Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.47 MB
2010-03-09 15:44:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
947
3068
Rövid leírás | Teljes leírás (136.08 KB)

Zalai Közlöny 1918. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S7 ik"évfolyam
! r ví (> .1 jí <f¥ l i 1 ■ \' NAGYKANIZSA 1918 április 9 KEDD
. fí W*"1
Szerkesztőség é« kiadóhivatal Deáktér 1. Talafoa : 18*. — HirA«tt«ak dtjaxaháa »*rlnt.
F6sx«rko»ztö:
Kémény László
Az Osztrák fa. lyir-laiii penztarjeoyalnek klboctáfására
és mtmn mMM 1
határozatok.
; • \'\' a
1. A> Oeatrák-magjrar Imiik piartirjafTai bemutatóra, illetiknieatn uitliáajok. A bematatára Bili [liuttárjeflyek egyelSre 100 000, 10 000 4a 6.(100 koronái oimletekben. a néire Kilók 100.000-, r«l oulhtló MugO lUgtliMi 100.000 koronáé egyénített címletekben Iweaátutiiafc kl. .4 ^niUrje*jak lejárat* egyelőre három \\fi*j bat hónap A kamatlábat mindenkor a fdtanáee luttárou* uey ;. a kaimtól a bauk mindi* «Ur« ruwti. Ujárat Mia b» : láttái tigtU taníttatott péniiárjefyirt torákbi ka- " inat nem jár. . .
A páuitá^legyi** ralamewiyi bankiaUMt (14-. és tiikintéiet, kiraidelUági - poéta nttáe k — ; mindenkor iilrtikmenteern l>ooaátja ki áa Tiltja b*.
A péuttárjegyek kamatai atin nietendi tik. kamat- * jiaUkadU.* lMk.M* •
a A (Aulárjegyek „ófértiktlk b,fb*ti« |JU-nében a három. illetve hat hóra Járó kamutok lavo jnáaa után bocaáttatoak ki. . . . ,
A pénitár&jök ki*zo|gáHat^».u,,^ egyidejű befizetésivel »papipéofl4rqál ! amikor in a befizeti egyelőre w^l^ot Im^, iqfjly-1 nek visszaadása ellenében a pénrtbjffjsk kiállítjuk | ; után a aomim bemut^inak. Udatfl \\.wl„(M ^ ,
jó vagyok, siót fogadok neked a imádkozom la reggel, este mindig
(Anya, magáim* vonja permekét) A sok vagyunk gyermekem, jók vagyunk. Ab va#y to.iSCf (Jsak az emberek rpaszak nagyon, — fásult aairftkt. bői a raeretet rég kihalt; békétltaek; vadul támadj egyik a másikát , s állatiam .véres eastákat vívnak, mint dn vadak, ha préda keli nekik.
Feldúlt egünknek is okai ők, a kapzsi emberek, a szeretetlenek. Apa is elment édes gyermekem, hogy inegíékexm segiUo u őrfllfck hadát, kiknek keiében véres bárd • pálos «er éleCrs tör
Elment s mi itt maradiunk; édes gyermekem édes apa nem fog ölelni minket soha (zokog) többé, soha... soha, — hangját sem hallod többé • hivó szózatát, mint mikor mnnkáról jftve, téged kiabá\'t az akácfák során.
(A gyermek két keiével megfogja anyja ruháját 8 fejét a ruharedőibe temetve, hélk\'an zokogd (Anya megsimogatja a gyernieC f<$t4 \' leül a sirra, a gyermek letérdel fejét anyja temeti.
. -íj a. jí • >1 ki 0: . t/jiu (Anya.) Milyen boldogok in roja^k, h^ő lüuk lehetue gyermekein. Áz a kfttlty^ tyjpsk, egy mist megértve, örökké csal béke Ukoiék, bu bánatnak lett gyászos tanyája. Ósendes, komor aa egykor derűs hajlék b mint valami átokverte kunyhó, mosolyt kacajt nom viazhangos soha.
Napsugaras tornácát felfutó alig diaaiti már a
|ONGÓR HENRIK igazgatóról kötelesség-! weíröen ejtünk itt néhány szót. — Nagy ! adósságot törlünk e pár sorral. Oaak a tavaszt vártuk, hogy elmondjuk e mondani valónkat, amikor már a tények is igazolják elismerd szavainkat a ho8«ú érdemsorozat teszi méltányló kritikánkat jogosulttá, szükségedé a köznevében. Mert e cikkünknek a közelismerés adja megoldását, amely mindenütt hangzik városunkban s melynek hangja elöl \'nem zárkózhatunk el. Sok ós nagy az érdeme Pongor Henrik Igazgatónak. E dús érdem elölt hangtalanul el nem mehetünk, ha joggal tartunk számot at bbjektiv történetíró hévére. Szociális munkásságáért azok áldják, akik jószive, nemes lelke e téren kifejlett működésének, részesei, élvezői. A malom és a villanytelep munká^u mindennel ellátottak, amit az éilet megkíván. Nincs szükségük semmiben, nélkülözést nem szenvednek még a nehéz időkben sem, s ha lelkük nyugalmát rajtuk kivül álló okok fel n...