Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.99 MB
2010-03-09 15:55:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
694
2849
Rövid leírás | Teljes leírás (136.46 KB)

Zalai Közlöny 1918. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

57 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918. május 7. KEDD
18 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal Deáktér 1.
Tolvfon : 189. — Hirdetőnek dljuab&a sivrint.
Fö»t«rke»itö;
Kemény László
Felelős «ierk«tilO:
Erös Sándor
Megjelenik hetenklnt kétszer. Elöfl*eté»l ára: E*y évre 10 kor, félém* » korona, nogyedévre 3 korona 50 fillér. — Egy wáim ára 84 fillér._
|)Ü8PÖKÜNK csütörtökön délután hozzánk ; érkezik. Régen készülünk erre az alkn-: lomra, vigan várjuk. Szereteltei fogaduik az érkező bírt. hogy néhány napra megint a mienk lesz szeretetre méltó egyéniségűvel, jó szivével, kedven, közvetlen szavaival s áldásával. Mint egy röpke álom ugy hatolt reánk decemberi ittléte. Szinte hihetetlen volt, hogy az árva Nagykanizsát megyés főpásztora felkeresi, hogy velőnk nkar lenni, bennünket akar vigasztalni 8 elhozza a tokáig nélkülözött fópászlori áldást. Jött s győzött. Valóban a lelkek fejedelme lett vallás különbség nélkül, hi mintha pulzusunkra tette volna kezét, megérezte volna, mire van szükségünk nekünk, sokáig árvának érzett kanizsaiaknak.
Kőpásztori ízi ve .jóságtól csordult ki s azóta többször gondol ránk tervez, alkot érdekünkben, hogy továbbra. mi se legyünk elhagyatva, legyen gondviselőnk, fwszetartónk, vezetőnk. Már n terv, a/. ígéret is sokat ér, S hogy állandóan lelkében vagyunk, mutatja, hogy közibünk jön isinát és hozza a hitben való erősödés kegyelmét, a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával. S fópászlori szivével ajka is megnyílt. Gyönyörű levelet intézett hozzánk, a kanizsaiakhoz. Az atyai szeretet szól annak minden sorából, (jywmekuinuk ad utasit^L-iíkktóst.. hogy megértsék az idők szavát s erősek, komolyak legyenek. Mielőtt ajka megnyílt volna, szive már is megszólalt s tanít. Szokatlan hang a bzava. Felénk még nem csengett ilyen.
A tikkadt föld mohóságával isszák be a lelkek
}ezrei, hiszen mindezek szomjasak az igazság szavaira, j súlyosságával és minden következmónyei-Neiu pusztába kiáltó nálunk püspökünk sma. Jó vc, cgyüu különös erővel és hatalmas ékeiül*. hall s termést hoz bőven, bőségesen Iszólás8a, lárja fei«. tudjuk eleggé méltatni. De lutasa mar is látszik. Az
egész várost áthatotta a bérmálás szelleme. >legín- Valóban, azok a franciák, a kik ezt a
dult, nyüzsög, mozog a* élet. A lelkekben tavasz, ,;Lcgénycmbei\'ek cs egykék országa" cimü kikelet készül, magvetés h pásztorlevéllel jnffgin- j könyvet elolvassák, nagyon elszomorodhat-dult. DÚS aratas lesz, ha püspökünk közénk jó. — i nak és ^uzetuk jövőjét nagyon sötét szin-
, Átszellemült arcok, kisugárzó g\\>rmukiv szeretet, ra- , ... ... . . . , . „ i,m«„«
. ,, .... . . b . A . í ben kell latinok, mert tele van e könyv
ga^zkodás, áhítat varja s epedve varja az apostol . , , . , ,
,ulM MaMC ........ Sokat .imák rtW. ifc, | «*molik«l, rideg, közömbös szamokkal,
öleire « ktlirielemljim való kimniit, « talán ........ j melyek .hatalmas ékesszólással" hirdetik a
pouuti liit melleit való kitartó* leikéi. Krónégei. \\a • franciuság fogyását és — a mi még rémit-ingaileiiw küzcgieii, liaUrotoii irányt iml»lj|ié; többé leszi a veszedelmet - ugyanakkor a viliynéutrk küiött. Jellemei, Ijnlúllmii is, eivItúsrigi-L akár
elliAt&rozáHl, igav. lilrtórtékelúüt, foleljarAti nKjalJBCttü- ... , . ,
IM - hogy .. ellenietek ér,lek«»ég. le»imuljn„ »!"""> napvilágot, addig odaát csak
rős akaratul míg a nijmc|Ség gyarapodásai. A számok azt
a kereMilt\'ii is. Nagy
mondjak, hogy u mig a Rajnán innen hár-
elcleiideeodjetickf u knz.iü tilmrok Mennyi kincs, egy IVaneiit gyermek íZOletett; lis a síámok , mennyi ....