Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.29 MB
2010-03-09 15:44:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
711
3283
Rövid leírás | Teljes leírás (136.08 KB)

Zalai Közlöny 1918. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S7 ik"évfolyam
! r ví (> .1 jí <f¥ l i 1 ■ \' NAGYKANIZSA 1918 április 9 KEDD
. fí W*"1
Szerkesztőség é« kiadóhivatal Deáktér 1. Talafoa : 18*. — HirA«tt«ak dtjaxaháa »*rlnt.
F6sx«rko»ztö:
Kémény László
Az Osztrák fa. lyir-laiii penztarjeoyalnek klboctáfására
és mtmn mMM 1
határozatok.
; • \'\' a
1. A> Oeatrák-magjrar Imiik piartirjafTai bemutatóra, illetiknieatn uitliáajok. A bematatára Bili [liuttárjeflyek egyelSre 100 000, 10 000 4a 6.(100 koronái oimletekben. a néire Kilók 100.000-, r«l oulhtló MugO lUgtliMi 100.000 koronáé egyénített címletekben Iweaátutiiafc kl. .4 ^niUrje*jak lejárat* egyelőre három \\fi*j bat hónap A kamatlábat mindenkor a fdtanáee luttárou* uey ;. a kaimtól a bauk mindi* «Ur« ruwti. Ujárat Mia b» : láttái tigtU taníttatott péniiárjefyirt torákbi ka- " inat nem jár. . .
A páuitá^legyi** ralamewiyi bankiaUMt (14-. és tiikintéiet, kiraidelUági - poéta nttáe k — ; mindenkor iilrtikmenteern l>ooaátja ki áa Tiltja b*.
A péuttárjegyek kamatai atin nietendi tik. kamat- * jiaUkadU.* lMk.M* •
a A (Aulárjegyek „ófértiktlk b,fb*ti« |JU-nében a három. illetve hat hóra Járó kamutok lavo jnáaa után bocaáttatoak ki. . . . ,
A pénitár&jök ki*zo|gáHat^».u,,^ egyidejű befizetésivel »papipéofl4rqál ! amikor in a befizeti egyelőre w^l^ot Im^, iqfjly-1 nek visszaadása ellenében a pénrtbjffjsk kiállítjuk | ; után a aomim bemut^inak. Udatfl \\.wl„(M ^ ,
jó vagyok, siót fogadok neked a imádkozom la reggel, este mindig
(Anya, magáim* vonja permekét) A sok vagyunk gyermekem, jók vagyunk. Ab va#y to.iSCf (Jsak az emberek rpaszak nagyon, — fásult aairftkt. bői a raeretet rég kihalt; békétltaek; vadul támadj egyik a másikát , s állatiam .véres eastákat vívnak, mint dn vadak, ha préda keli nekik.
Feldúlt egünknek is okai ők, a kapzsi emberek, a szeretetlenek. Apa is elment édes gyermekem, hogy inegíékexm segiUo u őrfllfck hadát, kiknek keiében véres bárd • pálos «er éleCrs tör
Elment s mi itt maradiunk; édes gyermekem édes apa nem fog ölelni minket soha (zokog) többé, soha... soha, — hangját sem hallod többé • hivó szózatát, mint mikor mnnkáról jftve, téged kiabá\'t az akácfák során.
(A gyermek két keiével megfogja anyja ruháját 8 fejét a ruharedőibe temetve, hélk\'an zokogd (Anya megsimogatja a gyernieC f<$t4 \' leül a sirra, a gyermek letérdel fejét anyja temeti.
. -íj a. jí • >1 ki 0: . t/jiu (Anya.) Milyen boldogok in roja^k, h^ő lüuk lehetue gyermekein. Áz a kfttlty^ tyjpsk, egy mist megértve, örökké csal béke Ukoiék, bu bánatnak lett gyászos tanyája. Ósendes, komor aa egykor derűs hajlék b mint valami átokverte kunyhó, mosolyt kacajt nom viazhangos soha.
Napsugaras tornácát felfutó alig diaaiti már a
|ONGÓR HENRIK igazgatóról kötelesség-! weíröen ejtünk itt néhány szót. — Nagy ! adósságot törlünk e pár sorral. Oaak a tavaszt vártuk, hogy elmondjuk e mondani valónkat, amikor már a tények is igazolják elismerd szavainkat a ho8«ú érdemsorozat teszi méltányló kritikánkat jogosulttá, szükségedé a köznevében. Mert e cikkünknek a közelismerés adja megoldását, amely mindenütt hangzik városunkban s melynek hangja elöl \'nem zárkózhatunk el. Sok ós nagy az érdeme Pongor Henrik Igazgatónak. E dús érdem elölt hangtalanul el nem mehetünk, ha joggal tartunk számot at bbjektiv történetíró hévére. Szociális munkásságáért azok áldják, akik jószive, nemes lelke e téren kifejlett működésének, részesei, élvezői. A malom és a villanytelep munká^u mindennel ellátottak, amit az éilet megkíván. Nincs szükségük semmiben, nélkülözést nem szenvednek még a nehéz időkben sem, s ha lelkük nyugalmát rajtuk kivül álló okok fel nem vernék, nyugodtan élhetnének hkár a béke korszakiban. A ki segítségért fordul valamiben Pongor igazgatóhoz, biztos megértésre s támogatásra talál. Vároaunk cukorellátáaa is biztosabb lenne, ha bito-uyoe érdekek Pongor Henrik igazgató hatás-köréből e foalos élelmezési cikket ki nem vétték volna. S nekem a mult lapasztalatain alapuló biztos meggyőződésem, hogy e kérdés határozolt megoldásra addig n(yn talál s Állandóak lüoznek a mizériák és mulksztásoV, amig a cukorügy lebonyolítása az ó hatáskörébe vissza nem kerül. Csak igy szűnnek meg azok az állandó hátramaradások, amelyek mindig
fenforognak. De hogy legnagyobb érdemet hangsúlyozzuk, teljes elismeréssel kell hangoztatnunk azt a hálát, amellyel a város polgársága adós a villamos világításnak e télen minden bonyodalom és fennakadás nélkül való lebonyolításáért. Az országban talán sehol sem volt n világítás annyira intenzív, hibátlan, kifogástalan és teljes, mint nálunk, Nagykanizsán. Minden ment rondben, mintha csak a \\békeben éltünk volna. Nyugodtan feküdtünk, keltünk és semmi baj som talált bennünket Vesztő sötétben Egész éle-tüukból száműzte e télen az ő ébersége, figyelme, Ielkilsmereteesóge a világítás nagy gondját. Segített nekünk könnyebbé tenni a nehéz életet. Míg minden városban állandó volt a zavar, a hiány, mi teljesen nyugodtak voltunk e téren. A hála, a köszöuet nem maradhat él egy érdemért. S mi városunk köszönetét tolmácsoljuk itt ama önzetlen működésért, amelyet Pongor Henrik igazgató kifejtett. Ó valóban sokat tett, fáradozott, dolgozott a köz érdekében Joggal illeti meg az elismerté. \'\'
v . . • dr. I. j.
Halálosáé. Súlyos vasateaég árte CaiMag Jenőt, a
főmunkatársát, városunk egyik legagilisabb polgárát Csütörtökön halt meg felesége hosszas és kínos szenvedés után. A megboldogultat szombat délután temették el nagy rokonsága s a közönség igaz részvétével.
Adakozzunk a I ladsegélyzónek.
A SZEMED LANÜJ .
Véremet igelU szemed bágyadt lángja, Fakó sugár csapóit szivem pitvarába. S azóta a lelkem vágylelt éjszakákon, Nyostolyádra ill, miiit emésztő, nagy álom.
(Tán. kallod a jöttem? Csókot kérő szavam ? Éreted a vágyatni — Oly forró lángja van)
Égetlek már engem asszonyi szerelmek, Amiknek biborán szUmbcn stilkok kellek, Amiknek bársonya fakó rólbe bágyadt, Asszonyok gögjébe Vágyam belefáradt.
— És most újra üdén, frissen kél a vágyam — j telkem nagy Máglyán ég
— Szemed szent lángjában.
KONCZ PISTA.
Képkiállítás. Harmatit Miksa bndapestí műkereskedő szombaton nyitotta meg a Nagykanizsai Takarékpénztár palotájában, az Ki\'uinger-félH helyiségében műkiálli-tását, amely 60 fillér belépti díj ellenében egész nap megtekinthető.
Adákozaunk a vak katonák részére t
A hős sírjánál*
— Trialog. — Irta: ZOMBORY GYULA
Személyek: Az Anya. — Gyermeke. — Géniusz
(A színpad egy temetőt ábrázol: jobbról az előtérben egy uj hantolt sir, kereszt vagy fejfával; mellette feketébe öltözött polgár asszony, balkan zokogva; 4—ft éves lift vajgy leánykája kíváncsian néz fel anyjára a ftggöny felmente után kérdi)
(Gyermek.) Miért sírsz kedves anyám?
(Asszony.) Nem sírok édes gyermekem ; a hideg járt át csupán. «
A nagy hideg.
S amit te zokogásnak vélsz\'?
Az őszi szél bugása s a visszafojtott lólekzet ajkamon.
(Gyermek.) Ugye temetőben vagyunk?
(Asszony.) Ott, gyermekem.
(Gyermek.) S miért jöttünk mi a temetőbe, ki?
(Asszony.) Édes apát jöltflnk keresni gyermekem, akit régen nem látott egyikünk som, sem te, se éli. Kiment oda, a hova csak a jók mehetnek.
(Gyermek.) Miért nem megyünk mi is oda, a hol ó van ? Mi sem vagyunk rosszak anyám; ón Í9
•Hadiegélyozél céljából i«n.de»«n játék olő»dti»okr» \' aikftldiaa. S*«ra<5 »JŰve« belo«gyozí$4t bírjuk. SxERK.
fe-

—------
ii.UI í ö Z !. ö N T
PiTTT
APBILI8 i
„--_
Mótt • helymegjelolóssi
------ \' |---\'. . ,„u, I u az élelmetési hlralat alkalmazottai végtik az teste-
^m*,** «—!■*».»» . l^ZTel külön díjazás -el.au. ü tazc
hslymegjelöléssel, > kiállítási és lejárati nsp-;dono« kívánságára.atiraten « I
pal, valamint > k|UIM Ijanklptézet vagy kirendelteiig l«l)«Jljégja^jlpírf (Mljipj-lenjomet és kit ere-
\' a]_ _
Irjegj\'kjs.olgállatásakor a fél > kiadott pfotiárjeigak ériékfoktwtsi és számát, • tíkeösszs-gst, a kiintett kassátokat k a bevételetelt tiszta összeget kimutató elnáinolást kap.
8. Óirostáiul
itás eredményét ss
élelmezési hivatalok Ingják ke-pontul kimutatás IJJyren kezeik
be
legszigorúbban
,» pÍMUfjwéket liúintulc. elólt is a lejárat napjáig járó, . kibocsátártor volt kamatlábnál \'///„ kai ma "W
p.u.kamat l.voná* után k bs a \' ■ ^ ^ „9ra fog
f"^" k"m"lib " T? i sso leélni s így ne Iázzon az óstinle bevalUrtól senki, napján még msgasabb tolna, ezen magnsabb kamat- » >KJ 111 »
láb szeriut számított kamat levonás, után ,ÍM2a., mert aki ham,s adatokat vall vál(ja. Ha a kamat 60 fillérnél keveaebb volna, leg-| (ogjákbOntetm^ tulajdonosoknak kivánatukra\'alább 60 fillér számíttatik, összegekről, azonban legalább: A pénztárjegyeket az Összes bankintézetek:
BOO.OOO koronáréi, névre szóló egyesitett fimlelek náluk jegyzett hsdikölosónölire befizetésként fogadják j k IMUwk. I!/itén^rjegyek át neui ruliázbaték el. 11a ilyenkor még nem esedékes pénztárjegyek le- j és csak > Mteg szerint követelésre jogosultnak I járat elólt vinszaváltatnak, a kibocsátáskor .■■n.„il,.„ „ill.in.L. l„ illat™ váltatnak \' mitlábnál legalább Vi\'/a-kl
kibkk.
nyűgtázisa ellenében
állatnak
volt ka- \\ ,-kal magasabb kamat lielyett
Vlrágbullás. Sokat Ígért a szülői aziijiek. Szép lelke, fogé-
KfVMitett címlet kiállítása céljából a befizető n ^iUrariNlálrt befizetési jegyet ad át
jXaál(e,«4lo pénztárjegyek külön űrlapokon álllttilnaV V.\'ln^ek a többi kelléken klvöl a szá-
kivételesen csak azon kamatláb számíttatik, melylyel: Haelíeme. jósága, bája mind arról taunakodott, a bank az llleló pénztárjegyeket annak idején kibo- hogy Mair József poslsigazgató titkár kis leánya.
gett
mokkái és botnklnri k)ift H«W|«t,a KI «»>«t ilWm cégét a befizetési jágy\' adatai szerint pontosan feltüntetik. „c:. i -
t \'iVaiAfi Ifcedékea vagy már olózttes usjimfejtés után esak vált\'be. I ií..il.i. ■
... Névre szóló pénztárjegyekért, ha azok esedéke-s»k, ílletóleg lejárat előtt beváltainak, az ellenérték lM».kéaapéiisben fizettetik ki, hanem a folyósllhstás megállapítása után az illető giroszámlán jóiáiralik-
Hornit pénztárjegyek csak akkor váltatnak be, Ita a aérülések csekélyek, lényeges alkatrész nem lliányzík ée mindeneseire a szám, az Összeg, a kiállítás kelté, a. lejárat napja, valamint a cégjegyzés sértetlen saelvényrées/.el együtt elpálasztatlannl y»».|r|\'jlá< S* .; ... •
Klla, a sziliéi szívre még nagy örömöt hoz. Nótt, 7. Beváltás vagy lejárai előtti visszaváltás vé- fejlődött a szeretel melege érlelte kiválóságát, amit bemutatott, más bankintézet állal kibocsátott a Mindenható annyi bájjal tetézett, amennyit halandón ritkán látni, alig találni. 8 mikor a szülői remény örvendve nózett a közelgő boldog jóvó elé, akkor jót! a kegyetlen halál s leszakította a tizen-négyéves bimbót rövid, de kiuos ízunvedés után. S ma már a sírban pihen a letört virág. A pécsi te->"rl\' nietó egy halma alatt pihen a sok örüfu, a kialudt relíiéiiy, ahova szerdán tepiették el. így vált a korai virághullás luialt a szólók örömkönnye a fájdalom
pénztárjegy hesztdési értékpapírként kezeltetik.
Más bankintézet által kibocsátott és csakis a lejárat napján leendő beváltás végett áttulolt pénz-lejárt pénztárjegyeket \'árjegyek csak a kiállító bankintézetnek a pénztár-I kiállító hankintéJét >"t) l"lyó»ithatárfát igazoló értesítése után - azonban semmi esetre sem a lejárat napja előtt tetuek ki, illetve számoltatnak ei..^
Ha a fél ily pénztárjegynek lejárni előtti vissza

6, Pénztárjegyek leszámítolásának, úgyszintén
váltását kívánja, ez tlgyanc^k a kiállító bankintézet- könnyárjává nek a pénztárjegy lolyósitbatását igazoló értesítése
után e bankintézet által megjelöli összeggel tízein- Adományok ac árva templomnak.
Az í. szánul posta tiszlviselőLara iámét szép Beszedési dij nem számíttatik joM, Hlilt ,„,18k „ írdeklódésiiek, amellyel » felső
D. A bank pénztárjegyei a kibocsátó lunklnté-1 feinp|,>in raegény»égéi,ek iiiogsztluU-tóíe iránt TÍael,
rajta ........ ki«W> érlékfokozatú cimletekrc, W|k- A, irn templomnak ugyanis 30 K-t Juttatón
illővé a névre szólók bemutatóra szólókra, vagy rulll^ A „„„.^„ik, »doininyt rendeltetési
megfordítva, felcserélhelók. Kisebb értékfokozatu
helyére juttattuk.
fészkéből iíriállt a kis feéske faj, mely dalolva röp-ködte azt kőrlll hajnaltól estig.
1 Kedvenc virágai a jázmin s orgona kiveszőben,
iteni\' tlótöak1 fürtöket s benn a szoba árnyékos csend- j ~ miníen kiállitandú Vij oimletért egy jéberi \'ti\' éu alrááoui hangzik fel oeupán, r«gg«l. | Ie|é«i dij fiMtendő délbe\' s á nap óiíuden szakán.
"\'Ota á szét, móiy ótet Vái-U rendjén, — Ores a ház, uelyef Haliba lágy otthonná teve s llrea ne-ktrnk a TÍTIT nélkltliC\'erté S.jgi szivünkre a halál l ami gyógyírt ádhat\', egyéb semmi. (Xokognak \'miud ^^ a ketten |
(Gitiiust ) l Uszályos fehér ruhában, mint valami halotti lepelben, gorógtl int fényben jelenik nitg, kis csillogó tükörrel a hajrat fölött. Komoly MdegWggel beszól.)
Ne sírjatok A atlv sokat ki bír, nincs a láj-
dalom, a melynek ne lenne balzsama A józan ész, . , .. ,
, , ,. , . , , , , i mi a"al"kat teljesen és pontosan Ijeje enten,
okos lUM onto ás sok oriáe aetwl hegesztő már. TI. . . J 1
nektek Is ajánlom az uUt. Ne J Lony légy "
wegóny halaudó, de honleány is b mindenek fölött! " f tttmM*5 napra ideiglenesen
9 ha tűk emelni íel birod magad, kinyílt szivedben a „yigaw virága. ■■w.
A Hon üdve hoztft Igy, hogy kii woreítotek . ,, ,
honti kötelme közt oda inal, .Hősi halállal halai "miikor inegváltozlalhatj.
bölzkeség! s luegnyugtaté édes nagy érzület sutiak, kinek igy zárul le szeme.
Jlpfiunk, hazánk áldnutokru vár s a ki oltárára a$£iuernyjt jp adott, jutalma az, Kg urátift okv vetlen meg letten... lesztek ti még boldogok, liekem (az snyálloz j
dinietek nagyobb értékfokozatura, illetőleg egyesitett eimletro oetk akkor cserélhe\'ók\' fel, ha lejáratuk\' A honvédienekar Törokorsaágban,
aíonos- Nem régen irtuk meg lapunk tárcarovatában
Pénztárjegyek felcserélésénél — kivéve, ha azt a nagy diadalt, amelyet h\'ricsay Richárd hon-egyesített címletek hemulalóra szólókra cseréltetnek védzenekara Németországban aratott. Most másik korona ke- diadalról veszünk hirt. Pár hete ugyanis a honvédzenekar bolgárországi és törökországi körútra indult. ». A kamatlábváltozlatásekat a bank minden- j A frenetikus hatás itt sem mamdt el. Konstauliná-kor Löizéteazi és azok csak a közzététel idópontjátől | ,»lyból Írja Kiydy lazarista házfőnök - akinek elő-kezdve kiállítandó péntlárjegyekre érvényeaek A már: kelő ís kiterjedt rokonsága a Tljboly rsaláil Nagy-lorgalomban levj pénitárjegyeket a kamailátváltoi-! kanizsáu él - hogy a hoiivédtouekar hangversenye latások nem érintik. j, lmí f6vir0llhlu, 40 Mur koronát jDredelmwett. A
10. A pénttárjegy elveezlése esetén a kibo-1 keleti ut tehát méltó sikerrel járt mind anyagilag, csátó bankintézet a vesztes fél kérésére a megscnimi-1 mjnd erkölcsileg.
sitéei eljárás megindítása céljából a kifizetésnek tizen-! 4
négy napra terjedi fellüggesztését engedélyezi, lii . 4 48\' Gyalogoared Rokkantjai; Arvél és fél a pénitárjegy számát, a kiállítás, valamint a le- j özvegyei alapja javára
járat napját bejelenti Ha a vesztes fél nem képes | táuc-ooncei i a Polgári Egylet termében, 1918. április 18-án Uilde Soblager a hiree berlini klasstikui táncosnő és Othiuar Klose bécsi zongoraművész
, felfüggeszthető-e vagy sem.
közreműködésével. Mősor: 1. Ileriot: Balett jelenei. |í. Delihes: Piuicato labdajáték. 3. 1) I.lszt llhap-jsódia. 4. Mendelssohn. Rondo Oaprlccioso. 5. Oth-A bank fentartja magának azt a jogot, hogy e | mar Klose tougoraszáma, 6. Chopin es dnr Prelude.
Szünet. — 7. Kichard Slrauss, II. moll Scherto. 8. Kllbiustein Valse caprioe. 9. Olulaaiu. Néger bölcső-dal 10 Othmar Klose zongoraszánia. I|. Sibelius: Melanohilikus vvalzer. la. Kreysler: Uécsi capricu. llsort lánc követi I llelyárak : Emeleti nagy pá-
Nép, állat ós vetésteriilet összeírás.
in *
élőben
kir.
boly oo K, Emeleti kis páholy 80 K, Kóldszinli Uló
higyjétek ; tiékém (az „úyálloz , lit \'ez élőben le . " 71"^™"\' f""1"1"\'\' ""W "l^yek: 1-6 sor 10 K, 6-9 8 K, 10-ÍJ so,
\'SSM^kV siratsz » a hon üdve majd " 4,,0"\'in>- » bo": 8 » * K, Belépőjegy » K Kelüllizeté-
Ert a
estélyen a pénztárnál
. (a gyermekre mutat) rém\'éiiysóg nemtóje "vagyok, reméljetek velem szebb boldogabb jövőt, Isten vélünk! (Indul) ( véga.J
össteiras-. sek kizárólag a 48 gyalogetred rokkantjai, árvái és sék, hogy Igy . jövő a lakosság ellátása, élelnieiéac tevegyei javán. fordittaUk. Jegyek előre vállliatók: Inttosltassék. Ezen összeírással a közigazgatási lliva-! Kolin I,. lajos cégnél és talok főnökei bizalnak meg, kik erre kellő sogitséget I válthatók, vehetnek igénybe. ; Tisztelettel kérjük Nagykanizsa város hazallas
Városunkban a tanítóság, a városi tisztviselők ! és áldoiatkési kötönségét, hogy a jótékonyoélu co«-
APRILtM.
-r7_
?, a i. v söiiíKr

a: tloldniann Ignae, De4ki Sándor, Sanveber Józaeí megszaporította a aaendőnéget a eüistárotí., hogy • ISbaiiii., Tapolcai T.k.rékp,, Pollik Emil Aleólendn,\' az öaezes k.ton.1 a*dg4lalot teljeaiW rendírtlwlTiw-, Polgár Józael d. t. feltlgy., l)r. Szekcreané SO—20 léket ét rendőröket snbudségolja A honrádflioi ani-
{ DMstor, amint .nnak idején magirtuk, mir öaaae U
Korona. (Vége kör.)
Mi Iohb a kO.On.ég salrellátiaával ? Nap-nap után liangosabb a panan, hogy
! Íratta a hadbavonult rendőrségi alkalmazottakat.
Rövid történetek,
A háború sok mindent megraagyarái. Fonál
©érten\' minél többen rauyaienni . sziTeeke^jenek nem«*■ «éj érd#káben. \\
Mi GyermekrendŐrség
\' Ki rohná kóUágbe, hogy nagyjelentőségű moz-gt|lp|n roanfip- gyerraokrendörsóg; t Mindent meg kel| tennünk, hogy ftz az intézmény minél előbb nálunk ia megkezdje áldáao* inűkOdMl. I közönség semmiféle zsíranyaghoz nem juthat.
Ezért a gyermekek és a Hntalkorualc által kü-! A legutóbb történt, hogy az általáuo* logyasz-lönbözó helyeken ej időben a köxrertd költség jw. *»r*kn« 80 métermázsa zsírhoz jutott h mint bjbe mulll8tt4il minden ^„^tit leli benne. 4. kö.erkölosb, (Üköző cselekményeknek mega adá- halljuk a köztisztviselők csoportja is kapott 5 mát*- ^ faa ^ ^ ^^
lyotására vámunk odaírnának a gyermekek ngye- .„áa.át, mely széloszlásra még mindig nem került., __ ja7h4boru T(|n. A minap tMénl £ Í9lco| vei szeretettel foglalkozó hölgy, és férd tagja, va a azonban a nagyközönség legszegényebb rétegéinek aborft Ktinlén Ufujt tn4r . h4boru8 |UI| hol t kl. mint a tanító, kar sorából Dr. k.ss Lajos rendórka- zsirellátáaáról senki nem tartja szükségednek gon-|f4|6 pedaKÓRI18 ^incnk dörgöU a kathedráról f*-pitiny kezdeményezésére gyermekrendórnég szerve- doskodni. I |amj ^ hjba ^ M |k kig nebul6
zése van t-rvbe véve. h tárgyban az értekezlet már Nemwak erről, de még azzal sem történik!^ gz a . e|öu ,eNtoU (ÓTe, U{1 „
a közel jövőben megtartják a városházán, mely alka- gondoskodás, hogy bizonyos napokon legalább mér-1 ^ mjkp|> |eM yóge M ÖZÖI1¥Íwek. Végfl, dohöMn lommal a gyermekrendőráég hivatását 08 célját eló-jsékelt árt. húsételhez juthasson ez az igazán ellitL- j a tanító ur\' adása keretében Dr. Mutf.chenbael.er Kdwin, tszéki gyott közönség, kiről az Úristenen kivlll nálunk mu
biró, mint a fiatalkorúak birája fogja ismertetni,
Kommentárt nem (l)z(tnk ide reklámként. Az \'. Ilgy fontossága, nemzeti jelentősége, MtilKcheubaeher biró előadói készsége és élvezetessége mind ajánlják, hogy előadáson uri társadalmunk kivétel, nélkfll megjelenjék h Mutschfenbácher biró előadásának tartal-
már senki nem számol.
Mennyit eredményezett eddigelé u rekvirálás városunkban ?
Az utolsó munkálatok folynak a rekvirálások j körül a városházán s igy többé kevésbbé tiszta |
— Miért nem tanultad meg a leckét: Siri némaságban szepeg a kis bdnOt, míg
végre törve dadogja :
— Ta nitó — ur — ké-rera, háború van I
Dühöng a demokraola mindenfelé. Kz a jelszó,
niil\'^jilj^ wíekit.ilwn irónjitóvAlegye. Non. Mpé. latíitujnk az eredménynek. »_owd4a-T.rta.rf mely mert minden .ebre tap«.
rnanuiliilunk k5.dlnbS.ek . flinta és jelents, lény-1 U. i. . .*rn» kCMnaógéro 60 waggon torméoy .\'•JWf", tS,rtónlk "■* \'m\'"Uo
nyel áz.iub.Q, doígo.nnk, ment.liDnk kell l.eMolgilt.tta l. tt kivelTC, an.el, awnban . I^Mki- ü«4nkb«. Hgyéb bajunk mm mi,
„ J ijmereteselib vígrelngtfe mellett Kein volt beanillil- Nw «•« «»«•\' J«mokrtí4k, tgj aa.nl . níp-
Had.egély.6 lcOs«ön»te. ^ i|M„ ö^r.^vírAH.at.V, an.inek „ |M .líra-\'"*» r*" képTia.lí, a kép.toelí.
Slinda^n liölgyeknok éa uraknak, kik líitere- |m|n<t0tt volta adott legtöbb okot. ! "l4n *hllo»6 népverir, a«t « monoklin unkrs
m^kWAmkkel . míjoiiH 18-iki oaWIy aikeiíl *lö- ,Mindaion4lt«l mir eildeig I6bb ralni 30 vag- kacaing»tó villamoa kalauani U. Mart inoat 6 e kurU luosditani szivwek vollak liálfa üíimillétOnket nyil- „„„ » t{Uyleg beállított mennyiség « valósiion,, Hrténel liísnSjo. Vem-. BuriapoMen tíiténl. A nagy vánitjnk llogy még iiéhinv vaggon !m fog szállíttatni.
Továhbi báláaan köszönjük a Polgári Kgylettielí „„„,,„. , ... , Imdereaen » monowtaMi ugriit fal u egyik vilto-
nek, a Katii. I,egi„yegylelnek, Siegó Uyul4ni nr- \' K ■ UUatE. bogy btrj. .. enaényo. Uo nem demoknU.
astaonynak, az Írod: A. M4v. Kornak . aíinpadil" « " re\'!"-k " ""K"4"" élénken Tigy4a, hogy hoaine érjen . tojaa ^ny,
dimlrfekel. Az Ipartestjletnek, .polgári Egylet ven-1. A .Magyarors.ig" ,al illetlen liadiiuillioinos. a koauu aaaaoay, min\\,
dógllfcének1\'. székek 4tenged6sét. Kormo. Wgmond j hntnjll4l||(1ik Wo|y„„4lllk rfj, „apónként friaa, «l»-1» *"\'** V
nrn«k
l j\'(U<.k eladást kiirhli fcÍTW ftradózásit.
HADSKUKLYZÓ.
ven azámait . „Magyarország" politikai napilap Huszonöt esitendd egy ember életében is rendkívül nagy
Cs. kit saí. déli vaspálya hirsasiig. 4080/1. az4mboz.
Figyelmeztetés!
hajló id«-
niagyar közönség rendületlen bizalommal és szeretet-
aein társadalmi érintkezésbe lépni 8 ha vaUki bozzáér, tüstént rászéi, ogy, bogy hunarowi az egéat
ijelentSségo dálnm, bál még egy újságában, am.lyikuMÍ KOiönségéwl badilibon 411. A TÜUmo. meg \' már születésekor férfias erével és t*U« fagyveneUel\' l0T\'bb ^ • «ll»dl« Jo1,Im • ^i"1^4\'
lépeti a közélet küzdó terére. Tt liustonöl esztendé krt Mlk<ir mtr iltól4nos » f«l«borod4a . monokli.
éta, a .Magyarország.....ndig » küzdék közöli Toll,;1" mialt, közbelép . k.ku.n6, mint
a legelső sorban Küzdött ............. .mi . n,W4f. j l""*"*0 bir6 » W ulMÍ,> rcnd" » »a«íérhrt«-
aágnak drág. « ioh^em tántorodott meg, ha.m»-!leM unU: ~ ÓD"Bk Mm "w»ül4k » \'«\'"<«• \'«">" gyar érdekekért, népjogokéri, rlemokr.tikna es«nékiSiri »«ud\' Mtad»nkl flgy.l. A. álUláuo. flgy.tem-
I ben csak a villamos zakatol a rál tovább. A ruonok \' lis urat — .ki egyik gróf Tolt . négjogokárt kosiéi e lap iránt, amely aobanm változtatott iráuyfés\'d5k •or4b6l> me«lBPi \' dl""ok™t« b4taa4gi ^áolat mindig hé maradt a magyarság vezéreszméibeí A|8 \'W uU""j» ~ No\' " U«J» "^P kl«
lap homlokára a függellenségi politika jeluva „„!"«»«»"."« Tolaal — \'A legközelebbi ntagálló tíri lm, belsejében pedig a modern ujs4girá» minden ""* " iwkUndolt wiuMMr*, .mely felelt kellema-jelességévul sikeres gazdag; hírszolgálat, gyors, friss,!\'8" " "t«t4bor. , , _ ^rp
eleven. KitDi\'é politikai ml\'ormáciék, a napi esemé-| *
nyeket villámgyorsan nyomon követé riportok, szines1 Hogy is volt? biztosan nem tudón, (iyö.yö-cikkek adják tartalmát és igen gazdag a tárea- és rQen szép, viruló, rézsásarou baronesaa a kis ktltU-
_ regény-rovata is. A ..Magyaiorazág" az egyotlen ugy- történet béanéja. Nem tragédi., OMk olyan kf* hét-
\' TT í nevezett nagy lap, amely délután jelenik meg és igy köznapi ««et az egén, a mire magyarázatot megint Felülfisotések ft m klr. 20. honvéd pót- „ ÍOviro«l«n, de a vidéken ia, amely az eae-\'csak a háború ad. A császárváros egyik szépe, ra-
üáaílóalj fabr.24-éntartottiyüvéuii-eBtélyéu:; lll4nJl.krf| ,|gj.B4ivi„ „iég n reggeli lapoknál ia bé jgyogó bfju hölgyo valamelyik utcában . báréné.
Schranz Ödön alezr ^ftéeín\'liánkor tOzérhadn ,1 vebbeu tájékoztatja a közönséget. A „Magyarország", Rajongnak érte. A asuron egy-egy turtáncár. ugy Hogetirieder Józsei. Kobn Sándor Pbcs., Dr. lldnrdy\' amelynek főszerkesztője ls»-ászy Márton dr. orsz. vár . gyér sxámu H.UtUág, mint . uirjegyoa publi-.lenó \'/.alfteg Biliolt Ferdinánd, /jalamegye al-j képv , telelés szerkesztője Magyar Elek, uélkülözhe-1 kom a hentesárus bolt elélt. Hasonlatnak alég ispánja, Itrenuer lobiáa ny. polgárm. Szombathely,|ú-tlen minden igazi magyar ember számára. Eléfizo korszerű, amit ideírtam.\'De valóban igy na. Igy Népl.k. r. t. 60— 60 K, • llugtch Aladár alezredes, tósi ára: egy hónapra öt korona, negyedévre tizen- Írják, igy mondják. Nem kételkedem benne. Ninea Oaillag Jenő 40 4-tll K, Dr. Itotl Nándor püspök,1 négy korona, félévre hoszonnyolc korona, egész évre i rá okom. Kgyszer nagy diadaláról jön hir ide. l)e, l\'olg fin- ós leátiyisk , Nagyk. áll. el isk. III. ker. ötvenhat korona. Egyes szám ára h\'iaz fillér. uram fia — ekkor sül ki egy rosszmájú tnegjegy-
lanitótesl, l>esli Magyar Keresk bank. Klóin Vilmos■ Miyulba0 „abadeágolják tia öesaeí n,lu » » ki» h^6 l\'»«<«>ny . vonzó,
Nwyk, l\'olg Egylet 30-30 K, nedeliczi Uerráth • rondőroégi ulkalmaaottakat. 1 h""m " W\'"1 l,,ul,í« tódul1 »
Jenő alezredes a4 K, Dr. Léke Kmll, U.bsovits ott delikát eledel ia Tolt — a Olt krumplit ia szervi-
évi április hó 14-óről 15-érc éjj^n\' éjfél után "2 órakor n nyári szániilás lép clelbo.
Április hó I5-ÓI1 haJiuUMO 2 ómkor az órák 8 órára clfireigatlttkthak s cz idő tői kezdve n vonatok ezen uj időszámítás szetint küiílokutltick.
4ípe«t* ;10I8. évi máro. havában.
Az üzletigazgatóság
■tW-Á
század., Dr. fi|erg6 Sinilor Ily. löpsorvoí, pilici lliftl FerenShí, llfr»cüle< Sftdor b*klg«zg , Vlaaitu Ernő század., Armutb Sándor és fl., IJecbuiUer Mór,
A köabisztonság. amint a napról-napra mag isméllődfi saomoru példák bizonyítják, folyton rosszabbodik. A kormány erre való tekintettel 6000 fővel
roztak. igy fest a jelen, mondj, befej-zőnek a kró-nikáaH U 1 I 6 í L ft M T
APUlLtsV
IEOÖAJLOM.
I Ködre, fontolt Kálmán" «« minők irUk Hkk«k«t. Mii inuukiláiui • többi Mit Htriitiyl ZmII Hutk«j (iyörKy ia Os«ru« Andor, N«gy Kndr« ««-1 jjl rajltlfll turkitntt oikkmroMtol koidett b«iű« > — A pápaválasztás jogtörténete és vidéki aiiufaáti fsrwiágokról. A Miujrsr 8»iop»d tételes joga Irta: Dr. Lukács József, főgimn. ,.líi(i.eií«i árt »gy »««dr« i8 kor., e^r* h6mpr> 9 tanár. A vaskos munka a pipaválasztás tör- kor A ki«d4hl?»i«l Budap.VIII


hélig
Röbk HeilArd. ingjon knld inulal-
téneti fejlődésével foglalkozik," atnig az jelen »\'" Ki"An"r\' alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul- ""l""6""11-sjijga olvasmány, amely mjg egyrészről szigo ruan tudományos, másrészről könnyed sti lusálva, élvezetes olvasmány. A világtörté nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A ma ára 4 korona.\' Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Ab „Öllet" múpirodtlrai ó» müvédiiitilj*ir »po» (ss«rk««iti Andor Jóivol) yuiltg IhjUIoiii. t-r-dekt-i át ikluállx kípfk rg^uilik kl. A kiiOl|(i lapot uiolign ajánljuk olvnóiuk figjKlmábv. RmkruUiwx á> kllfóbifkUl: Budapral. 1. KrWriíri nl lí/iv -K|lflt«dáai ár féláiro 16 kor. Mutalvántauímot kési. •ággel Ikold 1 kiadóhivatal
— .Vasárnapi Újság" minden Biámn gaidag tartalommal jelenik meg. , .Va»árnapi Uj- iryarázatokkal SZOltjál 3.7. ■Ifi •IMwlM árt uegjedérre III karóin. „Vllig- "J ^ í-y-M . „ M||U* III ruDtt UieuUl kor. MegrandelU. il » A XJ T| T A I 4-.Vuátmapi Ufyig- kiadóhlia ólában (lludapeat. IV., -d- íi U Ü K-J XX U HttjMm-utM ) l\'granlU 8egr«ndelliel5 a ,Kép« imn-Pilíai vjiim »i> íé»Up-, a-legUcaóbb u|iaág a mogtor nép niui«ro,l . POLITIKAI NAPII.AI\' fáéra I korono a 40 fillíij olvasóinak.
r Magyar S»d npad. Bodape.1 eg,-tleni *lón*«*á»I ima*
ooiakáli *» Mnm« nailapla. » K,é,,,l Náiiilor | . ,, ,.„„
Mikooztásábeo poiusjrtl.nA Magyar 8«i..pad leli. son, rJlá»Te.....11
„> formából. .-0 kiváló i uktuália niüvéa/.i ujjukkal | He^yodávre . . . . 14 k, " f.
ÓtfOiROH uapról",,aPra kölívmülíödóíéfel j**l««»ik! hónapra ... 4 «L 70 f.
meg vijJjM raló a Miuuliá/., tene Úriét" é»; Megrendelési olm : Sj «u „ikáu« pl érdeke k4r.lemónyi\'keti üí*b, AZ UJSAö KIADÓHIVATALA Budftpent. „llnlidék «iubá,i kifül knlfl.hfoyl.lkotik: ináv^wi bir«ivt<l ia. — Kddigl Phmiiö, Molnár Ferenc, Nagyj-
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
Rákóosl ut 54 soám
Nii^y mozgó Nagybanizsiin, Erzsébeti ér Szarvas-Szál loda.
Az újonnan átalakitott modern nagytermében jnr mindennap tárta tik előadás
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsflrendű, legújabb s legremekebb alko lásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERIJN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legér-, tékesebb moziműsort mntatja be, finom mű-j vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű i zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagy ; mozgó színház látogatását mindenkínele a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap ■ 5, 7 és y órakor Vasar- és ünnepnap\'fél 3, ; j, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG.
i-sőmidíl niíiitis^d ajánlok a legolcsóbb árért. Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarineítok. dobok, cimbalmok^ beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
. hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN, DEAK-TÉH 1. SZÁH
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
K,"a"UlU •"IÍ\'oÍ.Uodm l\'J W.jdiu Jóisef kOuíuVoídljíbw, NWk.SIrta;................
57 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918 április 16 KEDD
■•ixorkeaztílbéK én kiadóhivatal Deftktér 1.
Talafaa i 111. - mrdataaa» dUasabia eaarlnt.
FAsaarkaailö:
Kemény Láar.ir,
\' Fala,6a aiarfcaa«tfl:
Erői Sándor
Harc a bikáért.
A mi lelkünkben már régen lubog a béke fehér zászlója. Irtózunk u háború lorgatagos vérOrványeitől, régen megelégeltük az embercsontok kanlbáli őrlését és szivünk egyetlen vágya, hogy végre békejobbot szoríthassunk ellenségeinkkel és ba-látsággal nézhessünk reájuk, mint ahogy megértő, jóindulatu ember néz felebarátja nem rebbenő szemébe.
Tele a szivünk békekészséggel, u pol-gái\'i, kulturált lét után való vágyódássa), a nyárspolgári szürke, munkában robotoló életet túláradó háláé,zcttel cserélnénk lel a negyedéves vérontás egyre nagyobb, egyre csillogóbb hadi dicsőségével, de most mégis a háború első napjának forró, égető lázában csüng szemünk a távol nyugati fronton, minden Idegünk reszket a győzelmi Ilirekéri, eped ujabbak után és a szivünk tomböf ÜröméSon, mikor az ellenség százezreinek viharos pusztulását bi?o,-nyilju a hivatalos jelentós.
örülünk, hogy fogy, .őrlődik az angol, hogy vérével (Izet a kalmár lelkű Amerika is, hogy a francia nemzői most hozza
■^artótenklnt BEBF
BMlnMál tn Mrr im 10 tar, MMm •
karosa, iinUlm a knM> •• flUér. —
_ vr rfflr »- "nUto-
utolsó véráldozatait. Pedig nem az elfá-rudi, nyugvó fenevadat ébresztette fel bennünk a németek tüneményes győzelmeinek káprázatos sorozata, nem ellenségünk hulló vérének örülünk, nem a háború üszkön, véren, kulturán élő sikereit imádjuk újra, hanem az eljövendő, a közelgő békét.
Az önftsnuiilás, a jogos védelem öröme ez, mely emberséges akkfcf Is, ha vérfo-lyókból táplálkozik, mert hiszen azért, öl, hogy őt ne üljék és azért áldozza fel támadói életéi, ho ;y az 6 élele ne dobassák áldozolul.
Hu nem kellett sokszor felkínált békejobbunk, most a halálos csapások fölött érzett örömünk jogos, tiszta és méltán ibüszke öröm!
Mégis, ha most, (mielőtt tovább zúgna :a vérnek svha nem ^rfiiyokban hompOÍygö árjj, a jobb belátás kisérné nyomon a né-i inét fegyvereket és két, világrészről össze-soíeglett ellenségein* bslátnák, hogy ami a föld mln-Jcn teremtett lelkének joga, az éleihez való jog, az a mienk és elvilázhatatlanul ugy mégis a lelkünk vágya teljesednék •— mert ez a békél jelentené. Ám ; ma a mi jámbor békeóhajuftknál gyorsab-
ban röpül a német győzelem sasmadara és azt hlssífük általa teljesednek be békereményeink.
Hindenburg dübörgő léptekkel törtet a csatorna felé és ha hamarabb nem Is, másutt nem, az Atlanti óceán partján megtalálja a békét.
i---;---
A Gazdakor kölgyüléae.
Nsgykiimsa város- és járási Uazdaltör f. évi május Ili 1-éu d. «. 10 órakor a ,1\'olgiii Egylel-emeleti helyiségében k«vi-tk«iü tárgysorozattal readea közgyfllést tart,. melyhez oimzett Tagiára tiszteletül meghintik. Tárgysorozat: 1. Titkári jeleütéa az 1916. én 1917. évi Ogymooelról. S. Egy ujal.b 1000 koronás badlkölcsOa-kWvéuy beszerzésének Ogye, S. Kiterjesztése u 1914. és 1917. éri zárszániadáaokoak : és n 191H. ári költségvetésnek. 4. Folyó ügyek és \' indUvinyok. 5. Elnök, ügyv. elnök, titkir és pénztáros, valamint Igazgató választmány megválasztása . 1918., 1919. és. 19ÍU. évekre. 8. Siámvizsgtlóbl-zottság kiküldése. 7. Uiralalod lap kijelölése. .
Nagykauizaáa, 1919. ápril 12. t\' : •>: .. . GauiaMri
Jegyzet: Kérjük a hátralékos Ugdljaknak\'.W gős bellzeléoét.
Adakozzunk a Hadsegélyzönek. .
Vitéz húszasaink életéből.
ir szépít a dicsőt iktunk mák
húszas uonvédkinkkól a báborá aluli innúaitott vitézségük s bátorságuk meg-
A bugnszlawkai védóállásbaa 1916. április elején. A dH,ulá,1artalék„ál nagy muri van. A 20. ezr. psrlutcsnokság jóvoltából még cigányzene is van. Már igen magasra hágtsk a kedélyek, amikor a bált megunva I). és M. fhd. megszöknek én leleküsznek aludni. Jó időbe került, tunig a szökést valaki észre
tanított bennünket, hogy nemcsak lelki erejük ki-j vette. Az igazak álmái aludták már, mire » cigány-fogyh.latlan, banern jóMvük s bunioruk is. - Ax zenével, közmegegyezése ki tudtak kászálódni az alábbi kis életképek ezt bizonyítják. Apró, mozaik-!ebédlóból a két főhadnagy szobájához, hogy éjjeli szerűen összeilleszlell epizódok ezek, .melyek lelki-! zenél adjanak Költarlo.tslbatlanul nvomultak be » életük gazdagságáról s kimeríthetetlen jókedvéről be-|jú fiuk » szobába és irgalmatUn láimát csaplak, szélnek. Ezt ,, nagy kincset még s háború Im-szs- » dr.szlikus lötriasztáslól daliba gurul és lursá-
dalniMsága. a halál közelsége, » nélkülözés és szeu- «J«u vezényel » cigányaknak, hogy- .Msrs kii"
védés bőséges alkalma sem öll» ki » lelkűkből. Meg- Kgy ""l"\'\'" ™l»» hal^Ubb ered-
maradt jó barátnak, igazi, vigasztaló bajtársnak a ha- niéayt. A szobában állva maradi az öreg B. (B fdn.) <Uk tüzében is, bog, erósilso, lelkesítve vigye előre > a I, rögtön megérti a helyzetet és
a húszas dicsMg zászl^jál. S hogy ez a zászló oljr | kiódaloíj. Az öreg B. «k á felhúzva jobb vállát, diesóségesen leiig, abban ennek a lelki elevenségnek, inog elöre-hálra, bajusza nyalkán kipödörve. Szemen, s mozgalmas jókedvnek nsgy része van. Közr«djuk meglilszlk, ho^ nW szellemi^aakát végez. Ki-oz epizódszerü, szines. h.ng.llalos kis képeket, mert no, c^lnd. - Végre elkezd dadog,,,: kár, nagy vwrctesdg volnH, lift i-lknllódnának\' nyoni-
t«lftiiul. Egy fénysugár vewnu s hftlDu ki igy abWI a dicsőség fényöxönbfil, Rinely vitéi huwuwwn-edünk történetét oly ragyogóvá ós fénylővé teazi a filághá-boró estíménydús drámájában. A hós ielkckWI áradt ki ennek — amit iit leadunk — minden sora. — SieraéjUk nem igen van. Termett, inint az epoazok legtöbbje. Szebb gyöngyöt azonban a csigakönnye sem izzadhat ki, mint aminők e kis életkópeY lelki pillanatfelvételek a veszedelmek tűzőben sem szunnyadó buszán humorrftl. J-
„A-a-ezórt u-n nem lélek tőled."
1916 jul. 9-én a bistricai harcoknál a tőlünk jobbra lévő 3l-e«ok meg8"gitésére G. alezr ur a 11. szd.-tól kirendeli P. bdpr wakastát. A terep, »m«-lyen flöre kellett menni, egéweu sik volt. Az ellenség több gépfegyverrel folyton lőtu. ezt a tercprészt, ugy hogy az emberek félve indultak ennek a veszélyes útnak.
Knnek a síkságnak a közepén szalad két honvéd. Az egyiken nagyon meglátszik a félelem. Eztj
..J • —\'— —1---f .------;—-
meglátja a pajtása, K. J honvéd, rá IH * Mlllára a
hozzá igy buzdítja % félős lajlársat:
„Ne féy pajtás, én is igen megvagyoVyedvt»\\ *
Ax ezred, az oroszod kárpáti vi-*szavonu|á^ után, a 788 as magaslaton, a két vonal köyötl önsz«: I gyűlt s » halottak eltemeltWével és az ugyei hadi\' I anyagok össiegyOjtéeévd loglalkozoit. A két vonal közöU rengeteg sok hullu ffkihlt. 8ok Hubert szétszaggatott itt a grámU, ugy hogy mindenfelé fnkRd-tek emberi testr^/.\' k, még a fákon is
Egy nagy tölgyfán, amely alatt két honvéd I ebédezik, lógott wy kéz
Fölnéz az egyik a fára s odaszól a komának: „Twdd gyorsan a »wjkád fölé a kf-zwíet I" r; j .Miért** kérdi a koma.
„Mert ott fölötted a fán lóg egy kéz h ImiIh-esik a levesedbe."
„Úgyis k«vé« lius v»n benne * hegy int egyet a kezével a koma s nyugodtan eszik tovább |
* 9
1916. szept. 30-án fíognslawkán, az oroszok hirtelen támadással bejutottak a 10 ók 12. száza- 1 dunk állásálm.
A 12 száaul vonalá\'ian lévő oroszokat balról megtámadta a 11. század egyik szaku«za. Az oro* s*ok rendekben rohantak át az álláKainkon, akiikor a swkasz oda ért Leadott egy össztüzet a srakani s megfordítva a puskát, a boldogabb végével fsakba- ■ mar szétszórták a beözönlő oroszokat Visszavettük a
.—-—-—........-
7, A L A í KÖZI.ÖNY
"yWíf\'t^ffl?*
APBILlS 16.
TAnckonccrt.
NegmnnyoleM ezredünk rokkant alapjára szombaton eat« a .Polgári Egylet" nagytermében Unekonoert volt, amint előzőleg már megírtuk. — Sflhltppen Béla s a HadsegélyzŐ buzgólkodott az est rendezésében, amely közel 7000 koronát hozott a nemes célra. Tagadhatatlan. hogy közönségünk nagyon mostohán viselkedett az nettéi szemben a a terem még egyszer annyi közönséget befogadott volna. Az anyagi sikert inkább az önkéntes adományok biztosítottak, mint a belépőjegyekből befolyt összeg. Barrison Gertrude táncmővésznó s Neufeld Gréte íongorainűvés/iió töltötték ki az est műsorát. A műsor minden «záina elsőrendű művészi reprodukció volt. Neufeld Gréte teln-tsége minden kétségen felni áll. Van érző lelke. temperamentuma, felfogó képessége s kitűnő technikája. K kiválóságai biztosítják számára a sikert, a diadalt, amit el is ért játékának minden számával. Különösen kiváló volt Keger Wal-zerje és Sgambatti Toccata előadása. A táncosnő stílusos alakítással adott eló mindent. Korhű kosztümök, a finom mozdulatok mind a megfelelő kor illúzióját keltették. A műsort ugyan megrövidítették s több tánc szám kimaradt, de Ami előadásra került — elsőrendű, művészi reprodukció volt.
Az est rehdfzésébvii Ajkas Málvin « Mair Gréte urleányok buzgólkodtak jó sikerrel.
5BA8 I91B.
Hirdetmény
a sthl, brikett és koksz forgalomba hozatala, felhasználása és láncolatos kereskedelem megakadd lyozása tárgyában-\' A azénügyek kormánybiztosinak 1600/1918, a. alábbi rendeletét ezennel köiz4teeszük:
A in. kir. minisztériumnak 4.956/1817. M. K. szánni (ft Budapesti Közlöny 1917. éri december hó 93. napján megjelent 196. számában kihirdeteti) rendelete alapján a következőket rendelem :
1. §. Szenet, brikettet, vagy kokszot esak arra » eálra szabad felhasználni, amelyre azt az Országos Szénbizottság • fogyasztóhoz intézett értesítése sze-rlnt kiutalta.
Aki azenet, brikettet vagy kokszot kereskedj tói vásárol, amennyiben az említett tüzelőanyagokat inem kiszállítási jegy vagy vásárlási igazolvány alap íján vásárolja, köteles a kereskedővel közölni azt a célt, amelyre a vásárolt szén, brigelt vagy kokszot lehasználni kivánja. A kereskedő köteles a fél állal megjelölt célt a számlában vagy szállítási jegyen fel-Mlnletni. A kérésiedé nyilvántartást tartozik vezetni arról, bogy kinek, milyen célra és milyen mennyi-| ségbeii szolgáltatott ki szenet, brikettet vagy kokszol.
Háztartási célokra kiszolgáltatott szén, brikett vagy koksz kizáiéan bázlarlási célokra, ipari vagy mozégazdssági célokra kiszolgáltatott szén, brikett vagy koksz pedig csupán annak az ipari vagy mezőgazdasági özemnek a céljaira használható fel, amelyre azt az llrszágos Szénbizotlsig kiutalta, vagy a kereskedő kiszolgáltatta
2. 8- Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és a 4 966/1917. M. K. számú rendelet 7, §-a értelmében hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bon-telendő; ama készletek tekintetében pedig, metyre nézve a kihágást elkövették, a törvény értelmében elkobzásnak vau helye. A kihágás inialt eljárásra hivatott hatóságot az idézelt 4.966/1917. >1. U sz. rendelet 7. ;j-a állapitja meg,
.\'I § E rendelet 19 Itt. évi mároitis hó 21-éu lép életbe. Terltleti hatályára nézve a 4.966/1917. M. K. s-zámu rendelet 8 S-a irányadó.
Budapest, 1918. évi márc. lió 16-án.
Dr: Vázsonyi denő s. k. saénttgyek kormánybiztoea. A városi tanács.
i Nagykanizsa, 1918. évi április hó 6-en.
, Dr. Sabján Gyula s k. polgármester.
Irodalmi est.
Záborszky Zoltán bailkfólltik lakásán vasárnap este tartalmas Irodalmi est volt meghitt, intelligens körben. Wltlialm 11. kapitány olvasia fel Uie Kr-kenntiiise, egyfelvonásos ininteriuniját, amely a tartalom érdekességével, a slilus elevenségével azerzelt [ nagy mflvászi élvezetet a hallgatóságnak. A felolvasást inti vészi zene követte
Nincs dohány, nincs szivar??
Oh, dehogy nincsen ! Osak tekints be jámbor j sóhajtozó a Centrál kávéház ablaküvegén, láthatod ott a szivar minden válfaját a gseílsmanok ábrázatá-| ból kinyújtózkodni. 1> azonban nem. julbatez hozzá, ! mfcrt maximális áron nincsen. A iiadi milliomosok ! t;rre is reá feküdtek. ^
Nem is látod őket a trafik elölt lődörögni sem tolakodui. Megkapják ők otthon elegánsan becsomagolva a tőzsde uzsorásoktól annyit, hogy még libát , is vásárolhatnak dohányért. Neked azonban nem jut, 1 inert te nem tartozol azon szerencsések közé, kik a • Centrálban lophatják a napot s csinálhatnak hájat növesztő busás üzleteket.
Szegény jámbor barátom, te csak mondj le a dohányzásról.
Ziilavármegye köelgaagatási blaotteága
április hó 9-én tartotta rendes havi ülését. Az ülésen megjelentek a választott bizottsági tagok közül: Vtólendvay Sándor, Eituer Zsigmond, Filipich i^jos, gróí Batthyány Pál, Metterházy Jenő, Osertán Károly és Zalán Gyula, aki orosz fogságból szökött meg. Zalául a bizottság nagy ovációval fogadta Az ülésen egyébként csak a folyó ügyeket intézték el s az ülés igen csöndes és rövid volt.
Mesterségei* lótakarmányt kaphatnak miudazön mezőgazdasággal foglalkozó ló-tartó gazdák, kiknek semminemű szálas lótakarmá-nyuk nincsen.
Jelentkezések a városháznál, I. emelet 11 -ik ajtó lknekovieh Jánosnál jegyeztetnek eló, a kiska-uizsaiak pedig az ottani városháznál vasárnap litánia \'után Jelentkezni lehet e hó 90-ig bezárólag.
régi állást 6 miután minden rendben volt, a szakasz I megindult régi helye felé
figy helyen, ahol az oroszokra az össztüzet sd- j tuk, egy muszka akkor kapte meg a halálos lövést, | mikor árkunkat ugrotta át. Égyik lába s keze előre,; a másik lába s a keze pedig hátra volt kinyújtva.; Kgy fának támaszkodott neki s ilyen ugró póztmn merevedett meg
Meglátja az egyik honvéd, nézi » ugy log-. hegyről- odaszól:
„Pajtás, de elcsúsztálI"
Nagyszombat délután.
Irta : Z I.
Napsütéses, tavaszi virágillattól édes nagyszombat délután volt Mint két fekete áspiskígyó, húzódott végig a frout a zöld mezőben. A föld már fölmelegedett. s madarak csirregtek és nyiluk az ibolyák Mily szép voit itt minden! Mily csodás! Egyszerűségében is hatalmas bizonyítéka a Teremtő lön-ségéuel, Csak az emberek, a durva, keiuényszivfl emberek s rosszak. Ók pokollá teázik a paradicsomot, s azenvediasé az életet.
De most nagyszombat délutánján, mintha n\\eg-enyhnlt volna az emberek szive, milltlia (elengedett volna a fagy, vagy mintha belefáradtak volna a gyilkoláslm Csönd voll a harcmezőn, mély, halálos wöiut. Mintha a szivek dobogását lehetett volna lial-r.lltni. Puskájukra támaszkodva s a tlMdön nive sóhsj-tozlak a magyarok Szemükből már kihalt a lelkese-
dés sugara s néma lemondás Hit bennük. Ók már nem tudtak lelkesedni, ók már nem tudtak sírni. Csak haza gondoltak mindig. Otfllon járlak álmuk-han, otthon, járlak, ha ébren voltak, mindig, mindig.
Gondolatban most is ott vannakvn\'anlennyien. Gál András is otl a sarokba, lehajtja fejét mintha bóio-galna. Arcára boldogság tli ki, szemében tllz ragyog, ajka moiog, mintha beszélne. Hát porsze, mikor ólyan szépek azok a kis porontyok, mikor kis .maszatos kezükkel végigtapogatják, simogatják bajuszát, ruháit. 8 mikor inegMrdezik, hogy; .Kdsapám hozotté valamit?" Akkor ö elóveazj kenyérzsákjából az óasze-száradt kemény baka kenyeret, és szel belőle mindegyiknek. K azok, ó be bolUogok. Ha aranyalmát bo-zoll volna az „Édsapáin* akkor sem öröinének jobban. Aztán felöltözteli éket az .anyjuk", szépen, tisztán Megfésüli őket és elindulnak. Hiszen nagyszombat van ma. hisz feltámad ma a Krisztus és megmutatják majj a világnak. Jaj de ezép lesz! Letérdelnek az llr Jézus elótt és az megfogja őket áldani. 8 mftjd ók is énekelnek Alieltgál, arcuk kipirul és lázban ég. S jön az este\' fényes ragyogással, bjraog az ének. Hál András pedig .iefuytja fejét és sir Aztán elmosódik a körmenet Valami hűvös szellő borzongatja meg (iái Andrást. Magához tér, felnéz a kék alkonyodé égro, szivéből eltűnik a keserv, a mélabú, hisz tudja, hogy azok otthon Iwhloguk Kgy nagyot sóhajt, kisóhajlja niinlszl. ami rossz benne volt, ami nyomta a sjiiét .Rej, |,„j s (i<slu fl,. lialnek a többi magyarok .Hej, baj."
Kürtszó harsan végig a vonalon. Mindenki talpra ugrik, megvizsgálja legyvorét. Minden rendben van. Eljön az este, az őröket megkettőzik Mert ravasz a muszka. A többiek elinonuek a föld alá, a fedezékbe Mekrakják a tüzet, melynek halvány fénye I megvilágítja a fed,-zék belsejét, tt a halvány lénynél levelet ir Gál Alldfás feleségének éa i t kis gyernie-I kének : .Jól érzem magam, semmi l»jom sincs, meg ; nem. is lesz. Csak li legyetek egészségesek, kedves feleségem.
Aztán ledül egy kissé, mert hajnalban ki kell menni posztolni. ^
S hajnalban, mikor még caak első sugarait küldte az égre u nap, mikor még aludt a termőmet, orosz golyótól halálosan megsebezve feküdt a földön Hál András. Mikor bevitték, már .alig volt benne \' élet A hadnagy nral kívánta. Amikor odajött, Gál András felemelkedett, s egy rózsaszínű tábori lapot I húzott ki az inge alól. Oda adta s csak fuldokolva Itudta megmondani: „Hadnagy ur, csak ezt küldje
háza" Kgy nagyot lélegzett éa leroskadt a> ágyra. *
8 húsvét délelőttjén ásták a sirt a magyarok Gál Andrásnak.
Odahaza felesége s öt kis gyermeke örült az életnek.
föléje pedig m gasra hányták a földet a katonák. N szép, nagy keresztet faragtak szegény Gál Andrásnak.
r
\'/. A í. A • !v (\' /■ L (! N T
Tleatujitáa előtt.
fynmár rövid idÖ választ el, bennünket attól,\' hogy a városnál hirdetett tisttvineNii állások betol-,
Hová elállítják a rekvirált burgonyát?
Polgármesterünk felhívja mindazon háztartást vezető egyéneket, akiknél a rekvirálás folyamán bur-
! hdn., Scheller Zoltán fohdn., Köd Ján<» fflhdn., Dr. Tuly litván Miiadj; Scbmtöeg Ödön főhadnagy (5—6 K. Pittner Mancika, Krdöcwkonya B K, Fischer tése a megvalóu\'ilás stádiumába jusson. A hirdetett gonya rekvir áltatott, hogy a rekvirált mennyiséget a ,teoönó lUmti Iu,re hdn- 3~3 K« Prickel JÓMef\' " állások mindegyikére több érdemes pályázó adta bo; nagykanizsaiak illetve belvárosiak a nagykanizsai vá- L» Fóter JeQÖ Mn K\' 8zabó ,Ien& hdn\'
képvisolótestlllft-nem kis feladat, rosházhoz, a kiskanizsaiak pedig a kiskanizsai város- \' nagyközönség I házhoz szállítsák és pedig hétfő, kedd ós szerdán ! délelőtt, ahol a megtelelő rtr szintén ki fog fizettetni. Ugyanezen napok délutánján pedig jelentkezze-;
kérelmét s igy
előtt áll, há az Hgynek javára óhajának megfelelően akar választani
Mindesetre joggal elvárja a közönség, hogy
Korona
A szives felliltizfltőknek, valamint azoknak, akik Huffet-hez szives adakozásukkal hozzájárultak, a művészestély rendező bizottság hálás köszönetet mond.
választásnál semmiféle: baráti, íokoiíi vagy egyébb , nek, ugyanolt azon egyén*k. iikik vHőmag burgo-komasági nexus ne vezérelj^ a iiratéit városatyákat, i nyára magukat elő:egyeztették, amikor ott a burgo-!
hanem az arravaló kAp<jjwég s a közönség és a város t nyát meg fogják kapni. A beszolgáltatás elmulasz-
viszonyainak ismerése.
Különösen hangsúlyoznunk kell\'azt az nlkapi-tányi állásra, ahol feltétlejiül. egy a közönséget megértő ennek jogait respektálni tiidó humánus egyénre van szükség, aki nem kegyetlenséggel, józansággal és irgalmas lélekkel bánik azzal a kö-
i tása kihágási eljárást von maga után.
Mit fognak még rekvirálni ?
A Hadaegélyaő március 16-ikl eatélyón felül fizetni tetvesek voltak :
Sérley Tárad 100 K, llirachler Elek és Kontó | Alsódombom 60 K, Singer József BO K, Berger Irma- 26 K, Bugsoh Aladárné, Dr. Szekeres Jówelné,
Egyes avatatlan Fabius t\'unctrátorok valóság-1 Welsz Tivadar, Dr. Tuboly Gyuláné 20—20 K, N. N.
12 K, Szendrey Károly, 8tern József, Kész Jóueíoé, 10 K, Szigritxi
de meffértó r®m,""elel keltő módon ordítoznak, izgatják
közönség amúgy is felzaklatott kedélyét s jólértesttlt I Bzántó Sándor, Hiffl Kerencné 10 zönséggel, amelyért állásába \'beöUet\'ik" Mint Tudjuk ^nfentesekként nyavalyognak, hogy igy meg araugy j 1^16 9 K, Keőmives Izidor 6 K, Váry Józwfné, erre az állásra egy kanizsai derék fiatal egy Ízben ,lrAkói MÍ«0,ral ^"Ntandó általános rekvi- X. Y. 5-6 K. Barta Pál, Nikolay, Szalay Dénes, meg Is van a városatyák jelöltje s aki ezt valóba.dwnok,wl knn,JH ,eb* f^e\'nk íüleU\' hoW K0r0Da. Németh lrar«, Kreisler Gyuri, Deáki
meg is érdemli, mert már egy feben azon hivatalban |e,e" bennünket ktélinUMIo\'uniMUnt.
működött is egy időben
Mindenesetre elvárja a közönség, hogy elsősorban a már bent levő, érdemesek s arra jogosultak és a kanizsai (luk jöjjenek számításba természetesen, ha egyenlő kvalifikációról van szó. Mórt az ismert , kipróbált és már régen bevált erők, mindig értékesebbek, mint a.nagyúri alOrökkel dobálódzó nagyhangú: lustálkodók, kikből mái\' ismertünk többet a városnál, s akikből egyáltalában neiu kérőnk többé, mert a városnak jó munkaerőre rali szüksége, nem pedig munkakerülő könnyelmű, lézengökre.
Egyébként bízunk városunk képtiselótestületé-; bén, hogy megfogja találni mindegyik állásra a leg-; alkalmasabb egyént, s nem engedi magát sem a tán egyesek által támasztott személyes ellenszenvtől sem egyéni érdekektől vezéreltetni s megfogja a módot; arra is találni, hogy a munkakerülők elspricceliesse-nek, a háború munkás tisztviselői pedig érdemök saerint előléptessenek.
Husmórgezóatől meghalt alezredes.
Mariska 2-2 K, Kozma Jakab 1 K 80 f, Prikl
Hazugság, szó se in igaz az égésiből. K rém- József 2 K 50 f, Hevaai Sándor, Oeráp Pál 1 — 1. hír keltőket jói tenné a hatóság, ha letartóztatná. K, N. N., N. N., 70--70 f, mely szives adomá-
Igenis annyi az igaz, hogy az élelmezési diktátor az ellátási évet félhónappal megrövidítette h igy az oddig elrekvirált gabnán felül még 4\'/, kgrammot személyenkint tartozik beszolgáltatni. Aki ezt mog-teszi önként, azt nem fogja senki zaklatni.
Hogy egyes vidékeken voltak tényleg szigorított rekvirálások, mint például a Bácskában is, arról mi is tudunk, de ez csak azért volt ott Is, mert nagyon sok visszaélést tapasztalt a rekvirálást vezető hatóság 8 a szigorítás az ő kértére történt ott is.
Rablótámadás.
nyokért hálás köszönetét fejezi ki a Hadsegélytő.
KÖZGAZDASÁG.
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
1918 évi április hó 6\'án tartotta kOzgytllését Csekonics Endre gróf v. b. t. t. elnöklésévei. Napirend elölt tiertéviety Albert v. b. t, t, igazgatósig Zserdin Mátyás Nagypalina i lakón múlt héten tag odvözille a részvényesek nevében Ormod} Vilmos OsentóbAI való liamt.-HJ.tt közben u llotizai-uton két: vezérigazgatót az intézetnél eltöltött 00 évei szolfá-einber megtámadta a földre teperték én miközben lati évfordulója alkalmából. Ormody Vilmos meleg
ai. egyik kést tartolt torkának, a másik kirabolta Elvették nála lévi 289 koronáját és tárcsát. A letteseknek a osendórség nyomában van, mert az egyiket Zserdin felismerte.
Murslti Ignác alezredes, tamtóní leánjá apó™. Az élő •ertéo árának ujabb megallapltáaa. é» 16 évea cselédje megdöbbenti móilon pusztallak 1 a kormány a negyven kilogrammnál nehezebb, el hnamórgezós lolytáu. Muralta alezredes az eszéki | Jc legfeljebb Ötven kilogramm sulyn éló sertéseknek garnizon étkeiéjéból egy sonkát vitt linta, melyet a „ |,it|,|i „ állattartó részére IDrténó eladásnál felesége még aznap inegfólólt. Mivel a sonka kissé | küveulhetó vagy llzotllebl legmagasabb árát élóaulyban szagos volt, kolbászt készítettek belóle. Az alezredes] kilogrammonkint bét korona Ötven llllérben állapította rosszul érezte ugyan magát utáuna, de azért egy j meg.
küldetésben elutazott Koskárs. Ugyan akkor elutazott: Vonat alá lökték.
< tanítónő leánya iS vis^u Magdeburgba abol állása. i
... » ,,11 Szombatheyeu l\'ótb Toréi Í3 óves Torniáspusxtal
roll. Az a ezredes rosszulléte miatt Koekarol sietve \' \'
,, ,, , , , leányt, aki a már mozgásban lévő vonatra fel akart
hazautazott Kszékre azonban az orvosi segély dacára. ■\',..,• ..,.„, , L . L ..
... . ..„. ...í, b Ugrani, katonák visszalöktek, ugy hogy a kerekek alá
p«r óra múlva meghalt. Aznap beszállítottak a kis , , , .
cselédet is, Umlbucb Johannát a kórházba, aki dél-
után szintén meghalt. Másnap pédlg távirat érkezett Magdeburgból azzal a rettenetes hirrel, hogy az al-ozredes leánya ott halt meg. A kalbá-szból evett az alezredesné 60 éves apja Is, l\'ikler hajóskapitány s 3 nap múlva az is meghalt Az alezredes felesége és 9 éves kis leánya, akik szintén ettek a kolbászból teljesen egészségesek és Semmi lmjuk nem lett Az alezredest nagy részvét mellett temették el.
Meghalt a fia tmneUaén A nagyváradi oapátkórházban, a harctéren szerzett betegségében meghalt (iarai Béla mórnók, hadnagy. Vasárnap délután volt a temetése. Vidéken lakó édes anyja épp ekkor érkezeit meg Nagyváradra. hogy a hát meglátogassa. Amikor megtudta, hogy a fia meghalt, hirtelen Osazeesrll »s meghalt. Hzivszélhndés nlte meg. Nagyváradon szóles kírbeu nagy réazvótel kelteit a* anya trágédii\\ja.
Adakouiunk a vak katouák réeserel
eselt, amelyek bal lábát levágták. A leányt talán ineg lehet menteni sr. életnek. /
Sserenoeótlenül járt mozdüny vcviotö. Az esztergomi vasúton Filisesaba és VOrósvár kOzOlt levó alagulnál nagy szerencsétlenség történt. Tóth István mozdonyvezető menet közben leesett a
kosionetet mondott az ünneplésért a ezután a lefolyt
éri jelentéseket terjesztette eló.
Az évi jelentéi réetletesen kiterjeszkedik a társaság üzletágainak alakulására, melyek koslll az élet-, jég- és beUlréablitositás kedvezően fejlódott, inig a tűzbiztosítás káraránya kevésbé volt kedvűi. A társaság lladikölcsön-jegylései már olérték a 150 milliót. Jótékony oélokra 938.700 K.-t fordítottak. Lényegesen emelkedtek a háborús drágaság által okozott személyi és egyéb kiadások. Igy a társaság a tieztviselók járandóságait a korábbi 9,444,794 koronáról 0,641.399 koronára emelte s a ruegnövekedett adóterhek fedezetéül 1,690 409 97 K.-t tett tartalékba. A mull évben elért 7,341.917-66 K, Összes ny«r»-ségból az atapszabályszertt levonások és bósóges tartalékolások után 3,900,000 K. lordittatik • részvényesek osztalékára • e szerint minden egész részvényre 800 K. évi osztalék esik. Miután a közgyűlés az Összes javaslatokat elfogadta a a feimentvényt minden irányban megadta, as igazgatóság uj tagul Tdestky Jánost, a felügyelé-bizoltaágbs AnM GHát és Gaát Jenéi, a választmányba pedig HarkMyi János bárót, Herzog Mór bárót, Pápp Géta bárói,
vonatról és Összezúzta magát. A mentik életve«él,es c,Wc(, MWisl Mck ■ Rmü Wol Ta,Mn
.ArnlJiül,. ■ líAlfna.LAr lil u. kii ,,„MnL .........
sérüléseivel a ltókus kórházba szállították.
Felülflsetéaek a m. klr. 20. honvéd pót-aásulóalj febr-24-ón tartott müvésB-estélyén:
Untuune Lajos Z Si -Mlhily, Dr. Simon György apátkannnok 90"— 20 K. Joé Miklós 19 K, Kövess százados 16 K, Valics és Deutsoh, l)r. l\'eti Annin, Krátky Józsefné, \'IVtkáos Sándor 8zoinbatb, Kaster Miksa, Horváth alezr. Palin, Kv egyli Palin, Kv. niegylet, Oeáktornyai takarókp. 10—10 K, Szabó István, llalics Lipót, Kstér Mihály, Krátky József, Jámbor hdn . Kai-er Kíné, Dr. Rcliwartz Károly ezredorvos, Draskovich (iyula bdn, Nováth
Béla bárót választotta meg.
FóQgynOkség: Oaengerl é» Pó-ut aarkán (Táraaaágl palotában).
Egy jó házból, jól nevelt keresztény fiu, tanulónak felvétetik KÖHLER TESTVÉREK; vaskereskedésében Nagy kanizsán,
L^M|Eötvös-tér.

7ALAI t ö t L Ó (f T
Na^ymozgó Nagykanizsán,
Erzsébetiéi\' S/arvas-S/állodaJ"^.fejlödésível .jcle?
— A pápaválasztás . _ tétele* joga Irta: Dr. Lukács József\\ főgimn, tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-
Endre, Poruolt Kálmáu é* mások írlak cikküké jh«,laó inuiikalárMi • löbbl kött Hara4«yl Zsolt. | Rulkty öyörg/ ^ Oaerna Andor, Na*y Kndre m* IjAl rajxaival tarkított cikkaoroialot k:.td«lt lieuut a jogtörténete és, vidéki miaMii fareaaxigokrél. A Magyar 8iiupa<l ,.|6liteiési Ara egy Aradra i8 kor. *** Mnapra 3 kor A kiadóhivatal Budap*«l VIII. Rökk BwlArd-utca 18. Kívánatra «<uy héllg ingyen köld mutat-
vAnysíémot.
Az újonnan átalakított modern nagytermében PT mindennap tartatik előadás "3ÍW1
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendfl, legújabb s legremekebb alkotásaiból van Összeállítva. Szebb és érdekesebb 8 tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet Játni. A „BERLIN szinház agilis igazgatója min-dig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi Ízléssel összeállítva. ^.zonkivül, az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó szinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 jés, 9 órakor Vasar- és ünnepnap fél 3. 5, 7 6s 9 órakor. A m. tisztelt közönség szíves pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG*.
April Ifi—21-Io CABIRIA jön.
alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigo luan tudományos, másrészről kOnnyed stílusával, élvezetes olvasmány. A világtörté-\' nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember ludíisának szükséges része. A j mű ára 4 korona. Kapható Ifj.Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán | — Ab .Élet" Biápirodilml Ah iliövtixifli Itali-. : lapot (nt\'ikf.fi Andor Jólfl) yatdag iarUloin, i\'r Illek", és ak\' uálin k.jwk i-KMiilik ki. A kiitlnA lapulj j ajánljuk ulvt.ólok fi|i)plmél)fl. Swkoa\'lWg
: áa kiadóhivatal Riidapi\'Hl I Kíliériári ul 16/í. -i Klöfíieli\'tti ár ft-l^vre 16 kor. MnUlváii)fiiámot kúax-tillfrl kiil.l > kiadóhivatal
— , Vaaárnapl Ujaág" minden aiátn. | .11 1 ,. gauia* i«ri»iomni«í leiei.ik iUrg. a .v«»áru»pi Uj- gyarázatokkal szolgál az
aág" olóflíi-ióai ára ii^íiye-iévr.- lis korona, .Világ-1 _ . ■ --- .
krónika" val igjítt llielikát kor MograadHlh»tf. A TJ III f\\ I -r
„Va«ám.|,l Uj«á;;- kiádóhjva\'.UIisn (Hndapeai. IV., XI Cl *J r>—\' * » «
lk;i>lei»-ul« «) Ugyanitt mwr.u4.IM5 . Kja POLITIKAI NAPILAH
NopÍHjiu h iKKoicxóbb njháj,\' a magyar nép HXRinárH,j ... "
Eléíró a korona 4o fiii«r. ; olvasóinak.
— Magyar Salnpad. Biidap^nl fgyfilunj BLŐFIZBTÉftI ÁBAK:
t-tiulirfii és 7,Hoei napiiapia. a/. Krényi Nándor: Beóe* 4vr* .... 06 korona.
•WrfcwitéaélK\'n iiihuÍ\'-IuuA Magyar Színpad t«ij«aen j Félév*
uj formában, pompás akluália művmi iaj».okkalj oraníjfoa novQ kiváló írók kftwmftk&lésével ji-laulk |
napról-iippra a B7.in|iá*, zene, vnriól«-moxi viM^éból való érdek>-H kAr.lt<ni4iiyekén
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, meg-bizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
liir^k,\'n ,\'<a pikilii^ plptvkákna kitol knlQn fo^lalkotik » üdék SEiubá\'i Ju uiövími liirei.i\'l la. — Kdeiig a/.áinnitj* Uerci\'g, F-rt\'iie, Molnár Foreoo, Nagy
. ÍUrr* . . Ii0ilá«i< .
Klty hón»pr»
MogreudelÓHl üím fri.« AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budáját,
. \'i u m. t.
. . 4 K. TO r.
VII. KAkóoü ut 64. biitii)
l-stodd íiiiiiőséící Ajánlok n lefrolcsóhl) árért. Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj- Wajdits József
hangszeikereskedésében, NAGYKANIZSÁN, DG.4K-TÉR í. SZÁM.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
Njunutott . UftulMoaw I«. W.jJÜ. J«.»f kJa,a,o Nwk,oi«íli.------------
•(.M/l
<7 évfolyam
NAGYKANt&tíA. 1918 április 33 KEDD,
16 szAm
o\'ierkttuztöaéK 4a kiadóhivatal Daáictér 1
T«Ufon : 1»9. — Hlrdataaa. <HJ.*»b»« alarUt.
Ftitirkutia: Kemény László
FaUlóa aiarkaaito:
Erői Sándor
ANONIM LEVELEK
ggpag caro
IMIaUM ára: In >m le
Itt kezdődik a baj, shol az sronim leve- tegyék azokat, akiket egyénileg dlPíkrfdi-jljk mái problémává válnak. tálni lehetetlen volna. Hiszen mindenki
Szinte banalitásnak látszik, hogy va-l A gyanu „ legborzasztóbb lelki be- tu<ti«. hogy a láthatatlan ellenig eUeW laki az anonim levelek problémájával Ve-;,,^ „iely ncm (ijfcyja az egyént nyu- \' véd#keW « legndMZcbb s mégis minden-zércikk keretében foglalkozzék. Valójában ^„j s ha egyszer ^fészkeli magát a lé-;Itln«k szivén olt rágódik a biwiy(«l*n j^t-azonban ez a kérdés annyira beilleszkedik■ lekbu, feldúlja «"lelki hormonját, megbontja ság, hogy hátha, mégis van a levélben ya-a kis városok társadalmi betegrégei közé, ö egységéi. M egyén megszűnik gon- lami igaz, mert a haraszt jtbrög f»i<
hogy hébe-korba helyén való, hu elleno j dalkozni s n. gondolkodás helyét a \\lélek- nélkül.
imák. Több panaszos .hangú levél van bon a :>,yonukodás/foglalja el. Gyóngébb FelmertH a keidé*, hopy egyáltalában elöltem s1 ezámosan hívták fel figyelmemet\'idegüeknél elég egy elejtett szó, rejtett \'van-e jogosultsága a névtelen iégiifk, mofi^-az itt divatozó igazán undok szokásra, célzás, hogy lul köfytkeztessenik s olyat .jMk olyan ese\'.ekl^cn, mikor a névtelen |e-
hogy a haragosok álarc alá bujvu dúlják jgs,„„„)(, nmi ninc»/> sejtelmekkel gyöldf-fel mások boldogságát, mérnek halálos jék nmgLiliat, melyejb nem nyertek b«íg£-csapást ellenfeleikre, anélkül, hogy azoknak! zoláit.
sejtelmük is volna róla, hogy a dgnunclá- Egy szegény özvegyasszonnyal beszállás honnét esett, ki ez a láthatatlan ellen-: gettem, aki bánatosa)) panaszkodott iiekéw, ség, aki ellen védekezni nincs módjukban !hogy leánya két .<évig m Elvben ae inonlm levelek nem vesze-j talembwel s a hataleinb.
veliionalt igaza van ? iemn)ie«f(rp nlncy, mert mindenkiben lehet annyi bacsJHet, ha 0 szándék őszinte tisztessége vezeti, l&kur flyUfsn is felel vádjaiért £ nem hajjyja kétségben Sf\'A ozl, fjeinek a levelet szánja, i jegyben egjr ] sem a védekozás, Igazolás elől nem zárja ler egy szép napon! el a vádlottat. A nevtetyi levél mindig
mesék, hiszen minden józan okos ember minden »zó jjélkül elhagyta lányt. Névtelen; aljas motívumokból táplálkozik ás jó szád-tultsszi magát azon, hogy hámi?, ismeret- i levelet kípolt a legképtelenebb rágalmak- dékot sem feltétel er.ni, sem menttágUI fel-l#n izerzíjU besugásokra hallgasspn. Aj kai telve % ez annyit? halott a különben, korrekt gondolkodású embere* soha j féltékeny fiatalemberre, hogy
Intéznek el semmit.. efijyjdaimp, rt»«emiiz«laWII 4 MíSMM^\' hogy wt css| f*apojv nifid.o) iiyujwnuk a másiÜ Wndc-ti •rttgy-rotr « s*akitá*n,< at feMMM*, Www \'
zolasiu. De az ^mberek nagy zöme •k\'é- soknr, •szándikos:ui iratnak magUkbak név-. nyelmes\'ntmi szeret gondolfcpini s ti léig-!telén levelet, hogy ürUgyet találjanak a,térségét, de lehet az is, hogy jéiványanwO első besugásra már visszahat s anélkül, \'< szakitásiu. ki» ■■■■ b*axwgről von szó, a mely <Maa
tii^gy meggyílzödnék a. Valódiságról, elejti í Legtöbbször azonban a gonosz szándék^ csak a papír fcsaar aa igjfuMM TéWereni.
Állottak. | vezeti a névtelen levelek ir6fe,.hagr MWwe- • Ami* lesznek emberek, akik ,«\' n«r-
t U mir sitt akarják, hogy mag a rirótakmlíikl ia D* liátllft >öln
hyzni nem tehet.
Itt nálunk az uj«h)ú leiben igen et-kk a íjév.tFlen levelek, lőhet, hopr ...........Mzfls helyre aa és htutjt
Uzi ezt az elj*s Hifá-

Akk<|r akart « \'gr tufgwtMnli
Vitéz húszasaink eleteW. \'«*«ii»* ki-,
if. ; A boguslawkai nyugalpiaa időkben sok^w\' , BepQló kattj>jj. — Förgit lmka-;IVj«»k
. .v.s,\'.A lwpii»«lawkrti bákés id6k wlalt n bakák J^g. bmi$lg^U«m:» iionv&Ukel u ók ilyenkor kiönlötták „ek ae ég f«W. — Egéfft alac«t.»)^ vrvMkedlk\'le a jobb Márakoxwa a gyUrHc«ináiá-h volt. Ha \\alamt- >r/ivl,k Hát, bánatát. K«ll«m^ napok voltak nagyon, ravan niaaina. Vw^lyea volna. Iia wuui űíiie Imwmi.
lyJknek Mg,, k«véa idrj« volt, azonnal olvaazioUa \' n"»f "em volt 8ö,» sem MM0U mele«- At
ásó nein esett h a viz mái elpárolgott az állásokból Egy ilyen beszélgetés alkalmával megkérd estem az egyiket, szeret-e üreg itt lenni a háborúban s jó-e itl lenni ?
lidrkéretn ászlós ur jó lenne i.U lejinyi, mert jó\' élOiik, de mióta a halál fOlkezdeküdött, azóta nem jó a háború.
rprm.iUln, f,siü7(plta az „alujiiiiniiiiiiot."
Azonban keveset lótt az orosz s már kétségbe-e»ve tárgyalták, hogy nem tudunk maholnap gyllrlH cain^lni. , , y ( . ,
JEgyik egy ilyen tárgyalás alkalmával így\'kezdi: „Mégis c»ak irigy ez a muszka!" „Miért?" — szólnak többen „Mert ma napok óta nem In egy anoppelt se, m£g «zt a kis aliiinómumot is s*jnálla tult;i»K.
Cs. hadnagyot kitették szakasaával együtt tartalékba s hogy a százados, lm szüksége vau.rá, gyorsan\' tudjon vole disponálni, adott neki egy doboztelephont is. t Cs. hadnagy a szakaszától vezényelt embert a
Megindul hát a tanácskozás a bakák jtOxt. Élénken ^kumlálnak: viüjou nitnüt-e vagy pedig inukká? Valaki igen riiereven tartja hogy
bl\'on muBzka." .fcgyszer csak lölháborodáwal megszólal M., az ós göcseji:
„Én mégis a\' mondó vagyok, hogy a\' nírnflt lesz | mer\' lia muszka vóna, má\' íllén alacsouyru haiitte is lel^jgápájék "
J)r. N. M. er.redorvosfónök ur az I. zlj.-tó! a kórházba kOldQtt egy honvédet imbooillitAs (gyengeelméjűség) miatt. K tTzedes, gyógyszolga b*vewiti a delectust a gyüjtfi segédbelyr«.
— Kit hosott K. ? — kérdem tóin.
Vilmos német császár ineglálogatja a honvéd csapatokat is. A volhiniai honvéd exi\'edvk Kowaibe küldtek egy tisztet s három altisztet a császár fogad- telephonhoz s meghagyta neki, hogy elaludni nein I Kgy »MH«get kérem,
tatására. \' Jszabad. Azonban az ember elaludt s Cs, hadnagy — Mutassa a céduláját!
Beérkezik Kowel be a húszas kftldöttség is és, i-ajtakapta az ipszét. - Diagnózis: Imbecillitás...
már kiváhcsi mindegyik a nagy parádéra. Egyszer\' Heggel mindenféle kérdezősködés és vizsgálat — Hallja, iK , hiezeri ez az ember ;bfllyel K. csak megszólal az egyik: nélkül kapott az ipse egy pofont. 8 ez a porció ki- kétfelé.keui a bajiuiát én nagy tudálékkal u*ki Jtf-
„Ko ezek a németek is jól elkésznltek a csá-jjárt neki minden nap. iszörülködlk a válasznak:
szár fogadtatására Itt is egy csomó szemét, ott ia.! Egyik kollégája megkérdezi ,Cs. Mnagyot,, — Hát hűiének ippeg nem hole, mar" Milyen purolás lenne nálunk, ha jönne a király!: hogy kap a tdephonista minden reggel egy pofont V van; «vk araugy ew.inéUtl«n ! Mert ha a S. ezredes ur jön ki az állásba, akkor I Mert aludt, — volt a válasz. # \'
i .( l a 1 k 0 l i. 0 n v
ÁTRIL.S 98
teleit levelekre reagálnak, addig úgyis hiábavaló miiideu. Annak az elvnek IícK-lenc gyökeret verni az emberekben, hogy | a névtelenség ttomálytíbaii rejtőzőkre nem.
A városi-párt értekezlete.
— Jelölés
családi boldogságunkba. .„. Ez. társadalmi betegség, killbiiOseii ti kjs- Város láiGüdalntal tanadja meg, mert
\' váot, fószároveiői állásra Dénes Jenőt, rendőr alku pitányi állásra Ür Malatinszky Jenőt, orvosi állási l)r. FoJor Aladárt, rentiór tiazti Állásra Pollerm.im állásokra. — Jánost, adóügyi .Ittámreréi állásra Vojkoyits Jánosi
OzlUőriíkOu dólutén » városi-párt értekezletet: I. oszt. aljegyzői állásra IV. Ktufm.nn Ujoít, II
pazarolják a meg nem erdemeit llgyelinet. ;Urlot, A> c<Slja nem ismereileu. Tárgyé- »«\'• »li»gí«»\' «««» Sowi Imrét, k.tonaogyi jijril-A legnagyobb UíméletU}|iség és\' durvaság-,,^ |„f0|yásáv«l pedig már liotilaii vagyunk. A\'mii váutartói állá-.r. Orbin Józsefet, kóiliiii Írnoki állásra kell ahboz, ha..valaki illetéktelenül uvut( tudunk róla minden törekvésében - ewlt n«ráv»,; Wí\'\' I««int. »fcp«i Mtig.ig.tfai írnoki állási., kőzik mások legfelsőbb ügyeibe. Már pe- megfontolt, komoly dicséretre tnrflial ......... \'- Klapper
dig\'vaii-ellletéklelctiel.b béuvntkozás, mintha objeklivi.mus,, Ujaépl Klek Ernő Kemellk, hogy » b,^Wgn.k . Hm JŐ fel
r .. ., .. . . ........... önzetlensége, pártatlansága. Kuortier György meg- fogolt erdekében laniisitiilt páriáit . képviselik ./■
egy nevlfclefl a jOseandA leple alatt f" !fon, * „!„, „,,„„ „„„„„„..„„ok - „nelyek »1 Honorálják, bog, a felsorolt jelöltek megrálMttá-
raksztk be bizulmunbu s markol bele ki- ^ c|.re ^„.„„^ .............. d „ min- »át kerewtnlvistl. Körülbelül egy héten belnl dal el
miiletlen kézzel legszentebb érzelmeinkbe, j,,M imtÁrozatniban. Utt volt Ur. Svl\'jín Gyula pol- választások sora Miután u városi párt értekezlete
gárme.ter, akinek at érteke/Jeten való szereplééeja legtarfóíkodiSbb\' kel-etben folyt k flnoni.ll és dis-miltdenkit meggyőzöd arról, hogy esak a város ér- thikleu kOltSségeibeu - reméljük, liogy ennek ün-dekét viseli szivén . mlilden személyes érdektől elte- zetlen munkája, megtenni hatását, az együttes vá--v -U- I kiút jelen volt lleák I\'éler főkapitány, akinek jelen- luszliisát a jelölteknek. Szenvedélyességre, viharra
.a..ltis \\;«ros több alkalmat ad másoknak ^ mm ti|( n ^^ Mr4l,, t.uácsa, nézete a nincs szükségünk . ezt akarta az értekezlet kitárni a családi .éUlünk egyéni viszonyúinak meg- |)(1|y7.,.t .liMztázdHiilies soktnii hozzájárult. Igv festettrtrovéletéhól — az értekezlet határozatához való ismerésére. Kiég, ha val.tkinek nem : inon értekedet külső képe. <V. tartalom komoly keretpk- esatUkozAs a béke fenntarUsáoak legbiztosabb támasza, dunli nyájos bóko:, vngy közvetlenül\'. ké-júen folyik Te. t\'élja, hogy » párloikodá* és ellenné —.
szönlíuk, .Itogy holnap már névteleri \'levél-,grakedés minden alapját kijrUa a polgárság kürtiéi,!----:-
lel keressék lej legjobb barátunkat meg-i "(f^1 A1,M,d4 *«•»*»*>»\'\' gyűlés,
hifi\' családi körünüet. Dehál ez ellen senki f * ki \' f \'f" f» A törvén,luUósigi bizottság f. évi „;áju, hí
. . . . deli részletebeu a város erdekeinek megóvásáról itzolt. 1tartaudó rendes kózgvüléaén tsi^yalaniló 1917
sincs bialosilva s uze.it u névtelen evue- A ^^ j4| .„^„„^ , ,,kil ,„indenN«kiiitet- ővi bázi pénztári és 101* évi\'gyámpénztári szántakét .legjobb, .ha a legtlletckesebb helyre « ben érdemesnek találtak -. azt jelölték. Az iulor- .lás, továbbá a vármegyei osszfs .IspVik\' ugy.uazon Itlzbc juttnljuk s nctn jut Cszünkhe tar- mi(.jAkat átolvasták, » 1 személyes tapasztalatokat\'évi nim.disai tárgyában u„ közgyűlés elé terjesz lalmátl sokat tépelődni. Há mindenkinek irányadóknak vették ^ ig)\': állapodlak üteg n jelöltek teudő javaslat elkéoih\'we végett Az állandó választ egyformán ez lesz a véleménye, akkor tá- siemélyélien.\'S mikor általános volt . helyeslét, el- máuy ülése 1918. évi április hó ít-én, . kötgyolé-
lán u névtelen levelek magúktól, js tárgy- ......... \'•Uenketó megjegyzés - akW kH.sen felveendő egyéb ügyek közgyűlési tárgyalásának
mondták az értekezlet végliatározatakóui, hegy in int! előkészítése végeit pedig 1918. évi május lló 6-án i minden tekintetben u Ieg»lk9hn»s«bbak.l u kovelke- délelőtt 9 é« léi órakor Zalaegerszegen, a vármegye .;T ■.\'. \' \' ■ .\' lékel ajánljv ház termében log megtartatni.
AdaUkÁnk a Hadsegélyzónqk , , .Közigszgatásl tanácsnoki állásru ür, ,1\'rack Isi-1
." . B. J. honvéd)nogúsil.wkáról baMinent.kél heti; ájló gyengélkedő ajtaját; ainikor liirjelep il\'gyelmessé Kgyik doktorunk öreg, köliögós bakát vizsgált sttilíádaágrii. tíivillogliilko/ásábun "hérej lt;vúii, inegint levéli u zajra, nyakán, iejniélt, ni. liáli^ilolta a fejét ,n mellére s ugy buzilílolln :
átvette régi gazdájának, a jegyzőnek marháit . \' .Mit esinál maga itt? Ki engedte ideV" .Sóhajlsonl-
Kgyik délelőtt a .1. \'nem tafáljjík. Kiáltoz \' Tajiaszlhlt népHlkl>Mitt a legkényelmesebb lieg. Mire Igy baka nágy ileki Irtnlülésseí: iák a nevét jobbra, \'balra, tflncs és nlitcs. Még nníval esnkja be tiiegiíit »z ajtót: lassan líiesavarja a — .Hej! Szűz Mária, idős anyám I Mikor kertbe Is I/-kiáltoz a jegyií ; de \'oüiiaíi sem jön pipál a szájából s a lisrfelgésról egészen\'.....gleled-»lesz már vége ennek a gyalázatna goromba hábo-
Ián a névtelen lalanna válnak
semmi válasz
Clifik \'itgyHZtT iiii\'giuoziUilimk 11 bn/.gó . na<Jrágk(itiízós kOzliit feltűnik a J.
-. . „Uát, Tt\' pui;jiUv.k\'peH, hag^.j)/, engéni itt pnli-lozni H. irvóg cmUí a \'(lUdet TBÖth billented!"
J. Iiftlhftrosmi v-gig-luljd ruhAjrt rtVncAit kf/ó-veln hagy, kfttoftAs Uh délömlnél vAlftszol:
\' ^ilegpft urnnk niAzaloxrtit jéliHitutoi;\' nmeskétot• gyepliliifii, InU nem kiállliatUun, lio tessék!"
V # ,
• ; ■\'Gyeiigélkedt"\' „vizsgáin jeleiitkuzetl egy öreg líonvód.
.Mi buja kendnek?* — kérdelzttk. ."•■\' Hát kérem, iiekMin- innen 11 bokám fnrgo-jáÜii\' eg»Vsz i\\ tórgyVnkHláesáig u\'Ha\'og, meg (f «em-rneg. Aztán lia in.-g jnbb.\\n elóveftz w kóreág, wÍTCHtfg í^zógál !- . ^
bokrok ^s
kezve u l»*gvimriu\\pibb iTyng lomniftl igy válaszol: minik !\'
„Hát, — csak tájfozódoin!" *
........* , , , , , Höpftló járt a pacalh\'b*peH^Íc fölött. Kgy«z»-r
Kivár,batullanul las^y sz^lt f,l az ,gy.k kor- ,m||ik a ^ közó |)om\'bát d(,|)0tt\',e.
bázlxft — küldöttünk. 4
v— „Nem tud maga fi\'rógv"S^ipoVábÜan mozogni? Micsoda kiitonu im\\ga?i\' • "vX Az öri\'g megilltUödve tekint tel és vygteléiiltl láiiudt kézlegyintés után lassan szól :
„\'ej. nem vagyok élv "kérem katona: csak amolyan tiszapista!\'
51 esztendős kiénlemtllt lóvezetfink tyúkot, lo-! pott a s. állásltau, ahol az ilye.smi nem volt ritka dolog.
A civilek azonlmii rajta kapták\' az öreget, és "K Á hevesen tiltakoztak a terepkiliftsználás ilyetén ért el-. • mesése"ellön. De ravasz róka volt a M. bácsi, Egyet
ideklóilésftnkre
perdült a tyúkkal m átviighU a civilek gyllrfljéo. f kömkfctá Közeliinkbe érv.- gM.zeliiies, de liaragtelt arc-
t^y ibásik buka
választ adja: Cftl pillantott vissza reájuk, és a gégéje mélyéről d()<
„Kng.mi, iustáloft), egész nap a hidegség ! |,öse„ r„SonAlt: aggymiztál, Hctnii annyira hervad a hólém, hogy ^ „Nézd csak
állana föllehh!* ^Ö^ Az" év tavaszán
Igen, — igen néki csudáik óznak a bakák, hogy még a hinterlandra w mer bombát dobni az Íiíföifitel\'én1 muszka
Egyik jól "ííAvttlt honvédőnk, göeheji hagyás az illető, most sem jön ki a\' Aodrából. Flegmatikusán , bök egyet a vállával:
nüát/nem borgyuja nem nyali *
1- \'\'ácsi a jó, öreg vezérvaddlsznó, nagy ludie-végro egy kórházba betornászta magát. Megméri a doktor a lázát 37 Tok Megkérdi: „Hogy vau százados ur?" „Nagyon jól !" Suttogta L.
^Másnap ís iriegmérl lázát 38 lók Megkérdi: „Hogy van százados ur?" „Nagyon joll !u
még a szemeim is csak" ugy révedeznek belé!" (Apropos! Ezen "változatosabb\' kitételek
nyomorult eivi jét, még Uneki
Uoguszluwkán. közöltök
dilisára 8..dr. urnák egv jog vég tett tolmácsra volna gélyliely személyzetével, hogy T. a képviselőházban
•wznksége.) » \'4 \' • . telt Ígérete szerint legközelebb olyan
... ( \' " tenni, amelynek még a harctéren is .\' \'Egyik vasárnap délután belógott a körletünkbehonvéd.\'
egy néplólkeló Zsel.redugoi^ kékekkel, pipával az\' Kgyik emberönk n.egilletódött
ágyarán kikémlelt eró-eír mindent: csapni szerelett jegyzi im»g :
völnH valamit ! . . „Talán szalonna felvétel hvz!-
Már nagy vigyáznltal felnyitotta az épp Umen j ^
Mondja I Harmadnap láza doktor:
„Hogy van?-„ Nagyon jol II!-Dörgi a vaddisznó. „Az I.itcuért — őszinteséggel, I\'01 j\'1\', hiszen a láza folyton emelkedik Mosolyog a ravasz vörös vadkán : „Ná ját — de nem lónekkk !•
kijelentést fog megörül min-
39 fok. Megkérdi megint a
\\ :
szól a doktor — hogyan lö-
I
APBH.N Hl.
7. A L A K 0 1 L 0 N Y
3
MÍBK&.
Ion rongyhoz,, de rongyainak ös»zetoldozásáboz még került határozatok eérnál#. sem juthat. • tettek hennám
| Ném tartom u.
úgynevezett állásfoglalások kel-
Wth
íjaik ■
Halottnak vélt katona.
Több is lösz olyan eset, mint özv.
Kádly Mi
or\\
jogosultnak a városi pártot, hogy a képviselő testületre reáerőszakolhasva azon kiválasztott .jelölteket, kiket a másik tán éppen olyai
^Reyjöll im az esle ücfc ilfa/dodf, &scr rejlflmével Jdjó macjdnydcaJ. ífCémda oigasiJ értek, J,listen a /o/ili kin ($ydlrő hpld/u/ja wegjogyoff a mdcai
\'Bdcjijodl mécsek fénye ídncoí á köd tükréig — «Y szegény stivem eí kezd, nm/alni, nec (\'Bisten nyugovóra, pihenőre /erek, ÍTdjó cafósdyoí d/omSa (emelni.)
oXonez f/is/a.
hályné kotori asszonyé. Katona fia a harctéren volt.|,flt Melle tán j()K0Hll„u|,b p&lyázók rovására előtérbe februárban értesítést kapott az egyik ezred parancs-1 R pár, ,o||li
nokságtól, hogy hadapród őrmester fiát a Piarémei. lArlüm Mm ,ie,,Mliek> sein jüg0(mltnak
let. nagy harcokban egy gránát megölte. A 8Wgény||nAr ail!rl HI.nli merl HgJ.ik mMk p4|y4ló
anya fájdalmát nem ecseteljük. - sem a/t a nagy ^ határozottan örömet nem kuli vázolni, amely most váratlanul éilo meggyötöri szivét. Olaszországból két tábori lu pol kapott a fiától, pár .hetes kelettel Azt írja fia, \' , hogy olasz hadifogságba liérült, de egyébként egész
, séges s « honvágyon kivill más baja nincs Azt pdrUe^önzetlenebbnek n.nlatkozó vezéralskjai tűzzel //„. h.s.zflk, hogy nem egyedüli eset. ami némi • viga*zt vuvw, kir<.jt(fl)^k Hzok ellen, kik az ó oligarchikus , nyújthat sok szülőnek, hozzátartozónak
szembeszökő módon kilátszik párt legöuzutlfuebh hangú vezéralakjainál a szemé-\'\' lyes aiitipalia, nem emiitve mást, mint a fószámve-vöi és kapitányi állásoknál történt megnyilatkozásokat s a suba álatti korfeskedéseket, melyeket a városi
\' Hadi reoept. ■ Olvastuk, tovább adjuk : Tízgmmmo* husjegye-det csavard be 3 tojásjegVbe/ és zsirjeggyel piritvq, —\' — 1 * 1 • " ■ süsd szép pirósia wénjeítyedeii.\' A burgonya- ós
Egyházi hírek. zöldségjegyedet pácold hé1 jó puhára éa habard össze
Bándy Ferenc keszthelyi káplánt herceg"\' Fes- egétós hónapra szóló liníjí\'gyeddel-jó keményre, add lotics Tas&ilo kényúr bőinulátó levele alapján- Kolt hoztfá a tej- én óukorjeg^udet és fogyas\'zd.eí jó éti Nándor megyéspüspök zsidi plébánossá nevezte ki. vággyal pétroleumjegyedddl fényesen kivilágított szo Helyébe Fwlker Iióriftc csurgói káplán került.
Adományok az árva templomnak.
Martinék J.-néOuratazony a felső templomnak bmem-ndó .misernhákra 20\' K-i adományozott. A nagylelkű adományt rendeltetési, jielyéf-0 juttattuk. .
Kinevezés
bádban. Kbéd után mosd ifneg a kezedet a szappan-jeggyel- ésü\'röld meg nz élelmezési igazolványoddal.
A cserebogár olaj.
Most midőn az oloj. olyan rendkívül drága, érdemes a csnfelMigár olaj ,J»éi>xiiésóvel is foglalkozni, legalább^,,mindenki könnyű szerrel fedezheti saját
leiköknek nem szegődlek tán uszályhordozóivá s önállóságok miatt így kegyeikot elvesztették.
A városi pártnak, mint ilyennek, csak arra Ik)i$1 joga, hogy megvizsgálja, miszerint a pályázók köz(]l, kik bírnak jogosultsággal arra, hogy a választásnál szóba jöhetnek s jelöltethessenek.
Joga van ahhoz is, hogy akár egyénenkint. akár a párt egész erejével támogathatja mnjdan a kandidáló bizottság állal a választás áld bocsátandó jelötteket; de arra, hogy a jelöltek közül tán egyik másik magasabb tónusban szónokló vezéralakjának Isten tudja minő. burkolt ellenszenv vagy contra Itarát i s egyéb nexus által szuggerált ajánlatára ötletszerűen egyregy jelöltet a képviselőtestületre reáerőszakoljon, joga egyáltalán nem lehet.
Kgyébkéut, mint a város képviselőtestületének tágja, bizom abban, hogy sem a képviselőtestület, som a választáson jelenlevő alispán nem fogja magát befolyásoltatni sem egyes buszútól lihegő képviselő, sem a városi párt által, hanem a kiküldendő kandi-
szükségletét. Az olaj készit^siíiódja:a következő; Ve-Knorr Kálmán bpesti kir. táblabírót Őfelsége szilnk két,, egyjnásra illó fazekat, az egyiket \'fiyijjkén tanácselnökké nevezte ki, Kuorr,. aki. ittléte ulkal öt-hat helyen Iccfuróvai átfúrjuk s ebbe belerakjuk mával uri társadalmunknak\'egyik vezető alakja volt a njár előbb leforrázással megölt cserebogarakat. Ezt — kitüntető előléptetése nagy örömöt szerzett váró- h fazekat pléhliwlővel befödjük, rátesszük a\' másik I dáló ".bizottság által jelölendő pályázó közül Józan Kunkban .Ez a kinevezés niéltánvló éUsiliei^áe Kiioír, üres fazékni**S; igy együtt vágy beletesszük egy me-| mérlegeléssel a váios közönsége óhajának és javának Kálmán egyéni kiválóságának, amellyel\' hivatalát be i,.g kemencébe\'Kenyérsütés után, vngy pedig a sza-; megfelelően megfogja találni, minden egyes betöl-tö|lbtte s féhyes előmeneteléi biztosította. 1 •* • hadban földtn; ássuk el, a fcdőt egy ujjnyi földdel j teiuló állásira" azt az egyéni, aki arra akár addig is-A Tüjsoltó Testület közgyűlése.! ^\'földeljük és fölötte tűzet\'iakiink\', mely hat óra fo- "M-\'rt munkássága és szorgalmánál fogva, akár meg-
" , . . * , „, „, _ 4nl , ,.vlo lyásig égjen. A cserebogarakban , levő olajat ilykép!szerzett kvalifikációja alapján arra érdemeket szer-
A Nagykanizsa. Onk, Tűzoltó Testület. 19rl8. ^ , ^ lecsöpögni. így "tt, reászolgált s a legalkalmasabbnak bizonyul. -
íj OQ-n., , .\'. ni.;,, a I.rut.ii- unitit ll» VKAI»> Ifll \' " r ra r-j | » _ c \'
........... , , , , | . « .......... f(..j„n i. »>. niw I;IIIÍ|I iiuu ivíi icvotMit/^iu. ll(l ,---"t ------\' Q —\' - - " .........
ovi április 28-án délután 3 órakor saját helyiében ^^ ^ ^ ^ ^ ^ \\ ^ ^ ámig iUhon
tartja rendes óv. közgyűlését. Tárgysorozat: 1 Klnoki ....................,....... „.„.^/.^„„.^.l- rA„inis«ni,
jat nyerünk, melyet világításra,- kenésre stb.
tartja rendes évi közgyűlését. Tárgysorozat éa ^parancsnoki jelentés, 2. Szá.nvizsgáló-bizolUság ^^jjVjjJ jeleutése nj lülí. évi számadá^król. 3. Azr 1918. évi költségvetés megállapítása. 4, Netáni inditványok, Az. ármaxlmálás, Meghalt, Kiszenvedeit a piacon iniud(^^,- ,csu-! könyvkereskedésében.
pán a sóska és spenót hirdeti úrinaximálás fényes;--------
diadalát, mely a nagyközönséget oly hiv-gutóiag csá- SZOTkSSZtÖj ÜZBROt
vannak arra is-
tBl\'rmdídtra alkalmas cdfús* fdfafc(i(i i kaphatók Jjj.
aidndékok •éatfUt
bitja a kosarak felé.
Tej, tejtermék, tojás stb. értékes anyag azon- , ban eltűnt, megölte azj ármaxlmálás, mely elől a tisztót séfkaafiszonyok és. falusiak eltűntek a láthatárról, hogy helyt adjanak a kofa uralomnak, kik a környéken összeharácsolják az árukat és titokban méregdrágán árusítják az éhes közönségnek:
Kzzel tehát tisztában vagyunk. Szeretnők azon-ban már most magunk is látni, mikor kerülnek hurokra azon banditák, akik egy orsó cérnáért 32 ko-; rónát, egy öltöny 20—30 koronáért beszerzett ron-1 gyért 6 — 600 koronát harácsolnak el a védtelen közönségtől stb,. stb.
Végre némi igaza annak a parasztnak |s van. 11a neki egy pár papiros talpú csizmáért 300 Kor., egy 8 hatosos kalapért 24 K., egy öltöny bóvli rongyért 500 koronát kell kiizzadnia, mi.\'rt ne adhatná ezzel párhuzamba ő a terményeit olyan áron, hogy perreutnaliter .tizedrésznyire legyen meg a párhuzam, a mezőgazdasági és fjz ipari termékek árai között, amelynek levét különben kizárólag a nyomorult fizetésből élő hivatalnok osztály issza meg, mely a koplalás mellett a zsaroló hiénák kapzsisága miatt egyet-
lehet merői\' érdemesek, , ne forduljunk addig ismeretlen idegenek után> inert ezt nemcsak patriarchális köte-. hőségünk parancsolja, de a múlt csalódásai is meg-\'^yltanithaUak mindnyájunkat erre. Jótsefi Érthetetlen azaz, hogy a városi párt egyes el-i f<igult tagjainak hangadó rosszul palástolt bosszútól vezérelt lelki felfogását s hatalmas túltengését ismerve \'nagyon is érthető, mjért nem találta a párt alkalmas I jelöltnek a fószámvevői állásra Anhoffer Gy-ulát, ki - :—!abban a resortban becsületes munkában 28 évet el-
— TÖBBEKNEK. Városi párt min egyéni ItöltöU í,nm*r Miért volna jelölhető az előadó érdekekéri harcol, hanem egyedül a város érdekét1 tanácsosi állásra Dr. Horváth Tivadár s az alkapitányi tartja sutm előtt. , állásra fizőnyi, kik a város hagy közönsége előtt már
- Z GY. MARGITTA. Postára adtuk. — ismert egyéniségek s akiknek képessége, kvaliflkátió-
üdvözlel.
A városi tisztújítás küszöbén/
Tekintetes Szerkesztő Ur!
ját s egyéni szimpatikus megjelenése, nemkülönbeu a város közönségének ismerete is elég garancia arra, hogy ezen pozíciókat közmegelégedésre betöltsék. S akik mellett éppen ezért a város közönsége többségének óhaját követve a velem egy nézeten levő képviselő társaimmal egyetemben feltétlenül sorompóba fogunk lépni.
Tekintetes szerkesztő urnák e sorok szives közléséén köszönetet mondva maradtam, kiváló tiszte-Itttel: Aláírás
képvistlő.
Nem szokásom, nem természetem, nem is szándékom a nagyhangú alarmirozás, mint azt egyikmásik önhjtt városi képviselő gyakorolni szokta, de szerénységein dacára sem titkolhatom el azon egyéni
Véleményemet, melyet az úgynevezett városi párt j____________________
legutóbbi tanácskozásából kiszivárgott s nyilvánosságra j Ífcíjjf Kgy jó házból, j.ól ne-
•upunk pdrutunság* miatt n boérkcict icvdot ló-Iveit keresztény fiu, tanulónak fel-.
boérkcidt levelot
ndjuk, Uc nzxal cgyol nem Ciliink h m <Si tukcslctr>SI vi ló jokllv ludósitrfs a holyes álláspont, ttniit e tekintetben elfogadunk. Hnngaulyojuuk, hogy a városi pirt higgadt ós komoly lefolyású érlokoilolo jobban illik a jelen időbe úrias tónuau hangjával, mint a szenvedélyes sorok.
vételik KÖHLER TESTVÉREK vaskereskedésében Nagykanizsán, Eotvös-tér. "ifc^l
4
7 A L A I JílUflNT
APR.LI8 )l
„BEB11H"
Nagymoztfó Nagykanizsán, írzsébettor Szarvas-Szálloda.
Az újonnan átalakított modern nagytermében
HT mindennap tartatik előadás *5«P
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematográfia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebh s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN- színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb a legértékesebb moziműsort mntatja be, finopi művészi ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. •— A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. -A „BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor Vasar- és ünnepnap fél 3. 5, 7 60 9 órakor. A m. tisztelt közönség sziveto pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelet Itéri
AZ ATÖSÁO
Kérjük tiszteletűi a ti? é. közönséget, hogy jegyeiket lehetőleg előre megváltani szíveskedjenek.
| Kndre, Porzsolt Kálmán és raások irtak cikkek.1 helsó munkatársai a löblii közt HarsAuyi Zsolt. Iiutkay György és Oaerna Andor, Nagy Kndre I •--------ját rajzaival tarkított cikksorozatot k \'*delt beim*
— A pápaválasztás jogtörténete és vidéki sziulnizi furcsátokról. A Mauynr Szinpai tételes joga Irta: Dr. Lukács József, főgírnn.\' előfizetési ára egy évadra J8 kor -gy hónapra tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör- kör. A kiadótiivniai Bud»pM Vl ténetí fejlődésével foglalkozik, am]g az jelen j alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-: ságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo
, ruan tudományos, másrészről könnyed stí-; lusával, élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden míndöH ^OZZ&n&táról kultúrember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korqna. Kapható Ifj.Wajdits József^ könyvkereskedésében, Nagykahizsán
— Az „Élet" azébirudalmi művészeii Iteli*, l«pot (fzi\'iki-«.zii Andor Józsii) saz-tag tartalom, ér 1
! dejjt-s és aktuális k.pek hk était ik ki. A kiiflnft UpOt; } melegen ajánljak phaKÓínk fiuveimébe Szerkesztőség i és kiadóhivatal : Budapegf I Fahérvári >11 16/r. — | , tfilófuniési ár félévié iö kor. Mutatványszámot kész \' ség^el küld a kiadóhivatal
r< «Vasárnapi i\'Ujeág" minden srim* gazdán íarialomnial jeleink meg. A „VavÁruÁpj£Oj\' t>ág" előfizetési ára negyedévre tiz korona, ,Világ króuiká" val egy Ott tizenkét kor Megrendelheti 11 „ Vasárnapi Ujaág- kiadóhlvatalnhan (Bndapeat.\'l IV..
Kgyetem utea 4 ) \' gyaiíitt niejtrHi.d*lhel5 * .Kép^s uaijtiiíai M&PIIAP
Néplap- a legolcsóbb uj^ a magyar ..ép számára, . rUMllK/M
félevre 8 kor9i,» 40 filter. M Olvasóinak.
-T- Magyar Színpad. Budapest egyetlen I színházi é-< zenei napilap u. az Krényi Ntfndor [ szorkenztésébon iin»uje|i;ii^ Magyar 8zlnpad teljesen aj formában, pompás aktuális művészi lajr.okkal oisziígos nevö kivájó.\'írók) közr. meg. és nupról-nnpj
m"ZÍ^.VÍIi^tábÓl ViViv.; rnuc»rs witíVDI^i^ll i»J»»a JiiiWn éh i^ttAai- pfelvfUou Li\\Ql kOlön toiilalkoiik, ,k\'S\'iaék szióíiáU és nitímzí híreivel Is\'."— "Kddlgj számait* Herceg, Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy;
kor. A kisdóhivHial Budsp^t Vili. Rökk Szilár<l-uIch IP. Kívánatra e^y bélLj inyy.\'ii kuM mutatványszámot.
A világháború
iden ] bö, eredeti, megliisliató, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAG
pompnb iiKiunim mu.rsii tujTii.Kiii iváló it.)|í köir.\'iiitkM.MutvrimW-"
\'"íite-ifrrfff wut\'
VnlF. klUUraÚfMniI liUsjAi
EJLOFIZSTKU ARAK: H.... érf . . . . M koros*.
rium.....M
. . . . 14 K. t KfJ bán.pr* ... 4 K. 70 r.
/HeiirndiM otro.
4Ü UJSÁO aúaoaiyATALA ,\'miíitti>e»>. Vll . Bllkóczi ut 64 öKÓiu
> 0
\' i \'\'"/..■\'
Hangszereket és jó

Mrcndfl minőséit Ajánlok a lejrolcsótib árért. -
1
Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfii vóbangszerek, fuvolák, klarineUok. dobok, cimbalmok, beszélőgépek \'és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi. Wajdits József
hangszerkereskeilésében, NAOYK.4MZS.4i\\, DEÁK-TÉR I SZÁM.
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
»íom«ou. upttit}doaM~i(j. wtjdíu iag wmsvmm; tr^ssr • -
\',7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918 Április 30. KEDD
17 szám
ZALAI KÖZLÖNY
SiíerköHistÖBétf é« kiadóhivatal Denktér 1
Tolsfoa : 183. Hirdotéiek dij»**ba« »erlnt.
Fí)»»«rk«»xlö:
Kemény László
F»lelo» merkatitó:
Erős Sándor
Megjelenik hetenkint kétezer.
Elöflsotéal ára: Egy ém 10 kor, félévro • korona, n«gy«d*vr» 2 korona 40 fllUr. — 2fy«i »»Ui ára 84 fUlér.
HIVATALNOK URAK.
Nem Földesnek ugyanilyen eimil színmüvéről akarok írni. Nem un ól a drámáról, amely a szomorú élei egy megrenditö jelenetét kanyarintja a néző elé, ezért aktualitásának erejéből semmit sem vészit, sőt nő, erősödik, izgat, lázit a hivatalnoki nyomor növekedésével, izgató keservével, lázitó éhségével.
De magáról a tisztviselői karról sem akarok s/.ólani! Erről az 50%-kal meg drágaság! pótlékozoil szűkölködő páriákról, ultikról a ruha lefoszlik, a eipó lelyukad, kinek arcát a minden szépet kiirtó, lelkeké\' kiölő gond ezer ránca harázdázza, aki a családjához orvost nem mer hívni, aki — de nem merülök el ehbe a témába, hisz nem róluk akarok szólni, majd inaskor — máskor.
Hanem beszélek azokról a hivatalnok urakról, akik fölött a vérözönős háború minden tanyság nélkül jiuriviu cl. Akik nem vették észre, hogy a háború a maga rettenetes, irtózatos pusztításával teljesen átalakította a világ képét. Uj képzetek la-mqdtpk agyunkban. Uj iogalmak vésődtek gondolkodásunkba Ök még a régi, jó világban élnek, ttmely világ el iczó, megbo-
csájtó, kedélyeskedő volt, hisz maga az\' élet is akkor oly édesen mosolygott és állandóan májusi pompájában kacérkodott.
Ezek az urak ma sem találhatók meg nyolc —kilenc óra tájban a hivatalban. Sőt némelyik Csak 10 óra után billeg-ballug lassan, óvatosan, csendesen, meg nem eről-tetöcn a hivatal felé. Azután Ricsit pihen az irodában. Majd megnézi a közét, elég szép-e, esi nos-e, körmei tiszták-e ahhoz, hogy a tollat kezébe vegye. Mindennap mélységes kétségbeeséssel győződik meg, hogy keze nem méltó a lollhoz. E\'ckor megindul nagy gonddal a tisztálkodás. Van most dolga a körömkefének, tollkésnek és egyéb szeplő szernek I
Ha ezen lul esett, akkor neki fog az aktáknak. Ami az Íróasztal jobb oldalán van, i^t átteszi balra; ami össze van kötve, azt széloldja, ami pedig szerteszét hever, azt összeköti.
Igy múlik el szép csendben, minden nagyobb emóció nélkül. a hivatalos óra. Közben pedig llindeoltuignak ad tanácsokat, elkesergi, hogy mennyire agyondol gozlatják őt, mily nehéz az élet, leszamarazza főnökeit már akinek van, cs azután — azután — oh boldogság — kirepül a hivatalnak fülledt levegőjéből, ki a ,szu
badba, pedig a falót) örökös ásitó egyfotv mosággal ketyegő óra mutatja, még csak fél vagy egy óra múlva lesz annál a szómnál, amely a hivutalos idő végét jelzi.
Ezalatt pedig nőnek a restanciák. Ha már tulon-tul nőttek, ha már a Gellérthegy csúcsáig érnek, akkor hamar felfogadnak kisegítő munkaerőket, akik elvégzik a hivatalnok urak munkáit.
Ho ;y az akták el nem intézése miatt a közönség mennyi kellemetlenségnek, fáj-dulomnak, bajnak, keserűségnek és clkese-redesnek van kitéve, ki gondol vele I
Pedig ezzel törődni kellene. A bürokratizmust, a copfot iilég a béke idejében is nevettük, üldöztük, gunyoltuk. Már ak-1 kor sok embernek állott, hát még most. amikor az ügyek lassú, késedelmező clin-, tézéséhez, exlsztenciák, családok léte, érdeke fűződik.
És u hivatalnok ur ezt nem lá^a, ezt illeni érzi ki az aktából. Csak papiros hever !előtte, amelyre ő valamelyik paragrafus \' rideg parancsának megrctelően hideg beW-kcl tartozik róni. Pedig a háborúban több j szivet kérünk. Érzést és együttérzést. Hisz I mindnyájan szenvedünk. Mindegyikünk lelkén vérző sebek látonganak. Szemünk zo-I kogó sírástól veres. Szenvedéseinknek ez a
Vitéz húszasaink életéből.
N. százados hősi halált hal. Kopogtat a mennyország ajtaján. Szent Péter kinyitja a kaput és kérdi tőle mi járatlan van
„Hősi halált haltain bebocssátást kérek" — követelódzik I.
„Ja barátom válaszolja Péter — ahhoz érdemek is kellenek ám."
.Nem látod n mellemen a hdm k-i-h-t és hdm ki-i-t a kardokkal ?" — kérdi némi büvzkeséggel öreg barátom.
.Vájjon miért is kaptad ezeket a szép rendjeleket* — elmélkedik szent Péter
„Kii biz\' már nem emlékszem rá. kérdezd meg az tJr Istent, hisz- az mindent tud, majd megmondja\'\' — javasolja a százados.
Szent Péter elmegy af. Urlioz. Jó idő múlva vissza lér és mondja :
„Bizony az Ur Isten sem tudja. Meg kell válnunk H. alezredes urat, az talán mégis tudja "
V
B. alezredes ur 1915. nyarán egy szép napon maga köré gyűjti az ezred gazdász tisztikarát; - A gazdászat közigazgatási szolgálat lelkiismeretes keze-lésére szándékozik buzdítani őket. Beszédét
kevéssé, de állandóan megrémült gazdászok előtt elkezd forogni s esik lefelé. A mi gépünk újólag a • imigyen kezdi: tetejébe kerül s tovább agyalja, inig le nem esik.
1 „Hallották az urak, liogy tegnap egy Signuiu \' Látják ezt a bakák s kitörő örömmel mom^a Uudisos gazdászaii tisztet felakasztottak?" »z egyik:
* ! „No zászlós ur, ebbe a gépünkbe sh zsidógye-
Felváltásra indulnak kora reggel a bakák Még rek ült!" alig pitymallik.
Egy saját repülőgépünk jön nagy bugással a A bakák htwgiwznak a talián tüzérségre. Kis
gránát as semmi, mondja a baka, oda se nézünk neki. Hanem mikor a buszon nyolcas jön, --- mintha
fejük felett
Felsóhajt egy .öreg szenvedő:
„Az anyját, de korán befogott!" 1917. március havában.
Malidolban az ezrud menázsijában elkeseredettséggel folyik a szó a szabadságok megszűnéséről.
Valaki azt is dpanaszolja, hogy nagy baj. hogy eíak egy gyorsvonat közlekedik.
Megszólal nagy komolyan derék M L „Dehogy is, keltő közlekedik." „Hogy-hogy" — faggatják minden oldalról. Teljes őszinteséggel feleli : „Hát az egyik jön, egy másik visszamegy. (T. i. sokan azt hitték, hogy csak jönnek a vonatok és
Triesztben megállnak ti háború végéig pihenni,)
*
1917 április hó
Repülőnk egy olasz Kaprónit vesz üldözőbe. Föléje kerekedik, meggéppuskázza. A „d:gó" csak
az egész vidék jönne, olyan gyalázatraméltó hangja vau.
*
Közvetlen a táborunk mellett van egyik .\'t05-es ütegünk daliás alakja a Móric, Egyik este a Móric két lövést ad le. Megszólal az egyik baka:
„No zászlós ur, ahová ez leesett, ott felszereltek a taliánok !"
#
V. hadnagy s az egyik őrvezetője, ki az imént jött be járőrről, folyik le az alábbi párbeszéd :
„No Sz,, — kérdi V. Iidgy., — hát mennyire voltak a drótakadálytól ?"
„A sajáttnl. vagy az ellenségestül?"
„N\'ein barátom, az ellenségestül?"
„Hát, — mondja az őrvezető, - mivel én a jobb szárnyammal tartottam fontosabbnak lidgy ur kérem, hát ott is tartózkodtam. Ha a balszárny annyira előrehaladt volna, mint amennyire a jobb
alkalmas ajándékok óriási választékban kaphatók Ifj. Wajdits József könyves papirkereskedésében Nagykanizsán. Nagy választék imakönyvekben
BÉRMÁLÁSRA
ZALA! K Ö Z I. Ö N T
APBIL.S 30.
I
WJBBSí HÁBORÚ VÉBK8 ZIVATARA SOK 3mS8llINnKN1\' KLKKI.KDTET Tekiniftnnk , miiirlifr fl kllzdó iAIhiiuii réveilez h h7.
közössége kell hogy átlöcje a hivatalok ki- Bér ez lenne mlndon hivatalos szoba nai falút és fokozottabb tevékenységié uralkodó planétája!
kényszerítse n hivatalnok urakat, akik --—
gyors munkájukkal naponkint a jótékony- ||r Jf^ Hl a. un Ed©-súgnak, uz irgalmasságnak gyógyító, fájdalmat enyhítő, vigasztalást nyújtó milliónyi: _ 1883—1918. cseppjeit hinthetik el a siró-zokogó lelkekbe. Iiis dal, qtti cito dutl.
Újból hangsúlyozom, céltudatosan hasz-_____-
nálom: « hivatalnok urak megszólítást.\'\'*» "»"""», »«ewl\'l\'"*MI
... kőzni néhány pillanatra; hogy mást 18 lásson, a
Mert - sajnos - magyar közfelfogás sze-;m|n(|enn>pi íiim „ ,ek0M„ é.<1.kló.l^-
rint az ,ur nem dolgozik" cs a hivulnlno- |iU ^ i((), llK,om „^jt,,,^ hogyBr. Nrnmawif.de
kok között is több csak ur akar lenni és fAralihi harmincötévé* szolgálatáról megfeledkezett az
nem dolgozó munkása a köziiek, a társa-\'izraelita hitközség. tisztító. Jóbarálal nagy száma,
dalomnak. ; akik pídlg » ragaszkodás és tisztelet nem muhi ér-
Kalapot le azok előtt, nklk hivatulno-í"\'«m ü[- Ne»nla"" «"»?-
, . . •„ I i I • .. lyéhez. 0 az egyszerűség, a taliulas, a kötelesség
kok cs nem pusztán t rak; dolgozo egye- \' ". , . ■ ■„.
r \' ■ embere meg senkinek aem szólt, hogy március Kién
dek es nem henyélő herék! elmúlt hsrtnlncöt éve Mart, hogy Idekerült, hogy
Azoknak kijár minden tisztelet, elis- itt él, alkot, nemesit, munkálkodik ideális lélekk mérés u közönség részéről, inig nz utói)-,nem lankadó munkakedvvel, töretlen kitartással, iljú
binkonk csuk gáncs és átok. muukabirással. ..........el Írjuk ezt róla. s ez. a lelki
\' ,. , , ..üröm. hogy csendbon lefolyl jubiletnlláról s"zót ejthe-
Bar fogna íniluk nz átok es megverne . ,, ,
tlhik — gyorsan vezeti tollúnkat, mert egy egész nz Isten okét - munkakedvvel. De sok embH. .|H; mak(fcUw nl.ir„ ,uosl , ((^nlrt
könny szarodpu okkor fel. Hej de sak Kiró\' rAlráztyiijuh. I)r. Neumann a templomban ülte meg száj görbülne\'ál Ilii telén mosolygóvá. De ezt s napot. Ahova hivatása, szive, lelke vonzza, oda-sok kebelhői száműzetnék az elkeseredés vitte hálája is a mull sikereiért. S azután hazament és foglalná el helyéi n boldogság. Igen, a - ........... i*m» "•»\'«• «">»\'««• Kl>bl\'"
, . i - . ■ , , s mm lkában most sorainkkal megzavarjuk s leiéje
boldogsn;\' amely a hivatalos szobák poros , . , , ,
; , . ,. . , irányújuk a Ügyeimet — hogy a kiket illet — az
tiKtaihol kegyelmei kérőn, szánalmat kö- m , ;kÖKurbwl , mlin , v4ros kMön8éj(0
tfyöigon, iignliral esdőn nyújtja összetett\'e|,„ul»sziliniaUan háláját s tisztelő elismerését lerója, kezét n hivatalnok ur felé, aki azonban czt ltr. Neumanuafc ^rre érdemei vannak. Közismert do-ncm látja.. - 1 log, hogy milyen viszonyokat talált itt, amikor hiva-
Pedig semmi más ne;n kell ahhoz, 1,141 *»««>«• Nagy mulasztások vártak pótlásra s al-hogy ezt uz esdeklő boldogságot meg ne k,"A"\'\'li Mindennek megfeleli. Hozzá-
, , ,. . , , flMll remények lényekké vállak. 8 azután a város-
gyilkoljuk es helyet* a boldogtalanságot bjn , Mel.,p|<w ,8
erŐ8«/i órcztetlu
eleire ne.kollaUk, csak wiv és sziv és is- MiudojilM ott volt, ahol a város, a társa-
mét szivl ! lom érdekéhen tenni, alkotni kellett. 8 kitartásául
| dolgozott, kitartó munkájával lelkesített, tettre serkentett másokat is. Kettős tehát az érdeme. Nagyobb javadalom, fényesebb jövő kilátása nem vontA el tö-j Ilink. Nagykanizsáé akart maradni, még a jobb állás 1 biztos elnyerése sem vitte máshova. A mienk maradi | Nevelt, tanított, humánus gondolkozás inódjA a kanizsaiak közszeretetének és igaz tiszteletének íiimbusá-ival vette körftl alakját. Ezért állunk meg előtte a i mai nap. Ennyi érdem és munka nem maradhat harmincötéves fordulójánál elismerés és megemlítés nélkül. A feledékenységet, uz idők fáradtságát el akarjuk oszlatni, hogy Dr. Neumann Edét mindenki felkeresse, mindenki Üdvözölje — amint mindenki j tiszteli — mert Ő több itt, mint a nagykanizsai
izraelita hitközség lórabbiju.
Dr. Lukáoa József.
Nagykanizsai bérmálás sorrendje: -
1 Május hó 10-én, pinteken, reggeli 8 órától ;a nagykanizsai főgimnázium, kereskedelmi, polgári és elemi iskolák tanulói bérmálkoznuk Nagykanizsán.
Májba hó 11-én, szombaton, reggeli 8 órától a nagykanizsai felnőttek bérmálkoznuk Nagykanizsán.
Május hó 12-én, vasárnap, reggeli 8 órától a kiskaniisai tanulók és leinőttek hérmálkoznak Kis-: kanizsán.
Előkészítő oktatások április 28-án, május 5 én és 9 én dilttián 2-3 ig; gyóntatások pedig , május hó 5—9ig reggeli 6 órától és délután 0 órátöj kezdve tesznek a nagykanizsai templomban.
liérmajegyckért jelentkezni lehet a plébánia hivatalban.
Kelt Nagykanizsán, 1918. április 25.
A plébánia hivatal.
lülőléptetÓH
Marton Gyula u 20. honvéd gy. őrmesterit, zászlóssá léptették elő.
hadapród
szárnynak előre kellett volna mennyi, akkor meglw betett volna állupitanyi, hogy 20—30*-nyire lőhet-!
tünk az ellliWge* -drótakadálytói.
* •
A bakák vasbeton gerendát visznek, ketten visznek egyet Aa élen az egyik elfáradva, hátra néz s, azt mondja: f
„Urak! nem tennénk le egy kicsit V" »
„Mi njsjg odakünn, K.?M — kérdi az ügyeletes tiszt a heérkező árokügyelrti altisztet. ,
„Hellel közel kopieolnak a taliánok."
*
> l\'.ban gránát nyomásosak s halottak,\' fekllsznék F. kibújik u kavernából. s oda megy a szerencsétlenség színhelyére.\' (Idegesen.)
„Kik n halottak
Kérdi, t^enkisem felel.) V. (keserűen.)
„Urak \' kérem, hát ne szimuláljanak.\'\'
Egy nagy dmber esik a kav<rna bejárójához. Azt mondja az egyik baka ;
„Ni, a piszok bebocsánUt kér!"
1916. szept. M előli vn|t állásban az ezred. Az ezred iroda.M. faluban volt. Kilünőair érezték magukat mindaddig, mig egy «zép nap tilz alá nem ,wtte a rnszi a iáim;
Menekülni kelleti, vagy amint az iroda személyzete szokta mondani i^entt-ni kelleti az irodát.
• De oh l»or*alom üz ut. amelyen menekülni le-\'betett volna, néha néha esakugy porzo\'.t a rnesapódó scbrapnellgolyóktól
tí. őrm. az ezred irodá főnöke^ ugy oldotta\' meg a kérdést, hogy fogyatékba helyezte saját sapkáját, köpenyét. Saját személyére vonatkozólag ugy intézkedett, hogy az elég alacsony kerítéseken ke-, resztül tornázva elmenekült. i
Az irodakocsis s még egy pár ott levő lógó, látva a menekülési utat, amelyet a főnök mutatott, a kocsit s a- csacsit u kerítéseken keresztül húzva, j mentette az irodát s kereste még késő este is a megmenekült főnököt.
191ti. okt. A m, állásban megkezdte az ulábz osztag a -második yonjil kiépitósét. A vonal egy tisztáson volt, semmi takarás. \'Cérméüzeteseii a muszik azonnal észrevették a Iríss kiási\\st s piásnap este már szorgalmasan szórakoztatták uz utászokat, ágyukkal én aknákkal.
Hu megkezdődött a lövöldözés, szünetéit a mmika, ha eln ult ismét folytatták.
\' Kiry aikalommal íh szünet volt. Azzal szórakoztak tehát, hogy nézegették, hogyan viljog a muszi ágyu. De mivel cigaretta is van a föUYtel közölt, előkerültyz is, s csakhamar egész kis vonalat mutatott az ellenségnek az egyes cigaretták tüze. , Ezt a fénylő vonalat vette ipég j bban tilz alá az orosz, s c«akhamnr pár lépésre csnpóilnak a K\'"á-n:\\lok a cigaretlázók mel\'é.
Amikor villan az ágyu lebuknak s robbanás mán felkönyökölnek njra a féligfeleineli mellvédre s szívják tovább a cigarettát.
Ktfy*zer c«ak belevág az uj inelvédbe egy grá-, nát, mire az egyik megjegyzi: I .A rosszseb egye meg, — és idetalál l"
Boguslowka 1916. M. tbk. ur nagyon szerette a 20-uí honvédeket s ahol csak .»lkalma voK, szive-Ben elbeszélgetett velük.
Egy reggeli sétája alkalmával megszólítja a K kijáratánál feszes Bvigyázz"-ban álló őrt:
„Mond csak, hova való vagy íiam ?"
„Zalai" —■ \'felel keményen az őr.
. „Nagyszerű, akkor löldik vagyunk, mert ,én is zalai vagyok" — feleli a tbk ur.
Felvidul erre á honvéd arca „pihenj" állásba helyezkedik s letszésének ad kifejezési :
„Hm! akkor jól van lH *
Híeloica 1916. V. timles levelet kapott hazulról. Miután felolvasta-neki a rajparancsnok helyettes ^elment a szakaszparancsnok hoz:
„Zászlós ur I — ha elmegyek szabadságra ugye elvihetek u kenyérzsákban néhány kézigránátot?"
„Minek az magának
„Bevágom az el ül járóságba !"
*
D.razzó 1917. Parancs jött föl kell, fektetni egy igen fontos sz ll^tromoi. B koiiyhakoexist is j behívják az összeíráshoz. I „Született?" Hámondja.
„Sorozták ?* Felel.
.Anyakönyvi lapszám ?"
„Aii\\nom tudom, kérem alássan, vnliaiu. akkor, mikor édesanyám meghalt ték beírni!"
\\
mert kiesi s elfelejtet ■
Adakozzunk a 1 ladsegélyzónek.
, A 1, A I KÖZLÖNY
Bűnös manipuláció dohány cikkekkel.
Valamikor és nem is olyan régen pianóban megvehettük a füstölni valót. És minthogy állami monopólium alatt l«vö cikkról lévén szó, olcsón vehettük azt a legelőkelőbb szivartol kezdve egészen a kupa dohányig.
1)<* nagyot fordult ám a világ a háború alatt. A mi békében felül volt, az most alá került, ami pedig alul volt, az most felülkerekedett. Lévén most szó a közönséges dohányról és szivarról. Ugy esten-\' denként felpillantok a légürbe, s ha tiszta a leihók j birodalma, sok csillagot látok ott tündökölni. Köztük I egy egész uj csillagot fedeztem fel, mely mint valami mesebeli üstökös vibrál ide-oda. Nyájas olvasó! Ezt az uj csillagot a dohánycikkek nenitójének neveztem el.
Szorongatom zsebemben a dohánytól elárvult és megy falevél füsttől átaszimálódott pipámat, üreséig-retta tárcámat s fájdalmastul sóhajtozom : vájjon mj-kor érőm el ama csillagot, hogy én is rágyújthatnék valahára, szivarra pipára. Kinos helyz-tbe kerültek azok, kik igazán dohányzók s egyéb táplálék hiányában a füstöléssel ütik el gyomruk" jajveszékelését.
A dohány cikkek árusításnál botrányos visszaéléseket tapasztalok napról-napra, Minthogy sámsoni erővel nem rendelkezem, högy az árusítás alkalmával a dijbirkózás salte-iiiorlalékat produkálhassam, az azt követő napokon végig járom a trafikokat s mindenhol azzal Hitnek ki: „nincs, jöjjön holnap." — Ön megyek Jiárpmsznr holnaputánig is és mégse tu-• dok seert tenni pipadohányra ós szivarra.. Duna .ci-giv.etta néha-néha van, de ennek karton szipókája olyan hosszú, iiiiiit egy uhácius ágyuusó. Tűnődöm, hová az istennyilába lett a dohány, amikor a traliku-sok bővitve kapják meg a kiárusításhoz a megillető részt. \' \' ;
Hosszú kutatás s nyomozás után rájöttem valamire és ez a valami: „bűnös manipuláció u dohány cikkekkel."
Ugy hiszem közérdeket szolgálok azzal, ha\' kissé lerántom a leplet a nyílt titokként duló botrányos dohány nianipulációről.
Ugy reggelenként, vagyis vonalbeérkezések után.\' falusi asszonyok és leányok tele özönlik a várost, megrakódva batyukkal. I)e csakhamar el is tűnnek egyes házakban. Ők bizonyos helyekre vannak invitálva dohányra és megbotránkoztató az, hogy - nem mindig i trafikusok lakásain teszik tiszteletüket, hanem máshol, egyebütt is
A batyukból előkerülnek kakaiok,. (yukok, tojások, liba, vaj, ttiró s egyéb élelmiszer és megkezdődik a cserekereskedelem dohánycikkekkel A nagy- _ ságák leinyitják\' parfümös szekrényeiket, . kiemelik j onnét tekercs-szám w pipadohányt és skatulya-szám a szivarokat, melyek nem a ruhamoly pusztításához kerültek oda, hiniím rejtekhelyre, amikor alkalom kerül a bűnös dohány, manipulációhoz. Divik ez a manipuláció az egész vonalon, s ez Kanizsán világrekordot ért el.
A sok ilyfajla machinációkból egy,i:onkré\\ súlyos esetet hozok fel. \'
Egy helyi traliku*, ki mindiga/.t mondja: „nincs", visszatartott dohány készletéből többek között egy helyi korcsmárosnak quant tilt malisban juttat ebéd, vacsora és iszingyóresz fejében. Kz a korcsmáros pedig a hozzá i\'ZÖnló falusi néptől a csempészett dohány\' fejében minden elképzelhető nyers élelmiszert kap, a mire egy korcsmáros konyhájára szükség van. Tehát mindezek után azt a konzekvenciát vouom le, hogy némely trallkusaiuk vétkes machinációi okozza, hogy sok szenvedélyes dohányzó hónap szám nem jut dohánycikkhez, s különösön a sokat szenvedett szegény osztály, amelynek a lupa dohánya párfümös bodoirban várja bűnös utrakerülését.
Egész halom, fentiekhez hasonló hiteles adat
van a kezemben és csak várom a legközelebbi do-j 5422/1918, hánykiárusitást, amikor ismét azt mondják, „nincs, elfogyott-, akkor tudni fogom, kihez forduljak ezen brutális szemérmetlen dohány manipuláció megszüntetése érdekében.
HIRDETMÉNY.
A dohány cikkek kiárusítása dohány jövedéki\' szabályokhoz van kötve és amely trallkus ezt kijátssza, \\ attól a pénzűgyjgazgatóság el Yeszi a trafikjogot. .Már I az is.Jüilik, hogy a 16 filléres pipa dohányt 1—2 kor. veszik a tehetősebbek, hogy cserekereskedelem j utján beszerezhessék éleim, zésliket. \'léhát dohányunk olyan helyen vár elintézést, kikvjnáskor elájultak a komisz dohányszagtól és ennek pipafüsljétöl
11a másként a furfangot nein lehet megtörni, be kell hozni a dohány jegyrendszert. Dohányjegyet, de dohánnyal, hogy n»r kelljen elfüstölni a dohányjegyeket is. — —
Legyen mindenkinek jussa az ót megillető do-\' bányához
Amikor fenti botrányos állapotokat az igazság-\' hoz hivt-n vázoltam, egyben felkérem a uagytekiututü zalaegerszegi pénzügy igazgatóságot, vegye pártfogásba1 Nagykanizsa eme dohány mizériáit és teremtsen ren-\' det ezen botrányos állapotokkal szemben. j
Úgyszintén kérem a helyi napilapok t. szer-! kesztöségeit, hogy becses lapjukban is .tegyék szóvá a szemérmetlen dohány manipulációkat, mely uiárn\' tűrhet ellenségig, fokozódott. - Mivelhogy a tisztesi Hajtó mindenkori rcfonnátori bölcsessége, s tárgyilagossága nemcsak világosságot, hanem igazságot is teremtett, joggal-hiszem, hogy a ftnt vázolt botrányos állapotuk megazünt éléséhez segédkezet nyújt and, melyért hálás lesz a dohánycikkekből bűnös módon kizárt nagyközönség.
Egy városi polgár.
Zita királyné nevenapja. Ugy a tanintézetek, ipiként az egyes hitfelekezetek is tiunepi istentisztelet keretében ülték meg j. királynénknak szombati névünnepét.
A szent Éerencrendípk templomában a híva- j talos istentiszteleten a helyi hatóság képviselői isj mind megjelentek, uemkülöuben a katonai pa-\' rancsnokságok s a katouaság képviselői is. j
Vaskereszt.
• Ó elsége a király megengedte, hogy Haksch Ferenc dr. Csáktornyái kir. járásbiró, 20. honvéd gyal. ezredbéli főhadnagy, kiváló katonai szolgálatainak elismeréseért a ítélne t császártól kapott vaskeresztet viselhesse.
A szón brikett és koksz forgalombahozataláról 321/91tí. sz. a. kiadott szénkormánybiztosi rendelet módosítása tárgyában.
A szénügyek kormánybiztosának 1185/1918. sz. rendelete értelmében közhírré teszem, hogv a 321/1918. sz. rendelet I §-ának gázgyárakra vonat-\' kpzó utolsó bekezdése akként módosul, hogy a gázgyárak azokon a vasúti és hajóállomásokon, amelyeken tüzelőanyagokat eddig is feladtak 1918. március hó 3-ától kezdve csakis kokszol adhatnak fel szállítási igazolvány nélkül
Egyebekben a 321/1918 számú rendelet érintetlenül marad.
Nagykanizsa, 1918 évi április hó 5-én.
Dr. Sabján Gyula s. k. polgármester. 100 forint egy liba. A pénteki hetipiacon egy liba, mely normális viszonyok között tán Itt koronát ért el volna a legnagyobb rekorddal 20U koronán kelt el ffMnég viaskodás tárgyát is képezte.
Hároin háborús hiéna u. i. veszekedve licitálta"*" fel a liba árát ily hajmeresztő összegre, amikor végre 2<iO koronán rajt maradt nagy kiadattal fogta és vitte a libát, inig a szomszéd soron egy\' szegény tisztviselő neje egy tányér spenóton h 5 — 6 burgonyán alkudozott, hogy kevés pénze az árát fedezze.
Hja ! Ma a zsebun-tszőké. a világ, a hiénáké a piac, a pénz, a vagyon, minden de minden. Miénk a sóhajtozás, a keserűség, az aggódás és a nélkülözés.
önkény oaen rekviráló katonák 1 Több panasz érkezett a közönség köréből hozzánk, hogy a/, utca végeken két-három katonából álló rekviráló bizottság be beállít egy egy házhoz s ott bizonyos élelmi és ruházati cikkeket rekvirálnak. Minthogy ilyen megbízatása egyetlen katonának sincsen, figyelmeztetjük u közönséget, ha ismételten ilyen .esettel találkozna, az illetéket azonnal utasítsa ki b a hatóságnál a légsürgősebben tegyen erről\'jelentést
A tisztújítás.
Községi hitelügyek.
Siófok nagyközség l\'üg(?í) adósságainak konvertálásain 280.000 korona kölcsönt vett fel 50 évi törlesztésre ni helybeli Néptakarékpémtár Részvénytársaságtól, amely az ajánlatra l\'clszóli lótt intézetek közül u Icg\'clőnyö tebb fűll\'é-leleket ajánlotta.
Mit kell tudnunk a rekvlrálátsról?
Mint ismereteit a vnr«» kivtflitsége elfllt, ugy a helyi lapok, mint a llatósAg is Akkétii világosították fel a kilEiulség\'-t, hogy az idei ellátási év augusztus l-ig tart b igy minden ellátóit, félhavi gabnakészle-tét azaz 41/, kgrmot tartozik beszolgáltatni. Mint illetékes helyről értesültünk a dologb-n egy uagy tévedés csúszott be, amennyiben ez a rendelkezés csak a termelőkre vonatkozik s igy akik. vásárlás utján szerezték be évi gnhonoszükséglt\'töket, azokra ez az intézkedés nem vonatkozik s igy ha a rekvirálás ily értelemben meg is történt náluk, a 41 , kgr. fejadagot nem kötelesek beszolgáltatni.
Az izgalmak elcsitulták,\'a tisztújítás hétfőli délelőtt végbement. Féltízkor nyitotta meg a közgyűlést Kolbenschifag Kéla alispán,\' mire a\' négy bizalmi lórii, majd a kandidáló bizottság tagjainak megvár lusztása következett. Dr. Plihál Viktor, Sominer Ignác, Dr. Szabó Zsigmond é< IJjváry Géza személyében. A kandidáló bizottság erre tüstént munkához látott s jó hosszú máslél óra telt bele, inig a választások megkezdődtek. Altnláuos volt a várakozás. A közigazgatási! tauácHo\'á állására két pályázó volt. Miután itt erősnek látszott a küzdelem, előbb közfelkiáltással .az aljegyzői állásokat töltötték be. -- Az első aljegyző Kaulmann Lajos dr. lett. Ez volt a legszebb választás A második aljegyzői állás betöltse Novai Imre megválasztásával szintén hamarosan véget ért. Orbán József katonaflgyi előadó megválasztását. I\'ollermann János, dr. Fodor Aladár megválasztása követte. ~ Égyhangulag m gválnsztot\'ták Vojkovich János al-Kzámvevónek, Fehér Isivánt kórházi írnoknak. Izgalmas voli, a közigazgatási tapácsnoki állá", amelyre I-7. szótöbbséggel flr. il\'racfc ^Istvánt választották meg. Áz alkapitáiiyi állás betöltése sem érdeklődés nélkül folyt le Az erős küzdelemből Szőnyi Sándor 27 szótöbbséggel kerüli ki győztesen. A fószámvevői állást a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság egy tagjával töltötték be. Kómikus jelenet között történt meg a városi bábaválasztás. S ezzel a másként komoly küzdelmek tüzét a kedélyesség leöntötte. Nagy volt a küzdelem Oszezly Márta és Klapper Miklós között a közigazgatási Írnoki állásért. A közgyűlés ezzel véget ért és ezzel elcsitultak a harci izgalmak s a felpanaszolt méltattanság kiáltó ellentétei A közgyűlés megkezdése élőit Dr. Fried Ödön üdvözülte az alispánt, aki á város közgyűlése termében első Ízben vezettetett hivatalos funkciót. Azután az alispán válaszolt s a város érdekében a választásoknak megej-tésére hívta fel a képviselő testület tagjait. A képviselőtestületi tagok a választások megejtése után hazatértek, de ekkor már közel két óra volt.
K ö Z L 0 N T
Al\'RILIS SO
lEiur
_
Nagymozgó Nagykanizsán, Érzsebettév Szarvas-Szá 1 lod.i.
Az újonnan átalakított modern nagytermében
QttT\' mindennap tartatik előadás
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagy mozgókban sem lehet látni. A „BERLINu szinház agilis igazgatója min-dig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi Ízléssel összeáll.tva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetéssé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor Vasar- és ünnepnap fél 3. 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szíves pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG.
Kérjük tiszteletid a u é. közönséget, hogy jegyeiket lehetőleg előre megváltani szíveskedjenek.
vá»)hyámol.
Kűrire, Porzsolt KAlinAu és mások Írlak cikke ! Uflsó munkatársai a löbbi közt Harsányt Zi°». Riitkay György óh (berna Andor, Na^y Kndre sa-jái\'riijtaival tarkiíoti cikksorozatot kezdett benne »
— A pápaválasztás jogtörténete és \'vidéki színházi furcaa*ágokról. a Maic>ar 8>inpari tételes joga Irta:/>. Lukacs József, fógimn. füiM ára egy ,varira -28 kor ^\'^P™ 3
, A I 1 „z^..„/.í.^-.Ao ti\\r. kor A kadöhivaia BudapM VIII. Rökk Szilárd-
tanár. A vaskos munka a pápavalasztás tör- v
téneti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen M *
alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo 1 uan tudományos, másrészről könnyed stílusával, élvezetes olvasmány. A világtörténelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható Iíj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az „Élet" Ntttairmlatini é* inü»é*zeii li-ii-l.ipot (íZHiki-fixd Andor JÓ2s<-l) vazring lartalom. ér rieknK és iiknnUis kápek ftfészilik ki. A kilOnft lapot iiiHli gi u ajánljuk uh ásóink figyelmébe. S/.erki-s/.lóség ás kiadóhivatal : Hudaptfel. 1 Keltért ári tll 16/c. — Klófizoiéai ár félévre 16 kor. Mutaiváii)»/.ámul k^i-ségg-el kiilri a kiadóhivatal
- .Vasárnapi Ujáig" minden száma guzriutf larittloininal jelenik meg. A „Vai-Aiuupi Újság" i\'IóIIíhlé«i ára íny) eriévre liz korúim, „Világ krónikáival fgjült tizenkél l kor. Mcgreitriclli-W a\' Vasárnapi Újság" kindóhivaialáligu (Hudnpeat, IV., Jigyetem-ulca 4 ) ». gyaultt mejjrundulltetS a „Képe? Néplnp". 11 l«uolc6ÓbÍ> u^án a magyar nép számára, felévre 2 korona 40 fillér.
— Magyar Színpad. Hudape&l egy.-tlen; (•ziuliázl ó« zenei napilap\'", a/. Krónyi Nándor j szerkesztésében meuHenA .Manyiit1 Bzlnpnd leljrsen 1 uj fonnábiiD, pompás aktuális mAvéuii tajtókkal ! ui8zúgOH nevű kiváló irók kifzremüköriósóvel j.-lenik inejí óm napról-napra n aziiilnU, zene, viiriéti-- én\' Iiiuzi világából Való érdeki\'H ku/.^inényi\'kt\'ii friss Jiiivken és pikáns pletykákéi* kivUl kOlöu foglalkozik
iriék szinliá/.i én művésíi hireiwl maiba lierCt-tt. Ferenc,. Molnár
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAGr
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELÜnaTÍlI AKAK: Efin éft, . ... 56 koron. Félévro.....aö „
• - ■ >* K. - t Egy hón»pi» ... 4 K. 70 f.
Megreudeléul elm Aü UJ8AG KIADÓHIVATALA Budapest. VII RákAcíl ut 04. BEilm .
és jó hnzóharmonikákat
1-sőrendO fyjnfcégct Ajánlok a legolcsóbb árért. Továbbá: Hegedűk, eitorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarítteUok, dobóké cimbalmok beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Iff. Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR 1. SZÁM.
Mindenfele hunya/ei-ek ja vitásra elfogadtatnak. BŰT Adakozzon mindenki tehetsége szerint az erdélyi menekültekEdk^a Adományok a menekültek irodájában küldendők
Nyomulón . I.,,,.„!,;,l„,o, llj W.vj.lih ló.o,f k.toy.yo.i,.! ,já„M awkúi«i„