Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.62 MB
2010-03-10 10:09:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
644
3725
Rövid leírás | Teljes leírás (170.53 KB)

Zalai Közlöny 1918. 030-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VACíVKANfizéi
augusztus i CSÜTÖRTÖK
ri^jiiuilSQJi A
Ktménjr Láa*1<S
;:7 !1i évfolyam
S»»k»««tö<!éir én kiadóhivatal D«*ktír 1 l»l*r*M > m, — IliltUw «gauki* ■»,ri»t.
Városunk fajlfidéta.
Az elinull héten egy vendégem jött. Jó öreg bácsi, ki élte delét városunkban töltötte el és vidám, munkás napjainak emléke még ott él szivében. Erre felé vitte az útja cs szülőföldje mellet! nem tudott ugy elmenni, hogy fel ne keresse azt a várost, melynek köveit oly sokáig koptatta apró, egyforma lépcsőivel.
Kocsin jött be az állomásról és igy nem látóit sokat a városból Hozzám érve sokáig cl beszélgettünk a régi jó időkről, a jó Ismerősökről, kikel persze már szálaiért az ország minden vidékére az élet forgataga. Majd kipihenve egy kissé az ut fára lalinait karonfogtnm a jó öreget és elindultunk megnézni a várost.
Utunk a Cseigory-uton át a Sugár-ulru vejtotelt. Megmutattam r.clti az egyleti kertet, gyönyörű iáival, majd a főgimnáziummá Atvcdlett régi honvédkaszárnyát.
& A jő, öreg itt megállt és elgondolkodott. Nem mertem tőle megkérdezni, de azt hiszem, hogy azon gondolkodott, hogyan lehel hx az épület jő egy tizenegy osztály-lyál bíró főgimnázimijnuk, amely már rossznak bizonyvjlümint honvédlaktanya. Igyekeztem sötét gondolatait elűzni uzáltal, liogy tovább vezettem.
Ekkor osikugjrim elámult o )ó öreg-! ! Az ő idejében huÉíonöt évvel ezelőtt nagy kiterjedésű szántó Tóldek voltak, hol j a hatalmas búzatáblák közölt a pacsirta | túrta magát bele a kek égbe, hangos éne 1 kével gyönyörködtetve a szántóvető embe-| reket. — Aztán elmeséltem neki, hogy először a Kituusz-féie lelket építettek be, majd mikor ez már elfogjon felkapaszkodtak a parloldalra odaragasztva házaikat és mikor\' már ez is megvolt, a város odaépitctle a hatalmas honvédlaklányát.
Igy beszélgetve eldicsekedtem uj épületeinkkel, újonnan nyitott utcáinkkal, gyönyör* árnyos sétaterünkkel, mely tlatal | faival, zöldelő bokraivál, tarka virágágyui-; val talán egész Dunájmiion ritkítja párját \' — és csuk ekkor tühl ui, hogy mekkorái fejlődött Nagykánlxaa^ városa az utolsó két évtized alatt. .
Ml, M\'lffllhé elünk, kiknek szeme előtt töilénilc éz a változás, nem vesszük észre. Mi csuk u különbségeket vessük észre, a természetben pedig nines ugrás.
Ezen gondolatok közepette visszafordultunk. Városunk fejlődésének tudata ugyancsuk önérzettel töltött el és dagadó tüdővel szívtam magamban a levegőt. De bezzeg megadtam az árát. Rögtön egy nagy porfelhő állta utunkat. Áthatolva
rajta, kerestük az okát: egy utcaseprő művészi keze hozta ezt a kis változatosságot.
Közben oltelt az idő. Az állomásra kel\'ett indulnunk. Felültettem vendégeinél egy bérkocsiba, magáin pedig a Klsfaludy-utcán és a Csengői y-uton a városba tértem vissza. Meg mindig büszkeségtől da-ga.lt a szivem: milyen szépek Is a mi utcáink. Tiszták) og}4<ifcsbt, házal jó karban vannak tartva, fasorokkal vannak beültetve. És mindez az utolsó két évtized ifyotása. ,.i , : ,.,. >»j .».
De csak nincs öröm üröm nélkül. — Közben a gőzfürdő előtt egy kocsi került elé n és olyan pori v«rt fel, hogy a számum által felkorbácsolt futóhomok ahhoz képest csak néhány szálldogáló porszem.
És okkor jutott csak eszembe, liogy mennyi minden hiányzik még: a jó köve-zait az. utcák rtntözéae.\'a gyalojyárók gondos tisztogatása, azok kellő kiszélesítése és javitása is.
És még sok dolog jutott . eszembe, amelyet feltétlcnUl meg kell még tenni. Egyenlőre még neiM fárasztom ezoknek felsorolásával a mélyen tisztelt olvasókat.
Adakozzunk a ,Vörös Ktreszt\'-ntk ts a katonák nRokkt;nI alapja" javára.

^djó cm fék tsong köriif,
Qffig lelkem érted\' hccfíí. tfangtoll édes senéje . Retked bájos ssépsége f/Rind ssioe/nre ncnetfít.
fiogy /öled elssakodtam, tf [öld indul/ aía/hn •Kínos értés gyötrelme, íiencedések rejtelme — •ftmirc én akad tani
Jó kedoem mostan kihall, .\'Sumor, kacaj nem rioatg. tte/ked sem tacarja mdr> fTdia, tene, cagy pohdr>, "ífü neked sengeue dall.
t?fü\'nl egy vén, bús remete, •Kt maidba mélyedé, Étem éltem perceit, & ebben emléked heeit, ifiért magdba temette.
£ es emlékben enyhe réo ■■ Jtt/ocm ketf-e mds egyéb * "tydrt/l felém boldogar^ lelkem örömre dobban, • $JTosotyogoa tcífint. Jeléd.
$~cfete J.
Én Fogyasztó János
\'ság a piaci árakkal igenis törődik, « azokat szigorúan , megszabja, nehogy a törvény rendelkezésével valami* <l(ép is (V^elUközéabe kerüljek —• ,s u paragrafusok \'kiálló kampójába beüssem nohéz gondoktój amúgy i«í j sajgó fejemet, kezembe véltem ama nyomtalvuúrj^ a . melyen a bölcs tanács határozatából ott diweleg a : felírás „Maximális árak" ós elindultam bevásárolni.
Én Fogyasztó János törvénytisztelő polgár ször-I nyen meglepődtem azokon a dolgokon, amelyeket l vásárló utamon — embertársaim ezt röviden Kalvá-r iának nevezik - tapasztaltam A Imrackot K 2 6(» I helyett 6 — koronáért mérték, az uj burgonyát 1 — korona helyett 3— koronával kapkodták — a zöldbabot, zöldborsót, tököt ép a duplájáért áruiiák — mogyorónyi kalarábéért 80 fillért kértek.
Hohó — mondom éji Fogyasztó Jáiuw, törvénytisztelő polgár, — nem ^ddig a! A törvény nem I igy mondja, a hatóság másként parancsolja! Én egy : koronáért kérek egy kjlót, rendesen megnu\'w az ly \' burgonyából! ? ;
Tisza István kegyelmes urnák igaza van, ami-j kor értelmiségi eenzusnak a hat elemi osztályt ki-[ vánja Igaza van I Ezek ugylátszik csupán 4 elemi* vei rendelkeztek, — mert nem értették meg a tör-I vény világos rendelkezéseit és nem is alkalmazkodtak hozzá. Sót I Nemcsak a maximáláai rendeletről
államhivatalnok beláttam, hogy valamikóp törődnöm [kell a közéleimezésemmel, mivel avval a jó Urtátén j sí törődik, •— Elhatároztam, hogy ama kalóriákat, amelyekkel a húsfogyasztás korlátozása, s most már
j teljes heuzflntetésének miatta erősen hátralékban fagyok, táplálóerejfl, zöldnemh főzelékkel fogom pótolni
Én, Fogyasztó János, kassai polgár törvény-1 nyilatkoztak a legtiazteletlenabb hangon, hanem még j tisztelő ember vagyok s mivel tudom, hogy a ható-! annak a felmenő egyen** ónéiról és oldalági aarjáról
■ v a . , a u t AOQÜWTbi 1 Í A I. » I * Ö l L ö N T _
1
" r«k metftík «ak raénl.t végtoler. fórok-f" Dói^rinSr J4»ef urnák az Irodahelyiség,,!,
k köztisztviselők SJ? W Z^T^k^X TZÍ
tarmószetbini slIiUsa. IV f,*
ISIM Uíron. világrész szőrit h»ISI»« ! "9* ^ 1
. j. ...... - — - ós Ckillag J«i4 «f»»k « ingjon inni*
W indischgrStt herceg javaslata a lerong,olódűU, ™i.*,,k. /wij. « . » K
mmvwmcsban. , ^J* ^ Mtn., „r r-Mun
A Magyar TMídtó jel.nUae .urint . minin- Üj ,„|4i»k ^„k vé»lg «l««<«> kövezeten. A.. járéaá* »•#«••» \'áfo«unkl,ol »
i.iianárann WlltJlKbgrlU Ujo« liereeg J«vi»Uti.t megsápadlak *, iifV.lv barázdákat vájt rajiak » cso|K,rlUI_«H^lt nagy. «|»IM« l/«»Ilu Jwwpio
htkHUU elé • lUmtaWtrtJk l—huhu w» «l- kjnnyH, nehezei, (jtttnlfll.-., égé csöppje." Térrel \'il»l-\' lifktlltekllék J«M««« » jul«lllé«Oul^Kj luduin.wiU véve
látására XHMlkuv\'ihft A közliazlviaelék lintel, lil>Tf- j^-0>ld»l,- yuil.>rvrrr«l Hemegíif néznek » iituiikeíiiléá \'iiiégW)ti|;álására kél izámvtzagálót ki
Í>HI vatw\'nényeket, zsiradékot fognak jutányos és ai .\'emberek. kiloit.VMU.it köuuyllk, m»rt»- MMmI " w.«k\'<jM>-iihl»(- íliiUjAii\' nl\'kflilk\'t\'* «|lerj,\'«v
napi árnál oloaóbhan rali nkdtaa kapni veaedelt » ^itajmnk. ü»lugj> Www». IM. p»nas|o«. jUílwr -pénzláror mk a íelmentvényt •niegndfli \'szi
A minlntertináca m«gíévá tette \'WinWrti •,\' sóhajok. Nyoinornsig sznkadi » viUgw. >eskertjék. Nagykanittp, l»l«. évi Wi»« I"\' H •"»(\'-
l(Mla előterjesztéseit, qhhM megadta, a f«lliar iif kfmv boníloiií I Ur/Hrtrtt lffAl> k^klüíör.Vényazékj. biró.
taluiazásl a javasolt intézkedések megtételére. ft, liíli.iru-! Kinek kell emberét? " Ür. Gézony Aladár kir. Ügyész.
A klUliKUtoalíknek IwmÍMsihwi vali iSWuic- BRO ■ AfyMMyt. A NíyliánláAilelhelyezel^ or
zési elláláaa milliókra rugó rállzelésl joleut\'én a azllk- —r--.---—.-■ ilál)* niriirknllek\' (rj^m/ililA^ vígéit alakult irrttV.ó
iiMiegeknek elMerrmlMl Whidibi\'ligraU liui. á nianaLliH»U MlllltIMMtIi liucillmiguak 1K1H. évi jllliua lló 6 twpjin iniiglxr
nt A m8n»"M,W" 0®nflO24«aiW« 10U HM.WI Ur. Me&.JtuM. Hrí-
A ÜKlviarlik nalnrillákkal nűé nllállln • Irrr tÖTÍBUBtO cluníoíH OyuUné, KOrOakéUji l\'iiuska, M«ir Margil
szerint a már megliWA é« alakitamlé liear-orzAii wo- ui-llolgyek llr Sáliján Gyula pulgAruiealor, t)r.
pnriuk uiján híg tArténni. . Imiiv l^rinc, Kperjesy fiáiwr, Dr. Neumaim K>I■ .
—-----ilüvételnk a kijveiki-ió volt: l. Társadalmi min- Buunuer Ignáfl,- Itoaentlial Jakali urak Az intónA III■
. \' VFXS7FI niáiivok .w lilelniitzéhi segély ugylltlvévfl• 4y,7?ö K zoílaág az llgjffiaetó\'líiwtUiáxiiak timr nlküllrviUÍ j"
15 I. S. Teailélutáolfk jOveileliue 6,327 K 31 f. 3. IbiiiM liulwá»iil valle. iHl»tám»U. |iogy « 3U k Sterbia IW éljen a liahoru I kiáilolta Inlmgé, máinorua Hetéti kamatok 105 K <IH OsaZ\'-aen;, 50 208 k aj I. Hl I liinrailvány foaztu Józwl ineileknlliiek ■ tilkill-eiiiiziaban a lélneg, amikor négy eszleiuiflvel ezelolt Kiadás lisvzesen: 50,130 K 02 I\'. Maradvány \'H K dessék. Az intéző bizottság n pénzkezelés niegvi/.-Ii-iliarsant i katona Imnda az utcákon és lampionos 81. fillér. gálása végeit ÜTl N\'nilinanil Kde és Sonnnér Iglitíi\'
.......... járták be a várost A kiadásokból.az .irodakftUeég a követkeié volt: urakat küldte ki azwvl- a inegbizással, hogy ainennt i
Valami kegyetlen fátum leliegeit az ujjongó, a l. Személyi kiadiis 464 K. 2. Ilologi kiadás 371 K ben.a számadásokat rendben találják, az tlgyvezeln yynlólkrwli\'i, a liosezihzonija^ emberek felett és ugy 23 f. Oaszesiju; 835 K \'J3 f, bi\'zollságt|ak és Kpi-rjos) tiálior pénztárosnak a fel-
leli. ahogy mondták: elvámolt Szerbia- él a liá- Az UgyVézelö íd\'zoltsiVg a lársadklom adotnú metilvétjyt adják uiégt Dr..Babján Gyula1 polgárnies
Islru! .,\' iiyain és az állatni segélyen kivlll lulli. iiovember -ter Nagykanizsa vároa lanáósa nvvébi\'ll Kö#ti»kénji
Szól a rezes llanda él\'tuíst liuzoll a líávébáz- Imvában HIK10\'K IB1!? éprtRs bávában 3000 Kor. Piroska urlrtlgyifek és az (Igyvezeló liizollséguák iv l«lt a aiginyl Nen>k«tÍ8zitHI pánllikál, (ényi« selyem- J9I7. juniu Itaváfiau: tlOOO K. 11U8. évi április tia- uiHnekllltek llgyeinek eLMláaáért kószüuelót nyilvá pántlikát tűzlek a sapkájuk mellé, uőuszóial uieWí-k viUiati 4000 K; iiiájusliftn KK)ü K véj^Ul jiu»ii^il)Hii .itiijti Hí ftltísl Imtárja. Najíykuiiitáu, ISJltív évi jtlliiis A VMuUlloiMáH felé. Virágot «iArUk eU\\jQk. virtus \' 4Ü00; (Wesvii .20,00\'; kuroim állftmwgélyt is IkV (J. tiá|>jAii. I>r.-Saaliady L6ri«c«!8. k. kir. t«s»íki vv\'lt h moxdonjf is, iii^r .aK.QIkOw^fi w rós^ncm»k- í-^eukOsOlt ky jiiuly .dun^cket h »-áihM tamiosához üo- biró. Dr. Szekeres Józselpé.k. rok piroslottak. Kmkenöket lobogtattak feléjqk to a|u-rjesttdt réwIetuSi.j^taAmolás és -nyugták tzerint A \'számail&sökitt jiiegviisgálluk, rtMnlln-n talál Kowuth-nótát énekelték. Aí .embereit azt hittük*: c* fizintén a nieuukftlWk rnlia éa. Ubbeli wükeégletének tuk, a felmhütVónyt megadjuk. N^gykaiiiXHa, U»1h ^•háború! fedeifcér* íordiiotta. ■ " évi jnlius lió 8. Hommei\' IgnAc s. k/Dr. Neiimaim
K» útnak indult az első meiiít\'Aáiad és ioent, A talpbör felha»zmUáHára voiiatkozö ekzámoláat Ede r k. " (Uánna a njásodik, a századik, az wredik. Ma a liá-; az %>v»v.irtó bizottság a m. kjr. küresküdeíemUgyi (Véfe.) , ,
ború negyedik fordulóján ki tudja hány ment ^13. miniszter rendelkezése értőimében ehhez terjeszt;ttv: \'. * ■.----\' ■■■ ■.-—
& egyre balkabbau. meutek é» egyre csöndesebben f fél. A?, ügyvezeté bizottság működésének bel^fczése á ." KR11 I
■liHHHSHHHMnHHVHHMi HlUlmávAl min mulasztja el annak hai.XMiÍy.>^át,\' : WlVPlLlp
is, aki megtervözte I Durván, sérté gorombasággalj hogy munkája siker«U Köröskényi-Piroska\'•■\'tlfrffllgyJ-\'HkiP\'ugy liláik\' vaíifiá;;hogí a* szegény ember h|.«-támadtak iám és gazembernek neveztek, aki ingyeii j n«?k kó.%zöiiheti, aki a menekültek szerencsétlen hely- dele, a knonpli, a földmű -ét a\' ssíií\'ínibl: se vett, bzeretnék.inindenl, engTíííT Fogyasztó János bUntetleii „zetének átúrzé«.éliól Jakadó legnagyobb *.zer«tetl*l. éifc> • H\'• íiVm\' csókolt
\' ^öéjfetn állampolgárt, holott nem cselekedtem egye-1 InradtsAgot nem ismeró lankadatlan biragaloinmal i»--\'\'.a« harmatosra, se pirosra, a lölil ^tétjében, 1 Vei \'mint törvényadta jogommal - élve, maiimáliu ácon lúxle a nienekflltek ögyeit, ugy hogy amint a haza- szürk«» patinával szerényked«tt .\'a napvilág nlé, ákarlaiu vásárolni. j , i tért menekültek irták az itteni ízOrelettúljes gondo-1 aki.é)»ezóumberofe^,\' ssugórty\'özvegy • .(puttonyokat.
Nem lehetett, igazán nem lebeletl! A iot- zás minit báláikodo leveliikben vaiéságos angvaia sá|uoilképD árva ítyerekeket láplált és lia leka-
\' tosági jegyzékei sokrétre, ósszebajlva óvatosan eike- v.dt a iiieneknlleknek parink a kérgét, az érdes felnielél, liiliér volt, akár
\' rnltem a másik oldalra és . átléptem a minimális A bizottság bálás kószfuietlel adózik KtwÉmlial \'« bó, - ö is Itelfszédlllf a liáboru s/.|,niives árjáim
• árat". KUdéan, enMéljes nekilendüléssel léptem át. ,|„kab urnák, aki a ...... kllllekliek tól.b izbeu jutla- Télviz iilejé.....rikor áláilak a rougygyá visiiell
Xrflrágiló lelteinI l\'edig nenr akarlaiu, isten tolt értékes adomáiiyokiiii kivlll személyes lárudozásá. eipók és az áldott bóleliér ripó régeií-szllrkére e, lálja a lelkem, nem akartam I val, jó iiuiáemivnl, jeleiilélwny ésszegn. k előlegeié- keserűre vált, — liányszui lárlák ki leié. a keznk.i.
A Hatósági Kilzegel, Jtemiór Altiul ural is „i„.| álUndóan eiésegilelU\' az iroda munkáját s ezzel ..... » szikár, száraz, >\'oiáuv kí-zlllet\' éiin. szegént
igénybe véltein, mondván azeliden: Nézze ............ „ „leuekOlteknek „ rettdelkezéare állott • e.zkilzokliöz emberek! A krumpli ....... volt aebiil l\'Kltnm KlbuH
3 koronái vemnek\' 1 kiló krumpliért No ««•«■!\' képest lebeté ...........Hálását. sóiét, dobos pineék rejteti zugába bíába kérlek
mondta róviden, Hig iien. ia jól mondta, meri Háiá». kösz.....-lét tí.jezi ki továbbá az Ugyvezetó ^ónyörógtek hozzá. - nem jlitl eiö
eszik a, k« iga én tudom „ jol esonka ragozas. ,„iMuíí. Mk „rto,„ány„kk.l„,.gv Iá , Ma, amikor elfogytak már „liiuien szegéin,,
\'^"\'l\'™: «» • 6 A»- \'"*.v »" „dózisokká......„ka,, sikeréi elóniozdilollsk. nevez- kis katlir. lélive érzóll kin„ei, _ mikor nin« ma,
eszem már regota nem hajtogalom. . .;„, „ i,.i„. , . , ,• , , , \' . ... \'
Ka biál« tanáMolls uektin llizt„ 1,\'r\'az egyet-1 \'"" \'U|" ««\'« """ """ _ «.«.«. Mü., mikor ti,Iliden relén ím. a mellyel a törvénnyel T,lé •mJfe\'XTTSffö\'T^ í HS^ " V <«" ** lollMéaégél el lebH kerülni, én m.-gvetlein I t* " ^
akarok, nélia, .elvétve nagyritkán enni akarok, én! Z^r Ld T 7 f\'■ Xw» * N"\'
Fogvaazló János m kir. áll.......vita...... f Mindegy, i S^T^^\'i ■ *U"\'lett W.>"1 a. elárusító gyékényen, 6-7 vau egy
b«i- melyik Izeléai oszlálvhan " [ í\'"hw w«,,«l1\' "l,lni,U 1 « ára. A I,éj, kemény é. érde,
pro . "" **1r \'"p-\'owf"* » » IlUMI pelybildl és összezsugorodott, lekele n.é
------""";;\'k, l."k \'"^."áMatu,- ,elv szán,ja végig, ltogy uiilyett liitváuy - milyen
Sttoll elozekeuy es aljozatkosz eljárásukén. | kozouseges leli t
9
A(H)ll8»TtS 1
\'íllll K 0 í L 0 N Y
3
Hwgény iwiwnTkMek lélva nyúlnak éite, pi,t. 8 ómkor pedig a színtársulat biiMKMwMw: ,Név- jó> l, bálfolllgycIS 1. Wtamtw l, liontw 1. biva-kos, gyllródöll knruuáa p»|>ir|M.nit adunk iwébe és tulun Muníony \'. Dráma 4 feltoltáíbtul. Hótfóll. a tal taolg« 1. Írnok )Wít* kálvbáa 1. kapus I. néliáji™ n»ko<fltlják Wle az (trés szatyorlm. Mimién 6ik gyalogezred színházi zenekara nagyszabású Itang kere»kedó 4, MmtWe. I, kínyvebV I, lnli.irinx I.
darabnál egy-egy tólnjlál 1 M%, nehéz, keserves! versenyt rendez Kalaréelütdánsl egyhekiltvo, mely Rezegve swkad M mind\' w » krumpli is azok kö- ben » ttintársulat elsőrangú tagjai mflltMiwlf közre
ziUt van ma, aki kiwalja flketl A krumpli, akiból --_______-.
Iliin i» tereTn egy.tlen bokor alatt, dúsan. bóien terem I
Sohse nézem meg töljth\' a krumpli kékes vjrA-gál, akii ngy szereltem. Kgy aápadt aiMzouyurunt fogok látni mindig és két szentel, két sóváigé szomorú síeli)et, aki nézte, né.te a ránuosra lékeiére aszúit krumplit. il*i nem volt koronája hozzá, Itugy mei:-
Hí EKE,
Ti\'gVÜ
hét ványa It, beteg, hitvány krumplit.
PRO.
SZÍNHÁZ.
Kedden Forgó és Komjáthy kedves operettjét h Kóiiatalányt adták elő Tihanyi Béla művészi
levélhordó I. lovász I, mngtáros 8, őr (éjjeli) 2. portás 14, raktárnok 6, rendőr t, szolga 4, tisztviselő tf. utkaparó 1, útmester 1, vasúti szolga 2. Uj rend a sertóshizlalásnál. Korábbi kormányrendelet értelmében városok. , , ■ htuliüzemek,- fogyasztók ás beszerzési csoportok, saját
A postatakarékpénztár uj betétkönyvei s/nU;M,Hink ,(itl0.jláM( hizlalókkal közvetlen
A takarékossági szellem fejltszlése érdekében szerződéseket köthettek. A földművelésügyi miniszter n postatakarékpénztár igazgatósága több reformot vitt KzomUtli kelettel kormányrendeletet intézett a tör-kureízlftl, amelyek külső megnyilvánulása Síyanáut vény hatóságok hoz. amelyben ezt az engedély hatályon augusztus hó elsejétől uj betétkönyveké\' ad ki A kívül helyezi. K-inek ineg\'elelőeu ezentúl csak a leglényegesebb újítás a takarék betétek körül iiz. hogy \'Sertésforgalmi Hivalal köthet- sertéshizlalási szerződé-
a betétek összege íelfelé ko látozva nincsen, a posta- seket. Az qddig megkötött szerződések azonban iifin | takarékpénztárnál ^ korlátlanul fogadtatnak el a be- vesztik érvényüket.
I tétek. Felujittatík a z irt betétfck rendszere amelynek lényege abban áll, hogy a\'hotövő (túléljél valamely esemény teljesüléség, vagy határozott, időre 18 év) ■vagy határozol! összeg eléréséig leköti, aminek lejé.
rendezésével. A nehéz eimsxereppel KMry KIM ......„gwa|lL, Ullmlort, (llet|„ 8 0 wAulék) jár. A
liirkúioll meg óriási .ikerrel. Kellőmé, és i»kolái„ll ukHlAVbelVSt. k »ls,,allxe|4s«. ,i Mítklt.tvv kiálliliiu, hangjával, lllűVMtt táncaival é» lenipsiamoiilllillM ítrobtefc, j, „„•g»e„,nii«itv«e a ttlrtigiuél játékával annyira elragadta a kmonséget, Itogy nem\' rnMl „lód(,h nn >ul>il;oir> A betéikAnv. ci.nlapj. niintieltnapi .iváíiíj* résiwilette, Külláry mnvé»ii já-\' tellOnleli inukat » kltlénés elnnytlket, amelyekkel téka akármelyik ttvárosi «inl»<lmiknal, U <IMru ^„„rt^pímU,! ,„á, II,elvetekkel .
válna. Mélté partnere volt Tthanyi Béla. \'Manyit m„mll„„ llin,„k B,,,k k0j,n, li^.elemlflkt állam ,diri| „,.,. ,, ^JZZllu
nem kell dicMrnauk, A lobbi awrepiök ké/.ül Hant- . „ ..etétek l« ...... r,»l.ll..tó^i>» ............ . ki.gé.xtl«Wt
, „J 11 • ....... .„„t " M"l, k ...... li\'glalbHtosaga. adu......., ki)l|i M.gJto«iabbitia a bad nyereaigadóró sióié
pri. Mor laHUey »» Nómetlt „agyl.n bogárul- ^ v.h«i-« » Mételhelye^el ........... „^^ ,,.fályát és egyném.ly ......... után 60 ^
tak . minden ügylet, l.eadváuy ós lev.l«ó, bélye«.. illeték it ,
Szerdán ea osiUörtOkön ismét a Kóriataleuny , ^ portómentesse^e \'
xkerült szitué. C Haláloa fáraináHaáa.
Pénteken Moliére OrftkhwU klawzikus vigjá- Burgonya-premiumok. Biró\'Sándor 11 érea tapolcai liu, folyó^hó 26-éii
tékában a .Pöav :.ny--ben gyOnyörkOdheteU közfm- A hivatalos lap *«>...buti »«áma a 32»H a:., dó,ul ||f -^,,0|cAró| Kisapátiba vezető ut egyik nyár
rigónk, mely zsúfolt l.utat voiito\'l. A mit Doktor: korinányrendeletet közli. .iiii«lylH ii az i>.-szágos Köz- KR)vhWíd(-.8 f,|llláiaoUl A \' k»lönb«.
nyiíjlotl a «imszerepben, az messze lelltlmulla\' n vi-, élelmezési Hivatalt vez.-t3\': )|iínis*t.er rellnilalniazást | e|íilepiikiiH*\'Hu inár a la tetején volt, amidőn níló-déki átlagot, fineszeink meggyözödbeltek arról. Iiojiy uyor. hogy Hzoknak, akik u* IHJ8 stepi«ml.er 1 :willft e|füKlH % |,eleglw5Kt, ^ „ IUHÍ<aí| 14^ -x áro|. klasszikus dHral»ok|>an is leliet lényen sikereket el- után kürmleit burgonyaíeleiílHgOket ue Országos Köz- Zl|llttlll & béháiiy\' pillanatnyi sznrtfftdés irtán
Írni. ^éíelmewM MivalHll vezető nmiiazi«r állal me^llapi-. \\ Hiereueritlen llutiak éítöröÚ\' áz egyik
Szombaton délután Tóth Kde közkedvelt nép- ,*„dö haláridőig « közíog.vaaztM róljair.. megvételre | kMrjHf meg|.ep,(|, ft ko^nyája. leharapta a nydrét és színművét « „Fulu roa«á-t ad:ák elő A szerej-lo Elajánlják és üljük, a • burgonyára ...^állupiloti. kilörlt.k rt _ A ,mgll.os ^ illtó |Hi|(U|,hK
személyek kölftl ki kelUinelmmk első soriam Koluiiy legmagasftbb áron felni uiéter.uázsánkint öl korona\' gywylwkék ^ hog). dolgokra ne vál-
Kláril, aki Kinüiíl Uózsi Kti-repét jútszotia végig u^m árioljblelel eiigedélyeuen. lalkozzaimk. \'
mindennapi imlv^zettel IVu-rdy Ktus és Zalai Mar Saállitáai igaaolvAnyok.
git rendkifltl kedvesek h bájosak voltak. A •ciiiwze- ^
repben -Székely (iyula rag,ogtatU tehetségét. Jól • At Országos Közélelmezési Hivatalt vezeiő mi- j játszott az öreg Károlyi tota, aki 70 .éve* kora da nisiter 71.^)0 számi, rendeletét közli a hivatalos ««,* még mindig oithon érzi magát a szinpa.lon és száma, az élő és leolt bar. mii (^árnyas)
mflv«W/,i játékát lelni múlni nem lehet.
Reoord a fuvardíjban
Kty .\'t.ia)iii inűvé>z társaság Tapolcán lekésett 1 vonalról de iiiulhnllaiiul HévizfOrdóro igyekeztek ;s igy kénytelenek voltak egy bérkocsist fogadni, aki sekély 170 K kért a luvnrozásért.
UJ törvény.
A hivatalos lap legújabb >/.áína közli az l»18. f évi 17 törvénycikket, amelyei a király most s\'/ientc-törvénycikk a jövedelemadóról vagyon-
\'Szombaton „Hnrom a kis lány " ment. A tavalyi .reudwés jobb volt..
\' V Ü\'asÁiuap Keyersmana megrázó orejtl kaloim-drámáját a „TakarodóJ t ndlák nagy hatásosan. Doktor isnuti\'jelét, adta üokoldalnsAgának.
1 Hétfőn ;Öóv|rág"-ot adták olő. A közönség a darabtól többet várt ugyan, de a szereplő szeimV
baronitlhiis tw /.sir, valamint az ezekből ké>znlt éle.l-miszejizálliláslioz «znkséges igaz«dvényok tárgyában.
Az élő és leölt .......... (szárnyas) baromlihiis its
i zsir, valamint az ezekből készült miiidöiiiiemll élelmiszer vasúton, hajón vagy gépkocsin történő >zállilá-
Egy kitűnő eqetreoept.
VeszOnk hat liter vizet, melybe tewllnk 35 deka cgkrot. Az edényt unely iwe ép ■ is lehet) or-ganUniial lekoijnk, Vagy ha organtiu nincs, ugy at edényen egy vékony ladarabot kermtbfi> teszünk s. erre egy edéliy fedőt, hogy sem miiéle piszok nn jut-liánon a folyadék Tartsuk az c<lényt a tlizbely egyik sarkában (nem a vasrészon) s igy fózi\'tttkor is az erjedést a meleg siettetni fogja. Napsütéskor a napim is tarthatjuk^ Kgyheti erjedéskor már érezzük az erei sz got. Nyáron három hét, télen hat hét alatt a folyadékon egy vékony hártya marad — ezen keresztül a lopóval leftytjok, igy minden mellékiz nélküli erős ecetet nyertünk.
sához az alábbi keretek között szüksége? szálliti\'wi .igazolvány.
Az ország/ területén beint való szállítás eseté-
lyek mindent elkövetlek, liogy ami u,eumenH.e«6 azt -^állitási igazolvány nem szükséges. Községekbe. ------
megmentsék Koháry Klári ....... miinlenkor, ugy. városokba, vtfsnli és hajóállomásokra valamiül Bruck- ,kUo„.
olt Krélyes lel-1 K irály huta vagy Vlárapass állomásokra leladoti küldeményeknél, úgyszintén a Horvát-Szlavonországok-bau fekvő helyekre, valamint a magyar szent korona országainak területén kivlll fekvő vasúti vonalakra átmenet történik. a küldemény súlyára .Való tekintetj lavtllyi és jövendő idei termésből is veszek nélkül, minden veiben szükség,, szállítási igazolvány nagyobb meHnyiségekbeH l(ibon is.
most is reudkivnl bi\'ijos és kedves volt Krély lépésével, kgdves, ének m tánc számaival egt\'wzen megnyerte3 a ÍQzöutóg tetsaéwt Sajnálatul érieaül-tünk róla, hogy a kiváló mővésznó lérjhez megy és a Nzinpadtól megválik. IWrdy Ktus a olnuzerepben nmyoKlalla művészetéi, kedves énekszámait a közönség lelkes tapsokkal jutalmazta. Tihanyi Béla u ka-maraéiiekes szerepében nyújtóit r.niek nlakitá^t. — Zalay Margit és Borbély nagyUn hozzájárullak a darab (-ikeréhez, /
Kedden a darabot inegiamóteltéli.
Heti műsor: Szer Ián és csütörtökön: .Ohur-lotte kiKHöazony\' LengyeJ Meuyhért történelmi színmű újdonsága. Pénteken é* szombaton: „Mnd:i riaa - Operetté 3 felvonásban Vasárrtap d. 11 fél 4 Órakor wérrikelt h«lyár*kkal ,Le^áaybuoiu
GYÉKÉNYT
e)t e
A szállítási igazolványokat az Országos .Közélelmezési , ......
Hivatal állítja ki. • , ^ajanlatokat
. /■% IT . . „. . . jeligére a kiadóba kérek. Az Oraeagoa Hadigondozó Hivatal ___
Pécsi Hadirokkant M unkáké vetítőjénél a következői
uiúiikakereső rokkanlak várnak elhelyezésre:
Arany és ércverő 1, ár 11 beüzenő-levelező 1,
GYÉKÉNYES"
Miskolc város harisnyát óa azvettert árusít.
Miskolc város szociális érzéséről tanúskodik, béresgazda 3, bizalmi állis l, cipi\'wz í; es\'jmadia l.\'hogy a városnak sikerült több ezer pár női, fértt és dinamó gépkezelő 1, erdóőr 7, f-lögyelő 13, föld-! gyermekliArUiiyát, továbbá nagyobbmennyirigü szvet-inüves 1, fűtő 1, gazda 3. gazda<ági caeléd 1, gép- lert beszer«-zni, amelynek árusítását IrgküwlaW* meg ápoló l, gépaerelö 1, gyári miuikás I, h^jdu l, ha- is kezdi.
Is
\'/. A l í A I K Ö % I, 0 N Y
AMUSÍTUe I
99
BERLIN

Nagymoz^ó Nagy kani/ Erzsébeti ér Szarvas-Szii Ilodsi
Az újonnan átalakított modern nagytermében MT mindennap tartatik előadás XSf>
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közflnség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendfl, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállitva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb mflsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN- szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi Ízléssel rtsszeáll tva. Azonkívül, hogy az előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN"., nagymozgó szinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap S, 7 és 9 órakor Vasár- és ünnepnap fél 3. 5, .7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG.
Kérjük tisztelettel a tt. é. kötözget, hogy jegyeiket lehetőleg előre megváltani szivtskedjentk.
~ A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Dr. Lukdes József, főgimn. tanár A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes tanulságos olvasmány, amely niig egyrészről szigo ruan . tudományos, másrészről könnyed stílusával, élvezetes olvasmány A világtörtenelem jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. Kapható lfj.Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az „Élet" W\'pirodalini ím inű»ós/."ii h-n í lapot (-7. ik.K/«i Aiiilm Jósául) yasdají tartaton <-r
• lek.-M nkmális k-p.\'k ejtéxzilik ki. A kitlliió lapot, inulig. u ajánljak oltMhóink fiityinébe. S/Hrk^H/.tósi\'K «\'8 kiadóim alul ; üudap.bt, I FwliértAri 111 IB/c. — KlfifllClt\'Hi ár IrliivrH ifi kor. Mutalván>»/.úllM>t ki\'.v/.-\' Béggel ktlM u kiadóhivatal
— , Vusárnupi UjHftff" mind-n htAmm (•iizrlan tartalommal lelfiuk nifg, A „Vat-áiliapi Uj-\'
■ HÍg\' clőllii-téni ára iif^)ttJévr** tíz korona, „VilAj»-• kiAiiik.i" val fgvOtt ti/i\'iikV\'t kor. Mcgrei»d«lli-U. a; „ Vasárnapi IJf•»" kiadóhivalalábau (Uudapeflt. IV., I KgyniHU) utca 4) » gyanitt moj-rHiidelMÖ a „K\'\'p"»: I Néplap" 11 |.«uoU\'.siSbl> nj>á>< a magyar nt\'-p mAihAih,\' ! félévre 2 korona 4o filli-r.
— Mugyar Színpad. Hud«p.\'«t .\'gvtl.-ii htiuliAzi ós zi-i.tíi iia|iilap!». ny. Krényi Nándor
1 H7.örki\'xzliíHÓIion .....uj>di>nA Magyar Síiupnd tidji-8tMi
uj formában, pompás aktuális művmi laj/okkal országos imvü kiváló irók kösri-mökiMóBóvel p-ltmlk niHjí napról-napra a tjiiulnU, xmie, variét.?- és uVizi viliiuáliól való •\'•rdeki\'s kfUlemónyi-kcu fri-*s liiivk.-n .>s pikáns pletykákon kivlll külön lo*lalk<wik a vidék Nzinliá\'.i mú\\é«zi liireiv«-l is. — ICddig j«7.ám»iba Ih\'iri\'ji. Ferenc, Molnár fcVriMu\', Nagy
líndré, Poriaolt Kálmán és má»ok iruk cikküket. IuiIhö munkatársai a többi közt Umsiujl Zsoli, Ifntk.iy (lyörjíy és Csorna Andor, K.igy Kndro jál rxitaival túr kilőtt i\'ikksmozalot k -ideit beitn^ a vidéki színházi furcxt-áxnkról. A Ma«yttr 8ti11p.nl ■dófiteltírii éia egy - v.olr.i l\'8 kor. w hónapra kor A kiadóhivH\'al Bmlapv-t VIII. Bökk StilArd. Utca IS. Kiváltaira ••uj héti,; in^\'M kl\\ld inutat-vámRTAmnl.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgrtl az
Az UJSAG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egéaz évre .... 56 korona. Félévre.....28
Negyedévre . . . . 14 K. - f. Egy hónapra ... 4 K. 70 f.
MegreudelAal cím A/. U.JSAO KIADÓHIVATALA Budapext VII Rákóczi ut 54 SRúra
Hangszerektt és a legjobb Irazóharmonikákat
l-stfrenilll iniiiosércí ajánlok a legolcsóbb áréit Továbbá : Hegedűk, citorák, rézfnvóhangszert k, ftivo-lák. klarineüok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
han gsze r k < > res k ed ése ben.
\\A(.¥kA\\l/SA\\, DEÁK-TÍH I. SZÁM
_ -Vfimlciif.de lmn^s/.(>rek javitíisra clío.i? ultalnak
HIII.-HJtiMlíi
MODIANO
I
■•\'V-\' í. < r
N»i>m»lí)t( . .),„„l,„l„,,„. „i W tofiomtm-. N
\'Ujkupii^áu.
<,y-ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918 augusztus 9 PÉNTEK ji szAm
■ IUWIIII
K*«rkeHBtöuAK Ah kiadóhivatal Deáktér 1
Tolafon i liS. - Hlrdataa.K dljaiabaa fMlUL
| .\' .■\'. . \' ■~T-n-r-1-iirT|1ir)ni-7-rri|.i
Kemény Liszló
FalatOa •■arka»ilA:
Erő* Háodor
mmm fn^-g.........» „ -nn-.Ti—T-i—l Tmngwí^
uugyohbodik az elkeseredés, nő u zugoló-, Jas, mert uz ácsorgással kapcsolatos szenvedések ne n szűntek meg, s e meg nem szűnt szenvedésekért kárpótlásul nem kap a tisztviselő semmit sem olcsóbban, ,ubbun — és biztosabban.
Ilyen tessék-lássék segítség: a tisztviselőknek ruhával való ellátása.
Már hat honapja vajúdik ez a dolog : itt Kanizsán. Éppen hal hónapja annak, hogy az alispán a tisztviselők vezetőit tanácskozásra hivta üssze a ruhuszetosgtus mérvé.iek a megállapítására. Azóta . csak annyi történt, hogy újból ugyanilyen címmel összehívták a „Ruliaszétosztó bizottság" tagjait.
Az eredmény megint negatív volt. De lehet o pozitív munkát vqgez.iie egy „Kuha^ szétosztó bizottságnak" akkor, ha nincs ruha, ha nincs mit szélosztania ?
És ha lett volna is ruha, kinek adják?
A miniszter ítem \'minden tisztviselőnek ad ruhát, hanem csak a ferfHi&ztvise-lők SO százalékának. A Tele tehát nem kap. Ki tartor.zók hát ebbe a csoportba, amikor minden tisztviselő a háború kitörése óta ruhahiánybun szenved? Ki vállalja a felelősséget azért, hogy magának ad ruhát, társának pedig nemi De fordítva-, miért mondjon ő le a ruháról a társa javára,
Megjelenik hetenklnt 1 wmiw lm in *m u w, Htm
A tisztviselők termaszatbenj ellátása.
Ruhaakció — ruha nélkül. Valahányszor u parlamenben a tisztviselőknek igen súlyos anyagi helyzete kerül szóba, mindannyiszor a miniszterelnök azzal * kijelentéssel igyekszik az aggodalmaskodókat megnyugtatni, hogy szivén viseli a tisztviselők sorsát és arra törekszik, hogy naturáliákkal lássa el őket.
Naturáliákból eddig n tisztviselők sem mit sem láttak.
Igaz, hogy nagy garral, dérrel-durral megcsinálták a .Beszerzési Csoportokat", de oly ügyetlenül szervezték őket, az alap szabályokba annyi bürokratizmust dugtak bele, a vezetőknek kezét annyira megkötötték, a különféle központoktól és várksi hatóságoktól való függésben oly lehetetlen helyzeteket teremtőnek, hogy a szabadabb mozgást lehetetlenné tették és a kereskedelmi . Irányba való kifejlést egyszerűen megöílék. Amíg tehát a Beszerzési ösopor-tok a mai köretekben mozognak, legyen bármilyen lelkes, ügybuzgó, munkás és hozzáértő is az elnök, « tisztviselők olcsó ellátásának problémáját nem <oldják meg. Ellenkezőleg csak növekednek a patmsz\'ök,
amikor neki ép ugy szüksége v«n uj öltözetre, mint társának ? Hozzá még a ruhák sem egyformák. Az igényjogosultak 16.5 százaléka első osztályú ruhát kap, 38 szazaléka másod osztályút, 4S.6 százaléka harmad osztályul. Ki fogja ezt az osztályozást lelkiismeretesen és igazságosan megcsinálni?
A női alkalmasotoknak fele síimén nem juthat ruhához. A szorenosés igényjogosultak ismét leét részre oszlanak; fele egy yyapjuruhára való szövetet, a másik fele pedig blúzra való nyáíi kelmét kap. Ezeket az osztályozásokat kl meri vállalni ?
Mennyi igazságtalanság fog történni I Mennyi igazságtalanságnak kell történnie, amikor az osztályozással ab ovo leheletlenné tette a miniszteri intézkedés az Igazság érvényesülését, azt, hogy minden szűkölködő tisztviselő ruhához jusson. És ez az osztályozás mennyi könnynek, irigységnek, elkeseredésnek lesz a forrása; mennyi gyűlölség fog belőle fakadni; mily széles kaput nyit majd a rágalomnak, az áskáiódásnak, a lenekedesnek.
De csoda e, amikor a tisztviselőknek nem 50, hanem 100 százaléka szegény, rászorult az olcsó ruhára, ezért akarja, kiváltja és számit reá!
Adakoaiunk a vak katonák réMSrel \'

(pirófálj.
cseng ajkamon,
Ctranyos a kedoe, &ziporkdzva jdlssik, tffiaf egy 1üncfc\'r lepke, tfíxlig oly különös, Sc{iimi nem is löriéni, C\\ak egy ledny mosolygó// rdm, (fsak egy (edmj stdío/l hozzdn£ % perce as iméni
H>q/ok pig ajkamon %fnémulí a adJa, tffosolygds areomrdí %oonfüní a rózsa, , Szegény lelkem, szivem, Ugy vergődik restkel. . .
őt enyém <> nem les« soha, fíe dfrnodjam lob bei rdía, ügy hd/ cdhwm $ ti leli.
U.
Valahol egy íedny $gő pirixtl wütídja: — Szere/lek, hű leszek — <3sleu szinc előli SsJ az esküi súgja.
Valahol egy legény
•Könnyei peregnek, $des emlékekéi bellii gyönijörökei •it/aínak, lemelnek.
III.
^Zimankós hideg éj, 3)c benn nagt/ vigzdg van . . . öfl egy ember hiulal .Ipangos Hoornydbaa.
?Vem messze, egy asszony SzenvedŐei^ félve 4Vergődik és zokog "Virrasztva az éj bet
ő esküjét farija, (Smaz cljeíedle — <S\'s mos/ sírva Idljo, .ftogy ki is szerette
Jyxiuz.
-—----\'-—-
A kántor urain konvenciót liora.
Irta: Ottlk-VOLSOZ 8ÁNDWB.
Ju idők jártak még akkor, mikor a kántornak is bor adatott konvencióba. Szívesen adtak neki, főkép, hu jó nyultis hangja volt.
Uége András kántor pedig nemcsak kinyújtotta a nótát, Imnem a végét ki is cifrázta. Epeo e/irt dupla konvenciót kapott. Az egyik hordót a kurátor szomszéd adta, a másikat Dunántúlról kellett ladikkal átboaui a kómától.
Ez baj volt. Gége uramnak sem ladllga nem volt, sem pedig vízjáráshoz nem volt szokva, de mert j borról volt szó, már mégis ráadta a fejét. Kgyéb-, iránt koraija vizenjárós ember tolt, hát majd r*ak ! rábízza fejét.
UgyU Ifit. A molnár koma átvitte az Onw hordót, azt fzinig megtöltötte, ráadásul régig kóstolta az iibíi, tavalyi, meg a harmadév! termést. A kántor minden bordónál más izt és más samatot ; ízlelt, de mert az ix éa a zamat dolgában nam tu-
ULll köklöny
AUGUSZTUS 9.
A HÚSZASOK HEJE.
m A mi véreink, ami testünk testei, ami szeret-teiul»akik oly sok vért Öntettek ott kint a frontokon Átallok, ünnepségre készülnek.
fWw <"> rongy. aki agilitásával, szeretetével oly rukqQMenvessé tette magát városunkban, kinek nevét amnylititnkköl szeretnénk ide leiről a sok érdemeiért. • leglázasabban készül a húszasok hetét olyanná tenni, hogy ez méltó legyen az ezred nagy fa dicaő nevéhez.
A <programm, melyet alább közlönk, valósággal mesteri módon van összeállítva.
Hisiaök a reméljük, hogy ugy a város, mint a vidék közönsége teljee szívvel részt (og venni az ünnepségen, mely Darvas őrnagynak legszebb gondolata, nekünk pedig legszebb emlékünk (og maradni. A „Húszas hét* műsora: Augusztus 27. kedd. Kste zenés takarodó Augusztus ab. szerda. Délelőtt 9 órakor. Ünnepélyes tábori mise a felső templom előtt.\' Kz alkalommal az idegenben nyugvó bősök emlékére a templom falába illesztendő emléktábla leleplezés\'). — Délelőtt 10 óra 80 perokor a Hősök Kápolnájának j
Városiak nyomora.
is kevesebb marad a városinknak. Ka liogy teteje is legyen a dolognak, hát az igazolványokat a -vásár-lám július 10-tijJlellett vojoa kiadni, da perein nem adják ki és nrtg a sok nehézség lakozd ése után la csak a azejjtenáp U<> rftfig !"»k«\'\'8<« lisztet sza-bad njegóröltctni. %ál,b azért néin malwd. mert hátha elszámítják magukat meginf ott fent a nagy JA urak és akkor legyen miból leszállítani a fejadagokat.
Ei igazságtalanság — mon<Ija velünk az olvasó — sót nemcsak igawágtalanság, hanem osto-
A városok szenvedik míg » feMMneah irá-nyitilaak minden ügyefogyottságán a vsrosokat\'ize,,■ felül az országos köiélelmezés tanulatlan műterei lloll) is szeretik és kóláikét nem teljesítik. ha pedig egyet Ölhetnek is rajtuk, ezt nagy örömmel teszik meg.
A multat ismerjük. A fejadag kisebb a városokban, mint a falun. Ugyan miért V Hiszen a városi ember sem tud pecsenyéket enni, ellenben a fa- .,,,,. lun akad tojás, tq, baromfi, zöldség. Oktalan intéz- b«*g * szivlelcnség ,e. IgszságUlapság azért mert kedéá volt az, amely keve-sebb ennivalót juttat a vá- nem egyformán nd kenyeret az ország lakosságának, rosj embernek, mint a falusinak. Avagy a városban 1 o-tobaság azért, mert nem azt a f5s.en.pont kiveti, élő ipari munkás erejének fentarlásálloz keveútbb1 liogy elsősorbap ,» siyát ^jtánk legjen ellátva, lla-élelem kell, mint a mezőgazdasági munkásnak? nem folyton azon dolgozik, hogy másnak adhasson A \'kukoricás kenyérrel is s városokat boldogi- \'"inéi többet, - sz.vtelenség pedig azért, meri a tolták. Ama nagyműveltségű férflu, aki ezt kitalálta városoknak a drágasággal keservesebben korit, (illeg és megcsinál la, megérdemelte volna, hogy jutalmul kenyérból táplálkozó szegényebb sorsú népének a,l torkig teletömjék kukoricás kenyérrel. Amikor azután kevesebbet ós rosszabb kenyeret. K» ellen tiltakozni mégis baj volt, amikor Ausztria kisiránkozta tólpnk \'le annyi hiba, baj éa értein,etl.n intézkedm a nekünk is sztlkaégea lisztet, akkor leszállitott^fme->»". » »°k lilWwfe annyira kárbavész, hogy. csak giut a lejadagokat, természetesen a városokban. niSI"> "lódít eró egy-egy keserű kiflltadásra. A vá-Altalában az úgynevezett .ellátatlan" sors ül- rü8i UkoM<« Wr 48 91™\'fd\'
A NA\'P,
ünnepélye. alapkőletétele a laktanya udvarán. j dőiOtt egy teremtés/Kevesebbet kap, mint az, aki-
Délután 6 órakor Népünnep a sétatéren. Tér-! "ík gabonája, ezt a keveset rosszabb lieztból, zene, buffet, Lacikonyha, tombola, trélás szórakozó- kapja, esetleg dohos tengeri liszttel keverve, iam-i aok kór éa hajóhinta ! roíhal írl» « "°ltok el5» « « °\'"lSB B0r8it " ,é"s b íg4, "" \' l"™r 1,Jk\',\'i0»"s«««, ""\'J*
\' Augusztus 99. csütörtök. Délután 5 érakor .llntétónagy fórllak valahol elszámították magúkat, » világosságot a meleget magából éa boléaugarozza Ifadikiállitás ünnepélyei megnyitása a Polgári Egylet\' rögtön lenyisszantanak a kérés napi kenyérból „g, |» é etet a földbe, egyenltn ,rányitja fényea sugár-nagytermében. Este 8 órakor Hangverseny a Korona! *» «ll«*tlaa a hatóság terhe, hiszen ót kell-keve.t mindenkire. Egyenlőn éllel, a kalászt a Ml-
kávéház kerlhelyiségóbeo eletoi\' rel» kc|t bajlódni, ó képezi uz országos köz- j \'\'esur tízezer holdnyi hitbizományos birtokán és u
Augusztus 30. péntek. Este 9 ómkor előadásélelmezés anyagát. De éppen ezért szinte természete, j«»gé"V zsellér lánccal kimért kesken, fsldsávján
az Uránia mozgóképszínházban az ezred kárpáti ha,- vol»». »n» törekednének, hogy minél kevesebb L.....................
óidról. Vetített\'képokkel. legyen az ilyen ellátatlan és minél több ember tud-
Auguastus 31. szombat. Délután 5 órakor Séta- magának egész évre lisztet szerezni. hangverseny a Hadikiállitáson j _ Ennek pedig éppen áz ellenkezője történik. A
Szeptember 1. vasárnap. Délután 3 órakor líéítbeszerzéek minden eszközzel megakadályozzák, tombola a klskanizaai templomtéren sót mondhatni, hogy teljesen lehetetlenné teszik Ha
\\ Szeptember í. hétfó. Délután » órakor Gyér-; már a Hadltermény utján leh\'.t esak gabonát sze-mrkmeao délután a Polgári £gylet melletti sétatéren rezni, ami nnfcakadáljiozza a\'visszaélést, akkor iniért Kste 9 órakor ünnepi hadlelóadás a Berlin inoigó- kötik ki, hogy csak a városok területén termett ga-képazinházban. i hónából szabad vásárolni V Hiszen a városokban nem
Saeptembcr 3. kedd. Este 9 órakor Hangver- terem elég gabona. így aztán nem is lesz lisztje a seny a Kaszinóban. a városok lakosságának, de ugy látszik, nem is akar-
Sfeptomljor 4- szerda. DélelóU 9 órakor ifjú- ják, hogy legyen. A prémium miatt a gazdák sietve"\' sági ünnepélyek az összes helybeli iskolákban. I felajánlják a gabonát, tehát még a virosi termésből
Egyeuló buza terem a világ valamennyi termőföldjén, kövér biizaszem a fekete földben és hitvám -vérszegény mag a. trágyázatlan talajban.
A nap egyenlón teremi mindenki számára. És mikor elvégezte a munkáját, a szétosztást rábízta az emberkézre, hogy ossza el egyenlőn mindegyik között. És ÍU ember ueki áll a kész vetésnek és kirostálja a kövér buzaszemet az egyiknek, az összeaszot-tat a másiknak. Az egyiknek osak hitványát, a másiknak csak az acélost.. °
Miért? Hiszeu a nap egyenlőn csalt életre minden Íöldli8 rejtett buzaszemet. Nem kérdte kié, pagyuré-e vagy a szegény dolgozó zselléré ós egyenlón érlelte meg a dnsfejü kalászt a földesúr tízezernyi holdján és- n Ifcldmivi4ö árendás kl&siny ÍÖldjéu. Az ó iiimikájáljtin nem volt titok. . — az ó élteti eleme a fény, a világosság, az ó útján nincs kitérés, nincs bujdosás.
Fehér kenyér, f«ket» ifnyér... Hol van azi a
dott tisztái* jönni, lljra kezdte a sort Már hatod- persze egy jó !él,mértföldde! lejebb, mint a hol i szór járta a koatoláa, közlx orie lett. Most már jó kocái ájott. | ■
le«z a telt hordót a ladikra tenni, mert baj lesz. A _ Kántor uram, meg ti legények itt a kötél Duna kioainy, még" majd valamely zátonyia veted- vontassátok a ladikot, éo m^jd a kormányt tartom, nek, de ar^rt a hat pintes kulacsot meg Itell tölteni, |— komaudirozott a molnár. Jó két órai kinlédás l4lh»ll>ll»n kéz, aki azt elosztotu. v És hogy lehetsé-had igyanak az evezta legényak is. 4 „lá„ , k00sinSi ,„1^ , lujikkal, a legények izzad- \'\'W K egyiknek mindig puha hófehér jus-
Saerencséaen bevágták a hat pintet, hegyibe |uk, kántor uramból pedig, kilogyott a szusz, a másiknak örökké a kemény, a fekete? Hát
még négy pintet, aztán a hordót ladikra guritván, a valamennyien kijózanodtak. j•jM 4rllille mfg » nap, az életet fakasztó, az áldott
— No most ki a hordóval a partraI Ííuzaízemeket? Ezért?
Négyen álltak neki, de majd keresztül buktak __PB0
rajta. ^ ---tt-
— Kántor uram ürea a hordó 1 — kiáltott a SZINPIAZ
Duna közepe felé tartottak. Molnár kotna a kormányt tartotta, a kántor uram padig elél evezett, a b.í.tó^fMiok^tk, vetv. lábát. Már a közap. Uján voltak a DttriánaV, amikor a kántor odaszólt a komának, hogy ugy veszi észre, mintha a ladikon lék támadt volna, mert bokáig vízben áll.
Tovább haladtak. Most meg a középsó evezós legény vette óazre, hogy ö is vizet tapos.
— Sebaj! — szólt a koma, — majd osak kiérünk a partra.
Ki is értek volna, ha a ladik zátonyra nom jut.
Itt s baji — szólt most a kántor.
— Nem az a baj — vágta vissza a koma, hamun térdig állunk a vízben, a ladikon lak támadt.
moluár.
— Biz az ores jajveszékelt a kántor. \' „ . . ,, . . 7" , Itt a ladikban a hordó csapja, jegyzi meg egv , f \\1 \'^\'í PÍ\' M\'r
evezős legény 118 :\'les az aréna környéke \\ alóbín árva a ház, nincs
- Oh én szerencsétlen, azt én rúgta,,, ki a l","^.........""" "ui"1 " d"r»1\' ur-
hordóból evezésközbet, l:m\'" ""S4™1 Wcsltult a színházi közönség
- Tyű I a teringettét, mi ped,g . konvenció. \\ f^, ktel(,kl;l,és" « K^Klc^. Csaknem hi-bort a ladikból a Dunába merítettük _ mondák I gí»\'»"*ftg«l szedték össze «inés«ink -valamennyien.
— Kár a Dunába vizet meríteni, arról van egy ... „ ----- -------—\'
Uccu neki legéíiyek, raort már wak neki a merilós- \'pél\'labeszéd, de hogy kár a Dunába bort önteni, .zt1 "f*! ~ nMml " \'""" b<« derrl\'in\' ,mi,il" " nal. Nehezen ment, mert az egész kompánia becsű. ">»« niMebeszédnek sem hinné el a világ jegyzé \'"\'! \'»"K«z«kadl. Kélazer láttuk,
leteaen be volt nyakalva, de azért mégis Untára me- ln"* Ml«"n » kántor. A bornak vége lett, de Mirt í ,|S\'," j"k """ M"l"llu",nk \'» «H«»I»(IM. ritetlók a ladikot. j egy uj hordóval pótolta meg a koma "üg-v H,l"".v M«"ka volt a címszerep kreálója. Ble-
öalhogy\' ürea a ladik. Saerencaéaen átjutónak,\' ____k«>\'v««u játszott. Fluomau kl-
, dolgozta miudeu részletében szerepét, amelyen kü-
diszleteket s ma inár minden utbau van hazafelé j Referádánk a Oharlotto kiaanBíony előadásánál
AUGU8ZT08 9.
l\'k r. A 1 K Ö ;L L Crt Y
lönben hálásan szerkesztett meg a szérző. S Halasy Mariska tetézte a szerzi művészétét,, életet adott mindenkor csodált művészetével az invenciózus darabba. Gózony, Papp István — h főként az első, bár olykor viwzaesik előbbi .hibájába, mégis erőteljesen él, mozog, játszik h h hatás színskálájának felfokozásában mesteri nlunkát végzett Választékosan és Ízlésesen játszott Hampel Ilona.
Pénteken ós szombaton a régi s értékes operettek leltárából hozták felszínre a Madarászt, - j Mondanunk is fölösleges, hogy igaz ós zajos siker-! rel. A régi darab telve zenei szépségekkel, zenei gondolatokkal. Komároniy Gizi igazán briliánsul éne- j kel, Tihanyi pedig, ez a sokszor méltatott és diósért! kellemes hangú művész a oimszeropben szerzett a : hallgatóságnak sok élvezetet, Halasynó, Peterdy Etel: kedves közvetlenséggel adták jelét értéküknek, művészi erejűknek. Leövey Leo, Német, Baranyai igaz\' tökéletességgel játszottak.
Vasárnap a Névtelen asszcmy-ban Halasy Marinka művészeti) vonzott telt házat, aki mellott Gózony, Pap István, Tihanyi v^luak ki.
Hétfőn a zenekar nagy hangversenye. Ez alkalommal valóban életveszélyes voLt az aréna. Ügy t"\'s zsúfolva volt, hogy akarva sem lehetett volna még égy helyet találni. 8 a publikum — főként a karzaton —\' milyen fegyelmezetlen." Élvezhetetlen sok szám a zajongás miatt. Ennek CRak móka, táno kel-, lett. Offenbaob Orfeus az alvilágban c. uyitánya elvész a zajban. Pedig szép Turay Mihály karnagy vezetése mellett az előadás Kugli Gyula hegedűszólója — Hullámzó\' Halaton tetején — értékes előadás, finoman kidolgozva. A Tannhttuserből a vonósnégyesben is megcsodálhattok a poétikus lelkű művészeket. A nagy ábránd a Hunyadi László operából annyi sziv és annyi forróuággal volt telve, mint ritkán halljuk. A szóló rószbun itt is Kugli Gyula s mellette Noszek Jaroszlávtflnt ki. Az Áldor nővérek tánccal, Hampel Ilonka szép koloraturénekével, Fodor Artúr é« Koháry Klára tánccal, énekkel, Peterdy Etel, Né-mét Nándor kuplékkal, Halasy Mariska szép szava ^ latával, Székely Gyula klasszikusan hatásos két énekszámával — a Riyuzíbk és a Carmenból — tették az est sikerét izzóan forróvá. Komáromy Gizi konferált. K ezzel vége. A művészekkel együtt a. kritika is elnémul.
KRITIKUS.
annyit mondanak egyelőre „Húszas Hét augusatus 28-tól szeptember 8 ig." É kevés szó mögött azonban egy szenzációsnak Ígérkező műsor rejtőzik Igy a rendező bizottsággal való beszélgetésünk során" megtudtuk, hogy felsőbb helyről repülőgépeket is bocsátottak az ftnnepség rendelkezésére, melyek az ünnep egyik uapján itt repülőniuUtváilyokat fognak a közönségnek produkálni. Oly szám, mely minden bizonnyal nagy érdeklődésre fog számot tartani.
A „Húszas Hét" iránt megye szerte megnyil-vánuló kívánatos érdeklődésnek már is elismerésre méltó tanúságairól számolhatunk be. A tegnapi napon a 20. honvéd pólzászlóaljhoz, mint ez alkalomból a Rokkant alap javára szánt ilső adomány Dr. Fürst János kir tanácsos, sümegi ügyvédtől 2000 (Kettőezer), majd Ujnépi Elek Ernőtől 600 (ötszáz) korona adomány érkezett be.
A fővárosi sajtó lapunkról
— RózHaazinü velinpipiroson . .. Vidéki ujsag kerüli ma n kezünkbe, a „Zalai Közlöny", ügy halásztuk ki a vidyki újságok szürke teugereböl, melyből mint valami exotikus virág virult kl ennek a kis lapnak rózsaszínű p.ipirra. Emlékszünk újságokra, melyeknek sziliét kékre, zöldre, pirosra és szürkére festette a háborús papirinség, vidéki lapok hónapokig jelenték meg a legkülönbözőbb szinü papíron. Nem is a szokatlan s«in állit meg bennünket a Zalai Közlöny mellett. Ez a kis vidéki lap, mely bizonyára nehéz háborús gondokkal Jfüzd, oly 6110111 papíron jelent ineg, melyre -még a régi jó békeidőben\'is csak válogatott báii meghívókat, táncrendeket és eljegyzési jelentéseket nyomtattak Ennek a kétszer simított, teljesen famentes, habkönnyű papírnak az ára ma szinte megfizethetetlen, És a kis vidéki | újság híreket nyomtat rá a köztisztviselők háborús i ellátásúról, a krumpliról, a sertéshizlalásról, a szálli jtási igazolványokról és az olvasói érdekéért lemond arról a nagy haszonról, melyet kényelmesen, munka , nélkül szerezhetne, csak az üres papirt kellene eladnia. És mégis íékete belükkel tölti meg a drága ptv j pirl és néhány fillérért adja el, mert derék és becsületes katonája a magyar sajtónak és könyvkiadásnak, mely minden áldozaton tul egy célt lát: a kö /.önség érdekét.
Nem lesznek sorozások.
ÜEftKK.
Megyéspuspűkünk a húszasok ünnepin.
l)r. UoU Niutiur ningytW|)U*vöLl)uk tt liUKiawok ünnepére e hó végén várouunkbk őrletik.
Apáttá avatás
Peréuyi Antal kanonokot mugjré4p(b.p0lt0nk ii napokban benedikálta apáttá Poréuji Antal apáttá való kineTeiéae óhiiute ftrömtnel töltötte el rárónánk uri támadalmát.
. Ajándék.
N. N..á felnó lámpáin tia»titánáhoE négy rta rali Hiappant knldött lioziánk. Ai ajándékot rendeltetési helyére juttattuk.
Biemélyt hir.
Hngncli Aladár TI tél. humuaiuk exreilparena*-uoka (Írottunkban tartóikodiL pár napig.
.HÚSZAS HÉT ■
A .Humán Hét" elökéeiQletai * várossierte éftt-Mhetóen, láiae l\'uigalomnial folynak. A mai napon a. ró utcák nagyobb kirakatéiban inűvéeii ialéaü reklám táblák jelentek meg, amelyek nokmaíuau caat
SI ÉN A-ELADÁS.
Soinogyszentmiklósi majorban
nagyobb mennyiségű széna
elutjó. — Venni szándékozók forduljanak Varga Károly urasági kocsishoz.
j Hudapestrói jelentik: Több vidéki napilapban i— köztük egy helybeli újságban is — az a hir je-I lent meg, hogy a 25—48 év közötti népfelkelései j kötelezetteket ujabb népfelkelési szemle alá szólítják | és az erre vouatkozó miniszteri rendelet augusztus j hó folyamán megjelenik. Mint illetékes\'helyről köz-| bk velünk, ez a hir teljesen alaptalan; ilyen reude let kibocsátása nincs terybe véve.
Szabályozzák á cipőgyártás feltételeit.
Szterónyi József kereskedelmi miniszter ez év ! májusában rendeletet adott ki a polgári lakosság láb-| beli-szükségletónek fedezéséről. Most ezt a rendeletet revizty alá veszik. Az ly miniszteri rendelet, amely az ősszel lép életbe, főleg a cipőjegy rendszerét szabályozza, valamint megváltoznak a cipőárak is, tekintettel arra a körülményre, hogy a bőrárak időközben emelkedtek. Az uj miniszteri reudelet a cipőgyártási feltételeket is szabályom.
GYÉKÉNYT
tavalyi és jövendő idei termésből is veszek minden nagyobb mennyiségekben lábon is.
Szíves árajánlatokat „1GYÉKÉNYES• jiligére a kiadóba kérek.
A 307. honvéd gyalogezred történelme.
A Osernovitzqt és egész Bukovinát védő hires 307. honvéd gyatógezred története a pozsonyi 18. honvéd pótzászlóaJjnál iratik meg. Minthogy az ez- , red az egész országból állíttatott össze és mert a* olt szolgálatot teljesített tisztek jelenlegi tartózkodási helye részben ismeretlen, ezúton is kéri a 307. e«-red történetírói csoport, hogy mindazok, kik bármilyen rövid ideig szolgáltak a 307. wzred kötelékében, összes -feljegyzéseiket, fényképeiket, nyzaikht stb., «tb. bocsássák a 13. honvéd pótzáMzIóalj: XVII. b. (3071 ezred történet) csoportjának Pozsony, rendelkezésére A történetírói csoportnak szüksége\' van az összes tisztek cimére is, miért kéri a volt 307 es tiszteket, hogy jelenlegi tartózkodási helyüket » közöljék.
Buoeú a Trabukótól.
Dohányos polgártársaink, köztük e sorok írója i.\\ bizonyára szomorúan fogadják a kegyétlen sors, illetve a dohánygyárak igazgatóságának határozatát, mellyel a Trabuco, Brilannica és Regalitas szivaroknak a gyártását beszüntetik. A Trabuco sok szivaros embernek volt a kedvence, de a másik két szivarfajtának is voltak erős híréi, A gyártás beszüntetése ugyancsak ideiglenes, de valószínű, hogy hosszú ideig meg kell elégednünk a közönségesebb szivarokkal is. Hát ami azt illeti, ezt a nagy fájdalmat még csak elviselnénk, csak legalább abból az „olcsóbb" szivarokból is volna elegeu\'dő. y^juos azonban, mi szegény dohányos atyafiak most iiiír csak papíron bucsuzhatunk a Trabucotól ós egyéb kedvenceinktől, mert a valóságban sajnos már régen elbúcsúzni kényszerültünk nemcsak tőlük, de egyéb füstölni valóktól la
Büvószestély.
Kelta Fregoli hasbeszóló ós átváltozó művész augusztus 10. ós ll-óu a Polgári Egylet nagytermében telepátikus és hypnózis estélyeket rendes. — Kelta jövetelét a legjobb hírek előzjk meg. Vilmos császár és családja, előtt is rendezett élőadást, mellyé* a magas vendégek, legteljesebb elismerését szerezték meg. Budapesten a Fővárosi Orfeum programrajának volt hosszabb ideig főszáma az ő fellépése. A ;főyá| | rooi lapok kritikái különösen a özinéaz-sztrájk olratt \'•jelenetéi emelték ki, melyben egymaga hét szinéss I szerepét játsza beszéli végig. Kezdete este fél Ö |órakor. i > * , >
Péntek lesz az első hústalan nap.
I Most jelent meg a hivatalt lapban, a uiár előre ismertetett kormányrendelet, mely hetenkint | kétszer eltiltja a busóteleket. Kedd és péntek hústalan, csütörtök pedig zsírtalan nap lesz A hústalan napokon ezentúl nemcsak hust nem szabad a ven- . jdéglőkben kiszolgáltatni, hanem husnemüek felhasználásával készített bármi ételt, tehát példiul kolbászt sem. Csupán csigerek (velő, tüdő stb.) tálalhatók fel. A rendelet e hó 9 ón lép életbe, tehát az első hus-; talan nap most pénteken lesz.
— Egy jó házból való leány, jó fizetéssel azonnal felvétetik Ifj W^jdits József könyvkereskedésében.
Adakozzunk a n Vörös Kereszt*-nck és [a katonák „Rokkapt alapja" javára. <—n
\'. . " • ^ \' t P mL Z
i
77 7-/
í A I, A I K ö í L 0 N T
AU0U82TU80

** i
Nagymozgó Nagykanizsán, Erzsébettér Szarvas-Szállód;!.
Az újonnan átalakított modern nagytermében mindennap tartatik előadás \'W®
hói mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendű, legújabb s legremekebb alkotásaiból van Összeállítva. Szebb és érdekesebb és tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN- színház agilis igazgatója mindig a legújabb és legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az, előadásodat minél. ,kellemessé és élvezetessé tpgye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi szinvqnalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor. Vasár- és ünnepnap fél 3, 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG.
Kérjük tisztelettel a u i. kötöttségei, hogy jegyeiket lehetőleg filőre megváltani szíveskedjenek.
meöALöM.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga Irta: Di\\ Lukács József, főgimn.
I tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-! téneti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen \'alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul ; ságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo | ruan tudományos, másrészről könnyed stílusával, élvezetes olvasmány. A világtörté I nelem jelentős mozzanatának ismerete minden ! kulturember tudásának szükséges része. A j mű ára 4 korona. Kapható Ifj.Wajdits József; könyvkereskedésében, Nagykanizsán. j
— Az .Élet" Hzépirodalmi ó* inüvówzeti buti : lapot (»Mrlmifi Andor JóimI) xaid«K tartalom, ér delít\'H és akiuálix kép.^k eKÓmilik ki. A kilQnó la|>ot mnligxQ ujiWiljuk olvasóink fiKjalmebe. Szerkn8/.t6*pg ■ éa kiadóhivatal: Budapest. I. KeliérvAri ut 16/c. — Slőfiietéai ár félévrefi6 kor. MuUtvAuyaiámot kész-\' 8,!KX"\' kOld a kiadóhivatal.
— „VaBárúapi Újság" mindmi aiáma gazdag 1 arialommal jelunik im-f. A „VasAruapi Uj-cág" ►ílÓfixntéKi Ara UHKyedóvrc tiz korona, „Világ-krónikA* val cgyhtt tir.enk«l kor. MogrondelbnU. a . Vasárnapi Ujwíg" kiadóhivatalában (Budapest. IV.,
Sy«tcm-ulea 4.) Ugyanitt megr»iidtilh«tó a nKép«8 plup" h li\'uoli\'.hóbb ujijAg a magyar nép Hzámára, félévre 8 korona 40 fillér.
— Magyar Színpad. Budapost Hgy.-tlen Hiiubázi én znuei napilapja, az lírányi Nándor Hterkesztéaében maRjnIenft Magyar Szinpád teljesen uj formában, pompás aktuális művészi 1 ajtókkal országos nevű kiváló irók közreműködésével jidenlk meg és napról-napra a szinbáz, zene, variéb- és moti világából való érdekes közlöményeken friss hireken és pikáus pletykákon kivttl külön t\'oalalkozik a vidék 8zinhá/.i és művészi híreivel in. — fiddig számaiba Herceg, Ferenc, Moluár Ferenc, Nagy
Kndre, Porzsolt KAI mín és máaok irtak cikkeket, belső munkatársai a többi közt Harsányl Zsolt, Rntkay György és Oserna Andor, Nagy Rndro saját rajzaival tarkított cikkaorosatot kozdett benne a vidéki ninháei furcsaságokról. A Magyar Sziupad előfizetési ára egy évadra 28 kor., egy bónapra a kor. A kiadóhivatal Budapost Vili. Bökk Szilárd-utca 18. Kívánatra egy hétig ingyen küld mutatványszámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, meg-bizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSAG
POLITIKAI NAHILAF olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI AMAK: Exéox évr« .
I\'íUvr. . . Vogyodévro . Kty hönoprA
Megreudelósi olm AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budupoiit. VII lUkócd ut 54 uBám .
56 koron..
»* <•
14 t - l 4 K. 70 f.
Hangszereket és a legjobb huzóharmonikákat
1-stadO minőséét ajánlok a legolcsóbb árért. Továbbá: Hegedűk, citórák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, kJarínettok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
. Wajdits József
hangszerkereskeilésében, NAGYKANIZSÁN, DEÁK-TÉR 1. SZÁM
Mindenféle hangszerek javításra elfogadtatnak.
37\'ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1018 augusztus íj CSÜTÖRTÖK\'
32 szám
. aarkoo»tó««K és kiadóhivatal Qe^tér 1
Tslafaa I IU. — BlrdsUse. ay„.bá. aufliL
FA*i*rk«.ita;
F,1,10a sssrke,ilft:
Kemény Láazló Erő* Sándor
Nagyboldogasszony napja.
Ma ujrir> Ünnep van: Nagyboldctg-asszony napja. A munkás pihenni hagyja szerszámait, a szántóvető lovait, az iroda embere az irójpllát. Mindenki pihen. A templomban pedig megkondul a harang és messzehangzó bugásuk élőnyelvével hiyjak a hivóket az Ur imádására.
És a hivők sokasába szapora léptekkel siet a templom felé. Ünnepi ruhában, imakönyvvel a kezükben. Megkezdődik a mise. És felharsan az é tek ezer hivS torkából :
Boldogasszony Auyánk, régi nagy pátronánk,
N\'afiy Ínségben levóu, igy szélit meg linUuk
Ms#ysrorK*gról, roullott hazánkról,
Na feledkezzél ni szegény magyarokról I
Az isteni igével betelve siet a nép haza felé. Otthon elkészül 0 rövid ebéd. Mint az aranykor emberei, ők Is megvah-nak elégedve a kényszer nélkül ..termeti eledelekkel. A szeretet melege, a családi kör együttérzése fűszerezi az ételeket.
Délután a litánia végén kitllnek a ház elé tis otl élvezik tt munkatlon&ógoi. Ők érzik és tudják, hogy mit jelent ez í közmondás: Munka után édes a pihenés. Nem az élvezetekben való elmerülést követő letargia ez, hanem a jól végzett munka utáni
llíegJaJenilc liatenJílni" kJtaae?.\'\'\'
ElOBaetéat ára: E»j «m le kei, UUm • i.nfli**r. a koros* M mili. —
édes pihenés. Elbeszélgetnek a múltról, a jelenről, megtárgyalják a világ folyását. Szó esik a háborúról is, az asszonyok pedig ölbe tett kezekkel igj töltik el a délutánt. És a nap .nár tüzes szekerével ég pereméhez közeledik. Eljön az est. Rövid vacsora után pihenni térnek, mert holnap újra Tiap lesz. és minta biblia mondja, véres verejtékkel keressük" meg a mindennapi kenyeret.
így tellik el az ünnep a falun, azaz helyesebben igy telt el az ünnep régebben a falun.
Mer) most mar nept igy van. Megváltozott az idők járása felettünk. Álpróféták j jártak a nép közötí íí,megrontották annak erkölcseit. MoüI másképpen folyik le egy ünnepnap.
: s Most is szünetel a munka, de nem azért, mert Istent imáidásáiu siet a köznép, hanem mert az előző naptól borgőzös fejjel úgyse bírná el LuiWk-tenjwiet adó szerszamokat. És hiába cseng a hivó szavú harang. Elindulnak ugyan a templom felé, mert az asszonynépség elzavarja őket, _de. hiszen útközben van a korcsma. Beterítek oda. Onnan meglehet lesni, mikor lesz vége a misének, akkor majd hozzájuk csatlakoznak.
És mi a beszéd tárgya? Bizony nem
túlságosan lélekemelő dolgok. Az álpróféták kiirtották ezen telkekből a szeretet utolsó nyojnait, elvetve beléjük a gyűlölség magvát. Hatalmas érzés ez is. Erős táborokat tart össze és hatalmat ad azok vezéreinek. De hogy hová fog vezetni ez 1 a gyűlölködés, mely még egyenlőre csak a hatalmasabbak ellen irányul, ezt a jí ég tudná megmondani.
Pedig értékes elem a falu népe, melyre több gondot kellene fordítani. De mikor a (falu intelligenciája egész energiáját arra fordítja, hogy egymásnak kellemetlenkedjék — hiszen ismeretes mindnyájunk élőit a lalu Intelligens elemeinek széthúzása -mikor a jegyzőt az irodán kivül csak végrehajtásnál látja a fóldmives, akkor kinek van rá gondja? Bizony az a megfogyatkozott hivő seregnek nincs Is más támasza, mint akihez oly buzgón esedezik!
Boldogasszony Anyánk. régi nagy pátronánk \'r .
........... - 11 " 1 k •• • ■
A vadáassitU tilalom A kormány rendeletet aduU ki. amplyben <-l-rendeli, hogy * nyúlra és fácánra vonatkozóan azep-It-nibí-r fé-ig meghosszabbított vadászati tilalmi idö hatályát iiepteaiber l-tél kezdve • törvéajhatóa^ok •M tisztviselői esetról-esetre felfüggeszthetik, ha azon > vidéken a vsdfujlettség teljes tokát elérte.
Adakoaeuuk a vak katonák riaa^et.
...................UJIII imu.
1 Samt-Pier\'t abvé 16W-ban sillletatt. papi pályára lépeU ée idóvel az orlaáaai hercegnő udvari papja leU. \'Hagja volt a (Jtub de rKalrasoluak, a|\\ul 1 megfordulnak korinak legkiválóbb emberei: államférfiak, tudósok, művidé*, írók Minden b^t nom-Az álmodozók, akik bioik, hogy a béke aem bégjén jatlek üasze dóiul*., ü-B-ig a klub alapitójá-sokára bekopogtat, sokat beszélnek mostanában u! nak, Alary abbénak lakásán, mely a Veadp0|o-lé<; | általános leszerelésről. Hivatalos ée lélbivatalos nyi-1 >*>«\' paloUjáuak félumeletén volt. Iaaét a klub n«ve latkozatok nyomán egyre komolyabb alakban szárnyal j >• (entresol - félemelet.) Ut olvasták a kulftUdi • bir, hogy sí európsi politikai vezető-tényezőinek | ujiágokat, melyeket minden országból megr«adelt«|( j lelkében egyetértés uralkodik a javeudó háborúknak I vitatkoztak > napi eseményekről, ^ bal- > külpolitika iiemzetkW döntőbíróság álul való megelőzéséről ó. kérdéseiről. A tagok egyike-másika v»lamely aktuá-srról, hogy .1 emberiség békéjét az egyetemes «m- kérdésről felolvasást tartott, a líbbiek hozzászólta^ beriség felogyeléte, őrizete alá helyezzék. Akár iga- » uéha nagyon érdekes viták fejlődlek, zat mond a bir, akár esak jámbor óhajtást ki: j I«eankiul a klub igen uagy befolyási nyárt a biioayoa az, hogy a nemzetközi díntó bíróságok esz.! közéletre, sót még s politikára is. Mutatja «t a M-méje már évszázadok ÓU foglalkotíaya aa emberisé- j rtllméuy, liogy midóa 1726-bin Bourbon hareeg legel és már régóta ebben látják felvilágosult éa józan mondása folytán az Aughával való szövetség megiu-emberek azt az .«zkózt, mely aa Orok békél bizio-1 U»raoe Valpolé, Angliának akkori Irancieor-Nithstná Btági kötele, mindenekelőtt a klub timogatáxll igye
Nem régen volt kétszázadik évfordulója annak, kezeU megnyerni, hogy Franciaországban napvilágot látott egy tóbb
kötetes munka, amely ezt a kérdést tárgyalj.. Salat-., K klubnak volt egyik legkiválóbli tagja Salat-Pirrre sb^é muukája volt ez éa saerzóje megérdemli, Fiesré abbé. 1718—17-ben jelent meft 8 kötetbeo hogy könyve megjeh-héééiiek oly szomorúan aktuális .Projet de la paiz universalla" eimQ munkája, amely-
ktMaiázsilos ót fordulója alkalmából nevét az irodalom- Iwn kifejti, hogyha háború az emberiség legnagyobb tórtéiút kétso oh ÍHinertetéséb,M kiragadjuk és emlé- csapása a azt ajánlja, hogy a népek egymáa koat kének néhány sort szenteljünk. felmerüld vitás kérdéseiket ne háború utján
1918. V1J30. DUi harcUt.
(ftcades alkony stáll a ídjra, Kihal a mpddr danája, \\ mffthaff- itfna minden Jeli, Chak au én dalom . sir belé.
i
\\ (f sihsdgol magúm jdrom, \' zSCelléni; képtelem a párom; (ftl a Aty/l. , . ail a népei, iKinck steme mosi is éyel.
tBarna kis Iday, boldogságom! Ssép stemeid mikor lálom fmikor értem, mikor — újra, Jpogy elostlif stioem buját?
űJJj. Wauckooich Jáaos.
Adakozzunk a „ Vörös Kereszt*-nek és u katonák „Rokkant alapja- javára.
Saint-Pierre abbé.
- (Brr P»«ifi»ta » XVJUUL asáBAdbMt.)
Irtt: Benjámin OyuU.
■Pj\',1\' ; . . \'"ÍV
a
7, A I. t I K 0 l L ö N T
ADBUSZTCg 15
iifsffir
HInKiiv«
Kitüntetés.
A kirily Zichy Mária grófsít a iiadUdtékony-ság terén kifejtett működéséért a hadiékítmőnyes H. ont. TOrOa kermt ezüst díszjelvénnyel tüntette ki. Ai áldott lelkű (Auri hölgy nemesaliiének és kiváló embereteretötének jutalma et a fényét kítDutetés, amelynél tokkal stsbb és dicsőbb az a hála, umelyet nemee teUei a kornyék egész lakóaaágában (elkeltet-lek. A nenteslelkü grófnő jótékony mőködése köt-ismert és köivetlen környezete óa a vidék, amely jótéteményeinek áldásait élvezi, csodákat regél áldott jónilütégéról. legutóbbi nemes elhatárolásával egy egén üreg bécsi kiéhelett iakolás gyermeket holott Belatinora, akinek ellátásáról oly fejedelmi módon gondoskodik, hogy igati példáját nyújtja euel uon kötelességeknek, amelyek teljesítése minduok feladata lenne, akiknek erre a módot és alkalmai at élet megadta. A nemeslelktl grófnő kitüntetése Belatinc egész vidékén osiUtlan örömet keltett és a Belatinci Vöröskereszt választmánya sietve ragadta meg ai alkalmat, hogy a kitüntetés alkalmával gratulációját fejezte ki a nemes grófnőitek, kihez Stepessy liusi-tá> gyógyszerén intézett lelkes benédet és Atnyiy-totta a kitüntetést, melyet a grófné szép besiéd kíséretében köszönt ineg.
Alagút a Sauez-osatorna alatt. A Volta oimQ római sajtótudósitó szerint az angol egyptomi kormány technikusokból álló kQÍOn-
l tolta ai i\'lsó segélyt. Illába volt aionban ai orvosok minden eiólködése, — Béla bácsi nem tért többé magából és délfelé kiszenvedett. Városszerte ŐMinte sajnálatul értesültek e tragédiáról, inert .lléla bácsi" az egész város közsieretetében s tiszteletében állott. Mit hoz Praok tanácsos?? Mint örömmel értesültünk l)r l\'rsck ai uj —iTTass közigazgatási tanácsos lázastul utazta be az ország el, hanem éppen ugy, miként a magánemberek pa- különböző részeit, hogy a városnak élelmi és egyéb uasiaikat, bocsássák. választott bíróságok elé. közszükségleti cikkeit biztosítsa. Jólesó ér/éssel tlgyel-
Nem mondható, hogy e munkájával kortársai- jük eit a örvendenénk, ha tényleg valami látható nál valami nagy sikert ért volna el, mert ihlnt uto- sikere is lenne az ulasgiUsnak mielőbb. Nehogy a pislát sokan megmosolyogták. Többi munkáiban ki- műit évihez hasonló kiadtok háruljanak a városia a méletlenül ostorom XIV. Lajoe zsarnoki uralmát, a minden eredmény nélküli kéjutazásokra s emiatt is-nemesi előjogokat s a visszaéléseket. Egyike volt ama inét felszökjön a cuko, ét egyébb hatósági cikknek az nabadgondolkotló papoknak, akik sulyoa rést ütöttek ám. Örömmel remé\'.jnlí, Itogy a siker nem fog elli egyháznak a lelkekre gyakorolt lenyűgöző hutai- m radní, ha táu áz utazás sok koronácskíjába kerül mát. Követelte a eöllibátus megnüntetését, a szerié- városunknak.
tearendek eltörlését, a vallási oeremonlák nyűge alél Általában rosez a gabonatermés?
™lő felnabaditást; szelídség, jóság s Iguságosság gabonaátvételi bizot.ságok már két
Tetméaietesen
bizottságot olyan ter, tanulmányozásával bízott meg. ban a<j» elő . revolvert. A Hu erre amely ^eriut a 8zuet-«*torna alatt alagutat épito- indult, édesanyja ut.na menI Hmm Mg* ahogy aéni, még pedig mint legalkaluta^bb helyen, Dall. a künöbre ért, gyors mozdulatul a z*W e nynlt, és VrJl SJLk k Ju. . előrántotta revolverét é. de«n,j.
venlőlte magát. Az öngyilkoséig ugyanabban az órá-Vérteaey Béla meghalt. ^ ^^ >|nikor Hill„gytlm/a nagynénjét tiedeon
Folyó hó 9-én Vértossy Béla bir. végrehajtó , miskolci főispán leleaégét temették. A
hivatalos ügyben Balsin járt Nöfák Gábor bitzsai la- (Jeiues-osalád Iránt, amelylen rövid idő alatt ti már kosnál. Osaládja aggódva várU vissza, sőt egy dara ■ harmadik tragikus haláleset, az egész vármegyében big eléje is mentek, aionban ó nem érkezett még a osztatlan a részvét.
késő éijeli órákban sem haza. A kora reggeli órák- ■ o. . , Al, ,
ban a püspöki gazdaság egyik cselédje a csehi or- A 49 -50 éves népfelkelők s»b.daágoUaa stáguJ, Sümegre tartott bevásárlás céljából. Meg-1 \'Hatói., lakhelyükön- való baoe.taa,. lepődve látja, hogy az országul mállott sárosan, vé-í A honvédelmi minisztérium rendeletet bocsátott résen egy emberi teet lekszik. A* asszony visszafutott j ki a 49—60 évts népfölkplók közgazdasági elhelye-a majorba, honnan kocsit hozott és azon Söiuegre i zéséröl. A\' rendelet szerint azokat ai 1868 — 69. évi szállitott.ik a körházba. Jelentették az esetet a csend-\' 8zQ|etéstt népfölkelőket, akik szeptember 16-től kezdve őrségnek, gondolva, hogy bűntény esete forog fenn. amúgy is leszerelnek, a csapatparancsnokságoknak A megjelent Oszkay csendőr őrmester megdöbbenve már jU0«t szabadságolni kell, illetőleg gondoskodniók ismerte fel Vértessy Bélát, öizegény „Méla bácsi"j aíró|, }IOgy ezek az öreg ivéplölke-ők békeboli munka-hómlokán 4-6 cm. mély rés tátong, arca erőseu i helyükön vagy annak környékül kapjanak beosztást, megdagadva. Pénze, órája, hivatalos iratai mind meg- j Szabadságolnak kell azokat a 49—60 éves önálló vannak. E jelek arra mutatnak, hogy bűntény esete. mezőgazdákat, akiknek legalább 10 hold birtokuk nem forog fenn. Valószínű, hogy ayiöíét éjszakáiiánjvari ás azokat az önálló iparosokat és kereskedőket,, megbotlott és esés következtében egy éles kő fejé akik saját üzemüket, illetőleg üzletüket vezetik. Békebeütötte. Lukonich Gábor dr. kórházi főorvos uyuj-1 béli munkahelyükre vagy annak környékére kell áthelyezői azokat a mezőgazdákat, a kiknek tiz katasztrális holdnál kisebb birtoka vau és a mezőgazdasági munkásokat. Ezuk az utóbbiak\' dolgozó őrlegénysóg néven szolgálnak leszerelésükig és olyan díjazást kap nak mint a környéken dolgozó polgári munkáitok. A 60 áves Ipari és kereskedelmi teákmunkáso-kat békebeli lakóhelyük közigazgatási hatóságainak adják át is a halóiágok feladata lesz, hogy ezeket az
öreg katonákat a hatósági n-ünkaközvetitó utján lel-használják és helyettük ugyanannyi hadifoglyot ad-
1 egyen szerinte az egyház feladata, emiatt sok üldöztetésekben is volt része. Az Akadémia kitaszította tagjai sorából. Az akadémiák már akkor is &gyon loyálisak voltak a hatalommal szemben, a tudomány s haladás rovására.
Stílusában sokszor nehézkes s azért Írásaival nem mindig éri el a kívánt hatást, de a szóbeli érintkezésben csak ugy ontja a még ma is értékes s modern gondolatokat. Emelkedett gondolkodásának, előítéletektől ment s tisztult világfeltogásának eszméivel elhalmozza a klubjába járókat s a megtermékenyíti vele kor kiváló Íróinak gondolatvilágát Diderot, D\'Alefnbert, Voltaire, Montesquieu, Housseau sok eszméi vesznek át tőle s viszik széjjel európaszerte az akkori mAvelt közönség felvilágositásáia.
helybeli gabonaátvételi bizottságok már bét óta állandóan munkában vannak s aira a kzO\' moru tapasztalatra jutottak, hogy az egér és fagy\' károk miatt a termés átlagon aluli.
Vannak egyes dűlők, a hol holdankint egy métermázsa termést sem hozott a gubua.
Óriási hányagság volt az llíetékes hatóságoktól, bog)\' a gazdaközönséguek utaltak ki kellő időben egérmérget. 8 ha most ősszel nyomban nem kezdő dik meg az egerek pusztítása, kárlw veszett dolog
janak vissza a katouai kincstárnak.
, A legnagyobb össereoaen. Amerikai lapok jeleutik, hogy a sorozó-bizoU-ság üeorges Boll-t, a világ legnagyobb szerecsenjét, katonai szolgálatra teljesen alkalmatlannak találta. Pedig ez a tagba szakadt szerecseu olyan izomerővel rendelkezik-, amilyennel kívüle senki emberfia, h annyira vágyott a harctérre • Miért nem találták tehát az amerikai orvoack ezt az óriást a katonai szolgálatra alkalmasnak? Egyszerüeu azért, mert tulma-gas ltoll testmagassága ugyanis két ós fél méter I Tehát a világ legmagasabb embere I "Olyan nagy fekvőhelyre van szüksége, hogy csak két ágynak kombinációjával lehetett volna ezt a kérdést megoldani, ami pedig a táplálását illeti; két közönséges ember óteliuonuyi-.ége meg de kottyant volna neki. Es éppen ez a megkívántató kivételes elbánás okozott aggodalmat az amerikai hadvezvtőséguék, amely attól tartott, hogy miatta a legénység elégedetlenkedni lesz az Őszi veié* s az egerek tönkre fogják tetiui az lo^, ami végre is a fegyelem maglazulását vonná összes tengeri termést. maga után. Éz volt tulajdonképpen a döntések, amiért
Puwtit\'uk tehát azonnal a mtizei egerekét, meri ezt a kimagasló férfiút nem bocsátották a harctérre, jövó évben a gabnahiány inialt éheznünk Kell- \' hogy a .kultura és a szabadság szent nevében a vé-
SssivenlÖtte magát ódeaauyja «Komeláttáru. 1101 0U,8A " A vilá# >«lfnag>-obb szereoseiyének tehát v B. . , .. , , ufl,u adatüU hogy a világ legnagyobb háboru-
Neme. Sándor galszéos. toszogaM husz oveo jáüau Watoua lehessen, hanem kénytelen tovíbbra is
lls aki az tiniriAri axri.,1 lindjnenitia a .vi,<.., , . , .....
maradni amink, ami eddig volt: góliát a bostoni
Hogy mennyire modern gondolkodású volt, mutatja ai is, hogy már kétszáz évVel \'etetőit küve- Jézsif Un, aki az ungvári eired hadaprótlja, a síülei:\'^ telte a francia nyelvben a fonetikus helyeairást oly bálban, édesanyja nemelitti a eikeiiljtte magát és! varieté-KÍnbáiakbaul mértékben, mint alt ma ft Boolété de relorme ortho- atoiinttl meghalt. A tlatialeuiber szombaton délután
graphique testi.. A tanításban nagy súlyt akar be- édesanyja gazdassgábso toglalatoskodott s a cséplési A m klr. budupeetl I. honvédhuszáreared ly^l aa élőnyelvekre, a természettudományokra a be munkákat elleuőruta. Üt óra tájban jött haza, szobá- rokkant-, özvegy, és árvaalap keielősége (elkéri raug
borítékot címzett és rendfokozat különbség nélkül az ezred sebesülés, bo.- betegség vagy , Itadifáradalmak köretkettében meg-
f u,r - f *** -k4n,nto ^^ uüt-
a»g. azáltal, hogy alkotta Ineg a franc blenla,- - Semmit «.k (Irkálok _ valasiolt a tlu „yüket szeptember Hg a ,„ tír 1 ZtVé^husar-
W^OMaméay, szó, l.erder, Voluire, min. az Nemesué r« ,ejtve a, ura dolgotóstoba- ezred póultd parancsokkának Hu Zt oW. -
•ubeclség egyik legnemesebb szelleméről beszélnek jába rohant, amelynek Íróasztaláról hiányzott férje len- jelentsék b„ A , . >.
róla munkáikban «6 éve, k«ábaa lutt meg l\'ártsbau revolvere V_< a háboi, ránólt. hog} *
akarja vinni az iskolába a politika a morál lanitáaát. jába vonult és irni kezdett. Egy A klaautíkus nyelvek szerinte lohetőleg mellőzendők meg. Édesanyja épp akkor jött a szobába Síivjóaágának, aranyon lelkületének, nemesem- ritékon megpillantotta a felírást: Szüleimnek.
- Ma jelen* ti\'i k«! — \'Semmit csak firkálok
ADUU8OT; 8 is.
íílAI U 1 L U. Y
I
Előkészületek a 20-as hétre.
kiadott utalványok ellenében készítenek lábbelit. Az j intézkedés indoka az tolna, hogy a vásározók a tue-
A 307. h<?nvéd gyalogezred történelme.
A Csernovitzot ós egész Bukovinát védő hiree
Művészi plakettek hirdetik a mi húszasaink K)\'ól)ö» adják el vásárokon jwrtékáikat és igy a megye 307. honvéd gyalogezred története a pozsonyi 18.
«zóp ünnepségét. Az előkészületek lázasan folynak s ^ nekik * szükséges anyagot. A kereskedelmi hisszük, hogy a legfényesebb siker fogja koronázni |,U08t \'\'virányu leiratot intézett Zalavármegyó-Darvas László derék őrnagynak klíogyhatlan fáradó-1he* ^ »Qrgő» javaslatot kér erre vonatkozólag az
zását.
Meghívó
A nagykanizsai kir. törvényszék területén működő közalkalmazottak beszerzési csoportja folyó
I alispántól
Szőlőink
az elmúlt hét esós időjárásában sokat szenvedtek. ; Akik ma optimista szemmel tekintenek a szüret elé,
augusztus hó Í8-án, vasárnap délelőtt V, 11 órakor • caalódni fognak. A hegyi szólókét kivétel nélkül Nagykanizsán, a városház közgyűlési termében közgyűlést tart, melyre a beszerzési csoport tagjait tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: 1 Elnöki jelentós a csoport eddigi működéséről. 2 A számadások, leltár, mérleg, nyereség és veszteség számla bemutatása.1 ,e8Z * kár- ,uert a p«*\'»etet a több napos eső tel-3. A vidéki tagoknak a központból való kikapcsolás Jm\'n kiluKült* Kzonkivül a tőke oly sok nedvességet és minden járás székhelyén önálló beszerzési csoport kftpoU\' * ÖMm<,k Wlu>ir* \'"eghiznak, hogy « beteg-alakítása iránti tanácskozás ós határozat hozatal. 4 <"S"\'AI .............. •-\'-»—»»
honvéd i>ótzászlóaljnál iratik meg. Minthogy red az egész országból állíttatott össze ós mert az ott szolgálatot teljesített tisztek jelenlegi tartózkodási helye részben ismeretlen, ezúton is kéri a 307. ezred történetírói csoport, hogy mindazok, kik bármi-lyeu rövid ideig szolgáltak a 307. ezred kötelékében, összes feljegyzéseiket, fényképeiket, rajzaikat stb., stb.. bocsássák a 13 honved pótzászlóalj: XVII. b. (307. ezred történet) csoportjának Pozsony, rendelkezésére. A történetírói csoportnak szüksége van
megtámadta a lisztharmat és ennek pusztítása n magaösszes tisztek címére is, miért kéri a volt 807 es valóságában csak augusztus vége felé válik nyilván- J tiszteket, hogy jelenlegi tartózkodási helyüket is kö-f valóvá, mikor a szemek beazáradnak. Olyan szőlők-
ben is, ahol fürtpermetezéssel védekeztek, tekintélyes | Gyorsvonatjárat Nagykanizsa-Wiener—
Neuetadt között.
A soproni kereskedelmi kamara ismeretes ak-
Az üzleti ós ügykezelés megváltoztatása hinti tanács-
ségtól megtámadott és kötszövulébt n átalakult megreped és szüretre száraz lUrtök kerülnek\'
kozá* éa határozathozatal 6 Az intéző bizottság le- lárbft\' Vannak «4,ök\' s Üatalabb telepitó-
—i. .i i-L- .... .. . , , hegyi szó-.
(i\' vastag be-
mondása és uj intéző bizottság választása. 6. Netáni indítványok/ Nagykanizsa, 1018. évi aug. 13
sek, melyekben kis százalék a kár,-de lók közül, a régi ültetésüek, különösen
Dr. Keuedi Imre, kir. táblai biró, a beszerzési ,0ekb<m *>-40 százalék liwtharmat kár állapítható órl^Q|é8ünk
csoport elnöke.
Kína lakosságát megtizedeli a pestis.
Klrfábót Svédországba visszatért hittérítők borzalmas részleteket beszélnek a Kínában pusztító pestis járványról. A járvány fóféezke a Tsöntsi tartomány, ahol a,legvadabb pestis grasszál és a lakos-ságotj niegtizedelóssel feuyegeti. E tartományban a halottak szálba naponta meghaladja a háromezret. A betegek száma oly óriási, hogy nem tudjak őket kórházakban elhelyezni ós elkülönitve ápolni gyorsan terjed az egész birodalomban, ahol óriási rémület, mert tudják, nagyarányú pestis tör ki.
A jegy nölküll utazás megszigorítása.
A kereskedelmi miniszter rendeletet bocsát kii a vasúton tapasztalható visszaélések meggátolására.. A | rendelet a hivatalos lapban jelent meg ós lőbb rendelkezései a következők: Az az utas, aki jegy nélkül száll vonatra, a menetdíj kétszeresét köteles megfizetni. Aki a perronra igazolvány nélkül lép, két ko-
meg már most is.
Maximálják a bort. A Magyar Kereskedők Lapju írja: A bor árát;
mint értesültünk, a kormány- mégis csak maximálni szándékozik, ugy halljuk azonbau, hogy a leguiaga sabb árat megállapító reudolutet csupán szüret után, sót esetleg néhány héttel szüret után lógják kibocsátani, amikor az uj bor legnagyobb része már el- i póuteken d. helyezkedett. Óvatosság ajánlatos uj bor vásárlásánál, • A járvány mert könuJBI1 ismétlődhetik a már nagyon sok mező-óriási a cikknél tapasztalt eset, hogy a forgalom-
mit jelent U| Í,«"Ki,mU„ b•,, "<mérten igen .!««>„,.1, n.egilU-pitott maximális árakat a borra is majd akkor lepte-tik életbe, amikor az uagyrészt kereskedők birtokába ment át. (
dójának, amely uj\'vonatok járatásáért indult meg a kanizsa—bécsi vonalon, várakozáson felüli eredménnyel kecsegtet Ugyanis megerősítik azon érdekeltségünket, hogy a Déli-vasut a nagykanizsa— wienerimuHtadti vonalon gyorsvonatokat fog menetrendjébe illeszteni s a gyorsvonat-közlekedés legújabb szeriut bzeptomber elsejével indul meg. A dolog ezidöszerint csak azon múlik, hogy mikorra tudnak elegendő s^áinu kocsit és mozdonyt összeállítani.
Elhalasztott befizetés.
A nagy kan izsai takarékpénztár által alapított önsegélyző Ssövetkact"-né\\ a f. hó 15-ére (csütörtökre) esó befizetések az ünnep miatt, f. hó 16-án, i. lesznek megtartva. Kádárok felmentése.
Nyolo fillér lesz a gyufa ára.
A gyufával űzött rendszeres visszaéléseknek rö-, videsen véget fog vetni az a kormányrendelet, amely j — mint Bddapestról jeleutik — már a legközelebbi
A löldmivelésügyi miniszter leiratban közli, hogy a> kádárok és bognárok felmentése ügyében készséggel működik közre, de hogy a szóllóbirtoko-| sok igényeit mielőbb ki lehessen elégíteni, ahhoz^ Bzüksóg lenne, hogy a szőlőbirtokosok a katonai szolgálatot teljesítő kádárok felmentését egyenként kérelmezzék.
A falusi lakosság ruhaellátása. A magyar gazdaszövetség feliratban kérte
— tűim uuuitjitnuvi juiuima — mai n i^ihiíuuuui . • 1
napokban meg fog jelenni és amely a kényszertár- j kormányt, hogy a faluat lakosság ruhaellátásáról
gondoskodjék legalább is abbau az arányban, mint a
sulás alapján lytoól szabályozza a gyufa forgalmát. A ,rona büntetést fizet. Az utas magasabb, kocsiosztályt reudeleltb, eg;y id6ben .„egállapigák a gyula- virü8Í Ukü<wi« Hyuem0 "űkaégletérói máris gondoa-akkor sem használhat, ha azok a kocsik, amelyre ^ ugy ^^ ^ % k(fi||)|(ii | kodott. Wekerle Sándor miniszterelnök sürgősen vá-
gyufa számára egyenlő árakat fognak megállapítani. Az egységes ár a kiskereskedelemben dobozonkint \' nyolc fillér lesz. Az egész termelés felett a gyula-■ kartel (tiyulaárusitó K-T.) fog rendelkezni, amely az j
jegye szól, túlzsúfoltak. Túlzsúfoltság esetén alacso nyabb kocsiosztályt használhat és ez esetben vissza-követelheti a viteldijkülönbözetet.
áru elosztását hatósági ellenőrzés mellett végzi. Mint\'--]"^fW®1* -
hogy az uj rend lehetővé fogja tenni, \'hogy a gyufakészletek tgyenletesen osztassanak el ós igy a régi
Az elrejtett gabona felkutatása.
Popovics 8ándor pénzügyminiszter a pénzügyőrség részére a terménykészletek ellenőrzése körüli eljárásra utasítási adott ki. Az utasítás szerint a pénzügyőrségnek ezúttal nemcsak az elrejtett terménykészletek felkutatása lesz- feladata, hanem a gabouauemüek learatásának, behordásának, csépléeó-, nek, forgalmának (is felhasználásának megfelelő ellenőrzése is. A pénzügy igazgatóságok a házkutatások
foganatosítása céljából általános háztartási engedélye-1 harcot lolytatnak az érvényben levó lakbórrendelet j
ellen. Különösen azt kifogásolják, hogy a rendelet
laszolt a leiiratra, tudatván, hogy a gazdaközönség ós a falusi lakosság segélyezése ügyében haladéktalanul tárgyal az érdekelt országos szervezetekkel ós e tárgyalás eredmény ót rövid idő alatt közli .a szövet-
\'\' Az Országos Hadigondozó Hivatal pécsi Hadirokkant Munkaközvetítőjénél a követkeié
fogyasztás arányában minden továbbárusitó kap majd i miiukakereeó rokkantak várnak elhelyezésre: Arany-gyulát, remélhetőleg megszűnik a zugkereskedeleiu 1 és ércveró 1, árubesterző vagy levelező 1, béresgazda
ós ennek következménye : a jogtalan árdrágítás is. Uj lakbérrendelet készül.
13, bizalmi álhU 1, dinamó gépkezelő 1, erdóór 5, j építészeti munkafelügyelő 1, felügyelő 15, földműves \' 1, fűtő 1, gazda 2, gazdasági cseléd i, gépápoló 1,
ket adhatnak
A vásáröáó cipőiparosok bőrei látása
A cipókérdós rendelésével kapcsolatban az úgynevezett vasáro/ó iparosok, azok a csizmadiák és cipészek, i}kik vásárok.m árusítják készítményeiket, válságos helyzetbe jutottak, A blokkrendszer és a bőr-
A háztulajdonosok már hosszabb idó óta heves 1. gjfri munkás 1 hqée 1, házfelügyelő
^ i. házmester 1, hentes 1, hivatal szolga 3, irodai
muukára 3, kályha 1, kapus 1, kereskedő 3, kő-
műves 1, könyvelő 2, .aboráne 1, levélhordó 1, mag-| igazflágUHanul azokat a lakókat is védi, akik a hábo- j táros 3, méhész 1, éjjeli őr 2, portás 14, raktárnok igy könnyű j 4,
ruban nagy vagyonra tettek szert, szerrel elviselhetnék az emelést Dísztér méltányosnak találta az érvelést s megígérte, hogy november elsejére uj lakbérrendeletet bocs^jt j ki Értesülésünk szerint a rendelet megengedi, hogy\'
rendőr 1, szolga 4, tehenész gazda 1, tisztviselő Az igazságügyiiíi-! ulbftParó utmeiter 1, üzletvezető sü^ő iparhoz 1, vasúti munkás 1, vasúti szolga l.
kiutalásnak ezzel össaeniggó módja, lehetetlen ne tettal^ ^ ^ 8Q ^^ feleiüdhe|6 • íe. számukra, hogy áruikat a piacokon értékeeitheNÓk, I „ok akjk b,bixonyithfctóaa
illetve hogy bőrhöz jussanak, mert azt csupán utal- háboru„ ?(lgy01ira tftilek Mert Vitás kérdések-vány ellenében érhetik el. A kereskedelemügy. ®I- L ^^ ^ meKáltapitani, hogy Indokolt-e • niszter most m ötlettel kíván segíteni a vásározó, Wr6|ne|á8i iparosokon éa pedig ugy, hogy a vásározók a vár- \'
megyétől kapnának bőrt és cupáu az alispán által | Adakozzunk a I ladsegelyzonek.
SZÉN A-ELAD ÁS.
Somogyszontmlklóii majorban
nagyobb mennyiségű széna
eladó. — Venni szándékozók rordulj»n»k Varga Károly uraségi kocsishoz.
•/ A L A 1 KÖÍLONT
AIJ008ZTU8 u.
BERLIN
mindennap tartatik előadás
44
j Kudre, Porzsolt KAImAu és mások írlak cikkeket\' boltf muukatáriil a többi költ Harsányt Zsolt" [tiitkay tfyörgy és Oserns Andor, Nagy Ködre u.
ft^ IM MH JM 41 JUK —♦• jst Ta|»ai»al tarkított cikksorozatot kezdett Imiim >
■ II I _ A pápaválasztás jogtörténete és ,jdéki színházi furoa«MÍgokrol. A Magyar Sziupad
Mutrvninvtríí NíiKrulrjiníwt\'m \'tételes joga Irta: Dr. Lukács JizseJ, lőgimn. j.IMzelMIárai.gy évadra >« kar. agy hóá.pr. 3
JMagymo/go ixagyEani/síin, ,^vaiíOS munka, p^M* «r. ^ j . »»«.,im Erasébettér Szarvas-Szálloda. wrLT^\'JW^ .....
alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul- __________
Az újonnan átalakított modern nagytermében ságos olvasmány, amely míg egyrészről szigo , - -
ruan tudományos, másrészről könnyed sti- J^ VllQyfíf-Qaj DOrU.
minden mozzanatáról
tusával, élvezetes olvasmány. A világtőrté-
hol mindig a legújabb, legszebb és legérde-nelem jelentős mozzanatának ismerete minden
kesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. kultur?mber tudásának szükséges része. A
közönség. Mindenik előadása a kinematograíia mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József
legelsőrendfl, legújabb s legremekebb alko könyvkereskedésében, Nagykanizsán fásaiból van összeállítva. .Szebb és érdekesebb | — Ai .Élet" szépirodalmi é. művésieli heli |
és tanulságosabb műsort sem a budapesti. l«l>ot («»orkesztl Andor Józsel) gazdag tartalo... ér
sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. d"k."" « •>!\'«}"• k^.^teWk kl A k„«,,ó lapot
. Bon,,.,, u ... • ... melegen a|snljok olvasóink figyelmébe, hzerkositóség A „BhKLIN" színház agilis igazgatója min- hfKa«liiv«tal: Budapest. 1 Kehén Ari 111 16/e. -
dig a legújabb és legválogatottabb s légér K|(fi,B,é»i A, toláv.e is kor. Mutatváuyaiániot kész-
tékesebb moziműsort mntatja be, finom mű- Béggel küld a kiadóhivatal.
vészi ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az - . Vuaárnapl Djeág" mindéit\'siáina
..... ............1 —J- ■ \'—------1 .....- » Va,áí 11
api
előadásokat minél kellemessé és\' élvezetessé, gazdy tartalommal leíauik meg"
bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
ság" előfizetési ára negyedévre tiz korona, .Világ króuiká" val együtt tiieokét kor Megrendelhet\'.
Ui-!gyaráratokkal szolgál az
Az UJSAG
l\'OMTIKAl N\'Al\'lLAH olvasóinak.
BLÓFIZETÉJII A asz Kfáaa évn . ... se korona.
Fiién......is
Boffyadávra -
K,- y háaapra
MegrnudeléHt olm KIADÓHIVATAL,! Bud»pe»t VII Rákóczi ut 54. szsm .
U JL - t
* K. 70 f.
tegye kitűnő Aenéről is gondoskodott.
művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű j" kT.\'^hiVinllbín 7íud«pe«i\' "lV."
zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik Kgv«tem-utc« 4.) i.gysnitt megrendelhet) » .Kep»s nap uj remek műsor. A „BBRL1N" nagy-! Néplap" > legolcsóbb újság a .magyar nép azámára, mozgó színház látogatását mindenkinek a 1 "\'»»\'« » korona éo fillér.
legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap I 7 Magyar Színpad. Budapest egyetlen , \'" . . \' , , „. színházi és zenei nauilspx az Kréoyi Nándor
5, 7 és 9 órakor. Vasár- és ünnepnap Ml 3. j„erkíWIWbeu „„„^„„is M.gv.r Színpad teljesen 5. 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség !uj. (ormában, pompás skliiális művészi iajzokkal szíves pártfogását és az előadáson való pon- j országos nevű kiváló irók kóireniűködéaéiol jelenik tos megjelenését tisztelettel kéri \'meg és iispról-napra a atiiiliát, zene, v.riyi^ és
a v trzvpaTóuÁn l""1\' világából való érdekes közleményeken triaa. AZ UJSAtí Aí, 1ÜAÍÜA1USAIJ. I híreken és pikáns pletykákon kivttl külön foglalkozik I VII
KirjUk UaleMUI a «. i. kOiOnsigel, hogy I a vidék szinházl és művészi híreivel l«. - E-ldig .........
jegyeikéi IduttUg ellre Megváltani stweskeJieiiek. j szAmaiba Herceg. Ferenc, Molaár- Hereiie, Nagv
Hangszereket és a legjobb
. - . ... ■ • • ■ ■
huzóharmonikakat
1-sőirndQ inínís^d (íjáiilok a It^dlcsolili árért, Továbhá: Hegedűk, citorák, rézfuvólmngszerek, fuvolák, klarinétok, dohok, cimbalmok, beszélőgépek é» lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszerkereskedésében. NAGYK ^NÍ\'/jSADEÁK-TÉll 1. SAÁM
fi< I.; Mindenfele hun^szerek javításra elfogadtatnak.
CLUBSPECIALITE "MHStí > HÜVELY JŰS&
MODIANO ...... ........ni anii \\tBa>!/ ^\'ÍCYÁZZUNk A VÉDJEGYRE ? tf&J&Um*
Nyomatott a Uptulaidoaoa Ifi. W*i.iiu crrrr
37 ik évfolyam
NAGYKANIZSA: 1918. augusztus 24. SZOMBAT
33 szám
.SzerkttuUSaéK én kiadóhivatal Deáktár 1. TiHIll I ««. - HlrdaUa.k dljaiabáa .murlnt.
Fotiarka.xio:
Kemény LJlizIó
Faiaiűa ..erka.ilA I
Eröa Sándor
Megjelenik hetenSn^HtaürT ailuUil árai Bnr *»»• M ku, Nltm I korona, atnidám 9 korosa W (Ulfer. -I|)» aafcaa tra 14 flim.
Kik kérhetnek adóhelyesbitést?
Irta: Dr Elkiii Mikim.
Az uj adótörvény (1918: IX. te.) szerint az 1018. évre uj adókivetés alá esnek többi között azon adózók, „akik szabályszerű vallomással felszerelt kérvényben adóiknak (jövedelem-, vagyon- és hadinye-reségadók) helyesbítését kérik".
Akik a helyesbítést npui kélik, az 1918. évre a.jövedelem- és vagyonadói az 1917. évre megállapított összegben tartoznak fizetni. 1917. évi hadinyereségadójuk pedig az 1917. évre megállapiiott jövedelem-adó-alap után fog kirovatni.
Azon kérdésnek, kik kérhetnek .joggal és méltánylás reményében adóhelyesbitést. Kanizsa város kereső osztályaira nézve elsőrangú fontossága van, mert számtalan esete van a helyesbítésnek, de n törvényszakasz (1918: IX. tc 30. §. 3. pont) la kónikus szövegezése épen azt a fontos kérdési hagyja felderítetlenül: kik uzok tuluj-donképen, akik helyesbítésre jogosullak.
Er-re a jelentő* kérdésre igyekszem adózó közönségünk érdekében világosságot d\'.ritcni.
Mindenekelőtt általánosságban a kereskedők lulnyomó része fog méltánylás reményében helyesbítési kérni.
Köztudomásu ugyanis, hogy a keres- suli ebbeli igényeit érvényesítse. Az uj kedők általában az 1910. évben jutottak adótörvény szerint ugyanis az 1918. évi olyan jövedelemhez, mely az uj adólörvc- hadinyereségadó alapjának megállapításánál nyek alapján megadóztatott. — Ellenben az a jövedelem veendő, amelyet az 1917. 1917-ben a majdnem minden szakmában évre megállapítanak.
bekövetkezett áruhiány, továbbá az áru- Tehát akire az 1917. évben 13.000 közvetítés centralizálása a kereskedők jő-., koronát meghaladó összegű jövedelem után i vedelmét erősen megupasztotta; üres bol vetnek ki jövedelemadót, terhéro hadinye-I tok, drága áron beszerzett hadiáruk, szi-j reségadó is kirovandó lesz. goru ármaxímálások az 1916. évi kedvező Má|. mosl az_ akj az 1918 évre a i üzletmenetnek a legtöbb szakmában véget he|yesbilésj c|jiráá soran uj vallomást nem [vetettek és alig van Kanizsán kereskedő, ad és ezen fclul az I9U — 1913. évi átla-. ;aki 1910. évi forgalmát és hasznát fenturt- y,- békejövedelmét ki nem mutatja, arról hutta volna. , |„ tarvény feltételezi, hogy bókejövedelme
„ Már pedig az 1917. évi jövedelem- és i 10.000 korona, mostani (1917. évi) jöve hadiadónyereség kivetésének bázisa az 1916:; delme pedig az 1916. évi jóesztendő jöve-XXXIX. te. 1. és 9. §-ai szerint az 1910.) delme volt és a békejövedelem és az 1916. évi jövedelem volt. Ennek az alapnak len- évi konjunkturális jövedelem közötti nagy I tartása az 1918. évi adókivetésnél a leg-; latitude az, amely a hadinyereségadó bázisa több kereskedőre nézve sérelnes lenne. jeSz. Hogy az 1917. évben a kereskedővé Így tehát különösen az áruközvsrfilésjlágra rászakadt nehéz viszonyok\'mellett ez
központosítása által redukált jövedelmű szakmák: bőr-, cipő-, textil, továbbá\' az áruhiány miatt csökkent szákok: posztó-, „divatcikkek, papír, festék-, füszerszukma az, melyre nezve uz adóhelyesbités kérése szociális igazságot és kiegyenlítést szolgál.
Különösen lontos az 1918. évi hadi-j nyereségadó, igazságos alkalmazása szempontjából, hogy az adóhelyesbitésre jogo-
mqkkora méltánytalanságra vezet, azt könn.ftr-Betaml. • \'......
A helyesbítésre igényt tartok ezen első tág csoportján kívül figyelembe jönnek még a következő esetek, melyek kimerítő felsorolása majdnem lehetetlen és a gyakorlat fogja a felmerülő igényeket érvényre juttatni :
I. Sokan elmulasztották az 191?. évi
^ff^ndennapi
imádsái

(fkineli nincs iába, hogy kelt annak járni f Jpogy foq at a legény leányokra várni? Szép piros hajnalban, hogy megy a mezőret ffíaiaí menyasszonyi, hogy visz mennyegzöre? .\'fia kél szeme sürü sird könnybe lábad Ml kérje stámon at! a csonka lábal?
Cfkinek nincs karja, hogy fog at ölelnit ,fogy jog az a legény szerelőre leim »* .fiogij oist majd oirágoí stioe kedvesének ? .fiogy ir majd leoelel hű szerelmesének ? Jfél szeméi a könnyje ha oéresre marja, óffitöí kérje számon, ha nincs meg a karja?
CPkiJöt eloel/ék szeme szép világiÜ .Bogy nézze az a nap gyönyörű világált fXlrrc, hova nézzen, ha lehull a ezillagf $ooa forduljon, ha száll a virágillat t
.Bogy nézze vakon a oifág veröjényél? JCűŐt kérje számon a két szcmejényél ?
(fki ez! a nagy gyászI a világfa mérje, Cfi Zlrislen elöli jeleljen meg érte I \' Száradjon cl annak mindkét lába-karja I ^ *Kél szeméi. az tüslen vaksággal lakarja I j Soha meg nc hídja senki vigasztalni! j
i Jpa meg akar hatni, nc tudjon meghatni,
(ne tudjon meghatni / Sgy ifjú harcos.
Akik mindent egyedül termelnek.
i
| Mikor megjelent az első felhívás, vessünk be | minden talpalatnyi földet, ők voltak az elsők, akik | jelhatározták, hogy tőlük telhetőleg \' olőmozditják a, j többtermelést.
És ugy is cselekedtek! Bevetettek minden virág- j cserepet. Heteken keresztül érdeklődtek, írtak, leve-j leztek, hol kapható a legkitűnőbb, a legkülönlegesebb vetőmag. És mert eldönteni sehogyse tudták, az egyik ezt ajáulotta, a másik amazt, megszereztek
mind a kettőt és inig az e^yik cserépbe bajuszos búzát ültettek, a másik a bajusztalan buza magját rty-tette magába.
Többé nem kísérleteztek fügével, naranccsal! Babot ültettek és a hortenzián cserépből, amely széles volt és terjedelmes, sápadt spenótszálak néztek kíváncsian a világba.
A családnak azonban szűk lett Macedónia! Többé már nem fértek el a virljttferepekben, mind jobban hatalmukba kerítette őket a többtermelés átka ós valamely belső kényszernek engedve, bérbe vettek egy hat négyzetméter terjedelmű kertet
így aztán végre alkalma nyílott a családnak tágabb közgazdasági tevékenységre. A kertet (elszántották és miután előzőleg szakkönyvekből áttanulmányozták tüzetesen e nagyfontosságú kérdést, egyhangúlag a mély szántás mellett döntöttek. Elvégre, ha szántás, hát legyen mély.
Éh megkezdődtek a magbeszerzések, ilju, zsenge palánták érkeztek naponként, a postás minden negyedórában hozott egy „Muster ohne Wert\'-et, melyben mind drága magvak rejtőztek.
Aztán jött a fejlődé*, korszaka! Ha egy-egy vérszegény kis fűszál kibtyt a földből, a família szent áhítattal hajolt fölibe ós egyértelmüleg kons-. tatalta. hogy ebből a palántából hatalmas szálfa fog kifejlődni,
Ha szárazság volt, aggódva és xóh^jtoiva néz-
ZALAI KÖZLÖNY
AOGU8ÍTU8 94
adókivetésnél a kimerítő vallomást, vagy nem igazolták a jövedelemből levonandó ka,.iátokat, hadisegciyezési adományokat, egyéb terheket. Ezt most pótolhatják!
2. Pótolható, ha nem igazoltattak az 1917. évben az úgynevezett regie-köitsc-gek, üzleti veszteségek bejelentése.
3. Helyesbítés kérhető a háború által okozott rendkívüli értékcsökkenés és a háborús célra tett beruházásnak a jövedelemből való levonása cimén.
4. A személyes gazdasági tevékenységből eredő — nem konjunkturális — jövedelem egyharmadrészének mentesítése helyesbítés utján kérhető.
5. Hadlnyereségadó alá az a jövedelem, mely háború alatt öröklött vagyonnak haszna,, csak annyiban eshetik, amennyiben ezen vagyon békejövedelmét a mostani jövedelemmel kell egybovetni; ezen az alapon az ilyen vagyon békejövedelménck számítási alapul vétele szintén a helyosbi-tési eljárásra tartozik. Erre ügyeljenek az uj örökösök I
6. Ugyanilyen összehasonlító eljárás kérhető az uj családtag jövedelmének hadi-nyereség alá vonása szempontjából. Erre különösen a hozománnyal nősült uj házasok ügyeljenek!
7. Lesznek olyanok, akiknek az 1917. évi adójuk alapjául vett 1916. évi jövedelmükben békeévekből származó, de 1918-ban befolyt követelések vétettek llgyelembe. Ezek szintén igényelhetik a helyesbítést, miután a jövedelemnek ez az esete nem folytatólagos.
Ezek a kimerítően fel sem sorolható esetek mutatják, hogy az adóhelyesbitcs mennyire fontos és városunk kereső osztályaira nézve közérdekű kérdés. Helyes
megoldása, a kincstár és az adózók érdekeinek igazságos összeegyeztetése, a polgártársainkból álló bizottságok teljes feladata lesz.
mvovif
IfIluUlK x
Magjönnsh-a a húszasok?
— A húszasok hete. — Lázasan folyik > munka a legszebb bitre, a húszasok ünnepére. Nemcsak a város, de a vármegye apraja nagyja i» készül a lényes ünnepségekre, mely dicső húszasainkat illeti. Ott lesz a villák minden nemesen érzé polgára, hisz ami gyermekeinkről, ami véreinkről van itt szó
Vajha ez ünnepségre onnét a frontokról is megjöhetnének ilerék huaasajnk, hogy láthatnák, hogy részök lehetne azon fényes ünnepségekben, melyük az ó tiszteletökre rendeztettek.
HÚSZAS HÉT!
A Húszas Hót előkészületei, mint a rendező, bizottságtól értesülünk, a legszélesebb mederben íoly-jnak. A nagyközönség részérói megnyilvánuló rend-ikivQli érdeklődés bizonysága az a sok tombola-tárgy, I mely a szép célra önkéntes adakozásból összegyűlt, | n melyek egy része, képben ós valóságban, a FőtSr kirakataiban láthatók, E napokban megjelennek a plakátok és szélmennek a meghívók is. A rendezi bizottság ez uton is kéri a közönséget, hogy mindenki tekintse magát meghívottnak. Jegyek a napok-i ban kerülnek eladásra. A tombolajegyek azonban hétfótól kezdve már is kaphatók. Vásárlásuk, korlátolt s-zámban való kibocsátás miatt mielőbb ajánlaton.
A hadikiállitás gazdag anyagán kivül a művész-efltélyre is felhívjuk a közönség külön figyelmét. — Gedeon Ildikó, Pásztor Irma, (l Rodó Klára, Szántór Gáspár, Zádor Dezső, Diskay József művész és művésznők szereplése biztosítva van; Kórös Endre pápai igazgató a húszasok harcait ériató néhány szép költeménye is e műsor keretében kerül sorra. A sétatéri ünnepség ós a gyermekmese-dólután is nagy
közönséget fognak vonzani. A kelifi szórakoztatáson a rendező bizottság nagy szeretettel buzgólkodik.
Külön említjük ineg, hogy a Húszas Héttel kapcsolatosan 24-én Alsólendván ós 26-én Zialaszent-gróton is nagy ünnepségek készülnek; de nemcsak helyeken, hanem megyeszerte általános az érdeklődés.
„Én ezredes vagyok"...
Kerókjártó Gyula a Keszthelyen nyaraló hegedűművész, aki f. hó 24-én Tapolcán is hangversenyt ad, beszélte egy társaságban a következő érdekes kis epizódot: „A koronázási ünnepségek emlékezetére egy kis darabol komponáltam a trónörökösnek. A királyné ezért egy meleghangú levélben mondolt köszönetet és azt az óhaját fejezte ki, hogy szeretné szerzeményemet tőlem is hallani. Mult év fobruár hatodikán a schönbrunni kastélyban fogadott a felséges asszony egészen intim családi körben. A haug-verseny után teát hordtak fel s eközben történt, hogy őfelsége oly szeretetreméltó kedvességgel beszélgetett velem, hogy néhány pillanatra megfeledkezni látszott kis fiáról, Ottó főhercegről, aki púdig ugy, látszik, ahhoz volt szokva, hogy mindig az érdeklődés középpontja legyen. A kis királyi herceget, a trón várományosát felette bántotta ez a pillanatnyi méllőzés ós egyszerre csak se szó, se beszédr felugrott a pamlagról és elém állva a következőket mondotta: „Tudja-e, hogy én ki vagyok ? Én ezredes vagyok I Én vagyok a 27-ik gyalogezred ezredese!* A jelenet annyira kedves volt, hogy mindenkinek mosolyogni kellett, csak a kis \'trónörökös volt borzasztóan komoly és ón, ki mély meghajtással bókoltam a világ legkisebb és az osztrák-magyar armádia legbájosabb ezredese előtt".
Az Izraeliták őaai nagy ünnepei folyó évi szeptember hó 6-án, péntek este kezdődnek. A templomi ülések tulajdonosai a napokban megkapják belépőjegyeiket, a templomi ülések bérlői pedig jegyeiket a hitközségi irodában válthatják ki. özüksóges azonban, hogy ez utóbbit legkésőbb folyó "hő 31-óig megtegyék, mert különben az Ülések másoknak adatnak bérbe. — A szegények, ha ezért a hitközségi irodában jelentkeznek, díjtalanul kapnak belépőjegyeket ós templomi üléseket. A nagyünnepek alkalmával belépti jegy nélkül, sem a nagy, sem a kisteinplomb<t bemenni, nem lehet, •>
ték az eget, ha esett, hálaimát rebegett mindegyikük. Nem\'csoda, kellett a birtoknak!
Most tégfe meghozta a munka a gyümölosét. A kalarábópalánta immár 70 centiméter magasra nőtt, anélkül azonban, hogy valamelyes halandóságot is mutatna a tényleges vetemény, a kalarábé ineg-termése iránt. A természet csodálatos játéka következtében kalarábéfa lett belőle.
Ellenben kiválóan sikerült a napraforgó, összesen. A darab, nagyszerű olajtermésre van ellátás ós a 21 darab mák is bőséges hasznot ígér. — Ha az ember megrázza a mákfejeket és a füléhez teszi, világosan lehet hallani, hogy legalább is 20—25 szem inák zörög mindegyikben.
Hiába, mégis csak jó annak, aki egyedül termel mindent!
PRO.
iyik most következik, szebb lesz, kedvesebb, hívogatóbb mint a többi volt, funelyen már áthaladt.
Állomások ... Mintha osak az élet stációi lennének ! ügy tűnnek fel hirtelen, váratlanul. Egy-egy pillanatra megáll előtte az élet vonalján száguldó és szembenéz vele. Talán itt jó volya kiszállani, megpihenni e«y kiosit. Talán jó íolna itt t
Nem. lehet! Felhangzik a jeladás, menni, rohanni kell tovább, addig, amig ujabb állomás következik.
Néha a rohanó földek zöldjéből futórózsás,
hajolok le semmiért. 8 az élet vonatja száguld velem és visz, visz, — mig végre egy szürke," kopott, magános állomáson megáll velem.
Egy sivár, rideg állomáson valahol...
Száz korona egy trabukóért I
A Tátraexprestt egyik első osztályú kocsijában
törtónt. Kassa felé közeledett a gyorsvonat, a mikor
egy hadigazdag igy kiáltott fel útitársához:
— Száz koronát adnék egy trabukóért I
csöndé, ki. há, kép. fehérlik ki. Talán a mesebeli, „ * ^\'\'"""""\'T ,uisik °llW*» »
süppedő bársony diványoi
Állomások.
A robogó vonatról milyen furcsa a világ! Ko-hanó toldok, száguldó vetéa, eliramló távlróoszlopok. ltt-0t« egy pipacsos me«ó vérszine villámlik, igyegy fenyves zöldje sötétlik felém, aztán vágtatni kezil az is
Állomások jönnek, szürke, megfakult, kopott állomások. Kgyik olyan, mint a másik. Pedig, hogy vár rá az einber, hogy reménykedik, hátha az. ame-
aliol a boldogság lakozik TT """•><"\' «SJ öl««xött ur ült,
Milyen jó volna itt megállani I Itt maradni, *1\' mf\',W"\' ^T \'
nesztelen, puha lépéssel átlépni a rózsák küszöbét «zflbbnél-«ebb trabukókkal
Ha most elpihenne a szilaj rohanás, egy percre, * ^
csak egy pillanatra, hogy elérhessem ! ~ Ies"éli lr*b\'114\'
Nem áll meg! Száguldva rohan tovább, visz,\' . .8?"f \'°U
visz, ki tudja meddig, merre ? ,A°lvel1"\' rá<W"Jt»". <l« kínosan feszengett a
„.J . .... , ., helyén! mi lesz most a száz koronával? A vonat
fekete alagút titkos sötétjén suhanunk keresz- |,efutoll ,,„,, .„,,., . . .,, , , , "
tül de ió h,,?. mir ti.,, . I, , neiutou hassára, hová barátunk leszállni készü t és
111 J°. "ogy már kint vagyok a napos, sugaras1 jgy
fényben! Egy kósza, táncos napsugár kergelódzve _ i(é,«,„ A„ , , ,
jön utánunk. Itt, _ itt is jó lenne tán , • ,7 , \' "yl,ml° lmm \'\'o™41
,, ^ J enm »Jn bármily célra a trabukóért
nem hidm T" "Vü, """" "\'""V A W Hiv-lkodó. akiről elébb csak
1, 1 " T rrm U"aj\'°" f4TUl\' "fS MhmM " hivalkodó hadin,illio-
"h n Z\'É, VlUf"t-Pl!d\'*nem * Hlniíw. csak akkor nyugodott meg, amikor az elókeló
rohan! Osa!, ám,t. hn rohanok el minden mellett,; ur arról biztositolta, hogy « _ nem kereskedik ami szép, ami színes, ami gyönyörűséget adó Nem I szivarokkal
AUGÜ8ZTU8 24.
7. A\' 1/ A 1 KOZL0NT
A huszonkllenoes honvédek története.
Rendkívüli közgyűlés a városházán
Mintegy hatvan városi képviselő aláírásával egy j A 29-ik honvéd tábori és népfölkelői gyalog-kérvény intéztetett a város polgármesteréhez aziránt, ezredek történetének megírását megkezdték. A l.ir** Imgy e hó 26-ére rendkívüli képviAeló gyűlés meg-j jász-kuo ezred az alftldi magyarság dicsőségének
mintaképu. Kevés ezred történetéhez fűződik annyi
tartását kérelmezzék.
A rendkívüli közgyűlés megtartása indokolt, mert azon oly sérelmek megbeszélése van célozva, amelyek elhalasztása bün volna azok részéről, akik ismerve azokat, felettük elsiklanának.
A város közönsége nagy érdeklődéssel néz a közgyűlés elé, hol egész sereg interpollAció fogja vArni a vAlaszt, hogy a dobtól lihegő s indokoltan elkeseredett lelkek megnyugtatásban részesittesaenek.
A tárgyait nem ismerjük, de mindenesetre helyesnek tartanék, ha az interpellációkba a következők is felvétetnének.
1. Mi jogon történik az, hogy a gazdák, akiknek a 8650/918. «. rendelet alapján a gabna átvétel előtti\'őrléshez joguk vau, őrlési tanúsítványt nem kupuak?
2. Mi jogon tagadja meg a vásárlási igazolványok kiadását ae, élelmezési hivatal mindazoktól, kik az élelmezési miniszter rendelete értelmében arra jogosultak s akik csak azért nem juthatnak ehhez, mert a város maga akarja az őrlést magAhoz ragadni s így minden métermázsa gabnán nyerészkedni, hogy abból az élelmezési bálváriytemplóra ellecaérelt ezreit, melyéét a jogtalanul beszedett kgrammonkinti 3 K 60 filléres befőzési cukorárakban sem voltak képesok fedezni.
nagy és fényes haditett, mint a 29-ik honvéd ezredéhez A történet megírásával megbízott szerkesztőbizottság fölkér mindenkit, akit valami kötelék fűz a 29-es honvédekhez, hogy az ezred történetének megírásánál erkölcsi támogatással működjék közre. Minden följegyzés, adat, életrajz, humor, ének, fénykép, rajz, vázlet fontos. Meg kell ezeket az emlékeket menteui az utókor számára a pusztulástól és a meg-semmUüléstől. Az ezred muzeuinában kell .elhelyezni az ezred történetére vonatkozó , minden olyan emléket, amely különben igen könnyen elkallódnék. Mín-den darab tárgyúak megörökítik a maga történetét s adományozójának nevét. Szép emléket állit magának az, aki a nemzeti szempontból is fontos gyűjtéshez bármivel hozzájárul. Minden idevágó írást és emléket az ezred hadtörténelmi csoportjához kell küldeni. (Budapest-Kelenföld, Törzsépület 36.)
A zsák-árak emelése.
A közélelmezési miniszter leiratban közli a törvényhatóságokkal, hogy a liszten zsákok árát 10 K-ról 20 K-ra, a korpás zsákolt árát 8 K-rél 16 K-ra emelte Ibi darabonkint. A zsákjavitás dija 40 flllér helyett legalább is 1 K lesz darabonkint. A zsák-kblcsöndijat a liwtt vzsákoknál az első hat hétre 2.60,
3. Mi módon juthattak egyes benfeutes bará-\' * korpk Mákoknál 150 K-ban állapította meg dalok ós ^barátnők ? ? egész süveg és kartoncukrokhoz? rabonkint.
4. llova fordíttatott az a 70 métermázsa ten- a hadifogoly tartó gazdak geri, melyek a kisgazdák között kellett felhívatnak, hogy hadifoglyaikat e hó 25-én vasár-
\' j nap délután fél három órakor orvosvizsgálatra a szokott helyen mulliatlanul bemutassák s ugyanakkor minden egyes hadifogoly után 2—2 koronát befizessenek, különben hadifoglyaik a táborba visszaküldetnek.
céljaira szétosztani, de amelyből azok egy sem juthattak
5. Mi történt a kisgazdák részére kérelmezett dohánnyal és szesszel?
Mindezek olyau kérdések, amelyekre a város V közönsége a feleletet joggal elvárhatja s amelyekért ^.beigazolt hanyagság, vagy bűnösség esetén a legszi-f gorubb megtorlásra méltók mindazok, akiknek b^nne részök van.
Elhalasztott befizetés.
A nagykanizsai takarékpénztár által alapított „önsegélyző Szövetkezet*-nél a f. hé 20-ára (keddre) eső befizetések az ünnep miatt f. hó 23-ári pénteken d. e. lesznek megtartva.
A köztisztviselők beszerzési csoportja II
A cso-
Vérbaj- ós tüdővészellenes küzdelem
A belügyminiszter ur megkeresto az ország valamennyi egyházmegyei hatóságát, legyenek segítségére a vérbaj és tüdővész ellen való küzdelemben. A lelkészekhez, a közéleti szellem és az erkölcsi javak hivatott gondozóihoz fordul, hogy a betegségek terjedésének méggátlásában az államot segítsék. Kéri éket, hogy ha valamilyen aggodalmas betegség tudomásukra jut, közöljék a közigazgatási hatóságokkal
| tapasztalataikat és világosítsák fel a népet, djauak e hó 18-án, vasárnap d. e. 11 órakor tartotta évi|nwki tanácsot ée útbaigazítást, rendes közgyűlését a városház nagytermében. \'
cikkekkel üzérkednek. A kincstárnak nincs annyi pénzügyőre, csendőre, rendőre, hogy az üzéreknek sarkában legyenek. ifigyes üzéreket elfognak, eteket súlyosan megbüntetik, de az árdrágításnak még sem lehet gátat vetni. A dohánygyárak mindennemű dohánnyal bőven el vannak látva ée a termeléa biztosítva van. Hiány legfeljebb — ha háltoru sokáig el-luizódik — a tengerentqli dohányban fog mutatkozni. I^esx tehát szivar és cigaretta\' s a trafikokat sem kell mqd bezárni áruhiány miatt. A közönség tovább is kielégítheti dohányzási szenvedélyét, — d* nem a trafikoeok, hanem az áruzsorások révén.
A 307. honvéd gyalogezred történelme.
A Osernovitzot ós egész Bukovinát védő hiree 307. honvéd gyalogezred története a pozsonyi 13. honvél pótzáazíóaljnAl iratik meg. Minthogy az ezred az egé«z országból Állíttatott össze és mert az ott szolgálatot teljesített tixitek jelenlegi tartózkodási helye részben ismeretlen, ezúton is kéri a 307. ez-1 red történetirói csoport, hogy mindazok, kik bármi-; lyeu rövid ideig szolgáltak a 307. ezred kötelékében, ösnze« feljegyzéseiket, fényképeiket, rajzaikat stb., stb.. bocsáwAk a 13 bonved pétzáazlóalj: XVII. b. ; (307. ezred történet) csoportjának Pozsouy, rendelkezésére. A történetírói csoportnak szüksége vau az összes tisztek uimére is, miért kéri a volt 307 es tiszteket, hogy jelenlegi tartózkodási helyüket is közöljék.
Az áliam kifizeti a közkórházak adósságait
Gyöngyös város küldöttsége járt Wekerle Sándornál és arra kérte őt, mint belügyminisztert, hogy a gyöngyösi alapítványi közkórház költségeinek átvállaláséval szabadítsa fel a várost amúgy is nehéz helyzetéitől Wekerle vAlaszAban kijelentette, hogy ; éppen e napokban intézkedett azirAnt, hogy a köz-kórházak adóssAgait az állam kifizesse. | Ujabb tizenhárom millió osomag dohány a gazdáknak.
j Értesülésünk szerint a pénzügyminiszter a |gazdAk részére ujabb tizenhárom millió csomag do-. hányt engedélyezett, amelyei a vármegyei gazdasági egyesületek augusztus lft-től kezdődően fognak szétosztani
Szőlőink
i az esőzés után bekövetkezett szép napoe időben gyorsan fejlődnek és talán igy a lisztharmatnak, nem lesz módjában nagyobb kárt tenni. A korai fajták j már inlud lébe vannak, a változó szőlők színesednek és ha továbbra is siép idfcuk marad, még a minő-
A kereskedelemügyi miniszter a vasutasokért.
port tagjai mintegy 200-an voltak jelen a valóbau ayos közgyűlésen, hol a panaszok egész árja zudult fel egyik másik jakról, amely tán részben indokolt j A kereskedelemügyi miniszter változtatni akar is volt. ja vasutasok tarthatatlan lakásvistonyain s ezért elba-
A közgyűlés célja, legfóbbképen az intéző bi-jtározta, hogy a kormány lakásépítő programrajába zottság újjászervezése volt, amely azonban alig váltó-1 2600 vasutas tisztviselőnek és altisztnek a részére zott valamit, csupán-azok maradtak belőle ki, akik aj olcsó lakást\'biztosit. Az qj vasutas lakóházak közterhes és céltalan munkába beleunva, önként hagy- vétlenül a főváros mellett épülnek. A kereskedelem-ták ott azt már korábban. I Ügyi miniszter af lakásépítő akcióját fokozatosan foly-
A közgyűlés terem legelső helyén foglalt he-Jtatni akarja s a vasúti munkások részére is olcsó lyet I)r. Prack mint a polgármester helyettese sj Mátokat kíván építtetni.
séggel meg lehetünk elégedve.
A megmaximált csalán.
Az eddigi lenézett, üldözött útszéli csalán is bevonult a hivatalos lapba. A kormány atyai gondossága oltalmába vette a vadonnak ezt az ellenszenves és veszedelmes növényfajtáit is é« kóróját, termékeit zár ali\\ vette, árukat megállapította és forgalombahozatalukat szabályozta — Igy a csalán az elsőrendű szükségleti cikkek sorába költözött. A maximálás szerint a csalán kórónak és a kóréról leszedett raérge8-o*ipős levélnek az ára méter mázsánként 32 korona; a magvának maximális ára pedig mázsánként 100 korona.
\\
szinte komikus hatást keltett, amikor I)r. Habján Gyula polgármester elmaradását kimentve, olvasta fel az uj intéző bizottsági jelöltek jegyzékét s liAta mögött a polgármester mosolyogva hallgatta ezt. — Dr. Prack érthetetlen módon szinte a bizottságba került, dacára, hogy még tagja sem volt a tisztviselők csoportjának.
A gyűlés többi pontjai feljajdulások ós ellenválaszokkal teltek be. amelyek azonban a helyzeten alig javítanak valamit, most a felülről tapasztalt Állandó indolencia a legfóbb oka a csoport tehetetlenségének.
Nem szűnik meg a szivargyártáH.
A szivaros embereket nagy izgalomba hozta az a hir, hogy a szivarkészitést ősztől fogva beszüntetik. A dohAnyjÖvedók igazgatósága azonban hiet megnyugtatni az aggódó közönséget. Kijelenti, hogy a lapok tévesen voltak informálva, mert évekre való anyaggal vannak ellátva, a dohány termeléét nem csökkentették, sőt mindent elkövettek, hogy azt fokozzák. A gyArtAs is egyre fokozódik, ugy, hogy a „HintnrlAnd" a dohányellátás miatt nem panaszkod-hatik A baj ott van, hogy a kiszolgáltatott dohány-
Adakozzunk a m Vörös Kerzszt*-nek és
a katonák nRokkant alapja* javára.
széna-eladAs.
Somogyszentmlklósi majorban
nagyobb mennyiségű szíri «
eladó. — Venni szándékozók forduljanak Varga Károly urasági kocsishoz.
ZALAI KÖZLÖNY
AQGtJSZTIWiW
%%
BEE LIK" irwmmw
Nagymozgó Nagykanizsán. Erzsóbottér Szarvas-Szálloda
Az újonnan átalakított modern nagytermében mindennap tartatik előadás
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga Irta: űr. Lukács József, fógimn. tanir A vtujkos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, atnig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigo luan tudományos, másrészről könnyed stílusával, élvezetes olvasmány. A világtörté hol mindig\' a ■ legújabb, legszebb és legérde* j nelem jelentős mozzanatának ismerete minden j kesebb. s legválogatottabb műsorra talál a t. kultúrember tudásának szükséges része. A közönség. Mindenik előadása a kinematografia mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdtts József legelsőrendű, legújabb s legremekebb alko- könyvkereskedésében, Nagykanizsán tásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb; - Aí .Élet" ».épirud»lrai »« mü«é»tHi heti és tanulságosabb műsort sem a budapesti,. Iwl (>»rk..«il Andor Jóiwl) ; urUloiu ér ... _ ,, , doki-e én ekhnt s kenek ejtéetttlk kl. A klIQné lapot
rm,n^Mnagymu?gÓkbf Sem lehxRt látn, -l^ Hjánljuk ol» ásóink figyelmébe. Bzerkesztóaég
A „BERLIN* színház agilis igazgatója min- ^ űrhivatal: Budap.-Ht I Fehérvári ut 16/c. -dig a legújabb és legválogatottabb s légér-; KlÓfiteiéai ár félévre i5 kor. Mutatványszámot kész-tékesebb moziműsort mntatja be, finom mfl-iséggel kuld a kiadóhivatal, vészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az - .Vaaárnatpi Újság" minden száma eladásokat minél kellemessé és élvezetessé kMw unalommal wUik meg. A „Vasárnapi ür-tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A inflvtffsjfl színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó színház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor.. Vasár- és ünnepnap fél 3. 5, 7 és 9 órakor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG Kérjük tistUMiel a n. é. közönséget, hogy jegyeiket lehetőleg előre megváltam szíveskedjenek.
"ág" előfizetési ára negyedévre tit korona, „Világ krónikaa val ég)Ott Uzeukét kor. Megrendelhet a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest. IV., Kgy«tem-utca 4 ) \' gyauitt megrendelhető a „Kép-cj Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 9 koroua 40 fillér.
— Magyar Színpad. Bodapeat egy-tlen | színházi és zenei napilap.a. m Krényi Nándor: Áterkesziébébuu ineiijidenA Magyar Színpad ,tqljea«n, uj formában, pompáé aktuális művészi »ajxokkal országos nevű kiváló írók közreműködésével jelenik meg és napról-napra a BMnhá*, zene, variéin- és j mozi világából v»ló érdekna közleményeken friss ( híreken éa pikáns pletykákon kívül külön foglalkozik ; a vidék azinházi és mAvészi híreivel ig. — Kddíg j számaiba Herceg. Fereuo, Molnár Ferenc, Nagy j
Endre, Porzwlt .Kálmán • 4a tahók. Írtak cikkeket, belsó munkatársai a többi közt Harsáuyí Zsolt\' Kutkay György ós Oserna Andor, Nagy Kndr.< jat rajzaival tarkított\' cikksorozatot kezdett benue a Vidéki színházi furcJía-ágokról. A Magyar Sziopad elólizelósi ára egy é?adr* u\'8 kor egy hónapra 8 kor A kiadóhivatal Budapw VUl. BOkk Szilárd-utca 18. Kívánatra egy hélig ingyen kltld mutatványszámot.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekké!, ma-gyarázatokkal szolgál a7.
Az ÜJSAü
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELŰriZETéM ARAK : t:4..e <ivr. .... 50 koron*.
réliiviü.....a» „
Naffyod.vre . . . . 14 K. f. Bjrjr hón.prft ... 4 I, 70 r. Me^retidelé«i oim Aü UJSAU KIADÓHIVATALA. Bui»f*«t VII . Rákóczi ut 64 tt/.am .
Hangszereket és a legjobb
t Mi ■ JF|
n i i ii i na TI n c Í S 1 1 ká
l-sőreiidll miiiffcétrct ajánlok a Icgolcsóbb árúrl, Továbbá: Hegedűk, citorák, rézfuvóhangszerek, fuvolák, klarineltok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdtts József
hangszerkereskedésében. ÜAGYKÁftlZSAN, DK Uí-TÉll 1. SZÁM.
Mindenfele hangszerek javításra elfogadtatnak.
MUüiAnu mss: *wDJEcvh, :
l/letf\'füihtot-,
1,7 ik évfolyam
NAGYKANIZSA tgi8. augusztus 31. SZOMBAT ————
;:4 szám
::aerkei>ttő»*K Ah kiadóhivutul Doaktéi\' 1 T«lefo» I ta>. - Hlra.t...k ay.,»b«. a.artnt.
FOaiarhaailO:
Kemény Láai.10
I
Falelfls sverka.«tö:
Erős Sándor
Megjelenik ^eUnkín\'t\'CéUaörT
SMM te
«pn txa «4 fltUs.
A zsirallátás korlátozása.
Illetékes helyen serényen folynak a munkálatok az ország és a hadsereg zsir-ellátásának minél tökéletesebb biztosítására. A seitéslcrmelés és forgalom rendjét a föld-miveléstlgyl kormány a lehelő legllberáli-sabban szabályozta és lehetővé tette, hogy tygy a sertéstenyésztés, mint a hizlalás teljes erővel fejthesse ki közhasznú működését. Azáltal, hogy a l\'öldmivelcsügyi kor-: mány megszüntette az egyes vállahtok, beszerzési csoportok stb. részére való kü-1 lön sertéslekötésl, egységes eljárást es egységes árakat teremtett meg a hizlalásban, ami annál indokoltabb, mert az uj sértési maximális árak oly anyagi rekompenzáció-] kat biztosítanak, amelyekben a tenyésztés és hizlalás munkája bőséges ellenértéket talál.
Miután e legújabb kormányrendelkezés következtében a külön célokra való serlcshizlalás lehetetlenné vált és sertést hizlalni kizárólag az Országos Sertésfor-gnlmi Iroda utján lehet, nagyon fontos, hogy minden sertéstartó, aki megfelelő sovány serlésanyaggal és takannánykészlcltel rendelkezik, kössön mielőbb hizlalási szerződést az Országos Sertésforgalmi Irodával, mely a takarmány, iüoidqsa, esetleg
kiutalása által is gondoskodni fog a sertések akadálytalan kihizlaltatásáról.
Egészen uj és a - többtermelés szempontjából jelentőségében kimagasló akciót inditott a l\'öldmivelésügyi kormány aziránt1 is, hogy a jövő év tavaszára megfelelő minőségű beállítani való sertésunyag álljo i a hizlalók rendelkezésére. E célból mindazoknak a sertéstenyésztőknek, akik malacaikat úgynevezett előhlzlalási szerződéssel1 az Országos Serlésforgálmi Irodának mar: most lekötik, megfelelő takarmányt bizto-; sit a sertéseknek feljavítására addig is, ^ amig nzol^ tavaszi beállításra alkalmasak ( lesznek. Saját érdekében jár el tehát minden gazda, ha malacait előhizlalási szerző-\' déssel az Országos Serlésforgálmi Irodának legsürgősebben leköti, mert ezzel az iroda által nyújtandó messzemenő kedvezéseket és előnyöket biztosit magának.
Ezenfelül értesülésünk szerint küszöbön áll olyan Intézkedés is, mély záros határidőt jelöl meg, melyen belül ^z állattartók sertéseiket közfogyasztási célokra hizlalási a lekötni, Vagy sovány sertéseiket felajánlani lartoznak.
A határidő el nulasztása súlyos megtorló intézkedések mellett a sovány sertésanyagnak közcélokra való lefoglalását fogja , maga után vonni, amit annál is inkább
AZ ÜTÉSEK ALATT.
Irta: ADY ENDRE*
(?sq/(Í/ oesthén alig csatdsoa: Ipomlokunkal nem ékesili JÚŐs, smcu/ \'bukds oér-gídridja $ daccal nem véthetünk at égre: Jfeoesen oolluuk, bakiunk s cége.
$ mégis — be különös egij orstdg ffReginí dacosodnak a stemek, Jfeményre stdradnak az orcdk <8 /jesz lő, siri némaságban Weginl {okidul magyar oildg van.
Jgy ooll es ill szdzadok dia: <$"«/ a zúzott, oerf jtjü magyar/ ffflndig ülés tartotta, óvta, -?hrl heueegések, /őrölt dfmok VtJu: még konokabban dllolt
.A HALOTTAK ÉLÉS- e köWböl.
(fiyér seregünket széjjel oerték rduk rakta a cudar urisdg CPz él beiéinek minden terhét $ mer! rdnkszabadufí minden Ctzért lesz itt ujbdl is élet.
(1914 Január.)
>élek,
Aki leszokik a dohányzásról.
Sohse szívott mást, csuk egyiptomit. Hát lehet egyáltalán mást szívni, mint egyiptomit? Tömör Uiauakles vagy karcsú Figaró volt a kezében mindig ós az illatos, balavány, kékes szint) füstkarikák szeszélyes gomolyokban igyekeznek az ég felé.
Az idillt a háború elején szállítási nehézségek 1 kezdték megzavarni és ha Gianaklest kért az ember, Kamséét kapott, ha Figarót kért, Luxort adtak helyette. Barátunk módfölött fel volt háborodva ezen a j lehetetlen állapoton és elhatározta, hogy leszokik a I dohányzásról.
! Késóbb azonban rájött, hogy a Gianakle* végeredményben éppen olyan jó, mint a Hamses. hisz «lvéKr« egyiptomi mind a kettő és többé mái\' nem botránkozott meg, akármilyet kínáltak neki
Kgy na|f azonban közölték vele, hogy az egyip tömi cigaretta körül l»vj"k hwinek, alighanem telje
igazságosnak kell tartanunk* mert a fennálló rendeletek érvénye és az ismert ellátási nehézségek mellett senkinek sincs jogában a hizlalást közfogyasztási célokra megtagadni.
Közmondások.
Okvetlen meg kell reformálni végre a kOuuoii-ilásokat. Hovatovább senki ae érti meg, mit példáinak. Temem fel, micsoda meghatároiás az: kerek, mint a zsemlyéi A kereket azt még csak megértik valaniíképen az értelmes emberek, de ki tudja, milyen a zsemlye? Általában, ha hasonlatot használnak, miért jönnek elé elvont fogalmakkal? Mint a zsemlye! Kbból aztán legyen okosabb valaki Mintlia nt ifjabb generációnak balavány fogalma is lenne róla, milyen a zsemlye?
V agy: Több nap, mint kolbász. Hát ml ez kérem, humorka? Én, aki ezer nap óta nem látlarn már egy caipetnyi kolbászt, se füstölt, se IhatOletlen állapotban, legfeljebb csendéleten lefestve, most nevessek, vagy mit csináljak ilyenkor? At egéét, amit e mesebeli álomról tudok ennyi: ára 17 korona kilónként. Ét most Jön egy Ilyen közmondás és fel-ébreetti bennem at alvó oroszlánt I
Vagy: Tudja Pál, mit kastál. Kiváncsi vagyok, mennyiben érdekli et Pált? És ha érdekli, mit fá| neki a takarmányköipont fejel
lassan járj. tovább érsz I Én kérem, villamoaon járok. Beláthatják ugye, hogy ennél lassablian ntár nem lehet menni és tmipeu érek én oda ahová akarok I Nincsen olyan randevú, amelyre beérjek.
Ki korán kel, aranyat lel.
beszüntetik a stállitást, mire Barátnnk a leghatározottabban kijelent ette, hogy et saetlten leatokik a dohányzásról.
Hár azt a lehetőség et, hogy egyszer ne legyen kapható az egyiptnni e szép hazában, senki se vette komolyan, mégis a kishitűek elkezdték a gyűjtést. Barátunk egy idein Csak mosolygott fölötte, nevetséges rémlátás az v \'éet, de nemsokára hatalmába ke-ritetto öt is a gy.ijtés láza. fájdalom, eróaen lekésett. Az elórelAtók mindent elgyüjtítte^ már elóle és ulig birt nSháuy ezret öeste zedni. Ameddig ez tart, addig szívok, azután — mondta Barátunk erót elhatározással — azután leszokom a dohányzóról.
• .
Mit meséljem további Az egyiptomi ventedül-[ inesen kezdett logyni Barátunk kétségbeesett kisér-i leteket telt, csetnpéstekkel szövetkezett; de hiába, ügyetlen egyiptomi cigaretta sem volt az ormágliau, | de ha valakinél találódott egy, az páncéletekrénybeli őrizte és csak a legnagyobb ünnepnapokon szippantott egyet belőle.
Barátunk már azon a ponton vott, hogy tényleg lestokik a dohányáéról, ép at utolsó Oiafiaklesrv \' nyújtott rá, mikor a tors egy hec.sületi-s emberi vezérelt eléje, aki oiaarettákat árult. Nem volt ugyan egyiptomi, amit kínált, de ép olyan, sót mép sokkal jobb annál Csak ép at Ite volt máa, csak ép a tü.tje volt más. csak ép valami különbséget árult at
ZALAI KÖZLÖNY
AÜGU8ZTÜ8 81.
Kíváncsi vagyok, ki fog ennek a biztatásnak bedűlni l Pont a hajnali órákban lehet aranyat találni ! jancsibankó nem is jó I
Ki a krajcárt nem bocsüli, a forintot nem érdemli.
Kitekintve attól, hogy minden valamirevaló közmondásnak tudnia kell azt, ha csak a legcsekélyebb műveltségre is számot tart, hogy 1898. óta nem forint ós krajcár, hanem korona ós fillér a pénznemünk, egyáltalán nem értem, miért kellene nekem a krajcárt megbecsülni. Ez a hitvány nie-mand, aki a háború alatt annyira becsúszott, igazán nem tudom, mivel érdemelte ki a közbecsülést. Ami pedig azt illeti, hogy ki érdemli meg a forintot, arról jobb lesz nem beszélni I Egészen bizonyos, hogy nem az kapja meg, aki megérdemli I
De van azonban ennél még különb isi Olcsó húsnak hig a leve. Olcsó hus I Ez valami\' kőkorszakbeli meghatározás leheti Olcsó husi Hát van ma hus? És ha van, akkor olcsó? És van neki egyáltalán leve? És minekutána két bordámat benyomták, mig a városi sertésüzemnél egy íél kilóhoz hozzájutok, bánom is én, hogy van-e, vagy nincs?
Hát nincs itt végre a legfőbb ideje, hogy rendet csináljanak a közmondásokkal? - Ugye, hogy itt van? Pro.
Gyógynövények gyűjtése.
A HÚSZASOK HETE.
A húszas dicsőség ragyogó fényét ünnepeljük kedd óta. A mennyi dicséret kiáradhat emberi ajkról, s a mennyi szépet leír a toll, azt most mind össze szeretnénk szőni, hogy annál dúsabb legyen a húszas ünnep fénye, ragyogása. Mi tudjuk, hogy kik ők s mi az érdemük, mi a dicsőségük, ünnepük alkalmából őszintén harsogjuk feléjük a velük érzés, a csodálat szavait. Ünnepi\' szinben úszik a város, mint talán még soha. Valami nagy, rendkívüli eseményről beszél minden lengő zászló, minden virágos ablak. 8 a két nagy diadal kapu sem mindennapi érzés tolmácsolása. Az ünnep kedden kezdődött, 27-én, amikor Dr. Roll Nándor megyéspflspöküriket fogadtuk. Impozáns méretű volt a fogadás. Kár, hogy az időjárás már a kivonuláj szépségéből sokat levont. I\'edij; fenséges látvány lett volna, amint I)r. Plihál Viktor közjegyző lakásáról kigördül az öt fogat, bennük 16 fehérbe öltözött urileáunyal Plihál Höske, Plihál Evi, Fábián Mariftune, Fábián Eminy, Zalán Rózsi és Alice, Bugsch Gréti. Tamás Duci, Bogyay Piroska, llarsay Gizi, Ki*s Klára, PálíTy Joláh |é« Ella, Mathea Mici, Viosz Ili, Lajpczig Husi hófehérben w lebontott hajjal mentek a főpásztor fogadására.
A vonat egy és (él órát késett. A perron bejárat zászlókkal és virágokkal: „Isten hozott" felirattal volt díszítve. A díszítés alatt kilátszott egy régi fekete tábla valaini felirattal, azonban csak annyi látszott ki, hogy „nur für Militftr." 8 ez közvetlenül az „Isten hozott" alatt, ugy, hogy többeknek feltűnt, mintha evvel is jelképezni akarnák, hogy a püspök most csak a katonaság vendége. A kijárattól jobbra helyezték el a leányokat, szembe velünk a tiszteket. A perroi|t szőnyegekkel terítették be. A
Ssederlevél ós egyéb gyógynövények gyűjtése hadsereg számára eddig igen jól bevált. Azért a városi urak az ajtó előtt álltak ugy, hogy egy egész mult tapasztalatai alapján a vallás és közokt. minis/.-1 kis négyszöget képeztűnki A vonat nem mint ren-ter felhívj* az összes tanintézetek vezetőit, hogy e | desen a 3 v. 4 vágányon állt meg, hanem az el-célból idén is, mindjárt a tanév kezdetén indítsák són futott be. Mikor Őméltósága leszállt először, meg a gyűjtéseket, mert a hadseregnek szüksége van { Lajpczig; Husi üdvözölte pár szóval Erre a püspök a gyógynövényekre. I felelt. Másodszor Bugsch ezredes beszélt. Erre
ember, ha rágyújtott, de azért jó cigaretta volt: be- kész. űzik, hajtják, hessegetik, nem engedik, hogy csületeiure kitűnő,*-- állította Barátunk ós $gy megpihenjen, nem engedik leszállui sehol
természetesen nem volt értelme, hogy ilyen körülmények között leszokjék a dohányzásról;
Aztán sötét pontok következnek Barátunk életében. Szítt trafikot, szítt Hölgyet, Drámát is. Rászokott a kapadohányra ós egyre kevesebbet hangoztatta, hogy leszokik a dohányzásról.
Álmaiban néha illatos, kékes (üstkarikák jelennek meg és ilyenkor sietve rágyújt a cigarettájára, amelyből a legfinomabb tölgy falevelet szivja. Most
Hol itt- próbálja? hot ott próbálja. Fáradt szárnya fehéren úszik a légen. Mióta keresi a helyet, ahol nem űzik el, ahol sziveson fogadják és nem talál rá sehol I
Viharok verik a virágot, nehéz, sötét viharok. Nem jó idő jár most a galambokra. Pro.
A spekula meg a reszkir.
. , ........ k , A spekula szó a spekulációból származott, mire
még tölgy falevelet, de fog ó szívni még fDzfal^ve- B kofAk kölött „ieghono*>doU. a reszk\'ír pedig, ezt lftt w! Pro | már nem nehéz kitalálni,, a reszkirozás szóból veszi
——— : eredetét. Nagy utat kellett e két szónak megtenni,
G&UMBOK, imig ki<wé l\'«"MQmiiltak a népies nyelvhez
j és a világháború konjunktúrái kellenek hozzá, hogy bubosfejü, fehérszárnyú galambok, akik csapatostól | abban meghonosodjanak. Az Erzsébet-téri piacon
püspök ismét felelt. Majd a polgármester a várus nevében üdvözölte. A püspök erre nagyon szép beszéddel válaszolt. Ezzel a vonattal érkezett Czitó altábornagy, őt Darvas őrnagy fogadta A püspök a palini négy fekete ménen ment a Ferencesek templomába.
Este megyéspüspökünk Dr. táblán Zsigmond ügyvéd vendóge volt, akinek — mint már megírtuk
_ u pesti piarista főgimnáziumban iskolatársa volt.
A honvéd katonazenekar Dr. Fábián ügyvéd háza elótt térzenét adott a püspök tiszteletére. Azután a városháza előtt volt térzene Az ünnep fénypontja a szerdai nap volt. Gyönyörű, ragyogó, napsugaras idő volt, mintha a nap is aranyozni akarta volna a húszas ünnepet A felsőtemplom előtt állott az oltár. Előtte a húszas ezred ünnepi díszben Darvas Lajos őrnagy vezetése mellett már félnyolckor kivonult az ezred s festőileg helyezkedett el a Deák-téren. Pazar pompa s ünnepi hangulat mindenütt. A Bogénrieder palotát drága szőnyeg halmaz borította minden erkélyén, minden ablakában. Megyés föpászlorunk 9 órakor érkezett meg. Az oltár körül ott volt a megyei előkelő női világ;, a kerületi papság, Bosnyák Géza főispánunk. Kolbensehlag alispán, képviselőnk, társadalmi kiválóságaink. Azután az egyenruhák szemkápráztató fénye ad az ünnepi ipisónek megkapó környezetet. Ott volt Zitó altábornagy, Sypniewezky tábornok, Bugsch Aladár s Tihanyi ezredesek. -- A mise.alatt a katonazenekar klasszikus egyházi darabokat játszott precíz művészettel. Majd a sortfizek lövései tették az ünnepet megragádóvá. Mise után főpásztorunk a szószékre lépett s az ünnep jelentőségét méltatta Kedves fiaim s testvérek, szólította meg a húszas ezredet, amelynek élén volt parvas őrnagy lóháton. Hálálkodunk a miséhen. emléktáblát leplezünk le s egy kápolna alapkövét rakjuk le, úgymond Három mozzanat, három ünnepi alkalom. A szent mise-áldozat kiíejezi, hogy az egész társadalom áldozni akar azért a vérért, amelyet vitéz ezredünk áldoz hósileg hazáért s királyért. Áldozni akar a türésbeu 09 szenvedésben i«, hogy némileg hasonlóvá tegye magát a bősileg tűrő és szenvedő húszas lion-vódezredhez, Az emléktábla a húszas ezred vérömlé-séről beszél, amely hasonló Abel vórörtilóséhez. De inig az bosszúért kiáltott az ég felé, addig ez a vér nem bosszúért liheg, hanem a haza boldogságáért szól s mintegy fenséges litánia-kiált az égbe ; irgalmazz, Uram, a t» népednek I A templom alapkő letétele a magyar vallásos érzésnek és buzgóságnak felséges megnyilatkozása, amely mollotl a királyhű ség tölti be a lelkeket. Az alapkő a legfőbb Hadur szikláját jelképezi, amelyen építeni akar a nemzet, hogy örökre velünk maradjon az Isten kegyelme é» áldása. Ez volt a beszéd rövid tartalma. — Ezután Sypniewszky tábornok lépett a szószékre s hazasze-retó lelkének igaz enthüziazmusával szólott onnan."
A magasztos szent mise és a lélekemelő szent bewéd közvetlen hatása alatt állva, dicsőséges multak emléke ébred lelkünkben. Ezen szent mise Isten hez emelő hangulatában, mély tláztöleftel" igaz szeretettel és meleg hálWal adózunk a veszprémi megyés püspök ur 0 Méltóságának, hogy ezen érzéseket a mai szent napon lelkünkbe öntötte és kegyes megjelenésével ünnepségünk fényét emelte. Hasonló meleg hálával eltelve köszönetet mondunk ünnepségünk védnökeinek, hogy megjelenésünkkel a husyas honvédek ünnepének színvonalát emelni szívesek voltak. Igaz húszas szeretettel köszöntjük az egész szívből ünneplő közönség igen jól e*ő megjelenó-
szálltak el néha fölöttünk, széles rebbenéssel le-lete- í minap két kofa fejtette ki nézetét a spekula meg n lepültek egy-egy széles elárusító gyékényre, ahol reszkir veszedelmeiről. Ahogy a beszélgetésükből tiszta búzát mértek és verébhez se méltó szemtelen-1 megértettük, néhány véka alma és körte vásárlása\' tak.
sóggel csipegették el onnan a kövér búzaszemeket, adott alkalmat a vita kifejlődésére. „
piros CKŐrÜ, kényes járású, szelíd kis galambok ugyan Bizony , elég reszkir dolog a spekula Aki;fiét E/en ll"wflfts nagyrabewüirköiönaóg\'^*7nte
merre tüntetek ? rittdja » fejét, az csak tartsa nyitva a zsebét — rokonszenvének, viliink érzésének, önzetlen feláldozó
Alig-alig egy kóvályog inán, leleltem Hol1 vélte az egyik hazafias áldozatkészségének nemcsak most adja fé-
ide, hol oda rebben, nincsen buosiein. amelyért _ !>„ , ..............„,„ , ! ÍTt. VT" " .«**" til4«l"ll»™ íolya.i.Au
,_,„. ... .... , , regen leginkább csak nyer az ember szent ngynnket ekésen stáDo ta fölkarolta linm.
leszálljon. Nincsen litvó szo, amely csalogassa, nln-1 _ mondta rá a másik. gatta ^ \' l<,,ll»rolt». »m0\'
csen puha kéz, amely végigsimogassa. Lármás, durva _ N,er, nyer, de rajta is veszthet
he&segéssel zavarják el mindenhonnan, nincs helye Tólh Julcsa I
8eho1\' i — A Tóth Julcsa vesztett rajt» ?
- Az bizony belebukott a üpekulába.
- Mennyit vesztett?
- Nyolc napot. Kiinyit kapott a kapitányiéi
- 1\'euzt is vesztett?
Kis árva, kivert, kósza galamb, hogy tudja elgondolni csöppni koponyíjáben, a parányi agyveló hogy tudja kibogozni, mi történt az emberekkel V! Mely gonosz varázsló átkozta el ezt a (Sídet 1 Azelótt teli marokkal szórták a lehér morasát elélik, simogató kezek hívogatták, buza találódott az utca porá lian is. Szíves szóval kínálták vállig, szép volt a vi-lág és jók az emberek.
Ma fenyegetőn mered feléjók minden kéz, miudeu sötéten uézó szeoi. A felemelt tar ütésre j beüt, akkor megéri a nyolc nápot\'
EI. a ragaszkodás karjainkat acólozta, nehéz küzdelmünkben vigasztalást nyújtott és dicíónégdnket mindig ragyogó széppé telte.
nestól
Milyen liszttll ünneplő kartusig! A báró Szurmay nevét viselő m. fcir. 20. honvéd gyalogezred tűzkeresztségének évfordulója alkal-maval nagy tlrOminel látjuk, hogy ezen ünnepnap .„ . , . . „ nemcsak a vitéz huszask, hanem édes mindnyájunk
Azt is, mert elszedték a kosarát mindé- 1 \'hcsosoges emléknapja és ugy illik lionv e nánon
I ll/nri\' „^t.xnA.\'. UX„..: I. .... . .. \'
/ , OJ >•«•», " nJ v iinin/ii
iiiégy esztendő hósei között ezekról megemlékezzünk.
\'okik már elpihente\'- \' ----- - -
jzánk határain tul
"\'.Vi el.l\'ih™lc\'k á» 1000 drága azent ha .........messze idegenben nyugszanak.
E» « megállapítás szomorúvá tette mindkettő-l»ket és végnl nagy egyetértéssel ablian ii.ugodlak
ha i ™gyog, a márványnál mara-
dandobban lelkünk mélyébe vésve azok emlékezete, Istennel, királyért és hazáért életüket és vérll-
meg, hogy a spekula ugyan reszkir dolog,\' de lm ,u,„i,-,M!í,\'!\'í|\'!.i[t".5|l"\'"/T0K\' * niárt\'iknynil mara-
AÜGCBÍTI8 .11.
ti. I, A 1 Ul L t N Y
I
bt ontották. Kisded áriái Msegélyezéaére szenteli a7. ezred ez Ünnepséget és a tisztikar azonban látható emléket is öluyt állítani idegenben nyugvó hóseinknek.
Majd a következőleg (olytatta:
Milyen tisztelt Tanácsnok ur!
Mint a nagykanizsai honvéd gyalogezrednek flsó harctéri parancsnokát, engemet kért föl az ezred tisztikara, hogy e márvány emléktáblái Nagy. tanizsa nagyérdemű közönségének átadjam.
A bajtársi kegyelet és húszas szeretet állilo:ta e lapot a messze idegenben porladó húszas hísöknek örök emlékének.
Fogadják sieretettel és gondozzák avval a hűséges kegyelettel féltékenyen, amely csak a legnagyobb tiszteletre méltó érdemes bősök émlékének jár ki ,
Éljen e tábla kevés szavában e komor idők
találékonyságáról. Tudtuk, hogy róla most sokat kel- Mathláaa Jánoa, a híres eiftllííngaada
lene írnunk. Erdemet sterzett rá. á buszss hét miu- nyolcvanéves,
deu tervével, legapróbb részletével at ó mSve. az ó , . .,„ , , .
leikében fogsnl. Kzép és nemes lelke gyönyörtl v» A 6lo«ramentes oaemege- is horszílló-fajok
tülete e hét. üsodáliuk, bámuljuk e forrást, amel) jeles művelője, Mathiász János kecskeméti katona-ennyire gazdag invencióban s ennyire energikus » telepi saóllótermeló, a szJllósgaxdák nesztora, aa idén
kivitelben. Lslkéuek összefogó ereje uiluíent hutai- ujuj,^ bí életének nyolcvanadik évét. A még kitíoö
let finom, előkelő, tnrlalmas, volt ereje, aiin«,
szép• j eredménnyel a szóllómüveléa terén, Sjólö-
sógH, mint Darvas őrnagy szivének s lelkéuek van-1 fajgyüjtemónye a legértékesebb az\'országban. — At
Örömmel üdvözöl-Ok öt alkotásainak szemért.
szép gyöngy-
Dr. L. J.
A Húszas Hét szombat esti nagy müvéez-estélyének műsora:
dicsé fensége I Hirdesse az utókornak arany betűkkel I 1. Öreg legények. Karanla , liwce. Uvina a arany igazságként a húszas szellem halhatatlanságát Kalamantóban. Húszasok a Zugnán. Gyermekkacaj, idétlen Időkig. ^
Még egyszer köszönöm szíves megjelenésűket ós Isten éltesse Zala- ós Veszprém vármegye áldozatkész nagylelkű hazafias közönségét ós annak virágát az igen tisztelt hölgyeket és különösen azon tisztelt szttlókut, akik nekünk ezen hősöket adták I
. Sypniewszky tábornok után a polgármester, Dr. Babján Gyula szólott a város nevében, szava a hnszas dicsőség magasztaló elismerése volt s az emléktáblát a város nevében átvette. Krre a megye és vároa áldozatkészségének s tiszteletének szép jelét, az ezüst kürtöt adták át az ezrednek, amire Bugsoh Aladár ezredes a következő szavakban fejezte ki az c) Liszt: Polonaise\'e dur
ezred háláját: « 5 /^Aor Dezső operaénekes, a magyar királyi
Nagyságos Polgármester Ur! Operaház főrendezője: a) Tóin, der Keiner; b)
Milyen tisztelt Uraim / j.oewe: Undsturmlied; c) Tarnay : Stiglic és gyöngy-
Pogadja Polgármester Ur Nagykunizsa közön- vjr4g sége nevében átadott eztlst kiírtért a 20-sok hálás,, „ l)eik Il|tv4n raol|6,„aí&I: ,) ,toe|,n.nn: őszinte, hazanas köszönetét. Szeretetüknek e meg- ,, . , .. .,, , ,, „
nyilvánulá-sa az együttérzés fónyes tanúsága, a mely ^\'"\'on.kus variációk; b) Popper: Gavotte ; c) az utókornak a 20-as honvéd vitézségét, rendithetet-. Osajkovszky: Őszi dal; d) Popper: Orosz fantázia, len bátorságát és becsületét magasztalja. * 7 Diskai József operaénekes: a) Kigolettoból:
egyen szőlőfajtákat még a nyolcvanas években szerette be Angliában és Franciaországban. A tiszta Qltetvényü szőlőfajokkal finom és elsőrendű pecsenye-a asza-borokat termelt, amelyekkel nagy sikereket aratott a különböző kiállításokon, igy a páriái, bor-deauxi, brüsszeli, szentpétervári és hamburgi kiállításokon. Mathiász tanította meg szőllősgazdáinkat a (Költemények.) Irta éa előadja: dr. Kfcrös Endre. csemegeszőlő kultiválására, ezenfelül olyan uj szőlő-2. Szántó Gáspár operaénekes, a in. kir opera- fajokat állított elő, amelyek a külföld leghíresebb ház tagja: a) Leoucavallo. Prolog a Bajazzokból; fajtáit is felülmúlják. Az ly szőlőfajtáknak magyar
b) Puccini: Oavarwiossi-ária a Toscából; *c) Rubin- neveket adott s minthogy ezeket az uj szőllőket a stein: Der Asra; d) Tarnay: Üzenet kűllöldön is meghonosították, szolgálatot tett a ma-
3 Dr. Orováné Bodó^Klári énekművésznő: !g>ar nyelv terjesztése körül is. Mathiász a Kecskemét a) KacsÓk : Késő Ősz van\\; b) Tarnay : ttáesókoltam ;; melletti sivó-homokon nagyszerű szőlőgazdaságot te-
c) Verdy: Aida nagy áriája. reintett és ,hybridizáláseal* számos merőben nj,
4. Pásztor Irma zongoraművészuó : a) Chopin: már a tengereken tul is ismert szőlőfajtákat állított Noóturne, Des-dur; b) Dokmányi: Sckersto cls-moll; elő. Mathiász húsz éyen keresztül vezette néhai
Vitéz 20 as honvédek / Ugy miut a zászló legyen ezen ezüst kürt dicső záloga azon bizalomnak és elismerésnek, melyet a nagykanizsaiak a 2Ó-sok vitézségébe helyezték. Ha .rohamra" hlr a hangja, lelkesítsen Benne-1 , T i . * * ,u teket haláltmegvető bátorságra % elszántságra, árasz-!zAr™ ,narwd-. Je«Jek » művész-estélyre
I A herceg belépője; b) Kacsok : Rákóoy megtérése.
Az egyes számokat Bluménschein Vilmosné és ISzigeti Sándor kisérik. Ehrbahr-zongorát Pásztor i Miksa volt szives rendelkezésre bocsátani. A terein
szátok továbbra is hervadatlan dicsőséget rokat.
Most pedig szóljon az első kürtjei a Magyarok Istenéhez, ki bennünket harcainkban oltalmaz és vezérel.
8 megharsant a kürt. Éles. lágy szava bele-csendült az Qnnapi hangulatba s nem egy szemre vont fátyolt at öröm s meghatottság könnye. Megkapó pillanat volt, mikor a katonazeuekar nemzeti imánkat z*ngő akkordjai beleflmlflltek az ezüst kürl csengésébe. 8 mikor mindennek vége volt, at em
habé- j Fischel Fülöp Fia cégnél kaphatók. Az előadás kezdete az eddigi műsortól eltórőleg este fél 9 órakor.
lŰÍYlIVlf XXftttJ&llu
Halalozás.
Városunk társadalmának egyik agilis, tevékeny tagja hunyt el Dr. Dőri József ügyvéd személyében, kinek temetése e hó 28-án, szerdán délután 5 óra-léktáhlát is megáldotta a püspök, következett a diat-1 kof ment . be M inte||jgenC|a rÓ8tvéte rae|.
IVI.,...... IX.. .Ml.A.. I , 1 rt 11 rtnrt. i.. iivaU... Ilvanhulnu 1
felvonulás titkán latolt pompája nyolcas, titeubalos sorokban. A közönség árja pedig egyre lobban dagadt s mire a dissfelvouuláxiuk vége volt a Sugár
lett. A 62 éves férfi kivette a részét a közügyekből, soha nem volt barátja a tömjénezésnek és uszály-
utón megindult a koesi tábor s a hömpölygő tömeg hordozásnak, sőt mindig a világosságot kereste, honvéd kaszárnya felé, hogy a kápolna alapkő le- amiért sokan kik a homályt szeretik haragudtak ia
reá. Igazsága tudatában nem is engedett soha, most azonban a kérlelhetlen halál ellen lehetetlen volt opponálnia, neki is mint mindnyájunknak meg kellett előtte hajolnia. Immár ott nyugszik, ahol mindenki egyforma.
Az far. ünnepek Nagykanizsán.
Az itr. templomban a közelgő őszi nRgyünnepekkor nem a nagy, sem a kistemplomba közegési-ségügyi és közbiztonsági szempontból belépti jegy uélkül senki seio fog bebocsá|tatni. Kiváuatos tehát, hogy beléptijrigyét most már mindeuki haladéktalanul kiváltsa a hitközségi irodában, ahol férfi és női ülések minden helyre kaphatók. A szegények ntop-tember 5 óu csütörtököu kapják meg ingyen templomi jegyeiket a hitközségi irodában.
Katonai kitüntet én.
tételének sierturtásán is jejen legyen. A «tép cori monia elvégzése uláu Bugsch Aladár ezredes szó; székre lépett s nagyaz-erö bestédbeu méltatla a húszas dicsőséget. A beszédet, az értékes szónoki és történeti művet hamarosan közöljük. Majd at alapító okiratot írtak alá s megkezdődött húszas ezredünk aranykönyvének irása. Mire a közönség stétoitlolt — in a húszas kaazáruyában at üunepi ©liéd kezdő dölt, közel fél egy volt. Délután a aétaléren fényes népünnepély volt. Tündéri látvány volt a* ünnepély. Kedély, találékonyság, figyelem, jókedv mindenütt. — A népüunepélyeu\' megyéspüspöküuk is r^szl vett Darvas őruagy kalautoláta inelíett. Otl volt Sypniewszky tábornok megkapó kötvetleuségével. ezere-tetreméltoságával. Bngsch ezr des finom előzékenységével. 3 a nagy tömetr. a társadalom szioe java. szegénye, apraja nagyja, mintha kitépte volna magái a jeleu bénító köréből, önfeledten jért kell s ünnepelte minden iuoiduna nélkül a húszas dietőbégel. *
De nem lennénk az esainéuynek iuat bislorio-grafusui, ha meg nem emlékeznénk itt külön Darvas bajon őrnagy fáradhatatlan munkakedvéről, kitartó lelkesedéséről, nemes lelke idealizmusáról, jó stive
Az illetékes parancsnokság Szabados István 20. honvédgyalogezredbeli tartalékos hadnagyot a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Szabados hadnagy ezzel a harmadik vitézségi kitüntetésben részesült.
Audráasy Gyula gróf külügyminiszter hirea borgazdaságát és hosszú időkön át ő szállította a csemegeszőlőt az udvarnak.
Posta- és távirdakezelők kiképzése.
A posta-, távírda és távbeszélő-kezelési szolgálatban való kiképzés céljául a m. kir. posta-, távírda- ós távbeszélő-hivatalokhoz növendékek vétetnek fel. Növendékké felvételért azok pályázhatnak, kik a középiskola IV. osztályát sikert el végezték, 14 évesnél nem fiatalabbak és 16 évesnél nem idősebbek, az iskola bevégzése és növendékké felvétel között azonban legfeljebb egy évi megszakítás lehet. A kérvény a posta- és távirdaigazgatéaághoz címezve 1918. évi szeptember hÓ 10-ig azon poata-távirdahivatalnál nyújtandó be, hová folyamodó növendékké felvételét óhajtja. A felvétel körülményeiről bővebb felvilágosítást nyújt a pécsi kerületi posta- és távirdaigaz-gatóeág.
Agyonszúrt orosz fogoly.
Szentgál községhez tartozó Tobán-pusztán Gombás Géza birtokán levő orosz foglyok egyike, Bálik Pál, vacsorázás közben összeszólalkozott a fogolyőrrel s arra fqjazét fogott, mielőtt azonban a fejszével az őrt megüthette volna, aa a kezében levő késsel as oroszt kétszer mellbe sxurta ugy, hogy az azonnal összeesett és tnásfélóra alatt meghalt. A törvényszéki boncolás megállapította, hogy a szúrás a mellkas fő-ütőerét érte és a sértett e miatt elvérzett. A tettest azonnal letartóztatták a csendőrök és átadták az illetékes katonai hstóaágnak.
Ügyvédek felmentése.
Illetékes helyről vett értesítés szerint a honvédelmi minisztériumban tárgyalások vannak folyamatban, melyek arra vonatkoznak, hogy a háború eleje óta katonai szolgálatot teljesítő ügyvédeket hivatalból mentsék fel a katonai szolgálat alól. A tervezet szerint az ügyvédi kamarának kellene számon tartani az ilyen alapon felmentésre jogosult ügyvédeket. Amint hírlik a bonvédelmi minisztérium ide vonatkozó rendelete rövid idő alatt megjelenik.
SZERKESZTŐI ÜZEMET.
— NAGY LAJOS Húybrn Soraid lapvirta kor jutottak ktuinUm, igy sajnálom, hogy csak a jövi számban kerülhet kMisre.
Az illeti Városkát! alkirály! mi is jól ismerjük. Cikked minden sorában osztjuk véleményünket A legkfoeUM számunkig liírtUm. Üdv.
7. A L MI K fl l h 0 N T
AnnüsíTus 31.
f>»
BERLIN
ti
Nugymozgó Nugykaniz vín.
Krzsébettér iS/arviis-N/iillod.i.
Az yjonnan átalakított modern nagytern^ben WftT mindennap tartatik előadás Ifrlffi
hol mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb s legválogatottabb műsorra talál a t. közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendíí, legújabb s legremekebb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb és tanulságosabb műsort sem a budapesti, sem a bécsi nagymozgókban sem lehet látni. A „BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb 6s legválogatottabb s legértékesebb moziműsort mntatja be, finom művészi Ízléssel összeállítva. Azonkívül, hogy az I előadásokat minél kellemessé és élvezetessé tegye kitűnő zenéről is gondoskodott. — A művészi színvonalon álló zenét egy elsőrendű zongoraművész szolgáltatja. Minden harmadik nap uj remek műsor. A „BERLIN" nagymozgó szinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. Előadások hétköznap 5, 7 és 9 órakor Vasár és Ünnepnap fél 3. 5, 7 és 9 órakor A m. tisztelt közönség szíves pártfogását és az előadáson való pontos megjelenését tisztelettel kéri
AZ IGAZGATÓSÁG Kérjük tiszteletűi a ». é közönséget, hogy jegyeiket lehetőleg előre tnegváltaíti siiveskcdjeuek.
| Endre, Porzsolt Kálmán és mások írtak cikkeket, Ihelsó muukatérnai a többi közt Harsány! Zsolt ! Rulkay György ós Oserna Andor, Hagy Kndro Haljál rajzaival tarkított cikksorozatot kozdelt liemíe 11 — A pápaválasztás jogtörténete és vidéki színházi furíÍH^átfokról. A Magyar" Btinpail tételes joga Irta: Dr. Lukács József t fogimn. elflfi.elési ára agy évadra >8 kor . e,:y hónapra tanár A vaskos munka a pápaválasztás tör- j kJ A kiadóhivaial Budap.t téneti fejlődésével foglalkozik, amigaz J^" : síáinot alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanul-1
hétig
VIII. Bökk Szilán! -ingyen küld mutat-
ságos olvasmány, amely inig egyrészről szigo | .
A világháború
Iruan tudományos, másrészről könnyed jlusával, élvezetes olvasmány A világtörté I nelem jelentős mozzanatának ismerete minden ! kulturcmber tudásának szükséges része. A ind ára\' 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
Ab „Élet" szépirodalmi és művészeti h*ti lapot («s*>rkH»tli Andor Józs-t) «az«lag laiUlom. er ilek.\'s es aktuális képi* egészítik ki. A kiiOnó lapot ini\'lt-g-o ajánljuk olvasóink figyelmébe. Sz«rkes*tóség: és kiadóhivatal : BudapeHt. I Fehérvári ut 16/c. — Klófízetéei ár lél-ivre \'6 kor. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal.
- ,Vasárnapi Újság" jjnindeu száma, gazdag iHrtaloinuiHl jelenik meg. A „Vasárnapi Uj-. ság" előfizetési ára negyedévre tiz korona, „Világ-j króniká" val »gyüU tizenkét kor Megrendelh-tA a. „Vasárnipi Uj*á>;" kiadóhivatalában -(Budapest. IV., j Kgyetem-ulea 4) "Ugyanitt megrendelhető a „Képes, NéplHp" h legolcsóbb újság a magyar nép számára, j félévre 2 korona 40 fillér. >
— Magyar Szinpad. Hudapea} i-gv-tlen .színházi zenei napilapja, az lírányi Nándor; szerkesztésébeu ni«gj»lenö Magyar Színpad talj»s*ii uj formában, pompás aklíiális művészi lapokkal országos nevü kiváló irók közreműködésével jelenik inog és napról-napra a színház, zene, v»riót«- ós mozi világából való érdekes kíUleinényekeu friss híreken és pikáns pletykákon kívül külön foglalkozik a vidék színházi művészi híreivel is. — I\'Mdig számaiba Herceg, Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy,
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, 1 kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
Az UJSA&
l\'OLITIKAl NAPILAP olvasóinak.
blöfizetési arak: KrAaS <ivro . .
Félóvrn . . . IfagysdAvre . .
F. Ky hÓD .p r fc
Meyrtíudeléttl otra : AZ UJHAO KIADÓHIVATALA Budupent \'v VII Rákóor.l ut 54 Hsára
56 koron*.
28 „ mi. - r.
4 K. 70 f.
Hangszereket és a legjobb bnzóhar moni kák at
l-sőrendfl minőséit ajánlok a legolcsóbb árért.
v.*\' *
Továbbá: Hegedűk, citorák, rérifnvóhangszerek, fuvor Iák, klarinétok, dobok, cimbalmok, beszélőgépek és lemezek nagy választékban kaphatók
Ifj. Wajdits József
hangszerkereskedésében, NAGYKANIZSÁN,* DEÁK-TÉR 1. SZÁM.
Mindenféle hangterek javításra elfogadtatnak.
MvumatdU » UniuUí.l....... i« uj