6 mcgllHenfc, ^ ,
sen elhunyt. I Százados knltnrmnnkák terde világitAsbaii áll, egyúttal nemzetünknek is megtisztelése volt a b^jor
Istsnben boldogult rendtársunk hűlt tetemeit: ,uk"Mr " \'í«8™ben. Hs tehát olykor ósziute tiaz- \'király réezéról. Ott volt a diplomáciai kar teljes f. hó ,Í3-án d. u. \'/,4 órakor helyezik a Kegyes- l<\'11* lelíl11\' ftUnk- • \'K" «li>meré« harsog egy nem- számban. A hatalmú hsugversetiytörsmnek fényét taaitóreud Kerepesl-temetóben levó sírboltjába örók ^ közvóleniényének minden ktpjáról - örömünknek alig tudjuk teirni, amelynek nimbuaa a zenekari nyagshtmis. i«»í\' rM> •» ^ • üdvözöljük mi Kriossy övezte.
Itélks üdvéért az engesztelj szent mlse áldoza- hogy művészi váilslkozisávai ennek az Priesay karnagy s hangverseny műsorát kilá-
tót Nlgykanizaán ugyanazon napon délelótt ■/,» 4ra., elismerésnek kivetésére alkalmat adott. mjT8ÍM1
ksr mutatjuk be a felsó 1 templomban a Minden- Wcsay Blchárd zenekarának ez a körótjs több (folytalisa kBrttkiulk.)
Nagykanizsa, tvia február hó 21. As örök rilágoaaág fényeskedjék néki I
volt, mint egyszerű zenekari kirándulás.
München volt az elsó Táros, ahol hnuvédzene-1 karunk művészetét bemutatta.
ádakoasuok a vak katonák ráaaéral
rtfeBÜAB
íil\'tl (D> I. ö N\'T
MHHHH I
Súlyos
XIJÍítlSiifL
Kováta tanár gyásaa.
•\'i . .. .
érte
elmúlt héten
|szágo« Postás kórházra 40 K, Ingyenes népkönyv-! agy-egy tagja képviselve vu, hegy egyik vagy má-tárnak 9 ) K. Szauatórium Egyesületnek SO K, Pat-lsik reaorl sereimet ne szenvedjen ronage 20 K. Általános betageegélyző egyletnek \'20\' A bizottság tagjai Dr. Sabján Gyula, Dr. Ke-IK, önk. tntoltó egyletnek 50 K, Iparosok uienl^- j.tudí Imre, Dr, Kim Uszló, Deák Péter, Ötvös Kinil, zára 80 K, Tanítói internátusnak 90 K, Kógüuná-; tiyömörey István, Harsa; tiyórgy, Dénes Jené, Vel-- f ....\' K(mlU liunii énképed kérnek 20 K,\' FelsO kermit, iskola J lékjén™, Waligurszky Antal, Dr. Willányi Henrik,
Antal pi»v|su. tanárt A hét elején balt. meg testvér- jsegély egyletének kO K, Polgári Quiskoln 20 Kor,; Banekovich János, Püredy János, Molnár l\'éter, to-bályja Kováié István nyugalraautt törvényszéki biró I Alaóíoku keresk. iskolának 20 K, Iparos tanoncisko- ! váb6á ■ dohány, mértékhiteleailó. erdígondnokeági 1% ina korában 8lombeth.lyen A megboldogultat iának JO K. folyam mérnökségi hivatalok képviselői s a osáktor-
sserdán ^ikrtáii t^geUík («lszU(öííu-osábau. Szombathely intelligens közönségének —\' amelynek Uzaze-retetbw álli> tagja volt v nagy részvételével Kovéts tanárt súlyoivosilWa érte\' e halálozással A koz-liMtolethei^álló. tűdéi plariate professzor az elköltö-sőttban egyetlen, leetvérét gyászolja a így étáomaeft lorduk felé a .rászvéi tekinteté, hogy a megpróbálta-
levő


Közhírré letó, ittfiftrtii -látt A ""T-*!*,
vagy euel egyenlő szolgálatot, akár a hajratéf*!, akár ^T* ..SRu.>) ... ( :,i
a mögöttes országokban jelenleg is teljésiB egyének A nagykanlM^i,,segélyegylet azövetkezet 1918. hozzátartozói, alább m
■■Ííitlclt napokon és sorrendben ! mé^iBa J^jMg #li||$\'l)órekw,tartja sóját tásábau f álltainál, vesztesége tudatát az igaz éa át- mindenkor délután 2 órálól 4 óráig a katonaogy- helyiségében M-ik «li .r,tmdas köogyllWl. melyre a érzett réaavét euyhitó erével koeuyitte. Kovéts ta- oeztályban li^iíllBWiM\'(Vén)í««Hl. emelet. •"Ovetkwati tagok tisxUdeUal meghívatnak.. Tirgjso-nirt íztok ináaodaaor érte Uameroean a .fájdalom, balról utolsó ajtó) ouaeirás vég,ti irataikkal (tábori™"\' \' Az\' Igazgatóság éa felOgyelő bizottaág Jenáit neto, régiben nővéréi veaaitotte el i lopok) jelmlkeAl ttiioálak:\' «•» % "• Ul»"\' *« »»l*í Jürmámsdás\' elölérjeaztéae, ■ ip. . adomán* \' I\' Ezekhez tartóinak a lládisogélycsek it fe pe- » mérleg megállapitiia, a nyereség felosztására vo-• u\'CL,\' : .* oBinny. ^ . 19,j fPbni(r hó S7-én Csi\'nyi Ltazlé,; lielkoió liauroiallíoutal^wiaelí alapján. a> I91Í-A Wí\'W, "Inrékpámtár \'«««•- ■(Wiigery, llajza, BaUhény, \'Deik-tór. F4ut; tíyár,IW..\'. évtáraolat végebzámolésa én- » felméntvény tóeéga a Ulaiiugysí Tanítók Inten<átusa alapjára SU . H^jcsér, (iáziney, KiaMnlf, Király, Ko«mth lérjLnt^»Mfc: 3. A Siórotkeset hivatalos kózlOnyéhek koronát rilt: mvea adományouii, miért is ez utou Ki,uö, Remeit, feáflnMy-tlr, IteiiliyórgyM B«»li. nleü»k, ellenór, 9 igázgatósági fogadják a taíWéág hálás kdezópetét. lefcy, zirda és Zrínyi Miklós-utcák tag 3 im * íelOgyeló l)izotUégna|t 1 évre leenni Halaloaáa. • 1918. évi felinidr hó 28-in Arany János,: megválasttésá.
Árpád, Honvéd, Kiniisy, Magyai , Sugár, Sikátor,! Nagykanizsa, 191i. évi február hó l«-án. Bozgonyi és Bózsa-uteák. r\' ;. Az Igazgatóság.
1918. évi március hó 1-én, Attila. Hnnyady, Jegyzet: A zárszámadások, igazgatósági « fel-József fóberceg, Király Pál, Báthory, l\'etítl. Bákóey ügyelö-bimllsági jelentések 1918.\' évi február hó ,m Vórősiiiarty-utenk.\' aa-tól kezdve a saóvetkezet helyiségében a hivatalos
1918. évi máraitts hó í ált a III. kerületből órák alatt megtekinlhetók. (Kisknuiua), Hotnokkomárónli, Jskabknll, Nagy rác, a rekvirálók buadltiaa
ürszág-ut és Varasdi-utcák. \' , . , , .
Az Orsiagos Kózélelmeaési Minisztériumból leli- irat érkezett városunk polgármesteréhez, melyben Közhírré te>lem, hogy a bslioru alatt katonai, jelzi, hogy a rekvirálásbau kiváló eredményt produ-vagy euel egyenló szolgálat, vagy a hadifáradalmak káló biztosokai kitüntetésben fogja részeaiteni. következtében elhalt, elesett, eltllnt, vagy hadifog- Hár, mint uieggyósódtünk, a rekvirálók tnind-ságba jutott agyénak hozzátartozói, — tehát a nyűg- egyike oly uiegbisliatóan, háaágesen s a kózOnség díjas Özvegyek is Irataikkal .— aseukivtl az Owes réaléról nem kivánt bnigalommal végzik nem kelle-a mull javáruap tartotta meg kOagyOlését s ekkor rokkantak az aláhhi napokon,mindenkor délután 4-tól rnea munkájukat, .hogy azok vaiamennyle a legma-az Igazgatóság étél< ij>\'x\'iéaét eliogadták inilldeii ]K>nt- 6 óráig a katoaaQgyoaztálylwu Kisfalud! Mártonnál gasahh óideairendai is elnyerhetné, mégis ugy érte-jahán/Kgy réeív^re 50 K osztalékot állapitoltak (Városház II. ein. halta legutolsó ajtó), ósszas irás atillánk, bogy (IláfBSe* helyen máris kijelentették, meg. A \'IVűtarékpénztár huminaá ialéUiényekre nagyi\'\'ge|t jelentkezni tartoznak. ;hogy ezen nwnkásaéguk után kiérdemelt kllltntetá-
«BW4Í1 1918. évi lelmár bó 23<á<i CVáuyj iá»zl(
\'^r.wimm,,. w^.wmi
rfW^P\' Kulnor, Kiaíaludy, Király,- Koss«Ul-tér, 1 hó l«fáa feMfti Kórház, totnere.\'tóehényi. tontgyá^váril^
részvényesek elénk Zárda és Zrínyi MíklOR-utcák.
kozgyalés az olóterjewtctt 1918. évi rebrruár hó HO-éu Arany Jánoa,
igazgatósági ós l\'elügyaló-bizottsági jclenlv^ük a|e(j- lláthoryí Árpid, tlarai^ yojivéd, József fól
elégedéssel vette tOdomásol, a .áro»M#<«#t KUfcsy, Mrály Ptf
hagyta, a felmeutvényt megadta óa az osztalékot Kózsa, Bugir, Sikátor, BoZgonyi éíVörOsinarty-uteék
réaavéayenként 100 koronában állapította meg. A 1918. évi február hó 26-án az egész III. ke
-.ivéjtt\'^tii-átóilAeíáí-i^i^w^•tthmm• rí ,<iii*>
lludapesít-n váltatnak tfe Az igazgatóság által eló- Dl. aahjto Qyulli t _ 4rv ^„uk
terjearitl uj alapszahályok elfogadása után, az 1918 „ . , , i-v-----—,
Un inegjeiniio ./-Is", .Zalai lliWajj-, >laíí(ízltay "" B \'.szerint a ,Katonák rokkan! alapja javára",
jelöltettek ki: At igazgatóság tagjaiul Fal«e lnjos, /.alaváriaeg^e lóispánja leiratot mtézeU váró- (( Hadstgélyzö"-nek és a)
Grflnhot Allréd, Bothsehild Sitfflu, Br. .-jMlió \'Zajg-.liilik ipolgárpitsleréhez, hogy ai kanizsai törvónysfék 1.. * \\ ) ( { j .
mond, Itettlheim Aladár (..jl\'lU lSieiiStehi Ktíil iorOlítén [(iűkOlfi\' kOzálkalmazolfak íuhaszétosiló. W-! 11
(aj),\' n felllgyeló bizottság tagjaiul Halphen Mór. zottsigát alakitmt meg s e téren a tisztviselők be- " 1
Lówe Adolf, Itapoek Ujula és Sláger József (ujj awrtási csoportjátjaindea irányiam tátuog«»M. SZ8Pt(8SZtÚÍ §2Mlt,
g. V! kOz»,»lllés\'lót«koav\'\'eélokra 200 Kóis)jáa megkeresésére, a szOkfcbb kwp biaott-
Stl.
<m,
Kgy ifu élet, egy le|0rt virág kOllOsOll el az éiók sor áltól, sajgó sebet hagyva a szereié édes jó anya és rokonság érte remegó szivében.
Még alig élt, ouk most fesledezetl a bimbó s a féltve Araólt élet tuár is letOrt,- hogy minden gou-d*e ápolás dacára is tithagyja mindazokat, kik drága létéért antylt remegtek. \'
Fekete Aranka, igy hivták a 16. évében kis virágot, ki már ott nyugszik a hideg sii Ólén, de tini ing.szerettei nevében mindvégig
N^ilgoJj & virág Dékéheft Illatozzál ott a mennyben \'
A d>tnditaág< takorékpénatár
meg érdeklódése
aan. (4>ktil
Biptek voltak feHUaipldk. B. I« K, UrOr.hut nay l» 8, tferaSIfigifevtí 1F K, Weis« \'Adolf
10 K, Dr. Kreisler Józsel, 9 K, Weisz Tivadarné 8, K, Uyórlly Jánoané, öáUlynláné 6-0 K, lteinete jé J^K, l^/.^rtarea józsefué, Szegó tlyuláné, rrüifeld™n , l)r. Wiilányi Henrikné 9-S Kor, Székács Pálné, Dr. Havas Hugóné, Tóth Zoltán,
MinS^f^dH^in^tllfc\'ítLnrt^ 1
fejezi ki a Hadaogélyzó.
, Vörös Kci estl-
kb
választatlak meg V\' közgyűlés ^ólokoa.V \'eélokrn 200 Fólspáu megkeresésére, a szllkebb koip Unott-
koroaát szavazott Mg/nelyét ai igazgatósáK kOvet- ság laev is ulakult iiyomUa, hogy a torzslapokat; kezóleg osztott Két^Szlény \' jótékony nőegylet szétossza kitöltés végeit s a hizotLsig magát kiegé-1
100 K~ Izraelita jótékony tióegylel 100 K. Bvang. azilve a beérkezett raházalu tnrzsiapok alapján tueg. jótékony nőegylet 30 K. Népkonyhának 400 h
elemi\'lak. szegény tauolók> ruhélatára 160, Izraelita egy-egy Mony ruhával
elemi wk. szegény laiinlók ruházalára 100 K, Ma-! A kormány egyenlőre caak a féríakról kíván gyar vOrOs kereszt fceljhelk líókjánal(.S00 K, Krdélyi j logsOrgósehbou gondoskodni a ónak azután követkas- , \' t "
menekülteknek ISO k, 4ladaegélyzónek , Saurmay- nek a nOk. I R . ■ - Adja oda
aatély 100 K, Szurmay Sándor alapra 300 K, Or- A rubaszétoszló bizottságba minden hivatalnak , neműjét a katonáknak I
— z. Oy. Margittá. Megkaptuk. Köszönet
üdvözlet érte. Hamarosan flórát ejtjük.
AH . tegye javaslatát, kjjt látaadék,.el , , ,T "f ~0\' AmÍDt ** ki\'
•m.Wv Wltanv puliival - \' \' \' l"0" »•«•<■
— N. Nem felel meg.
■J felesleges fehér.
Z 1L A I K 6 í I- 0 H T

IRODALOM.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Dr. Lukács József, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely mig egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről\' könnyed sti-lusálval élvezetes olvasmány. A világtörté-i nelem jelentős mozzanatának ismerete minden t kulturember tudásának szükséges része. A: mű ára 4 korona. Kapható Ifj.Wajdits József: könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
— Aa „font- néplrodalmt t< mttvéaiai! t»U > »pot (.urkMilt 4odor Jóival) gasdag tnrtalo», ír .lek™ éi skinália képek agésaUJfc kl» i kiitoé lap.ll maleg-a ajánljak oltattak/IgjalaUto. %M>i« éa kiadóhivatal: «udap«al. I. VaMpári m ll/«. -Klófiieléel ár fálávra ti kor. MnUlványatámii kán aéggel kaid t ktadóblratsl.
P — .Vasárnapi UJsáf mlodeu vtlrn. gaadag lartalommal jelenik meg. A .Vaaárnepí Uj .ág- alMaeléal ára negyadévr. Ua korosa, „Világ krónlká-val egyott Uiankét kar. Magraadalhett a .Vaaárnapi U|aág- kiadóhivatalában (Badapaat\', IV.. Kgyetem-utca «.) Ugyanitt megrendelheti a .Képel Néplap", a legoleaóbb újság a magyar nép alánjára,! fálavre t korona 40 fillér.
I . — Magyar Balapad. Bndapeit egyetlen atiobáii áa tanai napilapja, at Krénjl Nándor aurkeailéeébeu megjeleni Magyar Sülipad taljesan1 n| formában, pompát aktnálla műMati lajxokkal oraaágoe nem kiváló Irók kOtrwnúkOdénével jeleulk mag áa napról napra a aaiiihái, fena kariát* én moai világából ral ó írdekee köjleményeken írles\' híreken éa pikána pletykákon kitel kulin foglalkork a vidék eiinbáti éa mávéar/ hireiyel la, — Kddigi aaámaiba Herceg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy
Kudre, Portaalt Kálxáa éa mánk Írlak cikkekét, belaj mnnkaláraal a többi kótt Harsányt Z10H, Rntkay György éa Oaerna Andor, Nagy Bndre aa-jál rajaaival tarkított oikkaorosalot keidéit beune a vidéki atlaháii hreaaaégokról. A Magyar 8iinp.il elWfteléal ára agy évadra SI8 kor., agy hónapra 8 kor. A kiadóhivatal Budape.t VIII. Bökk Biliárd, utoa 18. Kívánatra agy hátig ingyan keld inuUt-vásyttásxX.
99
««
A világháború
minden mozzanatáról
m
eredeti, negbliliató, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma gyarázatokkal szolgál az
Az tJJSAG-
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
zLÖnaarási a ka i
Nagymozgó Nagykaiiizsiin, Erzsébettér Szarvas-8ról lodti.
| Az ujonmm átalakított modern oagyterembw) ! ---------tártattk előadás
SS kaiaaa. aa
■>n><«Tr. . . 1\' . 14 K. - f.
*rr Hónapra ... 4 I. 10 1.
Megrendelési clm AZ UJ8A0 KIADÓHIVATALA Budapeet VII. Rákóoal tt^t 64 azám
mindennap 1
ihol mindig 1 legújabb, legszebb éa legárdé. kesebb s legválogatottabb műsorra talál a ,1 közönség. ■ Mindenik előadása.a kinematograí-i. legelsőrendí. legújabb s legremekebfc > |UaO* -
tásaiból van összeállítva. S«bb és éndekassiáb. s tanulságosabb, műsort sem. a budsfwtti, sem a bécsi nagymozgókbap s<:m. lehet látni. A .BERLIN- színház agilis igazgatója pún* i dig a legújabb és legvákjgatollabb, Itékesebb moziműsort mntKtjí^bíí finom tttfl-vészi ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy M előadásokat minél kellemessé és élvewMsSá tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. A művészi színvonalon álló zenét egy rlsőrendt zongoraművész szolgáltatja. Minden harmádBl nap uj remek műsor. A. .BERLIN" négy-\' mozgó színház látogatását mindenkinek á legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor Vasar- és ünnepnap lei 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt köronfáy szíves pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
az igazqatósAq.
Mmto atinftégei ajietob a leplesókl árM
Továbbá: Hegedűk, ci(orák. réaftivóbangszerek, íitvo^ lák, klarineüok. dobok, cimbalmok, beszélőgépek é® lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi- Wajdits József
hangszerkereskedésében. NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR 1. SZÁM
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
Nyomatott a Uptala.doo,. I(|. Waidil. Jó.,.f tó.yn,o«d»iáb«: Nwk.»ÍMán.----~—----i_