Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.5 MB
2010-03-10 09:32:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
752
3328
Rövid leírás | Teljes leírás (147.15 KB)

Zalai Közlöny 1918. 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

37 ílt tvfolynm,
^■NAGYKANIZSA 1918 junius 5 SZERDA
22 szám
!>".nrk>matö»éK én kiadóhivatal Deáktér 1
1 ul.ton ; la». - Hlrdoliiok dljanbái ■i.rint.
FűaiarkMxtA:
Kemény Lállló
F*l«laa uirkiiiU!
ErS» Sándor
Megjelenik hetanklnt kétamer.. ElMutM tra: un » kar, Wáiii • korona, Hmlém ® koroaa H fUU«, -____nl. ára 14 fllúj^ ^ ^
vet is eldobtam. Mei\'t könnyen az a ve-stcly fenyegetett, hogyha tovább vezetem a könyvet és n fogadásomat megtartóin, akkor végül magam marudok és egyedül csak önmagammal nem beszélgethetek.
A fekete könyv.
Tompa Mihály hagyatékéhoz nagy reményeket fűzött az ország. Szenzációs leleplezéseket. Politikai tanúsé,\'{tételeket. — Cenzúra eltiltotta nyilatkozatokat. A fim-.
mon szereplő egyéneket Jellemző intim dol- Hiszcm- \'lcm««k én, hanem
gokat. Szent Ágos\'.on, vagy II. Uákóczi n,a8ok is voz<"tok KVOrmekkoiukbín, vagy
Ferenc vallomásaihoz hasonló szivkitérAst. lalAn később is> »ly««\\ fekelo könyvelőkéi,
Mindezek helyett „Fekete könyvet" naPl0 »lakjib»" Is), amelybe.) őszintén,
kaptunk. egyenesen, igazán, nyíltan, .félelem nélkül
Önkéntelenül és akaratlanul eszembe elPan,8zollák ,írelm4el\' b"iaika,> bámó" jutott, hogy valamikor gyermekkoromban dásuikl,t\' "mel>,ck <4or- 0 l®"""-"\'™\' nekem is volt ilyen .Fekete könyvem". ü,ötl frlssen vér,á Tkél" saj«0"- ftJ\'\'l Azok nevét irtam, bele, akik igazságtalant)! !íge,0U é" ^"W1* rv^^ínoKat okozoluj megbántottak, ártatlanul megvádoltak, le)-! Metl az ember* mindig egyformák< keni mélyén mcgsériottek. Sorba belekerül-,vol,ak- Csnk a kökények változtak v*l lek az árulkodók, a tanár uraknál lelje- lainelycst, de egymte fölött való megnyl-lentők, a nugystilU hazugok, az áskálódó latkozásaik teljesen lg vonalok, álbaráiok, az igazságtalanul meghurcolok, Aki ma az tirúdn lelket vizsgálva, ravaszul fondorkodók és az irgaimuüan j közállapotainkat-t» általános, kogyetlenségü rágalmazók. hangulalról beszámol, tulajdonképen fájó\'
A kis könyvem igen humar megtelt, szívvel szintén egy fekote könyvet vezet a Lassan Összes Hu- és leányismerőseim, ba- gonoszságokról, az aljasságokról, a beos-rátaim belekerültek. És mert megfogadtam, telen módon történt hlitelen meggazdago-hogy azokkal, akiknék neve a fekete köny-1 désokról, a piszkos feljelentésekről, súlyos\' vemben szerepel, nem. szabad soha — visszaélésekről és u többi bünökiől. Ki• „örökkél" beszélnem, ezért u dolgon ugy tudná az összest mind elősorohi? segitetlom, hogy néhány „gaz"-nak meg-: Ha a régi krónikások nyelvén akar-j bocsátottam, nevét a fekete könyvből ki- nék szólani, azt mondanám, hogy az Ui*i húztam és utoljára magát a fekete köny- megelégelte uz emberek bűnbeesését, sér-
Jó Űhydmiui/>.
XlttrncicS irtdI Ssere/c(i jd Cfm/dm, Jt as ihleteti engem 4Vcrsirdsra esufxín.
Cfí édes ütepel
fUtineftg Jaldbe eseng,
•Jldna/os Jiadnah, . tffi rajta elmereng.
%ünödoe cínéicm, hitt üki ast irta, forrd köongeieet Xfellslell sir/a.
ŐA, as a aéhdny sor Xéüvylt mesél neki/ Cfíi, hogyan telnek meg éJCáangiifiel ssemei l
Mougdtoll kel sseme \'fKessscségbe tépeit, Wajd bogi/. esak el nem sulii, Xlgg keress otí leged. Jferes. tDe nem laldl. Sóhaj ssdll léikéből , Spedő, bús sóhaj, j ,, Sxiee legmélyéből.
tollal ragad uildr[ fflanegö kesébe , X kereső nemére/
>feltekint <lt égre.
tlrni akar. 9Tem tad, ffetessi a tollal, letérdepel asldu titi imdl mormolgat.
„Jstenem, VeremtSat hallgasd meg imámat, Jtetfihd bajban, néssbci^ Steriléit Ctmjdmatl
bosülyedését, az aranyborjú imédásél, amelynek feláldoztak becsületet, tisztességet, szemérmet, házi tűzhely szentségét, nemes eszmé\'tet, szép ideálokat, imádandó hagyományokat, trónt, oltárt, hazát, — s büntetésül reánk szabadította Lucifer Halt, akik az emberi . gonosz indulatok összes a\'tyassáyaival elárasztották a földet.
És Luclftr flai jól végezték el munkájukat.
Va»at vetettek és vért arattak. Tüzet gyuJfettak, melyet árváknak, özvegyeknek és a liéboru egyéb nyomorultjainak könnyeivel oltogatnak. Mcrges leheletük a biztos halált okozó fertőző, ragályos betegségek milliárd bacltlusalval töllötie meg a levegői, a vizet, a földet és szedi meg nem ingó állhatatossággal áldozatait nap-nap utén.
Ahová tekintetünk esett, ott az erkölcsi
mételynek, önzésnek, szivtolenségnek, irigységnek, egymáson való uralkodásnak, szolgai meghunyászkodásnak, durvaságnak, kapzsiságnak, zsarolásnak, emberJelenségnek, gőgnek, hatalomvágynak, pénzsóvér-nak utálatos fekélycj fakadlak, amelyek ellen lázalozunk, orvos után kiabálunk, de hiába, nincs ellenük orvosság.
Ha ma mindazokat, akik a fenti bűnökben bűnösek, jegyzékben vennék és
. I SmtU Jel jobbodat
töinlsd illddsod retlj*. \'bi\'gy stere/ő Jidl fTe hídba odrja" /
Jj[ ÍBanekooies Jduos \\ .... «>■\'• Üt.
A modorosság.
. MetteiTiiflh herceg szerint » legcsitooltphK orofj* ifi iimgábaa lioril.ygy, r«l)játus Utárt s lia az orowt iiixcreljük,. iiyoinlmn a bfinm rvjlö tatár néz Velünk fftrlífwswtmrt ügyaiins áll uiji)d«ii szülészre nfcre, tuniimelwc^ azznl a bolömbstíggel, lio^.v az ,Al^»d6-inilvá-izot felkentjei nuia. tatárokkal,, lianeui apró \'l.DolobyUtf"-^^! szaturálva járaak közAttflnk.
Ki n« wnwrné Dolobolle-t, Daudot e» utolérhetetlen mfiv^zetUjI megrójzolt Kzinwz alakját, a idorouig *s remek.prototípusát, kinek minden gondolata, ár/.fets,. wivdobanása hatásra számité. külsóaég, ki neje teiuotéüén. midén a legigazabb liydalora ha-nogHljit érzésekben nem uzegén.y kebelét, még akkoi" ! is Időt raerwz, hogy e drámai jelenethez méltó poai-turáról gondoskodjék.
Nálunk ez alakot Szigeti József a színpadon mutatta be, oly hatalmas és humortól duoadó sze-
A L 4 I I ö U 0 N T
JUN1D8. E.
fekete köny/he irnók, altkor ügyen hányan!lelkét, hanem a tlsztultabb felfogás, ideális
gondolkodás és nemesebb érzés lesz uná és az igaz szeretetnek tüze fog égni a csaunál meg » számunkra: j\'M Wxhily « emberek szivében, a társadalom lelkében, nz országok, népek, fajok, nemzetek és nemzetiségek hatáskörével . .. mindenütt,.. mindenütt az egész
maradnának ki í De erről már jobb beszélni,
Egyetlenegy ni a remény.\'
A rejriány
abban, hogy Lucifer Mai nak borzalmas aratása után az Ur a meg-
bocsátás angyalait is le fogja küldeni, akik;vilí !űn\'
A szeretetnek ebbe a gyönyörű lángjába belevetünk naji minden fekete kony-
ul énekkar s mulli, málló tártul amgédOlt a ttne
kar. Megrág, felenieló hatása volt a két darabnak ás ez az elóadás több nap beszédtárgy. marad
Jahn Adolfná énekelte Uounod Are Márlájái (\'st-ngö.nép hangja, mávészi thuirozása rilkín hallható eléadásl>an részesítette ozt az állandó programúi számot. Itanálítás lenne dicaérnütik. Mflv<««t« is mert, niéltatutt nálunk, o-ak- • régi diosérelro hal mozzuk az ujat, mikor szombati szereplőért alis-merássel adózzunk énekéért.
K. Kempter 1). dur ünnepi un*)1 míséjából a Kyrit és a flléria ugyancsak az ének- ,és zenekar vet. A hamuját széjjel szóljuk, hogy még reprodukciója volt. . Finoman. tökéletesen. abszolnt
biztonsággal gördült le a kát szitui, a tökéletes elű-mlás igaz mintaképét nyujtva. 8 a zenekar a siker Klárádé ben, a hatás keltéében Umát inálté társa volt az énekkarnak. \' I Macii 1) moll kát hegedűre Irt versenymüvét llofriehter Kinnia s lalwr Mariska játszotta. —.A .... .... . Szombaton tartotta fóglmnálltmiunk ének- ás i^.^daiAtúk nagy mesternője jelta tanítványával
eszketve húzódnak meg odúikban, ahova „.,,,,„„„ , ,lar„llulik eg,házi l,angver«n,é.. A nép- ^ \'^pelt S, számban. S a ,„e,ternó brilliáns
szerűségbe* mindig jobban haladó hangveiWuy " jüákához lllálíó táninak illett a tanítvány. A kél úttal is, megtöltötte a táijiplouiot a komoly miivé-\' hi.fc«doWII\' acélos keménységgel hulltak ki a pattogó szotárt lelkesedi közönséggel llászint a hangverseny tjMli,uloju|, , n,,,,,,, avtiaa tónussal zengték az álcáznák nemessége, másrészt a unit sikere, a jelen ; ^ „igj^Ji, » művészi erő és tudás ditllirainb-műsorának lenyes igárete - mind vonzó erének bt- j4| A „.i^eernamenlikáju hangversenyig elóadásá-
az irgalomnak magvait hintik el, mely ma-j gokból egy szebb, egy jobb korszaknak szivárvány összes szincit pompában, fényben, ragyogásban,
festőlségben felülmúló osak W szemnyi emlék se maradjon fenn
vliagai fognak fakadni.
. Ebben a szebb, ebben a jobb korszakban a hazugság hatalma üres semmiségbe loszlik, Az Intrlkutok megrettenve,
nz emberi gonoszságokból.
Egyházi hangverseny.
a színtiszta igazság és becsület kergeti őket.
A tisztesség napju fogja okkor aranyos sugarait rábocsátani az emberi munkára. Nem számitasból, haszonlesésből, meghunyászkodó félelemből lesznek V«ll«-(,„nyúltak. .Még sósak a képmutató templomjárók, hanemj minőn
Himnusszal a főgimnáziumi énekkar. Tiszta\' helső szükségből, lelki meggyőződésből. De intoiiacióval, hatásosan énekeltek a lelkus énekesek
a je lett idá előtt kezdte meg a („„ „ kis<|.,-, |ígilllll „ntikui- i< remeket adoU .pre-
cíz játékával. ,
Qeyef Jéuefué K. (Ilierublni A Ve Máriáját
is lesz vallásüldőzés, pogrom és egyéb" "r. Lukács József piarista tanár vezetésével. A má é„eile|,„ ^„donka kíséreltél, tlaugja\' tömör, s,»zép . A hazából sem tarnak élni a ninv.."*1*\' * \'wmiMlik szám Kilko két erótól duzzadó al- , ,„Jih4.w lKijM , jHialósn caenaett Volt árce
harc. A hazából sem fognak élni a nagyszájú honmentők, hanem a hazáéit vérez-\'
"«*• veteilékeinek az igazi hazallak. Akkori;^ T7tt"lbi»"e.\'
miyd nem a puszin anyag, rögtün elérhető j beunás, álórzós, pontosság,
kolása volt, s az grandiózns előadásban részesült. | Teljes orchesler kísérete^ melleit adta elé az ánekkar
tormái.
természeti
sikerek, pénzvágy irányítják uz emberek kellás. Uördülákenyen siklóit ál minden nehézségen 1 j^j hangversenyt
vég varázsával leljes s átlialósii csengett. Volt árce, lágysága, litlvsége, finomsága. llaimoninm kíséretben a szólóénekeknél Matliea Károly ás Saumerumun Antal adták abbeli tudásuk jelét. A Szózat .dinamikus ba\'1^ | erében tobzódó előadása lárla be sikeresen az egy*
repel teremtett belőle, mely kodéi,ünk minden pará- rot megszokás által reá aggátUt sallaugokát szeuve-1. Dfolfor tanár miísáo-lofo nyát elejétftl végig mévészl gyönyOrOságeklrén rfn-; dólyesen eldobja magától. „ "161181 UnHI mUlOSZ8l6.
Itatja. Ka mind o mellett kénytelenek vagyunk be-1 Mert a modorosság ssniuii egyéb, miat a, u-, Pfei.\'er tanárt sok áriés szál főzi Nagykanizsi-vallanl, hogy maga színpadunk e régi titánja ael.u: hetellenség elpaláalolására szolgáló lorinulák sokasága | lios. Itt tanít, nevel s dolgozik luar csaknem más-meuL minden modorosságtól az ál.tbeu. 0 pé|dául!ös jgy a sokaság épp "o|y aokszsrll, unni a msga fái ávtlzedo s tanitásának. neveié muiikéjának szép nagy intelligenciája mellett szíreli az egyszerű paraazt- ! tehetség, uielyu«k péllására .tolakodóan jelentkezik eredménye, hogy városuukbau a inüvószel iránt na-Anjárásu embert atMllilni és e. .modort" Tóth Vil- j Azoknak a színészeknek, • kik csak szerződé- ; gyobb az érzék Tevékeny szelhnne, teremti ereje mos volt belügyminiszterrel stemtjen is igen kluail- J s0tnél fogva mOvészek, » modor az egyetlea vérnk;! sohasem pihen s nem régiben foglalkoztunk gytt-kunu tndla érvényesíteni. Valami ankét \'reperálgatla! „ Mgili ö|(„l k.élM ji.j.lgkl,,,, i, bizlos kcnyárllez. I lljOra eazméivel, tfrrveivel,, aaielyeklieij mésort ad.ut akkoriban a nemzeti azinház akkori Unanoiáil ás Színpadjainkon a modoroaság leginkább a sza-1 városunk \'művészi szempontokból lueddónek oiond-Tóth Vilmos beltlgyuiiiiíuter azt lalálla megkookáa- „u,^,, J,|M1ikwH; u»||Ueiú réhoázadou át gralszált I liali.\' életének luolgaluiasabbá, "elevenebbé lételére, latlli, kW a nemzeti színház móvéMeinek Uaelóse „j|u|lk „ , kBg>rt|M| ás a námetekVJl importált dek-1 Mosl csak mint restéinüvásszel . loglalkozunk. Hogy kis^ túlságos, meri hát némelyiké n.gyobb a mi- (ll|n4|i baugUort|oU«, iwdy mint a té hulláma meg-\' "oksiof méltatott iznnw mévészi erejábez . visszale niazteri taiiácsosénál, -okaké \'egyénié u állainlltk\'árá- K«u>lkorttitl egyhangúsággal hOmpölyOgtell habjait !rltnk, oka ama leglelséhb kritika részérái jövé elis val, sít — horibile dictu I olyan i» van. nfíTJ- meg-! „lig |l4lin 8„.relsmféHás, gyololet, bosszú ás egyéb\' mérés, amely kél képe fBlOlt klinoiidü. az ítéletet, közelíteni iparkodik a miniszterét, holott ezeknek az ^ 1<((J. Bt,llyw|étj( „g>,„w ^mpóban úszkál l liogy komoly mOvérti munka, llangulaiiul e dicsáró uraknak mennyi tömérdeket kell tfnului, kOtdem, i iu ..«|ba|. K deklamáló modor (melyet Kg- elismerés mellett nent inehetllnk el. Örömmel moml-
takUkázni és a mi a tó, mennyi ideig kell várni « yJbur ku(|ir> ,tw|eU kewWllek .„„„^„j „„(„Juk ki s ismételjük, higy ez a két kép is Nagyka-iinMkozni, hogy elórijftk kegyveaztstl, vagy nyugdl-1 m, KMkrah m„gW(.,ld„| ,lillp.,ij,i„kon. „ nji j nizsáé, a város tulajdona. Az egyik IV Károly ki. legyen. \' egészséges s mi (5, twiiiászetes beatéin irány, mely \' aroképe, a másik Vécsey Zsigmondé. Mindkettőt
Szigeti József az 6 .modorával" ilyankép »«a-] n,lnlMi Kiuiwdlmkró| „ugirlik ^ mig nw„ t,,j„ a város megrendelésé^ fesietlo l\'felfer tanár. szolt: házunknál iskolavágzett, okljveles ember a k6- lHljMt,M kiirt>lli j A ftfltméliy , lludapwli festészeti akadémia
r,»ban is akad, van vagy három „ég, \'„,. ,lillp<1,„„ MMM termében. Itt birálla meg KMm, Bél.
I. jol megunjuk -k^ütémjk, vagy miniszter ^ ^.^„i,,,.lakat, «áUben \'^"1^ » Wriiitbai, olvaasuk töb.
ktly. W mtlkylk «m ti. fO, »» a;^ Wn.1.Mii h árzráeit kozonsé-: bek -A lestmény becsltletes, értékes, .......I,
iges ember inódjáia kifejezni. Annyira hozzá szokik ""\'lvi>t munkája. Jól esett látnom, hogy II,eu nagy, jaz elnagyzolá«ho», hog, az sziale második lormé-. "ellí> hálátlan feladatot oly" beoslilellel oldott szelévé lállk. I meg." A kép most már genisokára részleges hslyáre
Ileléayl igazgató például ol, virtuoziláasal „.!»"•\' » "*>« k^WW Njéw komi a
hlott sopáakoíni, liogy- a U\' él ballgalti, kész v,dtí "7\'0"" •rcWl» Wgmond
iSIhiuni, hogy ez a deislk ember mSr l.galábl, há-1 Hgármesteruek is.
romsU hilt meg áhen családostul. Kgyszer Somogy \' Ujabban kiváló művészünk Bálás liéla (Kapán • megyében náhány föhlbi,tokossal borozva sietélt fel- í ,r6k\'!l,4,"k »«Kf« éséra kapott megbízási. A jövé •\' tárni clótlltk lielyzetát Ks «z a hslvzet termászetes i\'ltn Mi»pmi.t,k Boanyák Oáu. vérosunkba
;sen tele volt a nyomor minden elképzell.etS m el-,\'\'"" " t,U"r "."fi \'« "ól* keiül Bulla (5is|ián kipzílhotellen oslorosapjsalval. : "\'"j^ modellt ül l\'felfer tanárnak. Érdemes Itt meg-
einlitenünk. liogy legutóbbi jeles munkája Or. Pried , Ödön nem régen elhall (eleságánek portraitja is ki-válóau sikerült munkája a nevw múváulauáruak
fejemei lessem, hogy az összes minisztériumokban egy se tudná elcsiuátili .Vén bakancsosában .Frjci"-t, pedig nem Is nehéz szérep.
Persze Szigeti Józse(nek még modorosságáit is ■ zseniálitás csillog keresstül.
\' l\'ersze Szigeti Józsefnek még modoroás\'igán is zseniálitás csillog kérésziül
Ks itt sietünk ttgy distinkcióval: A valódi mé vést, aa Isten kegycliuáhél való szinász. csak aá élet. ben leltei modoroa, a szinpadon soka ütt, bol lelke: szárnyakra kap, hol tehetaág a gániuraasal ölelkezik hot mévászi .gyénlságe, fempframantuma önállóan iparkodik érvényesülni, olt a művész megsxalatdul a modorosság tehetség nyögözö bilincseitói ás mini al
(Vége kov i
JÜH1Ü8 6
U I l I EliiUM
»
A jószívű közönséghez
Vasárnap. £8te a Vén bakanoaos éa flft aj Polgármeaterünk nagyon helyesen cselekedne,
huszár népszínműben mulatott a közönség. Veres lia a hifc árát a többi városokhoz képest maximálná A városi közkórház betegápoló fónöknóje i^jra. c>»plárrts;8zerepébeut)oktor kitűnően érvényesült Nóuiet h felhatalninzást kérne, hogy a renitenskedó \'hentes a város irgalmas szivü közönségéhez lordul kérelmé- Nándor kupiórai, nemkülönben .inesés játékával nui- és mészárosok üzleti berendezését lefoglalhatta, a felvei. Ugyanis Tompos István helybeli cipész segéd, láttatta a közönséget. Sugár Mihály szerepében hajasodon urakat pedig hadiszolgáltatás oimen a ki egy év óta a kórházban mint betegápoló mflkö-\\ Borbély Sándor jó xauntu játékával tűnt ki Laci fia maximális árazerinti vágásra kényszerítse vagy bevo-dött, szerencsétlen baleset folytán hivatásának áldó-! Tihanyi Béla\'a legjobbat nyújtotta nemcsak játóká-1 nultasea.
zata lett, mert mindkét lábát amputálni .kell. Hogy aívfl|. hanem múvésji énekével is. Hangos kántor sze-i Mert ha a cipészekre leh-H pressziót szegény szerencséilen előtti foglalkozásához lyra vis-sza-: rePlSl ^ani* Jenó ügyesen alakította. Lidi leánya, rolni, épugy lehet a hus árusokra is, kik térhessen, mfllábakra volna szüksége, de ezeket meg • ; Koháry Klári lerniétaetes játékával aratott íényes tzerezni, szegénysége miatt képleien Akinek irgal- sikert.
mas szive megindul a szerencsétlenen küldje ado- Hétfóu este Őazl vihar-ban Halasy Mariskát mányát a kórház fónöknójéhez, ki azt hirlapilag fogja 11 (IhiuI\' főszerepében is ineg kell dicsérnünk. Sok-
gyako-háborü
nyugtázni.
SZIN H AZ.
Hostand öt felvonásos drámájánál — A sasfiók -\'-. szakítottuk meg színházi beszámolónkat Nagy eseményt és szenzációt váriunk az előadástól Várakozásunkban nem csalódtunk. Amit adtak művészeink, az a tudás telje a művészi erő megnyilatkozása volt. Mindannyian hivatásuk magaslatán állottak s kedvvel, igazi enthüziazmussal jitszottak. A szereplők sorául mindenekelőtt Halasi Mariskát kell kiemelnünk. Az ő szereplése .minden kritikán felOl áll,
féle dicséretes alakítása mellett méltán foglal helyet a hétfő esti diadala. Doktor János ugyancsak előbbi sikóreit tetézte ebben a darabban. Gózon kissé monoton, bár hatásosan játszott. Halasynó most is megerősített róla feltett itéletQnkben, hogy kiváló erő. Danis Aszalay Böske uintén erősen állták helyüket., KRITIKl/S
nxt\'niQr wr x&Xt&Kk x&m
folyama alatt amúgy is mindannyian HzeiriItwtOlíö módon felhijasudlak.
Hiúval: Hatósági olcsóbb hillt kárllnk mielAbb.l I Nyomorék hadiárvák ipart kiképsóse.
Salamagye "írvasiéke közli: Az országos hadi. gondozó hivatal 30 hülyét hiitoaitott nyomorék hadi-árvák számáia a „uyowolék gyermekek oraiágos oltbonábsu" ahol alokal szakszerit gyógykezelés me\'\' lelt kereselkópee munkásokká nevelik. Ida B—10 éves iiyoiiioiék baliárvák véutnak fal. 14 évas kori \' betöltőit nyomorék Qu badtyrvét kivételéé esetben színién felvesznek, ha ipari kiképzésre alkalmsanak \'találják.
A pályázall kérvényeket jnulus HSika alélt kell n nyomorék gyermekek országos otthonához beuyu\'lani. BrdeklóJók bóvebb felvilágosítást a já-megyei árvaszéklól kap-
SZEMÉLYI HÍR Kárpáthy Kelemen kUr tankerületi főigazgató ,<*\'> Bnoicahlráktél én Oly tökéletes, szinea, erótuljea é> kilejezó volt. hogy vdros,mUa érkezett, hogy a főgimnáziumi érett-\\l\'»l«"k. a közönség na|Hjkon ál liouélt dladalárél. Egy darali \'\'K< vizsgálaton elnököljön. Az Miségi vizsgál Drágább Iom a távirat és a lavélportó. történet, egy azárnyaszeget, assiUk Imgiku, soraál MM0 MM, meg. Legköwlehb rendelet jelenik ,neg, mely .
— ■ ELŐADÁS. | postaküldemények, távirul-k és • környékbeli távbe-
A Szociális ilisstió munkaóráján hét/ön i szélének diját iámét felemeli. A közönséges éa aján-
leélni aem hihet jobban, inint a hogy azt ó eljst-, i Ulti a. A tegat.-,-Mákosabb részletekig kidolgozta s át.
élte .terepét, ini.ll a gondos fett - árnyalat, szín- i MMu g ^^ ^ ^ ^ ^ CsKmM . ,0„ valamint a «M Invelezélapok portója bol-
.kálit pont™ törveny.íerll.eg «ermt érvényeatlll. lu-. t, kMnüg elM apIMnia lár.min, Anatírláb., N\'émefamágta > Hnlgáriáha «
1 *\'nl salgó termében előadást tartott. I fillérrel drágább. A vidékrfl vagy Anretriába aaólé
levélre tollát SO (illér ér.té|jp bélj;ejjet kell ragáM
pályáték a kOvotkiiié oktnAnyoicat honák magukkal t
iladriH, útgonti-dt iniiiiliin rémtleLbi\'li a játéka, i\'sudu, lla a kiViiliniég tiimbulva lllllíepelte. F. /.alai Margit a/, anyauerepéht-n, mint . pái\'mai hercegné ninuila nteg-".ÍHini;it éa CMOjJÁlt múvéuzetéiiek njalilt megiiyiliitkoxáaát. Qéion Héllw — Flambeau — méltó tárna volt llaltM Mari.káuak, Kérfia*-li\'iiiuaa, tudása, határoxottsága elsérendnen emelték az efóadáat éa azavainak hutása nyomán\' a hallgatóság lelkén, az igaz inAvésiet ereje ui alkodolt. Az egyottea sikerébe hatásosan omlott be Doktor János (Metternich) szerepe. Mintha veraenyre .keltek volna a - társulat legjobbjai a drámai téren, hogy. ki tud többet produkálni. Sióval mindenki mutonudvet akart alkotni ezerepóbél S e« a remekelés meglátezotl l\'ap István, \'tihanyi Béla, Baranyai, Dánia Jellé, LeOwey Leo. Német Nándor lldud erósek, kitartók aaerepükben, a siker megtereinlósébeu ilampei Ilolu, Aszalái Böake, . IJaka Anna értelmeáeii, jól játatotuk De ki mond-Itatjuk az általános dicaéretet mindaituyiuknt. .
Ke,Ideit ngyaucsak A b»»Dék mout, hasonló beosztással, hasonló sikerrel.
Szerdáit Teeoék aaellAatetni twhézat tartotta ilerltbrtl a köiönséget. ilalasyué, Borbély 8án-dor, I)\', iíalai Margit, Papp István, Danis Jené, lieOvey Lóé kiváló alakítása mellett.
OnülOrtéktni Mugnaa Mleka vonzott t-lt liá- tévedésének, oly szabadon zsarolja itt a közönséget tat. Zsúfolva azorongoU a közönség a minden helyen; boldog-boldogtalan, mint az ormáglian tán Vibol? A jókedv hullámzott az i-léadás nyomán Az eléadáslian ] pjMj kofitúl fel a legsznlidablniak véli k^rtakedélg a mini uj erók kiválóan érvényesüllek Kohári Klára éa, i|^rofiig egyaránt Fodor.
tani.
A nyilt levelozöla^ itra in fíiUr lesz és ennek
Felvétel a vesuprtal ozomluátlpmba.
» veszprémi püspöki papn.v. lé intó.eiba W- „,egr„|e|öPI, Kineiik a nJointaUányojj,: és áruminták Yéielnlet kéré Ujak viz?gál.ts,\' f. évi |uniu> l/-én arfnu^nak dijait it.
délelStt lu ór.kor fOK, iné^lartatiii Veszprémben, . A mostani és az uj felemelt dijak közli ktl-pOspöki s\'iékháiliaii. , |öllUései lrtb,,r,„ pilrt|j „„,„ , po<„i „,,cly.
A felvelelre f. évi iunlas hó Itt ik napién k.li L,k „ulon 2B millió bevételi többlete lesz. A liábo-j»letilkez„l a. esyhé.megy.l hlva.allia,\'. Mvél.tnakU, pét<Hj»kat hz értéklevelekre in, csekkekre 10, a köiáptskol. IV\'- MII. ""tálját végzatt ifjak. A|uUnIÍ„.|i ig,j„|tir,j.okr» 6, Urir„ra 30. fillérben
állapitolták meg A vidékkel való távlgeszélgetésért a
1) a iv—VII. o-zlályrél azélé bizouyilváDjt, illetve;M llllMm. 10. , |0|,bi ló„|U),n 20 n||ér wdij,t a jé slk-rrei letelt érellségl vizsgálatról szóló blzo-! m,jd njel|ll nyitványt; S) keiesztievélst a 8) áz illslékes hll\'a
nártél va«y hdkésztél erkőloai bizonyítványt,
A jelentkezők orvosi viaagálaia ogyaneian alka-lommai leu.
Felemelték a kéményseprési dljak»t
A inájua bónspltan megtartod megyei köigyö léa\'s kémén)seprési dijakat löU-rs 50 azázalékkal
felemelle.
Hatosági huat kérünk! Mintha átok nehezedne ami szerencsétlen vá-
A hasatérd menekültek^felsegélyeBésére adakosni szívesekAvoltak: dlromazky Krnó nagyb. Anuamajnr Pola (Z-m.), Heroeg Kesletich Tasziló nagyb. Keszthely, Dr. Simon Qyörgy apálkauonok Venzprém, Dr. Kreialer József Ogjv., Siuger, József és Társa, Munkapáholy 100—100 K., Nsgyréesei uradalom Nagyneae 80 K„ Kéri Jenó nagyb.. l\'éeely László nagyh. Klskom., Délzalni Ttikarókp., NéplakarékpénzUr R.-t., N.gy kanizsai BsnkegyesQlet B.-T.. .Patria" pólkárégyár.
\' roaunkra, daoái-a a rendéri,atóság legerélyeaebb j„. i Kow.f-ld Adolf éa Fia .60-50 K. (Woák Józ.ol
Iiaajb Puszta-Magyarod 40 K. Dr. Plibál Viktor kir. közjeg)zó, B\'iseuthal Jakab 311-30 K. Valles ós Deutscli 20 K. Dr. Hajdú Gyula Ogyvód, Dr. Bsláza Zsigmond Ogyv., Dr. Orova Deisé flgyvé.i Dr. Taraáa Jsuoa Dgyv., Baan Ilona. Keazler Mór
A felsébb hatóságok összes rendeletére Itt mo-Péitleken A géaák operettében Tihanyi, Bó-1 „ipg,, ||ti,rt hánvnak épugv mini az öwzea ár-1 malomtnlaid. Zalabér, Dr. Reményi Zoltán Og\'vé.l lyoni, Danis, ^odor Artiiur, Komáromy Hizi Unommaiim4W«i)kra. ( Perlik Nagy Pal nagyb. Buouszenlláazló, Beiilheim szép hangjával .is eleven játékával tttulek ki Koháry j Cipót, .cérnái Mh. oemknlönbeu husi Is i*ak " Pa,h. Ferdinánd Sil-HO K. Dr. Nősz Klárs a ilampei Ilona elsőrendű azerepeikbeu kellet- „|,,„ Aiui>. kaphataz, smilven áron a nagyságos .(a ■ loM ^-P1\' kir Wzjegyió Perlak, Dr. Sohwarz tek hálást. felbájaaodolt hentes éa mészáiH>a;.nmkn*k méltóitstikiBugaoh Aiadárné. IJobrig Lili, lioffmaun Szombaton I otti 6«rede»el-ben Peterdv Bteljadni 1B, 20, 28 koronákban Jahet osak velők kimé- Vilmos, Varga Nándor 10—10 Kor aratott nasv diadalt Változatos szép játéka, tlde\' letesen beszélni, ha egy kis Mlraogos hu»t sksr»liPWÍ«lf J \' M»U« Udín. Singar József Kardoa és ..... ónui. SlWuar 4—5 K. K, .......
Ki érthetetleníkkor, amikor Bwúpoken 15 Jín0,"i 5
ejtetlek korona a hnsnak.az ára, Nagykaniiaán 20— 2Ü ko-1 rónákról lehet beszélni. i
hangja, mozgalmas elevensége, gyönyört! koattöiuje1 mind közre halottak az óriási Itatásban Oózon, Ha-iasyné, Borbély, Doktor, i.eövey ekkor sem csorbát müvéazi iiirnevilköu
t K., Arauy lslvin. Wirlb (Folytatjuk.)
Adakozzunk a Hadsegélyzónek.
ZALAI IdH^n
JUNI1I8 6
Törvényszéki rovat.__
B. 1152 Hl 7/6
őfelsége a király nevében!
Ezen iparigazolvány alapján ju"u\' 88141 H. 1080/17. szám
, _________. ,,„:.. ,..»;.„i.-, Í.IZ1...,. aMV bo- ffvfir-.-----. ,----
1917. augusztus *9-ig terjodó időben 660 kg;. gyer-.-- tyát, 60 kg. törött falléjat, 30 tg. kénport, 10 dobot . cukorkát, ló kg megfllsaeget, H kg. lett. 60 kg.; kávét, 85 kg. cukrozott kifut vásárolt össze kereskedés céljából.
A vádlott ténybeli beismerése mellett azzal vé-. Iiokv lom ifjúságától lógva a fiiszer- é« ,
Őfelsége a király neveben!
A pécsi kir. itélötabla. A\'/, árdrágító visszaélés vélségo
minit vádolt
A naiívkanirsai ki\' törvényszék mint büntető dekezelt, hogy lom ifjúságától lógva » filsttr- e» |)(,|g4l. ,,„„• ,„,,„ |„|,,„,«tl« telt bűnügyet, mely-
isáir • ívorsitott bonvádi eljáriH rend™ szabályai gy«rnntáru s/akbau inflködöll. mint kereskedő seg.d bc„ , n,g>.k.nira«i.kii. törvényszék a gyorsított bün-
4nt iirviit el ■ árdrágító Wi> vétóige miatl egyideig ónálló kereskedő legutóbb pedig unni be- v,iM ey4rto TO.uijrw szerint 1917 évi no-
rfr Manó ellen > klr ügyészségnek 2439/h. ü. vA-Artó ■ ó Iporlgatolváliya »l«|>j»» Jogo.li™ volt az |iw |2 éll 1( ,Ifis/IUIT,6. szám alatt ItéleM
B ... rJ P...... . 11...1.. n..____>.4..i ..,!.. ..iL L..t- h ,,.,iu ti,,,, kd >,>\'/<i >1 ill\'S. . , .ihi . h,...... J... ...I...,.
bíróság l azerint j
l\'jn\' il"*\'\'"vfairo!\'\' «»\'«* .t".B»«oii>b« hozatalit*. kiV." a *»«M*> ««\'?<>»-
I)r Mntachenbaeher Kdwin kir. lazéki bírt mint Egyébként arról, hogy Miigl engedélyre n szűk- |ij|ta V-1)(H| , vM|oU * védíjo állal pedig a B|i.
elnök Székics l\'ál kir. tszéki biró és Sabady l.órine aég- Ml volna vagy, hogy most tlyen egyillalin . 4m|| , B| ^„tj, „|„,,j*„, moll » vidlolt
klr ÚKki biró valamint Dr. Kiianez Liszló kir. tszéki szükséges, vagy létezik Arról 1,1, omása nem volt. „|,,kl,„■,„,„ „„„ bűncselekmény s a B|i. 32.). jj. 1.
...........\' -- ■ védekezése azonban jogi ........u .I...U.. .....el viHI.,11 lavina beszámít-
joggyakornok mint jegyaókönyvvezoló részvételével. A vádIMInnk « a védekezne aiont».n jojn y, „, .......««.«.vádlóit javara a beszímit
Dr góbim Aladár kir. ügyésznek mint közrUlónak, alappal nem btr A vádlott csak 1904 lói 1. in- í („UÖSÁ^OI kizáró léve.léa forog fenn » vogul Kiss
a Mhtdlábou levő rUlottrwk é« Dr. Weisi foglalko^l ónállóéi köwillkaag et. cikkek forg.lomli. t, . •.....i^,.ka|íilA„y, ,„f„t f,.|j,lrt,l5 által leljelenl.\'.i
Ugvvódnek mint Védónek jelenlétél.ei, NagykaniisA.i, lioialaliial, i,ierl esak ei idó alalt volt Oinllo k.res j,lU|ík4,mk „,,„ ...... Allapitása miatt bejelentett.
1917 ifovémber hó lí-lk napján inegtarloll nyilvá- k.-dó. egyébként csak nmit kereskedelmi mégha al- w<|l(||1 ,„.,„ tl„toknU lelebbenéa folytAn I91B éti
..........\' mázott miikflilr.lt ay, 1910-tol 1916 ig terjed,, l.l.....en.,|llál.rill1< ,94,, tartott nyilvAnoe lelel.bviteli f.V
is mint lieviairló s ngy a liivaUsra-rlIseg, ........................ 11 Hóbel Ovula kir Ítélőtáblai liiro
fogalom alsit a birót gyakorlat nr, esetben O11AII0 „,.•.„(,,.,,„ .,„„ vis,,,,. mi. fi,.li«v l\'AI itAlól.irák kereskedót ért, fenn nem forog.
Egyéhkéni |.edig Hí 1911). évi IX. t <• a btln-tetlenwtgel viláuoMin liali\'wági engedélyll- J kflti. ily
védelem inegliall
noa lótárgyaláa alapján vád é» gatáaa nlán meghoila a kovetkeió ítéletei:
l\'olgár Manó vádlott, 41 éve* iir vallAail körmendi KxOlalésu, nagykaniisai lakós, magyar Állampolgár, nós, 1 gyermek atyja, katonai t-zolgálalol tel-jeaitelt, vagyontalan ögynök, btlnfli a/. 1916. évi IX 1.-0. 1. S-ának 1. bekeidéaólw lltkMi. árdrágító tiwia-
rlnli\'klete alalt MSdly Bóla és h\'inkey l\'ál itélól.irák veitek r.ertí. a vád kópyis-lt\'léjien KoHht Artnr dr. kir follgyiW. jArl el, viszont a személyesen jelen voll
élés vétségében, amelyet ngy kr.vetelt el, hogy Nagy- xVHl t-r 16ti f ában irt i|iarkillAgAst KnlOllhen kanliaán 1917. jnlios ÍH-tól 1917 augnsilns 29 ig „ vádloll inlelllgein emliernek latsr.ik, ak terjodó idóben, liálwru. idején nyerészkedés céljából n<|(v cégeknél inSkfldölt s leheh llen. hogy nn Indolt |
zelte,. a vád tts védelem meghallgatása nlán a gyoi silóit l.nnvá.li vljiirás rendes szabályai szerint vizsgáiul alá vévén, a kflv.
66.1 kg. gyertyái, «0 kg. tflrfltt fahéjat. 30 kg kén- v„jJ, „ halómlgl engedély lélezéséról .\'« szllkaégesíié-port, 10 ilolioz cukorkát, 16 kg. MegllHzeget, S kg. ^.ji
,.,,.. - „ , vAdlollal Kengyel Enió.lr véiló ké|ivwelte. a jegyzó-
enged,dynek |.ed,g al ip.riga.olvAn.v annál kev.sbbé Oehhardl Antal dr. tanácsiegytó ve-
lekinlheló. mert az itlólihhiAk e«ik az a Malya. .hogy . . ... ... . ■
i|,ar lolytelAsa nem valósítja \' oi.\'g 11/. IHHl évi
etkezóen itélt:
A kir. ilélótiibla a Kiss Ijijos Által bejetenlell
, ^________felel,I)c7.ést visazanlasilja s ennélíogva az elsó birósig
teát, 60 kg. kávét, Só kg. cukrozott kávét, tehát Figyelemmel arra. Ilógv a vádloll Által flsez» iitletél csak a lObbl fehblieúa lolvtAn vizagálvfcn fe-
kflzsxnkaégleti cikkeket anélkfj, bogy « cikkek lor- vásárolt cikkek kfliwr.nk»ógli4i \'cikkeket kép«n»k. Ilirye- |nl. azt Kiss l,njo«ra vonatkozó részében ....... ériilli.
galoml* hozatalával1 hlvalií taertlleg vágy IdvatásA |W,N,„-.| nna, hogy a vádloll rélml* kétséglelentll 1 egyebekben pedig azzal a változtatással. Itogy • vád-Ml tolyólag loglalkozziik. vagy annak lorgaloittl* lio anyagi Ita-to^szerzésre. nyerészkedéjre irányult |„tt fól.linlelését \'hehajlhalallaiiBág estiében liz i 10)
zatala cóljálsil való l»«z«n4aro l.atóaági engedélyt, • Klgyeleinnlel arra,, hogy a b,m»rzéa • hálxlru n,pi [ogliíiin álvállozlatandó kétuáz HOOi koronára.
nyert volna, Mtjál bázl és galilaaági szükaégletét arány , iilnjén történt s a beszerzett cikkek niwnyisóge arány. i„i,j , .....IlikbínielWt 01 |61 napi fogházra AtvAI-
talanttl. moghalailó mértékban botiertett. lalnnul meghaladta a vAdloltnak házi éa gazda\'áni toztalandó 1100. koronára twzállllja — llelvbenhagvja.
A kir. törvényszék ezért: iuDkségletét s mert a leiilebbieknél fogva a lliratás., rnrinknh -
" Polgár ilauó tMlottat az 1910. évi IX. I -c.. ,„rn,ég éa a balóaági engedély fennforgása a vád- , , . ,,,,,,\'. .„,„, 1. $-ának l. bekezdése ■Hl.| 1. bekezdése alap |otl j„ára meg nein áUapitbaló Kl,» \'\'J®1 íelebbezóse\' a klr. ilélótábk 11 Bp
jáu a Btk 9Í. «. alkalmazásával 600 (Hatszáz], ko- j Vádlottnak a feilt ,leírt lonvAlladékát foglalt ul l harmadik bekeni,\'wtre hivatkozAssal azért illa-rona pénzbontelfere mint főbüntetésre, ozínfttlfll 4\'0 |cselekménye az 1916. óvl lí l.\'-c.\'l $ ánlk 1 ho-1"11"\'1" m"rl L«i0,t, ml,lt » btlnper kere-
(Négyszáz) kor. péozbnnletéare. .további |. fegy) évi kudéaílien irt árdrágitó visszaélés vétségének tény- kivi" álló egyént iBp. M«. «,»).» fStárgyalásoo hivatalvesztésr,\' és politikai jogai gyakorlatának ugyan-1 álladékát valósitjs meg \'"\'f ™lnl1 szihiid nieghallgalni sein s etinélfogva
ilyen Urtahnit felíllggesztésére tr.íill inellékhnntetésre
A pénsbOntetélt behajthatatlansága esetére a Btk .63. J a alapján 30 és 110 t Harminc é. Ima) napi forog"\' ,! véUégbe,, boínsnek kimondani ós » kérelme nem tartozik á fistá«5»rtlje.
fogházra kell átváltoztatni , elitélni kellett 1 A vádlott maga is beismerte, hogy 1911: évi
A kir. törvényszék elrendeli, hogy a jogerós A Mntetós kislabá.inál a kir. törvényszék flgye- jnitius hó l-tól 1916. éti steptamberben történt b«-Itólel az 1916. évi IX. t-e: 6. fának 3. hck. alap- l,.nihe vette, hogy a fennforgó\' enyhitó k,-.rnlmónyek,. vonulásig Blankenl.erg Vllmo ■ nagykanizsai tlgynök-ján Nagykanizsán megjelenő „Zalai Közlöny" cini!! ;j»|«,nl a vádlóit" ténybeli beismerése, családos, gyer- bizományi üzletében mint utazó éa teljhatalmú
hirlapUn indokaival együtt kö/zétitiWk. mekes vollá, Iglnteflen elóélete, — amelyekkéUzem- bevásárló.míködölt, 11)16 évi szeptomberlól 1917.
A pénzbüntetést az ítélet jogerőre emelkedésé-: |K1|1 ,i,|vos|tó körülményeket nem lalAlt, annyira n\'vo-\'évi jnlins lió 113-ikálg pedig katona volt. A vádlóit tói számítolt 16 nap alall kell végrehajtás terhével a j m,ulloa»k, hogy a cselékmé\'nvro megállapított fogház- tehát a szóhon forgó közszükségleti oikkaknek forga-nagykaniiaai kir. ügyészségnél az 1892. XXVII. I c : büntetésnek legkisebb niérlék\'o is iülságosatr súlyosi lomlaihozatal céljából való beszerzésével a maga ke-3. j-ában meghatározóit cólra megüietiii. ] volna a vádloft hnnósségéliet képest 1 reskedóHiivatásábóí kifolyóan, hivatásszerűen nem
A vádlott a Bp 480. jj-a értelméből! köteles Alkalhiazl«: léhát a kir. törvényszék a Btk 92 [foglalkozol! az eddig felmerült bOnügyi költség lejében (l\'VR-ái s onnok »lkahn,zásával-itubu, ki az 1916 évi: A Blk 82\' S-árá. mint nfint a bészá nitást ki (Tizenhét) K. s az ezután felmerült bünügyi költsé- fx ,-c. 1 jj.Auak 1. Ivkozdéie alapján.
Polgár Manó vádlottal tehát, minthogy javára Kiss Lajos nent jogosul! perorvoslatlal élni a miall. a bűnvádi eljárás rpegindilását, vagy a beszámítható- mert kérelmét a kir törvényszék elutnitolt*. arai
Ságot kizárt, vagv á büntethetőséget nnMHlitf ok lletyeaen: — Inert a kir. törvényszék kimondta, íiogy
\' ..........• ■ • -11 tartozik á Fiatfcíírttie.\'
vádlott.; nki*a pedig a vádlott sikerrel nem hivitkozllalílt.
get az államkincatárnak niegtériteni, de 0 köllaógi- cselekményének \'büntető jogi súlyával Urányban illó-1 m«rt a bizonyítás kiegészítésének eredménye szarint ket a kir. törvényszék az 1890. Sf.TIL t.-o 4. | imk laláll 600 K pánzbnnletést. mint főbüntetést é< a vádlott az ipsrigaz.)lvái|yt 1917. évi julliH )tó 31-én alapján egyelőre beliajlhatatlauoknak uyilvánilia. : 400 K. pénzbüntetést, inini ineljókbüntetóet. 1 kérte a ugyanazon év augusztus hő 3-átl kapta llieg,
A kir. törvényszék a in. kir. .................1- A kir. törvényszék a feljelentői feljelentői juta. Ió psiig már ezt megelőzően Is szorletl be a köz
nlszter 10S846, 1917. sz batároiatársl igénybe _ vett. megítélése iránti kértlnlével elnlasltolta mert, szükségleli cikk fogaim alá eső árlikkt
650 kg. gyertyáén. 60 kg. törölt fahéjért, 30 kg., fe|j,|8„iői jutalék megillapitis.., ilíelvo niegitélése A kiszabott büntetést zonhau a kir. ilélótáhla kéuporért, 10 doboz cukorkáiért, 16 kg. saegfllaze-i hatiskürilw\' nem tartozik a felhozott enyhitó koroldiények nagyobb ■ inéUatása
gért, i kg. teáért, 60 kg. kávéért, J6 kg. cukroioll Az .ilélat egyéb íulézkod.isB a felhívott törvény-! melle\'t a enyhitó körlllményül mérlegelve azt is.
kávéért befolyandó átvételi ár elkobzásál a Btk. (II helyeken nyugszik. hogy a vádlottnak, aki csak néhány nappll előbb
§ a alapján elrendeli bűnjelet a kir ügyészségnek Nagykanizsa. 1917. november l». 1 szahadull meg a k\'atonasántóí, a maga és családja
megküldi. Kiss Lsjos rendflttapitány fldjelentő félje-1 _ • I fenntartásáról" gohdosMnla kellett; tdízigorunak la
lentói jutalék meg,Ülése iránti kérelmét elulasllja Dr. Mutaohaobaoher Edwln s. k. főUrgy elnök. |4„, , „„„^„J,, ,It , r4d|Mt ,ok4.
A kir. törvényszék az ítélet- jogerőre emelkedése után a llp, 3311. és 494. s-a „lapján a nagy-, kanizsai kir. ügyészséggel, Zalavárniegye alispáni hivatalával, Nagykanizsa r. t. város rendőrkapitányt hivatalával közölni rendeli\'a elrendeli;\'lioirf annak idején ítélet közzététele iránt • is tétessék intézkedés.1 ■Indokolás■ I
S»ékács Pál s. k. előadó.
A kiadmány1 Inteléül: Bedenek Foronc - soasdh. us.tr.
-■ • —■ Nagyobb wunJtára mézoló seqé-A kir tflrvéayszék a főtárgyaláson Polgár Mané 1 j-r. ,,„„...„, vádlott ténybeli beismerése, a felolvasottiparigazol- lacK
vány aiapján a következő tényállást állapitoua meg: Ajánlatok .SZORGALMAS\' ieliíire e éa vélte hizonyitotlnak. ; a\' . . \'
Polgir Manó nagykanizsai lakós, aki 1889-ben 1<>P- kiuttóhivatalába kéretnek.. _ .......
mint fftszer- és grarmaiárd kereskhló tanonc, kezdte
\\ val arányban állóan a rendelkező részben foglallak [szerint leszállította.
! Mindezeknél fogra a kir. ítélőtábla elfogadva a i kir. törvényszék által megállapított tépvállást\' a kir. 1 törvényszék ítéletét felülvizsgált részeiben a büntetés kiszabására vonalközé változtatással helybenhtgyta. Pécs. 1918. évi mtreius 19.
Qőbel s k , a tanács elnöke. Módly Béla s. k, előadó
pályáját s aki utóhl. mint segéd, majd 1904-tól. 1910-ig pedig mint önálló kereskedő majd 1916 ig fűszer- és gyarmatáru szakbeli bevásárló működöt! 1917. augusztus 3-án Nagykanizsa város tanácsától fáazer- ás gyarmatáru ügynökségre jogosiló ipariga-aolványt kapott
Adakozzunk a „ Vörös Kereszt\'-nek és katona: „Rokkan) alapja" javára.
\\ kiadnisny hiteléül: PIU»y Jóieef a. k
*----IrtKtettsat:
BCDI in; nftgymoagó wtinháíban
. I \\ L1 lv dennap tartatik előadás a ieg
Adakoazunk n vnk kntonák réeiéré!
min
. ............. . legválogatottabb. legérdekesebb és legújabb műsorral. A .BERLIN- színház csodaszép műsorának megtekintését a legmelegebben ajánljuk mindenkinek.
Nyomatott . UpUll.idouo, llj. Wsijit, jó,„f kj.yayo.adsjáb.u Nsgykani.Uu,
JUNI08 13.
SÍMÉ
s7 ik évfolWW
7. A i. A i lonnT
NAGYKANIZSA W jtrnius 12 SZERDA L\'IP1.\'111\' ■........ . ■
aj szAm
Anlríul latúllifá* °\'e,lev"\'" indítványt tesz egy városi kötni, kik n hizlalást az Országos Közélel-
^ JM\'^ \'\'r *™\' \'\'hizlalda lelálhlásáía.\'Azt: hisjieük, hogy uz mezési Hivatal részire közvetlenül végzik. A kOzclel nezcsi minisztertől a polgár-megvalósítása eléggé „«jgy fvntos- A gazdák ,nt(iKÍ»égében szerepelhet a mesterhez egy ujabb\'rendélet érkezt, u, inirty i•®gg»lhogy érdomes azzal komolyan;város is, hogy ugy a városi lakosság ezük-« sertéshús és sertéstermékek, zsir és stt-! foglalkozni: jtdgletére, valamint az 0. K. H. céljaira is
Ionná árait leszáliitja. \' \' j A\' Jövő senésluu (te tsir ellátás wír.\'Walalhasson. Szólítsa fel n gazdákat, a
K rendelet bizonyára nagy örömei] megvitatás. tijiér .^inften\'\' 9t<Uapót jftwíííw\'ofcel. .<"«,níl löbb hi?\'»-
keltene a közönségben, ha kibocsátásával fötaMM s a logkUlöíibdiöbb hozzáa^V\'\'(ijMl jelentsék ke, ha ez meg lesz, hasson egyidejűleg a közélelmezési hivatal veic-lWk foglalkoztatják a 0. K. Hivatalt. Nem!<*t« mar most a varos, hogy a takarmányt Ifije aVr6l is gondoskodna hogy a közön- Végzek talán hiábavaló munkál, ha ohhezl tényleg megkapja, mert ha Min loglalko-ség ellátására Szükségessértéseket a város\'* nagyfontosságú kérdései én Is hoziá-|*«c már most ezzel a kérdéssel, akkor meg is kapná. Mindaddig azonban, mig az .ugyanaz az eset fog megismétlődni, mint
eirekviráit sertéseket Innét elszállítják és! V|s«setérek WMsehgrUz hereeg leg. ,ttvaly\' hug>\' ser!es vo,«\' dc \'"^ármány mikor osztrák ügynököknek kitöltetlen szál- i utóbb .Imoixiotl beszédére, melyül az azjí,?m- »•».">«* M\'8 hozzájutott a város, az itási Igazolványokat adnak és megengedik irányelv, hogy elképzelhetetlen az állami ol>\' csckcl>\' mennyiség, hogy még a saját azt Is, hogy Knnissa városába eladás vé- gondoskodás sikerei továbbvitele
gett behozott sertéseket külföldi ügynökök j hogy a mezőgazdaság valamennyi termé- .............................
» Sertcsforgalmi Iroda támogatásával össze- nyel igénybe ne vétessenek, ugy a köi-ucdjék és elvigyék, mindaddig ilyen re«-| szükségletek 1\'edMeére, mint egy, nagyobb delelők nem segítenek bajtinkon, de Inkább szabású _ gazdasági politika folytatására* buáalt^tWk. Mert azt bizonyítják, hogy a | lilBŐsorlwin fedezni kell a váraik fiatat-eerttótor^kek nem éfnek\' többet a «ivá»a> llkn lakosságának *sUtuá*Utai«r Minthogy a loe^rnál, a m.ajdq^|s\'>r^||,elt ygy \'íjtjnfceri és\'árpa legnagyobb iW Nhlalási tirplö. ipint a hentesek igen .tisztessége*!célokra lesz fordítandó, evvel fnójjfot atjar baeftonhoz jutnak é? csak a riagy kivitel [njiijJfcnJjU 0. K. H. arra, l)Sgy.«?Hí éttel előtdézetf ámtliány okozza a hallatlan tÁttkeége--. 600,000 hizott sertés, melyre uzsorát1. Hlábú ádnak^l\' ^ep íendeléiéicet. szlikaégünk van, tényleg megkapja í maga
A Város k^öijj^nek\' zsidai \'v»lé[%Ö« takarmányát. - \' "
ellátására és a jttvöjUre való e|4r» gpn-; \' lgT]f$}tt..}z OrezágpeJCl
is kell loglulkozni már most ezzel mával is.
Tegye magáévá ezt a feladatot s a yáros mim Intéző fórum törekedjék arra, bimy fönntartsa az jpaiüzö és adófizető polgárainak existenciáját. KgyWt.l. levetem azt az eszmél, v^gbr, nem e lehetne a hentesek bevonásával egy városi hizlaldát létesíteni f
doskod^éw egy hentes az aJébW cikkben ÍHivatal « ^dákkal
a bldl^kíl/ Ujrul. na^y\'káa^BMjl kirilji t^AMiii jajjal JHpfc" tbvta)<fMii itkává
amP*- \' ,
m

mm
riMÉÉi
Jr^- ^
_ Jilcman és cDaucis.
Éden f eleségeiig j£a ugy frlkjfjofck . Hpójchér- hajadra, (f stioemcl rögtön figy B<(nqío$ értés ,ÍW?ucíig körit! foqja, •■ Cft a gontfofaf íxial, ,Ba le meaelősnél, Siccir lenne, léíent, 3>e sok könnyem Joíifaá, 3>e mcgsiraíiullak, Xsinle mos/ /s értem.
*Qagtj ha ugy Jon/a/na, Jpogy én lennék első, \'Uc rdci is mi odrnaf Jfícsimj íemeldnkoc --Say kesergő lénnyel (ftonlul löbS Jdrna,
Sgy-egy stdl oirdgoj %enuét a síromra . (Csendes tokoydssal JS ct lehalna hostdm, 9fTegron!and d/mom, (¥ oissta odyydssal.
tyffíudiy arra kérem
Herémtől adja \'W *Végördnkal eyyüll, (fkik egy hossvt lé! Sröméf^ és bajd! yjfötösen oiselfük ... Cfhofj!/ a mesében &/leman és SJaucis ÍFdod alakullak, Wi meg f>dr jelhőkké Wdlhalndnk, a melyei . fyymdtba omolnak.
%ombory (fiyufa.

A modorosság.
Av. t-gyik földbirtokos incgiyUfl.^ mixl-. fc *ég-néftQh suj>iiil(9(UK>kKl lialIgMol fa jgy. nigpU ko^ic :
— IJgjuO b«g>ja már el m sírást, direktor uram. A mi megyénkben bizony nem fog (Wienhalni, küldök én Uoluap ogy liárommácoás distuét. Abból c*k jólInLiiatik.
— Majd meglátom, mondá Heléuyi, nem miu-(len biulmatlaniMg nélkül.
Fölösleges iiitfiidanunk, hogy a somogyi földbirtokos beváltá igéretét és má.sna|> a legkövérebb ártányok egyike túrta n földet az igazgató lakásinak udvarán.
Kgy hét múlva ismét találkoztak.
— No, direktor ur, lievili-e a küldaméoy ?
—:. Megjárja — mondá a sopánkodások nagy-nm*t«ro - de az ur is olyan, mint a többi: három | ináuás disznói igér és két$zAzküem;v*ii fontos malacot küld.
; Kgy másik színésznek modorává vált, hogy I leghétköznapibb gondolatait is shaksperei mondások-j kal fejezte ki. Axon álul nem adta Ha pld. vrfftár-f nap töltött káposztát nem ehetett, kész volt Laerral j felsóhajtani:
\' Oh nyomor I csípésed éles
ZALAI K ö í I, (j (I J

.JONiqsJu.
A főgimnáziumi matiné.
"\' pattogd ritmnasá az nllegru. Ale^prtléVoaabb rósz-"\' Miefítt fi^yíanizsára jott. . norai jíráS \'fíibir,\',,, letekig menő kidolgoz! Intánát nem tévezztette ej. volt. «U?i ÍIIMtwk betöltésekor teljeaen » fán. fa
«M NKHK7. KIIITIKÁT IRKUNK f fi-\'\' gimmkitini\'éu4- M*r«i<i> rólt a.....Ivét rtiÉ-nap^*-"" I
lliUZslltns
Bbu
VÍtrl
[bfll
nem
Piyi olvadt a\'ilttgenísjf. Luki tanáriul. hogy annál ijjjikoleteael Ilyen is I4»> A In
IlMOlli,.,
a ka
Hint a váriMMa disajpében minden dlofánK megénlemel,
[AíutkOláU az te/aRi
k\' Ohfpldtín
nuuinvn iiun. oinni,
stói íalé volt)- »kik
ásáBtneUpozii\'a
flMfr\' WF.....""""T""\' -VB-\'- i\'gjfön a liLfl
® rét, a......... vaaároup ,Mialatt rendezni )lMWj, , „
Slffih ú Intézet . Kftolv-ivmiÉkfllí nwalá- azinlHk eladását
- Knáml között siavali i|
„ JiRr Wffiíw B* o tHíí Kofffl Jói - , ,
,,em is elséremlll Pedig » nulaor jé aM W»- w, „„„,,(Uk Érték.. szavalatuk .jffiUUtl « ........ \'""•\'V\'*" ",
Ml iMü, h\'gy t.U«-> u.egl«ljék a ,ár«l,áa disz-" Wvlll,. Al •„,„!« ^IteíliriráraiIdSrSSlto WJKSTO 1HI-ICK- ltW(í»>gáll« »btjmill)tt»alii., kozo.wégituk Hi» ,„|t. A btÚUa <»"«Mi»Uw *nk MM^Uttbín •WAJÍnilWk\'-tww uvyényteleit ftgitfaok.
milyenberl ritkán vol*\' „.(„.Itn rértletfc íiketljan adta vlwar. matiné lefolyátl
/.■Kljjlii. úuf^frt
ilókelé . Unadali^. ratinj:. «l tsbnriba vunlfiiiiM \'tf«i un
nflo rit-
W%l<Bjott. ^ iliáruií»"fífilii Jn Mádjtlmlia, amelyben a katasztrófát,.!
VIOSZ FERENC.
•Hí \'V^lt -íjíianH\'lyiikMk zavaros kitörése tavaly■ nyáréit a Hatol:.
gabú\'é lakása ulöu jelelt azoinoru fényt beteg kéz
- álla[>olainkra. A megboldogult tetemét catUörtöUn
i 4llH.il. nej^JJ w"IljiUfttv
njliidán lejó esaládi sirlraltban úszik orék nyugalomra
terme. Múféa»etért lelkeaedé olyan íuéélvezetet kapo\'.t,
n\'sji\'. A> egéaz matinénak határozott, abazuhit Mk vészi értéke volt. Minden szám precíze kidolgozott,
érzésteli A fégimnázi...... zenekar kiMvOlt a ré\'ndég-
szereplékkel, . akik közétt Orömmél láttuk. Ubor
Marlakát, (lllrtler Ferencet, Dllrtler litvánt « a allti-1 Kedd -virrailéhi t*t»ii«litii életonk egyik jelea\' házi zenekar tébli tagját. S a kivála»ztott datibakl» az igaji kon»er<»Wv Jnínjt egyik nl«rkáns ké|ivim>-
«iá|«ége, tartalmi .........ind inapirálólag liatntt^lHje liiinjla le szemeit Orilk álomra — Vissz Kereite
arra, bogy az erkölcii «lker abazolnt legyen. féazolgaliiró .azemélyéliejt Abban a tömegva.\'Éml;er- __
Az elóadáa értékes, sok erénnyel ékes volt. jialállmn is kiváléi emlékezésdnk tárgyas .....glwlilo- Nyolwnlazor fordul n\'kormáiiy iiontzetllnk\'pénz
Kikel Hnnyadi nyitánya ritkán iáthati eléadáatiaii g\'nlt: Mindén éiíéi úáia Miiéi\' ...................... é\'r\'ejátín. A\' világháborn. •badlMM.\'égeiirek ujabb íe-
réaieaOlt. Volt benne aain, érzés, magyaros zamal, káasájía, ^dntoa, lelklistnvreleá kétéleaségteljenitéae ia ilt zi-tépöl keli. jgy :gilndt)skoiiilía.,:KOael négy év óta nemzeni felfogás, Mzos tempó. Kz im\'it" meglepte" a itt lelte körünkben tiszteltté, A mimlia, a kfttélesm^g I viseljük ezt a, borzalin\'as liáborvtydicaÓHégeaen,. Nég) Uallgatéságot. Azntán a f^gminázinmi .épekkar adott embere volt. K.nntos éllnsának .mindenben megfelelt, i e|i«-nKÚggel immár leazániollak\' fegyvereink; a nag.t ■lő bárom számot öileber tízerenád, IJndblad Klete. javarésíbeo az HMUilal^ mellett telt la folyto-\'. Qfoszország rtfaekre liullva.
A nyolcadik magyar hadikölcsön.
az árufáftért megiakoll
ii^múiiia iegyfavti u? kiínerlHtun, Wkeíw^gre1 lá|»lt k vdülik. Szerbia & Moiítwnt\'gl\'o pedlK liiy«!HÓiik frlial
(íAsliajóu, niRgyw népdalok — amelyek mindegyike nos munka közben A törvény végrehajtója póldi\'vjá^ NÍk<*reH flőadAsbnn keltett tetszóat, Uinditu szám után v«l mutatta meg. mit kell a lntza iránt a kötelesKé-
fidliaiKogott a tiíjMorkán, amely az énekkar diciéte- get teljeaiüjm Viofiz^rénc, W«zvlgal)Íro-\' niiiidtJ^zo megszállt térület mrt. De Végeinfiuk- kvll inost a tél zengte ezúttal is. Beetlioven elsó stinfoni^ja. Ötvenhat év« volt. Elete javakorában döntötte sirlia jlöl^l/i ellertségés hatalmakki»l iá,, diadalmas német winto illúzióba ejtette a közönséget. Filharmonikus a^fialál, kimjtilva a jó. apát h rzerttett owlád köré |szöve(s^gesUuk oldalán, liogy, kiküzdjilk, )iiosik^rjuk hangversenyen képzélhotte magát. Mindeh idók.leg- ból Munkássága ntol^ 1« éve a nagykanizsai^ járás jy^gre a meg váltó, |iékét I Célhoz segit az.uj liadi
nrtgyobb »cn«-költöjének o -csodaszép alkotása hozzA vezetékében telt illó interpretációban részesült. Hájos volt a menuetto, nagyrabecsülést
Kt .állásban szerzett niagának j kölosC\'ii .éa közreműködik benne mindenki, aki köl-tistt^fotet polgártársai részéről.1 csönt, jegyoz. mmmatggmltt^ MPWBBBI—^zzmizrzMÜ \' — 1 Árról van^mó,\'hogy 4ehetóvé tegyük; a vHág-
H» a kellékes valami rekvititumot nenl\' hozott gatyaszár kultuszának azonban megvolt az ni árnyék-\'hil>oru b«fejirté«élA Az utoUÓ nagy uróle
meg rendesen, othellói szavakkal mennydörgött felé: oldala, hogy « aiimtalc .-gy java alpartagiiéf • Iwi^N üi«n| magunka} .rátökélnOnk: vyéz
Ksküszöm, hallhatatlan .lelkem üdvér,\' dóit és oly tempókhoz szokott, hogy határozotlH\'vél-
Jobb, lett volua. Yakuak születned, vezhetfctlenné vált más darabokban.
Miht imíiii hogy engem ingerelj! - Hubay például egy .előkelő lovagot jászolt 8
Ha a jjjnaér a . hituti nregbwwbWMta, «Háf «iinthögy a súgót neui hallotta, (msból "ilyon kac-ka-gyúlva Antonius szavait rebegte: Ks Brutua derék,^ ringósán extomporizálti
jó férllu. , .; \' \'i- Kedveft grófnő, kutya leg^k, ha nem állok"
Egyszer egyUraaságUjui.\'hol va- a kötélnek . • « \'í ■ . -
~~ «--" , ,A d.\'i^k Ijalmjf ezt\'U-Irányt remolal tudta
szatirizi\'dni Iláfogta JRéthy bácsira, ltogjy az a vidé-
csora közben a rendesnél valamivel többet ivott, mi termé^zetosen csak emelt sbáksperei hangulátát. A társulat nagy kegyeleUerbeszélt nagyhályjáról, vMami • kon valahol Horációt játszotta Flu ni leiben ^ az első liires emberről. A mint a szót „nagybátyám" "kiéjtl,\' félvoháslmn \'küi taszáru pí\'pával a foga közölr," igy
színészünk közbekiált.
.. As a vérnősző barom
A társaság elképedve néz maga is roppáiit\'iMvarba jön
közbekiáltó^ Jiebegve bocsánatot
kér, hogy ó csak Hamletet bátorkodott citálni, ki,! Kz a ragyás szikla tudvalevőleg
ugylátszik, nagybátyjáról nem táplált*.
Vagy nézzük csak Kassayt, a népszínház\'e je^ lességekben bővelkedő komikusát, ki elhitette magával, Iwgy az ő szerepköre roppant alacsony fáj,\'mely egy önérzetes móvé-íK becsvágyát semmikép aeiu elé-\' gilheti ki. KárpóMáskép tehát azon igyekszik, Ivögy
szólitöüa iff^ a kódélybeteg dáif-klrtlyWt r ■ — ftofrbtiRZ Hamlet tkjaim. Hát Izé =-- azt
az hallottam, hogy az apád lellte. lölvetette magát a ragyás sziklánál1
.Vén ba-
legjobb véleuiénjl kancsos\'-l^an játszik sa-repet és igy szídasztoUan I
harcosaink mik a fronton és a nemzet dolgozó millióinak a front mögött\'. A katonák feladata leé^ befejező hadiiiiöveleUknél dicső léj$v«rtényekkel "hárCOlnl ki a döntést éh a pólgiirság, • a népmillíók tiázte," liofty •lelket jiittvl- bizva -nézzHi- a végere<linény éléi-és .ennek jeléül uz állani hadiköJcsönében Nagykanitóim és vidékén, mentül tömegwoblieu vegyenek -részt ],
Nagyszerű példát mutat a .diadalmas Népnt-oibzág ebben is a világnak.
A nyolíádík német hadikölcsön eredli.;énye lul-tesz iniiulen roppant összegeken, mit a német ha/aliság eddig\' a hadsereg.rendelkezésére bocsálolt us aqiilyen>orsd(Jutő idóku a nemzet, oly^u. a lifta-téren a hadiereje Í9. Álmélkodva tekint az egé z cm | beriség a csodálatod lejidpielre most. mellyel u német támadó hadnUMetfck a nyugati\'tVoutbif jueg-
(
Uéthyru vallott.
Lehet e inosofj\'unk^, visszafojlani, ha, meggon-1 doljuk, hogy a legragyogóbb művészetnek és a leg-| selejtesig modorosságimk .egy és ugyanazJ a szltjó-j ^nyjai\'a tetszés .vágya, szóval a siker. Mert a fejteit, világ minden modorostágápak .Uirlalója meg van ar-\'j
Kz a győzelmi akarat, juely a ;uéiuelaóg hadi-kölosönében ós a német fegyverek harci, .tényeiben oly impozánsan nyilvánul\'uiofif, leghathatósabb biztosítéka a kekövetkezéiidó diadalmas békekötésnek.
Berkeulse és buzdítsa itt e példaadás hasonló erőleszilésre a magyar nemzetet is. Semmi sem
legalább az életbert jiUsiMWHa a tragikust. Vllággyü- j ról győződve, hogy az f, modor* ropp mt tüzelés és j nilu,,k M elóleltételekbdl, htigy a legfóny.-
löletet hirdető arccal Nt.poleonszerüen ösMfczorltoit iu).\\daddig hiszi azi, míg. a modor ót magát is bir-\'8uT » nyolcadik mag)\'ar hadi-
ajkkal jár kel a város utcáin és c*ak néha áll meg, tolI* nem vetül és szánalnuu íabábbá nem degre ; kölühft",Uí, A,I>RK\' t-szközök ;bőy.a|» állnak reudel-miut a kélaágbeesén néma szobra egy. gy airtikrárus L^lja. » Ikezésre: uagy pénzlHiség az egész ors»igl»an és nág.i
Wolt^lóU Otthon Öoliopá-nbauvit és Leopardit olvassa, . De mikor tetszést arotni oly édes! Ezt inondla; I,al,,,üló!luk fel 11 lArsadalom minden rét.-
Byron nem elég pesszimisia neki. Aíta Trof l|«ino vüággyOlöló medvéje. még az alsó néposttályoknál H. Óriási tők»-
- Játszik « ma. Kussay ur? - kérdi a minap j R medvének a ...üvéaihiusága minden mflvé- ÍHgJon ei\' h,<},jrnük ttrrH VAU
I szetlel foglalkozón tk közös vonása.. Hanem.
persze a
••gyík ismerőse.
— Nem. — válaszol művészünk vigasztalan1 hivatollból mrtvészt alkot, a hívatlanból pedig modo-
tekintettel ~ én ma wak .fellépek iros fajankót, vagyis szánalmukra é* mosolyunkra! ^l,URk T1,b.Mé.lftket
l)y a moilorosságnak egy különös neme- akkor j egyaránt érdemei Delobellet, • " . i.xi».k..
lyeztessék és gyümölcsözik, mert a\' pénzpiac ofre
harapódzott el ijesztő mértékben, mikor a népszinmíi virágzásnak ijulult. Az olosó (Hosósiig — a színészek ez aranyhegye — mindenki! a\\i» csábitoti, hogy parasztszinész legyen. A borjus+ájó iugiyj s a lobogó
(Végo)
Jegyezzünk hadikölcsönt:
kS»vé» alkalmat ad és a tultömött bankok.\'el sem fo-A nyoicadííc >nagyar hadikölcsön nemzeti tőkefeleslegünknek legjobb tw log biztosabb elhelyezése rnosl \\ ; i
Reméljük, hogy a nyolcadik magyar hadiköl-esőn valódi népkölosönuek válik be is nwigyar népünk százezrei lógják « művelet pénzügyi előnyeit I élvezni. A békeáldás azutáu édes mindannyiuuké lesz I
JÚNIUS. ÍJ.
7. A I. A l K 0 l L (l N Y
\\.iS:Z I N H A\'Z"—-^•-H\'ü\'iirjiiüíAioJ játékából Az eleven, mozgalma*,!
\' nenvedélyw élei jobb reveláló™ alig találhat, mint\'
krániWnk!\'!^\':":^ «\'» ,\'V Wr n,pi
megtartását határozta cl. Az immár 4 éve duló háború annyim igénybe vette anyagi erőnket, bogy
s . . .. . .. - . .Hm<w"«K,n gyoHMioi, nineujei a r------- ------- --------
J«\'™\'" "kftrjH ktasé megirányozni, i)nlM^iu M k^W
U lyu: \' \\ ;M„diu,n. „ elmélyedés
■TTT . .....Z rf^-T »\'W»rte. meg az, a kiriló batást, „neijel
lékaMHi jnrg, amely „nmbaton MM. egy rok- LlW „ koro1 , • ^ y
Imii
reális
Vöröekereert Egylet kerti ünnepélye.
„A Vöröskereszt KítjIoí Igazgatósági, mint a*
annak pótlásává minden erőnket összeszedve kell M-
amint lapunk más helyén Írjuk. Krtie meg .a ltivó szót minden jótelkil t-inltfr, aki fogékony a idők szenvedésével s*fii)bon ».nézze,Megássa a kollegiális szeretet e szóp áldozatát, Knnyil ról H most menjünk -vissza a\' ■ közelmúltba, aliol annyi KXé|iet lltl.unk," ihol \'uffivdftéiiik\'fcH kéuel osztották míivészelnk gyöngyéi, értékét.
A saBflók eladásáról már több j^ljeii beaií-^ moltijnli. \' {W i j (*r, f • f TT /V
A\' kediti eWaHisról \' bnnéltsan\'"Wteliténk elhangzott-dicséretet ( . .; • i\'í
A görög wibaaolga niv .mL 1\' szép\' előadás-1 ban kerlllt stinre. Uorbély Sándor,. Péterlly Ktel, llampel Ilona, \'líüöíey. I.eó, N\'óiuclh Nándor, Tihanyi Hála. Kobári Klára, lt«kiln{X.M4ini*m jáluú és beszélő U(IIW -".\'LCÍ\'.BÍSÍKf1 V»llllk 11 (\'a-
i«lin.k<.111-emlékeznünk i&efc (fallal Vilma sikerű tánc lnlanitá^ról.,^.oJóad:t..kw$lén belől
CmilörliSíifl\'NbÍ1 * éo iBWITTÍpért\'Ue
8 melleit a drámai rak9dl 1|1||k E,n,||fog).s taLrjjl, , , hitele. . Klók
S ««•. IMtar ánoa, lorWIyn, ktarijb ^Mm „ ^^ Ktiaiüa,4 +JÍ
ZZ ^ \'"fT- f2"" ^ """i8 A i™ A helyben mnkmlö válanlmány, Itiialiben a J n , <•"•«• llott lelkekben s « Llwrt .....„jL.t
u\'paiirkínbnti zmigtb djcíreliM é nílúbáii\' |ihi;ádSs sv-iim (ltiulalá\'nak ,"
fcédden isitiét a\'Romátic Szerjlán ai i1rök«*.ép zemíjit Bybllljeai \'áoro\'li.
KiUTIKbcl \'
Mm&K,
Király Jzlek kanonok üntibplése.
Deoojijjjer; ImviÚmn\' Kin\'J.v K/ok t. knnonok IOÜO koronával ajándékoy4a tnug nJiriyMj knlbol-knH\'i7rMi\'h^YiW "w
yörískeresit Egylet magasztos mimiójáhák, erkölftíi k0tciejf«4g|n<\'k tartv^a gyújtói rendezését, azt ków-jsóggel elvállalta és egyik korábbi Másén elhatározta, i bogy gyújtói vek nlján ós junius 29-én, Péter Fái I lapján tartandó kertinnnepély keretében vároauok ! kjvzöuségének Alkalmat fog adni arra, hogy adományait, a Magjar Vöröskereszt Kgylet nemes ós humánus céljaira eljuthassa. Hogy törekvésünk nem bpz .eredménytelen, azt már annál fogva is merjük reinélni, mórt, a Vöröskereszt Egylet ezidó 6zorint sem kórházakat, sem Dditó állomást városunkban nem tart fenn óh igy természetbeni és egyéb adományok kérésével közöOHŐgflnket évek óta általában már nem
legényegyletet megyé,«pns|»ökílnk Idtogalásának. euilé<
csak évenkint megismétlódó i\'éter Pál liapi gyűjtés az egyetlen alkalom, midőn az Egy«-
vonrot. kére. A nagvléllrt, a,ln,nli,yérl a. .«yl«- ktogynlW..\' "T, "1T" ? Tf"!" ,","""" \'
lelt bá»|.)UMo»^ ^ k, 4,M\\m .mSWM-irtka, di„,.Kgá vál,,»2loltkanonok nrA — Á\'-f^ JW " •">"
tinit. HorWIy nagyaerll,.i»lakitfct kreált, A raerepít ^iaili^igj u^r,f«Y«t ílorvAtl. CtyÓtgy rügimhtoiumr niintlia reá«iabták volna TWmníí ettilUl aéiü \'vMt, igiig,^,>■ lúok >> Jíperjeey oÍIkk, uM>I> egyleti tagi ■ntblujoa,1 Méy\'Vnritofiji* nedig ^\'estn wanu. pljelmbitélid. Király .Klek kanonoknak, aki n flgyelmtt; l\'etemi Rtnlwm etfAf líi-fe" kedfe* siet«^l4Wa,iMÍ11.vl)i,víil«ti un vak kWrelíbeli koarnnte meg. nogy erÓB, imloic jjNgy ,iunvéai . eri,, ekit Orlímmel fldvötttil a kötOnaég mindig a */.itipaíloti. Hainpel: Unna íh fMlONroáan megnyert,^ kiiinn.-n^nnk
berszeretet ollárái-a szűnt nemes sziv.Q adományait tóié átvegye.
Szabad forgalombahozni a sovány sertéseket.
Mint-értesülnnk a sovány sertések rekvirálása
tárgyában kiadott 79,\')00 száinu rendeletet a közélelmezési miliiszter 260400—1918. VI. sz. r«nde|etével
Halálozás.
inét Danis, Donnán \'Juii s\'a\' kűeU>^ek .jf\'reáló | \'Súlyos ^zteséK . odé azelinult\' napokban I ümtiíylaüüitolta s a sovány sertéaek ismét szalad és elevenen állták megUikJyftk*t. . , . .t , Dr. J>Mehvr Jójse.l törvényszéki tanácselnököt lelesiige; forgR|oll, tárgyát képezik.
1\'éntekiM A remény balász (rágódta sssufolt birttlleir elbalálozAsAml. A nagyműveltségű nrlaasronyt1 ház előtt pient. "\'i\'ábíás báz volt, A dtvrab\' Doktor ft váfös iiagy ré«zVété líiellctt tömették \'el\' péntek j János lordilásátan• látott nálunk napvilágot. Ij^nióny,^bitán. — Az elköltözöttet férjéli kivM két- katonai erői tragédia, fa- inkább icáuydarab^íöötét tónusu derék lift gyfavU*. ^ •
kéji, amely megborzoiigat. KuliOg benne úiír irónia\' . Héz^sság. !
ostora w bőségesen, amint a társadalmi állapotaink megmoiidjá itél-(
vet. De bármily lialáwa lí öüNxeilll-■ 7\'"/\'"\' ""
n. r«n»n» lelkek- W*......k\'H""k
■llialitipüfl .|i1,l(Nii%iiy «ív^ibf.tMcN6fiil"vei (íü»e.. zdélut.in S miffykttiilamU aclnfiiibiin\'
A Sohmledt olrkuez megérkeaéae
A világltii\'lt Scbtniedt cirkuax szerdán, junlna lü-án Nagykaniuánt érkezik úa tigyanaznap eate fél U órakor nagy diaxelöadáat tart Nagykanimu eddig még nem látott nagy világvárosi mflaorral Felesleges UrOnllüt Nelly íVf,l«,s Leo vvieni lllírnOk [íta4nlt(lv a hlr« Hclliniedt clrkusj el,!adi»át, amit
a ralragioznkou Iliidet az mint lie ia tartja M igazgatóság.
A rnidtíraég államoaltáaa.
az ^ toKkaut aalnéa^ ^l»ésélyas4aére.
. - . -------A neinea ónéall i>ubllknmnak jóindiilatii tá —
rencae kiváltaágosai - akinek lelkében nem ég az mo„u,tbt „,„„, rgy mhJrn ,l4n,|omr, míiu5 M„ i még nem áll.ni»«itollák a közigazgatást é*
••"••\' —......i#ászffiibert ajánlunk, HellákUezsftt, a hitda-ljjfr01* elótt w apk azó iiietfimár róla, nem
íwjjT»J6íú íólt tagját: igtitU t haza \' xC >""« *<«
rály] , ,
dotóe^Nzófitottd «l a\'jtulvéíjw oltárától « a.vUáüiOr-
( \' VViV^l "n i ...V^r, IÍ-AÍI" .i . \'"*. Vi.i\' í
Kégi bilia, hogy Magyarorazágoa mindezideig bár a kernl-
,Kö*biZtnliság,\'-lnM, olvMNllk, hogy már nem reménység tdbbó, már nem elérhe-féíéíeí\'lf\' líjWfflülT niJiííárlSifi; wilnrta iTSRH \'*\'»in. »»«»! «««hI» fáradaágoa munkája, at emlékezetea kárpáti harcukban aztán a hazáért meg- » legrövidebb időn bellii törvényllozáai
Jeaalgjobb ViotUM íatpit Twak elö«Uó.V. ""í^fiW \'"\'J"" felháí.lm.rták a
i xzánalomr
ainéltú In\'.snek a lámogatáaára \'\'•"<• rtv"ls" » "\'"ÜJ-\'i^ági rendőrségekkel, hogy
------------------"■•kérjtlk meg % nagykanizsai közjfuaéget. A tiniogatáa-\'a beblgyininmzterium a lervezeltel immár teljeaen
»á,n4,tViAluó.|á;dt . (.kik\'^MHíM Xldi, hogy a vegyen rt«t:«»*"»!» * B»k n4Puk kírd4"> \'•»
ífzoinbatbn I LtejyelvSr kerOir*^A mívéizi dHánun amely jnnlua hé 15-én, rnoin-
leaz a amelyen a nagykanizsai színtársulat
elkeseredés, Doklitr mesterie*.- alakított. l\'V. Zalav ,h1 Margitot sohiwem láttlik johbA/teerepéVn,\'mint .ezJ^jj alkalo^nnal. Mellette jó iára. Jaluay Mart.ka, alfi ■ ■ szintén egész lelkével\' Jttawll.^\'léiW^iFWIt™^ elégedetlen, inig üalái Margit n Huoiu megnyúgváat
lemondást WddrtUta\' rnhtotliiuk «ép lények(|n|. | . Uózony, Papp István is élei\'t villog ft íi^\'a ^
Aszslay llöske,; Borbély, feólyi..... Torday játiikát is >\' ^^
dicséret körébe vesszük, elmondtuk a darab elóadá-
i UtojyelvSr
nes előadás nem téveszlette el hatását. Peterl
talán
f ■ : imivni oi mii ) < ti tt iin^jni
soliKwm^nagyobbJtiúulJll, a mívcsli üregnek wV; ],>gkj,4|ubü ertl fogják i,M(Nl
i\' .i j i ) 1 -m \' " "^aiiuiuuu iiwi ívfjfn i» iw■«•»xoi vt muii
vibrált/Szereplésékor. Méltó tám ..Tihrtyi,} fegyjabb. legHz. nzációsabb számait
félijí
ll^inpel, Halasiné, Fodor, kisebb neiepekben.tóitUk ziyjos sikert. j í \' \' > 4 \' ; , j
Vasárnap este A oaókón r»zer«ett VÖletfény\'
éneken bohózatban Baranyay, Koliáry Klára. Borbély, Ualwyné, Pap Mán szereztekAsok gyönyörOségek a telt-színház publikumaink.
orfeumok és ka-bemutatnl
A imlvószdélutá^ belépődíja\' uen; több a rendes színházi helyárakn\'ál\'« ennek ellenében a közönségnek a legritkább ínnrAszi elvezelben lesz resze, inert a szereplő szirimrtvészek egész szivükkel, teljes képességeikkel állnak sorompóba rokkant kollegíjuk támogatására Az előadáson magánstámokkal szerepelni
Soká el nem feledett \'él v«et uinlékével irtent a fognak: Peterdy Ktus, Kobiry KJáry
közönség haza a\'R\'omán\'o előad&áról Az egyOttes,; tVzi.\'Hainpel lbna. Aldor nővérek", Doktor, Tihanyi, ván, 8zalai János K. Frank
a játék, a díszlet, a klállilás mind igaz gyönyörűség ! K«,0r Baranyái, Tard,i 86l,«m. ^ \\ Ve«e"íi Vilmos
gel töltötték el » hallgatóságot A zsulolt ház^el^U|^mok ^án .ft nosi otthoni onnü v^lenOl bá- kJJ^J fa oizella l-l K, mély adományokért
jussanak. — Egyelőre tehát csak a rendőrség államosításáról vau szó, azonban romélhető, hogy a* egész közigazgatási állami kézbe kerül. Nem kell bővebben magyarázni, hogy a közönség legfőbb érdeke a közigazgatás államosítása, mert akkor már nem megy olyau könnyen a közérdek hátranyára a magánérdekek diadalra jutásá. A hazatérő menekültek felsegélyezéaére adakozni szlvesek|voItak:
Növik Vincéné, Totola Kálmánné, lteinitz Gyula, Komáromy ; Balázs Jótsefné Mihád, Molnár Jánosné, Ktabó Ist-
József, Győri Nagy Jóiaef,
uei luiiuiiun » ..-..^.—-o-................... i. . 1 \' isigrana,
megint fényes diadalt aratott Hala«y Mariska, nklnefc Hos, wíllemw páros-jolenöl következik Komáromy fogadják
neve, művészete jó reklám a kassza A hatáskeltés szinAéRja ugvftiicMŰt
megtöltéséhez. Gizi és Fodor előadásában. A délutánop a teljes sziporkázott »l katonazenekar is részt vesz.
hálás köszönetünket.
Az erdélyi menekültekei &átflolitó bizottság Nagykanizsán.
_ [ ... \' • ■ ■■■ ....... ■
_ Jegyezzen elő mindenki tehetsége szerint a nyolcadik hadiköLcBottföt
Hadikölcsönt legyezni hazafias kötelesség! Előjegyezni lehet A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BÁNKNÁL és a négy pénzmté&e.tsknél. JBtt
JÍOUíT iroöZUO*
, Kitdre, Porwolt KiUiii én iná»ok írlak otkkekel. IHeM inuiikaliirH.i a löblii k0«l H.niijl Zwll. 1 Riilkay\'Oynrjíj é» Oi«rii» Andor, Najiy KodrJ »-Ját r.jialrat tarkított ciklfBörozatpl k..ld«H Mnft u — A pápaválasztás jogtörténete ís:,idílrt f«rew*)t(Aríil. i\'H«jty»r Mlnpad
lí»tfirmA»iwl\' NnrrVl.rtní\'/J\'Wi .tétele* jogi Irta: Dr. Lukács József, itt imm: .l$(l«tí.i *ra «gjr kor. Ml (\'<»«*J» »
Q________________tíű/MítM íL,UIL.,„fi; *Má ax^ei^^\'MkJO?**"\'**-1
Er/sébottór SwWfrM^ „•"\'"•
A.yMgÜfrhdhi
•V ..».>.\' ... V
ni-nd ftti t
értesülésekké!, térképekkel, ma-
Az újonnan átalakított modern nagytermében l\'ságos olvasmány, amely mig egyrészről siigo -■ . . . ■.. ,, - - \' \'-ruan tudományod\' másrészről kSnnyéil »ti-
Wm- mindennap t.rUtlk elfladá. . tJf j hlHW ^^ olvSy. A vittgtOrtfc!
hol mindig a legújabb; legszebb "éJTég&de- Mem jelentős mozzanatának ismerete minden1 kesebb s legválogatottabb mflsorfa talál a t. [kultúrember, tudásának szükséges része. A kflzflnség. Mindenikeifiadása a kineftlátografia Imflára 4 korona.\'Kapható ^ Ifj. Wajdits József: legelsörendfl, legújabb s legremekebb alko-1könyvkereskedésében, Nagykanizsán fásaiból van Összeállítva. Szebb és érdekesebb Ae ..Élet" aaspirodalml é> ui4v«u»ti Iwi- ,
s tanulságosabb műsort sem a budapesti. *** (-»<rkr«il *»<!"\' Jéewf) «ud«g taiUlom. .ér sem a bérsi nagymozgókban sem lehet iTni. *> í"f» ^\'■•jtelill H * kWtóí JfoJ
A Ul-Dilxr ■ Li I- ■ .1 ........... altaljak oli«.ói»kfixt>.l"\'étwlRilrt»»tl«<-.g
A „BIlRUN\' színház agilis igazgatója min-!H ku4tMrtW . Bodipul ■ I tUrér.M « Wí.-— i dig a legújabb és legválogatottabb s lltg\'ér- jjlífiwiw ár Mim >| kor. MuUtiáiiyajáiiiofjkfri-J tékesebb moziműsort mutatja be. finom mfl—tv«%Ké\' knld a kiadóhivatal.
vészi Ízléssel összeáll tva. Azonkívül, hogy az - „Vasárnapi üjsig\' mindm Máma
előadásokat minél kellemessé és élvezetessé
tegye kitűnő zenérfil ív gondoskodou, A^Z^I" művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű „Vkárii^ik\'UI*^, ^ójú^iaÜl^ii • zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik i Rgyvteiii-iiica 4.)\'»-fcyMii\'ltt nie^rendHlliHtö •Vj&fcwf\' nap uj remek műsor. A -BERLIN" nagy^ Naplap" u lfKolc«óbl) njwte a magyar nép Híáiiním, mozgó szinház látogatását mindenkinek a w*vr« 8 koro"».
fSÍr?-k
5, 7 és 9 órakor \\asár- és ünnepnap fél 3- ,Mrk.„u«l,„ „qHuliku,.. H«l,,part :
5, 7 és\'5 órakor A m tisztelt kOzhrlség\'ui forn.*t>.n, p..inpaa uttailln iim^ii rif.i.kksl | szíves pártfogását és az elfiadáson való pon- mut^o* nevű kiváló irók kdtr\'.|)iúkö<IÓMtfll jrleiijk tos megjelenését tisztelettel kéri \'""K ^ »»pr6l*itaprt a atlnhár., a«n«, vaH^tn- óh
. IrU7p,Trttin tald Mínjékft- k6»r«miiij»ken frü\'s
ÍUA^UAIUSAU. I,i„k..,i n^ikáira pietjkáluu-ki.olt knlnrt fovUlktfaik Kérjük IímtdllUl a n é. ktMMgel, hogy, n > Irlék atioliilí in inAváui lttr»iwl i«. — KHdig jrgycUel leheldlcg clirc mcgvMani súvesMiíHit. | kiUiiiaiba Kfrc-g. Kun ne. - Molúár K.Tfnrl Nagr

az
l\'OUTIKAI NAl\'II.AP jolvasóinák. v
Pílí »r« .Mri
koro». \'
;:: % \'"■ "Wkgreudeláel elni: \' OJBAO \'KTABOHWATA1.A Budupo«t, \'i^VIl\'■ Ráfcóé«l ut 64.\' aasm
Tflvábhá: Hqptak. cKíí^^.tfigflH^^ kiflin© tok, dobok.
cimbalmok, beszélö^é^k m lemnek umgy :vÍSÉiw, L
If)
han^szerkei eiskedéisében, NAGYK vM/S\\\\, DKÁK-TÉH t WÁM
Mindenfole lnm^s^orelt javításra elfogadtatnak.
Nyomatott a lapl.la.doiio, llj. W.jJi,a J4«f kaa,o,o,adáiáb.a, \'rffi; --T--
-T—
S7 ík évfolvarg
NAGYKANIZSA. iqi8 június 18 KEDD
...........■

34 szAm
SsifkaartSaAg Ao kiadóhivatal Deiiktér 1
Tolaíon 1 lsa. — Hlrd.t..., aljasat, áa aaarlat.
FC.i.rk.atta.
Kemény László
Falaid* ..arka..!flc
Erfte Sándor
^maz rvJ&tií \'tar;4
Drágaság ós hadikölcsőn. Statáriumot a vasutakral
Bankjegyforgalmunk a békeidóbeli kétezeröt-»zAz millióról a múlt év végóig tizennyolcezernégy-száz millióra, mostanáig mintegy huszonegyezer millióra szökött fel. Ugyanis a háború havonként körülbelül kétszáz\'millió koronájáb kerül a Monarchiának és minthogy ez a rengeteg péiíjszükségletet a belföldi magántőke nem tudja ói klllónftseu uoin ■lúg gyorsan, a küllő pillanatban fedezni, ennóllogva hitelezi ezt a jegybank, (la ugy, hogy uieglelelő nlaanyiaégl) bankjegyei bocsát lorgalouiba
Kz a (nagyaiázata az ügyi 1 e Ve7.ell inflációnak, v«gyj« » bankjegyforgalom titbli mint nyolcszoros megnövekedésének. Ez az egészségiden bóség pedig maga után viiyja a pénznek nttg.vuiéivn értékcsökkenését, tásávlá erejének aláhanyatlását, ami azután lónk 11 az alig elviselhető drágaságnak
í>s"reue«é.. a nagy bajnak l lilü. orvossága vau, még pedig n hadikttlceOnben A nélkülözhető Istnkjegykialetcl Ite kell cserélni a nyolcadik ma gyar hadikölo^n kötvényeire. A liadikölcsön összegét a kormány a jtigylmnknál levó háborús tartozás tíirleaitésére fordítja és nu-gfelelú mennyiségit bankjegyet kivon a forgalomból. Kmiyi az egész.
Aki tehát hadikölcsönt jegyez, az nemcsak biz-losan éri jé kamatia helyezi cl pénzét, hanem hozzájárul a drágaság nyomasztó állapotának az enyhítéséhez is. Igy tebát az okosság tanácsa és egyúttal az állampolgári kötelasség íj a társadalmi szolidaritás parancsa, hogy mindenki mindéit erejével segítse diadalra az aj hailikölcsón ügyét.
Statárium vnn Kanizsán is. Nem borzongunk össze e szó hallatára, mert lud-juk e rendelkezés pkát és a polgárság összeségérc hasznosnak és üdvösnek tartjuk ozt az intézkedést, Minden szemforgató beszéd hiábavaló lenne, be kell vallanunk, hogy a hosszú háborít meglazította az erkölcsöket. A négy éves katonáskodás némi Icgyclmctlenségct teremtett és az emberekben rejlő rossz ösztönök 11 viharzó é/ek alatt uj éleire ébredtek. A hadtesteiktől, csapataiktól elkószált katonák a szókés idejét olyan cselekedetek véghez-\' vitelére is felhasználták, amelyeket súlyosan bünlot a lörvcny és a folytonosan nieg-ujuló gazteltek ^églegesen veszélyeztetni | látszották a közbizto iságot.
Kérdés azonban, hogy ezzel az intézkedéssel tökéletesen rendezték-e a közbiztonság kérdését. A..atatiiiiuinnak akkor\' volna Igazén értelme és a végső célt akkor lehetne elérni, ha statárium alá vonnák a vasutat és a postát is.
Manapság útra kelni nem lehet anélkül, hogy előre bele ne nyugodnánk va-\' gyQnunk egy részének az elvesztésébe. A; kézipoggyászt, mélyet a vasúton a fejem
fölé rakhatok, talán még megőrizhetem valahogy, de ha fürdőre, látogatásra, Oz-leii útra távozom és podgyászomat fel kell adnom, csaknem biztos lehetek abban, hogy féltve őrzött ke Íves dolgaimat nagy utánjárással beszerzett élelmiszereimet nem fogom többé épségben és teljességében viszontlátni. A ládákat, koffereket feltörik, uz árukat kirabolják, megdézsmálják, fcs ugyanígy van a postai küldeményekkel. A magyar posta világhíres jóhirét elfújta a háború szele. A postára bízni ma értékes, vagy tecses dólgokal, egyértelmű az arról való lemondással.
És ne volna ezeknek az áldatlan állapotoknak orvosszere?
A statárium mindenesetre az lenne. Tessék csak kiterjeszteni az Illető polgári és karónál hatóságoknak u vasútra é* a postára is a lögtönilélő bíróságok hatalmat : meglátjuk eltűnnek-e a nagy értékeket képviselő ládák, csomagok, élelmiszerek, ruhanémüoit a vasút és posta kocsijairól és raktáraiból.
Valósággal kétségbe kell esnünk u polgári társadalomnak ezen a folytonos kái váltásén. Mert ezeknek a feladott csomagoknak, éltékeknek az el\'.ünése, nem azt jelenti, amit a, békeidőben jelenteit.
Női szépség és a ruhák.
Hogy a teremtés gyöngye a iió. — azt lovagias készséggel akceptáljuk, hogy. c-.gyöngynek inog kell adni az ól megillető keretet, — no azt természetesnek találjuk « gyönyörrel szemléljük a női szépség külső határának fokozását.
A női .kultúra minden időben fóiráiiyitúja volt az irodalmi mozgalmaknak, a nő személye kutatás tárgyát képezte minden művészetnek, szobrászainak, festészetnek és az irodalomnak is egyaránt A nö plasztikája művészi, alkotásokra\' inspiráló téma volt mindig, a női lélek kifogyhatatlan tárháza volt mindig-a nagy költők, nagy témáinak.
A nő" azonban lassú fejlődés után jött annak tüdátára, hogy mily művészi aIk\'oli\'Wa ő li-ftgnagyobb művésznek, az anyatermészetnek ós külsj megjelenésének hatásai, plasztikájának érvényesítése lassan-lassan fejlődött oda, a hol ma is áll, — diszkrét éreztetéséhez művészi kiuoseinek.
Ez a diszkrét megnyilatkozása a nő fenséges voltának a ruhában fekszik. A ruha az, a mely kellő Ízléssel és szinte művészi felfogással képes érvényre juttatni a női anutoínia szépséggel teli motívumait.
A női ruha fejlődésének története hosszú dolog és nem illik e cikk keretébe. Annyit azonban mindenesetre fölemlíthetünk, hogy bizonyos furcsa hatást gyakorol ránk, ha a régi divatképeket szem-j léljük. Uengeralaku szoknyák, drága, de ízléstelen
, szerkezei0 guirlandok, lapon mellű, fodros derekak, formátlan kalapok, ezek jellemzik a régi ruhák avult esztétikáját.
Ila egy kicsit gondolkodunk, rájövünk, hogy mit róhatunk fel hibául özeknek a toillete stílusoknak és hogy mi az, a mi belőlünk bizonyos ellentétes hatást választ ki.
Nos hát a régiek ogy nagy szempontot tévesztenek szem elöl s ez a női lörmák érvéhyre juttatása. Lehetett valaki még olyan vénuszi termetű is, a rosszul szerkesztett ruhák minden természetes bájt , elzártak az érvényesülés elől, minden harmóniát szürke tömeggé deformáltak, minden összehangzó j sziuhatást ízléstelen szinkeverékké változtattak.
A modern világnépben határozottan megnyilatkozik a fejlődésnek indult ruliaszabás és iu utóbbi j évek valósággal rohamléptekben való haladást mulatnak a régiekhez képest. M(udinkábl) előtérbe lép az a leifogás, hogy a női szépségnek érvényesülni kell minden irányban és a ruhaesztetikusok fótmek-yése ily irányban nyilatkozik meg A kivágott ruha régi eredetű. Már maga ez a tény is mulatja, hogy a régiek is érezték a rulmesztétika hiányos voltát és ugy akartak rajta segíteni, hogy a kebel és a hát I felső részét fzabadon hagyták, ezzel is célozva arra, hogy a női plasztika olyan valami, a mit érvényesíteni kell, a minek ízléstelen elburkolás* ront a női ! test egészbeni való hatásából. ! Klóiérbe lép talán az a kérdés, liögy hát a női formákat érvényre juttató ruhák nem ütköznek-e
ja nói szeméremérzetbe\'( Ext a inai világfelfogás síu I rint prude dolognak tartjuk- Mert ha a női rutin \' ugy vau konstruálva, hogy durva, banális hatásokat j hajhász, ugy , jogosult az előbbi feltevés, de ha nem \' törekszik egyébbre, mint a nő formáinak, illetve a»>k .kontúrjának művészi reprodukálására, akkor ojáula-j tos, hogy .minden hamis erkölcsbiráskodó kotródjék I messze-messze, avult, valójában sohasem oxisztált fel-, togásával s adjon helyet azoknak, kik megértik és kellő komolysággal vizsgálják a természet remekének, a nőnek — halvány világításiján visszaadott, plasztikját.
Megengedjük, sőt nagyon |úl tudjuk, hogy a
I plaszticitás érvényesítésének örve aluli sokr igen sok visszaélés történik. E% azonban u mondottak valóságából egyáltalán nem von le semmit. A vezérvoná-lak, a mik természetesen, tisztán és speciálisan csak a művészeti szempontokat követik, nem mindig jutnak valójában érvényre.
Sjkkal udvariasabbak vagyunk, minthogy errő bővebben beszéljünk, c upáií a mondottak támogatásán engedtük meg\'magunknak »■ pár szavas kitérést. Hony í>oit qoi mai y\' peuke.
A másik tényező - a erről már nyíltabban , beszélhetünk — a férfiak felf \'gása szerint igazodik. Amennyiben befolyással bírlak a féjrliak a nők,, öltözködésére — s bizony igen sok befolyásuk volt —- b 1 azok t. i. az általános művészi esztétikai határt átlépték, az ódium azért minden gondolkozás nélkül ! rákenhető a férlUkra. Ez bővebb magyarázatra nem
ZALAI KÖZI. ÖNT
JDNIÜ8 18.
Akkor, ha mejtérltettc a kárt a vasul vagy\' kötőféken fogta a két UrmrtaJtWgot fc megindult^ |)|yÁU| TAKARRKfE
posta, szerezhettünk be ujat az eltűnt l^jh-IW^ ^ ^ eg, kilomiíl,rn,jre, ^„e
jutott a földre helyezett hat darab ezreshanjtó. Nosza, viasza! honolta Kim foliS M ökröké: é« rxlírt a
lyébe, — de ma az árut sem pénzzel, sem mással pótolni lehetetlen.
A vasúti tolvajok száma végképm meg nem Szűnik addig, mig a vasúti és postai betörők és tolvajok nem kockáztatják a fejüket az okozott rablásokért.
■It ér a pénz?
— At eltűnt 6000 korona.
vétől színhelyére. Olt már híre-hunra sem volt a bankóknak.
Hájtoüa tovább a város felé az ökröket óh ez Krzsébetléren utol i» érte az eladó gazdát és a kupacét.
_ Álljanak csak meg I — kiáltott rájuk. Nem látták • £000 .koronámat ?
— Melyik 6000 koronát?
— Amelyiket pénzszámlalás kőiben letétiem a
Iliidre
— Nem láttuk, mondották mind a kelten. Talán kereiwe ott, ahová leltet
Már keretitem. Olt nincs Akkor bizonyosan elfújta a szél.
A
NAGYKANIZSÁN
mint hivatalo* aláírási hely
a VIII. magyar hadikölcsönre
jegyzéseket at eredeti feltétetek mellett elfogad A jegyzések előmozdítására a legmagasabb összeg erejéig et évi december 31-ig </f/,V.>-tul 1924 jimÍHS 30-ig }•/, mellett lombard kölcsönt nyújt.
SZÍNHÁZ.
A legutóbbi heti vásáron történt. Kgy vidéki
gazdaember ökrét jött-vásárolni Kassára. Nem volt, ^teUet - A krónika most nem nyúlik hosszura. Ismert
7 • írr.«Tv 1 ^ ^ • mm*m ** *** ■
^ k-pott, hogy c«l< jnjpm h. lm ökör. , _ H H2<J,. s^rdán a Saybill, két évvel előbb diadalma-
, • A l u T"\' J \' \' A párbeasédet hallották többen is. történetesen san hódító operette vonzott lelt házat. Minden te-
_ Sk-eV -Est* e^ik (Ai.itó ír, aki azt a tanácsot adta a gazának, klntetbeii kifogástalan volt az együttes Tihanyi he-
- Megjárja — felelte\'* \' gazda. Aztán kié ez ,,0W f,,rd,l|jün a wwIMghw. a pár ökör? — \'*>ár nem teszem, uram
— A* enyém — lébeU" Hó egy gazdálkodó. - Miérté
. A párbeszéd az országúton folyt le, ahová - Nt\'ul M me* M * H*. hogy engem be-
pfóbajárásra hajtották ki az ökröket.
— Mi az ára? — kérdezte a vevő.
— Ennek bizony IÍ000 korona.
— Nem lest sok ?
— Kgy fillérrel sem kevesebb. • — Nohát, úgyis jó, szólt a gazda és belső j
fehérnemnek I gbensóbb rejtekeiből előkotorászta a) zsíros bugyellárist. Kinyitotta, tömve volt az ezres, | százas és kisebb bankóval. Ugy látszik, a kisebb\' bankóktól akart szabadulni, mert a tárcában levő hat darab ezrest kivette és hirtelen nem tudván hová tenni, hogy a stél el ne fújja, letette a földre és rálépett a hócskorral. Azután gondosan leszámolta \' — \'státusokban és húszasokban — a 18 000 koroua; .vételárat és becsukta a tárcát, .tetette a lajhli belső, zsebébe, parolát csapott az eladó és közvetítő kezébe,
igen szorul s ha valaki mégis ennek precitiroaását
citálgassanak a városba.
— De akkor elveszelt a pénz örökWT\'
— Hát, szólt egykedvűen felrántva a vállát, ugy véstem, hogy egy kicsit drágábban vettem az ökröket...
lyett egy másik müvésztársa ugrott be s játszotta, ónokéit** végig a nagyherceg szerepét sikeresen F. Zalai Margit előkelő, linóm volt, mint mindig. Játékához nem hiába (Ütődik a várakozás. Sikere teljes az minden részletében. Peterdy Etel, Fodor, Ko liári Klára, Német, Danis, Borbély régi sikerüket tetézték ujjal a szerdai fellépésben.
Csütörtökön a Remény vo!t míí>oron. A már ismertetett fclőadás csaknem flree ház előU ment végbe Talán a cirkusz, talán a szenvedelmek tikétól égő djyub volt az oka a látogatottság hiányának. Az előadás azonban ezúttal is elsŐroiidA volt a/, tlres kasszáért ezt adja cseni be elismerésként a kritikus h \'szereplőknek Sovány rekompenzáció, de legalálib ■ erkölcsi érték\'.
Pénteken a Lengyelvár operetté majdnem Kainkon városunk egész társadalmában\'80rsban részosnlf. A mult sikerét itt í* fel őszinte örömet keltő lilr látott napvilá.1"\'helyet a mult dámunkban emlegettOnk got, jp>gy a hivatalos lap közlése szerint 8wn,Mon « kartArHÍ B,,|lák ,)"/s\'\'
őfelsége Dr. Szekeres József igazgató főorvost rokk,uU R2I,,ÓS* jAvArH fcllUrét rw"d^ílt * társulni bánökszentgyörgyi előnévvel dekorilta s utódjait is mla^en\' taWa 1,0X0,1 VHlB,njt ft nemwj. Ogy érdekében • Kx a kitüntetés hosszú órdemsorozat jutalma A leg- 8 örö,,,iu«?1 IAtlűk. >\'ogy a sziókör, csaknem; megtelt
. ftntmnlA i\'Axönséggel, amely jól muliUott a kaltaré
öntetlen munkát aranyozott bo. amely párját ritkítja :*w,,,okon- Komáromy Gizi konferált « azután sorra a jelen történetében Nem először ejtOnk etekről az \'jÖUvk ,nÖTlWÍDk; Mlhdégjflk bózott ^gy vlrágstálal érdemekről szót. Nem újság az plvasóink előtt. Több: j mű véstél éból.
mmKK.
Dr. Szakaras kitüntetése,
Z KtMIILT HÉI\' VÉÖK KELK leplár-
... . , „, , . ,../\'\'MIUr0,1~ lelsóW, eli,merós «„n»ra olyan jellemet, ósiinto ói" On\'"-^ kOxHeaíggel, amely jál mulatt i kívánná - feltéve, hogy nö « illotí, - o»k ^^ ^^ ^ „lrilt rlllli[U|«*inokon. Komáromy öizi konferált „ muU
annyit lelellietriónk neki, hogy erre vonatkozólag az általános emberi gyarlóság, illetve az egoiimus, vagy jobhan mondva a hiúság jegyében maradunk adósak
Halaty Mariskát, IVterdyt, Doktwt. szűr nyugtáztuk, méltattuk azt az ónzetlen » leTkíls-j B*r*")\'*it knl\'i»í8»u emeljük ki az egytlltesból. ..,,.. , . ,.k . . meretes niuukát, amelyet Dr. 8zekere« József végez ■ Sloiubaton • T**aai és. merelem operell,-
•„„,*\' btanvis. fokú ábra .pi- az fc ho| f ^ ^ „jd„ll% ,„„ Mal n„wU s«Uut«rt zettóju. voll-e a
öltözékben a korral ,ár. magában v.sel, a lán-daiom ■ varázs , a Három a kislány varáz,., vagy ujsá,
Jelenlegi képét, teriueszeteaeu űít*\'\' részlegesen, már ^ ^ J > ! ingere - ,,e,n ,«dni De té„y, bog, a kó^nrfg a
mennyire obseen jelenlegi társadalmunk... * JJ., darabból mlódvs lávozolt MJvó^ink ,MrWdOen
K, azonlMu egy M, Mm H«Mt|l . ugy .„„^g ,, , „.„„^ ^ ^ éllek, de a darab felépítése hibás, hiányos. A zen,,
tudjnk, nem is riaszt a dlvalnak való hóduláatól. .\' . \' J\' \'eges legyen, ...... ...........
Bizonyos abn^mKtok támadhatnak ■ "r1"1 ml"(l\'nben
téren is, a mint mindeo térsn támadnak is, at iga_. u _ ...
. , i , T • i it .• •. i.. . • statisztikai adatba inatt ke eno fe sorolnunk esttetika azonban mégis lecáfo^a s a milyea kihívó . . . .. . , , , " "\'wrumuiifc, _____u _ r-hi i . • ba mindenről számot akarnánk a< ni, amit dr. Sz--
snnak a feltépése, olyau részleges az élete • is. Fel- . , , , A , , .. .
Ulnlk ltt is. ott is, dé v lójában nem lud érvéayr. • l\'" " S*"\'01^ \' » MfJ
nielv kOralluiiKi1 jótékony u.akodesétiei., A kórház nyomo-
. . . , . I\'ának Iiiogszontutése, • ezugényház Ugy, a ......
jutni. Az igazi nnlvéezet szellem
haladó, folyton elóbbre jutó társadalmunkat .n.... 1 ., .... —
engedi, hogy Mt«Mj. magit a triviális Ízlés, 1 7 \' \' "
még
illetve Ízléstelenség az ö hónába.
Innen-Ounan liarát találkozik egymással
■ gy sor jótékonyság, mind liilsóges párlfogoltja | Kzekeres-ljáznak. S nem hangzatos jelszivak haugoz-Itatása, bánom a munka az, amely tiszteletteljes megállásra » öfötmv kényszerű bennönket ma, amikor * ; híradást megismóteljok a legfeljóbb elismerés és ki-;tHntetée alkalmából. Idtolás példája lehel Dr. Szeke-
kar tökéleteseit, szépen játszik, a karnagy mesterien dirigál, a művészek \' játéka kifogástalan, a diszlel pawr. I\'tlerdi Ktelnek diadalmas az eslélye, F Zalai Margit aprólékosan tökéletes a játékilan. llampel Ilona szépen énekel, fodor Tihanyi,\' Leövey mind jellemzők, életeró.ek. Vasárnap eslct ugyanez • darsli ment.
Hótlóu, kedden éiró" 1/yos uj műve Hotel lrnperial lesz soron.
KRITIKUS
l\\ét jó Ivarit találkozik egymással a korzón Kgyik sem mai gyermek már s az álet ha ugyan esak gyolemlik fujttkön, a honnan különben az idö r™ élete ina annak, hogy mint kell a közügyet ín-már letarolt jó esomót a du« ltlrtökból. Kölcsönös \'ellenül szolgálni. Örömmel adózunk az ilyen nemes köszöntés. Szivee, liarátságes minden szó. De... példAkért ma, mikor a rút önzés annyi kiabáló bü-nlnl, szól az eyjik, — nem\'is tudtam, hogy te ni<mt1 "ének hangja közölt lelik el az élet. Magival™ kllz-érvttségiitél,\' ttrafliláink !? ? MeglBpó.lve néz\'a másik \' (lul""lk l\'^eiltek s,,r«l»„ iga, lélekkel üdvözöljük a jóbarát... No. igea! Bot van nálad, már pedig n kitOntMett igazgató lóorvos. idötájt a bot a kiállóit érettségi vizsgálat szimbóluma i —
Királyi kegyelom egy halálraítélt katonának Szabadkán ki keljeit rolna végezni egy halálra iléll szökött katonát, a kivégzés azonban a királyi kegyelem következtében elmaradt, mivel őfelsége u halálbüntetést elengedte, tekintettel ura, hogy a* elitéit 87 hónapig volt a büretéren . és kétszer \' meg is sebesült. Az elitáll megbstollan vette tudomásul a legfelsőbb kegyelmet és megf.ig»du .ünnepélyesen, hogy » királynak ós hazának hű szolgája lesz, kain nai kötelezettségének továbbra is vitézül elogst lóg jteuai.
juvitis la.
I A L A I 1 (I U 0 N T
A aiooialiii mtsozlo nagykanuyiat siervete tének kimutatása 1018. Január, február és • március hónapokról. IWcsPülli védelmi szakosztály mftkOtlése. Jsntlál hőlian 14 esetben végeztetett^ környezettanulmány és ,6 esetben adatott ki segély : 10 "béri, fehérnemű, I ágy, 1 szalmazsák, 8 kilé cukor, 1 éa fél kiló dara, 85 kilé Is és HO korona pénzbeli adomány.
Február hóban 19 ly esetben végeztetett környezettanulmány ée 13 esetben adatott ki segély 3 esetben gyerutekruhanemn, 3 kiló liszt, 4 és bárom negyed kiló énkor, ti éa egy negyed kiló dara, 285 kilé fa éa 70 korona pénzbeli ndomány. .
Márms*- Itóbsn 13 - esetben végustetull környe jaitanulntiny és 1|S cetben adátott ki segély: 10 eliéd. 2 eset bén, gyeripekrulia,, J ágy, I mintázzák, 1 kilé lisüt, 2 kiló bab, egy negyed kiló lsir. 7 kiló bnrgonys, három negyed-kiló énkor, « kiló dara, 25 kiló fa és 60 korona pénzbeli adomány Oloeóság Miskolcon Kgyik munkatársunk Miskolcon járt éa onnan közli vebtnk a követketóket: A borjú- és sertéshús kilója lll százalék nyomatókkal 10, síjtz Tiz korona. A gyümölcs éa zöldaég ára is hatóságilag \\an -za-bálvoiva ée a főkapitány által láttamozott árjegyzék minden üzletben kitéve. Zöltiliorsó kilója 2 K fio f., spárga I remin > K III f., II. rentiO 8 K Oté-reszuyé 3 K 20 f. Tessék mindezeket a kanizsai árakkal összehasonlítani Tiazteleltei kérdezzük azo-kal, akiket illat: miért nein lehet m\'ndezt Kanizsán negesinálni \'t Mert hogy nem örilógaég tagy kjp-zolódés, azt Miskulc példája mutatja.
Köszönet nyilvánítás S A HaiiaegélyíJ céljai™ Htleller .Ilka könyveket ós agy ,(>ár(lálJadomány.jzolt, melyért hálás köszöne-14). fejezi ki a Iladsegélyzó
jpesilést nyert lisztek állomáshelyeiken, illetve csapat ■ testüknél a legénység részére tűzoltó tanfolyamot fog-I nak tarlani.
Osak 60 kilón pocigyászt elállít a vasút.
A befizetési ellsmervények kiállítása és a végleges cimtdrk kiadása Az aláíró felek a nimletbeositásra irányuló esetleges kívánságukat a jegyzés alkalmával az .Aláírási nvilatkozat"-nak erre a célra megjelölt helyén A hivatalos lap közli a kereskedelemngvi mi- ^ezhetik. II, kívánság hiányában a jegyzett ösaze-niszter rendeletéi, amelyben kimondja, hogy a 61 » l"S"WoW) címletekben fogják kiszolgáltatni,
nlon feltulandó podgyász súlya az ÓO kilogrammot , ,. A »<«"«» felmondást?
r...................*..............wX^^T^Ü1^
deu egy,™ podgyaszdarabon nuts kell lenni az utal, m^„,k „., , hogy elére közzéleendó három pontos és tartósan ráeróeitett címének (név, lakhely, havi plózeles felmondás mellett, a kölcsönt egészben lakást éa a feladási ét reudeltetéai állomás helyének "ti részben, perértékben iisavsüzelhésae. Azonban ila ez nincs, a |iodgyász visszautasítható. iaz etólegw (elmondás 1885. szept. 1-ét luegsiézó _ . „ . tdére nem történhetik. Oaéplögépéezek és fűtők felmentése. ^.....Méuk felhasználása.
A hivatalos lap június (t-ikl máma Sznruiay I A helélí üzlettel foglalkozó inlézeteknél s máa báró honvédelmi mlniszler körr.ndeielét közli a csép-, f> cégeknél 1914. ón aug. hó 1. elétli betéti
Hgépószek éa nttök felmentése ügyében, .......... « UT,r", elhelyezetlegyrMvként a moratórium feloldó-
feliuenléare illetékes polgári közigazgatási é. katonai fi**™ «
paranmiukaágokhoz intézett. h rendelet értelmében a j«im - ftnérthetóleg a kikötött felmondási idók ép-i cáé|»lógé|h<8zek óh flllők felmentésére vomukozólag a *éghen tartása mellett — igénybe vehetők, j mult óvben kiadott rendelet intézkedései lényegnkbon Azok, akik a befhetésekre |»éniiiité*eti betátjO-
1 megmaradnak, a jelenlegi rendelet njitáskéu meg-1 kf ktívá\'!jfk \'flto/tojronni, annál az intéartnél vagy jsza*, hogy a leimen,etl gépének és „éknek teutkezniök kell az illetékes esendörorparnneenokság-\' t.| van helyezve
nál ugy a felmeilléakor, valamint a leluieulóa meg- | Klllánleges kedvezmény a S h.i.lihölesllnnél. Iiz0iié,ek\'or K felmenteitek kötelesek a cséplést az A kibocsátásra kertit í\'Vi\'/.-o* .iáradékkölcsön ■
jijrrn vonatkozólag kiadóit kormáiiyremlelelbeti előirt kötvények felhássnállialók tesznek a jelenleg alkot -I srsbályok szerint végezni\', kölónben kihágást kötetnek "\'ányoa lárgyaláa alatt álló törvényjavaslat törvényei Kgy gözcséplógépfiél egy gépésznél ós egy lllló- I\'™™ ""\'eikedéae után az annak alapján iivetfr.dfi
•i , • ii \' f, L .... r i ii .. badinyereségsdé tizelésére. j moU>ro«*épnél „g, gel„.sl„„| tol.l, foglalkoztatva A 3i,„er»ég,dó liz^té^nél a kötvények -
iV" ll;ll"t\' llgyeleinmel arca. hogy aláírási ár megállspilásánál
í\'tv.i
A VIII. magyar hadlkölcsön.
A hosszan elhúzódó hálioru további nagy póliz-Ugu követeltuányekel lálllMzliá^ az államhatalommal szemben, a hadi sztlksógltií-f\' Zavurtal in ellátása céljából uj Imdikölosön ^kibocsátása .vált szükségessé. A ( hadviselés költségeinek fedezésére a |>énZQgyiuiniszter A korai burgonya j ezutlal á1,," „-ksl kon.atnzó \'ádóllieilk\'s jáisdekköl-
! c\'ötl.kölvényeket booaát "(fjilíirioa\' síÚfisrk.\'\' A pénz-llgyuiiniszter tehát ez slkzlummll\'UHéiMIeu lordul a közönséghez. \' .VI
Az aláírás larlaina és at áldirdsi helyek. Az aláírás idótarlama tttlö. junius 18-tól jnlius ll-ig bezárólag terjed. Aláiráai. helyektll fognak sze
árát1 Hj kitzéielmezési miniszter 100 kgrainmonkint j hatvan Üoróllábsn állapitotta meg, egyúttal a záralá-vételt .több vármegyére\'is kiterjesztelln. A.ktMikur-gonya ára v^lészinlli 18 koronálnn leaz rfgér\'vénys-s. |i megáilspitva. .. ." ,
A gabnaátvétel NagyUaniasán.
A gsbnsálvételi bizottságok szerre<é«éról szóié miniszteri tendeiel értelmében városunk polgármestere az átvételi bizomágok liatósági liioghizoltail mjir kijelelte s jóváhagyás végett illetékes helyre lel íi terjesztette
A bizottság elnöke: Ác« József tiy. közigazga tási tanácsos
A közélelmezési miniszter \' ké|.viselói; .lj(áry. tiézs, Ualogh Sándor lógiiouáziinni tanár, Nagy Ds-jos áll. iak. tanító, 8lrem Ottó és Tétb István gazda-köri titkár
~f \'tíabnaátvevó liíztoSok: ^liánek\'oyich .lánoe, Ftt-redi János, l.iohlluss (Htó, Szaljé .\'látván igazgató, Verliáí Ouaztáv, Löwenfeld Árpád Ezenkivnl|S gazda-. érdekeltség bét $ nagykanizsai löfdintlfn A gabiia-átvélel (mint már a tiimisztbri rendelelekból ismtt-jtlk, nyomban a oaépiésuól ineg fog történni, s a Iftmuti fejkvótája vetó!tl\'\'4> g»;.i(a4sági sznkséghite után fenmarsdé feleslege a líadite(iuényi)retH)elkezé-sére fog bocsállalni -- Kzzel el lesz kerülve az a kellemetleb állapot, liogy a gazdák állandóan kllo-gyenck lére a folytonos zaklatásnak.
A-katonákat tiisoltókká képsaik kl.
Illetékes lislyeh elhatározlak, hogy s tűzoltó intézmény fejlesztése érdekében a katonsaágot is 1(1-képozlk a tűzoltásra ttbói » célliól llnd«iteeieu r»-\' viii idé múlva a tisztek részére tltzoltólivti tanfolyam létesül. A továbbképző lüzolléliszli tanfolyainou ké-
a folyó kamatok is számításba v&ettek s figyelemmel arra, hogy nz aláirá-i helyek ötvsn fillér jutalékot szoktak a feleknek megléritoni — minden 1IHI kor. névérték után a voltaképpeni kibocsátási áron, tehát K 98-50 - 50 f = 98 koronával fognak azámi-tásla vétetni.
Az aláírók a háború utáni leszerelés folytán eladásra, illetve árverésre kerülő javakst a kibocsátásra korülé járailókkelcsünkötvényekket fizethetik. Ily llzetóaeknél a kötvények ugyanúgy, mint a batli-uyereségadófizetések né) miltdiui 100 K névérték után a tulajdonképpeni kibocsálási árat képező 98 koronával lógnak számításba vólelni. A leszerelési javak értékeailósénél azok a vevők, akik a vételár üzeléeére és az általuk jegyzett kötvényeket használják fel, j előnyben, fognak részesülni.
iletet nagysága „ek lekMéae {lomliardirozáaa) mellett s kerülő fi,\'/.-kai kamatoz.\', névérték 75\'/.:áig, s mindenkori hivatalos váitólo-
)•« 56, 10Ö0, 5000 és 10.000 tsámitóláai kamallálMii nyújtanak kölclönt.
I---..„le Lillllll.tl.l ...".. ... . . .... .
repelni u össze,. állami pip^ársk i ^ólnvüsloktf. Uatcsím^ú. kedvezményes kamatláb m.HeU a
tevó hazsi pénzinutzel,^ ^ j ^ ^
A kibocaátá-vs járadékküicsöir kötvénye
koronás oiinlslekben. lógnak kiáUlUsluj. A S.nli M®\'*" bal áridók alatt folyósított éa
^is aláírási dr.. igazoltan a jegyzett összegre történő befizétéa cóljsirs
Az 5\' ,V» k«l kttuialoző jársdékköheiöiikölvény! \'"olgáló kölcsönök után a fél kívánságára a minden-kibocsátási ára vultaképetr »2 K 60.f-rel van Jzi-lkori hivatalos váltóleazámitolási kamatláb helyslt évi milva, l)o »rrs taló l. kinteltel, hogy « járadék-kot-\'"w\'Uó ktuiatláb I zloaitlatik. Ezenfelül a vény kamatosam csak 1918. szeptember 1-éu\' vesi.i Vorniirt\' módozatuk melleit azoknak, akik igs-kozdetét s a jegyzéstől 1918. aug. 31-ig járó kama- uliák, hogy a kibocsátott aláiráai felhívásban foglalt lok at aláírási ári* be vannak számítva, a kötvény I befizeWái határidők alatl az aláírásra ieicsátoU hadi-aláirájCára minden 100 korong névértíkérl a lid<«|. jegyzéee céljából hiáf llitsllnlézstnél „amk.
kezű Ös-xegekhen rsu megállipltvs: " takarékpénzlár, hitelszövetkezet stb.) vagy bahkeég-
I. arra az cselre, ha az aláíráskor az aláirt j111(1 \'eltek lel kölcsönt, a kölcsön ama részének összeg egész, ellenértéke befizettetik: , j visnsfUetáaéin, apioly sz .eyre irányuló kérelem elő-
ai az 1918. évi janim hó. 12-tőf fiiiiRw a7 ig1lwe«tóse.kor még igszaillsn.rennáil, évi í«/..os államié bezárólag történő aláírás esetén 91 K 5y f; lkamatlábon fognak számítani. Ezek a kedvezmények
b) az 1918. évi június hó 87-át kónlé időben,« Osztrák-Msgysr Raitk ideiglenesen meghosazabhi-;Í0Í8 óvi jullus U-ig bezárólag történő aláírás eaetén ibitt az»hadalmánsk időtaiuniára szólnak, de s kor-91 K 70 I: \' • inány goQjloakodjti, fog Arról, hugy azok az iilelgle-
8 ha pofiig az ahilib Ismerteleiüló kóéveimé j nesea meghosszabbított baukszabsdalom lejárta után nyes (részletekben történőjf" fizetési módozat vétetik, is évi juniiiá- 3Ó-ig terjodő batálvlyal, a jegy-
igénybe,,«z aláírási batáridő eg,iaz tartamára szóló , bank v gy valamely má«, a kormány, állal\' kijein-: lag 98 K 50 1. lendó intézet által nyiljtassanftk.
KamalesetUltesség. t Az aláírók kívánságára a kibocsátandó kötvé-
A H ik hádikölcsön 100, HVIO, 5000 és lo\'noO i » arnyak beváltásával megbízott hivatalos
K-áa ........lei miitd..n év inárc. l éi é» szepl. 1-én l»». <l«eembar 31-ig kültségmeolesen
| lejáró lélévi utólagos részletekben évi 6\'/,\'/,-kai ka- f"W*k megőrizni os kezelni.
,\'nfaloznak. Az ellő -.zelvériy itflft. márr 1-ín \'<•»\'.\',.. . . ,----... --—--
I dékes. fittől elléróleg az fin koronás címletek évi. JtflVilZ7Ünk hűd kttlCtAlt \' szelvényekkel vannak ellátva s ezeknél az eW szel- »»l(f ll»»l»»IVW»l.
|véiiy 1919. szept. i-étl esedékes. 1 —*—
A L A I KÖÍLÖNT
jtfVIM 18
Jegyezzen elő mindenki tehetsége szerint a ny\'öltíádík hadikolcsgoíe! Hadikölcsönt jegyezni hazafias kötelességI Elő.jegyeziai lehet A PESTI MAGYAR KERESKEDELMt BÁNKNÁL és a négy pénzintézeteknél. TMl
N

— A pápaválasztás jogtörténete és vidéki színházi furesa\'.ágokról. A Heg >»r fjzinpa. NdflttMihrtM Nrin-irlrfn.iy^ín " tételet Joga Irta: Dr. íaMus József, f«glmn. alífizaiési ára\'ég; évadra w «&.«« |>Ma|>fa
Mgymozgo wagyKani/^an. anár x*„koé munka a párválasztás tor-j** * n.«bi.«.i VK-J^/MM
Erzsébet fér Szaí Vas-SwUlöd;i WPfi ,Tig Z
alakjához ért. Mmdenkiaek érdekes és tanul-; \' .,
íKudré, Porzsolt Kábiiáii »s mások\' írlak tlklkk.i baM niunkslársil a lOllll kW ■ Htfiánjr Zsolt. Rntkay Hrdrgy éa Osírna Andor, Nagy Kndre »«■ jsl raizaival larkitott oikksoroaatflt kwtatt tK iu« idéki ninhitll furcsa-égokról. A Magyar fjainpn lífizelési éra egy érádra \'28 koé. egV lióoapfa 3 Jór A kladéblvaial HifdapVl THf.\' »»• 8tttánl ntca Ifi: Kiváaslra .így bélig Ingjw1 koM inul.i
»-. a .

téneti alakjához
Az újonnan átalakított modern nagytermében ságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo mindennap tartatik előadás
hol mindig a legújabb, legszehh és legérde-1 nelem jelentős mozzanatának ismerete minden minden mOZZanatárÓl
katebb s legválogatottabb műsorra talál a t. kulttirembér tuclnsíinak szükséges része. A\'
közönség. Mindenik előadása a kinematografin mű ára 4 korona. Kapható Ilj- Wajdíts József DO,\'
legelső rendű, legújabb s legremekebb alko könyvkereskedésében, Nagykanizsán
tápaiból van összeállítva. Szebb és éfdekesebli — Ae .Élet" szépirodalmi áa művészeti. Iteli- OrOllOtl,
s tanulságosabb műsort sem a budapesti, I\'l»pot (>i*Vszii "íiider Jéisel) yaflag tárlatom »r \' ...lá.fcd.**
sem a bécsi „„gymozgóMtttí Vm lehet átní. I,"k.\'" * k;W«*é«l.ik k, A kilOuí toprt ütOff IMSlUlitO,
a oror™. • Li ... ■ ... ......... 0 aánljok ol.a.ólnk figyelmébe Bzcvkcsztó.ég —
A ,BERLIN" színház agilis igazgatója min- U, kiadóiigm.t: Bndap.at. I Kaliér.ári .11 15/c. - Hiwritft
dig a legújabb és legválogatottabb s légér-1 Klófizolésl ár téléVro 15 kor. Mutatványszámul kész. I r w m, w
tékesebb moziműsort mntatja be, finom mű- aéggel knld a kiadói,iraljl. értesülésekkel, térképekkel, ma-
vészi ízléssel összeállítva. Azonkívül. hogy nz - .Vasárnapi Újság" minden száma •
előadásokat minél kellemessé és élveietessé |el\',"íl! ,\'M\'g;:.A , - Vaeárinpl U|- ^yarrtzatok k.ll szolgál a/.
ság" el&llzotésl ára uiyysdévre Ijz korona, .Világ-krénik\'t" val rgiQtt tizenkét kor Mogromlélli. t:
tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A!
művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű\' "yiüTnapi Ujéág- kláilAhivalaUlran (Hndapsal. IV.. zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik Kgyetomnlra i) I\'gyanitt megreiulelbel.i a .KépV\' nap uj remek műsor. A „BKRLIN" nagy Náplsp" a legolcsóbb njság a magyar nép számárs, I mozgó színház látogatását mindenkinek n \'\'ólé.ro H korona 40 fillér.
legmelegebben ajánljuk Rlőadások hétköznap ......"ffi4 „^ ft
5, 7 és 9 órakor Vasár és Ünnepnap fél 3.\' „zerkeszlésábon uiesl-lenó M.zyar Színpad tel|.-aeli 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség.uj formában. pompás akluális nn\'nésti lajíokkal szíves pártfogását és az előadáson való pon- országos nevd kiváló Irók kttsremdktldáaével jelenik tos megjelenését tisztelettel kéri ""K »" uaprél-uapra a szlnliáz, zene, vsrláta
A7, líU\'/njTrtoin m"li világából való érdekes kiulemá .
luAíuAIUSAU liireken és pikáns pletykákon kl.nl knlftn iojlslkos k K/rjIU tiszteletül a « é. ktzOHsiget, hogy * vidék azinllázi és mávészi liireivel is. •— K-ldig jtgyMd IduMcg előre wugwUtam stweskedfeiuk számsiba Herceg, Kerenc, Molnár Ferenc, Nagy j
Az UJSAü
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELÓnaaTfear sas a, £aáaa irrt ....»» kor»a. £ rauvrs ..... »a Iinillvn . ... 1AM> - t Egy hOoapra ... * K. 70 t.
. .............., .nlv„ MograudelAsi olm
való érdekes közleményeken friss\'az UJHAU KIADÓHIVATALA Bndup»«t. ..............................VII Rákóozl ut 64 aaára
Hangszereket és a legjobb
l-stíreiidfi inínős^et njáiilok a l^olcslóhh árérí. TöváblVá: Hegedttk, citeák, réStf«VólmíigSfi5e!< ^ f«vo-hílá, klarinétok, dobok, cimbalmok, beszél^épefc és lemezek nagy választékban kaphatóit
If|. Wajdíts József
hangvsíie rk efe»k edé^ében.
\'fló .
nagykanizsai, mm rím i. wAn.
Miudeufoie hnug.s/.orek jaWtis.M elfog,idtutnuU.
Nyomatott a Isptul.idouo, ilj. Waidit, JÓ.W\'kóoyoyomd.ijában, Nagyka.i^u.
j.7 & évfolyam
NAGYKANTZSA. iqi«" jynius 25 KEDD
25 szAm
.S*erkeHztÖHéK éw kiadóhivatal Deáktér 1
ToUfon : 188. — HirduUtiek d»J»*abá» nserlnt.
. F(|iitrh«tilfi;
Kemény László
Felelőt */erkes/to:
Eröo Sándor
Megjelenik hetenkint kétezer. Bltamatéai árai Bgy én* lft kor, (éUn< • korona, negyedévr* a korona 50 fillér. — Egyu isáni ara 94 fillér.
A bókeoffenziva.
A i\\yugnli harctéren hónupok óta a lömeggyilkólás paroxízmusán marják torkon egymást az emberiség legkiválóbb né pei, at olasz fronton pedig tüzpokollá változott a vihartjósló csendesség, niegimlult a hetek óta várt offenzíva:
A hábotHt a harctereken olyan akut, mintha néni is sok éves pusztító kórsága voíita JEtffóp\'ának, hanem most tőit volna íti rajlá. Meglnl ugy tűnik fel, mintha a béke olyan távol volna tőlünk, hogy beszélni íem volna érdemes ról.i. Hiszen ki-ábrándultunk már vágyálmainkból < és nem színezzük ki többé a róla szóló kósza híreket csalóka álomképekké. Annyi béke-féívét, kombinációt, jóslatot Injiu.ik kivirágozni és termés nélkül szirmait elhullajtani, hogy nem tudunk már hinni, a Jeg-íöbbet ígérő friss hajtásoknak sem. És a sajtó, amely még is csuk a legérzékenyebb műszere a közhangulatnak, amellyel valahogy meg\' lehet mérni kilengéseit bizonyos dolgok iránti érzékenységét másokkal való telítettségét, már régen nem hozott semmiféle hírt a békeesélyekről.\' Minél jobban keltelt a béke, an tál kevésbé kellettek a róla\' szóló íanláziálások.
Most mintha fordulat állott volna be.
A béke isiiét aktuális lett. Újra ujságtéma lett belőle. A lapok újra vastagon szedett hireket közölnek különböző külföldi lapokra és sajnos, meg nem nevezett belföldi te kintélyekre hivatkozva. Arról beszélnek, hogy a német császár szik ráta ;íratct küldött Parisba, amelyben békét kínál. A hír lehel hamis, de a felizgatoit és fenyegetett Pár.is népe készpénznek Veszi. Ks megkezdődik a bókeoffenziva az ántánt- és a nénié;\' sajtóban. A francia lapok egész más hányon, mint eddig, felszólítják Németoiv szagot\' hogy legyen határozott javaslatot.
A nemet sajtó azonban nem felelhet határozott javaslatiul. Nemcsak azért, mert ez nem is lehel a sajtó feladaltt,. hanem főleg azért, meiT Németországban ma nincsen senki, aki tudná, mit kellene határozottan javasolnia. Né nelország lul jól áll a haieleieken ahhoz, l\\ogy sok engedékenységei várhatnánk lőlv, viszonl a békél is kívánja már\' flTmyíj-#f Kit -ridegen már nem viselkedhetik, ügy, hogy; Németországnak lulajdonképen először önmagával kellene megalkudni^ míelőlt az áhtólil-tal tárgyalásokba bocsátkozik. Csakhogy ez ina Németországban pom megy könnyen. Az „immer festő druiu-ok vannak, felül, a vérben dolgozó nagynémetek és min.lonki ugy tesz, .mintha a birodalmi gyűlés nem
íis hozla volna m^g egyszer a békerézo-luciot.
Sok hónapi, békeszavaklól zavartalan háború után ismét aktuális a béke. Vf-(gyázzanak, akik a hireket elhintik. Ha a i béke szó ismét reményeket tud kelteni, lakkor egyszerre teli lesz vele a vilá ? és ! IVn is bombázása som tudná túlharsogni. Ha isméi hite/ tud felgyújtani a lelkekben, lakkot-\'rti-m Uhctfic töhhé ezeket az apró j lángocskákut eloltani, ugy, hogy a világa legrémesebb sötétségbe ne boruljon.
Ellenségeink észretérité*!.
A VILI. hadi kölcsön.
Érdekes látnivalója van a ImdHpwti Margit-xiljMl lladikiállltás i\'gylk pavlllonjának A kiállítás vezetősége megszerezte és rendszeresen\' egymás mellé sorakoztatta az összes hadban éllé országok liaili-knlr-snn|»lakAijrtinalí majdnem teljes gyűjteményét. .Azokat is, amelyek nehezen hozzáférhetők: az fere-, deli francia, angol, olim, oro-<«« twtga plakátokét. Mellettük rtt vannak a kfízportti hatalmaké: a raíeln t, \'az osztrákoké, a németeké. Az összehasonlítás nvr-fölött érdekes. értékes és tanulságos, nemcsak mfi-1 vészi, hanem emberi és erkölcsi szempontból. Akad 1 egy pár idegen plakát, amely tahin m fi vészi szempontból szebb, mint a mienk, de általános emberi ! szempontból valamennyi alatta maraíl a miénknek.
Az antant államainak hadlkölesöftjSIakátjal egy-i tői-egyig min I csak gyűlöletet, támadást, a vágMe----- - . ............ i i i\' \' \'
AZ ARVA.
A megboldogult leánya, ..Annácska, ott ölt psdlinn i^ty öreg asszony mellett. A* nlig ti* éves.
Irta: 8. H j leányka még nem tudta Mfogni ni/y vimlMígét és
t.upiszkor városában, kaliksztoviié temetése, elliagyalolt»lsit. Kii orcája is Urna szeme a gyor-mán. délutáni istentiszt, létre nyaltuk lm « hívek. .\'i»«ki mcgclégcd.llséiioi M vidámságot tokrözték
Istentisztelet után a templ.....Imii ínég csak aéliány i vissza I<ksé imgyun Ulreliiiclleiw volt, de más érzés
asszony maradt. Iiogy éneküket belejeuék. Négy érajuein hatolta át. látntt .......... >i oltárképet,
lelifti-u délután, d» miután télen ilyenkor már |n-1 niunlyen u pokol vult álirátolra » .......... awamMk.
nyugrdtik a nap, n »i-uti\'gyliáili»ii a«tél volt A tó- ki-l, inaj.l » ...............lélyHiSgé!.....ht«, íégr
oltár is sOtéllien állott, taak két gyertya égeti nyta, slilakolira lekintelt, unlyeken kiírni alig világit»« ineg «z oltár Miuiyoiáiiát és Krisltns |ioll«k. HiSggel ttniou lábát a kereslten. A m* f«í*, minlj A p»r»«Us«ionyok éppen ekkor kntdték rá
fényié pont, csillámlott A gyertyákból, melyek már-....... vagy liléd (er. Iiogy :
már ttlvig égttk le, vékony Itlst nm.-lke.li-U, betöltve műikor i Ijr.n a végső éra .
e/ésten a« oltár k.lrlllotti tért. A lányka f,«»egul,suéi,ll,, utónké lmját, mely
Az oliár lépőinél egy öreg ember és egy kis két kiesi,ly Miamira roll ontva. Az öreg vonta
liu uiotusxkéll Az egyik seperi, .1 másik .1 szényn- m«gár» llgyelmél, aki közel « le........ ujtajáliot
get igyekezett eltakarítani az oltár lépeiéirél. Ami-[")• tett és Imzogiliii kezilte » tiironyWd légé kötelet.
verebuk esi rí -
kor az asszonyok ablttliajryták az éneket, ballani heteit az öreg caoszogéaát és a verebek .cairij-uléaiU kint, a hóval befutt templomablakokon
A nők közel a kijárathoz ftltek. Még aötétebb lett volna bent, ha némelyik nem gyújt gywtyát, hogy vastag imaköayvéból olvashasson Az asszonyok énekeltek, majd imádkoztak s mivelhogy Kaliksztoviié temetésének napja volt, minden ima ezekkel a szavakkal végződött;„Örök pihenést adj neki, Uram és az örök világosság fényeskedjék neki.
Kaliksztoviié lelkilldvéért harangozott.
Különben a harangozás a délutáni istentisztelet végét is jelentette. Az asszonyok még egyszer meg-; ismételve a kérést az elhunyt örök nyugalmáért, ki ; mentek a templom előtti térre. Az egyik közölök j kezénél fogta a kis Annuakát.
— Kulíkovné — kérdezte a másik — ugyan i mit fog tenni a Mnynyal ?
— Hogy mit teszek? Most megy bestineebe j | Margula István, aki idejár a postával, az majd elviszi |
-- Es ugyan mit fog osinálni a lány besti-
nee.ben ?
—. Azt. amit ilt. Ahová való, meiij"n oda Hisz az uraság udvaráluu majd csak jnegél valahogy.
így heszélgetve inentuk át a téren az asszonyuk a korcsmába. Mindig jobbau és jobban sötétedett. Az idő hideg, nyugodt volt s az :«g fekete, csúnya felhőkkel volt beborítva. A házak ereszéről csepegett a hóviz és a teret sár bor\'totta. A városka kiiwiny, ronda házikóival, .szomorúnak, bágyadtnak látszott, akárcsak ma^a a templom.. Némely ablakból világosság ömlött ki. A tér csöndé* volt, csak a korcsmából hangzott ki a kintornás játéka.
Az asszonyok bementek, ittak egy kis pálinkát s Kulíkovné Anniiskának is adott egy félpohárkáva!
— Igyál, úgyis árva vagy. Azok pedig ritkán élveznek jótékonyságot.
A szó: „árva*, megint eszükbe juttatta az asszonyoknak Kaliksztoviié halálát Kapusztinszkiné megszólalt:
— Igyunk, Kutikovné! Szegény! Alighogy megkapta a betegséget, nagyot sóhajtott és vége lett. Mire a pap megérkezett, csak élettelen, hideg testet talált.
Majd Kulíkovné szólalt meg:
Megmondtam már régen, hogy igy fog járni. Mult vasárnap is nálam volt s a többi közt azt mondtam neki : Kj, Kaliksztoviié, engedd a lányodat szolgálni.
V ■< ■ l A I 4 I K fi í.!. ö N Y
Jtmins 25.
ki* való háborút, a minkat való eitiprást liirtlelik. A egyel. A borravaló)! hozza be a tarifaemelés egy ré-mi plakátjaink legtöbbje pedig ««k • j"«°s ,Me|- j szét. 8 a pei*ó íljelvll borbély segéd_ ijedten vette met áa a biliét. A mi sasaink, turuljaink melleit ott1 éfflro, hogy uelíi nem emellek! Sít. O ««*« lett. rejtőinek ai oliyágat hordozó békegalambok is. At 8 n most állandó l Imrbély alkalmazóitoknál. Kinél angol oroszlán mellé ellenben — ahol < plakát képe a főnök, devalvál a borravalóból a vendég. H a hány-ábrálolja — oda sorakoilk Kanada, Ausztrália, India szór ujabb tarifái testnek ki a főnökök a vendég elé,
mindiw tigrise, jaguárja, leopárdia, mindazért, hogy széttépjen, szétmarcangoljon, felfaljon bennünket. A traiiftia plakát ft|ényes góggel csufondároskodik ellenünk. Kgyik se szói égy \'árva szót se a békéiéi tlsupa eihizakodotlság hirdetője valamennyi plakát.
borbélysegéd ; csak énl
busán sóhajt: nincs más vesztes
Nagy a drágaság. ÍN senki sem akarja meg-j kezdeni az árleszállítást. Már pedig valakinek meg
No hát, akik még beteges érzelgósséggel al|.
kellene kezdeni. Aznlán már a többi ulána megy
rándoznak kölflltOnk, tekintaék meg ezt a
plakát- mindenki nyög a súlya alatt. Szidja mindenki,
gyűjteményt: egyszeriben kiábrándulnak. Kllruségeink | mWí »\'""l««ki
_ . ... Inl.nl A iiiÍéiuii uiru ,,,,I,,L
lm ócska holmiján jól
iíi^ i7gonI\'n»k\'Wrwldig" inig Tv77ejnjtuU<l- A •»,I\'»P W ,örtánl\' térítjük, végképen meg nem verjük őket. Meg kell\'*"". "\'«\'«\'* K^^O.ik egy k.válo jepedig ve,i.Qi.k őket ott is, ahol legdölyfösebbek, leg-! beállit egy termete! mészáros. Ha jól tudom, elbizakodottabbak óh legerősebbek : gazdasági «h pénz- ! lM,rj"\' Mikor l,all> a l,orJ11 Arit\' ügyi téren. Az utolsó aranygolyó a miénk. TériUflk •MW* »• « \'»™*ul : ~ Ingyen, észre ellenségeinket. Jegyezzünk minél több kötvényt W^w «r, «yost kulturális demokrata s adja ol-__j:i. t___»:i.. | csobban ! Végtére is valakinek esak el kell kezdeni
és bársonyszékeken fekete kezd munkások fllnek .. a leheletszerű szférái muzsikát dübörgő forradalmi n^ták. . hercegi dámák uszályait muzsiknők rongyai ... isteni nők káhitó illatál fojtó munkásszag váltotta ytf... ée zug a tömeg é«i nszik a pezsgők mámora helyett a szabadság mámorában és > ujjong és rongyokra tépi a Martini) fÖggönyöket. — Most „burwuj" az uf. • ■•■..
Nem érti költőjének, AreabMfcwnok a szavait. .A gonosz ellen való harcot nem lehet a gonoszság fegyverével forgatni".
A cárizir. is, a kancsuka ellen nem lehel rab-lássál tw (osztogatásul küzdeni l
Berkoö Gyula.
a nyolcadik liadikölesönre. 1
Előjegyezni lehet.a Pesti Magyar -Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjánál és ,a négy péuziutéoetnél.
A kis exlstenciák uj élelmiszerjegyei.
Előnyöket bhlosilii jefyck a kis fövoMmiUkiifk WiiidischgrAtz l^jos herceg közélelmezési mi-
Jagyzstik a hétről.
árleszállítást. Tessék elkezdeni! Számításra kcrnlliníssltfr körrendeletet intézed «z öksxi-h lörvényhatósá-a sor. \'Kisült, hogy termetes mészárosunk azonban goklio», amely-a szegényebb néposzlály élelmiszerrel nem akar a kulturális demokraták hoz tartozni. Ő Vrt|,\', „látását rendezi
csak emelni akar.\'Máshol érvel, hogy kulturális de-
A miniszter rendelete kiemeli,, hogy a szegé-
nii»g az igazság hiteléül.
jsem le\'.t.
hogy
vásáritól
Ebben a hónapiam nem először a háború kitörése óta a borbélyok felemelték a munkájuk tari fáját. A* ember gyanutlauul leült, nyiratkozott vagy IwotválkozoU s azután űzetett a régi dijtzabás szerint. Többet kérlek. Természetes. Benyúlt szer a zsebbe s fizetett még egyszer — In
böl. Azután a borravalóra kerüli a sor. Ili azonban I pontokat szidja. 8 a sok oldalú szidás közi.
J mokiata legyei! az eladó, de ó mint árusító e szop ny«bb néposztály, és a csekély jövedelemre utalt kis i oimben nem akar osZlozni. (Vsak annyit jegyaflnk! wisiteuclák szociális védelme érdekébe* szükséges,
semmi hogy ama városokban, ahol az élelmiszerek eloszlása jegyrendazer alapján lörténlk, elaősorkn, a hadise-Esetleií, formáilan cipőkben játunk Maholnap 11 vW»utalan rokkanlak, h kistisztviselők
még egy-1 kilóg a lábunk a cIpőUl De ázért nagvban tol; ik a\'>áB á,,,,,6lm" ""•"\'•xok r^té, Miknek évI jövMehne ia volt mi-; maximálás. A bőrkereskedó a cipészt, a cipé* aköJt-\'*\'4,M)0 koro,,Al meK n\';\'" l\'»l«<\'Í«. általános élelmi-
....... ináriiiiruollai inu,ilinlxiil,rj.i.,tl..jt ...i . ....:..«. ja i.. -
már megállt. Az egyik emelt. Ó tehát luost gondolt
Ó erre azt felelte; Egyetlen leányoü): nem adom Szeaie már akkor ia\' villogott, majd kiesett1 üregéből, ugy meredt ki. Mikor szemét be akarták csukni, nem birlák. Azt mohdják, hógy halála után is gyermekét nésio. • - \' 4
■ ,Jgy*» (huük el a bái^fkt uiikat még egy
üvegecskével I . .,
A verkUa. jávszani kezdett. Az asszonyok vígabbak lettek. Kulikovné bánatos hangon sóhajtozott: „szegénykeI szegénykéi" s Kaputiuszkinénak férje halála jutott eszébe. ^
— pipikor haldoklott — mondta — ugy nyögött, — de ugy nyögött, ,— s mindig voutatotlab-Imwí htura a gangját, utoljára a, verklivel egyenlő laktusWn énekelte:
, Nyögött, nyögött, nyögöit, Istenem, — de nyögött!"
ség mint a bűnbak igy áll — lizet, liz.-t. kinek ő fizeti meg a panaszát, ezért nem esőbb a cipő.
közön Miuden-soha ol-
INMKARÉKPÉNZTÁR \' NAGYKANIZSÁN a VIII magyar hadikölcsún
hivatalos jegyzési helye. Ugyanott hadikőlcsön biztosítások is felvitetnek.
Mozi a cári palotában.
j • -- : -\'Is élet Ptierviroit. —
Rettenetes állapotok vaunak Szentpéterváron. í*4.\'\' \'"•(!>\'• • rendelet intencióit megért\'
A középosztály imádkozta várja a németeket. Száz-Egyezerre c«k strm kebelt. ^ kintornásnak\' ^zrek hagyják el a váró,\', menekülve az éhhaláltól, \'"\'k
Ilkovnét szintén elfogta a bánat és így szolt Annus- j ,.|„ ^ „,,,„ ^„^ „j llUrlJ.^bjul ^„i ,\' , tl . 1 P\'WaHak el:,\'/, liter lej 8 rubel i. 9 korona, Ints-
\' r*. - ^t^Á^Z&tr^.....
w/rjegyektól megkolonliöztelbelő, más s/.illfl \'élelllli-s/.erjegy.-k liocsáUassauak ,ki
A liatósági rendelkezés nlá tartozó élelmiszerek szétiaztisakor a-lsósorban a csekély jövedelemmel liiró egyének részére kiadoll jegyek váltaudék he és kü-lonésen • oly:: esetbeb, amikor a rendelkezésre álló elsóremlU Kllkségletet képezi étetmiolkk\'ek mennyisége keve.ebb, mint ............ az ím áMundók
részére szttksógwi volna.
Kirendeli továbbá a.i)iini,sztt)r, diogy mindezen löniegfogyaszliis tárgyát .képezó élelmicikkeklien, amelyekre a szerényebb .jövedelemmel .bírók klUőuöseii rá vannak utalva, mint például burgonya, hüvelyesek, tengeri dara stb„ a szociális védelemre rásmuló kevésbé tehetősek adagja magasabbanéllapiUas^lt meg. ügyes cikkekre vonatkozóan az élelmiszerek kiutalása alkalmával maga a miniszter lógja az eltérő adagolást megállapítani.
A mlulMer elvárja a torvényhatóság vezetósé-c .. . megtelelő
körllltekiméssal s szociális érz-Wsel fogja a rendelet-gyakorlatban való megvalósítását biztosítani
színház.
bámult, majd megszólalt, kolonös, ijesztő hangon:
Ha azt mondják, hogy angyal, hát angyal I
elefleg másnap délben kapjon val.uliit az ember.
Ilogy
.,,...., Az utcákon a bolsevikiek páncélautói száoiilds
Annuska már alig pislogott fáradl, álmos bzh. ,..,. ............ ... 1 ""S111""
r " nas rts iisimilyen kis zsvar van, máris ropognak i
mivel, mégis orőseu ügyelte az asszonyokat. Kuli knvtlé tovább Isiszélt.
— Te árva vagy és az árvák az angyalok. Az angyal nagyon jó: Nesze
A Hotel Imparlal Hiró Ligos szlnmflfe. Krdekes. érdekfeszítő. A modern dráma minden kel-léke mellészogódOll, ho^y a siker annál nagyol,I, legyen Nálunk a mull hét három első „apján meni ez a darab. Az újdonság ingerével • lia\'ott* meg llslasy Mariska is játszott, természetes, hogy lOntve v"11 \'"""i* » ....... A darab a drálna szinleréről
,.lia garas. Még ha gyalog is kellene menned necbe, oda találsz, Itisz ó vezérli lépteidet. Kapusztinszkiné énekelni k\'-zib-tl:
géplegyverek, slvilanak a golyók. A házak lakói Dtlotl őrködnekí^^^rlat vau elnevezve. Ott folyik le ö orosz kén,
{rendőrökéi, akik téttétt fegyverrel állanak a, egyes drámája _ |)oklor ^ ,, ^ _ ezek legnagyobb ré,ze a régi lisztekéi hazall, bár hosszas lelkitusa „Un agyonlő Kz i
itt van ; liázak előli, Lesti-1 kerlll ki
fltrdőszobáliaii
„Szárnya árnyékábsn inegírjz Örökké, Az ő oltalmad alalt nem kell félned lobbá". (Vége kov.)
Kgy munkás napi i|,rtés„ «o -80 rubel ,„i„ i",....." ? \' ,imnni«>-\' A ««">i Vázlat az oros,.
.........* havonként kap 400-6^ „ f 5STMl " \'-111\'"*
Ja, m,Ht a „liurzsuj- az „r, a....... maguk mondják 1 a„l \' \' \' W """ *** »* "
A Névában n.r.ló arany napsugár na" ,2 e l^^\'VMW elveszített katona I, fehér cár ablakán... A I ^loL dilr, ^ ]ZLX^^^
1110X1 "" » A rózstmino ..........\'H.T\'^ r«\'»k»™»\' megélő Ahnásy
(t>zony. Igy fa« általában a dráma,
rózsaszínű aalyein- szerepében
JÜNinS 2ő.
7. A i. 4 1; K < ,\'6 L ( NY
amelynek szereplői nagy ambícióval ariják tehetsé. gük legjavát. Tihanyi ujabb oldalról mutatta be magát. Sikeresen. Volt játékában színskála, érzés variáció. Mesteri volt mellette a hatáskeltésben K. Zalai Margit, Jlalasy Mariska diadalai sorába egy ujabbat irhát bo. Játéka életerős itt is, mint mindig. Doktor Jánost illeti ezután az elismerni, Pazar sziliekben pompázott játéka, amely minden izében elsőrendű alakítás volt. Németh Nándor »em cáfolt régi művésznevére. Danist ezúttal is szívesen láttuk fejlődésében. Borbélyból pedig bugyogott a/, originalitás Tragikus fájdalmán is át tört elpusztítliatatlan humora, mint a gomoly felhőn a napsugár, tióxon ele-mébeu volt Nikissé frissebb, mozgalmasabb, drámaiabb. Fodor, Baranyay jól illenek az együttesbe. így lent nagyjál^tH ^(ably.^nielyen,.^ Iloíel Iinpcrial szereplői \'eilíéfyi\'zkednek Őrömmel néztük, örömmel el is dicsérjük meg a szereplőket ,(Uak a publikum érdemel megszólást. Ellnek java része, nem tudja méltányolni a drámát. 8 ex zavarólag hal a darai* gördülékeny menetére. De az sem hülyén való, hogy kia gyermekeket visznek a színházba
(\'sl)törtököii a ■ TókéloteH unazony, Lehár operetté UerxeU sok örömöt a lelt háznak Tihanyi, Pelerdy Ktel, Fodor, Borbély, Hampel. Ilona voltak a főszereplők s nevükön, művészi hírnevükön nem ts.ll csorba Hangjuk Unom, játéjeftfc, táncuk közvetlen, a líszités elsőrendű, a zenekar precíz, határozott — h - mindez* hatásdusan érvényesíti az előadás folyamán.
Péntekén (iózon IWIa tlgyes rendezésével a Heidalbergl diákélet került szilire. A kitűnő darab. zsúfolt ház elélt játszódott le. A. főszerepet H alany Mariska és |\'ápp István játszotiák fényes sikerrel A többi szereplők- Tilmnyi, Doktor, l«eövey. Borbély, Baranyai,. Fodor, Tórday, Bólyom, Dapis, Német és Torkos tehetségűk legjavával járultak hozzá a darab sikeréhez.
Szombaton a . Orftirdiakiráiynó" ment Már >\' «gy alkalommal foglalkoztunk. vele, -most nem akarnak ismétlésbe esni.
Vasárnap Oécy István legjoliT* népszínművét az Ördög mútkuju4 adták szép számú közönség | melleit A darabról igazán a legjobbal Írhatjuk. Szi-\' nésaeiiik. egy tői-egyig mind a legjobbal nyújtották! éa méltán rászolgáltak a közönség \'elismerésére. fyitár Márton szerepében Doktor János bfebizónyitólla ki-váló tehetsegét, hogy elsőrendű szilién. Vernes^ Judit szerepében Pderdy Etel bájos és ke Íves volt. .Pál Miklós, kovács legény Tihanyi Béláról atlntén a legjobbat mondhatjuk. Hires Firtos fi-rtván Borbély Sándor zamat<*s játékával és kltüt)ő Inímorával jól mulattatta a közönséget. — Meg\'kell í-mléteznünk Halasy Mariska a társulat jeles - rtiflvésznójéról, kiről a legjobbat írhatjuk. Minden \'szerepében művésziesen megállja helyét. A t«"bbi szereplők, Oózon, Hampel Ilona, Halasyné, tehetségük legjavával jirultak hozzá a .darab sikeréhez.
• Hétfőn, kedden és szerdán Bródy flúndor újdonsága itt először A szerető. Színjáték 4 felv. Csütörtökön Bocoacolo, pénteken Mozitündér, szombaton d. -u. Longyelvór, este Cigányprímás, vasárnap délután Tavasz é-« nzerelem, estn A calkÓH.
, 19-én vezette oltárhoz nemes zados Nagykanizsán.
Uál Imro honrédwá-
Hősi halál
A DÉL-ZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR Ü-TÁRS. NAGYKANIZSÁN
mint hivatalos aláírás* h«ly
Tálnándi .lózsel, 20-a.s lionvódlöbadnagy, n budakeszi Jözsof-szanatérinmhan a mnlt héten ki-
Tátnátidi József a hálwrn kezdete óla teljesitolt H Vl|l. IMJJír h sdl kö I Clönri katnnai szolgálatot s az összes h«rnt»rckHii knwlntt, jegyzéseket az eredeti feltételek mellett elfogad. miközben tOllh logénynégi és Matti Irtbnrus érmet A jegyzései előmozdítására a legmagasabb
összeg erejéig ez M december 31-ig ■*\'/,•/„ azon-
A hós katona, nkf 11 esáktnfnjtii áll. taniUV (HÍ 1924. jnHtns 30-ig P/, melleit lombard M-ké[izn intázetnák nOvéndéko volt,\' it harctéren sze- csöHt nynjt.
rézte gyilkos betegségét,* intdy aö éves korában ol-1-;--
lotia ki ilju eletét. Nyugodjék békében I Korlátossá* as Iparengedélyek kiadását.
Az árdrágítások és a lánckereskedelem meg-KülfOldün élő felmentettek bevonulása. (4r0, „w„„
A hadtlgyininiszler rendeletei adott ki, hogy a helyesen korlátozza az iparengi-délyek kia<láaát s ezt külföldön élő 1894 -1899. évfolyamú felmentettek- mígyon hely hcii eselektti, mert az a hallatlan uzsora nek be kell vouuhiiok akár ideiglenes, akár bizony- >mi piacunkon a Zöldségtől fe) mindenig uralkodik talan időre szóló felmentésük rojt. . példátlan az egésk országban úgyannyira, hogy föld-
A rendelet alól csak azok vétetnek ki. akii? > művestől terményt megvenni lehetetlnn addig, amíg íványaművekben vagy vasútnál dolgoznak tköziUi vas- az 2 -3 kofa kézen keresztül- nem ment. S ennek utak) alkalmazottjaira a kivétel néni xzól. Akiknek a egyedüli megakadályozéja csak a piaci áruk keres-| rendelet értelmében be , keU vonnluiok, azok ujabb kü»lés«Vo feljogosiUV iparigazolványok kiadásának kor-: hevárási engedélyt nem kapliatnak látozása az egyedüli eszköz, mely régre tán ntját
Dr. Barackasedő.
A Kecskeméti lapokban olvassuk a következő hirdetést; ^t . , ■ t, .
\' Juif\'ftMM. Iialal. munkablrA várost tUalviselAli bsrsckaiMUst* ajánlltomsk. Dijagá* f* ellátás alku AjinláU* a klaárthualalKa lútltnílfl.
Kgy pillanatra a nagyszerű Amc>\'ikál>^ álmodjuk magunkat, ahol scmilyen munka sem szégyen, és minden munkát elvégeznek a leggazdagabb, legelőkelőbb emberek\' Vf., Voltj/pjn^\'jniagyar szolgabíró, aki New^forjc. utcáin cipőt lifOÜlQtt,. Ispiert^nk gatdag misboici szeszgyárost, aki\'\'VViisliínglohbaií\' egy éjjeli mu|atf>Ji*ilyen zonKorá^U^|«|Mliiu|ljlralozi^ári ügyvédről. áki dákokat KMMP8h rranciskif kikötője-b«\'ii. Az idén< pedig daktm* juritokk szedik m^jd 1 Kecskeméten a barackot..\\
HáeaaAágkötós. Ilj. Kirchknopf Káfoly f.\' lió 28-én esküdött örök Ju}séj|[et l>barso \'jttyrtóru Fiiimé-
baii. Szerencsek iváiiatai likkal kapcsolatban ezúton megemlékezünk ezen bázawáglíötósról, mert e föl-diliktől 1915 és 1916b^ több ízben és különböző harcterekről megörökítésre méltó liarci cikkek és költemények jelentek meg lapunkban, amikor a leg-liorzasztóbban tombolt a/, proszokkal való titáni küz delmüak.
A hadifogolytartó gazdák
fogja vágni a további taxiórának.
Kilenc\'óv múlva megkerült flu Kilenc év.vtI ezelőtt történt, hogy Péterfy Pál aradi fökalanz Árpád nevü fia ellünt. A rendőrség erélyesen nyomozott utána, de az eltűnt finra nem i;| akadUvk .rá- X>ak wnyit lelett .kidoriteni, hogy a gyermek .utolsó utja a Maros partja felé vezetett és ebl>ől azt következtették, hogy a folyóba rrtette magát. A Iliiig évben Péterfy Pál ciinér^M.levél j«t Droszonoágből,. a.melylwn kilenc ér óta eltűnt fia jelentkezett. Megírta, hogy a szidei (láb<»r latrán inWre küldjelek neki levelet Oroszországba. Május 19-én ujabb levél jött az eltűnt fiútól, a melyben azt tudatta szüleirél, hogy\' a fogságból megszökött és átjutott a« orosz batáron. A fökalanz erre a fia keresésére Indult ré* a Ivljpberg melleit fekrő Kn sx-nól)a rá is talált kilenc évvel ezelőtt ehünt gyeri lekére. A fitt elmondta, hogy azért szökött meg iia-zulról, mert ro*sz bixonyitványa volt és félt a szüleitől. Besztercén-, Szatmárnémetiben, Muukácson, Már-marosszigeten, Kassán, járt később pedig egy uradalomban alkalmazták mint lo\'ápolót. A mikor a háború kitört, a 17 évea fin Munkácson önként jelentkezett katonának. Október 19-én azután orosz fogságba került A sok .szenvedés megtörte és ekkor határozta el, hogy a fogságból tudatja szüleirél, hogy még él. A menekültek róazére adakoztak: Arany István én neje gyűjtése Zala-Karos^20 K
felhívatnak, hogy a nálok alkalmazásban levő összes. . ... • ... .. ,
hadi foglyokat kivétel nélkül e hó 29-én. szo,,.balon f\' \'jlnky H.rschler és F.a. AUődomWn, Herceg délután 2 órakor a szokásos hslye,, orvos,izsgálalra Eszterl\'^ ^ "rada mának főpénzt^ K.smarton ... ...... . .. a. ! 100 -tört K, őzv. RzegŐ Oyuláné 12 K, Kádár La-
A Néptakarékpénztár j
Nagykanizsán, Deák Ferenc-tér 10. szám/
elfogad hadikölcsön jegyzéseket, — koronás heti befizetések alapján. -
KftsaUbbl falvlligaaitáaok a klvatalas órák alatt a* tatásat halyla**4baa
- : ■.......■■„\'...—i adataak. ■-!-- ----------- .
annál is inkább hcinulas-iák, Inert elleneseibon elle-nök a legstigoriibb "megtorló intézkedés fog foganatba vétetni.
Ugyanakkor minden egyes hadilogoly után 2 korona orvosvlzsgálali dij ólt a helyszínen azonnal lefizetendő. A kiskanizsaiak az oltani, a nagykank, zsHÍak pedig az itteni városháznál kötelesük igazolványaik felmutatása mélíéíí jelentkomi.
.-»»,. FogotyityUttdnlarló.
Házaaaág.
Oriapii Sommer Sándor bájt)^ leányának Katinkának folyó hó 18-án esküdött örök hőséget Ötvös Oszkár tartalékos hadnagy Nagykanizsán.
Stern Sándor kedrea leányát Orétit folyó hb
I josrté úrnő I kis leány ruha, Rosenthal Jakabné 1 jbliiz, Balázs dr. Schlifferné úrnők többféle ruha-j nemű — Kzen adományokért hálás köszönetét fejezi I ki az Krdélyi menekülteket gyámolító bizottság Nagykanizsán.
Adakozzunk a n Vörös Keresztinek is a kíUontiK m Rokkant alapja« javára.
Ssinháai hlr.
Hétfőn, kedden ós szerdán Bródy Sándor világhírű Kzlnmfl újdonsága A ózerető kerül színre. Bróily Sándor remek színműre Budapesten 100-nál több előadást ért el, hisszük hogy Nagykanizsán a 3 napon ál színre kerülő iíjdonság telt ház előtt fog lefolyni

/ A i, A i iHi\'in
Jegyezzen elő mindenki tehotsóge szerint a nyolcadik hadikölcsöttre! Hadikölcsönt jegyezni hazafias kötelesség! Előjegyezni lehet A PESTI MAGYAR KHREÖKEDELMí BÁNKNÁL ós a négy pénzintézeteknél
líi
1EBLI1"
) .........................A DáDaválasztí
Nagymozgó Jíagykimiz "\' \'■uk"cs íögim"\'
mindennap tartatik előadás 9
..... ... vaskos munka a pápaválasztás tör-
Kr/Séb(íM# SZtirVÜS-ÍSZii jlod i té»cli fcjM&ével foglalkozik, amigaz jelen
alakjához írt. Mindenkinek érdekes és tanul-Az ujonnaft átalakított niodörn nagytefmében ságofj olvasmány, amely mig egyrészről szigo
tuan tulopiányos. másrészről könnyed stílusúval, élvezetes olvasmány. A világtörté-hol mirtdig a legújabb, legszebb és legérde- nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. kulturrmlx-r tudásnak szükséges része. A közönség. Mindenik előadása a kinematografia mű ára ,| korona. Kapható Ifj Wajdits József legelsőrendfl, legújabb s legremekebb alko könyvkercskedésél>en, Nagykanizsán tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb - Az „Élet" ></.épir..dalinl müvészi-tl In-ii
s tanulságosabb műsort sem a budapesti. \'-I\'"1 ( » A«d\'" J««*-l| vatdug laiUloni «r
sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. ,,rk,M "s \'A k; P\'VíT""! kí: Aukil",,A l.J,",t;
A DIJDI IM, \' 1/ I- • .......... ii|\'\'.ilj il» •• I«u>óink fia\\flnit\'liH. S/.«,rk»,H/!fi.,i«,g
A nBERUN színház agilis igazgatója min-; ,ls . B(|l| , , rj ,„ 15/,. -
dig a legújabb és legválogatottabb s légér , Kléfuo.tá á. l.l-voi 6 kór. MiitanánjK/áiii.H kén*.) tékesebb moziműsort mntatja jbc. finom mű svmü^I kuld a ki.u(6l.ivuinl.
Kmlro, Porzsolt KAI mán és iiiá-ok inuk cikknUi, liclsó iíit]íiVa(ársHÍ a iöt\'lii közt Kaisá-iyi Zoli\' Untkay flvörgy és O^erini Aildor, N\'igy tötíllft\'i Kajái rxiziiivsl tmikilőtt cikksorozatot k •*<i»*CI llwlltH a A pápaválasztás jogtörténete cs vidéki hziubázi furcsátokról. \\ Magyar Színpad " " ulÖlizeiési ina «gy évadra 2tí kor . <\'g.V hónapra 8
kor A kiadóhivn\'Ml Budap si Vili. Rökk Szilárd-iiIca 1". Kivánnlra »uy kiMg ingyoii kmd niíilal-váii)Kváinot.
vészi Ízléssel összeáll tva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A ..BERLIN- nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap ^„j,,,,, 5, 7 é$ 9 órakor Vásár- és ünnepnap, fél 3 5, 7 és 9 órakpt1 A m. tisztelt
„Vasárnapi Újság" iiiímI<-ii s/.ám;
cazdiiif iin mik- i-liMI
kii\\iiik>i"íval 1 gíic^tifunk^t Ur\\ Mt\'gruiidclh t\' ári aj-i ÜjsiiilM klnrtAhiva\'airí\'n\'i (Hiidiipi\'st IV.
napi
lel.i
isi ára M.\',.\'\\tí li
I iol.-i.ik iÍl-k. \\ „Va^iiniui Ilikor. Miit. ,Vilá*
1Kb
Kgy.l.-l l..»M i
rtMiiHlinfl nag.ar nép
i*i\'Hiára,
oifa 4 ) • gyaiiitt
l.\'L\'olCNÍ.hlt llj>líi
4<i fillér.
Magyar Szüipad. Hud «p -gv íl-i\' é < tei.ei uaplliip\'ii ii/. Krénfj Nándori qik»>*iiWlM>.i, ii.i<,\'tti -lóiíA Magyar S^pad (••)•• SMII\'[ közönség 1 in • fiÁrii iíImii. Mcnipis i.kunílis inűvésti iájukkal szives pártfogását és az előadáson való pon «*i-kk-íi;ii« n.-ifi fiválö riók kö/jvinfiködésétol pdénik i tos njegjelenését tisztelettel kéri nn-t: é* napról.napra m s/.i .há/., *.•«••, v..riéi- és J
a 7 irA7PATrtoÁr 1 mi ízi tiiiimiliól TdóiVérde\'o-K kö*l«\'inéiiyiki»u frissI
AZ IGAZGATÓSAG hj|,,k,.„ „ |„l,„. ,,,,.„k4k.,n ....................
Kirjilk HnUlíUel a u. { totfusi/fel, hogy a <■.l.\'-k .r.iiilin.i ■•» mi/Aai liir.-iv.-l h. K.|.|iK jégyrikát Itktlilig llőie mtguillam tthxsMietttí. .............. ||.„..j K. f.Mir, M„jnir hVivu.-, N»tv 1
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredétl, meg-bizliató, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál 1(7.
Az ÚJSÁG
I\'OMI\'IKAI NAHII.AH
olfíftftinak.
ELÖriZETáSI ÁKAK: Egiax ..r• . . Bt korosa.
FéUvro.....3B „
N.Hy.Hivr. . . . . 14 K. - f, E(y hli.pi. ... 4 K. 70 r. MBiirendel&rti cim A/, UJHAU KIADÓHIVATALA Budupoxt, VII Rákócr.1 ub 54 asáro
es a
hmóharnioii kákát
1-söiTüilil Mrnyl iijaiilok;»liírolcsóhb árórl. TovábÍKv: Üe«íMlüU. ciíorák. ié/íuvólian«\\sy,(\':< k, íffvti-hit. klaríii^Kok. dohok, cimbalmok. rs
lemezek nagv választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
ha 11 1 r kv 5 (\\s k e< I és t; In11 i.
iVAOYk ^M\'/S w i)i: Ui-TUt 1. S/ÁM
1 -Víi\'Hl.lf.lo I, III rsv,(l - jivil ls ., ()|fi) rtdtiK.!! l\'i.
Sííinííu ■ UP..M.,,, „i Wifé, JóW M4ÖW5Ü. 7-----/-—-
.(1