Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.45 MB
2010-03-10 10:31:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
757
3259
Rövid leírás | Teljes leírás (136.45 KB)

Zalai Közlöny 1918. 035-038. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


37-ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1918. szeptember 7. SZOMBAT
.Saerkesistősóg óh kiadóhivatal Deáktór 1 TeUíon : 183. — HlrdcUaak dtJ»xHbá» «*»rint. FO.i.rka.stO: Kemény Lá«r.ló 1 F.I.I0. ...rkattlO: 1 Erős Sándor Megjelenik hetenkint kétszer.
A katonák ellátása fehérneművel. Akció a fogságból visszatérők felruházására. Orosz hadifogságból most már tömegesen jömvjk haza sokat szenvedett véreink. Mielőtt szülőfalujukat megláthatnék, nagy táborokban gyűjtik őket össze, hogy egészségi állapotukat megfigyeljék. Tengersok időt töltöttek nyomorban és Néhány nap múlva lehat e levelezőlapokat megküldik a magyar fogolytáborok ideiglenes lakói feleségüknek, anyjuknak, apjuknak, testvéreiknek vagy sógoruknak, komájuknak,*jó embereiknek . . . Aki ezek közül c levelezőlapokat megkapja : egy pillanatig no habozzék, hanem sürgősen küldjön szercteltel vérének 2 inget, 2 alsónadrágot, 2 kapcaiuhét, hogy mosással válthassa ezeket. Aztán meg Írja abba, hogy egy ismeretlen magyar emberrel jótettet gyakorolt, az, ha megtudja, hogy c;omagját nem a cimzett kapta: kérjen a m. kir. honvédehVii minisztérium Hadsegélyző Hivatalától (Budapest, V. Aka-déinia-utca 17.) \'kárpótlást. A vevény\' beküldése ellenében megkapja a kalonai kincstár állal inogszabott lérilési összeget. Segítsünk tehát gyorsan hazavágyó véreinken!
hérrremüdarabjuk is leszakadt lestükről. A gyüjtőtáborokban tehát nemcsak testi nyavalyáiktól, hanem rongyaiktól is meg kell őket szabadítani
csomagban és. ezt az Írást is csomagolja a\' fehérnemüek közé. Végül podig külön még! egy levelezőlapon is tudassa a laborban veszteglő hadifogollyal, hogy mi mindent.
NYÍLT LfYÉL
Nagyságos dr. Sabján Gyula polgármester úrhoz.
----. y ,. . . . . . tett az elküldött csomagba, mert ha ne- * "W^ntai plotanel: *jno8, gj.-
A rn. kn. honvédelmi minisztérium , 7. .. .... .. kori alkalma kinálkoiott a háború utóbbi kót enton-
Hndsegélyező Hivatalának vezetője azt az eszmtV. vetette fel: forduljon a hazatért hadifogoly elsősorban a legközelebbi hozzátartozóihoz!
És hogy az eszme minél hamarabb testet öltsön és hogy sokat szenvedett véreink minél sürgősobben megkapják a legszükségesebb fchérnemüdarabokat: a m. kir. honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala sok százezer példányban több nyelvű levelezőlapokat nyomtaton, melyeket a gyüjtőtáborok parancsnokságai szétosztanak a fogságból visszatért véreink közölt.
tán a küldemény a postán elkallódnék, a
Bá:
dejébfcn HEun tmmioru tapasztalatra, hogy őket a ra. kár*, hamarabb lehetne megállapítani. lir ^hánytŐMcMItMI a iSudetulajdonosok vagy 01-
a in. kir. honvédelmi miniszte-} lutvexet&k sok. éae\'thén kíméletlen modorral kiteasé-
1
rium Hadsegélyző Hivatala még a postánál]kelték. HiU-un aiimptoma ei, meljbíl a kotínaóg is közbenjárt, hogy e csomagokat a leg- ">»j\'» » j0T5be" r«",é,hetil8« " k"""\'™-
1 oiákiU.


körültekintőbb gondossággal állítsa, mé-\' ^^ % „
gis megtörténhetik, hogy a háború okozta k!k , mMn „eieksienek akkor, mi-
nagy késedehnok miatt néhány csomag kur „ ,„é,hetién fonto»aígu ogjíniaégitk iránt akkor érkezik a foglyokat gyűjtő táborba,\' táplált téies hitükben mAsoknAI a kSiérdek szolgála-mikor már a cimzett onnan tovább utazott. 1" akadályozzák.
Ez esetben a gazdátlan csomag tar- Igen liaztelt l\'olgárin«tór Ur I Egy »ár««erU , , -jj általánosan ismert sérelem orvoslását kérem tőled,
talmát a labor parancsnokba oda adja ^ ^ ^ ^ u ^ mMmm ^^
egy másik szenvedő magyar bajtarsnak. ^ , poWrm(i8teri „libában a sérelmeik orvos-Aki azonban nem szívesen törődik, lása céljá...