Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.9 MB
2010-03-10 09:45:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
629
2925
Rövid leírás | Teljes leírás (132.13 KB)

Zalai Közlöny 1918. 026-029. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

57 évfolyam »
NAGYKANIZSA 1918 julius 3. SZERDA
16 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Saerkeaatöaég és kiadóhivatal DéAktír 1 Talafaa > laa. - *lr<ut*««k lljnakia amarimt.
Kemény Láaxló
f«l«lo> • .»> ■•,..10:
Erő* vándor
"uagjálanik\' hatan Bntkél
BUIaaUal irat Ugf lm U kai, MMna • karaaa, iM|«<évri a kimt H fltMr. — I|iu aataa jaa » a»Ua. ..
Háborús emberanyagunk veszteségi és annak pétlása.
Irta: PÉOBI DANI Az elmúlt hónapokban Ünnepeltük koszorús költőnk, Arany János századik születésnapját, aki békeidőben imigyen pengette lantját: ,Egyre halnak, egyre halnak, szine-javo a magyarnak, Itt is egy név, ott is egy név, hányat elvisz mlnűen egy év.* Hát most, az immár 48 hónap óta duló világháború hány embert vilt el?! Annyit, amennyi majdnem katasztrófális hatással lehet nemzeti létünkre!
Ennek a vérveszteségnek a nagyságát szeretném néhány statisztikai adattal megvilágítani, hogy a mezielen tények okainak feltárása után esetleg majd módját tudnók ejteni, hogy miképpen enyhithetnők komoly munkánkkal ezen katasztrófa súlyosságát.
Népszaporodásunk, mely az európai államok között béko Idején Is majdnem az Utolsó helyen állott, az utolsó öt évben a következőképpen alakult:
1919-bea------(- 13 •/»
1913 t»n~ —----II •/„
1914-bea —\'---— -f 1-12 °/„
1916-ban------8\'í •/«
1919-ban----\'--6-6 •/»
Az első három (1012., 1813. és 1614.
év) adatai Szerint 21\'/, millió lakos u:án Magyarország Horvátországgal együtt az
egész magyar birodalomban évei\\kénti sza-
porulatunk átlag 252 000 ember (olt, három év alatt 7501)00 ember.
Az !8I5/I6-Iki háborús évek alatt, an.időh a +13, illetve 11*2 és 11%,, szaporulat ellenében átlag minden 1000 lakós után 6 0 lélek fogyását kell számítani, e kél év alatti veszteié jUnk a nagyobb halálozás és a jóval kisebb számú születések következtében 146.000 lelket tesz ki az előbbi három é/hez viszonyúvá. Ha ezen tényleges veszteséghez hozzávesszük a három ev előtti évi állagos szaporulatot, két évre évenként 2$2\'800 embert, akkor ezen a cimen két évi veszteségünk összesen 654.800 ember.
Horribilis szán! Megdöbbentő lehet mindnyájunkra, ha elgondoljuk, hogy a front mögött, békés típlgárok közt ily nagymérvű- két év alatt St emBBrvusztoiég! Hu ezen veszteséghez hozzávesszük a világháború forgatagában elesetteket, amely szám bizonyára még nagyobb volí ennél, én azonban csak akkorára értékelem, mint a fenti veszteséget, akkor összes háborús anyagveszteségünk 1916. december 31-élg kereken körülbelül egy és egy harmad millió ember. Olyan szám, mely hazánk
állami létét már most is erősen megtámadta, most, amikor a világháború forgatagának megszűnését még nem remélhetjük, amikor a várvavárt béke nem vethet véget a háborús pusztításnak és ki tudja, meddig vérzünk ezer és ezer sebből, mondom, most elsőrendű kötelességünk legalább a békés veszteségnek nagy fokát enyhíteni, ha ei lehetséges I
Pedig lehetséges! Lássuk, hogyan?
Még béke idején kötelességünk lett volna az addig is nagy halálozási százalékot csökkenteni, de ha már akkor elmulasztottuk, most százszorosán és sietve kell a mulasztást pótolni!
Ezen pótlás módjait szándékolom étinteni éa azokra az illetéke* körök figyelmét ráterelni.
Ha valami bajon segitenl akarunk, a baj okát kell megkeresnünk. A baj főoka, tudjuk mindnyájan, a háború, de ennek megszüntetése nem tőlünk függ. Nagymérvű emberveszteség többi okaitól a statisztika ad lelvilágosttáít.
Hazánkban 1614-ben élve született: 648,855 lélek.
Halva született: 15.446.
Szaporulat: 208,841.
Halálokok: i. Halva született 15.446.
2. Hét éven aluli gyermek 163.805.
AZ ÁRVA.
Irt*: S. H.
II.
— Csend legyen! — kiáltotta Kulikovnó. Majd a lányhoz fordult:
— Te ostoba, tudod-e ki van fölötted ?
— Angyal — mondta remegve a leány.
— Te kin irv*, te kis eperszera, férgecskóje az Istennek! Szárnyas angyal — mondta izgatottan Kulikovnó, majd megfogva a gyermeket, magához kezdte szoritgatni.
A lányka sirni kfzdelt. Lehet, hogy fejecskéjével, melylyel eddig semmit sem fogott fel, kezdte megérteni helyzetét.
A korcsmáros az asztalra könyökölve aludt: a verklis is abbahagyta a jálékát, mert érdekelte az, amit látott
(Jaend támadt, amelyet azonban nemsokára lódobogás szakitolt meg és egy férfihang, amint rászólt a lovakra!
— Pszt l
Majd nemsokára megnyílt a korcsma ajtaja s belépett azon Margula István égó lámpással kezében, melyet a* aszóira helyezett. Kezeit dörzsölte, hogy felmelegítse és rászólt a korcamárosra I
— Adjon ide egy üvug pálinkát!
— Margula - - mondta Kulikovnó — ezt a kis lányt elviszed Lestinecbe.
— Persze, hogy elviszem, mert hiszen meg-; parancsolták — felelte Margula.
Majd körülnézve asszonyok csoportján, igy
•sóit:
— De felöntöttettek a garatra, mi... ?
— Hogy a manó vigyen el I —- mondta Kulikovnó. — Inkább hallgasd meg, hogy mit mondok. Ez a gyermek árva, tehát jól vigyázz rá. Tudod e, hogy ki őrködik felette?
István nem tartotta szükségesnek, hogy feleljen erre a kérdésro, hanem kezébe fogva a pálinkás üveget, kezdé:
— Hogy a.. .
De nem folytatta tovább, mert inni kezdeit. í Egyszerre összehúzta az arcát, köpött egyet és igy j szólt:
— Hiszen ez csupa víz Adj nekem a másik . üvegből.
A korcsmáros a másikból öntött István kiitta. >
— Ez már többet ér!
Margulát ugyanaz a veszedelem fenyegette,1 amely előbb az asszonyokat érte el.
Kiürítve vagy öt üveget, teljesen megfelejtkezett lámpásáról, melyben már a gyertya tövig égett. Félálmosan megfogta a gyermek kezét « rámordult:
— Gyere már, te kölyök! Az asszonyok ekkor már mindnyájan aludtak, ■
a kis Ancsát egy sem áldotta meg. Anyja Lupiazkor | temetőjében feküdt, ő pedig Lestinecbe ment. j
Kimentek, felültek a szánra a elindultak. a szánkó eleinte alig ment a sárban, kéeőbh azonban kiértek a széles, hóval va»tagon beborított útra. Re. pültek is a lovak a puha havon, inig messziről a kutyák ugatását lehetett hallani.
Mentek, mentek. István hajtotta a lovakat, közben pedig énekelt a. bajusza alatt. Nemsokára elhallgatott; feje jobbra, balra ingadozott, mig végre elaludt. Azt álmodta, hogy szidja otthon az ura, amiért a lovakat lassan hajtotta Annuska nem aludt, mert fázott. Tágra nyílott szemmel nézte a hófehér mezőket és Margula széles vállait. Anyja halálára is gondolt annak halvány, sovány arcára és nyitott tferaére — ós érezte, hogy Ő ezt ai arcot nagyon szerette és hogy már nincs senkije é* nem is lesz soha, akit ugy szeressen. Hiszen saját szemével látta, hogyan temették el anyját Lupiszkorban. Ha visszaemlékezett erre, sirni szeretett volna a fájdalomtól. De fázott szegénykének a lába s elsírta magát — a hideg miatt
Habár nem is volt \'fagyos idő, a hideg mégis csak tűrhetetlenné vált. Istvánnak legalább belül voK melege. Az se bántotta, hogy lovai az erdőbe érv*, lassackán kocogtak, majd letérve az útról, nekimentek egy kőrakásnak a felfordították a «ánt István ugyán felébredt erre, de nem tudta, hogy mi történt.
— látván I
- Mit kiabálsz ?

SALAI KÖÍI. ÖNT
JUL108 a.
3. Ferlóiő kórban 7 éven felüli gyermek 61.488.
4. Felnőtt ember gümőkórbau 40-848.
l.áljuk ezen adatokból, hogy a nagy
veszteséget az emberéletben a gyermekhalandóság okozza, I. a halva születetlek, 2. a hét éven aluli gyermekek, 8. a hét éven felüli gyermekek a ferlfiiő bajokban, 4. következik a gümőkér.
Ha tehát sikerrel akarunk őzen még béke idején is állandó baj ellen védekezni, akkor gondoskodnunk kell a legnagyobb mérvű csecsemő- és anyavédelcmről és minden eszközzel küzdeni a fertőző bajok és a gUmőkór ellen.
Az összehasonlító európai statisztikai adatok szerint a gytrme!<halélozási arány rosszasága tekintetében első helyen Oroszország áll, utána jön második helyen Ma gyarország. A legjobban áll Norvégia, annyira, hogy ha lálunk is olyanok volnának a viszonyok, akkor 100.000 gyermekkel több maradna életben, tehát ezen egy tételben megjavíthatnék mérlegünket 100.000 emboi életével.
Az összehasonlító európai statisztika szerint a hét éven felüli gyermek lerlöző betegségekben elhaltak számát véve az utolsj előtti helyen vagyunk, utánunk már csak Szerbia következik. Ezen tételen évenként veszteségünk U 1.488 lélek, egy millió lakós után 1752 halálozási mutathatunk fel. Ezt u számot kellő intézkedésekkel csak annyira letudnák- nyomni, mint Németország, ahol egy millió lakós után ezen ,
\'bajban évenként 870 ember hal el, akkor I máris 50% esnék a mérleg javára. De ezen tételnél még ennél is többet remélek, mert például 1915-ben és 1010-ban elvosztettünk csak hólyagos himlőben 8015 embert, melyből kellő időben elenyésző költséggel, de annál több igyekezellel legalább 7500 embert meg lehetett volna menteni, ha a véd-| himlőoltási törvényt a halóság olyan erély-lyel kezelte volna, mint teszem a pénz és véradót. így tehát itt is megmenthető lett volna 34.000 ember.
Mint utolsó nagyobb hulálok szereppel a statisztikában a felnőttek gümöMíja, 40.848 halottal.
Az összehasonlitó európai statisztikai adatok szerint a gümőkóros halálozásoknál rosszaság tekintetében első helyen áll Magyarország. Minden mijlió lakós utan 3741 embert veszítünk évente gümökór folytán. Portugália ezzel szemben 1185, Németország 1753 embert. I la tehát nálunk is csak olyan volna az arány mint Németországban, itt is megmenthetnénk évente 250,000 embert.
Összegezve az eddigi udulokat, megmenthettünk volna évenként 100,000 csecsemőt, 10.000 halva született gyermeket, 34.000 fertőző bajb.tn elhaltat, 25.000 gtí-mőkórban elhaltat összefen 1119.000 emberéletet.
Adakozzunk a , Vörös Kereszt*-nek és a kaloitúii „Koikaut alapja" javára
— felfordultunk.
iBtván megkérdette: — Mi fordult fel ? az llveg? — es elaludt.
A leánylta Mit a szánkó mellé óé öastetsugo-rodolt, ahogy csak bírt. I>e pár pere múlva eri\'men fázott, tehát kelteni ketdle megint az thál:
— István 1 >
Ab mag se mukkant
— látván, fátum, ateretník fölmelegedni 1
Majd nemsokára:
— litván, án gyalog megyek.
— Végtére csakugyan elindult, lígy tetszett naki, hogy közel van már Lestineohez Az utat in merte, hisz minden áldott vasárnap átjártuk oda a taiuplomb*. I>-■ inoat egyedül kellett mennio. Azon-ball oly világos volt, akárcsak nappal Anniikká az erdőbe nózelt, aliol fekete fatönkök hevertek éleaen elntA.li,- a foli^r, havas talajtól. Az erdőben mély CMMid honoll, ami a leányt érán földemmel töltötte el. A faágakon itt-ott olvadozva feküdt a hé, némelyikről erőeen csepegett, szétfltódve a lentebb álló kisebb-nagyobb ágakon. De ez volt hz egyetlen limtg az egiWz erdőben. Másknloubeu körös körül csend volt\'. t>,end ,ls — némaság.
Az eg/etleji ólő én mozgó lény eme rettenete" mofdiilatiam ág Utepette, mint egy klealnyke, fekete pont volt Annuska. A maga, szánalma*. gyenge le-reiatée, ott gázolt az éjszakában, az érdében « a havon, tele reménységgel.
Van ahtian valami oaodálalos, hogyha az, aiui gyenge, erőtlen, láadja magát valami neliét munkára ót bizik a< 6 megdönthetetlen ertjében A lányéiig sokat ment, mjg vágre elfáradt. Akadályozták a meuéabeu nagy botosai, melyek mindig le akarlak
eauini kicsiny lábairól. Fárasztó volt a hóból kihúzogatni a nehéz botosokat. 8 fimellett a kelével sem bírt magán segíteni. Az egyikben keszkenőjét tartotta, a másikban azt a til garast, amit Kulikovnétől kapott.
Attól fáit, hogy a hóba hullnak. Majd hangosan sírni kezdett. Kgysierre megállt, mintha meg akart volna arról győződni, vájjon hallja-e valaki. Csakugyan hallott valaki, — az erdő. Az olvadó hó vitónek csepegóse oly fájdalmat hangot adott. A gyermek mind lassabban haladt elóru. V ajjoil el nem tév.d-e? De ugyan hová? Az ut ntélee, lehór volt, kétoldalt sötétlő Iákkal szegélyezve, A leányka a gyengeségtől fáradt, álmos kezdett leuui.
i.etlli egy l> alá. tízeméi be-behunyódtak. Némelykor ugy tetszett neki, hogy a leliár, havas utón anyja közeleg. Nem jött senki. A gyermek mégis biztosan tudta, hogy valakinek el kell jOnuie. tigyau kicsoda jönne? Az angyal. Hát hiszen az Öreg Ku-likovué mondta, hogy felette angyal van. — 8 Annáuka ismerte. Kdesauyja szobájában volt egy festett augval kiterjesztett szárnyakkal, amint kezében liliomot tárt. Annak el kell jőnuie. \'Alost erőseiben kezdeti o.o pOgui \'falán az angyal veri le szárnyaival ií> havat.
Csend! Alighaneiu jOu valaltl » ámbár puha a hó, mégis csikorog. Csendes, de gyors léplek kötelednek. A gyermek ......óuyuyel teli emelte fel álmos
ttemecakejét
— ki atVI
t\'sunja, háromszögletű farkasfej, nagy (lilékkel, llgyelmmeu nőt a gyermekra. . .
P Qy.
VégtJ
\\ NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN a VIII. magyar hadikölcsön
hivatalos jegytési helye. Ugyanott hadikölcsön biztosítások is felvitetnek.
Hová tagyúk pénzűnket?
A Rothschild-liAz, a legnagyobb bankok nem \' nyújtanak olyan kumatot a kölcsönért mint az állam-koriuány a hadikölwiönökért. A nemzet apraja, nagyja Hiet pénzét befektetni, hisz vele nemcsak a köznek használj nemcsak a háború gyors befejezését s a sóvárogva várt békét segiti elö, de magának is olyan biztosítékot lel s talál, aminőt más befektetésnél seholsem.
Még dörögnek az ágyuk, a déli és nyugati frontokon elkeseredetten folyik a küzdelem a békéért. Fiaink, véreink vélt iizadva tusakodnak lioszut lihegő ellenfeleinkkel, irtózatos, titáni küzdelmeket vívnak igazainkért. H ezt látra, ezt tudva, lehet-e, akadhat-e zsugori, tartózkodó, szennyes lélek, ki itthon felpén-zelve megvonja feleslegét attól a magasztos szent céltól, melyet a nyolcadik hadikölcsön szolgál elleneinkkel szemben.
Hisz nem ajándékról, kölcsönről van szó, mely bóven megtérül, ha majdan véreink a kivívott béke I napjaiban itthon erejöket a haza felvirágoztatására | fordíthatják.
Nagykanizsa város és környékének hazatias közönsége amiként a múltban, ugy a jelenben is tudni | lógja kötelességét s a hívó szónak engedve lefogja | róni ezúttal is hazafiúi kötelmeit. >
Örömmel látjuk s tapasztaljuk is ezt s a példa, j melyot a kezdeményezők statuáltak méltó követésre j fog találni azt hisszük minden vonalon\'.
Mert csak. igy remélhetjük a rég óhajtott a | várva-várt s annyim sóvárgult békét mielőbb elér-| lietni, mely a lelkeknek megnyugvást hoz, a szén védéseket megszüntető, a jaj*zói, a, sok fájdalmas só-óhajtást elnémít hatja s a megsebezett sziveket behegeszti, utat nyitva-a nemzetgazdagitú csendes -miyi-j kálkodásnak.
Klójegyezni lehet a ,Puli Magyar Kereskedelmi \'Hank" nagykanizsai fiókjánál és a tÖbUl i négy pénzintézetnél.
SZÍN H AZ.
Már inegstoktuk, hogy minden hét hot valami Újdonságot. Derék direktorunk sok meglepetést készít-az ó kanizsai kedvenc közönségének s minden sziu-házi delikát dolgot bemutat. A tnnll hét három első napján tíródy Sándor négy felvonásos szinjutékát, A aanrotöt mnUtták be Magáhot a darabhol liő komulentirt fllihetnónk. KlIenvetásOnk sok tekintetben bőségesen ömlenek toltunk alól at idő, a morál, a háborús körülmények szempontjából. A dráirai tagolás ellen is lehetne kilogást tenni. De ml eltekintünk a darab hibáinak felMrolásátől « inkább a játékra, a darab elöltünk gördülő reüezére fordítjuk tekintetünk. S mert drámáról van ttó, termésMtea, hogy ilalasy Mariska árdeklődésOuk első tárgya. A kritikus tlldK hogy a társulat e kiváló niilvéstnője mindig hoz valami ujat sterepSbeu abból a gatdag móvészi tárházból amely lelkének tartalma Itt is meglepő volt Élő. eleven, tartalmas, lebilincselő, aki tudja, mit, amikor kell alkalmaznia mlvM fokoló erő inveiltárjáből 8 mert a hibák előtt sem hunyunk szemet, hogy soraink praktikus értéke ae vowzeu el I— hangjának alykor tulmaga* reglatlerben való haat-
JULIÜ8 8.
I A 1. A 1 SOLLÖNY
nálatát nem tartjuk mindig szerencsésnek. K kis axóps^gfolt ha kiradirozódik szerepéből, nagy értékű Iösz mindenben alakítása. Danis fejló ereje, Borbélynó, Halasyné kipróbált művészete mellé Papp István ép-peu nem közönséges szereplése jól illet s erét, tartalmat vitt a darab értékének mélyítésébe, F. Zalay Margit a nagymama szerepében adott kiválóan dicséretes plasztikát.
Csütörtökön Boccaccio Suppé régi operettjét adták. A csengŐ-bougó muzsikáju zenét örömmel vettük a telt szinbázat vonzott. Peterdy Ktel a címszerepben kedves jelenség volt. F. Zalai Margit, Ti-\' banyi, Borbély Sándor, Németh, Kobári Klára, Leövey, Hajasynó, Hampel Ilona is jó munkatársai voltak a sikernek. A közönség pedig örvendve fogadta az egészséges dallamu, ritmikus fiíuzsikát, amelynekj szépségéért a kivitelben dicsérjük meg ügyes karmesterünket és tehetséges zenekarát.
Pénteken a Mozltündért ugyancsak telt ház előtt mutatták be. A darab túlzásainak azonban túlságos pointirozása már csaknem az Ízléstelenségbe ment át. Volt kacaj, de volt pirulás is a színházban. . A finom, sima előkelőséget sokszor nélkülöztük. Az operettében különben Peterdy Ktel mellett Borbély, Hampel .Ilona, Halasyné, Tihanyi, Fodor, Németh; váltak ki játékgk ós énekükkel. Fodor Arthurt nagy halAst keltó táncaiért külön kell kiemelnünk.
Szombaton este a Cigányprímás, vasáhiap este A caikós népszínmű vonzott zsúfolt házat. Az ünnepi publikum jól mulatott s a kassza tetézve volt — művészeink jó kedvvel játszottak így lestett e két e$te a (ableaux
Hót ló, kedd, szerda estére szenzációs nagyOpe-rette újdonságot hirdet a színlap, Vandergold kiaaauaony lesz műsoron.
Az újság iligetével ható operette megtöltötte a színházat. 8 inig a színházat az esó is segített zajo- { sabbá tenni, a színpadon inkább akrobatai mutatványok folytak, mint könnyed, lenge, művészi táucok.; K betétek semmiképpen sem voltak szerencsések. A játék elég gördülékenyen lolyt. A tinóm zene egykét bt\\jos melódiája pétiig még az előadás uján olt csengett a publikum »ykáu. A karmester ón a zenekar érdemli ismét a» első dicséretet. Káprázatos volt Peterdy szép ruháiban. Játéka is közvetlen volt, mint; miitdig Mellette lihanyi, Németh, Hampel, Fodor, Leövey osztoznak az est kiváló sikerében.
Csütörtökön Fedora, pénteken Boooaccio, szombaton a Lügénybuosu, vasárnap este Ooskay j - brigadéros kerül színre.
kritikus.
A
Nagykanizsán, Deák Ferenc-tér 10. szám,
aljogad hadikölcsön jegyzéseket, koronás heti befizetések alapján.
KtfasUbbl felvilágosítások a hivatalos érák alatt as tatásat holylsáfébon -------------— — adatnak. •
MlfilJEllkii
^Krónika,
Sgykéí hetecskc és a nyárnak •Th, cége, oég e, cége fest, Xsép hatunkban, sscrtcsséjjel
é/c/ újra ébredet. Cf heíi krönikdho% akkor testen lémdnFmeginl e/ég <55 nem ven ki a homlokom, tlggi min! mosI hideg oerilék. 1fWost rá vagyok, ulaíoa arra, CPniit a jő angyalka hoz <Ss odrom, odrom, egyre odron^, tifp ugy, min/ doktor Sranost. t/dronh, mii suguak a JulemSc
a fi -
és segédangyalok, %dn van valami jó témájuk, Welylyel a pdeböl kijutok. \'De nem mozdul kosi/lök egy se, " ótfegyctíen öntő Angyalok, (f verslémdk tekintetébe/£ %őtiik én is éhen hálok. <£\' h<i majd meghaltam s kiterítenek, Wö tölteni test nagy nyomosat, ■fiogy mért nem támad ai agyamban Sgy eredeti gondolatt őh, a oissgdtal hast/alün lest, Cfi angyalok most as urak, $Tem derülhet ki semmi, semmi, 3a a •• jó angyal hallgatag . ..
A DÉL-ZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR Fi-TÁRS. NAGYKANIZSÁK
mint hlT»Ulo« aláírási hely
a VIII. magyar hadikölcsönt
jegyzéseket as eredeti feltélelek mellett elfogad.
A jegyzések előmozdítására a legmagasabb összeg erejéig ez évi december 3l-ig azon-
túl 1924 jutiius 30-ig 5*!t mellett lombard kölcsönt nyujt.
Prémium a gaadáknak.
A m, kir. minisztérium az 1918. évi termésből származó busáért, rozsért, kétszeresért, árpáért,\' zabért és tengeriért a következő ártöbbletet állapította meg: 1. Azoknak, akik a fenti termésből származó feleslegüket legkésőbb f. évi október 1-éig a Haditerménynek megvételre felajánlják és leszállítják vagy j szállításra bejelentik, ezen búzáért a megállapított áron felül mötermázsánként 15 korona, a rozsért, kétszeresért, árpáért és zabért métermázsánként 10 > korona ártöbbletre van igényük. A íangeriter-méiből a fenti határidő alatt beszolgáltatandó feleslegért és pedig inétermázsánkint a f^jtengeriért 15 korona, a közönséges és kevert tengeriért métermázsánkónt 10 korona ártöbbletre van igényük. — Ezen ál-többleteken felül van még szállítási prémium, is és pedig: Az 1918. julius 15-ig bezárólag leszállított termények után métermázsánként 15 korona, julius 25-ig bezárólag métermázsánként 10 korona és augusztus 5-ig bezárólag métor mázsán ként 5 korona.
A menekülteknek~adakostak: Izraelita hitközség 80 K., Mayer Klotild úrnő ágy, Wallenstein Frigyesnó urnő ing, Ütő Láazlóné úrnő a hazatérő menekülteknek, gyermek ruhicskák, uti pogácsa tés egyéb élelmiszer, mind ezért hálás köszönetét íejeii ki a Bizottság.
JTenJ.
Nem kapnak több engedélyt; a kofaságra.
Mint értesültünk a város tanácsa a jövőre j semmiféle piaci árusításra feljogosító engedélyt nem fog kiadni. Nagyon helyesen, csak egy kissé már későn, inert ma már több a piacon a kofa, mint a Dr. Csaba fenő piarista tanár julius 7-én! t0j&6 fo R burgonya.
ELSŐ SZENT MISE.
Kiskanissa buosuja.
A régi jó idók emléke, amikor még az arany iljuság harci kedvét itthon tombolta ki ma is él még a lelkekben, az úgynevezett kiskanifsai dorougós búcsúk képébe.i. A háború alatt változott a bucsuk képe is. Az ifjúság ott a frontokon harcol a a Sarlós Boldogasszony búcsúja Kiskanizsán a reánk következő vasárnapou éppen oly csendes Ájtatos hucsu log lenni, mint a legnagyobb kegyhelyeken akár Lourdes és Mám Cellben szokott lenni mindenkoron
mondja első szent miséjét d. e. 10 órakor az alsó templomban. .Szónoka Dr Lukács Jócsef tanár lesz.
A felső templom feetéoe.
Hosszas huza-vona után a felső templomot rendbe hozzák. A templom festését — amelyre régóta vártunk — hétfőn reggel megkezdték.
Adományok a Karoly,király alapra.
A honvédelmi minisztérium Iiadsegélyző osztálya Károly király nevére egy alapot létesített, mely alapból a hadi árvák, özvegyek s rokkantak lennének segélyezendók.
Kz alap gyarapítására az illetékes hatóság, az ország különböző részeibe kiküldötteket menesztett, kik a gyűjtést voltak hivatva eszközölni.
Városunkban is megjelent egy ilyen kiküldött, ki a polgármester megbízottjával be is járta a legvagyonosabb polgárokat, azonltan sajnos a legtöbb helyen üres kézzel bocsátották el az illető urat, csu-pán három helyen járt eredménnyel a gyűjtés 4* azonnal felvétetik IQ. pedig Orosz Ferenc sánei bérlő, Fráger Fei enc iné- J j^jj^n szaros és Ungár Henrik borkereskedők jegyeztek 350
koronákat egyenkint a nemes célra, kik különben i A °««ndör merénylője.
misből sem zárkóznak el soha a jótékonyság elől a j Kardos János alsódomborni csendőrt, amidőn akik nem azért adakoznak mint sokan filléreket, hogy j kóbor katonaszökevényeket üldözött, - valaki vadisz-nevök az újságok hasábjain szerepeljen, do Akiknek fegyvrt-ből lelőtte. A merénylő elmenekült, szeren-mi eit jelen esetbeu lehetetlen volt elhallgatnunk, j cséré a csendőrőrmester állapota nem súlyos.
Ab uj termésrendelet
a vasárnapi „Hivatalos Közlöny "-ben megjelent, melynek legtöbb, rendelkezései, hogy az őstermelő férfi lakosságnak fejenkint 15 kgr., a 15 éven aluliaknak 12 kgr. a fejkvóta. Veté«re búzából , 100, rozsból 110 kgr. hagyandó holdankint A cséplés idejét minden gazda köteles a hatóságnak előre bejelenteni. A cséplógéptulajdonos (gépész) tartozik a cséplés eredményről könyvet vezetni s minden ceéplésrőí a hatóságnak jelentést tenni. Az ellátatlanok évi szükségletüket a Haditerménytói vásárolhatják meg csupán.
Aki maga évi szükségletét, ellátni maga nem akarja az a halóság utján fog ellátási nyerni oly alanyban, mint az a mult évben is történt. Hizlalásra, állatok etetésére gabnanemlH sem a termelő nem tarthat fenn, Bem . más ilyet nem vásárolhat. Szárnyasok etetésé e csupán az ocs i használható fel, melyet nem is tartoznak bejelenteni.
Egy jó hasból való leány, jó fizetéwel Wajdits József könyvnyom-
7. A L A I IÖÍLÖNT
jOLiofl a.
Jegyezzen elő mindenki tehetsége szerint a nyolcadik hadikólcsónrel Hadikölcsönt jegyezni hazafias kötelesség! Előjegyezni lehet A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BÁNKNÁL és a négy pénzintézeteknél
l>»
berlin
««
Nagymozgó Nagykanizsán, Erzsébettél\' Szarvas-Szál lodn
Az újonnan átalakított modern nagytermében My mindennap tartatik előadás
IRO&JLUQtfS.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Dr. Lukács József, fögimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-ságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo ruan tudományos. másrészről könnyed sií-
tusival, élvezetes olvasmány. A világtörté-\'
hol mindig a legujahl), legszebb és legérde- j nelem jelentős mozzanatának ismerete minden kesébb s legválogatottabb műsorra Ulál a t.! kulturember tudásának szükséges része. A közönség. Mindenik előadása a kinematográfia j mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József legelsorenda, legújabb s legremekebb alko könyvkereskedésében, Nagykanizsán tásaíból van összeállítva. Szebb és érdekesebb1 — Ab .Élet" aaépirodalml im in4»éaiidi b»ii s tanulságosabb mflsort sem a budapesti, i \'"pot (»««»k«Ml Andor Jiuol) «whK lottalom. ír sem a Mai. nagymozgókban sem lehet látni. I \'k"!4li" W.\'*»""". X
a nuDiiM. • u "•,« ■ ., m»lrg<a • itnliuk 0haióink (Inja mébo. Siarkanlíaég
A „B1RL1N- színház agilis igazgatója min- . klK,dillll\'"J. Boílpr„ f\'p,Wrl(ri „, ,6/e. -
dig a legújabb és legválogatottabb s légér-! Klífiusiéal ír íélétie ,6 kor. SlutaUáiijaUinot Mai-
tékesebb moziműsort mntatja be, finom md-i léggel knld & Linóin,*!*
vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az\' — .Vasárnapi Újság\' mind™ aiAnia
" " ........ élvezetessé j jtaida* larlalommal jelunlk ni^g. A .Vat-Aniapi U|-
«*«■ ,*IAI1 iHtéwl Ara najjedén- 111 korom, „Vili* kréniké" ni ,-KiOlt tiuukíi kor Magrwdalbatí
előadásokat minél kellemessé és tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és q órakor Vasár- és ünnepnap fél 3.
5. 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség „j formában, poinpéa aktoáíli inlféol! iaj<okkal szíves pártfogását és az előadáson való pon-1 orai,lgo» uevB klvéli írók koir.-mdkMéaéial Heulk tos megjelenését tisztelettel kéri J *» ii«pról-napra a atiuhit, tana, iariél«- é<
AT ini7ná t/So L n I ra»li villából való érdíkaa kötlaméiif akau írias IUAZUAIOSAU. |,|rek,„ i, pj^,,, pi,irk4k„„ 1,1.01 knln.1 Malkaiik KérjU liszUUtUl a « i. iOiöHsigd, kogy! a vidék aiiulliti éa mSvéiii blralol ia. - Kddig jtgydkei Iduiilsg sjőre MfgrMtMi nhfsMjrnrk „éiiiailn Hamj. K.rwio, Moluér Peranr, Nagj
Vaaéraapl UHc kladéhimaléban (BudapMt. IV., Kgyatein-iilca 4) i\'gyanllt magrandalliat} a ,Kép.,» Néplap" a laitolaaAbb njbég a magiar nép atimára, félévra 9 korona 40 fillér.
— Magyar Blinpad, Hudapaat agy-llen atinliéii é* lanei napilap a, 11 Kréiiyl Néndor aierkaailéaében inaitjalanft Magyar Hilnpad t^ljaaan
Kiidra, Poriaolt iáimén é* mésok Inak cikknkrt Mai mmikaléraai a I6W.Í kflit Hariinyl Zioll Biilkajr OyUrgjf éa Ciarna Andor, Najty Kodra aa jal raltaival tarkilnlt oikkaorosatot k<tid*U Imihii a vidéki aiinbéli íuroaa^gokrél. A Magyar Silnpat alilluléai éra agy áradra J8 kor. agy hónapra 3 kor A kiadéblvalal Bndap^l VIII. tUkk SliUrd-ulca 18. Kirínatra "*y bélig ingjao k»ld inntal Tényaaámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkelj térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az ÜJSAG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
iL6rii«íii mii
Bféaa évra .
réUvra . .
Haffyadévra •
Z|r Uaapia
Megrendelési otm AZ UJ8AG KIADÓHIVATALA Buitapent VII Rákócsl ut 64 aaám
H karaaa.
14 K. r.
4 K. 70 r.
Hangszereket és a legjobb
hnzóharmonikakat
1-sőrendO íiiiiiősérct ajánlok a legolcsóbb áreri. Továbbá: Hegedűk, citorák, lézfuvóhangszerek, fuvolák, klarinét tok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
If(. Wajdits József
liangszerkeresketlésében. NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR 1. SZÁM
Mindenfóle hunderek javításra elíogadtatáalc.
SyomMrt a Up^a^o.o. llj.-»aiJil, J4.«f kS«7a,o«d^ba., Sa„k.ol«éa.---
iy ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918 julius it CSÜTÖRTÖK
27 szám
ZALAI KÖZLÖNY
.Szerkesztőség és kiftdóhivatál Deáktér 1
1 olefou : 182. — Hirdetések dijaxabáe eserlut.
Fö»*erke«itö:
Kemény László
Folslős szerkesztő:
Erős Sándor
Megjelenik hotenkint kótsaer.
Elöfli.u.t ára: Egy évre 10 kor, félévre t korona, negyedévre a korona 50 fillér. — Byyti éra 84 fillér._
A termelő gazdákhoz.
Alig van gazda, aki uz uj terniésát-vétoli rendeletet átolvasta volna s megértené ml a tennivalója, saját érdekében minden. gazda jól teszi, hn az alábbiukat átolvasván megszívleli.
I. Minden gazda köteles a neki kézbesítendő lapon akár kézzel, akár géppel csépel, a cséplés eredményét bejelenteni.
Hogy mennyi gabnája telt, uzt az á-vevő bizottság a korább,in felvett vetés-kimutatásból körülbelül ugy is meglógja tudni, állapítani, tehát hazug vallomást ne is kockáztasson meg senki.
3 Ami a leglontosabb ós leglényegesebb, hogy a c&cplésnél u gabnát a. tehető legjobban tisztítsák meg ocsútól, konkolytól, szóval minden szeméttől,\' mut csak a tiszta gabnával tartozik minden gazda elszámolni, az ocsu gazdásági célokra vissza-hagyatik.
Igavonó lovaknak, csikóknak borjuknak csakis árpa hagyható lenn.
Disznóknak hizlalási célokra a tenycsz disznóknak (göbéknek) s malacoknak szintén csak árpa hagyható fenn, vagy vásárolható, vásárlási Igazolvánnyal.
A majorság etetésére visszahagyatik az ocsu teljes mennyiségében.
Uabnából minden egyes földműves családnál a felnőtt, 16 éven felüli nők cs firllak számára fejcnklnt 15 kgt>., a 15 éven aluliak számára 12 kgr. hagyatlk meg fe jenkim.
Vetési célokra búzából katasztrális holdanként 100 l(gr., rozaból 110 kgr., árpából és zabból pedig Ü0 kgr. hagyatlk fenn. Azon gazdáknál, akik nem helybeli, ..le vl-dé\'d, más falubeli munkásokat is foglalkoztatnak például a szőlőben vagy másutt, az ilyen muitkások részére is köteles a bizottság egy mennyiséget fenthagyni.
ücszáradásra 2%-ot szintén köteles a bizottság beszámítani. —
Csordásnak, kanásznak, csikósnak stb. járandósága többé ,\'iiem kenyérben, hanem gabnában lesz ki.&olgiltalandó é> pedig olyképen, hogy minden kijáró marha és disznó után kap a pásztor 3 kgr gabonát s ez a gazdanái meghagyatik, a többi szükségelt gabonával egyeteyben.
Ami ezeken tul feleslege marad gazdának, azt az átvételi bizottság által kiállított utalvánnyal köteles azonnal a Weisz és Donebarg céghez Magyar utca beszállítani, ihol mennél előbb szállhja be, annál több pénzt fog érette kapni.
Kiadni a gabnából senkinpk nem szabad, csakis a Hadltermé íynek.
Kölcsönözni vagy cserélni, szigorúan tilos. —
Akinek termése kevesebb, amennyire szükségo van, az a Haditerménytől a szükségletét megvásárolhatja.
Akár a cséplés bejelentésének elmulasztása, akár a gabonából való elsikkasz-tás vagy lopás, cldugás a lehető legszigorúbban büntettetik 2000 korona pénzbírság és hat hónapi elzárással s a felmenteiteknek bcvonultatásával.
Járjon minden gazda egyenes uton, c bizottság tagjai a legméltányosabban fognak eljárni mindenütt, hogy panaszra oka senkinek sem lesz.
Ha azonban bárki a bizottság működésével, felvételűvel nem lennú megelégedve, a város polgármesteri hivatalában fellebe-: zéssel élhet, ahol sérelmeit feltárhatja s azok orvosolva is lesznek olt. —
Különben a legszükségesebb tudni valók falragaszokon hirdetve lesznek, s lm bárki \'Títiphr imgJuDtT—irtjentraiHt MISII IHllfcZnl, forduljon c lap felelős szerkesztőjéhez Uá-nokovlch Jánoshoz, <i bárkinek készséggel nyújt felvilágosítást s útbaigazítást.
B. J.
Adakozzunk a 1 Iadsegélyzónek.
íJíépek a jelenből.
■ (Jfcl j,< hr.il.) 1>aa nekem sok ismerSsöm, Jíöslük cgif jó bartilom, Vilen, m/ílron, oisben, stirban, 21,ji/ örülök, ha Íiítom. í*/! lépésről kössön! mindig „Xseronss pajltls, jó napol!" tíi ,i methtig... a kese ér, *
&meli a kalapot.
Wegötetne, ha engedném, <?// as illett kösepi\'n, Vgu síel, mini a Jeigeleg, \'fia ésuecelt, én jetim, ffdfai kell aiI mindenkinek, !><ufi/ ö as, ki Ht bestét. JCartm Jog t\'s nyelce nem áll, :fiot/y mi! íeuél, luJj\' a Mtéí.
%<gnap Ht roll, /elotcoso/t, Mi\'h/eii ünnep, diadal, tinin/,in néslek tjti irigyen, \'tiiss máj elég fialni Wislalhlk is esni előre fö/Hoa ótí mtír a /ultija, Cfs ünneplés Hl is, ott is lynönmagilt kínálja.
\'Ipány barálol, kedoes pajláal %ndna -.nekem mondani, \'Bánt/ irócal parolázik, toi pedig már valami. Sftv\'za t\'s ocrs neki mindegy, Csak ugy rázza szünidei^ •HulönŐten mozfanában \'Bcoiii uj értelem.
Diadalmas lekiufc/lcl ffRéri cégig termelem:
CFpró a la fi, hozzá máj pap, fflcstéljcn-c igy nekem ? yfrehoiji[ ludmi megldrlani, vS»fidom, lest mii hallanom, ölnlek neki s rá 6iilald íWosoly játszik ajkamon.
<&\' /észen szó mosf csillagokról, \\ We/\'c/ejtsrŐl, rózsáról, •Tranyhajról, liliomról iÚlel adó sugárról. tBeszéd közben arca lángol, .Ijozzu ajka ugy nerc! «£\' bucsutóul jól megrázta ödamjujlolt kezemet „(Barátocskám - vártam erre | 9fe vedd tőlem rossu néce
fifincs egy bafkdm Jilléren^ •• Pégy olyan jó. , ," WTosolygok rá, j Mudja J, ci mi! jeleni,
ZALAI H.ÖÍI. ÖNT
JULIU8 11.
emberek bito.,ár. tktdltk nálunk tt, .kik miníjárt | Homo*. mondj. e«lk utlUnuok, . nevét i. meg-kéupéntnek vették a dolgot, mert a pletykának meg mondU. ÜMtenétimk Creaen m.radt bel,ér. kei .... .. . hoiv olvan mintha egy torony hölgy 01 be fáradtan! VERÜS
Országos manda-mondák. —
tan « • termőm*., hogy olyan mintha egy torony hölgy Stédolete. gyorsasággal • «ó, míg gyor- ^^ (inkw lo|1„ ,tórnink llát.
sabhan l katattlrófáll. jellege véMbir. Hterleröpül eterfelé • ráragad mindenre. Mi- -
N»\'" » 333 ...........aebeaaéget M)> m, ,k|k pl||lu„Ug „ tudunk kételkedni
.pootroráUuk, hanem tukra . rémhírekre gomlo-; . kirl|j.unk koronill„u „„j4ll„k, királynénknak j limk, tiniket tz utóbbi h.rclér, itgalina. napok rt.- ^ bauszcreletéban. hataSat cselekedeti
menyeivel látszólagos összefüggésben őfelsége a | .„kwlMl„|, ^„(jok, |„ a magyar vitóiaégben
SZÍNHÁZ.
rályné sérthetetlen személyével kapcsolatban ország szerte beszélnek.
Háborús jelenség ez is. ~ A* ellenfeleink száma megfokozódott, intenzivebbé lett a ményesebbé a liarcinodor. Már nemcsak fegyverek erejével szállnak sikra a felek, mert ezen a téren ma is rendületlenül állunk, —- hanem a
Fedora Sardou világhírű drámája a mult csütörtökön került nálunk bemutatóm. Mondanunk
, kél fohászt a aeregek urához fegyvereink további a gépek 8>ÓM,méért * dÍMÓ<éS<* ,)ékWrl-
bizó közönségünk seiu ád hitelt az hogy szorongó közönség várta a nagy
káknak. hanem ehelyett bizakodo lélekkel küld egy- ^ ^ A ^ H
darab érdekessége, lüktető ereje, értelem ctapongA-aai at egyik " .zélsőíégból a uralkodó szertelcnségből
~7 \' , , a másikba megannyi érdekes momentumai a darab-
A királyné nak a ttok ■ reklám varátsívtl halottak. Ha most
töinegpsticbológia irányitásAval akarnak llhMfcxtak ! |wnHroaan belekerült a gyanúsítások forg.lagáb». I idefltitük. hogy. a társulat drámai siemélyietének eredménye, befolyást gyakorolni kilátástalan gyózel- Mju,in fBg>,erre| |„ lie„, ölhetnek bennünket, a ismét "lk»ll»» nyilt, hogy régi, kipróbált imlíéstetét mink elóeegitéeére. ; ^„„i, gon0B f,gJ,erét - amelyet különben ed-: "jtbb érdemmel tegye értéked, akkor megértjük a
Így vagyunk a ieletl eeelben i.. Siolleniw an- j dig ^ lwd|llWhlll,| „w ügyességgel -forgattak , \'krab sikerét. A szereplók ugyanis mintha különös lant ügynökök aknamunkájának eredőjekinl itdlbetA i „h^hq,^ n viláii kOihMi|(iilaUnitk luPgindrKui^re — baeéxfi gunddal .wimvIUli volna ki a darabot, ugy meg a legutóbbi rágaluialás és felségsértés. amellyel yHl4k igll|ljb(, s |„w htlAsoubb legyen, at alja.- hatott a h\'edora. Igaz. voltak at előadásnak klselltj Zita királyné őfelségét it belekeverték a l\'itvn mel- j(i|k|1 n(IJnnkök funltiOUIvIkn és meretetlel övezett | szé|iségfoltjai i». I)e el I. érthető. A lelfogAi olykor
királynénk személyét vették most célba. .- l)o u! variam a inilvésinél és a kritikusnál. K szeniponlbol egészséges magyar Mellem, sohasem fogadja bo a \\ mondja « kritikus ilalaay Mariska .terepére a mii. , suttogó rágalmai. Termés zelw nyillsága faiunknak j sodik felvonásban, liogy beszé<(je tul gyors, nem elég histi embertársairól a rosstat, mint a jót. Krre az ulK,(\',|lt R ^^^ devalválta a gonGttul ler-1 átgondolt, kisiáinitott, fondorlattal lelj-s l\'odig ott
általános pstichologiai tényre volt építve a siólail- j^,.,, rá|„|m,i, s ma már megvan »i at erkólMi, minden mondat egy terv, egy csabda a twrelmes forgó rémhír is. Nehéi harook, vestteségek után » ur„|k„,|ó,ikntk, hogy ebben ai offenlivá- ■ slinleU csalfaságával .íSve az állítólagos uihiliM*
lelki depreeló könnyen ad helyet mlndenneinO mv! ban i. gyótlnnk . ot a gouosí fegyver is kieiett: gyllkoenak I\'edig « sterepnek et a rést Imum"\'*
letti nterennhltb\'ii btrcoklit
At ember ugy van berendelve, hogy vele stll-letott gyarlóságánál fogva könnyebben és inkább el-
gyarátatnak, « ha koronái lókét la, aerepeltet » „HanaÓKeink ketéból, vagv legalább is alapi\', osor. mllitit, rt még könnyebben megy. Történeti tudáiC^, k>|,oU ,„w,r
lib-k pedig ne logjon soha
nélküli alap az a talaj ahonnét n l.ir kiindult. A ^ o|)ft|| gjajluí<at6k CHÓvAjá(,y,, «kik<H»k gonosz-királyné olasz származású az igaz, de abból a kis ^ köli$||ierlt céJjuk wkolc^«.len. Hiznlummal te-olasz dinasztiából való, amelyet az .Kgységea Itália" killt)letn,lk rt tróll onnan csak jóakamt,
Savoyaháza sok más kisebb dinasztiával szúmüzölt A l4|||0gI|l4( jöb(;, ai Aru,is üU id,.gtíll „
pármai ^Iádnak nincsen uralkodási lerritoriun.^ ^,,^^ ^ _ miU,lonMn támadja an
éppen ugy, miként a francia forradalom delroniiálta, ^ ^^ Sen/iga* <»ag>ar az, a \' a Bourbon dinasztia tagjait. g|Uja jgM ^ aki lov4bb ídja
A királyné tehát olász birtokai ellenére hoz-!
ki elhall Ijjy csak
xaiik, onnaguiikiioz cks szeretetunKiioz non. Az iga*-; ság keze nem érheti utol a hazaflatlan rágalmazókat, j hi» ellenséges országokban székelnek, de tartozunk j az igazságnak azzal, hogy a legnagyobb felháboro- j
\'gazok gondolkozhatnak^ gazok suttoghatnak.
A hadimllliomos.
olouja, ahol a művészi eró egész ötödével árad ki s ejti az illúziók rabságálw a közönséget. Uóton Héla életerősebb és vai\'iánsabb volt most,* míitt luáskor. Doktor, l\'app István, Uarnnyay, K Zalai Mtrgil móvttszi szereplésükkel szintén nem hagyták cserben várakozásunkat. így festett nagy vonásaiban a Fedora előadása
Pénteken a Boooivoolo ment inásodstor.
Vtsárnap Herceg Ferenc történelmi aiinrafire az aOcskny brigadéro.* került színre. A darab ugy erkölcsileg mini anyagilag a legjobban sikerült, utóval minden jegy elkelt. Színészeink mind egytől- -| egyig kitettek magukért, méltán rásiolgállik a kö.
Stóp, tartalmas szó. Ki van bélelve minden j tönség dicséretére. Ucskay brigadérost tíóton ■ lléla gánal utasítsunk vi»za minden enemö alaptalan \\ ftndi jÓT,| _ jJ|étMi „^„i, |j>IItte|. gömbölyű twt-; alakit ■Ita. üózonl nenimk mint kiváló wiinéstt lia-véstlurestteléeeket, melyeket u uralkodóház, a derék .Haml, raoío|ygó, „ccal, fényes, izzadt ábrázattal, nem mint Qgvei, rendelőt Is meg kell diosérniluk szovetségeseins, s a ktluló magyar nemzet közé aksrt j u^ meg atillán a knllura hiányával Hangos, bántó, Tisza Ilont, \'Kováéit Irtván özvegyébe,, F Í.I., ékeim « antant lanUziája, könnyen bi.ő, kishitű , ,,«zéde, dicsekvő a itlésteleu, bár drága az Mirgit tehetsége legjavát adta. Zalay Margit játékát
öllötete — körülbelül igy uét ki a hidimíllíoinos néni kell diuérultuk közönségünk elótt, úgyis már természetrajta Ki maiik, folyton beatéi, \'
Wiyc,Matti, a Ijirí hang, íTcU lüshtil 6iis jclail.
^VitltinmbÍMii indul íocdt>6 S nuísuH Iddií nagyoltál, csak m/miit/ jö bnrd! Ot! hl! ttiikebb intpokill. Sl ha ujm laldlkotunli, .hogt/mi kctlocl, (th énem. iBitlos, hogy a ir/it\'n et lett: ,tfínrtttoefkdm nincs fentein f
cr. e.
feszeng a
helyén. Uánlja, ha sllt a nap, pöröl s elégedetlenkedik, ha at idő borús, mert oda a drága nyaralás. . Nagytó és pazarló a dicaekvése mellett, de töevényül |zeögödi, amikor a természet kitör belőle s két flllér-Ml is lealkudná a felét. A sebesüli szállitó vonalon , megesik a szive s végét járó égő szivarját csaknem könnyes szemmel nytíjlja a csonka vitéznek, inig ó a kővetkező percben öblös havanna szivarra gy íjt rá. I\'otidja a hálHirut, de azért tuntk szükségességét hangoztatja. Szégyenli.á óimét, de átért büstke rá, bogy családja a Tátrában, a Se......eringen — vagy t Halálon melleit nytral — mert ő etl t mai drága világiam megbírja
Igy fest csaknem mindegyik. A mintp történt. F.lsó MagyaroiszAglian utaltam. Velem stemben két ülésen feszengett egy de a folyosón tsufolva volt t közónjég. Betemette magát a pamlagba s .«rsenyt libegett a lembergi
Hátaseág kötelező orvosi TiEHgálAttal.
Aradról Írják ; Fölötte érdeke., komoly é. minden Venatkniásban inegttivlelendő előterjesztést tett , ma a város jövő fejlődé«St előkészítő bizottságának fJ0™™\'""*! Majd lár«a» vammrára ment. Klégülten elókéetitó Moportja a tanáctnak. A hitoluág preveu- i<>U d\' r""kl\'l""«\'- kitört belőle: - retteneteal tiv módon tktrjt elejét venni a knlimfél. fertőt,-, ha ~ "priocer 3 koronái Rablás! Etl mir csak t
jok terje,lé«ének, amit ugy vél nagyon helywe....... \'\'"\'"mWioniot bírja, de magamfajta ember ttouijan
ilani, bogy a házaaaágokal csak előtetea őrvosi ilts- ll»lb"1\' C»end. Xénián liolyongalok kQnvv.m felé gálu utján Mwt. megkötni. faktlinik iST " 4110 r*l,!-
Kt Volt a főváros egyik leggatdagabb hadi mil-
Mijtstor iiieKgyólódött nnlié.ii játékáról. Tinta Jutka Szerepéi Astalai Böike ügyesen jáletolta. l\'yber vikáriust Doktor Jánoa alakította. Doktor mővéezetéről is a legjobbat mondliatjuk. Diki, kólmr cigáuyleány szerepében Halasy Martak^ ragyogUtla inővéatetól. Amely szerepben Halasy M riaka játszik, ott mindig a legfényesebb a siker. A palócot l,eövey l.eo adta. Játékáról stinlén jól mondhatunk. Szörényi státados kapitányt Tihanyi Béla ügyesen alakította a természetes játékával l(Intette ki inagál. A többi atereplők is tehetségük legjavávtl járultak hozzá a darab keréhet.
Héllóu Fali Leó láncos operettjét SUmbul róseaját adták, melyet feszült érdeklődéssel várt közönségünk. At elóadá, kitűnően sikerült . fóékes ség.i Komáromy Oity és Koháry Klára volUk. -nr, Érthetetlennek tartjuk, hogy színtársulatunk o kél leg.lsóraugu támastai oly ritkán szerepelnek, pedie amit nevezetlek uyujtolUk akármelyik fóvároai atin-padunkntk la díszére válnának. Komáromy distkrét é. előkelő volt Kobáry viszont véghetetlen kedve-mígével Ós temperauienlumávtl ragadta el a kötön séget Németh és Tihanyi\' elsőranguak voltak, og> Síimén nagyon lelhetlek kis-bb szerepeikben. Dani. Jenő Hotel igazgatója .terepében a legjoblsit nyújtotta
mws n.
h A i. \\ i KuCiir
\'tx jct jer
KM. t. ti fíi. »
A hadiköloBön eikere megrövidíti a háborút.
Eleinte sokan abban h hitben éltek, bog; ha neir. jegyeznek hadikölcsönt, az állam kénytelen lesz befejezni a bábonit Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a háború befejezése nem egyetlen had-viaelőfólen mnlik, hanem csakis az összks hadban álló országok akarata yethet véget a vérontásnak. A háború költségeit ilyenformán a magyar állam kénytelen előteremteni s csupán az előteremtés módozataiban lehetnek kOlömbségek Ha ugyanis a púnz-llgy miniszter a konszolidált államkölcsönök helyett az Osztrák-magyar banknál kénytelen a szükséges összeget megszerezni, akkor éz az eljárás ismét a bankjegyek számát fogja szaporítani. Pedig már eddig is 22 milliárd értékű bankjegy van forgalomban; De az ujabb bankjegyek h drágaságot is fokozták, vagyis valamennyiünk megélhetését nehezebbé teszik, mig a hadikülasönkötvény kivonja n forgalomból a bankjegyeket vagyis a megmaradó pénznek nagyobb lesz a vásárlóereje. Minél inkább kitartunk, minél inkább látják ellenségeink, hogy országunk gazdasági erejét nem tudják kimeríteni, annál közelebb értőnk a hosszantartó háborúhoz.
Siessen tehát uiindenk; felisleges pénzéi a VIII. hadikölosönro előjegyezni.
Klójegyezni lehet a „Pesti Magyar Kereskedelmi Bank* nagykanizsai fiókjánál. és a többi négy pénzintézetnél.
Kinevezés
Őfelsége a király Zalán Gyula dr. országgyűlési képvinelöt, t honvédhuszár főhadnagyot, t honvédhuszár századossá nevezte ki.
Egy fél Bulvárért száz korona
A mai inségea dohányviszonyokra jellemző eset történt Öérwi községben. Az elmúlt vasárnap ugyanis a szövetkezeti korcsma egyik borozgató vuudé-gének nagy kedve támadt egy szivarra. Azonban Uéjesen még dohányjegy sincs, ami ró rá lehetne gyújtani, a ezomszéd asztalnál ülő Hűi-ián Ferenc pedig, aki Zilahim közigazgatási tisztviselő és szabadságát tölti Géresen, erősen fújta a füstöt és egyre jobban ingerelte a bikotin éljes\' ember vágyát, aki végre Hí nem bírt ellentállni, a vágynak és egy darab száz koronás baukót vágott ki az asztalra, amit felajánlott Burjánuak egy íél szivarért. Burján tartotta az üzletet, elővett egy Ktivart, azt ketté vágta, még pedig hosszában ért zwjbretéve a - lÓÖ koronát, a szivart átnyujtolta az illetőnek. Húrján a lüü koronával a községházára sietett, ahol az elöljáróság nyugtba ellenében átadta a pénzt a hadi árvák ós vak katonák számára.
A termés védelme.
Wekerle Sándor dr. belügyminiszter körrendeletben ligyelmeztette a gazdákat, hogy saját érdekükben a vaajitfonaltól miüél messzebbre, de legalább ,is 100 méterre helyezzék el termésüket éa hogy at előirt védősávnak, a tarlóban szántott vagy ásott barázdának alkalmazására a legnagyobb gondot fordítsák és azt semmi körülmények között se mulasszák el.
DELZALAI
mint hivatalos aláírási hely
a VIII. magyar hadikölcsönre
jegyzésekel az eredeli fellélelek melleit elfogad.
A jegyzések előmozdítására a legmagasabb összeg erejéig ez évi december 3l-ig azon-
túl 1Ö24. jnnins 30-ig nuUttt lombard kölcsönt nyújt. -
konyhasót, ahány kiló a zsiradék és igy kevergetve, [ínég két óra hosszáig főzzük, forraljuk, időnkint hi-: deg lúgot ftntögetünk bele, hogy elfutását megakadályozzuk. Ezen háromórai főzés, forralás után reggelig a főzőedényben hagyjuk nyugodtan kihűlni, amikar a szappant belőle kimetéljük. Az elhullott állatok zsírját és busát szinte fel lehet használni a főzéshez.
Szappanfőzés
lugkő vagy szappanszóda nélkül.
Most, hogy oly nehéz tisztességes áron szódá-hoz vagy lugkőhöz jutni, nem lesz érdektelen megismerkedni egyik-másik olyan módszerrel, amellyel házilag alkalmas lúgot készíthetünk Nagyobb edénybe egy szakajtókosár szitált hamut teszünk s azután az edényt teleöntve, vízzel felforraljuk Ha már felforrd, lemérjük egy másik edénybe a nyert lúgot, ahol leülepedni hagyjuk, inig a lomért lug leülepedett. A/ou edényt, melyben felforraltuk a h.tmut, kitisztítjuk a kifőzött hamutól é< abba km ét egy kosár liamnt teszünk el és annyi vizet öntünk csak rá, amit az feliszik. Most rámérjük a leülepedett lúgot és éppen azon eljárást követjük, mint már fentebb leírtuk. így erősítjük a lúgot addig, mig oly erős lesz, hogy a benne megrázott lúdtollat lemarja, ugy hogy o.aak a szára\' marad. Kz harmadszori vagy negyedszeri l\'ahamu felfűzésére szokott Rikerülni. likkor a lúgot leülepedni hagyjuk Ezen lúgból mérünk aztííi eiTénybe amelyben a vzappant főzni akarjuk,, annyiszor 4 litert, hány kiló zsiradékunk vau és ugyanakkor annyiszor 40 deka oltott meszet teszünk a kimért lúgba, ahány kiló a zsiradék. Most ezt a lúgot a beletett mésszel többszöri keverés közben felforraljuk. Midőn forrni kezd, beletesszük a zsiradékot és ugy (ózzük tovább\'folytonos forrással Kgy-órai forrás után hozzátuszünk annyiszor 60 deka
A NKITAKARÉKI\'ÉNZTÁR
NAGYKANIZSÁN
j
a VIII. magyar hadikölcsön
hivatalos jegyzési helye. Ugyanott
hadikölcsön
biztosítások tétnek.
is felvé-
A hadbavonult zalamegyei kisiparosok állami segélyezése.
Szterényi József kereskedelmi miniszteriek egy igen fontos és nagyjelentőségű leirata érkezett meg .. a soproni kereskedelmi ós iparkamarához. A leiratban a miniszter ismerteti azokat h nagyon üdvös terveit, amelyek a béke beálltával hazatérő kisiparosokra ós kiskereskedőkre vonatkoznak, akik badba-vonulásuk folytán kénytelenek voltak üzemüket beszüntetni ós üzletüket bezarui. A miniszternek az az intenciója, bogy ezek a hazatérő kiseiisztenciák munkájukat n régi kerékvágásban megkezdhessék és ezért már most megakarja állapítani a részükre nyújtandó ós ezt lehetővé teendő kormánysegitaég módozatait. Leiratában felszólítja tehát a kereskedelmi és iparkamarát, hogy készítse el azoknak a kisiparosoknak ós kiskereskedőknek névsorát, akik hadbavotiu|ásuk folytán üzletüket vagy műhelyüket kénytelenek voltak megszüntetni. A kereskedelmi éa iparkamara j legkésőbb.augusztus 15-ig köteles ezt a kimutatást ! a kereskedelmi miniszterhez Jölterjesztoni, azért már i most összeköttetésbe lépett a közigazgatási bizottságokkal, a községi körjegysókkel, a járást fúazolga-I bíróságokkal és a polgármesterekkel, a szóUanforgó | kisiparosok és • kereskedők pontos névsorának elké-| szitése végett.
meghívó. a ..király-sörfőzde részvénytársaság"
f t. részvényesei tisztelettel meghívatnak az
1918. évi jutiiiB hó 20-án délelőtt 11 órakor fíagyhanízaán,
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank = nagykanizsai fíóhíntézetének helyiségében tartandó =
rendkívüli közgyűlésre.
Nagykanizsán, Deák Ferenc-tér 10. szám,
elfogad hadikölcsön jegyzéseket, -koronás heti befizetések alapján. -
UuliUI I.lTllÁ»»«lU.«k » klv.taJa. érák >UH a» latéul k»ljlaé»ékéii i i i il a«atnk. —
NAPIREND;
1.) Az Igazgatóság Javaslata a részvénytőke felemelése Iránt.
2.) Az alapszabályok 2. és 20. §-alnak módosítása. Nagyhanizaa, 1918. |ullua hó 2.
AZ IGAZGATÓSÁG.
Aki Kuvuati jogival ölni kivin, Urtoilk rémvényeit Melvinyoivel «gyOU •> ála|wiabilyok 18. js-a irtelmilbeu, legalább 3 nappal á köigyOI4» elüt, a l\'wti magyar kerenkwlellui bank (ípínilirinll tíuda-l>e»ten, vágv nen l«nk nagyUitiuai OókintéwMnek pémtirinil letenni, aminek fllenében részre Igáiul\' vány illitutik ki, mely 6t a koigyaléMn való rééivitelre fetjogoaitja.
/
ÍALAI KÖZLÖNY
JI1UU8 \'!».
Törvényszéki rovat
A nagykanizsai kir. törvényszék. II. 1066/11117/5.
Olelsége a király nevében !
adott kölMOn, Gödér Józsolné az álul, hogy ugyati-imi célból lluncoiil Józseliiétól tiOdér Krzsébel részére 100(1 K-I kért kölcsön, végül Bulwöm Józ»filé az álul hogy ugyanazon célból Gödéi\' Erzsébet részé™ (MiUr Jézselné kezéhez 1000 Kiadott kölcsön — szándékosan előmozdította és inegkönyimltii Kiéri a kir. törvényszék: I. Ziegler Györgyné Nóvák Anna vádlottat az . , ,. . , .„ lylö. évi IX t.-c. I. s-a Hl«|ij»o II (kettő) hónapi nagykanizsai kir. lOrféiijuék mint buiutó f ^ ,„«, ríbonlJ.r., «Uf.lOl 1100 K (kellő KÍOIMIOII bűnvádi .Ijárás rendes szabálya.^, Urml|1 ^„^o,,,,^
mint mellékbüntetésre
bíróság gyorailoU bűnvádi eljárás rendes szabályi azerint járván el, — árdrágító visszaélés vétsége miatt Ziegler Györgyné Gödér Krzaébet, Nóvák Jó-wef, Gödér Józsefné és Huncoin Jőssefnó vádlottak ellen a kir. Ügyészségnek 1437/k. 0. 1917. ssántu vádínditványában foglalt vád felett Dr. Kenedi\' Imre kir. táblai biró mint elnök, Székács Pál kir. törvényszéki biró és l)r. Muteohenbacher Edvin kir. törvényszéki biró, valamint I)r. Almásy Gyula kir. törvényszéki jegyző, mint jegyzőkönyvvezető részvételével Dr (lózony Aladár kir. -Irtz- M d^áu\'20 ,l.uw)W fogházra kell átvál vádlónak, a szabadlábon levő vádlottaknak és Kaics loljHJnj.
ImjoA, Dr. Bród Tivadar mini védők jelenlétében jj\'f N<0vák .lóz<el és Himoom Józsefné vádlottá
Nagykanizsán, 1917. évi december ho 8. mu>ján kRt tty mfi M |X , c , ^ a,a..jAll n ,uk. 7SÍ. megtartott nyilvános főtá gyalás álapján a vád ő* u K_llnl védelem .....glmlIgfttáM után meghozta a következő
itéii;
a pénzbüntelést behajthatatlansága esetére a Mik. f»3 S-a alapján ÍO (busz) napi fogházbüntetésre kell átváltoztatni\';
11. Gödér Krxsébet vádlotUt az 1916. évi IX. t.-c. 1. § a alapján Sí (kettő) hónapi fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül 200 K (kettőszáz) Korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetesre itéli;
a pénzbüntetést behajtatlaiisága esetére a Htk.
Ítéletet :
I. Ziegler Györgyné Nóvák Anna vádlott, 24 éves, r. katli. vallású, bajcsai szüleliVsü, nagykanizsai illetőségű és lakos, magyar állampolgár, férjes, 3 gyermek anyja, földműves, ir, olvas, vagyonos, — mint ii lUk. 70. §-» szerint tettestárs bűnös az 1916. évi IX. l.-o. 1. §-nak 1. bekezdésébe ütköző ártlrá-gitó visszaélés vétségében, amelyet ngy követett el, hogy Gödér Kasébet társával együtt és közösen Tót-Kzentmártonban és Tótszerdahelyen 1917. évi szeptember hó elején háború idején nyerészkedés céljából 12 és 40 kg. habot, tehát közszükségleti cikket anélkül, hogy annak forgalombahozatafával hivatásszerűig vagy hivatásából kifolyólag foglalkozva, vagy
§-nak alkalmazásával 1 — 1 (egy-egy l hónapi fogháza mint főbüntetésre, ezenfelül 100 —100 K (egyszáz-egyszáz) korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre itéli ; a pénzbüntetést hehajlatlansága esetére a Htk. 63. S-a alapján 10 — 10 (ti/, tíz) napi logházra kell ái változtatni.
IV. Gödér Józsefné vádlottat az 1916 évi IX. t.-c. 1. §-a alapján a Htk. 72. §-nak alkalmazásával 8 (nyolc) napi fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül 100 K. (egyszáz) korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre ítéli, a pénzbüntetést behajtatlftiislga e-e-tére a Htk. 53. Ji-a alapján 60 (ötven) napi foghízra kell átváltoztatni
A szabadságvesztés büntetést megkezdőének napjától 4»«t1 számítani.\'
A pinzbünteiésjt az ítélet jogerőre ewelkedéí\'
^ . ..... u ntl ir v L\' ik ii l?ua i L ir mr u.W\'f witiriinL\' ht I \' \\ \\ \\ I I
hatósági engedélyt nyert volni, saját házi és gazda sági szttkségkté^ aránytalanul meghaladó mennyiségben besierleip\'\'
II. (tor Knwébet vádlott, 21 év**, r , katli. vallású nagykanizsai születésű, illetőségű és \'lakós, magyar állampolgár, bajadon, földművé*, ir, olvas, vagyonos, mint a Btk. 70. §-a szerinti tettes társ, bnna, u 1916. évi IX t.-c. 1. Ü-ának I. bekezdésébe ütköző árdrágító visszaélés vétségében, a melyet a fent körüliit módon Ziegler Györgynóvel együtt követeti el.
III. Nóvák József, 58 éves, bajosai születésű, nagykanizsai illetőségű és lakón, magyar anyanyelvű, róm. kath. vallású, nős, 7 gyermek apja, földműves, katona volt, olvasni tud, írni neii) tud, vagyonos.
IV. Gödér .Jójwofnó szül. Kovács Anna, 66 éves, aliliánfai születéeü. nagykanizsai illetőségű és lakós, magyar anyanyelvű, róm kath. vallású, férjes,
-gyermek anyja, napszámos, nem ir, nem olvas, \\a-: gyonos
V. Runcom Józsefné szül. Hajdú Róza. 36 éyes, nagykanizsai születésű, illetőségű és lakós, j magyar anyanyelvű, róm. katholikus vallású, férjes,: 2 gyerniek anyja, földműves, ir, olvas, vagyouos, — \' vádlottak, mint a Htk. 69. §-nak 2. pontja szerinti1 bűnsegédek bjlnösö^, az 1910. évi IX. t -c 1 §-nak 1. bekezdésébe ütköző árdrágító visszaélés vétségében, j a melyet ugy követtek el, hogy közülök Nóvák József a bűncselekmény elkövetését az állal, hogy an- \' nak elkövetése céljából Ziegler Györgynének 900 K-t :
a nagykanizsai kir. ügyészségnek az 1392. XXVII, t -o. 3. §-ál>un meghatárouut célra u/egllzetui.
A vádlottak a Rp 480. 01. §-a értelmében kötelesek az ezután felmerülő bünttgyi költséget külön külön az államkincstárnak megtéríteni.
A kir. tö.vényszék a bűnjelként őrzött 1750 korona elkobzását a Htk. 61. § a ós az 6 számit jogegységi döntvény alapján elrendeli és a bűnjelet az itólet jogerőre emelkedése után a kir, ügyészségnek megküldi. ÖzV l\'ok.-c Istvánn<) szül. NoVák Máriát a 750 koronának részére való kiadatása iránti igényével elutasítja. \\
Kirendeli, hogy az litélet jogerőre emelkedés ! után a Hp. 494. §-a alapjáp a kir, ügyészséggel, -a büntetések nyilvántartása céljából pedig Nagyka-\' : nizsa r.-t. város rendőrkapitányával közöltessék
Végül elrendeli, hogy az Ítélet rendelkező része t; a .> vádlottak költségére a Nagykanizsán megjelenő „Zalai Közlöny" cimü lapban az 1916. évi IX. t.-c.
§ nak 3. bekezdése alapján közzététessék. Nagykanizsa, 1917. december 6. Dr. Kenedy Imre 8. k. II. elnök. Dr. Mutachenbacher Edvin s k. előadó.
A kiadmány biteléül: Bedenek Fereno.
aoifédhlv. tlaatv.
Jegyezzünk hadikölcsönt:
II. 8S/M8./U. u
Óíelsege a király neveben ! A pécsi kir. HüSlábla.
Ai árdrágító <in-zaélés véuégv niiall vádolt ftiegler Gjörgyní szül. Nóvák Anna. Uödér Kruébtíl, Nóvák Jézwl, tlödér .IóíshIiió null. Novak Anna és llunbom Józuníné utol. Ilajdli lléza Bllpnfolyaniatba lelt bdnOgyut; melyben a nagykaniiaai kir. lOrvény-szék a gyomitolt bDnvá^i eljáráa rondw »zabályai szerint 1917. évi december hé 6-án B. 409S/1917/Í. szám alatt Ítéletet hozott, Ziegler (lyürgyné szili. Nóvák Anna és (Wityr Kmébet vádlottak éa védíjllk által a büntetés stllyossága és » Hp 38ö. J. 3 pont-jában irt seniniiségi okból a Btk. 911. gátiak nem alkalmazása miatt, Nóvák Józseí vádlott állal\' a bn-iuisiség megállapitása llliall, (lödér Józtefné szili. K\'ovács Anna vádlott védéjo állal a Rp. ..ISS. í. I. a) [unitjában semmisééi okbél, mert a vádloll tevékenységében nincs nyerészkedési i-élzat, Biincoin Jé-zseltié sttll, llajdn Uóza vádlott és v6itóje állal a btlnOsség tnogállapilása és a bllnletés nagysága miatt és vég[II Azv. Pokecz [stvántlé szül. Nóvák Mária és képviwléjo állal, mert a leloglslt 7511 K elkoboztatott éa nem a léi részére adatolt ki, Inyelentetl, Nóvák\' Józsid éj öív. I\'okec lslvánné szili. Nóvák .Má. ria részéről Írásban indokolt lelebber^se Tolylán 191tí évi április lió 3-án tartott nyilvános felebbvitoli főtárgyaláson. melyben (léből tlynla kir. ilélétáblai biró elnöklett nlatt Módly Béla és Finkey 1**1 itélé-liirák vettek riWzt. a vádképviseletében Kelber Artlinr d.. kir. lótlgyész járt el, viszont Zieg^r tlyllrgyiió sztll. Nóvák Anna, (iődér Krzaébet és Gödér Józsefné szül Nóvák Anna vádlottakat Klsász Kmil dr. védó, inig a másik két vádlottal /.Obi Nándor dl\' kózvédé képviselte, a jiyyzóklliiyvet pedig (lebltardt Anlal dr. tanácsjegyző vezette, a vád éa védelem meghallgatása ntiín a gyorsított btliivádi eljárás rendes szabályai szerint vizsgálat alá vévén, a következően iléll:
A kii- itélélábla az első bíróság ítéletét /.ieg-ler Györgyné szül. Nóvák Anna és Gödér Erz-sébet vádlottak bllnflsségére és a cselekményük lllinóaitésére vonatkozó részében feleljbe-zés liiányálian nem érilili, inig egyebekben ugyanazt az Ítéletet azzal a válloz tAtássál, hogy Ziegler Györgyné szöl. Nóvák Anna éi Gödér Krzsébet vádlottak logházbnntelését egy-egy |l —I) liénapra. Gödér Erzsébet vádlott pénzbflnte-tését száz (1001 koronám, Nnvák Józs-f éa Iftinconi Józsefné szül. Ilajdli Itóza vádlottak logliázbllnletését nyolc-nyolc |8—8) napra, pénzbüntetésüket (100 — 100) koronára leezállitja és továhbá, Itogy a kiszállt! pénzbüntetések .W pedig Gödér Józselné azül. Kovács Anna pénibünletéee is belnutliatallaliaá;; ose-lében a Rlk. 63. « a.alupján Iiikz i201 koronánként egy egy (l-l) napi fogházra lesznek átválloilalan dók — helybenhagyja.
I\'éca. 1918. évi április 3.
Gőbol Oyula a. k. t. elnök.
Módly Béla s. k. előadó.
A kiadmány hitaléül: Olvashatatlan aláírás.
Adakozzunk a . Vörös Kereszt"-nek és a katonák ,Rokkaut alapja" javára.
BüJT Jegyezzen elő mindenki tehetsége szerint a nyolcadik hadikölcsönrel Hadikölcsönt legyezni hazafias kötelesség! Előjegyezni lehet A PESTI MAG-YAR KERESKEDELMI BÁNKNÁL ós a négy pénzintézeteknél.
YÁZZUNK A VÉDJEGYRE ?
í/! S^^^ioft-,
Nyomatott a l.rt.,.-|..- llj Wajdn, Jo.»l ktaf(>iM)MÚ, N^yk.aiuáa.
f
ik évfolyam.
NAGYKANIZSA 1918 julius 18 CSÜTÖRTÖK
28.

SiorkeaatőaAK én kiadóhivatal DmiktAr 1 1 ul.fon : laa. — Htrd.táaav dtj.i.b.. asarlnt.
Kemény Láazló
Fatalja mrkiiiM:
Eröa Sándor
Megjelenik hetonklnt kötszer. ElóSsatéal ifi E»; Ifit 10 kor, MMtt. • koroat, nafy.dévr. a koron. 00 fUlév. — C|I« lUia tia 14 ama._
cigarettázó hölgyeim, akjk minden női moz-1 katonák elől a szinlvalól? Hányat foszta-L\'iiliiiat ciimreüáiuk ttlstláhen mevnvilatkozó 1 ilnk mee önzésükké
Műk és & cigaretta galmat cigarettájuk füstjében megnyilatkozó nuk meg önzésükkel élete utolsó örömétől ?
A legnagyobb rosszakaróm sem fog- nyegleségükkel ellenszenvessé teltek és Vagy a nőnek a háborúban semmiről hatja reám, hogy a nőnek ellensége /a- tesznek. ,sem kell lemondania? Drága ruhájának,
gyok. Azon vád ellen is a legliatározottüb- De nem ukarok szélmalmok ellen liar-jfess cipőjének, pompázó kalapjának,\' áttört han liltflliOíom, hogy cn konzervatív va- colul. A legtöbb férj és apa mér kénytc h.irisnyájánuk éppen ugy meg kell lennie, gyok. Hogy csak azt szerelem, amit a régi len az Uralkodó áruinlut elölt meghajolni.1 mint ii békében? fis szórakozását sem idők pókhálója bevon. Nem. Ellenkezőleg. És vagy közömbösen vagy csak magában. tudja mérsékelni?.
Lelkc«edem az uj dölgukéit. Harcolók a rosszalóun mormogva tudomásul venni, Szinte hallom az ellenvetést. Kezdjék-modern e.iznrékért. A feminizmusnak is ki- hogy kedves neje és bájos leánya verse íyt meg az Itthon maradt férfiak? Mondjanak mondottan és elismerten hivo vagyok. cigarettázik az ilju sze rionokkal. Ma a: |e ók u dohányzásról.
Mégis vannak dolgok, amikkel sehogy-, ferfl nemcsak a maga dohányszükségletéin! Hát ez az ellenvetés ép oly igazság-sem tudok megbarátkozni. Igy nem tudok 411 libasorban a trafik előtt, hanem csa- ,„loni m|n, amilyen joglulan. a nő szájában cigarettát látni. Mikor az;láJj" "ói tagjainak cigárettakészletéért is, Mcrt c|(js2(i| „ fé|fl ,„„,. ,„ áldozalot utcán, terekép., korzón és a nagy nyllvá- hodukuak. Túri lábának, letiprását. Oldali-; hQZ akkor> „mj|ior napiszükséglotének egy nosság előtt lágyujt valamelyik nő, hatá "ul< belapilásÁI. részéről kénytelen lemondani. Ma egy férfi
rozoll undor fog cl. libben a rágyújtásban Hát éppen ez az, ami miatt Jupiter !sen, dohányzik annyit, mint békében. De annyi kérkedés, pöft\'eszkedés nyilvánul meg, Uonans szeretnék lenni és odadörögni, pa- másodszor a férfi ma sokkal izgatottabb akkora megtagadása a női szendeségnek, rancsolóan kötelezővé tetini, hogy a hábo- jjegéletet él a kenyér kéréseiében, a va-szeméremnek, bájosságnak és lebilincselő ruban a nők ne cigureltázhussanak. gyon hajszolásában, mint azelőtt. Minden
egyszerűségnek, hogy ilyenkor néha ma-j Kevés a Uoliany. Alig jut a katonák- férfi sokkal többet, niegcrőltetőbben és ki-gambaii igazat aduk azoknak, akik a not;nuk. Ugy poroiózzaí<*^n^iieítÍk7~nTiit"it" pi-\'^möi\'ltőbbcn dolgozik" mint a bélié"\'boldog ay« konyhából, a gyermokszobából nem akaf- j ti\'tusok uz orvosságot. Hedig a dohány napjaiban. És a katonai élet Damokles jnk kiereszteni. És tessenek nekem elhinni, éjlelő elemük. Uz tartja bennük u lelkit, kurdja is állandóan feje fölött függ. Hu mélyon-tisztelt ■cigárctlízó hölgyeim, hogy"Ez feledteti el Velük a szenvedéseket, liz már nem katona, ükkor vagy rokkunt vagy a női választójogot nem a nők hiányos ád erőt a csapások elviselésére. Ez csilla- beteg, szóval testének egészségével már tudásában, akarat nélküliségében, politikai pitja le, nyugtatja meg felkorbácsolt ideg- megváltotta a jogot arra, hogy fajdalom iskolázoltságában való erős hit, meggyő- zeiüket. Még a legnagyobb veszedelmekben i dijul egy kis dohányhoz juthasson - el-zödés buktatta meg. Nem. Ezerszer nem. is ez önt nyugodtságot, hlgga.ltságot a j vezétként. Ha pedi;{ még nem Itatoiiu, ak-liuneiti,önök, a nagy nyilvánosság elölt;szivükbe. Miért veszik el u nők a szegény;kor a katonai élet előtte mered összes rcl-

W-
■SikoK a síé!\'. .
"6><ir fdk ko/vmijdl cadul fcpi, rdtta ; . 3a<jyoli öcar földön ember kustik mdstca,
• Wó/ondos ertő ss/d, locdbb mtír non Qdrhóí? I £Vicyny?ei// a etioc steyent/ kalandnak, i üfic odgija ssdlíl foodbb a ína<J<júr haUSníhly fBiermttm \'ffiar/skay
Clak
cyy di dl ma, csak egy a cdyi/a .
Sk\'rui a luj/drl. Cfzon/nl oll kéklik, Jfdrp ti/ok hegycsúcsa; mesatre fdny fik, tJfis falucska tornya; öl hiejtik, ccn\'rlik. ■
•iHbsel nxir a hafdr; mcíjldlja mindjdrl mdr, tJfuvintf, *tép tfifcrmekel, astonydl, ki rd cdr, cJfikhct dhnaiban siftnle/cn haaajdr-.
INTERJÚ.
Irta: Jászai Mari.
tinn volna magamhoz, ahol .gyönyörködhetett volna a j könyvszekrényeimben non. ugy olyan munkában, melynek egy-egy kötele körül annyiba, holott Isten 1 bocsássa meg (ísftk azok vagyunk ai:;ik ók, a küllői-jiíiért ájulilozó kritikus urak : magyarok; na meg nem . sérteni vele ?
Mint fölényes nagy tulajdonságát emlegetik .csodálói ezen idegen nagyságunk, hogy újságul nem \' olvasI (Éppen az ujiáglrók !i
fis
Kzzel szemben én azt merem állítani, hogy
<?// maradi $Jhagyoa a» orost.Jof/sdgba\' ■> ^es/vlelke kincse, csak eqy maródi : odqifa, ?WJ/ faradlan ronstol, as csak ön ön odsa.
. . .az ember mindent elolvasson.
, Igy vaunak velünk az újságírók mint agyér* ... . , , ...... . . . R
, , i. . I Újságot nem olvasni óriási kényelem, könyve-
inek a b*l>aiát«kával; mit( ft szemét ki nem iiisx- , , . ,.,..,,.,, , ., \' , ket olvasni gyönyörűség!
knlla njjaí\'skáival. hogy megnézze mi van mögötte, . , / . . ..,,,„., <
...,,.,,, , ... , Újságot olvasni a legfárasztóbb kötelesség,
es a gjomrabul ki nem húzkodta a kenilerkouot, ad- , .
tlig szereti; azután földhöi vágja és keres ig babát; A \'"\'"dennapi küzdelem megkezdése az Az
, kivált idegen átutazókat, kikhez nehéz, vagv pláne- MM és fii. Abból ér-
lehetetlen bejutni Akikhez lehetetlen bejutni, azok wm me# K •"">»wté««iiit szive
egész Istennők I I ürftmét és fajdalmát, valamint ember-
t^y eMrangu joiirnalista sutU»gó áhiUttal be- ^reim i)t az enyémet, melyet egymással meg-
szélt nekem az ilyenről, amicrl semmi ■ kínosért sem
PsiHcsilf, le
Qi/cntfe stic,
liiilutt liejiitni hozzá, amiért az misztikus ködbe burkolódzik dőttük és sem zuiriialisttát nem íogad, sem r.jságot nem olvas! Ellenben egy 70 frtos könyv-számláján ennek a külföldinek exta*iiba esett az a doboijf 0/1/ (ji/orsan! magyar jonrnalista a lapja hasábjain Ha tudtam
Wi</J,lsd, mihf öröm cr, lar/sd ki Ildi m/iujodlai fi\'stkc cdr rdd ollan.
volna, hogy ez oly igen imponál neki
majdnem
osztunk,
KUárkózui az eleven ölet küzdelme «lői nem lehet érdeme, dicsősége senkinek, aki ennek a társadalomnak a javait elfogadja és élvezi.
És önök maguk mondják, hogy annyival érdekesebb, amennyivel inkább elzárkózik önök, Kzt értem. Kzt ertem Rz uruk emberi l)e boc-sássák meg

\'ysUij, nyut/aloi
/
annyira, mint az, hogy sirásköiben a puszta kezével nekünk, hogy mi nem tehetjük; a felhó-takaró na-törölgette a* orrát, szakui. ruhában! akkor uieghiv-\'gyón sok pénzbe kerül. Az Olyiupus drága! Magyar-

KÖZLÖNY
JÚLIUS 18
Szeretettel \' azt az efrv szál viritfot — sírásra álló njka mosolyra
legeseivel és kínjaival. Ezeklől a dohányt\'De » bit* serego már Is megmozdult, . ..
* J ....., re„rt provinciálisához, hogy páter Bürzaeyt nyílott — biztos léptekkel indult hí olromu. völ,
ismét IlMlRM 1
VBRU8.
elkívánni, enyhén szólva, túlságba vilt li- forlk" , ,
. f. . ... . adja vissza inkl. Szökeégönk van reá,
degség. Es ezen mert tudom, hogy A Up(MtaUi tjl é, t«p„,t,l,t.in viszonyaink-
minden szép szó, könyörgő felhívás csuk hM mtol| VPleU, n4lkalAxliet«tl<iR I A mikor tévozá. fnlrahányt borsó — azzal a javaslattal ^t fájlaljuk, jövetelét örömmel várjuk állok Edelényi Aipád pénzügyigazgató ur elé, parancsolja meg közegeinek, hogy a — nőnek ne adjanak ki dohányjegyet. Ez a kura egyszerű, radikális és célravezető.i Ekkor több dohány jut a férfiaknak, még többet szállíthatnak ki a frontra a katonáknak és a legtöbb férj és apa hálalmá-jábn fogjn Edelényi nevét foglalni, hogy-nejét és leányát erről a csúf szokásról j vár leszoktatta.
A háborúban sokat mertünk! Merjük ezt is! Az egészségnek és jóizlésnek egyaránt használunk vele!
Egy szál szegfű és a napraforgómag.
Wilna. Dünaburg. Wílnában csak rOvid irlöt tölthettem.
Nagy
gény karján a templomba — oaak agy azegfll volt
_„zllzfeliér éa lelj™, mint a tinta, viszonzott, mag
ért t-it, igaz szerelem — szama ragyogott én különös lényben égett.
Talán » napraforgó magtól???
Berken Gyula
Karczag Rezső könyve.
Egy kedves sárga fllz-t fekwik előttem. Miniden sorában egy eleven, érzi szive Iftktet, minden í szava szeretetből Arad. Ajánlva van mindazoknak, akik szintén . szeretik Nagykanizsát. Mert, hogy
Páter Börzsey távozása.
palotasorokkal, élénk forgalommal Bongateg a ||>gy<)|1 mreU _ arr6| hamarosan meggyőző-
} templom és kolostor. Az egyik nlcán inuglepfidve dnnki ,mi„, mu„k^4( krallnkbe veaazllk a lieletekín-láloin, liogy bár a kocáik ide-oda robognak, az «m-! tll|lk 0„ ,Mjuk s2 „j jj^jirtnta, képét, amilyennek berek a járdákon térdepelve, áhilallal imádkoznak. { koneipiilja városunkat a háború után, ba a vérzi-az első emeleti hatalmas erkélyről éneklés, orgona- ■ ^ ^^ ^ m|8lt ^^ „w dimenziójú
vonalakban épiti fel azt a lerret, amtlyre városunk jövőjét akarja Igazítani H ba a koncepciók máskén nem volnának megvalósíthatók, erős könyökkel kell
szó hallatszik. A nyílt utcán is templom van. Kel-lünő még, liogy rengaleg itt a guiniródlis, mond-lialni, hogy kávés kivétellel mind az A kocsisok padig, legyen az kipróbált, öreg, \' őszbaju vagy 16
Írja irétársunk. Ka sorai nem
A LELKI VMASZTALÁSRA ™hanc,\'libériát viael és lapos, olyan pofonná- ^ ^^ ^^ ^ ||>r>e||| megUtaik , pott cilindert hord, soknak a lille sem látszik ki alóla. Kz maradt meg a régi jó liékeidókból
Dünaburg íukat saerepelt a bábom alatt. Kói
IUTÁN
RM)ltlJLÓK a a lelki szegények atyja volt nálunk tíz atztendeig — elüljáró-sága a rend budapesti társházába ba-
kuli a reális álgondolás kiégése. Tehát kohóban izlak ! ki nézetei, érdemes azokat megszívlelni. Benne van munkájában a város iparfejlesztése; az uj gyárak ,
lyezte át. Hétfón elment körüpkbói. f\'sendesen, hang- é* fél évig harcollak a németek érte. A véres hy- j elh«ljir*é«. aoízUJtikus ponlja munkájának, liogy n Klánul, mini amilyen működése volt Helyét Bécsi eok 14 kilométernyire vollak a váiostól, de teljes |,ir<l^t» oszlopok viyudó llgyét — amiről mi annyit Vazul Kerenoea atya vette ál. Mi íszintén rájlaljuk épségben vau meg. Sétálgatva az utcákon, megfigyel- il(un|, __ .„unkájába aratja. A lakáspolitika,
P. Börzsey távozását, Ó, aki csak az eszméknek élt, tem, hogy csaknem mindenki napralorgó magol rág- ku|[,irfeladatok, idegen forgalom, pénzügyi kérdések
— föltétlenül nyomot, hiányt hagyolt maga után "ál. Az utcasarkokon kosárszáinra árositják, mint\' uli,1(1 ér)ákw .............. Karczag könyvének, amely-
Szikár alakja, jó azava, amely oly jóságos bölcseség- nálunk a síulllkát, a különbség nz, hogy ez itl oae- |.g,|t|Hn M írhatjuk : — ez a könyv Nagykani gel omlott mindig ajkáról — mllétlenlll hiányzatii mege, Klllönösen a leányok »zu|«igalják azerelettel,1 Miró| xwkanlzsáuak szól. Nem is szabad ennek fog a Kerences zárda falai közöl. K szavainkat nem \'a" mondják, liogy oly ragyogó fényt kap a azemllk, w6,|„n 8em hiányzani, aliol egy-egy város-
aorvasftja el semmiféle cáfolat sem, Finom Ízlés, bogy nem lehel belenézni a bársonyos lesz a bórük caiwwlt modor,, komoly átgondoltság voltak minden-» benne levő olajtartalomtól.
kor,.iamortetó,jegyei. Tudott keményen azóloi. ha aij A vártemploin előtti téren tolnpgás vau. Ks _______
allj,alom,|(ivénl4, de jószjve íolylon ott oaendolt aja- kovó lesz — mondják a WölÖlteiu állók. Már jön-; ugyancsak a nyomda ronlekn a ára 3 K. SO fillér, kán, ha a megpróbált embernek alyai tanára kellelt nek is a ftlpántlikázjlt kocsik. „Kár ilyen ezép Iá- Olvassuk, hogy nu legyönk készületlauek a békében ! az élet kereazlltfjáuak megjárásábez. Szavai az al-\' nyért — inorniogja valaki mögöttem — nem egy-kalmazkoíé talkipáazlor bölca viselkedésének vollak máshoz illók, másl szerel." Megállnak a kocáik — i lanili — szólt az értelmesebb osztályhoz, de a aze- már felcaandöl az orgona hangja — kiszáll a hal-1 gény is megértette benne a maga lelki kincsét. Ta- \'vány, poroellánarcu mennyaiKizony. inog, mint a nád ; pasztalala, amellyel bejária egy hosszú élet,- egy léi- szál, mellette az otromba leslll, vizeilyós azemö vóle-1 század útvesztőit — drága kincses háza volt a hi- gény — egyszer csak veknek. .S most egyelóre reánk, kanizsaiakra
alva vár,tanuk terveivel foglalkozik. Az értékes könyv kOlünben „Zilai llirlapt laptársunk haaábja:u látott napvilágot a múlt év tavaszán, „A . kOlölilenyomat...
Dr. L J.
HAZUGOK HÍDJA.
Ki nem hallott már a mesebuli hidiól. atuoly . ... „ , * :,töm.egból valahonnan egy |„Mk„| . hnug 8mb<r ,Uur_ fe „lenl me|,dt,.
, „ . , . ,. .. , n,!"e( ílr*»!M" rfPn « «\'<»)v™»í »!«> - W gélt beszélgetve kél vándor ; az egyik „t fílharteUn
elveazeU. Süllős, e szomorú Igazságot lo kell írnimk nalra meghökken, majd könnyedén lehajolva, felveszi bogy jjJJ(mlgu kutyát
országon nem lellik
amint a liidlloz
, „ ,, „ közeledlek, szepegve médoailotU kíjelenléoól oda, „„, , „ feJ-"delm\' W\'ft«kl..Wly nyomta rá az igazság pecsétjét? hogy a kutya nem volt nagyabb egy borjúnál végre
hogy elzárkózhassunk. Kgy ilyen, rajtunk kérésziül Oszkár Wilde mondla ki a művészekről, bldd buz- ^dig a Ilid előtt beisiuerle bogv biz
száguldó öntök ős csillagét is eaak pár. napra bírjuk zain rá ezl a törvényt a mi bivalisunkra is: .Azok kon, volt. mint l,4„„,lv mL Í£Lí-
killzetni, — oltlion ók is olcsóbl*n adják. He ilt a a művészek, akik (napimli láraaságbani) lellépésllkkel
körutjuk kifizeti a titkári, iinpremáriót, koiiioruákal, másokat elbájolnak, rossz művészek? Jó művészekik
akik elállják körölötlök-az ntat a közeledők előtt. mindenüket a művészeinknek adják és ezórt mnguk-
A mi vendégszereplési kö\'rlllniényeiuk ezt a ban érdektelenek,
luxust meg nein engedik Mihozzánk az újságíró urak Tovább pedig: Kgy valóban nagy művész a
egyszerűen bekopognak éa benyitnak piitriaichali.au : \'egUltóielleuebb lény minden élő lény közölt.
csak akkora volt, mint bármely más közönséges kutya.
Igy közeledőnk most a nyolcadik magyar hfdi-kölcsön lezárása idejéhez mindnyájan, akik jó hazafiaknak és igen okos embereknek hisszök és hirdet-jnk magunkat. Jaj annak, aki hazudik, aki inagália nem száll idejekorán éa bár legelemibb kötelességél nem teljeaili, a legegyszerűbb érlelem tanárnál nem
bemutatkoznak, beszélgetőnk - kész az ililervju. Okvetlenül ennek igazságát érzi a R).l» emiitettköveli. A bid leszakad az ilyen alalt és a társad.
Lehnll a aaiai fátyol, vége a misztériumnak, a baba külföldi díva. szén nem száll le olympusi magasla- |0I1, megbotránkozásában
gyomra kifordítva, abban is csak fllrész|»or volt. til-ól st inlervju profán közelségére.
Fiatal koromban, inig mindent roppant komo- Mióta az emberség, nem pedig a színészet
lyan vettem, — nekem minden inlervju vesszőfulás legmagasabb ideálo........... uem lartoui
volt. Ijedlaégel éa szívdobogást okozott, mert azl gémnek minden áron és erővel esetten érdekesnek ^„f,,.
az állain inlézkedésoiben bizony megütheti majd a butiját.
Mert ugyebár legelemibb polgári kölelesaégünk kötelessé minden nélkülözheti pénzünket , odaadni hadikéi-
éreztem, Iven lenni
bogy: .most olyannak kell lentlein, ami- lálazani, azóla lllnca lámpalázam az intervjllk alatt- I„i™ 4\'||4 esztendeje áld ák ni nem tudok: érdekesnek, brilliáiwiak, Nem lélek olyan embernek lálazani nannali viselte. . , j a hozzak
mikor fegyvertfogliató lestvéreink llnnlái
rnek lálazani na i ah viselke- " ............iUmil\' ,íl\'nl",t és éleinket a
rendkívülinek! Kevéa luilásommal, nagy naivilásom- désemben, amilyennek ,, Isten megteremteU eót\' " \'"\'-1\'8 "lifldtn. "li,l,k bnzg4»giuég,
mai, éreztem én ugy homályosan, hogy ez ember- mióta tudom, hogy nem kell csodabogarat csinálnom kinzás, liogy knlöntb ugy sem tudok lenni itt a izo- magamliól, igen örömest beszélek minden felel,ará-bámban, mint a azinpadon, ahol a lelkem javát adom, touiiual, az ellenségeimmel is. Nem féltein ahol egyedül érum magamat oUhon — míg ilt sem a tudásomat, sem a tudatlanságomat Ahol gyalogszerrel, lelegyverezve bátortalan és ügyelten én llldáaom véget ér, olt kezde vagyok ?
Ka az érzéaem idővel balározott tudattá váll, |
désl és a Irogat ás végével
a kijrdezóskn- v„1(m kvittek vagyunk
nélkül nem bírja el a világháború rettenet™ pénzügyi terheit E« Ugyebár a legegyszerűbb értelem is azt tanácsolja mindenkinek, hogy ami szabad tőkéje csak van, azt mind fektesse hadikötrénybó, mert ez \' - legbiztosabb értékpapír, hiszen az örök éleire hi-inagvar állam Ingja ércpénzre vallani, n legjövedelmezőbb is, mert majdnem .kétszer annyi ka-I matol boz, mint a magánpapirok éa takarékbetétek.
\\
JULICB IB.
7. 1 L A 1 K (■ 4 L 0 K r
I
eteken felni pedig sokféle adó óq egyóli kedvezménnyel van óeszekíMve.
Mulassuk meg a jegyűit utolsó nai.jatlian. hogy kfttelességteljeaitA, értelmesen gazdálkodó illampol-gtrok vagyunk. Aki annak é» miig többnek tartja magAt, vegye ki részit méltó módon a ji-gjzésliil
Klójegyezni lehet a .Pali Magyar Kereskedelmi Hanti" nagykanizsai fiókiánál éa a tóbbi négy péntintétetuél.
A DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR R.-TÁRS. == NAGYKANIZSÁN =
mint htoaUlo* aláirial hely
a VIII. magyar hadikölcsönre
jegyzéseket az eredeli feltételek mellett elfogad
A jegyzések előmoxditdsára a legmagasabb j hogy ma nőmmel egylUl Sarajevóban politíki ősszeg erejéig ez évi december 31ig 4\'/,%, azon•\' tul 1924 junius 30-ig .5% mellett lombard kölcsönt nyújt.
SZ;IN H AZ
üöf X\'Xfc 1CKG?"
llinnxVi
Aki megálmodta Iferenc Ferdinánd meggyilkolását.
Lányi Józíef dr. nagyváradi püspök, a meggyilkolt trónörökös magyar tanára, sajátkezüleg irt levetéljen mondja el, bog>kn álmodta meg 1914. junius hó 28 iki hajnalban a (róuörököspár meggyilkolását. Álmában hz irattal hoz lépett, amelyen egy fekete gyáttkeretea levél feküdt, amelynek címzésén azonnal megismerte a trónörökös kézírását. A levelet felnyitotta. Az egyik feíén egy égszínkék levél feküdt, ámely azt az utcát ábrázolta, amelyben a trónörököspárt agyonlőtték Automobilon ültek és a melyből két suhanc rálőtt a fenségekre. Az álmában látott levél szövege wzószerlnt igy \\angzott; Méltóságos Püspök url Kedves Irányi dr l Közlöm Önnek,
orv-
gyükosság áldozata leszek. Kérjük, imádkozzon ér-J tünk és őrizze meg szeretetét és hőségét a jövőben I is szeginy gyermekeink iránt. fízivből üdvözli Fe-I renc főherceg SarájeVŐ,\' 1914 junius 28-án, reggel i fél 4 órakor. — A püspök erre felébredt, remegve i ugrott ki" az ágyából és az óráját nixw 4U«g. Fél-! négyet mutatott Kz után az Íróasztalhoz sietett és szószerint leirta azt, amit Idolt, majd imádkozni kezdeti. Béggel elmondta édesanyjának az álmát.. Az egész napon ál aggodalom és félelem töltötték el. DélütAk fél 4 órakor egy Uéosből érkező sürgöny meghozta a borzalmas hírt, hogy Sarajj-vóhan meggyilkolták a Irónörököspárt.
Különböző régi szabású daralmk vasárnapi bemutatása után ismét újdonságot kaptunk kétlóii, kedden a színházban, Molnár Ferenc Url divtit cimü dartüyát. Nagy érdeklődéssel leste, várta a közönség e daVabot. Mondanunk sem kell, hogy művészeink buzgó, kedves, lelkes és fáradhatatlan munkáéi vol tak a sikernek s a hosszadalmas darabon sehol sem érzett rajtuk a fáradtság ólomsúly . Pedig Molnár Ferenc ez ujabb alkotása ugyancsak fára\'ztó lehetne. A három felvonás csaknem egy éríésl variál egy*; .tr^kezletét, hogy álltat foglaljon amellett, ki legyen egy felvonáson át. Ebbe változatosságot, szint, mii- ft ffibir^ja az elhunyt Y.josz Ferenc örökében, végzetet bevinni, próbára teszi a művész erőt. A da- Ait értekezleten Vizlemívny Sándor országg) lí-
ra b. előadásának fósikerét Doktor János; személyéhez j^j ktVpviHutö és \'felek íji\'nő elnökölt. kik. a négy-köijak. Játéka annyi értékes tulajdonsággal volt t«l- Kzáiuban megjelent járásí bonorátiorok egyhangú vé jos, amint azt ritkán látni. Mintha a reális élet nyo: |eminje mellett azon leghőbb óhtyuknak adtak kife-tuorueága, minden csalódása átszántott volna lelkén,1 |,()gy a megürült főbírói állásra Gyömörey
ugy jáUzotl. Az érzések érthetőségére való törekvés ih1vm szolgabíró neveztessék kji, kit a járás minden
Ki lesz aa uj főbíró ?
Nagykanizsa járás intelligenoiája most tartotta
mindenütt átcsillan játékán. Valóban sajnáljuk jósá- ^yw polgára a legőszintébb gát, amely csaknem a bárgyuságig fokozódik. Min- n,ég«rflli lóbirói székben, denki ki log rajta. Felesége elhagyja, rászedi B exi a szerepet F, Zalai Margit szintén mesterien alkotta. Mellette Somló — Oszkár szerepében — adta tudá-
örömmel üdvözöl a
Kémes gyermekkiuzós Berlinben
Megrendítő eset foglalkozatta az egyik berlini sának s értékének igabb jelét. Sok volt jálékában a törvényszéket. A vádlott két magiról megfeledkezett plasztika, amelyet a hánya veti lenoAoetsze- ember: Hörloff János és a fetWge. A szörnyű há-
rflen kívánt meg. A tónust mindenütt eltaiéHa. -jzaspár a legethberlelenebb kínzásokkal akarta lassan Halasy Mariska — Paula játéka most is általános elpusztítani ar. asszonynak házasságon kivül született érdeklődés tárgya volt. Vártuk, lealük minden szavát hat éves leánykáját., A kinzá^ka a szomszédi M-A hangsúly ellen azonban — hogy kritikánk a ta- lék Ügyeimmé a hatóságokat. a igy kertit az tlgy uitó mester szerepét is betöltse — többször vétett, a bíróság elé, arnéty először osak teeü sértés uiiatt Hasonlót mondunk a szavak külöuöe emelkedő kiej- jeniéit vádat, később azonban olyan hajmeresztő résztélről, amely a művésznő különben értékes múvé-1 letek dartlltek ki. hogy, a vád gyilkossági kísérlet t-zetének rontja erejét. De tény, hogy játéka igazamén indult meg. Több tanú állitá* szerint a leányka gyönyöre, büszkesége a darabnak. Fodor Arthur és|sok»or félmeztelenül áldogált az ablaknál és enni-Uózon kiváló szerepéről kell még laegemlékezuüuk i valóért könyörgöU, mert a szülei nem aduk neki. Gózoa a grófot adu, nagy válfeaalotoágüt, kemény i Uum.nicsŐvel ős vastag UtUl szokták verni az árUt-valóságot virén be minden saarába Szokásos merev- j lan gyermektt. Az egyik Unu egyizben fejjel lefelé Hége mintha engetfeU volna s több volt benne most I felakasztva találu a leánykát Kgyizben az ujjahegye a mozgalmas melegségből Jól eeett látnánk. 8 ezzel (le volt égetve a a gyermek előadta, hogy a szüle. Végére is értünk beszámolónknak. Újdonsága e bét- égő gyufát aduk kezebe, amelyet addig kellett Ur-nek Arcibaxev Póltókeny.ég c drámája Kz tente. anAg végig nem égeti. Igy akarták lestokUtn,
teken ás szombaton lm soron !» torkosságról. Amikor a rendőrség embere, beha-
KRITIKL8 i toltak a házaspár otthonába, a leányka meztelenül
__| fyHM\' - csupasz padlón és már c*ak alig adott
A fenímtamus nálunk. életjelt magáról Csontig le volt soványodva és ate^
Vasárnap délután Kántor Irma h nők szervez- ^bács ** ^ötéwk nyo.tial borították. A tanuk kedéaéról tartott előadást a Kaszinó termében. Az\' előadták, hogy a gyermek anyja mindig a legdur-
I vább hangon ítészéit áldozatáról. Nem titkolta, hogy boldog lenne, ha elpusztulna Kimondották, hogy a j kicsiket felig meztelenül kikergették éjszakákra a
előadást nagyszámú közönség hallgatta végig.
Jegyezzünk hadikfilcsáut:
mellékhelyiségbe. A férj txent*z«ákba kötözte ét, a
forró kályhára tette, ugy hogy a kislány rémee kiáltásaival volt tele a ház. Kgyszer az „anyja" egéra kanál borsót öntött a szájába. Vánkos helyet tüzelj fát tettek a feje alá, táplálékul pidig \'nyers hurgo nyál adtuk neki.\'
A bíróság enyhítő körülményül velte, hogy az apa súlyosan sebeeülten jött vissza a liarctórról, az asszony pedig hisztériában szenved, s ezért mindkettőjüket egyenkint csak másfél évi börtönre ítélte el A termelőkhöz.
Mint a kormányrendeletek előírják, minden termelő köteles cséplóse befejeztével a cséplési eredményt nyomban a helyi hatóságnak bejelenteni.
Figyelmeztetjük a gazdákat, hogy e bejelentés elmulasztása vagy hazug bevallás a legszigorúbb büntetést vonja maga után és pedig 8 hónapi elzárás és jíOOO Kor. pénzbüntetés.
Termésbecslés.
A gabonaálvevó bizottság ez évi átlagos hozam becxlése végett bejárU a liatár összes dűlőit s a hol-dankinli terméshozamot rozsban &, búzában 6 méter-mázsában állapította meg, tekintettel arra, hogy egyet} dűlőkön az egerelj inaid mindent elpusztítottak.
Igv a termés nagyon gyenge közepes, nőt középen, abólinak mondható.
Kmnnttal törlesatett hadikölcsön.
Aki a hadikölcsönre jegyzett összegének 66 százalékát befizeti, annak azalatt a hat év alatt, amely alatt a bankok az h9/0-o* lombardhitelt garantálják, csak a kaimtlokról kell lemondania, hogy « hat év leteltével adósságmentesen a jegyzett hadikölojön-kötvények birtokát a tehessen szert.
Igy 85 K ért 100, 860-éit 1000. 6600-ért 10,000. koronás hadikölcsöukötvényt szerezhetünk. Kz, a hat évi kamatról való. lemondást nem számítva, későbbre az eredetileg beruházott tőke 8 46%-oe kamatozását jelenti
! El áz üzlet teljesen komoly, kockázatul egybekötve nincs és fáradságba nem kerOl.
Kutyasorozáa. | A liadvv-zetó*%m\'k nagyobb számú kutyára ! van szüksége A kutyákat rt&virálásaa? fogják megszerezni és e végre a közel jövőben a megyei járások székhelyén kutyasorozáa UrUuak, amelyre a járás ..valamennyi községeiből elő kell vezstni a kutyákat.
Fenyöfah^j a pipában.
A dobányos embereknek szolgál dundaj Uéza i (Nagyatád) a kövi*k»4 unácsadáioal: A világháború ! alait sok mindenre megUnitott bennünket a nélkü-|lözéM. Talán szolgálatot tetfu*k a közönségnek, ha a \'szenvedélyes dohányzók figyelmét felhívom egy olyan j dohánypótló anyagra, melyet mindenki ismer és tudják is, hogy annak .alkatrészei bizonyos gyógyeróve, jbirnak. En már egy idő óta naponU evés után kétl •Wtleg három pipa elfüstölésével kísérletezem, mert az itteni tratíkokban pipadohányt nem kapni ée mondhatom, hogy jobbnak találom, mint az eddigi tnindeuféle simeretlen tartalmú levelekből előállított doháuypótlót. Knnek színe is hasonló a valódi dohányéhoz — nem csípi a nyelvet — nem rontja a ; gyomrot és szájízt, nem kábít és még az erős, csuk-I lató v.tlódi dohányt is élvezhetővé teszi. Kz pedig nem más. mint a jó száraz fenyőfa legfelső héjjá, eselleg vékonyabb kérge; ha szépen kockára meg van aprítva és kiszáradva, egyharmad valódi dohány, két harmad fenyőfa Itéjjával keverve, kifogásUlan elvezetet fog nyujUni a szenvedélyes dohányzóknak.
Oirnajogyok letanek.
Julius hó végén a közönség cérn^jegyeket fog kapni, háztartásonként 60 méter fekete és 50 méter fehér cérnára. A |>amulküzpont hónapokon át gyűjtötte az anyagot, mig végre most olyan kvantum felelt rendelkezik, bogy megkezdődhetik
/ A I. A I KÖZLÖNY
Jiiuns i8
^ Jegyezzen elö mindenki tehetsége szerint a nyolcadik hadikolcsonre Hadikölcsönt jegyezni hazafias kötelesség! Előjegyezni lehet A PESTI MAG-YAR KERESKEDELMI BÁNKNÁL és a négy pénzintézeteknél. TSq
__ __ __ _ _ __ —_ u y. Nndrí, Pomolt KithinU <■» nnUok írlak oikk«k..i
D 17 lji Tí I IT f Kvitt A fiJ*. r*S. uw munkaUi..! » i«m mu h«i nio i z«u
111) F\' Ifí I I IM IIWWÍK limkay HyOrgy é» (taran Andor, Nagy KndnT ta
JUj^/ Is IIJU limf: X 11 jái i.iiaóal tarkiinti cikk.oroiatol kiirtott b«un« a
—■■— —\' A pápaválasztás jogtörténete és ...laki 1.1I11M1I\' fureaa-ógokrol. A Magyar Hainpirt
W.,,,.,1, .\',tételes loea Irt.i Di üdács József. fiigimn. ..UHioiénl íra egy évadra :!» kor. egy hónapra 3
Nagynio/go Nagy kani/vm. f * a v!sk« «L*, *«• a ^ w. mt kiM.
Erzsébottér Szarvas-Szál lodu ^ J"- * """" \'
alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul- ____
Az újonnan átalakított modern nagytermében \' ságos olvasmány, amely mig egyrészről szigo i / 1
— ——- svrr rx-"A Világháború
hol mindig a legújabb, legszebb és legérde- nelein jelentős mozzanatának ismerete minden minden mOZZanatáfÓl.
kesebb s legválogatottabb műsorra talá a t. kultúrember tudásának szükséges részi-. A
közönség. Mindenik előadása a kinematografia mfl ára 4 korona. Kapható líj Wajdils Józsel DOj
legelsörendű, legújabb s legremekebb alko- könyvkereskedésében, Nagykanizsán _ , ,,
tásnilaól van összeállítva. Szebb és érdekevei)!) - A y. . ("Unt* itt) H!> niü * hon ereu«i.i,
s tanulságosabb műsort sem a budapesti, \'•H (-vik..4«ii Andor Jóm-I) natdag inrlilo.n .V li
sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. "^r\'V \'í\'"- "j VT* BieglMIIiatO,
A DL-ui IM ■ ,-■■-■ inrl-ii\' n Hlitrtljuk nbl.óink flinVInilMl* 8terki\'B/lóxg \' , „
A „Bh.RI.IN" színház agilis igazgatója min- h kí».lól.i.. iai Ifi........... I Kehérmrl .11 16/.\'. lfjmflrit.fi -
dig a legújabb és legválogatottabb s légér HWiui.-hí Ar l.l-ría 6 kor. MulaHántuiiuM k黫-
tékesebb moziműsort mntatja be. finom mű aé**,-! tnild • u«,lóliio.i«l értesülésekkel térképekkel, pia-
vészi Ízléssel összeállítva Azonkivül. hogy az - .Vasárnapi Ujuág- miiulea »»•*»>«. . .
előadásokat minél kellemessé és élvezetessé »""I"L\' •»r\'«l<Mniu«l jelenik n,.g A .V«-An.»pl Ul- jryarázalokkal S/olgal az
tegye kitűnő zenéről is gondoskodott A.ft^T^ 222"* fö^ÍT. A 7 \' TT Tft A fl
művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű ^Vuoloiai\'i ü|wtn- kindóhivaia........ (lindapral IV.. U O U Xl. VJ
zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik ICk>..........im\'4 ) 1 gyauitt mmréiuMMJ e .K-p* ,.....,,. vípm in
nap uj remek műsor. A „HKRI.IN" nagy- Néplap- a l..|iole»r,bb nl-ila « wagiar nép .niniaui, . 1 11K U
mozgó szinház látogatását mindenkinek a\' frl«vr» « kwona 411 fillér. olvasóinak.
legmelegebben ajánljuk lilőadások hétköznap «*«y»r Sriupad. Hudap-^ .\'gi-U.-.i elöiizetéui abak
< 7 és o órakor Vasár és flnneon m fél , ",l" "■I"I,P." " *!\'»>\' NiE|i« «»• .... ><>•»». 5, 7 es oraKor vasar es ünnepnap lei .1 .k,.,,,;,^,,.;, ............ M.uyur S«ln)»d wli-min rélé.r. . . na
5, 7 és 9 órakor A 111 tisztelt közönség n| (ni n Aii. 11 pninpiis nLlmilis niriv stl laj\'nkknl Negyodivr® .... 14 K. f.
szíves pl\'irtfogását és az előadáson való pon ..mumei\' i\'t\'vü kiváló írók kftr.r.\'inüljftiíiisó»o i-lnnik Eay hónapi* ■ • • 4 * 70
tos megjelenését tisztelettel kéri \'"f" ^ niipról-iiapra a b*niliA*, vuriót... iw Mei(iBudetóal oiui
, wiil ylUníl.ól , i.iló íidek..« kó\'loraényakoii (rl»a Aü UJSAU KIADÓHIVATALA Bmlapaat,
HJA^UAlUbAU lilrek«ii óa plkAiiH pletykákon klvDI kQlön foulalkoxk VII Kákóonl ut 64 saani
KirjIUi UstltltUcI a n l. kötíMsig.t, hogf t > l.téb vilnliáti mltóail liiroi.Hl ia - Ibidig , "...,..
jégyeittl lehetőiig elöie meguilUmi suvestclienei. aiAiimilw Hnrcg. K-r.-nc, Moliiór Kírsno, Nagv
--:-"\' -------------;-----------------------,......... • . - \' \' . \'V\'-\'.-V .).
Hangszereket és a legjobb
huzöharmonikábat
.... .....\' / , ■ .,\' »
1-sőrcinlü iniiiisérct ajánlok i\\ l^ufcsólili árért. Továbbá: Hegedűk, citorák, ré/iuvóliangszerek, íuvó-lák, klarineUok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifi- Wajdits József
hangszerkereskedésében, NACiYk DK A K-T KII I S/iÁH.!
Mindenféle Imn^s/orek jtivitúsra elfo^adtatimk.
-----f
Nyomatott . laptolaidouo. IU. W.j,l,t, Jolw( kóny^yoi.dAiábao, Nagykauii«ln
<■7 ík évfolyam
NAGYKANIZSA. 1918 julius 24 SZERDA
S«srkM«W»iS(t és kiadóhivatal Daáktér 1
ix<i« ; !•» Hlrjuu... atl.uüiá. aa.rlnt.
F4titrkmlB
Kemény László
FaUlöe UirktiiM:
Fíöa Sándor
"" Megjelenik hutanklnt kéUaar. EltliitM 111: Hl 1» kW.
nekilendülnek keményen
a nap.sugárkévéjének tüzelő fényében, ve rejtékes foríóságban az erős férfikarok. — BtUstös • fénnyé! villan az acél a levegőben és dtll a vetés, a dusfejü kaiász engedelmesen jobbra-balra. Halkan felszisszen mind, — mikor az élss penge gyilkos su-hinlésa éri. Mit mond vájjon: sóhaj-e, panaszos sírás vagy -elhaló sikoltás, — ki tudja?
Aratnak... — a vetést aratják, — Akit ugy\'hívnak: életi Megérett-e mind? :izárba szökkent e előbb, büszke mogas szárba, — .látarti feje látott-e perzselő napot, — ezüslholdas éjszakát, csókolt-e fc-nycsgyOngyü harn.a\'.ot, ránevetett-e izzón a pirosló pipacs és a szelíden kek búzavirág? Az életnek, a munkának, az erőnek drága, áldott gyümölcsét elénk tárta már, mikor feje fölült kimondta az éles penge az Uélelet: elvégeztetett.
Aratnák . . . Fekete termőfóldőn, kopár hegyoldalon, meddő szikluhirodalomban, mindenütt aratnak. Az áldott, a gyönyörű vetést aratják. Nincs-e közötte zsenge, itju hajtás, akinc\'t.. élni, nőni, erősödni kellene ínég, akinek a kalászában most érik csak a síre 111, -alighogy elvirágzott, gyümölcsöt «rtelni thég nem Volt Ideje. Nincs-e kö zötte vájjon ?
A menekültek gondozásának törtenete.
Ki tudja? Ki hajlik le minden lebukó! kalászhoz, mikor az arató éle., kaszája végig vág rajta. Pedig felszissj^n mind, talán sóhajt, talán felsir, talán sikolt, vagy mondani akar valamit, talán, hogy ne még, A X«Kjl»"l«*ii elhelyezett erdélyi menekol-v,„.„ . 1 , . ., ti-lí gyéiniditiiaa végett Alakult intézi bixottaág mtítt-
hogy élni akar, talán nem is látott meg ,. , „ .... , ,„,„
\' ^ biioll n(i)irii-l6 Ujjunk m 1918. évi J«l. Ili « nap-
semmit, meg nem Ismerte a világot, " Jin i.rioti i.i.g.i.i.i nl.Wi, eISn-rj«t»tt j.l.nt™ nyarat, a forrót, a termőt, a termékenyt. im«, évi ,o,Usitu» 1,6 as-án egy ié«pkiália« Ki tudja? Éles, halálos csapással vé- liillaUzott rí nr*rn# in>.gy»rlaku vidékein, melyre gig suhint az acél a világ vetésén és dili- .kduybe lálwdt a n$k swme «h ükollw szorult a férnek a ren lek, a kalász, az élet minden n,t k««- \' lliUtt,«S "»?"•«\'«" vár"\' felé. Zizegve borulnak egymásra, a hang- \'Tj, g-"
.... - Erdély ftnrfet. Far nap inulvu ni prdqhi menekültek
juk panaszos, gyönge elhaló. Mint a so- wrej ,,pUk H7 0|>tág ll>llgprti i^ik..!^ nuatyén-hajtátj, amely icmegő mélységből fakad, ket ós városunkat íh
1 mint a bus, nehéz sóhajtás, ugy szállunk,; Nagykanizsa nemwdelkü és hazafias közönsége suhannak felénk. Szinto látjuk, halljuk, j H*ec«teit«-I l«>tp»dta mz otthonukból ki(lx(>ltt földönfutó érezzük, ahogy puhán, hangtalanul jönnek,! véreinké, íAgv összegekkel sM-tt géljükre, meg j . , . osztotta vvlnk otthonát, .élelmét és a inemjkültek I ,, , ■ . , állandó gyámolitásu végett szeptember hó köze|»én Honnan jönnek? Az allöld áldott hu- ^ bitwUh4got viUlwtoU ^ * meliekoltfk ügyinek i mus,zárói, vagy a sebessodru messzi Piave j,,,^ céljából I>r. Szabady Lőrinc kir, tszéki bíró, J felŐl ? Div (tózoiiy Aladár kir. ügyész és liánhidy Íjíyula Végigsuhint-az acél a világ vetésén., kir. Uzéki jegyző túwméíyébeu * maga kebeléiül Arat lak ügyvezető bizottságot küldött ki. A bizottság » m«-\' ________________________________nekllltek segélyezésének ós ügyes bajos dolgainak el-
UJ élő gieuiekot tudnak e.lnálnl. Ul4» v,,*rtl \'» rittül"e ill"ldi«n
A lh.il, News szerint a Ht -dun.tanl korház dil *""«•\' W\' "MM \'»\'«• *\'\'»•» M 1 éi(f Sioai
! egyik orvosa Uwwn dr óriási eredményeket ért el mer Náthán in. k. nyűg. poataleltlgyeló ur vezetett
a vakok gyógyítása terén. Az orvos kijelenti, liogy „agy kftrnltokinté-wl éa a/eretetlel, majd as ó \'\'XtW-leb«Uégc» a sí.-ii1 rémire uj pilpillikat c»in*lui, lia ni.iirenduléae luiaucu iroda veietéail Köriig
a régi szét vau roncsolva. Se..............
fordul ■
hat elő titldté oljan illetfi n vilá, lOlil.ö/l.-Lrií
inénytelen vaksic, liogj
kéuji Piroska urllölüJ vette át, iki azl a inenekOt-
. . ., „ - b„" leknek folyó évi hu lló végén ............... történt
lillelfi 11 világosságot a aölétségtöl ne tudja .....itktl- \' ) J -o
vissziikOllóíÁséiií leljesitette.
Ohis: harctér, 1918 I 11/12
ólom, biz no ló!
Tpej beh szomorú Ijép! 9Tcm dlom, biz oaíó. .Bah, ím rágondolok, f^Tég ma is borzasztó!
iFrisseu ásott, mólt/ sir apálo/H/olt elöl te n^, fffiiil fenevad torka, Sziide lenek ellen.
$/>! hiszen csak álom, %>o<jtj is lenne oa/ó, Jpisí alig kél hete, ,$ogtj volt a búcsúzó.
S oh I hát mégis való/f flfCcqjöll a rémes hír, mHedces jó Icslcérety, Jpogy rád borulI a sir /
<5Y/ a magas mennybe^ Cfugtjalra coll szükség, Slhiolak hál léged Xtökc, szelíd szépség.
fájdalmunk sebérc, (Fsak az at orvosság, (T biztos ludat, hogy \'Botdotj vagy odaát
liisten a te tiszla telked megerdemti, * tJíinél jobbat bárhol tehetetlen lelni.
imádkozom értetI, (S\'des kis .löugócskán föthi a jó alslcnkc Batlifalni fog reám!
meg \'drága (fngyal <?// mindnyájunk feleli,
"Vitjyázz reám, ki /// $fTcsstc, kint szcuCy\'dek !
«ffj. t&anekocich János háj.
CSENDES A FALU...
máid, 1918. jnlius hó. \\ Az ethuograíiiHok azt mondják a magyar nép AltalAnos jellemzéwjkóptío, bogy : „A magyar derült, , vidám kedélyű, értelmes, de könnyen lobbanó természetű nép, mely természetrajznak megfelelően jel-\' leme is egyenes, uyilt é« önórxetea."
tSzé|K^ges jellemrajz. Büszke lehet, ki ennek a liitr sokak által megvetett, félre ismert, lesajnál!, megrágalmazod szépru-k fia lehet.
} Szegény ez a nép — önhibáján kivül, — de értékes és — ugy látszik — nélkülözhetetlen az európai koncertben. Mindenesetre, ha nem ie a nagybőgőt. de legalább a csellót kezeli ott.
Hanem . . .
Mintha ez a világot megrázó siheder ennek a mi népünknek a tonnészelrajzát is megérintette volna! Még periig durva, kíméletlen kézzel.
Mintha az a vidám derüli kedély eltQnt^volna
a magyar föld színéről!
» *
*
7, A 1. A 1 K ö i L ö N T
Ai Itgyvmeló liizottség • véről közönsége köribe gyUjlölt •\'"•"■Sl\'iól » pfa"\'*™ » limirkOlttk pé|ltárába átlllalt IH04S K 38 f, > nefjltel(jiek péfebeliVígély iiJUjtotl, Memmel, tuti fával ét a legslökségMebli ruhával igyfaezett ellétai
«\'..«h»..ukirt *m** ■negortkitfat . wji«
helyzetiket f ul(|lí igaz llUI|jr«r
szeretít önnepétl elfelejtesse szomOftl
Magyar jótékonyság.
Igát történél - tessék elolvasni.
Artulotó szavak k.l kelleue «*5l«nuuk nagjbereki földes guzda justiKÍrtl.. Az i Melekedeln - ""\' h saiiú kMébjua.
ember, aki
, , . . leven o uupig uecMiiew* ............; uovea UWHH öjt •» i-r\'-\'T ......
ugy « 1916. fut u Wlfc to toum, s ^ ^ vé^U uípflnk^ Horn\' „„,„ twwi4|*HhWfcMk » .M I.UgJ ,1 .jámUkol gyUjtstt to Wií«mii)i«MIHK*(. ... ................... ,.,,„.„„ HmummIi
hadimilliomosék.
Már szé «nil >*«> \'tóa* «iluk- m»K elbízzák nugukM " megtelt hérllklrin «% fognak elférni a bOakfáftil, bőgj , mimle*. « « n«Vnk..t hsrugj... Csakugym ip&Bftik »zol-*i. újságcikkek java része. « kjfika\'.urék .egéfa erdeje %-.»itélll»azérl bövea ömlik éí ktidiil » riporl<r («IU »U,...uiert A
,,h,„ közöiiíéies ln.lnn.fllk » nein Ifiig?-Ülitek, how
UiitUtfJU. WieUW WMti. UuigiMOk J> iKJsSluek
alkalrtiéíal aján«Ukot gjUjtou
A ineiiek(Illek rubiwtókségleléiick leheli fedezése végeit a biwlllég\' 1916, évi uov. Mb«ti ™l>»-Iieinueket gyOjlött, amely gyllités enkliuéiiye 215 db. kölönféle rub.neuiQ vált. Ai Ogyve.etí bitolts.ig a \'j
-tfiw* ml irüt, -kiket izutéu « j " \',\'" «
U-én de. 8-én te^éluUnl rendelt, az elsó 2 <%£ttt\'éb*n rfau.il.Mi. Mert «.„ neki Hjél jÁruaC TeheW N\'eVit IlfVW\'fa a pén-
K 08 r, M Jl^bbl «1M # M .<■ 9ö hold ftlldje • még m* lioti*Url.«íé ««•; HangoMil lieBíluek, mint mindig. A «on.-
gyoila: de örököse ai nlllM. Alt kerei teliít \'/J^JU kouiek be|e » inoat, a loflgjAjtót .wHjAk. Ai
kell segilelli. , r-\'J.™ .. _______________
ai Ur 1918. érében, bőgj «t»f5 magokril, » körnje»e; néuijl, Okst -bíulja a Jiuua Jjelítogatult NlgjkMlBén. A ««i»e i jk\'Mlflnnr vígruak. \'Jkei kell
J)r. Siekeree Jiueliiénál, mini ^.JhpcWII"^ „nnl rtdenlriWek. Megéi#mlik^UifcJ(^uk, fel-
limzió eliiökuéjúnél ludnkoiódjék, llliul k»ph»ti» «| utn„( .^é^yiank- «|y .mgif,\'1iiní)-MlM««r tfítSbollik \' ...... \' ......1 —Wéuek igM| ».„i„.„ uin.\'irfv. • Won.m«.V\'Mrtlt 5k sokat
kút
valteilliauon. S Ém\'Jimo lelkében nem\'oljanlile, megjárta a« or»*V Ifr-
nianekoltek javéra 1917..év Uv«-iin • véroa én megyénk nemesaúÁ é« jéinódu lakiinaihoz intéiett körlevelek nljin 13641 K 88 f. 1918 tavamén ismét 1738 K M I. gynjUltt • biíotWg a jóléllony kölön-ifégeinktél beérkeiett egyéb ké«i(^nz«egélyeken é» li-rinésietbeli ailouiényokon kivöl.
A befolyt öeilegbél a biiottáég a nienekOltekel, indokolt esetben pénuel segitette, riSsfökie tlllelö-apyagot, lóként alinbén, amiben a legnagyoiib\'hiényt
szenvedtek, ruhaneműt \'fa léliiielil Vésérolt" résiűkre
. ... , \'\',.,,(*• . vaiusuiiiawoii. o
A» ftgyvezető bl^otlség a nieneköllek réswe . Al.,„ ,ui,.
WrlMBiereéet kflpoáU^ SO kgr. UlpMrt sztrzelt be,| "
amelyMI 83 pér olpét megtalpaltalolt, 7 pér ilj ci-
pöböz adott alté részt és szémos javitést végeztetett,;
tovébbé a búotUég a katonai kinrslirtél polgéri;
férBkabétokal fa f.talpn férll oipékel I, Ker.»:t be! , jó ^ fo. JtI1Ml jváért. I>0 10.-
a nieueknltek rfaxére, hogy a. erde lainun ét vegzé ^ „^ ig .. mWl „,„„ uekl,„k ,
moneköltek. megfeleli fohéruhéval fa lébWivel ^ w|j )tMmk ,, ^ . „k
ellétl,M« 1917 fa. hnsvélkor a lisztet, horgonyét,. ^ ^ ^ ^ , ^„^ ,,„,„„ „
Imbot, útibb a nirt a .nenekölt-k .rodéj. sz rezte ^ u ,„,„„. ulil, , megt(,r,„íkB.
T Tf "\'«•<*> ......... «¥* W
hó Mól a korinány réMÓról NngykHiiiMa r.-t. város ... tanácsa utján a inénekDltiik teriuéswlljcni ellátására utalványozott, naponkint ós íejenkint 1 K élelmezési ___
órákról\'lolvik a Ijiisal^ás. A drága,, értékwi fákról.
r. l - l!. , ül!....„..„.r uiLa Aróiu Iin.i iIÍcmkL\'mvIL
szívvel e nem kevasebbel, mint négyet, kél llut,
leényl , \'s l.tdimillíoiúosné zsi\'ros ajks örömmel dicsekszik,
Mext lí lutljn,. mi most 4 n»gy». ember köte. 1 ^^ 1s ^ ^rtl;kM órAja. Stilszeröl" súgja le«ége. Szeretettel gyigyitg«l..i > "ebekel » »«».: 4 „,gy „ érték\'e. i\'fS\'l\'-*15\'82\'"\'\'^,\'8-ujakat Ütni a vérté\' silvekeil. a Uemeriélkll elnökig; _ U,uai««tiee? — kérdi\'a sioniulll.\'■• Vagy inegöröll a jé ember szavainak s igaz széndéké.mk.. rukukuj .
Ulb»: is igazította jó tanéoosal, biztos tudni valóval < oh, e» tok vifll »t i sjivének, ennyit nem Évé-Jánost, hogy jó nive széndéka-miiiél elól)h jmK- 1)jrl b1
— Nem egyik iem I — véla^iol\' neki lievölve
— De -, Haiu|ikéin I — iniljeii mi térosél s négy kis árvával b.uépesitettt az érv. : ir\'illk \'Kenifi hitveséhez\' h.idimillion.iosné.
nyál, hogy a lialvan holdas hirlök mösl mé 5rtl(»-j , -. ^«Anlik | .\'.. Héngtlk" « vélwi. j
sökre mosolyog. , ] .\'"•:,. Igén, nniik I -i-\'veszi" él libidóján a
Ne mag) arázzuk tovább. Mondjuk igaz szívvel, mftvr|wjgS bizonyitékoként MiíIDmmmJI^
KAEOOLÓ.
SZÍNHÁZ:
kis öröm-
VBEÜS.
segélyWl teljesen az ügyvezető bizottság látlu iroda útján élelemmel a menekülteket.
(Vége köv.)
Jegyezzünk hadikölcsönt
el az
i-
CaOtörtOkOu Lehár Ferenc nagysikerű operettjét az „Évá"-t adták a Ciimoercpbed Komárom\\ Gizivel. Évát pompásan személyesítette, kitűnőén éiie-.kelt. Flauber gyártulajdonost Tihanyi .tíéla adta, k» , szép és kellemes énekcvel «is ügyes játékával tűnt ki. A. 1870 —71-lwil szolelelt legényig, .mely jj,^ ,niul ni|l,d,ukor mo.1. is tedvr
Itthon maradnak aa öregek.
valamint az 1868-69-Len születettek nem küldhetők tObbé a hadiakéit ^reghez
Mádkor?\'??... I Aki még ueiu hallotta, sajnálhatja.
Máékor ugy volt igy aratáskor, hogy estenden! ltégeu volt ez. a mezőről hazatérő munkáa nép — OrOmüs jók ed- | Most nem igyvan. vében — végig dalolta a falut. Nem U egy csoport. ( Most knhogy sincs. .
Több is. Kgyiuásután. Ahogy künn a mezőn össze j a nőta kiveszett a faluból. Legfeljebb egy-két verődött. Legkésőbbre maradt az uradalmi „bol?!-. „„.gkótyagosodolt boriszák harangozza be a falut. Az aztán — ember, asszony, leány, már mint ka-1 Ámde az nem dal. Oh neszes ordítozás. Amiben szis, marokverő. kötöző, 30--40 — olyan nzépséges ig8,iu Hem telik kedve senkinek.
éjjeli zenét adott az embernek ingyen, hogy gyö\' nyörüség volt hallgatiji.
Az egy valóságon hangverseny volt a szó igazi
Uaai Ijvél \'l\'.iilk M«h.il...tbl ftllOgy
méri, a mögött- országrészekben lelje.it sr^lgálalot, , w| kúeWjfcr^Üllöll
uaU.a.lná lUiiU AU l.uit A éulr Bull Llll.lhu J
be, bz^repét a legjobban adla. Fodor \'Árthat\'szintén a legjobban adta a szerepét és ügyest táucát\'->* kO-R züueég tapssal houorálta. Voisin lójíöny.velőt DaniH Jenó adta a legjobban. Még.- meg kell eitthttíiiünk Aldor nővéreket, kik n.úvészi táncukkal méltán rá szolgáltak a közönség dicséretére. At\' előadás ugy \'anyágilfcg\' iM,r-Srkölé3ne^Tfegjób\'tán sikerüli\' "s a közönség íg«n jól é(ezU> .magát.
A mult hét péntekjén és ezomLptján Arcyba-sev Féltékenység c. öt\\ felvonásos \\lrámája volt soron. Forró ssűukör, pihegó közöuség) zsulöU nézőtér — ez volt nagyjában a luillieu, amelyben az
hirta,
értelmében Mert.ott. Jujtk mindenki,
teli tüdővel
A magyar már mint a löld népe . meri a dalkiaéretet. Az, férli, nó mindahány, az alaphangot éaekli. Ott holiui tere, kvart, pláne kvint j s«hugy sincs.
Kh mégis, mikor ös4ze toly, a magas, szoprán a tenorral, az alt bikát is megszégyenítő basszussal, mondhatout az valami gyönyörűség. Kivált ha a fehérnépje nagyobb számban van a dalárdálian Olyat nem pipált aztán még ax öreg Bethuven se, pedig az értette a dolgát
Mintha az orra vére folyna mindenkinek. KI
csendesült, megnémult a falusi aiatási este. Hanic- i ri.. a vi • i , w ■ ..
, . ... , előadás lelolyt. A várakozo közönség sorában sok
talauul suhan haza n munkás (Jsak énves kaszáia l( ,....„ l:i# . , . . ^ .. . . . ,
1 ... ... ... ... v.. 3 1 ,lrtl»\' leány, akiknek ugyancsak van miért p ru u ok.
villan a csillaglenyen. .Nincs elet. Nincs öröm. N nca nL.Al . . \' , p
i ... l, 1, a- .1 ()kot t(| rtt • «"»P*d s okot a szülők könnye inii-
! vidámság az esteinkben, l\'edig aratunk. , , .. ,,,... J
6 *ége, amely ilyen darabba is elvjazi a fehér világot.
• * A színpadon pedig erős hullámban zug, morog az
Valahogy ugy van a dolog, hogy a komor ó,el lloíí felkavarjon minden iszapot, minden
vajó, a háború rettenetes szele elsüvöltött minden NHI*1\' M,ui R Wríi ^ tt vítág árwyeka, szennye.
sokféle hangszínezet Jókedvet, megfogyaKZtotU a vidámságot, otroiulta k«\'»z
zel megfojtotta a derült kedél/t
Krteni.
Hiszen mindenkinek van valakije olt! Hiszen mindenki léit valakit olt! Hiszen tán tokán künyes-bánalos szemmel-
Sokwor éjfélig is elhallgattam ezt az operát, uivvei siratnak imniároiu valakit ott
amint mesaziröl kezdett felhangzani, maj.l miiuLmind!
közelibb jőve teljes mivoltában zeligett-zugott, végre ; nótás-hangos hw/.
De tán uii^jd beheged a seb, h tán
Mi ismerjük már ezt a tollat. Markáns vonásokkal csapkodja oda a realizmus sötét sjtiuhit. Nem tompít, nem enyhít azokon semmit, mintha ketmriiyfe tónusával az életet akarná megutáltatni, hogy csak csalódás éri azt, aki attól szépet, nemeset. ideálUt vár, inert az életben minden szív romlott\', számító a atm -yik uem ilyen keserűen, lakot balhiedelméért, megint ®»» vakat raknak .a ^hoiiilokáro, riyta nevet a világ •
is meghalkulva, letompulva távoztálmn lágy zümniö-gésben, elhalt.
Ám ezt hallani kell. Azt az én rozsdás tollam : •emiuikép aeiu tudja kellóképpeu leírni
lalu igy aratási üstében, mint ö ^"K\'^us bűnhődéssel llzefi meg jósága árát, hogv
" - »\'«•« tudott s liVíű .kart atkalmáxkodnl. 8 ha elgon-
__________naoy VIRGIL dolkozunk a sötét orosz drámán, ugy Utáljuk - ide
~7T \' ~ a r«»>r«wnÚró irtűfésr erőVléV nagy lelki erőre, ér-
Adakouunk a vak katonák ré.aérol I tók^ tMogin vlu „^ .
JUL.lUt) .14.
I \\ L t I (onor
3
rabot jól játasia. Hele kell gázolnia érzésével ez Ina- moruság és szentedéi tapad, mert u eliimeréenek
poe éleibe, át kuli itatnia lelkét a damb eeiiuéinek még ez a negatív farmija aem Illeti éket.
borús, uarkasitikus ősiméitől. Akkor az élet eleven ---____________
ségével nurdűl a darab, teljes ai illuiíó Talán igy
\' Nem lehet gabonát vásárolni
is tirtént művészeinknél. Ok nem játszották, ók átélték a Féltékenység rettentő drámáját.
IMtlo/>,Jánon ée Hslaay MáríSka ai első diné. rét kiérdemlői riegle\'pő, megrázó játéklik Kár.\'hogJ a lioaliu szünetek a szenvedélybe való teljes beleélésnek ártalm ra voltak és a cselekvés tgysógél da-rabokra törték. A kózzene Ilyenkor elmaradhatna.
A
DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR H-TÁRS, ; NAGYKANIZSÁN ..
mint hlvnuloi alálrá.i hely
VIII. magyar hadlkölcsönre
rabokra törtek A kőuene Ilyenkor eliuanulhalna. y- jíiy^t „ er„M(, fMleltk mMM t,fogad :>lAo ,Mkél „ ^„„„j ,rt,1JokhM mérten.
Minder, lel,0,^,1 uronnan kellett beéíui A ^Ufí Mn^MUra * UgAgasap Szegény ellátatlanok 11
u megszakított-*oselekiiMíuybo. ez terniéiíelíáerheii ■ • \' i > \\ ™ tv o. • ,#./ «/ \'
........I Z iiuureasiioiiizitiiist ,„„ ,i "T*.!"™ " M \'i\'C"""r *V« """" A plao ée a kere.kedö uwor..
Még mindig a bizonytalanság (fődében lebeg a uhui termelők, mikénti ellátása, még mindig ninos határozott megállapodás aziránt, mi történik a nem \'termelők ellátásával.
A multak keserű tapasztalatai nem valami kel-ilemes perspektívát nyyjtanak h jövőre; különösen 1 nekünk kanizsaiaknak, hol az ellátatlanok oly keser-; ves kálváriának vollak részesei az elmúlt gazdasági évben is, amikor az ellátatlanok száma oly elenyé-
mindig uj impresszionizmust hoz tt.
Ha ettől eltekintünk mindketten erős színekkel | realizálták Areybosco intencióit. Halasy Mariska át-huviti az élet s annak sodrába veti magát érzésével, szavaival egyaránt. Heszél, tesz, szende, raffinált, amint szerepe hozza magával. 8 bár mindenben művészi, megint rovásra vesszük olykor csakueni éneklő\' Hzóvltelét. Ezt az egy hibát le kell törni ártól a játékról, amelynek párját ritkító a drámai ereje. Az igaz kritika sebez, de gyógyít is. Doktornál a játék-b.ui csak a természet maradt adós. Hangterjedelme
M 1924. juuiHS 30-ig ,5°/. tMelUU lombard kölcsönt tiyujt.
Mit is kezdjek a pánzemmel?
Ha magamnál hordom, ha a szekrényembe zárom, vagy a bank pénzőrzó szekrényébe, a szélbe záratom, vagy a harisnyába rejitm, ak^oj mondd és itd: semmi Azonkivül ej is v< iífitWrffT\'TW^11al pénz birtoka csak ugy csalogatja a tolvajokat és gyilkosokat, amint a legutóbbi napok története
piac i
Amin eddig boszaukodtunk, ma már szinte természetesnek tartjuk. Ha pld. a piacon egy fózó-tök U korona, egy lej káposzta 2 korona stb. Dacára, hogy a rendőrség közegei folyton a piacon lábatlankodnak, megakasztani mégsem tudják, hogy bármi áron meg ne vegye azt egyik vagy másik felhizott km-skedő- vagy,yot|«bo.s, maugalicdképü hadimillio-uwsr-Végre is atinak a parasztnak tökéletes igaza : i.:: ■\'...,\'.
van. lía a k\'eresktdő adhat egy 80 filléres fejkendőt 40 koronáért, egy orsó bóvli cérnát 16 koronáért, ^éjküj, hogy .e*ért, egy haja ^szála. görbülne meg,
4^11 ,,i(Orfr«íékífc.Vült;,.,,ii]f> m&,• \' ? adhatná at a verejtékei izzadó polgárasszony,
* .*\'<f fcinek íkK0a a Iraton nrtik, kábáját h aiiii-
ty Düfeke a ke^lő jav,\'(\',,\'ll|,"x- vásárlók rajia, a "ihi^,, 0kn, bh, hogy valamikéin pár-
M.felMt talátl büU4 wokUi a hajmeresztő ánikkal Ktem-, * Vózalykm t^rMlT^Hl^l**-. amelyet inlnrfe.. Un-éfittlron tiwlwig*óv kávé-lelt\' fáradtság és munka, gond 5s bosszúság is jár biti |,in(len^cg ¥.iMa*i» dMU nélküUI ,ypf kérni ........_................... ......... 1 K^WHietehi ugyani,Hílogy ** háború után* lak- fcftftjfy mmélra Való\' színe hagyott rongyaiért?
A\'.ÜéiMi^.TtOperette ujdó^./i\'ÁdAftiSPéf. iAM pénzei jobb -kun,-tozását irm ^ ugy drég.. Kárpó-
el, de ez már üzerkedei H\'-**- A záfóglevelek 4 U6 száznltliol limnák
állták iu<
■í v. r ÜT lestelwnawlábaii k Kutlék-njVég -cWaitasá-1
^"ssr M*. "ÍAMÍ ^^SiW\'in^*1
vóuy. 8zombaton,^dflut^ii Jél, 4 ónikqr^ttij^ju
rossza, este pedrg JÜarom a kl&iaay. vasárnap ,, ..... , ...
i,MMÉlMM Ar.ko^O^unypt\'im^.; \'„U^^ Ur iM) •*»>%<*■ ■ ■
m . ,. Ha i tőzsdére inereszktdeui, ha
)el-
Bimm.-
A főgimnázium Értesítője.
tolják, ók- magukat iniiideiiért, de a 0x fiaet^sból tengődő, tisztviselő osztályra átkos, súllyal nehezedik \'\' mindéül, ifiért az kárpótolni sehol nem tudja az , - jWűi* minden rálfaját, nekik/Fougyo^kodniolts kop-
pénzem attag 4-4»/, százalékot |i||ljok ^ ||wt uj||M ^ Mkj w hWlláklll ftJ.
,ho»a. Igen sok részvény W idő axer.nt kvv**bb ,0,r6| ^ ko nyakon ragadná « lehe-
>amatot hoz 4\'/, százaléknál ; a részvényeknek igen\' tHl|wnu, ltjü||é óke, csekély réaz« ^ százálókot. hoí; Wit. százalékot; .
meghaladó Vamatozás igen ritka ée csak olyan e«e-1 Lefoglalják a ruhaszöveteket
rvásáim-, VKfcifőt-
tekben fordul elő, amelyekben a hozam nem tekint-\'
A kereskedelenUlgyi, jujuiszteriumban már elkó-
hető teljesen biztosítottnak. Remélhetem ugyan az szült az a rendelet, amely\'a tubával özött uzsorának
. A,, lóghjn^zium^ J##Hlói .íí\'tvórí «.iiyotnntott! 4íft»lyáHttv< «us{k^dés»ét,.-de..*„vi«zoftt \'aeáiuolNOHi kéli halnal-osán véget vét. \'A \'AiiAiszierftek az a^terve,
! \\iogy inhautalváuyokat l>ocsát ,kj; Kzt megelőzőn lefoglalja a rendelkezésre álló, a posztókereakedőknél
Krteaitőt szerdán, julíus 24-én, délelőtt « órakor! esetleges árfolyamveszteség esélyével i9 \'kapják meg ax igaigatói irodában. — Az Értesitő | A badikölcsön ellenbeit\' é ífi százalékos jőve-Ugyt-B összeállításáért Horváth György fógimnáziumi! delmet ^oz iftikeur,, »-eezbeji, • ktUosunnel való és szaluknál-taliHiató^ ös\'tes szöveteket.
igazgatót illeti a dicséret búcsúztatja Dr. Lukács József
Az Étjesiló keretében | terhelése esetén és külö^l)öíő \' az| Iníji többet V Ó-fll\'IO ,
más, kombinációkban, j
A riiharviidelet kibocsátásé "tán csakis ruha
százalékot is. Amellett; utalványra lehet ruhát készíteni.
^ia{^UUnUri„4a»áiuk két buzgóé* piu»fkás elhunyt! nem k^ll. tüf,\\duöm senmüvel, nehi í^hetí Wár^ái Időt kaphatnak a gazdák,
tagját: iiszíó\'Józsefet Ynete Istvánt. . munkát végeznem, adókedvezményeket élvewk és bi- . . Lalii* r.n.^, Ar
IttH.yo, vagyok, egészen biwíiyoa abban, hogy tőkéin^ A honvédelmi mlnintwiW <rdé«* rendelet ér-
A hadimilliomosok.
Valahányszor a hadimilliomosok ügyeit nyilvá-j
jól van elhelyezve; mert ha a hadiköloön nejn nyújtana teljes biztosítékot, ha i a sok \' a^or az közgazdaság is összeomlaua,
. akkor egyetlen beruházás sem volna bizonyos, akkor . t T\'TKT takarékbetétek, a záloglevelek
ség, valami sierepcaerél sóvárgó „tálat, valami olyat) ^^ ^ k m
lehet kiérezni belőle, hoiry bárcsak engem is ugy: . . ... .
\' ■J p , mit is kezdjek a pénzemmel ?
wu,ná"*k- « Klőjegyezni leltet a „Pesli Magyar Kereske-
nosan szóvá teszik, az az érzésünk, rpssji, aiikit >ójuk vluionda^aly, íl jákad. )\'«/11
hogy iiejn ősziéit<
naaiKotoon nejn nyuj-, V hiv^lhoi A rendeletben arról
állani Hzetéíképtelenné!kD,d llrte,ité8t » minláftft.Mi^j\' azok a gazdák, akik az aratási felmentésre javaslatba hozattak, de felmentésük még nincs elintézve, ti* heti bevárási engedélyt kaphatnak. A rend.let e köv.ikezőkép női: Az aratási szempontból eddig határidőre felmentett és további felmentésre javaslatba hozott gazdák, kiknek fölmentése nincsen elintézve, de be-várást engedély meg van és annak határideje lejárt.
é« részvények sem az iránt, hogy

^^^^^^^^^^^^^^^négy pénzintézetnél. 1 kérdésnek tárgyalásához szükséges. is sokat basznál, inkább árt. Az bizonyon SnlaiWoi;. .éMftjf^íiíp... amitől ugjaft, liyngodfsn ill->JuU\',HHB gjlQttik1 iViláldt imJIióikal. Szinte -TOW»dr . , váltfki bélő\'ltk, ba ralainelJIV naf Mtt tieip I lalkozík Veink ó» tán nióg_, áldiiAMuv\'Sji .IprjWli lesznek, mAkoni-lütMiijók^oliiklMmU. Mdjai oaak
t^r^MM m-mhtfXM UnlhW&V 0
róluk egy siót Se, de tegyék lehetetlenné üzelmei^M ket. Vegyék el tőlük alt, amibei vér, könny. nyVj- a Italoniú\'
•iroisiiasuaii ^ , ■■ _ ,r ^
flí-ÜZit/1. j J. hndTK5olyt*rf».,gardát . * ■exfciieLiltejJ^ltaMli, mis^-ilnj a u^lpk atTnliiiezásiisn levő íjidi\'.feglyaikliMejhiJIS-án v^Maflap íRln^nlS Unt ^Jlwy^nlisilalí-a^ ittthl, a yéílsitaílioiak <t az oltani vlroéliá|i^rtri^vluu)tffatra bematas-jl ugyanakkie niindfen liadifogoly után \\
káron 2—# koroW ^v4ú^»lnti dgtl\'beüzessék
Atiakozziiitlt \'rt . Vörös Kcicszr-ntí és I UoUmil nltipjit" javára.
dély\'l Vajihalnak\' Kaphatnak ehhez hasonló bevárási engedélyt azok is, akik a katonasághoz besoroztáltak, -n«i%4óptek widwig-^kötelékébe.
Ipvőknek bevárni engedélyt nem adnak. * A jBEfeLIN" nagy mozgó ftsinháaban szombat é» vasártiap.Siagy sláger műsor \\ kerül bemutatásra. Minden egyes kép a kinematográfia legszebb alkotása A J»KHI,IN" színház nomliat ás vas^Vnapi rendkívül! értékesnek i*érk»«fl műsorára, már .most felhívjuk m. t. közöolá^<%iyV Hgyelmét.
— Egy jó házból valö leány, jó flzetéssel azonnal felvétetik Ifj Wajdits József könyvkereskedésében
4
% a l a 1 löílohv
•Hlít* n
KlRÁLY-SÖRFÖZDl RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
NAGYKANIZSÁN. —-;
rEUIIVÁS.
A „Klrily-SÖrTő^e r^SényUrsaság" Nagykanizsán 1918. évi JÜHusbÓ ÜO. napján tartóit ren«»kl-vttli közgyűlésén elhatárorta, heg* á réiivériytÖkíriek WMtíbíoroeMl+IOMftorötoám*** MttoéKn\' céljel 5<H>0 darab egyenkint \'4&0 korona névérték!! névre szóló .tf részén*Ws^t kl, mely rfszVények™ az eddigi részvényeseknek ré.zvéiiyélk AráÜfÁVá\'n áz 4l6VíttŰ J^ *l«Mfi»ttatlfc *lÉ»íéBt, lm*y Untadén három dArAb egyenkint 200 korona névértékű ré.zvény után, egy darab uj kibocsátású 200 korona névértékű részvény esik, melyért daralMÚkMt\'K \'^S*—\'Rt\'itéttVB\'bé/\'éttiU összegbőlK 390*—aréSJrvény Wkéhez, K 200" pedig a térfáíéfc\'ArápWóz csatoltatik és 5 korona a felmerülő ktttségétfe fordiHábk.
Felhívatnak tehát a részvényesek, hojty éWVételiJtfgtát \'tfAkoriását, részvényeik fcefttatatáaa. Mellett, legkésőbb 1918. évi auguizfus hó 15. napjáig a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanliflíál fiókjának pénztáránál bejelenteni és tijtftfáott ttUÍSeb dártb réizVMy után
405\' koronát légWtább tOW.\'éVI álip^s hó 15. tttftfrig
Uflztttíiüvizk^enek ■ ■ v
Aki a megállapított határidőig eYővét«fli\'J6g£n4k\'gyakotrMKát be tlfctn jelenti, vagya lMMaetés tel-jesftésétlüMííiztJa, Ízen kőVtteli jogát «Tv^tL
Az h) részvényekből csak egész részvMyeh \'Mdattt«k M.
Az i.J\'rfc«vfey.V\'m*r s \'fl&ftv nycrc^btM^.zes.idnék.
Azon részvényeket, melyekre \' vfltUtkózólHg \'a HMvfttfcHI jogikat riBtoigyttltarWUák,
vagy amelyekre a befizetést ponfosan nem teljesitik, az igazgatóság fogja értékesíteni. "Nagykanizsa, 1918.-juliikii\' hó ÜÓ.
AZ IGAZGATÓSÁG.
CUIBSPECM1STÉ
PM0DIAN0 * -——
»<T ÍVIFfrin^ "•.ytrjtitiy A wínirrvo, - .// a _
*\'rxit\'**\\i-*rvm * vécjecyrí.
U.ínlaidonö. ílj W^Jiu JW tiQ,0,0«dájibii, ttfrfiflüg-
\\
í