Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.77 MB
2010-03-09 15:34:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
765
3405
Rövid leírás | Teljes leírás (166.81 KB)

Zalai Közlöny 1918. 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■-,7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918. március 3. VASÁRNAP
g saíim
ZALAI KÖZLÖNY
•Saerkesatőség éo kladóhtvutal Deáktér 1.
Tol.foa i III. — BiliUuh dl]>ubú ■■«rtnt
f-"Oiiérk««itő:
Kemény Lá»ló
KalalAt .í.rk.ulő:
Erőt Sándor
Mogjelenlk\'beuikín^SuSr"
MMaatéal ir»: I(T *m U Ml, félém karram, »(]ra4ém a k«mt M (UMr. —
a«TM oka ára 10 Bllér.
Mi vár rájuk?
Hírek érkeznek messze-messze földről, hogy ez a nagy fogolytábor, melyet orosz földnek neveznek, linznszálló sóhajoktól zeng. Ott kétszeres visszhangja van minden szónak, amelyet Biest-Litowskban, Bécsben, Budapesten, va ;y Pétervárott kimondottak. ,0tt hamarabb mérlegre telték a békeszerzők ovalos kijelentéseit, inint idehaza s hamarább is tudták, hogy elkövetkezik rcájuk»nézve a megváltás ideje, mint ahogyan mi kiszámítottuk. Hetekkel, sőt hónapokkal ezelőtt megindult a kesertl szívd emberek vándorlása. Nem kérdeztek szabad-e? nem is tudták talán, hogy nterre van a helyes utí csak a szivük vitte őket a Kárpátok felé. Messze Szibériából, utta-lan-utakon csillag fénye mellett vándorolt haza a sok sok magyar hadifogoly; ellenállhatatlan erő ragadta őket: „honszerelcm! ha azt kl tudnók mondani!"
Mit kell elszenvedniük ? Megtudjuk-e valahai lvitudják-e mondani, vagy nem fognak beszélni róla s örökre a rájuk ragyogó ég utjukat mutató csillugok titka marad ez a sok néma szenvedés?! Ahol tartoztak: kezet fogtak szótlanul s együtt folytatták utjokat, csoportokból — csupa-
; tok lettek s ma ezren és ezren várják, hogy a biztonsági zár napok eltelte után ráléphessenek a hazai földre. Elfogják-e felejteni, hogy ezért « földért történt inin-iden, ami elmúlt; ezért folyt el a vérük,
; testüket ezért.borítják u csukott szaju sebek.
Mit hoznak haza a bomlás országából ? Megvan-e még szivükben a rajoi^ás, mely elvitte őket? Tisztán cs szeplőtlenül hozzák-e meg azt az érzést, mely Ideköt minden magyart ezeréves birtokához, apaiszerezte földjéhez, vagy métely szállta meg lelküket: a vörös Oroszország lázas őrU-lete, mely nemzetközi és utópisztikus almokért áldozatul dobja oda a haza szentséges fogalmát.
Kzer kérdéssel várjuk őket: legjobbjainkat, hazatérő hőseinket. < Nem rabok már, nem^foglyok többé: szabad emberek. Czernin gróf kijelentette, hogy Trockij mielőtt Brest-UtovsIiWól eltávozott volna, a hadifoglyokat szabadoknak nyilvánította. Kijelentette a központi hatalmak küldöttségének, hogy ó az Oroszországban levő hadifoglyokat a háború befejezését beje-! lentő nyilatkozatának pillanatában szabadaknak tekinti és hogy a hadifoglyok ugy \' ahogy tudnak Finnországon, vagy a ! fronton át — visszatérhetnek hazájukba.
Midőn az orosz külügyi biztos ezt a rty latkozatot tette, már tudta, hogy a foglyok óriási sokasága mint a felzudult méhraj nyüzsög, megy, gyülekszik s minden hadseregnél hatalmasabb vágy ragadja iíkel hazájuk felé. Már akkor rég megindultul a fekete rajok a háborította mezőkön, nem állta utjukat senki, az orpsz katona kezét fogott velők s az orosz muzsik megtüvt-j\'J gelve őket, kívánt nekik boldog hazatérért. A határszéli orosz városok megteltek velük, sok helyen a vesztegzárt sem tudták velük betartalni: Ukrainán át megáradt óriási folyamként hömpölyög haza a magyar rtjjk idegenbe vetődött hulláma.
Fel vagyunk-e készülve fogadásukra^
Nem talál-e váratlanul bennünket az ő | hazajövetelük? I «
Mi vár rájuk és mi vár reánk?
~Saemélyi hlr. Itugseh Aladár vitét llonvédeiak earedparoieanoka szabadsifra \'
| érkezett.
A kOtönaég köréből.
1\'anaszos hang jutott el hozzánk k minap. A nagy közönség panastos hangja ez, amely r-ndőrsá-gllnk Ügyeimét hívja tel a Hugáruti járdák éleU:=ií-lyes voltára Alig lehet már szón járni a láb éa kéztörés veszedelme iiélkQl íj hogy nyíltarv (-zóljunk i a Polgári Kgylel és l>r I töri Ogyvéd háza előtt levő {járdára hívjuk fel figyelmét rendőrségünknek, hügy jazt mielőbb megcsináltatták az Illetékesek.
A budapesti honvédzsnakar németországi körútja.
Irt*; DK. X.UKÁOS JÓMÉT.
II.
Wbkel magyau ünnepi nyitánya,
J8A LISZT BAl\'SZÓDIÁK voltak * hang. verseny kiemelkedő számai. Ezeken kivtU Káldi Kuruoc ábrándja, Mihalovioh és Hubay több rufive is r hangverseny műsorán volt. Kiadást pedig bőségesen kellett adniok úgy, hogy a hangverseny félt izénk ettőkor ért véget. A hangverseny erkölcsi értékének fokmérője, hogy az udvar a hangversenyen hz utolsó peroig kitartott. A hangversenyen Wolf Ottó az Afrikai nőből Vasoo áriáját énekelte. A kamara énekes mellett Schuoh Mesei, a neves drezdai opera fózöneigazgatójának leánya is szerepelt, a Sevillai Borbély bő I Rosina áriáját előadva. Érdekes megjegyeznünk, hogy minden hangverseny műsorát nemzeti színeinkkel övezett, nagy plakátokon hirdették* az egész uton, inig zenekarunk diadalmas körútja, tartott.
Honvéd zenekarunk játékárúi az abszolút dicséret óh elismerés hingján irnak a bajor főváros lapjai. A Münchener Neueste Nachrichten szerint a honvédzenekar-az összes zenekarok között különleges és kiváló helyet foglal el. Mint szimfonikus zenekart kell tekintenünk — Írja a lap zenekritikusa - amely-
nek üde ée friss a felfogása, az érzés bőséges kisugárzásával telj»seu, ahol miudenki szenvedélyesen, ! örömmel s egész szivéből játszilt\' Nagy dicsérettel i emlegeti Friesay karmestert, kiváló hegedűseit, íő \' ként Arányi Ferencet — akiről a minap kritikánk\' ; ban mi is őszinte diosérettel emlékeztünk meg — s a bárfamúvészt. A két óriás babérkotzorá nemcsak a \' szövetségi érzés jele, hanem annak a viharos tetszés-! nek is kifejezője, amelyre a hangverseny talált — : Írja az emiitett münuhoui lap.
Októb«r 27 én délelőtt a királyi család jelenlétében hangversenyzett a királyi palota előterén. ! Zenekarunk ide a Itákóczi indulóval vonult fel Az egész tér zsúfolva volt a nagy tömegtől. A király az erkélyen marsall ruhában jelbnt meg. Körülötte az uralkodó család tagjai foglaltak helyot.
A térzene első száma Friesay Hódolati indulója volt Majd Lányi Magyar meséje, Lehullott a rezgő nyárfa, Erzsébet királyné kedvelt dala következett. Kz a királyt annyira meghatotta, hogy könnyezett, ] mint környezete mondotta A St&ndohen után őfel-ísgge Urtlás főhadnagyot, a zenekar kisérőtisztjét, Fri-I csay karnagyot s a zenekarból Öt altisztet maga elé \' rendelt A küldöttséggel a király magyarul beszélt s j a magyar viszonyok iránt érdeklődött. Azután a kitüntetést saját kezűleg mindenkinek átadta. Friesay | karnagy a bajor katonai érdemkereszt elsőosztályát kapta A király miután annak az óhajának adott kifejezést, hogy minél előbb hallja ismételten a zenekart, el-I búcsúzott a küldöttségtől.
A honvédzenekar a Uákóozi indulóval vett búcsút diadala ez újabb szinterétől.
Vasárnap difiben íionvédzenekorunk kör.kivá- j natra a Heldherrnballban játszott. Rt történetileg is ineves belye a b^jor fővárosnak s abban ez ideig még egy külföldi zenekar sem játszott, még n ber-j jlini, porost gárda zenekar sem. fiz alkalommal iV j rengeteg ember vett réstt a hangversenyen. . s^S | Zenekarunk Münohenbeu még négy hangver* í jsenyt adott. E hangversenyek azonban már népsne- ] jrüek voltak. A hangversenyek szintere a Lőyrenbr&u- | j keller s a Hofbriluhaus ünnepi terme volt. Az i j előbbi helyen a jegyekért oly nagy volt a tolongás, ij | hogy a rendőrség a rend fentartása végett kordont 1 j húzott. Hat etor ember hallgatta itt a hangversenyt síri csendben. Kz a tény mutatja legjobban az er- j köles! sikert, amelyet Friesay karnagy Münchenben aratott Mindenki hallani akarta, amint az első ht&g- j versenynek hire szárnyra kelt. S et az első diadal a j többit vonta maga után, amerre honvédzenekarunk -: megfordult
E népszerű hangversenyek műsora is magyar i zeneszerzők műveiből állott. Friesay karnagynak ugyanis j e körúton az volt a terve, célja, hogy a magyar zene- ; szerzők műveit megismertesse a külföldön. E telein- \\ tetben hálával kell neki adóznunk, mert valóboa ;! hazafiúi kulturális missziót végzett
A népszerű hangversenyek is a zenei élvetet tel-M : jót nyújtották, Írja a inár idézett müncheni lap, j ! amely kritikájában ezúttal a zenekor több Ugjiréi
ZALAI KÖZLÖNY
Inczs István temetése.
így hangzott a bestéd. Minden szavát szoretet inára s zsebkendőre is alig jutott. Bízzunk azonban a j diktálta, órzéstelí fájdalommal súgta Megindulással! felsőbb Ígéretben, tán végre megérkesik a sokat igért Harmincegy éves munkával teljes életének j hallgatták a búcsúzás szavait a rendkormány képvi- a várva-várt segítség, huszonkét év esik városunk kulturális fokának eiue-1 selói, a budapesti és váci piarista tanári kar jelen-lésére. A miíuk^olt teljesen, életének utolsó per-j IsvŐ^tagjai s Pálfly Altyos, a megboldogult jóba- j ceivel is kell néhány szóban foglalkoznunk -- hogy j rátja.
teljesen kimeritsOk élet* történetét. Szombaton te- A beszéd után még egy imát, a piarista tanár niettflk Budapesten Bórús idő volt. Délután fél négy, i nevelő intézet növendékeinek gyászénekét kapja száramikor Incze István ravatala előtt felhangzott a ha-jnyára a süvítő hideg szél s Incze István, koporsóját rendelete alapjánjjközhirré teszem, hogy Nagykanbí Iái gondolatának legszebb kifejezése, fnvalma, lehe-; lassan leeresztik a sir)>a Dübörgő hantok hullnak le \' város lovai 1918. március hó 16. ós 18-án lognai^ li\'to: -- a Öircumdederünt A temető csendje, misz-1 s hamarosan elfödik tekintetünk elől Incze tanár oszlályoztatni a következő sorrendben : . ticizmusa egy részről, míg a falokon kívül a szaladó, j tetemét. — Mi meg visszatérünk s itthon mégjob- • 1918. március hó 15-én reggel 8 órakor Nngy-robanó élet lármájával, kenyérharcával találkozik. Azt; ban érezzük, hogy kevesebben vagyunk egy érző, kanizsa város: Árpád, Arany János, Batthyány, Bá-fwledjük néhány percre s a szüretet kegyeletével, a; szerető szívvel, egy jó pedagógussal szegényebb iuté-Atori, Deák-, Erzsébet-tér. Fő-ut, Garai, Kaziucjy lélek, a asiv te\\jeg odaadásával adjuk át magunkat\' zetünk. ! Kinizsi, Kisfaludig Magyar, Rozgonyi, Öikátor, Zrinyi,
Polgármesterünk felhívása.
Hirdetmény lovak osztályozása tárgyában. Zalavármegye\' alispánjának 591/ni 1918. számú
megboldogult emlékének. Beszédes ajka néma, szótalan, jó szive sem dobban többet. — Kihűlt minden \'érzését hivatásának adta. nincs több erő benne Körülöljük koporsóját. A főgimnáziumi tanári l.ar képviseletében Madarász Pál, Molnár Kálmán, Dr. Lukács József piarista tanárok állnak uémáu, mély. részvéttel a koporsó körül,...» Imnnau mintba
jor\'I O jff\'tt\' lllllia^
Szövetkezeti közgyűlés.
A Zalamugyoi tiazdásigi Takarékpénztárral kap-Incze mosolygós arca most is élőén tekintene felénk. ! c8ü|,uos tiazdasági Önsegélyző Szövetkezet f. hó\'2-Mn Pedig halott halvány. A szertartás után lezárják a tátotta évi rendes közgyűlését Faics Ujos ügyvéd koporsót, amelyben Incze teteme reverendában piben, elfiöjrtétu.hlatt. A jegyzőkönyv hitelesítse itf elyök krtébep kis fafewületlel, fc^xt követte életében, azért lörszíg Kálmán és Spalies Pál tagokat kéite fel -mondott le a világról, ezzel megy a* nagy útra — Knurtz.r (iyörgy szövetkezeti ellenőr olvasta ful az az örökkévalóságba. Koporsójára kútsorát lesz a fő- i igazgatóság évi jelentését; rámutatott a há&órA gimnázium VI. osztálya, Incze István elárvult osztálya \' 0koita pénzbőségre; melynek visszahatása minden Szervtől tanárának. . . I^zéji a ko«dTTíN1ílji\'*ta. A\' péozintésftttél érethető. De kiemelte a uagv bízat-főgiinnázium itjqsága a koszorúra annyit gyűjtött, matr mellyel p közönség a szövetkezet iránt viselte-hogy az összeg Incze István emlékét alapítványként^ Rminek eredménye aChogí az 1917: írnek-44« fogja megörökíteni, Ti* tanuló is felment a teme-18röv tagja volt. A tartalék alap ez-évben is emel-1 tésre. Ezek az iiíté.zet diákságát képviselték. Míg »/. kedett. 1
itthonlevők délé|6tt kéfték az engesztelés áldását lel kére az Eberhardt Béla piiirista tanár által celebrált szent misén — amelyen Balogh Sándor s Horánszky Károly segédkeztek — a mellékollároknál Horváth (íyOrgy igazgató és Sáfrány Kátfoly mondtak szent misét, —\' a kiküldöttek koporsójánál imádkoztak érte s igy kisérték nyugvóhelyóro, a hol az intézet növendékeinek nevében Huchthausen Lajos 8. o. t. búcsúztatta el megható, szép szavakkal:
fatrtitil Tanárunk!
Mielőtt visszatérnénk o sírtól otthonunkig, a világ forgatagába, melyből néhány percre kiszakított bennünket V te mélyen megrendítő haláleseted, végső bucsnt veszünk tőled mi, a te tanítványaid.
Midőn utoljára, váltunk el az iskolában, senki Min4 gondolta, liQgy Igy látunk téged \'vw.ont. Minél meglepőbb, annál fájdalmasabb volt halálod híre számunkra. Sziveinket erős kötelékek fűzték a
szeretet kötelékei, s fáj, nagyon *á] a kötylékfk sa kadása. Mily fajdalom az, ha oly szivet\' vesztünk el. melyről tudjuk, hogy értünk dobogott, hogy a mienk volú Te pe<% egész Ön a^piieuk., voltál, A i/ijj Deve-lésüftkre, lélktink irányítására mdtenukt\'ejlwfctélére áldoztad föl egész életedet, fa Krisztusért ób miértünk hagytad el a xilfojot. a maga, ötöméivel s választottad az egyezerIU Wrüétesí fcfetet. Mi vol-tuok lelked gondjai, szived szeréttel; te pedig nemcsak .tanítónk, oktatónk, de egyben Szeretik atyánk is voltál. Mindezért nagy HáMÍW" lartozunl neked, de e hála lerovására gyenge az erőnk, csekély a képességünkéért kimondhatatlanul nagy a te jelünk gyakorolt* jótéteményed. Mégis megjelentünk most sírodnál, hogy szivünk hálájának, szeretetének némi kif«jezé*t!»djunk. A koszorú, melyet koporsódra helyeztünk, szavaink, melyekkel utolsó Isten hozzá-dot mondunk, könnyes szemünk, imádságunk, mind szeretetünknek; elvesztésed miatt érzett fájdalmunknak jele. Fogadd tőlünk szívesen őszinte érzelmeink e kifejezését -a .S most - Isten veleji! — Majd találkozunk. M Az. örök világosság fényeskedjék neked I
Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadta"a felmentvényt ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő bizottságnak. A Szövetkezet hivatalos lapjául a „Zalai Közlöny" jelöltetett ki Az igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok választásánál szavazatszedő bizottság tagjai voltak: Seres* Dénes, Hamburg Miksa és öszterrelcher Józseí. A sorrend szerint kilépett igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag újból meg választattak.
Az |osztalékok- a Szövetkezet pénztáránál ftiárc. 1-je után minden pénteken ós szombaton d. e. fizettetnek ki. Még pedig Üzletrészenkint 1 éves könyvnél 97 f, két éves- könyvnél 4-17 K, három éves könyvnél 10 VI K, négy éren könyvnél 19 99 K osztalékkal.
Kinevezés.
1 . Tugtes Kálinán, Tolt 2 honvéd löhadftagjK kl á hállofu folyamán több , kitüntetésben részesült,
a miniszter halárrendórségi felügyelóvé nevezte ki.
Tegzes r0vid két hónapig a város azolgálatábau állóit ez Mái Alatt ugy a hivatalnoki kar, mint a nagy közönség szimpátiáját megnyerte, kik távozását sajnálják.
4 közhivatali alkalmazottak ruhakiosztó bizottsága
e 104 4-én délután tartja első teljes gyűlését, amely ^alkalommal véloményezós történik az iránt, kik legyenek benn ama 25%-ban, akiket a Népruházó (Bizottság sürgősen ólíajt ellátni ruhával. Ez alkalommal c akis a férfiak kerülnek sorra s mint a leirat nwmdja, a közel jövőben a nőkről is történik gondoskodás
Aki ismeri a tisztviselők nyomasztó helyzetét, eltudja bírálni, mily nehéz lesz a bizottságnak ama 25%-ot megjelelni, kiknek égető szükségük van a ruhára, mert hiszen nincs tán 10%-a. amelynek ugy ahogy méjj van egy kis felső ruhája, az is ütött, kopott, kiforgatott, mert hiszen négy óv óta abból a könyöradományból amit osztottak nekik, még cér- lazouiul
Attila, Csányi, Csengery, Eötvös, Honvéd, Hunyadi,
Huszti-tér, Király, PetÓfl. Rózsa, Uákóoy. Sugár, Te-| leki, Vörösiuarti-utcák.XSáno és Szőllóh»gy«k;Koe«uth. j Lajos-téren (tűzoltó laktanya )
19l8.5márc\'us*hó 16-án reggel 8 órakor Nagy-j kanizsa város VI-VIII. kerület: Alsó- és Felsőt*, metó, Bába, Jukabkut^Kisrác, Cigány, Homokkomá-rofti, jNagyráfi, Pápai, Pivári, Sziget, Berekkö*^ Or-szágutr Őrtorony, Szt. Flórián, Szt. Rókus,\'Templomtér, Zsigárdi, Bajcsai, Hunyadi, Körmös, Polgár, Rozmaring, Szepetneki és Varasdi-utcák Kossuth Lajos-téren (tűzoltó laktanya.)
Felhivatnak a lótulajdonosok, hogy lovaikat kézen egyenkint a fentirt utcák sorrendjében vete« tessék elő.
A ki a lovak elővezetése tekintetében fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesz eleget, az kihágást követ el és 300 kor -ig terjedő pénzbüntetéssel büntettetik.
Valamennyi alkalmaxnak osztályozott lő
értéké
becslés utján fog megállapittatni.
A világ legboldogabb emberei itthon maradt cipésztk és csizmadiák, kiknek mindegyike valóságos király, csirke, liba, tyúk, tengeri, szóval mindon vándorol a ládába csizmáért, cipőért s jócskán bankó U, miből a nemes céh napról-napra iszik nagyokat s meséli kedélyesen; hogy szedte reá a buta parasztot. No meg a ténsurakat ii.
Érdekes kihallgatni. (Persze ugy láthatatlanul) mint tárják fal egymás között vásári élményeiket a mint mosolyogják ki a sok\'rászedett embert.
Valóban a traflkosokon Hiivül a legboldogabb emberek ma a lábtyti művészek, mert a hadihiénák között ma nekik feelik a hárs á legjobban.
A HadaegélyzŐ köszönete. Hálásan köszönjük a 20 honv. gy. ezred pót-;zás?,lMj parancsnokságának a Szurmay-est rendezésénél az átengedett munkaerőt. Továbbá Szegő Gyu-iáné úrnőnek a páholyokhoz használt deszkák díjtalan Engedését A Polgári Egylet vezetőségének a terem kedvezményes árban való átengedését. A Keresztény nőegyletpek, a Kath. Legényegyletnek, Weiszfeid és Fischer uraknak a teroic rendezéséhez átengedett díszeket. Pálfy erdőmester urnák a fenyő galyakat. A Sörgyár vezetőségének a hordók átengedését. A Kaszinónak, az Ipartestületnek, a Korona, a Szarvas ós a Polgári Egylet vendéglősének a székek átengé- 1 dósét. Pásztor Miksa zene tanár urnák az elsőrangú Erbahr zongora díjtalan átengedését. Kormos Zsigmond kereskedő urnák a jegyek eladása körüli szíves fáradozásért. Hadsegélyzó.
Felhívás a hadifogoly tartó gazdákhoz.
A hadifogolytartó gazdák felhivatnak, miszerint e hó 4-ón (hétfőn) reggel nyolc órakor hadifoglyaikkal a 48 ezred Sugár-uti laktanyájának udvarán <rnmlér« és ttjfthh; összeírás v.Vgett annál is Inkább j^ltiiitkezziMiek, mert ellunwetben hadifoglyaik •lógnak vétetni Fogoly nyitván tartó. !

VAB0IÜ8 8.
ZALAI IOU.ÍK!
neves Iiuszm raellem minden képviselőjét
Ji»hn Adolfné éneke semmiféle tekintetben nem hogy » m„«nárB»«ltai beszé
annak for- buzdits* . hazaszeretetre. A mag.asz*rny.nei! nesze-
* ............Kp*-
mert az oldalról is tökéletesnek mutatta be mentetten a kiieuu™. .jp
ni már elótttlnk (tazdag hanganyiiga
A húszasok ünnepe.
Vasárnap délután volt • 90«-os magaalat há-Iroitéves elfog lalásáuak emlékünnepe Kissi Ulán már Uvol Tegyünk az esemény történetétói, de a háború
Okozta technikai nehézségek . lapoknál eok mindent Hoffmann meséiből Antónia Komáiicát, Tarnay. agy . megmagyaráznak a«E késedelmekről. A h„s», mídalál, Meyerbeer l\'agen áriáját a Hugenottáktól j »
. . . i ■ /n.,l..ii.. ....».", ,ao-... II, ,1 Inra-/ "
Mtte
át-
ségo — inert e» otuatroi IS toseieiesues ........ — ------ , . .. ,,
Zrát - az igui dicséret szavait iámét hangoztatni «ép be«édének minden szavát lelkéből
ff köteleikké B»hnw Cigiöjdnloki Offenbach ^ ^TZT^^-
tir. I. j.
Dr. Lúke Emil.
■1862. március 7. — 1918. mtirdhi 1.
red neve, szelepének fontossága, a viszony - .mely-!énekelte nagy művészettel, Igaz! belássál Lrlákes bén a hírneves ezreddel vagyunk — mind kötelessé- számot adott a inilsorb. Szigeti, Nándor Uhídnagy gflnkké twzi, hogy hangtalanul el. ne menjünk e — "ki dicséretesen kisérte ez énekesnőket (\'ha nap történeti emlékének művészi keretben való meg- mlnade Pierrettejét, majd Mcndelsohn a Dal szárnyam,
ttléss mellett Kétségtelenül nagy fény áradt az. c. darabokat pedig bravúros készséggel, eizellirnzott, .. „fik Herék
l-Znr.....ár tóMliThoírvMovtt8roniew.ki flyörgy ! finomsággal, technikai ragyáé oróvel játszotta, amint Alig néhány napja veszítettük el egyik derék
KXk ^k Dev f.z Zdi". ,«, t i«U jóiban már régen megszoktuk pedagógusunkat, akinek temetéséről még moet csen-
f tíbornok _ aknek nevéhez fűződik a A is h...g«hH. Kndródy! dl,| végső akkord,int - máris társadalmi életünk
; CU vo\\ tg^h —»»■ Vili* be a músoiU „ájos jeh, w julee, kiváló fiának haláláról kell azántot ad
I húszasok jelenlegi parancsnoka. A fényben, pompában « * "»| n.."k- Fájó «,»vel írjuk le a kemény és sagoru
a kiállításban nlL ünnep Urt.lo.nban is gazdag, yftf- ""\'"XVI T Z\' 2 í ^ -T , v" híll \',\' T K
mtgu salntájú volt. Ulsxott .............. pon- \'f-J KmTódjné az MM ke^égének nagy M- or hirtelen meghat Az,„hi tük, homü életen
w 1 a I IX A «• »wi el, írtel inwiíln. eHeiigfl fnilKg*l. kudvem tör-1 A mit-uk. Daliás testalkat*, acélos egéssaég\'-,
^.lOMtága, figyölaui s i\'íóae. A fögimu. énekkar ujri- . . ... . ,,<.
totta meg a Stóut eléneklése".* ünnnepet. Ennek!\'*""1 [T\' Tt\' T
h.\'á«» eléneklése Után Kaághy Lili «ép alkalmi:Wrt\' MU> b.ilgató apró gyermekkert,
leltemén,adott eló ml részi rutinnal, áté meleg-, <""1° «»•\'♦"\'»•> "»\'» * —
. . gibft, mint a hervadhatatlan húszas dicsőség mesit-
1 .. . ,. !aze»ü werepéiiek örökké szép^ngatségait. Megkapó
í 0»\'w Jteef"8 MuU"\' debu,t" ,n4lunk 8 tadl;\' jelenet volt a mese v^én HypniiW Aliee megje-művésietéról c*k népet írhatunk. TómOren Meugí ,,,,^ A Mk„ „ laWut j(ltt , refl„VloroV s.ipcr-bMgj., Unom hajlékonysága a nüanszoknak, a bia-l^ f. , %jn)|, <||<|kk>r •Himnua.énrftínuk
tOMág a langvételben, U ém>« é. sYInetóa mívé«,; h\'.ngTlulláinai kOUU s ebbíi a kórnyezetból
; tíkélele»ég„ - mim méllánylando kiválósága, a lú|y ragyogott alakja
. mflvéwnó tuiektudasauak. Énekelt a M.gnouból, Me- , ^ ^ ^ J i e|tadi8. yéí Hellmund Zaube Lied jét s egjr műdalt raa-
gjarul.
\' nak ez volt az epilogiiw s azután n jókedv vette nt a 8zorfpet.
Dr. Pillitz Samu a nap joleutöségét méltatta ; Kedden délelőtt a laktanyában volt a húszasok A wellemea fordulatokban, a stílus kiválóságaival, ünnepének folytatáw ós befejezése. A lakUinya udva-, ékes beszédben igaz gyönyörűsége telt a zsúfolt ház rán tábori mi«ét celebrált,; Börtsey, Tivadar az elhunyt i\' köiönségének. A wellemi élvezet, amelyet Dr.\' Pillitu! hóaftk lelki üdvóért. így fonódott.össze az,élók ünnepe ; weraett fergeteges Upsviharra ragadta a közönséget\'a holtak emlékének kegyeltével. Kizel a ténnyel 8 igy honorálta az értékes ó« nívós felolvasást. Meg-\' lett a húszasok lörlineti ^leutóségü ünnepe teljes, jegyzésünk mág csak az, hogy Svpniewski tábornok! A gyászmise után Hör/.^ey plébános gyönyörű sza-érdemét eróeebben kellett volna kiemelni, aki a vógsó j vakkal méltatta a £ötele»ság teljesítés jelentőségét. ! rohamot személyesen vezette. A teijesitmény nehéz-, Ezután Kypniewsky tábornok tartóit gyújtó hatású 1 légeiben megsebesüléséig pedig Vlasita Ernő százA-, beszédet, amelyben az ejesett hősök emiékenek ra-dosó az oroszlán rész. - .{gyogó. példáiból, önfeláldozásából vett arra alkalmat,
fcfcemélyesen megemlékezik, sót azoknak a harctéren delmi attasé működésével szemben, aki a honvéd-való szereplését is leirja. 8 mert egy népszerű hang- Zenekar németországi körútjának. létrehozatalán sokat verseny közel kilenc ezsr márjeát hozott az erdélyi\' fáradozott. De nemcsak azért mond köszönetet, hogy féldult tűzhelyek, a Szurmay alap fl a bajor háborús a zenekar játékárai igaz műélvezetet szerzett, hanem Jótékonysági célokra — München város közönsége | azért is, hogy két ország háborús nyomorúságának kölön babér koszorúban rótta le hálás elismerésének í megszűntetésére ajlnlották fel a íiaugverseny anyagi Idóját. j eredményét. A szövetségi hőség ós kötelesség lirai
Nem lehet itt Ügyelmen kivfll hagynunk annak a beszédnek tartalmát, amellyel a Lőwenbr&ukéllor-ben a hangversenyek emlékére Dr. Gfltvrmauu országos lőtörvényszéki tanácsos a közönség lelkesen tűntető örömrivalgása mellett üdvösölte Frlcsay karnagyot és zenekarát az elért sikerek alkalmául. A hatalmas beszéd egész történelmi essay. Visszapillantást vett ama szonnrú napokra, amikor ellenségeink • — bár addig is már elég volt ~ száma Homatiia Pablóhadjáratával megnőtt, hogy Magyarország wsi-
fejtegetésével zárja le hatásos baszédét, amelynek végső szavaiként a magyar vendégek éltetésére hivja fel a jelen voltakat. {
A beszédet gép írással leirva sajátkezű ajánló soraival ellátva átadta Fricwiy karnagynak.
A király parancsára a zenekar tagjainak gróf \'faufk-rchen kamarás s/.ázados ós gróf Ouríeti — a Pinakotheka hires architektusának utódja — gárda-ezredbeli hadnagy megmutatták az összes királyi \'gyűjteményeket, -- az ó ós az új rezid«nciát.
Ugyanekkor a girdaezred a mieink tiszteletére
véből egy jókora darabot levágjon De új ellenségünk csapataink és hadvezetőségünk mellőzésével jdisswbódet adott az Arnulf kaszárnya tiszti étkezójó-
i osinálta meg számadását s azért hamarosan tapasz-! ben. Ezen tekintélyes vendég sereg vett részt s itt ! talnia, éreznie kellett szövetségünk acélos keménysó-! báró Kamberg a követség képviselje mondU az gét, amely Erdélyt újabb csapások ellen megvédte s.j üdvözlő- beszédet, a ebben rámutatott arra a barát-» betört oláb hadsereget saját hazájában verte tönkre, sági viszonyra, amelyet uddig csak fegyverrel De a megrongált eaaládi tűzhelyek segitó kézre vár- úttól kezdve pedig\'a zene kulturális tokának beírni
.nak azok rekonstruálásában, E segítség megszerző- j tatásával művészetileg is erössbbé tették. Gyönyörűen í Mének or •ére jött.a honvédzenekar, amiórt annak szép sza- .emlékezett meg azután Erzsébet, királynéról, aki -a| romzatsn,
vakkal mond köszönstet, hogy a jótékonyság gya-, Imjor és a magyar nemzet között a legerősebb ér- _ "
korlása mellé a művészetek legszebb ágának, a zené- j zelmi kapcsot teremtelte meg. \'■ »ak neme. élvezetét hoaáftlzte. (Foiyi.n,, köwtko.lkj
Szép szavakkal adózik Dr. Horváth keraeke-1
humoros jókedve mind okot adlak arrn, hogy Igy gondolkodjunk róla. Megosulolta azonban feltevésünk a halál, y ina e helyeit, Wiogy alkotó erejének valami kiváló eredményéról adnánk eiáinot, azt kelt róla Írnunk, kihalt munkakedve, megtört ambioióju\' s beszédes ajka elnémült Tagadhatatlan, hogy nagy hézagot hagyott maga ulán Munkatere kiterjedt volt. Közéletünk sokat vesaitotl benne. A kitüuó irányitót, tervedét, a megfontoló városi képviselőt, a tehetséges inegyebizottsági tagot veszítettük el benn. Alig hittük, hogy ily korán dili ki abból a sokoldalú tevékeny életból, amelyból a közélet minden ágának jutott egy jó rész.
A Zslamegyei Gazdalági \'takarékpénztár igazgatósági elnökét veszítette el személyében,. Fr»nz rész vénytársaság a Dunántuli szeszllnomitó részvénytársaság ügyészét, illetőleg jogtanácsosát gyászolj, benne. Emlékének fennmaradását akarja bistosilani e háróm ráazvénytársaaág, amikor koszorúpótló nemescélu ala-pitványt tesz U»ke emiékezeiére. A helyi sajtó egyik kiváló munkatárs.\' dilit ki Uke halálával az életból.
A \'Zalának felelés szerkesztője volt, lapunknak pedig öveken át elsőrendű vezércikkírója. K vezércikkek mindig a város érdekiU szolgálták. A munkaikedv virágában, életű delén ért* utol u elmúlás Lehet, hogy korai halál, összelüggésben van hősi halált halt llu váratlan elvesztésével Kgy élet OrOme, réinónye omlott össze benne, mikor IBIS. őszén a szomorú liir találta. Subét bllizk\'éu viselte a nősen tűrte a megpróbáltatást. Talán éppen e« vak a végzete. Bijti.iijif \' imttimingiati •
A lókeáv külseje datt á szÍ7hen őrölte azt az \' életet, amely luóku Miből végképpen kilobbant né-hánjf pillanat alatt, legnap fél nyolo tájlvau. Mindenki jóbarátja volt, az élet kegy ültjeinek tu kevese közó tartozott Mindenki gyáaiolja, mindenki fájlalja elm illát.
Temetése vasárnap délután -4 órakor lesz főutcái házából. Igaz részvétét s tisztelete .dóját a» egész város társadalma kivétel nélkül rója le a végső tiszteeségon — ezt joggal tételezzük fel. A népszerűség — amelynek mindenütt üneudett — s.tlaztelet — .mely övezte — társadaimnukat koporsójához vonja Wke Kmilt özvegyén kívül egyetlen • Uvére, uháirllórögi földbirtokos és kiterjedt előkelő rokon-:»áu, közötte az alwdoinborni Itirsebler ói Zalán oso-] ládok. gyászolják. Érdemeinek elismeréseként leng a «r-| fekete zászló a városházán, a Zal.megyei OaldaaáK; Takarékpénztár, a Polgári Kgylet és a Kaszinó épll
—f.
Egy jó hasból vhIó leány azonnal felvételik 10 Wajdiis Józsel könyvnyomdájábsu
Igpppe^pll^
ZALAI IHUNI
MÁB0IÜ8 3
JRCDAlLOft*.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: IJr. Lukács József, főgimn.
| tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-| téneti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely mig egyrészről szigo : ruán tudományos, másrészről könnyed sti-i lusálval élvezetes olvasmány. A világtörté-í rielem jelentős mozzanatának ismerete minden ÍV Kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József f, könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
— Az „Élet" szépirodalmi és mAvós««(i linli-apót (nborkubzii Andor Józb«í) gazdag tartalom. ér doktiH aktuális képek egészítik ki. A kilOnó l«pol melfgen ajánljuk olvadóink figyelmébe. Özerkesztfiség1 én kiadóhivatal: Budapeal, I. JKehénári ut 16/c. -
|V\'Élöfitelt\'8Í ár félévre 16 kor. Mutatványszámol ké«z-1 •éggel küld a kiadóhivatal.
fr \' — .Vasárnapi Ujaág" miudeo uiáma ge/d«K lartalommal jeíepik meg. A „Vasárnapi Uj-I\'\' aág" elftflxetéfli ára ungyedévre tw korona, .Világ-f.. kréniká" val együtt tizenkét kor. Megreudelb.t/. a : .Vahámapi Ujaág" kiadóhivatalában (Budapest. IV.,.
, Egyetem-utca 4.) l.\'gyauitt megrendelhető a „JO-pasi "^1\'NépUp", a legolcsóbb újság a magyar nép számára,! félévre » korona 40 fillér.
— Magyar Színpad. Budapest egyetlen ; atiuháei és zenei napilapja, az Kréuyi Nándori
aserkesztésében megjelenő Magyar Syinpad teljesen uj formában, pompán aktuális művészi 1 aj/.ok kai emágos nevQ kiváló írók közreműködésével jelenik 1 meg ás napról-napra a színház, zene kariét* és mozi világából val ó érdekes közleményeken friss; bireken és pikáns pletykákon kivQl külön foglalkozik \' • vidék színházi és művés*/ híreivel is. — Kddigi atámaibft Herceg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy
Kndre, Porzsolt Kálmán: és mások irtak cikkekel. Ms6 munkatáraai a többi költ Harsány! Z*olt, Kutkay Uyörgy ós Caerna Andor, Nagy Kndre saját rajzaival larkitotl cikksorozatot kezdett beune a vidéki xiiubáii furcsaságokról. A MaKyar Színpad ulöfizetési ára egy évadra \'28 kor., egy hónapra 3 kor A kiadóhivatal Budapest VIII. Bökk 8tilárd-utca 18. Kívánatra egy hétig ingyen f küld mntal-ványszámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
Bx.öriZBTé«i ARAK :
. flfl koro».

I1LII
it
lilii im
rlum
14K.-1 4t.ni.
H.gy.dAvr* .
KgJ hÓB.pr.
Megrendelési olm; AZ UJHÁO KIADÓHIVATALA Budapest, VII.. Hákóosl ut S4. or.ám .
Nagy mozgó Nagy kanizsán, Erzsébettel\' Szar va^-iSzál huh.
Az újonnan italakitolt modern nagyteremben
cm~ mindennap t. rtatik clóad&B
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be. finom mű-i vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé | tegye kitűnő zenéről is gondoskodott, — A művészi Színvonalon álló Zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek (hűsor. A „BERLIN" nsigy mozgó színház látogatását mindenkinek a I legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és d órakor Vasár- és ünnepnap fél 3 ■ 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség iszives pártfogását és az előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG
| I-stadö Minőségit Ajánlok a legolcsébb árért.
Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfavóhangszerek, fuvolák, klarinét tok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszeikereskedésében, NAGYKANIZSÁM, DEÁK-TÉR 1. SZÁM.
____Mindenféle hangszerek ja vitásra elfogadtatnak.
8,r.,„tt. uptiuido... uj. w^iu tí -------—---—
i

ZALAI KÖZLÖNY
.Saerkeastöat- -J .|.«w..ul Deáktéri Feasarkaszte: Fala les asarfceazta: Megjelenik hotanklnt kéUaar. SMIaatM ára: I|> ém 1* kar, mini • haroaa, aspalám a krnaa aö fuiév. — Straa aaáaz tn BO B1U>.
Talataat lau. , ,.f ... yaasibáa aaartat. Kemény Láaxló \')\' Erő* Sándor
k közélalmezes problémája.
A szünetnclkül növekvő tömegnyomor, a folytonosan rosszabbodó közellátás miatt országszerte felhangzó keserű panaszok minden nemesen gondolkodó ember szivét mélyen áthatják és nincs az a rideg politikus, akit ez az állapot gondolkodóba ne ejtene.
A napi eseménye krónikásai pedig, akiknek leginkább van alkalmuk az elviselhetetlen nélkülözések szomorú jelenségeit szemmel kísérni, midőn a mindenfelé tapasztalható vagyon és életbiztonság elleni merénylutékct, mint az éhség szüleményeit,\' a napi sajtóban elregisztrálják, hivatásukkal járó kötelességüknek tartják uj.a meg újra csak n hatóságokat felelőssé tenni ezekért az állapotokért. Mert az ö kezűig ben van a hatalom, mellyel megállást kellene parancsolniok a bajok ily féktelen terjedésének.
Azt tudjuk, ho ;y tökéletes közellátást biztosítani ma lehetetlen, de okkal-móddal a rosszat javitani lehet és okvetlenül kell is, még pedig igen sürgősen, nehogy a helyzet még jobban elmérgesedjék.
A budapesti honvédzanakar németországi körútja.
Irta; D*. LUKÁoa JÓZSEF.
III.
,«M1,VKN ÖRÖMTiUKB Ka ÜNNEPI ■íJJti1T" VOI.T A KlXUDTA\'l\'ÁB, éppen oljan jellegi) volt a búcsúzáé. A feledhetetlen napok emléke ekkor luár Műimben egész lakosságának leikéi áthatolta A bácaáaivról aeaki sem akart lemaradni i a főpályaudvarhoz rezeié út nient>ri ezer számra tolongott a bajor főváros polgáreága táraa-dalmi különbség nélkül. Mint sz érkezéskor, hon-védzenekarunk most is a gárdaezred zenekarénak k\'-aéretével vonult ki. Felváltva jálaz\'tt a kút zenekar, míg a pályaudvarhoz értek. Minden zenés* kénében kis zászló rolt. A mieink Iwjörzászlóval. a gárdaez-reil lenekara magyar nemzetiszínű zászlóval vouult ki. tjonvrdzenekaruuk a lleil dlr im Kiegeskranz játszotta búesészáuiul, a gárdaezred a Himnuszt és a Hákóoai indulót adta elő, a melynek hangjai körött indult el a honvédőinkkel a vonat Begenaburgba.
Itt a Kegeneburger Morgonblatt a Regent-burger Neueate Nachrichten a forrásaink. ttzek jelentéséből tudjuk meg, hogy mily leírhatatlan lelkesedéssel fogadták bonvédienekarunkat a regeusbur-giak. Érkező honvédeloket a térperemwuok üdvözülte b a magyarokra háromszoros Hocb-ot kiáltott. Az
Lapunk soha sem mulasztotta el, amidőn a bajokra rámutatott, annak módját is megjelölni, hogy ml|tént lehetne azokat orvosolni. És a háború alatt nem egy eszmét vetettünk fel arra nézve, hogyan lehelne és kellene jobb ellátást nyújtani a város lakosságának.
De nem joggal vMolhatna-e bennünket Indolenciával a közvélemény, ha most az üggyel nem törődve — ölbetett kézzel néz-nők az éhség és nyomor növekvését és az ebből előre látható társadalmi rend és jogbiztonság teljes megingását?
*
Olyan időkben, amikor a háttérben fe-ketéiő sivár kép annyira szembeötlik már, hogy a közbiztonság őreit, a rendőröket és csendőröket is a vagyon elleni merénylőkkel szövetkezni látjuk; amidőn előttünk áll a fenyegető valóság, hogy a háború nyomása alatt vergődő társadalom egyik része tevőlegesen követel könnyű zsákmányt ama másik részéről, mely a háború alatt a szegénység rovására gazdagodott, nem térhetünk egyszerűen napirendre c kérdés fölött, hanem gondolkodnunk, elhatároznunk és cselekednünk kell, hogy legalább az éhes
gyomrot, mely az embert bűnbe kergeti, elégítsük ki valahogyan.
A hatóságok azonban mindenütt azt hangoztatják, hogy a központok minden-] hatóságával szemben teljesen lehetetlenek és az élelmezés hiányosságáért a központokra igyekszenek áthárítani a felelősséget.
A tapasztalatok legtöbb esetben igazolják is e tekintetben a városi hatóságokat.
A Hivatalos Lap közölte az uj kormánybiztos kinevezését. Hogy minő munka-tervezettel jön ide közi bén k, azt még sötétt homály fedi. De ép ezért nem akarunk prejudikálni. Hátha ebben az uj szervben kellemesen csalódni fogunk és az uj kormánybiztos lösz majd az a Józsua, ukl égy jobb élelmezési rendszer kanaánjába fog ^vezetni bennünket.
De vájjon lesz-e neki elég hatalma \' ahhoz, hogy a központok cynismusát meg-löíja?
Egyébként az egész élelmezési rendszert sarkáról kellene kiforgatnia és helyese teljesen ujat teremtenie. Jobbat, Iguz-rágósabbat az eddiginél, i Kivételes hatalmának birtokában drá-

erkölcai diadal ós a siker nagyságáról szél az egyik lap jelentjének ama része. amely azerinl a nagy Neu-baussaal annyira tömve volt a hangversenyen, injnl még suba e b&ngveraeuyig. Egyenesen csodálatosnak mondja, amit Fricsay karnagy zenekarival produkált h beigazoltnak mondja a jövetelüket megelőző nagy birt. Minden azám hibátlan, gondon mind a kiválasztásban, mind pedig ai előadásban. A liegenabur-ger Morganblatt a legszebb zenei torzónak, Schubert Uuvollendete szimfóniájának előadásából szövi az elismerés és dicséret kusioruját Fricaay karnagy és zenekarának homlokára
A vtagyar zeneszámok előadásában ez a lap is felülmúlhatatlannak és csodálatosnak mondja a budapesti bonvédzenekarmikat. Kiemeli üerliuz Kákóczi induló átiratának előadását a a hangverseny ragyogó számának mondja tlouuod bires melódiáját J 8 Bach elfő praeludiumja fölött. Megdicséri Arányi koncertmester hegednjátékát a a hárlamflvészl.
Dicaőeéggel övezve, a művészi erejükben aoélu-zottan, a nyert elismerésiéi ás dicaérettól duzzadó erővel telten jönnek honvédeink november első napjain NOrnbergbe. A logadáa itt ugyanabban as im-pozáaa keretben folyt le, mint Münchenben ée He-gensburgban. A különbség caak az volt, hogy a fogadáson belát hatatlan lömsgQ einbertábor vett részt Az óriási tér — amely a nürnbergi pályaudvar előtt elterül — erre különös alkalmat adott. Szinte o\'o-dálkozva nézi az ember a pkotografiákat, amelyek a fogadtatás Qnuepét megörökítik. Ember-ember hátán,
miut valami nagy, rendkívüli eseménynél, amelynek \'jelentősége egy nemzet történetére hat ki A tért szegő paloták oromzatáról pedig nemzetiszínű lobogóinkat lengeti .az óexi aaái. Az egvaz város ünnepi ; képet ölt a Igjr várja neves homédzeuekaniiikt: előre is báliját fejezvén ki. a nagy múélveaeáéiV^ amellyel Nürnberg várta polgárságát megtiszteli. — 7 ,tiobrag főknnzal logadta aa érkező zenekart a nürnbergi magyar kolónia elnöke, Kórősy. Olt van a fogadáanál a város képviselete is.
Houvédoinlc a meaterdulnokok hazájában négy napig voltak, ük idó alatt a Vellodromban négy nagy hangversenyt adott Fricaay zenekara. Ebben a teremben 6—Ö000 ember fér el a a hány ItaagUn senyt adtak hoevédeink, az mindig zsúfolva volt. —-Érdekes fokmérője ez annak a iiópízerUsógnek, ame- \\ lyet lumvódzeiiekarunk azerzdt a bajor földön tett ! kflrútjában. \' -J
A Nürnberger Zeitung und Konc-spondent, a Frtnkwoher Kurier, Nürnberg hasábokat szentelték | honvótlzenekarunk hangversenyeinek. Komoly, tárgyi- | lagos, uivós kritikákkal Kzőlnak róla mindenött, mint | amely a dicaóretes elismerésre joggal tart igényt/ 8 j a közvélemény harsonái nem hiába zengik bonvéd- j zenekarunk diadalát. A zenekar minden tagját kiváló i müvÓHznek deklarálják a nürnbergi zenekritikuaok. A ! nürnbergi hangversenyeken Ziinmurunuin Ilona, flru- j der-Uwrstorfer Auguszta ók a nevea l»Kinaiaénekea! Penoarini Alajos nzerepeltek a inieink mellett. B nagy ; nevek werepe a inAitoroa a honvódzenekar inővóeai j
KAB0IU8 10.
ZALAI (0»m«l
kól szigort kellene alkalmaznia a kormány-! Mágics Jolán, PinUr Ilonka, Tóth Híoi úrhölgyek
biztosnak mindenkivel szemben, aki a*, Sándor; tffttóf Iván ^Mmj.
\' ,, . . . ... .\'„,.., , Pista: Csarmast hadnagy, Cserebogár Jóska: Koráw
elolmiszeit gyalíiatoS uzsur. céljából el-^ ^„„.a, Un*. Feledi U-
rejtl. [jog : Tyrjung hadnagy, OJginj: Stem önkéntes, Osapó
De bérkivel Is kivitelt gyakorolni Kr.nl főhadnagy, Kány. kántor: Andri
tekintetben súlyos blln volna. Egyenlő mér-|ji,10,.
tékben kell itt mérni nz Igazfágot az ezer-j Hisszük, hogy e jótékonycélu stinieló.dás Műholdas birtokos és a kisgazda, a nagy folt ha elótt fog lefolyni. ______
bank és a szatócs kőzött. ~ ,
És senkinek sem lesz joga hozzá, hogy HldirOkl&ntak flS hBulOZV8g]feK a közállapotok javítása érdekében alkalmazott ilyen szigor ellen lázzadozzon, mert1
ebben az élet-halálharcban katona és pol- . , .... , . . .
. , . ., , „ . \\ Zöldségniiivvakat és htizui a ok besurzeserc
gár ogyaránt alá kell, hogy vesse magét * s j i
egy egységes, Igazságos vezetés rcndsze- ] se*"yl kal\',u\'t"ak-
rének. A/- Uadigondozó Hivatal a Iwdirok-
■ ■\'" \' Unlak lU hadiözvegyek támogatására reális .lapon
A Falurossza: március 16-án."\' 1. Minden hadirokkant ós ötvegy, aki igazolja.
támogatása.
A Hadsegélyző nagybuzgalmu vezetője, Fnrkas
hogy söldség termelésért) alkalmas földterületet bir-
Vilma nrhölgy .kaaizs.1 házletredek és a hadiké,-,10 \'W Mrel\' »v«gy k.la ás. van arra, hogy föld-hUi beinek & sebesüllek húsvéti WM«nhor, bérletbe. ho«^nt é. . tó drfgker-
sára február 16-án a Polgári ügyletben nagystabáau ,<ÍTOlllffi Mrl""\' l,0f rera<!r» » \'tUkeége. túld-óftfa-eaMlyt rendet. Ez .Ikalotnm.l, remek sterep- természetben kiutaltassanak.
A •AlilbAninatvifabV QHA bneAna
osztásbán, |>a/ar díszletek melleit Tóth Jbdének a halhalailait KahiroHww cimU népszimüve kerül színre. A pompás népszínműben az egyes szerepeket a következek játszik: Finum Rózsi: Gayer csendőrfő-hadnagyné, Bátki Tercsi: Pongor Klára, Feledi Gáspár : I)r Viola György czredorvos, Boriska: Mohi Gizella, Uonoszné: Hudy Aranka, Osapóné: Mágios
A zöhíségiuagvaíiv 300 korona érték erejéig ingyenesen utaltatnak ki,
9 (\'Háládon, vagyontalan, állandó lakóhellyel vagy legalább alkalmas istálló felett rendelkező hadr-rokkautak és özvegyek egy drb. egyéves üszőborju beszerzésére 300 korona segélyt kérhetnek.
8. Családos, 3 holdnál nagyobb ingatlannal
! mustráló beszerzésére 500 korona segélyt kérhetnek. I 4. Családos, vagyontalan hadirokkantak éa öz-! vegyek 2 drb. választott malac beszentééáre 100 korona segélyt kérhetoak.
5. 10 évesnél fiatalabb gyermekkel bíró vagyontalan rokkantak és özvegyek egy drb tyőkecske beszerzésére 160 korona segélyt kérhetnek.
6. Családos, vagyontalan, alkalmas helylyel bíró hadirokkantak és özvegyek házinyulak beszerzésére 200 korona aegélyt kérhetnek.
7. Családos, vagyontalau, hadirokkantak és özvegyek liba, kacsa és csirke beszerzésére 30Ó korona segélyt kérhetnek.
Aki a segélyt engedély nélkül\'más célra hate-, nálja fel, vagy a tenyésztés és élelmezés cé^ajra vett állatokat engedély nélkül elacUk, a kapott: segély viwializetésére fog köteleztetni és minden későbbi vagy más természetű segélyre többé nem számíthat.
A segély iráuti kérelem, személyesen, élö szóval vagy Írásban előterjeszthető, még pedig vagy közvetlenül az Országos Hadigondozó Hivatal mezőgazdasági osztályánál (Budapest, VI. Vilmos csáttár-ut 37. sz) vagy az Országos Hadrgoudozó bizottságnál helyben, ahol minded segélyt, kérő hadirokkantak és özvegy a lent. emiitett igazolásokat is küldje bp, vagy ! hozza magával, mert a kérés igy gyorsabban elin-1 tézhetó.
j___-
Ünnepi szent beszéd a Felső templomban r j Vasárnap,. március 10-én délelőtt fél II ómkor 1 a Felsőtemplomban ünnepi szent beszéd lesz. Az | ünnepi szent beszédet Dr. Lukács József főglmn.
Ltel, IVtrisznyásné; Kovács Klára, Sulyokné: Mairjhiró, igavonó állattal nem reudelkezó hadirokkantakként mise tartatik. GrtUe, Falusi leánykák: Kriesch Mili, Barta Róuika,! és özvegyek mustra katonaló beszerzésére 300, két I
tanár, a jeles hitszónok taraja. Utánna ünnepélyes
erejének nagyságát mutatják, s annak méltányló el-; Gianicelli, aki Magyarországban több évig ólt, mint ismerését. I klr. operaházi tag s zeneakadémiai tanár. Gianicelli
S mert a reformáció négyszázados jubileumá- J tanár a zenekart \\ WahnIVíed villába kalauzolta, nak ünnepén volt hangversenyük elseje Nürnberg- amelynek parkjf .>an Wagner Siegfried feleségével s ben, az^rt hangverwnyük honvédeink az Jbrős várunk i néhány ismerésével várta. Fricsay karnagy közötte nekünk az Isten — choralissal nyitották meg. A1 néhány sióval, idejövetelüknek célját, hogy kegye-magyar zenemílvéwetnek tetézve jutott ki a szerep-1 létükét Wagner Itichárd sírjánál leróják. K szavak lés. Zimmermann Ilona zongorán Liszt Magyar ra ; után egyenesen Wagner sírjához mentek. Itt a zene-pszódiáját játszotta, a zenekar pedig a C. moll, má- kar félkörben felállolt s eljátszotta a Himnuszt. -sodik rapszódiát és Krkel Magyar ünnepi indulóját adta elő. A kritika szavai szerint zugó fergetegként zengett az óriási teremben a tetszés minden szám ntán. 8 a dagadó népszerűség mindig újabb és újabb diadalt vont ma^a után ügy az esti hangversenyek, mint a térzenék a város egész közönségének osztatlan elismerését szerezték meg mfivéezeijiknek. S nürnbergi vendégszereplésük a város valóságos ünnepévé lett, amelyről sxen;.ácíós híreket hoznak a lapok minden számukban
A nürnbergi harmadik hangverseny különösen
Mindé* november 8-án, halottak napján történt. Hogy a kegyelet annál ünnepibb legyen, Fricsay karnagy a bayreuthi nagy mester sírját megkoszorúzta egy gyönyörű beszéd kiséretóbeu. "Az érzés mélysége, a jövő zenéjének nagy mestere iránt érzett tisztelet ós eso Iá lat szép szavaiból fűzte össze e beszédét Fricsay Richárd; A zenekar e zarándokútja e beszéddel lett teljessé, befejezetté s kegyeletteljes hódolattá, amelyet a magyar zenei kultura nevében akartak leróni a nagy mester sírjánál. 8 mert a hely művészi fontossága a szónokol megihlette, kollégáinak s a magyar
érdekes volt. A Herkules terem ez alkalommal is; zeneitíflvészét ntvében ez Iblotségének és meghatottaá-tömve volt. ~ A bevezető szám Fricsay Richárd gának úgy adott kifejezést, hogy a sirt fedő kőlap Alba magyar indulója volt, amely tempójával s vál- "árkát megcsókolta s tisztelete, szeretete, kegye-tozatos melódiájával szerzett diadalt szerzőjének. Kr- \'«\'e jeléül a sirt megkoszorúzta. A jelenet a Wagner kel Rákóczy nyitánya, Fricsay Honvédszállás c. fan í család tagjait s a *enés*ek legtöbbjét könnyekig meg-tkziája mind a nemzeti zene erőteljes bemutatói vol- hatotta. n8 most harsanjon fel a magyarnak legszebb tak. Erről a hangversenyről sem hiányzott Liszt Fe és legszentebb imádsága, amely e helyen még soha-renc neve, akit első magyar rapszódiája képviselt. *em Csendült. És ez, Te halhatatlan nagy l^tek, eten Fókontulunk Nürnbergben honvódtonekanlnk ;. »tent, feledhetetlen halottak uatijnn a üli meretett. tlnteletére eMdet »dott. — Tatán e^kor logamtott 4» drága huánk kegyeliate(jea húitulatinak tldvOtlete meg Kriceay Hiohárd lelkiben a Bajreuthba való j legyen elStted" — fejette be staiait FricMy karnagy, larándokláa gondolau, Wagner Kiohárd i* I.Uxt1 At egíet Ounep lefolyáaát Cosima aaetony Ferenc airjállo/, 8 a tonekar — bár nyolo na|> ÓW ablakból nétte At ünnepet a Itákóotl induló tárta folyton hangvereenyzitt - a legnagyobb örömmel: be. Knnek eógeit.Wel Wagner Siegtried megengedte, *«tt róslt a kiránduláebaa. A tórparaiiMnok kölöu j hogy a teuekar minden lapja letépjen . nirról egv • engedályável — mert Kémetorazágbau e uólklll utainl, borostyán levelet » egy 5«i rót^t. At ereklyéket ném leltet — kOlön kocsikban ulaiutt a tenekar mutatta meg ezután e hál ura honvédeinknek aki-Bayrenthba Itt at állomáson egy cilindere, ur fo- kel imblawzel <Vh szivarral rendógelt meg llögy , gadta « tiszta magyarsággal üdvözülte at árke- kegyeletes ünnepnek emlékét megörökítsék a Wahn-tíket Az üdvözlő a Wagner család titkára folt, í triód villa elótt a zenekart le i> vették Kunek Ml-
körben felállított tagjai előtt 01 Wagner Sleglried és felesége, Gianicelli tanár, Fricsay karnagy és Baláts fóhsdilagy, a kísérő tiszt.
Még a Festspielhaiu megtekintése VQlt bátra Ide Gianicelli titkár kalauzolta kl a zenekart. A Fest-splelhaus elótt is késtült émléknek e^y felvétel a zenekarról. Miután itt mindent megtekintettek, a Szózatot eljátszották, gyorean az állomásra mentek ki. Az idó rövidsége miatt Liszt Ferenc sirjához a távol fekvő temetőbe neut tudtak kimenni honvédeink.
Így végződött a bayreuthi kirándulás.
A zenekar Bayreutbból Nürnbergbe tért vissza. Krdekes itt megjegyeznünk, liogy a bnyreuthi felvételeket NOrnberglíen \'-ste már városszerte árulták.
Nürnbergből honvédtenekarunk lílég egy kirándulást tett a szomstédos élénkforgalmu Forth városba, ahol egy hangversenyt adott uufolt terembeo. Innen visszajövet a magyar konzulátus veteléae mellett Nürnberg nevezetességeit szemlélték meg művésMink. A város imiemlékci közül a zenetörténeti nevezelen-sógü Katharinenkirohe regadta meg a honvédek ügyeimét, mert a nürnbergi mesterdainokok néhány Mázaddal elóbb itt tartották versenyeikét. 8 hogy a Herkules teremből kiszorult nép is élveue zenekarunk játékát, aHoldeue(echüne) Brnnuen előtt-a csocs-ives Uebfraueuklrche előterén — utolsó nap tértenét ;adtak. A u.gy téren., rengeteg ember tsufolfa sto-rongott s a legnagyobb csendben hallgatta a hangverseny számait. A műsor számait kizárólag mígy.r ■teneszHirők müveiből állították össze. A mugyar te iiének ily nagyméretű bemutatását egjik nürnbergi lap kifogásolja is, mint egyoldalúságot, mert ók Wagner inőveit mívesebben látták volna itt-ott, mint a lolytonoí magyar zenét.
Nürnberg után Würzburg volt bonvédwneka-runk diadalának színtere, ahol egy hangversenyt adtak Innen Passauba mentek. A passaui fogadtatást ™ vendégszereplést érdekesen Írja le a Passauer Zeitung. A Is gesellfsehsflliches, Küustlerisohea und uuionales Ereignis wird J», gertrige Kontárt in
maroius 10.
ZALA I 0 1 I, 0 K (
Az 19fH. évi tirmés falosztása
A kormány tervezet kidolgozásán fám*
doeik most. mellyel az országnak kenyórmagvakkal való ellátását 8 jövőre nézve egyszerűsítőn i ós bizto- j sabb alapra fektetni szándékozik.
A tervezet szerint előre meg lm állapítva a; magyar, osztrák ós német birodalom összlakóinak és hadseregeinek kenyérmag szükséglete egy érre. — Ugyancsak meg lesz állapítva mind a három birodalomnak kenyérmaggal elvetett földterületének mennyisége. Aratás előtt pedig a közélelmezési kormánybiztosok által kirendelt közegek fogják megállapítani a nyert termés mennyiségét.
A 3 birodalomban nyert össztermésből azután arányos elosztás fog következni.
Minden termelő köteles lu.% h megállapított terméséből aránylagosan reá kivetett részét a kormány által megjelölt helyre beszolgáltatni. A beszolgáltatandó köteles részén felüli terméssel aztán szabadon fog rendelkezni.
Ily módon akarja a kormány elsősorban az ország népének kenyérmag szükségletét egy évro feltétlenül biztosítani, másodsorban pedig a legális kereskedelmet rendep jogaiba visszahelyezni
A rekvirálás, , amely sok kellemetlenséget és zaklatást okozott sokszor olyanoknak is, akik arra nem szóigáltatták okot ezzel teljesen megszűnik, mert a termés beszerzése közszolgáltatás formájában és módjára fog eszközöltetni.
A lakosság pedig — biztos tudatában anuak, hogy feltétlen szükséglete egy termő évre államilag biztosítva van, nem fog oly vehemensen igyekezni kerülő uton minden ár megadása mellett magának kenyérmagvakat beszerezni ós igy a szabad kereske-
í delem számára a gazdáknál\' megmaradt mennyiség normális árak mellett fog a piacra kerülni.
ttir «t w $1.1 EtJtkt\\*
A polgármester és a háború.
stjirker Kriunerung bleiben — mondja többek között ^Jáj) zenei krjtikusa. A hangverseny színtere a vá-r.osi színház volt. Ugyanitt ünnepelték a honvédzenekari fogadása alkalmával. Ekkor az üdvözlő beszédet Wolf őrnagy tartotta, aki a civil életben hiró. — Ebben a beszédben a szónok történet! visszapillantást vetett a magyarok óh bajorok múltjára Innen indult ki a magyaroknak a keresztény hitre való térése w innen ment Erzsébet királyné — aki a magyarok s&ereteU királynéja b angyala volt, mondá a szónok — utolsó útjára. Az üdvözlésen még két ünnepi beszéd hangtott el « ezek mindegyike a szövetséges magyat\' testvéreket éltette.
A zenekar Passauból Augsburgba ment. Augs-hurghia\' menet Münchenben a pálya udvaron a zenekart ismét megvendégelték s gróf Thurn követ, gróf Urü88ch«r követségi tanácsos, báró Ramberg főkoiuul
Tüzeljünk fával! Zalavármegye Alispánjának 36850/1917. stáitu
rendelete folytán a közönséget a következőkre figyelmeztetem :
A hazai széntermelés egyre csökken, a küllöldi , szénbehozatal pedig távolról sem éri el azt a mennyi- 1 Béget, mely a kormányok megállapodása szerint Ma-gyarország részére szállítandó volna. A közforgalma Tollamra veszem a polgármestert és háborús vasutak és az elsőrendű fontossága üzemek nánnük-szerepéről irok ide néhány sort. Nem érdektelen ez. séglete jelentékenyen nagyobb, mint mekkora a há-8zemélye benne áll a közkritika szavának tüzében s ború előtti években volt és ezek rétiére szüksége* minden eseménnyel összefüggésben van. Nyugodtan szén mennyiség is csak nagy nehézségek árán fedet-lehet azt mondani, hogy soha melegebb s kritikusabb Miután nincs kilátás arra, hogy a szénwük-idóben állást nem viselt ember, miul dr. Sabján a »égl«t kielágithető legyen, gondoskodni kell, hogy polgármesterséget. Az érdekek csaknem végtelen Ián- i olt af»ol csak !ebH fával pótolják a hiányzó szenet, colatban fonódnak össze mindenütt. A háború egé- Nagykanizsán, 1918. évi március hó 4-én. sxen más viszonyokat teremtett az életben. 8 ha inoHt DE. SABJÁN GYULA. s. k, polgármeeier. ez élet számításaiba bárhol is belenyúl a hatóság - a HADSEGÉLYZÖ állói szombaton *
az ódium ennek első tisztviselőjére, a polgármesterre hó tö-An rendeull jótikonycéln szinielöaddsál ittíu-száll 8 azután mindent tőle kívánnak, pedig számá-1 néa*
ban s munkaerejében megfogyott tisztviselői karral1 Hogyan élnek Berlinben,
egyetemben ember fölötti munkát végez. 8 azután a Berlinben minden személy kap hetenként jegyre : szociális munkásság, amely elől szintén nein zárkó-! 1950 g. kenyeret (nem egészen két kilót), fehár zik el. 8ŐI számos intézkedésére kellene rámutatnunk : lisrt egyáltalán nem kapható, de 400 g. kenyéijegy e téren Legutóbbi rendelete a hatósági cipőműhely- fenében 200 g. lisztet lehet kapni, azután kap ről valóban foijtos intézkedés. Ami máshol bevált — | mindenki hetenként 6 font burgonyát, hetenként nálunk sikeresen fog eredményezni. >80 negyed kilogramm hu«t, 30 g. v^jat,
Cdvúzöljük er. elhatározásáért a derék polgár- | 60 g. margarint és 14 naponként háromnegyed font mestert Csak mielőbb valósítsa is meg, amit ígért j cukrot. Ebből tartják fenn magukat a berliniek. — Sok a zsaruokunk m^nap, akik mindannyian éle-; Hihotetlennek tetrtik, hogy a jó táplálkoaáshoz ezo-tünkre törnek. Ha egyet sikerül letörni az ó segit-! kott brandenburgi faj oly kevés táplálékkal beác-ségével és elhatározásával — sokan áldják azok kö-1 h«aao. Érdeklődtünk, hogy vájjon kaphatók-e ott • zül, akik eddig talán személyes okokból «llone szóltak.\' fentieken kivül jegy nélkül különféle konzervek, gyü-Skorpió. \' ro®\'®®^, halfélék, amiből Berlinben békeidőben" I mindig\' rengeteg mennyiségek voltak felhalmozva, A Dólattfal Segélyegyletének közgyűlése. jmlre alt R fetviláKositAst kaptuk, hogy egy élelmi-Vasárnap d c. fél M órakor tartotta meg köz- «*er kereskedés kirakatában több élelmiszer látható} gyűlését saját helyiségében, a Délzalai takarékpóuz- i mint amennyit egész Berlinben jegy nélkül besze-tárral egyesült .Önsegélyző bzövetkezet", melyen a rezni lehetséges volna.
részvényesek szép száiftWn vettek réssst. Eperjeey Gábor igazg. elnök üdvözölvén a megjelenteket meg-állapilotta, hogy a közgyűlés az alapszabályok szerint
A Saurmay-eetén felülfizetni szívesek voltak:
A harctérről a 20. Iionv. gy.-ezred tisztikara és legénysége 1000 Koronát, Frank és Tárea 200 K,
lett egybehiva ós miután határozatképes, azt meg-1 Köveskálla község körjegyzősége által küldött, miut nyitotta. A jegyzőkönyv \'felvételére Knausz László | Török Margit és Pitéler Anna gyűjtése 130-62 K, könyvvivót, annak hitelesítésére Armuth Sándor és i Bosnyák Géza, Vizlendvay Sándor, Bugsch Aladár, Kollarits Boldizsár részvényeseket kérte fel a közgyü- i Hirschler család Alsódomboru, Somogyi Gyuláné, lós hozzájárulásával. A tárgysorozat első pontja az! ujnépi Elek Ernő, Zerkowitz L^jos, Dr. Hajdú Gyula,
igazgatósági jelentés volt, melyet egyhangúi >g elfogadtak, úgyszintén elfogadták a zárszámadást és vagyonmérleget és a fülmentvényt a számadóknak megadták. A félügyelő bizottsági tagságról lemondott Strem Tivadar részvényesnek, aki 23 éven át buzgó tagja volt a (wlügyeló-bizottságnaü és lemondását
visszavonni hajlandó nem volt, működéseért jegyző-ésDr Horváth kereskedelmi attasé a gróf Curten i , ^„„^ ,„,.„„1, Hl.aUlo> Upul 1918. a zenekarral .Auglburgba utaztak. évre a Zalát jelentette ki. 4 választások kerülvén
Augsburg volt u utolsó állomás. A lelkesedés | , k||ípö igMg lsf,ok llJM| mi.grAluitallak, a fogadásnál leírhatatlan volt. A vonat ate robogott lnig , r„|ii|W8|6.|)iioU«igba uj tagul Fraok Manó be, s az esti homálj tui«jticiu)iu»i nagyban ei»elt»; jálaaztalott hti „ „zavazatszedó bizottság eluöke a fogadás nagyszerűségét. Az enthllzialiuus leirbalal- [)r Brtli Tivadar, tagjai Fiscbel Ijgos és BWer Jó-; neje, Plseher ós Báder, 8iily Kálmánné 50-50 K. lan, amely a uagy tömeget eltollótte. Fokoiott mór-1 VolUli. A válaazliUokkal a tárgywrostt kimerítőt- J "adó Arthur « Orula 40 K, Mesterioh Aladár
Sólley Tercei, Kóri Jenó, Inkey Kálmánnó Kigyáo, nagykaniuai Takarékéi,jilir r -t, Dólulal Takarák-Itónttár r.-t, Peati Magyar Kereskedelmi Bank, Nép-takarókpónitár Nagykanizsa, Zalamegyei tiaidalági \'Iktkarók pónitár, Nagykanizsai Bankegyeefllet r.-t. 100-100 K, Hirschler Elek Alsódomboro, Sebntyóa Oóza Oelse 60-60 K, Kolbensohlag Bóla, Dr. Rott Nándor Vmpróm, Dr. fiiinon György Veszprém, Fuae Nándor Alsólendva, Miltényi Gyula, Ifj. Thawy Imro H^jk, Kohn Hándor l\'tcsa, Bogenrieder József, Parányi Elek, Singer József, Stern Sándor, Gron Ferenc Sánc, Boeenfeld Adoll Fiai, Breier Izidor óa
A gardák tavaaal TetdmagSBülcsőgletóQek bessersise.
tókben iimétlídstt meg mindaz, arait elóbb honvó- lIÍ0 «|nok megkóstónlo a megjelentek érdekló<Jóeét delnk fogadásáról elmondottunk. A dagadó birnév , kOzgyaléat berekeertette mindig ujabb Dimbusat font köréjük s ez a fogadás pompáját emejle
ToLéiett diadallal fejoltók be egyetlen bang. versenyüket. OezUtlan elismerée, abszolút dioséret1 Tudvalevó dolog, liogy a rault évi szárazság koszorúzta innét játékukat I következtében a tavaszi gabnafélék, mint árpa, zab
E hangverseny honvédzenekornnk németországi | oly szok hozamúak volwk, hogy a hozam n korótjának móltó befejezése volt. ] \'dei tavaszi vetómagszOkségletót sem fedezheti
Innen haza jöttek. Diadaluk vázlatos ISrtólto- i Nebogy a gazdák vetóioag nélkol maradjanak, tót e pár soriján foglaltam össze, nehogy Friosay i városunk numeslelkU Polgármestere már r gobben Klehárd teiulkultilránk klllftldön »sló bemutatása és; intézkedni aziránt, bog) a midiuOvülésögyi minisz-inegismert<fé«e körűi kitrjMti\' érdeinájl elfedje a le-1 l«r utján laiaszi vetímaggal elláttassanak, ami való-ledós avarja. Valóban nemzeti missziót teljesített e!»ind a közel jövóben meg la történik, köróton, ezért álltunk meg előtte a dicséret és ella-, _ E({v, háziból való leány azonnal fel-ineréa szavaival j vétetik IQ W.jdils József kOnyvnyoul l^jába.
Csáktornya, Dr. Darányi Ignác Budapest, Dr. Neumann Aladárnó, Dr Lóko Emil, Strem Tivadar ás n»jf, Kunst ezredei 13—12 K, Gaóthy Géza Mura-keresztur, Bóhm Ignác, fiohultelaz gy. tábornok, Bknblioh I,»nks Zalaegerszeg, Möller N., Hirschler Sándor, N. N, Knortzer György. Hölcskey Itenó, Weis* Deieó Szentmiklós, Walics ós Doutacb, (lózony uj István Zalaegerszeg, Milhoffer Ödön, Lajpczlg Antal, Grtlnbnt Andor, Helui József, Keész lózaefué, Dr. BalU Jánoe, Berényi Árpád, Dr. Goda Lipót, Gelletich Kenatto 10—10 K, Szabó István » Kor., Dr. Sehwarz Károly, N. N. Budapest 7—7 Korona, Villák János 5 K, Szabó István Kiskauizsa, szabadkai 6 ezredbeli tiszt Fabick Károly 3—9 K, Wehry Hugó, N N. 9—a K , mely kegyes adományokat bálái köszönetét fejezi ki a Kadsegályzó.
IRODALOM.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Dr. Lukács József , fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, apiig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely mig egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed sti-lusálval élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tmlá-\'inak szükséges része. A mfl ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
-r- Aa „Élet" szépirodalmi éu infivésxeii hfii-apot (saüiktibzii Andor Jóxeuf) (artnloiu, ér
dek«M és akiuális kép.-k UKébzitilc ki. A kilQnó lapot oielbgpu ajánljak olvasóink figyBlmébe. SzerkusrtÓM\'g éa kiadóhivatal: Budap.-hl. I Keliér*Ari ut 16/c. — Klóíueiéai ár félévre lö kor. MuUlváuy«*Aiiioi kést-aéggul kDld a kiadóhivatal ; , „Vasárnapi Újság" raiuden 8iáma
gazda* tartalommal jelenik meg. A ,Va*árunpi Újság" előfizetési ára ne^yedévrt* tiz torowa, , Világkrónika" val együtt tizoukét kor. Megrendelheti a .Tattárnapi Ujnág" kiadóhivatalában (Budapest. IV, Egyetem-utca 4.) Ugyanitt megreudelhetó a ,Képes Néplapa legolcsóbb újság a magyar nép számára, C ttlívr# a • "
HABonm io
Kudre, Porzsolt Kálmáu\'éa máaok Írtak eikkekat.l T"* TT Tf W£T( $ bel só inuukatárMÍ a többi közt Haiiáuyl Z«wlt.| Butkay (lyörgy és Ossrna Andor, Nagy Kndrn « ját ra|zaivfl| tarkított cikksorozatot kozdett berni*
vidéki nii.Mii furcsaságokról. A Magyar özinpad . . __.
előfizetési ára egy évadra \'28 kor. egy hónapra 8 \\ >1 U\'VIIIOWO INilü\'VKílíll/>!líl,
kor. A kiadóüivaial Budap-t VIII. Bökk Szilárd- ~ n ö .
utca 18. Kívánatra .gy bélig ingyen küld mutat- gjf>5séü0f101* 0/111*VílS-O/HIlOUíi, vAn\\számot.
! f>» <
—-—- Az újonnan átalakított modern nagyteremben
.A Világháború mindennap Urtatlk elöttd*.
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
korona 40 fillér. — Magyar Satupad. Hudapüat >\'g) "ll\'.w aiiuháli If-ael napilap\'. ut Kréojl Niluilor: »««rke»iléHÓböü m^uJnlMiiö Magyar Stinpad teli<*e« uj formában, iionipá. afatuálla müftlaii lajcoklixl orsaiKu. aevo kiváló Írók kaari\'inaköilósávol jelenik | mofí napról-napra a gaiuháx, tene knriét.. é« t nioii világából Tal 6 lirdekxa kötluiuáiiyaköii Irtás A7, hlraknii Aa plkáiin pletykákon klitll kOlSn foiilalkiiiik • vidék atioliáii á« mdvéat/bireivel la. — KddiK alá inaiba Herceg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb mflsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia I legelsflrendfl, legújabb s legremekebb alko-jtásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb ;s tanulságosabb mflsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN\' szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s légér-Itékesebb moziműsort mntatja be, finom ntd-| vészi ízléssel összeáll,tva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé
A-i—r t Q A f ^ tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A Z U «J Ö XX Vjr mflvészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű ! zongoraművész szolgáltatja Minden harmadik | nap uj remek műsor A „BERLIN" nagymozgó szinház látogatását mindenkinek a \' legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap [5, 7 és q órakor Vasar- és ünnepnap fcl 3. 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség i szíves pártfogását és az előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELÖriXHTÉai ÁRAK 1 ;áa» »»i. ....»• koro.a.
rllárro
ttgy hónapra
Megroudelósl olm UJSAQ KIADÓHIVATALA VII . Ráltóoni ut 54
14 K. - t
* m. 70 r.
Hudapest,1
szára
és ]ó
huzóharmonikákat
I-sőrendfl iiiinőscreí ajánlok <i legolcsóbb árérl. Továbbá: Hegedflk, citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi* Wajdits József
hangszerkereskedésében.
n ■
B
NAGYKAiM ZSV\\, DKÁK-TÉll I. SKÁH
Miudonfóle hangszerek javításra elfogadtatnak!
\' HyöőutoÜ . lapftajdono. Itj. WajJlu JÍMaf Wn,n,o aí,iáo,u. N.g,!,..,.^ ,-------
s7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918, március 17. VASÁRNAP
11 szAm
:>»rkeH»tdaég és kiadóhivatal Deáktér 1 Tataim i l«a. - IMiUhi aljei.h.a a»itat.
IC1. ■ r * • > 10 :
Kemény LlnU
Eröa Sándor
Megjelenik hetanUstT«tfUr.
UlHtM ár. ávi« ló kU, MUm S
>•"•«. • karaa*. » ItlUr. -

>n« I
Lloyd George bizonyára tudja ezt. Jobban tudja, mint bárki más. Tudja, hogy ezek kiesnek az entente gyűrűvé kovácsolt | szövetségéből, semmi sem akadályozhatja meg az altalános békekötést. A háború egyik kemény diója feltörve: a Balkán megoldva akkor s nem kell tekintettel lenni a végső nagy alkudozásnál erre a dologra, melyben a központi hatalmak fait accom- , plit teremtettek.
I IftwH Cnnrnn .győzelemnek ereje omlik el. Hol van
LIOJR BOUiyl. Oroszország, amaly Angliáért először ro-
Pöft\'eszkedvo ül-e most a londoni pa hanl a tűzbe? A tllz őt emészti, őt magát lotában Lloyd Gsorge ur, a mindenható gyújtotta fel: mint egy óriási fáklya ég az miniszterelnök? Kerek arcén ott van-e n e8>\'kori nagy birodalom s Angliának ezt megelégedés mosolya? Átrüti-e roskadozó 11 bcls° tüzet eloltania mér nem volt elcg testét az a győzelmi mámor, mellyel annyi j ercjer sem elí.! ravaszsága. Ez * szál el-időn keresztül szuggerálni tudta hasztalan fakadt végérvényesen, vérző szövetségeseit? Látja-e ezt az angol államférfiú? s
A nagy vérszagu imperiáiizmust: pénz-\'\'"Ü0 0. hogy Románia, melynek orvtáma-éhes világhatalmat lehelő palotában meg- j fsától annyi sikert reméltek, a békekötés
tanult-e végre gondolkozni Alblon kegyet-1 küszöbén áll? Hiába nyújtja ki hosszú Iá- HueparAoyok a vendéglókban
len zsarnoka? Gótstilü Íróasztala fölé ha- &z °ngol pók-ember, ezt inegakadá- A „,p „„„ lud gyoraan felmérni a
jólva eltöpreng-e a legújabb idők estnié- lyozni nem tudja már. Romániát is elvesz- * horiionlrál, mint amily atédtllelee gyoraaaággel
nyei felett? Rideg és embertelen szivébe lell«k visszavonhatatlanul. emelkedtek a vendéglőkben t hu ée ételárak • va-
költözíilt-o már be egy parányi cmbeisze- S az óriási háló, melyet a központi \'"k * ít«ln"™0«1\' *■»>.
, .........., t r Ei meg mind megjárná tán, lia ezen eineUa-
ielel? hatalmak köre font az entente pok, egyre ]m| egy0lt „ „^ „ ne ^ „„.
Szeretnők látni ezt a mániákus állam- lazul, egyre gyengül. Szerbia és Montc- Mll,jrli |,0Kj , vmadé^lAkra utalt Ingán; emberek %
férrtut, amint szivarfüstjébe bámulva oh ne- negró már úgyis csak hangszerhordozók az . kojjlottoiAI valósággal elerótlenedeti múmiákká ungo-
reng s az illanó füst felhőkben tovaszállani ellenséges hatalmi koncertben. Nem számi-íródnak össze, amikor a leadéglóeök Islhiiva, dnnadt
látja gőgös terveit. Vagy — amint színes\'1 tanak, instrumentumaikat elszedtük tőlük\' Hv«tt*««; -wm-a fíáboro njn-
ceruzával térképére hajolva lörii el a d,a- idejekorán. De már unják a bőgőhordozói ^"It\'^Xk\'X
dahntts reménységgel. meghúzott uj liata- állapotot. Szeretnének ék is otthon lenni s a [||ti kjsJi|K1|JutuU , ^^„j^, vend«gl«i kwa-
rokat. .. Hiba csúszott u szániitúsába. A meglelni a saját hazájukat. Minden jel ton ,s|j airreniuátleark fogják majdan leginkább
nagy pók hiába szőtte a grandiózus hálót: arra mutat, hogy már nagyon is keresik irigyelni.
lassan-lassan elpattan annak egy-egy szála azt az ösvényt, mely visszavezeti őket tüz- i
s minden szállal a reménységnek és a helyeik mellé. Adakozzunk a Hadsegélyzónek.
Megjöttek a színészek!!
- éleikét. -
Irta: ZOMBORY GYULA.
Vadkerten már belek óla várták a sslotársulft-
toi A .titkár" hetekkel u előtt lelazedte a „bérlet-
pénzt" 18 „Tátogatott- előadásra, melyek magukban
foglalták a főváros valamennyi kieeprOaöU darabját,
.... ., , mi . ., ,, kikötötte Hintának,
,Kikapós patlkárni"-tél kezdve a .Hálókocsik ellen-; *
öró-íg - Sióval: pikantéria volt kilátásban elég, hogy
Mikor a sürgöny megjött, a doktor keiében a kisasszony, u \' Uiálbrvoé feles\'gestól, a reformálna í dokumentálja lappal, rO^tön nyakába vette a falut, pap, a patikám* «i»géd priilcipálisnéjával, a borbély 1 (mondjuk várost) a csak ugy brevi manu u ftlila- sánta segédjével, a pék, három eladó leányával, a kon kiabálta be aa uri házakba. .holnap jönilvk t- jnőzes knláesos laki ftittábui az utcán vette fel a Hogy kik ? senki sem kérdette, liialen valamennyi- kabátját), mind oda gyülekeztek « kendő lobogUtia- | liek a 6 forintos bérlete fűzte gondolatait ai érke- sál fogadták az érkezőket. (A mélMkalácaoántk nem zőkhöz Tehát jönnek .... lévén zsebkendője, a dohányzaeakőját lobogtaMa.) A patikáruanó még az utcára is kinuladt fi, utolsónak érkezett aa uraság lovászmestere, aki valahogy a primadonnát okvetlen ralkor a königgrlcl talárfutás alkalmával í.....
hozzá szállásolják, mely a városban kilzelisiuert ének- volt, conzequenter lovagias szeltemli, azon rohamában
hangjával gyakorlatozni akar a primadonnával, a esapra flttetett egy hordó sört, habzó poharakat otet- ,/
Vadkert intelljgenmájának azót, »«• » B«ior-, tolt\' szél « egy^gyolt intelllgeaclán^\'s pohár eme- |
canpa Uánykolódisból álltak; .hg tudtak fekeun ma-, ^ JJ \' ,u(lke,lvelí,i oldásokon ér-\'lé»el OdriMlttt a s»kérríl 1emá«ó zsenik,-! *
hogy eddig békés ur*. életükben valam. K ^ „,,,,„ . ur<k * hslfJek kMÍb,n „ 0„ latl
világra «ÓI4 bolondot el ne kl>„«.en«k. Vártak. | jj.^ mindeDki élje„Mtti 8irg, |u|, raei,„ ^ mtr , ká„u,r „,.
annyi liamia trilla nem hangzott i
Egyszer aMán megjüll a slrgónj, még pedig egyenesen Mátészalkáról, hogy: bákt«n, tomácon, ndmoo, kertekben, mint «Mh
.Táraulat holnap ott\'. napon. Szerinte elíre kéjelegték a azlupad ha-
MályásföUli, igMgató. tásaiban A sürgöny a doktorhoz jött, mint aki a f5vá-! Másnap a szinéezek csakugyan megérkeitek rosb.il eltöltött idő alatt legiukábli hoziái.ótt a mü-1 Megérkezett a művészi gárda nagy oldála. szekéré-1
Vadkerten, azo-1 togatott szét, nagy bewöletáben éetre sem vért
hogy a pohos sngóoak három kriglit nyomott a mar- j kába, aki hazafias köteleseéggel markolta meg mind h báromnak a flllét áa dioaéret legyen érte, hál hajtásra !be Is kebelezte a báróin krigll tartalmát. A szekerek laaso tempóval egym\'áautáÁ\' érkéz-
udvarára, hol hogy 1«
Téaxethttz a aki — ennél hogy nótlen embor volt,lkán. Férllák, itök, ládák, utikoaamk, dobozok halomra tek , állltotuk be á .0111 inmiár-leginkább akart* magát hivatva Tbálla papjainak slliányvá a hoaszn áyujtór. erwztett szokoreken. raodégiós kéidöriaölve mámitgatu,
papnőinek egy puhapárnás szezont eszközölni. Kzt, Amint u alsó szekér ménkQ nagy ládákkal s paiss délben (ennyien voluk Thália papjai a papnál), meg is Ígért.) Kepkényiaek, a társulat titkárának, aki ■ caak tetején néhány férd és növel bekanyargoU a\'I« pörtrölt eate, hozzá kétszerannyi szelét kenyér a j bérietgyüjtéskor »bl>ai) a szereiioeében réateeltlt, hogy! főutcára, egysteriben Ulpon volt\' egém Vadkert. A | talán egy kis boroéáka is, a tervezett 12 előadás » doktor vendégéül látta, (Igaz. hogy csak a divá ! városkáiéról írnok, végrehajtó, de még maga a ideje alatt.mégis oaak hoz egy kis forgalmat. Hát nyon, vánkosul egy báránybőrös lábzsákot juttatva a jegyzi is a vendéglő elé siettek (« .Uillmadár" elé), még az előadások után olt maradt vendégsereg I. . lirai szerelmes titkárnak, takaróul pedig egy vörös- hogy lámák eonek a nomád népnek a bevonulását. Keményteljeeen mosolygott hozzá plüs ablakiirapsria szolgált) l\'Danitó, tauitókiaasazoiiy, kántor, ovodásné, a postás A szekereken a követkeaő rendben helyeakaá-.
^\\éríicahrSon.
•Aff hímből A/ tca<f m.HcM csata " \'poli/osióit, lég reng: „iíjtt^ a busa f\' .\'fiős ba/dlrassdutan *udut.ctörc Retkesen bdlran •T begytetőre így éíjcusÓ, ijju •Kis magyar csapat • . filchét ütegek pad Qyors /ü$e aíall •• ZTemi gépmadár repül, (T sor meginog • Wortafmasav ocgyüí Jmdba stilok, M hdtrdt a\' eílcn ... „ ffiuk, utána / (f magyar nem retfen, 9Tcia lehet gyáva /., ." •Kidől pdr< a sorbuí, •Képesebb marad, Vfidrsa könnye csorduí, tfíisÁalusl ragad ■•
Tágja, hti] tépi (f/jav cHetiéi, \\
■fíosstuval leiéti íponsti-retelét.
Jfiitd s fia cégetér majd *{ gyilkos csata, ypomlokdu babérral, (pyözve jöil ■■ haza . . . "Nagykúiiittu -Mmlk
t. i. Ölik.
Március 15
mibuk.
József napja.
Városunk védóatentjének liucsnnaflj. a jOrS ■ 1 Iliit keddjére Mik. amikor a kalh. hMk ünnepi dint öltve járulnak v IJr elé ItOnjörgéMiUkel. Kétszeresen indokolt <u a műi nehéz napokban tinikor ;>i egész világ valóságos ftrfllétben gyilkolja, pusztitjs egyuíáist. kivetkőzve minden\'bniberl ntmeaebb érzés-bűi, a» Alfátoknál alacsonyabbá aljaaoilvs, lioaaanvj. _ gyától sarkalva eszeveszetten ront .agymásra ». glóriái von a löiu«&yilkMOk;ifni<, filé,pusztítva, rabolva, kftnnyárban füzódve liheg a diadalért, feledve, hogy ! amit nem kivánsz magadnak, tv »e tedd azt másnak Vajha a jövó reánk követkézé tavam., meghozni elkövetkeznék a iiiíikíiivA-iuukra nézve áldááiik. «|>edTe várt. megértért, linzi héko s leitáradnának a könnyek allelnját mondva
I ■
Derűs fénnyel Millant fel a nap, majd ellHimlva , Imrtongató hideg szelet liowtt estére kelve." Mintha rSményelok mokkáját »ak a már régmúlt kinös nagy napok [lofolyáaál! j,
akarta volna lllmnOrátíli ^ Ibvi". .. ------- ~ —
Utcáink knlsó képe álig iiulta el, hogy • nagy j onrínilhelnénék a béke hajnalának nemzeti ünnep évfordulója volt; itt ott.lengett ogy-egy nemzeti lobogó. i
1 Az emUerisíg fáradt, kimerült, lelke nmn tud\'
I hevülni,\' bilincsekbe verte * lelkét a kjnyér gond, a megélhi\'léa aiiiphiwi neliéáégei
i. Az ifjúság, az örökké derűs a lelkesedni tudó\' Batalsig azonban áldozott március idusának a az összes tanintézetek megölték a magyar nemzet újjászületésének tűnsz örök emléklt napját, j Az elemi és polgári iskolák ünnepélyes istentiszteleten, majd iskolai ünnepség keretében adóztak a nap emlékének, a kereskedelmi iskolák az inrate-
Klneveaéa
Mint illetékes helyról értesültünk, a vallás és : köioktatásllgyl miniszter Koglerné, \'Darr l\'ironka.gel-sei és Nagy Irénke helybeli helyette* lanitónót. a nagykanizsai áll. elemi népiskolákhoz lanitóllókké \' kinevezte.
Az nj tanerók már rég óta kedves ismerései a kanizsai tanitóleatülelnek, különösen Nagy Irénke Nagy Lajos helybeli tauitó bfyos leánya A tanít\'.-
remben. pedig tantermében ; ^\'-\'"^et *
tartott ünnepség keretében rótta le emlékezését iiagy eseményeivel szemben, oly megkapó oly precízen betanult és előadott műsorral hogy a jelen volt s a társadalom minden rétegét, Képviseld nagyszámú J hallgatóság, nem győzött a tapsokkal eléggé leadózni. Különösen ki kell emelnünk\' azonban Hacht-
tek a társulat tagjai: Az első szekéren az Igazgató ü|t feleségével s egy vézna szeplős kisasszonynyal (ez volt a szendei, mely egy hosszú nyurga fiatal r.bérrel, kinek pepita nadrágból kicsnngö vékony láb-\' nárai a nagy vörös ládáról egész a felhágóig nyúl- íbaU8Pn Uj°9 V,IL 1 lérlÍRW\'1 tí,ftidoU bü"
gadják a testület kebelébe s a kiket mi is Hzivélye-sen üdvözlünk.
A fiatalkorúak arköloai romlása ellen.
Pest vármegye közgyűlésén annak idején pana-felszólalások hangzottak el a fiatalkorúak és.
i gyermekek egyre\'terjwlő erkölcsi zülléséről. Dr. Pa-_ . : . ít „ .. .,, . .r . liay Tibor főispán azóta a pestiu.gyei ÍŐtisztviselókköl
lak. Daruvári Árpádnak, a hós szerelmesnek mutat- • A ^uer.uann Perenc Domlik Gyula, ^thea | u ^^ ai)ltíl l
kozott l>«, mikor egy zökkenéssel lenn volt a földön,1 Kirül> által k,sért 8 KüP4ri JÓMef ml U,,ul6 mig a szendét az igazgató Zátonyi Margitnak ne-\'ál,R\' dÓHdoU ^ RAkócti ^^ cimft BWU.1J1011UB1
vezte. Mind a keltőt azon helyen meg is óljonezlM a;melodrámái s az ünnepséget bezáró Hákóczi indulót,!^ r ^^^
pák, meg a borbély is tapsoltak is hozzá, mint va- mHl ^ind ki emelkedő pontjai
lími jól likerült jelenetnek. az W** mflaorral feledhetetlen kedvns emlékeket,
. j\'i i • ii • , , , hagytak a jcleulévók lelkében, dicsérettel omlókez-
A második kocsin hármau ültek, négy ladá-. . . . , . . . ... , ...... ,
"• , „ . , . . \' D/. . i ven az ünnepséget rendező és előkészítő tanári kar
, val vegyest nevezetesen : az énekes primadonna Völgy | . ... Vu- A . • m . • • xi
tíi „ l- ■ un « »k • x ii i • nemei érzékkel biro kiváló tagjairól. Birike, egy kts gömbölyű tömzsiség, szé es rózsaszín : **
szalaggal állához leötött nagy pamella kalap alatt. Mellette Sólyomváryné a tragikáné, egy szörnyön csontos hölgy, aki bizonyos büszkeséggel szokta emlegetni, hogy neve már az „üttörókH sorában ott volt. A harmadik a nwlvill szerepeket exakváló bari
mult napokban az állandó választmány elfogadott. A szabályrendeletnek egyik fóelve a megelőző intézke-és gyermekek egyre ter-jedö züllését megakadályozzák, a szabályrendelet, tizenhat évnél fiatalabbak védelmét mondja ki szeszesital, dohányzás, mozi, erkölcstelen olvasmány ,htb. egészség, és orkölosrontó hatása ellen. Szlgoruv büntetést szab a szabályrendelet akár a szülőkre, akár az üzlettulajdonosokra, ha a fiatalkornaknak módot/nyújtanak a titkos dolgokhoz való hozzájutásra! Az ellenőrzést elsősorban a s/.ülőkre bizza a szabályrendelet, azután pedig a gyermekvédő bizott-
Ugron kinevezése erdélyi királyi biztossá megtörtént-
............... . A hivatalos lap mai száma közli a következő; aágokra, amely utóbbiak férfiakból és nőkből alakul
tonánekes Ozauyuga PiMa. azzal az előtte járó hir-;k?rA|yi ^ nak s a közigazgatási hatóságok támogatásában ré
rel, hogy Sárospatakon két asztaltársaságot ivott lej Kedves dr. Ugrón I Magya miniszterelnököm szesülnek, de különben a gyán.hatóság hatáskörét
asztal atyáig, egy este maga ellenben teljesen joza-! előterjeszi^ére Önt a háború érintett erdélyi gazda- nem érintik. Ezek a gyermekvédő bizottságok ügyel
nul men^ a „Gólyába" reggelizni s a pillérhez az\'8*gi és társadalmi viszonyok helyrehozatalára és irá- nek fel a szabályrendelet iutézkedéseinek a megtar
volt az első szava: „Kgy liter vörösei!
jnyitására királyi biztosommá ezennel kinevezem.
A harmadik kocsin iöU az apaszinósz Uöresöki bácsi, örökké elmaradhatatlan fekete szemüvegével, . melyet azóta visel az öreg, mióta egy csomó elher- \\ dált bérletpénzért a derecskéi szolgabíró njogkiirreu-; tálta; továbbá 8sakolos«y, a komikus, hitestársával í
Kelt Hadenben 1918 évi március ö-áu. Károly s. k. Wekertc Sándor s. k. Nagykanizsai krözuaok.
Most ülésezik az ad|iíiye0 bí^ttság, mely
Szakolczayné Rózsamáli Mili kómikánévál^ ki.uek ^inyereségadókat van^ Hivatva kivetni. Kddigelé több közgyűlés elé kerül, naranessárga teveszőr sáljához olyan jól festett az t^mijU lőO polgár hadinyeresége lett megállapítva,
: tilsára s az előforduló szabálytalanságokról tudoiuáil adnak a közigazgatási hatóságnak vagy adott esetben jelentési tíznek a fiatalkorúak bíróságának. Egy-szersmind joggal bírnak arra, hogy megintsék é dorgálják a kiskora bűnösöket és figyelmeztessék < \'szülőket. A szabilyreadefét nemsokára a megy
rzörnyüséges^ pirps pünkösdi rózsacsokor, melyet! akiknek neveivel a jótékonyság terén alig vagy egy-1
■ugyancsak meg kell _ fognia, hogy vele együtt hömpölyögjön a nagy csizmadialádárói.
(Vége köv.)
Katonai lóállom»iny tavasai munkák végzésére. Herényi Béla gróf földművelésügyi miniszter;
...... értesítette az alispánokat és a tvh. jt. városok pol-
\\my álltU,,A*n "W hmn megtartatni « gár.nester,|t. mint a gazdasági munkabizottságok el-
"*g.L Vlre "HÖ Qtlü*P lűkU ktíddan nök<il\' R éx honvédelmi miniszter in*
ae] áftálán nem is találkoztunk
A húsvéti országosvásáir,
llan
1 évben i
1 fog meg tartatni.
i lézkedeU, hogy a tavaszi gazdasági munkák végzé-

afAttÖftfó 17.
)
>» 7. A 41 A * K 0 A L 0 U T
^árel^%yeCpótte«fek(j^r|atorifti lov;
időnfr jehetjjsóghezf ki!^ ininétei adiiJhift\' kr*a |ÉBá»>tl A« ^•St«m*tnMr\'«!fdrrrttephrt(rítsiiolts*pok irozltlr
izonytalan számban <:li -lovak 1 mim ka-
j bbwll^ágpkjfal; fa igénylés^ t«bát * iöFfényhjtósági gazdasági munkabizottságoknál terjesztendők elő. A lovak <wak olyan köreetbe adatnak ki, amely az illető
A hadiárvák díjtalan gyógykezelése kaeró nélkül visapaii^ad^-ás olyi
A balatonH-/(d)adii\' gyógysz^n^ónuniban ikiáz im&mWWWm
hadiárva nyerlmt ingyenes gyógyktaelést. A jelenleg 8,,kra kH" tekint*Uel ,(\'nui\' akik fó,dÍ»k
üresen álló helyekre a fölvételi kórvényt bélyegmeft- izorultak.,,A köam ^eiyleléaéflél tekin
a Zéófia GyerinekszanrttóViuut Kfryesttlethei
tettel kell arra leimj, hogy mindenki elvégéi
Stáhly-utca 15 ) kelí benyújtani A kérván7 inelletUlo«rövldflbb idö ilfttt g«d«ági munk^j
...... , K. .. . . (igazolni kell hivatalosan a pályázó hadiárva voltát1 ft20nbeQ nm< ho«* a munka 8lá,ldíko8
polteattől legfeljebb négy nab. járásra van. Az .lyen ^ orvosj l)il(,nyitványl PJ„ Hrró| j bárki is kivonhass magát a közkötelesség
hogy a pályázónak csakugyan szükség* van szana-l*101 A "\'""^ö^etitőket a fölmentettek sorából!
tóriumi kezelésre. Az orvosi bizonyítvány mintája az kel1 kije,ö,oi- A,U,4bw az R ■
a kevésbbé íoutos és később
célra kiadott lovakat Vasúton szállítani semmi kőiül-mények közöU seui lejiet. A lovak élelmezéséről és ellátásáról a gazdák kötelesek gondoskodni.
A kiadott lovak kizárólag a tavaszi gazdasági munkák céljaira használhatók, ellenkező esetben a lovakai azonnal bevonják.
Zsarolnak a kofák.
egyesülettől díjtalan beszerezhető. A szanatóriumban elhelyezést nyerő gyermekeknek és azok kísérőinek utazása díjmentes
Aki önmagának rekvirál.
Városszerte szájról-szájra jár, hogy a helybeli rekviráló biztosok egyike az általa összegyűjtött «
bogy
pótolható munkál elhagyásával, minden, kisebb és nagy gai csak azokat a munkákat végezaék el, melyek a tei més előkészítése és betakarítása érdekében inulbi nul szükséges.
Nagykanizsa város közegészségügye februárban. l)r. Rátz Kálmán városi tiszti orvosnak Naj kanizsa város február havi közegészségi állapotairól szóló jelentése az alábbiakat tartalmazza: A felnőttek közegészségi állapota kedvező volt, kórjelleg nem
» 6-ik év befejezéséig szükséges felügyeletre gondol j ^ ^^ - ll4,isll,M |el(8_
t»k. A községi bstoságok határozatai | |,.g4t elrekviriljik • .....
>gj e l^rhatárelérése után a gyermekek a város j Megnyugtatiaul közöljük, hogy mind ez merő gyámsága «lfi| riboMftvukk h tovább, e^^^.jkoltolmény. mert efféle rekvirálás elrendelve egyólta-
az egvea gyámok feladatkörébe utallatik. A tanács •azöiibkrt\'ldőkézbeír felismerte, hogy a közgyámi hivatal kiterjesztése a 21-ik életév \' betöltődéig kívánatos és ily értelemben hozott határozatot a képviselőtestületeié terjesztette jóváhagyás végett. Német-"%>rszág$bbi nagyvárosai már vsaknem mind a közlünk a 14-ik életévig való kiterjesztése mel-döntöitek. Sőt töbfj nagy váróéban, mint Lipcsé-Í Drezdában, J)m mstadtban, Eberfeldben a házas-fonMvnl született gyerniékek betöltött 21 éves korig j&jlanak a közgyámi hivatal felügyelete alatt
Ián nincsen. Csupán ártatlan összeírásról van szó, melyet mindenki maga fog kiállítani s amely Ián éppen azért történik, hogy meggyőződést szereztessék, miben szenved az ország lakossága legnagyobb szükséget. "
Felhívás a hadifogolytartó gazdákhoz.
A törvényhatósági gazdasági munkabizottság . mellé beosztott ügyeletes tiszt irodahelyisége is ke-: zelő személyzete oly tetemes személyi és dologi kia-
Hova-tova a termelők teljesen eltűnnek a piacunkról s helyöket teljesen a kofák hadserege fogja
elfoglalni, hogy az amúgy is kiszipolyozott g\'inlndwi\' lw,«n,r4h terményekből lakására is szállítóit, oldalról kizsarolt közönség zsebét teljesen kizsákmá- azt olt suját céljaira felhasználja, nyolják. Neln áll módunkban a dolog után kutatni, de
Helyén v^inak. találnák, ha néha-néha a rend-- mindenestre helyéi, való volna, ha ez ügyben a
^^SthuE WTT " mamP,llá0Íók,)h 81halóság a nyomozást elrendelné\' s itt ha a dolog a , 1V ...
a visszaélőket a piacról kitiltaná. ! valóságnak megfelel az illetőt példában nlegfenyitené. 1\'* megbetegedések száma csekély volt,
A házasságon kivül született gyermekekórt.! ~ . ..... . . ... halálozásokat leginkább idült szervi betegséget okc
Nem lesz altalanoa rekvirálás. ták A gyermekek közegészség! állapota eléggé k«
Berlin város közgyámi hivatalának működése! I)|etóktelp|1 ének mjnt ri\'.mhirkópt.u tei. Tetó volt. leginkább a légző szervek hurutoa bet* már legközelebb fontos rendelkezései bővül Amikor uton.utfó|en R llwköaönWg karéh*n, 1)0gy Jségei uralkodtak. A heveny fertőző betegségek csök-
1919. áprilia elsején ez intézmény a Berlinben ^-[komfiny ülmid6|te\' R, áIUllinoíJ MrHi»l* melynek kentek. A halálozási wány ig^n csekély. Járványot| letett törvénytelen gyermekekre életbe lépett, csakis fo| An ,l4w4WliIrt, jirvn iuiu(jenkinek akár ruha\'és fertőző betegségeknek mindössze 11 esete forduld
a A.il/ ív li.ifui.ly Acii.r oinkoiSirnu f.ilflír Ooli.l rí. <rnndnl .. ,, . , . V, , , , , , .,JÍ3
elő a inult hónapban Nagykanizsán és pedig tifu4 2/dilteritisz 1, vörheny 1\' és gyermekágyi iái 1 esetben. Súlyos sértés, öngyilkosság és elmekél egyetlen esetben sem fordult elő. Február hónap ! sorin Nagykanizsán összesen 99 haláleset volt és pedig az\' alábbi halálokokkal: aggkori végklmél 9, tüdőbánlaliúiilt 2, vörheny 1, ránggörcs 2, tfldö-gümŐkór 6, szervi szívbaj 2, veleszületett gyengeség ! .1, gégerák 1, -agy bántalom 1, HzéjdagMMi 1, vizkór 1, vémiérgezés 1, megégés l esetben, Halva született 1 flu éa l leány magzat.
Szabadságolják a 49—Öl év népfelkelőket. .
Ó Felsége március 13 án Badenben keli\' li( felsőbb elhatárolásával elrendelte, hogy az 1867— 68—69. taülelési évfolyamokba tartozó néptelketó.,^ szolgálatra bevout ós ugyanezen úvlolyambelí népfel-kelésre kötelezettek szabadságoltassanak, aíuennyibi maguk nem kérelmezik a katonai szolgálatban való \' megmaradásokat. A rendelet szerint a szabadságolj sok a következő sorrendben fognak megtörténui: A* 1867-belieket március 15 étől május végéig, 1966-bélieket junius 1-étól szeptember 15-élg, végül az 1869-belieket izeptember 16-ától december 3 fogják szabadságolni. A rendelet rövid idő alaU tu< domására fog jutni az illetékes katonai paffACi Ságoknak. \' á / j
Hazaboosátják a 47—48 éves népfelkelőket is.
miin-min-

Hatósági engedély nélkül nem lehet marhát dásokal igényelnek, hogy azok fedezéséről külön keJI vásárolni. gondoskodni, annyival is inkább, mert a vármegyei
Lehorguztott fSvel s niügiivnlélt orr.! vették .! I\'^rtési i>l»p költségvetésében e clnten mi sem áll knpeeek tudomisnl » most életbe lépett rendeletet,, rendelkezésre
nsslv szerint m.rliát tuk MMkí engedéllyel eza- Knnélfogvn » torvényhntésági g.zdasigi l»d Visltrolnl nzoknnk isi nkik Igsíolt mé.z*rosok és k»blzottsíg legutóbbi ülésén tlbtUrotta, hogy hnsvágék. Tudjuk, bogy » rendeletet is áthághitjík \'«!» monkssdónél mér niegléóö és « javében & gnz spekulánsok, Atonbni) > requirálás »nn«k is 1 kiuulsndé hsdilogoly után kezelési költség óimén
• majd elejét fogja venni, melyet » irJdibllnWltej|l\\»". évre a koronát szed be.-, . .....
miniszter már is tizenhárom vármegyére elrendelte. Ennélfogva a lenti rendelet értelmében -folbi-
vom a liadilbgolytsrtó gazdákat, munkaadékat, hogy ^ Megbízatások hadifoglyok után a fent Mirt két koronát Banekovieh
- \' } i ■ Virosi képvieeléisstIlleti ttigfágra, mint helyet-1 János fogolynyilvántartéuál (ír em. II. aytój l\'olyé hé tesek a következők nyertek erre az évre megbízatást: 20-án d. e. 10 órakor annál is inkább fizessék be, Eisinger I Henriit óétól dr. \'Fried Ödön, Pobrovits .inert ellenesetben hadifeglyaik azonnal el fngusk ÍJöniolornétói Dolnftvits Milán, özv. Wagner Károly- i vétetni.
nétól (Inger Ullmann Klek, Bonuner Sándornétól Nagykanizsán, 1918. évi március hó 16. llarta Ltyov, az Izr. IJitközségtól úr. Neumann líde,: \\ Dr. Sabján Gyula s k , polgármester, özv örünhut Henrllínótól k*rio|i Jenó, a i\'esli Mloden fahlmunkli8t kötelMtAk a .nMS|
gyar Kereskedelmi Banktól Forbátb Artnr, a Délwlai, munkára.
Takaróknéiutártól Reinitz József. ! ,
íF}\' | Xalaegerszegríl közlik veltfik; A líldmlveléí-SatoHI s»b*d«igok megboesiabbtUan. , |lgyi „,]„ialer rMÍMM intézett , vármegyéhez, A Irt\'Ulgl iftíni^ztón nn a kétségek elosztására n | melyben fölsorolj* a inezei munkások biztosítására \' közfí: ** ""\'* \'
idején közhirró telt | az országban nem szal>ad megmunkálatlan földnek | el
Bécs, mire. 14. A pát^lnö\'^k pénteki ért* kezletén Landwehr miniszter kijelentette, hogy -ttt—60—éveseken kivül a 47—48 éveeeket elbocsátják a katonai szolgálatból még pedig ex év folyamán A» elboesátá-s azon mártékben tog meg-történni, amint Oroszországitól a foglyok visszaérka \' nek és bevonulnak.
hivatalosaira következóket közi A napilapok utján annak
14 napi Bzabadsigmeghusszabbitás a batajk<)it|iíreg-tl|iar)(iniukjeji nél szabadságollak részére csak ama IHlrlkeftVróg-jad áiTa\', Imjj hez tartozó s^inólvekre vonatkozik akiknek szabadsáp sóre -iroif#«#, kfiUii iif0"«»it| i\'déA.fk a rerfele
inaafoEraAkSk%SSaíiad,ilt!irniár.4s Itl-fke ítáu iflnlUkt\'/.ésrc állí inunkaeríít fe
Betörőé u Eruébet téran.
Tegnap éjjel a Szarvas-szálló melletti FCrst- \' , , . ... , . . . , , , . .trafikban betörók garázdálkodtak, akik ezer korona
szükséges teendőket A miniszter hangsúlyom, hogy | éru5k0 „i^^evelyt, szopokát, gyufát, stb. vittek
A betörók a trallkot teljesen ToldulUk. Bizonyára
mároli MinBifl
jár le, e rendulkezés nem vonatkozik.
>íhmiíí\'1
^m slispáuűak kivételes fVljjaialniazs»kj dóhányneiuüt kerestek, de egy szálat se találta. i lui\'/ógsztntAgi fnnníalnfok,. elvígzl-\'l tekintettel arra, bogy a város legforgalmasabb htHL felhasználhasson mindenkit, aki otthon van |" Wet-negyedlwu állaildóak immár a Mörés<É s a
i,,^,, n„ét.d„»ka„ mtXtXo^ttJ
tán i-endólkézésre áll* inunkaérnt felhaszTisffli és hang-; ^„ék, fi, ozMoik\' íeg^er<f őrizésére közköltt\' \'súlyozza, bogy el j i hadrakellek kellő muu- bollóröket tartauáuak.
mm
ULiI IÖÍLOKT

Kudre,. Forxaolt Kálmáu é» miwk Írtak cikkek*. beUÖ mmkaláraaj » líbbl khl Hafiiajl Bolk.j Ojírgj áa OWfM \'AMw, N«*» Kndre aa-Jit r>iaaival-tarkított clkkMrwalol keidet! benne » vldrti kiIoM«í • foreaa«ágokról. -A Siiupad
elíliielki Art agj «\'<dr« kor.. egr hónapra »

, ,HAM)in n
JÖT
-L- A pápaválasztás jogtörténete ét tételes joga Irta: Dr. Lukács József \\ főgimn.
tanár. a vaskos munka a pápaválasztás tör- kor A kiadóhivatal Budap téneti fejlődésével foglalkozik, amig az jelenj*" alakjához ért. Mindenkinek éitiekes és tanul- v4,,,8t4mo, sága olvasmány, amely mig egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed sti-lusálval élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturemb. r tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdíis József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
— Az .felet" szépirodalmi é* művészeti h<<ti apót (**erk-*íU Andor Józsel) gazdag tÁrtalom, ér _dekes és ak mi Alis kép^k egészilik ki. A kilönö lapot melegen ajHijljűk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budaprat. I. Kuhértnri ut 16/c. — Blófizeiési úr félévre 16 kor. Mutatványszámot kész-1 •éggel kOld a kiadóhivatal.
P\'- — .Vasárnapi Újság* minden \'száma, gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-; gyarázatokkal Szolgál az aág" elóflxwtési ára imgyedévro tiz korona. „Világ-1 króuiká" vei *-g>OU tizenkét kor Megrendelt!*-V. aj .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest. IV., Bgyetem-ntca 4.) I.\'gyanitt megrendelheti h ,Képtis! Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép számára,! félévre S korona *4o fillér.
r— Magyar Sainpad. Budapest egytlon j színházi és zuiiei napilapja, az Krónyi -Nándor; szerkesztésében megjHlenÓ Magyar Színpad teljesen | uj formában, pompás aktuális művészi 1 ajtókkal j országos nevQ kiváló irók közreműködésével jnlonik >
VIII. Rökk Szilárd-ingyen kllld mutat-
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbiiható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
Az UJSAG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
KLÖriXKTÍil AKAI,
»• korona.
14 K. - f. 4 K. 70 f.
Istis ám TÍUvr.
K*r hónapra
meg Aa nnpról-impra a aaiuliáa, tene k..riét.- és I Megrendelési otm mozi világiból vnl ó érdekei koileraényekeii fri»i|AZ UJSAG KIADÓHIVATALA Budapent, híreken éa plkáus p\'etjkákon ki.nl kolGu íoalalkoiik, VII . Rákóoai ut 64. aaárn » vidék ftiobáil éa ralváail híreivel U. - Eddig , _ ... „ .......Herctg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy !
Nagy mozgó Nagykanizsán,
Erzsébet, tér Szarvas-Szálloda.
Ar. újonnan átalakított modern nagytermében
mindennap tartatllt ekzdáa
hol mindig a legujabh, legszebb és legérde kesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alko tásaiból van Összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN\' szinház agilis igazgatója mindig a legújabb éa legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi ízléssel összeállítva. Azonkívül. Hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitttnö zenérűl is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor A „BERLIN" nagy \' mozgó szinház látogatását mindenkinek a í legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap -5, 7 és 9 órakor Vasar- és ünnepnap 3 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség \' szives pártfogását és az előadáson való pon tos megjelenését tisztelettel kéri
az igazqatósAq

es
huzóharmonikákat
I-sőrenilü iniiioséjret ajánlok <t legolcsóbb árért, Továbbá: Hegedíik. citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinét tok. dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKAM ZSAN, DEÁK-TÉR h mÁM
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
. Ufiiiaidoao. iij. v^mnümíií^^rHwíüasr------—- —_—
\'>■•!>•> it.goilfif
S7 ik évfolyam
i\'ji . ... .4\' w ^wjwipnpi\'\' .J "^fowwmiiippppi
NAGYKAWl^A március 24. VASÁRNAP
12 szirti
fitegjöTönlk nlbilM *v»t Ifl *m M kuj Mint •
SseerkeBKtŐBÓK éa kiadóhivatal Deáktér 1.
Tolefen : lsa. - Hirdetések dijasabA* s»erlat.
Fö»ierko»ztó:
Kemény László
Folalös »«erkoB*lfl:
Erős Sándor
feiuaSOH ALADÁR, házasaink vitéz eiredparancsnokát Őfelsége, a legfőbb hadúr a másodosztályú Vaskorona renddel tüntette ki. A kitüntetést a napokban tudtuk meg, amikor a Rendeleti Közlöny arról a kitüntetések sorában csaknem első helyen emlékezett meg. Knnyi a száraz igazság, amely .J Őszinte örömöt kelt mindama szó i les körben, ahol Btigsch Aladárt tisztelet ós ragaszkodás övezi. Néhány peroro megállunk e kitüntetés előtt, mert éjinek nagy órdemsorozat az előzménye a háború kezdete óta. E legújabb kitüntetést ugyan a januári Piave mentén vivott harcok szerezték meg a húszas ezredparancsnoknak, de a magas kitüntetésnek a múlton sarkallik a lényege.;Bugsch alezredes lovag Sypniewszky tábornok örökét amikor átvette \' íti^r a harmadosztályú Vaskorona rend lovagja volt. Ehhez jött hamarosan a katonai érdemkereszt JjJjnt katona a kötelességteljesítés örök mintaképe. A háború kezdete óta állandóan a fronton van. Egyszer megsebeaült. 1916. m^usábau vette át az ezredpa-rancsnokgágot. Ez az idő a huszárok\' háborús történetében eseménydús. Ide fűződik a boguszlavkai dia-dal emléke. Mit jelenteit, ex a diadal a* 1916. évi háború történetében, fontosságit alig irhatjük le A legfelsőbb elismerés nem is. késett o diadal nyomában. Hamarosan a .Lipótrend lovagja lesz. Aaóta közel másfél éve előbbi érdemeit ujabb sikerekkel tetézte. S most ez ujabb kitüntetés brnódqs emléke Üugsch Aladár katonai s parancsnoki értékének. S m^rt a húszas ezred városunk szivéhez nőtt, ezredparancsnokának e kitüntetése alkalmiból az Üdvözlök sorától a város képviselőtestülete sem tarthatja magát távol. . >
A német kormány a születesek csökkenése ellen.
A német birodalmi kormány nemrégi-. ben két törvényjavaslatot terjesztett a birodalmi gyűlés elé, amelyek a venercésj bete jségek leküzdését és a születések mes-, térséges csökkentésének megakadályozását\' célozzák. A közös Indokolás rílniutat a születések csökkenésének veszedelmére, ami erkölcsi, szociális és gazdasági okokra vezetendő vissza. A születések csökkenése tehát nem akadályozható meg csupán törvényes rendelkezésekkel, hanem mindenekelőtt szükség van az erkölcsi felfogások befolyásolására, ugyanakkor lehetőleg meg kellene szüntetni, vagy legalább enyhíteni azokat a gazdasági nehézségeket, amelyek i a nngyobb gyermekszámmal függnek össze. MagaVa kormány is rámutat arra, hogy ebben az irányban nagyszabású és sokoldalú munkát kelt végemI. E szociális és gazdasági rendszabályoktol függetlenül, amelyek részben csak a háború után rendezhetők, a kormány már most fokozatosan meg akarja tenni azokat az |intézkedéseket, amelyek egészségügyi téren j elkerülhetetlenül szükségesek. Éz intézko-dések kezdetét alkotja a most beterjesztett lkét javuslat.
Az elsó javaslat a venereás betegségekkel való tudatos megfertőzést vétségnek minősiti, amely három évig terjedhető szabadságvesztéssel büntethető. Büntetéi alá esik a venereás betegségeknek kuruzslók által való iparszert) kezelése Is, azonkívül tilos venereás betegségek gyógyítása, vágy enyhlté.c céljából szereket, tárgyakat, vagy kezelési eljárást hirdetni, dicsérni, Vágy nyilvánosan kiállitani. Külön rendelkezések • gondoskodnak a rendőri felügyelet alatt álló nők kötelező gyógykezelési.
A születések csökkenése ellen kéttQlt törvényjavaslat felhatalmazza ízövetiégta-nácsot, hogy oly szerek é« tárgyak Hikr-szerű előállítását, eladását és behozatalát eltiltsa, amelyek a fogamzás .negakadátjto-zásának és a terhesség imgszakadásának " céljait szolgálják.
Az Ily szereknek és tárgyaknak eladása érdekében űzött iparszert! propa-is tilos. A törvényjavaslat értelmében kivételek állapithatók meg oly stertrttre és tárgyakra, amelyek a íenereás betegségek elleni védekezésre alkalmasak.
A két törvényjavaslul indokolttá\'\'1 a javaslat behutó ismertetésén kivül értékes statisztikai adatokat is tartalmaz, még pc-dip ugy u születések csökkenéséről, mint |a nemi betegségek valószínű terjedelméről,"
Megjöttek .a színészek!!
- Életkép. -
Irta: ZOMBORY GYULA.
II.
Velők jatl még a miísodónekesnö, egy kin calkszemü zsidókisasszony, Révész Urna, lábainál pedig az Örökké iulrikázó latrikue Maglódy, eki, hogy degradált pozícióját némileg kárpótolja, tntgengedte n kis stuWettnók, hogy sArgtt cípós lálmil a vállaira helyezhesse. Bgyutlal árnyat is kapott a poziturával a nyári nap Iteve ellen. Art kell hinnünk gyOnyúr-leljee Árnyék volt ez neki
Még egy-két virulni akaró s már elvirult hölgy, néhány u: n. ráadás fiatalember, mind megannyi reményéiig zsenije a késé jövónek, gubbasztott a ládák tetején, kasban, kocsi oldalon, ki atol elhelyezkedhetett g eziel a trupp lélizámn körülbelül kiegészítve áll elittank.
A köreik egymásután, szép sorban inind ott álltak meg a nagyfogadó elótt, ahol majdtn Th.\'ilia oltára épOlendó lesz, sörös hordókon, ko|iorsókiutk tartogatott rezerv asztalos deezkákou A férfiak fiatalos része leugrált a kocsikról, » podográs öregebbek lemásztak, a nóket ellenben udiarl«< karok leemelték a primitív Illésekről a meginti dt a karaván befelé, az ,ivón kereaztol az élterembe, karöltve a hölgyekkel Egy 30 -60 év közötti hölgy, aki ka.
lönfaen eédaiueöyecskéket szokott játassni, a református pap karján haladva, ki is jelentette, hogy jIlyen boldog soha ueul volt ínég életében.
— Kik ezek? — kérdezte egy iddogáló bus magyar, amint a szinósznópet áttipegni látta az ivón.
— Ezek a nemzet napszámosai — magyarázta a kántor a kórilezósködóuek.
j- No hát, éu nem annék nekik napszámot — replikázott a magyar; — biszeu nem dologra teremtette ezeket az fotelt — e nézte, amint Rózsamáli mama sleppjérel végiglejtett a ménkű nagy piszkos 1 ivószobában.
A teremben ezalatt készüli a cécó, teritée a villásreggelihez, melyei in corpore Vadkert intelligenciáit rendelt a művészet apostolainak.
„Vas gut und theoerl* — kiabált az állator-jvog, mellesleg azonban kiugrott a konyhába, bogy | .semmit mást, mint pirított borjumájst" az is jó lesz \'ennek az éhee népségnek.
A hölgyek lerakták uti ruháikat: kendók, ka-\' lapok lógásra kerüllek, a férfiak zsebkendőikkel vé-jgigporolták egymást, a felső kabát gondja egyiket sem bántotta, azokat a mátészalkai vendéglős raktá-| rozta el sörök, borok árában a a jó Isten a megmondhatója, mikor kerül elszámolásra a dolog I Ta-\' Ián soha.
líebozták a pirított májat, még pedig három i hatalmas pecsenyés Ijlon, burgonyapiréval körözve.
Húrrá! — kiáltott a voilvilllita utventMI bevágott egy korai) sört, melyei a református pap éj>p«a akkor töltött ki maginak.
letelepedtek. Rangfokoat szerint, melyre ép-I pen ugy vigyáz, a itluész népség, akár e«k agy udvari ebéd összeállítására z udvtfrmoate;. N minden J
színészvér lilán egy lokális matador foglalt helyet, fedezetni az üres zsebfl apostolok mellett 4
A tálakat meRrepetilták, miközben ürüllek a boros üvegek s a sörös kancsók. Ürültek, msrt"4Bél-; kllt nincs művészet, nincs lelkesedés, oinos barátság, j semmi gines, még hazafiúi lelkesedés sincs
kedett a végrehajtó, a vörö \' borral telitváá sörös ■ poharát, Imígy nyújtotta szólásra ajkalt\':
.Azt hiszem, bogy egész Vadkart; érselnaatt " \' tolmácsolom, amikor |ioharat tagadok a kátémba, 1 (Éljen I) A mire régóta azivhél lélekból áhítoztunk, [itt van elírtok. (Most riótolta a borral telt kriglit. Itt vanoak, megérkeztek. Kik érkeztek meg? A deszka világ munkásai (ügy hang: az áosok 1) Kljöttalt, hogy szivük lelkük virágát beoltanék a mieiakbe. Mert tele vannak virággál, a mfivé<zet virágaival, melyet mi vagynnk hivatva öntözni, lóesolól. (Le- \' esoljuk ! kiáltotta a sugó s elvette a jegyié siót a tele üvegei.) I-oesoljnk hangzóit egyszerre II bc asztalról Íziben eltűnt minden megiható lé, caupéa az ürw üvegek ínaradtak ott, ridegen insredvi a
SS 4 L A I Köíl. ÖNJ
MAROiUS 34.
Az adatok többnyire csak.a békeévekreIfelesleget az illeti országokban 1881-von^tkoznak, pedig a .születések csökkené-, 1890 ben 100-nak vesszük, a következőkép
OSIIOB bD A VDIItlbW W L o KIIU. IUIIJV- (I
gatő jelenségei a háború alatt lényegesen\' emelkedtek.
A születések csökkenésére a következő számok jellemzők: 1841 —1845-ben 1000 lakosra átlag 36-7 élveszületett esett, 1878— 1800-ban e szám 39-2-re emelke-| dett, aztán állandóan leapadt egészen. 27\'5-re 1918-ban és 26-8-ra 1914-ben. Ha a béke éveiben ennek ellenére mégis jelentékeny születési felesleg volt, ez csakis a halálozási számok csökkenésének tulajdonítandó, amelyek 1871—75-ben pro mille 28\'2-et tettek ki és 1913-ban 15 0-ro szoríttattak le. A legnagyobb születési felesleg volt ezer emberre 14-7, még pedig az 1896—1900-ig terjedő időszakban, amely arányszám 1913-ban 12\'7-re csökkent.
Az„ indokolás az élveszülöttek és szü-; a venereás betegségeknek Németor-letési felesleg számát nemzetközi összeha- szagban való elterjedéséről nincsenek biz-sonlitásban is beállítja. Ha az élveszülöttek .tos adatok, mert sem a birodalomban, sem szápiát minden országban az 1881 -1890-ig n szövetséges államokban e botegségeket terjedő időszakban 100-al vesszük, ugy nietőlog bejelentési kötelezettség nehi áll ,minden orsz.igra nézve, Románia kivételé- fenn. Csak becslésszerü adatok pl. a kór-vei, a születések csökkenése mutatkozik, de házakban ápolt venereás betegek alapján Németország e tekintetben csaknem a leg- vagy az ujoncozásnal betegnek talált fér-ulsssonyabb helyre kerül. Hogy Német- |\\uk alapján közölhetők. így pl. 1899-ben ország e számítás mellett a születési fe- a porosz stutisztikai hivatal a Poroszor-leslegnél még aránylag magas helyet l\'og- szágban egy évben előfordult venereás lal el, ez csakis az egészségügyi haladás- megbetegedések számát legalább 500.000-re pak, a leszorított halálozási számnak kö-. vugyis a lakosság.\' 100 lakosa közül 1\'45 szönhető. ..../-..■ >
Ha a születések ssámát és
1. S.élMlMli lt.Ulo.to4
Németország 74 -7 106.0
Ausztria 78 4 1110
Magyaromig 78 4 73 3
Olaszomig 83 9 1206
Svijo 821) 191 9
Franciaország 78-7 65 6
Anglia 73 6 76 1
ilslgiüm — —
Németalföld 899 119 7
Dánia 80 9 97-8
Svédország 79 7 79 9
Norvégia 81 8 870
Oroszország 856 112-1
Finnország 834 99-6
Szerbia — —
Kománia 101-7 1151
llulgária — - • —
Spanyolország 83 5 —
I ■
százalékra becsülte. Az ujoncozásnal születési | venereás beteg újoncok számn, 1901 —
1910-ben ezer közül 7 0—7-9 közt váltakozott.
A nemi betegségek nagy gazdasági és népegészségügyi veszedelme nemcsak abban van, hogy a megbetegedetteknek ári, hanem abban is, hogy sok házasságot meg-semmisít, a hitveseket mcgfoitőzi és szám-■ talon szerencsétlen gyermeknek kell lakolnia az apák bűneiért.
A kétf törvényjavaslatot a birodalom-gyűlés első olvasásban már elfogadta és aztán előzetes tárgyalás végett a népesedéspolitikai bizottsághoz utasította.
A népkonyha jubileuma.
— Egymillióötvenezer ebéd —
Nagykanizsa, márt. Is.
A\'.\'imidiág elvezet a mennyország fele útjáig, a bójtölós a kapujáig vezet, de az alamizsna az, mely a mennyek kapuját megnyitja elölted."A moham,\'-(Iának prófétájának Mohamednek tanítása ez. Nem tudom miért fogta még ez a tanítás a lelkemet annyira,*,du >gy vagyok vele.^hogjJ azfembert ott 1 kezdem becsülni, ahol a jótékonysága megnyilatkozik \' Knnél nemesebb emberi vonást nem ismerek. Pedig akinél ez az erény Jlclki tulajdonság, sőt lelki tztlk-1 ség, bizonyára nem a manyországlta való beklvánko-| sás kedvéért teszi, de hogy ott van megérdemelt ! helye, ahol az emberiség legjobbjai vannak akár ezen, akár a másvilágon, az bizonyos I Hanem más célom van mint a jótékonyságról \'elmélkedni, hiszen a megtestesült jótékonyság szent \' hajlékét, a Népkonyhát akarom meglátogatni. Köte-I lességeitnek tartom megköszönni a Népkonyha veze-! tőségénél, hogy iskolánknak annyi szegényéréi gondoskodik évről-évre. Hát elmentem. Dél felé, - mikor már ott Hitek az én rongyosaim, éheseim a feritett
éltető
nuitn plafon felé. Igen, locsoljuk a pártolás
harmatival, folytatta a szónok. (Bz kell nekünk! „orvos - mire való" volt a dolognak erre ordította a direktor.) Mert, ha nem locsoljuk, egyik \' dalira térni, vagy hagyta volna Kubicza
herradtabb lesz, mint a másik, (» most végignézett\' vözlést másvalakire, aki vigshh tónusból tudta volna a tabledó prlmapersonáin, a fentebb nló élemedettebb megereszteni a dlkciót.
hölgyeken.) _ Akj „.„,ár, ne akarjon lenni ló — szólt
A komikiné, a tragikiné izegtek mozogtak i(I uradalmi Ispán, székeiken. a szeplős naiva pedig lopva lehajolt, mintha _ Szamár? szamár az url - orditotta a
miamit lejtett volna a Itarminos rongyit hutában végrehujtó s az Ores söröepohir repfllóre készlll, ha végigdörzsölte sápadt arcán. „ jegy^ „e„, n>„| „ „lU| mi,lt c,|d,|W| & bll.
Uraim I a szónok indítványozom, hogy logad- talmiba nem keritl az izmos billikomot. Jak testvérként ezeket, hogy Is mondjam, ezekot a j _ Félreértettek - reperálta ki szavait a tósz-llinjt vetélt nyomorultakat, dicső pályijuk vértsnnit,! tozó - nem volt oéUu sérteni senkit, s hogy erő-akiknek se orsziguk, se házijuk.,. ..ebben találtam szinezni kifejezéseimet, tuUydonitaák Kinek ninos hazája?! - 1------
Prosopopqja ide prosopopeja oda — Ítélkezett\' szolgáló, szakácsné, hetes, tttzfogóvsl, seprővel, södré-az ol- ötölték verték n kutyákat, amiből a végrehajtó-ai od-\' nak is jutott Jócskán! s borzasztó sivalkodisra ki-
kiáltotta a hosszú libu hőaaierelmea, hit ez a haza nem a mi hazánk is ?1
— Nem ugy értettem — igazította ki a végrehajtó; ugy értettem, hogy nines hol a fejetekei lehajtani Ma itt, holnap ott, inint a gazdátlan kóbor kutya
— Kikérjük magunknak — tiltakozott az intrikus.
T— Igen is, kikérjek, — tetézte a vodvillísta Vagyok olyan ur, mint az ur; az nr is ma itt, holnap ott, ina itt szedi el a szegény emberek aló! a párnát, holnap ott, ma itt lieitil, holnap ott, végre aztin agyonOtlk valahol, mint a kutyit. ,
No, no, urak, — szólt bele a reforrailus psp, kicsit tuthajljik a dolgot. Nem ugy volt ez értve. Csupa jóakarat i prosopopeja akart lenni az egész.
rohant a dekórus társaság is s a nagy chaosban a Jegyiésegéd megcsókolta Urait, a kit uidó eafran-got, minek littira az intrikue galléron logu a vak merő sztiladont, ez annak hosszú löknie hajába markolt s egy pillanat alatt a földön hempergett mind a ketté, titánná az állatorvos, hogy védelmezze & Üs nótáriust, a színészek pedig az intrikus pártjára álluk, már oeupán ezotlo is, mert a rendező megmentéséről volt szó s lelt olyan kalamajka, hogy Vadkerten olyant még nein pipáltak sem a mai, sem a múlt századbiu,
így végződött a szinészfogadis, melynek az lelt a vége aztán, hogy a társulat azon módon, ahogy idejöUek, el, is utazott menteu, s utat vettek egyenesen Sándorfalviuak, ahonnan az a hir terjengözőll pen akkor, hogy olyau bőséges dinnyeterinés tltött he, hogy ingyen adják boldognak, boldogtalannak, osak legyen aki megegye.
A dinnyébe vetett reménységgel utazotl hát uj otthonába a tarka barka ciginynép i különféle variá-
az urak annak, hogy már egész délelőtt Ittunk annnk az örömére, hogy T Itália papjai és pupgazdaasszonyai.
— Marhal — ordított a sugó.
— Szemtelen! sipította Rózsamáli Mili a ko-tnikiné, aki szörnyen találva érezte magát, mert hogy éppen luadárllázasiáglian éldegélt ezzel a már talál hetedik férjével Szakolczay komikussal.
— Ki kell dobni I — hangzott fel Itt is, amott is a hosszú asztalnál s mire tósztozó ur ügyeit
rendezhette volna, azon vette észre magát, hogy ciokban a vadkerti drámát három-négy fiatal színész felnyalábolta s vitték - Nem dráma volt az - jegyzé meg könny* korpás zsákként kifelé « minden leketória « ">dvillisla, hanem szomorújáték nélkül kidobták az udvarra. _ Szomoriyáték ?
Az udvaron a vendégléa kulyái körülfogták a mert ott maradt az a töméntelen vörös prédára kidobott végrehajtót; egyik a gérokját, mi- bor\' f«Wl <s sóhajtott nagyot, sík a nadrégjit szedte le róla, mire az kiabálni, A kooaik pedig essk döcögtek, döcögtek tovább. » lármára kifutottak a konyhából, _
busán
ordítani knzdott;
MAR0IP8 34.
Ii.Lt! KÖZLÖNY
Wt.mil. Épp™ akkor tálalták f.l nekik , |ó meleg létre Vidornó urat akadályt nem ismerő buzgóság. kntmpiA.nrt.v A. eg|ik nagyon éhe. letetett, mert | ezt a. áldásos egyesületet. Azért mondom akadályt még Mt sem kórtolt étalébe, már azt mondta; ,Ké- nem ismerő; buzgóság., mert biaony volt akadály rek még 9y. kic«t," .Kapsz fm.- Ezt már Nagy-; elég. Tolt úriasszony, aki azt mondta kanizaa ni ve: Vidor Saniuné nemeeszivü úrasszony, gam konyliijáb. >e ntok ki, hét iné! mondta, tdikttben könnyek jelenték n,«g swmeiben ; hába._De hát_meglett. Volt nap, hogy négyazere. Hej inoet nagyon gyáltori vendég a könny a ne- gyűlést tartotük, mig létre jött a Népkonyha, mely
A Nagykanizsai BankegyeaUlet
i\'énvénytáreuágnál jegyzett VII. Iiadikoieaön kötvények a pénztári eliamervények bewwIgátMáaa ellen
Mé« « n"" már átvehetik
Népkony-
A\'Saurmay 8 Andor ;honYéd alap jel.éayaL
, , ■ .,-.■*. - ----- —-—i -r-B---j-" - A br."Szui ni.y~Hándorihonvéd.lap javára mö-
mekbrn. Hát még .Hűek érzelmeit egy egéa. élet most 30 évea. A páratlan liuigalmu élnék az elaé véazi kivitelű jelvényeket SzékelyJ Károly szobrán-k«erü tapasztalatai táplálták I Talán azzal is jobb1 naptél ketóve feljegyzést vezet arrél, hogy napon-\' művész, tart. h.dnagyítervezte [s [ahhoz a mélyre-ízűen esett a falat az én diákjaimnak, hogy engem kipt hányan étkeztek * Népkonyhában; hány felnőtt, ható társsaim! mozgalom [érdekében örömért olt megpillantottak Ettek illedelmesen, boldogan, jól I hány gyermek; hány iiigyeuee ós hány llzeté ven-\' iubdellr.8.uriu«y Sándor honv. miniszter, akinek kl-miött tiszta szobában. : dége volt. Szép szám lehet. Az idén 40 ezeren fe- 1 válőtn sikerűit doinboriuűvű aromását az uzaokl har-
Eit csak a szegény, az éhes, a szennyes zu- tol volt vendége. Ha átlag 35 eieret veszünk éven-1 eok titáni küzdelmét szimbolizáló keretben múlana gokb«n ösezezsníolt ember tudja kellőleg méltányolni, kint, akkor a 30 év alatt I millió 60 ezer adag; be a jelvény. A sapkajelvényeket » koronáért, . hogy mit tesz az. Meg talán mély fantáziával meg-1 ebédet nyújtott a Népkonyha szegényeinknek Ezelőtt nagy bronzplaketleket pedig 30 koronáért árusítja a áldott poéta. a szám előtt csak meghajolnom lehet Ujr., meg Hadsegélyzó Hivatal. Az ország védelmében elewU
Már nem egyszer tisitelegtem Vidor [Samuné ujr. dicsérni, magasztalni émelygó volna. Minden hós honvédekért a ligkevesebb, amit a bálás utókor urnó, a Népkonyha elnöke előtt működése színterén U.uiiosthenesnél szobben beszél s tett. tehet: hogy gondtalan ellátást és nyug»lmM jövót
ós valahányszor olt megjelenteni, minilahnyiiaor ott KERTÉSZ JÓZSEF l,d «lár,»11 hozzátartozóinak. A Sturm.y Sándor-alap
találtam segitótársakul Klein lllésné úrnőt, aki szelíd tekintetével sürgölődik az asztalok körűi; mindig olt volt BévésZ|I^josné urnő .ki az elnökkel együtt a legbuzgóbh bevásárlója a- Népkonyliénak ós akinek gazdasági tevékenysége gondoskodik, hogy a fazekak üresen ne maradjanak; sohasem hiányzott Keíolien feld Oyaláné urnó, aki minden éhes gyermeket név sKriut szólít,ihár,\' annyiszor nyujlotlaj>da\'l>aráls.4gos tekintettel óe kézzel a kenyeret a belépó vendégek
JMÉ" Jfc\' *> ICt
t&Kj&KíVk*
j célja annyink nemes, hogy a mozgalom intenciói \' megszólaltatják ezúttal is a melegen érző emberek , szivét s ki-ki tehetsége szerint, de legalább kát ko-! ronás sapkajelvény megvásárlásával — részese lesz az alapnak. A jelvényeket » Hadsegélyző Hivatal központi elárusító helyiségében (V., Akadémia-utca ( 17.) és városi üzletében (IV. Kossuth Lajos-utca 15.) árusítják.
Rendőrig ueágijhivatftlpótaaitéw.
Az iijuság erkolwi züllésének hatásos legyózé-a bécsi rendőrigazgatóságnak eddig fannál ló
A nagykanizsai Jíadaególyaö hivatal,
f. hó Í6"-Ail tartotta a közönség nagy érdeklődése mellett műkedvelői előadását a .Polgári Egylet" | nagytermében, mely alkalommal színre került Tóth nek. Szinte aat hittem csaklaz ^vállaikon nyugszik; We „Falu rossza- uépsxiúmüve. Feledi Gáspár sxe-» nnok hí egyesületnek terhes munkaköre. De Vi- repét Dr. Viola György ezredorvos alakította liatá-;
dorné elnökné felvilágosított, hogy akiket ó. megkér sosau a műkedvelői átlagot felülhaladó t^hetafcgel. | t f^^.
napibiztosoknak, azok. rendesen el is jönnek, hogy Ugyanezt mond haljunk Ihyrjung Fwenc t. hadnag) . j/ju^j hivatal". Knnek a hivatalnak
segédkezének a- munkában. Hat,y Ara,,k« k állításáról is. legtöbb tap „ ft feladata," hogy mindazokat a gyermekek* ée
Amint tudjulj\'a háborút a froidon és a front »ot aratta Gayeü. Jozefln urnó Finum Rózsi szerepé-1 ifjakat, akiket a rendőrség összeszed, az eddigi káros mögött viseljbk. Á fronton küzdő csapataink hősies- ben. Oly ügyesen mozgott a színpadon mintha fél j környezetének hatása alól kiragadja a bécsi gondosé-Ségéről naponkint bomolnak a beások. .1. a éleiét oU .„^ ,„,„., nótái a s^vhez szólót^ i —\'J^. Iront mögötti .küzdelemről gyakran hallgat a krónika t»"c»l»" w grMiózus volt. Alakításában l\'^1"\'1\' , holli melvben átmenetil* eihelynért nyern7 egy Pedig lija olyan Vidor Síununé-szerO li^lvezórek nem\' nyújtott, mint aok dédelgetőn hivatásos szí- ralli4ri „ajj^enané felügyelete aiaU. Kanak u
válnán kaz itthon maradt szeg4ny*,(nép* kötótt, é.,iiéstnS Sikerében osátozott Csarmasz Móric (. had- „lljueági hivU^mür" kötelessége összegjOlteal mlad-ha olvun lelkes, firadhatatlM táborkor,, nem volna,\'nagy Uonos. Pista bakter szerepében. Bála is ugyan- azt az anyagot, meiyot a rendőri hir^oi rendelke-mint M .ailitett ós l^nlő hölgyeV, akkor , elán ;«t mondhatjuk mint Oayer úrnőről, határozott azl- ^e^rtaw^az i(jnrtg erkö^i z. UJárjjU.-U m #nők a küzdflmet ngXg.lább hamaro-jné*. t^e«ég. I«t, „ot l«rt hagytuk Sátrán HM- ^TSSJTutSSSÍu s«v teledradnának itthon Is, künn is. A legnagyobb\' "agy Göndör Sándorét és Mohi öizell. k. a. Boris „ „m^j heijek^, kiflönöseii oly hrtóaágokaái, elisnieréá* legmélyebb tisrtelet illeti meg azokat, káját. Elíbbi nagy játék és énekes tehetséget igénylő egyesületeknél, amelyek aj iljuaág gondoláéival fog-akik jótékonyságból meg honleányi kötelességből igy; szerepében kitűnő alakítást nyújtott. Kár, hogy hang- lalkoznak megfelelő javallatoknak lölterjeertárfr.. is
m,,loáliik haiáhikat "*> \' fekvéshez nem alkalmazkodott az ót kísérő cigány- \'CM« * S0".^ ,I,P«<I" k4r"-
swiigaijaií nazálisai. selnek megbrtirozisáia kű ön „iHusági aegédtanáoaot"-
Ha, \\6 i», a oeBízeti.ünnep, miatt, kevesebben j banda. Különben sikere még nagyobb és őszintébb léla,ite„fkBmind^)„ h.^k/ képvl-
étk.-znek Vitt, minit miikor Osak úgy kétszázan Má«-1 ie» "Ina, Ami Mohi k. a. aUutMtylIati. . közön- ,e|S|nft igénybe.ételé.el, .melyek aa l(juaág .édel-k«r 3-áOO-ra megy a népkooyluá veudigek siáma \'k el volt nig«lt»tva tőle. Oly szép tónuslwn be-1 mivel, gondozásivá foglalkoznak. Az .Hiúsági hiva-w Artóíee 10 Ítőp kMdre körhíbelűl 40 eoer adag U^Alt, játék, annyira tormóezetee ée kifejező volt,Italnak- veMtésével, amely Báoaben, . IX. kerületi ^l^áLT ;?T Wa. HonTn Z! üogy a pálmát neki Ítéljük. Bűszke lehet sikerére .!««** \'
houá . rengeleg pénzt? A tagok ösazesen mintegy » l.o«Wrlflk lelkes tapsaira és űnueplé^ére 960 K-it fizettek be; . YirÍH ^Minté (e^.Uev, . szerepeikbe^, jol ,negál olták helyüket
kiimi - 1000, azaz egyezeV koríuáfó segitl « „e- "réti, Pintér IlonU, Kovács
gén,ok ebédjét. H.nátn ...inak még szivek, akik rf»r.nc, Kovios Mihály,
éhedről »eg není Medkanejt, 8t«"\' I»tv4° h
ildozatok mennyisége. | nratott kezeiben volt.
ez lionpol- HázaBnág.
van —
i eddigi ifjusággondozó előadóját, rendórUuácsost biztilr meg.
dr. W.lkhotf Emil
suk-W.
n.k ; de azért nem nagy az P«dig honttirsaúu I Ez nem ttl.m\'ivw.,
giri köteláUég. Adjatok, adjatok, innit Isteir adott I ,{Mm [aj0, h „ej9 1)obrio g,^ oro,nm(1|
Mikor . termények elfogytak 80 kiló kell egy ebéd- tudaljik| i,0(!y fi,,!, jlnM » fejti Magyar Bank
hez való Isibra; ha hifiévé, yyn >D. k^lő kell a kMpg^ti ti«tvi»elóje, Urt. főhadnagy . cs. ée kir. zöldségre; mert aok aa iliea é. um! a drógusig . 48 g).^tigc,rPdi,en, 1918. március hó 26-án, ked-
Mort már nagyréstt>indenből kifogyott az egyesü- ^ fi|w„beu oltárhoz vezeti Sicher Bernát és neje
let: nalu^ákból is, pénzliól is Március 18-áu aztán Ru,|;„ger p,uU |,^ytt Jiokát. — Mi is sok >zeren-
bezárultak . Népkonyha v»ndég««tret.i, áldi-os s»- MÓl kívánunk az uj házaspárnak, bái Hol vUi szegényeinket a párolgó eb d ? Ili
l«z az éhiSkell V, hogy via«.élé«k is van- Elbalaaatott b.flaatéa.
n.k; hogy olyanok is bejártak enni, akiknek otthon A nagykanizsai takarékpénztár éltei alapitott
is meg .olt a megélhetéeök: de azért szegény volt .önsegélyző Szövetkezet" érte«lti t. tagjait, hogy a
az valamennyi ée hány a kenyértelen ezek közölt, hétfői beűzetés eket az ünnep miatt pénteken, f. hó
Aki az erdők madarait táplálj., majd nem hagyj, gy én tartja meg.
4"f" Ü ÖCkLdÜ fej-i be • Nép." Adakozzunk a IIadsegélyzönj*
konyha működéi. Harminc esztendővel ezelőtt hozt.
DM-\\TÁKX ödök aoproal királyi Ual^r** trodájiML
önkéntes árverés
1. Üzleti- éa l&kóhá. a vírkerülaUn
(emeletes) legforgalmu.bb helyen 87. szám alatt (jelenlég Winkler-féle üzlet).
a. Korona vendéglő Hotel gvni Sopronban. Szt. György-utca 3 szám 2 három emeletaa épület, 10 vendégszoba, két terem, hónapos szobák nagy kocsiszín ós istállók stb (Szobák mindif kiadva.)
3. Bérhia éa kert (volt llischiU-léle ház) Malom-utca 7. szám, bat lakás, három nagy kőia-tálló kb. 400 n-öl udvar és kert. A lulajdonoeok: Oa». Hauer Jó.sefaé és fial megbuásábél
1918- április hó i-én d. e. io órakor
közjegyzői irodámban Sopron, (8zt. György-ute» 1.) ■ nyilvános önkéntes árverés utján oladásra kerülnek.
Közelebbi feltételek megtudhatók: Szent Lélek-utca 9. sz. I emelet, a tulajdonosok lakásán naponként d. u 2—3 óra kfeött.
DR. TÉRI ÖDÖN,
kir. kb«J««7B6 - kttnl«l. Notar,
I
ZALAI löítOKI
BAKVU\'o •<«.
IRODALOM.
— A pápaválasztás jogtörténete és
teieles joga Irta: Dr. Lukács József, íőgirnn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg a * jelen alakj&h oz ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely míg egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed sti-tusálva! élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
-- Al .Élet" esópirodalnii én művesről! ll.-tl apot (markosad Andor Jóiaef) gatdag tartalom. .\'1 dekea "« aktuálía kep.k egéaaltlk kl. A kilOi.fi lapot melegen ajAnljdk olvasójuk figyelmébe. öierkeevtóseg él kiadóhivatal : Budap.al I. Kel,íri«ri Hl 16/e. -Klófiieleei ár féléire IS kor. UutaKányeaámot kém-eégKel kOld a kiadóhivatal
— .Vasárnapi UJtjág" minden aiámii gaxdag larlalommal jaluDik meg. A .Vasárnapi Újság* elófliitési ára negyedévre Ua korona. .Világ kióniká" fal együtt tiieukét kor. MegrondelbetJ a .Vasárnapi Ujáé*" kiadóhivatalban (Budapest IV Kgyetém-nlc* 4.) i\'gy.nUt megrendelhető a .Koptot Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép márnára, fáiéira I korona 40 fillér,
— Magyar SslnpaU. Budapest egyetlen eatabási és lenéi napilapja, ai Krényi Náudoi aierkesilésébeo megjelenó Magyar Siínpád teljesen nj formában, pompás aktuális mövéeti lajiokkal •roAgoa nerfl kiváló irók köar.milkfMéaével jelenik meg éa napról-napra a\'* aainhái, zene kariéte és1 moii világiból v.l ó érdekes ktiilemÓDyaken friss híreken éa plkána p\'elykákoo kitol kólón fwlalloaik • vidék nioháti éa indvéeai híreivel ia. \' — Eddig aaáaadbé Heroeg Kereno, Molnár Ferenc. Nagy
Kodra Poriaolt Kálniáiréí mások Írtak cikkekét, belaó muokatáraai" a lóbbl kíít HartMyi Zaolt, Rutkay ttyórgy éa Oaerna Andor, Nagy Ksdre ai-ját ranaiva! tarkított ciklsoroialot koidetl benne a vidéki etinbáxi furcsaságokról. A Magyar Színpad elöfitelési ára egy évadra \'26 kor., egy hónapra S kor. A kiadóhivatal Budapest VIII. Ralik Szilárdulta IS. Kívánatra egy bélig ingjen kold luntat-ványaaámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbliható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAÖ
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
KLŐmjKTálI ÁMAK: Xaáea ám , . . . •• korona. Fálévra .....&■ „ Negyedivr. . . . . 14 K. - f. Kkj hóuapra ... 4 X. 70 f.
Megrendelési oím AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapeet, VII. Rákóosi ut 04 szám
Nagymozgó Nagykanizsán,
Erzsébettel\'SzaWáS^iMíi.
Az újonnan átalakított modern rtHgytérWiében —T mindennap tártaUk ^
hol mindig a legújabb, legizebb és legéVde-kesebb s legválogatottabb műsorrá tilál a t közönség. Mindenik előadása a Mneníatdgráfia legelsőrendfl, legújabb s legremekebb alko tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti. \'sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválógatottabb s légér tékesebb moziműsort mntatja be, finom mfl-vés2Í ízléssel összeállítva. AzonkivQl. hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagy 1 mozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap S, 7 és 9 órakor Vasar- éi ünnepnap Cél 3, \'5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönig szíves pártfogását és az előadáson való pon |tos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IÖÁÜÖÁTÓ&AG
I-sőrendö minőséget ajánlok a legolcsóbb árért. ToVábhá: Hegedűk, citorák, rézfuvóhangszerék, fuvolák, klarinét tok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Iff. Wajdits József
hangszeikereskedéSében, NAC.YK iNI ZSiN, I)K VK -TÉR 1. SKlW.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
Nyomatott a laptalajdonoa Uj. Wajdil, J4«f WíjajomdájitM," NWk«lTttáa. -—-—-—---
■p rFtp ■ •
______
••. ■ 1 -
NAGYkAWíZfeX. 1918. március 31. VASÁRNAP

!< I\' Iri ■■ J
S««rkwiBtőaég éti kiadóhivatal Deáktér 1
T«Uf«a j U». - ttlrd.téa.k ölj..ahá. nvrlat.
ó ctux ade!
%$Í9<f harang hallga ■■ néma a hü a, oélck,
fBóm Ujjtu •• fbfJöu napodon Qlaqypéulek.
fyyútt ül a »»ÍP*Ahet^,
Su-i sóhaj Ida ícbbct£ ,
M /épül a iMén/ fdhot, thr/ycD JCriu/us les A
JCil éoc*red óla pihen oérlől fetloc.
„ feee li
Ffl«*»rk«»xtO:
Kemény László
| fSTegodíló halálod | WeglÖrie a» dlkol.
P«UJö« tt«rk«»it<J:
Erös Sándor
$zcnI keres tied J\'dja hifiin/f erős cdra, 1 Psüggcdö, kétkedő lelkünk oílalmára.
A keresztfa.
/rjf^uui crueis felnyalt hullnak busán, € komor, meul napon A*wd6fn. hallgatagon
a keres*! etflll /úja í könnye/ onlro, fiija,
Magjelenik Iwtouklnt kéts
EMIhM ára: B»jr ATT* 1« kar, ■ karolt, ■•fyadáVr* t krnaa H
Eayszám ára M flUác^
angyalokkal s az Islenség boldogító jelenlétével I
Az ég békeosókjét lehelte a\'megátko-zott földre, 9 e csók melegsége alatt kifejlettek a paradicsom elhervadt virágai! A tudomány, a bölcselet, a művészet, valami különös harmatot ringattak kelyhelkben, s ..\'ez a harmat a szellem, a lélek ereje voltl Hódító útjára indult a szent keretit. Icgbecstelenebb büntetóeszkflt
Az emberi gonoszság a gyalázat jának faragta, de az Isteni bölcseség az üdvösség eszközévé valloziaW Krisztus Eleddig
keresztjét. Összekötötte a földet es eget, volt a hatalmasok kezében, és most szemb*. a testet és lelket, az embert s az Istent I száll a trónokkal S a koronák tetejért tör I Négy sarkára a lelkek Királyának uj biro- Hn ellenállnak erejének, összemorzsolja a dalma épült a szeretet tégláiból, melyeknek tronokat, elsöpri a népeket, elsülyesztl íz / «</</« Urnád ho /// / / a"ya,íi" a ^elfeksitett a saját vérével országokat... De ha meghódolnak neki; fény joga > wa , ogy „em , /, a,ej ég , KyUrtai szeretefének kemencéjében égette s a i naggyá, hatalmassá, izmossá, életerőssé
tnártyrok bíborával festette... változtatja azokat. — Kiűzi a bálványtem-
Krisztus keresztfája a mennyország lomok szellemeit s elfoglalja az őt meg-kulcsa, a régi világ retesze s az uj világ illető királyi széket! Sőt felszáll a tornyok megnyitója lett! Midfln az- Ártatlan a ki-1 tetejére, helyet foglal az utak szélein, jusst nok eViján galambtiszta Ilikét kilehelte,, követel 4 csendes, J>erks.k!?JíV a,«o) óriási nyikorgással bozárult a pogány vi- iáin, -- s uralkodik mindenütt sz\'éretó lág bálványlemploma benne a félelemmel, hatalommal és méltósággal, szolgasággal, gonoszielkekkel és bálvány- Azjrt nem Is olyan tragikus ez a szobrokkal, - és felpattant a keresztény, nagypéntek! Inkábbra* emberi gonoszság * az isteni világ pantheonja, telve fénnyel, megdöbbentő!.. . Azonban éppen ez a I napsugárral, szeretettel, melegséggel, lebogő gonoszság adta meg a szent kereszt leg-
::: aBü.. ."TTn ~i~xihMBBMMMWÉwi
fojt/ biaöí odgydnak kor/dlcl ve! .< /ikel
•V wtvgény s a ganday, Idlóa sebes rdllad, ttMre Ulttamol, enyhei Inldl nálad, á*s/it/i mtíőiell,
Tehet kínok kitöli
trHmk kütdce kOtdtl ériünk íijsem<e,MI *PAfbetellen Jötdg, stencttló •Xtere/cl.
„*lte 0 enix, aocl" ■■ iftígy iidoös sic/\'/ fraestl, £égy dldötí "Urunk, hogy odlladro nellcd etl;
k szegek.
Irta: KERTÉSZ KÁLMÁN.
ná<-niiX-Tmn~;rmr.Lj i_______
I Nem mondta ineg » szoraoril lllrt feleségének, — Talán berozsdásodott?! jegyezte meg a 1 aiert rélt, hogy kétségbeesik. Thenuah ugyanis igás poroszló i!s nagyot röhögött az éleneii. Ilivé voll Jézusnak : ngyauis igaz Ilire rolt Jézuiualt; Az esz»d I mordolt vissza Kliáa Va\'ame egyszer egy liétig úrffakodött*az Ur mellett. His- lyik szeg kiáll a Hókban ós belekapaszkodik a re-Bilis, a vasirus, inogorrin Olt boltja ajtajában, retlo volna fórjét is megnyerni, de Éliás míg egye- keezbe ü|jnye no, hát uein birok vele? Egyik raVíje >z imént azl mondotta, hogy a Názi- lóre csupán nagy prólétinak, Isten knldottjének tar- — Talán a telette levó Bókot hiiznád ki, Éliia 1 re»H alt\'ogiák. Srról gondolkozott inost állás és 9saze*itotU az Urut. mondotta Tüemrah. Akkor onnan belenyalhatsz haW»l*oMa a saját sorsát a Niziretlérel. j — Nem akarom, hogy mis megcsaljon, hát _ Igazad van, asszony,__felült a vasirus és
— Igaz, hogy nem megy az üzlet valami kl-\'én sem csalok meg mist, — elmélkedett lovibb H akarta liuzoi • fel«6 fiókot. I>e ez na „ngedeit. U)n«M; de aaért csak megélek, anélkOl, hogy csal- Élit*. Éíiis dohlie jött és minden erejét nekifmitre ria-aM. I.4m aa a szegény Nizáreti is azt tanítja, hogy; — Egy poroszló forma ember belépése riaez- j eigilta a két fiókot, de nem ment semmire
aseit nem kitánss magadnak, ne tedd mástuk sem : IntU löl. | _ A gonoszlélek bojt beléjnk I dühöngött és
Uok okos és nemes dolgot lenit IJgy II, mint így; — Nagy erós vassiegeket adj, Éliás. .a homlokát törülgette.
preféta, mint egy szent, jót teei Ulindenklrel Él inie — Mire kelt? Azonban felesége ejsipadt.\'
\'Hágják, tatás hálálta is adják. Hit akkor mluek; A poroszló Hunyorított a szemével és viliit j — Te Bliis, — súgta férjének — ez Istte
»M«Mjeia? Thamrab! vonogatta. :ijja Küldd el ezt az embert, ne adj neki! • :.-M
Thomrafa a felesége volt; booíí • holtbia ül-1 — Nem tudom. Osak motaas Majd kivi- — Maid elküldöm a vevéimet, akikWI-esatim-dögélt é> Ibltotgattá férje re fiáit J lesztom. , débeit egyet látok! mérgelódött Éliás Hallod hé I —
— W»*» — Különtbl. Ha ki tudod válaezüuii, akkor azt|kláltott a poroszlóra - ugy Htom. katona ráf/,\'
— T«. Thwnrah, a Nizáreti - ! is tudod, mire kell?! mutasd meg erédet Kifttsd ki ott az átkozoU fiókot. Aliá« egyiKérrn elhallgatott H<« aiarta inon- ! — Ne törődjél te szal Éiiis. (Isak add eló. A poroszló gunytuán vigyorogva lépeti oda.
daoi a Un a N\'izireti elfogatásiról; de jobbnak a vásáros vállat vont s a poroszló elé rakott — Majd ént ■
látta mágh elnyelni a szót egy pár mintát. As meg kivilasí.tott egy ujjnyi vas-; Neki gyürkózött minden erőjére! és iszonyain
Ml van a Wáséretivel ? kérdette s> ssstony, fal ugorva helyéről.
\'— A Nizáret! — hogyatr is inOédottá ? Amit osto kívánsz, hogy mások
- Amit nem kitinKt, hogy niS»k t»efAed-jooek neked, te se1 otelokedd azt nrásimV
— Igen, igen, már emlékiaom rá
tag, araszos kerekfejo hatalmas szeget. ráütött a Ilók gombján. Ugyan kár volt. A fiók oly
— Kbbfll adj egy dekádot (tizet.) könnyedén csúszott kl, miotha kereken jiit Volna. í Éliás elővette azt a ládikát, amelyikben az nagy lendülettől a katona elvesztene egyensúlyit, ba-
efajta szegek voltak. Azaz — elővette volna, ba ki; nyatt esett; a fiók tartalma ridült s egy-két szag
bírta volna húzni a fiókot a rekeszéből. meg is sebesítette kezét-aTeít.
— Mi van ezzel s hókkal ?! mormogott és Kiromkodva tápászkodott fol s katona ét r&uoigáU*, de hiii*. \'Éliást, a tiókot, k Hiegeket iu«g miudeat, mUűatt % |
--
UUI KÖZLÖNY
MARO.tm n.
T
HtBKIt. ,.
Bórmáláa Nagykanbsáll.
amlitettok, hogy a lavasz folyamin
hat&lmnsabh erejét. Megtörni ezt a gonoszságot! És ez sikerült is! —■ Az átok bilincseiből fölsia bedűlt föld termőképességet nyert a krisztusi vér beszivárgásával. Ezentúl benne van n földben az Istenség ereje és tud heroikus lelkekel nevelni az égnek, Dr. Holt Nándor püspök egyházmegyéjében bérmáló-amire azelőtt elégtelen volt! A biborruhás, I kíri.iat tart. Amint most értHOlOnk a> egyházfő llllomtlszla és lilába öltözött szentek hosszú Nagykanizsán mája, 9-12. közt fogja a bérmálás . . . . . , . mentségéi kiosztani. A püspök nagykanizsai InrtOa-
soral .UMuek tanúságot a szent kereszt eI<!" ,r|.„ fo){j. MhUál«l, hogy a máaodik
csodás varázsáról. Az emberek más szem- plvMlltt kírd<B<l rendezze,
mel kezdték egymást nézni, - s ezen né-: A kaEopéo uépsaamláli8 „„,
zésből egy túlvilági sugár csillant kl. A . , ... .. .
, , . , ., ,, , , A kormány elrendelt.\', hogy április 16. és
szabad es rabszolga bekecsókot adtak egy- ^ km ^ W| jrni „ ^ ,nim|e„
másnak, - sebből n szivekbe feszkelo- ,gébwl [4r0,4ta„ „ ^,„,,^„,1, „tárnái, »z állat-
dött égi szeretet melege érzett ki. Az ellen- állományt, a vetésterületet. Az összeírás első sorban
ségben is testveiét látta a megbántott, - a közélelmezési rendszeresebbé tétele végeit történik.
s ezen magasztos gondolatot megél lelte Uj és nagy munkát fog róni ai össwlrás és a vele
járó sok készület a közigazgatásra Magát az, összeírást » lanilók fogják végezni. természetesen ktllön dijaiásért. Az Oimeiritban 16-én meglevő állapot a7, irányadó.
A piao
bennük az az alácsorgott szentséges vét, mely hófehérre mo. olt minden lelket I...
A szent kereszt ereje tehát mindenhová elhatott, csodákat művelt ós uralkodott 1 <
S ezen hódító útját a szent kt)rcszt , Minden nagyobb Oenep előtt megszoktuk aiár.
.....,i \', hogy a piao hiénái a kedvező konjunktúrát felhasz-
múg ma is tolytatja! Adazul küzdenek M8rófolj4k
az árakat pár centiméterrel. Alt
ellene, de hasztalan! Ha erejévol meg-:„I(„llHln, amit a legutóbbi napokban vakmeró módon -győzto a hálálj, maga olá tipor minden cselekedtek hinni sem mertük, mert a halastól a , ellenséget . . . legutolsó aszalt szilvát áruló kofáig mindenki vabo-
Hódoljunk meg tehál neki, boruljunk Milánul » legzemtclenebMI vakmerón horribilis ám-le előtte a föld porába s mondjuk el bűnbánóin ; e szavakat: „Imádunk téged Krisztus é^ áldunk léged, mert a te szent kereszted nltai megváltottad e világot!"
kat kövtelt s meg is kapott ai éhes közönségtől
Itulia, csizma stb. erról nem is szólunk. A pa-oirta nem száll oly sebesen, a felhő nem száguld <dy villámgyorsan, mint e hiénák kezében, minden j valósággal rongynak is ar. ára, amit nem lát v«gy | nem akar egyáltalán megülni a hatóság, hogy közé-lu.........- " --------- " - -- —
!bök csapva megmentené legalább rOvií időre az
agjonsiipolyozott közönséget tSlQk.
Télutó. \'
A régi komáromi kalendáriumokbéa .nagyon helyesen, ugy volt jelene nijtMlus\'hava, h«fj télutó, nehogy megfeledkezzék a köjSllség < kedvét .yetiita,-. lm a maihoz hasonló cipós téli napok köszíttynek be a kellemesen meleg napokra
Prágerhof és vidéke valóban téli napokat látott, derekas havatásaal. mely ami levegőnket is téliesen lehűtötte/hideggé tevén ai amúgy is szomoin bábo , n» húsvétot. . *
A rekvirálás vége. A hó 31-én befejezést nyer a rekvirálás, maly-lyel oly hosszú időn át zaklatták sokstor indokolatlanul az ttgyellen rekvirálók a közönséget
Az eredmény dacára, hogy nein éri el a kiszállott illetve, kivetett kvantumot, mégia kielégilónek mondható,/Inert a rekvirált termények mennyisége\' meghaladja az 60 vaggont, aiuire maga a hel>l hatóság sem számított. ,
Nem lehet atóiiban elégedetlen a közönség, mert a hatóság fejő a város jólelkll polgármestere minden méltánylást érdemié esetben feloldotta a jogtalanul lefoglalt mennyiségeket.
ElhnlasBtott befizetés. A nagykanizsai takarékpénztár által alapitolt .önsegélyző Szövetkezet\'-nél a hlrtvét hétfőre esö befizetések április 6-én, nzaz pénteken d e leaauek megtartva.
Felülfleetéeek^a m. klr. 20. honvéd pót-snBtslÓHlJ febr.24- .\';n tártot\'tmüvéaz-eatélyén : Itehehl Richárd. 20 houv. tábori gy. ecred tisztikara és legénysége 1000-10(10 K, Keszthely község közönsége 806 K 411 f„ -Dunántúli szeszgyárosok szeezf. r.-t , Makovlnky Oyula Í16 K, ujnép
vért törülgette magiról. Éliás halálsápadtan, meg- — Ha tudom, hogy itt ennyi kínba kerül tiz döbbenve nézte a csodálatos dolgot, Theinrah pedig szeg megvevése, — mormogott n katona — akkor kezeit tördelve rebegeU valami uj Imádságot: máshová mentem volna. 1 — Ne vlgy minket a kísértetbe, de szaWdits — Ne haragudjál jól vitéz, — kérlelte a vasmag a gonosztól... Éliás, ne adj neki, ne adj neki I árus. Hidd el, nem értem az egész dolgot Ilyesmi A vasárus fölriadt ámulatából s a fiókot és a sohasem törtérit velem Nézd, itt a tiz szeg Fizetsz rekeázt nézegete. Nem volt azokon semmi jel, ami érte liz szeszlerciuszt tizenöt helyeit ós máskor is megmagyarázta volna a dolgot. Ile hát miért nem megtisztelsz szíves megjelenéseddel, engedett az 6 kezének ? _ Hohé I Tiz szesztereiiuszl 1 Kevesebb fárad Komolyan .neg volt döbbenve s már-már arra „^„„1, rövidebb idó alalt, sebesülés nélkül, olesób-határozta magái, hogy csakngyan elküldi a vevót bon megkaptam volna másutt Hátha csakugyan Isten ujja o, a. esemény? Talán _ 1Véfáls., nemes vitáz, jól tudván, hogy egy
I valami gonoMtellhez kell a «t-g» .részleteimért egy ilyen szeget sehol s világon ne,,,
S3 - . — De bát Igazán nem mondod meg, mire kel . ... . , , , „ .......
\' . , x kí M Azonban a sok kellemetlensog leiélinn az ötön
a szeg? kérdezte még egVBzer, ,,. „, , , . , ,
. ,. . .... . , ;,„ kivtll még egy szeatercimszt elengedek
A porosain azonban dtthöa volt s durván le e l: ... , , , ,
,, , , 1 Add nyolcért!
I&V — Adsz vsgy nem adsz? Mert akkor megyek ,, , , ..,.,. ,. ,
máa vasáruahael ., " 7 " ^
I Éliás meg szeppent Ritka vavólt e»k nem "Vv\'^\'V V" U\'\'flk ..... "
, v, . . . |„1, • a u I- • \' n-u>ltí Pnzó\'1 « II* S7.tfft.-t. Tiz mkuhI uyo o póu?.ért
; Usrilialju «l Az ó lelkét nem terheli semmi, akár-i . „ .. _.R * b J
: • i. x.-,, .. A poroszlu röhögött.
| irtire hasznalják ih a nála vásárolt dolgokat Neki a! vr ,, .. „ ,
I oaaládjánil kell gendoakodnla. „, " P* \'"í|f ""\'Köl\'.soni a
^ OsszOüsoinago lt hát tiz szöget ée áti ynjtotta a ! »"" ll,eK\' Hí. kettó, három,
■katonánsk. Kközben azonban sem 4 nem nézett «! "^\'e. kilenc... tllás, KIHsl Ez
■ vevére, hanem még miudig sopánkodó feleségére C*,k k,llH"» J>- "ért a<lod olyan olcsóul sem a katona ó reá, hanem a véizó közén-. így tör- ,lá,"">s\'\'n
tém, hogy a poroszló nem fogla meg a csomagot, ,7\' \' r1 kjl0"4\' 1911 \'ri» »\'«g
Éliás pedig elbocsálotta, tehát a csomag le*ett, nét- " ti"" ralsI,ldl\'"" » 11)Ulril-
\' bomlott a szegek szerteszét gurultak. | , ~ l"*"\'1 "\'I™ "
R - — .Ahl Obi Jajl haugzoU egyszerrt mind a — \'\'I"1*1\'. kilencI mormogott Éliás, amint hármuk ajkáról. ; megolvasta a szegeket. Akkor mégis csak a földön
- |tU|s. jó uram, - siránkozott « asszonyi1"*^1" "BV1-uiiló nyelven, hogy a katona meg ne értan, - nei lehajolt, hogy inegkerease a tizediket V.Vigadj .nekil laton ujja ez t i j söpört a keiével a pult alalt is, A tiiedik szeg nem Ír.. ámde most már Éliásl is elöntötte a méreg, i
-.\'\' — Aiért is el,vlok! kiáltott vissza, éa nwle- — Jaj nakonkl sikoltott löl Themrah i.mét és Kptt* ISI a slegsket , befutott a lakásba
Éliás fölkelt és zavarodottan törülgette homlokát.
— Csodálatos I Érthetetlen ! — hebegett félig hangosan Sohasem szoktam elhibázni. Még kevéehé csalni \'— Mi vau hál ma velem I
Bódultan vett eló még kél szeget a fiókból és odaadta a katonának.
—"SNe gondolj felölem rosszat, nemes vitéz. I>« — igízán megbolondulok. — Nem értein — nem értem 1 Menj már! kiáltott ■ rá \\ poroszlóra
Ez meg boezusau és inegvetéasel dobta o/ls a nyolc szesjleroziuezt:
.-- Ide se jövök többé I
Amint a poroszló kitette a lábát a boltból. Éliás kél kezéba fugla a fejét ée félírOlteu keldstf körüllutkoeni a holtban, mig végre kimerllkoa, llbe-Itegve rogyott le gyékényére.
— Déluláti Zaddik nomnédjuk, a Mesternek egyik liive, nézett be boixájuk, Tbemrali azonnal elbeszélte neki a délelőtti eseményeket.. Halálsápadtan ugrott föl feddik:
— Mindenható Isten!
— Mi a bajod? kérdezte egyszerre ^liás ée felesége, de a szónál minden vér elhagyta alkokat.
Valami irtózatos áejtelem nyilallott olvükbf. Ah. végei Végei hörgött Zaddik, leborulni a gyékényre és fejét a földhöz ütögetve. Nek vannak szánva a azegi-k!
— Kinek? Kinek le?.! ordított Éliás
— A Mesternek I .
Themrah ájultan esett össze. Éliás megkébulva
nézett ai átkozott fiók leié, Zaddik airt.
• «,..*-A Golgothán megkezdődött ar. uj világtörténelem.
Az Urat ráfektették a földöu leví keresztfára, melynek alsó vége a gödír felá nyúlt.
MÁftOIUfl fii
l iU K 0 l 1 C K T
Eleiig(fi&Mj, Akóle^dvai lakarékp., Dr. Lénárd János ur»d főtitlál^Tapolcai takarikp. SCO—tOO K, Du-nántuli stflíttgyárosok sxeetf. \'r. »., Vizlendvaj 8áBdor képv.. üankegyesület, Oszt.-magy. bank nagyk. fiókja, Franz LajoH ós fiai gőzmalom ó.s ijllamosüzem r. t., alsódUVibórui\' Hirschler család, qjnépi ElekErnő, Zerkoyj^ l4jos, Ungár Henrik, Práger Ferenc Nagyk., Bosnyák Géz* főispán lOO-lOO K, Felsőkereskedelmi iskola 91 K, Áll. nópisk. Drávavásárhely 60 K 76 f, Kőm kath. fógimn. 66 K, Dukáxk Dávid, Zalanii\'gyei gazd. tkp., Kefegyár, Bfener Izidor Sánc, Délzalai Takarékp., Berónyl Elek, Dr. Major Oyula, Weisz Tivadar, Pleskó Ferencnó 50-60 Korona.
(Folytatjuk.) i
^ A márciusi fagy.
\' A hideg, mely március utolsó napjaira újra az emberekre kényszeritette a télikabátot, emelkedőben van. A Meteorológiai Intézet lelentése szerint Dudapesten az elmúlt észak a hideg maximuma - 7 í^k \'Celsius völt. Az országból beérkozÓ jelentések ir.ég épnél is nagyobh hideget jelentenek A föld-mivelésögji, minisztérium mezőgazdasági statisztikai ügyosztályának vélcményo Rzerint a fagynak sem az 6sz{).sem a tavaszi vetésekre nincsen hatása. Egye-düj.a korai gyümölcsfák virágzásában okozott némi pusztítást, de ez a kár sem jelentékeny.
v, \' • Ninos cérna]?
foéhogy nincs I Ckak maximális áron nem ad-jákfürdő hiénák, kiknek egyik fióküját\' éppeíí\'tegnap csípte nyakon Kunipert detektivünk, kinél cfcaíc csekély 2480 orsó£ cérnát foglaltak le. sok. egyéb aprósággal, j Ah akasztófa! Hol késel oly sokáig ?t/Hilft ezen gazembereknek még az is enyhe büntetés lenne, akkor, amikor a közönség rongyait sem képen a c/rnu hiány miatt összeaggatni. De hisz nemcsak ez az egyetlen . kis kon hiéna vau váró-\' vau itt számtalan, kiknek nyakúra lehetne
akasztani nyugodt lélekkel a selyemzsinórt akár minden megkérdezés és utánjárás nélkül. Csakhogy nincs aki a karikással a legerélyesebben közibük vágjon
A „Magyarország"
huszonötödik évfolyamának adja naponként friss, eleven számait a „Magyarország" politikai napilap Huszonöt esztendő egy ember éleiében is rendkívül nagy jelentőségű dátum, hát még egy újságában, amely már születésekor férfias erővel és teljes fegyverzettel lépett a közélet küzdő terére. E huszonöt esztendő óta, a „Magyarország" mindig a küzdők közölt volt, a legelső sorban Küzdött mindazért, ami a magyarságnak drága és sohasem tántorodott meg, ha a ma-! gyar érdekekért, népjogokért. demokratikus eszmék .érdekéért kellett sikraszállni. Ezért viseltetik az igazi ! magyar közönt-ég rendülellen \'bizalommal és szeretettel e lap iránt, amely sohasem változtatott irányt és \' mindig hű maradt a magyarság vezéreszméihez. A lap homlokára a függetlenségi politika jel-zava van irra, belsejében pedig a modem újságírás minden jelességóvid sikeres gazdag! hírszolgálata gyors, friss, eleven. Kitűnő politikai információk, a n)tpl eseményeket villámgyorsan nyomon követő riportok, szines cikkek adják tartalmát és igen gazdag a tárca- és regény-rovata Is. A „Magyarország" az egyetlon úgynevezett nagy lap, amely délután jelenik meg ós igy
az első a fővárosban, de a vidéken is, amely as ; ményekról úgyszólván még a reggeli lapoknál is bő-, vebben tájékoztatja « közönséget. A „Magyarország", amelynek főszerkesztője liovászy Márton dr. oraa. képv., lelolős szerkesztője Magyar Elek, nélkülOth*-tétlen minden igazi magyar ember számára. Előfiie-tési ára: egy hónapra öt korona, negyedévre tizennégy kiróna, félévre huszonnyolc korona, egész évre ötvenhat korona. Egyes szám ára hunt fillér.
.BERLIN" színházban legközelebb egy igen értékes moziműsor lesz bemutatva, melynek I ciino: „Julius Oóaár". Mindenki nézze meg e csodaszép műsort.
Adakozzunk a Hadsegélyzónek.
Szerkesztői űenet.
Boldog husviti IluuepeJtet kiváHunt lapun* \' olvasoiukuuk, jitbarátainbuak is muHkalársunkMa*.
— Hgr jó házból való leány atonnal felvétetik II] Wajdita Jiuel könyvnyomdájába.
va.i iiiik a lE.\'gtk ? kiáltott egy porowló, nagy kalapáo.eHal én rátérdelt hx (írnak
fílftállott Éliás vevője s^átadta ú szegeket.
— .Iniholri)e el ne görbíts egyet sem!
jjjU Fogd be a ezádatí röffeni rá a társa s az ••gyík, szeg begyét. rátette az Ur teriyerének közepébe. A kalapácscsal egy-két méregeti koppantást tett a szög f^ére,\' *kkor nzlán fölemelte a kalapácsot, hogy
^ E pillanatban egy ember töri át a tömegen, nz őrültek erejével lökdöste szót az embereket.
Arca sárga volt, szeme vérben, forgott, fogai j csikorogtak.
— Add vis«z« a szegeimet! ordított szivetrázó! hangon és rá akart rohanni a kalapácsom katonám j
A\'i",\'^ i
Két poroszló vasmarkának szorítását fiil sem\' VÓY9, emberfölötti erővel szakitoit/i ki magát kezük-! bőlfyújfci rávetette magát a katapáca. s katonára s torkon r»gadta, ugy, hogy az egyszerre elejtette a kalapácsot 8 H vegő után kaj>kpd£tt, De még mielőtt megfojthatta v>lna, tekintete^ kerosttfáo fekvő ÍL««-terre esett.
Isten Fir, a.Megváltó, megtört fényű szemei-> vei ránézett az ^jrjtygóre. Ennek keze akkor lesiklott a poroszló torkáról b:A maga is összeesett. J
Kelsiedték.^vezeiOk
Ki volt ez ? kérdezte a parancsnokló szá- j
zados.
— Éliás, a vasáruéi felelték neki.
VILAGRA-SZÓLÓ-UJ DONSÁOÍ
oCurion
61 POKR.EAV-VIASZK
ÖtRer.czalatt, ■ tl
egy adag Lurion cipökrem-vias7Kbol bbrki-eqyneqyedKi lo- leq fi riomabb . cipocrémeb főzhet . ARA2-K. mindenüttkaphato
\'Montonviaaik-Mövek-RéuvinytirMaé?\'
RLJtlArPEbr VI. ANDKASf.Y-\\j I iU. _
Harinin^gu év qiuívb Kéma ColosaeaniáUn f vérUnnhaláltMt l£ri"UM Jér,ns<irt Éliás, aa egykori j vasárus, aki a singeket adta a megváltáaliol.
..........
:iLi I"I Ö í L <1 N T
MASOtt**\'
I BGBA&OBff.
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga Irta: Dr. Lukács József, fógimn.j tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-: téneti fejlődésével foglalkozik, atnig az jelenj alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulsága olvasmány, amely mig egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed sti-lusálval élvezetes olvasmány A világtörté-! nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mü ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
-- Az „Élet" szépirodalmi é* művészeti heti- ; apot (szerkeszd Andor József) gazdag tartalom, ér-\' dekfH és aktuális kép*k egészítik ki. A kilQnó lapot melegen a|ánljtik olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség1 és kiadóhivatal: Budapest, I Fehérvári ul 16/c. —\\ Előfizetési ár félévre 15 kor. Mutatványszámot kéhz-; Béggel Uniti a kiadóhivatal.
\' — „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag uriuloininal jelenik meg. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre tiz korona, .Világ-1 króniká" val «gj Olt tueukét kor. Megrendelheti ft\' „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest. IV..
\' Egyetem-utca 4.) L:gyaultt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép száméra,! félévre 8 koioua 40 fillér.
— Magyar Színpad. Budapeht egyetlen színházi és zenei napilapja, az Erényi Nándor pzerkesziésébeo m étijeién A Magyar 8zinpad teljesen uj formában, pompás nktuális művészi lajzokkal1 orraágos uevQ kivájó irók közreműködésével jelenik meg és napról-napra » sziuház, zene kariéit- és mozi világából való érdekes közleményeken friss híreken és pikáns p\'etykákon kívül kQlön foglalkozik a vidék színházi és művt^zi híreivel is. — Kddig . számaiba Herceg Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy l
Endre, Porzaolt Kálmán" és máaok Írtak cikkeket, belső munkatársai a többi közt Harsány! Zsolt, Rutkay (íyflrgy ó« Gserna Andor, Nagy Kndre saját rajzaival tarkított cikksorozatot kezdett beuiie a, vidéki színházi furcsaságokról. A Magyar Szinpad i előfizetési ára egy évadra \'28 kor., egy hónapra 8 kor. A kiadóhivatal Budapest VIII. Bökk Szilárd-utca 18. Kívánatra egy hétig ingyen küld mutat-, ▼ányszámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAG
politikai napilap olvasóinak.
■Liraniii au i
8,*»> ém . . , M koion*.
PiUrt......38 „
».t,.a4.r. . . . . 14 Z. - f.
Uupr. ... * K, 70 f.
MogrondelAiti cím: AZ UJ8AO KIADÓHIVATALA Budapest, VII Rikóoal ut 64 náu
9%
Nagymozgó Nagykanizsán, Erzsébet tér Szarvas-Szálloda.
Az újonnan átalakított modern nagy termiben mindennap tartatik qlóad»a
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelső rendű, legújabb s legremekebb alko-tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekewbb s tanulságosabb műsort sem. a budapanli. sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN - színház agiljs iga^gjítója jpin-díg a legújabb, és legválogatottabb . s ItjHhr-tékesebb moziműsort mntatja be, finom vészi ízléssel összeállítva. Azonkívül, hqjry^ előadásokat minél kellemessé és élve«é5»a»é tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. ~ /{ művészi színvonalon illó zenét egy zongoraművész szolgáltatja. Minden harntj nap uj remek műsor A „BERLIN" mozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétkdfáap 15. 7 és q órakor Vasar- és ünnepnap (ff J. 5, 7 és- 9 órakor A m. tisztelt kSaOMég .szíves pártfogását és az előadáson vató poe-i tos megjelenését tisztelettel kéri
az iqazoatöbAo
Hangszereket és jó huzóharmonikákat
1-sürendQ minőséget Ajánlok a legolcsóbb árért. Továbbá: Hege<lílk, ©itorák* rézfúvó hangszerek, f«v«H Iák, kjlarinettok, dobok, cirnbaltiiok, beszélőgépek é» lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszerkereskedésében. NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR f. SZÁ.W.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
- Njuin.ioti. upuMoao. uj «pi wsrf ű^ísawiarwgBHi^ ■—-------—__—