Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.9 MB
2010-03-10 09:45:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
601
2869
Rövid leírás | Teljes leírás (132.13 KB)

Zalai Közlöny 1918. 026-029. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

57 évfolyam »
NAGYKANIZSA 1918 julius 3. SZERDA
16 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkeaatöaég és kiadóhivatal DéAktír 1 Talafaa > laa. - *lr<ut*««k lljnakia amarimt.
Kemény Láaxló
f«l«lo> • .»> ■•,..10:
Erő* vándor
"uagjálanik\' hatan Bntkél
BUIaaUal irat Ugf lm U kai, MMna • karaaa, iM|«<évri a kimt H fltMr. — I|iu aataa jaa » a»Ua. ..
Háborús emberanyagunk veszteségi és annak pétlása.
Irta: PÉOBI DANI Az elmúlt hónapokban Ünnepeltük koszorús költőnk, Arany János századik születésnapját, aki békeidőben imigyen pengette lantját: ,Egyre halnak, egyre halnak, szine-javo a magyarnak, Itt is egy név, ott is egy név, hányat elvisz mlnűen egy év.* Hát most, az immár 48 hónap óta duló világháború hány embert vilt el?! Annyit, amennyi majdnem katasztrófális hatással lehet nemzeti létünkre!
Ennek a vérveszteségnek a nagyságát szeretném néhány statisztikai adattal megvilágítani, hogy a mezielen tények okainak feltárása után esetleg majd módját tudnók ejteni, hogy miképpen enyhithetnők komoly munkánkkal ezen katasztrófa súlyosságát.
Népszaporodásunk, mely az európai államok között béko Idején Is majdnem az Utolsó helyen állott, az utolsó öt évben a következőképpen alakult:
1919-bea------(- 13 •/»
1913 t»n~ —----II •/„
1914-bea —\'---— -f 1-12 °/„
1916-ban------8\'í •/«
1919-ban----\'--6-6 •/»
Az első három (1012., 1813. és 1614.
év) adatai Szerint 21\'/, millió lakos u:án Magyarország Horvátországgal együtt az
egész magyar birodalomban évei\\kénti sza-
porulatunk átlag 252 000 ember (olt, három év alatt 7501)00 ember.
Az !8I5/I6-Iki háborús évek alatt, an.időh a +13, illetve 11*2 és 11%,, szaporulat ellenében átlag minden 1000 lakós után 6 0 lélek fogyását kell számítani, e kél év alatti veszteié jUnk a nagyobb halálozás és a jóval kisebb számú születések következtében 146.000 lelket tesz ki az előbbi három é/hez viszonyúvá. Ha ezen tényleges veszteséghez hozzávesszük a három ev előtti évi állagos szaporulatot, két évre évenként 2$2\'800 embert, akkor ezen a cimen két évi veszteségünk összesen 654.800 ember.
Horribilis szán! Megdöbbentő lehet mindnyájunkra, ha elgondoljuk, hogy a front mögött, békés típlgárok közt ily nagymérvű- két év alatt St emBBrvusztoiég! Hu ezen veszteséghez hozzávesszük a világháború forgatagában elesetteket, amely szám bizonyára még nagyobb volí ennél, én azonban csak akkorára értékelem, mint a fenti veszteséget, akkor összes háborús anyagveszteségünk 1916. december 31-élg kereken körülbelül egy és egy harmad millió ember. Olyan szám, mely hazánk
állami létét már most is erősen megtámadta, most, amikor a világháború forgatagának megszűnését még nem remélhetjük, amikor a várvavárt béke nem vethet véget a háborús pusztításnak és ki tudja, meddig vérzünk ezer és ezer sebből, mondom, most elsőrendű kötelességünk legalább a békés veszteségnek nagy fokát enyhíteni, ha ei lehetséges I
Pedig lehetséges! Lássuk, hogyan?
Még béke idején kötelességünk lett volna az addig is nagy halálozási százalékot csökkenteni, de ha már akkor elmulasztottuk, most százszorosán és sietve kell a mulasztást pótolni!
Ezen pótlás módjait szándékolom étinteni éa azokra az illetéke* körök figyelmét ráterelni.
Ha valami bajon segitenl akarunk, a baj okát kell megkeresnünk. A baj főoka, tudjuk mindnyájan, a háború, de ennek megszüntetése nem tőlünk függ. Nagymérvű emberveszteség többi okaitól a statisztika ad lelvilágosttáít.
Hazánkban 1614-ben élve született: 648,855 lélek.
Halva született: 15.446.
Szaporulat: 208,841.
Halálokok: i. Halva született 15.446.
2. Hét...